__MAIN_TEXT__

Page 1

""%ç×]c÷O YU, %ç×]c÷O aTöî C LÝ[ýX; %ç]çÌ[ý ]çWýîã] Xç åGã_ åEõ= ×YTöç <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö YçãÌ[ý Xç*''

Î#÷ ÎÑyÓ˚ öyüÈÙÙÈïÑ˛yÓ˚ ܲÌy•z ~•z @ˇÃˆÏsi Ó°y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– Î#÷Ó˚ §Ó ܲÌyÈÙÙÈÎyÓ˚ üˆÏôƒ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ïÑ˛yÓ˚ ≤Ã!ï˛ ÎyÓ˚y !ÓŸªy§ fliy˛õö ܲÓ˚ˆÏÓñ ï˛yˆÏòÓ˚ §Ü˛°ˆÏܲ xöhsˇ ç#Óö ˆòÓyÓ˚ ≤Ã!ï˛◊&!ï˛ÄÈÙÙȈ§=ˆÏ°y !ܲ §!ï˛ƒ⁄ öy!ܲ !ï˛!ö xyÓ˚ ˛õÑyã˛çˆÏöÓ˚ üï˛•z ~ܲ í˛z@ˇÃ ôü≈#Î˚ ˆöï˛y⁄

õ!Óe ¢yflf@ˇÃsi

~•z Ó_´Óƒ ïÑ˛yÓ˚ÈÙÙÈ!Î!ö !öˆÏçˆÏܲ {ŸªÓ˚˛õ%e ӈϰ ˆây£Ïîy ܲˆÏÓ˚!åȈϰö ~ÓÇ !ï˛!ö ÎÑyˆÏܲ ïÑ˛yÓ˚ !˛õï˛y ӈϰ üˆÏö ܲÓ˚ˆÏï˛ö ïÑ˛yÓ˚ ܲÌy•z !ï˛!ö §Ó≈òy í˛zFã˛yÓ˚î ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö–

˛ç#Óö ˛õ%hflÜ

ç#Óö ˛õ%hflÜ

˛ç#Óö ˛õ%hflÜ

~•z ˛õ%hflÏܲ!ê˛ ˛õ!Óe Óy•zˆÏӈϰÓ˚ ~ܲê˛y xÇ¢– ~!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&ö ~ÓÇ {ŸªÓ˚ˆÏܲ xy˛õöyÓ˚ §ˆÏD ܲÌy Ó°yÓ˚ ~ܲê˛y §%ˆÏÎyà !òö– üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆ¢£Ï ˛õ!Ó˚î!ï˛ !ܲ •ˆÏÓ ~ÓÇ ˛õ,!ÌÓ# öyüܲ xyüyˆÏòÓ˚ ~•z @ˇÃ•!ê˛Ó˚•z Óy !ܲ ò¢y •ˆÏÓÈÙÙÈï˛y çyöˆÏï˛ •ˆÏ° ~•z Ó•z!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&ö– xy˛õöyÓ˚ x!hsˇü xÓfliyÄ !ܲÓ˚ܲü •ˆÏÓ ï˛y çyöyÓ˚ çöƒÄ ~•z Ó•z!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&öÊ

xö%òyö≠ 15 ê˛yܲy

õ!Óe ¢yflf@ˇÃsi


ç#Óö ˛õ%hflܲ Y×[ýy `çØ—öGжšö


<`ŸÌ[ý 

TgöçÌ[ý AEõ]çy YÇy ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]çWýîä] %çYXçÌ[ý aä† AEõ [ýî×NþGTö C åYÒ]]Ì^ a+Eïõ GäQÍö TÇö_äTö FÇ[ýc÷O %çGÐcýÝ* TgöçÌ[ý å^ %ç]Ü—öS C %çc÷çäXÌ[ý YÒ×Tö %çYXçÌ[ý =wÌ[ý LçXçÌ[ý LXî ×Tö×X %çGÒcý\öäÌ[ý YÒTöÝlùç EõÌ[ýäK÷X Töç cý_: ""åVF, %ç×] VÌ[ýLçÌ[ý aç]ãX VñçÅ×QÍöãÌ^ %ç×»K÷ C a]çãX %çHçTö EõÌ[ý×»K÷, ^×V åEõ= %ç]çÌ[ý QöçEõ £ãX VÌ[ýLç FÇã_ åVÌ^, Töã[ý %ç×] å\öTöãÌ[ý YÒã[ý` EõÌ[ý[ý C %ç]Ì[ýç AEõaㆠ[ýãa FçCÌ^ç-VçCÌ^ç EõÌ[ý[ý*'' (YÒEõç×`Tö [ýçEõî 3:20, YÊ: 414) <`ŸÌ[ýäEõ [ýî×NþGTö\öçä[ý %ç]çäVÌ[ý =Y_׍ù EõÌ[ýçÌ[ý YäU AEõ ×[ý`ç_ C mÌ[ýÓTöYÉSï YÒ×Tö[ýµùEõTöç cý_-<`ŸÌ[ý åEõ A[ýe ×Tö×X %ç]çäVÌ[ý LXî ×Eõ EõäÌ[ýäK÷X åa ×[ýbäÌ^ %ç]çäVÌ[ý %pûTöç* Töçc÷O XTÇöX ×XÌ^ä]Ì[ý ]çWýîä] <`ŸÌ[ý %ç]çäVÌ[ý EõçäK÷ [ýîçFîç-×[ýä`ÀbS EõäÌ[ý [ýÇ×MõäÌ^äK÷X å^, ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]çWýîä] %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† [ýî×NþGTö a+Eïõ GäQÍö TÇö_äTö Yç×Ì[ý* Ac÷O YÇØ™öäEõÌ[ý YÊœöçmä_ç åUäEõ %çY×X %ç×[ý›õçÌ[ý EõÌ[ýäTö YçÌ[ýä[ýX å^ ×Eõ\öçä[ý AEõ]çy ^Ý£c÷O YçäÌ[ýX YçY lù]ç EõÌ[ýäTö, ×Tö×Xc÷O YçäÌ[ýX VçX EõÌ[ýäTö LÝ[ýäXÌ[ý »JÉôQÍöçÜ™ö =ä`î, cýÖVäÌ^Ì[ý aÇF-`ç×Ü™ö ×Tö×Xc÷O ×VäTö YçäÌ[ýX A[ýe %ç]çäVÌ[ý ]äWýî Y×Ì[ý[ýTöÛX %çXçÌ[ý lù]TöçC ×Tö×X AäX ×VäTö YçäÌ[ýX* %çWýîç×±ÁEõ YäU »Jô_çÌ[ý EõçäL %çYXçäEõ açcýç^î EõÌ[ýçÌ[ý EõUç å\öä[ýc÷O Ac÷O XTÇöX ×XÌ^]äEõ açLçäXç cýäÌ^äK÷* AÌ[ý ]äWýî Ì[ýäÌ^äK÷ »JôçÌ[ý×»RôO YçPö-^ç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+EïõäEõ =Y_׍ù EõÌ[ýäTö C TöçäEõ GäQÍö åTöç_çÌ[ý LXî YÌ[ý[ýTöÛÝ YVälùY ×XäTö %çYXçäEõ açcýç^î EõÌ[ýä[ý*


ç#Óö ˛õ%hflܲ Y×[ýy `çØ—öGжšö


XTÇöX ×XÌ^ã]Ì[ý YVm×_ ×_×\öe [ýçc÷Oã[ý_-AÌ[ý c÷OeãÌ[ýLÝ ae•õÌ[ýS åUãEõ GÊc÷ÝTö* copyright © 1978, 2007 Biblica Inc.TM Used by permission. All rights reserved worldwide

""<`ŸÌ[ýãEõ [ýî×NþGTö\öçã[ý LçXç'',

A[ýe

copyright © 1968-2010 Bright Media Foundation; ""FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX'', copyright © 1984-2010 CCCI. All rights reserved This edition first published in 2011 Reprinted 2012, 2013

×]×QöÌ^ç aç\ËöÛ EõTÊöÛEõ YÒEõç×`Tö www.mediaserve.org

ISBN 978-1-906389-19-2 Bengali Printed in India


YÒØ™öç[ýXç AãEõ[ýçãÌ[ý YÒU] åUãEõc÷O [ýçc÷Oã[ý_ aã[ýïç¬Jô ×[ýyÔÝTö YÇØ™öEõ* ]çX[ý c÷O×Töc÷çåa a[ýä»JôãÌ^ %×WýEõ Y×PöTö YÇØ™öEõ c÷_ [ýçc÷Oã[ý_* LGãTöÌ[ý YÒ×Tö×»RôO ålùäyÌ[ý ]çXÇb LÝ[ýãXÌ[ý Eõ×PöX YÒ` C a]aîçmã_çÌ[ý aãÜ™öçbLXEõ =wøÌ[ý YçCÌ^çÌ[ý LXî [ýçc÷Oã[ýå_ VÊ×rôYçTö EõãÌ[ý* [ýçc÷Oã[ýã_Ì[ý [ýçSÝ TöçãVÌ[ý LÝ[ýXãEõ %çãÌ[ýç %Uï[ýc÷ EõãÌ[ý åTöçã_* ×EõÜ™Çö [ýçc÷Oã[ý_ LÝ[ýãXÌ[ý åHçÌ[ý %µùEõçÌ[ý]Ì^ %[ýØšöçÌ^ =wøÌ[ý åVCÌ^çÌ[ý açWýçÌ[ýS YÇØ™öãEõÌ[ý æ»JôãÌ^C %×WýEõ ×Eõ»KÇ÷* [ýçØ™ö×[ýEõc÷O [ýçc÷Oã[ý_ c÷_ AEõ a+ÉSï GÐÜšöçGçÌ[ý ^ç ]çXÇãbÌ[ý =YEõçãÌ[ýÌ[ý LXî AEõ æYÒÌ[ýSçVçÌ^Eõ [ýçTöÛç, %\ÉöTöYÉ[ýï Eõç[ýî C GÝTö C \öç[ý[ýçSÝÌ[ý ]ãTöç &rô [ýçSÝãTö YÉSï A[ýe %çãÌ[ýç &rôÌ[ýÖãY ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]Wýî ×VãÌ^ Ø‘öÌ^e <`ŸÌ[ý Ac÷O YÊ×U[ýÝãTö ×Eõ\öçã[ý Aã_X TöçÌ[ý ×[ý[ýÌ[ýS ×[ý[ýÊTö c÷ãÌ^ä»K÷* XTÇöX ×XÌ^] c÷_ [ýçc÷Oã[ýã_Ì[ý åac÷O %e` å^FçãX ^Ý£ FÐÝärôÌ[ LGãTö UçEõçEõç_ÝX LÝ[ýXEõç×c÷XÝ, FÐÝrôWýã]ïÌ[ý aÉ»JôXçÌ[ý [ýSïXç C YÒçTöî×c÷Eõ LÝ[ýX V`ïãXÌ[ý EõUç [ýîNþ c÷ãÌ^ä»K÷* AÌ[ý ×[ý×\ö~ \öçG Ì[ýãÌ^æ»K÷, Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý å_FEõãVÌ[ý åEõ=c÷O ×XLØ‘ö WýçÌ[ýSç åYçbS EõãÌ[ýX ×X* å_FãEõÌ[ýç [ýçÌ[ý[ýçÌ[ý %ç]çãVÌ[ý ]ãX Eõ×Ì[ýãÌ^ ×VãÌ^ä»K÷X Ø‘öÌ^e <`ŸÌ[ý TöçãVÌ[ýãEõ å_FçÌ[ý LXî æYÒÌ[ýSç LÇ×GãÌ^ä»K÷X C ×XV`ïX åV×FãÌ^ä»K÷X* Ac÷O ×[ýã`b ae•õ[Ì ýS×»RôO a]Ø™ö ac÷L ae•õ[Ì ýãSÌ[ý ]ãWýî AEõ×R» ô*O A×»RôO `Œac÷EõçãÌ[ý %XÇ[ýçãVÌ[ý [ýVã_ %Uï C ×[ý»JôçÌ[ý %XÇaçãÌ[ý %XÇ[ýçV Eõ[Ì ýç c÷ã^Ì ä»K÷* AÌ[ý ]çãX c÷_ Ac÷O å^ å^]X %ç]Ì[ýç %ç]çãVÌ[ý YÒ[ýçV[ýçãEõîÌ[ý %×\ö[ýî×NþãEõ YÒEõç` Eõ×Ì[ý* ^Tö %çY×X YQÍöã[ýX %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýãXÌ[ý =ã`î C Töç[Ì ý %UïaEõ_ C <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×XÌ^] %çY×X \öç_\öçã[ý [ýÇMõãTö YçÌ[ýã[ýX* Ac÷O YÒTöîç`ç ×XãÌ^ %ç]Ì[ýç Y×QÍö å^X aÇa]ç»JôçÌ[ý åUãEõ <`ŸÌ[ý %ç]çãVÌ[ý açãU EõUç [ýå_X* åac÷O Y×[ýy %ç±Áç ×^×X Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý å_FEõãVÌ[ý æYÒÌ[ýS EõãÌ[ýä»K÷X C AÌ[ý %XÇ[ýçVEõãVÌ[ý aç]Uïî ×VãÌ^ä»K÷X ^çãTö %çYXçÌ[ý å[ýçMõçÌ[ý LXî TöçÌ[ýç açc÷ç^î EõãÌ[ýX* %çÌ[ý ^×V Ac÷O pûçX %çYXçãEõ Ac÷O ×`lùçXÇaçãÌ[ý »Jô_ãTö [ýç [ýî[ýc÷çÌ[ý EõÌ[ýãTö æYÒÌ[ýSç åVÌ^ Töçc÷ã_ AÌ[ý Y×Ì[ýSç] c÷ã[ý AEõ Y×Ì[ý[ýTöÛX`Ý_ LÝ[ýX C a]ʈù`ç_Ý %XÇ\Éö×Tö*


aÉ»JôÝYy <`ŸÌ[ýãEõ [ýî×NþGTö\öçã[ý LçXç

XTÇöX ×XÌ^] [ýc÷OãÌ^Ì[ý Xç]

YÊœöç

]îçUÇ ]çEïõ _ÉEõ LX æYÒ×Ì[ýTöãVÌ[ý EõçãLÌ[ý ×[ý[ýÌ[ýS åÌ[ýç]çX 1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 2Ì^ Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX Gîçå_×aÌ^çX A×ZõaÝÌ^çX ×Zõ×_YÝÌ^çX Eõ_aÝÌ^çX 1] åUbçã_çXÝÌ^çX 2Ì^ åUbçã_çXÝÌ^çX 1] ×»RôO]×U 2Ì^ ×»RôO]×U »RôOçc÷O»RôOçaË Zõçc÷Oã_]X ×c÷[ýÐÓ åL]Ëa

1 53 88 147 189 243 269 294 311 321 329 335 341 346 349 355 360 363 365 383

(]×U) (]çEïõ) (_ÉE)õ (å^çc÷X) (æYÒ×Ì[ýTöãVÌ[ý Eõç^ïî) (åÌ[ýç]ÝÌ^) (1 Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^) (2 Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^) (Gç_çTöÝÌ^) (c÷O×ZõbÝÌ^) (×Zõ×_YÝÌ^) (Eõ_aÝÌ^) (1 ×Ub_XÝEõÝÌ^) (2 ×Ub_XÝEõÝÌ^) (1 TöÝ]×UÌ^) (2 TöÝ]×UÌ^) (TöÝTö) (×Zõ_Ý]X) (c÷O[ýÐÝÌ^) (^çãEõç[ý)


[ýc÷OãÌ^Ì[ý Xç]

YÊœöç

1] ×Y»RôOçÌ[ý 2Ì^ ×Y»RôOçÌ[ý 1] LX 2Ì^ LX 3Ì^ LX LÇQö YÒEõç×`Tö [ýçEõî

388 395 399 405 406 408 410

(1 ×YTöÌ[ý) (2 ×YTöÌ[ý) (1 å^çc÷X) (2 å^çc÷X) (3 å^çc÷X) (×^cÉ÷Vç) (YÒEõç×`Tö [ýçEõî)

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX YÒU] YçPö : ×¥TöÝÌ^ YçPö : TÊöTöÝÌ^ YçPö : »JôTÇöUï YçPö :

aÉ»JôXç <`ŸãÌ[ýÌ[ý æYÒã]Ì[ý %×\öpûTöç `×NþÌ[ý =da FÐÝärôãTö [ýÊ׈ù YçCÌ^ç

435 443 451 459


<`ŸÌ[ýäEõ [ýî×NþGTö\öçä[ý LçXç [ýçØ™öä[ýÌ[ý Ac÷O Yç×Uï[ý LGd å^\öçä[ý YVçUï×[ýVîçÌ[ý ×XÌ^]çXÇ^çÌ^Ý »Jô_äK÷ ×PöEõ åac÷O\öçä[ýc÷O %çYXçÌ[ý aä† <`ŸäÌ[ýÌ[ý a+EïõC Y×Ì[ý»Jôç×_Tö cýä¬K÷ ×EõK÷Ç %çWýîç×±ÁEõ ×XÌ^] ¥çÌ[ýç*

YÒU] ×XÌ^] <`ŸÌ[ý %ç]çäVÌ[ý \öç_[ýçäaX A[ýe %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý LXî ×Tö×X adzVÌ[ý AEõ Y×Ì[ýEõ”Xç %ç]çäVÌ[ý ×VäÌ^äK÷X* (YÒa†äEõ %[ý`îc÷O TöçÌ[ý [ýçc÷Oä[ý_×\ö×wEõ YÒa† %XÇ^çÌ^Ý YçPö EõÌ[ýäTö cýä[ý* %çYXçäVÌ[ý aÇ×[ýWýçÌ[ý LXî [ýçc÷Oä[ýä_Ì[ý YVm×_Ì[ý aä† ×X×Vïrô YÊœöç aeFîç åVCÌ^ç cý_*) <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] EõçÌ[ýS <`ŸÌ[ý LGTöãEõ ATö \öç_[ýçaã_X, å^ TgöçÌ[ý AEõ]çy YÇyãEõ VçX EõÌ[ýã_X, å^X å^ TgöçãEõ ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý åa ×[ýXrô Xç c÷Ì^ ×EõÜ™Çö `ç`ŸTö LÝ[ýX YçÌ^* (LX 3:16, YÊœöç 151) <`ŸäÌ[ýÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç (FÐÝrô [ý_äK÷X) %ç×] Aãa×»K÷ å^X ]çXÇb `ç`ŸTö LÝ[ýX YçÌ^, %çÌ[ý Töç Y^ïçŠ Y×Ì[ý]çãSc÷O YçÌ^ (^çãTö LÝ[ýX Y×Ì[ýYÉSï C %Uï[ýc÷ c÷Ì^) (LX 10:10, YÊ: 167)* %×WýEõçe` ]çXÇb LÝ[ýX C %UïYÉSï LÝ[ýãXÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç, åEõX? EõçÌ[ýS ...

ix


x

LÝ[ýX YÇØ™öEõ

×¥TöÝÌ^ ×XÌ^] %ç]Ì[ýç YçYÝ, Töçc÷O <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ ×[ý׬K÷~ cýäÌ^ åG×K÷* åac÷OLXîc÷O %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý LXî <`ŸäÌ[ýÌ[ý å^ åYÒ] C Y×Ì[ýEõ”Xç Töç %ç]Ì[ýç LçXäTö C TöçÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý Xç* %ç]Ì[ýç YçYÝ ""aEõã_c÷O YçY Eõã[Ì ýäK» ÷ C <`Ÿã[Ì ý[Ì ý åGìÌ[ýã[ýç#_ %çV`ïJ» ôÉ îT c÷ã^Ì ä»K÷'' (åÌ[ýç]çX 3:23, YÊ: 248)* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý\öç×GTöç EõÌ[ýçÌ[ý LXîc÷O %ç]çäVÌ[ý aÊ×rô EõÌ[ýç cýäÌ^×K÷_, ×EõÜ™Çö %ç]çäVÌ[ý AEõmgäÌ^×], %[ýçWýîTöç C åØ‘ö¬K÷ç»Jôç×Ì[ýTöçÌ[ý LXîc÷O %ç]Ì[ýç ×XäLäVÌ[ý c÷O¬K÷ç]Tö »Jôä_×K÷ Zõä_ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý a+Eïõ C acý\öç×GTöç Xrô cýäÌ^ åGäK÷* %ç]çäVÌ[ý Ac÷O åØ‘ö¬K÷ç [ýç Ø‘öçWýÝXä»JôTöç awøç ^çÌ[ý é[ý×`rôî cý_, a[ý [ýîçYçäÌ[ý ×[ýäÅVÐçcý EõÌ[ýçÌ[ý a×yÔÌ^ ]äXç\öç[ý [ýç YäÌ[ýçlù DVçaÝXî [ýç ×X×[ýïEõçÌ[ý ]äXç\öç[ý-AäEõc÷O [ýçc÷Oä[ýä_ YçY [ýä_ %×\ö×cýTö EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷* %ç]Ì[ýç ×[ý׬K÷~ cýäÌ^ åG×K÷ ""YçãYÌ[ý Yç×Ì[ý`Ò×]Eõ c÷_ ]ÊTÇöî, ×EõÜ™Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý EõÌ[ýÓSçÌ[ý VçX, %ç]çãVÌ[ý YÒ\Çö ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]çWýîã] `ç`ŸTö LÝ[ýX'' (<`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ %ç×±ÁEõ ×[ý׬K÷~Töç) (åÌ[ýç]çX 6:23, YÊ: 253)* Y×[ýy <`ŸÌ[ý Ac÷O K÷×[ýäTö åVFçäXç cýäÌ^äK÷ å^, <`ŸÌ[ý Y×[ýy A[ýe %ç]Ì[ýç YçYÝ* Töçc÷O <`ŸÌ[ý C %ç]çäVÌ[ý ]äWýî AEõ ×[ý`ç_ [ýî[ýWýçX <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ %ç]çäVÌ[ý ×[ý׬K÷~ EõäÌ[ý åÌ[ýäFäK÷* AFçäX TöÝÌ[ý ×»JôcýÔm×_Ì[ý ]äWýî ×VäÌ^ å[ýçMõçäXç cýä^Ì äK÷ å^, %ç]Ì[ýç %ç]çäVÌ[ý ×XäLäVÌ[ý å»Jôrôç^Ì , å^]X-ad LÝ[ýX^çYX, ad V`ïX [ýç Wý] ï×[ý`ŸçäaÌ[ý ]äWýî ×VäÌ^ ×XÌ[ýÜ™öÌ[ý <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý YÒç»JÇô^ï]Ì^ LÝ[ýXäEõ YçYÝ ]çXÇb _ç\ö EõÌ[ýçÌ[ý å»Jôrôç EõäÌ[ý »Jôä_×K÷* TÊöTöÝÌ^ ×XÌ^ä]Ì[ý ]äWýî ×VäÌ^ [ýîçFîç EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷, <`ŸÌ[ý C ]çXÇäbÌ[ý ]äWýîEõçÌ[ý Ac÷O ×[ý`ç_ [ýî[ýWýçX åHç»Jôç[ýçÌ[ý AEõ]çy YU C Yˆù×Tö cý_...


<`ŸÌ[ýãEõ [ýî×NþGTö\öçã[ý LçXç xi

TÊöTöÝÌ^ ×XÌ^] YçY åUäEõ %ç]çäVÌ[ý =ˆùçäÌ[ýÌ[ý LXî <`ŸÌ[ý-×XWýïç×Ì[ýTö AEõ]çy YU cýä_X ^Ý£ FÐÝrô* AEõ]çy ^Ý£Ì[ý ]çWýîä]c÷O <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] A[ýe %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý LXî TgöçÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç %ç]Ì[ýç LçXäTö Yç×Ì[ý* %ç]çäVÌ[ý Y×Ì[ý[ýäTöÛ ^Ý£ ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõäÌ[ý×K÷ä_X ""×EõÜ™Çö %ç]Ì[ýç ^FX YçYÝ ×»K÷_ç] TöFX <`ŸÌ[ý %ç]çãVÌ[ý =ˆùçãÌ[ýÌ[ý LXî ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõÌ[ýãTö FÐÝrôãEõ Yç×PöãÌ^ %ç]çãVÌ[ý YÒ×Tö TgöçÌ[ý ]c÷çäYÒ] YÒV`ïX EõÌ[ýã_X'' (åÌ[ýç]çX 5:8, YÊ: 250)* ^Ý£ ]ÊTÇöîäEõ LÌ^ EõäÌ[ýäK÷X ""FÐÝrô %ç]çãVÌ[ý YçãYÌ[ý LXî YÒçS ×Vã_X* TgöçãEõ Eõ[ýÌ[ý åVCÌ^ç c÷ãÌ^×»K÷_ %çÌ[ý \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý \ö×[ýbî¥çSÝ %XÇaçãÌ[ý ]ÊTÇöîÌ[ý YÌ[ý ×TöX ×VãXÌ[ý ×VX ×Tö×X Eõ[ýÌ[ý åUãEõ LÝ×[ýTö c÷ãÌ^ =Pöã_X* ×Y»RôOçÌ[ý TgöçãEõ åVãF×»K÷ã_X, YãÌ[ý [ýçãÌ[ýçLX ×`ãbîÌ[ý aEõã_c÷O TgöçãEõ åVãFX* AÌ[ýYÌ[ý ×Tö×X AEõaㆠYgç»Jôã`çÌ[ý CYÌ[ý a]×[ý`ŸçaÝ \öçc÷OãEõ åVFç ×Vã_X...'' (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 15:3-6, YÊ: 290)* <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ ^ç[ýçÌ[ý LXî ×Tö×Xc÷O AEõ]çy YU ^Ý£ TgöçãEõ [ý_ã_X, ""%ç×]c÷O YU - cg÷îç, %ç×]c÷O aTöî C LÝ[ýX* %ç]çÌ[ý ]çWýîå] Xç åGã_ åEõ= ×YTöçÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö YçãÌ[ý Xç'' (LX 14:6, YÊ: 175)* Ac÷O K÷×[ýäTö åVFçäXç cýäÌ^äK÷ å^, <`ŸÌ[ý C ]çXÇäbÌ[ý <`ŸÌ[ý ]äWýîEõçÌ[ý å^ [ýî[ýWýçX [ýç ×[ý׬K÷~Töç Töç <`ŸÌ[ý HÇ×»JôäÌ^ ×VäÌ^äK÷X TgöçÌ[ý YÇy ^Ý£ FÐÝrôãEõ %ç]çäVÌ[ý YçäYÌ[ý ^Ý£ YÒçÌ^׸JôwØ‘öÌ[ýÖY cýäÌ^ yÇÔä` YÒçS ×[ýaLïX åVCÌ^çÌ[ý H»RôOXçÌ[ý ]çWýîä]* ]çXÇb

Ac÷O ×TöX×»RôO ×XÌ^] a¶‘öäµù pûçTö cýCÌ^ç»RôOçc÷O ×EõÜ™Çö ^äUrô XÌ^...


xii

LÝ[ýX YÇØ™öEõ

»JôTÇöUï ×XÌ^] %ç]çäVÌ[ý YÒäTöîEõäEõ [ýî×NþGTö\öçä[ý %[ý`îc÷O ^Ý£ FÐÝrôãEõ %ç]çäVÌ[ý ]Ç×NþVçTöç C YÒ\Çö [ýä_ GÐcýS EõÌ[ýäTöc÷O cýä[ý, Töä[ýc÷O AEõ]çy %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C %ç]çäVÌ[ý LXî TgöçÌ[ý åYÒä]Ì[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö YçÌ[ý[ý* %ç]çäVÌ[ý %[ý`îc÷O FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö cýä[ý ""^TöLX TgöçãEõ GÐc÷S EõãÌ[ý×»K÷_, A]X×Eõ ^çÌ[ýç TgöçÌ[ý Xçã] ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý TgöçãVÌ[ý ×Tö×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX c÷[ýçÌ[ý %×WýEõçÌ[ý ×Vã_X'' (LX 1:12, YÊ: 147)* ×[ý`ŸçäaÌ[ý ]çWýîä] FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö cýä[ý ""TgöçÌ[ý VÌ^çÌ[ý mãSc÷O åTöç]Ì[ýç FÐÝärôÌ[ý CYÌ[ý ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý ]Ç×Nþ åYãÌ^»K÷, %çÌ[ý åac÷O ×[ý`Ÿça åTöç]çãVÌ[ý ×XãLãVÌ[ ]Wýî åUãEõ =dY~ c÷Ì^ ×X, ×EõÜ™Çö Töç <`ŸãÌ[ýÌ[ý VçX* Y×Ì[ýyçS å^ %ç]çãVÌ[ý adEõã]ïÌ[ý YÇÌ[ý›õçÌ[ý Töç XÌ^, Töçc÷O AÌ[ý LXî åEõ= G[ýï EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç'' (A×ZõaÝÌ^çX 2:8-9, YÊ: 323)* %ç]Ì[ýç ^FX FÐÝrôãEõ GÐcýS Eõ×Ì[ý, TöFX %ç]Ì[ýç AEõ XTÇöX LäX½Ì[ý %×\öpûTöç _ç\ö Eõ×Ì[ý (YçPö EõÌ[ýÓX: LX 3:1-8, YÊ: 150, 151)* %ç]Ì[ýç FÐÝrôãEõ GÐcýS Eõ×Ì[ý TöçgÌ[ý [ýî×NþGTö %ç]Ü—öãSÌ[ý ]çWýîä] (FÐÝrô [ý_äK÷X) ""åVF, %ç×] VÌ[ýLçÌ[ý aç]ãX VñçÅ×QÍöãÌ^ %ç×»K÷ C a]çãX %çHçTö EõÌ[ý×»K÷, ^×V åEõ= %ç]çÌ[ý QöçEõ £ãX VÌ[ýLç FÇã_ åVÌ^, Töã[ý %ç×] å\öTöãÌ[ý YÒã[ý` EõÌ[ý[ý C %ç]Ì[ýç AEõaㆠ[ýãa FçCÌ^ç-VçCÌ^ç EõÌ[ý[ý'' (YÒEõç×`Tö [ýçEõî 3:20, YÊ: 414)* FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýçÌ[ý %Uï ×XäLÌ[ý ×VEõ åUäEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý ×VäEõ ×ZõäÌ[ý %çaç (%XÇTöçYÌ) A[ýe ×Tö×X %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäX Aäa %ç]çäVÌ[ý lù]ç EõÌ[ýçÌ[ý ]çWýîä] %ç]çäVÌ[ý å^ WýÌ[ýäXÌ[ý ]çXÇäb Y×Ì[ýSTö EõäÌ[ý TÇö_äTö »JôçX-åac÷O a]Ø™ö ×[ýbÌ^»RôOçÌ[ý YÒ×Tö %ç]çäVÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöç pûçYX EõÌ[ýç* £WýÇ cýÖVÌ^ C ]×Ø™öä›õÌ[ý [ýÇ׈ù[ýÊ×wÌ[ý ]çWýîä], ^Ý£ FÐÝrô <`ŸäÌ[ýÌ[ý YÇy A[ýe ×Tö×X yÇÔä` %ç]çäVÌ[ý LXî YÒçS ×[ýaLïX ×VäÌ^äK÷X - A»RÇôOEÇõ Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýçc÷O ×EõÜ™Çö ^äUrô XÌ^* ×Eõ¶‘öç A [ýîçYçäÌ[ý ]äXÌ[ý =Uç_-YçUç_ %çä[ýäGÌ[ý %×\öpûTöçC ^äUrô XÌ^* ×[ý`Ÿça - %Uïçd ^ç


<`ŸÌ[ýãEõ [ýî×NþGTö\öçã[ý LçXç xiii

]çXÇäbÌ[ý %Ü™öäÌ[ýÌ[ý [ýîçYçÌ[ý [ýç ^ç TöçÌ[ý c÷O¬K÷çWýÝX åEõ[ý_]çy TöçÌ[ý ¥çÌ[ýçc÷O %ç]Ì[ýç ^Ý£ FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý* Ac÷O K÷×[ýäTö åVFçäXç VÇä»RôOç [ýÊwø VÇ'WýÌ[ýäXÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý YÒTöÝEõ: ×XäLÌ[ý c÷O¬K÷ç]Tö LÝ[ýX^çYX: ×X ×X - "%ç×]' AFçäX ×aecýçaäX =Y×[ýrô - FÐÝrô LÝ[ýäXÌ[ý [ýÊäwÌ[ý [ýçc÷OäÌ[ý %[ýØšöçX EõÌ[ýäK÷X - %ç]çÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ^ç[ýTöÝÌ^ Ø‘öçUï, »JôçCÌ^ç YçCÌ^ç a[ý ×EõK÷ÇäEõc÷O %ç]çÌ[ý "%ç×]Tö'-c÷O »Jôç_çÌ^ - YÒçÌ^`c÷O ^çÌ[ý Zõ_ cý_, ×[ý[ýçV-Eõ_cý, ×[ý`Ê…_ç A[ýe cýTöç`ç l

FÐÝrô-×X\öÛÌ[ý LÝ[ýX: - FÐÝrô LÝ[ýäXÌ[ý [ýÊäwÌ[ý åEõä³VÒ A[ýe LÝ[ýäXÌ[ý ×aecýçaäX =Y×[ýrô ×X ×X - "%ç×]' AFçäX FÐÝärôÌ[ý %çXÇGTöî Ø‘öÝEõçÌ[ý EõäÌ[ýäK÷ - AFçäX LÝ[ýäXÌ[ý a[ý EõçLEõ]ï FÐÝrôc÷O Y×Ì[ý»Jôç_Xç EõÌ[ýäK÷X, ^çÌ[ý Zõ_ cý_, <`ŸäÌ[ýÌ[ý Y×Ì[ýEõ”XçÌ[ý aä† AEõ a]XŸÌ^ åÌ[ýäF »Jô_ç AEõ LÝ[ýX AÌ[ý ]äWýî åEõçX [ýÊw»RôOç a[ýä»JôäÌ^ \öç_\öçä[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýãXÌ[ý YÒ×TöÌ[ýÖY? l

AÌ[ý ]äWýî åEõçX [ýÊw»RôOçäEõ %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX GÐcýS EõÌ[ýäTö »JôçX? ×[ý`Ÿçäa YÒçUïXç EõÌ[ýçÌ[ý ]çWýîä] %çY×X AFXc÷O FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX* YÒçUïXç cý_ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† EõUç [ý_ç* <`ŸÌ[ý å^äcýTÇö %çYXçÌ[ý %Ü™öÌ[ýäEõ &rô åVFäTö YçX Töçc÷O ×Tö×X %çYXçÌ[ý ]ÇäFÌ[ý =¬»Jôç×Ì[ýTö [ýçEõîmä_ç ×XäÌ^ FÇ[ý AEõ»RôOç ]çUç Hç]çX Xç; EõçÌ[ýS ×Tö×X a[ýïVç %çYXçÌ[ý %Ü™öÌ[ýäEõ å[ý×` mÌ[ýÓTö åVX* Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý AEõ»RôOç YÒçUïXç XÝä»Jô =ä{F EõÌ[ýç cý_: ""åcý YÒ\Çö ^Ý£, åTöç]çäEõ %ç]çÌ[ý YÒäÌ^çLX* %ç]çÌ[ý YçäYÌ[ý LXî TÇö×] yÇÔä` YÒçS ×[ýaLïX ×VäÌ^K÷ [ýä_ åTöç]çÌ^ WýXî[ýçV* %ç]çÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý


xiv

LÝ[ýX YÇØ™öEõ

VÇÌ^çÌ[ý FÇä_ %ç×] åTöç]çäEõ %ç]çÌ[ý yçSEõTöÛç C YÒ\Çö [ýä_ GÐcýS EõÌ[ý_ç]* %ç]çÌ[ý YçäYÌ[ý lù]ç C %ç]çäEõ %XÜ™ö LÝ[ýX VçX EõÌ[ýçÌ[ý LXî åTöç]çÌ^ WýXî[ýçV ×Vc÷O YÒ\Çö* %ç]çÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ×aecýçaäX TÇö×] %çäÌ[ýçcýS EõÌ[ý* TÇö×] %ç]çäEõ å^-WýÌ[ýäXÌ[ý [ýî×NþÌ[ýÖäY GäQÍö TÇö_äTö »JôçC Töç TÇö×] EõÌ[ý YÒ\Çö*'' Ac÷O YÒçUïXç»RôOç ×Eõ %çYXçÌ[ý cýÖVäÌ^Ì[ý ]äXç[ýçsúçäEõ ×PöEõ]Tö YÒEõç` EõÌ[ýäTö åYäÌ[ýäK÷? ^×V Töç EõäÌ[ý UçäEõ Töçcýä_ AFXc÷O YÒçUïXç»RôOç EõÌ[ýÓX - Töçcýä_c÷O FÐÝrô TgöçÌ[ý YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ]Tö %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX %çaä[ýX* Ac÷O ×X[ýµù×»Rô Bill Bright Ì[ý×»JôTö Four Spiritual Laws ("»JôçÌ[ý×»RôO %ç×±ÁEõ ×[ý×Wý') Xç]Eõ YÇ×Ø™öEõç c÷c÷OãTö GÊcýÝTö*


1

]îçUÇ ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý [ýe` Y×Ì[ý»JôÌ^ %îç[ýÐçc÷ç] C Ì[ýçLç åQö×\öãQöÌ[ý [ýe`WýÌ[ý ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý YÉ[ýïYÇÌ[ýÓãbÌ[ý Xçã]Ì[ý Töç×_Eõç: 2 %îç[ýÐçc÷çã]Ì[ý æ»K÷ã_ %çc÷OLîçEËõ, %çc÷OLîçãEõÌ[ý æ»K÷ã_ åLEõ[ýý, åLEõã[ýÌ[ý æ»K÷ã_ LÇQöç C TgöçÌ[ý \öçc÷OÌ[ýç, 3 LÇQöçÌ[ý æ»K÷ã_ åYãÌ[ýLË C åLÌ[ýç (AãVÌ[ý ]çãÌ^Ì[ý Xç] Töç]Ì[ý ), åYãÌ[ýãLÌ[ý æ»K÷ã_ åc÷LãÌ[ýçX, åc÷LãÌ[ýçãXÌ[ý æ»K÷ã_ AÌ[ýç] , 4 AÌ[ýçã]Ì[ý æ»K÷ã_ %׶ö‚XçV[ý, %׶ö‚XçVã[ýÌ[ý æ»K÷ã_ Xc÷ã`çX, Xc÷ã`çãXÌ[ý æ»K÷ã_ `_ã]çX* 5 `_ã]çãXÌ[ý æ»K÷ã_ å[ýçÌ^çL (AgÌ[ý ]çãÌ^Ì[ý Xç] åÌ[ýc÷ç[ý), å[ýçÌ^çãLÌ[ý æ»K÷ã_ Cã[ýV (AgÌ[ý ]ç Ì[ýÖU), Cã[ýãVÌ[ý æ»K÷ã_ åL×a, 6 åL×aÌ[ý æ»K÷ã_ åQö×\öQö, åQö×\öãQöÌ[ý æ»K÷ã_ `ã_ç]X (×^×X >×Ì[ýãÌ^Ì[ý ×[ýWý[ýç Ø—öÝÌ[ý aÜ™öçX*) 7 `ã_ç]ãXÌ[ý æ»K÷ã_ åÌ[ýc÷ã[ýçÌ^ç], åÌ[ýc÷ã[ýçÌ^çã]Ì[ý æ»K÷ã_ %îç[ýçc÷LO ç, %îç[ýçc÷LO çÌ[ý æ»K÷ã_ %çaç, 8 %çaçÌ[ý æ»K÷ã_ ×^ãc÷ç`çZõ»RôO, ×^ãc÷ç`çZõä»RôOÌ[ý æ»K÷ã_ å^çÌ[ýç], å^çÌ[ýçã]Ì[ý æ»K÷ã_ =×LÌ^ç, 9 =×LÌ^çÌ[ý æ»K÷ã_ å^çU], å^çUã]Ì[ý æ»K÷ã_ Ac÷çL, Ac÷çãLÌ[ý æ»K÷ã_ åc÷ãLEõçÌ^ç, 10 åc÷ãLEõçÌ^çÌ[ý æ»K÷ã_ ]îçXç×a, ]îçXç×aÌ[ý æ»K÷ã_ Aã]çX, Aã]çãXÌ[ý æ»K÷ã_ å^ç×`ÌÌ^ç, 11 å^ç×`ÌÌ^çÌ[ý æ»K÷ã_ ×^Eõ×XÌ^ç C TgöçÌ[ý \öçc÷OÌ[ýç ([ýîç×[ý_ãX c÷O§VÝãVÌ[ý ×X[ýïçaãXÌ[ý a]Ì^ AgÌ[ýç LãX½×»K÷ã_X)* 12 ×^Eõ×XÌ^çÌ[ý æ»K÷ã_ `_Ë»RôOÝãÌ^_ (c÷O×X [ýîç×[ý_ãX c÷O§VÝ ×X[ýïçaãXÌ[ý YÌ[ý LãX½×»K÷ã_X*) a_RôOÝãÌ^ã_Ì[ý æ»K÷ã_ åLÌ[ýÓ[ýçã[[ý_,

1

13 åLÌ[ýÓ[ýçã[[ýã_Ì[ý

æ»K÷ã_ %×[ý=V, %×[ý=ãVÌ[ý æ»K÷ã_ c÷O×_Ì^ç×Eõ], c÷O×_Ì^ç×Eõã]Ì[ý æ»K÷ã_ AãLçÌ[ý, 14 AãLçãÌ[ýÌ[ý æ»K÷ã_ åLQöEõ, åLQöãEõÌ[ý æ»K÷ã_ %ç×F], %ç×Fã]Ì[ý æ»K÷ã_ c÷O×_=V, 15 c÷O×_=ãVÌ[ý æ» K ÷ã_ A×_Ì ^ çLÌ [ ý, A×_Ì ^ çLãÌ [ ýÌ [ ý æ» K ÷ã_ ]wøX, ]wøãXÌ[ý æ»K÷ã_ åLEõ[ý, 16 åLEõã[ýÌ[ý æ»K÷ã_ å^çãbZõ* Ac÷O å^çãbZõ å]Ì[ýÝÌ[ý Ø‘öç]Ý, %çÌ[ý å]Ì[ýÝ ^Ý£Ì[ý ]ç - ^gçãEõ FÐÝrô [ýã_* 17 Ac÷O\öçã[ý %îç[ýÐçc÷ç] åUãEõ åQö×\öQö Y^ïÜ™ö å]ç»RôO æ»Jôç YÇÌ[ýÓb, åQö×\öãQöÌ[ý YÌ[ý åUãEõ [ýîç×[ý_ãX ×X[ýïçaX Y^ïÜ™ö å]ç»RôO æ»Jôç YÇÌ[ýÓb A[ýe ×X[ýïçaãXÌ[ý YÌ[ý åUãEõ FÐÝrô Y^ïÜ™ö å]ç»RôO æ»Jôç YÇÌ[ýÓb* ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý LX½ Eõç×c÷XÝ 18 Ac÷O c÷_ ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý LX½ aeyÔçÜ™ö YÒEÊõTö H»RôOXç»: å^çãbZõ Xçã] AEõ [ýî×NþÌ[ý aㆠ^Ý£Ì[ý ]ç å]Ì[ýÝÌ[ý [ýçGËVçX c÷ãÌ^×»K÷_* åVFç åG_, ×[ýãÌ^Ì[ý %çãG EÇõ]çÌ[ýÝ %[ýØšöçÌ^ å]Ì[ýÝ Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþãTö %Ü™öfaüøç c÷ãÌ^ä»K÷X* 19 TgöçÌ[ý \öç[ýÝ Ø‘öç]Ý å^çãbZõ ×Xœöç[ýçX ad å_çEõ ×»K÷ã_X* Yçä»K÷ å]Ì[ýÝ å_çEõ»Jôãlù _#çÌ^ YäQÍöX Töçc÷O ×Tö×X å]Ì[ýÝãEõ åGçYãX TöîçG EõÌ[ýã[ýX [ýã_ ×PöEõ EõÌ[ýã_X* 20 Aa[ý ×[ýbãÌ^Ì[ý ×»JôÜ™öç ^FX TgöçÌ[ý ]çUçÌ^, åac÷O a]ãÌ^ ×Tö×X AEõ×VX Ø‘öäY åVFã_X AEõ Ø‘öGïVÉTö TgöçÌ[ý Yçã` Aãa VñçÅ×QÍöãÌ^ä»K÷X* åac÷O VÉTö [ý_ä»K÷X, åQö×\öãQöÌ[ý [ýe`WýÌ[ý å^çãbZõ, TÇö×] å]Ì[ýÝãEõ ×[ýãÌ^ EõÌ[ýãTö c÷OTöØ™öTöf EõãÌ[ýç Xç* åVF Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý YÒ\öçã[ýc÷O åa aÜ™öçX-aö[ýç c÷ãÌ^ä»K÷* 21 TöçÌ[ý AEõ×»RôO


]îçUÇ 1:22 2 YÇy aÜ™öçX c÷ã[ý, TöçÌ[ý Xç] TÇö×] ^Ý£ (%Uïçd XC* EõçÌ[ýS åTöç]çÌ[ý ]Wýî åUãEõ AEõLX `çaXEõTöÛç ]Ç×NþVçTöç) åÌ[ýãFç* EõçÌ[ýS ×Tö×X TgöçÌ[ý YÒLçãVÌ[ýãEõ %çaã[ýX, ×Tö×X %ç]çÌ[ý YÒLç c÷OLÌ[ýçãÌ^ã_Ì[ý Yç_Eõ TöçãVÌ[ý YçY åUãEõ ]Ç×Nþ åVã[ýX*'' 22 AãTö c÷ã[ýX*''' \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý ]çWýîã] YÒVwø <`ŸãÌ[ýÌ[ý Ac÷O [ýçSÝ YÉSï 7 TöFX åc÷ãÌ[ýçQö TgöçÌ[ý aㆠAEõçãÜ™ö åVFç EõÌ[ý[ýçÌ[ý c÷ã[ý: 23 åVF, Ac÷O EÇõ]çÌ[ýÝ %Ü™öfaüøç c÷ã[ý* åa AEõ LXî åac÷O åLîç×Tö×[ýïVåVÌ[ý åQöãEõ YçPöçã_X* Ac÷O YÇy aÜ™öçX YÒa[ý EõÌ[ýã[ý, %çÌ[ý åac÷O YÇy aÜ™öçXãEõ açlùçdEõçãÌ[ýÌ[ý a]Ì^ ×Tö×X TgöçãVÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ c÷O¶ö‚çXÇãÌ^_ (%Uïçd ""%ç]çãVÌ[ý aㆠ<`ŸÌ[ý'') [ý_ç åLãX ×Xã_X å^ EõFX TgöçÌ[ýç åac÷O TöçÌ[ýç×»RôO YÒU] åVãF×»K÷ã_X* AÌ[ýYÌ[ý ×Tö×X TgöçãVÌ[ý [ý_ã_X, c÷ã[ý* 24 å^çãbZõ HÇ] åUãEõ =äPö Ø‘öGïVÉãTöÌ[ý EõUç ]ãTöç 8 ""åTöç]Ì[ýç å[ýUã_ãc÷ã] ×GãÌ^ Tö~Tö~ EõãÌ[ý åac÷O å]Ì[ýÝãEõ Ø—öÝÌ[ýÖãY HãÌ[ý %çXã_X* 25 ×EõÜ™Çö TgöçÌ[ý ×`£Ì[ý åFgçL EõÌ[ý* TgöçÌ[ý åVFç åYã_ %ç]çãEõ Aãa aÜ™öçãXÌ[ý (^Ý£Ì[ý) LX½ Xç c÷CÌ^ç Y^ïÜ™ö å^çãbZõ F[ýÌ[ý ×VC å^X %ç×]C TgöçãEõ YÒ×SYçTö LçXçãTö å]Ì[ýÝÌ[ý aㆠac÷[ýça EõÌ[ýã_X Xç* ×X×VÛrô a]ãÌ^ å^ãTö Yç×Ì[ý*'' 9 Ì[ýçLçÌ[ý aㆠaçlùçãTöÌ[ý YÌ[ý åac÷O å]Ì[ýÝÌ[ý YÇy aÜ™öçX c÷ã_ å^çãbZõ TgöçÌ[ý Xç] Ì[ýçFã_X åLîç×Tö×[ýïVÌ[ýç åaFçX åUãEõ å[ý×Ì[ýãÌ^ YQÍöã_X, %çÌ[ý ^Ý£* åVF! åac÷O TöçÌ[ýç×»RôO TgöçãVÌ[ý %çãG %çãG »Jô_ãTö _çG_, %çÌ[ý åac÷O ×`£×»RôO å^FçãX ×»K÷_ åaFçãX YÒ\Çö ^Ý£Ì[ý åFgçãL YÒçä»JôîÌ[ý Aãa Töç ×ØšöÌ[ý c÷ãÌ^ Ì[ýc÷O_* 10 Töçc÷O åVãF TgöçÌ[ýç pûçXÝ [ýî×NþãVÌ[ý %çG]X %çXã³V %ç±Ác÷çÌ[ýç c÷ã_X* åc÷ãÌ[ýçQö Ì[ýçLçÌ[ý Ì[ýçLã±¼öÌ[ý a]ãÌ^ LÇ×QöÌ^ç 11 å^ HãÌ[ý åac÷O ×`£×»RôO C TgöçÌ[ý ]ç å]Ì[ýÝ ×»K÷ã_X YÒãVã`Ì[ý å[ýUã_ãc÷ã] ^Ý£Ì[ý LX½ c÷Ì^* åac÷O HãÌ[ý »RÇôãEõ TgöçÌ[ýç açrôçㆠ×`£×»RôOãEõ YÒ×SYçTö åac÷O a]ãÌ^ YÒç»Jôî åUãEõ EõãÌ^EõLX åLîç×Tö×[ýïV EõÌ[ýã_X* TöçÌ[ýYÌ[ý TgöçãVÌ[ý U×_ åUãEõ åaçXç, pûçXÝ [ýî×Nþ åLÌ[ýÓ`çã_ã] Aãa åFgçL EõÌ[ýãTö aÇG×µù mGËm_ C ]c÷ç]É_î aÇG×µù - ×X^ïça å[ýÌ[ý _çGã_X, 2 ""c÷O§VÝãVÌ[ý å^ XTÇöX Ì[ýçLç LãX½ä»K÷X EõãÌ[ý TgöçãEõ =Yc÷çÌ[ý ×Vã_X* 12 åac÷O Ì[ýçãTö Ø‘öäYÂÌ[ý ×Tö×X åEõçUçÌ^? EõçÌ[ýS YÒçä»JôîÌ[ý %çEõçã` %ç]Ì[ýç ]ãWýî <`ŸÌ[ý TgöçãVÌ[ý åc÷ãÌ[ýçåVÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö ×XãbWý TgöçÌ[ý TöçÌ[ýç åVãF×»K÷, %çÌ[ý TgöçÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýãTö EõÌ[ýã_X, Töçc÷O åLÌ[ýÓ`çã_ã]Ì[ý YãU Xç ×GãÌ^ %Xî Aãa×»K÷*'' YU WýãÌ[ý TgöçÌ[ýç ×XãLãVÌ[ý åVã` ×ZõãÌ[ý åGã_X* 3 Ac÷O EõUç £ãX Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçQö FÇ[ý ×[ý»Jô×_Tö ×]`ãÌ[ý Y_çÌ^X c÷ã_X %çÌ[ý TgöçÌ[ý aㆠaçÌ[ýç åLÌ[ýÓ`çã_ã]Ì[ý å_çEõC =×¥G c÷_* 4 TöFX åc÷ãÌ[ýçQö c÷O§VÝ Wý]ÞÌ^ ãXTöçãVÌ[ý 13 åac÷O åLîç×Tö×[ýïVÌ[ýç ^çCÌ^çÌ[ý YÌ[ý AEõ Ø‘öGïVÉTö åQöãEõ Yç×PöãÌ^ [ý_ã_X, ""FÐÝrô (å]`çc÷OÌ^ç) åEõçUçÌ^ Ø‘öäY å^çãbZõãEõ åVFç ×VãÌ^ [ý_ã_X, ""×`£ C LX½ GÐc÷S EõÌ[ýã[ýX A ×[ýbãÌ^ \öç[ý[ýçVÝÌ[ýç ×Eõ ×Eõ»»KÇ÷ TgöçÌ[ý ]çãEõ ×XãÌ^ ×]`ãÌ[ý Yç×_ãÌ^ ^çC* ^Tö×VX [ýã_ä»K÷X?'' Xç %ç×] åTöç]çãVÌ[ý ×ZõãÌ[ý %çaãTö [ý×_ TöTö×VX 5 TgöçÌ[ýç [ý_ã_X, ""cg÷îç, å[ýUã_ãc÷ã], EõçÌ[ýS åTöç]Ì[ýç åaFçãX åUãEõç, EõçÌ[ýS Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçQö \öç[ý[ýçVÝ ]çc÷OEõç A ×[ýbãÌ^ ×_ãFä»K÷X : ×`£×»RôOãEõ å]ãÌ[ý åZõ_[ýçÌ[ý æ»Jôrôç EõÌ[ýã[ý*'' 14 åac÷O 6 "×EõÜ™Çö TÇö×] LÇQöç åVã`Ì[ý å[ýUã_ãc÷], TÇö×] Ì[ýçãTöc÷O å^çãbZõ ×`£×»RôO C TgöçÌ[ý ]ç å]Ì[ýÝåEõ ×XãÌ^ LÇQöçÌ[ý `çaXEõTöÛçãVÌ[ý åUãEõ åEõçX %eã` lÇùVÐ ×]`Ì[ý åVã` »Jôã_ åGã_X* 15 Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçãQöÌ[ý

2


3

]ÊTÇöî Xç c÷CÌ^ç Y^ïÜ™ö TgöçÌ[ýç åaFçãX UçEõã_X* AãTö \öç[ý[ýçVÝ å^ \ö×[ýbî¥çSÝ EõãÌ[ý×»K÷ã_X, ""%ç×] ×]`Ì[ý åUãEõ %ç]çÌ[ý YÇyãEõ åQöãEõ AãX×»K÷ - Töç YÉSï c÷_*'' Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçQö ×X×[ýï»JôçãÌ[ý ×`£ c÷Töîç EõãÌ[ýX 16 åc÷ãÌ[ýçQö ^FX åVFã_X å^ åac÷O åLîç×Tö×[ýïVÌ[ýç TgöçÌ[ý %çãV` %]çXî EõãÌ[ý »Jôã_ åGä»K÷X TöFX ×Tö×X ålùãY =Pöã_X C éaXî Yç×PöãÌ^ å[ýUã_ãc÷] C TöçÌ[ý %ç`Yçã`Ì[ý %‡ûã_ VÇ'[ý»K÷Ì[ý C TöçÌ[ý Eõ] [ýÌ^ãaÌ[ý ^Tö æ»K÷ã_ ×»K÷_ TöçãVÌ[ý a[ýçc÷OãEõ c÷Töîç EõÌ[ýçã_X* EõçÌ[ýS åac÷O åLîç×Tö×[ýïVÌ[ýç TgöçãEõ [ýã_×»K÷ã_X å^, VÇ'[ý»K÷Ì[ý %çãG TgöçÌ[ýç åac÷O TöçÌ[ýç×»RôO YÒU] åVFãTö YçX* 17 Ac÷O XÊ`ea c÷TöîçEõçã‰øÌ[ý ¥çÌ[ýç \öç[ý[ýçVÝ å^ãÌ[ý]çÌ^çÌ[ý Ac÷O \öç[ý[ýçSÝ YÉSï c÷_: 18 ""Ì[ýç]ç Y{Ý åUãEõ AEõ Ø‘öÌ[ý å`çXç åG_, [ýQÍö EõÌ[ýÓS åac÷O Ø‘öÌ[ý, c÷çc÷çEõçÌ[ý C ×[ý_çãY \öÌ[ýç* åÌ[ýä»Jô_ TgöçÌ[ý aÜ™öçXãVÌ[ý LXî yÔ³VX EõÌ[ýä»K÷X, ×Tö×X ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O açÜ™öXç Yçä¬K÷X Xç, EõçÌ[ýS TöçÌ[ýç å[ýgä»Jô åXc÷O*'' 19 Ì[ýçLç åc÷ãÌ[ýçQö ]çÌ[ýç ^çCÌ^çÌ[ý YÌ[ý YÒ\ÇöÌ[ý AEõ VÉTö ×]`ãÌ[ý å^çãbZõãEõ Ø‘öäY V`ïX ×VãÌ^ [ý_ã_X, 20 ""CPö, Ac÷O ×`£×»RôO C TgöçÌ[ý ]çãEõ ×XãÌ^ c÷OLÌ[ýçãÌ^_ åVã` ×ZõãÌ[ý ^çC, EõçÌ[ýS ^çÌ[ýç Ac÷O ×`£åEõ c÷Töîç EõÌ[ýãTö æ»JôãÌ^×»K÷_ TöçÌ[ýç åEõ= å[ýgä»Jô åXc÷O*'' 21 å^çãbZõ TöFX ^Ý£ C TgöçÌ[ý ]çãEõ ×XãÌ^ c÷OLÌ[ýçãÌ^_ åVã` ×ZõãÌ[ý Aã_X* 22 ×EõÜ™Çö ^FX ×Tö×X £Xã_X XTÇöX å^ Ì[ýçLç c÷ãÌ^ä»K÷ ãa åc÷ãÌ[ýçåQöÌ[ýc÷O æ»K÷ã_ %çÌ[ýãF_çaË, TöFX ×Tö×X åaFçãX ×ZõãÌ[ý å^ãTö \öÌ^ åYã_X* AÌ[ýYÌ[ý %çÌ[ý AEõ Ø‘öäY TgöçãEõ LÇ×QöÌ^çãTö å^ãTö ×XãbWý EõÌ[ýç c÷_, Töçc÷O TgöçÌ[ýç Gîç_Ýã_ ×GãÌ^ XîçLçãÌ[ýU XGãÌ[ý [ýa[ýça EõÌ[ýã_X* 23 AãTö FÐÝärôÌ[ý ×[ýbãÌ^ \öç[ý[ýçVÝÌ[ýç å^ \ö×[ýbî¥çSÝ

]îçUÇ 3:10 EõãÌ[ý×»K÷ã_X Töç YÉSï c÷_ - XîçLç×Ì[ýX, Ac÷O Xçã] ×Tö×X Y×Ì[ý×»JôTö c÷ã[ýX* [ýç׊Øö‚VçTöç LãXÌ[ý åHçbSç TgöçÌ[ýç ^FX XîçLçãÌ[ýãU [ýa[ýça EõÌ[ý×»K÷ã_X, TöFX [ýç׊Øö‚VçTöç LX LÇ×QöÌ^çÌ[ý YÒçÜ™öÌ[ý åUãEõ å[ý×Ì[ýãÌ^ Aãa Ac÷O [ýã_ YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö _çGã_X, 2 ""åTöç]Ì[ýç YçãYÌ[ý YU »K÷çäQÍöçö, <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×VãEõ åZõÌ[ý* åVF, Ø‘öGïÌ[ýçLî Aãa YQÍö_*'' 3 \öç[ý[ýçVÝ %çÌ^LçÌ^ç LãXÌ[ý ×[ýbãÌ^ \ö×[ýbî¥çSÝ EõãÌ[ý×»K÷ã_X* ×Tö×X ×_ãFä»K÷X: ""YÒçÜ™öÌ[ý åUãEõ %ç×] AEõLãXÌ[ý =¬Jô Ì[ý[ý £XãTö Yç׬K÷ : "åTöç]Ì[ýç YÒ\ÇöÌ[ý LXî AEõ×»RôO YU YÒØ™ÇöTö EõÌ[ý* å^ YU ×VãÌ^ ×Tö×X ^çã[ýX Töç a]çX EõÌ[ý*''' 4 LX =ä»RôOÌ[ý å_çã]Ì[ý éTöÌ[ýÝ åYç`çEõ YÌ[ýãTöX, åEõç]ãÌ[ý UçEõTö »Jôç]QÍöçÌ[ý åEõç]Ì[ý[ýµù, Y†Yç_ C [ýX]WýÇ ×»K÷_ TgöçÌ[ý FçVî* 5 åLÌ[ýÓ`çã_], LÇ×QöÌ^ç C LQïöãXÌ[ý %ç`Yçã`Ì[ý å_çEõÌ[ýç YÒçÜ™öãÌ[ý TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ %çaãTö _çG_* 6 %çÌ[ý å_çEõÌ[ýç ^FX TöçãVÌ[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýTö TöFX LX TöçãVÌ[ý LQïöX XVÝãTö [ýçŠçc÷OL EõÌ[ýãTöX* 7 LX ^FX åVFã_X å^ %ãXEõ Zõîç×Ì[ýaÝ C aîçQÇö`Ý [ýç׊ãØö‚Ì[ý LXî TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ %çaä»K÷, TöFX ×Tö×X TöçãVÌ[ý ×TöÌ[ý•õçÌ[ý EõãÌ[ý [ý_ã_X, ""åTöç]Ì[ýç açãYÌ[ý [ýe`WýÌ[ý! %ça~ åyÔçWý åUãEõ ×X›Êõ×Tö Yç[ýçÌ[ý LXî åEõ åTöç]çãVÌ[ý æ»JôTöXç ×V_? 8 [ýç׊åØö‚Ì[ý %çãG A]X EõçL EõÌ[ý ^çãTö YÒ]ç×STö c÷Ì^ å^ åTöç]Ì[ýç a×Töî a×Töî YçãYÌ[ý YU æ»K÷äQÍö»K÷*'' 9 " %ç]Ì [ ýç c÷O § VÝ, %îç[ýÐ ç c÷çã]Ì [ ý [ýe`WýÌ [ ý, %ç]çãVÌ[ý ×Eõ»KÇ÷ c÷ã[ý Xç' - ]ãX EõãÌ[ýçý Xç A EõUç \öç[ý»K÷ [ýã_c÷O åTöç]Ì[ýç YçÌ[ý åYãÌ^ ^çã[ý* åTöç]çãVÌ[ý Ac÷O WýçÌ[ýSçÌ[ý åEõçX ]É_î åXc÷O, EõçÌ[ýS <`ŸÌ[ý Ac÷O YçUÌ[ýmã_çãEõC %îç[ýÐçc÷çã]Ì[ý aÜ™öçãX Y×Ì[ýSTö EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX* 10 AFX YÒ×Tö×»RôO ×XØöõ_ç Gçä»K÷Ì[ý åGçQÍöçÌ^

3


]îçUÇ 3:11 4 <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×[ý»JôçãÌ[ýÌ[ý EÇõQÍÆö_ [ýaçãXç %çä»K÷, TöçãVÌ[ý Aãa [ý__, ""TÇö×] ^×V <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O YÇy Töã[ý Ac÷O åEõä»RôO %çmãX YÇ×QÍöãÌ^ åVCÌ^ç c÷ã[ý* YçUÌ[ýmå_çãEõ Ì[ýÓ×»RôOãTö Y×Ì[ýSTö c÷ãTö [ý_*'' 11 LX [ý_ã_X, ""^çÌ[ýç YçãYÌ[ý LXî %XÇTöŠ 4 ^Ý£ [ý_ã_X, ""Xç, `çäØ—ö å_Fç %çä»K÷, "]çXÇb %ç×] åEõ[ý_ Lã_ TöçãVÌ[ý [ýçŠçc÷OL EõÌ[ý×»K÷, ×EõÜ™Çö åEõ[ý_ Ì[ýÓ×»RôOãTöc÷O [ýgçä»Jô Xç, ×EõÜ™Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý ]ÇF A]X AEõ [ýî×Nþ %çaä»K÷X ×^×X %ç]çÌ[ý åUãEõ ×XfaÊTö [ýçãEõîc÷O [ýgç»Jôã[ý*''' %×WýEõ ]c÷çX, ^gçÌ[ý LÇãTöç [ýc÷O[ýçÌ[ý å^çGîC %ç×] 5 `^Ì TöçX TöFX åLÌ[ýÓ`çã_ã]Ì[ý ]׳VãÌ[ý[Ì ý J» ôÇ QöÍ ç^Ì Xc÷O* ×Tö×X åTöç]çãVÌ[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ C %çmãX ^Ý£ãEõ ×XãÌ^ åG_* 6 åa [ý__, ""XÝä»Jô _ç×ZõãÌ^ [ýçŠçc÷OL EõÌ[ýã[ýX* 12 ×Tö×X `aî åUãEõ TÇöb åMõäQÍö YQÍö åV×F, %çÌ[ý Ac÷\O öçã[ý YÒ]çS EõÌ[ý å^ TÇö×] a×Töî [ýçV åVã[ýX, TÇöb %×X[ýïçS %çmãX YÇ×QÍöãÌ^ åVã[ýX <`Ÿã[Ì ý[Ì ý YÇy*'' EõçÌ[ýS `çäØ—ö %çä»K÷, "<`Ÿ[Ì ý Tgöç[Ì ý VÉTö C `aî åGç_çÌ^ TÇö_ã[ýX* Yç×Pöã^Ì åTöç]çãEõ ×XÌ[ýçYãV [Ì ýçFã[ýX - XÝä»Jô YçUãÌ[ý[Ì ý CYÌ[ý YäQÍö J» ôÉ S×ï [ýJ» ôÉ Sï c÷C^Ì ç åUãEõ Tgöç[Ì ýç åTöç]çÌ^ [Ì ýlùç YÒ\Çö ^Ý£Ì[ý [ýç׊Øö‚ EõÌ[ýã[ýX*''' 13 åac÷O a]Ì^ ^Ý£ Gîç_Ý_ åUãEõ LQïöX XVÝÌ[ý 7 ^Ý£ [ý_ã_X, ""`çäØ—ö AEõUçC å_Fç %çä»K÷ WýçãÌ[ý LãXÌ[ý Eõçä»K÷ [ýç׊ãØö‚Ì[ý LXî åGã_X* å^, "TÇö×] åTöç]çÌ[ý YÒ\Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý YÌ[ýÝlùç EõÌ[ýã[ý 14 LX TgöçãEõ [ýçŠçc÷OL EõÌ[ýãTö »Jôçc÷Oã_X Xç* LX Xç*''' [ý_ã_X, ""A ×PöEõ XÌ^, %ç]çÌ[ýc÷O [ýÌ[ýe %çYXçÌ[ý 8 AÌ[ýYÌ[ý ^Ý£ãEõ `Ì^TöçX AEõ»RôOç =ð»JÇô Yçc÷çäQÍöÌ[ý Eõçä»K÷ [ýçŠçc÷OL c÷CÌ^ç =×»JôTö, %çÌ[ý %çY×X ×Eõ Xç CYÌ[ý ×XãÌ^ åG_ C LGãTöÌ[ý a]Ø™ö Ì[ýçLî C TöçÌ[ý a+V åVFç_* 9 åa [ý__, ""TÇö×] ^×V %ç]çÌ[ý %ç]çÌ[ý Eõçä»K÷ Aãaä»K÷X!'' 15 ^Ý£ [ý_ã_X, ""%ç]çÌ[ý %XÇãÌ[ýçWý, TÇö×] aç]ãX %[ýXTö c÷C C %ç]çÌ^ YÒ×SYçTö EõÌ[ý Töã[ý AFX [Ì ýçLÝ c÷C* EõçÌ[ýS A\öçã[ýc÷O a]Ø™ö Wýç×]ïEõTöç A a[ýc÷O %ç×] åTöç]çÌ^ åV[ý*'' %ç]çãVÌ[ý a+~ EõÌ[ýãTö c÷ã[ý* TöFX LX TgöçãEõ 10 ^Ý£ TöçãEõ [ý_ã_X, ""%ç]çÌ[ý aç]ãX åUãEõ [ýçŠçc÷LO EõÌ[ýã_X*'' VÉÌ[ý c÷C `Ì^TöçX* `çäØ—ö %çä»K÷, "åEõ[ý_ YÒ\Çö 16 [ýç׊ãØö‚Ì[ý YÌ[ý ^Ý£ ^FX L_ åUãEõ =äPö <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ý, TgöçãEõc÷O ]çXî EõÌ[ý*''' Aã_X TöFX TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ %çEõç` =X½ÆNþ c÷ãÌ^ 11 TöFX `Ì^TöçX TgöçÌ[ý aç]ãX åUãEõ »Jôã_ åG_ åG_* %çÌ[ý ×Tö×X åVFã_X <`ŸãÌ[ýÌ[ý %ç±Áç YçÌ^Ì[ýçÌ[ý %çÌ[ý Ø‘öGïVÉTöÌ[ýç Aãa ^Ý£Ì[ý åa[ýç EõÌ[ýã_X* ]ãTöç TgöçÌ[ý CYÌ[ý åXã] %çaä»K÷X* Gîç_Ýã_ £\ö[ýçTöÛç YÒ»JôçÌ[ý 17 %çÌ[ý Ø‘öGï åUãEõ AEõ [ýçSÝ å`çXç åG_, ""c÷O×X %ç]çÌ[ý ×YÒÌ^ YÇy, AgÌ[ý CYÌ[ý %ç×] %TöÝ[ý aÜ™Çörô*'' 12 ^Ý£ ^FX £Xã_X å^ éaXîÌ[ýç LXãEõ WýãÌ[ý ×XãÌ^ åGä»K÷ TöFX ×Tö×X LÇ×QöÌ^ç æ»K÷äQÍö `Ì^TöçãXÌ[ý ¥çÌ[ýç ^Ý£Ì[ý YÌ[ýÝlùç Gîç_Ýã_Ì[ý XîçLçãÌ[ýãU ×ZõåÌ[ý åGã_X* 13 AÌ[ýYÌ[ý AÌ[ýYÌ[ý `Ì^TöçX å^X ^Ý£ãEõ YÌ[ýÝlùç XîçLçãÌ[ýU æ»K÷äQÍö åL[ý_ÇX C XîçŠç_ÝÌ[ý aÝ]çXçÌ[ý EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Töçc÷O ^Ý£ %ç±Áç ¥çÌ[ýç »Jôç×_Tö ]ãWýî Gîç_Ý_ açGãÌ[ýÌ[ý TöÝãÌ[ý EõîçYçÌ[ýXçÌ^Éã] ×GãÌ^ c÷ãÌ^ YÒçÜ™öãÌ[ý Aã_X* 2 AEõ»RôOçXç »Jô×{` ×VX C =Pöã_X* 14 AÌ[ý ¥çÌ[ýç \öç[ý[ýçVÝ %çÌ^LçÌ^çÌ[ý Ì[ýçTö %Xçc÷çãÌ[ý Eõç»RôOçãXçÌ[ý YÌ[ý ^Ý£Ì[ý FÇ[ý ×lùãV \öç[ý[ýçSÝ YÉSï c÷_ : åY_* 3 TöFX åac÷O YÌ[ýÝlùEõ `Ì^TöçX TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ 15 ""LQïöãXÌ[ý %YÌ[ý YçãÌ[ý açGãÌ[ýÌ[ý WýçãÌ[ý

4


5

åL[ý_ÇX C XîçŠç_Ý åV`, %çÌ[ý Gîç_Ýã_Ì[ý »JôQÍöçc÷O, å^FçãX %ãXEõ ×[ýãV`Ý [ýa[ýça EõãÌ[ý* 16 å^FçãX å_çãEõÌ[ýç %µùEõçãÌ[ýÌ[ý ]çãMõ [ýãa×»K÷_, TöçÌ[ýç AEõ ]c÷ç %çã_ç åVFãTö åY_; TöçÌ[ýç ]ÊTÇöîÌ[ý åVå` [ýãa×»K÷_, %çÌ[ý TöçãVÌ[ý CYÌ[ý %çã_çÌ[ý =VÌ^ c÷_*'' 17 AÌ[ýYÌ[ý åUãEõ ^Ý£ YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö UçEõã_X, ""YçãYÌ[ý YU »K÷çäQÍöç, åTöç]Ì[ýç <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ ×ZõãÌ[ý Aa, åVF Ø‘öGïÌ[ýçLî Aãa YäQÍöä»K÷*'' %XÇaçÌ[ýÝ c÷[ýçÌ[ý LXî %çâ¼÷çX 18 AEõ×VX ^Ý£ ^FX Gîç_Ý_ açGãÌ[ýÌ[ý TöÝãÌ[ý å[ýQÍöç׬K÷ã_X TöFX açc÷O]X, ^gçÌ[ý %Xî Xç] ×Y»RôOçÌ[ý C TgöçÌ[ý \öçc÷O %î牘ÆøãEõ åVFãTö åYã_X* TgöçÌ[ýç TöFX açGãÌ[ý Lç_ åZõå_ ]ç»K÷ WýÌ[ý×»K÷ã_X, EõçÌ[ýS TgöçãVÌ[ý åY`ç ×»K÷_ ]ç»K÷ WýÌ[ýç* 19 ^Ý£ TgöçãVÌ[ý åQöãEõ [ý_ã_X, ""åTöç]Ì[ýç %ç]çÌ[ý aㆠAa, åEõ]X EõãÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ý YãU ]çXÇbãEõ %çXãTö c÷Ì^ AFX åUãEõ %ç×] Töç åTöç]çãVÌ[ý å`Fç[ý*'' 20 TgöçÌ[ýç TöFÇ×X Lç_ åZõå_ åÌ[ýãF ^Ý£Ì[ý aㆠ»Jô_ã_X* 21 ×Eõ»KÇ÷ VÉÌ[ý ×GãÌ^ ^Ý£ a]ÇVÐTöÝãÌ[ý åLã[ý×QöÌ[ý VÇc÷O æ»K÷ã_, åL]Ëa C LXãEõ TgöçãVÌ[ý [ýç[ýçÌ[ý aㆠåXìEõçÌ^ [ýãa Lç_ açÌ[ýçãTö åVFã_X* ^Ý£ TgöçãVÌ[ýC TgöçÌ[ý aㆠ^ç[ýçÌ[ý LXî QöçEõã_X* 22 TgöçÌ[ýç TöFÇ×X EõçL [ýµù EõãÌ[ý C TgöçãVÌ[ý [ýç[ýçãEõ æ»K÷äQÍö ^Ý£Ì[ý aㆠ»Jô_ã_X* ^Ý£ XçXç Ì[ýEõ] åÌ[ýçG-[ýîç×Wý \öç_ EõãÌ[ýX 23 Gîç_Ýã_Ì[ý a[ý LçÌ^GçÌ^ HÇãÌ[ý HÇãÌ[ý ^Ý£ c÷O§VÝ ×aXçGGË* ×GãÌ^ `çØ—ö åUãEõ ×`lùç ×Vã_X %çÌ[ý aEõã_Ì[ý Eõçä»K÷ Ø‘öGïÌ[ýçãLîÌ[ý £\ö[ýçTöÛç YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö _çGã_X, %çÌ[ý [ý§ å_çãEõÌ[ý XçXç Ì[ýEõ] åÌ[ýçG[ýîç×Wý \öç_ EõÌ[ýã_X* 24 TgöçÌ[ý Ac÷O a[ý %ã_ì×EõEõ 23* ×aXçGãG c÷O§VÝãVÌ[ý =YçaXçÌ[ý %ç‡û×_Eõ a]çLGÊc÷*

]îçUÇ 5:12 lù]TöçÌ[ý EõUç Gîç_Ýã_Ì[ý aÝ]ç »K÷ç×QÍöãÌ^ VÉÌ[ý-VÉÌ[ýçãÜ™ö »K÷×QÍöåÌ^ YQÍö_* Zõã_ aÇVÉÌ[ý ×a×Ì[ýÌ^ç åUãEõC [ý§ åÌ[ýçGÝ aÇØšö c÷[ýçÌ[ý LXî ^Ý£Ì[ý Eõçä»K÷ A_* åÌ[ýçG å^ Ì[ýEõã]Ì[ýc÷O åc÷çEËõ Xç åEõX - Töç åa [ýîUç-ã[ýVXç, YlùçHçTö [ýç =X½çV - ×Tö×X TöçãVÌ[ý a[ýçc÷OãEõ \öç_ EõÌ[ýã_X* \ÉTöGÐØ™öãVÌ[ýC ×Tö×X ]ÇNþ EõÌ[ýã_X* 25 Gîç_Ý_, åVEõçY×_a, åLÌ[ýÓ`çã_], LÇ×QöÌ^ç C LQïöãXÌ[ý CYçÌ[ý åUãEõC [ý§ã_çEõ TgöçÌ[ý ×Y»K÷ãX ×Y»K÷ãX »Jô__* Yçc÷çäQÍöÌ[ý =YãÌ[ý ^Ý£Ì[ý ×`lùç VçX AEõ×VX å_çãEõÌ[ý \öÝQÍö ^FX yÔã]c÷O å[ýäQÍö »Jô__, åac÷O a]Ì^ ^Ý£ TgöçÌ[ý ×`bîãVÌ[ý ×XãÌ^ AEõ×»RôO Yçc÷çäQÍöÌ[ý »Rôçã_ ×GãÌ^ [ýaã_X 2 %çÌ[ý ×Tö×X åaFçãX TgöçãVÌ[ý Ac÷O ×`lùç ×Vã_X, 3 ""X¶ƒö å_çEõÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS Ø‘öGïÌ[ýçLî TöçãVÌ[ýc÷O* 4 å`çEõçTöÛ å_çEõÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS TöçÌ[ýç açÜ™öXç Yçã[ý* 5 ×[ýXÌ^Ý å_çEõÌ[ýç WýXî, Ac÷O YÊ×U[ýÝ TöçãVÌ[ýc÷O c÷ã[ý* 6 XîçÌ^YÌ[ýçÌ^STöçÌ[ý LXî ^çÌ[ýç %çEõç…Ý TöçÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS TöçãVÌ[ý c÷O¬K÷ç YÉSï c÷ã[ý* 7 VÌ^ç[ýçX ]çXÇb WýXî, EõçÌ[ýS TöçãVÌ[ý YÒ×Tö VÌ^ç åVFçX c÷ã[ý* 8 ^çãVÌ[ý %Ü™öfEõÌ[ýS ×X]ï_ TöçÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS TöçÌ[ýç <`ŸãÌ[ýÌ[ý V`ïX Yçã[ý* 9 ^çÌ[ýç `ç×Ü™öØšöçYX EõÌ[ýãTö açGÐãc÷ æ»Jôrôç EõãÌ[ý TöçÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS TöçãVÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX [ý_ç c÷ã[ý* 10 ad YãU »Jô_ãTö ×GãÌ^ ^çÌ[ýç ×X^ïçTöX å\öçG EõÌ[ýä»K÷, TöçÌ[ýç WýXî, EõçÌ[ýS Ø‘öGïÌ[ýçLî TöçãVÌ[ýc÷O c÷ã[ý* 11  " "%ç]çÌ [ ý %XÇ a çÌ [ ýÝ c÷CÌ ^ çÌ [ ý EõçÌ [ ýãS åTöç]Ì[ýç ^FX å_çEõãVÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ EÇdaç, ×X³Vç C ×X^ïçTöX å\öçG EõÌ[ý TöFX åTöç]Ì[ýç WýXî* 12 %çX³V EõÌ[ý, ={×aTö c÷C, EõçÌ[ýS Ø‘öãGï åTöç]çãVÌ[ý LXî ]c÷çYÇÌ[ý›õçÌ[ý %çä»K÷* ]ãX åÌ[ýãFç, åTöç]çãVÌ[ý %çãG å^ \öç[ý[ýçVÝÌ[ýç Aãa×»K÷ã_X TgöçãVÌ[ýC ×X^ïçTöX å\öçG EõÌ[ýãTö c÷ãÌ^×»K÷_*

5


YÒEõç×`Tö [ýçEõî 18:24 430 Xç, [ýÌ[ý-EõãXÌ[ý Eõ³PöØ‘öÌ[ý %çÌ[ý å`çXç ^çã[ý Xç* EõÌ[ýã_X* 7 Aa, %ç]Ì[ýç %çX³V C ={ça Eõ×Ì[ý åTöç]çÌ[ý ×`”Y×TöÌ[ýç YÊ×U[ýÝÌ[ý a¤çÜ™ö å_çEõ C TgöçÌ[ý åGìÌ[ý[ý Eõ×Ì[ý, EõçÌ[ýS å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×[ý[ýçãc÷Ì[ý ×»K÷ã_X, åTöç]çÌ[ý å]ç×c÷XÝ×[ýVîçÌ^ a]Ø™ö LçTö a]Ì^ c÷ãÌ^ä»K÷, A[ýe TgöçÌ[ý ×[ýãÌ^Ì[ý EõãX ×[ýãÌ^Ì[ý LXî å]ç×c÷Tö c÷ãÌ^×»K÷_* ×XãLãEõ YÒØ™ÇöTö EõãÌ[ýä»K÷* 8 TöçãEõ £×»Jô £} aÉ©¿ 24 TöçÌ[ý ]ãWýî \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý Y×[ýy å_çEõãVÌ[ý C Yvô[ýØ—ö Y×Ì[ýWýçX EõÌ[ýçÌ[ý %×WýEõçÌ[ý åVCÌ^ç c÷_ (aÉ©¿ YÊ×U[ýÝãTö ^Tö å_çEõãEõ c÷Töîç EõÌ[ýç c÷ãÌ^ä»K÷, TöçãVÌ[ý Yvô[ýØ—ö c÷_ Y×[ýyGãSÌ[ý Wýç×]ïEõTöçÌ[ý YÒTöÝEõ)*'' 9 TöFX åac÷O VÉTö %ç]çãEõ [ý_ã_X, ""TÇö×] AEõUç aEõã_Ì[ý Ì[ýNþ YçCÌ^ç åG_*'' å_F, ^çÌ[ýç å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×[ýãÌ^Ì[ý å\öçãL ×X]×Ü—öTö [ýîç×[ý_ãXÌ[ý YTöX TöçÌ[ýç WýXî*'' ×Tö×X %çãÌ[ýç [ý_ã_X, ""A a[ýc÷O  AÌ[ýYÌ[ý %ç×] Ø‘öãGï AEõ ×[ýÌ[ýç»RôO LXTöçÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ý aTöî [ýçSÝ*'' =¬JôW[ý×X £X_ç]: ""c÷çä{_Éc÷OÌ^ç! YÒ\ÇöÌ[ý 10 TöFX %ç×] TgöçãEõ YÒ×SYçTö EõÌ[ýçÌ[ý LXî TgöçÌ[ý YÒ`eaç åc÷çEËõ! Y×Ì[ýyçS %ç]çãVÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O VçX* YçãÌ^ YQÍö_ç], TöçãTö ×Tö×X [ýçWýç ×VãÌ^ [ý_ã_X, a¶ö‚çX C EõwÊïø±¼ö AEõ]çy TgöçÌ[ýc÷O* 2 TgöçÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý aTöî ""Xç, %ç]çÌ^ YÒ×SYçTö EõãÌ[ýç Xç, EõçÌ[ýS %ç×] C Xîç^î* å^ ]c÷çG×SEõç TöçÌ[ý YçãY YÊ×U[ýÝãEõ åTöç]çÌ[ýc÷O ]ãTöç C åTöç]çÌ[ý å^ a[ý FÐÝrôçXÇaçÌ[ýÝ Eõ_Ç×bTö EõãÌ[ýä»K÷, ×Tö×X TöçÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý EõãÌ[ýä»K÷X C \öçc÷OÌ[ýç ^Ý£Ì[ý açlùî [ýc÷X EõãÌ[ýX TöçãVÌ[ý aEõã_Ì[ý TgöçÌ[ý VçaãVÌ[ý c÷TöîçÌ[ý YÒ×TöZõ_ TöçãEõ ×VãÌ^ä»K÷X*'' ]ãTöç %ç×]C AEõLX <`ŸãÌ[ýÌ[ý åa[ýEõ* TÇö×] 3 TöçÌ[ýç [ýçÌ[ý[ýçÌ[ý [ý_ãTö _çG_, ""c÷çä{_Éc÷OÌ^ç! <`ŸÌ[ýãEõc÷O YÒ×SYçTö EõÌ[ý* a]Ø™ö \öç[ý[ýçSÝ C å^ (YÒ\ÇöÌ[ý YÒ`eaç åc÷çEËõ)!'' TöçÌ[ý \öØö‚Ý\ÉöTö c÷[ýçÌ[ý a]Ø™ö ×[ýbÌ^ %ç×] åTöç]çãEõ ATölùS WýãÌ[ý åVFç_ç] åWgçÌ^ç ^ÇG ^ÇG WýãÌ[ý =Pöä»K÷* åa a]Ø™öc÷O ^Ý£Ì[ý ×[ýbÌ^ YÒEõç` EõÌ[ýä»K÷* 4 TöFX åac÷O »Jô×[[ý`LX YÒç»JôÝX C »JôçÌ[ý YÒçSÝ ]×c÷]ç]Ì^ FÐÝärôÌ[ý ×¥TöÝÌ^ %çG]X ×aec÷çaãX =Y×[ýrô <`ŸÌãÌ[ýÌ[ý »JôÌ[ýãS açrôçㆠYÒ×SYçTö Lç×XãÌ^ [ý_ã_X, ""%çã]X, c÷çä{_Éc÷OÌ^ç! YÒ\ÇöÌ[ý 11 TöFX %ç×] åVF_ç] Ø‘öGï =X½ÆNþ, %çÌ[ý åaFçãX YÒ`eaç åc÷çEËõ!'' 5 YãÌ[ý ×aec÷çaX åUãEõ Ac÷O [ýçSÝ açVç AEõ×»RôO åHçQÍöç VñçÅ×QÍöãÌ^ %çä»K÷* åHçQÍöçÌ[ý å`çXç åG_, ""åc÷ <`ŸãÌ[ýÌ[ý VçaÌ[ýç, åTöç]Ì[ýç ^çÌ[ýç CYÌ[ý ×^×X [ýãa - TgöçÌ[ý Xç] ×[ý`ŸØ™ö C aTöî, TgöçãEõ \öÌ^ EõÌ[ý, åTöç]çãVÌ[ý ]ãWýî lÇùVÐ ×Eõ ]c÷çX, ×^×X XîçÌ^×aˆù ×[ý»JôçÌ[ý EõÌãÌ[ýX C ^Ljù EõãÌ[ýX* 12 %çmãXÌ[ý ×`FçÌ[ý ]ãTöç TgöçÌ[ý æ»JôçF, ]çUçÌ^ TgöçÌ[ý åTöç]Ì[ýç aEõã_ <`ŸãÌ[ýÌ[ý YÒ`eaç EõÌ[ý*'' [ý§ ]ÇEÇõ»RôO* TgöçÌ[ý CYÌ[ý A]X AEõ Xç] å_Fç ^çÌ[ý å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×[ý[ýçc÷ %Uï £WýÇ ×Tö×Xc÷O LçãXX* 13 Ì[ýãNþ æ»K÷çYçX åYç`çEõ 6 YãÌ[ý %ç×] ×[ýÌ[ýç»RôO LXa]ÇäVÐÌ[ý Ì[ý[ý, YÒ[ý_ TgöçÌ[ý YÌ[ýãS* TgöçÌ[ý Xç] <`ŸãÌ[ýÌ[ý [ýçSÝ** 14 £×»Jô L_Eõä{ç_ C YÒ»Jô‰ø å]HGLÛãXÌ[ý ]ãTöç Ac÷O [ýçSÝ £} Yvô [ýäØ—öÌ[ý åYç`çEõ YãÌ[ý Ø‘öãGï åaXç[ýç×c÷XÝ £X_ç]: açVç åHçQÍöçÌ^ »JôäQÍö TgöçÌ[ý %XÇaÌ[ýS EõÌ[ý_* ""c÷çä{_Éc÷OÌ^ç, YÒ\ÇöÌ[ý YÒ`eaç åc÷çEËõ! %ç]çãVÌ[ý 15 ]ÇåF TgöçÌ[ý %×Tö WýçÌ[ýçã_ç Töã_çÌ^çÌ[ý ^ç ×VãÌ^ YÒ\Çö <`ŸÌ[ý ×^×X a[ýï`×Nþ]çX, TgöçÌ[ý Ì[ýçL±¼ö £Ì[ýÓ ×Tö×X YÊ×U[ýÝÌ[ý a]Ø™ö Lç×TöãEõ %çHçTö EõÌ[ýã[ýX,

19

13* GÐÝEõ \öçbçÌ^ å_çGaË*


431 YÒEõç×`Tö [ýçEõî 20:9 å_ìc÷ Eõ×PöX `çaãXÌ[ý ]ãWýî ×Tö×X TöçãVÌ[ý Ì[ýçFã[ýX, ×VÌ^ç[ý_, åac÷O `Ì^TöçXãEõ ×Tö×X WýÌ[ýã_X C TöçãEõ C a[ýï`×Nþ]çX <`ŸãÌ[ýÌ[ý YÒ»Jô‰ø åyÔçãWýÌ[ý EÇõã‰ø å`Eõ_ ×VãÌ^ c÷çLçÌ[ý [ý»K÷ãÌ[ýÌ[ý LXî [ýgçWýã_X, 3 C ×Tö×X TöçãVÌ[ý ]çQÍöçc÷O EõÌ[ýã[ýX* 16 TgöçÌ[ý åYç`çåEõ TöçãEõ åac÷O %Tö_&`Þ EÉõãYÌ[ý ]ãWýî »KgÇ÷äQÍö åZõã_ C >Ì[ýÓãTö å_Fç %çä»K÷: ""Ì[ýçLçãVÌ[ý Ì[ýçLç, ×Vã_X å^X c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý å`b Xç c÷CÌ^ç Y^ïÜ™ö åa YÒ\ÇöãVÌ[ý YÒ\Çö*'' Lç×Tö[ýʳVãEõ ×[ý}çÜ™ö EõÌ[ýãTö Xç YçãÌ[ý* B c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý YÉSï c÷ã_ ×Eõ»KÇ÷ Eõçã_Ì[ý LXî TöçãEõ »K÷çQÍöç ^ÇãˆùÌ[ý YÌ[ý ]Ì[ýãSÌ[ý ]c÷çã\öçL c÷ã[ý* 17 TöçÌ[ýYÌ[ý %ç×] åVF_ç] AEõLX VÉTö åÌ[ýçãVÌ[ý YÒU] YÇXÌ[ýÓxçX ]ãWýî VñçÅ×QÍöãÌ^ %çEõçã` YçFÝãVÌ[ý =ãã` ×»JôdEõçÌ[ý EõãÌ[ý [ý_ã_X, ""Aa, <`ŸãÌ[ýÌ[ý ]c÷çã\öçãLÌ[ý LXî 4 YãÌ[ý %ç×] EõãÌ^Eõ×»RôO ×aec÷çaX åVF_ç], %çÌ[ý åTöç]Ì[ýç aEõã_ LäQÍöç c÷C* 18 Aa Ì[ýçLçãVÌ[ý, TöçÌ[ý CYÌ[ý ^çÌ[ýç [ýãa %çä»K÷X TöçãVÌ[ý aEõ_ãEõ YÒWýçX åaXçY×TöãVÌ[ý C [ýÝÌ[ýYÇÌ[ýÓbãVÌ[ý ]çea, åHçQÍöç ×[ý»JôçÌ[ý EõÌ[ýçÌ[ý lù]Töç åVCÌ^ç c÷ãÌ^ä»K÷* ^Ý£Ì[ý C TöçÌ[ý aCÌ^çãÌ[ýÌ[ý ]çea, Ø‘öçWýÝX ×Eõ yÔÝTöVça, lÇùVÐ ×[ýbãÌ^ açlùî åV[ýçÌ[ý LXî C <`ŸãÌ[ýÌ[ý [ýçSÝ ×Eõ ]c÷çX aEõ_ ]çXÇãbÌ[ý ]çea FçC*'' YÒ»JôçãÌ[ýÌ[ý LXî ^çãVÌ[ý ×`Ì[ýä¬K÷V EõÌ[ýç c÷ãÌ^×»K÷_ ^çÌ[ýç 19 TöFX %ç×] åVF_ç] B åHçQÍöçÌ[ý CYÌ[ý ×^×X åac÷O Y£ãEõ C TöçÌ[ý ]É×TöÛãEõ YÒ×SYçTö EõãÌ[ý ×X, [ýãa×»K÷ã_X ×Tö×X C TgöçÌ[ý éaXîãVÌ[ý aå† åac÷O Y£ ×XãLãVÌ[ý EõYçã_ [ýç c÷çãTö TöçÌ[ý »K÷çY åXÌ^ ×X, C YÊ×U[ýÝÌ[ý Ì[ýçLçÌ[ýç TöçãVÌ[ý a]Ø™ö åaXç[ýç×c÷XÝ TöçãVÌ[ý YÒçS åVFãTö åY_ç]* %çÌ[ý TöçÌ[ýç aEõã_ ^Ljù EõÌ[ýçÌ[ý LXî AEõy c÷_* 20 TöçãTö åac÷O Y£ YÇXLÞÅ×[ýTö c÷ãÌ^ åac÷O c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý WýãÌ[ý FÐÝärôÌ[ý C \ö‰ø \öç[ý[ýçVÝ å^ Y£×»RôOÌ[ý aç]ãX XçXç %àÉöTö aㆠÌ[ýçL±¼ö EõÌ[ý_* %ã_ì×EõEõ EõçL EõãÌ[ý×»K÷_, ^çÌ[ý Zõã_ ]çXÇb ×[ý} 5 Ac÷O c÷_ YÒU] YÇXÌ[ýÓxçX* åac÷O c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý çÜ™ö c÷ãÌ^ åac÷O Y£Ì[ý »K÷çY WýçÌ[ýS EõãÌ[ý×»K÷_ C åac÷O å`b Xç c÷CÌ^ç Y^ïÜ™ö %[ý×`rô å_çEõãVÌ[ý YÇXÌ[ýÓxçX Y£Ì[ý ]É×TöÛÌ[ý YÉLç EõãÌ[ý×»K÷_, åac÷O Y£ C \ö‰ø c÷_ Xç* 6 å^ åEõ= Ac÷O YÒU] YÇXÌ[ýÓxçãXÌ[ý \öç[ý[ýçVÝ =\öãÌ^c÷O AEõaㆠWýÌ[ýç YQÍö_ A[ýe TöçãVÌ[ý %e`ÝVçÌ[ý c÷Ì^ åa WýXî C Y×[ýy* A]X å_çEõãVÌ[ý =\öÌ^ãEõc÷O AEõaㆠLÝ[ýÜ™ö %[ýØšöçÌ^ L_Ü™ö GµùãEõÌ[ý CYÌ[ý ×¥TöÝÌ^ ]ÊTÇöîÌ[ý åEõçX lù]Töç UçEõã[ý Xç* âÑ÷ãV »KgÇ÷äQÍö åZõ_ç c÷_* 21 TöçãVÌ[ý a]Ø™ö éaXî[ýç×c÷XÝ TöçÌ[ýç <`ŸÌ[ý C FÐÝärôÌ[ý YÇãÌ[ýç×c÷Tö c÷ã[ý C TgöçÌ[ý aㆠåac÷O açVç åHçQÍöçÌ[ý aCÌ^çÌ[ýÝÌ[ý ]ÇF åUãEõ å[ýãÌ[ýçãXç AEõ c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý WýãÌ[ý Ì[ýçL±¼ö EõÌ[ýã[ý* WýçÌ[ýçã_ç Töã_çÌ^çãÌ[ýÌ[ý %çHçãTö ]çÌ[ýç YQÍö_ C a[ýã`åb `Ì^TöçãXÌ[ý ×[ýXç` %çEõçã`Ì[ý a]Ø™ö Yç×F TöçãVÌ[ý ]çea åY»RôO \öãÌ[ý 7 åFã_ç*  åac÷O c÷çLçÌ[ý [ý»K÷Ì[ý å`b c÷ã_ `Ì^TöçXãEõ EõçÌ[ýçGçÌ[ý åUãEõ ]ÇNþ EõÌ[ýç c÷ã[ý* 8 åa YÊ×U[ýÝÌ[ý a]Ø™ö c÷çLçÌ[ý [ý»K÷ãÌ[ýÌ[ý LXî `Ì^TöçXãEõ [ýgçWýç c÷_ Lç×TöãEõ, åGçG C ]çãGçGãEõC ×[ý}çÜ™ö EõÌ[ýã[ý  YãÌ[ý %ç×] Ø‘öGï åUãEõ AEõ VÉTöãEõ A[ýe ^ÇãˆùÌ[ý =ãã` AEõy EõÌ[ýã[ý - TöçãVÌ[ý åXã] %çaãTö åVF_ç], TgöçÌ[ý c÷çãTö aeFîç a]ÇVÐ éaEõãTöÌ[ý %G×STö [ýç_ÇÌ[ý ]ãTöç* ×»K÷_ %Tö_&`Þ EÉõãYÌ[ý »Jôç×[ý C [ýQÍö å]ç»RôOç AEõ»RôOç 9 TöçÌ[ýç YÊ×U[ýÝÌ[ý [ýÇãEõÌ[ý CYÌ[ý ×VãÌ^ A×GãÌ^ »Jô_ã[ý, å`Eõ_* 2 åac÷O QÎöçGX, åac÷O YÇÌ[ýçãXç açY, åac÷O <`ŸãÌ[ýÌ[ý ]ãXçXÝTö å_çEõãVÌ[ý C TgöçÌ[ý ×YÒÌ^ XGÌ[ýÝ

20


YÒEõç×`Tö [ýçEõî 20:10 432 %[ýãÌ[ýçWý EõÌ[ýã[ý* TöFX Ø‘öGï åUãEõ %çmX åXã] åLÌ[ýÓ`çã_], Ø‘öGï åUãEõ, <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ åXã] Aãa åac÷O %çyÔ]SEõçÌ[ýÝãVÌ[ý GÐça EõÌ[ýã[ý* %çaä»K÷* EõãX å^]X TöçÌ[ý [ýãÌ[ýÌ[ý LXî adzVÌ[ý\öçã[ý 10 T ö F X åac÷ O YÒ T ö ç Ì [ ýEõ `Ì ^ Tö ç XãEõ L _ Ü™ ö açãL åac÷O\öçã[ý åa åaãLä»K÷* GµùãEõÌ[ý âÑ÷ãV »KgÇ÷äQÍö åZõ_ç c÷ã[ý, å^FçãX åac÷O 3 YÌãÌ[ý %ç×] ×aec÷çaX åUãEõ AEõ =¬JôÌ[ý[ý Y£ C \ö‰ø \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý »KgÇ÷äQÍö åZõ_ç c÷ãÌ^ä»K÷* £XãTö åY_ç], ""åVF, ]çXÇãbÌ[ý ]ãWýî <`ŸãÌ[ýÌ[ý GÊc÷, åaFçãX ^ÇG ^ÇG WýãÌ[ý ×VXÌ[ýçTö TöçÌ[ýç ^Ü—öSç å\öçG ×Tö×X TöçãVÌ[ý aㆠ[ýça EõÌ[ýã[ýX, TöçÌ[ýç TgöçÌ[ý YÒLç c÷ã[ý* %çÌ[ý <`ŸÌ[ý Ø‘öÌ^e TöçãVÌ[ý aㆠUçEõã[ýX, A[ýe EõÌ[ýã[ý* TöçãVÌ[ý <`ŸÌ[ý c÷ã[ýX* 4 ×Tö×X TöçãVÌ[ý a]Ø™ö æ»JôçãFÌ[ý å`b ×[ý»JôçÌ[ý L_ ]Ç×»K÷ãÌ^ åVã[ýX* åaFçãX %çÌ[ý ]ÊTÇöî, å`çEõ, 11 YãÌ[ý %ç×] AEõ ×[ýÌ[ýç»RôO å`ŸTö[ýSï ×aec÷çaX C Eõç~ç [ýç Lç_ç^Ü—öSç ×Eõ»KÇ÷c÷O UçEõã[ý Xç, EõçÌ[ýS TöçÌ[ý CYÌ[ý ×^×X [ýãa %çä»K÷X TgöçåEõ åVF_ç]* YÇÌ[ýçãXç ×[ýbÌ^m×_ ×»JôÌ[ýEõçã_Ì[ý LXî _ÇŠ c÷ãÌ^ä»K÷*'' TgöçÌ[ý aç]ãX åUãEõ YÊ×U[ýÝ C %çEõç` Yç×_ãÌ^ 5 ×^×X ×aec÷çaãX [ýãa×»K÷ã_X ×Tö×X [ý_ã_X, åG_, ×EõÜ™Çö TöçãVÌ[ý LXî LçÌ^Gç Ì[ýc÷O_ Xç* 12 %ç×] ""åVF, %ç×] a]Ø™ö ×Eõ»KÇ÷c÷O XTÇöX EõãÌ[ý aÊ×rô åVF_ç], a]Ø™ö ]ÊTö å_çEõ, lÇùVÐ ×Eõ ]c÷çX, aEõã_c÷O EõÌ[ý×»K÷!'' AÌ[ýYÌ[ý ×Tö×X %ç]çÌ^ [ý_ã_X, ""AEõUç <`ŸãÌ[ýÌ[ý aç]ãX VñçÅ×QÍöÌãÌ^ %çä»K÷* %çÌ[ý EõTöEõm×_ å_F - %ç×] åTöç]çãEõ ^ç [ý_×»K÷ åa a[ýc÷O aTöî YÇØ™öEõ åFç_ç c÷_, TöçÌ[ý aㆠLÝ[ýXYÇØ™öEõC åFç_ç C ×[ý`Ÿçaã^çGî*'' 6 Aa[ýc÷O a+~ c÷_* %ç×] c÷_* åac÷O YÇØ™öEõm×_ãTö ]ÊTöãVÌ[ý YÒãTöîãEõÌ[ý %ç_Zõç C Cã]Gç, %ç×]c÷O %ç×V C %Ü™ö* å^ EõçãLÌ[ý ×[ýbÌ^ ^ç ^ç å_Fç ×»K÷_ åac÷O %XÇaçãÌ[ý TÊöbÕçTöÛ TöçãEõ %ç×] LÝ[ýXLã_Ì[ý =da åUãEõ YçX TöçãVÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý c÷_* 13 å^ a]Ø™ö ]ÊTöãVc÷ a]ÇäVÐ EõÌ[ýçÌ[ý LXî L_ VçX EõÌ[ý[ý* 7 LÝ[ýãX å^ LÌ^Ý a]ç×WýØšö c÷ãÌ^×»K÷_, a]ÇVÐ åac÷O ]ÊTöãVÌ[ý ×Zõ×Ì[ýãÌ^ c÷Ì^ åa Aa[ý %ç`Ý[ýïçV Yçã[ý* %ç×] TöçÌ[ý <`ŸÌ[ý ×V_, %XÇÌ[ýÖY\öçã[ý ]ÊTÇöî C TöçÌ[ý Ì[ýçLî YçTöç_C c÷[ý, %çÌ[ý åa %ç]çÌ[ý aÜ™öçX c÷ã[ý* 8 å^ \öÝÌ[ýÓÌ[ýç åaFçXEõçÌ[ý a]Ø™ö ]ÊTöãVÌ[ý ×Zõ×Ì[ýãÌ^ ×V_* TöçãVÌ[ý %ç]çÌ^ TöîçG EõãÌ[ýä»K÷, ^çÌ[ýç %ç]çÌ[ý YÒ×Tö %×[ý`ŸØ™ö, ×XãLÌ[ý ×XãLÌ[ý Eõ]ï %XÇaçãÌ[ý YÒãTöîãEõÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý ^çãVÌ[ý LÝ[ýX Eõ_Ç×bTö, ^çÌ[ýç FÇXÝ, ^çÌ[ýç [ýî×\ö»JôçÌ[ýÝ, c÷_* 14 ]ÊTÇöî C YçTöç_ãEõ L_Ü™ö GµùãEõÌ[ý âÑ÷ãV ]çÌ^ç[ýÝ, ]É×TöÛYÉLEõ, %çÌ[ý ^çÌ[ýç ×]Uîç[ýçVÝ, AãVÌ[ý »KgÇ÷äQÍö åZõ_ç c÷_* aEõã_Ì[ý ØšöçX c÷ã[ý åac÷O %çmX C L_Ü™ö GµùãEõÌ[ý Ac÷O %çmãXÌ[ý âÑ÷Vc÷O c÷_ ×¥TöÝÌ^ ]ÊTÇöî* 15 ^çãVÌ[ý âÑ÷ãV* Ac÷O c÷_ ×¥TöÝÌ^ ]ÊTÇöî* Xç] LÝ[ýX YÇØ™öãEõ YçCÌ^ç åG_ Xç, TöçãVÌ[ý åac÷O å]b`ç[ýãEõÌ[ý [ýWýÉ %çmãXÌ[ý âÑ÷ãV åZõã_ åVCÌ^ç c÷_* XTÇöX åLÌ[ýÓ`çã_ã]Ì[ý V`ïX XTÇöX %çEõç`, XTÇöX YÊ×U[ýÝ 9 %çÌ[ý å^ aŠ VÉTöãVÌ[ý Eõçä»K÷ aŠ %çHçTöYÉSï [ýç×»RôO C XTÇöX åLÌ[ýÓ`çã_] ×»K÷_ TgöçãVÌ[ý ]ãWýî ×^×X å`b %çHçãTöÌ[ý [ýç×»RôO×»RôO  YãÌ[ý %ç×] AEõ XTÇöX %çEõç` C XTÇöX æ»Rôã_×»K÷ã_X, ×Tö×X Aãa [ý_ã_X, ""Aa, %ç×] YÊ×U[ýÝ åVF_ç], EõçÌ[ýS YÒU] %çEõç` åTöç]çãEõ å]b`ç[ýãEõÌ[ý [ýWýÉãEõ åVFçc÷O*'' C YÒU] YÊ×U[ýÝ ×[ý_ÇŠ c÷ãÌ^ä»K÷, a]ÇVÐC %çÌ[ý 10 YãÌ[ý ×Tö×X %ç±ÁçÌ^ %ç]çãEõ =ð»JÇô Yçc÷çäQÍöÌ[ý åXc÷O* 2 %ç×] %çãÌ[ýç åVF_ç], Y×[ýy XGÌ[ýÝ, XTÇöX AEõ »JÉôQÍöçÌ^ ×XãÌ^ åGã_X* åaFçãX åUãEõ %ç×]

21


433 YÒEõç×`Tö [ýçEõî 22:5 %YÉ[ýï adzVÌ[ý Y×[ýy åLÌ[ýÓ`çã_] XGÌ[ýÝãEõ åVF_ç] 22 åac÷O XGãÌ[ý %ç×] åEõçX ]׳VÌ[ý åVF_ç] Xç, ^ç Ø‘öGï åUãEõ, <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ åXã] %ça×»K÷_* EõçÌ[ýS a[ýï`×Nþ]çX YÒ\Çö <`ŸÌ[ý C å]b`ç[ýEõc÷O 11 Töç <`ŸãÌ[ýÌ[ý ]×c÷]çÌ^ YÉSï, [ý§]É_î ]×SÌ[ý ]ãTöç c÷ä¬K÷X TöçÌ[ý ]׳VÌ[ýØ‘öÌ[ýÖY* 23 XGÌ[ý×»RôO %çã_ç×EõTö TöçÌ[ý =#_Töç, aÉ^ïEõçÜ™ö ]×SÌ[ý ]ãTöç =#_ C EõÌ[ýçÌ[ý LXî aÉ^ï [ýç »JgôçãVÌ[ý YÒãÌ^çLX åXc÷O, EõçÌ[ýS Ø‘ö¬K÷* 12 XGãÌ[ýÌ[ý YÒç»JôÝÌ[ý×»RôO å^]X =ð»JÇô åTö]×X »JôCQÍöç, <`ŸãÌ[ýÌ[ý C å]b`ç[ýãEõÌ[ý ]×c÷]çÌ^ XGÌ[ý×»RôO ×»K÷_ XGãÌ[ýÌ[ý [ýçãÌ[ýç×»RôO Zõ»RôOãEõ [ýçãÌ[ýçLX Ø‘öGïVÉTö Yçc÷çÌ[ýçÌ^ =àöç×aTö* 24 AÌ[ý %çã_ç LGãTöÌ[ý a]Ø™ö Lç×TöãEõ ×X^ÇNþ* åac÷O Zõ»RôOEõm×_Ì[ý CYÌ[ý c÷OLÌ[ýçãÌ^ã_Ì[ý %çã_ç×EõTö EõÌ[ýã[ý* %çÌ[ý LGãTöÌ[ý Ì[ýçLçÌ[ýç TöçãVÌ[ý [ýçãÌ[ýç åGçœöÝÌ[ý Xç] å_Fç ×»K÷_* 13 =wøÌ[ý, V×lùS, %ç×\öLçTöî ×XãÌ^ åac÷O XGãÌ[ý %çaã[ý* 25 XGãÌ[ýÌ[ý YÉ[ýï C Y׸Jô] YÒãTöîEõ ×VãEõc÷O ×TöX×»RôO EõãÌ[ý Zõ»RôOEõ Zõ»RôOEõm×_ EõFXC [ýµù c÷ã[ý Xç, açÌ[ýç×VX Töç åFç_ç ×»K÷_* 14 åac÷O YÒç»JôÝãÌ[ýÌ[ý [ýçãÌ[ýç×»RôO ×\öTö YçUÌ[ý UçEõã[ý, EõçÌ[ýS åaFçãX Ì[ýç×Åyc÷O c÷ã[ý Xç* ×»K÷_, %çÌ[ý åac÷Oa[ý YçUãÌ[ýÌ[ý CYÌ[ý å]b`ç[ýãEõÌ[ý 26 Lç×TöGãSÌ[ý a]Ø™ö YÒTöçY C B`Ÿ^ï åac÷O [ýçãÌ[ýçLX æYÒ×Ì[ýåTöÌ[ý Xç] å_Fç %çä»K÷* XGãÌ[ýÌ[ý ]ãWýî %çXç c÷ã[ý* 27 %Y×[ýy ×Eõ»KÇ÷ }rôç»JôçÌ[ýÝ 15 åac÷O Ø‘öGïVÉãTöÌ[ý c÷çãTö XGÌ[ý, YÒç»JôÝÌ[ý C [ýç %ad åEõçX ]çXÇb TöçÌ[ý ]ãWýî ØšöçX Yçã[ý Xç, TöçÌ[ý Zõ»RôOEõm×_ ]çYçÌ[ý LXî AEõ×»RôO åaçXçÌ[ý ×EõÜ™Çö ^çãVÌ[ý Xç] å]b`ç[ýãEõÌ[ý LÝ[ýXYÇØ™öãEõ å_Fç ]çY-Eõç×Pö åVF_ç]* 16 ×Tö×X ^FX Ac÷O XGÌ[ý×»RôO %çä»K÷ åaFçãX £WýÇ TöçãVÌ[ýc÷O ØšöçX c÷ã[ý* ]çYã_X TöFX åVFç åG_ Töç »JôTÇöã›õçS, _¶‘öç XTÇöX Ø‘öãGïçVîçX; AÌ[ý %Ü™öGïTö XVÝ C »JôCQÍöçÌ^ a]çX-a[ý ×VãEõ 2200 ×Eõ×] C LÝ[ýX [ýÊlù A]X×Eõ =¬JôTöçãTöC åac÷O AEõc÷O ]çY* 17 AÌ[ýYÌ[ý XGãÌ[ýÌ[ý YÒç»JôÝÌ[ý ]çYã_ åVFç åG_ »JôCQÍöçÌ^ Töç  TöFX ×Tö×X %ç]çãEõ Øöõ×»RôOãEõÌ[ý ]ãTöç 65  ×]»RôOçÌ[ý, (»å^ ]çY ]çXÇãbÌ[ý ]ãWýî YÒ»Jô×_Tö, Ø‘ö¬K÷, Y×[ýy LÝ[ýX Lã_Ì[ý AEõ XVÝ B VÉTö %ç]çãEõ åac÷O ×c÷açã[ý ]çY×»RôO ×Vã_X*) åVFçã_X ^ç <`ŸãÌ[ýÌ[ý C å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×aec÷çaX 18 XGãÌ[ýÌ[ý YÒç»JôÝÌ[ý×»RôO ×»K÷_ aÉ^ïEõçÜ™ö ]×SÌ[ý éTöÌ[ýÝ, åUãEõ YÒ[ýç×c÷Tö c÷ãÌ^ %çaä»K÷* 2 XGãÌ[ýÌ[ý Ì[ýçLYãUÌ[ý %çÌ[ý XGÌ[ý×»RôO FgçÅ×»RôO åaçXçÌ[ý, Töç å^X Ø‘ö¬K÷ Egõçä»JôÌ[ý ]çMõFçX ×VãÌ^ åac÷O XVÝ [ýãÌ^ »Jôã_ä»K÷* XVÝÌ[ý ]ãTöç* 19 XGãÌ[ýÌ[ý YÒç»JôÝãÌ[ýÌ[ý ×\ö×wøYÒØ™öÌ[ým×_ VÇYçãÌ[ýc÷O LÝ[ýX[ýÊlù %çä»K÷* TöçãTö [ýçãÌ[ýç [ýçÌ[ý Zõ_ ]É_î[ýçX ]×S F×»JôTö* YÒU]×»RôO aÉ^ïEõçÜ™ö ]×SÌ[ý, WýãÌ[ý, YÒ×Tö ]çãa XTÇöX Zõ_ c÷Ì^* åac÷O Gçä»K÷Ì[ý ×¥TöÝÌ^×»RôO XÝ_EõçÜ™ö ]×SÌ[ý, TÊöTöÝÌ^×»RôO Tö綃ö]×SÌ[ý, YçTöçÌ^ Lç×TöGãSÌ[ý %çãÌ[ýçGî açWýX c÷Ì^* »JôTÇöUï×»RôO Yç~ç]×SÌ[ý, Y‡û]×»RôO é[ýVÉ^ïî]×SÌ[ý, 3 åac÷O XGåÌ[ý %×\ö`çY %çÌ[ý UçEõã[ý Xç* <`ŸÌ[ý 20 b œö × » R ôO açVÞÌ ^ ]×SÌ [ ý, aŠ]×» R ôO Ø‘ ö S ï ]×SÌ [ ý, C å]b`ç[ýãEõÌ[ý ×aec÷çaX åaFçãX UçEõã[ý, %çÌ[ý %rô]×»RôO ×ZõãÌ[ýçLç ]×SÌ[ý, X[ý]×»RôO åYçFÌ[ýçL TgöçÌ[ý VçaÌ[ýç TgöçÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýã[ý* ]×SÌ[ý, V`]×»RôO åGçã]V ]×SÌ[ý, AEõçV`×»RôO Ì[ýNþç\ö 4 TöçÌ[ýç TgöçÌ[ý `ÒÝ]ÇF åVFã[ý, %çÌ[ý TgöçÌ[ý Xç] TöçãVÌ[ý EõYçã_ å_Fç UçEõã[ý* Eõ]_ç[ýSï ]×SÌ[ý, ¥çV`×»RôO ×Y†_ ]×SÌ[ý* 21 [ýçãÌ[ýç×»RôO Zõ»RôOEõ ×»K÷_ [ýçãÌ[ýç×»RôO ]ÇNþç, AEõ AEõ×»RôO 5 åaFçãX %çÌ[ý Ì[ýç×Åy c÷ã[ý Xç, YÒVÝãYÌ[ý %çã_ç Zõ»RôOEõ AEõ AEõ×»RôO ]ÇNþçÌ[ý ¥çÌ[ýç ×X×]ïTö* XGãÌ[ýÌ[ý [ýç aÉã^ïÌ[ý %çã_çÌ[ý åEõçX YÒãÌ^çLX c÷ã[ý Xç* EõçÌ[ýS YÒWýçX aQÍöEõ×»RôO FgçÅ×»RôO åaçXçÌ[ý, å^X Ø‘ö¬K÷ Egõçä»JôÌ[ý YÒ\Çö <`ŸÌ[ý Ø‘öÌ^e c÷ã[ýX TöçãVÌ[ý åLîç×Tö* %çÌ[ý TöçÌ[ýç ]ãTöç* ^ÇãG ^ÇãG Ì[ýçL±¼ö EõÌ[ýã[ý*

22


YÒEõç×`Tö [ýçEõî 22:6

434

[ýçc÷Oã[ýã_Ì[ý å`b [ýçSÝ 6 TöFX Ø‘öGïVÉTö %ç]çãEõ [ý_ã_X, ""Ac÷O a]Ø™ö EõUç aTöî C ×[ý`Ÿçaã^çGî*'' <`ŸÌ[ý TgöçÌ[ý \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý Eõçä»K÷ \ö×[ýbîãTö ^ç H»RôOã[ý [ýã_ YÒEõç` EõãÌ[ýä»K÷X, Töç å^ `ÝHÐc÷O H»RôOã[ý AEõUç TgöçÌ[ý VÉTö Yç×PöãÌ^ ×Tö×X åTöç]çÌ^ LçXçä¬K÷X*'' 7 ""åVF, %ç×] `ÝHÐc÷O %ça×»K÷*'' å^ Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý \öç[ý[ýçSÝãTö ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý C Töç Yç_X EõãÌ[ý åa WýXî* 8 %ç×] LX, Ac÷O a]Ø™ö ×[ýbÌ^ åVF_ç] C £X_ç] %çÌ[ý å^ VÉTö %ç]çãEõ åa aEõ_ åVFçã_X, %ç×] TgöçÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýãTö TgöçÌ[ý YçãÌ^Ì[ý CYÌ[ý =YÇQÍö c÷ãÌ^ YQÍö_ç]* 9 TöFX ×Tö×X %ç[ýçÌ[ý [ý_ã_X, ""Xç, A]X EõçL EõFXC EõãÌ[ýç Xç* TÇö×] C åTöç]çÌ[ý \öçc÷O \öç[ý[ýçVÝãVÌ[ý ]ãTöç %ç×]C ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý AEõ Vça ]çy, %çÌ[ý YÒ\ÇöÌ[ý å^ VçaÌ[ýç Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý aTöî C ×XãVÛ` Yç_X EõãÌ[ý %ç×] TöçãVÌ[ýC ac÷Vça* AEõ]çy <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ý*'' 10 TöFX ×Tö×X %ç]çãEõ [ý_ã_X, ""TÇö×] Ac÷O YÇØ™öãEõ ^ç ×_ãF»K÷ Töç aÝ_ EõãÌ[ýç Xç, åa a[ý EõUç YÉSï c÷[ýçÌ[ý a]Ì^ c÷ãÌ^ Aãaä»K÷* 11 åac÷O a]Ì^ Aã_ ^çÌ[ýç %XîçÌ^ EõÌ[ýä»K÷ TöçÌ[ýç %çãÌ[ýç %XîçÌ^ EõÌ[ýã[ý, %çÌ[ý ^çÌ[ýç ]³V EõçL EõÌ[ýä»K÷ TöçÌ[ýç %çãÌ[ýç å[ý`Ý EõãÌ[ý ]³V EõçL EõÌ[ýã[ý, ^çÌ[ýç \öçã_ç TöçÌ[ýç %çãÌ[ýç ad c÷ã[ý, ^çÌ[ýç Y×[ýy TöçÌ[ýç %çãÌ[ýç Y×[ýy c÷ã[ý*'' 12 ""åVF, %ç×] ×`GË×GÌ[ýc÷O %ça×»K÷* %ç×] YÇÌ[ý›õçÌ[ý aㆠ×XãÌ^ %ça×»K÷, ^çÌ[ý å^]X EõçL åac÷O %XÇaçãÌ[ý åa YÇÌ[ý›õçÌ[ý Yçã[ý* 13 %ç×] %ç_Zõç C Cã]Gç, %ç×V C %Ü™ö, YÒU] C å`b*

14 ""WýXî TöçÌ[ýç ^çÌ[ýç ×XãLãVÌ[ý åYç`çEõ Y×Ì[ý›õçÌ[ý EõãÌ[ý* TöçÌ[ýç LÝ[ýX [ýÊãlùÌ[ý Zõ_ Fç[ýçÌ[ý %×WýEõçÌ[ý YçÌ^ C a]Ø™ö Zõ»RôOEõ ×VãÌ^ XGãÌ[ý YÒã[ý` EõÌ[ýçÌ[ýC %×WýEõçÌ[ý YçÌ^* 15 %çÌ[ý XGãÌ[ýÌ[ý [ýçc÷OãÌ[ý TöçÌ[ýçc÷O %çä»K÷ ^çÌ[ýç <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ VÉãÌ[ý aãÌ[ý åGä»K÷, ^çÌ[ýç m×SX, _+»RôO, FÇXÝ, ]É×TöÛYÉLEõ %çÌ[ý ^çÌ[ýç ×]Uîç EõUç [ý_ãTö \öç_[ýçãa C ×]Uîç %ç»JôÌ[ýS EõãÌ[ý* 16 %ç×] ^Ý£, ×XãLÌ[ý VÉTö Yç×PöãÌ^ åTöç]çãEõ Aa[ý EõUç LçXç_ç] å^X ]‰ø_Ýa]Éc÷ãEõ åa a[ý EõUç [ý_* %ç×] åQö×\öãQöÌ[ý ]É_ C [ýe`WýÌ[ý* %ç×] =#_ YÒ\öçTöÝ TöçÌ[ýç*'' 17 %ç±Áç C [ýWýÉ [ý_ä»K÷X, ""Aåaç!'' å^ AEõUç £Xä»K÷ - åaC [ý_ÇEõ, ""Aåaç!'' å^ TÊö×bTö åaC %çaÇEõ* å^ »JôçÌ^ åa Aãa ×[ýXç]Éã_î LÝ[ýXL_ YçX EõÌ[ýÓEõ* 18 Ac÷O YÇØ™öãEõÌ[ý \öç[ý[ýçSÝm×_ ^çÌ[ýç £Xã[ý %ç×] TöçãVÌ[ý VÊ»RÍô\öçã[ý [ý_×»K÷, Ac÷O YÇØ™öãEõ ^ç å_Fç c÷_ åEõ= ^×V TöçÌ[ý aㆠ×Eõ»KÇ÷ å^çG EõãÌ[ý Töã[ý <`ŸÌ[ýC Ac÷O YÇØ™öãEõ å^ a[ý %çHçãTöÌ[ý EõUç =ä{F %çä»K÷ Töç TöçÌ[ý LÝ[ýãX å^çG EõãÌ[ý åVã[ýX* 19 åEõ= ^×V Ac÷Oa[ý \öç[ý[ýçSÝÌ[ý åEõçX %e` [ýçV åVÌ^, Töã[ý <`ŸÌ[ýC Ac÷O YÇØ™öãEõ ×_×FTö LÝ[ýX [ýÊãlùÌ[ý C Y×[ýy XGãÌ[ý å^ %e` TöçÌ[ý %çä»K÷, TöçÌ[ý åUãEõ TöçãEõ [ýçV åVã[ýX* Y×Ì[ý×`rô 20 ×^×X Ac÷Oa[ý EõUç [ý_ã_X, ""×Tö×Xc÷O [ý_ä»K÷X, cg÷îç, %ç×] `ÝHÐc÷O %ça×»K÷*'' %çã]X, Töçc÷O åc÷çEõ, YÒ\Çö ^Ý£ TÇö×] Aãaç! 21 YÒ\Çö ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý %XÇGÐc÷ åTöç]çãVÌ[ý aEõã_Ì[ý ac÷[ýTöÞ åc÷çEËõ* %çã]X*


FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX YÒU] YçPö

aÉ»JôXç ^Ý£ FÐÝrôãEõ LçXäTö YçÌ[ýä_ Töç cýä[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý a[ýä»JôäÌ^ »Jô]EõYÒV C =ÝYEõ AEõ a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý %×\öpûTöç* aVç åYÒ]]Ì^ C a[ýï`×Nþ]çX <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† YU »Jô_çÌ[ý åÌ[ýç]ç‡ûEõÌ[ý AEõ %çXä³V \öÌ[ýç LÝ[ýäXÌ[ý A»RôOç aÉyYçTö ]çy* ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý aä† a+Eïõ £Ì[ýÓ EõÌ[ýäTö cýä_ AEõLX ]çXÇbäEõ ×Eõ ×Eõ EõÌ[ýäTö cýä[ý Töç "»JôçÌ[ý×»RôO %ç×±ÁEõ ×[ý×Wý' (\Éö×]Eõç ÅVÐrô[ýî) - åTö ×[ý`V\öçä[ý [ýîçFîç EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷* FÐÝärôÌ[ aä† %çYXçÌ[ý Øšöç×YTö XTÇöX a+äEïõÌ[ý EõäÌ^Eõ»RôOç XÝ×Tö-×XÌ^]äEõ å[ýçMõçÌ[ý EõçäL =YäÌ[ýçNþ "%ç×±ÁEõ ×[ý×Wý'Ì[ý ×[ýbÌ^»RôOçäEõ aeälùäY %çÌ[ý AEõ[ýçÌ[ý Mõç×_äÌ^ ×Xä_ %çYXçÌ[ý aÇ×[ýWýç cýä[ý* YÒU] ×XÌ^]: <`ŸÌ[ý %ç]çäVÌ[ý \öç_[ýçäaX A[ýe %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý LXî TgöçÌ[ý EõçäK÷ Ì[ýäÌ^äK÷ AEõ adzVÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç* ×¥TöÝÌ^ ×XÌ^]: %ç]Ì[ýç YçYÝ Töçc÷O %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ ×[ý׬K÷~ cýäÌ^ åG×K÷* åac÷OLXîc÷O %ç]çäVÌ[ý LÝ[ýäX <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] A[ýe %ç]çäVÌ[ý LXî TgöçÌ[ý Y×Ì[ýEõ”XçÌ[ý EõUç %ç]Ì[ýç =Y_׍ù EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý Xç* TÊöTöÝÌ^ ×XÌ^]: %ç]çäVÌ[ý YçäYÌ[ý LXî <`ŸÌ[ý ×XWýïç×Ì[ýTö AEõ]çy YU cýä_X ^Ý£ FÐÝrô* åEõ[ý_]çy YÒ\Çö ^Ý£Ì[ý ]çWýîä]c÷O %ç]çäVÌ[ý YÒ×Tö <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C Y×Ì[ýEõ”Xç %ç]Ì[ýç LçXäTö Yç×Ì[ý* »JôTÇöUï ×XÌ^]: %ç]çäVÌ[ý %[ý`îc÷O [ýî×NþGTö\öçä[ý %ç]çäVÌ[ý ]Ç×NþVçTöç C YÒ\Çö ×cýäaä[ý ^Ý£ FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýäTö cýä[ý - AEõ]çy Töçcýä_c÷O %ç]çäVÌ[ý YÒ×Tö <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C Y×Ì[ýEõ”Xç %ç]Ì[ýç LçXäTö YçÌ[ý[ý* 435


436

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

YÒU] \öçG:

FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý =YäÌ[ý \öÌ[ýaç C YÒTöîÌ^ FÐÝärôÌ[ý aä† Øšöç×YTö %çYXçÌ[ý a+äEïõÌ[ý =YäÌ[ý %çY×X Y×Ì[ýYÉSïÌ[ýÖäY \öÌ[ýaç C %çØšöç Ì[ýçFäTö YçäÌ[ýX åEõXXç <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý YçY AFX a+ÉSïÌ[ýÖäY lù]ç EõäÌ[ýäK÷X A[ýe %çYXçäEõ GÐcýS EõäÌ[ýäK÷X* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† Ac÷O ^UçUï a+Eïõ GäQÍö åTöç_çÌ[ý LXî åEõ[ý_]çy yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý FÐÝärôÌ[ý ]ÊTÇöîc÷O ^äUrô* YçPö EõÌ[ýÓX: A×ZõaÝÌ^çX 2:8, 9 (YÊ: 323)* Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý ×TöX×»RôO mÌ[ýÓTöYÉSï `Œ <`ŸäÌ[ýÌ[ý a¶ö‚ÇäF %ç]çäVÌ[ý GÐcýSä^çGîTöçÌ[ý ]É_ XÝ×Tö [ýç [ýÇ×XÌ^çVäEõ [ýîçFîç EõäÌ[ý* ^Uç: ]WýÇÌ[ý \öç[ý: %Uïçd %ä^çGî cýCÌ^ç aåüøC ×[ýä`b %XÇGÐcý _ç\ö [ýç =YcýçÌ[ý YçCÌ^çÌ[ý å^çGîTöç Xç UçEõç aåüø Töç YçCÌ^ç* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYX EõÌ[ýçÌ[ý EõçäL <`ŸäÌ[ýÌ[ý Ac÷O "]WýÇÌ[ý \öç[ý' ×Eõ WýÌ[ýäXÌ[ý \Éö×]Eõç Yç_X EõäÌ[ý? (%Uïçd %çY×X Ac÷O a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý %çäVì å^çGî XX ×Eõ¶‘öç %çYXçÌ[ý åEõçX ad Eõ]ï ¥çÌ[ýçC %çY×X Töç %LïX EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX Xç* %çY×X ^FX FÐÝrôãEõ GÐcýS EõäÌ[ýX TöFX <`ŸÌ[ý ×[ýXç]Éä_î Ac÷O =YcýçÌ[ý %çYXçäEõ YÒVçX EõäÌ[ýX) Y×Ì[ýyçS: %Uïçd =ˆùçÌ[ýYÒçŠ, ]ÇNþ, %XÜ™ö Wý[ýeäaÌ[ý cýçTö åUäEõ Ì[ýlùçYÒçŠ* Ac÷O YäV ""Y×Ì[ýyçS'' _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X Ac÷O EõUç»RôOçÌ[ý %Uï [ý_äTö %çY×X ×PöEõ ×Eõ å[ýçäMõX? ×Eõ åUäEõ %çY×X Y×Ì[ýyçS åYäÌ^äK÷X? (ÌåÌ[ýç]çX ý6:23 YV, YÊ: 253, [ý_äK÷ å^, YçäYÌ[ý Zõ_ cý_ ]ÊTÇöî* %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý YÒçÌ^׸JôwÌ[ýÖäY yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý FÐÝærôÌ[ý %ç±Á[ý×_VçXäEõ %çY×X ^FX Ø‘öÝEõçÌ[ý EõäÌ[ý åXX, TöFXc÷O %çY×X %XÜ™ö Wý[ýea åUäEõ =ˆùçÌ[ý YçX-å^äcýTÇö %çYXçÌ[ý ×XäLÌ[ý å^ YçY TöçÌ[ý LXî ]Ç×Nþ]É_î mäS åVCÌ^ç cýäÌ^äK÷*) ×[ý`Ÿça: %Uïçd ×[ý`Ÿça, %çØšöç, ×XäLÌ[ý ]X-YÒçS-]×Ø™ö›õ-]äXç\öç[ý-EõçLEõ]ï a[ý×EõK÷ÇäEõ


YÒU] YçPö

437

a]YïS EõÌ[ýçÌ[ý %†ÝEõçÌ[ý* FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýçÌ[ý aä† ×[ý`Ÿça [ýç %çØšöçÌ[ý ×Eõ a+Eïõ? (AÌ[ý %Uï cý_, <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý =YäÌ[ý %çØšöç ØšöçYX EõÌ[ýç* %çY×X ^FX FÐÝrôãEõ GÐcýS EõäÌ[ýX, TöFX TöçÌ[ý %Uï cý_, %çYXçÌ[ý YçY åUäEõ =ˆùçÌ[ý YçCÌ^çÌ[ý LXî - %çY×X FÐÝrô C TgöçÌ[ý ]ÊTÇöîÌ[ý H»RôOXçÌ[ý CYÌ[ý %çY×X %çYXçÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöç ØšöçYX EõÌ[ýäK÷X* %Uïçd <`ŸäÌ[ýÌ[ý %XÇGÐcý [ýç EÊõYç _çä\öÌ[ý LXî ×XäLÌ[ý `×Nþ-aç]Uïî [ýç adEõä]ïÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý Xç EõäÌ[ý %çY×X AFX åUäEõ ×[ý`Ÿça EõÌ[ýäTö £Ì[ýÓ EõäÌ[ýäK÷X å^, FÐÝrô %çYXçÌ[ý LXî å^ Eõç^ï a+çVX EõäÌ[ýäK÷X TöçÌ[ý ¥çÌ[ýçc÷O %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý ×K÷~ a+Eïõ åLçQÍöç _çGçäTö åYäÌ[ýäK÷X* ]É_ YÒ`Â: ]äX EõÌ[ýÓX, %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý aç]äX Vgç×QÍöäÌ^ %çäK÷X A[ýe ×Tö×X %çYXçäEõ ×Lpûçaç EõÌ[ýäK÷X, ""åTöç]çäEõ åEõX Ø‘öäGï »RÇôEõäTö åV[ý?''- TöFX %çY×X ×Eõ =wøÌ[ý åVä[ýX?


438

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

×¥TöÝÌ^ \öçG:

FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+EïõäEõ =Y_׍ù EõÌ[ýç FÐÝärôÌ[ý aä† Øšöç×YTö %çYXçÌ[ý a+äEïõÌ[ý ]äWýî XçXç WýÌ[ýäXÌ[ý %çX³V C åÌ[ýç]ç‡ûEõÌ[ý [ýîçYçÌ[ý %çäK÷* Ac÷O aTöîmä_çäEõ =Y_׍ù EõÌ[ýäTö YçÌ[ýä_ Töç %çYXçäEõ AEõ `Nþ ×\ö×wÌ[ý =YäÌ[ý VgçQÍöçäTö açcýç^î EõÌ[ýä[ý A[ýe \ö×[ýbîäTö Töç %çÌ[ýC [ýçQÍöä[ý* FÐÝrô %çYXçÌ[ý LXî ×Eõ EõçL a+çVX EõäÌ[ýäK÷X åa ×[ýbäÌ^ %çã_çEõYçTö EõÌ[ýçÌ[ý LXî AFçäX Ygç»Jô×»RôO [ýçc÷Oä[ý_×\ö×wEõ aTöîäEõ TÇöä_ WýÌ[ýç cý_* 1* FÐÝrô %çYXçÌ[ý YçYäEõ lù]ç EõäÌ[ýäK÷X* YçPö EõÌ[ýÓX: A×ZõaÝÌ^çX 1:7 (YÊ: 321)* %çY×X ^FX %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý lù]ç _çä\öÌ[ý LXî FÐÝärôÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ýX, TöFX %çYXçÌ[ý YçY... %TöÝTö, [ýTöÛ]çX A[ýe \ö×[ýbîäTöÌ[ý, a[ý YçäYÌ[ýc÷O lù]ç cýäÌ^ ^çÌ^* %çYXçÌ[ý a[ý YçY lù]ç EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷-åa»RôOç LçXç [ýç å[ýçMõçÌ[ý YÌ[ý ×Eõ WýÌ[ýäXÌ[ý TöZõçd %çY×X %XÇ\ö[ý EõäÌ[ýX [ýä_ ]äX EõäÌ[ýX? 2* FÐÝrôc÷O %çYXçäEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX EõäÌ[ý åTöçä_X* YçPö EõÌ[ýÓX: LX 1:11, 12, 13, YÊ: 147* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX cýäÌ^ CPöçÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý ]ãWýî Y^ïçÌ^yÔã] ×Eõ ×Eõ H»RôOXç Hä»RôO? (%çY×X FÐÝrôãEõ GÐcýS EõäÌ[ýX* %çY×X Y×Ì[ýyçS _çä\öÌ[ý LXî TgöçÌ[ý =YÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ýX) 3* FÐÝrô %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX AäaäK÷X A[ýe ×Tö×X %çYXçäEõ EõFXC Y×Ì[ýTöîçG EõÌ[ýä[ýX Xç* YçPö EõÌ[ýÓX: YÒEõç×`Tö [ýçEõî 3:20 (YÊ: 414)* %çY×X ^×V FÐÝrôãEõ GÐcýS EõÌ[ýçÌ[ý LXî YÒçUïXç EõäÌ[ý UçäEõX, Töçcýä_ ×PöEõ Ac÷O ]ÇcýÉäTöÛ %çYXçÌ[ý aㆠTgöçÌ[ý ×Eõ a+Eïõ? (%çYXçÌ[ý LÝ[ýäX) YçPö EõÌ[ýÓX: ×c÷[ýÐÓ 13:5 (YÊ: 381)* åEõçX Y×Ì[ý×Øšö×TöäTö FÐÝrô %çYXçäEõ Y×Ì[ýTöîçG EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX? (åEõçäXç %[ýØšöçäTöc÷O XÌ^)


YÒU] YçPö

439

Ac÷O EõUç %XÇ^çÌ^Ý EõTö[ýçÌ[ý FÐÝrôäEõ LÝ[ýäX GÐcýS EõÌ[ýç VÌ[ýEõçÌ[ý? (åEõ[ý_]çy AEõ[ýçÌ[ý) 4* FÐÝrô %çYXçäEõ XTÇöX LÝ[ýX VçX EõäÌ[ýäK÷X* YçPö EõÌ[ýÓX: 2Ì^ Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 5:17 (YÊ: 300)* %çY×X ^FX FÐÝrôãEõ %çYXçÌ[ý ]Ç×NþVçTöç C YÒ\Çö [ýä_ ×[ý`Ÿçäa GÐcýS EõäÌ[ýX, TöFX %çY×X AEõ XTÇöX %çWýîç×±ÁEõ LÝ[ýX £Ì[ýÓ EõäÌ[ýX* %çY×X ^FX <`ŸäÌ[ýÌ[ý YäU yÔ]` [ýÊ׈ù åYäTö UçEõä[ýX TöFX <`ŸÌ[ýC yÔ]` %çYXçÌ[ý ]äWýî XTÇöX XTÇöX %ç×±ÁEõ mSç[ý_ÝäEõ %çÌ[ýC å[ý×` EõäÌ[ý LX½ åVä[ýX C TöçäVÌ[ý [ý׈ùïTö EõäÌ[ý TÇö_ä[ýX* 5* FÐÝrô %çYXçäEõ %XÜ™ö LÝ[ýX VçX EõäÌ[ýäK÷X* YçPö EõÌ[ýÓX: 1] LX 5:11-13 (YÊ: 404)* EõçÌ[ý EõçäK÷ %XÜ™ö LÝ[ýX YçCÌ^ç ^çÌ^? (<`ŸäÌ[ýÌ[ý YÇäyÌ[ý EõçäK÷)* åEõçXË [ýî×Nþ %XÜ™ö LÝ[ýX _ç\ö EõäÌ[ýäK÷? (å^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý YÇyäEõ åYäÌ^äK÷) %çY×X ×Eõ YÇyäEõ (%Uïçd ^Ý£äEõ) _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X? %çY×X ×Eõ %XÜ™ö LÝ[ýX åYäÌ^äK÷X? EõFX åUäEõ %çYXçÌ[ý %XÜ™ö LÝ[ýX £Ì[ýÓ cý_? ]É_ YÒ`Â: %çL Ì[ýçäTö ^×V %çYXçÌ[ý ]ÊTÇöî cýÌ^, Töçcýä_ %çY×X EõTö»RôOç Y×Ì[ý]çäS ×X׸JôTö å^, %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý aç×~äWýî %XÜ™ö LÝ[ýX Eõç»RôOçä[ýX? (å^ åEõçXC AEõ»RôOçäTö åGç_ VçG ×VX)*

0%.................25%.................50%.................75%.................100% açÌ[ýçe`: Ac÷O %açWýçÌ[ýS adzVÌ[ý aÇä^çG [ýç aÇ×[ýWýçm×_ a+ÉSïÌ[ýÖäY ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý =YÌ[ý ×X\öÛÌ[ý`Ý_* Amä_çÌ[ý åEõçX»RôOçc÷O ]çXÇb ×XäLÌ[ý å»JôrôçÌ^ %LïX EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý Xç* %çY×X å^ ]ÇcýÉäTöÛ FÐÝärôÌ[ý =YäÌ[ý %çYXçÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ýäK÷X åac÷O ]ÇcýÉäTöÛc÷O %çY×X Amä_ç _ç\ö EõÌ[ýä[ýX* =YäÌ[ýçNþ YgçJ» ô×R» ôO aäTöî[Ì ý ]äWýî åEõçXË×R» ôO AFX %çYXçÌ[ý EõçäK÷ ×[ýä`b\öçä[ý %Uï[ýcý A[ýe åEõX?


440

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

TÊöTöÝÌ^ \öçG:

FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYX ×[ýbäÌ^ =àÉöTö aä³VäcýÌ[ý å]çEõç×[ý_ç ^×VC ]äXÌ[ý %çä[ýG [ýç %XÇ\Éö×Tö mÌ[ýÓTöYÉSï Tö[ýÇ FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYX ×EõÜ™Çö [ýçØ™ö[ý H»RôOXçÌ[ý =YäÌ[ýc÷O %çWýç×Ì[ýTö -Töç EõFXc÷O %çYXçÌ[ý åac÷Oa[ý %çä[ýG-%XÇ\Éö×TöÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý`Ý_ [ýç %çWýç×Ì[ýTö XÌ^ -å^ %çä[ýG-%XÇ\Éö×Tö YÒ×Tö×XÌ^Tö Y×Ì[ý[ý×TöÛTö cýäTö UçäEõ* XçXç aä³Vcý, YÒ` A[ýe ×[ý×\ö~ WýÌ[ýäXÌ[ý %çä[ýG %XÇ\Éö×Tö YÒ×Tö×»RôO ]çXÇäbÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý %† ×EõÜ™Çö FÐÝärôÌ[ý aä† a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý [ýîçYçäÌ[ý XçXçWýÌ[ýäXÌ[ý [ýNþ[ýî [ýç ]Töç]Tö å]çä»RôOc÷O ×X\öÛÌ[ýä^çGî XÌ^* AEõLX FÐÝrôÝÌ^çX (%Uïçd ^çÌ[ýç FÐÝrôãEõ TöçäVÌ[ý ]Ç×NþVçTöç C YÒ\Çö [ýä_ Ø‘öÝEõçÌ[ý C ×[ý`Ÿça EõäÌ[ýäK÷), <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý YÒ×Tö %çØšöç åÌ[ýäF [ýç ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ýc÷O TgöçÌ[ý YÒ×Tö ×[ý`Ÿçäa LÝ[ýX^çYX EõäÌ[ý* AFçäX åVCÌ^ç ®ÏõçäEõÌ[ý K÷×[ý»RôOçÌ[ý ]çWýîä] aTöî H»RôOXç (%Uïçd <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý [ýçEõî), ×[ý`Ÿça (%Uïçd <`ŸÌ[ý C TgöçÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý =YäÌ[ý %çYXçÌ[ý %çØšöç) A[ýe %çYXçÌ[ý ]äXÌ[ý %çä[ýG-%XÇ\Éö×TöÌ[ý a+Eïõ»RôOçäEõ å[ýçMõçäXç cýäÌ^äK÷*

%çØšöç aTöî H»RôOXç ×[ý`Ÿça AFçäX åVFçäXç ®ÏõçEõ»RôOçäEõ å®Ïõ_çÌ[ý acýä^çäG [ýç »K÷çQÍöçc÷O »Jôç_çäXç ^çÌ^* ×EõÜ™Çö å®Ïõ_çÌ[ý ×VäÌ^ ®ÏõçEõäEõ EõFXc÷O »RôOçXç [ýç »Jôç_çäXç ^çä[ý Xç* ×PöEõ Ac÷O\öçä[ýc÷O EõFXC %çYXçÌ[ý %çä[ýG %XÇ\Éö×TöÌ[ý =YÌ[ý YÇäÌ[ýçYÇ×Ì[ý ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýä[ýX Xç* %çYXçÌ[ý %çä[ýG-%XÇ\Éö×Tö XÌ^-<`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý YÒ×Tö`ÒÓ×Töc÷O åcýçEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ]É_ »Jôç×_Eõç`×Nþ*


YÒU] YçPö

441

×EõÜ™Çö %çGç]Ý ×VäX ^×V %çYXçÌ[ý ]äX AEõLX FÐÝrôÝÌ^çåXÌ[ý ]Tö %çä[ýG %XÇ\Éö×Tö éTöÌ[ýÝ Xç cýÌ^ Töçcýä_ ×Eõ cýä[ý? Töçc÷O %çY×X %çLc÷O Ø‘öÌ^e <`ŸäÌ[ýÌ[ý ×[ý`ŸØ™öTöçÌ[ý =YäÌ[ý A[ýe TgöçÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý ×X\öÛÌ[ýä^çGîTöçÌ[ý =YäÌ[ý %çYXçÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöçäEõ ØšöçYX EõÌ[ýÓX* %çY×X ^Tö å[ý×` EõäÌ[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçEõî YçPö C TöçÌ[ý ×`lùç =Y_׍ù EõÌ[ýä[ýX TöTö å[ý×` EõäÌ[ý %çY×X å^ åEõçXC aä³VcýäEõ `NþäYçNþ [ýçØ™ö[ý aTöî ×VäÌ^ =wøÌ[ý ×VäTö [ýç F‰øX EõÌ[ýäTö alù] cýä[ýX* %çYXçÌ[ý %XÇ\Éö×Töc÷O TöFX-%çYXçÌ[ý Y×Ì[ý×Øšö×TöäTö XÌ^ - <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçäEõîÌ[ý =YäÌ[ý %çWýç×Ì[ýTö aTöî ×[ýbäÌ^ açQÍöç ×VäTö £Ì[ýÓ EõÌ[ýä[ý*

»JôTÇöUï \öçG:

[ýçØ™ö[ý YÒäÌ^çG å^äcýTÇö %çY×X... ... %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý LXî FÐÝärôÌ[ý å»JôçEõçäXç ]Éä_îÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöç ØšöçYX EõäÌ[ýäK÷X, ... <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+äEïõÌ[ý WýçÌ[ýSç [ýç ]É_ XÝ×TöÌ[ý [ýîçYçÌ[ý»RôOç %çY×X =Y_׍ù EõäÌ[ýäK÷X, ... <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý Ygç»Jô×»RôO aTöî ×[ýbäÌ^ ×`lùç _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X, Töçc÷O AFX %çY×X FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ØšöçYäXÌ[ý ×[ýbäÌ^ a+ÉSïÌ[ýÖäY ×X׸JôTö C %ç±ÁYÒTöîÌ^Ý cýäTö YçäÌ[ýX* FÐÝærôäTö [ýÊ׈ù Yç[ýçÌ[ý aä† aä† Ac÷O aŠçcý LÇäQÍö =YäÌ[ýçNþ Ygç»Jô×»RôO aTöîäEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý %×[ýä¬K÷Vî %e` EõäÌ[ý TÇö_ÇX: • %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý å]ç»JôX cýäÌ^äK÷: Eõ_aÝÌ^çX 1:13, 14 (YÊ: 336); Eõ_aÝÌ^çX 2:13, 14 (YÊ: 338); ×c÷[ýÐÓ 10:15-18 (YÊ: 375, 376)


442

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

• %çY×X AFX <`ŸäÌ[ýÌ[ý AEõ aÜ™öçX: LX 1:11-13 (YÊ: 147); åÌ[ýç]çX 8:15 (YÊ: 255); 1] LX 3:1 (YÊ: 401) • %çYXçÌ[ý cýÖVäÌ^ AFX FÐÝrô [ýça EõÌ[ýäK÷X: YÒEõç×`Tö [ýçEõî 3:20 (YÊ: 414); Gîçã_×aÌ^çX 2:20 (YÊ: 314)* • %çY×X AFX AEõ XTÇöX LÝ[ýX _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X: 2Ì^ Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 5:17 (YÊ: 300); A×ZõaÝÌ^çX 2:4, 5 (YÊ: 322)* • %çY×X AFX %XÜ™ö LÝ[ýX _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X: 1] LX 5:11-13 (YÊ: 404); LX 5:24 (YÊ: 155); LX 10:27-29 (YÊ: 168)* =YäÌ[ýçNþ YVmä_çÌ[ý %Ü™ö×Xï×cýTö aTöîmä_çÌ[ý AEõ AEõ»RôOçäEõ AEõ AEõ ×VX ×XäÌ^ WýîçX C ×»JôÜ™öç\öç[ýXç EõÌ[ýÓX* =YäÌ[ýçNþ aTöîm×_Ì[ý aä† a+Eïõ^ÇNþ YVm×_ YçPö EõÌ[ýÓX* <`ŸÌ[ýäEõ WýXî[ýçV ×VX å^, Am×_äEõ AFX %çY×X aTöî [ýä_ ]çXäTö C [ýÇMõäTö åYäÌ[ýäK÷X* FÐÝærôäTö [ýÊ׈ù Yç[ýçÌ[ý LXî Ac÷Oa[ý YÒäÌ^çLXÝÌ^ aTöîm×_ LçXç %TöîÜ™ö mÌ[ýÓTöYÉSï* Ac÷O aŠçäcý %Xî Eõç=äEõ [ý_ÇX å^, %çY×X FÐÝærôÌ[ý aä† a+Eïõ ØšöçYX EõäÌ[ýäK÷X* ]É_ YÒ`Â: %ç]Ì[ýç YÒEÊõTö FÐÝrôçXÇaçÌ[ýÝÌ[ý ]Tö LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý YÒçSYS å»Jôrôç EõÌ[ýç aåüøC ^FX [ýîUï cýc÷O TöFX ×Eõ Hä»RôO?


FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX ×¥TöÝÌ^ YçPö

<`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒä]Ì[ý %×\öpûTöç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ AFX ×»JôÌ[ýEõçä_Ì[ý ]Tö aÇVÊ»RÍô\öçä[ý ×X׸JôTö cýäÌ^äK÷ åEõXXç, FÐÝärôÌ[ý ]çWýîä] %çY×X %çYXçÌ[ý YçäYÌ[ý lù]ç åYäÌ^äK÷X A[ýe <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ GÐcýSä^çGî cýäÌ^äK÷X* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+EïõäEõ aÇ×X׸JôTö C VÊ»RÍô EõÌ[ýçÌ[ý YÌ[ýC <`ŸÌ[ý »JôçX å^X TgöçÌ[ý aä† %çY×X YÒ×Tö×VX H×Xœö AEõ a+Eïõ åÌ[ýäF »Jôä_X A[ýe açÌ[ýç×VX WýäÌ[ý TgöçÌ[ý aä† å^çGçä^çG Ì[ýçäFX* A»RôOçäEõc÷O [ý_ç cýÌ^ acý\öç×GTöç* %ç]Ì[ýç ^FX YçY EõäÌ[ý åZõ×_ TöFX <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý å^ a+Eïõ (%Uïçd <`ŸäÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX ×cýäaä[ý %ç]çäVÌ[ý å^ ]^ïçVç) Töç lù×TöGÐØ™ö cýÌ^ Xç, ×EõÜ™Çö TgöçÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý acý\öç×GTöç [ýçWýçYÒçŠ cýÌ^* ×YTöç C aÜ™öçäXÌ[ý =VçcýÌ[ýS: %çYXçÌ[ý LX½VçTöç [ýç LçG×TöEõ ×YTöçÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ ×»JôÌ[ýØšöçÌ^Ý* ×EõÜ™Çö %çY×X ^çc÷O EõÌ[ýÓX Xç åEõX, %çY×X a[ýïVç TgöçÌ[ýc÷O aÜ™öçX ×cýäaä[ý ×[ýä[ý×»JôTö cýä[ýX* ×EõÜ™Çö WýÌ[ýÓX, %çY×X %çYXçÌ[ý Yç×Uï[ý ×YTöçÌ[ý ×[ýÌ[ýÓäˆù ×[ýäÅVÐçcý EõÌ[ýä_X A[ýe %çYXçÌ[ý åyÔçWý C %×\öä^çG ×Tö×X å]äX åXCÌ^çÌ[ý å»Jôrôç EõÌ[ýç aåüøC %çY×X Ì[ýçG EõãÌ[ý HÌ[ý åK÷äQÍö »Jôä_ åGä_X* AÌ[ý YäÌ[ýC ×Eõ %çY×X %çYXçÌ[ý ×YTöçÌ[ý aÜ™öçX ×cýäaä[ý Y×Ì[ýG×STö cýä[ýX? (cýgîç)* %çYXçäVÌ[ý acý\öç×GTöç [ýç å]_çä]`çÌ[ý ×Eõ cýä[ý? (Töç aç]×Ì^Eõ\öçä[ý [ýçWýçYÒçŠ cýä[ý) A[ýçÌ[ý ×[ýbÌ^»RôOçäEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöçÌ[ý åYÒlùçYä»RôO <`ŸÌ[ý C %çYXçÌ[ý aä† a+äEïõÌ[ý TÇö_Xç EõÌ[ýÓX* 443


444

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

<`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ: £Ì[ýÓ cýÌ^ TöFX åUäEõ, ^FX %çY×X FÐÝrôäEõ GÐcýS EõäÌ[ýX (LX 1:11, 12, YÊ: 147)* `ç`ŸTöEõç_ÝX (1] ×Y»RôOçÌ[ý 1:3, 4, YÊ: 389)* <`ŸÌ[ý ¥çÌ[ýç YÒ×TöYç×_Tö (LX 10:27-29, YÊ: 168)* ^ç åEõçX]äTöc÷O Yç·RôOçä[ý Xç (×c÷[ýÐÓ 13:5, YÊ: 381)* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöç: ^ç £Ì[ýÓ cýÌ^ TöFX åUäEõ, ^FX %çY×X FÐÝrôäEõ GÐcýS EõäÌ[ýX (Eõ_aÝÌ^çX 2:6, YÊ: 337)* ^ç [ýçWýçYÒçŠ cýäTö YçäÌ[ý (×^`çc÷OÌ^ 59:2*)* ^ç %çe×`Eõ\öçã[ý %ç]Ì[ýç WýäÌ[ý Ì[ýçFäTö Yç×Ì[ý (1] LX 1:9, YÊ: 399)* ^ç Yçä·RôO ^çÌ^ ^FX %ç]Ì[ýç YçY Eõ×Ì[ý (GÝTöae×cýTöç 66:18**)* ^×VC aEõ_ FÐÝrôÝÌ^çXãVÌ[ýc÷O <`ŸãÌ[ýÌ[ý aㆠa+Eïõ %çä»K÷ Tö[ýÇ a[ý FÐÝrôÝÌ^çXc÷O TgöçÌ[ý aㆠac÷\öç×GTöçÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõãÌ[ý Xç* %ç]Ì[ýç ×Eõ\öçä[ý ×XÌ[ý[ý׬K÷~\öçä[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý\öç×GTöçÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý? -------------* ×^`çc÷OÌ^ 59:2 - ""×EõÜ™Çö åTöç]çãVÌ[ý YçY <`ŸÌ[ý åUãEõ åTöç]çãVÌ[ý ×[ý׬K÷~ EõãÌ[ýä»K÷* YÒ\Çö åTöç]çãVÌ[ý YçY

åVãF åTöç]çãVÌ[ý åUãEõ ×XãLÌ[ý ]ÇF %ç¬K÷çVX EõãÌ[ýä»K÷X ALXî ×Tö×X ã`çãXX Xç*'' ** GÝTöae×cýTöç 66:18 - ""^×V ×»Jôåwø %Wýä]ïÌ[ý YÒ×Tö TöçEõçTöç] Töä[ý YÒ\Çö £XãTöX Xç*''


×¥TöÝÌ^ YçPö

445

YÒU] \öçG:

<`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý YÒäÌ^çLXÝÌ^Töç YçY %ç]çäVÌ[ý aEõ_äEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒä]Ì[ý %çØ‘öçVX [ýç %×\öpûTöç åUäEõ VÉäÌ[ý a×Ì[ýäÌ^ Ì[ýçäF* ×EõÜ™Çö [ý§ å_çäEõÌ[ýc÷O WýçÌ[ýSç åXc÷O åEõçX»ËRôOç YçY %çÌ[ý åEõçX»ËRôOç YçY XÌ^* YçY [ý_äTö ×PöEõ ×Eõ å[ýçMõçÌ^? YÒ[ý‡ûXç, ×]Uîç EõUç [ý_ç, %ëX×TöEõ %ç»JôÌ[ýS c÷OTöîç×V ]çäXc÷O å^ £WýÇ YçY Töç XÌ^* Ac÷O a[ý EõçLEõ]ï cý_ åEõ[ý_]çy YçY ]äXç\öç[ý [ýç YçY ×»JôÜ™öçÌ[ý Zõ_* YçäYÌ[ý AEõ»RôOç acýL-aÌ[ý_ aepûç cý_ : <`ŸÌ[ý ^ç »JôçX Töç EõUçÌ^ A[ýe EõçäL Yç_X Xç EõäÌ[ý-×XäLäVÌ[ý c÷O¬K÷ç]Tö EõçL EõäÌ[ý »Jô_ç* YçäYÌ[ý Zõ_mä_ç ×Eõ ×Eõ? ^çÌ[ýç %FÐÝrôÝÌ^çX (%Uïçd ^çÌ[ýç FÐÝrôäEõ ×[ý`Ÿçäa GÐcýS EõäÌ[ý×X (ÅVÐrô[ýî YÊ: 440), TöçäVÌ[ý YçY <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† TöçäVÌ[ý a+Eïõ GQÍöçÌ[ý YäU YÒ×Tö[ýµùEõTöç aÊ×rô EõäÌ[ý* YçPö EõÌ[ýÓX: A×ZõaÝÌ^çX 2:1-3 (YÊ: 322)* ^çÌ[ýç ×XäLäVÌ[ý ad C éX×TöEõ LÝ[ýX^çYäXÌ[ý ]çWýîä] <`ŸÌ[ýäEõ YçCÌ^çÌ[ý å»Jôrôç EõäÌ[ý TöçäVÌ[ý ×Eõ cýä[ý? Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý ]çXÇbÌ[ýç ×Eõ Töçcýä_ <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ ×[ý׬K÷~ cýäÌ^ Ì[ýäÌ^äK÷? åEõX? %U[ýç åEõX XÌ^? (ÅVÐrô[ýî YÊ: x)* %ç]çäVÌ[ý YçY <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ %ç]çäVÌ[ý ×[ý׬K÷~ EõäÌ[ý åÌ[ýäFäK÷ Zõä_ %ç]Ì[ýç ad LÝ[ýX ^çYX EõÌ[ýä_C <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† YÇX×]ï×_Tö cýäTö Yç×Ì[ý Xç* åEõ[ý_]çy ^Ý£ FÐÝrôc÷O YçäÌ[ýX Ac÷O `ÉXîØšöçX YÉÌ[ýS EõÌ[ýäTö) FÐÝrô×[ý`ŸçaÝäVÌ[ý ålùäy-YçY <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý\öç×GTöçÌ[ý YäU [ýçWýç aÊ×rô EõäÌ[ý* YçPö EõÌ[ýÓX: 1] LX 1:6-8 (YÊ: 399)* açÌ[ýçe`: %ç]Ì[ýç YÒäTöîäEõc÷O YçYÝ* aÇTöÌ[ýçe %ç]çäVÌ[ý ]äXç\öç[ý C EõçäLÌ[ý LXî <`ŸäÌ[ýÌ[ý lù]ç _çä\öÌ[ý %×\öpûTöçÌ[ý YÒäÌ^çLX %ç]çäVÌ[ý Ì[ýäÌ^äK÷*


446

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

×¥TöÝÌ^ \öçG:

<`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý ]É_ ×\ö×w lù]ç _çä\öÌ[ý ]É_ ×[ýbÌ^ cý_ FÐÝärôÌ[ý ]ÊTÇöî -AEõ]çy TögçÌ[ý ]çWýîä]c÷O %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† ^UçUï AEõ a+Eïõ ØšöçYX EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý* AK÷çQÍöç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý éVX׳VX acý\öç×GTöçÌ[ýC ]É_ ×\ö×w -yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý ^Ý£Ì[ý %ç±Á[ý×_VçX* YçPö EõÌ[ýÓX: 1] ×Y»RôOçÌ[ý 3:18 (YÊ: 392)* YçPö EõÌ[ýÓX: Eõ_aÝÌ^çX 2:13, 14 (YÊ: 338)* å^ ^ÇäG =YäÌ[ýçNþ YVmä_ç ×_×Y[ýˆù EõÌ[ýç cýäÌ^×K÷_, TöFX ""×[ý×Wý[ýˆù cýØ™öä_Fç'' (%Uïçd %ç]çäVÌ[ý ^ç[ýTöÝÌ^ YçY) [ý_äTö å[ýçMõçäXç cýTö %çc÷OäXÌ[ý ×[ý×\ö~ WýçÌ[ýç [ýç VZõç a¶‘ö×_Tö ]Ç»Jôä_Eõç [ýç »JÇô×NþYyäEõ EõçÌ[ýçGçäÌ[ýÌ[ý VÌ[ýLçÌ^ åYãÌ[ýEõ ×VäÌ^ PÇöäEõ _ç×GäÌ^ åVCÌ^ç* Ac÷O ""×[ý×Wý[ýˆù cýØ™öä_FçÌ[ý'' ]äWýî EõçÌ[ýçGçäÌ[ý WýÊTö [ý³VÝÌ[ý a[ýEõ×»RôO %YÌ[ýçäWýÌ[ý Töç×_Eõç »RôOç†çäXç UçEõTö* Cc÷O [ý³VÝÌ[ý [ý³VÝV`çÌ[ý å]Ì^çV å`b cýä_ [ýç TöçÌ[ý Lç×]åXÌ[ý %Uï åEõ= L]ç ×Vä_, EõçÌ[ýçGçÌ[ý EõTöÛÊYlù TöFX Ac÷O Töç×_Eõç×»RôO ]ÇäK÷ TöçÌ[ý [ýVä_ ×_äF ×VTö, ""]É_î YÇäÌ[ýçYÇ×Ì[ý å]»RôOçäXç cýäÌ^äK÷''* [ý³VÝ TöçÌ[ý EÊõTö %YÌ[ýçWým×_ %çÌ[ý åEõçX×VX EõÌ[ýä[ý Xç-TöçÌ[ý YÒ]çS ×cýäaä[ý åa Ac÷O EõçGL VÇ×»RôOäEõ [ýî[ýcýçÌ[ý EõÌ[ýTö* ×PöEõ Ac÷O\öçä[ýc÷O å^ FÐÝrôÝÌ^çX [ýî×Nþ TöçÌ[ý YçäYÌ[ý ]É_î å»JôçEõçäXç FÐÝäºRôOÌ[ý %[ýVçäXÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ý TöçÌ[ýC EõFXC %çÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý cýä[ý Xç* EõçÌ[ýS TöçÌ[ý YçäYÌ[ý ""YÇäÌ[ýç Vç] å]»RôOçäXç cýäÌ^äK÷*'' åa <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõ Y×Ì[ýYÉSïÌ[ýÖäY lù]ç _ç\ö EõäÌ[ýäK÷* <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý YçYmä_çäEõ ×Eõ EõäÌ[ýäK÷X? (<`ŸÌ[ý %ç]çÌ[ý YçYäEõ lù]ç EõäÌ[ýäK÷X)* %çYXçÌ[ý åEõçXË åEõçXË YçäYÌ[ý LXî ^Ý£ ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõäÌ[ýäK÷X? (%ç]çÌ[ý a[ý YçäYÌ[ý LXî) FÐÝrô ^FX yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý %çYXçÌ[ý LXî YÒçS ×VäÌ^äK÷X, TöFX %çYXçÌ[ý EõTö»RôOç YçY \ö×[ýbîäTöÌ[ý LXî YäQÍö Ì[ýc÷O_? (AEõ»RôOçC XÌ^) %çY×X å^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý Y×Ì[ýYÉSï lù]ç _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X-%çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý åEõçXË WýÌ[ýäXÌ[ý Y×Ì[ý[ýTöÛX %çYXçäEõ åa»RôOç Lç×XäÌ^ åVÌ^?


×¥TöÝÌ^ YçPö

447

TÊöTöÝÌ^ \öçG:

%çY×X YÒ×Tö×VX <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX ^×VC %çYXçÌ[ý a[ý YçäYÌ[ý lù]ç %çY×X a+ÉSïÌ[ýÖäY _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X, ×EõÜ™Çö <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† ×XÌ[ý[ý׬K÷~ acý\öç×GTöçÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýçÌ[ý LXî %çYXçäEõ YÒ×Tö×VX YçäYÌ[ý å]çEõç×[ý_ç »Jôç×_äÌ^ å^äTöc÷O cýä[ý* ×YTöç C aÜ™öçäXÌ[ý =VçcýÌ[ýS»RôOç a[ýïVç Øö‚Ì[ýäS Ì[ýçFä[ýX* %çYXçÌ[ý ×YTöçÌ[ý aä† acý\öç×GTöç YÇXfÌ[ýÓˆùçÌ[ý EõÌ[ýçÌ[ý LXî %çYXçäEõ ×Eõ EõÌ[ýäTö cýä[ý? <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöç ×Eõ\öçä[ý %çY×X YÇXÌ[ýçÌ^ ØšöçYX EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX Töç A[ýçÌ[ý åVFç ^çEõ* YçPö EõÌ[ýÓX: 1] LX 1:9 (YÊ: 399)* Eõ* YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý: ×XäLÌ[ý YçäYÌ[ý ×[ýbäÌ^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý]Tö YÒEõç` EõÌ[ýç* <`ŸÌ[ý ^FX %çYXçÌ[ý EÊõTö åEõçX YçäYÌ[ý ×VäEõ %çYXçÌ[ý VÊ×rô %çEõbïS EõÌ[ýä[ýX, Töç TöFXc÷O TöçgÌ[ý EõçäK÷ Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýÓX* %çYXçÌ[ý Ac÷O YçY Ø‘öÝEõçãÌ[ýÌ[ý ]äWýî %Ü™öTö ×TöX×»RôO ×[ýbÌ^ EõçL EõÌ[ýä[ý* ^Uç: 1* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý]Tö YÒEõç` EõÌ[ýç å^, %çY×X YçY EõäÌ[ýäK÷X* 2* <`ŸÌ[ýäEõ WýXî[ýçV LçXçäXç å^, ×Tö×X c÷O×Tö]äWýîc÷O %çYXçäEõ lù]ç EõäÌ[ýäK÷X* 3* %çYXçÌ[ý ^ç[ýTöÝÌ^ ]³V EõçL [ýç ]äXç\öç[ýäEõ ×Tö×X Y×Ì[ý[ýTöÛX EõÌ[ýä[ýX-A ×[ýbäÌ^ TöçgÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça Ì[ýçFç* %çYXçÌ[ý YçY åUäEõ ×[ýÌ[ýTö cýCÌ^ç (%XÇTöçY EõÌ[ýç) A[ýe <`ŸäÌ[ýÌ[ý ×VäEõ ×ZõäÌ[ý %çaçÌ[ý ]äWýî ×VäÌ^, A[ýe yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý FÐÝærôÌ[ý ]ÊTÇöîÌ[ý [ýî[ýØšöçYXçÌ[ý ]äWýî ×VäÌ^ %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýä[ýX* Töçc÷O ×XäLäEõ %YÌ[ýçWýÝ \öç[ýçÌ[ý Y×Ì[ý[ýäTöÛ %çY×X LçXäTö YçÌ[ýä[ýX å^, <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöç YÇXfØšöç×YTö cýäÌ^äK÷* F* YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý: ×XÌ^×]Tö AÌ[ý »Jô»Jïôç EõÌ[ýÓX*


448

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

Ac÷O ]ÇcýÉäTöÛ [ýç %çL Ì[ýçäTö £äTö ^ç[ýçÌ[ý %çäG: 1* <`ŸÌ[ýäEõ [ý_ÇX, %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý _ÇãEõçãXç åEõçX YçY å^X ×Tö×X %çYXçäEõ Øö‚Ì[ýS Eõ×Ì[ýäÌ^ åVX* 2* YçYm×_äEõ AEõ »RÇôOEõäÌ[ýç EõçGäL ×_FÇX* %çYXçÌ[ý Ac÷Oa[ý YçäYÌ[ý EõUç ad\öçä[ý AäEõ[ýçäÌ[ý §[ý§ ×_Fä[ýX; EõçÌ[ýS A»RôOç £WýÇ]çy %çYXçÌ[ý C <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýîçYçÌ[ý* 3* %çYXçÌ[ý YçYmä_çÌ[ý Töç×_Eõç å_Fç cýä_ YÌ[ý, 1] LX 1:9 YäV (YÊ: 399) å^ B` YÒ×Tö`ÒÓ×Tö åVCÌ^ç cýäÌ^äK÷ Töç Ac÷O Töç×_EõçÌ[ý =YäÌ[ý %çQÍöç%ç×QÍö\öçä[ý ×_äF åZõ_ÇX* 4* <`ŸÌ[ý yÇÔä`Ì[ý =YäÌ[ý FÐÝærôÌ[ý ]çWýîä] %çYXçÌ[ý LXî å^ lù]ç _çä\öÌ[ý [ýî[ýØšöç EõäÌ[ýäK÷X TöçÌ[ý LXî <`ŸÌ[ýäEõ WýXî[ýçV ×VX* 5* A[ýçÌ[ý Ac÷O EõçGäLÌ[ý »RÇôOEõäÌ[ýç»RôOçäEõ EÇõ×»Jô EÇõ×»Jô EõäÌ[ý ×K÷gäQÍö [ýçc÷OäÌ[ý åZõä_ ×VX* %çYXçÌ[ý åEõçäXç YçäYÌ[ý EõUç EõTö[ýçÌ[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý aç]äX Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýäTö cýä[ý? (]çy AEõ[ýçÌ[ý) %çYXçÌ[ý åEõçX YçY EõFX Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýä[ýX? (^FXc÷O [ýÇMõä[ýX å^, EõçL»RôOç YçY TöFXc÷O) G* YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý: Zõ_ YçCÌ^çÌ[ý %×\öpûTöç YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýçÌ[ý YäÌ[ýC ^×V %YÌ[ýçWýä[ýçWý %çYXçäEõ EÇõäÌ[ý EÇõäÌ[ý åFäTö UçäEõ Töçcýä_ %çY×X ×Eõ EõÌ[ýä[ýX? (YçPö EõÌ[ýÓX: GÝTöae×cýTöç 32:3-5*; 103:12**) (%çYXçÌ[ý ]äXÌ[ý %çä[ýG %XÇ\Çö×TöäEõ XÌ^-%çYXçÌ[ý YçYäEõ å^ lù]ç EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷ åa ×[ýbäÌ^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçEõîäEõc÷O mÌ[ýÓTö ×VX)* --------------

* GÝTöae×cýTöç 32:3-5: ""%ç×] ^FX »JÇôY EõãÌ[ý×»K÷_ç], %ç]çÌ[ý a]Ø™ö c÷çQÍömã_ç lùÌ^ Yç׬K÷_, EõçÌ[ýS %ç×] a]Ø™ö ×VX %çTöÛVçX EõÌ[ý×»K÷_ç]* EõçÌ[ýS açÌ[ýç ×VX Ì[ýçTö %ç]çÌ[ý CYãÌ[ý åTöç]çÌ[ý c÷çTö \öçÌ[ýÝ ×»K÷_* %ç]çÌ[ý aÌ[ýaTöç GÐݹ‚Eõçã_Ì[ý £›õTöçÌ^ Y×Ì[ýSTö c÷ãÌ^×»K÷_* %ç×] åTöç]çÌ[ý Eõçä»K÷ %ç]çÌ[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ý_ç], %ç]çÌ[ý %YÌ[ýçWý %çÌ[ý åGçYX Ì[ýçF_ç] Xç; %ç×] [ý__ç], "%ç×] aVçYÒ\ÇöÌ[ý Eõçä»K÷ %çYX %Wý]ï Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ý[ý, Töçc÷çãTö TÇö×] %ç]çÌ[ý YçãYÌ[ý %YÌ[ýçWý å]ç»JôX EõÌ[ýã_*''' ** GÝTöae×cýTöç 103:12: ""YÉ[ýï å^]X Y׸Jôã]Ì[ý åUãEõ ×[ý׬K÷~, åTö]X EõãÌ[ýc÷O <`ŸÌ[ý, %ç]çãVÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ %ç]çãVÌ[ý YçYãEõ ×[ý׬K÷~ EõãÌ[ý ×XãÌ^ åGä»K÷X*''


×¥TöÝÌ^ YçPö

449

%YÌ[ýçWýä[ýçWý C £×»JôTöçÌ[ý ×[ýbäÌ^ ×X¶oö×_×FTö YVm×_ ×Eõ [ý_äK÷? (%çY×X ^×V %çYXçÌ[ý AEõ»RôOç]çy YçYC <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ åGçYX EõäÌ[ý ^çX [ýç Töç Ø‘öÝEõçÌ[ý Xç EõäÌ[ýX-Töçcýä_ åTöç %çYXçÌ[ý ]äWýî %YÌ[ýçWýä[ýçWý EõçL EõÌ[ýäTöc÷O UçEõä[ý) AFçäX %çYXçÌ[ý %YÌ[ýçWýä[ýçWý C <`ŸäÌ[ýÌ[ý lù]ç YçCÌ^çÌ[ý %çä_çäEõ %çY×X å^ ×`lùç_ç\ö EõÌ[ýä_X, TöçÌ[ý Y×Ì[ýäYÒ×lùäTö %çY×X ×Eõ\öçä[ý ×Xä»JôÌ[ý ×[ý[ýÊ×Tö»RôOç YÉSï EõÌ[ýä[ýX? ""%ç×] ^FX %ç]çÌ[ý a[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ý_ç] TöFX %ç×] ............................................*''


450

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

»JôTÇöUï \öçG:

[ýçØ™ö[ý YÒäÌ^çG <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý ×[ýbäÌ^ %çY×X ATölùS ^ç ×EõK÷Ç ×`Fä_X åamä_çäEõ ×XäLÌ[ý LÝ[ýäX YÒäÌ^çG EõÌ[ýçÌ[ý ×[ýbäÌ^ %çL Ì[ýçäTö £äTö ^ç[ýçÌ[ý %çäG ×EõK÷Ç a]Ì^ ×»JôÜ™öç-\öç[ýXç EõÌ[ýÓX* A ×[ýbäÌ^ AFçäX EõäÌ^Eõ»RôOç YÌ[ýç]ä`ïÌ[ý EõUç TÇöä_ WýÌ[ýç cý_* %çL Ì[ýçäTöc÷O Ac÷O Töç×_Eõç»RôOç [ýçXçäTö \Çö_ä[ýX Xç (YÊ: 447)* YÒ×Tö×VX ×XLïäX AEõçEõÝ [ýäa [ýçc÷Oä[ý_ YçPö C YÒçUïXçÌ[ý ]Wýî ×VäÌ^ %Ü™öTö 15 ×]×X»RôO a]Ì^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aç×~äWýî %×Tö[ýç×cýTö EõÌ[ýÓX* AFçäX Ac÷O aeyÔçÜ™ö ×EõK÷Ç YÌ[ýç]`ï åVCÌ^ç cý_: 1* %Y[ýîÌ^Ý YÇäyÌ[ý Eõç×cýXÝ×»RôO YçPö EõÌ[ýÓX, å^ ×EõXç TöçÌ[ý ×YTöçäEõ Y×Ì[ýTöîçG EõäÌ[ý [ýç×QÍö åK÷äQÍö »Jôä_ ×GãÌ^×K÷_ A[ýe TöçÌ[ý \öçäGÌ[ý éYTÊöEõ a+×w %ad YäU =×QÍöäÌ^ ×VäÌ^×K÷_* ^Ý£ Ac÷O Ì[ýÖYEõ Eõç×cýXÝ×»RôO [ýä_×K÷ä_X, ^ç YçCÌ^ç ^çä[ý _ÉEõ 15:11-32 YäV (YÊ: 124, 125, 126)* Ac÷O G”×»RôO <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý a+Eïõ, %ç]çäVÌ[ý lù]ç _ç\ö A[ýe TöçgÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý acý\öç×GTöçÌ[ý ×[ýbäÌ^ åEõçXË ×`lùçÌ[ý EõUç TÇöä_ WýäÌ[ý? 2* Gîçã_×aÌ^çX 5:16-23 (YÊ: 319) YQÍÆöX* _lùî Ì[ýçFÇX å^, <`ŸÌ[ýäEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX EõçL EõÌ[ýçÌ[ý aÇä^çG åVCÌ^çÌ[ý YÌ[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX ×Eõ ×Eõ Y×Ì[ý[ýTöïX H»RôOäK÷* %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý åEõçäXç ×[ýä`b AEõ»RôOç ×VEõ-^ç ×EõXç <`ŸÌ[ýäEõ %aÜ™Çörô EõäÌ[ý åTöçä_-1] LX 1:9 (YÊ: 399) YV %XÇ^çÌ^Ý TöçÌ[ý å]çEõç×[ý_ç EõÌ[ýÓX, TöçÌ[ýYÌ[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöçÌ[ý %çX³V =Yä\öçG EõÌ[ýÓX* açÌ[ýçe`: FÐÝrô×[ý`ŸçaÝÌ[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]ç =Y_׍ù EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý [ýä_c÷O <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† TöçäVÌ[ý acý\öç×GTöçÌ[ý =wøäÌ[ýçwÌ[ý `ÒÝ[ýÊ׈ù =Yä\öçG EõäÌ[ý* ]É_ YÒ`Â: FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX ^çYX EõÌ[ýçÌ[ý LXî AEõLX FÐÝrôÝÌ^çX ×Eõ\öçä[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý `×NþÌ[ý %×\öpûTöçäEõ =Y_׍ù EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý?


FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX TÊöTöÝÌ^ YçPö

`×NþÌ[ý =da YÒ×Tö×VX <`ŸäÌ[ýÌ[ý åYÒ] C lù]çÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýäTö cýä_ %çYXçäEõ %[ý`îc÷O %çYXçÌ[ý åEõçX YçY a¶‘öäµù %[ýGTö cýäTö cýä[ý [ýç åa ×[ýbäÌ^ ]äX å»JôTöXç %çaçÌ[ý aä† aä† <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ åac÷O YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýäTö cýä[ý* %çYXçÌ[ý Ac÷O YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý A[ýe TöçÌ[ý aä† YçCÌ^ç <`ŸäÌ[ýÌ[ý lù]ç %çYXçÌ[ý aä† Ø‘öãGïÌ[ý ×YTöçÌ[ý acý\öç×GTöçäEõ YÇXfØšöç×YTö EõÌ[ýä[ý* %çY×X AFX FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX^çYX £Ì[ýÓ EõÌ[ýäTö »Jôä_äK÷X-å^ LÝ[ýX^çYäXÌ[ý ×[ýä`b ]çYEõç×Pö åEõçX ×[ýä`b éX×TöEõTöç XÌ^, ×EõÜ™Çö åYÒ]]Ì^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† AEõ»RôOç mÌ[ýÓTöYÉSï [ýî×NþGTö a+Eïõ ØšöçYX* YçPö EõÌ[ýÓX: LX 7:37-39 (YÊ: 161)* <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý a+Eïõ ^Ý£ FÐÝærôÌ[ý ]çWýîä] å^\öçä[ý <`ŸÌ[ý a+çVX EõäÌ[ýäK÷X ^ç a+ÉSïÌ[ýÖäY TöçÌ[ý =YäÌ[ýc÷O ×X\öÛÌ[ý`Ý_ ×PöEõ åac÷O\öçä[ýc÷O VÇ[ýïçÌ[ý G×Töa+~ AEõ FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý `×Nþ a+ÉSïÌ[ýÖäY <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçK÷ åUäEõc÷O %çäa* AEõ×»RôO Eõ]Ë×Y=»RôOçÌ[ýäEõ å^ EõçL EõÌ[ýçÌ[ý lù]Töç ×VäÌ^ ×X]ïçS EõÌ[ýç cýäÌ^äK÷-åac÷Oa[ý EõçL EõÌ[ýçÌ[ý lù]Töç TöçÌ[ý ]äWýî UçEõä_C, TöçÌ[ý ×EõÜ™Çö ×XäL ×XäL [ýç Ø‘öÌ^e×yÔÌ^\öçä[ý ×EõK÷Ç EõÌ[ýçÌ[ý lù]Töç åXc÷O* ×PöEõ åac÷O\öçä[ý, FÐÝærôÌ[ý ]çWýîä] %çY×X å^ XTÇöX Y×Ì[ý»JôÌ^ _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X, TöçÌ[ý ¥çÌ[ýç FÐÝærôäTö AEõ XTÇöX aÊ×rô ×cýäaä[ý LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý aç]Uïî %çY×X _ç\ö EõäÌ[ýäK÷X* ×EõÜ™Çö Ac÷O lù]TöçÌ[ý å^×»RôO aTöîEõçÌ[ý =da-%Uïçd Y×[ýy %ç±Áç-TgöçÌ[ý åUäEõc÷O %çYXçäEõ a[ý `×Nþ YÒ×Tö×XÌ^Tö aeGÐcý EõÌ[ýäTö cýä[ý* 451


452

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

YÒU] \öçG:

FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýäX `×NþÌ[ý =da cýä_X Y×[ýy %ç±Áç Y×[ýy %ç±Áç c÷ã_X <`ŸÌ[ý (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 2:11, 12, YÊ: 271)* ×Tö×X %çYXçÌ[ý ]äWýî [ýça EõäÌ[ýX (åÌ[ýç]çX 8:9, YÊ: 255)* ×Tö×X YçY C ×[ý»JôçÌ[ý a¶‘öäµù LGTöäEõ åVçbÝ aç[ýîØ™ö EõÌ[ýãTö Aãaä»K÷X (LX 16:8, YÊ: 178)* ×Tö×X %çYXçãEõ aäTöî ×XäÌ^ ^ç[ýçÌ[ý LXî Aãaä»K÷X (LX 16:13, YÊ: 179)* ×Tö×X FÐÝrôãEõ ]×cý]ç×XŸTö EõÌ[ýãTö Aãaä»K÷X (LX 16:14, YÊ: 179)* <`Ÿä[Ì ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý å^ a+Eïõ, TöçäTö Y×[ýy %ç±Áç åEõçXË WýÌ[ýäXÌ[ý \Éö×]Eõç Yç_X EõäÌ[ýX? (YçPö EõÌ[ýÓX: åÌ[ýç]çX 8:14-16, YÊ: 255) (×Tö×X %Uïçd Y×[ýy %ç±Áç aÇ×X׸JôTö\öçä[ý YÒEõç` EõäÌ[ýX å^, %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aÜ™öçX) Y×[ýy %ç±Áç %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX ×Eõ açUïEõTöç %çXãTö »JôçX? (YçPö EõÌ[ýÓX: Gîçã_×aÌ^çX 5:22, 23, YÊ: 319)* Ac÷O Zõ_m×_Ì[ý ]äWýî åEõçXm×_ <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý ]äWýî GäQÍö TÇö_äTö £Ì[ýÓ EõãÌ[ýX [ýä_ %çY×X a[ýä»JôäÌ^ å[ý×` EõäÌ[ý »JôçX? %ç]çäVÌ[ý ]äWýî Ac÷O açUïETöç %çXçÌ[ý LXî ^Ý£ %ç]çäVÌ[ý ×Eõ ×Eõ EõÌ[ýçÌ[ý EõUç [ýä_äK÷X? (YçPö EõÌ[ýÓX: LX 15:4, 5, YÊ: 177) (%ç]çäVÌ[ý FÐÝärôåTö [ýça EõÌ[ýäTö A[ýe TöçgÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýäTö cýä[ý A[ýe TöçgÌ[ý aç×~äWýî UçEõäTö cýä[ý) Y×[ýy %ç±Áç ×EõäaÌ[ý LXî %çYXçäEõ `×NþYÒçŠ EõÌ[ýäTö »JôçX? (YçPö EõÌ[ýÓX: æYÒ×Ì[ýTö 1:8, YÊ: 189) %çYXçÌ[ý Eõçä»K÷ FÐÝärôÌ[ý açlùÝ c÷CÌ^ç EõUç»RôOçÌ[ý %Uï ×Eõ? (AEõLX açWýçÌ[ýS açlùÝ £WýÇ]çy ^ç åVäFäK÷ C £äXäK÷ Töçc÷O-c÷O [ýä_* ×EõÜ™Çö AEõLX FÐÝrôÝÌ^çX FÐÝrô a¶‘öäµù ^ç aTöî [ýä_ åLäXäK÷, a[ýçc÷OäEõ TöçÌ[ý açlùî åVÌ^) FÐÝærôÌ[ý açlùÝ cýCÌ^çÌ[ý LXî Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×Nþ åEõX YÒäÌ^çLX [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX?


TÊöTöÝÌ^ YçPö

453

(×Tö×X %çYXçÌ[ý ]ÇäF a×PöEõ EõUç ^Ç×GäÌ^ åVä[ýX)* açÌ[ýçe`: Ac÷Oa[ý B` mäSÌ[ý ]çyç %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX EõTö»RôOç Y×Ì[ý]çäS YÒEõç` Yçä[ý, Töç ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýäK÷ %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý EõTö»RôOç FÇg×»RôOXç×»RôO ×[ýbäÌ^ YÒ\ÇöÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý`Ý_ A[ýe EõTö×VXc÷O [ýç %çY×X TögçÌ[ý =YäÌ[ý ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýä[ýX* å^ [ýî×Nþ aä[ý]çy Y×[ýy %ç±ÁçäEõ =Y_׍ù EõÌ[ýäTö £Ì[ýÓ EõäÌ[ýäK÷ åa ^×V AEõLX Y×Ì[ýYiù FÐÝrôÝÌ^çäXÌ[ý-%Uïçd å^ ×EõXç Ac÷O aäTöîÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõäÌ[ýäK÷-TöçÌ[ý a]çX Y×Ì[ýYiùTöç _ç\ö Xç EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý Töçcýä_C åa å^X EõFXC cýTöç` Xç cýÌ^* <`ŸäÌ[ýÌ[ý =YÌ[ý %çØšöç + a]Ì^ = %ç×±ÁEõ Y×Ì[ýYiùTöç

×¥TöÝÌ^ \öçG:

a[ý FÐÝrô×[ý`ŸçaÝc÷O Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõäÌ[ý Xç Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý EõçäLÌ[ý ]çWýîä]c÷O %çY×X FÐÝrôÝÌ^çX cýäÌ^ =PöäTö YçäÌ[ýX (A×ZõaÝÌ^çX 1:13, YÊ: 321) åac÷O ÷]ÇcÉ÷TöÛ åUãEõ %çYXçÌ[ý ]ãWýî %ç±Áç %[ýØšöçX EõãÌ[ýX (LX 14:15-17, YÊ: 176) ^×VC a[ý FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝÌ[ý ]äWýî Y×[ýy %ç±Áç [ýça EõäÌ[ýX Tö[ýÇ a[ý FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝc÷O Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×Nþ _ç\ö EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX Xç* [ýçc÷Oä[ý_ %ç]çäVÌ[ý [ýä_ å^, ×TöX WýÌ[ýäXÌ[ý ]çXÇb Ì[ýäÌ^äK÷: 1* açWýçÌ[ýS ]çXÇb (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 2:14, YÊ: 271)  Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý ]çXÇb ×[ý`Ÿça EõäÌ[ý Xç å^, TöçäVÌ[ý YçäYÌ[ý LXîc÷O FÐÝrô ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõäÌ[ýäK÷X; AÌ[ý


454

     

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

Zõä_c÷O FÐÝrô TöçäVÌ[ý %Ü™öäÌ[ý [ýça EõäÌ[ýX Xç* Ac÷O K÷×[ýäTö [ýÊwø×»RôO cý_ AEõLX [ýî×NþÌ[ý LÝ[ýX* açWýçÌ[ýS ]çXÇb TöçÌ[ý c÷O¬K÷ç]Tö LÝ[ýX ^çYX EõäÌ[ý %Uïçd åa ×XäLc÷O ×XäLÌ[ý (×X) ×X LÝ[ýäXÌ[ý J» ôç_Eõ cý^Ì A[ýe åac÷LO Xîc÷O Töç[Ì ý LÝ[ýäXÌ[ý J» ôç_äEõ[Ì ý %çaäX åa ×XäL [ýäa UçäEõ* Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý açWýçÌ[ýS ]çXÇäbÌ[ý LÝ[ýäX ^Ý£ [ýça EõäÌ[ýX Xç; Zõä_ ×Tö×X Ac÷O [ýÊåwøÌ[ý [ýçc÷OäÌ[ýc÷O UçäEõX* 2* %ç×±ÁEõ ]çXÇb (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 2:15, YÊ: 271)  AÌ[ýç FÐÝrôäEõ ]Ç×NþVçTöç ×cýäaä[ý ×[ý`Ÿça EõäÌ[ý A[ýe FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX ^çYX EõÌ[ýçÌ[ý LXî Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþÌ[ý =YÌ[ý ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ý* %ç×±ÁEõ ]çXÇb FÐÝrôäEõ TöçÌ[ý LÝ[ýäX %ç]Ü—öS LçXçÌ^ A[ýe Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý ]çWýîä] TöçgäEõ (FÐÝrôäEõ) TöçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý »Jôç_Eõ cýäTö åVÌ^* %Uïçd Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý [ýî×Nþ FÐÝærôÌ[ý åVFçäXç YäUc÷O »Jôä_* ×X 3* ]çe×aEõ ]çXÇb (1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 3:1, 2, YÊ: 271, 272)  AÌ[ýç cý_ åac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý å_çEõ ^çÌ[ýç ×[ý`Ÿça EõäÌ[ý å^, FÐÝrô TöçäVÌ[ý YçäYÌ[ý LXî ]ÊTÇöî[ýÌ[ýS EõäÌ[ýäK÷X, ×EõÜ™Çö AÌ[ýç FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý LXî ×XäLäVÌ[ý (×X) c÷O¬K÷ç [ýç YÒä»JôrôçÌ[ý =YäÌ[ýc÷O ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ý (åVc÷GTö [ýç ""c÷O׳VÒÌ^çaNþ'' cý_ ""%ç×±ÁEõ''- AÌ[ý ×PöEõ ×[ýYÌ[ýÝTö)* AEõLX c÷O׳VÒÌ^çaNþ FÐÝrôÝÌ^çX Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþäTö XÌ^-éV×cýEõ `×NþÌ[ý =YäÌ[ýc÷O ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ý* ^×VC FÐÝrô c÷O׳VÐÌ^çaNþ %×\ö_çbÝÌ[ý LÝ[ýäXC [ýça EõäÌ[ýX ×EõÜ™Çö AÌ[ýç Y×[ýy %ç±ÁçäEõ AäVÌ[ý LÝ[ýXäEõ Y×Ì[ý»Jôç×_Tö EõÌ[ýäTö åVÌ^ Xç* ×X TöçÌ[ý [ýVä_ Ac÷O WýÌ[ýäXÌ[ý [ýî×NþÌ[ýç ×XäLäVÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý »Jôç×_Eõç`×Nþ ×XäLÌ[ýçc÷O cýäÌ^ CäPö* ]É_ YÒ`Â: Ac÷O [ýÊwøm×_Ì[ý ]äWýî åEõçXË×»RôO %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý YÒTöÝEõ?


TÊöTöÝÌ^ YçPö

455

TÊöTöÝÌ^ \öçG:

%çY×XC Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýäTö YçäÌ[ýX Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï LÝ[ýX cý_ FÐÝärôÌ[ý ¥çÌ[ýç Y×Ì[ý»Jôç×_Tö AEõ LÝ[ýX; %Uïçd Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþäTö FÐÝrô %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý %\öîÜ™öäÌ[ý [ýç a[ýïy [ýça EõÌ[ýäTö UçäEõX* åEõ[ý_]çy Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý CYÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõäÌ[ý A[ýe <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX Zõ_ =dY~ EõÌ[ýçÌ[ý å^ YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VäÌ^äK÷X TöçÌ[ý =YÌ[ý ×[ý`Ÿça C %çØšöç ØšöçYX EõÌ[ýçÌ[ý ]çWýîä]c÷O %çY×X Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýäTö YçäÌ[ýX* %çY×X ×Eõ\öçä[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýäTö YçäÌ[ýX Töç [ýîçFîç EõÌ[ýä[ý ×X¶oö×_×FTö ×TöX×»RôO Y^ïçÌ^: YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý: %çYXçÌ[ý LçXç ^Tömä_ç YçY %çäK÷ Töç Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýÓX: GÝTöae×cýTöç 66:18 YV [ý_äK÷, ""^×V ×»Jôåwø %Wýä]ïÌ[ý YÒ×Tö TöçEõçTöç], Töä[ý YÒ\Çö £XäTöX Xç*'' Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cý[ýçÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý LçXç a[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýç åEõX %ç[ý`îEõ? (EõçÌ[ýS %ç]Ì[ýç ^TölùS Xç aä»JôTöX\öçä[ý £×»Jô cýÖVÌ^ ×XäÌ^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ ^çc÷O, TöTölùS ×Tö×X %ç]çäVÌ[ý aä† acý\öç×GTöç EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX Xç)* a]YïS: %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý YÒäTöîEõ×»RôO ×VEõ <`ŸäÌ[ýÌ[ý EõçäK÷ a]YïS EõÌ[ýÓX (åÌ[ýç]çX 6:12, 13, YÊ: 252) FÐÝærôÌ[ý EõçäK÷ %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý YÒ×Tö×»RôO ×VEõäEõ a]YïS EõÌ[ýç [ý_äTö ×PöEõ ×Eõ å[ýçMõçÌ^ [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX? (%ç]çÌ[ý »RôOçEõç-YÌ^aç, %ç]çÌ[ý a+Eïõ, %ç]çÌ[ý LÝ×[ýEõç, %ç]çÌ[ý Y×Ì[ý[ýçÌ[ý c÷OTöîç×V a[ý ×[ýbäÌ^c÷O ×aˆùçÜ™ö åXCÌ^çÌ[ý %çäG <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† YÌ[ýç]`ï EõÌ[ýÓX)* ×[ý`Ÿça: %çYXçäEõ YÉSï EõÌ[ýçÌ[ý [ýîçYçäÌ[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça Ì[ýçFÇX* 1* TöçgÌ[ý %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýCÌ^çÌ[ý %çpûç <`ŸÌ[ý %çYXçäEõ ×VäÌ^äK÷X (A×ZõaÝÌ^çX 5:18, YÊ: 327)* 2* <`ŸÌ[ý YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VäÌ^äK÷X å^, TöçgÌ[ý c÷O¬K÷çXÇ^çÌ^Ý %ç]Ì[ýç ^×V ×EõK÷Ç ^ç¦õç Eõ×Ì[ý Töçcýä_ ×Tö×X %ç]çäVÌ[ý åac÷O ^ç¦õç YÉÌ[ýS EõÌ[ýä[ýX (1] LX 5:14, 15, YÊ: 404, 405)*


456

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

£WýÇ]çy ×[ý`Ÿça ¥çÌ[ýç %çY×X Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï c÷ãTö YçãÌ[ýX* ×X¶oö×_×FTö YÒçUïXç×»RôO åac÷O ×[ý`ŸçaãEõ YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ý[ýçÌ[ý AEõ×»RôO =dEÊõrô =YçÌ^: ""åc÷ ×YÒÌ^ ×YTöç, %ç×] Lç×X å^ %ç]çÌ[ý LÝ[ýX %ç×] ×XãLc÷O »Jôç_Xç EõãÌ[ý »Jôã_×»K÷ A[ýe TöçÌ[ý Zõ_Ø‘öÌ[ýÖY åTöç]çÌ[ý ×[ýÌ[ýÓ㈠YçY EõãÌ[ý×»K÷* %ç×] åTöç]çãEõ WýXî[ýçV LçXçc÷O EõçÌ[ýS TÇö×] %ç]çÌ[ý a]Ø™ö YçY ^Ý£Ì[ý yÇÔ`×[ýˆù ]ÊTÇöîÌ[ý ]çWýîã] lù]ç EõãÌ[ý»K÷* %ç]çÌ[ý LÝ[ýX-×aec÷çaãX %çaX åX[ýçÌ[ý LXî %ç×] AFX FÐÝrôãEõ %ç]Ü—öS LçXçc÷O* TÇö×] å^\öçã[ý %ç]çãEõ %çpûç ×VãÌ^×»K÷ã_ åac÷O\öçã[ý %ç]çãEõ åTöç]çÌ[ý Y×[ýy %ç±Áç ×VãÌ^ YÉSï EõÌ[ý A[ýe TÇö×] %ç]çÌ^ YÒ×Tö`ÒÓ×Tö ×VãÌ^×»K÷ã_ å^ %ç×] ^×V ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý ×Eõ»KÇ÷ »Jôçc÷O TÇö×] %ç]çÌ^ åVã[ý* %ç]çÌ[ý LÝ[ýXãEõ TÇö×] ×XÌ^Ü—öS EõãÌ[ý»K÷ [ýã_ A[ýe %ç]çãEõ Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ \ö×Ì[ýãÌ^ ×VãÌ^»K÷ [ýã_ %ç]çÌ[ý ×[ý`ŸçãaÌ[ý YÒEõç`Ø‘öÌ[ýÖY %ç×] åTöç]çÌ^ WýXî[ýçV LçXçc÷O*'' =YäÌ[ýçNþ YÒçUïXç×»RôO ×Eõ %çYXçÌ[ý cýÖVäÌ^Ì[ý %çEõç…çäEõ YÒEõç` EõÌ[ýäTö YçÌ[ýä_ç? %çY×X ^×V AFXc÷O Ac÷O YÒçUïXç»RôOç EõäÌ[ýX Töçcýä_ ×Eõ H»RôOä[ý [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX? A»RôOçc÷O ^×V %çYXçÌ[ý ]äXÌ[ý [ýçaXç cýäÌ^ UçäEõ Töçcýä_ %çY×X YÒçUïXç×»RôO EõÌ[ýäTö YçäÌ[ýX A[ýe Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ YÉSï cýäTö YçäÌ[ýX*


TÊöTöÝÌ^ YçPö

457

»JôTÇöUï \öçG:

[ýçØ™ö[ý YÒäÌ^çG %çY×X ^×V YÇXÌ[ýçÌ^ YçY -%Uçïd %[ýçWýîTöçYÉSï åEõçX EõçL [ýç %ç»JôÌ[ýäSÌ[ý ]çWýîä] -%çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ×XÌ^Ü—öS ×XäLÌ[ý cýçäTö ×XäÌ^ ×XäÌ^äK÷X -Töçcýä_ %ç×±ÁEõ `Ÿça-YÒ`Ÿça ×XX (%Uïçd %£×»Jô ×[ýbÌ^mä_ç Y×Ì[ýTöîçG EõÌ[ýÓX A[ýe £×»Jô ×[ýbÌ^ GÐcýS EõÌ[ýÓX)* Ac÷O mÌ[ýÓTöYÉSï %XÇ`Ý_X %çYXçÌ[ý LÝ[ýXäEõ FÐÝärôÌ[ý åYÒ]]Ì^ ×XÌ^Ü—öäSÌ[ý %×\öpûTöçÌ[ý ]äWýî ×XÌ[ý[ý׬K÷~\öçä[ý UçEõäTö açcýç^î EõÌ[ýä[ý* ×Xf`Ÿça TöîçG EõÌ[ýç: %çYXçÌ[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýÓX* (1] LX 1:9, YÊ: 399, ×c÷[ýÐÓ 10:1-25, YÊ: 375, 376) ]äX Ì[ýçFä[ýX YçY Ø‘öÝEõçäÌ[ýÌ[ý ]äWýî ×TöX×»RôO ×[ýbÌ^ ^ÇNþ UçäEõ* ^Uç : 1* acý]Tö YÒEõç` <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† acý]Tö YÒEõç` å^, %çY×X YçY EõäÌ[ýäK÷X* 2* WýXî[ýçV pûçYX <`Ÿ[Ì ýäEõ WýXî[ýçV pûçYX å^, ×Tö×X c÷×O Tö]äWýîc÷O %çYXçäEõ lù]ç Eõä[Ì ýäK÷X* 3* ×[ý`Ÿça EõÌ[ýç %çYXçÌ[ý ]³V Ø‘ö\öç[ý C EõçLEõ]ïäEõ Y×Ì[ý[ýTöÛX EõÌ[ýçÌ[ý ×[ýbäÌ^ <`ŸÌ[ýäEõ ×[ý`Ÿça EõÌ[ýç* `Ÿça GÐcýS : %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX %ç±ÁçÌ[ý Y×Ì[ýYÉSïTöçäEõ ×[ý`ŸçäaÌ[ý ¥çÌ[ýç Vç[ýÝ EõÌ[ýÓX (A×ZõaÝÌÌ^çX 5:18, YÊ: 327)* 1* %çYXçÌ[ý LÝ[ýäXÌ[ý ×XÌ^Ü—öSäEõ FÐÝærôÌ[ý cýçäTö a]YïS EõÌ[ýÓX* 2* FÐÝrôc÷O A[ýçÌ[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýXäEõ »Jôç_çä[ýX A[ýe %çYXçäEõ `×Nþ-aç]Uïî YÒVçX EõÌ[ýä[ýX-A ×[ýbäÌ^ ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõÌ[ýÓX* YÒ×Tö×VX [ýçc÷Oä[ý_-YçPö C YÒçUïXçÌ[ý ]çWýîä] %Ü™öTö 15 ×]×X»RôO AEõç <`ŸãÌ[ýÌ[ý aㆠa]Ì^ %×Tö[ýç×cýTö EõÌ[ýÓX* AFçäX A ×[ýbäÌ^ EõäÌ^Eõ×»RôO YÌ[ýç]`ï åVCÌ^ç cý_* å^]X: 1* YçPö Eõ[Ì ýÓX: A×ZõaÝÌ^Ì çX 5:18-21 (YÊ: 327), A[ýe Eõ_aÝÌ^çX 3:12-17 (YÊ 339)* %ç±ÁçÌ^ Y×Ì[ýYSÉ ï LÝ[ýX [ý_äTö Ac÷O VÇäR» ôçO YV ×Eõ [ý_äTö J» ôçc÷äO K÷ Töç TÇö_Xç Eõä[Ì ý åVFÇX*


458

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

2* A×ZõaÝÌÌ^çX 3:14-21 YäV (YÊ 324, 325) åYìä_Ì[ý YÒçUïXç»RôOç YçPö EõÌ[ýÓX* TöçgÌ[ý [ýµÇùäVÌ[ý LXî åYì_ AFçäX åEõçXËö ""`×Nþ'' ^ç¦õç EõäÌ[ýäK÷X? Ac÷O `×Nþ åEõçUç åUäEõ %çäa A[ýe åac÷O `×Nþ %ç]çäVÌ[ý LXî ×Eõ EõçL a+çVX EõÌ[ýä[ýX? 3* MõäQÍöÌ[ý ]ÇäF YQÍöç ^Ý£Ì[ý ×`bîäVÌ[ý Eõç×cýXÝ×»RôO YçPö EõÌ[ýÓX, å^FçäX TöçÌ[ýç TöçäVÌ[ý LXî ^Ý£Ì[ý ×»JôÜ™öç\öç[ýXçÌ[ý YÒ×Tö aä³Vcý YÒEõç` EõäÌ[ý×K÷_ (]çEïõ 4:35-41, YÊ: 60)* TöçÌ[ýç åEõX \öÌ^ åYäÌ^×K÷_? <`ŸäÌ[ýÌ[ý a¶‘öäµù TöçÌ[ýç ×Eõ WýÌ[ýäXÌ[ý aä³Vcý YÒEõç` EõäÌ[ý×K÷_? açÌ[ýçe`: FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýäX `×NþÌ[ý =da cýä_X Y×[ýy %ç±Áç* %çY×X ^FXc÷O ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý =YäÌ[ý ×[ý`Ÿça ØšöçYX EõÌ[ýä[ýX, <`ŸäÌ[ýÌ[ý %ç±Áç TöFXc÷O %çYXçÌ[ý ]äWýî åac÷O `×Nþ a‡ûçÌ[ý EõÌ[ýä[ýX-^çÌ[ý ¥çÌ[ýç %çY×X TöçgÌ[ý cýäÌ^ açlùî åVä[ýX* ]É_ YÒ`Â: FÐÝrôÝÌ^ LÝ[ýäX [ýÊ׈ù Yç[ýçÌ[ý aä† aä† %çY×X ^çäTö FÐÝrôäEõ %çÌ[ýC \öç_\öçä[ý LçXäTö YçäÌ[ýX TöçÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç <`ŸÌ[ý ×Eõ\öçä[ý EõäÌ[ýäK÷X?


FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX »JôTÇöUï YçPö

FÐÝärôãTö [ýÊ׈ù YçCÌ^ç

×[ý`Ÿça

Y×[ýy %ç±Áç %çYXçäEõ FÐÝrô-×XÌ^×Ü—öTö LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýçÌ[ý `×Nþ YÒVçX EõÌ[ýäTö »JôçX* %çY×X ^FX YÒ×Tö×XÌ^Tö %ç×±ÁEõ `Ÿça-YÒ`Ÿça åXä[ýX (%Uïçd ×Xf`Ÿça TöîçG EõÌ[ýçÌ[ý ]äWýî ×VäÌ^ %çYXçÌ[ý YçY Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýç A[ýe `Ÿça GÐcýS EõÌ[ýçÌ[ý ]Wýî ×VäÌ^ %ç±ÁçÌ[ý Y×Ì[ýYÉSïTöç ^ç¦õç EõÌ[ýä[ýX), TöFX %çY×X <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý acý\öç×GTöçäEõ G\öÝÌ[ýTöÌ[ý EõäÌ[ý åTöç_çÌ[ý %×\öpûTöç _ç\ö EõÌ[ýçÌ[ý aä† aä† FÐÝrôÝÌ^ Y×Ì[ýYiùTöçÌ^ [ýÊ׈ù Yç[ýçÌ[ý aç]UïîC %LïX EõÌ[ýä[ýX* Y×Ì[ýYiù cýäTö ^äUrô a]Ì^ _çäG- AÌ[ý LXî åEõçX ae×lùŠ Yˆù×Tö åXc÷O*

a]Ì^

%ç×±ÁEõ LX½

A»RôOç LÝ[ýX[ýîçYÝ AEõ YÒ×yÔÌ^ç! 459


460

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

YÒU] \öçG:

FÐÝärôãTö [ýÊ׈ù YçCÌ^ç EõUç»RôOçÌ[ý %Uï ×Eõ? AÌ[ý %Uï cý_, FÐÝrô a¶‘öäµù %ç]çäVÌ[ý pûçX, TöçgÌ[ý YÒ×Tö %ç]çäVÌ[ý \öç_[ýçaç A[ýe TöçgÌ[ý %çpûç å]äX »Jô_çÌ[ý EõçLäEõ %çÌ[ýC [ýÊ׈ù EõÌ[ýç* %XÜ™ö LÝ[ýäXÌ[ý YÒEÊõTö TöçdY^ï [ýç ]É_ ×[ýbÌ^×»RôO [ý_äTö ^Ý£ ×PöEõ ×Eõ [ýÇ×MõäÌ^äK÷X? (YçPö EõÌ[ýÓX: LX 17:3, YÊ: 180) (<`ŸÌ[ýäEõ LçXç)* YÇÌ[ýçTöX ×XÌ^] YÇØ™öãEõ 600 ×»RôOÌ[ýC å[ý×` %çpûç Yç_X EõÌ[ýçÌ[ý EõUç [ý_ç cýäÌ^äK÷* ATömä_ç %çpûçäEõ ]îçUÇ 22:37-39 YäV ]çy AEõ»RôOç %çpûçÌ[ý ]çWýîä] ^Ý£ åEõX YÒEõç` EõäÌ[ý×K÷ä_X [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX (YÊ: 38)? (%ç]Ì[ýç ^×V a×Töîc÷O <`ŸÌ[ýäEõ \öç_[ýç×a, Töçcýä_ TöçgÌ[ý åVCÌ^ç %Xî %çpûçmä_çC %ç]Ì[ýç å]äX »Jô_[ý)* <`ŸÌ[ýäEõ %çY×X %çYXçÌ[ý a]Ø™ö %Ü™öfEõÌ[ýS, a]Ø™ö YÒçS C a]Ø™ö ]X ×VäÌ^ \öç_[ýçaä_ Töç ×Eõ\öçä[ý %çYXçÌ[ý LÝ[ýXäEõ YÒ\öç×[ýTö EõÌ[ýä[ý? <`ŸäÌ[ýÌ[ý LXî %çYXçÌ[ý [ýÊ׈ùYÒçŠ \öç_[ýçaçÌ[ý Zõ_ ×Eõ cýä[ý? (YçPö EõÌ[ýÓX: LX 14:21, YÊ: 176) ×PöEõ å^\öçä[ý AEõ×»RôO ×`£Ì[ý TöçÌ[ý ×YTöç]çTöçÌ[ aä† åØoöcý`Ý_ a+äEïõÌ[ý ]çWýîä] å[ýäQÍö CPöç»RôOç FÇ[ý Ø‘öç\öç×[ýEõ AEõ»RôOç YÒ×yÔÌ^ç åTö]×X\öçä[ý <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý åYÒä]Ì[ý a+äEïõÌ[ý ]çWýîä] %çYXçÌ[ý [ýÊ׈ù cýCÌ^ç»RôOç FÇ[ý Ø‘öç\öç×[ýEõ AEõ»RôOç YÒ×yÔÌ^ç*


»JôTÇöUï YçPö

461

×¥TöÝÌ^ \öçG:

%çY×X ×Eõ\öçä[ý FÐÝärôãTö [ýÊ׈ù Yçä[ýX? å^åEõçXC a+äEïõÌ[ý ålùäy å^çGçä^çG [ýLçÌ^ Ì[ýçFç»RôOç mÌ[ýÓTöYÉS ï-A]X×Eõ FÐÝärôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+äEïõÌ[ý ålùäyC* Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþäTö YU cýçg»RôOçÌ[ý a]Ì^ FÐÝærôÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ [ýÊ׈ù YçCÌ^çÌ[ý EõçäL »JôçÌ[ý×»RôO ×[ýbÌ^ %çYXçäEõ açcýç^î EõÌ[ýä[ý:

<`ŸÌ[ý YÒçUïXç FÐÝrôÝÌ^çX

%FÐÝrôÝÌ^çX acý\öç×GTöç

×X açlùîVçX [ýçc÷Oä[ý_

[ýçc÷Oä[ý_: [ýçc÷Oä[ýä_Ì[ý ]Wýî ×VäÌ^ <`ŸÌ[ý %ç]çäVÌ[ý aä† å^çGçä^çG ØšöçYX EõäÌ[ýX[ýçc÷Oä[ýä_Ì[ý ]äWýî ×VäÌ^ <`ŸäÌ[ýÌ[ý »Jô×Ì[ýy A[ýe TöçgÌ[ý c÷O¬K÷ç YÒEõç×`Tö cýÌ^* (YçPö EõÌ[ýÓX: 2 ×»RôO]×U


462

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

3:16, 17, YÊ: 359) Ac÷O %e`×»RôOãTö [ý×SïTö =YEõçÌ[ým×_Ì[ý Töç×_Eõç XÝä»Jô åVCÌ^ç c÷_: ×`lùç - <`ŸÌ[ý C %ç]çäVÌ[ý ×[ýbäÌ^ aTöî ×[ýbÌ^m×_ =YØšöçYX EõãÌ[ý; %XÇä^çG - %ç]çäVÌ[ý \Çö_-}ç×Ü™ö åV×FãÌ^ åVÌ^; aeä`çWýX - ^ç ad C a×PöEõ Töç %ç]Ì[ýç ×Eõ\öçä[ý a+çVX EõÌ[ý[ý Töç åV×FãÌ^ åVÌ^; Wýç×]ïEõTöç a¶‘öµùÝÌ^ `çaX - å^ LÝ[ýX^çYX <`ŸÌ[ýäEõ aÜ™Çörô EõäÌ[ý Töç ×Eõ\öçä[ý %ç]Ì[ýç Yç_X EõÌ[ý[ý TöçÌ[ý [ýSïXç EõãÌ[ý* Ac÷Oa[ý aÇä^çG-aÇ×[ýWýçm×_Ì[ý ]äWýî åEõçXm×_ Ac÷O ]ÇcýÉäTöÛ %çYXçÌ[ý ålùäy YÒäÌ^çLXÝÌ^? ATö×VX Y^ïÜ™ö [ýçc÷Oä[ý_ YçPö EõäÌ[ý %çY×X LÝ[ýäX å^a[ý açcýç^î åYäÌ^äK÷X åam×_Ì[ý ]É_îçÌ^X %çY×X AFX ×Eõ\öçä[ý EõÌ[ýä[ýX? YÒçUïXç: YÒçUïXçÌ[ý ]çWýîä] %ç]Ì[ýç <`ŸäÌ[ýÌ[ý aä† å^çGçä^çG ØšöçYX Eõ×Ì[ý- %ç]çäVÌ[ý ×»JôÜ™öç\öç[ýXç, %ç]çäVÌ[ý YÒäÌ^çLX A[ýe TöçgÌ[ý c÷O¬K÷ç Yç_X EõÌ[ýçÌ[ý [ýîçYçäÌ[ý %ç]çäVÌ[ý [ýçaXçAc÷Oa[ý ×EõK÷Ç TöFX %ç]Ì[ýç YÒçUïXç EõÌ[ýçÌ[ý ]çWýîä] TöçgÌ[ý EõçäK÷ TÇöä_ Wý×Ì[ý* YçPö EõÌ[ýÓX: ×Zõ×_YÝÌ^çX 4:6, 7 (YÊ: 334) A[ýe 1] LX 5:14, 15 (YÊ: 404, 405) YÒçUïXç EõÌ[ýçÌ[ý [ýîçYçäÌ[ý Ac÷O YVm×_ %ç]çäVÌ[ý ×Eõ ×Eõ ×`lùç åVÌ^? (a[ý ×[ýbäÌ^c÷O YÒçUïXç ×Xä[ýVX EõÌ[ýç ^çÌ^* %ç]Ì[ýç ^FX <`ŸäÌ[ýÌ[ý c÷O¬K÷çXÇ^çÌ^Ý YÒçUïXç Eõ×Ì[ý, TöFX ×Tö×X åac÷O YÒçUïXç å`çäXX C TöçÌ[ý =wøÌ[ý åVX)* %çY×X åEõçXË åEõçXË ×[ýbãÌ^Ì[ý LXî YÒçUïXç EõãÌ[ýX? YçPö EõÌ[ýÓX: 1] åUbçã_çXÝÌ^çX 5:18 (YÊ: 345)* <`ŸÌ[ýäEõ a[ýï ×[ýbäÌ^ WýXî[ýçV åVCÌ^ç»RôOç åEõX mÌ[ýÓTöYÉSï? (EõçÌ[ýS <`ŸÌ[ý »JôçX %ç]Ì[ýç å^X Töç Eõ×Ì[ý; <`ŸÌ[ýäEõ WýXî[ýçV åVCÌ^ç ]çWýîä] %ç]Ì[ýç TöçgÌ[ý YÒ×Tö %ç]çäVÌ[ý ×[ý`Ÿça pûçYX Eõ×Ì[ý)* acý\öç×GTöç: %ç]Ì[ýç %XîçXî FÐÝrô×[ý`ŸçaÝäVÌ[ý aä† =daçc÷[ýîtEõ acý\öç×GTöçÌ[ý ]çWýîä] A[ýe ×XãLãVÌ[ý YÌ[ý&Ì[ýãEõ GäQÍö åTöç_çÌ[ý å^çGçã^çG ØšöçYX Eõ×Ì[ý*


»JôTÇöUï YçPö

463

%äXEõmä_ç L_Ü™ö EõçäPöÌ[ý mg×QÍö AEõaä† UçEõä_ %äXEõ %çä_ç C =wøçY åVÌ^* ×EõÜ™Çö TöçÌ[ý ]äWýî åUäEõ AEõ»RôOçäEõ TÇöä_ ×XãÌ^ `ÝTö_ =XÇãX %ç_çVç EõäÌ[ý Ì[ýçFä_ TöçÌ[ý TöçY C %çmX ×EõK÷ÇlùS YäÌ[ýc÷O Pöç‰øç cýäÌ^ ^çÌ^* %XîçXî FÐÝrô×[ý`ŸçaÝäVÌ[ý aä† %çYXçÌ[ý a+Eïõ»RôOçC ×PöEõ Ac÷OÌ[ýEõ]c÷O* YçPö EõÌ[ýÓX: ×c÷[ýÐÓ 10:24, 25 (YÊ: 376) A[ýe Zõçc÷Oã_]X 1:7 (YÊ:364)* %XîçXî FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝ \öçc÷O-å[ýçXäVÌ[ý aä† a]Ì^ %×Tö[ýç×cýTö EõÌ[ýç»RôOç åEõX mÌ[ýÓTöYÉSï? (YÌ[ý&Ì[ýäEõ åYÒä]Ì[ý C ad EõçäLÌ[ý ×[ýbäÌ^ =Ý×YTö, %XÇYÒç×STö EõÌ[ýçÌ[ý AEõ»RôOç Y×Ì[ýä[ý`-Y×Ì[ý×Øšö×TöÌ[ý ]äWýî [ýça EõÌ[ýçÌ[ý LXî)* %çYXçäVÌ[ý LXî A»RôOç AFX åEõX mÌ[ýÓTöYÉSï? YçPö EõÌ[ýÓX: åYÒ×Ì[ýTö 2:42-47 (YÊ: 192, 193)* acýä^çGÝ FÐÝrôÝÌ^çXäVÌ[ý acý\öç×GTöç VÊ»RÍôÌ[ýÖäY C ×XÌ^×]Tö %çY×X åEõçUçÌ^ Yçä[ýX? (åEõçX \öç_ [ýç =Ý×YTö ]‰ø_ÝäTö [ýç åEõçX [ýçc÷Oä[ý_ %WýîÌ^åXÌ[ý Vã_)* ^çÌ[ýç <`ŸÌ[ýäEõ \öç_[ýçäa A[ýe TöçgÌ[ý aä† YU »Jôä_ TöçäVÌ[ý aç]äX %ç]çäVÌ[ý FÐÝrôÝÌ^ %×\öpûTöçÌ[ý EõUç TÇöä_ WýÌ[ýç \öÝbS\öçä[ý YÒäÌ^çLX A[ýe AEõc÷O\öçä[ý TöçÌ[ýçC å^X Ac÷O EõçL %ç]çäVÌ[ý aç]äX EõÌ[ýäTö YçäÌ[ý TöçÌ[ý aÇä^çGC TöçäVÌ[ý åVCÌ^ç =×»Jôd* å^FçäX ×GäÌ^ %ç]Ì[ýç %XîçXî FÐÝrôÝÌ^çXäVÌ[ý aä† åVFç-açlùçd [ýç å]_çä]`ç EõÌ[ýäTö Yç×Ì[ý A[ýe <`ŸäÌ[ýÌ[ý [ýçEõî £XäTö Yç×Ì[ý- åa»RôOçc÷O cý_ ]‰ø_Ý [ýç »Jôç»Jïô A[ýe FÐÝrôÝÌ^çXäVÌ[ý a׶ö‚×_Tö cýCÌ^çÌ[ý LXî <`ŸÌ[ý-×XÌ[ýÖ×YTö ØšöçX* AK÷çQÍöç [ýçc÷Oä[ý_ %WýîÌ^X A[ýe %XîçXî FÐÝrôÝÌ^ =ÝYXç-a\öç, a\öçaä¶ö‚_Xm×_C Ac÷O EõçäL %açWýçÌ[ýS\öçä[ý açcýç^î EõäÌ[ý UçäEõ*


464

FÐÝärôãTö %çYXçÌ[ý LÝ[ýX

açlùîVçX: FÐÝärôÌ[ý aä† %ç]çäVÌ[ý a+äEïõÌ[ý EõUç %ç]Ì[ýç %FÐÝrôÝÌ^çXãVÌ[ý EõçäK÷ %ç]çäVÌ[ý açlùîVçäXÌ[ý ]çWýîä] TÇöä_ Wý×Ì[ý* YçPö EõÌ[ýÓX: åYÒ×Ì[ýTö 4:12 (YÊ: 195) %XîäVÌ[ý EõçäK÷ FÐÝærôÌ[ý EõUç TÇöä_ WýÌ[ýçÌ[ý LXî åEõçXË ×[ýbÌ^»RôOç %çYXçäEõ =Ý×YTö C =äVîçGÝ EõäÌ[ý åTöçä_? (EõçÌ[ýS %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX FÐÝrô ^ç EõäÌ[ýäK÷X Töç %XXî AEõ H»RôOXç)* FÐÝrô %çYXçÌ[ý LÝ[ýäX å^ EõçL a+çVX EõäÌ[ýäK÷X Töç %çY×X EõçäEõ [ý_äTö »JôçX? %çYXçÌ[ý Y×Ì[ý×»JôTö åEõçX [ýî×NþäEõ ^×V %×Tö acýäL %çY×X aÇa]ç»JôçäÌ[ýÌ[ý ]É_ ×`lùç [ýç [ýçSÝ×»RôO [ý_äTö »JôçX Töçcýä_ TöçÌ[ý a[ýä»JôäÌ^ ae×lùŠ %U»Jô HXae[ýˆù =YØšöçYX cý_, "»JôçÌ[ý×»RôO %ç×±ÁEõ ×[ý×Wý' (ÅVÐrô[ýî YÊœöç ix) açÌ[ýçe`: YçPö EõÌ[ýÓX: 1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 3:6,7 (YÊ: 272)* %çYXçÌ[ý [ýÊ׈ù YçCÌ^çÌ[ý ]É_ =da <`ŸÌ[ý* %çY×X ×XäL ×XäL ^Töc÷O ""YÒçSYS å»Jôrôç'' EõÌ[ýÓX Xç åEõX, EõFXc÷O %ç×±ÁEõ Y×Ì[ýYiùTöçäEõ [ýçQÍöçãTö YçÌ[ýä[ýX Xç* %çY×X ^FX Y×[ýy %ç±ÁçÌ[ý `×NþäTö LÝ[ýX ^çYX EõÌ[ýä[ýX, [ýçc÷Oä[ý_ YçPö EõÌ[ýä[ýX, YÒçUïXç EõÌ[ýä[ýX, %XîäVÌ[ý EõçäK÷ FÐÝærôÌ[ý EõUç TÇöä_ WýÌ[ýä[ýX A[ýe %XîçXî FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝ \öçc÷Oä[ýçäXÌ[ý aä† a]Ì^ %×Tö[ýç×cýTö EõÌ[ýä[ýX, TöFXc÷O <`ŸÌ[ý %çYXçÌ[ý ]äWýî Y×Ì[ýYiùTöç C açUïEõTöç =dY~ EõÌ[ýä[ýX*


»JôTÇöUï YçPö

465

TÊöTöÝÌ^ \öçG:

[ýçØ™ö[ý YÒäÌ^çG <`ŸÌ[ý å^ å^ é[ý×`rôî %çYXçÌ[ý ]äWýî =dY~ EõÌ[ýäTö »JôçX [ýä_ %çY×X ]äX EõäÌ[ýX -åac÷Oa[ý é[ý×`rôîm×_Ì[ý EõäÌ^Eõ»RôOç Töç×_Eõç\ÇöNþ EõÌ[ýÓX* 2Ì^ ×Y»»RôOçÌ[ý 1:5-9 (YÊ: 395) YVm×_ %ç]çäVÌ[ý aç]äX FÐÝrô ×[ý`ŸçaÝÌ[ý LÝ[ýäX [ýÊ׈ùÌ[ý AEõ»RôOç K÷×[ý TÇöä_ WýäÌ[ý* Ac÷O YVm×_Ì[ý [ýNþ[ýî %XÇ^çÌ^Ý åEõçXË ×[ýbÌ^m×_ YÒçU×]Eõ\öçä[ý %ç]çäVÌ[ý [ýÊ׈ù_çä\öÌ[ý YäU [ýçWýçLXEõ cýäÌ^ CäPö? (<`ŸÌ[ý EõwÊïøEõ %ç]çäVÌ[ý YçäYÌ[ý ]çLïXçäEõ A[ýe %ç]çäVÌ[ý YÒ×Tö TöçgÌ[ý %aç]çXî VÌ^çäEõ \Çöä_ åGä_)* ]äX Ì[ýçFä[ýX : %çY×X ×PöEõ å^-WýÌ[ýäSÌ[ý ]çXÇb-åac÷O ]çXÇb»RôOçäEõc÷O <`ŸÌ[ý ×Xf`äTöÛ \öç_[ýçäaX* %çYXçÌ[ý YÒ×Tö TöçgÌ[ý %aÝ] åYÒ] EõFXc÷O FÐÝrôÝ^Ì çX ×cýäaä[ý %çY×X EõTö»RôOç [ýÊ׈ù åYä_X [ýç Xç åYä_X-TöçÌ[ý =YÌ[ý ×X\öÛÌ[ý EõäÌ[ý Xç* YÒ×Tö×VX AEõçäÜ™ö [ýî×NþGTö [ýçc÷Oä[ý_ %WýîÌ^X C YÒçUïXçÌ[ý LXî AEõ»RôOç LçÌ^Gç C a]Ì^ %ç_çVç EõäÌ[ý Ì[ýçFÇX* XTÇöX ×XÌ^ä]Ì[ý å^ YÇØ™öEõ»RôOç ×XäÌ^ [ýçc÷Oä[ý_ YçPö £Ì[ýÓ EõÌ[ýç FÇ[ýc÷O \öç_ Töç cý_ LX (YÊ:147)* [ýçc÷Oä[ý_ YQÍöäTö YQÍöäTö å^ YV»RôOç ×[ýä`b\öçä[ý mÌ[ýÓTöYÉSï [ýä_ %çYXçÌ[ý ]äX cýä[ý, TöçÌ[ý XÝæ»Jô VçG ×VX* YÒçUïXçÌ[ý ]çWýîä] <`ŸÌ[ýäEõ [ý_ÇX, ×Tö×X åEõ A[ýe ×Eõ\öçä[ý TgöçÌ[ý %çc÷çäX %çY×X açQÍöç åVä[ýX-Töç å^X ×Tö×X %çYXçäEõ [ýÇ×MõäÌ^ åVX* Ac÷O aeyÔçÜ™ö ×[ýbãÌ^ %çYXçÌ[ý ×»JôÜ™öç\öç[ýXçäEõ ×_äF Ì[ýçFçÌ[ý LXî AEõ»RôOç åXç»RôO[ýÇEõ [ýî[ýcýçÌ[ý EõÌ[ýÓX; åaFçäX %çYXçÌ[ý YÒçUïXçÌ[ý ^ç¦õçÌ[ý ×[ýbÌ^m×_ A[ýe åac÷Oa[ý YÒçUïXçÌ[ý =wøÌ[ýC ×_äF Ì[ýçFÇX* A ×[ýbäÌ^ %çÌ[ýC %WýîÌ^X EõÌ[ýçÌ[ý LXî Ac÷O YçPöyÔä]Ì[ý =×{×FTö YVmä_ç XTÇöX EõäÌ[ý YçPö EõÌ[ýÓX* AK÷çQÍöçC %Xî å^ YVm×_ %çY×X YçPö EõÌ[ýä[ýX åam×_ cý_, Eõ_aÝÌ^çX 1:912 (YÊ: 335, 336); ]îçUÇ 7:7-11 (YÊ: 9); 2Ì^ Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 5:17-21 (YÊ: 300); 1] Eõ×Ì[ýÜšöÝÌ^çX 12:12-27 (YÊ: 309, 310); LX 15:1-7 (YÊ: 177) A[ýe _ÉEõ 9:23-26 (YÊ: 110)* %Xî EõçÌ[ýC EõçäK÷ FÐÝärôÌ[ý ×[ýbäÌ^ [ý_çÌ[ý [ýîçYçÌ[ý»RôOç a[ýïVç ]äX Ì[ýçFä[ýX*


""%ç×]c÷O YU, %ç×]c÷O aTöî C LÝ[ýX; %ç]çÌ[ý ]çWýîã] Xç åGã_ åEõ= ×YTöç <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö YçãÌ[ý Xç*''

Î#÷ ÎÑyÓ˚ öyüÈÙÙÈïÑ˛yÓ˚ ܲÌy•z ~•z @ˇÃˆÏsi Ó°y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈ– Î#÷Ó˚ §Ó ܲÌyÈÙÙÈÎyÓ˚ üˆÏôƒ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ïÑ˛yÓ˚ ≤Ã!ï˛ ÎyÓ˚y !ÓŸªy§ fliy˛õö ܲÓ˚ˆÏÓñ ï˛yˆÏòÓ˚ §Ü˛°ˆÏܲ xöhsˇ ç#Óö ˆòÓyÓ˚ ≤Ã!ï˛◊&!ï˛ÄÈÙÙȈ§=ˆÏ°y !ܲ §!ï˛ƒ⁄ öy!ܲ !ï˛!ö xyÓ˚ ˛õÑyã˛çˆÏöÓ˚ üï˛•z ~ܲ í˛z@ˇÃ ôü≈#Î˚ ˆöï˛y⁄

õ!Óe ¢yflf@ˇÃsi

~•z Ó_´Óƒ ïÑ˛yÓ˚ÈÙÙÈ!Î!ö !öˆÏçˆÏܲ {ŸªÓ˚˛õ%e ӈϰ ˆây£Ïîy ܲˆÏÓ˚!åȈϰö ~ÓÇ !ï˛!ö ÎÑyˆÏܲ ïÑ˛yÓ˚ !˛õï˛y ӈϰ üˆÏö ܲÓ˚ˆÏï˛ö ïÑ˛yÓ˚ ܲÌy•z !ï˛!ö §Ó≈òy í˛zFã˛yÓ˚î ܲˆÏÓ˚ˆÏåÈö–

˛ç#Óö ˛õ%hflÜ

ç#Óö ˛õ%hflÜ

˛ç#Óö ˛õ%hflÜ

~•z ˛õ%hflÏܲ!ê˛ ˛õ!Óe Óy•zˆÏӈϰÓ˚ ~ܲê˛y xÇ¢– ~!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&ö ~ÓÇ {ŸªÓ˚ˆÏܲ xy˛õöyÓ˚ §ˆÏD ܲÌy Ó°yÓ˚ ~ܲê˛y §%ˆÏÎyà !òö– üyö%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆ¢£Ï ˛õ!Ó˚î!ï˛ !ܲ •ˆÏÓ ~ÓÇ ˛õ,!ÌÓ# öyüܲ xyüyˆÏòÓ˚ ~•z @ˇÃ•!ê˛Ó˚•z Óy !ܲ ò¢y •ˆÏÓÈÙÙÈï˛y çyöˆÏï˛ •ˆÏ° ~•z Ó•z!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&ö– xy˛õöyÓ˚ x!hsˇü xÓfliyÄ !ܲÓ˚ܲü •ˆÏÓ ï˛y çyöyÓ˚ çöƒÄ ~•z Ó•z!ê˛ ˛õyë˛ Ü˛Ó˚&öÊ

xö%òyö≠ 15 ê˛yܲy

õ!Óe ¢yflf@ˇÃsi

Profile for MediaServe

NT Bengali  

New Testament (pocket size) in Bengali. Includes supplementary material for new believers.

NT Bengali  

New Testament (pocket size) in Bengali. Includes supplementary material for new believers.

Advertisement