Page 1

Търсиш ли отговор на житейските въпроси?

НА

ТАЙНАТА ИСТИНСКИЯ

ЖИВОТ

Не се безпокойте за нищо, а винаги с молитва изказвайте нуждите си пред Бога, като му благодарите за всичко, което е извършил. Така Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос.

НА

ТАЙНАТА

ИСТИНСКИЯ

ЖИВОТ

Нуждаеш ли се от истински мир?

Сигурен ли си в съдбата си?

Филипяни 4:6-7

Носиш ли тежко бреме?Търсиш ли отговор на житейските въпроси?

НА

ТАЙНАТА

ИСТИНСКИЯ

ЖИВОТ

Нуждаеш ли се от истински мир?

Сигурен ли си в съдбата си?

Носиш ли тежко бреме?


О ткрий как да живееш живота така, както Създателят е определил за теб Ти си създаден да живееш щастлив и пълноценен живот. Тази малка книжка ще ти помогне да откриеш как да живееш живота така, както Създателят е определил за теб. Тя съдържа цитати от най-издаваната книга на света – Библията. Милиони хора по цял свят четат Библията и намират отговори на най-трудните житейски въпроси и проблеми. Книжката, която държиш, от начало до край разказва за Бог – Бог, който сътвори света и създаде мъжа и жената по Своя образ и със специална цел. Но какво се обърка? Тази книжка обяснява това и разкрива как може човек да има животопроменящо взаимоотношение с Всемогъщия Бог. 2


Всемогъщият Бог създаде небесата и земята В началото Бог създаде небето и земята. И Бог каза: „Да произведе водата изобилно множество живи същества, и птици да летят над земята по небесния простор.“ И Бог каза: „Да произведе земята животни от всякакъв вид: добитък, влечуги и диви животни според видовете им“ и стана така.

СВЕТЪТ, КОЙТО БОГ СЪТВОРИ

И Бог каза: „Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко живо същество, което пълзи по земята.“

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ ги създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и им каза: „Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я владейте.“ Битие 1:1, 20, 24, 26-28 3


Всемогъщият Бог е любящ баща „И ще ви бъда Отец, а вие ще Ми бъдете синове и дъщери,“ казва всемогъщият Господ. 2 Коринтяни 6:18


Има ли между вас такъв човек, който, ако синът му поиска хляб, той да му даде камък?

КА

МЪ

К

Или, ако поиска риба, да му даде змия? Разбира се, че не. И така, ако вие, грешните хора, знаете да давате блага на децата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него! Матей 7:9-11

Има само един Бог, Отец, от когото всичко е сътворено, и ние живеем за Него. И един Господ, Исус Христос, чрез когото всичко е сътворено, и ние чрез Него живеем. 1 Коринтяни 8:6 5


За съжаление, човекът се отдръпна от Бог Всички ние се заблудихме както овце, изоставихме Божиите пътища и се отбихме всеки в своя път. Исая 53:6

6


МОЯТ БОЖИЯТ ПЪТ ПЪТ М ЧА ТИ МОЯ П О П ЪТ СИ

Безумният казва в сърцето си: „Няма Бог.“ Хората се развратиха и извършиха гнусни престъпления. Няма кой да върши добро. Бог надникна от небето над човешките синове, за да види, има ли някой разумен, който да търси Бога. Но всички Му обърнаха гръб; всички заедно се развратиха. Няма кой да върши добро, няма ни един! Псалми 53:1-3

7


Ти можеш да познаваш всемогъщия Бог чрез

Господ Исус Христос Христос е видимият образ на невидимия Бог, съществувал преди всяко създание и над всяко творение; понеже чрез Него бе създадено всичко на небесата и на земята, видимото и невидимото. Колосяни 1:15-16

8


ЧОВЕК

БОГ

Има само един Бог и само един Посредник Има само един Бог и един посредник между Бог и хората – човекът Исус Христос. Той даде Себе Си като откуп за всички и това беше своевременно засвидетелствано. 1 Тимотей 2:5-6

Синът, който е сияние на Божията слава, отпечатък на Божията същност, държи всичко чрез Своето могъщо Слово. Той, след като ни изчисти от греховете ни, седна с почест отдясно на Величествения Бог в небесата. Евреи 1:3

Никой, който се отрича от Сина, няма и Отца. А който изповядва Сина, има и Отца. 1 Йоаново 2:23 9


Господ Исус дойде с

Добра Вест за…

бедните, пленените, подтиснатите и болните Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и със сила. Така Той обикаляше да върши добро и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него. Деяния на апостолите 10:38 10


И дойде в Назарет, където беше израснал, и по обичая си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете от Писанията. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. Той като я отвори намери мястото, където беше писано:

„Духът на Господа е върху Мен, защото Ме е помазал да благовестя на бедните. Изпратил Ме е да проглася свобода за пленниците, проглеждане на слепите и освобождение за угнетените; и да проглася благоприятната Господна година.“ И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в Него. Тогава започна да им говори: „Днес се изпълни това писание, което чухте.“ Лука 4:16-21

11


Господ Исус има

Силата да Изцелява Като се свечери, след залез слънце, доведоха при Исус всичките болни и обладани от демони. Целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцели мнозина, страдащи от разни болести, и изгони много бесове. Но не позволяваше на бесовете да говорят, понеже знаеха кой е. Марко 1:32-34

12


Сред тълпата имаше една жена, която от дванадесет години бе имала кръвотечение. Беше пострадала от мнозина лекари, като беше похарчила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше ù станало по-зле. Тя, като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и докосна дрехата Му, защото си казваше: „Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.“ И веднага кървенето ù спря и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. Исус усети в Себе Си, че от Него е излязла сила, обърна се към множеството и попита: „Кой се допря до дрехите Ми?“ Учениците Му казаха: „Погледни как тълпата Те притиска, а Ти питаш: ‘Кой се допря до Мен?’ “ Но Той се оглеждаше, за да види кой беше направил това. Тогава жената, уплашена и разтреперана, знаейки за станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза истината. А Исус ù каза: „Дъще, твоята вяра те изцели. Иди си в мир и бъди здрава от болестта си.“ Марко 5:25-34

13


Господ Исус има

власт над нечистите духове

СТРАШНО Е?!

14


Исус и учениците му дойдоха в Капернаум. И още в първата събота Исус влезе в синагогата и започна да поучава, а хората бяха удивени от учението Му, защото Ги поучаваше като някой, който наистина има власт, а не като религиозните им учители. Изведнъж един човек в синагогата, който имаше в себе си нечист дух, започна да крещи: „Остави ни! Какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой Си – Святият Божий.“ Но Исус го смъмра, казвайки: „Млъкни и излез от него!“ Тогава нечистият дух, като го хвърли в гърчове, изкрещя със силен глас и излезе от него. Всички бяха смаяни и разискваха помежду си, казвайки: „Какво е това? Що за ново учение е? С власт заповядва на нечистите духове и те Му се подчиняват!“ Марко 1:21-27

НЕВЕРОЯТНО?!

15


Господ Исус има

Власт над природата

16


Един ден Исус влезе в лодка с учениците Си и им каза: „Да отидем на отсрещната страна на езерото.“ И отплаваха. Докато плаваха, Исус заспа. Скоро силна буря се разрази над езерото, вълните ги заливаха и те бяха в голяма опасност. Учениците Му дойдоха, разбудиха Го и казаха: „Господарю! Господарю! Ще потънем!“ А той се събуди и смъмра вятъра и бушуващите вълни. Бурята престана и настъпи тишина. Тогава Исус ги попита: „Къде е вярата ви?“ Учениците, изплашени и удивени, си казаха един на друг: „Кой ли ще е Този, Който заповядва дори и на ветровете и на вълните и те Му се покоряват?“ Лука 8:22-25

17


Господ Исус има

Власт да прощава греховете ТОЙ КАК ГО НАПРАВИ ТОВА?

18


Няколко мъже носеха на постелка един парализиран човек и се опитаха да го внесат вътре пред Исус. Понеже не успяха да влязат поради тълпата, качиха се на покрива и през керемидите го спуснаха с постелката пред Исус. И Той, като видя вярата им, каза на болния: „Човече, прощават ти се греховете.“ Тогава фарисеите и религиозните учители започнаха да се възмущават, казвайки: „Той за какъв се мисли?! Това е богохулство? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?“ Исус, като разбра какво си мислят, каза им в отговор: „Защо разисквате в сърцата си? Кое е по-лесно, да кажа: ‘Прощават ти се греховете’, или да кажа: ‘Стани и ходи’? Но за да разберете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове,“ – каза на паралитика: „Стани, вдигни постелката си и си иди у дома!“ В същия миг човекът се изправи пред всички, вдигна постелката си и си отиде у дома, славейки Бога. И те всички се учудиха, славеха Бога и изпълнени със страх казваха: „Днес видяхме невероятни неща.“ Лука 5:18-26

19


КАК БИ МОГЪЛ НЯКОЙ ДА ОБИЧА МЕН… ГРЕШНИКЪТ… И ДА УМРЕ ЗА МОИТЕ ГРЕХОВЕ?

20


Господ Исус дойде,

за да умре за греховете ни „Бог показа Своята любов към нас в това, че още докато бяхме грешници, Христос умря за нас.“ Римляни 5:8

„С него изведоха и двама престъпници, за да ги погубят. И когато стигнаха на мястото, наречено Голгота, разпънаха Него и престъпниците – единия отдясната, а другия отлявата Му страна.“ Лука 23:32-33

Той сам понесе в тялото Си нашите грехове на кръста, за да можем, след като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. Чрез Неговите рани вие оздравяхте. 1 Петрово 2:24

Защото Христос веднъж и завинаги пострада за греховете ни – Праведният за неправедните – за да ни доведе при Бога. Той беше умъртвен по плът, но оживотворен по дух. 1 Петрово 3:18

21


Господ Исус

победи смъртта и е жив днес Рано сутринта, в първия ден на седмицата, жените дойдоха на гроба и носеха ароматите, които бяха приготвили. Виждайки камъка, отместен от гроба, те влязоха, но не намериха тялото на Господ Исус. Докато стояха в недоумение, пред тях застанаха двама мъже с ослепително облекло.

22


Жените, обзети от страх, наведоха лицата си до земята, а мъжете ги попитаха: „Защо търсите живия между мъртвите? Няма Го тук! Той възкръсна! Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.“ Лука 24:1-7

Аз ви предадох най-важното, което и бях приел – че Христос умря за греховете ни точно, според както казват Писанията; че бе погребан; и на третия ден бе възкресен. Също, че се яви на Петър, после на дванадесетте, а след това се яви и на повече от петстотин братя наведнъж. 1 Коринтяни 15:3-6

23


Господ Исус

пое наказанието за нашите грехове Божият Славен Стандарт

Всички съгрешиха и така загубихме Божията Слава. Но Бог със Своята благост ни оправда даром чрез изкуплението, което Исус Христос извърши за нас. Защото Бог отреди Исус да бъде изкупителна жертва, така че чрез вяра в пролятата Му кръв да бъдем помирени с Бога. Римляни 3:23-25

Исус му каза: „Аз съм пътят, истината и животът; никой не може да дойде при Отец, освен чрез Мен.“ Йоан 14:6

Човешкият стандарт

Ти не можеш да достигнеш Божия стандарт и да Му угодиш със собствени усилия. Ти имаш нужда от спасителното дело на Господ Исус. Господ Исус е единственият път до Бога.

24

С


Само в Христос можем да достигнем Божия стандарт

Божият Славен Стандарт

Апостол Павел каза: „Вярно е това слово и заслужава пълно приемане: че Исус Христос дойде на света да спаси грешните, от които най-големият съм аз. Но Бог ми показа милост, за да покаже Исус Христос в мен, най-големия сред грешниците, голямото Си търпение, за пример на онези, които по-късно щяха да повярват в Него и да получат вечен живот.“ 1 Тимотей 1:15-16

Чрез никой друг няма спасение; защото няма друго име под небето, дадено на хората, чрез което трябва да се спасим. Деяния на апостолите 4:12

25


Ти можеш да получиш

вечен живот

СПАСЕНИЕ

чрез вяра в Господ Исус

ЖИВОТ

Заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Исус Христос, нашия Господ. Римляни 6:23

Приеми спасението – то е подарък от Бога! Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единствен Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е изпратил Сина Си в света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Йоан 3:16-17 26


Позволи на Господ Исус да дойде в живота ти Исус казва: „Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мен.“ Откровение на Йоан 3:20

Повярвай, че Исус умря за теб Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Римляни 10:9-10

Бъди уверен, че си Божие дете! А на онези, които Го приеха и вярват в Неговото име, даде право да станат Божии деца. Йоан 1:12

Можеш да поканиш Исус Христос в живота си сега Помоли се от сърце с тази молитва:

Благодаря Ти, Исусе, че умря на кръста за мен. Признавам, че сам не мога да достигна до Теб, нито да спася себе си. Исусе, нуждая се от Теб! Прости греховете ми. Спаси ме! Предавам себе си на Теб сега. Благодаря ти, че ме обичаш и приемаш като свой. Благодаря Ти, че сега съм Божие дете! Амин 27


Господ Исус

е загрижен за твоите проблеми. Той ще ти помогне да се справиш Ако си се помолил с молитвата на предишната страница, греховете ти са простени. Ти вече си дете на Бога! Святият Божий Дух е в теб. Той ще ти помогне да бъдеш последовател на Господ Исус, като те насърчава и води в ежедневния ти живот. Исус каза: „Когато дойде Духът на истината, Той ще ви упътва към всяка истина.“ Йоан 16:13

Святият Дух ще ти напомня за Божията любов и грижа към теб. Ти няма да си сам, когато дойдат трудности. Ти имаш всички прекрасни Божии обещания, които да ти дават утеха, мъдрост и смелост. Ето и някои от тях:

Когато те е страх Не се страхувай, защото Аз съм с теб! Не се притеснявай, защото Аз съм твой Бог! Ще те укрепя, да! ще ти помогна. Ще те подпра с праведната Си десница. Исая 41:10

Когато си подтиснат Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. Господ е близо при онези, които са със съкрушено сърце; Той спасява онези, които са с разкаян дух. 28

Псалми 34:17-18


Когато си болен

.

Той наистина взе на себе си болестите ни; и със страданията ни се натовари. А ние мислехме, че Той беше ударен, поразен и унизен от Бога. Но Той беше прободен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Исая 53:4-5

Когато си изморен Исус каза: „Елате при Мен всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго на себе си. Научете се от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.“

м ш

Матей 11:28-30

Когато си близо до смърт Искаме да знаете, братя и сестри, какво ще стане с онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така трябва да вярваме, че Бог ще доведе при Себе Си и починалите с вяра в Исуса. 1 Солунци 4:13-14 Исус ù каза: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее. И всеки, който живее и вярва в мен, никога няма да умре.“ Йоан 11:25-26 29


Когато си в несигурност И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е на наша страна, кой може да е против нас? Нима Онзи, който не пожали собствения си Син, но Го предаде за всички ни, няма да ни подари заедно с Него и всичко останало?

Римляни 8:31-32

Когато си притеснен Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 1 Петрово 5:6-7

Когато се притесняваш за материалното си състояние Апостол Павел каза: „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава, чрез Исус Христос.“ Филипяни 4:19

Когато си ядосан Не съгрешавайте, позволявайки на гнева да ви владее. Залезът на слънцето да не ви заварва в разгневяването ви. Ефесяни 4:26

Когато си самотен Исус каза: „Учете ги да следват всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършването на света.“ Матей 28:20 30

ВИ


Когато си оскърбен Благословени са преследваните заради правдата, защото е тяхно Небесното Царство. Благословени сте, когато ви хулят, преследват и говорят против вас лъжливо всякакво зло поради това, че сте Мои последователи. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. Матей 5:10-12

Когато се сблъскваш с несправедливост Ако някой ви пита за вашата надежда в Христос, бъдете винаги готови да отговаряте с кротост и уважение. Имайте НЕСПРАВЕ ДЛИВОСТЬ чиста съвест. Така, ако някои ви клеветят или хулят злонамерено, ще се посрамят, когато видят добрия ви живот в Христос. По-добре е да страдате, понеже вършите добро – ако е такава Божията воля, отколкото понеже вършите зло. 1 Петрово 3:15-17

Когато си объркан Ти, Боже, ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Бог е вечна закрила. Исая 26:3-4

Когато се чувстваш виновен

ВИНА

Ако изповядаме греховете си на Бога, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. 1 Йоаново 1:9 „Елате да разискаме,“ казва Господ: „Ако греховете ви са алено червени, ще станат бели като сняг; ако са тъмночервени като пурпур, ще ги избеля като вълна.“ Исая 1:18 31


Когато губиш търпение Облегни се на Господа, и търпеливо чакай Него. Не се дразни заради този, който успява в пътя си, като върши злини. Псалми 37:7

Скъпи Боже, благодаря ти, че мога да те наричам свой Баща. Вечно ще ти бъда благодарен, че изпрати Исус да умре за мен, да изкупи греховете и вината ми. Благодаря Ти, че ме обичаш и се грижиш за мен. Няма проблем, който да е твърде малък, че да не го забележиш, или твърде голям, че да не можеш да го разрешиш. Благодаря Ти за Твоите чудесни обещания в Библията. Моля се Святият Дух да бъде винаги с мен, да ме упътва и да ми дава утеха в ежедневието ми. Благодаря ти за радостта и мира, които имам, уповавайки на Теб. Амин.

Copyright © 2014 FL Media Всички права запазени Отпечатана в България за MediaServe, 2014 www.mediaserve.org

Илюстрации - Алфред Лутер

Молитва на благодарност


НА

ТАЙНАТА ИСТИНСКИЯ

ЖИВОТ

Ако искаш да научиш повече за Библията, за Бог и Неговия план за твоя живот, можеш да попълниш тази страница и да я изпратиш нa следния адрес:

 Бих искал някой да се свърже с мен. Моят адрес е: Име: Адрес:

Тел. номер:

Ако по-горе липсва информация, можеш да пишеш на следния адрес: Пощенска кутия 25, София 1444 jivot@mediaserve.org


Търсиш ли отговор на житейските въпроси?

НА

ТАЙНАТА ИСТИНСКИЯ

ЖИВОТ

Не се безпокойте за нищо, а винаги с молитва изказвайте нуждите си пред Бога, като му благодарите за всичко, което е извършил. Така Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос.

НА

ТАЙНАТА

ИСТИНСКИЯ

ЖИВОТ

Нуждаеш ли се от истински мир?

Сигурен ли си в съдбата си?

Филипяни 4:6-7

Носиш ли тежко бреме?


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.