MEDASSET NEWSLETTER GR Νο. 6 (DEC-APR 2001)

Page 1

il

?-ii-r

Te0yog No 6 Aer.-Atrp.20A1

MEDASSET, Meooyetcr66 Eriv8eopog 1ro rqv flpootobic tr,lv @al.oootrov Xel,ov6v

Ayanyrci piToL

I

*.t

Emcarp6qro.....

..........1

Erotpoteio: Atnpntoq: Stop otrl ogoTq

tovlelrrlvcirv..:...... .........,......2 T Ertorqprl:

il 't

iT

t

+ I't

Bronotrr^1.6fl1ro,

Tl

npax6q

.............4

"nqTrl€. Iotopia rar ncjra66oeq: ro v4o[ tcov flano6o.. .......:.. ............e 200

l,'Erog

rcov E0elowd)v. .. . ..

'MEDASSET Ilpo,1,poppa,.

.

:

..

..

:

.

...6

ev 6pdoq: Kai,ororpiv6

Aelda 16rorl, H ropou-

olo rou MEDASSET ot.;....

Y [p6or]"nol

tl

i

oe rc].orcc,tpw6 crwtipcolrq... 8

'^,

'

H peyol,fteprl ioo4 rp6rl.t1or1 nou 61et vo ovttp€tconfoer o 6v0porroq roo 21ou orilva, eivar q 6urqprlorl qg roucr.l,ia6 tcov 6ug6pow popgcilv (corlg, nou 61ouv o,zolreiver orov nl,ovr1Tn poq. fr' our6v L,61o, 14rc?vqE Ko:otpa cvarcrlpu@c ncrryer dpcye auq q Kapina (e to 2001,'Erog Btoruouctl.oqrgg. An6 rcaptua vo poq rottder rcXr-rnonta; prKporrpo og to peyohirspo ogyovrdp6 6lor ouv6e6poote .ro oov aluo[64. To on6o4ro Sorro rcr ev6q rptrcou rllg 6qprcupyet 6va eflrdv8uvo Kev6 (cong. Mto ouverogopd qq zrotpfEoq pog otr1 6urqpqorl rTlS Broroucl.6rlroq 0o ritav q emruplq 6u2ge[ptoq tou E0vrxo{r @al"6ooroo lldpxoo qq Zcrcuv0oo (E@IIZ). Xrcdn6q rou fldpxou 'efvat 62gt p6vo rl Ttpooroofa qg Kapi:rta rcaphta, aou yaruder.ro apyd n1g erel al^Ld rat tou ov0p6ztou. To E@|IZ oqpo,ive.r, rca0op6q rapcl.ieq ror Od?"s,ooeq, ptrbotprl cv&rm(q, otKoto-up1op6 rat appovmq ouwrcop(r1 tou avOpdlnbu pe wcr q,7r6 ta cplor6tepa 0oldqoro bi6n. Aq pnv Esrrydpe, 6ir "o r6opoq olbrl.qpog oqpi(eta,r bro raporin ptcg Ooldootaq 26ekilvc,q", 6ncog l6et rcar o pri0o6.

to

Hrrp6e6p"r,Wy&k

H NEPINETEIA TOY OANA>EIOY NAPKOY THZ ZAKYNOOY ZYN EXIZETAI.... rueproo6tepo

Onro6 61oupe uvc,Korvd)da Kor 6qp6ow, ro MEDASSET an6 qv rrtrDrTl

ortypq napoot6rcetor

Kcr

unoocqpi(rl ro 66orcol.o 6pTo rron elet avaldpet o <Dop6ag Au26eiprorlq tou E0urof @aLdootou fldpKoD rn6 Zomv0gu (E@IIZ).

Ta np6ogata

6lrcog v6o, rou. cgopofi npocerv6pneg rpoTrororqoetg rou fI.A pa to E@IV .pnq 6qprofgyrlocv aprer6q ovrlooxfug, tq onoieq oreilicps orov flp6e6po rou ll6prou, ofll fpoppordia rng EfpFaonS rng BdpqS @uppo6l,to rng Euprbnqg), orrly Euprrrratr{ Entpor{ Kor oro Euvrlyopo ron Ilol.trtl q6 E.E. Mepxdg an6 rq r-to

ro n6n pepupqpsvo

opro ?(opqttr6qtag. rtov

rcopo?'.uirv,

tl€-orot6lsopa q 8rlptouplio oopapori npoplrlparoq coq Trpog.rn 6ro26eiprcr1

rou npopl"er6p^svou aru6

q volro0eoia

0a swefvor neptoo6tepo ro oopapo np6Bi'.r1pa

gdlta.

rou

r16n

Drlproupyofv

Og 1ruoot6v, 11 qoxop6-

rrovdrl oTtoTrpooovotol,i(a tc v6oyswqro lelovdrro orrlv nopeio toug

q

orlpcvareg eivat:

lfoS 0cl'aoou 3. H peiolotl, or oprogfveg eridoeq, tqi odotocq€ rolv rcnopdttov cr6 trlv iculo Tpopp{, oro 100 oe 50 pftpcr, eivor emriv6uvrlo oV 6yt crap66ernl;'Tr' cur6v tov rpoo-

1. H

ratan6pevo pr6toro

rou E@IZ pou ppiorcowar rowb oflg ncpol,ieg crrotorlaq. Awdg 0c empoprivouv

4. Enioqq Tl np6tootl

ftporsl6p^ev{ af[qc{ qg orKo0oprK{b Epcotqpr&rrqtcg or Dt&rpopeq sKr6osr6

fuet ono8et2g0ei r,lq rd)po

n.

q26op6ravon on6 nap6pouq lsrrounieq mov K6Xno ro-u Aoyovd, 6w

neprop(erar l'.61ro rllg opgl0earptr6rrltag tou ldrpou. ,

cpr0po6 enroKent{i)v..

2. H npoterv6peq cf[noq roD elrrtpezr6pwoo {n;roog rtrlv Krloprinrrrv ra

'Orcog

vo

l^ettouffioouv xfvtpa avaryoXr[g, oe oprcpdveg errdoeq 0o cu(r1oer rrlv qlopfnavoq oqv ruepro26r1.

Ekur(oupe

6n ro YITEXQAE

0u

8eilet qv orapoiclcl anato0rlotc ytoti crg pTl leyv&pe 6n, q uzroOeoq Tng rpooraoiog rou pr6tonou tou Acryavd 8ucd{etat ofwopcr oro Euponair<6 Arraoqpn.


xeAww.@ EKETPATEIA

l. AAAoKor€S ouuqOtrts; Kd0e flopoorceurl rcat K'uprorcq npcof rcatd trq egrd, 6vo

prrp6 rl,r10oq 6ercan6we pe eiroot otopreov nepipwe uTrcpovrtrrcd 6(ro an6 to rlOuonoll"eio rou M. ornv nol6Bouq ryopoyopd tqg A}elriv6petoq. . Avtpeq rc,r ^pvoire6 trrc(i, Xprortovof K6nreq

ot neptoo6rspor vc rpa,rofv pro

egrd

o M.

&vorye

ro

rat

Mouoou].pdvot,

rofna. Atyo perd, nq

poyo(t rou Kor .6znave rrlv

rl KotvorrTra . Tuv KUptdKdTtKo rpqrTt(t rng Kptqg 1qAaoordE X€A(bvqS, H 5grpoetKq quul ouvn1aq opuE qnet\€i Tov nAq9uolto ruv yeAcitvwv rn; Mrcoyeiou. To MEDASSET ot ouv€pyqoiq ps rn M4 KuBepvrTnx7 Opydvwo4 "cDihot rnE AAe(avdpaqg" txtt {exrvr\oet KqpTrdwcr

ZrrTv AAefav\peru Tqg Atyunrou. rltapaduv

Ba(et oro

svnptpuong Kil tudto9ryronoinong vn rnv KqrdTToAtpnon qurol rou e&volttvou, Trou psTpda lexacrieg.

icouB6vta pe rov r6opo. Tltav otc0epot nel.d,re6 rou, lrovra nilpo. M62pr oq egtdpron n ryaptd qrov oroug ndyrcouq. Ydpto

rc60e

1"o7116,

6mparo rcor...0a1"6odsq Xel,cbveq. Avdorcel,o, na,l.e6ovrq,g (e<p6youv rov opy6 0dvato TroD rrg nepipwe lruaofoov ro rtepfytd rouq rcat 8dyrrovov n lrio rqv dl^f,q, pa oriwopo o M. ldpu(e Bo0rd to l,atp6 rouq Ko,r or rcofneg 16p(av pe oipo rco,pofpru,,

vcr

(rowavrlq lekilvaq. Ot ev8ugep6pwot rccir ev8togspopsvsq 6nwov enf r6nou, apg6repor e'u16;rwor vc aufqOofv to, peln tng otroydveroq rouq oriwopa.'Kct6nw, ripX(e ro tepdltopo. flprilto

to olpo

to

rerpd),r,

rapourror5

petd ro nrepfyto Kor . r61.oq n orpoipeoq

roD

wo noptorcd,]"r, ?rou 6tcill6vouv

tt1v

Moooukbvroq

lno

repiepyq ye"uorl

pnav&vo n

tou aipctog, rdnoror

na,p6pevcrv Trcr vo

ro "ruptord,ttro rpoa6(t". 'Ooot onopcirqro pol.dwto, ay6po(av rp6oq np6orvq6 1el.6voq. Qg loprogdyoq 0eolpeirct rro v6ottprl an6 r4v Kaptna rcapizta noo Trponpd pmpd yd,pra, oout#q rat rooriltpe6. To ayopdoouv rpeag leLrbvoq yro

6d0erav

ro

ntepr5yta Kor

rdtt

ro rp6oq rdtcrl on6 to raporikt rc6on(ov rot outd rohi crptpd umlp1e Kor ro

ruopondvol, po Tro 6oouq rltav

reod,}.t.

Xro ozrirq or yuvo[rceq etoipo(uv pe rpooo2gq ro rcp6og, yr1r6 oto tpofpvo pe pri(r ro,t yd,l.o, qycvrr6 ri ootno, npoo6lovtoq vo pnv ro oTyi(ouv ps ro ytpto touq. A6yerot 6tt, q cneu0eto,g enogrl roD repo,Xlopfvou (cbou pre ro crv0p6nwa yrfpw ptoivet to rpdcr6. 'Ooeq 1e),6veg 6ev nollrl0qrov, rap6pwov avonoSoyuptop6veg, Xo)piq rpogn rcor vep6 ptp qv en6paq eB6opd6o, 6no4 ouv6Bowe 1r6vto rrilpo orq \yopoTopd rnq ALe(dv6pewq.

ll. OXr dr(prpriig:... H rotovdLroorl rp6otog,

oBycilv

rat

IIop' 6l.o nou o opt0p6g

a,r6prov

opyri lel,rilvag 61er petro0ei,

o,iporog 0oldoorcg lelrbvcq

efvat pta an6 trg nai'.ctdtepeg ouvrl0eug rTlq Kow6qro6 rov Yopd6cov

O M. rcOdlq noutraer ro rcetpd,).r pra,c 7_eldlva:. Ooor iiev pnopouoav uv a,yopd.oouv ro xp6aq rr1c. aprour"rcv or rvcr pe(edcrr.

qq Als(6v6petoq.

Ot "npoyponroi Al,e(av8pwoi",

Kor

aou npotipd rcp6o6, otpa

ro gaw6pwo ouvef(erot

Kor

ncpdvopo

pd,l,toto oe r6toto po0p6 cbore cnorelsf one*r1 Tro rtg 0ol.6oowq 26ekbve6 qg Meooyeiou. K60e lo6vo apret66

erotowd8eq lekbveg ra,ra?rrlyouv oro rnd,ro trov ALe(av8pwcitv. fto rprilr4 gopd ru,t6ypo,ye n1v e(alnrrl 8tcrpogrrcr1 ouvrlOeu o Ayyl,og Brol6yog S. Flower rc 1933, crv Kor poprupieq l"6ve nro6

6nolq outoovopd{owo,r, aptOpofv 6rio pe rpetq pl.d6eg dropa rar 61ouv poOui ouvaio0rlorl rng tout6rqtdq rouq. Mr.l,oriv rn 6u.tl rouq 6tdLerto, Kor gpovt[(ouv vo nopapdvet q row6oltd touq xl^eroc1, anogaiyovrcq 6oo ro 6uvot6 neproo6repg rTlv rcow<rlwrrl eragrl Kot ro Tdpo peto(6 "u,ll.oguL{Dv". H riaop(q 6r)o rcpcDootard cwfuro},rov Opqorceuirv, tou lol.cpropori ru,r Xproncuopof, moug r6lnpuq rqq Kow6qtoS, 6ev tpoiveror va droond q ouvofq rqg. Awt0erc, etopotl orTlv ale(av6pu1 Korvcoviu, pey&l,rrlv op66olv an6 rq <ptco26rfg neprol6q qg Attrlllrtou, rurdqeps vo ano6uvcpriloet rov 6wovo 26oparcr1po qg Kow6rnroq tcov Yop66rov rct pa(i pe

Koworqta rcov YapdSov etvar ouv6wpo opopgrc;. Or riwpeg o116 rqv dl"l,q, rotavq,ki)vouv ro aipc cog cgpodrouxo- Or cvnl,rlyetq ntpi rov napondvcrr euegyenr<iv 6pdoe&ry etvat ar6pc,

out6v, ng 6ratpogu<69 rouE ouvrl0ere6

eTnorqpovtrd, aterpqpioreq.

11

eivot nol6 na,l,at6tepq. llp6ogoto 6yrve Kor Tl rpd)q ouorqpcnrrl 6peuvc yro r{r cirto rcr uq enmrdtoerq qq. Irqv Korvorqrc tov Yapd8rrlv ruptaplei 4'-nenqi0qoq 6tr, ro Kpeo; Kcl rc apld rnq

lekilvog rd,vouv rcalo orqv uyeic Kor efvot 6uvcporard,. Ot yuvcirceq nivouv ro cipc pari Oeope(to,t 6rt, au(dvet n1 yovtp6fllrCI, Kor nclciver. rpdlpa rou rdrairepc milv 0old,ootog

..


xeAww.@ lll, 0 ]Joo/.octou

ltlE|lA$SEf

To MEDASSET (ertvqoe rn 6p6on rou ornv Atyuzro

r16q an6

to

rprilq dpeuvo ylo rov evtotrrop6 napal,rcbv olororioq orrl Xo,ps, Xro 8dorqpo r1q 6peuvog empeporcb0rlre ro epn6pro 1993,.6rov 6ywe rl

0aldooralv lekilvcov rqt 6rtore (ercivrloov wdpyecq yro

vq,

oropcrrloet.

To nprjtto anot6l,eopc

Iro

oryurrnqrcq 06qrq Bpiorer rororp0yto Kql rpogn oqpovrrr6g opr0pog XeAcirvtrlv. l-1oAA69 qrTo our6g ncyrdeuovrqt orq 6iXruo rtrtv.rpopodtrlv Kqr KqrqAfyouv oTo nrqro.

6peuvag rlrov

yrq

11

rnq 6qptoupyio, v6pou

rTlv flpooraoio

rou

Ilepfdl,Lovroq rou vo rcql.fnrâ‚Źr

Kor

116

Oal,dooreq lel,cbveq ornv

Aiyumo. An' 6tt gdvrlrce 6FoX, n ooruvo1^urr1 rar voprrq npoorooio l"ettofpyqoe oE 0eolpr1nrc6 p6vo enine6o ror o1r eni qq ouotog. Av Kor 6ywov orgvt6roorrrcoi 6l,ey1or

Kcr

enftrr10r1rce np6onpro, 6noq

-r*". r",

i, ffit1"d;t1iff"r,#T" iil:i : u'. r," "t "",(- " oqv rou MEDASSET A[yrnro, Ap. M.Nsvrd. " IIop' 6l.o aou el.dlroreg 2gel,rbveq nro?Lorivrol nq, 6r1;.r6ota, orlpepo ro

,A,r'crnotioyuprdF{';\'{;q. npcrorvrq

.

oeoyn torr(. @u

pitirvcg

ru

Kq ti:nc rcu.pi:ttu ncpipcvav

riprcvav yrc pr';pcq r1tor.

tr1

pdpr va nou).qOoin'.

avrurp6ocoTroq

tepd,popo yivetor p6oc onq ryop6popres Kor ro rp6c,q perag6peror oe tl,ootrxdq oarofLeg. Me sut6v rov rp6no 11 avcyvrbprorl rou an6 rq ap3t;

cog

napdvopo .eivar o1e6ov o66vcrq. 11 erufol,r1 rou v6pou 6ev e(var enoprfig yro vo

Eivqr gavep6 6rr,

6tq,oo0ei o nl,r10uop66 rrov lekovcilv orrlv AryunroD. Euvrl0eteq 16oo pa0td pr(opeveg oclv roul"tofpa rl.erordlv opdDov eivar 60oxoLo vq

cl,l,6(ouv

pr rnv enfoi,rl rou v6;,rou. fra out6v rov

l,6yo ro

MEDASSET lerivqoe ouvepyaota pe rovg QiTouE tqg fi.t(avdpacs ro 1998 pe oron6 rrlv evrlp6p@on rcr zuaroOqtonoirlorl n1q Kowor1roq r<ov Yapd6eov.

IU, H EKETPATEIA An' 6,n 6nntorrb0r'1re on6 rqnpareg r<t6l"o9 6peuveq, r'1 nLercry4gto cr6prov nou ouvnOi(er vo rproer rp6aq Kor vo nfver cipo lel,rilvag, cv4rer oe 1ap1treE r&\erc,. llp6rcerror yra rl^erordq oprd6eq pe 1cpr1l.o popgortrc6 enfueDo Kor TrpooK6ll,qoq orrq ropo6ootardg a(teg. tqg Korv6qtog rolv Ycpd6rov. E(vot XopoKrnprorrr6 otr, xa06q ro

rcorr

popgconr6 edne6o ou(&veror, peubveror Kor n nioul onq "Ocupcroupyfiq" r6t6rrlreg nou tyet ro lel,rrlv(oto ciprc ror rpdaq. H ouvrpmrtrrl rleroryrlgio rov ryap66<ov Kol ralv rcrovql.or6v 6ev Tvopt(n 6u ot Ocldooreq 1e)dlveg etvat et6q cner.l.ofpwc pe e(cgcvrorl rq,t 6tr, ro epz6pro roug eivar nopdvopo, ofpgovd lre q EfpBaoq yrc to Aw0vrlq Epz6pro rarv uz6 E(cgdvrol Er6cbv n1g ATpuq Xl.opi6oq ror Ilovi6cg (CITES) nou flyetunoyp,cyer Kor q Aiyunroq. Kard tr1 6rdprew rng erorporefaq euoro0rlronoiqorlq, ryap66eq Kor rcravakor6q wqpepcbvovrc,r Tro rTlv rcr6ota'or'1 rov 0ol,6oororv lekbvcov on1 lcbpa rou6. yrc ro pol.o zrov lel,cbvov oro orrooforqpo,

rrlv n0rrrl Kor Op1orzunn1 ddorcorl qq. ogoTqq rouq Kor rouq rw6rivou6 rou el,l,olerier 11 z6o11 rou cipor6q rouq. H evqpp<rloq ytveiar oe r6vrpc vefoqrcg, orqv ayopd, oro TtovrTrronlprc, cn6 rrlv tqls6poo4, Kor oe ouvepyao[c tre rouq ronrrofg Oprloreunrofg nap&yoweq. To rel"sursio eivar zol.u orlpovruc6 yrcr[, r6ra[repc r1 Iolvapnnl 0prloreio arcyopefer prlrd nlv Korovd).orcr1 cipcroq, Aropc 26cprlMrepov rd(eov Oeopo0v ro otpo rqq Xe)*ilvaq, "VuXp6",

6ngopenr6

6llov

I 7r6on rou 6ev e{vsr w&vrro 016 apg{q n1g Oprlorelog rouq. 'Orov 6pcog or rptcprl8eq, toug wqpdpooov to oipa q6 lekilva{ 6ev 6rogdper o116 ro dl.},c, ro an6

(Cocov, on6re

rcr firorefouv 6tr,

0prloreuur6 66o9 rcdlape qv rprbrq 06oq oroug ),6youq nou 6rsvav yop66eg rsr xcrcvcko rt q v a cl.ld{ouv ouvrl0ereq

0a

fl6oo nasr to nl,6; Or epnopor Oul,aoorcrq 1e)6vu,q rc.r or yapaiieq Ocoporiv ott, 1 azrayopcuorl cpropliou rou cidoug Ocr pcrritocr to etooiiqpa rouq. fra ncloo (lpclc rurpo crxopru

0u untrplou

Xr;),tirvcg yrn vo rrg noul,oirv. i;otr,l xcrr

no.llrivoptr:

H erorpcreiu, tou MEDASSET rar rlrv Qilan qg A)a(avdpenq ouvef(erar pe ev0appuvurd cnotel.dopcra. Fleproo6repor an6 rouq proorig rycp66eq Kor ratsvcl"@rdg oupgovoriv va 6oloouv r6Loq oro epn6pro 76el.dlvag, Trop' 6l,o nou or $ev to Oeroporiv oqpcvnrrl nqpi eroodrlparoq Kor or tie epennrrl rpogn, 'Ooov cgopd rqv rpooraoic qq Brororril,ou'lroq, gctvercr 6n, p6vo rc nodd awil,apBdvovrol tq oqpcoio rnq. fra 1dpr1 tqq, 6l.o ro nadrd Troo pconlOrlrcv 0a elrcrdlnmav rrlv rapd6ooq rng Kotv6nlrdq roug, frc a1,1"q prc Aopc l,otn6v gavr'1re nolq an6

ptrp6 praOciveq floro e(vct ro ocoot6! To MEDASSET 0c orvelioer vo ewlprp6ver rrlv (ow6rTlro rov Al,^e(ov6prvdrv Ycpddolv pr62gor va draorpc,l,rorai to pCl,l,ov rov 0ald,oouov 26el,ritvrov 16oo orrlv Aiyumo 6oo xcr oe 6),11 rr1 Meo6yero.

To rp6og Kqr Tq qBVd rtrrv OqAqoottrtv XeAdrvtrrv 0etrrpo0vTqr Atxoudrq oe dtogopo Urpn rou K6opou. Arpprrrl, KopoTBtrq ror Anto AvoroArl ent6l6ovrot orrl XrAovoeqviq.


xeMw.@: ENIETHMH

AnBo(ere rqv KUpMKqTKq senpspi\q oqg @no Xqpri TTtototToffltrtvtts luAdag qfio rn Zou46ia) onpu.rttw-t mr nporytdrc yn peoqpeptdtii pptoKo qrqp (atrc ng aAtftg) g4ptx6 1.o1,x10!,ogs Gx.a.0a.(lio9) yyr 4 xap6v(on6^r4.N tonaia)' Anwotkt!,ry w8 4u. oooat rc ininutio 6os ,oiiratt,oo'diiioioiii BiW*'l xot ro lteoryttpt oog Bpioxa 6inAa orq 1aAaoou. Yrdpxu tirors Klillrtpo un6 ka0ap6 aipa xar wrBiopora; lle! r,yttn r49 1pipag priuoupe ng 6ftgopcE xpvoe5 qg prcnunAfi4rog, lttpog rqg onoiag dpaon xat epelg ot i6rot. E6rit xu 11@wa 6pug, nmrytoitg avd rcv x6o1to nputdrmorclu, 6n n Btonorulr&nra'dn;lehat.'Mi oppp4 ro'9ti16'Erog

yaq&olzotxtA6r4toogy.wtpioovptnorytoivaaw6goolusqkitdr1g6pog

xsynrltivatrcf;xoircaraiii4groinAavfp1..i

MIA NOIKINIA AN'ONA NAPAKANO!

1EPEIE OTI;

Av xar 1Prc1towil6qra ratdrpepe va tpunciroa oro le(r],op6 pog, ottg nol,nrxfq or(6weq Kor oro MME ps rTl l6pBoo4 tou Pfo Tto rrl Brcnotril,6fllro tou 1992, nujtaFsveL ar6pa Kor Tro tou r-o"rlpovtr6 r6opo, woE etpfq rot 66olPqotog 6pog. O eno onloq optop6g ovo<p6per rpsrg KorrlTopieg rorrcr.L6rrlrog: .

lno lloxil6r4ra rurv qr6pa . .',il aproorri

llotxtA6i4rc rurv sl6drv: Mnopei va eivo,r Tl Orxoouor4ptrrov: Ta 'omoouorrlpora etvat 6iroa W(Do"n poq popp-tl ptorornL6olros, ol.l,o ffil,enrOpdoeorv cvorofufntoup€ "v6o ti6n." M6pt orfpepa 6Xornr ov{r^eoa oe ogyrtwo}roug, .(cilo, guro ror KoroTpogsi .zepizrou 1,7 erc.,

tyre*

ororlefcr,6noq ro

BrotrotxrAilrnra, nl'::.jn:ffiH; h"#: ^#fiil,'.j,lll,';ll#if*ltJg '100 'Ewopo, parrrlpto, toq giVqt xar' sr.!

pfqreg Kcr

d,},J"ot rap6poor' opyou,cpo! goiverat 6n rorproglon5v-

rov

tl,cvrlq!

feylxn_ nolnA6r4rc: Yn&p1our, . 2.000 ei6r1 pqL{Dv, 900 ei6n pD(rodl 'oioeopr',*oi=,iJec.fit;i 1or 6 oq. @a nepipeve ravetq'

"K(ivtt

rrl

6''

cut6

nql rl

TUry

q

6u<popd" eivqr

8nrpopertroarlttr

Dipgolvc

Ttfry oyrur ror ou'orao..-. d rccgopi(ovrct anit rov spruvrlrn. ..r.._1- I'Ci-, tddrV (tinw ro u6dcvo orKoO tAO1ifOC

imo OqLdooro ouonlporo, . n6

yOvldt0Ktiry , l.,puoeOf,ooorg *oi'ra

,arqoudrv crro Kdet ;frffi;l-il;"# onogul"ri ti6oc t(af rurt/ ,.'lobo, .opoL^eg

-, - -- r.ov yovt6fuw., olKoot ornForury .-

6p<oE tre rqv ap6ogairl onorcoratxorrotron *u'ouep,i,o,uo,i DNA, rnorrilocpe'fialq popo(6pcmg ps roDq ruowmo'fg

]}:'H: 6r6Bproor16,

rl,tpaorc6q *u"r.6t ov*c'rr.rrrorl .rnq ogro-

&

;

66l.to

Qp-, .;$t;iff;ffi:r*fji:il il; orq (elropi(er on6 roDq novnrcotiq, ol,l-ri"* Kor rd : 'l rcov 6,os6oo," X,".""H]ffiffi ;|5ffitr '-

ro 90o/o r,'v lbvrsfrov' rro€. ' A116 oragopo etor ,rov",*,iru 8togopenro

i'

lnrro€'11

.KAI

riul "l 'or-"oitiJ,

,ouq]

ouu\uaotrtoi' ywr6irrru, unol,oyt(eior 6n eivar cvopi0prlror.

. -r ... .:''.F

EMENA TI ME NOIAZEI:

H npomooio rqg ptoroucr.l,6.tqtog eivat ouvcilwprl Fs.rr1v.rpomooia qg nor6rrlrog rnq (rrlnS pc6 Kor rTl 6un1pr'1o1 rrtq 6ro{g otov nXavrlrrl.

H

rpogTl, ro gdppcra Kor

ro

porila

poq,

otroDoptrd ul.rrd, prcoocr66 ouoieg rat t6oa d,)J,a oyo06 npo6plovrcr an6 rq Brotorrfi6qro. H

ctoOr4nr[ 6dcroo4 o1g prcrotrr.X.6n1rcg eivat

faon . Tro . rTlv avrino(q rouptmrrrilv

11

Kcr

\rq(oToTrKrbv fuoorqprotrlrcrlv. Auro6 rou ei6oug or trqpeoieq .tr1q prozrotrr.l,6qrcrg romol,cryouwor Kor 6tor pA6 eivor a.rxoLo.va cvn"?'r1g0ofpe roul,6p6tov

6vo 'ptrp6 p6pog.

q€

o€roq qg.

Aeuougyfug 6p04, 6zcoq

4

o

q peMrrl roo€ Kol 11 ovrirtu(1 wtolcq lltto rto rTl Dtcouvopurcq 8tc2geiptorl rouq 191'tt5tls

mxXoq rou vepof,

. ;'' 1 p(ffiuor1 rqq

l9unoei6rl Al,pnarpoq -aned'orivrut pc c(ogdvro4'

vercprlg

rou

opyoun1g fl,1q

roo

rar

11

rov eddlv,

cr16

pvennlq Kor rorv

otKoouorqpdirov rorol,apoivolpe n6oo onpcnrrr14 etvor 11 npooroofq 1116, r6ob po epd6 6oo rcr rq €pr(6p.sve6 ywreg.

H opop<prd rot

11

cioOr1or1

6it, 6lor avriroupe oe

pta oL6trlrq 6ev etvor l,ry6trpo 6npawtr6g rru16g

qq

i llepinou 10.000 ei6r7 i avaxaA1rftowq Kqes Xpovo. i To. neprcoorcpq tivu twopa i aMd €woni(oulrt Kqt I pt 5 i mnvs xar 1rlAawxa! ii-- ra TponKg ddon ilvat ot Trrc i nAouorcg ntpqgg ot, TtotKti Afa e6titv. Evtit KqTq[qppqi vouv povo To 7% ouvoAt^*,^:^.-.-Kttt €ntgw€,tqg ryg Yng, ii -At unoAoyi(tTq 6n, qiAo€wouv i ro 50 lrs 70% Twv Wuotbv i guTtiv xat (titwv! i Tq 5.000 v4on'Kqt vqoilts I rrlg Meooytiou 6ev qnordouv i ltovo ro ulyaLlTspo oulJi nAqpo vnouv, aMa xat pia i ano nE nAouomepeE i \rcnowAoTqTq neptoytg orov :

rrl1E

:

:

o€,

i'xoo1to, y€, Wyq/ro opr1lto i ev\qpmdtv (titwv Kcu quT6v,

i i i

onug rc

KoKKrvo

KopqMt

Kst

rc 1aAsooro quTo flooeddtvia;

ei6r.'

anetAolltwo.

I

o:tbpp6gqorl 6to(er6iou dv0pcrcr, etvm cwnol.opotrlg a(tcq. Av L"dpoupe un' 6yw, 6tt 6sv yvropi(oupa cr6po evreki4 to pc0p6 oli,qlsri6poong Kor oil,Il,s(&pqoqg 1r€rqqD rrlg

aoucd,6rltog

;

pronorrr"l.6rqrog.

H

npomaoiu .rq6 6w

poo(ero,t p6vo oe npoyponorrrofg l.6you6, eivor rar 40rcr1 pog unolodoorl!

i To vio si6o; \ctvooaupw i Ttou wqKsAuggqKs Trpooqqi ra oTq Ma\ayaoxaprl &v i gtryt lrovo SguAtoloweg, aMa Kcu To ovopq Knopfler, i pA. i Dire Straights! Kar auro

i. ynriot ltouotxocprAot enrcrr1i poveE nou txwav nv i waxq\uqtq \nielvowq, nu1 i ltovo oTcN qKouyqv rc w

i ,

Aoyu ouyKpofittro

xaAa

r7

ipeuva rcug!

finyqM€,


xsAww.@ H MEIOEH THE BIONIKNOTHTAE

H oqryp;rt

ercrdoerq'eteKreivowcr'rotd, 75 r. fr.p. rcar pqd6np4 noo 6yet awwpioet 170 r. 7gl.p. rpornrou Ddooug onorinfuirvovtot. o ilqw1t1E ra c)sotaid 55 m. yo6wa, ar6 ' In1 Meo6yeto 61ouv e(cqovtcrei 37 eiSn olv €aroxi rtt; 'potrcrlE' e(agdwot1g r@v gurrbv. To 85% rov lr€osyetarcirv 8crorilv {aet roraorpagei Kor ro 97o/o rtov 6er6oaupav, ulroorrlpi(et o 'P. Raven, uyp6torcov rqg M6oqg AvoroXrlg e?(sr fuwr6q fpoppatecg cng EewKrlg Ara6rllriaq

peicoq'n1g lcowil,6tpag rav

eficbv eivat 4

Enrorqprilv rrov HfIA.

ono(4pcrvOei.

fto erctopp6pro 1r6vto or l,ewoupfleg goorKqg endrry{g Kor

. H totopio rrov av0p6znvov errurtd)oeo)v oq Brcnotrr.l.6rqro eivcn porp6. Iotoprr66

1116

or guorr6q Koroorpo-

969 rlmv ot pu0prot6q qq ptonotrcr-lorrlrog. E6cb rot 66o orilve6 6pco6, o 6v0pronb6 "6rKor{oporrrd," rot6ler rq 06oq rou

'

r,optop;prof nopdyovro, rooopf(owog tq polpo otroouoclp.drorv, (rilov ror gurbv. Yrol,cry(erot, 6u; r60e rbpo'nou repvdet e(agwi(emt .6ro nwr6g wo ei6og! Et'lpepo 11.046 ei6q qotcbv

rot

(rilcov azeuLo6wot pe

E(ogovtorqKr rov l7o orrbva.

'ott1v aploia Meoonoropic rct6crqoav to otrodforrltro qg neproplq Duol,ettoupytrc6 rot sv t6l"et ouvfpoLnv va onorp6voupe rqv Eoup6ptot

oqv

mcborl rou

emSelvcoo{ rou; To npcbto

6pr<oq

6w orlpciver 6u pnopofpe toul,dpmov

.:,

. " t" "' " '' ' "

Aperyonis rrlq Ma8oycordpqq,

nol,tnopo6. Frtpato Tro rTlv owrp€tcimorl rou nayr6oprou qq proanrr]o- auro6 rpoplrlporoq'eivct q ourerDqronoirlol n1g . rrlr.u6 0eropeitot rto pn crvompdytpo oe 6Krqoqq rcov enurt6or(0v rou cn6 rq Xrilpeg tou ' Brilotpo etrfre6o Kot I otria 6w efvot nopd r6opou, unalOuvq repfdJ,ovtrrri nol.torcrl, 11 i6u n q66n rn rorvorvitiq po4. Aut6 66oparr1 Kor oDvsgyooio pero(6.trov rpctrbv.

oneilofwor au(qftre rord 230, gtdvoyrcg rc 5.435! Kd0e p6po rou repvder ot 6pqpe6

i

H

ftav ro peycl.ftepo yvalor6 nrqvo.

loulreptarof To gc,w6pflo rng peioolq

e(oqduotl wril, p6l.r6 p6oa'ora 4 relfi)roio 1r6vro o cpt0p6g rcov e66v (rbov ?rol)

:t""

popopieq 4.000 ercbv empeBoubvouv 6rr, 11 ave(el^eTcrrl uloropia Kor or wroveq oTpgrtKeq nclpepp&oeq nou 6ravcv ot

""

EEPETE OTr;

I

:i

i H 'K6xxw4 Noro i he}vouE Evwo4g yru i tlpomaoia ng Quo4g i WCN) yn To 2000 wucpti. per 24 el6q XeAdwwv i uqaApupu)v udcrTu)v, 180 cii 6q 04Aawrc6v Kgt 182 efdrl i mqvtir ffi.Tuhgiwat ps i efaqdvrcry i Anow7o4 ornv Koxxrur1 : Aiorq e[vat 4 MnAe Aioro i nou ouwdoou to .E0vtx6 z TqryoAoytKo lwTtTotrc rrlE i EABeilry. To 1/3 ano ro i 1000 aneilolpevq sl6n i EAB*iag, txguv 6ei$r ots, lqonoirloq Ku peArlworT

Mnopef o rzn6rcpnog, vc Oeropeircr orlv ELl..oda ouppo)'o rclotuliag, ol.}"c o i6tog 61et otaOet nolti druloq. Or nl.rl0uopoi rou perdlvovtar ouveldlq.

Tqg

Tnv

'

.aapopwet qlvomo, unoloyi(etcr 6n, oolv

:

.

!.

TqS

O nayxfu1trc( nAr1luop\S drg. ord enhpiva Xp6wq, Ot nrfyxeg

Kil

Wq

50

€nolJ€vq

4apd,rarov,

. :

6ra6rrcoio rotoypogqq rooq 5w 61er or<6pc teL€r6oet. H ElJ,riSa el€t tni6ll6 r(or 6vo an6 ra uytli'.6tepc noooocd w61prcpo6 oe Eop6rq 'xct Megdlsro: ro

ro l|Yo

anavtcbwot pr6'io. orrl

fiw wvilTdYtTqt quenon Tu)v qvdyKd)v ulptuor1g Kstd il%. lTon 0s dvu n lroips Tuv

typorcunret

'

rnv K6rrrvq Aima

ai6r1.

tr1q Au0votg

Evrooqg Tro rnv ftpomcoic. rnq O6oqq, oqv Elld8o 59 ei6q (cbrov xot gurdrv orer.l,ofvror lr€ e(crqduorl tl.sro€D ryoprcbv

rov onoicov 14 ei6q 0r1l"cmrr<bv, 19

rat

H vopxrl npootooia rrov anqr-lofpevolv .edcilv efvcrt 6uoolrilq aclrig. An6 rqv d.10cilpa (rbrov rct <liurrbv'qg E70d6qq p6vo 700 rar 900 e{5{ cwtmorlo etvor npoororeu6pwci rm mrlv lrpd{r1 T1o el"d76tma on6 ourd 61ouv nop0ei psrpo rpooraotog. Eoiot1S, n ouvrprfirtrr1 rletoyrlpfu rrov ev6qprr6v 6w nepr"l,oppriv€ror 06 rav6vcrv rotdl"oTo ?rpoqrort-u6pwrrlv ri onellofFpvolv erirbv. 'F.X,er ono6er2grei 6e, 6n 11 K6rocv4 Aimcr Tro rllv El,Ld6o eivor are?t{g. '. Eletrrd -1re rouq ulp6tonoug, 6vo on6

ro lno auiofita rar I elouv

rol.arnrrlprlpsva ei6r1 olr(oouofilpd,rarv, I

ewq60ei

ofil Euv0rlrq Ramsar rsm

waq

orllowrx6q opr0p6q touq eivct pdpog tou Strniou

*Oriorl 2000;'qq E.E.

rrov gutcirv trlq 26dlpti6 paq pog! Or oqpavnr6repeg

6q, oe rdOe onn)"oro'(ouv w6qpuco

Xdpqrovo p€

6w

.

?Ccilpo

neptofg w6qpropof eivat 11 f+q"n or Kqrl.d8rg Kor ro pciuvd rqg Inerptonrc1g ELl,o6aq. YVqlo ev6qprcp6 rcpouod(ouv ror tc (eloopsvo oinllord poq. ,{z16 6peoveg orc 100 on6 ro 8.000 oir4)'ato tou r{nou pog

20

xpovtd,

oKoswnnpgTuv lJsg qv yivu op04 6rypiptor7;

rolv 6cou<<bv. 'Ooo.v agopd'roug 'levenro66 tt6pouq, propi(oupe roM.d *iOrt apopoor<bv Kor gopporarnrdrv qurrilv rc,r nl,40og gtlrrlv alpoqrcbv Kor otr6oworv (circov, ov Kal. Tl

25oh rrov (rbrov Kol

p0(t

.

undpXouv nepiroo. 50.000 ei61 (<brov, on6 ro onolo 15.000 eivcr yvcootd ror n&vor'on6 5.500.yvroord ei6r1

0ol,.6oouov Kor

otTdpt 0a oufr\gouv Kqfct

40%' oTcr

El^tr66c

gurcbv. E( atda6 tov oXertrd rlrrov cvOpdlrnvorv ' nopeppdoecov, roulclwrov Tro ro euponaird 5e6op^6vo, to orxoouorqpcrcr cqq El"ld6aq qivar rot.qr&vouv ra 25 ei6q, pe orlpowtr6tepa ' fiorriX.o, autd torv por[, Tolv gpuTcrwKcbv, trov ro,v

i

ovqlJtvsru vq qu{n9tl oe 9

Mio ot6 tr.q nlbuot6tepeq af EuprbrJlg e[vcr 11 ptonouc}6rTlro rTlq.El^L.66oq, cv Kor q drtooq q6 ?Crilpaq paq eivat no),ri prrp6teprl a4Q r4v rrL"erorgqgia rrov rDporatxcbv 26olpritv. O guom6g p,oq nLodnog ogeiLstat orq yeroloytrrl toropia qq ?(6po{ po6, ofl€ r8ra,itepeg rl.tpctol"cytrfg ouvOrireg Kor orTl ysoTpoglrctl qg 06orl, F€ro€i) Eupcilrqg, Aqpucnq rar Aoia4. IIop'6l,o nou peyaL"o tl.spoq qg.proaoucr-l,6rlto6 poE

7 et54 rrqvcilv

ei6r1

H 0al.d,oota <o6xra Movd.XooE potnXouE

eivar 6va an6 ra 6 onerJ"oripsvc

Oltrcotxd mov rc6opo.

'

..

Iqpepg 6ruo6(owrit 200 pe 250

gdlruq oro

@a)"dooro

fldpxo rrov

.

B. Inopa6olv.

5


XeMYo,@

TO NHEI TNN NANOYA Uia po4 xar tvav xap6,6rov n PevdAn Odtaood nou oipepa or dâ‚Źpwnor ovopd(ouv Erp4vrx6 J2xeov6 qnArrv6rcv ovdpeoa oe duo anep,tg, Cohoe n pnr6pc 6Awv ruv 0qMoo,wv xeAdlvtuv. TTepvo0oe. rov xary6 Tng roAupnitwdg, FCI dn'Tnv dlrepdwoor.lvn xovga(|tsv Kct tt6oo Aaxropo0oe 6vc roppdrl Yn arnv p6on rou urKtovo0 vrs vq lexovpdmei, Mls ptpa, n pnrtpq-XeAtilva e16e orn p6on rou wxecvo0 6va appoudivto pouv6 vo ugtlve rq dn6 ro Dd0n rol ndvw on6 rnv erlgdvetc rcv vepo0. 'Ag ynopo0os vq xdvw aw6 ro pow6 vnodxr! @a NaC{Jow ndvw rou xor 0q

teroupc(6pouvc Arydxt!', or,rAAoviqrnKe Ksl eu0Ug dg\3oe vs perogtper ntrpeg Kdt Dpdxoug Kdl dtttto. Mtpeg rcr v0yreg optrpnreg ntgaoav xat 4 unr6psXeAOva 6e qraHotoioe o0re artYuil, tttxpr ro 6velp6 rng vd exnArlpwgel. T6ie noutud Ue ot6pouE Ksl gurd arc pd4ryog ip9sv qrn v6s Yn. Atwpc xqr AouAo06ro rdAuyov rou6 DpdXouC Kdt rnv 6ytto rol otrwopo 4 v6a yn tvrve nagaiewtvto vnoi. H pnr6po-XeAdlvo l&rfuloe qrn *afi oppoudrd eulcpiornutvn.

Axoulte ouyvd

fit a4v

1eop4vieg, nupxaytE Kqt \npnupynoav gopeiE ytd Tov dv1pwno, yro rdteE, yro oytitvtg

ot titptg

\uoxoAeE, 0

E1eAowtolt6g eivot lttpog r4E

KotvuvtKrj; IlaS 6poonE. 0 npoogtpu yvtitott E, epnepieg xot unouflp$rl yn tvs oxon6 nou rcv ouyxtvtl. EfleAowflE

lEyet 6pwg avdyxq napo\oyflE

toottpiag, oultpuoyryg oTrl Alrn onupdoewv, npwroBou' AlaE xat ovoyvtitptor1E. Zra

nAaisn'2001

fi elvtg'Erq. rwv EileAowritv' r7 EMqw xf1 noAfiels erotpd(et ptrpo Yts ryv unoot1pfiy tou e1eAowto1to1, 6nwg exnaf6euor7, ootfiAroq xor ddtttg. Ee eltdg 6e ptver rd$ r vo ytoprdooulJt Klt vo euyopwrfloouLtt roug E1eAowtg nou

pE ev0ouonop6 6r1prcupyo0v lrts xoAttrcp7 nobr7ro (wiS Kst

6

rlto

Da0rd an6

:

:.

nori,Ittxgt

Ttou Dpignxe oe prq onnArd. Exei Co0oe 6vcg 6vrgaq, p6vog, pe xcpOtd pdgt6, XrupiE yuvoixo xqr nordtd.

H Unrtpo-leA0vs

rou rov Aunr,Fnxt, rov ovtpooe cro xgDo0xr r4i xcl rov nive oro vnoi r4g. Merd, ro[i6cve Yro xorp6 noA0, Oonou, xd?roTe, 6rnv oxpo0oAooold Tng peYdAng ateptdg ei6e ,plo Vuvoirc vd xAoier an6 rn povofrd. AytoutE, rnv qv6Daoe qro xopo0xl rng Kot rnv niYe arov dwga.

O 6wpdq, Kr n yuvdixo 6(noav oro vnoi euruXlqttvot. 'Tpavou6o(todv rot yeAo0oov, pdAwvcv n6re-n6te oAAd

nori 6ev 61ooov rn xqpd ono rnv ropdrd. O xorp6g ntpaoe xor cn6xrnocv noldld Kot rq naldrd roug dAAo ngrdrd, lttXpt lrou ro vnoi yiptos !e qnitq,, ovgp0noug, rpoyo06ra Kdr Xopo0c. ElUepa ro vnoi durd eivat yvword wE Nta l-ouiVta...

2001 TO ETOE TON E@EAONTONI EMdds \uoxoAs

efleAovrtE. ieyvdltt, 6ttwE TouE lthptoug tM4vtE eieAovrtg fiou qw1Jeflitnusv

nep$6),Aowog yro

Mrq Udpq, E6voroqrn Tuct,xoAugnnoe

6AouE

lroE!

6*

Eivor ulpoio vo f6perg oir npoogfpsrg'oe 6vov opyovropo nott Booi(trst oroug

,o

ArprAio [1erponouAou, KotvtrlvtoAoylo.

o J

e0eAovr6g!

6 oo o j)

Autrl eivot t'1 npdlq pou e0el,ovrrrcq 8oul"eto. Nrdt0ro

ytc ro rorvovtr6 otpe).oq yrc To npooontr6 nou cvo(qtoriv ot neptoo6tepot

rcor 61t

-

oqpepo.

Ul

N

c

'< ooo d o

arol.ia Aol.uirtrl, T6Xun

o6povero Kot n orTooTootonoinon 6ev BorlOouv rovivov. BoqOcbvroq ro ouvovOpcono ;.tog Kor rov nAovqrq, porlOope ornv H

ouoio rov i6ro Uoq rov eouro! EOq

Av6proAo,

Aroir. EnrXerpqoeov

)

o F CI

P

0

-E ) tr

rcot Drlptoupytrd!

Aavdrl Avtalvonofl,ou, B' Aurceiou.

Boq0fror

c

* u .(e ,o

6tt

MEDASSET tout6lrov0.ttt rI Borl0eto Trou fipoopfpco paOaivol t6oo Tlo ro rpuotrc6 neptBd.l"l"ov, 6oo rccr ytc To spyootoro rat ro Kolvovtrco. fl6pa on'cut6. ot cbpeq nepvofv euldptoto

Ito

f rq vq yivet ronotog e0eAowflE nptne t vo nrmg0Er otov oxono orov onoio oqtepulverot. Bpeit Aornov rov.oxono oog Kqt oqtepc'l0eire! PoXrlA ABpodp.

Atoir. EntXetprloeulv

. Mou opdoer vo 6oul,euo crto MEDASSET eOel,ovrlKq 6tott pe euxoptotei to or1 Kovovtos IrsprKes onl,eg 6ouleteg Boq0or,l orry l,erroupyio tou yporpeiou.

Ynopxet .rrveupo ouvepyctoiog xot ro x.l,i.po eivot euxoptoro. Avrprovo @peq:to6r1, B Auxeiou. To vo c<ptepcbverc iiyo Xpovo oe eOel,owrrrl epyuoio eivct evo l"tOopdrt nou pcierc rat eor5 yto vcr livet q xotvor;ia paq 6vaq rco,),utepo-: xooproq.

l-rowne Ero0onouAoq, Aroix. cnr;erp4oeu.rv.


XeMvo,@

,

09.11. OO

^ -- --_ AEI\TIA ' gqvrdouqrq

Aonpeq ocxv 11'

O O (\l

F IIJ (a (t',

o LLI

o Erorpooio

qur6 ro xqAoxdipt tSloultt npoypoltltdfioet: evrlpepurrtxtilv epyoordrv Kqr Kqrqvpogn Tng rqrdorqons

c> -(f,

oo ar\-_

or

nopoAieE oororiog or4 Zdruv0o ror Touprlo, Vto rnv er{on Euvdw4orl r4E E0ppoong TnS B6pvrlE oro Euppo0Aro rrlg Eupdrnrlg.

o Erorpooio epyoorc0v yro ro A' Meooyetor6 luvd6plo orrl Pdrp4. o nopqvoyfl exnor6eurrro0 rrsxdrou oe 6uo yAdrooeE vrq ro guorx6 ror

rroArrrorr16 neptpdMov rng Meooyefou. = o o flpoypdppqrq yrq gonrlrdg yrq rnv errdAeo4 drnAurporrrtirv l-

yrq rnv npoorooiq rng OoAdoorsg XeAdlvcE Kol rtrlv pt6rondrv

rng

rq pKpd oxounldu, pe rogopro;r6 Eppoiro0 EloAelou orq nAqiolq rou

nopoAiog on6 e0eAow€g rou npovpdUUorog "Ko0qpiore rn Meo6Vgo" Tou Legambiente.

To

npo-

.Krgoll"

dgrloov rrg KoAt)TrprE swurr6oag! Ms Trloriprgt r4g flpdo$trrg

XA[g To

(evo6oleio

rou

rcx

15.03.01 Tor,lq yrq nprir4 gopd orq rou v4oro0 ShodoEhima rrlq Ionclv Iaq y6vvrloe rq qgyd rrlq lrLq Kapttta xapttra Kcxr pd.\Loto pripoord ixn6 6vcx oXol,e I o ! To vr yovoq xpdtrloe (r,lvtov6 ro e6v rqg6pov rou Tunou yrCI lrlveq, 6vq peyd}o y.trunr6 pe 06po rrt le.l,rivcx Kq L rcx leXc,lvdx ro rrlq ord04xe pnpoorq oro o1ol,e Io, rcx nq t 6 Ld lpov rxd

6rnAr1fi TnS Xpovrds: Tq ppsprio

St,

George Lycabettus ydlrroe an6

20;03.01 T6vo r Xrlp t xriv anopl,qtcov cxno epyoordoro oro Kcr(crv}iI npoxdtreocxv ooBopd o Lxo.troyrxfl Kqrqorpogrl orl ye rrovrxd pqq X6pq. Apeoq

L

11

Tng

Iv6uvo

an6p.tr4ta e Ivcx r Kqpx Lvoy6vc, 06rouv rrlv uye lo rou nl.rlOuoporJ Kq L rcov roup Lorciv rnq nep Loxlq oe x Iv6uvo, 6nXl.rnp rd(ouv rr]v r on r Kn r lOuononav [ 6c Kcx r dn r ],orlv ro orlUqvrrx6 cxut6 0r6tono.

npoYpqppdTurv Tou: XrArovdE yt0oug, .Xop6S, rpoyo06ro ror Yro Tg TTlo gctwoouoYoptK6,

x

x rv4rono lloq Kq r 6peuva MEDASSET qrroKcx.trfnteL 6tr,

oTroKptdTtKo yAfwr Tou MEDASSET ro Oegpouopto ylo Tnv urrooTnptqn To,v grTtvov

r6runo Kor XrouUoploTt K6

L

oTnv

Tng sKorporeiog vtq

Kdrr 6u9openr6 rlrov

6Xouv ylver or npdoLveq Xetrrirveg oro Ku(cvl( grl N. Toupxla, cxn6 onoBl,rltc epyootqo i ou nou nep 61ouv ooB6or4. To Ka(cvLI eIvqr rl 6eritep4 nLo orlpqvt rx4 napo.tr io c^rotox Iog rou e i6oug or4 Meo6ye Lo Kq L dnr Ltre I rq t p6v rpo cxn6 rnv tonLxrl Brop4lovic. To MEDASSET ' yrq npoe L6ono e [ en IKr Ipevo L

epyoortirv

EAAddq.

o E(oroAori04o4

TYIIOY

-

Mro nero,Lori6c oe 6vav o?vm8tmo rrlro! H

onorprdnrq ppa6rd tou MEDASSET 6gepe

np

Troptss, ospTfswivrs Kql Kfgt!

fyporfcxv 6vq leXclvor payouddx L Kq tKsrovrd6sg ldpt rva pncl,ovdx ro pe euX6g xcxlorul'rag og6Oqxav orov L

H llp6edpoq rou MEDASSET r Ai.l,r1 Bwr(6l,ou ps rnv flpdoprt rnq Xilrlg Marcia Covamrbias Kar

alv

xoid.ir61yr6o'Er4 NrrolnroaroriX,ou otrl Xrl,tcvr1 ppaiui.

O

!

05.04.01 Ootoypsg I eq nou 6].aBr ro MEDASSET qno6eLxvriouv 6tt, oL

npooLVeq leL6veq ooroxor3v KqL oro

A[ pcrvo

!

19.04.01 poq

Euvdvr4orl

Tro ro

Are0v6g 'Etoq

rou Yn. E(coreptrc6v.: Ot ELl,r1vrx6q Mq Kopepvqrtr6q Opyovcboetq (MKO) Kor n [Ip6opcoq orrlv Eupozc'trd tll,qpog6prloq 20.04.0 I I Euvdwlorl orc nLntdrc tou Meooyetcrorj Hpepi6a

E1e6[oo Apdoqq (MAP)

rou flpoypd,pparog

lleprpdlJ.ovroq roD OHE (UNEP/IvIAP) Ue MKO, Bcpxel.cirvq I 9.04.0 I O luvdvqorl yrd qv wapp6v.roq rou MAP p€ q lfppoorl yro rn Bronorrr-l.6r4ro orrl

2l.U.OI. pr rouq E0vrrorig

Meo6yero, BaMv0ro,, 20.04.01 -

O 5n rcrrtrrl

ouv6).euor1

Avrtnp6oconoug rou Meooyerarof EXeDiou Apdonq, Bal.6v0rq 23.04.01 - 26.04.01

ag oqpepo

o

L

yv<oor 6q

nopcxXieg c^lotoxlog rou cxnr rXoripevou pe e [o<pdv r oq e [ 6oug evt on i (ovrcxv or Kr3npo Kq r Toupx Io p6vo. To xaLoxolp L ro MEDASSET oe ouvepyCola pe ro UNEP / MAp 0q Iex Lvrloe r np6ypqpUq 6peuvaq yLq nopotrleg c,loroxloq oto AlBcxvo

Nlxq

evdvrrcx orqv

pyoor cxo I ou nopoyoyq g rlXextp r Krlq ev6pye rog, oe. npoorq-

ov 6ye

E0el,ovt6v, A0r1va 4.12.00

O

oupav6

e

eu6;revq nep LoXl, oro Gocek rrlq Iog n6-rulcxv Mr1 KuBepvrlr x6g OpyavrioeLg (MKO) . Xr4v nepLolrl ooroxoriv npdoLVeq 1e),rirveg Kcxt Kapttta xapetta. H iSLcx erqLpeio r

Toupx

L

xoav -., npoxopnoS or KqTcxoKeurl pop'ivog oro Bel_ek. Kd r ndX L .usrd qn6 K LvrlronoLdoe Lg MKO.

7


XeAwvo,@ '

MEDASSET,Meoolerar6g Edv6eopoq Tro

q

Eotqpia

trov @cLcocirnv Xe?'nlv6v AuraBqrof t(f), 106 72 A}i1va Tqt: 0l -36 1357 2, 01 -3640389 Fax: 0l-3613572'

e-mail : medasset @hol.gr WebSite: http://www.exeter.ac.uk/ MEDASSET Apr0. 4\uy. Aorpe6v: I 24-00 -27 86006396

ALPHA BANK, Ynorc/1ro M6pl.rv, 106

7l A@HNA

Aroucqtrx6 Eopporilro

.

Ilp6e6po6,

Ailn Bw(ril,ou.

Topicg,'Egq feropycronorilou, fpcppcr6o6, ELevrl Toaprapl.drq. Ets?#pp o YaeDft)vq

fpaqeiou

Birq llolupori-Perotva. rYzeu0ovrl Emrcowtrlviog yto @6pam fleptpd,l.l.ovtoq, II6rq Aay<ov[ra. o ErilrFoul"oq,

Awc Aept8rl.

XopqToi

'

.

o'I6pupc Etoripou Ntdplou. e'Evcool ElJ,rlvcov Egonl,rtcirv. o Coca Cola, Tp[c'Erp0nv. r Greek Animal Welfare Fund (GAWF). rDr Jorg Schill.

!

E. foup8opitolqg.

r M. flancorduou.

til'til^mTw I}UTAIHEffi To prpAio rnE AirtnE Bevr(iAou " H flaAdoorc 21eAbva, iva axoln ei6qg TTorJ aneileirar orn tl&codys I o"oneuOwrrd I or nordrd ono 5 tuE 105 ertlv (!), pr oKon6 va Ud0ouv v' dvontoouv rc (Oo rnq nmpidog paq, 6Xr c6prcnc, oMd npqorare0ovraq To ttr srfyKgKprpiveq npd[erg!' l-ro nAngogggieE oneu&nâ‚Źeire oro

H Avc6qpooisuoq Kqr

I

EDASSET

ovoropcpry{

,* J-Tcbpa noo 6p7nat

to rca)orcaipt

rcar 6)"ot

0a naps mtE mpaileE ag nnape

orcouri\m ctov rca6o! 'Op mryv

?oo ,tsptslopfvou trll,v Xelovo..rcara\fioctov ylveicr eg6ooyavagf,petur H ext{rncoorl 67rve oe yapti an6 qrirtro.

11

nopdia!

nqyfl

@

TA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.