The Secret of True Life / Moldovan

Page 1

CARTE POŞTALĂ

Loc pentru timbru

SECRETUL

Către: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

SECRETUL Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus Filipeni 4:6-7

Cauți răspunsuri la întrebările vieții?

VIEtII

ADEVARATE

VIEtII

Cum pot să găsesc liniștea sufletească?

ADEVARATE Duci pe umeri o povară grea?

Nu ești încrezut în viitorul tău?Cauți răspunsuri la întrebările vieții?

SECRETUL

VIEtII

Cum pot să găsesc liniștea sufletească?

ADEVARATE Duci pe umeri o povară grea?

Nu ești încrezut în viitorul tău?


A flă,

cum să trăiești viața, așa cum a fost gândită de Creator Ai fost creat pentru a trăi o viață fericită și împlinită. Această broșură mică te va ajuta să descoperi cum să trăiești viața așa precum ea a fost creată de Dumnezeu. Broșura citează cartea cu cel mai mare succes, și anume Sfânta Biblie. Milioane de oameni din întreaga lume se adresează acestei cărți pentru a găsi răspunsurile necesare la cele mai provocătoare întrebări și probleme ale vieții. De la un capăt la altul broșura vorbește despre Dumnezeu – Cel care a creat lumea, bărbatul și femeia după chipul Său și cu un anumit scop. Dar să aflăm ce nu a mers bine? Această broșură oferă explicații și, de asemenea, arată cum poți să iei hotărâri, de a fi în uniune cu Marele Dumnezeu, care îți pot schimba viața. 2

L a d

D v t d

A f N N p p p t p

D lu

D în

G


u.

e

e

Marele Dumnezeu a creat cerul și pământul

La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.” Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târâtoare și fiare pământești, după soiul lor.” Și așa a fost. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.”

Lumea a fost creată de dumnezeu

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l.” Geneza 1:1, 20, 24, 26-28 3


Marele Dumnezeu

C p

este un tată iubitor

„Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” 2 Corinteni 6:18

S v v v

M

T T ș t

1 4


Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră?

piat

Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer! Matei 7:9-11

Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin El și noi. 1 Corinteni 8:6 5


Tragic este momentul, în care omul i-a întors spatele lui Dumnezeu Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Isaia 53:6

N S n

D p fi

D n

P

6


CALEA A mea Cale DOMNULUI o v in calea în mea

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeul!” S-au stricat oamenii, au săvârșit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele. Dumnezeu Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Psalmi 53:1-3

7


Poți să-L cunoști pe Atotțiitorul Dumnezeu prin

Domnul Isus Hristos El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile Care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Coloseni 1:15-16

C D în t

1

E ș c p

E

O m

1 8


Om

Dumnezeu

Există un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți; faptul aceasta trebuia adeverit la vremea cuvenită. 1 Timotei 2:5-6

El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte. Evrei 1:3

Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 1 Ioan 2:23 9


Domnul Isus a venit cu

Vestea Bună Pentru cei…

sărmani, captivi, asupriți și bolnavi Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu El. Faptele Apostolilor 10:38 10

A o S I s

„ M t s ș c D

Î ș p s S

L


A venit în Nazaret, unde fusese crescut; și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, și I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.” În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit.” Luca 4:16-21

i

11


Domnul Isus are

Puterea de vindecare Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și îndrăciții. Și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau. Marcu 1:32-34

Ș s a v a a s

I S

U C

E a p s m

M

12


Și era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori; cheltuise tot ce avea, și nu simțise nicio ușurare; ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina Lui. Căci își zicea: ”Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” Și îndată a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El; și, întorcânduSe spre mulțime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?” Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulțimea Te îmbulzește și mai zici: Cine s-a atins de Mine?” El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui și I-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis: „Fiică, credința ta te-a mântuit; du-te în pace și fii tămăduită de boala ta.” Marcu 5:25-34

13


Domnul Isus

stăpânește asupra duhurilor necurate

este înfricoșător?!

14


S-au dus în Capernaum. Și, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui; căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: ești Sfântul lui Dumnezeu!” Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta!” Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: „Ce este aceasta? O învățătură nouă! El poruncește ca stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!” Marcu 1:21-27

uimitor!?

15


Domnul Isus are

autoritate asupra naturii

16


i

Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis: „Haidem să trecem dincolo de lac.” Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă; și erau în primejdie. Au venit la El, L-au deșteptat și au zis: „Învățătorule, Învățătorule, pierim.” Isus S-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit: și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor Săi: „Unde vă este credința?” Plini de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: „Cine este Acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-L ascultă?” Luca 8:22-25

17


Domul Isus are

puterea de a ierta păcatele Cum a făcut aceasta?

Ș c n s c

C ie

C în p

I „ „ D p r

Ș p a „

L

18


Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printer cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. Când le-a văzut credința, Isus a zis: „Omule, păcatele îți sunt iertate!” Cărturarii și fariseii au început să cârtească și să zică în ei înșiși: „Cine este Acesta, de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?” Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: „Pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice: „Păcatele îți sunt iertate” sau a zice: „Scoală-te și umblă”? Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să iertea păcatele: „Ție îți poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă.” Și, numaidecât, slăbănogul s-a sculat, în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu; plini de frică, ziceau: „Azi am văzut lucruri nemaipomenite.” Luca 5:18-26

19


cum poate cineva să mă iubească… un păcătos… și să moară pentru păcatele mele?

20


Domnul Isus a venit

ca să moară pentru păcatele noastre

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Romani 5:8

Împreună cu El duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Când au ajuns în locul numit „Căpățâna”, L-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de rele: unul la dreapta, și altul la stânga. Luca 23:32-33

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 1 Petru 2:24

Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. 1 Petru 3:18

21


Domnul Isus

a învins moartea și astăzi trăiește

În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, și altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru, și n-au găsit trupul Domnului Isus.

22


Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați, îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat! Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinele păcătoșilor, și să fie răstignit, și a treia zi să învie.” Luca 24:1-7

V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi; și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. 1 Corinteni 15:3-6 23


Domnul Isus

a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre

Mărețele Standarde ale Lui Dumnezeu

Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Romani 3:23-25

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Ioan 14:6 Standardele Omului

Tu nu poți să ajungi la Dumnezeu prin eforturi proprii; ai nevoie de ajutorul Domnului Isus. Domnul Isus este unica cale spre Dumnezeu.

24

S

D


Numai prin Hristos putem ajunge la standardele lui Dumnezeu Mărețele Standarde ale Lui Dumnezeu

Apostolul Pavel spune: „O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică.” 1 Timotei 1:15-16

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți! Faptele Apostolilor 4:12

u.

25


Poți primi

viața veșnică prin Domnul Isus

iertare

S viață

D în p c

R

S

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 6:23

Primeşte darul mântuirii de la Dumnezeu

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:16-17 26

D c f

I

P

A

Î E s A M Î Î A


Primește-L pe Domnul Isus în viața ta

Isus spune: „Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.” Apocalipsa 3:20

Să știi că Isus a murit pentru tine

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănire, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani 10:9-10

Să știi că ești copilul lui Dumnezeu!

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1:12

Poți să-L primești pe Isus Hristos chiar acum Aduce-I această rugăciune din toată inima:

Îți mulțumesc ție, Isuse, că ai murit pentru mine pe cruce. Eu înțeleg că nu pot ajunge la Tine sau să mă mântuiesc prin eforturile mele proprii. Am nevoie de tine, Isuse. Iartă-mi greșelile. Mântuiește-mă! Mă dau în mâinele Tale, Doamne. Îți mulțumesc pentru că mă iubești, mă accepți. Îți mulțumesc pentru că acum sunt un copil al Lui Dumnezeu! Amin. 27


Domnului Isus

îi pasă de problemele tale. El te va ajuta să treci peste ele

Dacă te-ai rugat prin rugăciunea de la pagina 27, păcatele tale sunt iertate. Acum ești copilul lui Dumnezeu! Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt trăiește în tine. El te va ajuta să fii un urmaș al Domnului Isus – te va încuraja, îndruma în viața de zi cu zi. Isus a zis: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.”

C

T le D z P p t

I

Ioan 16:13

Duhul Sfânt îți va aminti de dragostea lui Dumnezeu și grija pentru tine. Tu nu ești singur atunci când apar problemele; toate promisiunile minunate ale Lui Dumnezeu sunt cu tine pentru ați da mângâiere, înțelepciune și curaj. Iată unele din ele:

Când îți este frică

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare. Isaia 41:10

Când ai necazuri

Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și-i scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. 28

Psalmi 34:17-18

C

N d în C D a

1

I d v

I


Când ești bolnav

Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Isaia 53:4-5

Când ești obosit

Isus a spus: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară.” Matei 11:28-30

Când ești aproape de moarte

Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. 1 Tesaloniceni 4:13-14

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.” Ioan 11:25-26 29


Când nu ai încredere

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Romani 8:31-32

Când îți faci griji

Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:6-7

Când ești îngrijorat de avere

Apostolul Pavel zice: „Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.”  Filipeni 4:19

Când ești furios

„Mâniați-vă, și nu păcătuiți.” Să n-apună soarele peste mânia voastră.

C

F lo d ș îm c

C

C c v D

Efeseni 4:26

Cînd ești singuratic

Isus le-a zis: „Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” Matei 28:20 30

vino văți


Când ești batjocorit

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri.  Matei 5:10-12

Când este nedreptate

nedrept a

te

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.  1 Petru 3:15-17

Când ești neliniștit

Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.  Isaia 26:3-4

Când te simți vinovat

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.  1 Ioan 1:9

vinovăție

Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.  Isaia 1:18 31


Când nu ai răbdare

Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Psalmi 37:7

Citatele din Biblie sunt luate din Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, Traducerea: Dumitru Cornilescu, 1924, Corectura Ortografică și Morfologică – Miodrag Recheșan, Iulie 2009, Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu, Copyright © 2013. Toate drepturile de autor sunt rezervate

Copyright © 2014 FL Media Toate drepturile de autor sunt rezervate Tipărit în Ukraine pentru MediaServe, 2015 www.mediaserve.org

Moldovan

Doamne, îți mulțumesc pentru că te pot numi Tatăl meu. Eu îți voi fi mereu recunoscător că L-ai trimis pe Isus să moară pentru mine, să mă răscumpere de păcatele și vina mea. Îți mulțumesc că mă iubești și ai grijă de mine. Nici o problemă nu este prea neînsemnată pentru Tine, sau prea mare a nu fi rezolvată de Tine. Îți mulțumesc pentru minunatele promisiuni scrise în Biblie. Mă rog ca Duhul Sfânt să fie mereu cu mine, să mă îndrume și să mă sprijine în viața de toate zilele. Îți mulțumesc pentru bucuria și pacea care le primesc atunci când îmi pun încrederea în tine. Amin.

Imagini - Alfred Luther

Rugăciune de mulțumire


SECRETUL

VIEtII

ADEVARATE

Dacă ai vrea să afli mai multe despre Biblie, despre Dumnezeu şi despre planul Lui pentru viaţa ta, te rog să îndeplineşti formularul de mai jos şi să-l trimiţi pe următoarea adresă:

Sunt interesat să cunosc mai multe despre Biblie şi planul lui Dumnezeu pentru mine.

4 Mai jos bifez alegerea mea: Aș vrea să mă înscriu la un curs de Biblie prin corespondență. Aș vrea să cunosc mai multe despre cum să devin un Creștin, și aș vrea să mă contacteze cineva. Aș vrea să primesc un exemplar gratuit al Noului Testament din care au fost scoase citatele din această broşură. Numele meu şi adresa (CU LITERE MAJUSCULE):

Numele:

!

Adresa:

Cod poștal:


CARTE POŞTALĂ

Loc pentru timbru

SECRETUL

Către: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

SECRETUL Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus Filipeni 4:6-7

Cauți răspunsuri la întrebările vieții?

VIEtII

ADEVARATE

VIEtII

Cum pot să găsesc liniștea sufletească?

ADEVARATE Duci pe umeri o povară grea?

Nu ești încrezut în viitorul tău?