Page 1

áôd{Ÿ≈î£ düs«¡ + dæ<+∆ä ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : áôd{Ÿ≈î£ @sêŒ≥T¢ |üPs¡j Ô ÷· ´sTT. áHÓ\ 20q áôd{Ÿ |üØø£å »s¡>q∑ Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yÓTT‘·Ô+ 78 |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ |üØø£å »s¡>q∑ Tqï~. Ä s√E ñ<äjT· + 10 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>+∑ ≥ es¡≈î£ »s¡>q∑ Tqï~. á |üØø£≈å î£ 45,291 eT+~ $<ë´s¡T\ú T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. |üØø£å≈£î ns¡>∑+≥ eTT+<˚ |üØøå± øπ +Á<ë\≈£î #˚sT¡ ø√yê\ì ìsê«Vü≤≈£î\T dü÷∫+#ês¡T. ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä\dü´+>± e∫ÃHê |üØø£å≈£î nqTeT‹+#·uÀeTì düŒwü+º #˚XÊs¡T.

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, eT+>∑fiy¯ ês¡+, y˚T 14, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

ø=‘·Ô s¬ fi’ ó¯ ¢ Çø£ n+‘˚Hê? Ç|üŒ{Ïø° |ü{≤º˝ø… ÿ£ ì bÕ‘· ã&Ó{® Ÿ s¬ fi’ ó¯ ¢ ø=‘·Ô ã&Ó{® ŸB n<˚<ë].. MTqy˚TcÕ\T ˝…øÿÏ düTqÔ ï sêÁwü+º ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁcÕºì øÏ ø=‘·Ô ¬s’fi¯¢ jÓ÷>∑+ ˝Òq≥Tº+~. ¬s’˝Ò«ã&Ó®{Ÿ˝À nìï, Çìï ¬s’fi¯ó¢ n+≥÷ ù|s=ÿqï øπ +Á<ä+ Ä~X¯>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥TqïbÕbÕq b˛e&É+˝Ò<Tä . bÕ‘· s¬ ˝’ «Ò ã&Ó{® Ÿ˝À ù|s=ÿqï ¬s’fi¯ó¢ Ç|üŒ{Ïø° |ü{≤º˝…ø£ÿ ˝Ò<ä+fÒ sêÁwüº+ô|’ πø+Á<ëìøÏ m+‘· ÁX¯<∆ä ñ+<√ ns¡eú Te⁄‘√+ ~. ‘êC≤>± Ç{°e* s¬ ˝’ «Ò ã&Ó{® Ÿ ˝À sêÁcÕºìøÏ øπ {≤sTT+∫q |ü~ ø=‘·Ô ¬s’fi¯ófl ôd’‘·+ Ç+ø± m<äTs¡T #·÷|ü⁄˝ÀH˚ ñHêïsTT. M{Ïì á @&Ü~ Á|ü<∏äe÷s¡ú+˝ÀH˚ ÁbÕs¡+ _Û+#ê\qï <äøDåÏ eT<Û´ä s¬ ˝’ «Ò n~Û ø±s¡T\ Á|ü‹bÕ<äqqT s¬ ˝’ «Ò uÀs¡T¶ ‹s¡dÿü ]+#·&+É >∑eTHês¡Ω+. Á|üdTü Ô ‘·+ s¬ ˝’ «Ò ˝À uÀ^\≈£î rÁe ø=s¡‘· ñqï+<äTq Ç|üŒ{À¢ ø=‘·Ô uÀ^\ qT πø{≤sTT+#·˝ÒeTì ‘˚*Ã#Ó|üŒ &É+ ø=düyTÓ s¡T|ü⁄. B+‘√ yê{Ïì á @&Ü~ ∫e] es¡≈î£ n+<äT u≤≥T˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ø£ì |æ+#·&É+˝Ò<äT. >∑‘· ã&Ó®{Ÿ˝À sê ÁcÕºìøÏ |ü~ ø=‘·Ô ¬s’fi¯flqT Á|üø£{Ï+

∫q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT ˝À mì$T~ mø˘‡Áô|dt\T ø±>±, s¬ +&ÉT bÕ´dæ+»sY s¬ fi’ ó¯ ¢ ñHêïsTT. M{Ï˝À ø±øÏHê&É - eTT+u…,’ ø£s÷¡ ï \T {ÖHé - dæø+Ï Á<ëu≤<é, q+<ë´ \ - ø£s¡÷ï\T {ÖHé ¬s’fi¯ó¢ m≈£îÿe eT+~ Á|ü»\≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü $˚ . ø£˙dü+ M{ÏHH’Ó ê ÁbÕs¡+_Û+#ê\ qT≈£î+≥Tqï <äøÏåD eT<Ûä´¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\ Á|üjT· ‘êïìøÏ ≈£L&Ü $|ò÷ü ‘·+ ø£*–+~. 2012 ã&Ó{® Ÿ ≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïø° Äs¡T ¬s’fi¯ó¢ ≈£L&Ü uÀ^\ ø=s¡‘·‘√ n+ <äTu≤≥T˝ÀøÏ sê˝Ò<Tä . eTT+<äT>± M{Ï ø Ï uÀ^\T π ø {≤sTT+∫q ‘·sê«‘˚ ø=‘·Ô ã&Ó®{Ÿô|’ <äèwæº kÕ] kÕÔeTì uÀs¡T¶ #Ó|üŒ&É+‘√ yês¡T Ä Á|üj·T‘êï\qT $s¡$T+#·T≈£î Hêïs¡T. B+‘√ s¬ ˝’ «Ò XÊK düV‰ü j·T eT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸs¬ &ç¶ s¡+ >∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. m≈£îÿe eT+~øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ¬s’fi¯¢qT M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì s¬ ˝’ «Ò uÀ s¡T¶ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ê s¡T. ‘êqT ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï

ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢≈î£ dü+ã+~Û+∫q$ ¬s+&ÉT ñqï+<äTq yê{Ïì á ‘=* C≤_‘ê˝À #˚]Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+ ~. kÕ<Ûës¡D+>± ã&Ó{® Ÿ˝À Á|ü‹ bÕ~+∫q s¬ fi’ fl¯ qT Ä ã&Ó{® Ÿ >∑&TÉ e⁄ eTT–ùd˝À|ü⁄ |ü{≤º˝ø… ÿÏ +#ê*‡ ñ+≥T+~. ã&Ó{® Ÿ˝À Á|üø{£ +Ï ∫q yÓ+≥H˚ nìï s¬ fi’ fl¯ qT ÁbÕs¡+_Û+ #·≈î£ Hêï e÷]à 31˝À|ü⁄ yê{Ïì n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+ ø£<äT›. ø±˙ 2012 ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üø£ {Ï+∫q s¬ fi’ fl¯ $wüjT· +˝À s¬ ˝’ «Ò XÊ K nqyêsTTrì ‘·|æŒ+~. Ä ã&Ó{® Ÿ˝À 17 s¬ fi’ fl¯ qT Á|üø{£ +Ï ∫q |üŒ{Ïø° 11 ¬s’fi¯flqT e÷Á‘·y˚T ÁbÕs¡+_Û+#·>*∑ –+~. e÷]à 31 ˝À|ü⁄ Ä Äs¡T ¬s’fi¯flqT ($T–‘ê 4˝À)

‘·|ü⁄Œ #˚j·T&É+ e˝Ò¢ »>∑Hé C…’\T¬øfi≤¢s¡T Äj·Tq e\¢ m+<ä]ø√ Çã“+<äT\T $yê<ëdüŒ<ä Jz\ $&ÉT<ä\˝À Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò<äT eT+Á‹ ø£Hêï düŒwüº+ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±˙j·T+ : u≤\sêE

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : $yê<ëdüŒ<äyTÓ qÆ 26 Jz\≈£î dü+ã+~Û+ ∫q nÁø£e÷\˝À ‘·q≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Û+ä ˝Ò<ìä eT+Á‹ ø£Hêï düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Jz q+ãsY 12˝À ‘·q Á|üyT˚ j·T+ ñ+<ä+≥÷ {°&|û ” #˚dTü qÔ ï Äs√|üD\ô|’ Äj·Tq rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. j·TTe»q ø±+Á¬>dt˝À ñqï|üŒ{Ï qT+∫ ‘·q≈£î, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT≈£î |ü&É<äì nHêïs¡T. n+<äTπø Äj·Tq ‘·qô|’ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT e+{Ï n$˙‹|üs¡T&ÉT #·]Á‘·˝À eT¬se«s¡÷ ˝Òs¡Hêïs¡T. Äj·Tq˝≤ ‘êqT πødüT˝À¢ Çs¡T≈£îÿì $#ês¡D »s¡>∑≈£î+&Ü ø√s¡Tº¬ø[¢ ùdº ‘Ó#·TÃø√˝Ò<äHêïs¡T. »>∑Hé ‘·|ü⁄Œ #˚j·TãfÒº C…’\T¬øfi≤¢s¡ì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. »>∑Hé #˚dæq ‘·|ü⁄Œ\≈£î m+‘√ eT+~ Çã“+~ |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. $yê<ëdüŒ<ä Jz\‘√ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Û+ä ˝Ò<Hä êïs¡T. »>∑Hé kÕ«s¡+ú e˝Ò¢ eT+Á‘·T\T sê»ø°jT· +>± Ä≥Tb˛≥¢qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, ˇø£ÿ] e\¢ m+<ä]ø√ ø£wüº+ ø£*–+<äHêïs¡T.

$XÊK|ü≥ï+, Ç~ì»+ : dæ+Vü‰ #·\+˝Àì n|üŒqï >√XÊ\˝À ˝Ò>∑<ä÷&É\T eTè‹ #Ó+<ä&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+... Ç≥Te+{Ï$ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü nìï #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤+... nì eT+Á‹ u≤\sêE eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷ m<äT≥ yêb˛j·÷s¡T. dü+düÿè‹ dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î ì\ j·TyÓTqÆ eTq <˚X+¯ ˝À >√e⁄\T ì‘·´ |üP»´˙j·T+ nqï $wüjT· + »>∑~«~‘·yT˚ . >∑‘· |ü~ s√E\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î ô|<ä› dü+K´˝À Äe⁄ \T, ˝Ò>∑ <ä÷&É\T #·ìb˛j·÷j·T qï $wüjT· + ‘Ó*dæ rÁe Äy˚<ä q≈£î >∑Ts¡j÷· ´eTHêïs¡T. ‘êC≤>± 20 ˝Ò>∑ <ä÷&É\T eTè‘·T´yê‘· |ü&&É +É u≤<Ûëø£se¡ THêïs¡T. >√e⁄\ dü+s¡øDå£ ô|’ ‘·–q #·s´¡ \T rdüTø√ yê\ì Ä\j·T áy√≈£î, ø£˝ø… sº£ Y X‚cÕÁ~øÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊeT Hêïs¡ T . eT+Á‹ Ä<˚ X Ê\‘√ yÓ’<äT´\T >√XÊ\ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îì yÓ’<ä´+ n+~düTÔHêïs¡T. dü+s¡ø£å≈£î \T b˛wüD, ‘ê>∑T˙s¡T eT]+‘·>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

dü_‘·≈î£ düeTqT¢ C≤Ø Ä eTT>∑TsZ T¡ eT+Á‘·T˝À¢ f…q¸H!é bıHêï\, ø£Hêï, ^‘·\ô|’ ‘·«s¡˝À #ê]®w{” Ÿ? ôV≤’ <äsêu≤<é (Ç~ì»+ <ëK\T #˚jT· >± $#ês¡D≈£î Vü≤À+eT+Á‹ô|’ n_Ûj÷Ó >±\T Á|ü‹ì~Û) : »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. ‘êC≤>± yÓ÷bÕs¡T. dü_‘ê¬s&ç¶ n$˙‹øÏ πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ sêÁwüº bÕ\Œ&ç+<ä+≥÷ d”;◊ Vü≤À+eT+Á‹ dü_‘ê¬s&ç¶øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq düeTqT¢ C≤Ø#˚XÊs¡T. e#˚ÃHÓ\ Äs√|üD\T #˚dTü qÔ ï 26Jy√\≈£î dü+ã+~Û+∫ 7q ø√s¡T≈º î£ Vü‰»s¡Tø±yê\ì düeTj·T+˝À Bìô|’ #·s´¡ \T Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\qT d”;◊ Ä<˚XÊ\T e#êÃsTT. á øπ düT˝À rdüTø√yê*‡q Vü≤À+eT+Á‹‘·« e~*ô|fÒº |ü]dæ‘ú T· \T XÊK˝ÀH˚ dü_‘· ñ+&É&+É eTs√ eTT>∑TZs¡T eT+Á‘·T\T ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø á bıHêï\ \ø£åàj·T´, ^‘ê¬s&ç¶, $X‚wü+. sêÁwüº #·]Á‘·˝ÀH˚ ˇø£ πødüT˝À yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD ø£Hêï \øÏåàHêsêj·TD\ô|’ ≈£L&Ü eTVæ≤fi≤eT+Á‹>± eTTK´+>± C…\’ T˝À ñ+&É>±.. s√&ÉT¢ d”;◊ #ê]®w{” Ÿ <ëK\T #˚ùd n$˙‹ì ìs¡÷à*+#ê*‡q uÛeÑ Hê\ XÊK eT+Á‹ <Ûsä êàq Vü≤À+eT+Á‘˚ ø√s¡Tº uÀqT neø±X¯+ ñ+~. n$˙‹ Á|ükÕ<ésêe⁄ô|’ d”;◊ #ê]®w”{Ÿ mø£ÿ&É+ >∑eTHês¡Ω+. eT+Á‹ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ øÏ+<ä <Ûsä êàqô|’ qyÓ÷<Óq’ n$˙‹ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ øÏ+<ä Äj·TqqT ÁbÕdæ≈L£ ´{Ÿ #˚jT· e<ä+› ≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Çe«&É+‘√ Äj·Tq≈£î ø=+‘· ñ|üXe¯ Tq+ ø£*–+~. nsTT‘˚, ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ d”;◊ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤¢\ì #·÷k˛Ô+~. >∑‘·+˝À Vü≤sê´Hê ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒqT ñ<äV≤ü ]düT+Ô &É&+É ‘√ dü_‘·≈£î m≥Te+{Ï yÓdTü \Tu≤≥T ø£*>π neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . nsTT‘˚ á Á|ü»\ø√dü+ Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº |ü<øäÛ ±˝Ò eTT>∑TZs¡T eT+Á‘·T\ô|’ #ê]®w”{Ÿ e÷≈£î n+&É>± ñ+{≤j·THêïs¡T. <ëK\T #˚dqæ d”;◊.. ø£Hêï Ç˝≤ bı<ä\≈£Ls¡T˝À ìs¡«Væ≤+ \øÏàå Hêsêj·TD, bıHêï\ ∫q ¬s’‘·T dü<ädüT‡ zs¡ø£+>± \ø£åàj·T´, ^‘ê¬s&ç¶\ô|’ yÓ’j·TdtÄsYdæ|æì m+&É>∑fÒº+<äTπø #ê]®w{” Ÿ\ ≈£L&Ü <ëK\T #˚ùd |ü]$T‘·yÓTÆ+~. ÄbÕغ |üÁ‹ø£ neø±XÊ\T ñHêïsTT. B+‘√ ]+#ês¡T. Ç˝≤ s¬ ‘’ T· \≈£î nedüs¡ ø£<ÛäHê\qT <äTyÓTà‹Ôb˛dæ+~. yê]˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. yÓTqÆ Á|ü‹ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#˚ n+‘· { Ï ‘ √ Ä>∑ ≈ £ î +&Ü Äq+ ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ÿfÒ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s’‘·T\≈£î #˚ùd 2010˝À 4,500 ø√≥¢ s¡÷bÕ y˚Tfi¯flqT ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± Á|ü»\≈£î j·T\qT ¬s’‘·T\≈£î s¡TDe÷|òæ>± $e]+#ês¡T. HÓ\÷¢sT¡ &ç$»Hé˝À n+~+#êeTì nHêïs¡T. ø=‘·Ô 12 eT+&É˝≤\ qT+∫ s¬ ‘’ T· \qT bÕغ e~*q u≤D≤ìï H˚qT nì Äy˚~ø£ e<ä≈› î£ #˚sêÃs¡T. s¬ ‘’ T· \≈£î ‹s¡T>∑T‘·Tqï eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ $esê\qT ø£s|¡ Áü ‘ê sê\T ãj·÷´s¡+ >∑qT\ ø√düyT˚ \ s¡÷|ü+˝À, ô|ø¢ò ‡° \ s¡÷|ü+˝À ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : áHÓ\ ‹s¡T>∑T‘·T+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ñ+#ês¡T. n+‘·≈£î ‘·|挑˚ y˚~ø£ 17e ‘˚ B q f… H é Ô |ò ü * ‘ê\T ãfi≤fl]˝À >∑qT\qT Á‘·$« Á|ü»\ qT sê»ø°jT· y˚~ø£>± eT\#·T≈£î $&ÉT<ä\ #˚jT· qTqï≥T¢ mdtmdtdæ ≈£î @$T #˚dæ+<äì H˚&ÉT Á|ü»˝À¢ Hêïs¡T. @yÓTqÆ eT+Á‹ Á|üd+ü >±ìï uÀs¡T¶ ‘Ó*|æ+~. Ä s√Eq ñ ‹]π>~ n˝≤+{Ï Hêj·T≈£îsêfi¯fl ÄdüøÏÔ>± Vü‰»s¡sTTq ¬s’‘·T\T <äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î eT+Á‹ e÷≥\T H˚&ÉT Á|ü»\T qy˚Tà $q&É + >∑ e THês¡ Ω + . ø±s¡ ´ Áø£ bÕs¡ ú k Õs¡ ~ Û |ò ü * ‘ê\qT |ü]dæ∆‹˝À ˝Òs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. eT+˝À ø£˝ø… sº£ Y _.l<Ûsä ,Y düsπ «|ü*¢ yÓ\Te]kÕÔs¡ì ù|s=ÿ+~. á sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ »>∑Hé bò˛{À≈£î XÊdüqdüuTÑÛ ´\T Ä<ë\ Á|üu≤Û ø£sY @&Ü~ e÷]à 22e ‘˚BqT+∫ Hê\T>∑T ÇqT|ü düTe«\T n&ÉT>¶ ± s¬ &ç,¶ HÓ\÷¢sT¡ Äضz e÷<Û$ä \‘·, @Á|æ˝Ÿ 9e ‘˚B es¡≈£î f…HéÔ ô|{Ϻ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+fÒ ¬>\T C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \øÏåàø±+‘·+, |ü Ø ø£ å \ T »]–q $wü j · T + æ T· +j·Tdt n<Û´ä ≈£îå \T düTeT+ ‘Ó * dæ + <˚ . sêh yê´|ü Ô + >± kÕÔsì¡ ùV≤fi¯q #˚XÊs¡T. á$<Û+ä &çdj >± |üÁ‹ø£\ yê¬sq’ ÄbÕغøÏ dü\ ‘Y¬s&ç¶, &çdædæ_ n<Ûä´≈£åî\T yÓT≥Tº |üØø£å\≈£î düTe÷s¡T 12 \ø£å\ Vü‰ Çyê«\ì #·˝ÀøÏÔ $dæsês¡T. ≈£Ls¡T <Ûqä T+»jYTs¬ &ç,¶ |ü\Te⁄s¡T eT+~ Vü ‰ »s¡ j · ÷ ´s¡ T . Áπ > &É ¢ sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘\· T, ‘·~‘·sT¡ \T yêØ>± |ò ü * ‘ê\T $&É T <ä \ |òüTq $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±qTHêïsTT.

¬s’‘·T dü<äkÕ‡.. sê»ø°j·T dü<äkÕ‡..!!

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ ã÷´s√ : Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ #Ó’‘·q´+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ìs¡«Væ≤+#˚ ¬s’‘·T dü<dä Tü ‡\T H˚&TÉ sê»ø°jT· dü<dä Tü ‡ \T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝À bı<ä\≈£Ls¡T e<ä› eT+>∑fiy¯ ês¡+ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTsTTq ¬s’‘·T dü<ädüT‡ ø±s¡´Áø£eT+ sê»ø° j·T dü<dä Tü ‡≈£î y˚~ø£>± e÷]qï ≥T¢ |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î \T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ñ<äjT· + sêÁwüº Ä]∆ ø £ XÊU≤ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡ qT ˝≤+#Ûq· +>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘· s ¡ + y˚ ~ ø£ ô |’ ¬ s ’ ‘ · T \ n_Ûeè~∆ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+ <äì $e]+#ês¡T. ˙* ‘·TbòÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ 9 õ˝≤¢˝À 263 eT+&É ˝ ≤\ ¬ s ’ ‘ · T \T qcÕº ì øÏ >∑T¬s’‘˚ yê] ø√dü+ 1700 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT |ü]Vü‰s¡+>± n+<ä #˚dæ+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì $e]+#ês¡T. 2008˝À yÓj ’ T· dt sê»X‚UsYs¬ &ç¶ eTTK´eT+Á‹>± ñ qï|ü&ÉT 550 ø√≥T¢ ¬s’‘·T\≈£î Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ düqï<ä+∆ nsTT´+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. s¬ ‘’ T· \

yÓj ’ T· dtÄsYdôæ |’ eT+&ç|&ü ¶É Äq+ ÄbÕغ |üÁ‹ø£ ø£<HäÛ êìøÏ øö+≥sY e÷~ s¬ ‘’ T· Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T`Äq+ ≈£î mø£ÿ&Ü qwüº+ »s¡T>∑≈£î+&Ü $<äT´‘Y düs|¡ süò ê, kÕ>∑T˙{Ï $&ÉT<ä \ ‘·~‘·s¡ |üqT\T $»j·Te+‘·+ #˚ùd˝≤ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ \T C≤Ø #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ø=+<äs¡T |üì>∑≥Tºø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêï s¡ì Ç~ eT+∫~ ø±<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. Ç+‘·es¡≈î£ u≤>±H˚ ñ +~. ndü\T ø£<äÛ Ç|ü&˚ yÓTT<ä˝+’… ~. z |üÁ‹ø£˝À MT ‘ê´>±\T @eTj·÷´sTT nH˚ ø£<ÛäHêìøÏ Äj·Tq rÁe kÕ∆sTT˝À eT+&ç |ü&ܶs¡T. >∑‘·+˝À Ç<˚ |üÁ‹ø£ $eT]Ù+∫+<äì dü+πøåeT+˝À >±ì, s¬ ‘’ T· \≈£î kÕj·T+ #˚jT· &É+ ˝À >±ì, @ ˇø£ÿ]øÏ rdæ b˛eTì ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ ø√dü+, Á|ü ‘˚´ø£+>± s¬ ‘’ T· \ ø√dü+ |üì#˚dTü +Ô <äì düŒwü+º #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± 135 ø=qT>√\T πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+_Û+∫ <ÛëHê´ìï –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚XÊeTì $e

f…HéÔ $<ë´s¡Tú\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô

C…’\T qT+#˚ »>∑Hé ~XÊìπs∆X¯+ $uÛÒ<ë\≈£î #Óø˘ ô|fÒº+<äT≈£î yÓ’mkÕ‡sY d”|” ø£düs¡‘·TÔ

ø£fi¯+øÏ‘·T\qT ‘·|æŒ+#ê*‡+<˚ : X¯+ø£s¡sêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : mÁs¡#·+<äq+ düà–¢+>¥ πødüT˝À eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üy˚Tj·T+ ñ+<äì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘,· e÷J eT+Á‹ X¯+ø£ss¡ êe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. øπ +Á<ä+˝Àì 2õ ôdŒÁø£+º ≈£î+uÛÑø√D+ πødüTø£Hêï mÁs¡#·+<äq+ düà–¢+>¥ ô|<ä›<äì nHêïs¡T. y˚\ ø√≥¢ n≥M dü+|ü<äqT <√#·Tø√e&É+˝À eTTK´eT+Á‹ Vü≤dü+Ô ñ+<äì eT+>∑fiy¯ ês¡+Hê&ÉT dæm˝Ÿ|æ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ nHêïs¡T. Bìô|’ ‘·«s¡˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À πødüT y˚j·TqTqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä+˝À n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± k˛ìj·÷ ìs¡j í ÷· \T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì, n˝≤+{Ï ìs¡j í ÷· \H˚ sêÁwü+º ˝À ≈£L&Ü rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. ø£sêï≥ø£˝À n$˙‹ì Á|ü»\T ‘·]$Tø={≤ºsì¡ X¯+ø£ss¡ êe⁄ nHêïs¡T. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&˚ m+‘·{Ï yê]HÓ’Hê Á|ü»\T ñù|øÏå+#·uÀs¡ì ø£sêï≥ø£ sêÁwüº Á|ü»\T ìs¡÷|æ+#ês¡ì nHêïs¡T. n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝Ò sêÁwüº+˝À |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. sêÁwüº eT+Á‹es¡+Z ˝À ñqï ø£fi+¯ øÏ‘· eT+Á‘·T\qT yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê\ì X¯+ø£s¡sêe⁄ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ nÁ|ü~wüºbÕ\e⁄‘·T+<äHêïs¡T.

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 227, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

ôV≤’ <äsêu≤<é (Ç~ì»+ Á|ü‹ì~Û) : yÓm’ kÕ‡sYd|” ˝” À ñqï n+‘·s‘Z¡ · $uÛ<Ò ë\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Ä bÕغ n~ÛcÕºq+ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q≥Tº düe÷#ês¡+. ~e+>∑‘· yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &çô¶ |’ n_Ûe÷q+‘√ yÓTT<ä{Ï qT+∫ ‘·q≈£î n+&É>± ì*∫q |ü\Te⁄s¡T d”ìj·TsY H˚‘\· $wüjT· +˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” n~ÛH˚‘· »>∑Hé ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. bÕغ n~ÛcÕºq+ |ü≥¢ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\T, y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äsT¡ \T, e÷J eT+Á‹ ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí ‘·~‘·sT¡ \qT ãT»®–+#˚ Á|üjT· ‘êï\qT |ü\Te⁄] H˚‘\· ≈£î n~ÛcÕºq+ n|üŒ–+∫q≥Tº düe÷#ê s¡+. bÕغ˝À ndü+‘·è|ü⁄Ô\|ü≥¢ yÓTT<ä≥ n~ÛcÕºq+ ‘˚*>±Z rdüT≈£îqï |üŒ{Ïø° Ç$ s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ n~ÛcÕºq+ dü«j·T+>±

s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–+~. »>∑HéyÓ÷ Vü≤Hé¬s&ç¶ ãT»®–+|ü⁄\ u≤<Ûä´‘·qT |ü\Te⁄] d”ìj·Ts¡¢≈£î n|üŒ–+ ∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïøπ bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé s¬ &ç¶ k˛<äsT¡ \qT ≈£L˝Ÿ #˚ùd+<äT≈£î eT<Ûä´es¡TÔ\T dü|òü\eTj·÷´s¡ì düe÷#ês¡+. ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î e÷J eT+ Á‹ u≤*H˚ì lìyêdts¬ &çì¶ |ü⁄s¡ e÷sTT+#ês¡ì ‘Ó*dæ+~. $XÊK |ü≥ï+˝À <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, ø=D‘ê\ esêZ\ eT<Û´ä yÓs’ êìï ‘˚*>±Z rdüT≈£îqï+<äT e˝Ò¢ <ë&çì bÕغ˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé ‘·q n+#·Hê\T ‘·|Œü &É+‘√ ø=D‘ê\qT ãT»®–+#˚ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡+≥THêïs¡T. <ë&ç sêø£ Ç+‘· d”]j·Tdt>± ñ+≥T+<äì uÛ≤$+#·˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘êqT ø=D‘ê\‘√ ø£*dæ |üì

#˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eTì <ë&ç #ÓãT ‘·T+&É>±.. ø=D‘ê\ e÷Á‘·+ düùd$Tsê n+≥THêïs¡T. B+‘√ Äj· T qqT #· \ ¢ ã s¡ # ˚ + <ä T ≈£ î n~ÛcÕºq+#·s´¡ \T ÁbÕs¡+_Û+∫+ ~. eTs√yÓ|’ ⁄ü ø=D‘ê\qT ‘·eT bÕغ ˝ ÀøÏ rdü T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt ñ$«fi¯Ss¢ T¡ ‘√+ ~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ñ‘·sÔ ê+Á<Û˝ä À, $XÊK˝À ø°\ø£ H˚‘· nj·Tq ø=D‘ê\qT e<äT\T≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ˝Òì »>∑Hé qwüº ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À bÕغ ø±sê´ \j·÷ìøÏ ø=+&Ü düTsπ K eØZjT· T \T ‘êfi¯+ y˚jT· &Üìï n~ÛcÕºq+ rÁe+>± |ü]>∑D+Ï ∫+~. n+<äT ≈£î u≤<ÛäT´˝…’q q\T>∑T]ô|’ y˚≥T y˚d+æ ~. á dü+|òTü ≥q es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ yÓm’ kÕ‡sY d”|˝” À rÁe Á|üø+£ |üq\T πs|æ+~. ‘Ó\+>±D˝Àì eTTK´yÓTÆq õ˝≤¢ es¡+>∑˝Ÿ˝À

|ü≥Tºqï ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \ |ü≥¢ Ç{°e* es¡≈î£ ø£]qƒ +>± e´eVü≤ ]+∫q n~ÛcÕºq+ Ç|ü⁄Œ&ÉT z yÓ T ≥Tº ~–q≥Tº ‘Ó \ Tk˛Ô + ~. ø=+&Ü düTsπ K‘√ bÕغøÏ #Ó+~q lø±+‘Y¬s&ç¶ Ç|üŒ{Ïπø #·s¡Ã\T »]|æq≥Tº yês¡\Ô T edüTHÔ êïsTT. Äj·Tq Ç+ø± yê]‘√ #·s¡Ã\T ø=qkÕ–düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. y˚≥T y˚dqæ yê]ô|’ #·s´¡ \T ñ |üdü+Vü≤]+#·TH˚ neø±XÊ\Tqï ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=+&Ü eTTs¡∞ ¬s+&ÉT,eT÷&ÉT s√E˝À¢ C…’˝À¢ ñ qï »>∑Hqé T ø£*ùd neø±XÊ\T Hêïj·Tì Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\T @y˚Ts¡≈£î ≈£L˝Ÿ ne⁄‘ês¡H˚ $wüjT· + s√E \T >∑&çùdÔ ø±ì ‘˚˝Ò neø±X¯+ ˝Ò<Tä . eTs√ yÓ|’ ⁄ü ;CÒ|,” {°ÄsYmdt ‘·~‘·s¡ bÕغ\˝À <ä+|ü‘T· \≈£î H√ #Ó|Œæ q+<äTe\¢ yês¡T ≈£L&Ü z yÓT≥Tº ‘·>±Zsì¡ n+≥THêïs¡T.


2 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ kÕj·T+ø±\ ~q|ü‹Á ø£

eT+>∑fiy¯ ês¡+ y˚T 14, 2013

22, 23 ‘˚B˝À¢ ¬πøM|”æj·Tdt sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\˝À kÕj·T+ø±\+ ~q|ü‹Á ø£ dü+bÕ<äø°j·T+

˙{Ÿ|ô ’ rs¡TŒ‘√ }|æ] |”\TÃ≈î£ qï $<ë´s¡T\ú T m≥ºπø\≈£î $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&É\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. ˙{Ÿ ñ+≥T+<ë, m+ôd{Ÿ ñ+≥T+<ë nqï dü+<˚V‰ü ìøÏ ‘Ós|¡ &ü &É +É ‘√ dü+~>∑‘∆ · ‘=\–+~. C≤rj·TkÕúsTT˝À ˇπø |üØøå± $<ëq+ ñ+&Ü\qï ìs¡j í T· +‘√ >∑+<äs>¡ √fi¯+ @s¡Œ&ç+~. nsTT‘˚ z ìs¡Tw› ºü $<Ûëq+ neT\T ø±ø£b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&É\T rÁe eTH√ y˚<äq≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. á $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À yÓ<’ ´ä $<ä´ Á|üyX˚ Ê\≈£î me] µôd{Ÿµ yê]<˚.ì, Äj·÷ sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ìs¡«Væ≤+∫q ôd{Ÿ\ <ë«sêH˚ Á|üyX˚ Ê\T+{≤j·Tì ‘˚\&É+‘√ ì»+>±H˚ }|æ] |”*Ãq+‘· |üqsTT´+~. ˙{Ÿô|’ HÓ\ø=qï dü+~>∑‘∆ ‘· ≈· î£ düTÁ|”+ø√s¡Tº eT<Û´ä +‘·s¡ ñ‘·sÔ T¡ «\ <ë«sê ‘Ós~¡ +∫+~. e#˚ à @&Ü~ qT+∫ µ˙{Ÿ µ <ë«sê Á|ü y ˚ X Ê\T »s¡T|ü⁄ø√e#·Ãì á @&Ü~˝À sêÅcÕº\˝À ôd{Ÿ\‘√H˚ Á|üyX˚ Ê\T ø£*Œ+#·Tø√e#·Ãì düŒwü+º #˚d+æ ~. ;&ûmdt, |”J yÓ’<ä´ ø√s¡T‡\≈£L Ç<˚ $<Ûëq+ e]ÔdüTÔ+<ä+≥÷ Á|ü<ëÛ q Hê´j·TeT÷]Ô »ºddæ t n\ÔeTdt ø£;sY, »ºddæ t nì˝Ÿ s¡yT˚ wt <äy,˚ »ºddæ t $Áø£yTé õ‘Y ùdHé‘√ ≈£L&çq <Ûsä êàdüq+ eT<Û´ä +‘·s¡ ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø#˚d+æ ~. µ˙{Ÿµ ø=qkÕ–+|ü⁄ô|’ E˝…’ 3, 4 ‘˚B˝À¢ ‘·T~ rs¡TŒ Çe«qTqï≥T¢ yÓ\&¢ +ç ∫+~. ‘êC≤ ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ eTq sêh+˝À m+ôd{Ÿ Á|üø±s¡yT˚ yÓ<’ ´ä ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üyX˚ Ê\T+{≤sTT. B+‘√ m+ôd{Ÿ sêdæq $<ë´s¡T\ú ≈£î Çø£ yÓ<’ ´ä Á|üyX˚ Ê\≈£î e÷s¡+Z düT>∑eTeTsTT´+~. düTÁ|”+ rs¡TŒ sê>±H˚ m+ôd{Ÿ |ò*ü ‘ê\ô|’ ø£˙«qsY ≈£L&Ü Á|üø≥£ q #˚XÊs¡T. pHé2q |ò*ü ‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Åô|y’ ≥˚ T, yÓTHÆ ê]{° ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üyX˚ Ê\T >∑‘· @&Ü~ ìã+<Ûqä \ Á|üø±s¡yT˚ »s¡T>∑T‘êsTT. m+ôd{Ÿ ˝≤+{Ï sêh kÕúsTT Á|üy˚X¯ |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+#·Tø√≈£î+&Ü øπ e\+ ˙{Ÿô|’ Ä<Ûës¡|&ü qç sêÅcÕº˝À¢ ˙{Ÿ Á|üø±s¡+ Á|üyX˚ Ê\T+{≤sTT. Á|üyX˚ ¯ |üØø£\å T Ç|üŒ{Ïøπ ìs¡«Væ≤+∫q yê]øÏ á ñ‘·sÔ T¡ «\T e]ÔkÕÔjT· ì ù|s=ÿ+~. yÓTT‘êÔìøÏ á j˚T&Ü~øÏ >∑+&É+ >∑&∫ç Hê e#˚à @&Ü~øÏ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ $<ë´s¡Tú\qT düqï<ä∆+ #˚j·T&É+ eT+∫~. Äj·÷ ø£fi≤XÊ\\T, n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ï qT+#˚ e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\T $&ÉT<ä\ #˚dæ $<ë´s¡T\ú qT Çø£ ˙{Ÿ≈î£ Á|æù|sY #˚j÷· *‡ ñ+~. yÓTT‘êÔìøÏ Á|üuTÑÛ ‘ê«\ $<Ûëq ìs¡j í ÷· \≈£î $<ë´s¡T\ú T u≤~Û‘T· \T ø±≈£L&É<ìä düTÁ|”+ ø√s¡Tº n_ÛÁbÕj·T|ü&+ç ~. Ç|üŒ{Ïøπ ìs¡«Væ≤+∫q nìï Á|üyX˚ ¯ |üØø£å |ò*ü ‘ê\ $&ÉT<ä\≈£î nqTeT‹dü÷Ô Ä ñ‘·sÔ T¡ «\qT düe]düTHÔ êï+. ‘·<ë«sê n+<˚ |ò*ü ‘êìï Ç<˚ dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡T\ú T bı+<˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*ŒdüTHÔ êïeTì ø√s¡Tº düŒwü+º #˚d+æ ~. . øπ düT $#ês¡D |üP]Ô ø±e&É+˝À C≤|ü´+ »s¡>&∑ +É , |ò*ü ‘·+>± $<ë´s¡T\ú T ˇø£ @&Ü~ qwübº ˛yê*‡ edüT+Ô &É≥+, Ç|üŒ{Ïøπ eTT–dæq Á|üyX˚ ¯ |üØø£\å <ë«sê $<ë´s¡T\ú T m+;;mdt, |”J yÓ<’ ´ä ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üyX˚ Ê\T bı+<ä&ÜìøÏ y˚∫ #·÷düT+Ô &É+ e\¢.. ø£˙dü+ á ˇø£ÿ @&Ü~¬øH’ ê yê] neø±XÊìï ‘√dæ|⁄ü #÷ ≈£L&É<ìä düTÁ|”+ ø√s¡Tº n_ÛÁbÕj·T|ü&+ç ~. yÓ<’ ´ä ø£ fi ≤XÊ\˝À¢ |” J $<ë´s¡ T ú \ T s√>∑ T \ u≤>√>∑ T \ u≤<Û´ä ‘·\qT rdüT≈£î+{≤s¡qï yêdüeÔ + >∑eTì+∫ |”J ø√s¡T‡˝À¢ ø=‘·Ôyês¡T #˚s¡ø£b˛‘˚ yÓ’<äT´\ ø=s¡‘·‘√ ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì, Ä Á|üu≤Û e+ H˚sT¡ >± s√>∑T\ô|’ |ü&TÉ ‘·T+<äì düTÁ|”+ ø√s¡Tº yê´U≤´ì+∫+~. Ç+‘· >∑+<äs>¡ √fi≤ìøÏ z s¡ø+£ >± øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«ì<˚ u≤<Û´ä ‘· nì #Ó|Œü ø£‘|· Œü <äT. $<ë´s¡+>∑+˝À C≤rj·T $<Ûëq+ nedüsêìï mes¡÷ ø±<äqs¡T. ø±˙ $<Ûëq ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚eTT+<äT nedüs¡yÓTÆq nìï C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£î+fÒ ø√s¡Tº >∑&|É ü ‘=ø±ÿ*‡q nedüs+¡ sê<äT. <˚X¯yê´|üÔ+>± nìï yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\\≈£î ˇπø C≤rj·T kÕúsTT ns¡Ω‘· Á|üyX˚ ¯ |üØø£qå T (˙{Ÿ) e]Ô+|üCdÒ ÷ü Ô uÛ≤s¡rj·T yÓ’<ä´ eT+&É* 2010 &çôd+ãs¡T 21q H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. 2011˝À ñeTà&ç Á|üy˚X¯|üØø£å $~Û$<ÛëHê\ô|’ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T, nuÛ Ñ ´ +‘· s ê\qT d” « ø£ ] +∫+~. 2012 qT+∫ m+;;j·Tdt ,|”J, ø√s¡T‡\≈£î C≤rj·TkÕúsTT˝À ñeTà&ç Á|üy˚X¯|üØø£å≈£î dü+ã+~Û+∫q bÕsƒê´+XÊ\T, |üØøå± $<Ûëq+ô|’ e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\T C≤Ø#˚d+æ ~. BìøÏ #ê˝≤ sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T, yÓ’<ä´ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+#˚XÊsTT. M{Ïô|’ $$<Ûä sêÅcÕº ôV≤’ ø√s¡T˝º À øπ düT\T <ëK\j·÷´sTT. Ä+<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À ñ eTà&ç Á|üy˚X¯|üØø£å qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄qT Çdü÷Ô ôV’≤ø√s¡Tº˝À rs¡TŒ e∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Åô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À¢ yÓTT‘·+Ô d”≥¢ uÛØÑ Ô $wüjT· +˝À ‘·eT Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑T‘√+<äì j·÷»e÷Hê´\ dü+|òü÷\T, yÓTHÆ ê]{° ø£fi≤XÊ\\T düTÁ|”+ø√s¡Tqº T ÄÁX¯sTT+#êsTT. $$<Û ä sêh Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\T, yÓ ’ < ä ´ ø£ fi ≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T, Á|üC≤dü+|ò÷ü \$ ø£*|æ yÓTT‘·+Ô 115 øπ düT\T düTÁ|”+ø√s¡T˝º À <ëK\j·÷´sTT. >∑‘· eT÷&˚fi˝¯ Ÿñ >± á e´eVü‰s¡+ HêqT‘·THêï #·≥㺠<ä‘› · ø£ *Œ+∫ ñ +fÒ á Çã“+<ä T \T ‘· ˝ … ‘ ˚ Ô $ ø±<ä T . #· ≥ º ã <ä › ø£*Œ+#·≈î£ +&Ü n_ÛÁbÕj·÷\≈£î $\Te Çe«&É+‘√ á Çã“+<ä T \T e#êÃj· T qï~ dü T dü Œ wü º + . @<Ó ’ ‘ ˚ H ˚ + Ç|üŒ{Ϭø’Hê ˙{Ÿ≈£î ñqï nuÛÑ´+‘·sê\qT ‘=\–+∫ düTÁ|”+ Ä<˚XÊ\T ˝Ò<ë dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î C≤rj·T $<ÛëHêìøÏ #·≥㺠<ä‘› · ‘·dñ” ø£ eùdÔ eT+∫~.

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : j·Tdtd,æ j·Tdt{Ï ñ|ü Á|üD≤[ø£ ì<ÛTä \qT <ä[‘·, –]»q\ n_Ûeè~∆øÏ Ks¡Tà #˚ùd+<äT≈£î H√&É˝Ÿ @C…˙‡\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì yêeT|üøå±\T, $$<Ûä dü+|òü÷\T #˚|ü{Ϻq ñ<ä´e÷\ |ò*ü ‘·+>±H˚ Á|üuTÑÛ ‘·«+ 177 Jy√qT $&ÉT<ä\ #˚d+æ <äì Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ≈£î\ $eø£å‘· e´‹πsø£ b˛sê≥ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T e÷\ø=+&Éj·T´, Ä\÷] ‹s¡TbÕ\T ù|s=ÿHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± HÓ\÷¢sT¡ , u≤˝≤õq>∑s˝Y Àì dæ|j æ T· + ø±sê´\j·T+˝À »]–q $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡e~Ûø£ ìsêVü‰s¡ Bø£å\T, #Û·˝À nôd+;¢ XÊdüqdüuÛÑ˝À¢ #·s¡Ã\T |òü*‘·+>± sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ áJy√qT $&ÉT<ä\ #˚d+æ <äHêïs¡T. nsTT‘˚ Bìï ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚d+æ <äì sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä› m‘·TÔq Äsꓤ≥+>± Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+

$&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\T õ˝≤¢˝Àì nìï |ü+#êsTT‹˝À¢ì <ä[‘·, –]»q yê&É\ n_Ûeè~∆øÏ Ks¡Tà #˚j÷· \ì áHÓ\ 16, 17 ‘˚B˝À¢ yê&Éyê&É\ ‹]– Á|ü#ês¡+ #˚jT· qTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·s¡‘·sê\T>± n_Ûeè~∆˝À yÓqTø£ã&çq áeØZø£s¡D ø√dü+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï $$<Ûä Á|üD≤[ø£\ neT\T≈£î ì]∆wüº j·T+Á‘ê+>∑+ @s¡Œs¡#·T≈£îH˚+<äT≈£î áHÓ\ 22,23 ‘˚B˝À¢ πøM|”j·Tdt sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT ôV’≤<äsêu≤<é, düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. áeTVü‰düuÛÑ˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~kÕÔsì¡ Á|ü‹ì<ÛTä \T bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<+ä #˚j÷· \ì ø√sês¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À H˚‘·\T nqï|üPs¡íeTà, j·÷<ä–], Hês¡TÁøÏwüíj·T´, C≤˝≤~ yÓ+ø£≥j·T´, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ

HÓ\÷¢sT¡ {ÖHé, Ç~ì»+ : –]»q dü+øπ eå T >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\˝À 2013`14 dü+e‘·‡s¡+˝À 3e ‘·s>¡ ‹∑ Á|üyX˚ Ê\≈£î <äsU¡ ≤düT\Ô qT ÄVü‰«ìdüTqÔ ï≥T¢ ◊{Ï&mç |æ.z yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ∫fÒ&º TÉ , k˛eT•\, >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\˝À 3e ‘·s>¡ ‹∑ ˝À 160 U≤∞\T, 4 qT+∫ 8 es¡≈£î 378 u≤´ø˘˝≤>¥ U≤∞\T ãØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. u≤*ø£\≈£î 5e ‘·s¡>∑‹˝À, u≤\Ts¡≈£î 3e ‘·s¡>∑‹˝À, Ç‘·s¡ ≈£î˝≤\≈£î <ëe÷cÕ Á|üø±s¡+ d”≥T¢ πø{≤sTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø=&Ée\÷s¡T eT+&É\+, #·+Á<äXK‚ s¡|⁄ü s¡+, »qs¡˝Ÿ j·Tdt{Ï >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\˝À 5e ‘·s>¡ ‹∑ ˝À 80 U≤∞\T, 7,8 ‘·s>¡ ‘∑ T· \˝À 2 U≤∞\T ñHêïj·Tì $e]+#ês¡T. M{Ï˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ yê]¸ø±<ëj·T+ 60 y˚\T ø£*–q –]»qT\T áHÓ\ 20e ‘˚B˝À|ü⁄ ◊{Ï&mç ø±sê´\j·T+ ˝À <äsU¡ ≤düT\Ô T #˚dTü ø√yê\ì ø√sês¡T. áHÓ\ 30e ‘˚~q ˝≤≥] |òTü ≥q˝À ÄyÓT ñ+≥Tqï >∑T&çôd ≈£L&Ü <ä>y∆∑ TÓ +Æ ~. yÓ+≥H˚ düV‰ü j·Tø£ |ü<‹∆ä ˝À d”≥T¢ øπ {≤sTT+|ü⁄ ◊{Ï&mç ø±sê´\j·T+˝À #˚jT· qTHêïeTì #·s´¡ \T #˚|{ü HºÏ ê ÄyÓT n|üŒ{Ïøπ #·ìb˛sTT+~. b˛©düT\T dü+|òTü ≥Hê |æz ù|s=ÿHêïs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î >∑Ts¡T≈£î\ |üs´¡ y˚ø≈å£ î£ \T q≥sêCŸqT düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. 9618002025 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. u≤\T&çô|’ j·TTe≈£î&ç ˝…’+–ø£<ë&ç ˇ+≥]>± ñqï z u≤\T&çô|’ ˝…+’ –ø£<ë&ç »]–+~. ôV≤’ <äsêu≤<é »>∑~Z]>∑T≥º˝À @&˚fi¯¢ u≤\T&çô|’ 30@fi¯¢ j·TTe≈£î&ÉT ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ HÓ\÷¢s¡Ts¡÷s¡˝Ÿ, Ç~ì»+ : @|æ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ Ç+≥sY, &çÁ^ bÕ\Œ&ܶ&TÉ . >±j·÷\bÕ˝…q’ u≤\T&çì >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. ø£fi≤XÊ\˝À¢ #˚πs+<äT≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üy˚X¯ |üØø£å áHÓ\ 15q ì+~‘·T&ÉT ;Vü‰sY ≈£î #Ó+~q <ä÷uÒ>± >∑T]Ô+#ês¡T. n‘·&çì ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´ XÊU≤~Ûø±] j·T+.sêeT*+>∑+ ˇø£ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì yÓTT‘·Ô+ 8 πø+Á<ë˝À¢ ñ<äj·T+ 10 ô|[¢ ãè+<ä+ Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô: Ç<ä›] eTè‹ >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+≥\ es¡≈£î á|üØø£å eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ qsê‡j·T|ü*¢ Á>±eT dü$÷|ü+˝À k˛eTyês¡+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ Vü‰˝Ÿ{ø¬Ï ÿ≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊeTì sêÁ‹ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<äs› T¡ eTè‹ #Ó+<ä>±, eTs√ 13 rdüTø√ì yês¡T www.schools9.com yÓuŸôd{’ Ÿ qT+∫ &ÍHé˝À&é eT+~ >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. ô|[¢ ≈£îe÷¬sÔqT rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ #˚dTü ø√e#·Tà nHêïs¡T. <ë+‘√bÕ≥T áHÓ\ 14e ‘˚~q <äsêZ$T≥º˝Àì Á{≤ø£ºsYô|’ bÕHé>∑˝Ÿ eT+&É˝≤ìøÏ yÓ[¢q ô|[¢ ãè+<ä+ ‹s¡T>∑T ôdsTT+{Ÿ CÀdü|tò dü÷ÿ˝Ÿ˝À ‘·–q Ä<Ûësê\T eùdÔ qø£\T Vü‰˝Ÿ{ø¬Ï ÿ≥T¢ Á|üj·÷D+˝À yês¡T Á|üj·÷DÏdüTÔqï Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô |ü&É≥+‘√ á n+<ä#˚kÕÔeTHêïs¡T. |òTü ≥q »]–+~. eTè‘·T\T ø=+Á&ÜsTT|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yê]>± >∑T]Ô+#ês¡T. B+‘√ ô|[¢+{À¢ $cÕ<ä#êÛ j·T\T n\eTT≈£îHêïsTT. |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï b˛©düT\T ø£å‘·>±Á‘·T\qT ø=˝≤¢|üPsY ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·]*+#ês¡T.

eTVæ≤fi¯qT <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dæ e´øÏÔ Ä‘äàVü≤‘·´ nq+‘·|ü⁄s¡+: nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ô|qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì |ü]– md”‡ ø±\˙˝À <ës¡TD+ »]–+~. düV≤ü Jeq+ #˚dTü qÔ ï z eTVæ≤fi¯qT ;ÛeT|üŒ nH˚ e´øÏÔ Vü≤‘·´#˚dæ ‘êq÷ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. ‘·q‘√ Jeq+ kÕ–düTÔqï \ø£ÎeTà(40) nH˚ eTVæ≤fi¯ô|’ ø£‹Ô‘√ <ë&ç #˚dæ <ës¡TD+>± Vü≤‘·´#˚XÊ&ÉT. nq+‘·s¡+ n‘·qT Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. ;ÛeT|üŒ |ü]dæ‹ú $wü+>± ñ+&É≥+‘√ kÕúì≈£î\T Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. \ø£ÎeTà uÛsÑ qÔ¡ T e~˝Òdæ |ü]–˝À ìyêdü+ ñ+≥÷ ;ÛeT|üŒ‘√ düV≤ü Jeq+ kÕ–k˛Ô+~. Ç{°e* ø±\+˝À Ç<ä›] eT<Ûä´˝À eTqdüŒs¡ú\T ô|s¡>&∑ +É ‘√ á |òTü ≥q #√≥T#˚dTü ≈£î+~. >∑‘ø· =+‘·ø±\+>± Ms¡T ‘·s¡#·÷ >=&Ée\≈£î ~>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ Ç<ä›]eT<Ûä´ e÷{≤e÷{≤ ô|]– >=&Ée≈£î <ë]rdæ+~. B+‘√ Äy˚X+¯ ‘√ ;ÛeT|üŒ ÄyÓTqT ø£‹Ô‘√ bı&ç∫ #·+bÕ&ÉT. b˛©düT\T πødüT H√<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. dæ*+&ÉsY ù|* eTVæ≤fi¯ eTè‹ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À >±´dt dæ*+&ÉsY ù|* z eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~+~. á dü+|òTü ≥q eq|ü]Ô eT+&É\+˝Àì ø£&≈É î£ +≥¢ Á>±eT+˝À #√≥T#˚dTü ≈£î+~. •eeTà(26) nH˚ eTVæ≤fi¯ Ç+{À¢ e+≥ #˚dTü +Ô &É>± >±´dt ©¬ø’ ˇø£ÿkÕ]>± ù|\&É+‘√ Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚dTü ≈£î+~. á

15q s¬ dæ&ìÓ ¸j·T˝Ÿ ø£fi≤XÊ\\ |Á yü X˚ ¯ |üØø£å

e&É>fi∑ ¢¯ s¬ ‘’ T· \qT Ä<äTø√yê* :{Ï&| ç æ nq+‘·|ü⁄s¡+ : Ç{°e* e&É>∑fi¯¢ esê¸\≈£î qwüºô|zsTTq ns¡{Ï, e÷$T&ç s¬ ‘’ T· \qT Ä<äTø√yê\ì {Ï&|ç æ &çe÷+&é #˚d+æ ~. õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ $\j·T ‘ê&Ée+ #˚düTÔHêï, ø£s¡e⁄ ø√s¡˝À¢ ¬s’‘·T\T $\$\˝≤&ÉT‘·THêï e´ekÕj·TeT+Á‹øÏ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ r]ø£ ˝Ò<äì e÷Jm+|æ, {Ï&ç|æ b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT ø±\Te lìyêdüT\T nHêïs¡T. s¬ ‘’ T· \ ù|s¡T#Ó|Œæ }s¡÷sê ‹s¡T>∑T‘·Tqï dæm+ yê]øÏ @ düeTdü´ ñ+<√ ø£qTø√ÿ˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç{°e\ M∫q á<äTs¡T >±\T\≈£î õ˝≤¢˝À y˚˝≤~ mø£sê\˝À e÷$T&ç, ns¡{Ï |ü+&É‘¢ √≥\T, e]|ü+≥ H˚\yê* s¬ ‘’ T· \T rÁe+>± qwübº ˛j·÷s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e÷$T&ç , ns¡ { Ï |ü + &É ¢ ‘ √≥≈£ î mø£ s ê≈£ î s¡÷.40y˚\T, e]øÏ s¡÷.10 qwüº |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À 13 y˚\ uÀs¡T¢ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ïøπ 7y˚\ uÀs¡T¢ m+&çb˛j·÷j·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. KØ|ò˝t À y˚sT¡ ôdq>∑ |ü+≥ qwübº ˛sTTq+<äT≈£î yê‘êes¡D ;e÷ s¡÷.3y˚\ ø√≥T¢ Çyê«*‡ ñHêï, ø£+{Ï ‘·T&ÉT|ü⁄ #·s´¡ >± øπ e\+ 185 ø√≥T¢ e÷Á‘·yT˚ Ç∫à s¬ ‘’ T· Á|üuTÑÛ ‘·«+ nì bÕ\≈£î\T #Ó|ü ø√e&É+ $&É÷s¶ +¡ >± ñ+<äHêïs¡T.

πøe\+ ¬s’‘·T\T ø£{Ϻq Á|”$Tj·T+ e÷Á‘·y˚T ¬s’‘·T\≈£î #Ó*¢düTÔHêïs¡ì ô|<ä$ $]#ês¡T. 2011 |ü+≥ qwüº |ü]Vü‰s¡+ Ç+ø± 85 ø√≥T¢ |ü+|æD° #˚j·÷*‡ ñHêï, eT+p¬s’ @&Ü<Ó’Hê ¬s’‘·T\≈£î Ç+ø± n+<ä˝<Ò ìä ‘Ó*bÕs¡T. y˚sT¡ ôdq>∑ $‘·HÔ ê\T 50XÊ‘·+ sêsTTr‘√ |ü+|æD° #˚j÷· *‡+~>± ø±\Te &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À ø¬ .6 s¡ø+£ 6 \ø£\å ≥qTï\T nedüs+¡ ñ+&É>± HêD´‘· ˝Òì $‘·HÔ êìï ùdø£]+∫ ¬s’‘·T\≈£î yÓ÷dü|ü⁄#·TÑ·THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. õ˝≤¢˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rÁe s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. uÛ÷Ñ >∑s“¡ ¤ »˝≤\T 600 n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T≈£î |ü&çb˛j·÷j·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘ê>∑ T ˙{Ï ø√dü + eTVæ ≤ fi¯ \ T 4øÏ $ ÷ q&ç ∫ yÓ [ ¢ ‘ê>∑ T ˙s¡ T ‘Ó # · T Ãø√yê*‡q <ä T ™`<∏ ä d æ ‹ HÓ \ ø=+~. õ˝≤¢ ˝ À ‘ê>∑ T ˙{Ï nedüsê\≈£î s¡÷.25 ø√≥T¢ Çyê«\ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï n&ç>±+. düsêÿs¡T e÷Á‘·+ 3ø√≥T¢ $~*à #˚‘T· \T <äT\T|ü⁄ ≈£î+{À+<äHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ m+‘· ∫‘·XÔ ó¯ ~› ñ+<√ ns¡eú Te⁄‘·T+<äHêïs¡T. nqs¡TΩ\≈£î n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶*#êÃs¡ì, B|ü+ ø£HÓø£åqT¢ Á>±eTdüuÛÑ\T ô|≥º≈£î+&ÜÇcÕºsê»´+>± Ç#˚ÃXÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. yÓ+≥H˚ düeTdü´\ô|’ ‘·øD å£ + düŒ+~+#ê\ì nHêïs¡T.

16q õ˝≤¢≈î£ eT+Á‘T· \ sêø£ <ä÷<˚≈£î\ >∑s¡®q≈£î õ˝≤¢ H˚‘·\T @\÷s¡T: õ˝≤¢˝À áHÓ\ 16q eT+Á‘·T\T Äq+ sêeTHêsêj·TD ¬s&ç¶, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶\T |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î yês¡T õ˝≤¢≈£î edüTÔHéÄqs¡T. sêh Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ 16e ‘˚B ñ<äjT· + $»j·Tyê&É qT+∫ ãj·T\T<˚] >√bÕ\|ü⁄s¡+ #˚s¡T≈£îì kÕúìø£+>± »]π> ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î nø£ÿ&ç qT+∫ ãj·T\T<˚] kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î >∑qïes¡+ #˚s¡T≈£îì $e÷q+˝À ôV≤’ <äsêu≤<äT yÓfi‘¯ ês¡T.¨+XÊK eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ 16q Ä#·+≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z |üs´¡ ≥q≈£î edüTHÔ êïs¡T. ñ<äjT· + 10.30 >∑+≥\≈£î ÄyÓT $e÷q+˝À ôV’≤<ësêu≤<é qT+∫ sê»eT+Á&ç #˚sT¡ ≈£îì nø£ÿ&É qT+∫ ô|qT>=+&É ekÕÔsT¡ . ô|qT>=+&É e÷¬sÿ{Ÿj÷· s¡T¶˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø=eP«s¡T &ç$»Hé kÕúsTT ¬s’‘·T dü<ädüT‡˝À ÄyÓT bÕ˝§Z+{≤s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+≥\≈£î eT+&É\ øπ +Á<äyTÓ qÆ b˛&É÷s¡T Á>±eT+˝À ì]à‘·yTÓ qÆ eT+∫˙{Ï |ü<øä∏ ±ìï ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsT¡ . b˛&É÷s¡T Á|ü<ëÛ q ÄsYn+&é; s¡V≤ü <ë] n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î ÄyÓT X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔs¡T. n˝≤π> kÕúìø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ì]à+∫q n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\qT ÄyÓT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. Á>±eT+˝À b˛©dtùdwº Hü é uÛeÑ Hêìï ≈£L&Ü ¨+eT+Á‹ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsT¡ . eT<Ûë´Vü≤ï+ ô|qT>=+&É˝À &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\‘√ düe÷y˚Xe¯ Te⁄‘ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ sê»eT+Á&ç yÓ[¢ nø£ÿ&É qT+∫ ôV≤’ <ësêu≤<é≈î£ $e÷q+˝À yÓfi≤Ôsì¡ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈î£ eT+Á‘·T\ |üs´¡ ≥q U≤sês¡sTT´+~.

H˚{ÏqT+∫ Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q >∑T+≥÷s¡T: >∑T+≥÷s¡T CÀHé |ü]~Û˝Àì Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ìj·÷eTø±\ ø√dü+ {°J{°, |”J{°\T>± m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\ Á<ÛTä e|üÁ‘ê\ |ü]o\q ãT<Ûyä ês¡+ qT+∫ »s¡T>∑T‘·T+<äì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. CÀHé |ü]~Û˝À ñqï >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+, HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À¢ì nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î >∑T+≥÷s¡T bÕ‘·ãkÕº+&é ≈£L&É*˝Àì |üØøå±uÛeÑ Hé˝À Á<ÛTä e|üÁ‘ê\qT |ü]o*+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À¢ì 626 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ 204 eT+~ {°J{°\T>±, 422 eT+~ |”{J° \T>± m+|æøj £ ÷· ´s¡Hêïs¡T. 15q {°J{°\≈£î, 16, 17 ‘˚B˝À¢ |”J{°\≈£î Á<ÛTä e|üÁ‘ê\ |ü]o\q »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ >∑T+≥÷s¡T yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï uÀ<ÛäHê ì|ü⁄DT\≈£î ãT<Ûäyês¡+ ã~©\ øöHÓ‡*+>¥ @sêŒ≥T #˚dü÷Ô sêh yÓ’<ä´ $<ä´ dü+#ê\≈£î\T ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ns¡TΩ˝q’… yês¡+‘ê ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + 11 >∑+≥\≈£î ôV≤’ <äsêu≤<é˝À »]π> øöHÓ‡*+>¥≈î£ Vü‰»s¡T ø±yê*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T.

H˚{ÏqT+∫ ñbÕ<Ûë´j·T Á<ÛäTe|üÁ‘ê\ |ü]o\q ∫‘·÷Ôs¡T : ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ õ˝≤¢˝Àì Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\ ñ bÕ<Ûë´j·TT\ ìj·÷eTø£+ ø√dü+ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\ |ü]o\q »s¡T>∑T‘·T+~. á Á|üÁøÏj·T 18e ‘˚B es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. |”J{°, {°J{° ñbÕ<Ûë´j·TT\ ìj·÷eTø£+ ø√dü+ $<ë´s¡Ω‘·\T, ≈£î\ Á<ÛäTMø£s¡D, n+>∑yÓ’ø£\´ ndü\T Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\qT yês¡T |ü]o\q #˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. yê{Ï‘√ bÕ≥T eT÷&ÉT n<äq|ü⁄ õsêø˘‡ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒj·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á<ÛäTe|üÁ‘ê\qT ø£&É|ü yÓ’m+ |ü¢˝…, >±+BÛq>∑sY q>∑s¡bÕ\ø£ ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\≈£î sêyê\ì ø√sês¡T. H˚&TÉ s¬ dæ&ìÓ ¸jT· ˝Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üyX˚ ¯ |üØø£å @|” ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ pìj·TsY, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î |üØø£å ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] Á|ü‘ê|ts¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

j·T˝Ÿ|æ |üØø£å |ò”E #Ó*+¢ |ü⁄q≈£î 3 es¡≈î£ >∑&TÉ e⁄

HÓ\÷¢sT¡ {ÖHé, Ç~ì»+ : j·T˝Ÿ|æ ôd{Ÿ ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B, ñs¡÷› |üØøå± |òü*‘ê˝À¢ nqTuÛÑrÔs¡Tí˝…’q nuÛÑ´s¡T∆\T pHé 3e ‘˚~ ˝À|ü\ |ò”E\T #Ó*+¢ #ê\ì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] j·T+.sêeT*+>∑+ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó * bÕs¡ T . Äj· ÷ ø£ fi ≤XÊ\ Á|ü ì ‡bÕ˝Ÿ \ <ë«sê |ò ” E \T #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. 3 düu…®≈£îº\ô|’ nsTT‘˚ s¡÷.150\T, 2 düu…®≈£îº\T nsTT‘˚ s¡÷.100\T s¡TdüTeTT #Ó*+¢ #ê\Hêïs¡T. s¡÷.50\T n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ pHé 10e ‘˚~ ˝À|ü⁄ #Ó*+¢ #·e#·Tà nHêïs¡T.

j·TTe, øöe÷sê n_Ûeè~∆ |ü<Ûäø±ìøÏ <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝Ÿ, Ç~ì»+ : C≤rj·T j·TTe,øöe÷sê n_Ûeè~∆ |ü<øäÛ +£ ÁøÏ+<ä |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î 2013`14e dü + e‘· ‡ sêìøÏ >±qT $$<Û ä dü + dü ∆ \ qT+∫ <ä s ¡ U ≤dü T Ô \ T ÄVü‰«ìdüTHÔ êïeTì j·TTe»q dü+øπ eå T eTTK´ ø±s¡´ìsê«Vü≤D≤~Ûø±] j·T+.$.düT<Ûëø£sY ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+ uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ j·TTe»q düØ«düT\T, Áø°&\É XÊK yês¡T H˚wqü ˝Ÿ Áb˛Á>±+ |òüsY j·T÷‘Y n+&é n&Ü\ôd+{Ÿ d”ÿ+ <ë«sê ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=qT dü+dü∆\T Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ 5 \ø£\å yê]¸ø£ Ä<ëj·T+ ø£*– ñ+&ç 3 @fi¯fl #ê¬s&º é nøö+{Ÿ <ë«sê dü]º|òæπø{ŸqT bı+~ ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄX¯øÏÔ ø£*–q dü+dü›\T áHÓ\ 18e ‘˚~ ˝À|ü⁄ õ˝≤¢ j·TTe»q dü+øπ eå T ø±sê´\j·T+˝À <äsU¡ ≤düT\Ô qT n+<ä#j ˚ ÷· \ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeT ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é,: >∑T+≥÷s¡T˝À ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï <ä÷<˚≈£î\ >∑s¡®q düuÛÑ≈£î õ˝≤¢ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T ãj·T\T<˚] yÓfi¯‘·THêïs¡T. <ä÷<˚≈î£ \T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT Çø£ÿ&É #·]Ã+∫ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ø√s¡T‘êeTì dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T m+@ dü©+, m+&û bÕcÕ\T ‘Ó*bÕs¡T. <äXÊu≤›\T >∑&∫É Hê <ä÷<˚≈î£ \ ≈£î\düT\ú T kÕe÷õø£+>±, Ä]úø£+>± yÓqø£H˚ ñ+&çb˛j·÷s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. sêC≤´~Ûø±s¡+ ø√s¡T‘·÷ >∑T+≥÷s¡T˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î <äT<˚≈£î\ kÕe÷õø£ eØZj·TT\T ô|<ä›dü+K´˝À HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝Àì m+ôd{Ÿ |üØø£å sêdæ Ç+»˙]+>¥˝À Vü‰»s¡T ne⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. #˚su¡ Àe⁄ $<ë´s¡T\∆ ≈£î kÕ«$T $y˚ø±q+<ä 150e »j·T+‘√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ø£+|üP´≥sY •ø£åD, k˛Œø£Hé Ç+^¢wüß, |üs¡‡Hê*{Ï &Óe\|tyTÓ +{Ÿ, kÕ|tº dæÿ˝Ÿ‡\˝À 30 s√E\ bÕ≥T ñ∫‘· •ø£D å Çe«qTqï≥T¢ lsêeTø£èwüí ùdyêdü<äHé ø±s¡´<ä]Ù ã‹Ôq kÕsTT≈£îe÷sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. Áô|dtø£¢uŸ ˝À »]–q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘· 15 @fi¯fl qT+∫ nH˚ø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T Ä~˝≤u≤<é,: eTVü‰ùdHé ‘·TbÕqT Á|üu≤Û e+‘√ õ˝≤¢˝À ñc˛íÁ>∑‘\· T ìs¡«Væ≤düTÔqï lsêeTø£èwüí ùdyêdü<äHé j·TTer j·TTe≈£î˝À¢ HÓ’‹ø£ ø=+‘· y˚Ts¡ ‘·>&Z∑ +É ‘√ Á|ü»\T ñ|üXe¯ Tq+ bı+<ës¡T. Äø±X¯+ Á|ües¡Ôq, <˚X¯ uÛÑøÏÔ, kÕe÷õø£ uÛ≤<ä´‘·, ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T, ô|<ä›\ |ü≥¢ y˚T|òü÷eè‘·yÓTÆ m+&É ø=+‘· ‘·–Z Á|ü»\≈£î }s¡≥ ø£*–+∫+~. uÛ≤<ä´‘êj·TT‘·yTÓ qÆ $\Te\qT ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î á ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘·TbÕqT Á|üu≤Û e+‘√ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ õ˝≤¢˝À nø£ÿ&Éøÿ£ &É ñs¡TeTT\‘√ @sêŒ≥T¢ #˚dqæ ≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á HÓ\ 15e ‘˚B qT+∫ HÓ\÷¢sT¡ ≈£L&çq ˇø£ yÓ÷düÔs¡T es¡¸+ ≈£î]dæq|üŒ{ÏøÏ Ä~yês¡+ >∑]wü˜+>± q>∑s+¡ MÄ؇ ôd+≥s¡T˝Àì l #·+Á<ë¬s&ç¶ &çÁ^ ø±˝ÒJ, ø√ePs¡T 43.5 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<Ó+’ ~. k˛eTyês¡+ >∑]wü+˜ >± kÕ<Ûqä ø√∫+>¥ ôd+≥sY, ãT∫ìs&çb¶ ÕfiË+ øπ @ÄsY pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢ 40.8 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt>± qyÓ÷<äsTT+~. m+&É ‘·–Z ø=+‘· y˚Ts¡ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´s¡T∆\T ñc˛íÁ>∑‘· ‘·–HZ ê k˛eTyês¡+ Äø±X¯+ y˚T|ò÷ü eè‘·+>± ñ+&É≥+‘√ m+ôd{Ÿ Vü‰˝Ÿ{ø¬Ï {Ÿ qT #·÷|æ+∫ s¡÷.50\T HêeTe÷Á‘·|⁄ü s¡TdüT+ ñø£ÿb˛‘· e÷Á‘·+ n~Ûø+£ >± ñ+&ç »q+ Çã“+<äT\ bÕ\j·÷´s¡T. #Ó*¢+∫ ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. •ø£åD nq+‘·s¡+ eT+&É\+˝Àì ;sê‡sTTù|≥˝À k˛eTyês¡+ e&É<ãÓ “ ‘·–* Ç<äs› T¡ lsêeTø£èwüí eTsƒ¡+ kÕ«$T#˚ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T Á|ü<ëq+ eTè‹ #Ó+<ës¡T. ;sê‡sTTù|≥≈£î #Ó+~q eT&ÉT>∑T düT+<äsj ¡ T· ´(55) #˚jT· TqTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À Ä ùdyêdü<Hä é düV‰ü j·T ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ e&É<Óã“≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. n‘·ìï yÓ+≥H˚ ø±s¡´<ä]Ù XÊK eT÷] lHê<∏é, düuÛÑT´\T bÕ|æ¬s&ç¶, |æ.Äs¡$+<é ≈£î≥T+;≈£î\T ñ≥÷ïsY Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>±.. bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é≈£î ]|òüsY #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. uÛ÷Ñ ù|≥≈£î #Ó+~q d”ô|*¢ sê»qï(32) ;sê‡sTTù|≥ n≥MXÊK˝À ~qdü] ≈£L©>± |üì #˚dTü HÔ êï&ÉT. X¯ìyês¡+ sêÁ‹ yê+‘·T\T #˚düTø√>± yÓ+≥H˚ ñ≥÷ïsY Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·]*+#ês¡T. yÓ’<äT´\T ]yéT‡≈£î ]|òüsY #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : HÓ\÷¢sT¡ Äغd” ãkÕº+&é düMTbÕq ñqï Á|üuTÑÛ ‘·« dü+^‘· qè‘·´ bÕsƒX¡ Ê\˝À ôV≤’ <äsêu≤<é bı{Ϻ lsêeTT\T $X¯«$<ë´\ j·T+ yês¡T á HÓ\ 16qT+∫ 18e ‘˚B es¡≈î£ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q dü+^‘·, qè‘·´ dü+ã+~Û‘· dü]º|òæπø{Ÿ, &çbÕ¢e÷ ø√s¡T‡ |üØø£å\T á nq+‘·|ü⁄s¡+: ≥e÷{≤ <Ûäs¡\‘√ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£&Ü HÓ\ 20 e ‘˚B qT+∫ 22e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡ì Ä bÕsƒX¡ Ê\ u…+uÒ˝…‘·TÔ‘√+~. n+<äTπø eT<äq|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Á|æì‡bÕ˝Ÿ dæ.eTTì≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 20e ‘Ó|Œæ +∫ $Áø£sTT+#ê\ì #·÷k˛Ô+~. Á|üdTü ‘Ô +· e÷¬sÿ{Ÿ˝À ≥yÓ÷{≤ ‘˚B ñ<äjT· + 10qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ es¡≈î£ n˙ï düu≈®… î£ \º ≈£î <Ûsä \¡ T $|üØ‘·+>± ô|]>±sTT. yê{Ïì n<äT|ü⁄ #˚jT· &ÜìøÏ eT<äq|ü*¢ dü]º|òæπø{Ÿ ø√s¡T‡ |üØø£å\T, á HÓ\ 21,22 ‘˚B˝À¢ n<˚ düeTj·÷ìøÏ qT+∫ düs¡T≈£îqT ‘Ó|æŒkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ &çbÕ¢e÷ ù||üsY-1, ù||üsY-2 |üØø£å\T es¡Tdü>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì <Ûsä \¡ qT n<äT|ü⁄ #˚jT· &ÜìøÏ nìï #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì &ûmdtz ù|s=ÿHêïs¡T.á |üØø£å\T sêùd $<ë´s¡T∆\T Á|üuÛÑT‘·« dü+^‘· qè‘·´ C….XÊ+‘·≈î£ e÷] ‘Ó*bÕs¡T. <Ûsä \¡ ìj·T+Á‘·D ø£$T{° düe÷y˚X+¯ ˝À ø±s¡´\j·T y˚fi¯˝À¢ Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ bı+<äe#·TÃqì $e]+#ês¡T. á n+X¯+ Á|ükÕÔeq≈£î e∫Ã+~. Á|üdüTÔ‘·+ ≥yÓ÷{≤ øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.35 |ü\T≈£î‘√+<äì, eT<äq|ü*¢ qT+∫ düs¡T≈£îqT ‘Ó|æŒùdÔ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡¢ <ë«sê $Áø£sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ∫+‘·|+ü &ÉT <Ûsä \¡ T e´‘ê´dü+>± ñHêïsTT. n~Ûø£ <Ûsä \¡ ≈£î $Áø£sTT+#˚ @\÷s¡T: sêh Á|üuTÑÛ ‘·« $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\ dü+|òTü + õ˝≤¢ XÊK yê´bÕs¡T\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. n‘·´edüs¡ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚d+æ ~. áHÓ\ 21e ‘˚B ñ _j· T ´+ nBÛ ø £ è ‘· yê´bÕs¡ T \T ≈£ L &Ü <Û ä s ¡ \ qT m&Üô|&Ü <äjT· + 9 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ dü+|òTü ø±sê´\j·T+˝À á düe÷y˚XÊìï ô|+#·T‘·THêïs¡T. <Ûäs¡\T n<äT|ü⁄ ø±yê\+fÒ <ë&ÉT\T #˚j·T&Éy˚T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T õ.Äq+<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ e÷s¡ZeTHêïs¡T. n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#˚ yê]ô|’ #·s¡´\T 17q »s¡>±*‡q sêh Á|üuTÑÛ ‘·« $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\ >¬ {Ÿ ≥T >¬ <äsY rdüT≈£î+{≤eTì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìï áHÓ\ 21e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dqæ ≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

$<ë´s¡T\∆ ≈£î ñ∫‘· •ø£Då

‘·–Zq m+&É rÁe‘· .... e&É<ãÓ ≈“ î£ Ç<äs› T¡ eTè‹

dü+^‘·, qè‘·´ &çbÕ¢e÷ ø√s¡T‡ |üØø£\å T 20øÏ yêsTT<ë

eT<äq|ü*¢ ≥yÓ÷{≤‘√ <Ûs ä \ ¡ n<äT|ü⁄

21q $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\ düe÷y˚X+¯


eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T 14, 2013

Ç~ì»+ kÕj·T+ø±\ ~q|üÁ‹ø£

HÓ\÷¢s¡T 3

yÓj ’ T· dtÄsYdæ bÕغ ã˝Àù|‘·+ ø£&jç T· + <Óã‘“ √ õ˝≤¢ {Ï&|ç ˝æ À eDT≈£î dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À yÓj ’ T· dtÄsYdæ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚dTü HÔ êïeTì õ˝≤¢ ø£˙«qsY y˚T]>∑ eTTs¡[<Ûsä Y ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥˝À $˝Òøs£ ‘¢¡ √ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yÓj ’ T· dtÄsY »>∑H√àVü≤Hés¬ &çì¶ ñ]rj·÷\ì, yÓ’j·Tdt ≈£î≥T+u≤ìï yÓ*y˚j·÷\qï Hêj·T≈£î\qT sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ Á|ü»˝Ò ñ]y˚kÕÔs¡Hêïs¡T. eTVü‰H˚‘· yÓ’j·TdtÄsY eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü&ÉT <Ûsä \¡ T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì Ç|üŒ{Ï bÕ\≈£î\T ÇcÕºqTkÕs¡+>± <Ûsä \¡ T ô|+#·&+É ‘√ bÕ≥T sêÁcÕºìï n<√>∑ ‹bÕ\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. <˚X+¯ ˝À »>∑H≈é î£ »]–q nHê´j·T+ me]øÏ »s¡T>∑˝Ò<äHêïs¡T. u…sTT˝Ÿ rdüTø√e&É+ sêC≤´+>∑+˝À HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ nì n˝≤+{Ï Vü≤≈£îÿqT ≈£L&Ü bı+<ä≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.

yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ˝À Hêj·T≈£î\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î düeTT∫‘· kÕ∆q+ \_ÛdüTÔ+~ nH˚ <ëìøÏ ‘êH˚ Á|ü‘˚´ø£ ì<äs¡Ùq+ nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì n+<ä] Hêj·T≈£î\qT ø£\T|ü⁄ø=ì düeTq«j·T+‘√ |üì#˚dæ bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·T ø£s¡Ô <äã“\ sêC≤¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q y˚T]>∑ eTTs¡∞<Ûsä Y õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± ‘·eT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì ìj·T$T+#·&+É >∑]«+#·<–ä q $wüjT· + nHêïs¡T. eTq bÕغ ø√dü+ ÄK] s¡ø£Ô|ü⁄ u§≥Tº es¡≈£î b˛sê&ÉT‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+>∑+˝À ÁuÒø˘ ÇHéôdŒø£ºsY <ë&ÉT\T

f…+&És¡¢ <äX¯˝À @˝Òs¡T ÁbÕC…≈£îº |üqT\T

dü+>∑+, Ç~ì»+ : dü+>∑+˝À eT+>∑fiy¯ ês¡+ Ä‘·à≈£Ls¡T yêVü≤q ‘·ìF n~Ûø±] ñe÷eTùV≤X¯«sY sêe⁄ eTTeTàs¡+>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ düMT|ü+˝À yêVü≤Hê\ô|’ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìuÛÑ+<äq\≈£î $s¡T<ä›+>± ‹s¡T>∑T‘·Tqï 3 {≤ø£ºsY\qT |ü≥Tº≈£îì d”CŸ #˚dæ b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ÁuÒø˘ ÇHé‡ôdŒø£ºsY <ë&ÉT\‘√ m˝≤+{Ï Ä<Ûësê\T ˝Òì yêVü≤q<ës¡T\T |ü˝≤j·Tq+ ∫‘·Ô–+#ês¡T. zyÓ’|ü⁄ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T #˚düTÔ+fÒ dü e ÷#ês¡ + ‘Ó \ Tdü T ≈£ î qï Ä{Àyê˝≤\T s¡ ÷ {Ÿ e÷]à ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T.

ø=]yÓTs¡˝¢ À øÁ ø¬Ï {Ÿ b˛{°\T bÁ Õs¡+uÛ+Ñ dü+>∑+, Ç~ì»+: dü+>∑+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=]yÓTs¡¢ Á|üuTÑÛ ‘·« ñ qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ükÕ<é¬s&ç¶, Á|ü‘ê|t, y˚DT, eTùV≤+Á<ä á b˛{°\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á b˛{°\˝À mj·Tdtù|≥, dü+>∑+, #˚»s¡,¢ ãT∫ìs&çb¶ ÕfiË+ $$<Ûä eT+&É˝≤\ qT+∫ Ç|üŒ{Ïøπ 20 ÁøÏø¬ {Ÿ {°+\T bÕ˝§ZHêïsTT. ‘=* s√E Ä≥ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ düeTj·÷ìøÏ ø√\>∑≥,¢ mj·Tdtù|≥, ∫qï n;“|ü⁄s¡+ »≥T¢ b˛{≤b˛{°>± ‘·\|ü&ܶsTT. b˛{°\qT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î $<ë´s¡T›\T nø£ÿ&É e∫à #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

#Ó+>±\eTà ÁãôVAà‘·‡yê\ô|’ düMTø£å dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ç~ì»+ : dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥˝Àì áHÓ\ 30 qT+∫ »s¡ T >∑ T ‘· T qï l #Ó + >±\eTà ÁãôVAà‘· ‡ yê\ @sêŒ≥Tô|’ düMTøÏå+#˚+<äT≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î kÕ∆ìø£ Ä\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑qTqï≥T¢ Ä\j·T #ÛÓ’¬sàHé ÇdüHêø£ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. >∑÷&É÷s¡T düuŸø£˝…ø£ºsY n<Û´ä ø£‘å q· »]π> ádüe÷y˚XÊìøÏ n~Ûø±s¡T\+<äsT¡ Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ádüe÷y˚X+¯ ˝À ÁãôVAà‘·‡yê\≈£î dü+ã+~Û+∫ eTT+<ädüTÔ |üqT\qT C≤‘·s¡˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ #·]Ã+#·qTqï≥T¢ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±e÷\˝À |æ∫≈Ã î£ ø£ÿ\ dô «’ s¡$Vü‰s¡+ ∫≥ºeT÷s¡T, Ç~ì»+: eT+&É\ |ü]~Û˝À |ü\T Á>±e÷\˝À sêÁ‹ |ü>∑\T nì ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü |æ∫à ≈£îø£ÿ\T rÁe+>± Á|ü»\qT Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚düTÔHêïsTT. Ç{°e\ yÓTT\ø£\|üP&ç, eT˝≤¢+ Á>±e÷\˝À ø=+<äsT¡ |æ∫Ã≈£îø£ÿ\ $Vü‰s¡+‘√ 10eT+~øÏ >±j·÷˝…’ ÄdüT|üÁ‹ bÕ˝…’Hês¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ Ç~es¡≈£î |üÁ‹ø£˝À Á|ü#·Ts¡D nsTTq|üŒ{ÏøÏ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+ #ê˝≤ <ës¡TDeTì |ü\T Á>±e÷\ yêdüT\T nHêïs¡T. nq+‘·s+¡ sêÁ‘·T\˝À Á>±e÷\˝À ≈£îø£ÿ\T m≈£îÿe>± ô|]– ñ+&É≥+‘√ sêÁ‹ y˚fi¯˝À >±e⁄πøø£\‘√ nH˚ø£ Á>±e÷\˝À sêÁ‹ y˚fi¯\T ìÁ<ä˝Òì |ü]dæú‹ >±e⁄πøø£\‘√ C≤‘·s¡ ˝≤>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ø£˙dü+ ìÁ<ä˝ìÒ |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ÉT‘·T+~. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T |ü\T Á>±e÷\˝À ≈£îø£ÿ\ u…&TÉ <ä\qT n]ø£{≤º\ì Á|ü»\≈£î eTqXÊÙ+‹ ø£*–+#ê\ì |ü\T Á>±e÷\ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

22q #ÓsT¡ e⁄ y˚\+ bÕ≥ ∫≥ºeT÷s¡T, Ç~ì»+: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì j·÷ø£dæ] y˚T»sY |ü+#êsTTr ˝À >∑\ mÁs¡ #Ós¡Te⁄ e<ä› 22e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î Á|ü»\ düeTø£+å ˝À, |ü+#êsTTr düeTø£+å ˝À #ÓsT¡ e⁄ y˚ \ + bÕ≥ y˚ k ÕÔ e Tì |ü + #êsTTr ôdÁø£ ≥ Ø eTkÕÔ q j· T ´ ‘Ó*bÕs¡T.nq+‘·s+¡ Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT+&É\ Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±] lìyêdüT\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á y˚\+ bÕ≥˝À |ü+#êsTTr˝Àì Á|ü»\+<äs¡÷ #Ós¡Te⁄ e<ä›≈£î e∫à bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ &ç$»Hé |ü+#êsTTr\ n~Ûø±] $$j·T+.\ø£å DY sêe⁄ ,j·T+&çˇ {Ï.s¡eTDj·T´, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] lìyêdüT\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T.

ø±øÏHê&É, õ˝≤¢˝À @˝Òs¡T ÁbÕC…≈£îº Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\T f…+&És¡¢ <äX˝¯ À ñHêïsTT. HÓ\ s√E\ÁøÏ‘+· |æ*∫q f…+&Ésq¢¡ T á HÓ\ 21e ‘˚Bq ‘Óse¡ qTqï≥T¢ Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 128 ø√≥¢‘√ #˚|üfÒº ÁbÕC…≈£îº |üqT˝À¢ uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î 23 ø√≥T¢ øπ {≤sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q 105 ø√≥¢‘√ Ä<ÛTä ìø°øs£ D ¡ |üqT\T #˚|&ü ‘É êeTHêïs¡T. Bì ìsêàD+˝À 36 øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡ Äs¡T ô|<ä›ø±\«\T, 58 øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡ ‘=$Tà~ |æ\¢ø±\«\T, Hê\T>∑T Áø±dt ¬s>∑T´˝Ò≥s¡T¢, 19 u…&é ¬s>∑T´˝Ò≥s¡T¢, ∫qï nøÏ«&Ó≈£îº, 20 ÇHé˝≥ … T¢, 143 ô||’ ⁄ü Ä|òft øÒ ˘ dü÷s¢ TTdt\T, 35 XÊ¢ãT Ä|òft øÒ ˘ dü÷s¢ TTdt\T ‘·~‘·s¡ |üqT\T #˚|≥ ü qº THêïs¡T. á y˚d$ü ˝À |üqT\T |üPs¡ÔsTT‘˚ esê¸ø±\+ Hê{ÏøÏ kÕ>∑T˙s¡T n+<äT‘·T+<äì ¬s’‘·T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

es¡+>∑˝Ÿ,: õ˝≤¢ {Ï&|ç ˝æ À eDT≈£î |ü⁄&ÉT‘√+~. >∑‘+· ˝À mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À d”ìj·TsY H˚‘· ø£&çj·T+ lVü≤] bÕغì M&ç yÓ\&¢ +É ‘√ Äj·Tqô|’ <äTyÓTà‹Ôb˛j·T&É+ <ë«sê {Ï&|ç æ ø±´&ÉsqY T ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ Á|üjT· ‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚d+æ ~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ùdºwüHé |òüTHê|üPsY˝À yÓ+≥H˚ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæ ø£&j ç T· +ô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. ø£&j ç T· + |ü<eä ⁄\T nqTuÛ$Ñ +∫ bÕغøÏ, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. $$<Ûä õ˝≤¢˝À¢ bÕغqT+∫ H˚‘·\T yÓ[¢Hê mø£ÿ&Ü Ç˝≤+{Ï düe÷y˚yê\T ô|{Ïqº <ëU≤˝≤\T ˝Òe⁄. ø£&j ç T· + d”ìj·TsY H˚‘· ø±e&ÉyT˚ >±≈£î+&Ü, <ä[‘· H˚‘· ø±e&É+‘√ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ bÕغ <Óã“‹+≥T+<äqï düe÷#ês¡+ y˚Ts¡øπ Ä>∑yT˚ |ò÷ü \$÷<ä á ìs¡j í T· + rdü T ≈£ î qï≥T¢ ns¡ ú + ne⁄‘√+~. Hê>∑ + »Hês¡ ∆ H é ¬ s &ç ¶ , y˚DT>√bÕ˝≤#ê], Vü≤ØX¯«Á¬s&ç¶, <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsê e⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕغì M&çHê #·*+#·ì {Ï&|ç æ Ç|ü&ÉT ø£&j ç T· + »+|t ø±e&É+‘√ ø£\es¡+ #Ó+<äT‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄ {ÏÄsYmdt ≈£L&Ü kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î @&Ü~ eTT+<˚ õ˝≤¢˝À d”Œ&é ô|+∫+~. e÷s¡TŒ\T... #˚s¡TŒ\‘√ bÕغì |ü{≤º˝…øÏÿ+#˚+<äT≈£î düqï<ä∆yÓTÆ+~. Ç‘·s¡ sê»ø°j·T |üøå±˝À¢ ã\yÓTÆq H˚‘·\≈£î e\ y˚dü÷ÔH˚, eTs√yÓ’|ü⁄ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êsY\® kÕúq+˝À ø=‘·yÔ ê]ì ìj·T$T+#˚+<äT≈£î lø±s¡+ #·T{Ï+º ~. Çø£ mìïø£˝Ò \ø£å´+>±, {Ï&ç|æì <Óã“rj·T&Éy˚T <Û˚´j·T+>± bÕغ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. {°&û|”ì M&çq d”ìj·TsY H˚‘· ø£&çj·T+ lVü≤]ì bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î |üø£&É“+B>± bÕe⁄\T ø£~bÕs¡T. bÕغ ã\V”≤q+>± ñ+&˚ ìjÓ÷»ø£esêZ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± <äèwæº π ø +ÁBø£ ] +#ês¡ T . dü + kÕú > ∑ ‘ · e÷s¡ T Œ\qT Çø£ ÿ &ç qT+#˚ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕغ n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY dü«j·T+>± õ˝≤¢ eTTK´H˚‘\· ‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ á e÷s¡TŒ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. Ä]úø£+>±, Ç‘·s¡Á‘ê ã\yÓTqÆ H˚‘\· +≥÷ Ç‘·s|¡ øü ±å \ qT+∫ e∫Ãq yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤ düTÔHêïs¡T. ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ñ|ü mìïø£≈£î eTT+<äT Äs¡÷] s¡y˚Twt

{°ÄsYmdt r s¡+ú |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. n+‘·≈î£ eTT+<äT Äj·Tq 2009 mìïø£˝À¢ |”ÄØŒ qT+∫ b˛{°#d˚ æ z≥$TbÕ\j·÷´s¡T. Äj·Tq≈£î e s¡q∆ ïù|≥ u≤<Û´ä ‘·\T n|üŒ–+#˚+<äT≈£î ìs¡sí TT+#·&+É bÕغ esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~.ìjÓ÷»ø£s¡Z ÇHé#êsY®\ e÷s¡TŒ ñ +≥T+<äì uÛ≤$+∫q {°ÄsYmdt ~«rj·T ÁX‚DT˝À¢ ø=+<äsT¡ ÇHé#êsY® |ü<eä ⁄\ô|’ ø£Hï˚ XÊs¡T. ‘êC≤ |ü]D≤e÷\‘√ d”ìj·Ts¡˝¢ À n+‘·sà¡ <∏qä + ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. @ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êsYô® |’ m|ü&ÉT y˚≥T` |ü&TÉ ‘√+ <√qH˚ nuÛÑÁ<ä‘· HÓ\ø=+~. Ç+‘·ø±\+ bÕغì ìsêàD≤‘·àø£+>± ã˝Àù|‘·+ #˚jT· ≈£î+&Ü, ã\V”≤qyÓTqÆ H˚‘\· +≥÷ y˚≥T` y˚jT· &É+ m+‘·es¡≈î£ düeT+»düeT+≥THêïs¡T. rsê mìïø£\ Hê{ÏøÏ |ü]dæ‹ú @ $<Û+ä >± ñ+≥T+<√qH˚ uÛj Ñ T· +<√fi¯q n|ü&˚ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç+‘·ø±\+ ñ<ä´eT+˝À eTT+<äTqï ‘·eTqT ø±<äì ã\yÓTÆq H˚‘\· +≥÷, Ä]úø+£ >± nedüse¡ T+≥÷ mìïø£˝À¢ >¬ \Tù| Á|ü<ëÛ qeTH˚ ù|s¡T‘√ ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·y˚T bÕغ˝À #˚]q yê]øÏ neø±X¯+ ø£*ŒùdÔ ‘·eT |ü]dæú‹ @$T≥H˚ Á|üX¯ïqT dü+~ÛdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ mìïø£˝À¢ ¬>\e&É+ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTqï dü+<˚X¯+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfió¯ ‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± dü+kÕú>‘∑ +· >± ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ |ü≥Tº`qT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î, ã\yÓTÆq H˚‘·>± m~π>+<äT≈£î bÕغ|üs¡+>± Ç+‘·ø±\+ neø±X¯+ ø£*Œ+∫q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTTHê ø=+<äs¡T ÇHé#êsY®\T |ü{°º`|ü≥ºq≥T¢` e´eVü≤]+#ês¡ì n+≥THêïs¡T. M] e\¢ sêqTqï mìïø£˝À¢ kÕqT≈£L\ |òü*‘ê\T sê≈£î+fÒ qwübº ˛j˚T neø±X¯+ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. á ø±s¡D+>± ÇHé#êsY®\ e÷s¡TŒ\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ bÕغ H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ {Ï&|ç æ H˚‘\· qT s¡|Œæ +#˚ Á|üjT· ‘êï \T ≈£L&Ü #˚düTÔHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ mìïø£\≈£î eTT+<˚ {Ï&ç|æøÏ s¡a\ø˘ Ç#˚Ã+<äT≈£î bÕe⁄\T ø£<Tä |ü⁄‘·THêïs¡T. ˇø£ÿ ø£&j ç T· +‘√ ø£\es¡|&ü TÉ ‘·T qï |ü#÷ #=ø±ÿ H˚‘\· T eT]+‘·eT+~ e\dü\T yÓ*‘˚ @+ #˚kÕÔsq¡ ï~ y˚∫ #·÷&Ü*.

es¡+>∑˝Ÿ, {°&|û ø” ° sêJHêe÷ #˚dqæ e÷J eT+Á‹ ø£&j ç T· + lVü≤] >∑T˝≤; >∑÷{ÏøÏ #˚s&¡ +É U≤j·TyÓT+Æ <äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Äj·Tq ãT<Ûyä ês¡+ ˝≤+#Ûq· +>± bÕغ˝À #˚sT¡ ‘ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n˝≤π> Äj·TqqT es¡+>∑˝Ÿ m+|” |ü<$ä øÏ ø¬ dæÄsY yÓ+≥H˚ Á|üø{£ +Ï #˚ neø±XÊ\T ñ Hêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ìC≤ìøÏ es¡+>∑˝Ÿ m+|” |ü<$ä Á|üdTü ‘Ô · ø±+Á¬>dt m+|” sê»j·T´≈£î Çyê«\ì #·÷dæHê Äj·Tq düø±\+˝À bÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î yÓqø±&Üs¡T. ø£&çj·T+ lVü≤]øÏ á y˚Ts¡≈£î Vü‰$÷ Ç∫Ãq ‘·s¡yê‘·H˚ Äj·Tq {Ï&ç|æøÏ >∑T&éu…’ ø={≤ºs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûyä ês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é ‘Ó\+>±D uÛeÑ Hé˝À {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î eTTVüQs¡Ô+ ìs¡ísTT+#ês¡T. ø£&çj·T+ #˚]ø£qT Ç‘·s¡ sê»ø°jT· |üø±å \qT, eTTK´+>± {°&|û ì” e÷qdæø+£ >± <Óã“ø=fÒº+<äT≈£î $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì {°ÄsYmdt uÛ≤$k˛Ô+~. ôV≤’ <äsu¡ ≤<é≈î£ ø£&j ç T· +‘√ bÕ≥T Äj·Tq nqT#·sT¡ \T y˚sTT eT+~ es¡≈î£ yêVü≤Hê˝À¢ ‘·s*¡ yÓfi+¢‚ <äT≈£î ø±sê´#·sD¡ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+ #·T≈£î+≥THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔqï+<äTq {°ÄsYmdt õ˝≤¢ eTTK´H˚‘\· +‘ê n<˚ s√E ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ yÓfi&¢¯ ÜìøÏ

@sêŒ≥T¢ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ] bÕغ õ˝≤¢ eTTK´H˚‘\· +‘ê Vü‰»s¡Tø±yê\ì n~ÛH‘˚ · ¬ødæÄsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. B+‘√ H˚‘·\+‘ê Vü≤&Ü$&ç˝À ñHêïs¡T. õ˝≤¢ {Ï&ç|æ˝À eDT≈£î |ü⁄fÒº˝≤ ø±s¡´Áø£eT+ ñ+&Ü\ì dü ÷ ∫+#ês¡ ì dü e ÷#ês¡ + .ùdº w ü H é | ò ü T Hé | ü P sY ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À |üP]ÔkÕúsTT |ü≥Tºqï lVü≤] sêJHêe÷‘√ {°&|û ” õ˝≤¢ H˚‘˝· À¢ ˇø£ÿkÕ]>± ø£<*ä ø£ e∫Ã+~. yês¡+‘ê ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À yÓ÷Vü≤]+∫ ø£&j ç T· + yÓ+≥ Ç‘·s¡ H˚‘\· T, ÁX‚DT\T >∑T˝≤;<äfi+¯ ˝À #˚s¡≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n+‘·s¡Z‘· $uÛÒ<ë\‘√ Ç+‘·ø±\+ ≈£îeTTà˝≤&ÉT≈£îqï H˚‘·\+‘ê ˇø£ÿ‘ê{Ïô|’øÏ e∫à ø£&çj·T+ô|’ $eTs¡Ù\ <ë&çøÏ |üPqT≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢˝À bÕغ sê»ø°j·T •ø£åD •_s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ‘=*s√C…’q|üŒ{Ïø° ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi&¢¯ Üìπø ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTHÔ êïs¡T. ø£&j ç T· + sêJHêe÷‘√H˚ {°ÄsYmdt rs¡ú+|ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡ì }Væ≤+∫q|üŒ{Ïø° bÕغ˝À #˚]ø£ô|’ yÓ+≥H˚ düŒwü+º #˚jT· ø£b˛e&É+‘√ ø=+‘· }–dü˝≤≥ HÓ\ø=+~. sêJHêe÷ #˚dqæ nq+‘·s+¡ l Vü≤]ì {°ÄsYmdt H˚‘\· ‘√ bÕ≥T, ;CÒ|” H˚‘\· T ‘·eT bÕغ˝À¢øÏ ÄVü‰«ì+#·&+É #·sá ˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. nsTT‘˚ Äj·Tq ø¬ dæÄsY Vü‰$÷‘√H˚ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï nqTe÷Hê\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ∫e]øÏ {°ÄsYmdt H˚‘\· ‘√ eT+‘·Hê\T »]|æ 15e ‘˚B eTTVüAs¡+Ô Ksês¡T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø£&j ç T· + #˚]ø£‘√ bÕغ ã˝Àù|‘·eTe⁄‘·T+<äì >∑T˝≤; H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

H˚{qÏ T+∫ C≤\s¡≈¢ î£ ø£+&ÉTyê..? _j·T´+ |ü+|æD° ø£&çj·T+ ø¬yÓdæÄT&ÉsY dü˝eTø£À+å H˚˝À &bÕغÉT ˝>∑À #˚T˝≤; sq¡ Tqï lVü≤]

ø±øÏHê&É: düeTTÁ<ä+ô|’ y˚≥ ìùw<Û+ä ‘√ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î n+~+#ê *‡q _j·T´+ |ü+|æDø° Ï s¡+>∑+ dæ<y∆ä TÓ +Æ ~. Bì <ë«sê 13298 eT+~ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î 31πøJ\ #=|üq _j·T´+ n+~+#·qTqï≥T¢ eT‘·‡´XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q \_›<ës¡T\qT Ç|üŒ{Ïøπ m+|æø£ #˚XÊeTì, BìøÏ ø£˝ø… sº£ T¡ n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕs¡Hêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ qT+∫ \_›<ës¡T\≈£î _j·T´+ n+~+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ õ˝≤¢˝Àì sπ wüHé <äTø±D≤\ <ë«sê ãT<Ûyä ês¡+ qT+∫ µneTàVü≤dü+Ô µ <ë«sê n+~düTqÔ ï ì‘ê´edüs¡ düsT¡ ≈£î\T \_›<ës¡T\≈£î |ü+|æD° #˚j÷· \ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y u≤ãT Ä<˚•+#ês¡T. áHÓ\ 15qT+∫ 30es¡≈L£ neTà Vü≤dü+Ô düsT¡ ≈£î\qT |ü+|æD° #˚jT· {≤ìøÏ sπ wüHé <äTø±D≤\≈£î düs≈¡ î£ \qT düs|¡ süò ê #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. |ü+#·<ës¡, bÕe÷sTT˝Ÿ q÷s¡TXÊ‘·+, ñ|ü 75 XÊ‘·+, ∫+‘·|+ü &ÉT 20XÊ‘·+, $T–*q 5düsT¡ ≈£î\T 50XÊ‘·+ #=|üq øπ {≤sTT+|ü⁄\T #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. M{Ïì \_›<ës¡T\≈£î düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚ùd˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 3\ø£å\ eT+~ >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Ä<ÛësY, u≤´+≈£î U≤‘ê\ d”&+ç >¥ |üP]Ô #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. áHÓ\ 15qT+∫ >±´dt≈î£ q>∑<Tä ã~© neT\T #˚kÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À¢ e∫Ãq nØ®\≈£î pHé 15˝À|ü⁄ |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T\¶ T ø£*–q øö\T s¬ ‘’ T· \≈£î s¡TD ø£\Œq≈£î C≤_‘ê\T dæ<+∆ä #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. Ç+{Ï+{≤ B|ü+ >±´dt |ü]o\q |üÁøÏjT· ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T.

‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&˚ ñqï+ ìC≤e÷u≤<é: Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î {Ï&|ç æ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì Äs¡÷àsY myÓTà˝Ò´ nqï|üPs¡íeTà nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À bÕغ Ç|üŒ{Ïπø ‘·q ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+∫+<äì nHêïs¡T. |ü<|˚ <ü ˚ ‘Ó\+>±Dô|’ Çø£ Á|üø≥ £ qT #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚jT· &É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À Çø£ ‘˚˝≤Ã*‡+~ ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·yT˚ qì ÄyÓT nHêïs¡T. nsTTHê á HÓ\ 27,28 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔqï eTVü‰Hê&ÉT˝À ‘Ó\+>±D Á|ükÕÔeq ‘·|üŒ≈£î+&Ü ñ +≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT {Ï&ç|æ >ös¡$+∫+<äì áy˚Ts¡≈£î nœ\|üø£å uÛÒ{Ï˝À ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äì düŒwüº+ #˚XÊeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt ñ<˚X› |¯ Pü s¡øÔ +£ >±H˚ ‘Ó\+>±D˝À ã\+>± ñqï ‘·eTqT <Óã“rj·÷\ì ≈£îÁ≥ |üHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. j·TTe‘· {Ï&|ç øæ Ï n+&É>± ñ+&É&É+‘√ e#˚à mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTHêïs¡T. yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ ‘Ó\+>±D $wüj·TyÓTÆ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] #ÓbÕŒ\ì øπ d”ÄsY m+<äT≈£î ì\Bj·T&É+ ˝Ò<ìä ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T. sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ Ç∫Ãq {Ï&ç|æì ø=+<äs¡T M&ç yÓfi¯¢&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. nsTTHê bÕغø=∫Ãq qwüºy˚T$÷ ˝Ò<äHêïs¡T.

s¬ +&Ées√E ø=qkÕ>∑ T ‘· T qï dü y T Ó à 300 yÓT>±yê≥¢≈î£ ‘·–qZ ñ‘·Œ‹Ô\ es¡+>∑˝Ÿ'‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\T #˚dTü qÔ ï düyTÓ à s¬ +&√s√E ≈£L&Ü ø=qkÕ>∑T‘√+~. nsTT<äT e+<ä\ yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ >±qT 300 yÓT>±yê≥¢≈î£ ‘·–+Z ~. n+fÒ s¬ +&ÉT e+<ä\ yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ì*∫b˛sTT+~. B+‘√ ‘Ó\+>±D≤ ˝Àì nH˚ø£ õ˝≤¢\≈£î $<äT´‘Y düs|¡ süò ê˝À n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘√+~. õ˝≤¢ øπ +Á<ë\‘√bÕ≥T Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü $<äT´‘Y ø√‘·\qT ô|+∫+~ Á{≤Hé‡ø√. õ˝≤¢˝À¢ s¬ +&ÉTqT+∫ Hê\T>∑T >∑+≥\ es¡≈î£ $<äT´‘Yø√‘·\T $~Û+#ê\ì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT+#· Ä<˚XÊ\T e#êÃj·Tì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ø±]à≈£î\ düyÓTàqT |ü]wüÿ]+#·&+É ˝À ÁX¯<›ä #·÷|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√bÕ≥T ã\e+‘·+>± ø√‘·\T $~Û+#·&+É @y˚Ts¡≈î£ düããì Á|ü‹|üø±å \‘√bÕ≥T, Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BdüTÔHêïsTT. ìqï ˇø£ÿkÕ]>± ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\T yÓTs¡T|ü⁄ düyTÓ à≈£î ~>∑&+É ‘√ ñ‘·Œ‹ÔøÏ rÁe Ä≥+ø£+ ø£*–+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ >∑D|ü⁄s¡+ eT+&É\+ #Ó\÷ŒsY˝Àì <Ûäs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y bÕ¢+{Ÿ˝À ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\T>± |üì#˚düTÔqï düTe÷s¡T ¬s+&ÉT e+<ä\eT+~øÏô |’>± ñ<√´>∑T\T ás√E ñ<äjT· + qT+∫ düyTÓ à≈£î ~>±s¡T. B+‘√ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ rÁe Ä≥+ø£+ ø£*–+~. düyÓTà≈£î ~–q ø±]à≈£î\T Á|ü<Ûëq π>{Ÿ e<ä› f…+{Ÿ y˚düT≈£îì <äsêï≈£î ~>±s¡T. B+‘√ $<ÛäT˝À¢øÏ yÓ\TÔqï ø±]à≈£î\qT ôd’‘·+ n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. B+‘√ ø=~›ùd|ü⁄ ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë] rdæ+~. ‘·eTqT ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì, düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±]à≈£î\T &çe÷+&é #˚dTü HÔ êïs¡T. ÁbÕC…≈î£ º ìsêàD düeTj·T+˝À uÛÑ÷eTT\T rdüT≈£îì ¬s>∑T´\sY ñ<√´>±\T Çe«ø£b˛>±, Ä]úø+£ >± |ü]Vü‰s¡+ ≈£L&Ü #Ó*+¢ |ü⁄\T |üP]Ô#j ˚ T· ˝Ò<ìä yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ‘·eT≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY‘√bÕ≥T bòÕ´ø£ºØ j·÷»e÷q´+ ‘·eTe<ä›≈£î e∫à düŒwüºyÓTÆq Vü‰$Tì#˚Ães¡≈£î

{ÏÄsYmdt <ä÷≈£î&ÉT‘√ bÕغ˝À u…+uÒ\T

ø=qkÕ>∑ T ‘· T + <ä H êïs¡ T . ø±]à≈£ î \ Ä+<√fi¯ q ≈£ î $$<ä dü+|ò÷ü \‘√bÕ≥T, sê»ø°jT· bÕغ\T eT<ä‹› düTHÔ êïsTT.

ñ|ü |Á Dü ≤[ø£ neT\T≈£î yê&Éyê&É˝≤ |Á # ü ês¡+ HÓ\÷¢sT¡ : düuŸbÕ¢Hé ì<ÛTä \T õ˝≤¢˝Àì nìï |ü+#êj·Tr˝À¢ì <ä[‘·, –]»q yê&É\ n_Ûeè~∆øÏ Ks¡Tà #˚j÷· \ì áHÓ\ 16, 17 ‘˚B˝À¢ yê&Éyê&É˝≤ ‹]– Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTqï≥T¢ Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ ≈£î\ $eø£å‘· e´‹πsø£ b˛sê≥ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷\ø=+&Éj·T´ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ñ|ü Á|üD≤[ø£ ì<ÛäT\qT <ä[‘·, –]»qT\ n_Ûeè~∆øÏ Ks¡Tà #˚ùd+<äT≈£î H√&É˝Ÿ @C…˙‡\qT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì nHêïs¡T. yêeT|üøå±\T, $$<Ûä dü+|òü÷\T #˚|ü{Ϻq ñ<ä´e÷\ |òü*‘·+>±H˚ Á|üuTÑÛ ‘·«+ 177 Jy√qT $&ÉT<ä\ #˚d+æ <äì e÷\ø=+&ÉjT· ´ nHêïs¡T. ìs¡e~Ûø£ ìsêVü‰s¡Bø£\å T, #·˝À nôd+;¢, XÊqdüu˝ÑÛ À¢ #·sá \T |ò*ü ‘·+>± sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ á Jy√qT $&ÉT<ä\ #˚d+æ <äHêïs¡T. nsTT‘˚ Bìì ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚d+æ <äì sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ ô|<äm› ‘·TqÔ Äsꓤ≥+>± Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. ‘·s¡‘·sê\T>± n_Ûeè~∆˝À yÓqTø£ã&çq á eØZø£s¡D ø√dü+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï $$<Ûä Á|üD≤[ø£\ neT\T≈£î ì]∆wºü j·T+Á‘ê+>∑+ @s¡Œs¡#T· ≈£îH˚+<äT≈£î áHÓ\ 22, 23 ‘˚B˝À¢ πøM|”mdt sêh eTVü‰düuÛÑ\qT ôV’≤<äsêu≤<äT düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.á eTVü‰düu˝ÑÛ À¢ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~kÕÔsì¡ Á|ü‹ì<ÛTä \T bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<+ä #˚j÷· \ì ø√sês¡T.

‹s¡TeT\ yÓTT<ä{Ï |ò÷ü {Ÿs√&ÉT˝¶ À |Á eü ÷<ä+ ‹s¡TeT\ : ‹s¡TeT\ yÓTT<ä{Ï |ò÷ü {Ÿs√&ÉT˝¶ Àì $Hêj·Tø£kÕ«$T >∑T&ç e<ä› s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. uÛÑ≈£îÔ\‘√ edüTÔqï z yêVü≤q+ ø=+&ÉqT &Ûûø=q&É+‘√ 10 eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. |òüT≥Hêdüú*øÏ #˚s¡T≈£îqï b˛©düT\T ø£å‘·>±Á‘·T\qT s¡Tj·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. Å&e’Ó sY nÁ|üeT‘·+Ô >± e´eVü≤]+#·&+É ‘√ ô|<ä› Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ÁbÕD≤bÕj·T+ ˝Ò<äì ÄdüŒÁ‹ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ç<ä–˝≤e⁄+fÒ ‹s¡TeT\˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô s¡B› ø=qkÕ>∑T‘√+~. 23 ø£+bÕsYºyÓT+≥¢˝À uÛÑ≈£îÔ\T y˚∫ ñHêïs¡T. lyê] düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 12 >∑+≥\T, Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ 3 >∑+≥\T, ø±*q&Éø£q #˚sT¡ ≈£îqï uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î 5 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&TÉ ‘√+~. y˚d$ü ôd\e⁄\‘√ s√Es√E≈£L uÛÑ≈£îÔ\ sêø£ ô|qT>∑T‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ô|[¢fi¯¢ d”»Hé ≈£L&Ü ø±e&É+‘√ s¡B› ô|s¡T>∑T‘√+~. _C…|æ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ì‹Hé >∑&ÿÉ ] á ñ<äjT· + ‹s¡TeT\ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. M◊|” $sêeT <äsÙ¡ q düeTj·T+˝À Ä\j·÷ìøÏ e∫Ãq Äj·Tq≈£î n~Ûø±s¡T\T kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. Ä\j·T+˝À Á|ükÕ<ëìï n+<ä#X˚ Ês¡T. <äs¡Ùq+ nq+‘·s¡+ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚à mìïø£˝À¢ ‘·|üŒ≈£î+&Ü m˙¶@ ≈£L≥$T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.

ñ‘·Ôs¡ ~X¯>± ø£<äT\T‘·Tqï eTVü‰dù Hé ‘·TbÕqT $XÊK|ü≥ºD+: Äπ>ïj·T ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq eTVü‰ùdHé ‘· T bÕqT ñ‘· Ô s ¡ ~X¯ > ± >∑ + ≥≈£ î 15 øÏ ˝ À$÷≥s¡ ¢ y˚ > ∑ + ‘√ |üjT· ìk˛Ô+~. Á|üdTü ‘Ô +· Ç~ #ÓHï’Ó øÏ ‘·÷s¡TŒ ~X¯˝À 600 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ ñqï≥T¢ $XÊK˝Àì ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã]ø£\ πø+Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Bì ø£<ä*ø£ yÓTT‘·Ô+>± eTj·THêàsY, ã+>±¢ yÓ|’ ⁄ü ñ+<äì >∑T]Ô+#ês¡T. Bìe\¢ eTqrs¡ ÁbÕ+‘êìøÏ eTT|ü ˝Òq|üŒ{Ïø° >∑eTHêìï >∑eTìdüTÔHêïs¡T. ø=ìï >∑+≥\T ñ‘·Ôs¡ ~X¯>± ø£~* nq+‘·s+¡ ã+>±¢<X˚ Ÿ, eTj·THêàsY\ rs¡+ yÓ|’ ⁄ü ‘·s*¡ b˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Bì Á|üu≤Û e+ e\¢ n+&Ée÷Hé, ìø√u≤sY |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ düeTTÁ<ä+ n\¢ø˝£ À¢\+>± ñqï+<äTq eT‘·‡´ø±s¡T\T C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ +&Ü\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêh+˝Àì $XÊK, eT∫©|ü≥ï+, ø£èwüí|ü≥ï+, ìC≤+|ü≥ï+ z&Éπse⁄˝À¢ ¬s+&√ q+ãsY Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£\T, ø±øÏHê&É, >∑+>∑es¡+ z&Ésπ e⁄˝À¢ s¬ +&√ q+ãsY Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£\‘√bÕ\T ◊<√ q+ãsY ôdø£Hå é dæ>ï∑ ˝Ÿ\qT C≤Ø #˚XÊs¡T.

øÏs¡DY~ u≤<äT&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+: wü]à\ »>∑Hé d”m+ nsTT‘˚H˚ sê»qï sê»´+ @\÷s¡T:eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ u≤<äT&ÉT eTTK´eT+Á‹ nì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£îsê\T yÓ’mdt wü]à\ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Á|üC≤ dü+øπ eå ÷ìï >±*ø=~˝Òdqæ d”m+.. Á|ü»\ô|’ |üqTï\ uÛ≤s¡+ e÷Á‘·+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. »>∑qqï eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚H˚ eT∞¢ Ä eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ düTes¡í j·TT>∑+ edüT+Ô <äHêïs¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + ∫+‘·\|üP&ç eT+&É\+˝À bÕ<äj÷· Á‘· ÁbÕs¡+_Û+∫q wü]à\ s¡#÷ ã+&É ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü»\ düeTdü´\T n&ç–q ‘Ó\TdüT≈£îqï nq+‘·s+¡ ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . yÓm’ dt Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº |ü<øä∏ ±\qT ‘·T+>∑˝ÀøÏ ‘=øÏÿq Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–düTÔHêïeTì #Ó|üø√e&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. ø£¬s+≥T #êØ®\T ô|+#·&Éy˚T dü+πøåeTe÷? |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ≈£î ‘·÷≥T¢ bı&Ée&ÉeTy˚T dü+øπ eå Te÷? yÓm’ dt |ü<øä∏ ±\qT ˙s¡T>±s¡Ã&ÉyT˚ dü+øπ eå Te÷? ù|<äyê]øÏ Çfi¯ó¢ Çe«ø£b˛e&ÉyT˚ Hê dü+øπ eå TeT+fÒ? dü+øπ eå TeT+fÒ ù|<ä $<ë´s¡T\ú ãdtbÕdt dü_‡&û\T ≈£î~+#·&Éy˚THê? nì eT+&ç|ü&ܶs¡T. yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·˝<Ò ìä .. ø±˙, á eTTK´eT+Á‹ Vü≤j·÷+˝À Hê\T>∑TkÕs¡T¢ ø£s¬ +{Ÿ #êØ®\T ô|+∫, Á|ü»\ô|’ s¡÷.30 y˚\ ø√≥¢ uÛ≤s¡+ y˚XÊs¡ì <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . yÓm’ dt ñ qï|ü&ÉT 7`9 >∑+≥\ $<äT´‘Y Ç#êÃs¡ì, Ç|ü&ÉT ø£˙dü+ eT÷&ÉT >∑+≥\T ≈£L&Ü $<äT´‘Y ñ+&É&+É ˝Ò<Hä êïs¡T. $<ë´s¡T\ú ãdtbÕdt\ #êØ®\T ôd‘’ +· ô|+#ês¡ì <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü#êsêsꓤ{≤\πø |ü]$T‘·yÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. neTàVü≤düÔ+ ù|s¡T‘√ yÓTT+&çVü≤düÔ+

#·÷|æ+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T Á|ü#êsêìøÏ e÷Á‘·yT˚ |ü]$T‘·eTj·÷´j·THêïs¡T. |ü⁄f…º&ÉT ø£cÕº˝À¢ eTTì–q ¬s’‘·T\qT Ä<äTø=H˚ yêπs ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡ì, Ç|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤j·÷+˝Àq÷ $|üØ‘·+>± Ä‘·àVü≤‘·´\T #·dTü ≈£î+≥THêïs¡ì Äy˚<qä e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. »>∑Hé ãj·T≥ ñ+fÒ ‘·eT Ä≥\T kÕ>∑eì, n+<äTπø ø±+Á¬>dt, {°&û|” ≈£îeTà¬ø’ÿ nHê´j·T+>± C…’\T˝À ô|{Ϻ+#êj·Tì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä+˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ d”;◊ì ñdæ>=*Œ »>∑Hqé T n¬sdüTº #˚sTT+∫+<äHêïs¡T. d”;◊ |ü+»s¡+˝À ∫\Tø£ ÇqTø£ düTÁ|”+ø√πsº yê´U≤´ì+∫+<äì á dü+<äs¡“¤+>± wü]à\ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eTVü‰H˚‘· yÓm’ dt düTes¡í j·TT>∑+ sêyê\+fÒ »>∑qqï eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì, Äj·Tq d”m+ nsTT‘˚H˚ eTq ø£cÕº\T r]b˛‘êj·Tì wü]à\ nHêïs¡T. »>∑qqï eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚ eTVæ≤fi¯\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T ÇkÕÔs¡ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. sê»qï sê»´+ e#êÃø£ $ø£˝≤+>∑T\T, eè<äT∆\≈£î Á|ü‹HÓ˝≤ s¡÷.1000 ô|q¸qT¢ ÇkÕÔs¡Hêïs¡T. ù|<ä bÕsƒX¡ Ê\\ $<ë´s¡T\ú ≈£î HÓ\HÓ˝≤ s¡÷.500, Ç+≥sY $<ë´s¡T\ú ≈£î s¡÷.700, &çÁ^ $<ë´s¡T\ú ≈£î s¡÷.1000 #=|üq ÇkÕÔsì¡ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãT≈£î, øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç\¶ ≈£î ãT~› #Ó_‘˚ sêuÀj˚T~ sê»qï sê»´y˚TqHêïs¡T. n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø±å \ ≈£îeTàø£ÿ sê»ø°j÷· \qT ‹|æ Œ ø={Ï º »>∑ q qï eTTK´eT+Á‹ì #˚ d ü T ≈£ î +<ëeTì ÄyÓ T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ kÕj·T+ø±\ ~q|ü‹Á ø£

Ç~ì»+ dæìe÷

&Ó|òæwæ{Ÿ˝À ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTµ

áHÓ\ 17q ùÁ|ø£≈å î£ \ eTT+<äT≈£î y˚DT-ø£$T*ì eTTKØ® ªsêe÷#ê]µ

‘=f…+º |üP&ç y˚DT, ø£eT*ì eTTKØ® »+≥>± õ. áX¯«s¡s¬ &ç¶ <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À mdt.|æ.m+≥sYfH’… yé TÓ +{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ |æ.$.XÊ´+Á|ükÕ<é ì]à+∫q ∫Á‘·+ ªsêe÷#ê]µ . ªá&√ ô|<ä› >∑÷&Û#É ê]µ nqï~ ñ|üo]¸ø.£ áHÓ\ 17q ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüTø=kÕÔs¡T. ∫Á‘·+ ø±HÓ‡|ü⁄º >∑T]+∫ #Ó|üPÔ V”≤s√ y˚DT...n‘·>±&ç ù|s¡T sêe÷#ê]. ∫qï|üŒ{Ï qT+N b˛©dt n~Ûø±] ø±yê\ì ø£\\T ø£+{≤&ÉT. |tÃ... nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛‘ê&ÉT. ∫esêK]øÏ >∑÷&ÛÉ#ê]>± e÷s¡‘ê&ÉT. nø£ÿ&ç qT+∫ n‘·qT #˚ùd nH˚«wüD\T ø±e*‡q+‘· $H√<ëìï |ü+#·T‘êj·THêïs¡T . ø£eT©ì eTTKØ® <äsÙ¡ ≈£î&ÉT ∫Á‘·+ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ªµˇø£ e÷eT÷\T >∑÷&Û#É ê] sêh eTTK´eT+Á‹ì m˝≤ ø±bÕ&Ü&Éqï<˚ ø£<.ä∏ e+<ä XÊ‘·+ $H√<ëìï n+~+#˚˝≤ s¡÷bı+~+#ês¡TµµnHêïs¡T. n˝≤π>... ªH˚qT <äsÙ¡ ø£‘«· XÊK˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ïqº ‘=* s√E˝À¢ eT\j·÷fi¯+˝À e∫Ãq ªdæ.◊.&ç eT÷düµ ∫Á‘êìï Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À ªsêe÷#ê]µ>± s¡÷bı+~+#·&+É #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+~. |üP]Ô kÕúsTT $H√<äu]ÑÛ ‘· ∫Á‘·$T~µ nHêïs¡T. ÁãVü‰àq+<ä+, Ä©, m˝Ÿ._.lsêyéT, –]u≤ãT, #·+Á<äy÷Ó Vü≤Hé, s¡|Tüò Tu≤ãT, y˚\T, u≤\j·T´, eTTs¡∞X¯sà¡ , sêCŸÁù|$T, Á|üuÛÑT, n$T‘Y, Vü≤s¡¸es¡∆Hé, Ç+<äTÄq+<é, *]wü ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ e÷≥\T: $.$Áø£yéTsêE, &=+Á>∑‘Y, Hê>∑sêE, ¬s’≥sY yÓ÷Vü≤Hé, ø£<∏ä: ñ<äjYTø£èwüí, dæ_¬ø <∏ëeTdt, bÕ≥\T: sêeTCÀ>∑j·T´XÊÅd”Ô, dü+^‘·+: eTDÏX¯s¡à, bòı{ÀÁ>∑|ò”: ¬ø.Á|ükÕ<é, ø√ Ábı&É÷´düsY‡: _.eTTs¡[, |æ.$.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ìsêà‘·: |æ.$.XÊ´+Á|ükÕ<é, Åd”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+: õ.áX¯«sY¬s&ç¶.

kÂ<ë$T˙ ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ Ä~ V”≤s√>± ¬ø. y˚DT>√bÕ˝Ÿ ì]à+∫q ∫Á‘·+ ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTµ. ª|æ\¢ »$÷+<ës¡Tµ ù|òyéT nXÀø˘ &Ó’¬sø˘º #˚dæq á ∫Á‘·+ X¯óÁø£yês¡+ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ek˛Ô+~. á ∫Á‘·+ <ë<ë|ü⁄ @&ÉTqïs¡ ø√≥¢ s¡÷|üj÷· \ ã&Ó{® Ÿ ‘√ ì]à‘·yÓTÆ+<äì, eT÷&ÉT ø√≥T¢ &Ó|òæwæ{Ÿ ‘√ ]©CŸ ne⁄‘√+<äì düe÷#ês¡+. Ä~ e÷¬sÿ{Ÿ ì $T+∫ Ks¡Tà ô|{≤ºsì¡ , n+<äTøπ &Ó|wæò {æ Ÿ˝À $&ÉT<ä\ #˚j÷· *‡ ek˛Ô+<äì |ò˝æ Ÿà dü]ÿ˝Ÿ‡ ˝À $ì|æk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À j·TTmdt˝À ñ+&˚ nXÀø˘ k˛<ä] ≈£L&Ü ÇHÓ«dtº #˚dæ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ä~ >∑‘· ∫Á‘ê\T Áù|eT ø±yê*, \yé © ¬s+&É÷ uÛ≤ø±‡|ò”dt e<ä› ô|<ä›>± Ç+bÕø˘º #·÷|üøb£ ˛e≥+ ≈£L&Ü _õHÓdt |üs+¡ >± <Óã“rdæ+<äì #Ó|⁄ü HÔ êïs¡T. á ∫Á‘·+ô|’ Ä~ #ê˝≤ qeTàø±\T ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... H˚{Ï ‘·sêìøÏ ‘·>∑Z≥T¢ á ∫Á‘êìï nXÀø˘ s¡÷bı+~+#ês¡T. nìï ‘·s>¡ ‘∑ T· \ yê]ø° e+<ä XÊ‘·+ q#˚à dæìe÷.

ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ Ç~ dü≈î£ ≥T+ã düyT˚ ‘·+ #·÷dæ ÄkÕ«~+#·<>ä Z∑ ‘Ó\T>∑T dæìe÷. Á|ü‹ bÕÁ‘·≈£L ø£<∏ä˝À ÁbÕeTTK´+ ñ+&˚˝≤ ∫Á‘êìï rXÊs¡T nXÀø˘. q≥T\T ø±≈£î+&Ü bÕÁ‘·\T ø£ì|ækÕÔsTT. n+<äTπø Áù|ø£å≈£î\T ∫Á‘·+˝Àì bÕÁ‘·\ >∑T]+#˚ e÷{≤¢&ÉT≈£î+{≤s¡T. dæìe÷˝À ìsêàD $\Te\T ]#Y>± ñ+{≤sTT. 98 |üì ~Hê˝À¢ ∫Á‘êìï |üP]Ô #˚XÊs¡T ìsêà‘· y˚DT>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. Çø£ Ç+<äT˝À H˚qT düT≈£îe÷sY nH˚ mHêï¬s’ bÕÁ‘· #˚XÊqT. <äs¡Ù≈£î&ÉT nXÀø˘ Hê bÕÁ‘·qT ø=‘·Ô>± &çC…’Hé #˚XÊs¡T. bÕÁ‘·˝À |ü\T #Ûêj·T\T+{≤sTT. ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T ªdüT≈£îe÷s¡T&ÉTµ. ø±˙ n+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± q&ç#˚ kÕ«s¡ú|üs¡T&ÉT. n˝≤+{Ï yê&ÉT düT≈£îe÷s¡T&ÉT>± m˝≤ e÷sê&Éqï<˚ ø£<.ä∏ Hê eTTqT|ü{Ï dæìe÷ ª\y驵˝À #˚dæq ¬ø’¢e÷ø˘‡ d”Hé düT≈£îe÷sY bÕÁ‘·ì düeTs¡eú +‘·+>± #˚jT· &ÜìøÏ kÕj·T|ü&+ç ~ nì #Ó|⁄ü Œø=#êÃs¡T. á ∫Á‘·+ ]»˝Ÿº @+≥qï~ sπ |ü{øÏ Ï ‘Ó*dæb˛‘·T+~.

düT˙˝Ÿ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ªÁô|ò+&éµ düT˙˝Ÿ eTs√ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ø£$T≥sTT´q≥T¢ düe÷#ês¡+. _+<ëdt,s¡>∑&É ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT Ms¡÷b˛≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqT+~. á ∫Á‘êìøÏ ªÁô|ò+&éµ nH˚ f…’{Ï˝Ÿ |òæø˘‡ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® á ∫Á‘êìï ì]à+#·qTHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ á ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qT+~. Á|üdTü ‘Ô +· düT˙˝Ÿ...;ÛeTes¡+ ãT˝À¢&ÉT f…’{Ï˝Ÿ ‘√ ∫Á‘·+ #˚düTÔHêï&ÉT. ø£*düT+<ë+ sê ù|òyéT ñ<äjYT X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À Ä ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘√+~. &ç.düTπswt u≤ãT ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ Ä>∑düTº˝À ]©CŸ ø±qT+~. n˝≤π> düT˙˝Ÿ s¡#·sTT‘· >√|” yÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝Àq÷ eTs√ ∫Á‘·+ ø£$T≥j·÷´s¡T. Çø£ Ms¡÷b˛≥¢ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ... eT+#·T eTH√CŸ V”≤s√>± <ä÷düT¬øfi≤Ô nH˚ ∫Á‘·+ s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. ø±yÓT&û,j·÷ø£Hå é m+≥¬sqº’ sY>± Ä ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqT+~. n+<ë\sêø£då æ ù|yò Té ˝≤eD´+ V”≤s√sTTHé>± #˚k˛Ô+~. eT+#·T eTH√CŸ ‘·eT kı+‘· u≤´qsY ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T.

ª‘·&ÜU≤µ ∫Á‘+· ˝À ‘·eTHêï

pHé˝À ]©CŸ ø±qTqï MTsê C≤dæàHé ªyÓ÷ø£åµ #ê˝≤ ø±\+ ÁøÏ‘y· T˚ dæìe÷ |üP &ÉT<ä\ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï $÷sêC≤dæàHé Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªyÓ÷ø£µå . sêJyé yÓ÷Vü≤Hé, ~XÊbÕ+&˚ ø°\ø£ bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. e#˚à HÓ\ 6q ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüTø=kÕÔeTHêïs¡T ìsêà‘·. . lø±+‘Y y˚eTT\|ü*¢ <äs¡Ù≈£î&ÉT. |æ.neTsYHê<∏é¬s&ç¶ ìsêà‘·. $»jYT ≈£îsê≈£î\ dü«sê\T düeT≈£LsêÃs¡T. á ∫Á‘·+˝À $÷sê C≤dæàHé y˚+ô|s’ Y >± ø£ì|æ+#·qT+<äì düe÷#ês¡+. z Áô|+#Y ø±¢dæø˘ Vü≤Ás¡sY ∫Á‘·+ Ä<Ûës¡+>± á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘√+<äì |ò˝æ Ÿà dü]ÿ˝Ÿ‡˝À $q|ü&TÉ ‘√+~. V”≤s√sTTHé z]jÓT+f…&é Vü‰s¡sY ∫Á‘·$T~. eT+Á‘· e∫Ãq ø=‘·Ô˝À yÓTT<ä˝…’q ∫Á‘·+ Ç~. $÷sê C≤dæàHé <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªªÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq ø£<∏ä, ñ‘·ÿ+sƒ¡qT ø£*–+#˚ ø£<∏äq+ á ∫Á‘êìøÏ Á|ü<Ûëq ã\+. Á>±|òæø˘‡ ≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· e⁄+&˚ ∫Á‘·$T~µ nHêïs¡T. V”≤s√sTTHé $÷sê C≤dæàHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷µµ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î H˚qT b˛wæ+#·q≥T+{Ï yÓ’$<Ûä´yÓTÆq bÕÁ‘· Ç~. Vü‰s¡sY

eT+>∑fiy¯ ês¡+ y˚T 14, 2013

M~ÛM~ÛHê |ù ø±≥ ø£u¢ \Ÿ T! ÄdüT\Ô T.. n+‘·dTü \Ô T ‘êø£≥Tº s√&ÉTq¶ |ü&TÉ ‘·Tqï ≈£î≥T+u≤\T #√<ä´+ #·÷düTqÔ ï n~Ûø±s¡>D∑ + ôV≤’ <äsêu≤<é (Ç~ì»+ Á|ü‹ì~Û) : sêÁwü+º ˝À @ M~Û˝À #·÷dæHê ù|ø±≥ ø£¢uŸ\T <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. >∑T&ç, ã&ç ø£qã&Éøb£ ˛sTTHê á ø£u¢ Ÿ\T e÷Á‘·+ ø£qã&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. ô|<ä\› n+&É<+ä &É˝ e˝Ò¢ á ø£u¢ Ÿ\T eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T Äs¡T ø±j·T\T>± $sêõ\T¢‘T· Hêïj·Tì $eTs¡Ù\T yÓ\T¢y‘Ó T· ‘Ô T· HêïsTT. eTTK´+>± kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ á $wüj·T+ e∫ÃHê e÷eT÷fi¯≈¢ î£ n\yê≥T|ü&ç #·÷d”#÷· &Éq≥Tº e´eVü≤]düTHÔ êïs¡qï $eTs¡Ù\÷ $ì|ædüTÔHêïsTT. ô|’øÏ n+<ä+>± ø£ì|æ+#˚ ã+>±¢\T... q\TyÓ’|ü⁄˝≤ d”d” ¬øy˚Tsê\T.. e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡˝À •ø£D å bı+~q e÷s¡¸˝Ÿ‡.. sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T, b˛©düT\ n+&É<+ä &É\‘√ á ù|ø±≥ ø£u¢ Ÿ\T q&ÉTdüT+Ô &É≥+ $X‚w+ü . Ç˝≤ sêÁwüº yê´|ü+Ô >± VüQ+<ë>± q&ÉTdüTHÔ êïsTT. kÕe÷qT´\T, eT<Û ä ´ ‘· s ¡ > ∑ ‹ Á|ü » \T dü s ¡ < ë ø√dü + e∫à n|ü ⁄ Œ˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq yês¡T ø√ø=\¢\T. ÁbÕD≤\T b˛>=≥Tº≈î£ qïyês¡T m+<äs√. Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘êsêïø£˝Àì z eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ e´øÏÔ ø£¢uŸ˝À &ÉãT“\˙ï b˛>=≥Tºø√e&É+‘√ ‘·q uÛ≤s¡´ ø√|ü+‘√ |ü⁄{Ï+º {ÏøÏ yÓ[+¢ ~. B+‘√ Äj·Tq nee÷q+>± uÛ≤$+∫ Ç+{À¢ ñπsdüT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&TÉ . Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T sêÁwüº yê´|üÔ+>± mø£ÿ&√ ˇø£ #√≥ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. Ç<ä+‘ê b˛©düT\≈£î ‘Ó*dæHê #·÷dæ#÷· &Éq≥Tº>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. HÓ\dü] e÷eT÷fi¯ó¢ rdüT≈£îì >∑T≥Tº>± ø£¢uŸ\ ìs¡«Vü≤D≈£î |üP]Ô düV≤ü ø±s¡+ n+~düTqÔ ï≥Tº düe÷#ês¡+. eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, ø±s=Œπs≥s¡T¢, #√{≤yÓ÷{≤ Hêj·T≈£î\≈£î ôd’‘·+ HÓ\yêØ e÷eT÷fi¯ó¢ eT&ÉT‘·THêïj·Tì u≤Vü‰≥+>±H˚ u≤~Û‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. sêÁwüº sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é˝À dü+|üqTï\T ñ+&˚ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡‘√ bÕ≥T |òü‘˚yÓTÆ<ëHé, ‘êsêïø£, Vü≤_‡>∑÷&É, #·+bÕù|≥, sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä õ˝≤¢˝À¢ eT÷&ÉT eTTø£ ÿ ˝≤≥\T CÀs¡ T >± kÕ>∑ T ‘· T Hêïj· T ì yês¡ Ô \ T n+<äT‘·THêïsTT. á $wüj·TyÓTÆ kÕúì≈£î\T b˛©düT\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe∫ÃHê #·÷kÕÔ+, #˚kÕÔ+ n+≥THêïπs ø±ì #·s¡´\T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ø£¢uŸ\ $wüj·TyÓTÆ e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£$TwüH˝é À |òsæ ê´<äT ñ+~. nsTTHê b˛©düT\ rs¡T e÷s¡&É+˝Ò<äT. HÓ\ ‹]π> dü]øÏ u≤´+≈£î˝À¢ &ÉãT“ »eT ne⁄‘·T+&É≥+ $X‚w+ü . myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T, #√{≤yÓ÷{≤ Hêj·T≈£î\≈£î ôd’‘·+ e÷eT÷fi¯ó¢ n+<äT‘·THêïj·T+fÒ á yê´bÕs¡+ m+‘· ô|<ä› m‘·TÔq q&ÉTdüTÔ+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ]ÁøÏjT˚ wüHé ø£u¢ Ÿ ù|s¡T‘√ nqTeT‘·T\T bı+~ nÁø£eT <ä+<ë\≈£î ‘Ós¡˝Ò|ü⁄‘·THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± ù|ø±≥ø£¢uŸH˚~ ìùw<Ûä+. nsTTHê s¡ ø £ s ¡ ø ±\ Ä≥\T n+<ä T u≤≥T˝À ñ+#· & É + >∑eTHês¡Ω+. á ø£¢uŸ\˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± s√E≈£î ø=ìï ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T #˚‘T· \T e÷s¡T‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À ù|<ä\T, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ Je⁄\ &Éu“Ò n~Ûø+£ >± ñ+≥T+~. ù|<ä\qT s¡ø£Ô|æ+»˝≤ |ü{Ϻ|”&çdüTÔqï ø£¢uŸ\ô|’ b˛©düT\T ø£HÓï‹Ô ≈£L&Ü #·÷&É≥+˝Ò<äqï Äs√|üD\T ñHêïsTT. ø±ìùdºãTfi¯¢ kÕúsTT qT+∫ ñqï‘· kÕú s TT n~Û ø ±s¡ T \ es¡ ≈ £ î e÷eT÷fi¯ ó ¢ n+<äT‘·Tqï+<äTH˚ yês¡T Ç≥Tπød” #·÷&É≥+˝Ò<ìä u≤~Û‘T· \T yêb˛‘·THêïs¡T. B+‘√ ø£¢uŸ j·T»e÷qT\T ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. n‹ eTTK´yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ eT÷&ÉT eTTø£ÿ˝≤≥ Ä&É{≤ìøÏ s√Eyê] ø£düºeTs¡¢≈£î &ÉãT“\T nsTTb˛‘˚ Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï ô|ò’Hêì¸j·Ts¡¢‘√ &ÉãT“\qT n+<äCÒdüTÔ+&É≥+ $X‚wü+. e&û¶\T, #·Áø£e&û¶\ ù|s¡T‘√ yê]ì HêHê Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚jT· &ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü, $\TyÓ ’ q edü T Ô e ⁄\T, Ädæ Ô |ü Á ‘ê\qT ã\e+‘· + >± ˝≤≈£îÿ+≥THêïs¡T. Çø£ ø£u¢ Ÿ\˝À ø£deºü Ts¡¢ kÕúsTTì ã{Ϻ fÒãTfi¯q¢ T @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. s¡÷. e+<ä qT+∫ s¡÷. \ø£å fÒãT˝Ÿ‡ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ ø£u¢ Ÿ j·T»e÷qT\T ø±ø£ |ü≥&º +É Á|ü‘´˚ ø£+>± ñ+≥T+~. ø=+‘· eT+~ yêfi¯¢ eTqTwüß˝Ò fÒãTfi¯¢ô|’ ≈£Ls¡TÃì ø£düºeTs¡¢≈£î ˇø£{Ï, ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ neø±X¯+ Ç∫Ã Ä ‘·sT¡ yê‘· yê]ì qfÒ≥ º eTT+#·T‘ês¡T. Ç+‘· yÓ÷dü+ »s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ s√E≈£î mH√ï ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉTb¶ Õ\e⁄‘·THêïsTT. |ü#÷ ì dü+kÕsê˝À¢ ∫#·TÃπs|ü⁄‘·Tqï M{Ïì |üP]Ô>± ‘=\–+#ê\ì j·TTe»q dü+|ò÷ü \T, dü«#·Ã+¤ <ä dü+dü\ú T s√p y˚&TÉ ≈£î+≥THêï bÕ\≈£î\ >∑T+&Ó ø£s¡>∑&É+˝Ò<äT. ø£¢uŸ\qT |üP]Ô>± m‹Ôy˚ùd+<äT≈£î Ç|üŒ{Ϭø’Hê düsêÿsY #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä•<ë›+.

ø=‘·Ô s¬ fi’ ó¯ ¢ Çø£ n+‘˚Hê? (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T Vü≤&Üe⁄&ç #˚dæHê n~ ≈£î<äs¡˝Ò<äT. ø±∫>∑÷&É - eT<äT¬s’, dæøÏ+Á<ëu≤<é - C…’|üPsY, dæø+Ï Á<ëu≤<é - cÕ*e÷sY, ø£Ø+q>∑sY - ‹s¡T|ü‹, Hê+<˚&é neTè‘YdüsY, mÁs¡>∑T+≥¢ - ãq>±q|ü*¢ ¬s’fi¯ófl ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. ø£Ø+q>∑sY - ‹s¡T|ü‹ düØ«dtqT e÷Á‘·+ Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\T>± q&É|ü>∑\T>∑T‘·THêïs¡T.

yÓm’ kÕ‡sY dæ|˝æ ÀH˚ ñ+{≤+ : ø=+&Ü

ø£<∏ë+X¯ ∫Á‘ê˝À¢ Ç<=ø£ yÓ’$<Ûä´yÓTÆq ∫Á‘·+>± e⁄+≥T+~µ nì ‘Ó*bÕs¡T. $÷sê C≤dæàHé q{ÏdTü qÔ ï ‘=* Á~∏\s¢ Y ∫Á‘·$T~˙, Ç+<äT˝À ÄyÓT bÕÁ‘· m+‘√ ø°\ø£+ n˙, Á>±|òæø˘‡øÏ m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ñqï ø£<∏ä Ç~ ìsêà‘· #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. Hê»sY, sêVüQ˝Ÿ <˚y,é düq, eVæ≤<ë, ø±<ä˝Ÿ düT≈£îe÷sY, $»jYT uÛ≤düÿsY, düTeTHé XË{Ϻ ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ¬øyÓTsê: yÓ+ø£{Ÿ ÄsY.|æ, düeTs¡ŒD: leT‹ |æ.Væ≤eT_+<äT, ìsêàD+: neTsY Hê<∏Hä é eT÷Mdt.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ø=ìï düeTdü´\ô|’ »>∑Hé m<äT≥ #·]Ã+#êeTì yÓm’ kÕ‡sY dæ|æ H˚‘,· e÷JeT+Á‹ ø=+&Ü düTsπ K nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À »>∑HéqT ø=+&Ü düTπsK, ÄyÓT uÛÑs¡Ô ø=+&Ü eTTs¡∞ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. yÓ\T|ü*øÏ e∫Ãq nq+‘·s+¡ MT&çj÷· ‘√ ø=+&Ü düTsπ K e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, ø=+<äsT¡ ndü÷j·T|üsT¡ \T ‘·eT|ü≥¢ »>∑H≈é î£ ˝Òìb˛ì nb˛Vü≤\T ø£*–+#ês¡qï $wüj·T+ ‘·eT≈£î ns¡úyÓTÆ+<äì, yê{Ïì ìeè‹Ô #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î »>∑HéqT ø£*XÊeTì nHêïs¡T. ‘êeTT ø=ìï düeTdü´\qT »>∑Hé <äèwæøº Ï rdüT≈£îyÓfifl¯ >± Äj·Tq ‘·>T∑ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+<äCXÒ Ês¡Hêïs¡T. <ë+‘√ ‘êeTT yÓm’ kÕ‡sY dæ|˝æ ÀH˚ ñ+{≤eTì düŒwüº+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ‘êeTT Ä ≈£î≥T+ã+ yÓ+fÒ ñ+{≤eTì nHêïs¡T. »>∑Hqé T dæm+qT #˚jT· &ÉyT˚ ‘·eT \ø£å´eTì, Ä ~X¯>± ‘êeTT ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘êeTT bÕغ e÷s¡T‘·Tqï≥Tº>± ø=ìï s√E\T>± yês¡\Ô T edüTHÔ êïj·Tì, ne˙ï nyêdüÔyê\ì ø={ϺbÕπsXÊs¡T. bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà, bÕغ H˚‘· wü]à\\‘√ ø£*dæ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, »>∑HéqT ø£*dæq yê]˝À Ä bÕغ H˚‘· u≤*H˚ì lìyêdüs¬ &ç¶ ≈£L&Ü ñHêïs¡T.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

idhinijam PDF  

idhinijamnews

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you