Page 1

RNI. REGD. NO. APTEL/2010/33202

11`8-2013

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

Ä~yês¡+

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

>∑T+≥÷s¡T

s¡÷ ` 4-00

POSTAL.REGD. NO.AP/ VJ /GTR / 58 / 2005

wüß>∑sY n~Ûø£ãs¡Te⁄ ø=\ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê?

| ù J\T : 8 G 4

dü+|ü⁄{Ï ` 10

dü+∫ø£ ` 103

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

E-mail : kakatiyadaily@gmail.com - banargenath@gmail.com

d ô H˚w ‡ q ü ˝Ÿ q÷´dt≈î£ ˝≤–Hé ne«+&ç :

www.kakatiyadaily.com

l $»j·T HêeTdü+e‘·‡s¡+, <äøÏåHêj·TD+, Á^wüàs¡T‘·Te⁄, ÁXÊeDe÷dü+, ø£èwüí|üø£å+, ‹~Û : |ü+#·$T ‘Ó.4.18- qø£åÁ‘·+ :Vü≤düÔ sꈈ 1.48 es¡´® + :ñˆˆ 10.05`11.41 sêVüQø±\+ : kÕˆˆ4.30`6.00 - <äTs¡TàVüAs¡+Ô : kÕˆˆ 4.25`5.13- j·TeT>∑+&É+ : |üˆü ˆ 12.00`1.30- dü÷s√´<äjT· + : 5.44 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.27

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T):‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T Á|üø≥£ q e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 10 s√E\T>± sêh+˝À bÕ\q dü+Ô _Û+∫b˛sTT+~. sêh $uÛ»Ñ qô|’ eTTK´eT+Á‹ n_ÛÁbÕj·T+ m˝≤ ñHêï bÕ\q e´eVü‰sê\T Ä–b˛e&É+ô|’ øπ +Á<ä+ d”]j·Tdt>± ñqï≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. nôd+;¢ì düT|üÔ #Ó‘’ H· ê´edü˝ú À (düôdŒ+&Ó&é j·÷ìy˚TwüH)é ñ+∫ sêh|ü‹ bÕ\q $~Û+#ê\ì øπ +Á<ä Hêj·Tø£‘«· + jÓ÷∫düTqÔ ï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À yÓqøÏÿ ‘·>π ~Z ˝Ò<ìä n~ÛHêj·Tø£‘«· + #Ó|Œæ Hê øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ‘·q<Óq’ |ü<‹∆ä ˝À e÷{≤¢&&É +É #·sá ˙j·÷+X¯yTÓ +Æ ~. ˝…øÿ£ \T ‘˚*q ‘·sê«‘˚ $uÛ»Ñ qô|’ n~Ûø±s¡ Á|üø≥£ q #˚j÷· \ì øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ n+≥THêïs¡T. n~ÛcÕºqes¡+Z nqTeT‹‘√H˚ Äj·Tq á Á|üø≥£ q #˚XÊs¡ì ø=ìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T $eT]ÙdüT+Ô &É>±, Äj·Tq yÓTT+&ç‘q· +‘√ Ç˝≤ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡ì ø=+<äsT¡ n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· ≈£î dü+ã+~Û+∫ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædTü qÔ ï sêÁwüÔ ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#êÛ Ø® ~–«»jYT dæ+>¥ eTs√ dü+#·\q Á|üø≥£ q #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüÔ @sêŒ≥T dü+ã+~Û+∫ Á|üÁøÏjT· ø=qkÕ>∑T‘√+<äì #Ó|Œü &É+ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüÔ @sêŒ≥T≈£î Ä+{Àì düeT]Œ+#˚ ìy˚~ø£≈î£ dü+ã+<Ûeä TT+<ä+≥÷ ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Ä+{Àì ø£$T{°øÏ ø±\|ü]$T‹ ˝Ò<ìä nHêïs¡T. nuÛ´Ñ +‘·sê\ ùdø£sD¡ ≈£î dü+ã+~Û+∫ eTTK´eT+Á‹ mHé øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çì¶ , |æddæ æ n<Û´ä ≈£îå \T u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TDqT n&É>&∑ +É »s¡T>∑T‘·T+<äì ~–«»jYT dæ+>¥ #ÓbÕŒs¡T. $$<Ûä esêZ\ qT+∫ n_ÛÁbÕj·÷\qT ùdø£]+∫q nq+‘·s+¡ øπ +Á<ëìøÏ q\T>∑Ts¡T düuTÑÛ ´\‘√ ≈£L&çq Ä+{Àì ø£$T{° ìy˚~ø£ H˚sT¡ >± düeT]ŒdüT+Ô <äì ~–«»jYT dæ+>¥ ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁwüÔ $uÛ»Ñ q dü+ã+~Û+∫ j·TT|æm uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø±å \ düe÷y˚X+¯ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq dü+>∑‹ $~‘·yT˚ . n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° rdüT≈£îqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À ‘Ó\+>±D sêh+ sêe&É+ U≤j·TeTH˚ BÛe÷‘√ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T e⁄+&É≥+ »]–+~. ø±˙ ‘êC≤>± ô|\T¢_øÏq d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT+ H˚|<ü ´ä∏ +˝À Ä+{À˙ sêe&É+ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ófl #·*+¢ ~. ñyÓ«‘·TqÔ m>∑dqæ d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT+‘√ ø=‘·>Ô ± ‘Ósô¡ |ø’ Ï m.¬ø.Ä+{Àì ø£$T{° sêe&É+‘√ |ü]dæ‹ú eT∞fl yÓTT<ä{øÏ Ï sêqT+<ë nH˚ nqTe÷Hê\T ‘·˝‘… êÔsTT. á Áø£eT+˝ÀH˚ Ä+{Àì ø£$T{° bÕÁ‘·ô|’ |ü\Te⁄sT¡ dü+<˚V‰ü \T e´ø£+Ô #˚XÊs¡T ≈£L&Ü. q\T\>∑Ts¡T düuTÑÛ ´\‘√ ≈£L&çq Ä+{Àì ø£$T{° Ç+‘·es¡≈î£ $<ÛTä \T ÁbÕs¡+_Û+#·˝<Ò Tä . sêh |üs´¡ ≥q »s¡|Hü ˝˚ <Ò Tä . Á|üdTü ‘Ô · bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝À $uÛ»Ñ q _\T¢ Á|üyX˚ ô¯ |&ç‘˚ Ä+{Àì ø£$T{° ìy˚~ø£ |ü]dæ‹ú @$T≥ì n+≥THêïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝ÀH˚ X¯óÁø£yês¡+ sêh ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ Ç+#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ #˚dqæ Á|üø≥£ q n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. Ä+{Àì ø£$T{° ìy˚~ø£‘√ sêh $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· eTT&ç|&ü ç e⁄qï<äH˚ Ø‹˝À ~>∑«»jYT dæ+>¥ Á|üø≥£ q e⁄+&É≥+ $X‚w+ü . ~–«»jYTdæ+>¥ e÷≥\H˚ ÁbÕ‹|ü~ø£>± rdüT≈£îqï |üø+å£ ˝À Á|üdTü ‘Ô · esê¸ø±\ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝À $uÛ»Ñ q _\T¢ bÕdt ø±e&É+ nkÕ<Û´ä eTH˚ yê<äq e⁄+~. eTs√yÓ|’ ⁄ü , $uÛ»Ñ q Á|üø+£ |ü\T ø±+Á¬>dt bÕغì n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚dTü +Ô fÒ ‘Ósêdü≈î£ N*ø£ uÛj Ñ T· + |ü≥Tº≈î£ +~. sêÅcÕºìï $uÛõÑ +#ê\ì ìs¡j í T· + rdüT≈£îqï nq+‘·s+¡

e÷]q |ü]dæ‘ú T· \qT ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·Tø√yê\ì jÓ÷∫düTqÔ ï ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘«· + Ä ~X¯>± #·ø±#·ø± n&ÉT>∑T\T y˚dTü qÔ ï~. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï Á|üø{£ ùÏ dÔ bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔqì #Ó|Œæ q øπ d”ÄsY yÓK’ ]ô|’ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ dü+<˚V‰ü \THêïsTT. |ò*ü ‘·+>±H˚ {°ÄsYmdt N*ø£ bÕe⁄\T ø£<|ä &ü +É ÁbÕs¡_+Û ∫+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£sº Y yÓ.’ mdt.sê»X‚KsYs¬ &ç¶ ‘·sV¡ ‰ü ˝À |òsæ êsTT+|ü⁄\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ìs¡sí TT+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. 2005˝À dü>+∑ eT+~ myÓTà˝Ò´\qT N˝ÒÃ+<äT≈£î #˚dqæ j·T‘êï\T |ü*+#êsTT. n<˚ Ø‹q yÓm’ dt bÕÁ‘·qT ‘êC≤>± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºqes¡+Z b˛wæ+#˚ neø±XÊ\T ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . ‘êC≤ |ü]D≤e÷\qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ bÕغì $©q+ #˚jT· &ÜìøÏ ø¬ d”ÄsY düùd$Tsê n+≥THêïs¡ H˚ n+#·Hê≈£î sêe&É+ »]–+~. á Áø£eT+˝À H˚ {ÏÄsYmdt˝À N*ø£qT ñqï‘· kÕúsTT˝À dü$÷øÏ+å ∫q nq+‘·s+¡ |ü#÷ C…+&Ü }|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïøπ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ {ÏÄsYmdt qT+∫ e\dü\|ü sê«ìøÏ ‘Ós˝¡ ∫Ò +~. |ü\Te⁄s¡T Ç|üŒ{Ïøπ #˚s>¡ ±, eT] ø=+<äsT¡ bÕغ˝À #˚]ø£≈î£ s¡+>∑+ dæ<y›ä TÓ +Æ <äì $X¯«dü˙j·T esêZ\T ‘Ó*j·TCÒXÊsTT. |ü\Te⁄s¡T s¬ +&Ée, eT÷&Ée ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ sêe&É+ <ë<ë|ü⁄>± U≤j·TyÓT+Æ ~. nsTT‘˚ m+.|æ.\T, myÓTà˝Ò´\T bÕغ |òsæ êsTT+#ê\+fÒ |òsæ êsTT+|ü⁄\ ìs√<Ûøä £ #·≥+º u≤]q |ü&≈É î£ +&Ü C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê*‡ e⁄+~. Á|üdTü ‘Ô +· Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ nôd+;¢˝À {Ï.ÄsY.mdt. bÕغøÏ 17 eT+~ düuTÑÛ ´\T e⁄Hêïs¡T. |òsæ êsTT+|ü⁄\ ìs√<Ûøä £ #·≥+º qT+∫ ‘· |æŒ+#·Tø√yê\+fÒ ø£˙dü+ j·÷u…’ XÊ‘êìøÏ ô|>’ ± n+fÒ ‘=$Tà~ eT+~ myÓTà˝Ò´\T e⁄+&Ü*. nsTT‘˚ n+<äT‘·Tqï düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ Ç|üŒ{Ï<ëø± ø£˙dü+ mì$T~ eT+~ XÊdüqdüuTÑÛ ´\T ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ |òsæ êsTT+#˚+<äT≈£î düTeTTK+>± e⁄Hêïs¡ì ø±+Á¬>dt esêZ\T n+≥THêïsTT. eTT>∑TsZ T¡ d”ìj·TsY {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘+· sêh ø±+Á¬>dt bÕغ e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥qT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. bÕغ˝À #˚]ø£≈î£ Á^Héd>æ ï∑ ˝Ÿ Ç∫Ãq nq+‘·s+¡ s¬ +&ÉT s√E\≈£î {ÏÄsYmdt≈î£ yês¡T sêJHêe÷ #˚jT· &É+ $X‚w+ü . ‘·eT‘√ sêJHêe÷\T Ä>∑eì, eT]ø=+<äsT¡ Á|üeTTKT\T, d”ìj·Ts¡T¢ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ sêqTHêïs¡ì yês¡T Á|üø{£ +Ï #·&+É »]–+~. $©q+ô|’ |üP]Ô>± $XÊ«dü+ ˝Òì ø±+Á¬>dt |òsæ êsTT+|ü⁄\qT Áb˛‘·‡Væ≤düT+Ô &É>±, eTs√yÓ|’ ⁄ü Ç+<äT≈£î |üs´¡ y˚øDå£ ≈£î øπ +Á<ä+˝Àì ˇø£ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&çì ÇHé#ê]®>± ìj·T$T+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. dü<sä T¡ Hêj·T≈£îì‘√H˚ {ÏÄsYmdtøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄sT¡ Hêj·T≈£î\T ≥#Y˝À e⁄Hêïs¡ì &Û©ç ˝¢ Àì d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïøπ dü+Á|ü~+|ü⁄\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´j·Tì, »+|t õ˝≤˙\≈£î ‘êeTT ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚ e⁄+#êeTì á e´eVü‰sêìï dü«j·T+>± |üs´¡ y˚ødåÏ Tü qÔ ï Ä bÕغ øπ +Á<ä Hêj·T≈£î&ÉT n+≥THêïs¡T. {ÏÄsYmdt˝À n‘·T´qï‘· kÕúsTT |ü<$ä nsTTq b˛*{Ÿã÷´s√˝À ùde\+~+∫q #·+<ä÷˝≤˝Ÿ, &Üø£sº Y $»j·Tsêe÷sêe⁄, &Üø£sº Y m.#·+Á<äXK‚ sY\T bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚d÷ü Ô #˚dqæ yê´K´\T dü+#·\q+ düèwæ+º #êsTT. {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚dqæ |üø+å£ ˝À ø¬ .#·+Á<äXK‚ sYsêe⁄ ô|fÒº yÓT*ø£ @$T{Ï nH˚ ~X¯>± bÕغ n~ÛcÕºqes¡+Z e<ä› dü$÷ø£å »]–q ≥Tº ø±+Á¬>dt esêZ\ <ë«sê ‘Ó*dæ+~. øπ d”ÄsY e´eVü‰s¡ XË*’ ì |ü]o*+∫q ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘«· + $©q+ n+‘· düT\uÛ‘Ñ s· +¡ ø±<äH˚ ì•Ã‘ê_ÛÁbÕj·÷ìøÏ sêe&É+ »]–+~. $©q+ #˚dqæ |üø+å£ ˝À øπ d”ÄsY eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä n&ÉT>∑T‘ês¡H~˚ ø±+Á¬>dt X¯+ø£. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï ‘êeTT ÇdüTqÔ ï|ü⁄Œ&ÉT {ÏÄsYmdt n~ÛH‘˚ · ˇ‹Ô&øç Ï ˝§+>±*‡q |üH$˚ T≥H˚ ìs¡j í ÷· ìøÏ m◊dædæ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷>±+~Û e#êÃs¡T. Çø£ qT+∫ dü«‘·+Á‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì ìs¡sí TT+∫q ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘«· + <ä÷≈£î&ÉT ô|+∫+<äì Ä+≥THêïs¡T. øπ d”ÄsY‘√ bı‘·T\Ô e´eVü‰s¡+ ˝Ò≈î£ +&Ü ‘Ó\+>±D˝À yÓTC≤]{° m+.|æ. d”≥T¢ <äøÿÏ +#·Tø√yê\+fÒ eP´Vü‰‘·àø£+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì bÕغ Hêj·Tø£‘«· + ìs¡sí TT+∫+~.

bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düuTÑÛ ´\ $wüj÷· ìøÏ eùdÔ {ÏÄsYmdt≈î£ Ç<äs› T¡ m+.|æ.\T e⁄Hêïs¡T. yê]˝À yÓT<äø˘ m+.|æ. $»j·TXÊ+‹ {Ï.ÄsY.mdt. ≈£î <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. eTs=ø£sT¡ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+∫ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï øπ d”ÄsY e÷Á‘·yT˚ . Ç<ä]› ˝À ˇø£sT¡ bÕغqT+∫ yÓ[flb˛e&É+‘√ $»j·TXÊ+‹øÏ |òsæ êsTT+|ü⁄\ ìs√<Ûøä £ #·≥+º e]Ô+#·ì |ü]dæ‹ú e⁄+~. ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘«· + ‘·eT bÕغ |ü≥¢ ≈£îÁ≥ |üqTï‘√+<äì Á>∑V≤æ +∫q øπ d”ÄsY ‘êC≤ düyêfi¯flqT m<äTs=ÿH˚+<äTøπ düqï<äe› Tj·÷´s¡qï~ düTdüŒwü+º . sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\ Hê{ÏøÏ bÕغ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈î£ b˛j˚T˝≤ ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘«· + eP´Vü≤s¡#q· #˚d+æ <äì ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚, |ü]dæ‘ú T· \T, |ü]D≤e÷\T m≥TyÓ|’ ⁄ü <ë]rdæHê Á|üdTü ‘Ô êìøÏ sêh+˝À sêh|ü‹ bÕ\q ‘·ù|Œ≥≥Tº ˝Ò<qä ï~ düŒwüeº Te⁄‘√+~.

eTTK´eT+Á‹ yê´K´\T

sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ me] <ë] yê]<˚ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ Ç<ä›] eTTK´ H˚‘·\ eT<Ûä´ yêsY q&ÉTk˛Ô+~. ˇø£s¡T Wq+fÒ eTs=ø£sT¡ ø±<äì me]øÏ yês¡T>± sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+X¯+ô|’ yê´U≤´Hê\T #˚dTü HÔ êïs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q H˚|<ü ´ä∏ +˝À e#˚à düeTdü´\T, kÂ\uÛ´Ñ ‘·\qT me] ÁbÕ+‘êìøÏ yês¡T nqT≈£L\+>± $uÛõÑ +∫ #ÓãT‘·T+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. sêÁcÕºìï $&ÉBj·÷*‡ eùdÔ eTT+<äT qB»˝≤\ kÕ>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y ‘·~‘·s¡ eqs¡T\ô|’ |ü⁄≥Tºø=#˚à düeTdü´\ô|’ düŒwü‘º · Çyê«\ì, Çø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î s¡ø£åD m˝≤ ÇkÕÔyÓ÷ Á|üø£{Ï+∫ yê]˝À <ÛÓ’s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì yê´U≤´ì+#·&É+, ô|’>± ˇø£ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ eTs√ ô|<ä› düeTdü´qT düèwæ+º #·Tø√sê<äì d”m+ nq&É+‘√ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Ä bÕغ H˚‘˝· Ò eT+&ç|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. &ç|Pü ´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ≈£L&Ü rÁe+>± Á|ü‹düŒ+~+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ yÓ\&¢ +ç ∫q Á|ü‹ n+XÊìøÏ øö+≥sY nqï≥Tº>± ‘Ó\+>±D m+<äT≈£î nedüsy¡ ÷Ó $e]+#ês¡T. <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ mø£ÿ&Ü eTTK´eT+Á‹ ù|s¡TqT ñ#·Ã]+#·≈î£ +&Ü Äj·Tq yÓ\&¢ +ç ∫q $$<Ûä n+XÊ\qT rÁe+>± ‘·|⁄ü Œã{≤ºsT¡ . ø±+Á¬>dt bÕغ ôV≤’ ø£e÷+&é rdüT≈£îqï ìs¡j í ÷· H˚ï ‘·|⁄ü Œ |ü&‘É êsê n+≥÷ ì\Bdæq≥Tº Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s>Ô¡ ±, eT+Á‹>±, ñ|ü eTTK´eT+Á‹>± á kÕúsTTøÏ e#êÃeT+fÒ n~ ø±+Á¬>dt bÕغ _Ûøπ qå ì nHêïs¡T. Ç+‘·>± m~π> neø±X¯+ Ç∫Ãq bÕغπø Á<√Vü≤+ #˚ùdÔ #·]Á‘· ø£å$T+#·<äì n+≥÷ |üs√ø£å+>± eTTK´eT+Á‹ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é |ü≥¢ ~Ûø±ÿs¡ <Û√s¡DÏ‘√ ñHêïs¡qï dü+πø‘ê\qT yÓ\Te]+#ês¡T. sêÁwüº+ @sêŒ&ܶø£ n‘·´~Ûø£+>± bÕ*+∫+~ d”e÷+Á<Ûä eTTK´eT+Á‘·T˝Òqì Ç|ü⁄Œ&ÉT sêÁwü+º $&çb˛‘˚ düeTdü´\T ekÕÔjT· +fÒ Ä düeTdü´\≈£î ø±s¡D+ ≈£L&Ü d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î˝Ò ne⁄‘ês¡ì |üs√ø£+å >± eTTK´eT+Á‹øÏ #·Ts¡ø\£ T y˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝À Çìï düeTdü´\≈£î ø±s¡D+ d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î˝Ò qì |ò÷ü ≥T>±H˚ #Ó|⁄ü Œø=#êÃs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ d”m+ nqT≈£L\+>± ñ+fÒ Äj·Tq øÏ+<ä MT¬s˝≤ |üì#˚kÕÔsq¡ ï Á|üXï¯ ≈£î ‘êqT Áø£eT•ø£D å >∑\ e´øÏqÔ ì ôV≤’ ø£e÷+&é Ä<˚X+¯ y˚Ts¡≈î£ q&ÉT#·T≈£î+{≤qqï #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ Äy˚<qä , nD∫y˚‘· Ä‘·à>ös¡yê\qT+∫ |ü⁄≥Tºø=∫Ã+<ä+≥÷ d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À Ä ìC≤sTTr ∫‘·XÔ ó¯ ~∆˝<Ò ìä |üs√ø£+å >± d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eTø±s¡T\qT ‘·|⁄ü Œ|ü{≤ºsT¡ . sêÁwü+º ˝À $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ˝…øÿ£ \T ≈£L&Ü nÁ>∑H‘˚ \· eT<Ûä´ ∫#·Tà ô|&ÉT‘·THêïsTT. sêÁwüº+ $&çb˛‘˚ ‘·˝…‘˚Ô Á|ü<Ûëq düeTdü´˝À¢ $<äT´‘Y ˇø£≥ì ‘Ó\+>±D≈£î Ç~ eT]+‘· düeTdü´>± e÷s¡T‘·T+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üø£{ÏùdÔ ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ øö+≥sY Ç#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô düeTdü´ ø±H˚ø±uÀ<äHêïs¡T. $<äT´‘YqT m˝≤ ñ‘·Œ‹Ô #˚dTü ø√yê˝À ø=s¡‘· düeTj·T+˝À mø£ÿ&ç qT+∫ ‘Ó#T· Ãø√yê˝À Ä $»„‘· ‘·eT≈£î ñHêïj·Tì dü÷{Ï>± düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D˝À düeTdü´\ìï+{Ïø° sêÁcÕºìøÏ Hê\T>∑Tqïs¡ <äXÊu≤›\T eTTK´eT+Á‘·T\T>± ñqï d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ Hêj·T≈£î˝Ò ø±s¡D+ ø±<ë nì ì\BXÊs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àì ñqï‘· kÕúsTT |ü<eä ⁄˝À¢ ñ qï á Ç<ä]› eT<Û´ä ÁbÕ+rj·T $uÛ<Ò ë\T bÕ\qô|’ ≈£L&Ü rÁe Á|üu≤Û yêH˚ï #·÷|üqTqï≥Tº sê»ø°jT· |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. sêÁwü+º ˝À ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑+ô|’ eTTK´eT+Á‹ #Ó|Œæ q ˝…øÿ£ \qT ñ|ü eTTK´eT+Á‹ K+&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À >√<ëe] q~ô|’ m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±\≈£î 5500 yÓT>± yê≥¢ $<äT´‘Y ø±yê\ì, ø£ècÕíq~ô|’ m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±\≈£î 800 yÓT>± yê≥T¢ ø±yê\ì nHêïs¡T. yÓTT‘·+Ô ‘Ó\+>±D≈£î nedüs¡eTj˚T´ $<äT´‘YqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düT≈£îH˚ $»„‘· ‘·eT≈£î ñHêïj·Tì n+≥÷ |üs√ø£å+>± d”m+ ˝…ø£ÿ\qT ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. nìï $wüj·÷˝À¢ düŒwüº‘· e#êÃπø eTT+<äT≈£î b˛yê\qï d”m+qT &ç|üP´{°d”m+ Çs¡T≈£îq ô|fÒº Á|üjT· ‘·ï+ #˚XÊs¡T. @~ @yÓTHÆ ê sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+X¯+ M] eT<Û´ä eT]+‘· n+‘·s+¡ ô|+∫+<äH˚ #ÓbÕŒ*.

düeTHê´j·T+ ø√dü+.. »>∑Hé, $»j·TeTà sêJHêe÷ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 : (ø±ø£rj·T) sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À ø±+Á¬>dt bÕغ yÓK’ ]øÏ ìs¡dqü >± yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt m+|æ »>∑H√àVü≤Hés¬ &ç,¶ Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ yÓm’ dt $»j·TeTà ‘·eT |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. d”Œø£sY bòÕsπ à{Ÿ˝ÀH˚ yês¡T sêJHêe÷ #˚dqæ ≥Tº Ä bÕغ m+|æ y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj÷· ≈£î yÓ\&¢ +ç #ês¡T. bÕغ øπ +Á<ä ø±sê´\j·T+˝À $˝Òøs£ T¡ \‘√ y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç,¶ yÓTdÆ ÷ü sê s¬ &ç,¶ n+ã{Ï sê+u≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. ‘=\T‘· m+|æ y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, n+<ä]ø° düeTHê´j·T+ #˚jT· +&ç.. ˝Ò<+ä fÒ j·T<Ûë‘·<ä∏ |ü]dæ‹ú ø=qkÕ–+#·+&ç nì »>∑H√àVü≤Hés¬ &ç,¶ $»j·TeTà ø±+Á¬>dt bÕغì &çe÷+&é #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. |”q¢ Ø˝ÀH˚ Ä $wüj÷· ìï #ÓbÕŒeTHêïs¡T. n+<ä]ø° Hê´j·T+ #˚j÷· \H˚ ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. düeTHê´j·T+ ø√düyT˚ »>∑H,é $»j·TeTà |ü<eä ⁄\qT M&Üs¡Hêïs¡T. #·+#·˝>Ÿ ÷∑ &É C…\’ qT+∫ »>∑H√àVü≤Hés¬ &ç¶ ˝Àø˘duü ÑÛ d”Œø£s≈Y î£ bòÕ´ø˘‡ <ë«sê sêJHêe÷ |üÁ‘êìï |ü+bÕs¡Hêïs¡T. |ü⁄*yÓ+<äT\ myÓTà˝Ò´ |ü<$ä øÏ $»j·TeTà, ø£&|É ü m+|æ |ü<$ä øÏ »>∑Hé sêJHêe÷ #˚XÊs¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\|ü≥¢ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓK’ ]øÏ ìs¡dqü >±H˚ yê]<äs› T¡ düŒ+~+#ês¡ì nHêïs¡T. nq+‘·s+¡ yÓTdÆ ÷ü sê¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕπø $uÛ»Ñ q #˚j÷· \ì ‘êeTT @Hê&√ #ÓbÕŒeTHêïs¡T. z ø£qï‘·+Á&ç˝≤ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î düeTHê´j·T+ #˚j÷· \ì ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m|ü⁄Œ&√ ‘Ó*j·TCÒXÊeTHêïs¡T. n<˚ $wüjT· +ô|’ |ü~ s√E\ ‘·sê«‘· dæm+ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY düŒ+~+#ês¡Hêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n<˚ u≤≥˝À q&ÉTdüTHÔ êïs¡Hêïs¡T. ‘êeTT eTT+<äTqT+∫ ˇø£fÒ e÷≥MT<ä ñHêïeTì, $T–*q s¬ +&ÉT bÕغ\T Ç|ü⁄Œ&ÉT düHêàs¡+Z ˝ÀøÏ e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêh $uÛ»Ñ qô|’ ø±+Á¬>dt yÓK’ ]øÏ ìs¡dqü >±H˚ $»j·TeTà, »>∑Hé sêJHêe÷ #˚XÊs¡Hêïs¡T. dæm+ yê´K´\e˝Ò¢ Ä bÕغ yÓK’ ] yÓ\&¢ eÉ ⁄‘√+<äHêïs¡T. ø=‘·>Ô ± ‘êy˚TMT #Óù|Œ~ ˝Ò<Hä êïs¡T. z≥T¢, d”≥T¢ ø±yê\qï ñ<˚X› +¯ ‘√H˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ˇ+f…<Tä › b˛ø£&\É ‘√ b˛‘√+<äHêïs¡T. |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕπø $uÛ»Ñ q #˚j÷· \ì ‘êeTT &çe÷+&é #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T.

u≤ãTô|’ eT+&ç|ü&ɶ $H√<é

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT, e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTô|’ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ (‘Ósêdü) H˚‘· $H√<é X¯ìyês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é ˝À eT+&ç|&ü ܶsT¡ . Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ≈£î #·+Á<äu≤ãT ˝ÒK sêj·T&Üìï ≈£îÁ≥|üP]‘·yTÓ qÆ #·s´¡ >± Äj·Tq n_Ûe]í+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ô|’ #·+Á<äu≤ãT≈£î Áù|eT ˝Ò<Hä êïs¡T. sêC≤~Ûø±s¡+ ø√dü+ #·+Á<äu≤ãT Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì $H√<é Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘·+˝À n˙ï bÕغ\T ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‘´˚ ø£ sêwüº @sêŒ≥T≈£î kÕqT≈£L\+>±H˚ düŒ+~+#êj·Tì u≤ãT Á|ü<ÛëìøÏ sêdæq ˝ÒK˝À >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ @ø£|üø£å ìs¡íj·T+‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À ìs¡düq C≤«\\T ñô|Œq˝≤ m>∑dæ|ü&ÉT‘·THêïj·Tì #·+Á<äu≤ãT Ä ˝ÒK˝À $e]+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü &çôd+ãsY 9 ‘·sê«‘· sêwü+º ˝À |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ˇø£ÿkÕ]>± e÷s¡TŒ\T e#êÃj·THêïs¡T. n˝≤π> Á|ü‘´˚ ø£ sêwü+º @sêŒ≥T‘√ d”e÷+Á<Û≈ä î£ »s¡T>∑qTqï nHê´j·÷ìï Á|ü<ÛëìøÏ sêdæq ˝ÒK˝À #·+Á<äu≤ãT yÓ\&¢ +ç #ês¡T.

dü¬s’qy˚

ø√eT{Ϭs&ç¶, bıqï+ $eTs¡Ù\T ns¡ús¡Væ≤‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çô¶ |’ ‘Ó\+>±D H˚‘\· T #˚dqæ $eTs¡Ù\qT eT+Á‹ ø=+Á&ÉT eTTs¡∞ rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. X¯ìyês¡+ d”m©Œ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ d” e ÷+Á<Û ä Á|ü » \qT nee÷q|ü]#˚ $<Ûä+>± ‘Ó\+>±D˝Àì ø=+<äs¡T eTTK´ H˚‘·\T ÇcÕºqTkÕs¡+>± yê´K´\T #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{°˝À Ç∫Ãq n+XÊ\H˚ eTTK´eT+Á‹ MT&ç j · ÷ ≈£ î $e]+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁcÕºìï $uÛÑõùdÔ ‘·˝…‘˚Ô düeTdü´\T πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#˚à u≤<Û´ä ‘· eTTK´eT+Á‹øÏ e⁄+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT u≤<Ûä ô|fÒº $<Û+ä >± ‘Ó\+>±D H˚‘\· yê´K´\T ñ Hêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ïs¬ &ç¶ yÓ+ø£{Ÿs¬ &çø¶ Ï eTTK´eT+Á‹ì $eT]Ù+#˚ kÕúsTT ˝Ò<ìä nHêïs¡T. 2004 dü+e‘·‡sêìøÏ eTT+<äT ø√eT{Ϭs&ç¶ |ü]dæú‹ @$T≥ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. »\j·T»„+˝À e+<ä\ ø√≥T¢ dü+bÕ~+∫q ø√eT{Ïs¬ &ç¶ Ç|ü⁄Œ&ÉT q+>∑Hê∫˝≤ eTTK´eT+Á‹ô|’ $eTs¡Ù\T #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ . 2004≈£î eTT+<äT bıqï+ Á|üu≤Û ø£sY |ü]dæ‹ú @$T≥ì ø=+Á&ÉT Á|ü•ï+#ês¡T. m+|”>± , myÓTà˝Ò´>± d”≥T sêø£b˛e&É+‘√ yÓm’ kÕ‡sY≈î£ uÛ»Ñ q #˚dæ d”≥T dü+bÕ~+∫q bıqï+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ô|<ä› H˚‘˝· ≤ yê´K´\T #˚dTü HÔ êïs¡ì ø=+Á&ÉT eT+&ç|&ü ܶsT¡ . m+|” >∑T‘êÔ düTUÒ+<äss¬Y &ç¶ mø£ÿ&ç qT+∫ e#êÃs√ sêÁwüº Á|ü»\≈£î ‘Ó\Tdüì Äj·Tq nHêïs¡T. øπ +Á<äeT+Á‹ C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ ‘·q kÕúsTTøÏ ‘·–q e÷≥\T e÷{≤¢&≥ É +˝Ò<ìä ø=+Á&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, e÷J |”dd” ” N|òt &ç.lìyêdt\T eTTK´eT+Á‹ì $eT]Ù+#·&+É Vü‰kÕ´düŒ<äeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À @Hê&É÷ bÕ˝§Zqì á Çs¡Te⁄s¡T H˚‘\· T eTTK´eT+Á‹ô|’ $eTs¡Ù\T #˚jT· &É+ ‘·><∑ Hä êïs¡T. eTTK´eT+Á‹ì $eT]ÙùdÔ kÕúsTT ô|s¡T>∑T‘·T+<äì uÛ≤$+#·&+É bıs¡bÕ≥ì nHêïs¡T. øπ e\+ eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ø√dü+ &ûmdt, <ëyÓ÷<äs¡ ˝≤+{Ï H˚‘\· T Çwü+º e∫Ãq Ø‹˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡ì Äj·Tq <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY Äs√|üD\T ns¡sú V¡ ≤æ ‘·eTHêïs¡T. $»j·Tyê&É˝À, ˝Ò<ë yÓC’ ≤>¥˝À øπ d”ÄsY ≈£L&Ü {° ø=≥Tº ô|≥Tºø√e#·Ãì Äj·Tq dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. sêC≤´+>∑ ìsêà‘· ;ÄsY n+uÒ<ÿä sY yê´K´\qT ‘êeTT düeT]údTü HÔ êïeTì nsTT‘˚ eTT+u≤sTT, >∑T»sê‘Y sêÁwüº $uÛ»Ñ q\‘√ ‘Ó\+>±D, Ä+Á<Ûä sêÁcÕºìï eTT&çô|≥ºe<äì› Äj·Tq nHêïs¡T. >∑T»sê‘Y eTVü‰sêÁwüº˝À uÛ≤wü\T y˚s¡Tø±e&É+‘√ ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T sêÁcÕº\T>± y˚s¡|ü&ܶj·Tì nHêïs¡T. n<˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüqT e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Áø£eT•ø£Då ø±s¡´ø£s>Ô¡ ± |üì#˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s+¡ eT+Á‹ u≤\sêE e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwüº $uÛ»Ñ qô|’ eTTK´eT+Á‹ #˚dqæ yê´K´\T düeTs¡˙ú j·Ty˚Tqì nHêïs¡T. $uÛ»Ñ q‘√ ‘·˝‘… Ô˚ düeTdü´\qT eTTK´eT+Á‹ #Ó|Œü &É+ ‘·ô|Œ˝≤ ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. eTT+<äT#·÷|ü⁄qï H˚‘>· ± eTTK´eT+Á‹ yêdüyÔ ê\T yÓ\&¢ +ç #ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY H√s¡T n<äT|ü⁄˝À ô|≥ºøb£ ˛‘˚ ‘·–q XÊdæÔ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

j·T÷≥sYï rdüTø√˝Ò<Tä ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT $uÛÑõùdÔ |ü]dæú‘·T\T eT]+‘· dü+øÏ¢wüº+ ne⁄‘êj·Tì πø+Á<äeT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ yê´U≤´ì+#ês¡T. sêh $uÛ»Ñ q Á|üø≥ £ q nq+‘·s+¡ Äj·Tq ‘=*kÕ] $÷&çj÷· eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. ø=+<ä] e´≈£î\Ô ø√dü+ sêÅcÕºìï $uÛõÑ +#ê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Hä ~˚ ‘·q n_ÛÁbÕj·TeTHêïs¡T. 42 eT+~ m+|”\T ñqï Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ qT $uÛõÑ +∫ kÕ~Û+#˚~ @+≥ì ø±eP] Á|ü•ï+#ês¡T. ø£*dæ ñ +fÒH˚ >ös¡e+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ e´edü˝ú À e÷s¡TŒ\T edü÷HÔ ˚ ñ+{≤j·Tì ø±eP] nHêïs¡T. $uÛ»Ñ qô|’ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï øπ +Á<ëìøÏ ‘Ó*bÕqì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘êqT j·T÷≥sYï rdüTø√˝Ò<ìä , ø=+‘·eT+~ ‘êqT j·T÷≥sYï rdüT≈£îHêïq+fÒ u≤<Ûä y˚dTü +Ô <äHêïs¡T. ‘·q n_ÛÁbÕj·T+˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ ˝Ò<Hä êïs¡T. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ dü+|üPs¡í sêh+>± ñ+<äì ‘·q uÛ≤eq nHêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q »s¡>≈∑ L£ &É<Hä ˚ nqT≈£îHêïqHêïs¡T. n_Ûeè~∆ n+‘ê ôV≤’ <äsêu≤<é #·T≥Tº|øü ÿ£ ˝Ò »]–+<äì ø±eP] nHêïs¡T. ÄdüT\Ô T neTTà≈£îì ôV≤’ <äsêu≤<é e∫à J$düTqÔ ïyês¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT ôV≤’ <äsêu≤<é ‘·eT~ ø±<äT nH˚~ n+<ä]ï u≤~ÛdTü +Ô <äHêïs¡T. ø√kÕÔ, sêj·T\d”eT, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê\ $uÛ»Ñ q eT+∫~ ø±<äì, ∫qï sêÅcÕº\ e˝Ò¢ m˝≤+{Ï n_Ûeè~∆, Á|üj÷Ó »q+ ñ+&É<Hä ~˚ ‘·q n_ÛÁbÕj·TeTHêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q <˚XÊìøÏ eT+∫~ ø±<äì 9 eT+~ øπ +Á<äeT+Á‘·T\T øπ +Á<ëìøÏ ‘Ó*bÕeTì ø±eP] nHêïs¡T. uÛ$Ñ wü´‘Y ˝À e#˚à |ü]D≤e÷\T, düeTdü´\qT n~ÛcÕºHêìøÏ $e]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä\dü´+ #˚jT· ≈£î+&Ü düeTT∫‘· ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì n~ÛcÕºHêìï ø√]q≥T¢ ø±eP] #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT $C≤„|qü \ |ò*ü ‘·+>±H˚ Ä+{À˙ ø£$T{°ì øπ +Á<ä+ y˚d+æ <äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Hê\Tπ>fi¯ó ¢ Ä>±eTì, Ç+ø± Hê\T>∑T s√E\T Ä– #·sá \ nq+‘·s+¡ ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì ø√sêeTHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{ÏøÏ ≈£L&Ü n~ÛcÕºq+ rdüT≈£îqï ìs¡j í ÷· ìπø ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì ø±eP] ‘Ó*bÕs¡T.


>∑T+≥÷s¡T

2q>∑s¡+˝À Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T Ä~yês¡+

Ä>∑düTº 11

2013

‹s¡T|ü‹˝À yÓ’mdtÄsY d”|” eTVü‰<Ûäsêï πsDÏ>∑T+≥˝À ÄeTs¡DBø£å uÛÑ>∑ï+

Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê* =

n<äq|ü⁄ Á{≤|òæø˘ ø£$TwüqsY n$T‘Y >±sYZ

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 _C…|æ düuÛÑ dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝À Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T. á Ä+ø£å\T Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 qT+∫ 7 >∑+≥\ es¡≈£î neT\T˝À ñ+{≤j·Tì n<äq|ü⁄ Á{≤|òæø˘ ø£$TwüqsY n$T‘Y >±sYZ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ì|òü÷ esêZ\ ôV≤#·Ã]ø£\ y˚Ts¡≈£î m˝Ÿ_ùdº&çj·T+≈£î eT÷&É+#Ó\ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ùdº&çj·T+ b˛©dt |üVü‰sê˝À ñ+<äHêïs¡T. uÛÑÁ<ä‘ê <äfi≤\T nDTeDTe⁄ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïj·THêïs¡T. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û e∫Ãq <ä>∑Zs¡qT+∫ yÓ[flb˛j˚T+‘· es¡≈£î uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. Äj·Tq |üs¡´{Ï+#˚ ÁbÕ+‘ê\˝À uÛÑÁ<ä‘ê <äfi≤\T &˚>∑ ø£fi¯fl‘√ |üVü‰sê ø±düTÔHêïj·THêïs¡T. m˝Ÿ_ùdº&çj·T+, kÕŒsYÿ Vü≤j·T‘Y Vü≤À≥˝Ÿ, πøX¯yé yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ $<ë´dü+düú ÁbÕ+>∑D≤\ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. 3500 eT+~ b˛©düT\ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. ùdº&çj·T+ kÕeTsêú´ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì n+‘· eT+~H˚ |ü+|ækÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+, ø£Ø+q>∑sY, ìC≤e÷u≤<é, Ä~˝≤u≤<é, yÓT<äø˘ õ˝≤¢\ qT+∫ e#˚à yêVü≤Hê\qT |ü_¢ø˘ >±¬s¶Hé˝À bÕ]ÿ+>¥ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Á|ü»\ ø±s¡T¢, ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝À bÕ]ÿ+>¥ #˚j·÷\ì kÂø£sê´s¡ú+ eTVü≤ã÷_j·÷, Ä*j·÷ ø£fi≤XÊ\˝Àq÷, kºÕ˙¢, ìC≤+ ø√sês¡T. n˝≤π> s¡+>±¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢\ qT+∫ e#˚à ø£fi≤XÊ\˝Àq÷ yêVü≤Hê\qT ì\T|ü⁄#˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á{≤|òæø˘

Ä+ø£å\T Hê+|ü*¢, ãw”sYu≤>¥, Ä_&é‡, s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹, *ãغ ÁbÕ+‘ê˝À¢ neT\T˝À ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

k˛ìj·÷ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡πø

‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T dü+j·TeTq+ ìC≤e÷u≤<é, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) k˛ìj·÷ >±+BÛ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T dü+j·TeTq+ bÕ{ÏdüTÔHêïeTì |”d”d” ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTੇ wü;‡sY n© nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ‘Ó\+>±D $»jÓ÷‘·‡e+ düuÛÑ˝À

Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. nsTT‘˚ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº $<Ûä+>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. kÕúsTTøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äì wü;“sY n© eT+&ç|ü&ܶs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\≈£î nqT≈£L\+>± øÏs¡DY e´eVü≤]+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ e÷≥\qT nø£ÿ&É Á|ü»\T qeTàe<ä›ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ yê´K´\qT n~ÛcÕºq+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯‘êeTì, á dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ‘Ó\+>±D˝Àì eTTK´ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêuÀj˚T &çôd+ãsY 1e ‘˚B ˝À|ü⁄ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T U≤j·TeTì BÛe÷qT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Væ≤+B uÛ≤wü e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚yê]øÏ ‘=$Tà~ sêÁcÕº\T

ñHêïj·Tì, ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚yê]øÏ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T ñ+fÒ ‘·ù|ŒMT ˝Ò<äì wü;“sY n© yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº $uÛÑ»q »]–‘˚ $<äT´‘Y, ˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·TÔ‘·T+<äì eTTK´eT+Á‹ yê´K´\T ì»+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ˙{Ï |ü+|æD° $wüj·T+˝À |üø±ÿ ìy˚~ø£\T |üP]Ô nj·÷´j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. $<äT´‘Y düeTdü´ ≈£L&Ü sê<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. »Væ≤sêu≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT düTπswt wü{≤ÿsY, sêÁwüº eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T Ä≈£î\ \*‘· õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘êùV≤Ø“Vü≤yéT<ëHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $»jÓ÷‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq u…’ø˘ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

kÕe÷qT´&çøÏ n+~+∫q|üð&˚ yÓ’<ä´ eè‹ÔøÏ kÕs¡úø£‘· : >∑es¡ïsY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, Ä>∑düTº 10 yÓ’<äT´\T kÕe÷qT´ìøÏ yÓ’<ä´ ùde\+~+#·&Éy˚T |üs¡e÷e~>± uÛ≤$+#ê\ì sêÁwüº >∑es¡ïsY Çmdtm˝Ÿ q]‡+Vü≤Hé nHêïs¡T. |ü≥ºD+ düMT|ü+˝Àì mdt$mdt ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï yÓ’<äT´\ dü<ädüT‡(nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt |òæJwæj·THé‡ Ä|òtÇ+&çj·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #ê|üºsY 41e yê]¸ø£ dü<ädüT‡)˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+Hê{Ï ¬s+&√s√E dü<ädüT‡˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. yÓ’<äT´&ÉT <˚e⁄ì‘√ düe÷qeTì n+<äTπø ªªyÓ’<√´ Hêsêj·TD Vü≤]µµ nHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±q‡sY, ø£åj·T, >∑T+&Ó »ãT“\qT ÁbÕ<∏ä$Tø£ <äX¯˝À >∑T]ÔùdÔ ∫øÏ‘·‡ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. á $wüj·T+˝À yÓ’<äT´\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. dü«#·Ã+<ä

ô|+&ç+>¥˝À 8 eT+~ sêJHêe÷\T ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY

dü+düú\T Á>±e÷\˝À yÓ’<ä´ •_sê\qT ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. &Üø£ºs¡T¢ $$<Ûä yê´<ÛäT\ |ü≥¢ ne>±Vü≤q‘√ bÕ≥T, nej·Te<ëq+ô|’ ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> »q]ø˘ eT+<äT\T, Áu≤+&Ó&é eT+<äT\≈£î @ e÷Á‘·+ rdæb˛eì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ |ü≥ºD≤ìøÏ $#˚Ãdæq >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT s√&ÉT¢ uÛÑeHê\ n‹~∏ >∑èVü≤+ e<ä› õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C≤ X¯+ø£sY kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. u≤\q>∑sY ¬øõ_$øÏ #Ó+~q $<ë´]úì\T k˛qT,

düs¡fi¯‘√ ø=~›ùd|ü⁄ >∑es¡ïsY e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C≤X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓqTø£ ã&çq õ˝≤¢ nsTTq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À Ç˝≤+{Ï yÓ’<ä´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ Á|ü»\≈£î m+‘√ y˚T\T #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À e÷‘ê•X¯ó eTs¡D≤\T, {Ï_ e+{Ï »ãT“\ XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt |òæõwæj·THé‡ Ä|òt Ç+&çj·÷ n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY m.eTè>∑Hê<∏äHé, mHé{ÏÄsY Äs√>∑´ $X¯«$<ë´\j·T+ ñ|ü≈£î\|ü‹ &Üø£ºsY ◊.$.sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T.

qøÏ© ø£¬s˙‡ô|’ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* C…dæøÏ #·÷|æ+#ês¡T. Á|ü‹ ì‘·´+ qøÏ© H√≥T¢ mìï ekÕÔj·Tì Äj·Tq Á|ü•ï+#·>± 500, 1000s¡÷bÕj·T\ H√≥¢˝À ì‘·´+ 6 qT+∫ 7H√≥T¢ ekÕÔj·Tì ∫qïu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. yê´bÕs¡ dü+düú\T @\÷s¡T, Ä>∑düTº 10 : |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À qøÏ© ø£¬s˙‡ô|’ $~Û>± qøÏ© H√≥¢qT >∑T]Ô+#˚ j·T+Á‘ê\qT Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì C…dæ dü÷∫+#ês¡T. u≤´+≈£î m{Ïj·T+\ u≤ãTsêe⁄Hêj·TT&ÉT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. kÕúìø£ XÊ+‹q>∑sY˝Àì qT+&ç ≈£L&Ü qøÏ© H√≥T¢ edüTÔHêïj·Tì Bì e\¢ @ H√≥T $X¯«Hê<Ûä >±´dt @C…˙‡˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qøÏ©<√, @~ ˇ]»q˝Ÿ H√{À ‘Ó\TdüTø√e&Üìπø ‘êeTT qøÏ© $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Ç∫Ãq 500s¡÷bÕj·T\ H√≥¢qT ‘·ìF #˚j·T>± H√≥¢qT >∑T]Ô+#˚ j·T+Á‘ê\qT $ìjÓ÷–düTÔHêïeTì ∫qïu≤ãT Hê\T>∑T H√≥T¢ qøÏ©$ e#êÃj·Tì &û\sY #ê|üsê\ ∫qïu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. =

m˝Ÿ|æõ >±´dt≈£î Ä<ÛësY qyÓ÷<äT #˚düTø√yê* m˝Ÿ.&ç.myéT. uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 : m˝Ÿ.|æ.õ >±´dt≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä<ÛësY qyÓ÷<äT #˚düTø√ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T 11e ‘˚B Ä~yês¡+Hê&ÉT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ m˝Ÿ.&ç.myéT. uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä~yês¡yÓTÆq|üŒ{Ïø° ‘·eT ‘·eT u≤´+≈£î\˝À nøö+≥sY HÓ+ãs¡¢qT Ä<ÛësY qyÓ÷<äT #˚düTø√e&ÜìøÏ M\T ø£*ŒdüTÔqïqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ä<ÛësY q+ãsY ñ+&ç, u≤´+≈£î nøö+≥T¢ ˝Òìyês¡T ø=‘·Ô>± u≤´+≈£î nøö+≥TqT ‘Ós¡#·T≈£îH˚+<äT≈£î ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚kÕeTHêïs¡T. áHÓ\ 31e ‘˚B˝À Ä<ÛësY qyÓ÷<äT >∑&ÉTe⁄ eTT>∑TdüTÔqï+<äTq uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î á @sêŒ≥T¢ #˚kÕeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. q>∑s¡+˝À nìï u≤´+≈£î\ Áu≤+N\T Ä~yês¡+ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î Ä<˚•+#êeTHêïs¡T. neø±XÊìï m˝Ÿ|æõ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

@\÷s¡T, Ä>∑düTº 10 q>∑<äT ã~© |ü<∏äø±ìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚j·TqTqï <äècÕº´ õ˝≤¢˝Àì >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\+‘ê ‘·ø£åDy˚T Ä<ÛësYø±s¡T¶, u≤´+≈£î U≤‘ê HÓ+ãsY, >±´dt <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ n+~+∫ q>∑<äTqT bı+<ë\ì »˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ãTsêe⁄Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ XÊ+‹q>∑sY˝Àì ◊zdæj·T˝Ÿ ø£+ô|˙ &û\sY $X¯«Hê<Ûä >±´dt @C…˙‡ì X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq ‘·ìF #˚dæ Ä<ÛësY d”&ç+>¥ Á|üÁøÏj·TqT |ü]o*+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ◊zdæj·T˝Ÿ ø£+ô|˙ |ü]~Û˝À 2\ø£å\ 67y˚\ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 81y˚\ >±´dt ø£HÓø£åq¢qT Ä<ÛësY‘√ d”&ç+>¥ #˚dæq rs¡TqT

Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. nø√ºãsY1e ‘˚B qT+&ç |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\+<ä]ø° Á|üuÛÑT‘·«+ q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ øÏ+<ä H˚s¡T>± kıeTTàqT yê] u≤´+≈£î U≤‘ê\˝À »eT#˚ùd neø±X¯+ ñqï <äècÕº´ õ˝≤¢˝À 8.67\ø£å\eT+~ >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T \_› bı+<˚ neø±XÊ\THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. C…dæ‘√ bÕ≥T ◊zdæj·T˝Ÿ ø£+ô|˙ ùd˝Ÿ‡ Ä|ò”düsY yÓ÷Vü≤qsêe⁄, j·THé◊dæ n~Ûø±] >∑+>±<ÛäsY,]f…Æs¡T¶ &çdtz \øÏåàHêsêj·TD, @õ|æz sêE, $X¯«Hê<Ûä @C…˙‡ Á|ü‹ì<ÛäT\T #ê|üsê\T ∫qïu≤ãT, eTH˚ï lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê»ø°j·T \_∆πø »>∑Hé sêJHêe÷ =

˝≤Øì &Ûûø={Ϻq ø±s¡T: f…ø°ÿ eTè‹, Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À z kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙s¡T eTs¡DÏ+#ê&ÉT, n‘·ì $TÁ‘·T\T Ç<ä›s¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. yês¡T Á|üj·÷DÏdüTÔqï ø±s¡T s√&ÉT¶ |üø£ÿq ì*|æ ñ+∫q ˝≤Øì X¯+cÕu≤<é dü$÷|ü+˝À X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTqT &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ f…ø°ÿ eTs¡DÏ+#·>±, n‘·ì Ç<ä›s¡T $TÁ‘·T\T >±j·T|ü&ܶs¡T. b˛©düT\T #Ó|æŒq $esê\ Á|üø±s¡+ ` ÇH√Œ¤dædt˝À |üì#˚düTÔqï 31 @fi¯¢ n_ÛeTqT´ ‘·q $TÁ‘·T\T ñ»«˝Ÿ es¡à, >ö‘·+ ¬s&ç¶\‘√ ø£*dæ X¯+cÕu≤<é qT+∫ W≥sY ]+>¥ s√&ÉT¶ô|’ >∑∫ÃuÖ*øÏ ø±s¡T˝À yÓfi¯óÔHêïs¡T. yês¡T Á|üj·÷DÏdüTÔqï ø±s¡T VüQ+<ëjYT yÓsêï. n_ÛeTqT´ z yêVü≤Hêìï <ëfÒùd Á|üj·T‘·ï+˝À ø±s¡TqT ∫qïeTà ¨≥˝Ÿ e<ä› s√&ÉT¶ô|’ Ä– ñqï ˝≤Øì &Ûûø={≤º&ÉT. ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ n_ÛeTqT´ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. $T>∑‘ê Ç<ä›] |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñ+~. n_ÛeTqT´ &Ûç©¢øÏ #Ó+~qyê&ÉT. ø±s¡T >ö‘·+ ¬s&ç¶øÏ #Ó+~+~. s¡+>±¬s&ç¶ nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹ ˝À z >∑]“¤DÏ eTè‹ #Ó+~+~. mì$T~ HÓ\\ >∑s¡“¤e‹>± ñqï ÄyÓTqT n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ ø√dü+ n‘êÔ]+{Ï yêπs Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ eTè‘·Tsê* ã+<ÛäTe⁄\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ø£qø£e÷$T&çøÏ #Ó+~q q]‡+Vü≤(26) >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qe+ãsY HÓ\˝À sêCÒ+Á<äq>∑sY≈£î #Ó+~q $<ä´ n*j·÷dt düTC≤‘·(20)‘√ $yêVü≤+ »]–+~. q]‡+Vü≤ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á&Ó’$+>¥ #˚düTÔHêï&ÉT. s√E e÷~]>± >∑Ts¡Tyês¡+ &É÷´{°øÏ yÓfi≤¢&ÉT. sêÁ‹ Ç+{ÏøÏ e#˚Ãdü]øÏ uÛ≤s¡´ eTè‹ #Ó+~ ñ+~. á $wüj·÷ìï n<˚ Á>±eT+˝À ñ+&˚ nø£ÿ≈£î #Óù|Œ+<äT≈£î yÓfi≤¢&ÉT. nø£ÿ&˚ ñqï ‘·*¢, nø£ÿ≈£î $wüj·÷ìï ‘Ó*bÕ&ÉT.

‘Ó\+>±D sêyê\ì πød”ÄsY≈£î ˝Ò<äT: s¡TÁ<äsêE @\÷s¡T, ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ ;ÛeTes¡+ Á|üø±X¯+ #Íø˘˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûäyê<äT\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVü≤<Ûäsêïìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ 5 y˚\ eT+~ yÓ’mdtÄsYd”|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ Vü≤»s¡j·÷´s¡T. e÷J eT+Á‹ #˚>=+&ç Vü≤]sêeT CÀ>∑j·T´, Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ø£qTeT÷] s¡|òüTsêeT ø£èwüí+sêE, myÓTੇ y˚Tø± X‚wüßu≤ãT, bÕ‘·bÕ{Ï düsê«CŸ bÕ˝§ZHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î nqT≈£L\+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. sêÅcÕºìï $&É>=≥ºe<ä›ì, düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄≈£î ‘Ó\+>±D sêyê\ì ˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·« $|t s¡TÁ<äsêE |ü<äàsêE nHêïs¡T. sêh+ $uÛÑõdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫q ‘·s¡Tyê‘· ¬ødæÄsY yê´K´\T d”e÷+Á<ÛäT\qT ¬s#·Ã>=fÒº$<Ûä+>± ñHêïj·Tqï $eTs¡Ù\T e´ø£ÔeTj·÷´sTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À sêh+ sêeDø±wüº+>± ñ+&Ü\qï<˚ πød”ÄsY ø√]ø£ nì |ü<äàsêE $eT]Ù+#ês¡T. πød”ÄsY yÓ’K] e˝Ò¢ ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=+≥THêïj·Tì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T.

C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ãTsêe⁄Hêj·TT&ÉT

πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚j·TqTqï q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 : mì$T~ eT+~ m+|”\ sêJHêe÷\T ô|+&ç+>¥˝ÀñHêïj·Tì ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì ø£fi≤ø£è‹ ÄsYº >±´\Ø˝À ô|sTT+{Ï+>¥ m–®_wüHéqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·qqT ø£*dæq $˝Òø£s¡T\‘√ MTsê≈£îe÷sY ø=~›ùd|ü⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. m+|”\ sêJHêe÷\ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&ÜìøÏ ì]›wüº düeTj·T+ ˝Ò<äHêïs¡T. @ ìs¡íj·TyÓTÆHê ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêJHêe÷\T #˚dæq m+|”\qT |æ*∫ yê] n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ.. ‘Ó\TdüTø√ø£b˛e#·Tà nì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü\Te⁄s¡T πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, sêh eT+Á‘·T\T, &ç|üP´{Ï eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

‹s¡T|ü‹, Ä>∑düTº 10(ø±ø£rj·T): sêÅcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ø=qkÕ–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‹s¡T|ü‹˝À eTVü‰<Ûäsêï #˚|ü{Ϻ+~. ‹s¡T|ü‹ q\TeT÷\ qT+∫ yÓ’mkՇ؇|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T uÛ≤Ø>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. πø+Á<ä+ rs¡T≈£î e´‹πsø£+>± Ä+<√fi¯qø±s¡T\T #˚dæq ìHê<ë\‘√ Ä ÁbÕ+‘·+ ¨¬s‹Ô+~. πø+Á<ä+, ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ+≥H˚ ‘·q ìs¡íj·÷ìï yÓq≈£îÿ rdüTø=ì sêÅcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ø=qkÕ–+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ìs¡düqø±s¡T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÅcÕºìøÏ πø+Á<ä+ #˚dæq Á<√Vü‰ìï ‘·≥Tºø√˝Òπø »q+ Á|üuÛÑ+»q+˝≤ s√&É¢ô|’øÏ edüTÔHêïs¡ì yÓ’mkՇ؇|” H˚‘· uÛÑ÷eTq ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêVüQ˝ŸqT Á|ü<ÛëqeT+Á‹ì #˚j·T&Üìπø sêh $uÛÑ»q #˚|ü{≤ºs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ø£|ü≥ Hê≥ø±\T Ä&ÉT‘·Tqï {°&û|”, ø±+Á¬>dt\≈£î Á|ü»\T #·s¡eT^‘·+ bÕ&ÉT‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ πsDÏ>∑T+≥˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ yÓ’mdtÄsY dæ|æ eT<䛑·T<ës¡T\T #˚|ü{Ϻq ÄeTs¡DBø£åqT uÛÑ>∑ï+ #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT b˛©düT\T ã\e+‘·+>± ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. sêÅcÕºìï $uÛÑõdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫q s√E qT+∫ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À ñ<Ûä´eT+ ñ<Ûäè‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. á s√E 11e s√E ≈£L&Ü õ˝≤¢˝À ãdüT‡\qT ‹s¡>∑ìe«&É+˝Ò<äT. ‹s¡T|ü‹˝À düyÓTÆø£´yê<äT\T ã+<é\T, sêkÕÔs√ø√, yêVü≤Hê\T ‘·>∑T\u…≥º&É+, ~wæºu§eTà\qT <ä>∑∆+ #˚j·T&É+ ˝≤+{Ï Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. z]j·T+≥˝Ÿ ø±˝ÒJ m<äT≥ düø£\ »qT\ kÕeT÷Væ≤ø£ Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. Á|üC≤y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq á •_s¡+˝À eø£Ô\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é n_Ûeè~∆ yÓqTø£ n+<ä] ø£èwæ ñ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ôV’≤<äsêu≤<éqT $&É>=&ç‘˚ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\yê]øÏ @+ #ÓbÕŒ\ì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ Ä˝À∫+#ê\ì z eTVæ≤fi¯ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.Ä˝À∫+#ê\ì z eTVæ≤fi¯ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ Ä+{Àì ø£$T{° dæ<ä∆+ : u§‘·‡

q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 10 : πø+Á<äeT+Á‹ Ä+{Àì H˚‘·è‘·«+˝Àì ø£$T{° eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ |üì#˚j·TqTqï≥Tº |æædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï ~–«»jYT dæ+>¥ ‘·q≈£î ‘Ó*bÕs¡ì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<äeT+Á‹ Ä+{Àì, ø±+Á¬>dt sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥\‘√ X¯ìyês¡+Hê&ÉT uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. $$<Ûä s¡+>±\ô|’ ‘·eT ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT ø=+<äs¡T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T e´ø£Ô+#˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì, yês¡+<äs¡T Ä+{Àì m<äT≥≈£î e∫à ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ä+{Àì, ~–«»jYT dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ‘êqT, eTTK´eT+Á‹ ø£*dæ ø=+<ä]ì m+|æø£ #˚XÊeTì, yês¡+<äs¡T Ä+{ÀìøÏ ‘·eT düeTdü´\qT yÓfi¯¢ uÀdüT≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. meπseTqT≈£îHêï.. meπsMT e÷{≤¢&çHê ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ @ ˇø£ÿ]ø°, @ ÁbÕ+‘êìø° nHê´j·T+ #˚j·TuÀ<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bs¡Èø±*ø£ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡íj·÷\T #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q »]–‘˚ ñ‘·ŒqïeTj˚T´ düeTdü´\qT, ìs¡düq\qT ìs¡“¤j·T+>± n~ÛcÕºq+ <äèwæºøÏ ‘êqT, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ rdüT≈£îyÓfi≤fleTHêïs¡T. n˝≤π> ø=+<äs¡T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒXÊs¡Hêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé, >ös¡e

{°ÄsYmdt≈£î >∑+>±¬s&ç¶ sêJHêe÷ ìC≤e÷u≤<é, Ä>∑düTº 10(ø±ø£rj·T): : {°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä\÷s¡T >∑+>±¬s&ç¶ Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù, <äX¯s¡<∏é¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T ÇHé#ê]® sêeTT\T, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD¬s&ç¶≈£L&Ü sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ ìC≤e÷u≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJHêe÷ |üÁ‘êìï {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY≈£î |ü+|æq≥T¢ yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. 12 dü+e‘·‡sê\ düTBs¡È b˛sê≥+˝À ‘·eT e+‘·T>± bÕÁ‘·qT b˛wæ+#êeTì, πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+∫q <ä]$T˝≤ ñ<ä´eT+ nedüs¡+˝Ò<äH˚ uÛ≤eq‘√ Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq≥Tº yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D dæ~∆+#˚es¡≈£î ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚XÊeTì, ∫es¡≈£î >∑e÷´ìï eTT<ë›&ÜeTì, neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\ |òü*‘·+>±H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. 2004 ø£+fÒ eTT+<äT {°&û|”˝À ñqï ‘êqT ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ Äø£]Ù‘·T&Ó’ {°ÄsYmdt˝À #˚] nH˚ø£ ñ<ä´e÷˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïqì, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± ‘·q≈£î nìï esêZ\ Á|ü»\T düVü≤ø£]+∫q+<äT≈£î Äj·Tq <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡&É+‘√ ñ<ä´eT+˝À ‘·eT bÕÁ‘· nedüs¡+˝Ò<äì uÛ≤$+∫ {°ÄsYmdt≈£î sêJHêe÷ #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. @ bÕغ˝À #˚sê\H˚ ìs¡íj·T+ nqT#·s¡T\‘√ dü+Á|ü~+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì >∑+>±¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

πød”ÄsY, k˛ìj·÷ ~wæºu§eTà\ <Ûä>∑∆+ $dü‡qïù|≥, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) : *{Ï˝ŸkÕºsY dü÷ÿ\T Ä<Ûä«s¡´+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± dü‘·TÔ|ü*¢ s√&ÉT¶˝Àì >±+BÛu§eTà ôd+≥sY uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+∫ πød”ÄsY ~wæºu§eTàqT <ä>∑∆+ #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± n+uÒ<äÿsY ôd+≥sY˝À k˛ìj·÷ >±+BÛ ~wæºu§eTàqT <ä>∑∆+ #˚XÊs¡T. Á|æì‡bÕ˝Ÿ dæ.|ü⁄\¢j·T´, qs¡•+Vü≤sêe⁄, ø£èwüíÁ|ükÕ<é, ñbÕ<Ûë´j·TT \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ $dü‡qïù|≥˝À eTVü‰<Ûäsêï $dü‡qïù|≥, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) : @|” m˙®y√ Ä<Ûä«s¡´+˝À 12e ‘˚B k˛eTyês¡+ $dü‡qïù|≥ >±+BÛu§eTà ôd+≥sY˝À eTVü‰<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ @|” m˙®y√dt n<Ûä´≈£åî\T s¡$ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{À j·T÷ìj·THé Á|òüP{Ÿ eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæ#˚wüHé ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á eTVü‰<Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T á <Ûäsêï≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

msTT&é‡ ø£+Á{À˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·TTe»H√‘·‡yê\T

n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà sê»ø°j·T \_∆ ø√düy˚T ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêJHêe÷\T n+fÒ yê]ø=ø£ bòÕ´wüHé˝≤ e÷]+<äì nHêïs¡T. n+‘˚>±ì yês¡T Á|ü»\ø√dü+ >±˙, düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ >±˙ sêJHêe÷\T #˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘·\T nH˚$ Äj·÷ bÕغ\ Ä˝À#·q\T, e´eVü‰sê\T nì yê´U≤´ì+#ês¡T. yê{Ï˝À ‘êeTT ‘·\<ä÷s¡ÃuÀeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 n+‘·sê®rj·T j·TTe»q ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì á HÓ\ 12q msTT&é‡ ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ uÀs¡T¶ &Ó’¬sø£ºsY dæ.bÕs¡úkÕs¡~Û ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT Á|ü|ü+#êìï >∑&É>∑&É˝≤&çdüTÔqï msTT&é‡ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢, eTTK´+>± j·TTe‘·˝À eT]+‘· ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ 12e ‘˚B ñ<äj·T+ dü«#·Ã+<ä dü+düú\T bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\#˚ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ u≤>¥*+>∑+|ü*¢ Äغdæ ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À ô|<ä› m‘·TÔq düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Jeq HÓ’|ü⁄D≤´\‘√ ôV≤#Y◊$ dü+Áø£eTDqT ìyê]+#·+&ç-dü«#·Ã+<ä s¡ø£Ô<ëq+ #˚dæ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&É+&ç nH˚ ìHê<ä+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+

>∑T+≥÷s¡T 11 Ä>∑dTü º 2013

3

Á|ü»\≈£î ùde\+~+#·&Éy˚T ì»yÓTÆq <˚X¯uÛÑøÏÔ njÓ÷eTj·T+˝À ìs¡T<√´>∑T\T sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ìs¡T<√´>∑T˝À¢ ì]¢|üÔ‘· #√≥T#˚düT≈£î+~. ñ<√´>±\ ìj·÷eTø±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘ê‘êÿ*ø£ ÁuÒ≈£î\T y˚@ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. sêh $uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ñ<√´ >∑ ìj·÷eTø±\T »s¡T|üe<ä›ì |ü\T ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T yêsTT<ë y˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À ñ<√´>±\ C≤‘·s≈¡ î£ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ÁuÒ|&ü ˚ neø±X¯+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . 2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |ü\T n_Ûeè~∆, dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√ bÕ≥T $$<Ûä XÊK˝À¢ ñqï ñ<√´>±\T uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ ìs¡T<√´>∑T˝À¢ ÄX¯\T sπ ø¬ ‘êÔsTT. n$ ∫>∑T]+∫ mH√ï s√E\T ø±ø£eTT+<˚ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T Á|üø£≥q yÓ\Te&É&É+‘√ yê] ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ófl #·*¢q≥¢sTT+~. m|æ|æmd”‡ <ë«sê Á>∑÷|t-1 øÏ+<ä 400 b˛düTº\T, Á>∑÷|t-2 øÏ+<ä 1100 b˛düTº\T, Á>∑÷|t-4 øÏ+<ä 1500 b˛düTº\T uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> M{Ï‘√ bÕ≥T ¬syÓq÷´ XÊK˝À 1637 $ÄsYy√, 4305 $ÄsYm b˛düTº\qT m|æ|æmd”‡ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. n˝≤π> |ü+#êsTTrsêCŸ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À 2677 b˛düTº\T, kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK |ü]~Û˝À 320, &çmd”‡ <ë«sê 25y˚\ {°#·sY b˛düTº\T uÛÑØÔ #˚j·÷\ì uÛ≤$+#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü õôV≤#Y m+dæ |ü]~Û˝À 2607 b˛düTº\T uÛÑØÔøÏ Á|üø£≥q dæ<ä∆+#˚XÊs¡T. B+‘√ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· m+‘√ ÄX¯‘√ ñ<√´>±\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷XÊs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ø√∫+>¥ ôd+≥s¡¢˝À y˚\≈£îy˚\T |ò”E\T #Ó*¢+∫ #·<äTe⁄˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïπø ns¡Ω‘· bı+~q yês¡T ≈£L´˝À ñ+&É>±, ø=‘·Ô>± Ms¡T ns¡Ω‘· ø√dü+ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. q>∑s¡ »HêuÛ≤˝À 40 XÊ‘·+ j·TTe‘˚ ñqï≥T¢ ˝…ø£ÿ\T #ÓãT‘·THêïsTT. M]˝À 50y˚\ eT+~ |ü≥ºuÛÑÁ<äT˝…’ yês¡T ñqï≥T¢ n+#·Hê. nsTT‘˚ M]˝À ej·TdüT‡ ô|’ã&çb˛‘·Tqï yês¡T sêh $uÛÑ»q ôd>∑‘√ ìj·÷eTø±\T »s¡T>∑T‘êj·÷? ñ<√´>∑+ edüTÔ+<ë? uÛÑ$wü´‘Y @$T≥qï Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄Hêïs¡T.

Vü≤≈£îÿ\¬ø’ ñ<ä´$T+#·+&ç >√$+<äsêe⁄ù|≥, Ä>∑dTü º 10(ø±ø£rj·T) Ä~yêd”\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûqä ø¬ ’ ñ<ä´$T+#ê\ì Ä dü+|òTü + õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T õ. Hêsêj·TD ø√sês¡T. Ä~yêd” ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì eT+&É\+˝Àì |üÁkÕ˝À Ä dü+|òTü + eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T ø√≥ ø£ècÕísêe⁄ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+ bı+<äT|ü]Ãq #·{≤º\ô|’ H˚&TÉ bÕ\≈£î\T ìs¡ø¢ ´å£ + eVæ≤düTHÔ êïs¡ì, Ä~yêd”\ nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ #˚j·÷*‡q ◊{Ï&çm n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ yê] Jeq |ü]dæú‘·T\T <äTs¡“s¡yTÓ j Æ ÷· ´j·Tì Äj·Tq Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡ø¢ ´å£ + e\¢ Ç|üŒ{Ïøπ sêÁwü+º ˝À 19 Ä~yêd” ‘Ó>\∑ dü+düÿè‹ n+‘·]+∫b˛sTT+<äì, Ä~yêd”\T Ç+ø± ìs¡ø¢ ´å£ +>± ñ+fÒ yê] Jeq $<Ûëqy˚T Á|üXÊïs¡øú +£ >± e÷πs Á|üe÷<äeTT+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä~yêd” Hêj·T≈£î\T sê»X‚KsY, eTT‘·j Ô T· ´, düTC≤‘·, <Ûqä \øÏàå , düs√»q, \øÏàå ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<ë›s¡+ düs¡Œ+#Y, yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î |òüTq düHêàq+

düTÁ|”+ ø√s¡Tº »&ç® »d”ºdt #·+Á<ä|òüTÀwtt

ì{Ÿ˝À Hê´j·Tyê<ä |ü]wü‘Y sêÁwüº düuÛÑ\T

es¡+>∑˝Ÿ, Ä>∑dTü º 10(ø±ø£rj·T) : düe÷»+˝Àì ìs¡Tù|<ä, n≥º&TÉ >∑T esêZ\≈£î ùde #˚jT· &ÉyT˚ ì»yÓTqÆ <˚Xu¯ øÑÛ ‘ÔÏ √ düe÷qeTqï kÕ«$T $y˚ø±q+<ä dü÷Œ]Ô‘√ Hê´j·Tyê<äT\T ùde\+~+#ê\ì düTÁ|”+ ø√s¡Tº »d”dº t |æHêøÏ #·+Á<ä|Tüò Àwt |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Hê´j·Tyê<ä |ü]wü‘Y 6e sêÁwüº düu\ÑÛ dü+<äs“¡ +¤ >± es¡+>∑˝Ÿ ì{Ÿ Ä&ç{À]j·T+˝À ªuÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+`kÕ«$T $y˚ø±q+<ä dü÷Œ]Ôµ nH˚ n+X¯+ô|’ »d”dº t |ædæ |òTü Àwt ø°\ø£ ñ|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ kÕ«$T $y˚ø±q+<äT&ç uÀ<Ûqä \T, $»Hé dü÷Œ]Ô>± düe÷C+˝Àì ìsꓤ>∑T´\≈£î Hê´j·Tùde\+~+#ê\ì Hê´j·Tyê<äT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+ Á‘√<Û´ä eT+‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+˝À ≈£L&Ü $y˚ø±q+<äT&ç s¡#q· \ Á|üu≤Û e+ ñ+<äHêïs¡T. $<ë´ Vü≤≈£îÿ, düe÷q Vü≤≈£îÿ\qT Ç{°e* ø±\+˝À #·≥º s¡÷|ü+˝À neT\T #˚dTü HÔ êïeTì, á n+XÊ\ô|’ $y˚ø±q+<äT&ÉT ˇø£ X¯‘êã›+ ÁøÏ‘y· T˚ yê´U≤´ì+#ês¡ì nHêïs¡T. ˇø£ >∑èVæ≤DÏ ˝Ò<ë eTVæ≤fi¯ $<ë´e+‘·T\sê˝…‘’ ˚ yÓTT‘·+Ô ≈£î≥T+u≤ìπø y˚T\e⁄‘·T+<äì, eTVæ≤fi≤ kÕ~ø±]‘·, <˚XÊ_Ûeè~∆ kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ >∑T]+∫ ‘Ó\düTø√yê\+fÒ kÕ«$T $y˚ø±q+<ä s¡#q· \T #·<Tä yê\ì, eTVü‰‘êà>±+BÛ ù|s=ÿqï $wüj÷· ìï »d”dº t |òTü Àwt eTs√kÕ] >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤’ ø√s¡Tº »d”dº t *+>±\ q]‡+Vü‰ s¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ uÛ≤s¡‘<· X˚ Êìï >=|üŒ n<Ûë´‹àø£, kÕ+düÿè‹ø£ yês¡d‘ü «· |üs+¡ >± r]Ã~~›q yê]˝À Ä~X¯+ø£sê#ês¡´ nq+‘·s+¡

kÕ«$T $y˚ø±q+<äπø Ä |òüTq‘· <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>±ìï n‘·´+‘· |ü{Ïwüº+>± s¡÷bı+~+#·Tø√e&É+˝À $y˚ø±q+<äTì ‘ê‹«ø£‘· ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. <˚oj·T e÷¬sÿ{Ï+>¥ s¡+>∑+˝ÀøÏ ãVüQfi¯C≤‹ dü+dü\ú Á|üyX˚ +¯ ‘√ kÕúìø£ Á|üj÷Ó »Hê\T <Óã“‹q&ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü <˚oj·T kÕ+düÿè‹ø£ $\Te\≈£î ≈£L&Ü $|ò÷ü ‘·+ ø£\T>∑T‘·Tqï<äHêïs¡T. $y˚ø±q+<äTì uÀ<Ûqä \qT nqTdü]+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿ]˝À k˛<äs¡ uÛ≤e+ ñ+fÒH˚ n~ <˚XÊ_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä|&ü TÉ ‘·T+<äHêïs¡T. eTs√ ôV≤’ ø√s¡Tº eTs√ »&ç® »d”dº t dæ$ Hê>±s¡Tq® s¬ &ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $y˚ø±q+<äT&ç uÀ<Ûäq\T @ ˇø£ÿ eT‘êìøÏ, esêZìø√ |ü]$T‘·+ ø±<äì, $X¯«e÷qe kÂÁu≤‘·è‘ê«ìøÏ Á|ürø£ nì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . Væ≤+<ä÷ eT‘·+˝À ñqï e÷qe‘ê, ÁøÏwj ºæ ÷· ì{Ï˝À ñqï ùdyê uÛ≤e+, ÇkÕ¢+˝À ñqï k˛<äsu¡ ≤Û e+, uÖ<ä+› ˝À ñqï ø±s¡TD´+ n+XÊ\T ø£*–q $<ÛëHê\‘√ sêeTø£èwüí eTsƒêìï kÕú|+æ #ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. Hê´j·Tyê<ä |ü]wü‘Y sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå \T |æ. Msê¬s&ç¶ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ôV≤’ ø√s¡Tº ]f…sÆ ¶Y »&ç® »d”dº t |üs«¡ ‘· sêe⁄, õ˝≤¢ »&ç® &ç. ©˝≤e‹, |ü\Te⁄s¡T õ˝≤¢ Hê´j·TeT÷s¡T\Ô T, nœ\ uÛ≤s¡rj·T Ä~eø£Ô |ü]wü‘Y C≤rj·T n<Û´ä ≈£îå \T ã\<˚yé eTVü‰<ÛHä ,é ø¬ . yÓ÷Vü≤Hé, eTùV≤+Á<ä Á|ükÕ<é, m+. s¡yT˚ XŸ, ^‘·+ Á|ükÕ<é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± õ˝≤¢ u≤sY nk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À »d”dº t |ædæ |òTü ÀwtqT |òTü q+>± dü‘ÿ· ]+#ês¡T.

øÏsD ¡ ≈Y î£ dæm+>± ø=qkÕπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<Tä ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚j÷· *`` {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡M+<äsY sêe⁄ dü+ãsê\≈£î ø±+Á¬>dt |æ\T|ü⁄ìe«&É+ dæ>∑TZ#˚≥T`{ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Ç+#ê]® ô|~ Vü≤qàø=+&É, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : d”e÷+Á<Û≈ä î£ nqT≈£L\eTì #ê≥T≈£îqï øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çø¶ Ï eTTK´eT+Á‹>± ø=qkÕπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<ìä , ‘·øDå£ y˚T dæm+qT, Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï øπ +Á<ä+ ãsYsÔ |¡ tò #˚j÷· \ì {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ‘·øÿ£ fi¯|¢ *ü ¢ s¡M+<äsY sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Vü≤qàø=+&É sê+q>∑s˝Y Àì {ÏÄsYmdt ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >∑‘· ‘=$Tà~ s√E\T>± d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\‘√ düTBÛsÈ¡ #·sá \T »]|æq eTTK´eT+Á‹ ‘Ó\+>±DqT n&ÉTø¶ √e&ÉyT˚ \ø£´å +>± ‘·|⁄ü Œ&ÉT düe÷#ês¡+ #ÓãT‘·÷ ≈£îÁ≥\≈£î, ≈£î‘·+Á‘ê\≈£î ‘Ós˝¡ bÒ Õ&Éì nHêïs¡T. d”&ãÉ T¢´dæ ìs¡j í ÷· ìï e´‹πsøÏ+∫q eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\T m˝≤ |üì#˚kÕÔsì¡ , ‘·øDå£ y˚T ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T sêJHêe÷ #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√s¡T‘·÷ {Ï&|ç æ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \ sêJHêe÷\ yÓqTø£ #·+Á<äu≤ãT Vü≤düeÔ TT+<äì, {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt\T ø£*dæ ‘Ó\+>±Dô|’ <ë&çøÏ ≈£îÁ≥|üqTï‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Ç+#ê]® ô|~› düT<äsÙ¡ Hé s¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ˇø£ yÓ|’ ⁄ü eTTK´eT+Á‹ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüT+Ô fÒ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T dü+ãTsê\T #˚dTü ø√e&ÜìøÏ |æ\T|ü⁄ìe«&É+ dæ>T∑ #Z ≥˚ Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ <äsÙ¡ ≈£îì>± e´eVü≤]dü÷Ô eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ô|≥Tºã&ç ô|&ÉT‘·THêï&Éì, ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· Ä–b˛‘˚ ñ<ä´eT Á|üfij ¯ ÷· ìøÏ Á|ü»\T dæ<+›ä >± ñHêïs¡ì, d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ≈£îÁ≥\qT ‹|æŒø=&ÉT‘ês¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT|¶ &ü ‘ç ˚ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ ÄÁ>∑V≤ü + m≥TyÓ|’ ⁄ü <ë] rdæHê n+<äT≈£î u≤<Û´ä ‘· Á|üuTÑÛ ‘ê«ì<˚qì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. õ˝≤¢ CÒmdæ #Ós’ à¡ Hé Ábıô|dò sü Y {Ï. bÕ|æs¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± dü+‘·ø+£ #˚dqæ dæm+qT Ç+ø± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ø=qkÕ–+#·&+É dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘\· T d”e÷+Á<Ûä Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+∫ ‘·øDå£ y˚T ãj·T≥≈£î sêyê\ì, sêJHêe÷

#˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ CÒmdæ #Ós’ à¡ Hé |ü]{≤\ düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTTK´eT+Á‹ Äs√|æ+∫q≥T¢ ˙fi¯ó,¢ $<äT´‘·T,Ô ñ<√´>∑T\ $wüjT· +˝À >∑‘+· ˝ÀH˚ nH˚ø£ #·sá \T »]– ø=*øÏÿ e#êÃj·Tì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd˝≤ eTTK´eT+Á‹ yê´K´\T ñHêïj·Tì, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ôd‘’ +· ˝Òì b˛ì uÛj Ñ ÷· \≈£î |ü⁄]>=*ù|˝≤ yê´K´\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. yÓT&çø˝£ Ÿ CÒmdæ ø£˙«qsY &Üø£sº Y Hêπ>+Á<ä u≤ãT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ ≈£îÁ≥\≈£î n&ÉTø¶ ≥ £ º y˚j÷· \ì, á düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|fÒ˝º ≤ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì nHêïs¡T. á $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À {ÏÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuTÑÛ ´\T ø¬ . sê»j·T´ j·÷<äy,é {ÏmHéõzdt õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø¬ . sêCÒXŸ ≈£îe÷sY >ö&é, {Ïõm n<Û´ä ≈£îå \T eTÁ] j·÷<äe s¬ &ç,¶ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T >¬ H’ ì˚ sê»Hé, Hê>∑÷s¡¢ yÓ+ø£fXÒ «¯ sY sêe⁄, _. sêCÒ+Á<ä ≈£îe÷sY, X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, eTs¡T|ü\¢ s¡$, CÀ]ø£ s¡yT˚ XŸ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê»ø°jT· |ü]C≤„q+ ˝Òì dæm+ {Ï{Ï&ç|æ bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄ uÛ÷Ñ bÕ\|ü*,¢ Ä>∑wßü º 10(ø±ø£rj·T) :>∑D|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì ãT<ë›s+¡ Á>±eT |ü+#êj·T‹øÏ q÷‘·q+>± mìï¬øq’ düsŒ¡ +#Y eTTqT≈£î+≥¢ dü«s¡÷|ü dü+>∑jT· ´ eT]j·TT yês¡T¶ düuTÑÛ ´\≈£î >∑+Á&É dü‘´· Hêsêj·TDsêe⁄ |òTü q+>± düHêàì+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êj·Tr Äes¡D˝À »]–q düHêàq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ {Ï&|ç æ uÛ÷Ñ bÕ\|ü*¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z Ç+#êØ® >∑+Á&É dü‘´· Hêsêj·TD sêe⁄ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì nq+‘·s+¡ nj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á>±eT+˝Àì Á|ü»\≈£î m\¢yfi˚ \¯ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&ç bÕغ\≈£î nr‘·+>± Á>±eT düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\ø=ø£ kÕ] Á>±eT+˝À »]π> Á>±eT Á|ü>∑‹ì düMTøÏå+#·T ø√yê\Hêïs¡T.Á>±eT+˝Àì eTÚ[ø£ edü‘T· ˝…q’ Á‘ê>∑T ˙s¡T,$<äT´‘·TÔ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&˚$<Û+ä >±,Á&ÓH’ õ˚ ø±\«\qT,|ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛ+Ñ >± #·÷&Ü\ì, n+‘·s‘Z¡ · s√&ÉTq¢ T eTs¡‘T· \Ô ≈£î düÁø£eT+>± e´eVü≤]+ #ê\Hêïs¡T. á düHêàq ø±s¡´Áø£eT+˝À q÷‘·q düsŒ¡ +#Y eTTqT≈£î+≥¢ dü«s¡÷|ü dü+>∑jT· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·eT ô|’ qeTàø£+ e⁄+∫ >¬ *|æ+∫q Á>±eT Á|ü»\≈£î ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&ç ìs¡+‘·s+¡ ùde #˚kÕÔqì Á>±eT+˝À m˝≤+{Ï düeTdü´\T e⁄qï ‘·eT <äèwæøº Ï rdüT≈£îsêyê\ì düu≤Û eTTø£+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± düHêàq ø±s¡´Áø£+˝À ñ|ü düsŒ¡ +#Y >∑+Á&É e÷<äesêe⁄,yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T bÕغ\≈£î nr‘·+>± Vü≤»s¡T ø±>± bÕ\≈£î]Ô, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏsD sê»ø° j T · |ü ] C≤„ q + ˝Ò ì e÷≥\T e÷{≤¢ & T É ‘· T Hêï&É ì , {Ï & | ç æ ‘Ó \+>±D bò˛s¡+ ø£˙«qsY, myÓTà˝Ò´ mÁs¡u*… ¢ e÷J düsŒ¡ +#·T\T >∑]>π kÕs¡+>∑bÕDÏ,$&ç~H˚ì nXÀø˘, >∑D|ü⁄s¡+ e÷J |æ@dæmdt #Ós’ à¡ Hé ‘·øÿ£ \¢|*ü ¢ <ä j ÷ · ø£ s Y sêe⁄ $eT]Ù+#ês¡ T . eT+&É \ ø π +Á<ä + ˝Àì á<ä T ˝Ÿ |ò ‘ æ s· Y (s¡+C≤Hé) y˚&TÉ ø£˝À¢ bÕ˝§Zqï nq+‘·s+¡ >√bÕ˝Ÿsêe⁄,|æmdæmdt #Ó’s¡àHé,eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±\« sê+¬s&ç¶,e÷J m+|æ|æ\T mÁs¡u…*¢ @sêŒ≥T #˚ d q æ $˝Ò ø s £ T ¡ \ dü e ÷y˚ X + ¯ ˝À myÓ T à˝Ò ´ <ä j ÷ · ø£ s Y sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ 60 @fi¯ó>¢ ± ‘Ó\+>±D sêy˚TX¯«sYsêe⁄,e&Éø¢ =+&É Hêsêj·TD>ö&é,Hêj·T≈£î\T ø=j·T´\ uÛÁÑ <äjT· ´,n+ã{Ïô|*¢ dü+|ü‘Y sêe⁄,≈£îÁ] <äTs¡j Z T· ´,#ÓqTeT\¢ u≤ãTsêe⁄,e+>∑ô|*¢ uÛ≤düÿsY,>∑T+&ÉT Hêsêj·TD,pbÕø£ s¡$,q]‡+>±sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√≥qT dü+<ä]Ù+∫q ø£˝…ø£ºsY ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T

ø√dü+ #˚dTü qÔ ï b˛sê≥+˝À y˚˝≤~ eT+~ j·TTe≈£î\T Ä‘·àã*<ëq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT|¶ &ü +ç ~ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î˝Òqì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ 2004 mìïø£\ yÓTìô|kò ˛º˝À ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì bı+<äT|ü]#ês¡ì, k˛ìj·÷ >±+BÛ C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ä+ #˚jT· ˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì ‘=$Tà<˚fió¯ fl>± ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dTü +Ô <äì nHêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓm’ dt sê»X‚KsY s¬ &ç,¶ s√X¯jT· ´\T ‘Ó\+>±D≈£î Hê+~ |ü*øÏ ñ<ä´e÷ìï nD>∑<=øÏÿ n&ÉT|¶ &ü ¶É |òTü q‘· ≈£L&Ü yê]<˚qì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ øπ e\+ ø£$T{°\ ù|s¡T‘√ ø±\j·÷|üq #˚dTü HÔ êïs¡ì nHêïs¡T. dæm+ yê´K´\T s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫#·Tà ô|fÒ˝º ≤ ñHêïj·THêïs¡T. Ä+Á<Ûë˝À $Á>∑V‰ü \qT <Û«ä +dü+ #˚ùd yê]ì ø£≥&º ç #˚jT· &É+˝À eTTK´eT+Á‹, &ûõ|æ\T $|ò\ü eTj·÷´s¡ì nHêïs¡T. Ä+Á<Ûë≈£î sê»<ëì @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Ä˝À∫+∫ øπ +Á<ä+ qT+∫ ì<ÛTä \T ‘Ó|Œæ +#·Tø√yê* ‘·|Œü s¬ #·Ã>=fÒº yê´K´\T #˚jT· e<äì› nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ dæm+ sêJHêe÷ #˚j÷· \ì, ˝Ò<+ä fÒ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ Äj·TqqT ãsYsÔ |¡ tò #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT eTTK´eT+Á‹>± ñqï ø±\+˝ÀH˚ ôV≤’ <äsêu≤<é nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆ #Ó+~+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À eT+&É\ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T q\¢ Hê–¬s&ç,¶ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T mÁs¡u*… ¢ sê|òTü esêe⁄, m+&ç nu≤“dt n©, bÕ\≈£î]Ô düsŒ¡ +#Y n+–&ç n+»eTà m\¢jT· ´, ø£eTà>±ì Hê>∑qï, bÕeTT lìyêdt, ø£eTà>±ì nXÀø˘ >ö&é, >∑+>∑T qMHé, yÓ+ø£≥kÕ«$T, >±<ÓbÕø£ lìyêdt, ø=eTTs¡jT· ´, >±<ÓbÕø£ j·÷ø£jT· ´, dü˝+Ò Á<ä lqT, Ms¡eTH˚ì Vü≤qà+‘· sêe⁄, \ø£àå DY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæm+ yê´K´\ô|’ uÛ>Ñ T∑ e Z Tqï »q+

ø£Øe÷u≤<é, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) :#ê]Á‘·ø£ H˚|<ü ´ä∏ + ø£*–q zs¡T>∑\T¢ ø√≥qT õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ. øÏwHü é ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. ø±ø£rj·TT\ •\Œ ø£fi≤ yÓu’ yÑÛ êìï kÕ+düÿè‹ø£ ø£≥&º Ü\ $•wü‘º q· T >¬ &’ \é T >ödt bÕcÕ, s¡$ j·÷<äy\é T $e]+#ês¡T. Á|ü|+ü #· Á|üU≤´‹ >±+∫q Hê\T>∑T ø°]Ô ‘√s¡D≤\ eT<Û´ä ñqï düTu…<ë], Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D ø±ø£rj·T sêE\ n<äT“¤‘· ø£≥&º Ü\qT MøÏ+å #ês¡T. n˝≤π> ø√≥˝Àì œ‘ê|t U≤Hé eTVü≤˝Ÿ, X¯è+>±s¡ uÛ≤$, sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î e´‹πsø£+>± eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y @ø£•˝ >∑T≥º, ∫Á\¶H‡é bÕsYÿ ‘·~‘·s¡ #ê]Á‘· ø£≥&º Ü\qT MøÏ+å #ês¡T. ø√≥qT dü+<ä]Ù+∫q yê]˝À ø£˝ø… sº£ Y ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ #˚dæq yê´K´\ô|’ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T dü‘´· Hêsêj·TD, nqdü÷j·T‘√ bÕ≥T ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T ñHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ øπ +Á<ä+‘√ bÕ≥T |ü\T eT+&É\ øπ +Á<ë˝À¢ eTTK´eT+Á‹ ~wæºu§eTà\qT <ä>∑∆+ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü‹ì~Û>±, ‘Ó\+>±D e´‹πsøÏ>± #˚dqæ yê´K´\ô|’ @≥÷s¡THê>±s¡+, Ä>∑dTü º 10(ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì md”º pìj·TsY u≤\Ts¡ ø£fi≤XÊ\˝À Ç+≥sY ‘Ó\+>±Dyê<äT\T eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ‘·øDå£ y˚T eTTK´ |òdü ºt Çj·TsY˝À ôV≤#YÇdæ Á>∑÷|t˝À 15 d”≥T¢ U≤∞>± ñHêïj·Tì Á|æì‡bÕ˝Ÿ &ç. düT<Ûëø£sY ‘Ó*bÕs¡T. á eT+Á‹ |ü<äMøÏ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é ø£fi≤XÊ\˝À 230 d”≥T¢ ñ+&É>±, øπ e\+ 15 d”≥T¢ ôV≤#YÇdæ Á>∑÷|t˝À U≤∞ ñHêïj·Tì, Ädüø>ÔÏ \∑ $<ë´s¡T\ú T #˚XÊs¡T. Vü≤qàø=+&É, ø±Jù|≥, es¡+>∑˝Ÿ øπ +Á<ë\‘√ n&çàwüqT¢ bı+<äe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ≥T eTVü≤ã÷u≤u≤<é, »q>±eT, eTT\T>∑T, qs¡‡+ù|≥ &ç$»Hé\˝À {ÏÄsYmdt, dæ|◊æ , _C…|,æ CÒmdæ ÁX‚DT\T dæm+ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ~wæuº §eTàqT <ä>+∆∑ #˚XÊs¡T. Vü≤qàø=+&É˝Àì õ˝≤¢ ø√s¡Tº m<äTs¡T>± ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q Hê´j·Tyê<äT\ CÒmdæ Ä<Û«ä s¡´+˝À Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+∫ yÓ\Te&çq eTs¡THê&ÉT #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ H˚{Ï eTTK´eT+Á‹øÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚dü÷Ô es¡≈î£ Äj·Tq eTÚq+>± ñ+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T m≥÷ Hê´j·Tyê<äT\T dæm+ ~wæuº §eTàqT <ä>+∆∑ #˚XÊs¡T. ‘·|Œü <äT ø±ã{Ϻ d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆ bÕ´πøõøÏ dü+ã+~Û+∫ $es¡yTÓ qÆ á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº u≤sY nk˛dæjT˚ wüHé düuTÑÛ ´\T $q‹ |üÁ‘êìï Äj·Tq ‘·j÷· s¡T #˚sTTdüTqÔ ï≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. Çs¡T m+. düôVA<äsY s¬ &ç,¶ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T n+ãØwü sêe⁄ ÁbÕ+‘ê\ eTH√uÛ≤yê\qT >ös¡$dü÷,Ô d”e÷+Á<Ûä ãVüQeTTK n_Ûeè~∆ , ø±s¡´<ä]Ù düT˙˝Ÿ, e÷J n<Û´ä ø£,å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T {Ï. ø√dü+ bÕ´πøõì Äj·Tq &çe÷+&é #˚jT· qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. $q‹ »Hês¡H∆ é >ö&é, m+&ç q; ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. |üÁ‘êìï Ä+{À˙ ø£$T{°øÏ düeT]Œ+∫q ‘·sê«‘· <ëìì |üÁ‹ø£\≈£î $&ÉT<ä\ #˚kÕÔsì¡ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±>± Äj·Tq ˇø£ s¡ø+£ >±, Äj·Tq ø±Jù|≥, Ä>∑dTü º 10 ($.$.) : Hê´j·Tyê<ä |ü]wü‘Y düe÷y˚X+¯ ˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ bÕغ m+|”\T eTs√ s¡ø+£ >± e÷{≤¢&&É +É $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. e∫Ãq düTÁ|”+ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »d”dº t |æHêøÏ #·+Á<ä|Tüò Àwt‘√ bÕ≥T ôV≤’ ø√s¡Tº $uÛ»Ñ qô|’ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü düŒwüyº TÓ qÆ yÓK’ ] rdüTø√˝Òø£ Hê´j·TeT÷s¡T\Ô T »d”dº t m˝Ÿ. q]‡+Vü‰ s¬ &ç,¶ dæ$ Hê>±s¡Tq® s¬ &ç\¶ qT õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ. kÕ«>∑‘+· |ü*øÏ õ˝≤¢ #ê]Á‘·ø,£ kÕ+düÿè‹ø£ >=|üŒ‘·Hêìï $e]+#ês¡T. n˝≤π> Hê´j·TeT÷s¡T\Ô qT ø£*dæq yê]˝À &ç◊õ ø±+‘êsêe⁄, b˛‘√+~. øÏwHü é eTsê´<ä|Pü s¡«ø£+>± ø£*XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ ì{Ÿ >¬ dtº Vü≤ÖCŸ˝À |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+‘√ ns¡“Hé md”Œ yÓ+ø£fXÒ «¯ sY sêe⁄, ì{Ÿ &Ós¬’ ø£sº Y {Ï. lìyêdü sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T ñHêïs¡T.

ôV≤#YÇdæ Á>∑÷|ü⁄˝À <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+

eTTK´eT+Á‹ ~wæuº §eTà\qT <ä>+∆∑ õ˝≤¢ ø√s¡Tº eTT+<äT Hê´j·Tyê<äT\ Ä+<√fi¯q

#·+Á<äu≤ãT eP´Vü‰‘·àø£ eTÚq+?

düTÁ|”+ »d”ºdtqT ø£*dæq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé

õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHée* Åd”º{Ÿ, s¡M+Á<äq>∑sY, ø£&É|ü. ôd˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


4

>∑T+≥÷s¡T

Ä~yês¡+

11 Ä>∑düTº

2013

5e s√E≈£î #˚]q Hê´j·Tyê<äT\ Bø£\å T

n<ä+› øÏ (ø±ø£rj·T) düyTÓ øÆ ±+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± u≤sY Äk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À n<ä+› øÏ Hê´j·Tyê<äT\T ÁbÕs¡+_Û+∫q Bøå± •_Ûs+¡ 5 s√E≈£î #˚]+~. á ]˝Ò ìsêVü≤s¡Bø£˝å À eTTs¡ø=+&É #·+Á<ÛXä K‚ sY bÕ˝§ZHêïs¡T, ùwø˘ s¡|”ò bÕ˝§ZHêïs¡T. M]øÏ dü+|òT” uÛ≤e+>± d”ìj·TsY Hê´j·Tyê<äT\T ◊. yÓ+ø£≥sêe⁄, Hê>±#ê], _.sêeTø√≥s¡´ , õ. >√bÕ˝Ÿ, dæ.ôV≤#Y lìyêdüsêe⁄, bÕbÕkÕì dürwt, C….@.dæ. #Ó’s¡àHé e&É¢e*¢ Ms¡Hêsêj·TD, u≤sY nk˛dæj˚TwtHé Á|üôd&Ó+{Ÿ Hêπ>X¯«s¡eTà, yÓ’. lìyêdüsêe⁄, |æ.j·T\.j·THé. Á|ükÕ<é, bÕ˝§ZHêïs¡T. ñbÕ<Û´ä j·T Á|ü‹ì<ÛTä \T á ]˝Ò ìsêVü≤s¡Bø£\å T dü+|òT” u≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Hê´j·Tyê~ _. sêeTø√≥j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì >∑T]+∫ ¬ø.dæ.ÄsY #˚dæq yê´U≤\qT K+&çdüTÔeTHêïs¡T. ¬ø.dæ.ÄsY. Ä+Á<Ûä eùdÔ ‹s¡T|ü‹, lXË’\ <˚ekÕ∆qeTT˝À _ø£yå TÓ ‘·TøÔ √yê\ì dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. Ä+Á<Ûyä êfi¯ófl <äjT· <ëøÏDå ≤´\T MT<ä Áã‹ì ø¬ .dæ.ÄsY≈î£ _ø£+å y˚jT· &ÜìøÏ Hê´j·Tyê<äT\T dæ<+›ä >± e⁄HêïeTì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

‹s¡TeT\˝À H˚&ÉT M◊|” ÁuÒø˘ <äs¡Ùq+ s¡<äT› ‹s¡T|ü‹, Ä>∑dTü º 10 Ï (ø±ø£rj·T) uÛ≈Ñ î£ \Ô s¡B› <äècÕº´ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ Ä~yês¡+ M◊|” ÁuÒø˘ <äsÙ¡ Hêìï s¡<Tä › #˚d+æ ~. es¡Tdü ôd\e⁄\‘√ bÕ≥T, yêsê+‘·+‘√ ‹s¡TeT\≈£î uÛ≈Ñ î£ \Ô T b˛f…‘êÔsT¡ . ø£*j·TT>∑ Á|ü‘´· ø£å <Óe’ + lìyêdüT&çì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î uÛ≈Ñ î£ \Ô T yÓ≈’ î£ +sƒ+¡ ≈£L´ ø±+ô|ø¢ ‡˘ ˝Àì 31 ø£+bÕsYº yÓT+≥¢˝À y˚∫ ñHêïs¡T. yÓ+ø£qï düs«¡ <äsÙ¡ HêìøÏ 18 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&TÉ ‘√+~. eTs√yÓ|’ ⁄ü düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± {°{&° û ñ<√´>∑T\T ≈£L&Ü düyTÓ à≈£î ~>∑T‘·THêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ qqT e´‹πsøÏd÷ü Ô áHÓ\ 13 qT+∫ {°{&° û ñ<√´>∑T\T düyTÓ à u≤≥ |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á düyTÓ à qT+∫ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çyê«\ì ñ <√´>∑T\T ìs¡sí TT+#ês¡T.

nq+‘·|ü⁄s¡+˝À ]j·T\ºsY sê+Á|ükÕ<é Vü≤‘·´ >∑T+&É÷¢s¡T˝À mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡T¢ n¬sdtº nq+‘·|⁄ü s¡+, ø£&|É ,ü Ä>∑dTü º 10 nq+‘·|⁄ü s¡+ q>∑s¡ •yês¡T˝Àì ]j·T\ºsY yê´bÕ] sê+Á|ükÕ<é j·÷<äy é ô|’ Ä>∑+‘·≈î£ \T X¯ìyês¡+ ñ<äjT· + y˚≥ø√&Éefi¯‘¢ √ <ë&ç #˚XÊs¡T. Ä |òTü ≥q˝À nj·Tq nø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ eTè‹#Ó+<ës¡T. kÕúì≈£î\T düe÷#ês¡+ n+~+#·&+É ‘√ b˛©düT\T VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. b˛©düT\T sê+Á|ükÕ<é eTè‘·<˚Vü≤ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì b˛dtºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ nq+‘·|ü⁄s¡+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. sê+Á|ükÕ<é≈£î me]‘√ m≥Te+{Ï $uÒ<ëÛ \T ˝Òeì Äj·Tq ≈£î≥T+uÛÑ düuTÑÛ ´\T ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 10 @fi¯¢ ÁøÏ‘+· Äj·Tq ]j·T©º yê´bÕs¡+˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. yê´bÕs¡ dü+ã+<Ûyä TÓ qÆ ˝≤yê<˚M˝À¢ uÛ≤>∑+>± á Vü≤‘·´ »]– ñ+&Ée#·Ãì b˛©düT\T nqTe÷ìdüTHÔ êïs¡T. b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±>±, yÓm’ dtÄsY õ˝≤¢ sê»+ù|≥ dü$÷|ü+˝Àì >∑T+&É÷s¢ T¡ e<ä› ô|<ä› m‘·TqÔ mÁs¡#+· <äHêìï nÁø£eT+>± ‘·s*¡ düTqÔ ï düà>∑s¢ q¢¡ T b˛©düT\T X¯ìyês¡+ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s+¡ b˛©düT\T yê]ì n¬sdtº #˚dæ b˛©dt ùdwº Hü é ≈£î ‘·s*¡ +∫, yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. düà>∑¢s¡T¢ Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤Hêìï b˛©düT ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+∫ d”CŸ #˚XÊs¡T. kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï mÁs¡#·+<äq+ $\Te \ø£˝å À¢ ñ+≥T+<äì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± {Ï&ç|æ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷\T

Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rdüTÔqï d”m+

‹s¡T|ü‹, Ä>∑düTº 10Ï (ø±ø£rj·T): ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝Àì |ü\T eTTK´ ≈£L&Éfi¯fl˝À {Ï&ç|æ e÷J myÓTà˝Ò´ #Ó<äe\yê&É ø£èwüíeT÷]Ô Ä<Ûä«s¡´+ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ uÛ≤Ø m‘·TÔq u…’ø˘ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£èwüeí T÷]Ô e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê*‡q ÄeX¯´ø£‘· m+‘ÓH’ ê ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚ Á|ü»\+‘ê ˇπø sêÁwü+º ˝À ñ+&É≥+˝À ‘·| ü ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. $&çb˛j˚T ø£+fÒ düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+fÒ #ê˝≤ Á|üj÷Ó »Hê\T ñ+{≤j·Tì Äj·Tq düyTÓ øÆ ±´+Á<ÛTä \≈£î ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ∫‘·÷Ôs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À õ˝≤¢ ÇHé#Ûê]® »+>±\|ü*¢ lìyêdt, õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî\T eTVü≤<˚eHêj·TT&ÉT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê*‡q nedüs+¡ ñ+<äì, n|üŒ{Ï Á|ü<ëÛ q eT+Á‘·T\T, »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA, Ç+~sê>±+BÛ, sêJyé >±+BÛ Vü≤j·÷+˝À ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D, Ä+Á<Ûë ñ <ä´e÷\T mH√ï e#êÃj·Tì, yê{Ïì yês¡T kÕqT≈£L\+>± sêÁwüº $uÛ»Ñ q ø±≈£î+&Ü |ü]wüÿ]+#ês¡ì nHêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô · j·T÷|æ@ #Ós’ Y |üs‡¡ Hé k˛ìj·÷ >±+BÛ sêÁwüº $uÛ»Ñ q‘√ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì 2014˝À »s¡>∑uÀj˚T bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt m≈£îÿe kÕúHê\T ¬>*∫ Á|ü<Ûëìì #˚j·T&Éy˚T <Û˚´j·T+>± sêÁwüº $uÛÑ»q #˚kÕs¡ì ‘·|ü ã{≤ºs¡T. q–] myÓTà˝Ò´ eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT, lø±fi¯Vü≤dæÔ myÓTà˝Ò´ u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕís¬ &ç,¶ dü‹yÔ &˚ TÉ myÓTà˝Ò´ ùV≤e÷e‹ ‘·~‘·sT¡ \T Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ 72>∑+≥\ ã+<éqT kÕúì≈£î\T, düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \T düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ nqT>∑TD+>± yê´bÕs¡ <äTø±D≤\qT dü«#·Ã+<ä+>± eT÷dæyù˚ d $<Û+ä >± <äTø±D≤\ j·T»e÷Hê´ìï ø√sês¡T. eTTK´ |ü≥Dº ≤˝À¢ düyTÓ øÆ ´£ +Á<Ûä ø√dü+ u…ø’ ˘ sê´©\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© ø±s¡´Áø£eT+˝À ‹s¡T|ü‹ e÷J myÓTà˝Ò´ dæôV≤#Y.ø£èwüeí T÷]Ô, q–] myÓTà˝Ò´ eTT<äTø› è£ wüeí T Hêj·TT&ÉT, lø±fi¯V≤ü dæÔ myÓTà˝Ò´ u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕís¬ &ç,¶ dü‹yÔ &˚ TÉ myÓTà˝Ò´ ùV≤e÷e‹, õ˝≤¢ {Ï&|ç æ n<Û´ä ≈£îå \T eTVü≤<˚eHêj·TT&ÉT, ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® »+>±\|ü*¢ lìyêdüT\T, y˚˝≤~eT+~ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T düyTÓ øÆ ´£ +Á<Ûä ñ<ä´eT ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£Ø+q>∑s,Y Ä>∑dTü º 10Ï (ø±ø£rj·T) ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @s¡Œ&çq ‘·sT¡ yê‘· Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ø£*dæ ñ +<ëeTì m+|” bıqï+ Á|üu≤Û ø£sY nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑s˝Y À X¯ìyês¡+ Äj·Tq MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd $<Û+ä >± eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡ì, Äj·Tq≈£î ø=+<äsT¡ eT+Á‘·T\T e‘êÔdTü |ü\ø£&+É dæ>T∑ eZ ÷*q #·s´¡ nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üø≥ £ q yÓ\Te&Éø£ eTT+<äT d”e÷+Á<Ûä H˚‘˝· À¢ m˝≤+{Ï düŒ+<äq˝Ò<ìä , yÓ\Te&çq ‘·sT¡ yê‘· nH˚ø£ sê<ë∆+‘ê\T #˚jT· &É+ m+‘· es¡≈î£ düeT+»düeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ì ø£≥uº &… ‘ç ˚ n~ÛcÕºHêH˚ï ~Ûøÿ£ ]+#·&+É ø£$å T+#·sêì H˚se¡ Tì nHêïs¡T. d”m+ ˇø£ ÁbÕ+‘êìπø #Ó+~q e´øÏ>Ô ± e÷{≤¢&≥É + ‘·><∑ Hä êïs¡T. Ç˝≤+{Ï e´≈£î\Ô T sêÁcÕºìøÏ Hêj·T≈£î\T>± |üìøÏsês¡ì nHêïs¡T. s¬ +&ÉT s√E˝À¢ eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\ e´eVü‰sêìï n~ÛcÕºq+ <äèwæøº Ï rdüTø¬ fi¯‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

‹s¡TeT\˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 20>∑+≥\ ô|’>± düeTj·T+

Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ u≤\T&ç eTè‹ ø£Ø+q>∑sY, Ä>∑düTº 10 Ï (ø±ø£rj·T): Áø£wüsY˝À |üì ø√dü+ e∫Ãq z yÓTÆqsY u≤\T&ÉT(17) Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¬ ’ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. X¯ìyês¡+ eT˝≤´\ eT+&É\+ ∫+<ä÷s¡T Á>±eT+˝Àì e÷s¡T‹ Áø£wsü ˝Y À á dü+|òTü ≥q #√≥T#˚dTü ≈£î+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q á u≤\T&ÉT 9e ‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘·THêï&ÉT. ø=~› s√E\ bÕ≥T |üqT\ ø√dü+ Ä u≤\T&ç Á>±eTyêdüT\T ∫+<ä÷s¡T˝Àì Áø£wsü ≈Y î£ e#êÃs¡T. yê]‘√bÕ≥T Ä u≤\T&ÉT e#êÃ&ÉT. Áø£wsü ˝Y À |üì#˚dTü qÔ ï Ä u≤\T&çøÏ z sêsTT ã\+>± ‘·\≈£î ‘·>\∑ &É+‘√ nø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T es¡+>∑˝Ÿ qT+∫ Áø£wsü Y e<ä≈› î£ #˚sT¡ ≈£îì ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡j÷· ´s¡T. eTè‘·<V˚ ‰ü ìï »–‘ê´\ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. eTè‹ì ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê\ì ‘√{Ï ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. eT˝≤´\ b˛©düT\T øπ düT <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïs¡T.

d”m+ô|’ b˛©dtùdºwHü ˝é À |òsæ ê´<äT ø£Ø+q>∑sY, Ä>∑düTº 10 Ï (ø±ø£rj·T) ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± yê´U≤´ì+∫q eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çô¶ |’ >√<ëe]Kì, ø£Ø+q>∑sY |ü≥Dº ≤˝À¢ì b˛©dtùdwº qü ˝¢ À ‘Ó\+>±Dyê<äT\T |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ ø£Ø+q>∑sY |ü≥ºD {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT \ø£åàDY≈£îe÷sY, nXÀø˘, s¡M+<äsY\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D $uÛ»Ñ qô|’ Á|üø≥£ q #˚dqæ |ü⁄Œ&ÉT eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T mø£ÿ&É ñHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º @s¡Œ&É≥+ U≤j·TeTì ‘Ó*dæ ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T d”e÷+Á<Û˝ä Àì Á|ü»\qT s¬ #·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï d”m+, eT+Á‘·T\T ‘·eT |ü<eä ⁄\ qT+∫ ‘·|⁄ü Œø√yê\Hêïs¡T. m+<äsT¡ n&ÉT|¶ &ü Hç ê ‘Ó\+>±D e∫à rs¡T‘·T+<äì nHêïs¡T.

‹s¡T|ü‹, Ä>∑dTü º 10 Ï (ø±ø£rj·T) ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fXÒ «¯ s¡kÕ«$T <äsÙ¡ HêìøÏ e#˚à uÛ≈Ñ î£ \Ô dü+K´ X¯óÁø£, X¯ìyêsê˝À¢ n~Ûø£ dü+K´˝À ô|]–b˛e&É+‘√ l yê] düs«¡ <äsÙ¡ HêìøÏ yÓ[fl y˚∫ñ+&˚ ø£+bÕs¡Ty¢ TÓ +≥T¢ 31 ì+&çb˛sTT düTe÷s¡T øÏ˝ÀMT≥s¡T≈£î ô|>’ ± ≈£L´˝…q’ T yÓ\Te|ü*øÏ yê´|æ+∫+~. B+‘√ düs«¡ <äsÙ¡ q+ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 20>∑+≥\≈£î ô|>’ ± düeTj·T+ |ü&TÉ ‘·T+~. s¡÷.300\ Á|ü‘´˚ ø£ Á|üyX˚ ¯ <äsÙ¡ HêìøÏ 8>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡Ùq+ ≈£L´˝…’qTqT H˚{Ï eT<Ûë´Vü≤ïqy˚T 1>∑+≥≈£î ì*|æyX˚ Ês¡T. ø±*q&Éøq£ ‹s¡TeT\≈£î e#˚à uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î 10>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&TÉ ‘·Tqï≥T¢ uÛ≈Ñ î£ \Ô T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…H’ √¢ì uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î ñ<äjT· + bÕ\T , bı+>∑*, eT<Ûë´Vü‰ï+ uÛÀ»Hê\qT {Ï{&Ï ç ì‘ê´qï düeTT<ëj·T\ qT+&ç n~Ûø±s¡T\T n+<äCXÒ Ês¡T. øπ +ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50,100s¡÷bÕj·T\ >∑<Tä \ ø√dü+ uÛ≈Ñ î£ \Ô T >∑+≥\ ø=~› y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 Ï (ø±ø£rj·T): >∑DwÒ t ñ‘·‡yê\T |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì Væ≤+<äTe⁄\ ◊ø£´‘·qT #ê≥&ÜìøÏ düeTT<ëj·T\ e<ä› uÛ≈Ñ î£ \Ô s¡B› ø£qã&ç+~. lyê] Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛ≈Ñ î£ \Ô T lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ôdô|º+ãsY 1e ‘˚Bq q>∑s¡+˝Àì ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À >=|üŒ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ uÛ≤>∑´q>∑sY >∑DÒwt ñ‘·‡e dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T, $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y n+‘·sê®rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.sê|òüTe¬s&ç¶ eTVü‰\|òTü T <äsÙ¡ Hêìï {Ï{&Ï ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À dü$T‹ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù uÛ>Ñ e∑ +‘·sêe⁄‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&Üs¡T. 34e kÕeT÷Væ≤ø£ >∑DwÒ t ñ‘·‡yê\qT n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ ‹s¡T|ü‹, Ä>∑dTü º 10Ï (ø±ø£rj·T)kÕ«$T $y˚ø±q+<ä 150e »j·T+‹ì |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì ∫‘·÷sÔ T¡ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. q>∑s¡+˝À >∑DÒwt eT+&É|ü ìsê«Vü≤≈£î\qT b˛©düT\T s¡ø£s¡ø±\ y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T] |ü≥Dº +‘√ bÕ≥T ‹s¡T|ü‹, eT<äq|ü*¢ |ü≥Dº ≤˝À¢ kÕ«$T $y˚ø±q+<ä $Á>∑V‰ü ìøÏ eTTkÕÔãT #˚dæ uÛ»Ñ s¡+>∑<fiä Ÿ #˚dTü HÔ êïs¡ì, Væ≤+<ä÷ ñ‘·‡yê\ô|’ |üì>∑≥Tº≈î£ ì Ä+ø£\å T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, Bìï m+‘·e÷Á‘·+ düV≤æ +#·uÀeTHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T }πs–+#ês¡T. $y˚ø±q+<ä kÕ«$T uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ dü«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+˝À @q˝Òì ùde\T #˚XÊs¡ì >∑DwÒ t eT+&ÉbÕ\≈£î b˛©düT\ nqTeT‹ nedüs+¡ ˝Ò<ìä , øπ e\+ düe÷#ês¡$TùdÔ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. ôdô|+º ãsY |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T Äj·TqqT ø=ìj·÷&Üs¡T. Äj·Tq dü÷Œ¤]‘Ô √ uÛ»Ñ s¡+>∑<fiä Ÿ @s¡Œ&ç+<äì $y˚ø±q+<ä 1q »]π> eTVü‰düu≈ÑÛ î£ $.ôV≤#Y.|æ. n+‘·sê®rj·T b˛wü≈î£ \T nXÀø˘ dæ+|ò÷ü ˝Ÿ, kÕ«MT ∫qàj·÷q+<ä\‘√ ÄX¯j÷· \qT H˚sy¡ s˚ á &É+‘√ uÛ»Ñ s¡+>∑<fiä Ÿ ÄsYmdtmdt uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ yêπs eTT+<äT+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ≥T nH˚ø£ eT+~ Á|üeTTKT\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. á düu≈ÑÛ î£ n~Ûø£ dü+K´˝À Væ≤+<ä÷ k˛<äsT¡ \T á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‹s¡T|ü‹ sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå \T uÛ≤qTÁ|üø±wts¬ &ç,¶ |ü≥D º ≤<Û´ä ≈£îå &ÉT kÕeT+∫ lìyêdt,∫‘·÷sÔ T¡ ‘·s*¡ e∫à Væ≤+<ä÷ X¯øìÔÏ #ê{≤\ì sê|òTü e¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |ü≥Dº ≤<Û´ä ≈£îå &ÉT s¡eTD≤¬s&ç,¶ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ eT<äq|ü*¢ |ü≥Dº ≤<Û´ä ≈£îå \T Vü≤] ‘·~‘·s¡ $<ë´]úì, $<ë´s¡T\ú T mHédædæ e\+{°s¡T¢ y˚˝≤~>± bÕ˝§ZHêïs¡T. Äj·Tq dü÷Œ¤πsÔ ‘·eT≈£î •s√<Ûës¡eTì |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T $y˚ø±q+<äkÕ«$T n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ÉT#·T≈£î+{≤eTì Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. ø£Ø+q>∑s,Y Ä>∑dTü º 10Ï (ø±ø£rj·T): Á|üuTÑÛ ‘·« n_Ûeè~∆ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T düÁø£eT+>± n+~+∫, Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì |ü]wüÿ]+#·T≥≈£î M\T>± ÁbÕs¡+_Û+∫q ªÁ>±eT dü+<äsÙ¡ qμ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü»\ qT+&ç nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_Û+∫+<äì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y m+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº bÂs¡dsü |¡ süò ê\ Ä~˝≤u≤<é, Ä>∑dTü º 10 Ï (ø±ø£rj·T)$<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\ ìsê«Vü≤ø£+ e\¢ edü÷\T ø±yê*‡q XÊKeT+Á‹ &ç.l<Ûsä Y u≤ãT Á>± dü+<äsÙ¡ q ø±s¡´Áø£e÷ìï á HÓ\ 8e ‘˚Bq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì nHêïs¡T. ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\ ãø±sTT\T ì*∫b˛j·÷sTT. ù|<ä Á|ü»\≈£î ˇø£ Hê´j·T+... ô|<äy› êfi¯fl≈£î ˇø£ Hê´j·T+ n˝≤π> nìï eT+&É˝≤˝À¢ eT+&É\ Á|ü‘´˚ ø±~Ûø±s¡T\ Ä<Û«ä s¡´+˝À m+|æø£ #˚dqæ 57Á>±e÷\˝À eT+&É\, n+≥÷ n~Ûø±s¡T\T e´eVü≤]düTqÔ ï rs¡T e\¢ $<äT´‘Y XÊK≈£î sêyê*‡q düTe÷s¡T s¡÷.5ø√≥¢≈î£ y˚Ts¡ sê≈£î+&Ü Á>±eT kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T Á>±eT dü+<äsÙ¡ q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs“¡ q¤ \ ñHêïsTT. $<äT´‘Y XÊK≈£î #Ó*+¢ #ê*‡q _\T¢\T düø±\+˝À edü÷\T ø±ø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± ãø±sTT\T ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« $|t Ĭs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé, XÊdüqdüuÛÑT´\T >∑+>∑T\ ø£e÷\ø£sY, düT<ë›\ <˚ej·T´, ù|s¡T≈£îb˛j·÷sTT. ù|<ä Á|ü»\T _\T¢ #Ó*+¢ #·øb£ ˛‘˚ n|üsê<ä s¡TdüTeTT edü÷\T #˚jT· &ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü $<äT´‘Y m.Á|üMDYs¬ &ç,¶ ø=|ü \ áX¯«sY, m˝Ÿ.s¡eTD, $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄, $»j·Ts¡eTDsêe⁄\T ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝Àì ø£HøÓ Hå£ qé T ‘=\–+#˚ $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\T edü÷\T˝À m+<äT≈£î ìs¡ø¢ ´å£ + eVæ≤düTHÔ êïs¡ì Á>±e÷\˝À, ø=‘·>Ô ± mìï¬øq’ Á>±eT düsŒ¡ +#·T\+<äs÷¡ bÕ˝§ZHêïs¡T. á Á>±eTdü+<äsÙ¡ q˝À uÛ≤>∑+>± |üXó¯ nH˚ uÛ≤eq n+<ä]˝Àq÷ HÓ\ø=+~. ãø±sTT\T #Ó*+¢ #·ì ù|<ä, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î H√{ÏdTü \T yÓ<’ ´ä •_sê\T ìs¡«Væ≤+∫ yê´~Ûìs√<Ûøä £ {°ø±\T, eT+<äT\T Ç∫Ã, 108 |üXó¯ e⁄\≈£î ÇqT‡¬sHé‡ #˚sTT+#êeTì Ç∫à uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T] #˚ùd n~Ûø±s¡T\T ô|<ä› |ü≥¢ Ç+‘· eTeTø±sêìï m+<äT≈£î Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs√ ø£˝ø… sº£ Y ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕ<∏$ä Tø£ Äs√>∑´ øπ +Á<ë\ &Üø£sº ‘¢¡ √ Á>±e÷\˝À yÓ<’ ´ä •_sê\T ì«Væ≤+∫ eT+<äT\qT ñ n+‘·T|ü≥&º +É ˝Ò<Tä . HÓ\\ ‘·sã¡ &ç y˚˝≤~s¡÷bÕj·T\T ãø±sTT\T |ü&¶É ô|<äy› ê] CÀ*øÏ m+<äT≈£î yÓfifl¯ &É+ ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> >∑]“¤D°\≈£î yÓ’<ä´|üØø£å\T, |æ\¢\≈£î s√>∑ ìs√<äø£ {°ø±\T, ‡qT¢ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eTdü+<äsÙ¡ q˝À uÛ≤>∑+>± n~Ûø±s¡T\T #Íø£<säÛ \¡ <äTø±D≤\T, n+>∑Hyé ê&ç ˝Ò<ìä $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T. ãø±sTT\T |ü&y¶É ê]˝À õ˝≤¢˝Àì nìï bÕغ XÊdüqdüuTÑÛ ´\‘√ bÕ≥T øyêøÏ π +Á<ë\T, ÁbÕ<∏$ä Tø£, ÁbÕ<∏$ä Tø=qï‘·, ñqï‘· bÕ≥XÊ\\T, yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡, düuŸ-ôd+≥s¡¢ ‘·ìF, bÕsƒX¡ Ê\˝À Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷\‘√ bÕ≥T eT]ø=+‘·eT~ ô|<ä\› T ñ+&É&+É >∑eTHês¡Ω+. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T ãø±sTT\T eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+, md”º, md”‡, dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰\T, ø£dü÷Ô]u≤ >±+BÛ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\\T |ü&ܶ... yê{Ïì edü÷\T #˚jT· &É+‘√ $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T $Tqy˚TcÕ\T ˝…øÿÏ +#·&Üìï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚dqæ ≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ qT+&ç ‘Ó\sπ¢ wüHøé ±s¡T¶ eT+ps¡T, mmyÓ’ ø±s¡T\¶ T, J]í+#·Tø√˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. s¡÷.100, s¡÷.1000\ ˝À|ü⁄ ãø±sTT\T |ü&¶É ù|<ä, kÕe÷q´ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ eè<ë∆|ü´ |òæ+#·qT¢, $‘·+‘·T |òæ+#·qT¢, $ø£+˝≤+>∑T\ |òæ+#·qT¢, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ |òæ+#·qT¢, nuÛÑj·TVü≤wüÔ+ |ü≥¢ ø£]qƒ +>± e´eVü≤]+#˚ n~Ûø±s¡T\T ô|<ä\› CÀ*øÏ yÓfifl¯ ø£b˛e&Üìï yês¡T Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T. ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\ |ò+æ #·q≈¢ î£ dü+ã+~Û+∫q <äsU¡ ≤düT\Ô T n+<ëj·Tì nHêïs¡T. n˝≤π> dü«j·T+ ñbÕ~Û |ü<øä∏ +£ , md”‡, md”,º ãø±sTT\T ù|s¡T≈£î b˛sTTq øÏ+~ dæã“+~ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæøº Ï rdüT≈£îyÓfifl¯ &É+ ˝Ò<ë, Ç~ ‘Ó*dæq n~Ûø±s¡T\T ;d”, yÓTHÆ êØ{Ï, $ø£˝≤+>∑ j·TTe≈£î\ Ä]úø£ düV‰ü j·T+ eT+ps¡T≈£î <äsU¡ ≤düT\Ô T n+~q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïsê? nH˚ Á|üX¯ï\T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ eT~˝À ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düeT Á|ü»\qT+&ç n+~q <äsU¡ ≤dü\Ô qT Áø√&ûø]£ +∫ Á|üC≤yêDÏ ÄHé˝H’… ˝é À qyÓ÷<äT #˚dæ dü+ã+~Û‘· XÊK Hê´j·T+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ |ü≥¢ $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T e´eVü≤]ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì yês¡T n_ÛÁbÕj·÷ìï n~Ûø±s¡T\ <ë«sê |ü]wüÿ]+#·T≥≈£î ‘·–q #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝ø… sº£ Y ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ dü÷]Ô‘√ Á>±eT e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. dü+<äsÙ¡ q ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZHê\ì $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.

ôdô|º+ãsY 1q Væ≤+<ä÷◊ø£´‘· eTVü‰düuÛÑ

kÕ«$T $y˚ø±q+<ä $Á>∑Vü≤+ }πs–+|ü⁄

Á>±eT dü+<äs¡Ùq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq

ãø±sTT\T |ü&ɶ ô|<ä›\ CÀ*øÏ yÓfi¯flì $<äT´‘Y XÊK

‘Ó\+>±D _\T¢ ô|fÒºes¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~

düeTTÁ<ä rs¡ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ b˛©düT\ Á|ü‘˚´ø£<äèwæº

Ä~˝≤u≤<é, Ä>∑dTü º 10Ï (ø±ø£rj·T): bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº _\T¢qT ô|fÒeº s¡≈î£ ñ<ä´e÷ìï Äù|~ ˝Ò<ìä ‘Ó\+>±D $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£ sêÁwüº Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù |æ.s¡M+<äsY ù|s=ÿHêïs¡T. øπ +Á<ä+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üø≥ £ q #˚dqæ nq+‘·s+¡ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T düèwæ+º ∫q ø£èÁ‹eT ñ<ä´e÷ìï ‘Ó\+>±D yê<äT\+<äs÷¡ ø£*dæ ‹|æŒ ø={≤º\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º @sêŒ≥T nj˚T´+‘·es¡≈î£ ‘Ó\+>±D ◊ø±dü #˚|fü ºÒ Á|ü‹ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+˝À nìï esêZ\ Á|ü»\T bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üø≥ £ q ‘·sT¡ yê‘· eTTK´eT+Á‹‘√ bÕ≥T d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T nqedüsy¡ TÓ qÆ Á|üø≥ £ q\T #˚d÷ü Ô Çs¡TesêZ\ Á|ü»\qT s¬ #·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. #·≥dº uü ˝ÑÛ À¢ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T á s¡ø+£ >± e´eVü≤]+#·≈î£ +&Ü u≤<Û´ä ‘ês¡V≤æ ‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

HÓ\÷¢sT¡ , Ä>∑dTü º 10Ï (ø±ø£rj·T): HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À 137øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ yê´|æ+∫q düeTTÁ<ä rs¡+>∑T+&Ü ñÁ>∑yê<äT\ eTT|ü bı+∫ñ+&É&+É ‘√ õ˝≤¢ b˛©dt XÊK <ëìô|’ Á|ü‘´˚ ø£ <äèwæº kÕ]+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± rs¡ ÁbÕ+‘· s¡ø£åD<äfi¯+, b˛©dt XÊK dü+j·TTø£Ô+>± eT‘·‡´ø±s¡T\‘√ õ˝≤¢kÕúsTT dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+∫+~. dü<dä Tü ‡˝À bÕ˝§Zqï eT‘·´‡ø±s¡T\+‘ê düeTTÁ<ä rs¡+ <ë«sê e#˚à eTT|ü ô|’ $eTs¡ÙHê‘·àø£+>± $X‚w¢ +æ #ês¡T. ∫\¢≈L£ s¡TeT+&É\+, |üP&ç>∑ ø£\T¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+<äì m+.bÕbÕsêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À Ç{°e\ ø±\+˝À $düÔ]düTÔqï uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\ e\¢ ø=‘·Ô e´≈£îÔ\T õ˝≤¢˝À Á|üy˚•+∫ ‘·<ë«sê rs¡ ÁbÕ+‘êìøÏ eTT|ü bı+∫ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì Á|ü‘´˚ ø£ Ä]úø£ eT+&Éfifl¯ ˝À @sêŒf…qÆ |ü]ÁX¯eT\˝À ;Vü‰sY, yÓdºt u…+>±˝Ÿ, eTVü‰sêÁwüº e+{Ï ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Çø£ÿ&É |ü]ÁX¯eT˝À¢ |üì#˚jT· &ÜìøÏ e#˚à ø±]à≈£î\≈£î düs¬ q’ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T\¶ T ˝Òq+<äTe\¢ yê] <ë«sê e#˚à Á|üe÷<ë\qT n+#·Hê y˚jT· ˝ÒeTì yê´U≤´ì+#ês¡T. 137 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ yê´|æ+∫q düeTTÁ<ä rs¡+˝À eT‘·‡´ø±s¡T\T ø=‘·Ô e´≈£î\Ô T mes¡T Á|üy•˚ +∫Hê ‘êeTT düT\uÛ+Ñ >± >∑T]Ô+#·>\∑ eTì, nsTT‘˚ n+<äT≈£î _Ûqï+>± Ç{°e\ ø±\+˝À |ü]ÁX¯eT\˝À |üì#˚ùd e´≈£î\Ô T düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ uÀ{Ÿ w”ø±sY ù|s¡T‘√ edüTHÔ êïs¡ì, Bìô|’ ì|ò÷ü ô|{≤º*‡q nedüs+¡ ñ+<äHêïs¡T. BìøÏ düŒ+~dü÷Ô õ˝≤¢ md”Œ {Ï&çmdt sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì Á|ü‘˚´ø£ Ä]úø£ eT+&Éfi¯fl\˝À yÓ\dæq |ü]ÁX¯eT\˝À ãj·T≥ sêÁcÕº\ qT+∫ 10y˚\eT+~ ø±]à≈£î\T |üì#˚dTü HÔ êïs¡ì, BìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ˝Òì e÷≥ yêdüÔey˚Tqì n+^ø£]+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ ‘·«s¡˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\‘√ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T\¶ T C≤Ø nj˚T´˝≤ #·÷kÕÔeTì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. düs¬ q’ >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T\¶ T, |üÁ‘ê\T, |ü&eÉ \T düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ y˚≥≈£î yÓfifl¯ sê<äì, ˇø£yfi˚ ¯ n≥Te+{Ï |ü&eÉ \T düeTTÁ<ä+ô|’ kÕ–düT+Ô fÒ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì düŒwü+º #˚XÊs¡T. n˝≤π> Á|ü‹ eT‘·‡´ø±s¡Tì düeTTÁ<ä+˝À y˚≥≈£î yÓfifl‚ ≥|ü &ÉT yÓT¬s’Hé b˛©düT\≈£î Áyê‘·|üPs¡«ø£+>± düe÷#ês¡+ Çyê«\ì, ‹]– sê>±H˚ ]õdüºsY˝À dü+‘·ø£+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. düeTTÁ<ä+ MT<ä ø=‘·Ô e´≈£îÔ\T e∫Ãq≥T¢ >∑T]ÔùdÔ Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T #˚dæq {À˝Ÿ Á|òæ HÓ+ãsY 15093≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ &çmd”Œ sêfi¯fl yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, yÓTs¬ H’ é dü]ÿ˝Ÿ Çì‡ô|ø£sº Y s¡$≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTK´eT+Á‹ Á|üø£≥q |ü≥¢ düs¡«Á‘ê ìs¡düq Ä~˝≤u≤<é, Ä>∑dTü º 10 Ï (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· yÓTÆ eTTK´eT+Á‹ #˚dqæ Á|üø≥£ q\T |ü≥¢ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± ìs¡dqü \T e´ø£eÔ Te⁄‘·THêïsTT. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± ñ+≥÷ ˇø£ ÁbÕ+‘êìï düeT]ú+#˚ $<Û+ä >± eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&&É Üìï bÕغ\≈£î nr‘·+>± Hêj·T≈£î\+<äs÷¡ K+&çdTü HÔ êïs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À Á|üø≥£ qqT ìs¡ddæ ÷ü Ô Äj·Tq ~wæuº §eTàqT <ä>+∆∑ #˚XÊs¡T. {ÏÄsYmdt,{Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\‘√ bÕ≥T dæ|◊æ , q÷´&Óy÷Ó Áø£d,” _C…|æ Hêj·T≈£î\T rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ Á|üø≥ £ q\ <äècÕº´ ‘Ó\+>±D yê<äT\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêC≤´+>∑ã<ä+∆ >± eTTK´eT+Á‹>± e´eVü≤]dü÷Ô ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ e‘êÔdTü |ü\T≈£î‘·Tqï eTTK´eT+Á‹øÏ |ü<Mä ˝À ø=qkÕπ> HÓ‹’ ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<ìä , yÓ+≥H˚ sêJHêe÷ #˚j÷· \ì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ CÀ>∑T sêeTqï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º |ü~õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D sêÁwü+º kÕ~Û+#˚+‘·es¡≈î£ ñ<ä´$TkÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T U≤j·T+! Ä~˝≤u≤<é, Ä>∑dTü º 10Ï (ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD≤ìøÏ, ‘Ó\+>±D ◊ø£´ ñbÕ<Ûë´j·T düyTÓ øÆ ´£ bÕ≥T|ü&TÉ ‘·T+<äì, Ä dü+|òTü sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå &ÉT kÕ«$T¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ø√dü+ neTs¡T˝…q’ $<ë´s¡T\ú ã*<ëHê\T eè<Ûë>± b˛eì ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @sêŒ≥T ø±e&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. $uÛ»Ñ q $wüjT· yÓTÆ eTTK´eT+Á‹ yê´U≤´\qT Äj·Tq K+&çd÷ü Ô eTTK´eT+Á‹ kÕúsTT˝À Äj·Tq #˚dqæ Á|üø≥ £ q ‘·sT¡ yê‘· ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ CÀø£´+ #˚dTü ≈£îì eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä qT+&ç øÏsD¡ qY T ‘=\–+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ @ø£|øü +å£ >± e´eVü≤]+#·&+É XÀ#·˙j·TeTì nHêïs¡T. á HÓ\ 11q Ä~˝≤u≤<é˝À ìs¡«Væ≤+#˚ dü+|òTü + yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ eTTK´ n‹~∏>± sê»ø°jT· ◊ø±dü #Ós’ à¡ Hé ø√<ä+&ÉsêyéT Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï+<äTq ñbÕ<Ûë´j·TT\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ne<Ûëq bÕ+&ç‘·´+... #·eT‘êÿs¡ #ê‘·Ts¡´+... ‹s¡T|ü‹ y˚+ø£≥ ø£e⁄\πø kı+‘·+! sê»eT+Á&ç, Ä>∑düTº 7 Ï (ø±ø£rj·T): ~yêø£s¡¢ ‹s¡T|ü‹ XÊÅdæÔ, #Ófi¯¢|æfi¯¢ y˚+ø£≥ XÊÅdæÔ... á Ç<ä›s¡T ø£e⁄\T ª‹s¡T|ü‹ y˚+ø£≥ ø£e⁄\Tμ nì »+≥ ø£e⁄\T>± ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À Á|üd<æ Tä \∆ j·÷´s¡T. ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q M]<äs› ÷¡ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ Á|ü|+ü #·+˝À ‘·eT kÕúHêìï |ü~\|üsT¡ Ã≈£îHêïs¡T. ~yêø£s¢¡ ‹s¡T|ü‹ XÊÅdÔæ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ ;ÛeTes¡+˝ÀqT, #Ófi|¢¯ fiæ ¢¯ yÓ+ø£≥XÊÅdÔæ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø£&j ç T· +˝Àq÷ »ìà+#ês¡T. M]<äs› T¡ Ç+#·T$T+#·T>± e+<ä dü+düÿè‘·, ‘Ó\T>∑T Á>∑+<Ûë\T, Hê≥ø±\T, nqTyê<ë\T sêXÊs¡T. ne<ÛëHê˝À¢ M] bÕ+&ç‘´· +, Á|ü‹uÛ,Ñ #·eT‘êÿs¡ #ê‘·Ts¡´+ kÕVæ≤r düe÷»+˝À ‘·s‘¡ s· ê\T>± #Ó|⁄ü Œø=qã&ÉT‘·THêïsTT. Çø£ M] Hê≥ø±\˝À bÕ+&Ée ñ<√´>∑ $»j·TeTT\T Hê≥ø£+˝Àì |ü<ë´\T ‘Ó\T>∑THê≥ }s¡÷sê |ü+&ç‘T· \, bÕeTs¡T\ H√≥ e÷s¡TÁyÓ÷>±sTT. u≤yê m|ü⁄Œ&ÉT e∫Ãre⁄..., #Ó*j ¢ ÷Ó #Ó\ø¢ √..., C…+&Üô|’ ø£|sæ êE... e+{Ï |ü<ë´\T Äs¡+uÛÑ |ü<ë\T ‘Ó*j·Tì ‘Ó\T>∑Tyês¡T ns¡T<äT. ~yêø£s¡¢ ‹s¡T|ü‹ XÊÅdæÔ Á|üCÀ‘·Œ‹Ô dü+e‘·‡s¡ bòÕ\TZD X¯ó<ä∆ <äX¯$T ãT<Ûäyês¡+ nq>± 1872 e÷]à 26q |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ ;ÛeTes¡+ e<ä› j·T+&É>∑+&ç Á>±eT+˝À »ìà+#ê&ÉT. Äj·Tq ‘·+Á&ç yÓ+ø£{≤e<Ûëì ≈£L&Ü >=|üŒ y˚<ä|ü+&ç‘·T&ÉT, dü÷s√´bÕdü≈£î&ÉT. ‹s¡T|ü‹ XÊÅdæÔ $<ë´uÛ≤´dü+ ã÷s¡¢ düTu≤“sêj·TT&ÉT, >∑]yÓTfi¯fl *+>∑j·T´, |ü$Tà ù|]XÊÅdæÔ, #·s¡¢ ÁãVü≤àj·T´ XÊÅdæÔ\ e<ä› kÕ–+~. #·s¡¢ ÁãVü≤àj·T´ XÊÅdæÔ e<ä› #·<äTe⁄≈£îH˚ düeTj·T+˝À ‹s¡T|ü‹ XÊÅdæÔøÏ #Ófi¯fl|æfi¯fl y˚+ø£≥ XÊÅdæÔ ‘√&Éj·÷´&ÉT. 1898˝À ‹s¡T|ü‹ XÊÅdÔæ $yêVü≤+ »]–+~. eT<ÛTä y˚TVü≤+ yê´~Û ø±s¡D+>± Äj·Tq 1920 qe+ãs¡T˝À eTs¡DÏ+#ê&ÉT. Çø£, #Ófi¯¢|æfi¯¢ y˚+ø£≥ XÊÅdæÔ Á|üyÓ÷<ä÷‘· dü+e‘·‡s¡ ÁXÊeD X¯ó<ä∆ <ë«<ä• k˛eTyês¡+ nq>± 1870 Ä>∑dTü º 8q ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø£&j ç T· + Á>±eT+˝À »ìà+#ê&ÉT. Äj·Tq eTT‘êÔ‘· ‘·eTTà&ÉT y˚+ø£fÒX¯«s¡ $˝≤düeTT, j·÷$T˙ |üPs¡í‹\ø£ $˝≤düeTT nH˚ eTVü≤Å<äZ+<Ûë\qT s¡∫+∫q |ü+&ç‘T· &ÉT. Äj·Tq ùdø£]+∫q neT÷\´ ‘êfi¯|Áü ‘· Á>∑+<Ûë\T y˚+ø£≥ XÊÅdøÔæ Ï n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ‘·s¡Tyê‘· yês¡T j·÷Hê+≈£î eTø±+ e÷sêÃs¡T. j·÷Hê+˝À y˚+ø£≥ XÊÅdæÔ ‘Ó\T>∑T, Ä+>∑¢+, dü+düÿè‘·+ uÛ≤wü\T n<Û´ä j·Tq+ #˚XÊ&ÉT. ø±qT≈£î]Ô uÛTÑ »+>∑sêe⁄, n\¢+sêE düTÁãVü≤àD´ ø£$sêE e+{Ïyês¡T y˚+ø£≥XÊÅdÔæ >∑Ts¡Te⁄\T. 18 @+&É¢ ej·TdüT˝À j·÷Hê+ y˚+ø£fXÒ «¯ s¡ kÕ«$T >∑T]+∫ Áyêdæq X¯‘ø· +£ ˝À yê´ø£sD¡ <√cÕ\ >∑T]+∫ kÕúìø£ |ü+&ç‘T· \T $eT]Ù+#ês¡T. n~ nee÷q+>± uÛ≤$+∫q y˚+ø£≥XÊÅdÔæ dü+düÿè‘· yê´ø£sD¡ + H˚sT¡ Ãø√e&ÜìøÏ yêsêDdæ yÓfi≤fl\ì ìX¯ÃsTT+#·Tø=Hêï&ÉT. ø±ì Ä]∆øy£ TÓ qÆ Çã“+<äT\T m<äTs¡j÷· ´sTT. Ä ô|’ Äj·Tq≈£î |ü⁄≥Tºøq£ T+&ç ˇø£ ø£qTï≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´ ñ+&˚~. ‘·sT¡ yê‘· y˚+ø£≥ XÊÅdæÔ lbÕ<ä ø£èwüíeT÷]Ô XÊÅdæÔ e<ä› $<ë´uÛ≤´dü+ #˚düTÔqï|ü⁄&ÉT ‹s¡T|ü‹ XÊÅdæÔ‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç+~. y˚+ø£≥ XÊÅdÔæ n<Ûë´|ü≈î£ ì>± ñqï|ü⁄&TÉ Äj·Tq •wüß´\T>± ñ+&ç, ‘·sT¡ yê‘· düTÁ|üd<æ Tä ˝∆ q’… yê]˝À ø=+<äsT¡ ` $X¯«Hê<Ûä dü‘´· Hêsêj·TD, y˚≥÷] düT+<äss¡ êeT eT÷]Ô, |æ+>∑[ \ø°Îø±+‘·+. yÓTT<ä{qÏ T+&ç ‹s¡T|ü‹ XÊÅdÔæ yê<äHê |ü{eÏ T nkÕ<Ûës¡D+>± ñ+&˚~. Çø£ y˚+ø£≥ XÊÅdÔæ |ü⁄sêD kÕVæ≤‘ê´\ô|’ ñ |üHê´kÕ*e«&É+˝Àq÷, yÓTs¡T|ü⁄˝≤ |ü<ë´\\¢&+É ˝Àq÷ ~≥º. ˇø£kÕ] $Hêj·Tø£ #·$‹ ñ‘·‡yê\≈£î #·+<ë\T edü÷\T #˚jT· &É+˝À Ç<äs› ÷¡ ‘·eT ‘·eT Á|ü‹uÛ\Ñ qT düeTq«j·T+>± Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. ˇø£] Á|ü‹uÛôÑ |’ eTs=ø£]øÏ ñqï >ös¡e+ yê] ùdïVü‰ìï ã\|üs∫¡ +~. y˚+ø£≥ XÊÅdÔæ yêsêDdæ yÓ[fl ‹]– e∫ÃHêø£ ø±øÏHê&É˝À »+≥>± X¯‘êe<Ûëq+ Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· J$‘ê+‘·+ Ä kÕVæ≤r eT÷s¡T\Ô T ˇø£]ø=ø£s¡T ‘√&ÉTHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹ XÊÅdæÔ dü<ë y˚+ø£≥XÊÅdæÔì ‘·q >∑Ts¡Te⁄>± uÛ≤$+#ê&ÉT. ‹s¡T|ü‹ XÊÅdÔæ eTs¡D≤q+‘·s+¡ ≈£L&Ü y˚+ø£≥ XÊÅdÔæ ‘·q s¡#q· \qT »+≥ s¡#q· \T>±H˚ Á|ü#T· ]+#ê&ÉT. Ç<äs› ÷¡ ø£*dæ ndü+U≤´ø£+>± ne<ÛëHê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düHêàHê\T n+<äTø=Hêïs¡T. ª<Ûë‘·T s¡‘êïø£s+¡ μ s¡∫+#ês¡T. n&Éj÷· s¡T yÓ[flq|ü⁄&ÉT n˙_ôd+{Ÿ Á|üX+¯ dü\T n+<äTø=Hêïs¡T. yÓ+ø£≥–], >∑<ë«\, Ä‘·à≈£Ls¡T, $»j·Tq>∑s+¡ , |æsêƒ |ü⁄s¡+ dü+kÕúHê\T dü+<ä]Ù+∫ ‘·eT Á|ü‹uÛqÑ T Á|ü<]ä Ù+∫ dü‘êÿsê\T Á>∑V≤æ +#ês¡T. b˛\es¡+ »$÷+<ës¡T yê] Á|ü‹uÛqÑ T >∑T]+∫ ‘Ó*dæø=ì m&ç«Hé Äsêï˝Ÿ¶ s¡∫+∫q ˝…{’ Ÿ Ä|òt Ädæj÷· Á>∑+<Ûëìï ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~+#·eTì yê]ì ø√sê&ÉT. ‘·q dü+kÕúq+˝À ø£e⁄\T>± #˚se¡ Tì n]∆+#ê&ÉT. Ä $<ÛäyÓTÆq ø£≥Tºu≤≥¢≈£î y˚+ø£≥ XÊÅdæÔ yÓqTø±&çHê ‹s¡T|ü‹ XÊÅdæÔ Äj·TqqT ˇ|æŒ+#ê&ÉT. |òü*‘·+>± yês¡T 1901˝À ø±øÏHê&É≈î£ ìyêdü+ e÷sêÃs¡T. 1889˝À |æsêƒ |ü⁄s¡+ sêE ÁbÕs¡+_Û+∫q ªdüsd¡ «ü ‹μ nH˚ kÕVæ≤r |üÁ‹ø£ ìs¡«Vü≤D≤ u≤<Û´ä ‘·\T yê]øÏ n|üŒ–+|üã&ܶsTT. á |üÁ‹ø£ ø√dü+ ªu≤\ sêe÷j·TD+μ, ªeTTÁ<ësêø£då +ü μ, ªeTè#·Ã|¤ Tüò {Ïø+£ μ Á>∑+<Ûë\qT Ms¡T dü+düÿè‘·+qT+&ç ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~+#ês¡T. 1918˝À b˛\es¡+ »$÷+<ësY eTs¡D+ yê]ì Çã“+<äT\˝À |ü&yÉ d˚ +æ ~. nsTT‘˚ >√\+ø£ Ms¡es¡+ »$÷+<ësY sêe⁄ sêe÷j·TeTà M]øÏ uÛsÑ D ¡ + @sêŒ≥T #˚d+æ ~.

ôV’≤<äsêu≤<é m©“ ùdº&çj·T+˝À yÓ÷&û Á|ü#ês¡ dü+s¡+uÛÑ+ q÷´&Ûç©¢, ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 10 : sêuÀj˚T ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ ;CÒ|” ‘·s¡|òü⁄q Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± Á|ü#ês¡+˝À ñqï >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û ôV’≤<äsêu≤<é y˚~ø£>± ‘·q Á|ü#ês¡ j·TT<ë∆ìï yÓTT<ä\Tô|≥ºqTHêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq Çø£ÿ&ç m˝Ÿ; ùd&º j ç T· +˝À Á|üu+ÑÛ »q+ düèwæº+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. ;CÒ|” Á|ü#ês¡ ø£$T{° kÕs¡~∏>± m+|æ¬ø’q ‘·sê«‘· bÕغ˝À yÓ÷&û Á|üu≤Û e+ eT]+‘· ô|]–+~. yÓTT<ä{À¢ Äj·Tq ìj·÷eTø±ìï n<ë«˙ ˝≤+{Ï d”ìj·Ts¡T¢ rÁe+>± e´‹πsøÏ+∫, <ë<ë|ü⁄>± bÕغøÏ ôd‘’ +· <ä÷s¡eTj˚T´+<äT≈£î dæ<y∆ä TÓ HÆ ê, ‘·s«¡ ‘ê HÓeTà~>± düe÷<Ûëq|ü&ܶsT¡ . ‘·sê«‘· Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q eTs√ düe÷y˚X+¯ ˝À d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£jT· ´Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·sT¡ \qT ‘·q ôd’q´+˝À #˚s¡TÃ≈£îì Á|ü#ês¡ eP´Vü‰\≈£î eT]+‘· |ü<äTqT ô|{≤ºs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ u≤] qT+∫ <˚XÊìøÏ $eTTøÏÔ ø£*–+#·&yÉ T˚ ‘·q <Û´˚ j·TeTì yÓ÷&û |ü<˚ |ü<˚ #ÓãT‘·÷ edüTHÔ êïs¡T. ªqeuÛ≤s¡‘· j·TTeuÛ]Ò μ ù|s¡T‘√ ôV≤’ <äsêu≤<é q&çu§&ÉTq¶ m˝Ÿ; ùd&º j ç T· +˝À yÓ÷&û düuÑÛ »s¡>q∑ T+~. Ç+<äT≈£î ;CÒ|” sêhXÊK nìï @sêŒ≥T¢ #˚k˛Ô+~. ÄHé˝…H’ é ‘√ bÕ≥T Ä|òt ˝…H’ é ˝À ≈£L&Ü ]õÅùdwº Hü é Á|üÁøÏjT· qT yÓTT<ä\Tô|{Ï+º ~. düu≈ÑÛ î£ e#˚Ãyê] qT+∫ ◊<˚dæ s¡÷bÕj·T\T Á|üyX˚ ¯ s¡TdüTeTT>± edü÷\T #˚d,æ n˝≤ e∫Ãq yÓTT‘êÔìï ñ ‘·sÔ êK+&é u≤~Û‘T· \≈£î Çyê«\ì ìs¡sí TT+#ês¡T. á ìs¡j í ÷· ìï ø±+Á¬>dt bÕغ $eT]Ù+∫+~ ≈£L&Ü. düuÛÑ≈£î <ë<ë|ü⁄ \ø£åeT+~ es¡≈£î ekÕÔs¡ì ;CÒ|” sêh XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. düuÛÑ≈£î edü÷\T#˚dæq Á|üy˚X¯s¡TdüTeTT yÓTT‘êÔìï ;CÒ|” sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® Á|üuÛ≤‘Y s¡a≤≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ÄHé˝…H’ é ]õÅùdwº Hü é Å|Áü ÁøÏjT· Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêh |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± qπs+Á<äyÓ÷&û z bÕsƒ¡XÊ\˝À düsê›sY |üfÒ˝Ÿ $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+∫, bÕغ sêh ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\‘√ düe÷y˚X+¯ ne⁄‘ês¡T.

ñÁ>∑yê<ä+ô|’ b˛s¡T≈£î kÂB kÕj·T+ 600 ø√≥T¢

12ù|J\‘√ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Áø˝£ À ñ∫‘· |Á øü ≥£ q\T, ñ∫‘·

]j·÷<Û,é Ä>∑dTü º 10 : ñÁ>∑yê<ä+ô|’ b˛sê{≤ìøÏ ‘·qe+‘·T kÕj·T+ ñ+≥T+<äì kÂB nπs_j·÷ ìs¡÷|æ+#·T≈£î+~. ◊ø£´sê»´dü$T‹ |ü]~Û˝À |üì#˚ùd n+‘·sê®rj·T ñÁ>∑yê<ä ìs√<Ûä øπ +Á<ëìøÏ kÂB sêE nãT›˝≤¢ 600 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $sêfi¯+ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. j·TTesêE dü˝≤àHé‘√ ø£*dæ s¡+C≤Hé X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T n+<äCùÒ d dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü|+ü #· XÊ+‹, düTdæsú ‘¡ \· qT ñÁ>∑yê<ä+ <Óã“rk˛Ô+<äì nãT›˝≤¢ nHêïs¡T. ñÁ>∑yê<äT\qT >±˙, yêfi¯≈¢ î£ eT<ä‹› #˚Ãyê]ì >±˙ ø£$å T+#ê*‡q nedüs+¡ @e÷Á‘·+ ˝Ò<ìä , dü«\Œø±\+˝À ñÁ>∑yê<ä+ n<äèX¯´+ nsTTb˛<äì #ÓbÕŒs¡T. n+<äTe\¢ ñÁ>∑yê<ä+‘√ Bs¡øÈ ±*ø£ b˛s¡T kÕ–+#ê\Hêïs¡T. <ëìï nDÏ∫y˚j÷· \ì uÛ≤$+∫q|ü⁄Œ&É˝≤¢ n~ eT]+‘· ñ<Ûèä ‘·+, Væ≤+kÕ‘·àø£+ ne⁄‘√+<äì, ø±˙ n~ z&ç rs¡T‘·T+<äì <˚e⁄ì kÕøÏ>å ± qeTTà‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. n+‘·sê®rj·T ñÁ>∑yê<ä ìs√<Ûä øπ +Á<ëìï ñ‘˚õÔ ‘·+ #˚j÷· *‡q nedüsêìï nãT›˝≤¢ >∑Ts¡T#Ô X˚ Ês¡T. á øπ +Á<ëìï 2005˝À Äj·TH˚ Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. >∑‘+· ˝À Ç<˚ øπ +Á<ëìøÏ kÂB nπs_j·÷ 60 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ Ç∫Ã+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<äT≈£î |ü~s¬ ≥T¢ Á|üø{£ +Ï ∫+~.

|Á ‘ü T· \ ìã+<Ûqä \‘√ õ˝≤¢ ã÷´s√ ÇHé#ê]\® T, ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]\® T, eTTì‡|ü˝,Ÿ

| Á Uü ≤´‘· >Á ÷∑ {Ÿ wüsY ÄdüT|ü‹ Á d”áz>± uÛ≤eHê bÕ{Ï˝Ÿ

eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡sº T¡ >¢ ± |üì#˚jT· T≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛeÑ + ñqï nuÛ´Ñ s¡T\∆ T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T. ôd˝Ÿ: 9346485756, 9989320577

øπ |t{ÖHé, Ä>∑dTü º 10 : s√>∑T\ nedüsê\qT ‘Ó\TdüT≈£îì ‘·<qä T>∑TD+>± yê]øÏ ùde\+~kÕÔqì <äøDåÏ ≤Á|òøæ ±˝Àì Á|üeTTK mHêï¬s’ yÓ<’ Tä ´sê\T uÛ≤eHê bÕ{Ï˝Ÿ X¯óÁø£yês¡+ øπ |t{ÖHé˝À yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Ä <˚X+¯ ˝Àì n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£yTÓ qÆ Á>∑÷{Ÿ wüsY ÄdüT|üÁ‹ ø±s¡´ìs¡«Vü‰D≤~Ûø±]>± Ç{°e˝Ò q÷‘·q |ü<$ä u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À X¯g ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îH˚ s√>∑T\ dü+K´ HêHê{ÏøÏ ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ÄdüT|üÁ‹˝À X¯g ∫øÏ‘·‡\T #˚ùd düeTj·÷ìï eT]+‘· ô|+#·T‘êeTHêïs¡T. >∑‘· mì$T<˚fió¯ >¢ ± Ç<˚ ÄdüT|üÁ‹˝À yÓT&çø˝£ Ÿ y˚TH˚»sY>± uÛ≤eHê $<ÛTä \T ìs¡«]ÔdTü HÔ êïs¡ì yÓdsºü H¡ é øπ |t Áb˛yÓì¸jT· ˝Ÿ $Tìdüsº Y |òsü Y ôV≤˝ŸÔ ‹´j·TTqdt u§‘ê ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ÄyÓT Ä<Û«ä s¡´+˝ÀH˚ X¯g ∫øÏ‘‡· \T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. X¯g ∫øÏ‘‡· \ ìs¡«Vü‰D˝À ÄyÓT≈£î düTBs¡È nqTuÛeÑ + ñ +<äì, á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤eHê bÕ{Ï˝ŸqT Ä |ü<ä$øÏ m+|æø£ #˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä |ü<ä$øÏ uÛ≤eq dü¬s’q e´øÏÔ nì Áb˛yÓì¸j·T˝Ÿ πø_HÓ{Ÿ Á|ü>±&ÛÉ+>± $X¯«dædTü +Ô <äì u§‘ê #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤eHê bÕ{Ï˝Ÿ ôd˝º H… é u≤wt j·T÷ìe]Ù{° qT+∫ bòÕ´$T© yÓT&çdHü é ˝Àe÷düsº Y &çÁ^ n+<äT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s+¡ CÀôV≤Hé‡ãsYZ ˝Àì ${Ÿyê≥sYkÕº+&é j·T÷ìe]Ù{° qT+∫ ãjÓTÆ ~∏ø‡˘ ‘√bÕ≥T ôV≤˝ŸÔ ˝≤ ˝À≈£L&Ü e÷düsº Y &çÁ^ì ≈£L&Ü n+<äT≈£îHêïs¡T. bòÕ´$T© ôV≤˝ŸÔ ôdŒwü*dt º >± uÛ≤eq bÕ{Ï˝Ÿ Ä <˚X¯ yÓT&çø˝£ Ÿ øöì˝Ÿ‡˝À ]õdüsº Y #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. <äøD åÏ ≤Á|òøæ ±˝Àì Á>∑÷{Ÿ wüsY ndüT|üÁ‹ì 1938˝À kÕú|+æ #ês¡T. 1967˝À &çôd+ãsY 3q Ä ÄdüT|üÁ‹˝ÀH˚ Á|üeTTK yÓ’<äT´&ÉT ÁøÏdæºj·THé u…sêïsY¶ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï >∑T+&Ó e÷]Œ&ç X¯g ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

q÷‘·q ]b˛s¡ºs¡¢qT ìj·T$T+#·<ä*#êyéT dü+#·\q bÕ‹Áπøj·TT\T u…qØ®Hê<∏é dü+bÕ<äøj ° T· +˝À sêwÁü yº ê´|ü+Ô >±

7m&çwqü T¢,

ô | <ä ≈ £ L s¡ b Õ&É T ˝À q÷‘·q ]b˛s¡ºs¡¢qT ìj·T$T+#·<ä*#êyéT


>∑T+≥÷s¡T Ä~yês¡+

|òüTq+>± s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T

sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ìs¡düq>±

Ä>∑düTº 11

2013

5

eT+Á‹ ‘√≥ düreTDÏ ìsêVü‰s¡ Bø£å ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): ø±øÏHê&É˝À s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ≈£îs¡kÕ\ ø£qïu≤ãT á y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§Zì eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\≈£î s¡+C≤Hé X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n&Éu≤\ s¡‘·ïÁ|ükÕ<é, eTTdæ¢+ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düs¡Œes¡+ »+ø£åHé e<ä› Væ≤ÁC≤\ <Ûäsêï :

ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): ø±øÏHê&É düs¡Œes¡+ »+ø£åHé e<ä› dæôV≤#Y.$.$.mdt.eT÷]Ô H˚‘·è‘·«+˝À Væ≤ÁC≤\T sêkÕÔs√ø√ #˚kÕs¡T. qè‘ê´\T #˚dü÷Ô $uÛÑ»q≈£î ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. ¬ødæÄsY &ÍHé &ÍHé n+≥÷ ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. uÛ≤Ø sê´©>± düs¡Œes¡+ »+ø£åHé qT+&ç Hê>∑eT*¢‘√≥, C…mHé{Ïj·TT¬ø, mdt|æ ø±sê´\j·T+, uÛ≤qT>∑T&ç ôd+≥sY ≥÷ {ÖHé, Ä\÷] $»j·T\øÏÎ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ ôd+≥sY MT<äT>± Á‹|ü⁄s¡ düT+<ä] >∑T&ç »+ø£åHé #˚s¡T≈£îHêïs¡T. eT<Ûä´˝À sêkÕÔs√ø√\T #˚kÕs¡T.

|ü]es¡Ôq˝À >∑TDB|üø˘ ãsYÔ &˚

ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): sêÁwüº kÕº+|ü⁄\T, ]õÁùdºwüHé XÊU≤eT+Á‹ ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+ düreTDÏ düs¡dü«‹(yêDÏ) X¯ìyês¡+ kÕúìø£ uÛ≤qT>∑T&ç ôd+≥sY˝À sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ìs¡düq>± ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ |ü+‘·+ >±+BÛyÓ÷Vü≤Hé, nq|ü]Ô myÓTà˝Ò´ q\¢$T*¢ X‚cÕ¬s&ç¶, |æsƒê|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ e+>± ^‘·, ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ≈£îs¡kÕ\ ø£qïu≤ãT ‘·~‘·s¡ Á|üeTTKT\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. y˚˝≤~ eT+~ Vü‰»s¡Tø±e&É+‘√ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ eT+∫ }|ü⁄ e∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À eT+Á‹ ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+ X¯ìyês¡+ qT+∫ á ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+≥÷ ñ<äj·T+ »>∑Z+ù|≥ qT+∫ nqïesêìøÏ u…’ø˘ sê´©˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=+&Éô|’øÏ yÓ[¢q ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq kıeTàdæ*¢|ü&çb˛j·÷s¡T. <ë+‘√ Äj·TqTï <˚ekÕúq+ yês¡T ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#·>±, nø£ÿ&É ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\˝À eT+Á‹ qs¡dæ+Vü≤+ düreTDÏ yêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À sêh|ü‹bÕ\q $~Û+∫Hê düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷ìï Äù| Á|üdüøÏÔ

=

}|ü+<äT≈£îqï düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+

˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ¬ødæÄsY ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ ∫#·Tà ô|fÒº $<Ûä+>± yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. #·+Á<äu≤ãT eT+Á‹ es¡Z+˝À #√≥T <äø£ÿ˝Ò<äH˚ nø£ÿdüT‡‘√ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ yê<ëìï ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫ÃHê Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»˝qT Äø£]¸+#·˝Òø£b˛j·÷s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ e+>± ^‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï sêÁcÕº\‘√ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´|ü&É<äì, qø£å˝…’≥¢ Ä>∑&Ü\T ô|]–b˛‘êj·THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT, ñ<√´>∑T\qT ôV’≤<äsêu≤<äT e<ä* yÓ[flbıeTàì #Ó|üŒ&ÜìøÏ ¬ødæÄsY≈£î @ Vü≤≈£îÿ ñ+<√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ |ü+‘·+ >±+BÛyÓ÷Vü≤Hé ∫qï sêÁcÕº\T>± $uÛÑõ+#·ã&çq C≤s¡â+&é, ñ‘·Ôsê+#·˝Ÿ, #Û·rÔdt|òüT&é\T n_Ûeè~∆øÏ H√#·Tø√ø£ H˚{Ïø° Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T. Äj·÷ sêÁcÕº\ $uÛÑ»q düeTj·T+˝À y˚˝≤~ ø√≥T¢ n_Ûeè~∆øÏ

eT+ps¡T #˚kÕÔeTqï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ H˚{Ïø° e+<ä ø√≥¢ ôd’‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Òì |ü]dæú‘·T\T ñHêïj·THêïs¡T. nq|ü]Ô myÓTà˝Ò´ q\¢$T*¢ X‚cÕ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆øÏ \ø£å˝≤~ ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚düTÔqï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« Á|üø£≥q\T πøe\+ eTuÛÑ´ô|≥º&Üìπøqì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü<Ûëq+>± e] |ü+≥ ñ+<äì ‘·<ë«sêH˚ sêh Á|ü»\+<ä]ø° ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\qT n+~düTÔqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#·Tø√yê\Hêïs¡T. n˝≤+{Ï Áø£eT+˝À @{≤ Á|üø£è‹ yÓ’|òüØ‘ê´\ ø±s¡D+>± |ü+≥\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ñbÕ~Û ø√dü+ sêh sê»<ÛëìøÏ e#˚Ãyê]ì yÓ[flbıeTà+fÒ ˝ø£å˝≤~ eT+~ M~Ûq |ü&É‘ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘=\T‘· C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ uÛ≤Øm‘·TÔq ìHê<ë\‘√ Ä ÁbÕ+‘·+ e÷s¡TyÓ÷–+~.

sêh $uÛÑ»q≈£î ìs¡düq>± »s¡ï*düTº\T Ä+<√fi¯q ø±ÁfÒìø√q, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): sêÁwüº $uÛÑ»qqT ìs¡dædü÷Ô C…mdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ ø±ÁfÒìø√q eT+&É\ bÕÁ‹πøj·TT\T Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. ø±ÁfÒìø√q m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ düs¡Œ+#Y lsêC≤ ø±ø£s¡¢|üP&ç \ø°Îø±+‘·sêE(‘ê‘êJu≤ãT) düeTø£å+˝À bÕÁ‹πøj·TT\T e+{≤yês¡TŒ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü Ä+Á<Ûä sêÁcÕºìï $uÛÑõ+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. mH√ï @fi¯ó¢>± d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ôV’≤<äsêu≤<éqT n_Ûeè~› #˚kÕs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ ôV’≤<äsêu≤<éqT ñeTà&ç sê»<Ûëì ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. eTq Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~Û+#˚ es¡≈£L ìs¡düq\T ø=qkÕ–kÕÔeTì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ~–e#˚à es¡≈£L Á|ür õ˝≤¢˝Àq÷ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ m<äT≥ u…’sƒêsTT+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT Á|ü»\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n˝≤π> m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ eT<䛑·T<ës¡T\T uÀq+ ø£èwüí, s¡+u≤\ ∫{Ϻu≤ãT, ø£+#·TdüÔ+uÛÑ+ k˛ì, $.$.mHé.qs¡dæ+Vü≤sêE(u≤_),

eTT<äTq÷] lìyêdüsêE, mdt.ÄsY.¬ø.∫qu≤ãT, bÕø£\bÕ{Ïes¡à, ‘ê&ç sêE, &ç.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ bÕÁ‹πøj·TT\ ìs¡düq≈£î eT<䛑·T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

»«sê\T, yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\T ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): *+>∑eT\T¢ >∑TDB|üø˘ @&√ »qà~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT kÕúìø£ XÊ+‹q>∑sY˝À ñqï |ü]es¡Ôq M~Û u≤\\T |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. |ü]es¡Ôq˝À ìedædüTÔqï $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° d”«≥T¢, _ôdÿ≥T¢, uÛÀ»Hê\T, πøø˘‡, Vü‰{Ÿ‡‘√ bÕ≥T k˛|t‡, ã≥º\T e+{Ï n+<ä]ø° >∑TDB|üø˘ n+<äCÒkÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À *+>∑eT\T¢ ø£èwüíeT÷]Ô, Ø»q˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé eTTì¬s&ç¶, |ü]es¡Ôq ø±s¡´<ä]Ù eø£ÿ\+ø£ sêeTø£èwüí, ùV≤eT+‘Y≈£îe÷sY, s¡e÷<˚$, *+>∑eT\T¢ $»j·T\øÏÎ, yÓ’ÄsY$.sêe⁄, &˚>∑\ s¡y˚Twt, s¡eTD, eT÷]Ô, $X¯«+, d”‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±eT n_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&Ü* neT˝≤|ü⁄s¡+, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): ø±eTq>∑s¡Te⁄ düs¡Œ+#Y>± mìï¬ø’q sêE\|üP&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄(;ÛeTT&ÉT) Ä Á>±e÷ìï n_Ûeè~›|üs¡+>± r]Ã~<ë›\ì e÷J eT+Á‘·T\T yÓT≥¢ dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄, >=\¢|ü*¢ dü÷sê´sêe⁄ nHêïs¡T. Á|ü‹cÕº‘·àø£ b˛{°˝À {Ï&ç|æ ã\|ü]∫q ;ÛeTT&ÉT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>\Tbı+<ä&É+ô|’ yês¡T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. qø±ÿyê]ù|≥˝À Á>±eTdüTÔ\T @sêŒ≥T #˚dæq düHêàq düuÛÑ≈£î eT+Á‘·T\T Vü‰»¬s’ ;ÛeTT&ÉT, \ø°ÎeT+>∑‘êj·÷s¡T <ä+|ü‘·T\qT <äTXÊÙ\Tyê, C≤„|æø£‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. e÷J myÓTà˝Ò´ ∫˝≤¢ »>∑BX¯«], {Ï&ç|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® nsTT‘êã‘·TÔ\ Äq+<äsêe⁄, Hêj·T≈£î\T yÓT≥¢ s¡eTDu≤ãT, n˝≤¢&É k˛+u≤ãT, ñ|ü düs¡Œ+∫ ø±Á≥T ø£èwüí, |ü+#êj·Tr düuÛÑT´\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): g][µyª«sLji ª«sLRiµR… ª«sVVLixmsoƒ«sNRPV gRiV\lLiƒ«s úFyLi»yÌ »][ FyÈÁV ÑÁÍýØ @Li»R½ÉØ ®²…LigRiWù,ª«sVÛÍÁ[Lji¸R…W ª«sLiÉÓÁ ªyùµ³R…VÌÁV úxms˳ÏÁÌÁNRPVLi²y ®ªsVLRiV\lgiƒ«s \®ªsµR…ù }qsª«sÌÁV @Liµj…Li¿Á[LiµR…VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li ÇÁLRiVgRiV»][LiµR…¬s ÑÁÍýØ \®ªsµR…ù AL][gRiùaSÆص³j…NSLji ²y.zqs.xmsµyøª«s¼½ ®ªsÌýÁ²T…Li ¿yLRiV.ª«sVVÅÁùLigS ª«sLRiµR… úxms˳؄s»R½ ª«sVLi²R…ÍØÍýÜ[ ®²…LigRiWù ª«sLiÉÓÁ ÇÁ*LSÌÁV ªyùzmsLi¿RÁNRPVLi²y |msµôR…Fs»R½Vòƒ«s AL][gRiù @ª«sgSx¤¦¦¦ƒy NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sV ¿Á[xmsÈíÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»][LiµR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.ÌÁOSQ 30®ªs[ÌÁ NRPLRixmsú»yÌÁƒ«sV ª«sVVúµj…LiÀÁ xmsLjiaRPVú˳ÏÁ»R½,Ný][Lji®ƒs[xtsQƒ±s ¿Á[zqsƒ«s ¬dsÉÓÁ¬s »ygSÌÁ®ƒs[ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁgjiLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»][LiµR…¬s @ƒyõLRiV.5gRiVLRiV ²T…„sÇÁƒ±s

róyLiVV @µ³j…NSLRiVÌÁ¿Á[ \®ªsµR…ù bPÕÁLSÌÁƒ«sV xmsLRiù®ªs[OTPQxqsWò JAL`iFs£qs ª«sWú»R½ÌÁV,Ný][Lji®ƒs[xtsQƒ±s ª«sWú»R½ÌÁV xmsLizmsßÔá ¿Á[LiVVLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»][LiµR…¬s A®ªsV }msL]äƒyõLRiV. @®µ…[„sµ³R…LigS ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ªyLji A®µ…[aSÌÁ ®ªs[VLRiNRPV ÑÁÍýØ ª«sVÛÍÁ[Lji¸R…W @µ³j…NSLji ªyLji Aµ³R…*LRiùLiÍÜ[ 23ª«sVLiµj… xqsËÞ ¸R…VW¬sÉÞÌÁ xmsLjiµ³j…ÍÜ[ }qsöQûLiVVLig`i,gRiLi‡ÁWÑÁ¸R…W ¿Á[xmsÌÁƒ«sV ª«sµR…ÌÁÈÁLi,µ][ª«sV ¾»½LRiÌÁV ªy²R…NRPLi\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁgjiLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»][µR…Li¬s ¾»½ÖÁ FyLRiV. @ª«sV ÍØxmsoLRiLi,LSÇÜ[ÌÁV,LSÇÁª«sVLiú²T…,NSNTPƒy²R…ÍýÜ[¬AxqsVxmsú»R½VÍýÜ[ xms®µ…[zqs xms²R…NRPÌÁ ªyLïRiVÌÁƒ«sV ª«sVÛÍÁ[Lji¸R…W,®²…LigRiWù,ZNP[xqsVÌÁ N][xqsLi úxms¾»½[ùNRPLigS GLSöÈÁV ¿Á[¸R…V²R…\®ªsVƒ«sµR…¬s @ƒyõLRiV.úxms¾»½[ùNRPLigS INRP @Li‡ÁVÛÍÁƒ«sV=ƒ«sV NRPW²y GLSöÈÁV

Á|ü»\qT yÓ÷dü–düTÔqï Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T

e÷düºsY Ç.¬ø.>± eTqdüT\T

<√#·T≈£îqï møÏÿsê\

s¡ø£Ô<ëq+‘√ s=fÒ]j·Tq¢ düyÓTÆø£´ dü+|ò”TuÛ≤e+ ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): q>∑s¡+˝À ñqï eT÷&ÉT s√≥Ø ø£¢uŸ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ Á‹|ü⁄s¡ düT+<ä] Ä\j·T+ m<äTs¡T>± ñqï ø£fi≤´DÏ Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ‡ ÁbÕ+>∑D+˝À s√≥Ø ã¢&é u≤´+≈£î#˚ X¯ìyês¡+ dü«#·Ã+<ä s¡ø£Ô<ëq •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. d”ìj·TsY s=fÒ]j·THé m.d”‘ê|ü‹sêe⁄ •_sêìï ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ]ø°ÿ >∑÷≥yéT, dæ ô V≤#Y . $.$.mdt . eT÷]Ô \ Hêj·Tø£‘·«+˝À s√≥Ø, s√≥Ø ôd+Á≥˝Ÿ, s√≥Ø >√˝…¶Hé p;¢ ø£¢uŸ\≈£î #Ó+~q düuÛÑT´\T s¡ø£Ô<ëq+ #˚dæ dü+|ò”TuÛ≤yêìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. e÷J myÓTà˝Ò´ ø=+&Éu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\qï ø√]ø£ Á|ü»˝À¢ ã©j·T+>± ñ+<äHêïs¡T. s=fÒ]j·Tq¢ $q÷‘·ï ìs¡düq <ë«sê ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. s√≥Ø ã¢&é u≤´+≈£î #ÛÓ’s¡àHé uÛÑ÷ù|+Á<ä, ø±s¡´<ä]Ù mdt.∫s¡+J$¬s&ç¶, &ç.m.mHé.Á|ükÕ<äes¡à, ¬ø.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, ø=+>∑s¡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, >∑$Tì ø±o, yÓ’.yÓ+ø£fÒwt |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s ¿ÁFyöLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ ®²…LigRiWù ªyùµ³j… ¬sªyLRißáNRPV ALRiV NTPÈýÁƒ«sV ¾»½zmsöLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s IN][ä NTPÈíÁV 90ª«sVLiµj…¬s xmsLkiOTPQLi¿Á[LiµR…VNRPV xqsLjiF¡»R½VLiµR…¬s @ƒyõLRiV. NSª«soƒ«s ÑÁÍýØÍÜ[¬s úxmsÇÁÌÁLiµR…LRiW AL][gRiù xmsLjiLRiORPQßáNRPV úxms¾»½[ùNRP úaRPµôðR…ª«sz¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s ,ª«sVVÅÁùLigS ®²…LigRiWù, ª«sVÛÍÁ[Lji¸R…WÌÁ xmsÈýÁ @úxmsª«sV»R½òLigS DLi²yÌÁ¬s ²T…FsLi@Li²`…|¤¦¦¦¿`ÁJ xmsµyøª«s¼½ „sÇñÁzmsò ¿Á[aSLRiV.Cªyùµ³R…VÌÁ xmsÈýÁ úxmsÇÁÌÁV FsÈÁVª«sLiÉÓÁ ALiµ][ÎÏÁƒ«s ¿ÁLiµyÖÁ=ƒ«s @ª«sxqsLRiLi ÛÍÁ[µR…¬s ÑÁÍýØ róyLiVVÍÜ[ »R½ƒ«s NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ Fszms²R…„sVN`P |qsÍÞƒ«sV GLSöÈÁV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s µy¬s Fn¡ƒ±s ®ƒsLi‡ÁLRiV 0884c2362041 @¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.

ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): $uÛÑ»q n+X¯+ eTT+<äT>± ‘Ó*dæHê ‘Ó*j·Tq≥Tº Hê≥ø£e÷&É≥+, ôV’≤ø£e÷+&é eTT+<äT ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\|ü&É+ Á|ü»\ eTT+<äT Ä+<√fi¯q\T #˚j·T&Üìï |ü]o*ùdÔ Á|ü»\qT Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yÓ÷dü–düTÔHêïs¡ì ˝Àø˘dü‘êÔ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T yÓ’.&ç.sêe÷sêe⁄ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. s√≥Ø >√˝…¶Hé p;¢ø£¢uŸ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T nH˚ n+X¯+ô|’ düTBs¡È+>± Á|üdü+–dü÷Ô sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\T Ä•+#˚ $uÛÑ»q≈£î ø±+Á¬>dt á m‘·TÔ>∑&É y˚dæ+<äHêïs¡T. nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T˝˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*|æHê yÓTC≤غ‘√ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷~+|ü #˚düT≈£î+≥T+<äqï ø£˙dü+ |ü]C≤„q+ eTq Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ˝Òø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì <Óã“rj·T&Üìπø yÓ’mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D ø√dü+ $q‹|üÁ‘+ k˛ìj·÷≈£î Çe«&Üìï >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T. >∑‘· 12 dü+e‘·‡sê\T>± {ÏÄsYmdt mH√ï Ä+<√fi¯q\T #˚dü÷Ô ñqï ôV’≤<äsêu≤<é˝À mes¡÷ yê{ÏøÏ BÛ≥T>± ñ<ä´e÷\T #˚j·Tø£b˛e&É+ Ç+<äT≈£î ˇø£ ø±s¡D+ ø±e#·Ãqï n+#·Hê y˚kÕs¡T. s√≥Ø >√˝…¶Hé p;¢ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T &ç.m.mHé.Á|ükÕ<äes¡à, ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, s√≥Ø ã¢&é u≤´+≈£î ø±s¡´<ä]Ù mdt.∫s¡+J$¬s&ç¶\T Á|üdü+–+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY Ä\÷] $»j·T\øÏÎ, ãfi¯¢ dü‘·´bÕ˝Ÿ, ø=+>∑s¡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, m˝Ÿ.kÕsTTu≤ãT, $.Äq+<é, õ.¬ø.lìyêdt, <ÛäqkÕ>∑sY Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY˝À 192.80øÏ«+{≤fi¯¢ ñ*¢bÕj·T\T $Áø£j·÷\T ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): ÑÁÍýØÍÜ[¬s „s„sµ³R… \lLi»R½V ‡ÁÇØLRiVÌÁV,úxms¾»½[ùNRP N_LiÈÁL`iÌÁÍÜ[ DÖýÁFy¸R…VÌÁƒ«sV NTPÍÜ[ 34LRiW.ÌÁV ª«sLi»R½Vƒ«s BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPW 192 NTP*LiÉØÎýÏÁ DÖýÁFy¸R…VÌÁƒ«sV „súNRPLiVVLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s ÑÁÍýØ xqsLi¸R…VVNRPò NRPÌÁNíRPL`i AL`i. ª«sVV»yùÌÁ LSÇÁÙ ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV.A¸R…W \lLi»R½V ‡ÁÇØLRiVÌÁ,úxms¾»½[ùNRP

N_LiÈÁL`iÌÁNRPV ®ªsVV»R½òLi 485 NTP*LiÉØÎýÏÁ DÖýÁ Fy¸R…VÌÁV x¤¦Ü[ÍÞ}qsÍÞ ²U…ÌÁLýRi µy*LS xqsLRixmnsLS NSgS 192.80NTP*LiÉØÎýÏÁ§ „s¬s¹¸…WgRiµyLRiVÌÁNRPV „súNRPLiVVLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s BLiNS 154.50NTP*LiÉØÎýÏÁ§ A¸R…W \lLi»R½V ‡ÁÇØLRiVÌÁV,úxms¾»½[ùNRP N_LiÈÁL`iÌÁÍÜ[ DÖýÁ Fy¸R…VÌÁV ríyNRPV @ª«sVøNS¬sNTP zqsµôR…LigS DLiµR…¬s ÛÇÁzqs }msL]äƒyõLRiV.

>∑T+≥÷s¡T, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q Á|üU≤´‘· s¡#·sTT‘· møÏÿsê\ ø£èwüíe÷#ês¡´. •wüß´\T Äj·TqTï eTT<äT›>± e÷düºsY Ç.¬ø. nì |æ\T#·T≈£î+≥T+{≤s¡T. áj·Tq 1926 Ä>∑düTº 11q >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ u≤|ü≥¢˝À nq+‘ê#ês¡T´\T, ãT#·ÃeTà <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ê&ÉT. Ms¡T ‘Ó\T>∑T, dü+düÿè‘·, Ä+>∑¢ u≤wü\˝À bÕ+&ç‘ê´ìï kÕ~Û+#ês¡T. ªbÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´+µ ø±e´+ô|’ |ü]XÀ<Ûäq #˚dæ ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq Á>∑+<Ûëìï yÓ\sTT+∫ ª&Üø£ºπs{Ÿµ kÕ~Û+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T˝Àì Væ≤+<ä÷ ø£fi≤XÊ\˝ÀqT, ‘·s¡Tyê‘· Ä+Á<Ûä $X¯«ø£fi≤|ü]wü‘·TÔ˝ÀqT ‘Ó\T>∑T ñ|üHê´dü≈£î\T>± |üì#˚XÊs¡T. M] s¡#·q\˝À ªsêdü©\µ, ªãTT‘·T>±q+µ, ª>√<ë yÓ’uÛÑe+µ, ªnX¯«‘êúeT düTuÛÑÁ<äµ, ªnbÕ+&ÉeeTTµ, ªdü«j·T+es¡eTTµ, ª|ü⁄sêD |ü⁄s¡Twüß&ÉTµ, ª|ü⁄s¡Twü y˚T<ÛäeTTµ, ª˝Àø£j·÷Á‘·\≈£îµ eT+∫ Á|ü#ês¡+ bı+<ësTT. »j·T<˚e⁄ì ª^‘· >√$+<äeTTµqT ª|”j·T÷wü \Vü≤]µ nH˚ ù|s¡T‘√ n#ês¡´ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~+#ês¡T. Ms¡T j·T÷s¡|ü⁄˝À |üs¡´{Ï+∫ düHê‘·q uÛ≤s¡‘· <ÛäsêàìøÏ nø£ÿ&É Á|ü#êsêìï ø£*Œ+∫, »>∑<äTZs¡Te⁄>± U≤´‹>±+#ês¡T. ªes¡\T¶ {°#·sY‡ Á≥düTºµ nH˚ dü+düúqT kÕú|æ+∫ ‘·q uÀ<Ûäq\T ‘·>∑T Á|ü#ês¡+ bı+<˚ @sêŒ≥T#˚kÕs¡T. M] ø£èwæ |òü*‘·+>± C…˙yê q>∑s¡+˝À yÓTT]j·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ s¡÷bı+~+~. Ç~ e÷qe J$‘êìøÏ ÄeX¯´ø±˝…’q ‘·‘·«XÊg, yÓ’<ä´XÊÅkÕÔ\qT düeTÁ>∑+>± düeTq«sTT+#˚ $<ë´|”sƒ¡+. ¨$TjÓ÷|ü‹ yÓ’<ä´$<Ûëq+ uÛ≤s¡‘· <˚X¯ Ä]úø£ |ü]dæú‹øÏ #·ø£ÿ>± dü]b˛‘·T+<äì uÛ≤$+∫ Ms¡T ø=ìï πø+Á<ë\˝À ñ∫‘· ¨$TjÓ÷ yÓ’<ë´\j·T\qT HÓ\ø=˝≤Œs¡T. á yÓ’<ä´XÊÅkÕÔìï $e]+#˚ kÕs¡dü«‘êìï ‘Ó\T>∑T˝ÀqT, Ä+>∑¢+˝ÀqT s¡∫+#ês¡T. Ç+‘·{Ï ãVüQeTTK Á|üC≤„XÊ* 1984 e÷]à 17q |üs¡eT|ü~+#ês¡T. e÷düºsY Ç.¬ø. s¡#·q˝Ò ø±<äT, Äj·Tq >∑‹+∫ ÇH˚ïfi¯¢sTTHê, Äj·Tq C≤„|üø±\T ≈£L&Ü eTs¡Te˝Òì |ü]dæú‹ møÏÿsê\ •wüß´\~ n+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔø±<äT. H˚&ÉT Äj·Tq »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ìyê[...


>∑T+≥÷s¡T

6kÕ>∑sY ˙{Ï‘√ bÕ˝Òs¡T≈£î

z≥s¡T¢ ˝Ò≈£î+fÒ...

Á|ü‹ ˇø£ÿ n~Ûø±]˝À e÷s¡TŒ sêyê*

ø=‘·Ô »\ø£fi¯

|ü+#êj·Tr\T m˝≤ ¬>*#ê+ : j·T&Ée*¢

õ˝≤¢ md”Œ m.$ s¡+>∑Hê<Ûé

Ä~yês¡+

Ä>∑düTº 11

2013

≈£LdüTeT+∫ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : bÕ˝ÒsT¡ ]»sê«j·TsY »\ø£fiq¯ T dü+‘·]+#·T≈£î+~. ˙{ÏeT≥º+ Á|üdTü ‘Ô +· 18 n&ÉT>∑T\≈£î #˚]+~. kÕ>∑sY qT+∫ bÕ˝ÒsT¡ ≈£î 5050 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T ÇHéb˛¢ ñ+&É≥+‘√ ]»sê«j·TsY ˙{ÏeT≥º+ y˚>+∑ >± ô|]–+~. ]»sê«j·TsY qT+∫ m&ÉeT ø±\Te≈£î ≈£L&Ü ˙{Ïì ô|+#ês¡T. Á|üdTü ‘Ô +· ø±\Te≈£î 3500 ≈£L´ôd≈£îÿ\˙s¡T $&ÉT<ä\ Äe⁄‘√+~. B+‘√bÕ≥T bÕ˝ÒsT¡ ø±\Te≈£î eTs√ 105 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T $&ÉT<ä\e⁄‘√+~. ]Csê«j·TsY |üP]ÔkÕúsTT ˙{Ï eT≥º+ 23 n&ÉT>∑T\T ø±>±, Ä kÕúsTT˝À ˙{ÏeT≥º+ ô|s¡>e∑ #·Ãì mHémdt|æ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. m&ÉeTø±\Te bÕ˝ÒsT¡ bÕ‘· ø±\Te≈£î ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚dTü +Ô &É≥+‘√ Äj·Tø£≥Tº |ü]~Û˝Àì s¬ ‘’ T· \T e] Hê≥T¢ y˚ùd+<äT≈£î dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ø±\Te |ü]~Û˝Àì Vü≤{≤´‘·+&Ü e<ä› e+‘Óq ≈£L\&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T ô||’ ⁄ü \T y˚dæ ‘ê‘êÿ*ø£+>± e+‘Óq ì]à+#ês¡T. B+‘√ ø±\Te≈£î ˙{Ïì ô|+∫‘˚ ô||’ ⁄ü \ <ë«sê ˙s¡T yÓfi¢‚ |ü]dæ‹ú ˝Ò<Tä . n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î ‘√∫q Ø‹˝À e+‘ÓqqT ì]à+#·&+É ‘√ ‘·eT≈£î ø£cÕº\T ‘·|Œü y˚y÷Ó qì s¬ ‘’ T· \T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

13 qT+∫ ø±ø£rj·T

ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) : yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ z≥s¡T¢ ˝Òs¡ì Ç{°e\ »s¡T>∑T‘·Tqï <äTwüŒ#êsêìï K+&çdü÷Ô kÕÔìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À yÓ’mdt ø±+Á¬>dt bÕغ ôd+Á≥˝Ÿ ø£$T{° düuTÑÛ ´\T j·T&Ée*¢ ø£èwüí |ò÷ü ≥T>± düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À yÓm’ dtÄsY dæ|æøÏ eTqT>∑T&É ˝Ò<äì z≥s¡T¢ ˝Òs¡ì »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+˝À ns¡∆+ ˝Ò<äì z≥πs¢ ˝Ò≈£î+fÒ Ç{°e\ »]–q |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ bÕ\«+#·˝À 4 |ü+#êj·Tr\T, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À 4 |ü+#êj·Tr\T m˝≤ >¬ \T#·T≈£îHêïeTì Ç+–‘·C≤„q+ ˝Ò≈î£ +&Ü e÷{≤¢&≥ É + e÷qTø√yê\ì yÓm’ dtÄsY dæ|ôæ |’ ãTs¡<ä #·˝¢Ò ø±s¡´Áø£e÷ìï ÄbÕ\ì j·T&Ée*¢ ø£èwüí ø√sês¡T. 20 ø√≥¢‘√ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~∆ #˚XÊeTì #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥Tqï H˚|<ü ´äÛ +˝À mø£ÿ&Ü n_Ûeè~∆ ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À¢ ø£q|ü&≥É + ˝Ò<ìä øÏHïÓ s¡kÕì »˝≤\ $wüjT· +˝À n~ s¡TEe⁄ #˚dTü +Ô <äHêïs¡T. m≥T#·÷dæHê ø£MTwüH¢˚ ‘·|Œü n_Ûeè~∆ ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À¢ ˝Ò<Hä êïs¡T. Çø£ ‘Ó\+>±D sêh $wüjT· +˝À yÓm’ dtÄsY dæ|æ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìïøÏ e´‹πsø£+ ø±<äì, kÕ«>∑‹$TdüTHÔ êïeTì ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüyº TÓ qÆ yÓK’ ] KeTà+ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : eè‹Ô|sü +¡ >± e÷s¡T‘·Tqï nedüsê\ <äècÕº´ Á|ü‹ ˇø£ÿ b˛©düT n~Ûø±]˝À e÷s¡TŒ sêyê\ì n~ÛcÕºq+ ‘Ó*j·TCÒd+æ <äHêïs¡T. Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ÄdüT\Ô T ñ+#·Tø=ì ‘Ó\+>±D˝À ñ+≥÷ õ˝≤¢ md”Œ m.$ s¡+>∑Hê<Ûé ø√sês¡T. õ˝≤¢ b˛©düT ø±qŒ¤πsHé‡Vü≤˝Ÿ˝À ø£+|üP´≥sY n|üπs≥s¡¢≈£î ª#˚+CŸ |òüsY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿμ nH˚ Á|ü‘˚´ø£ sêh Á&Üe÷\T Ä&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…. d”‘·j·T´, {Ï. sêe÷sêe⁄, . n+X¯ + ô|’ ˇø£ÿ s√E •ø£D å ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. e÷s¡TŒ nH˚~ Á|ü‹ ˇø£ÿ n~Ûø±] q&Ée&ç˝À ñ+&Ü\ì, düe÷C≤ìøÏ ùde kÕ;sYbÕcÕ, mHé. >√es¡H∆ ,é ø¬ . sêeTT, s¬ &ç,¶ s¡yT˚ wt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. #˚j÷· \H˚ Ä˝À#·q ñ+&Ü\Hêïs¡T. Á|ü»\T ˝Ò≈î£ +fÒ eTq+, eTq ñ<√´>±\T ˝ÒeH˚ uÛ≤eq ø£*–q|ü⁄Œ&˚ yê]øÏ ìØ«sêeT+>± ùde #˚jT· >∑\T‘êeTHêïs¡T. m<äT{Ï yê]‘√ e÷{≤¢&˚ |ü<‹›ä ˝À e÷s¡TŒ sêyê\Hêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± á >∑es¬ ïHé‡ dü÷Á‘ê\qT nqTdü]+|ü #˚dæ nìï b˛©düT e´edü˝ú À, b˛©düTùdwº Hü \é ˝À #·øÿ£ ì |üìrs¡T, kÕeTsê›´ìï ô|+bı+~+∫ düeTs¡e∆ +‘·yTÓ qÆ $<ÛëHêìï HÓ\ø=˝≤Œ\qï~ Á¬ø+’ n+&é ÁøÏ$Tq˝Ÿ Á{≤øÏ+>¥ dædyºü Té \ø£´å eTì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Á|ü»\ nedüsê\qT rπsà $<Û+ä >± m|æ b˛©düT e´edüqú T ø£+|üP´{°øs£ D ¡ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄXÊK≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. KeTà+ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : q>∑s+¡ ˝Àì s¡eTD>∑T≥º ÁbÕ+‘·+˝À eT˝Ò]j·÷ øπ düT qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√õ˝≤¢ eT˝Ò]j·÷ n~Ûø±] m. sê+u≤ãT Ä<Û«ä s¡´+˝À yÓ<’ ´ä ãè+<ä+ |üs´¡ {Ï+∫+~. dæã“+~ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– &ûyê≥]+>¥ #˚sTT+#ês¡T. »«s¡+‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï yê]øÏ s¡øÔ£ qeT÷Hê\T ùdø£]+∫ ø√¢]øÏ«dt e÷Á‘·\qT Ç#êÃs¡T. ì\« ñqï ˙{Ï˝À øÏs√dæHqé T #·*+¢ #ês¡T. eT˝Ò]j·÷ »«s¡+‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï eTT>∑\Z $»j·T≈£î sê&çø˝£ Ÿ Á{°{yŸ TÓ +{Ÿ Ç#êÃs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± uÛÁÑ <ë#·\+ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : uÛÁÑ <ë#·\+ y˚T»sY õ˝≤¢ eT˝Ò]j·÷ n~Ûø±] sê+u≤ãT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ &Ó+^, ∫≈£îHé>T∑ Hê eT˝Ò]j·÷ô|’ ne>±Vü≤q Á>±eT|ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y>± uÛÑ÷ø±´X‚«‘· X¯óÁø£yês¡+ ø£*ŒdüTHÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ <√eT ˝≤sê« n_Ûeè~∆ #Ó+<ä≈î£ +&Ü ÄsTT˝Ÿ u≤˝Ÿ‡qT ñ |ü<ä$ uÛÑ<ë´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T.Á>±eT|ü+#êsTTr |üj÷Ó –+#ê\Hêïs¡T. Á|ü»\ ˙s¡T ì\« ñ+&É≈î£ +&Ü #·÷düTø√yê\ì, <√eT ‘Ós\¡ yê&Ü\ì ø±sê´\j·T+˝À ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q kÕ∆q+˝À dü÷∫+#ês¡T. Á|üø±wtq>∑sY˝À≈£L&Ü ÁùdŒsTT+>¥#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ndæôdº+{Ÿ eT˝Ò]j·÷ ÄoDT\e÷´s¡T.á dü+<äs“¡ +¤ >± |ü\Te⁄s¡T ÄyÓT≈£î X¯ó n~Ûø±] ø¬ . yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ns¡“Hé eT˝Ò]j·÷ dü÷|üsyY »’Ó sY\T m+.$ qs¡d+æ Vü‰sêe⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ uÛ≤ø±+ø£\å T Äq+‘·s+¡ bÕÁ‹πøj·TT\T @sêŒ≥T #˚dqæ ‘·~‘·sT¡ \TbÕ˝§ZHêïs¡T. $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT |ü\T $wüj·÷˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ düs¡Œ+#Y>± ÁXÊeD X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT, s¡+C≤Hé |üs¡«~qq, Á|ü|ü+#· ÄByêd”\ ~H√‘·‡eeTT s√Eq uÛ<Ñ ë´‘·\T d”«ø£]+#·&+É m+‘√ uÛÁÑ <ë#·\+ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : Ä ø±\˙ |ü{+ºÏ #·T≈£îHêï Hê<äT&˚ ø£sT¡ ej·÷´s¡T. 1986 dü+‘√wü<ëj·÷ø£+ nHêïs¡T. á Äeø±XÊìï ø£*Œ+∫q qT+∫ s√&ÉTq¶ T uÛ≤>∑T #˚dqæ yêπs ˝ÒsT¡ . mìïbÕs¡T¢ me] m<äT≥ >√&ÉT $qT|æ+#·T≈£îqï... |ü≥D º Á|üC≤\+<ä]øÏ ÄyÓT <ÛHä ê´yê<äeTT\T ‘Ó*bÕs¡T. #ê${À&ç eTT+<äT X¯+K+ e⁄~q≥T¢ nsTT+~. Çø£ ˝≤uÛ+Ñ ˝Ò<qä Tø=ì ø±\˙ yêdüT+<äTs¡T ‘·eT ô|’ ñ+∫q qeTàø±ìï zeTTà#˚jT· ≈£î+&Ü n+øÏ‘· q&ÉTeTT_+#ês¡T. ô|k’ Õô|k’ Õ ≈£î&Ü u…≥Tºø=ì s√&ÉT¶ ìsêàD+ #˚dTü HÔ êïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ |ü≥Dº +˝Àì uÛ≤e+‘√ Á>±e÷_Ûeè~∆øÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. ÄXÀø˘q>∑søY ±\˙ eT÷&√e ˝…q’ T yêdüT\T s¡V≤ü <ë] ìsêàD≤]øÏ |ü⁄qT≈£îHêïs¡T. >∑‘+· ˝À mìïkÕs¡T¢ |ü + #êsTTr ø±sê´\j· T +˝À ñ<ä j · T + qT+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\≈£î $qï$+∫q |ò*ü ‘·+ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. n+<äTø√düyT˚ ‘·eT kÕj·T+Á‘·+ es¡≈î£ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤eTì k˛+‘· Ks¡TÃ\‘√ eT{Ϻ s√&ÉT¶ ì]à+#·T≈£îqïeTì ø±\˙ yêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. ÁX¯eT<ëq+˝À ø±\˙ düeTkÕ´\qT H˚s¡T>± eT‘· <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì yêdüT\T ñ‘·‡Vü≤+>± bÕ\TZHêïs¡T. Çø£Hq’Ó Á>±eT|ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº+#·Tø√ì ø±\˙˝À dü÷∫+#ês¡T. ø±sê´\j·T+˝À {Ï&|ç æ |ü≥D º n<Û´ä ≈£îå \T eT+∫˙{Ï kÂø£s´¡ +, Á&ÓH’ õ˚ e´edü,∆ dædæ s√&ÉT¢ ìsêàD+ >±$+#ê\ì yês¡T ø√s¡T#·THêïs¡T. ≈£î+#ê\ sêC≤sêyéT ø±sê´<ä]Ù ø√&Ü* lìyêdt, ÁX¯eT<ëq+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ÷Ñ ø±´ eT+>±´Hêj·Tø˘, #·˝≤¢se¡ TDj·T´, ÁuÛeÑ Tàj·T´, lìyêdt, sê+u≤ãT, d”ìj·TsY {Ï&|ç æ Hêj·T≈£î\T nHÓï+ kÕ+ã•esêe⁄, ø√{ÏX«¯ ], nqdü÷j·T, s¡e÷<˚$ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ\TZHêïs¡T. kıôd’{Ï &Ó’¬sø£ºsY qÁs¡ sêeTT, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù nHÓï+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, Hêj·T≈£î\T nJ+, s¡‘ï· + sêe÷ø±+‘Y, ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Hêj·T≈£î\T |ü\|¢ ⁄ü eTkÕÔHué ≤ãT, eTTfi¯fl Hê>±sêE, n+ã{Ï s¡yT˚ wt, Ä©bÕcÕ, ø√H˚sT¡ sêeTT, e{Ïøº =+&Ü sêeTT, nì˝Ÿ#Í<ä], s¡»˙ø±+‘Y, qÁsê \øÏÎø±+‘·eTà, |ü>&∑ Ü\ s¡eTDeTà, eTkÕÔHé e©˝À bÕ≥T Á>±eT|ü+#êsTTr Çz yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡Tº bÕ\TZHêïs¡T. ø±πs|ü*¢ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : ˙{Ï ≈£î+≥˝À |ü&qç Ç<äs› T¡ ∫Hêïs¡T\≈£î eTT|ü⁄ ‘·|Œæ +~. yês¡T >±j·÷\‘√ ãj·T≥bÕ¶sT¡ . NeT\bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »≈£îÿ\ ø√≥j·T´ ≈£îe÷¬sÔ kÕ«$T, »≈£îÿ\ sêeTT\T ≈£îe÷¬sÔ •Øwü ãVæ≤s¡÷“¤$Tø£ì }] ∫es¡≈î£ yÓfi≤fls¡T. M]<ä]› ej·TdüT‡ @&˚fió¯ fl nø£ÿ&ÉTqï ∫qï ˙{Ï ≈£î+≥ e<ä› Ä&ÉT≈£î+≥÷ Á|üe÷<äXÊ‘·÷Ô n+<äT˝À |ü&bç ˛j·÷s¡T. uÛj Ñ T· +‘√ Ä ∫Hêïs¡T\T >∑{>ºÏ ± øπ eT\T y˚jT· &É+˝À düMT|ü+˝Àì Á>±eTdüT\Ô T e∫à s¡ø+åÏ #ês¡T. n|üŒ{Ïøπ Ä ∫Hêïs¡T\T ˙fi¯ó¢ m≈£îÿe>± ‘ê–, düèVü‰ ø√˝ÀŒj·÷sTT. yê]øÏ yÓ+≥H˚ 108 nXÊ«sêe⁄ù|≥ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) n+ãT˝…H‡é ˝À Ç\¢+<äTÁ|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. yê] |ü]dæ‹ú ≈£î<äT≥|ü&+ç <äì, ‘·è{Ï˝À : >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ;&ÉT uÛ÷Ñ eTT\qT eTT|ü⁄Œ ‘·|Œæ +<äì kÕúì≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\>± e÷s¡Ã≥≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚|{ü qºÏ »\ Á|üuÑÛ |ü<øä∏ +£ |üP]Ô kÕúsTT˝À #˚jT· ø£b˛e&É+ô|’ s¬ ‘’ T· \T Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. $esê\T á $<Û+ä >± ã÷s¡+Z bÕ&ÉT Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : nqTeT‹ ˝Ò≈î£ +&Ü ÇdüTø£ ‘·s*¡ düTqÔ ï 12 ˝≤Ø\qT ñHêïsTT. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì ø=ìï @»˙‡ ã÷s¡+Z bÕ&ÉT b˛©düT\T |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. >=eT÷às¡T ÇdüTø£ kÕºø˘ bÕsTT+{Ÿ˝Àì dæ ˝≤uŸ qT+∫ y˚ Á>±e÷\qT mqTïø=ì Ç+~sê »\Á|üuÑÛ _\T¢\T ˝Ò≈î£ +&Ü ÇdüTø£qT ◊{°døæ Ï ‘·s*¡ düTqÔ ï s¬ +&ÉT˝≤Ø\qT kÕs¡bÕø£≈î£ #Ó+~q ø=+<äsT¡ |ü<øäÛ +£ ÁøÏ+~ düTe÷s¡T 1500 mø£sê\qT >∑eTì+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡$T#êÃs¡T. ◊{°dæ ádt>πº {Ÿ e<ä› Ä s¬ +&ÉT ˝≤Ø\qT mdt◊ >∑ ] Ô + ∫ Á|ü u Û Ñ T ‘· « n~Û ø ±s¡ T \T eTTs¡∞ kÕ«BÛq|üsT¡ Ã≈£îì b˛©düTùdwº Hü ≈é î£ ‘·s*¡ +#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· >=eT÷às¡T ÇdüTø£ kÕºø˘ bÕsTT+{Ÿ n~Ûø±s¡ø+£ >± Á|üø{£ +Ï #ês¡T. ø±ì Ç|üŒ{Ï e<ä≈› î£ yÓ[fl, y˚ _\T¢\T ˝Òì eTs√ |ü~ Á{≤ø£sº ¢¡ kÕ«BÛq|üsT¡ Ã≈£îì b˛©düTùdwº Hü ≈é î£ ‘·s*¡ +∫ øπ düT es¡≈î£ ˇø£ÿ mø£sêìøÏ ≈£L&É kÕ>∑T ˙s¡T n+~+∫ e´ekÕj·T n_Ûeè~ÛøÏ ø£èwæ #˚ùd qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ~X¯>± @sêŒ≥T #˚j·T≥+˝À Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê>∑+ $|ò\ü yÓT+Æ ~. >∑‘· @ì$T~ HÓ\\ ÁøÏ+<ä ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì @»˙‡Á>±e÷˝À¢ j·Td”‡ j·Td”º uÛ÷Ñ eTT˝À¢ p´j·÷*õdtº u≤¢ø\˘ T yÓsTT+#ês¡T. ø±ì nø£ÿ&É ˙s¡T |ü&+ç ~ mÁs¡TbÕ˝…+ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : sêh+˝À sêh|ü‹ bÕ\q e#˚à neø±X¯+ @e÷Á‘·+ ˝Òì~ nH˚ $wüj÷· ìï ‘Ó\Ã≈£î+&É yê{Ï C≤&ÉqT eT]#ês¡T. 8 |ü+#êj·Tr˝Àì düTe÷s¡T 85 u≤¢ø˘ bÕsTT+{Ÿ\qT >∑T]Ô+∫q ˝Ò<ìä &ç|Pü ´{° d”Œø£sY eT\T¢ uÛ{Ñ ºÏ $Áø£e÷s¡ÿ nHêïs¡T. mÁs¡TbÕ˝…+ eT+&É\+ ãT∫ìs&çb¶ Õ˝…+˝À pj·÷*õdt\º T yê{Ï˝À 16 es¡≈î£ $|ò\ü eTj·÷j·Tì n~Ûø±s¡ø+£ >± Á|üø{£ +Ï #ês¡T. ø±$&É>T∑ +&É¢ ÁbÕ+‘·+˝Àì ‘·÷ ‘·÷ Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏjT· $wüjT· +˝À d”e÷+Á<Û,ä ‘Ó\+>±D≤ eT+Á‘·+>± ¬s+&ÉT uÀs¡T¢qT y˚dæ yê{Ï yÓ’|ü⁄ ø£H˚ï‹Ô #·÷dæq bÕbÕq b˛˝Ò<äT. . ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì j·Td”‡, j·Td”º uÛÑ÷eTT\T Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>± Á|üC≤kÕ«eT´ã<ä›+>± πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]düTÔ+<äì ø£*–q ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|ü⁄q Ç+~sê »\Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+ <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î $<äT´‘Y, $<äT´‘Y yÓ÷≥s¡T, u§s¡T u≤$ e+{Ï #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝Àì nìï bÕغ\T ‘Ó\+>±D≈£î $uÛõÑ +#ê\ì ø√s¡T‘·÷ >∑‘+· ˝À ˝ÒK\T Ç∫à kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫, e´ekÕj·T n_Ûeè~Û #˚dTü ø=qT≥≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚|{ü qºÏ »\Á|üuÑÛ |ü<øäÛ +£ n~Ûø±s¡T\ ìs¡ø¢ ´å£ +‘√ ˙s¡Tø±s¡T‘·T+~. H˚&TÉ >=&Ée #˚jT· &É+ dü]ø±<äHêïs¡. Äj·Tq yÓ+≥ eT~Ûs¡ mm+dæ #Ós’ à¡ Hé y˚$T¬s&ç¶ lìyêdüs¬ &ç ,¶ n~Ûø±s¡T\T e÷s¡T‘·Tqï ¬s’‘·T\T >√&ÉT $H˚ Hê<ÛäT&ÉT ˝Ò&É+≥÷ ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. »\Á|üuÛÑ >∑T]Ô+#˚ $<Ûëq+. @»˙‡ eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Û´ä ≈£îå &ÉT y˚$T¬s&ç¶ düT<Ûëø£ss¬Y &çñ¶ Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ì j·Td”‡ j·Td”º ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\qT >∑T]Ô+∫ n{Ϻ uÛÑ÷eTT˝À¢ì eTTfi¯fl b˛<ä\T, #Ó≥T¢ ‘=*–+|ü⁄, y˚Ts¡≈£ |ü˝≤\qT dü]#˚jT· T≥ e+{Ï |üqT\qT yÓTT<ä{Ï <äX>¯ ± |üqT\T #˚|{ü ºÏ yê{Ïì »\Á|üuÑÛ |ü<øä∏ +£ ÁøÏ+<ä Äj·÷ uÛ÷Ñ eTT\qT ÇJj·Tdt dæã“+~ >∑T]ÔkÕÔsT¡ . M{Ïì m|æˇ eT]j·TT m+|æ&zç >∑T]Ô+∫ ñbÕ~Û ≈£L©\ #˚‘· uÛ÷Ñ n_Ûeè~Û |üqT\qT #˚|&ü ‘É ês¡T. uÛ÷Ñ $T #·<qä T ø±s¡´Áø£eT+ |üP]Ô nsTTq ‘·sT¡ yê‘· »\Á|üuÑÛ |ü<øäÛ +£ ≈£î nqT≈£L\+>± ‘·j÷· s¡T #˚dæ uÛ÷Ñ $T˝À ˙{Ï |ü]ü e÷D≤\qT >∑T]Ô+∫ nø£ÿ&É uÀs¡T y˚dæ <ëìøÏ $<äT´‘Y kÂø£s´¡ +, yÓ÷≥s¡T ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê*‡q u≤<Û´ä ‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ e⁄+~. ø±ì Á|üuTÑÛ ‘·« n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ Ç+~sê »\Á|üuÑÛ |ü<øä∏ +£ nH˚~ ñ+<äH˚ dü+>∑‹ eT]∫b˛j·÷s¡T. »\Á|üuÑÛ edüT+Ô <äì ‘·eT uÛ÷Ñ eTT\T u≤>∑T|ü&TÉ ‘êj·Tì m<äTs¡T #·÷düTqÔ ï j·Td”‡ j·Td”º s¬ ‘’ T· \≈£î ì»+>± ø£\>±H˚ $T–*b˛sTT+~. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê n~Ûø±s¡T\T, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : #·+Á&ÉT>=+&É˝À düsŒ¡ +#Y >±s¡T...≈£Ls¡>±j·T\ ÁbÕ+>∑D+ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \T düŒ+~+∫ Ç+~sê »\Á|üuÑÛ |ü<øä∏ +£ qT |üP]Ô kÕúsTT˝À @sêŒ≥T¢ #˚dæ s¬ ‘’ T· \≈£î n+~+#ê\ì s¬ ‘’ T· \T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ÁbÕs¡+_Û+#˚<qÓ ï&√? #·+Á&ÉT>=+&É eTd”<Tä ôd+≥s¡T˝À \ø£\å T yÓ∫Ã+∫ ì]à+∫q eTVæ≤fi¯ ≈£Ls¡>±j·T\ ÁbÕ+>∑D+ ì]à+∫ @fi¯ófl >∑&TÉ düTHÔ êï Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ |ü{+ºÏ #·T≈£îH˚ Hê<ÛTä &ÉT ø£sT¡ yÓH’ ê&ÉT. s¡÷.1 \ø£å 60 y˚\ n+#·q e´j·T+‘√ Ç+~sêÁø±+‹ |ü<øä∏ +£ <ë«sê ≈£Ls¡>±j·T\ ÁbÕ+>∑D+˝À Vü‰´+&é uÀs¡T ì]à+#ês¡T. @fi¯ófl >∑&ÉTdüTÔHêï H˚{ÏøÏ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äT. uÀs¡TqT+&ç ˙{Ïì yê&É≈î£ +&ÜH˚ ]ù|s¡T˝À ñ+~. Á|üdTü ‘Ô +· e´düq|üsT¡ \≈£î, nHê<Û\ä ≈£î, ∫s¡Tyê´bÕs¡T\≈£î ÄÁX¯eT+>± e÷]+~. ≈£Ls¡>±j·T\ ÁbÕ+>∑D≤ìï ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T kÕúìø£ nXÊ«sêe⁄ù|≥ XÊdüqdüuÛÑT´\T z¬>Z\ $TÁ‘·ùdq≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î Á>±eTdüTÔ\T mìïkÕs¡T¢ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îqï |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+˝Ò<äì Äs√|üD\THêïsTT. ÁbÕ+>∑D+ ÁbÕs¡+_Û+∫ ∫s¡Tyê´bÕs¡T\≈£î, ≈£Ls¡>±j·T\ $Áø£jT· \≈£î n<Ó\› ≈£î Çe«&É+ <ë«sê |ü+#êsTTrøÏ n<äq+>± Ä<ëj·T+ ô|]π> neø±X¯\THêïsTT. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê q÷‘·q+>± m+|æø¬ q’ |ü+#êsTTr düsŒ¡ +#Y ≈£î≈£îÿq÷s¡T Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : >√<ëe] es¡<ä ø±s¡D+>± #˚‹ |ü+|ü⁄ ˙s¡T ø£\Twæ‘y· TÓ Æ Ä s¬ +&ÉT Á>±e÷\˝À 50 eT+~ ÇkÕ¢e‘Y s¡T øÏàDÏ, bÕ\ø£es¡Z düuTÑÛ ´\T <äèwæº kÕ]+∫ $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Á>±eTdüT\Ô T es¡≈î£ »«sê\‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêïs¡T. yê]˝À 30 eT+~ ø√s¡T‘·THêïs¡T. es¡≈î£ eT+#ê\πø |ü]$T‘·+ ø±>± $T–*q yês¡T ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢ ≈£L© |üqT\≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡T. u≤~Û‘·T\T düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î $esê*˝≤ ñHêïsTT. ≈£î≈£îÿq÷s¡T eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ Ç\¢+<äT : Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ 20 øÏ ˝ À MT≥s¡ ¢ <ä ÷ s¡ + ˝À ñqï Á>±e÷\T #ÓsT¡ e⁄˝À |ü&ç eTVæ≤fi¯ <äTs¡às¡D+ \∫Ã>∑÷&Ó+, ∫+‘·\>∑T+|ü⁄ Ç{°e\ >√<ëe]øÏ e∫Ãq #Ó + ~q dü + |ò ü T ≥q eT+&É \ es¡<ä\ ø±s¡D+>± á ¬s+&ÉT Á>±eT\T |üP]Ô>± |ü ] ~Û ˝ À X¯ ì yês¡ + »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. B+‘√ Ä s¬ +&ÉT #√≥T#˚ d ü T ≈£ î +~. Ç+<ä T ≈£ î Á>±e÷˝À¢ì e+<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#˚ dü+ã+~+∫ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T #˚‹ |ü⁄+|ü⁄\ bÕ]X¯ó<Ûä´+ ‘ê+&É$düTÔ+~.es¡<ä\ ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ‘·s¡Tyê‘· #˚‹ |ü+|ü⁄ ˙{Ïì ‘ê–q 50 eT+~ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì HÓÁVüQq>∑sY –]»qT\T »\TãT,»«sê\ u≤]q|ü&ܶsT¡ . yê]˝À 30 ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q uÀ&É uÛ≤s¡‹ eT+~ eT+#·+ô|’ qT+∫ ø£<\ä ˝Òì dæ‹ú ˝À ñHêïs¡T. (50) Á>±eT düMT|ü+˝Àì ‘·eT \∫Ã>∑÷&Ó+ Á>±eT+˝À eT÷&˚fifl¯ ej·TdüTqï ∫Hêïs¡T\ bı\+ |üqT\T ìs¡«Væ≤+#·Tø=ì qT+∫ &Óuà’… dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ñqï eè<äT\› es¡≈î£ »«sê\‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêïs¡T. X¯+ø£s,Y e÷¬seTà <ä+|ü‘T· \T, yê] e´ekÕj·T |üìeTT≥Tº ø£&çπ> ≈£îe÷s¡T\T eT÷&˚fifl¯ ej·TdüTqï eT&Éø+£ ø±ØÔø,˘ Hê\Tπ>fi¯fl ej·TdüTqï sêyéT#·sD¡ \Y T »«sê\‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêïs¡T. n<˚ Á>±e÷ìøÏ ì$T‘·+Ô düMT|ü+˝Àì #ÓsT¡ e⁄ e<ä≈› î£ #˚]+~. |üìeTT≥¢qT X¯óÁã+ #˚dTü ≈£î+≥Tqï Áø£eT+˝À ãs¡|ü{Ï s¡y˚Twt, esê‡ eT*¢, u§<äT›\ Á|ükÕ<é »«sê\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. \∫Ã>∑÷&Ó+, ∫+‘·\>∑T+|ü⁄ Á>±e÷\ ≈£î≈£îÿq÷s¡T ø±\T C≤Ø #ÓsT¡ e⁄˝À |ü&+ç ~. düMT|ü bı˝≤˝À¢ |üì#˚dTü qÔ ï ≈£L©\T #ÓsT¡ e⁄e<ä≈› î£ #√s¡Te⁄˝ÀqT+∫ eT+&É\+˝Àìy˚ nsTTq|üŒ{Ïø° eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É≥+‘√ düMT|ü+˝À ñqï y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT eT+&É\+ |”ôV≤#YøÏ u…’≥≈£î rXÊs¡T n|üŒ{Ïπø ÄyÓT eTè‹#Ó+~q≥T¢ >∑T]Ô+∫ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î düe÷#ês¡+ øπ {≤sTT+#ês¡T. y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT |æôV≤#Ydø” Ï eT÷&ÉTøÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àñqï á Á>±e÷\≈£î e#˚à @mHém+\T mÁs¡, ‘Ó\s¢ +¡ >∑T n+~+#ês¡T. eTè‘·Tsê*øÏ uÛsÑ ,Ô¡ eTT>∑TsZ T¡ |æ\\¢ T ñHêïsTT. Ç\¢+<äT môd‡’ ≈£îe÷s¡kÕ«$T dü+|òTü ≥q e÷Á‘·\T e÷Á‘·˝Ò Ç∫à yÓfió¯ HÔ êïs¡ì nì n$ yê&çHê »«sê\T ‘·>≥ Z∑ + ˝Ò<ìä u≤~Û‘T· \T #ÓãT‘·THêïs¡T. yês¡+ s√E\T>± »]–q ÁbÕ+‘êìøÏ #˚sT¡ ø=ì $esê\T ùdø£]+∫ øπ düTqyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. b˛düTeº ÷s¡+º ì$T‘·+Ô »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï 50 eT+~˝ÀÇ|üŒ{Ï es¡≈£î ˇø£ÿ]øÏ ≈£L&Ü s¡ø£Ô |üØø£å\T #˚j·T˝Ò<äì, ôd˝…’Hé u≤{Ïfi¯ófl møÏÿ+∫ yÓfi¯ó eTè‘·<˚Vü‰ìï Ç\¢+<äT Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡[+#ês¡T. n+<ä]‘√ ø£*$&ç>± ñ+&˚ uÛ≤s¡‹ HÔ êïs¡ì Á>±eTdüT\Ô T n+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê yÓ<’ ë´~ø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á>±e÷˝À¢ yÓ<’ ´ä •_sê\qT @sêŒ≥T #˚dæ @C…˙‡ Á>±e÷˝À¢ì nø±\ eTè‹‘√ –]»q ‘·+&Ü˝À $XÊ<Ûä #Ûêj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. Á|ü»\≈£î yÓ<’ ´ä n+~+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

kÕs¡«Á‹ø£ |”J |üØø£å\T yÓ’<ä´ ãè+<ä+ |üs¡´≥q KeTà+ Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) : ø±ø£rj·T $X¯«$<ë´\j·T |ü]~Û˝À kÕs¡«Á‹ø£ <ä÷s¡ $<ä´ (md”ºm˝Ÿdæá) |æJ Á|ü<ÛäeT yê]¸ø£ |ükØø£å\T Ä>∑düTº 13 qT+∫, 14 qT+∫ ~«rj·T yê]¸ø£ |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì KeTà+ n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+ düeTq«j·Tø£s¡Ô &Üø£ºsY |ü⁄wüŒ\‘· ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. m+@ ‘Ó\T>∑T, Ä+>∑+¢ Á|ü<eäÛ T, ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ |üØø£\å T eTBq &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ »$Tàã+&É˝À ñ+{≤j·THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± m+@ Ä]∆ø£ XÊÁdüÔ+, Væ≤+B, kÕe÷õø£‘‘· «· XÊÁdü+Ô (k˛wæj÷· \J), sê»˙‹XÊÁdü+Ô , m+ø±+, myÓTàd”‡ >∑D‘Ï +· |üØø£\å T >±j·TÁr &çÁ^ ø£fi≤XÊ\,>±+BÛ#Íø˘˝À ñ+{≤j·Tì $e]+#ês¡T. $<ë´s¡T∆\T ‘·eT Vü‰˝Ÿ {Ϭø≥¢qT $X¯«$<ë´\j·T+ yÓuôŸ d{’ ˝Ÿ À rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. |üØø£\å T eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈î£ »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îqï uÛÑ÷ø±´ X‚«‘·

$yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´ dü«j·T+ ø£èwæ‘√ s√&ÉT¶

KeTà Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) : Ä]∆ø£ Çã“+<äT\T ‘êfi¯˝Òø£ $yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï |òTü ≥q q>∑s+¡ ˝Àì $ø£˝≤+>∑T\ ø±\˙˝À »]–+~. ≥÷{ÖHé b˛©düT\T ‘Ó*|æq Á|üø±s¡+.. ‘·˝≤¢&É eT+&É\+ eT\¢es¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yêsê\ Hê>∑eTDÏ (28)øÏ, n<˚ eT+&É\+ ‘Ó\>±s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|+≥j·T´ n*j·÷dt u≤ãT‘√ |ü<fi˚ Á¢¯ øÏ‘+· $yêVü≤yÓT+Æ ~. M]ø±|ü⁄s¡+ ø=ìï s√E\bÕ≥T düC≤e⁄>± kÕ–+~. ã‘·T≈£î<ÓsT¡ e⁄ ø√dü+ Ms¡T KeTà+ e∫à $ø£˝≤+>∑T\ ø±\˙˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. ô|+≥j·T´ ‘ê>∑T&ÉT≈£î u≤ìô|’ |üqT\≈£î yÓfifl¯ ø£b˛e≥+‘√ uÛ≤s¡´ ≈£L© |üqT\T #˚dæ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wædTü +Ô ~. á Áø£eT+˝À Ä]∆ø£ Çã“+<äT\T m≈£îÿe&É+‘√ Ç+{À¢ mes¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À Hê>∑eTDÏ |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î j·T‹ï+∫+~. ÄyÓTqT kÕúì≈£î\T >∑eTì+∫, Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. ÄyÓT ÄdüT|üÁ‹˝À eTè‹ #Ó+~+~. ÄyÓT≈£î Ç<äs› T¡ |æ\\¢ T ñHêïs¡T. u≤~Û‘T· sê* k˛<äsT¡ &ç |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚d<æ sä ê´|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïs¡T.

j·TT{Ïm|òt Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ ∫Hêïs¡T\≈£î ‘·|æŒq eTT|ü⁄Œ

ø£\÷¢s¡T Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ◊ø£´ ñbÕ<Ûë´j·T ô|ò&ÉπswüHé 40e Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&TÉ ≈£\qT j·TT{Ïm|òt Ä<Û«ä s¡´+˝À ø£\÷¢sT¡ ˝À |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± j·TT{Ïm|òt eT+&É\ n<Û´ä ø£å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T Á|ükÕ<ä#ês¡T´\T, dürwt\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ m+<äs√ d”ìj·TsY ñbÕ<Ûë´j·TT\ |ò*ü ‘·+>± j·TT{Ïm|òt ã\|ü&+ç <äì ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ kÕ<Ûqä ø√dü+ j·TT{Ïm|òt eTT+<äT+&ç b˛sê&ç+<äHêïs¡T.dædmæ dt bÕsƒX¡ Ê\\ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚j÷· \ì j·TT{Ïm|òt õ|æm|òmt |æm˝Ÿ◊ dü]#˚j÷· \ì |æÄsYd≈æ î£ dü+ã+~Û+∫q ◊ÄsYqT yÓ+≥H˚ Á|üø{£ +Ï #ê\ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTTHêj·Tø˘, X‚KsY, |ü⁄\¢jT· ´, lqT, eTT‘·j Ô T· ´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ yÓ’K] ‘Ó\bÕ* uÛÑÁ<ë#·\+ Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) : uÛÁÑ <ë#·\+ ‘Ó\+>±D˝À ñ+&Ü\ì Bìô|’ kÕ∆ìø£ j·T+m˝Ÿm ≈£î+C≤ dü‘ê´e‹ yÓ’K] düŒwüº+ #˚j÷· \ì ‘Ó\+>±D e÷\ ñ<√´>∑T\ dü+|òTü + sêÁwüº ø£˙«qsY ¬s>∑\>∑&ɶ eTT‘·Ôj·T´ nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À •\Œq>∑sY˝À dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À Äj· T q e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<ë Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D nqT≈£L\s>± Á|üø≥£ q Ç∫Ãq ‘·sê«‘· d”e÷+Á<ä H˚‘·\T uÛÑÁ<ë#·˝≤ìï ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À ø£ \ bÕ\ì &ç e ÷+&é #˚ j · T &É + Ä$y˚ ø £ + nHêïs¡T.á $wüjT· + ô|’ uÛÁÑ <ë#·\+ j·T+m˝Ÿm düŒwüyº TÓ qÆ Á|üø≥£ q #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì ñ <√´>∑T\T, y˚T<Ûëe⁄\T, ø£e⁄\T, ø£fi≤ø±s¡T\T eTs√ ñ<ë´e÷ìøÏ dæ<+∆ä ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

e÷y√sTTdüTº <äfi¯ düuÛÑT´ì ˝§+>∑Tu≤≥T ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ Ä>∑düTº 10 (ø±ø£rj·T) : e÷y√sTTdüTº bÕغ πø¬ø&Éã÷¢´ <ëyÓ÷<äsY <äfi¯ düuÛÑT´&ÉT eTT\¢u÷ÑÛ bÕ˝Ÿ n*j·÷dt ns¡$+<é b˛©düT\ m<äT≥ ˝§+–b˛j·÷s¡T. á y˚Ts¡≈î£ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ zmd”º ‹s¡T|ü‹ $˝Òøs£ ¢¡ düe÷y˚X+¯ ˝À á $wüj÷· ìï yÓ\&¢ +ç #ês¡T. õ˝≤¢ md”Œ s¡+>∑Hê<Ûé m<äT≥ uÛ÷Ñ bÕ˝Ÿ ˝§+–b˛sTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q uÛ÷Ñ bÕ˝Ÿ 2007 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ <äfi+¯ ˝À düuTÑÛ ´ì>± ñ+≥÷ e÷y√sTTdüT\º ≈£î yÓ<’ Tä ´ì>± |üì#˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢Vü≤düHé|æs¡Ô eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ‘·q Á>±eT+˝À uÛÑ÷$T‘·>±<ë\|ü⁄Œ&ÉT ˇø£kÕ], uÛ≤s¡´‘√ >=&Ée\|ü⁄Œ&ÉT eTs√kÕ] s¬ +&ÉT $&É‘\· T>± <äfi+¯ ˝À |üì#˚XÊ&Éì, Hê\T>∑T m<äTs¡Tø±\TŒ\ dü+|òTü ≥q˝ÀbÕ˝§ZHêï&Éì, nHês√>∑´ ø±s¡D+>± b˛©düT\ m<äT≥ ˝§+–b˛j·÷&Éì ‹s¡T|ü‹ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Ç‘·ìô|’ m˝≤+{Ï ]yês¡T¶ ˝Ò<ìä , Á|ü‹bÕ<äqqT |ü+|æ+#êeTì nHêïs¡T.

yêVü≤Hê\ <=+>∑ n¬sdüTº Ç\¢+<äT Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À |ü\T#√≥¢ yêVü≤Hê\T #·Ø #˚dæ Ç\¢+<äT #·T≥Tº|üø£ÿ\ $Áø£sTTdüTÔqï yêVü≤Hê\ <=+>∑qT es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ HÓø=ÿ+&É mdt◊ neTè‘·¬s&ç¶ #êø£#ø· ´£ +>± n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì, #√Ø yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq|üsT¡ Ã≈£îHêïs¡T. dæôV≤#Y XÊ´+≈£îe÷sY nH˚ e´øÏÔ Ç\¢+<äT qT+∫ es¡+>∑˝Ÿ≈î£ ø=ìï HÓ\\ øÏ+<ä≥ eTø±+ e÷]à |ü\T#√≥¢ yÓTT‘·+Ô 13 yêVü≤Hê\T #√Ø #˚XÊ&ÉT. á yêVü≤Hê\qT Ç\¢+<äT #·T≥Tº|øü ÿ£ \ $Áø£sTT+#ê&ÉT. yêVü≤Hê\ #√Øô|’ |òsæ ê´<äT\ Ä<Ûës¡+>± XÊ´+≈£îe÷sYô|’ HÓø=ÿ+&É b˛©düT\T ì|ò÷ü y˚d,æ Ç{°e\ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. Hê\T>∑T s√E\ øÏ+<ä≥ ◊<äT yêVü≤Hê\qT Ç\¢+<äT |ü≥D º +˝À eTs√ Äs¡T yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq|üsT¡ Ã≈£îHêïs¡T. eTs√ s¬ +&ÉT yêVü≤Hê\qT s¬ +&ÉT s√E˝À¢ kÕ«BÛq|üsT¡ Ã≈£î+{≤eTì, n$ ≈£L&Ü Ç˝…¢+<äT˝ÀH˚ ñHêïj·Tì HÓø=ÿ+&É mdt◊ neTè‘·¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

ñ|ü+<äT≈£îqï mìïø£\ ø£düs¡‘·TÔ Ç\¢+<äT : ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä˝…’q H˚|ü<∏ä´+˝À eTs¡T>∑Tq |ü&É‘êj·TqT≈£îqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ‘Ós¡ô|’øÏ e#êÃsTT. mìïø£\ ø£MTwüHé Ç∫Ãq ‘êC≤ Ä<˚X¯è≤\T á Ä+XÊìï ã\|üsT¡ düTHÔ êïsTT. n~Ûø±s¡T\ ø£dsü ‘¡ ÷· Ô y˚>e∑ +‘·yTÓ +Æ ~. á y˚Ts¡≈î£ Ç\¢+<äT eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY, ‘·V≤ü d”˝≤›sY b˛*+>¥ ùdwº qü ¢ ‘·T~C≤_‘ê |ü]o\q |üP]Ô#X˚ Ês¡T. á Áø£eT+˝À sêh mìïø£\ ø£MTwüHé qT+∫ ‘êC≤>± eT÷&ÉT düs¡Tÿ\s¡T¢ C≤Ø nj·÷´sTT. M{Ï˝À Á|ü<Ûëq+>± düeTkÕ´‘·àø£, n‹düeTkÕ´‘·àø£ yês¡T\¶ qT >∑T]Ô+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£\ Hê$TH˚wHü é Á|üÁøÏjT· ˝À yêVü≤Hê\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ ìj·T+Á‘·D, mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ yêVü≤Hê\T düeT≈£Ls¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. ˝…ô’ dqT‡\T ‘·TbÕ≈£î\T kÕBÛq+ #˚dTü ≈£îH˚˝≤ b˛©düT\qT Ä<˚•+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. yês¡+ s√E˝À¢ |üP]Ô #˚j÷· *‡q |üqT\qT eT÷&ÉT s√E˝À¢ |üP]Ô #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ø£MTwüHé ‘êC≤ Ä<˚XÊ\‘√ mìïø£\ Á|üÁøÏjT· y˚>e∑ +‘·yTÓ +Æ ~. Á|ü‘´˚ ø£ ñ<ä´eT+ H˚|<ü ´ä +˝À mìïø£\T yêsTT<ë |ü&‘É êj·÷..‘Ó\+>±D˝Àì |ü~ õ˝≤¢\≈£î |ü]$T‘·+ #˚dæ mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔsê nH˚~ ‘˚˝≤*‡ ñ+~.

C≤&É ˝Òì »\Á|üuÛÑ

nÁø£eT ÇdüTø£ ˝≤Ø\ |ü{Ϻy˚‘· sêh|ü‹ bÕ\q e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<Tä ≈£Ls¡>±j·T\ ÁbÕ+>∑D+

ÁbÕs¡+uÛÑ+ mqï&ÉT?

$wü »«sê\‘√... $\$˝≤¢&ÉT‘·Tqï @C…˙‡

#Ós¡Te⁄˝À |ü&ç eTVæ≤fi¯ <äTs¡às¡D+

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

d ô ˝Ÿ`9866563278


>∑T+≥÷s¡T Ä~yês¡+

11 Ä>∑dTü º

2013

7

| Á Cü ≤kÕ«e÷´ìï |üsT¡ >∑T\T | ô {Ï+º ∫q |üsπ «CŸ ÇkÕ¢e÷u≤<é, Ä>∑dTü º 10 ]f…s’ T¡ ¶ »qs¡˝Ÿ |üsπ «CŸ eTTcÕÁs¡|tò >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tìyês¡T ñ+&ÉsT¡ . bÕøÏkÕÔHé ôdì’ ø£ <äfi≤\ Á|ü<ëÛ Hê~Ûø±] qT+∫ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ‘·q #Ó|⁄ü Œ#˚‘˝· À¢øÏ rdüT≈£îqï+‘· es¡≈L£ Äj·Tq Á|ü|+ü #êìøÏ düT|ü]∫‘·T&ÉT. ˇø£ nVæ≤+kÕ|üPs¡«ø£yTÓ qÆ ôdì’ ø£ ÄÁø£eTD, Ä yÓ+≥H˚ Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ qyêCŸ wüØ|òt Á|üuTÑÛ ‘·« ‘=\–+|ü⁄, ‘·<qä +‘·s+¡ 1999 nø√ºãsY 12q Äj·Tq n~Ûø±sêìï #˚|{ü ≤ºsT¡ . ôd’ìø£`Hêj·Tø£‘·«+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«+ sê»ø°j·T, Ä]∆ø£, mìïø£\ e´edüú\qT |ü⁄q]ï]à+#ê\H˚ ‘·q ñ<˚X› Ê´ìï Á|üø{£ +Ï ∫+~. 2999 y˚T 12q 12 eT+~ düuTÑÛ ´\T >∑\ bÕøÏkÕÔHé düTÁ|”+ ø√sYº 1999 nø√ºãsY Hê{Ï ‘=\–+|ü⁄qT @ø£Á^e+>± ÄyÓ÷~+∫, eTTcÕÁs¡|≈tò î£ ‘=\–+|ü⁄ ‘˚B qT+&ç eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£, XÊdüq n~Ûø±sêìï Ç∫à n‘·ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ã\|üs∫¡ +~. 2008 Ä>∑dTü º 18q dü+ø°sí¡ Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+&ç eTVü‰_ÛìÅwÿü eTD(<√cÕs√|üD) ˇ‹Ô&ç ø±s¡D+>± |üsπ «CŸ eTTcÕÁs¡|tò n<Û´ä ø£å |ü<$ä øÏ sêJHêe÷ #˚kÕs¡T. 2008 ôdô|+º ãsY 6q bÕøÏkÕÔHé 11e n<Û´ä ≈£îå &ç>± mìï¬øq’ Ädæ|tò n© »sê›] Äj·Tq kÕúHêìï ÄÁø£$T+#ês¡T. |üsπ «CŸ eTTcÕÁs¡|tò 1943 Ä>∑dTü º 11q Á_{Ïwt bÕ*‘· uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝Àì &Û©ç ˝¢ À >∑\ <äsê´>∑+CŸøÏ #Ó+~q ø£#êà kÕ<é ñ˝≤¢ yÓTTVü≤˝≤¢V≤t ÁbÕ+‘·+˝À ñqï ªø±\Te≈£î |üøÿ£ H˚ ñqï Ç\T¢µ, nH˚ nsê∆ìï#˚à HÓV≤ü sY yê© Vü≤y˚©˝À »ìà+∫, Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\ ≈£î≥T+ã eT÷˝≤\qT ø£*– ñHêïs¡T. eTTcÕÁs¡|tò ‘ê‘· U≤J yÓTTVü≤‘·weæ TT~›H,é &ç|Pü ´{° ø£˝ø… sº£ Y n|òt s¬ yÓq÷´>± |ü<Mä $s¡eTD #˚d,æ &Û©ç ˝¢ À dæsú |¡ &ü ܶsT¡ . Äj·Tq eTTcÕÁs¡|tò »ìà+∫q HÓV≤ü sê«* Vü≤y˚©ì |ü⁄sê‘·q ≈£î&É´ q>∑sy¡ TÓ qÆ &Û©ç ˝¢ À düeT≈£Ls¡TÃ≈£îHêïs¡T. á uÛeÑ q+ ‘·q m‘ÓqÔ’ ô|ø’ |£ ⁄ü Œ\T, ns¡#∆ +· Á<ëø±s¡ ìsêàD≤\‘√ >∑‘+· ˝À 19e X¯‘êã›+ Hê{Ï ∫e] yÓTT>∑˝Ÿ #·Áø£e]Ô nsTTq ãVü≤<ä÷sY cÕ »|òsü Y ÄkÕúq+˝Àì ªeJsYµ(eT+Á‹)~>± uÛ≤$+#·ã&ÉT‘·T+~. bÕøÏkÕÔHé kÕ«‘·+Á‘·´+ bı+~q ‘·sT¡ yê‘· eTTcÕÁs¡|tò ≈£î≥T+ã+ bÕøÏkÕÔH≈é î£ e\dü yÓ[fl+~, n©|òTü sY $X¯«$<ë´\j·T+ qT+&ç |ü{≤º bı+~q Äj·Tq ‘·+Á&ç düjT· ´<é eTTcÕÁs¡|tò ñB›Hé bÕøÏkÕÔHé $<˚o ø±sê´\j·T+˝À ˇø£ nøö+f…+{Ÿ>± #˚] ∫es¡≈î£ ˇø£ &Ós¬’ ø£sº >Y ± |ü<Mä $s¡eTD #˚kÕs¡T. eTTcÕÁs¡|tò ‘·*¢ »ØHé, \ø√ï $X¯«$<ë´\j·T+ qT+&ç 1944˝À ‘·q kÕï‘·ø√‘·sÔ ¡ |ü{≤ºbı+<ës¡T. ‘·q |æ\\¢ #·<Tä e⁄ ø√dü+ n|ü⁄Œ&˚ e\dü yÓ[flq ≈£î≥T+ã n<äq|ü⁄ Ä<ëj·÷ìøÏ düV‰ü j·T|ü&ܶsT¡ . Ç{°e˝Ò ÄyÓT ÇkÕ¢e÷u≤<é˝Àì ◊ø£sê»´dü$T‹ dü+düú qT+&ç $s¡eTD bı+<ës¡T. eTTcÕÁs¡|tò ‘·q C≤„|øü ±\˝À ‘êqT j·TTø£Ô ej·TdüT˝À ñ+&É>± ˇø£ e÷$T&ç #Ó≥TºqT+&ç ÁøÏ+<ä |ü&qç |ü⁄Œ&ÉT rÁe+>± >±j·T|ü&ܶqì, eTè‘·T´e⁄‘√ n~ ‘·q yÓTT<ä{Ï Á|ü‘´· ø£å nqTuÛeÑ +>± uÛ≤$kÕÔqì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. eTTcÕÁs¡|,tò ø£sêN˝Àì ôdsTT+{Ÿ bÕÁ{Ïø‡˘ bÕsƒX¡ Ê\≈£î Vü‰»s¡j÷· ´s¡T, ˝≤¨sY˝Àì bò˛sêàHé ÁøÏdj ºæ T· Hé ø£fi≤XÊ\≈£î Vü‰»¬sq’ ‘·sT¡ yê‘· 1958˝À |ü{≤ºbı+<ës¡T. eTTcÕÁs¡|,tò ˇø±sê≈£î #Ó+~q ùdVü‰“qT $yêVü≤+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. yê] ≈£îe÷s¡T&ÉT _˝≤˝Ÿ, kÕºHbé ˛ò sY¶ $X¯«$<ë´\j·T+ qT+&ç |ü{≤º bı+~, Á|üdTü ‘Ô +· dæ*ø±Hé yê©˝À |üì#˚dTü +Ô &É>±, ≈£îe÷¬sÔ ◊˝≤ s¡C≤, H˚wqü ˝Ÿ ø±˝ÒCŸ n|òt ÄsY‡º qT+&ç |ü{≤º bı+~ ø£sêN˝À ìsêàDø£fi≤ ì|ü⁄DTsê*>± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. 1961˝À Äj·Tq ø±≈£î˝Ÿ˝Àì bÕøÏkÕÔHé $T*≥Ø nø±&Ó$T˝À Á|üy•˚ +∫ ‘·s>¡ ‹∑ ˝À 11e yê&ç>± ñrÔs‘í¡ · bı+<ës¡T. 1964 @Á|æ˝Ÿ 19q Äj·Tq Ä]º\Ø s¬ õyÓT+{Ÿ˝À ìj·T$T+#·ã&ܶsT¡ . ‘·sT¡ yê‘· Äj·Tq ôdŒwü˝Ÿ düØ«ôddt Á>∑÷|t˝À Á|üy•˚ +∫ |ò˝” Ÿ¶ Ä]º\Ø s¬ õyÓT+{Ÿ‡≈£î |ü+|üã&ܶsT¡ . ø¬ «{≤º˝Àì ø£e÷+&é n+&é kÕº|tò ø±˝ÒCŸ, sêe*Œ+&ç˝Àì H˚wqü ˝Ÿ &çô|Hò ‡é ø±˝ÒCŸ qT+&ç |ü{≤º bı+~q eTTcÕÁs¡|,tò j·TTHÓf’ &… é øÏ+>∑+¶ øÏ #Ó+~q sêj·T˝Ÿ ø±˝ÒCŸ n|òt &çô|Hò ‡é dü&º dû t qT+&ç ≈£L&Ü |ü≥uº ÁÑÛ <äT\j·÷´s¡T. 1965˝À nqTeT‹˝Òì ôd\e⁄ rdüT≈£îqï ø±s¡D+>± ‘·qô|’ Äs√|üD »]–+<äì nsTT‘˚ ôdì’ ø£ Hê´j·TkÕúq $#ês¡D »]π>˝À|ü⁄ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ‘√ j·TT<ä+∆ sêe&É+‘√ ø£$å T+#·ã&ܶqì eTTwüÁsê|òt ‘·q C≤„|øü ±\˝À yÓ\&¢ +ç #ês¡T. eTTcÕÁs¡|tò 1965 Hê{Ï uÛ≤s¡‘`· bÕøÏkÕÔ˙ j·TT<ä+∆ ˝À 16 md”Œ |ò˝” Ÿ¶ Ä]º\Ø s¬ õyÓT+{Ÿ˝À 2e ˝…|Hºæò +Ó {Ÿ>± ñHêïs¡T. Äj·Tq |ü{≤\+ UÒ+ø£sH¡ é $uÛ≤>∑+˝À |òdü ºt ns¡àsY¶ &ç$»Hé |ü]~Û˝À <ë&çì |üs´¡ y˚ø+åÏ ∫+~. uÛ≤s¡‘· ôdH’ ê´ìøÏ e´‹πsø£+>± ˇø£ ô|<ä› <ë&ç˝À uÛ≤>∑+>± bÕøÏkÕÔ˙ ôdq’ ´+ 24 øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡≈î£ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝ÀøÏ #=#·TÃ≈£î yÓ[fl+~. UÒ+ ø£sH¡ é |ü≥D º + qT+&ç j·TT<ä∆ düeTj·T+˝À ‘·q ‘·*ø¢ Ï sêdæq yÓTT<ä{Ï ˝ÒK˝À

eTTcÕÁs¡|tò ªªuÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ qT+&ç sêdüTHÔ êïqì H˚qT >∑s«¡ +>± #Ó|⁄ü HÔ êïqTµµ nì sêkÕs¡T. bÕøÏkÕÔHé Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ eP´Vü‰‘·àø£ ˝≤uÛ≤\qT bı+<˚ eT+∫ neø±XÊìï ø√˝ÀŒe&É+‘√, á ø°\ø£ ÄÁø£eTD ndü˝Ÿ ñ‘·sÔ Y j·TT<ä+∆ e<ä› nìï s¡ø±\T>± $|ò\ü yÓT+Æ ~. Ç~ á j·TT<ä+∆ ˝À ˇø£ eT\T|ü⁄. ‘·sT¡ yê‘· n‘·ì |ü{≤\+, uÛ≤s¡‘· ôdq’ ´+#˚ u…~]+#·ã&çq ˝≤¨sY uÛ≤>±ìøÏ #˚]+~. eTTcÕÁs¡|tò j·TT<ä+∆ >∑T]+∫ á $<Û+ä >± ù|s=ÿHêïs¡T, ˝≤¨sY Á|òü+{ŸqT dæúØø£]+∫q ‘·s¡Tyê‘·, y˚TeTT ‹]– dæj·÷˝Ÿø√{Ÿ Á|òü+{Ÿ≈£î yÓfi¯¢e\dæq~>± ÄC≤„|+æ #·ã&ܶeTT. á ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ Á|üd~æ #∆ +Ó ~q #·$+<ë j·TT<ä∆ {≤+≈£î\ b˛sê≥+ »]–+~. j·TT<ä+∆ eTT–ùdHê{ÏøÏ á $uÛ≤>∑+ uÛ≤s¡‘· {≤+≈£î\ jÓTTø£ÿ düàXÊq+>± e÷]+~. j·TT<ä+∆ »]π> düeTj·T+˝À eTTcÕÁs¡|tò ‘·TbÕø° >∑Tfi¯fl es¡¸+˝À ‘·q kÕúesêìï n+{Ïô|≥Tºø=ì ñ+&˚yês¡T. j·TT<ä+∆ eTT>∑TdüTqÔ ï düeTj·T+˝À ˇø£ uÛ≤s¡rj·T ‘·TbÕø° >∑T+&ÉT, eTTcÕÁs¡|tò $uÛ≤>∑+˝Àì Äj·TT<Ûä ‘·TbÕ≈£î\˝À ˇø£ <ëìì ø={Ϻ $uÛ≤>∑+˝À eT+≥\qT sπ |æ+~. eTTcÕÁs¡|tò ù|s=ÿqï <ëì Á|üø±s¡+, $T–*qyês¡+<äs÷¡ s¡øDå£ bı+<ä>±, Äj·Tq, ˇø£ ôdì’ ≈£î&ÉT yÓ+≥sê>±, eT+&ÉT‘·Tqï ‘·TbÕø° e<ä≈› î£ |ü]>¬ ‹Ô y˚&ç {≤\qT ˇø£ <ëì ‘·sT¡ yê‘· ˇø£{>Ï ± ‘=\–+∫ yê{Ïì düTs¡ø‘åÏ +· >± H˚\ô|’ |ü&yÉ k˚ Õs¡T. á #·s´¡ ø=s¡≈î£ Äj·Tq XÖs¡´ |ü⁄s¡kÕÿsêìï bı+~, ø¬ ô|Hº é kÕúsTTøÏ ñqï‹ì bı+<ës¡T. ‘·sT¡ yê‘·, 1971 Hê{Ï uÛ≤s¡‘`· bÕøÏkÕÔHé j·TT<ä+∆ ˝À, Äj·Tq ôdŒwü˝Ÿ düØ«dt Á>∑÷|t ø£e÷+&√ u…{≤*j·THé˝À ˇø£ ø£+ô|˙ ø£e÷+&És>Y ± |üì#˚kÕs¡T. ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À Äj·Tq Ç‘·s¡ <äfi≤\‘√ ø£\dæ ‘·÷s¡TŒ bÕøÏkÕÔHé yÓfifl¯ e\dæ ñ+~. nsTT‘˚ j·TT<ä+∆ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ $÷<äT>± yÓfifl‚ nìï $e÷Hê\T s¡<e›ä &É+‘√ Äj·Tq |ü+C≤uŸ˝À ìj·T$T+#·ã&ܶsT¡ . bÕøÏkÕÔH,é uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ @ $<Ûyä TÓ qÆ wüs‘¡ T· \÷ ˝Ò≈î£ +&Ü ˝§+–b˛sTT+<äH˚ ìsêXÊ|üP]‘· yês¡Ô $qï|ü⁄&ÉT, ‘êqT ø£è+–b˛sTT @&ÜÃqì ‘·sT¡ yê‘· ø±\+˝À Äj·Tq yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ‘·sT¡ yê‘· Äj·Tq |òsæ +¡ – |ü{≤\yÓTqÆ , Ä]º\Ø Á_π>&é, Ä ‘·sT¡ yê‘· |ü<ë‹<äfi¯ $uÛ≤>±\≈£î Ä~Û|‘ü ´· + eVæ≤+#ês¡T. ôdô|+º ãsY 1987˝À KbÕ\T uÒdt (ø±oàsY) e<ä› q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚jT· ã&çq Ä»„\T Çe«&É+˝À áj·Tq eTTK´ bÕÁ‘·b˛wæ+#ês¡T, Ç~ yÓqTø£≈î£ eTs¡˝Ò eTT+<äT #˚dqæ $»j·Te+‘·yTÓ qÆ <ë&ç˝À dæj÷· ∫Hé Væ≤e÷˙q<ä+ e<ä› >∑\ _˝≤bò˛+&é ˝≤˝À s¬ +&ÉT eT<Û´ä +‘·s¡ kÕúesê\qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£î+~. á Áø£eT+˝À 1991 »qe] 15q y˚T»sY »qs¡˝Ÿ kÕúHêìøÏ ñqï‹‘√ Äj·Tq≈£î |ü<ë‹<äfi¯ Ä~Û|‘ü ´· + Çe«ã&ç+~. ‘·sT¡ yê‘· 1995 nø√ºãsY 21q ˝…|Hºæò +Ó {Ÿ »qs¡˝Ÿ kÕúHêìøÏ ñqï‹‘√ Äj·Tq, ñ‘·eÔ T <ë&ç <äfiy¯ TÓ qÆ , 1 ø±sYŒ‡ Ä~Û|‘ü ´· + #˚|{ü ≤ºsT¡ . 1998˝À »qs¡˝Ÿ »Vü≤+^sY ø£sêeT‘Y sêJHêe÷ ‘·sT¡ yê‘· Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ qyêCŸ wüØ|òt Ç‘·s¡ nqTuÛeÑ E„˝q’… n~Ûø±s¡T\qT ø±<äì e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± Äj·Tq≈£î ñqï‹ì ø£*Œ+#ês¡T, Äj·Tq ÄØà N|òt n|òt kÕº|,tò #Ûs’Ó à¡ Hé C≤sTT+{Ÿ N|ò‡t n|òt kÕº|tò ø£$T{°>± u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . 1999 y˚T qT+&ç p˝…’ es¡≈î£ bÕøÏkÕÔH,é uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ø±oàsY˝Àì ø±]Z˝Ÿ õ˝≤¢˝À Çs¡T<˚XÊ\ eT<Û´ä Äj·TT<Ûä dü+øå√uÛyÑ TÓ qÆ ø±]Z˝Ÿ dü+øå√uÛ≤ìï m<äTs¡TÿHêïsTT. Á|ü<ëÛ q eT+Á‹ wüØ|òt H˚‘è· ‘·«+˝À »qs¡˝Ÿ eTTcÕÁs¡|tò bÕøÏkÕÔ˙ ÄØà N|òt |ü<$ä ˝À ñ+&É>± Bì Á|üD≤[ø£, neT\T »]>±sTT. eTTcÕÁs¡|tò e÷Á‘·yT˚ ø±]Z˝Ÿ <ë&ÉT\≈£î u≤<ÛTä ´&Éì wüØ|òt Äs√|æ+#ês¡T. eTs=ø£y|’Ó ⁄ü , j·TTHÓf’ &… é ùd{º Ÿ‡ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡≈î£ wüØ|òt ìs¡j í ÷· ìï rdüT≈£îHêïs¡ì eTTwüÁsê|òt Äs√|æ+#ês¡T. Ä+<∏√˙ õ˙ï, wüØ|ò,t ø±oàsY qT+&ç bÕøÏkÕÔ˙ <äfi≤\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì eTTwüÁsê|òt Á|ü<ÛëqeT+Á‹ì ø√sês¡ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±]Z˝Ÿ˝À >±j·T|ü&qç yês¡T Çs¡TesêZ\˝ÀqT uÛ≤>± m≈£îÿe dü+K´˝À ñHêïs¡T. ‘êqT n~Ûø±s¡+ #˚|≥ ü øº £ eTT+<äT ‘·q kÕúq+˝À ñqï »Vü≤+^sY ø£sêeT‘Y‘√ eTTwüÁsê|ò≈t î£ eT+∫ dü+ã+<Ûë\T ñ+&˚$. ÄÁø£eTD »]–q ‘·sT¡ yê‘·, eT+Á‹>± ìj·T$T+|üã&çqyê]˝À yÓTT<ä{yÏ ê&Óq’ bÕÁ‹πøj·TT&ÉT eT©Vü≤ ˝ÀBÛ, »Vü≤+^sY ø£sêeT‘Y düìïVæ≤‘·T&ÉT. Ä]∆øe£ ´edüqú T eè~∆ #˚jT· &ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+∫q cÂø£‘Y nJCŸ (‘·sT¡ yê‘· ø±\+˝À Á|ü<ëÛ q eT+Á‹>± |üì#˚kÕs¡T) ≈£L&Ü ìj·T$T+#·ã&ܶsT¡ . bÕøÏkÕÔHé nDT |üØø£å ìs¡«Væ≤+∫q+<äTe\q Ä]∆ø£ Ä+ø£\å ≈£î ˝ÀHÓq’ bÕøÏkÕÔHé s¡TD≤\qT |ü•ÃeT<˚XÊ\ u≤´+≈£î\T ‹]– eT+ps¡T #˚kÕsTT. n<Û´ä ≈£îå ì>± ‘·q kÕúHêìï Áø£eT|üs#¡ T· ≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+˝À |üsπ «CŸ eTTcÕÁs¡|tò 28 qe+ãsY 2007q ôdq’ ´+ qT+&ç sêJHêe÷ #˚kÕs¡T. 1999 nø√ºãsY 12q ˇø£ s¡øbÔ£ Õ‘· s¡V≤æ ‘· n~Ûø±s¡ ÄÁø£eTD˝À eTTcÕÁs¡|tò bÕøÏkÕÔHé yêdüeÔ Á|üuTÑÛ ‘ê«~ÛH‘˚ >· ± (eTTK´

ˇ*+|æø‡˘ #·]Á‘·˝À uÛ≤s¡‘Y dü‘êÔ #ê{≤&ÉT! ‘=*kÕ] e´øÏÔ>∑‘· dü«s¡í |ü‘·ø£+ kÕ~Û+∫q n_Ûqyé _+Á<ë

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : 112 @fi¯¢ ˇ*+|æø‡˘ #·]Á‘·˝À uÛ≤s¡‘Y dü‘êÔ #ê{Ï, ‘=*kÕ] e´øÏ>Ô ‘∑ · dü«s¡í |ü‘ø· ±ìï kÕ~Û+∫q n_Ûqe _+Á<ë 1982 ôdô|+º ãsY 28q |ü+C≤uÀ¢ì yÓTTVü‰© õ˝≤¢ Js¡ø|˘ Pü sY˝À (#Û+· &û>&∑ éÛ |üøÿ£ q) »ìà+#ê&ÉT. n_Ûqyé uÛ≤s¡‘<· X˚ |¯ ⁄ü Á|üeTTK wüO{Ï+>¥

Áø°&Üø±s¡T&ÉT. Á|üdTü ‘Ô · Á|ü|+ü #· wüO{Ï+>¥ #ê+|æjT· Hé nsTTq _+Á<ë ;õ+>¥ q>∑s+¡ ˝À 2008˝À »]–q ˇ*+|æø˘ Áø°&\É ˝À dü«s¡+í kÕ~Û+∫ 112 @fi¯¢ ˇ*+|æø˘‡ #·]Á‘·qT ‹s¡>∑sêXÊ&ÉT. yÓTT≥º yÓTT<ä{kÏ Õ]>± uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ ‘=* e´øÏ>Ô ‘∑ · dü«sêíìï kÕ~Û+∫ ô|{≤º&TÉ . >∑‘· 28 dü+e‘·‡sê\T>± ˇ*+|æø˘ dü«sêí\T <äøÿ£ ì uÛ≤s¡‘· Áø°&Üs¡+>±ìøÏ _+Á<ë kÕ~Û+∫q eT¨qï‘· |òTü qø±s¡´+ Ç~. |ü⁄s¡Twüß\ 10 $÷≥s¡¢ msTTsY s¬ |’ ˝æò Ÿ $uÛ≤>∑+˝À yÓTT‘·+Ô 700.5 bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫ dü«s¡í |ü‘ø· ±ìï kÕ~Û+∫q n_Ûqyé _+Á<ë≈£î Ç~ n+‘·sê®rj·T b˛{°\˝À Äs¡e dü«s¡+í . ˇ*+|æø‡˘ ˝À Äj·Tq dü«s¡+í kÕ~Û+∫+~ dü]>±Z ás√CÒ. á dü+<äs“¡ +¤ >± n_Ûqyé >∑T]+∫ ≈£î|¢ +Ôü >±... 1982˝À yÓTTVü‰© õ˝≤¢ Js¡ø|˘ Pü sY˝À dü+|üqïyÓTqÆ dæ≈î£ ÿ ≈£î≥T+ã+˝À &Üø£sº Y @.mdt._+Á<ë, u≤;¢ _+Á<ë <ä+|ü‘T· \≈£î »ìà+#ê&ÉT. &ÓÁVü‰&É÷H√¢ì Á|üeTTKyÓTqÆ &É÷Hé dü÷ÿ˝Ÿ˝À |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ $<ä´quÛ´Ñ dæ+∫ #Û+· &û>s∑ ˝Y ÀH˚ d”ôº |Hò é dü÷ÿ˝Ÿ˝À #˚] wüO{Ï+>¥ nuÛ≤´dü+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. m+.;.@. ø=\sê&√ (nyÓT]ø±) ˝À #˚kÕ&ÉT. _+Á<ë Á|ü‹uÛqÑ T yÓTT<ä≥ >∑T]Ô+∫q~ n‘·&ç ‘=* ø√#Y C….mdt.~∏˝≤¢H.é 2000 ˇ*+|æø˘ Áø°&\É ˝À bÕ˝§Zqï |æqï uÛ≤s¡rj·TT&ÉT _+Á<ëH˚. ns¡‘Ω · sö+&ÉT˝À 590 bÕsTT+≥T¢ qyÓ÷<äT#˚dæ 13e kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. <ëì‘√ ô|q’ò ˝À¢ (‘·T~ mì$T~ eT+~˝À) kÕúq+ bı+<ä˝Òø£b˛j·÷&ÉT. 2001˝ÀH˚ _+Á<ë n+‘·sê®rj·T b˛{°\˝À Äs¡T dü«sêí\T kÕ~Û+#ê&ÉT. 2002˝À e÷+#Ódsºü ˝Y À »]–q ø±eTHÓ«˝ŸÔ Áø°&\É ˝À ô|ŒsTTsY‡ $uÛ≤>∑+˝À dü«sêíìï, e´øÏ>Ô ‘∑ · $uÛ≤>∑+˝À s¡»‘· |ü‘ø· ±ìï kÕ~Û+#ê&ÉT. 2004 ˇ*+|æø˘ Áø°&\É ˝À 597 bÕsTT+≥¢‘√ ÁbÕ<∏$ä Tø£ sö+&ÉT˝À eT÷&√ kÕúHêìï bı+<ë&ÉT. ô|q’ò ˝À¢ øπ e\+ 97.6 bÕsTT+≥T¢ e÷Á‘·yT˚ kÕ~Û+#·&+É ‘√ ∫e]øÏ 7e kÕúq+‘√ dü]ô|≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. 2006˝À yÓT˝À“s√ï¢ »]–q ø±eTHÓ«˝ŸÔ

ø±s¡´ìsê«Vü≤≈£î&ÉT nH˚ ù|s¡Tì ñ|üj÷Ó –+∫ $düèÔ ‘·yTÓ qÆ n~Ûø±sê\T bı+<ës¡T) e÷sês¡T. Ä s√Eq, wüØ|ò,t eTTcÕÁs¡|qtò T ‘=\–+∫, Äj·Tq kÕúq+˝À Ç+≥sY`düØ«ôddt Ç+≥*C…H‡é &Ós¬’ ø£sº Y õj·÷e⁄~›Hé ã{Ÿì ìj·T$T+#ê\ì Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. <˚XÊìøÏ yÓ\T|ü\ ñqï eTTcÕÁs¡|,tò bÕøÏkÕÔH≈é î£ ‹]– sêe&ÜìøÏ ˇø£ yê´bÕs¡ $e÷Hêìï mø±ÿs¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº sêC≤´+>∑ $s¡T<äy∆ TÓ qÆ ~>± uÛ≤$+∫q eTTwüÁsê|òt ‘=\–+|ü⁄qT nqTuÛeÑ + ñqï ôdì’ ø£ n~Ûø±s¡T\T n+^ø£]+#·˝<Ò Tä . qyêCŸ wüØ|òt $e÷q+ ø£sê∫ $e÷HêÁX¯jT· +˝À ~>∑≈î£ +&Ü ìs√~Û+#·&ÜìøÏ <ëìì eT÷dæys˚ TT+#·>±, n~ ø£sêN >∑>q∑ ‘·\+˝À #·øÿ£ s¡T¢ ø={Ï+º ~. á ÄÁø£eTD˝À »qs¡˝Ÿ‡ wüØ|òt |ü]bÕ\qqT ‘=\–+∫, $e÷HêÁX¯j÷· ìï kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. $e÷q+ ÁøÏ+<ä≈î£ ~–+~, ø=ìï ì$TcÕ\≈£î dü]|ü&qç Ç+<Ûqä + e÷Á‘·yT˚ ñ+<äì #Ó|Œü ã&ç+~, eTTcÕÁs¡|tò Á|üuTÑÛ ‘·« ìj·T+Á‘·DqT #˚|{ü ≤ºsT¡ . wüØ|ò,t >∑èVü≤ ìs¡“+<Û+ä ˝À ñ+#·ã&ç ‘·sT¡ yê‘· kÂB nπs_j·÷≈£î ãVæ≤wüÿ]+|üã&ܶsT¡ , nø£ÿ&É Äj·Tq 25 qe+ãsY 2007q bÕøÏkÕÔH≈é î£ ‹]– e#˚Ães¡≈î£ ìedæ+#ês¡T. Äj·Tq, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕøÏkÕÔH˝é À Á|üy•˚ +#·≈î£ +&Ü ìs√~Û+#·ã&ܶsT¡ . eTTcÕÁs¡|,tò wüØ|òt eT<Û´ä $uÛ<Ò +ä qyêCŸ wüØ|ò,t ø±]Z˝Ÿ qT+&ç ôdH’ ê´ìï ñ|üd+ü Vü≤]+∫q|ü⁄&˚ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ |üŒ{Ïø° n~ m≈£îÿe>± ø±oàsY ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ‘√ dü+øå√uÛ≤ìøÏ sê»ø°jT· rsêàq+ ø£qT>=Hê\H˚ Á|ü<ëÛ q eT+Á‹ ø√]ø£ #·T≥÷º øπ +ÁBø£è‘·yTÓ +Æ ~. |ü<$ä ˝À ñqï bÕøÏkÕÔHé n<Û´ä ≈£îå &ÉT s¡|øæò ˘ ‘·sêsY, pHé 2001 es¡≈î£ ø=qkÕ>±s¡T. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ‘√ #·sá \ ø=s¡≈î£ ‘·q ÄÁ>± |üs´¡ ≥q≈£î ø=ìï s√E\eTT+<äT, 20 pHé 2001q eTTwüÁsê|òt ‘·qqT ‘êqT n<Û´ä ≈£îå ì>± ìj·T$T+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·sê«‘· |üsπ «CŸ J$‘· >∑eTq+˝À nH˚ø£ dü+|òTü ≥q\T #√≥T#˚dTü ≈£îHêïsTT. ∫e]>± 2008˝À Äj·Tq sê»ø°j÷· \qT e<ä*y˚dqæ ‘·sT¡ yê‘· eTTcÕÁs¡|tò j·T÷¬ø˝Àì \+&ÉH˝é À d”«j·T`ãVæ≤wüÿs¡D˝À ìedæ+#·&+É yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . á @&Ü~ »]–q bÕø˘ mìïø£\˝À |üsπ «CŸ b˛{°#j ˚ T· &ÜìøÏ ≈£L&Ü M\T˝Ò≈î£ +&Ü |ü]D≤e÷\T #√≥T#˚dTü ø√e&É+ j·÷<äè∫Ãø£yT˚ nqTø√yê*. me]ô|q’ nsTT‘˚ |üsπ «CŸ ÄHê&ÉT ø£ø>å£ {∑ ºÏ ôdì’ ø£ bÕ\q≈£î ‘Ós˝¡ bÒ Õs√ Ä e´πøÔ Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕø˘ Á|ü<ëÛ qeT+Á‹>± >¬ \Tbı+<ä&+É >∑eTHês¡Ω+.

ªn]Vü≤+‘Y nDT]j·÷ø£sº µY eTs√ eTT+<ä&TÉ >∑T q÷´&Û©ç ,¢ Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) ª◊mHémdt n]Vü≤+‘Yµ˝Àì nDT ]j·÷ø£sº Y |üì #˚jT· &É+ ÁbÕs¡+_Û+ #·&+É ‘√ dü«<˚o kÕ+πø‹ø£ |ü]»„q+ n_Ûeè~∆ #˚düTø√e&É+˝À uÛ≤s¡‘Y eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚d+æ <äì <˚X¯ Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ X¯ì yês¡+ q÷´&Û©ç ˝¢ À yÓ\&¢ +ç #ês¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À n]Vü≤+‘Y≈î£ kı+‘·+>± $<äT´‘Y düs|¡ süò ê #˚dTü ≈£îH˚ yÓdTü \T u≤≥T ø£*–+<äHêïs¡T. <ë+‘√ Ç~ n‹ô|<ä› |ü]D≤eT+ nì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ◊mHé mdt n]Vü≤+‘Y nDT ]j·÷ø£sº Y qT s¡÷bı+~+#·&+É ˝À ø£èwæ #˚dqæ XÊgy˚‘\Ô· T, s¡øDå£ dæã“+~øÏ <Ûqä ´yê<Ûë\T ‘Ó*bÕs¡T. ◊mHémdt n]Vü≤+‘Y uÛ≤s¡‘· <˚X|¯ ⁄ü ‘=≥º‘=* |üP]Ô dü«<˚o ì]à‘· nDT`»˝≤+‘·sêZ$T. Bìì Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ À¢ì, $XÊK|ü≥ï+ &Üø˘j÷· sYq¶ +<äT ì]à‘·eTsTT+~. Ç~ 2012 Hê{ÏøÏ |üP]ÔkÕúsTT>± Hê$ø±<äfi+¯ ˝À #˚sT¡ ‘·T+~. Bì‘√ Ç≥Te+{Ï |ü]C≤„q+ ø£*–q nsTT<äT ô|<ä› <˚XÊ\ düsd¡ qü uÛ≤s¡‘Y Äs¡e <˚X+¯ >± ì*∫+~. Bì˝À nDT yêsYôV≤&Éq¢ T yÓ÷düT≈£îb˛>∑\ ø¬ `15 (kÕ>∑]ø£) øÏ|å Dü T\T ñ+{≤sTT. Bì‘√ H˚\, ì+–, ˙s¡T eT÷&ÉT $<Ûë\T>±qT nDT øÏ|å Dü T\qT Á|üj÷Ó –+#·>\∑ ô|<ä› <˚XÊ\ düsd¡ qü uÛ≤s¡‘Y #˚]+~. Ç~ dü«<˚o |ü]C≤„q+‘√ ì]à‘·eTe⁄‘·Tqï n]Vü≤+‘Y ‘·s>¡ ‹∑ »˝≤+‘·sêZeTT˝À¢ yÓTT<ä{~Ï . Ç+ø√ Hê\T>∑T y˚sπ «s¡T ìsêàD <äX˝¯ À¢ ñHêïsTT. n&Ü«H釶 f…ø±ï\J yÓd˝ü Ÿ(@{°M) ù|s¡T‘√ ø=ìï <äXÊu≤›\T bÕ≥T n‘·´+‘· s¡V≤ü dü´+>± kÕ–+~ Bì ìsêàD+. Bì bı&Ée⁄ 117 $÷≥s¡T.¢ ãs¡Te⁄ 6000 ≥qTï\T. Bì˝À ø£\Œø£ÿ+ nDT|ü]XÀ<ÛHä ê dü+düú s¡÷bı+~+∫q 80 yÓT>±yê≥¢ kÕeTs¡´ú + ø£*–q nDT ]j·÷ø£sº T¡ ñ+~. Bì yÓTT<ä{Ï »\Á|üyX˚ +¯ E˝…’ 26, 2009 ‘˚Bq, Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ düreTDÏ >∑Ts¡TX¯sD ¡ Y øösY #˚‘T· \ $÷<äT>± kÕ–+~.

Áø°&\É ˝À n_Ûqyé _+Á<ë eTs√kÕ] >∑‘· Áø°&\É ˝À kÕ~Û+∫q $<Û+ä >± ô|sTTsY‡ $uÛ≤>∑+˝À dü«sêíìï, e´øÏ>Ô ‘∑ · $uÛ≤>∑+˝À s¡»‘êìï bı+~Hê&ÉT. n<˚ @&Ü~ <√Vü‰˝À »]–q Ädæj÷· Áø°&\É ˝À yÓqTïH=|æŒ ø±s¡D+>± _+Á<ë ‘·|⁄ü Œ≈£îHêï&ÉT. 2008˝À ;õ+>¥ ˇ*+|æø˘ Áø°&\É ˝À 10 $÷≥s¡¢ msTTsY s¬ |’ ˝æò Ÿ $uÛ≤>∑+˝À bÕ˝§Zqï n_Ûqyé _+Á<ë ‘·q ∫s¡ø±\ yê+#Û· HÓsy¡ s˚ T¡ Ãø=q&ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü Áø°&Ü uÛ≤s¡‘êeìøÏ ≈£L&Ü ù|s¡T ‘Ó#êÃ&ÉT. Ç+‘·es¡≈î£ @ uÛ≤s¡rj·T Áø°&Üø±s¡T&ÉT kÕ~Û+#·ì e´øÏ>Ô ‘∑ · ˇ*+|æø˘ dü«s¡|í ‘ü ø· +£ kÕ~Û+∫ ‘·q ù|]≥ ˇø£ ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ düèwæ+º #ê&ÉT. Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ n+‘·>± ù|s¡TÁ|üU≤´‘·\T bı+<äì _+Á<ë ‘·q ‘·+Á&ç ◊<˚fifl¯ ej·TdüT‡˝ÀH˚ #Ó|Œæ q ôd˝’ +… {Ÿ øÏ\s¢ Y uÛ≤eqqT ì»+ #˚XÊ&ÉT. ÁbÕ<∏$ä Tø£ sö+&ÉT˝À 596 bÕsTT+≥¢‘√ Hê\T>∑e kÕúq+˝À ñqï _+Á<ë ô|q’ò ˝À¢ 104.5 bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫ yÓTT‘·+Ô 700.5 bÕsTT+≥¢‘√ \øå±´ìï kÕ~Û+∫ dü«s¡í |ü‘ø· ±ìï bı+<ë&ÉT. 2000˝À ns¡Tq® nyês¡T,¶ 2001˝À sêJyé >±+BÛ UÒ˝Ÿ s¡‘ï· nyês¡Tq¶ T kı+‘·+ #˚dTü ≈£îqï n_Ûqyé _+Á<ë≈£î $$<Ûä sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T, Áø°&Ü dü+|ò÷ü \T q>∑<Tä Ç‘·s¡ ãVüQeT‘·T*ï Á|üø{£ +Ï #êsTT. |ü+C≤uŸ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ãVüQeT‹, uÛ≤s¡‘· Áø°&ÜXÊK eTs√ s¡÷.30 \ø£\å bÕ]‘√wæø+£ , $<˚XÊ˝À¢ •ø£Då ≈£î øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·q e+‘·T kÕj·T+>± s¡÷.35 \ø£\å T Ç∫Ã+~, ;d”d◊” s¡÷.25 \ø£\å T, Vü≤sê´Hê Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡÷.25 \ø£\å T, øπ +Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ #·+&û>&∑ éÛ s¡÷.5 \ø£\å T, eTVü‰sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡÷.10 \ø£\å T, eT<Û´ä Á|ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡÷.5 \ø£\å T, d”˝º Ÿ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj÷· s¡÷.5 \ø£\å T, #Ûr· dÔ >t &∑ éÛ Á|üuTÑÛ ‘·«+ \ø£å s¡÷bÕj·T\T, n_Ûqyé≈î£ uÛ≤s¡‘· ¬s’˝Ò« J$‘· ø±\|ü⁄ |òüdtº ø±¢dt @d” ñ∫‘· Á|üj·÷D kÂø£sê´ìï yêwæ+>∑Hº ,é Ä>∑dTü º 10 eT<Û´ä ÁbÕ#·´ <˚XÊ˝À¢ ‘·‘êÿ*ø£+>± eT÷dæyd˚ qæ sêj·Tu≤s¡ ø±sê´\j·÷\T Ä~yês¡+ Á|üø{£ +Ï ∫+~. n_Ûqyé _+Á<ë≈£î #·+&û>&∑ éÛ •yês¡˝¢ Àì ‘·eT kı+‘· qT+∫ ‹]– ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ø=qkÕ–+#·qTHêïsTT. á y˚Ts¡≈î£ ìqï z düe÷y˚X+¯ ˝À ìs¡j í T· + bòÕyéT Vü≤Ödt˝ÀH˚ ‘·q ‘·+Á&ç düeT≈£L]Ãq n‘·´+‘· Ä<ÛäTìø£yÓTÆq rdüT≈£îqï≥T¢ ùd{º Ÿ &çbÕsYº yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û C…Hé kÕøÏ X¯ìyês¡+ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ø±>± jÓTyÓTHé edü‘T· \‘√ dü«+‘· msTTsY ø£+&çwHü ¶é wüO{Ï+>¥ sπ +CŸ ñ+~. sê»<Ûëì düHê˝Àì j·T÷mdt sêj·Tu≤s¡ ø±sê´\j·÷ìï e÷Á‘·+ ‘Óse¡ &É+ ˝Ò<ìä ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> bÕøÏkÕúHé ˝Àì ˝≤¨sY, ø£sêN q>∑sê˝À¢ì sêj·Tu≤s¡ ø±sê´\j·÷ìï ≈£L&Ü eT÷dæyj ˚ ÷· \ì ˇu≤e÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ä<˚•+∫q dü+>∑‹ì á dü+<äs“¡ +¤ >± Ä n~Ûø±] >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n˝≤π> ø±sê´\j·T dæã“+~ dü«<˚XÊìøÏ kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· ‘·«s¡>± ‘·s*¡ sêyê\ì Ä<˚•+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Á|ü|+ü #·+˝Àì $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ì j·T÷mdt <Í‘·´ ø±sê´\j·÷\ô|’ rÁeyê<ä dü+düú Ä˝Ÿ U…<’ ë <ë&ÉT\ #˚jT· qTqï≥T¢ nyÓT]ø± ì|ò÷ü dü+dü≈ú î£ düe÷#ês¡+ n+~+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ˇu≤e÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+ $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ì <ë<ë|ü⁄ 25ô|>’ ± j·T÷mdt <Í‘·´ ø±sê´\j·÷qT á yês¡+ yÓTT<ä{À¢ eT÷dæyd˚ Tü qÔ ï≥T¢ nyÓT]ø± Á|üø{£ +Ï ∫+~. nsTT‘˚ jÓTyÓTHé <˚X+¯ ˝À Ä˝Ÿ U…<’ ë≈£î #Ó+~q $uÛ≤>∑+ n‘·´+‘· y˚>+∑ >± <ë&ÉT\T #˚ùd dü÷#·q\T ñHêïj·Tì j·T÷mdt ì|ò÷ü e&ܶsTT. Ä ‘·sê«‘· ◊wt ù|s¡T ‘Ós$¡ ÷<ä≈î£ e∫Ã+~. nsTT‘˚ yê{ÏøÏ esêZ\≈£î düe÷#ês¡+ #˚]+~. B+‘√ Ä <˚X¯ sê»<Ûëì düHê˝Àì sêj·Tu≤s¡ ø±sê´\j·÷ìï Ç|ü⁄Œ&ÉT n|ü⁄Œ&˚ ‘Ósr¡ dü÷Ô uÛHÑ ê‡© ◊X¯«sê´sêjYT ◊≥+ kÕ+>¥ #˚jT· ≥+ ˝Ò<ìä düŒwü+º ‘Ó]#˚ Ä˝À#·qqT j·T÷mdt |üøÿ£ q ô|{Ï+º ~. #˚jT· ≥+‘√ s¡÷eTsY‡ ≈£î ‘Ós|¡ &ü qç ≥T¢sTT+~. Çø£ ◊X¯«sê´sêjYT ‘·q düeTj·÷ìï n+‘ê ≈£îe÷¬sÔ Äsê<Û´ä øπ øπ {≤sTTk˛Ô+~. Á|üdTü ‘Ô +· ◊wt, Äsê<Û´ä øπ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüT+Ô <äì, Äsê<Û´ä ø£+fÒ ‘·q≈£î @B eTTK´+>± ø±<äì ◊X¯«s¡´ uÛ≤$düT+Ô <äì ÄyÓT düìïVæ≤‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ eT+∫ ø£<ä∏ <=]øÏ‘˚ C…|’ Pü sY, Ä>∑dTü º 10 : C…|’ Pü sY q>∑s+¡ ˝À uÛ{Ñ ≤º ãd”˝Ô À X¯ìyês¡+ ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq Hê\T>∑+‘·dTü \ú uÛeÑ q+ ‘·«s¡˝À Áù|ø£≈å î£ \ eTT+<äT≈£î edüT+Ô <äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± 1983˝À e∫Ãq ≈£î|üŒ ≈£L*q |òTü ≥q˝À Ç<äs› T¡ e´≈£î\Ô T eTs¡D+Ï #ês¡ì b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T X¯ìyês¡+ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ªeTdü÷yéTµ dæìe÷ Øy˚Tø˘˝À ◊X¯«s¡´ sêjYT q{Ï+#˚+<äT≈£î n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. <ë<ë|ü⁄ 30 @fi¯¢ øÏ+<ä≥ e∫Ãq á dæìe÷ n|üŒ{À¢ z dü+#· á |òTü ≥q˝À eTs√ q\T>∑Ts¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. yê]ì q>∑s+¡ ˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#êeTì \q+. X‚KsY ø£|Pü sY s¡÷bı+~+∫q á ∫Á‘·+˝À qd”sT¡ B›Hé cÕ, wüu≤Hê ‘Ó*bÕs¡T. uÛeÑ q •~Û˝≤\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î #·s´¡ \qT eTTeTàs¡+ #˚dqæ ≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ uÛeÑ q nõà »+≥>± q{Ï+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT yê] bÕÁ‘·˝À¢ n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé, ◊X¯«s¡´ •~Û˝≤\ øÏ+<ä ∫≈£î≈£îÿqï Ä q\T>∑T]˝À z ∫Hêï] ≈£L&Ü ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. yês¡+<ä]ì •~Û˝≤\ sêjYT q{ÏkÕÔsì¡ yês¡˝Ô §düTHÔ êïsTT. Væ≤y˚Twt sπ wü$Tàj·÷ á ∫Á‘êìï ‘êC≤>± øÏ+<ä qT+∫ yÓ\T|ü\øÏ rdüT≈£îe∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s=ŒπswüHé dæã“+~ VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òTü ≥q dü˝ú ≤ìøÏ ì]à+#·uÀ‘·THêï&ÉT. ◊X¯«s¡´ kÂ\uÛ´Ñ + y˚Ts¡≈î£ ôw&É÷´˝Ÿ s¡÷bı+~+#·T #˚sT¡ ≈£îì düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ \T #˚|{ü ≤ºsT¡ . ø±s=ŒπswüHé ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |ü]dæ‹ú ì dü$÷øÏ+å #ês¡T. nsTT‘˚ ≈£îqï≥T¢ ≈£L&Ü ‘Ó\Tk˛Ô+~. k˛ ‘·«s¡˝À ◊wt Øm+Á{° e÷Á‘·+ U≤j·TeTH˚~ Hê\T>∑+‘·dTü \ú uÛeÑ +‹ô|’ uÛ≤>∑+˝À ìsêàD+ »s¡>T∑ ‘·T+<äì, Ä H˚|<ü ´ä∏ +˝À uÛeÑ +‹ ≈£L* ñ+&Ée#·Ãì ‘Ó\Tk˛Ô+~. b˛©düT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . øπ düT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ b˛©düT\T yÓ\&¢ +ç #ês¡T.

‘ÓsT¡ #·Tø√qTqï j·T÷mdt <Í‘·´ ø±sê´\j·÷\T

ªsêyéT ©˝≤µ˝À ◊X¯«s¡´ ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥ ˝Ò<äT eTT+ãsTT, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± yÓ+&ç‘sÓ ≈¡ î£ <ä÷s¡+>± ñqï n+<ë\ ‘ês¡ ◊X¯«s¡´sêjYT z ◊≥+ kÕ+>¥ ‘√ Øm+Á{° ÇdüT+Ô <äqï yês¡qÔ T <äsÙ¡ ≈£î&ÉT dü+»jYT ©˝≤ uÛHÑ ê‡© ø={Ïbº ÕπsXÊs¡T. uÛHÑ ê‡© <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À ‘Ós¡ ø¬ ≈£îÿ‘·Tqï ªsêyéT ©˝≤µ dæìe÷˝À ◊wt ◊f…+ kÕ+>¥ qT q]ÔdTü +Ô <äqï yês¡\Ô T u≤©e⁄&é ˝À Vü≤˝Ÿ #·˝Ÿ #˚dqæ $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ä s¡÷eTs¡T‡ ˝À m˝≤+{Ï yêdüeÔ + ˝Ò<ìä uÛHÑ ê‡© düŒwü+º #˚XÊs¡T. s¡DMsYd+æ >¥, B|æø± |ü<Tä ø=HÓ »+≥>± Äj·Tq ªsêyéT ©\µ ∫Á‘êìøÏ <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤düTHÔ êïs¡T. ◊X¯«s¡´ sêjYT ˇø£ _&É≈¶ î£ »ìàì∫Ãq ‘·sê«‘· dæìe÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. <ë+‘√ ◊wt Ø m+Á{° ø√dü+ ÄyÓT n_Ûe÷qT\T ÄÁ‘·T‘·>± m<äTs¡T #·÷düTqÔ ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À ªsêyéT ©˝≤µ ∫Á‘·+˝À ‘·eT n_Ûe÷q ‘ês¡ ◊≥+ kÕ+>¥ #˚dTü +Ô <äH˚ yês¡\Ô T yê]øÏ dü+‘√cÕìï Ç#êÃsTT. uÛHÑ ê‡© <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤+∫q ª<˚e<ëdtµ, ª>∑TC≤Øwtµ ∫Á‘ê˝À¢ ◊X¯«s¡´ q{Ï+#·≥+‘√, Ä kÕìïVæ≤‘·´+, >ös¡e+ ø±s¡D+>±H˚ dü+»jYT n&É>±ZH˚ ◊X¯«sê´sêjYT Á|ü‘´˚ ø£ ^‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ˇù|ŒdüT≈£î+<äì ø£<Hä∏ ê\T yÓ\Te&ܶsTT. ø±>± n+‘·≈î£ eTT+<äT>± á ∫Á‘·+˝À k˛HêøÏå dæHêΩ, Ä ‘·sê«‘· e÷<ÛTä ] BøÏ‘å Y ◊≥+ kÕ+>¥ #˚kÕÔsH¡ ˚ yês¡\Ô T yÓ\T

#ÓHï’Ó ˝À mÄsY s¬ Vü‰àHé dü+^‘· ø£fi≤XÊ\ bÁ Õs¡+uÛ+Ñ #ÓHŒ’Ó , Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : eT÷´õø˘ e÷+Á‹≈£î&ÉT, ÄkÕÿsY $CÒ‘· m ÄsY s¬ Vü‰àHé kÕú|+æ ∫q ªª¬ømyéT eT÷´õø˘ ø±˝ÒCŸ n+&é f…ø±ï\Jµµì Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ Ô· ]\j·THé‡ n~ÛH‘˚ · eTTUÒwt n+u≤˙ X¯óÁø£yês¡+ #ÓHï’Ó ˝À ˝≤+#Ûq· +>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+^‘· ø£fi≤XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ n+u≤˙‘√ bÕ≥T Äj·Tq düreTDÏ ˙‘·÷ n+u≤˙ ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. s¬ Vü≤e÷Hé kÕú|+æ ∫q á eT÷´õø˘ ø±˝ÒCŸ ø±´+|üdt yÓX’ Ê\´+ <ë<ë|ü⁄ 27 y˚\ ôdø±ºsT¡ ¢ ñ+≥T+~. á ø±´+|üd˝t À yê<ä´ ãè+<ä dü+^‘· ø£fi≤XÊ\qT ù|<ä |æ\\¢ ø√dü+ dü+^‘·+˝À •ø£Då Çdü÷Ô yê]+<ä]ø° edü‹ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î M\T>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± s¬ Vü‰àHé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ dü+^‘· ø£fi≤XÊ\˝À •ø£D å bı+<˚+<äT≈£î M\T>± ]ø±]¶+>¥ dü÷&º j ç ÷Ó \qT $&ç$&ç>± ì]à+∫ yê{Ï˝À eT÷´õø˘ Á&ÉyTé ‡, |æj÷· H√, r>∑ yêsTT<ë´\T e+{Ï |ü]ø£sê\qT @sêŒ≥T#˚dqæ ≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á dü+düú @sêŒ≥T #˚dæ dü+^‘· Á|æjT· T\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\qï<˚ ‘·eT \ø£´å eTì s¬ Vü‰àHé #ÓbÕŒ&ÉT. øπ e\+ ‘êeTT kÕú|+æ ∫q á dü+^‘· ø£fi≤XÊ\qT dæìe÷ $H√<ä+ ø√dü+ ø±<äì dü+^‘·+ |ü≥¢ n_Ûs¡T∫ì ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± m+‘√>±q÷ ‘√&ÉŒ‘·T+<äì s¬ Vü‰àHé #ÓbÕŒ&ÉT. ø¬ myéT eT÷´õø˘ ø±˝ÒCŸ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eTTUÒw,t ˙‘·÷ n+u≤˙ <ä+|ü‘T· \T $#˚Ãdæq dü+<äs“¡ +¤ >± nø£ÿ&ç $<ë´s¡T\∆ T Á|ü‘´˚ ø£ eT÷´õø˘ Á|ü<sä Ù¡ q‘√ n+u≤˙ <ä+|ü‘T· \≈£L |òTü q kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. dü+^‘· •ø£Då ˝À |òPü ˝Ÿfy’… Té , bòÕsYfº y’… Té ø√s¡T‡\T #˚j÷· \qT≈£îH˚yê]øÏ \+&ÉH˝é À kÕú|+æ ∫q nqTã+<Ûä dü+düú $T&Ó˝ôŸ dø˘‡ j·T÷ìe]‡{°˝À dü+^‘· •ø£Då qT n+~düTHÔ êïs¡T.

C…’|üPsY˝À ≈£î|üŒ≈£L*q uÛÑe+‹ : Ç<ä›s¡T eTè‹

ø±+dü´ |ü‘·ø£+‘√ dü]ô|≥Tº≈£îqï dæ+<ÛäT >±«+>¥p, Ä>∑dTü º 10 Á|ü|+ü #· u≤´&çà+≥Hé #ê+|æjT· Hé wæ|t dæ+–˝Ÿ‡ ˝À ‘Ó\T>∑T ‘˚»+ dæ+<ÛTä b˛sê≥+ eTT–dæ+~. <ë+‘√ |ü⁄düs¢¡ yÓ+ø£≥ dæ+<ÛTä ≈£î Á|ü|+ü #· u≤´&çà+≥Hé˝À ø±+dü´ |ü‘ø· +£ <äøÿÏ +~. ‘·qø£Hêï yÓTs¡T>¬ q’ <∏ësTT˝≤+&é Áø°&Üø±]DÏ s¡#H· √ø˘ Ç+‹HêHé #˚‹˝À dæ+<ÛTä 21`10, 21`13 k˛ÿs¡T‘√ |üsê»j·T+ bÕ˝…+’ ~. 36 ì$TcÕ\ ù||ü⁄ »]–q á b˛sê≥+˝À yÓTT<ä{Ï ôd{Ÿ˝À dæ+<ÛTä #˚dqæ bıs¡u≤≥¢‘√ Hê\T>√ d”&é s¡#H· √ø˘ ˝≤uÛÑ |ü&+ç ~+~. s¬ +&√ >π yéT˝À dæ+<ÛTä |ü⁄+E≈£î qï|üŒ{Ïø,° Á|ü‘´· ]úøÏ @ e÷Á‘·+ b˛{° Çe«˝Òøb£ ˛sTT+~. |ò*ü ‘·+>± ø±+dü´ |ü‘ø· +£ ‘√ dü]ô|≥Tº≈î£ +~. Á|ü|+ü #· u≤´&çà+≥Hé˝À Á|üø±wt |ü&TÉ ø=H˚ ‘·sê«‘· e´øÏ>Ô ‘∑ · |ü‘ø· +£ kÕ~Û+∫q Áø°&Üø±]DÏ dæ+<ÛTä ø±e&É+ $X‚w+ü . ìs¡T&ÉT eTVæ≤fi¯\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À C≤«\, n•«ì ø±+dü´ |ü‘ø· ±ìï >¬ \Tbı+<ës¡T. Á|ü|+ü #· u≤´&çà+≥Hé #Ûê+j·THéw|æ t  ˝À dæ+<ÛTä |ü‘ø· +£ U≤j·T+ #˚dTü ≈£î+<äì Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü »]–b˛sTT+~. ôd$÷ô|q’ò ˝À¢øÏ <ä÷düTø¬ [¢ |ü‘ø· +£ U≤j·T+ #˚dTü ≈£î+<äì, eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–q ø±«s¡sº Y ô|q’ò ˝À¢ #ÓH’ ê Áø°&Üø±]DÏ wæõj·÷Hé yê+>¥ qT 21`18, 21`17‘√ dæ+<ÛTä ∫‘·TÔ #˚d+æ ~. 55 ì$TcÕ\ bÕ≥T »]–q e÷´#Y ˝À ôdH’ ê |üP]Ô Ä~Û|‘ü ´· + #Ó˝≤sTT+∫ $»j·÷ìï n+<äT≈£î+~. B+‘√ Á|ü|+ü #· u≤´&çà+≥Hé #Ûê+j·THéw|æ t eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡ ˝À ôd$÷dt #˚]q Áø°&Ü ø±]DÏ>± #·]Á‘· düèwæ+º ∫+~. Á|æø±«s¡sº ‡Y ˝À @ø£+>± Á|ü|+ü #· ◊<√ sê´+ø£sY sTTVü‰Hé yê+>¥qT ø£+>∑T ‹ì|æ+∫q ø±«s¡sº Y ô|q’ò ˝À¢q÷ dü+#·\q+ qyÓ÷<äT #˚d+æ ~. Á|ü|+ü #· 12e sê´+ø£sY |æ.$.dæ+<ÛTä 7e sê´+ø£sY wæõj·÷Hé yê+>¥ qT eT{Ïøº ]£ |æ+∫+~. eTs√yÓ|’ ⁄ü ôdH’ ê HÓV‰ü «˝Ÿ, bÕs¡T|ü*¢ ø£X´¯ |t ø±«s¡sº Y ô|q’ò ˝À¢H˚ z&çb˛j·÷s¡T.


>∑T+≥÷s¡T

8á<é y˚&ÉTø£˝À¢ {°&ç|æ H˚‘· õj·÷e⁄B›Hé Ä~yês¡+

11 Ä>∑düTº

2013

>∑T+≥÷s¡T Ä>∑wßü º 9 (ø±ø£rj·T) |ü$Á‘· s¡ + C≤Hé e÷dü + |ü ⁄ s¡ d ü ÿ ]+#· T ≈£ î ì >∑ T +≥÷s¡ T ‘· ÷ s¡ T Œ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÇHé#êØ® e÷J XÊdüqdüuTÑÛ ´\T mdt m+ õj·÷e⁄B›Hé ìyêdü+˝À »]–q á<é y˚&ÉTø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s\Ô¡ T n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Ä+Á<ÛäeTTdæ¢+ ø£fi≤XÊ\˝§ »]–q á<äT˝Ÿ |òÁæ ‘Y qe÷CŸ nq+‘·s+¡ kÕ∆ìø£ Äq+<äù|≥˝Àì õj·÷e⁄B›Hé ìyêdü >∑èVü‰ìøÏ ô|<ä› ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T Hêj·T≈£î\T #˚sT¡ ≈£îì Äj·Tq≈£î á<é eTTu≤s¡ø˘ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± ùd$Tj·÷ bÕj·Tdü+‘√ bÕ≥T á<é dü+<Ûäs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø£+>±#˚dæq d”«≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓT»ø£es¡Z {Ï&ç|æ ø√sYø£$T{Ï düuTÑÛ ´\T eTVü≤eTà<é K©\TB›Hé Ä<Û«ä s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq á<é y˚&ÉTø£˝À¢ õ˝≤¢ {Ï&|ç æ Hêj·T≈£î\T e÷qTø=+&É •eÁ|ükÕ<é øπ ‘˚|*ü ¢ kÕ+ã•esêe⁄ #·T+&É÷] eTTs¡∞ ø£ è wü í , •]es¡ | ü ⁄ l<Û ä s Y , q\¢ | ü H ˚ ì $»j·T\ø°àå XÊs¡<,ä ùwø˘ *j·TK‘Y n© Ädæ|utò ≤wü Ç+ø± ø√sYø$£ T{Ï düuTÑÛ ´\T ùwø˘ U≤C≤, ô|s’ò √CŸ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì á<é X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± õj·÷e⁄B›Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü$Á‘· s¡+C≤Hé |ü + &É T >∑ Á|ü » \ J$‘ê˝À¢ q÷‘· q yÓ\T>∑T\T ì+bÕ\ì nHêïs¡T. á<äT˝Ÿ |ò‘æ s· Y |üs«¡ ~qeTT ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T.

á<é |üs¡«~q+ dü+<Ûäs¡“¤+>± yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£î\ $+<äT 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

>∑T˝≤yéT s¡d÷ü ˝Ÿ, qosY nVü≤à<é\ á<é $+<äT

>∑ T +≥÷s¡ T Ä>∑ w ü ß º 9(ø±ø£ r j· T ) |ü $ Á‘· á<äT˝Ÿ |ò‘æ s· Y dü+<Ûsä “¡ +¤ >± >∑ T +≥÷s¡ T ‘· ÷ s¡ T Œ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝Àì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T q>∑s¡j·TT e»q $uÛ≤>∑+ düeTq«j·T ø£s¡Ô eTVü≤eTà<é qosY nVü ≤ à<é yÓ ’ j · T kÕ‡sY ø±+Á¬>dt ÁfÒ&j é T· ÷ìj·THé q>∑s¡ ø£˙«qsY >∑T˝≤yéT s¡ d ü ÷ ˝Ÿ \ T $+<ä T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á<é |üs¡«~q+ dü+<Ûäs¡“¤+>± kÕ∆ìø£ >∑+>±DeTà ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À qosY $+<äT @sêŒ≥T #˚jT· >± >∑T˝≤yéTs¡d÷ü ˝Ÿ bÕ‘·>T∑ +≥÷s¡T˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝§ $+<äT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. qosY $+<äT ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n|æŒs¬ &ç¶ ø±e{Ï eTqôVAsYHêj·TT&ÉTÇ‘·s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s\Ô¡ T bÕ˝§Zq>± >∑T˝≤yéT s¡d÷ü ˝Ÿ @sêŒ≥T #˚dqæ $+<äT ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓd’ |æ æ øπ +Á<ä ø£$T{Ï düuTÑÛ ´\T sê$ yÓ+ø£≥s¡eTD, n|æŒs¬ &ç¶ ˝≤˝Ÿ|⁄ü s¡+ sêeTT e+{Ï Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<∏sä “¡ +¤ >± yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ øπ +Á<ä ø£$T{Ï düuTÑÛ ´\T sê$ yÓ+ø£≥s¡eTD e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü$Á‘· s¡+C≤Hé |üs«¡ ~q+Væ≤+<äT eTTdæ+¢ \ ◊ø£´‘· ≈£î ∫Vü≤ïeTì nHêïs¡T. n<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q ‘√ Á|ü|+ü #êìï »sTT+#·e#·Ãì nHêïs¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± |ü\TePs¡T yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s\Ô¡ T qosY nVü≤à<é >∑T˝≤yéT s¡d÷ü \≈£î á<éeTTu≤s¡ø\˘ T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ˝≤˝Ÿ|⁄ü s¡+ sêeTT ã+&Üs¡T, <ëdü] lqT, ø√{≤ |æ∫ìs&ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î e]ÔdüTÔ+<ë ? ` #·\+#·s¡¢ düTπswt ≈£îe÷sY |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl (ø±ø£rj·T) Ä>∑dTü º 10 : düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûë |ü]s¡øDå£ √<ä´eT ø¬ s¡≥+ ñyÓ«‘·TqÔ m>∑d|æ &ü TÉ ‘·T+~. Á|ü<äs¡Ùq\T ìsêVü‰s¡ Bø£å\T |ü<äTHÓ≈£îÿ‘·THêïsTT. ˇø=ÿø£ÿ sê»ø°j·T bÕغ\T ñ<ä´eT+˝À ÁøÏj÷· o\T˝Ö‘·THêïs¡T. düyTÓ øÆ ±´ b˛s¡T˝À n+{° eTT≥ºq≥T¢ ñ+≥Tqï sê»ø°jT· H˚‘\· qT Á|ü»\T mø£ÿ&çøø£ ÿ£ &É m+&É>&∑ TÉ ‘·THêïs¡T. Bì˝ÀuÛ≤>∑+>± |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·+˝À ìsêVü‰s¡ Bø£\å ≈£î |üPqT≈£î+≥THêïs¡T. ‘·eT ñ ìøÏì ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É m‘·TÔ≈£îô|’m‘·TÔ\T Á|ü<ä]Ùdü÷Ô Hêj·T≈£î\T n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–+<˚<√ »]–+~. Á|ü»˝À¢ ‘·eT ñìøÏì ø±bÕ&ÉTø√yê\H˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ ÁbÕ≈£î˝≤≥ yÓTT<ä˝f… XºÒ Ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ <√ã÷#·T˝≤≥\ e´eVü‰s¡+˝À ne÷j·T≈£î\ Ä>∑ì eTè‘·T´|òTü Àwü d”e÷+Á<Û˝ä À yÓTT<ä˝+’… ~. BìøÏ ì<äsÙ¡ q+ 9eT+~ >∑T+&Ób˛≥T‘√ #·ìb˛e&É+. Bìï eT∞fl yÓTT<ä˝{… ≤º* eTq sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T z<ës¡TŒ j·÷Á‘·\T, ãdt j·÷Á‘·\T. »q+ m+‘· ne÷j·Tø£+>±ñ+fÒ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T sêÁcÕºìï n+‘· n˝¢ø˝£ À¢\+ #˚dTü HÔ êïs¡T. sêÁwü+º ˝À Á|ü‹ ˇø£ÿsê»ø°jT· Hêj·T≈£î&çøÏ ‘Ó\TdüT. Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D≤ edüT+Ô <äì Bìì yÓTeÆ T]|æ+#·&ÜìøÏ ñ<ä´e÷\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ Ä˝À#·qqT |üøÿ£ <ë] |ü{+ºÏ ∫ ‘·eT ‘·| ü qT ø£|Œæ |ü⁄#·TÃø√e&ÜìøÏ #˚dTü qÔ ï Á|üjT· ‘êï\T. Á|ü»\ düeTj·÷ìï, $<ë´s¡T\∆ J$‘ê*ï eè<Ûë #˚jT· &ÜìøÏ Ç<√ ô|<ä› Á&Üe÷Hê ? sêÁwü+º eTTø£ÿ˝…‘’ ˚ eTT|ü ñ+≥T+<äì ÄHêj·T≈£î\≈£î eTT+<˚ ‘Ó*j·T<ë ? Ç|ü &ÉT Á|ü»\ eTT+<äT≈£î e∫à sê´©\T, sêkÕÔsêø√\T ìsêVü‰s¡ Bø£\å T #˚jT· &É+ m+‘· |òTü Às¡ ‘·|Œæ <ä+ Ä Hêj·T≈£î\πø ‘Ó*j·÷*. øπ +Á<ä+‘√ ˝≤\÷∫ |ü&ç kÕ«s¡|∆ Pü ]‘· sê»ø°j÷· \qT sêÁwü+º ô|’ Á|üj÷Ó –+∫q |òTü q‘· eTq n+<ä] sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\≈£î e]ÔdTü +Ô ~. »]–q ‘·| ü ≈£î u≤<ÛTä ´\T>± d”e÷+Á<Û˝ä À ñqï sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T sê´©\T, sêkÕÔs√ø√\T, ìsêVü‰s¡ Bø£\å ≈£î nqs¡TΩ\T>± uÛ≤$+∫ Á|ü»\T, $<ë´e+‘·T\T, ñ<√´>∑T\T, yê´bÕs¡dTü \Ô T, $<ë´s¡T\∆ T, düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï ñyÓ«‘·TqÔ m–dæ|&ü ˚ $<Û+ä >± #˚j÷· *. ‘Ó\T>∑T ‘·*¢ ÄX¯j÷· \≈£î Ä»´+ b˛dæ ÁbÕ+‘ê\qT Á|üøÿ£ q ô|{Ϻ eTq+<äs+¡ ‘Ó\T>∑T yêfi¯fl+ nì j·÷e‘Y uÛ≤s¡‘C· ≤‹øÏ $ì|æ<ë∆+.

|æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl j·T+.ÄsY.|æ.j·Tdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl (ø±ø£rj·T) Ä>∑düTº 10 : eè<äT∆\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î, Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T ÇdüTÔqï 200s¡÷bÕj·T\ eè<ë∆|ü´ ô|q¸HéqT s¡÷.1000\≈£î ô|+#ê\ì j·T+.ÄsY.|æ.j·Tdt |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl |ü≥Dº n<Û´ä ≈£îå \T eT+<ë.yÓ÷Vü≤Hét Ä<Û«ä s¡´+˝À |ü≥Dº +˝À n+uÒ<ÿä sY $Á>∑V≤ü + e<ä› ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£\å T #˚|{ü ≤ºsT¡ . Bøå± •_s¡+˝À bÕ˝§Zqï $‘·+‘·Te⁄\≈£î, eè<äT\∆ ≈£î j·T+.á.m|òt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T e+>∑÷] nXÀø˘ ≈£îe÷sY <ä[‘· Hêj·T≈£î\T q÷HÓ j·÷ø√ãT, |üP\e÷\\T y˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û es¡¢ n>∑dHº” é e÷~>∑ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ ø±\+ qT+&ç eè<äT\› T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î ô|q¸H\é T ô|+#ê\ì nH˚ø£ ñ<ä´e÷\T #˚dTü qÔ ï|üŒ{Ïø° Á|üuTÑÛ ‘·«+ düŒ+~+#·øb£ ˛e&É+ <ës¡TDeTì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï Á|ü•ï+#ê*‡q Á|ü‹|üøå£ sê»ø°jT· bÕغ\T eTÚq+ eVæ≤dü÷Ô yê]øÏ nHê´j·T+ #˚dTü HÔ êïs¡ì yê]øÏ ô|q¸H\é T ô|+#˚ es¡≈î£ j·T+.ÄsY.|æ.j·Tdt ñ<ä´$TdüT+Ô <äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eè<äT\∆ T, $‘·+‘·Te\ Bø£\å ≈£î eT<ä‘› T· >± j·T+.ÄsY.|æ.j·Tdt Hêj·T≈£î\T eT+<ë yÓ÷Vü≤Hé, &˚>∑\ jÓ÷Vü‰qT, ø£‹Ô yÓ÷Vü≤Hé, m+&É÷] kÕ+ãj·T´, dæôV≤#Y.bÕ|üj·T´, es¡¢ ∫qnÁãVü‰+, j·T+.&˚$&é, õ.ø£sT¡ D≤ø£s,Y ø¬ .>√bÕ˝Ÿ, ã+ø± sê+u≤ãT, eT˝…+¢ XË{ºÏ ˝ø£àå Dsêe⁄, mHé.kÕ>∑s,Y ‘·~‘·sT¡ \T ‘·eT dü+|ò÷ü uÛ≤yêìï ‘Ó*bÕs¡T.

düsŒ¡ +#Y\T | Á »ü \≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü* $qTø=+&É, Ä>∑düTº 10 Á|üC≤ düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ |ü]wüÿ]+#·>∑*π>~ |ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y e÷Á‘·y˚Tqì e÷JeT+Á‹ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ nHêïs¡T. á|üPsYeT+&É\+ eTTbÕŒ\ düsŒ¡ +#Y>± qs¡d+æ Vü≤sêe⁄ Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ •eÁ|ükÕ<é‘√ bÕ≥T $qTø=+&É |ü≥D º myÓTà˝Ò´ dæ$ Ä+»H˚jT· T\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ükÕ<é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, sêh+˝À |ü+#êsTTr mìïø£\T Ä\dü´+>± ìs¡«Væ≤+#·&+É e\¢ Á>±e÷_Ûeè~∆ ≈£î+≥T|ü&+ç <äì ‘Ó*bÕs¡T. mìï¬øq’ düsŒ¡ +#Y\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç yê] düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, n_Ûe÷qT\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$uÛÑõùdÔ qwüºb˛j˚T~ ‘Ó\+>±D≤j˚T! >∑T+≥÷s¡T, Ä>∑dTü º 10 sêÁwüº $uÛ»Ñ qô|’ d”&ãÉ ÷¢´d” ìs¡j í T· + rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· Ä+{Àìø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚jT· &É+ |üP]Ô>± Á|üC≤e´‹πsø£eTì {°&|û ” H˚‘· ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<é nHêïs¡T. #·]Á‘·˝À @sêÁwüyº TÓ HÆ ê nìï n+XÊ\ô|’ #·sá »]>±ø£ @sêŒ≥j˚T´~. n˝≤+{Ï~ Çø£ÿ&É $uÛõÑ düTHÔ êïeTì eTT+<äT>±H˚ #Ó|Œæ Ä ‘·sê«‘· ø£$T{° n+≥THêïs¡T. $uÛ»Ñ q e\q qwübº ˛j˚T~ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·yT˚ qì |ü⁄qs¡T<ëÈ{+Ï #ês¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+&Ü\ì d”e÷+Á<Û˝ä À 95XÊ‘·+ eT+~, ‘Ó\+>±D˝À 40XÊ‘·+ eT+~ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç,¶ KeTà+˝À Á|ü»\T ø£*düT+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ sê»ø°jT· Áù|sπ |æ‘y· TÓ qÆ <˚ ‘·|üŒ Á|üC≤ Væ≤‘·yÓTÆq~ ø±<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+ $&çb˛‘˚ ‘·˝…‘˚Ô kÕ>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y, sê»<Ûëì, ñ<√´>∑ ñbÕ~Û düeTdü´\ >∑T]+∫ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ≈£L&Ü Ä˝À#·q #˚j÷· *‡q nedüs+¡ ñ+<äHêïs¡T. lø£èwüí ø£$T{° á n+XÊ\ìï+{Ïì ‘·q ìy˚~ø£˝À bı+<äT|ü]∫+~. ø£˙dü+ Ä ø£$T{Ï ìy˚~ø£\ô|’ #·]Ã+#·ø£ b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈î£ ≈º î£ C≤rj·T Vü≤À<ë ø£*ŒkÕÔeTì ø£+{Ï‘T· &ÉT|ü⁄ #·s´¡ >± Á|üø{£ +Ï #ês¡ì, ì<ÛTä \T m|ü &ÉT øπ {≤sTTkÕÔsT¡ ? m|üŒ{Ï˝À|ü⁄ |üP]Ô#k˚ ÕÔs√ düŒwü+º #˚jT· ˝Ò<Hä êïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈î£ º ˇø£ ns¡T+<Û‹ä qø£Áå ‘·+ e˝… e÷]+<äHêïs¡T. m+|”\T, øπ +Á<ä eT+Á‘·T\T ø=+‘·ø±\+ &Û©ç ,¢ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À <ëø√ÿe#·Ãì, nsTT‘˚ yê] ≈£î≥T+u≤\T, ÄdüT\Ô T Çø£ÿ&É ñ Hêïj·Tqï $wüj·T+ eT]∫b˛≈£L&É<äHêïs¡T. sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{° Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–düT+Ô <äHêïs¡T. sê»ø°jT· |üs+¡ >± ‘êeTT #˚|{ü ≤º*‡q ìs¡dqü \T #˚kÕÔeTHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹‘√ bÕ≥T &çõ|æ ≈£L&Ü düyTÓ øÆ ´£ yê<˚qì ø√&Ó\ yê´U≤´ì+#ês¡T.

C≤rj·T‘·≈£î $|òü÷‘·+ ø£\>∑<äT >∑T+≥÷s¡T, Ä>∑dTü º 10 : uÛ≤cÕÁ|üj÷Ó ø£Ô sêÁwü+º @s¡Œ&É≥+ e\¢ C≤rj·T‘·≈î£ $|ò÷ü ‘·+ ø£\>∑uÀ<äì >∑T+≥÷s¡T, ø£ècÕíõ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTੇ ¬ø.mdt.\ø£åàDsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. qs¡düsêe⁄ ù|≥˝Àì s√≥Ø ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üdüTÔ‘· |ü]D≤e÷\T nH˚ n+X¯+ô|’ ôd$THêsY »]–+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± myÓTੇ ø¬ .mdt \ø£D å sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ uÛ≤c˛<ä´e÷\T eTq sêÁwü+º qT+#˚ yÓTT≥ºyTÓ T<ä{ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´j·Tì, yÓTT<ä{Ï düe÷y˚X+¯ 1913˝À u≤|ü≥˝¢ À »]–+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚ yês¡+<ä]ø° ˇø£ sêÁwü+º ñ+&Ü\ì Hê&ÉT rsêàì+#ês¡ì uÛ≤cÕ ÁbÕ‹|ü~ø£q sêÁcÕº\T @sêŒ&Ü\ì #Ó|Œæ +~ ‘Ó\T>∑T yêπsqHêïs¡T. 1969˝À ô|<ä› m‘·TqÔ Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ »]–q|ü &ÉT ‘Ó\+>±D˝À |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄, \øÏåàø±+‘·+, d”|æ◊, dæ|æm+ düyÓTÆø£´ sêÁcÕºH˚ï ø√s¡Tø√e&É+‘√ n~ HÓsy¡ s˚ ˝¡ <Ò Hä êïs¡T. 1972˝À C…’ Ä+Á<Ûë ñ<ä´eT+ @s¡Œ&ç+<äì, Ç|ü &ÉT eTq ÁbÕ+‘·+˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T ‘√+<äHêïs¡T. >∑‘· 2530 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ‘Ó\+>±D y˚>+∑ >± n_Ûeè~∆ #Ó+~+<äì $e]+#ês¡T. sêÁwü+º ˝À 700 Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\T+fÒ ˇø£ÿ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À 120 ø£fi≤XÊ\\T ñHêïj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. uÛ≤cÕ Á|üj÷Ó ø£Ô sêÁcÕº\qT N˝Òà |òTü ≥º+ Ç|ü &ÉT ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ <äHêïs¡T. d”|m” +, m+◊m+ $TqVü‰ nìï sê»ø°jT· bÕغ\T ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì ‘Ó*dæHê @ bÕغ düŒ+~+#·˝<Ò Hä êïs¡T. $uÛ»Ñ q≈£î eTT+<˚ düeT Hê´j·T+ ø√dü+ #˚j÷· *‡q |üqT\T øπ +Á<ä+ #˚jT· ˝Ò<ìä Äs√|æ+#ês¡T.

>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ »s¡ï*düTº\ CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq sêkÕÔs√ø√ >∑T+≥÷s¡T, Ä>∑wßü º 10 (ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ »s¡ï*düT\º CÒ@dæ Ä<Û«ä s¡´+˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûë≈£î eT<ä‘› T· >± uÛ≤Ø ìs¡dqü , Á|ü<sä Ù¡ q, sêkÕÔs√ø√\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ñ <äjT· + X¯+ø£s$Y ˝≤dt ôd+≥sY e<ä› <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+∫ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± »s¡ï*düT\º T ô|<ä› m‘·TqÔ ìHê<ë\T #˚dæ ‘·eT ìs¡dqü ‘Ó*bÕs¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç Á|ü<äs¡Ùq>± Væ≤+<äTø£fi≤XÊ\ e<ä› bı{Ϻ lsêeTT\T $Á>∑Vü≤+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&É e÷qeVü‰s¡+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± @|æ&ÉãT¢´ CÒj·TT >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛøÑ eÔ£ ‘·‡\+ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü|+ü #·+˝ÀH˚ Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ sêÁcÕºìøÏ ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+<äì n˝≤+{Ï sêÁcÕºìï s¬ +&ÉT>± $uÛõÑ ùdÔ #·÷düTÔ }s¡Tø√eTì nHêïs¡T. j·T÷|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ ‘·eT Á|üø≥ £ qqT ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ qqT n‘·´~ÛøX£ Ê‘·+ eT+~ e´‹πsøÏdTü HÔ êïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤|t n<Û´ä ≈£îå \T kÕ˝≤àHé sêE, uÛ≤düÿsYs¬ &ç,¶ ø±ø£rj·T m&ç≥sY u…qØ®Hê<Û,é bÕÁ‹πøj·TT\T –]<Ûsä ,Y sêeTø£èwü,í •e©\, Ä+Á<ÛCä À´‹ sêE,u…»+® kÕsTTÁ|ükÕ<é Ç‘·s¡ bÕÁ‹πøj·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

455 ãkÕÔ\ πswüHé _j·T´+ |ü{Ϻy˚‘· >∑Ts¡C≤\ Ä>∑düTºμ10(ø±ø£rj·T) : πswüHé _j·T´+ ˝À&ÉT‘√ edüTÔqï @.|æ.16{Ï.j·TT2442 HÓ+ãs¡T>∑\ ˝≤Øì, 2 Ä{À\qT $õ˝…H‡é n~Ûø±s¡T\T<ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ ˝≤Øì n<äT|ü⁄˝ÀìøÏ rdüT≈£îqï dü+|òTü ≥q X¯ìyês¡+ #√≥T #˚dTü ≈£î+~. s¬ +{≤\ Á>±eT+qT+&ç sπ wüHé _j·T´+ ˝≤Ø˝À ‘·s*¡ düT+Ô &É>± n+»Hê|ü⁄s¡+ Á>±eT dü]Vü≤<äT˝› À¢ $õ˝…H‡é dæ.◊. e+o<Ûsä Y ‘·q dæã“+~‘√ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ ˝≤Øì kÕ«Bq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. á H˚|<ü ´äÛ +˝ÀH˚ n<˚ e÷s¡eZ TTq >∑Ts¡C≤\ yÓ|’ ⁄ü qT+&ç edüTqÔ ï s¬ +&ÉT Ä{À\˝À sπ wüHé _j·T´+ e⁄+&É≥+ >∑eTì+∫ Ä{À\qT ≈£L&Ü n<äT|ü⁄˝ÀìøÏ rdüTø=ì >∑Ts¡C≤\ b˛©düT ùdwº Hü ≈é î£ ‘·s*¡ +∫ qe⁄\÷] u≤düÿs¡s¬ &ç¶ eTs√ Ç<ä]› ô|’ øπ düT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T ˝≤Ø, s¬ +&ÉT Ä{À\˝À, s¬ +{≤\ >√&ÍqT˝À ø£*|æ yÓ÷‘·+Ô 455 ãkÕÔ\ sπ wüH_é j·T´+ e⁄qï≥T¢ $õ˝…H‡é n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’.j·Tdt.ÄsY.dæ.|æ. Ä<Ûä«s¡´+˝À düyÓTÆø±´+Á<ÛëøÏ eT<䛑·T>± e+{≤`yês¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+ >∑ T s¡ C ≤\ Ä>∑ d ü T º μ 10(ø±ø£ r j· T ) :yÓ’.j·Tdt.ÄsY.dæ.|æ. Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ düyTÓ øÆ ±´+Á<ÛëøÏ eT<ä‘› T· >± e+{≤`yês¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTT+<äT bÕغ\≈£î nr‘· + >± Hêj· T ≈£ î \T $<Û ë ´s¡ T ∆ \ T sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq yÓ.’ j·Tdt.ÄsY.dæ.|æ. øπ +Á<äø$£ T{° düuTÑÛ ´\T »+>± ø£èwüeí T÷]Ô e÷{≤¢&TÉ ‘·T sê»X‚KsY s¬ &ç¶ |ü]bÕ\q e⁄qï+‘· es¡≈î£ sêh$uÛ»Ñ q }ùd ˝Ò<ìä Äj·Tq eTs¡D≤+‘·s+¡ k˛ìj·÷ >±+BÛ ÄyÓT ≈£î≥T+ã sê»ø°j÷· \ø√dü+ sêh+qT $∫Ãqï+ #˚ùd+<äT≈£î ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈î£ +~ nHêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q »s¡>≈∑ î£ +&Ü e⁄+&Ü\+fÒ sê»X‚KsY s¬ &ç¶ bÕ\qì »>∑Hé <ë«sê sêÁcÕºìøÏ n+~+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.k˛ìj·÷ >±+BÛ kÕ«s¡∆ sê»ø°j÷· \≈£î Á|ü»\T ‘·–qãT~Û› #ÓbÕÔsì¡ Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. »>∑Hé sêh <ä[‘· ùdq n<Û´ä ≈£îå \T

|òüTq+>± Hê>∑T\#·$‹ eTôVA‘·‡e+ ãVæ≤s¡+>∑ |Á øü ≥ £ q

ø=eTs√\T ø±ø£ r j· T (Ä>∑wüߺ10) X¯ìyês¡+ Hê>∑T\ e÷ ø£s¢ TT+{Ÿ lsêyéT dæ{° j·T÷ìj·THé ô|H’ò êHé‡ bıq÷ïs¡T XÊKyês¡T #·$‹ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+ dü+C≤sTTw” Á|üø±s¡+ Ç+<äTeT÷\+>± j·÷eqà+~ø° ‘Ó*j·TCÒj·TTq~ #·Tø=ì eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq @eTq>± >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢, bıq÷ïs¡T eT+&É\+, bıq÷ïs¡T eTTì‡|ü˝Ÿ @]j·÷˝Àì 20e yês¡T¶, XÊ+‹q>∑sY, &ç.HÓ+.15`3`1/1 ø±|ü⁄s¡düTÔ\T ø=eTs√\T qT+&ç >√bÕ\Tì|ü˝¢… düjT· ´<é <ë<ëVü≤j·T´<é >±] uÛ≤s¡´ düjT· ´<é ÇsꌤHê >±]øÏ dü+ã+~Û+∫q Á>±e÷ìøÏ yÓfi¯ó¢ <ë]˝À yÓ\dæq áÁøÏ+~ ôw&É÷´\T ÄdæÔì ‘·qU≤ ô|≥Tºø=ì düj·T´<é <ë<ëVü≤j·T´<é lÁ‹|ü ⁄ sê+‘· π ø X¯ « s¡ k Õ«$T >±]øÏ lsêyéT dæ{° j·T÷ìj·THé ô|ò’HêHé‡ yês¡T ãTTD+ eT+ps¡T Ä\j·T+˝À y˚&TÉ ø£\qT |òTü q+>± #˚jT· {≤ìøÏ ìs¡sí TT+∫Hês¡T. ø±e⁄q á $wüjT· yÓTÆ me]¬øH’ ê m≥Te+{Ï ¬ø¢sTTyéT\T, »|ü⁄Ô\T, nÁ–yÓT+≥T¢, $yê<äeTT\T, nuÛÑ´+‘·s¡eTT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ø£*–j·TTqï jÓT&É\ á ÁøÏ+<ä ‘Ó\T|üã&çq ∫s¡THêe÷≈£î á H√{°düT ñ<äj·÷H˚ï ô|<ä› m‘·TÔq uÛÑ≈£îÔ\T yÓ\Te&çq 7 s√E\T ˝À>± Áyê‘·|üPs¡«ø£+>± ‘Ó*j·TCÒj·T>∑\s¡T. Vü‰»¬s’ Hê>∑<˚e‘·≈£î n_Ûùwø£+, ôw&É÷´˝Ÿ¶ :` >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢, ‘ÓHê* ].&ç.bıq÷ïs¡T düuŸ.&ç, Ç˝≤ø± ∫+‘·\|üP&ç Á>±eT |ü+#êsTTr @]j·÷˝Àì s¡a≤˙‡q>∑sY≈£î #Ó+~q dü s ¡ Œ <√wü ìyês¡ D |ü P »\T n‘·´+‘· uÛøÑ ÁÔÏ X¯<\∆ä ‘√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Vü‰»¬sq’ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î Ä\j·T <Ûsä à¡ ø£sÔ¡ Ms¡+s¬ &ç¶ lìyêdüs¬ &ç¶ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ∫+‘·\|üP&ç Á>±eT &ç.HÓ+.154/3s¡T j·T.2`23≥T¢ $T+EeT˝… Vü≤<äT›\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. –<ä\› ÷s¡T yÓj ’ T· dtÄsYd|æ æ düeTq«j·Tø£sÔ¡ eTT‘·TeÔ TT\ nXÀø˘s¬ &ç,¶ ø=eTs√\T düsŒ¡ +#Y ùwø˘ nãT›˝Ÿ U≤<äs,Y $Áø£‘·j÷·÷s¡dæTŒ:ÔøÏ Hê#˚ e<ä\ã&çq 30 n.\ yÓ&É\TŒ>∑\ s√&ÉT¶ düú\+ 32\T ñ|üdsü Œ¡ +#Y ‘·TeTà\ô|+≥ •e≈£îe÷] Ä\j·T+˝À Á|ü‘´˚ ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> eT+&É\+˝À Hê>∑T\ #·$‹ <äøÏåD+ : Hê‘ê\÷≈£î düú\+ 65\T |ü&ÉeTs¡: Hê‘ê\÷≈£î düú\+ 32\T dü+<Ûsä “¡ +¤ >± uÛ≈Ñ î£ \Ô T bÕeTT\ |ü⁄≥º\˝À bÕ\T b˛dæ, HÓy’ <˚ ë´\qT düeT]Œ+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡+: Hê‘ê\÷≈£î düú\+ 65\T áHê\T>∑T Vü≤<äT\› eT<Û´ä #·.>∑. 231 dü]j·T>∑T #·.MT.182`395s¡T¢ X‚]yÓTs¡ø£ ‘ê\÷≈£î U≤∞ ìy˚X¯q düú\+ e÷Á‘·+. ]õwüºsY <äkÕÔy˚E HÓ+. 2121/2006 bıq÷ïs¡T düuŸ ]õÁcÕºsY Ä|ò”düT.

&Ü≈£î´yÓT+{Ÿ‡ b˛sTTq$

\+ø± $»j·T≈£îe÷sY,

|ü\¢|ü⁄ Hê>∑uÛÑ÷wüD+ düHéÄ|òt MsêkÕ«$T (Ms¡j·T´) &√sY HÓ+ãsY 28` 144 u≤ãT>±]‘√≥ ∫\ø£\÷]ù|≥ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ≈£î #Ó+~q yê] &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ‡ dædæ yÓT+ãsY 290!1985 >∑\ b˛sTTq$ <=]øÏq yês¡T |üP ∫s¡THêeT≈£î ‘Ó\T|ü>∑\s¡T

&√.HÓ+. 3`21`2, 2e ˝…q’ T, s¡M+Á<äq>∑s,Y >∑T+≥÷s¡T

ôd˝Ÿ.: 9848052914

|ü\| ¢ ⁄ü Hê>∑u÷ÑÛ wüD+

‘·{Á T\dæ eT©º d ô Œ c Õ*{° Vü ‰ dæ Œ ≥ ˝Ÿ ≤e÷ øÁ { Ï øÏ ˝ £ Ÿ øπ sY Øôd]à Çìdæ≥ º ÷´{Ÿ 5 e ˝…’qT, >∑T+≥÷s¡Tyê]‘√≥,z˝Ÿ¶ ø£¢uŸs√&é, >∑T+≥÷s¡T 0863-2323235, 2355559 d ô ˝Ÿ: 9390177999,9346177729 n‘ê´<ÛäTìø£ yÓ+{Ï˝Ò≥sY - ˝≤|üs√kıÿ|æø˘ düs¡®Ø C≤sTT+{Ÿ Øô|¢dtyÓT+{Ÿ düs¡®Ø Ç+f…ì‡yé πøsY j·T÷ì{Ÿ dæ`ÄsYà ‘√ ≈£L&çq n‘ê´<ÛäTìø£ yÓ’<ä´+

nìï yÓT&çø£˝Ÿ Øm+ãsY‡yÓT+{Ÿ kÂø£s¡´+ ø£\<äT

∫{Ïe÷\ \ø£àå DY e÷{≤¢&TÉ ‘·T Ä+Á<Ûsä êÁcÕºìï $&É>=≥º{≤ìøÏ Á|üjT· ‹ïùdÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä sêh+ ø√dü+ ÁbÕD≤\T n]Œ+#ÓH’ ê düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûëì ì\T|ü⁄≈î£ + {≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s+¡ \ø£àå DY Ä<Û´ä s¡´+˝À ÁãVü≤àHêj·TT&ÉT`sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ $Á>∑V‰ü \ ôd+≥sY e<ä› e+{≤`yês¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á e+{≤`yês¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+˝À düTe÷s¡T 500eT+~øÏ uÀ»Hê\T @sêŒ≥T #˚jT· &É+ »]–+~. á H˚|<ü ´äÛ +˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY &çb˛øÏ #Ó+~q Äغdæ ãdüT‡ Á&Óe’ sY ø£+&Óøsº£ Y n˝≤π> Á|üj÷· DÏ≈î£ \≈£î \ø£àå DY uÀ»Hê\T n+<äCkÒ Õs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À u≤*¬s&ç,¶ #·˝≤¢ ø£ou≤ãT dæ.|æ.j·T+.bÕغHêj·T≈£î&ÉT ôV≤’ Hê eTkÕÔH,é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd˝Ÿ: 9966041424

düT<Ûä dü÷& º j ç ôd˝Ÿ÷ Ó : dt bÁ ıˆˆ

j·TyéT. Hê>∑sêE _.@

98493 72425, 93913 33733

bÕdtb˛sYº bò˛{Àdt, ø£ØCŸe÷ Ä˝ŸãyéT‡, kÕŒ{Ÿ $Tøχ+>¥, M&çjÓ÷ wüO{Ï+>¥, yÓ÷&É*+>¥ l u≤˝≤õ n+ãT˝…Hé‡ düØ«dt

j·Tdt.j·T+.mdt. ø±+ô|¢ø˘‡, ÄsY.{Ï.dæ.ãkÕº+&ÉT m<äTs¡T, Äs¡´uÛÑeHé ôVA≥˝Ÿ Á|üø£ÿq, >∑T+≥÷s¡T

C/o ‘·T\dæ Vü‰düŒ≥˝Ÿ, z˝Ÿ¶ ø£¢uŸs√&é, >∑T+≥÷s¡T

24 >∑+≥\T meT¬s®˙‡ n+ãT˝…Hé‡ dü<äTbÕj·T+ ø£\<äT mHé s¡+>±¬s&ç¶ Cell. 9505656888-9394108108

Printed, Printed,Published Published& &Owned Ownedby byMandalapu MandalapuBenarji BenarjiNaddh Naddhand andPrinted Printedat atRaghava RaghavaPrinters, Printers,##6-1 6-1-45, -45,1/3, 1/3,Arundelpet, Arundelpet,GUNTUR GUNTUR--2, 2, and andPublished Publishedat at#6-1-45, #6-1-45,1/3, 1/3,Arundelpet, Arundelpet,GUNTUR GUNTUR--2, 2, Editor.: Editor.:Mandalapu MandalapuBenarji BenarjiNaddh Naddh


X¯‘·|òüTTï\T

Ä~yês¡+ 11 Ä>∑dTü º >∑T+≥÷s¡T

1

2013

düyTÓ øÆ ±´ìπø Hê z≥T : \>∑&bÉ Õ{Ï

eT<äT|üsT¡ \ qeTàø±ìï eeTTà#˚jT· ì <äTeP«] $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ m+.mdt.|ü{≤º bı+~q düTu≤“sêe⁄ 1972˝À dæ$˝Ÿ düØ«düT |üØø£˝å À {≤|üs>Y ± ì*#ê&ÉT. HÓ\÷¢sT¡ C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ >Y ±, KeTà+ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ >Y ± u≤<Û´ä ‘·\T ìs¡«Væ≤+#ê&ÉT. Ä ‘·sT¡ yê‘· øπ +Á<ä Ä]úø£ e´eVü‰sê\ XÊK˝À C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø>±qT, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·« Ä]úø£ ø±s¡´<ä]Ù>±qT |üì#˚XÊ&ÉT. Ä]úø£ ø±s¡´<ä]Ù>± |üì#˚d÷ü Ô uÛ≤s¡‘<· X˚ |¯ ⁄ü øπ +Á<äu≤´+≈£î nsTTq ]»sY« u≤´+ø˘ >∑es¡ïsY>± ìj·T$T‘·T˝…q’ ‘=* e´øÏÔ <äTeP«]. <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ @\÷s¡T˝À 1949 Ä>∑dTü º 11q |ü_ø¢ ˘ ÁbÕdæ≈L£ ´≥sY>± |üì#˚dqæ ‘·+Á&ç eT*¢ø±s¡Tq® sêe⁄≈î£ eT÷&Ée dü+‘êq+>± »ìà+#ê&ÉT. ø√s¡Tø=+&É ôdì’ ø£ bÕsƒX¡ Ê\˝À ôV≤’ dü÷ÿ\T $<ä´ |üP]Ô#d˚ æ _md”‡ø¬ ’ d”ÄsYÄsY ø£fi≤XÊ\˝À Á|üy•˚ +#ê&ÉT. nyÓT]ø±˝Àì zVæ≤jÓ÷ $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ Ä]úøX£ Êg+˝À m+mdt |ü{≤º bı+<ä>±, Ä+Á<Ûë $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ |æôV≤#Y&ç |ü⁄#·TÃ≈£îHêï&ÉT. 1972˝À dæ$˝Ÿ düØ«düT |üØø£˝å À {≤|üs>Y ± ì*∫ ◊@mdt Ä+Á<Ûë øπ &ÉsY n~Ûø±]>± ‘=\T‘· HÓ\÷¢sT¡ C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ >Y ±, Ä ‘·sT¡ yê‘· KeTà+ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ >Y ± |üì#˚XÊ&ÉT. 1988`93 eT<Û´ä øπ +Á<ä Ä]úø£ e´eVü‰sê\ XÊK˝À C≤sTT+{Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø>±, 1993`98 eT<Û´ä Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh Á|üuTÑÛ ‘·« Ä]úø£ ø±s¡´<ä]Ù>±, 1998`04 eT<Û´ä Á|ü|+ü #· u≤´+≈£î ‘·s|¡ ⁄üò q ÄÁ|òøæ ± ‘·~‘·s¡ <˚XÊ\˝À Ä]úø£ n<ä´j·Tq+, 2004`08 eT<Ûä´ πø+Á<ä Ä]úø£ ø±s¡´<ä]Ù>± ùde\+~+∫q <äTeP«] ]»sY« u≤´+ø˘ >∑es¡ïsY>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À eT<äT|üsT¡ \T ô|<ä>› ± u≤<Û|ä &ü +ç ~ ˝Ò<ìä #ê˝≤ eT+~ #ÓãT‘ês¡T. <˚X+¯ Ä]∆ø£ ndüe÷q‘·\qT rÁe kÕúsTT˝À m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTj·T+˝À Äj·Tq ÄØ“◊ |ü>±Z\T #˚|{ü ºÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ‘√ s¡÷bÕsTT $\eqT ô|+#·&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+#ê&ÉT. n‘·´~Ûø£ C≤„|øü X£ ø¯ ÔÏ ñqï yê]‘√ @\÷s¡T, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : uÛ≤s¡rj·T ]»sY« u≤+ø˘ (ÄsY._.◊.) 22e >∑es¡ïsY>± ìj·T$T‘·T&Ó’ @sêŒf…q’ ˇø£ n+‘·sê®rj·T dü+|òTü +˝À <äTeP«] düuTÑÛ ´&É+fÒ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<˚y÷Ó . Ä]úø£ ø±s¡´<ä]Ù Ä]∆ø£ e÷+<ä´+ qT+∫ <˚XÊìï >∑føº… ÿÏ +∫q >=|üŒ Ä˝À#·q\T ø£*–q <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ 1949 Ä>∑dTü º kÕúsTT qT+∫ H˚sT¡ >± ]»sY« u≤´+≈£î >∑es¡ïsY>± ìj·T$T‘·T&Óq’ ‘=* e´øÏÔ ≈£L&Ü <äTeP«πs. Ç~ es¡≈î£ 11q |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ @\÷s¡T˝À »ìà+∫q #Ó+~q ‘Ó\T>∑T e´øÏ.Ô nyÓT]ø±˝Àì zVæ≤jÓ÷ ]»sY« u≤´+≈£î >∑es¡ïsY>± |üì#˚dqæ yÓ.’ y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T e´πø.Ô

õ˝≤¢ kÕúsTT yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ düTBs¡È b˛sê≥+ ‘Ó\+ª>±q+µ

es¡+>∑˝Ÿ, Ä>∑dTü º 10 $<ë´s¡T\ú qT Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\T>± r]Ã~<ä&› +É ˝À >∑Ts¡Te⁄\ eTTK´ bÕÁ‘· b˛wækÕÔsì¡ øπ +Á<ä kÕe÷õø£ Hê´j·T kÕ~Ûø±]‘· XÊK düV‰ü j·T eT+Á‹ b˛]ø£ ã\sê+ Hêj·Tø˘ ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´XÊK Ä<Û«ä s¡´+˝À X¯ìyês¡+ Vü≤+≥sY s√&ÉT˝¶ Àì Á‹M ôV≤’ dü÷ÿ˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT ÇHéôdŒ’ sY yÓC’ ≤„ìø£ Á|ü<sä Ù¡ qqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTT+<äT>± CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚d,æ dæ$.sêeTHé ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ düu≤Û ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+|” ã\sê+Hêj·Tø˘ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ôdH’ ‡é |üs+¡ >± m+‘√ n_Ûeè~∆ì kÕ~Ûk˛Ô+<äì nHêïs¡T. $<ë´_Ûeè~∆˝À uÛ≤>∑+>± øπ +Á<äeT+Á‹ C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ Ç{°e˝Ò ø±ø£rj·T $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ s¡÷.30ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚kÕs¡ì, n<˚ $<Û+ä >± m+|æ ì<ÛTä \ qT+&ç ‘êqT 10ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚jT· &É+ »]–+<äì nHêïs¡T.

ø±ø£rj·T $X¯«$<ë´\j·T+ n|tÁπ>&é #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì á dü+<äs“¡ +¤ >± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. sêÁwüº Á|òuü TÑÛ ‘·«+ ñ‘·eÔ T m–®_≥¢≈î£ s¡÷.5y˚\T bÕ]‘√wæø+£ n+~+#·&+É n_Ûq+<ä˙j·T+ nì, <ëìì 10y˚\≈£î ô|+#˚ $<Û+ä >± $<ë´XÊK ø£èwæ #˚j÷· \Hêïs¡T. nìï Á|üuTÑÛ ‘·«, Áô|y’ {˚ Ÿ bÕsƒX¡ Ê\˝À #·<Tä e⁄‘√ bÕ≥T ôdH’ ‡é ô|’ $<ë´s¡T\ú ≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì n<˚ $<Û+ä >± bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ˝…’Áu…Ø, ˝≤´uŸ\T @sêŒ≥T #˚dæ $<ë´s¡Tú\qT Ä ~X¯>± Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY õ.øÏwüHé, |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuTÑÛ ´\T <ëdü´+ $qjYTuÛ≤düÿsY, es¡+>∑˝Ÿ ÄsY&zç eT<ÛTä , &çÇz $»jYT≈£îe÷sY ôd+{Ÿ |”≥sY‡ n~ÛH‘˚ · Hêsêj·TD¬s&ç,¶ uÛ÷Ñ bÕ˝Ÿsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£eT÷´ì{Ï Vü‰˝Ÿ‡ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì nHêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ;d” dü+øπ eå ÷ìøÏ ø£èwæ #˚dTü +Ô <äì ‘Ó*bÕs¡T. _dæ $<ë´s¡T\ú ≈£î ñ|üø±s¡y‘˚ H· ê\qT, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ ÇdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï ∫qï eè‘·TÔ\qT #˚dTü ≈£îH˚yê]øÏ _d” ø±s=ŒπswüHé <ë«sê u≤´+≈£î *+πøõ s¡TD≤\qT ÇdüTHÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ _dæ dü+øπ eå ÷ìøÏ ô|<ä› m‘·TqÔ ã&Ó{® Ÿ‘√ ì<ÛTä \qT πø{≤sTT+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, eT+<ä$H√<é≈î£ e÷sY, ãdüesêE le÷Hé, ã+&É¢ düTsπ +<äs,Y u≤kÕì yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ kÕúsTT ÇHéd ô Œ’ sY yÓC’ ≤„ìø£ | Á < ü sä Ù¡ q es¡+>∑˝Ÿ, Ä>∑dTü º 10 õ˝≤¢kÕúsTT ÇHéôdŒ’ sY yÓC’ ≤„ìø£ Á|ü<sä Ù¡ q2013 áHÓ\ 11e ‘˚B qT+&ç 13 es¡≈î£ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢\ eTVü≤ã÷u≤u≤<é˝ À »s¡>∑qTqï≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] j·Tdt.$»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. øπ +Á<ä kÕe÷õø£ Hê´j·T, kÕ~Ûø±]‘· XÊK düV‰ü j·T eT+Á‹ |æ.ã\sê+Hêj·Tø˘, sêÁwüº eT+Á‘·T\T sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç,¶ bıHêï\ \ø£àå j·T´, ãdüesêE kÕs¡jT· ´, Á|üuTÑÛ ‘·« N|òt $|t õ. yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç\¶ T eTTK´ n‹<∏Tä \T>± Vü‰»¬s’ á ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£eT+ eTVü≤ãTu≤u≤<é˝À >∑\ bòÕ‹e÷ ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ˝À dæ.$.sêeTHé ÁbÕ+>∑D+˝À 11e ‘˚B ñ<äjT· + 10>∑+≥\≈£î »s¡>q∑ Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ XÊdüqdüuTÑÛ ´sê\T e÷˝À‘·T ø£$T‘· n<Û´ä z‘·q »]π> á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢˝Àì bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düuTÑÛ ´\T, XÊdüqeT+&É*, XÊdüqdüuTÑÛ ´\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì, M]‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ.øÏwHü ,é dü+j·TTø£Ô ø£˝ø… sº£ Y |æ. Á|ü<Tä ´eTï, õ˝≤¢ $<ë´XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Vü≤D XÊU≤~Ûø±], &çÇz j·Tdt. $»jYT≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T

ø±+Á>¬ dt, {°&|û \” T sêJHêe÷ &Á Üe÷\T ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , Ä>∑ d ü T º 10(ø±ø£ r j· T ):d” e ÷+Á<Û ä ñ<ä ´ eT+‘√ ø±+Á¬ > dt ‘· q ìs¡ í j · ÷ ìï |ü⁄q'dü$÷øÏ+å #·Tø√yê*‡q |ü]dæ‹ú e∫Ã+<äì yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄ nHêïs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡$Tø£ÿ&É $˝Òøs£ ‘¢¡ √ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt, {°&|û ” H˚‘\· T sêJHêe÷\‘√ Á&Üe÷˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ≈£L&Ü $uÛ»Ñ q ìs¡j í ÷· ìï ‘·|⁄ü Œã{≤ºsì¡ $eT]Ù+#ês¡T. Ä+{À˙ ôV≤’ ˝…e˝Ÿ ø£$T{° ø±+Á¬>dt bÕغ ø£$T{° nì... Á|üuTÑÛ ‘·« ø£$T{° ø±<äì <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄ nHêïs¡T. {°&|û ” m+|”\ q≥q ø£eT˝Ÿ Vü‰düHqé T $T+∫b˛sTT+<äì Äj·Tq m<˚y› ê #˚XÊs¡T. {°&|û ” m+|”\T q{ÏdTü HÔ êïs¡qï ‘=* $eTs¡Ù Ä bÕغ qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[q¢ <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äss¡ êe⁄ qT+∫ sêe&É+‘√ ‘Ó<b˚ Õ rÁe+>± düŒ+~+∫+~. ªª|ü<eä ⁄\ ø√dü+, ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\qT eè~∆˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&˚ <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄ ˝≤+{Ï sê»ø°jT· e´_Û#ês¡T\T Ä&˚ e÷≥\≈£î e÷ bÕغ Á|ü‹düŒ+~+#·<Tä . e÷ bÕغ˝À ñ+&ç Äj·Tq yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &çì¶ , »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ n$˙‹ì >∑T]+∫ e÷{≤¢&qç e÷≥\T Äj·Tq eTs¡∫b˛sTT ñ+&Ée#·TÃ, ø±˙, y˚T+ eTs¡∫b˛˝Ò<Tä . yÓm’ dt n+‘· <ës¡TDyÓTqÆ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶsq¡ ï $wüjT· + ˇø±H=ø£ <äX˝¯ À <ë&ç #Óù|Œ+‘· es¡≈L£ e÷≈£L ‘Ó*j·T˝Ò<Tä µµ nì ‘Ó<b˚ Õ d”ìj·TsY H˚‘\· T yê´U≤´ì+#ês¡T.

‘Ó\+>±D sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<˚

$$<Ûä n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq es¡+>∑˝Ÿ, Ä>∑dTü º 10 : $$<Ûä n_Ûeè~ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛeÑ Hê\qT _dæ dü+øπ eå T XÊK eT+Á‹ ãdüesêE kÕs¡jT· ´ X¯ìyês¡+Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝Àì <˚XÊsTTù|≥˝À s¡÷.4.99\ø£\å s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ì]à+#·qTqï eTT~sêE dü+|òüT+, ø£eT÷´ì{Ï Vü‰˝Ÿ≈£î, s¡÷. 4.99\ø£å\‘√ ì]à+#·qTqï j·÷<äe dü+|òüT+ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ uÛÑeq ìsêàD≤ìï eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ m+|æ ˝≤&é‡ ì<ÛTä \ qT+&ç á uÛeÑ Hê\qT ì]à+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. dü+|ò÷ü \T |ü{wÏ |ºü sü #¡ &· ÜìøÏ á ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ‡ ìsêàD+ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. dü+|òTü düuTÑÛ ´\T ‘·eT düe÷y˚XÊ\qT @sêŒ≥T #˚jT· &ÜìøÏ, $yêVü‰~ X¯óuÛøÑ ±sê´\qT ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ

$»j·Tyê&É, Ä>∑düTº 10 (ø±ø£ rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± $<ë´]ú CÒ@d” #˚|ü{Ϻq sê´©˝À $»j·Tyê&É ø±+Á¬>dt m+|” \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ bÕ˝§Z H êïs¡ T . á dü+<äs“¡ +¤ >± \>∑&bÉ Õ{Ï e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT ‘Ó\TdüT ø√≈£î+&Ü sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#ês¡ì nHêïs¡T. düyTÓ øÆ ±´ìπø ‘·q z≥T nì \>∑&bÉ Õ{Ï düŒwü+º #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ düyÓTÆø£´yê<ëìøÏ ø£≥Tºã&˚˝≤ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Á|ü‹ ‘Ó\T>∑T >∑T+&Ó #·|⁄ü Œ&ÉT sêh+ düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+&Ü\ì ø√s¡ T ≈£ î +≥T+<ä H êïs¡ T . Á|ü ‹ H˚ ‘ · düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìøÏ ø£≥Tºã&çq|ü⁄Œ&˚ sêh+ düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+≥T+<äì \>∑&bÉ Õ{Ï nHêïs¡T. u…+õ dü]ÿ˝Ÿ qT+∫ ùd&º j ç T· + es¡≈L£ »]–q á sê´©˝À kÕúìø£ ø±+Á¬>dt H˚‘\· T, düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±>± 11e s√E ≈£L&Ü õ˝≤¢yê´|ü+Ô >± ìs¡dqü \T, Ä+<√fi¯q\T, sê´©\T, sêkÕÔs√ø√\T ø=qkÕ>±sTT. $»j·Tyê&É˝À m˝Ÿ |”J &û\s¡T¢ bÕ<äj÷· Á‘· #˚jT· >±, egyê´bÕs¡T\T bı{Ϻ lsêeTT\T $Á>∑V≤ü + qT+∫ düuŸ ø£˝ø… s㧜 {Ÿ ø±sê´\j·T+ es¡≈L£ Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. {≤ø°‡ j·÷»e÷qT\T Á|ü<sä Ù¡ q #˚XÊs¡T. n˝≤π> 13 õ˝≤¢\ Hê´j·Tyê<äT\T \;“ù|≥˝Àì @mdt sêe÷sêe⁄ Vü‰˝Ÿ ˝À düe÷y˚X+¯ nj·÷´s¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (m|æÇm+mdt) : ‘Ó\+ >±D n+XÊìï ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTT<ä{qÏ T+∫ neø±X¯ yê<ä+>± yê<äT≈£î+{À+<äì dæ|◊æ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº bò˛s¡+ ìs¡«Væ≤+∫q MT{Ÿ ~ Áô|dt ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D Á|ü»\~ >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\ düTBs¡È b˛sê≥eTì nHêïs¡T. eTTK´+>± ø±+Á¬>dt, {Ï&|ç \æ T ‘Ó\+>±D˝À ˇø£ $<Û+ä >±, d”e÷+Á<Û˝ä À eTs√˝≤ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡ì Hêsêj·TD nHêïs¡T. ˇø£ düeTdü´ô|’ øπ +Á<ä+ ìs¡j í T· + Á|üø{£ +Ï ∫q ‘·sê«‘· yÓqøÏÿ yÓfifl‚ Á|üdøπü Ô ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì dæ|◊æ ìs¡sí TT+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ô|<äe› TqTwüß\ ˇ|üŒ+<ä+ @s¡Œ&ܶø£ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh+ @s¡Œ&ç+<äì, Ä ˇ|üŒ+<ë\ ñ\¢+|òTü qe˝Ò¢ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ <äì Äj·Tq nHêïs¡T. s¬ +&ÉT sêÁcÕº\T>± $&çb˛‘˚ qwüyº T˚ MT ˝Ò<ìä Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ uÛ≤wü e÷{≤¢&˚ yê]øÏ ˇπø sêh+ ñ+&Ü\qï ìã+<Ûqä ˝Ò<ìä , ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓqøÏÿb˛<äH˚ ÄXÊ uÛ≤yêìï Äj·Tq e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. sêh+˝À sê»ø°jT· dü+øå√uÛ+Ñ HÓ\ø=+<äì, <ëìï |ü]wüÿ]+#˚ øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\ô|’ ñ+<äì Hêsêj·TD nHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D sêh sê»<Ûëì ôV≤’ <äsêu≤<˚qì m+|” bÕ\«sTT >√es¡H∆ é s¬ &ç,¶ myÓTੇ\T ÄyÓ÷dt, j·÷<äes¬ &ç¶ nHêïs¡T. d”e÷+Á<Û≈ä î£ ôV≤’ <äsêu≤<é ‘ê‘êÿ*ø£ sê»<Ûëì>± nsTT‘˚ m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ôV≤’ <äsêu≤<é qT øπ +Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ #˚kÕÔeT+fÒ e÷Á‘·+ ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚~ ˝Ò<ìä bÕ\«jYT düŒwü+º #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷Á¬s &ç,¶ |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD≈£î ôV≤’ ø£e÷+&é eTT+<äT>±q düe÷#ês¡+ Ç∫Ã+<äì yês¡T nHêïs¡T. $uÛ»Ñ q≈£î n+^ø£]+∫ Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ<ä´eT H˚|<ü ´ä∏ +˝À d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dTü HÔ êïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ nôd+;¢˝À rsêàq+ nedüs+¡ ˝Ò<ìä yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . sêh|ü‹ bÕ\q e∫ÃHê $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä+{À˙ ø£$T{° øπ \e+ n_ÛÁbÕj·÷\qT e÷Á‘·yT˚ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

sê»ø°jT· |Á j ü ÷Ó »+ ø√düyT˚ k˛ìj·÷ CÀø£´+ \ø√ï, Ä>∑dTü º 10 ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »+ ø√düyT˚ ◊@mdt n~Ûø±] <äTsêZXø¯ ÔÏ Hê>¥ bÕ˝Ÿ n+X¯+˝À CÀø£´+ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡ì ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ |ü{≤ºD≤_Ûeè~› XÊK eT+Á‹ nC≤+ U≤Hé Äs√|æ+#ês¡T. sêh+˝À ñìøÏì ø=˝ÀŒsTTq Ä bÕغ ‘·q Á|üu≤Û yêìï ‹]– bı+<˚ Áø£eT+˝À sê»ø°jT· Áø°&˝É À z uÛ≤>∑eTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡yZ TÓ qÆ sê+|üPsY ˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ ¢¡ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq Á|üd+ü –+#ês¡T. ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·«+ düôdŒ+&é #˚dqæ ◊@mdt n~Ûø±] <äTsêZXø¯ ÔÏ $wüjT· +˝À k˛ìj·÷ >±+BÛ Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü‰Hé dæ+>¥ ≈£î ˝ÒK sêj·÷&Üìï Äj·Tq á dü+<äs“¡ +¤ >± ‘·|⁄ü Œ|ü{≤ºsT¡ . Ä Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغô|’ Äj·Tq ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. Á|üdTü ‘Ô · ø±+Á¬>dt bÕغ ÄsY mdt mdt qT+∫ e∫Ãq H˚‘\· ‘√bÕ≥T $<˚oj·TTsê\T k˛ìj·÷ H˚‘è· ‘·«+˝À q&ÉTdüT+Ô <äHêïs¡T. ‘·eT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé n‹ düTìï‘·yTÓ qÆ e´øÏÔ nì á dü+<äs“¡ +¤ >± #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq <äTsêZXø¯ ÔÏ düôdŒq¸Hé $wüjT· +˝À CÀø£´+ #˚dTü ø√˝Ò<Hä êïs¡T. nsTT‘˚ k˛ìj·÷>±+BÛô|’ nC≤+U≤Hé #˚dqæ yê´K´\qT Ä sêh e÷J n<Û´ä ≈£îå sê\T Ø{≤ ãVüQ>∑TD CÀwæ K+&ç+#ês¡T. Ä bÕغ H˚‘\· ‘√ #Ó|Œæ +#·T≈£îH˚ |ü]dæ‹ú k˛ìj·÷≈£î ˝Ò<ìä Ø{≤ yê´U≤´ì+#ês¡T..

eT∞fl bÕø˘ <äfi≤\ ø±\TŒ\T

‘Ó \ +>±Dô | ’ $wü + ôV≤#YÇdæ Á>∑÷|ü⁄˝À ø£≈£îÿ‘·THêïs¡T ø=‘·Ô sê»<Ûëì $πø+ÁBø£è‘· $<Ûëq+! <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T): d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëìô|’ Ç+ø± #·sá \T »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. á ÁbÕ+‘·+˝À nìï eTTK´q>∑sê\T n_Ûeè~∆ #Ó+<˚˝≤ nôd+;¢ì ˇø£ #√≥, dü∫yê\j·÷ìï eTs√ ÁbÕ+‘·+˝À, ôV≤’ ø√s¡Tqº T Ç+ø=ø£ ÁbÕ+‘·+˝À ô|≥Tºø√yê\ì y˚T<Ûëe⁄\T dü÷∫düTHÔ êïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é #·T≥÷ºH˚ n_Ûeè~∆ øπ +ÁBø£è‘·yTÓ +Æ <äì, Ä+Á<Ûä sê»<Ûëì $wüjT· +˝À n˝≤ #˚jT· ≈£L&É<ìä n+≥THêïs¡T. b˛\es¡+, |ü⁄*∫+‘·\ dü‘«· s¡+ ìsêàD+ nj˚T´ $<Û+ä >± øπ +Á<ëìï uÛ≤Ø bÕ´πøJ n&É>±\ì d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q øπ +Á<ä eT+Á‘·T\≈£î $q‹ |üÁ‘ê\T n+<äT‘·THêïsTT. d”e÷+Á<Û˝ä À ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ m≈£îÿe>± ñqï+<äTe\¢ m≈£îÿe eT+~øÏ ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚ |ü]ÁX¯eT\T sêyê\ì »q+ ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥Tº á $q‹ |üÁ‘ê\ <ë«sê yÓ\&¢ eÉ ⁄‘√+~.

@≥÷s¡THê>±s¡+, Ä>∑düTº 10(ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì md”º pìj·TsY u≤\Ts¡ ø£fi≤XÊ\˝À Ç+≥sY |òdü ºt Çj·TsY˝À ôV≤#YÇdæ Á>∑÷|t˝À 15 d”≥T¢ U≤∞>± ñHêïj·Tì Á|æì‡bÕ˝Ÿ &ç. düT<Ûëø£sY ‘Ó*bÕs¡T. á ø£fi≤XÊ\˝À 230 d”≥T¢ ñ+&É>±, øπ e\+ 15 d”≥T¢ ôV≤#YÇdæ Á>∑÷|t˝À U≤∞ ñHêïj·Tì, Ädüø>ÔÏ \∑ $<ë´s¡T\ú T n&çàwüqT¢ bı+<äe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

dæm+~ Á|ü‹|üø£å+, u≤ãT~ n~Ûø±s¡|üø£åe÷? ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T): : eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ #ê˝≤ s√E\ eTÚq+ ‘·sê«‘· $uÛ»Ñ qô|’ nH˚ø£ $wüj÷· \T #ÓbÕŒs¡T. n~ÛHêj·Tø£‘«· + ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í T· + rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Äj·Tq Ç˝≤ Á|ü‹|üøå£ Hêj·T≈£î&ç˝≤ e÷{≤¢&&É +É ô|’ #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. øÏsD ¡ Y s¬ &ç¶ eTTK´eT+Á‹˝≤ ø±≈£î+&Ü Á|ü‹|üøå£ Hêj·T≈£î&ç˝≤ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\T #Ó|Œü &É+ {°M #êqfi¯fl #·sá ˝À¢ Á|ü<ëÛ Hê+X¯yTÓ +Æ ~. eTs√yÓ|’ ⁄ü #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|ü‹|üøå£ Hêj·T≈£î&ç>± ø±≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹˝≤ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡qï $eTs¡Ù\T edüTHÔ êïsTT. ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì d”e÷+Á<ÛTä \≈£î s¡øD å£ ø£*ŒkÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ø=‘·Ô sê»<Ûëì >∑T]+∫ ≈£L&Ü Äj·Tq kÕ~Ûø±]ø£+>± nH˚ø£ n+XÊ\qT CÀ&ç+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. ñeTà&ç Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ô|’ Äj·Tq ÄX¯\T e<äT\T≈£îqï≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. d”e÷+Á<Û˝ä À ø±+Á¬>dt ã\V”≤q|ü&&É +É , yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt e´ekÕú>‘∑ · Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥÷ ñ+&É&+É e\¢ Ä ÁbÕ+‘·|⁄ü eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤uÒ nj˚T´ neø±XÊ\T Ç|üŒ{Ïø° ñHêïsTT. á $<Û+ä >± dæm+ Á|ü‹|üøå£ Hêj·T≈£î&ç>±, Á|ü‹|üøå£ Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT dæm+˝≤ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãT$ ôV’≤˝…yÓ˝Ÿ Á&Üe÷\T : yêdæ¬s&ç¶ |ü<äà ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10(ø±ø£rj·T):sêh $uÛ»Ñ qô|’ Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ≈£î ˝ÒK sêj·T&É+ <ë«sê ø=‘·Ô Á&Üe÷≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+Á<äu≤ãT ‘Ósr¡ XÊs¡ì yÓm’ dt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£îsê\T yêdæs¬ &ç¶ |ü<àä Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é ˝Àì Ä bÕغ øπ +Á<ä ø±sê´\j·T+˝À yêdæs¬ &ç¶ |ü<àä Á|üd+ü –+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ $uÛ»Ñ qô|’ Á|üø≥ £ q #˚dæ 10 s√E\ ‘·sê«‘· u≤ãT düŒ+~+#·&+É Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. Á|ü<ëÛ ìøÏ ˝ÒK sêdæ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT n|ü⁄Œ&˚ yÓT\≈£îe e∫Ãq e´øÏ˝Ô ≤ e´eVü‰]düTHÔ êïs¡ì ÄyÓT m<Óy› ê #˚XÊs¡T. d”&ãÉ ÷¢´d” Á|üø≥£ q ø£+fÒ eTT+<˚ #·+Á<äu≤ãT≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü‘´˚ ø£ sêh @sêŒ≥T ne⁄‘·T+<äqï $wüjT· + ‘Ó\TdüTqì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. sêh Á|ü»\≈£î #·+Á<äu≤ãT z $<Û+ä >± yÓqTïb˛≥T b˛&ç#ês¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Á¬ø&ç{Ÿ bı+<ä≥+˝À uÛ≤>∑+>±H˚ #·+Á<äu≤ãT |ü\Te÷s¡T¢ nœ\|üø+å£ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡ì á dü+<äs“¡ +¤ >± |ü<àä >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. d”≥T¢, z≥T¢ ø√düyT˚ Á|üDuŸ ø£$T{°øÏ >∑‘+· ˝À u≤ãT ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì ˝ÒK Ç#êÃs¡Hêïs¡T. Ä ˝ÒKqT z u≤¢+ø˘ #Ó≈î£ ÿ>± ÄyÓT Ä_Ûe]í+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»˝À¢ u≤ãT z $s√~Û>± e÷]b˛j·÷s¡ì yêdæs¬ &ç¶ |ü<àä ù|s=ÿHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (m|æÇm+mdt) : eTTK´ eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sYs¬ &ç,¶ {Ï&|ç æ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT, yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ >ös¡e n<Û´ä ≈£îå sê\T $»j·T eTà\T ‘Ó\+>±Dô|’ $wü+ ø£≈î£ ÿ‘·THêïs¡ì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ‘Ó\+>±D uÛeÑ Hé˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsYqT ã÷N>± #·÷|ædü÷Ô ‘Ó\+>±Dô|’ $wü+ ø£≈î£ ÿ‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+ #ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± k˛ìj·÷>±+BÛ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+fÒ ÄyÓT≈£î m<äTs¡T>± e÷{≤¢&˚ <Ûs’Ó ´¡ +˝Òø£ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T ø¬ dæÄsY≈î£ XÊ|üHêsêú\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q≈£î ø¬ dæÄsπ ø±s¡DeT+≥÷ Äj·Tqô|’ nuÛÑ+&Ü\T yÓ÷|ü⁄‘·÷ ~wæuº §eTà\T ø±\Tdü÷Ô |ü\T s¡ø±\T>± nee÷ì düTHÔ êïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt ˇø£ ñ<ä´eT bÕغ nì, Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT ø±bÕ&É&+É {ÏÄsYmdt u≤<Û´ä ‘· nì Äj·Tq nHêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q »]–‘˚ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î ˝≤uÛ+Ñ #˚≈L£ s¡T‘·T+<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\‘√ Çø£ ‘Ó\+ >±D Á|ü»\T m|üŒ{Ïø° ø£*dæ ñ+&És¡ì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚ Á|ü»\≈£î ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T ñ+&˚ ‘·ù|Œ≥ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. eTTK´+>± πø+Á<äeT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ yê´K´\T Vü‰kÕ´düŒ<äeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ z≥T¢, d”≥T¢, |ü<eä ⁄˝Ò ‘·|Œü ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å |ü≥<º ìä Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ .

|òPü +#Y ôdø±ºs˝Y À eTs√kÕ] ø±\TŒ\ ñ\¢+|òTü q »eTTà, Ä>∑dTü º 10 : bÕøÏkÕúHé ôdì’ ø£ <äfi≤\T yêdüyÔ êBÛq sπ K yÓ+ã&ç eT∞¢ ø±\TŒ\≈£î bÕ\Œ&ܶsTT. »eTTà ø±oàsY˝Àì |üP+#Y ôdø±ºs˝Y À Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘y· T˚ ◊<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡‘· ôdì’ ≈£î\qT bı≥ºq ô|≥Tº≈î£ qï bÕø˘ <äfi≤\T X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 10.20 >∑+≥\ düeTj·T+˝À <äTsêZ u…{≤*j·THé ÁbÕ+‘·+˝À ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>ã∑ &ܶjT· ì s¡øD å£ XÊK Á|ü‹ì~Û mdt mHé Ä#ês¡´ X¯ìyês¡+Hê&çøÿ£ &É ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ bÕøÏkÕÔHé eTs√kÕ] ø£j÷· ´ìøÏ ø±\T <äT$«q≥ºsTT+~. »eT÷à ø±oàsY ˝À X¯ìyês¡+ bÕøÏkÕÔHé ôdq’ ´+ uÛ≤s¡‘Y »yêq¢ô|’ ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>ã∑ &ç+~. ìã+<Ûqä \T ñ\¢+|òTæ dü÷Ô uÛ≤s¡‘`Y bÕøÏkÕÔHé dü]Vü≤<äT˝› Àì |üP+#Y ôdø±ºsY ˝Àì bÕø˘ ôdH’ ê´\T ø±\TŒ\≈£î eT∞¢ ‘Ó>ã∑ &ܶsTT. nsTT‘˚ uÛ≤s¡‘Y ã\>±\T BÛ≥T>± düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. bÕø˘ ôdì’ ≈£î\ ø±\TŒ\qT düeTs¡eú +‘·+>± ‹|æŒø={≤ºsT¡ . Çs¡T <˚XÊ\ eT<Û´ä ñqï ˇ|üŒ+<ë\qT bÕøÏkÕúHé |ü\Te÷s¡T¢ ñ\¢+|òTæ dü÷Ô ek˛Ô+~. |üP+#Y õ˝≤¢˝À yêdüyÔ êBÛq sπ K yÓ+ã&ç uÛ≤s¡‘· W{Ÿ b˛düT\º ô|’ bÕø˘ ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>ã∑ &É≥+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]b˛sTT+~. >∑‘· eT+>∑fiy¯ ês¡+ bÕøÏkÕÔHé ôdq’ ´+ »]|æq ø±\TŒ˝À¢ nsTT<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡‘· »yêqT¢ eTè‹ #Ó+~q $wüjT· + ‘Ó*dæ+~

yÓ÷&û düuÛÑ @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+∫q H˚‘·\T ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 10 (m|æÇm+mdt) : q>∑s+¡ ˝Àì m˝Ÿ_ ùd&º j ç T· +˝À Ä~yês¡+ _C…|æ Ä<Û«ä s¡´+˝À »]π> µqeuÛ≤s¡‘· j·TTeuÛ]Ò µ ãVæ≤s¡+>∑ düu≈ÑÛ î£ dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥¢qT X¯ìyês¡+ bÕغ C≤rj·T H˚‘· m+.yÓ+ø£jT· ´ Hêj·TT&ÉT, C≤rj·T ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚jT· , sêh n<Û´ä ≈£îå &ÉT õ.øÏwHü s¬é &ç\¶ T |üs´¡ y˚ø+åÏ #ês¡T. @sêŒ≥¢≈î£ dü+ã+~Û+∫ yês¡T düMTøÏ+å #ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± yÓ+ø£jT· ´ Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, H˚&TÉ <˚X+¯ ˝Àì j·TTe‘· ìs¡T<√´>∑+, ì]¢|‘Ôü ‘· √ ìùd»Ô +>± e÷]+<äì, yê]˝À ñ‘˚CÔ ≤ìï ì+|æ, <˚X¯ ìsêàD+ ø√dü+ yê]˝À dü÷Œ¤]ìÔ ì+|ü&ÜìøÏ yÓ÷&ç Á|üd+ü –+#·qTHêïs¡ì nHêïs¡T. á düuÑÛ <˚X+¯ ˝ÀH˚ m+‘√ Á|ü‹cÕºøÔ y£ TÓ qÆ <äì, Bìô|’ j·÷e‘Y Á|ü|+ü #·+ eTTK´+>± j·TTe‘· m+‘√ Ädüø‘ÔÏ √ MøÏ+å #·&ÜìøÏ m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. n$˙‹, ≈£î+uÛøÑ √D≤\T, n~Ûø£ <Ûsä \¡ ‘√ <˚X¯ Á|ü»\T dü‘e· T‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. á <äTØï‹ ø±+Á¬>dt bÕ\qqT+&ç $eTTøÏÔ ø√dü+ Á|ü»\T yÓ÷&û Hêj·Tø£‘ê«ìï, Äj·TqqT Á|ü<ëÛ ì>± #·÷&Ü\qT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. j·TTe‘· uÛ$Ñ wü´‘Y mHé&mç , j·TT|æm bÕ*‘· sêÁcÕº\˝À HÓ\ø=qï yêdüeÔ |ü]dæ‘ú T· \qT <˚X¯ s¡øD å£ ≈£î dü+ã+~Û+∫ nH˚ø£ eTTU≤´+XÊ\qT yÓ÷&û á düu<ÑÛ ë«sê $e]kÕÔsì¡ #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äjT· + 11 >∑+≥\≈£î Á|ü‘´˚ ø£ $e÷q+˝À uÒ>+∑ ù|≥ $e÷HêÁX¯j÷· ìøÏ #˚sT¡ ≈£î+{≤s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î m˝Ÿ_ùd&º j ç T· +˝À »]π> j·TTeuÛ]Ò ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ÑÛ À bÕ˝§Zì Á|üd+ü –kÕÔsT¡ . á dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ü»˝À yÓ÷&û düuqÑÛ T MøÏ+å #·&ÜìøÏ düu≤Û ÁbÕ+>∑D+ ˝À|ü\, ãj·T≥ yÓTT‘·+Ô 15 n<ÛTä Hê‘·q m˝ŸÇ&ç {°M ‘Ós\¡ qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

düsT÷<é ôV≤#·Ã]ø£‘√ &Ûç©¢˝À uÛÑÁ<ä‘· ø£≥Tº~≥º+ q÷´&Û©ç ,¢ Ä>∑dTü º 10(ø±ø£rj·T): &Û©ç ø¢ Ï \wüÿsπ ‘√sTTu≤ ñÁ>∑yê<äT\ qT+∫ eTT|ü⁄Œ yê{Ï˝¢Ò Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ì|ò÷ü esêZ\T ôV≤#·Ã]+#êsTT. B+‘√ <˚X¯ sê»<Ûëì &Û©ç ˝¢ À uÛÁÑ <ä‘q· T ô|+#ês¡T. sê»<Ûëìì |üP]ÔkÕúsTT˝À nÁ|üeT‘·+Ô #˚dæ ø°\ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÁÑ <ä‘q· T ø£≥Tº~≥º+ #˚XÊs¡T. &Û©ç ˝¢ À rÁeyê<ä <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì \wüÿsπ ‘√sTTu≤ e´ekÕú|øü £ n~ÛH‘˚ · Vü≤|òC” Ÿ düsT÷<é >∑‘· HÓ\ bÕøÏkÕÔH˝é À ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT. Äj·Tq Á|üd+ü >∑+˝Àì ˇø£ ù|sêqT ≈£îå Dí+>± |ü]o*+∫ uÛÁÑ <ä‘ê dü+dü\ú T á ôV≤#·Ã]ø£\T #˚XÊsTT. kÕ«‘·+Á‘· ~H√‘·‡e y˚&TÉ ø£\≈£î eTT+<˚ &Û©ç ˝¢ À rÁeyê<ä <ë&ç »]π> neø±XÊ\T ñHêïj·Tì Ç+f…*C…H‡é ã÷´s√ (◊_) ôV≤#·Ã]+#·&+É ‘√ uÛÁÑ <ä‘q· T ø£≥Tº~≥º+ #˚dqæ ≥Tº &Û©ç ¢ b˛©düT $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY n~Ûø±] ˇø£sT¡ X¯óÁø£yês¡+ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. áHÓ\ 15øÏ eTT+<äT ˇø£ rÁeyê<ä dü+düú qT+∫ &Û©ç ø¢ Ï eTT|ü⁄Œ bı+∫ ñ+<äì ôV≤#·Ã]dü÷Ô Ç+f…*C…H‡é ã÷´s√ sêdæq ˝ÒK ‘·eT≈£î n+~+<äì, B+‘√ sê»<Ûëìì |üP]ÔkÕúsTT˝À nÁ|üeT‘·+Ô #˚XÊeTHêïs¡T. e÷¬sÿ≥T¢, s¡B>› ± ñ+&˚ Á|ü<X˚ Ê\T, Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷\T, Äø±X¯ Vü≤sêà´\T Ç‘·s¡ eTTK´ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÁÑ <ä‘q· T ø£≥Tº~≥º+ #˚XÊeTì Á|ü‘´˚ ø£ b˛©düT ø£$TwüqsY (ôdŒwü˝Ÿ ôd˝Ÿ) mdtmHé lyê‘·‡e ˇø£ yêsêÔ dü+dü≈ú î£ $e]+#ês¡T. õVü‰<é Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î e÷Á‘·yT˚ |ü]$T‘·+ ø±<äì, uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À uÛ≤Ø jÓT‘·TqÔ #˚|&ü TÉ ‘êeTì düsT÷<é nHêï&ÉT. 2000 mÁs¡ø√≥ <ë&ç˝≤+{Ï~ #˚|&ü TÉ ‘êeTì, ‘·eTqT mes¡÷ Ä|ü˝sÒ ì¡ n‘·qT nHêï&ÉT.


2

>∑T+≥÷s¡T

Ä~yês¡+ 11 Ä>∑düTº 2013

XËq>∑|+æ &ç‘√ #·sà¡ kÂ+<äs´¡ + s¬ {Ï+º |ü⁄...

wüß>∑sY ñqï yês¡T

XËq>∑|+æ &ç‘√ s¡øs£ ø¡ ±\ e+≥ø±\T ‘·j÷· s¡T #˚kÕÔsT¡ . XËq>∑|+æ &ç e+{Ï+{Ï edüTeÔ ⁄ nsTTHê Bìï ã÷´{° bÁ ı&Éø>º˘ ± ñ|üj÷Ó –kÕÔsT¡ . XËq>∑|æ+&ç #·s¡à dü+s¡ø£åD≈£î @ $<Ûä+>± |üì#˚düTÔ+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. n+<äTπø m≈£îÿe>± ù|òdte÷dtÿ\T>± XËq>∑|æ+&ç y˚dTü ø=+≥T+{≤s¡T. Ç~ Ç|üŒ{Ï Ä#ês¡y÷Ó .. |ü<‘›ä √ ø±<äT. |üPs¡«ø±\+ qT+&ç edüTqÔ ï |ü<‘›ä ˚ eTq |üPs¡«ø±\+˝À ≈£L&Ü XËq>∑|+æ &ç, düTìï|+æ &çì q\T>∑T ô|≥Tºø=ì ‘·sT¡ yê‘· kÕïq+ #˚ùdyês¡T. XËq>∑|+æ &ç #·sà¡ +˝À ù|s¡Tø=qï eTT]øÏ ‘=\–+∫ eTTU≤ìøÏ ø±+‹ì ì+|ü⁄‘·T+~. ø±ã{Ϻ MT #·sà¡ ø±+‹ì ô|+#·Tø√yê\qT≈£î+fÒ XËq>∑|æ+&ç‘√ ù|òdt e÷dtÿ y˚düTø=ì n+<ëìï ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚düTø√e#·TÃ. XËq>∑|æ+&ç˝À j·÷+{Ïôd|æºø˘ >∑TD≤\T ø£*– ñ+&É≥+ e\¢ #·s¡àdü+s¡ø£åD≈£î u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. ø±ã{Ϻ eTTK+˝À yÓTT{ÏeT\T, yê{Ï ‘ê\÷≈£î eT#·Ã\T ñqï≥¢sTT‘˚ á ù|òdt e÷dtÿ |ü<‘∆ä T· \qT ñ|üj÷Ó –+∫ ø√eT\yÓTqÆ #·sà¡ kÂ+<äsê´ìï kı+‘·+ #˚dTü ø√e#·TÃ.

bÕ<ë\ dü+s¡ø£åD ø√dü+ rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T...

eT<ÛäTy˚TVü≤+ ø£*–q yê´~ÛÁ>∑düTÔ\ X¯Øs¡+˝À nìï uÛ≤>±\≈£î Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+~. >∑÷¢ø√e÷ e\¢ ø£+{Ï #·÷|ü⁄ eT+<ä–düTÔ+~, øÏ&ûï, *esY düeTdü´\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. M{Ï‘√ bÕ≥T bÕ<ë\ düeTdü´\T. bÕ<ë\ düeTdü´\T #·÷&É{≤ìøÏ n‹ ∫qï düeTdü´>± uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T #ê˝≤eT+~. nsTT‘˚ &Éj·÷u…{°dt yê´~Û eTT~]‘˚ s¡ø£Ô+˝À >∑÷¢ø√CŸ kÕúsTT u≤>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. Çø£ á <äX¯ s¡ø£ÔHêfi≤\qT, qsê\ e´edüúqT <Óã“rdüTÔ+~. X¯Øs¡+ s√>∑ ìs√<Ûäø£ e´edüú ã\V”≤q|ü&ÉT‘·T+~. $$<Ûä Äs√>∑´ düeTdü´\T ekÕÔsTT. ÇHéô|òø£åHé e+{Ï$ ‘·«s¡>± ‘·>∑Ze⁄. &Éj·÷u…{Ïø˘ s√>∑T\≈£î X¯Øs¡+ qT+&ç s¡ø£Ô+˝À n~Ûø£ wüß>∑sY ø±s¡D+>± Á<äyê\T qwüºb˛‘·T+{≤sTT. <ëì‘√ yê]øÏ ø±fi¯ófl, yÓ÷#˚‘·T\T, bÕ<ë\T e+{Ï X¯Øs¡ uÛ≤>±\˝À #·s¡à+ bı&çu≤s¡T‘·T+~. bı&ç #·s¡à+ n|ü&ÉT |ü>∑T\T‘·T+~. Ä |ü>∑Tfi¯fl˝ÀøÏ ÁøÏeTT\T #˚s¡‘êsTT. ÇHÓô|òø£åHé ø£*–kÕÔsTT. u≤>± |üì#˚dTü +Ô ~. ø£qTø£ #·s¡à dü+s¡ø£åD M]øÏ Á|ü<Ûëq+. #·sêàìøÏ e#˚à ∫qï düeTdü´˝Ò rÁeyÓTÆ øÏ¢wüº düeTdü´\T>± ñ+{≤sTT. &Éj·÷u…{Ïø˘ |òü⁄{Ÿ, ø±* >±j·÷\T, e+{Ï$ XËq>∑|+æ &ç‘√ ìeTà`u≤<ë+ : M{Ï‘√ y˚düTø=H˚ ∫es¡≈£î ø±\T ‘=\–+#˚ dæú‹øÏ rdüT≈£îekÕÔsTT. ø£qTø£ &Éj·÷u…{°dt s√E\T #·sêàìï m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT eT+∫ ø£+&ûwüHé˝À ñ+#ê*. &Éj·÷u…{Ïø˘ ñqï ù|dò t e÷dtÿ e\¢ #·sà¡ + Á|üø±X¯e+‘·+>± e÷s¡&ÜìøÏ yês¡T ø±fi¯ófl Äs√>±´ìøÏ rdüTø√e\dæq ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T..

|üdüT|ü⁄`XËq>∑|æ+&ç ù|òdt e÷dtÿ : uÛ≤s¡rj·T kÂ+<äs¡´ ñ‘·Œ‘·TÔ˝À¢ n‘·T´‘·ÔeT+>± ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q~ |üdTü |ü⁄‘√ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ ñ‘·Œ‘·T\Ô T. uÛ≤s¡rj·T kÂ+<äs´¡ kÕ<ÛHä ê˝À¢ kÂ+<äsê´ìï ô|+#·Tø=H˚ ã÷´{° d”Áø¬ {Ÿ‡˝À |üdTü |ü⁄ XËq>∑|+æ &ç. ô|[¢fió¯ ,¢ |ò+ü ø£qå ¢ düeTj·T+˝À á ¬s+&ç+{Ï $TÁX¯eT+˝À ù|òdt e÷dtÿ y˚düTø√e&É+ e\¢.. eTTK+˝À ø=‘·Ô ø±+‘·T\T

@s¡Œ&ÉT‘êsTT. eTTK+˝À yÓTs¡T|ü⁄qT e÷Á‘·yT˚ ø±<äT düV≤ü » n+<ëìï ≈£L&Ü n+~düT+Ô ~. XËq>∑|+æ &ç`bÕ\T ù|dò t e÷dtÿ : ns¡|øü |£ ü bÕ\T rdüTø=ì n+<äT˝À s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ XËq>∑|+æ &ç, ˇø£ #Ó+#ê ‘˚HÓ y˚d,æ u≤>± $Tø˘‡ #˚dæ eTTU≤ìøÏ nô|¢’ #˚dæ ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· X¯óÁuÛ+Ñ #˚jT· &É+ e\¢ #·sà¡ + ‘˚eT>± ñ+&˚˝≤ #˚dTü +Ô ~. á ù|dò t bÕ´ø˘ $+≥sY˝À

ø±s¡+, ìeTà, u≤<ë+˝À ñqï j·÷+{Ï Äøχ&Ó+{Ÿ‡ eT]j·TT $≥$THé Ç. u≤<ë+qT sêÁ‘·+‘ê Hêqu…{ºÏ eTs¡Tdü{Ï s√E ñ<äj÷· H˚ï bı≥Tº rj·T≈£î+&ÜH˚ yê{Ïì u≤>± yÓT‘·>Ô ± ù|dtº #˚j÷· *.Ç|ü&ÉT <ëìøÏ ø=~›>± ìeTàs¡dü+, ø=~›>± XËq>∑|æ+&ç #˚]à u≤>± yÓT‘·>Ô ± ù|dt˝º ≤ ø£\T|ü⁄ø=ì eTTU≤ìøÏ nô|¢’ #˚j÷· *. Ç~ eTTU≤ìøÏ eT+∫ ù|wò j æ T· ˝Ÿ ÁdüÿuŸ>± |üì#˚dTü +Ô ~. XËq>∑|+æ &ç, u≤<ä+ $TÁX¯eT+ eTTK+˝À eT#·Ã\qT, yÓTT{ÏeT\qT ‘·–+Z ∫ eTTU≤ìøÏ ø±+‹ì n+~düT+Ô ~. XËq>∑|æ+&ç`m>¥ yÓ’{Ÿ ù|òdt bÕ´ø˘ : eTTK+˝À yÓTT{ÏeT\T, eT#·Ã\‘√ ndüV≤ü ´+>± e÷]q≥¢sTT‘˚ >∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢kıq XËq>∑|æ+&ç $TÁX¯eT+‘√ n<äT“¤‘+· >± |üì#˚dTü +Ô ~. >∑T&ÉT˝¶ Àì ‘Ó\k¢ ıq rdüTø=ì u≤>± –\ø={Ϻ n+<äT˝À XËq>∑|æ+&çì y˚dæ ù|dtº˝≤ ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø=ì eTTU≤ìøÏ nô|¢’ #˚j÷· *. |ü~ ìeTTcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø=+fÒ eTTK+˝À õ&ÉT¶ e<ä*, yÓTT{ÏeT\T eT#·Ã\T ‘=\–b˛sTT eTTK+ ø±+‹e+‘·+>± e÷s¡T‘·T+~. XËq>∑|+æ &ç eT]j·TT ô|s¡T>∑T : ù|wò j æ T· ˝Ÿ dæÿHéøπ sY˝À ô|s¡T>∑TqT ñ|üj÷Ó –+#·&+É e\¢ #·sêàìøÏ #·\<¢ Hä êìï n+~düTÔ+~. XËq>∑|æ+&ç‘√ ô|s¡T>∑TqT $Tø˘‡ #˚dæ eTTU≤ìøÏ nô|’ ¢ #˚ j · T &É + e\¢ dæ ÿ Hé { ÀHé q T ‘=\–düT+Ô ~. #·sêàìøÏ #·\<¢ Hä êìï #˚≈L£ s¡TÑ·T+~. y˚&ç e\¢ #·sà¡ +˝À @s¡Œ&˚ eT#·Ã\qT ‘=\–düT+Ô ~. ø±ã{Ϻ ∫qï ù|dò t e÷dtÿ\qT ñ|üj÷Ó –+∫ MT #·sà¡ kÂ+<äsê´ìï ø±bÕ&ÉTø√+&ç.

Åd”Ô ñ<√´–ì ◊‘˚... πøX¯ kÂ+<äs¡´+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä›...!? Á|üdTü ‘Ô ø· ±\+˝À ÅdÔ” ñ<√´>∑dTü ˝Ô ‘’… ˚ yê] Jeq $<Ûëq+˝Àq÷, ‘·eT ÄVü‰s¡ n\yê≥¢ô|H’ ê ÁX¯<∆ä rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. q\¢{Ï ˇ‘ÓqÔ’ E≥Tº n+fÒ Çwüº|ü&ç Ä&Éyêfi¯ó¢+{≤sê? ø±˙ H˚{Ï eTVæ≤fi¯\T Ç+{≤ ãj·T≥ |üì ˇ‹Ô&,ç ñs¡T≈£î\T |üsT¡ >∑T\‘√ πøXÊ\ |ü≥¢ ÁX¯<ä∆ rdüTø√e&ÜìøÏ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. B+‘√ E≥Tº |ü \ #· q e&É + , $|üØ‘·+>± sê*b˛e&É+ Ç+ø± ∫qï ej·TdüT˝À HÓse¡ &É+ ˝≤+{Ï düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. $T>∑ ‘ ê Ä&É y êfi¯ fl ‘√ b˛*ùdÔ ñ<√´–qT˝Ò m≈£îÿe>± á düeTdü´\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eè‹Ô ˝ À b˛{° , ≈£ î ≥T+ã uÛ ≤ s¡ + , ˝Ò < ë Á|æyÓTqTÃe˝Ÿ dæ+Á&√yéT‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yê]˝À á düeTdü´\T #ê˝≤ m≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔsTT. |üì ˇ‹Ô&ç Ç+ø± r]ø£ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄVü‰s¡+ô|’ ÁX¯<∆ä #·÷|üsT¡ . »+ø˘ |ò⁄ü &\é ‘√ ãs¡Te⁄ ô|s¡T>∑T‘êπs ø±˙ ø±e\dæq b˛wüø‘£ ‘· êÔ«\T \_Û+#·e⁄. Bì‘√ s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+{≤s¡T. |òü*‘·+>± E≥Tº sê*b˛e&É+, s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+{≤s¡T. |ò ü * ‘· +>± E≥Tº sê*b˛e&É+, HÓ s¡ e&É + ˝≤+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. ø±ã{Ϻ yês¡T yê] Jeq $<Ûëq+˝À ø=~›>± e÷s¡TŒ\T #˚dTü ø=ì, ÄVü‰s¡|⁄ü n\yê≥Tº e÷s¡TÃø=qï ≥¢sTT‘˚ ‘·|Œü ≈£î+&Ü |ò*ü ‘·+ ñ+≥T+~. ñ<√´ –qT\T düeT‘·T\´ bÂwæøº ±Vü‰s¡+ rdü T ø√yê*. ˝Ò ø £ b ˛‘˚ ªmì$Tj· ÷ μ≈£ î ˝Àq>∑T‘ês¡T. ø±\ Áø£yT˚ D≤ E≥Tºsê*b˛‘·T+~.

ø±ã{Ϻ bÕ<ë\≈£î |üP]Ô s¡øDå£ ø£e#·+ m\¢|ü &ÉT ‘=&ç– ñ+&Ü*. yÓT‘·ìÔ kÕ≈£î‡\T, wüO\qT ‘=&ç– ñ+&É≥+ e\¢ ø±fi¯fl≈£î m≥Te+{Ï ÇHÓŒø¤ Hå£ é k˛ø£≈î£ +&Ü ø±fi¯flqT ø±bÕ&ÉT‘·T+~. ø±fi¯fl >√fi¯q¢ T X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√e&É+ ` ø£{Ÿ #˚jT· &É+

: &Éj÷· u…{øÏ ˘ ù|ôw+{Ÿ‡ m≈£îÿe>± bÕ<ë\ ÇHÓŒø¤ Hå£ ≈é î£ >∑se¡ ⁄‘·T+{≤sTT ø±ã{Ϻ ø±* >√fi¯q¢ T m|ü&É÷ X¯ó ÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. n˝≤π> yêsêìøÏ ˇø£kÕ] ø±* y˚fi¯¢ >√fi¯flqT ø£{Ÿ #˚düTÔ+&Ü*.

Ä\÷ |üPØ`fÒdº” Ç+&çjT· Hé uÁ øÒ ˘ bòÕdtº s¬ dæ|æ uÛ≤s¡rj·T e+≥ø±˝À¢ |üPØ ≈£L&Ü z #·ø£ÿ{Ï ÁuÒø˘bòÕdtº e+≥ø£+. uÛ≤s¡rj·TT˝À¢ #ê˝≤eT+~ ñ<äj·T+ ÁuÒø˘bòÕdtº˝À |üPØ, ã+>±fi¯<äT+|ü ø£ÁØ, #·{°ï‘√ ˝≤–+#˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ ø=+#Ó+ yÓ¬s’{°>± Ä\÷ düº|òt #˚dæ ‘·j·÷s¡T #˚ùd Ä Ä\÷ |üPØ #ê˝≤ s¡T∫ø£s¡+>± ñ+≥T+~. Bìï áyÓì+>¥ kÕïø˘>± ≈£L&Ü ‹qe#·TÃ. Ä\÷ |üPØ ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+ #ê˝≤ düT\uÛÑ+. eT]j·TT ‘·≈£îÿe düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. Ä\÷ |üPØì Ç+{À¢ n+<äs¡÷ Çwüº+>± ‹+{≤s¡T ø±ã{Ϻ á yÓ¬s’{° Ä\÷ |üPØ ‘·j·÷s¡T #˚dæ düsY« #˚j·T+&ç... ø=‹ÔMTs¡ ‘·sT¡ >∑T ø±s¡+ u≤¢ø˘ ô||üŒsY ($T]j·÷\T) q÷HÓ HÓsTT´ ñ|ü

: : : : : :

1/2 ø£|ü 1 #Ó+#ê 1/2 #Ó+#ê 2`3 ø£|ü \T 1`2 #Ó+#ê\T dü]|ü&Ü

‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+ :

ø±e\dæq |ü<ësê∆\T :

1. wæø±ø±jYT, ñdæ] bı&ç düeTbÕfi¯˝¢ À rdüTø√yê*. sêÁ‹|üP≥ á bı&ÉT\qT ‘·–qìï ˙fi¯˝¢ À ø£*|æ Hêqu…{≤º*. á $TÁX¯eT+‘√ eTs¡Tdü{Ï s√E ‘·\kÕïq+ #˚j÷· *. •s√C≤\T ì>∑ì>∑˝≤&ÉT‘êsTT. E≥Tº sê\&É+, #·T+Á&ÉT düeTdü´ e+{Ï$ u≤~Û+#·e⁄. 2. >√s¡TyÓ#÷ ì Á^Hé {°ì e÷&ÉT≈£î, •s√C≤\≈£î |ü{+ºÏ ∫ Äs¡ìyê«*. ‘·sT¡ yê‘· ˙fi¯‘¢ √ ‘·\+‘ê X¯óÁuÛ|Ñ sü T¡ #·Tø√yê*. Á^Hé {°˝Àì j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ »≥Tº }&É{≤ìï ‘·–kZ ÕÔsTT. b˛wüø±\T •s√C≤\qT ô|+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. 3. M\q+‘· eT≥≈£î Á|ü‹s√E ‘·\kÕïq+ #˚j÷· *. n˝≤π> sêÁ‹|üP≥ q÷HÓ |ü{+ºÏ ∫ ≈£îs¡Tfi¯q¢ T+∫ eTkÕCŸ #˚j÷· *. ôV≤sTTsY Á&ÉjT· ´sYqT yê&É≈î£ +&Ü n˝≤H˚ >±*øÏ Äs¡ìyê«*.

4. ‘·&ç •s√C≤\qT bı&ç #˚<ë›eTH˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ yê{Ïì sêdæ s¡+bÕq ô|≥ºe<äT.› s√p ñ<äj÷· H˚ï ‘˚*ø£bÕ{Ï yê´j·÷eT+ #˚j÷· *. n˝≤ #˚ùdÔ •s√uÛ≤s¡+ nì|æ+#·<Tä . ‘·\kÕïq+ ‘·sT¡ yê‘· •s√C≤\T yê≥+‘·≥ ny˚ Äπs˝≤ #˚jT· +&ç. sêÁ‹ ø£˙dü+ 7 >∑+≥\ ìÁ<ä nedüs+¡ . 5. ÄVü‰s¡+˝À ª◊s¡Héμ düeTbÕfi¯¢˝À ñ+fÒ m˙$Tj·÷ sê<äT. u…’≥ õ+ø˘ |òü⁄&é ‹q≥+ e÷H˚j÷· ´*. ÄVü‰s¡+ ì<ëq+>± rdüTø√yê*. n˝≤ŒVü‰sêìøÏ 15 ì$TcÕ\T, uÛÀ»HêìøÏ ns¡>+∑ ≥ düeTj·T+ yÓ∫Ã+#ê*. ÄVü‰s¡+ @$T rdüT≈£î+≥THêï+, m˝≤ rdüT≈£î+≥THêï+ nH˚$ eTTK´+. n˝≤ŒVü‰s¡+, uÛÀ»q düeTj·÷˝À¢ e´s¡∆ Á|üd+ü >±\T e<äT.› ÄVü‰s¡+ Ä<äsê, u≤<äsê>± rdüTø√sê<äT. eTÚq+>± ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ ñ‘·eÔ T+.

m+&ÉqT #·÷dæ uÛÑj·T|ü&ç‘˚.. }ãø±j·T+ >±´¬s+{°...!

kÕ<Ûës¡D+>± #ê˝≤eT+~ ãj·T≥¬øfi≤fl\+fÒ #ê\T >=&ÉT>∑T ‘·|Œü ìdü]>± yê] #˚‹˝À ñ+&Ü *‡+<˚. n~ y˚dyü H’Ó ê ˝Ò<ë Ç‘·s¡ ø±˝≤˝…q’ düsπ . ø=~›>± m+&ÉqT ‘·eT X¯Øs¡+ô|’ |ü&ìÉ e«s¡T. <ë+‘√ yê] X¯ØsêìøÏ $≥$THé &ç ˝À|ædTü +Ô ~. m+&ÉqT #·÷dæ uÛÑj·T|ü&ç Ç+{À¢ ≈£L#·T+fÒ ˝≤yÓøÏÿb˛e&É+

|òPü {Ÿ eTkÕCŸ : #ê˝≤eT+~ eT<ÛTä y˚TVü≤ Á>∑dTü \Ô qT m≈£îÿe>± u≤~Û+#˚ düeTdü´ ø±fi¯ófl. ˇø√ÿkÕ] n$ düŒs¡Ù˝Ò≈î£ +&ÉT≥. ˇø√ÿkÕ] m≥Te+{Ï H=|æŒì ø£*– ñ+&Ée⁄. ø±ã{Ϻ ø±fi¯fl≈£î s¡øÁÔ£ |üdsü D ¡ u≤>± n+<˚˝≤ #·÷&Ü*. n+<äT≈£î düTìï‘·yTÓ qÆ ≥Te+{Ï |òPü {Ÿ eTkÕCŸ #˚jT· &É+ eT+∫~. Ç˝≤ yêsêìøÏ ˇø£kÕ] #˚jT· &É+ e\¢ #ê˝≤ kÂø£s´¡ +>± |ò\” e⁄‘ês¡T. ‘·s¡#·÷ |üØøÏå+#·Tø√e&É+ : Á|ü‹s√p Ms¡T ìÁ~+#˚ dü e Tj· T +˝À ‘· e T bÕ<ë\qT |üØøÏå+#·Tø√yê*. bÕ<ë\T s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D dü]>± ˝Òø£ ‹$Tàs¡T¢ m≈£îÿ‘·T+{≤sTT. düŒs¡Ù ‘·–bZ ˛‘·T+~. ø£qTø£ &Éj·÷u…{°dt s√>∑T\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·eT #·s¡à dü+s¡ø£åD¬ø’ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥÷ yÓ’<ä´ dü\Vü‰\qT bÕ{Ïd÷ü Ô ñ+&Ü*. ÁdüÿuŸ, yêwt eT]j·TT e÷sTTX¯Ãs¬ õ’ +>¥ : s¡ø+Ô£ ˝Àì n~Ûø£ #·ø¬ ÿs¡ kÕúsTT\T s¡øHÔ£ êfi≤\qT bÕ&ÉT #˚kÕÔsTT. n˝≤ »]–q|ü&ÉT s¡øHÔ£ êfi≤˝À¢ì dæs\¡ T, s¡øÔ£ Á|üdsü D¡ »s¡>ø∑ £ s¡øÁÔ£ kÕe+ »]– nHês√>±´ìøÏ <ë]rdüT+Ô ~. <ë+‘√ ø±fi¯fl≈£î >±j·÷\T ne«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> eT<ÛäTy˚TVü≤Á>∑düTÔ\≈£î ùd«<äÁ>∑+<ÛäT\T ≈£L&Ü dü]>± |üì#˚jT· e⁄. <ë+‘√ #·sà¡ + bı&çu≤Ø, #·sà¡ |ü>T∑ fi¯ófl @s¡Œ&ç ø±fi¯flqT >±j·T|ü&˝˚ ≤ #˚dTü +Ô ~. ø±ã{Ϻ ø±fi¯flqT m|ü&ÉT X¯óÁuÛ+Ñ >± ô|≥Tºø=ì, e÷sTTX¯Ãs¬ »’ sY e+{Ï$ Äô|’¢ #˚düTÔ+&Ü*. |òüP{Ÿ Áø°yéTqT Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü sêdüT+Ô &Ü*. bÕ<ë\≈£î |üP]Ô s¡ø£åD ø£e#·+ @s¡Œs¡#·Tø√+&ç : eT<ÛäTy˚TVü≤ Á>∑düTÔ\≈£î s¡ø£Ô+˝Àì #·¬øÿs¡kÕúsTT\T n~Ûø+£ >± ñ+&É≥+ #˚‘· ø±fi¯ófl @s¡Œ&çq >±j·÷\T qj·T+ ne«&ÜìøÏ #ê˝≤ düeTj·T+ |ü&TÉ ‘·T+~.

U≤j·TeT+≥THêïs¡T |ü]XÀ<Û≈ä î£ \T. Á|‹ü s√p ø£˙dü+ 30 ì$TcÕ˝…’Hê dü÷s¡´s¡•à X¯Øsêìï ‘êπø $<Ûä+>± #·÷düTø√yê*. n˝≤ #˚jT· ø£b˛‘˚ X¯Ø sêìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ &ç $≥$THé n+<ä<Tä . ù|s¡T≈£î &ç $≥$THé n+≥÷ @ø£e#·q+˝À dü+uÀ~Û+∫Hê n~ ø=ìï s¡kÕj·THê\ düyT˚ àfi¯q+.

$≥$THé &ç1, &ç2, &ç3, &ç4, &ç5 nH˚ ◊<äT $_Ûqï s¡kÕj·THê\ düeTkÕÔqï ø£\>∑*|æ ª&μç $≥$THé n+{≤s¡T. Ç+<äT˝À &ç3 nH˚~ #ê˝≤ eTTK´yÓTqÆ ~. Á|dü Tü ‘Ô +· eTq <˚X+¯ ˝À 90% eT+~øÏ $≥$THé &ç ˝À|ü+ ñ+~. XÊØs¡ø£ ÁXe¯ T ˝À|æ+#·≥+ }ãø±j·T+.. <Û÷ä eTbÕq+... M≥ìï+{Ï eT÷\+>± HêHê{Ïø° eTq X¯Øs¡+˝À $≥$THé ª&çμ nedüsê\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. eTs√yÓ|’ ⁄ü m+&É eTTK+ #·÷&É≈î£ +&Ü mø£ÿ&Ü ˇ+{ÏøÏ dü÷s¡´s¡•à k˛ø£≈î£ +&Ü.. HÓ\\T, dü+e‘·‡ sê\T ˙&É |ü≥TºH˚ >∑&|É ≥ü + ô|]–b˛‘·T+~. |ò*ü ‘·+.. m+‘√eT+~˝À m+‘√ ø=+‘· $≥$THé &ç ˝À|ü+ ø£q|ü&TÉ ‘√+~. eTq X¯Øs¡+˝À, eTq Äs√>∑´ |ü]s¡øDå£ ˝À á $≥$THé &çøÏ ñqï ÁbÕ<Ûëq´‘· <äècÕº´.. Ç~ ndü‡\T eT+∫ |ü]D≤eT+ ø±<äT. ª&çμ $≥$THé nH˚~ X¯ØsêìøÏ ø±´*¸jT· + Á>∑V≤æ +#˚ X¯øÏÔìdüTÔ+~. dü÷s¡´ø±+‹ |ü&Éø£, &ç $≥$THé ‘·j÷· s¡eø£b˛‘˚ X¯Øs¡+˝À ø±´*¸jT· + ˝À|ü+ @s¡Œ&ÉT ‘·T+~. |ò*ü ‘·+>± X¯Øs¡+ <äè&Û‘É ê«ìï ø√˝ÀŒ‘·T+~. X¯Øs¡+˝À ø±´*¸jT· +øÏ uÛ≤Øø±j·÷ìøÏ dü+ã+<Ûä eTT+~. uÛ≤Øø±j·T+ ø£\yês¡T ø±´*¸jT· + ˝À|ü+ ø£*– ñ+{≤s¡T. ø±ã{Ϻ MTs¡T MT |æ\\¢ ‘√ düV‰ü kÕj·T+Á‘·|⁄ü m+&É˝À düMT|ü+˝Àì bÕsYÿ\≈£î yÓfi+¢¯ &ç. Ç+{Ï ô|s¡&TÉ ñ+fÒ nø£ÿ&É |æ\\¢ ‘√ #˚] Ä≥˝≤&É+&ç. @d” ñqï Ä|òd” Tü ˝À¢ |üì#˚ùdyês¡T }ã>± e÷]b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ yê]øÏ m+&É ‘·>\∑ ø£b˛e&ÉyT˚ ..!!

ã+>±fi¯<Tä +|ü\T J\ø£Ás¡ yÓT<Æ ë |ü∫Ã$T]Ã

: : : :

5`6 (ñ&çø+Ï ∫ bı≥Tº rdæ ô|≥Tºø√yê*) 2 #Ó+#ê\T 5`6 ø£|ü \T 4`6 (∫qï eTTø£ÿ\T>± ø£{Ÿ #˚dTü ø√yê*)

1. eTT+<äT>± ñ&çø+Ï ∫q bı≥Tº rdæ ô|≥Tºø=qï ã+>±fi¯<Tä +|ü*ï ˇø£ uÖ˝À¢ìøÏ rdüTø=ì u≤>± ∫~$T ô|≥Tºø√yê*. 2. ‘·s¡Tyê‘· Åô|ò’sTT+>¥ bÕHé rdüTø=ì, kº MT<ä ô|{Ϻ n+<äT˝À J\ø£Ás¡ y˚dæ y˚sTT+∫, |üøÿ£ q rdæ ô|≥Tºø√yê*. 3. ‘·sT¡ yê‘· ˇø£ –HÓï˝À yÓT<Æ ë |æ+&ç y˚dæ n+<äT˝À ñ&çø+Ï ∫, ∫~$T ô|≥Tºø=qï ã+>±fi¯<Tä +|üqT y˚sTT+∫ ô|≥Tºø=qï J\ø£Ás¡, |ü∫Ã$T]à eTTø£ÿ\T, ø=‹ÔMTs¡ ‘·s¡T>∑T, ø±s¡+, u≤¢ø˘ ô||üŒsY eT]j·TT ñ|ü y˚dæ u≤>± $Tø˘‡ #˚dæ |üPØ\ |æ+&ç˝≤ ø£*|æ |üøÿ£ q ô|≥Tºø√yê*. 4. ‘·sT¡ yê‘· á |æ+&ç˝À ø=~›ø=~›>± |æ+&çì rdüT≈£îì u≤˝Ÿ‡˝≤ #˚dæ #·bÕr˝≤ ˇ‹Ô |üøÿ£ q ô|≥Tºø√yê*. 5. Ç|ü&ÉT kº MT<ä bÕHé ô|{Ϻ n+<äT˝À q÷HÓ, HÓsTT´ y˚dæ u≤>± ø±>∑ìyê«*. q÷HÓ u≤>± ø±–q ‘·sT¡ yê‘· n+<äT˝À ˇ‹Ôô|≥Tºø=qï |üPØ\qT y˚dæ ÁuÖHé ø£\sY e#˚Ã+‘· es¡≈£L y˚sTT+∫ rdæ dü]«+>¥ uÖ˝Ÿ ô|≥Tºø√yê*. n+‘˚ Ä\÷ |üPØ s¬ &û.. Bìï Ä\÷ ø£ÁØ‘√ y˚&ç y˚&ç>± düsY« #˚j·÷*.

VüA+<ë‘·Hêìï#˚à ø±≥sY Ns¡\T.. yÓTs¡T|ü⁄ ‘·>∑Zø£... dæº|òt>± ñ+&Ü\+fÒ...! Ns¡ ø£≥Tºø√e&É+˝À ñqï kÂ+<äs´¡ s¡V≤ü dü´+ @$T ≥+fÒ düqï>± ñqïyêfi¯flqT, ˝≤e⁄>± ñqïyêfi¯flqT ≈£L&Ü Äø£s¸¡ Dj ° T· +>± #·÷|æ+#˚~ Nπs. düqï>± ñ qï ÅdÔ” eT+<ä+>± ñ+&˚ Ns¡\T, >∑+õô|{Ïqº ø±≥sY Ns¡\qT ø£≥Tº≈î£ +fÒ düeT+>±, n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔsT¡ . ˝≤e⁄>± ñ+&˚ Åd”Ô ‘˚*¬ø’q dæ+<∏ä{Ïø˘ Ns¡\qT ø£≥Tº ≈£î+fÒ bı+~ø£>± ø£ì|ækÕÔsT¡ . n+<ë\qT <ëdü÷HÔ ˚ yÓ\¢&ç+#·>∑\ ˇ&ÉT|ü⁄ ˇø£ÿ Ns¡ ø£≥Tº˝ÀH˚ kÕ<Ûä´ eTÚ‘·T+~. Ns¡ ø£≥Tºø√e≥+˝À ≈£L&Ü ø±dü+Ô ‘· H˚sT¡ Œ ñ+&Ü*. Ns¡\ m+|æø˝£ Àq÷ ne>±Vü≤q ø£*– ñ +&Ü*. ø±≥Hé Ns¡\+fÒ #ê˝≤ eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î m≈£îÿe Çwü+º . eTTK´+>± eTq uÛ≤s¡rj·TT\T #ê˝≤eT+~ ø±≥Hé Ns¡\qT, ø±≥Hé <äTdüT\Ô qT <Û]ä +#·&ÜìøÏ ÄdüøÔÏ #˚|ædüTÔHêïs¡T. y˚dü$˝À X¯ØsêìøÏ #·\¢<äHêìï Çdü÷Ô e+{ÏøÏ Vü‰sTTì ø£*–+#˚$ yê≥Hé <äTdüT\Ô T. Ä e÷≥ø=ùdÔ @&Ü~ bı&Ée⁄Hê ø±≥Hé <äTdüT\Ô T <Û]ä + #·&ÜìøÏ nqTe⁄>±H˚ ñ+≥T+~. eTq <äøD åÏ uÛ≤s¡ ‘·+˝À yê‘êes¡D+ $T>∑‘ê ø±\˝À¢ m˝≤ ñHêï y˚d$ü Hê\T>∑T HÓ\\÷ ø±≥Hé <äTdüT\Ô T e÷Á‘·yT˚ yê&ÉT ‘·T+≥÷s¡T #ê˝≤ eT+~. m+&Ée\¢ ø£*>π ñø£ÿb˛‘·ì, #ÓeT≥ e\¢ e#˚à ∫ø±≈£îì ‘·|æŒ+#·Tø√e{≤ìøÏ ø±≥Hé <äTdüT\Ô ì <Û]ä +#·≥+ m≈£îÿe. {°H˚CŸ qT+&ç eT<Ûä´ ej·TdüT‡ yê]øÏ, ej·TdüT‡ eT[¢q yê]øÏ n+<ä]ø° nìï düeTj·÷˝À¢ q#˚Ã$ ø±≥Hé Á&ÉdüT‡˝Ò. n+<äT˝Àq÷ y˚dü$˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ] #·÷|ü⁄ ø±≥Hé <äTdüT\Ô yÓù’ |. ˝…{’ Ÿ yÓsTT{Ÿ, Áπø|t, &ÓìyéT, k˛ºHyé êwt Á&Édt *#˚à n+<ä+ ˇø£ m‘·sÔ TT‘˚, ø±≥Hé‘√ e#˚à n+<ä+ <ëìø£<˚ kÕ{Ï. ø±≥Hé <äTdüT\Ô ‘√H˚ VüA+<ë‘·q+ \_ÛdTü +Ô <ä+fÒ n‹ X¯j÷Ó øÏÔ ø±<˚y÷Ó . nsTT‘˚ ø=+‘·eT+~ e÷Á‘·+ yê{Ïì yÓTsTT+f…Hé #˚jT· &É+ ø£weºü Tì Çwü+º ñHêï yê{Ïì $ìjÓ÷–+#·T ø√˝Òø£ b˛‘·THêïeT+{≤s¡T. ø=+‘·eT+~ n_ÛÁbÕj·T+ Á|üø±s¡+ ø±≥Hé Ns¡\qT rdüTø=∫Ãq|ü&ÉT ñ+&˚ \Tø˘ ˇø£ÿ yêwt ‘√fÒ b˛‘·T+<äì yê{Ïì m≈£îÿe>± ñ|üjÓ÷–+#·≈£î+&Ü ñ+{≤s¡T. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T @MT »s¡>≈∑ î£ +&Ü C≤Á>∑‘\Ô· T bÕ{ÏùdÔ ø±≥Hé Ns¡qT ≈£L&Ü dæº|òt>± m|ü&É÷ ø=‘·Ôyê{Ï˝≤ yÓT]|æ+#·e#·TÃ. n<Ó˝≤>√ #·÷<ë›+.. eTT+<äT>± ˇø£ ø±≥Hé Á&Édt\≈£î ø=qï+‘· &ÉãT“ yÓTsTT+f…HHÓ ‡é ≈£î Ks¡Tà #˚j÷· \qï uÛj Ñ ÷· ìï eTqdüT‡

˝À+∫ ‘=\–+#ê*. ñ‘·ø&£ +É , ◊s¡Hé #˚jT· &É+ n˙ï Çø£ ‘˚*øπ . yÓTT<ä{>Ï ± ø±≥Hé ã≥º\qT ñ‹πø≥|ü&ÉT ∫qï ∫{≤ÿ bÕ{Ï+#·+&ç. ã¬ø{Ÿ >√s¡TyÓ#÷ ì ˙{Ï˝À sêfi¯fl ñ|ü ø=~›>± y˚dæ ˇπøkÕ] eT÷&ÉT ø±≥Hé Ns¡\qT Hêqu…{≤º*. m≈£îÿe ùd|ü⁄ HêHêu…≥≈º î£ +&Ü |ü~, |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\πø ñ‹πøj·÷*. <ë+‘√ ø±≥Hé Ns¡\≈£îqï n+<ä+, s¡+>∑T b˛e⁄. yÓTT<ä{Ï kÕ] Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ ‘·sT¡ yê‘· ‘·sT¡ yê‘· ñ ‘·T≈£î\≈£î m≥Te+{Ï Vü‰ì »s¡T>∑≈î£ +&Ü ø±≥Hé Ns¡qT ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. k˛|tq{Ÿ‡ e÷¬sÿ{À¢ <=s¡T≈£î‘êsTT. yê{Ïì ñ|üj÷Ó –+>∑#+· e\¢ ≈£L&Ü ø±≥Hé Ns¡\T m|üŒ{Ïø° Áô|wò >t ± ñ+{≤sTT. k˛|tq{Ÿ‡ ˙fi¯˝¢ À y˚dæ n+<äT˝À Ns¡\qT Hêqu…{Ϻ ø=~›ùd|ü{Ï ‘·s¡Tyê‘· X¯óÁuÛÑ+ #˚ùddüTø√yê*. e÷¬sÿ{À¢ \_Û+#˚ *øÏ«&é kÕºsYÃ˝À ø±≥Hé Ns¡\qT Hêqu…≥&º +É e\¢ n$ eTT&É‘\· T ˝Ò≈î£ +&Ü dæ|º >tò ± ñ+{≤sTT. Ns¡\qT ñ‹øÏ X¯óÁuÛÑ|ü]∫q ‘·s¡Tyê‘· kÕºsYÃ

(>∑+õ) ô|{Ϻ m+&É˝À ø=~›ùd|ü⁄ e÷Á‘·y˚T Äs¡u…{Ϻ Ä]q yÓ+≥H˚ rdæyj ˚ ÷· *. Çø£ ø±≥Hé ã≥º\T dæ|º >tò ± ñ+&Ü\+fÒ ◊s¡ì+>¥ eTTK´+. ◊s¡Hé #˚ùd eTT+<äT ø±≥Hé <äTdüT\Ô ô|>’ \∑ ˝ÒãT˝Ÿ ˇø£kÕ] |ü]o*+#·+&ç. kÕ<Ûës¡D+>± ø±≥Hé >∑T&Éq¶ T ◊s¡Hé #˚jT· e#·TÃ. ø±ì #˚ùdeTT+<äT ˇø£kÕ] #·÷&É≥+ eT+∫~. ø±≥Hé Ns¡\qT ø±˙ ø±≥Hé @ Ç‘·s¡ eÅkÕÔ\T ø±˙ ◊s¡Hé #˚ùd eTT+<äT Ä eg+ô|’ ø=ìï ˙\Tfl Ç#·\ø£]ùdÔ ø±≥Hé eÅkÕÔ\T ‘·«s¡>± eTT&ÉT‘·\T ˝Ò≈î£ +&Ü ◊s¡Hé #˚j·Te#·TÃ. d”ºyéT ◊s¡Hé ø£qTø£ MTs¡T ñ|üjÓ÷–düTÔqï≥¢sTT‘˚, >∑T&ɶ Ä{Ày˚T{Ïø>˘ ± ‘˚eTqT |”\TÃ≈£î+≥T+~. y˚sT¡ >± ˙s¡T >∑T&Éô¶ |’ ∫\ø£]+#·qedüs+¡ ˝Ò<Tä . >∑T&É\¶ ≈£î >∑+õ ô|{Ïqº ≥¢sTT‘˚ ø±≥Hé >∑T&É\¶ T <äfid¯ ]ü >± ñ+ {≤sTT. yêwt #˚dqæ ‘·sT¡ yê‘·, ◊s¡Hé #˚ùd eTT+<äT ø=~›>± >∑+õì >∑T&ɶ\≈£î |ü{Ϻ+#·&É+ eT+∫~. C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ <äTdüT\Ô T eTìïø£>± ñ+{≤sTT.


>∑T+≥÷s¡T

Ä~yês¡+ 11 Ä>∑düTº 2013

#ÓÁØ‘√ eTs√ eT*ºkÕºs¡sY ∫Á‘êìøÏ düHêïVü‰\T Ç|ü⁄Œ&ÉT eT*ºkÕºs¡sY‡ f…’yéT q&ÉTk˛Ô+~. Ä Áf…+&é ì nqTdü]dü÷Ô sêyéT #·sD¡ .Y .. me&ÉT ∫Á‘·+ #˚dTü HÔ êïs¡T. nsTT‘˚ n+<äT˝À n\T¢ ns¡TH® é ∫qï bÕÁ‘·˝À e÷Á‘·y˚T ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. <ë+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT sêyéT #·s¡DY eTs√ eT*ºkÕºs¡sY øÏ s¡+>∑+ dæ<+›ä #˚dTü ≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. sêyéT #·sD¡ Y ‘√ bÕ≥T á kÕ] yÓ+ø£fÒwt, dü÷|üsY kÕºsY ø£èwüí q{Ï+#·qTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìï ø£èwüí e+o &Ós’ ø¡ º˘ #˚jT· qTHêïs¡T. Á|üeTTK ìsêà‘· ã+&É¢ >∑DwÒ t á ∫Á‘êìï ì]àkÕÔsì¡ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ Ä ø£<ä∏ Ç+‘·≈î£ eTT+<äT... Hê>∑#‘’Ó q· ´, Hê>±s¡Tq® , nøÏÿH˚ì\‘√ ø£èwüí e+o #˚<ë›eTqT≈£îqï ø£<˚∏ nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. eTs√ Á|üø£ÿ ‘Ó\T>∑T˝À Hê>∑ #Ó‘’ q· ´`düT˙˝Ÿ eT©º kÕºss¡ >Y ± s¡÷bı+~q ª‘·&ÜU≤μ ∫Á‘·+ eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘êìï ‘êC≤>± u≤©e⁄&√¢ Øy˚Tø˘ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. j·T÷{°M yÓ÷wüHé |æøã sY‡, Á|üeTTK ìsêà‘· ø£sD¡ Y CÀVü‰sY á∫Á‘êìï u≤©e⁄&√¢ dü+j·TTø£+Ô >± ì]à+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïsTT. u≤©e⁄&é yÓs¡¸H√¢ Hê>∑ #Ó’‘·q´ bÕÁ‘·≈£î cÕVæ≤<é ø£|üPsYqT rdüTø√uÀ‘·Tqï≥T¢ yês¡Ô\T $ì|ædTü qÔ ï|üŒ{Ïø.° .. Ç+ø± á $wüjT· + ô|q’ò ˝Ÿ ø±˝Ò<ìä n+≥THêïs¡T. Hê>∑ #Ó‘’ q· ´ bÕÁ‘·≈î£ sêyéT #·sD¡ qY T rdüT≈£îH˚ Á|ü‹bÕ<äq\T ≈£L&Ü ñqï≥T¢ yês¡\Ô T $ì|ædTü HÔ êïsTT. »+JsY dæìe÷˝À sêyéT #·sD¡ Y |üesY bÕ´ø˘¶ j·÷ø£Hå é düìïy˚XÊ\T #˚jT· &É+‘√ ø£sD¡ Y CÀVü‰sY <äèwæº sêyéT #·sD¡ ôY |’ |ü&qç ≥T¢ u≤©e⁄&é {≤ø˘. Ç~ ø±≈£î+&Ü .. sêyéT #·sD ¡ Y u≤©e⁄&é m+Á{° ÇdüTqÔ ï uÛ≤Ø ∫Á‘·+ »+JsY. á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝À ‘·TbòÕHé ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä\ #˚dTü HÔ êïs¡T. ôdô|+º ãsY 6q á∫Á‘êìï n‘·´~Ûø£ ~∏jT˚ ≥s¡˝¢ À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ˇ]õq˝Ÿ Væ≤+B »+JsY ∫Á‘·+‘√H˚ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé≈î£ j·÷+Á^ j·T+>¥ y˚THé Çy˚TCŸ ‘Ó∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n$T‘êuŸ #·\q ∫Á‘· J$‘·+˝ÀH˚ »+JsY Á|ü‘´˚ ø£ ∫Á‘·+. <ëìøÏ Øy˚Tø±Z ‘Ósø¬¡ øÏÿdüTqÔ ï ‘·TbòÕHé ∫Á‘·+ ≈£L&Ü {≤©e⁄&é˝À ]ø±s¡T¶\ Á|üø£+|üq\T düèwæº+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTÚ‘√+~. Ç{°e˝Ò sêyéT #·sD¡ qY T n$T‘êuŸ bı>∑&\ÔÉ ‘√ eTT+#Ó‘êÔsT¡ . ªªsêyéT #·sD¡ Y n<äT“¤‘y· TÓ qÆ q≥T&ÉT. á ∫Á‘·+˝À ‘·q bÕÁ‘·≈î£ |üP]Ô Hê´j·T+ #˚kÕ&Éì qeTTà‘·THêïμμ nì Á|üX+¯ dæ+#ês¡T. me&ÉT ∫Á‘·+ nsTT‘˚ m|ü⁄Œ&ÉT ]©CŸ ne⁄‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæ‹∆ HÓ\ø=+~. ~˝Ÿ sêE e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªªme&ÉTμì s¬ {’ Ÿ f…y’ Té #·÷dæ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔ+. n|òw” j æ T· ˝Ÿ Áô|dt H√{Ÿ ÇkÕÔ+. á ˝À>± $&ÉT<ä\ ‘˚B $wüjT· +˝À @ $<Ûyä TÓ qÆ }Vü‰>±Hê\T #˚jT· e<äì› $÷&çj÷· ì ø√s¡T‘·THêïqT nHêïs¡T. n˝≤π> s¬ +&˚fió¯ ¢ á dæìe÷ ø√dü+ ÁX¯$T+#ê+. á dæìe÷ #·÷XÊqT. ø£<ä∏ $qï|ü⁄Œ&ÉT m+‘· ñ<˚«>±ìøÏ ˝Àqj·÷´H√, #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT n+‘˚ ñ<˚«>±ìøÏ ˝Àqj·÷´qT. Ç<˚ |ò*” +>¥ Áù|ø£≈å î£ \≈£î ø£*–‘˚ á dæìe÷ u≤¢øã˘ düsº Y ne«&É+ U≤j·T+μμ nì #ÓbÕŒs¡T.

e÷ V”≤s√≈î£ &É÷|t q#·Ã<äT ª_˝≤¢μ‘√ nõ‘Y≈î£ ø°\ø£ eT\T|ü⁄ì∫Ãq ôd*º’ wt &Ó’s¡ø£ºsY $wüßíes¡∆Hé. nõ‘YqT eT]+‘· ôd*wt>± #· ÷ |æ + ∫ n_Û e ÷qT\≈£ î ø£ q T$+<ä T ø£*–+#ê&ÉT. ‘êC≤>± Ç<ä›s¡÷ ªÄs¡+uÛÑ+μ‘√ eTs√kÕ] »q+ eTT+<ä T ≈£ î e#˚ à +<ä T ≈£ î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. nõ‘Y düs¡düq qj·Tq‘ês¡ q{Ïk˛Ô+~. Äs¡´, ‘ê|”‡ eTs√»+≥. ôdô|+º ãs¡T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À $&ÉT<ä\≈£î düHêïVü‰\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ∫Á‘· $X‚cÕ\ >∑T]+∫ ìsêà‘· @m+ s¡‘ï· +, <äsÙ¡ ≈£î&ÉT $wüßeí s¡H∆ é $÷&çj÷· ‘√ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. $wüßíes¡∆Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. nõ‘Y‘√ ª_˝≤¢μ ‘Ósø¬¡ øÏÿ+#·&+É >=|üŒ nqTuÛ÷Ñ ‹. Ä ‘·sT¡ D+˝ÀH˚ e÷ eT<Ûä´ ùdïVü≤+ ∫>∑T]+∫+~. b˛sê≥ düìïy˚XÊ˝À¢ q{Ï+#·&ÜìøÏ Çwü|º &ü ‘É ês¡T. &É÷|t\T q#·Ãe⁄. n+<äTπø n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT ∫Árø£s¡D düeTj·÷˝À¢ >±j·÷\e⁄‘·T+{≤sTT. Äs¡´ ≈£L&Ü |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü≤ø£]+∫q+<äTq Ç<ä›s¡T V”≤s√\‘√ dæìe÷ rj·T>∑*>±. ª_˝≤¢μ˝À qj·Tq‘ês¡ bÕÁ‘·≈î£ øÏ‘êãT \_Û+∫+~. n+‘·{Ï q≥q, >±¢eTsY Ç+<äT˝Àq÷ ñ+{≤sTT. ‘ê|”‡ ≈£L&Ü #·øÿ£ >± q{Ï+∫+~. á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ nqTe~düTHÔ êï+. d”ø¬ «˝Ÿ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·˝<Ò ìä ‘Ó*bÕs¡T. @m+ s¡‘ï· + e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. e÷ ìsêàD+˝À nõ‘Y q{Ï+#·&+É #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~. ‘·|Œü ≈£î+&Ü eT+∫ $»j·T+ kÕ~ÛdTü +Ô <äH˚ qeTàø£+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. j·TTeHé X¯+ø£sYsêC≤ dü+^‘·+ düeT≈£Ls¡TÑ·THêïs¡T. Ç+<äT˝À @ÄsY ¬sVü‰àHé bÕ≥ bÕ&Üs¡qï Á|üX¯ï≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT ã<äT*dü÷.Ô . Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ ]ø±s¡T¶ #˚dqæ yê{Ï˝À s¬ Vü‰àHé bÕ&É˝<Ò Tä . ˇø£bÕ≥ $T–* ñ+~. Ä ^‘êìï y˚sπ >±j·T≈£î&ÉT Ä\|ækÕÔsT¡ . ˇø£yfi˚ ¯ s¬ Vü‰àHé bÕ&˚≥s¢ TT‘˚ Ä $wüj÷· ìï j·TTeHé yÓ\&¢ kç ÕÔsH¡ êïs¡T. nõ‘Y >∑‘+· ˝À eT+>±‘êÔ (>±+ã¢s)Y ∫Á‘·+˝À bÕÁ‘·≈î£ ‘·>Z∑ >¬ ≥|t˝À ø£ì|æ+∫ n_Ûe÷qT\qT n\]+|üCXÒ Ês¡T. eTs√kÕ] n˝≤+{Ï _ÛqïyÓTqÆ >¬ ≥|t˝À Äs¡+uÛ+Ñ ∫Á‘·+‘√ ‘Ósô¡ |ø’ Ï sêqTHêïs¡T. q&ç ej·TdüT, yÓT]dæq E‘·T,Ô q\T|ü⁄, ‘Ó\T|ü⁄ >∑&+¶É ‘√ Äs¡+uÛ+Ñ ∫Á‘·+˝À ø=‘·Ô nõ‘YqT #·÷&ÉuÀ‘·THêïs¡ì <äsÙ¡ ≈£î\T $wüßeí s¡H› é ‘Ó*bÕs¡T. wüO{Ï+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚dTü ≈£îqï á ∫Á‘·+˝À qj·Tq‘ês¡ V”≤s√sTTHé. eTs√ »+≥>± Äs¡´, ‘ê|”‡ q{ÏdTü HÔ êïs¡T. Äs¡+uÛ+Ñ ù|s¡TqT Ä\dü´+>± ìs¡sí TT+∫Hê n<äT“¤‘y· TÓ qÆ düŒ+<äq e∫Ã+<äì <äsÙ¡ ≈£î&ÉT dü+‘√wü+ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ç~ b˛sê≥jÓ÷<ÛTä &ÉT ˝≤+{Ï e´øÏÔ ø£<ä∏ nì ‘Ó*bÕs¡T. qj·Tq‘ês¡, Äs¡´ e+{Ï eTTK´bÕÁ‘·\T nõ‘Y bÕÁ‘· #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç~ |üø±ÿ ø£eT]¸jT· ˝Ÿ ø£<ë∏ ∫Á‘·eTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À nõ‘Y >¬ ≥|t #ê˝≤ ø=‘·>Ô ± ñ+≥T+<äHêïs¡T. Äs¡+uÛ+Ñ ∫Á‘·+˝Àì bÕÁ‘·qT nõ‘Y e÷Á‘·yT˚ #˚jT· >∑\s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç~ ‘·eT ø±+_H˚wHü ˝é À e∫Ãq _˝≤¢ ∫Á‘·+ ø£+fÒ dü÷|üsY y˚>+∑ >± ñ +≥T+<äì Äj·Tq yÓ\&¢ +ç #ês¡T. á ∫Á‘·+˝À nõ‘Y..ôdã’ sY Á¬øy’ Té Ä|òd” sü Y >± q{ÏdTü HÔ êïs¡T. ø£<˝ä∏ À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq düe÷»+˝À #ê˝≤ ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T ñqï møöÿ+{Ÿ \T Vü‰´ø˘ #˚kÕÔ&TÉ . n|ü⁄Œ&ÉT ø=ìï $wüj÷· \T ãsTT≥|ü&É‘êsTT. Ä ~dü>± <Ûäsê«|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_ÛkÕÔ&ÉT. ø=ìï dü+|òüT e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\qT |ü≥Tº≈£îH˚ ~dü>± dæìe÷ q&ÉTdüT+Ô ~. <ë+‘√ ndü\T ø£<ä∏ yÓTT<ä\e⁄‘T· +~. á dæìe÷≈£î yÓTT<ä≥ yê* nH˚ f…{’ ˝Ï Ÿ nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ ìsêà‘·\≈£î Ä ù|s¡T Çwü+º ˝Ò<Tä . #ê˝≤ ø±\+>±..á f…{’ ˝Ï Ÿ $yê<ä+ kÕ>∑T‘√+~. s¡øs£ ø¡ ±\ f…{’ ˝Ï Ÿ‡ nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ Äs¡+uÛ+Ñ nH˚ f…{’ ˝Ï Ÿ ≈£î n+‘ê z≥T y˚kÕs¡T. f…øïÏ ø£˝Ÿ >± ∫Á‘·+ #ê˝≤ kÂ+&é >± ñ +&ÉuÀ‘√+<äì n+≥THêïs¡T.

Äs¡T ∫Á‘ê\‘√ Vü≤ì‡ø£!

øöwü≈£î <äX¯‹]–+~ ªeT+Á‘·μ˝À ªn≥T qTy˚« Ç≥T qTy˚«μ n+≥÷ ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥‘√ j·TTe‘· Vü≤è<äj÷· \qT ªøöwüμ ø=\¢>={Ï+º ~. eTqà<ÛTä &ÉT, n‹Ô* dü‹uÔ ≤ãT m˝Ÿøπ õ, eT+Á‘·, uÒ¢&ÉT u≤;®, H˚qT MT≈£î ‘Ó\TkÕ, ÁuÀø£sY ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫+~. ø¬ ØsYqT ◊≥yéT kÕ+>¥‘√ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ ªÁ|ü‘˚´ø£ bÕ≥μ\πø ÄyÓTqT |ü]$T‘·+ #˚ùd+<äT≈£î <äsÙ¡ ≈£î\T j·T‹ïdüTqÔ ï≥Tº ‘Ó*dæ+~.n|ü &É| ü &ÉT V”≤s√sTTHé bÕÁ‘·\T b˛wæd÷ü Ô ‘·q {≤˝…+{ŸqT ìs¡÷|æ+#·T≈£î+{À+~. Ç{°e\ e∫Ãq ªnu≤“sTT ø±¢d-t ne÷àsTT e÷dtμ˝À ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥ #˚dæ eTs√kÕ] yêπsyê nì|æ+#·T≈£î+~. B+‘√ Ç|üŒ{Ïøπ Hê\T¬><’ Tä ∫Á‘ê\˝À ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥ #˚ ù d+<ä T ≈£ î øöwü q T |ü \ Te⁄s¡ T <ä s ¡ Ù ≈£ î \T dü+Á|ü~+∫q≥T¢ {≤ø˘!

Äs¡T ∫Á‘ê\qT #˚d÷ü Ô _J>± ñ+~ Vü≤ì‡ø£. ‘Ó \ T>∑ T ∫Á‘· s ¡ + >∑ + ˝À m+‘· eT+~ V”≤s√sTTqT¢Hêï..n<äèwü+º me]øÏ ø£*kıùdÔ yêπs m≈£îÿe ∫Á‘ê\T #˚j·T&ÉeTH˚~ wüsêe÷eT÷˝Ò. n˝≤π> <äøÏåD≤~˝À ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£îì ¬øØsY˝À dü÷|üsY bòÕdt>º ± ñqï yê]˝À Vü≤ì‡ø£ ñqïe÷≥ ì»y˚T. Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q ªj·TeTT&ÉT-2μ ∫Á‘·+˝À dü÷s¡´ düsd¡ qü ≈£L´{Ÿ>± n+<ä]ì n\]+∫+~. Vü≤ì‡ø£≈î£ es¡Tdü>± Ä|òüs¡T¢ e∫à |ü&ܶsTT. Á|üdüTÔ‘·+ Äs¡T ∫Á‘ê\qT #˚k˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T˝À $wüßí düs¡düq q{Ïk˛Ô+~. ‘·$Tfi¯+˝À ª_sê´˙μ, ªyê\Tμ, ªy˚f…ƺ e÷qïHéμ, e÷Hé ø£sêf… ôd{Ÿ‡˝À ñHêïsTT. sê»X‚KsY‘√ ˇø£ ∫Á‘êìøÏ Á^Héd>æ ï∑ ˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+.

>∑÷&ÛÉ#ê], n\÷¢], CÒyéT‡ u≤+&é @<Ó’‘˚ u≤e⁄+≥T+~? eTùV≤wt n_Ûe÷qT\ n_ÛÁbÕj·T+ ùdø£]düTÔqï sê»eTÚ[

3

>∑ã“sYdæ+>¥ Á&Ódt y˚\+ y˚j·TuÀ‘·Tqï düeT+‘·

‘Ó\T>∑T dæìe÷ e÷¬sÿ{À¢ eTùV≤wt u≤ãT dü‘êÔ @$T{À ø=‘·Ô>± #Ó|üŒø£ÿπs¢<äT. n<˚ $<Û+ä >± Á|üeTTK <äsÙ¡ ≈£î&ÉT sê»eTÚ[ ‘Ósø¬¡ øÏÿ+#˚ dæìe÷\≈£î ñqï Ä<äsD¡ ≈£L&Ü ‘·≈î£ ÿy˚$÷ ø±<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTVü≤wt u≤ãT`sê»eTÚ[ ø±+_H˚wüH√¢ dæìe÷ eùdÔ u≤ø±‡|ò”düT ]ø±s¡T˝¶ .Ò M] ø±+_H˚wHü √¢ dæìe÷ #˚ùdÔ u≤>∑T+&ÉT nì m|üŒ{Ï qT+&√ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T n_Ûe÷qT\T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À $÷&çj÷· n&ç–q Á|üXï¯ ≈£î sê»eTÚ[ ‘·q<Óq’ Ø‹˝À düŒ+~düTHÔ êïs¡T. s¡»˙ø±+‘Y≈î£ ‘·$Tfi¯+˝À m+‘· e÷¬sÿ{Ÿ ñ+<√ ‘Ó\T>∑T˝À eTùV≤wt u≤ãT≈£î n+‘˚ ñ+<äì #Ó|⁄ü Œø=#êÃs¡T. eTùV≤wt u≤ãT‘√ dæìe÷ #˚j÷· \ì m|üŒ{Ï qT+&√ nqT≈£î+≥THêïqT nì sê»eTÚ[ ‘·q eTqdüT˝Àì e÷≥qT ãj·T≥ ô|{≤ºsT¡ . eTùV≤wt u≤ãT ˝≤+{Ï ô|<ä› kÕºs‘¢¡ √ dæìe÷\T #˚dqæ |ü⁄Œ&ÉT, n_Ûe÷qT\ n_ÛsT¡ ∫ y˚Ts¡≈î£ dæìe÷ rùdÔ düø¬ ‡dt ne⁄‘ê+ nì uÛ≤$düTqÔ ï sê»eTÚ[....ª>∑÷&Û#É ê] 116, n\÷¢] d”‘êsêeTsêE, CÒyTé ‡ u≤+&é M{Ï˝À m˝≤+{Ï ø£<ä∏ #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<√ eTùV≤dt u≤ãT n_Ûe÷qT\T #˚_‘˚ u≤>∑T+≥T+~. <ëìï ã{Ϻ eTùV≤wt ø√dü+ z ø£<ä∏ sêdüT≈£î+{≤qT n+≥THêïs¡T. eT] sê»eTÚ[ yÓTTVü≤e÷{≤ìøÏ b˛sTT Ç˝≤ n+≥THêïsê? eT] ì»+>∑H˚ eTùV≤wt u≤ãT‘√ dæìe÷ #˚ùd Ä˝À#·q @yÓTHÆ ê ñ+<ë? nH˚~ ø±\y˚T ìs¡sí TT+#ê*. M]<ä]› ø±+_H˚wHü √¢ dæìe÷ eùdÔ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ]ø±s¡T˙¶ ï ã<äe› «&É+ e÷Á‘·+ U≤j·T+ nì #Ó|Œü ø£ ‘·|Œü <äT.

e÷{°M Ä|òd” Tü ˝À n\T¢ •Øwt Vü≤+>±e÷ n\T¢ •Øwt m|ü⁄Œ&É÷ #ê˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+>± ñ+≥÷+{≤s¡T. Äj·Tq ‘êC≤>± e÷{°$ Ä|òd” Tü ≈£î e#êÃs¡T. nsTT‘˚ ø=‘·Ô »+≥ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üì$÷<ä. ∫Á‘·+ ø£<∏ä˝À uÛ≤>∑+>± á dæìe÷˝À n\T¢ •Øwt z {°$ #ÛêHÓ˝À¢ C≤uŸ #˚d÷ü +Ô {≤&ÉT. V”≤s√, V”≤s√sTTq¢ô|’ n+<äT≈£î dü+uÛ+Ñ ~+∫q düìïy˚XÊ\ì e÷ {°M Ä|òd” Tü ˝À ∫Árø£]+#ês¡T. ñ<äjT· + qT+∫ kÕsTT+Á‘·+ es¡≈L£ á wüO{Ï+>¥ »]–+~. á d”H‡é dæìe÷˝À ø°\ø£yTÓ qÆ $ nì #Ó|⁄ü HÔ êïs¡T. s=e÷+{Ïø˘ m+≥¬sqº’ s¡T>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìï e÷s¡T‹ &Ós’ ø¡ º˘ #˚düTÔHêïs¡T. sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|üø±wtsêCŸ ì]à+∫q ª>ös¡e+μ dæìe÷‘√ n\T¢ •Øwt V”≤s√>± |ü]#·j·TyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. •Øwt ‘êC≤ ∫Á‘·+ ù|s¡T ªø=‘·»Ô +≥μ. á s√E˝À¢, ãkÕº|t ∫Á‘ê\ ù|yò Té e÷s¡T‹ <äsÙ¡ ≈£î&ÉT. ^‘ê nsY‡º |ü‘êø£+ô|’ ã˙ïyêdüT á ∫Á‘êìï ì]àdüTHÔ êïs¡T. á ∫Á‘·+ |òüdtº \TøÏï Ä eT<Ûä´ $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. eT+∫ ¬skÕŒHé‡ e∫Ã+~. Çø£ á ∫Á‘·+˝À n\T¢ •Øwt≈£î CÀ&û>± á ∫Á‘·+˝À ªs={°Hé \yék˛ºØμ ù|òyéT s¬ JHêqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. $_ÛqïyÓTqÆ Áù|eTø£<ë∏ ∫Á‘·+>± ‘·«s¡˝ÀH˚ ôd{Ÿ‡ô|ø’ Ï sêqTqï<äì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìøÏ Áπ>{Ÿ |”|⁄ü ˝Ÿ ÄsY ôd*Œ¤wt nH˚ {≤´>¥ ˝…H’ é ô|{≤ºsT¡ . <äsÙ¡ ≈£î&ÉT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªª•Øwt Vü‰euÛ≤yê\≈£î ‘·–q ø£<ä∏ Ç~. Á|ü‹ düìïy˚X¯+ ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«düTÔ+~. ø=‘·Ô»+≥>± •Øwt, ¬sJHê Áù|ø£å≈£î*ï ‘·|üŒ≈£î+&Ü n\]kÕÔs¡T. Hê eT÷&√ ∫Á‘·y˚T ^‘ê ÄsY‡º dü+dü˝ú À #˚ùd neø±X¯+ sêe&É+ Äq+<ä+>± ñ+~μμ nHêïs¡T. ªª#ê˝≤ eT+∫ ø£<ä∏ Ç~. •Øwtì ‘Ósô¡ |’ ø=‘·>Ô ± #·÷|æ+#˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êïs¡T e÷s¡T‹. Ç+{Ï*b¢ Õ~˙ n\]+#˚˝≤ ñ+≥T+B ∫Á‘·+μμ nHêïs¡T ìsêà‘·. á ∫Á‘êìøÏ #Ûêj·÷Á>∑V≤ü D+: ]#·s¶Y Á|ükÕ<é. j·T÷‘Y ø±yÓT&û s¬ &û #˚dqæ Ådÿæ Å|ºt ì e÷s¡T‹ $ì|æùdÔ yÓ+≥H˚ n\T¢ ns¡$+<é zπø #˚dqæ ≥T¢ $q|ü&TÉ ‘√+~. nsTT‘˚ e÷s¡T‹..>∑‘· ∫Á‘ê\˝À ã÷‘·T u≤>± ~{Ï+º ∫ e<ä\≥+ e\¢H˚ Væ≤{Ÿ kÕ~Û+#ês¡H˚ $eTs¡Ù ñ+~. á ∫Á‘·+‘√ nsTTHê s¬ >∑T´\sY s¡÷{Ÿ ˝ÀøÏ e∫à ø°H¢ é ∫Á‘êìï n+~kÕÔ&ìÉ n+≥THêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À n\T¢ •Øwt düsd¡ qü s¬ JHê V”≤s√sTTHé >± #˚k˛Ô+~. ª>ös¡e+μ $wüj÷· ìøÏ eùd.Ô ..Á|üeTTK q≥T&ÉT Á|üø±wtsêCŸ ìsêà‘·>± sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ì]à+∫q ∫Á‘·+ ª>ös¡e+μ. á ∫Á‘·+ l sêeTqe$T dü+<äs“¡ +¤ >± Áù|ø£≈å î£ \ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. nsTT‘˚ Ä•+∫q $<Û+ä >± $»j·T+ kÕ~Û+#·˝<Ò Tä . |üsT¡ e⁄ Vü≤‘·´\ u≤´ø˘ Á&Üb˛¢ s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢q÷ es¡ÿe⁄{Ÿ ø±˝Ò<Tä .

u≤\j·T´ ∫Á‘+· ˝À ‹ Á wü! ªes¡¸+μ ∫Á‘·+‘√ ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T dü+bÕ~+∫q V”≤s√sTTHé Á‹wü. á∫Á‘·+ neTà&çøÏ mq˝Òì neø±XÊ\T ‘Ó∫Ãô|{Ï+º ~. ø¬ ØsY yÓTT<ä\T ô|{Ϻ |ü~ dü+e‘·‡sê\T <ë≥T‘·Tqï neø±XÊ\≈£î ø=<äyM˚ T ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ Á‹wü #˚‹˝À ¬s+&ÉT ÁbÕC…≈£îº\ ñ HêïsTT. ‘Ó\T>∑T˝À s¡yéT, ‘·$Tfi¯+˝À ã÷˝À>∑yéT, m+Á<˚Á<äT |ü⁄qï¬>’ nH˚ s¬ +&ÉT ∫Á‘ê\T #˚k˛Ô+~. á s¬ +&ÉT ∫Á‘ê\ wüO{Ï+>¥ eTs√ s¬ +&ÉT s√E˝À¢ |üP]Ô ø±qT+~. eTπs ∫Á‘ê\≈£î Á‹wü ôdH’ é #˚jT· ˝Ò<ìä düe÷#ês¡+. á $wüj·T+ Á|ü•ïùdÔ... ø£<∏äqT ã{Ϻ m+|æø£ #˚dTü ≈£î+{≤qì #ÓãT‘√+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À nsTT‘˚ ‘êC≤>± u§j·TbÕ{Ï-u≤\ø£èwüí ø±+_H˚wHü ˝é À edüTqÔ ï ∫Á‘·+ ª»j·Tdæ+Vü≤μ á ∫Á‘·+˝À Ç|üŒ{Ïøπ #ê˝≤ eT+~ V”≤s√sTTq¢qT nqT≈£îqï|üŒ{Ïø° Ç+ø± m+|æø£ ø±ø£b˛e&É+ $X‚w+ü á H˚|<ü ´ä∏ +˝À Á‹wüqT |ü]o*düTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. Á‹wü m+|æø£ nsTT‘˚ eT∞¢ _J ne⁄‘· T +<ä ì dæ ˙ esêZ \ qT+∫ düe÷#ês¡+.

V”≤s√sTTHé düeT+‘· Á|ü‘·÷´wü bÂ+&˚wüHé ø√dü+ ì<ÛäT\ ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ #˚|{ü qºÏ dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± dæìe÷˝À¢ ñ|üj÷Ó –+∫q bÕ|ü⁄\sY dæ˙ kÕºsY‡ Á&ÓdüT‡\qT y˚\+ y˚dæ, ‘·<ë«sê e#˚à &ÉãT“qT ªÁ|ü‘·÷´wü bòÂ+&˚wüHéμ ø√dü+ $sêfi¯+>± Ç#˚Ã+<äT≈£î bÕ¢Hé #˚kÕs¡T. ‘=* y˚\+˝À |üesY kÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY q{Ï+∫q dü÷|üsY Væ≤{Ÿ eT÷M ª>∑ã“sY dæ+>¥μ˝À |üeHé <Ûä]+∫ b˛©dt j·T÷ìbòÕ+qT y˚˝≤ìøÏ ô|≥ºqTHêïs¡T. ‘·«s¡˝À y˚\+ mø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·T+~? _&ç+¶ >¥ <Ûsä ¡ m+‘·‘√ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~? nH˚ $wüj÷· \T yÓ\&¢ +ç #·qTqï≥T¢ düeT+‘· {Ï«≥ºs√¢ ù|s=ÿ+~. Á|ü‘÷· ´wü bòÂ+&˚wHü √¢ düeT+‘·‘√ bÕ≥T &Üø£sº T¡ ¢ eT+E\, XË˝’ wÒ ,t |üyT˚ ˝≤ á Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ø√dü+ |üì #˚düTÔHêïs¡T. |æ\¢\T, eTVæ≤fi¯ kÕ~Ûø±s¡‘· ø√dü+ á Äs¡HZ C’Ó wÒ Hü é |üì #˚k˛Ô+~. Ç+<äTø√dü+ ì<ÛTä \T ùdø£]+#˚ |üì˝À ñ+~ düeT+‘·. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± dæìe÷˝À¢ ‘·qT y˚dTü ≈£îqï ø±dü÷´º yéT‡ y˚\+ y˚ùd ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ï+º ~. ‘·<ë«sê e∫Ãq &ÉãT“\qT Á|ü‘÷· ´wü bòÂ+&˚wHü é ‘·sT¡ |ü⁄q »]π> ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $ìjÓ÷–kÕÔs≥¡ . á $wüj÷· ìï düeT+‘· ‘·q {Ï«≥ºsY nøö+&é <ë«sê yÓ\&¢ +ç ∫+~. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ yê´|ü+Ô >± ñqï eTVæ≤fi¯\T, |æ\\¢ kÕ~Ûøs£ ‘¡ · ø√dü+ |üì #˚düTÔqï ªÁ|ü‘·÷´wüμ #ê]{° Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ø√düy˚T Ç<ä+‘êμ nì düeT+‘· {°«{Ÿ #˚d+æ ~. |ü\Te⁄s¡T bÕ|ü⁄\sY kÕºs≈¢¡ î£ dü+ã+~Û+∫q edüTeÔ ⁄\qT á #ê]{° ø±s¡´Áø£eT+ ø√dü+ y˚\+˝À n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔ+ n+{À+~ düeT+‘·.

ªs=e÷Hé‡μ ø£˝…ø£åHé‡ |ü]dæ∆‹ @+{Ï? : ªás√E˝À¢μ {°yTé s¡÷bı+~+∫q ‘êC≤ dæìe÷ ªs=e÷Hé‡μ. ªmyÓ«]ã&ç ˙&é‡μ nH˚~ ñ|üo]¸ø.£ Á|æH‡é V”≤s√. &ç+|ü⁄˝Ÿ, e÷qdü V”≤s√sTTHé‡. ª&Ü]¢+>¥μ kÕ«$T <äsÙ¡ ≈£î&ÉT. e÷s¡T‹ düeTs¡ŒD˝À >∑T&é dæìe÷ Á>∑÷|t`e÷s¡T‹ $÷&ç j · ÷ Vü ≤ Ödt dü + j· T Tø£ Ô + >± ì]à+#êsTT. õ.lìyêdüsêe⁄`mdt.ø¬ .mHé ì]à+#ês¡T. Ç{°e\ ∫Á‘·+ ]©CŸ #˚XÊs¡T. ∫Á‘·+ eTØ Hê•s¡ø+£ >± ñ+&É≥+‘√ e÷]ï+>¥ c˛πø HÓ–{Ïyé {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£î+~. z|æì+>¥‡ ‘Ó#·TÃø√ø£b˛sTTHê M¬ø+&é ˝À ø£˝…ø£åHé‡ u≤>±H˚ dü+bÕ~+∫+~. Çø£ á ∫Á‘·+ HÓC’ ≤+ s¬ {’ Ÿ‡ ì s¡$‘˚» ‘√ ø£èwüí ∫Á‘·+ rdæq ø±• $X¯«Hê<Ûä+ ...mquÛ…’ \ø£å\T #Ó*¢+∫ rdüT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq á ∫Á‘·+ ø£˝…ø£åHé‡ ‘√ #ê˝≤ dü+‘·è|æÔ>± ñqï≥T¢ ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T. yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT s√E˝À¢H˚ ‘·eT ùwsY 80 \ø£å\T yÓqøÏÿ rdüT≈£î $Ã#·+<äì nHêïs¡T. n˝≤π> á ∫Á‘·+ Ç˝≤π> s¡Hé nsTT‘˚ ø√{Ï &ÉuÛ…’ \ø£å\T es¡≈£L edü÷\T #˚düTÔ+<äì qeTàø£+ yÓ\¢ãT#êÃs¡T. j·T÷ì{Ÿ ø£wüº|ü&ç rdæq á ∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î\≈£î u≤>± q#·TÑ√+<äì nHêïs¡T. ªs=e÷Hé‡μ ø£˝…ø£åHé‡ |ü]dæ∆‹ @+{Ï? s=e÷Hé‡ HÓ’C≤+ $wüj·T+ Á|üø£ÿq ô|&ç‘˚.. $T>∑‘ê @]j·÷˝À¢ mø£ÿ&Ü #Ó|ü⁄Œø√‘·>∑Z ø£˝…ø£åHé‡ á ∫Á‘êìøÏ ˝Òeì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ã+<é Á|üu≤Û e+ ≈£L&Ü á ∫Á‘·+ ø£˝ø… Hå£ ‡é Á&Ü|t ≈£î ø±s¡DeTì ÁfÒ&é ˝À #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ dæìe÷˝À $wüjT· + ˝Òøb£ ˛e≥y˚T me]˙ mÁ{≤ø˘º #˚jT· ø£b˛e{≤ìøÏ ø±s¡DeTì Ç+&ÉÅdº” |”|⁄ü ˝Ÿ n+≥THêïs¡T. Çø£ á ∫Á‘·+ s¬ +&ÉT ø√≥¢ ã&Ó{® Ÿ ˝À ì]à‘·yTÓ +Æ ~. ôV≤’ <äsêu≤<é ˝ÀH˚ 54 ~∏j÷Ó ≥sY‡ ˝À á ∫Á‘·+ uÛ≤]>± $&ÉT<ä˝…’+~. n˝≤π>...á ∫Á‘êìøÏ e÷s¡T‹ #ê˝≤ mÁ–dæyé >± Á|üy˚TwüHé #˚kÕs¡T.

nqïμ düTHêï... ªπsdüT>∑TÁs¡+μ˝À dü˝Àì n\T¢ ns¡TH® é dü˝Àìì >∑TÁs¡+ møÏÿ+#·T≈£îHêï&É≥. n\T¢ ns¡T®Hé @$T{Ï.. dü˝Àì @$T{Ï.. >∑TÁs¡+ @$T≥ì nqT≈£ î +≥THêïsê.. ªπ s dü T >∑ T Ás¡ + μ wüO{Ï+>¥˝À »]–q $wüjT· eT~. á ∫Á‘·+˝À X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé ø±>±, eTs√ V”≤s√sTTHé dü˝Àìì m+|æø£ #˚XÊs¡T. á bÕÁ‘· H˚|ü<∏ä´+˝À n\T¢ns¡T®Hé

dü˝Àìì ‘·q >∑TÁs¡+ô|ø’ Ï møÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. ªeTsê´<ä sêeTqïμ ‘·s¡Tyê‘· dü˝ÀìøÏ ªπsdüT>∑TÁs¡+μ eT+∫ >∑T]Ô+ù| \_ÛdTü +Ô <äì n+#·q. á ∫Á‘êìï q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® ì]àdüTHÔ êïs¡T. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥qT C…{Ÿ d”Œ&ÉT˝À ˝≤–dü T Ô H êïs¡ T . á ∫Á‘· + dü + Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\e⁄‘·T+<äì {≤ø˘! á ∫Á‘·+ $»j·T&Û+É ø± yÓ÷–ùdÔ dü˝Àì V”≤s√sTTHé‡ es¡Tdü˝À ì\ã&=#·Ãì ÄyÓT n_Ûe÷qT\T Ä•düTHÔ êïs¡T.

sêh $uÛ»Ñ q Á|üø≥ £ q H˚|<ü ´ä∏ +˝À sêh+˝À nì•Ã‹ |ü]dæ‹› ñ+&É≥+‘√ ‘Ó\T>∑T Åôdsº’ TT{Ÿ ô|<ä› dæìe÷\˙ï ]©CŸ &˚{Ïï e÷s¡TÃ≈£îì yÓqøÏÿ yÓfi≤¢sTT. <ë+‘√ ‘·$Tfi¯ ª‘·˝…’yêμ &É_“+>√Ô $»jYT ªnqïμ>± ~Ûj˚T≥s¡¢˝ÀøÏ ñ‘ê‡Vü≤+>± ~–+~. düs¬ q’ b˛{° ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ n+‘ê á ∫Á‘·+ eT+∫ ø£˝ø… qå£ ‘¢ √ n<äsø¡ =&ÉT‘·T+<äqT≈£îì ÁfÒ&√¢ n+#·Hê\T y˚kÕs¡T. nsTT‘˚ $»jYT ≈£î ô|<ä›>± Çø£ÿ&É e÷¬sÿ{Ÿ ˝Òø£b˛e≥+,|ü_¢dæ{° dü]>± #˚j·Tø£b˛e≥+‘√ z|æì+>¥‡ ôd’‘·+ ‘Ó#·TÃø√˝Òø£b˛sTT+~. b˛˙ dæìe÷ u≤>∑T+fÒ eTÚ‘Y {≤ø√Ô eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔ+<äqT≈£î+fÒ u≤´&é Åd”ÿHé ù|¢ dæìe÷qT uÀsY >± e÷πsÃdæ+~. ªnqïμ>± e÷s¡øe£ TT+<äT, e÷]q ‘·sê«‘· ø£<˝ä∏ Àq÷, f…+b˛ ˝Àq÷ @ e÷s¡TŒ ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ ø£<qä∏ + ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü]∫+~. n+<äT˝Àq÷ k˛¢ H˚πswüHé, mH√ï kÕs¡T¢ #·÷dæq d”Hé‡ eTs√kÕ] ]|”{Ÿ ne≥+‘√ ≈£L&Ü Áù|ø£å≈£î&ÉTøÏ ‘·sê«‘˚+ @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘˚*>±Z }Væ≤+#˚˝≤ Áô|&çøϺãT˝≤Z e÷πsÃdæ... ÄdüøÏÔì #·+ù|kÕsTT. <äs¡Ù≈£î&ÉT cÕ{Ÿ‡, ]ô|ò¬sHé‡ dæìe÷\ ô|’ ô|{Ϻq ÁX¯<ä› ø£<∏ä, ø£<Hä∏ ê\ô|’ ≈£L&Ü ô|{Ϻ ñ+&˚ u≤>∑T+&˚~ nì|ædTü +Ô ~. nsTT‘˚ q{°q≥T\T ô|sò b¡ Õò s¬ àHé‡ |üs+¡ >±q÷, f…øïÏ ø£˝Ÿ >±q÷ eT+∫ kÕº+&És√¶‡¢ ñ+~. es¡<sä ê» yÓTT<ä*j·÷sY ø£<‘ä∏ √ eTDÏs‘¡ ï· + ªHêj·T≈£î&ÉTμ rdæ |òTü q $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓTT<ä*j·÷sY ø=&ÉT≈£î ªnqïμ>± m˝≤ m~>±&√ #·÷|ædTü HÔ êï+ n+≥÷ e∫Ãq á ø£<˝ä∏ À $X¯«($»jYT) ÄÅùd*º j·÷˝À eT+∫ &Üq‡sY ø±yê\ì b˛{°\˝À bÕ˝§Z+≥÷+{≤&ÉT. n‘·ìø√... $Tìs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ ñ+≥T+~. Ä bÕ¢+{Ïÿ z s¬ kÕºs¬ +{Ÿ zqsY (düTsπ wt) qT+∫ Äs¡s¶ Y edüT+Ô ~. Ä zqsY ≈£L‘·Ts¡T... $÷sê(neT˝≤bÕ˝Ÿ). ‘=*#·÷|ü⁄˝ÀH˚ ÄyÓT‘√ Áù|eT˝À |ü&ç <ëìï ô|[¢ <ëø± rdüT≈£îyÓfi≤Ô&TÉ . ô|[¢ e÷≥\T e÷{≤¢&{É ≤ìøÏ Ç+&çj÷· ` eTT+u…’ ˝Àì ‘·q ‘·+Á&ç y˚<ä (dü‘´· sêCŸ) <ä>sZ∑ ø¡ ≈£ î£ ekÕÔ&TÉ . n|ü⁄Œ&ÉT n‘·ìø√ ì»+ ‘Ó\TdüT+Ô ~. ‘·q ‘·+Á&çì b˛©düT\T wüO{Ÿ m{Ÿ ôd{’ Ÿ Äs¡s¶ √Ô yÓ‘T· ≈£î‘·THêïs¡ì, n‘·H√ nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î ªnqïμ nì... á H˚|<ü ´äÛ +˝À }Væ≤+#·ì $<Û+ä >± $÷sê yÓ|’ ⁄ü qT+∫ z {Ï«dtº edüT+Ô ~. nø£ÿ&É qT+∫ ø£<ä∏ eTs√ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·T+~. $X¯« ≈£L&Ü ªnqïμ>± e÷sê*‡q |ü]dæ‘∆ T· \T ÁøÏjT˚ {Ÿ ne⁄‘êsTT. Ç+‘·ø° Ä {Ï«dtº @$T{Ï..Vü‰sTT>± ñ+≥Tqï n‘·ì J$‘·+ qT+∫ ˇ&ç<Tä &ÉT≈£î\‘√ f…q¸Hé f…q¸Hé >± kÕπ> ... J$‘·+ nsTTq ªnqïμ >± e÷sê*‡q |ü]dæ‹∆ @$T e#êÃsTT nH˚~ $T>∑‘ê ø£<.ä∏ <Ûë+ø˘‡ ≥T Á|æjT· <äsÙ¡ Hé, eTDÏs‘¡ ï· +, sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à n+≥÷ yÓTT<ä{À¢ y˚dæ dæìe÷ yÓTT<ä˝{… qºÏ á ∫Á‘·+˝À yê] dæìe÷˝À¢ cÕ{Ÿ‡,d”H‡é $#·Ã\$&ç>± yê&Üs¡ì yÓT*¢yTÓ *¢>± ns¡e› Te⁄‘·T+~. nsTT‘˚ eTDÏs‘¡ ï· + ªHêj·T≈£î&ÉTμ ˝≤, sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à ªdüsêÿsY ª ˝≤ r<ë›eTqT≈£îqï á dæìe÷..n#·Ã ‘Ó\T>∑T kÕØ s¬ >∑T´\sY ‘·$Tfi¯ dæìe÷˝≤ |òüdtº Vü‰|òt q&ÉTdüTÔ+~. V”≤s√ mø£ÿ&√...ÄÅùdº*j·÷˝À ñ+&É≥+..n‘·ìøÏ ‘·q ‘·+Á&ç eTT+u…’˝À ù|s¡T yÓ÷dæq &ÜHé ˝≤+{Ï ªnqïμ nì ‘Ó*j·Tø£... Çø£ÿ&É V”≤s√sTTHé ‘√ bÕ≥\T,ø£$T&çjT· Hé ‘√ CÀø˘‡ y˚dTü ≈£î+≥÷ ø±\+ >∑&TÉ |ü⁄‘ê&ÉT. Ç+≥¬s«˝Ÿ <ä>∑Zs¡øÏ e#˚Ã≥|üŒ&çøÏ...Ç+ø£ u≤>√<äì, nìï dæìe÷˝À¢ ˝≤>±H˚ Ç+&çj·÷ e#˚Ãdæ.. ªnqïμ nsTTb˛‘ê&ÉT. nsTT‘˚ Ç˝≤ |üP]Ô ø£eT]¸jT· ˝Ÿ >± dæìe÷ yÓTT‘·+Ô ˝≤π>ùdÔ u≤>∑T+&˚~. n˝≤ ø±≈£î+&Ü dæìe÷øÏ ø±¢dt \Tø˘ Çyê«\ì <äsÙ¡ ≈£î&ÉT ôdø£+&Ü|òt ˝À Á|üjT· ‘·ï+ #˚kÕ&ÉT. <ëìøÏ ‘√&ÉT »q+ m|ü⁄Œ&ÉT V”≤s√ m|ü⁄Œ&ÉT ªnqïμ ˝≤ e÷s¡T‘ê&Ü..$\Hé‡ ì N*à #Ó+&Ü&ÉT‘ê&Ü nì m<äTs¡T#·÷dü÷+Ô fÒ.. n˝≤ #˚jT· ≈£î+&Ü ø¬ e¢’ ÷ø˘‡ <ëø± ø±\+ >∑&|ç æ |üP]Ô>± $dæ–kÕÔ&TÉ . ôdø£+&Ü|òt ≈£L&Ü |òkü Õº|tò ˝≤π> e÷dt,e÷kÕ˝≤ ˝≤ Á|üjT· ‹ï+∫ ñ+fÒ Á|üX+¯ dü\T <äøÿ£ ø£b˛sTTHê ø£eT]¸jT· ˝Ÿ >± $»j·T+ nsTTHê <äøπ ÿ~. $T>∑‘ê ]eP´ ôd’¢&é c˛ ˝À... düTHêï ($»jYT ªnqïμ ]eP´) 1/11 eHé e÷´Hé c˛ ... $»jYT m|üŒ{Ï˝≤π> á ∫Á‘·+˝À eHé e÷´Hé c˛ nqï≥T¢>± q{Ï+#·T≈£î+≥÷ b˛j·÷&ÉT. nsTT‘˚ |òükÕº|òt ˝À dü‘·´sêCŸ (düsêÿsY f…’|t ø±´¬sø£ºsY ) bÕÁ‘·≈£î ñqï _\¶|t ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äT. #ê˝≤ ˝À Ábıô|ò’˝Ÿ ˝À $»jYT ø±´¬sø£ºsY ì ñ+∫ ˇø£ÿkÕ]>± ¬s’CŸ #˚<ë›eTqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ Ä d”Hé‡ |ü+&É˝Ò<äT. ∫e]>± á ∫Á‘·+ j·÷ø£Hå é n_Ûe÷qT\qT ≈£L&É n\]+#·≥+ ø£wyºü T˚ nì|ædTü +Ô ~. kÕ+πø‹ø£+>± m+‘· ñqï‘·+>± ñHêï.. ø£<,ä∏ ø£<qä∏ + dü]>±Z ˝Òøb£ ˛‘˚ ñ|üj÷Ó >∑+ ˝Ò<ìä eTs√ kÕ] |üP« #˚dTü +Ô ~. $»jYT ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T Hê≥ eTs√kÕ] ìsêdü|]ü #·+<äH˚ #ÓbÕŒ*. dæìe÷˝À ø=<√› >=b˛Œ ]©|òt dü+‘êq+ ø±yÓT&û nH˚ #ÓbÕŒ*. dü+‘êq+ e∫Ãq|ü⁄Œ&˚ »q+ $õ˝Ÿ‡ y˚kÕs¡+fÒ ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ n‘·ì Vü≤yê @+{À ns¡+› #˚dTü ø√e#·TÃ. $»jYT ø£Hêï n‘·ì sêø£ø√düyT˚ »q+ m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡+fÒ n‹X¯j÷Ó øÏÔ ø±<äT. ne‘·* yê&ç Äj·TT<ÛëìøÏ Äj·TT<Ûä |üP» #˚jT· ≥+ ‘·|⁄ü Œ Áã<äsY n+≥÷ $»jYT ≈£î neT˝≤ bÕ˝Ÿ >∑T]+∫ #Óù|Œ &Ó˝’ ≤>¥‡ ≈£î eT+∫ s¬ kÕŒHé‡ e∫Ã+~. ‘·$Tfi¯+ e÷{≤¢&.˚ ..eTT+u…’ Á|ü»\≈£î ©&ÉsY >± m~π> $»jYT Á|ükÕ›q+ ø£˙«ì‡+>± ñ+&É<Tä . ‘·q ‘·+Á&ç #·ìb˛j·÷ø£ yês¡dü‘·«+ ‘·|üŒ<äT nqï≥T¢ $»jYT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘ê&ÉT. n˝≤π> ‘·q ‘·+Á&çì #·+ù|dæq yê]ì ≈£L&Ü |ü>∑ rs¡TÃ≈£îH˚ ÁbÕôddt ø£q|ü&É<äT. m+‘·ùd|ü⁄ _\¶|t cÕ{Ÿ‡ $÷<˚ m≈£îÿe Ä<Ûës¡|ü&ܶ&ÉT <äs¡Ù≈£î&ÉT. V”≤s√sTTHé >± neT˝≤ bÕ˝Ÿ |òükÕº|òt ˝À ne÷j·Tø£+>± q{Ï+∫...Ç+≥¬s«˝Ÿ <ä>∑Zs¡ {Ï«dtº ÇdüT+Ô ~. n~ u≤>±H˚ ù|*+~. nsTT‘˚ $»jYT,neT˝≤bÕ˝Ÿ eT<Û´ä q s=e÷Hé‡ d”H‡é |ü+&É˝<Ò Tä . ôdø£+&Ü|òt ˝À ÄyÓT b˛©dt Ä|òd” sü Y >± q|üŒ˝Ò<Tä . dæìe÷≈£î |ü¢dt,yÓTÆqdt ¬s+&É÷ Äy˚T. <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·q >∑‘· ∫Á‘ê\T ˝≤>±H˚ f…øÏïø£˝Ÿ >± á ∫Á‘êìï uÛ≤Ø>± eT+∫ kÕº+&ÉsY¶‡ ‘√ rkÕs¡T. ø±˙ n+<äT≈£î ‘·–q≥T¢ d”Hé‡ sêdüTø√˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. <ë+‘√ m≈£îÿe >± myÓ÷wüq˝Ÿ >± ø£H≈Ó î£ º ø±yê*‡q #√≥ ≈£L&Ü d”H‡é |ü+&Éø£ e÷eT÷\T d”H‡é ˝≤ $T–*b˛j·÷sTT. $»jYT dæìe÷˝À¢ Ä&çj÷Ó ô|<ä› Væ≤{Ÿ ne⁄‘·÷+≥T+~. nsTT‘˚ á ∫Á‘·+˝À Ä&çj÷Ó n+‘·>± Äø£≥Tºø√<äT. s¬ +&ÉT bÕ≥\T u≤>∑THêïsTT. nsTT‘˚ Ø ]ø±]¶+>¥ e÷Á‘·+ u≤>± #˚kÕs¡T. dæìe÷˝À ø=ìï ø°\ø£yTÓ qÆ düìïy˚XÊ\≈£î n~ |üd¢ t nsTT´+~. dæìe÷ì $Ee˝Ÿ Á{°{Ÿ ˝≤ #ê˝≤ d”H‡é ì ø¬ yÓTsêyÓTHé ìs¡yé cÕ r]Ã~<ë›sT¡ . Äj·Tq ø¬ yÓTsê esYÿ #ê˝≤ |üd¢ .t nsTT‘˚ m&ç{+Ï >¥ e÷Á‘·+ eT]+‘· cÕs¡TŒ #˚j÷· * nì|ædTü +Ô ~. m+<äTø£+fÒ ˇø£ $wüjT· + #Ó|Œü {≤ìøÏ Hê\T¬>’<äT d”Hé‡ sêe≥+, $es¡D dæìe÷˝À m≈£îÿej·÷´sTT. dæìe÷˝À dü‘·´sêCŸ ...$»jYT ‘·+Á&ç>±...y˚<ä nqï>± #˚kÕs¡T. ø£‹Ô |ü{qºÏ yê&ÉT..#·+|ü≥yÓ÷....#êe≥yÓ÷ #Ój÷· ´* ‘·|Œü <äT n+≥÷ kÕπ> á bÕÁ‘· u≤>±H˚ Ç+bÕø˘º Ç∫Ã+~. >±&é bÕ<Ûsä Y f…|’ t Ç+Á≥&ÉøHå£ é ‘√ yÓTT<ä˝q’… á bÕÁ‘· ...ø=&ÉT≈£î‘√ nqTã+<Û+ä , z ô|<ä>› ± Äj·Tq nø£ÿ&Éyê]ì Ä<äT≈£îH˚$ ô|<ä>› ± mkÕº_w¢ t #˚jT· ≈£î+&ÜH˚ #·+ù|kÕs¡T. <ë+‘√ yês¡d‘ü «· + >± e#·Ãq $»jYT d”Hé‡ ô|<ä›>± |ü+&É˝Ò<äT. dæìe÷≈£î ÁbÕDyÓTÆq ¬ø’¢e÷ø˘‡ #ê˝≤ ¬s>∑T´\sY >± s={°Hé {Ï«dtº ‘√ e∫Ã+~. nø£ÿ&Ó’Hê ø±düÔ øÏø˘ Ç∫à ñ+fÒ u≤>∑T+&˚~. n˝≤π> dæìe÷≈£î ˝…+>¥Ô ≈£L&Ü #ê˝≤ m≈£îÿyÓ’ $dæ–düT+Ô ~. eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î ô|>’ ± kÕ–q á ∫Á‘·+ Á{ÏyTé #˚dæ ñ+fÒ eT]+‘· f…{’ Ÿ >± ñ+&ç ñ+&˚~.


>∑T+≥÷s¡T Ä~yês¡+ 11 Ä>∑dTü º

4düyÓTÆø±´ìøÏ ø£≥Tºã&É≈£î+fÒ #·]Á‘·V”≤qT\e⁄‘ê+ 2013

Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À •ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ ªMT{Ÿ <ä Áô|dtµ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , d”|◊” \ ø±s¡D+>±H˚ ø±+Á¬>dt yÓK’ ]˝À e÷s¡TŒ e∫Ã+<äì, Ä~X¯>±H˚ y˚sêŒ≥T yê<ëìøÏ ;»+ |ü&+ç <äHêïs¡T. sê»ø°jT· bÕغ\ yÓK’ ]˝À ‘·|Œü ìdü]>± e÷s¡TŒ sêyê\ì Á|ü<ëÛ q+>± ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ 2008,2009,2013 ˝À¢ sêÁwü$º uÛ»Ñ q≈£î |üP]Ô eT<ä‘› T· ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ #ê]Á‘·ø£ ‘·|Œæ <ä+ #˚d+æ <äì Äs√|æ+#ês¡T. 2009˝À »]–q mìïø£˝À¢ düyTÓ øÆ ´£ yê<äyT˚ >¬ *∫+<äì Ç+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q+ ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À {°ÄsYmdt z≥y˚T nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ s¬ +&ÉT s√E\ ÁøÏ‘+· #˚dqæ Á|üø≥£ q˝À sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–‘˚ @s¡Œ&˚ nes√<Ûë\qT K∫Ñ·+>± #Ó|Œü &É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. øÏsD¡ Y yê´K\ô|’ ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»q]Ù+Vü≤ #˚dqæ yê´K´\qT Äj·Tq ‘·|⁄ü Œ |ü{≤ºsT¡ . y˚sêŒ≥T yê<äT\ ø±s¡D+>± Çs¡TÁbÕ+‘ê˝À¢ì $<ë´s¡T\ú T rÁe+>± qwübº ˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. øπ d”ÄsY ≈£î≥T+ã+ mø£ÿ&É qT+&ç e∫Ã+<√ eTT+<äT ‘Ó\TdüTø√yê\ì, sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–‘˚ sê»ø°jT· +>± |ü‘q· eTe⁄‘êqï uÛj Ñ T· +‘√H˚ øπ d”ÄsY s¬ #·Ã>=fÒº yê´K´\T #˚dTü HÔ êïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. 2014 mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt≈î£ ø±\+#Ó*b¢ ˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· Ä+Á<ÛÁä bÕ‘·+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ <ä´eT+ &ÉãT“ dü+#·T˝À¢+∫ e∫Ãq ñ<ä´eT+ ø±<äì, Á|ü»\ qT+&ç dü«#·Ã+¤ <ä+>± e∫Ã+<äì, n+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q+ H˚&TÉ ñyÓ«‹Ô |ü&TÉ ‘·Tqï ñ<ä´e÷˝Òqì nHêïs¡T. sêÁwü+º ˝À ñ<ä´e÷\T #·\|¢ &ü ç sêÁwü$º uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À XÊdæ«‘· |ü]cÕÿs¡+ sêyê\+fÒ ø£˙dü+ Äs¡T HÓ\\T |ü&TÉ ‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ $»j·Tyê&É,Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : sê»ø°jT· |üø±å \T düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìπø ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì ˝Ò≈î£ +fÒ qT+&ç ìs¡e~Ûø£ ‘·\ô|{Ïqº düyTÓ à $wüjT· +˝À ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \T |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. #·]Á‘·V≤” qT\e⁄‘êeTì $»j·Tyê&É bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´\T \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T. >±+BÛq>∑s˝Y Àì á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áô|dtøu¢£ Ÿ n<Û´ä ≈£îå \T »j·TsêCŸ, #êyê s¡$, eTT‘ê´\Á|ükÕ<é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó<˚bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À e+{≤yês¡TŒ

>±´dt&û\s¡¢ düyÓTà≈£î \>∑&ÉbÕ{Ï dü+|ò”TuÛ≤e+

$»j·Tyê&É,>∑es¡ïsYù|≥,Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´yê<ëìï ã\|üsT¡ dü÷Ô eTT+<äT≈£î e∫Ãq >±´dt &û\s¡¢ ìs¡dqü ≈£î m+|” \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ dü+|òT” uÛ≤e+ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düyTÓ øÆ ´£ ñ<ä´eT+ eT]+‘·>± eTT+<äT≈£î b˛j˚T $<Û+ä >± nìïesêZ\T b˛sê&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. l ø£èwüí ø£$T{° rdüT≈£îqï ìs¡j í T· +ô|’ bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À #·]Ã+#˚ $<Û+ä >± ‘êqT ø£èwæ #˚kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\+<äsT¡ ˇø£ÿ{Ï>± eTT+<äT≈£î sêyê\ì n<˚$<Û+ä >± sê»ø°jT· bÕغ\T ≈£L&Ü b˛sê{≤ìøÏ dü+dæ<+∆ä ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêC≤´+>∑ |üs¡+>± ∫≈£îÿ\qT n~ÛcÕºHêìøÏ $e]+∫, sêÁwüº düyÓTÆø£´‘·≈£î bÕ≥T|ü&‘É êqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· + e\¢ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ô|’ ô|<ä>› ± Á|üu≤Û e+ ñ+&É<ìä , @ ˇø£ÿs¡T uÛj Ñ T· |ü&Ü*‡q nedüs+¡ ñ+&É<ìä Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

qeTàø£yÓTÆq |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔ

$»j·Tyê&É,Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ q>∑s¡ eTVæ≤fi≤ ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À X¯ìyês¡+ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûqä T ø√s¡T‘·÷ düuŸø˝£ ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ e<ä› e+{≤yês¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|{ü ≤ºsT¡ . á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ $»j·Tyê&É bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® øπ •H˚ì, ns¡“H¤ é ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ n<Û´ä ≈£îå \T Hê>∑T˝ŸMTsê $#˚Ãdæ dü+|òT” uÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º $&çb˛‘˚ nH˚ø£ Çã“+<äT≈£î ø£\T>∑T‘êj·Tì, eTTK´+>± s¬ ‘’ ê+>∑+ |üP]Ô>± qwübº ˛‘·T+<äì nHêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ $<ë´s¡T\ú uÛ$Ñ wü´‘Y n>∑´eT´>√#·s+¡ >± e÷s¡T‘√+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. $uÛ»Ñ qqT e´‹πsøÏd÷ü Ô nìï bÕغ\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

|ü<ä$ ø√dü+ eTTK+ #êfÒdüTÔqï H˚‘·\T $»j·Tyê&É,Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : sêÁcÕºìï s¬ +&ÉT eTTø£ÿ\T #˚j÷· \ì k˛ìj·÷>±+BÛ ìs¡j í T· + d”e÷+Á<ÛÁä bÕ+‘· Á|ü»\≈£î nHê´j·T+ #˚jT· &ÉyT˚ qì yÓø’ ±bÕ ôd+Á≥˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® |æ.>ö‘·+s¬ &ç¶ nHêïs¡T. ;ÄsY{d° m” dt s√&ÉT˝¶ Àì |ò⁄ü &é C…+ø£¸Hé e<ä› yÓø’ ±bÕ kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑+ Ä<Û«ä s¡´+˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± #˚|{ü qºÏ $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À >∑‘· 11 s√E\T>± Á|ü»\T düÃä+<ä+>± s√&Éô¢ |ø’ Ï e∫à ìs¡dqü Á|ü<sä Ù¡ \T #˚dTü HÔ êïs¡ì nHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ‘·eT |ü<eä ⁄\ ø√dü+eTTK+ #êfÒdTü HÔ êïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À neì>∑&¶É düT˙‘·, düT˙‘·, s¡M+Á<Ûuä ≤Û s¡‹ |ü_ø¢ ˘ dü÷ÿ\T $<ë´s¡T\ú T $$<Ûä y˚w<ü ëÛ s¡D\‘√ ìs¡dqü \T ‘Ó*bÕs¡T.

dù +ÁBj·T e´ekÕj·T+ ˇø£ ø±+‹øÏsD¡ + yÓ’mdtÄsYd”|” Ä<Ûä«s¡´+˝À ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T

‹s¡TePs¡T,Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : ‹s¡TePs¡T eT+&É\+˝Àì sêeTqïbÕ˝…+ Á>±eT+˝À õ.düT<ÛësêDÏ Ä<Û«ä s¡´+˝À ùd+ÁBj·T e´ekÕj·Tøπ Áå ‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs“¡ +¤ >± X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTVæ≤fi¯\T ø£\Twæ‘y· TÓ qÆ ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ e\¢ yê´<ÛTä \ bÕ\e⁄‘T· Hêïs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄˝Ò ø±s¡DeTì nHêïs¡T. Bìï ìs√~Û+#˚+<äT≈£î ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\H˚ yê&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. á $wüj÷· ìï Á|ü‹ s¬ ‘’ T· ≈£î ‘Ó*j·TCÒj÷· \ì ‘Ó*bÕs¡T. 25 mø£sê˝À¢ ùd+ÁBj·T e´ekÕj·T+ <ë«sê ~>∑Tã&çì rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äs√>∑´yÓTqÆ düe÷»+ ø√dü+ s¬ ‘’ T· \T ø£èwæ#j ˚ ÷· \ì ø√sês¡T.

‹s¡TePs¡T, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+ Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± ‹s¡TePs¡T uÀdüTu§eTà ôd+≥sY˝À X¯ìyês¡+ ]˝Ò ìsêVü‰ Bø£\å T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J <äTs¡>Z T∑ &ç #Ós’ à¡ Hé |æs|¡ ]ü Ô Hêsêj·TD¬s&ç,¶ bÕغ d”]º +>¥ ø£$T{° düuTÑÛ ´\T \øÏàå ≈£îe÷], nõ‘Y, nq+‘·>√bÕ˝Ÿsêe⁄, e÷JdüsŒ¡ +#Y &ç.q]‡¬s&ç,¶ eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ ø£˙«qsY ø¬ . $»j·T\øÏàå ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É,\;“ù|≥, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“‹q≈£î+&Ü n+<ä]ø° ÄyÓ÷<ä jÓ÷>∑´yÓTqÆ ìs¡j í T· + ø√dü+ø£èwæ #˚kÕÔqì eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û Vü‰MT Ç#êÃs¡T. @|” m˙®y√dt nk˛dæjT˚ wüHé áHÓ\ 12 qT+&ç #˚ùd ìs¡e~Ûø£ düyTÓ à $wüj·TyÓTÆ eT+Á‹‘√ #·]Ã+#˚+<äT≈£î e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ;CÒ|”, d”|”◊ bÕغ\ ø±s¡D+>±H˚ sêÁwü+º ˝À nì•Ã‘· |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· Á|ü»\T, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T @ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü sêÁwü$º uÛ»Ñ q ø√s¡Tø√e&É+˝Ò<ìä düŒwü+º #˚XÊs¡T. sêC≤´+>∑ |üs+¡ >± n˙ï Ä˝À∫+∫ øπ +Á<ä+ eTs√e÷s¡T rsêàq+ #˚dTü +Ô <äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T, myÓTੇ\T n+<äsT¡ ø£*dæ düyTÓ øÆ ´£ +>± øπ +Á<ä+ô|’ e‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T. sêÁwü+º $&çb˛‘˚ kÕ>∑T˙s¡T, ‘ê>∑T˙s¡T düeTdü´‘√bÕ≥T ôV≤’ Á<ëu≤<é düeTdü´ ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î e#˚à Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. Ç~ Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j í T· + ø±<äì, ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡j í T· eTì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T >∑T]Ô+#ê\ì sêÁwü$º uÛ»Ñ q≈£î y˚Ty˚T n+≥÷ |ü\T sê»ø°jT· bÕغ\T Á|üø≥£ q\T #˚jT· &É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· ø√dü+ øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ y˚dqæ q\T>∑Ts¡T düuTÑÛ ´\ ø£$T{°‘√ sêÁwüº dæ‹ú >∑‘T· \ô|’ |üP]Ô>∑ $es¡D Ç∫Ã, $uÛ»Ñ q »s¡>≈∑ î£ +&Ü #·÷kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>∑T\T ‘·\ô|{Ïqº düyTÓ à $wüjT· + eTs√kÕ] |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì Äj·Tq ñ<√´>∑T\qT ø√sês¡T.

{≤ø°‡ zqsY‡ nk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´© >±¢dt &û\s¡¢ uÛ≤Ø ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq $»j·Tyê&É,dü‘´· Hêsêj·TD|ü⁄s¡+, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : >±¢dt eTs¡Ã+≥T nk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À X¯ìyês¡+ e+<ë\~eT+~ >±¢dt &û\s¡T,¢ ñ<√´>∑T\T bÕ‘·dùü dwº Hü é qT+&ç düuŸø˝£ ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ es¡≈î£ uÛ≤Ø eTÚq ìs¡dqü Á|ü<sä Ù¡ qqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üø¢ ±s¡T\¶ ô|’ øπ d”ÄsY &ÍHé, düyTÓ øÆ ´£ + eTT<äT`› $uÛ»Ñ q e<äT,› sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚jT· e<äì› eTTÁ~+∫ e÷qeVü‰s¡+>± ã+<äsY s√&ÉT˝¶ À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Vü‰´+&é\÷yéT m–®_wüHé ÁbÕs¡+uÛÑ+ $»j·Tyê&É,\;“ù|≥,Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûqä T ø±+øÏdå ÷ü Ô q>∑s+¡ ˝Àì ã+<äsY s√&ÉT˝¶ À e+<ä˝≤~ {≤ø°‡\‘√ X¯ìyês¡+ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T, ø±s¡´<äsT¡ Ù\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+fÒH˚ nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<äT≈£î b˛‘·T+<äì, Á|ü<ëÛ q+>± sêÁwü+º $&çb˛‘˚ Ä{À yÓTTu…˝’ Ÿ s¡+>±ìøÏ rÁe+>± qwü+º yê{Ï˝¢Ò Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. kÕ«s¡∆ sê»ø°jT·

Hêj·T≈£î\T ‘·eT nedüsê\ ø√dü+ sêÁwü+º qT eTTø£ÿ\T #˚jT· \qTø√e&É+ dæ>T∑ Z #˚≥Hêïs¡T. sêÁwüº düyTÓ øÆ ´£ ‘·≈î£ nìï sêJø£|øü ±å \T @ø£yTÓ Æ b˛sê≥+ #˚j÷· \Hêïs¡T. sêÁwü$º uÛ»Ñ q düeTdü´qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T >∑T]Ô+∫ b˛sê≥+ #˚j÷· \Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt nBÛcÕºìøÏ ø£qT$|ü⁄Œ ø£*>π $<Û+ä >± ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s+¡ #˚j÷· \ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

‘Ó\T>∑T‘·*¢ ø£˙ïsT¡ ‘·T&Éyê*‡q u≤<Û´ä ‘· n+<ä]B $»j·Tyê&É,eHé{ÖHé,Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) :sêÁwü$º uÛ»Ñ q »]–‘˚ ‘Ó\T>∑T‘·*¢ ø£˙ïs¡T ô|≥Tº≈î£ +≥T+<äì, Ä‘·*¢ >∑T+&Ó ø√‘·qT ÄbÕ*‡q u≤<Û´ä ‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äì $»j·Tyê&É bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´\T \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· qT e´‹πsøÏd÷ü Ô $»j·Tyê&É #ê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡ Ä<Û«ä s¡´+˝À X¯ìyês¡+ Á|üø±X¯+ u≤´πsõ e<ä› >∑\ bı{Ϻ lsêeTT\T $ÁVü‰ìøÏ m+|”, myÓTà˝Ò´\T eT˝≤¢~ $wüß,í yÓ\+|ü*¢ lìyêdt bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+∫q \>∑&bÉ Õ{Ï e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º ˝À nìï bÕغ\T $uÛ»Ñ qqT n+^ø£]+#·&+É <äTs¡<èä wüøº s£ e¡ THêïs¡T. bÕغ\T rdüT≈£îqï ìs¡j í ÷· ìï e´‹πsøÏd÷ü Ô ñ <ä´>∑T\T, yê´bÕs¡T\T, $<ë´s¡T\ú T, eTVæ≤fi¯\T s√&Éô¢ |ø’ Ï e∫à ‘·eT e´‹πsø£‘q· T ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïs¡ì, yê]øÏ ‘êqT n+&É>± ñ+{≤qì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘Ó\T>∑T C≤r Á|ü»\ >∑T+&Ó#|· ⁄ü Œfi¯q¢ T ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü ìs¡j í T· + rdüTø=ì yê]ì u≤<Û≈ä î£ >∑T]#˚XÊs¡ì nHêïs¡T. yÓ\+|ü*¢ lìyêdt e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–‘˚ ø£\>π qcÕº\qT eTTK´+Á‹ ‘Ó*j·TCÒùdÔ øπ d”ÄsY #·T\ø£q #˚dæ e÷{≤¢&≥ É + ‘·><∑ Hä êïs¡T. eT˝≤¢~ $wüßí e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTTK´eT+Á‹ H˚‘è· ‘·«+˝À düyTÓ øÆ ±+´Á<Ûä ø√dü+ b˛sê&É<ë+ nì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. øπ d”ÄsY e÷≥\T n‘·ì nVü≤+uÛ≤yêìï #ê≥T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. sê´© Á|üø±X¯+ u≤´πsõ qT+&ç ‘·TeTà\|ü*¢ ø£fi≤ø£Áå ‘·+, b˛©düT ø£+Á{À\T s¡÷+, sê|òTü ej·T´ bÕs¡Tÿ MT<äT>± düuŸø˝£ ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ es¡≈î£ kÕ–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #ê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡ n<Û´ä ≈£îå \T eø£ÿ\>∑&¶É uÛ≤düÿs¡sêe⁄, ø£èwüyí D˚ Ï ø±¢‘Y eTs¡Ã+≥T n<Û´ä ≈£îå \T ã#·Tà qs¡•+Vü≤sêe⁄, e÷J y˚Tj·Ts¡T¢ s¡‘ï· _+<äT, eT*¢ø±uÒ>+∑ , q>∑s¡ ø±+Á¬>dt n<Û´ä ≈£îå \T MTkÕ\ sêCÒX«¯ s¡sêe⁄, ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É, \;“ù|≥, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : q>∑s+¡ ˝À yÓTT<ä{kÏ Õ]>± j·T+C≤\ >ös¡eTà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº Ä<Û«ä s¡´+˝À Vü‰´+&é\÷yéT m–®_wüHqé T eÁdüÁÔ ù|eTT≈£î\ ø√dü+ áHÓ\ 18e es¡≈î£ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Á≥dtº n<Û´ä ≈£îå \T m+ XÊ´+ ‘Ó*bÕs¡T.yÓTT>∑Á˝≤»|ü⁄s¡+˝Àì yÓTT>∑˝Ÿ m–®_wüHé Vü‰˝À¢ düTe÷s¡T 50 eT+~ Vü≤düÔ ø£fi≤ø±s¡T\#˚ s¡÷bı+~+∫q kÕºfiq¢¯ T @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á Á|ü<sä Ù¡ q˝À #˚H‘˚ · eÁkÕÔ\ô|’ 20 XÊ‘·+, Vü≤düøÔ fi£ ≤edüTeÔ ⁄\ô|’ 10 XÊ‘·+ ]uÒ≥T n+~düTqÔ ïeTHêïs¡T. b˛#·+|ü*,¢ Hêsêj·TDù|≥, >∑<ë«˝Ÿ, yÓ+ø£≥–] »ØNs¡\T, eT+>∑fi–¯ ], ≥T+≥÷s¡T, Nsê\ ø±≥Hé Ns¡\T, ø±≥Hé Á|æ+f…&é Ns¡\T, ø£fi+¯ ø±] #˚H‘˚ · <äT|ü⁄Œ≥T¢, ø=+&É|*ü ,¢ @{Ïø=bÕŒø£ ø=j·T´u§eTà\T, Ç‘·&Ô ,ç Hêsê, dæsê$Tø˘ edüTeÔ ⁄\T, |üP\≈£î+&û\T áÁ|ü<sä Ù¡ q˝À \_ÛkÕÔjT· Hêïs¡T.

H˚&ÉT ñ∫‘· H˚Á‘· , s¡ø£Ô |üØøå± •_s¡+

s¬ ˝’ sŸ √ø√\T #˚d ù Ô HêHéus… TTãT˝Ÿ øπ düT\T qyÓ÷<äT ¬s’˝Ò« md”Œ ôV≤#·Ã]ø£ &Üø£sº Y m+ XÊ´yéT Á|ükÕ<äsêe⁄ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ fi’ ¢¯ sêø£b˛ø£\≈£î ñ<ä´eTø±s¡T\T m+≥Te+{Ï n+‘·sêj·T+ ø£*–+∫Hê ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ñ<ä´eTø±s¡T\ eTTdüT>∑T\T $Á<√Vü≤X¯≈î£ \Ô T #=s¡ã&ç Á|ü»\, s¬ ˝’ «Ò ÄdüT\Ô ≈£î qwüº ø£*–+#˚ neø±X¯+ ñqï+<äTq &ç$»Hé |ü]~Û˝À JÄØŒ, ÄØŒm|ò,t ˝Àø£˝Ÿ b˛©düT\T, bÕsê$T\≥Ø <äfi≤\‘√ |üP]Ô ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<ä´eTø±s¡T\T Vü≤<äTM› T]‘˚ HêHéus… TT\ãT˝Ÿ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚d,æ n¬sdüTº #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ndæôd+º {Ÿ ôd≈£î´]{° ø£$TwüqsY kÕ+ã•esêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ &ç$»Hé˝Àì nìï s¬ ˝’ «Ò ùdwº qü ‘¢ √bÕ≥T s¬ ˝’ «Ò Á{≤ø˘ô|’ ìs¡+‘·s¡ >∑dÔ” @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. me¬sH’ ê #·{≤ºìï ‘·eT #˚‘T· ˝À¢øÏ rdüT≈£î+fÒ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s´¡ \T ‘·|Œü eì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<‹›ä ˝À e´eVü≤]∫ ÄØŒm|ò≈t î£ düV≤ü ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nìï ùdwº qü ˝¢ À M&çj÷Ó øπ y˚Tsê\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, yê{Ï <ë«sê ñ<ä´eTø±s¡T\qT >∑eTìdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á s¬ ˝’ Ÿs√ø√\ dü+<äs“¡ +¤ >± dæø+Ï Á<ëu≤<é, $»j·Tyê&É md”Œ\ |üs´¡ y˚øDå£ ñ+≥T+<äì, yê]‘√bÕ≥T 8 eT+~ &ûmd”Œ\T, 20 eT+~ d”◊\T, 40 môd‡’ \T, 1500 eT+~ ø±ìùd㺠T˝Ÿ‘√bÕ≥T 11 õ˝≤¢\ b˛©düT\ n~Ûø±s¡T\ |üs´¡ y˚øDå£ ‘√ |üP]ÔkÕúsTT ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ $»j·Tyê&É,Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± CÒ@d” |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ áHÓ\ 11q ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X+¯ ˝À d”ìj·TsY &ûmd”‡ s¡yT˚ wt #·+Á<ä, s¬ ˝’ «Ò &ûmd”Œ sê»X‚KsY, d”◊\T sê»>√bÕ˝Ÿs¬ &ç,¶ d”e÷+Á<Û˝ä À ‘·\ô|≥ºq ª¬s˝’ Ÿs√ø√µ\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈î£ s¬ ˝’ «Ò b˛©düT dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ sêyéT≈£îe÷sY, $qjYT≈£îe÷sY, X¯s‘¡ uY ≤ãT ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É,>∑TD<ä\, Ä>∑dTü º 10 (ø±ø£rj·T) : ù|<ä $<ë´s¡T\ú T, eè<äT\› ≈£î ø£+{Ï, s¡øÔ£ |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+∫, ñ∫‘·+>± ø£fiC¢¯ Àfi¯ó,¢ eT+<äT\T n+<äCj Ò T· qTqï≥T¢ $»j·T kÂeT´ Vü‰düŒ≥˝Ÿ #Ós’ à¡ Hé l<Ûsä Y ‘Ó*bÕs¡T. e÷#·es¡+˝Àì ÄdüŒÁ‹ Äes¡D˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $»j·T kÂeT´ Vü‰düŒ≥˝Ÿ, s√≥Ø ø£u¢ Ÿ Ä|òt $»j·Tyê&É ôd+Á≥˝Ÿ, mdtø¬ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° dü+j·TTø£Ô Ä<Û«ä s¡´+˝À e÷#·es¡+ &ÍHé˝Àì ÄdüŒÁ‹ ÄeD˝À Ä~yês¡+ ñ<äjT· + 7.30 >∑+≥\ qT+&ç 11 >∑+≥\ es¡≈î£ ñ∫‘· düT>∑sY |üØø£\å T, 12.30 >∑+≥\ qT+∫ 2.30 >∑+≥\es¡≈î£ ø£+{Ï |üØø£\å T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. nedüse¡ TsTTqyê]øÏ ñ∫‘·+>± ø£fiC¢¯ Àfi¯ó,¢ eT+<äT\T n+<äCkÒ ÕÔeTHêïs¡TMT ø±s¡´Áø£eT+˝À s√≥Ø ø£u¢ Ÿ Ä|òt $»j·Tyê&É ôd+Á≥˝Ÿ n<Û´ä ≈£îå \T yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, |æ.yÓ.’ mHé.sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

11 8 2013  

11 8 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you