Page 1

C o n s t r u c ] i i

[ i

I m o b i l i a r e

2 0 0 9


EDITORIAL

Ioan Dornescu, Redactor-[ef

Punct. {i de la cap`t. Reac]ia multor juc`tori din construc]ii, din momentul oficializ`rii mediatice a crizei, a fost sistarea comunic`rii cu presa economic` de sector. Un refuz de a „admite public” absurdul [i paradoxul unui doliu exportat pie]ei locale de al]ii, adev`ra]ii creatori ai crizei, conform multor contemporani. Mai mult, \n lini[tea proasp`t instalat`, dup` forfota optimist` din anii trecu]i, cånd Romånia duduia din to]i r`runchii, avansa \n clasamente, topuri [i stårnea invidii constructive, unele voci au tunat c` presa este cea care a inventat criza, o \ntre]ine, ba chiar o cultiv` cu [tiri apocaliptice. Ini]iatorii acestui trend, abandonat tiptil-tiptil \n fa]a faptului \mplinit, uitaser` c` aceia[i ziari[ti notau, nu cu mult timp \n urm`, pe la conferin]e sau interviuri, despre inten]ii din ce \n ce mai proaspete, cu multe zerouri \n coad`, despre plusuri, despre extinderi, despre planuri, despre prognoze, despre toat` bun`starea rev`rsat` asupra gliei, cuantificat` de la metri p`tra]i \n sus. Totodat`, al]ii, f`r` s`-[i mu[te limba, au revizuit static registrul, nu f`r` o oarecare nostalgie, de la „cre[terea \n ritmul pie]ei, punct”, de dinainte,

2

EDITORIAL

la „sc`derea \n contextul crizei, punct”, de dup`. Bine\n]eles, a existat [i categoria celor al c`ror mesaj, dublat gutural de cel al patronatelor [i sindicatelor de profil, a riscat explica]ii, a hulit, dar a [i promovat sugestii. Anun]ul funebru al b`ncii americane a fra]ilor Lehman, coagulat \n jurul cuvåntului romånesc criz`, nu a divizat [i nu a creat tabere emo]ionale decåt \ntr-o prim` faz`. Adev`rul netip`rit ne-a uimit pe to]i laolalt`, dup` care, progresiv, ne-a rulat cazne, \ntotdeauna cu sursa corect citat`. |ns` fumul din motorul gripat al economiei nu poate s` drogheze la nesfår[it o pres` amor]it` pån` de curånd de prea multe fabule [i basme. Indiferent de forma pe care o aleg pentru a-[i cosmetiza mesajul sau r`spunsul la \ntreb`ri, companiile din construc]ii trebuie s` comunice [i s` \[i perfec]ioneze acest drept. Ecoul trist de azi poate [i trebuie s` devin` discursul argumentat de måine. {i cine [tie, poate c`, \n diminea]a unei viitoare crize, vom fi cu to]ii treji, pentru ca m`surile s` poat` fi luate din timp. Starea de veghe, onest`, dublat` de un dialog realist, ar putea construi din timp drumul drept c`tre cas`.


CASETA REDAC}IONAL~

SUMAR

Construc]ii civile [i industriale

5

Cronologie 2008-2009 Analiz`: Radiografie la sfår[it de boom Analiz`: Constructorii se zbat s` cå[tige pariul cu infrastructura Informa]ii companii Proiectare [i arhitectur` Construc]ii civile [i industriale

6 22 30

Materiale de construc]ii

45

Analiz`: Pia]a cimentului – comprimare cu o treime \n 2009, scenariile difer` pentru 2010 Analiz`: Prefabricate din beton: Minus de 22% \n volum, restrångere cu 35% \n valoare Interviu: Marius Dumitru Marin, CEO Macon-Simcor Analiz`: Vånz`rile de c`r`mizi scad cu o treime, cele de BCA se reduc cu 10% Analiz`: Pia]a izola]iilor: Realitate – 300 milioane de euro. Poten]ial – 7 miliarde de euro Informa]ii companii Materiale de construc]ii Instala]ii

PUBLISHER ART DIRECTOR & DTP:

54 56

GRAPHIC DESIGNER COPERT~

58

CUSTOMER SUPPORT:

Felix IONESCU R`zvan IORDACHE

58

TRAFFIC MANAGER:

62 66

BRAND MANAGER:

Sorin CIURARU Doru PU{CA{U CORECTUR~: Diana }U}UIANU

72 75 78 80 82

CONFERENCE AND PRINT DEVELOPMENT MANAGER: Raluca VOIVOZEANU VÅNZ~RI: Daniela CO{~REANU Mircea NEAGU

85 89 91 93

95

Analiz`: Utilajele de construc]ii, în c`dere liber`: minus 80% Informa]ii companii Auto [i utilaje

96 98

103

Cronologie 2008-2009 Interviu: Bogdan Cernescu, director general Immorent Romånia Analiz`: Dispari]ia cump`r`torilor a lovit pia]a reziden]ial` Analiz`: Grad de neocupare record la birouri Analiz`: Centrele comerciale se bat pentru chiria[i Analiz`: Oferta [i cererea de spa]ii industriale \n c`dere liber` Analiz`: Achizi]iile de terenuri de sute de milioane de euro – doar o amintire Informa]ii companii Dezvoltatori imobiliari Agen]ii imobiliare Asigur`tori Leasing

SUMAR

Lidia NEAGU Gabriela NICULESCU

48

71

Utilaje

4

REDACTORI: Cristina CUNCEA

Nicoleta BUGA

Analiz`: Lacuri [i vopsele: Diluare cu peste 25% \n 2009, stagnare \n 2010, revenire \n 2011 Analiz`: Tâmpl`rie termoizolant`: Resurse mai sunt, de[i miliardul de euro a zburat pe fereastr` Analiz`: De la minus 3% la minus 37% pentru pia]a pl`cilor ceramice Analiz`: Vånz`rile de mobil` scad sub valoarea din 2005 Analiz`: Bricolajul, în afara crizei? Informa]ii companii Finisaje [i amenaj`ri Tâmpl`rie termoizolant` Mobil` Bricolaj

Index companii

Ioan DORNESCU

Teodora IUGA

Finisaje [i amenaj`ri

Imobiliare

33 35

REDACTOR-{EF:

104 114 116 120 124 126 128

Octavian PETRESCU Ramona P|RVULESCU Roxana {TEF~NESCU Simona SIMION

Tel.: 031.82.56.424 Fax: 031.82.56.416 vinzari@mediafax.ro DIRECTOR VÅNZ~RI: {tefan PARASCHIV DIRECTOR FINANCIAR: Dana COZAC DIRECTOR BUSINESS: C`lin BUZEA DIRECTOR GENERAL MEDIAFAX:

130 132 135 138

143

CRISTIAN DIMITRIU TIPAR {I PREPRESS: RH PRINTING


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE SEPTEMBRIE 2008 Produc`torul de vopsele Fabryo Corporation, controlat de fondul Oresa Ventures a anun]at c` a consemnat \n primele [ase luni din 2008 o cre[tere de 20-21% a afacerilor, influen]at` de majorarea pre]urilor la materii prime [i de evolu]ia cursului de schimb. Consiliul Concuren]ei a autorizat preluarea firmelor de materiale de construc]ii Rova Romånia Sibiu [i Vios-Ro Bra[ov de c`tre Lindab Suedia. Opera]iunea a avut loc \n luna mai, prin achizi]ia integral` de c`tre Lindab AB Suedia a companiei Sipog Slovacia, care controla \n Romånia firmele Rova Romånia [i Vios-Ro. Grupul Lindab mai de]ine \n Romånia compania Lindab din {tef`ne[tii de Jos, care activeaz` \n domeniul producerii [i comercializ`rii ]iglei metalice, tablei cutate [i sistemelor de drenare a apei. Oresa Ventures, prin firma Sonriso Investments, [i Somaco Bucure[ti au semnat contractul final prin care fondul suedez de investi]ii a preluat trei sucursale ale produc`torului de materiale de construc]ii, cump`r`torul achitånd totodat` [i prima tran[` a tranzac]iei, de 22,5 milioane de euro. |n cadrul tranzac]iei, \n valoare total` de 32,5 milioane de euro, Sonriso Investments a preluat sucursalele Adjud, Roman [i Buz`u ale Somaco, organizate ca structuri independente, specializate \n produc]ia, vånzarea [i distribu]ia c`r`mizilor din BCA [i a materialelor prefabricate din beton. Compania de construc]ii Comnord Bucure[ti a \ncheiat un contract de antrepriz` \n valoare de 9,39 milioane de euro cu B`neasa Investments, dezvoltatorul proiectului imobiliar B`neasa, pentru lucr`ri la un ansamblu de locuin]e. Construc]iile reprezint` sectorul cu cel mai mare risc pentru Romånia, \n special pe segmentele imobiliare [i infrastructur`, pe fondul crizei financiare interna]ionale, avånd \n vedere c` acestea au constituit, totodat`, motorul de cre[tere a economiei \n primul semestru, apreciaz` reprezentan]ii Coface.

OCTOMBRIE 2008 Distribuitorul de materiale de construc]ii Ambient Sibiu a anun]at c` inten]ioneaz` s` \[i extind` pån` \n 2012 re]eaua de centre comerciale cu peste 20 de unit`]i noi.

6

CRONOLOGIE

Afacerile distribuitorului de materiale de construc]ii Arabesque din Gala]i s-au majorat cu 20% \n primele [ase luni, la 265 de milioane de euro, pe fondul cererii ridicate, a declarat directorul de marketing al companiei, Florina Necula. Grupul de firme Erba[u din Bucure[ti, cu activit`]i \n industria construc]iilor, turism [i agricultur`, a anun]at c` va investi opt milioane de euro pentru construc]ia unui complex hotelier de patru-cinci stele pe Valea Prahovei, lucr`rile urmånd s` se desf`[oare \n intervalul 2009-2011. Grupul Constam din Buz`u, cu activit`]i \n principal de distribu]ie a materialelor de construc]ii, a anun]at c` a \nregistrat \n primele nou` luni din 2008 afaceri de 50 de milioane de euro, \n urcare cu peste 60% fa]` de aceea[i perioad` a anului precedent. Grupul Coifer, cu activit`]i \n sectorul construc]iilor, estimeaz` c` va avea \n 2008 afaceri de 45 de milioane de euro, \n sc`dere cu 13,5% fa]` de 2007, cånd indicatorul a atins un nivel de 52 de milioane de euro, evolu]ie pus` pe seama lipsei de personal. HeidelbergCement ar putea reconsidera programele de dezvoltare [i amåna unele investi]ii majore, \n cazul \n care economia romåneasc` va stagna sau va \nregistra un recul, a declarat [eful opera]iunilor grupului german \n Romånia, Mihai Rohan. Produc`torul de materiale de construc]ii anun]ase anterior investi]ii de 150 de milioane de euro pån` \n 2011-2012 pentru dublarea capacit`]ilor actualelor unit`]i de produc]ie [i posibilitatea construc]iei unei noi fabrici de ciment. Directorul general al Holcim (Romånia), Markus Wirth, a declarat c` pia]a construc]iilor va cre[te cu 10-15% \n 2008 [i \[i va tempera dezvoltarea \n 2009, din cauza crizei financiare [i a schimb`rii condi]iilor de creditare la \mprumuturile pentru achizi]ia de locuin]e. El a afirmat c` actuala criz` financiar` nu a afectat opera]iunile produc`torului de materiale de construc]ii, parte a grupului elve]ian Holcim. Distribuitorul de materiale de etan[are, izolare [i finisare Selena Romånia a anun]at c` a \nregistrat, \n primele nou` luni, o cifr` de afaceri de 15,5 milioane de lei, \n cre[tere cu 9,3%. Activitatea din industria prelucr`toare, comer]ul cu am`nuntul [i servicii se va dezvolta \n perioada octombrie-decembrie, fa]` de cele


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE trei luni anterioare, \n timp ce sectorul de construc]ii va consemna o sc`dere, potrivit opiniilor mai multor manageri intervieva]i de Institutului Na]ional de Statistic`.

NOIEMBRIE 2008 Vånz`rile de utilaje noi de construc]ii au crescut cu 33,3% \n primele nou` luni din 2008, de la circa 2.100 de unit`]i \n perioada similar` a anului trecut, la aproximativ 2.800 de unit`]i, potrivit datelor Asocia]iei Distribuitorilor de Utilaje pentru Construc]ii (ADUC). Datele se refer` la vånz`rile realizate de cele 30 de firme membre ale ADUC, \ntre care reprezentan]i ai marilor produc`tori mondiali de utilaje. Veniturile Lafarge Agregate Betoane au crescut cu 28% \n primele nou` luni, de la 107,4 milioane de lei la 137,7 milioane de lei, iar profitul net s-a majorat cu 43%, la 14,8 milioane de lei, de la 10,3 milioane de lei \n aceea[i perioad` din 2007. Firma face parte din divizia de agregate [i betoane din Romånia a grupului francez Lafarge, prezent pe pia]a local` [i prin diviziile Ciment [i Gips-Carton. Volumul lucr`rilor de construc]ii a urcat \n primele nou` luni din 2008 cu 31%, fa]` de intervalul similar din 2007, cre[tere eviden]iat` la toate tipurile de construc]ii, respectiv cl`diri nereziden]iale, reziden]iale [i construc]ii inginere[ti, potrivit datelor Institutului Na]ional de Statistic`. Astfel, volumul lucr`rilor de construc]ii de cl`diri nereziden]iale a avansat cu 32,9%, cel de cl`diri reziden]iale cu 31,4% [i cel de construc]ii inginere[ti cu 30,1%. Canalul Dun`re-Bucure[ti ar putea costa 500 de milioane de euro, \ns` valoarea exact` va fi stabilit` dup` finalizarea studiului de fezabilitate, a declarat Ovidiu Cup[a, directorul general al CN Administra]ia Canalelor Navigabile. Produc`torul de materiale de construc]ii Teraplast Bistri]a N`s`ud a \nregistrat \n primele nou` luni din 2008 o cre[tere de 10% a profitului net, la 15,6 milioane de lei, de la 14,1 milioane de lei \n perioada similar` a anului trecut. Veniturile au urcat cu 16,8%, de la 140 de milioane de lei la 163,6 milioane de lei, \n timp ce cheltuielile au avansat cu 17,8%, de la 123 de milioane de lei la 145 de milioane de lei. |n acela[i timp, cifra de afaceri a crescut cu 13,5%, la 153,7 milioane de lei, de la 135 de milioane de lei \n intervalul ianuarie - septembrie 2007.

8

CRONOLOGIE

Produc`torul de materiale de construc]ii Ceramica Ia[i a anun]at c` va renun]a, \ncepånd cu luna decembrie, la 150 de salaria]i, reprezentånd aproape o treime din cei 431 de angaja]i, pentru eficientizarea activit`]ii, pe fondul crizei [i al cre[terii costurilor de produc]ie [i transport. Produc`torul de cablaje electrice Romcab Tårgu-Mure[ a realizat, \n primele nou` luni din 2008, venituri totale de 50,12 milioane de lei, \n cre[tere cu 17,2% fa]` de aceea[i perioad` a anului precedent, iar profitul net a sc`zut cu 6,5%, la 1,44 milioane de lei. |n primele nou` luni din 2007, compania a consemnat venituri totale de 37,09 milioane de lei [i un profit net de 1,54 milioane de lei. Firma Construc]ii SA din Sibiu a \nregistrat \n primele nou` luni venituri \n urcare cu 80%, de la 32 de milioane de lei la 57,4 milioane de lei, [i o \njum`t`]ire a profitului net la 302.970 lei, de la 582.500 lei \n aceea[i perioad` de anul trecut. Guvernul a interzis construc]ia \n Rezerva]ia Biosferei Deltei Dun`rii de unit`]i hoteliere de mari dimensiuni [i a cl`dirilor cu o \n`l]ime de peste zece metri, precum [i instalarea antenelor TV satelit \n locuri vizibile, decizie motivat` prin \ncercarea de a proteja tradi]iile locale din Delt`. Inspectoratul de Stat \n Construc]ii (ISC) a anun]at c` va aloca o sum` cuprins` \ntre 15 milioane de lei [i 22 de milioane de lei, f`r` TVA, pentru construc]ia unei cl`diri \n Capital`, viitorul sediu al ISC [i al Inspectoratului Teritorial \n Construc]ii Bucure[ti Ilfov (ITCBI). Portofoliul de contracte din Romånia al firmei de construc]ii Danya Cebus Rom, parte a Africa Israel Investments, totalizeaz` 230-250 de milioane de euro, din care 150 de milioane de euro reprezint` lucr`rile pentru mall-ul Cotroceni Park din Bucure[ti. Firma de construc]ii mai construie[te patru proiecte reziden]iale, care totalizeaz` 1.500 de apartamente. Produc`torul de materiale de construc]ii pentru finisaje Adeplast Oradea a investit \n 2008 suma de 28 de milioane de euro pentru extinderea capacit`]ilor de produc]ie, planurile pentru 2009 vizånd finalizarea investi]iei la fabrica din Oradea [i \nceperea construc]iei unei noi linii de mortare \n Moldova. Proprietarul Adeplast, Marcel B`rbu], a declarat c` negociaz` cu o companie str`in` cu


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE profil cedarea a 50% din capitalul produc`torului de materiale de construc]ii, printr-o opera]iune mixt`, realizat` prin majorare de capital [i achizi]ie de titluri, totalizånd circa 30 de milioane de euro. Firma Transilvania Construc]ii Cluj-Napoca vrea s` ia credite de maxim 16 milioane de euro [i s` concedieze aproximativ 180 de angaja]i, \n primele dou` luni din 2009.

DECEMBRIE 2008 Oyak Cement, parte a conglomeratului turc Oyak, a anun]at c`, \n pofida condi]iilor economice dificile, va continua investi]iile, printre care se num`r` un terminal de ambalare a cimentului \n jude]ul Constan]a, care va deveni opera]ional \n 2008. Unitatea din Romånia este construit` de firma Unye Cem, \nregistrat` \n jude]ul Constan]a, cu un capital social de 9,15 milioane de euro. Unye Cem are sediul \n Portul Mangalia [i este de]inut` integral de Unye Cimento, care face parte din Oyak Cement. Consiliul Concuren]ei a autorizat preluarea integral` a firmei de construc]ii Han Group de c`tre Eurovia, apreciind c` tranzac]ia nu duce la crearea sau consolidarea unei pozi]ii dominante pe pia]a de profil. Firma Eurovia face parte din grupul francez Vinci [i este prezent` pe pia]a romåneasc` a construc]iilor de drumuri [i autostr`zi prin firma Viarom Construct. Han Group activeaz` tot pe pia]a lucr`rilor de construc]ii de drumuri, dar [i pe cea a mixturilor asfaltice. Produc`torul de materiale de construc]ii Cemacon Zal`u va restrånge activitatea de produc]ie [i va disponibiliza, prin concedieri individuale [i colective, angaja]i de la sec]ia de blocuri ceramice [i celelalte structuri ale companiei, estimånd o sc`dere cu aproape 30% a vånz`rilor \n 2009. Dou` firme de construc]ii, Cimvest Arad [i Construc]ii Feroviare Cluj, ambele listate pe pia]a Rasdaq a Bursei de Valori Bucure[ti, au intrat \n insolven]`. Teraplast Bistri]a a anun]at c` va finaliza la 30 decembrie relocarea, \n Parcul Industrial de la S`r`]el, a fabricii de profile PVC, cu dou` luni mai devreme decåt termenul planificat anterior, respectiv februarie 2009. Investi]ia pentru aceast` opera]iune este de dou` milioane de euro, sum`

10

CRONOLOGIE

care include achizi]ia de utilaje noi de produc]ie [i instala]ii pentru utilit`]i. László Borbély i-a f`cut cadou lui Vasile Blaga o casc` de constructor, cu inscrip]ia „Autostrada Transilvania“, [i o minge antistres la semnarea protocolului de predare-primire a Ministerului Dezvolt`rii, Lucr`rilor Publice [i Locuin]elor. IMSAT estimeaz` c` afacerile companiei vor cre[te \n 2008 cu 50%, la 120 de milioane de euro, \ns` \n 2009 vor \nregistra o sc`dere, urmånd s` se plaseze, totu[i, la mai mult de 100 de milioane de euro. Marja de profit s-ar putea \njum`t`]i anul viitor, la 2,5-3%, fa]` de ]inta stabilit` ini]ial pentru intervalul 2009-2011, respectiv 5-5,5%, a spus {tefan Varfalvi, pre[edintele Consiliului de Administra]ie al companiei.

IANUARIE 2009 Lucr`rile de infrastructur` rutier` de interes na]ional vor fi autorizate de Ministerul Transporturilor, nu de pre[edin]ii consiliilor jude]ene, ca \n prezent, iar contesta]iile depuse la licita]iile de atribuire a contractelor pentru acestea vor fi solu]ionate de Curtea de Apel. Modific`rile au fost decise printr-o ordonan]` de urgen]` aprobat` de Guvern. Asocia]ia Romån` a Antreprenorilor din Construc]ii (ARACO) propune mai multe m`suri anticriz`, printre care reducerea TVA la lucr`rile de reabilitare energetic` a cl`dirilor [i la proiectele de locuin]e sociale, \mbun`t`]irea legisla]iei privind achizi]iile publice [i investi]iile \n infrastructur`. Produc`torul de profile [i structuri metalice [i panouri sandwich Ruukki Romånia [i-a modificat obiectivul de cre[tere anual` a cifrei de afaceri \n intervalul 2009-2011 la 20-30%, fa]` de targetul ini]ial de 50%. Distribuitorul de materiale de construc]ii Arabesque a disponibilizat 100 de persoane, \n principal din cauza sezonului rece [i restrångerii activit`]ii de construc]ii, [i spune c` din martie-aprilie condi]iile pie]ei vor avea o importan]` major` \n luarea unor astfel de decizii. Potrivit directorului de marketing al companiei, Florina Necula, Arabesque are 3.600 de angaja]i \n Romånia [i 1.500 la nivel regional. Cele 100 de disponibiliz`ri au fost f`cute \n Romånia.


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE CON-A din Sibiu, cu activit`]i \n industria construc]iilor, a anun]at c` mizeaz` \n acest an pe afaceri de 70 de milioane de euro, nivel similar cu cel \nregistrat \n 2008, prognoza bazåndu-se pe contractele existente. DuPont au \nregistrat, \n 2008, un avans al vånz`rilor de 42% \n Romånia, una dintre cele mai dinamice pie]e din Europa Central` [i de Est (ECE) pentru grupul american. Consor]iul Swietelsky/Wiebe/Takenaka a oprit lucr`rile de reabilitare a tronsoanelor Bucure[ti Nord - B`neasa [i Fete[ti - Constan]a din cauza unei restan]e de opt milioane de euro pe care CFR SA o are c`tre constructor, a anun]at Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii. Ministerul Dezvolt`rii vrea s` livreze \n acest an peste 5.900 apartamente, iar \n 2010 un num`r de 10.000 de unit`]i, prin programul pentru tineri al ANL, precum [i prin cele de locuin]e sociale [i pentru chiria[ii evacua]i, a declarat ministrul de resort, Vasile Blaga.

FEBRUARIE 2009 Confedera]ia Patronal` din Industrie CONPIROM cere Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii s` elimine posibilitatea eliber`rii de c`tre administratorii drumurilor publice a autoriza]iilor speciale de transport pentru dep`[irea masei maxim admise, cu scopul protej`rii infrastructurii. Afacerile Lafarge Arcom Gips au crescut cu peste 45% anul trecut, la aproape 100 de milioane de lei, pe fondul major`rii vånz`rilor la toate gamele de produse comercializate, \n special a pl`cilor de gips-carton, ipsosuri [i produse formulate pe baz` de ipsos, au anun]at reprezentan]ii companiei. Inspectoratul de Stat \n Construc]ii a aplicat anul trecut, pentru \nc`lcarea obliga]iilor institu]iilor care autorizeaz` lucr`ri [i pentru deficien]e de calitate, amenzi \n valoare de 3,55 milioane de lei, \n sc`dere cu 18% fa]` de cuantumul sanc]iunilor acordate \n 2007. Afacerile produc`torului de materiale de construc]ii Elpreco Craiova, controlat de grupul irlandez CRH, s-au majorat anul trecut cu 15%, la peste 40 de milioane de euro, iar compania a anun]at c` mizeaz` \n 2009 pe un avans de 10%.

12

CRONOLOGIE

Produc`torul de ciment Carpatcement Holding, parte a grupului german HeidelbergCement, anun]` c` afacerile au urcat anul trecut peste a[tept`ri, cu 10-12%, pån` la 1,1 miliarde de lei (298 de milioane de euro), [i estimeaz` \n 2009 vånz`ri \n stagnare sau sc`dere u[oar`. Grupul elve]ian Swisspor, specializat \n domeniul izola]iilor [i prezent deja \n Romånia prin dou` companii de profil, a preluat integral, de la trei firme \nregistrate \n Cipru, produc`torul de polistiren expandat Isopor din Cluj-Napoca, pentru 5,5 milioane de euro. Tranzac]ia a fost aprobat` de proprietarii Isopor la sfår[itul anului trecut. Distribuitorul de materiale de construc]ii Dedeman a \nregistrat afaceri de 250 de milioane de euro \n 2008, \n cre[tere cu 35% fa]` de anul precedent, evolu]ia indicatorului fiind influen]at` \n principal de extinderea suprafe]elor de vånzare, prin deschiderea a dou` magazine, la Constan]a [i Boto[ani. |n 2009, compania a anun]at c` vizeaz` men]inerea cifrei de afaceri la nivelul din 2008, \n contextul sc`derii consumului pentru materialele de construc]ie [i amenaj`ri interioare, precum [i cre[terii competi]iei. Pavel Belinski, consilier jude]ean de Olt [i fost proprietar al unei firme de construc]ii, a preluat conducerea Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e (ANL), \n locul lui Gheorghe Popescu. Grupul Constam din Buz`u, cu activit`]i \n principal de distribu]ie a materialelor de construc]ii, mizeaz` \n 2009 pe afaceri de circa 65 de milioane de euro, nivel similar cu cel raportat anul trecut, cånd vånz`rile au avansat cu peste 50%, pe fondul cre[terii pie]ei [i extinderii activit`]ilor proprii. Volumul lucr`rilor de construc]ii a urcat anul trecut cu 26%, fa]` de 2007, cre[tere eviden]iat` la toate tipurile de construc]ii, respectiv cl`diri nereziden]iale, construc]ii inginere[ti [i cl`diri reziden]iale, potrivit datelor Institutului Na]ional de Statistic`. Grupul suedez Lindab a anun]at c` a \nregistrat anul trecut afaceri de 63 de milioane de euro \n Romånia, conform a[tept`rilor, estim`rile pentru 2009 indicånd stagnarea sau u[oara sc`dere a indicatorului. Produc`torul de materiale de construc]ii Ceramica Ia[i a anun]at c` a \nregistrat anul tre-


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE cut un avans al vånz`rilor, \n volum, de circa 20%, dar cifra de afaceri a fost afectat` de evolu]ia cursului de schimb, reducerile de pre] [i cererea sc`zut` cauzat` de criza imobiliar`. Tehnologica Radion mizeaz` \n acest an pe afaceri de peste 200 de milioane de euro, \n urcare cu 25% fa]` de 2008, cånd indicatorul a atins un nivel de 160 de milioane de euro, a declarat Theodor Berna, directorul general [i proprietarul companiei cu activit`]i \n industria construc]iilor. Anul trecut, afacerile companiei s-au majorat cu 14%, nivel sub a[tept`ri, potrivit lui Berna. Fondul de investi]ii Oresa Ventures [i-a majorat la 100% participa]ia la Fabryo, achizi]ionånd 15% din ac]iuni de la fondatorul produc`torului de vopsea, Daniel Guzu, care prin tranzac]ia respectiv` a preluat de]inerea Oresa, de 49%, la produc`torul de profile metalice [i adezivi Bau Profil. Energomontaj Bucure[ti, cu activit`]i \n domeniul construc]iilor [i al energiei, mizeaz` \n 2009 pe afaceri de 408 milioane de lei, \n urcare

cu 5%, a declarat Florin Kessler, pre[edintele CA [i directorul general al companiei. Afacerile companiei specializate \n montaj [i repara]ii de echipamente \n instala]ii industriale, centrale termo, hidro, nuclear-electrice, cl`diri [i construc]ii inginere[ti s-au majorat anul trecut cu 8,5% fa]` de 2007, la 389,6 milioane de lei. Afacerile TIAB, companie specializat` \n lucr`ri de instala]ii [i automatiz`ri \n domeniul construc]iilor industriale, au stagnat anul trecut, la circa 140 de milioane de lei, firma mizånd \n 2009 pe un avans de aproape 15%, la 160 de milioane de lei. Henkel Romånia, parte a grupului german Henkel, mizeaz` \n acest an pe o cre[tere a afacerilor de dou` cifre, de la 590 de milioane de lei (circa 160 de milioane de euro) \n 2008, \n pofida mediului economic restrictiv, a declarat pre[edintele companiei, Liviu Sfrija. Anul trecut, ritmul de cre[tere a afacerilor, \n lei, a fost de peste 25%. Produc`torul de materiale de construc]ii Teraplast a anun]at c` inten]ioneaz` s` extind`

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

13


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE cu circa 70% capacit`]ile de produc]ie ale diviziei de ferestre [i s` deschid` 40 de showroom-uri de tåmpl`rie termoizolant` \n acest an, \n principalele ora[e din Transilvania, Banat [i Moldova.

MARTIE 2009 Vånz`rile \n Romånia ale celui de-al doilea mare produc`tor de ciment la nivel mondial, Holcim, au crescut anul trecut cu aproape 19% \n volum, iar grupul elve]ian a anun]at c` inten]ioneaz` s` majoreze \n 2009 capacitatea de produc]ie pe plan local cu 600.000 de tone. Un num`r de 21 de autoriza]ii solicitate \n prezent companiilor din construc]ii, transporturi, turism, viticultur` [i sectorul energetic vor fi eliminate pån` la sfår[itul lunii iunie 2009, iar procedura de autorizare tacit` va fi extins`, a decis Guvernul printr-un memorandum. Hidroconstruc]ia anun]` c` a bugetat \n 2009 afaceri \n urcare cu 9%, la un miliard de lei, pe baza contractelor \n derulare [i lucr`rilor care vor \ncepe \n acest an, [i un profit brut \n sc`dere cu 36%, la 38,4 milioane de lei, influen]at \n principal de costurile creditelor bancare. Sectorul construc]iilor nu se va pr`bu[i, investi]iile private \n derulare vor continua [i vor fi deschise noi [antiere, a declarat guvernatorul B`ncii Na]ionale a Romåniei, Mugur Is`rescu. Statul va finan]a \n 2009 de dou` ori mai mult construc]ia de locuin]e ANL, fa]` de anul trecut, \ns` nu vor fi \ncepute alte lucr`ri pån` cånd nu vor fi terminate cele deja \ncepute, a declarat R`zvan Murgeanu, secretar de stat \n cadrul Ministerului Dezvolt`rii Regionale [i Locuin]ei. Compania Bog’Art va construi, \n asociere cu Regia Autonom` Rasirom, sediul Serviciului de Protec]ie [i Paz`, valoarea contractului fiind de 135,98 milioane de lei, f`r` TVA. Cele dou` firme au cå[tigat licita]ia deschis` \n data de 17 decembrie 2008, la care au mai participat Rotary Construc]ii, \n asociere cu Concas [i UTI Instal Construct, cu un pre] oferit de 149,65 milioane de lei, f`r` TVA, [i Aedificia Carpa]i, \n parteneriat cu firmele Conteam [i Romtest Electronic, cu o ofert` de 156,16 milioane de lei, f`r` TVA. ArcelorMittal Construction Romånia a anun]at c` mizeaz` \n 2009 pe afaceri de 32-33 de

14

CRONOLOGIE

milioane de euro, valoare estimat` ini]ial pentru anul trecut, cånd afacerile au crescut sub a[tept`ri, cu 14%, de la 21 de milioane de euro la 24 de milioane de euro. Produc`torul de lacuri [i vopsele Fabryo Corporation a majorat pre]urile produselor, cu 720%, \n func]ie de ponderea [i costurile materiilor prime. Somaco Bucure[ti [i-a schimbat denumirea \n SMC Prefabricate Pentru Construc]ii, dup` ce a cedat marca respectiv` fondului suedez de investi]ii Oresa Ventures, care a achizi]ionat anul trecut trei sucursale ale produc`torului de materiale de construc]ii. Produc`torul de materiale de construc]ii Holcim Romånia ia \n calcul mai multe scenarii privind evolu]ia afacerilor \n 2009, cel optimist vizånd stagnarea indicatorului la nivelul de anul trecut, de 372 de milioane de euro, iar cel mai pesimist indicånd o sc`dere cu pån` la 20%. Scenariul realist prevede sc`derea cu 10% a vånz`rilor, corelat` cu reducerea cererii de materiale de construc]ii, a declarat Markus Wirth, directorul general al companiei. Compania Na]ional` de Investi]ii, institu]ie aflat` sub autoritatea Ministerului Dezvolt`rii, a anun]at c` are \n acest an un buget pentru investi]ii estimat la aproximativ 780 de milioane de lei, din care 350 de milioane de lei, reprezentånd 45% din fonduri, vor fi alocate pentru construc]ia de s`li de sport. Veniturile grupului austriac Wienerberger pe pia]a romåneasc` au urcat cu 47% anul trecut, la 72,94 milioane de euro, \ns` produc`torul de materiale de construc]ii semnaleaz` \nr`ut`]irea condi]iilor economice \n ultimul trimestru, situa]ie care va continua [i \n 2009, din cauza crizei financiare. Vånz`rile de adezivi pentru construc]ii pe baz` de ciment s-au majorat cu 12% \n volum anul trecut, la 900.000 de tone, sub estim`rile principalilor furnizori, [i ar putea stagna sau sc`dea u[or \n 2009, \ntr-un scenariu realist, conform agen]iei de cercetare de pia]` MarketScope. Produc`torii de ]igle v`d diferit evolu]ia vånz`rilor din acest sector \n 2009, estim`rile oscilånd \ntre major`ri cu pån` la 10%, stagnare sau diminu`ri, iar unii juc`tori au raportat sc`deri de pån` la 40% \n primele dou` luni ale anului, pe segmentul de ]igle metalice.


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE Somaco Grup Prefabricate, companie care cuprinde trei sucursale achizi]ionate anul trecut de fondul de investi]ii Oresa Ventures de la Somaco Bucure[ti, a consemnat \n 2008 afaceri de 20 de milioane de euro [i \[i propune triplarea acestora \n urm`torii 3-4 ani, au declarat reprezentan]ii produc`torului de materiale de construc]ii. Produc`torul de vopsele Chimtitan Bucure[ti estimeaz` \n acest an afaceri \n stagnare sau \n sc`dere cu pån` la 10%, de la 17,6 milioane de lei \n 2008, prognozele luånd \n calcul pe de-o parte investi]iile guvernamentale [i, pe de alt` parte, efectele actualei crize economice. Produc`torul de lacuri [i vopsele Sarcom din Råmnicu-Vålcea a anun]at c` mizeaz` \n 2009 pe afaceri de 27 de milioane de lei, nivel similar cu cel \nregistrat \n 2007 [i mai mic cu 10% fa]` vånz`rile \nregistrate anul trecut, apreciind c` pia]a este \ntr-o sc`dere semnificativ`. Compania COMCM va fuziona, prin absorb]ie, cu firma Scut, pe care o controleaz` \n propor]ie 63,5%, opera]iunea fiind aprobat`, de principiu, de ac]ionarii celor dou` societ`]i din Constan]a. Consiliul Concuren]ei a aprobat preluarea Corus Building Systems de c`tre British Steel Nederland International BV Olanda [i PAB Romånia. British Steel Nederland International BV Olanda este membr` a Grupul Corus TATA, al doilea mare produc`tor de o]el din lume, iar PAB Romånia este activ` pe pia]a lucr`rilor de construc]ii reziden]iale [i nereziden]iale din Romånia.

APRILIE 2009 FGS Familia [i asocia]ia patronal` ARACO vor s` \nfiin]eze o banc` a constructorilor, care [i-ar putea \ncepe activitatea peste trei ani, aceasta urmånd s` finan]eze preponderent proiecte din acest sector, a declarat Dan Cristescu, pre[edintele sindicatului FGS Familia. Diviziile din Romånia ale produc`torului german de materiale de construc]ii HeidelbergCement, reunite sub denumirea Carpatcement Holding, estimeaz` un profit net cumulat mai mic cu 30-40% \n 2009, de la 97 de milioane de euro anul trecut, \n contextul sc`derii activit`]ii din construc]ii.

16

CRONOLOGIE

Conducerea produc`torului de materiale de construc]ii COMCM Constan]a vrea s` achizi]ioneze firme din acela[i sector de activitate, pentru completarea gamei de produse, a declarat pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Floriean Firu. Afacerile distribuitorului de materiale de construc]ii Arabesque au sc`zut cu circa 20% \n primul trimestru, comparativ cu aceea[i perioad` a anului trecut, \n contextul \ntårzierii pl`]ilor de la buget pentru lucr`rile realizate la sfår[itul lui 2008, reducerea credit`rii [i vremea nefavorabil`. Conducerea firmei Transilvania Construc]ii din Cluj-Napoca estimeaz` pentru acest an un profit de 2,7 milioane de lei, de dou` ori mai redus fa]` de cå[tigul de anul trecut, de 5,5 milioane de lei, potrivit bugetului de venituri [i cheltuieli aprobat de ac]ionari. Romstrade a ob]inut o finan]are de 140 de milioane de euro de la Credit Suisse, fondurile urmånd s` fie folosite pentru derularea proiectelor de infrastructur` ale companiei, a anun]at Reff [i Asocia]ii, consultantul juridic principal al firmei de construc]ii \n cadrul negocierilor. ARACO a transmis premierului Emil Boc o scrisoare prin carea solicit` prezentarea situa]iei pl`]ilor f`cute de stat pentru acoperirea datoriilor restante c`tre firmele de construc]ii, inclusiv modul cum au fost direc]iona]i banii, potrivit pre[edintelui asocia]iei patronale, Lauren]iu Plosceanu. ARACO anun]ase anterior c` ar putea ac]iona \n judecat` Guvernul pentru recuperarea crean]elor. Afacerile Köber s-au majorat cu circa 20% \n 2008, la 50 de milioane de euro, pe fondul dezvolt`rii sectorului imobiliar din primele zece luni ale anului [i cre[terii puterii de cump`rare, produc`torul de lacuri [i vopsele estimånd stagnarea vånz`rilor \n acest an. Afacerile produc`torului de materiale de construc]ii Celco Constan]a au urcat cu 20% anul trecut, la aproximativ 30 de milioane de euro, \n principal pe fondul cererii ridicate de BCA din pia]`, care a dep`[it capacitatea de produc]ie, a declarat Niculae Du[u, pre[edintele [i unul din ac]ionarii principali ai companiei, controlat` de familia Du[u. Produc`torii de BCA [i-ar putea adapta strategiile de vånz`ri la evolu]ia cererii, prin


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE suplimentarea facilit`]ilor acordate distribuitorilor, ceea va duce la sc`derea vånz`rilor totale cu pån` la 10% \n 2009, la 200 de milioane de euro, potrivit asocia]iei de profil PRO BCA, care de]ine 70% din pia]`. Astaldi estimeaz` c` afacerile din Romånia vor stagna \n acest an la circa 140 de milioane de euro, a declarat Luca Canino, director regional \n cadrul grupului italian de construc]ii. CON-A Sibiu vrea s` participe la lucr`ri de infrastructur`, \n contextul contrac]iei sectorului imobiliar, majoritatea contractelor grupului cu activit`]i \n sectorul construc]iilor reprezentånd \n prezent proiecte private pe segmentul comercial, a anun]at Mircea Bulboac`, proprietarul grupului. Unele firme de construc]ii care au de recuperat crean]e de la stat \n contul lucr`rilor derulate anul trecut au ac]ionat \n instan]` prim`rii sau clien]i cu capital de stat, a declarat pre[edintele ARACO, Lauren]iu Plosceanu. Ac]ionarii produc`torului metalurgic Trefo Gala]i au aprobat contractarea unor credite cu

o valoare total` de pån` la 15 milioane de euro. Romånia a \nregistrat \n februarie cel mai rapid ritm de sc`dere a activit`]ii din sectorul construc]iilor din Uniunea European`, de 8,6%, comparativ cu ianuarie, potrivit datelor Eurostat, care a calculat c` la nivelul UE indicatorul a coboråt cu 1,6%. Max Bögl vrea s` investeasc` 15 milioane de euro \n construc]ia unei fabrici de prefabricate la Ciorogårla, jude]ul Ilfov, unde a cump`rat un teren de zece hectare pentru acest proiect, a declarat Romeo Bo]ocan, director pentru Romånia al grupului german de construc]ii. Sectorul construc]iilor din Romånia, cel mai important factor al cre[terii economice din ultimii ani, va sc`dea \n 2009, pe fondul reducerii investi]iilor [i „supradependen]ei“ de credite, [i nici urm`torii ani nu vor aduce o redresare dac` circumstan]ele economice interna]ionale nu se \mbun`t`]esc. Concluziile apar]in unui studiu asupra sectorului construc]iilor din Romånia, realizat de firma polonez` de consultan]` [i

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

17


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE cercetare de pia]` PMR, a c`rei activitate este concentrat` pe economiile emergente din Europa Central` [i de Est. Pia]a construc]iilor din Romånia va sc`dea \n acest an cu 20-25%, mai ales din cauza reducerii activit`]ii pe domeniul reziden]ial care reprezint` circa 30% din total, estimeaz` pre[edintele grupului de firme Bog’Art, Raul Doicescu. Vånz`rile de utilaje pentru construc]ii ale companiilor membre ale asocia]iei de profil ADUC, cu o cot` de peste 80% din pia]`, au sc`zut de peste patru ori \n primul trimestru, de la 820 de unit`]i la 190 de unit`]i. Retailerul de materiale de construc]ii [i amenaj`ri interioare Dedeman a deschis primul magazin din Bucure[ti, a 13-a unitate a re]elei, \n urma unei investi]ii de peste 12 milioane de euro. Num`rul autoriza]iilor de construire pentru cl`diri reziden]iale eliberate \n primul trimestru a fost de 10.571, \n sc`dere cu 10,5% fa]` de perioada corespunz`toare a anului precedent, potrivit datelor Institutului Na]ional de Statistic`.

MAI 2009 Infrastructura rutier` de transport din Romånia va ajunge la acela[i nivel ca \n Europa de Vest \n aproximativ 130 de ani, dac` va fi p`strat ritmul actual de dezvoltare, arat`, \ntr-un studiu, compania de consultan]` A.T. Kearney. Firmele din comer] [i construc]ii totalizau 56% din totalul agen]ilor economici afla]i \n insolven]` la finele anului trecut, iar perspectivele aceste sectoare sunt nefavorabile \n 2009, reiese dintr-un studiu al Coface. Metrorex a atribuit firmei Metroul SA, prin negociere direct`, un contract de 62,96 milioane de lei, f`r` TVA, pentru servicii de proiectare [i asisten]` tehnic` la continuarea proiectelor operatorului re]elei de metrou din Bucure[ti. Distribuitorul de utilaje de construc]ii Marcom estimeaz` c`, \ntr-un scenariu pesimist, va avea \n acest an o cifr` de afaceri reprezentånd jum`tate din valoarea de anul trecut, de 86-87 milioane de euro, a declarat directorul general al companiei, Constantin Marcu.

18

CRONOLOGIE

Aproape 40% din cele 6.438 de construc]ii amplasate \n zona drumurilor sunt ilegale, doar 3.897 dintre acestea \ntrunind condi]iile pentru amplasare [i func]ionare, restul de 2.541 func]ionånd ilegal, potrivit Ministerului Transporturilor. Inspectoratul de Stat \n Construc]ii ar putea disponibiliza \n acest an aproximativ 11% din cei 1.047 de angaja]i [i a planificat, prin rectificarea bugetului, fonduri compensatorii estimate la trei salarii medii pentru 115 persoane. Ioan Andreica, secretar de stat \n Ministerul Dezvolt`rii, a declarat c` peste 14.000 de apartamente ANL ar putea fi våndute chiria[ilor, iar \n urma acestor tranzac]ii statul ar putea cå[tiga cåteva sute de milioane de euro. Produc`torul de materiale de construc]ii Celco din Constan]a estimeaz` c` afacerile vor sc`dea \n acest an, calculate \n euro, cu 10%, la 27 de milioane de euro, a declarat Niculae Du[u, pre[edintele [i unul din ac]ionarii principali ai companiei. Garantarea creditelor pentru cump`rarea primei locuin]e, \n limit` maxim` de 60.000 de euro, \n cadrul programului „Prima Cas`“, ar putea impulsiona pia]a imobiliar` [i a construc]iilor, dar rezultatul depinde de modul cum va fi aplicat programul [i de reac]ia b`ncilor, afirm` agen]ii imobiliari, dezvoltatorii [i firmele din construc]ii. Consiliul Concuren]ei anun]` c` a declan[at o investiga]ie asupra Lafarge Ciment (Romånia) privind o posibil` \nc`lcare a Legii Concuren]ei de c`tre compania produc`toare de ciment, controlat` de produc`torul francez de materiale de construc]ii Lafarge. Grupul german Xella a anun]at c` va finaliza la sfår[itul acestui an prima fabric` proprie de BCA din Romånia, la P`ule[ti, Prahova, proiect de circa 32 de milioane de euro, decizia pentru realizarea unei investi]ii greenfield \n locul unei achizi]ii fiind generat` [i de supraevaluarea produc`torilor locali. Furnizorul de materiale de construc]ii [i finisaje Arabesque a investit peste cinci milioane de euro \ntr-un centru comercial [i logistic la Pite[ti.


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE Valoarea lucr`rilor executate de Strabag \n Romånia \n primul trimestru a fost de 32,4 milioane de euro, \n urcare cu 10,2% fa]` de perioada similar` a anului 2008, \n timp ce portofoliul de comenzi pe pia]a romåneasc` s-a restråns cu 14%, la 239,86 milioane de euro. Ministrul Dezvolt`rii Regionale [i Locuin]ei, Vasile Blaga, a declarat c` tinerii care nu doresc s` cumpere locuin]ele ANL \n care stau nu vor pl`ti mai mul]i bani pentru chirie fiindc` nu exist` nicio prevedere legal` \n acest sens.

IUNIE 2009 Premierul Emil Boc a declarat c` programul „Prima Cas`“, care \ncepe \n luna iulie, nu va afecta derularea celorlalte programe guvernamentale de construire de locuin]e pentru tineri [i pentru familiile cu venituri mici. Pia]a construc]iilor ar putea sc`dea cu 1520% \n 2009, pe fondul crizei economice [i al lipsei finan]`rii, revenind astfel aproape de nivelul din 2007, potrivit ARACO. Asocia]ia estima \n martie o comprimare a pie]ei cu 10% \n acest an, de la 14,3 miliarde de euro \n 2008. Potrivit datelor asocia]iei patronale, pia]a de construc]ii a crescut anul trecut cu 26%, fa]` de 2007, cu [ase puncte procentuale mai pu]in fa]` de ritmul \nregistrat \n 2006. Programul „Prima Cas`“ ar trebui s` vizeze construc]iile noi, \ncepute \n acest an, [i s` faciliteze inclusiv finan]area dezvolt`rii de locuin]e \n regie proprie, potrivit asocia]iei produc`torilor de BCA. Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat la Suceava, unde a vizitat [antierul [oselei de centur` a municipiului, c` „ma[in`ria“ construc]iilor trebuie men]inut` \n func]iune chiar cu fonduri extrabugetare, pentru c` aceasta are un efect multiplicator \n economie.

autorit`]ilor ca statul s` ofere contragaran]ii pentru firmele de construc]ii \n rela]ia cu b`ncile, la lucr`rile publice. Wienerberger anun]` c` va \nchide temporar fabricile de c`r`mizi din Dåmbovi]a [i Cluj, ca parte a programului de restructurare a grupului, pentru adaptarea produc]iei la evolu]ia pie]ei [i cererii. Compania de construc]ii Baumeister, controlat` de omul de afaceri Dan Adamescu, a \nregistrat la Tribunalul Bucure[ti, la 4 iunie, o soma]ie de plat` adresat` firmei Cometex, de]inut` de proprietarul grupului Altex, Dan Ostahie, pentru o datorie. Constructorii trebuie s`-[i ajusteze pre]urile [i s` ia \n calcul [i alte op]iuni \n afara lucr`rilor de infrastructur`, precum realizarea de locuin]e sau reabilit`ri termice, proiecte sprijinite de stat, a declarat secretarul de stat \n Ministerul Dezvolt`rii R`zvan Murgeanu. Grupul Erba[u, cu activit`]i \n principal \n construc]ii, vrea s` investeasc` \ntr-o fabric` de procesare a laptelui, lång` Tårgovi[te, unde de]ine o ferm` de vaci, fondurile pentru proiectul evaluat la patru milioane de euro urmånd s` fie atrase \n principal printr-o finan]are european`. Consiliul Concuren]ei a autorizat preluarea ICIM Arad de c`tre compania Astra Vagoane Arad, \n urma unei analize care a indicat c` tranzac]ia respect` prevederile legale. Astra Vagoane va dobåndi [i controlul indirect asupra celor 12 firme controlate de ICIM Arad, respectiv CF 33 ICIM Arad, Somet, Cariera de Piatr`, Agregat Transport, Asfalt SA, Spiact Arad, Gutenberg SA, Utilaj Transport, Gest Klim, Expert Construct, YCY Construct [i Aluterm. ICIM Arad a fost \nfiin]at` \n 1961, ca parte a unei societ`]i de stat \n domeniul construc]iilor civile [i industriale.

Mai mul]i creditori cer \n instan]` insolven]a firmei Arcom Bucure[ti, controlat` de omul de afaceri Gigi Becali, dar directorul general al companiei sus]ine c` valoarea sumelor solicitate este redus` [i exclude posibilitatea ca societatea s` intre \n incapacitate de plat`.

Garan]ia statului pentru creditele contractate \n vederea achizi]ion`rii primei locuin]e, \n limita a 60.000 de euro, va fi acordat` [i \n cazul persoanelor care solicit` \mprumutul pentru a construi o cas`, a decis Guvernul prin completarea normelor de aplicare a Programului „Prima Cas`“.

Pre[edintele Patronatului Societ`]ilor din Construc]ii (PSC), Cristian Erba[u, propune

Furnizorul de materiale de construc]ii [i finisaje Arabesque a finalizat un centru com-

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

19


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE ercial [i logistic la Oradea, \n urma unei investi]ii de peste zece milioane de euro. Afacerile Arabesque au sc`zut \n primul semestru, fa]` de perioada similar` a anului trecut, cu 20-25%, la 210-220 de milioane de euro, aproape de nivelul consemnat \n primele [ase luni din 2007. Lafarge Ciment (Romånia) estimeaz` c` pia]a cimentului a sc`zut \n volum cu circa 35% \n primul semestru din 2009, trend care s-ar putea men]ine pån` la sfår[itul anului, dar este posibil` o revenire \n 2010, cu un plus de 10%, dac` vor sc`dea dobånzile [i vor \ncepe lucr`rile mari de infrastructur`. Compania, controlat` de produc`torul de materiale de construc]ii francez Lafarge, inten]ioneaz` s` achizi]ioneze pån` la 200.000 de ac]iunile proprii, echivalentul a circa 1,3% din capitalul social, cu maxim 20 de milioane de lei.

IULIE 2009 Pre[edintele Traian B`sescu le-a spus reprezentan]ilor firmelor de construc]ii c` statul \[i va pl`ti datoriile c`tre constructori [i c` vor fi bani pentru a se lansa lucr`ri noi [i a fi accelerate cele \n derulare, condi]ia fiind ca ace[tia s`-[i achite „d`rile“ c`tre stat. {eful statului a mai declarat, la o \ntålnire de la Ministerul Transporturilor, desf`[urat` \n prezen]a ministrului Radu Berceanu, c`, \n egal` m`sur`, firmele de construc]ii trebuie s`-[i pl`teasc` subcontractorii. Compania de construc]ii Acvatot Bucure[ti, controlat` de SETHA din Fran]a, a anun]at c` a preluat firma Hydroservice din Bac`u, cu activit`]i de hidrocur`]are de re]ele, de]inut` de o persoan` fizic`, Liviu-Constantin Cazan. Fostul pre[edinte [i ac]ionar al grupului Simcor Oradea, Mihail Voiculescu, a declarat c` a cump`rat, cu aproximativ un milion de euro, o a doua cl`dire de locuin]e \n Germania, la Berlin, [i afirm` c` e posibil s` realizeze o a treia achizi]ie \n acest an, urm`rind de]inerea a 100 de apartamente. Firma Edil Construc]ii din Arad a intrat \n insolven]`, la cerere, deoarece nu a putut s` ramburseze datorii \n valoare de 7,6 milioane de lei, iar instan]a a numit ca administrator juridic Casa de Insolven]` Rava IPURL. Dezvoltarea re]elei de transport feroviar a Capitalei - metrou [i conectarea cu liniile de cale

20

CRONOLOGIE

ferat` - ar putea costa opt miliarde de euro, \n urm`torii 25 de ani, a declarat ministrul Transporturilor, Radu Berceanu. Menatwork, cu activit`]i \n industria construc]iilor, vrea s` dezvolte un parc industrial \n apropierea Capitalei, pe o suprafa]` de zece hectare, investi]ie care va necesita fonduri estimate la zece milioane de euro, a declarat directorul general al grupului, Monica Grafu. Pre]ul cimentului la produc`tori nu a avut varia]ii mari \n primul semestru, dar la comercian]i a sc`zut cu pån` la 50%, unii dintre ace[tia diminuånd adaosurile comerciale din cauza cererii mai reduse, potrivit lui Mhai Rohan, pre[edintele patronatului de profil CIROM [i [eful produc`torului de materiale de construc]ii Carpartcement Holding. Produc`torul de materiale de construc]ii Siceram Sighi[oara estimeaz` c` afacerile companiei se vor reduce \n 2009 cu circa 20%, de la 63 de milioane de lei la 50-51 de milioane de lei, estim`rile ini]iale, prezentate \n luna ianuarie, indicånd men]inerea rulajului din 2008. Produc`torul de materiale de construc]ii Holcim (Romånia) estimeaz` c` sc`derea afacerilor cu 20% din prima parte a anului s-ar putea men]ine pån` la sfår[itul anului 2009, \n contextul lipsei finan]`rii [i a proiectelor mari de construc]ii. Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) a \ncheiat cu firma Aedificia Carpa]i contractul de consolidare a Palatului Victoria prin licita]ie public` restråns`, valoarea total` a contractului fiind stabilit` la 35,5 milioane de lei (8,4 milioane de euro) exclusiv TVA, pentru o perioad` de doi ani. Compania Na]ional` de Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale din Romånia (CNADNR) a achitat, \n prima jum`tate a lunii iulie, datorii [i sume \n avans c`tre companiile de construc]ii de circa 900 de milioane de lei, a declarat directorul general al companiei, Dorina Tiron. Pre[edintele Traian B`sescu a declarat c` sper` ca programul „Prima Cas`“ s` stimuleze \n primul rånd construc]iile noi [i „s` nu se g`seasc` o porti]` ca apartamente ipotecate deja s` fie parte a acestui program“. Produc`torul de materiale de construc]ii Carpatcement Holding a \nregistrat \n primul semestru afaceri consolidate \n sc`dere cu circa


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE 25% [i estimeaz` men]inerea acestui ritm la nivelul \ntregului an, revizuind \n sc`dere prognoza anterioar`, care prevedea o diminuare a rulajului cu 5-10%. Num`rul autoriza]iilor de construire eliberate \n primele [ase luni a sc`zut cu 18,8% fa]` de perioada corespunz`toare a anului precedent, la 23.864, potrivit Institutului Na]ional de Statistic`. Vånz`rile Baumix Ploie[ti au crescut cu 10% \n primul semestru fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut. Volumul vånz`rilor de ciment Lafarge \n Romånia a sc`zut cu 39,7% \n primul semestru, iar rezultatele grupului francez pe pia]a romåneasc` au fost afectate atåt de condi]iile economice dificile, cåt [i de deprecierea leului \n raport cu euro.

AUGUST 2009 Amenzile aplicate de Inspectoratul de Stat \n Construc]ii \n primele [ase luni, pentru \nc`lcarea legisla]iei de autorizare de lucr`ri, nerespectarea proiectelor [i normelor tehnice, au totalizat 921.140 lei, de dou` ori mai pu]in decåt \n perioada similar` a anului trecut.

(2,2 milioane de euro), la 24,6 milioane de lei (5,86 milioane de euro). Afacerile importatorului de centrale termice Viessmann Romånia s-au diminuat cu circa 40% \n primul semestru din 2009, comparativ cu aceea[i perioad` a anului trecut, \n contextul crizei, a declarat directorul general al companiei, Olimpiu Achim. Dificult`]ile de pe pia]a de credit [i constrångerile de lichiditate care au afectat Romånia \n prima jum`tate a acestui an au condus la sc`derea cererii pentru materiale de construc]ii, determinånd declinul cu 15,1% al volumului de ciment våndut de Holcim pe pia]a romåneasc`, potrivit grupului elve]ian. Panourile folosite la placarea cl`dirii Millenium Business Center din Capital`, afectat` de un incendiu la sfår[itul lunii iunie, nu au caracteristicile prev`zute de agrementul tehnic existent la cartea construc]iei, potrivit Inspectoratului de Stat \n Construc]ii, care a cerut refacerea lucr`rilor. Programul „Prima Cas`“ s-a transformat \n primele o mie de case deja våndute \n mai pu]in de o lun`, de cånd acest program a devenit opera]ional, a declarat premierul Emil Boc.

Conducerea produc`torului de beton Conintex din Pope[ti Leordeni, controlat de Lafarge Comnord, propune ac]ionarilor s` dizolve firma, ale c`rei activit`]i au sc`zut drastic \n ultimele luni.

Firmele de construc]ii [i-au creat „mentalitatea“ c` trebuie s` se \mbog`]easc` de pe urma lucr`rilor de infrastructur` ale Ministerului Transporturilor, a declarat ministrul de resort, Radu Berceanu.

Vånz`rile ArcelorMittal \n Romånia au sc`zut cu 68,3% \n primul semestru, la 258 de milioane de dolari, de la 813 milioane de dolari \n aceea[i perioad` a anului 2008, potrivit datelor publicate de grup.

Asocia]ia produc`torilor de BCA din Romånia solicit` \ntreruperea, la 1 septembrie, a importurilor de materiale de zid`rie, pån` la implementarea unui sistem care s` permit` verificarea caracteristicilor produselor respective [i conformitatea acestora cu reglement`rile \n vigoare.

Volumul lucr`rilor de construc]ii, serie brut`, a coboråt \n primul semestru cu 8,6% fa]` de acela[i interval din 2008, ca urmare a sc`derilor \nregistrate la lucr`rile de \ntre]inere [i repara]ii curente, la cele de repara]ii capitale [i la construc]iile noi, potrivit datelor INS. Adeplast Oradea a \nceput s` vånd`, \n primul semestru, materiale de construc]ii \n Ungaria, [i negociaz` lansarea exporturilor \n Ucraina [i Bulgaria, a anun]at produc`torul. Teraplast Bistri]a a suplimentat programul de investi]ii din acest an cu 8,9 milioane de lei

Veniturile SW Umwelttechnik \n Romånia au sc`zut cu 41% \n primul semestru, la 5,3 milioane de euro, de la 8,9 milioane de euro \n perioada similar` a anului trecut, din cauza \ntårzierii unor contracte guvernamentale, se arat` \ntr-un raport prezentat de compania austriac`. Agen]ia Na]ional` pentru Locuin]e va selecta, prin concurs, proiecte pentru realizarea de locuin]e eficiente energetic [i optime sub raportul cost-calitate, pentru care va acorda 60 de premii, \n valoare total` de 1,5 milioane de lei. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

21


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Radiografie la sf책r[it de boom Boom-ul industriei construc]iilor s-a finalizat brusc, odat` cu apari]ia crizei, iar problemele din trecut ale juc`torilor din pia]`, precum deficitul de for]` de munc`, [i-au schimbat radical orientarea. Ioan Dornescu

22

ANALIZ~


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE ipsa accesului la finan]are, a lichidit`]ii [i a proiectelor noi au devenit un co[mar pentru marea majoritate a companiilor. Dup` dezastrul din pia]a imobiliar`, aten]ia constructorilor s-a \ndreptat cu prec`dere c`tre diversele programe anun]ate [i lansate de autorit`]i, mul]i punåndu-[i speran]ele \n finan]`rile de pe segmentul infrastructurii. |n 2008, Romånia a \nregistrat cea mai mare cre[tere economic` din Uniunea European`, de 7,1%. |n primul trimestru din 2008, economia s-a

L

Potrivit Asocia]iei Romåne a Antreprenorilor de Construc]ii (ARACO), pia]a construc]iilor ar putea sc`dea cu 15-20% \n 2009, pe fondul crizei economice [i al lipsei finan]`rii, revenind astfel aproape de nivelul din 2007. „Din p`cate, nu exist` o prognoz` pe termen scurt care s` arate c` ce s-a \ntåmplat \n 2007 [i 2008 s-ar putea atinge \n urm`torii doi-trei ani. E greu de f`cut o prognoz` pentru finalul anului, dar cred c` ne ducem undeva spre o sc`dere de 15-20%, cu datele pe care le avem pån` acum”, a declarat \n iunie pre[edintele ARACO, Lauren]iu

contractat cu 6,2% comparativ cu perioada similar` a anului trecut, al [aselea declin al PIB la nivelul Uniunii Europene, din cauza sc`derilor mai accentuate \n agricultur` [i industrie. Economia a sc`zut \n trimestrul al doilea cu 8,7% fa]` de perioada similar` din 2008 [i cu 1,1% fa]` de primele trei luni ale anului \n curs, cel mai mare declin, de 14,2%, fiind \nregistrat de sectorul construc]iilor, potrivit datelor anun]ate de Institutul Na]ional de Statistic` (INS) la \nceputul lunii septembrie. Volumul lucr`rilor de construc]ii a sc`zut \n luna iulie cu 9,9% comparativ cu iunie, iar \n primele [apte luni ale acestui an, fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut, declinul a fost de 10%, arat` INS.

Plosceanu. El a ad`ugat c` multe m`suri din planul anticriz` al autorit`]ilor nu se reg`sesc deocamdat` \n economia real`. ARACO estima \n martie o comprimare a pie]ei cu 10% \n acest an, de la 14,3 miliarde de euro \n 2008. Potrivit datelor asocia]iei patronale, pia]a de construc]ii a crescut anul trecut cu 26%, fa]` de 2007, cu [ase puncte procentuale mai pu]in fa]` de ritmul \nregistrat \n 2006. Firma polonez` de consultan]` [i cercetare de pia]` PMR, a c`rei activitate este concentrat` pe economiile emergente din Europa Central` [i de Est, sus]ine c` sectorul construc]iilor din Romånia, cel mai important factor al cre[terii economice din ultimii ani, va sc`dea \n 2009, pe fondul reducerii

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

23


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE investi]iilor [i „supradependen]ei” de credite, [i nici urm`torii ani nu vor aduce o redresare dac` circumstan]ele economi ce interna]ionale nu se \mbun`t`]esc. Conform unui studiu realizat de PMR, \ncrederea investitorilor \n economia romåneasc` va continua s` scad`, \n pofida finan]`rilor externe ob]inute de Romånia de la FMI [i UE, generånd declinul investi]iilor str`ine directe [i investi]iilor \n active fixe [i, \n consecin]`, probleme \n sectorul construc]iilor. Romånia are un acord de \mprumut stand-by cu FMI pe doi ani, pentru suma de 12,95 miliarde de euro, pachetul total de finan]are extern` – de la Fond, Uniunea European`, BM [i BERD – urmånd s` ajung` la 19,95 miliarde de euro.

Crean]ele vin greu Una dintre marile probleme cu care s-au confruntat firmele de construc]ii a fost ritmul recuper`rii crean]elor de la stat \n contul lucr`rilor derulate \n 2008, situa]ie care a condus la \nceputul anului ca 30-35% dintre companii s` fie \n pericolul de a intra \n faliment, din cauza lipsei finan]`rii. ARACO a anun]at \n martie, cånd doar 55-60% dintre firme \[i primiser` banii, c` ar putea ac]iona \n judecat` Guvernul pentru recuperarea acestora. Lauren]iu Plosceanu a explicat la acea vreme c` statul are datorii de circa dou` miliarde de euro c`tre firmele de prest`ri servicii, din care aproximativ 1,2-1,3 miliarde euro c`tre companiile de construc]ii. Sumele urmau s` fie pl`tite firmelor de construc]ii pån` la data de 15 martie, fiind vorba de restan]e de [ase-opt luni. |n aprilie, unele firme au ac]ionat \n instan]` prim`rii sau clien]i cu capital de stat pentru recuperarea banilor. Cea mai mare parte a fondurilor erau blocate la nivelul autorit`]ilor locale, iar regiunile cu cele mai ridicate datorii erau Moldova, Oltenia [i Dobrogea, \n zona Ardealului situa]ia fiind mai bun` din acest punct de vedere, potrivit ARACO. Pre[edintele asocia]iei a declarat \n iunie c` ponderea crean]elor \ncasate dep`[e[te 85%, dar anumite pl`]i s-au f`cut subiectiv, c`tre companii „preferate politic”.

Cre[te num`rul insolven]elor Firmele din comer] [i construc]ii totalizau 56% din totalul agen]ilor economici afla]i \n insolven]` la finele anului trecut, iar perspectivele pentru aceste sectoare sunt nefavorabile \n 2009, reiese dintr-un studiu al Coface, f`cut public \n luna mai a acestui an. Din analiza firmei de management a riscului de credit, rea li zat` pe baza datelor furnizate de Registrul Comer]ului, rezult` c` la sfår[itul anului 2008 un num`r total de 14.483 firme

24

ANALIZ~


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE se aflau \n diverse stadii ale procedurii de insolven]`. Astfel, 3.553 de societ`]i din domeniul comer]ului cu am`nuntul, 2.932 de firme din sectorul comer]ului cu ridicata [i 1.666 de agen]i din construc]ii se aflau \n stare de insolven]` la finele trecut. Sectorul construc]iilor a fost primul afectat de criz`, ca urmare a bloc`rii pie]ei imobiliare, a deciziei sistemului bancar de a sista finan]area [i acordarea de credite direct sau indirect legate de acest domeniu, \ntårzierii pl`]ilor datorate de bugetul de stat din ultimele luni ale anului 2008, precum [i deciziilor anun]ate de mul]i investitori de a-[i

rilor. Peste 70% dintre companiile de construc]ii \nregistreaz` sc`deri ale afacerilor, majoritatea cu aproape o treime din rulajul de anul trecut, [i doar 10% sunt \n cre[tere, din cauza crizei economice, potrivit unui studiu realizat de firma de consultan]` IBC Focus. „Doar 10% dintre firmele de profil au reu[it s` \[i creasc` cifra de afaceri, fa]` de 2008, iar 72% au suferit sc`deri”, a declarat la \nceputul lunii septembrie, directorul general al IBC Focus, Andrei Sp`taru, la expozi]ia Camex din ClujNapoca. |n pofida contextului economic dificil, unele companii au anun]at, \n prima parte a anului, c` estimeaz`

Doar 10% dintre firmele de profil au reu[it s` \[i creasc` cifra de afaceri, fa]` de 2008, iar 72% au suferit sc`deri. Andrei Sp`taru, director general IBC Focus

amåna sau \ntrerupe investi]iile imobiliare, potrivit sursei citate. „}inånd seama c` finalul anului 2008 a ar`tat un blocaj major al pl`]ilor efectuate de companiile de construc]ii, care nu pare \nc` rezolvat nici dup` primele luni ale anului 2009, \n condi]iile \n care pl`]ile de la bugetul de stat \nc` nu s-au finalizat, al faptului c` finan]area bancar` este \nc` greu accesibil` [i c` \n continuare nu se anun]` investi]ii noi \n domeniul imobiliar, este de a[teptat ca \n 2009 s` existe o cre[tere important` a num`rului de falimente \n acest domeniu”, se precizeaz` \n studiul Coface. Num`rul total al firmelor care au intrat \n insolven]` \n primul trimestru a crescut cu 58% fa]` de perioada similar` din 2008, la 5.173, iar la finele anului vor fi peste 20.000 de societ`]i aflate \n \ncetare de pl`]i, cu 40% mai multe fa]` de sfår[itul anului 2008, conform firmei de management a riscului de credit. Printre companiile de profil care au intrat \n insolven]` \n acest an se num`r` produc`torul de u[i [i tåmpl`rie PVC Beyler din Gala]i, produc`torul de BCA Eco Block Constan]a, produc`torul de arm`turi industriale Ario Bistri]a sau Edil Construc]ii din Arad.

Scad afacerile Dup` ani de cre[tere, companiile de construc]ii au anun]at \n acest an stagnarea sau sc`derea aface-

stagn`ri sau cre[teri ale afacerilor \n 2009. Theodor Berna, directorul general [i proprietarul Tehnologica Radion, cu activit`]i \n industria construc]iilor, a declarat \n februarie c` estimeaz` un avans de 25% ale afacerilor companiei \n 2009, la peste 200 de milioane de euro. |n aceea[i lun`, Energomontaj, cu acti vi t`]i \n domeniul construc]iilor [i al energiei, a anun]at c` mizeaz` \n 2009 pe afaceri de 408 milioane de lei, \n urcare cu

20% este sc`derea pie]ei construc]iilor \n 2009, conform estim`rilor din luna iunie ale Asocia]iei Romåne a Antreprenorilor de Construc]ii.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

25


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE 5%. |n martie, TIAB, companie specializat` \n lucr`ri de instala]ii [i automatiz`ri \n domeniul construc]iilor industriale, a anun]at c` estimeaz` pentru acest an afaceri \n cre[tere cu peste 10%, la 150-155 milioane de lei, iar reprezentan]ii companiei Hidroconstruc]ia au declarat c` au bugetat \n 2009 afaceri \n urcare cu 9%, la un miliard de lei. |n aprilie, grupul italian de construc]ii Astaldi a anun]at c` estimeaz` stagnarea afacerilor din Romånia \n acest an, la circa 140 de milioane de euro iar estim`rile reprezentan]ilor grupului german Max Bögl privind evolu]ia afacerilor din Romånia, f`cute publice \n aceea[i lun`, indicau un rulaj consolidat de 100 de milioane de euro, dublu fa]` de 2008, dar sub nivelul consemnat \n 2007, de aproape 120 de milioane de euro. Tot \n aprilie, pre[edintele grupului de firme Bog’Art, Raul Doicescu, a afirmat c` previzioneaz` pentru 2009 o cre[tere a afacerilor grupului pe care \l controleaz`, cu 8-13%, la 125-130 de milioane de euro, ritm mult mai sc`zut fa]` de avansul din 2008. Pentru firma de construc]ii, care reprezint` 80% din afacerile grupului, Doicescu estima o cifr` de afaceri de 100 de milioane de euro \n 2009, fa]` de 90 de milioane

Op]iuni Unii constructori sau chiar produc`tori de materiale de construc]ii au anun]at \n anii trecu]i c` vizeaz` proiecte imobiliare proprii, \n condi]iile \n care pia]a \nregistra cre[teri puternice. Dup` venirea crizei, foarte multe dintre acestea au fost abandonate sau \nghe]ate, iar investitorii au sistat \n multe cazuri furnizarea informa]iilor privind stadiul respectivelor investi]ii. Totu[i, [i \n aceast` perioad` au existat anun]uri de inten]ii investi]ionale ale constructorilor \n alte segmente de activitate. Astfel, grupul Erba[u, cu activit`]i \n principal \n construc]ii, a anun]at la jum`tatea anului c` vrea s` investeasc` \ntr-o fabric` de procesare a laptelui, lång` Tårgovi[te, unde de]ine o ferm` de vaci, fondurile pentru proiectul evaluat la patru milioane de euro urmånd s` fie atrase \n principal printr-o finan]are european`.

26

ANALIZ~

de euro \n 2008, respectiv o cre[tere cu 11%. Dup` primul semestru, foarte multe companii au raportat sc`deri severe ale afacerilor. Cifra de afaceri din prima jum`tate a anului a companiei Comnord Bucure[ti a fost cu 20% sub nivelul din intervalul ianuarie-iunie 2008, respectiv 75,9 milioane de lei, fa]` de 95,2 milioane de lei. Totodat`, cifra de afaceri a firmei de construc]ii Concefa Sibiu a sc`zut cu 45% \n primul semestru din 2009, de la 45,8 milioane de lei la 25,2 milioane de lei. Afacerile companiei de foraj petrolier [i construc]ii Dafora Media[ au sc`zut cu 36% \n acela[i interval, de la 119,3 milioane de lei la 76,3 milioane de lei. Totodat`, compania Transilvania Construc]ii a consemnat \n perioada ianuarie-iunie afaceri de 11,9 milioane de lei, mai mici cu 63% fa]` de ianuarie-iunie 2008, cånd rulajul a fost de 32,17 milioane de lei. |n primele [ase luni din acest an, afacerile companiei Acvatot s-au redus la zece milioane de euro, de la 12,5 milioane de euro, \n aceea[i perioad` din 2008.

Programe pentru revitalizare Dou` dintre cele mai mediatizate programe promovate de autorit`]i \n acest an au fost „Prima Cas`” [i cel de reabilitare termic` a locuin]elor. P`rerile au fost \mp`r]ite – \ntre critici [i aprecieri – cu privire la efectele benefice ale programelor. Prin programul „Prima Cas`”, statul garanteaz`, \n limita a 60.000 de euro, creditele pentru achizi]ia sau construc]ia unei locuin]e. Persoanele care vor s` ia credite prin acest program vor pl`ti un avans de 5% pentru o locuin]` de maximum 60.000 de euro sau de 3.000 de euro plus diferen]a din pre]ul de achizi]ie, iar rata dobånzii va fi EURIBOR (rata solicitat` \ntre principalele b`nci din


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE zona euro la depozitele pe pia]a interbancar`) la trei luni plus maxim 4% pe an, la credite \n euro, respectiv ROBOR (rata dobånzii la \mprumuturi pe pia]a interbancar` romåneasc`) plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include [i nivelul total al comisioanelor percepute de finan]ator. Guvernul a stabilit pentru 2009 un plafon de garantare de un miliard de euro. Efectele programului asupra pie]ei imobiliare [i a construc]iilor au fost intens dezb`tute, mul]i dintre juc`tori exprimåndu-[i rezerva [i scepticismul fa]` de capacitatea m`surii de a revitaliza aceste sectoare. |n condi]iile \n care ofertele multor dezvoltatori dep`[esc planul maxim garantat, s-a apreciat c` programul \ncurajeaz` \n principal tranzac]iile cu locuin]e vechi, iar rezultatele nu vor fi spectaculoase. Totodat`, \n actualul context economic, cu salarii \nghe]ate, [omaj [i insecuritatea locului de munc`, mul]i au prognozat c` num`rul tinerilor care vor apela sau \[i vor permite s` se angajeze la credite este redus. Unul dintre efectele pozitive eviden]iate a fost stabilizarea pre]urilor. Pe de alt` parte, potrivit datelor unui sondaj realizat de BNR, comunicate la \nceputul lunii septembrie, estim`rile b`ncilor pentru perioada urm`toare indic` o oarecare revigorare a cererii de credite ipotecare, posibil favorizat` [i de lansarea acestui program guvernamental. Pentru programul de reabilitare termic` a blocurilor, care urm`re[te \n primul rånd reducerea costurilor de \ntre]inere cu \nc`lzirea, Ministerul Dezvolt`rii asigur` 50% din fondurile necesare, municipalitatea 30%, iar asocia]iile de locatari restul de 20%. Guvernul a alocat \n luna mai suma de 360 de milioane de lei, pentru reabilitarea termic` a 50.000 de apartamente. R`zvan Murgeanu, secretar de stat \n cadrul ministerului, a declarat \n iunie c` suma alocat` \n acest an programului de reabilitare termic`, de aproape 17 ori mai mare decåt cea programat` \n 2008, ar putea fi suplimentat` cu 100 de milioane de euro, inten]ie anun]at` [i de ministrul Vasile Blaga. La sfår[itul lui august, Murgeanu a afirmat c` Guvernul a respins propunerea ministerului de suplimentare a bugetului, din lips` de fonduri. Totodat`, ministerul a anun]at c` unele prim`rii au pierdut par]ial sau integral fondurile alocate 2009, din cauza ritmului lent de derulare a proiectelor, sumele fiind redirec]ionate c`tre alte localit`]i. Programul a fost criticat de unii reprezentan]i ai patronatelor din industria construc]iilor. Pre[edintele ARACO, Lauren]iu Plosceanu, a declarat la jum`tatea anului c` programele de reabilitare termic` a blocurilor [i „Prima Cas`”, de[i dau un semnal pozitiv pie]ei construc]iilor, nu o vor putea aduce la nivelul de anul trecut. |n plus, Plosceanu a afirmat c` dimensiunea financiar` a primului program

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

27


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE men]ionat „a dezam`git”. De asemenea, Valentin Petrescu, pre[edintele Patronatului Produc`torilor de Tåmpl`rie Termoizolant` (PPTT) a afirmat, \n aceea[i perioad`, c` programul de reabilitare termic` este unul electoral, f`r` acoperire \n practic`, [i nu ajut` firmele de profil. La jum`tatea lui septembrie, el a reiterat c` firmele de profil nu sunt mul]umite de programul de reabilitare termic` a cl`dirilor [i a apreciat c` autorit`]ile deruleaz` deficitar proiectul.

Direc]ia: drumuri |n condi]iile c`derii pie]ei imobiliare, mul]i constructori au anun]at c` se vor orienta \n principal c`tre segmentul lucr`rilor de infrastructur`. Romeo Bo]ocan, directorul pentru Romånia al Max Bögl, a afirmat la sfår[itul lunii aprilie c` grupul german va urm`ri implicarea \n proiecte de infrastructur` [i pe segmentul comercial pe pia]a autohton`. „Pia]a este tulbure pe segmentul reziden]ial, din punctul de vedere al finan]`rii. Noi vrem o finan]are curat`, sigur`, pe care ne-o ofer` statul, chiar dac` se \ncaseaz` cåteodat` mai greu”, a spus reprezentantul Max Bögl. Mircea Bulboac`, proprietarul CON-A Sibiu, a afirmat, tot \n aprilie, c` grupul cu activit`]i \n sectorul construc]iilor vrea s` participe la lucr`ri de infrastructur`, \n contextul contrac]iei sectorului imobiliar, majoritatea contractelor reprezentånd la acea vreme proiecte private pe segmentul comercial. „Ne adapt`m la cerin]ele pie]ei”, a ad`ugat el. |n schimb, R`zvan Murgeanu sus]ine c` firmele de construc]ii trebuie s`-[i ajusteze pre]urile [i s` ia \n calcul [i alte op]iuni \n afara lucr`rilor de infrastructur`, precum realizarea de locuin]e sau reabilit`ri termice, proiecte sprijinite de stat. „Dac` ei (firmele de construc]ii, n.r.) vor p`stra pre]urile practicate, ca s` aib` un profit de 30-40%, vor avea o problem`. Toat` lumea vrea s` sape [i s` pun` asfalt. Mai sunt [i alte oportunit`]i \n care profitul este mai mic, dar este sigur. Cei care a[teapt` acum s` le pice o plea[c` de asfalt \n cap trebuie s` se

gåndeasc` [i c` pot s` pun` [i anvelopare de bloc, c` pot s` construiasc` [i imobile”, a afirmat Murgeanu \n iunie. Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat \n august c` firmele de construc]ii [i-au creat „mentalitatea” c` trebuie s` se \mbog`]easc` de pe urma lucr`rilor de infrastructur` ale Ministerului Transporturilor. Una dintre cele mai recente programe anun]ate de autorit`]i se va focaliza pe reabilitarea drumurilor jude]ene. Ministrul Dezvolt`rii, Vasile Blaga, a anun]at la sfår[itul lunii septembrie c` un memorandum privind reabilitarea a 10.000 de kilometri de drumuri jude]ene discutat \n Coali]ie, pentru care vor fi alocate aproximativ dou` miliarde de euro, la un cost estimat de 200.000 de euro/kilometru de drum reabilitat, a fost aprobat de Guvern. El a ar`tat c` Ministerul Finan]elor analizeaz` solu]iile optime de finan]are a programului, dar c` exist` oferte din partea unor „mari firme” pentru a participa prin credite de tip furnizor. Blaga a precizat c` pre]ul de 200.000 euro/kilometru de drum reabilitat este pre]ul mediu pe care l-au pl`tit \n ultimii ani autorit`]ile locale pentru reabilitarea acestor drumuri, iar programul va fi demarat \ncepånd cu 2010. Ministrul Dezvolt`rii a ar`tat c`, de[i se gåndise ini]ial ca programul s` fie desf`[urat pe parcursul a trei-patru ani, crede \ns` c` termenul „ar fi prea optimist”. Vasile Blaga a mai afirmat c` din cei aproximativ 35.000 de kilometri de drumuri jude]ene, 25.000 de kilometri sunt drumuri de p`månt, iar \n jur de 9.000 sunt drumuri pietruite. Din cei 30.000 de kilometri de drumuri de interes local, doar 5.900 de kilometri sunt asfalta]i, iar restul dumurilor sunt pietruite [i de p`månt. Obiectivele acestui program sunt \mbun`t`]irea accesului la c`ile principale de transport, la obiectivele economice, sociale [i turistice, descongestionarea c`ilor rutiere principale, reducerea costurilor transportului de m`rfuri, cre[terea eficien]ei activit`]ii economice.

B`sescu ia firmele str`ine la bani m`run]i Pre[edintele Traian B`sescu a f`cut un apel la sfår[itul lunii iunie, la o \ntålnire de la Ministerul Transporturilor cu reprezentan]ii companiilor de construc]ii, ca firmele str`ine „care sunt obi[nuite s`-[i mascheze profitul s` renun]e, pentru c`, \ntre timp, autorit`]ile romåne au \n]eles” [i nu ar vrea ca la sfår[itul anului s` se constate c` „cineva a muncit degeaba pentru Romånia” [i cu pierderi. |n mai, Traian B`sescu a declarat c` \n 2007 firmele europene de construc]ii au \nregistrat pierderi \n Romånia [i, astfel, nu au pl`tit impozit [i s-a \ntrebat de ce, \n aceste condi]ii, prefer` totu[i s` vin` \n ]ara noastr`.

28

ANALIZ~


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

M`surile anticriz` Actuala situa]ie economic` [i financiar` a generat o avalan[` de propuneri din partea patronatelor [i sindicatelor pentru ie[irea din criz`. Printre cele mai recente propuneri venite din sectorul construc]iilor se num`r` modificarea legisla]iei pentru achizi]iile publice, extinderea programului de reabilitare termic`, precum [i a programului „Prima Cas`”, astfel \ncåt s` fie dedicat construc]iei de locuin]e sau modificarea programului de dezvoltare a infrastructurii din Romånia, incluzånd o strategie de modernizare a infrastructurii rutiere pån` \n 2015. PSD [i PDL au convenit la jum`tatea lunii august asupra unui pachet de 32 de m`suri anticriz`, din care 15 privesc stimularea economic`, nou` se refer` la cre[terea veniturilor bugetare, [ase au \n vedere ra]ionalizarea cheltuielilor bugetare [i dou` vizeaz` cre[terea lichidit`]ii monetare \n sectorul bancar. Printre m`surile adoptate de conducerea coali]iei care privesc stimularea economiei se num`r` scheme de ajutor de stat pentru IMM-uri, sus]inerea produc]iei pentru export, prin garan]ii [i contragaran]ii, credit fiscal pentru renovarea [i modernizarea locuin]elor [i cl`dirilor [i scutirea de impozit a profitului reinvestit \n economia real`. M`surile care vizeaz` cre[terea competitivit`]ii economice se refer`, printre altele, la extinderea programului Rabla pentru tractoare [i alte utilaje

agricole \ncepånd cu 1 ianuarie 2010, extinderea programului Rabla pentru persoane juridice de la 1 septembrie 2009, majorarea capitalului social al fondului de garantare a creditului rural, precum [i modificarea Legii investi]iilor prin sc`derea plafonului de aplicare a stimulentelor fiscale pentru investi]ii directe de la 50 de milioane de euro la zece milioane de euro. Eliminarea impozitului minim de la 1 ianuarie [i \nlocuirea acestuia cu un impozit forfetar pentru activit`]ile unde evaziunea fiscal` este greu de evaluat, \n special \n zona restaurantelor [i a activit`]ilor conexe, se num`r` printre m`surile de cre[tere a veniturilor bugetare, iar pentru cre[terea lichidit`]ilor \n sectorul bancar cele dou` partide au decis scutirea temporar` de impozit a dobånzii aferente sumelor aflate \n b`nci la persoane fizice [i lansarea unei emisiuni de eurobonduri a statului, \n toamn`, prin intermediul Ministerului Finan]elor, urmånd ca fondurile de o jum`tate de miliard de euro s` fie dirijate exclusiv c`tre investi]ii. Reprezentan]ii patronatelor consider` c` m`surile convenite vor fi implementate la \nceputul anului viitor [i, cel mai probabil, nu vor avea efectul scontat asupra economiei \ntrucåt nu con]in solu]ii de rezolvare real` a problemelor. Totodat`, unii anali[ti sus]in c` acestea sunt prea vagi, f`r` cuantificarea eforturilor bugetare [i a efectelor fiec`rei ac]iuni, iar impactul asupra economiei ar putea fi relativ redus. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

29


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Constructorii se zbat s` c책[tige pariul cu infrastructura |n contextul economic actual, multe dintre companiile de construc]ii, care [i-au \nghe]at sau am책nat o parte din [antierele aflate \n derulare, au v`zut \n investi]iile din infrastructur` anun]ate de stat colacul de salvare al afacerilor lor. Lidia Neagu

30

ANALIZ~


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE remierul Emil Boc, precum [i ministrul Transporturilor Radu Berceanu, au declarat \n mai multe rånduri c`, \n acest an, infrastructura este prioritar` pentru Guvern. Cu toate acestea, valoarea primelor zece [antiere opera]ionale ale Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii (MTI) era la jum`tatea anului de numai 1,11 miliarde de euro. Jum`tate din sum`, respectiv 557,86 de milioane de euro, reprezint` valoarea lucr`rilor pentru dou` tronsoane ale Autostr`zii Transilvania, realizat` de compania american` Bechtel. Din cealalt` jum`tate a sumei, 307 milioane de euro reprezint` lucr`rile de pe tronsonul Bucure[ti-Ploie[ti al viitoarei Autostr`zi Bucure[ti-Bra[ov, iar restul este

P

investi]iilor pe care o re]ea dezvoltat` de drumuri le atrage. Totu[i, mai multe companii interna]ionale, cum este [i cazul Mercedes-Benz, au renun]at la investi]iile din Romånia din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate. Marea relansare a sectorului de construc]ii, [i implicit a economiei exist`, se pare, doar pe hårtie [i \n declara]iile politicienilor. Ministrul Transporturilor amenin]a, de curånd, c` dac` ministerul pe care \l conduce nu va primi \n 2010 fonduri reprezentånd cel pu]in 3,5% din Produsul Intern Brut, fa]` de 1,5% \n acest an, va trebui s` renun]e la o serie de proiecte de mare anvergur`. „Degeaba trecem \n programele de guvernare [i facem declara]ii c` dorim s` facem autostr`zi, s` achizi]ion`m trenuri sau s` electrific`m liniile de cale ferat`, dac` nu

\mp`r]it pentru proiecte mai mici, precum centura ocolitoare Sibiu [i reabilitarea unor tronsoane de drumuri na]ionale. Aceste [antiere antreneaz` 5.500 de muncitori, \n condi]iile \n care, \n mediul privat, din cauza crizei financiare au fost \nghe]ate multe proiecte reziden]iale, fapt ce a dus la disponibilizarea unui num`r important de muncitori.

punem [i ni[te bani. Dac` nu avem banii de cofinan]are, degeaba lans`m proiecte, pentru c` ajungem la o etap` cu acestea, dar nu le putem continua [i, astfel, avem costuri suplimentare. Este foarte dificil s` spunem votan]ilor c` e greu s` facem ceva doar \n cåteva locuri, pentru c` nu putem finan]a cåte proiecte am dori”, a sus]inut Berceanu. Lipsa fondurilor a dus la anularea unei sume de 35 de milioane de dolari dintr-un \mprumut contractat \n anul 2006 de la Banca Interna]ionl` de Dezvoltare [i Reconstruc]ie (BIRD) [i extinderea perioadei de tragere pentru a treia oar`, pån` la finele acestui an. Tot pentru c` autorit`]ile romåne nu au fost \n stare s` trag` banii dintrun alt credit de la BIRD, de 225 de milioane de dolari, MTI a cerut institu]iei s` prelungeasc` perioada de tragere a fondurilor cu doi ani, pån` \n 2011. Banca a refuzat [i a acordat o extindere doar pån` la finele lui 2009, atr`gånd aten]ia c`

Autorit`]ile pierd timp [i fonduri Guvernan]ii s-au \ntrecut pe parcursul anului \n tot felul de declara]ii potrivit c`rora, investi]iile statului \n construc]ia de infrastructurii vor relansa economia Romåniei datorit` efectului multiplicator pe care aceasta \l are. Un loc de munc` din acest sector genereaz` multe altele datorit`

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

31


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE dup` aceast` dat` sumele r`mase vor fi anulate. Acest \mprumut a fost aprobat \n anul 2005, iar pån` \n prezent ministerul a reu[it s` foloseasc` doar 25% din sum`. Compania Na]ional` de Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale urma s` beneficieze de 149 de milioane de dolari, \ns` a tras doar 28% din fonduri, respectiv 41,63 milioane de dolari. Ministrul sus]ine c` banii nu pot fi tra[i pentru c` Fondul Monetar Interna]ional (FMI) s-a opus, pe motiv c` ar cre[te deficitul bugetar. „FMI nu ne d` voie s` continu`m investi]iile \n infrastructura rutier`, pentru c` m`rim deficitul bugetar (…). Noi avem banii. Avem ni[te \mprumuturi care sunt \n curs, dar nu putem s` tragem pentru c` va cre[te deficitul bugetar, pentru c` sunt ni[te cheltuieli nesus]inute de venituri”, a afirmat Berceanu dup` \ntålnirea cu delega]ia FMI. O alt` piedic` \n dezvoltarea infrastructurii [i implicit a sectorului de construc]ii o reprezint` amånarea cu doi ani a audit`rii Autorit`]ii de Management pentru Programul Opera]ional Sectorial de Transport (POST), prin care Romånia beneficiaz` de 4,7 miliarde de euro \n perioada 2007-2013. Din acestea, 1,7 miliarde de euro sunt destinate finan]`rii a patru tronsoane de autostrad` aferente Coridorului IV Paneuropean, respectiv N`dlac-Arad, Timi[oara-Lugoj, Lugoj-Deva [i Or`[tie-Sibiu. F`r` auditarea autorit`]ii, realizat` abia \n acest an, MTI nu putea atrage fondurile nerambursabile de la Uniunea European`. De asemenea, proiectele derulate prin POST pot \ncepe numai dac` Guvernul asigur` cofinan]area acestora [i aloc` bani pentru achizi]ia de terenuri [i relocarea utilit`]ilor. Cum acest lucru \ntårzie s` se \ntåmple, banii primi]i gratis de la UE au mari [anse s` se piard`, la fel ca [i [ansa Romåniei de a construi autostr`zi \n urm`toarea perioad`. Oamenii de afaceri au solicitat \nc` de la \nceputul anului Ministerului Transporturilor s` adopte m`suri \n regim de urgen]`, inclusiv derog`ri de la Comisia European`, pentru a nu pierde fondurile europene disponibile pentru lucr`rile la re]eaua trans-european` de transport.

„Factorii responsabili din Ministerul Transporturilor lanseaz` public doar scuze privind lipsa de performan]` anticipat` [i pentru anul 2009, motivat de insuficien]a resurselor prev`zute \n bugetul de stat 2009, \n loc s` prezinte lunar m`surile de urgen]` ferme, profesioniste [i eficiente pentru a determina recuperarea \n primele dou`-trei luni ale anului, cea mai mare parte a restan]elor inacceptabile \nregistrate \n derularea programelor ISPA (a c`rei finan]are se anuleaz` la 1 ianuarie 2010), ca [i marile \ntårzieri constatate \n cadrul derul`rii POST”, conform Asocia]iei Oamenilor de Afaceri din Romånia.

Viitorul sun` bine Totu[i, MTI a reu[it anul acesta s` \ncheie cåteva contracte pentru proiecte majore cum ar fi cel pentru tronsonul Comarnic-Bra[ov, \n valoare de 1,5 miliarde de euro, care va fi realizat \n regim de concesiune de consor]iul Vinci Concession, Aktor Concession, Vinci Construction Grand Projets [i Aktor. Alte contracte au fost \ncheiate pentru tronsoanele Cernavod`-Medgidia (224 de milioane de euro) [i Medgidia-Constan]a (211 milioane de euro) din Autostrada Soarelui. De asemenea, MTI a selectat constructorii [i pentru autostrada Arad-Timi[oara, \ns` lucr`rile, estimate la 270 de milioane de euro, \nc` nu au \nceput. |n urm`torii ani, ministerul are \n plan construc]ia autostr`zilor N`dlacArad, Lugoj-Deva [i Or`[tie-Sibiu, Ploie[ti-Buz`u-Foc[ani, Tårgu Mure[-Ia[i [i tronsonul Suplacu de Barc`u-Bor[ al Autostr`zii Transilvania. La preluarea mandatului, Berceanu promitea c` pån` la finalul acestuia, \n 2012, va construi 836 de kilometri de autostrad`, \n pofida crizei financiare care \ncepea s` amenin]e [i Romånia. La [ase luni dup` \nceperea mandatului, ministrul a revenit asupra declara]iilor, afirmånd c` va analiza promisiunea f`cut` la sfår[itul anului, cånd estimeaz` c` se va mai domoli criza. n

Situa]ia celor mai importante zece [antiere opera]ionale (date valabile \n iunie 2009) Denumire proiect Autostrada Transilvania – tronson 2B [i 3C Autostrada Bucure[ti-Ploie[ti Centura Sibiu Reabilitare DN17, \ntre km 183-222 Reabilitare DN17, km 6+500-58+91 Reabilitare DN56A, km 0-45+200 Reabilitare DN1, km 173+800-220+000 Reabilitare DN17, km 222-255 Reabilitare DN1, km 220-261+130 Reabilitare DN1C, km 38-61+528 TOTAL

Lungime (km)

Num`r muncitori

Valoare contract execu]ie (mil. euro)

Stadiul lucr`rilor (%)

117 62 14,86 39 52,4 45 46,2 33 41,13 35 485,5

2.576 822 497 375 200 200 150 270 50 338 5.478

557,864 307,38 48,816 46,8 33,861 27,304 25,157 24,883 21,906 18,92 1.112,891

62 53,17 11,2 75 75 97 98,5 95 98 68,1 -

Sursa: Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii

32

ANALIZ~


Nr. crt.

PROIECTARE {I ARHITECTUR~

Lucrări de referinĠă

1

Lucrări de referinĠă

2

Lucrări de referinĠă

3

Lucrări de referinĠă

4

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web ARHITECTON Calea Călăraúilor nr. 179, bl. 49, sc. 1, ap. 17, et. 6, sect. 3, Bucureúti 0726-785.073 021-323.02.84 office@arhitecton.ro www.arhitecton.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

208.750 / 91.662 75.746 / 1.269

Proiectare de arhitectură, amenajări interioare, modelare 3D, design, consultanĠă de specialitate

Trendimobiliar, familia ğânĠăreanu, Expert Roinvest

Andrei Samoil - Preúedinte / Director General

SPA Corbeanca, reconversie ansamblu Pârâul Rece, complex Amfiteatru Pipera-Tunari, ansamblu locuinĠe înúiruite Corbeanca - Paradisul Verde, prezentare Cubic Center, prezentare La Cittadella, prezentare complex locuinĠe Lotus - Braúov ARXTUDIO-ARCHITECTURE Str. Traian nr. 222, et. 2, ap. 12, interfon 012, sect. 2, Bucureúti 021-252.46.43 021-252.46.43 office@arxtudio.ro www.arxtudio.ro

1.447.991 / 1.681.785 30.173 / 776.422

Servicii de proiectare úi consultanĠă în domeniul arhitecturii

Grupul de firme Conarg, Nestor&Nestor Paul Răzvan Puchici - Preúedinte Diculescu Kingston Petersen, Dacia Irina Oana Călinescu - Director General Renault, Primăria Municipiului Piteúti, Alina Mădălina Păun - Asistent Manager Primăria Municipiului Titu, Doka România

Grupul de firme Conarg: ansamblul de locuinĠe Quadra Place, Quadra 2; Nestor&Nestor Diculescu Kingston Petersen: amenajare Head Office; Dacia Renault: anexă socială montaj general, birouri úi vestiare Auto Chassis International; Primăria Municipiului Piteúti: amenajarea zonei centrale a municipiului Piteúti; Primăria municipiului Titu: PiaĠa Agroalimentară, extindere úi reabilitare Primărie Municipiul Titu; Doka România: sediu administrativ úi hale de producĠie ATELIER ARHITECTURĂ AXA Str. Nicolae Iorga nr. 13, sect. 1, Bucureúti 021-212.20.30 021-312.34.50 office@axa.ro www.axa.ro

2.331.614 / 5.225.101 172.080 / 1.155.714

Proiectare úi consultanĠă de arhitectură, design, amenajări exterioare, coordonare proiecte de specialităĠi, obĠinerea documentaĠiilor pentru obĠinerea autorizaĠiilor conform legislaĠiei în vigoare

BAS Development. BSG, Adama, Axa Concept

Andreea Bărbulescu - Preúedinte / Director General Vasile Gherghel - Arhitect

Nord City Tower - clădire de birouri ùos. Pipera-Tunari, Jolie Ville Galleria - galerie comercială Str. Erou Iancu Nicolae, Green Hill - complex de 16 imobile Str. Drumul Potcoavei, Sun Gardens - complex rezidenĠial Str. Drumul Potcoavei 56, Seven Hills-Westpark - complex de 1.440 apartamente Militari Str. Ajustorului, Ambra Residence Str. Matei Basarab, Saphire Residence Str. Catedrei BBM-GRUP Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sect. 1, Bucureúti 021-211.72.18 021-211.71.28 office@bbm-grup.ro www.bbm-grup.ro

2.076.542 / 1.920.246 52.159 / 12.960

Arhitectură rezidenĠială, hotelieră úi pentru birouri, proiecte de urbanism, restaurări de monumente istorice úi decoraĠiuni úi amenajări interioare etc.

N/A

Alexandru Beldiman, Doina Butică, Mathé Moise - ArhitecĠi Anca Godeanu - Director Administrativ

Ansamblu locuinĠe Str. Chesarie nr. 15 - City Center Residence, ansambluri birouri Str. Tipografilor - Spark, birouri Litexco Str. ùtirbei Vodă nr. 104-106 - ùtirbei Vodă Center - lucrare nominalizată la bienala de arhitectură din 2004, ansamblu locuinĠe Str. Gafencu - premiul Preúedintelui OAR la bienala de arhitectură din 2002, extindere Hotel Majestic Bucureúti

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

33


Nr. crt.

PROIECTARE {I ARHITECTUR~

D.S. BIROU DE ARHITECTURĂ Calea Călăraúilor nr. 165, bl. 38, ap. 32+33, sc. 3, sect. 3, Bucureúti 021-322.37.00 021-322.37.51 office@dsba.ro www.dsba.ro

Lucrări de referinĠă

5

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

6

Lucrări de referinĠă

7

Lucrări de referinĠă

8

Lucrări de referinĠă

9

Lucrări de referinĠă

10

Lucrări de referinĠă

11

Lucrări de referinĠă

12

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

2.289.063 / 1.959.685 839.014 / 258.861

Proiectare arhitectură, urbanism, amenajări interioare

Cascade Park Plaza, Continental Invest Mărăúeúti, Euro Smart Investment, Apolodor Imob Development

Dorin ùtefan - Asociat Unic / Director General ùtefan Căciulescu - Director Executiv

Opera Center Bucureúti, Euro-Tower imobil Str. Mihail Eminescu, Cascade Building Buzeúti etc. GRAPHIC STUDIO Str. Dr. Murgului nr. 40, bl. 54, sc. 3, ap. 131, sect. 3, Bucureúti 031-405.21.99 021-212.56.59 office@graphicstudio.ro www.graphicstudio.ro

1.902.879 / 2.343.659 404.041 / 595.497

Remus Hârúan, Dragos Perju, Karoly Nemes, Crina Popescu - AsociaĠi Remus Hârúan - Director General Karoly Nemes - Administrator

Stadionul NaĠional Bucureúti, Centrul Tehnic Academia de Fotbal - Mogoúoaia, Casa Olimpică - sediul C.O.R., Casa Fotbalului - sediul F.R.F., ansamblul de locuinĠe Carol Park, complexul rezidenĠial Blue Tower, complexul comercial Favorit, Centrul de Cercetări agricole Pioneer - AfumaĠi, supermarket Mr. Bricolage Bucureúti, bazinul de înot acoperit al Politehnicii din Timiúoara HV ARCHITECTS Bd. 15 Noiembrie nr. 37, cod 500096, Bucureúti 0268-419.641, 0755-111.103 0268-419.641 public@hvarchitects.ro www.architects.ro

326.063 / 208.311 / -

Servicii de proiectare complexă de arhitectură la construcĠii civile úi industriale, proiectare structuri úi închideri, integrare úi coordonare ale instalaĠiilor interioare úi exterioare, proiectare úi dezvoltare urbană úi peisageră, servicii de urmărire a calităĠii execuĠiei úi a siguranĠei în exploatare, design, mobilare

Agricin, Alicante, P&P, My Place, Kronvest, Optiplaza, BMW, Porsche, Orange, Elicon CG.

Laviniu Vulcan - Director General Andreea Plockuy - Assistant Manager

Kronvest Bussines Park - Braúov, 17 niveluri - 32.000 mp, Tâmpa Gardens 1 - Braúov, 12 niveluri - complex rezidenĠial - 54.000 mp, Tâmpa Gardens 2 - Braúov, 12 niveluri - complex rezidenĠial - 180.000 mp, The Pearl Doha, Qatar - 27 locuinĠe unifamiliale - 45.000 mp, Lusail Al Fardan Tower - Doha, 28 niveluri - 26.000 mp, complex clinic Zawia - Libia, 300 paturi - 36.000 mp, centru comercial Doha Al Mana - Qatar - 10.800 mp, Porsche 5 showroom-uri Doha - Qatar - 3.000 mp, Kasho Club - Braúov - 1.400 mp IPTANA Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sect. 1, Bucureúti 021-318.20.00 021-312.14.16 office@iptana.ro www.iptana.ro

49.227.872 / 40.173.885 3.517.021 / 2.402.577

Proiectare, consultanĠă, asistenĠă tehnică pentru infrastructura transporturilor

Companii naĠionale, ministere, consilii judeĠene úi locale, investitori privaĠi

Cornel Martincu - Preúedinte / Director General Daniela Cimpoca - Director Marketing

Lucrări de drumuri úi autostrăzi, poduri úi pasaje rutiere, lucrări civile, industriale, aeroportuare, lucrări hidrotehnice úi portuare, canale navigabile, servicii de consultanĠă etc. PROIECT BUCUREùTI Str. Vasile Alecsandri nr. 4, sect. 1, cod 010639, Bucureúti 021-318.53.30 021-312.95.04 office@pb.ro www.pb.ro

34.363.189 / 45.743.880 7.011.325 / 19.750.269

Arhitectură, proiectare complexă de structură úi instalaĠii tehnice, urbanism, infrastructuri

N/A

Viorel Constantinescu - Director General Jean Herskovits - Director Dezvoltare

Hotelul Intercontinental, Sala Palatului, Televiziunea Română, Spitalul Universitar, Politehnica, ansamblul rezidenĠial Central Park, ansamblul rezidenĠial Orhideea Gardens, Primăria sectorului 2, consolidare Atheneul Român, centrul comercial Dragonul Roúu PZP ARHITECTURA Str. Mihai Eminescu nr. 63, sect. 2, Bucureúti 021-311.11.151 021-311.11.158 contact@pzp.ro www.pzp.ro

5.100.574 / 4.449.573 118.161 / 233.131

Proiectare generală, proiectare arhitectură, urbanism (PUZ, PUD), consultanĠă, masterplaning, urmărire de úantier, design interior

Bluehouse, Deloitte, EFG, Harmonia, Impact, RI Investments SIF Muntenia Stradev, Dragoman

Vadim Patriciu - Preúedinte Liviu Zagan - Director General

Olympia Tower, Victoria Center, Masterplan Greenfield, Aromei, Casa N, Showroom IBM, amenajare sediu Deloitte, sediu Romoil, Casa Roma

SEARCH CORPORATION Str. Căderea Bastiliei nr. 65, sect. 1, Bucureúti 021-316.40.18 021-316.52.71 office@searchltd.ro www.searchltd.ro

73.057.467 / 60.085.741 6.790.925 / 3.671.622

Proiectare, consultanĠă úi management în domeniul infrastructurii rutiere

CNANDR, autorităĠi locale (primării, consilii judeĠene), companii private (Lena Constucoes, Alpine, Colas, Vinci, Bechtel etc.), aeroporturi (Henri Coandă, Aurel Vlaicu) etc.

Michael M. Stanciu - Preúedinte Valentin Stoica - Vicepreúedinte Executiv Mihaela Drăghici - Director RelaĠii Publice

Proiectare / consultanĠă centura ocolitoare Piteúti, proiectare / asistenĠă tehnică Autostrada Bucureúti-Piteúti, proiectare / supervizare lucrări Autostrada Bucureúti-ConstanĠa sector Bucureúti-Fundulea, proiectare centura Bucureúti Sud; detalii de execuĠie / servicii de supervizare pentru fazele I-III úi V de reabilitare a reĠelei de Drumuri NaĠionale, proiectare autostrada Transilvania, sectoarele 1C úi 3A STARH A.C.D. Str. Intrarea Rigas nr. 29B, sect. 1, Bucureúti 0722-325.341 021-211.82.19 office@starh.ro www.starh.ro

111.236 / 205.506 - 7.174 / 81.934

Proiectare complexă - arhitectură, structură, instalaĠii; restaurare, urbanism, amenajări interioare, design

N/A

Iulia Stanciu - Director General

Restaurare imobil Str. Pictor Verona nr. 2 - Anuala O.A.R. Bucureúti 2008 - Premiu, Hotel Stil - anuala O.A.R. Bucureúti 2003 - Premiu, Design - Sediu Océ-Eurocom - Bienala U.A.R. Bucureúti 2000 - Medalie, Design Sediu Wolf Theiss - Bienala U.A.R. Bucureúti 2000 - Medalie, Restaurare imobil Str. Herăstrău - Bienala U.A.R. Bucureúti 2000, Casa Budăi - Bienala U.A.R. Bucureúti 1998 - Medalie, Baza Prorapid - Bienala U.A.R. Bucureúti 2000 - Nominalizare

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

34

Proiectare toate specialităĠile construcĠii civile: FederaĠia Română de Fotbal, Comitetul Olimpic Român, Copper Beech, Carol clădiri de birouri, locuinĠe colective, locuinĠe Park Residence, Pioneer, Billa România, individuale, spaĠii comerciale, hoteluri & restaurante, clădiri pentru sport, muzee, clădiri Mr. Bricolage România, Gheorghe Hagi, Compania de Administrare a Castelului industriale, restaurări & modernizări clădiri Bran etc. existente etc.

INFORMA}II COMPANII


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Lucrări de referinĠă

1

ABSTRACT Str. SperanĠei nr. 1, cod 077025, Bragadiru, jud. Ilfov 0745-395.485 031-816.58.97 office@abstract-co.ro www.abstract-co.ro

Lucrări de referinĠă

3

Lucrări de referinĠă

4

N/A / - 1.327 / -

Domeniu de activitate

ConstrucĠii

ACVATOT Str. Popa Lazăr nr. 5-25, corp C14, et. 1+2, sect. 2, Bucureúti 021-252.08.60, 021-252.07.96 021-252.09.34 contact@acvatot.ro www.acvatot.com

112.393.541 / 81.547.740 5.958.632 / 3.662.686

ReĠele de apă, canalizare, gaz, termoficare

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

Biat Construction International, Alcoma ConstrucĠii civile; consultanĠă Development, CS Industrial Cornel Ionescu - Director General Construct Management, construcĠii ATAK Invest Construct, Iulcover Group

Înlocuire úi reabilitare de conducte (apă potabilă, canalizare, gaz, termoficare); proiecte la cheie de amenajări exterioare, inclusiv obĠinerea avizelor úi permiselor de construire, demolare, terasamente, reĠele diverse úi drumuri

Apa Nova Bucureúti, Ploieúti, Cora, Bricostore, Carrefour, GDF Suez, Dalkia, Primăria Otopeni, Petrom, OTV

François Debergh - Director General Marcela Dobre - Responsabil Comunicare

StaĠia de Tratare Crivina, Carrefour ConstanĠa, Orhideea, reĠele de apă, canalizare, gaz, termoficare în toată Ġara

ALUBEL EXPO DN 59, Km 8 + 550 m stânga (vis-a-vis Metro1 Timiúoara), Chiúoda, jud. Timiú 0372-566.501, 0256-285.578 0372-566.500, 0256-285.568 secretariat@alubel.ro www.alubel.ro

48.945.755 / 48.226.952 - 2.020.792 / 467.958

ConstrucĠii industriale; producător de învelitori metalice

ProducĠie úi comercializare de panouri sandwich cu spumă poliuretan úi panouri rezistente Rometec, Adeserv, Alcor la foc pentru pereĠi úi acoperiú, Construct, Izometal, tablă cutată, panouri Oltchim, Tim Ice, Totalgaz fonoabsorbante, panouri Industrie, Eco Energ Lemn, fonoizolante pentru pereĠi Dominic Building, Oisi interiori, panouri curbe pentru acoperiú, uúi rezistente la foc, accesorii úi sisteme de fixare

Maurizio Gadaldi - Administrator Mihaela Curileac - Reprezentant Vânzări

Euroricambi - Zărneúti - Pref. Parma; úantier Hanson - Giurgiu - Free Zone; úantier Bellarma - Sibiu - G&D prefabricate; úantier Guban - Timiúoara - Campana e Paterlini, sediu de producĠie panouri Estpan - Rometec Vâlcea, fabrica Coca-Cola Gyor Ungaria, depozit Siemens - Pecs Ungaria, fabrica de peleĠi Câmpulung de la Tisa-Eco Energ Lemn

APOLODOR Bd. Th. Pallady nr. 45C, sect. 3, Bucureúti 021-345.60.00, 037-274.50.00 021-345.00.00 office@apolodor.ro www.apolodor.ro

351.751.438 / 183.561.596 23.026.132 / 26.103.330

ConstrucĠii

Lucrări demolare, edilitare, infrastructură, fundaĠii speciale, construcĠii civile, transporturi speciale

Băneasa Developments, DâmboviĠa Center, Max Boegl, Herve România, FCC, Astaldi, Colas

Radu Octavian Ouatu - Director General Dana Ristea - Marketing

Zona comercială úi rezidenĠială Băneasa (terasamente, drumuri), Casa Radio (demolare), Stadionul NaĠional Lia Manoliu (demolare, infrastructură), Dacia Renault Mioveni (demolare), magazinul Cocor (demolare, construcĠii civile), ansamblul rezidenĠial Octopus Garden (construcĠii civile), Retail Park Deva, autostrada Arad Timiúoara

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION ROMÂNIA Bd. BiruinĠei nr. 136, DN 3, km 14, cod 077145, Pantelimon, jud. Ilfov 021-312.45.17, 021-312.45.93 021-312.45.95 www.arcelormittalconstruction.com

82.175.604 / 82.744.625 - 15.192.612 / - 276.645

Armat: Ġiglă metalică, sisteme de colectare a apelor pluviale, accesorii; Arclad: panouri termoizolante, structuri metalice galvanizate, table ConstrucĠii metalice cutate; Arval: structuri metalice din profile galvanizate cu pereĠi subĠiri, structuri metalice din europrofile / table sudate, închideri exterioare pentru clădiri industriale úi rezidenĠiale

Lucrări de referinĠă

5

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Ansamblul rezidenĠial Newstown Residence, vile úi locuinĠe individuale în Bucureúti, Clinceni, Băneasa, Domneúti; proiecte în derulare: 2 hale producĠie Buftea, silozuri Buftea

Lucrări de referinĠă

2

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

N/A

Marian Pîrvu - Director General Claudia Cătană - Director Marketing

N/A

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

35


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Lucrări de referinĠă

6

Lucrări de referinĠă

7

Lucrări de referinĠă

8

ARCON CONSTRUCTIONS Str. Calea GriviĠei nr. 24, et. 3, sect. 1, Bucureúti 021-314.70.82, 021-314.70.55 021-314.85.85 office@arconconstructions.ro www.arconconstructions.com

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

30.489.122 / 20.907.843 1.081.865 / 1.528.378

Domeniu de activitate

Produse / Servicii

ConstrucĠii úi amenajări

Lucrări de construcĠii, design, decoraĠiuni interioare, restaurări de clădiri istorice úi proiecte imobiliare; interioare (sucursale de bănci, spaĠii comerciale), lucrări de construcĠii speciale (imobile de birouri), restaurări de clădiri declarate monumente istorice úi lucrări de dezvoltare imobiliară

ARGECOM Str. Gheorghe ùincai nr. 30, Piteúti, jud. Argeú 0248-219.939 0248-212.899 office@argecom.ro www.argecom.ro

Lucrări de referinĠă

Preúedinte Director General Persoană de contact

Elmec România, Star Foods EM, Bancpost, Vasileios Gavrilakis - Administrator Piraeus Bank, Banca ConstanĠa Dumitraúcu - Asistent Românească, Emporiki Bank, ATE Bank, Regent Manager Casino, Exalco România, Bob Development

136.643.324 / 93.110.206 9.536.814 / 11.631.687

ConstrucĠii civile úi industriale

ConstrucĠii clădiri civile úi industriale de mare amploare, CNADNR, Universitatea construcĠii drumuri úi poduri, Gheorghe Axinte - Preúedinte sisteme de canalizare úi Piteúti, Universitatea Cătălin Nicolau - Director General alimentare cu apă; producător Craiova, Consiliul JudeĠean Marius Oprescu - Director Tehnic agregate úi mixturi asfaltice, Argeú închiriere autovehicule construcĠii

Reabilitare DJ 731, reabilitare drumuri Câmpulung Muscel, consolidare terasamente DN 73C, construcĠie corpuri Universitatea Piteúti úi Craiova, fabrica Dr. Oetker

ASA CONS ROMÂNIA Str. 22 Decembrie 1989 nr. 27, cod 401113, Turda, jud. Cluj 0264-312.765 0264-317.057 contact@asacons.ro www.asacons.ro

151.246.117 / 95.583.964 11.209.960 / 11.394.123

Lucrări de construcĠii, clădiri rezidenĠiale úi nerezidenĠiale

Proiectarea, executarea, transportul úi montajul elementelor prefabricate din beton; execuĠia pardoselilor industriale, antreprenoriat general; producător elemente prefabricate: pahare de fundaĠii, stâlpi, grinzi principale úi secundare de acoperiú, grinzi de planúeu intermediar, elemente TT, fâúii cu goluri, predale, parapeĠi soclu úi panouri de perete unistrat úi tristrat, grinzi de pod

N/A

Ovidiu Dumitrescu - Director General Daniela Dobra - Responsabil Marketing

Polus Cluj-Napoca, Armonia Arad, Brăila, Era Oradea, Lotus Oradea, Carrefour Sibiu, Kronoúpan Braúov, kika Bucureúti, Makita Bucureúti, Emerson Cluj-Napoca

BAUM CAS FIBRES Str. 22 Decembrie 1989 nr. 24A, cod 401113, Turda, jud. Cluj 0264-317.850 0264-306.020 info@cas-fibres.ro www.fibredeotel.ro

11.739.949 / 7.632.641 536.231 / 79.544

Fibre de oĠel armix® WLS 50/1.05/H, WLS 60/0.75/H, Florea Grup, Baumit, Producător fibre de WLG 60/0.75/H, WLS 31/0.4/H, ConstrucĠii Bihor, Art Andreas Baumbach - Administrator oĠel, armătură cu destinaĠii pardoseli, úape, Grafic, Ledali Exim, ICIM, torcret etc.; microfibre de oĠel dispersă pentru Radu Codreanu - Director Consmin, Cominco, Hiros betoane úi mortare de înaltă rezistenĠă etc.; calcule Rom, ASA Cons etc. de dozaj, recomandări tipuri de fibre N/A

BAUMEISTER PiaĠa Unirii nr. 1, Unirea Shopping Center, et. 5, sect. 3, cod 030119, Bucureúti 10 0726-900.675, 0726-900.676 021-310.40.39 office@baumeister.ro www.baumeister.ro

173.227.248 / 106.383.895 14.192.291 / 3.633.183

ConstrucĠii

ConstrucĠii civile - sedii birouri, centre comerciale, hoteluri, ansambluri rezidenĠiale, centre medicale); construcĠii industriale - hale úi linii de Kaufland, Rewe, Praktiker, fabricare, centre logistice; Cometex, Unirea Shopping construcĠii hidro-edilitare reĠele de apă / canalizare, staĠii Center, Hornbach, Asesoft, de epurare, centrale Westhouse, Yazaki, hidroelectrice; lucrări Siemens infrastructură úi reabilitări de drumuri; alte servicii: închiriere echipamente construcĠii, serviciu de fasonare oĠel beton, confecĠii metalice

Alexander Adamescu - Director General Mirela Gotescu - Marketing Manager

Logistik Center Kaufland-Ploieúti, Logistik Center Rewe-ùtefăneúti, Praktiker Focúani, Aurora Mall Buzău, Unirea Shopping Center Braúov, Hornbach Office Bucureúti, Asesoft Office Bucureúti, Corallia Holiday Apartments, Yazaki Center Arad, Siemens VDO Timiúoara

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

36

Portofoliul actual de clienĠi

Imobil de birouri situat în Str. Monetăriei nr. 6 - 2 corpuri: corp A: S + P + 3E, corp B : S + P + 4E; imobil de locuinĠe úi spaĠii comerciale în Str. Moxa nr. 16 -18: 2S + P+ 4E +5 Retras; clădire de birouri în Str. Pitar Moú nr. 45: 2S + P + M + 4E + M; imobil de locuinĠe în Str. Calea Floreasca nr. 182, colĠ cu Johan Strauss: S + P + 7E; ansamblu rezidenĠial în Pantelimon, jud. Ilfov - P + 3E; lucrări de construcĠie la Casino Novotel, situat în Calea Victoriei nr. 37 B; imobil de locuinĠe colective în Str. Viitorului nr. 106, stadiu de proiect; restaurare imobil în Bd. Carol nr. 26; restaurare imobil în PiaĠa Romană nr. 4; magazine Nike úi Famous Brands - centrul comercial Orhideea, complex Cora, Bucharest Mall, magazin Camper

Lucrări de referinĠă

9

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

INFORMA}II COMPANII


CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

BOUYGUES ROMÂNIA Str. Popa Tatu nr. 36, sect. 1, Bucureúti 021-203.15.00 11 021-312.56.04 a.noel@bouyguesconstruction.com www.bouygues-romania.ro

146.109.614 / 186.872.088 - 7.946.568 / 817.767

ConstrucĠii

ConstrucĠia la cheie a proiectelor în domeniul hotelier, rezidenĠial, retail, industrial úi offices etc.

N/A

Dragoú Victor ùtefănescu Director General Antonia Noel - Responsabil Comunicare

Lucrări de referinĠă

Nr. crt.

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

World Trade Center Bucharest, Hotel Novotel, Băneasa Shopping City, Bucharest Financial Plaza, Centru Logistics Park, Palatul de JustiĠie Bucureúti

Lucrări de referinĠă

CAVI IMEXCO Str. Progresului nr. 8, Craiova, jud. Dolj 12 0351-409.890 0351-409.891 office@cavi.ro www.cavi.ro

Lucrări de referinĠă

Sedii BRD, Banca NaĠională, Gara Craiova úi PiaĠa Gării Craiova, úcoli úi primării din judeĠul Dolj

Olimpia Doina Călin - Director General Viorel Călin - Director Tehnic

4.446.680 / 11.465.181 - 1.725.488 / 692.876

ConstrucĠii

Pirelli Tyres România, ExcavaĠii, reĠele edilitare, Impact Developer & demolări, pavare cu pavele Contractor, Kaufland, autoblocante, drumuri acces, Marius Ciontoiu - Director General Palatul Parlamentului, parcări, amenajări curĠi Acvatot, Apolodor, Dentas, interioare, betonareMonsanto, Carrefour, elicopterizare, exploatare granit Summa România, Anchor

Extensie fabrică de anvelope Pirelli, complex rezidenĠial Greenfield, Kaufland ReúiĠa, Cora ConstanĠa, Centrul Logistic Habau, parcuri úi drumuri Palatul Parlamentului, parcări úi drumuri Mall Vitan

COIFER IMPEX Str. Jiului nr. 67, sect. 1, cod 013212, Bucureúti 14 021-667.15.65 021-668.73.91 office@coifer.ro www.coifer.ro

Lucrări de referinĠă

ConstrucĠii civile, industriale úi agricole

Gara Craiova úi PiaĠa Gării Craiova, sedii BRD Craiova úi Drobeta-Turnu Severin etc.

CINEMAR CONSTRUCT Calea 13 Septembrie nr. 133, bl. T2B, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 5, Bucureúti 13 031-805.94.05, 031-805.94.06 031-805.94.06 office@terasamente.ro www.terasamente.ro

106.664.134 / 100.067.830 - 1.953.496 / 2.470.952

Antreprenoriat general; construcĠii civile úi industriale; structuri metalice

Astaldi România, FCC Antreprenoriat general úi Construccion, Max Boegl, project management - clădiri Hitachi Power Europe Konrad Karol Jaskola - Preúedinte civile úi industriale; servicii de GMBH, E-ON, Clyde proiectare, fabricaĠie úi montaj Piero Francisci - Director General Bergemann, Nusco Tower, structură metalică; servicii de Oana Chitic - Assistant Manager Bentini Construzioni S.p.A., proiectare, fabricaĠie recipienĠi Mobexpert, Media Pro sub presiune Studios, Pro TV

Pod Basarab I, Pod Basarab II, Nusco Tower, Bentini Tangier Maroc, KW Datteln Power Station, City Mall, Parcare Victoria Holding, sediu Bancpost, Plaza România, Cora Lujerului, Holcim Câmpulung, Aleúd, Bulgaria, Noua Caledonie, Millenium Business Center, Metro Băneasa, Iride, Meda Prod

CON-A Str. Mihai Viteazu nr. 2B, com. ùelimbăr, jud. Sibiu 15 0269-206.300 0269-560.306 office@cona.ro www.cona.ro

Lucrări de referinĠă

18.300.714 / 10.984.564 97.753 / 175.275

ConstrucĠii civile úi instalaĠii aferente, instalaĠii úi reĠele electrice de medie úi joasă tensiune, lucrări de cadastru proiectare, reĠele de apă úi canalizare, instalare centrale termice, tâmplărie aluminiu PVC, mobilier PAL úi lemn stratificat

190.412.791 / 219.873.447 17.487.828 / 16.490.691

Lucrări de construcĠii civile, industriale, social culturale, edilitar gospodăreúti úi drumuri ConstrucĠii civile úi úi platforme; construcĠii cu industriale structuri din beton prefabricat úi construcĠii cu structuri metalice; proiectare

N/A

Mircea Bulboacă - Preúedinte Catrinel Dragomir - Departament Marketing

Hotel Ramada - structură mixtă metal-beton armat, închideri cu plăci Creaton úi pereĠi cortină; 140 de camere amenajări exterioare, parcare subterană; European Retail Park - Sibiu, Tg. Mureú, Bacău, Brăila, Deva - structuri prefabricate sau metalice úi amenajări exterioare, drumuri úi platforme; Carrefour - Sibiu, Brăila, Deva, Bacău; Real Hypermarket - Sibiu, Bacău; Shopping Mall – Sibiu, Tg. Mureú, Bacău, Brăila, Deva; Baumax-x - Sibiu, Tg. Mureú, Bacău; Mobilia - Sibiu,Tg. Mureú, Bacău; Media Galaxy - Sibiu,Tg. Mureú, Bacău, Brăila, Deva; Auchan - Tg. Mureú; Bricostore, Drive in - Brăila; Proges - Sibiu, Deva; Mobexpert - Sibiu, Bucureúti; Cinema City - Deva, Brăila; Mc.Donald’s - Sibiu; KFC - Sibiu; Staer - Brăila, Deva; Plus - Sebeú, Aiud

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

37


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

CONARG Str. Negru Vodă nr. 30, cod 110069, Piteúti, jud. Argeú 16 0248-223.500, 0745-100.200 0248-210.082 office@conarg.ro www.conarg.ro

Lucrări de referinĠă

323.908.561 / 175.063.481 11.290.952 / 6.724.967

ConstrucĠii rezidenĠiale úi nerezidenĠiale

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

Antreprenoriat general în construcĠii-montaj, lucrări Renault Tehnologie Valentin Viúoiu - Preúedinte / complete de construcĠii civile, Roumanie, Pepsi Americas Director General industriale, edilitare, inginereúti, (Quadrant Amroq hale metalice, platforme, drumuri Mihai Vidat - Director Management Beverages), Conarg Real úi poduri, infrastructură úi Calitate Estate instalaĠii, furnizare materiale úi echipamente pentru construcĠii

225.790.997 / 71.563.057 28.312.936 / 8.246.401

ConstrucĠii rezidenĠiale úi nerezidenĠiale

ExecuĠie úi management de proiect pentru lucrări de construcĠii-montaj: industriale, civile, edilitare, inginereúti, hale metalice complete, drumuri úi poduri, proiectare, consultanĠă, expertizări úi verificări tehnice, instalaĠii interioare úi exterioare sanitare, electrice, termice úi climatizări, instalaĠii speciale, furnizare produse úi componente pentru construcĠii, prestaĠii mecanizate úi transporturi

GSE Avignon - sucursala Bucureúti, Kaufland (Construct Ro), Conarg Real Estate, P V N Romania (Baumax)

Nelu Ciobanu - Director General

71.699.671 / 24.960.511 4.651.746 / 1.719.224

ConstrucĠii rezidenĠiale úi nerezidenĠiale

Management de proiect úi consultanĠă, execuĠie “la cheie” pentru lucrări de construcĠiimontaj: industriale, civile, edilitare, inginereúti, hale metalice, drumuri úi platforme, proiectare úi verificări tehnice, instalaĠii interioare úi exterioare sanitare, electrice, termice úi climatizări, furnizare materiale úi produse pentru construcĠii

Conarg Real Estate, Titan

Ion Stan - Director General

Ansamblul rezidenĠial Răsărit de Soare, showroom AutoCobălcescu, complex rezidenĠial Quadra Place, hala de producĠie úi birouri Cafea Fortuna, Peugeot Militari, fabrica de confecĠii úi depozit Milbro O’Neills

27.110.865 / 90.276.916 3.338.633 / 18.469.675

Lucrări de referinĠă

CONARG REAL ESTATE Str. General Dragalina nr. 3, sect. 5, Bucureúti 19 021-315.63.11 021-311.98.07 officere@conarg.ro www.conarg.ro/real-estate

Cumpărarea úi Dezvoltarea úi promovarea vânzarea de bunuri proiectelor imobiliare, furnizarea imobiliare proprii de locuinĠe "la cheie"

Ansamblul rezidenĠial Quadra2

Romeo Căzănescu - Director General

Ansamblul rezidenĠial Quadra Place, ansamblul rezidenĠial Răsărit de Soare

CONBAC Str. I.L. Caragiale nr. 2, Bacău, jud. Bacău 20 0234-512.446 0234-512.342 conbac@rdslink.ro www.conbac.ro

73.821.902 / 86.464.046 923.431 / 630.267

ConstrucĠii civile, industriale, drumuripoduri, instalaĠii electrice, sanitare úi încălzire, alimentări cu apă úi canalizare

Lucrări de construcĠii civile, industriale - reparaĠii

CNI Bucureúti, Billa România, Arena City Center Bacău, ANL Bucureúti, Selgros, Plus, Agricola International

Corneliu Săftiuc - Preúedinte Dorel Cozma - Director General

Mall Arena City Center, Supermarket Selgros, magazine Plus, magazine Billa, XXL Brăila, blocuri ANL, săli sport, pod peste BistriĠa Bacău, pod com. Poduri Bacău

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

38

Produse / Servicii

Showroom úi service Peugeot - Ploieúti, Pantelimon, Pitesti, Cluj, hala logistică, sediu úi birouri Lazăr Company - Piteúti, Praktiker - Târgoviúte, hala logistică Unique Delamode - Otopeni, amenajare infrastructură edilitară Platou Prundu - Piteúti, Hypermarket Cora Lujerului - Bucureúti, modernizare úi reabilitare PiaĠa Centrală Piteúti, centru logistic piese schimb Dacia - Piteúti

CONARG CONSULTING Str. Aromei nr. 82, sect. 2, Bucureúti 021-243.29.79, 0745-109.327, 18 0741-116.981 021-243.25.43 officebuc@conarg.ro www.conarg.ro/consulting

Lucrări de referinĠă

Domeniu de activitate

Parc comercial Vitantis Bucureúti, parc logistic Bucureúti Vest (E1, E2, E3 - Equest Logistic), Centrul Comercial Jupiter City Piteúti, hala cutii viteze MT1 (Renault Mecanique), magazin úi depozit IKEA

CONARG CONSTRUCT Str. Depozitelor nr. 10, cod 110139, Piteúti, jud. Argeú 0248-213.449, 0741-111.131 17 0248-216.309, 0248-223.396 office3@conarg.ro www.conarg.ro/construct officebuc@conarg.ro www.conarg.ro/consulting

Lucrări de referinĠă

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

INFORMA}II COMPANII


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Lucrări de referinĠă

CONSTRUCğII ERBAùU Str. Nicolae G.Caramfil nr. 72, bl. XXIIA, ap. 1-2, sect. 1, Bucureúti 21 021-232.35.45, 0745-343.968, 0745-343.969 021-232.35.05 secretariat@erbasu.ro www.erbasu.ro

Lucrări de referinĠă Lucrări de referinĠă

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

Proiectare în construcĠii; consolidări de construcĠii; vânzări-cumpărări, închirieri imobile úi terenuri; închirieri auto úi utilaje, reparaĠii auto; comercializarea de materiale de construcĠii; intermedieri, reprezentare úi consulting

RADET Bucureúti, Primăria Bucureúti, Primăria sectorului 6, Primăria Municipiului Feteúti, Ministerul Dezvoltării Regionale úi LocuinĠei, Consiliul JudeĠean ConstanĠa, Spitalul Clinic JudeĠean de UrgenĠă ConstanĠa, Ministerul EducaĠiei Cercetării úi Tineretului, Preussag Wassertechnik GmbH

Romeo Cristian Erbaúu Administrator Executiv Liliana Beteji - Departamentul Juridic

269.018.676 / 294.954.903 2.736.317 / 14.570.075

ConstrucĠii: civile, industriale, aeroportuare, infrastructură, ConstrucĠii civile úi agroindustriale; realizare industriale, finisaje, rezistenĠă, instalaĠii, amenajări exterioare, staĠia de aeroportuare betoane, profile PVC, prelucrări PVC

Mircea Călburean - Preúedinte Raluca Lotreanu - Asistent Manager

N/A

Sediu Romgaz Mediaú, Aeroportul Sibiu, Hotel BinderBubi Mediaú úi Sighiúoara, hala Kromberg & Schubert Mediaú

DANYA CEBUS ROM Str. Budila nr. 12, sect. 2, cod 024094, Bucureúti 23 021-314.55.02 021-314.55.21 office@danya-cebus.ro www.danya-cebus.co.il

402.123.118 / 9.700.234 1.780.198 / 158.577

ConstrucĠii

AFI Europe - Proiectul AFI ActivităĠi în domeniul Palace Cotroceni, Adama rezidenĠial, comercial úi al Titan, Ferdinand, Feteúti, centrelor de afaceri, precum úi Braúov Noua Viva, dezvoltarea infrastructurii úi ConfidenĠial Businessdesign industrial Siseúti

Arie Bercovich - Director General Diana Buterez - Commercial Department

AFI Europe - Proiectul AFI Palace Cotroceni, Adama - Titan, Ferdinand, Feteúti, Braúov Noua Viva, ConfidenĠial Business-Siseúti

Lucrări de referinĠă

DEDAL BAHAMAT Str. I. Lahovary nr. 4bis, GalaĠi, jud. GalaĠi 24 0236-464.747, 0748-155.530 0236-471.000 secretariat@dedalbahamat.ro www.dedalbahamat.ro

5.363.660 / 2.891.707 45.937 / 10.091

ConstrucĠii civile úi restaurări monumente istorice

Tâmplărie din lemn stratificat cu geam termoizolant

Ministerul Culturii úi Cultelor etc.

Dumitru Bahamat - Director General

Palatul NavigaĠiei - GalaĠi, Biblioteca VA Urechea - GalaĠi, Biserica Schit Bordeúti - Vrancea

DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCğII ùI MONTAJ 93 Str. Chiciurei nr. 39-45, sect. 3, cod 031872, Bucureúti 25 021-346.41.08 021-346.41.09 office@deltaacm.ro www.deltaacm.ro Lucrări de referinĠă

ConstrucĠii: civile, industriale, edilitare, speciale, hidrotehnice; domeniul agricol: producĠie industrială úi agricolă; domeniul hotelier

Produse / Servicii

Montare contoare energie termică úi apă caldă pentru abonaĠii RADET, reabilitare reĠele termice primare Splai-Gara de Nord-Duca-Polizu-Bd. Nicolae Titulescu, modernizare reĠele termice zona Crângaúi, lucrări extindere clădiri Spital JudeĠean de UrgenĠă ConstanĠa, reabilitarea infrastructurii de turism în staĠiunea Slănic Prahova, dezvoltarea potenĠialului balnear al lacurilor sărate din regiunea nord-vest Dej, proiect de dezvoltare integrată a staĠiunii Olăneúti, construire ansamblu de locuinĠe Dealul ğugulea, contract B3-construcĠia úi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare, drenaj úi drumuri urbane asociate în zonele Giuleúti úi Giuleúti Sârbi, contract B2-construcĠia úi reabilitarea reĠelelor de apă, canalizare, drenaje úi străzi adiacente în zonele Străuleúti, Odăi, Vatra Nouă, Otopeni

DAFORA Str. Nicolae Iorga nr. 2, Mediaú, jud. Sibiu 22 0269-846.666 0269-838.738 office.constructii@dafora.ro www.dafora.ro

417.686.429 / 520.148.243 24.346.574 / 87.318.672

ConstrucĠii locuinĠe în sistem clasic úi prefabricat până la Lucrări de construcĠii P+8, hale industriale din beton a drumurilor úi Grant CPC, Primăria sect. prefabricat, alte construcĠii autostrăzilor, 3, Primăria sect. 1, civile úi industriale de orice fel, construcĠii civile úi AdministraĠia Străzilor clădiri pentru grădiniĠe úi úcoli industriale în sistem clasic úi prefabricat etc.

Florea Diaconu - Director General

Cartier rezidenĠial ùos. OlteniĠei 255E, cămin nefamiliúti Popeúti-Leordeni, hala industrială ùos. de Centură, pasaj Universitate, grădiniĠele 255, 116, 154, 191, 55, 196 Bucureúti, grup úcolar Anghel Saligny Bucureúti etc.

DOKA ROMÂNIA TEHNICA COFRAJELOR ùos. de Centură nr. 34, cod 077180, Tunari, jud. Ilfov 26 021-206.49.50 021-206.49.99 romania@doka.com www.doka.com Lucrări de referinĠă

84.584.968 / 36.623.122 3.449.799 / 1.332.839

Domeniu de activitate

41.105.809 / 38.303.546 18.684.044 / 13.753.985

Vânzare úi închiriere cofraje Vânzare úi închiriere pentru construcĠii, proiectare, panouri úi elemente soluĠii tehnice de cofrare, de cofrare asistenĠă tehnică, service

N/A

Adina Bîlcu - Director General Petru Paúca - Director Vânzări

Ansambluri rezidenĠiale (Asmita Garden, InCity Residences, The Oaks etc.), centre comerciale (Bucureúti Mall, Cora, Kaufland, Auchan etc.), clădiri de birouri (Upground, Petrom City etc.), construcĠii industriale (C.E.T. Vest, Saint Gobain etc), staĠii de epurare (Timiúoara, ConstanĠa, Iaúi, Râmnicu Vâlcea etc.)

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

39


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

DRUMURI BIHOR Str. Calea Aradului nr. 4, bl. 4, parter, Oradea, jud. Bihor 27 0259-478.671 0259-471.721 secretariat@drumuribihor.ro www.drumuribihor.ro

Portofoliul actual de clienĠi

Consiliul JudeĠean Bihor, ConstrucĠii de autostrăzi, Consiliul JudeĠean Arad, drumuri, aerodromuri úi baze ConstrucĠii úi Primăria Paleu, Primăria sportive; extracĠia pietrei pentru întreĠinere drumuri Olcea, Primăria Lazuri de construcĠii; fabricare de mixturi Beiuú, Primăria Aleú, asfaltice Primăria Ineu etc.

Preúedinte Director General Persoană de contact

Rus Beniamin - Preúedinte Călin Roman - Director General

Lucrări de referinĠă

15.042.740 / 8.061.007 452.765 / 156.748

Fabricarea betonului, mortarului; extracĠia pietriúului úi nisipului; fabricarea de construcĠii metalice úi părĠi componente ale structurii Fabricarea betonului metalice; lucrări de construcĠii a pentru construcĠii drumurilor úi autostrăzilor; lucrări de construcĠii a căilor ferate de suprafaĠă úi subterane; construcĠii hidrotehnice

SNCF CFR, AZVI AZVIMAC ConstrucĠie, Andreea Chirulli Târgoviúte, PA & CO InternaĠional, HidroconstrucĠia Iaúi, Aprodex Paúcani

Costin Adrian - Preúedinte Gheorghe Grădinaru - Director General Manuela Matei - ùef Bidou

220.230.886 / 170.956.782 4.561.675 / 4.233.239

Lucrări de construcĠii a clădirilor CET Vest, CET Sud, CET rezidenĠiale úi Lucrări de construcĠii civile úi Progresu, primării, nerezidenĠiale, industriale, lucrări hidrotehnice, Energomontaj IEA, activităĠi pentru produse de carieră úi Romelectro, Termoserv extracĠia mineralelor, balastieră, structuri metalice, Rovinari, Complex comerĠ cu ridicata, proiectare-cercetare Energetic Craiova construcĠii de clădiri úi lucrări de geniu

Lucian Naidin - Preúedinte / Director General Tiberiu Mitarcă - Director Departament ProducĠie

Centrale termoelectrice (Brazi, Turceni, Craiova), staĠii metrou (Gorjului, Păcii, Dristor 2), depozite zgură úi cenuúă, turnuri de răcire, reĠele termoficare industriale úi urbane, reabilitare DN7, DN55, DN65, DN2, reĠele apă canalizare (Timiúoara, Grozăveúti, ReúiĠa)

ENERGOMONTAJ Calea DorobanĠilor nr. 103-105, sect. 1, cod 010561, Bucureúti 021-318.93.17, 021-318.93.10 30 021-318.93.30, 021-318.93.35 saem@saem.ro, hidro@saem.ro, termo@saem, export@saem.ro www.saem.ro

389.619.010 / 359.080.592 8.035.305 / 7.707.271

Montaj, reparaĠii úi Montaj úi reparaĠii de echipamente în retehnologizări pentru Producători de energie instalaĠii industriale, echipamente mecanice, electrică úi termică din centrale termo, Юară; fabrici de ciment; electrice úi de automatizare la hidro, nuclearcentrale electrice úi termice; Transelectrica, Electrica, electrice, clădiri úi Alstom Power, Romelectro, montaj staĠii electrice úi construcĠii instalaĠii fabrici de ciment; Romenergo, Lukoil Energy, HidroconstrucĠia, inginereúti (lucrări alimentări cu apă, reĠele de mecanice, electrice gaze úi termoficări, instalaĠii EnergoconstrucĠia úi de automatizare) depoluare gaze industriale

Florin Kessler - Preúedinte CA / Director General Viorel Alexandru Popescu Director Divizie Hidro

Lucrări mecanice, electrice úi de automatizare la: termocentralele: Turceni, Rovinari, Craiova, IúalniĠa, Bucureúti - Vest, Bucureúti - Sud, Grozăveúti etc; hidrocentralele: Bicaz, Por Юile de Fier I, PorЮile de Fier II, Lotru - Ciunget, Olt Inferior, Râu-Mare Retezat, Râu-Alb, Nehoiaúu, Cerna-Motru-Tismana, ùugag-Gâlceag, Movileni etc.; lucrări electrice úi de automatizare la Centrala Nuclear Electrică Cernavodă (partea clasică), Selgros, Dacia Automobile, căi ferate, aeroporturi, naviga Юie fluvială úi maritimă; sta Юii electrice: Turceni, Deva, Craiova, Târgoviúte, Iernut, Fundeni, Brazi, Gala Юi, Slatina etc.; grup cogenerare 2x25MW Petrobrazi; instala Юii la fabrici de ciment în Юară; lucrări de montaj în străinătate privind instala Юii pentru depoluare gaze industriale, termocentrale, silozuri, structuri metalice, schimbătoare căldură, hale industriale etc.

114.904.904 / 192.963.310 20.023.030 / 65.385.425

Terasamente

Lucrări de referinĠă

EUROVIA-CONSTRUCT INTERNAğIONAL Bd. Timiúoara nr. 100K, sect. 6, Bucureúti 31 021-444.99.83, 021-444.99.62 021-444.99.84 administrator@eurovia.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

40

Produse / Servicii

Produse traverse CF, grinzi corzi aderente, grinzi tronsonate, prefabricate pentru podeĠe, balast extras din Dunăre

ENERGOCONSTRUCğIA Calea DorobanĠilor nr. 103-105, sect. 1, cod 010561, Bucureúti 29 021-316.20.25 021-316.15.80 energoco@energoconstructia.ro www.energoconstructia.ro

Lucrări de referinĠă

75.951.921 / 47.853.575 3.166.147 / 801.341

Domeniu de activitate

ÎntreĠinere curentă úi reparaĠii periodice (plombări, burduúiri, covoare asfaltice, tratamente bituminoase) pe reĠeaua de drumuri judeĠene din administrarea Consiliului JudeĠean Bihor; modernizare DJ108 RemeĠi-Baraj Leúu, modernizare DJ792 Seleuú - Ineu jud. Arad; reparaĠii capitale DC231 - DC237 Lazuri de Beiuú; pod de beton armat peste râul Criúul Pietros

DUNAPREF Str. Portului nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu 28 0246-212.190, 0724-208.780 0246-216.971 office@dunapref.ro www.dunapref.ro

Lucrări de referinĠă

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

INFORMA}II COMPANII

N/A

N/A

N/A

Dan M.Cazacu - Preúedinte / Director General Valeriu Constantin Rădulescu Director Tehnic


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

HEBERGER CONSTRUCğII ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 1A, Bucharest Business Park, corp C, et. 1, sect. 1, Bucureúti 32 031-405.97.61 031-405.97.67 info@heberger.ro www.heberger.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

240.758.857 / 148.774.207 4.985.999 / 4.163.629

Lucrări de construcĠii a clădirilor rezidenĠiale úi nerezidenĠiale

Lucrări de construcĠii antreprenoriat

Felbermayr Immo, Kern Liebers Textil, Parcul Banatului, Floreasca Business Park

Gerhard Becker, Claus Kegel, Markus Herrmann - PreúedinĠi Claus Kegel - Director General Bernd Nicodemus - Director Economic

Bucharest Business Park, Bucharest West Logistic Park, Băneasa Airport Tower, Residenz - Cartierul German Chitila, Kern - Liebers, Floreasca Business Park

HIDROCONSTRUCğIA BUCUREùTI Calea DorobanĠilor nr. 103-105, sect. 1, Bucureúti 33 021-208.14.91 021-208.14.96 office@hidroconstructia.com,

918.750.904 / 729.143.720 51.854.742 / 49.150.177

ConstrucĠii hidrotehnice

management@hidroconstructia.com

Agregate sortare, betoane úi mortare, cămine ecologice din prefabricate / confecĠii lemn, închirieri auto úi utilaje, reparaĠii utilaje de subteran, reparaĠii utilaje terasiere

Holcim România, Lafarge Emil Timofti - Preúedinte / Director Romcim, Macom, General Laminate, Politub, Romeo Bogdanovici - Director Prefabricate Vest, Management Resurse Umane Carpatcement

Lucrări de referinĠă

www.hidroconstructia.com

Hidrocentrala Bicaz, SHEN PorĠile de Fier I, SHEN PorĠile de Fier II, amenajarea râului Lotru, amenajarea hidroenergetică Râul Mare, amenajarea râului Olt, PiaĠa de Gros Bucureúti, staĠie de tratare a apelor uzate Danutoni, groapa de gunoi Vâlcea, CEC Sibiu

19.565.672 / 16.369.154 - 3.447.109 / -1.225.981

DistribuĠie materiale metalurgice

Lucrări de referinĠă

KLÖCKNER ROMÂNIA Str. Turnu Măgurele nr. 270D, et. 3, cam. 1, sect. 4, Bucureúti 34 021-683.09.35 021-683.09.05 mihaela.stroescu@kloeckner.ro www.klockner.ro

Lucrări de referinĠă

N/A

Mihai Cristian Chebac - Director General Mihaela Stroescu - Inginer Vânzări

N/A

KORAM CONSTRUCğII RO Bd. Basarabiei nr. 256, sect. 3, Bucureúti 021-255.79.12, 35 021-255.17.42 021-255.17.41 office@koram.ro, contact@koram.ro www.koram.ro

49.458.062 / 46.891.961 1.166.325 / 884.024

Transalkim Internationale ConstrucĠii industriale, Spedition, Tnuva, Alfa comerciale sau administrative: Media Investment, Puratos, Eyal Bor - Preúedinte departament proiectare ConstrucĠii Eurospoprt DHS, Ion Mos, industriale / Shmuel Fridman - Director General rezistenĠă, departament tehnic, ReprezentanĠe Daciaantreprenor general fabrică structuri metalice, Sorin Suciu - Director Marketing Renault-Nissan, Kentauros, fabrică panouri termoizolante, Carpat Cement, Saintdepartament de execuĠie Gobain, Venus DSH

Tnuva, Alfa Media Investment, Puratos, Eurosport DHS, Mercedes, Ion Moú, Itia, Dacia-Renault-Nissan, Kentauros, Casa Auto, Carpatcement, Medicarom etc.

LINDAB ùos. de Centură nr. 8, cod 077175, ùtefăneútii de Jos, jud. Ilfov 36 021-209.42.72 021-209.41.24 office@lindab.ro www.lindab.ro

Lucrări de referinĠă

Europrofile (HEA, HEB, IPE, UPN), Ġevi pătrate, dreptunghiulare úi rotunde, corniere cu laturi egale úi inegale, tablă, oĠel lat, profile pătrate, rotunde, hexagonale, oĠeluri speciale úi aliate

140.504.157 / 155.660.148 13.906.424 / 16.194.855

ConstrucĠii

ğiglă metalică, Ġiglă metalică cu granule minerale, jgheaburi úi burlane, acoperiú fălĠuit, porĠi de garaj, sisteme de placări, profile uúoare, porĠi industriale secĠionale, construcĠii uúoare, elemente de siguranĠă pentru acoperiúuri, sisteme de clădiri Astron Buildings, sisteme de ventilaĠii

MC Bauchemie, ICIM, Coca Cola, Monsanto, Dedeman

Andrei Sulyok - Director General Camelia Dinică - Coordonator Marketing úi Comunicare

Terra România, Horticola, Ford Suceava, Hyundai ReúiĠa, West Gate Hotel Cluj

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

41


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

MACONZ CONSTRUCT Str. Lt. Radu Robescu nr. 25, sect. 2, cod 021867, Bucureúti 37 021-250.00.70, 021-250.04.01 021-250.05.41 maconz@clicknet.ro www.maconz.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

28.616.928 / 11.897.534 3.841.934 / 1.477.935

Domeniu de activitate

ConstrucĠii industriale

10.684.607 / 14.719.229 166.725 / 269.152

ExecuĠia activităĠilor de úantier úi a lucrărilor specializate în construcĠii de tip rezidenĠial, comercial, industrial, civil

Lucrări de referinĠă Lucrări de referinĠă

Antrepriză generală hale industriale-depozite-hangaresăli de sport; turnări platforme Coca-Cola HBC România, Constantin Năstase - Administrator Hörmann România, industriale de beton interioare / Romind T&G, Farmexpert exterioare, drumuri, căi de Gheorghe Verona - Director acces; montaj structură úi D.C.I. închideri / accesorii hale industriale, finisaje

Servicii úi lucrări specializate în construcĠii, activităĠi de úantier, montajul úi instalarea sistemelor prefabricate pentru interior, la clădiri rezidenĠiale, comerciale, industriale, civile

Complexul industrial úi comercial Menatwork, Complexul Industrial Isopan, unităĠi hoteliere, centre comerciale, unităĠi bancare, ansambluri rezidenĠiale

Eugen Obreja - Director General Adrian Popescu - Director Tehnic Corina Tudoroiu - Director Marketing & PR

41.175.521 / 31.998.025 13.181.337 / 8.718.184

ConsultanĠă pentru implementarea lucrărilor de Primăria Municipiului investiĠii subterane úi Bucureúti, Ministerul supraterane; managementul Transporturilor úi Infrastructurii, Ministerul general al proiectului, EducaĠiei úi Cercetării, urmărirea investiĠiilor úi George Rozorea - Director General aprobarea decontării lucrărilor, AdministraĠia Străzilor Proiectare, elaborarea de studii úi Bucureúti, Ministerul Geanina Suditu - ùef Departament consultanĠă, evaluări AdministraĠiei úi Internelor, asigurarea de consultanĠă Marketing / Strategii / Evaluări pentru reorganizarea úi AgenĠia Domeniilor restructurarea în domeniul Statului, Petrom, Consiliul transportului public de călători, JudeĠean Ilfov, Primăria întocmire de documentaĠii Municipiului Iaúi, S.C.T.M. pentru accesarea de finanĠări Metrorex externe etc.

Elaborarea documentaĠiilor tehnico-economice pentru metroul din Bucureúti; proiectare pentru reabilitare Pasaj Obor; proiectare pentru reabilitarea Infrastructurii EducaĠionale în Bucureúti; proiectare pentru sediul Regional de Formare Profesională a AdulĠilor Călăraúi; proiectare pentru Consolidare Spitalul Clinic Dr. Panait Sârbu; consultanĠă pentru realizarea Pasajului Basarab; consultanĠă pentru reabilitare străzi în Bucureúti; consultanĠă pentru contorizarea distribuĠiei de apă caldă în Bucureúti

OPAL CONSULTING Bd. Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 3, ap. 60, sect. 3, Bucureúti 40 0744-625.691, 0730-107.690 021-320.00.28 opalcontracting@yahoo.com www.opalconsulting.ro Lucrări de referinĠă

Preúedinte Director General Persoană de contact

N/A

METROUL Str. Gutenberg nr. 3Bis, sect. 5, cod 050027, Bucureúti 39 021-315.11.89 021-312.43.35 metroul@metroul.ro www.metroul.ro

16.832.496 / 36.141.606 61.734 / 421.132

ConstrucĠii civile úi industriale

ConsultanĠă în construcĠii, project management, ilustrare temă de proiectare, întocmire sediu de fezabilitate, construcĠie la cheie

MARR Capital

Valeriu Balaban - Preúedinte / Director General

ConstrucĠie la cheie finalizată în 2008 ansamblul rezidenĠial - Corbeanca Forest, amenajarea peisagistică a parcului Tei - Aleea Heydar Alyiev, execuĠie proiect - Corbeanca Lake

PETROCONST Bd. I.C. Brătianu nr. 45, ConstanĠa, jud. ConstanĠa 41 0241-618.771, 0241-618.693 0241-618.694 office@petroconst.ro www.petroconst.ro

Lucrări de referinĠă

Portofoliul actual de clienĠi

Antreprenor general: Coca-Cola Ploieúti, Vatra Dornei, British American Tobacco Ploieúti, SAB Miller Ursus Buzău - depozit + birouri, Rostar Ploieúti, Elcyrom Realty & Development, Michelin Floreúti - depozit + birouri; Bucharest International Cargo Centre - terminal cargo aerian, Karl Heinz Dietrich Bucureúti, Braúov, Sibiu - platforme beton, GSE / Phoenix depozite logistic

MENATWORK CONSTRUCT ùos. de Centură nr. 103, cod 077160, Popeúti Leordeni, jud. Ilfov 38 021-320.23.93, 021-529.62.00 021-323.74.75, 021-529.62.01 office@menatwork.ro www.menatwork.ro

90.348.097 / 117.186.577 9.578.282 / 15.215.441

ConfecĠii metalice, structuri de rezistenĠă din beton úi metal, izolaĠii termice, izolări Petrom, SNTGN Transgaz, ConstrucĠii - montaj conducte, instalaĠii electrice de Mediaú, Congaz (inclusiv proiectare), Dumitru Cilibia - Director General joasă úi medie tensiune, ConstanĠa, Primăria construcĠii civile úi protecĠii catodice, prestări ConstanĠa, Primăria Adrian RoúculeĠ - Director Tehnic industriale, instalaĠii, servicii cu utilaje úi mijloace Cumpăna, Primăria electrice auto, producĠie betoane, montaj Kogălniceanu rezervoare, alimentări úi distribuĠie gaze

Bază recondiĠionare, reparaĠii úi depozitare Midia, amenajări Port ConstanĠa - platformă depozitare, reparaĠie platformă GSP Saturn, distribuĠie gaze naturale presiune medie ConstanĠa, lucrări mecanice conductă BUOY din cadrul ob. inv. Conductă preliminară import úi modernizare rezervoare T1, T4, T7, automatizarea platformei marine Pescăruú, Zăcământ Delta legături submarine, modernizare SMG Isaccea II, conductă transport gaze naturale Negru Vodă - Techirghiol

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

42

Produse / Servicii

INFORMA}II COMPANII


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

PORR CONSTRUCT Str. Sfânta Vineri nr. 29, Bectro Center, et. 3, sect. 3, cod 030203, Bucureúti 42 021-312.65.00 021-312.65.01 construct@porr.ro www.porr.ro

Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

75.871.037 / 103.118.754 46.943 / 447.152

Ingineria construcĠiilor, construcĠie căi ferate, drumuri úi poduri, proiecte infrastructură

ConstrucĠii subterane úi la nivelul terenului, construcĠii civile úi industriale, tehnica mediului înconjurător, dezvoltare proiecte, fundaĠii speciale

C.F.R., C.N.A.D.N.R, Petrom, Scandia Cons., Consiliul Local Gura Humorului, EGGER, Consiliul Local Vatra Dornei

Mario Proell, Ferdinand Brand, Andrea Hauleitner - Administratori Johann Graur - Director Tehnic

Reabilitare cale ferată Câmpina-Predeal, proiectare úi execuĠie centura Arad, pârtie de schi Gura Humorului úi Vatra Dornei, EGGER - fabrica de prelucrare a lemnului, Petrom staĠie de bioremediere, hotel Angelo, Scandia - fabrica de conserve, Silver Mountain - complex rezidenĠial

PROINVEST GROUP Str. GrădiniĠei nr. 1, cod 705200, Paúcani, jud. Iaúi 43 0232-760.050 0232-760.040 office@proinvestgroup.ro www.proinvestgroup.ro

Lucrări de referinĠă

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

40.092.971 / 17.545.414 3.117.926 / 1.923.921

Producător úi furnizor de componente úi clădiri din oĠel

Fabrica de cogenerare Coca-Cola, show-room Arabesque Baia Mare, Arabesque GalaĠi, Volvo & Land Rover Iaúi, Fiat Focúani, Toyota Suceava, Dacia Huúi

10.331.926 / 9.057.438 2.714.435 / 1.251.584

Servicii complete úi integrate Kraft Food (România, de construcĠii úi preconstrucĠii, Bulgaria, Ucraina, renovare úi reabilitare, inclusiv Lituania), Cadbury antrepriză generală, România, Intersnack, Radu Popeia - Director General management în construcĠii, Hochland România, ConstrucĠii metalice proiectare úi execuĠie lucrări Covalact, Tnuva România Bianca Duma - Marketing Manager pentru toate tipurile de spaĠii Dairies, BASF Construction necesare activităĠilor umane: Chemicals România, Sika comercial, retail, rezidenĠial, România, GlaxoSmithKline spitale, agrement etc. (Europharm) etc.

Lucrări de referinĠă

RAPTRONIC Str. Mică nr. 8, cod 500053, Braúov, jud. Braúov 44 0268-406.220 0268-477.836 office@rap-group.ro www.rap-group.ro

N/A

Lucrări de referinĠă

RECON Str. Calea Bucureúti nr. 116, Craiova, jud. Dolj 45 0251-406.600 0251-439.736 office@reconsa.ro www.reconsa.ro

23.724.961 / 19.005.180 517.739 / 917.108

ConstrucĠii civile úi industriale

ConstrucĠii civile úi industriale, hale industriale, renovări úi restaurări monumente, lucrări Polystart Impex, Pandomus de instalaĠii sanitare, termice úi Facility GMBH, Concas electrice, tâmplărie din PVC úi Buzău, Remia Com Impex, Al, uúi de interior din PVC Comranado, UTI expandat, pereĠi cortină, International, Colegiul placare cu Alucobond, NaĠional Elena Cuza balustrade din inox úi aluminiu eloxat

Marian Petcu - Director General Adrian Stâncălie - Inginer IT

Extindere muzeul de istorie Str. Madona Dudu nr. 14 Craiova, construire magazin, depozit showroom 2.450 mp - Romstal, reabilitare úi modernizare platou úi grădină pentru Teatrul NaĠional Craiova, execuĠie sală sport 50 locuri Calafat, construcĠie depozit frigorific de produse agro-alimentare, renovare úi reabilitare - Filarmonica Oltenia, modernizare úi finisaje interioare două blocuri a úapte etaje beneficiar - Ford România, Sala Polivalentă 4.000 de locuri-structură

REMCO ROMÂNIA Str. Johann Strauss nr. 2A, et. 3, sect. 2, Bucureúti 46 021-203.50.00 021-203.50.01 info@remcoromania.ro www.remcoromania.ro

Lucrări de referinĠă

Producător de profile zincate Z, C, U úi L; tablă cutată MBS 20, MBS 35, MBS 45 úi MBS 153; Ġiglă metalică T24; clădiri Arabesque, Ambient, CocaVasile Sandu - Director General metalice EasyKit®, EuroKit®, Cola, Kosarom, Rompak, MultiKit®, containere metalice Daniel Bucos - Director Marketing Teraplast, Toyota MobilKit®, case din metal FamilyKit®; furnizor de accesorii industriale úi rezidenĠiale

24.576.656 / 40.220.342 2.132.582 / 3.291.347

ConstrucĠii industriale

Proiectare, producĠie, montaj clădiri úi hale industriale în toate sectoarele de activitate

British Foam Group, Vitafoam, Monsena, Arabesque, Mr. Bricolage, Jan Van Vulpen - Director General Montupet EOOD, Mr. Bricolage, KUMA, Unilever

Arabesque, Nord-East Logistic Park, ACE-Fujikura

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

43


Nr. crt.

CONSTRUC}II CIVILE {I INDUSTRIALE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Lucrări de referinĠă

RUUKKI ROMÂNIA ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 42-44, clădirea B2, et. 2, sect. 1, cod 013696, Bucureúti 47 021-361.09.22 021-361.09.20 ruukkiromania@ruukki.com www.ruukki.ro, www.ruukkiacoperis.ro

Lucrări de referinĠă Lucrări de referinĠă Lucrări de referinĠă

Preúedinte Director General Persoană de contact

Uzinele Dacia, Carrefour, Kaufland, Interbrew, Peogeout, BauMax, Pepsi, Porche România, Porta Doors etc.

Saku Sipola - Preúedinte Ruukki Construction Janos Papp - Vicepreúedinte Ruukki Construction / Regional Manager România & Bulgaria Mădălina Dumitru - Country Marketing Manager

104.335.410 / 56.302.064 7.885.549 / 6.172.929

ConstrucĠii civile úi industriale

Primăria Oradea, Consiliul JudeĠean Bihor, Ministerul ConstrucĠii civile úi industriale, Culturii, Primăria Salonta, restaurări monumente istorice, Selina Invest, A.N.L. lucrări de execuĠie drumuri, Bucureúti, ANAR - DirecĠia poduri úi construcĠii aferente, Apelor Someú Tisa, ANAR alimentări úi canalizări cu apă, DirecĠia Apelor Someú construcĠii hidotehnice Criúuri Cluj-Napoca, D.R.D.P. Iaúi etc.

Selina PruncuĠ - Preúedinte Călin Roman - Director General

3.517.982 / 4.119.006 5.664 / 1.410

ConstrucĠii

ConstrucĠii civile úi industriale; schele úi scări Svelt; centrale termice, panouri solare, pompe de căldură, sisteme de ventilaĠie Hoval; proiectare; consultanĠă obĠinere fonduri europene etc.

Confort, CEZ Oltenia, Damila, BRD Râmnicu-Vâlcea etc.

Marius Sima - Director General

Centrul expoziĠional Seaca-Călimăneúti; fabrică pufuleĠi Aprilia Târgu Jiu; depozit colectare miere Fileomera Râmnicu Vâlcea etc.

TELECONSTRUCğIA Str. Fanului nr. 3, sect. 6, cod 062196, Bucureúti 50 021-434.16.01 021-434.16.08 office@teleconstructia.ro www.teleconstructia.ro

43.475.648 / 35.653.384 -4.462.480 / - 8.138.282

Lucrări de reĠele telefonice: Romtelecom, S.T.S., canalizaĠie telefonică, pozare úi joncĠionare cabluri de cupru úi Vodafone, U.T.I, AlcatelCorneliu Paraschivescu Lucent, Transelectrica, fibre optice, reĠele aeriene, ActivităĠi de Preúedinte CA Metrorex, FCC telecomunicaĠii prin reĠele de cablare structurată Bogdan Chirvasiu - Director Tehnic voce-date; lucrări de reĠele de Construcction Barcelona, reĠele cu cablu / ProducĠie Vegyepszer ZRT comunicaĠii: lucrări de instalare echipamente; lucrări de apă, Budapesta gaze, canal

Vodafone - lucrări reĠele FO Vodafone, FCC Construcction Barcelona - reabilitare DN 66 Filiaúi-Rovinari, Vegyepszer ZRT Budapeste - suc. Oradea - reabilitare DN Rovinari-Bumbeúti, Romtelecom, Alcatel - reĠea de transmisii prin FO, S.T.S - UM 0201 - lucrări de prestări servicii, Flash - lucrări Tc. CanalizaĠie Braúov, Zenith Business Group&Partners - lucrări de deviere inst. Tc., Telvent Trafico Y Transporte - contract de service Autostrada Bucureúti - ConstanĠa, U.T.I. System - lucrări dezvoltare reĠea Metrou úi modernizare autobuze

TRAMECO ùos. Borúului nr. 14/A, Oradea, jud. Bihor 51 0259-467.636, 0359-800.777 0259-447.700 secretariat@trameco.ro www.trameco.ro Lucrări de referinĠă

ProducĠie de structuri metalice, panouri termoizolante, profile pentru sisteme de acoperiú, profile faĠade, producĠie aliaje de Furnizor de soluĠii úi oĠel standard úi oĠeluri speciale componenĠe rezistente la uzură, antreprenor metalice de specialitate în soluĠii metalice cu servicii complete de consultanĠă, proiectare, montaj, garanĠie

Portofoliul actual de clienĠi

ReparaĠii capitale la clădirea Primăriei Oradea, restaurare Ansamblul Catedralei Ortodoxe Alba Iulia, reparaĠii capitale la clădirea Primăriei Salonta, reabilitare clădire Apaterm, Oradea, reparaĠii capitale Spitalul nr. 6 Oradea, modernizare Complex International, Băile Felix, construcĠie bloc de locuinĠe, ansamblul rezidenĠial Luceafărul Oradea, construcĠie Biblioteca JudeĠeană Gh. ùincai Oradea, construcĠii de locuinĠe pentru tineret Oradea, incubatorul de afaceri Oradea, reparaĠii capitale úi amenajări interioare sediu nou Muzeul ğării Criúurilor Oradea, modernizare drum de centură Municipiul Oradea etc.

SIMA GROUP Str. Râureni nr. 266A, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea 49 0350-405.935, 0722-593.037 0350-405.936 office@sima-group.ro www.sima-group.ro

25.972.884 / 25.429.801 971.601 / 1.317.590

Transport úi mecanizare

Transport úi mecanizare, reparaĠii auto úi utilaje de construcĠii

Selina, Drumuri Bihor, Bechtel România, CNADNR, Consiliul JudeĠean Bihor, Primăria Municipiului Oradea

Rus Beniamin - Preúedinte Călin Roman - Director General

ExecuĠie piloni linie 400Kv Oradea - Nadab; modernizarea Str. PorĠile de Fier - Salonta; înlăturare efecte calamităĠi naturale comuna Târliúua; reabilitare străzi în municipiul Oradea; reabilitare ferma piscicolă Balnoc (canale, diguri, lucrări de artă) etc.

TRANSILVANIA CONSTRUCğII Str. Orăútie nr. 10, Cluj-Napoca, jud. Cluj 52 0264-416.597 0264-592.229 office@transilvaniaconstructii.ro www.transilvaniaconstructii.ro

Lucrări de construcĠii a clădirilor rezidenĠiale úi nerezidenĠiale;

58.939.826 / 67.889.102 5.532.676 / 8.110.179

Lucrări de construcĠii lucrări de demolare a a clădirilor construcĠiilor, lucrări de testare úi analize tehnice, administrarea rezidenĠiale úi imobilelor pe bază de comision úi nerezidenĠiale

Primăria Cluj-Napoca, Consiliul JudeĠean Cluj, Spitalul JudeĠean Cluj

Mircea Timofte - Preúedinte Felicia Felecan - Director General Delia Mureúan - Asistent Director

contract, lucrări de construcĠii a drumurilor úi podurilor

Imobil de birouri - Power Business Center Cluj-Napoca, ansamblu de locuinĠe colective format din 26 blocuri Cluj-Napoca, Parking subteran - PiaĠa Lucian Blaga Cluj-Napoca, complex hotelier Opera Plazza Cluj-Napoca, centrul de afaceri Olimpia, Tribuna I Stadion CFR Cluj-Napoca

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

44

Produse / Servicii

Băneasa Shopping Mall, Pepsi Bucureúti, Sphera Center, Porsche Vest, Fashion House, Piscina Olimpică, Uzinele Dacia Mioveni, Saint Gobain Călăraúi, Tiago Mall, Interbrew Ploieúti etc.

SELINA Str. Calea Aradului nr. 4, bl. 4, parter, Oradea, jud. Bihor 48 0259-411.802, 0359-413.920 0259-422.300 secretariat@selina.ro www.selina.ro

Lucrări de referinĠă

N/A N/A

Domeniu de activitate

INFORMA}II COMPANII


MATERIALE DE CONSTRUC}II

Comprimare cu o treime \n 2009, scenariile difer` pentru 2010 Pia]a cimentului a sc`zut cu aproximativ 30% \n 2009, iar produc`torii estimeaz` c` pån` la sfår[itul anului vånz`rile se vor comprima cu 30-35%. Pentru 2010, prognozele au un ton mai optimist [i variaz` de la minus 5-10% la stagnare, investi]iile statului, \n special pe domeniul infrastructurii, urmånd s` aib` un rol determinant \n revenirea pe plus a vånz`rilor. Ioan Dornescu

48

ANALIZ~


CIMENT ånz`rile totale de ciment [i clincher, semifabricat din care se ob]ine cimentul, au sc`zut \n primul semestru din 2009 cu aproape 31%, de la 5,2 milioane de tone la 3,59 milioane de tone, conform datelor furnizate de Patronatul din industria cimentului [i altor produse minerale pentru con-

V

prima parte din 2009, dup` ce, \n aceea[i perioad` din 2008, vånz`rile externe au totalizat peste 100.000 de tone. Pia]a cimentului este dominat` de trei dintre cei mai mari produc`tori la nivel mondial, respectiv HeidelbergCement (Germania) - prin Carpatcement Holding, Holcim (Elve]ia) [i Lafarge (Fran]a).

struc]ii din Romånia - CIROM, pe baza informa]iilor primite de la Institutul Na]ional de Statistic`. Produc]ia local` de ciment s-a redus \n intervalul ianuarie-iunie cu 28,8%, de la 4,9 milioane de tone \n perioada corespondent` din 2008 la 3,5 milioane de tone, cantitate livrat` exclusiv pe pia]a intern`. Din datele prezentate de CIROM rezult` c` Romånia nu a exportat ciment sau clincher \n

Reprezentan]ii Carpatcement Holding sus]in c` este foarte dificil de estimat evolu]ia pie]ei \n cea de-a doua parte a anului, dar anticipeaz` \n 2009 o sc`dere a vånz`rilor, atåt \n valoare, cåt [i ca volum, de aproximativ 35% comparativ cu anul trecut. Pentru 2010, compania prognozeaz` o sc`dere a pie]ei cu 5-10%. „|n primul trimestru (din 2010, n.r.), investi]iile de stat vor fi foarte reduse, deoarece dup` alegerile preziden]iale de

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

49


MATERIALE DE CONSTRUC}II anul acesta probabil c` se va schimba [i Guvernul [i vom asista la o perioad` \n care proiectele mari de investi]ii nu vor fi demarate. Vor continua investi]iile private, \ns` la un nivel sc`zut”, a declarat Mihai Rohan, pre[edinte [i CEO al Carpatcement Holding. HeidelbergCement este prezent \n Romånia prin trei divizii, specializate \n produc]ia de ciment, agregate [i betoane, reunite sub titulatura Carpatcement Holding, care este [i denumirea companiei specializate \n produc]ia cimentului. Rohan, care ocup` [i func]ia de pre[edinte al CIROM, apreciaz` c` revigorarea pie]ii construc]iilor din Romånia este posibil` prin adoptarea unui vast program de investi]ii, cu prioritate \n domeniul infrastructurii rutiere [i c`ilor ferate, a drumurilor jude]ene [i construc]iilor de locuin]e, ini]iat de Guvernul Romåniei, care trebuie s` stimuleze \n acela[i timp agen]ii economici prin m`suri [i facilit`]i fiscale cu aplicabilitate rapid`. „Pia]a cimentului este direct legat` de pia]a imobiliarelor [i a investi]iilor \n infrastructur`. Cum aceste investi]ii au fost afecate puternic de criz`, nici pia]a cimentului nu a fost imun`. Estim`m c` \n 2011 vor \ncepe s` se vad` primele semne de relansare economic`”, a ad`ugat Rohan.

1 mld. lei este valoarea cumulat` a profiturilor nete \nregistrate \n 2008 de cei trei mari produc`tori de ciment din Romånia, Lafarge fiind singurul juc`tor care a raportat o cre[tere a cå[tigului, de 37%, \n vreme ce Holcim [i Carpatcement Hoding au \nregistrat sc`deri u[oare ale indicatorului. Rezultatele analizate, raportate de companii c`tre Ministerul Finan]elor, sunt aferente produc]iei de ciment, la Lafarge [i HeidelbergCement, iar \n cazul Holcim cå[tigul cuprinde [i profitul \nregistrat din produc]ia de agregate [i betoane, cimentul avånd \ns` ponderea cea mai important` \n activitatea companiei.

50

ANALIZ~

Holcim (Romånia) estimeaz` c` pia]a va sc`dea cu pån` la 30% \n acest an [i ar putea stagna \n volum \n 2010. „Anul urm`tor ne a[tept`m la un volum similar cu cel din 2009, deoarece revenirea economic` \nregistreaz` un ritm \ncet. Dup` aceast` perioad`, revenirea pie]ei depinde de implementarea proiectelor de infrastructur` [i atragerea de fonduri europene”, sus]ine Markus Wirth, directorul general al companiei. Holcim (Romånia) prognozeaz` c` primele semne de revenire a pie]ei s-ar putea resim]i \n a doua jum`tate a anului 2010. „Investitorii pot continua proiectele suspendate sau pot \ncepe chiar proiecte noi. Statul trebuie s` organizeze structura pentru implementarea proiectelor de infrastructur` master plan, specifica]ii tehnice, achizi]ii publice [i execu]ie. Romånia trebuie s` \nceap` atragerea de fonduri europene pentru infrastructur`”, au ad`ugat reprezentan]ii companiei, specializat` \n producerea de ciment, agregate [i betoane. La råndul s`u, Philippe Platon, directorul financiar al Lafarge Ciment (Romånia), cea mai important` companie controlat` de produc`torul francez de materiale de construc]ii la nivel local, consider` c` autorit`]ile au rolul determinant \n revenirea pie]ei [i a economiei \n general. „Cre[terea economic`, \n ansamblu, credem c` va depinde de aten]ia [i coeren]a deciziilor urm`toarelor domenii: politica Guvernului [i startul programului de implementare pentru crearea infrastructurii rutiere moderne a Romåniei, care s` ne conecteze cu infrastructura european` la parametrii de competitivitate real`, continuarea proiectelor pentru construc]ia de noi locuin]e, [coli, spitale prin \mbun`t`]irea legisla]iei care s` relanseze creditul bancar, deopotriv` pentru persoane fizice [i juridice, implementarea unor m`suri de sus]inere a stabilit`]ii financiare a IMM-urilor”, a afirmat Platon. Reprezentantul Lafarge estima \n luna iunie c` pia]a cimentului a sc`zut \n volum cu circa 35% \n primul semestru din 2009, trend care s-ar putea men]ine pån` la sfår[itul anului, dar este posibil`

Profiturile produc`torilor de ciment \n 2008 Companie Lafarge Ciment (Romånia) Holcim (Romånia) Carpatcement Holding Total

Profit net

Evolu]ie 2008 vs. 2007

603,5 mil. lei 111,14 mil. lei 323,1 mil. lei 1,03 mld. lei

+36,8% -3% -5% +15%

Sursa: Ministerul Finan]elor Publice


CIMENT

Afaceri de peste un miliard de lei fiecare Afacerile celor trei companii au crescut anul trecut cu un ritm cuprins \ntre 10% [i 40%. Astfel, rulajul Lafarge Ciment (Romånia) a urcat cu 26%, la 1,36 miliarde de lei, afacerile Holcim (Romånia) s-au majorat cu 38%, la 1,37 miliarde de lei, iar vånz`rile Carpatcement Holding au crescut cu 10%, la 1,08 miliarde de lei.

Estim`m c` \n 2011 vor \ncepe s` se vad` primele semne de relansare economic`. Mihai Rohan, pre[edinte [i CEO al Carpatcement Holding

o revenire \n 2010, cu un plus de 10%, dac` vor sc`dea dobånzile [i vor \ncepe lucr`rile mari de infrastructur`. Lafarge este prezent \n Romånia din 1997, activånd pe segmentele cimentului, cu cea mai mare pondere \n totalul afacerilor, agregate [i betoane [i gips-carton.

An prost pentru vånz`ri, unele investi]ii continu` Carpatcement Holding a anun]at la sfår[itul lunii iulie c` a \nregistrat \n primul semestru din 2009 afaceri consolidate \n sc`dere cu circa 25% [i estimeaz` men]inerea acestui ritm la nivelul \ntregului an, revizuind \n sc`dere prognoza anterioar`, care prevedea o diminuare a rulajului cu 5-10%. Totodat`, compania a precizat c` prognozeaz` o sc`dere a profitului, de circa 15%, datorit` m`surilor luate pentru reducerea costurilor, aplicate \ncepånd cu sfår[itul anului trecut.

|n aprilie, Mihai Rohan estima c` afacerile consolidate se vor diminua \n 2009 cu 5-10%, iar profitul net total va sc`dea cu 30-40%. Afacerile consolidate ale grupului german \n Romånia au crescut cu 3% anul trecut, la 375 de milioane de euro, iar profitul net al celor trei divizii, specializate \n produc]ia de ciment, agregate [i betoane, a sc`zut cu 17% \n 2008, la 97 de milioane de euro, potrivit datelor comunicate de companie. Carpatcement a continuat \n 2009 investi]iile pentru dublarea capacit`]ilor de produc]ie \ncepute anul trecut. Din bugetul de investi]ii stabilit pentru acest an, de aproximativ 60 de milioane de euro, Carpatcement Holding a realizat lucr`ri de peste 30 de milioane de euro \n primele [ase luni [i a programat o sum` similar` pentru semestrul al doilea. „Prima etap` a constat \n pornirea [i modernizarea celei de a doua linii de produc]ie de la Bicaz. De asemenea, am construit un nou siloz de clincher cu o capacitate de 90.000 de tone, o moar` de ciment la Fieni [i am modernizat o moar` de

Lafarge, \n aten]ia Concuren]ei Consiliul Concuren]ei a anun]at \n luna mai c` a declan[at o investiga]ie asupra Lafarge Ciment (Romånia) privind o posibil` \nc`lcare a Legii Concuren]ei de c`tre compania produc`toare de ciment. Investiga]ia a fost declan[at` \n urma unei plångeri \naintat` autorit`]ii privind un posibil abuz de pozi]ie dominant` al companiei pe pia]a sortimentului de ciment CEM I 52,5R. |n luna iunie, reprezentan]ii institu]iei au precizat c` investiga]ia nu a fost extins` [i asupra celorlal]i doi produc`tori.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

51


MATERIALE DE CONSTRUC}II ciment la Deva. Ca urmare a acestor investi]ii, capacitatea de produc]ie a celor trei fabrici s-a dublat, ajungånd la 4,5 milioane tone/an”, a precizat oficialul companiei. Volumul vånz`rilor de ciment Lafarge \n Romånia a sc`zut cu 39,7% \n primul semestru, iar rezultatele grupului francez pe pia]a romåneasc` au fost afectate atåt de condi]iile economice dificile, cåt [i de deprecierea leului \n raport cu euro. Pe de alt` parte, Lafarge noteaz` un efect pozitiv de 3,5% asupra activit`]ii grupului \n Romånia determinat de varia]iile de pre], varietatea de produse comercializate [i tipurile de clien]i deservi]i, se arat` \ntr-o prezentare din iulie a grupului francez. |n euro, afacerile consolidate ale grupului francez \n Romånia s-au majorat anul trecut cu 20%, de la 400 de milioane de euro la 480 de milioane de euro, potrivit datelor comunicate de reprezentan]ii produc`torului de ciment.

Lafarge Ciment (Romånia) a anun]at \n iunie c` a redus nivelul investi]iilor, dar continu` unele proiecte ini]iate anul trecut, precum realizarea unei hale de stocare a clincherului la fabrica de la Medgidia, care necesit` fonduri de 17 milioane de euro. Holcim (Romånia) a anun]at \n iulie c` sc`derea afacerilor cu 20% din prima parte a anului s-ar putea men]ine pån` la sfår[itul lui 2009, \n contextul lipsei finan]`rii [i a proiectelor mari de construc]ii. „Urm`toarele [ase luni ar putea fi chiar mai dificile decåt prima parte a anului, pentru c` nu v`d proiecte mari de construc]ii care s` fie lansate”, a declarat Markus Wirth. Compania a comunicat la jum`tatea lunii martie c` ia \n calcul mai multe scenarii privind evolu]ia afacerilor \n 2009, cel optimist vizånd stagnarea indicatorului la nivelul din 2008, de 372 de milioane de euro, iar cel mai pesimist indicånd

PRODUC}IE CLINCHER {I CIMENT / SEM. I 2006 – 2009 (tone) Nr. crt.

Produsul

1 2 3 4 TOTAL (2-4)

Clincher Ciment Portland Ciment alb Alte cimenturi

2006

2007

2008

2009

2.944.822 3.192.252 14.112 7.222 3.213.586

3.588.735 4.566.702 16.298 8.820 4.591.820

3.609.103 4.927.758 4.927.758

2.629.072 3.507.644 3.507.644

SURSA: CIROM, pe baza datelor INS

Nr. crt.

Produsul

1 2 3 4 TOTAL (2-4)

Clincher Ciment Portland Ciment alb Alte cimenturi

2006

2007

2008

2009

2.944.822 3.192.252 14.112 7.222 3.213.586

3.588.735 4.566.702 16.298 8.820 4.591.820

3.609.103 4.927.758 4.927.758

2.629.072 3.507.644 3.507.644

SURSA: CIROM, pe baza datelor INS

LIVR~RI TOTALE CLINCHER {I CIMENT / SEM. I 2006 – 2009 (tone) Nr. crt.

Produsul

1 Clincher 2 Ciment Portland 3 Ciment alb 4 Alte cimenturi TOTAL (1-4)*

2006

2007

2008

2009

353.006 3.205.429 15.953 6.668 3.581.056*

118.196 4.598.775 15.931 15.151 4.748.053*

106.444 5.093.230 8.197 5.207.871*

3.591.978 3.591.978 *Include [i clincherul exportat

SURSA: CIROM, pe baza datelor INS

Nr. Crt.

Produsul

1 Clincher 2 Ciment Portland 3 Ciment alb 4 Alte cimenturi TOTAL (1-4)*

2006

2007

2008

2009

353.006 3.205.429 15.953 6.668 3.581.056*

118.196 4.598.775 15.931 15.151 4.748.053*

106.444 5.093.230 8.197 5.207.871*

3.591.978 3.591.978

* Include [i clincherul exportat

SURSA: CIROM, pe baza datelor INS

52

ANALIZ~


CIMENT

o sc`dere cu pån` la 20%. Scenariul realist prevedea sc`derea cu 10% a vånz`rilor, corelat` cu reducerea cererii de materiale de construc]ii, a afirmat Wirth. Reprezentantul companiei a mai spus la acea vreme c` Holcim (Romånia) a planificat \n acest an investi]ii de circa 33 de milioane de euro pentru continuarea unor lucr`ri la fabrica din Cåmpulung, pe segmentul agregatelor sau \n mentenan]`, dar c` proiectul anun]at anul trecut, care viza construc]ia unei unit`]i noi de produc]ie a cimentului, \n jude]ul Cluj, \n urma unei investi]ii de 400 de milioane de euro, a fost suspendat.

Ion Crånga[u, directorul executiv al CIROM, a declarat la jum`tatea lunii septembrie c` produc`torii de ciment sunt \nc` „\n limite de rentabilitate”, de[i pia]a a sc`zut cu 30% \n primul semestru, dar nu \ntrev`d semne de revigorare a vånz`rilor, ci doar „declara]ii ale oamenilor politici”. Crånga[u a spus c` sc`derea consumului de ciment, \nceput` \n ultimul trimestru al anului trecut [i care s-a accentuat \n primele dou` trimestre din 2009, a determinat produc`torii s` amåne pentru anii urm`tori investi]iile \n extinderea capacit`]ilor de produc]ie, estimate la un miliard de euro. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

53


MATERIALE DE CONSTRUC}II

Minus de 22% \n volum, restr책ngere cu 35% \n valoare Pia]a prefabricatelor din beton, unul dintre cele mai dinamice segmente ale sectorului materialelor de construc]ii, \nc` aflat la un stadiu incipient de dezvoltare, ar putea sc`dea \n acest an cu 22% \n volum [i cu 35% \n valoare, arat` o analiz` realizat` de InterBiz research & consulting. Ioan Dornescu

Structura pie]ei [i principali concuren]i \n 2008 *Top 5 \n valoare, \n ordine alfabetic`

Sursa: InterBiz research & consulting

54

ANALIZ~


PREFABRICATE DIN BETON onform datelor firmei de cercetare, volumul vånz`rilor de prefabricate din beton ar urma s` se reduc` de la 923.000 de metri cubi \n 2008 la 718.000 de metri cubi \n acest an, \n timp ce valoarea acestora se va diminua de la 346,8 milioane de euro la 223,7 milioane de euro \n intervalul men]ionat. Declinul va avea loc pe fondul amån`rii investi]iilor \n deschiderea de noi magazine, mall-uri, centre logistice [i bine\n]eles, \n contextul tergivers`rii \nceperii proiectelor de infrastructur`, mai noteaz` anali[tii companiei de cercetare. Principalul avantaj al prefabricatelor din beton este de faptul c` acestea sunt produse industriale, care trebuie s` respecte anumi]i indicatori de calitate [i performan]`, iar cel mai important vector de cre[tere al acestei pie]e a fost reprezentat de construc]iile green-field, potrivit Interbiz. „Dac` ]inem cont de trendurile construc]iilor din Romånia, putem trage concluzia c` pia]a prefabricatelor este \n faza incipient` de dezvoltare \n Romånia. |nainte nu se construiau \n Romånia hypermarketuri, centre logistice sau mall-uri, \n schimb se foloseau cantit`]i mari de prefabricate la construc]iile de blocuri. |n prezent, situa]ia este total invers [i, \n plus, se folosesc din ce \n ce mai mult sistemele de pavaje atåt la trotuare, cåt [i la parc`ri [i cur]i particulare, luånd locul bitumului”, sus]in autorii analizei. Ponderea cea mai important` \n cadrul pie]ei este de]inut` de prefabricatele din beton simplu [i mortar, restul reprezentånd prefabricatele din beton armat. „|n volum, \n perioada 2004-2009, pia]a prefabricatelor din beton armat are o rat` anual` de cre[tere 12,5%, iar cea a prefabricatelor din beton simplu [i mortar este de 11,8%”, conform Interbiz. Vånz`rile de prefabricate, cu o pondere de circa 2% la nivelul anului trecut din totalul pie]ei construc]iilor, sunt sus]inute \n principal de dez-

voltarea centrelor comerciale mari [i a celor logistice, a spa]iilor industriale, investi]iile \n infrastructur`, construc]iile de cl`diri reziden]iale [i de birouri sau reabilit`rile urbane. Potrivit sursei citate, \n Romånia sunt aproximativ 1.300 de produc`tori de prefabricate din beton, avånd circa 9.200 de angaja]i. Totodat`, capacitatea de produc]ie a prefabricatelor din beton, estimat` la aproximativ 2,4 milioane de metri cubi \n 2008, are un grad de utilizare de numai 38%. InterBiz eviden]iaz` cre[terea investi]iilor str`ine de pe aceast` pia]`, dar [i faptul c` din ce \n ce mai multe firme de construc]ii \ncep s` investeasc` \n facilit`]i de produc]ie a prefabricatelor din beton, pentru a oferi servicii de construc]ii la cheie. „Pe acest segment activeaz` mai mul]i produc`tori locali care au domeniu principal de activitate construc]iile sau produc]ia betoanelor [i mortarelor, matri]ele fiind realizate \n func]ie de cerin]ele beneficiarilor”, mai arat` Interbiz. Din punct de vedere valoric, elementele pentru cl`diri [i sistemele de pavaj de]in peste 50% din totalul pie]ei, conform autorilor analizei. Astfel, elementele pentru cl`diri [i sistemele de pavaj ocup` cele mai mari ponderi valorice, de 31,5%, respectiv 20,8%. Principalii concuren]i de pe segmentul sistemelor de pavaj sunt Elpreco, Elis Pavaje, Prefabricate Vest, Semmelrock [i Symmetrica, respectiv companiile Asa Cons, Euroholding, Lupp Construction, Macon [i Magnetti Building, \n sectorul elementelor pentru cl`diri, potrivit anali[tilor. Alte produse cu ponderi importante sunt elementele pentru infrastructur` (11,2%), traversele CF (11%) [i sistemele de \nvelitori (9,8%). Pia]a mai include [i tuburi de beton (7,6%), stålpi LEA (3,7%) [i alte produse (4,3%). Datele prezentate de Interbiz sunt valabile la nivelul anului 2008. n

Evolu]ia pie]ei de prefabricate din beton \n volum – 2004-2009

Evolu]ia pie]ei de prefabricate din beton \n valoare – 2004-2009

Sursa: InterBiz research & consulting

Sursa: InterBiz research & consulting

C

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

55


MATERIALE DE CONSTRUC}II

Macon \[i consolideaz` opera]iunile dup` achizi]ia Simcor [i continu` investi]iile Macon Deva a devenit liderul pie]ei de BCA, dup` finalizarea fuziunii cu Simcor Oradea, [i-a adaptat strategiile de v책nz`ri [i a redus costurile, \n actualul context economic, dar nu a abandonat programele de investi]ii, declar` \ntr-un interviu Marius Dumitru Marin, CEO Macon-Simcor. Ioan Dornescu 56

INTERVIU


MATERIALE DE CONSTRUC}II Cånd va fi \ncheiat procesul de consolidare al opera]iunilor Macon [i Simcor, ce prevede [i care sunt principalele beneficii ale acestuia? Procesele de fuziune dintre Macon [i Simcor, precum [i cel de integrare opera]ional`, au fost finalizate la 01 septembrie 2009. |n urma acestora, Macon este lider incontestabil pe pia]a de produc]ie a BCA-ului, cu o capacitate de produc]ie aproape dubl` fa]` de urm`torul produc`tor din Romånia, cele dou` unit`]i de produc]ie fiind localizate la Deva [i Oradea. Capacitatea de produc]ie urmeaz` s` creasc` cu circa 14% \ncepånd cu trimestrul al patrulea din 2010. Tot \n aceast` perioad` a avut loc consolidarea activit`]ilor de produc]ie a varului la Tårgu Jiu, fiind planificat` [i aici o cre[tere a capacit`]ii de fabrica]ie cu 40% \ncepånd cu semestrul al doilea din 2011. Din semestrul doi din 2009, a \nceput [i procesul de consolidare legal` [i opera]ional` a activit`]ilor de produc]ie a elementelor prefabricate din beton (elemente prefabricate pentru drumuri [i poduri, stålpi pentru linii electrice aeriene, elemente pentru construc]ii civile [i industriale, tuburi de rezisten]` [i canalizare), procesul urmånd a se finaliza \n semestrul al doilea din 2010.

Care sunt estim`rile privind evolu]ia consolidat` a cifrei de afaceri Macon [i Simcor \n acest an, comparativ cu 2008, [i pe ce se bazeaz` prognoza? Dat` fiind criza economic` care a afectat sever sectorul industrial, aceasta fiind dublat` de lipsa aproape total` a unei strategii guvernamentale de contracarare a efectelor acesteia, anul 2009 poate fi caracterizat ca unul plin de provoc`ri pentru to]i juc`torii care activeaz` pe pia]a materialelor de construc]ii. Din estim`rile noastre, pia]a materialelor de construc]ii va \nregistra pån` la finele anului o sc`dere \n medie de circa 30%, evolu]iile fiind diferite de la un sector de activitate la altul. |n ceea ce prive[te evolu]ia specific` a pie]elor de interes ale Macon, sc`derile se vor situa probabil la 30-35% pentru pia]a materialelor de zid`rie, 10% pentru pia]a de var [i 45-50% pentru pia]a prefabricatelor din beton. Printr-o politic` de vånz`ri flexibil`, adaptat` actualelor tendin]e din pia]`, precum [i printr-un bun control al pre]urilor, estim`m c` vom putea ob]ine rezultate opera]ionale care s` compenseze par]ial aceast` sc`dere a pie]ei.

Care este nivelul programat al investi]iilor \n intervalul 2009-2010 [i principalele destina]ii ale fondurilor? |n ciuda climatului economic actual, nu am abandonat programele de investi]ii adresate celor trei linii de business din cadrul holdingului Macon-Simcor: BCA – materiale izolatoare, var, prefabricate din beton, ele fiind dirijate \n special spre cre[terea productivit`]ii, \mbun`t`]irea calit`]ii produselor, reducerea costurilor [i rezolvarea unor cerin]e legate de mediu. Pentru perioada 2009-2010 sunt planificate investi]ii de circa zece milioane de euro, 25% dintre acestea fiind deja realizate.

Care sunt principalele m`suri luate \n contextul crizei? Adaptarea strategiei de vånz`ri la noile realit`]i ale pie]ei a reprezentat unul dintre cele mai importante obiective \nspre care ne-am focalizat ac]iunile \n aceast` perioad`. Avånd \n vedere sc`derea pie]ei din acest an, strategia de vånz`ri a urm`rit reducerea efectelor acestor sc`deri [i diminuarea riscului comercial, asigurarea unui cash-flow pozitiv fiind un obiectiv primordial \n aceast` perioad`. De asemenea, am implementat un program cu m`suri precise \n vederea reducerii costurilor aferente tuturor proceselor. |ntregul set de m`suri aplicate a urm`rit o dezvoltare sustenabil` pe termen lung a holdingului Macon-Simcor.

Cånd estima]i o revenire a pie]ei construc]iilor \n Romånia [i care sunt factorii care vor contribui la reabilitarea acestui sector? Ne a[tept`m ca [i pe parcursul anului 2010 s` sim]im efectele crizei economice, o revenire fiind posibil` \ncepånd cu al doilea trimestru al anului 2011, dac` lu`m \n considerare investi]iile \n infrastructur`, atragerea de fonduri europene, ieftinirea creditului, precum [i fluxul de capital care ar urma s` reintre \n Romånia odat` cu revenirea economiei europene. Momentul ie[irii din criz` depinde \n mod esen]ial de adoptarea unei strategii guvernamentale coerente [i a unui plan de m`suri adecvat care s` aib` ca obiectiv reluarea cre[terii economice. Aceast` strategie trebuie s` urm`reasc` pe de o parte sus]inerea sectoarelor economice cu poten]ial pe termen mediu [i lung, industria materialelor de construc]ii fiind unul dintre aceste sectoare, iar, pe de alt` parte, reducerea drastic` a cheltuielilor bugetare [i a evaziunii fiscale. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

57


MATERIALE DE CONSTRUC}II

V책nz`rile de c`r`mizi scad cu o treime, cele de BCA se reduc cu 10% Pia]a de c`r`mizi este estimat` s` scad` \n acest an cu peste 35%, de la 240 de milioane de euro la 155 de milioane de euro, iar cea de BCA s-ar putea reduce cu 10%, de la 200 de milioane de euro la 180 de milioane de euro, potrivit unei analize realizate de compania de consultan]` IBC Focus. Ioan Dornescu

Evolu]ia v창nz`rilor de c`r`mizi (mil. euro)

Sursa: IBC Focus; e - estimativ

58

ANALIZ~

Valoarea pie]ei de BCA (mil. euro)

Sursa: IBC Focus; e - estimativ


ZID~RIE nul trecut, pia]a total` de BCA [i c`r`mid` a urcat valoric cu circa 15%. Cantitativ, vånz`rile celor dou` produse au totalizat \n 2008 peste cinci milioane de metri cubi, din care 2,8 milioane de metri cubi de BCA [i 2,5 milioane de metri cubi de c`r`mid`. „Pia]a de c`r`mizi a sc`zut \n medie cu 35% \n primele [ase luni, mult peste estim`rile ini]iale care indicau o reducere de 5-10%, din cauza lipsei de finan]`ri \n construc]ii, situa]ie care nu se va \mbun`t`]i \n a doua perioad` a anului, pentru c` produc`torii de profil nu primesc semnale noi pentru construc]ii civile”, noteaz` autorii analizei. Printre factorii care au influen]at negativ evolu]ia celor dou` pie]e din acest an se num`r` criza economic` na]ional`, lipsa de finan]are [i a lichidit`]ilor sau a securit`]ii locurilor de munc`. „Lipsa banilor de la buget \n special a blocat foarte multe proiecte [i mul]i constructori nu-[i pot pl`ti furnizorii din cauz` c` au de luat bani de la buget”, arat` IBC Focus. Produc`torii de profil sus]in c` cererea ar putea reveni pe plus \n condi]iile \n care guvernul va lua unele m`suri, care s` aduc` pia]a pe un trend pozitiv. Astfel, revenirea sectorului construc]iilor, estimat` cel mai devreme \n 2010, se va baza \n primul rånd pe fondurile publice care s` revitalizeze consumul. „Zona cea mai afectat` la nivelul cererilor de materiale de construc]ii pentru [antierele industriale este Moldova, avånd o c`dere de aproximativ 74% \n luna iunie fa]` de ianuarie. Chiar dac` exist` o egalitate \ntre Transilvania [i Sud privind num`rul cumulat de cereri de materiale, zona de Sud are o perspectiv` mult mai bun`, deoarece prezint` o cre[tere lunar` median` de 100% \n perioada aprilie-iunie 2009. Comparativ cu aceea[i perioad`, pentru zona Transilvania se arat` o sc`dere cu 20% a cererilor de materiale pe [antierele industriale de tip hale, depozite logistice, fabrici, parcuri industriale”, potrivit IBC Focus. La nivelul anului trecut, liderul segmentului de BCA era compania Macon Deva, care dup` achizi]ia Simcor Oradea a ajuns s` controleze 19% din pia]`, locul secund fiind disputat de Prefab Bucure[ti [i Celco Constan]a, fiecare cu o pondere de 15,5%, conform datelor companiei de consultan]`. Urm`toarele trei pozi]ii sunt ocupate de Elpreco Craiova (12,5%), Prefabricate Vest Bucure[ti (11%) [i Soceram Bucure[ti (10%). Singurul importator din top, Xella Ro Bucure[ti, care controleaz` 8% din pia]`, a \nceput construc]ia primei unit`]i de produc]ie, \n jude]ul Prahova. Pia]a c`r`mizilor este controlat` de Wienerberger Sisteme de C`r`mizi, din Bucure[ti,

A

al]i juc`tori importan]i de pe acest segment fiind Siceram Sighi[oara, Ceramica Ia[i [i Kronberger Grup Buz`u. Autorii cercet`rii sus]in, pe baza datelor preluate de la agen]ii din teren, c` acest segment continu` s` de]in` aproape 75% din pia]a de zid`rie la proiectele civile, de[i majoritatea analizelor din ultimii doi ani indic` faptul c` segmentul de BCA este tot mai des folosit, ajungånd \n 2008 la o pondere de aproape 50%. IBC Focus este o companie specializat` \n monitorizarea pie]ei construc]iilor din Romånia.

Criza a \nchis temporar dou` din fabricile Wienerberger Wienerberger a anun]at, \n iunie, c` va \nchide temporar fabricile de c`r`mizi din Dåmbovi]a [i Cluj, ca parte a programului de restructurare a grupului, pentru adaptarea produc]iei la evolu]ia pie]ei [i cererii. Grupul austriac este prezent \n Romånia din 1998. \n 2004, Wienerberger a deschis fabrica de c`r`mizi de la Gura Ocni]ei [i a achizi]ionat o a doua unitate de produc]ie, \n Sibiu, pe care a retehnologizat-o \n urma unei investi]ii de 18 milioane de euro, proces \ncheiat \n 2006. Cea de-a treia fabric`, un proiect greenfield, a fost deschis` oficial anul trecut, \n jude]ul Cluj. Pia]a romåneasc` a reprezentat anul trecut 3% din veniturile totale de 2,43 miliarde de euro ale grupului, \n urcare cu un punct procentual de la 2% din \ncas`rile de 2,47 miliarde de euro din 2007, potrivit rapoartelor anuale ale Wienerberger. n

Produc`torii de BCA spun NU importurilor Asocia]ia produc`torilor de BCA din Romånia a solicitat \ntreruperea, la 1 septembrie, a importurilor de materiale de zid`rie, pån` la implementarea unui sistem care s` permit` verificarea caracteristicilor produselor respective [i conformitatea acestora cu reglement`rile \n vigoare. Produc`torii de BCA sus]in c` un loc de munc` pe care \l genereaz` sus]ine alte patru posturi \n industriile conexe. Totodat`, asocia]ia a solicitat Ministerului Economiei m`rirea cotei de gaz din produc]ia intern` pentru membrii PROBCA.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

59


MATERIALE DE CONSTRUC}II

Realitate: 300 milioane de euro. Poten]ial: 7 miliarde de euro V책nz`rile de materiale izolante au avut cre[teri explozive \n ultimii ani, au atins circa 300 de milioane de euro anul trecut [i ofer` \n continuare oportunit`]i, at책t pentru produsele existente, c책t [i pentru altele noi, conform unei analize realizate de InterBiz research & consulting. Ioan Dornescu

Hidroizola]ii, pe tipuri, 2008 (valoare)

Sursa: InterBiz research & consulting

60

ANALIZ~


IZOLA}II ånz`rile de materiale termice vor fi dependente \n mare m`sur`, \n intervalul 20092010, de programul guvernamental de reabilitare termic`, poten]ialul acestei pie]e fiind evaluat la 6,8-7,2 miliarde de euro, potrivit datelor InterBiz. „|n anii 2009 [i 2010, pia]a materialelor izolante va avea un grad mare de dependen]` de programul guvernamental de reabilitare termic` a cl`dirilor. Primele rezultate se vor vedea cu adev`rat \n anul 2010. Dac` s-ar reabilita \n medie 50.000 de locuin]e pe an (...), programul ar trebui s` dureze 38-40 de ani. Poten]ialul pie]ei de reabilit`ri termice este de 6,8-7,2 miliarde de euro”, arat` autorii analizei. Anul trecut, pia]a materialelor izolante a ajuns la o valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, din care hidroizola]iile reprezint` circa o treime, iar materialele termo-fonoizolante au o pondere de pån` la 65%. Segmentul vatei minerale - atåt cea bazaltic`, cåt [i cea de sticl` - a \nregistrat \n ultimii patru ani cre[teri medii anuale de 7% [i 20%. Anul trecut, vånz`rile de vat` bazaltic` au sc`zut cu 18%, fiind influen]ate de evolu]ia pie]ei cl`dirilor nereziden]iale. |n schimb, pia]a vatei de sticl` a \nregistrat o sc`dere mai redus`, de doar 2%, potrivit InterBiz. „|n termeni valorici, pia]a vatei de sticl` este \nc` \n urma pie]ei vatei bazaltice. |n termeni de volum (metri cubi), pia]a vatei de sticl` este mai mare decåt cea bazaltic`. Vata de sticl` are o densitate de treipatru ori mai mic` [i este cu 40%-50% mai ieftin` decåt cea bazaltic`”, conform sursei citate. Pe segmentul vatei bazaltice, pl`cile de]in o pondere valoric` de circa 78%, fiind urmate de saltele, cu aproximativ 18%. Pe de alt` parte, \n sectorul vatei de sticl`, saltelele ocup` aproximativ 71% din punct de vedere valoric, iar pl`cile circa 27%.

V

Pia]a polistirenului a devenit foarte dinamic`, datorit` programelor de izolare termic` a cl`dirilor, consemnånd din ce \n ce mai multe intr`ri de produc`tori interni [i externi, dar [i anun]uri din partea celor deja stabili]i privind cre[teri ale capacit`]ilor. „|n ciuda evolu]iilor bune ale XPS (polistiren extrudat, n.r.), pia]a polistirenului pentru izola]ii din Romånia este dominat` clar de segmentul EPS (polistiren expandat, n.r.), de]inånd aproximativ 90% \n termeni de volum. Trebuie men]ionat c` EPS este de trei ori mai ieftin decat XPS, iar puterea de cump`rare din Romånia este \nc` la un nivel mult mai mic decåt \n alte ]`ri ale UE”, arat` anali[tii. Pia]a materialelor hidroizolante a fost de 107 milioane de euro \n 2008, cele mai importante segmente fiind cele ale membranelor bituminoase (55%) [i membranelor pe baz` de PE, PP sau chiar combinate (28%). „Datele pentru anul 2008 indic` o \ncetinire a ritmului de cre[tere al hidroizola]iilor (+6% \n valoare), \n ciuda cre[terii mari a pie]ei construc]iilor”, conform InterBiz. Anali[tii sus]in c` produc]ia de materiale izolante este concentrat` \n cåteva regiuni, respectiv Bucure[tiIlfov [i jude]ele Covasna, Buz`u, Prahova, Dåmbovi]a, Cluj, Mure[, S`laj, Neam] [i Constan]a. „Capacit`]ile totale de produc]ie de polistiren expandat de aproximativ 8,4 milioane metri cubi dep`[esc cu mult cererea poten]ial` a pie]ei [i apreciem c` \n anii 2009-2010 mai mul]i produc`tori mai mici vor disp`rea de pe aceast` pia]`”, mai arat` InterBiz. Pia]a vatei minerale este disputat` de Saint Gobain Isover, Ursa, Knauf Insulation, Rockwool, Macon sau Izomat, iar cei mai importan]i produc`tori de polistiren expandat [i extrudat sunt Swisspor-Isopor, Austrotherm, Arcon, Styropan, Hirsch Porozell, Europlast, Thermopor, Izo Tec, Atlas, Fibran, BASF sau Dow Europe. n

Consumul intern de vat` mineral`, pe tipuri, 2005 – 2008 (valoare)

Consumul intern de polistiren pentru izola]ii, pe tipuri, 2005 – 2008 (volum)

Sursa: InterBiz research pe baza datelor INS, agen]ii [i companii

Sursa: InterBiz research & consulting

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

61


Nr. crt.

MATERIALE DE CONSTRUC}II

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

ADEPLAST Str. Uzinelor nr. 3, Oradea, jud. Bihor 1 0259-403.751, 0244-338.000 0259-403.761, 0244-338.004 office@adeplast.ro www.adeplast.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

114.113.719 / 100.114.538 8.634.154 / 12.119.077

ALUBEL EXPO DN 59, km 8 + 550 m stânga (vis-a-vis Metro1 Timiúoara), Chiúoda, jud. Timiú 2 0372-566.501, 0256-285.578 0372-566.500, 0256-285.568 secretariat@alubel.ro www.alubel.ro BAUMIT ROMÂNIA COM Bd. Iuliu Maniu nr. 600, sect. 6, Bucureúti 3 021-350.01.03, 021-350.01.06 021-318.24.08 office@baumit.ro www.baumit.com

48.945.755 / 48.226.952 - 2.020.792 / 467.958

Producător, distribuitor / Fabricarea mortarului

Portofoliul actual de clienĠi

Mortare uscate: adezivi pentru plăci ceramice, polistiren, BCA, gips-carton; chituri de rosturi; gleturi; mortare de LanĠuri de magazine, tencuială, zidărie, speciale; distribuitori pe întreg teritoriul úape úi pardoseli industriale; Ġării, societăĠi de construcĠii, vopsele úi tencuieli decorative: distribuitori în străinătate vopsele lavabile, amorse, grunduri pentru tencuieli, tencuieli decorative úi de soclu

Panouri sandwich cu spumă poliuretan úi panouri rezistente la foc pentru pereĠi Rometec, Adeserv, Alcor úi acoperiú, tablă cutată, Producător, Construct, Izometal, Oltchim, panouri fonoabsorbante, comerciant / Învelitori Tim Ice, Totalgaz Industrie, Eco metalice; construcĠii panouri fonoizolante pentru Energ Lemn, Dominic Building, industriale pereĠi interiori, panouri curbe Oisi pentru acoperiú, uúi rezistente la foc, accesorii úi sisteme de fixare

Preúedinte Director General Persoană de contact

Marcel BărbuĠ - Preúedinte Daniel Nicolau - Director General Cristina Paveliuc - Asistent Manager

Maurizio Gadaldi Administrator Mihaela Curileac Reprezentant Vânzări

Producător / Mortare uscate

ùape, tencuieli, termoizolaĠii úi materiale pentru faĠade

Birouri de arhitectură, firme de construcĠii, distribuitori materiale de construcĠii, dezvoltatori imobiliari

LaurenĠiu Lupuúor - Director General Nicoleta Manusaride Marketing Manager

39.831.129 / 27.150.078 - 1.041.594 / 124.506

Producător / Adezivi pentru placări ceramice, mortare uscate, finisaje pentru pardoseli úi pereĠi, materiale speciale pentru construcĠii

Producător, comerciant / Sisteme de finisare a pardoselilor, a pereĠilor, sisteme complete de termoizolare a faĠadelor, sisteme pe bază de răúini epoxidice pentru finisarea pardoselilor industriale

Dedeman, Ambient, Hornbach, Obi, Praktiker, Baumax, Rorom Big, Madagos, Simsons, Gopo

Augustin Russu - Preúedinte / Director General Elena IoniĠă - Asistent Marketing & Comunicare

Produse formate dintr-un amestec de materii prime naturale, precum: nisip de cuarĠ, ciment, pigmenĠi anorganici úi apă; accesorii destinate Producător / ventilaĠiei, străpungerilor, ğigle úi accesorii din siguranĠei accesului pe acoperiú, mortar de ciment iluminatului, distribuirii uniforme a încărcării de zăpadă úi împiedicarea alunecării acesteia, sistem de jgheaburi úi burlane, precum úi sistem solar

N/A

Mircea Dumitru - Director General

Carpatcement Holding produce úi comercializează nouă tipuri de cimenturi uzuale (cimenturi portland úi cimenturi portland compozite), un tip de ciment specializat (CEM II/A-S 32.5N-LH) úi filer de calcar

N/A

Mihai Rohan - Preúedinte / Director General Bogdan Arnăutu Communication Manager

Producător / Sisteme complete pentru închidere úi învelitori metalice

ğiglă metalică, tablă cutată, panouri termoizolante, sistem pluvial complet, casete structurale, casete de faĠadă

Con-a Sibiu, Conimpex Company, Cominco Oltenia, Cominco Bucovina, ICCO Construct, IMSAT Bucureúti, Tehnorex Bucureúti, Palex ConstrucĠii úi InstalaĠii Bucureúti, Aedificia, Conjust Ploieúti

Phillippe Sommers - Preúedinte Liviu Mistodinis - Director General / Coordonator Marketing

Producător / Profile obĠinute la rece

ğiglă metalică úi tablă cutată, sisteme jgheaburi / burlane PVC úi metalice vopsite, panouri tip sandwich izolate, hale metalice, ferestre mansardă, sisteme solare de încălzire, măsurători úi calculaĠii gratis, montaj pentru toate materialele comercializate

N/A

Horiana Agarici, Eugen Spătărescu - Directori Generali

BRAMAC SISTEME DE ÎNVELITORI Str. Europa Unită nr. 5, cod 550018, Sibiu, jud. Sibiu 5 0269-229.995 0269-229.444 office_ro@bramac.com www.bramac.ro

71.471.776 / 60.894.066 2.916.648 / 5.864.499

1.083.097.359 / 981.018.805 323.162.904 / 340.372.925

COILPROFIL Ceptura, jud. Prahova 0244-445.800 7 0244-445.801 info@coilprofil.ro www.coilprofil.ro

DA VINCI Str. Tulcei nr. 12, Ovidiu, jud. ConstanĠa 8 0241-255.477 0241-252.890 manager@da-vinci.ro www.da-vinci.ro

40.367.269 / 32.027.353 237.787 / 5.996.489

25.124.397 / 16.686.820 2.267.874 / 1.474.891

Producător, comerciant / Ciment úi filer de calcar

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

62

Produse / Servicii

158.708.891 / 122.692.675 13.763.441 / 13.988.833

BAUMIX Str. Conului nr. 8, cod 100213, Ploieúti, jud. Prahova 4 0244-516.020 0244-516.011 office@baumix.ro www.baumix.ro

CARPATCEMENT HOLDING ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 1A, Bucharest Business Park, intrarea C, et. 1-4, sect. 1, cod 013681, 6 Bucureúti 021-311.59.75 021-311.59.73 carpatcement@carpatcement.ro www.heidelbergcement.ro

Profil companie / Domeniu de activitate

INFORMA}II COMPANII


Nr. crt.

MATERIALE DE CONSTRUC}II

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

ELPRECO Calea Severinului nr. 44, Craiova, jud. Dolj 9 0251-307.700 0251-590.225 office@elpreco.ro wwww.elpreco.ro FINDER KLASS Str. Chimiútilor nr. 2, Timiúoara, jud. Timiú 10 0356-429.990, 0728-987.561 0356-429.990 info@finder-klass.com www.finderklass.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Profil companie / Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

150.039.640 / 126.776.973 3.822.856 / - 6.072.785

Producător / Materiale de construcĠii

Elemente din beton celular autoclavizat (BCA), elemente pavaj, sisteme complete de învelitori úi accesorii, precum úi sisteme de canalizare

N/A

Dan Căprioara - Director General Cristina Grigore - Specialist PR

8.727.800 / 8.773.907 312.955 / 715.593

Importator, distribuitor, comerciant / Materiale construcĠii

Blocuri ceramice úi cărămizi, Ġiglă din ceramică, placaje Klinker, ciment, multibat

Rudeni Grup, Magos Mortean, Werk Construct, BTS Sibiu, ACOM Invest

Gheorghe Dobra - Director General Nicolae Peptan - Director Comercial

N/A

Liviu Sfrija - Preúedinte Wolfgang Zettl - Business Unit Manager Divizia Adezivi Henkel România Andrei Dumitrescu - Sales & Marketing Manager Lavinia Ciurtin - Marketing Manager Lavinia Toma - Corporate Communications Manager

Materiale de construcĠii: Producător, importator / Ceresit, Thomsit; detergenĠi: DetergenĠi úi Persil, Pur, Clin, Silan, Bref, Perwoll, Rex, Somat; produse de curăĠenie, produse cosmetice: Taft, Palette, Fa, Gliss, Schauma, Vademecum, cosmetice / de Brillance, Syoss; alte mărci: toaletă, adezivi comerciali de Moment, Loctite, Super Attack, construcĠii, tehnologii etc.

HENKEL ROMÂNIA Str. IoniĠă Vornicul nr. 1-7, sect. 2, Bucureúti 11 021-203.26.00 021-203.26.75 henkel.ro@ro.henkel.com www.henkel.ro, www.ceresit.ro

588.831.098 / 472.658.789 59.955.394 / 50.915.355

HOLCIM ROMÂNIA Calea Floreasca nr. 169A, clădirea B, et. 7, 8, sect. 1, Bucureúti 12 021-231.77.09 021-231.77.14, 021-231.77.15 communication-rom@holcim.com www.holcim.ro

1.370.950.042 / 989.998.690 111.140.932 / 114.553.963

Producător / ConstrucĠii

Ciment, agregate, betoane

N/A

Markus Wirth - Director General Dana Criúan - Marketing Manager

172.894.248 / 134.968.346 3.453.234 / 4.783.167

Importator, comerciant / Materiale de construcĠii

Produse din portofoliul Knauf Gips, Knauf Integral, Knauf Bauprodukte, Knauf Sanoline, Knauf Marmorit, Knauf Richter

N/A

Knauf Frederick - Administrator Mihai Marinescu - Director Executiv Árpád Bacsó - Director Tehnic

33.799.247 / 26.882.086 903.669 / 1.747.797

Producător, comerciant / Produse ceramice (cărămidă pentru zidărie), agregate minerale de balastieră

KNAUF GIPS PiaĠa Presei Libere nr. 3, sect. 1, cod 013702, Bucureúti 13 021-650.00.40 021-650.00.48 office@knauf.ro www.knauf.ro KRONBERGER GRUP Str. Braúovului nr. 1, Sătuc, com. Berca, jud. Buzău 14 0238-526.764 0238-526.001 office.buzau@kronberger.ro www.kronberger.ro KRONOSPAN ROMÂNIA Str. Strunga Mieilor nr. 1, cod 500482, Braúov, jud. Braúov 15 0268-474.435 0268-413.828 office.brasov@kronospan.ro www.kronospan.ro

LAFARGE ARCOM GIPS Str. Modrogan nr. 20, sect. 1, Bucureúti 16 021-307.52.00 021-307.53.49 gips@lafarge.ro www.lafarge.ro

MACOFIL Str. Componenta Bârseúti nr. 138, Târgu-Jiu, jud. Gorj 17 0253-212.690 0253-215.852 macofil@gmail.com www.macofil.eu

31.271.944 / 59.232 - 33.356.779 / - 1.754.493

100.105.502 / 67.470.694 - 53.154 / - 5.406.033

25.599.627 / 20.213.542 1.476.983 / 697.007

Cărămizi cu goluri verticale Iodora Com Bacău, Arabesque pentru pereĠi exteriori, GalaĠi, Asco Grup Bucureúti, cărămizi pentru pereĠi interiori, Kaproni Ploieúti, First cărămidă plină, agregate Investment Management minerale de balastieră în patru Bucureúti, Prodcombilc Focúani sortimente etc.

Produse pe bază de lemn: OSB, PAL simplu, PAL Producător, melaminat, MDF simplu, MDF importator, melaminat, HDF simplu, HDF distribuitor / lăcuit, blaturi de bucătărie, Plăci de lemn pentru parchet laminat, lambriuri, construcĠii úi plinte úi accesorii, QSB, industria mobilei glafuri, panouri încleiate din lemn masiv, bandă cant

Producător / Materiale de construcĠii

Producător / Materiale de construcĠii

Arabesque, Baumax, Holver, Praktiker

Plăci: standard de gips carton, cu rezistenĠă la umezeală, Menatwork Est Prefabricate, speciale de gips carton, Arabesque, Woodcote rezistente la foc úi umezeală; profile metalice pentru pereĠi úi România, Bouygues România, placări, profile metalice pentru Mobiliaria Cristian 2005, ICIM, plafoane, sisteme de tavane Best - Q Materials’, GDG acustice, sisteme de tavane Comprod, Casa 9 casetate, sevicii logistică, asistenĠă tehnică Cărămizi, blocuri ceramice úi Ġigle din argilă; prefabricate din beton; tuburi din beton pentru canalizări úi podeĠe; elemente prefabricate pentru drumuri úi poduri; agregate minerale pentru betoane; piatră spartă pentru drumuri, pavele

Arabesque GalaĠi, Direct Piteúti, CEZ Oltenia, Petrom Bucureúti, Romstrade Giurgiu, DSC Târgu-Jiu

Andreea Kronberger Preúedinte Dorin Popistan - Director General Adjunct

Christian Müller - Director General Mircea Nedelea - Director Vânzări

Daniel Coulon - Director General Costinel Bloju - Manager Vânzări úi Marketing

Ion PătruĠ - Preúedinte Ion Dumitru - Director General

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

63


Nr. crt.

MATERIALE DE CONSTRUC}II

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

150.973.379 / N/A 2.562.881 / - 1.207.748

160.502.013 / 160.909.946 1.118.173 / 6.090.498

Materiale de construcĠii, amenajări interioare úi finisaj; Distribuitor, echipamente pentru instalaĠii importator, electrice; echipamente termice comerciant / úi sisteme de climatizare; Materiale de placări ceramice úi obiecte construcĠii, produse pentru amenajări sanitare; pardoseli de interior interioare úi finisaje úi exterior; adezivi, pregătire suport úi soluĠii speciale

107.156.455 / 68.786.103 - 3.686.453 / - 2.289.551

Producător, ConfecĠii metalice: profile úi distribuitor, accesorii metalice pentru comerciant / sisteme gips-carton, profile Profile, accesorii úi metalice pentru plafoane confecĠii metalice modulare, profile metalice pentru structuri de speciale úi pentru panouri gips carton úi termoizolante, stâlpi metalici plafoane modulare, de susĠinere úi tutori metalici, stâlpi metalici pentru armături pentru tâmplărie de garduri, pentru tip PVC, trape de vizitare palisarea culturilor pentru sisteme gips-carton viticole úi agricole

METAL WORK INDUSTRY ùos. de Centură nr. 103, cod 077160, Popeúti Leordeni, jud. Ilfov 20 021-529.62.56, 021-529.62.57, 021-529.62.58 021-529.62.57, 021-369.46.53 office@metalwork.ro www.metalwork.ro

MONSENA Str. Siriului nr. 60A, sect. 1, Bucureúti 021-232.12.55 21 021-232.06.29 info@monsena.ro, ramona.murgu@monsena.ro www.monsena.ro

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCğII Str. Năvodari nr. 30-32, sect. 1, Bucureúti 22 021-233.12.64, 0745-033.631 021-233.12.67 office@onduline.ro www.onduline.ro

SCHIEDEL SISTEME DE COùURI Str. Fabricii nr. 5, Bod Colonie, jud. Braúov 23 0268-283.561, 0268-283.561 0268-283.516 technik@schiedel.ro www.schiedel.ro

15.314.250 / 10.974.573 465.267 / 858.649

35.209.495 / 36.735.373 4.493.014 / 5.965.599

13.035.025 / 11.206.588 412.438 / 632.478

INFORMA}II COMPANII

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

DistribuĠie prin reĠele sau depozite

Marius Dumitru Marin - Director General Macon - Simcor / Membru al Consiliului de AdministraĠie

Synergy Construct, Hill Interplast, Lufin Construct, Hefastios Construct

Viorica Grafu - Director General Daniel Susman - Director Comercial Camelia Manole - Director Vânzări Corina Tudoroiu - Director Marketing & PR

Lafarge, Rigips, Woodcote, Nitera, Metaxiotis

Leonard Sion - Director Adjunct Corina Tudoroiu - Director Marketing & PR Dan Viúan - Director ProducĠie Mariana Clontea - Director Export Bogdan Manole - Project Manager

Importator, executant / ConstrucĠii

Furnizare materiale úi soluĠie completă pentru: faĠade ventilate cu - panouri compozite tip Alucobond, diverse mărci, panouri HPL Interagro, Delta ACM, Civic Formica, plăci ceramice Service, Bricostore, OBI, Keratwin / Keraion Erbaúu General Construct, (Agrobbuchal - Germania), Electronics, Karisma Group, cupru Tecu (KME - Germania); Gamma Tehnology, Laris acoperiúuri fălĠuite úi sisteme Production, Plastyprod pluviale din: cupru Tecu (KME Germania), aliaj de aluminiu, zinc; policarbonat marca Makrolon (Bayer - Germania)

Importator, comerciant / Materiale de acoperiúuri

Plăci ondulate din fibre organice impregnate cu bitum Onduline, plăci ondulate cu aspect de Ġiglă - Onduvilla, úindrile bituminoase pe bază de fibră de sticlă - Bardoline, folie de protecĠie a hidroizolaĠiei - Fondaline, placa ondulată din policarbonat - Oncuclair, membrane de sub acoperiú Ondutiss

N/A

Doina Pîrv - Managing Director Ruxandra Petre - Administrator Vânzări & Marketing

Sisteme de coúuri de fum Importator, Schiedel: sisteme prefabricate comerciant / ceramice, sisteme prefabricate Sisteme de coúuri de din oĠel inoxidabil; gama de fum prefabricate focare pentru úeminee Schiedel; Schiedel Kingfire: focare consultanĠă tehnică pentru úeminee închise, aferentă produselor deschise, úeminee de grădină

N/A

Claudia Boriceanu - Director General Andreea NariĠa - Director Marketing

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

64

Produse / Servicii

BCA clasic úi profilat nutfeder, stâlpi pentru linii electrice aeriene, elemente prefabricate din beton pentru poduri úi podeĠe, pentru Producător / Elemente din beton construcĠii civile úi industriale, tuburi de rezistenĠă úi pentru construcĠii canalizare tip Premo Var, produse din vată minerală din bazalt, cahle de teracotă pentru sobe úi úeminee

MACON Str. Sântuhalm nr. 1, cod 330190, Deva, jud. Hunedoara 18 0254-213.930, 0254-221.313 0254-224.708, 0254-226.060 www.macon.ro

MENATWORK EST PREFABRICATE ùos. de Centură nr. 103, cod 077160, Popeúti Leordeni, jud. Ilfov 19 021-529.62.00, 021-492.05.50 021-529.62.01 office@menatwork.ro, galileo@menatwork.ro www.menatwork.ro

Profil companie / Domeniu de activitate

Ioan Bălaúa - Preúedinte Monica Bălaúa - Director General Ramona Murgu - Manager Produs


Nr. crt.

MATERIALE DE CONSTRUC}II

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

SICERAM Str. Viilor nr. 123, cod 545400, Sighiúoara, jud. Mureú 24 0265-772.251, 0265-771.797 0265-777.317 office@siceram.ro www.siceram.ro

65.342.717 / 54.285.054 14.448.967 / 17.012.411

SOCERAM Str. Drumul Taberei nr. 46, cod 105600, Câmpina, jud. Prahova 25 0244-337.817 0244-375.789 comercial.am@soceram.ro www.soceram.ro

139.231.377 / 81.636.034 14.625.541 / 2.797.151

SOMACO GRUP PREFABRICATE Str. Biharia nr. 67-77, et. 2, sect. 1, Bucureúti 26 031-425.45.77 031-425.46.29 office@somaco.ro www.somaco.ro SWISSPOR ùos. Centură Ploieúti Est, cod 107060, Berceni, jud. Prahova 27 0244-523.318 0244-543.421 info@swisspor.ro www.swisspor.ro SYMMETRICA Str. Veronica Micle nr. 10, Suceava, jud. Suceava 0230-537.907 28 0230-522.619 info@symmetrica.ro www.symmetrica.ro, www.fabricidepavele.ro UNIMAT Str. Mihai Viteazu nr. 2B, cod 557260, com. ùelimbăr, jud. Sibiu 29 0269-560.216 0269-206.303 office@unimat.ro www.unimat.ro WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 42-44, clădirea A1, et. 1, sect. 1, Bucureúti 30 021-361.04.50, 021-361.04.54 021-361.04.55 office.romania@wienerberger.com www.wienerberger.ro

14.991.363 / - 12.704.516 / -

Profil companie / Domeniu de activitate

Producător / Materiale de construcĠii din ceramică

Produse / Servicii

Sistemul de zidării Termobloc ®, sistemul de învelitori Terra Rosa ® (Ġiglă Francia, Ġiglă Carpathia, Ambient, Arabesque, Pres Ġiglă Baltica, Ġiglă Marsilia, Ġiglă Portugheză, Ġiglă Valahia, Ġiglă Com, Lemnconfex, Kronmat, Unimat, Recobol, Vasion, Bavaria); pardoseli ceramice Marna realizate manual pentru restaurări monumente; vase ceramice pentru decoraĠiuni interioare sau exterioare

Producător / Cărămizi, Ġigle úi alte Cărămidă, BCA, mortare uscate, produse pentru profile metalice construcĠii din argilă arsă

Producător / BCA úi prefabricate

Portofoliul actual de clienĠi

Elemente de zidărie - BCA, prefabricate pentru construcĠii civile, industriale úi pentru infrastructură

Preúedinte Director General Persoană de contact

Florian D. Sbârcea - Director General Nicolae Neag - Director Comercial

N/A

Ioana Sicaru - Asistent Director Comercial

Dedeman, Arabesque, Metcon, Duo-Mat, Radical Grup, Intertranscom, CCF Grup Colas Iaúi, Tehnostrade, Elco Slobozia, Real Design

Gabriel ColobaĠiu - Director General

45.162.935 / 36.449.464 - 5.618.645 / - 391.523

ProducĠie de polistiren expandat, Importator, membrane hidroizolatoare ClienĠi în retailul tradiĠional, Ioana Moraru - Director General distribuitor / bituminoase, carton bitumat; clienĠi în retailul tip DYP, mari Dan Anghel - Director NaĠional Materiale termo, comerciant polistiren extrudat, antreprize de construcĠii de Vânzări hidro úi fonoizolante vată minerală bazaltică, vată de sticlă

28.474.190 / 13.646.267 1.164.551 / 577.662

Importator, distribuitor / Pavaj vibropresat pietonal úi Constructori, distribuitori de carosabil prezentat în diferite ProducĠie úi montaj materiale de construcĠii, pavaj vibropresat / modele úi forme cu grosimea de beneficiari finali (societăĠi 4,5 cm, 5 cm, 5 cm, 8 cm, 10 cm comerciale, instituĠii úi borduri úi utilaje úi borduri pietonale úi carosabile pentru producĠia persoane fizice) pavelelor / bordurilor

74.740.098 / 56.625.167 2.347.344 / 2.887.769

OĠel beton, structuri, învelitori, izolaĠii, finisaje, electrice, mortare Importator, úi vopsele, amenajări exterioare, comerciant / scule; consultanĠă de specialitate Materiale de úi transport; importator pentru construcĠii úi finisaje România al ferestrelor de mansardă Roto

N/A

Cosmin Stamate - Director General FlorenĠa Cioconea - Manager Marketing

Sistemul Porotherm compus din: blocuri ceramice Porotherm, buiandrugi Porotherm, planúee ceramice Porotherm

N/A

Daniel CăĠănaú - Director General Adina Ghiculescu - Office Assistant

284.108.813 / 205.521.033 29.640.735 / 28.843.405

Producător, importator / Sisteme de cărămizi

WOPFINGER TRANSPORTBETON Str. Calea Bucureútilor nr. 95A, et. 2, Otopeni, jud. Ilfov 31 031-425.05.18 031-425.05.19 office@wopfinger.ro www.wtb.at

4.092.558 / N/A - 3.898.652 / - 417.074

Producător / Materiale de construcĠii

XELLA RO Str. Gen. Ion Dragalina nr. 15, sect. 5, Bucureúti 32 021-300.30.08, 021-300.30.09 021-319.77.85, 031-425.36.84 cristian.constantin@xella.com www.xella.ro

48.796.683 / 26.853.951 3.100.580 / - 629.171

Producător, importator / Materiale de construcĠii

Producerea, livrarea úi punerea în operă a betoanelor úi úapelor din cele 2 staĠii proprii de Bautech General Construct, betoane localizate în ChitilaBaurom Construct, Cominco, Rudeni úi Clinceni-Bragadiru; Pentaco, Scit Impex, Mep laboratoare proprii de testare úi Construct International, analiză a betonului; producerea Unger Steel, Moteco de agregate din staĠia de sortare / balastieră proprie din Costeútii din Vale, com. Crovu

Blocuri de zidărie Ytong din beton celular autoclavizat

Dedeman, Hornbach, Grony, Olint Com, Baduc, Rudeni

Raluca Pantiru - Consilier Economic

Lucian Vijaeac - Director General Mihaela Anghel - Asistent Manager

Gyozo Vidor - Administrator

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

65


Nr. crt.

INSTALA}II

ALMA LUX LIGHTING ùos. de Centură nr. 103, cod 077160, Popeúti Leordeni, jud. Ilfov 021-529.62.91, 021-529.62.92 021-529.62.92 office@almalux.ro www.almalux.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

12.237.385 / 9.821.892 - 637.722 / - 256.040

Domeniu de activitate

Producător / importator / distribuitor / comerciant

Lucrări de referinĠă

1

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

2

Lucrări de referinĠă

4

Lucrări de referinĠă

5

Fabricarea úi comercializarea corpurilor de iluminat úi echipamentelor pentru instalaĠii Arabesque, Elco Grup, Eurovial, electrice; corpuri pentru iluminatul Artelectro comercial industrial, arhitectural, rezidenĠial, stradal, exterior, sportiv etc.

AMRO ELECTRONIC GRUP Bd. Gheorghe ùincai nr. 2, bl. 4, sc. 2, et. 3, ap. 43, Bucureúti 021-330.36.69, 0744-518.939 021-331.78.46 office@amro.ro www.amro.ro

730.476 / 253.803 52.228 / 59.579

Import direct echipamente audio & lumini: amplificare úi adresare SNEF România - Bucureúti, publică, sonorizări ambientale, Romservice TelecomunicaĠii, instalaĠii sunet scenă & disco, Import úi distribuĠie Cuadripol - Bucureúti, Atlas iluminat ambiental casă & mobilă, Corp - Bucureúti, Imsat echipamente audio sirene alarmare civilă & industrială, Bucureúti, Teko Invest - Iaúi, úi lumini sisteme conferinĠă, televot, Sifee Action - Sibiu, Automatix profesionale traducere simultană, ConstanĠa, Recep Plus - Deva, videoconferinĠă, lumini Honeywell România arhitecturale, echipamente audio muzee úi ghizi

Preúedinte Director General Persoană de contact

Viorica Grafu - Director General Cristian Negrescu - Director ProducĠie Viorel Niculae - Director Comercial Corina Tudoroiu - Director Marketing & PR

Mihaela Isac - Director General Andrei Muscalu - Director Tehnic

Complex Mall - Băneasa Shopping City, Sun Plaza Mall, Carrefour Hypermarket - Cluj, Iaúi, Brăila, Suceava, Piteúti, Sibiu, Praktiker - Braúov, Iaúi, Suceava, Vaslui, Hotel Holiday Inn Ború, Regent Slot Club - Bucureúti, World Trade Center - Iaúi, Universitatea Al. I. Cuza - Iaúi, Institutul Cultural Român (ICR) - Bucureúti, Mănăstirea Putna - Suceava BAXI ROMÂNIA Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, clădirea 10, et. 2, corp D, sect. 2, Bucureúti 021-310.67.45 021-310.67.44 office@baxi.ro www.baxi.ro

21.031.804 / 18.225.912 - 1.397.264 / - 550.902

SoluĠii de încălzire úi preparare a apei calde menajere pentru locuinĠe, Centrale termice standard, centrale termice cu condensare, accesorii, spaĠii de lucru, boilere, panouri solare clădiri publice úi comerciale úi pentru aplicaĠii industriale

N/A

Sever Scarlat - Director General Mariana NeamĠu - Marketing Manager

Ansambluri rezidenĠiale, proiecte imobiliare

CYCLON TECH Str. ùcolilor nr. 28, bl. D2, parter, Brăila, jud. Brăila 0239-612.022, 0239-612.561 0239-612.022, 0239-612.561 contact@cyclon.ro, office@cyclon.ro www.cyclon.ro

3.381.956 / 3161104 89.367 / 55.460

Lucrări de construcĠii úi instalaĠii

Compania NaĠională de InvestiĠii - C.N.I. Bucureúti, Rafinăria Steaua Română Câmpina, Unitatea Militară 02031 Bucureúti, Universitatea de Antrepriză generală, consultanĠă úi ùtiinĠe úi Medicină Veterinară management de proiect, import, Bucureúti, Universitatea comercializare echipamente úi Dunărea de Jos GalaĠi, Spitalul instalaĠii, construcĠii - montaj Clinic JudeĠean de UrgenĠă instalare, probe, verificări, puneri în ConstanĠa, Spitalul de funcĠiune, servicii post - vânzare Obstretică úi Ginecologie Brăila, (service garanĠii úi postgaranĠii) Spitalul de Obstretică Ginecologie Ploieúti, Spitalul JudeĠean de UrgenĠă Tulcea, Spitalul JudeĠean de UrgenĠă Brăila

Virgil M. Nicolae - Director General Silvia Cireaúă - Economist

Compania NaĠională de InvestiĠii - C.N.I. Bucureúti - antreprenor general: execuĠie săli de educaĠie fizică úcolară, Rafinăria Steaua Română Câmpina - contractant unic: lucrări de construcĠii-montaj reabilitare cazan abur 18 T/H, Universitatea de StiinĠe Agronomice úi Medicină Veterinară Bucureúti - contractant unic: furnizare, montaj úi PIF sisteme solare cu tuburi vidate de mare randament, Spitalul Clinic JudeĠean de UrgenĠă ConstanĠa - contractant unic: furnizare, montaj úi PIF cazane AX 600, Spitalul de Obstetrică úi Ginecologie Brăila contractant unic: furnizare úi montaj cazan AX 600, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieúti - contractant unic: furnizare cazan abur AX 600 DD PROMOTERM Str. Crinului nr. 17, Roúu-Chiajna, jud. Ilfov 021-350.13.59 021-350.13.60 office@promoterm.ro www.promoterm.ro

19.673.998 / 15.464.682 823.337 / 1.204.931

ConsultanĠă în proiectare, asistenĠă tehnică úi o gamă variată de Import úi distribuĠie servicii post-vânzare; mărci echipamente de comercializate: De Dietrich, Ygnis încălzire úi Guillot, Cuenod, Wesper, McQuay climatizare úi Swegon, parteneri LG, Grundfos úi SFA

N/A

Dan Ghenovici - Director General Raluca Anton - Specialist Marketing

Palatul Cotroceni, Palatul de JustiĠie úi Tribunalul din ConstanĠa, Hotel Cocor - Neptun, Hotel Vega - Mamaia, Centrul de Afaceri Construdava, ansamblul rezidenĠial Emerald Residence, ansamblul rezidenĠial New Town Residence, Universitatea din Craiova

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

66

Portofoliul actual de clienĠi

N/A

Lucrări de referinĠă

3

Produse / Servicii

INFORMA}II COMPANII


INSTALA}II

Supravegherea video IP – solu]ii simple pentru beneficii maxime Furturile, pierderile [i neglijen]a sunt o problem` major` pentru domeniul construc]iilor \n condi]iile actuale de pia]`. Resursele financiare pentru investi]ii au sc`zut dramatic provocånd o sc`dere a pie]ei de profil de pån` la -17,4% (conform datelor furnizate de INS). Astfel, pe lång` un management eficient, m`surile de control \n vederea reducerii pierderilor sunt indispensabile pentru finalizarea cu succes a unei investi]ii. Printre instrumentele care faciliteaz` acest proces opera]ional exist` [i o metod` simpl` care aduce beneficii financiare maxime: supravegherea [antierelor cu camere video IP. Acest tip de sistem ofer` o imagine de ansamblu a [antierului [i a stadiului lucr`rilor, faciliteaz` detec]ia furturilor de materiale [i a responsabililor de aceste acte, contribuie la prevenirea accidentelor de munc`, asigur` detectarea cu precizie a diferen]elor dintre marfa furnizat` [i cea facturat`. Nu \n ultimul rånd, sistemul ofer` un plus de \ncredere viitorilor beneficiari \ntrucåt ace[tia pot vizualiza stadiul lucr`rilor.

Sistemul const` \ntr-o camer` video IP conectat` la Internet [i la re]eaua electric` (op]ional alimentarea poate proveni de la un panou solar). Camerele instalate \n zonele de interes sunt, de obicei, dotate cu senzori infraro[u pentru captarea imaginilor [i \n condi]ii de vizibilitate redus` (noaptea). Au un web-browser integrat care ofer` posibilitatea vizualiz`rii imaginilor live atåt pe o unitate PC, cåt [i pe telefonul mobil. Imaginea captat` este mai bun` calitativ decåt cea redat` de camerele standard, analogice. Camerele video IP s-au impus pe pia]` datorit` avantajelor pe care le aduc clien]ilor: reducerea costurilor, \nregistrarea se face direct pe o unitate PC, conectarea se face f`r` fir, instalarea [i configurarea se efectueaz` \n cel mai scurt timp, iar sistemul \n ansamblu permite transmiterea sunetului \mpreun` cu imaginea [i c`utarea \nregistr`rii dup` diferite criterii: interval orar, eveniment. Se cå[tig`, astfel, timp, bani [i resurse. Andreea Mari[, Specialist Marketing UTI RETAIL SOLUTIONS

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

67


Nr. crt.

INSTALA}II

Lucrări de referinĠă

7

Lucrări de referinĠă

8

Lucrări de referinĠă

9

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

ELBA Str. Gării nr. 1, Timiúoara, jud. Timiú 0256-204.837, 0256-200.233 0256-490.062 elba@elba.ro, marketing@elba.ro www.elba.ro

Lucrări de referinĠă

6

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

144.990.215 / 135.097.691 17.780.157 / 33.695.842

Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

Producător

Corpuri de iluminat pentru clădiri cu destinaĠie business / comercial, corpuri de iluminat auto OEM úi AM, sisteme de iluminat de interior / exterior, arhitectural / ornamental la cheie, dirijare trafic, iluminat festiv

ReĠea de distribuĠie

Gheorghe Cocian - Preúedinte / Director General Raluca Sabou - Referent Marketing

Arad, Timiúoara, Cluj-Napoca - iluminat rutier, iluminat obiective edilitare (teatru, biserici, clădiri administrative etc.), iluminat festiv

ELECTROMATIC-SYSTEMS Str. Poienelor nr. 2A, clădirea III, Braúov, jud. Braúov 0268-318.810, 0268-318.820, 0368-001.050 0268-318.840 office@electromatic.ro www.electromatic.ro

11.200.774 / 7.599.918 1.080.068 / 353.213

Automatizări industriale

Carmeuse Holding, Brau Union România Miercurea Ciuc - dulapuri de distribuĠie úi comandă, Macro Mall Braúov - tablouri electrice de distribuĠie a energiei electrice cu puteri instalate de până la 4000A, Condmag Braúov - tablouri electrice de comandă úi automatizare a staĠiilor de izolare a conductelor, Hamerock Metall Miercurea Ciuc - dulapuri de distribuĠie úi comandă (3600A) pentru liniile tehnologice de concasare úi sortare a pietriúului, realizate cu relee inteligente Easy, Comnord Bucureúti - tablouri electrice de distribuĠie úi compensare a energiei reactive, Vectra Service Braúov, Aqua Nova, Perla Harghitei, Midocar, Apemin Tuúnad, Pepsi Cola etc. INTEGRAL TECHNIC TRADE CO LTD Str. Icoanei nr. 110, et. 3, ap. 12, sect. 2, Bucureúti 021-211.72.45, 0722-500.661 021-211.72.40 office@integraltechnic.ro www.integraltechnic.ro

4.108.291 / 6.475.197 - 854.398 / 391.232

InstalaĠii

InstalaĠii de aer condiĠionat, sanitare, termice, ventilaĠie, electrice

N/A

Marian Negrilă - Director General LuminiĠa Viúineanu - DirecĠia Generală

Casino Phoenicia Bucuresti - sisteme de aer condiĠionat, Transelectrica - sisteme de aer condiĠionat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice úi LocuinĠelor - sisteme de aer conditionat, Hotel Minerva Bucureúti - instalaĠii de aer condiĠionat, termice, ventilaĠie, sanitare, electrice, AdministraĠia PrezidenĠială Cotroceni: agregat frigorific de mare putere, Banca Comercială Română - instalaĠii de aer condiĠionat, ventilaĠie úi termice pentru 200 sucursale, Complex Balnear Doina Neptun - instalaĠii de aer condiĠionat, Magazin Discount Plus Deva - instalaĠii de aer condiĠionat, Kaufland Târgu Jiu - instalaĠii de condiĠionare aer cu chiller, Praktiker Voluntari - instalaĠie completă de climatizare Chiller NECESAR PROD Bd. DorobanĠilor nr. 5, bl. A5, parter, Brăila, jud. Brăila 0239-617.563 0239-612.616 office@necesarprod.ro, necesar_braila@yahoo.com www.necesarprod.ro

1.618.095 / 1.283.161 199.455 / 94.584

InstalaĠii pentru construcĠii

Proiectare úi execuĠie instalaĠii termice, gaze, sanitare, ventilaĠii, reĠele úi racorduri de canalizare, reĠele úi branúamente de apă

GDF Suez Energy România, S.N.T.G.N. Transgaz Regionala Brăila, Petrom, S.N.T.F.C. CFR Călători GalaĠi, Metrans, R.A. Zona Liberă Brăila, ECE România, Consiliul JudeĠean Brăila, Billa Invest Construct, Rewe Projektentwicklung România

Marian Murgoci - Director General Mariana Murgoci - Director Tehnic

Proiectare úi execuĠie instalaĠii pentru platforma industrială est Brăila, platforma industrială nord Brăila, GDF Suez Energy România, S.N.T.G.N. Transgaz Regionala Brăila, Petrom Brăila, UM 0527 Jandarmerie GalaĠi, S.N.T.F.C. CFR Călători Regionala GalaĠi, Metrans Brăila, R.A. Zona Liberă Brăila, ECE România Bucureúti, sediu Popeúti Leordeni úi punct de lucru sere Vădeni judeĠul Brăila, Consiliul JudeĠean Brăila, Centrul de Coordonare a ÎnvăĠământului Special de Stat, Billa Invest Construct Bucureúti

675.807 / 543.003 456 / 2.908

InstalaĠii

Lucrări de referinĠă

ONISTUA COM Str. George Coúbuc nr. 13, Baia Mare, jud. Maramureú 10 0262-218.443 0262-218.443 onistua@onistua.ro www.onistua.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

68

Echipamente industriale electrice úi pneumatice úi servicii de consultanĠă, proiectare, execuĠie instalaĠii electrice, tablouri de Carmeuse Holding, Brau Union distribuĠie úi comandă; cu ajutorul România, Macro Mall, Condmag, programelor Eplan, Autocad úi Hamerock Metall, Comnord, András Ignác - Administrator / Caddy compania realizează Vectra Service, Aqua Nova, Director Executiv proiecte pentru echipamente de Perla Harghitei, Midocar, joasă tensiune, pentru sisteme de Apemin Tuúnad, Pepsi Cola etc. automatizare a proceselor tehnologice industriale, de instrumentaĠie úi comandă, PC úi PLC

INFORMA}II COMPANII

Proiectare úi execuĠie instalaĠii; confecĠii metalice

Conducte de distribuĠie gaz metan

E.ON Gaz DistribuĠie, Santex, OMV România

Marius Chiorean - Director General George Chiorean - Inginer


Nr. crt.

INSTALA}II

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

PROBEL INSTAL ùos. Pipera-Tunari nr. 4E, Voluntari, jud. Ilfov 021-230.20.50 11 021-230.20.50 office@probel.ro, marketing@probel.ro www.probel.ro

4.398.447 / 2.872.074 509.736 / 74.324

Domeniu de activitate

SoluĠii complete de materiale úi manopere pentru instalaĠiile sanitare úi termice: Ġeavă din PPR verde cu sau fără inserĠie de aluminiu sau fibră compozită Wefa, InstalaĠii sanitare, Germania; sistem de încălzire în termice pardoseală cu agent termic, Wefa sau electric, Nexans, Norvegia; pompe Wilo; scurgeri Viega; sistem de centrale úi boilere, panouri solare úi pompe de căldură; radiatoare

Preúedinte Director General Persoană de contact

Zentiva, World Trade Center, Transilvania Construct, IVP InstalaĠii, Instarom, Formula Prima, Aer Tech, Plan-Therm, sociaĠii de locatari

Dumitru Beldiman - Director General Rodica Bistran - ùef Departamant Marketing

53.970.206 / 50.526.722 (Radox) - 654.675 / - 1.020.306 (Radox)

InstalaĠii

ConsultanĠă tehnică, proiectare, furnizare, pachete complete de Imsat Muntenia, Comnord, instalaĠii încălzite úi climatizare; Erbaúu Construct, Consola fabricaĠie úi montaj de tubulatură, Grup, X-Tal Craiova, Consstar accesorii tablă (galvanizată) sau Construct, Agasi Timiúoara, din aluminiu úi poliuretan; fabricaĠie Design Construct Braúov, Five úi montaj coúuri de fum din inox; Holding ConstanĠa, Termogaz fabricaĠie de radiatoare de baie úi HaĠeg de design - vopsite, cromate, de inox; montaj úi service

Cornel Roúu - Preúedinte Gabriela NiĠă - Director General Radox Ionaúcu Ionescu - Director General Radox Radiators Gabriela Nedelea - Director Calitate

N/A

Lucrări de referinĠă

296.880.089 / 245.682.570 4.565.747 / 7.569.578

Sisteme de securitate, scule electrice, echipamente auto, termotehnică

N/A

Brigitte Eble - Director General

N/A

ROMSTAL IMEX ùos. Vitan-Bârzeúti nr. 11A, sect. 3, Bucureúti 14 021-332.09.01 021-332.09.01 office@romstal.ro www.romstal.ro Lucrări de referinĠă

Portofoliul actual de clienĠi

Hotel Phoenicia, Palatul ùtirbei, sedii Turabo Café, imobile str. Sevastopol nr. 19 S+P+5, pavilioanele 16, 17, 18 úi birouri Romexpo, Sun Plaza Mall, Filarmonica din Craiova, Hotel Jupiter Junona Mamaia, Hotel Victoria Mamaia, Penny Market etc.

ROBERT BOSCH Str. Horia Măcelaru nr. 30-34, sect. 1, cod 013937, Bucureúti 13 021-405.00.00 021-233.13.13 info@ro.bosch.com www.bosch.com.ro

786.215.985 / 647.494.329 66.070.153 / 211.339.570

ClienĠi finali úi firme de instalaĠii, proiectare sau arhitectură; Enrico Perini - Preúedinte Furnizori: Riello, Hermann, Comercializarea ùase divizii specializate - Thermo, Ovidiu Henter - Director Calpak, Rhoss, DAB, echipamentelor de Klima, Hydro, Sanni, Electro úi General Aquatherm, Caleffi, Walraven, instalaĠii pentru Ceramic iar oferta de produse Roxana Agache - Coordonator Ideal Standard, Sanitec Group construcĠii include peste 20.000 de articole PR úi Evenimente (Keramag, Koralle, Kolo, Pozzi-Ginori)

Palatul Culturii Iaúi, Nord Gate Pipera Bucureúti (clădire de birouri), Sema Park Bucureúti (clădiri de birouri), Farmec Bucureúti (hală de producĠie, showroom, birouri), Dimar Bucureúti (clădire de birouri), Banca Românească Bucureúti, sediul Tip Top Bucureúti, sediul FederaĠiei Române de Fotbal Mogoúoaia, sediul Xerox România, Hotel Marshal Bucureúti, Hotel Eurotrend Cluj, Hotel Beyfin Cluj

SIEMENS Bd. Preciziei nr. 24, West Gate, clădirea H3, sect. 6, Bucureúti 15 021-629.66.62 021-629.63.72 buildingtechnologies.ro@siemens.com

www.siemens.ro/ibt

Lucrări de referinĠă

Produse / Servicii

Sediul Consiliului Europei la Bucureúti - montare 74 ventilo-convectoare, alimentare la centrala termică pe timp de iarnă úi la o maúină frigorifică (Chiller), toate traseele fiind efectuate în polipropilenă, sediul administrativ Lafarge Medgidia - ventilaĠii, ventilo-convectoare, complex hotelier Palas-Pelican din Mamaia - instalaĠie sanitară, Grand Hotel Marriott - instalaĠii complete sanitare úi de încălzire, Conel - FDEB - instalaĠie sanitară, încălzire Corp C., sediul administrativ úi hală de lucru Tipografia Best Print Bucureúti- instalaĠii sanitare, încălzire, complex IDM Kennedy Bucureúti - încălzire în pardoseală, Catedrala Ortodoxă Bacău - încălzire prin pardoseală, Hotel Majestic Bucureúti, Hotel Aro Braúov

RADOX / RADOX RADIATORS Bd. Timiúoara nr. 80, sect. 6, Bucureúti 12 021-444.07.41 021-444.07.42 radox@radox.ro www.radox.ro

Lucrări de referinĠă

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

424.148.765 / 359.949.770 8.952.751 / 21.917.201

Furnizor de servicii, integrator de sisteme úi producător care combină Tehnologii pentru oferte din aria tehnologiei clădiri automatizărilor, serviciilor energetice pentru clădiri, protecĠie la incendii úi securitate electronică

N/A

Raoul Keller - Director Divizie IBT Diana Stoica - Director Comercial Divizie IBT

Porsche Leasing - office building, Generali Building, Marriott Bucureúti

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

69


Nr. crt.

INSTALA}II

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

SUPERLIT ROMET Str. Grigore Alexandrescu nr. 35, sect. 1, Bucureúti 16 021-310.40.81 021-311.07.57 office@superlitromet.eu www.superlitromet.eu

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

14.214.007 / 3.310.450 - 702.171 / - 854.826

Lucrări de referinĠă

Preúedinte Director General Persoană de contact

Tuburi, fitinguri (coturi, teuri, reducĠii, piese Y, flanúe), cămine úi rezervoare din PAFSIN / GRP (poliesteri armaĠi cu fire de sticlă úi inserĠie de nisip / Glass Reinforced HidroconstrucĠia, Electromagnetica, TMUCB, Polyester) prin înfăúurarea Andreea Hancioglu - Director continuă a filamentului utilizate la Iridex Group, Aqua Engineering, Vânzări Sistem Yapi, PSV Civind transportul úi distribuĠia apei Construct potabile úi brute, sisteme de canalizare, staĠii epurare, irigaĠii, aducĠiuni la microhidrocentrale, stocare deúeuri solide, sisteme de răcire, aplicaĠii industriale etc.

506.022 / 162.402 47.511 / 45.861

InstalaĠii

Comercializare úi montaj: sisteme solare pentru apă caldă úi aport la încălzire, pompe de caldură, centrale termice, boilere, încălzire în pardoseală, automatizări, tancuri de acumulare, pompe de circulaĠie, panouri fotovoltaice, sisteme integrate, proiectare, dimensionare

N/A

Grigore-Anton Teodorescu Preúedinte Tudor-Bogdan Teodorescu Director General

130.974.303 / 132.720.086 915.102 / 1.503.279

InstalaĠii pentru construcĠii

SoluĠii globale pentru infrastructură, industrie úi terĠiar: Metrorex, RATB, Ursus, Petrotel Eric Simon - Director General proiectare, montaj, verificări, Lukoil, Unilever, European Simona Chera - Responsabil punere în funcĠiune úi mentenanĠă Drinks, Dacia-Renault, Pirelli pentru instalaĠii (electrice, Comunicare Tyres România automatizări, sanitare, climatizare úi ventilaĠie)

Metroul Bucureúti, Aeroporturi Otopeni úi M. Kogălniceanu, rafinării (Petrotel Lukoil, Brazi), blocuri ANL úi complexuri rezidenĠiale, fabrici de automobile, Carrefour, Prisma, spitale, săli de sport, clădiri administrative, Policolor, Fibrex, Kober, Coca-Cola, Sidex (Mittal Steel), Transelectrica, Romtelecom etc.

UTI RETAIL SOLUTIONS Str. Vasile Lascăr nr. 42-44, sect. 2, cod 020492, Bucureúti 19 031-405.71.00 021-310.17.65 uti.retail@retail.ro www.uti.ro

75.504.309 / 48.004.849 13.946.849 / 8.621.293

Supraveghere video, control al accesului, detecĠie la incendiu, detecĠie la efracĠie, analiză video, control acces hotelier, ticketing, Integrator sisteme managementul fluxului de clienĠi, úi soluĠii de tur de gardă, seifuri, sistem de securitate aplelare asistente, BMS, sonorizare úi adresare publică, sisteme voce / date, protecĠie fond marfă, transport pneumatic, managementul parcărilor

Carrefour, Metro, Cora, OMV, Petrom, Arcelor Mittal, P&G, Pepsi, Auto Cobălcescu, Apa Nova, Automobile Bavaria, Toyota România etc.

Simona Dincă - Director General Andreea Mariú - Specialist Marketing & Comunicare

Sisteme de securitate pentru fabrica Pepsi - Dragomireúti, sisteme de securitate pentru fabrica P&G - UrlaĠi, sisteme de securitate pentru Atrium Mall Arad, sisteme de securitate pentru showroom Auto Cobălcescu

55.655.721 / 34.702.759 - 2.009.089 / 2.077.962

Import úi comercializare prin distribuitori de: centrale termice pe gaz, centrale termice în Import úi distribuĠie condensaĠie, centrale termice de centrale termice pardoseală, sisteme solare, pompe de căldură, cazane cu combustibil solid úi radiatoare, mărcile: Vaillant, Saunier Duval úi Protherm

Lucrări de referinĠă

VAILLANT GROUP ROMÂNIA Str. Nicolae Caramfil nr. 75, sect. 1, Bucureúti 20 021-209.88.88 021-232.22.75 office@vaillant.com.ro www.vaillant.com.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

70

Portofoliul actual de clienĠi

InstalaĠie solară pentru apă caldă menajeră la Fabrica de Combustibil Nuclear din Piteúti; sisteme integrate de pompă de căldură cu sisteme solare cu preparare a.c.m. úi aport la încălzire pentru diverse imobile, sediu firmă úi locuinĠă, Str. Aviator Popiúteanu, Bucureúti; sistem solar cu preparare a.c.m. úi aport la încălzire (6 panouri + tanc de 1000 L) - Codlea, jud. Bacău

TIAB - SOCIETATE A VINCII ENERGIES Str. Pictor Verona nr. 17, sect. 1, Bucureúti 18 021-316.20.21 021-316.22.54 office@tiabsa.ro www.tiab.ro Lucrări de referinĠă

ProducĠie úi comercializare de tuburi úi accesorii din răúini poliesterice armate cu fire de sticlă úi inserĠie de nisip

Produse / Servicii

Reabilitare úi extindere reĠea canalizare - Municipiul Craiova, reabilitare staĠie tratare apă - Tarlung - Braúov, staĠie de epurare a apei uzate - Piatra NeamĠ, conductă de intrare TarniĠa úi conductă de transmisie a apei brute úi îmbunătăĠirea procesului la staĠia de tratare a apei potabile - Gilău, reabilitarea staĠiei de tratare a apei - Drobeta Turnu Severin, reabilitarea úi extinderea reĠelelor de distribuĠie a apei úi de colectare a apelor uzate - Baia Mare, extindere canalizare - Otopeni, reabilitare sistem de canalizare - Suceava, reĠele de apă úi canalizare Reúita, devieri úi mutări / protejări conducte apă / gaze - Autostrada Transilvania

T&T CONSULT ùos. P.D. Kiseleff nr. 13, sect. 1, Bucureúti 021-223.33.71, 031-405.92.32 17 031-405.92.33 office@ttconsult.ro, office@termosolare.ro www.termosolare.ro

Lucrări de referinĠă

Domeniu de activitate

INFORMA}II COMPANII

N/A

N/A

Iulia Pascu - Director General Gabriela Gavrilă - Manager Comunicare


FINISAJE {I AMENAJ~RI

Diluare cu peste 25% \n 2009, revenire \n 2011 Pia]a lacurilor [i vopselelor din Rom책nia va sc`dea \n acest an cu 26%, la 260 de milioane de euro, urm책nd s` stagneze anul viitor [i s` reintre pe un trend ascendent \n 2011, potrivit InterBiz research & consulting. Ioan Dornescu

72

ANALIZ~


LACURI {I VOPSELE el mai afectat domeniu este cel al construc]iilor de locuin]e noi, \n condi]iile \n care num`rul autoriza]iilor de construire de locuin]e s-a \njum`t`]it \n 2009, sc`dere care se va reflecta \n consumul de vopsea din anul 2010, conform sursei citate. Totu[i, InterBiz estimeaz` c` 2010 ar putea fi un an al renov`rilor, atåt finan]ate de stat, cåt [i de popula]ie, ceea ce va compensa sc`derea dramatic` din segmentul construc]iilor de cl`diri noi. „|n ciuda evolu]iei favorabile de pån` \n semestrul al doilea din 2008 [i a cre[terii puternice a produc]iei de lacuri [i vopsele, capacitatea de produc]ie utilizat` a r`mas la un nivel foarte sc`zut – numai 19% \n 2008. Noile norme UE privind reducerea COV (compu[i organici volatili, n.r.), care vor fi aplicate \ncepånd cu 1 ianuarie 2010, vor avea un impact semnificativ asupra produc`torilor autohtoni. Micii produc`tori ar putea \nchide produc]ia, iar marii produc`tori vor scoate din

C

Produse [i servicii noi Dup` aceast` perioad` de recesiune, pia]a vopselelor va \ncepe s` evolueze c`tre maturitate \n sensul polariz`rii puternice a competi]iei [i extinderii gamelor de produse [i servicii oferite de c`tre firme, sus]in reprezentan]ii InterBiz. „Odat` cu dezvoltarea rapid` a re]elelor DIY (Do-ItYourself), se dezvolt` [i m`rcile private. Hornbach, bauMax, Dedeman, Bricostore au pe pia]` branduri proprii de lacuri [i vopsele. (...) Re]elele DIY au m`rci private de vopsele produse \n special \n Bulgaria, Ungaria, Germania [i Romånia”, potrivit sursei citate. Pe de alt` parte, preferin]ele de consum se schimb` rapid [i unii produc`tori au dezvoltat game de produse personalizate pentru consumatorii mari. Potrivit estim`rilor InterBiz, num`rul aparatelor de colorare la punctele de vånzare a dep`[it 2.100 unit`]i, \nregistråndu-se cre[teri de peste 50% \n ultimii trei ani.

Odat` cu dezvoltarea rapid` a re]elelor DIY (Do-It-Yourself), se dezvolt` [i m`rcile private. Hornbach, bauMax, Dedeman, Bricostore au pe pia]` branduri proprii de lacuri [i vopsele. Compania de cercetare InterBiz

uz echipamentele vechi”, potrivit reprezentan]ilor InterBiz. |n prezent, \n Romånia exist` capacit`]i de produc]ie instalate de aproximativ 710.000 tone lacuri [i vopsele, iar autorii analizei noteaz` c` acestea ar putea r`måne la acest nivel, \n contextul \n care poten]ialul maxim de consum din Romånia este de 420.000 de tone. Pia]a este disputat` de 195 produc`tori [i 80 importatori, iar trei din primii cinci competitori au \n structura ac]ionariatului fonduri de investi]ii, care au sim]it poten]ialul de cre[tere al acestui segment (Oresa la Fabryo Corporation, RC2 la Policolor [i Advent la Deutek). Ceilal]i doi juc`tori din top cinci sunt Köber, controlat de familia Köber, [i Daw Ben]a, un joint-venture dintre familia Ben]a [i Daw Chemicals. Totodat`, grupuri multina]ionale precum Akzo Nobel, Sigma Kalon-PPG, Sto, DuPont, BASF, Sniezka, Tikkurila-JUB, Chempro sau Benjamin Moore Paints sunt prezente pe pia]a romåneasc` prin intermediul importurilor.

Structura pie]ei vopselelor din Romånia este apropiat` de cea din Europa, vopselele [i tencuielile decorative de]inånd 76% \n volum, respectiv 62% \n valoare. Sub raportul consumului, pia]a din Romånia este mult \n urma altor ]`ri UE, oferind oportunit`]i mari de cre[tere. Astfel, \n anul 2008, consumul anual de lacuri [i vopsele \n Romånia a ajuns la nou` kilograme pe locuitor, \n timp ce \n Ungaria era de 13 kilograme/locuitor, Polonia – 14 kilograme/locuitor, Germania, Marea Britanie [i Olanda – 15 kilograme/locuitor, Italia – 17 kilograme/locuitor [i Spania – 18 kilograme/locuitor. „O perioad` de corec]ie negativ` era de a[teptat chiar [i \n lipsa crizei economice, pentru c` \n ultimii ani evolu]iile au dep`[it previziunile, iar pia]a era supra\nc`lzit`. Dac` pre]urile de pe pia]a imobiliar` [i implicit la materiale de construc]ii ar fi crescut ponderat, Romånia ar fi trebuit s` r`mån` pe un trend ascendent, fiind \nc` \n faza emergent`”, arat` analiza InterBiz.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

73


FINISAJE {I AMENAJ~RI| LACURI {I VOPSELE

Pentru perioada 2008-2013, autorii studiului estimeaz` c` cererea de lacuri [i vopsele va \nregistra o rat` anual` de cre[tere de 2,2% \n volum [i 1% \n valoare. De asemenea, consumul va ajunge la 10,8 kilograme/ locuitor/an, cu 1,7 kilograme/locuitor mai mult decåt \n prezent [i tot va fi cu 3,6 kilograme mai pu]in decåt nivelul actual al consumului mediu din UE-27. InterBiz adaug` c` Romånia ar putea intra \ntr-o a doua faz` a crizei, mult mai sever`, \n eventualitatea unor noi \ncerc`ri de cre[teri „artificiale” ale pre]urilor.

Un singur plus \n top Cifrele de afaceri ale primilor cinci produc`tori de lacuri [i vopsele din Romånia au avansat \n 2008 cu

19% a fost \n 2008 nivelul de utilizare a capacit`]ii de produc]ie de lacuri [i vopsele.

74

ANALIZ~

pån` la 40%, \ns` doar o companie [i-a majorat profitul, \n vreme ce restul fie au \nregistrat pierderi, fie au raportat un cå[tig mult inferior, potrivit datelor remise Ministerului de Finan]e. Daw Ben]a Romånia este singurul produc`tor de lacuri [i vopsele situat \n primii cinci competitori de pe pia]` care a \nregistrat un profit \n cre[tere anul trecut, cu 54%, de la 4,67 milioane de lei la 7,2 milioane de lei. Afacerile companiei au urcat cu peste 40%, de la 65,5 milioane de lei la 92,15 milioane de lei. Compania a fost \nfiin]at` \n 2001, \n urma asocierii dintre grupul de firme Ben]a, controlat de familia Ben]a, [i grupul DAW Germania. Cei doi juc`tori care au trecut pe pierderi sunt Fabryo Corporation, companie controlat` de fondul suedez de investi]ii Oresa Ventures, [i Deutek, de]inut` de fondul american Advent International. Fabryo a consemnat pierderi de circa un milion de lei, de la cå[tigul de 6,8 milioane de lei din 2007, [i afaceri \n urcare cu 16%, de la 140 de milioane de lei la 162,3 milioane de lei. Deutek a \nregistrat anul trecut o pierdere similar`, de aproximativ un milion de lei, dup` un profit de 11,4 milioane de lei, \n anul precedent. Cifra de afaceri a companiei s-a majorat cu 20,4%, de la 99,4 milioane de lei la 119,7 milioane de lei. |n schimb, compania Köber a avut anul trecut o reducere semnificativ` a profitului net, de la [ase milioane de lei la circa 4.600 lei, \n vreme ce afacerile au avansat cu 27%, de la 126 de milioane de lei la 160,4 milioane de lei. |n afar` de vopsele, compania activeaz` [i pe pia]a centralelor termice. Cel de-al cincilea juc`tor din top, compania Policolor, [i-a sporit pierderile de la 9,97 milioane de lei la 10,4 milioane de lei, [i a \nregistrat afaceri mai mari cu 23%, de la 160,6 milioane de lei la 197,5 milioane de lei. Policolor este controlat` integral de trei fonduri de investi]ii \nregistrate \n Cipru, respectiv Romanian Investment Fund (RIF), Reconstruction Capital RC 2 [i Romanian Reconstruction. RIF de]ine aproape 49,3% din ac]iunile Policolor, RC2 are 40%, iar Romanian Reconstruction controleaz` 10,7% din capital. n

Consum pe cap de locuitor \n 2008 }ara Romånia Ungaria Polonia Germania Marea Britanie Olanda Italia Spania

Consum (kg/locuitor) 9 13 14 15 15 15 17 18 Sursa: InterBiz research & consulting


TÅMPL~RIE TERMOIZOLANT~

Resurse mai sunt, de[i miliardul de euro a zburat pe fereastr` Dup` ce a crescut ne\ntrerupt \n ultimii ani [i [i-a triplat valoarea \n intervalul 2004-2008, pia]a de tåmpl`rie termoizolant` s-ar putea pr`bu[i cu 37% \n 2009, la 632 de milioane de euro, de la aproape un miliard de euro anul trecut, potrivit estim`rilor Neomar Consulting. Ioan Dornescu

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

75


FINISAJE {I AMENAJ~RI otu[i, pia]a are \nc` poten]ial, dar produc`torii trebuie s`-[i revizuiasc` strategiile [i s` se adapteze noilor condi]ii, conform companiei de consultan]`. „Sc`derea brusc` a cererii \n 2009 poate \nsemna deplasarea preocup`rilor companiilor din domeniu dinspre asigurarea produc]iei spre strategiile de atragere a clien]ilor. Cerere exist` [i va exista \n continuare pe aceast` pia]`, chiar dac` nu la nivelul ultimilor trei ani”, arat` o analiz` a Neomar. Astfel, de[i sc`derea cererii constituie un motiv de \ngrijorare pentru to]i produc`torii, nu to]i vor fi afecta]i \n aceea[i m`sur`. Resursele avute la dispozi]ie [i \n special strategiile pe care le vor adopta pot influen]a evolu]ia acestora \n aceast` perioad`, iar \n condi]iile \n care unii vor renun]a la activitate, cei care continu` pot \ncerca atragerea unei cote mai mari din pia]`. Un studiu realizat de Neomar \n august 2009, care a vizat investigarea unui e[antion de 1.200 de gospod`rii \n privin]a preferin]elor [i inten]iilor de achizi]ie a tåmpl`riei termoizolante, a ar`tat c` aproximativ 65% din cerere a venit anul trecut din zona reziden]ial`, din care construc]iile de locuin]e noi au generat mai pu]in de 10%, iar restul de circa 55% au reprezentat \nlocuiri de tåmpl`rie. „Clien]ii fiind \n acest caz persoane fizice, a fost natural` apari]ia a numero[i produc`tori

T

25% dintre locuin]ele din Romånia sunt total utilate cu tåmpl`rie termoizolant`, restul fiind doar par]ial utilate sau deloc, \n cel mai mare num`r de cazuri, potrivit datelor Neomar Consulting.

76

ANALIZ~

mici, activånd pe o arie restråns` \n vecin`tatea loca]iei clien]ilor. Exist` totu[i [i produc`tori care [i-au propus [i au reu[it mult mai mult: afirmarea [i asigurarea distribu]iei la nivel regional sau chiar na]ional”, noteaz` anali[tii. Totodat`, din studiul pie]ei \nlocuirilor de tåmpl`rie \n mediul reziden]ial a rezultat c` doar aproximativ 25% dintre locuin]ele din Romånia sunt total utilate cu tåmpl`rie termoizolant`, restul fiind doar par]ial utilate sau deloc, \n cel mai mare num`r de cazuri. O alt` concluzie a fost existen]a unor diferen]e semnificative \ntre mediile rural [i urban, ca [i \ntre categoriile sociale. „Aceasta arat` c`, pe termen lung, structura clien]ilor persoane fizice se va schimba. Un procent mai mare dintre clien]i vor apar]ine categoriilor sociale inferioare (persoane cu un nivel de educa]ie mai redus [i/sau cu resurse financiare modeste), care au cump`rat mai pu]in pån` \n prezent. De aceea este necesar ca produc`torii de tåmpl`rie termoizolant` s` \[i cunoasc` mai bine clien]ii [i s` \[i adapteze oferta posibilit`]ilor reale ale acestora”, conform Neomar. |ntre regiunile geografice exist` doar mici


TÅMPL~RIE TERMOIZOLANT~ Evolu]ia cantitativ` a importurilor de profile din PVC în perioada 2005-2008 (tone)

Sursa: Neomar Consulting

Evoluţia valorică a importurilor de profile din PVC în perioada 2005-2008 (mil. euro)

Produc`torii, mai pu]ini [i nemul]umi]i Patronatul Produc`torilor de Tåmpl`rie Termoizolant` (PPTT) a anun]at \n septembrie c` num`rul firmelor de profil s-a redus cu 15%, de la 5-6.000, prin falimente sau \nchiderea temporar` a activit`]ii, ceea ce a antrenat o sc`dere a personalului cu 20%. Pre[edintele PPTT, Valentin Petrescu, a afirmat c` pia]a a suferit o contrac]ie de 40-45% [i c` nu se a[teapt` la \mbun`t`]irea situa]iei \n perioada urm`toare. Totodat`, el a reiterat c` firmele de profil nu sunt mul]umite de programul de reabilitare termic` [i apreciaz` c` autorit`]ile deruleaz` deficitar proiectul.

Sursa: Neomar Consulting

diferen]e privind gradul de dotare, cu excep]ia Bucure[tiului, unde \nlocuirile de tåmpl`rie au avut un ritm accelerat. Astfel, compania de consultan]` sus]ine c` produc`torii care ]intesc pia]a din Capital` ar trebui s` aib` o strategie separat` fa]` de cea pentru restul ]`rii. Potrivit sursei citate, criteriile prin care clien]ii \[i aleg produc`torul de tåmpl`rie nu se reduc la pre]. „Pre]ul este doar principalul element pe care clien]ii ajung s` \l negocieze cu produc`torii afla]i «pe lista scurt`». Problema principal` [i adev`ratele criterii de decizie le reprezint` acele aspecte care \i fac pe clien]i s` includ` un furnizor pe lista scurt`, s` solicite o ofert` de pre] [i s` accepte deseori o ofert` care, paradoxal, nu are cel mai mic pre]”, arat` autorii cercet`rii. De[i pre]ul reprezint` unul dintre pu]inele criterii m`surabile ale ofertei, iar clien]ii fac presiuni asupra furnizorilor pentru a-l sc`dea, decizia se ia luånd \n calcul [i alte aspecte nem`surabile, precum marca de profile, termenul de montaj, loca]ia furnizorului sau existen]a reclamelor TV.

„Un argument \n plus c` pre]ul nu este un criteriu extrem de important const` \n faptul c` peste 40% dintre de]in`torii de tåmpl`rie termoizolant` au declarat c` au solicitat oferte de la mai pu]in de trei produc`tori \nainte de a cump`ra, ceea ce demonstreaz` c` nu au f`cut eforturi deosebite pentru a aduna cåt mai multe oferte \n ideea de a o alege pe cea mai mic`”, arat` Neomar. Pe de alt` parte, \n condi]iile \n care doar aproximativ 50% dintre clien]i vin pe filiera recomand`rilor, produc`torii nu trebuie s` taie cheltuielile de marketing, \n pofida dificult`]ilor financiare, ci s` le eficientizeze, prin concentrarea c`tre canalele cu cea mai mare audien]`. „|n concluzie, cercet`rile Neomar Consulting arat` c` pia]a din Romånia prezint` \nc` un poten]ial important, existånd \n continuare clien]i solvabili. Ceea ce trebuie \ns` \n]eles este c` era amatorismului [i a dezvolt`rii entuziaste tipice perioadei 2000-2008 s-a sfår[it [i c` f`r` o strategie coerent` [i o abordare profesional` existen]a unui produc`tor de tåmpl`rie poate fi serios amenin]at`”, conchide compania de servicii de studii de pia]` [i consultan]` de marke ting. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

77


FINISAJE {I AMENAJ~RI

De la minus 3% la minus 37% Pia]a pl`cilor ceramice s-a diminuat, \n volum, cu 3% \n 2008, iar \n acest an sc`derea va fi de 37%, eviden]iat` \n special pe segmentul reziden]ial, potrivit unei analize realizate de compania InterBiz research & consulting. Ioan Dornescu

78

ANALIZ~


PL~CI CERAMICE c`derea dramatic` va fi \nregistrat` pe segmentul reziden]ial, \n timp ce sectorul nereziden]ial va consemna o diminuare mai redus`. InterBiz estimeaz` c` \n 2009 intr`rile pe pia]` vor fi mai mici cu 40% fa]` de anul trecut, pån` la 30 de milioane de metri p`tra]i, dar sc`derea va fi atenuat` de o reducere a stocurilor cu minim 20%. „Aceast` reducere a stocurilor s-a v`zut deja \n prima parte a anului prin faptul c` pre]ul mai multor tipuri de pl`ci ceramice au sc`zut cu 25-30%, \n special pe segmentul economic”, conform sursei citate. Valoric, pia]a pl`cilor ceramice va sc`dea mai mult, chiar dac` segmentul „high”, reprezentat de importuri din Italia, Portugalia [i Germania, va avea o cot` mai mare. Spania a coboråt mai mult spre segmentul „middle”, pe fondul declinului accentuat din aceast` ]ar`. „Ca [i \n alte sectoare, produsele din Turcia au «mu[cat» tot mai mult din pia]a autohton`, la fel [i cele din Serbia sau Bulgaria”, noteaz` anali[tii.

S

Intr`ri Ultimul mare juc`tor intrat pe pia]a romåneasc` este Kai Group, de]inut de fondul de investi]ii Advent. Produc`torul de pl`ci ceramice, care de]ine dou` fabrici \n Bulgaria, a anun]at \n septembrie c` vizeaz` pentru primul an de activitate pe pia]a romåneasc` o cifr` de afaceri de 8-10 milioane de euro [i o cot` de pia]` de 15%, [i nu exclude, \n viitorul apropiat, construc]ia unei fabrici \n Romånia. Pån` la construc]ia fabricii, compania are \n vedere dezvoltarea unui depozit \n Bucure[ti, pentru a asigura furnizarea mai rapid` a produselor. Grupul, care de]ine dou` fabrici de produc]ie de pl`ci ceramice \n Bulgaria, a intrat pe pia]a romåneasc` \n prim`vara acestui an. Potrivit datelor prezentate de Kai, pia]a romåneasc` de pl`ci ceramice avea o valoare de 300 de milioane de euro anul trecut, pentru acest an fiind estimat` o sc`dere cu 20-30%, la 210-240 de milioane de euro.

„Pe termen mediu, \n Romånia va ap`rea inevitabil [i Saint Gobain Building Distribution, prin prelu`ri sau greenfield”, estimeaz` InterBiz.

|nchideri Grupul austriac Lasselsberger, cel mai important produc`tor de pl`ci ceramice din Romånia, a \nchis la jum`tatea lui 2009 unitatea de produc]ie pe care o opera \n Bucure[ti, urmånd s` relocheze o parte din echipamente la cealalt` fabric`, de la Cluj-Napoca. Linia de produc]ie (fosta Cesarom) func]iona \n cadrul fabricii pe care Lasselsberger a våndut-o grupului spaniol Roca \n 2006. Grupul austriac a \nchis, la sfår[itul anului trecut, o alt` unitate de produc]ie pe care o opera \n Lugoj. O parte din instala]iile de produc]ie de la Bucure[ti vor fi relocate \n fabrica de la Cluj-Napoca, capacitatea de produc]ie a acestei unit`]i urmånd s` creasc` de la [ase la opt milioane de metri p`tra]i. Reprezentan]ii Lasselsberger au afirmat \n iulie c` grupul are \n vedere o investi]ie \ntr-o fabric` nou`, proiect care ar putea fi ini]iat \n 2012, dac` pia]a va reveni \n 2011. Ei au precizat c` valoarea investi]iei va fi influen]at` de mai mul]i factori, inclusiv suma de achizi]ie a terenului.

Previziuni InterBiz prognozeaz` c` \n urm`torii trei ani nu vor fi realizate investi]ii noi, dar vor ap`rea \n schimb mi[c`ri majore pe retail. Astfel, vor disp`rea clusterele stradale de tip „Valea Cascadelor”, iar concuren]a va deveni tot mai dur`, pe m`sur` ce re]elele de magazine de tip DIY (Do-It-Yourself), care sunt [i importatori direc]i de pl`ci ceramice, \[i vor continua extinderea. Astfel, dac` la sfår[itul anului trecut erau 88 de magazine DIY, \n urm`torii cinci ani num`rul acestora s-ar putea tripla, potrivit companiei. Analiza arat` c` pia]a pl`cilor ceramice ar putea ajunge la un volum de 70 de milioane de metri p`tra]i pån` \n anul 2018, iar poten]ialul maxim de consum \n Romånia este de cinci metri p`tra]i/ locuitor, nivel echivalent valoric cu aproximativ 700 de milioane de euro. n

Insolven]` Principalul dezavantaj al insolven]ei este legat de problemele de imagine fa]` de clien]i [i concuren]`, a declarat \n aprilie Drago[ Bonea, ac]ionarul majoritar [i pre[edintele distribuitorului de pl`ci ceramice Delta Distribution, intrat \n insolven]`. El sus]ine c` firma are o colaborare foarte bun` cu furnizorii, care au devenit mai siguri privind termenele de plat` iar riscul companiei de a intra \n faliment este unul redus. „Scenariul cel mai pesimist legat de evolu]ia pie]ei este acoperitor pentru noi. Riscul este foarte mic”, a afirmat reprezentantul Delta Distribution.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

79


FINISAJE {I AMENAJ~RI

V책nz`rile scad sub valoarea din 2005 V책nz`rile de mobil` vor sc`dea \n 2009 cu 27%, la circa 820 de milioane de euro, sub valoarea din 2005, pe fondul reducerii produc]iei, a num`rului de locuin]e finalizate [i a tranzac]iilor imobiliare, dar [i a \n`spririi condi]iilor de creditare. Gabriela Niculescu

V책nz`rile de mobilier, pe tipuri, valoare, 2008 Total 1,126 mld. euro

Sursa: InterBiz research & consulting

80

ANALIZ~


MOBIL~ volu]iile [i prognozele sunt diferite \n func]ie de tipul mobilierului [i segmentele de pre]. Importurile au un ritm accelerat de cre[tere, superior atåt produc]iei, cåt [i exporturilor, se arat` \n studiul „Pia]a Mobilei, Romånia, 20042013” realizat de firma de cercetare InterBiz research & consulting. Astfel, produc]ia de mobil` a sc`zut anul trecut cu 16%, iar \n acest an se va adånci. Un alt factor care va influen]a pia]a \n 2009 este sc`derea cu 9% a num`rului de locuin]e terminate, dup` ce acesta a crescut \n perioada 2004-2008 de la 30.100 la 67.200 unit`]i. Pe de alt` parte, pia]a mobilei va fi sus]inut` de vånz`rile pentru spa]iile de birouri, pentru spa]iile de cazare turistic`, pentru complexurile comerciale [i de reloc`rile activit`]ilor de produc]ie. De asemenea, autorii studiului estimeaz` c` num`rul tranzac]iilor imobiliare va fi mic cu 33%, iar investi]iile str`ine [i banii trimi[i acas` de romånii din afara ]`rii se vor reduce. „Num`rul c`s`toriilor a crescut de la 143.000 \n 2002 la 189.000 \n 2007 [i a sc`zut la 150.000 \n 2008. |n urma analizei, s-a observat o corelare puternic` \ntre num`rul c`s`toriilor [i vånz`rile de mobil`”, potrivit InterBiz. La toate acestea, se va ad`uga \n`sprirea condi]iilor de creditare. |n intervalul 2004-2008, importurile au avut un ritm anual de cre[tere de 33%, produc]ia de 5%, iar exporturile de 7%. Astfel, \n ultimii patru ani importurile de mobil` s-au triplat, de la 150 de milioane de euro \n 2004 la 470 de milioane de euro \n 2008. Totodat`, anul trecut, vånz`rile de mobil` din import au fost mai mari decåt cele din produc]ia autohton`, importurile reprezentånd 53% din pia]`, iar produc]ia autohton` 47%. Principalele ]`ri de unde este adus` mobila sunt Italia, Germania [i Polonia, \n timp ce importurile din ]`rile asiatice au \nregistrat cea mai mare rat` de cre[tere. „Pe termen mediu [i lung, importul de mobil` va urma un trend ascendent. Pe de o parte, eliminarea taxelor vamale pentru comer]ul intracomunitar, \n care Romånia este parte, dar [i intrarea pe pia]` a unor re]ele de magazine str`ine vor impulsiona importurile”, se spune \n studiu. Pia]a de mobil` s-a dezvoltat pe trei segmente, respectiv economic, mediu [i top, iar tendin]a este de polarizare la extreme. Lider pe segmentul mediu pentru locuin]e este Mobexpert, care de]ine o cincime din pia]`, fiind urmat de Elvila, Ikea, Staer [i kika. Segmentul economic este reprezentat de firme mici, care \n general au mai pu]in de 50 de salaria]i [i activeaz` la nivel local. „Mobilierul este fabricat din pl`ci laminate, la costuri minime de produc]ie, fapt ce permite produc`torilor recuperarea acestora practicånd pre]uri mici. Pre]ul este, de altfel, factorul determinant al cre[terii sectorului de mobilier economic”, sus]in autorii studiului.

E

Analiza relev` c` intrarea pe pia]` a companiilor Ikea [i Kika pe segmentele mediu [i economic, cu o politic` agresiv` de pre]uri, a for]at mul]i juc`tori s` se repozi]ioneze. „Romånii sunt deja obi[nui]i cu conceptul de «Do-ItYourself», a[adar conceptul de «Ready-To-Assembly» promovat de Ikea [i Kika nu este un element de noutate absolut`. |n schimb, mizeaz` pe «JIT (just-in-time) delivery», ceea ce conduce la cre[teri accentuate ale vånz`rilor \n lunile noiembrie [i decembrie [i venituri suplimentare din servicii (transport, asamblare)”, potrivit firmei de cercetare InterBiz.

Sc`dere de 18% \n semestrul \ntåi Vånz`rile de mobil` ale produc`torilor romåni s-au diminuat \n intervalul ianuarie-iunie 2009 cu 18%, la 767 de milioane de euro, sub declinul estimat, de 20-30%, iar pån` la finele anului industria se poate redresa, astfel \ncåt sc`derea anual` s` fie de 15%, a declarat \n august pre[edintele Asocia]iei Produc`torilor de Mobil` din Romånia (APMR), Aurica Sereny. Exporturile a sc`zut \n primul semestru al acestui an cu 17,4%, la 492,3 milioane de euro, de la 596 de milioane de euro \n ianuarie-iunie 2008, iar importurile a \nregistrat un declin de 35,6% la 155 de milioane de euro, fa]` de valoarea de 241 de milioane de euro din primele [ase luni ale anului trecut. De asemenea, consumul s-a redus cu 26,3%, la 431,2 milioane de euro. „Sc`derea nu a fost atåt de mare cåt s-a estimat ini]ial, mai ales c` a sc`zut pia]a imobiliar` [i cea a construc]iilor. Cea mai mare sc`dere a fost \nregistrat` \n lunile ianuarie [i februarie, ca apoi \n lunile iulie [i august s` asist`m la o cre[tere a comenzilor de export”, a afirmat Sereny. Pentru 2009, APMR estimeaz` c` ritmul de sc`dere a vånz`rilor se va tempera, astfel c` se va \nregistra un declin de 15%, maxim 17%, fa]` de valoarea din 2008, de 1,74 miliarde de euro. Anul trecut, pia]a mobilei s-a redus cu 7,5%, de la 1,89 miliarde de euro \n 2007. n

53% din pia]` au reprezentat \n 2008 importurile de mobil`, produc]iei autohtone revenindu-i o cot` de 47%.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

81


FINISAJE {I AMENAJ~RI

|n afara crizei? De[i furnizorii de materiale de construc]ii se \ntrec \n sc`deri ale v책nz`rilor, sectorul bricolajului ar putea consemna \n acest an o cre[tere de circa 30%, similar` cu evolu]ia din ultimii ani, conform unui raport realizat de IBC Focus. Ioan Dornescu

82

ANALIZ~


BRICOLAJ ia]a Do-It-Yourself (DIY) este una foarte dinamic` chiar [i \n 2009, cånd majoritatea celorlalte segmente \nregistreaz` sc`deri drastice, apreciaz` anali[tii firmei de cercetare. Competi]ia devine acerb`, juc`torii locali \[i consolideaz` pozi]ia [i, \n acela[i timp, numero[i al]i competitori interna]ionali din domeniu continu` s` se extind` \n ]ar` dup` ce au intrat pe pia]`, majoritatea \n ultimii doi ani. Aceast` tendin]` este sus]inut` de num`rul proiectelor de bricolaj \n lucru, care se ridic` la 23 de centre, dar [i de num`rul de proiecte care se afl` \n stadiul de plan[et` – 26 de centre de bricolaj. Cifrele au fost preluate din baza de date cu [antiere [i proiecte de construc]ii „Raportul de investi]ii”, realizat` de IBC Focus, care mai arat` c` stocul de bricolaj ar putea dep`[i \n 2010 un milion de metri p`tra]i dac` se vor finaliza toate proiectele \n construc]ie \n anul acesta, iar lucr`rile la cele aflate \n stadiul de inten]ie vor continua. Printre companiile cu [antiere viitoare ale unor construc]ii cu utilitate \n segmentul de bricolaj [i mobil` firma de cercetare men]ioneaz` Mobexpert, Dedeman, Mobilia [i Kika. |n aceste condi]ii, valoarea pie]ei DIY ar urma s` ajung` \n acest an la 2 miliarde de euro, fa]` de 1,5 miliarde de euro \n 2008, respectiv peste 1,1 miliarde de euro \n 2007, ceea ce \nseamn` o rat` anual` de cre[tere de circa 30%. |ntreaga pia]` a materialelor de construc]ii era evaluat` de IBC Focus pentru 2007 la 3-3,5 miliarde de euro, pe baza datelor oferite de firmele mari furnizoare de produse de profil, cu o cot` de 80%. „Romånia prezint` un mare poten]ial pe pia]a de bricolaj, care are \nc` o pondere sc`zut` fa]` de pia]a materialelor de construc]ii – doar 40-45%, la ora actual`”, se mai arat` \n studiul IBC Focus. De asemenea, anali[tii companiei consider` c` Romånia reprezint` o pia]` ]int` pentru marii juc`tori interna]ionali. „De altfel, locul 1 [i 2 \n Europa, Leroy Merlin [i Kingfisher, nu activeaz` \nc` pe pia]a noastr`, \ns` au \n vedere Romånia pentru extinderea re]elei de ceva timp [i chiar vor deschide magazine \ncepånd cu 2010”, men]ioneaz`, de asemenea, raportul IBC Focus.

P

Magazinul preferat La finalul semestrului \ntåi al anului curent, ponderile companiilor interna]ionale \n totalul vånz`rilor de produse de tip DIY din Romånia cumulau 50%, \n vreme ce bricolajul local reprezenta 39%, iar francizele 11%, potrivit IBC Focus. Un studiu diferit – publicat de IMRCG Consulting \n iulie 2009 [i care \[i propune s` identifice atitudinea de consum [i a[tept`rile romånilor fa]` de brandurile de retail DIY – arat` c` m`rcile interna]ionale de profil au o notorietate mai mare. Astfel, primul loc \n clasamentul notoriet`]ii este ocupat de Praktiker, cu 39,8%, procentul indicåndu-i pe cei care men]ioneaz` marca respectiv` ca fiind

prima la care se gåndesc. Pozi]ia a doua, \ns` la o distan]` considerabil`, revine Bricostore, cu 19,1%, urmat de Dedeman, cu 7,4%, de bauMax, cu 6,3%, apoi de OBI, cu 2,9%, respectiv de Ambient, cu 2,5%. Clasamentul primelor trei branduri se p`streaz` [i pentru notorietatea asistat` – ponderea persoanelor care recunosc brandul dintr-o list` cuprinzånd mai multe m`rci diferite, conform IMRCG Consulting. Praktiker a ob]inut la acest indicator un scor de 97,2%, \n timp ce Bricostore atinge 65%, iar Dedeman 43,3% (responden]ii pot fi cump`r`tori de la mai multe re]ele, \n acela[i timp). Dimensiunea [i varietatea ofertei de produse este principalul criteriu pentru alegerea unei re]ele de bricolaj, fiind considerat` „foarte important`” pentru 81,2% dintre cei care au r`spuns chestionarului IMRCG Consulting. Raportul pre]-calitate este cel mai important factor pentru

75,5% dintre participan]i, iar organizarea spa]iului astfel \ncåt s` poat` g`si u[or tot ceea ce caut` se plaseaz` pe prima pozi]ie pentru 75,3% dintre responden]i. Sondajul relev` [i preferin]ele cump`r`torilor fa]` de diferitele magazine de bricolaj, 77,3% declarånd c` prefer` clar unul anume. La acest capitol, Praktiker a cumulat voturile a 42,1% dintre responden]i, Bricostore – 15%, Dedeman – 6,6%, iar bauMax – 4,9%. Doar 2,3 % spun c` nu au un magazin preferat. Pentru locuitorii din Bucure[ti, magazinele preferate sunt, \n ordine, Praktiker (37,8%) [i Bricostore (29%), urmate la mare distan]` de Hornbach (5,2%), OBI (3,8%) [i Mr. Bricolage (2,8%). Deciziile de cump`rare se iau \n familie. |n cazul articolelor de mobilier, 65,9% dintre responden]i decid \mpreun` cu familia ce s` cumpere, pentru buc`t`rii ponderea

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

83


FINISAJE {I AMENAJ~RI| BRICOLAJ celor care procedeaz` astfel fiind de 61,9%, iar pentru decora]iuni interioare de 60,8%. Interesant este, \n schimb, faptul c` 33,7% dintre cei intervieva]i prefer` s` mearg` la cump`r`turi \n magazinele mici, organizate pe formate tradi]ionale, nu \n cele de tip DIY. Studiul a fost realizat de IMRCG Consulting pe un e[antion de 1.000 de responden]i, reprezentativ pentru mediul urban din Romånia, folosind diferite caracteristici socio-demografice. E[antionul con]ine reprezentan]i ai tuturor grupurilor demografice din mediul urban, cu vårste cuprinse \ntre 18 [i 60 de ani. IMRCG Consulting este specializat` \n cercet`ri de produs/serviciu [i marc`, cercet`ri asupra imaginii companiei, cercet`ri „businessto-business”, cercet`ri prin intermediul re]elelor de teren, cercet`ri realizate prin telefon, cercetare media, cercetare

Investi]ii \n bricolaj \n 2009 Stadiul proiectului

Num`rul proiectelor

|n lucru Proiectare Inten]ie TOTAL

23 6 20 49 Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

de reclam` [i \n domeniul re]elei comerciale/distribu]ie numeric`.

Cine trage tare Re]eaua cu cel mai ridicat grad de notorietate – Praktiker – are [i cel mai mare num`r de magazine – 26, \n vreme ce Bricostore opereaz` 14 unit`]i, conform datelor transmise Mediafax de companii. Lan]ul Arabesque cuprinde 18 magazine, iar Dedeman – 16. |n topul vånz`rilor furnizat de IBC Focus pentru anul 2008, prima pozi]ie revine Arabesque, cu aproape 415 milioane de euro, iar locul al doilea este ocupat de Praktiker, cu 256,4 milioane de euro. Pe urm`toarele pozi]ii se claseaz` Dedeman, cu 216,7 milioane de euro, [i Bricostore, cu 213,7 milioane de euro, care au f`cut schimb de locuri \n 2008 comparativ cu 2007. A cincea re]ea clasat` este Ambient, cu 203 milioane de euro. Raportat la num`rul de angaja]i, cele mai mari vånz`ri le-a \nregistrat anul trecut Bricostore, cu peste 142.000 de euro per angajat. Mai pu]in eficien]i au fost salaria]ii Praktiker, cu 123.800 de euro, \n timp ce Arabesque a ocupat a treia pozi]ie \n acest clasament, fiec`rui angajat al re]elei locale revenindu-i \n 2008 vånz`ri de circa 111.650 de euro. n

Topul juc`torilor de pe pia]a de bricolaj Compania

Cifr` de afaceri 2008 (mil. euro)

Cifr` de afaceri 2007 (mil. euro)

Nr. angaja]i 2008

Nr. angaja]i 2007

Arabesque Praktiker Dedeman Bricostore Ambient bauMax BricoExpert

414,8 256,42 216,7 213,7 203 50* 18,31

340 220 154 168 150 50 13

3.715 2.071 2.233 1.503 2.543 483 264

3.598 2.071 1.476 1.141 423 483 185

*Reprezint` cifra de afaceri din primul semestru din 2008 Sursa: Ministerul Finan]elor [i IBC Focus

Cote de pia]` \n func]ie de originea companiilor

Sursa: IBC Focus

84

ANALIZ~

Evolu]ia pie]ei de bricolaj \n intervalul 2005-2009

Sursa: IBC Focus


Nr. crt.

FINISAJE {I AMENAJ~RI

A-MED Str. Constantin Mănescu nr. 8, bl. 8, sc. 1, ap. 1, sect. 5, Bucureúti 021-335.01.05, 0740-040.408 021-335.35.35 office@a-med.ro, sales@a-med.ro www.a-med.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profil companie / Profit net / Pierdere netă Domeniu de 2008 / 2007 lei * activitate

697.179 / 952.017 3.752 / 76.560

Importator, distribuitor / Pardoseli autoadezive úi compozite

Lucrări de referinĠă

1

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

3

Lucrări de referinĠă

4

ARHI SIGN Str. Gen. Ioan Culcer nr. 11, Bucureúti 0722-357.039 021-410.65.97 office@arhisign.ro, parchetsuedez@yahoo.com www.parchetsuedez.ro

1.409.186 / N/A 118.354 / N/A

Plăci linoleum autoadezive trafic: mediu 305x305x1,2mm, intens 305x305x2,5mm; plăci linoleum plank autoadezive trafic mediu 152x914x1,5mm; plăci compozite PVC trafic intens 300x300x3mm

Praktiker, Bricostore, Brick, Brico+

Cristian Capra - Director General Viorel Gurău - Director Vânzari

N/A

Alexandru Mafteiu - Director General

Importator, distribuitor / Know-how pardoseli din lemn stratificat

BASF Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca Business Center, clădirea B, et. 5, sect. 1, cod 014459, Bucureúti 021-529.90.20, 021-529.90.55 021-529.90.99 office.romania@basf.com www.basf.com, www.basf.ro

N/A

59.336.472 / 46.533.707 6.189.176 / 8.577.400

Pardoseli: epoxidice decorative úi industriale, poliuretanice Piritex, Erencons, Maconz, decorative úi antibacteriene Producător, importator, Mastertop, industriale din beton Indfloor Grup, Gamrat distribuitor, poliuretanic Ucrete, produse Construct, Neotehnic Macon, comerciant / pentru elicopterizare plăci beton Ascendent ConstrucĠii, Produse chimice, Mastertop, sisteme poliuretanice Constrind Chim Impex, Rap materiale de pentru parcări Conideck, sisteme Tronic, Alcadibo Trading, Ogiva construcĠii de fixare placaje ceramice; Construct etanúare îmbinări; hidrofobizare úi hidroizolare

LuminiĠa Teodorescu Director General Daniela Toma - Responsabil RelaĠii ClienĠi Iulia CreĠean - Responsabil RelaĠii Publice

Pardoseli: magazin Praktiker Buzău, fabrica Tymbark Vălenii de Munte, fabrica Coca Cola Timiúoara, fabrica Ursus Buzău, fabrica Caroli Piteúti, fabrica Kronospan Braúov; Sisteme: centrala Cernavodă (material pentru hidroizolare structuri beton în subteran), staĠie epurare ape uzate industriale jud. Braúov (reabilitare / hidroiyolare structuri), staĠie epurare ape uzate industriale jud. GalaĠi (materiale hidroizolare interioară bazine), staĠie tratare apă potabilă jud. Gorj (reabilitare / hidroizolare structuri) BM REAL INTERNATIONAL Str. ùtirbei Vodă nr. 96A, sect. 1, Bucureúti 021-317.88.57 021-317.88.56 office@benjaminmoore.ro www.benjaminmoore.ro, www.novacolor.it

2.872.537 / 948.099 37.978 / - 354.721

Importator, distribuitor, comerciant / Articole pentru vopsit

Comnord, Raptis Kavouras, Eremia Grigorescu InvestiĠii Imobiliare, Autoitalia Impex, Guadaconstruct, Capital Construct Corporation, Conteam etc.

Mostre gratuite; suport tehnic gratuit

Cătălina Trupúor - Director General Mariana Dura - Asistent Manager

Hotel Hilton (Bucureúti), Hotel J.W. Marriott (Bucuresti), Hotel Novotel (Bucureúti), Club Bamboo (Bucureúti úi Cluj), Casino Palace (Bucureúti), showroom-ul Auto Italia (Bucureúti), ùcoala Americană (Bucureúti), Editura Cărtureúti (Bucureúti), Famous Brands, magazinele Zara, Hotel Chambers (Braúov), reúedinĠe, complexuri comerciale etc. BONA ROMÂNIA Bd. Preciziei nr. 1, Preciziei Business Center, tronson 1, et. 3, sect. 6, Bucureúti 031-405.75.93, 021-317.02.22 031-405.75.93 bona.romania@bona.com www.bona.com

9.510.188 / 6.768.547 761.936 / 1.060.282

ùape autonivelante, răúini Producător, importator, hidroizolaĠie, adezivi pentru distribuitor / parchet - dispersie, poliuretanici, Produse silanici - chituri, grunduri, lacuri profesionale ecologice, ulei interior úi exterior, pentru parchet produse de întreĠinere, maúini de masiv úi stratificat úlefuit parchet, abrazive

N/A

Lindell Kerstin - Preúedinte Monica Căprăroiu - Director General Daniel Peptea - Director Marketing

Beneficiari industriali úi casnici, firme de construcĠii

Sanda Dumitraú - Preúedinte Gabi Dumitraú - Director General / Administrator

Palatul Parlamentului, Ambasade: Suedia, Republica Cehă CASA COLOR Str. Principală nr. 14, Corunca, jud. Mureú 0722-599.392 0265-222.222 administrator@casacolor.ro www.casacolor.ro

N/A N/A

Distribuitor / Distribuitor naĠional Köber ProducĠie vopsele, Profesional; termoizolaĠii, intermedieri în hidroizolaĠii, acoperiúuri uúoare, comerĠ, ferestre termoizolaĠii

Lucrări de referinĠă

6

Preúedinte Director General Persoană de contact

N/A

Lucrări de referinĠă

5

Portofoliul actual de clienĠi

N/A

Lucrări de referinĠă

2

Produse / Servicii

Lucrări industriale úi casnice

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

85


Nr. crt.

FINISAJE {I AMENAJ~RI

CONSTRUMA DESIGN Str. Piteúti nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj 0264-592.719, 0264-591.726 0264-592.719 office@construma.ro www.construma.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profil companie / Domeniu de Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei * activitate

6.682.927 / 7.761.169 974.635 / 1.201.944

Lucrări de referinĠă

7

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Lucrări de referinĠă

8

DAW BENğA ROMÂNIA Str. Principală nr. 201, Sâncraiu de Mureú, jud. Mureú 0265-320.354 0265-320.522 office@caparol.ro www.caparol.ro

Lucrări de referinĠă

Preúedinte Director General Persoană de contact

Mochetă personalizată, dale de mochetă pentru spaĠii publice, pardoseli PVC linoleum natural, útergătoare profesionale

Bănci, hoteluri, instituĠii publice, imobile de birouri

Ramona Ignat - Director General

92.154.279 / 65.500.548 7.209.779 / 4.671.016

Vopsele gama Caparol (siliconice úi silicatice, grunduri, tratamente anti mucegai, lacuri pentru lemnmetal, coloranĠi pentru vopsele úi sieteme de nuanĠare computerizată); sisteme Producător, Remus Aurel BenĠa - Director termoizolante gama Capatect; Ambient, Arabesque, Praktiker, importator, General produse profesionale pentru comerciant / Bricostore, Baumax-x, Simona Mărginean - Marketing Lacuri úi vopsele; protecĠia úi renovarea pardoselilor Hornbach, OBI, etc. Manager materiale de finisaj de beton marca Disbon úi gama de vopsele lavabile pentru interior úi exterior, lacuri pentru lemn úi metal; produse speciale de tratament a pereĠilor de tipul do-ityourself marca Alpina

Hotel Apolo Costineúti, Atlantis Residence Bucureúti, Unirii Residence Bucureúti, BenĠa Towers Tg. Mureú, Hotel Central Ploieúti, Biserica Reformată Tg. Mureú, catedrala RomanoCatolică Cluj-Napoca, Cramele Jidvei etc.

DECORA STIL Bd. Nicolae Titulescu nr. 13, parter, Slatina, jud. Olt 0249-430.108 0249-428.620 comercial@decorastil.ro www.decorastil.ro

35.021.438 / 23.657.385 89.850 /102.152

Producător, importator, distribuitor, comerciant / Materiale de construcĠii

Ciment, cărămidă, fier, lemn pentru construcĠii, finisaje interioare

N/A

Virgil Lilea - Administrator

OBI GmbH&CO, Bricostore România, Praktiker, Ambient, Dedeman, Baumax; distribuĠie prin parteneri regionali

Bruno NegoiĠă - Director General Alexandra Rotariu - Asistent Director General

Green City

DEUTEK Str. Cătănoaia nr. 33, sect. 3, Bucureúti 10 021-256.03.85 021-256.03.79 office@deutek.ro www.deutek.eu, www.deutek.ro

119.793.094 / 99.432.468 - 1.095.742 / 11.446.122

Producător, distribuitor, importator, comerciant / Lacuri, vopsele, mortare úi adezivi

Vopsele de dispersie pentru interior úi exterior, tencuieli decorative, decoraĠiuni speciale, lacuri, lazuri úi emailuri pentru lemn úi metal, mortare, adezivi, gleturi pe bază de ciment sau ipsos

Tribunalul ConstanĠa, Gara de Nord, Judecătoria ConstanĠa, complex comercial Jupitel Bucureúti, sediul CECCAR Bucureúti, Universitatea Petru Maior Mureú, hotel Iaki, hotel Mamaia etc.

3.488.758 / 2.351.607 354.700 / 278.664

Importator, distribuitor / ùeminee, sobe, coúuri de fum

Lucrări de referinĠă

E.G.S. BUILDING CONSTRUCT Bd. 1 Mai nr. 395, com. Berceni, jud. Ilfov 0743-003.305 11 021-361.29.47 office@semineeromania.ro, office@edilkamin.ro www.semineeromania.ro, www.edilkamin.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

86

Portofoliul actual de clienĠi

Bănci, hoteluri, instituĠii publice, imobile de birouri

Lucrări de referinĠă

9

ReprezentanĠă fabrici germane / Pardoseli

Produse / Servicii

INFORMA}II COMPANII

Focare monobloc, inserturi (cu lemne sau peleĠi), focare centrală termică (ca sursă unică de încălzire úi în paralel cu o centrală pe gaz), sobe cu exterior din ceramică (cu lemne sau peleĠi), sobe centrală termică cu exterior de ceramică (cu lemne sau peleĠi), finisaje import Italia úi personalizare; importator úi distribuitor produse Edilkamin, Turbo Fonte úi Plewa N/A

N/A

Emil Curteanu - Director General Bianca Stan - Director Marketing


Nr. crt.

FINISAJE {I AMENAJ~RI

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

162.362.393 / 140.015.030 - 1.005.067 / 6.811.583

Producător / Lacuri úi vopsele decorative

Lucrări de referinĠă

FABRYO CORPORATION ùos. OlteniĠei nr. 202B, Popeúti-Leordeni, jud. Ilfov 12 021-405.50.25 021-405.50.26 office@fabryo.com www.fabryo.com

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profil companie / Domeniu de Profit net / Pierdere netă activitate 2008 / 2007 lei *

Lucrări de referinĠă

Portofoliul actual de clienĠi

Produse decorative pentru zidărie interioară úi exterioară, vopsele Magazine do-it-yourself, retail, B2B pentru lemn úi metal, lacuri pentru lemn, grunduri, amorse etc.

Preúedinte Director General Persoană de contact

Ove Mattson - Preúedinte Aliz Kosza - Director General Executiv ùtefan Teodorescu - Director Marketing

N/A

HORMANN ROMÂNIA Str. Italia nr. 1-7, Centrul Logistic Cefin, depozit 13, com. Chiajna, jud. Ilfov 13 021-352.49.43, 021-352.49.45 021-352.49.46 sec.buk@hormann.ro www.hormann.ro

45.583.785 / 31.395.795 860.182 / 1.973.727

ReprezentanĠă Hormann KG VKG Germania / ConstrucĠii

Uúi de garaj úi de intrare în casă, uúi secĠionale industriale, uúi rapide, rampe de egalizare úi burdufuri de etanúare, rulouri industriale

Penny Market, Kaufland, Selgros, Praktiker, Billa, Eurial Invest (Peugeot), Auto Cobălcescu, Registrul Auto Român, Real, Auto Scorpion (Audi, VW)

Bogdan Cojocaru - Director General Ene-Dinu Alexandru Coordonator Vânzări

Depozit logistic Billa, depozit logistic ProLogis, fabrica Nokia Cluj, cartier rezidenĠial Ibiza Golf, cartier rezidenĠial Wilbrook, retehnologizarea IMGB (actual Dosan)

160.426.637 / 126.185.015 4.637 / 6.008.868

Producător / Grunduri, lacuri, vopsele, chituri, diluanĠi, centrale termice

Lucrări de referinĠă

KÖBER Str. Uzinei nr. 2, Săvineúti, jud. NeamĠ 14 0233-322.403 0233-281.222 office@kober.ro www.kober.ro

Grunduri, lacuri, vopsele, emailuri, tencuieli, chituri, diluanĠi, centrale termice

Magazine úi depozite materiale de construcĠii, firme de construcĠii, supermarketuri, hipermarketuri

Aurel Köber - Administrator Unic Mariana Köber - Manager Executiv Monica Apetroaiei - Director Marketing

First Class Grup, Dochia Prodcom etc.

Viorica Grafu - Director General Dan Istrati - Director ProducĠie Diana Scurtuleasa - Director Comercial Corina Tudoroiu - Director Marketing & PR

N/A

4.961.877 / 3.05.064 - 947.338 / - 135.613

Importator, Vopsele úi tencuieli, soluĠii de distribuitor, tratare, produse tehnice de comerciant / Lavabile úi amorse, protecĠie úi întreĠinere, destinate tencuieli decorative suprafeĠelor interioare úi úi efecte speciale; exterioare din cadrul lucrărilor în vopsele, lacuri úi construcĠii de tip comercial, diluanĠi, baiĠuri úi industrial, rezidenĠial, civil grunduri

Lucrări de referinĠă

LOGGIA INDUSTRIA VOPSELEI ùos. de Centură nr. 103, cod 077160, Popeúti Leordeni, jud. Ilfov 15 021-529.62.89, 021-529.62.90 021-529.62.01, 021-925.62.02 office@loggiavopsele.ro www.loggiavopsele.ro

N/A

PAZO GRUP ùos. Pipera nr. 48, sect. 2, Bucureúti 16 021-230.23.77 021-230.23.79 catrinel.ionita@pazo.ro www.pazo.ro

Lucrări de referinĠă

Produse / Servicii

17.440.218 / 19.837.224 27.958 / 989.000

Importator, distribuitor / Finisaje

Gresie úi faianĠă - Marazzi Italia, Spania; mozaic: Bisazza, Devon&Devon, Pietra Kaikos; obiecte sanitare: Hatria, Duravit; Lucian AzoiĠei - Director căzi, cabine de duú cu hidromasaj, Auchan Timiúoara, Cocor saune: Jacuzzi®; Effegibi; General Luxury Store, Kaufland Mediaú parchet: Berti; robinetărie: Catrinel IoniĠă - PR & Marketing Hansgrohe, Cristina; piatră naturală: Marazzi Marmi; mobilier de baie: Tulli Zuccari, Devon&Devon

Tiago Mall, Liberty Mall Bucureúti, reĠele Carrefour, reĠeaua de magazine Altex úi Media Galaxy, Floreasca Tower, Băneasa Bussines & Tehnological Park, reĠele Winmarkt, Dragonul Roúu Bucureúti, Mall Arcadia, reĠeaua de magazine MiniMAX Discount, Auchan Militari

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

87


Nr. crt.

FINISAJE {I AMENAJ~RI

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profil companie / Profit net / Pierdere netă Domeniu de 2008 / 2007 lei * activitate

Lucrări de referinĠă

PINUM DOORS AND WINDOWS ùos. Pipera nr. 48, sect. 2, Bucureúti 17 021-233.34.31 021-233.34.30 office@pinum.ro www.pinum.ro

Producător, comerciant / Uúi

Michele Nusco - Preúedinte Francesco Curcio - Director Comercial IonuĠ Stroe - Director Vânzări

270.113.137 / 204.892.613 - 7.195.073 / 4.162.116

Importator, distribuitor, comerciant / Materiale pentru construcĠii úi finisaje

SoluĠii complete de pardoseli calde: parchet laminat, mochetă, covoare, linoleum, PVC pentru uz Petrică Uúurelu - Preúedinte casnic, comercial, medical sau Praktiker, Metro Cash & Carry, Adrian Porfir - Director General industrial, pardoseli supraînălĠate Interhome Decor, OBI, Selgros, (flotante), terenuri de sport Eliza Pricopie - Marketing Bricostore interioare úi exterioare, gazon Manager sintetic, pardoseli epoxidice; materiale pentru construcĠii úi finisaje

Producător, comerciant / Lacuri úi vopsele

Lucrări de referinĠă

197.534.153 / 160.637.222 - 10.408.751 / - 9.973.552

Vopsele lavabile pentru interior úi exterior, tencuieli decorative, lacuri pentru lemn, emailuri, grunduri úi diluanĠi

N/A

Achille Angelo Bardelli Director General Executiv

N/A

Lucrări de referinĠă

RO-GER INVESTMENTS & TRADE Bd. Burebista nr. 1, bl. D15, sc. 2, ap. 34, Bucureúti 20 021-321.31.49 021-321.31.67 roger@parla.ro www.roger.com.ro

1.170.647 / 1.236.656 9.878 / - 90.649

Importator, distribuitor / Pardoseli comerciale PVC

Pardoseli comerciale din PVC marca Tarkett, mochete comerciale, parchet laminat úi stratificat, pardoseli supraînălĠate, Firme construcĠii, spitale, pardoseli flotante din polipropilenă magazine, clinici medicale etc. pentru exterior úi interior (BERGO), tapet din PVC pentru spaĠii ude úi spaĠii curate, tapet din fibră de sticlă etc.

Romulus Vasile - Director General Dan ChiriĠă - Director Vânzări

Spitalul Matei Balú, Spitalul TBC Roúiorii de Vede, cămine ASE, magazinele Champion, magazinele Mega Image etc.

TIGER AMIRA COM Str. Păcii nr. 27, Oradea, jud. Bihor 21 0259-267.738 0259-267.675 tigeramira@tigeramira.ro www.tigeramira.ro Lucrări de referinĠă

Uúi interior celulare, uúi interior Arcom International, Impact pline cu cherestea, uúi blindate de Developer & Contractor, Lufin, exterior, uúi rezistente la foc, uúi Strabag, Rotary Construct glisante etc.

Preúedinte Director General Persoană de contact

Maternitatea Regina Maria, Spitalul Fundeni, farmaciile Help Net, Banca Transilvania, Volksbank, UPC, Tymbark, Teatrul de Comedie Bucureúti, Clubul Francez, Hotel Ambasador Bucureúti

POLICOLOR Bd. Theodor Pallady nr. 51, sect. 3, Bucureúti 19 021-345.17.30 021-345.17.31 policolor@policolor.ro www.policolor.ro

158.774.033 / 168.801.232 1.006.772 / 1.474.895

Importator, distribuitor, comerciant / Materiale pentru construcĠii

Bricostore România, Rotiemme Impex, Quadrant Amroq Gresie, faianĠă, obiecte sanitare, Beverages, Roca Sanitary, Doly mobilier baie, instalaĠii sanitare, Supermarket, Axa NC Comexim, uúi, parchet, materiale pentru Castilio Botoúani, Metal construcĠii (zidărie, termo úi Construct, Costas Piteúti, OBI hidroizolaĠii acoperiúuri etc.) România, Praktiker România, Rimini Impex

Ioan Tomele - Preúedinte Mirela Tomele - Director General Ioana Socaciu - Director Marketing

Bucureúti: ansamblul rezidenĠial Primăvara, ansamblul de locuinĠe Frederic Chopin, ansamblul de locuinĠe Prefabricate Vest, Ten Blocks; Timiúoara: Banu Construct - 2 ansambluri rezidenĠiale Câmpina, 3.800 de apartamente, ansamblu rezidenĠial Toscana, Hotel Elysee 5 stele, Hotel Reghina Blue, Universitatea de ùtiinĠe Agricole úi Medicină Veterinară a Banatului; Bihor: Hotel Ramada Oradea, Hotel Noblesse Băile Felix, Hotel Davidof Băile Felix, Pensiunile Ana úi Sofia Belis

74.740.098 / 56.625.167 2.347.344 / 2.887.769

Importator, comerciant / Materiale de construcĠie úi finisaje

Lucrări de referinĠă

UNIMAT Str. Mihai Viteazu nr.2B, ùelimbăr, jud.Sibiu 22 0269-560.216 0269-206.303 office@unimat.ro www.unimat.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

88

Portofoliul actual de clienĠi

Quadra Palace (Bucureúti), West Park (Bucureúti), Sunflower (Bucureúti), Hotelurile Crown Plaza úi Rin Grand (Bucureúti), Hotel Condor (ConstanĠa), Asmita Gardens (Bucureúti), Rose Garden (Bucureúti)

PIRITEX ùos. Ploieúti-Târgoviúte km 8, zona Est, trup II, jud. Prahova 18 0344-403.200 0344-403.298 office@piritex.ro www.piritex.ro Lucrări de referinĠă

71.929 / - 2.692 / -

Produse / Servicii

INFORMA}II COMPANII

Materiale de construcĠie úi finisaje: oĠel beton, structuri, învelitori, izolaĠii, finisaje, instalaĠii, electrice, mortare úi vopsele, amenajări exterioare, scule; consultanĠă de specialitate úi transport; importator pentru România al ferestrelor de mansardă Roto

N/A

N/A

Cosmin Stamate - Director General FlorenĠa Cioconea - Manager Marketing


Nr. crt.

TÅMPL~RIE TERMOIZOLANT~

Lucrări de referinĠă

1

ABATECH Aleea Emil Botta nr. 1, bl. M109, sc. 1, ap. 4, sect. 3, cod 031073, Bucureúti 021-323.93.57 021-321.44.34 office@abatech.ro, marketing@abatech.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profil companie / Domeniu de Profit net / Pierdere netă activitate 2008 / 2007 lei *

3.950.912 / 2.634.548 624.781 / 507.447

Producător, importator, distribuitor pentru Trespa, Eurofox, Euroedil, Moeding / FaĠade ventilate, uúi metalice de uz general úi antifoc, tâmplărie aluminiu produse speciale

ALUPLAST Str. Odăii nr. 439, sect. 1, Bucureúti 031-425.05.06 031-425.05.07 info@aluplast.ro www.aluplast.ro

24.696.289 / 24.604.508 - 2.390.142 / - 1.272.791

Distribuitor / Profile PVC

ASSA ABLOY ROMÂNIA Bd. Preciziei nr. 5, sect. 6, Bucureúti 021-316.01.21 021-316.01.20 marketing@assaabloy.ro www.assaabloy.ro

82.560.047 / 74.555.914 - 4.020.990 / - 13.047.988

Producător, distribuitor / Sisteme de închidere pentru uúi úi ferestre

BEYLER ùos. GalaĠi-Bârlad km 11, com. Vânători, jud. GalaĠi 0236-329.127, 0749-110.500 0236-329.315 office@beyler.ro, marketing@beyler.ro, export@beyler.ro www.beyler.ro

59.425.140 / 59.649.980 - 6.904.347 / 712.493

Distribuitor, comerciant / Uúi metalice, uúi de interior úi accesorii, precum úi profile úi tâmplărie PVC

Proiectare tehnologică úi comercializare sisteme de fixare pentru faĠade ventilate, asistenĠă tehnică la montaj, proiectare tehnologică úi comercializare placaje HPL Trespa, cărămidă ceramică Alphaton / Longoton - Moeding, asistenĠă tehnică la montaj, comercializare úi montaj uúi metalice inclusiv antifoc, Euroedil, producĠie tâmplărie aluminiu produse speciale la temă

N/A

Vasile Călinescu - Director General Mariana Georgescu - Director Adjunct

Distribuitor profile din PVC

200 clienĠi - firme producătoare de tâmplărie

Mihai ùerbănescu - Director General

Sisteme de închidere mecanice: cilindri de siguranĠă, în variantă unică, sisteme master key, chei, yale, lacăte, balamale, mânere cu silduri sau rozete, amortizori hidraulici, seifuri, sisteme Bricostore, Hornbach, Selgros, Mario Matei - Director General Carrefour, Cora, Dedeman, închidere ferestre, bare antipanică, Gabi Teodorescu - Marketing Ambient, Obi, Cosmote, sisteme electromecanice; încuietori Manager Vodafone, Romtelecom electromecanice, cu electromotor; electromagneĠi de toc, de retenĠie, automatizări pentru uúi glisante, batante, control acces; cititoare, carduri, control acces hotelier

Uúi metalice, uúi interior, tâmplărie PVC; montaj uúi úi tâmplărie PVC

Termo Glass ConstanĠa, Vebmont GalaĠi, Alimur Brăila, Piovra Bucureúti, Ana Castilio Mariana Sava - Director Vânzări România Bucureúti, Did Comcontur Piatra NeamĠ, Util San Sibiu, Atena Jugănaru Victor Construct Botoúani, Departamentul Vânzări Export Proconfort Piteúti-Craiova, Eclisse Design Iaúi etc.

N/A GEALAN ROMÂNIA Bd. Iuliu Maniu nr. 612-614, sect. 6, cod 061129, Bucureúti 021-404.27.00, 021-404.27.04 021-318.23.02 office@gealan.ro www.gealan.ro

261.949.197 / 236.913.266 19.495.200 / 18.834.423

Producător / Tâmplărie

Lucrări de referinĠă

5

Preúedinte Director General Persoană de contact

Cosmote, Palatul Parlamentului, Enel, Cora, Carrefour, Selgros, Hotel Marriott, Rin Grand Hotel, Liberty Center etc.

Lucrări de referinĠă

4

Portofoliul actual de clienĠi

N/A

Lucrări de referinĠă

3

Produse / Servicii

Lucrări faĠade ventilaĠie: sediul Steilmann Bucureúti - Alu compozit + Eurofox, Hotel DorobanĠi Bucureúti - piatră compozită Acritherm + Eurofox, sediul central Bancpost Bucureúti - HPL Trespa, clădire birouri Str. Broúteanu Bucureúti - HPL Trespa + Eurofox, Hotel Vega Mamaia - HPL Trespa + Eurofox, show-room Palaú Iaúi - HPL Trespa, Hotel Carol Bucureúti - ceramică + Eurofox, Rosetti Tower Str. Maria Rosetti Bucureúti - HPL Trespa + Eurofox, imobil birouri Str. Matei Basarab Bucureúti - Alphaton + Trespa + Eurofox, magazinul Decathlon Bucureúti HPL Trespa

Lucrări de referinĠă

2

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Sisteme de profile din PVC pentru ferestre úi uúi cu design atrăgător, într-o largă varietate de culori, de la folii uni moderne până la decor lemn

N/A

Aurel Vlaicu - Director General Cristina Balaban - Director Marketing

N/A

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

89


Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

6

KAPO ROMÂNIA Str. Patinoarului nr. 52, sect. 3, Bucureúti 021-324.30.51 021-324.30.71 g.deaconu@kapo.ro.com www.kapo.co.at

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profil companie / Profit net / Pierdere netă Domeniu de 2008 / 2007 lei * activitate

4.826.008 / 1.202.525 - 169.370 / - 10.144

Lucrări de referinĠă

Nr. crt.

TÅMPL~RIE TERMOIZOLANT~

REHAU POLYMER ùos. de Centură nr. 14-16, cod 077180, Tunari, jud. Ilfov 021-266.51.80 021-266.51.81 bucuresti@rehau.com www.rehau.ro

264.275.890 / 219.722.464 23.280.431 / 16.824.990

SUKI GROUP Str. Agromec nr. 3, Moara Vlăsiei, jud. Ilfov 021-267.21.44, 021-267.21.45 021-267.23.46 office@suki.ro www.suki.ro

N/A

Gabriel Deaconu - Director General

N/A

Emil Ioan Pop - Director General Iulia Enache - Referent Marketing

8.613.649 / 19.738.480 - 1.752.767 / 413.223

Producător / Tâmplărie PVC cu geam temoizolant

N/A

Gelmar Săvulescu - Director General

Zona Transilvaniei, Banat, Moldova

Ioan Tecar - Preúedinte Anca Ionac - Director General

Zona Transilvaniei, Banat, Moldova

Ioan Tecar - Preúedinte Ioan Denes - Director General

Magazine de prezentare úi depozite de materiale de construcĠii

Hans Wreifalt - Director General Cătălina RaĠiu - Director Executiv

Tâmplărie PVC

N/A

TERMINVEST Str. CetăĠii nr. 15, hala 7, Cluj-Napoca, jud. Cluj 0264-265.808 0264-265.808 office@terminvest.ro www.terminvest.ro

5.139.910 / 4.982.487 6.121 / 76.614

Producător / Tâmplărie PVC úi aluminiu

10.752.051 / 10.585.538 67.381 / 260.749

Producător / Tâmplărie PVC, aluminiu úi geam termoizolant

Tâmplărie PVC úi aluminiu, geam termoizolant, uúi de garaj, jaluzele

N/A

43.313.957 / 31.642.223 369.983 / 439.707

Producător, importator / ConstrucĠii

Lucrări de referinĠă

VELUX ROMÂNIA Str. Aurel Vlaicu nr. 40, cod 500178, Braúov, jud. Braúov 0268-402.740 11 0268-425.757 romania@velux.ro, magazin@velux.ro, distribuitor@velux.ro www.velux.ro

Tâmplărie PVC úi aluminiu, pereĠi cortină, uúi de garaj, jaluzele

N/A

Lucrări de referinĠă

TERMOTEC Str. Văii nr. 2, Dej, jud. Cluj 0264-211.771 10 0264-211.268 office@termotec.ro www.termotec.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

90

Tâmplărie din lemn cu sticlă termoizolantă

N/A

Lucrări de referinĠă

9

Preúedinte Director General Persoană de contact

Producător / SoluĠii pentru sisteme de ferestre úi Tehnică pentru faĠade, programe pentru tehnica ferestre úi faĠade, instalaĠiilor sanitare, termice úi tehnica instalaĠiilor electrice úi produse pentru tehnica sanitare, termice úi mediului úi infrastructură, cât úi inovaĠii în domeniul energiilor regenerative, electrice, tehnica sisteme pentru tehnica mediului úi staĠii mediului úi de epurare a apelor uzate infrastructură

Lucrări de referinĠă

8

Portofoliul actual de clienĠi

Fashion House, Silver Mountain Poiana Braúov

Lucrări de referinĠă

7

Importator

Produse / Servicii

INFORMA}II COMPANII

Produse pentru mansarde: ferestre de mansardă, produse de instalare, rulouri decorative úi rolete exterioare, rame de etanúare, dispozitive de comandă etc.

N/A


MOBIL~

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Profil companie / Produse - Servicii

Materiale folosite

ALICANTE TAMILIA Calea Bucureúti nr. 231, Braúov, jud. Braúov 1 0268-306.131 0268-306.133 mobiliacenter@yahoo.com www.mobiliacenter.com

6.595.185 / 8.240.274 11.034 / 61.911

Centrul producătorilor úi importatorilor de mobilă / Mobilier, accesorii destinate decoraĠiunilor interioare

Pal melaminat, lemn masiv

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

4

Simex, Lem's, Cavio, Bellona Decorama, Alprom, Vinotti, Adicord etc.

Ovidiu Cazacu, Tamim Saheb, Alattar Khaldoun Administratori-AsociaĠi Cornelia Bălăúoiu - Director Societate

96.634.012 / 93.418.064 39.540.942 / 9.476.680

Mobilier: camere de zi, dormitoare, cabinete, camere copii úi adolescenĠi, bucătării, sufragerii úi dininguri, mobilier pentru birou; canapele, fotolii, Lemn masiv, PAL saltele Relaxa Original; furniruit, PAL consultanĠă în amenajări úi melaminat, design interior: consultanĠă de tapiĠerii - pluú, specialitate oferită de personal; stofe, scai, piele, concepĠie úi proiectare la nivel accesorii profesional; design exclusiv în conformitate cu dorinĠele clienĠilor; elaborarea de proiecte de amenajare interioară a casei sau apartamentului

53

N/A

Viorel Cataramă - Preúedinte / Director General Andreea Predescu - Marketing Manager

FORASTERO Calea Floreasca nr. 91-111, showroom Kult, sect. 1, Bucureúti 3 021-311.30.27 021-311.30.27 office@kult.com.ro, office@haka.ro www.kult.com.ro, www.haka.ro

1.998.136 / 905.051 94.370 / 82.622

Lemn masiv, MDF Importator, comerciant / folie úi vopsit mat Concept, consiliere, proiectare, / lucios, PAL instalare mobilier bucătărie, furniruit / laminat, inclusiv pentru proiecte Corian, Quarz, rezidenĠiale Granit

1

End-useri, developeri, investitori (Advanced Development, i-Property Assets)

Ioana Cojocaru - Director General Silvia Bădica - Assistent

KIKA MOBILIER Str. ComerĠului nr. 1, Domneúti, com. Domneúti, jud. Ilfov 4 021-601.02.11, 021-601.02.33 021-601.02.10 www.kika.ro

6.089.607 / N/A - 14.728.364 / - 1360395

1

Persoane fizice úi juridice

Werner Grassman - Director General Alexandra Tudoran Coordonator Marketing

Nr. crt.

Număr de magazine

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

ELVILA Str. Siriului nr. 74-76, sect. 1, Bucureúti 2 0372-131.800 0372-131.869 comert@elvila.ro www.elvila.ro

LEMET Str. RomaniĠei nr. 1, cod 105600, Câmpina, jud. Prahova 5 0244-368.444 0244-368.042 office@lemet.ro www.lemet.ro

Comerciant / Mobilă, articole de iluminat úi articole de uz casnic

N/A

Editura Bebe Bucureúti, Plurivalent Tecuci, Lem's Pontica ConstanĠa, Alexandru Rizea - Director Lem'Svest Oradea, General Lem'Swest Cluj-Napoca, Locallem's Craiova, Adina Ionescu - Reprezentant Comimpex Târgu Mureú, Management Integrat Acaju Iaúi, Gimob Târgoviúte, Vicflex Râmnicu Vâlcea

93.509.004 / 76.872.271 21.428.605 / 16.551.850

Producător / Mobilă modulară din PAL, camere, deservite: dormitoare, camere de zi, camere de tineret, bucătării, holuri

PAL melaminat, accesorii, tapiĠerie

110

MCS EXIM ALPROM Str. Dobrogeanu Gherea nr. 2-4, cod 110104, Piteúti, jud. Argeú 6 0248-207.265 0248-207.240 sales@alprom-sa.ro, vasiliu@alprom-sa.ro www.alprom-sa.ro

23.266.101 / 25.822.266 - 350.134 / 215.002

Comerciant / Mobilă (mobilier din lemn masiv sau parĠial masiv pentru sufrageri, dormitor, living úi hotel), articole de iluminat úi articole de uz casnic în magazine specializate

Lemn masiv sau parĠial masiv din fag, stejar, plop, PAL furniruit, MDF

4

N/A

Mihai Petcu - Director General

MOBEX Str. Căprioarei nr. 2, cod 540314, Târgu Mureú, jud. Mureú 7 0265-210.652 0265-211.020 office@mobex.ro www.mobex.ro

52.251.819 / 44.123.401 3.746.452 / 2.268.013

Producător, comerciant / Mobilier de artă, clasic, modern pentru uz casnic, hotelier sau instituĠii publice

N/A

3

N/A

Daniel Egri - Director General DănuĠ Peter Chiorean - ùef Serviciu Vânzări

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

91


MOBIL~

Portofoliul actual de clienĠi

MOBEXPERT GROUP Producător, importator, Lemn, piele ùos. Fabrica de Glucoză comerciant / naturală, nr. 21, sect. 2, Bucureúti 622.376.300 ** / 561.000.000 ** Mobexpert - hipermagazine úi materiale textile, 8 021-242.10.40, 021-242.10.45 N/A magazine de mobilier pentru casă sticlă, metal, 021-242.10.74 úi decoraĠiuni úi Mobexpert Office plastic etc. office@mobexpert.ro mobilier pentru birou úi colectivităĠi www.mobexpert.ro

34

ING România, BRD, Alpha Bank, CEC Bank, GTC, Bayer, Terapia Ranbaxy, InBev România, Rompetrol, Romsys

MOBILENIA ùos. Pantelimon nr. 161, sect. 2, cod 021599, Bucureúti 021-250.11.28, 021-250.62.70 9 021-250.74.56 sales@parisot.com.ro, office@mobilenia.com www.parisot.com, www.mobilenia.com

_

N/A

Dan Burian - Director General

2

GDF - Suez - Distrigay reĠele Petrom, Dacia / Renault, BRC, Banca Românească, Romtelecom, MECI, ASE, RTR Tehnologie

Florin Enache - Preúedinte Gabriel Soare - Director General

N/A

Doina CreĠu - Administrator Nicu Obrocea - Director Vânzări

Nr. crt.

Număr de magazine

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Profil companie / Produse - Servicii

Materiale folosite

26.317.135 / 35.937.974 - 870.914 / 298.143

Importator, distribuitor / Mobilenia, parte a Grupului Parisot, unul dintre liderii europeni în Lemn masiv, PAL, producĠia de mobilă, MDF comercializează produsele grupului în România, precum úi în Ġările din centrul úi estul Europei

MODUL DESIGN ùos. de Centură nr. 2-8, Bragadiru, jud. Ilfov 10 021-369.35.59, 021-369.32.48 021-369.32.46 office@moduldesign.ro www.moduldesign.ro

13.910.879 / 10.879.191 - 583.156 / 54.844

Producător, imortator, exportator, PAL melaminat úi distribuitor, comerciant / MDF vopsit sau Mobilă din PAL melaminat úi MDF termoprelucrat cu vopsit sau termoprelucrat cu folie folie PVC PVC

NORD ARIN INTERNATIONAL Preluca cod 617305, com. PângăraĠi, jud. NeamĠ 11 0233-241.600 0233-241.785 office@nordarin.ro www.mobilamagazin.ro

10.100.454 / 9.809.718 149.505 / 142.397

Producător / Mobilier din lemn masiv

5.362.859 / 1.889.656 17.403 / 18.829

Producător, importator, distribuitor / Mobilier: birouri, bucătărie, spaĠiu de aúteptare, restaurant, bănci; servicii complexe de consultanĠă, design, amplasare, optimizare, partiĠionare / compartimentare rigips-sticlă-furnir úi terminând cu cele logistice (locare/mutare/relocare) úi de livrare / montare, curăĠenie post-vânzare profesională

SAMAS OFFICE ùos. Pipera Tunari nr. 4C, clădirea Impact, et. 5, Voluntari, jud. Ilfov 12 021-230.60.60, 031-805.41.23 021-230.60.60, 031-805.41.24 tania.birla@samasoffice.ro, dragos.sirbu@samasoffice.ro www.samas-buero.ro

Lemn masiv stejar, fag, tei, plop, frasin

N/A

2

proprii + colab.

IBM, Microsoft, Unicredit ğiriac Bank, Bank of Cyprus, Xerox, Thales, 1 showroom GTS Telecom, Graffiti BBDO, Paide, Sandoz, Syngenta

STAER INTERNATIONAL DN 26 GalaĠi-Bârlad, km 5+700, jud. GalaĠi 0236-406.207 13 0236-406.208, 0236-406.209 office@staer.ro, marketing@staer.ro www.staer.ro

98.759.415 / 101.564.101 1.608.455 / 5.925.851

Producător, importator, distribuitor, comerciant / Mobilă pentru bucătărie, living, dormitor, hol, birou, canapele, biblioteci, sisteme de depozitare, PAL, MDF, sticlă, mobilă de serie úi mobilă la aluminiu, inox, comandă, covoare, lenjerie de pat, plasic, oĠel draperii, electrocasnice mici, decoraĠiuni interioare, chiuvete úi accesorii de bucătărie, încorporabile pentru gătit; transport úi montaj gratuit

SIMEX GRUP Str. Cehei nr. 100, ùimleu Silvaniei, jud. Sălaj 14 0260-678.654 0260-678.203 office@simexgrup.ro www.simexgrup.ro

74.673.208 / 56.635.033 1.285.171 / - 304.325

Magazine proprii deschise Grup de firme, producător, Lemn de fag, în Bucureúti, Braúov, Sibiu, distribuitor, comerciant / stejar, tei, paltin, 10 proprii, Cluj-Napoca, Arad, 10 colab. Mobilier pentru birouri, dormitoare, furnir de nuc, Timiúoara, Baia Mare, sufragerii, holuri, mese, scaune cireú Satu Mare, Zalău etc.

25

Persoane fizice

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice ** - Datele financiare au fost furnizate de către companie în euro úi transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 3,3373 pentru 2007 úi 3,6827 pentru 2008

92

INFORMA}II COMPANII

Preúedinte Director General Persoană de contact

Dan ùucu - Preúedinte Bogdan Staicu - Director Retail Marcela Moss - Director Marketing & Comunicare

Dragoú Sîrbu - Director General Tania Birlă - Assistant Manager

Nicolae ùtefan - Director General Valeria ùtefan - Director Comercial Romeo Matei - Retail Marketing Manager

Cristian Bilt - Preúedinte / Director General Călin Tămăúan - Director Comercial


BRICOLAJ

Produse comercializate

Preúedinte Director General Persoană de contact

1.742.169.392 / 1.362.083.765 - 6229671 / 27441417

Gamă completă de materiale de construcĠii

18

Cezar Rapotan - Director General Florina Necula - Director Marketing

410.996.867 / 396.719.296 3.239.166 / 6.377.716

OĠel beton, PC, blocuri ceramice, cherestea, cabluri

6

Victor Dumitrache - Preúedinte Marian Iordan - Director General Daniel Coman - Economist ùef

N/A / 202.632.645 N/A / 1.120.781

Materiale de construcĠii, plăci ceramice, uúi, ferestre, parchet, instalaĠii sanitare, centrale termice, scule electrice, instalaĠii electrice, corpuri de iluminat, electrocasnice, vopsele, mochete úi perdele, mobilier de interior úi exterior, plante, unelte úi accesorii de grădină etc.

7

Alexander Frech - Director General

897.593.927 / 672.022.099 97.963.219 / 66.648.726

Produse pentru construirea, renovarea úi amenajarea casei; tehnologii úi materiale de construcĠii, o gamă largă de articole sanitare, unelte úi scule, feronerie, vopsele, produse electrice, produse din lemn, decoraĠiuni interioare, plante úi mobilier de grădină

14

Philippe Bresson - Preúedinte Isabelle Pleska - Director General

CONSTAM AMBIENT Aleea Sporturilor nr. 23, Buzău, jud. Buzău 0238-717.616 5 0238-717.616 constam@constam.ro www.constam.ro

29.925.487 / 29.277.208 334.843 / 969.251

Structuri: cărămidă, BCA, sisteme de acoperiú, izolaĠii termo, hidro úi fono izolante, tâmplărie (uúi interior, exterior, scări de lemn); finisaje: placări ceramice úi prăfoase, obiecte sanitare, parchet, placaje gips carton úi tavane casetate, vopsele; instalaĠii: aer, apă, încălzire, electrice; echipamente: scule, betoniere

2

Florentin Octavian Mănescu - Administrator Ciprian Lazariu - Director Executiv & Dezvoltare IonuĠ Smărăndeanu - Director OperaĠional

DEDEMAN Str. Alexei Tolstoi nr. 4, Bacău, jud. Bacău 0234-513.330 6 0234-581.539 secretariat@dedeman.ro www.dedeman.ro

910.346.913 / 616.224.623 69.740.126 / 65.907.994

Materiale de bază în construcĠie, gresie úi faianĠă, instalaĠii termice, instalaĠii sanitare, instalaĠii electrice, mobilă, decoraĠiuni interioare, electrocasnice, utilaje, scule úi accesorii, produse de grădină

16

Dragoú Pavăl - Preúedinte Adrian Pavăl - Director General Cătălin Ivan - Director Marketing

N/A N/A

Materiale de construcĠii úi grădinărit

3

Mugurel Horia Rusu - Director General

IKEA ROMÂNIA ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 42A, sect. 1, Bucureúti 8 021-407.45.32 info@ikea.ro www.ikea.ro

324.916.565 / 195.837.237 14.533.509 / 15.208.151

Mobilă úi accesorii pentru sufragerie, living, dormitor, bucătărie, birou, camera copilului, baie, accesorii pentru masă úi bucătărie, textile pentru dormitor úi baie, covoare, perdele, draperii, accesorii pentru organizarea casei, corpuri de iluminat, decoraĠiuni, articole de grădină

1

N/A

INTERHOME DECOR ùos. Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, mezanin, tronson 2, sect. 2, Bucureúti 9 021-255.20.22 021-255.20.22 office@interhome.ro www.interhome.ro

49.466.658 / 33.204.357 83.835 / 456.288

Bricolaj, amenajări, materiale de construcĠii, decoraĠiuni, mobilier, grădină

3+2 (în 2009)

Benoit Benquet - Director General Cristina Nica - Director Marketing

Nr. crt.

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Număr de magazine

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

ARABESQUE Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, Băneasa Airport Tower, sect. 1, Bucureúti 1 031-405.65.36 031-405.59.80 office@arabesque.ro www.arabesque.ro BADUC Str. Mr. Alexandru Câmpeanu nr. 9-11, sect. 1, Bucureúti 2 021-222.50.00, 021-222.44.14 021-222.83.74 office@baduc.ro www.baduc.ro BAUMAX ROMÂNIA Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, clădire III, et. 1, sect. 2, Bucureúti 3 031-620.27.00 031-620.27.44 ro@baumax.com www.baumax.ro BRICOSTORE ROMÂNIA Str. Calea Giuleúti nr. 1-3, sect. 6, Bucureúti 4 021-404.41.11 021-404.41.10 client@bricostore.ro www.bricostore.ro

HORNBACH CENTRALA ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 289, Otopeni, jud. Ilfov 7 021-206.15.30 021-206.15.32 info_ro@hornbach.com www.hornbach.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

93


BRICOLAJ

Produse comercializate

Preúedinte Director General Persoană de contact

62.186.323 / 25.196.180 - 2.659.181 / - 761.700

Mărfuri textile: lenjerie de pat, plapume, perne, feĠe de masă, corturi, saci de dormit, precum úi mobilă pentru locuinĠe úi grădini, aparate de iluminat, lumânări, úerveĠele etc.

12

Jákup á Dul Jacobsen - Preúedinte Kristine Vilemsone - Director General Mihai PintiuĠa - Contabil-ùef

18.522.793 / - 34.054.432 / -

Materiale de construcĠii (lemn, materiale de construcĠii, Ġiglă etc.); tehnică (unelte electrice, aparate, articole sanitare, electrice, de feronerie etc.); materiale de interior (vopsele, tapete, lămpi, decoraĠiuni etc.); grădinărit (ghivece, plante de interior, unelte pentru grădinărit úi mobilier etc.)

4

Romano Quinzi - Director General

PRAKTIKER ROMÂNIA Str. ùcolii nr. 7, et. 1, Voluntari, jud. Ilfov 021-204.71.00 12 021-204.73.99 infoclient@praktiker.ro www.praktiker.ro

1.125.661.887 / 883.928.906 31.936.706 / 32.785.123

40.000 articole pentru casă úi grădină: materiale de construcĠii, decoraĠiuni pentru interior úi exterior, accesorii sanitare, articole de mobilier, unelte, produse electronice úi electrocasnice, articole pentru amenajarea úi întreĠinerea grădinii

26

Michael Krahn - Director General

TEKZEN ROM ùos. Cristianului nr. 1-3, hala A, Braúov, jud. Braúov 13 0368-457.100 0368-457.123 office@tekzen.ro www.tekzen.ro

9.814.183 / 3.767.872 - 6.864.241 / - 4.481.202

Mobilă, electrice, sanitare, covoare, grădină, materiale construcĠii, renovare, feronerie, vopsele, unelte

5

Kartal Guven - Director General Adil Bora Ozturk - Director Marketing & OperaĠiuni Magazine

Nr. crt.

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Număr de magazine

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

NORDIC INVESTMENTS FUND RETAIL (magazinele JYSK) Str. Calea Ogorului nr. 171, cod 410554, Oradea, jud. Bihor 10 0359-454.745, 0359-195.803 0359-195.802 office@jysk.ro www.jysk.ro

OBI ROMÂNIA ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 42-44, Bucureúti 11 037-206.00.05 037-206.00.98 www.obi.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

94

INFORMA}II COMPANII


UTILAJE

|n c`dere liber`: minus 80% Sectorul utilajelor de construc]ii este unul dintre cele mai afectate segmente ale pie]ei construc]iilor, dup` venirea crizei. De la cre[terile importante din ultimii ani, pia]a utilajelor de construc]ii s-a pr`bu[it \n prima parte din 2009, previziunile \ncadråndu-se \ntr-un registru negativ la nivelul \ntregului an. Ioan Dornescu

M`surile preconizate de Guvern nu s-au f`cut resim]ite [i, chiar dac` se vor pune \n aplicare acum, la sfår[itul anului cu greu se va ajunge la nivelul lui 2006. Asocia]ia Distribuitorilor de Utilaje pentru Construc]ii

96

ANALIZ~


UTILAJE um`rul utilajelor livrate \n primul semestru din acest an a sc`zut cu 79%, la 384 de unit`]i, fa]` de 1.850 de unit`]i \n perioada similar` din 2008 potrivit datelor Asocia]iei Distribuitorilor de Utilaje pentru Construc]ii (ADUC). Datele se refer` la vånz`rile de utilaje noi, raportate de membrii ADUC, care de]in o cot` de circa 75% din totalul pie]ei de profil, potrivit secretarului general al asocia]iei, Petre Moroianu.

N

Asocia]ia precizeaz` c` pe pia]a utilajelor specifice pentru drumuri a fost consemnat` o c`dere mai redus`, de 70%. Pe segmentul utilajelor complementare (macarale, betoniere, repartitoare pentru asfalt, concasoare), sc`derea din al doilea trimestru al anului a fost de 91% comparativ cu intervalul analizat din 2008. „|n concluzie, se poate nota c` \n trimestrul al doilea al anului 2009, impactul crizei financiare europene a provocat o contractare puternic` a pie]ei

„}inånd seama de conjunctura actual`, consider`m c` \n anul 2009 se va men]ine aceea[i evolu]ie a pie]ei utilajelor de construc]ii. M`surile preconizate de Guvern nu s-au f`cut resim]ite [i, chiar dac` se vor pune \n aplicare acum, la sfår[itul anului cu greu se va ajunge la nivelul anului 2006”, sus]in reprezentan]ii ADUC. |n trimestrul al doilea din acest an, num`rul utilajelor livrate s-a redus cu 81% comparativ cu acela[i interval de anul trecut. Pe segmentul utilajelor terasiere, vånz`rile raportate de membrii ADUC s-au diminuat cu 76,7% fa]` de al doilea trimestru din 2008. Num`rul excavatoarelor våndute a sc`zut de la 136 la 26, cel al \nc`rc`toarelor de la 148 la 33. Totodat`, au fost livrate 28 de utilaje compacte, fa]` de 130 unit`]i \n al doilea trimestru din 2008, iar num`rul buldoexcavatoarele comercializate a sc`zut de aproape [ase ori, de la 423 la 72. „Dup` cum se vede, a c`zut sever chiar [i pia]a buldoexcavatoarelor, utilajul cel mai solicitat. Dar trebuie s` men]ion`m c` (...) exist` un interes din ce \n ce mai mare pentru utilaje specializate, \n dauna buldoexcavatoarelor”, noteaz` ADUC.

utilajelor de construc]ii”, precizeaz` ADUC. Asocia]ia a raportat c` \n primul trimestru al anului vånz`rile de utilaje au sc`zut de peste patru ori comparativ cu intervalul ianuarie-martie din 2008, de la 820 de unit`]i la 190 de unit`]i. Pe segmentul utilajelor terasiere, livr`rile membrilor ADUC s-au diminuat cu 76%, pe cel al utilajelor specifice pentru drumuri, sc`derea a fost de 51%, iar la nivelul utilajelor complementare comprimarea din primele trei luni a fost de 66%. Anul trecut, membrii asocia]iei au raportat comercializarea a 3.328 de unit`]i, comparativ cu 3.124, \n 2007, conform datelor ADUC. Printre membrii asocia]iei se num`r` Autoconstruct, Bergerat Monnoyeur, Case Utilaje Construc]ii, Cosim Trading, Euromat Group, Genco ’93, Inter Prima, Ircat-co, Kreis Construct, Liebherr Romånia, Marcom R.M.C. 94, MEM Impex, Power E.P.A.B., Protruck Echipamente Construc]ii, R`d`cini Equipment, Scandic Polikraft, Solideal Anvelope Industriale, Star West Market Impex, Terra Romånia Utilaje de Construc]ii, Tractor Proiect Comer], Volvo Romania sau Wirtgen Romånia. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

97


Nr. crt.

AUTO {I UTILAJE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

ALFA CLUJ Bd. Muncii nr. 14/10, Cluj-Napoca, jud. Cluj 0264-415.662 1 0264-415.478 marketing@alfa-cluj.ro www.alfa-cluj.ro, www.gutman.ro

AUTOCONSTRUCT Str. Ardealului nr. 9H, Otopeni, jud. Ilfov 2 021-350.38.03 021-350.38.04, 021-350.38.05 office@autoconstruct.ro www.autoconstruct.ro

CABLERO O.P. 3, C.P. 814, cod 700780, Iaúi, jud. Iaúi 3 0232-263.030, 0232-239.090 0232-263.030, 0232-239.090 office@cablero.ro www.cablero.ro

CASE UTILAJE CONSTRUCğII ùos. Bucureúti-Urziceni DN 2 km. 13, AfumaĠi, jud. Ilfov 4 031-805.68.04 031-805.68.05 office@caseutilaje.ro www.caseutilaje.ro

CEFIN ROMÂNIA Str. Italia nr. 1-7, cod 077040, Chiajna, com. Chiajna, jud. Ilfov 5 021-202.60.00, 0741-841.000 021-202.60.30 office@cefin.com www.cefinromania.ro

CEMPS Bd. Preciziei nr. 3, sect. 6, Bucureúti 6 021-493.40.80, 0744-782.422 021-350.22.52, 031-405.84.21 office@cemps.ro www.cemps.ro ELMAS Bd. GriviĠei nr. 1Y, cod 500177, Braúov, jud. Braúov 0268-308.700, 0372-762.378, 7 0744-350.178 0268-308.705 info@elmas.ro, office@elmas.ro www.1234.ro, www.elmas.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Profil companie / Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

23.428.437 / 21.589.478 3.246.500 / 2.939.350

Producător, distribuitor / Echipamente de ridicat

Stivuitoare manuale, transpaleĠi manuali, mese hidraulice, palane, cricuri, úufe metalice, uúi industriale

Praktiker, OBI, Toyota Oradea, Toyota Cluj-Napoca, BMW Cluj-Napoca, Subaru ClujNapoca

Ovidiu Ioan Chiú - Director Executiv Ramona Pop - Specialist Marketing

72.385.041 / 53.629.002 617.549 / 1.670.255

7.454.936 / 6.831.526 23.846 / 121.515

99.904.701 / 29.938.893 7.551.849 / 1.772.027

807.365.278 / 591.090.926 - 30.493.709 / 2.752.036

33.139.226 / 27.453.213 1.550.779 / 1.061.774

96.496.296 / 64.648.962 4.310.686 / 5.135.929

Semiremorci úi suprastructuri basculabile (F.X Meiller), semiremorci de transport agabaritic (Faymonville) (Trailere - nr. 1 ca úi Delta ACM, Tehnologica Radion, Bebe Com Trans, cotă de piaĠă locală), Importator / autocompactoare deúeuri, vidanje, Verona, Agro Chirnogi, Tar 02 Viorel Rusu - Director General Autovehicule Special, Apolodor, Servicii stropitori (Emi Tecno Due); alte Daniela Iancu - Asistent specializate pentru Salubritate Bucureúti, Eco produse comercializate: cisterne Manager construcĠii úi industrie pentru transportul de bitum (Fluid, Horticultura, Transbit, Almatar Metal Vuraic), semiremorci transport Trans etc. (prelată), componente: Kit-uri hidraulice de basculare, prize de putere, cilindri de basculare etc. Cabluri oĠel pentru macarale, macarale auto, macarale edilitate, dragline, ancorări, cabluri úi accesorii Producător, din oĠel inox AISI 316, AISI 304, exportator, importator chingi textile pentru ridicări, chingi / Accesorii pentru textile pentru ancorări, lanĠuri de echipamente de tracĠiune, accesorii ridicare, lanĠuri ridicat ornamentale, accesorii pentru amenajări interioare, palane, eletropalane

Utilaje pentru construcĠii buldoexcavatoare, mini încărcătoare multifuncĠionale, excavatoare, încărcătoare, dumpere, buldozere, TC CarpaĠi, EnergoconstrucĠia, Importator / electro úi moto stivuitoare, Hame, Greenwee, LDV Vânzarea utilajelor concasoare úi staĠii de sortare, Consulting, Dioma, pentru construcĠii, ciocane úi foarfeci hidraulice, piese InternaĠional, TAB Construct, vânzări piese schimb, schimb / consumabile pentru toate Aktor, Irigc, Amilon Grup service mărcile de utilaje; importator Case Boromir Construction Equipments, Cesab, OM echipamente carieră, Furukawa, Rockoil

Importator, distribuitor / Auto

INFORMA}II COMPANII

Vânzare vehicule comerciale noi mărcile Iveco úi Astra, reĠea service autorizat Iveco, vânzare vehicule pentru uz municipal Farid, proiectare úi construcĠie de caroserii pentru vehicule comerciale, vehicule transport persoane Irisbus, vânzare piese de schimb, accesorii úi consumabile pentru camioane, vânzare anvelope, servicii monitorizare flote úi servicii de raportare a eficienĠei

N/A

Distribuitor / Auto úi utilaje

Distribuitor exclusiv în România al companiei Hyster, comercializează gama completă de electro úi Auchan, Bricostore, Carrefour, motostivuitoare, echipamente de Ursus, Saint Gobain, Cocadepozit, transpaleĠi hidraulici manuali Cola, Tuborg, DSV Solutions, Delamode, Oltchim úi electrici, precum úi dispozitive anexe acestora, piese de schimb úi accesorii, asigură asistenĠă tehnică

Producător / Auto úi utilaje

Produse: ascensoare, scări rulante, stivuitoare, poduri rulante, sisteme de depozitare, sisteme de parcare automatizate úi servicii: consulting, proiectare, producĠie, montaj, servisare din domeniul echipamentelor de ridicat úi manipulat

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

98

Automobile Dacia Piteúti, Bega Tehnomet Timiúoara, Telelink Services România Bucureúti, Viorel Iliescu - Preúedinte / Camusat RomTelecomunicaĠii Director General Bucureúti, Building Alstom Augustin Faliboga - Director Bucureúti, Leoser Bucureúti, Comercial Dedeman Bacău, Five Holding ConstanĠa, Ambient Sibiu, Vasion Bacău

N/A

Constantin Mincu - Director General Casandra Gate - Asistent

Stefano Albarosa - Preúedinte / Director General Diana Dumitran - Marketing Manager Divizia Cefin Autovehicule Comerciale

Antero Pedrini - Preúedinte Nicolae Popescu - Director General Aida Becheru - Asistent Manager

Marton Geza - Director General Marius Paraipan - Brand Manager


Nr. crt.

AUTO {I UTILAJE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

EVW HOLDING Str. Clujului nr. 7, Sânnicoară, jud. Cluj 0264-407.700 8 0264-417.090 office@evwholding.ro www.evwholding.ro, www.camioane-rulate.ro

EXIMOD ùos. Chitilei nr. 283, sect. 1, Bucureúti 9 021-667.38.70, 021-667.38.99 021-667.38.99 pneumatic@eximod.ro www.sculepneumatice.ro

EXPOTRADE ABRASIVE Str. Nicolae Titulescu nr. 18, Cluj-Napoca, jud. Cluj 10 0264-414.106 0264-414.106 office@expotrade.ro www.expotrade.ro

GERO TOOLS Str. Mihai Viteazu nr. 245A, com. ùelimbăr, jud. Sibiu 11 0269-210.417 0269-210.493 info@gerotools.ro www.gerotools.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Profil companie / Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

Comercializare autovehicule DAF noi în România; comercializare piese de schimb DAF, asigurarea activităĠii post Aquila, Arabesque, MVT, vânzare pentru autocamioane noi úi InternaĠional Lazăr, Giro, second hand (reparaĠii, garanĠii etc.), Monade, Apolodor, comercializare de anvelope pentru Transpeco, Holcim, Logistic E autocamioane úi autoturisme: van Wijk Bridgestone, Continental, comercializare camioane rulate úi piese second hand: toate mărcile

Timotei Giurgi - Director General Adrian Gorcea - Sales & Marketing Manager

2.894.341 / 3.298.157 511.726 / 657.742

Maúini de înúurubat cu impact, Importator, Aerostar, Coúna, Elvila, bormaúini, úurubelniĠe, ciocanedistribuitor / Famos, Mobex, Mobilux, dălĠuitoare, úlefuitoare, unelte de Scule úi echipamente Plimob, ùama Service Grup, pneumatice úi prelucrat metale, pistoale de: vopsit, de Samus Mex, Uzina Mecanică gresat, úablat, bătut cuie, capsatoare; hidraulice Mârúa accesorii diverse profesionale

Neculai Doboú - Director General / Administrator

6.166.192 / 5.863.635 282.949 / 534.111

Furnizor de scule electrice profesionale, scule de mână, dispozitive úi echipamente destinate activităĠilor profesionale de construcĠii Importator, úi industrie; importator pentru: Belle, distribuitor / Scule auto úi utilaje, Laserliner, Collomix, Euromac, Solga, scule úi echipamente Drebo, Comet, Festa, Kovine; dealer autorizat pentru: Hitachi Power Tools, Makita, Proma, Unior, Koshin, Weber, Helvi, Airmec, Energy, Sima etc.

493.353.617 / 500.182.862 26.788.620 / 39.918.962

3.510.431 / 3.042.370 405.150 / 333.506

Importator / Auto si utilaje

Importator, distribuitor / ComerĠ sisteme úi scule profesionale pentru industrie úi auto

N/A

Mobilier industrial, scule de mână pentru service-uri auto úi industrie, Thyssen Krupp Bilstein multiplicatoare de moment, chei Compa, Cameron România, dinamometrice mecanice, electrice (úi Porsche România, Star Transmission Cugir, Elba cu acumulator), hidraulice, electronice, Timiúoara, Continental pneumatice, scule anti-explozie, scule úi dispozitive speciale pentru service- Automotive Systems, Alstom uri auto, aparate de măsură úi control, Transport, Autonova, Imsat, chei dinamometrice pentru strângere la Silcotub Zalău momente de torsiune mari

Ioan Dorin Suciu - Director General Mircea Mureúan - Marketing Manager

Gheorghe Orac - Vânzări

HILTI ROMÂNIA Str. DE 287/1, Equest Logistic Centre - B1, cod 077096, com. Dragomireúti Vale, 12 jud. Ilfov 021-352.30.00 021-350.51.81 vanzari@hilti.com www.hilti.ro

37.551.818 / 23.554.827 - 238.948 / 1.095.642

HITRO Bd. Păcurari nr. 92, Iaúi, jud. Iaúi 0232-215.775 13 0232-215.777 comercial@hitro.ro, ionel.gavril@hitro.ro www.hitro.ro

25.924.082 / 14.386.980 1.122.369 / 748.971

Cominco Bucureúti, Gianina Aionoaie - Preúedinte Importator / Închirierea úi vânzarea de HidroconstrucĠia Cluj, Grup / Director General Echipamente úi echipamente úi utilaje în special cofraje ConstrucĠii Est Iaúi, Lufin utilaje, schelă popi metalice, popi, schelă, produse Ionel Gavril - Director Construct Bucureúti, COMCM cofraje importate din Italia Marketing Beton Bucureúti

840.024 / 1.474.017 306.608 / 304.706

Schele de faĠadă, schele industriale (cu noduri), schele mobile din oĠel úi aluminiu, schelă din Ġeavă úi cuplaje, Safa Sibiu, Iaúicon Iaúi, Importator, elevatoare de materiale, lifturi de distribuitor / Tehnoclima General persoane úi materiale, plase úi prelate, Liviu Muntean - Administrator Vânzare úi închiriere Contractor ConstanĠa, platforme pe cablu úi autoridicătoare, echipamente úi utilaje Softehnica Bucureúti, Octavian Radu - Inginer scări din fibră de sticlă pentru domeniul construcĠii pentru ConstrucĠii Hidrotehnice Iaúi, electric; asistenĠă tehnică la montaj, acces la înălĠime Sincon-ConstrucĠii Sibiu transport úi asigurare de răspundere civilă pentru daune, persoane, materiale, patrimoniale

LIMAK IMPORT EXPORT Bd. Vasile Milea, bl. 3, sc. B, ap. 38, cod 550325, Sibiu, jud. Sibiu 14 0269-432.932, 0369-402.211, 0722-665.105 0269-211.579 limak@limak.ro www.limak.ro

Comerciant / Sisteme de măsurare, tăiere úi finisare, Produse destinate găurire úi demolare, fixări directe, clienĠilor profesioniúti tehnică diamantată, tehnica ancorării, din domeniul tehnica înúurubării, sisteme antifoc, construcĠiilor úi suporĠi pentru instalaĠii întreĠinerii clădirilor

N/A

Alina Ghenea - Market Sensing Specialist

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

99


Nr. crt.

AUTO {I UTILAJE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

LORETO EXIM Splaiul IndependenĠei nr. 193, et. 1, ap. 5, sect. 6, Bucureúti 15 021-316.31.69 021-316.31.70 tatra@tatra.ro www.tatra.ro

MARCOM RMC'94 Str. Drumul Odăii nr. 14A, Otopeni, jud. Ilfov 16 021-352.21.64, 021-352.21.65 021-352.21.67 office@marcom.ro www.marcom.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Profil companie / Domeniu de activitate

Valentin Lolea - Director General

337.349.463 / 296.082.082 52.209.758 / 43.902.824

Buldoexcavatoare, excavatoare, Peste 1.000 de clienĠi din încărcătoare, buldozere, basculante, concasoare, stivuitoare - Komatsu; domeniile: construcĠii civile, Distribuitor / construcĠii industriale, macarale turn úi autoridicatoare ComerĠ cu ridicata al Potain; automacarale - Grove; maúini construcĠii de drumuri, maúinilor pentru de manipulat, macarale telescopice úi demolări, balastiere, cariere, industria minieră úi portuare - Sennebogen; ciocane lucrări forestiere, staĠii de construcĠii betoane, staĠii de asfalt, hidraulice - Indeco; ataúamente Mantovanibenne; service autorizat, reciclare, lucrări publice piese schimb, finanĠare

Constantin Marcu Preúedinte / Director General Răzvan Marcu - Director Marketing

1.958.860 / 1.718.495 112.756 / 93.402

MEM IMPEX Str. Sergent Major Cara Anghel nr. 16, sect. 6, Bucureúti 18 021-410.99.20 021-411.28.67 office@memimpex.ro www.memimpex.ro

15.616.883 / 8.713.750 2.264.550 / 1.221.808

Importator, distribuitor, comerciant / Utilaje / scule / echipamente

96.729.180 / 87.138.676 3.443.044 / 8.211.055

8.057.305 / 6.292.278 2.392 / 169.866

INFORMA}II COMPANII

Scule electrice Bosch, Makita, Alstom Power, Alstom accesorii pentru ele úi consumabile, Transport, Energomontaj abrazive úi adezivi 3M, echipamente Bucureúti, Vulcan, Dimar, de sudură Esab úi Telwin, maúiniSoprex IMI, S, ConstrucĠii unelte Proma, maúini de găurit cu Erbaúu, Erbaúu Edil Construct talpă magnetică BDS

Utilaje compactare Ammann, utilaje spargere / tăiere Cedima, Vistarini, Padley & Venables, utilaje prelucrat betonul Technoflex, Bartell Morrison

Teldrum, Eurovia ConstrucĠii InternaĠional, Alpine, Tirrena Scavi SPA, TMUCB Slobozia, Tehnologica Radion, Straco

Cristian Laúcu - Director General Raluca Laúcu - Director Economic

Dan Bărbulescu - Director General

Reprezintă: Terex Compact Equipment - (buldoexcavatoare, încărcătoare frontale, compactoare de Distribuitor, sol, mini-dumpere, mini-excavatoare), importator, Terex Trucks (camioane de carieră), Comprest Util, Concivia, comerciant / Atlas Terex (excavatoare, barte de Petrom-OMV, Petrom Service, Cristian Han - Preúedinte / Dealer al unor macara), Terex Cranes (macarale Eurovia, Romstrade, Director General producători de Demag, Comedil, Bendini), Terex Argecom, Euro Construct, Cristina Norocel - Marketing renume din industria Light Construction (finisoare beton, ICIM Arad, Condmag, Deme Manager construcĠiilor în plăci vibrocompactoare, generatoare), Macarale, Baduc, Urban, România; dealer Tehnologica Radion Terexlift (telehandlers), Finlay Terex Terex în România (staĠii de sortare úi spălare), Terex Cedarapids (concasoare); dealer pe piaĠă din România pentru Dressta Co. Ltd.

Producător / Bene sub licenĠa Marrel (FranĠa)

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

100

Preúedinte Director General Persoană de contact

15.040.167 / 21.690.003 808.581 / 1.281.501

Importator, distribuitor / Scule electrice úi echipamente pentru construcĠii

POWERTEK INDUSTRY Str. Teiú nr. 16D (în incinta parcului industrial), cod 135300, Moreni, 20 jud. DâmboviĠa 0245-664.211 0245-664.200 industry@powertek.ro www.caroserii.net

Portofoliul actual de clienĠi

Tatra, Avia (până la 12 t), Alfine Importator, HidroconstrucĠia, Lafarge, (multifuncĠionale), CKD distribuitor / (automacarale), Panav (remorci),UDS Apasco, Petrom, Rompetrol, Autovehicule, piese (excavatoare), Ostroj (braĠe Schlumbergher Logelco Inc., de schimb Tehnologica Radion, Upetrom hidraulice), KS (Kolbenschmidt), Bonatrans (osii úi bandaje)

MAYTECH Bd. Mărăúeúti nr. 125, corp A, parter, sect. 4, Bucureúti 17 021-330.62.05 021-330.22.34 office@maytech.ro www.maytech.ro

POWERTEK COMPANY Str. Siret nr. 64, sect. 1, Bucureúti 19 021-224.50.02, 021-224.50.05 031-805.71.19 office@powertek.ro www.powertek-company.ro

Produse / Servicii

ConsultanĠă úi evaluare pentru orice tip de benă basculabilă pentru asigurători, reprezentanĠele de camioane úi firmele de leasing; posibilitate de reparaĠii pentru bene basculabile, modificări constructive ale benelor basculabile, montaj de prelată cu adaptare pentru utilizarea transportului de asfalt, înlocuirea completă a benei basculabile pentru autoúasiuri vechi, bene basculabile noi, la comandă, servicii garanĠie pentru toate serviciile menĠionate

Ipso, Protruck, MHS Truck & Gheorghe Petrovici - Director Bus, Romil Service, EVW General Holding, Volvo Romania, Cristina Norocel - Marketing Cefin România, Afin Trade, Manager Apa Nova, Cosercon


Nr. crt.

AUTO {I UTILAJE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

POWERTEK TRAILERS Str. Siret nr. 64, sect. 1, Bucureúti 21 021-224.50.02, 021-224.50.05 031-805.71.19 office@powertek.ro www.powertek-trailers.ro

PRAKT Str. Plevnei nr. 5, Buzău, jud. Buzău 22 0238-710.282 0238-710.021 office@prakt.ro www.prakt.ro

PROTRUCK Str. Căminului nr. 54, Manolache, com. Glina, jud. Ilfov 23 0750-210.300 0750-210.310 office@protruck.ro www.protruck.ro

RENAULT TRUCKS ROMÂNIA Str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park Building, corp A1, et. 1, 24 sect. 1, Bucureúti 021-528.02.50 021-528.02.55

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

51.157.014 / 28.361.197 1.264.663 / 1.958.403

45.478.600 / 28.177.985 3.453.981 / 2.551.678

242.616.011 / 187.150.036 - 6.725.268 / 6.105.969

46.583.845 / 55.825.692 7.317.939 / 6.885.473

raluca.saman@renault-trucks.com

www.renault-trucks.ro

ROMSTIV TM Remetea Mare nr. 534, DN 6, Km 9, jud. Timiú 25 0256-395.750 0256-395.750 office@nexenromania.ro www.nexenromania.ro SAQQARA Str. Mihai Viteazu nr. 245A, com. ùelimbăr, jud. Sibiu 26 0269-210.417 0269-210.493 saqqara@gerotools.ro www.gerotools.ro

5.293.473 / 1.626.869 512.470 / 15.107

2.286.188 / 1.573.408 422.640 / 159.605

Profil companie / Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

Distribuitor, importator, comerciant / Echipamente pentru construcĠii, exploatare forestieră, reciclare, manipulare, transport de mărfuri, transporturi agabaritice

Dealer exclusiv precum: Lintec - staĠii de asfalt, Texnokat - staĠii de beton, Sermac - pompe de beton, Baryval betoniere, Marrel - bene úi semiremorci basculabile, Benalu - semiremorci din aluminiu, Terex-Atlas - braĠe de macara, Floor - platforme transport buúteni, Alucar - remorci pentru buúteni, Cometto - trailere pentru transporturi agabaritice, Menci - cisterne din aluminiu, Kaiser - excavatoare pentru aplicaĠii forestiere, Huttner - peridoc, remorcă úi semiremorcă, MM Forsttechnik - funicular, Dressta încărcătoare pentru aplicaĠii forestiere

Veolia Water România, Betonexpert, Comesad, Concivia, Tarmac, Premix, Unicargo, Bricomat

Ovidiu Secu - Preúedinte / Director General Cristina Norocel - Marketing Manager

StaĠii de betoane; echipamente pentru realizarea elementelor prefabricate; linii automate úi semiautomate pentru fasonare oĠel-beton; sisteme de Importator, pompare úi transport pentru mortare, distribuitor, úape, betoane; echipamente de comerciant / Auto úi curăĠare prin vacuum; grupuri utilaje / scule / electrogene, motocompresoare; echipamente miniexcavatoare si miniîncărcătoare; utilaje mică mecanizare; sisteme automatizate de control acces; sisteme de parcare; unelte úi scule

Eugen ùtefănescu Preúedinte Bog’Art Bucureúti, Kefalonia Bucureúti, Constam Metal Florin Dumitrescu - Director Buzău, Arabesque GalaĠi, General Con A Sibiu Adrian Maftei - Director Logistic

Dimar, Electrica Serv, DistribuĠie vehicule comerciale Iveco úi Cătălin GhiĠă - Preúedinte Distribuitor / Piaggio, vehicule rulate, utilaje pentru Galassini, Heineken Rodica Dobrescu - Director Auto úi utilaje construcĠii New Holland; service úi România, Leonardo, (vehicule comerciale General Parmarom, RDS-RCS, piese de schimb; operaĠiuni de trade-in, úi utilaje pentru Alina Roúu - Manager Romaqua Group, Romtrans, asistenĠă în alegerea produsului, construcĠii) Comunicare Internă Vel Pitar consultanĠă financiară

ComerĠ cu autovehicule comerciale, întreĠinere úi reparare autovehicule, comerĠ cu piese úi accesorii pentru autovehicule, comerĠ carburanĠi pentru Producător, importator, autovehicule, activităĠi de intermediere a tranzacĠiilor financiare, leasing cu Apa Nova, Danone, Urban, distribuitor, bunuri intangibile (exclusiv financiare), Coca-Cola, Tuborg, Cristim, comerciant / activităĠi de organizare a expoziĠiilor, Dumagas, Proges, Dedeman Autovehicule târgurilor úi congreselor; Renault: comerciale, piese úi accesorii Mascott, Maxity, Midlum, Premium Distribution, Premium Route, Magnum, Kerax, Premium Lander; service vehicule comerciale uúoare úi grele etc.

Dealer Nexen în România / Utilaje de ridicat motostivuitoare, electrostivuitoare

Stefano Ciccone - Director General Raluca Saman - Marketing Manager

Virgil Vasile Leon Cercega Vânzare stivuitoare noi Diesel, GPL úi Real, Izolta, HidroconstrucĠia, Preúedinte electrice; vânzare transpalete manuale Black Sea, Labrador, Radu Virgil Cercega úi electrice de depozit; închiriere Bucovina Distribution, Art stivuitoare; reparaĠii stivuitoare orice Director General Match, Messer Energo Gaz marcă; transport cu camion cu platformă Daniela ùandor - Director Mintia etc. glisantă Comercial

Thyssen Krupp Bilstein Compa, Cameron România, Importator, Aparate de măsură úi control, scule Porsche România, Star distribuitor / ComerĠ aúchietoare úi dispozitive de prindere, Transmission Cugir, Elba sisteme úi scule maúini electrice de mână sau Timiúoara, Continental profesionale pentru staĠionare, multimetre úi testere digitale Automotive Systems, Alstom industrie úi auto Transport, Autonova, Imsat, Silcotub Zalău

Gheorghe Orac - Vânzări

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

101


Nr. crt.

AUTO {I UTILAJE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

SCANIA ROMÂNIA ùos. Bucureúti nr. 261, Ciorogârla, jud. Ilfov 27 021-315.91.42 021-315.91.40 office1@scania.ro www.scania.ro

SORIN MIHAI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI Str. De Mijloc nr. 183, cod 500064, Braúov, 28 jud. Braúov 0268-472.159 0268-472.193 office@sorinmihai.ro www.sorinmihai.ro

SVELT PROFESIONAL ùos. de Centură nr. 103, cod 077160, Popeúti Leordeni, jud. Ilfov 29 021-529.62.10, 021-529.62.33 021-529.62.01, 021-529.62.02 vanzari@svelt.ro www.svelt.ro, www.towermatic.ro

TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCğII ùos. de Centură nr. 11, com. Tunari, jud. Ilfov 30 031-730.73.01 031-730.73.07 office@terra-romania.ro www.terra-romania.ro

VECTOR CONSTRUCT Str. Mihail Kogălniceanu, bl. 5, parter, ap.5, Vaslui, jud. Vaslui 31 0235-316.864, 0335-405.270 0335-814.127 office@vectorconstruct.ro www.vectorconstruct.ro

VECTRA EUROLIFT SERVICE ùos. Odăi nr. 409, sect. 1, Bucureúti 32 031-425.44.00, 021-252.66.05 031-425.44.09, 021-252.86.75 office@vectra.ro www.vectra.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

170.387.679 / 121.036.010 6.651.909 / 6.524.772

Profil companie / Domeniu de activitate

Produse / Servicii

Portofoliul actual de clienĠi

Preúedinte Director General Persoană de contact

Distribuitor / Auto úi utilaje

Autocamioane pentru construcĠii, pentru distanĠe lungi, distribuĠie, servicii de salubrizare, transport agabaritic, transport forestier, autobuze úi autocare; import úi distribuĠie camioane, autobuze úi autocare noi; import úi distribuĠie camioane, autobuze úi autocare de ocazie úi buy-back; import úi distribuĠie piese de schimb; service; servicii financiare; vânzare flote

ARA Bacău, Maersk România, Touring Europa Bus

Tord Holmström - Preúedinte / Director General Mihai Paúol - Director Marketing

Bucin Mob, Staer InternaĠional, Porta KMI România, Cedru Prod, Mureú Mex, Barlinek România, Aviva, Gilmet, Prestige Mob, Far Est

Sorin Mihai - Preúedinte Cristiana Birt - Director General Alina Hândorean - Expert RelaĠii Externe

Metro, Danone, UPC etc.

Viorica Grafu - Director General Răzvan Clontea - Director Vânzări Corina Tudoroiu - Director Marketing & PR

10.979.154 / 9.072.188 1.167.409 / 906.733

Utilaje pentru prelucrarea lemnului; materiale tehnologice: adezivi, lacuri; service úi punere în funcĠiune pentru Importator, utilajele livrate; reprezentanĠă unică comerciant / pentru grupurile de firme germane Utilaje, scule, Homag Holzbearbeitungssysteme AG materiale tehnologice (Brandt Kantentechnik GmbH, Weeke pentru industria Bohrsysteme GmbH) úi Michaelweinig lemnului AG (Grecon Dimter Holzoptimierung GmbH & Co KG, Raimann Holzoptimierung GmbH & Co KG)

3.778.023 / 3.003.225 494.678 / 394.791

Produse destinate ridicării úi lucrului la înălĠime cu caracteristici standard sau speciale, necesare activităĠilor de tip profesional, hobby úi casnic: scări din oĠel úi aluminiu, schele din oĠel úi aluminiu, rampe de încărcare, dispozitive de ridicat, elevatoare mobile, platforme telescopice aeriene úi verticale etc.

201.130.101 / 168.823.503 - 4.093.391 / 6.755.319

860.444 / 681.413 870 / 39.166

13.679.384 / 14.224.742 346.365 / 462.783

Importator, distribuitor, comerciant / Echipamante úi utilaje

Buldoexcavatoare, excavatoare, pe úenile, staĠii de sortare, concasoare, macarale montate pe autocamioane, macarale turn; JCB, Palfinger, Tehnostrade, Izometal, Vibromax, Linden-Comansa, Altstil, Vectra Service, Importator, McCloskey, Rubblemaster, HBMHolcim România, GDF Suez, distribuitor / Nobas; vânzare utilaje noi úi secondE-On Gaz, Dimar, Aquila, Utilaje de construcĠii hand, întreĠinere, service, proiectare, Acvatot închiriere, montaj-demontaj macarale turn, consultanĠă pentru finanĠare sau co-finanĠare, proiecte cu fonduri structurale

Distribuitor / Scule

INFORMA}II COMPANII

N/A

Teodora CrenguĠa Stănescu Director General Viorel Gongu - Director Tehnic

Dealer Balkancar, OM, Enersys, MIDAC, VENI, PBM / BlackSea Suppliers, Utilaje pentru stivuit Utilaje pentru stivuit (diesel, pe gaz úi Unilever, Romstal Imex, (diesel, pe gaz úi electrice), lize, transpalete, baterii George Bădescu - Preúedinte / Sanex, Policolor, electrice), lize, (acumulatori), redresoare, anvelope, Director General transpalete, baterii piese de schimb, activităĠi de service, Interbrands, Petrom, Alstom, închiriere utilaje etc. Arabesque, Mitliv etc. (acumulatori), redresoare, anvelope, piese de schimb

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

102

Distribuitor scule electrice Bosch, Skil, Makita, motounelte Stihl, utilaje de grădină Viking, utilaje de tăiat beton, maiuri compactoare, plăci compactoare, generatoare, motopompe, aparate de sudură; service, piese de schimb

Petre Băbiceanu - Director General Victor Vasluian - Director Societate Alexandra Vultur - Asistent Director General / Marketing


IMOBILIARE SEPTEMBRIE 2008 Fondul de investi]ii DEGI a finalizat preluarea centrului comercial Iris din cartierul Titan din Capital`, de la grupul de firme Avrig 35, tranzac]ie \n valoare de peste 140 de milioane de euro. AFI Europe negociaz` accesarea de credite \n valoare de circa 150 de milioane de euro, atåt pentru dezvoltarea unui centru comercial la Arad, cåt [i pentru refinan]area achizi]iei unui teren \n Bucure[ti. Iulius Group a ob]inut un credit de 124,8 milioane de euro de la UniCredit }iriac Bank pentru construirea zonei reziden]iale din cadrul ansamblului Palas, situat \n centrul istoric al Ia[iului, investi]ie de 250 de milioane de euro. Willbrook Management International a anun]at c` va construi un centru multifunc]ional \n Pipera, care va cuprinde locuin]e, un centru de afaceri, un spa]iu pentru expozi]ii [i un hotel, investi]ia necesar` fiind de circa 900 de milioane de euro. Companiile israeliene New Horizon [i Profit Building Industries vor s` construiasc`, \n urm`torii 5-6 ani, \n Romånia, peste 8.000 de locuin]e, \n proiecte realizate \n parteneriat, dar [i individual, valoarea total` a investi]iilor alocate urmånd s` ajung` la circa un miliard de euro. Compania portughez` Plusvag a anun]at c` va \ncepe \n septembrie construc]ia unui proiect imobiliar \n localitatea B`rc`ne[ti, lång` Ploie[ti, care va cuprinde trei zone, reziden]ial`, de afaceri [i comercial`, ansamblul urmånd s` fie finalizat pån` \n 2012, dup` investi]ii de 250 de milioane de euro. Circa 50% din terenul de peste zece hectare pe care urmeaz` s` fie dezvoltat proiectul Esplanada din Bucure[ti este revendicat de fo[tii proprietari, ceea ce ar putea \ntårzia \nceperea investi]iei, evaluat` la circa un miliard de euro, cu \nc` doi ani [i jum`tate. Green City Construct, firm` controlat` indirect de fiica omului de afaceri Dumitru Buc[aru, [i-a prezentat inten]ia de a dezvolta un proiect imobiliar de 4.000 de locuin]e pe amplasamentul fostelor sere Comaico, din comuna 1 Decembrie din sudul Capitalei. Plaza Centers Romånia va investi la Tårgu Mure[ peste 80 de milioane de euro \ntr-un proiect imobiliar, cu termen de finalizare \n al treilea

104

CRONOLOGIE

trimestru din 2010, care va cuprinde un mall [i spa]ii de birouri. Tranzac]iile imobiliare efectuate \n primul semestru au totalizat 902 milioane de euro, \n sc`dere cu 43% fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut, Romånia ocupånd, \n func]ie de valoarea opera]iunilor, locul al doilea \ntre ]`rile din regiune, potrivit unui studiu al companiei Jones Lang LaSalle. Valoarea de pia]` a propriet`]ilor de]inute de fondul de investi]ii Lewis Charles Romånia, la Ploie[ti [i Mogo[oaia, a crescut \n primul semestru cu 10,86% comparativ cu finele anului trecut, la 39,6 milioane de euro. Romanian Retail Development inten]ioneaz` s` construiasc` un centru comercial \n Tulcea, primul de acest gen din ora[. Harmonia Grupo din Spania inten]ioneaz` s` construiasc` \n Bucure[ti circa 600 de apartamente, \n dou` proiecte, pentru care va investi aproape 55 de milioane de euro. Equest Balkan Properties va investi circa 45 de milioane de euro \ntr-un parc de retail la Ploie[ti, cu o suprafa]` \nchiriabil` de circa 33.000 de metri p`tra]i. Omilos a deschis prima faz` a parcului de retail Era Shopping din Ia[i, care include un hipermarket Carrefour de peste 15.400 de metri p`tra]i, un magazin Media Galaxy [i o galerie comercial`. Omilos va investi 40 de milioane de euro pentru un centru comercial de dimensiuni medii, al treilea proiect din Romånia dup` cele din Ia[i [i Oradea, [i are \n vedere construc]ia unei re]ele de magazine de mici dimensiuni \n ora[ele cu sub 50.000 de locuitori. Globe Trade Center, \n colaborare cu compania Aura Europe, va deschide la Buz`u, primul mall din re]eaua Galleria, urmånd ca pån` la sfår[itul anului s` fie inaugurate centre similare la Suceava [i Piatra Neam].

OCTOMBRIE 2008 Africa Israel Europe negociaz` achizi]ia unui teren de 33.000 metri p`tra]i \n Pite[ti, unde inten]ioneaz` s` construiasc` un centru comercial de tip mall, investi]ie de circa 50 de milioane de euro.


IMOBILIARE Plaza Centers a investit peste 200 de milioane de euro \n cele opt proiecte ini]iate \n Romånia, dintre care 120 de milioane de euro pentru lucr`rile de demolare [i preg`tirea pentru construc]ie a complexului Dåmbovi]a Center din Bucure[ti. Nogabella Group inten]ioneaz` s` dezvolte un proiect imobiliar \n nordul Bucure[tiului, investi]ie estimat` la 15 milioane de euro. Two Towers, de]inut` indirect de fondul de investi]ii olandez MEI South East Europe [i de o firm` \n care este asociat fiul fostului selec]ioner al echipei na]ionale Anghel Iord`nescu, va construi un imobil de birouri \n zona de nord a Capitalei, investi]ie de 18 milioane de euro. Cefin Real Estate Asset Management a inaugurat la Arad, un parc logistic \n care a investit aproximativ 28 de milioane de euro. Europolis a anun]at c` va construi o cl`dire de birouri \n Bucure[ti, investi]ie estimat` la peste 100 de milioane de euro. Creativ Invest, de]inut` de Marius Ivan, a ob]inut un \mprumut de 48 de milioane de euro de la Westdeutsche ImmobilienBank pentru finan]area cl`dirii de birouri North Gate din Bucure[ti. Danube Property Fund a achizi]ionat imobilul de birouri Biharia Business Center, din nordul Bucure[tiului, dezvoltat de compania Victoria Properties. Kronvest Group of Companies va investi circa 30 de milioane de euro \ntr-un centru de afaceri la Bra[ov, care va cuprinde trei cl`diri de birouri clasa A. Asset Management System a redus cu 200 de milioane de euro investi]ia alocat` proiectului Casa Nova din Corbeanca, deoarece dezvoltatorul a renun]at s` mai cumpere tot terenul necesar construc]iei celor 800 de vile prev`zute ini]ial, din cauza cre[terii exagerate a pre]urilor \n zon`. Fondul de investi]ii DEGI a ob]inut un \mprumut de 73,5 milioane de euro de la Westdeutsche ImmobilienBank pentru finan]area achizi]iei centrului comercial Iris din Capital`. Re]eaua francez` de magazine do-it-yourself Leroy Merlin [i-a prezentat inten]ia de a intra pe pia]a romåneasc` \n anul 2010, odat` cu deschiderea primei unit`]i \n parcul de retail Colosseum din Bucure[ti dezvoltat de firma britani-

c` Modus Properties, unde a \nchiriat 19.000 de metri p`tra]i. Carpathian, care deruleaz` investi]ii imobiliare \n valoare de 300 de milioane de euro \n Romånia, ia \n calcul vånzarea companiei pentru maximizarea cå[tigului ac]ionarilor. RED Management Capital a decis s` nu mai vånd` proiectele de retail pe care le va construi \n Romånia, a[a cum prevedea ini]ial strategia firmei, din cauza sc`derii pre]urilor. Fondul britanic Fabian Romånia a amånat construc]ia proiectelor reziden]iale din Timi[oara, Oradea [i Satu Mare, totalizånd peste 800 de locuin]e, pentru a le lansa \n condi]ii de pia]` mai favorabile. Mivan Development deschide centrul comercial Liberty Center din Bucure[ti, \n urma unei investi]ii de 70 de milioane de euro, suprafa]a de 25.000 de metri p`tra]i disponibil` fiind \nchiriat` integral. Area 10 Eastern World, cu ac]ionariat spaniol, care dezvolt` un proiect reziden]ial de 193 de apartamente \n centrul Bucure[tiului, a contractat o facilitate de credit de pån` la 24 de milioane de euro, de la sucursala din Romånia a b`ncii Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Cererea retailerilor pentru \nchirierea de spa]ii \n centrele comerciale din ora[ele sub 100.000 de locuitori este \n sc`dere, pentru c` firmele de profil nu sunt sigure c` localit`]ile mai mici pot sus]ine astfel de proiecte, potrivit Colliers. Conducerea firmei Feleacul Cluj-Napoca a propus ac]ionarilor renun]area la produc]ia de dulciuri [i reorientarea activit`]ii pe segmentul imobiliar, precum [i schimbarea denumirii \n Felinvest. Cometex Suceava va contracta un credit de 1,95 milioane de euro de la BRD - Groupe Société Générale pentru achizi]ia a dou` terenuri situate \n Arad [i Timi[oara. Futureal [i Immoeast vor finaliza construc]ia centrului comercial Gold Plaza din Baia Mare \n iarna anului viitor, 50% din suprafa]a de 30.000 de metri p`tra]i fiind pre\nchiriat`.

NOIEMBRIE 2008 Grupul Newarch Investments, controlat de familia Tudorache, a amånat \nceperea dezvolt`rii a

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

105


IMOBILIARE dou` proiecte reziden]iale \n Bucure[ti pån` \n momentul \n care cererea \[i va reveni.

cartierul Militari, \n urma unei investi]ii de 65 de milioane de euro.

RomReal, de]inut` de investitori norvegieni, nu a ob]inut finan]are pentru dou` proiecte pe care inten]ioneaz` s` le dezvolte \n Constan]a [i va lua \n considerare alte op]iuni pentru cele dou` ansambluri de locuin]e.

Iulius Mall a deschis la Suceava al treilea mall al re]elei, \n urma unei investi]ii de aproximativ 60 de milioane euro.

Grupul imobiliar neo-zeelandez Goodman, care dezvolt` [i administreaz` spa]ii industriale [i de birouri, va deschide un birou \n Romånia [i-l nume[te pe Muler Onofrei \n func]ia de director general. Venta Real Estate din Austria a anun]at c` va inaugura, \n 15 noiembrie, centrul comercial Solaris Shopping Park, investi]ie de peste zece milioane de euro, situat \ntre ora[ele Turda [i Cåmpia Turzii din jude]ul Cluj. Num`rul tranzac]iilor de \nchiriere a locuin]elor este \n cre[tere fa]` de toamna anului trecut, persoanele care vor s` cumpere un apartament sau o cas` au acces dificil la credite sau sunt derutate de evolu]ia pie]ei [i prefer` s` \nchirieze \ntre timp, potrivit companiei Coldwell Banker. Valoarea achizi]iilor imobiliare a sc`zut \n Bucure[ti, \n trimestrul trei, de aproape trei ori fa]` de perioada similar` a anului trecut, la 110 milioane de euro, \ns` acest ora[ se afl` printre principalele 18 pie]e europene unde s-au \nregistrat tranzac]ii \n domeniu, conform Atisreal. Echo Investment din Polonia va aloca peste 150 de milioane de euro pentru construc]ia unui centru comercial la Bra[ov. Unii dezvoltatori de locuin]e [i de birouri sau proprietari de terenuri din Bucure[ti au redus pre]urile \n medie cu 15-25%, dup` ce \n ultimele 3-4 luni nu au \ncheiat nicio tranzac]ie, cele mai mari ieftiniri, de 50%, fiind \nregistrate la terenuri din Pipera [i B`neasa, potrivit Eurometropola. RomReal va returna banii da]i ca avans de persoanele care au contractat locuin]e \ntr-unul dintre ansamblurile pe care compania le va dezvolta \n Constan]a, dup` ce \n urm` cu dou` s`pt`måni a anun]at c` nu a ob]inut finan]are pentru construc]ia complexului. Liebrecht & wooD din Belgia anun]` c` va deschide pe 5 decembrie primul centru comercial de tip outlet din Romånia, \n proiectul West Park din

106

CRONOLOGIE

Chiriile pentru spa]iile de birouri din ora[e precum Arad, Bac`u sau Constan]a au sc`zut semnificativ \n ultima perioad`, iar \n Bucure[ti este foarte probabil ca diminuarea pre]urilor s` se accentueze \n iarna 2008/2009, cånd vor ap`rea noi oferte pe pia]`, potrivit re]elei imobiliare RE/MAX. Grupul austriac Soravia a anun]at c` va \ncepe \n 2009 construc]ia unui proiect care va cuprinde spa]ii de birouri [i de retail \n Bucure[ti, investi]ia total` ridicåndu-se la circa 115 milioane de euro, [i prognozeaz` o revenire a pie]ei imobiliare din Romånia abia \n a doua jum`tate a anului 2010. Valoarea activelor imobiliare din Romånia spa]ii de birouri [i comerciale - s-a diminuat cu 520% \n prima jum`tate a anului, ca urmare a reducerii cererii, pe fondul crizei financiare [i a sc`derii \ncrederii investitorilor \n pia]a local` de profil, potrivit Colliers. Willbrook Management a ob]inut un credit de 69 de milioane de euro de la Alpha Bank pentru finan]area [i refinan]area unui proiect de birouri \n zona B`neasa. Compania austriac` CA Immo International va finaliza \n prima parte din 2009 construc]ia primei faze a unui centru comercial din Sibiu, unul dintre chiria[i urmånd s` fie re]eaua german` de bricolaj Obi, care a \nchiriat deja un spa]iu de 9.800 mp. Copper Beech, cu capital britanic, va finaliza construc]ia primului proiect din Romånia [i a amånat \nceperea altor proiecte, pån` cånd vånz`rile de locuin]e se vor revigora, dezvoltatorul renun]ånd totodat` la o parte dintre angaja]ii locali, inclusiv la echipa de vånz`ri. Plaza Centers, care a anun]at dezvoltarea a [apte proiecte \n Romånia, printre care [i Dåmbovi]a Center din Bucure[ti, va continua lucr`rile la centrul comercial din Miercurea-Ciuc [i la proiectul din Capital`, dar \nceperea construc]iei celorlalte depinde de ob]inerea finan]`rii. Sparkassen Immobilien va finaliza centrul comercial Sun Plaza din Bucure[ti anul viitor, dar ar


IMOBILIARE putea amåna \nceperea construc]iei altor proiecte \n Romånia, prev`zut` ini]ial pentru 2009, [i nu exclude vånzarea unui teren din apropierea Capitalei, dac` ar ob]ine un pre] bun. Compania Cometex a deschis centrul comercial Armonia Shopping Mall din Buz`u, investi]ie de 25 de milioane de euro. Novomatic Austrian Gaming, cu activit`]i \n domeniul jocurilor de noroc, va investi 20 de milioane de euro pentru construc]ia unui imobil de birouri \n Bucure[ti, unde urmeaz` s` fie amplasat sediul central al companiei pe pia]a local`.

DECEMBRIE 2008

pentru construc]ia centrului comercial ParkLake din Bucure[ti [i a unui proiect \n Ploie[ti [i este interesat` s` cumpere propriet`]i \n Romånia, pentru a profita de sc`derea pre]urilor \n urma crizei financiare. Dezvoltatorul imobiliar britanic European Future Group (EFG), implicat \n realizarea a 14 proiecte pe pia]a local`, va sista pentru pentru 18 luni cel mai mare proiect de pe pia]a local`, din Buftea, unde compania de]ine un teren de 156 de hectare, din cauza nivelului sc`zut al vånz`rilor de locuin]e de pe pia]a local` [i a crizei de lichidit`]i.

IANUARIE 2009

Cefin Real Estate Asset Management va amåna proiectele imobiliare pe care \nc` nu le-a \nceput din cauza dificult`]ilor de finan]are, \ns` construc]iile \n lucru vor fi terminate la timp.

Immorent Romånia va \ncepe \n acest an construc]ia unui parc de retail \n vestul ]`rii, pe un teren de circa patru hectare achizi]ionat \n a doua parte a anului trecut, [i va continua, totodat`, dezvoltarea proiectului de 300 de milioane de euro din Bucure[ti \n parteneriat cu Rompetrol.

Pia]a reziden]ial` premium [i de lux va \nregistra \n urm`torul an cea mai mare ofert` de propriet`]i scoase la \nchiriere, deoarece proprietarii acestui tip de locuin]e nu le mai pot vinde la randamentele scontate, conform companiei de consultan]` imobiliar` DTZ Echinox.

Compania Portico Investments, cu activit`]i \n domeniul imobiliar, a \mprumutat 75 de milioane de euro de la ING Lease pentru refinan]area unor investi]ii din Ungaria, Cehia [i Romånia.

Persoanele fizice care vor efectua tranzac]ii imobiliare \n scopuri comerciale vor achita [i taxa pe valoarea ad`ugat` de 19%, iar cå[tigurile ob]inute din astfel de opera]iuni, indiferent de cine sunt efectuate, vor fi impozitate cu 16%, la nivelul cotei unice de impozitare. Immoeast amån` sau anuleaz` 54 de proiecte \n Romånia, cu o valoare de pia]` estimat` la 2,4 miliarde de euro. Firma Black Sea Global Properties Limited, controlat` indirect de omul de afaceri Dinu Patriciu, a f`cut o ofert` de 37,8 milioane de euro pentru preluarea integral` a fondului de investi]ii Fabian, care de]ine mai multe propriet`]i imobiliare \n Romånia. Griffin International Umbrella Fund a våndut, prin dou` tranzac]ii, cinci milioane de ac]iuni Fabian Romånia Ltd, la un pre] de un euro pe unitate, reprezentånd pu]in peste 10% din capitalul fondului de investi]ii, vizat pentru achizi]ie de o firm` controlat` de Dinu Patriciu. Firma portughez` Sonae Sierra a anun]at c` are nevoie de 350-400 milioane de euro de la b`nci

Valoarea tranzac]iilor imobiliare de mari dimensiuni din Romånia a totalizat 1,02 miliarde de euro \n 2008, cu 39% sub nivelul din 2007, dup` o sc`dere drastic` a pie]ei \n a doua parte a anului, cånd au fost \nregistrate doar dou` prelu`ri totalizånd 89 de milioane de euro, potrivit CB Richard Ellis. Valoarea tranzac]iilor imobiliare din Bucure[ti a totalizat 715 milioane de euro \n 2008, \n sc`dere cu circa 5% fa]` de anul precedent, \n ultimul trimestru, \n Capital` nefiind realizat` nicio achizi]ie, conform datelor furnizate de Atisreal. Grupurile irlandeze Mivan Development [i Moritz vor continua planurile anun]ate pentru pia]a romåneasc`, care vizeaz` construc]ia a zece centre comerciale \n principalele ora[e din ]ar`, \n care vor investi 700 de milioane de euro, primul dintre ele urmånd s` fie deschis \n septembrie la Oradea. Raiffeisen evolution project development a amånat \nceperea construc]iei centrului comercial din cadrul proiectului Floreasca City, din Bucure[ti, [i de asemenea, a unui proiect de 170 de locuin]e \n Balote[ti, din cauza situa]iei de pe pia]a imobiliar`.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

107


IMOBILIARE TNG Real Estate \mpreun` cu firma de construc]ii Baumeister, ambele din grupul Nova, controlat de omul de afaceri Dan Adamescu, au preluat proiectul Central Apartments din Constan]a de la dezvoltatorul imobiliar Westhouse Group, care se confrunt` cu probleme de finan]are. Valorile orientative cuprinse \n ghidul propriet`]ilor imobiliare vor fi diminuate cu 15%, societ`]ile de expertiz` comunicånd Camerei Notarilor Publici Bucure[ti acest coeficient de corec]ie, care a intervenit din cauza „evolu]iei atipice a pie]ii imobiliare” ca urmare a crizei economice. Lewis Charles Romånia a amånat construc]ia centrului comercial Zenith din Ploie[ti, investi]ie de 140 de milioane de euro, pån` cånd va ob]ine finan]are [i pia]a \[i va reveni, dar va \ncepe \n acest an prima faz` a unui proiect reziden]ial \n Mogo[oaia. Firma Black Sea Global Properties Limited a ajuns la o de]inere de 99,1% din ac]iunile fondului Fabian Romånia pån` la termenul extins al ofertei de preluare integral`, respectiv 28 ianuarie. Num`rul tranzac]iilor imobiliare s-a redus \n ultimele patru luni din anul trecut cu circa 25%, iar pentru tot anul sc`derea a fost de peste 7% fa]` de 2007, reiese din datele Uniunii Na]ionale a Notarilor Publici din Romånia. Peste 3.500 de locuin]e finalizate sau \n curs de finalizare \n urm`toarele [ase luni sunt de vånzare \n Bucure[ti, circa 3.000 dintre acestea fiind de]inute de investitori care le-au cump`rat de la dezvoltatori, potrivit Colliers. European Future Group, care \ncepuse lucr`rile la patru din cele 14 proiecte cu o valoare de investi]ie estimat` la peste 1,5 miliarde de euro pe pia]a local`, a sistat lucr`rile [i a dat afar` aproape 90% dintre angaja]i, pe fondul problemelor de lichiditate cu care se confrunt`.

FEBRUARIE 2009 Valoarea de pia]` a proiectelor Fabian Romånia s-a plasat la 76,3 milioane de euro la finele anului trecut, cu 80% peste investi]iile de 42,4 milioane de euro realizate, \ns` cu 36% sub valoarea total` a proiectelor de la finele lui 2007, de 120 milioane de euro. Romånia nu ofer` condi]ii favorabile pentru investitorii interesa]i s` cumpere active imobiliare

108

CRONOLOGIE

din cauza pre]urilor \nc` mari, sus]in reprezentan]ii BNP Paribas Real Estate, care v`d \ns` o bun` oportunitate \n dezvoltarea de locuin]e cu pre]uri de pån` la 100.000 de euro. Panhol Developments va \ncepe \n 2009 construc]ia unui parc comercial \n sudul Bucure[tiului, cu o suprafa]` \nchiriabil` de circa 95.000 de metri p`tra]i, investi]ie de 100 de milioane de euro. Directorul departamentului retail al DTZ Echinox, Oana Iliescu, ocup` din luna februarie func]ia de co-director executiv al companiei de consultan]` imobiliar`, al`turi de Tim Wilkinson. Bloom Properties din Emiratele Arabe Unite a \nghe]at un proiect imobiliar pe care inten]iona s`-l dezvolte \n Romånia, \n valoare de 450 de milioane de euro, din cauza restric]ion`rii accesului la creditare [i a cererii reduse. Fondul de investi]ii New Europe Property Investments urmeaz` s` vånd`, pentru 5,76 milioane de euro, o proprietate cu o suprafa]` de 6.697 metri p`tra]i situat` \n Constan]a, preluat` la \nceputul anului trecut de la o firm` din grupul Avrig 35. Firma portughez` Sonae Sierra a revizuit programul de deschidere a celor trei centre comerciale care vor fi dezvoltate \n Ploie[ti, Craiova [i Bucure[ti, investi]ii care totalizeaz` circa 900 de milioane de euro, din cauza dificult`]ilor de pe pia]a financiar`, datele de finalizare urmånd s` fie anun]ate. Romånia Invest, cu ac]ionari norvegieni, care a de]ine circa 800 de apartamente \n mai multe ansambluri din Bucure[ti, vrea s` intre pe segmentul dezvolt`rilor imobiliare din Romånia, unul dintre proiectele vizate fiind construc]ia \n parteneriat a circa 1.500 de locuin]e \n jude]ul Ilfov. Fondul de investi]ii elen Global Finance a våndut circa 20% din cele 340 de locuin]e din complexul Global City, aflat \n construc]ie \n Pipera, reprezentånd doar un sfert din cåt [i-a propus la lansarea proiectului, iar compania lucreaz` \n prezent la reducerea suprafe]elor la unele apartamente. Agen]ia de servicii de consultan]` imobiliar` care se adreseaz` propriet`]ilor de lux John Taylor a intrat pe pia]a romåneasc`, prin intermediul firmei Prestige Domus, unic partener al consultantului \n Romånia.


IMOBILIARE Chiriile spa]iilor comerciale au sc`zut \n ultimele luni, ca urmare a blocajului de pe pia]a imobiliar` [i a sc`derii consumului, o parte dintre retaileri apreciind c` acestea sunt cu pån` la 30% mai mici fa]` de nivelul de la sfår[itul anului trecut, potrivit BNP Paribas Real Estate Romånia. Immo Industry Group a cerut unui tribunal comercial din Belgia declararea falimentului, \ntrucåt nu mai are capacitatea s` \[i \ndeplineasc` obliga]iile financiare, iar compania sus]ine c` va continua activit`]ile din Romånia, care ar putea fi \ns` afectate negativ \n viitor. Michael Lloyd, fost managing partner \n cadrul proiectului B`neasa, a \nfiin]at o firm` de servicii de administrarea activelor \n domeniul imobiliar pentru clien]i din Europa Central` [i regiunea M`rii Negre, denumit` Quintet Asset Management. Bucure[tiul se afl` printre cele mai scumpe ora[e din lume \n func]ie de pre]ul mediu al apartamentelor din zona central`, capitala Romåniei dep`[ind Amsterdam, Milano, Bruxelles sau Berlin, potrivit site-ului Global Property Guide. DEGI, proprietarul centrului comercial Iris din Bucure[ti, este interesat [i de alte investi]ii \n sectorul de retail din Romånia, \n primele cinci ora[e ca m`rime, dar viitoarele achizi]ii vor depinde de ritmul de cre[tere economic`. Compania ungar` de dezvoltare Ablon a decis continuarea a doar trei proiecte din portofoliu, dou` \n Budapesta [i unul \n Praga, restul dezvolt`rilor, dintre care [ase \n Romånia, urmånd a fi blocate.

MARTIE 2009 Omilos Group, de]inut de investitori ciprio]i, a finalizat construc]ia primei faze a parcului comercial Era Shopping Park Oradea, cuprinzånd un hipermarket Carrefour [i o galerie comercial`. Neocity Group Romånia, controlat de investitori israelieni, a \nghe]at cele [ase proiecte imobiliare aflate \n plan pentru Bucure[ti [i Constan]a, [i se concentreaz` pe un proiect de mici dimensiuni din nordul Capitalei, dezvoltarea proiectelor de anvergur` urmånd s` fie reluat` \n cursul anului viitor. Africa Israel Investments va continua proiectele \ncepute \n Romånia [i Rusia, cu toate c` anticipeaz` pentru ultimul trimestru din 2008 pierderi de

638 de milioane de dolari, generate, \n principal, de sc`derea valorii propriet`]ilor pe care le de]ine. Shlomo Wald, unul dintre ac]ionarii Pacifica Holdings, firm` din Israel care dezvolt` proiecte imobiliare \n Romånia, a fost arestat de autorit`]ile israeliene fiind suspectat de fraud` \n cazul achizi]iei unor terenuri din Gala]i [i \nc`lcarea legisla]iei pie]ei de capital. Ablon Group vrea s` \nceap` \n acest an construc]ia unui complex de birouri \n nordul Bucure[tiului, investi]ie estimat` anul trecut, la anun]area proiectului, la 280 de milioane de euro. Firma Land Development Proiect, parte a grupului Atrium European Real Estate, va deschide la \nceputul lunii aprilie extensia centrului comercial Militari Shopping din Bucure[ti, care va cuprinde 61 de magazine, printre care [i primele unit`]i \n Romånia a retailerilor C&A, Decathlon [i Imaginarium. Firma spaniol` Ibiza House va cere Alpha Bank [i Raiffeisen Bank prelungirea termenului de rambursare integral` a creditului de 36 de milioane de euro accesat pentru ansamblul Ibiza Sol din Pipera, finalizat \n decembrie [i care ar trebui returnat \n 2009, dac` vånz`rile de locuin]e nu \[i vor reveni. Companiile pot pl`ti un impozit mai mic pe cl`diri \n acest an, dac` \[i reevalueaz` propriet`]ile, \n condi]iile \n care valoarea de pia]` a acestora s-a diminuat, ajungånd la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, conform MediaCity. Circa 10% dintre membrii Asocia]iei Romåne a Agen]iilor Imobiliare au dat faliment \n ultimele [ase luni, din cauza dificult`]ilor de pe pia]`, iar o parte din cei care \nc` \[i continu` activitatea [i-au completat portofoliul cu alte tipuri de servicii, precum amenaj`ri interioare [i cur`]enie. Pre]urile oferite de poten]ialii cump`r`tori de pe pia]a imobiliar` sunt [i cu 70% mai reduse fa]` de cele solicitate de proprietari, iar \n aceste condi]ii pe segmentul reziden]ial, de la \nceputul anului, oferta de apartamente scoase la \nchiriere a crescut cu 40%, conform Eurometropola. Pre]ul mediu al terenurilor din Bucure[ti a ajuns la sfår[itul anului trecut la un nivel comparabil cu cel din 2007, de 633 euro/mp, \n condi]iile \n care terenurile din Pipera s-au ieftinit cel mai mult, pån` la valorile de acum trei ani, iar \n zonele centrale s-a \nregistrat o sc`dere moderat`, potrivit Colliers.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

109


IMOBILIARE Fondul de investi]ii Lewis Charles Romånia a våndut companiei Blackpearl Property Limited proiectul centrului comercial Zenith din Ploie[ti, a c`rui construc]ie a fost amånat` pentru c` investitorul nu a reu[it s` atrag` surse de finan]are pentru dezvoltare. Castrum Corporation Negre[ti Oa[, din grupul Castrum, va finaliza pån` la sfår[itul anului un complex imobiliar format dintr-o cl`dire de birouri [i un aparthotel \n apropiere de Pia]a Victoriei din Bucure[ti, investi]ie de 33 de milioane de euro. Moldova Universal din Ia[i inten]ioneaz` s` contracteze o facilitate de creditare \n valoare de maxim cinci milioane de euro de la Banca Italo Romena [i o finan]are \n leasing de cel mult un milion de euro de la BCR Leasing. Valoarea terenului [i a construc]iilor aferente proiectului Dåmbovi]a Center, aflat \n dezvoltare \n Bucure[ti, a fost stabilit` la sfår[itul anului trecut la 158 de milioane de euro, \n sc`dere cu 17% fa]` de decembrie 2007. Dezvoltatorul portughez Sonae Sierra a raportat anul trecut o pierdere net` consolidat` de 198,2 milioane de euro, fa]` de un profit de 300 de milioane de euro \n 2007, ca urmare a sc`derii valorii activelor din portofoliu, inclusiv a proiectelor din Romånia, aflate \n construc]ie la Craiova [i Ploie[ti.

APRILIE 2009 Hotelurile, restaurantele [i firmele imobiliare vor fi obligate s` pl`teasc` un impozit anual pe profit de 0,5% din veniturile \nregistrate, \n cazul \n care suma datorat` statului nu dep`[e[te aceast` valoare, dar nu mai pu]in de 6.500 de lei. Valoarea activelor - terenuri [i dezvolt`ri imobiliare - de]inute de compania cu capital norvegian [i britanic RomReal \n Romånia s-a redus anul trecut cu 50%, la aproximativ 60 de milioane de euro. Valoarea tranzac]iilor imobiliare de mari dimensiuni \ncheiate \n primul trimestru a fost de 50 de milioane de euro, \n sc`dere cu circa 60% comparativ cu aceea[i perioad` a anului trecut, pentru tot anul estimåndu-se o \njum`t`]ire a achizi]iilor fa]` de 2008, reiese din datele Cushman&Wakefield. Randamentul la achizi]ia de spa]ii comerciale din Bucure[ti a crescut \n primul trimestru cu trei puncte procentuale la un nivel record de 11,5%, \n

110

CRONOLOGIE

timp ce pentru cl`dirile de birouri [i spa]ii industriale s-a \nregistrat un avans de 1-1,5 puncte procentuale la 9,5%, respectiv 10%, potrivit CB Richard Ellis. Europolis se va axa \n 2009 pe administrarea portofoliului de proiecte finalizate [i mai pu]in pe construc]ia altora noi, dezvoltarea centrului de birouri Orhideea Towers din Bucure[ti, investi]ie de 100 de milioane de euro, depinzånd de gradul de pre\nchiriere [i, de asemenea, are \n vedere vånzarea unor active, inclusiv imobilul de birouri Europehouse din Bucure[ti, evaluat la 48,7 milioane de euro. Fondul de investi]ii imobiliare New Europe Property Investment a transmis companiei Carpathian o propunere de preluare integral` pentru 46,4 milioane de euro, pre] mai ridicat cu 14% fa]` de capitalizarea de pia]` a firmei, de 40,5 milioane de euro. Apartamentele construite \n perioada 1950-1989 au fost cele mai tranzac]ionate locuin]e, \n Bucure[ti, \n primele trei luni ale anului, \n condi]iile \n care proprietarii acestora au redus pre]urile cu 40-50% fa]` de februarie-martie 2008, conform Coldwell Banker Affiliates of Romania. Dezvoltatorii au finalizat \n Bucure[ti, \n primele trei luni, 45.000 de metri p`tra]i de birouri, cu 25% mai pu]in fa]` de perioada similar` din 2008, \n timp ce suprafa]a \nchiriat` s-a redus cu 35%, la 51.500 metri p`tra]i, potrivit BNP Paribas Real Estate Romånia. Atrium European Real Estate va construi la Constan]a [i Arad, cel mai probabil, parcuri de retail, asem`n`toare celui dezvoltat deja \n Bucure[ti, \n loc de centre comerciale pentru segmentul superior de clien]i a[a cum inten]iona ini]ial, pentru a se adapta condi]iilor actuale ale pie]ei. Sonae Sierra a oprit construc]ia centrului comercial din Craiova, pre\nchiriat \n propor]ie de 6070%, din lipsa finan]`rilor. Avantia, cu capital spaniol, a investit peste 67 de milioane de euro \n achizi]ia de terenuri \n Romånia pentru dezvoltarea de locuin]e [i spa]ii de birouri, lucr`rile de construc]ie \n cazul primului proiect, de 12 milioane de euro, urmånd s` fie lansate \n luna iulie. Immoeast a preluat integral patru proiecte imobiliare pe care le de]inea \n coproprietate cu dez-


IMOBILIARE voltatorul European Future Group [i care implic` investi]ii de circa 500 de milioane de euro. Gran Via din Spania, care de]ine trei loturi de teren de peste 10 hectare \n Drumul Taberei, nu va \ncepe \n urm`toarea perioad` lucr`rile de construc]ie la niciunul dintre aceste proiecte, pe care este vizat` construc]ia a peste 5.000 de locuin]e, spa]ii de birouri [i comerciale.

MAI 2009 Conducerea Carpathian analizeaz` propunerile primite pentru vånzarea Atrium Centers, dezvoltatorul proiectelor imobiliare din Romånia, dup` ce mai mul]i investitori s-au ar`tat interesa]i de preluarea acestuia. Eagle Development a contractat de la BCR un credit de 21 de milioane de euro pentru finan]area investi]iei de 30 de milioane de euro \n dezvoltarea primelor 250 de locuin]e dintr-un proiect reziden]ial din Bucure[ti, care va totaliza circa 1.500 de apartamente. New Europe Property Investments a anun]at c` discu]iile privind propunerea de preluare a Carpathian au luat sfår[it, dup` ce aceast` companie a respins oferta. Creditele contractate pentru achizi]ionarea primei locuin]e vor fi garantate de stat \n limit` maxim` de 60.000 euro, finan]area total` asigurat` acestui program ridicåndu-se la un miliard de euro. Fondurile de investi]ii [i companiile imobiliare au retras de pe pia]a romåneasc` \n acest an circa patru miliarde de euro, sum` alocat` dezvolt`rii de proiecte, dar care au fost \nghe]ate din cauza situa]iei din sectorul imobiliar, potrivit Cushman&Wakefield Romånia. Guvernul nu exclude majorarea plafonului \n limita c`ruia sunt garantate creditele pentru achizi]ionarea primei locuin]e, stabilit \n prezent la maximum 60.000 de euro, [i nici suplimentarea bugetului alocat pentru astfel de garan]ii, dac` programul va impune o alt` formul`. Persoanele care vor lua credit prin programul „Prima Cas`” vor pl`ti un avans de 5% pentru o locuin]` de maximum 60.000 de euro sau de 3.000 de euro plus diferen]a din pre]ul de achizi]ie, iar rata dobånzii va fi EURIBOR la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite \n euro, respectiv ROBOR plus maxim 2,5%.

Compania israelian` RAM Global Group, care a anun]at \n luna mai 2008 dezvoltarea a 1.200 de locuin]e \n cartierul Titan, nu a desemnat pån` \n prezent constructorul, de[i acest lucru trebuia s` se \ntåmple din vara anului trecut. Immoeast a cump`rat integral dou` proiecte logistice \n Ploie[ti [i Timi[oara [i alte trei terenuri \n Bra[ov, Sibiu [i Tårgu-Jiu, de]inute \n coproprietate - 50%-50% - cu compania austriac` Eyemaxx, care a ie[it din aceste proiecte, \ntr-o tranzac]ie evaluat` la 10-15 milioane de euro.

IUNIE 2009 Ministerul Finan]elor a primit oferte de la 20 de b`nci pentru Programul „Prima Cas`“, valoarea total` a ofertelor fiind de 1,457 miliarde de euro. CTP Invest, din Cehia, nu a \nceput construc]ia celor patru parcuri logistice [i de produc]ie pe care a anun]at c` le va realiza \n Romånia, prin investi]ii de circa 140 milioane euro, dezvoltarea urmånd s` fie reluat` doar \n cazul \n care compania va reu[i s` pre\nchirieze spa]iile respective. Sonae Sierra se va ocupa de \nchirierea spa]iilor comerciale din centrul Grand Arena din Bucure[ti, cel mai mare deschis \n Capital`, \n urma semn`rii unui contract pe doi ani cu firma francez` Euroinvest Intermed, dezvoltatorul proiectului. Equest Balkan Properties a våndut mai multe propriet`]i imobiliare, inclusiv compania Castle Golf Properties, care de]ine mai multe trenuri agricole \n Romånia, pentru suma de 800.000 de euro. Black Sea Global Properties va lansa o ofert` de preluare a participa]iei majoritare la fondul Rutley European Property, evaluånd \ntreg capitalul la 12,5 milioane lire sterline [i valoarea de pia]` a fondului la 446 de milioane de lire. Firma belgian` Warehouses DePauw vrea s`-[i majoreze capitalul social cu 72 de milioane de euro, prin emisiune de noi ac]iuni, \n vederea finan]`rii de proiecte logistice [i a achizi]iei de terenuri \n Belgia, Olanda, Fran]a [i Romånia, precum [i pentru plata datoriilor. Black Sea Global Properties a ob]inut controlul asupra fondului Deutsche Land, cu active imobiliare de 626 de milioane de euro \n Germania, \n urma unor emisiuni de ac]iuni prin care a ob]inut 54,1% din capital, pentru 36,7 milioane de euro.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

111


IMOBILIARE Cegis Imobiliare ar putea renun]a [i la administrarea mall-ului Grand Arena din Bucure[ti, dup` ce a reziliat contractul de \nchiriere a spa]iilor din centrul comercial din 31 mai, \n urma unor ne\n]elegeri cu dezvoltatorul Euroinvest, servicii preluate de firma portughez` Sonae Sierra. Cererea pentru spa]iile de birouri din Bucure[ti a sc`zut \n primele [ase luni cu pån` la 30%, cel mai afectat fiind segmentul firmelor medii [i mari, \n timp ce chiriile s-au redus cu 10-25%, estimeaz` firma Esop, care previzioneaz` pån` la sfår[itul anului o continuare a acestor evolu]ii. Firma de construc]ii Synergy Construct a depus la Tribunalul Bucure[ti un dosar prin care solicit` intrarea \n insolven]` a firmei Real Estate Development, m`sur` contestat` de dezvoltatorul imobiliar, care sus]ine c` nu are nicio datorie la constructor. Real Estate Development are datorii neachitate \n valoare total` de 2,6 milioane de euro din luna aprilie, sus]in reprezentan]ii companiei de construc]ii Synergy Construct, care a cerut intrarea \n insolven]` a dezvoltatorului imobiliar \n contul acestor crean]e. Lewis Charles Romånia a anun]at c` va investi \ntr-un num`r limitat de proiecte \n perioada urm`toare, concentrate \n zona Bucure[tiului, dup` ce a raportat pentru 2008 pierderi de 24,3 milioane de euro, mai mari de peste zece ori fa]` de 2,3 milioane de euro \n 2007. Sierra Management Romånia va transfera administrarea centrului comercial Arena Mall Bac`u proprietarului acestuia, Arena City Center, dup` ce companiile au convenit s` \nceteze la 24 iunie contractul de management al propriet`]ii, semnat la 5 septembrie 2007. Terra Nova Construct, cu capital integral romånesc, vrea s` vånd` un proiect reziden]ial aflat \n construc]ie, care ar urma s` cuprind` 240 de locuin]e, pre]ul solicitat fiind de 8,1 milioane de euro, f`r` TVA. Shapir Project Europe, de]inut` de grupul israelian Shapir, cu activit`]i \n domeniul construc]iilor, a „\nghe]at“ dezvoltarea a dou` proiecte reziden]iale din Bucure[ti [i Sibiu, totalizånd 2.400 de apartamente, din lips` de cump`r`tori. Redeschiderea magazinului Cocor din Bucure[ti, stabilit` ini]ial pentru luna noiembrie, ar putea fi amånat` pentru 2010, la solicitarea viitorilor chiria[i, care spun c` bugetele pentru investi]ii pentru acest an sunt aproape epuizate.

112

CRONOLOGIE

Fondul de investi]ii britanic Tri Investments a finalizat tranzac]ia prin care a achizi]ionat o parte dintr-un proiect reziden]ial dezvoltat \n Bucure[ti de la firma Crown Constructions, subsidiara local` a grupului Morfi, din Grecia, pentru care a pl`tit 15,5 milioane de euro.

IULIE 2009 Atrium Centers din Ungaria, parte a grupului britanic Carpathian, va \ncepe anul viitor construc]ia unui centru comercial la Cluj-Napoca, proiect estimat anul trecut la 85 de milioane de euro, care va fi finalizat \n doi ani, compania fiind \n prezent \n negocieri pentru ob]inerea de finan]are. Firma Premier Business a finalizat \n iulie construc]ia unui centru comercial \n zona Valea Cascadelor, din Capital`, investi]ie \n valoare de trei milioane de euro. Dezvoltatorul imobiliar elen Lamda Development ar putea debloca \n 2010 proiectele reziden]iale [i de birouri din Romånia, Bulgaria, Serbia [i Muntenegru, dup` ce 30-40% din spa]iile din complexurile respective vor fi rezervate pentru vånzare sau \nchiriere. Modific`rile efectuate de Guvern la programul „Prima Cas`“ permit vånzarea tuturor locuin]elor deja ipotecate, atåt a imobilelor nou-construite, cåt [i a caselor executate anterior, decizia fiind luat` \n urma discu]iilor dintre mini[tri, pentru a evita crearea unei discrimin`ri. Vånz`torii de locuin]e din Bucure[ti au \nceput s` creasc`, din luna mai, pre]urile solicitate, dup` ce au remarcat intensificarea interesului poten]ialilor cump`r`tori ca urmare a introducerii programului „Prima Cas`“, major`rile fiind, \n unele cazuri, de peste 35%.

AUGUST 2009 Valoarea activelor controlate de fondul de investi]ii imobiliare New Europe Property Investments pe pia]a romåneasc` s-a redus cu 2,8% \n perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2009, la 69,51 milioane euro, iar firma se afl` \n negocieri avansate pentru mai multe achizi]ii de proiecte comerciale. Immoeast ar putea reactiva, selectiv, o parte dintre proiectele \nghe]ate sau suspendate \n


IMOBILIARE ultimele 12 luni din cauza crizei financiare, se arat` \ntr-un raport al grupului, care a \nregistrat o pierdere net` de 2,37 miliarde de euro \n anul fiscal 2008-2009. Firma Nova Imobiliare, controlat` de investitori britanici, negociaz` cu mai multe b`nci finan]area proiectului centrului comercial Colosseum din Chitila, investi]ie de 350 de milioane de euro, lucr`rile de construc]ie fiind estimate s` \nceap` \n toamn`.

Pre]urile locuin]elor din Romånia, exprimate \n lei, s-au redus cu 10-40% \n primul semestru, fa]` de sfår[itul anului trecut, pe segmentul vechi sc`derea fiind \n medie de 23%, iar pe cel nou de 17%, conform Darian Rom-Suisse. CA Immo International, din Austria, continu` doar construc]ia primei faze a centrului comercial din Sibiu, cu finalizare \n 2010, \nchiriat` de re]eaua german` de bricolaj Obi, restul proiectului, reprezentånd o investi]ie total` de peste 100 de milioane de euro, fiind oprit.

Tranzac]iile imobiliare din Romånia au \nsumat \n perioada aprilie-iunie 12 milioane de euro, cea mai redus` valoare trimestrial` din ultimii cinci ani, \n sc`dere cu 98% fa]` de rezultatul din perioada similar` din 2008, de 696 de milioane de euro, reflectånd blocajul pie]ei, reiese din datele Cushman&Wakefield Romånia.

Grupul de firme ICCO a ob]inut, dup` negocieri care au durat circa un an, un credit de 23 de milioane de euro de la UniCredit }iriac Bank pentru continuarea lucr`rilor la parcul industrial din Bra[ov, construit \n propor]ie de 40%, proiectul avånd o valoare de 32 de milioane de euro.

Dezvoltatorii au finalizat \n Bucure[ti, \n primul semestru, 200.000 de metri p`tra]i de spa]ii de birouri, stocul ajungånd la 1,35 milioane de metri p`tra]i, iar suprafa]a nou \nchiriat` s-a redus cu 60% fa]` de perioada similar` din 2008, la 51.000 de metri p`tra]i, potrivit Jones Lang LaSalle.

Grupul austriac Soravia a amånat pentru anul viitor \nceperea construc]iei unui proiect de spa]ii de birouri [i de retail \n Bucure[ti, investi]ie estimat` la 115 milioane de euro, acoperit` par]ial de International Finance Corporation, pentru care nu a reu[it s` atrag` alte surse de finan]are.

Firma INR Management Real Estate, controlat` de omul de afaceri Dan Fischer, va primi un credit de la Banca Comercial` Romån` pentru realizarea proiectului reziden]ial Silver Mountain, din Poiana Bra[ov.

Proprietarii terenurilor din Bucure[ti au redus pre]urile cerute cu 25%-30% \n primul semestru, fa]` de aceea[i perioad` din 2008, mai pu]in \ns` decåt se a[teptau cump`r`torii, avånd \n vedere c` tranzac]iile au fost \ncheiate la pre]uri mai mici cu cel pu]in 50%, conform Colliers.

Pre]urile \n euro pentru locuin]ele noi din Bucure[ti s-au redus \n medie cu 15-40% \n primul semestru fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut, ajungånd la nivelul din 2005, dar \n lei sc`derea nu a fost atåt de accentuat`, avånd \n vedere fluctua]ia cursului valutar, potrivit CB Richard Ellis. Dezvoltatorii au oprit \n primul semestru, definitiv sau temporar, lucr`rile la 45% din [antierele din Bucure[ti monitorizate de Colliers International, din cauza problemelor legate de finan]are, potrivit unui raport al companiei de consultan]` imobiliar`. Fondul britanic de investi]ii Argo Real Estate Opportunities Fund inten]ioneaz` s` atrag` fonduri suplimentare de la ac]ionari \n vederea finaliz`rii unui proiect \n Odessa [i pentru a asigura lichidit`]i companiilor care de]in parcurile de retail din Sibiu [i Suceava.

Dezvoltatorul imobiliar Adama Management va construi pe terenurile pe care le de]ine \n ora[ele mari din Romånia magazine de tip discount Plus, \n cadrul unui parteneriat \ncheiat \ntre cele dou` companii, prima unitate urmånd s` fie deschis` \n Cluj-Napoca pån` la sfår[itul anului viitor. Deschiderea centrului comercial Sun Plaza, programat` pentru luna octombrie, a fost amånat` din nou, pentru prim`vara anului viitor, potrivit unui raport financiar al Sparkassen Immobilien, care dezvolt` \n parteneriat cu firma EMCT proiectul din Bucure[ti, investi]ie de 200 de milioane de euro. Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor pentru |ntreprinderile Mici [i Mijlocii a primit pån` pe 18 august 602 solicit`ri de garantare pentru achizi]ia de locuin]e finalizate \n programul „Prima Cas`“, cu o valoare total` de 25,2 milioane de euro, din care a aprobat deja 464 de dosare. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

113


IMOBILIARE

Immorent mizeaz` pe stagnarea afacerilor \n acest an, de[i pia]a s-a pr`bu[it cu 75% Immorent se va concentra, \n perioada urm`toare, mai ales pe leasingul imobiliar [i pe servicii \n construc]ii, activit`]i care s` compenseze sc`derea cererii pentru leasing de echipamente. Directorul general al companiei, Bogdan Cernescu, consider` c` anul 2010 va continua s` fie dificil pentru industrie, care depinde foarte mult de redresarea economiei. Cristina Cuncea

114

INTERVIU


IMOBILIARE Cum au evoluat afacerile Immorent \n acest an comparativ cu anul trecut? La nivel de Immorent lucrurile au mers \n linie cu a[tept`rile, \n perspectiva volumelor, \n perspectiva gestion`rii portofoliului. Era de a[teptat ca \n momentul \n care economia intr` \n contrac]ie, primele afectate s` fie investi]iile [i noi, ca firm` de leasing, asta finan]`m - cheltuieli de capital, investi]ii. Ne-am axat anul acesta mai mult pe imobiliare; pe de o parte era natural s` fie a[a pentru c` leasingul imobiliar este produsul nostru de baz`, iar pe de alt` parte [i cerin]ele pe pia]a leasingului de echipamente au fost mult mai mici, cererea a fost mult mai mic` fa]` de anul trecut. Atunci am mers mai mult pe partea de imobiliar, mai ales pe tranzac]ii de sale and leaseback, sigur acolo unde ele au avut sens, pentru c` acest tip de tranzac]ii este perceput ca un panaceu universal, ceea ce nu e cazul. Acesta este produsul care a func]ionat [i din perspectiva faptului c` lichidit`]ile din sistem au fost mai reduse, iar b`ncile au fost mai pu]in interesate s` finan]eze companiile.

A]i luat decizii drastice la nivelul firmei pentru a reduce costurile? Noi nu suntem un juc`tor de volum, noi suntem un juc`tor de ni[`, deci avem o ]int` foarte clar`: sectorul imobiliar – clien]i corporate. {i atunci [i structura noastr` organizatoric` e de a[a natur` s` r`spund` unui astfel de gen de business, deci n-am fost supradimensiona]i. |n consecin]`, nu au existat disponibiliz`ri, am func]ionat cu aceea[i echip`, [i-o s` r`månem a[a. Ce a fost mult mai important [i pentru noi a fost ceva ce am \nceput cu mult timp \n urm`, din 2007, am controlat costurile mult mai bine. A fost un proces pe care l-am pus \n practic` \n 2007 [i acum culegem roadele. De exemplu, costurile opera]ionale s-au redus cu 30%. |n consecin]`, \n acest an am pus mai mult accent pe eficientizare [i pe gestionarea portofoliului [i pe controlul riscurilor. A fost o schimbare de priorit`]i: dac` anul trecut c`utam tranzac]ii, anul acesta am \ncercat s` nu ne uit`m c`tre exterior, ci c`tre interior.

Care a fost cel mai mare contract \ncheiat anul acesta ? Am semnat de curånd un contract de sale and leaseback, valoarea nu pot s` o spun, dar a fost de dou` cifre, \n termeni de milioane de euro, pe sectorul office, \n Bucure[ti.

Cum vede]i sfår[itul anului pentru afacerea Immorent? |ntotdeauna a doua jum`tate a anului este mai bun` pentru c` nu facem decåt s` finaliz`m discu]iile, fie din ultimul trimestru al anului care a trecut, fie din acest an. Sper c` ajungem la o valoare a bunurilor finan]ate similar` cu cea din 2008, cånd am f`cut circa 50 de milioane de euro. Dac` atingem acest volum pot s` spun c` a fost un an bun.

|n ce stadiu sunt proiectele imobiliare pe care Immorent inten]ioneaz` s` le dezvolte? Tot ce avem se deruleaz` conform scaden]arului anun]at la \nceput, n-am oprit nimic. Proiectul dezvoltat \n parteneriat cu familia Patriciu este \n faza de design arhitectural [i merge \nainte. Mai este un proiect de centru comercial la Oradea, care [i el merge \nainte. Pe de alt` parte, pentru noi ca grup focalizarea este clar` spre partea de finan]are. Practic, cånd pia]a \ncepe s` fie incert` cau]i s` gestionezi riscurile pe care le cuno[ti. A dezvolta proiecte \nseamn` s` preiei risc \n nume propriu pe proiecte imobiliare, [i \n condi]iile de pia]` de acum nu este imposibil, dar e foarte dificil. Deci, nu ne-am oprit, ne uit`m cu interes, \n continuare, la pia]a terenurilor, s` vedem ce se \ntåmpl`, dar focusul principal \n acest an [i probabil anul viitor va fi leasingul. De asemenea, ne vom focaliza pe partea de servicii de construc]ii, segment pe care avem \n Bucure[ti, \n cadrul companiei sor` a firmei de leasing – Immorent Project, o echip` competitiv` de tehnicieni [i oferim servicii de supervizare, de monitorizare a proiectelor. Unul dintre proiectele pentru care oferim servicii de supervizare este Sun Plaza, dezvoltat de SparkassenImmobilien, parte a grupului Erste. Oferim aceste servicii pentru proiectele greenfield pe care le-am finan]at. Sunt multe [antiere \n derulare, care au nevoie de ajutor.

Cum caracteriza]i evolu]ia pie]ei de leasing din acest an? Pia]a a mers a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. |mi aduc aminte c` vorbeam la \nceputul anului [i la nivelul ALB f`ceam diverse prognoze [i cert este c` pozi]ia noastr` a fost c`, \n cel mai bun caz, pia]a o s` cunoasc` o contrac]ie de 50% [i \n cel mai r`u caz undeva la 75%. {i uite c` s-a \ntåmplat s` fie de 75% minus fa]` de ceea ce a fost \n 2008. Practic, din punctul nostru de vedere nu s-a \ntåmplat nimic diferit de ceea ce nu ne a[teptam noi s` se \ntåmple.

Cum vede]i evolu]ia pie]ei pån` la sfår[itul anului? Nu foarte diferit. Probabil c` trendul pe care l-am \nregistrat pån` acum o s` se men]in`. |n condi]iile \n care to]i operatorii mari sunt concentra]i pe gestionarea riscului [i a portofoliului existent, tendin]a va fi de sc`dere cu 75% a pie]ei pentru tot anul. De asemenea, mersul pie]ei de leasing este stråns legat de ceea ce se \ntåmpl` \n economie, dac` economia \ncepe s` mearg`, [i mai ales produc]ia, este clar c` e nevoie de investi]ii \n active [i pia]a se va relansa. Pån` atunci, e dificil de tras concluzii. Probabil c` [i 2010 va fi un an dificil pentru c` nu v`d sursele [i resursele pentru o relansare rapid`. Orice s-ar \ntåmpla, se va \ntåmpla gradual [i va lua timp. La nivel Immorent, dac` vom reu[i s` replic`m volumele din 2008 [i \n 2010 ar fi grozav. |n m`sura \n care ce se \ntåmpl` \n Vest va continua, \n sensul bun, probabil c` o s` vedem [i aici lumina de la cap`tul tunelului. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

115


IMOBILIARE

Dispari]ia cump`r`torilor a lovit pia]a reziden]ial` Lipsa finan]`rii [i sc`derea puterii de cump`rare au determinat dispari]ia cump`r`torilor - investitori sau consumatori finali - de pe segmentul reziden]ial al pie]ei imobiliare. Cristina Cuncea

116

ANALIZ~


REZIDEN}IAL um`rul apartamentelor noi våndute \n Bucure[ti a sc`zut \n primul semestru din 2009 de aproape [ase ori fa]` de perioada similar` a anului trecut, la 515 unit`]i, \n condi]iile \n care la sfår[itul lunii iunie erau disponibile spre vånzare peste 11.000 de locuin]e, potrivit datelor Colliers. Spre compara]ie, \n primele [ase luni din 2008 \n Bucure[ti au fost våndute 3.000 de locuin]e noi. „Sc`derea vånz`rilor ar fi fost [i mai mare f`r` aportul a cåtorva proiecte care, chiar [i \n aceast` perioad` dificil`, au reu[it s` \nregistreze vånz`ri record – o medie de zece unit`]i pe lun`, practicånd politici de pre] [i modalit`]i de plat` atractive”, sus]in consultan]ii Colliers.

N

\n mod oficial. Primul semestru al anului 2009 a continuat aceast` tendin]`, \ns` \ntr-un ritm mai sc`zut, doar dou` proiecte fiind amånate \n aceast` perioad`. |n consecin]`, pe pia]` au mai r`mas 37 de proiecte, cu un total de 14.500 de apartamente. Dintre acestea, 7.600 de unit`]i – 6.600 \n faz` de proiect [i 1.000 finalizate – sunt \nc` disponibile pentru vånzare. „Dac` \ns` lu`m \n considerare [i un num`r de aproximativ 3.500 de apartamente care au fost våndute c`tre investitori [i sunt oferite pe pia]` pentru revånzare, oferta disponibil` de apartamente noi pe pia]a din Bucure[ti ajunge la 11.100 de unit`]i”, consider` anali[tii imobiliari.

„Pån` acum, aveam cump`r`tori care nici nu [tiau unde este Romånia [i cump`rau locuin]e \n proiecte din Bucure[ti. Pia]a era nebun`, cump`r`torii din Spania, Irlanda sau Anglia au dificult`]i acum [i nu mai sunt pe pia]`”, afirma \n urm` cu un an directorul executiv al dezvoltatorului imobiliar GTC Romånia, Shimon Galon. {i dup` cum au evoluat lucrurile \n urm`toarele luni, situa]ia semnalat` de dezvoltatorii de locuin]e \nc` de la sfår[itul anului trecut era doar \nceputul a ceea ce a urmat pe pia]a reziden]ial` din Romånia, iar statisticile sunt gr`itoare. Astfel, stocul de apartamente noi a ajuns la 6.700 unit`]i \n iunie 2009, \n cre[tere cu 42% fa]` de nivelul \nregistrat la finalul anului 2008. Totodat`, pån` la sfår[itul anului vor mai fi livrate, potrivit Colliers, 6.200 de unit`]i. Efectele crizei s-au resim]it [i \n oferta de proiecte reziden]iale \ncepånd cu a doua jum`tate a anului 2008, cånd 12 dintre proiectele lansate \n timpul acelui an au fost amånate

Pe pia]` a mai ap`rut \ns` un alt fenomen, ca urmare a dificult`]ilor cu care se confrunt` investitorii care au cump`rat locuin]e anii anteriori, \n faz` de proiect. Unii dintre ace[tia au \nceput s` renun]e la anumite pachete cump`rate \n Romånia. „Din prima faz` a proiectului (totalizånd 565 de apartamente, n.r.) am våndut 98% din locuin]e. O serie de investitori au renun]at s` mai cumpere apartamentele pentru care au pl`tit avansul, astfel c` gradul de vånzare s-a redus la 90%”, a declarat Cosmin Lupu, reprezentant de vånz`ri al proiectului Cosmopolis din nordul Bucure[tiului. Adic` investitorii au renun]at la aproape 80 de apartamente cump`rate. Cu aceea[i situa]ie s-a confruntat [i dezvoltatorul israelian Seven Hills, care construie[te proiectul West Park din cartierul Militari din Bucure[ti. „Din cele 188 de locuin]e pe care le-am våndut din cele 197 reprezentånd prima faz` a proiectului, 50 le-am primit \napoi de

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

117


IMOBILIARE la investitori, care au pl`tit un avans de 20-25% din pre]ul acestora la achizi]ie”, a declarat Hila Pelz, directorul de marketing al companiei.

Pre]urile au intrat la ap` Dezvoltatorii au tot sperat s` ]in` pe linia de plutire vånz`rile [i au \ntårziat cåt au putut de mult sc`derea pre]urilor, pas absolut necesar avånd \n vedere reducerea num`rului de cump`r`tori. Datele Colliers arat` c` locuin]ele noi s-au ieftinit cu 12% fa]` de sfår[itul anului trecut, ajungånd la o medie de 1.685 euro cu TVA inclus pe metru p`trat construit. „Reducerile de pre] au variat \ntre 4% [i 32% [i s-au manifestat mai pronun]at \n al doilea trimestru al anului, ca o reac]ie la lipsa tranzac]iilor din primul trimestru. Aceste pre]uri reflect` cota]iile oficiale, \ns` pre]ul real de vånzare se poate reduce cu pån` la 15%, deoarece dezvoltatorii sunt acum mai dispu[i s` negocieze”, men]ioneaz` consultan]ii imobiliari. Sunt \ns` dezvoltatori care, pe lång` reducerea pre]urilor, \n vederea atragerii clien]ilor, au \nceput s` ofere [i o serie de cadouri sau facilit`]i la achizi]ia de locuin]e. Consultan]ii sus]in c` sc`derea pre]urilor va continua, din cauza lipsei de lichidit`]i care se va manifesta [i \n lunile urm`toare pe pia]`, dar cu un ritm mai sc`zut, p`rere \ns` contrazis` de reprezentan]ii dezvoltatorilor. „Lumea a \n]eles c` asta este situa]ia de pe pia]` [i lucrurile s-au mai stabilizat, cel pu]in la nivel psihologic. Lumea a \n]eles c` pre]urile nu mai pot s` scad`”, sus]ine reprezentantul Seven Hills.

515 apartamente noi au fost våndute \n Bucure[ti \n primele [ase luni din 2009, de aproape [ase ori mai pu]ine fa]` de perioada similar` a anului trecut, \n condi]iile \n care la sfår[itul lunii iunie erau disponibile spre vånzare peste 11.000 de locuin]e, potrivit Colliers.

118

ANALIZ~

De la stat vine salvarea? Pentru finalul anului 2009, consultan]ii imobiliari nu anticipeaz` nicio lansare sau amånare de proiect, doar o u[oar` cre[tere a vånz`rilor \n urma sc`derii pre]urilor [i a lans`rii programului „Prima Cas`”. „Odat` \nceput, programul «Prima Cas`» va contribui la cre[terea volumului de tranzac]ii, fie direct – prin condi]iile favorabile de finan]are, fie indirect – prin vånzarea locuin]elor vechi [i implicit crearea unei posibile cereri pentru apartamente noi. Estim`m c` impactul direct al acestui program asupra apartamentelor noi din Bucure[ti va fi limitat, deoarece pre]urile unit`]ilor noi sunt \n general mai ridicate decåt valoarea maxim` garantat` de c`tre Guvern”, apreciaz` anali[tii Colliers. Pe de alt` parte, practica a ar`tat c` disponibilitatea b`ncilor pentru acest program nu este atåt de mare. „Prima Cas`, prin care statul ofer` garan]ii la contractarea unui credit imobiliar, este doar un instrument electoral agreat greu de b`nci, \n[el`tor pentru dezvoltatori [i o iluzie pentru cump`r`tori”, consider` Ion C`tu]oiu, managing partner al agen]iei imobiliare Real Time. |n opinia sa, singura certitudine a acestui program este dat` de majorarea pre]urilor de listare la apartamentele vechi. Anali[tii Jones Lang LaSalle sus]in, pe de alt` parte, c` dezvoltarea pie]ei reziden]iale \n lunile urm`toare depinde \n cea mai mare parte de revenirea credit`rii. „Cåt timp creditele nu vor putea fi accesate de marea mas` de poten]iali cump`r`tori, activitatea pe acest segment va r`måne \n continuare limitat`. Din p`cate, politica institu]iilor bancare va fi \n continuare dependent` de performan]ele macroeconomice la nivel na]ional”, consider` anali[tii LaSalle.

Oferte virtuale... Un serviciu care a continuat s` se dezvolte \n ciuda condi]iilor dificile de pia]` este cel al site-urilor imobiliare. Pe lång` simplitate [i acces la un num`r mare de oferte pentru cump`r`tori, utilizarea acestui tip de promovare poate ajuta [i la reducerea costurilor. „|n primul rånd, vorbim despre simplitate, atåt pentru vånz`tor, cåt [i cump`r`tor, amåndou` p`r]ile implicate \n tranzac]ie economisind timp [i bani. Cump`r`torul poate vizualiza mii de propriet`]i [i alege doar cele care \i plac [i pe care [i le permite, \n timp ce proprietarul nu mai este deranjat de telefoane [i vizite inutile, beneficiind totodat` de expunerea propriet`]ii c`tre peste 100.000 poten]iali cump`r`tori”, afirm` Matei Malo[, directorul general al site-ului MagazinulDeCase.ro. La råndul s`u, Daniel Crainic, directorul de marketing al site-ului imobiliare.ro, crede c` \n condi]iile economice prezente, eficien]a internetului face diferen]a, fiind cel mai controlabil canal din punct de vedere al m`sur`rii rezultatelor, publicul ]int` fiind u[or selec]ionabil. „Vorbim, de asemenea, [i despre alte avantaje ale mediului online fa]` de mediile tradi]ionale, printre care


REZIDEN}IAL gradul ridicat de \ncredere, num`rul mare de oferte, accesibile non-stop, accesul la informa]ii gratuit, con]inut informa]ional relevant, bogat [i u[or de accesat”, a mai spus Crainic. Site-ul imobiliare.ro a fost creat \n 2000, fiind printre primele de pe pia]`. „Oamenii care doreau atunci s` vånd`, s` cumpere sau s` \nchirieze o proprietate imobiliar` recurgeau exclusiv la ziarele de mic` publicitate. |ntre timp, lucrurile au evoluat”, a ad`ugat Crainic. Astfel, dac` \n anul 2001 portalul cuprindea 5.500 de oferte propuse de agen]ii [i 500 de oferte private, \n prezent vorbim de peste 500.000 de oferte din toate regiunile ]`rii. |n plus, \n anul 2000 doar 19 agen]ii imobiliare din Romånia considerau oportun` publicarea ofertelor lor pe Internet, iar acum num`rul acestora dep`[e[te 1.000. |n ceea ce prive[te evolu]ia num`rului de vizitatori, acesta a crescut exponen]ial de la aproape 3.000 \n anul 2000, la 432.000 \n 2003, [i la peste dou` milioane \n 2008.

42% este cre[terea \nregistrat` de stocul de apartamente noi din Bucure[ti \n iunie 2009 fa]` de finalul lui 2008, la 6.700 unit`]i, conform Colliers.

La ora actual`, aproximativ 35% din proprietari \[i promoveaz` locuin]ele prin sisteme de tip for sale by owner. Matei Malo[, directorul general MagazinulDeCase.ro

„Acestea (site-urile imobiliare, n.r.) s-au dezvoltat ca serviciu de promovare pentru o pia]` imobiliar` \n continu` cre[tere \n contextul generaliz`rii accesului la Internet \n Romånia. Cele mai multe astfel de proiecte online s-au dezvoltat \n ultimii doi-trei ani, fiind o consecin]` fireasc` a cre[terii \nregistrate pe cele dou` segmente – imobiliar [i Internet”, mai arat` Daniel Crainic. Pe de alt` parte, Matei Malo[ de la MagazinulDeCase.ro spune c` exist` o dispersie foarte mare a publicului care caut` imobiliare online datorit` multitudinii de site-uri. „Marea majoritate agreg` anun]uri, care de cele mai multe ori sunt duplicate sau chiar false. Site-urile tip For Sale By Owner (FSBO) au ap`rut datorit` cererii crescute din partea publicului, atåt cump`r`tori, cåt [i proprietari, care au decis s` \ncheie tranzac]ia f`r` intermediari. La ora actual`, aproximativ 35% din proprietari \[i promoveaz` locuin]ele prin sisteme de tip for sale by owner”, a spus Malo[. Portalul MagazinulDeCase.ro a fost lansat \n 2006 [i propune un serviciu de tranzac]ii imobiliare directe \ntre proprietari [i cump`r`tori, modelul fiind preluat de pe pie]ele din Europa de Vest [i din America, unde exist` asemenea servicii de vånzare direct`. |n prezent, pe portal sunt listate 9.676 de anun]uri, din Bucure[ti, Cluj, Constan]a, Sibiu, Arad, Ia[i, Dolj, Prahova, Bra[ov [i Sibiu.

... [i venituri reale

Cre[terea interesului proprietarilor de locuin]e noi sau vechi de a-[i promova propriet`]ile prin intermediul site-urilor imobiliare se reflect` [i \n veniturile acestor portaluri. „Veniturile realizate de site-ul imobiliare.ro \n 2008 au \nsumat 450.000 de euro, exclusiv din activit`]i dedicate pie]ei imobiliare on-line. Pentru 2009, ne-am bugetat venituri de 550.000 euro”, a ar`tat Crainic. Veniturile sunt realizate exclusiv din servicii dedicate pie]ei imobiliare, precum publicarea anun]urilor contra-cost – atåt ale agen]iilor imobiliare, cåt [i ale particularilor, promovarea proiectelor reziden]iale [i comerciale, comercializarea unui soft specializat de gestiune imobiliare, adresat agen]iilor imobiliare, [i publicitate. MagazinulDeCase.ro are planuri mai ambi]ioase pentru acest an, dup` ce anul trecut cifra de afaceri a site-ului a fost de aproximativ 200.000 de euro. „Anul acesta, ne a[tept`m la o dublare a afacerilor \n lei fa]` de anul trecut. Veniturile vin din dou` direc]ii: din servicii – listare propriet`]i – [i din publicitate. |n plus, vom lansa produsul AnsambluriDeCase.ro \n luna octombrie. Acesta va avea un concept nou, adresat 100% segmentului de reziden]ial nou, atåt clien]i, cåt [i dezvoltatori, venind cu ni[te solu]ii inovatoare pentru ace[tia”, a ad`ugat Malo[. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

119


IMOBILIARE

Grad de neocupare record la birouri Dezvoltatorii imobiliari au finalizat \n primul semestru circa 200.000 de metri p`tra]i de spa]ii de birouri, ridic책nd stocul total din Bucure[ti la peste 1,3 milioane de metri p`tra]i. |nchiriaz` cineva? Cristina Cuncea

120

ANALIZ~


BIROURI n condi]iile de dinaintea crizei financiare, cånd companiile existente deja pe pia]` se relocau \n spa]ii mai mari, mai bine pozi]ionate, iar cele noi c`utau sedii pentru a se extinde \n Romånia, aceast` ofert` ar fi fost absorbit` \nc` dinainte de fi finalizat`. Dar, \n contextul actual, cånd toat` lumea \ncearc` disperat` s` reduc` costurile, volumul pre\nchirierilor s-a redus semnificativ, astfel c` gradul de neocupare al spa]iilor a crescut la un nivel f`r` precedent. „Cea mai important` tendin]` pe pia]a spa]iilor de birouri din Bucure[ti, \nregistrat` \nc` din

|

Mai pesimist` este M`d`lina Cojocaru, [eful departamentului Birouri din cadrul companiei DTZ Echinox, care apreciaz` c` pån` la sfår[itul anului stocul pe acest segment va ajunge la 1,6 milioane de metri p`tra]i. „|n aceste condi]ii [i sub impactul diminu`rii cererii de \nchiriere de spa]ii noi de birouri estim`m c` gradul de neocupare va ajunge la aproximativ 18% pån` la sfår[itul anului acestuia”, consider` Cojocaru. Astfel, aproape 300.000 de metri p`tra]i de birouri ar putea r`måne goale.

ultimul trimestru din 2008, a fost confirmat` \n primul semestru al anului 2009, cånd rata de neocupare a ajuns la 11%, cel mai \nalt nivel din ultimii cinci ani”, consider` reprezentan]ii companiei de consultan]` imobiliar` CB Richard Ellis. Anali[tii estimeaz` \ns` o accentuare a acestei situa]ii, \n condi]iile \n care mai sunt \n construc]ie [i vor fi livrate alte proiecte totalizånd peste 100.000 de metri p`tra]i. „Vedem c` gradul de neocupare pentru birouri va continua s` fie ridicat [i \n trimestrele trei [i patru. Cu toate c` este dificil de previzionat, estim`m c` se vor atinge niveluri de neocupare de pån` la 15%”, a declarat Andrew Pirie, directorul departamentului Evaluare al Cushman&Wakefield Romånia.

Pe lång` spa]iile noi de pe pia]`, oferta mai vine, potrivit Colliers, [i din partea celor care sub\nchiriaz` spa]iile pentru a-[i reduce costurile. „Numeroase companii care au pre\nchiriat spa]ii \n urm` cu un an sau doi, cånd economia era \n plin` ascensiune, au c`utat s`-[i diminueze costurile, restrångåndu-[i opera]iunile [i sub\nchiriind o parte din spa]iul pe care \l aveau la dispozi]ie. De[i este vorba despre un volum important, este greu de stabilit suprafa]a exact` de spa]ii de birouri care a reintrat astfel pe pia]`”, sus]in reprezentan]ii Colliers International, care estimeaz` pån` la sfår[itul anului un grad de neocupare de 15-20%, mai sc`zut \n zona central` [i mai ridicat c`tre periferie.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

121


IMOBILIARE

|n ceea ce prive[te cererea, \n primele [ase luni suprafa]a de spa]ii \nchiriate a fost de circa 50.000 de metri p`tra]i, reprezentånd o sc`dere de 60% fa]` de aceea[i perioad` din 2008. „Anticip`m c` \n cea de-a doua jum`tate a anului 2009 vom vedea mai pu]ine contracte decåt \n prima jum`tate a anului, deci rezultatele anuale vor fi cu mult mai slabe decåt \n 2008”, apreciaz` reprezentantul Cushman&Wakefield.

60% este sc`derea \nregistrat` de suprafa]a de spa]ii de birouri \nchiriat` \n primele [ase luni ale acestui an. Sursa: Jones Lang LaSalle

122

ANALIZ~

Chiria[ii dicteaz` pe pia]` Avånd \n vedere evolu]iile cererii [i ale ofertei, una dintre modific`rile intervenite pe pia]` \n acest an este schimbarea centrului de putere de la proprietari la chiria[i. {i principalul motiv care a stat la baza acestei schimb`ri a fost cre[terea accentuat` a ratei de neocupare a spa]iilor de birouri. „Proprietarii au devenit mai flexibili \n negocierea aspectelor comerciale prin acceptarea unei perioade mai mici contractuale – \ntre 3-5 ani, prezentarea unor pachete mai atractive de motivare a poten]ialilor chiria[i – luni de chirie gratuit`, contribu]ie din partea proprietarilor la lucr`rile de parti]ionare a spa]iului \nchiriat, precum [i controlul atent sau reducerea cheltuielilor de mentenan]`, reducerea chiriilor efective”, a ad`ugat M`d`lina Cojocaru.

Gradul de neocupare al spa]iilor de birouri estimat la finalul anului 2009 Compania Cushman&Wakefield Romånia DTZ Echinox Colliers International

Grad de neocupare 15% 18% 15-20%


BIROURI Tactica cea mai folosit` pentru men]inerea gradului de ocupare al imobilelor, consider` Andrew Pirie, este reducerea chiriei de referin]` pentru atragerea de noi chiria[i sau reduceri de chirie acordate ocupan]ilor existen]i, pentru a-i ajuta s` traverseze aceste vremuri dificile. Astfel, potrivit Colliers, chiriile au \nregistrat o sc`dere medie de 15% pån` la 20% \n primul semes-

City Building de 28.000 de metri p`tra]i [i centrul – cu 10%, respectiv UTI headquarter – 10.000 de metri p`tra]i [i Excelsior – 8.800 metri p`tra]i. |n ceea ce prive[te cererea, cea mai mare contribu]ie la volumul \nchirierilor \n primul semestru au avut-o \n continuare, conform datelor CB Richard Ellis, companiile care provin din sectorul serviciilor financiare (35%), o singur` tranzac]ie

Proprietarii au devenit mai flexibili \n negocierea aspectelor comerciale prin acceptarea unei perioade mai mici contractuale (...), prezentarea unor pachete mai atractive de motivare a poten]ialilor chiria[i (...), precum [i controlul atent sau reducerea cheltuielilor de mentenan]`, reducerea chiriilor efective. M`d`lina Cojocaru, [eful departamentului Birouri al DTZ Echinox

tru, chiria[ii c`utånd s`-[i renegocieze contractele \n aceast` perioad`, ajungånd la 18-20 de euro pe metru p`trat pe lun` \n zona central`, la 14-18 euro pe metru p`trat pe lun` pentru birourile semicentrale [i la 10-14 euro pe metru p`trat pe lun` la periferie. Pe fondul cre[terii stocului [i reducerii suprafe]ei \nchiriate, pentru perioada urm`toare chiriile sunt predispuse la o nou` sc`dere, de aproximativ 10%, estimeaz` consultan]ii Colliers.

Nordul continu` s` dea direc]ia Suprema]ia zonelor apar]ine \n continuare nordului Bucure[tiului, unde sunt localizate 58% din spa]iile livrate \n primele [ase luni ale anului 2009, potrivit Colliers. Mai mult, 49% din volumul aferent primului semestru, respectiv 102.000 de metri p`tra]i \l reprezint` zona Pipera, unde cele mai mari cl`diri finalizate sunt Global City Business Park – 45.000 de metri p`tra]i [i Cubic Center –27.000 de metri p`tra]i. Dup` zona de nord, cu 18% urmeaz` zona de centru-nord, unde cea mai mare dezvoltare este Floreasca Business Park – 36.000 de metri p`tra]i, vestul – cu 14% din livr`rile din primele [ase luni – cu a doua faz` a parcului de afaceri Sema Parc –

\ncheiat` pentru o companie din acest segment reprezentånd 23% din total. Au urmat, \n ordine, companiile din domeniile produc]ie industrial` [i energetic` (19%) [i servicii pentru afaceri (13%). Chiria[ii au preferat [i ei nordul Bucure[tiului, 58% din totalul tranzac]iilor realizåndu-se cu spa]ii din aceast` zon`. Cu excep]ia unei singure tranzac]ii de 15.000 de metri p`tra]i, dimensiunea medie a tranzac]iilor s-a redus \n perioada ianuarie-iunie la 800-1.000 de metri p`tra]i, de la 1.800-2.500 de metri p`tra]i \n anul precedent. |n ceea ce prive[te segmentul spa]iilor de birouri din afara Bucure[tiului, acesta a fost pån` \n prezent relativ slab reprezentat din punct de vedere al construc]iei de proiecte noi. Situa]ia s-ar putea \ns` schimba \n urm`toarea perioad`, avånd \n vedere datele firmei de cercetare InterBiz research & consulting. Potrivit unui studiu al companiei care analizeaz` pia]a construc]iilor, cele mai mari suprafe]e de birouri autorizate pentru construc]ie, \n primele [apte luni ale anului s-au \nregistrat \n jude]ul Bra[ov 88.850 de metri p`tra]i, fiind urmat de Bucure[ti, cu 28.300 de metri p`tra]i, Timi[, cu 24.900 de metri p`tra]i, [i de Constan]a, cu 12.800 de metri p`tra]i. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

123


IMOBILIARE

Centrele comerciale se bat pentru chiria[i Goana dezvoltatorilor dup` prezen]a cu orice pre] \n fiecare col] din ]ar` f`r` studii ale poten]ialului acelor pie]e i-a costat pe unii \nchiderea centrelor. Cristina Cuncea

„

|n medie, nivelul chiriilor a sc`zut cu 20-30% fa]` de septembrie anul trecut. R`zvan Gheorghe, managing director Cushman&Wakefield

124

ANALIZ~

“


COMERCIAL entru al]ii, ultimele luni au fost o lupt` continu` pentru men]inerea chiria[ilor, dar cei mai mul]i au decis s` opreasc` dezvoltarea proiectelor, de[i au achizi]ionat terenurile necesare \nc` de anii trecu]i, majoritatea la pre]uri exorbitante. „Prima jum`tate a anului 2009 a reprezentat o \ntoarcere de 180 de grade fa]` de ritmul [i natura activit`]ilor comerciale \nregistrate \n aceea[i perioad` din 2008”, apreciaz` anali[tii CB Richard Ellis. De[i erau anun]ate pentru livrare mai multe proiecte atåt \n Bucure[ti, dar mai ales \n provincie, \n prima jum`tate a anului au fost finalizate doar dou` noi centre comerciale, respectiv Grand Arena [i Militari Shopping Center, precum [i extinderea Plaza Romania. Aceste proiecte au crescut stocul total din Bucure[ti cu 66.670 de metri p`tra]i. |n ceea ce prive[te ora[ele din provincie, unde trebuiau s` fie livrate cele mai multe centre, primele [ase luni a adus doar dou` finaliz`ri, respectiv Era Shopping Park din Oradea [i Galleria Suceava. Comparativ cu cre[terea accelerat` din 2008, \n care stocul de spa]ii comerciale aproape c` s-a dublat, ajungånd la 634.070 metri p`tra]i, cele dou` centre au adus pe pia]` doar 15.300 de metri p`tra]i de spa]ii noi. „Criza economic` a avut impact negativ nu doar asupra num`rului de proiecte livrate, ci [i asupra ratelor de neocupare la livrare, care au crescut pån` la 40-60% \n provincie. {i \n Bucure[ti au fost deschise proiecte cu o rat` de neocupare ridicat`, \n unele cazuri de pån` la 50%”, apreciaz` anali[tii Colliers. |n total, \n toat` ]ara stocul de spa]ii de retail era la sfår[itul lunii iunie de pu]in peste un milion de metri p`tra]i, dintre care aproape 635.000 metri p`tra]i \n provincie. Potrivit datelor Cushman&Wakefield, \n prezent sunt \n construc]ie proiecte de 700.000 de metri p`tra]i, cu finalizare pån` \n 2010, dar doar jum`tate au [anse s` fie realizate.

P

|n condi]iile unui grad ridicat de incertitudine \n pia]`, dezvoltatorii de proiecte comerciale sunt nevoi]i astfel s`-[i demonstreze atåt flexibilitatea \n negocierile cu poten]ialii chiria[i, cåt [i disponibilitatea de a \mp`r]i riscurile cu ace[tia. „De[i \n majoritatea cazurilor, facilit`]ile sunt oferite \n special chiria[ilor pe suprafe]e mari, exist` [i exemple de centre cu un grad de ocupare mai sc`zut, care ofer` facilit`]i unor chiria[i cu suprafe]e mici [i medii”, sus]ine Aura Voiculescu, [eful departamentului Retail \n cadrul DTZ Echinox.

Primele \nchideri „Nu am dansat cånd am v`zut c` se \nchid centre comerciale. M` gåndesc la asta \n fiecare diminea]`”, a spus [eful GTC Romånia, Shimon Galon, vorbind despre primele e[ecuri de pe pia]a de retail ale Trident Shopping Center din Sibiu [i Armonia din Br`ila. Primul centru comercial al retailerului Trident, Trident Shopping Center, inaugurat \n aprilie la Sibiu, a fost \nchis dup` patru luni, urmånd s` fie redeschis, potrivit reprezentan]ilor companiei, dup` ce pia]a imobiliar` se va redresa. „Pe lång` criza economic` de care ne-am obi[nuit s` vorbim, imposibilitatea acces`rii unui credit \n scopul capitaliz`rii businessului nostru ne-a determinat s` solicit`m Tribunalului Sibiu intrarea \n procedura de reorganizare conform legii”, a anun]at compania. Trident mai opereaz` \n prezent dou` supermarketuri la Sibiu [i Media[ [i dou` hipermarketuri la Deva [i Sfåntu Gheorghe. O alt` \nchidere este cea a centrului Armonia din Br`ila, dezvoltat de RED Management Capital. Compania a anun]at c` va \nchide proiectul din Br`ila pentru a-l repozi]iona, dup` ce vånz`rile chiria[ilor au fost mult sub a[tept`ri, iar num`rul vizitatorilor era de doar 2.000 \n unele zile.

Spa]ii stradale goale Flexibilitatea – [ansa pentru ocupare A[a cum estimau anali[tii imobiliari \nc` de anul trecut, supraaprecierea poten]ialului anumitor ora[e, la care s-a ad`ugat sc`derea puterii de cump`rare a romånilor, au dus la primele dificult`]i pe pia]a de retail. „Reducerile dramatice ale vånz`rilor au convins majoritatea proprietarilor de centre comerciale s` devin` mai flexibili, f`cånd concesii care au sc`zut nivelul chiriilor cu 10% pån` la 40% pentru perioade scurte de timp, de 6-12 luni. Unii proprietari de centre comerciale au agreat chiar [i chirii procentuale pentru chiria[ii-ancor`, pentru a \mbun`t`]i calitatea tenant mix-ului”, afirm` consultan]ii Colliers. Sergiu Istrate, directorul Cegis Romånia, companie care administreaz` nou` centre comerciale din Romånia, sus]ine c` proiectele mai vechi de pe pia]`, care au deja clien]i fideli, au fost afectate mai pu]in de aceste neajunsuri. „Am recomercializat cåteva spa]ii din centrele pe care le administr`m ca urmare a plec`rii unor retaileri. De asemenea, proprietarii au acordat discounturi la chirii, pe perioade limitate, de 20-30%, dar au fost cazuri \n care nu au fost date deloc reduceri”, a men]ionat Istrate.

Dar nu numai centrele comerciale au fost afectate de recesiune, astfel c` dup` o perioad` de cinci ani de ocupare 100% a principalelor artere comerciale din marile ora[e, 2009 a adus un grad de neocupare de peste 20%. „Din p`cate, una dintre cele mai importante artere din Bucure[ti, Calea Victoriei, a avut cel mai mult de suferit atåt din cauza crizei, cåt [i din cauza lipsei de \mbun`t`]ire a infrastructurii [i a locurilor de parcare”, a declarat R`zvan Gheorghe, managing director Cushman&Wakefield. El apreciaz` c` majoritatea retailerilor [i-au stopat procesul de expansiune, iar chiria[ii existen]i \[i renegociaz` contractele de \nchiriere. „|n medie, nivelul chiriilor a sc`zut cu 2030% fa]` de septembrie anul trecut”, mai spune Gheorghe. Astfel, \n Bucure[ti, chiriile pentru spa]ii stradale situate \n zonele principale cum ar fi Bulevardul Magheru [i Calea Victoriei, au ajuns la un nivel de 70-80 euro/mp/ lun`, corespunzånd unei sc`deri anuale de 45 - 48%. |n celelalte ora[e importante din ]ar`, precum Bra[ov, Constan]a, Timi[oara, Ia[i, chiriile pentru spa]ii prime se situeaz` \n jurul valorii de 35-40 euro/mp/lun`, Clujul \nregistrånd valori cu 25-30% mai mari. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

125


IMOBILIARE

Oferta [i cererea de spa]ii industriale, \n c`dere liber` V`zut anii trecu]i ca sectorul cu cel mai mare poten]ial de cre[tere din imobiliare, segmentul industrial, de logistic` [i de depozitare a apus \nainte de a \ncepe s` str`luceasc`. Cristina Cuncea

126

ANALIZ~


INDUSTRIAL educerea activit`]ii de produc]ie din cauza crizei financiare, precum [i regåndirea planurilor de extindere ale companiilor a determinat dezvoltatorii de spa]ii de logistic` [i industriale s` amåne construc]ia proiectelor anun]ate \n ultimii doi ani. Astfel, prima jum`tate a acestui an a adus o sc`dere semnificativ` atåt a cererii, cåt [i a ofertei de spa]ii industriale. Din cei 175.000 de metri p`tra]i de spa]ii noi anun]a]i pentru 2009, doar 40.000 de metri p`tra]i au fost livra]i \n primul semestru. „Noile livr`ri reprezint` o valoare modest` comparativ cu 2008, cånd numai \n primele [ase luni ale anului au fost livra]i 200.000 de metri p`tra]i de spa]ii industriale moderne. Al doilea semestru nu va aduce nici el schimb`ri majore \n ceea ce prive[te oferta, men]inånd stocul de spa]ii industriale la 920.000 de metri p`tra]i”, consider` consultan]ii Colliers. Ace[tia mai apreciaz` c` sc`derea ofertei poate fi pus` pe seama „cercului vicios” care afecteaz` toate segmentele pie]ei: b`ncile sunt dispuse s` finan]eze doar proiectele \n mare parte pre-\nchiriate, iar chiria[ii se orienteaz` preponderent c`tre spa]iile deja livrate sau \n curs de finalizare. Pe de alt` parte, for]ate de noile condi]ii economice s`-[i revizuiasc` planurile de extindere, companiile [i-au redus cerin]ele \n ceea ce prive[te spa]iile noi [i existente, \n \ncercarea de a men]ine costurile cåt mai sc`zute. „|n consecin]`, totalul spa]iilor \nchiriate \n prima jum`tate a anului 2009 s-a redus la un sfert din nivelul \nregistrat \n aceea[i perioad` a anului trecut, ajungånd la 30.000 de metri p`tra]i. Reducerea cererii a condus la m`rirea gradului de neocupare pån` la un nivel record de 10% comparativ cu 4% \n decembrie 2008”, sus]in reprezentan]ii companiei de consultan]` imobiliar`.

R

Chiriile bat pasul pe loc |n ciuda ratei de neocupare ridicate [i a presiunii crescute din partea chiria[ilor pentru reducerea costurilor, nivelul chiriilor a r`mas \n mare parte neschimbat, de[i au existat cazuri \n care s-au ob]inut pre]uri mai bune, \n special pentru spa]ii mici, de pån` la 3.000 de metri p`tra]i. „Dezvoltatorii de spa]ii logistice \ncearc` s` p`streze clien]ii existen]i, \n acest an \nregistråndu-se foarte pu]ine tranzac]ii pentru spa]ii noi. Aceasta [i deoarece nivelul chiriilor nu a sc`zut semnificativ, iar acest lucru, cumulat cu costurile unei eventuale reloc`ri, nu justific` mutarea unui client \n alt proiect logistic”, consider` Rodica Tårcavu, [eful departamentului industrial DTZ Echinox. Ea apreciaz` \ns` c`, \n acela[i timp, la fel ca \n cazul tuturor segmentelor imobiliare, proprietarii dau dovad` de flexibilitate \n ceea ce prive[te solicit`rile chiria[ilor, dar sunt dispu[i [i s` ofere facilit`]i de genul „luni de gra]ie la plata chiriei”. |n urma sc`derii cererii proprietarii de parcuri industriale [i de logistic` deja finalizate sunt dispu[i s` ofere scutiri de la plata chiriei pe o perioad` care poate ajunge pån` la [ase luni sau s` reduc` nivelul chiriilor cu pån` la 30% pe perioade limitate, pentru a atrage clien]i noi \n spa]iile disponibile, dar [i pentru a men]ine actualii chiria[i.

Momentul pentru \nchiriere |n ceea ce prive[te pia]a \n lunile urm`toare, consultan]ii apreciaz` c` \n continuare suprafa]a \nchiriat` va fi sub cea tranzac]ionat` anul trecut. „Suprafa]a contractat` \n 2009 se estimeaz` a fi mai mic` de 160.000 de metri p`tra]i contracta]i \n 2008”, a declarat directorul departamentului de Evaluare al Cushman&Wakefield Romånia, Andrew Pirie. Pe de alt` parte, reprezentan]ii Colliers apreciaz` c` \n condi]iile \n care lunile viitoare nu se vor finaliza noi spa]ii, iar suprafa]a disponibil` va fi [i mai sc`zut`, dezvoltatorii vor deveni [i mai pu]in flexibili la negocierea chiriilor. |n acest context, a doua jum`tate a anului va reprezenta un moment optim pentru semnarea unui contract de \nchiriere pentru cei cu nevoi imediate, sus]in consultan]ii imobiliari, care avertizeaz` \ns` c` 2010 va oferi op]iuni mai pu]ine [i condi]ii financiare mai dezavantajoase. „Este foarte greu de estimat. De[i se observ` o revenire a interesului poten]ialilor clien]i, nu putem afirma pe moment c` exist` o cerere ferm`, ci mai degrab` o tatonare a pie]ei. Totu[i, companiile puternice, care au fost mai pu]in afectate de situa]ia din pia]`, doresc s` \[i continue planurile de extindere, iar \n momentul \n care semnele revenirii ecomonice vor fi solide, le vor [i pune \n practic`”, a apreciat Rodica Tårcavu. Pentru a doua parte a anului, anali[tii imobiliari estimeaz` c` spa]iile \nchiriate vor ajunge la 40.000 de metri p`tra]i. |n ceea ce prive[te oferta, aceasta pare a-[i reveni \n 2010, cånd o parte din cei peste 100.000 de metri p`tra]i de spa]ii noi care urmau s` fie finalizate \n acest an, dar care nu s-au materializat din lipsa finan]`rii, vor fi finaliza]i. Reprezentantul DTZ Echinox, apreciaz` \ns` c` factorii care ar duce la reluarea tranzac]ion`rii spa]iilor sunt cre[terea consumului, ceea ce ar genera stocuri [i fluxuri de m`rfuri, [i relansarea credit`rii, esen]ial` pentru existen]a de lichid`]i pe pia]`. n

10% este nivelul record la care a ajuns gradul de neocupare al spa]iilor industriale, fa]` de 4% \n decembrie 2008.

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

127


IMOBILIARE

Achizi]iile de terenuri de sute de milioane de euro – doar o amintire „Exorbitante” – a[a caracterizau dezvoltatorii pre]urile terenurilor \n urm` cu cåteva luni, chiar dac` de la \nceputul anului trecut \n unele zone acestea \ncepuser` s` scad` u[or. Dar nici cu sc`deri la jum`tate aproape nimeni nu cump`r`. Cristina Cuncea

128

ANALIZ~


TERENURI itmul de cre[tere pentru pre]urile terenurilor din Romånia a \nceput s` scad` spre sfår[itul anului 2007 [i \n 2008, iar tranzac]iile care ajungeau aproape de 100 de milioane de euro fiecare au disp`rut cu des`vår[ire. „|n 2009, pre]urile terenurilor s-au topit v`zånd cu ochii, mul]i bani ai investitorilor r`månånd \ngropa]i \n terenuri de investi]ii. Valoarea medie a sc`derilor \n provincie a fost pentru primele [ase luni de 26%, cu maxime de 40% \nregistrate la Ia[i. {i \n Bucure[ti, terenurile au sc`zut \n medie cu 26%”, potrivit unei analize realizate de firma de evaluare Darian Rom Suisse. Cu toate acestea, anali[tii Colliers spun c` pia]a terenurilor a continuat s` fie blocat` [i \n prima jum`tate anului 2009 pentru c` \nc` nu au ap`rut adev`ratele „chilipiruri”, respectiv activele distressed (propriet`]i foarte bune, cu poten]ial pentru dezvoltarea unor proiecte profitabile, oferite spre vånzare la pre]uri sub nivelul pie]ei din cauza dificult`]ilor financiare ale proprietarilor). „De[i oferta a crescut considerabil fa]` de anii trecu]i, \nc` nu au ap`rut pe pia]` suficiente propriet`]i distressed pentru a trezi interesul cump`r`torilor oportuni[ti”, spun anali[tii Colliers. {i ca diversitate – atåt ca amplasament, cåt [i ca suprafa]` – oferta a crescut, atingånd, consider` consultan]ii de profil, un nivel greu de imaginat \n 2006 [i 2007. Astfel c`, spre deosebire de situa]ia din ultimii trei ani, un num`r foarte mare de propriet`]i situate central [i ultracentral \n marile ora[e, inclusiv Bucure[ti, au devenit disponibile spre vånzare. „Mul]i dintre dezvoltatorii care au \ntreprins campanii agresive de achizi]ii de terenuri \nc` din 2005 – \n special israelieni [i spanioli – fac parte acum din categoria ofertan]ilor. Febra achizi]iilor a fost \nlocuit` de o preocupare crescut` pentru finan]area proiectelor [i finalizarea celor \ncepute deja, lucru care ar putea fi facilitat prin vånzarea unor terenuri din portofoliu”, explic` anali[tii Colliers cre[terea ofertei de pe pia]a din Bucure[ti. |n ceea ce prive[te cererea, cele cåteva tranzac]ii finalizate \n prima jum`tate a anului au fost fie achizi]ii de terenuri cu suprafe]e mici [i valoare redus`, realizate de persoane fizice, fie achizi]ii f`cute de retaileri precum bauMax sau Plus Discount, ini]iate [i negociate anul trecut. Spre compara]ie, \n anul 2007 – cel mai bun an ca tranzac]ii – valoarea total` a celor mai importante zece achizi]ii de terenuri \n Bucure[ti a dep`[it o jum`tate de miliard de euro, Raiffeisen Evolution pl`tind cel mai mult pentru o astfel de proprietate, respectiv 90 de milioane de euro, iar suprafa]a total` tranzac]ionat` \n cele zece cazuri a fost de aproape 73 de hectare.

R

Cump`r`torii [i vånz`torii \nc` pe lungimi diferite de unde „Evolu]ia pie]ei \n prima jum`tate a acestui an poate fi \mp`r]it` \n dou` etape. |n primul trimestru au con-

tinuat s` domine ve[tile proaste cu care ne-am familiarizat \n ultima parte a anului trecut. |n al doilea trimestru, pia]a a \ncercat s` g`seasc` un punct de echilibru, urm`rind s` reconcilieze a[tept`rile proprietarilor [i cele ale pu]inilor cump`r`tori de pe pia]`. Aceast` reconciliere nu s-a produs \nc`, motiv pentru care tranzac]iile au lipsit aproape \n totalitate”, a declarat Attila Peli, directorul departamentului de terenuri al Colliers International. Datele companiei arat` c` proprietarii au redus pre]urile cerute pentru propriet`]ile din Bucure[ti cu 25%-30% \n primul semestru, fa]` de aceea[i perioad` din 2008, mai pu]in \ns` decåt se a[teptau cump`r`torii, avånd \n vedere c` tranzac]iile au fost \ncheiate la pre]uri mai mici cu cel pu]in 50%. „|n medie, sc`derea pre]urilor cerute de proprietari se situeaz` \ntre 25% [i 30%, comparativ cu prima jum`tate a anului 2008. |n condi]iile \n care num`rul de tranzac]ii finalizate este foarte redus, pre]urile cerute reflect` \nc` o discrepan]` semnificativ` \ntre a[tept`rile vånz`torilor [i cele ale cump`r`torilor [i nu sunt un indicator al valorii de pia]` a terenurilor. Pentru tranzac]iile \ncheiate \n aceast` perioad`, pre]ul de tranzac]ionare a fost cu cel pu]in 50% mai mic fa]` de nivelurile atinse anul trecut”, se arat` \n cel mai recent raport al Colliers International. Terenurile mici [i centrale au fost cel mai pu]in sensibile la trendul descendent al pre]urilor, \n condi]iile \n care pia]a are o cerere limitat`, cu aversitate crescut` la risc [i foarte sensibil` fa]` de componenta pre]. Astfel, pre]urile medii solicitate de proprietari se situeaz` la 2.000-3.000 de euro/metri p`tra]i \n zone precum Aviatorilor, Kiseleff, Dacia, Universitate, Unirii, \n timp ce \n zone semicentrale, cum ar fi Militari, Drumul Taberei, Progresului, Crånga[i, Mihai Bravu, V`c`re[ti acestea variaz` \ntre 600 [i 1.000 de euro/metri p`tra]i. La periferia ora[ului, proprietarii cer pe terenurile din {oseaua Chitilei, Theodor Pallady, Pantelimon sau Berceni 200-300 euro/metri p`tra]i. A[tept`rile dezvoltatorilor sunt \ns` [i mai mari, dorin]ele lor vizånd sc`deri de peste 60%. „Sunt sigur c` terenurile care se vindeau cu 50 de milioane de euro, \n viitor vor fi tranzac]ionate cu un pre] cuprins \ntre 10 [i 20 de milioane de euro”, apreciaz` Jörg Banzhaf, managing director al companiei germane de dezvoltare imobiliar` ECE. Pentru restul anului, anali[tii nu \ntrev`d vreo modificare notabil` pe pia]`, evolu]ia acesteia fiind corelat` cu situa]ia economic` general` [i cu celelalte segmente ale pie]ei imobiliare. „Cre[terea num`rului de tranzac]ii depinde de \mbog`]irea ofertei de propriet`]i distressed sau de apari]ia unor semne de revigorare a segmentelor reziden]ial, de spa]ii comerciale, birouri sau industrial. Cånd pia]a se va debloca, ne a[tept`m ca poten]ialii cump`r`tori s` fie \n continuare foarte precau]i [i s` urm`reasc` \n principal propriet`]i mici, \n loca]ii bune”, prognozeaz` consultan]ii Colliers. n

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

129


DEZVOLTATORI IMOBILIARI

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Proiecte în curs de dezvoltare (denumire - buget)

Preúedinte Director General Persoană de contact

Bucureúti - Evocasa Titanium, Evocasa Swiss Cottage

Bucureúti, Titan - Edenia Titan, Evocasa Armonia, Evocasa Optima; Bucureúti, Centru Evocasa Selecta; Ploieúti Evocasa Orizont, Evocasa Uptown; Braúov - Evocasa Viva; Bacău - Evocasa Completa; Iaúi Copou Bellevue

David Flusberg - Preúedinte Isaac Cohen-Hoshen - Director General Asher Lax - Sales & Marketing Manager

11.179.854 / 2.002.129 75.946 / 25.565

N/A

AFI Palace Cotroceni - peste 300 mil. euro AFI Business Park Cotroceni AFI Hotel Cotroceni AFI Palace Bucureútii Noi AFI Palace Ploieúti

Reuven Havar - Director General Roxana Vlad - Marketing Department

ANCHOR GRUP Bd. Timiúoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, et. 11, 12, sect. 6, Bucureúti 3 021-319.50.50 021-319.50.51 anchor@anchorplaza.ro www.anchorplaza.ro

132.591.017 / 143.174.257 2.268.610 / - 5.105.067

Shopping Malldova - 50 mil. euro Extensie Plaza România - 10 mil. euro

Anchor Plaza Metropol - office building

Ibrahim Paksoy - Director General Albert Craiciu - Deputy Marketing Director

ATRIUM CENTERS MANAGEMENT Calea Floreasca nr. 39, sect. 1, Bucureúti 4 031-405.00.78, 031-405.00.79 031-405.00.92 romania@atriumcenters.com www.atriumcenters.com

3.873.826 / 976.963 2.850.646 / - 3.152.432

N/A

20.646.500 / 142.736 - 12.642.865 / - 18.761.988

Complex Băneasa Business & Technology Park (alcătuit din 2 clădiri P+4E+1E tehnic) - 35 mil. euro

Prima fază a parcului de afaceri (26.000 mp), spaĠii de birouri tip clasa A+ - 300 mil. euro

Georgios Argentopoulos Preúedinte Nicolae Călinoiu - Director General

68.359.262 / 43.800.722 - 10.960.010 / - 233.154

Cefin Logistics Park Arad - 24 mil. euro Cefin Logistic Park Bucureúti - depozit 10 - 25 mil. euro

Cortina Residence - 70 mil. euro A1 Business Park Champ P3 A 5 mil. euro

Albarosa Stefano - Preúedinte George Mărgescu - Director General

Nr. crt.

Proiecte realizate in 2008 (denumire - valoarea investiĠiei)

ADAMA MANAGEMENT Str. Erou Iancu Nicolae nr. 29, cod 077190, Voluntari, jud. Ilfov 1 031-405.17.00 031-405.17.08 info@adama.ro www.adama.ro

AFI EUROPE Bd. Tudor Vladimirescu nr. 31, et. 1, sect. 5, Bucureúti 2 021-412.02.20, 021-412.02.21 021-311.81.36 office@afi-europe.ro www.afi-europe.eu

BĂNEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 42-44, clădirea B1, et. 2, sect. 1, Bucureúti 5 021-305.71.94 021-361.04.58 ella.cristea@baneasa.ro www.baneasa.ro CEFIN REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT Str. Heleúteului nr. 15-17, sect. 1, Bucureúti 6 021-208.94.60 021-208.94.70 office.crero@cefinre.ro www.cefinre.ro ERMES HOLDING Str. Academiei nr. 39-41, et. 4, sect. 1, cod 010013, Bucureúti 7 021-315.95.13 021-315.95.06 office@omilos.ro www.omilos.ro EUROMALL REAL ESTATE DEVELOPER Str. IenăchiĠă Văcărescu nr. 1, et. 2, sect. 4, Bucureúti 8 021-336.61.00, 0728-109.902 021-336.61.09 office@euromall.com.ro, robert.b@euromall.com.ro www.euromall.com.ro

5.234.270 / 14.738.946 - 33.889.502 / - 9.803.086

5.188.874 / N/A - 33.389.331 / - 15.334.916

Finalizarea întregului proiect Era Graham Kilbane - Director General Era Shopping Park Iaúi (Praktiker, Galeriile Shopping Park Iaúi (Mobexpert Monica Popescu - Marketing Comerciale Era Iaúi) se va deschide în octombrie 2009, Executive Era Mall)

N/A / N/A - 565.737 / - 3.737

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

130

INFORMA}II COMPANII

Michael Israeli - Preúedinte Atrium Centers Arad (deschiderea în martie 2010) - 75 mil. euro Adina Călinescu - Director General

N/A

Euromall GalaĠi în curs de finalizare, 50.000 mp construiĠi, 24.000 Gla În curs de autorizare - cartier rezidenĠial de lux în Băneasa, aproximativ 1.000 apartamente 150 mil. euro

Moshe Turgeman, Tomer Barhom, Bernard Braka - Directori Generali Robert Bucur - PR & Advertising Manager


Nr. crt.

DEZVOLTATORI IMOBILIARI

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

FLAVUS INVESTIğII Str. Turnului nr. 5, Braúov, jud. Braúov 0268-548.175 9 0268-548.322 office@flavus.ro www.coresibrasov.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Proiecte realizate in 2008 (denumire - valoarea investiĠiei)

Proiecte în curs de dezvoltare (denumire - buget)

Preúedinte Director General Persoană de contact

Silviu Savin, Victor Vadaneaux Administratori Florin Rebic - Director Executiv Roccos Cosmatos - Director Marketing

22.186.093 / 1.414.724 70.847.589 / - 46.156.128

Renovare birouri: chiriaúi IBM, Fresenius, CGS, Freudenberg

Retail Park, Shopping Mall, clădiri de birouri

N/A N/A

Galleria Suceava - ~ 20 mil.euro Galleria Buzau - ~ 20 mil.euro

City Gate - birouri, Felicity locuinĠe, Rose Garden - locuinĠe (parĠial finalizat), Galleria GalaĠi, Galleria Arad, Galleria BistriĠa

N/A / - 32.540.248 / -

Global City Business Park - ~ 80 mil. euro

N/A

Ivana Bozjak - Partner / Head of Real Estate Aurelia Luca - Director Comercial

151.688.180 / 108.645.733 8.258.687 / 7.401.076

Greenfield (zona de nord a Capitalei, între pădurile Băneasa úi Tunari)

Greenfield 2 (Il Giardino) în nordul Bucureútiului, Dealul Lomb în nordul municipiului Cluj-Napoca

Dan Ioan Popp - Preúedinte Carmen Săndulescu - Director Executiv Florian Fugaúin -PR Manager

49.916.921 / 34.912.226 - 650.265 / 14.812

Extinderea Iulius Mall Iaúi (finalizată în octombrie 2008) - 9 mil. euro Iulius Mall Suceava (inaugurat în noiembrie 2008) - 60 mil. euro

Extinderea Iulius Mall Timiúoara (inaugurarea toamna 2009) 65 mil. euro Ansamblul urbanistic Palas Iaúi (finalizarea 2011) - 250 mil. euro

Iulian Dascălu - Preúedinte / Director General Beatrice Hofman - Asistent manager

LAND DEVELOPMENT PROIECT ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 42-44, clădirea B, corp B2, et. 2, sect. 1, Bucureúti 14 021-361.04.61 021-361.04.60 bdancau@aere.com www.aere.com

7.816.223 / 5.643.279 - 21.111.772 / - 3.401.113

Centrul comercial Auchan Militari 12,9 mil. euro Militari Shopping Center (finalizat în 2009) 31,3 mil. euro

Clădire Kiabi - 1 mil. euro

Bogdan Dancău - Director General

MIVAN DEVELOPMENT Str. General Berthelot nr. 43-45, sect. 1, Bucureúti 15 021-206.86.70 021-206.85.88 reception1@mivandevelopment.ro www.mivan.com

N/A N/A

Liberty Center Mall - 70 mil. euro

Tiago Oradea - 70 mil. euro New Town Residence

Ivan McCabrey - Preúedinte John Houghton - Director General Marius Barbu - Retail Development Director

881.209 / N/A - 15.023.358 / - 814.005

Era Shopping Park Oradea (Bricostore) Galeria Carrefour (realizat în 2009)

Finalizarea întregului proiect Era Shopping Park (Mall úi Mobexpert)

Graham Kilbane - Director General Monica Popescu - Marketing Executive

GLOBAL CENTER TRADE ** Str. Jean Texier nr. 3, sect. 1, Bucureúti 10 021-231.65.52 021-231.84.33 www.gtcromania.ro

GLOBAL CITY BUSINESS PARK Str. Tipografilor nr. 11-15, S Park Business Center, clădirea B3, et. 3, sect. 1, Bucureúti 11 021-310.11.00 021-310.11.05 info@globalcity.ro www.globalcity.ro IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ùos. Pipera-Tunari nr. 4C, et. 6, Pipera, jud. Ilfov 12 021-230.75.70, 021-230.75.72 021-230.75.81, 021-230.75.83 florian.fugasin@impactsa.ro www.impactsa.ro

IULIUS MANAGEMENT CENTER Str. Sărărie nr. 6, Iaúi, jud. Iaúi 0232-208.800 13 0232-211.821 iulius@iuliusmall.com www.iuliusmall.com, www.palasiasi.ro

OMILOS ORADEA Str. Academiei nr. 39-41, et. 4, sect. 1, cod 010013, Bucureúti 16 021-315.95.13 021-315.95.06 office@omilos.ro www.omilos.ro

Shimon Galon - Director General

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice ** - Date anunĠate anterior de reprezentanĠii companiei

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

131


Nr. crt.

DEZVOLTATORI| AGEN}II IMOBILIARE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

OPUS LAND DEVELOPMENT Str. Linia de Centură nr. 50, et. 1, cam. 3, ùtefăneútii de Jos, jud. Ilfov 17 037-215.45.00 037-215.45.25 office@opus.com.ro www.cosmopolis.ro

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Proiecte realizate in 2008 (denumire - valoarea investiĠiei)

Proiecte în curs de dezvoltare (denumire - buget)

Preúedinte Director General Persoană de contact

188.960 / N/A - 20.239.509 / - 13.608.599

Prima fază Cosmopolis 565 apartamente (realizat în 2009) - 45 mil. euro

A doua fază Cosmopolis 1.253 apartamente - 95 mil. euro

Ahmet Buyukhanli - Preúedinte Cosmin Lupu - Sales Supervisor

RIVER INVEST Splaiul IndependenĠei nr. 319, obiectiv 403A, sc. 2, et. 2, sect. 6, cod 060044, Bucureúti 18 021-313.20.94 021-313.20.99 office@riverinvest.ro www.riverinvest.ro

6.601.377 / 3.764.967 - 869.299 / 169.981

SELINA INVEST Str. Calea Aradului nr. 4, bl. 4, parter, Oradea, jud. Bihor 19 0359-419.999 0359-419.999 office@selinainvest.ro www.selinainvest.ro

3.763 / N/A - 3.045.214 / - 239.429

SONAE SIERRA ùos. Bucureúti-Ploiesti nr. 42-44, aripa 1, et. 3, Băneasa Business & Technology Park Building B, sect. 1, 20 cod 013696, Bucureúti 021-361.09.10 021-361.09.88 rmoreira@sonaesierra.com www.sonaesierra.ro

Primele două clădiri de birouri de clasa A (având suprafaĠa de 50.000 mp) dezvoltate Finalizarea proiectării tehnice a în cadrul Sema Parc, proiect ce include: un celei de-a doua faze a parcului de parc de afaceri cu birouri de clasa A, o afaceri, dar úi a primei faze de dezvoltare a proiectului rezidenĠial zona rezidenĠială cu aproximativ 1.320 unităĠi locative, o zonă comercială, un ce va cuprinde aproximativ 300 de apartamente hotel, dar úi clădiri destinate serviciilor sociale (úcoală, spital, municipalitate) Apartamente în cartier rezidenĠial de la o cameră până la 5 camere, inclusiv sistem penthouse, cu terase úi grădină, parcări subterane úi boxe de depozitare, spaĠii comerciale, grădiniĠă

N/A N/A

N/A

Ion Rădulea - Director General Marina Tudose - Specialist Marketing

N/A

Selina PruncuĠ - Preúedinte / Director General

Craiova Mall, Ploieúti Mall, Parklake Plaza (Bucureúti)

Ingo Nissen - Country Representative & Managing Director of Development for Romania Rodrigo Moreira - Corporate Communication Manager

Nr. crt.

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Categorii tranzacĠii

TranzacĠii de referinĠă în 2008 úi 2009

Preúedinte Director General Persoană de contact

8.616.653 / 10.269.124 240.926 / 2.661.123

TranzacĠii (închirieri úi vânzări proprietăĠi imobiliare, investiĠii), consultanĠă, evaluări

GE Money, Renault, Metro Cash & Carry, BMW, Intesa SanPaolo Bank, ABN Amro Bank / Royal Bank of Scotland

Ioana Momiceanu - Preúedinte Edit Vesser - Director General Aurora Vasile - PR & Marketing Coordinator

TranzacĠia de achiziĠie a centrului comercial Iris Shopping Center din Titan de către DEGI (Deutsche Gesellschaft Für Immobilienfonds M.B.H - fosta divizie de investiĠii a grupului german Allianz, parte a Aberdeen Property Investors Group)

Radu Lucianu - Preúedinte Răzvan Iorgu - Director General Maria Luiza Ostaficiuc - PR & Marketing Coordinator

BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY Str. Ion Câmpineanu nr. 11, sect. 1, Union International Center, Bucureúti 1 021-312.70.00 021-312.70.01 office.romania@bnpparibas.com www.realestate.bnpparibas.com.ro CB RICHARD ELLIS/EURISKO Bd. Lascăr Catargiu nr. 51-53, Europe House, sect. 1, Bucureúti 2 021-313.10.20 021-313.11.99 marialuiza.ostaficiuc@cbre.com www.cbre.ro

N/A / 48.063.176 N/A / 10.238.919

RezidenĠial, industrial, retail, capital markets, office

CDC IMOBILIARE GRUP Str. Calea Bucureúti nr. 35, bl. 21D, ap. 16, cod 200677, Craiova, jud. Dolj 0351-407.208 3 0351-405.531 office@cdcimobiliare.ro, cdcimobiliare@yahoo.com www.cdcimobiliare.ro

108.757 / 179.534 423 / 1.244

Intermedieri vânzări-cumpărări bunuri imobiliare, evaluare proprietăĠi imobiliare, consultanĠă imobiliară, închirieri spaĠii comerciale úi birouri, rezidenĠiale, regim hotelier

N/A

Cristian Clenciu - Preúedinte Liviu Bădoiu - Director General Maria Loiz - SecretariatAdministrativ

6.123.374 / 70.859.957 10.139.951 / 24.444.984

Industrial leasing, office leasing, retail leasing, servicii de evaluări úi consultanĠă

N/A

Bogdan Georgescu - Preúedinte / Director General Andreea Păun - Corporate Communication Manager

COLLIERS INTERNATIONAL Calea Floreasca nr. 169A, corp A, et. 7, sect. 1, Bucureúti 4 021-319.77.77 021-319.77.78 office@colliers.ro www.colliers.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

132

INFORMA}II COMPANII


AGEN}II IMOBILIARE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Categorii tranzacĠii

TranzacĠii de referinĠă în 2008 úi 2009

Preúedinte Director General Persoană de contact

19.941.897 / 15.195.826 693.964 / 3.961.736

TranzacĠii, reprezentarea chiriaúilor úi a proprietăĠilor în servicii imobiliare pentru birouri, spaĠii industriale úi de retail; pieĠe de capital, vânzări de proprietăĠi, managementul investiĠiilor, servicii de evaluare, investiĠii bancare, finanĠarea datoriilor úi a capitalului; soluĠii integrate pentru corporaĠii úi deĠinători de proprietăĠi imobiliare úi servicii de consultanĠă

N/A

Răzvan Gheorghe - Partener / Managing Director Cushman & Wakefield România

20.643.916 / 14.216.343 2.465.034 / 1.501.571

RezidenĠial (vânzare, închiriere proprietăĠi de lux úi ansambluri rezidenĠiale), birouri (închiriere birouri de clasa A), spaĠii comerciale (închiriere spaĠii stradale centrale úi semicentrale úi spaĠii comerciale în mall-uri úi centre comerciale), spaĠii industriale úi logistice, investiĠii, servicii profesionale: evaluări, cercetare úi consultanĠă, administrarea proprietăĠilor, marketingul proprietăĠilor

N/A

Mihnea ùerbănescu - Preúedinte / Director General Evelina Necula - Director Marketing

ESOP CONSULTING Splaiul IndependenĠei nr. 319, clădirea Courtyard 1, Incinta Sema Parc, corp B, parter, sect. 6, 7 Bucureúti 021-528.04.40 021-528.04.43 office@esop.ro www.esop.ro

2.596.566 / 1.663.492 905.445 / 422.416

Închirieri / vânzări spaĠii de birouri, închirieri rezidenĠiale, vânzări apartamente

N/A

Alexandru Petrescu - Director General Mariana Urluianu - Office Manager

EURO METROPOLA ESTATE Calea Floreasca nr. 39, et. 1, sect. 1, Bucureúti 8 021-310.44.55 021-310.44.66 office@eurometropola.ro www.eurometropola.ro

2.480.024 / 2.708.369 1.091.410 / 36.402

RezidenĠial, terenuri, office, spaĠii comerciale, spaĠii logistice

N/A

Adrian Marinescu - Preúedinte Monica Marin - Director General

8.238.643 / 7.782.115 1.566.381 / 2.575.878

RezidenĠial (apartamente, case / vile, ansambluri rezidenĠiale), birouri, spaĠii comerciale, spaĠii industriale úi logistice, terenuri

GRUP DE LUX Str. Constantin Brâncuúi nr. 99, cod 400458, Cluj-Napoca, jud. Cluj 10 0264-450.000 0264-450.505 office@grupdelux.ro www.grupdelux.ro

999.887 / 857.953 - 182.144 / 21.948

RezidenĠial, terenuri, birouri, industrial, orice tip de tranzacĠie - intermediere úi consultanĠă; agenĠie imobiliară full-service

HITCH & MOSHER Str. Paul Chinezu nr. 3, cod 300048, Timiúoara, jud. Timiú 11 0256-430.221, 0256-430.222 0256-430.223 office@hitchmosher.ro www.hitchmosher.ro

326.684 / 173.102 3.510 / 1.321

JONES LANG LASALLE Str. Gen. Berthelot nr. 43-45, sect. 1, cod 010169, Bucureúti 12 021-302.34.00 021-302.34.01 laura.niculescu@eu.jll.com www.joneslanglasalle-romania.com

N/A N/A

Nr. crt.

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

CUSHMAN & WAKEFIELD Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center, et. 4, sect. 5, cod 050558, Bucureúti 5 021-408.03.00 021-408.03.01 office.bucharest@eur.cushwake.com www.cushmanwakefield.com

DTZ ECHINOX Str. Banu Antonache nr. 40-44, et. 3, sect. 1, Bucureúti 6 021-310.31.00 info@dtz.ro www.dtz.com/ro

EUROEST INVEST ùos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House Building, aripa Vest, et. 2, Bucureúti 9 021-319.10.00 021-319.30.90 office@euroest.ro www.euroest.ro

Teren Bucureúti - 12,6 mil. euro, teren zona centrală Bucureúti - 12,1 Dragoú Dragoteanu - Preúedinte / mil. euro, teren zonă sud-est Director General Bucureúti - 1,6 mil. euro în 2009, proprietate rezidenĠială Bucureúti Titel Folea - Director Marketing 1,9 mil. euro, proprietate rezidenĠială Bucureúti - 1,7 mil. euro

Vânzare clădirea Continental, închiriere: Poer Business Center, Vitrina Business Center, Maestro Business Center, spaĠii industriale; vânzare ansambluri rezidenĠiale Belle Vile, Gilău Vest, River Tower

Ramona-Atena Cuc - Preúedinte Răzvan Cuc - Director General

Complexul rezidenĠial Villaggio Vânzări apartamente, case, vile, terenuri, Mediterraneo - Timiúoara, complexul Marius Florin Schiopotă - Director rezidenĠial Lotus Residence terenuri agricole, închirieri business to General Timiúoara, ferma agricolă Pecica business jud. Arad

Închirieri spaĠii birouri, retail, industrial, investiĠii / capital markets PDS

Închirierea imobilului Premium Point, închirierea centrelor comerciale Thierry Delvaux - Director General Cotroceni Park úi Fashion House Outlet Bucharest

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

133


Nr. crt.

AGEN}II IMOBILIARE

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Cifră afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere netă 2008 / 2007 lei *

Categorii tranzacĠii

Preúedinte Director General Persoană de contact

Expo Market Doraly - consultanĠă în achiziĠie, Conect III - închiriere spaĠii de birouri, Mercury Park - închiriere spaĠii industriale, Colosseum - 70% pre-închiriere spaĠiu comercial, Faur Mark Mannering - Director General - închiriere spaĠii industriale, Iris Luiza Chesler - Marketing & PR Mall - evaluare, România Invest Officer evaluarea portofoliului rezidenĠial, Plaza Centers - evaluarea întregului portofoliu din România, Galaxy Tobacco - evaluarea proprietăĠilor industriale

4.811.106 / 2.136.871 - 1.084.212 / - 1.383.543

ConsultanĠă în: investiĠii, agenĠie (vânzări, închirieri, cumpărări úi planificare) pentru toate segmentele comerciale: retail, birouri, industrial / logistic, leisure úi terenuri; evaluări & cercetări de piaĠă, administrarea proprietăĠii, a portofoliului; management de proiect & monitorizare construcĠie úi postconstrucĠie

MEDIA CITY Str. Calea DorobanĠilor nr. 216, sect. 1, Bucureúti 14 021-310.03.99 021-310.03.99 office@mediacity.ro www.mediacity.ro

2.747.816 / 1.601.745 1.028 / 72.693

ConsultanĠă în real-estate, intermedieri imobiliare, evaluări imobiliare, property management, consultanĠă servicii financiare

Intermedieri vânzări terenuri de peste 8 mil. euro, peste 80 de apartamente intermediate în diverse proiecte rezidenĠiale, peste 500 de evaluări de proprietăĠi imobiliare, intermedieri credite în valoare de 190 mil. euro

Andrei Cristian Sandu - Director General Romeo Florea - Marketing Manager

NEOCASA Str. Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 7, et. 3, sect. 1, cod 010073, Bucureúti 15 021-312.71.71 021-311.28.33 neocasa@neocasa.ro www.neocasa.ro

1.994.718 / 1.531.362 98.741 / 37.902

TranzacĠii - rezidenĠial, birouri, comercial, industrial, depozite, terenuri; consultanĠă de specialitate în încheierea tranzacĠiilor imobiliare, studii de piaĠă pentru evaluarea achiziĠiei

N/A

Mircea Cleciu - Director General Ilonca Budai - Office Manager

NEOLAND REAL ESTATE Str. Eugen Iosif nr. 9, et. 1, sect. 5, Bucureúti 021.410.44.55; 021.410.06.69 16 021.41006.69 office@neolandinvest.ro www.neolandinvest.ro ; www.loturidevanzare.ro

1.940.291 / 1.436.406 330.862 / 251.268

Intermediere de tranzacĠii imobiliare cu Intermedierea vânzării unui teren de Costin Lazăr - Preúedinte terenuri, apartamente, spaĠii comerciale úi 10.000 mp, 17 mil. euro; relocări de birouri în Bucureúti úi Ilfov; servicii Angelo Ciuca - Director Executiv sedii de firmă úi bănci; tranzacĠii ale complete de consultanĠă, asistenĠă în Doina Băcescu - Office Manager departamentului rezidenĠial vederea vânzării, obĠinerii de finanĠare etc.

610.741 / 587.787 - 402.318 / - 175.864

Servicii de consultanĠă úi intermediere Vilă în cartierul de lux Andrei imobiliară pe segmentul rezidenĠial: vile úi Anica Capusan - Director General apartamente de lux, dar úi pe segmentul de Mureúanu în valoare de 2 mil. euro; Georgiana Man - Marketing business úi investiĠii: terenuri, spaĠii 70 de apartamente în ansamblul Manager Bonjour Residence comerciale, spaĠii pentru birouri, hale úi depozite

RE/MAX C.P. 43 O.P. 2, Braúov, jud. Braúov 0268-473.629 18 0268-427.711 info@remax.ro www.remax.ro

1.693.710 / 1.417.186 - 137.117 / - 30.038

Toată gama de tranzacĠii din sectorul rezidenĠial, tranzacĠii din sectorul comercial (închireri, intermedieri pentru cumpărare sau vânzare) derulate prin intermediul birourilor RE/MAX din România, care îúi derulează businessul úi sunt administrate în mod independent

N/A

Adrian Sischin - Preúedinte / Director Regional Ioana Stan - Director Regional Administrativ

REALTIME IMOBILIAR ùos. Fabrica de Glucoză nr. 17, sect. 2, Bucureúti 19 021-242.03.55 021-404.39.49 office@realtime.ro www.realtime.ro

1.166.101 / 2.329.358 - 1.013.370 / 34.082

N/A

N/A

Violeta Anghel - Director Marketing

_

TranzacĠii imobiliare pe sectoarele de birouri, retail, industrial, terenuri, reprezentând atât proprietarul, cât úi chiriaúul

N/A

HoraĠiu Florescu - Preúedinte / Director General Alexandra Coviltir - Personal Assistant

8.256.228 / 6.586.811 - 65.136 / 13.988

N/A

N/A

Radu Moldoveanu - Director General Valentina HenĠea - Director Executiv

KING STURGE Str. Gheorghe Manu nr. 5, Bucureúti 021-311.54.44 13 021-311.54.45 www.kingsturge.ro, www.kingsturge.com

NOBILA CASA Str. Republicii nr. 28, Cluj-Napoca, jud. Cluj 17 0264-403.193 0264-403.196 office@nobila-casa.ro www.nobila-casa.ro

THE ADVISERS/KNIGHT FRANK Str. Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca Business Park, et. 4, Bucureúti 20 021-380.85.85 021-380.85.35 office@theadvisers.ro www.theadvisers.ro TOP IMOBIL 3M Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 1, et. 7, ap. 30, sect. 3, Bucureúti 21 021-321.36.32 021-320.45.75 topimobil@run.ro

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului FinanĠelor Publice

134

TranzacĠii de referinĠă în 2008 úi 2009

INFORMA}II COMPANII


Nr. crt.

ASIGUR~TORI

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Clase de asigurări generale acoperite

Asigurări de accidente úi boală (inclusiv de muncă úi boli ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI profesionale), mijloace de transport terestru, altele decât Str. ùcoala Floreasca nr. 24, Bucureúti cele feroviare, bunuri în tranzit inclusiv mărfuri transportate, 021-230.51.51, 021-230.51.81 bagaje úi orice alte bunuri, daune la proprietăĠi, incendiu úi 1 021-230.59.99 calamităĠi naturale, răspundere civilă generală, asistenĠă abc.asigreasig@abcasigurari.ro turistică, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto www.abcasigurari.ro pentru pagube produse terĠilor

ALLIANZ-ğIRIAC ASIGURĂRI Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sect. 1, Bucureúti 2 021-208.22.22, 021-208.22.79 021-208.22.11 relatii.publice@allianztiriac.ro www.allianztiriac.ro

Asigurări de accidente úi boală (inclusiv de muncă úi boli profesionale), sănătate, mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, mijloace de transport aeriene, mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile), bunuri în tranzit inclusiv mărfuri transportate, bagaje úi orice alte bunuri, incendiu úi calamităĠi naturale, daune la proprietăĠi, răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligatorie úi carte verde) răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian, naval; răspundere civilă generală, credite, garanĠii, asistenĠă a persoanelor aflate in dificultate

Număr puncte de lucru

52

186

Valoarea primelor subscrise în 2008 (total clase, în lei)

Conducere executivă

11.665.001

Victoria Dumitru - Director General Alexandru Ionescu - Director General Adjunct Alexandru Popescu - Director Asigurări

1.384.400.000 (inclusiv asigurări de viaĠă)

Cristian Constantinescu - Director General Joerg Biebel - Director Executiv Financiar Ileana Cucoú - Director Executiv Vânzări & Marketing

Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă úi bolile profesionale), sănătate, mijloace de transport terestru (altele decât feroviare), mijloace de transport feroviar, mijloace de transport aerian, mijloace de transport maritim, lacustru úi fluvial, bunuri în tranzit, incendiu úi alte calamităĠi ASIGURARE REASIGURARE ARDAF naturale, alte asigurări de bunuri, răspundere civilă pentru Bd. PrimĂverii nr. 29, sect. 1, Bucureúti autovehicule, răspundere civilă pentru mijloace de transport 36 - sucursale 356.177.710 aerian, răspundere civilă pentru mijloace de transport 021-317.12.20 3 peste 160 (inclusiv asigurări de viaĠă) maritim, lacustru, fluvial, răspundere civilă generală, credite, 021-317.60.76 puncte de lucru garanĠii, pierderi financiare, asistenĠă a persoanelor aflate în office@ardaf.ro dificultate în cursul deplasărilor; societatea este autorizată www.ardaf.ro să subscrie riscuri de tip catastrofă; viaĠă, supravieĠuire, deces, viaĠă suplimentare (asigurări de deces, vătămări corporale, incapacitate de muncă rezultate din accidente), căsătorie úi naútere; asigurări mixte de viaĠă; anuităĠi (asigurări de tip rentă) ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA Str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10, sect. 3, Bucureúti 4 021-318.80.80 021-318.80.74, 021-318.80.75 office@astrasig.ro www.astrasig.ro

Asigurări generale, de viaĠă úi de sănătate

Asigurări de accidente úi boală (inclusiv de muncă úi boli ASITO KAPITAL profesionale), mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO), mijloace de transport feroviar, Str. Elena Văcărescu nr. 100A, sect. 1, mijloace de transport aeriene, mijloace de transport navale cod 013931, Bucureúti 5 021-230.04.63, 021-230.09.62 (maritime, lacustru úi fluvial, canale navigabile), bunuri în tranzit inclusiv mărfuri transportate, bagaje úi orice alte 021-230.35.08 bunuri, incendiu úi calamităĠi naturale, răspundere civilă office@asitokapital.ro generală, credite, garanĠii, pierderi financiare, asistenĠă a www.asitokapital.ro persoanelor aflate în dificultate ATE INSURANCE ROMÂNIA Calea GriviĠei nr. 24, sect. 1, Bucureúti 021-310.68.11, 021-310.68.14, 0751-066.907 6 021-310.68.15 office@ateinsurance.ro, elena.lupu@ateinsurance.ro www.ateinsurance.ro BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP Str. Grigore Mora nr. 23, sect. 1, Bucureúti 7 021-405.74.04 021-331.44.92 office@bcrasig.ro www.bcrasig.ro

Clasa 1 (accidente úi călători), clasa 3 (casco), clasa 7 (cargo), clasa 8 (incendii, bunuri), clasa 9 (daune la proprietăĠi), clasa 13 (răspundere civilă terĠi), clasa 18 (asistenĠă persoane în dificultate) úi life (deces)

Asigurări generale

Stanislav Uma - Preúedinte Adina Băcioiu - Membru Eva Stefanikova - Membru

Peste 250 Radu MustăĠea - Preúedinte Directorat 649.927.051 sucursale, Dacian Vinereanu - Vicepreúedinte agenĠii úi puncte (inclusiv asigurări de viaĠă) Directorat de lucru

_

28.816.555

33 - sucursale 691.956 * ATE Bank (inclusiv asigurări de viaĠă)

150

556.601.196

Valentin Miúov - Preúedinte Marcel Pîrciog - Director General

Dan Mihail Stoicescu - Director General Elena Lupu - Director General Adjunct

Mihail Tecău - Preúedinte Directorat / CEO Adina Edelmaier - Membru Directorat / CFO Sergiu Loghin - Membru Directorat / COO

* - Date financiare au fost preluate din raportul annual al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

135


ASIGUR~TORI

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Număr puncte de lucru

Valoarea primelor subscrise în 2008 (total clase, în lei)

Conducere executivă

Asigurări de persoane, bunuri, complexe, de răspundere civilă, de risc comercial

89

90.690.475

Mariana Flucuú - Director General Mihaela Stupu - Director General Adjunct

CERTASIG ASIGURARE ùI REASIGURARE Str. Nicolae Caramfil nr. 61B, sect. 1, Bucureúti 9 021-311.91.04 021-311.50.56 office@certasig.ro www.certasig.ro

Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă úi bolile profesionale), sănătate, de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare), mijloace de transport aerian, mijloace de transport maritim, lacustru úi fluvial, bunuri în tranzit, incendiu úi alte calamităĠi naturale, răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian, răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru úi fluvial, răspundere civilă generală, credite, garanĠii, pierderi financiare, asistenĠă a persoanelor în dificultate în cursul deplasărilor; alte asigurări de bunuri

11 - sucursale

10.402.453 *

Radu Frîncu - Director General James Grindley - Director General Adjunct

CITY INSURANCE Str. Lisabona nr. 8, sect. 1, Bucureúti 021-231.00.54, 021-231.00.79 10 021-231.04.42 office@cityinsurance.ro www.cityinsurance.ro

Asigurări de accidente úi boală, inclusiv accidente de muncă úi boli profesionale, mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje úi orice alte bunuri, incendiu úi calamităĠi naturale, răspundere civilă generală, credite úi garanĠii, pierderi financiare, alte asigurări de daune la proprietăĠi, asistenĠă turistică

1

9.047.261

Nicolae Muúat - Director General

CLAL ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI Str. Clucerului nr. 9, sect.1, Bucureúti 11 021-200.00.00 021-200.00.99 office@clalromania.ro www.clalromania.ro

Asigurări de accidente, bunuri în tranzit (Cargo), incendiu úi alte calamităĠi naturale (clădiri úi conĠinut), bunuri echipamente electronice úi asigurări de maúini úi utilaje pentru avarii accidentale, răspundere civilă generală, pierderi financiare

1

7.088.537

Efraim Naimer - Director General Daniela Vasile - Director General Adjunct Anca Babaneata - Insurance VP Mihnea Mironescu - IT VP

CREDIT EUROPE ASIGURĂRIREASIGURĂRI Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6, tronson 3, parter, Bucureúti 12 021-408.04.00 021-.408.04.49 office@ceasigurari.ro www.ceasigurari.ro

N/A

119

32.378.142

Recep Cetintemel - Director Managementul Riscului Aurel FrăĠilă - Director Subscriere Costin Istrate - Director Economic

DELTA ADDENDUM ASIGURĂRI GENERALE Str. Rondă nr. 8Bis, sect. 2, Bucureúti 13 021-253.07.27, 021-253.07.29 021-253.07.23 office@deltaaddendum.ro www.deltaaddendum.ro

Accidente úi boală (inclusiv de muncă úi boli profesionale); asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât cele feroviare), mijloace de transport aerian, mijloace de transport navale (maritime, lacustre, fluviale, canale navigabile), bunuri în tranzit inclusiv mărfuri transportate, bagaje úi alte bunuri, incendiu úi calamităĠi naturale, daune la proprietăĠi, răspundere civilă generală, credite, garanĠii, pierderi financiare, protecĠie juridică, asistenĠă a persoanelor în dificultate

23 - sucursale, 13 - agenĠii

18.074.076 *

Nicolae Ovidiu Voinea - Director General Robert Grigore - Director General Adjunct Raluca Stoica - Actuar Camelia Filip - Director Asigurări Simona Ioan - ùef Departament Juridic

Asigurări de sănătate individuale úi pentru familie; asigurări de viaĠă tradiĠionale; asigurări de viaĠă de tip Unit Linked; asigurări generale; asigurări pentru companii - Employee benefits - asigurări de sănătate de grup, asigurări de grup, asigurări de călătorie

52

Asigurări de accidente úi boală, sănătate, mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, mijloace de transport feroviar, răspundere civilă auto, mijloace de transport maritime, lacustru úi fluvial, bunuri în tranzit, incendiu úi calamităĠi naturale, răspundere civilă generală, credite, garanĠii, pierderi financiare, asistenĠă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenĠelor de la domiciliu sau reúedinĠă permanentă; alte asigurări de bunuri

82 - agenĠii teritoriale, 92 - francize Euroins

Nr. crt.

Clase de asigurări generale acoperite

CARPATICA ASIG Str. Autogării nr. 1, Sibiu, jud. Sibiu 0269-205.202 8 0269-211.040 office@carpaticaasig.ro www.carpaticaasig.ro

EUREKO ASIGURĂRI Bd. Decebal nr. 25-29, sect. 3, cod 030971, Bucureúti 14 021-9677 asigurari@eureko.ro www.eureko.ro EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, et. 2, sect. 2, Bucureúti 15 021-317.07.11, 021-275.00.01 021-317.07.14 office@euroins.ro, secretariat@euroins.ro www.euroins.ro

* - Date financiare au fost preluate din raportul annual al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

136

INFORMA}II COMPANII

Frans van der Ent - Director Executiv (Chief Executive Officer) 80.439.519 (inclusiv asigurări de viaĠă) Carmen Radu - Director OperaĠional (Chief Operational Officer)

142.832.007

Alin Iulius Bucúa - Director General Dan Bold - Director Executiv Hristo Tsenev - Director Financiar Dan Stancu - Director Asigurări Mircea Georgescu - Director Economic


ASIGUR~TORI

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Număr puncte de lucru

Valoarea primelor subscrise în 2008 (total clase, în lei)

Conducere executivă

FATA ASIGURĂRI Str. Av. Marcel Andreescu nr. 30, sect. 1, Bucureúti 16 021-231.18.85, 021-231.18.88 021-230.00.41 office@fata-asigurari.ro www.fata-asigurari.ro

N/A

N/A

57.532.708

Vittorio Rispoli - Preúedinte CA Bogdan Pîrvu - Director General Adjunct Riccardo Montanari - Consilier Delegat

FORTE ASIGURĂRI-REASIGURĂRI Str. Cristian Popiúteanu nr. 2-4, sect. 1, Bucureúti 17 021-599.53.62 021-312.11.27 mihaela.safta@forteasig.com

N/A

N/A

1.443.545 *

Frinzi Guglielmo - Director General Elena Grecu - Director General Adjunct

417.500.000

Marie Kovarova - Preúedinte / Director General Adrian Marin - Director Executiv Ovidiu Racoveanu - Director Executiv Pavel Paidar - Director Executiv Stefan Vancek - Director Executiv

Nr. crt.

Clase de asigurări generale acoperite

GENERALI ASIGURĂRI Str. Gh. Polizu nr. 58-60, sect. 1, Bucureúti 18 021-312.37.20 021-312.37.20 info@generali.ro www.generali.ro

Asigurări auto, asigurări de locuinĠe, asigurări de călători în străinătate, asigurări de răspundere civilă úi profesională, asigurări agricole, asigurări comerciale úi industriale, asigurări tehnice, asigurări de transport maritim, feroviar

GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE Str. Vulturilor nr. 98A, sect. 3, Bucureúti 19 021-312.60.03, 021-326.00.10 021-312.50.44 office@grawe.ro www.grawe.ro

Asigurări de incendiu úi alte calamităĠi naturale la proprietăĠi úi bunuri, alte asigurări de bunuri, asigurări de răspundere civilă generală, asigurări de accidente

43

96.050

Peter Kasyk - Director General Monica Spătaru - Director General Adjunct Paul Swoboda - Director Financiar Cristian Voicu - Director Asigurări Generale

GROUPAMA ASIGURĂRI Str. George BariĠiu nr. 1, cod 400027, Cluj-Napoca, jud. Cluj 20 0264-414.062 0264-434.190 office@groupama.ro www.groupama.ro

Asigurări auto, asigurări de bunuri, asigurări răspunderi civile, asigurări de persoane, asigurări complexe, asigurări de pierderi financiare, asigurări de viaĠă

300

995.824.762 (inclusiv asigurări de viaĠă)

Denis Rousset - CEO

OMNIASIG VIENNA INSURANCE Asigurări de bunuri (Property), întrerupere a activităĠii GROUP (Business Interruption), accidente, bunuri pe timpul Bd. Aviatorilor nr. 28, sect. 1, Bucureúti transportului / în tranzit (Cargo), răspundere a 21 021-231.50.40, 021-231.50.42 transportatorului, răspundere civilă generală, aviaĠie; 021-231.50.28 asigurări: maritime, tehnice, pentru călătorii úi societăĠi de secretary@omniasig.ro turism, auto www.omniasig.ro

230

1.180.000.000

Constantin Toma - Preúedinte Directorat Constantin Marica - Vicepreúedinte Directorat / CFO Liviu Stoicescu - Membru Directorat

Asigurări de asistenĠă, bunuri în tranzit, credite, garanĠii, ROUMANIE ASSURANCE incendiu úi calamităĠi naturale, mijloace de transport aerian, mijloace de transport feroviar, mijloace de INTERNATIONAL transport maritim, lacustru úi feroviar, mijloace de Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, sect. 2, transport terestru (altele decât cele feroviare), pierderi Bucureúti financiare, protecĠie juridică, răspundere civilă generală, 22 021-322.88.14 răspundere civilă pentru autovehicule, răspundere civilă 021-322.31.11 pentru mijloace de transport aerian, răspundere civilă office@rai-ria.ro pentru mijloace de transport maritim, lacustru, fluvial, www.rai-ria.ro, sănătate; alte asigurări de daune la proprietăĠi, asigurări www.asigurarimedicale.com de accidente

15

17.816.013

Iuliana Hampu - Director General

44 - sucursale, 124 - agenĠii

505.053.135 *

Ileana Horvath - Preúedinte Directorat Alfred Vlcek - Vicepreúedinte Directorat Attila Nagy - Membru Directorat

UNIQA ASIGURĂRI Bd. Dacia nr. 30, sect.1, Bucureúti 021-212.08.82 23 021-212.08.43 secretary@uniqa.ro www.uniqa.ro

Persoane juridice: asigurări pentru întreprinderi mici úi mijlocii, asigurare de accidente a angajaĠilor Persoane fizice: auto, de locuinĠe úi bunuri, de accidente

92

* - Date financiare au fost preluate din raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

137


Nr. crt.

LEASING

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finanĠare

Număr puncte de lucru

Valoarea bunurilor finanĠate în 2008 (lei)

Conducere executivă

Leasing financiar

2

N/A

Camelia Mihalache - Director General Marius Roúu - Director General Adjunct

BCR LEASING IFN Str. PiaĠa Alba-Iulia nr. 8, bl. I7, sect. 3, cod 031105, Bucureúti 2 021-323.73.10 021-323.73.84 office@bcr-leasing.ro www.bcr-leasing.ro

Imobiliar - 7,1%

24

1.841.001.198, 66

Claudiu Emanuil Stănescu - CEO Costin Ciotec - CFO Cătălin Scutaru - CRO

BNP PARIBAS LEASE GROUP * Str. Traian nr. 103-103A, et. 4, sect. 2, Bucureúti 3 031-425.49.51, 031-425.49.53 031-425.49.62 camelia.graiter@bplg.ro www.bnpparibas-leasegroup.com

N/A

1

N/A

Bertrand Gousset - Preúedinte CA Philippe Chabert - Director General

Autovehicule comerciale - 41% Autoturisme - 15% Echipamente de construcĠii - 18% Echipamente industriale, medicale úi agricole - 20% Echipamente IT - 5% Sectorul imobiliar - 1%

17

873.794.229 **

Jean-Claude Boloux - Director General Daniela Davidescu - Director Comercial Andrei Constantinescu - Director Financiar

BT LEASING TRANSILVANIA IFN Str. BariĠiu nr. 1, et. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj 5 0264-438.816 0264-444.150 office@btleasing.ro www.btleasing.ro

Autoturisme - 34,4% Vehicule comerciale - 28,9% Echipamente - 35% Imobile - 1,7%

27

207.846.379

Titus Nicoară - Director General

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND - SP ZOO Sucursala România IFN ùos. Bucureúti Târgoviúte nr. 12A, corp A, et. 2, Mogoúoaia, jud. Ilfov 6 021-317.31.24, 021-317.31.25 021-317.31.29 magda.nae@cat.com, roxana.brinza@cat.com www.cat.com

Leasing financiar - 100%

2

180.000.000

Maria Magdalena Nae - Director Sucursală Răzvan Unga - Director Financiar

DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA IFN Str. Gara Herăstrău nr. 2-4, et. 6, sect. 2, cod 020334, Bucureúti 7 021-301.15.00 021-301.15.18, 021-301.15.19 info@dlro.ro www.deutsche-leasing.com

N/A

1

N/A

Georg Hansjürgens, Cedric Chilian Administrator

DEUTSCHE LEASING OPERAğIONAL Str. Gara Herăstrău nr. 2-4, et. 6, sect. 2, cod 020334, Bucureúti 8 021-301.15.00 021-301.15.18, 021-301.15.19 info@dlro.ro www.deutsche-leasing.com

N/A

1

N/A

Georg Hansjürgens, Cedric Chilian Administrator

Echipamente - 90%

1

10.425.515,99572 **

Petre Radu Hurezeanu - Preúedinte CA Adrian Nicolaescu - Director Executiv

ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN Calea Buzeúti nr. 14-18, et. 1-2, sect. 1, cod 011014, Bucureúti 1 021-264.90.00, 021-264.90.09 021-314.90.24, 021-314.90.25 marketing@alphaleasing.ro www.alphaleasing.ro

BRD SOGELEASE IFN Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, et. 12, sect. 1, Bucureúti 4 021-301.41.88, 021-301.48.48 021-301.41.04, 021-301.41.05 brd.sogelease@brd.ro www.brd.ro/sogelease

HELCO LEASING IFN * Bd. Decebal nr. 23, Craiova, jud. Dolj 0251-410.400, 0251-410.409 9 0251-418.655 office@helcoleasing.ro www.helcoleasing.ro * - InformaĠii actualizate în iunie 2009

** - InformaĠiile transmise în euro au fost transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 3,6827 pentru 2008

138

INFORMA}II COMPANII


Nr. crt.

LEASING

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

IMMORENT ROMÂNIA IFN Str. Tudor Arghezi nr. 8, et. 7, sect. 2, Bucureúti 10 021-387.61.00 021-387.61.01 office@immorent.ro www.immorent.ro IMOLEASING Str. Horea nr. 3, cam. 113, Cluj-Napoca, jud. Cluj 11 0264-595.675 0264-595.675 office@imogrup.ro www.imogrup.ro IMPULS-LEASING ROMÂNIA IFN Str. Luigi Galvani nr. 61-63, sect. 2, Bucureúti 12 021-200.71.00 021-200.71.11 office@impuls-leasing.ro www.impuls-leasing.ro

Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finanĠare

Număr puncte de lucru

Valoarea bunurilor finanĠate în 2008 (lei)

Conducere executivă

Leasing financiar imobiliar

1

184.135.000

Bogdan Cernescu - General Manager Anina Iordache - Administrator

Imobiliar - 10% Auto - 50% Utilaje úi echipamente - 40%

5

3.000.000

Cristina Ioana Cecalecean - Director General Mariana Toader - ùef Departament Financiar Contabil

Echipamente, imobiliar - 5% Autoturisme, vehicule comerciale < 3,5 t - 70% Camioane, semiremorci - 25%

8 filiale: Braúov, ConstanĠa, Cluj, Craiova, Iaúi, Piteúti, Ploieúti, Timiúoara

N/A

Răzvan Diaconescu - Director General Michael Unterguggenberger - Director General Adjunct

ING LEASE ROMÂNIA IFN Bd. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S*Park, corp B4, sect. 1, Bucureúti 13 021-308.95.22 021-308.97.21 office@inglease.ro www.inglease.ro

Echipamente - 63% Imobiliar - 37%

1

418.123.396

Bastiaan Pieter Hoekstra - Managing Director Alina Ursache - Risk Director Iulia Tudorache - Sales Director Adriana Dumitrescu - Finance Manager Nicolae Andreica - Operations Director

INTESA SANPAOLO LEASING ROMÂNIA IFN Bd. Unirii nr. 76, bl. J3a, sect. 3, 14 Bucureúti 021-305.00.40 021-311.18.45, 021-311.18.46 office.leasing@intesasanpaolo.ro

N/A

1

N/A

Mihaela Petricean - CEO Bogdan Mihai Ilie - CFO

ITALO ROMENA LEASING IFN Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, et. 1, sect. 4, Bucureúti 15 021-316.20.93, 021-316.20.94 021-316.20.95 office.leasing@italo-romena.ro www.italoromenaleasing.ro

Auto, echipamente, imobiliar

1

N/A

Carmelo Larosa - Director General Paolo Giuseppe Monticelli - Director Comercial Ileana Mihaela Burcioiu - Director OperaĠiuni

Autovehicule - 100%

1

40.167.626,49

Andreas Lehr - Administrator Amoras ChiriĠă - Director Vânzări Laura Blid - Director Risc

NBG LEASING IFN Str. Bîlciureúti nr. 20-22, et. 4, sect. 1, Bucureúti 17 021-409.10.00, 021-409.10.03 021-404.39.99 office@nbgleasing.ro www.nbgleasing.ro

Autoturisme - 52,5% Vehicule comerciale medii (3,5 t < 7 t) - 15,01% Vehicule comerciale mari (> 7 t) - 15% Echipamente: industriale - 12%, construcĠii - 7,7%, medicale - 0,4%, IT, office - 1,2% Imobiliar - 2% Altele - 3,4%

1

N/A

Constantin Jean Dănăilă - Director General Octavian Andrei Coiciu Trifan - Director Executiv

PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN * Calea Moúilor nr. 51, sect. 3, Bucureúti 021-405.16.00 18 021-405.16.33, 021-405.16.37 raduana.gheorghe@piraeusbank.ro www.piraeus-leasing.ro

N/A

1

N/A

Stavros Lekkakos - Preúedinte CA Alexandru Toader - Director General Diana Viúan - Director General Adjunct

MERCEDES BENZ LEASING IFN Str. Biharia nr. 26, sect. 1, Bucureúti 021-306.07.01 16 021-306.07.07 office@mbfs.ro www.mercedes-benz-financial-services.ro

* - InformaĠii actualizate în iunie 2009

140

INFORMA}II COMPANII


Nr. crt.

LEASING

Nume companie Adresă corespondenĠă Telefon Fax E-mail Web

Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finanĠare

Număr puncte de lucru

Valoarea bunurilor finanĠate în 2008 (lei)

Conducere executivă

Vehicule - 75% Echipamente - 22% Imobiliare - 3%

16

759.742.513

Mihaela Mateescu - Director General Robert Pintilie - Director General Adjunct

Autoturisme - 36,5% Vehicule comerciale - 43,5% Echipamente - 15% Imobile - 4% Motociclete - 1%

39

696.030.300 **

Demostene Chivulescu - Director General Executiv

TBI LEASING IFN Str. PuĠul lui Zamfir nr. 8-12, Bucureúti 021-529.86.00 21 Leasing financiar - autovehicule, echipamente, imobile 021-404.38.45 office@tbileasing.ro www.tbileasing.ro

N/A

N/A

Florentina Mircea - Director General

TOP LEASING IFN * Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 5, ap. 118, sect. 3, Bucureúti 22 021-323.55.30 021-326.40.68 a.andrei@topleasing.ro www.topleasing.ro

Utilaje úi autoturisme

N/A

N/A

Aurel Andrei - Preúedinte CA Cristina Daniela Andrei - Director

Autovehicule - 95% Utilaje úi echipamente - 5%

_

34.488.064

Mărioara Mema - Preúedinte Ioan Manea - Director General

N/A

N/A

802.828.600 **

Mircea Dihel - Director General Cristian Chelu - Director General Adjunct

Auto, echipamente, imobiliar

16

2.043.898.500 **

Andreas Obrist - Director General

Autoturisme úi autoutilitare - 64% Transport úi construcĠii - 29% Echipamente - 7%

12 filiale

N/A

Peter Demmer - CEO Corina Portase, Liviu ùerban - Administratori

RAIFFEISEN LEASING IFN Str. Calea 13 Septembrie nr. 90, Grand Offices Marriott, et. 9, sect. 5, Bucureúti 19 021-403.33.34 021-403.32.98 office@raiffeisen-leasing.ro www.raiffeisen-leasing.ro ROMSTAL LEASING IFN * Str. Matei Basarab nr. 20, sect. 3, Bucureúti 20 021-323.53.25, 021-323.53.27 021-323.53.25, 021-323.53.27 client@romstal-leasing.ro www.romstal-leasing.ro

TRANSILVANIA LEASING IFN Calea Bucureúti nr. 20, Braúov, jud. Braúov 23 0268-315.172, 0268-315.173 0268-319.455 office@transilvanialeasing.ro www.transilvanialeasing.ro

ğIRIAC LEASING IFN Bd. ExpoziĠiei nr. 2, sect. 1, Bucureúti 021-206.26.00 24 021-301.05.00 office@tiriacleasing.ro www.tiriacleasing.ro UNICREDIT LEASING CORPORATION Str. Nicolae Caramfil nr. 25, sect. 1, cod 014141, Bucureúti 25 021-200.77.77 021-200.77.87 bucuresti@unicreditleasing.ro www.unicreditleasing.ro VB LEASING ROMÂNIA IFN ùos. Bucureúti-Ploieúti nr. 17-21, et. 2, sect. 1, Bucureúti 26 021-204.44.44, 021-204.44.00 021-233.32.27 info@vbleasing.ro www.vbleasing.ro * - InformaĠii actualizate în iunie 2009

** - InformaĠiile transmise în euro au fost transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 3,6827 pentru 2008

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

141


INDEX COMPANIE

Pg.

Abatech 89 ABC Asigur`ri Reasigur`ri 135 Abstract 35 Acvatot 35 130 Adama Management Adeplast 62 AFI Europe 130 Alfa Cluj 98 Alicante Tamilia 91 Allianz-}iriac Asigur`ri 135 Alma Lux Lighting 66 Alpha Leasing Romånia IFN 138 Alubel Expo 13, 33, 35, 62 Aluplast 89 A-Med 85 Amro Electronic Grup 66 Anchor Grup 130 Apolodor 35 Arabesque 93 ArcelorMittal Construction Romånia 35 Arcon Constructions 36 Argecom 36 Arhi Sign 85 Arhitecton 33 Arxtudio-Architecture 33 ASA Cons Romånia 36 Asigurare Reasigurare Ardaf 135 Asigurare-Reasigurare Astra 135 Asito Kapital 135 Assa Abloy Romånia 89 ATE Insurance Romånia 135 Atelier Arhitectur` Axa 33 Atrium Centers Management 130 Autoconstruct 98 Baduc 93 Banca Romåneasc` 15 BASF 85 Baum Cas Fibres 36 BauMax Romånia 93 Baumeister 36 Baumit Romånia Com 62 Baumix 62 Baxi Romånia 66 B`neasa Business & Technology Park 130 BBM-Grup 33 BCR Asigur`ri Vienna Insurance Group 135 BCR Leasing IFN 138 Beyler 89 BM Real International 85 BNP Paribas Lease Group 138

142

COMPANIE

Pg.

BNP Paribas Real Estate Advisory 132 Bona Romånia 85 Bouygues Romånia 37 Bramac Sisteme de \nvelitori 62 BRD Sogelease IFN 138 Bricostore Romånia 93 BT Leasing Transilvania IFN 138 Cablero 98 Carpatcement Holding 62 Carpatica Asig 136 Casa Color 85 Case Utilaje Construc]ii 98 Caterpillar Financial Services Poland - SP ZOO - Sucursala Romånia IFN 138 Cavi Imexco 37 CB Richard Ellis/Eurisko 132 CDC Imobiliare Grup 132 Cefin Real Estate Asset Management 130 Cefin Romånia 98 Cemps 98 Certasig Asigurare [i Reasigurare 136 Cinemar Construct 37 City Insurance 136 Clal Romånia Asigur`ri Reasigur`ri 136 Coifer Impex 37 Coilprofil 62 Colliers International 132 Con-A 37 Conarg 38 Conarg Construct 38 Conarg Consulting 38 Conarg Real Estate 38 Conbac 38 Constam Ambient 93 Construc]ii Erba[u 39 Construma Design 86 Credit Europe Asigur`riReasigur`ri 136 Cushman & Wakefield 133 Cyclon Tech 66 D.S. Birou de Arhitectur` 34 DA Vinci 62 Dafora 39 Danya Cebus Rom 39 Daw Ben]a Romånia 86 DD Promoterm 66 Decora Stil 86 Dedal Bahamat 39

INDEXUL GENERAL AL COMPANIILOR

COMPANIE

Pg.

Dedeman 93 Delta Addendum Asigur`ri Generale 136 Delta Antepriza de Construc]ii [i Montaj 93 39 Deutek 86 Deutsche Leasing Opera]ional 138 Deutsche Leasing Romånia IFN 138 Doka Romånia Tehnica Cofrajelor 39 Drumuri Bihor 40 DTZ Echinox 133 Dunapref 40 E.G.S. Building Construct 86 Elba 68 Electromatic-Systems 68 Elmas 98 Elpreco 63 Elvila 91 Energoconstruc]ia 40 Energomontaj 40 Ermes Holding 130 Esop Consulting 133 Eureko Asigur`ri 136 Euro Metropola Estate 133 Euroest Invest 133 Euroins Romånia Asigurare Reasigurare 136 Euromall Real Estate Developer 130 Eurovia-Construct Interna]ional 7, 40 EVW Holding 99 Eximod 99 Expotrade Abrasive 99 Fabryo Corporation 87 Fata Asigur`ri 137 Finder Klass 63 Flavus Investi]ii 131 Forastero 91 Forte Asigur`ri-Reasigur`ri 137 Gealan Romånia 89 Generali Asigur`ri 137 Gero Tools 99 Global Center Trade 131 Global City Business Park 131 Graphic Studio 34 Grawe Romånia Asigurare 137 Groupama Asigur`ri 137 Grup de Lux 133 Heberger Construc]ii 41 Helco Leasing IFN 138


INDEX COMPANIE

Pg.

Henkel Romånia 63 Hidroconstruc]ia Bucure[ti 41 Hilti Romånia 99 Hitch & Mosher 133 Hitro 99 Holcim Romånia 63 Hormann Romånia 87 Hornbach Centrala 93 34 HV Architects IBC Focus 17 Ikea Romånia 93 Immorent Leasing IFN 114, 115, 139, 140 Imoleasing 140 Impact Developer & Contractor 131 Impuls-Leasing Romånia IFN 140 ING Lease Romånia IFN 140 Integral Technic Trade CO LTD 68 Interhome Decor 93 Intesa Sanpaolo Leasing Romånia IFN 140 Iptana 34 Italo Romena Leasing IFN 140 Iulius Management Center 131 Jones Lang Lasalle 133 Kapo Romånia 90 Kika Mobilier 91 King Sturge 134 Klöckner Romånia 41 Knauf Gips 63 Köber 87 Koram Construc]ii RO 41 Kronberger Grup 63 Kronospan Romånia 11, 63 Lafarge Arcom Gips 63 Land Development Proiect 131 Lemet 91 Limak Import Export 99 Lindab 41 Loggia Industria Vopselei 87 Loreto Exim 100 Macofil 63 Macon 46, 47, 56, 57, 64 Maconz Construct 42 Marcom RMC’94 100 Maytech 100 MCS Exim Alprom 91 Media City 134 Mem Impex 100 Menatwork Construct 42 Menatwork Est Prefabricate 64 Mercedes Benz Leasing IFN 140 Metal Work Industry 64 Metroul 42 Mivan Development 131

COMPANIE

Pg.

Mobex 91 Mobexpert Group 92 Mobilenia 92 Modul Design 92 Monsena 3, 64 NBG Leasing IFN 140 Necesar Prod 68 Neocasa 134 134 Neoland Real Estate Nobila Casa 134 Nord Arin international 92 Nordic Investments Fund Retail 94 OBI Romånia 94 Omilos Oradea 131 Omniasig Vienna Insurance Group 137 Onduline Materiale de Construc]ii 64 Onistua Com 68 Opal Consulting 42 Opus Land Development 132 Pazo Grup 87 Petroconst 42 Pinum Doors and Windows 88 Piraeus Leasing Romånia IFN 140 Piritex 88 Policolor 88 Porr Construct 43 Powertek Company 100 Powertek Industry 100 Powertek Trailers 101 Prakt 101 Praktiker Romånia 94 Probel Instal 69 Proiect Bucure[ti 34 Proinvest Group 43 Protruck 101 PZP Arhitectura 34 Radox / Radox Radiators 69 Raiffeisen Leasing IFN 141 Raptronic 43 Re/Max 134 Realtime Imobiliar 134 Recon 43 Rehau Polymer 91 Remco Romånia 9, 43 Renault Trucks Romånia 101 River Invest 132 Robert Bosch 69 Ro-Ger Investments & Trade 88 Romstal Imex 69 Romstal Leasing IFN 141 Romstiv TM 101 Roumanie Assurance International 137 Ruukki Romånia 44

COMPANIE

Pg.

Samas Office 92 Saqqara 101 Scania Romånia 102 Schiedel Sisteme de Co[uri 64 Search Corporation 34 Selina 44 Selina Invest 132 Siceram 65 69 Siemens Sima Group 44 Simex Grup 92 Soceram 65 Somaco Grup Prefabricate 65 Sonae Sierra 132 Sorin Mihai Utilaje pentru Prelucrarea Lemnului 102 Staer International 92 Starh A.C.D. 34 Suki Group 92 Superlit Romet 70 Svelt Profesional 102 Swisspor 65 Symmetrica 65 T&T Consult 70 TBI Leasing IFN 141 Tehnologica Radion 1 Tekzen Rom 94 Teleconstruc]ia 44 Terminvest 93 Termotec 94 Terra Romånia Utilaje de Construc]ii 102 The Advisers/Knight Frank 134 TIAB Societate a Vinci Energies 70 Tiger Amira Com 88 Top Imobil 3M 134 Top Leasing IFN 141 Trameco 44 Transilvania Construc]ii 44 Transilvania Leasing IFN 141 }iriac Leasing IFN 141 Unicredit Leasing Corporation 141 Unimat 65, 88 Uniqa Asigur`ri 137 UTI Retail Solutions 67, 70 Vaillant Group Romånia 70 VB Leasing Romånia IFN 141 Vector Construct 102 Vectra Eurolift Service 102 Velux Romånia 95 Wienerberger Sisteme de C`r`mizi 65 Wopfinger Transportbeton 65 Xella RO 65

ANUARUL CONSTRUC}II {I IMOBILIARE 2009

143


C o n s t r u c ] i i

[ i

I m o b i l i a r e

2 0 0 9

Anuarul Constructii si Imobiliare 2009  

Anuarul Constructii si Imobiliare 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you