Page 1

Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

Alumne:

L’estructura de la Terra. 1. Quin és el diàmetre de la Terra? I el seu radi? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra ] Diàmetre = 12756 km. Radi = 6378 km. 2. Etiqueta correctament les diferents capes de la Terra que apareixen a la següent imatge. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/contenidos1.htm ]

Escorça Mantell superior

Mantell inferior

Nucli extern

Nucli intern

3. Quina és la composició de l’escorça? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra ] Està composta per basalt en les conques oceàniques i per granit en els continents. 4. Quin és el gruix de l’escorça terrestre? [ http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_interna_de_la_Tierra ] L’escorça terrestre té entre 5 i 70 km de gruix. 5. De què està format, bàsicament, el mantell? [ http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_interna_de_la_Tierra ] El mantell està compost per roques silícies, més riques en ferro i magnesi que no pas l’escorça. 6. Fins a quina profunditat n’arriba? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra ] Arriba fins una profunditat de 2900 km.

1


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

7. De què està compost el nucli? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra ] Està compost d'un aliatge de ferro i níquel. 8. En quin estat es troben els materials del nucli extern: sòlid, líquid o gasós? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra ] Líquid. 9. I els del nucli l’intern? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra ] Sòlid. 10. A quina temperatura aproximada es troba el nucli intern? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Estructura_interna_de_la_Terra ] A 6000 ºC. 11. La litosfera està formada per... [ http://www.explora.cl/otros/librotierra/placas.html ] L’escorça i la part més externa del mantell. 12. I es divideix en... [ http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/Html/Oceanos.htm ] Plaques tectòniques o litosfèriques. 13. Quantes plaques tectòniques existeixen? Enumera’n les set principals. [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B2nica_de_plaques ] N’hi ha 15. Euroasiàtica, Africana, Nord-americana, Sud-americana, Indo-australiana, Pacífica, Australiana. 14. Busca una imatge on apareguin les diferents plaques tectòniques i enganxa-la.

2


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

15. Com es mouen les plaques tectòniques? [ http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/interior/how_plates_move.sp.html ] Les plaques de la superfície del nostre planeta es mouen degut a la intensa calor procedent del seu nucli, la qual fa que es moguin les roques dins el mantell. Aquest moviment segueix un patró conegut com a cèl·lula de convecció i que té lloc quan un material emergeix, es refreda i es torna a enfonsar. A mesura que el material fred s’enfonsa, aquest es torna a escalfar i tendeix a emergir de nou. 16. Busca una imatge que il·lustri com es mouen les plaques tectòniques i enganxa-la. [ http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/interior/how_plates_move.sp.html ]

17. Segons sigui el moviment de les plaques en contacte, distingim tres tipus de límits de placa: [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido5.htm ] Divergents, convergents i transcorrents. 18. Explica breument en què consisteix cadascun d’aquests tres tipus de placa i quins altres noms reben. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido5.htm ] Límit divergent. Quan el moviment de les plaques és de separació, es deixa un espai aprofitat per roques magmàtiques per a generar nova escorça oceànica. També se’ls coneix com zones de dorsal o límits constructius. Límit convergent. Quan el moviment de les plaques és d’aproximació, obliga a una de les plaques (la més densa) a introduir-se sota l’altra en un procés que es denomina subducció. Aquestes zones també reben el nom de zones de subducció o límit destructius. Límit transcorrent. Existeixen zones on el moviment de les plaques es paral·lel i en sentit contrari. També se’ls coneix com zones de falla transformant. 19. Per a cadascun dels tipus de límit de placa anteriors, busca una imatge representativa i enganxa-la.

Límit divergent

Límit convergent

3

Límit transcorrent


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

20. Què és la Pangea? [ http://es.wikipedia.org/wiki/Pangea ] És el supercontinent format per la unió de tots els continents actuals i que es creu que va existir durant les eres Paleozoica i Mesozoica, abans de què els continents que el composaven fossin separats pel moviment de les plaques tectòniques i adoptessin la seva configuració actual. 21. Busca una imatge de la Pangea i enganxa-la.

22. Què és un volcà? [ http://centros3.pntic.mec.es/cp.valvanera/volcanes/queson/queson.html ] És un punt de la superfície terrestre, que pot trobar-se als continents o als fons dels oceans, per on són expulsats materials de l’interior de la terra a elevades temperatures. 23. On és més fàcil trobar els volcans? [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/contenidos4.htm ] Als límits de les plaques. 24. Quines parts podem distingir en un volcà? [ http://www.xtec.es/centres/a8019411/volcans/volc_que.htm ] Cambra magmàtica, xemeneia, cràter i con. 25. Busca una imatge que mostri les parts d’un volcà i enganxa-la.

4


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

26. Què és el magma? [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/contenidos5.htm ] És una mescla multifase d'alta temperatura (depenent de la seva composició i evolució, des de menys de 700°C, fins més de 1500°C) de sòlids (cristalls i fragments de roca), líquids (en la seva majoria silicats) i gasos (rics en H, O, C, S i Cl), formada per la fusió parcial o total de la part superior del mantell i l'escorça terrestre). 27. Què és una erupció volcànica? [ http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica ] Una erupció volcànica és una emissió més o menys violenta a la superfície terrestre de materials procedents de l’interior d’un volcà. 28. Segons la seva grandària, els productes sòlids d’una erupció volcànica es classifiquen en tres grups: [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/contenidos6.htm ] Cendres volcàniques (petits), lapilli (mitjans) i bombes volcàniques (grans). 29. El conjunt de materials fosos producte d’una erupció volcànica rep el nom de... [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/contenidos6.htm ] Lava. 30. Quins són els gasos més abundants en una erupció volcànica? [ http://patagoniaaustral.idoneos.com/index.php/Patagonia_volc%C3%A1nica#Gases_emitidos_por_los_volcanes ] Vapor d’aigua, diòxid de carboni i diòxid de sofre. 31. Troba una imatge de cadascun dels següents volcans i enganxa-les: Teide, Fuji, Etna, Vesubi, Krakatoa i Mauna Loa.

Teide

Vesubi

Fuji

Krakatoa

Etna

Mauna Loa

32. Què és un terratrèmol? [ http://estaticos.elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s2/terremotos_1.swf ] Un terratrèmol és una vibració que sacseja l’escorça terrestre.

5


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

33. Per què es produeixen els terratrèmols? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Ona_s%C3%ADsmica ] Les plaques tectòniques es mouen a diferents velocitats, les més lentes poden arribar a velocitats d'1 o 2 cm/any i les més ràpides a 110 cm/any. En aquests desplaçaments es produeixen xocs i friccions en els límits de les plaques que generen grans tensions que poden arribar a provocar trencaments en els punts on se supera la resistència de la roca. Aquestes ruptures donen produeixen pertorbacions en forma d’ones que donen lloc als terratrèmols. 34. Busca una imatge que mostri els llocs on es produeixen terratrèmols més freqüentment i enganxa-la. [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Terratr%C3%A8mol ]

35. Què és l’hipocentre d’un terratrèmol? [ http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocentro ] L’hipocentre és el punt de l’interior terrestre on s’inicia el moviment sísmic. 36. I l’epicentre? [ http://www.salonhogar.com/ciencias/naturaleza/terremotos/informacion.htm ] És la projecció de l’hipocentre a la superfície de la Terra. 37. Busca una imatge que mostri la diferència entre hipocentre i epicentre i enganxa-la.

6


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

38. Què és l’escala Richter? [ http://www.eitb24.com/noticia/es/B24_61888/internacional/Que-es-la-escala-Richter/ ] Una escala per determinar la violència dels terratrèmols. 39. Què és un sismògraf? [ http://xtec.net/~ftrillo/sismograf.htm ] Un instrument utilitzat per enregistrar moviments sísmics. 40. Busca una imatge d’un sismògraf i enganxa-la.

41. Què és un maremot o tsunami? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Tsunami ] És una sèrie d'ones massives que poden tenir lloc després d'un terratrèmol. 42. Què és la hidrosfera? [ http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera ] És el conjunt d’aigües que podem trobar sota i sobre la superfície terrestre. 43. Quin percentatge de la superfície terrestre està recoberta d’aigua? [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/hidrosfe/molecula.htm ] Un 75%, aproximadament. 44. Quin percentatge de la hidrosfera està constituït per aigua dolça? [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/hidrosfe/molecula.htm ] Un 5%, aproximadament. 45. Dintre de l’aigua dolça, quin percentatge suposen les aigües subterrànies, quin l’aigua de rius i llacs i quin l’aigua en forma de gel o neu? [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/hidrosfe/molecula.htm ] Aigües subterrànies: un 30%, aproximadament. Rius i llacs: Un 5%, aproximadament. Gel i neu: Un 65%, aproximadament.

7


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

46. Formen part de la hidrosfera els oceans, els rius, els llacs, les aigües subterrànies, les glaceres, la neu de les muntanyes, el gel de l’Antàrtida i els núvols. Busca imatges de cadascun d’ells i enganxa-les.

Oceà

Riu

Aigües subterrànies

Llac

Glacera

Gel

Neu

Núvols

47. Què és l’atmosfera? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_d%27un_cos_celest ] L'atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra o, en general, un altre planeta o cos celest. 48. Quins són els seus cinc principals components? Ordena’ls de més a menys abundant. [ http://www.ecuadorciencia.org/articulos.asp?id=5677 ] Nitrogen, Oxigen, Argó, Aigua i CO2. 49. L’atmosfera es divideix en quatre capes. Indica quines són i fins a on arriba cadascuna. [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre ] Troposfera (0 - 15 km), estratosfera (15 - 45 km), mesosfera (50 – 80 km) i termosfera o ionosfera (80 – 800 km). 50. En quina capa es produeixen els fenòmens meteorològics (pluja, vent, neu, etc.)? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Troposfera ] En la troposfera.

8


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

51. Què és la capa d’ozó? [ http://es.wikipedia.org/wiki/Ozonosfera ] Es una zona de l’estratosfera que conté una concentració relativament elevada d’ozó. 52. Per a què serveix la capa d’ozó? [ http://www.xtec.net/~gbermell/meteoeduca/ozo_est.htm ] La seva funció més important és la de filtrar part de la radiació ultraviolada que ens arriba del Sol. 53. En què consisteix l’efecte hivernacle? [ http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero ] Es denomina efecte hivernacle al fenomen mitjançant el qual determinats gasos atmosfèrics retenen part de l’energia que emet la superfície terrestre quan aquesta és escalfada per la radiació solar. 54. Busca una imatge que il·lustri l’efecte hivernacle i enganxa-la. [ http://www.bellera.cat/sost/problemas/Webs/efectehivernacle.htm ]

55. Quins són els principals gasos d’efecte hivernacle? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Efecte_hivernacle ] El vapor d’aigua (H2O), el diòxid de carboni (CO2) i l’ozó (O3). 56. Què passaria si no hi hagués efecte hivernacle a la Terra? [ http://ca.wikipedia.org/wiki/Efecte_hivernacle ] La temperatura mitjana de la Terra seria d’uns 30 ó 40 ºC inferior a l’actual, arribant a uns 20 ºC sota zero. 57. Quina tasca positiva per a la Terra desenvolupa la termosfera o ionosfera. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/energia_externa/ampliaradiacion.htm ] L’absorció de les radiacions gamma i els rajos X procedents del Sol. 58. Com varien la densitat i la pressió atmosfèrica amb l’altura? [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/contenidos2.htm ] La densitat i la pressió atmosfèrica disminueixen a mesura que ens allunyem de la superfície terrestre.

9


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

59. Busca una imatge que mostri com varia la temperatura de l’atmosfera amb l’altura i enganxa-la. [ http://meteo.maicas.net/circula.html ]

10


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

▪ Litosfera. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido1.htm ]

▪ Plaques tectòniques. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido5.htm ]

▪ Convecció. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido4.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido5.htm ]

▪ Límit divergent. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/contenidos11.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido5.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido2.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido2.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido3.htm ]

▪ Límit convergent. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/index.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/contenidos4.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido5.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido3.htm ]

▪ Límit transcorrent. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido5.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido3.htm ]

▪ Límits divergent, convergent i transcorrent. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido3.htm ]

▪ Pangea. [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido2.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/tierra_cambia/index.htm ] [ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido2.htm ]

▪ Lava. [ http://es.wikipedia.org/wiki/Lava ]

▪ Terratrèmol. [ http://www.iea.ad/crecit/Sismoweb/terratremols.htm ] [ http://estaticos.elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s2/terremotos_1.swf ]

11


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

CIÈNCIES DE LA NATURALESA: l’estructura de la Terra.

I Alumne: __________________________________________

Data: ___________ Curs: ___________

Part 1. Per a respondre les preguntes d’aquesta part de l’examen no podràs consultar cap material. ▪ Etiqueta correctament les diferents capes de la Terra que apareixen a la següent imatge. [5 punts]

▪ Relaciona adequadament cada capa terrestre amb la seva composició. [3 punts] Escorça

Està compost d'un aliatge de ferro i níquel

Mantell

Està composta per basalt en les conques oceàniques i per granit en els continents

Nucli

Està compost per roques silícies, més riques en ferro i magnesi que no pas l’escorça

▪ L’escorça terrestre té un gruix de... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Entre 50 i 700 km. b) Entre 5 i 70 km. c) Entre 5 i 700 m. ▪ En quin estat es troba el nucli extern: sòlid, líquid o gasós? .................... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] ▪ En quin estat es troba el nucli intern: sòlid, líquid o gasós? .................... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] 12


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

▪ La litosfera es divideix en... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Capes. b) Plaques. c) Roques i minerals. ▪ Explica breument com es mouen les plaques tectòniques. Per a la teva explicació, pots recolzar-te en la imatge que se’t presenta més avall. [8 punts]

▪ Quin nom rep el supercontinent format per la unió de tots els continents actuals i que es creu que va

existir durant les eres Paleozoica i Mesozoica? (veure imatge) .............................. [1 punt] ▪ Un .............................. és un punt de la superfície terrestre per on són expulsats materials de l’interior de la terra a elevades temperatures. [1 punt]

▪ On és més fàcil trobar els volcans? [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Als límits de les plaques. b) Als països on fa més calor. c) A l’interior de les plaques.

13


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

▪ Etiqueta adequadament les parts del volcà representat a la imatge. [4 punts]

▪ El magma està format per materials sòlids, líquids i gasosos. Veritat o fals? .................... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] ▪ Una .................................................. és una emissió més o menys violenta a la superfície terrestre de materials procedents de l’interior d’un volcà? [1 punt] ▪ Segons la seva grandària, els productes sòlids d’una erupció volcànica es classifiquen en tres grups: [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Cendres, lava i roques. b) Cendres volcàniques (petits), lapilli (mitjans) i bombes volcàniques (grans). c) Lapilli (petits), cendres volcàniques (mitjans) i bombes volcàniques (grans). ▪ El conjunt de materials fosos producte d’una erupció volcànica rep el nom de... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Cendres. b) Lava. c) Magma. ▪ Un .............................. és una vibració que sacseja l’escorça terrestre. [1 punt] ▪ Els terratrèmols es produeixen quan, degut al moviment de les .................................................., es produeix algun trencament als materials de l’interior terrestre, la qual cosa origina pertorbacions en forma ................................ [2 punts]

▪ On és més fàcil que es produeixin terratrèmols? [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Als límits de les plaques. b) Als països més pobres. c) A l’interior de les plaques.

14


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

▪ Què mesura l’escala Richter? [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) La durada dels terratrèmols. b) La distància que hi ha entre l’epicentre i l’hipocentre d’un terratrèmol. c) La violència dels terratrèmols. ▪ L’aparell que es fa servir per enregistrar terratrèmols rep el nom de... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Escala de Richter. b) Terratremògraf. c) Sismògraf. ▪ El conjunt d’aigües que podem trobar sota i sobre la superfície terrestre rep el nom ............................... [1 punt] ▪ Assenyala quins dels següents elements pertanyen a la hidrosfera. [6 punts; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] Els oceans. El gel de l’Antàrtida. Els peixos. Els esculls coral·lins. Les glaceres. Les granotes. Els rius. Els núvols. Les aigües subterrànies. La neu de les muntanyes. Les pedres que hi ha als rius. Els llacs.

▪ Què és una glacera? [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Un territori de grans dimensions tot cobert de gel. b) Un riu de lava. c) Un riu de gel. ▪ Què és l’atmosfera? [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) És la capa de gasos que envolta la Terra. b) És la capa d’aigua que envolta la Terra. c) És l’aire que respirem.

15


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

▪ Etiqueta adequadament la imatge amb el nom de les diferents capes de l’atmosfera: estratosfera, mesosfera, termosfera i troposfera. [4 punts]

▪ Explica breument en què consisteix l’efecte hivernacle. Per a la teva explicació, pots recolzar-te en la imatge que se’t presenta més avall. [5 punts]

▪ Explica breument què passaria si no hagués efecte hivernacle a la Terra. [2 punts]

▪ Explica breument per a què serveix la capa d’ozó? [2 punts] 16


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

Part 2. Per a respondre les preguntes d’aquesta part de l’examen pots consultar els teus apunts. ▪ Fins a quina profunditat arriba el mantell? [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Fins a 9200 km. b) Fins a 6000 km. c) Fins a 2900 km. ▪ El nucli intern es troba a una temperatura aproximada de 3000 ºC. Veritat o fals? .................... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] ▪ La litosfera està formada per... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) L’escorça i la part més externa del mantell. b) L’escorça i tot el mantell superior. c) L’escorça i la part més externa del nucli. ▪ Relaciona adequadament cada límit de placa amb les altres denominacions que pot rebre. [3 punts] Límit divergent

Zona de dorsal o límit constructiu

Límit convergent

Zona de falla transformant

Límit transcorrent

Zona de subducció o límit destructiu

▪ Etiqueta correctament cadascuna de les següents imatges segons el tipus de límit de placa que representin. [3 punts]

▪ Els gasos més abundants en una erupció volcànica són .............................., .............................. i ............................... [3 punts]

17


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

▪ Etiqueta adequadament les parts assenyalades a la següent imatge. [3 punts]

▪ Quan un terratrèmol té el seu epicentre sota la superfície oceànica pot generar-se un .............................. o ............................... [2 punts]

▪ Quin percentatge de la superfície terrestre està recoberta d’aigua? [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) El 75%, aproximadament. b) El 95%, aproximadament. c) El 5%, aproximadament. ▪ Quin percentatge de la hidrosfera està constituït per aigua dolça? [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] a) Més o menys la meitat. b) El 95%, aproximadament. c) El 5%, aproximadament. ▪ Assenyala quin dels tres gràfics és el correcte: .......... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] 1

2

3

▪ Els cinc principals components de l’atmosfera són, de menys a més abundant: .............................., .............................., .............................., .............................. i ............................... [5 punts]

18


Ciències de la naturalesa · Aula Oberta · Curs 2008/2009

▪ Indica si les següents afirmacions són falses (F) o certes (V). [2 punts; si t’equivoques perdràs 0,25 punts] V

F

Els fenòmens meteorològics (pluja, vent, neu...) es produeixen a la troposfera. La capa d’ozó forma part de la mesosfera. La termosfera o ionosfera absorbeix les radiacions gamma i els rajos X procedents del Sol. Els principals gasos d’efecte hivernacle són el vapor d’aigua, el diòxid de carboni i l’ozó.

▪ La densitat de l’atmosfera disminueix a mesura que ens allunyem de la superfície terrestre. Veritat o fals? .................... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts]

▪ La pressió atmosfèrica augmenta a mesura que ens allunyem de la superfície terrestre. Veritat o fals? .................... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts]

▪ La temperatura de l’atmosfera augmenta a mesura que ens allunyem de la superfície terrestre. Veritat o fals? .................... [1 punt; si t’equivoques perdràs 0,25 punts]

19

L'estructura de la Terra  

apunts, adreçes i examen de l'estructura de la terra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you