Page 1

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului REGIO - Programul Operaţional Regional Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5 Tel: (+40 37) 211 14 09 E-mail: info@mdrt.ro

Ghidul Regio pentru jurnalişti Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea POR 2007-2013 pentru perioada 2009-2011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional iulie 2010 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_COPERTA 1-4.indd 1

7/22/10 11:12:24 AM


REGIO Ghidul Jurnalistului_COPERTA 2-3.indd 1

7/19/10 4:51:31 PM


REGIO Programul Operaţional Regional (POR)

REGIO este unul dintre Programele Operaţionale româneşti agreate cu Uniunea Europeană şi principalul instrument pentru punerea în practică a politicilor de dezvoltare regională. REGIO se aplică la nivel naţional, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, prin intermediul Organismelor Intermediare constituite în cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională şi prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism - organism intermediar ce funcţionează în cadrul MDRT - pentru implementarea domeniului major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Organismele Intermediare au responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management în conformitate cu acordul semnat cu aceasta. Obictivul general al REGIO constă în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere

economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică”. Altfel spus, REGIO urmăreşte reducerea inegalităţilor economico - sociale dintre regiunile mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate. Pornind de la acest obiectiv general, alocarea fondurilor este diferenţiată pe regiuni, în mod invers proporţional cu gradul de dezvoltare al acestora. CUM FUNCŢIONEAZĂ REGIO? Programul Operaţional Regional funcţionează după principiul rambursării. Odată un proiect contractat, beneficiarul trebuie să îl implementeze, conform celor menţionate în cererea de finanţare. Toate documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate şi solicitate de acesta se includ într-o cerere de rambursare, analizată întâi de Organismul Intermediar şi apoi trimisă la Autoritatea

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 1

7/21/10 5:21:52 PM


de Management, rambursare.

spre

verificare

şi

Buget alocat pe axe prioritare

Atenţie! Odată cu semnarea contractului de finaţare nu se primesc deodată toţi banii prevăzuţi în bugetul acestuia. Responsabilitatea implementării revine strict beneficiarului.

Axa prioritară 1 - 1391,1 mil. Euro

FINANŢARE

Axa prioritară 4 – 709,8 mil. Euro

Programul Operaţional Regional din România este finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Acesta sprijină regiunile Uniunii Europene care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană.

Axa prioritară 5 – 616,7 mil. Euro

Axa prioritară 2 - 876,7 mil. Euro Axa prioritară 3 – 657,5 mil. Euro

Axa prioritară 6 – 131,5 mil. Euro

Alocarea financiară orientativă pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 4.383,58 milioane euro, din care 3.726,02 milioane euro (85%) din FEDR, restul reprezentând fonduri de la bugetul de stat (13%) şi fonduri de la bugetele locale (2%). Distribuţia fondurilor se realizează pe axele prioritare ale Programului Operaţional Regional. Fiecare axă prioritară are alocat un anumit buget şi cuprinde un număr de domenii majore de intervenţie.

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 2-3

Axe prioritare şi domenii majore de intervenţie

Programul Operaţional Regional acoperă şase arii principale, denumite axe prioritare. Fiecare dintre aceste şase axe prioritare este divizată în secţiuni mult mai specifice, denumite domenii majore de intervenţie. În prezent, sunt lansate apeluri de proiecte pentru toate domeniile majore de intervenţie. Mai mult, din cauza numărului foarte mare de proiecte aflate în procesul de evaluare şi selecţie, pentru unele domenii majore de intervenţie au fost lansate anunţuri de oprire a depunerilor de proiecte la nivelul regiunilor.

Axe prioritare POR Axa Prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (30% din bugetul alocat REGIO) Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa Prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport (20,35% din bugetul

alocat REGIO) 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. Axa Prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (15% din bugetul alocat REGIO) 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă; 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale

www.inforegio.ro 7/21/10 5:21:58 PM


preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local (17% din bugetul alocat REGIO) 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor; 4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi; 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POR?

cu potenţial turistic; 5.3 Valorificarea potentialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii regiunilor României ca destinaţii turistice. Axa Prioritară 6

Proiectele finanţate prin REGIO urmăresc îmbunătăţirea următoarelor aspecte:

Asistenţă tehnică (2,65% din bugetul alocat POR)

calitatea vieţii şi a înfăţişării oraşelor, implicit creşterea rolului acestora din urma în regiunea respectivă (Axa prioritară 1);

6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional;

dezvoltarea reţelelor de infrastructură − drumuri judeţene şi şosele de centură (Axa prioritară 2);

6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind Programul Operaţional Regional.

creşterea investiţiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microîntreprinderilor, îmbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri (Axa prioritară 4);

Axa Prioritară 5

modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc. (Axa prioritară 3);

5).

modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice existente (Axa prioritară

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (15% din bugetul alocat REGIO) 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe; 5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 4-5

www.inforegio.ro 7/21/10 5:22:03 PM


Cine poate solicita finanţare?

Solicitanţii de fonduri pot fi:

autorităţile administraţiei publice (primării, consilii locale, consilii judeţene);

instituţiile publice (ex. cele de sănătate, instituţiile academice, serviciile de intervenţie în situaţii de urgenţă);

organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);

companiile private, în special IMM (întreprinderile mici şi mijlocii) şi microîntreprinderile.

Instituţii responsabile

Autoritatea de Management (AM), constituită în cadrul structurilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, este responsabilă pentru implementarea Programului Operaţional Regional în conformitate cu prevederile Regulamentelor europene privind Fondurile Structurale. Organismele Intermediare (OI) pentru POR sunt unităţi de implementare la nivel regional. Acestea preiau o parte din responsabilităţile Autorităţii de Management, prin delegare, pe baza unui acord scris, şi reprezintă principalele organisme care au contact direct cu solicitanţii. Comitetul de Monitorizare (CM) al Programului Operaţional Regional 2007-2013 este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. Constituirea şi componenţa CM POR, precum şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare sunt stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 765 din 11 iulie 2007. Rolul CM POR este acela de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării Programului Operaţional Regional, iar funcţionarea sa se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 privind regulile generale de aplicare a Fondului

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 6-7

European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune. Preşedintele Comitetului de Monitorizare este ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Autoritatea de Audit este un organism asociat de pe lângă Curtea de Conturi şi este este independentă din punct de vedere operaţional de Autoritatea de Management, precum şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. Autoritatea de Audit este responsabilă de verificarea anuală a sistemului de management şi control al POR, de verificarea şi auditul extern pentru fonduri structurale, de verificarea declaraţiilor de cheltuieli, de verificările pentru emiterea declaraţiilor de închidere la finalizarea programelor operaţionale şi de verificarea existenţei şi a utilizării corecte a co-finanţării naţionale. Ministerul Finanţelor Publice este desemnat ca Autoritate de Certificare şi Plată şi este responsabil, în mod special, pentru certificarea cheltuielilor (elaborarea şi transmiterea către Comisie a declaraţiilor certificate de cheltuieli şi a cererilor de plată în format electronic, primirea banilor din partea Comisiei Europene şi efectuarea plăţilor către beneficiari, prin intermediul Unităţii de Plată POR).

www.inforegio.ro 7/21/10 5:22:12 PM


Principalele etape ale unui proiect REGIO 1. Depunerea cererii de finanţare Această etapă începe cu apelul pentru propuneri de proiecte şi se termină cu depunerea cererilor de finanţare de către solicitanţi. Apelurile pentru propuneri de proiecte sunt publicate pe pagina de internet www.inforegio.ro. Apelul pentru propuneri de proiecte lansează invitaţia pentru potenţialii solicitanţi de a dezvolta o idee de proiect şi de a completa o cerere de finanţare. Acest lucru se face prin utilizarea Ghidului Solicitantului elaborat de Autoritatea de Management, astfel încât Cererile de finanţare să fie pregătite corespunzător. Ghidul Solicitantului oferă toate informaţiile necesare privind eligibilitatea activităţilor, a solicitanţilor, criteriile de selecţie a proiectelor, documentele care trebuie incluse în cererea de finanţare şi procedurile de urmat de-a lungul implementării proiectului. Autoritatea de Management a POR şi Organismele Intermediare organizează mai multe evenimente de asistenţă tehnică, prin care se acordă sprijin potenţialilor solicitanţi în pregătirea cererilor de finanţare - cursuri de instruire, ateliere de

lucru, seminarii tematice etc.

2. Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare depuse În această etapă, Organismele Intermediare evaluează cererile de finanţare primite, le selectează pe cele eligibile şi informează beneficiarul după fiecare etapă a procesului. Cererile de finanţare sunt examinate şi evaluate tehnic şi financiar cu sprijinul evaluatorilor independenţi, selectaţi în urma unei proceduri de achiziţie de servicii. Sunt analizate beneficiile unei intervenţii finanţate din fonduri publice, prin raportarea la anumite criterii, precum: importanţa pentru regiune, impactul proiectelor finanţate, sustenabilitatea, coerenţa documentaţiei etc. Sesiunile de evaluare tehnică şi financiară sunt organizate de Organismele Intermediare, iar rezultatele sunt înaintate spre aprobare Autorităţii de Management. Procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de Finanţare se derulează în patru faze (conformitate administrativă şi eligibilitate, evaluare tehnică şi financiară,

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 8-9

evaluarea conformităţii proiectului tehnic – în cazul proiectelor ce propun investiţii în infrastructură, vizita la faţa locului), cu termene de realizare specificate în procedura de lucru a AM POR. Beneficiarii nemulţumiţi de rezultatele procesului de evaluare, selecţie şi contractare pot depune la sediul AM POR o contestaţie, în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea acestuia de către Organismul Intermediar.

3.

Contractarea

Etapa de contractare constă în pregătirea contractului de finanţare de către Organismul Intermediar, transmiterea, spre avizare, la Minister, analizarea de către experţii din cadrul AM POR, obţinerea avizelor interne, şi apoi semnarea acestuia de către părţi, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, Organismul Intermediar şi beneficiar.

4.

Implementarea

Aceasta este cea mai lungă şi mai solicitantă etapă pentru beneficiar. Informaţii despre modul de derulare a procesului de monitorizare sunt incluse în Ghidul Solicitantului. Beneficiarul este obligat prin contractul de finanţare să întocmească raportări despre modul de implementare al proiectului. La sfârşitul implementării, beneficiarul

trebuie să păstreze toate documentele relevante privind implementarea proiectului pentru verificări ulterioare. Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul este monitorizat de către experţi din cadrul Organismelor Intermediare. Monitorizarea proiectelor este realizată atât prin verificarea documentaţiei primite de la beneficiar, cât şi prin vizite la faţa locului. Prin acest proces, Autoritatea de Management este informată, prin intermediul rapoartelor, în ce stadiu se află proiectul, cum decurge implementarea sa, ce probleme au fost întâmpinate, documentele financiare verificate, dacă progresul înregistrat este conform rezultatelor previzionate şi dacă termenele stabilite sunt respectate.

5. Pre-finanţarea Pre-finanţarea se acordă în procent de 30% sau 35% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare încheiat între OI, în numele şi pentru AM POR, şi beneficiar, conform Contractului de finanţare. Prefinanţarea se acordă integral sau în tranşe, în funcţie de previziunea fluxului de plăţi aferent fiecărui proiect, care se realizează conform contractului de finanţare încheiat cu beneficiarul.

Condiţiile de acordare a prefinanţării: solicitarea scrisă din partea beneficiarului, conform contractului de

www.inforegio.ro 7/21/10 5:22:16 PM


finanţare; contractul de furnizare de bunuri/ prestare de servicii/ execuţie de lucrări încheiat între beneficiar şi un operator economic; cererea de pre-finanţare, conform contractului de finanţare încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar; scrisoarea de garanţie bancară pentru suma aferentă pre-finanţării solicitate, numai în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis; existenţa unui cont de trezorerie deschis, cu această destinaţie, în numele beneficiarului, sau a unui cont în bancă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare (pentru organizaţiile non-profit). Dobânda netă (dobânda creditoare aferentă contului de pre-finanţare minus comisioane) acumulată în acest cont va fi rambursată AM POR, prin deducerea ei din cererea de rambursare finală. Pre-finanţarea acordată din instrumente structurale şi/sau din sume de la bugetul de stat se restituie sursei de finanţare din care a fost acordată, dacă nicio justificare privind achiziţionarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrări nu a fost furnizată de către beneficiar în termen de 6 luni de la data primirii acesteia sau conform prevederilor contractuale. Pre-finanţarea se va recupera prin

deducţii procentuale din fiecare Cerere de rambursare, astfel: deducţiile vor începe cu prima Cerere de rambursare, şi deducţiile vor fi făcute în procent de 30% sau 35% din suma eligibilă a fiecărei Cereri de rambursare (excluzând plata TVA) conform contractului de finanţare, până când pre-finanţarea va fi restituită în totalitate, suma aferentă pre-finanţării se recuperează integral înainte de plata finală. Sumele existente în contul de pre-finanţare se vor utiliza exclusiv pentru derularea activităţilor eligibile ale proiectului. Dacă pre-finanţarea nu a fost restituită înainte de efectuarea plăţii finale sau înainte de rezilierea contractului, diferenţa rămasă nerecuperată va fi plătită de către Beneficiar în contul AM POR, în termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de AM POR. Beneficiarul care primeşte pre-finanţare în cadrul contractelor cu o perioadă de implementare de până la 2 ani trebuie să transmită cel puţin o Cerere de rambursare în termen de 6 luni de la primirea primei tranşe de pre-finanţare. Pentru contractele cu o perioadă de implementare mai mare de 2 ani, beneficiarul trebuie să transmită cel puţin o Cerere de rambursare în termen

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 10-11

de 1 an de la primirea primei tranşe de pre-finanţare. În cazul nerespectării acestei condiţii, beneficiarul are obligaţia rambursării întregii sume reprezentând pre-finanţarea primită.

La împlinirea acestui termen, dosarul este înaintat Unităţii de Plată din cadrul AM POR, care, într-un termen de alte 30 zile, efectuează propria verificare, realizânduse nivelul 2 al verificării cheltuielilor.

6.

Ulterior, în urma verificării realizate de către Unitatea de Plată POR, se autorizează plata sumei solicitate la rambursare. AM POR trimite o declaraţie de cheltuieli (care cuprinde mai multe cereri de rambursare) la Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP).

Rambursarea

În vederea obţinerii plăţii intermediare/ finale, beneficiarul va verifica acurateţea, actualitatea şi eligibilitatea cheltuielilor (controlul intern) şi va pregăti următoarele documente: cererea de rambursare, raportul de progres şi documentele justificative (contracte, referate de necesitate pentru achiziţii, documentele procedurii de achiziţie, documente justificative de deplasare, facturi etc.). Urmează nivelul 1 al verificării cheltuielilor, după ce beneficiarul depune la OI Dosarul Cererii de Rambursare, conţinând toate aceste documente. Verificarea Dosarului Cererii de Rambursare constă în: 1) Verificarea conformităţii documentelor;

Urmează nivelul 3 al certificării cheltuielilor, efectuat de către ACP care, la rândul ei, verifică declaraţia AM POR. După aceea, transmite, trimestrial, o declaraţie de cheltuieli şi o cerere de plată la Comisia Europeană. După aprobarea plăţilor, Unitatea de plată POR primeşte transferurile reprezentând contribuţia Comunitară pentru POR din partea Autorităţii de Certificare şi Plată şi efectuzează plăţile către beneficiari.

2) Verificarea conţinutului documentelor, ceea ce presupune efectuarea unei verificări amănunţite a facturilor şi a documentelor care atestă efectuarea plăţii; Organismul Intermediar are responsabilitatea de a-l verifica în termen de 30 zile.

www.inforegio.ro 7/21/10 5:22:19 PM


Fluxul financiar al POR Autoritatea de Audit

Nivelul 3 - al certificării cheltuielilor

Pentru stabilirea exactă a fluxului documentelor şi a celui financiar, urmăriţi schema ALĂTURATĂ.

Comisia Europeană Transferă pre-finanţarea Aprobă transferurile plăţilor intremediare către ACP Transferă plata finală către ACP

Autoritatea de Certificare şi Plată Dacă este necesar, efectuează verificări la faţa locului la niveluri inferioare Înaintează Comisiei Europene cererea intermediară de plată şi certificarea acestora Înaintează Comisiei Europene cererea finală de plată Transferă fonduri către unităţi de plată

Nivelul 2-al verificării cheltuielilor

Autoritatea de Management / Organismele Intermediare

Nivelul 1-al verificării cheltuielilor

Confirmă că cererile de plată includ numai cheltuieli care au fost efectuate în proiecte selectate spre finanţare conform criteriilor şi procedurilor de selecţie Se asigură că se efectuează un control adecvat la niveluri inferioare Transmite cererea de plată şi o confirmă pentru ACP

Control Intern

Unitatea de Plată AM POR Efectuează plăţile către beneficiari

Beneficiarul Verifică acurateţea, actualitatea şi eligibilitatea cheltuielilor Transmite dosarul cererii de rambursare către OI şi documentele justificative

Fluxul documentelor Fluxul FINANCIAR

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 12-13

Contractor Emite facturi către beneficiar

www.inforegio.ro 7/21/10 5:22:23 PM


Rezultate preconizate ale Programului Operaţional Regional Obiectivul strategic al REGIO urmăreşte: crearea a 15 000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015; stoparea creşterii disparităţilor inter-regionale în ceea ce priveşte PIB pe cap de locuitor. Rezultate specifice urmărite până în anul 2015: 30 planuri integrate de dezvoltare urbană implementate; peste 800 km de drumuri judeţene reabilitate sau modernizate; peste 400 km de străzi orăşeneşti reabilitate sau modernizate; peste 200 km de şosele de centură reabilitate sau construite;

510 unităţi mobile echipate pentru situaţii de urgenţă; 3000 de noi locuri de muncă, prin sprijinirea microîntreprinderilor 4000 de noi locuri de muncă în cadrul infrastructurii de afaceri sprijinite; 500 reabilitate;

spaţii

industriale

10 centre naţionale de informare şi promovare turistică; 210 unităţi şcolare, campusuri preuniversitare şi universitare, centre pentru formare profesională continuă reabilitate sau echipate.

sociale

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 14-15

de

400 proiecte de infrastructură turistică implementate;

50 unităţi medicale reabilitate sau echipate; 270 unităţi servicii reabilitate sau echipate;

ha

Responsabilităţile beneficiarilor de a promova REGIO

Beneficiarii sunt responsabili de măsurile de informare şi publicitate asumate prin Contractul de finanţare, respectiv Anexa II la contractul de finanţare, care sunt în corelare cu Regulamentul CE nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale şi Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, precum şi cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 846/2009 pentru modificarea Regulamentului CE Nr. 1828/2006.

obligaţia de a personaliza toate materialele de promovare utilizate în cadrul proiectului finanţat. Aceste materiale de informare sunt de tipul comunicatelor de presă, anunţuri, licitaţii, adrese, plăci, postere, fluturaşi, pliante, broşuri, panouri, autocolante sau orice alt tip de material editat şi folosit pentru promovarea proiectului. Aceste materiale de informare trebuie supuse avizării Organismelor Intermediare înainte de transmitere, publicare, distribuire.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor privind informarea şi publicitatea, beneficiarilor le este pus la dispoziţie în format electronic Manualul de Identitate Vizuală al Programului Operaţional Regional care este publicat pe pagina de internet a POR (www.inforegio.ro). În conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală şi cu prevederile contractelor de finanţare semnate, toţi beneficiarii de fonduri europene obţinute prin REGIO au

www.inforegio.ro 7/21/10 5:22:31 PM


Transparenţă - surse de informare Regio

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5, cod poştal 050741 Tel: 0372 111 409 Email: info@mdrt.ro Website: www.inforegio.ro; www.mdrt.ro ORGANISME INTERMEDIARE PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST (ADR NORD-EST) Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ, cod postal 610125 Tel. 0233 218071 Fax 0233 218072 E-mail: adrnordest@adrnordest.ro Website: www.inforegionordest.ro AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST (ADR SUD-EST) P-ţa Independenţei nr.1, etaj 5, camera 513, Brăila, judeţ Brăila, cod postal 810210 Tel. 0339 401018

Fax 0339 401017 E-mail: adrse@adrse.ro Website: www.adrse.ro AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA (ADR SUD MUNTENIA) Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călăraşi, judeţ Călăraşi, cod poştal 910019 Tel. 0242 331769 Fax 0242 313167 E-mail: office@adrmuntenia.ro Website: www.adrmuntenia.ro AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA (ADR SUD-VEST OLTENIA) Str. Unirii nr.19, camerele 86,87,40, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200585 Tel. 0251 418240 Fax 0251 412780 E-mail: office@adroltenia.ro Website: www.adroltenia.ro

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 16-17

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST (ADR VEST) Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judet Timiş, cod postal 300054 Tel. 0256 491923, Fax 0256 491981 E-mail: office@adrvest.ro Website: www.adrvest.ro AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST (ADR NORDVEST) Str. Sextil Puşcariu nr. 2, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, cod postal 400111 Tel. 0264 431550 Fax 0264 439222 E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro Website: www.nord-vest.ro

AUTORITATEA PENTRU COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE Ministerul Finanţelor Publice Bd. Mircea Vodă, nr. 44, sector 3, Bucureşti Tel. 021 302.52.00 Fax 021.302.52.64 E-mail: fonduri.ue@mfinante.ro Website: www.fonduri-ue.ro

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU (ADR CENTRU) P-ţa Consiliul Europei bl. 32D, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510096 Tel. 0258 818616/int. 110 Fax 0258 818613 E-mail: office@adrcentru.ro Website: www.adrcentru.ro AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREŞTI ILFOV (ADR BUCUREŞTI ILFOV) Str. Leonida, nr. 19, sector 2, Bucureşti Tel. 021 313.80.99 Fax 021 315 9665 E-mail: contact@adrbi.ro Website: www.regioadrbi.ro

www.inforegio.ro 7/21/10 5:22:36 PM


Legislaţie

Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională; Achiziţii publice: OUG 34/2006 şi OUG 94/2007;

Legislaţie europeană care reglementează utilizarea fondurilor structurale

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 846/2009 pentru modificarea Regulamentului CE Nr. 1828/2006

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006 ce conţine prevederi generale cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale;

Legislaţie naţională şi documente strategice care reglementează utilizarea fondurilor structurale şi dezvoltarea regională

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1080/2006 cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi care abroga Regulamentul Comisiei (CE) nr.1783/1999; Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 cu privire la regulile de implementare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1083/2006 ce conţine prevederi generale cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulementului Comisiei (CE) 1080/2006 cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Regională;

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 Cadrul National Referinţă 2007-2013

de

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Document-cadru de implementare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 HG 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013;

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 18-19

Strategic

HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională; HG 1513/2008 privind completarea H.G. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.

HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; ORDIN pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007; HG 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională; şi

HG 1149/2008 privind modificarea completarea HG 998/2008 pentru

www.inforegio.ro 7/21/10 5:22:43 PM


Note

www.inforegio.ro REGIO Ghidul Jurnalistului_INTERIOR_justified.indd 20

7/21/10 5:22:44 PM

Regio - Programul Operational Regional - Ghid pentru jurnalisti  
Regio - Programul Operational Regional - Ghid pentru jurnalisti  

Ghidul pentru jurnalisti prezinta domeniile carora li se aplica Programul Operational Regional (Regio), bugetul existent, institutii respons...

Advertisement