Page 1

3ºESO

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN-4

ALUMNO/A:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1123 (movimiento y máquinas) 1. ¿Que se entende por peso dun corpo? ¿En que unidades se mide?. Calcula o peso dun corpo de masa 40 g. 2. O dinamómetro da figura marca un peso de 2,3 N. ¿Cal é a masa do obxecto expresada en gramos?. 3. Se o obxecto anterior o subimos ata unha altura de 23 cm, ¿cal foi o traballo realizado?. 4. Para subir unha carga de 4,3 N realizouse un traballo de 1,2 J. Determina: A masa da carga expresada en gramos A altura á que subimos a carga, expresada en cm A velocidade de subida, se o tempo invertido foi de 15 s Se a altura fose de 120 cm, ¿que tempo invertería en subir a carga supoñendo que o fai á mesma velocidade? 5. Un pai está xogando co seu fillo cun pau de 3 m de lonxitude, tal como mostra a figura. A) ¿que tipo de panca identificas nese xogo? B) se o fillo empurra cunha forza de 100 N, ¿que forza deberá aplicar o pai para contrarrestala? 6. ¿Que tipo de mecanismo son as pancas? Clasifica ás máquinas que aparecen a continuación como pancas de 1º, 2º ou 3º grado.

A

B

C

E

F D


7. A persoa do debuxo so é capaz de aplicar unha forza de 70 N. Indica se sería capaz de transportar unha carga de 30 Kg sabendo que a distancia desde o punto de aplicación da forza ata o punto de apoio é de 150 cm, e que a distancia desde a resistencia ó punto de apoio é de 40 cm.

8. ¿Que pasará no mecanismo da figura?

Baixará "A" Bajxará "B" Quedará todo como está Baixará "B" e logo subirá

9. Calcula a distancia a que está apoiada a bola pequena.

5 cm

10. Nun sistema de poleas con correa a velocidade de xiro da polea de saída é de de 530 r.p.m. e o seu diámetro de 12 cm. Determina a velocidade de xiro da polea motriz se o seu diámetro é de 24 cm. 11. ¿Cómo modificarías o mecanismo anterior de forma que poidamos aumentar a velocidade do eixo de saída? 12. Nun sistema de transmisión a roda de saída ten 45 dentes e xira a 500 r.p.m. Se a velocidade da roda de entrada é de 1500 r. p. m. calcula o número de dentes que posúe.

13. Determina no seguinte sistema a velocidade de xiro do eixo de saída.

14. Nun sistema de transmisión a roda de saída ten 45 dentes e xira a 500 r.p.m. Se a velocidade da roda de entrada é de 1500 r. p. m. calcula o número de dentes que posúe. Sol: 15 dentes

2


15. No sistema de engrenaxes da figura ¿a que velocidade xirará o eixo útil cando o eixo motriz o fai a 200 rpm?

16. Que diferenzas atopas entre estes dous mecanismos. Indica o nome de cada un deles e cal crees que pode ser máis eficaz nas súas funcións e porqué?

17. Calcula a velocidade de saída en cada un dos seguintes casos, se a velocidade da roda motriz é de 1000 rpm.

18. Completa a táboa seguinte, tendo en conta o tren de engrenaxes. Indica que tipo de mecanismo resulta ser, multiplicador ou redutor.

Engrenaxe

Nº dentes

Velocidade

A

8

10 rpm

B

16

C

8

D

16

E

8

F

16

3

actividades_reforzo_esforzos_e_mecanismos  

http://www.parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/actividades_reforzo_esforzos_e_mecanismos.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you