The Holy Scriptures in Russian

Page 1

MediaServe

 


© Ɉɪɢɝɢɧɚɥ-ɦɚɤɟɬ. « Ȼɢɛɥɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ » ( ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ), 1998

OÄemoÅaÐËÂ oÆÃ, ÇaÐÐÞe EÅpeÂÏ, copyright © 1994 FL Media OÄÎoÉÍa XeÎeÐÞ aÍÏapÍ Published by MediaServe www.mediaserve.org ISBN 978-1-906389-18-5

Printed in Finland by St Michel Print Mikkeli 2011


ɇɁ

ɇɁ ɇɁ

ɇɁ

ɇɁ

°­£¤¯¥ ¬§¤ ¡¤±´§¨ ¦ ¡¤± ®ÄÏÁ¿Þ ÉÌÇ¿ «ÍÇÐÄÄÁ¿ ÚÑÇÄ ¡ÑÍÏ¿Þ ÉÌÇ¿ «ÍÇÐÄÄÁ¿ §ÐÔÍà ±ÏÄÑÛÞ ÉÌÇ¿ «ÍÇÐÄÄÁ¿ ªÄÁÇÑ ¶ÄÑÁÄÏÑ¿Þ ÉÌÇ¿ «ÍÇÐÄÄÁ¿ ¶ÇÐÊ¿ ®ÞÑ¿Þ ÉÌÇ¿ «ÍÇÐÄÄÁ¿ ¡ÑÍÏÍÆ¿ÉÍÌÇÄ ©ÌÇ¿ §ÇÐÒп ¬¿ÁÇÌ¿ ©ÌÇ¿ °ÒÃÄÈ §ÆÏ¿ÇÊÄÁÚÔ ©ÌÇ¿ ¯ÒÓÛ ®ÄÏÁ¿Þ ÉÌÇ¿ µ¿ÏÐÑÁ ¡ÑÍÏ¿Þ ÉÌÇ¿ µ¿ÏÐÑÁ ±ÏÄÑÛÞ ÉÌÇ¿ µ¿ÏÐÑÁ ¶ÄÑÁÄÏÑ¿Þ ÉÌÇ¿ µ¿ÏÐÑÁ ®ÄÏÁ¿Þ ÉÌÇ¿ ®¿Ï¿ÊÇÎÍËÄÌÍÌ ¡ÑÍÏ¿Þ ÉÌÇ¿ ®¿Ï¿ÊÇÎÍËÄÌÍÌ ©ÌÇ¿ ¤ÆÃÏÚ ©ÌÇ¿ ¬ÄÄËÇÇ ©ÌÇ¿ ¤ÐÓÇÏÛ ©ÌÇ¿ §ÍÁ¿ ®Ð¿ÊÑÇÏÛ

©ÌÇ¿ ÎÏÇÑÖÄÈ °ÍÊÍËÍÌÍÁÚÔ ©ÌÇ¿ ¤ÉÉÊÄÐÇ¿ÐÑ¿ ÇÊÇ ®ÏÍÎÍÁÄÃÌÇÉ¿ ®ÄÐÌÛ ®ÄÐÌÄÈ °ÍÊÍËÍÌ¿ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ §Ð¿ÇÇ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ §ÄÏÄËÇÇ ®Ê¿Ö §ÄÏÄËÇÇ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ §ÄÆÄÉÇÇÊÞ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ £¿ÌÇÇÊ¿ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ ­ÐÇÇ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ §ÍÇÊÞ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ ËÍп ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ ÁÃÇÞ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ §ÍÌÚ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ «ÇÔÄÞ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ ¬¿ÒË¿ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ ÁÁ¿ÉÒË¿ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ °ÍÓÍÌÇÇ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ ÂÂÄÞ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ ¦¿Ô¿ÏÇÇ ©ÌÇ¿ ÎÏÍÏÍÉ¿ «¿Ê¿ÔÇÇ

¬­¡º¨ ¦ ¡¤± ­Ñ «¿ÑÓÄÞ ÐÁÞÑÍÄ ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍ Á¿ÌÇÄ ­Ñ «¿ÏÉ¿ ÐÁÞÑÍÄ ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍ Á¿ÌÇÄ ­Ñ ªÒÉÇ ÐÁÞÑÍÄ ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍ Á¿ÌÇÄ ­Ñ §Í¿ÌÌ¿ ÐÁÞÑÍÄ ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍ Á¿ÌÇÄ £ÄÞÌÇÞ ÐÁÞÑÚÔ ÎÍÐÑÍÊÍÁ ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ §¿ÉÍÁ¿ ®ÄÏÁÍÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ ®ÄÑÏ¿ ¡ÑÍÏÍÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ ®ÄÑÏ¿ ®ÄÏÁÍÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ §Í¿ÌÌ¿ ¡ÑÍÏÍÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ §Í¿ÌÌ¿ ±ÏÄÑÛÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ §Í¿ÌÌ¿ ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ §ÒÃÚ

®ÍÐÊ¿ÌÇÄ É ¯ÇËÊÞÌ¿Ë ®ÄÏÁÍÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ É ©ÍÏÇÌÓÞÌ¿Ë ¡ÑÍÏÍÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ É ©ÍÏÇÌÓÞÌ¿Ë ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ É ¢¿Ê¿Ñ¿Ë ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ É ¤ÓÄÐÞÌ¿Ë ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ É ³ÇÊÇÎÎÇÈÕ¿Ë ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ É ©ÍÊÍÐÐÞÌ¿Ë Ä ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ É ³ÄÐпÊÍÌÇÉÇÈÕ¿Ë Ä ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ É ³ÄÐпÊÍÌÇÉÇÈÕ¿Ë ®ÄÏÁÍÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ É ±ÇËÍÓÄÝ ¡ÑÍÏÍÄ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ É ±ÇËÍÓÄÝ ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ É ±ÇÑÒ ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ É ³ÇÊÇËÍÌÒ ®ÍÐÊ¿ÌÇÄ É ¤ÁÏÄÞË ­ÑÉÏÍÁÄÌÇÄ §Í¿ÌÌ¿ ÍÂÍÐÊÍÁ¿®¤¯¡ ¾ ©¬§¢ «­§°¤¤¡

º±§¤ ¢ª ¡ °ÍÑÁÍÏÄÌÇÄ ÌÄÀ¿ Ç ÆÄËÊÇ ÐÍÑÁÍ ÏÄÌÇÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿

¡ Ì¿Ö¿ÊÄ ÐÍÑÁÍÏÇÊ Í ÌÄÀÍ Ç ÆÄËÊÝ ¦ÄËÊÞ ÅÄ ÀÚÊ¿ ÀÄÆÁÇÃÌ¿ Ç ÎÒÐÑ¿ Ç ÑÛË¿ Ì¿Ã ÀÄÆÃÌÍÝ Ç £ÒÔ ÍÅÇÈ ÌÍÐÇÊÐÞ Ì¿Ã ÁÍÃÍÝ § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÿ ÀÒÃÄÑ ÐÁÄÑ § ÐÑ¿Ê ÐÁÄÑ § ÒÁÇÃÄÊ Í ÐÁÄÑ ÖÑÍ ÍÌ ÔÍÏÍ× Ç ÍÑÃÄÊÇÊ Í ÐÁÄÑ ÍÑ ÑÛËÚ § Ì¿ÆÁ¿Ê Í ÐÁÄÑ ÃÌÄË ¿ ÑÛËÒ ÌÍÖÛÝ § ÀÚÊ ÁÄÖÄÏ Ç ÀÚÊÍ ÒÑÏÍ ÃÄÌÛ ÍÃÇÌ § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÿ ÀÒÃÄÑ ÑÁÄÏÃÛ ÎÍÐÏÄÃÇ ÁÍÃÚ Ç Ã¿ ÍÑÃÄÊÞÄÑ ÍÌ¿ ÁÍÃÒ ÍÑ ÁÍÃÚ § ÐÍÆÃ¿Ê Í ÑÁÄÏÃÛ Ç ÍÑÃÄ ÊÇÊ ÁÍÃÒ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÍà ÑÁÄÏÃÛÝ ÍÑ ÁÍÃÚ ÉÍÑÍÏ¿Þ Ì¿Ã ÑÁÄÏÃÛÝ § ÐÑ¿ÊÍ Ñ¿É § Ì¿ÆÁ¿Ê Í ÑÁÄÏÃÛ ÌÄÀÍË § ÀÚÊ ÁÄÖÄÏ Ç ÀÚÊÍ ÒÑÏÍ ÃÄÌÛ ÁÑÍ ÏÍÈ § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÿ ÐÍÀÄÏÄÑÐÞ ÁÍÿ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÍà ÌÄÀÍË Á ÍÃÌÍ ËÄÐÑÍ Ç Ã¿ ÞÁÇÑÐÞ ÐÒ׿ § ÐÑ¿ÊÍ Ñ¿É § Ì¿ÆÁ¿Ê Í ÐÒ×Ò ÆÄËÊÄÝ ¿ ÐÍÀÏ¿ÌÇÄ ÁÍà ̿ÆÁ¿Ê ËÍÏÞËÇ § ÒÁÇÃÄÊ Í ÖÑÍ ÜÑÍ ÔÍÏÍ×Í § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÿ ÎÏÍÇÆÏ¿Ð ÑÇÑ ÆÄËÊÞ ÆÄÊÄÌÛ ÑÏ¿ÁÒ ÐÄÝØÒÝ ÐÄËÞ ÃÄÏÄÁÍ ÎÊÍÃÍÁÇÑÍÄ ÎÏÇÌÍ ÐÞØÄÄ ÎÍ ÏÍÃÒ ÐÁÍÄËÒ ÎÊÍà Á ÉÍ ÑÍÏÍË ÐÄËÞ ÄÂÍ Ì¿ ÆÄËÊÄ § ÐÑ¿ÊÍ Ñ¿É § ÎÏÍÇÆÁÄÊ¿ ÆÄËÊÞ ÆÄÊÄÌÛ ÑÏ¿ÁÒ ÐÄÝØÒÝ ÐÄËÞ ÎÍ ÏÍÃÒ ÄÄ Ç ÃÄÏÄÁÍ ÎÏÇÌÍÐÞØÄÄ ÎÊÍà Á ÉÍÑÍ ÏÍË ÐÄËÞ ÄÂÍ ÎÍ ÏÍÃÒ ÄÂÍ § ÒÁÇ ÃÄÊ Í ÖÑÍ ÜÑÍ ÔÍÏÍ×Í § ÀÚÊ ÁÄÖÄÏ Ç ÀÚÊÍ ÒÑÏÍ ÃÄÌÛ ÑÏÄÑÇÈ § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÿ ÀÒÃÒÑ ÐÁÄ ÑÇÊ¿ Ì¿ ÑÁÄÏÃÇ ÌÄÀÄÐÌÍÈ ÃÊÞ ÍÑ ÃÄÊÄÌÇÞ ÃÌÞ ÍÑ ÌÍÖÇ Ç ÃÊÞ ÆÌ¿ ËÄÌÇÈ Ç ÁÏÄËÄÌ Ç ÃÌÄÈ Ç ÂÍÃÍÁ

¢Ê ®Ð §Ì £ÄÞÌ ¤ÁÏ ­ÑÉ ®Ð

®Ð §ÄÏ

®Ð ®Ð ¡Ñ §ÄÏ ®Ð §ÍÁ ®Ð ÚÑ §ÍÁ ÚÑ «Ó «É ©ÍÏ ©ÍÊ

Ç Ã¿ ÀÒÃÒÑ ÍÌÇ ÐÁÄÑÇÊÛÌÇÉ¿ ËÇ Ì¿ ÑÁÄÏÃÇ ÌÄÀÄÐÌÍÈ ÖÑÍÀÚ ÐÁÄÑÇÑÛ Ì¿ ÆÄËÊÝ § ÐÑ¿ÊÍ Ñ¿É § ÐÍÆÃ¿Ê Í ÃÁ¿ ÐÁÄÑÇÊ¿ ÁÄ ÊÇÉÇÄ ÐÁÄÑÇÊÍ ÀÍÊÛ×ÄÄ ÃÊÞ ÒÎ Ï¿ÁÊÄÌÇÞ ÃÌÄË Ç ÐÁÄÑÇÊÍ ËÄÌÛ ×ÄÄ ÃÊÞ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÌÍÖÛÝ Ç ÆÁÄÆÃÚ Ç ÎÍÐÑ¿ÁÇÊ ÇÔ Í ̿ ÑÁÄÏ ÃÇ ÌÄÀÄÐÌÍÈ ÖÑÍÀÚ ÐÁÄÑÇÑÛ Ì¿ ÆÄËÊÝ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛ ÃÌÄË Ç ÌÍÖÛÝ Ç ÍÑÃÄÊÞÑÛ ÐÁÄÑ ÍÑ ÑÛËÚ § ÒÁÇÃÄÊ Í ÖÑÍ ÜÑÍ ÔÍÏÍ×Í § ÀÚÊ ÁÄÖÄÏ Ç ÀÚÊÍ ÒÑÏÍ ÃÄÌÛ ÖÄÑÁÄÏÑÚÈ § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÿ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÑ ÁÍÿ ÎÏÄÐËÚÉ¿ÝØÇÔÐÞ ÃÒ×Ò ÅÇ ÁÒÝ Ç ÎÑÇÕÚ Ã¿ ÎÍÊÄÑÞÑ Ì¿Ã ÆÄË ÊÄÝ ÎÍ ÑÁÄÏÃÇ ÌÄÀÄÐÌÍÈ § ÐÍÑÁÍÏÇÊ Í ÏÚÀ ÀÍÊÛ ×ÇÔ Ç ÁÐÞÉÒÝ ÃÒ×Ò ÅÇÁÍÑÌÚÔ ÎÏÄÐËÚÉ¿ÝØÇÔÐÞ ÉÍÑÍÏÚÔ ÎÏÍ ÇÆÁÄÊ¿ ÁÍÿ ÎÍ ÏÍÃÒ ÇÔ Ç ÁÐÞÉÒÝ ÎÑÇÕÒ ÎÄÏÌ¿ÑÒÝ ÎÍ ÏÍÃÒ ÄÄ § ÒÁÇÃÄÊ Í ÖÑÍ ÜÑÍ ÔÍÏÍ×Í § ÀÊ¿ÂÍÐÊÍÁÇÊ ÇÔ Í ÂÍ ÁÍÏÞ ÎÊÍÃÇÑÄÐÛ Ç Ï¿ÆËÌÍÅ¿È ÑÄÐÛ Ç Ì¿ÎÍÊÌÞÈÑÄ ÁÍÃÚ Á ËÍÏÞÔ Ç ÎÑÇÕÚ Ã¿ Ï¿ÆËÌÍÅ¿ÝÑÐÞ Ì¿ ÆÄËÊÄ § ÀÚÊ ÁÄÖÄÏ Ç ÀÚÊÍ ÒÑÏÍ ÃÄÌÛ ÎÞÑÚÈ § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÿ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÑ ÆÄËÊÞ ÃÒ×Ò ÅÇÁÒÝ ÎÍ ÏÍÃÒ ÄÄ ÐÉÍÑÍÁ Ç Â¿ÃÍÁ Ç ÆÁÄÏÄÈ ÆÄËÌÚÔ ÎÍ ÏÍÃÒ ÇÔ § ÐÑ¿ÊÍ Ñ¿É § ÐÍÆÃ¿Ê Í ÆÁÄÏÄÈ ÆÄËÌÚÔ ÎÍ ÏÍÃÒ ÇÔ Ç ÐÉÍÑ ÎÍ ÏÍÃÒ ÄÂÍ Ç ÁÐÄÔ Â¿ÃÍÁ ÆÄËÌÚÔ ÎÍ ÏÍÃÒ ÇÔ § ÒÁÇÃÄÊ Í ÖÑÍ ÜÑÍ ÔÍÏÍ×Í § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÐÍÑÁÍÏÇË ÖÄ ÊÍÁÄÉ¿ ÎÍ ÍÀÏ¿ÆÒ ¬¿×ÄËÒ ÎÍ ÎÍ ÃÍÀÇÝ ¬¿×ÄËÒ Ç Ã¿ ÁÊ¿ÃÚÖÄÐÑ ÁÒÝÑ ÍÌÇ Ì¿Ã ÏÚÀ¿ËÇ ËÍÏÐÉÇËÇ Ç Ì¿Ã ÎÑÇÕ¿ËÇ ÌÄÀÄÐÌÚËÇ Ç Ì¿Ã ÐÉÍÑÍË Ç Ì¿Ã ÁÐÄÝ ÆÄËÊÄÝ Ç Ì¿Ã ÁÐÄËÇ Â¿Ã¿ËÇ ÎÏÄÐËÚÉ¿ÝØÇËÇ ÐÞ ÎÍ ÆÄËÊÄ § ÐÍÑÁÍÏÇÊ Í ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÎÍ ÍÀÏ¿ÆÒ °ÁÍÄËÒ ÎÍ ÍÀÏ¿ÆÒ ÍÅÇÝ


º±§¤

ÐÍÑÁÍÏÇÊ ÄÂÍ ËÒÅÖÇÌÒ Ç ÅÄÌØÇ ÌÒ ÐÍÑÁÍÏÇÊ ÇÔ § ÀÊ¿ÂÍÐÊÍÁÇÊ ÇÔ ÍÂ Ç ÐÉ¿ Æ¿Ê ÇË Í ÎÊÍÃÇÑÄÐÛ Ç Ï¿ÆËÌÍ Å¿ÈÑÄÐÛ Ç Ì¿ÎÍÊÌÞÈÑÄ ÆÄËÊÝ Ç ÍÀʿÿÈÑÄ ÄÝ Ç ÁÊ¿ÃÚÖÄÐÑÁÒÈÑÄ Ì¿Ã ÏÚÀ¿ËÇ ËÍÏÐÉÇËÇ Ç Ì¿Ã ÎÑÇ Õ¿ËÇ ÌÄÀÄÐÌÚËÇ Ç Ì¿Ã ÁÐÞÉÇË ÅÇÁÍÑÌÚË ÎÏÄÐËÚÉ¿ÝØÇËÐÞ ÎÍ ÆÄËÊÄ § ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÁÍÑ ¾ Ã¿Ê Á¿Ë ÁÐÞÉÒÝ ÑÏ¿ÁÒ ÐÄÝØÒÝ ÐÄËÞ É¿ É¿Þ ÄÐÑÛ Ì¿ ÁÐÄÈ ÆÄËÊÄ Ç ÁÐÞÉÍÄ ÃÄÏÄÁÍ Ò ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÎÊÍà ÃÏÄÁÄÐ ÌÚÈ ÐÄÝØÇÈ ÐÄËÞ Á¿Ë ÐÇÄ ÀÒÃÄÑ Á ÎÇØÒ ¿ ÁÐÄË ÆÁÄÏÞË ÆÄËÌÚË Ç ÁÐÄË ÎÑÇÕ¿Ë ÌÄÀÄÐÌÚË Ç ÁÐÞÉÍ ËÒ ÎÏÄÐËÚÉ¿ÝØÄËÒÐÞ ÎÍ ÆÄËÊÄ Á ÉÍÑÍÏÍË ÃÒ׿ ÅÇÁ¿Þ Ã¿Ê ¾ ÁÐÝ ÆÄÊÄÌÛ ÑÏ¿ÁÌÒÝ Á ÎÇØÒ § ÐÑ¿ÊÍ Ñ¿É § ÒÁÇÃÄÊ Í ÁÐÄ ÖÑÍ ­Ì ÐÍ ÆÃ¿Ê Ç ÁÍÑ ÔÍÏÍ×Í ÁÄÐÛË¿ § ÀÚÊ ÁÄÖÄÏ Ç ÀÚÊÍ ÒÑÏÍ ÃÄÌÛ ×ÄÐÑÍÈ

ÚÑ

ÚÑ

®Ð

¢ª ¡ Í ÀÊ¿ÂÍÐÊÍÁÊÞÄÑ ÐÄÃÛËÍÈ ÃÄÌÛ ÖÄÊÍÁÄÉ Á Ï¿Ý ¤ÃÄËÐÉÍË ÖÄÑÚÏÄ ÏÄÉÇ ¢Ê ÃÄÏÄÁÍ ÎÍÆÌ¿ÌÇÞ ÃÍÀÏ¿ Ç ÆÊ¿ ¶ÄÊÍÁÄÉ Ã¿ÄÑ Ì¿ÆÁ¿ÌÇÞ ÅÇÁÍÑÌÚË °ÍÆÿÌÇÄ §Ð ÅÄÌØÇÌÚ

±¿É ÐÍÁÄÏ×ÄÌÚ ÌÄÀÍ Ç ÆÄËÊÞ Ç ÁÐÄ ÁÍÇÌÐÑÁÍ ÇÔ § ÐÍÁÄÏ×ÇÊ ÍÂ É ÐÄÃÛËÍËÒ ÃÌÝ ÃÄÊ¿ °ÁÍÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ­Ì ÃÄÊ¿Ê Ç ÎÍÖÇÊ Á ÃÄÌÛ ÐÄÃÛËÍÈ ÍÑ ÁÐÄÔ ÃÄÊ °ÁÍÇÔ ÉÍÑÍÏÚÄ ÃÄÊ¿Ê § ÀÊ¿ÂÍÐÊÍÁÇÊ Í ÐÄÃÛËÍÈ ÃÄÌÛ Ç ÍÐÁÞÑÇÊ ÄÂÍ ÇÀÍ Á ÍÌÚÈ ÎÍÖÇÊ ÍÑ ÁÐÄÔ ÃÄÊ °ÁÍÇÔ ÉÍÑÍÏÚÄ Í ÑÁÍÏÇÊ Ç ÐÍÆÇÃ¿Ê ¡ÍÑ ÎÏÍÇÐÔÍÅÃÄÌÇÄ ÌÄÀ¿ Ç ÆÄËÊÇ ÎÏÇ ÐÍÑÁÍÏÄÌÇÇ ÇÔ Á ÑÍ ÁÏÄËÞ ÉÍÂÿ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÐÍÆÃ¿Ê ÆÄËÊÝ Ç ÌÄÀÍ Ç ÁÐÞÉÇÈ ÎÍÊÄÁÍÈ ÉÒÐÑ¿ÏÌÇÉ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÄØÄ ÌÄ ÀÚÊÍ Ì¿ ÆÄËÊÄ Ç ÁÐÞÉÒÝ ÎÍÊÄÁÒÝ ÑÏ¿ÁÒ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÄØÄ ÌÄ ÏÍÐÊ¿ ÇÀÍ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÌÄ ÎÍÐÚÊ¿Ê ÃÍÅÃÞ Ì¿ ÆÄËÊÝ Ç ÌÄ ÀÚÊÍ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÃÊÞ ÁÍÆÃÄÊÚÁ¿ÌÇÞ ÆÄËÊÇ ÌÍ Î¿Ï ÎÍÃÌÇË¿ÊÐÞ Ð ÆÄËÊÇ Ç ÍÏÍ×¿Ê ÁÐÄ ÊÇÕÍ ÆÄËÊÇ § ÐÍÆÃ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÖÄÊÍÁÄ É¿ ÇÆ ÎÏ¿Ô¿ ÆÄËÌÍÂÍ Ç ÁÃÒÌÒÊ Á

§ÐÔ ¤ÁÏ ©ÍÏ ÚÑ ­ÑÉ £¿Ì ¯ÇË ¤É

±ÇË ©ÍÏ

ÊÇÕÍ ÄÂÍ ÃÚÔ¿ÌÇÄ ÅÇÆÌÇ Ç ÐÑ¿Ê ÖÄÊÍÁÄÉ ÃÒ×ÍÝ ÅÇÁÍÝ § ̿пÃÇÊ ¢ÍÐÎÍÃÛ ÍÂ Ï¿È Á ¤ÃÄËÄ Ì¿ ÁÍÐÑÍÉÄ Ç ÎÍËÄÐÑÇÊ Ñ¿Ë ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÐÍÆÃ¿Ê § ÎÏÍÇÆÏ¿ÐÑÇÊ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÇÆ ÆÄËÊÇ ÁÐÞÉÍÄ ÃÄÏÄÁÍ ÎÏÇÞÑÌÍÄ Ì¿ ÁÇÃ Ç ÔÍÏÍ×ÄÄ ÃÊÞ ÎÇØÇ Ç ÃÄ ÏÄÁÍ ÅÇÆÌÇ ÎÍÐÏÄÃÇ Ï¿Þ Ç ÃÄÏÄÁÍ ÎÍÆÌ¿ÌÇÞ ÃÍÀÏ¿ Ç ÆÊ¿ §Æ ¤ÃÄË¿ ÁÚÔÍÃÇÊ¿ ÏÄÉ¿ ÃÊÞ ÍÏÍ×ÄÌÇÞ Ï¿Þ Ç ÎÍÑÍË Ï¿ÆÃÄÊÞ Ê¿ÐÛ Ì¿ ÖÄÑÚÏÄ ÏÄÉÇ §ËÞ ÍÃÌÍÈ ³ÇÐÍÌ ÍÌ¿ ÍÀÑÄ É¿ÄÑ ÁÐÝ ÆÄËÊÝ ´¿ÁÇÊ¿ ÑÒ ÂÃÄ ÆÍÊÍÑÍ Ç ÆÍÊÍÑÍ ÑÍÈ ÆÄËÊÇ ÔÍÏÍ×ÄÄ Ñ¿Ë ÀÃÍÊ¿Ô Ç É¿ËÄÌÛ ÍÌÇÉÐ §ËÞ ÁÑÍÏÍÈ ÏÄÉÇ ¢ÇÔÍÌ ÍÌ¿ ÍÀÑÄÉ¿ÄÑ ÁÐÝ ÆÄËÊÝ ©Ò× §ËÞ ÑÏÄÑÛÄÈ ÏÄÉÇ ´ÇÃÃÄ ÉÄÊÛ ÍÌ¿ ÎÏÍÑÄÉ¿ÄÑ ÎÏÄà ÐÐÇ ÏÇÄÝ ¶ÄÑÁÄÏÑ¿Þ ÏÄÉ¿ ¤ÁÓÏ¿Ñ § ÁÆÞÊ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÖÄÊÍÁÄ É¿ Ç ÎÍÐÄÊÇÊ ÄÂÍ Á пÃÒ ¤ÃÄË ÐÉÍË ÖÑÍÀÚ ÁÍÆÃÄÊÚÁ¿ÑÛ ÄÂÍ Ç ÔÏ¿ÌÇÑÛ ÄÂÍ § Æ¿ÎÍÁÄÃ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÖÄ ÊÍÁÄÉÒ ÂÍÁÍÏÞ ÍÑ ÁÐÞÉÍÂÍ ÃÄÏÄÁ¿ Á пÃÒ ÑÚ ÀÒÃÄ×Û ÄÐÑÛ ¿ ÍÑ ÃÄÏÄÁ¿ ÎÍÆÌ¿ÌÇÞ ÃÍÀÏ¿ Ç ÆÊ¿ ÌÄ Ä×Û ÍÑ ÌÄÂÍ ÇÀÍ Á ÃÄÌÛ Á ÉÍÑÍÏÚÈ ÑÚ ÁÉÒÐÇ×Û ÍÑ ÌÄÂÍ ÐËÄÏÑÛÝ ÒËÏÄ×Û § ÐÉ¿Æ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÌÄ ÔÍ ÏÍ×Í ÀÚÑÛ ÖÄÊÍÁÄÉÒ ÍÃÌÍËÒ ÐÍ ÑÁÍÏÇË ÄËÒ ÎÍËÍØÌÇÉ¿ ÐÍÍÑÁÄÑ ÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÄËÒ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ê ÇÆ ÆÄËÊÇ ÁÐÄÔ ÅÇÁÍÑÌÚÔ ÎÍÊÄÁÚÔ Ç ÁÐÄÔ ÎÑÇÕ ÌÄÀÄÐÌÚÔ Ç ÎÏÇÁÄÊ É ÖÄÊÍÁÄÉÒ ÖÑÍÀÚ ÁÇÃÄÑÛ É¿É ÍÌ Ì¿ÆÍÁÄÑ ÇÔ Ç ÖÑÍÀÚ É¿É Ì¿ÏÄÖÄÑ ÖÄÊÍÁÄÉ ÁÐÞÉÒÝ ÃÒ×Ò ÅÇÁÒÝ Ñ¿É Ç ÀÚÊÍ ÇËÞ ÄÈ § Ì¿ÏÄÉ ÖÄÊÍÁÄÉ ÇËÄÌ¿ ÁÐÄË ÐÉÍÑ¿Ë Ç ÎÑÇÕ¿Ë ÌÄÀÄÐÌÚË Ç ÁÐÄË ÆÁÄÏÞË ÎÍÊÄÁÚË ÌÍ ÃÊÞ ÖÄ ÊÍÁÄÉ¿ ÌÄ Ì¿×ÊÍÐÛ ÎÍËÍØÌÇÉ¿ ÎÍÃÍÀÌÍÂÍ ÄËÒ § Ì¿ÁÄÊ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ̿ ÖÄ ÊÍÁÄÉ¿ ÉÏÄÎÉÇÈ ÐÍÌ Ç ÉÍÂÿ ÍÌ ÒÐÌÒÊ ÁÆÞÊ ÍÃÌÍ ÇÆ ÏÄÀÏ ÄÂÍ Ç Æ¿ÉÏÚÊ ÑÍ ËÄÐÑÍ ÎÊÍÑÇÝ § ÐÍÆÃ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÇÆ ÏÄÀÏ¿ ÁÆÞÑÍÂÍ Ò ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÅÄÌÒ Ç ÎÏÇÁÄÊ ÄÄ É ÖÄÊÍÁÄÉÒ § ÐÉ¿Æ¿Ê ÖÄÊÍÁÄÉ ÁÍÑ ÜÑÍ


º±§¤

ÉÍÐÑÛ ÍÑ ÉÍÐÑÄÈ ËÍÇÔ Ç ÎÊÍÑÛ ÍÑ ÎÊÍÑÇ ËÍÄÈ ÍÌ¿ ÀÒÃÄÑ Ì¿ÆÚÁ¿ÑÛÐÞ ÅÄÌÍÝ ÇÀÍ ÁÆÞÑ¿ ÍÑ ËÒÅ¿ ®ÍÑÍËÒ ÍÐÑ¿ÁÇÑ ÖÄÊÍÁÄÉ ÍÑ Õ¿ ÐÁÍÄÂÍ Ç Ë¿ÑÛ ÐÁÍÝ Ç ÎÏÇÊÄ ÎÇÑÐÞ É ÅÄÌÄ ÐÁÍÄÈ Ç ÀÒÃÒÑ ÍÃÌ¿ ÎÊÍÑÛ § ÀÚÊÇ ÍÀ¿ Ì¿ÂÇ Ã¿Ë Ç ÅÄÌ¿ ÄÂÍ Ç ÌÄ ÐÑÚÃÇÊÇÐÛ

«Ó «É ©ÍÏ ¤Ó

¢ª ¡ ­ÀÍÊÛØÄÌÌÚÄ ÆËÄÄË ËÒÅ Ç ÅÄÌ¿ ÄÃÞÑ Æ¿ÎÏÄØÄÌÌÚÈ ÎÊÍà ¦ËÄÈ ÎÏÍ ÉÊÞÑ ²ËÌÍÅÄÌÇÄ ÐÉÍÏÀÄÈ ÅÄÌØÇÌÚ ÆÄËÊÞ ÎÏÍÉÊÞÑ¿ Æ¿ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ §ÆÂÌ¿ ÌÇÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÇÆ Ï¿Þ

¦ËÄÈ ÀÚÊ ÔÇÑÏÄÄ ÁÐÄÔ ÆÁÄÏÄÈ

ÎÍÊÄÁÚÔ ÉÍÑÍÏÚÔ ÐÍÆÃ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í § ÐÉ¿Æ¿Ê ÆËÄÈ ÅÄÌÄ ÎÍÃÊÇÌ ÌÍ ÊÇ ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÌÄ Ä×ÛÑÄ ÌÇ ÍÑ É¿ÉÍÂÍ ÃÄÏÄÁ¿ Á Ï¿Ý" § ÐÉ¿Æ¿Ê¿ ÅÄÌ¿ ÆËÄÝ ÎÊÍÃÚ Ð ÃÄÏÄÁ ËÚ ËÍÅÄË ÄÐÑÛ ÑÍÊÛÉÍ ÎÊÍÃÍÁ ÃÄÏÄÁ¿ ÉÍÑÍ ÏÍÄ ÐÏÄÃÇ Ï¿Þ ÐÉ¿Æ¿Ê Í ÌÄ Ä×ÛÑÄ ÇÔ Ç ÌÄ ÎÏÇɿпÈÑÄÐÛ É ÌÇË ÖÑÍÀÚ Á¿Ë ÌÄ ÒËÄÏÄÑÛ § ÐÉ¿Æ¿Ê ÆËÄÈ ÅÄÌÄ ÌÄÑ ÌÄ ÒËÏÄÑÄ ÌÍ ÆÌ¿ÄÑ Í ÖÑÍ Á ÃÄÌÛ Á ÉÍ ÑÍÏÚÈ ÁÚ ÁÉÒÐÇÑÄ ÇÔ ÍÑÉÏÍÝÑÐÞ ÂÊ¿Æ¿ Á¿×Ç Ç ÁÚ ÀÒÃÄÑÄ É¿É ÀÍÂÇ ÆÌ¿ÝØÇÄ ÃÍÀÏÍ Ç ÆÊÍ § ÒÁÇÃÄÊ¿ ÅÄÌ¿ ÖÑÍ ÃÄÏÄÁÍ ÔÍÏÍ×Í ÃÊÞ ÎÇØÇ Ç ÖÑÍ ÍÌÍ ÎÏÇ ÞÑÌÍ ÃÊÞ ÂÊ¿Æ Ç ÁÍÅÃÄÊÄÌÌÍ ÎÍ ÑÍËÒ ÖÑÍ Ã¿ÄÑ ÆÌ¿ÌÇÄ Ç ÁÆÞÊ¿ ÎÊÍÃÍÁ ÄÂÍ Ç ÄÊ¿ Ç Ã¿Ê¿ Ñ¿ÉÅÄ ËÒÅÒ ÐÁÍÄËÒ Ç ÍÌ ÄÊ § ÍÑÉÏÚÊÇÐÛ ÂÊ¿Æ¿ Ò ÌÇÔ ÍÀÍÇÔ Ç ÒÆÌ¿ÊÇ ÍÌÇ ÖÑÍ Ì¿ÂÇ Ç Ð×ÇÊÇ ÐËÍÉÍÁÌÚÄ ÊÇÐÑÛÞ Ç ÐÃÄ Ê¿ÊÇ ÐÄÀÄ ÍÎÍÞпÌÇÞ § ÒÐÊÚ׿ÊÇ ÂÍÊÍÐ ¢ÍÐÎÍÿ Í¿ ÔÍÃÞØÄÂÍ Á Ï¿Ý ÁÍ ÁÏÄËÞ ÎÏÍÔÊ¿ÃÚ ÃÌÞ Ç ÐÉÏÚÊÐÞ Ã¿Ë Ç ÅÄÌ¿ ÄÂÍ ÍÑ ÊÇÕ¿ ¢ÍÐÎÍÿ Í¿ ËÄÅÃÒ ÃÄÏÄÁÛÞËÇ Ï¿Þ § ÁÍÆÆÁ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ ÍÂ É Ã¿ËÒ Ç ÐÉ¿Æ¿Ê ÄËÒ ÂÃÄ ÑÚ" ­Ì ÐÉ¿Æ¿Ê ÂÍÊÍÐ ±ÁÍÈ Þ ÒÐ ÊÚ×¿Ê Á Ï¿Ý Ç ÒÀÍÞÊÐÞ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ Þ Ì¿Â Ç ÐÉÏÚÊÐÞ § ÐÉ¿Æ¿Ê ÉÑÍ ÐÉ¿Æ¿Ê ÑÄÀÄ ÖÑÍ ÑÚ Ì¿Â" ÌÄ ÄÊ ÊÇ ÑÚ ÍÑ ÃÄÏÄÁ¿ Ð ÉÍÑÍÏÍÂÍ ¾ Æ¿ÎÏÄÑÇÊ ÑÄÀÄ ÄÐÑÛ" Ã¿Ë ÐÉ¿Æ¿Ê ÅÄÌ¿ ÉÍÑÍÏÒÝ

¢Ê §Ì ©ÍÏ ±ÇË ÚÑ ­ÑÉ ®Ð Ë ÚÑ ©ÍÏ ®Ð ÚÑ ®Ð §Ì ©ÍÏ ÚÑ ®Ð ¤É ÚÑ §Ì

±Ú ËÌÄ Ã¿Ê ÍÌ¿ ÿʿ ËÌÄ ÍÑ ÃÄ ÏÄÁ¿ Ç Þ ÄÊ § ÐÉ¿Æ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÅÄÌÄ ÖÑ4 ÑÚ ÜÑÍ ÐÃÄÊ¿Ê¿" ¥ÄÌ¿ ÐÉ¿ Æ¿Ê¿ ÆËÄÈ ÍÀÍÊÛÐÑÇÊ ËÄÌÞ Ç Þ ÄÊ¿ § ÐÉ¿Æ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÆËÄÝ Æ¿ ÑÍ ÖÑÍ ÑÚ ÐÃÄÊ¿Ê ÜÑÍ ÎÏÍÉÊÞÑ ÑÚ ÎÏÄà ÁÐÄËÇ ÐÉÍÑ¿ËÇ Ç ÎÏÄà ÁÐÄËÇ ÆÁÄÏÞËÇ ÎÍÊÄÁÚËÇ ÑÚ ÀÒ ÃÄ×Û ÔÍÃÇÑÛ Ì¿ ÖÏÄÁÄ ÑÁÍÄË Ç ÀÒ ÃÄ×Û ÄÐÑÛ ÎÏ¿Ô ÁÍ ÁÐÄ ÃÌÇ ÅÇÆÌÇ ÑÁÍÄÈ Ç ÁÏ¿ÅÃÒ ÎÍÊÍÅÒ ËÄÅÃÒ ÑÍ ÀÍÝ Ç ËÄÅÃÒ ÅÄÌÍÝ Ç ËÄÅÃÒ ÐÄ ËÄÌÄË ÑÁÍÇË Ç ËÄÅÃÒ ÐÄËÄÌÄË ÄÄ ÍÌÍ ÀÒÃÄÑ ÎÍÏ¿Å¿ÑÛ ÑÄÀÞ Á ÂÍ ÊÍÁÒ ¿ ÑÚ ÀÒÃÄ×Û Å¿ÊÇÑÛ ÄÂÍ Á ÎÞÑÒ ¥ÄÌÄ ÐÉ¿Æ¿Ê ÒËÌÍÅ¿Þ ÒË ÌÍÅÒ ÐÉÍÏÀÛ ÑÁÍÝ Á ÀÄÏÄËÄÌÌÍÐÑÇ ÑÁÍÄÈ Á ÀÍÊÄÆÌÇ ÀÒÃÄ×Û ÏÍÅÿÑÛ ÃÄÑÄÈ Ç É ËÒÅÒ ÑÁÍÄËÒ ÁÊÄÖÄÌÇÄ ÑÁÍÄ Ç ÍÌ ÀÒÃÄÑ ÂÍÐÎÍÃÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Ì¿Ã ÑÍÀÍÝ Ã¿ËÒ ÅÄ ÐÉ¿Æ¿Ê Æ¿ ÑÍ ÖÑÍ ÑÚ ÎÍÐÊÒ×¿Ê ÂÍÊÍп ÅÄÌÚ ÑÁÍÄÈ Ç ÄÊ ÍÑ ÃÄÏÄÁ¿ Í ÉÍÑÍÏÍË ¾ Æ¿ÎÍ ÁÄÃ¿Ê ÑÄÀÄ ÐÉ¿Æ¿Á ÌÄ Ä×Û ÍÑ ÌÄÂÍ ÎÏÍÉÊÞÑ¿ ÆÄËÊÞ Æ¿ ÑÄÀÞ ÐÍ ÐÉÍÏ ÀÛÝ ÀÒÃÄ×Û ÎÇÑ¿ÑÛÐÞ ÍÑ ÌÄÄ ÁÍ ÁÐÄ ÃÌÇ ÅÇÆÌÇ ÑÁÍÄÈ ÑÄÏÌÇÞ Ç ÁÍÊÖÕÚ ÎÏÍÇÆÏ¿Ð ÑÇÑ ÍÌ¿ ÑÄÀÄ Ç ÀÒÃÄ×Û ÎÇÑ¿ÑÛÐÞ ÎÍÊÄÁÍÝ ÑÏ¿ÁÍÝ Á ÎÍÑÄ ÊÇÕ¿ ÑÁÍÄÂÍ ÀÒÃÄ×Û ÄÐÑÛ ÔÊÄÀ ÃÍÉÍÊÄ ÌÄ ÁÍÆÁÏ¿ ÑÇ×ÛÐÞ Á ÆÄËÊÝ ÇÆ ÉÍÑÍÏÍÈ ÑÚ ÁÆÞÑ ÇÀÍ ÎÏ¿Ô ÑÚ Ç Á ÎÏ¿Ô ÁÍÆ ÁÏ¿ÑÇ×ÛÐÞ § Ì¿ÏÄÉ Ã¿Ë ÇËÞ ÅÄÌÄ ÐÁÍÄÈ ¤Á¿ ÇÀÍ ÍÌ¿ ÐÑ¿Ê¿ Ë¿ ÑÄÏÛÝ ÁÐÄÔ ÅÇÁÒØÇÔ § ÐÃÄÊ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÿËÒ Ç ÅÄÌÄ ÄÂÍ ÍÃÄÅÃÚ ÉÍÅ¿ÌÚÄ Ç ÍÃÄÊ ÇÔ § ÐÉ¿Æ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÁÍÑ Ã¿Ë ÐÑ¿Ê É¿É ÍÃÇÌ ÇÆ ¬¿Ð ÆÌ¿Þ ÃÍÀÏÍ Ç ÆÊÍ Ç ÑÄÎÄÏÛ É¿É ÀÚ ÌÄ ÎÏÍÐÑÄÏ ÍÌ ÏÒÉÇ ÐÁÍÄÈ Ç ÌÄ ÁÆÞÊ Ñ¿ÉÅÄ ÍÑ ÃÄÏÄÁ¿ ÅÇÆÌÇ Ç ÌÄ ÁÉÒ ÐÇÊ Ç ÌÄ ÐÑ¿Ê ÅÇÑÛ ÁÄÖÌÍ § ÁÚÐÊ¿Ê ÄÂÍ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÇÆ Ð¿Ã¿ ¤ÃÄËÐÉÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÁÍÆÃÄ ÊÚÁ¿ÑÛ ÆÄËÊÝ ÇÆ ÉÍÑÍÏÍÈ ÍÌ ÁÆÞÑ ¥ÇÆÌÛ


º±§¤

§ ÇÆÂÌ¿Ê Ã¿Ë¿ Ç ÎÍÐÑ¿ÁÇÊ

Ì¿ ÁÍÐÑÍÉÄ Ò Ð¿Ã¿ ¤ÃÄËÐÉÍÂÍ ´Ä ÏÒÁÇË¿ Ç ÎÊ¿ËÄÌÌÚÈ ËÄÖ ÍÀÏ¿ Ø¿ÝØÇÈÐÞ ÖÑÍÀÚ ÍÔÏ¿ÌÞÑÛ ÎÒÑÛ É ÃÄÏÄÁÒ ÅÇÆÌÇ ¢ª ¡ ¯ÍÅÃÄÌÇÄ ©¿ÇÌ¿ Ç ÁÄÊÞ ÒÀÇÈÐÑÁÍ ©¿ÇÌÍË ÁÄÊÞ ÇÆÂÌ¿ÌÇÄ ©¿ÇÌ¿ ÄÂÍ ÎÍÑÍËÐÑÁÍ ¤ÌÍÔ §¿Á¿Ê §ÒÁ¿Ê ±ÒÁ¿Ê É¿ÇÌ ¯ÍÅÃÄÌÇÄ °ÇÓ¿

Ã¿Ë ÎÍÆÌ¿Ê ¤ÁÒ ÅÄÌÒ ÐÁÍÝ Ç ÍÌ¿ Æ¿Ö¿Ê¿ Ç ÏÍÃÇÊ¿ ©¿ÇÌ¿ Ç ÐÉ¿Æ¿Ê¿ ÎÏÇÍÀÏÄÊ¿ Þ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÍÑ ¢ÍÐÎÍÿ § ÄØÄ ÏÍÃÇÊ¿ ÀÏ¿Ñ¿ ÄÂÍ ÁÄ ÊÞ § ÀÚÊ ÁÄÊÛ Î¿ÐÑÚÏÛ ÍÁÄÕ ¿ ©¿ÇÌ ÀÚÊ ÆÄËÊÄÃÄÊÄÕ °ÎÒÐÑÞ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÁÏÄËÄÌÇ ©¿ÇÌ ÎÏÇÌÄÐ ÍÑ ÎÊÍÃÍÁ ÆÄËÊÇ Ã¿Ï ¢ÍÐÎÍÃÒ Ç ÁÄÊÛ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÇÌÄÐ ÍÑ ÎÄÏ ÁÍÏÍÃÌÚÔ Ðѿÿ ÐÁÍÄÂÍ Ç ÍÑ ÑÒÉ¿ ÇÔ § ÎÏÇÆÏÄÊ ¢ÍÐÎÍÃÛ Ì¿ ÁÄÊÞ Ç Ì¿ Ã¿Ï ÄÂÍ ¿ Ì¿ ©¿ÇÌ¿ Ç Ì¿ Ã¿Ï ÄÂÍ ÌÄ ÎÏÇÆÏÄÊ ©¿ÇÌ ÐÇÊÛÌÍ ÍÂÍÏÖÇÊÐÞ Ç ÎÍÌÇÉÊÍ ÊÇÕÍ ÄÂÍ § ÐÉ¿Æ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ ©¿ÇÌÒ ÎÍ ÖÄËÒ ÑÚ ÍÂÍÏÖÇÊÐÞ" Ç ÍÑÖÄÂÍ ÎÍ ÌÇÉÊÍ ÊÇÕÍ ÑÁÍÄ" ÄÐÊÇ ÃÄÊ¿Ä×Û ÃÍÀÏÍÄ ÑÍ ÌÄ ÎÍÃÌÇË¿Ä×Û ÊÇ ÊÇÕ¿" ¿ ÄÐÊÇ ÌÄ ÃÄÊ¿Ä×Û ÃÍÀÏÍÂÍ ÑÍ Ò ÃÁÄÏÄÈ ÂÏÄÔ ÊÄÅÇÑ ÍÌ ÁÊÄÖÄÑ ÑÄÀÞ É ÐÄÀÄ ÌÍ ÑÚ ÂÍÐÎÍÃÐÑÁÒÈ Ì¿Ã ÌÇË § ÐÉ¿Æ¿Ê ©¿ÇÌ ÁÄÊÝ ÀÏ¿ÑÒ ÐÁÍÄËÒ § ÉÍÂÿ ÍÌÇ ÀÚÊÇ Á ÎÍÊÄ ÁÍÐÐÑ¿Ê ©¿ÇÌ Ì¿ ÁÄÊÞ ÀÏ¿Ñ¿ ÐÁÍÄÂÍ Ç ÒÀÇÊ ÄÂÍ § ÐÉ¿Æ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ ©¿ÇÌÒ ÂÃÄ ÁÄÊÛ ÀÏ¿Ñ ÑÁÍÈ" ­Ì ÐÉ¿Æ¿Ê ÌÄ ÆÌ¿Ý Ï¿ÆÁÄ Þ ÐÑÍÏÍÅ ÀÏ¿ÑÒ ËÍÄËÒ" § ÐÉ¿Æ¿Ê ÖÑÍ ÑÚ ÐÃÄÊ¿Ê" ÂÍÊÍÐ ÉÏÍÁÇ ÀÏ¿Ñ¿ ÑÁÍÄÂÍ ÁÍÎÇÄÑ ÉÍ «ÌÄ ÍÑ ÆÄËÊÇ Ç ÌÚÌÄ ÎÏÍÉÊÞÑ ÑÚ ÍÑ ÆÄËÊÇ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÍÑÁÄÏÆÊ¿ ÒÐÑ¿ ÐÁÍÇ ÎÏÇ ÌÞÑÛ ÉÏÍÁÛ ÀÏ¿Ñ¿ ÑÁÍÄÂÍ ÍÑ ÏÒÉÇ ÑÁÍÄÈ ÉÍÂÿ ÑÚ ÀÒÃÄ×Û ÁÍÆÃÄÊÚ Á¿ÑÛ ÆÄËÊÝ ÍÌ¿ ÌÄ ÐÑ¿ÌÄÑ ÀÍÊÄÄ Ã¿Á¿ÑÛ ÐÇÊÚ ÐÁÍÄÈ ÃÊÞ ÑÄÀÞ ÑÚ ÀÒÃÄ×Û ÇÆÂÌ¿ÌÌÇÉÍË Ç ÐÉÇÑ¿ÊÛ ÕÄË Ì¿ ÆÄËÊÄ § ÐÉ¿Æ¿Ê ©¿ÇÌ ¢ÍÐÎÍÃÒ Ì¿

¢Ê ¤ÁÏ ®Ï §Ð «Ó ¯ÇË

«Ó §Ì §Òà ¢¿Ê ®Ð ¤ÁÏ ­ÑÉ ®Ð ÚÑ ÚÑ ÚÑ

É¿Æ¿ÌÇÄ ËÍÄ ÀÍÊÛ×Ä ÌÄÅÄÊÇ ÐÌÄ ÐÑÇ ËÍÅÌÍ ÁÍÑ ±Ú ÑÄÎÄÏÛ ÐÂÍÌÞÄ×Û ËÄ ÌÞ Ð ÊÇÕ¿ ÆÄËÊÇ Ç ÍÑ ÊÇÕ¿ ±ÁÍÄÂÍ Þ ÐÉÏÍÝÐÛ Ç ÀÒÃÒ ÇÆÂÌ¿ÌÌÇÉÍË Ç ÐÉÇÑ¿ÊÛÕÄË Ì¿ ÆÄËÊÄ Ç ÁÐÞÉÇÈ ÉÑÍ ÁÐÑÏÄÑÇÑÐÞ ÐÍ ËÌÍÝ ÒÀÛÄÑ ËÄÌÞ § ÐÉ¿Æ¿Ê ÄËÒ ¢ÍÐÎÍÃÛ Æ¿ ÑÍ ÁÐÞÉÍËÒ ÉÑÍ ÒÀÛÄÑ ©¿ÇÌ¿ ÍÑËÐ ÑÇÑÐÞ ÁÐÄËÄÏÍ § ÐÃÄÊ¿Ê ¢ÍÐÎÍÃÛ ©¿ÇÌÒ ÆÌ¿ËÄÌÇÄ ÖÑÍÀÚ ÌÇÉÑÍ ÁÐÑÏÄÑÇÁ×ÇÐÛ Ð ÌÇË ÌÄ ÒÀÇÊ ÄÂÍ § ÎÍ×ÄÊ ©¿ÇÌ ÍÑ ÊÇÕ¿ ¢ÍÐ ÎÍÃÌÞ Ç ÎÍÐÄÊÇÊÐÞ Á ÆÄËÊÄ ¬Íà ̿ ÁÍÐÑÍÉ ÍÑ ¤ÃÄË¿ § ÎÍÆÌ¿Ê ©¿ÇÌ ÅÄÌÒ ÐÁÍÝ Ç ÍÌ¿ Æ¿Ö¿Ê¿ Ç ÏÍÃÇÊ¿ ¤ÌÍÔ¿ § ÎÍÐÑÏÍÇÊ ÍÌ ÂÍÏÍÃ Ç Ì¿ÆÁ¿Ê ÂÍÏÍà ÎÍ ÇËÄÌÇ ÐÚÌ¿ ÐÁÍÄÂÍ ¤ÌÍÔ ² ¤ÌÍÔ¿ ÏÍÃÇÊÐÞ §Ï¿Ã §Ï¿Ã ÏÍÃÇÊ «ÄÔÇ¿ÄÊÞ «ÄÔÇ¿ÄÊÛ ÏÍ ÃÇÊ «¿ÓÒпʿ «¿ÓÒÐ¿Ê ÏÍÃÇÊ ª¿ËÄÔ¿ § ÁÆÞÊ ÐÄÀÄ ª¿ËÄÔ ÃÁÄ ÅÄ ÌÚ ÇËÞ ÍÃÌÍÈ Ã¿ Ç ÇËÞ ÁÑÍ ÏÍÈ µÇÊÊ¿ ÿ ÏÍÃÇÊ¿ §¿Á¿Ê¿ ÍÌ ÀÚÊ ÍÑÄÕ ÅÇÁÒØÇÔ Á ׿ÑÏ¿Ô ÐÍ ÐÑ¿ ÿËÇ §ËÞ ÀÏ¿ÑÒ ÄÂÍ §ÒÁ¿Ê ÍÌ ÀÚÊ ÍÑÄÕ ÁÐÄÔ ÇÂÏ¿ÝØÇÔ Ì¿ ÂÒÐÊÞÔ Ç ÐÁÇÏÄÊÇ µÇÊÊ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÏÍÃÇÊ¿ ±ÒÁ¿Ê É¿ÇÌ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÀÚÊ ÉÍÁ¿ÖÍË ÁÐÄÔ ÍÏÒÃÇÈ ÇÆ ËÄÃÇ Ç ÅÄÊÄÆ¿ § ÐÄÐÑÏ¿ ±ÒÁ¿ÊÉ¿ÇÌ¿ ¬ÍÄË¿ § ÐÉ¿Æ¿Ê ª¿ËÄÔ ÅÄÌ¿Ë ÐÁÍ ÇË Ã¿ Ç µÇÊÊ¿ ÎÍÐÊÒ׿ÈÑÄ ÂÍ ÊÍп ËÍÄÂÍ ÅÄÌÚ ª¿ËÄÔÍÁÚ ÁÌÇË¿ÈÑÄ ÐÊÍÁ¿Ë ËÍÇË Þ ÒÀÇÊ ËÒÅ¿ Á ÞÆÁÒ ËÌÄ Ç ÍÑÏÍÉ¿ Á Ï¿ÌÒ ËÌÄ ÄÐÊÇ Æ¿ ©¿ÇÌ¿ ÍÑËÐÑÇÑÐÞ ÁÐÄËÄÏÍ ÑÍ Æ¿ ª¿ËÄÔ¿ Á ÐÄËÛÃÄ ÐÞÑ Ï¿Æ ÁÐÄËÄÏÍ § ÎÍÆÌ¿Ê Ã¿Ë ÄØÄ ÅÄÌÒ ÐÁÍÝ Ç ÍÌ¿ ÏÍÃÇÊ¿ ÐÚÌ¿ Ç Ì¿ÏÄÉ Ê¿ ÄËÒ ÇËÞ °ÇÓ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÂÍ ÁÍÏÇÊ¿ ÍÌ¿ Í ÎÍÊÍÅÇÊ ËÌÄ ÃÏÒ ÂÍÄ ÐÄËÞ ÁËÄÐÑÍ ÁÄÊÞ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÒÀÇÊ ©¿ÇÌ ² °ÇÓ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÏÍÃÇÊÐÞ ÐÚÌ Ç ÍÌ Ì¿ÏÄÉ ÄËÒ ÇËÞ ¤ÌÍÐ ÑÍÂÿ Ì¿Ö¿ÊÇ ÎÏÇÆÚÁ¿ÑÛ ÇËÞ ¢ÍÐÎÍÿ
­±©¯­¡¤¬§¤

ÎÍÏÓÇÏÒ Ç À¿ÂÏÞÌÇÕÒ ÒÉÏ¿×ÄÌ ÌÚÈ ÆÍÊÍÑÍË Ç É¿ËÌÞËÇ ÃÏ¿ÂÍ ÕÄÌÌÚËÇ Ç ÅÄËÖÒÂÍË ÇÀÍ Á ÍÃÇÌ Ö¿Ð ÎÍÂÇÀÊÍ Ñ¿ÉÍÄ ÀÍ¿ÑÐÑÁÍ § ÁÐÄ ÉÍÏËÖÇÄ Ç ÁÐÄ ÎÊÚÁÒØÇÄ Ì¿ ÉÍÏ¿ÀÊÞÔ Ç ÁÐÄ ÉÍ Ï¿ÀÄÊÛØÇÉÇ Ç ÁÐÄ ÑÍÏÂÒÝØÇÄ Ì¿ ËÍÏÄ ÐÑ¿ÊÇ ÁÿÊÇ Ç ÁÇÃÞ ÃÚË ÍÑ ÎÍÅ¿Ï¿ ÄÄ ÁÍÆÍÎÇÊÇ ÂÍÁÍÏÞ É¿ÉÍÈ ÂÍÏÍà ÎÍ ÃÍÀÄÌ ÂÍÏÍÃÒ ÁÄÊÇÉÍËÒ § ÎÍÐÚοÊÇ ÎÄÎÊÍË ÂÍÊÍÁÚ ÐÁÍÇ Ç ÁÍÎÇÊÇ ÎÊ¿Ö¿ Ç ÏÚÃ¿Þ ÂÍÏÄ ÂÍÏÄ ÑÄÀÄ ÂÍÏÍà ÁÄÊÇÉÇÈ ÃÏ¿ÂÍÕÄÌÌÍÐÑÞËÇ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÍÀÍ Â¿ÑÇÊÇÐÛ ÁÐÄ ÇËÄÝØÇÄ ÉÍÏ¿ÀÊÇ Ì¿ ËÍÏÄ ÇÀÍ ÍÎÒÐÑÄÊ Á ÍÃÇÌ Ö¿Ð ¡ÄÐÄÊÇÐÛ Í ÐÄË ÌÄÀÍ Ç ÐÁÞÑÚÄ ÎÍÐÑÍÊÚ Ç ÎÏÍÏÍÉÇ ÇÀÍ ÐÍÁÄÏ×ÇÊ Í ÐÒà Á¿× Ì¿Ã ÌÇË § ÍÃÇÌ ÐÇÊÛÌÚÈ ÌÂÄÊ ÁÆÞÊ É¿ËÄÌÛ ÎÍÃÍÀÌÚÈ ÀÍÊÛ×ÍËÒ ÅÄÏ ÌÍÁÒ Ç ÎÍÁÄÏ Á ËÍÏÄ ÂÍÁÍÏÞ Ð Ñ¿ÉÇË ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄË ÎÍÁÄÏÅÄÌ ÀÒÃÄÑ ¡¿ÁÇÊÍÌ ÁÄÊÇÉÇÈ ÂÍÏÍÃ Ç ÒÅÄ ÌÄ ÀÒÃÄÑ ÄÂÍ § ÂRÊÍп ÇÂÏ¿ÝØÇÔ Ì¿ ÂÒÐ ÊÞÔ Ç ÎÍÝØÇÔ Ç ÇÂÏ¿ÝØÇÔ Ì¿ ÐÁÇÏÄÊÞÔ Ç ÑÏÒÀÞØÇÔ ÑÏÒÀ¿ËÇ Á ÑÄÀÄ ÒÅÄ ÌÄ ÐÊÚ×ÌÍ ÀÒÃÄÑ ÌÄ ÀÒÃÄÑ ÒÅÄ Á ÑÄÀÄ ÌÇÉ¿ÉÍÂÍ ÔÒÃÍÅ ÌÇÉ¿ ÌÇÉ¿ÉÍÂÍ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁ¿ Ç ×Ò Ë¿ ÍÑ ÅÄÏÌÍÁÍÁ ÌÄ ÐÊÚ×ÌÍ ÒÅÄ ÀÒÃÄÑ Á ÑÄÀÄ Ç ÐÁÄÑ ÐÁÄÑÇÊÛÌÇÉ¿ ÒÅÄ ÌÄ ÎÍÞÁÇÑÐÞ Á ÑÄÀÄ Ç ÂRÊÍп ÅÄÌÇÔ¿ Ç ÌÄÁÄÐÑÚ ÌÄ ÀÒÃÄÑ ÒÅÄ ÐÊÚ×ÌÍ Á ÑÄÀÄ ÇÀÍ ÉÒÎÕÚ ÑÁÍÇ ÀÚÊÇ ÁÄÊÛ ËÍÅÇ ÆÄËÊÇ Ç ÁÍÊ×ÄÀÐÑÁÍË ÑÁÍ ÇË ÁÁÄÃÄÌÚ Á Æ¿ÀÊÒÅÃÄÌÇÄ ÁÐÄ Ì¿ ÏÍÃÚ § Á ÌÄË Ì¿ÈÃÄÌ¿ ÉÏÍÁÛ ÎÏÍ ÏÍÉÍÁ Ç ÐÁÞÑÚÔ Ç ÁÐÄÔ ÒÀÇÑÚÔ Ì¿ ÆÄËÊÄ

§ÄÏ §Ð §ÄÏ §ÄÏ §ÄÆ §ÄÏ ­ÑÉ ­ÑÉ

¢Ê

¡Ñ ­ÑÉ §Ð ­ÑÉ ­ÑÉ §ÄÆ ­ÑÉ ®Ð ®Ï «Ó ªÉ ©ÍÏ ­ÑÉ ­ÑÉ ­ÑÉ ¢ª ¡ ­ÑÉ ¯¿ÃÍÐÑÛ Ì¿ ÌÄÀÄ Í Î¿ÃÄÌÇÇ ¡¿ÁÇÊÍÌ¿ °ÇÃÞØÇÈ Ì¿ ÀÄÊÍË ÉÍÌÄ µ¿ÏÛ Õ¿ÏÄÈ §Ð Ç ¢ÍÐÎÍÃÛ ÂÍÐÎÍÃÐÑÁÒÝØÇÔ ¦ÁÄÏÛ §Ì ÀÏÍ×ÄÌ Á ÍÆÄÏÍ ÍÂÌÄÌÌÍÄ ®ÍÐÊÄ ÐÄÂÍ Þ ÒÐÊÚ×¿Ê Ì¿ ÌÄÀÄ ­ÑÉ ÂÏÍËÉÇÈ ÂÍÊÍÐ É¿É ÀÚ ËÌÍÂÍÖÇÐ

ÊÄÌÌÍÂÍ Ì¿ÏÍÿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÂÍÁÍ ÏÇÊ ¿ÊÊÇÊÒÇÞ ÐοÐÄÌÇÄ Ç ÐÊ¿Á¿ Ç ÖÄÐÑÛ Ç ÐÇÊ¿ ¢ÍÐÎÍÃÒ Ì¿×ÄËÒ §ÀÍ ÇÐÑÇÌÌÚ Ç ÎÏ¿ÁÄÃÌÚ

ÐÒÃÚ ¤ÂÍ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ­Ì ÍÐÒÃÇÊ ÑÒ ÁÄÊÇÉÒÝ ÊÝÀÍÃÄÈÕÒ ÉÍÑÍÏ¿Þ Ï¿ÐÑÊÇÊ¿ ÆÄËÊÝ ÊÝÀÍÃÄÈÐÑÁÍË ÐÁÍÇË Ç ÁÆÚÐÉ¿Ê ÉÏÍÁÛ Ï¿ÀÍÁ °ÁÍÇÔ ÍÑ ÏÒÉÇ ÄÄ § ÁÑÍÏÇÖÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÊÇ ¿ÊÊÇ ÊÒÇÞ § ÃÚË ÄÄ ÁÍÐÔÍÃÇÊ ÁÍ ÁÄÉÇ ÁÄÉÍÁ ±ÍÂÿ ÃÁ¿ÃÕ¿ÑÛ ÖÄÑÚÏÄ ÐÑ¿Ï Õ¿ Ç ÖÄÑÚÏÄ ÅÇÁÍÑÌÚÔ Î¿ÊÇ Ç ÎÍÉÊÍÌÇÊÇÐÛ ÍÂÒ ÐÇÃÞØÄËÒ Ì¿ ÎÏÄÐÑÍÊÄ ÂÍÁÍÏÞ ¿ËÇÌÛ ¿ÊÊÇ ÊÒÇÞ § ÂÍÊÍÐ ÍÑ ÎÏÄÐÑÍÊ¿ ÇÐ×ÄÊ ÂÍÁÍÏÞØÇÈ ÔÁ¿ÊÇÑÄ Í¿ Ì¿×Ä ÂÍ ÁÐÄ Ï¿ÀÚ ¤ÂÍ Ç ÀÍÞØÇÄÐÞ ¤ÂÍ Ë¿ÊÚÄ Ç ÁÄÊÇÉÇÄ § ÐÊÚ×¿Ê Þ É¿É ÀÚ ÂÍÊÍÐ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÍÂÍ Ì¿ÏÍÿ É¿É ÀÚ ×ÒË ÁÍà ËÌÍÂÇÔ É¿É ÀÚ ÂÍÊÍÐ ÂÏÍËÍÁ ÐÇÊÛÌÚÔ ÂÍÁÍÏÞØÇÔ ¿Ê ÊÇÊÒÇÞ ÇÀÍ ÁÍÕ¿ÏÇÊÐÞ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ¡ÐÄÃÄÏÅÇÑÄÊÛ ¡ÍÆÏ¿ÃÒÄËÐÞ Ç ÁÍÆÁÄÐÄÊÇËÐÞ Ç ÁÍÆÿÃÇË ¤ËÒ ÐÊ¿ÁÒ ÇÀÍ Ì¿ÐÑÒ ÎÇÊ ÀÏ¿É ÂÌÕ¿ Ç ÅÄÌ¿ ¤ÂÍ ÎÏÇ ÂÍÑÍÁÇÊ¿ ÐÄÀÞ § ÿÌÍ ÀÚÊÍ ÄÈ ÍÀÊÄÖÛÐÞ Á ÁÇÐÐÍÌ ÖÇÐÑÚÈ Ç ÐÁÄÑÊÚÈ ÁÇÐÐÍÌ ÅÄ ÄÐÑÛ ÎÏ¿ÁÄÃÌÍÐÑÛ ÐÁÞÑÚÔ § ÐÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÌÂÄÊ Ì¿ÎÇ×Ç ÀÊ¿ÅÄÌÌÚ ÆÁ¿ÌÚÄ Ì¿ ÀÏ¿ÖÌÒÝ ÁÄ ÖÄÏÝ ÂÌÕ¿ § ÐÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÐÇÇ ÐÒÑÛ ÇÐÑÇÌÌÚÄ ÐÊÍÁ¿ ÍÅÇÇ ¾ Î¿Ê É ÌÍÂ¿Ë ÄÂÍ ÖÑÍÀÚ ÎÍÉÊÍÌÇÑÛÐÞ ÄËÒ ÌÍ ÍÌ ÐÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÐËÍÑÏÇ ÌÄ ÃÄÊ¿È ÐÄÂÍ Þ ÐÍ ÐÊÒÅÇÑÄÊÛ ÑÄÀÄ Ç ÀÏ¿ÑÛÞË ÑÁÍÇË ÇËÄÝØÇË ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍ §ÇÐÒÐÍ ÁÍ ÍÂÒ ÎÍÉÊÍÌÇÐÛ ÇÀÍ ÐÁÇÃÄ ÑÄÊÛÐÑÁÍ §ÇÐÒÐÍÁÍ ÄÐÑÛ ÃÒÔ ÎÏÍ ÏÍÖÄÐÑÁ¿ § ÒÁÇÃÄÊ Þ ÍÑÁÄÏÐÑÍÄ ÌÄÀÍ Ç ÁÍÑ ÉÍÌÛ ÀÄÊÚÈ Ç ÐÇÃÞØÇÈ Ì¿ ÌÄË Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ ¡ÄÏÌÚÈ Ç §ÐÑÇÌ ÌÚÈ ©ÍÑÍÏÚÈ ÎÏ¿ÁÄÃÌÍ ÐÒÃÇÑ Ç ÁÍÇÌÐÑÁÒÄÑ ­ÖÇ Ò ¬ÄÂÍ É¿É ÎÊ¿ËÄÌÛ ÍÂÌÄÌÌÚÈ Ç Ì¿ ÂÍÊÍÁÄ ¤ÂÍ ËÌÍÂÍ ÃÇ¿ÃÇË ­Ì ÇËÄÊ ÇËÞ Ì¿ÎÇÐ¿Ì ÌÍÄ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÌÇÉÑÍ ÌÄ ÆÌ¿Ê ÉÏÍËÄ ¤ÂÍ °¿ËÍÂÍ ­Ì ÀÚÊ ÍÀÊÄÖÄÌ Á ÍÃÄÅÃÒ ÍÀ¿ÂÏÄÌÌÒÝ ÉÏÍÁÛÝ §ËÞ ¤ËÒ °ÊÍÁÍ ÍÅÇÄ § ÁÍÇÌÐÑÁ¿ ÌÄÀÄÐÌÚÄ ÐÊÄÃÍ Á¿ÊÇ Æ¿ ¬ÇË Ì¿ ÉÍÌÞÔ ÀÄÊÚÔ ÍÀ


­±©¯­¡¤¬§¤

ÊÄÖÄÌÌÚÄ Á ÁÇÐÐÍÌ ÀÄÊÚÈ Ç ÖÇÐ ÑÚÈ §Æ ÒÐÑ ÅÄ ¤ÂÍ ÇÐÔÍÃÇÑ ÍÐ ÑÏÚÈ ËÄÖ ÖÑÍÀÚ ÇË ÎÍÏ¿Å¿ÑÛ Ì¿ ÏÍÃÚ ­Ì οÐÄÑ ÇÔ ÅÄÆÊÍË ÅÄÊÄÆ ÌÚË ­Ì ÑÍÎÖÄÑ ÑÍÖÇÊÍ ÁÇÌ¿ ÞÏÍÐ ÑÇ Ç ÂÌÄÁ¿ Í¿ ¡ÐÄÃÄÏÅÇÑÄÊÞ ¬¿ ÍÃÄÅÃÄ Ç Ì¿ ÀÄÃÏÄ ¤ÂÍ Ì¿ ÎÇпÌÍ ÇËÞ µ¿ÏÛ Õ¿ÏÄÈ Ç ¢ÍÐ ÎÍÃÛ ÂÍÐÎÍÃÐÑÁÒÝØÇÔ § ÒÁÇÃÄÊ Þ ÍÃÌÍÂÍ ÌÂÄÊ¿ ÐÑÍÞØÄÂÍ Ì¿ ÐÍÊÌÕÄ Ç ÍÌ ÁÍÐ ÉÊÇÉÌÒÊ ÂÏÍËÉÇË ÂÍÊÍÐÍË ÂÍÁÍ ÏÞ ÁÐÄË ÎÑÇÕ¿Ë ÊÄÑ¿ÝØÇË ÎÍ ÐÏÄÃÇÌÄ ÌÄÀ¿ ÊÄÑÇÑÄ ÐÍÀÇÏ¿ÈÑÄÐÛ Ì¿ ÁÄÊÇÉÒÝ ÁÄÖÄÏÝ ÍÅÇÝ ÖÑÍÀÚ ÎÍÅÏ¿ÑÛ ÑÏÒÎÚ Õ¿ ÏÄÈ ÑÏÒÎÚ ÐÇÊÛÌÚÔ ÑÏÒÎÚ ÑÚÐÞ ÖÄÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÍÁ ÑÏÒÎÚ ÉÍÌÄÈ Ç ÐÇÃÞØÇÔ Ì¿ ÌÇÔ ÑÏÒÎÚ ÁÐÄÔ ÐÁÍ ÀÍÃÌÚÔ Ç Ï¿ÀÍÁ Ç Ë¿ÊÚÔ Ç ÁÄ ÊÇÉÇÔ § ÒÁÇÃÄÊ Þ ÆÁÄÏÞ Ç Õ¿ÏÄÈ ÆÄËÌÚÔ Ç ÁÍÇÌÐÑÁ¿ ÇÔ ÐÍÀÏ¿Ì ÌÚÄ ÖÑÍÀÚ ÐÏ¿ÆÇÑÛÐÞ Ð °ÇÃÞØÇË Ì¿ ÉÍÌÄ Ç Ð ÁÍÇÌÐÑÁÍË ¤ÂÍ § ÐÔÁ¿ÖÄÌ ÀÚÊ ÆÁÄÏÛ Ç Ð ÌÇË ÊÅÄÎÏÍÏÍÉ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÁ×ÇÈ ÖÒ ÃÄп ÎÏÄà ÌÇË ÉÍÑÍÏÚËÇ ÍÌ ÍÀÍÊÛÐÑÇÊ ÎÏÇÌÞÁ×ÇÔ Ì¿ÖÄÏÑ¿ ÌÇÄ ÆÁÄÏÞ Ç ÎÍÉÊÍÌÞÝØÇÔÐÞ ÄÂÍ ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÝ ÍÀ¿ ÅÇÁÚÄ ÀÏÍ×Ä ÌÚ Á ÍÆÄÏÍ ÍÂÌÄÌÌÍÄ ÂÍÏÞØÄÄ ÐÄÏÍÝ ¿ ÎÏÍÖÇÄ ÒÀÇÑÚ ËÄÖÍË °ÇÃÞ ØÄÂÍ Ì¿ ÉÍÌÄ ÇÐÔÍÃÞØÇË ÇÆ ÒÐÑ ¤ÂÍ Ç ÁÐÄ ÎÑÇÕÚ Ì¿ÎÇÑ¿ÊÇÐÛ ÇÔ ÑÏÒοËÇ ¢ª ¡ °¿Ñ¿Ì¿ ÐÉÍÁ¿Ì ÁÄÏÌÚÄ ´ÏÇÐÑÍÁÚ ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ Õ¿ÏÐÑÁÒÝÑ ÑÚÐÞÖÒ ÊÄÑ ­ÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÄ Ð¿Ñ¿ÌÚ Ç ÁÁÄÏÅÄÌÇÄ ÄÂÍ Á ÍÆÄÏÍ ÍÂÌÄÌÌÍÄ «ÄÏÑÁÚÄ Ë¿ÊÚÄ Ç ÁÄÊÇÉÇÄ ÐÑÍÞÑ ÎÏÄà ÁÄÊÇÉÇË ÀÄÊÚË ÎÏÄ ÐÑÍÊÍË

§ ÒÁÇÃÄÊ Þ ÌÂÄÊ¿ ÐÔÍÃÞØÄ ÂÍ Ð ÌÄÀ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÇËÄÊ ÉÊÝÖ ÍÑ ÀÄÆÃÌÚ Ç ÀÍÊÛ×ÒÝ ÕÄÎÛ Á ÏÒÉÄ ÐÁÍÄÈ ­Ì ÁÆÞÊ ÃÏ¿ÉÍÌ¿ ÆËÇÞ ÃÏÄÁ ÌÄÂÍ ÉÍÑÍÏÚÈ ÄÐÑÛ ÃÇ¿ÁÍÊ Ç Ð¿Ñ¿Ì¿ Ç ÐÉÍÁ¿Ê ÄÂÍ Ì¿ ÑÚÐÞÖÒ ÊÄÑ Ç ÌÇÆÁÄÏ ÄÂÍ Á ÀÄÆÃÌÒ Ç Æ¿ ÉÊÝÖÇÊ ÄÂÍ Ç ÎÍÊÍÅÇÊ Ì¿Ã ÌÇË ÎÄÖ¿ÑÛ Ã¿ÀÚ ÌÄ ÎÏÄÊÛØ¿Ê ÒÅÄ Ì¿ÏÍÃÚ ÃÍÉÍÊÄ ÌÄ ÍÉÍÌÖÇÑÐÞ ÑÚ

®Ð §Ð ­ÑÉ §ÄÏ §ÄÆ ­ÑÉ

¢Ê ªÉ ­ÑÉ ®ÄÑ §Òà ­ÑÉ £¿Ì «Ó ©ÍÏ ±ÇË ­ÑÉ §Ð ­ÑÉ §ÄÆ ­ÑÉ §Ð £¿Ì ­ÑÉ ®ÄÑ ­ÑÉ ©ÍÏ ­ÑÉ

ÐÞÖ¿ ÊÄÑ ÎÍÐÊÄ ÅÄ ÐÄÂÍ ÄËÒ ÃÍÊÅ ÌÍ ÀÚÑÛ ÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÌÚË Ì¿ Ë¿ÊÍÄ ÁÏÄËÞ § ÒÁÇÃÄÊ Þ ÎÏÄÐÑÍÊÚ Ç ÐÇÃÞ ØÇÔ Ì¿ ÌÇÔ ÉÍÑÍÏÚË Ã¿ÌÍ ÀÚÊÍ ÐÒÃÇÑÛ Ç ÃÒ×Ç ÍÀÄÆÂÊ¿ÁÊÄÌÌÚÔ Æ¿ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍ §ÇÐÒп Ç Æ¿ ÐÊÍ ÁÍ ÍÅÇÄ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÄ ÎÍÉÊÍÌÇ ÊÇÐÛ ÆÁÄÏÝ ÌÇ ÍÀÏ¿ÆÒ ÄÂÍ Ç ÌÄ ÎÏÇÌÞÊÇ Ì¿ÖÄÏÑ¿ÌÇÞ Ì¿ ÖÄÊÍ ÐÁÍÄ Ç Ì¿ ÏÒÉÒ ÐÁÍÝ ­ÌÇ ÍÅÇÊÇ Ç Õ¿Ï ÐÑÁÍÁ¿ÊÇ ÐÍ ´ÏÇÐÑÍË ÑÚÐÞÖÒ ÊÄÑ ®ÏÍÖÇÄ ÅÄ ÇÆ ÒËÄÏ×ÇÔ ÌÄ ÍÅÇÊÇ ÃÍÉÍÊÄ ÌÄ ÍÉÍÌÖÇÑÐÞ ÑÚ ÐÞÖ¿ ÊÄÑ ¼ÑÍ x ÎÄÏÁÍÄ ÁÍÐÉÏÄÐÄ ÌÇÄ Ê¿ÅÄÌ Ç ÐÁÞÑ ÇËÄÝØÇÈ ÒÖ¿Ð ÑÇÄ Á ÁÍÐÉÏÄÐÄÌÇÇ ÎÄÏÁÍË Ì¿Ã ÌÇËÇ ÐËÄÏÑÛ ÁÑÍÏ¿Þ ÌÄ ÇËÄÄÑ ÁÊ¿ÐÑÇ ÌÍ ÍÌÇ ÀÒÃÒÑ ÐÁÞØÄÌÌÇ É¿ËÇ Í¿ Ç ´ÏÇÐÑ¿ Ç ÀÒÃÒÑ Õ¿Ï ÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Ð ¬ÇË ÑÚÐÞÖÒ ÊÄÑ ©ÍÂÿ ÅÄ ÍÉÍÌÖÇÑÐÞ ÑÚÐÞÖ¿ ÊÄÑ Ð¿Ñ¿Ì¿ ÀÒÃÄÑ ÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌ ÇÆ ÑÄËÌÇÕÚ ÐÁÍÄÈ Ç ÁÚÈÃÄÑ ÍÀÍÊÛ Ø¿ÑÛ Ì¿ÏÍÃÚ Ì¿ÔÍÃÞØÇÄÐÞ Ì¿ ÖÄÑÚÏÄÔ ÒÂÊ¿Ô ÆÄËÊÇ ¢Í¿ Ç «¿ ÂÍ¿ Ç ÐÍÀÇÏ¿ÑÛ ÇÔ Ì¿ ÀÏ¿ÌÛ ÖÇÐÊÍ ÇÔ É¿É ÎÄÐÍÉ ËÍÏÐÉÍÈ § ÁÚ×ÊÇ Ì¿ ×ÇÏÍÑÒ ÆÄËÊL Ç ÍÉÏÒÅÇÊÇ ÐÑ¿Ì ÐÁÞÑÚÔ Ç ÂÍÏÍà ÁÍÆÊÝÀÊÄÌÌÚÈ § ÌÇÐÎ¿Ê ÍÂÍÌÛ Ð ÌÄÀ¿ ÍÑ Í¿ Ç ÎÍÅÏ¿Ê ÇÔ ¿ ÃÇ¿ÁÍÊ ÎÏÄÊÛØ¿Á×ÇÈ ÇÔ ÁÁÄÏÅÄÌ Á ÍÆÄÏÍ ÍÂÌÄÌÌÍÄ Ç ÐÄÏ ÌÍÄ ÂÃÄ ÆÁÄÏÛ Ç ÊÅÄÎÏÍÏÍÉ Ç ÀÒÃÒÑ ËÒÖÇÑÛÐÞ ÃÄÌÛ Ç ÌÍÖÛ ÁÍ ÁÄÉÇ ÁÄÉÍÁ § ÒÁÇÃÄÊ Þ ÁÄÊÇÉÇÈ ÀÄÊÚÈ ÎÏÄÐÑÍÊ Ç °ÇÃÞØÄÂÍ Ì¿ ÌÄË ÍÑ ÊÇÕ¿ ©ÍÑÍÏÍÂÍ ÀÄÅ¿ÊÍ ÌÄÀÍ Ç ÆÄËÊÞ Ç ÌÄ Ì¿×ÊÍÐÛ ÇË ËÄÐÑ¿ § ÒÁÇÃÄÊ Þ ËÄÏÑÁÚÔ Ë¿ ÊÚÔ Ç ÁÄÊÇÉÇÔ ÐÑÍÞØÇÔ ÎÏÄà ÍÂÍË Ç ÉÌÇÂÇ Ï¿ÐÉÏÚÑÚ ÀÚÊÇ Ç ÇÌ¿Þ ÉÌÇ¿ Ï¿ÐÉÏÚÑ¿ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÄÐÑÛ ÉÌÇ¿ ÅÇÆÌÇ Ç ÐÒÃÇËÚ ÀÚÊÇ ËÄÏÑÁÚÄ ÎÍ Ì¿ÎÇпÌÌÍËÒ Á ÉÌÇÂ¿Ô ÐÍÍÀÏ¿ÆÌÍ Ð ÃÄÊ¿ËÇ ÐÁÍÇËÇ ±ÍÂÿ ÍÑÿÊÍ ËÍÏÄ ËÄÏÑÁÚÔ ÀÚÁ×ÇÔ Á ÌÄË Ç ÐËÄÏÑÛ Ç ¿Ã ÍÑ Ã¿ÊÇ ËÄÏÑÁÚÔ ÉÍÑÍÏÚÄ ÀÚÊÇ Á ÌÇÔ Ç ÐÒÃLË ÀÚÊ É¿ÅÃÚÈ ÎÍ ÃÄÊ¿Ë ÐÁÍÇË § ÐËÄÏÑÛ Ç ¿Ã ÎÍÁÄÏÅÄÌÚ Á


­±©¯­¡¤¬§¤

ÍÆÄÏÍ ÍÂÌÄÌÌÍÄ ¼ÑÍ ÐËÄÏÑÛ ÁÑÍ Ï¿Þ § ÉÑÍ ÌÄ ÀÚÊ Æ¿ÎÇÐ¿Ì Á ÉÌÇ ÂÄ ÅÇÆÌÇ ÑÍÑ ÀÚÊ ÀÏÍ×ÄÌ Á ÍÆÄÏÍ ÍÂÌÄÌÌÍÄ ¢ª ¡ § ÒÁÇÃÄÊ Þ ÌÍÁÍÄ ÌÄÀÍ Ç ÌÍÁÒÝ ÆÄËÊÝ Í ÍÑÏÄÑ ÁÐÞÉÒÝ ÐÊÄÆÒ ¬ÍÁÚÈ §ÄÏÒпÊÇË ÄÂÍ ÁÍÏÍÑ¿ Ç ÐÑÄÌ¿ ÄÂÍ ÐÁÄÑÇÊÛÌÇÉ

§ ÒÁÇÃÄÊ Þ ÌÍÁÍÄ ÌÄÀÍ Ç ÌÍ ÁÒÝ ÆÄËÊÝ ÇÀÍ ÎÏÄÅÌÄÄ ÌÄÀÍ Ç ÎÏÄÅÌÞÞ ÆÄËÊÞ ËÇÌÍÁ¿ÊÇ Ç ËÍÏÞ ÒÅÄ ÌÄÑ § Þ §Í¿ÌÌ ÒÁÇÃÄÊ ÐÁÞÑÍÈ ÂÍÏÍà §ÄÏÒпÊÇË ÌÍÁÚÈ ÐÔÍÃÞ ØÇÈ ÍÑ Í¿ Ð ÌÄÀ¿ ÎÏÇÂÍÑÍÁÊÄÌ ÌÚÈ É¿É ÌÄÁÄÐÑ¿ ÒÉÏ¿×ÄÌÌ¿Þ ÃÊÞ ËÒÅ¿ ÐÁÍÄÂÍ § ÒÐÊÚ×¿Ê Þ ÂÏÍËÉÇÈ ÂÍÊÍÐ Ð ÌÄÀ¿ ÂÍÁÍÏÞØÇÈ ÐÄ ÐÉÇÌÇÞ Í¿ Ð ÖÄÊÍÁÄÉ¿ËÇ Ç ­Ì ÀÒÃÄÑ ÍÀÇÑ¿ÑÛ Ð ÌÇËÇ ÍÌÇ ÀÒÃÒÑ ¤ÂÍ Ì¿ÏÍÃÍË Ç °¿Ë Í РÌÇËÇ ÀÒÃÄÑ ÍÂÍË ÇÔ § ÍÑÏÄÑ Í ÁÐÞÉÒÝ ÐÊÄÆÒ Ð ÍÖÄÈ ÇÔ Ç ÐËÄÏÑÇ ÌÄ ÀÒÃÄÑ ÒÅÄ ÌÇ ÎÊ¿Ö¿ ÌÇ ÁÍÎÊÞ ÌÇ ÀÍÊÄÆÌÇ ÒÅÄ ÌÄ ÀÒÃÄÑ ÇÀÍ ÎÏÄÅÌÄÄ ÎÏÍ ×ÊÍ § ÐÉ¿Æ¿Ê °ÇÃÞØÇÈ Ì¿ ÎÏÄÐÑÍ ÊÄ ÐÄ ÑÁÍÏÝ ÁÐÄ ÌÍÁÍÄ § ÂÍÁÍÏÇÑ ËÌÄ Ì¿ÎÇ×Ç ÇÀÍ ÐÊÍÁ¿ ÐÇÇ ÇÐ ÑÇÌÌÚ Ç ÁÄÏÌÚ § ÐÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÐÍÁÄÏ×ÇÊÍÐÛ ¾ ÄÐËÛ ÊÛÓ¿ Ç ­ËÄ¿ Ì¿Ö¿ÊÍ Ç ÉÍÌÄÕ Å¿ÅÃÒØÄËÒ Ã¿Ë Ã¿ÏÍË ÍÑ ÇÐÑÍÖÌÇÉ¿ ÁÍÃÚ ÅÇÁÍÈ ®ÍÀÄÅÿÝØÇÈ Ì¿ÐÊÄÃÒÄÑ ÁÐÄ Ç ÀÒÃÒ ÄËÒ ÍÂÍË Ç ÍÌ ÀÒÃÄÑ «ÌÄ ÐÚÌÍË ÍÞÆÊÇÁÚÔ ÅÄ Ç ÌÄÁÄÏÌÚÔ Ç ÐÉÁÄÏÌÚÔ Ç ÒÀÇÈÕ Ç ÊÝÀÍÃÄÄÁ Ç Ö¿ÏÍÃÄÄÁ Ç ÇÃÍÊÍÐÊÒÅÇÑÄÊÄÈ Ç ÁÐÄÔ ÊÅÄÕÍÁ ÒÖ¿ÐÑÛ Á ÍÆÄÏÄ ÂÍÏÞ ØÄË ÍÂÌÄË Ç ÐÄÏÍÝ ¼ÑÍ ÐËÄÏÑÛ ÁÑÍÏ¿Þ § ÎÏÇ×ÄÊ ÉÍ ËÌÄ ÍÃÇÌ ÇÆ ÐÄËÇ ÌÂÄÊÍÁ Ò ÉÍÑÍÏÚÔ ÀÚÊÍ ÐÄËÛ Ö¿× Ì¿ÎÍÊÌÄÌÌÚÔ ÐÄËÛÝ ÎÍÐÊÄÃÌÇËÇ ÞÆÁ¿ËÇ Ç ÐÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÎÍÈÃÇ Þ ÎÍÉ¿ÅÒ ÑÄÀÄ ÅÄÌÒ ÌÄÁÄÐÑÒ ÂÌÕ¿ § ÁÍÆÌÄÐ ËÄÌÞ Á ÃÒÔÄ Ì¿ ÁÄ ÊÇÉÒÝ Ç ÁÚÐÍÉÒÝ ÂÍÏÒ Ç ÎÍÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÁÄÊÇÉÇÈ ÂÍÏÍà ÐÁÞÑÍÈ §ÄÏÒ

¢Ê §Ð ®ÄÑ §Ð ©ÍÏ ¢¿Ê ¤ÁÏ ­ÑÉ ªÄÁ §ÄÆ §Ð ­ÑÉ §Ð ©ÍÏ ­ÑÉ ¤ÁÏ ©ÍÏ ¢¿Ê ­ÑÉ §ÄÆ «Ó ¢¿Ê ¤Ó §ÄÆ §ÐÔ §Ð §Ð ­ÑÉ

пÊÇË ÉÍÑÍÏÚÈ ÌÇÐÔÍÃÇÊ Ð ÌÄÀ¿ ÍÑ Í¿ ­Ì ÇËÄÄÑ ÐÊ¿ÁÒ ÍÅÇÝ °ÁÄ ÑÇÊÍ ÄÂÍ ÎÍÃÍÀÌÍ ÃÏ¿ÂÍÕÄÌÌÄÈ×Ä ËÒ É¿ËÌÝ É¿É ÀÚ É¿ËÌÝ ÞÐÎÇÐÒ ÉÏÇÐÑ¿ÊÊÍÁÇÃÌÍËÒ ­Ì ÇËÄÄÑ ÀÍÊÛ×ÒÝ Ç ÁÚÐÍ ÉÒÝ ÐÑÄÌÒ ÇËÄÄÑ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÛ ÁÍÏÍÑ Ç Ì¿ ÌÇÔ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÛ ÌÂÄ ÊÍÁ Ì¿ ÁÍÏÍÑ¿Ô Ì¿ÎÇпÌÚ ÇËÄÌ¿ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÇ ÉÍÊÄÌ ÐÚÌÍÁ §ÆÏ¿Ç ÊÄÁÚÔ Ð ÁÍÐÑÍÉ¿ ÑÏÍÄ ÁÍÏÍÑ Ð ÐÄÁÄ Ï¿ ÑÏÍÄ ÁÍÏÍÑ Ð Ý¿ ÑÏÍÄ ÁÍÏÍÑ Ð Æ¿Î¿Ã¿ ÑÏÍÄ ÁÍÏÍÑ °ÑÄÌ¿ ÂÍÏÍÿ ÇËÄÄÑ ÃÁÄ Ì¿ÃÕ¿ÑÛ ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÈ Ç Ì¿ ÌÇÔ ÇËÄÌ¿ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÇ ÎÍÐÑÍÊÍÁ ÂÌÕ¿ ¢ÍÁÍÏÇÁ×ÇÈ ÐÍ ËÌÍÝ ÇËÄÊ ÆÍÊÍÑÒÝ ÑÏÍÐÑÛ ÃÊÞ ÇÆËÄÏÄÌÇÞ ÂÍÏÍÿ Ç ÁÍÏÍÑ ÄÂÍ Ç ÐÑÄÌZ ÄÂÍ ¢ÍÏÍà ϿÐÎÍÊÍÅÄÌ ÖÄÑÁÄÏÍ ÒÂÍÊÛÌÇÉÍË Ç ÃÊÇÌ¿ ÄÂÍ Ñ¿É¿Þ ÅÄ É¿É Ç ×ÇÏÍÑ¿ § ÇÆËÄÏÇÊ ÍÌ ÂÍÏÍà ÑÏÍÐÑÛÝ Ì¿ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÛ ÑÚÐÞÖ ÐÑ¿ÃÇÈ ÃÊÇÌ¿ Ç ×ÇÏÍÑ¿ Ç ÁÚÐÍÑ¿ ÄÂÍ Ï¿ÁÌÚ § ÐÑÄÌÒ ÄÂÍ ÇÆËÄÏÇÊ ÁÍ ÐÑÍ ÐÍÏÍÉ ÖÄÑÚÏÄ ÊÍÉÑÞ ËÄÏÍÝ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÝ É¿ÉÍÁ¿ ËÄÏ¿ Ç ÌÂÄÊ¿ °ÑÄÌ¿ ÄÂÍ ÎÍÐÑÏÍÄÌ¿ ÇÆ ÞÐÎÇ Ð¿ ¿ ÂÍÏÍà ÀÚÊ ÖÇÐÑÍÄ ÆÍÊÍÑÍ ÎÍ ÃÍÀÄÌ ÖÇÐÑÍËÒ ÐÑÄÉÊÒ ­ÐÌÍÁ¿ÌÇÞ ÐÑÄÌZ ÂRÏÍÿ ÒÉÏ¿×ÄÌÚ ÁÐÞÉÇËÇ ÃÏ¿ÂÍÕÄÌÌÚ ËÇ É¿ËÌÞËÇ ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÄ ÎÄÏÁÍÄ ÞÐÎÇÐ ÁÑÍÏÍÄ Ð¿ÎÓÇÏ ÑÏÄÑÛÄ Ô¿Ê ÉÇÃÍÌ ÖÄÑÁÄÏÑÍÄ ÐË¿Ï¿Âà ÎÞÑÍÄ Ð¿ÏÃÍÌÇÉÐ ×ÄÐÑÍÄ ÐÄÏÃÍÊÇÉ ÐÄÃÛËÍÄ ÔÏÇÆÍÊÇÑ ÁÍÐÛËÍÄ ÁÇÏÇÊÊ ÃÄÁÞÑÍÄ ÑÍÎ¿Æ ÃÄÐÞÑÍÄ ÔÏÇÆÍÎÏ¿Ð ÍÃÇÌÌ¿ÃÕ¿ ÑÍÄ ÂÇ¿ÕÇÌÑ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÍÄ ¿ËÄ ÑÇÐÑ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÛ ÁÍÏÍÑ x ÃÁÄ Ì¿ÃÕ¿ÑÛ ÅÄËÖÒÅÇÌ É¿ÅÃÚÄ ÁÍ ÏÍÑ¿ ÀÚÊÇ ÇÆ ÍÃÌÍÈ ÅÄËÖÒÅÇÌÚ ²ÊÇÕ¿ ÂÍÏÍÿ x ÖÇÐÑÍÄ ÆÍÊÍÑÍ É¿É ÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÄ ÐÑÄÉÊÍ ´Ï¿Ë¿ ÅÄ Þ ÌÄ ÁÇÃÄÊ Á ÌÄË ÇÀÍ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ¡ÐÄÃÄÏÅÇÑÄÊÛ x ÔÏ¿Ë ÄÂÍ Ç ÂÌÄÕ § ÂÍÏÍà ÌÄ ÇËÄÄÑ ÌÒÅÃÚ ÌÇ Á ÐÍÊÌÕÄ ÌÇ Á ÊÒÌÄ ÃÊÞ ÍÐÁÄØÄ ÌÇÞ ÐÁÍÄÂÍ ÇÀÍ ÐÊ¿Á¿ ÍÅÇÞ


­±©¯­¡¤¬§¤

ÍÐÁÄÑÇÊ¿ ÄÂÍ Ç ÐÁÄÑÇÊÛÌÇÉ ÄÂÍ x ÂÌÄÕ °Î¿ÐÄÌÌÚÄ Ì¿ÏÍÃÚ ÀÒÃÒÑ ÔÍ ÃÇÑÛ ÁÍ ÐÁÄÑÄ ÄÂÍ Ç Õ¿ÏÇ ÆÄËÌÚÄ ÎÏÇÌÄÐÒÑ Á ÌÄÂÍ ÐÊ¿ÁÒ Ç ÖÄÐÑÛ ÐÁÍÝ ¡ÍÏÍÑ¿ ÄÂÍ ÌÄ ÀÒÃÒÑ Æ¿ÎÇ Ï¿ÑÛÐÞ ÃÌÄË ¿ ÌÍÖÇ Ñ¿Ë ÌÄ ÀÒÃÄÑ § ÎÏÇÌÄÐÒÑ Á ÌÄÂÍ ÐÊ¿ÁÒ Ç ÖÄÐÑÛ Ì¿ÏÍÃÍÁ § ÌÄ ÁÍÈÃÄÑ Á ÌÄÂÍ ÌÇÖÑÍ ÌÄÖÇÐÑÍÄ Ç ÌÇÉÑÍ ÎÏÄÿÌÌÚÈ ËÄÏ ÆÍÐÑÇ Ç ÊÅÇ ¿ ÑÍÊÛÉÍ ÑÄ ÉÍÑÍÏÚÄ Ì¿ÎÇпÌÚ Ò ÂÌÕ¿ Á ÉÌÇÂÄ ÅÇÆÌÇ ¢ª ¡ ¯ÄÉ¿ ÁÍÃÚ ÅÇÆÌÇ Ï¿ÀÚ ÍÅÇÇ ÒÆÏÞÑ ÊÇÕÍ ¤ÂÍ °ÇÇ ÐÊÍÁ¿ ÁÄÏÌÚ Ç ÇÐÑÇÌÌÚ °Ä ÂÏÞÃÒ ÐÉÍÏÍ § £ÒÔ Ç ÌÄÁÄÐ Ñ¿ ÂÍÁÍÏÞÑ ÎÏÇÇÃÇ ®ÍÐÊÄÃÌÇÄ ÎÏÄà ÍÐÑÄÏÄÅÄÌÇÞ ÀÊ¿ÂÍÐÊÍÁÄÌÇÄ

§ ÎÍÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÖÇÐÑÒÝ ÏÄÉÒ ÁÍÃÚ ÅÇÆÌÇ ÐÁÄÑÊÒÝ É¿É ÉÏÇÐ Ñ¿ÊÊ ÇÐÔÍÃÞØÒÝ ÍÑ ÎÏÄÐÑÍÊ¿ Í¿ Ç ÂÌÕ¿ °ÏÄÃÇ ÒÊÇÕÚ ÄÂÍ Ç ÎÍ ÑÒ Ç ÎÍ ÃÏÒÂÒÝ ÐÑÍÏÍÌÒ ÏÄÉÇ ÃÏÄÁÍ ÅÇÆ ÌÇ ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÛ Ï¿Æ ÎÏÇÌÍÐÞØÄÄ ÎÊÍÃÚ Ã¿ÝØÄÄ Ì¿ É¿ÅÃÚÈ ËÄÐÞÕ ÎÊÍà ÐÁÍÈ Ç ÊÇÐÑÛÞ ÃÄÏÄÁ¿ x ÃÊÞ ÇÐÕÄÊÄÌÇÞ Ì¿ÏÍÃÍÁ § ÌÇÖÄÂÍ ÒÅÄ ÌÄ ÀÒÃÄÑ ÎÏÍ ÉÊÞÑÍÂÍ ÌÍ ÎÏÄÐÑÍÊ Í¿ Ç ÂÌÕ¿ ÀÒÃÄÑ Á ÌÄË Ç Ï¿ÀÚ ¤ÂÍ ÀÒÃÒÑ ÐÊÒ ÅÇÑÛ ¤ËÒ § ÒÆÏÞÑ ÊÇÕÍ ¤ÂÍ Ç ÇËÞ ¤ÂÍ ÀÒÃÄÑ Ì¿ ÖÄÊ¿Ô ÇÔ § ÌÍÖÇ ÌÄ ÀÒÃÄÑ Ñ¿Ë Ç ÌÄ ÀÒ ÃÒÑ ÇËÄÑÛ ÌÒÅÃÚ ÌÇ Á ÐÁÄ ÑÇÊÛÌÇÉÄ ÌÇ Á ÐÁÄÑÄ ÐÍÊÌÄÖÌÍË ÇÀÍ ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÍÐÁÄØ¿ÄÑ ÇÔ Ç ÀÒÃÒÑ Õ¿ÏÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÁÍ ÁÄÉÇ ÁÄÉÍÁ § ÐÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÐÇÇ ÐÊÍÁ¿ ÁÄÏÌÚ Ç ÇÐÑÇÌÌÚ Ç ¢ÍÐÎÍÃÛ Í ÐÁÞÑÚÔ ÎÏÍÏÍÉÍÁ ÎÍÐÊ¿Ê ÌÂÄÊ¿ °ÁÍÄÂÍ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÛ Ï¿À¿Ë °ÁÍÇË ÑÍ ÖÄËÒ Ì¿ÃÊÄÅÇÑ ÀÚÑÛ ÁÐÉÍÏÄ °Ä ÂÏÞÃÒ ÐÉÍÏÍ ÀÊ¿ÅÄÌ ÐÍ ÀÊÝÿÝØÇÈ ÐÊÍÁ, ÎÏÍÏÍÖÄÐÑÁ¿ ÉÌÇÂÇ ÐÄÈ ¾ §Í¿ÌÌ ÁÇÃÄÊ Ç ÐÊÚ×¿Ê ÐÇÄ ©ÍÂÿ ÅÄ ÒÐÊÚ×¿Ê Ç ÒÁÇÃÄÊ Î¿Ê É ÌÍÂ¿Ë ÌÂÄÊ¿ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ ÝØÄÂÍ ËÌÄ ÐÇÄ ÖÑÍÀÚ ÎÍÉÊÍ ÌÇÑÛÐÞ ÄËÒ

§Ð §Ð ­ÑÉ §Ð ­ÑÉ

¢Ê §ÄÆ ¦¿Ô ­ÑÉ §ÄÆ ­ÑÉ «Ó §Ì ©ÍÏ §Ð ­ÑÉ ­ÑÉ ­ÑÉ ­ÑÉ ­ÑÉ §ÄÆ £¿Ì ±ÇË ­ÑÉ ­ÑÉ ­ÑÉ ¤Ó ³ÊÎ ­ÑÉ ¶ÇÐ ®ÄÑ ¯ÇË ­ÑÉ §Ð §Ì ­ÑÉ ¡Ñ ®Ï

ÌÍ ÍÌ ÐÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÐËÍÑÏÇ ÌÄ

ÃÄÊ¿È ÐÄÂÍ ÇÀÍ Þ ÐÍÐÊÒÅÇÑÄÊÛ ÑÄ ÀÄ Ç ÀÏ¿ÑÛÞË ÑÁÍÇË ÎÏÍÏÍÉ¿Ë Ç ÐÍÀÊÝÿÝØÇË ÐÊÍÁ, ÉÌÇÂÇ ÐÄÈ ÍÂÒ ÎÍÉÊÍÌÇÐÛ § ÐÉ¿Æ¿Ê ËÌÄ ÌÄ Æ¿ÎÄÖ¿ÑÚ Á¿È ÐÊÍÁ ÎÏÍÏÍÖÄÐÑÁ¿ ÉÌÇÂÇ ÐÄÈ ÇÀÍ ÁÏÄËÞ ÀÊÇÆÉÍ ¬ÄÎÏ¿ÁÄÃÌÚÈ ÎÒÐÑÛ ÄØÄ ÃÄ Ê¿ÄÑ ÌÄÎÏ¿ÁÃÒ ÌÄÖÇÐÑÚÈ ÎÒÐÑÛ ÄØÄ ÐÉÁÄÏÌÇÑÐÞ ÎÏ¿ÁÄÃÌÚÈ Ã¿ ÑÁÍÏÇÑ ÎÏ¿ÁÃÒ ÄØÄ Ç ÐÁÞÑÍÈ Ã¿ ÍÐÁÞØ¿ÄÑÐÞ ÄØÄ °Ä ÂÏÞÃÒ ÐÉÍÏÍ Ç ÁÍÆËÄÆÃÇÄ «ÍÄ ÐÍ «ÌÍÝ ÖÑÍÀÚ ÁÍÆÿÑÛ É¿Å ÃÍËÒ ÎÍ ÃÄÊ¿Ë ÄÂÍ ¾ ÄÐËÛ ÊÛÓ¿ Ç ­ËÄ¿ Ì¿ Ö¿ÊÍ Ç ÉÍÌÄÕ ®ÄÏÁÚÈ Ç ®ÍÐÊÄà ÌÇÈ Ê¿ÅÄÌÌÚ ÑÄ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÍ ÀÊÝÿÝÑ Æ¿ÎÍÁÄÃÇ ¤ÂÍ ÖÑÍÀÚ ÇËÄÑÛ ÇË ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ ÃÏÄÁÍ ÅÇÆÌÇ Ç ÁÍÈÑÇ Á ÂÍÏÍà ÁÍÏÍÑ¿ËÇ ÁÌÄ x ÎÐÚ Ç Ö¿ÏÍÃÄÇ Ç ÊÝÀÍÃÄÇ Ç ÒÀÇÈÕÚ Ç ÇÃÍÊÍÐÊÒ ÅÇÑÄÊÇ Ç ÁÐÞÉÇÈ ÊÝÀÞØÇÈ Ç ÃÄ Ê¿ÝØÇÈ ÌÄÎÏ¿ÁÃÒ ¾ §ÇÐÒÐ ÎÍÐÊ¿Ê ÌÂÄÊ¿ «ÍÄÂÍ Æ¿ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Á¿Ë ÐÇÄ Á ÕÄÏÉÁ¿Ô ¾ ÄÐËÛ ÉÍÏÄÌÛ Ç ÎÍÑÍËÍÉ £¿ÁÇÿ ÆÁÄÆÿ ÐÁÄÑÊ¿Þ Ç ÒÑÏÄÌÌÞÞ § £ÒÔ Ç ÌÄÁÄÐÑ¿ ÂÍÁÍÏÞÑ ÎÏÇÇÃÇ § ÐÊÚ׿Á×ÇÈ Ã¿ ÐÉ¿ÅÄÑ ÎÏÇÇÃÇ ¥¿ÅÃÒØÇÈ ÎÒÐÑÛ ÎÏÇÔÍ ÃÇÑ Ç ÅÄÊ¿ÝØÇÈ ÎÒÐÑÛ ÀÄÏÄÑ ÁÍ ÃÒ ÅÇÆÌÇ Ã¿ÏÍË § Þ Ñ¿ÉÅÄ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÝ ÁÐÞÉÍËÒ ÐÊÚ׿ØÄËÒ ÐÊÍÁ, ÎÏÍ ÏÍÖÄÐÑÁ¿ ÉÌÇÂÇ ÐÄÈ ÄÐÊÇ ÉÑÍ ÎÏÇ ÊÍÅÇÑ ÖÑÍ É ÌÇË Ì¿ ÑÍÂÍ Ì¿ÊÍÅÇÑ Í ÞÆÁÚ Í ÉÍÑÍÏÚÔ Ì¿ÎÇпÌÍ Á ÉÌÇÂÄ ÐÄÈ Ç ÄÐÊÇ ÉÑÍ ÍÑÌÇËÄÑ ÖÑÍ ÍÑ ÐÊÍÁ ÉÌÇÂÇ ÎÏÍÏÍÖÄÐÑÁ¿ ÐÄÂÍ Ò ÑÍÂÍ ÍÑÌÇËÄÑ Í ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á ÉÌÇÂÄ ÅÇÆÌÇ Ç Á ÐÁÞÑÍË ÂÏ¿ÃÄ Ç Á ÑÍË ÖÑÍ Ì¿ÎÇпÌÍ Á ÉÌÇ ÂÄ ÐÄÈ °ÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÝØÇÈ ÐÇÄ ÂÍ ÁÍÏÇÑ ÄÈ ÂÏÞÃÒ ÐÉÍÏÍ ËÇÌÛ ¤È ÂÏÞÃÇ ¢ÍÐÎÍÃÇ §ÇÐÒÐÄ Ê¿ÂÍÿÑÛ ¢ÍÐÎÍÿ Ì¿×ÄÂÍ §ÇÐÒп ´ÏÇÐÑ¿ ÐÍ ÁÐÄËÇ Á¿ËÇ ËÇÌÛ

MediaServe

 


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.