Page 1

Departamento de Tecnoloxía ASOCIACIÓN EN SERIE Nun circuíto en serie os distintos compoñentes están conectados un a continuación do outro,  de tal forma que a corrente eléctrica pasa a través de todos eles seguindo un único  camiño.

material necesario ­fonte de alimentación ­resistencia de 1000 Ω ­resistencia de 220 Ω

­placa para prototipos ­resistencia de 820 Ω ­cables de conexión

procedemento Mide o valor real de cada unha das resistencias. Anótao. Monta o circuíto que aparece na figura. Axusta a fonte de alimentación a 4.5 V e conéctaa como se mostra no debuxo.


Axusta o polímetro como voltímetro. Mide  a tensión da fonte de alimentación e en  cada unha das resistencias tal como se  indica na figura.

Anota os resultados e comproba que se  cumpre:

Vfonte = VR1 + VR2 + VR3 Desconecta a fonte de alimentación.  Axusta o polímetro como amperímetro.  Mide a intensidade de corrente que  circula pola asociación de resistencias. 

Comproba que ó multiplicar o valor da intensidade medida polo valor da cada unha das  resistencias cúmprese que:

VR1= I∙R1

VR2= I∙R2

VR3= I∙R3

Suma os valores reais das tres resistencias: RTOTAL = R1+R2+R3 Comproba que a   I = Vfonte/RTOTAL ¿A que conclusión chegas?

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/Practica_resistencias_en_serie  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/Practica_resistencias_en_serie.doc

Advertisement