Page 1

TELUGU DAILY

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

ôV’≤<äsêu≤<é 14`5`2014 ãT<Ûäyês¡+

‰

www.indianewstoday.co

ôd’øÏ˝Ÿ d”Œ&ÉTqT Ä|æq bòÕ´Hé >±* ª|ü]wü‘Yµ mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mkÕ‡sYd”|”, {°&û|” ôVAsêôVAØ Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À.. yÓ’mkÕ‡sYd”|”` 11-1307 {°&û|”` ø±+Á¬>dt `

5-1046 0-25

‘Ó\+>±D˝À... ø±+Á¬>dt `

0-376

{°ÄsYmdt `

1-399

{°&û|”`

0-166

‘·s¡Tyê‘· øö+{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, mìïø£\ n~Ûø±] ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. M{ÏøÏ b˛*+>¥ nedüs¡+ ˝Ò<äì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ô|<ä|üP&ç eT+&É\+˝À 3 u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T, ø£|æ˝ÒX¯«s¡|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À ¬s+&ÉT u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T esê¸ìøÏ ‘·&çdæq≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ø£*–] eT+&É\+˝À z≥s¡T¢ >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+∫ ˙[fle«ì $÷¬ø+<äT≈£î zfÒj·÷\+≥÷.. dæ¢|t\T sêdæ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡˝À¢ y˚XÊs¡T. ø£*–] ‘êC≤ e÷J dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ kı+‘· eT+&É\+ ø±e&É+ $X‚wü+. n≥T >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø£s¡¢bÕ˝…+˝À ≈£L&Ü z $∫Á‘·+ #√≥T #˚düT≈£î+~. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘·+‘√ bÕ≥T, z |ü~ s¡÷bÕj·T\ H√≥T ≈£L&Ü ãj·T≥ |ü&ç+~. ø£s¡¢bÕ˝…+ m+|æ{Ïdæ˝À z≥T y˚dæq z e´øÏÔ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘·+‘√ bÕ≥T, |ü~ s¡÷bÕj·T\ H√≥T »‘· #˚XÊs¡T. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± á ‘·&ç∫q u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T: Äs¡u…{Ϻ øö+{Ï+>¥: ø£˝…ø£ºsY H√≥T ãj·T≥ |ü&ç+~. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ô|<ä|üP&ç eT+&É\+˝Àì »&ûŒ{°d”, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø±e*˝À z ø£fi≤XÊ\˝À ñ+∫q ø=+&Ü|ü⁄s¡+ m+|”{°d” kÕúHê\≈£î dü+ã+~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\qT Äs¡u…{Ϻq eT+&É\+ u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\≈£î #Ó<ä\T |ü{≤ºsTT. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T13: d”e÷+Á<Ûä˝À |ü]wü‘Y mìïø£\ |òü*‘ê\˝À {°&û|”, yÓ’d”|” qTyê« H˚Hê nqï≥T¢ ôVAsêVü≤Ø>± b˛{° |ü&ܶsTT. {°&û|” ô|’#˚sTT kÕ~Û+∫q|üŒ{ÏøÏ |ü]wü‘Y˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” >∑{Ϻ b˛{°ì∫à ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*∫+~. yÓTT‘·Ô+ 10,091 kÕúHê\≈£î >±qT n‘·´~Ûø£ kÕúHê\qT {°&û|” ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. sêÁ‹ es¡≈£î yÓ\Te&çq |òü*‘êqT ã{Ϻ d”e÷+Á<Ûä˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eTT+<ä+»˝À ñ+~. Ç+ø± |üP]Ô düe÷#ês¡+ sêyê*‡ ñ+~. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä, ñuÛÑj·T>√<ëe], ø£ècÕí õ˝≤¢˝À¢ {°&û|” Ä~Ûø£´+ Á|ü<ä]ÙdüTÔ+&É>±, ∫‘·÷Ôs¡T, ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|” Ä~Ûø£´+˝À ñ+~. >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À¢ {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt b˛{≤ b˛{°>± ñHêïsTT. ‘Ó\+>±D˝Àì KeTà+˝À {°&û|” Ä~Ûø£´+˝À ñ+&É>±, ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt CÀs¡T ø=qkÕ–+~. Ä~˝≤u≤<é, ìC≤e÷u≤<é, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À¢ {°ÄsYmdt Ä~Ûø£´+˝À ñ+~.

uÛ≤s¡rj·TT\≈£î ˇu≤e÷ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T13: uÛ≤s¡‘Y˝À sêuÀj˚T ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nìï $<Ûë˝≤ düVü≤ø£]kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ yê´K´*ï uÛ≤»bÕ kÕ«>∑‹+∫+~. Ä bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝Àì uÛ≤»bÕ >±*øÏ ˇu≤e÷ yê´K´˝Ò ì<äs¡ÙqeTì #ÓbÕŒs¡T. sêuÀj˚T ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ düVü≤ø±s¡+ ‘·|üŒø£ \_ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. k˛eTyês¡+‘√ <˚X¯+˝À mìïø£\T |üPs¡ÔsTTq H˚|ü<∏ä´+˝À nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‹ ô|<ä› Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝À düeTs¡úe+‘·+>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫q |òüTq‘· Á|üX¯+dü˙j·TeTHêïs¡T. mìïø£\ Á|üÁøÏj·TqT $»j·Te+‘·+ #˚dæq uÛ≤s¡rj·TT\+<ä]ø° n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üj·T‹ï+#·˝Ò<äT.µ nì ù|s=ÿHêïs¡T.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:345 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

e´øÏÔ>∑‘· dæã“+~øÏ M&√ÿ\T |ü*øÏq eTH√àVü≤Hé düπs«\qT ‹s¡düÿ]+∫q ø±+Á¬>dt kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ yÓ\Te⁄&ÉT‘·Tqï m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡qT ø±+Á¬>dt ‹s¡düÿ]+∫+~. 80 ø√≥¢ eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>± πøe\+ \ø£å eT+~ n_ÛÁbÕj·÷\‘√ Ç#˚à |òü*‘ê\T ì»+ ø±eì, 16q yÓ\Te&˚ ì»yÓTÆq |òü*‘ê\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷kÕÔeTì ø±+Á¬>dt H˚‘· ~–«»jYT dæ+>¥ ‘·q {Ï«≥ºsY U≤‘ê˝À ù|s=ÿHêïs¡T. bÕغ ø±s¡´<ä]Ù wüø°˝Ÿ nVü≤à<é ≈£L&Ü Ç<˚ n_ÛÁbÕj·T+ yÓ*ãT#êÃs¡T. 2004,2009 mìïø£\|ü&ÉT ≈£L&Ü Ç˝≤π> ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£ |üeHê\T n+≥÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |òü*‘ê\T >∑T|æŒ+#ês¡ì, n$ ‘·|üŒì ‘˚*q q÷´&Ûç©¢, y˚T13: Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé H˚&ÉT Á|ü<Ûëq $wüj·÷ìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. eT+Á‹ ø±sê´\j·T+˝À ‘·q e´øÏÔ>∑‘· dæã“+~‘√ m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡ f…ÆyéTbÕdt e´eVü‰s¡+: ˇeTsY M&√ÿ\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. dü«j·T+>± yê]ì kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ $$<Ûä #ÛêHÓfi¯ó¢ ø£*dæ ‘·q‘√ ø£*dæ |üì#˚dæ q+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T Á|ükÕs¡+ #˚düTÔqï m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡qT »eT÷à ø±oàsY ‘Ó*bÕs¡T. 110 eT+~ Á|ü<Ûëì e´øÏÔ>∑‘· düVü‰j·T eTTK´eT+Á‹ ˇeTsY nãT›˝≤¢ f…ÆyéTbÕdt dæã“+~, 400 eT+~ ø±sê´\j·T dæã“+~ e´eVü‰s¡+>± e]í+#ês¡T. 16q yÓ\Te&˚ |òü* Á|ü<Ûëì ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T. yês¡+<äs¡÷ ‘ê˝Ò ì»yÓTÆqeì, n|üŒ{Ïes¡≈£î me¬sìï #Ó|æŒHê ø£s¡‘êfi¯<Ûä«qT\‘√ Á|ü<ÛëìøÏ n_Ûq+<äq\T »]π>$ ø±eì Äj·Tq {Ï«≥ºsY˝À b˛dtº #˚XÊs¡T. ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ∫e] πø_HÓ{Ÿ uÛ≤»bÕ ‹s¡T>∑T˝Òì $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<ä+≥÷ z MT{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZqqTqï eTH√àVü≤Hé nq+‘·s¡+ #ÛêHÓ˝Ÿ yÓ\Te]+∫q |òü*‘ê\ô|’ Äj·Tq sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø£\TkÕÔs¡T. sêh|ü‹‘√ ô|’$<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. ªsê»kÕúHé˝À ø±+Á¬>dt 㵉{° nq+‘·s¡+ <˚X¯Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ πøe\+ 2 d”fÒ¢ kÕ~ÛdüTÔ+<äì z #ÛêHÓ˝Ÿ˝À #ÓbÕŒ eTH√àVü≤Hé Á|üdü+–kÕÔs¡T. n<˚ s√E Á|ü<Ûëì ‘·q s¡T. eTs√ #ÛêHÓ˝Ÿ˝À 14 d”≥T¢ ¬>\TdüTÔ+<äì eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T\≈£î ‘˚˙{Ï $+<äT ÇkÕÔs¡T. #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ndü\T M{Ï $X¯«dü˙j·T‘· @+{Ï? n+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁ‹øÏ sêh|ü‹ yês¡+<ä]ø° $+<äT ÇkÕÔs¡T.

yÓ÷&û Á|ü<Ûëì nsTT‘˚ >∑T»sê‘Y d”m+>± Äq+Bu…Hé?

ù|s=ÿHêïs¡T. ªeTH√àVü≤Hédæ+>¥ düeTs¡Tú&Ó’q Ä]úø£y˚‘·Ô. 1991˝À >=|üŒ Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T #˚|üfÒº+<äT≈£î |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·Tq≈£î m+‘√ düVü≤ø£]+∫+~. Ä]úø£ eT+Á‹>± ‘·q dü‘êÔ #ê{≤s¡T. nsTT‘˚ k˛ìj·÷ Äj·TqqT Á|ü<Ûëì>± Á|üø£{Ï+#êø£ eTH√àVü≤Hé y˚T<Ûëy˚ ø±ì Hêj·T≈£î&ÉT ø±<äT: C…’{°¢ eTH√àVü≤Hé |ü]~Û ‘·–Zb˛sTT+~. ‘·q Á|üdü+>±˝À¢ C≤‹ì Á|üuÛ≤$‘·+ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ >=|üŒ y˚T<Ûëy˚ ø±e#·Tà ø±˙, eT+∫ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. bÕغ≈£î $XÊ«dü+>± ñ+&˚ Á|üj·T‘·ï+˝À Hêj·T≈£î&ÉT ø±<äì uÛ≤»bÕ d”ìj·TsY H˚‘· ns¡TDYC…’{°¢ ‘·q u≤¢>∑T˝À ø£s¡Ôyê´ìï $düà]+#ês¡T. Bìï e÷s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î m|ü&É÷

<ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT HÓ\\ bÕ≥T <˚X¯yê´|üÔ+>± mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À eTTì– ‘˚*q uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú, >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û eT+>∑fi¯yês¡+ >±+BÛq>∑sY˝À ‘·eT bÕغ myÓTà˝Ò´\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ eTT>∑Tdü÷ÔH˚ &Ûç©¢˝À bÕغ nÁ>∑H˚‘·\‘√, ÄsYmdtmdt n~ÛHêj·T≈£î\‘√ yÓ÷&û es¡dü düe÷ y˚XÊ\T »]|æq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. mìïø£\ |òü*‘ê\ dü+>∑‹ m˝≤ ñHêï C≤rj·T kÕúsTT˝À Hêj·Tø£‘·« bÕÁ‘· b˛wæ+#˚+<äT≈£î M\T>± yÓ÷&û ìyêkÕìï &Ûç©¢øÏ e÷sêÃ\ì yês¡+‘ê dü\Vü‰ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑T»sê‘Y˝À ‘·q yês¡düT&çï m+|æø£ #˚ùd+<äT≈£î yÓ÷&û myÓTà˝Ò´\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. bÕغ˝À d”ìj·TsY H˚‘·>± ñqï Äq+Bu…HéøÏ Ä neø±X¯+ <äø£ÿe#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ì‹HéuÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ, kÂs¡uÛŸ |üfÒ˝Ÿ, ÄsYdæ bòÕ\T›... ‘·~‘·s¡ ù|s¡T¢ ≈£L&Ü |ü]o\q˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

&ÉãT˝Ÿ &Óø£ÿsY ¬s’\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T13: πø+Á<ä ¬s’˝Ò« XÊK Á|üø£{Ï+∫q &ÉãT˝Ÿ &Óø£ÿsY ‘=* ¬s’\T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ |ü{≤º˝…øÏÿ+~. ø±∫>∑÷&É ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 5.30>∑+≥\≈£î d”ìj·TsY ñ<√´– C…+&Ü eP|æ ¬s’\TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. &ÉãT˝Ÿ &Óø£ÿsY ¬s’\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘=*kÕ]>± á ¬s’\T møÏÿq Á|üj·÷DÏ≈£î\T ôd˝Ÿbò˛q¢˝À bòı{À\T rdüTø=ì... dü+<ä&ç #˚XÊs¡T. ‘=* s√E <ë<ë|ü⁄ 500 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ø±∫>∑÷&É`>∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ Á|üj·÷DÏ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <äøÏåDeT<Ûä´ ¬s’˝Ò« d”|”Äs√« kÕ+ã•esêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç<√ #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq s√»Hêïs¡T. Á|üj·÷DÏ≈£î\ nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± ùde\qT n+~dü÷ÔH˚ Ä<ÛäTìø£‘·qT ≈£L&Ü ¬s’˝Ò«\T n+~|ü⁄#·Tà ≈£î+≥THêïj·THêïs¡T. d”|”Äs√«‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü ‘=*s√E &ÉãT˝Ÿ &Óø£ÿsY ¬s’˝À¢ Á|üj·÷DÏ+#ês¡T.

◊<äT>∑T]ì #·+|æ.. ‘·qT Ä‘·àVü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ&çXÊ, y˚T13: z ø±ìùdºãT˝Ÿ ø£åDÏø±y˚X¯+˝À n‘·Ô, e÷eT düVü‰ nsTT<äT>∑T]ì ø±*à #·+|æ nq+‘·s¡+ ‘·qT ø±\TÃ≈£îì eTè‹#Ó+~q dü+|òüT≥q ˇ&çXÊ˝Àì ø√sê|ü⁄{Ÿ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ #√≥T#˚düT≈£î+~. qπs+Á<ä ø£+<ä|üŒHé(26) nH˚ ø±ìùdºãT˝Ÿ ‘·q düØ«düT ]yê\«sY‘√ uÛ≤s¡´ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT, u≤eeT]~, eTs¡<ä\T, Ä düeTj·T+˝À Ç+{À¢ ñqï Å&Ó’esYqT ø±*à #·+|æ

nq+‘·s¡+ ‘·q÷ ø±\TÃ≈£îHêï&ÉT. nsTT<äT>∑Ts¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+∫q≥T¢ ◊J|” j·TX¯«+‘Y CÒ‘ê«sY ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ eT<Ûä´ >=&Ée ø±s¡D+>± Äy˚X¯+‘√ qπs+Á<ä á |òü÷‘·Tø±ìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. qπs+Á<ä uÛ≤s¡´, n‘·&ç ¬s+&˚fi¯¢ ≈£L‘·Ts¡T á ø±\TŒ\ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T. qπs+Á<ä ø£+<ä|üŒHé &çdæZø˘º yê\+≥Ø bò˛sY‡˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ>± $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔHêï&ÉT. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

29 πø+Á<ë˝À¢ Á|üXÊ+‘·+>± Ø b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T13: sêhyê´|üÔ+>± 9 õ˝≤¢˝À¢ì 29 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Ø b˛*+>¥ eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À >∑‘· HÓ\ 30, d”e÷+Á<Ûä˝À á HÓ\ 7q b˛*+>¥ dü+<äs¡“¤+>± #ê˝≤ #√≥¢ áMm+\T eT<Ûä´˝ÀH˚ |üì#˚j·T≥+

e÷H˚XÊsTT. M{Ïì e÷]à ø=‘·Ô j·T+Á‘ê\qT neT]à b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï #√≥¢ Øb˛*+>¥ nedüs¡+ ˝Ò<äì ø£˝…ø£ºs¡T¢ ìy˚~+∫q|üŒ{Ïø° πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé Øb˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+ ∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ 29 πø+Á<ë˝À¢ Øb˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.

]ø±s¡T¶ kÕúsTT ˝≤uÛ≤˝À¢ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘=*kÕ]>± 24y˚\ bÕsTT+≥T¢ <ë{Ï+~. 500 eTT+u…’, y˚T13: kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ]ø±s¡T¶ bÕsTT+≥¢≈£î ô|’>± ˝≤uÛÑ+˝À ôdHÓ‡ø˘‡, 145 kÕúsTT ˝≤uÛ≤˝À¢ <ä÷düT≈£î b˛sTTHêsTT. ôdHÓ‡ø˘‡ bÕsTT+≥¢≈£î ô|’>± ˝≤uÛÑ+˝À ì|ò”º ÁfÒ&é nsTT´+~.

πs|ü⁄ f…HéÔø±¢dt |òü*‘ê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T13: |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å |òü*‘ê\T áHÓ\ 15q $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. Ç+<äTø√dü+ nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥¢˝À n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î dü∫yê\j·T+˝Àì &ç`u≤¢ø˘ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À á |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. e÷]à 27 qT+∫ @Á|æ˝Ÿ 15 es¡≈£î »]–q f…HéÔ |üØø£å\≈£î sêhyê´|üÔ+>± 21 y˚\ dü÷ÿfi¯¢ qT+∫ 12.26 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. >∑‘· HÓ\ 16q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq kÕŒ{Ÿ yê\T´j˚TwüHé eTT– j·T&É+‘√ |òü*‘ê\ yÓ\¢&çøÏ dü+ã+~Û+∫q |üqT˝À¢ n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. Çø£ Ä ‘·s¡Tyê‘· ìs¡«Væ≤+#˚ n&Ü«Hé‡&é dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\ »yêãT |üÁ‘ê\ eT÷˝≤´+ø£Hêìï mø£ÿ&ç$ nø£ÿ&˚ #˚|ü{≤º\ì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ìs¡ísTT+#ês¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 14, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 13 : ‘Ó\+>±D˝À <ä÷düT¬øfi¯óÔHêï, d”e÷+Á<Ûä˝À n~Ûø±s¡ bÕغ nÁ&Édt >∑\¢+‘·sTT´+~. Ç|ü⁄Œ&É+fÒ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À ˝Ò<äT>±˙ (sêh|ü‹ bÕ\q ø±s¡D+>±) Ä bÕغì n~Ûø±s¡ bÕغ>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê*‡ e⁄+≥T+~.. m+<äTø£+fÒ πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt<˚ n~Ûø±s¡+ >∑qTø£. kÕúìø£ mìïø£˝À¢ n~Ûø±s¡ bÕغ Vü≤yê düŒwüº+>± ø£ìŒ+#ê*. n+<äTø±ÿs¡D≤\T nH˚ø£+ #ÓãT‘ês¡T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T. Á|ü<ëq+>± n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>∑+ nH˚ e÷≥

m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À {Ï&ç|æ dü+ãsê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 13 : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\ dü$Twæº ø£èwæ‘√H˚ 12 eTTì‡bÕ*{°˝À¢ 11 ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ »]–+~. {°&û|” |üøå±q ì*∫q |ü≥ºD z≥s¡¢+<ä]øÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï+. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢q÷, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ø°¢Hé d”«|t #˚düTÔ+<äì {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì m˙ºÄsY uÛÑeHé\ eTTì‡|ü˝Ÿ b˛˝Ÿ˝À bÕغ kÕ~Û+∫q uÛ≤Ø $»j·T+‘√ dü+ãsê\T »]>±sTT. bÕغì $»j·T|ü<∏ä+˝À q&ç|æ+∫q |ü⁄˝≤¢sêe⁄qT á dü+<äs¡“¤+>± e÷J eT+Á‹ Ä\bÕ{Ï sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é bÕغ Hêj·T≈£î\T eTqïe düTu≤“sêe⁄, m+ –s¡<Ûäs¡sêe⁄, ÄsY øÏc˛sYu≤ãT |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. |ü⁄˝≤¢sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ ø√s¡Tº˝À n$˙‹ yÓ’j·TkÕ‡sY kÕúq+ ˝Ò<äì á mìïø£\T ìs¡÷|æ+#ês¡T. eTT<ë›sTT>± ñ+&ç u…sTT˝Ÿô|’ e∫Ãq e´øÏÔøÏ n~Ûø±s¡+ Ç#˚Ã~ ˝Ò<äì Á|ü»\T ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü sêÁwüº yê´|üÔ+>± z≥T nH˚ Äj·TT<Ûä+‘√ Á|ü»\T ãT~∆ #ÓbÕŒs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. düyÓTÆø£´ eTTdüT>∑T˝À sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î »>∑Hé düVü≤ø£]+#ês¡ì Á|ü»\T >∑{Ϻ>± qeT÷às¡T, #·+Á<äu≤ãT‘√H˚ sêÁwüº |ü⁄q]àsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, sê»<Ûëì ≈£L&Ü õ˝≤¢˝À sêyê\ì Á|ü»\T düŒwüºyÓTÆq rs¡TŒ Ç#êÃs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” yÓTÆ+&é π>yéT Ä&ç+<äì Á|ü»\≈£î ns¡úyÓTÆ+<äHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ Ä\bÕ{Ï sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT‘êìï , ≈£î˝≤ìï n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì mìïø£˝À¢ ¬>\e#·Tà nqï yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”≈£î Ç<√ø£ >∑TDbÕsƒ¡+ ˝≤+{Ï<äHêïs¡T. s¡÷.\ø£å\ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫+~. ¬>\T<ë›eTqT≈£îqï bÕغ\≈£î >∑TDbÕsƒ¡+ nHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ nôd+;¢ {°&û|” nuÛÑ´]ú m+ –]<Ûäs¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+∫øÏ Á|ü»\T u≤dü≥>± ì*#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. <äTs¡Zsêe⁄, <ëdü] sêC≤, sêeT#·s¡¢ lìyêdüsêe⁄, bÕqø±\ yÓ+ø£≥ eTVü‰\øÏåà, düT+ø£s¡ dürwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü$Twæº $»j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 13: |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT mìïø£˝À¢ dü$Twæº ø£èwæ‘√ kÕ~Û+∫q $»j·T+ n+<ä]<äì e÷J eT+Á‹, {Ï&ç|æ sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û &Üø£ºsY ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<ésêe⁄ nHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ qs¡düsêe⁄ù|≥˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT mìïø£\ |òü*‘ê\‘√ $»j·T|üs¡+|üs¡ yÓTT<ä˝…’+<äHêïs¡T. ‘êeTT }Væ≤+∫q <ëìø£+fÒ n‘·´~Ûø£ eTTì‡bÕ*{° ø±s=Œπswüq¢˝À $»j·T+ kÕ~Û+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D˝À ôd’‘·+ bÕغøÏ nqT≈£L\+>± |òü*‘ê\T edüTÔHêïj·THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À 75XÊ‘·+eTTì‡bÕ*{°\T kÕ~Û+#êj·Tì, ‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü {ÏÄsYmdt ø£+fÒ m≈£îÿe kÕúHê˝À¢ {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+<ës¡ì #ÓbÕŒs¡T. z≥s¡T¢ {Ï&ç|æøÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡ì, nìï esêZ\T bÕغ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø£&É|ü‘√ ôd’‘·+ n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T kÕ~Û+#êeTHêïs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nÁø£e÷\≈£î Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. πø+Á<ä+˝À yÓ÷&û, sêÁwüº+˝À u≤ãT n~Ûø±s¡+ #˚|ü≥º&É+ ‘·<∏ä´eTHêïs¡T. 140nôd+;¢ kÕúHê\T {Ï&ç|æ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äqï BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $XÊK˝À $»j·TeTà z&çb˛e&É+ ‘·<∏ä´eTì ø√&Ó\ CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. mìïø£˝À¢ z≥$T #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T ìs¡T‘ê‡Vü≤ ùde\+~kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ìsê«Vü≤D˝À ◊@mdt\ bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆ+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 13 : Á|üuÛÑT‘·«ìs¡«Vü≤D, |ü]bÕ\q˝À ◊mmdt\ bÕÁ‘·ø°\ø£yÓTÆ+<äì myÓTੇøÏ mdt \ø£åàDsêe⁄ nHêïs¡T. düe÷C≤_Ûeè~∆‘√ bÕ≥T Á|ü»\≈£î ùde\qT n+~+#·&É+‘√ ◊mdtm\T Ç‘·s¡ dæyÓ˝Ÿ düØ«düT\T, n~Ûø±s¡T\T Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ eVæ≤kÕÔs¡Hêïs¡T. ¬øMÄsY $<ë´dü+düú dü÷º&Ó+{Ÿ j·T÷ìj·THé |òüsY H˚wüHé düHé dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ$˝Ÿ düØ«düT\T ÁbÕ<Ûëq´‘·ô|’ |ü~s√E\bÕ≥T Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ$˝Ÿ düØ«düT\T ÁbÕ<Ûëq´‘· ô|’ |ü~s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·qTqï •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T #·+Á<äeTÚ[q>∑sY˝Àì uÛ≤wü´+ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. düHé ø±s¡´<ä]Ù j·TX¯«+‘Y n<Ûä´ø£å‘·q á ø±s¡´Áø£eT+˝À »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± \ø£åàDsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·T´qï‘· ñ<√´>±˝…’q ◊mmdt, ◊|”mdt e+{Ï düØ«düT\≈£î d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢\ qT+∫ m+|æø£e⁄‘·Tqï yê] dü+K´˝À ‘·≈£îÿe>± ñ+<äHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ kÕúsTT qT+#˚ $<ë´s¡Tú\T ≈£îì$˝Ÿ düØ«düT\ô|’ ÄdüøÏÔì ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ uÛ≤wü´+ >√|æ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T dæ$˝Ÿ‡ kÕ~Û+#ê\H˚ >=|üŒ \øå±´\qT ø£*– ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. j·T÷{°m|t õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT+<ä+»˝À {ÏÄsYmdt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 13 : m+|æ{Ïdæ, »&çŒ{Ïdæ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À {ÏÄsYmdt <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î õ˝≤¢˝À 36 eT+&É˝≤˝À¢ 13 kÕúHê˝À¢ e÷Á‘·y˚T z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »]–+~. {ÏÄsYmdt≈£î 95, ø±+Á¬>dt 55, _C…|æ 9, {Ï&ç|æ 5 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\qT Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yÓ\¢&Éj·÷´sTT. ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁbÕs¡+_Û+#·>±, ˝…øÏÿ+|ü⁄≈£î eT÷&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. nq+‘·s¡+ nuÛÑ´s¡Tú\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »]–+~. õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT ¬syÓq÷´ &ç$»q¢˝À z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »]–+~. ìC≤e÷u≤<é &ç$»Hé≈£î #Ó+~q 14 eT+&É˝≤\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ &ç#Y|ü*¢ eT+&É\+, <Ûäsêàs¡+ Á>±eT+ e<ä›>∑\ ‹s¡TeT\ q]‡+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À m+|æ{Ïdæ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »]–+~. ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé≈£î #Ó+~q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄qT dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+ eTs¡ÿ˝Ÿ Á>±eT •yês¡T˝Àì Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ˝…øÏÿ+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÀ<ÛäHé &ç$»Hé≈£î #Ó+~q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ kÕúìø£ ÄsY¬ø ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìC≤e÷u≤<é &ç$»Hé≈£î #Ó+~q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄qT ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï, md”Œ ns¡TDYCÀwæ ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, m+|æ{Ïdæ, »&çŒ{Ïdæ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTHêïs¡T. »&çŒ{Ïdæ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø=ìï eT+&É˝≤˝À¢ »s¡>±Z, yê{Ï |òü*‘ê\˝À yÓTT<ä{Ï sö+&é |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\T eTT+<ä+»˝À ñHêïs¡T. ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ë\ e<ä› b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

n~Ûø±s¡ bÕغ nÁ&Édt >∑\¢+‘·T Á|üeTTK+>± yê] $X‚¢wüD˝À¢ $ìŒdüTÔ+≥T+~. ø±˙, $∫Á‘·+>± d”e÷+Á<Ûä˝À mø£ÿ&Ü n~Ûø±s¡ bÕغ Ä#·÷ø° ø£ìŒ+#·˝Ò<äT. πø+Á<ä eT+Á‘·T\ kı+‘· ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ ¬>\T|ü⁄ dü+>∑‹ ‘·sê«‘·, #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z Ø‹˝À nsTTHê d”≥T¢ sê˝Ò<ä+fÒ n~Ûø±s¡ bÕغì m+‘·>± »q+ NÛ‘·ÿ]+#·T≈£î+≥THêïs√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ø±+Á¬>dt

bÕغ‘√ b˛*Ñ˚ Ç‘·s¡T\πø #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z dü+K´˝À yês¡T¶\T <äø±ÿsTT. <ë<ë|ü⁄ nìï eTTìdæbÕ*{°˝À¢q÷ dæ+–˝Ÿ &çõ{Ÿπø ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]$T‘·yÓTÆb˛sTT+~. düTHêï, ˇø£{°, ¬s+&É÷, eT÷&É÷, ◊<ä÷, Äs¡T.. ÇM d”e÷+Á<Ûä˝Àì Äj·÷ õ˝≤¢˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ <äøÏÿq yês¡T¶\ dü+K´. Ç+‘·ø£Hêï |òüTÀs¡ |üsêuÛÑe+ Ç+πøeTT+≥T+~.?

|òü*‘ê\ n+#·Hê≈£î |üìø=#˚à |òü*‘ê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 13 : µ..¬s+&ÉT bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î mø£ÿ&√ ∫qï nqTe÷q+. @<√ »]–+~. @+ »]–+<äqï~ ‘Ó*j·T<äT. n~ e÷Á‘·+ øö+{Ï+>¥ ‘·s¡Tyê‘˚ n+#·Hê≈£î n+<äT‘·T+~. n˝≤ @<√ »]–+~ nqï~ yêdüÔeyÓTÆ‘˚, e#˚à d”≥T¢ dü+K´ me]¬ø’Hê 115<ë{Ïb˛‘êsTT. @+ »]–+~, m+<äT≈£î »]–+~..m˝≤ »]–+<äqï~ 16 ‘·s¡Tyê‘˚ ‘˚\T‘·T+~. n+fÒ »>∑Hé ≈£î nqT≈£L\+ nqï Á|ü#ês¡+ @ y˚Ts¡≈£î ì»+ nqï~ ≈£L&Ü n|üŒ&˚ ‘Ó*ùd~...µ mìïø£\ nq+‘·s¡+ sêdæq z $X‚¢wüD˝À Hê n_ÛÁbÕj·T+ Ç~. mìïø£\T nsTTq ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ eT+~ n&ç>±s¡T. u§{≤u§{° d”fÒ¢ ekÕÔj·÷ ˝Òø£ n~Ûø£+>± e#˚à neø±X¯+ e⁄+<ë nì. n˝≤ n&ç–q yês¡+<ä]ø° #Ó|æŒ+~ ˇø£fÒ, n+‘·s¡Z‘· y˚yé e⁄+~. nsTT‘˚ n~ m≥qï~ øö+{Ï+>¥ Hê&ÉT ‘·|üŒ ‘Ó*ùd $<Ûä+>± ˝Ò<äT. Hêπø ø±<äT me]ø° n+<ä˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ô|’øÏ mìï #Ó|æŒHê, ˝À˝À|ü\ ‘·eT≈£î e#˚à d”≥¢ dü+K´ 85 qT+∫ 95 eT<Ûä´˝À nì n+#·Hê y˚düT≈£î+~ nì $ìøÏ&ç. n+fÒ Á|ü»\ Hê&ç n+<äπø>±. yÓ’ø±bÕ ‘·q≈£î 115 qT+∫ 130 ekÕÔj·Tì, ¬øs¡≥+˝≤ |òü*‘ê\T e⁄+{≤j·Tì n+#·Hê y˚dæ+~. n+fÒ »q+ Hê&ç n+<äπø>±. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT »q+ Hê&ç n+<˚dæqfÒ¢Hê? 16q »]π> øö+{Ï+>¥ ˝À 115 d”≥¢ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ #˚s¡Te ø±uÀ‘√+<ë nqï~ #·÷&Ü*. Çø£ÿ&É ¬s+&ÉT bÕsTT+≥T¢ e⁄HêïsTT. ˇø£{Ï yÓ’ø±bÕ≈£î nqT≈£L\+, ¬s+&Ée~ e´‹πsø£+. ˇø£{Ï. á kÕúìø£ mìïø£\qT »>∑Hé d”]j·Tdt >± rdüTø√˝Ò<äT. Ç~ yÓ’ø±bÕqT düeT]údü÷Ô n+≥THêï e÷≥,. ø±<äT. q÷{ÏøÏ q÷s¡TbÕfi¯ó¢ »>∑Hé ‘·|æŒ<ä+. bÕغ˝À ‘·qø£+≥÷ qeTà¬ø’q Hêj·T≈£î\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø√˝Òø£b˛e&É+. q$Tàq yêfi¯¢+‘ê &ÉãT“\T ‹H˚dæ, qeTàø±H˚ï qeTà&É+ e÷H˚kÕ˝≤ »>∑Hé qT ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+. Ç~ ≈£L&Ü ì»+. »>∑Hé ‘·q nqT≈£îqïyêfiË¢+<äs√, mìïø£\T düT<ä÷s¡+>± e⁄+&É>±H˚, n‘·>±&ÉT C…’˝À¢ e⁄+&É>±H˚ {Ϭø≥¢ ù|]≥ #ê˝≤ eT+~ <ä>∑Zs¡

&ÉãT“\T H=πøÿkÕs¡T.H=˝Ò¢kÕs¡qï~ yÓ’ø±bÕ »Hê\≈£î ‘Ó*dæq ì»+. <ë+‘√ »>∑Hé eT¬se]ø° ø±düÔ+‘· ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+ ø£≥ºu…≥º&É+ e÷H˚kÕ&ÉT. ø±˙ Ç~ ø£¬s≈£îº ø±<äT. sê»ø°j·÷˝À¢ Çe˙ï ‘·|üŒe⁄. dü¬s’q yê]ì m+#·Tø√e&É+, yê]ô|’ qeTàø£+ ô|+#·Tø√e&É+, yê]ì ‘·q n<äTbÕ»„˝À e⁄+#·Tø√e&É+ nqï~ Hêj·T≈£î&ç \ø£åD+,. Ä \ø£åD≤\T »>∑Hé ˝À ˝À|æ+#êsTT. #·+Á<äu≤ãT≈£î yÓ’mdt #Í<ä], Hêe÷, dæmyéT s¡y˚Twt, >±s¡bÕ{Ï Ç˝≤ ø£˙dü+ ns¡&É»qT eT+~ q$Tàq ã+≥T¢ e⁄Hêïs¡T. »>∑Hé ≈£î ˝À≥T Ç<˚. <ë+‘√ »>∑Hé ‘·q e÷Hêq ‘êqT Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+, nôd+;¢ô|’ >∑T]ô|≥º&É+ ‘·|üŒ, kÕúìø£ mìïø£\qT me]ø° n|üŒ–+#·˝Ò<äT. ‘êqT d”«ø£]+#·˝Ò<äT. á bÕ{Ï d”≥T¢, Ç+‘· b˛{° e∫Ã+<ä+fÒ, n~ Á|ü»\ #·\Te ‘·|üŒ yÓ’ø±bÕ >=|üŒ<äq+ ø±<äT. nôd+;¢ mìïø£\≈£î e#˚Ãdü]øÏ »>∑Hé ‘√ bÕ≥T b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü #êy√ πsy√ nqï≥T¢ b˛sê&Üs¡T. n+<äTe\¢ Ä y˚Ts¡≈£î nôd+;¢ |òü*‘ê\ô|’ ‘˚&Ü #·÷ù| Á|üuÛ≤e+ e⁄+≥T+~. ø±˙.. nôd+;¢ mìïø£\≈£î HÓ\ s√E\ eTT+<äT »]>±sTT kÕúìø£ mìïø£\T. n|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ n<äq|ü⁄ X¯≈£îÔ\T düeT≈£Ls¡˝Ò<äT. yÓ÷&û, |üeHé CÀ&Ée«˝Ò<äT. mìïø£\T yês¡+ s√E\T e⁄Hêïj·Tq>± e∫Ãq CÀwt ÄHê&ÉT ˝Ò<äT. n+fÒ Ç<ä+‘ê eT∞¢ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ n<äq|ü⁄ ˝≤uÛÑ+ ne‘·T+~. n+fÒ »>∑Hé n+&é nuÛÑ´s¡Tú\ ø£èwæ |ü¢dt yÓ’ø±bÕ Ç|üŒ{Ï |òü*‘ê\T, ‘˚<˚bÕ≈£î |üeHé, yÓ÷&û CÀ&û Ç∫Ãq ã\+ |ü¢dt Ç|üŒ{Ï ‘˚<˚bÕ |òü*‘ê\T áJø£«\Tº..16q sêuÀj˚T |òü*‘ê\T. Çø£ÿ&É

eTs=ø£ÿ dü+>∑‹ @$T≥+fÒ, Á|ü»\ ÄdüøÏÔ. kÕúìø£ mìïø£\≈£î yÓ’ø±bÕ ø£èwæ #˚dæHê #˚j·T≈£îHêï, ‘˚<˚bÕ ø£èwæ m˝≤ e⁄Hêï, Á|ü»\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |ü≥¢ ÁbÕ+‘ê\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. n~ ø£&É|ü nsTTHê ø£&É|ü{Ï Ç#êÃ|ü⁄s¡yÓTÆHê. mø£ÿ&√ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T (bÕغ ø±<äT) ã\+>± e⁄qï #√≥¢ |òü*‘ê\T ‘˚&Ü>± e⁄+&ç e⁄+&√#·TÃ. Ç<˚ ÄdüøÏÔ »qs¡˝Ÿ mìïø£\ô|’ #·÷|æùdÔ, ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ y˚yé e⁄+≥T+<äì nqTø√yê*. nø£ÿ&˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ z yÓTÆqdt ≈£L&Ü e⁄+~. n~ yÓ÷&û‘√ yÓTÆÁ‹ ø±s¡D+>± |üP]Ô>± <ä÷s¡yÓTÆq yÓTÆHê]{°, ÁøÏdæºj·÷ì{° z≥T¢. nsTT‘˚ Ç|üŒ&ÉT yês¡T¶˝À¢ #·÷düT≈£î+fÒ 60XÊ‘·+ 40 XÊ‘·+>± e⁄+~ ‘˚<˚bÕ(1451)`yÓ’ø±bÕ (850)|ü]dæú‹. ø±˙ n<˚ eTTì‡bÕ©º˝À¢ n~Ûø±s¡+ dü+>∑‹ #·÷düT≈£î+fÒ ‘˚<˚bÕ≈£î (63), yÓ’ø±bÕ≈£î (23) e⁄qï ã\+ #ê˝≤ <ä÷s¡+>± e⁄+~. ô|’>± 11 #√≥¢ Vü≤+>¥. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+ø± $esê\T n+<ä&É+ ˝Ò<äT ø±˙ z≥T¢ XÊ‘·+, e÷]®Hé ˝À z&çb˛sTTq d”≥¢ dü+>∑‹ ≈£L&Ü ‘Ó*j·÷*‡ e⁄+~. z≥¢ XÊ‘·+˝À y˚yé ø£qTø£ düŒwüº+>± ø£ì|æùdÔ, Çø£ dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+ #˚|ü≥ºuÀ‘√+<äì &çôd’&é nsTTb˛e#·TÃ. yÓ’ø±bÕ ‘·qqT ‘êqT düeT]ú+#·Tø√e&ÜìøÏ ø±e#·TÃ, Hê\Tπ>fi¯¢sTT+~ bÕغ ô|{Ϻ, z kÕ] ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+˝À ˝Ò<äT, n+<äTe\¢ dü+kÕú>∑‘·+>± ã\+ ˝Ò<äT nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+{À+~. Ç~ kÕ≈£î nsTT‘˚ nsTTe⁄+&=#·Tà ø±˙, ø£å+‘·e´+ e÷Á‘·+ ø±<äT. j·TT<ë›ìøÏ ~π> eTT+<äT ø£e#·+ <Ûä]+#·˝Ò<äT n+fÒ n~ yÓTT+&ç <ÛÓ’s¡´y˚T ø±<äT ‘·|ü⁄Œ ≈£L&Ü ne⁄‘·T+~. ø±˙ n<˚ düeTj·T+˝À á ªkÕ≈£îµqT ≈£L&Ü $X‚¢wüD˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ, ˇø£{Ï ˝Ò<ë ¬s+&ÉT XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ‘˚&Ü #˚ùdÔ #˚j·T#·TÃ. yÓTT‘êÔìøÏ á s√E e∫Ãq |òü*‘ê\T,. sêuÀj˚T nôd+;¢ |òü*‘ê\ô|’ 60XÊ‘·+ n+#·Hê y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#êsTT. πs|ü{Ï m+|”{°d” |òü*‘ê\T ≈£L&Ü Ç˝≤π> e⁄+&˚ neø±X¯+ nsTT‘˚ e⁄+~. n<˚ ì»yÓTÆ‘˚ 80XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î n+#·Hê n+<˚düTÔ+~. $T–*q 20XÊ‘·+ n+<˚~ e÷Á‘·+ 16H˚.

ˇu≤e÷ yê´K´\qT kÕ«>∑‹+∫q _C…|æ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 13 : uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ø=‘·Ô>± @s¡Œ&ÉuÀj˚T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nìï $<Ûë˝≤ düVü≤ ø£]kÕÔeTì nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ #˚dæq yê´K´\qT _C…|æ kÕ«>∑‹+ ∫+~. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Ä bÕغ C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á|ükÕ<é »e<˚eø£sY MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <˚X¯+˝À qπs+Á<ä yÓ÷&û >±* MdüTÔ+<äq&ÜìøÏ ˇu≤e÷ yê´K´˝Ò ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü <˚XÊìøÏ #Ó+~q |ü\T yês¡Ô dü+düú\T ìs¡«Væ≤+∫q

m–®{Ÿ b˛˝Ÿ˝À ≈£L&Ü _C…|æøÏ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T#˚ùd düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤]{° edüTÔ+<äì ù|s=ÿHêïj·Tì nHêïs¡T. sêuÀj˚T ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T dü+|üPs¡í düVü≤ø±s¡+ n+~+#·>∑\eqï ÄXÊuÛ≤yêìï Äj·Tq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À 16e kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »s¡>∑&ÜìøÏ düVü≤ø£]+∫q Á|ü»\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+˝À »]–q eTTìdæbÕ*{°, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ _C…|æ, {Ï&ç|æ ≈£L≥$T |òü*‘ê\|ü≥¢ Äj·Tq dü+‘·è|æÔ

e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Çy˚ |òü*‘ê\T πs|ü⁄ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ôd’‘·+ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±>∑\eqï ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\T, sêh Á|üjÓ÷»Hê\T <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ‘êeTT {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√ e&É+ »]–+<äHêïs¡T. eTTK´+>± sêÁcÕº_ Ûeè~∆, Á|ü»\ nuÛÑT´qï‹ì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì u≤ãT Á|üø£{Ï+∫q ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò”, ;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+|ü≥¢ Á|ü»˝À¢ Äj·Tq|ü≥¢ $XÊ«dü+ ø£*–+<äì, <ëìøÏ á ¬s+&ÉT mìïø£\ |òü*‘ê\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T.

rs¡TŒ\+<äT kÕúìø£ rs¡TŒ\T y˚s¡j·÷! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 13 : nôd+;¢ mìïø£\ ÁbÕ‹|ü~ø£>± ø√≥¢ s¡÷bÕsTT\ u…{Ϻ+>¥ q&ÉTk˛Ô+<äì yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT á ¬s+&ÉT mìïø£\ rs¡TŒ\T Ä<Ûës¡+>± nôd+;¢ |òü*‘ê\qT n+#·Hê y˚ùd Á|üj·T‘·ï+ ø£∫Ñ·+>± »s¡T>∑T‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT á u…{Ϻ+>¥ \T eT]+‘· CÀs¡+<äT≈£î+{≤sTT. ô|’>± Ç<˚ düeTj·T+˝À $$<Ûä dü+düú\T #˚dæq düπs«\T, m–®{Ÿ bò˛˝Ÿ |ü*‘ê\T ≈£L&Ü yÓ\¢&Ée⁄‘êsTT. n+<äTe\¢ u…{Ϻ+>¥ \T eT]+‘· }|ü+<äT≈£îH˚~ U≤j·T+. ø±˙ eTTì‡|ü˝Ÿ ˝Ò<ë m+|”{°d” |òü*‘ê\ Ä<Ûës¡+>± nôd+;¢ |òü*‘ê\qT n+#·Hê ø£≥º>∑\e÷? n˝≤ ø£fÒº n+#·Hê\T yêdüÔyêìøÏ <ä>∑Zs¡>± e⁄+{≤j·÷ nqï~ Ä˝À∫+#ê*. á ¬s+&É÷ ≈£L&Ü kÕúìø£ mìïø£\T. düyê\ø£å kÕúìø£ e´eVü‰sê\T á mìïø£\ |òü*‘ê\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔsTT. eTT+<äT>± nuÛÑ´]ú mes¡qï~ ø°\ø£+>± e⁄+≥T+~. Äô|’q @<Ó’Hê bÕغ <äqTï @ y˚Ts¡≈£î e⁄+<äqï~ ¬s+&√ ø°\ø£n+X¯+. Äô|’ dü+Á|ü<ëj·T+>± edüTÔqï bÕغ\ bÕ¬ø{Ÿ \T, nø£ÿ&É e⁄qï kÕúìø£ Hêj·T≈£î\ Á|üuÛ≤e+ e+{Ï$ ≈£L&Ü ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wækÕÔsTT. kÕúìø£ mìïø£\ô|’ bÕغ\ Á|üuÛ≤e+ m+‘· e⁄+≥T+<√ kÕúìø£ düeTdü´\T, sê»ø°j·÷\T ≈£L&Ü n+‘˚ düe÷qyÓTÆq Á|üuÛ≤e+ ø£qãs¡TkÕÔj·Tqï~ yêdüÔe+. kÕ<Ûës¡D+>± mø£ÿ&ÉHêï ñ|ümìïø£\T »]–‘˚, (‘Ó\+>±D, »>∑Hé e+{Ï Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\T |üø£ÿq ô|&ç‘˚) n~Ûø±s¡ bÕغH˚ ¬>\TdüTÔ+≥T+~. n<˚ nø£ÿ&É kÕúìø£ mìïø£\T »]–‘˚ Á|ü‹|üøå±\T ¬>\e&É+

»s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTHê eTq sêh+˝À kÕúìø£ mìïø£\T n+fÒ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ m|üŒ&É÷ ø±düÔ e´‹πsø£y˚T.n+<äTπø ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ düø±\+˝À mìïø£\T »]|æ+#·&ÜìøÏ #·÷dæ+~ ø±˙, ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ ø±<äT. á kÕ] kÕúìø£ mìïø£\T ≈£L&Ü ø√s¡Tº |ü⁄D´e÷ nì eTT+#·Tø=#êÃsTT ‘·|üŒ, ˝Ò≈£î+fÒ eTs√ Äs¡THÓ\˝À, @&Ü<√ <ë{Ïq ‘·s¡Tyê‘· »]π>$. kÕúìø£ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü |ü≥ºD ÁbÕ+‘· z≥s¡¢ rs¡TŒ ˇø£˝≤ e⁄+≥T+~. |ü˝…¢ÁbÕ+‘· z≥s¡¢ rs¡TŒ eTs√˝≤ e⁄+≥T+~. nB ø±ø£, ákÕ] kÕúìø£ mìïø£\qT bÕغ\T d”]j·Tdt >± rdüT≈£îH˚+‘· e´e~∏, neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. n+<äTe\¢ yê{Ï e´eVü‰sê\qT n~ÛcÕºHê\T kÕúìø£ H˚‘·\≈£î e~˝ÒkÕsTT. nuÛÑ´]ú e÷Á‘·y˚T e⁄qï #=≥, n‘·>±&ç‘˚ m+|æø£, n‘·>±&ç<˚ b˛{° nqï≥T¢ q&ç∫+~. nuÛÑ´s¡Tú\T e⁄qï#√≥, kÕúìø£+>± e⁄qï ô|<ä›Hêj·T≈£î\T ø£\T>∑#˚düT≈£îHêïs¡T ‘·|üŒ, n≥T ø±+Á¬>dt, Ç≥T yÓ’ø±bÕ ø£\T>∑#˚düT≈£îqï <ëK˝≤\T

˝Òe⁄. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e÷Á‘·+ dü+kÕú>∑‘·+>± ã\+>± e⁄+&É&É+, bÕغ <ä>∑Zs¡ &˚{≤ uÒdt e+{Ï e´eVü‰sê\T u≤>± e⁄+&É&É+‘√, ø±düÔ ø£\T>∑ #˚düT≈£î+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT á H˚|ü<∏ä´+˝À |òü*‘ê\T yÓ\Te&ÉqTHêïsTT. yê{Ï˝À ‘Ó\>∑T<˚XÊìøÏ yÓTT>∑Z sêe#·TÃ, ˝Ò<ë yÓ’ø±bÕ≈£î sêe#·TÃ. ø±˙ n+‘· e÷Á‘·+ #˚‘· ny˚ ‘·s¡Vü‰ |òü*‘ê\T nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ]|”{Ÿ ø±yê\ì ø±˙ ø±≈£L&É<äì ø±˙, ˝Ò<äT. á $wüj·÷ìï u…{Ϻ+>¥ sêj·Tfi¯ó¢ C≤Á>∑‘·Ô>± >∑$T+#ê*. |òü˝≤Hê kÕúq+˝À |òü˝≤Hê bÕغ m+<äT≈£î ¬>*∫+<äqï<ëì yÓqTø£ e⁄qï ndü\T e´eVü‰sê\T ‘Ó\TdüT≈£îqï|ü⁄&ÉT,. Ä |òü*‘êìøÏ nqT>∑TD+>±H˚ nôd+;¢ |òü*‘·+ e⁄+≥T+<ë ˝Ò<ë nqï~ ˝…ø£ÿ y˚düTø√e#·TÃ,. n+‘˚ ø±˙ Bì |òü*‘ê\qT {À≈£î>± rdüT≈£îì ˝…ø£ÿ\T y˚düT≈£î+fÒ e÷Á‘·+ uÀsê¢|ü&É&É+ U≤j·T+. á kÕ] kÕúìø£ mìïø£\ |ü*‘ê\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ nqT≈£L\+>± ekÕÔj·Tì z {≤ø˘ e⁄+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T ≈£L&Ü á |òü*‘ê\ô|’ BÛe÷>±H˚ e⁄Hêïs¡T. nsTT‘˚ á |òü*‘ê\T m˝≤>∑÷ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ekÕÔj·Tì ‘Ó\Tdüì, nôd+;¢ mìïø£\T n˝≤ e⁄+{≤j·÷ e⁄+&Éyê nqï<˚ ‘·eT f…q¸Hé nì n+≥THêïs¡T. n+fÒ kÕúìø£ |òü*‘ê\qT nôd+;¢ |òü*‘ê\T Á|ü‹_+_kÕÔj·Tqï qeTàø£+ yê]øÏ ≈£L&Ü ˝Ò<äì düŒwüºeTe⁄‘√+~. eT] bÕغ\πø düŒwüº‘· ˝Òq|ü⁄&ÉT u…{Ϻ+>¥ sêj·TTfi¯ó¢, ø±\πøå|ü+ ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ yês¡T á |òü*‘ê\ Ä<Ûës¡+>± ¬s∫Ãb˛e&É+ nqedüs¡y˚T ø£<ë?

¬ødæÄsY dü«Á>±eT+˝À {ÏÄsYmdt $»j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, y˚T 13 : ¬ødæÄsY dü«Á>±eTyÓTÆq dæ~›ù|≥ eT+&É\+ ∫+‘·eT&Éø£ Á>±eT+˝À {ÏÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q b˛{°#˚dæq m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]ú <˚eeTà 1,056 z≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. <˚eeTà≈£î 1,170 z≥T¢ sê>±, _C…|æ nuÛÑ´]úøÏ 1,014 e÷Á‘·y˚T b˛\j·÷´sTT. <ë+‘√ ∫+‘·eT&Éø£˝À <˚eeTà $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Áø°&Ü dü+|òü÷\ $uÛÑ»q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, y˚T 13 : sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝Àì Áø°&Ü dü+|òü÷\T ‘·s¡®quÛÑs¡®q˝À |ü&ܶsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À sêh dü+|òü÷\≈£î ôV≤&éø±«s¡ºsY‡ ø=qkÕ–+~. n<˚$<Ûä+>± Áø°&Ü dü+|òü÷\ ìs¡«Vü≤≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À ôV’≤<äsêu≤<éyêπs. 29e sêh+>± ‘Ó\+>±D≤qT Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä˝Àì |ü<äeT÷&ÉT õ˝≤¢˝À¢ Äj·÷ dü+|òü÷\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. 23 õ˝≤¢˝À¢ |ü~ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\qT y˚πs #˚j·T&É+‘√ Á|ü‘˚´ø£ dü+|òü÷\qT @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì ˇ\+|æø˘ dü+|òüT+, Äj·÷ dü+|òü÷\ H˚‘·\qT Ä<˚•+∫+~. ‘Ó\+>±D Áø°&Ü dü+|òü÷\‘√ ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥T #˚düTø√yê*. n˝≤π>, d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢\‘√ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Áø°&Ü dü+|òü÷\ H˚‘·\qT ø=‘·Ô>± mqTïø√yê*‡ e∫Ã+~. áHÓ\ 30˝À>± $&çb˛yê\ì ˇ\+|æø˘ dü+|òüT+ Ä<˚•+#·&É+‘√ Äj·÷ esêZ˝À¢ ø=‘·Ô e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. sêh dü+|òüT+ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îì sêh ˇ\+|æø˘ dü+|òüT+, sêh k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{°\ qT+∫ nã®s¡«s¡T¢>± ìj·T$T+#·T≈£îì yê] düeTø£å+˝À Äj·÷ Áø°&Ü dü+|òü÷\T y˚πs«s¡T>± ø±s¡´esêZìï Á|üø£{Ï+#·Tø√yê*‡ ñ+~. nq+‘·s¡+ Äj·÷ sêh dü+|òüT+ uÛ≤s¡‘· Áø°&Ü dü+|òü÷\‘√ nqTã+<Ûä+ #˚düTø√yê\ì, á Á|üÁøÏj·T 30e ‘˚B˝À>± eTT–+#·Tø√yê\ì #Ó|üŒ&É+‘√ Äj·÷ Áø°&Ü dü+|òü÷˝À¢ y˚>∑+ |ü⁄+E≈£î+~. d”e÷+Á<Ûä˝À sêj·T\d”eT˝À õ˝≤¢\T ‘·≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ ø√qd”eT ‘=$Tà~ õ˝≤¢\T ø±e&É+, Äj·÷ õ˝≤¢\Áø°&Ü dü+|òü÷\ H˚‘·\<˚ ô|’#˚sTT nsTT´+~. B+‘√ sêj·T\d”eT≈£î Áø°&Ü s¡+>∑+˝À #Ó|üŒqø£H˚ yÓqø£ã&çb˛yê*‡ e∫Ã+~. |ü<äeT÷&ÉT õ˝≤¢\T ø£*dæ ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îH˚ |üø£å+˝À ø√qd”eT n+‘ê ˇø£ es¡Z+>± @s¡Œ&ç Äj·÷ Áø°&Üdü+|òü÷˝À¢ Á|üeTTK |ü<äe⁄\qT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡ì Äs√|üD\T e#êÃsTT. B+‘√ ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢\ dü+|òü÷˝Ò d”e÷+Á<ÛäqT XÊdæ+#˚ kÕúsTTøÏ m~>±s¡ì Äs√|üD\T ã\+>± $ì|ædüTÔHêïsTT. Äj·÷ õ˝≤¢\≈£î lø±≈£îfi¯+ qT+∫ HÓ\÷¢s¡T es¡≈£î eT<䛑·T \_Û+#·&É+‘√ ø±s¡´es¡Z+ @ø£|üø£å+>± kÕ>∑T‘√+~. Bìï düeT‘·T\´+>± #·÷&Ü\ì sêj·T\d”eT Áø°&Ü dü+|òü÷\ H˚‘·\ $»„|æÔì |ü{Ϻ+#·T≈£î<Óes¡ì Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+ mes¡T Çyê«\ì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

qeTàø±ìï eeTTà#˚j·TqT : JM Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, y˚T 13 : eTTì‡bÕ*{° mìïø£˝À¢ ‘·eTô|’ ñ+∫q qeTàø±ìï eeTTà #˚j·TeTì {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú õ$ Ä+»H˚j·TT\T nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+|æ{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢qT Ç<˚ Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. $TÁ‘·|üøå±\ düVü≤ø±s¡+‘√ $qTø=+&É |ü≥ºD eTTì‡bÕ©ºì Ä<äs¡Ù+>± r]Ã~~› Á|ü»\ eTqïq\qT bı+<äT‘êeTì nHêïs¡T. yês¡T¶\˝À z&çq nuÛÑ´s¡Tú\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˝À≥TbÕ≥T¢ dü]#˚düT≈£î+{≤eTì, yÓTs¡T¬>’q bÕ\q n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé ôd’<ë, lìyêdüsêe⁄, es¡Á|ükÕ<é, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷˝‘√ eTTì‡|ü˝Ÿ˝À {Ï&ç|æ ¬>\T|ü⁄ : düT<Ûä Äs√|üD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, y˚T 13 : {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt\ ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\‘√H˚ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ ≈£L≥$T ¬>\Tbı+~+<äì yÓ’ø±bÕ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú qqï|üH˚ì düT<Ûä Äs√|æ+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫q yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´s¡Tú\qT ø±sê´\j·T+˝À n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ|æ◊, _C…|æ\‘√ {Ï&ç|æ bı‘·TÔô|≥Tºø√≈£î+&Ü ¬>\Te˝Ò<äH˚ $wüj·T+ ns¡úeTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ≈£î Á>±eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ z≥s¡T¢ m≈£îÿe>± ñHêïs¡ì, m+|æ{°d”, »&ûŒ{°d”, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘êeTT ‘·|üŒø£ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬>*∫q nuÛÑ´s¡Tú\T kÕe÷Á»´+, ø£\Œq, sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 13 : õ˝≤¢˝À m+|æ{°d”, »&ûŒ{°d” kÕúHê\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ eT+>∑fi¯yês¡+ Ä\dü´+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡q øö+{Ï+>¥ mì$T~ >∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T u≤´˝…≥¢qT 12 >∑+≥\ es¡≈£î Áø£eT|ü<ä∆‹˝À @s¡Œs¡TÃø√e&Üìπø düeTj·T+dü]b˛sTT+~. nq+‘·s¡+ uÛÀ»q $sêeT+ 1.30 >∑+≥\ ‘·sê«‘· z≥¢˝…øÏÿ+|ü⁄≈£î ñ|üÁø£$T+#ês¡T. |òü*‘ê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ø√Hêsêe⁄ù|≥, eT˝≤¢|üPsY eT+&É˝≤˝À¢ {ÏÄsYmdt ¬s+&ÉT »&ûŒ{°d” kÕúHê\T ¬ø’edü+ #˚düTø√>±, ¬s+&ÉT m+|æ|æ kÕúHê\T ≈£L&Ü ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. ø√s¡T≥¢ eT+&É\+˝À »&ûŒ{°d” kÕúq+ ≈£L&Ü {ÏÄsYmdt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. y˚eTT\yê&É eT+&É\+˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\ es¡≈£î n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt |òü*‘ê˝À¢ düeT+>± edüTÔHêïsTT. #·+Á<äT]Ô eT+&É\+˝À ø±+Á¬>dt m+|æ|æ kÕúHêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt\T qTyê« H˚Hê nqï Ø‹˝À |òü*‘ê\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT. kÕs¡+>±|üPsY, <Ûäs¡à|ü⁄], »–‘ê´\, eT+<∏äì, sêeT>∑T+&É+ eT+&É˝≤˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ eTT+<ä+»˝À ñ+~. kÕj·T+Á‘·+ @&ÉT>∑+≥\≈£î |üP]Ô |òü*‘ê\T yÓ\Te&ÉT‘êj·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ø=&çe÷´\ eT+&É\+˝À {ÏÄsYmdt $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. eT˝≤´\ eT+&É\+˝Àì kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~.


n+>∑Hê«&û πø+Á<ë\≈£î n+<äì ùde\T ãT<Ûäyês¡+ 14, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 13: õ˝≤¢˝À 2987 Á|ü<Ûëq n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T, 742 $T˙ n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\THêïsTT. Ç+<äT˝À $»j·Tq>∑s¡+ ns¡“Hé |ü]~Û˝À130 Á|ü<Ûëq ˇø£ $T˙ n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+ ñ+~. 44.682 eT+~ >∑]“¤D°\T,

|ü{≤º˝…øÏÿq &ÉãT˝Ÿ&Óø£ÿsY ¬s’\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: ø±∫>∑÷&É, >∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ q&ç#˚ &ÉãT˝Ÿ &Óø£ÿsY @d” ¬s’\T eT+>∑fi¯yês¡+ |ü{≤º˝…øÏÿ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 5.30 >∑+≥\≈£î ø±∫>∑÷&É ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À d”ìj·TsY ¬s’˝Ò« ñ<√´– C…+&ÜqT }|æ ¬s’\TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. mìïø£\ ø√&é ñ+&É≥+‘√ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T mes¡÷ á ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq˝Ò<äT. ø±∫>∑÷&É, >∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ yêsêìøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ á ¬s’\T q&ÉTdüTÔqï≥Tº ¬s’˝Ò« d”|”ÄsYz kÕ+ã•esêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ‘=* s√E ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ¬s’\T˝À 500 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ø±∫>∑÷&É qT+∫ >∑T+≥÷s¡T≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T. <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ &ÉãT˝Ÿ&Óø£ÿsY ¬s’\T qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{Ï kÕ]. ø±>± á HÓ\ 14 qT+∫ ø±∫>∑÷&É, ‹s¡T|ü‹ eT<Ûä´ eTs√ &ÉãT˝Ÿ&Óø£ÿsY @d” ¬s’\TqT ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï≥Tº d”|”ÄsYz ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 6.45 >∑+≥\≈£î ø±∫>∑÷&É qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ ãj·T\T<˚s¡T‘√+~.

15q |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\ $&ÉT<ä\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òü*‘ê\T á HÓ\ 15e ‘˚Bq $&ÉT<ä\≈£î @sêŒ≥¢qT $<ë´ XÊK dæ<ä∆+ #˚dæ+~. M{Ïì dü∫yê\j·T+˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î e÷<Ûä´$Tø£ $<ë´XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX¯«sY ‹yê] |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ y˚T 21, 24 ‘˚B\ eT<Ûä´ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ nj˚T´$. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À |òü*‘ê\qT ø=~› s√E\ eTT+<äT $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT≈£î>±qT $<ë´XÊK nìï @sêŒ≥¢qT |üP]Ô #˚dæ+~.

bÕ\ø=+&É˝À {Ï&ç|æ, b˛©düT\≈£î eT<Ûä´ yê>±«<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 13: õ˝≤¢˝Àì bÕ\ø=+&É˝À >∑\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ä+ e<ä› ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ mC…+≥¢≈£î b˛©düT\≈£î eT<Ûä´ yê>±«<ä+ #√≥T πødüT≈£î+~. @C…+≥¢ e<ä› >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ˝Òø£b˛e&É+‘√ b˛©düT\T yê]ì nqTeT‹+#·˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À yês¡T øö+{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ eTT+<äT ø=~›ùd|ü⁄ u…’sƒêsTT+#ês¡T.

ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|”<˚ Vü≤yê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, y˚T 13: ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|” Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘√+~. øö+{Ï+>¥˝À ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\ ø£+fÒ yÓ’mkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´s¡Tú\T |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫ nÁ>∑ kÕúq+˝À ì*#ês¡T. ø±+Á¬>dt≈£î 3 m+|”{°d” kÕúHê\T <äø±ÿsTT. n˝≤π> sêj·T\d”eT dü$T‹ Hêj·T≈£î&ÉT ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ esêZìøÏ 5 d”≥T¢ <äø±ÿsTT. øö+{Ï+>¥ eTT–ùd Hê{ÏøÏ eT]ø=ìï d”≥T¢ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêj·T\d”eT˝À n‘·´~Ûø£+>± yÓ’mkÕ‡sY d”|”øÏ m+|”{°d” kÕúHê\T <äø£ÿ&É+ |ü≥¢ ìs¡T‘ê‡Vü≤+>± ñqï yÓ’mkÕ‡sY d”|” ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï |òü*‘ê\ô|’ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

¬s+&ÉT #√≥¢ CÀs¡T>± Øb˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 13: õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT Á>±e÷˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ Øb˛*+>¥ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. ≈£îs¡TbÕ+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì 192e b˛*+>¥ πø+Á<äyÓTÆq #·ø£ÿe\dü˝ÀqT, ns¡T≈£î m+|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì kÕ\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À>∑\ 134e q+ãsY b˛*+>¥ πø+Á<äyÓTÆq ô|<ä› #êeT˝≤|ü*¢ Á>±eT+˝ÀqT Øb˛*+>¥ kÕ>∑T‘√+~. #·ø£ÿe\dü˝À nôd+;¢ kÕúHêìøÏ, ô|<ä›#êeT˝≤|ü*¢˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ Øb˛*+>¥ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 7q »]–q mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± á$m+\T yÓTTsêsTT+#·&É+‘√ πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ Øb˛*+>¥≈£î Ä<˚•+∫+<äì ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\T |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ M{Ïì $»j·Tq>∑s¡+ πø+Á<ä+˝À >∑\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ë\≈£î á$m+\T ‘·s¡*kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 16q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡>∑qT+~. ø±>± á ¬s+&ÉT πø+Á<ë\ e<ä› ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ qT+∫ z≥s¡T¢ u≤s¡T\T rsês¡T. z≥s¡¢ >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î >±qT >∑‘·+˝À e˝Ò dü÷#·q\T Ç#êÃeTì, ø±>± ákÕ] ≈£î&ç#˚‹ eT<Ûä´ y˚\Tô|’ dæsê eTTÁ<ä y˚düTÔqï≥T¢ dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T.

13q Ø b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 13: mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ õ˝≤¢˝Àì 132-kÕ\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑\ 134 b˛*+>¥ πø+Á<ä+ ô|<ä#êeT˝≤|ü*¢˝À 18-ns¡≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫, ≈£îs¡TbÕ+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 192 #Óø£ÿe\dü b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ áHÓ\ 13e ‘˚Bq Øb˛*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î Øb˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. Äj·÷ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ |ü]~Û˝À z≥s¡T¢ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T.

ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T ˝…øÏÿ+|ü⁄! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 13: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ øö+{Ï+>¥ H˚|ü<∏ä´+˝À dæã“+~ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç Á|ür n+X¯+˝À C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+∫ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ˝…øÏÿ+|ü⁄ |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ nHêïs¡T. 16q »]π> z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ô|’ k˛eTyês¡+ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq øö+{Ï+>¥ @sêŒ≥T düMTøÏå+#ês¡T. ñ<äj·T+ 6>∑+≥\πø øö+{Ï+>¥ dæã“+~ πø+Á<ë\≈£î #˚s¡Tø√yê\Hêïs¡T. bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ø£*–q dæã“+~ì nqTeT‹+#ê\ì, nq~Ûø±]ø£+>± @ ˇø£ÿs¡T øö+{Ï+>¥ Vü‰˝À¢øÏ Á|üy˚•+#·sê<äHêïs¡T. øö+{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T nuÛÑ´s¡Tú\T, @C…+≥¢ düeTø£å+˝À bÕs¡<äs¡Ùø£+>± »s¡>±\Hêïs¡T. b˛düº˝Ÿ u≤´˝…≥T¢ yê] düeTø£å+˝ÀH˚ øö+{Ï+>¥ #˚j·÷\Hêïs¡T. øö+{Ï+>¥ nq+‘·s¡+ Ç$m+\T u≤´≥Ø\T u≤´≥Ø\T ‘=\–+∫ d”*+>¥ y˚dæ uÛÑÁ<ä|üs¡#ê\Hêïs¡T. Á|ür z≥T ø°\ø£eTHêïs¡T.

u≤*+‘·\T ñHêïs¡T. ◊<˚fi¯fl qT+&ç Äπsfi¯fl˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\T 1,49,694 eT+~ qyÓ÷<Ó’ ñHêïs¡T. |ü≥ºD |ü]~Û˝À ñqïπø+Á<ë\ |ü]dæú‹ #·÷ùdÔ bısTT´\T Ç#êÃs¡T ø±ì ø£HÓø£åqT¢ |üP]ÔkÕúsTT˝À Çe«˝Ò<äT.. Á|üdüTÔ‘·+ ÇdüTÔqï ø£Ás¡\ _\T¢≈£î HÓ\≈£î 150s¡÷bÕj·T\T. düTe÷s¡T 30qT+&ç

40eT+~ es¡≈£î e+≥ #˚j·÷*‡ ñ+~. ø±˙ á _\T¢ e÷Á‘·+ n+‘˚ ÇdüTÔHêïs¡T. ñ&çø° ñ&Éø£ì ÄVü‰s¡+ ô|&ç‘˚ ∫Hêïs¡T\T ndü«düú≈£î >∑Ts¡j˚T´ |ü]dæú‹ ñ+<äì n+>∑Hê«&û\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ø£˙dü+ ø£Ás¡\ _\T¢ì ô|+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. @&Ü~ qT+&ç yÓT&çø£˝Ÿ

<Ûäqe+‘·T\ Á|üC≤kÕ«eT´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: <˚X¯+˝À Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T yê‘êes¡D+ <äècÕº´ Á|ü<Ûëì>± qπs+Á<äyÓ÷B, ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\øÏ zyÓ’|ü⁄ »>∑Hé eTs√yÓ’|ü⁄ ¬ø.dæ.ÄsY\T eTTK´eT+Á‘·T\T>± n~Ûø±sêìï n~Ûs√Væ≤+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ e⁄+<äH˚~ n>∑T|æk˛Ô+~. Çø£ <˚XÊìøÏ _.C….|æ. Á|ü<Ûëì>± qπs+Á<äyÓ÷&ç ‘·<∏ä´eTì|æk˛Ô+~. uÛ≤.».bÕ ‘·qT |üP]Ô yÓTC≤]{° kÕ~Û+∫Hê, ˝Ò<ë ¬s+&ÉTe+<ä\ |ü<äVü‰s¡T kÕúHê*ï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï ‘·qT dü+|üPs¡í eT<䛑·T bı+<ä&ÜìøÏ ‘·<äT|ü] ÁbÕ+rj·T bÕغ\‘√ nedüs¡+ ø£\T>∑ø£ e÷q<äT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À eùdÔ düeTdü´ ø=+‘·es¡≈£î rs¡T‘·T+~, ˝Ò<ä+fÒ {Ï.ÄsY.j·Tdt, yÓ’.ø±.bÕ\T ‘·eT uÛÑTC≤\ $÷<ä uÛ≤.».bÕ. |ü\¢ø°ì yÓ÷&çì yÓ÷j·T&ÜìøÏ yÓqTø±&Ée⁄. ø±s¡D+ ˇø£s¡T e´øÏÔ>∑‘· düeTdü´\ e\j·T+ qT+&ç u…’≥ |ü&É&ÜìøÏ ‘·qqT øå√uÛÑô|{Ϻq ø±+Á¬>dtô|’ Á|ürø±s¡+ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ ø±>±, eTs=ø£s¡T ‘·q ≈£L‘·Ts¡Tì πø+Á<ä eT+Á‹>± #·÷&É&ÜìøÏ. Ä$<Ûä+>± sêh+˝À ‘·q≈£î ø±e\dæq n_Ûeè~∆ |üqT\T ìs¡+‘·sêj·T+>± »]|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ e÷s¡Z+ düT>∑eT+ ne⁄‘·T+~. <˚X¯+˝À me]ø° ˝Òì ˇø£ $∫Á‘·yÓTÆq neø±X¯+ yÓ’.ø±.bÕ., ‘Ó\+>±D sêwüºÁdü$T‹ bÕغ\≈£î+~. πø+Á<ä+ ˝À @ bÕغe∫ÃHê ‘·eT≈£î NeT≈£î≥º<äT. N≈£L∫+‘ê e⁄+&É<äT. ø±s¡D+ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ eT<䛑·T ‘Ó\|ü&ÉyÓTTø£ÿ{Ï ‘êeTT #˚j·T>∑*–‘˚ #ê\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± n+‘·T˝Òì ‘·eT nedüsê*ï ø£qTôd’>∑\‘√ #˚sTT+#·Tø√e&É+ düT\uÛÑ‘·s¡+ e÷Á‘·y˚T>±<äT @~ø±yê\Hêï @$Tø±yê\Hêï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |ü⁄e⁄«˝À¢ô|{ϺeTØ n|üŒ–+#·&É+ U≤j·T+. qπs+Á<äyÓ÷Bì Á|ü<Ûëì ø±≈£î+&Ü Ä|ü>∑*π> X¯øÏÔ @ sê»ø°j·T bÕغøÏ ˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‹ ÁbÕ+rj·T bÕغ ‘·q≈£î ‘êqT>± qπs+Á<äyÓ÷BøÏ <ä>∑Zs¡ ø±yê\H˚ #·÷düTÔ+~.

|üeHéø£fi≤´DY, $»j·TXÊ+‹ e+{Ïyêfi¯ófl sê»ø°j·T sêe÷j·TD+ ‘√\Tu§eTà˝≤≥˝À πø‹>±&ÉT, ã+>±s¡ø£ÿ˝≤¢+{Ï yêfi¯ófl, ‘·eT≈£î ‘êeTT m+≥sYf…’Hé #˚düT≈£îH˚ >∑TD+ nDTeDTe⁄Hê ì+&çq eTqdüÔ‘·«+‘√ Á|ü»\eT<Ûä´øÏ e∫à ndü+ã<ä∆ Áù|˝≤|üq\T #˚j·T&É+, ‘·<äT|ü] nÁ&Édt ˝Ò≈£î+&Ü e÷j·TeTe&É+ #·÷düTÔHêï+. Á|ü»\+<äs¡÷ ‘·eT e÷≥\øÏ düŒ+<äq #Ó+<ës¡H˚, #Ó+<äT‘ês¡H˚ ÁuÛÑeT˝À¢ Áã‘·T≈£î‘·÷ ø±\+ >∑&É|ü&É+ #˚düTÔ+{≤s¡T >±ì dæìe÷ n_Ûe÷qT˝Ò #·|üŒ≥T¢ á\\T y˚düTÔ+{≤s¡ì >∑eTì+#·s¡T. ˇø£ ø±\T dæìe÷˝À eTs√ ø±\T sê»ø°j·÷˝À¢ ø£Ás¡\ q&ÉTeT ô|{Ϻ ã+(Á<ë)Á>± &Ü´Hé‡ #˚düTÔ+{≤s¡T. Mfi¯fl+<äs¡÷ ‘·eT dæú‹ì nqTuÛÑ$+#˚ nqTuÛÑ÷‹ yê<äT˝Ò>±ì <˚X¯ Á|ü»\ dæú‹>∑‘·T*ï >∑T]+∫ jÓ÷∫+#˚ Ä˝À#·Hê|üs¡T\T ø±<äT. Ä#·s¡D|üs¡T\T ndü˝Ò ø±<äT. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·eT s¡+>∑+˝À ‘·eT≈£îqï ÁπøCŸì Ädüsê>± rdüTø=ì n‹>± ePVæ≤+#·Tø=ì Á|ü»\ eT<Ûä´ ì\ã&ç ‘·eT e÷≥\øÏ (mes√ ÁyêdæùdÔ) ¬ø.J.\ø=B› #·|üŒ≥¢qT eT÷≥>∑≥Tºø=ì Ä sêÁ‹øÏ dü+ãs¡|ü&ç ñ<äj·÷ìøÏ ‘·eT <Ó’q+~q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢øÏ |üs¡T>∑T*&ç ∫e]øÏ eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛‘ês¡T. XÊX¯«‘· Á|üjÓ÷»Hê\<äècÕº´ @ sê»ø°j·T bÕغ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äqï~ yêfi¯fl e÷ìô|òk˛º˝ÀH˚ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔqï~. <˚X¯+˝Àì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝À¢ ø√{°X¯«s¡T\˝À Á|ü<∏äeTkÕúq+ eTq ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\˙, Á|ü|ü+#·+˝À @ ø=‘·Ô yêVü≤q+ ‘·j·÷s¡sTTHê yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ Ä yêVü≤Hêìï dü«+‘·+ #˚düT≈£îH˚~ nHêeèw溑√, esê¸uÛ≤e+‘√, ÁbòÕø£åHé\‘√ dü‘·eT‘·eTj˚T´ nq+‘·|ü⁄s¡+,ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢\yês¡+fÒ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~. <˚X¯+˝À sêh+˝À @ Á|üuÛÑT‘ê«\T @s¡Œ&çHê @ sê»ø°j·T Hêj·T≈£îì dü+bÕ<äq\øÏ &Û√ø±˝Ò<äT. ‘êeTT n+<ä\yÓTøÏÿ‘˚ n+~q+‘ê |æ+&ÉTø√e&ÜìøÏ nsTT<˚fi¯flø±\+ dü]b˛<äT. Á|ü‹|üø£å+˝À e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT ãVæ≤s¡+>∑+>± u≤VüQã\T\T>± ne⁄|æ+∫Hê n+‘·s¡Z‘·+>±

|üs¡düŒs¡ ne>±Vü≤q ‘·|üŒ<äT. m+<äTø£+fÒ H˚{Ï n~Ûø±s¡ |üø£åy˚T πs|ü{Ï Á|ü‹|üø£å+, H˚{Ï Á|ü‹|üø£åy˚T πs|ü{Ï n~Ûø±s¡ |üø£å+. mìïø£˝À¢ ìqï sêÁ‹es¡≈£î Hê bÕغ nì >=+‘·T ∫+#·T≈£îqïyê&ÉT bÕغ {Ϭø{Ÿ Çe«˝Ò<äì ‘Ó*dæ ñ<äj·Ty˚T n<˚ bÕغì <=+>∑\ <√|æ&û bÕغ nì ‹≥º&É+. ìqï{Ïes¡≈£î <äTyÓTà‹Ôb˛dæq bÕغ˝ÀøÏ <ä÷øÏ &ÛÉ+ø± ãC≤sTT+∫ ø£+&ÉTyê ø£|æŒ+#·T≈£îì $÷&çj·÷øÏ ∫s¡Tqe⁄«\+~+#·&Üìï #·÷&Ü*‡ sêe&É+ eTq Á>∑Vü≤bÕ≥T. <˚XÊìø£+‘ê ˇπø bÕ\q <˚X¯ Á|ü»\+<äs¡÷ Hê dü¨<äs¡T\T düTs¡øÏå‘·yÓTÆq J$‘êìï n+~+#·&Éy˚T <Û˚´j·T+>± düT•øÏå‘·yÓTÆq ôd’ì≈£îìe˝… |üì#˚XÊeTì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ eTq*ï ns¡yÓ’ @&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± |ü∫Ã>± yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡q&ÜìøÏ ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\T ‘·s¡T>∑T‘·Tqï C≤rj·T ì\«\T ñ<ëVü≤s¡D\T>± eTq≈£î ø£fi¯fleTT+<äT ø£ì|ædüTÔHêïj·T. <˚X¯+˝Àì <Ûäqe+‘·T\+<äs¡÷ sê»ø°j·÷˝À¢ ø=\Te⁄B] Á|ü»\≈£î y˚T\T#˚kÕÔqq&É+ m+‘· Vü‰kÕ´düŒ<ä+. Á|ü»\qT eT]+‘· <ä]Á<äT\T>± #˚j·T&ÜìøÏ ‘êeTT eT]+‘· ◊X¯«s¡´e+‘·T\T>± e÷s¡&ÜìøÏ Á|ü#ês¡+ø√dü+ Á|ü»\eT<Ûä´≈£î edüTÔ+&É≥+ Á|ü»\ Á>∑Vü≤#ês¡+. z≥T |ü$Á‘·eTì ã÷≥ø£|ü⁄ e÷≥\T #Ó|æŒ mH√ïs¡ø±\T>± eTuÛÑ´ô|{Ϻ Á|ü‹ z≥Tì ‘·sê«‹ø±\+˝À ‘·eT m<äT>∑T<ä\≈£î ô|≥Tºã&ç>± #·÷düTÔHêïs¡T. >∑T&ç˝À¬ø[flq ‘·s¡Tyê‘· @ <˚e⁄&ç $Á>∑Vü≤eTTHêï yÓTT≈£îÿ‘ê+. z≥T y˚dæq H˚sêìøÏ bÕbÕìøÏ <˚X¯ Á|ü<Ûëì |”sƒêìï, sêh eTTK´eT+Á‹ |”sƒêìï mes¡T n~Ûs√Væ≤+∫Hê uÛÑ]+#·ø£ ‘·|üŒ<äT. eTq n<äèwüº+ u≤>∑T+&ç eT+∫ Hêj·T≈£î&ÉT eùdÔ düπs..˝Òø£b˛‘˚ ◊<˚fi¯fl es¡≈£î uÛÑ]+#ê*‡+<˚. n|üŒ{Ï mìïø£\T eT∞fl |üØπøå. me]øÏ zfÒj·÷\qï~ düeTùd´. m+<äTø£+fÒ Hêj·T≈£î\T n+‘·{Ï n$˙‹ |üs¡T\T>± ‘·j·÷s¡e⁄ ‘·THêïs¡T eT]!

Çe«˝Ò<äT. Á|ü<ÛäeT ∫øÏ‘·‡ n+~+#˚+<äT¬ø’Hê Çø£ÿ&É yÓT&çø£˝Ÿ øÏ≥T¢ ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. |ü≥ºD+˝À ∫qï Ç+{Ïπø y˚\˝À n<Ó›\T ñ+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À á 750 s¡÷bÕj·T\‘√ á πø+Á<ë\qT m˝≤ ìs¡«Væ≤+#ê\ì yêb˛‘·THêïs¡T. πø+Á<ë\≈£î m≥Te+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\>∑≈£î+&Ü nìï düeT≈£Ls¡TkÕÔeTì #ÓãT‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T πø+Á<ë\T ùde\T n+<ä&É+ ˝Ò<äì Äs√|üD\T $ì|æ+#˚≥|ü&ÉT m+<äT≈£î düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ ¬>*∫q z≥s¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 13: kÕ\÷s¡T eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝À 29 yês¡T¶\≈£î >±qT nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° #˚j·T>± n+<äT˝À 1e yês¡T¶ ≈£î\|ü]Ô\ Hê>∑s¡‘·ï+ {Ï&ç|æ 21 z≥T yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. 2e yês¡T¶ |ü|üŒ\dü‘·´e‹ {Ï&ç|æ 197 z≥T¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+~+~. 3e yês¡T¶ mdt. yÓ+ø£≥\øÏåà, {Ï&ç|æ, mdt.ø£fi≤´DÏ {Ï&ç|æ, 5e yês¡T¶ >∑TeTàHê>±s¡T®q yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, 6e yês¡T¶ C….yÓ+ø£≥\øÏåà yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, 7e yês¡T¶ ‘·TbÕ≈£î\ s¡$ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, 8e yês¡T¶ ø=+øÏs¡eTDeTà yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ, 9e yês¡T¶ >=¬s¢ nbÕŒsêe⁄ {Ï&ç|æ, 10e yês¡T¶ |æ.>√|” ø±+Á¬>dt, 11e yês¡T¶ eTõ® nbÕŒsêe⁄ yÓ’ø±bÕ, 12e yês¡T¶ >√¬s¢ $»j·T≈£îe÷] {Ï&ç|æ, 13e yês¡T¶ ã÷s¡ nbÕŒsêe⁄, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ, 14e yês¡T¶ <ëdü] düHê´dæ {Ï&ç|æ, 15e yês¡T¶ dæ+>±s¡|ü⁄ d”‘· ø±+Á¬>dt, 16e yês¡T¶ »qTeT÷s¡T sêE\eTà {Ï&ç|æ, 17e yês¡T¶ á<äT_*¢ ñ‘·Ôs¡≈£îe÷] yÓ’j·TkÕ‡sYd”|”, 18e yês¡T¶ q÷{Ï sêCÒX¯«] {Ï&ç|æ, 19e yês¡T¶ $.n|üŒ\Hêj·TT&ÉT yÓ’j·TkÕ‡sYd”|”, 20e yês¡T¶ m+.∫s¡+J$ ø±+Á¬>dt, 21e yês¡T¶ m. n|üŒj·T´eTà {Ï&ç|æ, 22e yês¡T¶ ø±øÏbÕ+&ÉTs¡+>∑ {Ï&ç|æ, , 23e yês¡T¶ $.Hê>∑sêE yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, 24 <ä‹Ô nqï|üPs¡í {Ï&ç|æ, 25e yês¡T¶ edü+‘·T\ lìyêdüsêe⁄ {Ï&ç|æ, 26e yês¡T¶ _.eT+>∑eTà {Ï&ç|æ, 27e yês¡T¶ ìe÷à~ XÊ´eT\ {Ï&ç|æ, 28e yês¡T¶ yê&Ü&É XÀuÛ≤sêDÏ {Ï&ç|æ, 29e yês¡T¶ eTõ®|ü<äà {Ï&ç|æ Ms¡+<ä]ø° eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY ùwø˘ düTuÛ≤˙ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ |üÁ‘ê\qT C≤Ø #˚XÊs¡T.

e÷¬sÿ{Ÿ˝À $&ÉT<ä˝…’q nô|dæ{° ø£+bÕø˘º Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: |æj·÷CÀ® qT+∫ nô|dæ{° ø£+bÕø˘º &ûõ˝Ÿ yêVü≤Hêìï e÷¬sÿ{Ÿ˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. kÕe÷qT´\≈£î nqT≈£L\+>± ñ+&˚$<Ûä+>± á yêVü≤Hêìï s¡÷bı+~+#ês¡T. n‘·T´‘·ÔeT yÓTÆ˝ÒJ, |æø£|t, j·÷ø£‡\πswüHé‘√ bÕ≥T Vü‰´+&éø£¢#Y dü<äTbÕj·T+ dü<äTbÕj·T+ ≈£L&Ü á yêVü≤q+˝À ñ+~. á yêVü≤q+ ø£+bÕø˘º &çC…’Hé q>∑s¡ Á|ü»\≈£î nqT≈£L\+>± ñ+≥T+~. m˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü eTT>∑TZs¡T á e´≈£îÔ\T yêVü≤q+ô|’ Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃ. Bì˝À ñqï &ûõ˝Ÿ Ç+õHée\¢ Ks¡Tà ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. $XÊ\yÓTÆq &çC…’Hée\¢ m>∑T&ÉT ~>∑T&ÉT\ Çã“+<ä\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃ. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ©≥s¡T &ûõ˝Ÿ≈£î 40 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢, Á{≤|òæø˘ s¡B›>± düeTj·T+˝À 38 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ yÓTÆ˝ÒCŸ ÇdüTÔ+~. á yêVü≤q+˝À 395 dædæ &ûõ˝Ÿ Ç+õHéqT neTsêÃs¡T. Bì düT|”]j·TsY Áπ>&É_*{°, e÷qT´es¡_*{° eTè<äTyÓ’q #√<Ûäø£‘·qT ø£*– ñ+≥T+~.

nXÊ+‹øÏ ø±s¡D+ e÷y√sTTdüTº˝Ò

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: e÷y√sTTdüTº bÕغ <äfi¯|ü‹ >∑D|ü‹ ø=ìï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê\T |ü+bÕs¡ì ˇø£ ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£ 2014 dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ ‘=* yês¡+˝À Ä düe÷#êsêìï Á|ü#·T]+∫+~. #ê˝≤ s√E\ nq+‘·s¡+ eTTbÕŒfi¯ \ø£ÎDsêe⁄ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT |üÁ‹ø£\ yê]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. j·T<ÛëÁ|üø±s¡+ ‘·q eT÷dü <Û√s¡DÏ˝ÀH˚ düe÷#êsêìï n+<äCÒXÊs¡T.ªª<ä+&É ø±s¡D´+ ˇø£ ø£]ƒq |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+{À+~. e÷ô|’ s¡T<ä›ã&çq j·TT<ä∆+ |æ&ç¬ø&ÉT eT+~ Á|üjÓ÷»Hê\ø√düy˚T.µµ nì Äj·Tq n+<äT˝À nHêïs¡T. á <˚X¯+˝À e÷y√sTTdüTº\T, yê] eT<䛑·T<ës¡T\T, yê] kÕqTuÛÑ÷‹|üs¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì e´≈£îÔ\T e÷Á‘·y˚T ˝Òs¡T. e+<ä ø√≥¢≈£î ô|’>± Á|ü»\THêïs¡T. mH√ï sê»ø°j·T bÕغ\THêïsTT. n+<äT˝À yêeT|üøå±\THêïsTT. qø£‡˝…’{Ÿ bÕغ\THêïsTT. nH˚ø±H˚ø£ dü+düú\T, dü+|òü÷\THêïsTT. ˝…ø£ÿ˝Òq+‘· eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\THêïs¡T. Á|ü»\ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü•ï+#˚ yês¡THêïs¡T. ‘·eT J$‘ê\qT Á|ü»\πø n+øÏ‘·+ #˚dæ |üì#˚düTÔqïyês¡THêïs¡T. dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\THêïsTT. M¬se] $÷<ä j·TT<ë∆ìï s¡T<ä›≈£î+&Ü πøe\+ e÷y√sTTdüTº\ô|’ j·TT<ä∆+ s¡T<äT›‘·THêïs¡qï uÛ≤eq Á|üø£≥q m+‘·es¡≈£î dü‘·´+? j·TT<ä∆+ s¡T<ä›&ÉeTH˚ e÷≥ @ s¡ø£+>± j·T<ës¡úyÓTÆq<√ Ä˝À#·HêX¯øÏÔ >∑\yês¡+<äs¡T jÓ÷∫+#ê*. Ç˝≤ ø=ìï $∫Á‘· |ü<ä ã+<Ûë\qT |ü≥Tº≈£îì yê{Ïì ‹]– b˛j˚Tes¡≈£î ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e÷y√sTTdüTº\≈£î n\yê≥T. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\qT+∫ m+‘√ø=+‘· #·<äTe⁄≈£îì, ˇø£ sê»ø°j·T $XÊ«kÕìï $düÔè‘·|üs¡#·&É+ø√dü+ Äj·TT<Ûë\‘√ <ä+&Éø±s¡D´+ yÓ[fl nø£ÿ&ç Ä~yêd”\qT #˚s¡BkÕs¡T. Ä ‘Ó>∑\ eT<Ûä´ ‘·T+|ü⁄\T ô|{Ϻ ñqï ‘·>∑Te⁄\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì ‘·eTø£qT≈£L\yÓTÆq yê] yÓ’|ü⁄ ì*#ês¡T. yê]ì Äø£]¸+∫ Äj·TT<Ûë\q+~+∫, •ø£åD Ç∫Ã, <äfi≤\T @sêŒ≥T#˚dæ, $s√<ÛäT\ô|’ <ë&ÉT\T #˚j·T+ #ês¡T. øÏsê‘·ø£+>± ø±*à bÕπsdæ, f…Ás¡sY düèwæº+∫ Ä uÛÑj·T+ yÓ\T>∑T˝À n~Ûø±s¡+yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T e&çe&ç>± y˚dü÷Ô.. ;uÛÑ‘·‡+ düèwæºdüTÔHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì @ sê»ø°j·T bÕغ, dü+düú, ∫es¡≈£î qø£‡˝…’{Ÿ bÕغ\T ≈£L&Ü Ä˝À∫+#·ì $<Ûä+>± Ä~yêd”\qT, yê] Äràj·TT\qT, n~Ûø±s¡T\qT n+‘·yÓTT+~düTÔ Hêïs¡T. n˝≤ »]–q Á|ü‹ dü+|òüT≥q‘√ b˛©düT\, n~Ûø±s¡T\ ã÷∫ #·÷|æ ø=+<ä]ì nC≤„‘· J$‘·+˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+∫, yê]‘√ <ä+&ÉT ì]àdüTÔHêïs¡T. á Á|üuÛÑT‘ê«ìï kÕj·TT<Ûä+>± ≈£L\<√kÕÔ+... nì ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£{Ï+∫, ‘·<äqT>∑TDyÓTÆq #·s¡´\T ¬s&éø±]&ÉsY>± |æ\T#·T≈£î+≥Tqï ÁbÕ+‘·+˝À #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ä

ÁbÕ+‘ê\ìï+{Ï˙ $eTTøÏÔ ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+#·T≈£î+≥÷, »q‘·q düsêÿs¡T H˚‘·è‘·«+˝À Á|ü‘ê´e÷ïj·T Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« Á|üuÛ≤yêìï $düÔè‘·|üs¡#·Tø√e&ÜìøÏ ‘·eT X¯øÏÔj·TT≈£îÔ\˙ï Ks¡TÃ#˚dü÷Ô ø£dæ‘√ eTT+<äT¬øfi¯ó‘·THêïs¡T. #Û·rÔdt>∑&Ûé˝À ø±+Á¬>düT bÕغ sêh Hêj·Tø£‘ê«ìï ø£dærsê H˚\eT≥º+ #˚dæ, uÛÑjÓ÷‘ꌑ·+ düèwæº+∫, mìïø£˝À¢ mes¡÷ bÕ˝§Zqsê<äì Á≈£Ls¡+>± dü+<˚X¯+ |ü+bÕs¡T. b˛©düT\qT, »yêq¢qT eT+<äTbÕ‘·s¡\‘√ n<˚ |üì K‘·+#˚dü÷Ô y˚˝≤~ eT+~ ÁbÕD≤\T ã*>=+≥÷ ‘êC≤ >± ‘·eTô|’ j·TT<ä∆+ s¡T<ä›ã&ç+<äì ù|s=ÿq&É+ düe´+>±, düããT>± ñ+<ë? Ä~yêd”\qT, Ä~yêd” ‘Ó>∑ ô|<ä›\qT, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\qT, ø±ìùdºãTfi¯flqT, bÕsê$T\≥Ø »yêq¢qT Ç˝≤ mes¡T $s√<ÛäT\ì|æùdÔ yês¡+<ä]ì ˝Òù|düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± ;uÛÑ‘·‡, uÛÑj·÷qø£ |ü]dæú‹ì düèwæºdü÷Ô, qs¡y˚T<Ûë\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·eT ø£~*ø£\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚ yê¬se]HÓ’Hê ø±*ÃbÕπskÕÔ+... eT+<äTbÕ‘·s¡\‘√ ù|˝ÒÃkÕÔ+ nì ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£{Ï+∫ Ä#·s¡D˝À ô|&ÉT‘·THêïs¡T. e÷qe‘·«+ eT#·Tìø’Hê ˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]dü÷Ô |ü#·Ãì n&É$˝À s¡ø£Ô+ @s¡T˝…’ bÕπs˝≤ Á|üD≤[ø£\T s¡∫dü÷Ô ‘êC≤>± ‘·eTô|’ j·TT<ä∆+ s¡T<ä›ã&ç+<äì ù|s=ÿq&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+~. >∑D|ü‹ ˝≤+{Ï Hêj·T≈£î\T Ç˝≤ $∫Á‘· yê<äq≈£î ~–‘˚ ªyê<äH˚µ ∫qïuÀ‘·T+~. ‘·\~+#·T≈£î+≥T+~. <˚X¯+˝Àì ø=~›eT+~ Á|üjÓ÷»Hê\ø√düy˚T ‘·eTô|’ j·TT<ä∆+ s¡T<ä›ã&ÉT‘√+<äH˚ yê<äq ã\+ ˝Òì e÷≥. ˇø£yÓ’|ü⁄ á <˚X¯|ü⁄ ôd’Hê´ìï ôd’‘·+ z&ç+∫ mÁs¡ø√≥ô|’ mÁs¡»+&Ü m>∑Ts¡y˚kÕÔ+ n+<äTø√dü+ nãTCŸeT&é˝À e÷y√sTTdüTº ÁX‚DT\T ø£<ä+‘=≈£îÿ‘·THêïj·Tì Á|üø£{Ïdü÷ÔH˚ ‘êC≤>± ‘·eTô|’ j·TT<ä∆+ s¡T<ä›ã&ÉT‘√+<äì yêb˛e&É+ @e÷Á‘·+ düeT+»dü+>± ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ Á|ü»\ <ÛäHêìï nqT‘êŒ<äø£ s¡+>∑+˝À, Äj·TT<Ûë\T, eT+<äT>∑T+&ÉT, j·TT<ä∆kÕeTÁ– ùdø£s¡D≈£î Ks¡TÃ#˚dü÷Ô, dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç Ç<˚ j·÷e‘√ |üì#˚düTÔHêïs¡T. mìïø£˝§∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ mìïø£\ ãVæ≤wüÿs¡D≈£î |æ\T|ü⁄ìdü÷Ô, mìïø£\ dæã“+~ eNÃb˛j˚T <ë]˝À eT+<äTbÕ‘·s¡\T neT]Ã, ù|*à ÁbÕD≤\T rdü÷Ô ‘·eTô|’j·TT<ä∆+ s¡T<ä›ã&ÉT‘√+<äì Á|üø£{Ï+#·&É+ Vü‰dü´düŒ<ä+ ø±ø£ eTπs+{Ï? @ sê»ø°j·T bÕغ nsTTHê Á|ü»\ dü+πøåeT+, yê] n_Ûeè~∆ø√dü+ ø£èwæ#˚j·÷*. n~ ø±+Á¬>düT bÕغ>±ì, ø£eT÷´ìdüTº bÕغ >±ì, e÷y√sTTdüTº bÕغ >±ì Á|ü»\ dü+πøåeT+ø√dü+ bÕ≥T|ü&Ü*. yê]øÏ <äø±ÿ*‡q Vü≤≈£îÿ\T <äπøÿ˝≤

#·÷&Ü*. n+<äT≈£î ñ<ä´$T+#ê*. sê»ø°j·T+ #˚j·÷*. eT] e÷y√sTTdüTº bÕغ Ç|ü⁄Œ&˚+ #˚k˛Ô+~? Á|ü»\ s¡ø£Ô+ ø£fi¯flpdüTÔqï~. y˚˝≤~ eT+~ì bı≥ºqô|≥Tº≈£î+{À+~. nuÛÑ+ X¯óuÛÑ+ ms¡T>∑ì ne÷j·T≈£î\ ÁbÕD≤\qT ôd’‘·+ rk˛Ô+~. ˇø£kÕ], ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ø±<äT... <äXÊu≤›\ ‘·s¡ã&ç qs¡y˚T<Ûë\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ e⁄+~. $∫Á‘·y˚T$T≥+fÒ >∑D|ü‹ n_ÛÁbÕj·÷\T Á|ü#·T]‘·yÓTÆq |üÁ‹ø£ ù|J˝ÀH˚, |üø£ÿH˚ e÷y√sTTdüTº\ eT+<äTbÕ‘·s¡≈£î eTT>∑TZs¡T »yêq¢ã* nqï yês¡Ô ñ+~. ;Vü‰sY˝À »]–q á |òüT≥q˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q »yêqT ≈£L&Ü eTs¡DÏ+#ê&ÉT. mìïø£\ y˚fi¯ á |òü÷‘·Tø±ìøÏ e÷y√sTTdüTº\T bÕ\Œ&ܶs¡T. Ç~ j·TT<ë∆ìï Á≈£Ls¡+>± ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î ìX¯ÃsTT+#·T≈£îqï e÷y√sTTdüTº\ yÓ’Hêìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï~. >∑D|ü‹ e÷Á‘·+ ªªXÊ+‹#·s¡Ã\µµ≈£î ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äì ù|s=ÿHêïs¡T. düTBs¡È ø±\+ ‘·sê«‘· XÊ+‹ #·s¡Ã\ Á|ü‹bÕ<äqqT e÷y√sTTdüTº H˚‘· m˝≤ #˚XÊs√ >∑eTì+#·e#·TÃ. zyÓ’|ü⁄ eT+<äTbÕ‘·s¡\T ù|\Tdü÷Ô, mìïø£*ï ãVæ≤wüÿ]+#·eTì |æ\T|ü⁄ìdü÷Ô, j·TT<ä∆+ø√dü+ nìï @sêŒ≥T¢#˚düT≈£î+≥÷, nìï r>∑\qT ø£<äT|ü⁄‘·÷, ø=‘·Ô ÁbÕ+‘ê\≈£î $düÔ]dü÷Ô, nø£ÿ&É sêeDø±wüº+ sêCÒdü÷Ô ‘êeTT XÊ+‹ #·s¡Ã\≈£î e´‹πsø£+ ø±<äT, ‘·eTô|’ j·TT<ä∆+ s¡T<ä›ã&ÉT‘√+<äì Á|üø£{ÏùdÔ Äe÷≥ @y˚Ts¡≈£î $X¯«dü˙j·TeTì|æ+#·T≈£î+≥T+~? ã÷s¡T®yê bÕغ\≈£î $X¯«dü˙j·T‘· nedüs¡+ ˝Òø£b˛sTTHê yêeT|üø£å rÁeyê<ä bÕغ\¬ø’Hê $X¯«dü˙j·T‘· nedüs¡eTT+~ ø£<ë? $X¯«dü˙j·T‘· ˝Òì sê»ø°j·T+ mes¡T #˚dæHê <ëìøÏ e÷q´‘· ˝Ò<äqï yÍ*ø£ dü÷Á‘·+ $düà]+∫ Ç˝≤ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê eTuÛÑ´ô|fÒº, eTdæã÷dæ e÷πs&ÉTø±j·T #˚ùd $<Ûä+>± Á|üø£≥q\T >∑T|æŒ+#·&É+, Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê\T |ü+|ü&É+ uÛ≤e´+>± ñ+≥T+<ë? n+<äT˝ÀH˚ ñôd+&û ˝§+>∑Tu≤≥TqT ø£å$T+#·˝Ò+... nì Á|üø£{Ï+#ês¡T. n+fÒ n‘· ì ÁbÕD≤ìøÏ e÷y√sTTdüTº\ qT+∫ eTT|ü⁄Œ ñqï<äqïe÷≥. ‘Ó\+>±D˝Àì es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ qT+∫ yÓ[¢ düTBs¡Èø±\+ nC≤„‘·+ yêdü+ #˚dæ yê] bÕغøÏ n|üPs¡«yÓTÆq ùde\T n+~+∫, bÕ<äs¡dü+˝≤ bÕغì y˚>∑+>± q&ç|æ+∫, düuÛÑ´ düe÷»+‘√ düJe dü+ã+<Ûë\T HÓ\ø=*Œ yÓTs¡T|ü⁄y˚>∑+‘√ |üì#˚dæ |ü\T uÛ≤wü\ yê]ì Äø£]¸+∫, n<äT“¤‘· ùde\+~+∫q ñôd+&ç (õ.$.¬ø.Á|ükÕ<é) ˝§+–b˛‘˚ ø£å$T+#·s¡≥... m+‘·{Ï ªW<ës¡´+µ yê]~.! <ä+&É ø±s¡D´+ ôdŒwü˝Ÿ CÀq˝Ÿ ø£$T{° n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± n|üPs¡« ùde\+~+∫ kÕVü≤k˛ù|‘·yÓTÆq <ë&ÉT˝À¢ bÕ˝§Zì, bÕغ˝À Ä‘·à$XÊ«dü+ ì+|æq e´øÏÔ

kı+‘·+>± Ä˝À∫+#·&ÜìøÏ M˝Ò¢<äqï≥Tº>± e´eVü≤]ùdÔ m˝≤? ñôd+&û Vü≤è<äj·T+ |üì#˚j·Tsê<äT, eTqdüT |üì#˚j·Tsê<äT, dü«‘·+Á‘·+>± yÓT<ä&ÉT |üì#˚j·Tsê<äT. bÕغ n|üŒ–+∫q |üì ÁbÕDeTTqï s√uÀ˝≤ #˚j·÷\≥! ne÷j·T≈£î˝…+<äs√ eT+<äTbÕ‘·s¡\≈£î ã\e⁄‘·THêïs¡T. nH˚ø£ n+XÊ\T dæ<ë∆+‘êìøÏ e´‹πsø£+>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT nì #Óù|Œ+<äT≈£î ôd’‘·+ ùd«#·Ã¤ ˝Ò≈£î+&Ü |ü&ç ñ+&Ü\qï~ >∑D|ü‹ yÓ’K]˝≤ ø£ì|æk˛Ô+~. yêdüÔyêìøÏ n˝≤ ˝§+–b˛sTTq yê]˝À ñôd+&û yÓTT<ä{Ïyê&ÉT ø±<äT. ∫e]yê&ÉT ø±<äT! bÕغ˝ÀøÏ ]Á≈£L{ŸyÓT+≥T¢ »s¡>∑&É+ m+‘· düVü≤»yÓ÷.. ˝§+–b˛e&É+ n+‘˚ düVü≤»+. Ä dü÷Œ¤]Ô‘√ Ä˝À∫+#ê*‡q Hêj·Tø£‘·«+ u…~]+#·&É+ uÛ≤e´+ø±<äT. X¯Á‘·Te⁄≈£î uÛÑj·T|ü&ç ˝§+– b˛j·÷&Éì #Ó|æŒq e´øÏÔì m+‘· >ös¡e+>± #·÷&Ü*. <ä+&Éø±s¡D´ Á|ü‹ì~Û sêeTqï #˚dæq Äs√|üD˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì ñôd+&û Ä s√E˝À¢H˚ Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° Ç+ø± Ç+ø± ny˚ Äs√|üD\‘√ o\Vü≤qq+ #˚j·T≈£L&É<äT ø£<ë? yêdüÔyêìøÏ >∑T&܇ ñôd+&û ˝§+>∑Tu≤≥T... Äj·Tq #Ó|æŒq ø±s¡D≤\T Ç‘·s¡ es¡Ôe÷q |ü]dæú‘·T\T m+‘√ ˝À‘·T>± n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*‡q$. Ä $wüj·÷ìï $düà]+∫, yêdüÔyê*ï #·÷ùd+<äT≈£î ìsêø£]dü÷Ô ªªn‘·qT X¯Á‘·Te⁄ Ä~Ûø£´‘·qT n‹>± n+#·Hê y˚XÊ&ÉT, Ä‘·à$XÊ«kÕìï ø√˝ÀŒj·÷&ÉTµµ nì ì+~ùdÔ m˝≤? >∑D|ü‹ Á|ü‹ e÷≥˝À, &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ˝À, |”¢qØ˝À #Óù|Œ~ X¯Á‘·Te⁄ Ä~Ûø£´+˝À ñHêï&ÉH˚>±... $T\≥Ø bÕsƒê\ ì+&Ü ny˚ e÷≥\T e˝…¢y˚dü÷Ô ‘·–q $<Ûä+>± düŒ+~+#ê\ì ø£<ë ¬>]˝≤¢\≈£î #ÓãT‘·Tqï~. Ä Ä~Ûø£´‘·H˚ >∑T&܇ñôd+&ç n+#·Hê >∑&ç‘˚ ‘·|üŒ+fÒ m{≤¢? >∑T&܇ ñôd+&û m˝≤+{Ï n+#·Hêø=∫à ˝§+–b˛sTTHê Äj·Tq e÷≥˝À¢ ªyêdüÔ$ø£‘·µ ñ+~. }Vü‰˝Àø£+˝À $Vü≤]dü÷Ô e÷{≤¢&É≈£î+&Ü e÷]q Á|ü|ü+#· |ü]dæú‘·T\ Äqyêfi¯ó¢ n‘·ì e÷≥˝À¢ <Ûä«ì+#êsTT. Ä <Ûä«ì $|ü¢e Á|ü‹|òü÷‘·Tø£+>± >∑D|ü‹øÏ $ì|æ+#·&É+˝À ÄX¯Ãs¡´+˝Ò<äT. ˇ&çcÕ ø±Áy˚T&é bÕ+&Ü, ‘Ó\+>±D ø±Áy˚T&é >∑T&܇ ñôd+&û ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\ e÷≥˝À¢ @e÷Á‘·+ yêdüÔe+ ˝Ò<äì e÷y√sTTdüTº nÁ>∑Hêj·Tø£‘·«+ uÛ≤$+∫q+‘· ø±\+ yê]øÏ uÛÑ$wü´‘Y ˝Ò<äH˚~ yêdüÔe+. XÊ+‹ #·s¡Ã\ø√dü+ mìï m‘·TÔ>∑&É\T y˚dæHê ìÅwüŒjÓ÷»q+. á düe÷»+ ‘·TbÕøÏ yÓTTq $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñqï<äì e÷y√sTTdüTº\T uÛ≤$+∫q+‘·ø±\+ ù|<ä Á|ü»*ï ∫‹ eT+≥\ô|’øÏ q&ç|æ+#·&Éy˚T ne⁄‘·T+~.


ãT<Ûäyês¡+ 14, y˚T 2014

z.¬ø, u…’`u…’. eT∞fl {°.$ ‘Ós¡ô|’q ø£\T<ë›+! á s√E‘√ ∫e] $&É‘· mìïø£\T eTT–XÊsTT. mìïø£\ ø£$TwüHé $~Û+∫q >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq yÓ+≥H˚ m–®{Ÿ b˛˝Ÿ |òü*‘ê\T ≈£L&Ü yÓ\¢&Éj·÷´sTT. qπs+Á<ä yÓ÷&ç H˚‘·è‘·«+˝À _.C….|æ ≈£L≥$T yÓTC≤]{° kÕ~ÛdüTÔ+<äì á m–®{Ÿ b˛˝Ÿ‡ ˝À yÓ\¢&ç nsTTq≥T¢ |üÁ‹ø£\T ìy˚~+#êsTT ≈£L&ÜqT.

Çø£ H˚‘·\ <äs¡Ùq+ ø£s¡Ty˚! eT∞fl Hêj·T≈£î\T Á|ü»\≈£î ø£ì|æ+#˚~ Ä ‘·sê«‘· bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ù||üs¡T¢ ∫+∫ m|üŒ{ÏøÏ? $»j·T+ kÕ~Û+∫q+<äT≈£î d”«≥T¢ >±*˝ÀøÏ $dæπsdü÷Ô, d”Œø£sY b˛&çj·÷ìï ˇø£] H√{À¢ eTs=ø£s¡T ô|≥Tº≈£î+≥÷H√ ˝Ò<ë #·T≥TºeTT{Ϻ ìHê<ë\‘√ >√\ >√\ #˚dü÷Ô z≥$Tì n+^ø£]düTÔqï≥T¢ >∑+;Ûs¡ e<äHê\‘√ ≈£L&Ü {Ï.M˝À¢ ø£ì|æ+#·e#·TÃ. Á|üø£{Ïdü÷ÔH√ eT∞fl ø£ì|æ+#˚~ {Ï.M˝À¢H˚. ¬>*∫H√fi¯ófl $<Ûëq Á|üø£≥q #˚dü÷ÔH√,

≈£î+uÛÑø√D≤\ Äs√|üD\≈£L, $eTs¡Ù\≈£L düe÷<ÛëHê\T Çdü÷ÔH√ {Ï.M˝À¢ ø£ì|æùdÔ z&çH√fi‚flyÓ÷ Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ eTVü‰ Ä+<√fi¯q, u≤<Ûä, ÄÁø√X¯+ yÓfi¯¢>∑≈£îÿ‘·÷ s√&É¢ô|’q sêkÕÔ s√ø√˝À¢q÷, <Ûäsêï •_sê˝À¢q÷, #ÛêHÓfi¯¢ ¬øyÓTsê\ eTT+<äT ø£ì|ækÕÔs¡T. yê]˝À mes¡÷ eT∞fl #·ùdÔ Á|ü»\ Çfi¯¢ e<ä› e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·s¡T. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› Á|üC≤kÕ«eT´+ n+fÒ Ç˝≤π>Hê ñ+&˚~?

$X‚ ¢ w ü ≈ £ î \≈£ î n+<ä ì »q+ Hê&ç nq÷Vü≤´ dü+ø°sêí\T ¬s+&ÉT bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î mø£ÿ&√ ∫qï nqTe÷q+. @<√ »]–+~. @+ »]–+<äqï~ ‘Ó*j·T<äT. n~ e÷Á‘·+ øö+{Ï+>¥ ‘·s¡Tyê‘˚ n+#·Hê≈£î n+<äT‘·T+~. n˝≤ @<√ »]–+~ nqï~ yêdüÔeyÓTÆ‘˚, e#˚à d”≥T¢ dü+K´ me]¬ø’Hê 115<ë{Ïb˛‘êsTT. @+ »]–+~, m+<äT≈£î »]–+~..m˝≤ »]–+<äqï~ 16 ‘·s¡Tyê‘˚ ‘˚\T‘·T+~. n+fÒ »>∑Hé ≈£î nqT≈£L\+ nqï Á|ü#ês¡+ @ y˚Ts¡≈£î ì»+ nqï~ ≈£L&Ü n|üŒ&˚ ‘Ó*ùd~...µ mìïø£\ nq+‘·s¡+ sêdæq z $X‚¢wüD˝À Hê n_ÛÁbÕj·T+ Ç~. mìïø£\T nsTTq ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ eT+~ n&ç>±s¡T. u§{≤u§{° d”fÒ¢ ekÕÔj·÷ ˝Òø£ n~Ûø£+>± e#˚à neø±X¯+ e⁄+<ë nì. n˝≤ n&ç–q yês¡+<ä]ø° #Ó|æŒ+~ ˇø£fÒ, n+‘·s¡Z‘· y˚yé e⁄+~. nsTT‘˚ n~ m≥qï~ øö+{Ï+>¥ Hê&ÉT ‘·|üŒ ‘Ó*ùd $<Ûä+>± ˝Ò<äT. Hêπø ø±<äT me]ø° n+<ä˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ô|’øÏ mìï #Ó|æŒHê, ˝À˝À|ü\ ‘·eT≈£î e#˚à d”≥¢ dü+K´ 85 qT+∫ 95 eT<Ûä´˝À nì n+#·Hê y˚düT≈£î+~ nì $ìøÏ&ç. n+fÒ Á|ü»\ Hê&ç n+<äπø>±. yÓ’ø±bÕ ‘·q≈£î 115 qT+∫ 130 ekÕÔj·Tì, ¬øs¡≥+˝≤ |òü*‘ê\T e⁄+{≤j·Tì n+#·Hê y˚dæ+~. n+fÒ »q+ Hê&ç n+<äπø>±. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT »q+ Hê&ç n+<˚dæqfÒ¢Hê? 16q »]π> øö+{Ï+>¥ ˝À 115 d”≥¢ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ #˚s¡Te ø±uÀ‘√+<ë nqï~ #·÷&Ü*. Çø£ÿ&É ¬s+&ÉT bÕsTT+≥T¢ e⁄HêïsTT. ˇø£{Ï yÓ’ø±bÕ≈£î nqT≈£L\+, ¬s+&Ée~ e´‹πsø£+. ˇø£{Ï. á kÕúìø£ mìïø£\qT »>∑Hé d”]j·Tdt >± rdüTø√˝Ò<äT. Ç~ yÓ’ø±bÕqT düeT]údü÷Ô n+≥THêï e÷≥,. ø±<äT. q÷{ÏøÏ q÷s¡TbÕfi¯ó¢ »>∑Hé ‘·|æŒ<ä+. bÕغ˝À ‘·qø£+≥÷ qeTà¬ø’q Hêj·T≈£î\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø√˝Òø£b˛e&É+. q$Tàq yêfi¯¢+‘ê &ÉãT“\T ‹H˚dæ, qeTàø±H˚ï qeTà&É+ e÷H˚kÕ˝≤ »>∑Hé qT ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+. Ç~ ≈£L&Ü ì»+. »>∑Hé ‘·q nqT≈£îqïyêfiË¢+<äs√, mìïø£\T düT<ä÷s¡+>± e⁄+&É>±H˚, n‘·>±&ÉT C…’˝À¢ e⁄+&É>±H˚ {Ϭø≥¢ ù|]≥ #ê˝≤ eT+~ <ä>∑Zs¡ &ÉãT“\T H=πøÿkÕs¡T.H=˝Ò¢kÕs¡qï~ yÓ’ø±bÕ »Hê\≈£î ‘Ó*dæq ì»+. <ë+‘√ »>∑Hé eT¬se]ø° ø±düÔ+‘· ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+ ø£≥ºu…≥º&É+ e÷H˚kÕ&ÉT. ø±˙ Ç~ ø£¬s≈£îº ø±<äT. sê»ø°j·÷˝À¢ Çe˙ï ‘·|üŒe⁄. dü¬s’q yê]ì m+#·Tø√e&É+, yê]ô|’ qeTàø£+ ô|+#·Tø√e&É+, yê]ì ‘·q n<äTbÕ»„˝À e⁄+#·Tø√e&É+ nqï~ Hêj·T≈£î&ç \ø£åD+,. Ä \ø£åD≤\T »>∑Hé ˝À ˝À|æ+#êsTT. #·+Á<äu≤ãT≈£î yÓ’mdt #Í<ä], Hêe÷, dæmyéT s¡y˚Twt, >±s¡bÕ{Ï Ç˝≤ ø£˙dü+ ns¡&É»qT eT+~ q$Tàq ã+≥T¢ e⁄Hêïs¡T. »>∑Hé ≈£î ˝À≥T Ç<˚. <ë+‘√ »>∑Hé ‘·q e÷Hêq ‘êqT Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+, nôd+;¢ô|’ >∑T]ô|≥º&É+ ‘·|üŒ, kÕúìø£ mìïø£\qT me]ø° n|üŒ–+#·˝Ò<äT. ‘êqT d”«ø£]+#·˝Ò<äT. á bÕ{Ï d”≥T¢, Ç+‘· b˛{° e∫Ã+<ä+fÒ, n~ Á|ü»\ #·\Te ‘·|üŒ yÓ’ø±bÕ >=|üŒ<äq+ ø±<äT. nôd+;¢ mìïø£\≈£î e#˚Ãdü]øÏ »>∑Hé ‘√ bÕ≥T b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü #êy√ πsy√ nqï≥T¢ b˛sê&Üs¡T. n+<äTe\¢ Ä y˚Ts¡≈£î nôd+;¢ |òü*‘ê\ô|’ ‘˚&Ü #·÷ù| Á|üuÛ≤e+ e⁄+≥T+~. nôd+;¢ mìïø£\≈£î HÓ\ s√E\ eTT+<äT »]>±sTT kÕúìø£ mìïø£\T. n|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ n<äq|ü⁄ X¯≈£îÔ\T düeT≈£Ls¡˝Ò<äT. yÓ÷&û, |üeHé CÀ&Ée«˝Ò<äT. mìïø£\T yês¡+ s√E\T e⁄Hêïj·Tq>± e∫Ãq CÀwt ÄHê&ÉT ˝Ò<äT. n+fÒ Ç<ä+‘ê eT∞¢ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ n<äq|ü⁄ ˝≤uÛÑ+ ne‘·T+~. »>∑Hé n+&é nuÛÑ´s¡Tú\ ø£èwæ |ü¢dt yÓ’ø±bÕ Ç|üŒ{Ï |òü*‘ê\T, ‘˚<˚bÕ≈£î |üeHé, yÓ÷&û CÀ&û Ç∫Ãq ã\+ |ü¢dt Ç|üŒ{Ï ‘˚<˚bÕ |òü*‘ê\T áJø£«\Tº..16q sêuÀj˚T |òü*‘ê\T. Çø£ÿ&É eTs=ø£ÿ dü+>∑‹ @$T≥+fÒ, Á|ü»\ ÄdüøÏÔ. kÕúìø£ mìïø£\≈£î yÓ’ø±bÕ ø£èwæ #˚dæHê #˚j·T≈£îHêï, ‘˚<˚bÕ ø£èwæ m˝≤ e⁄Hêï, Á|ü»\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |ü≥¢ ÁbÕ+‘ê\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. n~ ø£&É|ü nsTTHê ø£&É|ü{Ï Ç#êÃ|ü⁄s¡yÓTÆHê. mø£ÿ&√ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T (bÕغ ø±<äT) ã\+>± e⁄qï #√≥¢ |òü*‘ê\T ‘˚&Ü>± e⁄+&ç e⁄+&√#·TÃ. Ç<˚ ÄdüøÏÔ »qs¡˝Ÿ mìïø£\ô|’ #·÷|æùdÔ, ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ y˚yé e⁄+≥T+<äì nqTø√yê*. nø£ÿ&˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ z yÓTÆqdt ≈£L&Ü e⁄+~. n~ yÓ÷&û‘√ yÓTÆÁ‹ ø±s¡D+>± |üP]Ô>± <ä÷s¡yÓTÆq yÓTÆHê]{°, ÁøÏdæºj·÷ì{° z≥T¢. Ç|üŒ&ÉT yês¡T¶˝À¢ #·÷düT≈£î+fÒ 60XÊ‘·+ 40 XÊ‘·+>± e⁄+~ ‘˚<˚bÕ(1451)`yÓ’ø±bÕ (850)|ü]dæú‹. ø±˙ n<˚ eTTì‡bÕ©º˝À¢ n~Ûø±s¡+ dü+>∑‹ #·÷düT≈£î+fÒ ‘˚<˚bÕ≈£î (63), yÓ’ø±bÕ≈£î (23) e⁄qï ã\+ #ê˝≤ <ä÷s¡+>± e⁄+~. ô|’>± 11 #√≥¢ Vü≤+>¥. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+ø± $esê\T n+<ä&É+ ˝Ò<äT ø±˙ z≥T¢ XÊ‘·+, e÷]®Hé ˝À z&çb˛sTTq d”≥¢ dü+>∑‹ ≈£L&Ü ‘Ó*j·÷*‡ e⁄+~. z≥¢ XÊ‘·+˝À y˚yé ø£qTø£ düŒwüº+>± ø£ì|æùdÔ, Çø£ dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+ #˚|ü≥ºuÀ‘√+<äì &çôd’&é nsTTb˛e#·TÃ. yÓ’ø±bÕ ‘·qqT ‘êqT düeT]ú+#·Tø√e&ÜìøÏ ø±e#·TÃ, Hê\Tπ>fi¯¢sTT+~ bÕغ ô|{Ϻ, z kÕ] ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+˝À ˝Ò<äT, n+<äTe\¢ dü+kÕú>∑‘·+>± ã\+ ˝Ò<äT nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+{À+~. Ç~ kÕ≈£î nsTT‘˚ nsTTe⁄+&=#·Tà ø±˙, ø£å+‘·e´+ e÷Á‘·+ ø±<äT. j·TT<ë›ìøÏ ~π> eTT+<äT ø£e#·+ <Ûä]+#·˝Ò<äT n+fÒ n~ yÓTT+&ç <ÛÓ’s¡´y˚T ø±<äT ‘·|ü⁄Œ ≈£L&Ü ne⁄‘·T+~. ø±˙ n<˚ düeTj·T+˝À á ªkÕ≈£îµqT ≈£L&Ü $X‚¢wüD˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ, ˇø£{Ï ˝Ò<ë ¬s+&ÉT XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ‘˚&Ü #˚ùdÔ #˚j·T#·TÃ. yÓTT‘êÔìøÏ á s√E e∫Ãq |òü*‘ê\T,. sêuÀj˚T nôd+;¢ |òü*‘ê\ô|’ 60XÊ‘·+ n+#·Hê y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#êsTT. πs|ü{Ï m+|”{°d” |òü*‘ê\T ≈£L&Ü Ç˝≤π> e⁄+&˚ neø±X¯+ nsTT‘˚ e⁄+~. n<˚ ì»yÓTÆ‘˚ 80XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î n+#·Hê n+<˚düTÔ+~. $T–*q 20XÊ‘·+ n+<˚~ e÷Á‘·+ 16H˚.

πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt, _C…|æ\T >±ø£ ‘·èrj·T X¯≈£îÔ\T e#˚Ã≥ºsTT‘˚ Ä ø£èwæ eT]+‘· y˚>∑+ |ü⁄+E≈£î+≥T+~. n|ü⁄Œ&ÉT {ÏÄsYmdt, yÓ’d”|” e+ {Ï$ ≈£L&Ü Ä ~X¯˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+~. ‘êeTT _C…|æ‘√ yÓfi¯‘êeTqï≥Tº edüTÔqï yês¡Ô\T ePVü‰>±Hê˝Òqì »>∑Hé |üs√ø£å $es¡D Çe«&É+ >±ì, ‘·èrj·T ≈£L≥$TøÏ ‘=* ÁbÕ<Ûëq´‘· nqï ¬ødæÄsY e÷≥\T >±ì Ä Ø‘ê´ kÕqT≈£L\yÓTÆqy˚. ø£qTø£ _C…|æ »‘·ø£{Ϻq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝≤ M{Ïô|’ n$T‘·+>± ñ&ÉTø√ÿe\dæq n>∑‘·´+ ˝Ò<äT. á Á|ü<Ûëq bÕغ\ sê»ø°j·T $Hê´kÕ\÷, $yê<ë\÷ ø=‘·Ô>± yÓTT<ä˝…’qM ø±e⁄. yê{Ïø£Hêï $<Ûëq|üs¡yÓTÆq n+XÊ\H˚ |ü]o*+#·&É+ eTTK´eTe⁄‘·T+~. ø±+Á¬>dt, _C…|æ\‘√ ì»+>± á bÕغ\T $&É>=≥T º≈£î+fÒ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝ÀHÓ’Hê Çø£ÿ&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T sê»ø°j·÷\≈£î neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. eTs√ Hê\T>∑Ts√E˝À¢ mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&É‘êsTT. m≥ºπø\≈£î @fi¯¢‘·s¡ã&ç kÕ–q nì•Ã‘· |üs¡«+ eTT–dæ+~. Çø£ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«\T mes¡T m˝≤ @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡H˚ Á|üX¯ï e÷Á‘·y˚T $T–*+~. Çø£ÿ&É y˚TeTT, nø£ÿ&É yês¡T nqï |ü\¢$ >∑‘·+˝À {ÏÄsYmdt #Û√{≤ H˚‘·\T n+≥÷ e#êÃs¡T >±ì á |òüT≥º+˝À kÕø屑·÷Ô {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø #·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄ Ä e÷≥ #Ó|üŒ&É+ ÄdüøÏÔì ô|+#·&Éy˚T >±ø£ $eTs¡Ù\≈£L <ë]rdæ+~. ‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt≈£L, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt≈£L Ä~Ûø£´‘· ñ+&=#·Ãqï n_ÛÁbÕj·Ty˚T n‘·´~Ûø£+>± ñ+~. ∫e] yÓ÷&û`#·+Á<äu≤ãT`|üeHé ø£fi≤´DY Á‘·j·T+ Vü≤&Üe⁄&ç #˚j·T&É+ e\¢ neø±XÊ\T ø=+‘· yÓTs¡T>∑T|ü&ç ñ+{≤sTT ‘·|üŒ n~Ûø±s¡+ e#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò<äì #ê˝≤eT+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T, n+‘·≈£î $T+∫ _C…|æ H˚‘·\÷ ˇ|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. yÓ’mdtÄsYdæ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤q ¬s&ç¶ e´øÏÔ>∑‘· XË’*, πødüT\÷ e+{Ï yê{Ï >∑T]+∫ >±ì ˝Òø£ {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø #·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄ eP´Vü‰\÷, yê>√∆s¡DÏ >∑T]+∫ >±ì #ê˝≤ $eTs¡Ù\T ñ+&=#·TÃ. nsTT‘˚ yê{Ïø°, z≥¢ düs¡[ô|’ e#˚à n+#·Hê\ |ü]o\q≈£L dü+ã+<Ûä+ ñ+&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. Ç+<äT˝Àq÷ ¬s+&ÉT sêÅcÕº\ mìïø£\ n+#·Hê\ eT<Ûä´ ˇø£ eTTK´yÓTÆq ‘˚&Ü ñ+~. ‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt Á|ü<∏äeT X¯øÏÔ>± edüTÔ+<äH˚ yês¡T m≈£îÿe>±H˚ ñHêïs¡T. ákÕ]øÏ yêπs Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì ≈£L&Ü nqT≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ |üP]Ô yÓTC≤]{° edüTÔ+<äì n+‘· >∑{Ϻ>± #Ó|üŒ˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. yÓTC≤]{° sêq|ü⁄Œ&ÉT me] eT<䛑·T‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡qï <ëìô|’ #ê˝≤ n+#·Hê\T $ì|æ+#êsTT. á $wüj·TyÓTÆ ‘êeTT $$<Ûä s¡ø±\ sê»ø°j·T bÕغ\‘√ dü+ã+<Ûë\T bÕ{ÏkÕÔeT+≥÷H˚ Ç‘·s¡T\ eT<䛑·T nedüs¡+ ñ+&Éø£b˛e#·Ãì ¬ødæÄsY BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯ sê»ø°j·÷˝À¢ bÕÁ‘· es¡≈£L Äj·Tq #Ó|æŒq<ëìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ ‘·èrj·T ≈£L≥$T yÓ’|ü⁄ Äj·Tq yÓTT>∑TZ ñqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. _C…|æ‘√ bı‘·TÔ Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äHêïs¡T. Çø£ yÓTT<ä{Ï eT<䛑·T ø±+Á¬>dtπøq˙, sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Á|ü<Ûëì nj˚T´≥ºsTT‘˚ ‘·|üŒø£ eT<䛑·TìkÕÔeTì Äj·Tq nqïe÷≥˝À¢ eP´Vü≤y˚T n~Ûø£+>± ø£ì|ædüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ Ä neø±X¯+ ˝Ò<äqï~ <˚X¯eT+‘·{≤ $qedüTÔqï e÷≥. ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ ‘êy˚T >∑qø£ ‘·eT‘√ {ÏÄsYmdt $©qeT÷, $»j·TeT÷ »]–b˛‘êj·TqT≈£îqï ˝…ø£ÿ\T ‘·|æŒ b˛e&É+ ø±+Á¬>dtqT ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚dæ+~. ‘·sê«‘· ‘·©¢ø=&ÉT≈£î\T e∫à düuÛÑ\T ô|{ϺHê ‘·\øÏ+<äT \j˚T´ e÷s¡TŒ\T sê˝Ò<äT. ø±HÓ’‘˚ Vü≤+>¥ eùdÔ n|ü⁄Œ&ÉT {ÏÄsYmdt ø£Hêï ‘·eT≈£î n~Ûø£+>± ne ø±XÊ\T+{≤j·Tì Ä bÕغ yês¡T ÄX¯|ü&ÉT ‘·THêïs¡T. á ¬s+&ç+{Ï eT<Ûä´Hê {Ï&ç|æ, _C…|æ ≈£L≥$T nÁ|ü<ÛëqyÓTÆ b˛sTT+~. yÓTT‘·Ô+ô|’q me]øÏ 50 |ü¢dt ekÕÔsTT, mes¡T ã\|üs¡TkÕÔs¡T ˝Òø£ {ÏÄsYmdt #Óù|Œ >±* |üì#˚dæ ˇ+≥]>±H˚ düsêÿs¡T @s¡Œs¡TkÕÔsê #·÷&Ü*‡+<˚. eTõ¢dt ‘·q kÕúHê\T ì\u…≥Tº≈£î+≥T+<ä˙, dæ|æ◊(m+)≈£î d”≥T¢ ekÕÔj·T˙, ø±+Á¬>dt <Óã“‹H˚ |üø£å+˝À <ëì‘√ »‘·ø£{Ϻq dæ|æ◊ô|’Hê Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·T+<äì eTs√ n+#·Hê\THêïsTT. ‘Ó\+>±D˝À yÓ’d”|” ø=+‘· ñìøÏì #·÷|æ+#˚ neø±XÊ\÷

‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt≈£L, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt≈£L Ä~Ûø£´‘· ñ+&=#·Ãqï n_ÛÁbÕj·Ty˚T n‘·´~Ûø£+>± ñ+~. ∫e] yÓ÷&û`#·+Á<äu≤ãT`|üeHé ø£fi≤´DY Á‘·j·T+ Vü≤&Üe⁄&ç #˚j·T&É+ e\¢ neø±XÊ\T ø=+‘· yÓTs¡T>∑T|ü&ç ñ+{≤sTT ‘·|üŒ n~Ûø±s¡+ e#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò<äì #ê˝≤eT+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T, n+‘·≈£î $T+∫ _C…|æ H˚‘·\÷ ˇ|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. yÓ’mdtÄsYdæ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤q ¬s&ç¶ e´øÏÔ>∑‘· XË’*, πødüT\÷ e+{Ï yê{Ï >∑T]+∫ >±ì ˝Òø£ {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø #·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄ eP´Vü‰\÷, yê>√∆s¡DÏ >∑T]+∫ >±ì #ê˝≤ $eTs¡Ù\T ñ+&=#·TÃ. nsTT‘˚ yê{Ïø°, z≥¢ düs¡[ô|’ e#˚à n+#·Hê\ |ü]o\q≈£L dü+ã+<Ûä+ ñ+&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT.

n>∑T|ædüTÔHêïsTT. Çø£ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ uÛ≤>∑+˝À yÓ’d”|”øÏ nqT≈£L\‘· m≈£îÿe>± ñ+<äH˚~ n‘·´~Û≈£î\ n+#·Hê. Ç~ >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± ø=qkÕ>∑T‘·÷ e∫Ãq |ü]D≤eTy˚T. yÓ’mkÕ‡sY Vü≤j·÷+˝À n$˙‹, yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ »>∑Héô|’ kÕ>∑T‘·Tqï πødüT\T, $#ês¡D, C…’\T≈£î yÓ[¢sêe&É+ e+{Ï n+XÊ\THêï Ä ø±\+˝À neT\T »]–q dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+ô|’ πø+ÁBø£]+∫+~ yÓ’d”|”. yê{Ï Á|üuÛ≤yêìï Á>∑Væ≤+#·ø£b˛>± Äj·Tq πødüT\ô|’ n¨sêÁ‘ê\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üs√ø£å Á|ü#ês¡+ ø£*Œ+∫+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·Tø£‘·«+. n<√ $<ÛäyÓTÆq »>∑HêïeTdüàs¡D>± |ü]D$T+∫+~. ñ|ü mìïø£˝À¢ ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Ä bÕغ dü+#·\q $»j·÷\T kÕ~Û+∫q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü yê]ø° yêdüÔe+ ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. Á|üC≤rs¡TŒ˝À >∑qø£ ô|’#˚sTT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ, <ëìø° ‘·|üŒø£ dü+ã+<Ûä+ ñ+&Éø£b˛e#·Ãì #ê˝≤ sêÅcÕº˝À¢ mìïø£\ |òü*‘ê\qT ã{Ϻ ‘˚*+~. πs|ü⁄ @ rs¡TŒ yÓ\Te&ÉT‘·T+<äH˚~ ø√s¡Tº\ #˚‘·T˝À¢ ñ+&˚ $wüj·T+. »>∑Hé yÓTT<ä≥ Äj·Tq ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt ã\V”≤q|ü&ÉT‘·T+<äH˚ n+ #·Hê‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ <ëìï ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ‘·sê«‘· Äj·Tq bÕغ ì\<=≈£îÿ≈£î+≥T+<äH˚ ø±s¡D+>± ndæÔs¡‘·«+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq sêh ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü≥¢ ≈£L&Ü ñ<ës¡+>± }|æ]b˛XÊs¡T. ¬s+&ÉT bÕغ\ Ç<ä›s¡T Hêj·T≈£î\ á sê»ø°j·T eP´Vü‰\˝À sêh $uÛÑ»q nH˚ n+X¯+ ìC≤ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ø√˝ÀŒsTT+~. á Áø£eT+˝Àq÷ ˇø£ <äX¯ ‘·sê«‘· yÓ’d”|” düyÓTÆø£´‘· nqï ìHê<ä+ #˚|ü{Ϻ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, eTTK´+>± <ëì n~ÛH˚‘· s¡ø£s¡ø±\ ‹ø£eTø£\≈£î >∑T¬s’Hês¡T. $uÛÑ»q≈£î ø£≥Tºã&çe⁄HêïeT+≥÷ ÄHê{Ï ˝ÒK\T Çdü÷ÔH˚ <ëìï ÄbÕ\ì |üs¡´≥q\T #˚XÊs¡T. ndæÔ‘·«+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt e´‹πsø£‘· ù|]≥ eT‘·‘·‘ê«ìøÏ e÷s¡Tù|¬s’q >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û düs¡düq #˚sês¡T. _C…|æ H˚‘·\T ádü&çdüTÔHêï ìdü‡+ø√#·+>± bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ˝ÖøÏø£ X¯≈£îÔ\≈£L, yÓTÆHêغ\≈£L <ä÷s¡yÓTÆHês¡T. $uÛÑ»q »]–b˛j·÷ø£ Äj·THÓ’‘˚H˚ dü«sêí+Á<Ûä ì]à+#·>∑\s¡H˚ ˇø£ Á|ü#ês¡+ rdüTø=∫à <ëìï ‘·eT≈£î ‘êy˚T rÁe+>± qeTà&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. eTTK´ eT+Á‹>± ‘=$Tà<˚fi¯ó¢ bÕ*+∫q|ü⁄Œ&˚ dü«sêí+Á<Ûä ì]à+#êqì #Ó|ü⁄Œ≈£îqï e´øÏÔ eT∞¢ n<˚ |ü\¢$ m‘·TÔ≈£îHêïs¡T. >∑‘· |ü<˚fi¯ó¢>± Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± ∫s¡|ü]∫‘·T&Ó’q H˚‘· >∑qø£ Äj·Tq e÷≥\≈£î m+‘· $\Te Çyê«\H˚~ Á|ü»\T ‘˚*>±ZH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ sê>∑\ neø±X¯+ ñ+~. $uÛÑ»qqT Ä|ü&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q≥Tº #ÓãT‘·÷H˚ n+<äT≈£î n$T‘·+>± düVü≤ø£]+∫q bÕغ‘√ »‘· ø£≥º&É+, ˝À>∑&É ‘Ó>∑Hê&çq yÓ÷&û‘·«qT HÓ‹Ôq ô|≥Tºø√e&É+, eT<Ûä´˝À ‘Ó+#·T≈£îqï≥Tº e÷{≤¢&ç eTs√ d”≥T ‘·–Z+∫ bı‘·TÔ kÕ–+#·&É+ Çe˙ï $X¯«dü˙j·T‘·≈£î $|òü÷‘ê˝Ò. »qùdq n+≥÷ yÓ÷&û uÛÑ»qùdq kÕú|æ+∫q |üeHé ø£fi≤´DYqT ‘Ó∫Ãô|≥Tº≈£î+fÒ ø=]$‘√ ‘·\>√≈£îÿqï #·+<ä+>± ‘·j·÷¬s’+~. Hê≈£î #·+Á<äu≤ãT |ü≥¢, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ |ü≥¢ Áù|eT ˝Ò<äT nì ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ #Ó_‘˚ e÷{≤¢&ç <ë]øÏ ‘Ó#·TÃ≈£îì Á‹eT÷s¡TÔ\T>± }πs>∑&É+˝À ã\+ ø£Hêï ã\V”≤q‘˚ n~Ûø£+>± >√#·]+∫+~. yÓ÷&û yê´yÓ÷Vü≤+‘√q÷, |üeHé ø£fi≤´DY

dæìe÷ø£s¡¸D‘√q÷ ø=+‘· eT+~ e∫Ãe⁄+&=#·TÃ. bÕ\Hê <ä≈£åî&ÉT>± Á|ü»\T #·+Á<äu≤ãTqT ¬>*|ækÕÔs¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T q$Tà, q$Tà+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ≈£L&Ü ˇø£ e÷J eT+Á‹ ‘·eT≈£î 110 kÕúHê\T ekÕÔj·Tì Hê‘√ n+fÒ #·+Á<äu≤ãT $÷&çj·÷ >√wæº˝ÀHÓ’‘˚ n+‘·ø£Hêï m≈£îÿy˚ #Ó|æŒ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. $$<Ûä #√≥¢ qT+∫, ‘·s¡>∑‘·T\ qT+∫ edüTÔqï düe÷#ês¡+, ø£ì|æ+#˚ |ü]D≤e÷\T #·÷ùdÔ e÷Á‘·+ n˝≤ nì|æ+#·<äT. yÓ÷&û yÓ÷‘· nH˚~ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À $T<∏ä´>±H˚ $T>∑˝§#·TÃ. ákÕ] Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ <ë<ë|ü⁄ ñìøÏ ø√˝ÀŒsTT+~ >∑qø£ #Ó|üŒ&ÜìøÏ @$÷ ˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’d”|”\ eT<Ûä´ b˛s¡T˝À mìïø£\ dü«s¡÷|üy˚T e÷]b˛sTT+~. dü+|üqï esêZ\ Áø°&É>± ‘·j·÷¬s’+~. |òæsêsTT+|ü⁄\÷, <Ûäq Á|üyêVü‰\÷, ø±s=Œπs{Ÿ ÁbÕã˝≤´\ eT<Ûä´ bÕغ\ e´edüú Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q Äy˚<äq H˚|ü<∏ä´+˝À mìïø£\T »]–Hê Ä#·s¡D˝À e´≈£îÔ\ eT<Ûä´, <Ûäq X¯≈£îÔ\ eT<Ûä´ n~Ûø±s¡ b˛sê≥+>±H˚ Ç~ |ü]D$T+∫+~. m<äT›\ eT<Ûä´ b˛s¡T˝À ˝Ò>∑\ ø±fi¯ó¢ $]–q≥Tº á nHÓ’‹ø£ düeTs¡+˝À á mìïø£\ es¡≈£L ñuÛÑj·T ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\ Á|üuÛ≤e+ ≈£L&Ü ô|<ä›>± ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. @~ @yÓTÆHê mìïø£\ ˝…ø£ÿ\≈£L, |ü<äM sê»ø°j·÷\≈£L nr‘·+>± Á|ü»\ düeTs¡o\ b˛sê{≤\T kÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. ø£eT÷´ìdüTº\+fÒ b˛sê{≤\πø nì ø=~› eT+~ n|üVü‰dü´+ #˚dæHê ìC≤ìøÏ n~ yê] Á|ü‘˚´ø£‘·≈£î |üs√ø£å eTqïq nqTø√e#·TÃ. $uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·Tqï á ‘·s¡TD+˝À ñ<ä´e÷\÷, Á|üC≤kÕ«$Tø£ uÛ≤yê\≈£î eT÷\|”sƒ¡yÓTÆq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sê»ø°j·÷\qT Á|üC≤kÕ«$Tø£ |ü<∏ä+˝ÀøÏ eT[¢+#˚ ø£èwæøÏ |ü⁄qs¡+øÏ‘·+ ø±e\dæ ñ+≥T+~. n˝≤π> ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T‘√ dü«+‘· ÄX¯\ kÂ<Ûë\T ì]à+#·Tø√yê\qT≈£îH˚ yês¡THêï Ä kÕ«s¡ú eP´Vü‰\≈£î _Ûqï+>± Á|üC≤ u≤VüQfi¯´ Á|ü<ÛëqyÓTÆq $<ÛëHê\ ø√dü+ ô|qT>∑T˝≤&Ée\d” ñ+≥T+~. nuÛÑT´<äj·T yê<äT\q÷, Ä˝À#·Hê |üs¡T\q÷ $düà]düTÔqï Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D+ qT+∫ yê] |ü⁄qπsø°ø£s¡D »s¡>∑e\ùd ñ+≥T+~. πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt, _C…|æ\T >±ø£ ‘·èrj·T X¯≈£îÔ\T e#˚Ã≥ºsTT‘˚ Ä ø£èwæ eT]+‘· y˚>∑+ |ü⁄+E≈£î+≥T+~. n|ü⁄Œ&ÉT {ÏÄsYmdt, yÓ’d”|” e+{Ï$ ≈£L&Ü Ä ~X¯˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+~. ‘êeTT _C…|æ‘√ yÓfi¯‘êeTqï≥Tº edüTÔqï yês¡Ô\T ePVü‰>±Hê˝Òqì »>∑Hé |üs√ø£å $es¡D Çe«&É+ >±ì, ‘·èrj·T ≈£L≥$TøÏ ‘=* ÁbÕ<Ûëq´‘· nqï ¬ødæÄsY e÷≥\T >±ì Ä Ø‘ê´ kÕqT≈£L\yÓTÆqy˚. ø£qTø£ _C…|æ »‘·ø£{Ϻq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝≤ M{Ïô|’ n$T‘·+>± ñ&ÉTø√ÿe\dæq n>∑‘·´+ ˝Ò<äT. á Á|ü<Ûëq bÕغ\ sê»ø°j·T $Hê´kÕ\÷, $yê<ë\÷ ø=‘·Ô>± yÓTT<ä˝…’qM ø±e⁄. yê{Ïø£Hêï $<Ûëq|üs¡yÓTÆq n+XÊ\H˚ |ü]o*+#·&É+ eTTK´eTe⁄‘·T+~. ø±+Á¬>dt, _C…|æ\‘√ ì»+>± á bÕغ\T $&É>=≥Tº≈£î+fÒ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝ÀHÓ’Hê Çø£ÿ&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T sê»ø°j·÷\≈£î neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. 2009 mìïø£˝À¢ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _C…|æøÏ 116 kÕúHê\T sê>± 106 #√≥¢ ¬s+&Ée kÕúq+˝À e∫Ã+~. yÓTT‘·Ô+ mHé&çm≈£î ÄHê&ÉT 157 kÕúHê\T+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<äT˝À 20 kÕúHê\Tqï C…&çj·TT ìÅwüÿ$T+∫+~. yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ nqï~ $+<Ûä´ |üs¡«‘ê\≈£î Çe‘·\ <äøÏåD uÛ≤s¡‘·+˝À Á|üy˚•+#·ø£b˛e&É+ n≥T+∫ ñ‘·Ôsê~q Á|ü<Ûëq sêÅcÕº˝…’q j·TT|æ, ;Vü‰sY\˝À n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñ+~. ‘·÷s¡TŒq <ë<ë|ü⁄ ˝Ò<äT. nsTTHê @¬ø’ø£ ô|<ä›bÕغ>± n<˚ edüTÔ+~ >∑qø£ dü+Á|ü<ëj·Tyê~>± sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ® yÓTT<ä{Ï neø±X¯+ Äj·Tqπø ÇkÕÔ&Éì ø=+<ä] yê<äq. eT] n<˚ »]–‘˚ 1996˝À yêCŸù|sTT 13 s√E˝À¢ nee÷qø£s¡+>± ~–b˛sTTq ñ<ä+‘·+ |ü⁄qsêeè‘·eTe⁄‘·T+<ë? sêqTqï s√E˝À¢HÓ’Hê _C…|æøÏ ì»+>± ø=‘·Ô $TÁ‘·T\T <=s¡ø£ÿb˛‘˚ n˝≤ »]–Hê »s¡>=#·TÃ. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q n+‹eT |ü]D≤e÷\T |òü*‘ê\ rs¡T‘ÓqTï\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+{≤sTT. `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ

KC≤Hê uÛ≤s¡+ yÓ÷düTÔqï uÛ≤s¡‘· Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î e#˚à Ä<ëj·T+˝À yêDÏ»´ |üqTï\ bÕÁ‘· eTTK´yÓTÆq~. eTq sêh+˝À 2005 es¡≈£î s¡ø£s¡ø±\ |üqTï\T neT\T˝À ñ+&˚$. n|ü⁄Œ&ÉT sêh+˝À |üqTï\ s¡÷ù|D≤ e#˚à Ä<ëj·T+ s¡÷.13,000 ø√≥T¢. 2005˝À $\Te Ä<Ûë]‘· |üqTï (yê\÷´ j·÷&Ó&é {≤´ø˘‡`yê´{Ÿ) Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ edüTÔe⁄\ô|’ |üqTï\ uÛ≤s¡+ ô|]– H˚&ÉT Ä<ëj·T+ s¡÷.62 y˚\ ø√≥¢≈£î #˚]+~. Á|ü‹ edüTÔe⁄ô|’ @<√ s¡÷|ü+>± |üqTï\T y˚j·T&É+‘√ Ä<ëj·T+‘√ bÕ≥T <Ûäs¡\T u≤>± ô|]–b˛j·÷sTT. yê´{Ÿ ù|s¡T‘√ es¡Ô≈£î\T n~Ûø±s¡T\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ n+~q+‘·>± <√#·T≈£î+ ≥THêïs¡T. es¡Ô≈£î\T eTTK´+>± ¨≥˝Ÿ j·T»e÷qT\T Á|ü»\ qT+∫ ø£|ü⁄Œ ø±|ò”ô|’ ≈£L&Ü 14.5 XÊ‘·+ yê´{Ÿ, 5 XÊ‘·+ düØ«dt#ÛêØ® eTT≈£îÿ|æ+&ç edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç˝≤ Á|ü»\ qT+∫ edü÷\T #˚dæq kıeTTà yÓTT‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î #˚s¡&É+ ˝Ò<äT. dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T \+#ê\≈£î n\yê≥T |ü&ç Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç |ü&ÉT‘·T+fÒ #·÷dü÷Ô }s¡T≈£î+ ≥THêïs¡T. |òæsê´<äT\T e∫à q|ü⁄Œ&ÉT ì|òü÷ dü+düú\T $#ê]+∫ es¡Ô≈£î\T $ìjÓ÷ >∑<ës¡Tì qT+∫ rdüT≈£îqï yê´{Ÿ, düØ«dt #Ûê]® Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î »eT #˚j·T&É+ ˝Ò<äì ìsêú]+#ês¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝Àì ø=ìï kÕºsY ¨≥fi¯¢ô|’ ì|òü÷ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T »]| æq|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ neø£‘·eø£\T ãj·T≥|ü&ܶsTT. nsTT‘˚, ô|<ä› ô|<ä› ¨≥fi¯¢ j·T»e÷qT\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ô|≥º≈£î+&Ü πøe\+ yê´{Ÿ s¡÷ù|D≤ yês¡T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ edü÷\T #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó*¢+#·q≥Te+{Ï yÓTT‘êÔìï

ø£{Ϻ+#·Tø√e&É+ »]–+~. n+fÒ <=]øÏ‘˚ <=+>∑, eT] Ä <=+>∑ qT+∫ <=+–*+∫q kıeTTà ‹]– rdüTø√e&É+ es¡≈£î e÷Á‘·y˚T »]–+~. ø±˙ <=+–*+∫q+<äT≈£î •ø£å˝Ò<äT. yê´{Ÿ, düØ«dt {≤´ø˘‡ s¡÷ù|D≤ yê´bÕs¡T\T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ edü÷\T #˚dæq kıeTTà Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü]>± #Ó*¢ùdÔ yêDÏ»´ |üqTï\ <ë«sê e#˚à Ä<ëj·T+ düT\uÛÑ+>± ¬s{Ϻ+|üe⁄‘·T+~. á m>∑y˚‘· |üqTï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ »eT #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· eTs¡˝≤ ¨≥˝Ÿ j·T» e÷qT\T dü]>±Z |üqTï\T #Ó*¢düTÔHêïs¡qï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü n≥TyÓ’|ü⁄ ‹]– #·÷&É&É+ ˝Ò<äT. ≈£î&ç#˚‹‘√ rdüT≈£îì m&ÉeT #˚‹‘√ ‹]– Çe«&É+ nqï~ yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK˝À e÷eT÷˝…’q $wüj·T+>± ñ+~. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+˝À yê´{Ÿ s¡÷ù|D≤ edü÷\T #˚dæq &ÉãT“qT eTs¡Tdü{Ï dü+e‘·‡s¡+ yê´bÕs ¡y˚‘·Ô\≈£î, >∑T‘˚Ô<ës¡¢≈£î <=&ç¶<ë]q ‹]– #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï ≈£î+uÛÑø√D+ Ç{°e\ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. $esê˝À¢øÏ yÓfi‚Ô ... »\j·T»„+˝À #˚|ü{Ϻq ÁbÕC…≈£îº\˝À >∑T‘˚Ô<ës¡T, mdæºy˚T{Ÿô|’ Hê\T>∑T XÊ‘·+ yê´{Ÿ yêDÏ»´|üqTï\ XÊK≈£î »eT #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. #ê˝≤ dü+<äsꓤ\˝À Ç˝≤ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ »eT #˚dæq &ÉãT“ ø=+‘·ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· ≈£î+{ÏkÕ≈£î\qT Ä<Ûës¡+>± rdüTø=ì >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü dü+ã+~Û‘· >∑T‘˚Ô<ës¡¢≈£î ‹]– Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á n$˙‹ kıeTTà |ü+|üø±\˝À bıdü>∑ø£ á bÕ|ü+ ãj·T≥|ü&É&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ $õ˝…Hé‡ yê]‘√ $#ês¡D »]|æ+~. $õ˝…qT‡ yês¡T düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± 61 eT+~ >∑T‘˚Ô<ës¡¢≈£î s¡÷.500 ø√≥T¢ >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü ‹]–

Çe«&É+ »]–+<äì, Ç~ ˇø£ ≈£î+uÛÑø√DeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ |ü+bÕs¡T. nsTT‘˚ >∑T‘˚Ô<ës¡T¢, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ø£\dæ $õ˝…Hé‡ ìy˚~ø£qT ˙s¡T >±πsà Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç+‘· ô|<ä› ≈£î+uÛÑ ø√D+ ãj·T≥|ü&ܶ Ç+‘·es¡≈£î @ ˇø£ÿ n~Ûø±]ô|’ #·s¡´\T ¬>’ø=q˝Ò<äT. á 61 eT+~ >∑T‘˚Ô<ës¡¢ ù|s¡T¢, |üqTï &ÉãT“ yê|üdüT Çyê«\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï n~Ûø±s¡¢ ù|s¡T¢ ‘Ó\bÕ\ì düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ÁøÏ+<ä <äs¡U≤düTÔ #˚j·T>± M\T|ü&É<äì »yêãT Ç#êÃs¡T. n+fÒ $esê\T ãj·T≥≈£î bıøÏÿ‘˚ #ê˝≤ eT+~ ñ<√´>±\T b˛j˚T |ü]dæú‹ ñ+~. HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï bÕ\Hê Ks¡TÃ\qT uÛÑ]+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä› m‘·TÔq |üqTï\T $~ÛdüTÔ+~. <˚X¯+˝À @ sêh+˝À ˝Òì$<Ûä+>± kÕe÷q´ e÷qe⁄&ÉT yê&˚ edüTÔe⁄\ô|’ eTTK´+>± ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\ô|’ yê´≥T b˛≥T ñ+~. nqï|üPs¡í>± ù|s=+~q eTq sêh+˝À _j·T´+ô|’ 5 XÊ‘·+ yê´{Ÿ |üqTï ñ+~. nsTT‘˚ $∫Á‘·y˚T$T≥+fÒ _j·T´+ yê´bÕs¡düTú\T #ê˝≤ eT≥T≈£î _j·T´+ô|’ yê´{Ÿ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ »eT #˚j·T&É+˝Ò<äT. ã+>±s¡+ô|’ 4 XÊ‘·+ ñqï |üqTïqT ‘·–Z+∫ 1 XÊ‘êìøÏ rdüT≈£î sêe&É+ #·÷düTÔ+fÒ yêDÏ»´ XÊK˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹øÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+~. Á|üuÛÑT‘·«+ q&Éyê\+fÒ |üqTï\T y˚j·÷*‡+<˚. <ëìøÏ @$÷ nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. á XÊK˝À $|üØ‘·yÓTÆq n$˙‹ #√≥T #˚düT≈£î+~. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n‹ô|<ä› Ä<ëj·÷ìï düeT≈£Lπsà XÊK>±H˚ #·÷düTÔHêïs¡T ø±ì, ndüúe´düú+>± ù|<ä\T ñ|üjÓ÷–+#˚ edüTÔe⁄\ô|’ |üqTï\T y˚dæ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·Tqï dü+>∑‹ eT]∫b˛‘·THêïs¡T.

yê´{Ÿ, düsY#ÛêØ® m>∑y˚dæq ø=ìï ¨≥fi¯ó¢ 1. ¨≥˝Ÿ ØC…+{≤ Hêqø˘sêyéT>∑÷&É (yê´{Ÿ, ùdyê |üqTï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ edü÷\T #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î »eT#˚j·Tì yÓTT‘·Ô+ (s¡÷.\ø£å\˝À) )176.00 (]e÷s¡Tÿ\T) m>∑y˚dæq &ÉãT“ ‹]– ø£{Ϻ+#·Tø=ì m≥Te+{Ï »]e÷Hê $~Û+#·&É+ ø±ì, πødüT ø±ì y˚j·T˝Ò<äT . 2. ¨≥˝Ÿ Vü≤j·÷‘Y >∑∫ÃuÖ* (yê´{Ÿ, ùdyê |üqTï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ edü÷\T #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î »eT#˚j·Tì yÓTT‘·Ô+ (s¡÷.\ø£å\˝À))347.00 (]e÷s¡Tÿ\T) m>∑y˚dæq &ÉãT“ ‹]– ø£{Ϻ+#·Tø=ì m≥Te+{Ï »]e÷Hê $~Û+#·&É+ ø±ì, πødüT ø±ì y˚j·T˝Ò<äT . 3. ¨≥˝Ÿ ø£eT˝Ÿ (yê´{Ÿ, ùdyê |üqTï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ edü÷\T #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î »eT#˚j·Tì yÓTT‘·Ô+ (s¡÷.\ø£å\˝À) 959.00 (]e÷s¡Tÿ\T) m≥Te+{Ï »]e÷Hê $~Û+#·&É+ ø±ì, πødüT ø±ì y˚j·T˝Ò<äT . 4. ‘êCŸ Ár kÕºsY dæøÏ+Á<ëu≤<é (yê´{Ÿ, ùdyê |üqTï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ edü÷\T #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î »eT#˚j·Tì yÓTT‘·Ô+ (s¡÷.\ø£å\˝À))79.00 (]e÷s¡Tÿ\T) »]e÷Hê $~Û+#·&É+ ø±ì, πødüT ø±ì y˚j·T˝Ò<äT . 5. ‘êCŸ ø£ècÕí ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ (yê´{Ÿ, ùdyê |üqTï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ edü÷\T #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î »eT#˚j·Tì yÓTT‘·Ô+ (s¡÷.\ø£å\˝À)) 565.00 (]e÷s¡Tÿ\T) m>∑y˚dæq &ÉãT“ ‹]– ø£{Ϻ+#·Tø=ì m≥Te+{Ï »]e÷Hê $~Û+#·&É+ ø±ì, πødüT ø±ì y˚j·T˝Ò<äT.


|ü˝≤dü-ø±oãT>∑Z˝À {Ï&ç|æ #ÛÓ’s¡àHé nuÛÑ´]ú>± ø√‘· |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ ãT<Ûäyês¡+ 14, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 13: |ü˝≤dü-ø±oãT>∑Z |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ #ÛÓ’s¡àHé nuÛÑ´]ú>± ø√‘· |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄qT mìïø£\≈£î eTT+<äT>±H˚ m+|æø£ #˚XÊs¡T. Hê$TH˚wüq¢≈£î

ÄeT<ë\e\dü˝À ø±+Á¬>dt, dü«‘·+Á‘·T˝Ò ø°\ø£+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 13: ÄeT<ë\e\dü |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, yÓ’ø±bÕ\≈£î düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤غ sê˝Ò<äT. B+‘√ Çø£ÿ&É n<Ûä´ø£å |ü<ä$ me]øÏ <ä≈£îÿ‘·T+<√ nqï<ëìô|’ ñ‘·ÿ+sƒ¡ sê»´y˚T\T‘√+~. yÓTT‘·Ô+ 23 yês¡T¶\≈£î>±qT yÓ’ø±bÕ 10, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 8, ø±+Á¬>dt 3 ¬>\T#·T≈£îHêïsTT. Ç<ä›s¡T dü«‘·+Á‘·T\T ¬>\Tbı+<ës¡T. n<Ûä´ø£å |ü<ä$ <äø±ÿ\+fÒ 12 düuÛÑT´\T nedüs¡+. B+‘√ ø±+Á¬>dt, dü«‘·+Á‘·T\T ø°\ø£+>± e÷sês¡T. M]ì ‘·eT yÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î Çs¡T|üøå±\ qT+N ‘Ós¡ yÓqTø£ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡eTj·÷´sTT. á |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À lø±≈£îfi¯+ ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT düuÛÑT´&ÉT, lø±≈£îfi¯+, ÄeT<ëe\dü XÊdüqdüuÛÑT´\T, myÓTੇ mø˘‡ n|ò”dæjÓ÷ düuÛÑT´\T>± z≥T¢ y˚j·TqTHêïs¡T. á HÓ\ 16q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\T sêqTqï+<äTq Ä |òü*‘ê\ ‘·s¡Tyê‘· me] ã\+ m+‘· nqï<ëìô|’ düŒwüº‘· e#˚à neø±X¯+ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ Çø£ÿ&É {Ï&ç|æ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé nuÛÑ´]ú>± ÄbÕغ Hêj·T≈£î&ÉT $<ë´kÕ>∑sY uÛ≤s¡´ ‘·$TàH˚ì ^‘· ã]˝À ñHêïs¡T. ÄyÓT≈£î Ç|üŒ{Ïπø Ä bÕغøÏ #Ó+~q @&ÉT>∑T] eT<䛑·T‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q eTT>∑TZs¡T nuÛÑ´s¡Tú\ eT<䛑·T Ç#˚à neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. 4e yês¡T¶ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú Ç{°e\ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ãVæ≤s¡+>∑+>± eT<䛑·T Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt eT<䛑·TqT ≈£L&Ü »eTø£≥Tº≈£î+fÒ 12 kÕúHê\≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ mìïø£\ dü+|òüT+ düeTj·T+˝À {Ï&ç|æ- ø±+Á¬>dt eT<Ûä´ z ne>±Vü≤q ≈£î~]q≥Tº yês¡Ô˝§#êÃsTT. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£îsê\T u§&˚¶|ü*¢ dü‘·´e‹ m˝≤+{Ï Á|üø£≥Hê #˚j·T˝Ò<äT. |ü]dæú‹ì ã{Ϻ ‘·eT n~ÛHêj·Tø£‘·«+‘√ e÷{≤¢&ç n|ü⁄&ÉT ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓãT‘·THêïsêyÓT. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt myÓTੇ |”s¡Tø£≥¢ $X¯«Á|ükÕ<é eT<䛑·T ‘·eTπø \_ÛdüTÔ+<äqï BÛe÷‘√ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\THêïs¡T. 16q yÓ\Te&ÉqTqï kÕs¡«Á‹ø£ |òü*‘ê˝À¢ Ä bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+~‘˚ Çø£ÿ&É {Ï&ç|æøÏ n+‘ê kÕqT≈£L\eTe⁄‘·T+<äqï ÄXÊuÛ≤e+‘√ ñHêïs¡T. ÄeT<ë\e\dü nôd+;¢ nuÛÑ´]ú ≈£Lq s¡$≈£îe÷sY ≈£L&Ü n<˚ BÛe÷‘√ ñHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ˝Àq÷ BÛe÷ :- yÓ’ø±bÕ ‘·s¡|òü⁄q #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé nuÛÑ´]ú>± u§&˚¶|ü*¢ s¡y˚Twt≈£îe÷sY uÛ≤s¡´ n»+‘· ≈£îe÷] b˛{°˝À ñHêïs¡T. 23e yês¡T¶≈£î #Ó+~q u§&˚¶|ü*¢ @ø±X¯eTà >∑‘· kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ yÓ’ø±bÕ≈£î ãVæ≤s¡+>∑+>± eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. ÄyÓT ákÕ] ≈£L&Ü yê]πø eT<䛑·T ÇùdÔ Ä bÕغøÏ 11 kÕúHê\≈£î #˚s¡T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. eTs√ yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt qT+∫ ≈£L&Ü z øöì‡\s¡T eT<䛑·T ÇkÕÔs¡qï BÛe÷‘√ yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\THêïs¡T. ‘·<ë«sê #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé |ü<ä$øÏ nedüs¡yÓTÆq e÷´õø˘ |òæ>∑sY kı+‘·eTe⁄‘·T+<äì ˝…ø£ÿ\T y˚düTÔHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ ≈£L&Ü Ä bÕغ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À 14 kÕúHê\‘√ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé |ü<ä$ì <äøÏÿ+#·T≈£î+{≤eTì Ä bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ‘·$TàH˚ì d”‘êsê+ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

eTT+<äT bÕغ|ü˝≤dü ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú >ö‘·T XÊ´eTdüT+<äs¡•yêJ H˚‘·è‘·«+˝À ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X¯yÓTÆ |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. á |ü<ä$ ø√dü+ áj·Tq‘√bÕ≥T J&ç yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT˝≤¢

lìyêdüsêe⁄, bÕغ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT n<Ûä´≈£åî&ÉT ˝§&É>∑\ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ b˛{° |ü&ܶs¡T. ∫es¡≈£î |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ ù|s¡TqT bÕغ Hêj·T≈£î\T Ksês¡T #˚XÊs¡T. B+‘√ mìïø£˝À¢ lìyêdüsêe⁄ b˛{° #˚j·T˝Ò<äT. |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ Hê\T>√

u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡˝À¢øÏ ˙s¡T, #Ó<ä\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: sêÁwüº+˝À C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ eT+>∑ fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ yÓTÆ+~. nsTT‘˚ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT uÛÑÁ<ä| üs¡#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ Ç{°e\ ≈£î]düq esê¸\ e\¢ m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü~ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T es¡¸|ü⁄ ˙{Ï‘√ ‘·&Ée&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ø=ìï+{ÏøÏ #Ó<ä\T ≈£L&Ü |ü{≤ºsTT. B+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T Hêïs¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ lsêeTT\T Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ñ+∫q u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T Hê\T–+{Ï˝ÀøÏ ˙s¡T #˚]+~. õ˝≤¢˝Àì ì&É<äy√\T eT+&É\+ ø√s¡Te÷

Ä+<√fi¯q˝À nuÛÑ´s¡Tú\T øö+{Ï+>¥≈£î n&ɶ+øÏ.. $T&ç, ‘ê{ÏeTfi¯¢ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q$>± n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. ø±>± ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø±øÏHê&É˝Àì Mm+ ø£fi≤XÊ˝ ˝À uÛÑÁ<ä|ü]∫q Äs¡T u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡˝À¢øÏ ˙s¡T #˚]+~. á Äs¡T u≤≈£î‡\T >=\¢\ e÷$T&Ü\ C…&ûŒ{°d” u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T>± n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. ø±>±, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø±e*˝Àì »eVü≤sY uÛ≤s¡‹ ø£fi≤XÊ\˝À uÛÑÁ<ä|ü]∫q u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\≈£î #Ó<ä\T |ü{≤ºsTT. Ç$ >=˝≤¢|ü⁄s¡+ eT+&É\+ dü‹Ô|ü*¢, ÇdüTø£<ëeTs¡¢, eT\¢+yê] ô|\¢

u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡˝À n<äq|ü⁄ z≥T¢ Ä–b˛sTTq øö+{Ï+>¥

m+|”{°d” kÕúHê\≈£î #Ó+~q$>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\≈£î #Ó<ä\T |ü≥º&É+‘√ ø=ìï u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T ∫]–b˛sTTq≥Tº ‘Ó\T k˛Ô+~. á $wüj·÷ìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |ü]o*+ ∫ sêÁwüº mìïø£\ n~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T $|æŒq øö+{Ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·&çdæb˛e&É+,#Ó<ä\T |ü≥º&É+ >∑T]Ô+∫ ˇø=ÿø£ÿ u≤´˝…{Ÿ ù||üsYqT $&ç $&ç>± rdæ Äs¡u…{Ϻ ˝…øÏÿdüTÔqï≥Tº düe÷ #ês¡+. ø±>± M{Ï˝À¢ >∑Ts¡TÔ\T ø£ì|æ+#·ø £b˛sTTHê u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡T¢ ∫ì–b˛sTTq |üø£å+˝À Äj·÷ kÕúHê˝À¢ Øb˛*+>¥ »]|ækÕÔeT ì sêÁwüº mìïø£\ n~Ûø±] s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

#˚düTø√>± ø±+Á¬>dt eT÷&ÉT, ;CÒ|” ¬s+&ÉT, {°&û|” Äs¡T ;md”Œ ˇø£ kÕúq+˝À ¬>\Tbı+~+~. õ˝≤¢˝Àì ◊<äT &ç$»q¢˝À z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+~. eTT+<äT>± m+|”{°d” kÕúHê\qT ˝…øÏÿ+∫ nq+‘·s¡+ »&ûŒ{°d” kÕúHê\ ˇ≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢˝À kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ |òü*‘ê\ ø√dü+ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Ä~˝≤u≤<é˝Àì ≈£î˝≤+ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À 10 eT+&É˝≤\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+&É>± ìs¡à˝Ÿ, ñ≥÷ïs¡T, \¬ø‡{Ϻù|≥, ÄdæbòÕu≤<é˝˝À Äj·÷ &ç$»q¢ |ü]~Û˝Àì z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+~. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± nìï πø+Á<ë˝À¢ uÛ≤Ø b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ë\˝À bÕdüT\T ø£*–q yê]ì, @C…+≥¢qT e÷Á‘·y˚T nqTeT‹düTÔHêïs¡T. |òü*‘ê\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT yÓTÆ≈£î\ <ë«sê Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, y˚T 13: eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ô|uÒ“s¡T eT+&É\+ ‘·÷>∑÷s¡T m+|”{°d” kÕúHêìøÏ b˛˝…’q z≥¢ ø£+fÒ u≤≈£î‡˝À n<äq+>± 50 z≥¢qT n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· øö+{Ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T u≤≈£î‡ qT+∫ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” z≥¢qT $&ÉBXÊs¡T. Ç+<äT˝À m+|”{°d” kÕúHêìøÏ 554 z≥T¢ b˛˝Ÿ ø±>±, z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À 604 z≥T¢ ñqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. B+‘√ n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. á $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. B+‘√ nø£ÿ&É øö+{Ï+>¥ Ä–b˛sTT+~. øö+{Ï+>¥ πø+Á<ëìøÏ e∫Ãq õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY »]–q |òüT≥qô|’ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. lø±≈£îfi¯+, y˚T 13: õ˝≤¢˝À kÕúìø£ dü+düú\≈£î »]–q mìïø£\ øö+{Ï+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. mìïø£\≈£î eTT+<˚ qs¡düqïù|≥ »&ûŒ{°d” kÕúq+ {Ï&ç|æøÏ @ø£Á^eyÓTÆ+~. ø±>± Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eT+>∑fi¯yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï øö+{Ï+>¥˝À Á|üdüTÔ‘·+ {Ï&ç|æ Ä~˝≤u≤<éé, y˚T 13: kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ñ‘·ÿ+sƒ¡ eTT+<ä+»˝À q&ÉTk˛Ô+~. Ç#êä|ü⁄s¡+, f…ø£ÿ*, bÕ‘·|ü≥ï+, uÛÑ]‘·+>± kÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝Àì 52 C…&ûŒ{°d”, 636 m+|”{°d” lø±≈£îfi¯+\˝À ôd’øÏ˝Ÿ |üs¡T>∑T\T rk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î »]–q kÕúHê\≈£î »]–q mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ øö+{Ï+>¥˝À 675 m+|æ{°d” kÕúHê\≈£î 55 {Ï&ç|æ ¬ø’edü+ #˚düTø√>±, eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 21 yÓ’ø±bÕ≈£î e#êÃsTT. 15 Ç‘·s¡T\T, ˝…|tº ø£eT÷´ìdtºbÕغ 1, Á|üø£{Ï+∫q 24 m+|”{°d” kÕúHê\˝À 12 kÕúHê\qT {°ÄsYmdt ¬ø’edü+ ø±+Á¬>dt≈£î 3 <äø±ÿsTT.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï øö+{Ï+>¥.. eTT+<ä+»˝À {Ï&ç|æ

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï kÕúìø£ dü+düú\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄

yês¡T¶ qT+∫ b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. Äj·Tq uÛ≤s¡´ ns¡TD≈£îe÷] ôd’‘·+ ◊<√ yês¡T¶ qT+∫ ¬>\Tbı+<ës¡T. ‘êC≤>± mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ |üP]Ô yÓTC≤]{° sêe≥+‘√ Ç|ü⁄&û |ü<ä$ô|’ eT]ø=+<äs¡T H˚‘·\T ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT‘·eT Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ n~Ûø±]ø£+>± #ÛÓ’s¡àHé ù|s¡TqT Á|üø£{Ï+#ê˝≤? ˝Ò<ë |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄H˚ ø=qkÕ–kÕÔsê? nqï~ ‘˚˝≤*‡ ñ+~.

ã÷s¡e*¢˝À Øb˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 13: >±s¡ eT+&É\+ ã÷s¡e*¢˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Øb˛*+>¥ »s¡–+~. ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq b˛©düT ã+<√ãdüTÔ q&ÉTeT á b˛*+>¥ qT n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ø±>± 1,183 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓT–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. á HÓ\ 7e ‘˚Bq »]–q mìïø£˝À¢ á πø+Á<ä+˝Àì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q áMm+ 838 eT+~ z≥T¢ y˚XÊø£ bòÕ´ø£ºØ yÓ÷&é˝ÀøÏ yÓ[¢ |üì #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ áMm+qT e÷]à b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nsTT‘˚ yÓTT<ä≥ z≥T¢ y˚dæq yês¡T ‘·eT z≥T¢ #Ó\T¢‘êjÓ÷˝Ò<√qì Ä+<√fi¯q #Ó+<ä&É+‘√ mìïø£\ dü+|òüT+ Øb˛*+>¥≈£î Ä<˚•+ ∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ç~ nìyês¡´yÓTÆsTT´+~.

ø£${Ï |æ.m.dæ.mdt. n<Ûä´≈£åî&ç eTè‹ lø±≈£îfi¯+, y˚T 13: ø£${Ï ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T |üs¡|ü‹ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄\¢≥ kÕ«$Tu≤ãT eTè‹ #Ó+<ës¡T. Äj·Tq >∑‘· Hê\Tπ>fi¯ó¢>± eT÷Á‘·|æ+&Ü\ dü+ã+~Û‘· yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. kÕ«$Tu≤ãT≈£î uÛ≤s¡´ ‘ês¡πøX¯«], ø=&ÉT≈£î\T sêCÒwt, qMHé, ø√&Éfi¯ó¢, eTqTeT\T ñHêïs¡T. 30 @fi¯¢≈£î ô|’ã&ç $.m.ˇ.>±, |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù>±, MÄs√«>± $$<Ûä Vü≤À<ë\˝À ùde\+~+∫q kÕ«$Tu≤ãT 2012 »qe]˝À |ü<äM $s¡eTD #˚XÊs¡T. bÕغ\T, sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± Ä+<ä]ì ø£\T|ü⁄ø=ì Á>±e÷_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚dæ eTqïq\T bı+<ës¡T. >∑‘· @&Ü~ |òæÁãe]˝À »]–q düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt |æ.m.dæ.mdt. |”sƒ¡+ <äøÏÿ+#·T≈£î+ <ä+fÒ n~ πøe\+ kÕ«$Tu≤ãT e´øÏÔ>∑‘· ã\y˚T ø±s¡Dy˚T.

es¡<ä ø±\Te˝À |ü&ç u≤\T&ç eTè‹ $XÊK qT+∫ ôd\e⁄\≈£î e∫à »\düe÷~Û Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 13: õ˝≤¢˝Àì yÓT[j·÷|ü⁄{Ϻ eT+&É\+ ∫qï˙˝≤|ü⁄s¡+ es¡<äø±\Te˝À >∑\¢+‘Ó’q n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤\T&ÉT ø=*¢ ‹s¡TeT\(13) nq+‘·s¡+ X¯eyÓTÆ ‘˚˝≤&ÉT. Ä u≤\T&ÉT ‘·eT ã+<ÛäTe⁄\ |æ\¢\‘√ ø£*dæ kÕïHêìøÏ yÓ[¢ ‹]– sê˝Ò<äT. B+‘√ ìsêàD+˝À ñqï Ä|òtc˛sY es¡<äø±\Te˝À >±*+#ês¡T. ˇ&çXÊ≈£î˝Àì |üsê¢øÏ$T&ç, f…ø£ÿ* n–ïe÷|üø£<äfi¯ dæã“+~ #ê˝≤ düeTj·T+ es¡≈£î >±*+∫q|üŒ{Ïø° |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ $s¡$T+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eTè‘·<˚Vü≤+ ‘˚*+~. yÓT[j·÷|ü⁄{Ϻ ‘·Vü≤o˝≤›sY m+.XÊ´+u≤ãT, »Hês¡›q, ø±[<ëdüT dæã“+~‘√ dü+|òüT≥q düú˝≤ìï dü+<ä]Ù+∫ |ü]o*+#ês¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=*¢ Á|ükÕ<äsêe⁄ ø=+‘· ø±\+>± <äTu≤jYT˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq uÛ≤s¡´, |æ\¢\T $XÊK|ü≥ºD+˝À ñ+≥THêïs¡T. Ç{°e\ y˚dü$ ôd\e⁄\T, Á>±eT<˚e‘· ñ‘·‡yê\ <äècÕº´ yês¡+ s√E\ øÏ+<ä≥ Á>±e÷ìøÏ e#êÃs¡T. ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D≤ìøÏ ≈£L&Ü dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. Ç+‘·˝ÀH˚ Á|üe÷<ä+ »s¡>∑&É+‘√ Á>±eT+˝À $cÕ<ä#êj·T\T n\eTT≈£îHêïsTT.

ÁbÕ<˚•ø£ |òü*‘ê\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+ yÓTT<ä≥ eT+&É\ ÁbÕ<˚•ø±\ ˝…øÏÿ+|ü⁄

<˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ sêJ |ü&Ésê<äT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: >∑‘·+˝À »]–q kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ mqï&É÷ ø£ì|æ+#·q+‘·{Ï ÄdüøÏÔ ákÕ] mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ Á|ü<ä]Ù ‘·eTe⁄‘·Tqï e÷≥ yêdüÔe+. Á|ü#ês¡+ dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\ e´øÏÔ>∑‘· <ä÷wüD\T, |üs¡düŒs¡ Äs√|üD\ |üs¡«+‘√ bÕ≥T, mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À z≥T¢ y˚ùd |òüT≥º+ ≈£L&Ü áHÓ\ 12‘√ eTT>∑TdüTÔ+~. á kÕ] mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À $$<Ûä bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|üjÓ÷–+∫q |üs¡Twü uÛ≤cÕ |ü<äC≤\+ >∑‘· mìïø£˝À¢ mqï&É÷ ø±qsê˝Ò<äT. á <ä÷wüD ªªyÍ‘Yø° kÂ<ë>∑sYµµ n+≥÷ yÓ÷Bô|’ e´øÏÔ>∑‘· <ë&ç‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ Äj·TqTï ªsêø£ådüT&ÉTµ e+{Ï ø£]ƒq |ü<äC≤\+‘√ ≈£L&Ü j·T<˚#·Ã¤>± <ä÷wæ+#ês¡T. ‘=*~Hê˝À¢ yÓ÷B Á|ü‹düŒ+<äq πøe\+ ªªwüVü≤C≤<ëµµ (j·TTesêE) Äj·Tq ≈£î≥T+ã+ e]πø |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. Çø£ ø±+Á¬>dt <ëì $TÁ‘·|üø£å Hêj·T≈£î\T |ü<˚ |ü<˚ ªªeT‘·‘·‘·« yê<äT\Tµµ n+≥÷ yÓ÷Bô|’ #˚düTÔqï <ë&çì mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ @<√$<Ûä+>± yÓ÷B Á|üuÛÑ+»Hêìï n&ÉT¶ø√yê\ì j·TT|”@ dü+ø°s¡í uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e#˚ÃXÊs¡T. ø±˙ yÓ÷B Á|üuÛÑ+»q+ eTT+<äT Çy˚M |üì#˚j·T&É+ e÷H˚XÊsTT. eTs¡D eTTK<ë«s¡+ e<ä› ñqï s√–øÏ @ eT+<äT\÷ |üì#˚j·Tì #·+<ä+ H˚{Ï ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·« |ü]dæú‹. n+<äTe\¢H˚ Á|üyêVü≤+˝À ø=≥Tº≈£îb˛j˚Tyê&ÉT >∑{Ϻ|üs¡ø£HÓ’Hê Ädüsê>± rdüTø=ì ô|’øÏ sêyê\qT≈£îqï $<Ûä+>± yÓ÷Bì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ n~Ûø±s¡ bÕغ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T Á|ü‹ ∫qï $wüj·÷ìï ø=+&É+‘·\T #˚dæ yÓ÷B Á|ü‹wü˜qT <Óã“rj·T&ÜìøÏ rÁe+>± j·T‹ï+#ês¡T. eTTì–b˛j˚T ø±+Á¬>dt≈£î Ädüsê>± \_Û+∫q ª>∑{Ϻ|üs¡ø£\Tµ @+≥+fÒ, ªdü÷ï|tπ>{Ÿµ e´eVü‰s¡+, ø√Áø±s¡asY n\¢s¡¢ bÕ|ü+ yÓ÷Bô|’ HÓfÒºdæ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT#˚sTT+#·&É+. ‘·sê«‘· ‘Ó*yÓ’q eT]j·TT n#·Ã+ ‘·q Hêj·TqeTà Ç+~sê>±+BÛ e÷~]>± ñqï Á|æj·÷+ø± yêÁ<ëqT ø±+Á¬>dt s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫+~. Á|æj·÷+ø± yêÁ<ë ‘·q Á|ü#ês¡+ ˝À m+‘√ dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£yÓTÆq, ñ<˚«>∑|üP]‘·yÓTÆq Á|üdü+>±\‘√ Á|ü»\qT ÇfÒº Äø£≥Tº≈£î+~. Á|æj·÷+ø± yêÁ<ë m+‘·>± ø£wüº|ü&çHê, dü÷ï|tπ>{Ÿ, ø=Áø±s¡asY n\¢s¡¢ e´eVü‰sêìï m+‘·>± ¬ø*øÏHê yÓ÷B ¨s¡T˝À ø=≥Tº≈£îb˛sTTqfÒº ø£ì|ædüTÔHêïsTT. e÷ eT÷\T |ü]dæú‘·T˝À¢HÓ’‘˚ mìïø£\ |òü*‘ê\T á$<Ûä+>± ñ+&ÉuÀ‘·THêïj·Tì Ç|ü⁄Œ&˚ eTT+<äT>± n+#·Hê y˚j·T&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. ø±˙ Á|üdüTÔ‘· mìïø£\ yê‘êes¡D+ #·÷düTÔ+fÒ

H˚wüq˝Ÿ &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ n\j·THé‡ (mHé&ç@) n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+, ø±+Á¬>dt |ü⁄{Ϻ eTTì–b˛e&É+ U≤j·TeTqï dü+πø‘ê\T Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ á mìïø£˝À¢ mHé&ç@ @ y˚Ts¡≈£î ˝≤uÛÑ|ü&ÉuÀ‘·Tqï~, Á>±+&é z˝Ÿ¶ bÕغ ø±+Á¬>dt m+‘·y˚Ts¡ qwüºb˛‘·Tqï<äH˚ n+XÊ\T e÷Á‘·y˚T düŒwüº+ ø±e\dæ ñ+~. ô|<ä›\T #Ó|æŒq≥Tº $»j·T+ e\¢ ø£*π> dü+‘√wü+, |üsê»j·T+ e\¢ ø£*π> <äT'K+ nH˚ ¬s+&ÉT uÛ≤yêy˚XÊ\≈£î nr‘·+>± yÓ÷B, $|üøå±\qT ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄ø=ì eTq Á|üC≤kÕ«e÷´ìï eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüTø=ì b˛yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À yÓTÆHê]{° esêZ˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï dü+ø√#êìï...n_Ûeè~∆, ñ‘·ÔeT |ü]bÕ\q <ë«sê |ü{≤|ü+#·\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+~. Bìe\¢ ≈£î\+, eT‘·+, es¡Z+ nH˚ uÛÒ<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]ø° \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+~. yÓ÷B ≈£L&Ü n_Ûeè~∆, ñ‘·ÔeT bÕ\q nH˚ ¬s+&ÉT n+XÊ\ ÁbÕ‹|ü~ø£H˚ ‘·q Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À m+‘√ ‘Ó*$ì ø£qãs¡#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ nqTdü]düTÔqï eTTdæ¢+\ n_Ûeè~∆ $<Ûëq+ πøe\+ z≥Tu≤´+≈£î ø√dü+ ‘·|üŒ eTs√{Ï ø±<äT. n+<äTe\¢ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ nqTdü]+∫q $<Ûëq+ kÕúH˚ düeTHê´j·÷ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ düeTs¡∆e+‘·+>± neT\T »s¡bÕ*. n_Ûeè~∆, düT|ü]bÕ\q nH˚ ¬s+&ÉT n+XÊ\qT düTdæús¡+>± neT\T »s¡|ü&É+ <ë«sê yÓ÷B Á|ü»\ $XÊ«kÕìï #·÷s¡>=qe#·TÃ. Á|üdüTÔ‘·+ n+‘·sê®rj·T+>± HÓ\ø=ìï düTìï‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+ H˚|ü<∏ä´+˝À, uÛ≤s¡‘Y n+‘·s¡Z‘·+>±, u≤Vü≤´+ >± |ü\T düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥Tqï~. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ <˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·yÓTÆ yÓ÷B sêJ |ü&É{≤ìøÏ M˝Ò¢<äT. Jeq Á|üe÷D≤\ø£+fÒ, J$+#·&Éy˚T eTTK´+. düT|ü]bÕ\q <ë«sê <˚X¯ s¡ø£åD eT]j·TT n_Ûeè~∆ s¡+>±\qT |ü]|üP]‘·+ #˚j·÷*. ˇø£s¡T eTs=ø£]ì nqedüs¡+>± u≤<Ûäô|≥º&É+ e+{Ï$ »s¡>∑≈£î+&Ü >∑{Ϻ Vü‰$÷ Çyê«*. bÕøÏkÕÔHé, #Ó’Hê\qT+∫ eTq≈£î Á|üe÷ <ä+ nqTø£åD+ bı+∫e⁄+~. πøe\+ uÛ≤s¡‘Yô|’ rÁe kÕúsTT |ü>∑ <˚«wü+ ø±s¡D+>±H˚ bÕøÏkÕÔHé @s¡Œ&ç+<äqï~ #ê]Á‘·ø£ dü‘·´+. ªªVü‰Hé‡ πø*j˚T ôV’≤ bÕøÏkÕÔHé, \&é πø ˝Ò+π> Væ≤+<ä÷kÕúHéµµ nH˚ 1947 Hê{Ï ìHê<äy˚T H˚{Ï bÕøÏkÕÔHé nqTdü]+#˚ $<˚XÊ+>∑ $<ÛëHêìøÏ Á|ü<Ûëq dü÷Á‘·+. Ms¡T #·]Á‘·qT≈£L&Ü ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻ+#ês¡T. eT<Ûä´ j·TT>±˝À¢ |ü<˚ |ü<˚ uÛ≤s¡‘Yô|’ <ë&ÉT\T »]|æ $»j·÷\T kÕ~Û+∫q eT<Ûä´ ndæj·÷ eTTdæ¢+ bÕ\≈£î\≈£î yês¡düT\T>±

‘·eTqT ‘êeTT |ü]>∑DÏdüTÔ+{≤s¡T. X¯Ss¡‘·«+˝À uÛ≤s¡‘Yø£+fÒ ‘êyÓT+‘√ $Tqï nH˚ ‘·|ü⁄Œ&ÉT n_ÛÁbÕj·T+ yê] qs¡qsêq J]í+#·T≈£îb˛sTT+~. 1947`48˝À ø±oàsYô|’ »]–q b˛sê≥+˝À, ‘·q {≤´+≈£î\T bÕì|ü{Ÿ yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê\qT+∫ &Ûç©¢ es¡≈£î |üj·TìkÕÔj·T+≥÷ 1965˝À nj·T÷uŸ U≤Hé u…~]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À ˇq>∑÷&çq |òüTÀs¡ |üsê»j·÷\T yê] nVü≤+ø±sêìï <Óã“rXÊsTT. 1971Hê{Ï j·TT<ä∆+˝À uÛ≤s¡‘Y #˚‹˝À #êe⁄<Óã“ ‹q&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, 92y˚\ eT+~ bÕø˘ ôd’ì≈£î\T &ÛÜø± e<ä› ˝§+–b˛e&É+ ≈£L&Ü yê]˝À bÕ‘·T≈£îb˛sTTq n_ÛÁbÕj·÷ìï rÁe+>± <Óã“rdæ+~. n|üŒ{ÏqT+∫ bÕøÏkÕÔHé ªª‘·≈£îÿe kÕúsTT rÁe‘·µµ ø£*–q ªªõVü‰B ñÁ>∑yê<ëìïµµ eTq<˚X¯+ô|’ Á|üjÓ÷–k˛Ô+~. Bìô|’ eTq+ ˇø£ ;Ûs¡Te⁄ e÷~]>± düŒ+~düTÔHêï+. á H˚|ü<∏ä´+˝À bÕøÏkÕÔHé eTq*ï ªª yÓT‘·ø£ sê»´+µµ>± |ü]>∑DÏ+#·&É+˝À @e÷Á‘·+ ÄX¯Ãs¡´|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. uÛ≤s¡‘Y≈£î ‘·q bıs¡T>∑T <˚XÊ\‘√ XÊ+‹ nedüs¡y˚T. eTTK´+>± bÕøÏkÕÔHé‘√! ø±˙ ìs¡+‘·s¡+ |æ&çøÏ* _–+∫q <˚X¯+‘√ eTq+ ùdïVü≤ Vü≤kÕÔìï #ê#·˝Ò+. n+<äTe\¢, Vü≤yêHê, wüs¡yéT m˝Ÿ`ùwø˘, ~∏+|ü⁄˝À¢ ø±+Á¬>dt nqTdü]+∫q ãT»®–+|ü⁄ $<ÛëHê\T @e÷Á‘·+ |üì#˚j·Te⁄. #·s¡Ã\T, ñÁ>∑yê<ä+ #Ó≥º |ü{≤º˝ÒdüTø=ì eTT+<äT≈£î kÕ>∑˝Òe⁄. n+<äTe\¢ eTq $<Ûëq+ bÕs¡düŒs¡‘· Ä<Ûës¡+>± ø=qkÕ>±*. n+‘˚ø±ì ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<ä∆+ ÁbÕs¡+uÛÑ düeTj·T+˝À Á_{Ïwt Á|ü<Ûëì HÓyÓ*¢ #Ûê+ã]¢Hé e÷~] e´eVü‰s¡XË’* |üìøÏsê<äT. ôd’ìø£X¯øÏÔ $wüj·T+˝À ..dü+Á|ü<ëj·T j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À eT]j·TT nDT kÕeTs¡∆´ $wüj·T+˝À bÕø˘ ø£+fÒ eTq<˚ ô|’#˚sTT>± ñ+&çrsê*‡+<˚. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ eTq+ #êDT≈£î´&ÉT #Ó|æŒq ªeT+&É\ dæ<ë∆+‘êìïµ eTs¡∫b˛j·÷+. X¯Á‘·Te⁄≈£î X¯Á‘·Te⁄ eTq≈£î $TÁ‘·T&Éì uÀ~Û+#˚ á dü÷Á‘êìï eTq+ 1947 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $düà]+#ê+. bÕø˘, nbòÕÈìkÕúHé\ eT<Ûä´ Á_{Ïwtyês¡T dü]Vü≤<äT›>± ìs¡ísTT+∫q &É÷´sê+&é πsK $yê<ä+ Ç|üŒ{Ïø° ø=qkÕ>∑T‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À n|üŒ{ÏqT+#˚ eTq+ nbòÕÈìkÕúHé‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\qT ø=qkÕ–+∫ ñ+&Ü*‡+~. Ä$<Ûä+>± #˚dæq≥¢sTT‘˚, Ä ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT› düeTdü´ Ç|üŒ{Ïø° s¡>∑T\T‘·÷H˚ ñ+&˚~. |òü*‘·+>± bÕø˘ ‘·q <äèwæºì m≈£îÿe>± nbòÕÈHé dü]Vü≤<äT›ô|’H˚ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫ ñ+&˚~. ø±˙ bÕøÏkÕÔHé #êDÏ≈£î´&ç eT+&É\ dæ<ë∆+‘êìï n+~|ü⁄#·TÃø=ì, #Ó’Hê‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\qT HÓs¡|ü⁄‘√+~. á$<Ûä+>±

¬s+&ÉT $<Ûë\T>± uÛ≤s¡‘Yô|’ e‹Ô&ç rdüTø=ì e#˚à eP´Vü‰ìï nqTdü]k˛Ô+~. H˚&ÉT eTq≈£î n|òüÈìkÕúHé‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T #ê˝≤ nedüs¡+. eTq ôd’q´+ nø£ÿ&É j·TT<ä∆+˝À bÕ˝§Zq&É+ nqï~ ‘·|üŒ, $T–*q nìï s¡ø±\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT Ä <˚XÊìøÏ n+~+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. Çø£ #Ó’Hê eTq<˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTs√ Á|üe÷<äø±]>± ‘·j·÷¬s’+~. 1962˝À n~ eTq*ï yÓ÷dü+ #˚dæ+~. eTq ôd’q´+ @e÷Á‘·+ dæ<ä∆+>± ˝Òì ‘·s¡TD+˝À eTqô|’ <ë&ç #˚dæ |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ bÕ\T #˚dæ+~. H˚&ÉT Ä]úø£, ôd’ìø£ s¡+>±˝À¢ eTqø£+fÒ #Ó’Hê m+‘√ eTT+<äT+~. {Ïu…{Ÿ˝À ‘·q ñìøÏì eT]+‘·>± $düÔè‘· |üs¡∫+~. <Ísꓤ>∑´y˚TeT+fÒ, 1962 Hê{Ï |üsê»j·T+ H˚]Œq bÕsƒê\qT Ç+ø± <ës¡TD+>± ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêï+. n{≤¢>∑ì #Ó’Hê‘√ b˛{°>± eTq+ Äj·TT<Ûä b˛{°øÏ ~>±*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. eTq ñ‘·Ôs¡ dü]Vü≤<äT›˝À ôd’ìø£ X¯øÏÔì eT]+‘· |ü{Ïwü˜+ #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+~. 1962 Hê{Ï e÷~]>± #Ó’Hê eT∞¢ <äTkÕ‡Vü≤kÕìøÏ |üPqTø√≈£î+&Ü #·÷&É≥+ eTq≈£î #ê˝≤ nedüs¡+. |æ$ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ ªª‘·÷s¡TŒ $<ÛëHêìïµµ ÁbÕs¡+_Û+#·>±, yêCŸù|sTT <ëìï eT]+‘· |ü{Ïwü˜+ #˚XÊs¡T. ‘·sê«‘· &Üø£ºsY dæ+>¥ »bÕHé, ø=]j·÷ es¡≈£î yÓfi≤fls¡T. á $<ÛëHêìï eT]+‘· y˚>∑+>± neT\T #˚dü÷Ô #Ó’Hê nqTdü]düTÔqï ªªÅdæº+>¥ Ä|òt ô|sY¢‡µµ eP´Vü‰ìøÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷*. Çø£ <˚X¯ n+‘·s¡Z‘· uÛÑÁ<ä‘· $wüj·T+˝À, e÷y√sTTdüTº\T ô|qT düyê\T>± e÷sês¡ì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ 2008 qT+∫ #ÓãT‘·÷H˚ ñHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° e÷y√sTTdüTº\ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø£qT>=q&É+˝À eTq+ #˚dæ+~ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. ¬s+&ÉTy˚\ eT+~ uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\‘√ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ ◊<äTy˚\ eT+~ì e÷y√sTTdüTº\T bı≥ºq ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. qø£‡˝Ÿ |”&ç‘· Äs¡T sêÅcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T\T, sêÅcÕº\ ùd«#·Ã¤ ù|s¡T‘√, e÷y√sTTdüTº\‘√ me]øÏ yêπs Áô|’y˚≥T j·TT<ä∆+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. eT] Ç<˚ düeTj·T+˝À e÷y√sTTdüTº\T sêÅcÕº\ dü]Vü≤<äT›\ yÓ+≥ düeTq«j·T+‘√ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø° e÷y√sTTdüTº\qT m<äTs√ÿe&É+˝À eTq uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\≈£î dü¬s’q •ø£åD ˝Òø£b˛e&É+ ô|<ä› ˝À|ü+. |òü*‘·+>± á M]ì nD∫y˚j·T&ÜìøÏ düeTs¡∆ Hêj·Tø£‘·«+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+ ~. Bìï dü]~<ë›*. yÓ’|òü˝≤´ìøÏ ø±s¡DyÓTÆq yê]ì m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ ø£å$T+#·sê<äT. n|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T e÷y√sTTdüTº\qT n]ø£≥º>∑\T>∑T‘ê+.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 13: |ü⁄s¡ |òü*‘ê\T ‘˚*b˛sTTq yÓ+≥H˚ ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dæq 1628 eT+~ uÛÑ$‘·yê´ìï ‘˚˝ÒÃ|üì˝À n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïyÓTÆj·÷´s¡T. b˛*+>∑T »]–q HÓ\s√E\ ‘·s¡Tyê‘· eT+>±fi¯yês¡+ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ n+‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\≈£î+~. õ˝≤¢˝À >∑‘· HÓ\ 6, 11 ‘˚B˝À¢ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± õ˝≤¢, eT+&É\ |ü]wü‘·TÔ ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T »]>±sTT. 38 »&ûŒ ÁbÕ<˚•ø±\≈£î>±qT qs¡düqïù|≥ @ø£Á^eyÓTÆ+~. Ç~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ U≤‘ê˝À #˚]+~. $T–*q 37 kÕúHê˝À¢ 121 eT+~ ã]˝À ì*#ês¡T. 675 eT+&É\ ÁbÕ<˚•ø±\≈£î>±qT 26 kÕúHê\T @ø£Á^eeTj·÷´sTT. $T–*q 649 kÕúHê\≈£î 1507 eT+~ b˛{° |ü&ܶs¡T. ø±>± ìjÓ÷»ø£ esêZ\ yêØ>± øö{Ï+>¥qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç#êä|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À ˝…øÏÿ+|ü⁄qT ø£+∫* e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°˝À ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± |ü˝≤dü ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝…øÏÿ+|ü⁄ |ü˝≤dü˝Àì sêeTÁøÏcÕí|ü⁄s¡+ Á|ü»„ Ç+õ˙]+>∑T ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·T+~. f…ø£ÿ* ìjÓ÷»ø£es¡Z+ z≥¢qT f…ø£ÿ* Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À ˝…øÏÿdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> qs¡düqïù|≥ ÁbÕ<˚•ø£ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄qT kÕúìø£+>± ñqï qs¡düqïù|≥ Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫ m#ÓÃs¡¢ eT+&É\+˝Àì 21e X¯‘ê_› >∑Ts¡T≈£î\+˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ÄeT<ë\e\dü, m#ÓÃs¡¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ä+qT lø±≈£îfi¯+ Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝Àq÷, sêC≤+ ÁbÕ<˚•ø£ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄qT sêC≤+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝Àq÷, bÕ\ø=+&É ˝…øÏÿ+|ü⁄ bÕ\ø=+&É Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. bÕ‘·|ü≥ï+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ z≥¢qT bÕ‘·|ü≥ï+ Á_&ç® dü÷ÿ˝Ÿ˝À ˝…øÏÿdüTÔHêïs¡T. ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ë˝À¢ düú\+, eT+&É˝≤\ ÁbÕ<˚•ø±\≈£î kÕúHê\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì ˇø√ÿ eT+&É˝≤ìøÏ 5 qT+∫ 8 es¡≈£î fÒãTfi¯ó¢ @sêŒ≥T #˚dæ ñ<äj·T+ 7.30 >∑+≥\πø nuÛÑ´s¡Tú\T, b˛*+>¥ @C…+≥¢ düeTø£å+˝À ÅkÕº+>¥ s¡÷+\ qT+∫ ˝…øÏÿ+|ü⁄ fÒãTfi¯¢ e<ä›≈£î u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT #˚s¡y˚dæ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T.

kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt eTT+<ä+» Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, y˚T 13: õ˝≤¢˝À kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt bÕغ eTT+<ä+»˝À ñ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|üø£{Ï+∫q 24m+|”{°d” kÕúHê˝À¢ 12 kÕúHê\qT {°ÏÄsYmdt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. {Ï&ç|æ 6, ø±+Á¬>dt 3, _C…|æ 2 kÕúHê˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. k˛eTyês¡+Hê&ÉT Á|üø£{Ï+∫q |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt bÕغ\T #˚s√ ¬s+&ÉT eTTì‡bÕ*{°\qT ¬ø’edü+ #˚düTø√>±, m+◊m+, ;md”Œ\T #˚s=ø£ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷ìï ¬ø’edü|ü+ #˚düT≈£î+~. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ {°ÏÄsYmdt Á|üuÛÑ+»q+ düèwæº+#·&É+ U≤j·TeTì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 52 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\T, 636 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »]>±sTT. õ˝≤¢|ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì ;d” eTVæ≤fi¯πø πø{≤sTT+#·>±, 52 m+|”{°d” kÕúHê\˝À 50XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#·&É+ »]–+~. mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&Éø£ eTT+<˚ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|ü‘˚´ø£ ø±´+|ü⁄\≈£î Äj·÷ sê»ø°j·TbÕغ\T ‘·s¡*+#ês¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì ¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT.


ãT<Ûäyês¡+ 14, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ j·T÷ìj·THé Ä|òt e]ÿ+>¥ »s¡ï*dtº‡ (m|æj·TT&ÉãT¢´C…) n&éVü‰ø˘ ø£$T{° @sêŒf…Æ+~. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À á n&éVü‰ø˘ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚dæ sêqTqï ø±\+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À dü+|òüT |ü{Ïwüº‘·, õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T, ÁbÕ+rj·T düuÛÑ\ ìs¡«Vü≤D, düuÛÑ´‘·« ùdø£s¡De+{Ï u≤<Ûä´‘·\qT ø£$T{°øÏ n|üŒ–+#ês¡T. ‘·«s¡˝À sêh eTVü‰düuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫ ø=‘·Ô ø£$T{°ì¬ mqTï≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ãw”sYu≤>¥˝À »]–q dü+|òüT sêh $düÔè‘· düe÷y˚X¯+˝À

lyê] Ä\j·T+˝À qèdæ+Vü≤ »j·T+‹ ‹s¡T|ü‹, y˚T 13: yÓ’XÊK X¯óø£¢ #·‘·Ts¡›• eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ kÕ«‹ qø£åÁ‘êq Á|ü<√wü düeTj·T+˝À nq>± dü÷s¡´düÔeTj·TeTTq leTVü‰$wüßíe⁄ <äXÊe‘ês¡+˝À n‘·´+‘· ;Ûø£s¡ dü«s¡÷|üyÓTÆq qèdæ+Vü≤ ne‘êsêìï <äTwüº•ø£å, •wü´s¡ø£åD ø√dü+ <Ûä]+∫q düTeTTVüAs¡Ô dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T+ qèdæ+Vü≤ »j·T+‹ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. áHÓ\ 13q ìs¡«Væ≤+#˚ á ñ‘·‡e+ kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\≈£î lyê] Ä\j·T+˝À jÓ÷>± qèdæ+Vü≤ kÕ«$TøÏ bÕ\T, #·+<äq+, ô|s¡T>∑T, ‘˚HÓ Ç‘ê´~ |ü+#êeTè‘ê\‘√ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø£+, |üP», H˚yÓ’<ä´ ø±s¡´Áø£e÷\T ns¡Ã≈£î\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

14q bÂs¡í$T >∑s¡T&Ée ùde.. áHÓ\ 14q bÂs¡í$T >∑s¡T&ÉùdeqT {Ï{Ï&ç |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·qT+~. á dü+<äs¡“¤+>± leTfi¯j·T|üŒkÕ«$T yês¡T ‘·q Çwüº yêVü≤qô|’ >∑s¡T&Üs¡÷s¡T&Ó’ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ 7 qT+∫ 9 >∑+≥\ es¡≈£î Hê\T>∑Te÷&É M<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$Te«qTHêïs¡T.

ø°\ø£ ìj·÷eTø±\ô|’ ‘=+<ä¬s+<äT≈£î? Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bdæq _C…|æ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 12: eTs√ Hê\T>∑T s√E\ e´e~Û˝À n~Ûø±s¡+ qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√qTqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ÄØà N|òt düVü‰ ø°\ø£ ìj·÷eTø±\T #˚|ü≥º&É+ Á|üC≤kÕ«eT´ W∫‘ê´ìøÏ sê»ø°j·T ∫‘·ÔX¯ó~∆øÏ e´‹πsø£eTì _C…|æ rÁekÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‹Ô+~. á ìj·÷eTø±\ $wüj·T+˝À Ç+‘·>± Vü≤&Ü$&ç |ü&Ü*q nedüs¡ y˚T$T≥ì Á|ü•ï+∫+~. yêDÏ»´+, Ä]úø£ ùde˝À¢ ø=ìï ìj·÷eTø±\qT #˚|üfÒº $wüj·T+˝À eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ Á|üuÛÑT‘·«+ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘√+<äì, Ç~ m+‘·e÷Á‘·+ dü¬s’q |ü]D≤eT+ ø±<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. eTs√ 90 >∑+≥\ e´e~Û˝ÀH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘=\–b˛‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT á ìj·÷eTø£+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ @$T≥ì _C…|æ Hêj·T≈£î\T s¡$X¯+ø£sY Á|ükÕ<é Á|ü•ï+#ês¡T. Ç~ m+‘·e÷Á‘·+ Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\qT ô|+bı+~+#˚~ ø±<äì ù|s=ÿHêïs¡T. p˝…’ ∫es√¢ »s¡bÕ*‡q ÄØà N|òt ìj·÷eTø±ìï Ç|ü⁄Œ&˚ m+<äT≈£î #˚j·÷*‡ e∫Ã+<√ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·qqT ‘êqT Á|ü•ï+#·Tø√yê\ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

&Ûû˝≤ |ü&ɶ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” VüQcÕs¡T>± {Ï&ç|æ ñìøÏ ø√˝ÀŒsTTq ø±+Á¬>dt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 13: k˛eTyês¡+Hê&ÉT yÓ\¢&Ó’q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغì |üP]Ô>± ìsêX¯ |üs¡#·>±, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À Ä‘·àôd’úsê´ìï ì+|æ+~. ø±+Á¬>dt bÕغ πøe\+ ˇø£ kÕúHêH˚ï ¬>\T#·T≈£îì ‘·q ñìøÏ ø√˝ÀŒsTT+~. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì HÓ\÷¢s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé, yÓ+ø£≥–], dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Hêj·TT&ÉT ù|≥, >∑÷&ÉTs¡T, ø±e*, Ä‘·à≈£Ls¡T eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T »]–q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. M{Ï˝À HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé, ø±e* yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T#·Tø√>± yÓ+ø£≥–], Hêj·TT&ÉTù|≥, eTTì‡bÕ*{°\qT {Ï&ç|æ ¬>\T#·T≈£î+~. Çø£ >∑÷&É÷s¡T, dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ä‘·à≈£Ls¡T eTTì‡bÕ*{°\˝À {Ï&ç|æ, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” b˛{≤ b˛{°˝À ñ+&É>±, Ä‘·à≈£Ls¡TeTTì‡bÕ*{°˝À e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dt ¬s+&√ kÕúq+˝À ñ+&ç neø±X¯+ eùdÔ eTTì‡bÕ*{°ì @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ #·÷k˛Ô+~. M≥ìï+{Ï ø£+fÒ >∑÷&ÉTs¡T eTTì‡bÕ*{° n‘·´+‘· ø°\ø£+>± e÷]+~.á >∑÷&É÷s¡T eTTì‡bÕ*{°˝À 33yês¡T¶\T+&É>±, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” 16,{Ï&ç|æ 16 yês¡T¶\qT ¬>\T#·T≈£î+~. ˇπø ˇπø yês¡T¶qT Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± b˛{° #˚dæq dü+w”<é nH˚ eTVæ≤fi¯ ¬>\Tbı+<ä&É+‘√ Çø£ÿ&É @ bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï kÕú|æ+#ê\qï Ä ˇø£ÿ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ zfÒ ø°\ø£+>± e÷]+~. B+‘√ n≥T yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, Ç≥T {°&û|”, Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú Ç+{Ï #·T≥÷º Á|ü<äø£åD≤\T #˚düTÔHêïsTT. eT<Ûë´Vü‰ï+ 12>∑+≥\πø >∑÷&É÷s¡T |òü*‘ê\T yÓ\¢&çø±>±, n|üŒ{Ï qT+&ç Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú dü+w”<é eT<䛑·T ÇùdÔ yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï kÕú|æ+#˚ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ á¬s+&ÉT bÕغ\T k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü‰ï+ qT+&˚ ÄyÓT Ç+{Ï e<ä› ≈£L´ ø£{≤ºsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ ÄyÓT ÁbÕD≤ìøÏ ôd’‘·+ Vü‰ì ñ+&É&É+‘√ b˛©düT\T ÄyÓTø£ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. >∑‘·+˝À áyÓT Ç<˚ >∑÷&ÉTs¡T eTTì‡bÕ*{°˝À 13e yês¡T¶qT+&ç b˛{° #˚dæ 13 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z&çb˛>±, Á|üdüTÔ‘·+ 41z≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. Ç|üŒ{Ïπø yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” H˚‘·, ø√ePs¡T nuÛÑ´]ú q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ dü+w”<é‘√ e÷{≤¢&ç ‘·eT≈£î eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ê*‡+~>± $»„|æÔ#˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

ÄØà N|òtô|’ ø£~*q πø+Á<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 12: <˚X¯ ôd’ìø£<äfi¯ ‘·<äT|ü] Á|ü<ÛëHê~Ûø±]>± ˝…|òæºHÓ+{Ÿ »qs¡˝Ÿ <ä©“sY dæ+>¥ düTVü‰>¥qT ìj·T$T+#ê\ì s¡ø£åD eT+Á‹‘·« XÊK dæbòÕs¡düT #˚j·T&É+‘√ á ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T $wüj·T+˝À eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ k˛eTyês¡+ ìs¡ísTT+∫+~. á ìj·÷eTø£+ $wüj·T+˝À eTT+ <äT≈£î kÕπ>+<äT≈£î mìïø£\ ø£$TwüHé qT+∫ nqTeT‹ \_Û+ #·&É+‘√ s¡ø£åD eT+Á‹‘·« XÊK ‘·q Á|ü‹bÕ<äqqT πø+Á<ä eT+Á‹ es¡Z ìj·÷eTø±\ ø£$T{° (mdædæ)øÏ |ü+|æ+<äì ñqï‘ê~Ûø±s¡ esêZ\T |æ{Ï◊ yêsêÔ dü+düú≈£î ‘Ó*bÕsTT. ôd’ìø£<äfi¯ n‘·T´qï‘· |ü<ä$øÏ ˝…|òæºHÓ+{Ÿ »qs¡˝Ÿ‡˝À n+<ä]ø£+fÒ d”ìj·TsY nsTTq <ä©“sY dæ+>¥ düTVü‰>¥ (59) ù|s¡TqT e÷Á‘·y˚T s¡ø£åD XÊK dæbòÕs¡düT #˚dæq≥Tº Ä esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. á dæbòÕs¡düTô|’ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ H˚‘·è‘·«+˝Àì mdædæ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø√qT+~. ôd’ìø£<äfi¯ Á|üdüTÔ‘· Á|ü<ÛëHê~Ûø±] »qs¡˝Ÿ $Áø£yéT dæ+>¥ p˝…’ 31e ‘˚Bq |ü<äM $s¡eTD bı+<äqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á‹$<Ûä <äfi≤~Û|ü‘·T\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yês¡T |ü<äM $s¡eTD bı+<ä&ÜìøÏ ¬s+&ÉT HÓ\\ eTT+<˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·<äT|ü] Á|ü<ÛëHê~Ûø±s¡T\ ù|s¡¢qT Á|üø£{Ï+#·&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·<äT|ü] ôd’Hê´~Û|ü‹ ìj·÷eTø£+ $wüj·T+˝À j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ª‘=+<äs¡bÕ≥Tµ>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì $eT]Ùdü÷Ô _C…|æ e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ á e´eVü‰s¡+ $yê<ä+˝À |ü&ç+~. »qs¡˝Ÿ $Áø£yéT dæ+>¥ |ü<äM $s¡eTD bı+<˚+<äT≈£î Ç+ø± #ê˝≤ düeTj·T+ ñqï+<äTq ‘·<äT|ü] ôd’Hê´~Û|ü‹ ìj·÷eTø£ e´eVü‰sêìï πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e~*y˚j·÷\ì _C…|æ |ü≥Tºã&ÉT‘√+~.

m|æj·TT&ÉãT¢´C… n&éVü‰ø˘ ø£$T{° @sêŒ≥T rsêàì+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ø=‘·Ô ø£$T{°øÏ u≤<ÛäT´\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. n&éVü‰ø˘ ø£$T{° n<Ûä´≈£åîì>± &ç.k˛eTdüT+<äsY, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± n+ã{Ï Ä+»H˚j·TT\T, m+.ø£èbÕes¡+, m.»j·TÁ|üø±wt, |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï sêeTT, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ◊.$. düTu≤“sêe⁄, ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± &ç.n#·TÑ·sêe⁄, –]<ÛäsY, q*¢

<Ûäsêàsêe⁄, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± |æmdtmdt$ Á|ükÕ<äsêe⁄(•e), ¬ø.sêeTT, õm uÛÑ÷wüDYu≤ãT, õ$mdtmHé sêE, Äe⁄\ qπ>wtu≤ãT, #êyê s¡$, &ç.>√|æ, ÄsY.sêe÷+»H˚j·T¬s&ç¶, eT#êà sêeT*+>±¬s&ç¶, mHé.sêeTX‚KsY ìj·T$T‘·T\ j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ç{°e\ eTè‹ #Ó+~q ôV≤#Ym+{Ï$ es¡+>∑˝Ÿ Ø»q˝Ÿ

|ü+&É>∑Hê&É÷ bÕ‘· ‹fÒ¢Hê?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: s√p ‘ê– e∫Ã, uÛ≤s¡´qT ‘·H˚ï eT>±&ÉT ªy˚TπsCŸ &˚µHê&ÉT @+ #˚kÕÔ&ÉT? ÇB z Á|üX‚?qHê? ne⁄qT Á|üX‚?q. ªJπøµ˝À e#˚à Á|üX‚?q. Jπø` n+fÒ »qs¡˝Ÿ Hê˝…&é® nqT≈£îH˚s¡T. ø±<äT. ªC…+&ÉsYµ Hê˝…&é®. ªJπøµ nì nHêïs¡T ø±ã{Ϻ, ªeT*º|ü⁄˝Ÿ #êsTTdtµ ˝≤>± Hê\T>∑T düe÷<ÛëHê*ùdÔ, n+<äT˝À ˇø£{Ï ª{Ïø˘µ#˚j·T>∑\eTì nuÛÑ´s¡Tú\T &çe÷+&é #˚ùd neø±X¯+ e⁄+~. n|ü⁄Œ&ÉT düe÷<ÛëHê\T Ç˝≤ e⁄+&Ée#·TÃ: m) ‘ê>∑TuÀ‘·T uÛÑs¡Ô≈£î nìï ª&˚µdt ˇø£ÿfÒ ø±ã{Ϻ, s√p ‘·ìïqfÒº ‘·qTï‘ê&ÉT. _) Äs√E uÛ≤s¡´qT düsYÁô|sTTCŸ #Ój·÷´\ì, ‘ê>∑≈£î+&Ü Ç+{ÏøÏ e∫Ã, ‘·Hêïø£ ‘ê>∑T‘ê&ÉT. dæ) y˚TπsCŸ &˚ ø±ã{Ϻ, uÀqdt>± z |ü~ ‘·qTï\T m≈£îÿe ‘·qTï‘ê&ÉT. &ç) Ä sêÁ‹ Ç+{Ïπø sê≈£î+&Ü, bı<äT›H˚ï e∫à n|ü⁄Œ&ÉT ‘·qTï\T ø±s¡´Áø£eT+ ô|&É‘ê&ÉT. #·÷XÊsê? Hê\T>∑T düe÷<ÛëHê˝À¢q÷ ‘·qTï&ÉT ªø±eTHéµ>± e⁄+~. |ü⁄s¡Twüß&ÉHêïø£ Á|ür $wüj·T+˝Àq÷ ªeT*º|ü⁄˝Ÿ #êsTTdtµ e⁄+≥T+~. q\T>∑T]ì #·÷dæ ˇø±yÓTqT m+#·T≈£î+{≤&ÉT (ª#·÷CŸ #˚düT≈£î+{≤&ÉT). m+#·T≈£îH˚yê&ÉT (#·÷»sY) eT>±&ÉT. m+|æø£≈£î >∑Ts¡j˚T´~ (#êsTTdt) ÁdæÔ. ‘·H˚ #êsTTdt nsTTq|ü⁄Œ&ÉT ‘·q≈£î #êsTTdt mø£ÿ&É e⁄+≥T+~. ø±ã{Ϻ, ªy˚TπsCŸ &˚µ Hê&ÉT ≈£L&Ü ª‘·qTï\Tµ m˝≤ ø±eTH√, ª$yÓTHé‡ &˚µ (eTVæ≤fi≤~H√‘·‡e+)Hê&ÉT ≈£L&Ü ÄyÓT≈£î nee÷Hê\T ø±eTHé ne⁄‘êsTT.ás√E düuÛÑ˝Ò, düuÛÑ\T. eT>∑eø£Ô\T, Ä&É eø£Ô\÷ nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü, ªbı>∑&ÉÔµ ù|s¡T$÷<ä ÁdæÔì

‘·≈£îÿe #˚dæ yÓ[flb˛‘·T+{≤s¡T. #˚‹øÏ yÓTÆ≈£î Çe«>±H˚, eø£Ô H√{Ï yÓ+≥ e#˚à ‘=* yêø£´+ Ç˝≤ e⁄+&Ée#·TÃ: ªÁ|ür |ü⁄s¡Twüß&ç $»j·T+ yÓqTø± ÁdæÔ e⁄+≥T+~µ. Ç˝≤ nH˚dæ, ÁdæÔì >ös¡$+#˚XÊeTì, #·|üŒ≥¢ø√dü+ ÄX¯>± »q+ e+ø£ #·÷ùdyês¡÷ ≈£L&Ü e⁄+&Éø£b˛s¡T. á yêø£´+˝À ªyÓqTø£µ nH˚ e÷≥qT mes√ ø±˙ >∑T]Ô+#·s¡T.

á yêø£´+ ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚ùd n+XÊ\T: ÁdæÔ e⁄qï~ |ü⁄s¡Twüß&çø√düy˚T. m<ä>±*‡+B, ô|’øÏ sêe\dæ+B |ü⁄s¡Twüß&˚. ÁdæÔ ªˇø£ <ëdæ˝≤>±H√, ˇø£ eT+Á‹˝≤>±H√µ e⁄+&ç |ü⁄s¡Twüß&çì sêE˙, ˝Ò<ë ô|<ä›yêDÏí #Ój·÷´*. Ç˝≤ ªyÓqTø£µ e⁄qï<ëì>±H˚ ÁdæÔì >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√yê*. ne⁄qT. ÄyÓT ˇø£ ª?|òü{Ÿ H√{Ÿµ. (eTVü‰Á>∑+<∏ä+ sêdæq|ü⁄Œ&ÉT s¡#·sTT‘· ‘êqT dü+Á>∑Væ≤+∫q n+X¯+, mø£ÿ&ç<√ n‹ ∫qï nø£åsê˝À¢ >∑T]ÔkÕÔ&ÉT. <ëìì ª?|òü{ŸH√{Ÿµ n+{≤s¡T.) z n<Û√C≤„|æø£. |ü⁄s¡Twüß&˚ s¡#·sTT‘·. |ü⁄s¡Twüß&ÉT ªyÓqTø£µ e⁄+&ç ÁdæÔì eTT+<äT e⁄+#·e#·Tà ø£<ë! ÁdæÔì Ç˝≤ ªyÓqTø£µ e⁄+#·≈£î+&Ü, ª|üø£ÿµH√, ªeTT+<√µ e⁄+#·≥+ kÕ<Ûä´+ø±<ë! ì»+>± ÁdæÔì ª#êsTTdtµ>±, ø±≈£î+&Ü ª#·÷»sYµ #·÷&Ü\qT≈£îH˚ |ü⁄s¡Twüß\T, |üø£ÿ|üø£ÿH˚ e⁄+&É{≤ìπø ø±<äT, yÓqTø£ yÓqTø£ e⁄+&É{≤ìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T. MπsX¯*+>∑+, >∑Ts¡C≤&É, uÛ≤>∑´¬s&ç¶ es¡à, CÀ´rsêe⁄ |òüP˝Ò, sêeTeTH√Vü≤s¡ sêjYT` Ms¡+‘ê ªyÓqTø£µ e⁄qïyêπs. eTq H˚‘·˝À¢ n+‘·{Ï uÛ≤Ø dü+düÿs¡Ô*ï #·÷&Ü\qTø√e≥+ n‘ê´X¯ ne⁄‘·T+~ ø±˙, ‘êeTT yÓqøÏÿ ‘·>∑Z≈£î+&Ü, ‘·eT‘√ bÕfÒ ÁdæÔì >∑T]Ô+∫ >ös¡$+#˚ H˚‘·\T yÓsTT´øÏ ˇø£ÿs¡THêï Äq+~+#·e#·TÃ. bıs¡bÕ≥Tq, nìï

nee÷Hê\q÷ ‘·≥Tº≈£îì, nD∫y˚‘·qT <ë≥T≈£îì @ ÁdæÔ nsTTHê b˛sê&ç eTT+<äT≈£î edüTÔ+fÒ, ÄyÓT <äπøÿ Á|üX¯+dü ≈£L&Ü eT>∑yê]ì Äq+~+|ü#˚ùd<˚

ªÄyÓT Ä&É~ ø±<äT, eT>±&ÉTµ. n+fÒ, Ms¡‘ê«ìøÏ ∫Vü≤ï+ eT>±&˚qì eTs√e÷s¡T >∑Ts¡TÔ#˚kÕÔs¡T. n+fÒ Ms¡‘·«+ nH˚ ÁdæÔ\≈£î düVü≤»+>± e⁄+&É<äì eTs√kÕ] >∑Ts¡TÔ#˚j·T≥+. Çø£ Ms¡‘·«+ ˝Òì |üs¡Twüß*ï ÁdæÔ\‘√ b˛\Ã≥+, n+<äT≈£î n+<äs¡÷ #·|üŒ≥T¢ ø=≥º≥+ e÷eT÷˝Ò. ªÄ&ÉT eT>±Á&Ü ãTJ®µ nqï~ H˚{Ïy˚T{Ï ª|ü+#Yµ &Ó’˝≤>¥. (n+fÒ, ˙˝≤>± Ä&É+– ø±<äTsê` nì ns¡ú+.) #·<äy˚ùdÔ e⁄qï eT‹ b˛‘·T+<√ ˝Ò<√ ‘Ó©<äT ø±˙, e⁄qï ª|ü‹µ(eT>±&ÉT) b˛e≥+ ˝Ò<äT. ∫Á‘·+! á ‘·s¡Vü‰ &Ó’˝≤>∑T\øÏ |ü⁄s¡Twü Áù|ø£å≈£î\ qT+#˚ ø±<äT, ÁdæÔ Áù|ø£å≈£î\qT+∫ ≈£L&Ü #·|üŒ≥÷¢, ÄyÓ÷<ä ∫Vü‰ï\sTTq πø]+‘·\÷ $ì|ækÕÔsTT. |ü⁄s¡TcÕVü≤+ø±s¡+ m+‘· >=|üŒ<ä+fÒ, Ä e÷Á‘·+ nVü≤+ø±s¡+ |ü⁄s¡Twüß&çøÏ e⁄+&Ü*‡+<˚qì ÁdæÔì ≈£L&Ü ˇ|æŒ+#˚≥+‘·>± e⁄+≥T+~. nsTTHê eTq |æ∫Ãø±˙, ªˇ|ü⁄Œø√e{≤ìø°, ˇ|ü⁄Œø√e{≤ìø°µ ‘·qøÏ #ÛêsTTdt e⁄+fÒ ø£<ë! |ü⁄s¡TcÕVü≤+ø±s¡|ü⁄ CÀ≈£î\øÏ ≈£L&Ü ÄyÓT |ü>∑\ã&ç qe«>∑*π>≥+‘· ªyÓqø£{ϵø±\+˝À ÄyÓTqT e⁄+#˚düTÔHêïs¡T eTq ªeT>∑µ y˚T<Ûëe⁄\T. n+<äTπø ªÄj·TqøÏ<ä›s¡Tµ nqï~ düs¡dü+, ªÄyÓT≈£î Ç<ä›s¡Tµ nqï~ bÕ|ü+. yÓTT<ä{Ï<˚ ªdæìe÷ f…’{Ï˝Ÿµ ø±>∑\<äT. <ëìπø dü≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± sê>∑\s¡T. n~ >=|üŒ ≈£î≥T+ã ø£<∏ë ∫Á‘·+ ø±>∑\<äT. eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ Hê&ÉT ≈£L&Ü, ÁdæÔøÏ Ç˝≤+{Ï ‹≥÷¢, nee÷Hê\÷ ‘·|üŒe⁄.

◊<äT ø±s¡T¢ <Ûä«+dü+ Á|ü‘·´]ú bÕغ\ô|’ nqTe÷q+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 13: HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì qyêãT ù|≥ ÁbÕ+‘·+˝À >∑\ ã+>∑fi≤‘√≥˝À X¯øÏÔ nbÕs¡TºyÓT+≥T e<ä› ì*∫ ñqï ◊<äT ø±s¡¢qT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T eTT–j·T>±H˚ »]–q ádü+|òüT≥q rÁe dü+#·\q+

ø£*–+∫+~.ø±s¡¢ j·T»e÷qT\+‘ê yê] |üqT\T eTT–+#·T≈£îì sêÁ‹ 9>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À nbÕs¡TºyÓT+{Ÿ≈£î e∫à ‘·eT ø±s¡¢qT bÕsYÿ #˚XÊs¡T. ñ<äj·÷H˚ øÏ+<ä≈£î e∫à #·÷ùddü]øÏ nìï ø±s¡T¢ ˇπø ‘·s¡Vü‰˝À <Ûä«+dü+ #˚dæ ñ+&É&É+ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$∫Ã+~. yêVü≤Hê\

eTT+<äT, yÓqTø£ n<ë›\qT |ü>∑T\ø=≥º&É+, d”≥¢qT ø√dæy˚j·T&É+ e+{Ï #·s¡´\T |ü]o*ùdÔ mes√ ø±yê\H˚ ø£ø£å´|üP]‘·+>± #˚dæq≥T¢ ns¡úeTe⁄‘·T+<äì b˛©düT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ≥T{ÖHé b˛©düT\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ø√Ä]¶H˚≥sY ã+&ç s¡M+<äsY ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ãq ôV≤#Ym+{Ï$ j·÷»e÷Hê´ìøÏ dü+|òüT+ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*|æ+~. s¡M+<äsY ≈£î≥T+u≤ìøÏ HÓ\≈£î 15 y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq, |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T y˚‘·Hêìï ÇkÕÔeTì j·÷»e÷q´+ Á|üø£{Ï+#·&É+ <˚X¯+˝ÀH˚ mø£ÿ&Ü ˝Òì dü‘·‡+Á|ü<ëj·TeTì dü+|òüT+ Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+∫+~. n<˚$<Ûä+>± s¡M+<äsYqT ÄdüT|üÁ‹˝À |üsêeT]Ù+∫ m˙ºÄsY Á≥dtº ‘·s¡|òü⁄q yÓ’<ä´ ùde\≈£î ì<ÛäT\T n+~+∫q {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT≈£î düe÷y˚X¯+ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ+~.

]esY‡ π>sY ¬s+&ÉT#√{≤¢ nq÷Vü≤´ |òü*‘ê\T nôd+;¢ |òü*‘ê\qT Á|ü‹_+_kÕÔj·÷? sê»ø°j·T bÕغ˝À¢ n+‘·s¡à<∏äq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 12: |ü⁄s¡bÕ*ø£ mìïø£˝À¢ z≥s¡T #ê‘·Tsê´ìï Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D ¬s+&ÉT#√{≤¢ nq÷Vü≤´ |òü*‘ê\T Ç#êÃ&ÉT. }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± d”e÷+Á<Ûä˝À ‘Ó<˚bÕ <ä÷düT¬øfi‚Ô, ‘Ó\+>±D˝À ‘Ósêdü #·‹øÏ\|ü&ç+~. $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\+>±D˝À ‘Ósêdü≈£î m<äTs¡T˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#·uÀ‘·T+<äH˚ }Vü‰>±Hê\˙ï |ü{≤|ü+#·\T #˚dü÷Ô z≥s¡T nq÷Vü≤´ rs¡TŒqT Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. d”e÷+Á<Ûä˝À ‘Ó<˚bÕqT Ä<ä]+∫q Á|ü»\T, ‘Ó\+>±D˝À Á|ü‘˚´ø£ sêÅcÕºìï Ç∫Ãq ø±+Á¬>dtqT Ä<ä]+#ês¡T. ‘Ósêdü ¬s+&√ kÕúq+‘√H˚ dü]ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+~. |ü<˚fi¯¢qT+∫ es¡Tdü |üsê»j·÷\‘√ ≈£î+–b˛sTTq ‘Ó<˚bÕ d”e÷+Á<Ûä˝À nq÷Vü≤´+>± |ü⁄+E≈£î+~. eTTì‡bÕ*{° mìïø£\ |òü*‘ê\ rs¡TqT >∑eTìùdÔ 16q yÓ\Te&˚ nôd+;¢ mìïø£\ |òü*‘ê\T ôd’‘·+ Ç<˚$<Ûä+>± ñ+{≤j·TH˚ n_ÛÁbÕj·T+ $ì|æk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ¬>\T|ü⁄ e÷<˚q+≥÷ BÛe÷>± ñqï H˚‘·\T |ü⁄s¡bÕ\ø£ |òü*‘ê\‘√ K+>∑T‹Hêïs¡T. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\ z≥s¡¢ n_ÛÁbÕj·Ty˚T ø±e#·TÃ. ø±˙, ø£∫Ñ·+>± nôd+;¢ mìïø£\ |òü*‘ê\T ôd’‘·+ Ç˝≤H˚ ñ+{≤j·Tì $»j·T+ kÕ~Û+∫q bÕغ\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. yÓqø£ã&çq bÕغ\T e÷Á‘·+ B+‘√ @ø°uÛÑ$+#·≥+ ˝Ò<äT. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ |òü*‘ê\T Bìø£Hêï _Ûqï+>± ñ+{≤j·Tì ‘·eT≈£î ‘êeTT <ÛÓ’s¡´+ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïsTT. d”e÷+Á<Ûä˝À |ü<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑ+»q+ düèwæº+∫+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ ôd’øÏ˝Ÿ CÀs¡T≈£î m<äTs¡T˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ôd’øÏ˝Ÿ≈£î d”e÷+Á<Ûä z≥s¡T¢ |ü≥º+>∑{≤ºs¡T. B+‘√ 16q yÓ\Te&˚ XÊdüqdüuÛÑ, m+|” mìïø£\ |òü*‘ê˝À¢ eTTì‡b˛˝Ÿ‡ |òü*‘ê\T |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘êj·Tì ‘Ó<˚bÕ ã\+>± qeTTà‘√+~. ‘Ó<˚bÕ≈£î >∑{Ϻb˛{° ÇdüTÔ+<äqT≈£îqï yÓ’mkՇ؇|” d”e÷+Á<Ûä˝À Ä•+∫q kÕ∆sTT˝À sêDÏ+#·˝Òø£ #·‹øÏ\|ü&ç+~. ‘Ó\+>±D˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ Á|ü»\T @ bÕغø° düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤غ Çe«˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt m≈£îÿe d”≥¢‘√ Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ñ+&É>±, ô|<ä› ‘˚&Ü‘√ ¬s+&√ kÕúq+˝À ‘Ósêdü ì*∫+~. ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY b˛{° #˚dæq >∑CÒ«˝Ÿ nôd+;¢˝Àì >∑CÒ«˝Ÿ eTTì‡bÕ*{°˝À ‘Ó<˚bÕ≈£î Ä~Ûø£´‘· \_Û+#·&É+‘√ ‘Ósêdü K+>∑T‹+~. eTs√ Hê\T>∑T s√E˝À¢ yÓ\Te&˚ nôd+;¢ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ |òü*‘ê\qT eTTì‡bÕ*{° mìïø£\ |òü*‘ê\T Á|ü‹_+#·qTHêïj·÷? n+fÒ ˇø√ÿ bÕغ n_ÛÁbÕj·T+ ˇø√ÿs¡ø£+>± ñ+~. eTTì‡bÕ*{° mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫q y˚T+, kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ôd’‘·+ Ç<˚kÕúsTT ˝À $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì ‘Ó<˚bÕ Á|üø£{ÏùdÔ, bÕغ|üs¡+>± ˇø£ e´edüú n+≥÷ @s¡Œ&Éø£ eTT+<˚ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT+∫ |ü≥Tº kÕ~Û+#êeTì, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ $»j·T+ô|’ $XÊ«dü+ ñ+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt #ÓãT‘√+~. eTTì‡bÕ*{° mìïø£\ |òü*‘ê\T e÷≈£î m|ü⁄Œ&É÷ nqT≈£L\+>± sê˝Ò<äT. y˚T+ yê{Ïô|’ ô|<ä›>± ÄX¯\T ≈£L&Ü ô|≥Tºø√˝Ò<äT. e÷≥˝…+<äT≈£î eTs√ Hê\T>∑T s√E\T ìØøÏåùdÔ ndü\T |òü*‘ê\T ‘Ó\TkÕÔsTT ø£<ë? e÷ $»j·T+ô|’ e÷≈£î |üP]Ô qeTàø£+ ñ+<äì ‘Ósêdü H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ ø±+Á¬>dt≈£î d”e÷+Á<Ûä˝À }Væ≤+∫q $<Ûä+>±H˚ nÁ&Édt >∑\¢+‘·T ø±>±, ‘Ó\+>±D˝À eTT+<ä+»˝À ì\e&É+ <ë«sê }|æ] |”\TÃ≈£î+~.

mìïø£˝À¢ &ÉãT“ bÕ‘· yês¡dü‘·«y˚T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: á mìïø£\˝À &ÉãT“ ‘Ó\+>±D˝À, n+‘·≈£î$T+∫ d”e÷+Á<Ûä˝À mqï&É÷ ˝Òq+‘·>± Á|üeVæ≤+∫+<äì mìïø£\ dü+|òüT+yês¡T, Á|üC≤kÕ«eT´ Á|æj·TT\T #ê˝≤ ∫+‹düTÔHêïs¡T. n{≤¢ ∫+‹düTÔqï yê]˝À dü«j·T+>± ‘êeTT ≈£L&Ü j·T<∏ëX¯øÏÔ Ks¡TÃ#˚dæqyês¡T, ø=+<äs¡T qøÏ© Á|üC≤kÕ«eT´ Á|æj·TT\T ñHêïs¡qï~ n≥T¢+∫‘˚, j·T<∏ë‘·<∏ä+>± Ç~ Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ, mìïø£\ e´edüú≈£î Vü‰ìø£s¡eTq≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ á $wüj·÷ìï #·]Ã+#˚ eTT+<äT eTqeT+‘ê ˇø£ $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. mìïø£\˝À ¬>\T|ü⁄ø√dü+ bÕغ\T, nuÛÑ´s¡Tú\T &ÉãT“ Ks¡TÃ#˚j·T≥+, z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|≥ºp&É≥+ #ê˝≤eT+~ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ kÕ«‘·+Å‘ê´q+‘·s¡ ø±\+˝À m|ü⁄Œ&√ yÓTT<ä˝…’q s¡T>∑à‘· ø±<äT. eTq≈£î 1947˝À kÕ«‘·+Å‘·´+ \_Û+∫q ‘·sê«‘· 1952˝À yÓTT<ä{Ï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T »s¡>∑>±, kÕ«‘·+Å‘·´+ø£Hêï 15 dü+e‘·‡sê\ eTT+<˚ á <Û√s¡DÏ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø£qTø£, 1947≈£î eTT+<äT, kÕ«‘·+Å‘√´<ä´eT ø±\+˝À, m+<ä¬s+<äs√ eTVü‰Hêj·T≈£î\T, ‘ê´>∑|ü⁄s¡Twüß\T ñ+&çq düeTj·T+˝À sê»ø°j·T $\Te\≈£î n+‘ê dü«s¡íj·TT>∑eTì, Ä ‘·sê«‘·H˚ ªø£*ø±\+µ e∫Ã+<äì uÛ≤$+#·≥+ bıs¡bÕ≥e⁄‘·T+~. n+<äT >∑T]+∫q ø=~›bÕ{Ï $X‚cÕ\qT e÷Á‘·+ Çø£ÿ&É #·÷<ë›+. <˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Á|ü<ÛëqyÓTÆq mìïø£\T 1935 Hê{Ï >∑es¡ïyÓT+{Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ j·÷ø˘º Á|üø±s¡+ 1936`37˝À »]>±sTT. n|ü⁄&ÉT 11 ÁbÕ$Hé‡\T ñ+&˚$. kÕ«‘·+Á‘√<ä´eT kÕs¡~∏>± n|ü⁄&ÉT ø±+Á¬>dt Á|ü‹wüº ñ#·Ã¤kÕúsTT˝À ñ+&˚~. ô|’>±, ‘·q ñ<ä´e÷\T, ‘ê´>±\ <ë«sê Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ˝§+>∑Bdæ yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ] sê»ø°j·T dü+düÿs¡D\ #·{≤ºìï ‘Ó|æŒ+∫+<äH˚ ù|s¡T \_Û+∫+~.Ä Á|üø±s¡+ #·÷dæq|ü⁄&ÉT 1936`37 mìïø£\T ø±+Á¬>dt≈£î q˝Ò¢s¡Tô|’ ã+&ç q&Éø£ ø±e\dæ+~. n|üŒ{Ïπø eTTdæ¢+©>¥‘√ <ä÷s¡+ ô|]–q+<äTq yê] ÁbÕã\´+>∑\ eT÷&ÉTÁbÕ+‘ê\qT $TqVü‰sTT+∫ ‘·øÏÿq mì$T~+{Ï˝À @ düeTdü´ ñ+&É≈£L&É<äT. ø±ì, nø£ÿ&É ≈£L&Ü ªª$»j·T+µµø√dü+ &ÉãT“ u≤>± Ks¡TÃ#˚kÕs¡T. Ä $<Ûä+>±, <Ûäq ã\+ $ìjÓ÷>±ìøÏ

n+≈£îsês¡ŒD kÕ«‘·+Å‘ê´ìøÏ eTT+<˚, yÓTT<ä{Ï Á|ü<ÛëqyÓTÆq mìïø£\ qT+#˚, eTq eTVü‰eTVüQ\+‘ê J$+∫ ñqï|ü⁄&˚ »]–+~. n+<äT≈£î eT÷\|ü⁄s¡Twüß&ÉT n|ü⁄&ÉT ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+≥Ø uÀs¡T¶ n<Ûä´≈£åî&Ó’q düsê›sY e\¢uÛŸuÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ. Äj·Tq, bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÍ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é≈£î ˇø£ ˝ÒK sêdü÷Ô, ªªπøe\+ &ÉãT“ ˝Ò<äH˚ ø±s¡D+>± eTqyêfi¯ó¢ z&çb˛≈£L&É<äTµµn+≥÷ düŒwüº+#˚kÕs¡T. ‘·q $TÁ‘·T˝…’q bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ qT+∫, Ç‘·s¡T\qT+∫ uÛ≤Ø>±H˚ edü÷fi¯ó¢ #˚dæ Ks¡TÃ#˚kÕs¡T. n~ ‘Ó*dæq >±+BÛJ, Ä |üì m+‘·e÷Á‘·+ dü]ø±<äì õ.&ç._sꢑ√(Äj·Tq ≈£L&Ü $sêfi¯<ë‘˚) >∑{Ϻ>± nq>±, Äe÷≥ _sê¢qT+∫ $qï |üfÒ˝Ÿ, ªªH˚qT Äj·Tqe˝… düHê´dæì ø±qTµµn+≥÷ ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. á <Û√s¡DÏ, $\Te\ |ü‘·q+, Ä ‘·sê«‘· ¬s+&Ée Á|ü<Ûëq mìïø£˝…’q 1946Hê{Ï sêC≤´+>∑ düuÛÑ mìïø£\˝À ø£ìŒ+∫+~. n|ü⁄&ÉT ªªÁ|üC≤kÕ«eT´ Á|æj·TT\µµ ñ<Ûäè‹ì #·÷dæ ‘·\ ‹]–q >±+BÛJ, yês¡T <=+>∑\T, ã+~b˛≥¢e˝… b˛{°|ü&ÉT‘·THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. n$ Äj·Tq e÷≥˝Ò. Ä ‘·sê«‘· kÕ«‘·+Å‘ê´q+‘·s¡+ yÓTT<ä{Ï mìïø£\T 1951`52˝À »]>±sTT. n|üŒ{ÏøÏ |üfÒ˝Ÿ eTs¡DÏ+#ês¡T. yÓTT‘êÔìøÏ >±+BÛJøÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T\T Çs¡Te⁄]˝À ˇø£¬s’q e\¢uÛŸuÛ≤jYT mìïø£\T` &ÉãT“ $wüj·T+˝À Ä $<Ûä+>± e´eVü≤]+#·>±, ¬s+&Ée düìïVæ≤‘·T&Ó’q sê»>√bÕ˝≤#ê] n|üŒ{ÏøÏ Ç+ø± J$+∫ ñHêïs¡T. 1952 mìïø£\˝À Äj·Tq #˚dæ+<˚$T{Ï? ¬>*#˚+<äT≈£î &ÉãT“ ã\+, z≥T u≤´+≈£î ã\+ e+{Ï$ ø°\ø£+ ø±e≥+ kÕ«‘·+Å‘ê´q+‘·s¡|ü⁄ ‘=* mìïø£\ Hê{Ïπø düŒwüº+>± ø£ìŒ+#·≥+‘√ s√‘· ø£*–, ‘êqT Á|ü‘·´ø£å mìïø£\˝À b˛{°#˚ùd Á|üdüøÏÔ˝Ò<äqï ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. sê»´düuÛÑ≈£î mìïø£j·÷s¡T. $X‚wüy˚TeT+fÒ, Ç+‘· #˚d” 1937 mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt |òüTq $»j·Ty˚T$÷ kÕ~Û+#·˝Ò<äT. 11 ÁbÕ$HÓ?düdt˝À¢ Ä]+≥ yÓTÆHê]{° bÕغ>±H˚ $T–*+~. dü«j·T+>± |üfÒ˝Ÿ ÁbÕ$Hé‡ nsTTq u≤+uÒ˝Àq÷ Ä~Ûø£´‘· \_Û+#·˝Ò<äT. ˇø£y˚fi¯ _sê¢e+{Ï $TÁ‘·T\T düVü≤ø£]+#·ø£b˛‘˚ |ü]dæú‹ @ $<Ûä+>± ñ+&˚<√ ‘Ó*j·T<äT. eTqøÏ|ü⁄&ÉT eTs√ 77 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫q nq+‘·s¡+ 2014˝À

ø£ì|ædüTÔqï~ á yês¡dü‘·«+ eT]+‘· n_Ûeè~∆ #Ó+<ä≥y˚T. &ÉuÒ“ø±<äT, 1952˝ÀH˚ sêC≤J Á|ükÕÔ$+∫q ªªz≥T u≤´+≈£îµµ sê»ø°j·÷\T ≈£L&Ü. &ÉãT“ nqï<ëì˝À <ëì‘√ dü+ã+<Ûä+>∑\ Ç‘·s¡ Á|ü˝ÀuÛ≤\T, z≥T u≤´+≈£î nqïe÷≥˝À HêHês¡ø±\ sê»ø°j·T, kÕe÷õø£ ≈£îj·TT≈£îÔ\T #˚] ñ+{≤j·Tì y˚πs #Ó|üŒqø£ÿs¡˝Ò<äT. Çø£ 1952 ‘·<äq+‘·s¡ ø±˝≤ìøÏ eùdÔ, mìïø£\˝À ¬>*#˚+<äT≈£î y˚πs«s¡T bÕغ\yês¡T &ÉãT“qT, z≥T u≤´+≈£î\qT Ä<Ûës¡+ #˚düTø√p&É≥+ #ê˝≤y˚>∑+>±, >∑D˙j·T+>± ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. Ä y˚>±ìøÏ, >∑D˙j·T‘·≈£î ‘·–q ø±s¡D≤\THêïsTT. mìïø£\˝À Ç‘·s¡T\qT+∫ b˛{° ñ+&É≥+, Ä b˛{° rÁe‘· m+‘· nqï~ á <Û√s¡DÏøÏ eT÷\ ø±s¡D≤\qT≈£î+fÒ, b˛{° ô|]–qø=B› á <Û√s¡DÏ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. Ç‘·s¡T\qT+∫ b˛{° ô|s¡>∑{≤ìøÏ, ø±+Á¬>dt dü«j·T+>± ã\V”≤q|ü&ÉT‘·÷ sêe{≤ìøÏ Á|ü‘·´ø£å dü+ã+<Ûä+ ñ+~. Ç~ ˇø£ ø±s¡D+ ø±>±, n~Ûø±s¡+˝À Äø£s¡¸D\T ô|s¡>∑≥+ eTs=ø£ ø±s¡D+. ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ 1937˝ÀH˚ @$T{À ô|’q #·÷kÕeTT. ìC≤ìøÏ n|ü⁄&ÉT eTTdæ¢+ ©>¥qT $TqVü‰sTTùdÔ ‘·øÏÿq bÕغ\˙ï e÷eT÷\Ty˚. Ç+&çô|+&Ó+≥T¢ >∑D˙j·T+>± ¬>*#ês¡T. ‘ê]ÿø£+>± #·÷dæq|ü⁄&ÉT kÕ«‘·+Å‘ê´q+‘·s¡+, HÓÁVüA e+{Ï Hêj·T≈£î&ÉT Bs¡Èø±\+ Á|ü<Ûëì>± |üì#˚dæq|ü⁄&ÉT, n≥Te+{Ï e÷eT÷\T bÕغ\≈£î, Ç+&çô|+&Ó+≥¢≈£î Ä<äs¡D Áø£eT+>± ‘·>±Z*. nq>± ø±+Á¬>dt≈£î b˛{° ≈£L&Ü ‘·>±Z*. ø±ì, 1952Hê{Ï yÓTT<ä{Ï mìïø£\ ‘·sê«‘· 1957˝À ¬s+&Ée mìïø£\T e#˚Ãdü]πø bÕغøÏ Ä<äs¡D ‘·>∑Z≥+ yÓTT<ä˝…’+~. ªªkÕe÷õø£ X¯≈£îÔ\T eTT+<äT≈£î edüTÔ+&É≥+, Á|ü»\+<ä]ø° z≥T Vü≤≈£îÿ \_Û+#·≥+µµn+<äT≈£î ø±s¡D≤\ì, ˇø£y˚fi¯ Ä X¯≈£îÔ\qT >∑eTì+∫ n+<äT≈£î ‘·–q≥T¢ e´eVü≤]+#·ì |üø£å+˝À ø±+Á¬>dt Ç+ø± ã\V”≤q |ü&É>∑\<äì HÓÁVüA 1957 mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq yÓ+≥H˚ ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT.ø±ì ø±+Á¬>dt˝Àì Ä]úø£, kÕe÷õø£ esêZ\T Ä ôV≤#·Ã]ø£qT ô|&É#Ó$q ô|{≤ºsTT. ‘·eT‘·eT dü«Á|üjÓ÷»Hê\ø√düy˚T |üì#˚düT≈£î+≥÷ b˛j·÷sTT. <ëì |üs¡´ekÕq+>± ø±+Á¬>dt ã\V”≤q|ü&ÉT‘·÷, N\T‘·÷, düe÷»+ qT+∫ y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê\qT+∫ ø=‘·Ô bÕغ\T @s¡Œ&ç b˛{°

ô|s¡T>∑T‘·÷ b˛sTT+~. Ä Áø£eT+ Ç|üŒ{Ïø° Ä>∑ø£ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. á Áø°&É˝À e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À Ç‘·s¡ b˛{°<ës¡T\T ≈£L&Ü ã\|ü&ÉT‘·÷ e#êÃs¡T. b˛{°ìã{Ϻ Ks¡TÃô|]–+~. b˛{°<ës¡T\ dü+K´‘√ Ä Ks¡TÃ≈£î ôV≤#·Ãy˚‘·\T »s¡T>∑T‘·÷ e#êÃsTT. n+<äT≈£î düe÷+‘·s¡+>± z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·÷\T rÁeeTj·÷sTT. eTs=ø£yÓ’|ü⁄, ø±\Áø£eT+˝À <˚X¯+˝À dü+|ü<ä\T ô|]>±sTT. n$ ô|s¡>∑≥eT+fÒ yê{Ï |ü≥¢ Äø£s¡¸D ô|s¡>∑≥+ ≈£L&Ü. yê{Ïì ìj·T+Á‹+#˚ sê»ø°j·÷~Ûø±s¡+ |ü≥¢ Äø£s¡¸D m≈£îÿee≥+ ≈£L&Ü. yê{Ïì kÕ~Û+#˚+<äT≈£î b˛{° rÁeeTe⁄‘·Tqï|ü⁄&ÉT düVü≤»+>±H˚ n+<äT≈£î ‘·–q≥T¢ Ks¡TÃ#˚j·Te\dæ ñ+≥T+~. Ç<ä+‘ê düVü≤» |ü]D≤eTÁø£eT+ e+{Ï~. mìïø£ Ks¡TÃ\ &Ü]«ì»+ nqïe÷≥. Ç<˚ sê»ø°j·÷\˝À eTTì– ‘˚\T‘·÷qï yê]‘√ dü«j·T+>± »‘·>∑{Ϻ, Ç≥T e+{Ï$ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘·q≈£î ˝À>∑&É ‘Ó*j·TH˚ ‘Ó*j·T<äqï≥T¢, y˚T 7q b˛*+>¥ eTT–dæq ‘·sê«‘·H˚ ‘Ó*j·Te∫Ã+<äqï≥T¢ ˝Àø˘dü‘êÔ »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TDY e+{Ï ª|ü$Á‘· bÕ|ü⁄\Tµ ø=+<äs¡T yêb˛e#·Tà >±ø£. ø±ì á Áø°&É≈£î ø£$T≥sY>±H√, nu…≥sY>±H√ ˝Òì |ü$Á‘·T\T me¬s’Hê ñHêïsê nqï~ Á|üX¯ï. Ç+<äT˝À >∑eTì+#·e\dæ+~ ˇø£≥T+~. á $wüj·T+˝À eTq bÕغ\≈£î, Á|ü»\≈£î eT<Ûä´ ô|<ä› n>±<Ûä+ ñ+~. ø±+Á¬>dt >±ì, Ç‘·s¡ bÕغ\T >±ì ì»yÓTÆq ns¡∆+˝À »qs¡+»ø£+>± |ü]bÕ*+∫ ñ+fÒ, n≥Te+{Ï yê{ÏøÏ Á|ü»\ eT<䛑·T <ä+&ç>± #˚≈£Ls¡T‘·T+~ >∑qTø£ n~Ûø±s¡ kÕ<ÛäHêe÷s¡Z+˝À b˛{°\T ‘·–Z ñ+&˚$. »qs¡+»ø£‘·≈£î nqT˝Àe÷qTbÕ‘·+˝À n$ ã\V”≤q|ü&˚$. <ëìô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Ks¡TÃ\T ‘·π>Z$. z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&Ée\dæq n>∑‘·´+ ‘·π>Z~. n{≤¢ @<√ ˇø£y˚Ts¡≈£î bÕ*+∫q≥T¢ Á|ü»\≈£î ‘ê‘êÿ*ø£+>±HÓ’ì ø=ìï bÕغ\T n{≤¢ ‘√|æ+|üCÒdæq <äècÕº+‘ê\T eTq≈£î ñHêïsTT. Ä bÕغ\≈£î n≥Te+{Ï dü‘·Œ¤*‘ê\T ≈£L&Ü \_Û+#êsTT. ø±ì Ç$ dü«\ŒkÕúsTT <äècÕº+‘ê\T>± $T–˝≤sTT. ‘·øÏÿq<ä+‘ê n+<Ûäø±s¡y˚T. Á|ü»\≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ø£ìŒ+#·ì dæú‹ nìï+{Ïø£qï $#ês¡ø£s¡+>± e÷]+~.


ãT<Ûäyês¡+ 14, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 13: uÛ≤s¡‘·<˚X¯ 16e kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òüT≥º+ k˛eTyês¡+‘√ eTT–dæ+~. ‘=$Tà<äe $&É‘· »]–q á mìïø£˝À¢ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 18, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À 17, ;Vü‰sY˝À 6 kÕúHê\≈£î ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 41 kÕúHê\≈£î mìïø£\T »]>±sTT. 6.06 ø√≥¢ z≥s¡¢≈£î>±q÷ 606 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À 57 XÊ‘·+, ;Vü‰sY 38 XÊ‘·+, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 36 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äTø±>±, <˚X¯ Á|ü»\T m+‘√ ÄdüøÏÔ‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔqï

Á|ü»\ rs¡TŒqT >ös¡$kÕÔ+: s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ Á|ü»\ rs¡TŒqT >ös¡$düTÔHêïeTì @|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq H˚|ü<∏ä´+˝À Ç+~ÛsêuÛÑeHé˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á |òü*‘ê\T πs|ü⁄ yÓ\Tã&ÉuÀj˚T |òü*‘ê˝À¢ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±eì nHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ $XÊ«dü+ ñ+<äì nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üuÛ≤e+ ‘·eT bÕغô|’ ñqï|üŒ{Ïø° Bìì ‘·«s¡˝À n~Û>∑$T+∫ Á|ü»˝À¢ $XÊ«kÕìï bı+<äT‘êeTì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·qT+<äì nHêïs¡T. eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ yÓ\T&çq |òü*‘ê\ Á|üø±s¡+ d”e÷+Á<Ûä˝À 92 eTTì‡bÕ*{°\≈£î >±qT 62 kÕúHê˝À¢ {°&û|”, 7 ø±s=Œπswüq¢>±qT 5 kÕúHê˝À¢ {°&û|” ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì nÁ>∑uÛ≤>∑+˝À ì*∫+~. ø±>± ø±+Á¬>dt bÕغ eT÷&Ée kÕúq+˝À ì*∫+~.

@ bÕغøÏ düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤غ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê<äT>∑T+≥÷s¡T, y˚T 13: á mìïø£˝À¢ @ bÕغøÏ düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤غ sê<äì, mes¡T n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü{ϺHê eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T ‘·|üŒeì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. ø=‘·Ôù|≥ eT\j·T´ *+>∑+ uÛÑeHé˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á <äbòÕ »]–q mìïø£\˝À &ÉãT“ ø£≥º\T, eT<ä´+ @s¡T˝…’ Á|üeVæ≤+#·>± mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü mìïø£\ ìã+<Ûäq\T neT\T ø±˝Ò<äHêïs¡T. ã÷s¡T®yê bÕغ\T |üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#êj·Tì eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêh+˝À 31 kÕúHê\˝À b˛{° #˚XÊeTì, ˇø£ Áf…+&ÉT kÕúHê\T ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. sêh+ |ü⁄q'ìsêàD≤ìøÏ ‘·eTe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î sêh+˝À ‘=$Tà~ eT+~ eTs¡DÏ+#·>± düTe÷s¡T 50 |üX¯óe⁄\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶj·Tì eTTbÕŒfi¯¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. sêh yê´|üÔ+>± s¡÷.250 ø√≥T¢ y˚Ts¡ |ü+≥ qwüº+ yê{Ï\¢>± õ˝≤¢˝À yÓTTø£ÿC§qï, |üdüT|ü⁄, ns¡{Ï ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T uÛ≤Ø>± <Óã“‹Hêïj·Tì nHêïs¡T. Bìô|’ >∑es¡ïsY CÀø£´+ #˚düTø=ì |ü]Vü‰sêìï dü‘·«s¡y˚T n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ø£ècÕísêe⁄, »+>±\ n»jYT≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s¡T uÀ˝≤Ô... Á&Ó’esYøÏ >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 13: $»j·Tyê&É s¡Vü≤<ë] e÷s¡Z+˝À ‘ê&ç|ü*¢ ôV≤#Y|ædæ düMT|ü+˝À z ø£\«s¡Tº ~yÓTàqT &Ûûø=ì n<ä|ü⁄‘·|æŒ u§˝Òs√ yêVü≤q+ uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+~. á |òüT≥q˝À Á&Ó’esY eT]j·T<ëdüT≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ‘ê&˚|ü*¢ b˛©düT\T ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ >∑T+≥÷s¡T qT+∫ >∑T&çyê&É≈£î m|æ07 {Ï{Ï425 q+ãsY >∑\ u§˝Òs√ e÷´ø˘‡ yêVü≤q+ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY u≤{Ïfi¯¢ u≤≈£î‡\‘√ ãj·T˝Ò›]+~. ‘ê&˚|ü*¢ ôV≤#Ydædæ e<ä›≈£î e#˚Ãdü]øÏ z Ä{ÀqT zesYfÒø˘ #˚dæ n<äT|ü⁄‘·|æŒ s√&ÉT¶|üø£ÿH˚ ñqï ø£\«s¡Tº ~yÓTàqT &Ûûø=ì yêVü≤q+ uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+~. Á&Ó’esY eT+>∑fi¯–] eT+&É\+ mÁs¡u≤˝…+≈£î #Ó+~q eT]j·T<ëdüT á |òüT≥q˝À yêVü≤q+˝ÀH˚ Çs¡T≈£îÿb˛j·÷&ÉT. kÕúì≈£î\T n‘·ìï ˇj·T{ÏøÏ rdæ 108 dæã“+~ kÕj·T+‘√ yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

H˚<äTs¡TeT*¢ eT+∫ |ü]bÕ\Hê<ä≈£åî&ÉT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 13: sê»ø°j·T nqTuÛÑe+, eT+∫ |ü]bÕ\Hê <ä≈£åî&ÉT e÷J eTTK´eT+Á‹ ~e+>∑‘· H˚<äTs¡TeT*¢ CHês¡∆Hé¬s&ç¶ nì sê»´düuÛÑ e÷J düuÛÑT´&ÉT j·T\eT+∫* •yêJ nHêïs¡T. ns¡+&É˝Ÿù|≥˝Àì ne>±Vü≤q dü+düú ø±sê´\j·T+˝À dü+düú ø±s¡´<ä]Ù ø=+&Ü •esê$T¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q dü+‘ê|ü düuÛÑ˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·T J$‘·+ qT+∫ n+#·\#Ó\T>± sêh eTTK´eT+Á‹ kÕúsTTøÏ m~–q eTVü≤H˚‘· H˚<äTs¡TeT*¢ nì ù|s=ÿHêïs¡T. sê»ø°j·T nqTuÛÑe+‘√ bÕ≥T ùdïVü≤uÛ≤e+ ø£*–q Äj·Tq mìï n≥T¢b˛≥T¢ e∫ÃHê ˇπøbÕغ˝À ∫e]es¡≈£î ø=qkÕ–q ñqï‘· $\Te\T ø£*–q Hêj·T≈£î&Éì ø=ìj·÷&Üs¡T.

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î á |òü*‘ê\T eTT&çô|{Àº<äT› : yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, y˚T 13: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î á eTTì‡|ü˝Ÿ |òü*‘ê\qT eTT&çô|≥ºe<ä›ì yÓ’ø±bÕ H˚‘· md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ yê´U≤´ì+#ês¡T. k˛eTyês¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ |òü*‘ê\T {Ï&ç|æ n~Ûø£ XÊ‘·+ sêe&É+‘√ düŒ+~+∫q md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ‘êeTT #˚s¡Tø√ø£eTT+<˚ sêe&É+‘√ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯¢˝Òø£b˛j·÷eTì Äj·Tq nHêïs¡T. n˝≤π> eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T Ä yês¡T¶˝Àì nuÛÑ´]ú ≈£î\+, eT+∫‘·q+, >∑‘·+˝À #˚dæq n_Ûeè~∆ |üqT\T Ç≥Te+{Ï yê{Ïô|’ nuÛÑ´]úì #·÷dæ zfÒkÕÔs¡ì nHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶, #·+Á<äu≤ãT\qT #·÷dæ z≥T¢ y˚kÕÔs¡ì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+ »]π> mìïø£\≈£î ÁbÕeTTK´‘· ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ ø±uÀ‘·THêïs¡ì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

lìyêdü eT+>±|ü⁄s¡+ yê]¸ø£ edü+‘√‘·‡e |üÁ‹ø£\ Ä$wüÿs¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, y˚T 13: áHÓ\ 18 qT+∫ 21e ‘˚Bes¡≈£î lìyêdü eT+>±|ü⁄s¡+˝À l ø£˝≤´q y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]¸ø£ edü+‘√‘·‡e >√&É|üÁ‹ø£\qT {Ï{Ï&ç #Ó’s¡àHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE, Çy√ m+õ >√bÕ˝Ÿ, Ç‘·s¡ uÀs¡T¶ düuÛÑT´\‘√ ‹s¡TeT\ nqïeTj·T´ uÛÑeq+˝À k˛eTyês¡+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. l ø£˝≤´D y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]øÏ l»j·THêeT dü+e‘·‡s¡+˝À yÓ’XÊKe÷dü+˝À Á≥j·÷ìø£ Bø£å‘√ nq>∑ 18 qT+∫ 20e ‘˚B es¡≈£î ÁXÊeD qø£åÁ‘·+Hê&ÉT |ü]düe÷|üÔeTj˚T´ $<Ûä+>± edü+‘√‘·‡e+ ùde, yÓ’ø±qkÕ>∑ {Ï{Ï&ç#˚ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. á dü+<äs¡“¤+>± eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T Ä\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ n]®‘·ùde\T, ø£˝≤´D√‘·‡yê\T, n]®‘· ÁãVü≤Àà‘·‡e+, dü«s¡í, |ü⁄cÕŒs¡Ãq ùde\qT {Ï{Ï&ç s¡<äT›#˚dæ+~. edü+‘√‘·‡e+˝À bÕ˝§ZH˚ uÛÑ≈£îÔ\T s¡÷.516 #Ó*¢+#ê\ì nHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ‘·Ô]j·T+, s¡$ø£, nqïÁ|ükÕ<ä+ Çe«qTqï≥T¢ {Ï{Ï&ç Á|üC≤ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] s¡$ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

yês¡D≤dæô|’ n+<ä] <äèwæº yês¡D≤dæ˝À 45 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. ∫e] mìïø£˝À¢ z≥T¢ y˚j·T&ÜìøÏ z≥s¡T¢ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ‘·s¡*e∫à ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À dæ|æm+, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ dü«\Œ |òüTs¡¸D #√≥T#˚düT≈£î+~. á |òüT≥q˝À |ü~ùV≤qT eT+~øÏ

rÁe>±j·÷\j·÷´sTT. n˝≤π> ãw”sYVü≤{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ô|’ ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D ø£‹Ôb˛≥¢≈£î <ë]rdæ+~. B+‘√ b˛©düT\T ˝≤؃#ê]® »]|æ |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. <˚X¯ Á|ü»\T ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷düTÔqï yês¡D≤dæ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û, ÄyéT ÄBà bÕغ ø£˙«qsY

πøÁJyê˝Ÿ b˛{°|ü&ܶs¡T. M]øÏ z≥Ty˚ j·T&ÜìøÏ e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ z≥s¡T¢ ‘·s¡*e #êÃs¡T. ø±>±, yês¡D≤dæ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î b˛{°#˚düTÔqï ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú n»jYT sêjYT ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± n‘·ì #=ø±ÿô|’ Vü≤düÔ+ >∑Ts¡TÔ eTTÁ~+#·T≈£îì b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ e#êÃs¡T. B+‘√ Á|ü‘·´]ú esêZ\T n‘·ìô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ÇdæøÏ |òæsê´<äT #˚XÊsTT. b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ bÕغ >∑Ts¡TÔ‘√ sêe&Éy˚T ø±≈£î+&Ü MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&çq+<äT≈£î n‘·ìô|’ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì mìïø£\ dü+|òüT+ b˛©düT\≈£î Ä<˚•+∫+~.

©&ÉsY s¡÷fÒ y˚s¡T!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: ©&Ésê? n+fÒ mes¡T? düe÷<Ûëq+ ‘Ó*dæq≥Tº>±H˚ e⁄+≥T+~ ø±˙, ‘Ó*j·Tq≥Tº>± ≈£L&Ü e⁄+≥T+~. ø=ìï n+‘˚. Áù|$T≈£î&Ü? n+fÒ? n|ü⁄Œ&ÉT Ç˝≤π> #ÓãT‘ê+. ø±˙ ø=+<äs¡T eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T e⁄+{≤s¡T. eTØ ìs¡«#·Hê\T Çe«s¡T ø±˙, ∫qï ∫qï ≈£L¢\T Ç∫à yÓ[flb˛‘ês¡T. >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ Ç<˚ |üì#˚XÊs¡T. ©&ÉsY >∑T]+∫ #Ó|üŒ˝Ò<äT ø±˙, bÕ*{Ïwü´Hé >∑T]+∫ #ÓbÕŒs¡T. ìC≤ìøÏ #ÓbÕŒs¡÷ nq≥+ ø£Hêï, #Ó|æŒ+#ês¡÷ nq≥+ düããT>± e⁄+≥T+~. ªˇ|”ìj·THé‡ #˚+CŸ #˚ùdÔH˚ ø±˙ bÕ*{Ïwü´Hé ø±˝Ò&ÉTµ nì z ‘·T+≥] bÕÁ‘· #˚‘· nì|ækÕÔ&ÉT. #Ó|æŒ X¯‘êã›+ <ë{Ïb˛sTTHê, ìs¡«#·q+ H˚{Ïø° e]Ôdü÷ÔH˚ e⁄+~.

ªe÷≥ ÇkÕÔs¡T, ‘·|ü⁄Œ‘ês¡Tµ n~ ‘·eT bÕغì eTs√ bÕغ˝À $©q+ >∑T]+∫ ø±e#·TÃ. ˝Ò<ë <ä[‘·TDÏí eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqqï yê>±›q+ ø±e#·TÃ.ªn&ÉT>∑T y˚kÕÔs¡T. eT&ÉeT ‹|ü⁄Œ‘ês¡Tµ. eTT+<äT $uÛÑ»q n+{≤s¡T. ‘·sê«‘· düyÓTÆø£´eT+{≤s¡T.

ª˝ÒK ÇkÕÔs¡T.. kÕ≈£î #ÓãT‘ês¡Tµ. eTT+<äT, sêÅcÕºìï ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T #˚düTø√e#·Ãì sêdæ#˚ÃkÕÔs¡T. ‘·sê«‘· ªn$ ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T ø±<äT.. ¬s+&ÉT ø£fi¯ófl, ¬s+&ÉT ∫|üŒ\T, ¬s+&ÉT #·Áø±\T, ¬s+&ÉT f…’s¡T¢µ nì ªdüeTHê´j·T+µ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É‘ês¡T. ˇ|”ìj·THé‡ì #˚+CŸ #˚dü÷Ô e⁄+fÒH˚, bÕ*{Ïwü´Hé eè‹Ôì #˚+CŸ #˚düTø√qedüs¡+ ˝Ò<äì Ç˝≤+{Ï yês¡T qeTTà‘ês¡T.

á bÕ*{Ïwü´H˚? ª©&Éπs¢µ yÓ÷qì ÁuÛÑeT |ü&ÉT‘·T+{≤+? eT] ©&ɬs¢es¡÷` nì >∑{Ϻ>± n+fÒ, eTq+ bÕ‘· C≤_‘ê rdüTÔ+{≤+. >±+BÛ, n+uÒ<äÿsY, |üfÒ˝Ÿ, HÓÁVüA` Ç˝≤ me]øÏ q∫Ãq ù|s¡¢qT #ÓãT‘·÷ b˛‘·÷ e⁄+{≤s¡T. nsTTHê ø=+<ä]øÏ á &√dt q#·Ã<äT. ñ]ø£+u≤˝…øÏÿq yê]˙, ÁbÕD≤*#˚Ãdæq yê]˙ >∑Ts¡TÔ≈£î ‘ÓdüTÔ+{≤s¡T. n~ ≈£L&Ü n+<ä]ø° kÂø£s¡´e+‘·yÓTÆq X¯Á‘·Te⁄ #˚‹˝ÀH˚ #·ìb˛sTT

e⁄+&Ü*. uÛÑ>∑‘Y dæ+>¥, n\÷¢] d”‘êsêeTsêE, düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt á ù|s¡T¢ #Ó|üŒ>±H˚ eTqøÏ >∑{Ϻ ª?|òü˝Ÿµ e∫Ã+~. eT] >±+BÛ ≈£L&Ü n˝≤H˚ #·ìb˛j·÷&ÉT ø£<ë! ø±e#·TÃ. ø±˙ >±+BÛì #·+|æ+~ á <˚X¯+ yê&ÉT. yê&çøÏ ªe\düyê~µ nH˚ eTTÁ<ä ˝Ò<äT. ø±˙ eTs√ yê<ä+ @<√ e⁄+&ç e⁄+&Ü*. n~ á <˚X¯+˝ÀH˚ |ü⁄{Ϻ e⁄+&Ü*. Ç˝≤ nqT≈£îH˚ø=B›, ø√|ü+ ‘·–Zb˛‘·T+~. me&√ ªñHêà~µ˝Ò nì, Ä H˚sêìï z ˇø£ÿ&çπø »eT ø£fÒºùdÔ+ ø±ã{Ϻ, n˝≤ #˚dæ Ä ˇø£ÿ&çH˚ ñ] rùdkÕs¡T ø±ã{Ϻ >±+BÛ~ ªMs¡eTs¡D+µ nì >∑T]Ô+#·{≤ìøÏ ø=+<äs¡T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. yÓTT‘·Ô+$÷<ä ªˇ|”ìj·THé‡ #˚+CŸµ #˚ùd bÕ*{Ïwü´q¢+fÒ nsTTwüºeT÷, ÁbÕD ‘ê´>∑+ #˚dæq bÕ‘· jÓ÷<ÛäT\+fÒ Äsê<ÛäHê ô|≥Tº≈£î+{≤+. yÓTT<ä{Ï s¡ø£+ yêfi¯ófl |üìøÏsês¡T— ¬s+&√ C≤_‘ê˝Àì yês¡T ‹]–sês¡T. á >±´|t˝ÀøÏ ø=+<äs¡T ne÷j·Tø£ #·Áø£es¡TÔ˝§#˚ÃdüTÔHêïs¡T. yê]ì #·÷&É>±H˚, ªìC≤sTTr|üs¡T&ÉT, ùdyê <äèø£Œ<∏ä+ ø£*–qyê&ÉTµ nì nì|ækÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ïyês¡T @<√ düeTdü´ |ü≥Tº≈£îì, ‘Óπ>es¡≈£L ˝≤–, bÕ|ü⁄\sY nsTTb˛‘ês¡T. ª˝Àø˘bÕ˝Ÿµ‘√ πøÁJyê˝Ÿ ø±˝Ò<äT. n˝≤>∑qïe÷≥. ªn$˙‹µ nH˚ ˇø£ÿ uÛÑ÷‘êìï rdæy˚ùdÔ, <˚X¯+˝À ‘·eT+‘·≥y˚ b˛‘êj·Tì qy˚TàkÕÔs¡T— q$Tà+#˚kÕÔs¡T. ≈£î\‘·‘·«+, eT‘·‘·‘·«+, ÁdæÔ Væ≤+dü` M{Ïø° n$˙‹øÏ dü+ã+<Ûäy˚T$T{À yê]ø° ‘Ó©<äT, yê]ì Äsê~Û+#˚ yê]ø° ‘Ó©<äT.ø±˙ á ne÷j·Tø£|ü⁄ #·Áø£es¡TÔ\T H˚s¡T>± ªùdyê dü+düú˝Àµ, ªm˙®y√˝Àµ ô|≥Tºø√≈£î+&Ü, sê»ø°j·÷˝À¢øÏ m+<äT≈£î ekÕÔs√ ns¡ú+ø±<äT. sêh+˝À ≈£L&Ü ˇø£ y˚T<Ûë$ Ç˝≤π> e#˚Ãdæ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T Ks¡TÃ#˚XÊs¡T. bÕغ ≈£L&Ü ô|fÒºXÊs¡T. ª@ø˘ ìs¡+»Héµ˝≤>± ˇπø ˇø£ÿ nôd+;¢ d”≥T‘√ dü]ô|≥Tº≈£îHêïs¡T.ñ‘·Ô eT+∫ yêfi¯ófl eTVü‰ nsTT‘˚ ùde #˚kÕÔs¡T. yês¡T ùde≈£î\T ne⁄‘ês¡T. ø±˙ Hêj·T≈£î\T ø±˝Òs¡T.ùde #˚sTT+#ê*. nìï e´edüú\ #˚‘· ‘·qì qeTTà≈£îqï yê]øÏ ùde #˚sTT+#ê*.

Ä]úø£+>± ~yê˝≤ rdæq uÛ≤s¡‘Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 13: dü‘·´+Áã÷j·÷‘Y Á|æj·T+Áã÷j·÷‘Y qÁã÷j·÷‘Y dü‘·´eTÁ|æj·T+ Á|æj·T+#· Hêqè‘·+ Áã÷j·÷‘YnHêïs¡T eTq ãTTwüß\T. ì»+ #ÓbÕŒ* ø±ì ì»+ ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄Œ&ÉT ìwüOºs¡+>± ñ+≥T+~. nã<ë∆\T ñqï+‘· eT<ÛäTs¡+>± ì»+ ñ+&É<äT. ì»+ >∑&É|ü<ëfÒ ˝À>± nã<ë∆\T }]bı*y˚Ts¡\T <ë{≤j·Tì ˇø£ kÕyÓT‘·! sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T nã<ë∆\T #Ó|ü⁄‘·÷ ñ+{≤s¡T. yÓTTqï yÓ’.mdt.ÄsY. ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ ˇø£ Á|üdü+>∑+˝À Ç˝≤ nHêïs¡T. á sê»ø°j·T Hêj·T≈£îìøÏ eTTì XÊ|ü+ ñ+~. ì»+ #Ó|æ‘˚ ˙ ‘·\ eTTø£ÿ\e⁄‘·T+~` nì. n+<äTø£ì Ä Hêj·T≈£î&ÉT m|ü⁄Œ&É÷ nã<ë∆˝Ò #Ó|ü⁄‘·T+{≤&ÉT.! ◊‘˚ á n+X¯+ Ä ˇø£ÿ Hêj·T≈£îìπø e]Ô+#·<äT. m+<äs√ sê»ø°j·÷˝À¢ yês¡T ‘·eT eTqT>∑&Éø√dü+ nã<ë∆\ $÷<ä J$dü÷Ô ñ+{≤s¡T. Ä+>∑¢+˝À Bìì >√u…˝Ÿ‡ Á|ü#ês¡+ n+{≤s¡T. >∑‘· |ü<˚fi¯ó¢>± (2004`2014) uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ |üP]Ô>± ~yê˝≤ rdæ+~. eTq $<˚o ãTTD+ j·÷uÛ…’ \ø£å\ ø√≥T¢>± ñ+~. Bì$÷<ä e&û¶ ø£fÒº dæú‹˝À ≈£L&Ü <˚X¯+ ˝Ò<äT. Ç~ ì»+ ø±<ë? eT] <˚X¯+ n_Ûeè~∆ #Ó+~+~ nì Hêj·T≈£î\T eTuÛÑ´ô|≥º≥+ ‘·>∑THê?? á ãTTD+ m˝≤ rs¡TkÕÔs¡T? mes¡T rs¡TkÕÔs¡T? n|ü⁄Œ#˚dæ |ü|ü⁄Œ≈£L&ÉT nqï≥T¢ »Hêø£s¡¸ø£ |ü<∏äø±\≈£î dü_‡&û\T Ç∫à $<˚o ãTTD≤\qT ô|+#ês¡T. nqT‘êŒ<äø£ e´j·T+ ô|]–b˛sTT+~. ¬s’‘·T\≈£î ‘=$Tà~ >∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘·TÔ ÇkÕÔ+ nì yÓ’.mdt.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ yê>±›q+ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT, Ä $<äT´‘·TÔ mø£ÿ&çqT+&ç ‘ÓkÕÔs¡T? $<äT´‘·TÔ r>∑\$÷<ä ã≥º\T Äs¡y˚düTø√e\dæ ñ+≥T+~ nì ÄHê&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT |ü]Vü≤dæ+#ês¡T. ø±ì H˚&ÉT yêπs ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘=$Tà~ >∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘·TÔqT ÇkÕÔeTT n+≥THêïs¡T. eTq sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ mìïø£\ Á|üD≤[ø£\T #·÷&É+&ç. Ä≈£î≈£î n+<äø£ b˛ø£≈£î bı+<äø£ dü«sêZìï ns¡#˚‹˝ÀøÏ ~+ù| Vü‰$÷\T >∑T|æŒdüTÔ+{≤s¡T. n$ neT\T#˚j·T≥+ nkÕ<Ûä´+ nì yê]ø° ‘Ó\TdüT. z≥s¡¢≈£L ‘Ó\TdüT. nsTTHê e÷ìô|òk˛º\T f…øÏïø£\sY dæìe÷˝≤¢>± ñ+{≤sTT. yÓTTqï ˇø£ mìïø£\ Á|üø£≥q˝À uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆ #˚dæq ø±+Á¬>düTπø $÷ z≥T nì #ÓbÕŒs¡T. Ç~ ì»y˚THê? Ä]úø£+>± sê»ø°j·T+>± kÕ+düÿè‹ø£+>± <˚X¯+ $∫äqïeTsTT+~. ø=ìï n~Ûø±]ø£ >∑D≤+ø±\T #·÷<ë›+.

bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô (◊◊|æ) |òæÁãe], e÷]à 2014˝À rÁe ìsêX¯≈£î >∑T]#˚dæ+~. eè~∆ eT+<ä>∑eTq+˝À ñ+~. 2013 |òæÁãe]˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô‘√ b˛*Ã#·÷ùdÔ 2014 |òæÁãe]˝À ndü\T ñ‘·Œ‹Ô ˝ÒqfÒ¢ #Ó|ü⁄Œø√yê*. n|üŒ{Ï $\Te‘√ b˛*Ã#·÷ùdÔ Ç|üŒ{Ï $\Te 17.9 XÊ‘·+ ø°åDÏ+∫+~. ñ‘·Œ‹Ô ‘=$Tà~ HÓ\\ ø£ìwüºkÕúsTTøÏ |ü&çb˛sTT+~. m>∑TeT‘·T\T düÔ+_Û+#êsTT. 2013 Ç<˚ ø±\+‘√ b˛*Ã#·÷ùdÔ ndü\T eè~∆˝Òø£b˛>± 3.15 XÊ‘·+ ø°åDÏ+#êsTT. uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì >∑‘· @Á|æ˝Ÿ 24q uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆ #Ó+~+<äì #Ó|üŒ≥+ ÄX¯Ãs¡´+ ø±<ë? >∑©¢˝À eTq X¯≈£îì e÷eT nã<ä∆+ #Ó|æ‘˚ q$« }s¡T≈£î+{≤eTT ø±ì Ä]úø£XÊg ì|ü⁄DT&ÉT <˚X¯ Á|ü<Ûëì nã<ä∆+ #Ó|æ‘˚ m˝≤?? dü÷ú\ <˚ojÓ÷‘·Œ‹Ô es¡Tdü>± 2013, 2014 dü+e‘·‡sê\˝À ◊<äT XÊ‘·+ ~>∑Te≈£î #˚]+~. ªªeTq dü÷ú\ <˚ojÓ÷‘·Œ‹Ô˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+ yê{≤ |ü~ùV≤qT XÊ‘·+. á s¡+>∑+˝À 65 XÊ‘·+ ñ‘·Œ‹Ô $uÛ≤>±ì~. á $uÛ≤>∑+ rÁeyÓTÆq Çã“+<äT\qT m<äTs√ÿe≥+ Ä+<√fi¯qqT ø£*–düTÔqï~. ˇø£ÿ |òæÁãe] 2014˝ÀH˚ ‘·j·÷Ø $uÛ≤>∑+˝À 3.17 XÊ‘·+ ø°åD‘· qyÓ÷<äT#˚j·Tã&ç+~. Bìe\¢ 2013, 2014 Ä]úø£ dü+e‘·‡sê\ Ä]úø£ Á|ü>∑‹ ~yê˝≤ rdæ+<äì ‘ê‘·Œs¡´+. n+‘·sê®rj·T+>± eè~∆øÏ ‘·–q eT<䛑·T ˝Ò<äT. <˚oj·T+>± ôd’‘·+ &çe÷+&é |ü⁄+E≈£îH˚ <Û√s¡DÏ ˝Ò<äT. Çø£ yêDÏ»´ s¡+>∑+˝À yêDÏ»´ ˝À≥T >∑‘· ◊<äT HÓ\˝À¢ 10.5 _*j·THé &Ü\s¡T¢ qyÓ÷<äTnsTT+~. m>∑TeT‘·T\T ô|s¡>∑˝Ò<äT. eTq ªª\øå±´ìøÏ (mø˘‡b˛s¡Tº {≤¬sZ{Ÿ) 13 _*j·Tq¢ &Ü\s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñHêïeTT n+fÒ 312 _*j·Tq¢ &Ü\s¡¢ e<ä› ì*∫b˛j·÷eTT. s¡÷bÕsTT |ü&ÉT≈£îqï~. &Ü\sY e÷s¡ø£+˝À 60es¡≈£î #˚]+~. |òü*‘·+>± m>∑TeT‘·T\≈£î Ç~ XÊ|ü+>± e÷]+~. 2013˝À uÛ≤s¡‘Y ¬s&ûy˚T&é eÅkÕÔ\ m>∑TeT‹ eè~∆πs≥T 15.5 XÊ‘·+ nsTT‘˚ 2014 e÷]ÃHê{ÏøÏ (Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À) Ç~ 9.4 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+~. ªªk˛ yÓT˙≈£îø˘‡ kÕŒsTT˝Ÿ ~ Áu≤‘Yµµ nì Ä+>∑¢+˝À z kÕyÓT‘· eTH√àVü≤Hédæ+>¥, e÷+fÒ>¥ nVüA¢yê*j·÷, •e>∑+>∑ ∫<ä+ãs¡+ n+<äs¡÷ Ä]úø£XÊdüÔÁy˚‘·Ô˝Ò. s¡÷bÕsTT e÷Á‘·+ ø√e÷˝ÀøÏ yÓ[¢b˛sTT+~. Äø±X¯+ >∑>∑q+ X¯Sq´+ nqï≥T¢ nsTT+~. Á<äy√´\“D+ ‘·>∑Zø£b˛‘˚ ÄsY_◊ e&û¶πs≥T¢ ‘·>∑Ze⁄. n|ü⁄Œ&ÉT |ü]ÁX¯eT\˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&ÜìøÏ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T eTT+<äT≈£îekÕÔs¡T. ô|Á{À\T

yê&Éø£+ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTT+~. eTq Á<äe´_\T¢ ns¡ãT“ <˚XÊ\≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À eTT&ÉT‘·Tqï~. Bìô|’ mes¡÷ <äèwæºô|≥º≥+ ˝Ò<äT. n+<ä]ø° \>∑®Ø\T ø±yê*. mes¡÷ ‘ê´>±\T#˚j·T{≤ìøÏ dæ<ä∆+>±˝Òs¡T. nyÓT]ø± e+{Ï <˚XÊ\˝À¢ mø£ÿ&√ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT ñqï‘· kÕúHê\˝À¢ Ä]úø£ n$˙‹ ñ+&Ée#·Tà ø±ì uÛ≤s¡‘Y yÓTT‘·Ô+ n$˙‹ eTj·T+ nsTT+~. Bìe\¢ <˚XÊìøÏ sêe\dæq Ä<ëj·÷ìøÏ uÛ≤Ø>± >∑+&ç|ü&ç+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ~yê˝≤ rdæ+~` yêj·TT‘·s¡+>±\ neTàø£+ ≈£î+uÛÑø√D+ »]–q|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ Ç˝≤ nHêïs¡T. ªªÇ~ dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+` n+<äTø£ì dü+ø°s¡í <Ûäs¡à+ bÕ{Ï+∫ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√e\dæ e∫Ã+~µµn+fÒ &çm+¬ø Hêj·T≈£î\T \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ‹+≥T+fÒ dü+ø°s¡í <Ûäs¡à+ n+≥÷ Á|ü<Ûëì, Ä]úø£eT+Á‹ #·÷dü÷Ô }s¡T≈£îHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï$ z bÕ‹ø£ uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑø√D≤\T <˚X¯ Ä]úø£ e´edüúqT >∑‘· ◊<˚fi¯¢˝À¢ <Óã“rXÊsTT. dü_‡&û\T »Hêø£s¡¸ø£ Ä]úø£ |ü<∏äø±\T ñ∫‘· <ëD≤\‘√ düe÷q+. nqT‘êŒ<äø£ e´j·T+ (HêHé Ábı&ÉøϺyé mø˘‡ô|+&ç#·sY) e\¢ @ <˚X¯yÓTÆHê düπs ~yê˝≤rdüTÔ+~. n+‘·sê®rj·T+>± Äj·÷ <˚XÊ\T &Ü\s¡T, bÂ+&É¢‘√ BHês¡¢‘√ e÷s¡ø£+ yê´bÕs¡+ #˚j·T&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T ø±ì uÛ≤s¡‘Y s¡÷bÕsTT eTTK+ #·÷&É<äT. Ç+<äT≈£î q÷s¡T XÊ‘·+ Hêj·T≈£î\T eTs=ø£ q÷s¡T XÊ‘·+ n{Ϻ Á|üãT<äT∆\qT mqTï≈£îqï Á|ü»\T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+|üe\dæ ñ+≥T+~. 1947˝À uÛ≤s¡‘Y qT+&ç bÕøÏkÕÔHéqT ø±+Á¬>düT $&ÉBdæ+~. Hê{ÏqT+&ç H˚{Ïes¡≈£î Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eT÷ s¡ø£åD ã&Ó®{Ÿ ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ edüTÔqï~. 2014˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+&ç ‘Ó\+>±DqT $&ÉBXÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT q÷‘·q d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëìø√dü+ ◊<äT \ø£å\ ø√≥T¢ mø£ÿ&çqT+&ç ‘ÓkÕÔs¡T?? m+õÄsY ªª|ü&çµµ s¡÷bÕsTT n+fÒ mHé{ÏÄsY øÏ˝À ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\T nHêïs¡T. ‹q&ÜìøÏ ‹+&ç n+<äì <˚X¯+˝À q÷s¡T #Ûêq˝Ÿ‡>∑\ ø£\sY {Ï.$\T nedüs¡e÷? Ç~ nqT‘êŒ<äø£ e´j·T+ø±<ë?? n+‘ê {Ï.$\ eTT+<äT ؃$>± ≈£Ls=Ãì ÁøϬø{Ÿ e÷´#Y\T #·÷dü÷Ô $H√~düTÔHêïs¡T. C≤‹˝À ÁX¯$T+#·≈£î+&Ü uÛÑTõ+#·≈£L&É<äT` nH˚ <äèø£Œ<Ûä+ ˝À|æ+∫+~. BìøÏ‘√&ÉT es¡Z ø£\Vü‰\˝À¢ Hê]+» e÷$T&ç ‘√≥\T qs¡ø£≥+ ‘·>∑THê? ø£ècÕí õ˝≤¢˝À |üX¯ó Á>±kÕ(>∑&ç¶yêeTT\≈£î)ìøÏ yêeT|üø°åj·TT\T ì|ü⁄Œô|&ÉT‘·THêïs¡T. u…+>±˝Ÿ˝À CÀ´‹ãdüT ø±\+˝À ◊<äTe+<ä\ |ü]ÁX¯eT\T

eT÷‘·|ü&ܶsTT. Ç<ä+‘ê eTq sê»ø°j·Ty˚‘·Ô\ ìsê«ø£+. ‘·TbòÕqT\T, uÛÑ÷ø£+bÕ\T, düTHê$÷\T e+{Ï Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T düπs eT‘· ø£˝À¢˝≤\˝À¢ \ø£å\ ø√≥¢ ÄdæÔ <Ûä«+düyÓTÆb˛‘·Tqï~. ÁbÕDVü‰ì düπsdü]` eT+<äTbÕ‘·s¡\T ù|\Ã≥+ e÷ »qàVü≤≈£îÿ nH˚ <˚X¯+ eTq~. Çø£ÿ&É |üìbÕ≥ ˝Òì k˛eT]b˛‘·T\ eTTsƒê\T y˚\ dü+K´˝À ñHêïsTT. BìøÏ |ü]cÕÿs¡+ @$T{Ï?? ø√qd”eT˝À Áø±|t Vü‰*&˚ Á|üø£{ÏùdÔ <˚X¯+ Á|ü>∑‹|ü<Ûä+˝ÀøÏ m˝≤ yÓfi¯óÔ+~? eTq Á|üC≤kÕ«eT´+ &=\¢. eTq Ä]úø£ e´edüú >∑T\¢. ø£˙dü+ nyÓT]ø±, #Ó’Hê\qT #·÷ôd’Hê ÁXÊ$Tø£ >ös¡e+ H˚s¡TÃø√e#·TÃø£<ë? s¡÷bÕsTT |ü&ÉT≈£îHêï Á|üe÷<äy˚T |üs¡T¬>‹ÔHê Á|üe÷<äy˚T nHêï&=ø£ Ä]úø£ XÊdüÔÁy˚‘·Ô. |ü&ÉT≈£î+fÒ Á<äy√´\“D+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. |üs¡T¬>‹Ô‘˚ m>∑TeT‘·T\T Ä–b˛‘êsTT. Ç<ä˝≤ ñ+∫ eTVü‰sêh n˝ŸbòÕ+C≤ e÷$T&ç |ü+&É¢ m>∑TeT‘·T\qT j·T÷s¡|ü⁄ <˚XÊ\T ìùw~Û+#·≥+ ˇø£ ø=düyÓTs¡T|ü⁄. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ eT÷&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ düeTT Á<ä+ ñ+~. |òü*‘·+>± es¡<ä\T, ‘·TbòÕqT\T, düTHê$÷\T ‘·s¡T#·÷ dü+uÛÑ$düTÔHêïsTT. H√{ÏøÏ n+~e∫Ãq |ü+≥ »˝≤s¡ŒD+ Äe≥+ Ç{°e\ mH√ïkÕs¡T¢ #·÷XÊeTT. |òü*‘·+>± Á<äy√´\“D+ ô|s¡>∑≥+ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e≥+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. e´ekÕj·T Á|ü<ÛëqyÓTÆq uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À bı˝≤ìï qeTTàø√e≥+ X¯ó<ä∆ <ä+&É>∑ nH˚ uÛ≤eq uÛ≤s¡‘· C≤‹˝À yê´|æ+∫+~. Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq $wüj·T+. Ç{°e\ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ñ*¢ <Ûäs¡ Äø±XÊqï+{Ï‘˚ eTVü‰sêh qT+&ç bÕøÏkÕÔHé, #Ó’Hê\qT+&ç ≈£L&Ü ~>∑TeT‹ #˚düTø√e≥+ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. 2014`15 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄eè~∆πs≥T ô|s¡>±\ì Ä•+#ês¡T. õ&ç|æ eè~∆πs≥T ◊<äT XÊ‘êìøÏ ~>∑Te≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äì Á<äy√´\“D+ yê]¸ø£+>± 8.5 XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ndü˝Ò uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ e´edüú ~yê˝≤ ~X¯≈£î #˚]+~. Bìì uÛ≤s¡‘· q÷‘·q Á|ü<Ûëì m˝≤ |ü]wüÿ]kÕÔs√ #·÷&Ü*. Á|ü|ü+#· Ä]úø£e´edüú #·eTTs¡T <Ûäs¡\T M{Ï yÓ÷‘· e\q Ä]úø£ e´edüú Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. nsTT‘˚ ˇø£yÓ’|ü⁄ Áø±|t Vü‰*&˚ Á|üø£{Ï+∫ eTs=ø£yÓ’|ü⁄ |ü+&çq <ÛëHê´ìï ì\Te‘√ –&ɶ+>∑T\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T#˚düTø√˝Òø£b˛‘˚ Á|ü»\T m˝≤ J$kÕÔs√ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À∫+#·˝Òø£b˛sTT+~.


H˚&ÉT ªX¯+ø£s¡µ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ãT<Ûäyês¡+ 14, y˚T 2014

‘ê‹H˚ì dü‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Hêsês√Væ≤‘Y, ¬sJHê\T »+≥>± q{Ï+∫q ªX¯+ø£s¡µ Ä&çjÓ÷qT 14e ‘˚B $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|üU≤´‘· ìsêàD dü+düú ÁøÏj˚T{Ïyé ø£eT]¸j·T˝Ÿ‡ n~ÛH˚‘· ¬ø.mdt.sêe÷sêe⁄ düeTs¡ŒD˝À l ©\ eT÷Mdt

|ü‘êø£+ô|’ ÄsY.$. #·+Á<äeTÚ[(øÏqTï) ì]àdüTÔHêïs¡T. j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á∫Á‘êìøÏ kÕsTT ø±ØÔø˘ dü+^‘êìï n+~+#ês¡T. á Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£qT 14e ‘˚B ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é ‘êCŸ&Óø£ÿHé˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢

ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ s√Væ≤‘Y q{Ï+∫q ªÁ|ü‹ì~Ûµ ∫Á‘·+ bÕõ{Ïyé {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚! Ç~˝≤ ñ+fÒ ¬sJHê á∫Á‘·+ >±¢eTsY bÕÁ‘· b˛wæ+#·qT+~. ¬sJHê ≈q{Ï+∫q ªø=‘·Ô »+≥µ ∫Á‘·+ ≈£L&Ü bÕõ{Ïyé {≤ø˘ kı+‘·+ #˚düTø√e&É+‘√ neTà&çøÏ ÁπøCŸ u≤>±H˚ ô|]–+~. Ç+<äT˝À ÄVüQ‹Á|ükÕ<é, C≤Hé $»jYT, sêJyé ø£qø±\, ∫Hêï , sêF, dü‘·´ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T.

‘·«s¡˝À ª*+>±µ wüO{Ï+>¥! yÓ+ø°-|üeHé\ ∫Á‘·+ f…Æ{Ï˝Ÿ.. ª<˚e <˚e+ uÛÑCÒµ yÓ+ø£fÒwt, |üeHéø£fi≤´DY ø£*dæ q{ÏdüTÔqï eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘êìøÏ ª<˚e <˚e+ uÛÑCÒµ f…Æ{Ï˝ŸqT |ü]o*düTÔHêïs¡T. Væ≤+B˝À $»j·÷ìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï ªz yÓTÆ >±&éµ ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝À yÓ+øÏ-|üeHé\T q{Ï+#˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä+˝À á ∫Á‘·+ f…Æ{Ï˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø ªz] <˚e⁄&Ü!µ f…Æ{Ï˝ŸqT |ü]o*+∫q|üŒ{Ïø° Ksês¡T ø±˝Ò<äT. nsTT‘˚ ª<˚e <˚e uÛÑCÒµ f…Æ{Ï˝ŸqT |ü]o*düTÔHêïs¡T. Ç~ |üeHé ø£fi≤´DY q{Ï+∫q ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ ∫Á‘·+˝À ˇø£ bÕ≥. Bìï f…Æ{Ï˝Ÿ>± m+#·T≈£îH˚ Á|üj·Tï‘·+˝À ñHêïs¡T. Ç+<äT˝À |üeHé ø£fi≤´DY ø£èwüßí&ç bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qTHêïs¡T. n˝≤π> |üeHéø£fi≤´DY >∑ã“sYdæ+>¥-2 ≈£L&Ü ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯flqT+~. Çø£ yÓ+ø£fÒwt eT\j·÷fi¯+ Øy˚Tø˘ nsTTq ª<äèX¯´+µ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêïs¡T.

¬s+&√ ôw&É÷´˝Ÿ˝À es¡TDY‘˚CŸ ∫Á‘·+

y˚DT lsê+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\T¢ ns¡T®Hé! sêø˘˝…’Hé yÓ+ø£fÒwt ì]àdüTÔqï ª*+>±µ ∫Á‘·+ yÓTT<ä{Ï ôw&É÷´˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø |üP¬s’Ôq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ôw&É÷´˝Ÿ˝À s¡»˙ø±+‘Y , k˛HêøÏå\ô|’ ø=ìï ø°\ø£ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]+#ês¡T. ‘·«s¡˝À á∫Á‘·+ ¬s+&√ ôw&É÷´˝ŸqT sêyÓ÷J|òæ˝Ÿà dæ{°˝À ∫Árø£s¡D yÓTT<ä\T ô|≥ºqTHêïs¡T. ¬ømdt s¡$≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á∫Á‘·+˝À dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y düs¡düq k˛HêøÏå ˇø£ V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+&É>± {≤©e⁄&é kÕºsY V”≤s√sTTHé nqTwüÿ eTs√ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. á∫Á‘êìøÏ mÄsY ¬sVü≤e÷Hé dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡»˙ø±+‘Y - ¬ømdts¡$≈£îe÷sY ø±+_H˚wüHé˝À eTT‘·TÔ, qs¡dæ+Vü‰ e+{Ï u≤¢ø˘u≤düºsY Væ≤{Ÿ‡ n+<äT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√kÕ] á ø±+_H˚wüHé‘√ ∫Á‘·+ s¡÷bı+<ä&É+‘√ á∫Á‘·+ô|’ n+#·Hê\T Ç|üŒ{Ï qT+&˚ yÓTT<ä\e⁄‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+fÒ s¡»˙ø±+‘Y ª$Áø£eTdæ+Vü≤µ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆+>± ñ+~.

y˚DT lsê+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î n\T¢ ns¡T®Hé Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&ÉT. dæ<ë›sYú, X¯è‹Vü‰düHé, Vü≤ì‡ø£\‘√ s¡÷bı+~+∫q ªzyÓTÆ Áô|ò+&éµ ∫Á‘·+ <äs¡Ù≈£î&˚ y˚DT lsê+. ø±˙ á ∫Á‘·+ nqT≈£îqï+‘· |òü*‘êìï ¬ø’edü+ #˚düTø√˝Òø£b˛sTT+~. ø±˙ y˚DT lsê+ #Ó|æŒq ø£<∏ä yÓT∫à n\T¢ns¡T®Hé q{Ï+#˚+<äT≈£î ˇπø #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘êìï ~˝Ÿ sêE ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ n\T¢ ns¡T®Hé Á‹$Áø£yéT lìyêdt‘√ ˇø£ ∫Á‘êìøÏ ø£$Tf…Æq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ≈£L&Ü yÓTT<ä˝…’+~. Á|üdüTÔ‘·+ á∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|” Ábı&Éø£åHé |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á ∫Á‘êìøÏ <˚MlÁ|ükÕ<é dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. <˚Ml-n\T¢ns¡T®Hé-Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüHé Ç|üŒ{Ïπø E˝≤sTT ∫Á‘·+ e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á∫Á‘·+ u≤¢ø˘u≤düºsY Væ≤{Ÿ k˛+‘·+ #˚düTø√e&É+‘√ eT∞fl á eTT>∑TZs¡T ø£*dæ #˚düTÔqï á∫Á‘·+ô|’ n+#·Hê\T uÛ≤Ø kÕúsTT˝ÀH˚ ñHêïsTT. á ∫Á‘·+˝À n\T¢ns¡T®Hé düs¡düq düeT+‘· V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#·qT+~.

lø±+‘Y n&ܶ\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À es¡TDY‘˚CŸ V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ¬s+&√ ôw&É÷´˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. es¡TDY‘˚CŸ Hê>∑u≤ãT ‘·qj·TT&ÉT nqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. es¡TDY‘˚CŸqT lø±+‘Y n&ܶ\ ∫Á‘·+ <ë«sê V”≤s√>± |ü]#·j·T+ #˚j·TqTHêïs¡T. es¡TDY düs¡düq |üP» ôV≤&˚Z V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. á∫Á‘êìï q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ®, sƒê>∑÷sY eT<ÛäT\T dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ yÓTT<ä{Ï ôw&É÷´˝À¢ì eTTK´ düìïy˚XÊ\ìï es¡TDY‘˚CŸ |üPC≤ ôV≤&˚Z\ô|’ ø=∫ÃHé n˝…¢|æŒ˝À ∫Árø£]+#ês¡T. á ∫Á‘·+˝À #ê˝≤ uÛ≤>∑+ πøs¡fi¯, sê»eT+Á&ç, q>±s=ÿsTT˝Ÿ, ôV’≤<ësêu≤<é\˝À ∫Árø£]+#·&É+ $X‚wü+. s=e÷+{Ïø˘ m+≥¬s’ºqsY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+ e÷q dü+ã+<Ûë\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq ø£<∏ë+X¯+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï~. $Tø°ÿ C… y˚Tj·TsY dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T.

ÁãV”≤à V”≤s√>±

eT ÷ ´ õ ø˘ &Ó ’ ¬ s ø£ º s Y Vü ≤ Øwt »j· T s êCŸ øÏ & Üï | t ≈ £ î j· T ‘ · ï + ! {≤©e⁄ & é ˝ ÀeTù V ≤wt ≈ £ î b˛{° ˝ Ò < ä T :qÁ e T‘· ªeT÷&É&ÉT>∑T\ ãT˝…¢{Ÿµ |üeHé Äs¡&ÉT>∑T\ ãT˝…¢{Ÿ nsTT‘˚ ‘êqT ªeT÷&É&ÉT>∑T\ ãT˝…¢{Ÿµ n+≥THêï&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+. ø±yÓT&û øÏ+>¥ ÁãVü‰àq+<ä+ V”≤s√>± ‘êC≤>± z dæìe÷ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. á dæìe÷øÏ ªeT÷&É&ÉT>∑T\ ãT˝…¢{Ÿµ nH˚ f…’{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚XÊs¡T. e÷|òæj·÷ H˚|ü<∏ä´+˝À á dæìe÷ ñ+≥T+<äì düe÷#ês¡+. ÁãV”≤à dæìe÷˝À¢ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT düìïy˚XÊ˝À¢ ø£ì|æ+∫Hê q$«+#˚kÕÔ&ÉT. nsTT‘˚ dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ ÁãVü‰àq+<ä+ ø£ì|æ+#·&É+‘√ Áù|ø£å≈£î\T ø£&ÉT|ü⁄u≤“ qe⁄«ø√e&É+ U≤j·T+. á dæìe÷ <ë«sê z s¡#·sTT‘· <äs¡Ù≈£îì>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. dæ+–˝Ÿ ôw&É÷´˝Ÿ˝À á dæìe÷ ∫Árø£s¡D |üP]Ô ø±qT+~. á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\T, Ç‘·s¡ q{°q≥T\T, kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\ $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T.

Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT Vü‰Ødt »j·TsêCŸ≈£î u…~]+|ü⁄ bò˛Hé‡ ø±˝Ÿ‡ e#êÃsTT. s¡÷. 20 \ø£å\T Çyê«\ì ˝Ò<ä+fÒ ‘·qqT øÏ&Üï|t #˚kÕÔeT+≥÷ ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T Vü≤Øwt »j·TsêCŸ≈£î bò˛Hé #˚dæ u…~]+#ês¡T. B+‘√ Vü≤Øwt ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&çq e´≈£îÔ\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Vü≤Øwt øÏ&Üï|t j·T‘·ï+ $|òü\eTsTT+<äH˚ yês¡Ô ‘Ó*j·T&É+‘√ Äj·Tq n_Ûe÷qT\T }|æ]bÕ\TÃ≈£îHêïs¡T. #ÓHÓ’ï˝Àì e\düs¡yêø£ÿ+˝À Vü≤Øwt ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ìedædüTÔHêïs¡T. áj·Tq Ç+{ÏøÏ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ bò˛Hé #˚dæ ‘·q≈£î yÓ+≥H˚ s¡÷.20 \ø£å\ yÓTT‘êÔìï n+<äCÒj·÷\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡≥. nsTT‘˚ n+<äT≈£î Vü≤Øwt ìsêø£]+#·&É+‘√ øÏ&Üï|t #˚kÕÔeTì u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡≥. á $wüj·TyÓTÆ Vü‰Ødt »j·TsêCŸ ≈£î≥T+;≈£î\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ yês¡T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&çe e´øÏÔ >∑‘·+˝À Vü≤Øwt ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡ ø±s¡T Á&Ó’esY>± |üì#˚XÊ&É≥.

{≤©e⁄&é˝À ‘·q uÛÑs¡Ô eTùV≤wt u≤ãT≈£î b˛{°˝Ò<äì qÁeT‘· n+{À+~. eTùV≤wt q{Ï+#·uÀj˚T Áu≤+&é‡ $wüj·÷\T ‘·|üŒ $T>∑‘êe˙ï Äj·TH˚ #·÷düT≈£î+{≤s¡ì ÄyÓT #ÓãT‘√+~. Ç{°e\ ˇø£ Ç+^¢wt |üÁ‹ø£≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eTùV≤wt≈£î Ç+&ÉÅd”º˝À b˛{° nqï<˚ ˝Ò<äT. m|üŒ&É÷ Äj·Tq $_ÛqïyÓTÆq dæìe÷\T #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑y˚T ª1µ (H˚H=ø£ÿ&çH˚). nsTT‘˚ á dæìe÷øÏ eT+∫ e÷s¡Tÿ˝Ò |ü&ܶsTT ø±˙ ô|<ä›>± $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛sTT+~. ‘·q uÛÑs¡Ô dæìe÷\ m+|æø£˝À ‘êqT ø£\>∑CÒdüTø√uÀqì, Äj·Tq q{Ï+#·uÀj˚T Á|üø£≥q\ $wüj·÷\T ‘êqT #·÷düT≈£î+{≤qì qÁeT‘· n+{À+~. n˝≤π> e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. >ö‘·yéTì 1`H˚H=ø£ÿ&çH˚˝À Åd”ÿHéô|’ #·÷&É&É+ eTs¡∫b˛˝Òì nqTuÛÑe+ nì #ÓãT‘√+~. ªeTùV≤wt ø±˙ H˚qT ø±˙ >ö‘·yéT #˚j·T>∑\&Éì y˚TeTT nqTø√˝Ò<äT. ø±˙ yê&ÉT Åd”ÿHéô|’ eTeTà*ï cÕø˘ nj˚T´˝≤ #˚XÊ&ÉT. n˝≤π> >ö‘·yéTøÏ j·÷ø£åHé dæìe÷\T q#·Ãe⁄. #ÓbÕŒ\+fÒ eTùV≤wt u≤ãT q{Ï+∫q ªªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµµ dæìe÷ ˇø£ÿfÒ >ö‘·yéT #·÷XÊ&Éìµ qÁeT‘· #Ó|æŒ+~.

21q sêh kÕúsTT f…ìïø±sTT{Ÿ ôd˝…ø£¸Hé‡ ôV’≤<äsêu≤<é : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ f…ìïø±sTT{Ÿ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À pìj·TsY f…ìïø±sTT{Ÿ ôd˝…ø£¸qT¢ áHÓ\ 21q »s¡>∑qTHêïsTT. á ôd˝…ø£¸q¢≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì íı*|ü⁄sê yÓTÆ<ëq+ y˚~ø£>± ì\eqT+~. pHé 4 qT+∫ 8 es¡≈£î eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì Ç+&√sY˝À »]π> C≤rj·T pìj·TsY f…ìïø±sTT{Ÿ {ÀØï˝À bÕ˝§ZH˚ sêh »≥Tºq m+|æø£ #˚j·T &ÜìøÏ á ôd˝…ø£¸qT¢ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á ôd˝…ø£¸H釽À bÕ˝§ZH˚ »≥T¢ áHÓ\ 21q ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ ø£˝≤¢ y˚~ø£ e<ä› ]b˛sYº #˚j·÷*.

ø£¢uŸ ÁøϬø{Ÿ n‘·T´‘·ÔeT+: >∑yêdüÿsY uÛÑTeH˚X¯«sY: ø£¢uŸ ÁøϬø{Ÿ ñ‘·ÔeT ÁX‚DÏ ÁøϬø≥ºì ~>∑Z» ÁøϬø≥sY düT˙˝Ÿ >∑yêdüÿsY nHêï&ÉT. »≥Tº˝À ã\V”≤qyÓTÆq düuÛÑT´DÏï ‘·eT‘√ eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯¢&ÉyÓT˝≤>√ ø£¢uŸ ÁøϬø{Ÿ H˚]ŒdüTÔ+q~ #ÓbÕŒ&ÉT. ªªø£¢uŸ ÁøϬø{Ÿ n‘·T´‘·ÔeT s¡ø£yÓTÆq ÁøϬø{Ÿ. yÓTÆ<ëq+˝À ¨sê¨Ø>± b˛sê&çHê Á|ü‘·´s¡Tú\‘√ ùdïVü≤+>± ñ+&É&É+ n~ H˚]ŒdüTÔ+~µµ nì nHêï&ÉT. ªªs¡+J\ qT+∫ <äT©|t Á{À|ò”øÏ yÓfi≤Ôs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{À¢ n&ÉT>∑Tô|&É‘ês¡Tµµ nì Çø£ÿ&É es¡∆e÷q ÁøϬø≥s¡¢qT ñ<˚›•+∫ >∑yêdüÿsY nHêï&ÉT.

ô|ò’q˝À¢ >∑÷>∑T˝Ÿ, &Ó˝≤sTT{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é : &ûd” ø±s=Œπs{Ÿ u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{À¢ >∑÷>∑T˝Ÿ, &Ó˝≤sTT{Ÿ »≥T¢ ô|ò’q˝À¢ Á|üy˚•+#êsTT. ôdMTdt˝À >∑÷>∑T˝Ÿ 69`37‘√ j·TTHÓ’f…&é ôV≤˝ŸÔ Á>∑÷|tqT z&ç+∫+~. >∑÷>∑T˝Ÿ »≥Tº˝À ø£èwüí (20), yÓ÷Væ≤dæHé (16), j·TTHÓ’f…&é ôV≤˝ŸÔ Á>∑÷|t˝À &Óìïdt (26), $y˚ø£Hé (10) sêDÏ+#ês¡T. ns¡∆ uÛ≤>∑+ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ >∑÷>∑T˝Ÿ 42`16‘√ j·TTHÓ’f…&é ôV≤˝ŸÔ Á>∑÷|tô|’ düŒwüºyÓTÆq Ä~Ûø£´+ ø£qã]∫+~. eTs√ ôdMTdt˝À &Ó˝≤sTT{Ÿ 67`64‘√ ôV≤#Ymdt;d”ô|’ #ÓeT{À&çà ¬>*∫+~. Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

14 05 14