Page 1

""%ç×]c÷O YU, %ç×]c÷O aTöî C LÝ[ýX; %ç]çÌ[ý ]çWýîã] Xç åGã_ åEõ= ×YTöç <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö YçãÌ[ý Xç*''

Î#÷ ÎÑyÓ˚ öyüÈÙÙÈïÑ˛yÓ˚ ܲÌy•z ~•z @ˇÃˆÏsi Ó°y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– Î#÷Ó˚ §Ó ܲÌyÈÙÙÈÎyÓ˚ üˆÏôƒ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ïÑ˛yÓ˚ ≤Ã!ï˛ ÎyÓ˚y !ÓŸªy§ fliy˛õö ܲÓ˚ˆÏÓñ ï˛yˆÏòÓ˚ §Ü˛°ˆÏܲ xöhsˇ ç#Óö ˆòÓyÓ˚ ≤Ã!ï˛◊&!ï˛ÄÈÙÙȈ§=ˆÏ°y !ܲ §!ï˛ƒ⁄ öy!ܲ !ï˛!ö xyÓ˚ ˛õÑyã˛çˆÏöÓ˚ üï˛•z ~ܲ í˛z@ˇÃ ôü≈#Î˚ ˆöï˛y⁄

õ!Óe ¢yflf@ˇÃsi

~•z Ó_´Óƒ ïÑ˛yÓ˚ÈÙÙÈ!Î!ö !öˆÏçˆÏܲ {ŸªÓ˚˛õ%e ӈϰ ˆây£Ïîy ܲˆÏÓ˚!åȈϰö ~ÓÇ !ï˛!ö ÎÑyˆÏܲ ïÑ˛yÓ˚ !˛õï˛y ӈϰ üˆÏö ܲÓ˚ˆÏï˛ö ïÑ˛yÓ˚ ܲÌy•z !ï˛!ö §Ó≈òy í˛zFã˛yÓ˚î ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö–

˛ç#Óö ˛õ%hflÜ

ç#Óö ˛õ%hflÜ

˛ç#Óö ˛õ%hflÜ

~•z ˛õ%hflÏܲ!ê˛ ˛õ!Óe Óy•zˆÏӈϰÓ˚ ~ܲê˛y xÇ¢– ~!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&ö ~ÓÇ {ŸªÓ˚ˆÏܲ xy˛õöyÓ˚ §ˆÏD ܲÌy Ó°yÓ˚ ~ܲê˛y §%ˆÏÎyà !òö– üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆ¢£Ï ˛õ!Ó˚î!ï˛ !ܲ •ˆÏÓ ~ÓÇ ˛õ,!ÌÓ# öyüܲ xyüyˆÏòÓ˚ ~•z @ˇÃ•!ê˛Ó˚•z Óy !ܲ ò¢y •ˆÏÓÈÙÙÈï˛y çyöˆÏï˛ •ˆÏ° ~•z Ó•z!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&ö– xy˛õöyÓ˚ x!hsˇü xÓfliyÄ !ܲÓ˚ܲü •ˆÏÓ ï˛y çyöyÓ˚ çöƒÄ ~•z Ó•z!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&öÊ

xö%òyö≠ 15 ê˛yܲy

õ!Óe ¢yflf@ˇÃsiç#Óö ˛õ%hflܲ Y×[ýy `çØ—öGжšö


<`ŸÌ[ý

TgöçÌ[ý AEõ]çy YÇy ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]çWýîä] %çYXçÌ[ý aä† AEõ [ýî×NþGTö C åYÒ]]Ì^ a+Eïõ GäQÍö TÇö_äTö FÇ[ýc÷O %çGÐcýÝ* TgöçÌ[ý å^ %ç]Ü—öS C %çc÷ çäXÌ[ý YÒ×Tö %çYXçÌ[ý =wÌ[ý LçXçÌ[ý LXî ×Tö×X %çGÒcý\öäÌ[ý YÒTöÝlùç EõÌ[ýäK÷X Töç cý_: ""åVF, %ç×] VÌ[ýLçÌ[ý aç]ãX VñçÅ×QÍöãÌ^ %ç×»K÷ C a]çãX %çHçTö EõÌ[ý×»K÷, ^×V åEõ= %ç]çÌ[ý QöçEõ £ãX VÌ[ýLç FÇã_ åVÌ^, Töã[ý %ç×] å\öTöãÌ[ý YÒã[ý` EõÌ[ý[ý C %ç]Ì[ýç AEõaㆠ[ýãa FçCÌ^ç-VçCÌ^ç EõÌ[ý[ý*'' (YÒEõç×`Tö [ýçEõî 3:20, YÊ: 414) <`ŸÌ[ýäEõ [ýî×NþGTö\öçä[ý %ç]çäVÌ[ý =Y_× ù EõÌ[ýçÌ[ý YäU AEõ ×[ý`ç_ C mÌ[ýÓTö YÉSï YÒ×Tö[ýµùEõTöç cý_-<`ŸÌ[ý åEõ A[ýe ×Tö×X %ç]çäVÌ[ý LXî ×Eõ EõäÌ[ýäK÷X åa ×[ýbäÌ^ %ç]çäVÌ[ý %pûTöç* Töçc÷O XTÇöX ×XÌ^ä]Ì[ý ]çWýîä] <`ŸÌ[ý %ç]çäVÌ[ý EõçäK÷ [ýîçFîç-×[ýä`ÀbS EõäÌ[ý [ýÇ×MõäÌ^äK÷X å^, ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]çWýîä] %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† [ýî×NþGTö a+Eïõ GäQÍö TÇö_äTö Yç×Ì[ý* Ac÷O YÇØ™öäEõÌ[ý YÊœöçmä_ç åUäEõ %çY×X %ç×[ý›õçÌ[ý EõÌ[ýäTö YçÌ[ýä[ýX å^ ×Eõ\öçä[ý AEõ]çy ^Ý£c÷O YçäÌ[ýX YçY lù]ç EõÌ[ýäTö, ×Tö×Xc÷O YçäÌ[ýX VçX EõÌ[ýäTö LÝ[ýäXÌ[ý »JÉôQÍöçÜ™ö =ä `î, cýÖVäÌ^Ì[ý aÇF-`ç×Ü™ö ×Tö×Xc÷O ×VäTö YçäÌ[ýX A[ýe %ç]çäVÌ[ý ]äWýî Y×Ì[ý[ýTöÛX %çXçÌ[ý lù]TöçC ×Tö×X AäX ×VäTö YçäÌ[ýX* %çWýîç×±ÁEõ YäU »Jô_çÌ[ý EõçäL %çYXçäEõ açcýç^î EõÌ[ýçÌ[ý EõUç å\öä[ýc÷O Ac÷O XTÇöX ×XÌ^]äEõ açLçäXç cýäÌ^äK÷* AÌ[ý ]äWýî Ì[ýäÌ^äK÷ »JôçÌ[ý×»RôO YçPö-^ç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+EïõäEõ =Y_× ù EõÌ[ýäTö C TöçäEõ GäQÍö åTöç_çÌ[ý LXî YÌ[ý[ýTöÛÝ YVälùY ×XäTö %çYXçäEõ açcýç^î EõÌ[ýä[ý*


ç#Óö ˛õ%hflܲ Y×[ýy `çØ—öGжšö


XTÇöX ×XÌ^ã]Ì[ý YVm×_ ×_×\öe [ýçc÷Oã[ý_-AÌ[ý c÷OeãÌ[ýLÝ ae•õÌ[ýS åUãEõ GÊc÷ÝTö* copyright © 1978, 2007 Biblica Inc.TM Used by permission. All rights reserved worldwide

""<`ŸÌ[ýãEõ [ýî×NþGTö\öçã[ý LçXç'',

A[ýe

copyright © 1968-2010 Bright Media Foundation; ""FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX'', copyright © 1984-2010 CCCI. All rights reserved This edition first published in 2011 Reprinted 2012, 2013

×]×QöÌ^ç aç\ËöÛ EõTÊöÛEõ YÒEõç×`Tö www.mediaserve.org

ISBN 978-1-906389-19-2 Bengali Printed in India


YÒØ™öç[ýXç AãEõ[ýçãÌ[ý YÒU] åUãEõc÷O [ýçc÷Oã[ý_ aã[ýïç¬Jô ×[ýyÔÝTö YÇØ™öEõ* ]çX[ý c÷O×Töc÷çåa a[ýä»JôãÌ^ %×WýEõ Y×PöTö YÇØ™öEõ c÷_ [ýçc÷Oã[ý_* LGãTöÌ[ý YÒ×Tö×»RôO ålùäyÌ[ý ]çXÇb LÝ[ýãXÌ[ý Eõ×PöX YÒ` C a]aîçmã_çÌ[ý aãÜ™öçbLXEõ =wøÌ[ý YçCÌ^çÌ[ý LXî [ýçc÷Oã[ýå_ VÊ×rôYçTö EõãÌ[ý* [ýçc÷Oã[ýã_Ì[ý [ýçSÝ TöçãVÌ[ý LÝ[ýXãEõ %çãÌ[ýç %Uï[ýc÷ EõãÌ[ý åTöçã_* ×EõÜ™Çö [ýçc÷Oã[ý_ LÝ[ýãXÌ[ý åHçÌ[ý %µùEõçÌ[ý]Ì^ %[ýØšöçÌ^ =wøÌ[ý åVCÌ^çÌ[ý açWýçÌ[ýS YÇØ™öãEõÌ[ý æ»JôãÌ^C %×WýEõ ×Eõ»KÇ÷* [ýçØ™ö×[ýEõc÷O [ýçc÷Oã[ý_ c÷_ AEõ a+ÉSï GÐÜšöçGçÌ[ý ^ç ]çXÇãbÌ[ý =YEõçãÌ[ýÌ[ý LXî AEõ æYÒÌ[ýSçVçÌ^Eõ [ýçTöÛç, %\ÉöTöYÉ[ýï Eõç[ýî C GÝTö C \öç[ý[ýçSÝÌ[ý ]ãTöç &rô [ýçSÝãTö YÉSï A[ýe %çãÌ[ýç &rôÌ[ýÖãY ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]Wýî ×VãÌ^ Ø‘öÌ^e <`ŸÌ[ý Ac÷O YÊ×U[ýÝãTö ×Eõ\öçã[ý Aã_X TöçÌ[ý ×[ý[ýÌ[ýS ×[ý[ýÊTö c÷ãÌ^ä»K÷* XTÇöX ×XÌ^] c÷_ [ýçc÷Oã[ýã_Ì[ý åac÷O %e` å^FçãX ^Ý£ FÐÝärôÌ[ LGãTö UçEõçEõç_ÝX LÝ[ýXEõç×c÷XÝ, FÐÝrôWýã]ïÌ[ý aÉ»JôXçÌ[ý [ýSïXç C YÒçTöî×c÷Eõ LÝ[ýX V`ïãXÌ[ý EõUç [ýîNþ c÷ãÌ^ä»K÷* AÌ[ý ×[ý×\ö~ \öçG Ì[ýãÌ^æ»K÷, Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý å_FEõãVÌ[ý åEõ=c÷O ×XLØ‘ö WýçÌ[ýSç åYçbS EõãÌ[ýX ×X* å_FãEõÌ[ýç [ýçÌ[ý[ýçÌ[ý %ç]çãVÌ[ý ]ãX Eõ×Ì[ýãÌ^ ×VãÌ^ä»K÷X Ø‘öÌ^e <`ŸÌ[ý TöçãVÌ[ýãEõ å_FçÌ[ý LXî æYÒÌ[ýSç LÇ×GãÌ^ä»K÷X C ×XV`ïX åV×FãÌ^ä»K÷X* Ac÷O ×[ýã`b ae•õ[Ì ýS×»RôO a]Ø™ö ac÷L ae•õ[Ì ýãSÌ[ý ]ãWýî AEõ×R» ô*O A×»RôO `Œac÷EõçãÌ[ý %XÇ[ýçãVÌ[ý [ýVã_ %Uï C ×[ý»JôçÌ[ý %XÇaçãÌ[ý %XÇ[ýçV Eõ[Ì ýç c÷ã^Ì ä»K÷* AÌ[ý ]çãX c÷_ Ac÷O å^ å^]X %ç]Ì[ýç %ç]çãVÌ[ý YÒ[ýçV[ýçãEõîÌ[ý %×\ö[ýî×NþãEõ YÒEõç` Eõ×Ì[ý* ^Tö %çY×X YQÍöã[ýX %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýãXÌ[ý =ã `î C Töç[Ì ý %UïaEõ_ C <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×XÌ^] %çY×X \öç_\öçã[ý [ýÇMõãTö YçÌ[ýã[ýX* Ac÷O YÒTöîç`ç ×XãÌ^ %ç]Ì[ýç Y×QÍö å^X aÇa]ç»JôçÌ[ý åUãEõ <`ŸÌ[ý %ç]çãVÌ[ý açãU EõUç [ýå_X* åac÷O Y×[ýy %ç±Áç ×^×X Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý å_FEõãVÌ[ý æYÒÌ[ýS EõãÌ[ýä»K÷X C AÌ[ý %XÇ[ýçVEõãVÌ[ý aç]Uïî ×VãÌ^ä»K÷X ^çãTö %çYXçÌ[ý å[ýçMõçÌ[ý LXî TöçÌ[ýç açc÷ç^î EõãÌ[ýX* %çÌ[ý ^×V Ac÷O pûçX %çYXçãEõ Ac÷O ×`lùçXÇaçãÌ[ý »Jô_ãTö [ýç [ýî[ýc÷çÌ[ý EõÌ[ýãTö æYÒÌ[ýSç åVÌ^ Töçc÷ã_ AÌ[ý Y×Ì[ýSç] c÷ã[ý AEõ Y×Ì[ý[ýTöÛX`Ý_ LÝ[ýX C a]ʈù`ç_Ý %XÇ\Éö×Tö*aÉ»JôÝYy <`ŸÌ[ýãEõ [ýî×NþGTö\öçã[ý LçXç

XTÇöX ×XÌ^] [ýc÷OãÌ^Ì[ý Xç]

YÊœöç

]îçUÇ ]çEïõ _ÉEõ LX æYÒ×Ì[ýTöãVÌ[ý EõçãLÌ[ý ×[ý[ýÌ[ýS åÌ[ýç]çX 1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 2Ì^ Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX Gîçå_×aÌ^çX A×ZõaÝÌ^çX ×Zõ×_YÝÌ^çX Eõ_aÝÌ^çX 1] åUbçã_çXÝÌ^çX 2Ì^ åUbçã_çXÝÌ^çX 1] ×»RôO]×U 2Ì^ ×»RôO]×U »RôOçc÷O»RôOçaË Zõçc÷Oã_]X ×c÷[ýÐÓ åL]Ëa

1 53 88 147 189 243 269 294 311 321 329 335 341 346 349 355 360 363 365 383

(]×U) (]çEïõ) (_ÉE)õ (å^çc÷X) (æYÒ×Ì[ýTöãVÌ[ý Eõç^ïî) (åÌ[ýç]ÝÌ^) (1 Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^) (2 Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^) (Gç_çTöÝÌ^) (c÷O×ZõbÝÌ^) (×Zõ×_YÝÌ^) (Eõ_aÝÌ^) (1 ×Ub_XÝEõÝÌ^) (2 ×Ub_XÝEõÝÌ^) (1 TöÝ]×UÌ^) (2 TöÝ]×UÌ^) (TöÝTö) (×Zõ_Ý]X) (c÷O[ýÐÝÌ^) (^çãEõç[ý)


[ýc÷OãÌ^Ì[ý Xç]

YÊœöç

1] ×Y»RôOçÌ[ý 2Ì^ ×Y»RôOçÌ[ý 1] LX 2Ì^ LX 3Ì^ LX LÇQö YÒEõç×`Tö [ýçEõî

388 395 399 405 406 408 410

(1 ×YTöÌ[ý) (2 ×YTöÌ[ý) (1 å^çc÷X) (2 å^çc÷X) (3 å^çc÷X) (×^cÉ÷Vç) (YÒEõç×`Tö [ýçEõî)

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX YÒU] YçPö : ×¥TöÝÌ^ YçPö : TÊöTöÝÌ^ YçPö : »JôTÇöUï YçPö :

aÉ»JôXç <`ŸãÌ[ýÌ[ý æYÒã]Ì[ý %×\öpûTöç `×NþÌ[ý =da FÐÝärôãTö [ýÊ׈ù YçCÌ^ç

435 443 451 459


<`ŸÌ[ýäEõ [ýî×NþGTö\öçä[ý LçXç [ýçØ™öä[ýÌ[ý Ac÷O Yç×Uï[ý LGd å^\öçä[ý YVçUï×[ýVîçÌ[ý ×XÌ^]çXÇ^çÌ^Ý »Jô_äK÷ ×PöEõ åac÷O\öçä[ýc÷O %çYXçÌ[ý aä† <`ŸäÌ[ýÌ[ý a+EïõC Y×Ì[ý»Jôç×_Tö cýä¬K÷ ×EõK÷Ç %çWýîç×±ÁEõ ×XÌ^] ¥çÌ[ýç*

YÒU] ×XÌ^] <`ŸÌ[ý %ç]çäVÌ[ý \öç_[ýçäaX A[ýe %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý LXî ×Tö×X adzVÌ[ý AEõ Y×Ì[ýEõ”Xç %ç]çäVÌ[ý ×VäÌ^äK÷X* (YÒa†äEõ %[ý`îc÷O TöçÌ[ý [ýçc÷Oä[ý_×\ö×wEõ YÒa† %XÇ^çÌ^Ý YçPö EõÌ[ýäTö cýä[ý* %çYXçäVÌ[ý aÇ×[ýWýçÌ[ý LXî [ýçc÷Oä[ýä_Ì[ý YVm×_Ì[ý aä† ×X×Vïrô YÊœöç aeFîç åVCÌ^ç cý_*) <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] EõçÌ[ýS <`ŸÌ[ý LGTöãEõ ATö \öç_[ýçaã_X, å^ TgöçÌ[ý AEõ]çy YÇyãEõ VçX EõÌ[ýã_X, å^X å^ TgöçãEõ ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý åa ×[ýXrô Xç c÷Ì^ ×EõÜ™Çö `ç`ŸTö LÝ[ýX YçÌ^* (LX 3:16, YÊœöç 151) <`ŸäÌ[ýÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç (FÐÝrô [ý_äK÷X) %ç×] Aãa×»K÷ å^X ]çXÇb `ç`ŸTö LÝ[ýX YçÌ^, %çÌ[ý Töç Y^ïçŠ Y×Ì[ý]çãSc÷O YçÌ^ (^çãTö LÝ[ýX Y×Ì[ýYÉSï C %Uï[ýc÷ c÷Ì^) (LX 10:10, YÊ: 167)* %×WýEõçe` ]çXÇb LÝ[ýX C %UïYÉSï LÝ[ýãXÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç, åEõX? EõçÌ[ýS ...

ix


x

LÝ[ýX YÇØ™öEõ

×¥TöÝÌ^ ×XÌ^] %ç]Ì[ýç YçYÝ, Töçc÷O <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ ×[ý׬K÷~ cýäÌ^ åG×K÷* åac÷OLXîc÷O %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý LXî <`ŸäÌ[ýÌ[ý å^ åYÒ] C Y×Ì[ýEõ”Xç Töç %ç]Ì[ýç LçXäTö C TöçÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý Xç* %ç]Ì[ýç YçYÝ ""aEõã_c÷O YçY Eõã[Ì ýäK» ÷ C <`Ÿã[Ì ý[Ì ý åGìÌ[ýã[ýç# _ %çV`ïJ» ôÉ îT c÷ã^Ì ä»K÷'' (åÌ[ýç]çX 3:23, YÊ: 248)* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý\öç×GTöç EõÌ[ýçÌ[ý LXîc÷O %ç]çäVÌ[ý aÊ×rô EõÌ[ýç cýäÌ^×K÷_, ×EõÜ™Çö %ç]çäVÌ[ý AEõmgäÌ^×], %[ýçWýîTöç C åØ‘ö¬K÷ç»Jôç×Ì[ýTöçÌ[ý LXîc÷O %ç]Ì[ýç ×XäLäVÌ[ý c÷O¬K÷ç]Tö »Jôä_×K÷ Zõä_ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý a+Eïõ C acý\öç×GTöç Xrô cýäÌ^ åGäK÷* %ç]çäVÌ[ý Ac÷O åØ‘ö¬K÷ç [ýç Ø‘öçWýÝXä»JôTöç aw øç ^çÌ[ý é[ý×`rôî cý_, a[ý [ýîçYçäÌ[ý ×[ýäÅVÐçcý EõÌ[ýçÌ[ý a×yÔÌ^ ]äXç\öç[ý [ýç YäÌ[ýçlù DVçaÝXî [ýç ×X×[ýïEõçÌ[ý ]äXç\öç[ý-AäEõc÷O [ýçc÷Oä[ýä_ YçY [ýä_ %×\ö×cýTö EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷* %ç]Ì[ýç ×[ý׬K÷~ cýäÌ^ åG×K÷ ""YçãYÌ[ý Yç×Ì[ý`Ò×]Eõ c÷_ ]ÊTÇöî, ×EõÜ™Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý EõÌ[ýÓSçÌ[ý VçX, %ç]çãVÌ[ý YÒ\Çö ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]çWýîã] `ç`ŸTö LÝ[ýX'' (<`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ %ç×±ÁEõ ×[ý׬K÷~Töç) (åÌ[ýç]çX 6:23, YÊ: 253)* Y×[ýy <`ŸÌ[ý Ac÷O K÷×[ýäTö åVFçäXç cýäÌ^äK÷ å^, <`ŸÌ[ý Y×[ýy A[ýe %ç]Ì[ýç YçYÝ* Töçc÷O <`ŸÌ[ý C %ç]çäVÌ[ý ]äWýî AEõ ×[ý`ç_ [ýî[ýWýçX <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ %ç]çäVÌ[ý ×[ý׬K÷~ EõäÌ[ý åÌ[ýäFäK÷* AFçäX TöÝÌ[ý ×»JôcýÔm×_Ì[ý ]äWýî ×VäÌ^ å[ýçMõçäXç cýä^Ì äK÷ å^, %ç]Ì[ýç %ç]çäVÌ[ý ×XäLäVÌ[ý å»Jôrôç^Ì , å^]X-ad LÝ[ýX^çYX, ad V`ïX [ýç Wý] ï×[ý`ŸçäaÌ[ý ]äWýî ×VäÌ^ ×XÌ[ýÜ™öÌ[ý <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý YÒç»JÇô^ï]Ì^ LÝ[ýXäEõ YçYÝ ]çXÇb _ç\ö EõÌ[ýçÌ[ý å»Jôrôç EõäÌ[ý »Jôä_×K÷* TÊöTöÝÌ^ ×XÌ^ä]Ì[ý ]äWýî ×VäÌ^ [ýîçFîç EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷, <`ŸÌ[ý C ]çXÇäbÌ[ý ]äWýîEõçÌ[ý Ac÷O ×[ý`ç_ [ýî[ýWýçX åHç»Jôç[ýçÌ[ý AEõ]çy YU C Yˆù×Tö cý_...


<`ŸÌ[ýãEõ [ýî×NþGTö\öçã[ý LçXç xi

TÊöTöÝÌ^ ×XÌ^] YçY åUäEõ %ç]çäVÌ[ý =ˆùçäÌ[ýÌ[ý LXî <`ŸÌ[ý-×XWýïç×Ì[ýTö AEõ]çy YU cýä_X ^Ý£ FÐÝrô* AEõ]çy ^Ý£Ì[ý ]çWýîä]c÷O <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] A[ýe %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý LXî TgöçÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç %ç]Ì[ýç LçXäTö Yç×Ì[ý* %ç]çäVÌ[ý Y×Ì[ý[ýäTöÛ ^Ý£ ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõäÌ[ý×K÷ä_X ""×EõÜ™Çö %ç]Ì[ýç ^FX YçYÝ ×»K÷_ç] TöFX <`ŸÌ[ý %ç]çãVÌ[ý =ˆùçãÌ[ýÌ[ý LXî ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõÌ[ýãTö FÐÝrôãEõ Yç×PöãÌ^ %ç]çãVÌ[ý YÒ×Tö TgöçÌ[ý ]c÷çäYÒ] YÒV`ïX EõÌ[ýã_X'' (åÌ[ýç]çX 5:8, YÊ: 250)* ^Ý£ ]ÊTÇöîäEõ LÌ^ EõäÌ[ýäK÷X ""FÐÝrô %ç]çãVÌ[ý YçãYÌ[ý LXî YÒçS ×Vã_X* TgöçãEõ Eõ[ýÌ[ý åVCÌ^ç c÷ãÌ^×»K÷_ %çÌ[ý \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý \ö×[ýbî¥çSÝ %XÇaçãÌ[ý ]ÊTÇöîÌ[ý YÌ[ý ×TöX ×VãXÌ[ý ×VX ×Tö×X Eõ[ýÌ[ý åUãEõ LÝ×[ýTö c÷ãÌ^ =Pöã_X* ×Y»RôOçÌ[ý TgöçãEõ åVãF×»K÷ã_X, YãÌ[ý [ýçãÌ[ýçLX ×`ãbîÌ[ý aEõã_c÷O TgöçãEõ åVãFX* AÌ[ýYÌ[ý ×Tö×X AEõaㆠYgç»Jôã`çÌ[ý CYÌ[ý a]×[ý`ŸçaÝ \öçc÷OãEõ åVFç ×Vã_X...'' (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 15:3-6, YÊ: 290)* <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ ^ç[ýçÌ[ý LXî ×Tö×Xc÷O AEõ]çy YU ^Ý£ TgöçãEõ [ý_ã_X, ""%ç×]c÷O YU - cg÷îç, %ç×]c÷O aTöî C LÝ[ýX* %ç]çÌ[ý ]çWýîå] Xç åGã_ åEõ= ×YTöçÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö YçãÌ[ý Xç'' (LX 14:6, YÊ: 175)* Ac÷O K÷×[ýäTö åVFçäXç cýäÌ^äK÷ å^, <`ŸÌ[ý C ]çXÇäbÌ[ý <`ŸÌ[ý ]äWýîEõçÌ[ý å^ [ýî[ýWýçX [ýç ×[ý׬K÷~Töç Töç <`ŸÌ[ý HÇ×»JôäÌ^ ×VäÌ^äK÷X TgöçÌ[ý YÇy ^Ý£ FÐÝrôãEõ %ç]çäVÌ[ý YçäYÌ[ý ^Ý£ YÒçÌ^׸JôwØ‘öÌ[ýÖY cýäÌ^ yÇÔä` YÒçS ×[ýaLïX åVCÌ^çÌ[ý H»RôOXçÌ[ý ]çWýîä]* ]çXÇb

Ac÷O ×TöX×»RôO ×XÌ^] a¶‘öäµù pûçTö cýCÌ^ç»RôOçc÷O ×EõÜ™Çö ^äUrô XÌ^...


xii

LÝ[ýX YÇØ™öEõ

»JôTÇöUï ×XÌ^] %ç]çäVÌ[ý YÒäTöîEõäEõ [ýî×NþGTö\öçä[ý %[ý`îc÷O ^Ý£ FÐÝrôãEõ %ç]çäVÌ[ý ]Ç×NþVçTöç C YÒ\Çö [ýä_ GÐcýS EõÌ[ýäTöc÷O cýä[ý, Töä[ýc÷O AEõ]çy %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C %ç]çäVÌ[ý LXî TgöçÌ[ý åYÒä]Ì[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö YçÌ[ý[ý* %ç]çäVÌ[ý %[ý`îc÷O FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö cýä[ý ""^TöLX TgöçãEõ GÐc÷S EõãÌ[ý×»K÷_, A]X×Eõ ^çÌ[ýç TgöçÌ[ý Xçã] ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý TgöçãVÌ[ý ×Tö×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX c÷[ýçÌ[ý %×WýEõçÌ[ý ×Vã_X'' (LX 1:12, YÊ: 147)* ×[ý`ŸçäaÌ[ý ]çWýîä] FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö cýä[ý ""TgöçÌ[ý VÌ^çÌ[ý mãSc÷O åTöç]Ì[ýç FÐÝärôÌ[ý CYÌ[ý ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý ]Ç×Nþ åYãÌ^»K÷, %çÌ[ý åac÷O ×[ý`Ÿça åTöç]çãVÌ[ý ×XãLãVÌ[ ]Wýî åUãEõ =dY~ c÷Ì^ ×X, ×EõÜ™Çö Töç <`ŸãÌ[ýÌ[ý VçX* Y×Ì[ýyçS å^ %ç]çãVÌ[ý adEõã]ïÌ[ý YÇÌ[ý›õçÌ[ý Töç XÌ^, Töçc÷O AÌ[ý LXî åEõ= G[ýï EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç'' (A×ZõaÝÌ^çX 2:8-9, YÊ: 323)* %ç]Ì[ýç ^FX FÐÝrôãEõ GÐcýS Eõ×Ì[ý, TöFX %ç]Ì[ýç AEõ XTÇöX LäX½Ì[ý %×\öpûTöç _ç\ö Eõ×Ì[ý (YçPö EõÌ[ýÓX: LX 3:1-8, YÊ: 150, 151)* %ç]Ì[ýç FÐÝrôãEõ GÐcýS Eõ×Ì[ý TöçgÌ[ý [ýî×NþGTö %ç]Ü—öãSÌ[ý ]çWýîä] (FÐÝrô [ý_äK÷X) ""åVF, %ç×] VÌ[ýLçÌ[ý aç]ãX VñçÅ×QÍöãÌ^ %ç×»K÷ C a]çãX %çHçTö EõÌ[ý×»K÷, ^×V åEõ= %ç]çÌ[ý QöçEõ £ãX VÌ[ýLç FÇã_ åVÌ^, Töã[ý %ç×] å\öTöãÌ[ý YÒã[ý` EõÌ[ý[ý C %ç]Ì[ýç AEõaㆠ[ýãa FçCÌ^ç-VçCÌ^ç EõÌ[ý[ý'' (YÒEõç×`Tö [ýçEõî 3:20, YÊ: 414)* FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýçÌ[ý %Uï ×XäLÌ[ý ×VEõ åUäEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý ×VäEõ ×ZõäÌ[ý %çaç (%XÇTöçYÌ) A[ýe ×Tö×X %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäX Aäa %ç]çäVÌ[ý lù]ç EõÌ[ýçÌ[ý ]çWýîä] %ç]çäVÌ[ý å^ WýÌ[ýäXÌ[ý ]çXÇäb Y×Ì[ýSTö EõäÌ[ý TÇö_äTö »JôçX-åac÷O a]Ø™ö ×[ýbÌ^»RôOçÌ[ý YÒ×Tö %ç]çäVÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöç pûçYX EõÌ[ýç* £WýÇ cýÖVÌ^ C ]×Ø™öä›õÌ[ý [ýÇ׈ù[ýÊ×wÌ[ý ]çWýîä], ^Ý£ FÐÝrô <`ŸäÌ[ýÌ[ý YÇy A[ýe ×Tö×X yÇÔä` %ç]çäVÌ[ý LXî YÒçS ×[ýaLïX ×VäÌ^äK÷X - A»RÇôOEÇõ Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýçc÷O ×EõÜ™Çö ^äUrô XÌ^* ×Eõ¶‘öç A [ýîçYçäÌ[ý ]äXÌ[ý =Uç_-YçUç_ %çä[ýäGÌ[ý %×\öpûTöçC ^äUrô XÌ^* ×[ý`Ÿça - %Uïçd ^ç


<`ŸÌ[ýãEõ [ýî×NþGTö\öçã[ý LçXç xiii

]çXÇäbÌ[ý %Ü™öäÌ[ýÌ[ý [ýîçYçÌ[ý [ýç ^ç TöçÌ[ý c÷O¬K÷çWýÝX åEõ[ý_]çy TöçÌ[ý ¥çÌ[ýçc÷O %ç]Ì[ýç ^Ý£ FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý* Ac÷O K÷×[ýäTö åVFçäXç VÇä»RôOç [ýÊwø VÇ'WýÌ[ýäXÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý YÒTöÝEõ: ×XäLÌ[ý c÷O¬K÷ç]Tö LÝ[ýX^çYX: ×X ×X - "%ç×]' AFçäX ×aecýçaäX =Y×[ýrô - FÐÝrô LÝ[ýäXÌ[ý [ýÊäwÌ[ý [ýçc÷OäÌ[ý %[ýØšöçX EõÌ[ýäK÷X - %ç]çÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ^ç[ýTöÝÌ^ Ø‘öçUï, »JôçCÌ^ç YçCÌ^ç a[ý ×EõK÷ÇäEõc÷O %ç]çÌ[ý "%ç×]Tö '-c÷O »Jôç_çÌ^ - YÒçÌ^`c÷O ^çÌ[ý Zõ_ cý_, ×[ý[ýçV-Eõ_cý, ×[ý`Ê…_ç A[ýe cýTöç`ç l

FÐÝrô-×X\öÛÌ[ý LÝ[ýX: - FÐÝrô LÝ[ýäXÌ[ý [ýÊäwÌ[ý åEõä³VÒ A[ýe LÝ[ýäXÌ[ý ×aecýçaäX =Y×[ýrô ×X ×X - "%ç×]' AFçäX FÐÝärôÌ[ý %çXÇGTöî Ø‘öÝEõçÌ[ý EõäÌ[ýäK÷ - AFçäX LÝ[ýäXÌ[ý a[ý EõçLEõ]ï FÐÝrôc÷O Y×Ì[ý»Jôç_Xç EõÌ[ýäK÷X, ^çÌ[ý Zõ_ cý_, <`ŸäÌ[ýÌ[ý Y×Ì[ýEõ”XçÌ[ý aä† AEõ a]XŸÌ^ åÌ[ýäF »Jô_ç AEõ LÝ[ýX AÌ[ý ]äWýî åEõçX [ýÊw»RôOç a[ýä»JôäÌ^ \öç_\öçä[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýãXÌ[ý YÒ×TöÌ[ýÖY? l

AÌ[ý ]äWýî åEõçX [ýÊw»RôOçäEõ %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX GÐcýS EõÌ[ýäTö »JôçX? ×[ý`Ÿçäa YÒçUïXç EõÌ[ýçÌ[ý ]çWýîä] %çY×X AFXc÷O FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX* YÒçUïXç cý_ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† EõUç [ý_ç* <`ŸÌ[ý å^äcýTÇö %çYXçÌ[ý %Ü™öÌ[ýäEõ &rô åVFäTö YçX Töçc÷O ×Tö×X %çYXçÌ[ý ]ÇäFÌ[ý =¬»Jôç×Ì[ýTö [ýçEõîmä_ç ×XäÌ^ FÇ[ý AEõ»RôOç ]çUç Hç]çX Xç; EõçÌ[ýS ×Tö×X a[ýïVç %çYXçÌ[ý %Ü™öÌ[ýäEõ å[ý×` mÌ[ýÓTö åVX* Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý AEõ»RôOç YÒçUïXç XÝä»Jô =ä{F EõÌ[ýç cý_: ""åcý YÒ\Çö ^Ý£, åTöç]çäEõ %ç]çÌ[ý YÒäÌ^çLX* %ç]çÌ[ý YçäYÌ[ý LXî TÇö×] yÇÔä` YÒçS ×[ýaLïX ×VäÌ^K÷ [ýä_ åTöç]çÌ^ WýXî[ýçV* %ç]çÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý


xiv

LÝ[ýX YÇØ™öEõ

VÇÌ^çÌ[ý FÇä_ %ç×] åTöç]çäEõ %ç]çÌ[ý yçSEõTöÛç C YÒ\Çö [ýä_ GÐcýS EõÌ[ý_ç]* %ç]çÌ[ý YçäYÌ[ý lù]ç C %ç]çäEõ %XÜ™ö LÝ[ýX VçX EõÌ[ýçÌ[ý LXî åTöç]çÌ^ WýXî[ýçV ×Vc÷O YÒ\Çö* %ç]çÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ×aecýçaäX TÇö×] %çäÌ[ýçcýS EõÌ[ý* TÇö×] %ç]çäEõ å^-WýÌ[ýäXÌ[ý [ýî×NþÌ[ýÖäY GäQÍö TÇö_äTö »JôçC Töç TÇö×] EõÌ[ý YÒ\Çö*'' Ac÷O YÒçUïXç»RôOç ×Eõ %çYXçÌ[ý cýÖVäÌ^Ì[ý ]äXç[ýçsúçäEõ ×PöEõ]Tö YÒEõç` EõÌ[ýäTö åYäÌ[ýäK÷? ^×V Töç EõäÌ[ý UçäEõ Töçcýä_ AFXc÷O YÒçUïXç»RôOç EõÌ[ýÓX - Töçcýä_c÷O FÐÝrô TgöçÌ[ý YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ]Tö %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX %çaä[ýX* Ac÷O ×X[ýµù×»Rô Bill Bright Ì[ý×»JôTö Four Spiritual Laws ("»JôçÌ[ý×»RôO %ç×±ÁEõ ×[ý×Wý') Xç]Eõ YÇ×Ø™öEõç c÷c÷OãTö GÊcýÝTö*


1

]îçUÇ ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý [ýe` Y×Ì[ý»JôÌ^ %îç[ýÐçc÷ç] C Ì[ýçLç åQö×\öãQöÌ[ý [ýe`WýÌ[ý ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý YÉ[ýïYÇÌ[ýÓãbÌ[ý Xçã]Ì[ý Töç×_Eõç: 2 %îç[ýÐçc÷çã]Ì[ý æ»K÷ã_ %çc÷OLîçEËõ, %çc÷OLîçãEõÌ[ý æ»K÷ã_ åLEõ[ýý, åLEõã[ýÌ[ý æ»K÷ã_ LÇQöç C TgöçÌ[ý \öçc÷OÌ[ýç, 3 LÇQöçÌ[ý æ»K÷ã_ åYãÌ[ýLË C åLÌ[ýç (AãVÌ[ý ]çãÌ^Ì[ý Xç] Töç]Ì[ý ), åYãÌ[ýãLÌ[ý æ»K÷ã_ åc÷LãÌ[ýçX, åc÷LãÌ[ýçãXÌ[ý æ»K÷ã_ AÌ[ýç] , 4 AÌ[ýçã]Ì[ý æ»K÷ã_ %׶ö‚XçV[ý, %׶ö‚XçVã[ýÌ[ý æ»K÷ã_ Xc÷ã`çX, Xc÷ã`çãXÌ[ý æ»K÷ã_ `_ã]çX* 5 `_ã]çãXÌ[ý æ»K÷ã_ å[ýçÌ^çL (AgÌ[ý ]çãÌ^Ì[ý Xç] åÌ[ýc÷ç[ý), å[ýçÌ^çãLÌ[ý æ»K÷ã_ Cã[ýV (AgÌ[ý ]ç Ì[ýÖU), Cã[ýãVÌ[ý æ»K÷ã_ åL×a, 6 åL×aÌ[ý æ»K÷ã_ åQö×\öQö, åQö×\öãQöÌ[ý æ»K÷ã_ `ã_ç]X (×^×X >×Ì[ýãÌ^Ì[ý ×[ýWý[ýç Ø—öÝÌ[ý aÜ™öçX*) 7 `ã_ç]ãXÌ[ý æ»K÷ã_ åÌ[ýc÷ã[ýçÌ^ç], åÌ[ýc÷ã[ýçÌ^çã]Ì[ý æ»K÷ã_ %îç[ýçc÷LO ç, %îç[ýçc÷LO çÌ[ý æ»K÷ã_ %çaç, 8 %çaçÌ[ý æ»K÷ã_ ×^ãc÷ç`çZõ»RôO, ×^ãc÷ç`çZõä»RôOÌ[ý æ»K÷ã_ å^çÌ[ýç], å^çÌ[ýçã]Ì[ý æ»K÷ã_ =×LÌ^ç, 9 =×LÌ^çÌ[ý æ»K÷ã_ å^çU], å^çUã]Ì[ý æ»K÷ã_ Ac÷çL, Ac÷çãLÌ[ý æ»K÷ã_ åc÷ãLEõçÌ^ç, 10 åc÷ãLEõçÌ^çÌ[ý æ»K÷ã_ ]îçXç×a, ]îçXç×aÌ[ý æ»K÷ã_ Aã]çX, Aã]çãXÌ[ý æ»K÷ã_ å^ç×`ÌÌ^ç, 11 å^ç×`ÌÌ^çÌ[ý æ»K÷ã_ ×^Eõ×XÌ^ç C TgöçÌ[ý \öçc÷OÌ[ýç ([ýîç×[ý_ãX c÷O§VÝãVÌ[ý ×X[ýïçaãXÌ[ý a]Ì^ AgÌ[ýç LãX½×»K÷ã_X)* 12 ×^Eõ×XÌ^çÌ[ý æ»K÷ã_ `_Ë»RôOÝãÌ^_ (c÷O×X [ýîç×[ý_ãX c÷O§VÝ ×X[ýïçaãXÌ[ý YÌ[ý LãX½×»K÷ã_X*) a_RôOÝãÌ^ã_Ì[ý æ»K÷ã_ åLÌ[ýÓ[ýçã[[ý_,

1

13 åLÌ[ýÓ[ýçã[[ýã_Ì[ý

æ»K÷ã_ %×[ý=V, %×[ý=ãVÌ[ý æ»K÷ã_ c÷O×_Ì^ç×Eõ], c÷O×_Ì^ç×Eõã]Ì[ý æ»K÷ã_ AãLçÌ[ý, 14 AãLçãÌ[ýÌ[ý æ»K÷ã_ åLQöEõ, åLQöãEõÌ[ý æ»K÷ã_ %ç×F], %ç×Fã]Ì[ý æ»K÷ã_ c÷O×_=V, 15 c÷O×_=ãVÌ[ý æ» K ÷ã_ A×_Ì ^ çLÌ [ ý, A×_Ì ^ çLãÌ [ ýÌ [ ý æ» K ÷ã_ ]wøX, ]wøãXÌ[ý æ»K÷ã_ åLEõ[ý, 16 åLEõã[ýÌ[ý æ»K÷ã_ å^çãbZõ* Ac÷O å^çãbZõ å]Ì[ýÝÌ[ý Ø‘öç]Ý, %çÌ[ý å]Ì[ýÝ ^Ý£Ì[ý ]ç - ^gçãEõ FÐÝrô [ýã_* 17 Ac÷O\öçã[ý %îç[ýÐçc÷ç] åUãEõ åQö×\öQö Y^ïÜ™ö å]ç»RôO æ»Jôç YÇÌ[ýÓb, åQö×\öãQöÌ[ý YÌ[ý åUãEõ [ýîç×[ý_ãX ×X[ýïçaX Y^ïÜ™ö å]ç»RôO æ»Jôç YÇÌ[ýÓb A[ýe ×X[ýïçaãXÌ[ý YÌ[ý åUãEõ FÐÝrô Y^ïÜ™ö å]ç»RôO æ»Jôç YÇÌ[ýÓb* ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý LX½ Eõç×c÷XÝ 18 Ac÷O c÷_ ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý LX½ aeyÔçÜ™ö YÒEÊõTö H»RôOXç»: å^çãbZõ Xçã] AEõ [ýî×NþÌ[ý aㆠ^Ý£Ì[ý ]ç å]Ì[ýÝÌ[ý [ýçGËVçX c÷ãÌ^×»K÷_* åVFç åG_, ×[ýãÌ^Ì[ý %çãG EÇõ]çÌ[ýÝ %[ýØšöçÌ^ å]Ì[ýÝ Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþãTö %Ü™öfaüøç c÷ãÌ^ä»K÷X* 19 TgöçÌ[ý \öç[ýÝ Ø‘öç]Ý å^çãbZõ ×Xœöç[ýçX ad å_çEõ ×»K÷ã_X* Yçä»K÷ å]Ì[ýÝ å_çEõ»Jôãlù _#çÌ^ YäQÍöX Töçc÷O ×Tö×X å]Ì[ýÝãEõ åGçYãX TöîçG EõÌ[ýã[ýX [ýã_ ×PöEõ EõÌ[ýã_X* 20 Aa[ý ×[ýbãÌ^Ì[ý ×»JôÜ™öç ^FX TgöçÌ[ý ]çUçÌ^, åac÷O a]ãÌ^ ×Tö×X AEõ×VX Ø‘öäY åVFã_X AEõ Ø‘öGïVÉTö TgöçÌ[ý Yçã` Aãa VñçÅ×QÍöãÌ^ä»K÷X* åac÷O VÉTö [ý_ä»K÷X, åQö×\öãQöÌ[ý [ýe`WýÌ[ý å^çãbZõ, TÇö×] å]Ì[ýÝãEõ ×[ýãÌ^ EõÌ[ýãTö c÷OTöØ™öTöf EõãÌ[ýç Xç* åVF Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý YÒ\öçã[ýc÷O åa aÜ™öçX-a ö[ýç c÷ãÌ^ä»K÷* 21 TöçÌ[ý AEõ×»RôO


]îçUÇ 1:22 2 YÇy aÜ™öçX c÷ã[ý, TöçÌ[ý Xç] TÇö×] ^Ý£ (%Uïçd XC* EõçÌ[ýS åTöç]çÌ[ý ]Wýî åUãEõ AEõLX `çaXEõTöÛç ]Ç×NþVçTöç) åÌ[ýãFç* EõçÌ[ýS ×Tö×X TgöçÌ[ý YÒLçãVÌ[ýãEõ %çaã[ýX, ×Tö×X %ç]çÌ[ý YÒLç c÷OLÌ[ýçãÌ^ã_Ì[ý Yç_Eõ TöçãVÌ[ý YçY åUãEõ ]Ç×Nþ åVã[ýX*'' 22 AãTö c÷ã[ýX*''' \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý ]çWýîã] YÒVwø <`ŸãÌ[ýÌ[ý Ac÷O [ýçSÝ YÉSï 7 TöFX åc÷ãÌ[ýçQö TgöçÌ[ý aㆠAEõçãÜ™ö åVFç EõÌ[ý[ýçÌ[ý c÷ã[ý: 23 åVF, Ac÷O EÇõ]çÌ[ýÝ %Ü™öfaüøç c÷ã[ý* åa AEõ LXî åac÷O åLîç×Tö×[ýïVåVÌ[ý åQöãEõ YçPöçã_X* Ac÷O YÇy aÜ™öçX YÒa[ý EõÌ[ýã[ý, %çÌ[ý åac÷O YÇy aÜ™öçXãEõ açlùçdEõçãÌ[ýÌ[ý a]Ì^ ×Tö×X TgöçãVÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ c÷O¶ö‚çXÇãÌ^_ (%Uïçd ""%ç]çãVÌ[ý aㆠ<`ŸÌ[ý'') [ý_ç åLãX ×Xã_X å^ EõFX TgöçÌ[ýç åac÷O TöçÌ[ýç×»RôO YÒU] åVãF×»K÷ã_X* AÌ[ýYÌ[ý ×Tö×X TgöçãVÌ[ý [ý_ã_X, c÷ã[ý* 24 å^çãbZõ HÇ] åUãEõ =äPö Ø‘öGïVÉãTöÌ[ý EõUç ]ãTöç 8 ""åTöç]Ì[ýç å[ýUã_ãc÷ã] ×GãÌ^ Tö~Tö~ EõãÌ[ý åac÷O å]Ì[ýÝãEõ Ø—öÝÌ[ýÖãY HãÌ[ý %çXã_X* 25 ×EõÜ™Çö TgöçÌ[ý ×`£Ì[ý åFgçL EõÌ[ý* TgöçÌ[ý åVFç åYã_ %ç]çãEõ Aãa aÜ™öçãXÌ[ý (^Ý£Ì[ý) LX½ Xç c÷CÌ^ç Y^ïÜ™ö å^çãbZõ F[ýÌ[ý ×VC å^X %ç×]C TgöçãEõ YÒ×SYçTö LçXçãTö å]Ì[ýÝÌ[ý aㆠac÷[ýça EõÌ[ýã_X Xç* ×X×VÛrô a]ãÌ^ å^ãTö Yç×Ì[ý*'' 9 Ì[ýçLçÌ[ý aㆠaçlùçãTöÌ[ý YÌ[ý åac÷O å]Ì[ýÝÌ[ý YÇy aÜ™öçX c÷ã_ å^çãbZõ TgöçÌ[ý Xç] Ì[ýçFã_X åLîç×Tö×[ýïVÌ[ýç åaFçX åUãEõ å[ý×Ì[ýãÌ^ YQÍöã_X, %çÌ[ý ^Ý£* åVF! åac÷O TöçÌ[ýç×»RôO TgöçãVÌ[ý %çãG %çãG »Jô_ãTö _çG_, %çÌ[ý åac÷O ×`£×»RôO å^FçãX ×»K÷_ åaFçãX YÒ\Çö ^Ý£Ì[ý åFgçãL YÒçä»JôîÌ[ý Aãa Töç ×ØšöÌ[ý c÷ãÌ^ Ì[ýc÷O_* 10 Töçc÷O åVãF TgöçÌ[ýç pûçXÝ [ýî×NþãVÌ[ý %çG]X %çXã³V %ç±Ác÷çÌ[ýç c÷ã_X* åc÷ãÌ[ýçQö Ì[ýçLçÌ[ý Ì[ýçLã±¼öÌ[ý a]ãÌ^ LÇ×QöÌ^ç 11 å^ HãÌ[ý åac÷O ×`£×»RôO C TgöçÌ[ý ]ç å]Ì[ýÝ ×»K÷ã_X YÒãVã`Ì[ý å[ýUã_ãc÷ã] ^Ý£Ì[ý LX½ c÷Ì^* åac÷O HãÌ[ý »RÇôãEõ TgöçÌ[ýç açrôçㆠ×`£×»RôOãEõ YÒ×SYçTö åac÷O a]ãÌ^ YÒç»Jôî åUãEõ EõãÌ^EõLX åLîç×Tö×[ýïV EõÌ[ýã_X* TöçÌ[ýYÌ[ý TgöçãVÌ[ý U×_ åUãEõ åaçXç, pûçXÝ [ýî×Nþ åLÌ[ýÓ`çã_ã] Aãa åFgçL EõÌ[ýãTö aÇG×µù mGËm_ C ]c÷ç]É_î aÇG×µù - ×X^ïça å[ýÌ[ý _çGã_X, 2 ""c÷O§VÝãVÌ[ý å^ XTÇöX Ì[ýçLç LãX½ä»K÷X EõãÌ[ý TgöçãEõ =Yc÷çÌ[ý ×Vã_X* 12 åac÷O Ì[ýçãTö Ø‘öäYÂÌ[ý ×Tö×X åEõçUçÌ^? EõçÌ[ýS YÒçä»JôîÌ[ý %çEõçã` %ç]Ì[ýç ]ãWýî <`ŸÌ[ý TgöçãVÌ[ý åc÷ãÌ[ýçåVÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö ×XãbWý TgöçÌ[ý TöçÌ[ýç åVãF×»K÷, %çÌ[ý TgöçÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýãTö EõÌ[ýã_X, Töçc÷O åLÌ[ýÓ`çã_ã]Ì[ý YãU Xç ×GãÌ^ %Xî Aãa×»K÷*'' YU WýãÌ[ý TgöçÌ[ýç ×XãLãVÌ[ý åVã` ×ZõãÌ[ý åGã_X* 3 Ac÷O EõUç £ãX Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçQö FÇ[ý ×[ý»Jô×_Tö ×]`ãÌ[ý Y_çÌ^X c÷ã_X %çÌ[ý TgöçÌ[ý aㆠaçÌ[ýç åLÌ[ýÓ`çã_ã]Ì[ý å_çEõC =×¥G c÷_* 4 TöFX åc÷ãÌ[ýçQö c÷O§VÝ Wý]ÞÌ^ ãXTöçãVÌ[ý 13 åac÷O åLîç×Tö×[ýïVÌ[ýç ^çCÌ^çÌ[ý YÌ[ý AEõ Ø‘öGïVÉTö åQöãEõ Yç×PöãÌ^ [ý_ã_X, ""FÐÝrô (å]`çc÷OÌ^ç) åEõçUçÌ^ Ø‘öäY å^çãbZõãEõ åVFç ×VãÌ^ [ý_ã_X, ""×`£ C LX½ GÐc÷S EõÌ[ýã[ýX A ×[ýbãÌ^ \öç[ý[ýçVÝÌ[ýç ×Eõ ×Eõ»»KÇ÷ TgöçÌ[ý ]çãEõ ×XãÌ^ ×]`ãÌ[ý Yç×_ãÌ^ ^çC* ^Tö×VX [ýã_ä»K÷X?'' Xç %ç×] åTöç]çãVÌ[ý ×ZõãÌ[ý %çaãTö [ý×_ TöTö×VX 5 TgöçÌ[ýç [ý_ã_X, ""cg÷îç, å[ýUã_ãc÷ã], EõçÌ[ýS åTöç]Ì[ýç åaFçãX åUãEõç, EõçÌ[ýS Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçQö \öç[ý[ýçVÝ ]çc÷OEõç A ×[ýbãÌ^ ×_ãFä»K÷X : ×`£×»RôOãEõ å]ãÌ[ý åZõ_[ýçÌ[ý æ»Jôrôç EõÌ[ýã[ý*'' 14 åac÷O 6 "×EõÜ™Çö TÇö×] LÇQöç åVã`Ì[ý å[ýUã_ãc÷], TÇö×] Ì[ýçãTöc÷O å^çãbZõ ×`£×»RôO C TgöçÌ[ý ]ç å]Ì[ýÝåEõ ×XãÌ^ LÇQöçÌ[ý `çaXEõTöÛçãVÌ[ý åUãEõ åEõçX %eã` lÇùVÐ ×]`Ì[ý åVã` »Jôã_ åGã_X* 15 Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçãQöÌ[ý

2


3

]ÊTÇöî Xç c÷CÌ^ç Y^ïÜ™ö TgöçÌ[ýç åaFçãX UçEõã_X* AãTö \öç[ý[ýçVÝ å^ \ö×[ýbî¥çSÝ EõãÌ[ý×»K÷ã_X, ""%ç×] ×]`Ì[ý åUãEõ %ç]çÌ[ý YÇyãEõ åQöãEõ AãX×»K÷ - Töç YÉSï c÷_*'' Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçQö ×X×[ýï»JôçãÌ[ý ×`£ c÷Töîç EõãÌ[ýX 16 åc÷ãÌ[ýçQö ^FX åVFã_X å^ åac÷O åLîç×Tö×[ýïVÌ[ýç TgöçÌ[ý %çãV` %]çXî EõãÌ[ý »Jôã_ åGä»K÷X TöFX ×Tö×X ålùãY =Pöã_X C éaXî Yç×PöãÌ^ å[ýUã_ãc÷] C TöçÌ[ý %ç`Yçã`Ì[ý %‡ûã_ VÇ'[ý»K÷Ì[ý C TöçÌ[ý Eõ] [ýÌ^ãaÌ[ý ^Tö æ»K÷ã_ ×»K÷_ TöçãVÌ[ý a[ýçc÷OãEõ c÷Töîç EõÌ[ýçã_X* EõçÌ[ýS åac÷O åLîç×Tö×[ýïVÌ[ýç TgöçãEõ [ýã_×»K÷ã_X å^, VÇ'[ý»K÷Ì[ý %çãG TgöçÌ[ýç åac÷O TöçÌ[ýç×»RôO YÒU] åVFãTö YçX* 17 Ac÷O XÊ`ea c÷TöîçEõçã‰øÌ[ý ¥çÌ[ýç \öç[ý[ýçVÝ å^ãÌ[ý]çÌ^çÌ[ý Ac÷O \öç[ý[ýçSÝ YÉSï c÷_: 18 ""Ì[ýç]ç Y{Ý åUãEõ AEõ Ø‘öÌ[ý å`çXç åG_, [ýQÍö EõÌ[ýÓS åac÷O Ø‘öÌ[ý, c÷çc÷çEõçÌ[ý C ×[ý_çãY \öÌ[ýç* åÌ[ýä»Jô_ TgöçÌ[ý aÜ™öçXãVÌ[ý LXî yÔ³VX EõÌ[ýä»K÷X, ×Tö×X ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O açÜ™ö Xç Yçä¬K÷X Xç, EõçÌ[ýS TöçÌ[ýç å[ýgä»Jô åXc÷O*'' 19 Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçQö ]çÌ[ýç ^çCÌ^çÌ[ý YÌ[ý YÒ\ÇöÌ[ý AEõ VÉTö ×]`ãÌ[ý å^çãbZõãEõ Ø‘öäY V`ïX ×VãÌ^ [ý_ã_X, 20 ""CPö, Ac÷O ×`£×»RôO C TgöçÌ[ý ]çãEõ ×XãÌ^ c÷OLÌ[ýçãÌ^_ åVã` ×ZõãÌ[ý ^çC, EõçÌ[ýS ^çÌ[ýç Ac÷O ×`£åEõ c÷Töîç EõÌ[ýãTö æ»JôãÌ^×»K÷_ TöçÌ[ýç åEõ= å[ýgä»Jô åXc÷O*'' 21 å^çãbZõ TöFX ^Ý£ C TgöçÌ[ý ]çãEõ ×XãÌ^ c÷OLÌ[ýçãÌ^_ åVã` ×ZõãÌ[ý Aã_X* 22 ×EõÜ™Çö ^FX ×Tö×X £Xã_X XTÇöX å^ Ì[ýçLç c÷ãÌ^ä»K÷ ãa åc÷ãÌ[ýçåQöÌ[ýc÷O æ»K÷ã_ %çÌ[ýãF_çaË, TöFX ×Tö×X åaFçãX ×ZõãÌ[ý å^ãTö \öÌ^ åYã_X* AÌ[ýYÌ[ý %çÌ[ý AEõ Ø‘öäY TgöçãEõ LÇ×QöÌ^çãTö å^ãTö ×XãbWý EõÌ[ýç c÷_, Töçc÷O TgöçÌ[ýç Gîç_Ýã_ ×GãÌ^ XîçLçãÌ[ýU XGãÌ[ý [ýa[ýça EõÌ[ýã_X* 23 AãTö FÐÝärôÌ[ý ×[ýbãÌ^ \öç[ý[ýçVÝÌ[ýç å^ \ö×[ýbî¥çSÝ

]îçUÇ 3:10 EõãÌ[ý×»K÷ã_X Töç YÉSï c÷_ - XîçLç×Ì[ýX, Ac÷O Xçã] ×Tö×X Y×Ì[ý×»JôTö c÷ã[ýX* [ýç׊Øö‚VçTöç LãXÌ[ý åHçbSç TgöçÌ[ýç ^FX XîçLçãÌ[ýãU [ýa[ýça EõÌ[ý×»K÷ã_X, TöFX [ýç׊Øö‚VçTöç LX LÇ×QöÌ^çÌ[ý YÒçÜ™öÌ[ý åUãEõ å[ý×Ì[ýãÌ^ Aãa Ac÷O [ýã_ YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö _çGã_X, 2 ""åTöç]Ì[ýç YçãYÌ[ý YU »K÷çäQÍöçö, <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×VãEõ åZõÌ[ý* åVF, Ø‘öGïÌ[ýçLî Aãa YQÍö_*'' 3 \öç[ý[ýçVÝ %çÌ^LçÌ^ç LãXÌ[ý ×[ýbãÌ^ \ö×[ýbî¥çSÝ EõãÌ[ý×»K÷ã_X* ×Tö×X ×_ãFä»K÷X: ""YÒçÜ™öÌ[ý åUãEõ %ç×] AEõLãXÌ[ý =¬Jô Ì[ý[ý £XãTö Yç׬K÷ : "åTöç]Ì[ýç YÒ\ÇöÌ[ý LXî AEõ×»RôO YU YÒØ™ÇöTö EõÌ[ý* å^ YU ×VãÌ^ ×Tö×X ^çã[ýX Töç a]çX EõÌ[ý*''' 4 LX =ä»RôOÌ[ý å_çã]Ì[ý éTöÌ[ýÝ åYç`çEõ YÌ[ýãTöX, åEõç]ãÌ[ý UçEõTö »Jôç]QÍöçÌ[ý åEõç]Ì[ý[ýµù, Y†Yç_ C [ýX]WýÇ ×»K÷_ TgöçÌ[ý FçVî* 5 åLÌ[ýÓ`çã_], LÇ×QöÌ^ç C LQïöãXÌ[ý %ç`Yçã`Ì[ý å_çEõÌ[ýç YÒçÜ™öãÌ[ý TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ %çaãTö _çG_* 6 %çÌ[ý å_çEõÌ[ýç ^FX TöçãVÌ[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýTö TöFX LX TöçãVÌ[ý LQïöX XVÝãTö [ýçŠçc÷OL EõÌ[ýãTöX* 7 LX ^FX åVFã_X å^ %ãXEõ Zõîç×Ì[ýaÝ C aîçQÇö`Ý [ýç׊ãØö‚Ì[ý LXî TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ %çaä»K÷, TöFX ×Tö×X TöçãVÌ[ý ×TöÌ[ý•õçÌ[ý EõãÌ[ý [ý_ã_X, ""åTöç]Ì[ýç açãYÌ[ý [ýe`WýÌ[ý! %ça~ åyÔçWý åUãEõ ×X›Êõ×Tö Yç[ýçÌ[ý LXî åEõ åTöç]çãVÌ[ý æ»JôTöXç ×V_? 8 [ýç׊åØö‚Ì[ý %çãG A]X EõçL EõÌ[ý ^çãTö YÒ]ç×STö c÷Ì^ å^ åTöç]Ì[ýç a×Töî a×Töî YçãYÌ[ý YU æ»K÷äQÍö»K÷*'' 9 " %ç]Ì [ ýç c÷O § VÝ, %îç[ýÐ ç c÷çã]Ì [ ý [ýe`WýÌ [ ý, %ç]çãVÌ[ý ×Eõ»KÇ÷ c÷ã[ý Xç' - ]ãX EõãÌ[ýçý Xç A EõUç \öç[ý»K÷ [ýã_c÷O åTöç]Ì[ýç YçÌ[ý åYãÌ^ ^çã[ý* åTöç]çãVÌ[ý Ac÷O WýçÌ[ýSçÌ[ý åEõçX ]É_î åXc÷O, EõçÌ[ýS <`ŸÌ[ý Ac÷O YçUÌ[ýmã_çãEõC %îç[ýÐçc÷çã]Ì[ý aÜ™öçãX Y×Ì[ýSTö EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX* 10 AFX YÒ×Tö×»RôO ×XØö õ_ç Gçä»K÷Ì[ý åGçQÍöçÌ^

3


]îçUÇ 3:11 4 <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×[ý»JôçãÌ[ýÌ[ý EÇõQÍÆö_ [ýaçãXç %çä»K÷, TöçãVÌ[ý Aãa [ý__, ""TÇö×] ^×V <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O YÇy Töã[ý Ac÷O åEõä»RôO %çmãX YÇ×QÍöãÌ^ åVCÌ^ç c÷ã[ý* YçUÌ[ýmå_çãEõ Ì[ýÓ×»RôOãTö Y×Ì[ýSTö c÷ãTö [ý_*'' 11 LX [ý_ã_X, ""^çÌ[ýç YçãYÌ[ý LXî %XÇTöŠ 4 ^Ý£ [ý_ã_X, ""Xç, `çäØ—ö å_Fç %çä»K÷, "]çXÇb %ç×] åEõ[ý_ Lã_ TöçãVÌ[ý [ýçŠçc÷OL EõÌ[ý×»K÷, ×EõÜ™Çö åEõ[ý_ Ì[ýÓ×»RôOãTöc÷O [ýgçä»Jô Xç, ×EõÜ™Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý ]ÇF A]X AEõ [ýî×Nþ %çaä»K÷X ×^×X %ç]çÌ[ý åUãEõ ×XfaÊTö [ýçãEõîc÷O [ýgç»Jôã[ý*''' %×WýEõ ]c÷çX, ^gçÌ[ý LÇãTöç [ýc÷O[ýçÌ[ý å^çGîC %ç×] 5 `^Ì TöçX TöFX åLÌ[ýÓ`çã_ã]Ì[ý ]׳VãÌ[ý[Ì ý J» ôÇ QöÍ ç^Ì Xc÷O* ×Tö×X åTöç]çãVÌ[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ C %çmãX ^Ý£ãEõ ×XãÌ^ åG_* 6 åa [ý__, ""XÝä»Jô _ç×ZõãÌ^ [ýçŠçc÷OL EõÌ[ýã[ýX* 12 ×Tö×X `aî åUãEõ TÇöb åMõäQÍö YQÍö åV×F, %çÌ[ý Ac÷\O öçã[ý YÒ]çS EõÌ[ý å^ TÇö×] a×Töî [ýçV åVã[ýX, TÇöb %×X[ýïçS %çmãX YÇ×QÍöãÌ^ åVã[ýX <`Ÿã[Ì ý[Ì ý YÇy*'' EõçÌ[ýS `çäØ—ö %çä»K÷, "<`Ÿ[Ì ý Tgöç[Ì ý VÉTö C `aî åGç_çÌ^ TÇö_ã[ýX* Yç×Pöã^Ì åTöç]çãEõ ×XÌ[ýçYãV [Ì ýçFã[ýX - XÝä»Jô YçUãÌ[ý[Ì ý CYÌ[ý YäQÍö J» ôÉ S×ï [ýJ» ôÉ Sï c÷C^Ì ç åUãEõ Tgöç[Ì ýç åTöç]çÌ^ [Ì ýlùç YÒ\Çö ^Ý£Ì[ý [ýç׊Øö‚ EõÌ[ýã[ýX*''' 13 åac÷O a]Ì^ ^Ý£ Gîç_Ý_ åUãEõ LQïöX XVÝÌ[ý 7 ^Ý£ [ý_ã_X, ""`çäØ—ö AEõUçC å_Fç %çä»K÷ WýçãÌ[ý LãXÌ[ý Eõçä»K÷ [ýç׊ãØö‚Ì[ý LXî åGã_X* å^, "TÇö×] åTöç]çÌ[ý YÒ\Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý YÌ[ýÝlùç EõÌ[ýã[ý 14 LX TgöçãEõ [ýçŠçc÷OL EõÌ[ýãTö »Jôçc÷Oã_X Xç* LX Xç*''' [ý_ã_X, ""A ×PöEõ XÌ^, %ç]çÌ[ýc÷O [ýÌ[ýe %çYXçÌ[ý 8 AÌ[ýYÌ[ý ^Ý£ãEõ `Ì^TöçX AEõ»RôOç =ð»JÇô Yçc÷çäQÍöÌ[ý Eõçä»K÷ [ýçŠçc÷OL c÷CÌ^ç =×»JôTö, %çÌ[ý %çY×X ×Eõ Xç CYÌ[ý ×XãÌ^ åG_ C LGãTöÌ[ý a]Ø™ö Ì[ýçLî C TöçÌ[ý a+V åVFç_* 9 åa [ý__, ""TÇö×] ^×V %ç]çÌ[ý %ç]çÌ[ý Eõçä»K÷ Aãaä»K÷X!'' 15 ^Ý£ [ý_ã_X, ""%ç]çÌ[ý %XÇãÌ[ýçWý, TÇö×] aç]ãX %[ýXTö c÷C C %ç]çÌ^ YÒ×SYçTö EõÌ[ý Töã[ý AFX [Ì ýçLÝ c÷C* EõçÌ[ýS A\öçã[ýc÷O a]Ø™ö Wýç×]ïEõTöç A a[ýc÷O %ç×] åTöç]çÌ^ åV[ý*'' %ç]çãVÌ[ý a+~ EõÌ[ýãTö c÷ã[ý* TöFX LX TgöçãEõ 10 ^Ý£ TöçãEõ [ý_ã_X, ""%ç]çÌ[ý aç]ãX åUãEõ [ýçŠçc÷LO EõÌ[ýã_X*'' VÉÌ[ý c÷C `Ì^TöçX* `çäØ—ö %çä»K÷, "åEõ[ý_ YÒ\Çö 16 [ýç׊ãØö‚Ì[ý YÌ[ý ^Ý£ ^FX L_ åUãEõ =äPö <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ý, TgöçãEõc÷O ]çXî EõÌ[ý*''' Aã_X TöFX TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ %çEõç` =X½ÆNþ c÷ãÌ^ 11 TöFX `Ì^TöçX TgöçÌ[ý aç]ãX åUãEõ »Jôã_ åG_ åG_* %çÌ[ý ×Tö×X åVFã_X <`ŸãÌ[ýÌ[ý %ç±Áç YçÌ^Ì[ýçÌ[ý %çÌ[ý Ø‘öGïVÉTöÌ[ýç Aãa ^Ý£Ì[ý åa[ýç EõÌ[ýã_X* ]ãTöç TgöçÌ[ý CYÌ[ý åXã] %çaä»K÷X* Gîç_Ýã_ £\ö[ýçTöÛç YÒ»JôçÌ[ý 17 %çÌ[ý Ø‘öGï åUãEõ AEõ [ýçSÝ å`çXç åG_, ""c÷O×X %ç]çÌ[ý ×YÒÌ^ YÇy, AgÌ[ý CYÌ[ý %ç×] %TöÝ[ý aÜ™Çörô*'' 12 ^Ý£ ^FX £Xã_X å^ éaXîÌ[ýç LXãEõ WýãÌ[ý ×XãÌ^ åGä»K÷ TöFX ×Tö×X LÇ×QöÌ^ç æ»K÷äQÍö `Ì^TöçãXÌ[ý ¥çÌ[ýç ^Ý£Ì[ý YÌ[ýÝlùç Gîç_Ýã_Ì[ý XîçLçãÌ[ýãU ×ZõåÌ[ý åGã_X* 13 AÌ[ýYÌ[ý AÌ[ýYÌ[ý `Ì^TöçX å^X ^Ý£ãEõ YÌ[ýÝlùç XîçLçãÌ[ýU æ»K÷äQÍö åL[ý_ÇX C XîçŠç_ÝÌ[ý aÝ]çXçÌ[ý EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Töçc÷O ^Ý£ %ç±Áç ¥çÌ[ýç »Jôç×_Tö ]ãWýî Gîç_Ý_ açGãÌ[ýÌ[ý TöÝãÌ[ý EõîçYçÌ[ýXçÌ^Éã] ×GãÌ^ c÷ãÌ^ YÒçÜ™öãÌ[ý Aã_X* 2 AEõ»RôOçXç »Jô×{` ×VX C =Pöã_X* 14 AÌ[ý ¥çÌ[ýç \öç[ý[ýçVÝ %çÌ^LçÌ^çÌ[ý Ì[ýçTö %Xçc÷çãÌ[ý Eõç»RôOçãXçÌ[ý YÌ[ý ^Ý£Ì[ý FÇ[ý ×lùãV \öç[ý[ýçSÝ YÉSï c÷_ : åY_* 3 TöFX åac÷O YÌ[ýÝlùEõ `Ì^TöçX TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ 15 ""LQïöãXÌ[ý %YÌ[ý YçãÌ[ý açGãÌ[ýÌ[ý WýçãÌ[ý

4


5

åL[ý_ÇX C XîçŠç_Ý åV`, %çÌ[ý Gîç_Ýã_Ì[ý »JôQÍöçc÷O, å^FçãX %ãXEõ ×[ýãV`Ý [ýa[ýça EõãÌ[ý* 16 å^FçãX å_çãEõÌ[ýç %µùEõçãÌ[ýÌ[ý ]çãMõ [ýãa×»K÷_, TöçÌ[ýç AEõ ]c÷ç %çã_ç åVFãTö åY_; TöçÌ[ýç ]ÊTÇöîÌ[ý åVå` [ýãa×»K÷_, %çÌ[ý TöçãVÌ[ý CYÌ[ý %çã_çÌ[ý =VÌ^ c÷_*'' 17 AÌ[ýYÌ[ý åUãEõ ^Ý£ YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö UçEõã_X, ""YçãYÌ[ý YU »K÷çäQÍöç, åTöç]Ì[ýç <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ ×ZõãÌ[ý Aa, åVF Ø‘öGïÌ[ýçLî Aãa YäQÍöä»K÷*'' %XÇaçÌ[ýÝ c÷[ýçÌ[ý LXî %çâ¼÷çX 18 AEõ×VX ^Ý£ ^FX Gîç_Ý_ açGãÌ[ýÌ[ý TöÝãÌ[ý å[ýQÍöç׬K÷ã_X TöFX açc÷O]X, ^gçÌ[ý %Xî Xç] ×Y»RôOçÌ[ý C TgöçÌ[ý \öçc÷O %î牘ÆøãEõ åVFãTö åYã_X* TgöçÌ[ýç TöFX açGãÌ[ý Lç_ åZõå_ ]ç»K÷ WýÌ[ý×»K÷ã_X, EõçÌ[ýS TgöçãVÌ[ý åY`ç ×»K÷_ ]ç»K÷ WýÌ[ýç* 19 ^Ý£ TgöçãVÌ[ý åQöãEõ [ý_ã_X, ""åTöç]Ì[ýç %ç]çÌ[ý aㆠAa, åEõ]X EõãÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ý YãU ]çXÇbãEõ %çXãTö c÷Ì^ AFX åUãEõ %ç×] Töç åTöç]çãVÌ[ý å`Fç[ý*'' 20 TgöçÌ[ýç TöFÇ×X Lç_ åZõå_ åÌ[ýãF ^Ý£Ì[ý aㆠ»Jô_ã_X* 21 ×Eõ»KÇ÷ VÉÌ[ý ×GãÌ^ ^Ý£ a]ÇVÐTöÝãÌ[ý åLã[ý×QöÌ[ý VÇc÷O æ»K÷ã_, åL]Ëa C LXãEõ TgöçãVÌ[ý [ýç[ýçÌ[ý aㆠåXìEõçÌ^ [ýãa Lç_ açÌ[ýçãTö åVFã_X* ^Ý£ TgöçãVÌ[ýC TgöçÌ[ý aㆠ^ç[ýçÌ[ý LXî QöçEõã_X* 22 TgöçÌ[ýç TöFÇ×X EõçL [ýµù EõãÌ[ý C TgöçãVÌ[ý [ýç[ýçãEõ æ»K÷äQÍö ^Ý£Ì[ý aㆠ»Jô_ã_X* ^Ý£ XçXç Ì[ýEõ] åÌ[ýçG-[ýîç×Wý \öç_ EõãÌ[ýX 23 Gîç_Ýã_Ì[ý a[ý LçÌ^GçÌ^ HÇãÌ[ý HÇãÌ[ý ^Ý£ c÷O§VÝ ×aXçGGË* ×GãÌ^ `çØ—ö åUãEõ ×`lùç ×Vã_X %çÌ[ý aEõã_Ì[ý Eõçä»K÷ Ø‘öGïÌ[ýçãLîÌ[ý £\ö[ýçTöÛç YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö _çGã_X, %çÌ[ý [ý§ å_çãEõÌ[ý XçXç Ì[ýEõ] åÌ[ýçG[ýîç×Wý \öç_ EõÌ[ýã_X* 24 TgöçÌ[ý Ac÷O a[ý %ã_ì×EõEõ 23* ×aXçGãG c÷O§VÝãVÌ[ý =YçaXçÌ[ý %ç‡û×_Eõ a]çLGÊc÷*

]îçUÇ 5:12 lù]TöçÌ[ý EõUç Gîç_Ýã_Ì[ý aÝ]ç »K÷ç×QÍöãÌ^ VÉÌ[ý-VÉÌ[ýçãÜ™ö »K÷×QÍöåÌ^ YQÍö_* Zõã_ aÇVÉÌ[ý ×a×Ì[ýÌ^ç åUãEõC [ý§ åÌ[ýçGÝ aÇØšö c÷[ýçÌ[ý LXî ^Ý£Ì[ý Eõçä»K÷ A_* åÌ[ýçG å^ Ì[ýEõã]Ì[ýc÷O åc÷çEËõ Xç åEõX - Töç åa [ýîUç-ã[ýVXç, YlùçHçTö [ýç =X½çV - ×Tö×X TöçãVÌ[ý a[ýçc÷OãEõ \öç_ EõÌ[ýã_X* \ÉTöGÐØ™öãVÌ[ýC ×Tö×X ]ÇNþ EõÌ[ýã_X* 25 Gîç_Ý_, åVEõçY×_a, åLÌ[ýÓ`çã_], LÇ×QöÌ^ç C LQïöãXÌ[ý CYçÌ[ý åUãEõC [ý§ã_çEõ TgöçÌ[ý ×Y»K÷ãX ×Y»K÷ãX »Jô__* Yçc÷çäQÍöÌ[ý =YãÌ[ý ^Ý£Ì[ý ×`lùç VçX AEõ×VX å_çãEõÌ[ý \öÝQÍö ^FX yÔã]c÷O å[ýäQÍö »Jô__, åac÷O a]Ì^ ^Ý£ TgöçÌ[ý ×`bîãVÌ[ý ×XãÌ^ AEõ×»RôO Yçc÷çäQÍöÌ[ý »Rôçã_ ×GãÌ^ [ýaã_X 2 %çÌ[ý ×Tö×X åaFçãX TgöçãVÌ[ý Ac÷O ×`lùç ×Vã_X, 3 ""X¶ƒö å_çEõÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS Ø‘öGïÌ[ýçLî TöçãVÌ[ýc÷O* 4 å`çEõçTöÛ å_çEõÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS TöçÌ[ýç açÜ™ö Xç Yçã[ý* 5 ×[ýXÌ^Ý å_çEõÌ[ýç WýXî, Ac÷O YÊ×U[ýÝ TöçãVÌ[ýc÷O c÷ã[ý* 6 XîçÌ^YÌ[ýçÌ^STöçÌ[ý LXî ^çÌ[ýç %çEõç…Ý TöçÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS TöçãVÌ[ý c÷O¬K÷ç YÉSï c÷ã[ý* 7 VÌ^ç[ýçX ]çXÇb WýXî, EõçÌ[ýS TöçãVÌ[ý YÒ×Tö VÌ^ç åVFçX c÷ã[ý* 8 ^çãVÌ[ý %Ü™öfEõÌ[ýS ×X]ï_ TöçÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS TöçÌ[ýç <`ŸãÌ[ýÌ[ý V`ïX Yçã[ý* 9 ^çÌ[ýç `ç×Ü™öØšöçYX EõÌ[ýãTö açGÐãc÷ æ»Jôrôç EõãÌ[ý TöçÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS TöçãVÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX [ý_ç c÷ã[ý* 10 ad YãU »Jô_ãTö ×GãÌ^ ^çÌ[ýç ×X^ïçTöX å\öçG EõÌ[ýä»K÷, TöçÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS Ø‘öGïÌ[ýçLî TöçãVÌ[ýc÷O c÷ã[ý* 11  " "%ç]çÌ [ ý %XÇ a çÌ [ ýÝ c÷CÌ ^ çÌ [ ý EõçÌ [ ýãS åTöç]Ì[ýç ^FX å_çEõãVÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ EÇdaç, ×X³Vç C ×X^ïçTöX å\öçG EõÌ[ý TöFX åTöç]Ì[ýç WýXî* 12 %çX³V EõÌ[ý, ={×aTö c÷C, EõçÌ[ýS Ø‘öãGï åTöç]çãVÌ[ý LXî ]c÷çYÇÌ[ý›õçÌ[ý %çä»K÷* ]ãX åÌ[ýãFç, åTöç]çãVÌ[ý %çãG å^ \öç[ý[ýçVÝÌ[ýç Aãa×»K÷ã_X TgöçãVÌ[ýC ×X^ïçTöX å\öçG EõÌ[ýãTö c÷ãÌ^×»K÷_*

5
YÒEõç×`Tö [ýçEõî 18:24 430 Xç, [ýÌ[ý-EõãXÌ[ý Eõ³PöØ‘öÌ[ý %çÌ[ý å`çXç ^çã[ý Xç* EõÌ[ýã_X* 7 Aa, %ç]Ì[ýç %çX³V C ={ça Eõ×Ì[ý åTöç]çÌ[ý ×`”Y×TöÌ[ýç YÊ×U[ýÝÌ[ý a¤çÜ™ö å_çEõ C TgöçÌ[ý åGìÌ[ý[ý Eõ×Ì[ý, EõçÌ[ýS å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×[ý[ýçãc÷Ì[ý ×»K÷ã_X, åTöç]çÌ[ý å]ç×c÷XÝ×[ýVîçÌ^ a]Ø™ö LçTö a]Ì^ c÷ãÌ^ä»K÷, A[ýe TgöçÌ[ý ×[ýãÌ^Ì[ý EõãX ×[ýãÌ^Ì[ý LXî å]ç×c÷Tö c÷ãÌ^×»K÷_* ×XãLãEõ YÒØ™ÇöTö EõãÌ[ýä»K÷* 8 TöçãEõ £×»Jô £} aÉ©¿ 24 TöçÌ[ý ]ãWýî \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý Y×[ýy å_çEõãVÌ[ý C Yvô[ýØ—ö Y×Ì[ýWýçX EõÌ[ýçÌ[ý %×WýEõçÌ[ý åVCÌ^ç c÷_ (aÉ©¿ YÊ×U[ýÝãTö ^Tö å_çEõãEõ c÷Töîç EõÌ[ýç c÷ãÌ^ä»K÷, TöçãVÌ[ý Yvô[ýØ—ö c÷_ Y×[ýyGãSÌ[ý Wýç×]ïEõTöçÌ[ý YÒTöÝEõ)*'' 9 TöFX åac÷O VÉTö %ç]çãEõ [ý_ã_X, ""TÇö×] AEõUç aEõã_Ì[ý Ì[ýNþ YçCÌ^ç åG_*'' å_F, ^çÌ[ýç å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×[ýãÌ^Ì[ý å\öçãL ×X]×Ü—öTö [ýîç×[ý_ãXÌ[ý YTöX TöçÌ[ýç WýXî*'' ×Tö×X %çãÌ[ýç [ý_ã_X, ""A a[ýc÷O  AÌ[ýYÌ[ý %ç×] Ø‘öãGï AEõ ×[ýÌ[ýç»RôO LXTöçÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ý aTöî [ýçSÝ*'' =¬JôW[ý×X £X_ç]: ""c÷çä{_Éc÷OÌ^ç! YÒ\ÇöÌ[ý 10 TöFX %ç×] TgöçãEõ YÒ×SYçTö EõÌ[ýçÌ[ý LXî TgöçÌ[ý YÒ`eaç åc÷çEËõ! Y×Ì[ýyçS %ç]çãVÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O VçX* YçãÌ^ YQÍö_ç], TöçãTö ×Tö×X [ýçWýç ×VãÌ^ [ý_ã_X, a¶ö‚çX C EõwÊïø±¼ö AEõ]çy TgöçÌ[ýc÷O* 2 TgöçÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý aTöî ""Xç, %ç]çÌ^ YÒ×SYçTö EõãÌ[ýç Xç, EõçÌ[ýS %ç×] C Xîç^î* å^ ]c÷çG×SEõç TöçÌ[ý YçãY YÊ×U[ýÝãEõ åTöç]çÌ[ýc÷O ]ãTöç C åTöç]çÌ[ý å^ a[ý FÐÝrôçXÇaçÌ[ýÝ Eõ_Ç×bTö EõãÌ[ýä»K÷, ×Tö×X TöçÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý EõãÌ[ýä»K÷X C \öçc÷OÌ[ýç ^Ý£Ì[ý açlùî [ýc÷X EõãÌ[ýX TöçãVÌ[ý aEõã_Ì[ý TgöçÌ[ý VçaãVÌ[ý c÷TöîçÌ[ý YÒ×TöZõ_ TöçãEõ ×VãÌ^ä»K÷X*'' ]ãTöç %ç×]C AEõLX <`ŸãÌ[ýÌ[ý åa[ýEõ* TÇö×] 3 TöçÌ[ýç [ýçÌ[ý[ýçÌ[ý [ý_ãTö _çG_, ""c÷çä{_Éc÷OÌ^ç! <`ŸÌ[ýãEõc÷O YÒ×SYçTö EõÌ[ý* a]Ø™ö \öç[ý[ýçSÝ C å^ (YÒ\ÇöÌ[ý YÒ`eaç åc÷çEËõ)!'' TöçÌ[ý \öØö‚Ý\ÉöTö c÷[ýçÌ[ý a]Ø™ö ×[ýbÌ^ %ç×] åTöç]çãEõ ATölùS WýãÌ[ý åVFç_ç] åWgçÌ^ç ^ÇG ^ÇG WýãÌ[ý =Pöä»K÷* åa a]Ø™öc÷O ^Ý£Ì[ý ×[ýbÌ^ YÒEõç` EõÌ[ýä»K÷* 4 TöFX åac÷O »Jô×[[ý`LX YÒç»JôÝX C »JôçÌ[ý YÒçSÝ ]×c÷]ç]Ì^ FÐÝärôÌ[ý ×¥TöÝÌ^ %çG]X ×aec÷çaãX =Y×[ýrô <`ŸÌãÌ[ýÌ[ý »JôÌ[ýãS açrôçㆠYÒ×SYçTö Lç×XãÌ^ [ý_ã_X, ""%çã]X, c÷çä{_Éc÷OÌ^ç! YÒ\ÇöÌ[ý 11 TöFX %ç×] åVF_ç] Ø‘öGï =X½ÆNþ, %çÌ[ý åaFçãX YÒ`eaç åc÷çEËõ!'' 5 YãÌ[ý ×aec÷çaX åUãEõ Ac÷O [ýçSÝ açVç AEõ×»RôO åHçQÍöç VñçÅ×QÍöãÌ^ %çä»K÷* åHçQÍöçÌ[ý å`çXç åG_, ""åc÷ <`ŸãÌ[ýÌ[ý VçaÌ[ýç, åTöç]Ì[ýç ^çÌ[ýç CYÌ[ý ×^×X [ýãa - TgöçÌ[ý Xç] ×[ý`ŸØ™ö C aTöî, TgöçãEõ \öÌ^ EõÌ[ý, åTöç]çãVÌ[ý ]ãWýî lÇùVÐ ×Eõ ]c÷çX, ×^×X XîçÌ^×aˆù ×[ý»JôçÌ[ý EõÌãÌ[ýX C ^Ljù EõãÌ[ýX* 12 %çmãXÌ[ý ×`FçÌ[ý ]ãTöç TgöçÌ[ý æ»JôçF, ]çUçÌ^ TgöçÌ[ý åTöç]Ì[ýç aEõã_ <`ŸãÌ[ýÌ[ý YÒ`eaç EõÌ[ý*'' [ý§ ]ÇEÇõ»RôO* TgöçÌ[ý CYÌ[ý A]X AEõ Xç] å_Fç ^çÌ[ý å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×[ý[ýçc÷ %Uï £WýÇ ×Tö×Xc÷O LçãXX* 13 Ì[ýãNþ æ»K÷çYçX åYç`çEõ 6 YãÌ[ý %ç×] ×[ýÌ[ýç»RôO LXa]ÇäVÐÌ[ý Ì[ý[ý, YÒ[ý_ TgöçÌ[ý YÌ[ýãS* TgöçÌ[ý Xç] <`ŸãÌ[ýÌ[ý [ýçSÝ** 14 £×»Jô L_Eõä{ç_ C YÒ»Jô‰ø å]HGLÛãXÌ[ý ]ãTöç Ac÷O [ýçSÝ £} Yvô [ýäØ—öÌ[ý åYç`çEõ YãÌ[ý Ø‘öãGï åaXç[ýç×c÷XÝ £X_ç]: açVç åHçQÍöçÌ^ »JôäQÍö TgöçÌ[ý %XÇaÌ[ýS EõÌ[ý_* ""c÷çä{_Éc÷OÌ^ç, YÒ\ÇöÌ[ý YÒ`eaç åc÷çEËõ! %ç]çãVÌ[ý 15 ]ÇåF TgöçÌ[ý %×Tö WýçÌ[ýçã_ç Töã_çÌ^çÌ[ý ^ç ×VãÌ^ YÒ\Çö <`ŸÌ[ý ×^×X a[ýï`×Nþ]çX, TgöçÌ[ý Ì[ýçL±¼ö £Ì[ýÓ ×Tö×X YÊ×U[ýÝÌ[ý a]Ø™ö Lç×TöãEõ %çHçTö EõÌ[ýã[ýX,

19

13* GÐÝEõ \öçbçÌ^ å_çGaË*


431 YÒEõç×`Tö [ýçEõî 20:9 å_ìc÷ Eõ×PöX `çaãXÌ[ý ]ãWýî ×Tö×X TöçãVÌ[ý Ì[ýçFã[ýX, ×VÌ^ç[ý_, åac÷O `Ì^TöçXãEõ ×Tö×X WýÌ[ýã_X C TöçãEõ C a[ýï`×Nþ]çX <`ŸãÌ[ýÌ[ý YÒ»Jô‰ø åyÔçãWýÌ[ý EÇõã‰ø å`Eõ_ ×VãÌ^ c÷çLçÌ[ý [ý»K÷ãÌ[ýÌ[ý LXî [ýgçWýã_X, 3 C ×Tö×X TöçãVÌ[ý ]çQÍöçc÷O EõÌ[ýã[ýX* 16 TgöçÌ[ý åYç`çåEõ TöçãEõ åac÷O %Tö_&`Þ EÉõãYÌ[ý ]ãWýî »KgÇ÷äQÍö åZõã_ C >Ì[ýÓãTö å_Fç %çä»K÷: ""Ì[ýçLçãVÌ[ý Ì[ýçLç, ×Vã_X å^X c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý å`b Xç c÷CÌ^ç Y^ïÜ™ö åa YÒ\ÇöãVÌ[ý YÒ\Çö*'' Lç×Tö[ýʳVãEõ ×[ý}çÜ™ö EõÌ[ýãTö Xç YçãÌ[ý* B c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý YÉSï c÷ã_ ×Eõ»KÇ÷ Eõçã_Ì[ý LXî TöçãEõ »K÷çQÍöç ^ÇãˆùÌ[ý YÌ[ý ]Ì[ýãSÌ[ý ]c÷çã\öçL c÷ã[ý* 17 TöçÌ[ýYÌ[ý %ç×] åVF_ç] AEõLX VÉTö åÌ[ýçãVÌ[ý YÒU] YÇXÌ[ýÓxçX ]ãWýî VñçÅ×QÍöãÌ^ %çEõçã` YçFÝãVÌ[ý =ã ã` ×»JôdEõçÌ[ý EõãÌ[ý [ý_ã_X, ""Aa, <`ŸãÌ[ýÌ[ý ]c÷çã\öçãLÌ[ý LXî 4 YãÌ[ý %ç×] EõãÌ^Eõ×»RôO ×aec÷çaX åVF_ç], %çÌ[ý åTöç]Ì[ýç aEõã_ LäQÍöç c÷C* 18 Aa Ì[ýçLçãVÌ[ý, TöçÌ[ý CYÌ[ý ^çÌ[ýç [ýãa %çä»K÷X TöçãVÌ[ý aEõ_ãEõ YÒWýçX åaXçY×TöãVÌ[ý C [ýÝÌ[ýYÇÌ[ýÓbãVÌ[ý ]çea, åHçQÍöç ×[ý»JôçÌ[ý EõÌ[ýçÌ[ý lù]Töç åVCÌ^ç c÷ãÌ^ä»K÷* ^Ý£Ì[ý C TöçÌ[ý aCÌ^çãÌ[ýÌ[ý ]çea, Ø‘öçWýÝX ×Eõ yÔÝTöVça, lÇùVÐ ×[ýbãÌ^ açlùî åV[ýçÌ[ý LXî C <`ŸãÌ[ýÌ[ý [ýçSÝ ×Eõ ]c÷çX aEõ_ ]çXÇãbÌ[ý ]çea FçC*'' YÒ»JôçãÌ[ýÌ[ý LXî ^çãVÌ[ý ×`Ì[ýä¬K÷V EõÌ[ýç c÷ãÌ^×»K÷_ ^çÌ[ýç 19 TöFX %ç×] åVF_ç] B åHçQÍöçÌ[ý CYÌ[ý ×^×X åac÷O Y£ãEõ C TöçÌ[ý ]É×TöÛãEõ YÒ×SYçTö EõãÌ[ý ×X, [ýãa×»K÷ã_X ×Tö×X C TgöçÌ[ý éaXîãVÌ[ý aå† åac÷O Y£ ×XãLãVÌ[ý EõYçã_ [ýç c÷çãTö TöçÌ[ý »K÷çY åXÌ^ ×X, C YÊ×U[ýÝÌ[ý Ì[ýçLçÌ[ýç TöçãVÌ[ý a]Ø™ö åaXç[ýç×c÷XÝ TöçãVÌ[ý YÒçS åVFãTö åY_ç]* %çÌ[ý TöçÌ[ýç aEõã_ ^Ljù EõÌ[ýçÌ[ý LXî AEõy c÷_* 20 TöçãTö åac÷O Y£ YÇXLÞÅ×[ýTö c÷ãÌ^ åac÷O c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý WýãÌ[ý FÐÝärôÌ[ý C \ö‰ø \öç[ý[ýçVÝ å^ Y£×»RôOÌ[ý aç]ãX XçXç %àÉöTö aㆠÌ[ýçL±¼ö EõÌ[ý_* %ã_ì×EõEõ EõçL EõãÌ[ý×»K÷_, ^çÌ[ý Zõã_ ]çXÇb ×[ý} 5 Ac÷O c÷_ YÒU] YÇXÌ[ýÓxçX* åac÷O c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý çÜ™ö c÷ãÌ^ åac÷O Y£Ì[ý »K÷çY WýçÌ[ýS EõãÌ[ý×»K÷_ C åac÷O å`b Xç c÷CÌ^ç Y^ïÜ™ö %[ý×`rô å_çEõãVÌ[ý YÇXÌ[ýÓxçX Y£Ì[ý ]É×TöÛÌ[ý YÉLç EõãÌ[ý×»K÷_, åac÷O Y£ C \ö‰ø c÷_ Xç* 6 å^ åEõ= Ac÷O YÒU] YÇXÌ[ýÓxçãXÌ[ý \öç[ý[ýçVÝ =\öãÌ^c÷O AEõaㆠWýÌ[ýç YQÍö_ A[ýe TöçãVÌ[ý %e`ÝVçÌ[ý c÷Ì^ åa WýXî C Y×[ýy* A]X å_çEõãVÌ[ý =\öÌ^ãEõc÷O AEõaㆠLÝ[ýÜ™ö %[ýØšöçÌ^ L _Ü™ö GµùãEõÌ[ý CYÌ[ý ×¥TöÝÌ^ ]ÊTÇöîÌ[ý åEõçX lù]Töç UçEõã[ý Xç* âÑ÷ãV »KgÇ÷äQÍö åZõ_ç c÷_* 21 TöçãVÌ[ý a]Ø™ö éaXî[ýç×c÷XÝ TöçÌ[ýç <`ŸÌ[ý C FÐÝärôÌ[ý YÇãÌ[ýç×c÷Tö c÷ã[ý C TgöçÌ[ý aㆠåac÷O açVç åHçQÍöçÌ[ý aCÌ^çÌ[ýÝÌ[ý ]ÇF åUãEõ å[ýãÌ[ýçãXç AEõ c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý WýãÌ[ý Ì[ýçL±¼ö EõÌ[ýã[ý* WýçÌ[ýçã_ç Töã_çÌ^çãÌ[ýÌ[ý %çHçãTö ]çÌ[ýç YQÍö_ C a[ýã`åb `Ì^TöçãXÌ[ý ×[ýXç` %çEõçã`Ì[ý a]Ø™ö Yç×F TöçãVÌ[ý ]çea åY»RôO \öãÌ[ý 7 åFã_ç*  åac÷O c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý å`b c÷ã_ `Ì^TöçXãEõ EõçÌ[ýçGçÌ[ý åUãEõ ]ÇNþ EõÌ[ýç c÷ã[ý* 8 åa YÊ×U[ýÝÌ[ý a]Ø™ö c÷çLçÌ[ý [ý»K÷ãÌ[ýÌ[ý LXî `Ì^TöçXãEõ [ýgçWýç c÷_ Lç×TöãEõ, åGçG C ]çãGçGãEõC ×[ý}çÜ™ö EõÌ[ýã[ý  YãÌ[ý %ç×] Ø‘öGï åUãEõ AEõ VÉTöãEõ A[ýe ^ÇãˆùÌ[ý =ã ã` AEõy EõÌ[ýã[ý - TöçãVÌ[ý åXã] %çaãTö åVF_ç], TgöçÌ[ý c÷çãTö aeFîç a]ÇVÐ éaEõãTöÌ[ý %G×STö [ýç_ÇÌ[ý ]ãTöç* ×»K÷_ %Tö_&`Þ EÉõãYÌ[ý »Jôç×[ý C [ýQÍö å]ç»RôOç AEõ»RôOç 9 TöçÌ[ýç YÊ×U[ýÝÌ[ý [ýÇãEõÌ[ý CYÌ[ý ×VãÌ^ A×GãÌ^ »Jô_ã[ý, å`Eõ_* 2 åac÷O QÎöçGX, åac÷O YÇÌ[ýçãXç açY, åac÷O <`ŸãÌ[ýÌ[ý ]ãXçXÝTö å_çEõãVÌ[ý C TgöçÌ[ý ×YÒÌ^ XGÌ[ýÝ

20


YÒEõç×`Tö [ýçEõî 20:10 432 %[ýãÌ[ýçWý EõÌ[ýã[ý* TöFX Ø‘öGï åUãEõ %çmX åXã] åLÌ[ýÓ`çã_], Ø‘öGï åUãEõ, <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ åXã] Aãa åac÷O %çyÔ]SEõçÌ[ýÝãVÌ[ý GÐça EõÌ[ýã[ý* %çaä»K÷* EõãX å^]X TöçÌ[ý [ýãÌ[ýÌ[ý LXî adzVÌ[ý\öçã[ý 10 T ö F X åac÷ O YÒ T ö ç Ì [ ýEõ `Ì ^ Tö ç XãEõ L _ Ü™ ö açãL åac÷O\öçã[ý åa åaãLä»K÷* GµùãEõÌ[ý âÑ÷ãV »KgÇ÷äQÍö åZõ_ç c÷ã[ý, å^FçãX åac÷O 3 YÌãÌ[ý %ç×] ×aec÷çaX åUãEõ AEõ =¬JôÌ[ý[ý Y£ C \ö‰ø \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý »KgÇ÷äQÍö åZõ_ç c÷ãÌ^ä»K÷* £XãTö åY_ç], ""åVF, ]çXÇãbÌ[ý ]ãWýî <`ŸãÌ[ýÌ[ý GÊc÷, åaFçãX ^ÇG ^ÇG WýãÌ[ý ×VXÌ[ýçTö TöçÌ[ýç ^Ü—öSç å\öçG ×Tö×X TöçãVÌ[ý aㆠ[ýça EõÌ[ýã[ýX, TöçÌ[ýç TgöçÌ[ý YÒLç c÷ã[ý* %çÌ[ý <`ŸÌ[ý Ø‘öÌ^e TöçãVÌ[ý aㆠUçEõã[ýX, A[ýe EõÌ[ýã[ý* TöçãVÌ[ý <`ŸÌ[ý c÷ã[ýX* 4 ×Tö×X TöçãVÌ[ý a]Ø™ö æ»JôçãFÌ[ý å`b ×[ý»JôçÌ[ý L_ ]Ç×»K÷ãÌ^ åVã[ýX* åaFçãX %çÌ[ý ]ÊTÇöî, å`çEõ, 11 YãÌ[ý %ç×] AEõ ×[ýÌ[ýç»RôO å`ŸTö[ýSï ×aec÷çaX C Eõç~ç [ýç L ç_ç^Ü—öSç ×Eõ»KÇ÷c÷O UçEõã[ý Xç, EõçÌ[ýS TöçÌ[ý CYÌ[ý ×^×X [ýãa %çä»K÷X TgöçåEõ åVF_ç]* YÇÌ[ýçãXç ×[ýbÌ^m×_ ×»JôÌ[ýEõçã_Ì[ý LXî _ÇŠ c÷ãÌ^ä»K÷*'' TgöçÌ[ý aç]ãX åUãEõ YÊ×U[ýÝ C %çEõç` Yç×_ãÌ^ 5 ×^×X ×aec÷çaãX [ýãa×»K÷ã_X ×Tö×X [ý_ã_X, åG_, ×EõÜ™Çö TöçãVÌ[ý LXî LçÌ^Gç Ì[ýc÷O_ Xç* 12 %ç×] ""åVF, %ç×] a]Ø™ö ×Eõ»KÇ÷c÷O XTÇöX EõãÌ[ý aÊ×rô åVF_ç], a]Ø™ö ]ÊTö å_çEõ, lÇùVÐ ×Eõ ]c÷çX, aEõã_c÷O EõÌ[ý×»K÷!'' AÌ[ýYÌ[ý ×Tö×X %ç]çÌ^ [ý_ã_X, ""AEõUç <`ŸãÌ[ýÌ[ý aç]ãX VñçÅ×QÍöÌãÌ^ %çä»K÷* %çÌ[ý EõTöEõm×_ å_F - %ç×] åTöç]çãEõ ^ç [ý_×»K÷ åa a[ýc÷O aTöî YÇØ™öEõ åFç_ç c÷_, TöçÌ[ý aㆠLÝ[ýXYÇØ™öEõC åFç_ç C ×[ý`Ÿçaã^çGî*'' 6 Aa[ýc÷O a+~ c÷_* %ç×] c÷_* åac÷O YÇØ™öEõm×_ãTö ]ÊTöãVÌ[ý YÒãTöîãEõÌ[ý %ç_Zõç C Cã]Gç, %ç×]c÷O %ç×V C %Ü™ö* å^ EõçãLÌ[ý ×[ýbÌ^ ^ç ^ç å_Fç ×»K÷_ åac÷O %XÇaçãÌ[ý TÊöbÕçTöÛ TöçãEõ %ç×] LÝ[ýXLã_Ì[ý =da åUãEõ YçX TöçãVÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý c÷_* 13 å^ a]Ø™ö ]ÊTöãVc÷ a]ÇäVÐ EõÌ[ýçÌ[ý LXî L_ VçX EõÌ[ý[ý* 7 LÝ[ýãX å^ LÌ^Ý a]ç×WýØšö c÷ãÌ^×»K÷_, a]ÇVÐ åac÷O ]ÊTöãVÌ[ý ×Zõ×Ì[ýãÌ^ c÷Ì^ åa Aa[ý %ç`Ý[ýïçV Yçã[ý* %ç×] TöçÌ[ý <`ŸÌ[ý ×V_, %XÇÌ[ýÖY\öçã[ý ]ÊTÇöî C TöçÌ[ý Ì[ýçLî YçTöç_C c÷[ý, %çÌ[ý åa %ç]çÌ[ý aÜ™öçX c÷ã[ý* 8 å^ \öÝÌ[ýÓÌ[ýç åaFçXEõçÌ[ý a]Ø™ö ]ÊTöãVÌ[ý ×Zõ×Ì[ýãÌ^ ×V_* TöçãVÌ[ý %ç]çÌ^ TöîçG EõãÌ[ýä»K÷, ^çÌ[ýç %ç]çÌ[ý YÒ×Tö %×[ý`ŸØ™ö, ×XãLÌ[ý ×XãLÌ[ý Eõ]ï %XÇaçãÌ[ý YÒãTöîãEõÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý ^çãVÌ[ý LÝ[ýX Eõ_Ç×bTö, ^çÌ[ýç FÇXÝ, ^çÌ[ýç [ýî×\ö»JôçÌ[ýÝ, c÷_* 14 ]ÊTÇöî C YçTöç_ãEõ L _Ü™ö GµùãEõÌ[ý âÑ÷ãV ]çÌ^ç[ýÝ, ]É×TöÛYÉLEõ, %çÌ[ý ^çÌ[ýç ×]Uîç[ýçVÝ, AãVÌ[ý »KgÇ÷äQÍö åZõ_ç c÷_* aEõã_Ì[ý ØšöçX c÷ã[ý åac÷O %çmX C L _Ü™ö GµùãEõÌ[ý Ac÷O %çmãXÌ[ý âÑ÷Vc÷O c÷_ ×¥TöÝÌ^ ]ÊTÇöî* 15 ^çãVÌ[ý âÑ÷ãV* Ac÷O c÷_ ×¥TöÝÌ^ ]ÊTÇöî* Xç] LÝ[ýX YÇØ™öãEõ YçCÌ^ç åG_ Xç, TöçãVÌ[ý åac÷O å]b`ç[ýãEõÌ[ý [ýWýÉ %çmãXÌ[ý âÑ÷ãV åZõã_ åVCÌ^ç c÷_* XTÇöX åLÌ[ýÓ`çã_ã]Ì[ý V`ïX XTÇöX %çEõç`, XTÇöX YÊ×U[ýÝ 9 %çÌ[ý å^ aŠ VÉTöãVÌ[ý Eõçä»K÷ aŠ %çHçTöYÉSï [ýç×»RôO C XTÇöX åLÌ[ýÓ`çã_] ×»K÷_ TgöçãVÌ[ý ]ãWýî ×^×X å`b %çHçãTöÌ[ý [ýç×»RôO×»RôO  YãÌ[ý %ç×] AEõ XTÇöX %çEõç` C XTÇöX æ»Rôã_×»K÷ã_X, ×Tö×X Aãa [ý_ã_X, ""Aa, %ç×] YÊ×U[ýÝ åVF_ç], EõçÌ[ýS YÒU] %çEõç` åTöç]çãEõ å]b`ç[ýãEõÌ[ý [ýWýÉãEõ åVFçc÷O*'' C YÒU] YÊ×U[ýÝ ×[ý_ÇŠ c÷ãÌ^ä»K÷, a]ÇVÐC %çÌ[ý 10 YãÌ[ý ×Tö×X %ç±ÁçÌ^ %ç]çãEõ =ð»JÇô Yçc÷çäQÍöÌ[ý åXc÷O* 2 %ç×] %çãÌ[ýç åVF_ç], Y×[ýy XGÌ[ýÝ, XTÇöX AEõ »JÉôQÍöçÌ^ ×XãÌ^ åGã_X* åaFçãX åUãEõ %ç×]

21


433 YÒEõç×`Tö [ýçEõî 22:5 %YÉ[ýï adzVÌ[ý Y×[ýy åLÌ[ýÓ`çã_] XGÌ[ýÝãEõ åVF_ç] 22 åac÷O XGãÌ[ý %ç×] åEõçX ]׳VÌ[ý åVF_ç] Xç, ^ç Ø‘öGï åUãEõ, <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ åXã] %ça×»K÷_* EõçÌ[ýS a[ýï`×Nþ]çX YÒ\Çö <`ŸÌ[ý C å]b`ç[ýEõc÷O 11 Töç <`ŸãÌ[ýÌ[ý ]×c÷]çÌ^ YÉSï, [ý§]É_î ]×SÌ[ý ]ãTöç c÷ä¬K÷X TöçÌ[ý ]׳VÌ[ýØ‘öÌ[ýÖY* 23 XGÌ[ý×»RôO %çã_ç×EõTö TöçÌ[ý =# _Töç, aÉ^ïEõçÜ™ö ]×SÌ[ý ]ãTöç =# _ C EõÌ[ýçÌ[ý LXî aÉ^ï [ýç »JgôçãVÌ[ý YÒãÌ^çLX åXc÷O, EõçÌ[ýS Ø‘ö¬K÷* 12 XGãÌ[ýÌ[ý YÒç»JôÝÌ[ý×»RôO å^]X =ð»JÇô åTö]×X »JôCQÍöç, <`ŸãÌ[ýÌ[ý C å]b`ç[ýãEõÌ[ý ]×c÷]çÌ^ XGÌ[ý×»RôO ×»K÷_ XGãÌ[ýÌ[ý [ýçãÌ[ýç×»RôO Zõ»RôOãEõ [ýçãÌ[ýçLX Ø‘öGïVÉTö Yçc÷çÌ[ýçÌ^ =àöç×aTö* 24 AÌ[ý %çã_ç LGãTöÌ[ý a]Ø™ö Lç×TöãEõ ×X^ÇNþ* åac÷O Zõ»RôOEõm×_Ì[ý CYÌ[ý c÷OLÌ[ýçãÌ^ã_Ì[ý %çã_ç×EõTö EõÌ[ýã[ý* %çÌ[ý LGãTöÌ[ý Ì[ýçLçÌ[ýç TöçãVÌ[ý [ýçãÌ[ýç åGçœöÝÌ[ý Xç] å_Fç ×»K÷_* 13 =wøÌ[ý, V×lùS, %ç×\öLçTöî ×XãÌ^ åac÷O XGãÌ[ý %çaã[ý* 25 XGãÌ[ýÌ[ý YÉ[ýï C Y׸Jô] YÒãTöîEõ ×VãEõc÷O ×TöX×»RôO EõãÌ[ý Zõ»RôOEõ Zõ»RôOEõm×_ EõFXC [ýµù c÷ã[ý Xç, açÌ[ýç×VX Töç åFç_ç ×»K÷_* 14 åac÷O YÒç»JôÝãÌ[ýÌ[ý [ýçãÌ[ýç×»RôO ×\öTö YçUÌ[ý UçEõã[ý, EõçÌ[ýS åaFçãX Ì[ýç×Åyc÷O c÷ã[ý Xç* ×»K÷_, %çÌ[ý åac÷Oa[ý YçUãÌ[ýÌ[ý CYÌ[ý å]b`ç[ýãEõÌ[ý 26 Lç×TöGãSÌ[ý a]Ø™ö YÒTöçY C B`Ÿ^ï åac÷O [ýçãÌ[ýçLX æYÒ×Ì[ýåTöÌ[ý Xç] å_Fç %çä»K÷* XGãÌ[ýÌ[ý ]ãWýî %çXç c÷ã[ý* 27 %Y×[ýy ×Eõ»KÇ÷ }rôç»JôçÌ[ýÝ 15 åac÷O Ø‘öGïVÉãTöÌ[ý c÷çãTö XGÌ[ý, YÒç»JôÝÌ[ý C [ýç %ad åEõçX ]çXÇb TöçÌ[ý ]ãWýî ØšöçX Yçã[ý Xç, TöçÌ[ý Zõ»RôOEõm×_ ]çYçÌ[ý LXî AEõ×»RôO åaçXçÌ[ý ×EõÜ™Çö ^çãVÌ[ý Xç] å]b`ç[ýãEõÌ[ý LÝ[ýXYÇØ™öãEõ å_Fç ]çY-Eõç×Pö åVF_ç]* 16 ×Tö×X ^FX Ac÷O XGÌ[ý×»RôO %çä»K÷ åaFçãX £WýÇ TöçãVÌ[ýc÷O ØšöçX c÷ã[ý* ]çYã_X TöFX åVFç åG_ Töç »JôTÇöã›õçS, _¶‘öç XTÇöX Ø‘öãGïçVîçX; AÌ[ý %Ü™öGïTö XVÝ C »JôCQÍöçÌ^ a]çX-a[ý ×VãEõ 2200 ×Eõ×] C LÝ[ýX [ýÊlù A]X×Eõ =¬JôTöçãTöC åac÷O AEõc÷O ]çY* 17 AÌ[ýYÌ[ý XGãÌ[ýÌ[ý YÒç»JôÝÌ[ý ]çYã_ åVFç åG_ »JôCQÍöçÌ^ Töç  TöFX ×Tö×X %ç]çãEõ Øö õ×»RôOãEõÌ[ý ]ãTöç 65  ×]»RôOçÌ[ý, (»å^ ]çY ]çXÇãbÌ[ý ]ãWýî YÒ»Jô×_Tö, Ø‘ö¬K÷, Y×[ýy LÝ[ýX Lã_Ì[ý AEõ XVÝ B VÉTö %ç]çãEõ åac÷O ×c÷açã[ý ]çY×»RôO ×Vã_X*) åVFçã_X ^ç <`ŸãÌ[ýÌ[ý C å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×aec÷çaX 18 XGãÌ[ýÌ[ý YÒç»JôÝÌ[ý×»RôO ×»K÷_ aÉ^ïEõçÜ™ö ]×SÌ[ý éTöÌ[ýÝ, åUãEõ YÒ[ýç×c÷Tö c÷ãÌ^ %çaä»K÷* 2 XGãÌ[ýÌ[ý Ì[ýçLYãUÌ[ý %çÌ[ý XGÌ[ý×»RôO FgçÅ×»RôO åaçXçÌ[ý, Töç å^X Ø‘ö¬K÷ Egõçä»JôÌ[ý ]çMõFçX ×VãÌ^ åac÷O XVÝ [ýãÌ^ »Jôã_ä»K÷* XVÝÌ[ý ]ãTöç* 19 XGãÌ[ýÌ[ý YÒç»JôÝãÌ[ýÌ[ý ×\ö×wøYÒØ™öÌ[ým×_ VÇYçãÌ[ýc÷O LÝ[ýX[ýÊlù %çä»K÷* TöçãTö [ýçãÌ[ýç [ýçÌ[ý Zõ_ ]É_î[ýçX ]×S F×»JôTö* YÒU]×»RôO aÉ^ïEõçÜ™ö ]×SÌ[ý, WýãÌ[ý, YÒ×Tö ]çãa XTÇöX Zõ_ c÷Ì^* åac÷O Gçä»K÷Ì[ý ×¥TöÝÌ^×»RôO XÝ_EõçÜ™ö ]×SÌ[ý, TÊöTöÝÌ^×»RôO Tö綃ö]×SÌ[ý, YçTöçÌ^ Lç×TöGãSÌ[ý %çãÌ[ýçGî açWýX c÷Ì^* »JôTÇöUï×»RôO Yç~ç]×SÌ[ý, Y‡û]×»RôO é[ýVÉ^ïî]×SÌ[ý, 3 åac÷O XGåÌ[ý %×\ö`çY %çÌ[ý UçEõã[ý Xç* <`ŸÌ[ý 20 b œö × » R ôO açVÞÌ ^ ]×SÌ [ ý, aŠ]×» R ôO Ø‘ ö S ï ]×SÌ [ ý, C å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×aec÷çaX åaFçãX UçEõã[ý, %çÌ[ý %rô]×»RôO ×ZõãÌ[ýçLç ]×SÌ[ý, X[ý]×»RôO åYçFÌ[ýçL TgöçÌ[ý VçaÌ[ýç TgöçÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýã[ý* ]×SÌ[ý, V`]×»RôO åGçã]V ]×SÌ[ý, AEõçV`×»RôO Ì[ýNþç\ö 4 TöçÌ[ýç TgöçÌ[ý `ÒÝ]ÇF åVFã[ý, %çÌ[ý TgöçÌ[ý Xç] TöçãVÌ[ý EõYçã_ å_Fç UçEõã[ý* Eõ]_ç[ýSï ]×SÌ[ý, ¥çV`×»RôO ×Y†_ ]×SÌ[ý* 21 [ýçãÌ[ýç×»RôO Zõ»RôOEõ ×»K÷_ [ýçãÌ[ýç×»RôO ]ÇNþç, AEõ AEõ×»RôO 5 åaFçãX %çÌ[ý Ì[ýç×Åy c÷ã[ý Xç, YÒVÝãYÌ[ý %çã_ç Zõ»RôOEõ AEõ AEõ×»RôO ]ÇNþçÌ[ý ¥çÌ[ýç ×X×]ïTö* XGãÌ[ýÌ[ý [ýç aÉã^ïÌ[ý %çã_çÌ[ý åEõçX YÒãÌ^çLX c÷ã[ý Xç* EõçÌ[ýS YÒWýçX aQÍöEõ×»RôO FgçÅ×»RôO åaçXçÌ[ý, å^X Ø‘ö¬K÷ Egõçä»JôÌ[ý YÒ\Çö <`ŸÌ[ý Ø‘öÌ^e c÷ã[ýX TöçãVÌ[ý åLîç×Tö* %çÌ[ý TöçÌ[ýç ]ãTöç* ^ÇãG ^ÇãG Ì[ýçL±¼ö EõÌ[ýã[ý*

22


YÒEõç×`Tö [ýçEõî 22:6

434

[ýçc÷Oã[ýã_Ì[ý å`b [ýçSÝ 6 TöFX Ø‘öGïVÉTö %ç]çãEõ [ý_ã_X, ""Ac÷O a]Ø™ö EõUç aTöî C ×[ý`Ÿçaã^çGî*'' <`ŸÌ[ý TgöçÌ[ý \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý Eõçä»K÷ \ö×[ýbîãTö ^ç H»RôOã[ý [ýã_ YÒEõç` EõãÌ[ýä»K÷X, Töç å^ `ÝHÐc÷O H»RôOã[ý AEõUç TgöçÌ[ý VÉTö Yç×PöãÌ^ ×Tö×X åTöç]çÌ^ LçXçä¬K÷X*'' 7 ""åVF, %ç×] `ÝHÐc÷O %ça×»K÷*'' å^ Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý \öç[ý[ýçSÝãTö ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý C Töç Yç_X EõãÌ[ý åa WýXî* 8 %ç×] LX, Ac÷O a]Ø™ö ×[ýbÌ^ åVF_ç] C £X_ç] %çÌ[ý å^ VÉTö %ç]çãEõ åa aEõ_ åVFçã_X, %ç×] TgöçÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýãTö TgöçÌ[ý YçãÌ^Ì[ý CYÌ[ý =YÇQÍö c÷ãÌ^ YQÍö_ç]* 9 TöFX ×Tö×X %ç[ýçÌ[ý [ý_ã_X, ""Xç, A]X EõçL EõFXC EõãÌ[ýç Xç* TÇö×] C åTöç]çÌ[ý \öçc÷O \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý ]ãTöç %ç×]C ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý AEõ Vça ]çy, %çÌ[ý YÒ\ÇöÌ[ý å^ VçaÌ[ýç Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý aTöî C ×XãVÛ` Yç_X EõãÌ[ý %ç×] TöçãVÌ[ýC ac÷Vça* AEõ]çy <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ý*'' 10 TöFX ×Tö×X %ç]çãEõ [ý_ã_X, ""TÇö×] Ac÷O YÇØ™öãEõ ^ç ×_ãF»K÷ Töç aÝ_ EõãÌ[ýç Xç, åa a[ý EõUç YÉSï c÷[ýçÌ[ý a]Ì^ c÷ãÌ^ Aãaä»K÷* 11 åac÷O a]Ì^ Aã_ ^çÌ[ýç %XîçÌ^ EõÌ[ýä»K÷ TöçÌ[ýç %çãÌ[ýç %XîçÌ^ EõÌ[ýã[ý, %çÌ[ý ^çÌ[ýç ]³V EõçL EõÌ[ýä»K÷ TöçÌ[ýç %çãÌ[ýç å[ý`Ý EõãÌ[ý ]³V EõçL EõÌ[ýã[ý, ^çÌ[ýç \öçã_ç TöçÌ[ýç %çãÌ[ýç ad c÷ã[ý, ^çÌ[ýç Y×[ýy TöçÌ[ýç %çãÌ[ýç Y×[ýy c÷ã[ý*'' 12 ""åVF, %ç×] ×`GË×GÌ[ýc÷O %ça×»K÷* %ç×] YÇÌ[ý›õçÌ[ý aㆠ×XãÌ^ %ça×»K÷, ^çÌ[ý å^]X EõçL åac÷O %XÇaçãÌ[ý åa YÇÌ[ý›õçÌ[ý Yçã[ý* 13 %ç×] %ç_Zõç C Cã]Gç, %ç×V C %Ü™ö, YÒU] C å`b*

14 ""WýXî TöçÌ[ýç ^çÌ[ýç ×XãLãVÌ[ý åYç`çEõ Y×Ì[ý›õçÌ[ý EõãÌ[ý* TöçÌ[ýç LÝ[ýX [ýÊãlùÌ[ý Zõ_ Fç[ýçÌ[ý %×WýEõçÌ[ý YçÌ^ C a]Ø™ö Zõ»RôOEõ ×VãÌ^ XGãÌ[ý YÒã[ý` EõÌ[ýçÌ[ýC %×WýEõçÌ[ý YçÌ^* 15 %çÌ[ý XGãÌ[ýÌ[ý [ýçc÷OãÌ[ý TöçÌ[ýçc÷O %çä»K÷ ^çÌ[ýç <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ VÉãÌ[ý aãÌ[ý åGä»K÷, ^çÌ[ýç m×SX, _+»RôO, FÇXÝ, ]É×TöÛYÉLEõ %çÌ[ý ^çÌ[ýç ×]Uîç EõUç [ý_ãTö \öç_[ýçãa C ×]Uîç %ç»JôÌ[ýS EõãÌ[ý* 16 %ç×] ^Ý£, ×XãLÌ[ý VÉTö Yç×PöãÌ^ åTöç]çãEõ Aa[ý EõUç LçXç_ç] å^X ]‰ø_Ýa]Éc÷ãEõ åa a[ý EõUç [ý_* %ç×] åQö×\öãQöÌ[ý ]É_ C [ýe`WýÌ[ý* %ç×] =# _ YÒ\öçTöÝ TöçÌ[ýç*'' 17 %ç±Áç C [ýWýÉ [ý_ä»K÷X, ""Aåaç!'' å^ AEõUç £Xä»K÷ - åaC [ý_ÇEõ, ""Aåaç!'' å^ TÊö×bTö åaC %çaÇEõ* å^ »JôçÌ^ åa Aãa ×[ýXç]Éã_î LÝ[ýXL_ YçX EõÌ[ýÓEõ* 18 Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý \öç[ý[ýçSÝm×_ ^çÌ[ýç £Xã[ý %ç×] TöçãVÌ[ý VÊ»RÍô\öçã[ý [ý_×»K÷, Ac÷O YÇØ™öãEõ ^ç å_Fç c÷_ åEõ= ^×V TöçÌ[ý aㆠ×Eõ»KÇ÷ å^çG EõãÌ[ý Töã[ý <`ŸÌ[ýC Ac÷O YÇØ™öãEõ å^ a[ý %çHçãTöÌ[ý EõUç =ä{F %çä»K÷ Töç TöçÌ[ý LÝ[ýãX å^çG EõãÌ[ý åVã[ýX* 19 åEõ= ^×V Ac÷Oa[ý \öç[ý[ýçSÝÌ[ý åEõçX %e` [ýçV åVÌ^, Töã[ý <`ŸÌ[ýC Ac÷O YÇØ™öãEõ ×_×FTö LÝ[ýX [ýÊãlùÌ[ý C Y×[ýy XGãÌ[ý å^ %e` TöçÌ[ý %çä»K÷, TöçÌ[ý åUãEõ TöçãEõ [ýçV åVã[ýX* Y×Ì[ý×`rô 20 ×^×X Ac÷Oa[ý EõUç [ý_ã_X, ""×Tö×Xc÷O [ý_ä»K÷X, cg÷îç, %ç×] `ÝHÐc÷O %ça×»K÷*'' %çã]X, Töçc÷O åc÷çEõ, YÒ\Çö ^Ý£ TÇö×] Aãaç! 21 YÒ\Çö ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý %XÇGÐc÷ åTöç]çãVÌ[ý aEõã_Ì[ý ac÷[ýTöÞ åc÷çEËõ* %çã]X*


FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX YÒU] YçPö

aÉ»JôXç ^Ý£ FÐÝrôãEõ LçXäTö YçÌ[ýä_ Töç cýä[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý a[ýä»JôäÌ^ »Jô]EõYÒV C = ÝYEõ AEõ a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý %×\öpûTöç* aVç åYÒ]]Ì^ C a[ýï`×Nþ]çX <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† YU »Jô_çÌ[ý åÌ[ýç]ç‡ûEõÌ[ý AEõ %çXä³V \öÌ[ýç LÝ[ýäXÌ[ý A»RôOç aÉyYçTö ]çy* ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý aä† a+Eïõ £Ì[ýÓ EõÌ[ýäTö cýä_ AEõLX ]çXÇbäEõ ×Eõ ×Eõ EõÌ[ýäTö cýä[ý Töç "»JôçÌ[ý×»RôO %ç×±ÁEõ ×[ý×Wý' (\Éö×]Eõç ÅVÐrô[ýî) - åTö ×[ý`V\öçä[ý [ýîçFîç EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷* FÐÝärôÌ[ aä† %çYXçÌ[ý Øšöç×YTö XTÇöX a+äEïõÌ[ý EõäÌ^Eõ»RôOç XÝ×Tö-×XÌ^]äEõ å[ýçMõçÌ[ý EõçäL =YäÌ[ýçNþ "%ç×±ÁEõ ×[ý×Wý'Ì[ý ×[ýbÌ^»RôOçäEõ aeälùäY %çÌ[ý AEõ[ýçÌ[ý Mõç×_äÌ^ ×Xä_ %çYXçÌ[ý aÇ×[ýWýç cýä[ý* YÒU] ×XÌ^]: <`ŸÌ[ý %ç]çäVÌ[ý \öç_[ýçäaX A[ýe %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý LXî TgöçÌ[ý EõçäK÷ Ì[ýäÌ^äK÷ AEõ adzVÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç* ×¥TöÝÌ^ ×XÌ^]: %ç]Ì[ýç YçYÝ Töçc÷O %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ ×[ý׬K÷~ cýäÌ^ åG×K÷* åac÷OLXîc÷O %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäX <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] A[ýe %ç]çäVÌ[ý LXî TgöçÌ[ý Y×Ì[ýEõ”XçÌ[ý EõUç %ç]Ì[ýç =Y_× ù EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý Xç* TÊöTöÝÌ^ ×XÌ^]: %ç]çäVÌ[ý YçäYÌ[ý LXî <`ŸÌ[ý ×XWýïç×Ì[ýTö AEõ]çy YU cýä_X ^Ý£ FÐÝrô* åEõ[ý_]çy YÒ\Çö ^Ý£Ì[ý ]çWýîä]c÷O %ç]çäVÌ[ý YÒ×Tö <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C Y×Ì[ýEõ”Xç %ç]Ì[ýç LçXäTö Yç×Ì[ý* »JôTÇöUï ×XÌ^]: %ç]çäVÌ[ý %[ý`îc÷O [ýî×NþGTö\öçä[ý %ç]çäVÌ[ý ]Ç×NþVçTöç C YÒ\Çö ×cýäaä[ý ^Ý£ FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö cýä[ý - AEõ]çy Töçcýä_c÷O %ç]çäVÌ[ý YÒ×Tö <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C Y×Ì[ýEõ”Xç %ç]Ì[ýç LçXäTö YçÌ[ý[ý* 435


436

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

YÒU] \öçG:

FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý =YäÌ[ý \öÌ[ýaç C YÒTöîÌ^ FÐÝärôÌ[ý aä† Øšöç×YTö %çYXçÌ[ý a+äEïõÌ[ý =YäÌ[ý %çY×X Y×Ì[ýYÉSïÌ[ýÖäY \öÌ[ýaç C %çØšöç Ì[ýçFäTö YçäÌ[ýX åEõXXç <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý YçY AFX a+ÉSïÌ[ýÖäY lù]ç EõäÌ[ýäK÷X A[ýe %çYXçäEõ GÐcýS EõäÌ[ýäK÷X* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† Ac÷O ^UçUï a+Eïõ GäQÍö åTöç_çÌ[ý LXî åEõ[ý_]çy yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý FÐÝärôÌ[ý ]ÊTÇöîc÷O ^äUrô* YçPö EõÌ[ýÓX: A×ZõaÝÌ^çX 2:8, 9 (YÊ: 323)* Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý ×TöX×»RôO mÌ[ýÓTö YÉSï `Œ <`ŸäÌ[ýÌ[ý a¶ö‚ÇäF %ç]çäVÌ[ý GÐcýSä^çGîTöçÌ[ý ]É_ XÝ×Tö [ýç [ýÇ×XÌ^çVäEõ [ýîçFîç EõäÌ[ý* ^Uç: ]WýÇÌ[ý \öç[ý: %Uïçd %ä^çGî cýCÌ^ç aåüøC ×[ýä`b %XÇGÐcý _ç\ö [ýç =YcýçÌ[ý YçCÌ^çÌ[ý å^çGîTöç Xç UçEõç aåüø Töç YçCÌ^ç* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYX EõÌ[ýçÌ[ý EõçäL <`ŸäÌ[ýÌ[ý Ac÷O "]WýÇÌ[ý \öç[ý' ×Eõ WýÌ[ýäXÌ[ý \Éö×]Eõç Yç_X EõäÌ[ý? (%Uïçd %çY×X Ac÷O a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý %çäVì å^çGî XX ×Eõ¶‘öç %çYXçÌ[ý åEõçX ad Eõ]ï ¥çÌ[ýçC %çY×X Töç %LïX EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX Xç* %çY×X ^FX FÐÝrôãEõ GÐcýS EõäÌ[ýX TöFX <`ŸÌ[ý ×[ýXç]Éä_î Ac÷O =YcýçÌ[ý %çYXçäEõ YÒVçX EõäÌ[ýX) Y×Ì[ýyçS: %Uïçd =ˆùçÌ[ýYÒçŠ, ]ÇNþ, %XÜ™ö Wý[ýeäaÌ[ý cýçTö åUäEõ Ì[ýlùçYÒçŠ* Ac÷O YäV ""Y×Ì[ýyçS'' _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X Ac÷O EõUç»RôOçÌ[ý %Uï [ý_äTö %çY×X ×PöEõ ×Eõ å[ýçäMõX? ×Eõ åUäEõ %çY×X Y×Ì[ýyçS åYäÌ^äK÷X? (ÌåÌ[ýç]çX ý6:23 YV, YÊ: 253, [ý_äK÷ å^, YçäYÌ[ý Zõ_ cý_ ]ÊTÇöî* %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý YÒçÌ^׸JôwÌ[ýÖäY yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý FÐÝærôÌ[ý %ç±Á[ý×_VçXäEõ %çY×X ^FX Ø‘öÝEõçÌ[ý EõäÌ[ý åXX, TöFXc÷O %çY×X %XÜ™ö Wý[ýea åUäEõ =ˆùçÌ[ý YçX-å^äcýTÇö %çYXçÌ[ý ×XäLÌ[ý å^ YçY TöçÌ[ý LXî ]Ç×Nþ]É_î mäS åVCÌ^ç cýäÌ^äK÷*) ×[ý`Ÿça: %Uïçd ×[ý`Ÿça, %çØšöç, ×XäLÌ[ý ]X-YÒçS-]×Ø™ö›õ-]äXç\öç[ý-EõçLEõ]ï a[ý×EõK÷ÇäEõ


YÒU] YçPö

437

a]YïS EõÌ[ýçÌ[ý %†ÝEõçÌ[ý* FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýçÌ[ý aä† ×[ý`Ÿça [ýç %çØšöçÌ[ý ×Eõ a+Eïõ? (AÌ[ý %Uï cý_, <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý =YäÌ[ý %çØšöç ØšöçYX EõÌ[ýç* %çY×X ^FX FÐÝrôãEõ GÐcýS EõäÌ[ýX, TöFX TöçÌ[ý %Uï cý_, %çYXçÌ[ý YçY åUäEõ =ˆùçÌ[ý YçCÌ^çÌ[ý LXî - %çY×X FÐÝrô C TgöçÌ[ý ]ÊTÇöîÌ[ý H»RôOXçÌ[ý CYÌ[ý %çY×X %çYXçÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöç ØšöçYX EõÌ[ýäK÷X* %Uïçd <`ŸäÌ[ýÌ[ý %XÇGÐcý [ýç EÊõYç _çä\öÌ[ý LXî ×XäLÌ[ý `×Nþ-aç]Uïî [ýç adEõä]ïÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý Xç EõäÌ[ý %çY×X AFX åUäEõ ×[ý`Ÿça EõÌ[ýäTö £Ì[ýÓ EõäÌ[ýäK÷X å^, FÐÝrô %çYXçÌ[ý LXî å^ Eõç^ï a+çVX EõäÌ[ýäK÷X TöçÌ[ý ¥çÌ[ýçc÷O %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý ×K÷~ a+Eïõ åLçQÍöç _çGçäTö åYäÌ[ýäK÷X* ]É_ YÒ`Â: ]äX EõÌ[ýÓX, %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý aç]äX Vgç×QÍöäÌ^ %çäK÷X A[ýe ×Tö×X %çYXçäEõ ×Lpûçaç EõÌ[ýäK÷X, ""åTöç]çäEõ åEõX Ø‘öäGï »RÇôEõäTö åV[ý?''- TöFX %çY×X ×Eõ =wøÌ[ý åVä[ýX?


438

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

×¥TöÝÌ^ \öçG:

FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+EïõäEõ =Y_× ù EõÌ[ýç FÐÝärôÌ[ý aä† Øšöç×YTö %çYXçÌ[ý a+äEïõÌ[ý ]äWýî XçXç WýÌ[ýäXÌ[ý %çX³V C åÌ[ýç]ç‡ûEõÌ[ý [ýîçYçÌ[ý %çäK÷* Ac÷O aTöîmä_çäEõ =Y_× ù EõÌ[ýäTö YçÌ[ýä_ Töç %çYXçäEõ AEõ `Nþ ×\ö×wÌ[ý =YäÌ[ý VgçQÍöçäTö açcýç^î EõÌ[ýä[ý A[ýe \ö×[ýbîäTö Töç %çÌ[ýC [ýçQÍöä[ý* FÐÝrô %çYXçÌ[ý LXî ×Eõ EõçL a+çVX EõäÌ[ýäK÷X åa ×[ýbäÌ^ %çã_çEõYçTö EõÌ[ýçÌ[ý LXî AFçäX Ygç»Jô×»RôO [ýçc÷Oä[ý_×\ö×wEõ aTöîäEõ TÇöä_ WýÌ[ýç cý_* 1* FÐÝrô %çYXçÌ[ý YçYäEõ lù]ç EõäÌ[ýäK÷X* YçPö EõÌ[ýÓX: A×ZõaÝÌ^çX 1:7 (YÊ: 321)* %çY×X ^FX %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý lù]ç _çä\öÌ[ý LXî FÐÝärôÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ýX, TöFX %çYXçÌ[ý YçY... %TöÝTö, [ýTöÛ]çX A[ýe \ö×[ýbîäTöÌ[ý, a[ý YçäYÌ[ýc÷O lù]ç cýäÌ^ ^çÌ^* %çYXçÌ[ý a[ý YçY lù]ç EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷-åa»RôOç LçXç [ýç å[ýçMõçÌ[ý YÌ[ý ×Eõ WýÌ[ýäXÌ[ý TöZõçd %çY×X %XÇ\ö[ý EõäÌ[ýX [ýä_ ]äX EõäÌ[ýX? 2* FÐÝrôc÷O %çYXçäEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX EõäÌ[ý åTöçä_X* YçPö EõÌ[ýÓX: LX 1:11, 12, 13, YÊ: 147* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX cýäÌ^ CPöçÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý ]ãWýî Y^ïçÌ^yÔã] ×Eõ ×Eõ H»RôOXç Hä»RôO? (%çY×X FÐÝrôãEõ GÐcýS EõäÌ[ýX* %çY×X Y×Ì[ýyçS _çä\öÌ[ý LXî TgöçÌ[ý =YÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ýX) 3* FÐÝrô %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX AäaäK÷X A[ýe ×Tö×X %çYXçäEõ EõFXC Y×Ì[ýTöîçG EõÌ[ýä[ýX Xç* YçPö EõÌ[ýÓX: YÒEõç×`Tö [ýçEõî 3:20 (YÊ: 414)* %çY×X ^×V FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýçÌ[ý LXî YÒçUïXç EõäÌ[ý UçäEõX, Töçcýä_ ×PöEõ Ac÷O ]ÇcýÉäTöÛ %çYXçÌ[ý aㆠTgöçÌ[ý ×Eõ a+Eïõ? (%çYXçÌ[ý LÝ[ýäX) YçPö EõÌ[ýÓX: ×c÷[ýÐÓ 13:5 (YÊ: 381)* åEõçX Y×Ì[ý×Øšö×TöäTö FÐÝrô %çYXçäEõ Y×Ì[ýTöîçG EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX? (åEõçäXç %[ýØšöçäTöc÷O XÌ^)


YÒU] YçPö

439

Ac÷O EõUç %XÇ^çÌ^Ý EõTö[ýçÌ[ý FÐÝrôäEõ LÝ[ýäX GÐcýS EõÌ[ýç VÌ[ýEõçÌ[ý? (åEõ[ý_]çy AEõ[ýçÌ[ý) 4* FÐÝrô %çYXçäEõ XTÇöX LÝ[ýX VçX EõäÌ[ýäK÷X* YçPö EõÌ[ýÓX: 2Ì^ Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 5:17 (YÊ: 300)* %çY×X ^FX FÐÝrôãEõ %çYXçÌ[ý ]Ç×NþVçTöç C YÒ\Çö [ýä_ ×[ý`Ÿçäa GÐcýS EõäÌ[ýX, TöFX %çY×X AEõ XTÇöX %çWýîç×±ÁEõ LÝ[ýX £Ì[ýÓ EõäÌ[ýX* %çY×X ^FX <`ŸäÌ[ýÌ[ý YäU yÔ]` [ýÊ׈ù åYäTö UçEõä[ýX TöFX <`ŸÌ[ýC yÔ]` %çYXçÌ[ý ]äWýî XTÇöX XTÇöX %ç×±ÁEõ mSç[ý_ÝäEõ %çÌ[ýC å[ý×` EõäÌ[ý LX½ åVä[ýX C TöçäVÌ[ý [ý׈ùïTö EõäÌ[ý TÇö_ä[ýX* 5* FÐÝrô %çYXçäEõ %XÜ™ö LÝ[ýX VçX EõäÌ[ýäK÷X* YçPö EõÌ[ýÓX: 1] LX 5:11-13 (YÊ: 404)* EõçÌ[ý EõçäK÷ %XÜ™ö LÝ[ýX YçCÌ^ç ^çÌ^? (<`ŸäÌ[ýÌ[ý YÇäyÌ[ý EõçäK÷)* åEõçXË [ýî×Nþ %XÜ™ö LÝ[ýX _ç\ö EõäÌ[ýäK÷? (å^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý YÇyäEõ åYäÌ^äK÷) %çY×X ×Eõ YÇyäEõ (%Uïçd ^Ý£äEõ) _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X? %çY×X ×Eõ %XÜ™ö LÝ[ýX åYäÌ^äK÷X? EõFX åUäEõ %çYXçÌ[ý %XÜ™ö LÝ[ýX £Ì[ýÓ cý_? ]É_ YÒ`Â: %çL Ì[ýçäTö ^×V %çYXçÌ[ý ]ÊTÇöî cýÌ^, Töçcýä_ %çY×X EõTö»RôOç Y×Ì[ý]çäS ×X׸JôTö å^, %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý aç×~äWýî %XÜ™ö LÝ[ýX Eõç»RôOçä[ýX? (å^ åEõçXC AEõ»RôOçäTö åGç_ VçG ×VX)*

0%.................25%.................50%.................75%.................100% açÌ[ýçe`: Ac÷O %açWýçÌ[ýS adzVÌ[ý aÇä^çG [ýç aÇ×[ýWýçm×_ a+ÉSïÌ[ýÖäY ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý =YÌ[ý ×X\öÛÌ[ý`Ý_* Amä_çÌ[ý åEõçX»RôOçc÷O ]çXÇb ×XäLÌ[ý å»JôrôçÌ^ %LïX EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý Xç* %çY×X å^ ]ÇcýÉäTöÛ FÐÝärôÌ[ý =YäÌ[ý %çYXçÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ýäK÷X åac÷O ]ÇcýÉäTöÛc÷O %çY×X Amä_ç _ç\ö EõÌ[ýä[ýX* =YäÌ[ýçNþ YgçJ» ô×R» ôO aäTöî[Ì ý ]äWýî åEõçXË×R» ôO AFX %çYXçÌ[ý EõçäK÷ ×[ýä`b\öçä[ý %Uï[ýcý A[ýe åEõX?


440

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

TÊöTöÝÌ^ \öçG:

FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYX ×[ýbäÌ^ =àÉöTö aä³VäcýÌ[ý å]çEõç×[ý_ç ^×VC ]äXÌ[ý %çä[ýG [ýç %XÇ\Éö×Tö mÌ[ýÓTö YÉSï Tö[ýÇ FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYX ×EõÜ™Çö [ýçØ™ö[ý H»RôOXçÌ[ý =YäÌ[ýc÷O %çWýç×Ì[ýTö -Töç EõFXc÷O %çYXçÌ[ý åac÷Oa[ý %çä[ýG-%XÇ\Éö×TöÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý`Ý_ [ýç %çWýç×Ì[ýTö XÌ^ -å^ %çä[ýG-%XÇ\Éö×Tö YÒ×Tö×XÌ^Tö Y×Ì[ý[ý×TöÛTö cýäTö UçäEõ* XçXç aä³Vcý, YÒ` A[ýe ×[ý×\ö~ WýÌ[ýäXÌ[ý %çä[ýG %XÇ\Éö×Tö YÒ×Tö×»RôO ]çXÇäbÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý %† ×EõÜ™Çö FÐÝärôÌ[ý aä† a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý [ýîçYçäÌ[ý XçXçWýÌ[ýäXÌ[ý [ýNþ[ýî [ýç ]Töç]Tö å]çä»RôOc÷O ×X\öÛÌ[ýä^çGî XÌ^* AEõLX FÐÝrôÝÌ^çX (%Uïçd ^çÌ[ýç FÐÝrôãEõ TöçäVÌ[ý ]Ç×NþVçTöç C YÒ\Çö [ýä_ Ø‘öÝEõçÌ[ý C ×[ý`Ÿça EõäÌ[ýäK÷), <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý YÒ×Tö %çØšöç åÌ[ýäF [ýç ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ýc÷O TgöçÌ[ý YÒ×Tö ×[ý`Ÿçäa LÝ[ýX^çYX EõäÌ[ý* AFçäX åVCÌ^ç ®ÏõçäEõÌ[ý K÷×[ý»RôOçÌ[ý ]çWýîä] aTöî H»RôOXç (%Uïçd <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý [ýçEõî), ×[ý`Ÿça (%Uïçd <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý =YäÌ[ý %çYXçÌ[ý %çØšöç) A[ýe %çYXçÌ[ý ]äXÌ[ý %çä[ýG-%XÇ\Éö×TöÌ[ý a+Eïõ»RôOçäEõ å[ýçMõçäXç cýäÌ^äK÷*

%çØšöç aTöî H»RôOXç ×[ý`Ÿça AFçäX åVFçäXç ®ÏõçEõ»RôOçäEõ å®Ïõ_çÌ[ý acýä^çäG [ýç »K÷çQÍöçc÷O »Jôç_çäXç ^çÌ^* ×EõÜ™Çö å®Ïõ_çÌ[ý ×VäÌ^ ®ÏõçEõäEõ EõFXc÷O »RôOçXç [ýç »Jôç_çäXç ^çä[ý Xç* ×PöEõ Ac÷O\öçä[ýc÷O EõFXC %çYXçÌ[ý %çä[ýG %XÇ\Éö×TöÌ[ý =YÌ[ý YÇäÌ[ýçYÇ×Ì[ý ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýä[ýX Xç* %çYXçÌ[ý %çä[ýG-%XÇ\Éö×Tö XÌ^-<`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý YÒ×Tö`ÒÓ×Töc÷O åcýçEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ]É_ »Jôç×_Eõç`×Nþ*


YÒU] YçPö

441

×EõÜ™Çö %çGç]Ý ×VäX ^×V %çYXçÌ[ý ]äX AEõLX FÐÝrôÝÌ^çåXÌ[ý ]Tö %çä[ýG %XÇ\Éö×Tö éTöÌ[ýÝ Xç cýÌ^ Töçcýä_ ×Eõ cýä[ý? Töçc÷O %çY×X %çLc÷O Ø‘öÌ^e <`ŸäÌ[ýÌ[ý ×[ý`ŸØ™öTöçÌ[ý =YäÌ[ý A[ýe TgöçÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý ×X\öÛÌ[ýä^çGîTöçÌ[ý =YäÌ[ý %çYXçÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöçäEõ ØšöçYX EõÌ[ýÓX* %çY×X ^Tö å[ý×` EõäÌ[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçEõî YçPö C TöçÌ[ý ×`lùç =Y_× ù EõÌ[ýä[ýX TöTö å[ý×` EõäÌ[ý %çY×X å^ åEõçXC aä³VcýäEõ `NþäYçNþ [ýçØ™ö[ý aTöî ×VäÌ^ =wøÌ[ý ×VäTö [ýç F‰øX EõÌ[ýäTö alù] cýä[ýX* %çYXçÌ[ý %XÇ\Éö×Töc÷O TöFX-%çYXçÌ[ý Y×Ì[ý×Øšö×TöäTö XÌ^ - <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý =YäÌ[ý %çWýç×Ì[ýTö aTöî ×[ýbäÌ^ açQÍöç ×VäTö £Ì[ýÓ EõÌ[ýä[ý*

»JôTÇöUï \öçG:

[ýçØ™ö[ý YÒäÌ^çG å^äcýTÇö %çY×X... ... %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý LXî FÐÝärôÌ[ý å»JôçEõçäXç ]Éä_îÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöç ØšöçYX EõäÌ[ýäK÷X, ... <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+äEïõÌ[ý WýçÌ[ýSç [ýç ]É_ XÝ×TöÌ[ý [ýîçYçÌ[ý»RôOç %çY×X =Y_× ù EõäÌ[ýäK÷X, ... <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý Ygç»Jô×»RôO aTöî ×[ýbäÌ^ ×`lùç _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X, Töçc÷O AFX %çY×X FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý ×[ýbäÌ^ a+ÉSïÌ[ýÖäY ×X׸JôTö C %ç±ÁYÒTöîÌ^Ý cýäTö YçäÌ[ýX* FÐÝærôäTö [ýÊ׈ù Yç[ýçÌ[ý aä† aä† Ac÷O aŠçcý LÇäQÍö =YäÌ[ýçNþ Ygç»Jô×»RôO aTöîäEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý %×[ýä¬K÷Vî %e` EõäÌ[ý TÇö_ÇX: • %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý å]ç»JôX cýäÌ^äK÷: Eõ_aÝÌ^çX 1:13, 14 (YÊ: 336); Eõ_aÝÌ^çX 2:13, 14 (YÊ: 338); ×c÷[ýÐÓ 10:15-18 (YÊ: 375, 376)


442

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

• %çY×X AFX <`ŸäÌ[ýÌ[ý AEõ aÜ™öçX: LX 1:11-13 (YÊ: 147); åÌ[ýç]çX 8:15 (YÊ: 255); 1] LX 3:1 (YÊ: 401) • %çYXçÌ[ý cýÖVäÌ^ AFX FÐÝrô [ýça EõÌ[ýäK÷X: YÒEõç×`Tö [ýçEõî 3:20 (YÊ: 414); Gîçã_×aÌ^çX 2:20 (YÊ: 314)* • %çY×X AFX AEõ XTÇöX LÝ[ýX _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X: 2Ì^ Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 5:17 (YÊ: 300); A×ZõaÝÌ^çX 2:4, 5 (YÊ: 322)* • %çY×X AFX %XÜ™ö LÝ[ýX _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X: 1] LX 5:11-13 (YÊ: 404); LX 5:24 (YÊ: 155); LX 10:27-29 (YÊ: 168)* =YäÌ[ýçNþ YVmä_çÌ[ý %Ü™ö×Xï×cýTö aTöîmä_çÌ[ý AEõ AEõ»RôOçäEõ AEõ AEõ ×VX ×XäÌ^ WýîçX C ×»JôÜ™öç\öç[ýXç EõÌ[ýÓX* =YäÌ[ýçNþ aTöîm×_Ì[ý aä† a+Eïõ^ÇNþ YVm×_ YçPö EõÌ[ýÓX* <`ŸÌ[ýäEõ WýXî[ýçV ×VX å^, Am×_äEõ AFX %çY×X aTöî [ýä_ ]çXäTö C [ýÇMõäTö åYäÌ[ýäK÷X* FÐÝærôäTö [ýÊ׈ù Yç[ýçÌ[ý LXî Ac÷Oa[ý YÒäÌ^çLXÝÌ^ aTöîm×_ LçXç %TöîÜ™ö mÌ[ýÓTö YÉSï* Ac÷O aŠçäcý %Xî Eõç=äEõ [ý_ÇX å^, %çY×X FÐÝærôÌ[ý aä† a+Eïõ ØšöçYX EõäÌ[ýäK÷X* ]É_ YÒ`Â: %ç]Ì[ýç YÒEÊõTö FÐÝrôçXÇaçÌ[ýÝÌ[ý ]Tö LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý YÒçSYS å»Jôrôç EõÌ[ýç aåüøC ^FX [ýîUï cýc÷O TöFX ×Eõ Hä»RôO?


FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX ×¥TöÝÌ^ YçPö

<`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒä]Ì[ý %×\öpûTöç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ AFX ×»JôÌ[ýEõçä_Ì[ý ]Tö aÇVÊ»RÍô\öçä[ý ×X׸JôTö cýäÌ^äK÷ åEõXXç, FÐÝärôÌ[ý ]çWýîä] %çY×X %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý lù]ç åYäÌ^äK÷X A[ýe <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ GÐcýSä^çGî cýäÌ^äK÷X* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+EïõäEõ aÇ×X׸JôTö C VÊ»RÍô EõÌ[ýçÌ[ý YÌ[ýC <`ŸÌ[ý »JôçX å^X TgöçÌ[ý aä† %çY×X YÒ×Tö×VX H×Xœö AEõ a+Eïõ åÌ[ýäF »Jôä_X A[ýe açÌ[ýç×VX WýäÌ[ý TgöçÌ[ý aä† å^çGçä^çG Ì[ýçäFX* A»RôOçäEõc÷O [ý_ç cýÌ^ acý\öç×GTöç* %ç]Ì[ýç ^FX YçY EõäÌ[ý åZõ×_ TöFX <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý å^ a+Eïõ (%Uïçd <`ŸäÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX ×cýäaä[ý %ç]çäVÌ[ý å^ ]^ïçVç) Töç lù×TöGÐØ™ö cýÌ^ Xç, ×EõÜ™Çö TgöçÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý acý\öç×GTöç [ýçWýçYÒçŠ cýÌ^* ×YTöç C aÜ™öçäXÌ[ý =VçcýÌ[ýS: %çYXçÌ[ý LX½VçTöç [ýç LçG×TöEõ ×YTöçÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ×»JôÌ[ýØšöçÌ^Ý* ×EõÜ™Çö %çY×X ^çc÷O EõÌ[ýÓX Xç åEõX, %çY×X a[ýïVç TgöçÌ[ýc÷O aÜ™öçX ×cýäaä[ý ×[ýä[ý×»JôTö cýä[ýX* ×EõÜ™Çö WýÌ[ýÓX, %çY×X %çYXçÌ[ý Yç×Uï[ý ×YTöçÌ[ý ×[ýÌ[ýÓäˆù ×[ýäÅVÐçcý EõÌ[ýä_X A[ýe %çYXçÌ[ý åyÔçWý C %×\öä^çG ×Tö×X å]äX åXCÌ^çÌ[ý å»Jôrôç EõÌ[ýç aåüøC %çY×X Ì[ýçG EõãÌ[ý HÌ[ý åK÷äQÍö »Jôä_ åGä_X* AÌ[ý YäÌ[ýC ×Eõ %çY×X %çYXçÌ[ý ×YTöçÌ[ý aÜ™öçX ×cýäaä[ý Y×Ì[ýG×STö cýä[ýX? (cýgîç)* %çYXçäVÌ[ý acý\öç×GTöç [ýç å]_çä]`çÌ[ý ×Eõ cýä[ý? (Töç aç]×Ì^Eõ\öçä[ý [ýçWýçYÒçŠ cýä[ý) A[ýçÌ[ý ×[ýbÌ^»RôOçäEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöçÌ[ý åYÒlùçYä»RôO <`ŸÌ[ý C %çYXçÌ[ý aä† a+äEïõÌ[ý TÇö_Xç EõÌ[ýÓX* 443


444

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

<`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ: £Ì[ýÓ cýÌ^ TöFX åUäEõ, ^FX %çY×X FÐÝrôäEõ GÐcýS EõäÌ[ýX (LX 1:11, 12, YÊ: 147)* `ç`ŸTöEõç_ÝX (1] ×Y»RôOçÌ[ý 1:3, 4, YÊ: 389)* <`ŸÌ[ý ¥çÌ[ýç YÒ×TöYç×_Tö (LX 10:27-29, YÊ: 168)* ^ç åEõçX]äTöc÷O Yç·RôOçä[ý Xç (×c÷[ýÐÓ 13:5, YÊ: 381)* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöç: ^ç £Ì[ýÓ cýÌ^ TöFX åUäEõ, ^FX %çY×X FÐÝrôäEõ GÐcýS EõäÌ[ýX (Eõ_aÝÌ^çX 2:6, YÊ: 337)* ^ç [ýçWýçYÒçŠ cýäTö YçäÌ[ý (×^`çc÷OÌ^ 59:2*)* ^ç %çe×`Eõ\öçã[ý %ç]Ì[ýç WýäÌ[ý Ì[ýçFäTö Yç×Ì[ý (1] LX 1:9, YÊ: 399)* ^ç Yçä·RôO ^çÌ^ ^FX %ç]Ì[ýç YçY Eõ×Ì[ý (GÝTöae×cýTöç 66:18**)* ^×VC aEõ_ FÐÝrôÝÌ^çXãVÌ[ýc÷O <`ŸãÌ[ýÌ[ý aㆠa+Eïõ %çä»K÷ Tö[ýÇ a[ý FÐÝrôÝÌ^çXc÷O TgöçÌ[ý aㆠac÷\öç×GTöçÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõãÌ[ý Xç* %ç]Ì[ýç ×Eõ\öçä[ý ×XÌ[ý[ý׬K÷~\öçä[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý\öç×GTöçÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý? -------------* ×^`çc÷OÌ^ 59:2 - ""×EõÜ™Çö åTöç]çãVÌ[ý YçY <`ŸÌ[ý åUãEõ åTöç]çãVÌ[ý ×[ý׬K÷~ EõãÌ[ýä»K÷* YÒ\Çö åTöç]çãVÌ[ý YçY

åVãF åTöç]çãVÌ[ý åUãEõ ×XãLÌ[ý ]ÇF %ç¬K÷çVX EõãÌ[ýä»K÷X ALXî ×Tö×X ã`çãXX Xç*'' ** GÝTöae×cýTöç 66:18 - ""^×V ×»Jôåwø %Wýä]ïÌ[ý YÒ×Tö TöçEõçTöç] Töä[ý YÒ\Çö £XãTöX Xç*''


×¥TöÝÌ^ YçPö

445

YÒU] \öçG:

<`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý YÒäÌ^çLXÝÌ^Töç YçY %ç]çäVÌ[ý aEõ_äEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒä]Ì[ý %çØ‘öçVX [ýç %×\öpûTöç åUäEõ VÉäÌ[ý a×Ì[ýäÌ^ Ì[ýçäF* ×EõÜ™Çö [ý§ å_çäEõÌ[ýc÷O WýçÌ[ýSç åXc÷O åEõçX»ËRôOç YçY %çÌ[ý åEõçX»ËRôOç YçY XÌ^* YçY [ý_äTö ×PöEõ ×Eõ å[ýçMõçÌ^? YÒ[ý‡ûXç, ×]Uîç EõUç [ý_ç, %ëX×TöEõ %ç»JôÌ[ýS c÷OTöîç×V ]çäXc÷O å^ £WýÇ YçY Töç XÌ^* Ac÷O a[ý EõçLEõ]ï cý_ åEõ[ý_]çy YçY ]äXç\öç[ý [ýç YçY ×»JôÜ™öçÌ[ý Zõ_* YçäYÌ[ý AEõ»RôOç acýL-aÌ[ý_ aepûç cý_ : <`ŸÌ[ý ^ç »JôçX Töç EõUçÌ^ A[ýe EõçäL Yç_X Xç EõäÌ[ý-×XäLäVÌ[ý c÷O¬K÷ç]Tö EõçL EõäÌ[ý »Jô_ç* YçäYÌ[ý Zõ_mä_ç ×Eõ ×Eõ? ^çÌ[ýç %FÐÝrôÝÌ^çX (%Uïçd ^çÌ[ýç FÐÝrôäEõ ×[ý`Ÿçäa GÐcýS EõäÌ[ý×X (ÅVÐrô[ýî YÊ: 440), TöçäVÌ[ý YçY <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† TöçäVÌ[ý a+Eïõ GQÍöçÌ[ý YäU YÒ×Tö[ýµùEõTöç aÊ×rô EõäÌ[ý* YçPö EõÌ[ýÓX: A×ZõaÝÌ^çX 2:1-3 (YÊ: 322)* ^çÌ[ýç ×XäLäVÌ[ý ad C éX×TöEõ LÝ[ýX^çYäXÌ[ý ]çWýîä] <`ŸÌ[ýäEõ YçCÌ^çÌ[ý å»Jôrôç EõäÌ[ý TöçäVÌ[ý ×Eõ cýä[ý? Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý ]çXÇbÌ[ýç ×Eõ Töçcýä_ <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ ×[ý׬K÷~ cýäÌ^ Ì[ýäÌ^äK÷? åEõX? %U[ýç åEõX XÌ^? (ÅVÐrô[ýî YÊ: x)* %ç]çäVÌ[ý YçY <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ %ç]çäVÌ[ý ×[ý׬K÷~ EõäÌ[ý åÌ[ýäFäK÷ Zõä_ %ç]Ì[ýç ad LÝ[ýX ^çYX EõÌ[ýä_C <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† YÇX×]ï×_Tö cýäTö Yç×Ì[ý Xç* åEõ[ý_]çy ^Ý£ FÐÝrôc÷O YçäÌ[ýX Ac÷O `ÉXîØšöçX YÉÌ[ýS EõÌ[ýäTö) FÐÝrô×[ý`ŸçaÝäVÌ[ý ålùäy-YçY <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý\öç×GTöçÌ[ý YäU [ýçWýç aÊ×rô EõäÌ[ý* YçPö EõÌ[ýÓX: 1] LX 1:6-8 (YÊ: 399)* açÌ[ýçe`: %ç]Ì[ýç YÒäTöîäEõc÷O YçYÝ* aÇTöÌ[ýçe %ç]çäVÌ[ý ]äXç\öç[ý C EõçäLÌ[ý LXî <`ŸäÌ[ýÌ[ý lù]ç _çä\öÌ[ý %×\öpûTöçÌ[ý YÒäÌ^çLX %ç]çäVÌ[ý Ì[ýäÌ^äK÷*


446

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

×¥TöÝÌ^ \öçG:

<`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý ]É_ ×\ö×w lù]ç _çä\öÌ[ý ]É_ ×[ýbÌ^ cý_ FÐÝärôÌ[ý ]ÊTÇöî -AEõ]çy TögçÌ[ý ]çWýîä]c÷O %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† ^UçUï AEõ a+Eïõ ØšöçYX EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý* AK÷çQÍöç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý éVX׳VX acý\öç×GTöçÌ[ýC ]É_ ×\ö×w -yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý ^Ý£Ì[ý %ç±Á[ý×_VçX* YçPö EõÌ[ýÓX: 1] ×Y»RôOçÌ[ý 3:18 (YÊ: 392)* YçPö EõÌ[ýÓX: Eõ_aÝÌ^çX 2:13, 14 (YÊ: 338)* å^ ^ÇäG =YäÌ[ýçNþ YVmä_ç ×_×Y[ýˆù EõÌ[ýç cýäÌ^×K÷_, TöFX ""×[ý×Wý[ýˆù cýØ™öä_Fç'' (%Uïçd %ç]çäVÌ[ý ^ç[ýTöÝÌ^ YçY) [ý_äTö å[ýçMõçäXç cýTö %çc÷OäXÌ[ý ×[ý×\ö~ WýçÌ[ýç [ýç VZõç a¶‘ö×_Tö ]Ç»Jôä_Eõç [ýç »JÇô×NþYyäEõ EõçÌ[ýçGçäÌ[ýÌ[ý VÌ[ýLçÌ^ åYãÌ[ýEõ ×VäÌ^ PÇöäEõ _ç×GäÌ^ åVCÌ^ç* Ac÷O ""×[ý×Wý[ýˆù cýØ™öä_FçÌ[ý'' ]äWýî EõçÌ[ýçGçäÌ[ý WýÊTö [ý³VÝÌ[ý a[ýEõ×»RôO %YÌ[ýçäWýÌ[ý Töç×_Eõç »RôOç†çäXç UçEõTö* Cc÷O [ý³VÝÌ[ý [ý³VÝV`çÌ[ý å]Ì^çV å`b cýä_ [ýç TöçÌ[ý Lç×]åXÌ[ý %Uï åEõ= L]ç ×Vä_, EõçÌ[ýçGçÌ[ý EõTöÛÊYlù TöFX Ac÷O Töç×_Eõç×»RôO ]ÇäK÷ TöçÌ[ý [ýVä_ ×_äF ×VTö, ""]É_î YÇäÌ[ýçYÇ×Ì[ý å]»RôOçäXç cýäÌ^äK÷''* [ý³VÝ TöçÌ[ý EÊõTö %YÌ[ýçWým×_ %çÌ[ý åEõçX×VX EõÌ[ýä[ý Xç-TöçÌ[ý YÒ]çS ×cýäaä[ý åa Ac÷O EõçGL VÇ×»RôOäEõ [ýî[ýcýçÌ[ý EõÌ[ýTö* ×PöEõ Ac÷O\öçä[ýc÷O å^ FÐÝrôÝÌ^çX [ýî×Nþ TöçÌ[ý YçäYÌ[ý ]É_î å»JôçEõçäXç FÐÝäºRôOÌ[ý %[ýVçäXÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ý TöçÌ[ýC EõFXC %çÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý cýä[ý Xç* EõçÌ[ýS TöçÌ[ý YçäYÌ[ý ""YÇäÌ[ýç Vç] å]»RôOçäXç cýäÌ^äK÷*'' åa <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ Y×Ì[ýYÉSïÌ[ýÖäY lù]ç _ç\ö EõäÌ[ýäK÷* <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý YçYmä_çäEõ ×Eõ EõäÌ[ýäK÷X? (<`ŸÌ[ý %ç]çÌ[ý YçYäEõ lù]ç EõäÌ[ýäK÷X)* %çYXçÌ[ý åEõçXË åEõçXË YçäYÌ[ý LXî ^Ý£ ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõäÌ[ýäK÷X? (%ç]çÌ[ý a[ý YçäYÌ[ý LXî) FÐÝrô ^FX yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý %çYXçÌ[ý LXî YÒçS ×VäÌ^äK÷X, TöFX %çYXçÌ[ý EõTö»RôOç YçY \ö×[ýbîäTöÌ[ý LXî YäQÍö Ì[ýc÷O_? (AEõ»RôOçC XÌ^) %çY×X å^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý Y×Ì[ýYÉSï lù]ç _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X-%çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý åEõçXË WýÌ[ýäXÌ[ý Y×Ì[ý[ýTöÛX %çYXçäEõ åa»RôOç Lç×XäÌ^ åVÌ^?


×¥TöÝÌ^ YçPö

447

TÊöTöÝÌ^ \öçG:

%çY×X YÒ×Tö×VX <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX ^×VC %çYXçÌ[ý a[ý YçäYÌ[ý lù]ç %çY×X a+ÉSïÌ[ýÖäY _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X, ×EõÜ™Çö <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† ×XÌ[ý[ý׬K÷~ acý\öç×GTöçÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýçÌ[ý LXî %çYXçäEõ YÒ×Tö×VX YçäYÌ[ý å]çEõç×[ý_ç »Jôç×_äÌ^ å^äTöc÷O cýä[ý* ×YTöç C aÜ™öçäXÌ[ý =VçcýÌ[ýS»RôOç a[ýïVç Øö‚Ì[ýäS Ì[ýçFä[ýX* %çYXçÌ[ý ×YTöçÌ[ý aä† acý\öç×GTöç YÇXfÌ[ýÓˆùçÌ[ý EõÌ[ýçÌ[ý LXî %çYXçäEõ ×Eõ EõÌ[ýäTö cýä[ý? <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöç ×Eõ\öçä[ý %çY×X YÇXÌ[ýçÌ^ ØšöçYX EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX Töç A[ýçÌ[ý åVFç ^çEõ* YçPö EõÌ[ýÓX: 1] LX 1:9 (YÊ: 399)* Eõ* YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý: ×XäLÌ[ý YçäYÌ[ý ×[ýbäÌ^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý]Tö YÒEõç` EõÌ[ýç* <`ŸÌ[ý ^FX %çYXçÌ[ý EÊõTö åEõçX YçäYÌ[ý ×VäEõ %çYXçÌ[ý VÊ×rô %çEõbïS EõÌ[ýä[ýX, Töç TöFXc÷O TöçgÌ[ý EõçäK÷ Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýÓX* %çYXçÌ[ý Ac÷O YçY Ø‘öÝEõçãÌ[ýÌ[ý ]äWýî %Ü™öTö ×TöX×»RôO ×[ýbÌ^ EõçL EõÌ[ýä[ý* ^Uç: 1* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý]Tö YÒEõç` EõÌ[ýç å^, %çY×X YçY EõäÌ[ýäK÷X* 2* <`ŸÌ[ýäEõ WýXî[ýçV LçXçäXç å^, ×Tö×X c÷O×Tö]äWýîc÷O %çYXçäEõ lù]ç EõäÌ[ýäK÷X* 3* %çYXçÌ[ý ^ç[ýTöÝÌ^ ]³V EõçL [ýç ]äXç\öç[ýäEõ ×Tö×X Y×Ì[ý[ýTöÛX EõÌ[ýä[ýX-A ×[ýbäÌ^ TöçgÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça Ì[ýçFç* %çYXçÌ[ý YçY åUäEõ ×[ýÌ[ýTö cýCÌ^ç (%XÇTöçY EõÌ[ýç) A[ýe <`ŸäÌ[ýÌ[ý ×VäEõ ×ZõäÌ[ý %çaçÌ[ý ]äWýî ×VäÌ^, A[ýe yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý FÐÝærôÌ[ý ]ÊTÇöîÌ[ý [ýî[ýØšöçYXçÌ[ý ]äWýî ×VäÌ^ %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýä[ýX* Töçc÷O ×XäLäEõ %YÌ[ýçWýÝ \öç[ýçÌ[ý Y×Ì[ý[ýäTöÛ %çY×X LçXäTö YçÌ[ýä[ýX å^, <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöç YÇXfØšöç×YTö cýäÌ^äK÷* F* YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý: ×XÌ^×]Tö AÌ[ý »Jô»Jïôç EõÌ[ýÓX*


448

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

Ac÷O ]ÇcýÉäTöÛ [ýç %çL Ì[ýçäTö £äTö ^ç[ýçÌ[ý %çäG: 1* <`ŸÌ[ýäEõ [ý_ÇX, %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý _ÇãEõçãXç åEõçX YçY å^X ×Tö×X %çYXçäEõ Øö‚Ì[ýS Eõ×Ì[ýäÌ^ åVX* 2* YçYm×_äEõ AEõ »RÇôOEõäÌ[ýç EõçGäL ×_FÇX* %çYXçÌ[ý Ac÷Oa[ý YçäYÌ[ý EõUç ad\öçä[ý AäEõ[ýçäÌ[ý §[ý§ ×_Fä[ýX; EõçÌ[ýS A»RôOç £WýÇ]çy %çYXçÌ[ý C <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýîçYçÌ[ý* 3* %çYXçÌ[ý YçYmä_çÌ[ý Töç×_Eõç å_Fç cýä_ YÌ[ý, 1] LX 1:9 YäV (YÊ: 399) å^ B` YÒ×Tö`ÒÓ×Tö åVCÌ^ç cýäÌ^äK÷ Töç Ac÷O Töç×_EõçÌ[ý =YäÌ[ý %çQÍöç%ç×QÍö\öçä[ý ×_äF åZõ_ÇX* 4* <`ŸÌ[ý yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý FÐÝærôÌ[ý ]çWýîä] %çYXçÌ[ý LXî å^ lù]ç _çä\öÌ[ý [ýî[ýØšöç EõäÌ[ýäK÷X TöçÌ[ý LXî <`ŸÌ[ýäEõ WýXî[ýçV ×VX* 5* A[ýçÌ[ý Ac÷O EõçGäLÌ[ý »RÇôOEõäÌ[ýç»RôOçäEõ EÇõ×»Jô EÇõ×»Jô EõäÌ[ý ×K÷gäQÍö [ýçc÷OäÌ[ý åZõä_ ×VX* %çYXçÌ[ý åEõçäXç YçäYÌ[ý EõUç EõTö[ýçÌ[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý aç]äX Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýäTö cýä[ý? (]çy AEõ[ýçÌ[ý) %çYXçÌ[ý åEõçX YçY EõFX Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýä[ýX? (^FXc÷O [ýÇMõä[ýX å^, EõçL»RôOç YçY TöFXc÷O) G* YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý: Zõ_ YçCÌ^çÌ[ý %×\öpûTöç YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýçÌ[ý YäÌ[ýC ^×V %YÌ[ýçWýä[ýçWý %çYXçäEõ EÇõäÌ[ý EÇõäÌ[ý åFäTö UçäEõ Töçcýä_ %çY×X ×Eõ EõÌ[ýä[ýX? (YçPö EõÌ[ýÓX: GÝTöae×cýTöç 32:3-5*; 103:12**) (%çYXçÌ[ý ]äXÌ[ý %çä[ýG %XÇ\Çö×TöäEõ XÌ^-%çYXçÌ[ý YçYäEõ å^ lù]ç EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷ åa ×[ýbäÌ^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçEõîäEõc÷O mÌ[ýÓTö ×VX)* --------------

* GÝTöae×cýTöç 32:3-5: ""%ç×] ^FX »JÇôY EõãÌ[ý×»K÷_ç], %ç]çÌ[ý a]Ø™ö c÷çQÍömã_ç lùÌ^ Yç׬K÷_, EõçÌ[ýS %ç×] a]Ø™ö ×VX %çTöÛVçX EõÌ[ý×»K÷_ç]* EõçÌ[ýS açÌ[ýç ×VX Ì[ýçTö %ç]çÌ[ý CYãÌ[ý åTöç]çÌ[ý c÷çTö \öçÌ[ýÝ ×»K÷_* %ç]çÌ[ý aÌ[ýaTöç GÐݹ‚Eõçã_Ì[ý £›õTöçÌ^ Y×Ì[ýSTö c÷ãÌ^×»K÷_* %ç×] åTöç]çÌ[ý Eõçä»K÷ %ç]çÌ[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ý_ç], %ç]çÌ[ý %YÌ[ýçWý %çÌ[ý åGçYX Ì[ýçF_ç] Xç; %ç×] [ý__ç], "%ç×] aVçYÒ\ÇöÌ[ý Eõçä»K÷ %çYX %Wý]ï Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ý[ý, Töçc÷çãTö TÇö×] %ç]çÌ[ý YçãYÌ[ý %YÌ[ýçWý å]ç»JôX EõÌ[ýã_*''' ** GÝTöae×cýTöç 103:12: ""YÉ[ýï å^]X Y׸Jôã]Ì[ý åUãEõ ×[ý׬K÷~, åTö]X EõãÌ[ýc÷O <`ŸÌ[ý, %ç]çãVÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ %ç]çãVÌ[ý YçYãEõ ×[ý׬K÷~ EõãÌ[ý ×XãÌ^ åGä»K÷X*''


×¥TöÝÌ^ YçPö

449

%YÌ[ýçWýä[ýçWý C £×»JôTöçÌ[ý ×[ýbäÌ^ ×X¶oö×_×FTö YVm×_ ×Eõ [ý_äK÷? (%çY×X ^×V %çYXçÌ[ý AEõ»RôOç]çy YçYC <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ åGçYX EõäÌ[ý ^çX [ýç Töç Ø‘öÝEõçÌ[ý Xç EõäÌ[ýX-Töçcýä_ åTöç %çYXçÌ[ý ]äWýî %YÌ[ýçWýä[ýçWý EõçL EõÌ[ýäTöc÷O UçEõä[ý) AFçäX %çYXçÌ[ý %YÌ[ýçWýä[ýçWý C <`ŸäÌ[ýÌ[ý lù]ç YçCÌ^çÌ[ý %çä_çäEõ %çY×X å^ ×`lùç_ç\ö EõÌ[ýä_X, TöçÌ[ý Y×Ì[ýäYÒ×lùäTö %çY×X ×Eõ\öçä[ý ×Xä»JôÌ[ý ×[ý[ýÊ×Tö»RôOç YÉSï EõÌ[ýä[ýX? ""%ç×] ^FX %ç]çÌ[ý a[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ý_ç] TöFX %ç×] ............................................*''


450

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

»JôTÇöUï \öçG:

[ýçØ™ö[ý YÒäÌ^çG <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý ×[ýbäÌ^ %çY×X ATölùS ^ç ×EõK÷Ç ×`Fä_X åamä_çäEõ ×XäLÌ[ý LÝ[ýäX YÒäÌ^çG EõÌ[ýçÌ[ý ×[ýbäÌ^ %çL Ì[ýçäTö £äTö ^ç[ýçÌ[ý %çäG ×EõK÷Ç a]Ì^ ×»JôÜ™öç-\öç[ýXç EõÌ[ýÓX* A ×[ýbäÌ^ AFçäX EõäÌ^Eõ»RôOç YÌ[ýç]ä`ïÌ[ý EõUç TÇöä_ WýÌ[ýç cý_* %çL Ì[ýçäTöc÷O Ac÷O Töç×_Eõç»RôOç [ýçXçäTö \Çö_ä[ýX Xç (YÊ: 447)* YÒ×Tö×VX ×XLïäX AEõçEõÝ [ýäa [ýçc÷Oä[ý_ YçPö C YÒçUïXçÌ[ý ]Wýî ×VäÌ^ %Ü™öTö 15 ×]×X»RôO a]Ì^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aç×~äWýî %×Tö[ýç×cýTö EõÌ[ýÓX* AFçäX Ac÷O aeyÔçÜ™ö ×EõK÷Ç YÌ[ýç]`ï åVCÌ^ç cý_: 1* %Y[ýîÌ^Ý YÇäyÌ[ý Eõç×cýXÝ×»RôO YçPö EõÌ[ýÓX, å^ ×EõXç TöçÌ[ý ×YTöçäEõ Y×Ì[ýTöîçG EõäÌ[ý [ýç×QÍö åK÷äQÍö »Jôä_ ×GãÌ^×K÷_ A[ýe TöçÌ[ý \öçäGÌ[ý éYTÊöEõ a+×w %ad YäU =×QÍöäÌ^ ×VäÌ^×K÷_* ^Ý£ Ac÷O Ì[ýÖYEõ Eõç×cýXÝ×»RôO [ýä_×K÷ä_X, ^ç YçCÌ^ç ^çä[ý _ÉEõ 15:11-32 YäV (YÊ: 124, 125, 126)* Ac÷O G”×»RôO <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý a+Eïõ, %ç]çäVÌ[ý lù]ç _ç\ö A[ýe TöçgÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý acý\öç×GTöçÌ[ý ×[ýbäÌ^ åEõçXË ×`lùçÌ[ý EõUç TÇöä_ WýäÌ[ý? 2* Gîçã_×aÌ^çX 5:16-23 (YÊ: 319) YQÍÆöX* _lùî Ì[ýçFÇX å^, <`ŸÌ[ýäEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX EõçL EõÌ[ýçÌ[ý aÇä^çG åVCÌ^çÌ[ý YÌ[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX ×Eõ ×Eõ Y×Ì[ý[ýTöïX H»RôOäK÷* %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý åEõçäXç ×[ýä`b AEõ»RôOç ×VEõ-^ç ×EõXç <`ŸÌ[ýäEõ %aÜ™Çörô EõäÌ[ý åTöçä_-1] LX 1:9 (YÊ: 399) YV %XÇ^çÌ^Ý TöçÌ[ý å]çEõç×[ý_ç EõÌ[ýÓX, TöçÌ[ýYÌ[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöçÌ[ý %çX³V =Yä\öçG EõÌ[ýÓX* açÌ[ýçe`: FÐÝrô×[ý`ŸçaÝÌ[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]ç =Y_× ù EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý [ýä_c÷O <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† TöçäVÌ[ý acý\öç×GTöçÌ[ý =wøäÌ[ýçwÌ[ý `ÒÝ[ýÊ׈ù =Yä\öçG EõäÌ[ý* ]É_ YÒ`Â: FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX ^çYX EõÌ[ýçÌ[ý LXî AEõLX FÐÝrôÝÌ^çX ×Eõ\öçä[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý `×NþÌ[ý %×\öpûTöçäEõ =Y_× ù EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý?


FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX TÊöTöÝÌ^ YçPö

`×NþÌ[ý =da YÒ×Tö×VX <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö cýä_ %çYXçäEõ %[ý`îc÷O %çYXçÌ[ý åEõçX YçY a¶‘öäµù %[ýGTö cýäTö cýä[ý [ýç åa ×[ýbäÌ^ ]äX å»JôTöXç %çaçÌ[ý aä† aä† <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ åac÷O YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýäTö cýä[ý* %çYXçÌ[ý Ac÷O YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý A[ýe TöçÌ[ý aä† YçCÌ^ç <`ŸäÌ[ýÌ[ý lù]ç %çYXçÌ[ý aä† Ø‘öãGïÌ[ý ×YTöçÌ[ý acý\öç×GTöçäEõ YÇXfØšöç×YTö EõÌ[ýä[ý* %çY×X AFX FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX^çYX £Ì[ýÓ EõÌ[ýäTö »Jôä_äK÷X-å^ LÝ[ýX^çYäXÌ[ý ×[ýä`b ]çYEõç×Pö åEõçX ×[ýä`b éX×TöEõTöç XÌ^, ×EõÜ™Çö åYÒ]]Ì^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† AEõ»RôOç mÌ[ýÓTö YÉSï [ýî×NþGTö a+Eïõ ØšöçYX* YçPö EõÌ[ýÓX: LX 7:37-39 (YÊ: 161)* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý a+Eïõ ^Ý£ FÐÝærôÌ[ý ]çWýîä] å^\öçä[ý <`ŸÌ[ý a+çVX EõäÌ[ýäK÷X ^ç a+ÉSïÌ[ýÖäY TöçÌ[ý =YäÌ[ýc÷O ×X\öÛÌ[ý`Ý_ ×PöEõ åac÷O\öçä[ýc÷O VÇ[ýïçÌ[ý G×Töa+~ AEõ FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý `×Nþ a+ÉSïÌ[ýÖäY <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõc÷O %çäa* AEõ×»RôO Eõ]Ë×Y=»RôOçÌ[ýäEõ å^ EõçL EõÌ[ýçÌ[ý lù]Töç ×VäÌ^ ×X]ïçS EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷-åac÷Oa[ý EõçL EõÌ[ýçÌ[ý lù]Töç TöçÌ[ý ]äWýî UçEõä_C, TöçÌ[ý ×EõÜ™Çö ×XäL ×XäL [ýç Ø‘öÌ^e×yÔÌ^\öçä[ý ×EõK÷Ç EõÌ[ýçÌ[ý lù]Töç åXc÷O* ×PöEõ åac÷O\öçä[ý, FÐÝærôÌ[ý ]çWýîä] %çY×X å^ XTÇöX Y×Ì[ý»JôÌ^ _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X, TöçÌ[ý ¥çÌ[ýç FÐÝærôäTö AEõ XTÇöX aÊ×rô ×cýäaä[ý LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý aç]Uïî %çY×X _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X* ×EõÜ™Çö Ac÷O lù]TöçÌ[ý å^×»RôO aTöîEõçÌ[ý =da-%Uïçd Y×[ýy %ç±Áç-TgöçÌ[ý åUäEõc÷O %çYXçäEõ a[ý `×Nþ YÒ×Tö×XÌ^Tö aeGÐcý EõÌ[ýäTö cýä[ý* 451


452

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

YÒU] \öçG:

FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýäX `×NþÌ[ý =da cýä_X Y×[ýy %ç±Áç Y×[ýy %ç±Áç c÷ã_X <`ŸÌ[ý (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 2:11, 12, YÊ: 271)* ×Tö×X %çYXçÌ[ý ]äWýî [ýça EõäÌ[ýX (åÌ[ýç]çX 8:9, YÊ: 255)* ×Tö×X YçY C ×[ý»JôçÌ[ý a¶‘öäµù LGTöäEõ åVçbÝ aç[ýîØ™ö EõÌ[ýãTö Aãaä»K÷X (LX 16:8, YÊ: 178)* ×Tö×X %çYXçãEõ aäTöî ×XäÌ^ ^ç[ýçÌ[ý LXî Aãaä»K÷X (LX 16:13, YÊ: 179)* ×Tö×X FÐÝrôãEõ ]×cý]ç×XŸTö EõÌ[ýãTö Aãaä»K÷X (LX 16:14, YÊ: 179)* <`Ÿä[Ì ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý å^ a+Eïõ, TöçäTö Y×[ýy %ç±Áç åEõçXË WýÌ[ýäXÌ[ý \Éö×]Eõç Yç_X EõäÌ[ýX? (YçPö EõÌ[ýÓX: åÌ[ýç]çX 8:14-16, YÊ: 255) (×Tö×X %Uïçd Y×[ýy %ç±Áç aÇ×X׸JôTö\öçä[ý YÒEõç` EõäÌ[ýX å^, %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX) Y×[ýy %ç±Áç %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX ×Eõ açUïEõTöç %çXãTö »JôçX? (YçPö EõÌ[ýÓX: Gîçã_×aÌ^çX 5:22, 23, YÊ: 319)* Ac÷O Zõ_m×_Ì[ý ]äWýî åEõçXm×_ <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý ]äWýî GäQÍö TÇö_äTö £Ì[ýÓ EõãÌ[ýX [ýä_ %çY×X a[ýä»JôäÌ^ å[ý×` EõäÌ[ý »JôçX? %ç]çäVÌ[ý ]äWýî Ac÷O açUïETöç %çXçÌ[ý LXî ^Ý£ %ç]çäVÌ[ý ×Eõ ×Eõ EõÌ[ýçÌ[ý EõUç [ýä_äK÷X? (YçPö EõÌ[ýÓX: LX 15:4, 5, YÊ: 177) (%ç]çäVÌ[ý FÐÝärôåTö [ýça EõÌ[ýäTö A[ýe TöçgÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýäTö cýä[ý A[ýe TöçgÌ[ý aç×~äWýî UçEõäTö cýä[ý) Y×[ýy %ç±Áç ×EõäaÌ[ý LXî %çYXçäEõ `×NþYÒçŠ EõÌ[ýäTö »JôçX? (YçPö EõÌ[ýÓX: æYÒ×Ì[ýTö 1:8, YÊ: 189) %çYXçÌ[ý Eõçä»K÷ FÐÝärôÌ[ý açlùÝ c÷CÌ^ç EõUç»RôOçÌ[ý %Uï ×Eõ? (AEõLX açWýçÌ[ýS açlùÝ £WýÇ]çy ^ç åVäFäK÷ C £äXäK÷ Töçc÷O-c÷O [ýä_* ×EõÜ™Çö AEõLX FÐÝrôÝÌ^çX FÐÝrô a¶‘öäµù ^ç aTöî [ýä_ åLäXäK÷, a[ýçc÷OäEõ TöçÌ[ý açlùî åVÌ^) FÐÝærôÌ[ý açlùÝ cýCÌ^çÌ[ý LXî Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×Nþ åEõX YÒäÌ^çLX [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX?


TÊöTöÝÌ^ YçPö

453

(×Tö×X %çYXçÌ[ý ]ÇäF a×PöEõ EõUç ^Ç×GäÌ^ åVä[ýX)* açÌ[ýçe`: Ac÷Oa[ý B` mäSÌ[ý ]çyç %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX EõTö»RôOç Y×Ì[ý]çäS YÒEõç` Yçä[ý, Töç ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýäK÷ %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý EõTö»RôOç FÇg×»RôOXç×»RôO ×[ýbäÌ^ YÒ\ÇöÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý`Ý_ A[ýe EõTö×VXc÷O [ýç %çY×X TögçÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýä[ýX* å^ [ýî×Nþ aä[ý]çy Y×[ýy %ç±ÁçäEõ =Y_× ù EõÌ[ýäTö £Ì[ýÓ EõäÌ[ýäK÷ åa ^×V AEõLX Y×Ì[ýYiù FÐÝrôÝÌ^çäXÌ[ý-%Uïçd å^ ×EõXç Ac÷O aäTöîÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõäÌ[ýäK÷-TöçÌ[ý a]çX Y×Ì[ýYiùTöç _ç\ö Xç EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý Töçcýä_C åa å^X EõFXC cýTöç` Xç cýÌ^* <`ŸäÌ[ýÌ[ý =YÌ[ý %çØšöç + a]Ì^ = %ç×±ÁEõ Y×Ì[ýYiùTöç

×¥TöÝÌ^ \öçG:

a[ý FÐÝrô×[ý`ŸçaÝc÷O Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõäÌ[ý Xç Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý EõçäLÌ[ý ]çWýîä]c÷O %çY×X FÐÝrôÝÌ^çX cýäÌ^ =PöäTö YçäÌ[ýX (A×ZõaÝÌ^çX 1:13, YÊ: 321) åac÷O ÷]ÇcÉ÷TöÛ åUãEõ %çYXçÌ[ý ]ãWýî %ç±Áç %[ýØšöçX EõãÌ[ýX (LX 14:15-17, YÊ: 176) ^×VC a[ý FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝÌ[ý ]äWýî Y×[ýy %ç±Áç [ýça EõäÌ[ýX Tö[ýÇ a[ý FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝc÷O Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×Nþ _ç\ö EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX Xç* [ýçc÷Oä[ý_ %ç]çäVÌ[ý [ýä_ å^, ×TöX WýÌ[ýäXÌ[ý ]çXÇb Ì[ýäÌ^äK÷: 1* açWýçÌ[ýS ]çXÇb (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 2:14, YÊ: 271)  Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý ]çXÇb ×[ý`Ÿça EõäÌ[ý Xç å^, TöçäVÌ[ý YçäYÌ[ý LXîc÷O FÐÝrô ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõäÌ[ýäK÷X; AÌ[ý


454

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

Zõä_c÷O FÐÝrô TöçäVÌ[ý %Ü™öäÌ[ý [ýça EõäÌ[ýX Xç* Ac÷O K÷×[ýäTö [ýÊwø×»RôO cý_ AEõLX [ýî×NþÌ[ý LÝ[ýX* açWýçÌ[ýS ]çXÇb TöçÌ[ý c÷O¬K÷ç]Tö LÝ[ýX ^çYX EõäÌ[ý %Uïçd åa ×XäLc÷O ×XäLÌ[ý (×X) ×X LÝ[ýäXÌ[ý J» ôç_Eõ cý^Ì A[ýe åac÷LO Xîc÷O Töç[Ì ý LÝ[ýäXÌ[ý J» ôç_äEõ[Ì ý %çaäX åa ×XäL [ýäa UçäEõ* Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý açWýçÌ[ýS ]çXÇäbÌ[ý LÝ[ýäX ^Ý£ [ýça EõäÌ[ýX Xç; Zõä_ ×Tö×X Ac÷O [ýÊåwøÌ[ý [ýçc÷OäÌ[ýc÷O UçäEõX* 2* %ç×±ÁEõ ]çXÇb (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 2:15, YÊ: 271)  AÌ[ýç FÐÝrôäEõ ]Ç×NþVçTöç ×cýäaä[ý ×[ý`Ÿça EõäÌ[ý A[ýe FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX ^çYX EõÌ[ýçÌ[ý LXî Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþÌ[ý =YÌ[ý ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ý* %ç×±ÁEõ ]çXÇb FÐÝrôäEõ TöçÌ[ý LÝ[ýäX %ç]Ü—öS LçXçÌ^ A[ýe Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý ]çWýîä] TöçgäEõ (FÐÝrôäEõ) TöçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý »Jôç_Eõ cýäTö åVÌ^* %Uïçd Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý [ýî×Nþ FÐÝærôÌ[ý åVFçäXç YäUc÷O »Jôä_* ×X 3* ]çe×aEõ ]çXÇb (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 3:1, 2, YÊ: 271, 272)  AÌ[ýç cý_ åac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý å_çEõ ^çÌ[ýç ×[ý`Ÿça EõäÌ[ý å^, FÐÝrô TöçäVÌ[ý YçäYÌ[ý LXî ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõäÌ[ýäK÷X, ×EõÜ™Çö AÌ[ýç FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý LXî ×XäLäVÌ[ý (×X) c÷O¬K÷ç [ýç YÒä»JôrôçÌ[ý =YäÌ[ýc÷O ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ý (åVc÷GTö [ýç ""c÷O׳VÒÌ^çaNþ'' cý_ ""%ç×±ÁEõ''- AÌ[ý ×PöEõ ×[ýYÌ[ýÝTö)* AEõLX c÷O׳VÒÌ^çaNþ FÐÝrôÝÌ^çX Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþäTö XÌ^-éV×cýEõ `×NþÌ[ý =YäÌ[ýc÷O ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ý* ^×VC FÐÝrô c÷O׳VÐÌ^çaNþ %×\ö_çbÝÌ[ý LÝ[ýäXC [ýça EõäÌ[ýX ×EõÜ™Çö AÌ[ýç Y×[ýy %ç±ÁçäEõ AäVÌ[ý LÝ[ýXäEõ Y×Ì[ý»Jôç×_Tö EõÌ[ýäTö åVÌ^ Xç* ×X TöçÌ[ý [ýVä_ Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý [ýî×NþÌ[ýç ×XäLäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý »Jôç×_Eõç`×Nþ ×XäLÌ[ýçc÷O cýäÌ^ CäPö* ]É_ YÒ`Â: Ac÷O [ýÊwøm×_Ì[ý ]äWýî åEõçXË×»RôO %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý YÒTöÝEõ?


TÊöTöÝÌ^ YçPö

455

TÊöTöÝÌ^ \öçG:

%çY×XC Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýäTö YçäÌ[ýX Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï LÝ[ýX cý_ FÐÝärôÌ[ý ¥çÌ[ýç Y×Ì[ý»Jôç×_Tö AEõ LÝ[ýX; %Uïçd Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþäTö FÐÝrô %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý %\öîÜ™öäÌ[ý [ýç a[ýïy [ýça EõÌ[ýäTö UçäEõX* åEõ[ý_]çy Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý CYÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ý A[ýe <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX Zõ_ =dY~ EõÌ[ýçÌ[ý å^ YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VäÌ^äK÷X TöçÌ[ý =YÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöç ØšöçYX EõÌ[ýçÌ[ý ]çWýîä]c÷O %çY×X Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýäTö YçäÌ[ýX* %çY×X ×Eõ\öçä[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýäTö YçäÌ[ýX Töç [ýîçFîç EõÌ[ýä[ý ×X¶oö×_×FTö ×TöX×»RôO Y^ïçÌ^: YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý: %çYXçÌ[ý LçXç ^Tömä_ç YçY %çäK÷ Töç Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýÓX: GÝTöae×cýTöç 66:18 YV [ý_äK÷, ""^×V ×»Jôåwø %Wýä]ïÌ[ý YÒ×Tö TöçEõçTöç], Töä[ý YÒ\Çö £XäTöX Xç*'' Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cý[ýçÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý LçXç a[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýç åEõX %ç[ý`îEõ? (EõçÌ[ýS %ç]Ì[ýç ^TölùS Xç aä»JôTöX\öçä[ý £×»Jô cýÖVÌ^ ×XäÌ^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ ^çc÷O, TöTölùS ×Tö×X %ç]çäVÌ[ý aä† acý\öç×GTöç EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX Xç)* a]YïS: %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý YÒäTöîEõ×»RôO ×VEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ a]YïS EõÌ[ýÓX (åÌ[ýç]çX 6:12, 13, YÊ: 252) FÐÝærôÌ[ý EõçäK÷ %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý YÒ×Tö×»RôO ×VEõäEõ a]YïS EõÌ[ýç [ý_äTö ×PöEõ ×Eõ å[ýçMõçÌ^ [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX? (%ç]çÌ[ý »RôOçEõç-YÌ^aç, %ç]çÌ[ý a+Eïõ, %ç]çÌ[ý LÝ×[ýEõç, %ç]çÌ[ý Y×Ì[ý[ýçÌ[ý c÷OTöîç×V a[ý ×[ýbäÌ^c÷O ×aˆùçÜ™ö åXCÌ^çÌ[ý %çäG <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† YÌ[ýç]`ï EõÌ[ýÓX)* ×[ý`Ÿça: %çYXçäEõ YÉSï EõÌ[ýçÌ[ý [ýîçYçäÌ[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça Ì[ýçFÇX* 1* TöçgÌ[ý %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýCÌ^çÌ[ý %çpûç <`ŸÌ[ý %çYXçäEõ ×VäÌ^äK÷X (A×ZõaÝÌ^çX 5:18, YÊ: 327)* 2* <`ŸÌ[ý YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VäÌ^äK÷X å^, TöçgÌ[ý c÷O¬K÷çXÇ^çÌ^Ý %ç]Ì[ýç ^×V ×EõK÷Ç ^ç¦õç Eõ×Ì[ý Töçcýä_ ×Tö×X %ç]çäVÌ[ý åac÷O ^ç¦õç YÉÌ[ýS EõÌ[ýä[ýX (1] LX 5:14, 15, YÊ: 404, 405)*


456

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

£WýÇ]çy ×[ý`Ÿça ¥çÌ[ýç %çY×X Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï c÷ãTö YçãÌ[ýX* ×X¶oö×_×FTö YÒçUïXç×»RôO åac÷O ×[ý`ŸçaãEõ YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ý[ýçÌ[ý AEõ×»RôO =dEÊõrô =YçÌ^: ""åc÷ ×YÒÌ^ ×YTöç, %ç×] Lç×X å^ %ç]çÌ[ý LÝ[ýX %ç×] ×XãLc÷O »Jôç_Xç EõãÌ[ý »Jôã_×»K÷ A[ýe TöçÌ[ý Zõ_Ø‘öÌ[ýÖY åTöç]çÌ[ý ×[ýÌ[ýÓ㈠YçY EõãÌ[ý×»K÷* %ç×] åTöç]çãEõ WýXî[ýçV LçXçc÷O EõçÌ[ýS TÇö×] %ç]çÌ[ý a]Ø™ö YçY ^Ý£Ì[ý yÇÔ`×[ýˆù ]ÊTÇöîÌ[ý ]çWýîã] lù]ç EõãÌ[ý»K÷* %ç]çÌ[ý LÝ[ýX-×aec÷çaãX %çaX åX[ýçÌ[ý LXî %ç×] AFX FÐÝrôãEõ %ç]Ü—öS LçXçc÷O* TÇö×] å^\öçã[ý %ç]çãEõ %çpûç ×VãÌ^×»K÷ã_ åac÷O\öçã[ý %ç]çãEõ åTöç]çÌ[ý Y×[ýy %ç±Áç ×VãÌ^ YÉSï EõÌ[ý A[ýe TÇö×] %ç]çÌ^ YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VãÌ^×»K÷ã_ å^ %ç×] ^×V ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý ×Eõ»KÇ÷ »Jôçc÷O TÇö×] %ç]çÌ^ åVã[ý* %ç]çÌ[ý LÝ[ýXãEõ TÇö×] ×XÌ^Ü—öS EõãÌ[ý»K÷ [ýã_ A[ýe %ç]çãEõ Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ \ö×Ì[ýãÌ^ ×VãÌ^»K÷ [ýã_ %ç]çÌ[ý ×[ý`ŸçãaÌ[ý YÒEõç`Ø‘öÌ[ýÖY %ç×] åTöç]çÌ^ WýXî[ýçV LçXçc÷O*'' =YäÌ[ýçNþ YÒçUïXç×»RôO ×Eõ %çYXçÌ[ý cýÖVäÌ^Ì[ý %çEõç…çäEõ YÒEõç` EõÌ[ýäTö YçÌ[ýä_ç? %çY×X ^×V AFXc÷O Ac÷O YÒçUïXç»RôOç EõäÌ[ýX Töçcýä_ ×Eõ H»RôOä[ý [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX? A»RôOçc÷O ^×V %çYXçÌ[ý ]äXÌ[ý [ýçaXç cýäÌ^ UçäEõ Töçcýä_ %çY×X YÒçUïXç×»RôO EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX A[ýe Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýäTö YçäÌ[ýX*


TÊöTöÝÌ^ YçPö

457

»JôTÇöUï \öçG:

[ýçØ™ö[ý YÒäÌ^çG %çY×X ^×V YÇXÌ[ýçÌ^ YçY -%Uçïd %[ýçWýîTöçYÉSï åEõçX EõçL [ýç %ç»JôÌ[ýäSÌ[ý ]çWýîä] -%çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ×XÌ^Ü—öS ×XäLÌ[ý cýçäTö ×XäÌ^ ×XäÌ^äK÷X -Töçcýä_ %ç×±ÁEõ `Ÿça-YÒ`Ÿça ×XX (%Uïçd %£×»Jô ×[ýbÌ^mä_ç Y×Ì[ýTöîçG EõÌ[ýÓX A[ýe £×»Jô ×[ýbÌ^ GÐcýS EõÌ[ýÓX)* Ac÷O mÌ[ýÓTö YÉSï %XÇ`Ý_X %çYXçÌ[ý LÝ[ýXäEõ FÐÝärôÌ[ý åYÒ]]Ì^ ×XÌ^Ü—öäSÌ[ý %×\öpûTöçÌ[ý ]äWýî ×XÌ[ý[ý׬K÷~\öçä[ý UçEõäTö açcýç^î EõÌ[ýä[ý* ×Xf`Ÿça TöîçG EõÌ[ýç: %çYXçÌ[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýÓX* (1] LX 1:9, YÊ: 399, ×c÷[ýÐÓ 10:1-25, YÊ: 375, 376) ]äX Ì[ýçFä[ýX YçY Ø‘öÝEõçäÌ[ýÌ[ý ]äWýî ×TöX×»RôO ×[ýbÌ^ ^ÇNþ UçäEõ* ^Uç : 1* acý]Tö YÒEõç` <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý]Tö YÒEõç` å^, %çY×X YçY EõäÌ[ýäK÷X* 2* WýXî[ýçV pûçYX <`Ÿ[Ì ýäEõ WýXî[ýçV pûçYX å^, ×Tö×X c÷×O Tö]äWýîc÷O %çYXçäEõ lù]ç Eõä[Ì ýäK÷X* 3* ×[ý`Ÿça EõÌ[ýç %çYXçÌ[ý ]³V Ø‘ö\öç[ý C EõçLEõ]ïäEõ Y×Ì[ý[ýTöÛX EõÌ[ýçÌ[ý ×[ýbäÌ^ <`ŸÌ[ýäEõ ×[ý`Ÿça EõÌ[ýç* `Ÿça GÐcýS : %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX %ç±ÁçÌ[ý Y×Ì[ýYÉSïTöçäEõ ×[ý`ŸçäaÌ[ý ¥çÌ[ýç Vç[ýÝ EõÌ[ýÓX (A×ZõaÝÌÌ^çX 5:18, YÊ: 327)* 1* %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ×XÌ^Ü—öSäEõ FÐÝærôÌ[ý cýçäTö a]YïS EõÌ[ýÓX* 2* FÐÝrôc÷O A[ýçÌ[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýXäEõ »Jôç_çä[ýX A[ýe %çYXçäEõ `×Nþ-aç]Uïî YÒVçX EõÌ[ýä[ýX-A ×[ýbäÌ^ ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõÌ[ýÓX* YÒ×Tö×VX [ýçc÷Oä[ý_-YçPö C YÒçUïXçÌ[ý ]çWýîä] %Ü™öTö 15 ×]×X»RôO AEõç <`ŸãÌ[ýÌ[ý aㆠa]Ì^ %×Tö[ýç×cýTö EõÌ[ýÓX* AFçäX A ×[ýbäÌ^ EõäÌ^Eõ×»RôO YÌ[ýç]`ï åVCÌ^ç cý_* å^]X: 1* YçPö Eõ[Ì ýÓX: A×ZõaÝÌ^Ì çX 5:18-21 (YÊ: 327), A[ýe Eõ_aÝÌ^çX 3:12-17 (YÊ 339)* %ç±ÁçÌ^ Y×Ì[ýYSÉ ï LÝ[ýX [ý_äTö Ac÷O VÇäR» ôçO YV ×Eõ [ý_äTö J» ôçc÷äO K÷ Töç TÇö_Xç Eõä[Ì ý åVFÇX*


458

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

2* A×ZõaÝÌÌ^çX 3:14-21 YäV (YÊ 324, 325) åYìä_Ì[ý YÒçUïXç»RôOç YçPö EõÌ[ýÓX* TöçgÌ[ý [ýµÇùäVÌ[ý LXî åYì_ AFçäX åEõçXËö ""`×Nþ'' ^ç¦õç EõäÌ[ýäK÷X? Ac÷O `×Nþ åEõçUç åUäEõ %çäa A[ýe åac÷O `×Nþ %ç]çäVÌ[ý LXî ×Eõ EõçL a+çVX EõÌ[ýä[ýX? 3* MõäQÍöÌ[ý ]ÇäF YQÍöç ^Ý£Ì[ý ×`bîäVÌ[ý Eõç×cýXÝ×»RôO YçPö EõÌ[ýÓX, å^FçäX TöçÌ[ýç TöçäVÌ[ý LXî ^Ý£Ì[ý ×»JôÜ™öç\öç[ýXçÌ[ý YÒ×Tö aä³Vcý YÒEõç` EõäÌ[ý×K÷_ (]çEïõ 4:35-41, YÊ: 60)* TöçÌ[ýç åEõX \öÌ^ åYäÌ^×K÷_? <`ŸäÌ[ýÌ[ý a¶‘öäµù TöçÌ[ýç ×Eõ WýÌ[ýäXÌ[ý aä³Vcý YÒEõç` EõäÌ[ý×K÷_? açÌ[ýçe`: FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýäX `×NþÌ[ý =da cýä_X Y×[ýy %ç±Áç* %çY×X ^FXc÷O ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõÌ[ýä[ýX, <`ŸäÌ[ýÌ[ý %ç±Áç TöFXc÷O %çYXçÌ[ý ]äWýî åac÷O `×Nþ a‡ûçÌ[ý EõÌ[ýä[ýX-^çÌ[ý ¥çÌ[ýç %çY×X TöçgÌ[ý cýäÌ^ açlùî åVä[ýX* ]É_ YÒ`Â: FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýäX [ýÊ׈ù Yç[ýçÌ[ý aä† aä† %çY×X ^çäTö FÐÝrôäEõ %çÌ[ýC \öç_\öçä[ý LçXäTö YçäÌ[ýX TöçÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç <`ŸÌ[ý ×Eõ\öçä[ý EõäÌ[ýäK÷X?


FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX »JôTÇöUï YçPö

FÐÝärôãTö [ýÊ׈ù YçCÌ^ç

×[ý`Ÿça

Y×[ýy %ç±Áç %çYXçäEõ FÐÝrô-×XÌ^×Ü—öTö LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý `×Nþ YÒVçX EõÌ[ýäTö »JôçX* %çY×X ^FX YÒ×Tö×XÌ^Tö %ç×±ÁEõ `Ÿça-YÒ`Ÿça åXä[ýX (%Uïçd ×Xf`Ÿça TöîçG EõÌ[ýçÌ[ý ]äWýî ×VäÌ^ %çYXçÌ[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýç A[ýe `Ÿça GÐcýS EõÌ[ýçÌ[ý ]Wýî ×VäÌ^ %ç±ÁçÌ[ý Y×Ì[ýYÉSïTöç ^ç¦õç EõÌ[ýä[ýX), TöFX %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöçäEõ G\öÝÌ[ýTöÌ[ý EõäÌ[ý åTöç_çÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýçÌ[ý aä† aä† FÐÝrôÝÌ^ Y×Ì[ýYiùTöçÌ^ [ýÊ׈ù Yç[ýçÌ[ý aç]UïîC %LïX EõÌ[ýä[ýX* Y×Ì[ýYiù cýäTö ^äUrô a]Ì^ _çäG- AÌ[ý LXî åEõçX ae×lùŠ Yˆù×Tö åXc÷O*

a]Ì^

%ç×±ÁEõ LX½

A»RôOç LÝ[ýX[ýîçYÝ AEõ YÒ×yÔÌ^ç! 459


460

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

YÒU] \öçG:

FÐÝärôãTö [ýÊ׈ù YçCÌ^ç EõUç»RôOçÌ[ý %Uï ×Eõ? AÌ[ý %Uï cý_, FÐÝrô a¶‘öäµù %ç]çäVÌ[ý pûçX, TöçgÌ[ý YÒ×Tö %ç]çäVÌ[ý \öç_[ýçaç A[ýe TöçgÌ[ý %çpûç å]äX »Jô_çÌ[ý EõçLäEõ %çÌ[ýC [ýÊ׈ù EõÌ[ýç* %XÜ™ö LÝ[ýäXÌ[ý YÒEÊõTö TöçdY^ï [ýç ]É_ ×[ýbÌ^×»RôO [ý_äTö ^Ý£ ×PöEõ ×Eõ [ýÇ×MõäÌ^äK÷X? (YçPö EõÌ[ýÓX: LX 17:3, YÊ: 180) (<`ŸÌ[ýäEõ LçXç)* YÇÌ[ýçTöX ×XÌ^] YÇØ™öãEõ 600 ×»RôOÌ[ýC å[ý×` %çpûç Yç_X EõÌ[ýçÌ[ý EõUç [ý_ç cýäÌ^äK÷* ATömä_ç %çpûçäEõ ]îçUÇ 22:37-39 YäV ]çy AEõ»RôOç %çpûçÌ[ý ]çWýîä] ^Ý£ åEõX YÒEõç` EõäÌ[ý×K÷ä_X [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX (YÊ: 38)? (%ç]Ì[ýç ^×V a×Töîc÷O <`ŸÌ[ýäEõ \öç_[ýç×a, Töçcýä_ TöçgÌ[ý åVCÌ^ç %Xî %çpûçmä_çC %ç]Ì[ýç å]äX »Jô_[ý)* <`ŸÌ[ýäEõ %çY×X %çYXçÌ[ý a]Ø™ö %Ü™öfEõÌ[ýS, a]Ø™ö YÒçS C a]Ø™ö ]X ×VäÌ^ \öç_[ýçaä_ Töç ×Eõ\öçä[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýXäEõ YÒ\öç×[ýTö EõÌ[ýä[ý? <`ŸäÌ[ýÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý [ýÊ׈ùYÒçŠ \öç_[ýçaçÌ[ý Zõ_ ×Eõ cýä[ý? (YçPö EõÌ[ýÓX: LX 14:21, YÊ: 176) ×PöEõ å^\öçä[ý AEõ×»RôO ×`£Ì[ý TöçÌ[ý ×YTöç]çTöçÌ[ aä† åØoöcý`Ý_ a+äEïõÌ[ý ]çWýîä] å[ýäQÍö CPöç»RôOç FÇ[ý Ø‘öç\öç×[ýEõ AEõ»RôOç YÒ×yÔÌ^ç åTö]×X\öçä[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý åYÒä]Ì[ý a+äEïõÌ[ý ]çWýîä] %çYXçÌ[ý [ýÊ׈ù cýCÌ^ç»RôOç FÇ[ý Ø‘öç\öç×[ýEõ AEõ»RôOç YÒ×yÔÌ^ç*


»JôTÇöUï YçPö

461

×¥TöÝÌ^ \öçG:

%çY×X ×Eõ\öçä[ý FÐÝärôãTö [ýÊ׈ù Yçä[ýX? å^åEõçXC a+äEïõÌ[ý ålùäy å^çGçä^çG [ýLçÌ^ Ì[ýçFç»RôOç mÌ[ýÓTö YÉS ï-A]X×Eõ FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+äEïõÌ[ý ålùäyC* Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþäTö YU cýçg»RôOçÌ[ý a]Ì^ FÐÝærôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ [ýÊ׈ù YçCÌ^çÌ[ý EõçäL »JôçÌ[ý×»RôO ×[ýbÌ^ %çYXçäEõ açcýç^î EõÌ[ýä[ý:

<`ŸÌ[ý YÒçUïXç FÐÝrôÝÌ^çX

%FÐÝrôÝÌ^çX acý\öç×GTöç

×X açlùîVçX [ýçc÷Oä[ý_

[ýçc÷Oä[ý_: [ýçc÷Oä[ýä_Ì[ý ]Wýî ×VäÌ^ <`ŸÌ[ý %ç]çäVÌ[ý aä† å^çGçä^çG ØšöçYX EõäÌ[ýX[ýçc÷Oä[ýä_Ì[ý ]äWýî ×VäÌ^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý »Jô×Ì[ýy A[ýe TöçgÌ[ý c÷O¬K÷ç YÒEõç×`Tö cýÌ^* (YçPö EõÌ[ýÓX: 2 ×»RôO]×U


462

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

3:16, 17, YÊ: 359) Ac÷O %e`×»RôOãTö [ý×SïTö =YEõçÌ[ým×_Ì[ý Töç×_Eõç XÝä»Jô åVCÌ^ç c÷_: ×`lùç - <`ŸÌ[ý C %ç]çäVÌ[ý ×[ýbäÌ^ aTöî ×[ýbÌ^m×_ =YØšöçYX EõãÌ[ý; %XÇä^çG - %ç]çäVÌ[ý \Çö_-}ç×Ü™ö åV×FãÌ^ åVÌ^; aeä`çWýX - ^ç ad C a×PöEõ Töç %ç]Ì[ýç ×Eõ\öçä[ý a+çVX EõÌ[ý[ý Töç åV×FãÌ^ åVÌ^; Wýç×]ïEõTöç a¶‘öµùÝÌ^ `çaX - å^ LÝ[ýX^çYX <`ŸÌ[ýäEõ aÜ™Çörô EõäÌ[ý Töç ×Eõ\öçä[ý %ç]Ì[ýç Yç_X EõÌ[ý[ý TöçÌ[ý [ýSïXç EõãÌ[ý* Ac÷Oa[ý aÇä^çG-aÇ×[ýWýçm×_Ì[ý ]äWýî åEõçXm×_ Ac÷O ]ÇcýÉäTöÛ %çYXçÌ[ý ålùäy YÒäÌ^çLXÝÌ^? ATö×VX Y^ïÜ™ö [ýçc÷Oä[ý_ YçPö EõäÌ[ý %çY×X LÝ[ýäX å^a[ý açcýç^î åYäÌ^äK÷X åam×_Ì[ý ]É_îçÌ^X %çY×X AFX ×Eõ\öçä[ý EõÌ[ýä[ýX? YÒçUïXç: YÒçUïXçÌ[ý ]çWýîä] %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† å^çGçä^çG ØšöçYX Eõ×Ì[ý- %ç]çäVÌ[ý ×»JôÜ™öç\öç[ýXç, %ç]çäVÌ[ý YÒäÌ^çLX A[ýe TöçgÌ[ý c÷O¬K÷ç Yç_X EõÌ[ýçÌ[ý [ýîçYçäÌ[ý %ç]çäVÌ[ý [ýçaXçAc÷Oa[ý ×EõK÷Ç TöFX %ç]Ì[ýç YÒçUïXç EõÌ[ýçÌ[ý ]çWýîä] TöçgÌ[ý EõçäK÷ TÇöä_ Wý×Ì[ý* YçPö EõÌ[ýÓX: ×Zõ×_YÝÌ^çX 4:6, 7 (YÊ: 334) A[ýe 1] LX 5:14, 15 (YÊ: 404, 405) YÒçUïXç EõÌ[ýçÌ[ý [ýîçYçäÌ[ý Ac÷O YVm×_ %ç]çäVÌ[ý ×Eõ ×Eõ ×`lùç åVÌ^? (a[ý ×[ýbäÌ^c÷O YÒçUïXç ×Xä[ýVX EõÌ[ýç ^çÌ^* %ç]Ì[ýç ^FX <`ŸäÌ[ýÌ[ý c÷O¬K÷çXÇ^çÌ^Ý YÒçUïXç Eõ×Ì[ý, TöFX ×Tö×X åac÷O YÒçUïXç å`çäXX C TöçÌ[ý =wøÌ[ý åVX)* %çY×X åEõçXË åEõçXË ×[ýbãÌ^Ì[ý LXî YÒçUïXç EõãÌ[ýX? YçPö EõÌ[ýÓX: 1] åUbçã_çXÝÌ^çX 5:18 (YÊ: 345)* <`ŸÌ[ýäEõ a[ýï ×[ýbäÌ^ WýXî[ýçV åVCÌ^ç»RôOç åEõX mÌ[ýÓTö YÉSï? (EõçÌ[ýS <`ŸÌ[ý »JôçX %ç]Ì[ýç å^X Töç Eõ×Ì[ý; <`ŸÌ[ýäEõ WýXî[ýçV åVCÌ^ç ]çWýîä] %ç]Ì[ýç TöçgÌ[ý YÒ×Tö %ç]çäVÌ[ý ×[ý`Ÿça pûçYX Eõ×Ì[ý)* acý\öç×GTöç: %ç]Ì[ýç %XîçXî FÐÝrô×[ý`ŸçaÝäVÌ[ý aä† =daçc÷[ýîtEõ acý\öç×GTöçÌ[ý ]çWýîä] A[ýe ×XãLãVÌ[ý YÌ[ý&Ì[ýãEõ GäQÍö åTöç_çÌ[ý å^çGçã^çG ØšöçYX Eõ×Ì[ý*


»JôTÇöUï YçPö

463

%äXEõmä_ç L _Ü™ö EõçäPöÌ[ý mg×QÍö AEõaä† UçEõä_ %äXEõ %çä_ç C =wøçY åVÌ^* ×EõÜ™Çö TöçÌ[ý ]äWýî åUäEõ AEõ»RôOçäEõ TÇöä_ ×XãÌ^ `ÝTö_ =XÇãX %ç_çVç EõäÌ[ý Ì[ýçFä_ TöçÌ[ý TöçY C %çmX ×EõK÷ÇlùS YäÌ[ýc÷O Pöç‰øç cýäÌ^ ^çÌ^* %XîçXî FÐÝrô×[ý`ŸçaÝäVÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ»RôOçC ×PöEõ Ac÷OÌ[ýEõ]c÷O* YçPö EõÌ[ýÓX: ×c÷[ýÐÓ 10:24, 25 (YÊ: 376) A[ýe Zõçc÷Oã_]X 1:7 (YÊ:364)* %XîçXî FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝ \öçc÷O-å[ýçXäVÌ[ý aä† a]Ì^ %×Tö[ýç×cýTö EõÌ[ýç»RôOç åEõX mÌ[ýÓTö YÉSï? (YÌ[ý&Ì[ýäEõ åYÒä]Ì[ý C ad EõçäLÌ[ý ×[ýbäÌ^ = Ý×YTö, %XÇYÒç×STö EõÌ[ýçÌ[ý AEõ»RôOç Y×Ì[ýä[ý`-Y×Ì[ý×Øšö×TöÌ[ý ]äWýî [ýça EõÌ[ýçÌ[ý LXî)* %çYXçäVÌ[ý LXî A»RôOç AFX åEõX mÌ[ýÓTö YÉSï? YçPö EõÌ[ýÓX: åYÒ×Ì[ýTö 2:42-47 (YÊ: 192, 193)* acýä^çGÝ FÐÝrôÝÌ^çXäVÌ[ý acý\öç×GTöç VÊ»RÍôÌ[ýÖäY C ×XÌ^×]Tö %çY×X åEõçUçÌ^ Yçä[ýX? (åEõçX \öç_ [ýç = Ý×YTö ]‰ø_ÝäTö [ýç åEõçX [ýçc÷Oä[ý_ %WýîÌ^åXÌ[ý Vã_)* ^çÌ[ýç <`ŸÌ[ýäEõ \öç_[ýçäa A[ýe TöçgÌ[ý aä† YU »Jôä_ TöçäVÌ[ý aç]äX %ç]çäVÌ[ý FÐÝrôÝÌ^ %×\öpûTöçÌ[ý EõUç TÇöä_ WýÌ[ýç \öÝbS\öçä[ý YÒäÌ^çLX A[ýe AEõc÷O\öçä[ý TöçÌ[ýçC å^X Ac÷O EõçL %ç]çäVÌ[ý aç]äX EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý TöçÌ[ý aÇä^çGC TöçäVÌ[ý åVCÌ^ç =×»Jôd* å^FçäX ×GäÌ^ %ç]Ì[ýç %XîçXî FÐÝrôÝÌ^çXäVÌ[ý aä† åVFç-açlùçd [ýç å]_çä]`ç EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý A[ýe <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçEõî £XäTö Yç×Ì[ý- åa»RôOçc÷O cý_ ]‰ø_Ý [ýç »Jôç»Jïô A[ýe FÐÝrôÝÌ^çXäVÌ[ý a׶ö‚×_Tö cýCÌ^çÌ[ý LXî <`ŸÌ[ý-×XÌ[ýÖ×YTö ØšöçX* AK÷çQÍöç [ýçc÷Oä[ý_ %WýîÌ^X A[ýe %XîçXî FÐÝrôÝÌ^ = ÝYXç-a\öç, a\öçaä¶ö‚_Xm×_C Ac÷O EõçäL %açWýçÌ[ýS\öçä[ý açcýç^î EõäÌ[ý UçäEõ*


464

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

açlùîVçX: FÐÝärôÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý a+äEïõÌ[ý EõUç %ç]Ì[ýç %FÐÝrôÝÌ^çXãVÌ[ý EõçäK÷ %ç]çäVÌ[ý açlùîVçäXÌ[ý ]çWýîä] TÇöä_ Wý×Ì[ý* YçPö EõÌ[ýÓX: åYÒ×Ì[ýTö 4:12 (YÊ: 195) %XîäVÌ[ý EõçäK÷ FÐÝærôÌ[ý EõUç TÇöä_ WýÌ[ýçÌ[ý LXî åEõçXË ×[ýbÌ^»RôOç %çYXçäEõ = Ý×YTö C =äVîçGÝ EõäÌ[ý åTöçä_? (EõçÌ[ýS %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX FÐÝrô ^ç EõäÌ[ýäK÷X Töç %XXî AEõ H»RôOXç)* FÐÝrô %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX å^ EõçL a+çVX EõäÌ[ýäK÷X Töç %çY×X EõçäEõ [ý_äTö »JôçX? %çYXçÌ[ý Y×Ì[ý×»JôTö åEõçX [ýî×NþäEõ ^×V %×Tö acýäL %çY×X aÇa]ç»JôçäÌ[ýÌ[ý ]É_ ×`lùç [ýç [ýçSÝ×»RôO [ý_äTö »JôçX Töçcýä_ TöçÌ[ý a[ýä»JôäÌ^ ae×lùŠ %U»Jô HXae[ýˆù =YØšöçYX cý_, "»JôçÌ[ý×»RôO %ç×±ÁEõ ×[ý×Wý' (ÅVÐrô[ýî YÊœöç ix) açÌ[ýçe`: YçPö EõÌ[ýÓX: 1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 3:6,7 (YÊ: 272)* %çYXçÌ[ý [ýÊ׈ù YçCÌ^çÌ[ý ]É_ =da <`ŸÌ[ý* %çY×X ×XäL ×XäL ^Töc÷O ""YÒçSYS å»Jôrôç'' EõÌ[ýÓX Xç åEõX, EõFXc÷O %ç×±ÁEõ Y×Ì[ýYiùTöçäEõ [ýçQÍöçãTö YçÌ[ýä[ýX Xç* %çY×X ^FX Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþäTö LÝ[ýX ^çYX EõÌ[ýä[ýX, [ýçc÷Oä[ý_ YçPö EõÌ[ýä[ýX, YÒçUïXç EõÌ[ýä[ýX, %XîäVÌ[ý EõçäK÷ FÐÝærôÌ[ý EõUç TÇöä_ WýÌ[ýä[ýX A[ýe %XîçXî FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝ \öçc÷Oä[ýçäXÌ[ý aä† a]Ì^ %×Tö[ýç×cýTö EõÌ[ýä[ýX, TöFXc÷O <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý ]äWýî Y×Ì[ýYiùTöç C açUïEõTöç =dY~ EõÌ[ýä[ýX*


»JôTÇöUï YçPö

465

TÊöTöÝÌ^ \öçG:

[ýçØ™ö[ý YÒäÌ^çG <`ŸÌ[ý å^ å^ é[ý×`rôî %çYXçÌ[ý ]äWýî =dY~ EõÌ[ýäTö »JôçX [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX -åac÷Oa[ý é[ý×`rôîm×_Ì[ý EõäÌ^Eõ»RôOç Töç×_Eõç\ÇöNþ EõÌ[ýÓX* 2Ì^ ×Y»»RôOçÌ[ý 1:5-9 (YÊ: 395) YVm×_ %ç]çäVÌ[ý aç]äX FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝÌ[ý LÝ[ýäX [ýÊ׈ùÌ[ý AEõ»RôOç K÷×[ý TÇöä_ WýäÌ[ý* Ac÷O YVm×_Ì[ý [ýNþ[ýî %XÇ^çÌ^Ý åEõçXË ×[ýbÌ^m×_ YÒçU×]Eõ\öçä[ý %ç]çäVÌ[ý [ýÊ׈ù_çä\öÌ[ý YäU [ýçWýçLXEõ cýäÌ^ CäPö? (<`ŸÌ[ý EõwÊïøEõ %ç]çäVÌ[ý YçäYÌ[ý ]çLïXçäEõ A[ýe %ç]çäVÌ[ý YÒ×Tö TöçgÌ[ý %aç]çXî VÌ^çäEõ \Çöä_ åGä_)* ]äX Ì[ýçFä[ýX : %çY×X ×PöEõ å^-WýÌ[ýäSÌ[ý ]çXÇb-åac÷O ]çXÇb»RôOçäEõc÷O <`ŸÌ[ý ×Xf`äTöÛ \öç_[ýçäaX* %çYXçÌ[ý YÒ×Tö TöçgÌ[ý %aÝ] åYÒ] EõFXc÷O FÐÝrôÝ^Ì çX ×cýäaä[ý %çY×X EõTö»RôOç [ýÊ׈ù åYä_X [ýç Xç åYä_X-TöçÌ[ý =YÌ[ý ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ý Xç* YÒ×Tö×VX AEõçäÜ™ö [ýî×NþGTö [ýçc÷Oä[ý_ %WýîÌ^X C YÒçUïXçÌ[ý LXî AEõ»RôOç LçÌ^Gç C a]Ì^ %ç_çVç EõäÌ[ý Ì[ýçFÇX* XTÇöX ×XÌ^ä]Ì[ý å^ YÇØ™öEõ»RôOç ×XäÌ^ [ýçc÷Oä[ý_ YçPö £Ì[ýÓ EõÌ[ýç FÇ[ýc÷O \öç_ Töç cý_ LX (YÊ:147)* [ýçc÷Oä[ý_ YQÍöäTö YQÍöäTö å^ YV»RôOç ×[ýä`b\öçä[ý mÌ[ýÓTö YÉSï [ýä_ %çYXçÌ[ý ]äX cýä[ý, TöçÌ[ý XÝæ»Jô VçG ×VX* YÒçUïXçÌ[ý ]çWýîä] <`ŸÌ[ýäEõ [ý_ÇX, ×Tö×X åEõ A[ýe ×Eõ\öçä[ý TgöçÌ[ý %çc÷ çäX %çY×X açQÍöç åVä[ýX-Töç å^X ×Tö×X %çYXçäEõ [ýÇ×MõäÌ^ åVX* Ac÷O aeyÔçÜ™ö ×[ýbãÌ^ %çYXçÌ[ý ×»JôÜ™öç\öç[ýXçäEõ ×_äF Ì[ýçFçÌ[ý LXî AEõ»RôOç åXç»RôO[ýÇEõ [ýî[ýcýçÌ[ý EõÌ[ýÓX; åaFçäX %çYXçÌ[ý YÒçUïXçÌ[ý ^ç¦õçÌ[ý ×[ýbÌ^m×_ A[ýe åac÷Oa[ý YÒçUïXçÌ[ý =wøÌ[ýC ×_äF Ì[ýçFÇX* A ×[ýbäÌ^ %çÌ[ýC %WýîÌ^X EõÌ[ýçÌ[ý LXî Ac÷O YçPöyÔä]Ì[ý =×{×FTö YVmä_ç XTÇöX EõäÌ[ý YçPö EõÌ[ýÓX* AK÷çQÍöçC %Xî å^ YVm×_ %çY×X YçPö EõÌ[ýä[ýX åam×_ cý_, Eõ_aÝÌ^çX 1:912 (YÊ: 335, 336); ]îçUÇ 7:7-11 (YÊ: 9); 2Ì^ Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 5:17-21 (YÊ: 300); 1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 12:12-27 (YÊ: 309, 310); LX 15:1-7 (YÊ: 177) A[ýe _ÉEõ 9:23-26 (YÊ: 110)* %Xî EõçÌ[ýC EõçäK÷ FÐÝärôÌ[ý ×[ýbäÌ^ [ý_çÌ[ý [ýîçYçÌ[ý»RôOç a[ýïVç ]äX Ì[ýçFä[ýX*


""%ç×]c÷O YU, %ç×]c÷O aTöî C LÝ[ýX; %ç]çÌ[ý ]çWýîã] Xç åGã_ åEõ= ×YTöç <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö YçãÌ[ý Xç*''

Î#÷ ÎÑyÓ˚ öyüÈÙÙÈïÑ˛yÓ˚ ܲÌy•z ~•z @ˇÃˆÏsi Ó°y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– Î#÷Ó˚ §Ó ܲÌyÈÙÙÈÎyÓ˚ üˆÏôƒ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ïÑ˛yÓ˚ ≤Ã!ï˛ ÎyÓ˚y !ÓŸªy§ fliy˛õö ܲÓ˚ˆÏÓñ ï˛yˆÏòÓ˚ §Ü˛°ˆÏܲ xöhsˇ ç#Óö ˆòÓyÓ˚ ≤Ã!ï˛◊&!ï˛ÄÈÙÙȈ§=ˆÏ°y !ܲ §!ï˛ƒ⁄ öy!ܲ !ï˛!ö xyÓ˚ ˛õÑyã˛çˆÏöÓ˚ üï˛•z ~ܲ í˛z@ˇÃ ôü≈#Î˚ ˆöï˛y⁄

õ!Óe ¢yflf@ˇÃsi

~•z Ó_´Óƒ ïÑ˛yÓ˚ÈÙÙÈ!Î!ö !öˆÏçˆÏܲ {ŸªÓ˚˛õ%e ӈϰ ˆây£Ïîy ܲˆÏÓ˚!åȈϰö ~ÓÇ !ï˛!ö ÎÑyˆÏܲ ïÑ˛yÓ˚ !˛õï˛y ӈϰ üˆÏö ܲÓ˚ˆÏï˛ö ïÑ˛yÓ˚ ܲÌy•z !ï˛!ö §Ó≈òy í˛zFã˛yÓ˚î ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö–

˛ç#Óö ˛õ%hflÜ

ç#Óö ˛õ%hflÜ

˛ç#Óö ˛õ%hflÜ

~•z ˛õ%hflÏܲ!ê˛ ˛õ!Óe Óy•zˆÏӈϰÓ˚ ~ܲê˛y xÇ¢– ~!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&ö ~ÓÇ {ŸªÓ˚ˆÏܲ xy˛õöyÓ˚ §ˆÏD ܲÌy Ó°yÓ˚ ~ܲê˛y §%ˆÏÎyà !òö– üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆ¢£Ï ˛õ!Ó˚î!ï˛ !ܲ •ˆÏÓ ~ÓÇ ˛õ,!ÌÓ# öyüܲ xyüyˆÏòÓ˚ ~•z @ˇÃ•!ê˛Ó˚•z Óy !ܲ ò¢y •ˆÏÓÈÙÙÈï˛y çyöˆÏï˛ •ˆÏ° ~•z Ó•z!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&ö– xy˛õöyÓ˚ x!hsˇü xÓfliyÄ !ܲÓ˚ܲü •ˆÏÓ ï˛y çyöyÓ˚ çöƒÄ ~•z Ó•z!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&öÊ

xö%òyö≠ 15 ê˛yܲy

õ!Óe ¢yflf@ˇÃsi


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.