Kulturhåndbok - Mekonomen Company

Page 1

Kulturhåndbok

Vi lykkes sammen!

KULTURHÅNDBOK

Kjære medarbeider

Velkommen til vår felles kulturhåndbok. Boken som forteller hvordan vi skal ha det på arbeidsplassen vår, uavhengig av hvilke selskap og rolle du har. Vi har tro på et felles fundament, som er retningsgivende for oss som medarbeidere og som en del av vårt selskap. Skal vi skape gode resultater gjennom å være ett team med felles mål, så må vi ha noen rettesnorer som vi alle er en del av. Denne boken sier noe om «slik er det å jobbe hos oss!».

Alle dere er selskapets viktigste ressurs, og vi har tro på at om vi sammen klarer å skape en felles kultur så vil vi også skape en fantastisk arbeidsplass hvor vi lykkes sammen!

Våre selskaper er på en kontinuerlig reise, og den reisen er vi glad for at du vil være med på.

Vårt motto er at vi flytter både mennesker og kjøretøy fremover!

God lesning!

3 KULTURHÅNDBOK

Kort om selskapet

Vi er det norske eierselskapet til merkevarer med kopling til verkstedsog bilindustrien.

Mekonomen Company sine merkevarer er til sammen Norges største verkstedkjeder med over 650 verksteder og 32 grossistavdelinger fra nord til sør, og øst til vest.

Mekonomen Company er datterselskap av MEKO AB som består av Nord-Europas ledende bilservicekjeder med over 4300 verksteder og 600 butikker.

Vi muliggjør mobilitet – i dag, i morgen og i fremtiden.

4 KULTURHÅNDBOK

Litt mer om oss

Vi tilbyr servicetjenester for selskaper som eies og forvaltes av MEKO AB. Mekonomen Company AS består av Mekonomen Company Bilverksteder, Preqas AS, Bileko Car Parts Norway AS og ProMeister Solutions AS.

Selskapet eies 100% av det børsnoterte selskapet MEKO AB, som er notert på Nasdaq Stockholm, som i dag er markedsledende i Nord-Europa.

5 KULTURHÅNDBOK

Velkommen

Det er viktig for oss at alle nye medarbeidere føler seg velkomne og opplever at de er en del av vår kultur. Nettopp at alle skal være velkommen hos oss, gjør at vi søker å ansette med fokus på mangfold. For oss handler ikke mangfold om å tilpasse seg en kultur, men å skape en god kultur av forskjeller. Dette ser vi på som en styrke og vi ønsker derfor medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver velkommen!

Ved å være åpne, opptre pålitelig og ved å ha en proaktiv tilnærming bidrar vi sammen til en kultur som oppmuntrer til samarbeid, verdsetter mangfold og fremmer sterkt engasjement og høy produktivitet hos våre medarbeidere.

Grip muligheten til å bli en del av en dynamisk, utviklende og stimulerende arbeidsplass.

Den første tiden hos oss, er vi opptatt av at man føler seg velkommen. Dette gjør vi blant annet ved at alle nyansatte får en fadder som skal ta ekstra vare på deg gjennom den første tiden. Din nærmeste leder vil ha jevnlige samtaler med deg de første månedene. Tema for disse samtalene er din rolle og innholdet av den, din trivsel og om det er noe du savner eller mangler. Vi har også utarbeidet flere kurs og håndbøker som skal bidra til at du blir kjent med oss.

6 KULTURHÅNDBOK

Våre ansatte er vårt fundament, og våre kunder er vår drivkraft!

KULTURHÅNDBOK
KULTURHÅNDBOK

Et veikart av muligheter

Våre viktigste ressurser er våre medarbeidere og ledere, og våre sterke merkevarer og konsepter.

Selskapene i landsorganisasjonen Mekonomen Company har felles kultur og verdier. Du handler alltid med åpenhet, pålitelighet og er proaktiv.

Vi jobber aktivt for mangfold, likestilling og en inkluderende kultur i alle våre selskaper. For oss handler ikke mangfold om å tilpasse seg en kultur, men å skape en god kultur av forskjeller. Derfor ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver velkommen.

Dette gjør oss til et bedre selskap, hvor vi har fokus på langsiktig verdiskapning, fornøyde kunder og en attraktiv arbeidsplass.

9 KULTURHÅNDBOK

Vårt formål

Vi er over 700 engasjerte medarbeidere som sammen bidrar til mobilitet.

Vi har et felles mål: Vi skal gjøre hverdagen bedre for bilførere og bileiere. Dette skal vi gjøre ved å utvikle sterke merkevarer, førsteklasses tjenester, produkter og systemer og ved å drive bærekraftig utvikling.

Vi skal fortsette å utvikle oss i et marked i stadig endring, bidra til ansvarlig og bærekraftig forbruk og være en viktig del av folks liv.

Hele tiden med fokus på å gjøre hverdagen bedre for bilførere og bileiere!

KULTURHÅNDBOK

Vår visjon gir oss retning

Vår kultur bygger på

à Våre verdier

à Tillitsbasert ledelse

à Ett felles «VI» som presterer sammen

Våre verdier og visjon står sterkt som en grunnpilar i våre selskaper.

Både gjennom aktiv ledelse og blant våre medarbeidere.

KULTURHÅNDBOK

Våre verdier

Vårt formål, våre verdier og vår strategi skaper fundamentet for organisasjonen! Disse rettesnorene skal sørge for at hele organisasjonen forstår formålet vårt, hvorfor gjør vi det vi gjør, og at vi trekker i samme retning. Våre verdier definerer hvordan Mekonomen Company og tilhørende selskaper skal bli oppfattet av både medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Verdiene representerer organisasjonens kjerneidentitet og danner grunnlaget for vår væremåte, våre handlinger og beslutninger. Gjennom å etterleve disse verdiene skal vi fortsette å bygge en solid, lønnsom organisasjon med fokus på bærekraftig mobilitet og en inkluderende, trygg arbeidsplass.

12 KULTURHÅNDBOK

Åpen

Vis åpenhet gjennom å være positiv, lyttende og møt alle med respekt og et smil. Vi bygger teamet vårt gjennom å vise hverandre medmenneskelighet, tillit og ved å være redelige med hverandre, samtidig som vi er åpne for endringer og nye forslag.

Proaktiv

Ved å ta initiativ, være proaktive og utfordre oss selv viser vi en offensiv holdning. Vi strekker oss langt for å levere kvalitet til våre kunder og søker stadig nye måter å forbedre både oss, og våre tjenester på.

Pålitelige

Gjennom å være ærlige, transparente og punktlige skaper vi tillit og troverdighet hos våre kunder, samarbeidspartnere og kolleger. Når vi er pålitelige, bygger vi sterkere relasjoner og opprettholder et godt omdømme.

13 KULTURHÅNDBOK

Tillitsbasert – og verdibasert ledelse

Tillitsbasert – og verdibasert ledelse (og medarbeiderkultur) er basert på et positivt menneskesyn; at mennesker har et grunnleggende ønske om å gjøre en god jobb, mestre og å bidra til fellesskapet.

Ledelse handler da om å skape de nødvendige forutsetningene for at mennesker kan og vil ta ut sitt beste.

Vi leder gjennom tillit og våre verdier!

Vi sier ja til prøving og feiling da det gir læring og utvikling!
14 KULTURHÅNDBOK

à Våre ledere har en todelt rolle hvor vi er opptatt av å gjøre det vi har bestemt oss for, men vel så viktig er å løfte blikket og stille seg spørsmålet: Gjør vi de riktige tingene?

à Sette forventningsavklaring, retning og mål – hvor skal vi, hva skal vi nå, og hvordan skal vi komme dit.

à Tilrettelegge og gi rom for utvikling – det vil si stor grad av involvering og høy grad av medbestemmelse. Det innebærer at leder i større grad delegerer og gir ansvar, slik at vi fremmer motivasjon og skaper utvikling for hver enkelt medarbeider.

à Gi slipp på makt og kontroll og innta en mer delegerende og tilretteleggende rolle.

à Skape nødvendige forutsetninger for at medarbeidere kan og vil yte sitt beste.

à Vi skaper et gjensidig tillitforhold mellom leder og medarbeider.

à Se våre medarbeidere, gi handlingsrom og anerkjennelse for jobben de gjør.

à Benytte og utvikle medarbeidernes kompetanse. Dette er viktig for å ha en god balanse mellom drift og utvikling, i tillegg til å bidra til innovasjon og nytenkning.

à Sørge for at vi har riktig kompetanse på riktig sted, og i tråd med vårt formål og vår strategi.

à Gi konkrete tilbakemeldinger og utviklende feedback.

15 KULTURHÅNDBOK

Vårt fundament i vår organisasjonskultur

à Alle føler tilknytning til vårt formål og mål.

à Rolleforståelse og meningsfull jobb.

à Kompetanseutvikling.

à Feedback og synlighet.

à Felles kultur med felles verdier og ledelsesfilosofi.

à Medarbeiderinvolvering.

à Vi anerkjenner forskjellene, og spiller på våre ulikheter.

à Vi sier ja til prøving og feiling, fordi det gir utvikling og læring.

16 KULTURHÅNDBOK

Hos oss er det et felles «vi» som presterer sammen! Vi er ett team!

17 KULTURHÅNDBOK
Together Everyone
More
TEAM:
Achieves

Våre kommunikasjonskanaler

Intranett skal brukes som kommunikasjonskanal for virksomheten som en helhet, hvor kommunikasjon, kunnskapsdeling og interne tjenester finnes på et sted. Det forventes at alle ansatte holder seg løpende orientert og er jevnlig innom intranett. Minimum 2-3 ganger i uken.

Teams skal brukes for daglig samarbeid med kolleger som individuell chat, gruppechat, dokumentsamarbeid og nettmøter. Teams er et arbeidsverktøy hvor ferdig utarbeidede dokumenter skal lastes opp på intranett.

Epost vil du fortsatt få (og være i behov av) til noen ting. Hvor mye, avhenger av hvor ofte du samhandler med personer som ikke bruker Teams, og dine egne preferanser.

Viva Engage er et sosialt nettverk som hjelper deg med å kommunisere og kommunisere åpent på tvers av organisasjonen, dele kunnskap i fellesskap, diskutere ideer og samarbeide med andre.

18 KULTURHÅNDBOK

Internkommunikasjon

Internkommunikasjon har som mål å styrke motivasjon, engasjement, lojalitet og ansvar blant de ansatte. Internkommunikasjon er både planlagte aktiviteter, samt den uformelle kommunikasjonen i hverdagen. Internkommunikasjon er alle sitt ansvar!

Leder

Kommunikasjon er et strategisk styringsverktøy og lederansvar. Ledere har ansvar for å holde en åpen dialog med sine respektive ansatte og med andre deler av selskapet. Ledere på alle nivåer har plikt til å informere ansatte innenfor sitt ansvarsområde.

Internkommunikasjonen skal videre legge til rette for at alle ansatte kan utføre sine oppgaver og plikter i tråd med selskapenes verdier, policyer og retningslinjer og ha som mål å øke motivasjonen og engasjementet blant de ansatte.

Ledere på alle nivåer har plikt til å informere ansatte innenfor sitt ansvarsområde.

Medarbeider

Alle medarbeidere har initiativplikt for å søke informasjon til å utføre sine oppgaver og ansvar, samtidig har medarbeidere en forpliktelse til å holde seg orientert og oppdatert på hva som skjer i selskapet vårt, i de fora som er gjort tilgjengelig.

19 KULTURHÅNDBOK

Utvikling

Vi søker medarbeidere som setter seg i førersete!

Vi er avhengige av engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra til å nå våre felles mål. Derfor er personlig utvikling, kompetanseheving og meningsfull jobb et viktig suksesskriterium for oss. Kjenne på mestring og at vi sammen sitter i førersete av vårt marked vil bidra til at vi styrker oss for fremtiden og møter morgendagens behov.

Personlig utvikling og mål settes årlig gjennom medarbeidersamtaler og oppfølging gjennom året. Leder må ha samtale med sine medarbeidere rundt hvilke styrker hver enkelt har, hva de trives med, og hva de ønsker å utvikle, samtidig se hvor man har forbedringspotensialet.

Vi ønsker at hver eneste medarbeider skal bli den beste versjonen av seg selv!

20 KULTURHÅNDBOK
Vi lykkes sammen!
KULTURHÅNDBOK

Lederutvikling

Lederutvikling er noe som gjennomføres årlig hvor vi styrker våre ledere. Vårt interne lederutviklingsprogram består av flere moduler, med blant annet «Lede deg selv» og «Lede andre» er to eksempler på ledertreninger vi gjennomfører. Våre ledere skal sammen med våre medarbeidere motivere og engasjere for videre vekst og måloppnåelse. Vi skal ha fokus på å bygge team, skape kultur og være en profesjonell aktør i vårt marked.

Egen samling for ledere

Våre ledere har årlige samlinger med ulikt innhold. Dette kan være å øke kompetanse med bidrag fra eksterne aktører, oppdatere oss faglig eller aktiviteter for å styrke teamfølelsen.

Trainee-program

MEKO Talent Program er et internasjonalt lederprogram hvor vi kombinerer arbeidserfaring fra kjernevirksomheten med strategi. Du vil oppleve flere deler av vår organisasjon og få en unik mulighet til å jobbe tett med ledergruppen og ledere. Du får sjansen til å bygge et omfattende nettverk som strekker seg over hele Nord-Europa.

22 KULTURHÅNDBOK

Front Days

Front Days er noe vi har årlig. Dette betyr at flere av de som vanligvis sitter på kontor og har en administrativ rolle, beveger seg ut på avdelingene for å lære mer om operativ drift.

Dette er en fantastisk måte å møte kollegaer på, og få forståelse for utfordringer og muligheter på en helt annen måte.

Vi lærer og deler kunnskap på tvers av avdelinger. Det er svært verdifullt!

23 KULTURHÅNDBOK

Trivsel er viktig for oss

Vi har et godt uformelt arbeidsmiljø hvor latteren sitter løst, hvor vi heier på hverandre og ønsker å skape resultater gjennom medarbeiderne våre. Vi er opptatt av å skape gode møteplasser og arenaer hvor tanker og ideer kan deles og blir møtt med respekt.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig. I en bransje som endrer seg i et forrykende tempo trenger vi å utvikle oss fortløpende for å ta vare på kollegaene våre, arbeidsplassen vår og kundene våre. Det er verdifullt å ta del i alles erfaringer og meninger om arbeidsmiljøet, engasjementet, ledelsen og strategien vår. Vi vet at med de beste kollegaene på laget, når vi langt!

Medarbeidersamtale

Alle ansatte skal ha minst én årlig medarbeidersamtale. En medarbeidersamtale er en fortrolig, planlagt og forberedt samtale. Fokus for samtalen skal være hvordan den enkelte medarbeider og leder i samarbeid kan bidra til å nå bedriftens mål, samt utforme en arbeidssituasjon som gir arbeidsglede, utvikling og trivsel for den enkelte.

Vi sitter iFørersetet når det gjelder å bygge en positiv, inkluderende og mangfoldig kultur hvor vi ser på ulikhetene som en styrke.

24 KULTURHÅNDBOK

Mål- og utviklingssamtale

I en mål- og utviklingssamtale (MU) er hensikten å bryte ned de store målene fra medarbeiderundersøkelsen ned på kortsiktige innsatser.

Tilbakemeldinger

Medarbeidere som får regelmessige tilbakemeldinger vet hvor de står, blir inspirert og finner motivasjon og trygghet i oppgaver og i arbeidsmiljøet. Dette er forutsetninger for kreativitet, vekst og trivsel. Å bli verdsatt og sett, øker prestasjonsnivået, og i et trygt miljø er medarbeidere mindre redd for å gjøre feil.

Pulsmålinger

Pulsmålinger av engasjement blant medarbeidere er et effektivt verktøy for å få oversikt over trivsel i vår virksomhet.

Med jevnlige tilbakemeldinger fra medarbeidere kan vi som selskap få oversikt over alt fra arbeidsbelastning og stressnivåer, til øyeblikksbilder. Da kan vi samle informasjon om spesifikke områder som krever oppfølgning, samtidig som man kan ta raskt initiativ for å sette iverk eventuelle tiltak.

25 KULTURHÅNDBOK
KULTURHÅNDBOK

Balanse mellom jobb og fritid

I Mekonomen Company søker vi etter god balanse mellom jobb og fritid. Vi tilstreber også tilrettelegging for ansatte i ulike livssituasjoner.

Velferdspermisjoner

à Tilvenning barnehage

à Tilvenning skole

à Repetisjonsøvelser

à Hjemmekontor der det er mulig

à Eget bryllup/inngåelse av partnerskap

à Begravelser

à Flytting

à Eksamen

KULTURHÅNDBOK
fremtiden!
bileiere! 28 KULTURHÅNDBOK
Gode løsninger for
Vi gjør hverdagen bedre for bilførere og

Vi bidrar!

Mekonomen Company har en betydelig markedsandel innen vår bransje. Dette tar vi på det største alvor, og vi ønsker derfor å være en aktiv samfunnsaktør

Dette gjør vi gjennom blant annet å følge åpenhetsloven som krever at selskaper regelmessig gjennomfører risikovurderinger for å identifisere og håndtere eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeid gjennom hele verdikjeden. Dette er et krav til både oss og våre samarbeidspartnere. Vi tar også et aktivt grep for mangfold, inkludering og likestilling (aktivitetsog redegjørelsesplikten) når det gjelder våre kommersielle satsinger, herunder tv-reklame, radio-reklame, bilder, sponsor-avtaler og andre kommersielle arenaer.

Som en stor aktør i bransjen har vi et spesielt ansvar når det gjelder bærekraft. Bærekraft skal være en integrert del av forretningsdriften og skal gi verdi for selskapet og våre interessenter.

Vi er overbevist om at et godt bærekraftsarbeid er en forutsetning for at vi som selskap skal kunne levere et sterkt økonomisk resultat, tiltrekke og beholde ansatte og å være relevant også i fremtiden.

Bærekraft er en prioritert del av vår strategi og skal gjenspeiles i vårt daglige arbeid. Vi ser økte krav og forventninger fra våre interessenter når det gjelder bærekraftsspørsmål, og lovgivningen på området blir stadig mer omfattende.

29 KULTURHÅNDBOK

Notater

30 KULTURHÅNDBOK
31 KULTURHÅNDBOK

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.