Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 9`3`2014 Ä~yês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

ø±+Á¬>dt ‘êqT rdüT≈£îqï >√‹˝À ‘êH˚ |ü&ç+~: #·+Á<äu≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é: ø±+Á¬>dt bÕغ ‘êqT rdüT≈£îqï >√‹˝À ‘êH˚ |ü&ç+<äì ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ˝À #˚]q >∑˝≤¢ ns¡TD, »j·T<˚yé, >∑TìbÕ{Ï sêeTj·T´\qT Äj·Tq bÕغ˝ÀøÏ kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh $uÛÑ»q $wüj·T+˝À Çs¡TÁbÕ+‘ê\ yê]ì ≈£Ls√Ãu…{Ϻ e÷{≤¢&ÉeTì k˛ìj·÷≈£î #Ó|æŒHê... |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√s¡T≈£îqïyêfi¯ó¢ ≈£L&Ü d”e÷+Á<Ûä≈£î nHê´j·T+ »s¡>±\ì ø√s¡Tø√˝Ò<äì... n˝≤+{Ï~ k˛ìj·÷ d”e÷+Á<Ûä≈£î rÁe nHê´j·T+ #˚dæ+<äHêïs¡T. Ç≥© >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ pHé 2 nì .. n<˚ s√EqT nbÕsTT+f…&é &˚>± Á|üø£{Ï+#ês¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêh $uÛÑ»q e\¢ qwüºb˛sTTq d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆ kÕ~Û+#ê\+fÒ 25 kÕúHê˝À¢q÷ ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. »>∑Hé z ôd’ø√ yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Héô|’ #·+Á<äu≤ãT eT+&ç|ü&ܶs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À z ôd’ø√‘√ b˛sê&Ü*‡ sêe&É+ <äTs¡<äèwüºø£eTHêïs¡T. »>∑HéqT uÛÑ]+#·˝Òø£ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Äj·Tìï u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î |ü+|æ#˚XÊs¡Hêïs¡T. »>∑Hé u…sTT˝Ÿ ø√dü+ k˛ìj·÷ ø±fi¯¢ô|’ |ü&ç ‘Ó\T>∑Tyê] Ä‘·àíıs¡yêìï øÏ+#·|ü]#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hé~ <√|æ&û ‘·s¡eTì.. Äj·Tq bÕغøÏ Hê\T>∑T d”≥T¢ eùdÔ @+#˚kÕÔ&√ Ä˝À∫+#·+&Éì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

lyê] ùde˝À C≤rj·T mìïø£\ ø£$TwüqsY dü+|ü‘Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

‹s¡T|ü‹, e÷]à 8: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ C≤rj·T mìïø£\ ø£$TwüqsY $.mdt.dü+|ü‘Y X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ »]π> ø£˝≤´D ùde˝À bÕ˝§Zì kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç ñ<äj·T+ 8:30>∑+≥\≈£î ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü‰\ düeTT<ëj·÷\ e<ä› C…áy√ lìyêdüsêE, ]ôd|ü¸Hé &ç|üP´{° áy√ yÓ+ø£≥j·T´, zmdt&ç <ëyÓ÷<äs¡+, @mdt&ç düTu≤“¬s&ç¶ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.ø=+‘· ùd|ü⁄ $sêeT+ rdüT≈£îqï Äj·Tq≈£î {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T kÕ«$T <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± <Ûä«»düú+u≤ìøÏ yÓTT≈£îÿ≈£îì kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+∫q nq+‘·s¡+ e≈£îfi≤ e÷‘·qT dü+<ä]Ù+∫ VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|ü+˝À Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î |ü+&ç‘·T\T Äos¡«#·Hê\T |ü\Tø£>±, áy√ m+J >√bÕ˝Ÿ, C…áy√ lìyêdüsêE, kÕ«$Tyê] rs¡úÁ|ükÕ<ë\qT n+<äCÒXÊs¡T. Ä\j·T+ yÓ\T|ü\ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡y˚T mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T ñ+&Éeì, düŒwüº+>± ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À ‹s¡T#êq÷s¡T l |ü<ëàe‹ neTàyê]ì <ä]Ù#·T≈£îì ôV’≤<äsêu≤<é MT<äT>± &Ûç©¢ yÓfi¯¢qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

{°&û|”˝ÀøÏ >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<éé, e÷]à 7: ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£îsê\T, e÷J eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷], ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT Á|üeTTK yê´bÕs¡T y˚‘Ô· >∑˝≤¢ »j·T<ée⁄ X¯ìyês¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ rs¡ú+ d”«ø£]+#ês¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT düeTø£å+˝À m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À {°&û|”˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑˝≤¢ ≈ns¡TD≈£îe÷] eT{≤¢&ÉT‘·÷, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î e´‹πsø£+>± ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº $uÛÑ»qqT #˚dæq+<äT≈£î ìs¡düq>± ‘êqT ø±+Á¬>dt bÕغì e<ä* ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚]q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À kı+‘· bÕغ\ m+|”\ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ ne\+_Û+∫q rs¡T ‘·qqT eTH√ e´<∏ä≈£î >∑T] #˚dæ+<äì nHêïs¡T. sêÁcÕºìï n_Ûeè~∆ #˚ùd dü‘êÔ #·+Á<äu≤ãT≈£î e÷Á‘·y˚T ñ+<äì nHêïs¡T. qeTTà≈£îqï yê]ì ø±+Á¬>dt qfÒº{≤ eTT+∫+<äì Äs√|æ+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä\ eTH√uÛ≤yê\qT ø±+Á¬>dt bÕغ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ >∑˝≤¢ »j·T<˚yé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝À sêDÏ+∫q ‘·qT sê»ø°j·÷˝À¢ ≈£L&Ü $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔqqï BÛe÷qT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·q sê»ø°j·T ìs¡íj·T+ yÓqTø£ dæ˙ q≥T&ÉT ø£èwüí, eTùV≤wtu≤ãT\ eT<䛑·T ñqï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt˝À >∑˝≤¢ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 75 dü+e‘·‡sê\ nqTã+<Ûä+ ñ+~. Hê\T>∑Te÷s¡T¢ #·+Á<ä–] nôd+;¢ kÕúHêìøÏ ns¡TD ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ eT+Á‹>±, sêÁwüº Á|ü»\≈£î ùde\T n+~+#ês¡T. B+‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q sê»+ù|≥ e÷J m+|” >∑TìbÕ{Ï sêeTj·T´ ≈£L&Ü X¯ìyês¡+ #·+Á<äu≤ãT düeTø£å+˝À {°&û|”˝À #˚XÊs¡T.

¬s+&ÉT |”d”d”\ @sêŒ≥T: ~–«»jYTdæ+>¥ &Ûç©¢: ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |”d”d”\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì sêh ø±+Á¬>dt bÕغ e´eVü‰sê\ Ç+#Ûê]® ~–«»jYTdæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. |”d”d”\ @sêŒ≥Tô|’ #·s¡Ã\T ‘·T~<äX¯˝À ñHêïj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ø£sêí≥ø£˝À ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+∫q uÛ≤»bÕ u…+>∑fi¯Ss¡T: ø£sêí≥ø£˝Àì 20 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\≈£î b˛{°#˚j·TqTqï ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT uÛ≤»bÕ Á|üø£{Ï+∫+~. e÷JeTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|üŒ •eyÓTT>∑Z ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:288 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

øÏs¡DY yÓ+≥ yÓfi‚fl~ mes¡T?! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ø±øÏHê&É, e÷]à 8: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ô|≥ºuÀj˚T q÷‘·q bÕغøÏ eT<䛑·T |ü*πø~ mes¡H˚~ eTs√ Hê\T>∑T s√E˝À¢ ‘˚\qT+~. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ á HÓ\ 12q øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ sê»eT+Á&ç y˚~ø£>± ‘·q q÷‘·q bÕغì Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T. q÷‘·q bÕغ ù|s¡T C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä>± Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ù|s¡T‘√ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢≈£î #Ó+~q e÷J m+|” #·T+Á&ÉT lVü≤]sêe⁄ ‘·q bÕغì øÏs¡DY≈£î Ç#êÃs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq≈£î C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ˝À ÁbÕ<Ûëq´‘· |ü<ä$‘√ bÕ≥T ø±øÏHê&É m+|”>± mìïø£\ ã]˝À ì*#˚+<äT≈£î neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ Vü≤j·÷+˝À ø±øÏHê&É m+|”>± ¬>\Tbı+~q #·T+Á&É lVü≤]sêe⁄ Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô mdtÄsYm+{Ï #Í<ä]øÏ n\T¢&ÉT, e÷J m+|” ∫≥÷º] s¡M+Á<ä≈£î ‘√&É\T¢&ÉT ø±e&É+‘√ Äj·Tq≈£î õ˝≤¢˝À ø=+‘· |ü≥Tº ñ+~. ø±+Á¬>dt ãVæ≤wüÿè‘· m+|æ˝…’q sê»eT+Á&ç m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|” Vü≤s¡¸≈£îe÷sY\T ‘=*Hê{Ï qT+&ç øÏs¡DYyÓ’ù| ñ+&É≥+‘√ Ä kÕúq+ qT+∫ yês¡T m+|”\T>± b˛{° #˚j·Te#·TÃ. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT m+|” kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T Ksê¬s’qfÒ¢. Çø£ myÓTà˝Ò´\ $wüj·÷ìø=ùdÔ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ù|]≥ n~ÛcÕºHêìï ~Ûø£ÿ]düTÔqï Hê{Ï qT+&ç õ˝≤¢˝À 10eT+~ myÓTà˝Ò´\T Äj·Tq bÕغ ô|&ç‘˚ øÏs¡DY yÓ+≥ q&ç#˚+<äT≈£î n|üŒ{À¢ dæ<ä›eTj·÷´s¡T. nsTT‘˚ bÕغ Á|üø£≥q˝À C≤|ü´+ ø±e&É+, $$<Ûä sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\ H˚|ü<∏ä´+˝À myÓTà˝Ò´\T m+‘·eT+~ Äj·Tq yÓ+≥ q&ÉTkÕÔs¡qï~ Á|üXÊïs¡úø£y˚T! ø±+Á¬>dt

C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ‘·÷s¡TŒyêdæ<˚!

myÓTà˝Ò´˝…’q ã+&Üs¡T dü‘ê´q+<äsêe⁄, ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü>±, nq|ü]Ô myÓTà˝Ò´\ X‚cÕ¬s&ç¶ mìïø£\ ã]˝À ñ+&Éqì Ç|üŒ{Ïπø Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dtbÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæHê sê»eT+Á&ç myÓTà˝Ò´ sö‘·T dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄, yÓTT<ä{À¢ ñ+&Ée*¢ ìs¡íj·Ty˚T ‘·q ìs¡íj·TeTì Á|üø£{Ï+∫Hê.. ∫e]øÏ Äj·Tq

≈£L&Ü ‘·q <ë] e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. sê»eT+Á&ç y˚Tj·TsY kÕúHêìï sö‘·T düreTDÏøÏ ÇkÕÔs¡H˚ Vü‰MT y˚Ts¡≈£î Äj·Tq yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚πs neø±XÊ\THêïsTT. nsTT‘˚ Äj·Tq sêø£qT yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ÁX‚DT\T e´‹πsøÏdüTÔHêïsTT. n<˚ »]–‘˚ Äj·Tq ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ øÏs¡DYyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑Zø£ ‘·|üŒ<äT. Çø£b˛‘˚ Á|üdüTÔ‘êìøÏ ‘·Tì

myÓTà˝Ò´ nXÀø˘u≤ãT, |æsƒê|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ e+>± ^‘·, ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´\ ø£qïu≤ãT, eTTeTà&çes¡+ myÓTà˝Ò´ bıHêï\ dürwt, |æ.>∑qïes¡+, |æ.sêCÒX¯«], sêCÀ\T myÓTà˝Ò´ sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é\T, Ç+ø± @ bÕغ qT+&ç b˛{° #˚j·÷\qï~ ìs¡ísTT+#·Tø√˝Ò<äT. |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L*+#·ø£b˛‘˚ eTT$Tà&çes¡+ myÓTà˝Ò´ bıHêï&É dürwt, á kÕ] mìïø£\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ée#·ÃH˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. |æsƒê|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ e+>∑ ^‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔqï {Ï&ç|æ ÁX‚DT\T ÄyÓT sêø£qT e´‹πsøÏdüTÔHêïsTT. {Ï&ç|æ Vü‰j·T+˝À nìï |ü<äe⁄\T bı+~, ÄyÓT bÕغì ø±<äì Á|üC≤sê»´+yÓ’|ü⁄ yÓ[fl kÕ«s¡ú|üP]‘·+>± e´Vü≤]+#ês¡ì á y˚Ts¡≈£î ÄyÓT eùdÔ }s¡Tø√eTì {Ï&ç|æ ÁX‚DT\T Á|üø£{Ï+#êsTT. ø±>± Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·Tì myÓTà˝Ò´ nXÀø˘u≤ãT, |æsƒê|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ e+>±^‘·, |æ.>∑qïes¡+ myÓTà˝Ò´ bÕeTT\ sêCÒX¯«]\T e÷Á‘·y˚T øÏs¡DYyÓ+≥ q&ç#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ø£qïu≤ãT ∫s¡+J$øÏ n‘·´+‘· Ä|ü⁄Ô&ÉT ø±e&É+‘√ Äj·Tq {Ï&ç|æyÓ’|ü⁄ yÓfi≤fl\ì ñHêï ø=+‘· dü+X¯sTTdüTÔHêïs¡T. {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· qT+&ç düŒwüºyÓTÆq Vü‰MT\T ÇùdÔ Äj·Tq ≈£L&Ü {Ï&ç|æyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑Ze#·TÃ. ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+ ø±ì, ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ kÕúq+ø±˙, $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢˝À ô|qT∆]Ô nôd+;¢kÕúq+ >±˙ ÇkÕÔqì Vü‰MT ÇùdÔ Äj·Tq ≈£L&Ü {Ï&ç|æ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îH˚ neø±XÊ\THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üdüTÔ‘êìøÏ øÏs¡DYyÓ+≥ düŒwüº+>± yÓfi‚fl~, Äj·TqqT nqTdü]+#˚+~ Ç<ä›s¡T ˝Òø£ eTT>∑TZs¡T e÷J m+|”\T, myÓTà\T ñ+&˚ neø±XÊ\T HêïsTT.

¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê* düeT Á<ä+˝À ≈£L*q eT˝Òwæj·÷ $e÷q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8: ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ {Ï.ø±+Á¬>dt H˚‘·\T >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T C≤Hê¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶, bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T >∑es¡ïsYqT ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T. nq+‘·s¡+ >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· ø=ìï s√E\T>± ‘Ó\+>±D˝À ≈£îs¡TdüTÔqï e&É>∑+&É¢ yêq‘√ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î >∑es¡ïsY yÓ+≥H˚ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sêeTì nHêïs¡T. eTTK´+>± ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫ Ä<äTø√yê\ì, $<äT´‘Y ø√‘·\qT m‹Ôy˚j·÷\ì ø√]q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY m&ÉeT ø±\«øÏ+<ä Hê\T>∑T \ø£å\ mø£sê\≈£î ˙]yê«\ì ø√sêeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À $<äT´‘Y ø√‘·\T ‘·–Z+#˚+<äT≈£î >∑es¡ïsY #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sêeTì, n+<äT≈£î >∑es¡ïsY kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï @&ÉT eT+&É˝≤\qT ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ñ+#ê\ì ø√sêeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ^‘ê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\qT ‘·ø£åDy˚T Ä<äTø√yê\ì >∑es¡ïsYqT ø√sêeTì

>∑es¡ïsY≈£î {Ï.ø±+Á¬>dt H˚‘·\ $q‹|üÁ‘·+ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT >∑es¡ïsY≈£î $e]+#êeTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. e&É>∑+&É¢ yêq‘√ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\T $\$\˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. eTTK´+>± >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫q ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û Ç+‘·es¡≈£î ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\≈£î n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À $<äT´‘Y düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì, bıs¡T>∑T sêÁcÕº\ qT+∫ ø=qT>√\T#˚dæ $<äT´‘Y düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. ¬s’‘·T\ nøö+≥¢ $esê\ì |ü+|æ+#ê\ì >∑es¡ïsY ø√]q≥Tº ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± bı‘·TÔ\ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ+|üsê¢&˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e+<˚fi¯fl #·]Á‘· ñ+<äì, n~ ˇø£ ÁbÕ+rj·T, ñ|üÁbÕ+rj·T bÕغ ø±<äì ÄyÓT nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq |òüTq‘· eTTe÷à{Ïø° k˛ìj·÷πø <ä≈£îÿ‘·T+ <äì ÄyÓT nHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ¬>*#˚+<äT≈£î y˚πs bÕغ\ yÓqø±\ ≈£L´ø£fÒº |ü]dæú‹ ø±+Á¬>dt≈£î ˝Ò<äì ÄyÓT nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt bÕغ ã\+>± ñ+<äHêïs¡T. eTTK´+>± eTTìdæ|ü˝Ÿ, |ü+#êsTTrsêCŸ, nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ\ô|’ bÕغ n~ÛcÕºqy˚T ìs¡ísTTdüTÔ+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ k˛ìj·÷ Ç∫Ãq e÷≥qT ì\T|ü⁄≈£îHêïs¡ì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT <ÛÓ’s¡´+>± z≥T n&çπ> Vü≤≈£îÿ ‘·eT≈£î+<äì ^‘ê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

ˇ+≥]>± b˛{°#˚<ë›+: C≤Hê¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8 : e#˚à mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt‘√ bı‘·TÔø±˙, $©q+ø±˙ e<ä›ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T bÕغ n~ÛcÕºHêìøÏ ˝ÒK\T sêXÊs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤+, {ÏÄsYmdt ø±+Á¬>dt˝À $©q+, mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T e÷JeT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ìyêdü+˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ C≤Hê¬s&ç¶ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, nH˚ø£ ø£wüºqcÕº\qT, nee÷Hê\qT m<äTs=ÿì k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D≤qT Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· H˚‘·\qT ≈£L&Ü ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ÄyÓT Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D≤qT Á|üø£{Ï+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nH˚ø£ nee÷Hê\qT m<äTs=ÿqï ãs¡TyÓøÏÿq >∑T+&Ó‘√ k˛ìj·÷ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä m+|”\T n&ÉT¶|ü&çHê,

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚$<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Ç∫Ã+~ ø±ãfÒº ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì, ˝Ò≈£î+fÒ kÕ<Ûä´eTj˚T´~ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT m+|”\THêï bÕغ\e\¢ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´e÷ nì Á|ü•ï+#ês¡T.

sêh $uÛÑ»qô|’ Á|ü‹|üøå±\T mìï $eTs¡Ù\T #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ã\yÓTÆq πø&ÉsY ñ+<äì, e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtqT ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt‘√ e#˚à mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ e<ä›ì, ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T @ø£|üø£å+>± $qï$+#ês¡ì, Ç<˚ n+XÊìï bÕغ n~ÛcÕºHêìøÏ ˝ÒK sêXÊeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ã\+ Ç‘·s¡T\≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+, kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. eTTK´+>± e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ˇ+≥]>± b˛{°#˚dæ ¬>\TdüTÔ+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T#˚dæ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ø±qTø£>± Ç<ë›eTì Äj·Tq bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ u≤´+ø±ø˘, e÷]à 8 : eT˝Òwæj·÷ msTTsY˝…’Hé‡≈£î #Ó+~q m+ôV≤#Y370 $e÷q+ X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq $j·T‘êï+e<ä› düeTTÁ<ä+˝À ≈£L*b˛sTT+~. Ç+<äT˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï |üHÓï+&ÉT eT+~ dæã“+~‘√ bÕ≥T 227 eT+~ Á|üj·÷DÏj·T≈£î\T »\düe÷~Û nj·÷´s¡T. X¯ó Áø£yês¡+ sêÁ‹ 12.45 >∑+≥\≈£î eT˝Òwæj·÷ sê»<Ûëì øö˝≤\+|üPsY qT+&ç #Ó’Hê sê»<Ûëì ;õ+>¥≈£î ãj·T\T<˚]+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 6.30 >∑+≥\≈£î #˚s¡Tø√yê*‡ ñ+~. nsTT‘˚, sêÁ‹ 2.40 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À $e÷HêìøÏ m{Ïdæ‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. B+‘√ $e÷q+ n<äèX¯´yÓTÆq≥Tº msTTsY˝…’Hé‡ dæã“+~ >∑eTì+#ês¡T. nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq eT˝Òwæj·÷ msTTsY˝…’Hé‡ dæã“+~ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T

239 eT+~ »\ düe÷~Û ◊<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡rj·TT\T ≈£L&Ü.. #˚|ü{≤ºs¡T. $e÷q+ düeTTÁ<ä+˝À ≈£L*b˛sTTq≥T¢ yês¡T <ÛäèMø£]+#ês¡T. Ç+<äT˝À 150 eT+~ #Ó’Hê≈£î #Ó+~q yês¡T ñqï≥T¢ #Ó’Hê bÂs¡$e÷qXÊK ‘Ó*|æ+~. ø±>±, Ç+<äT˝À ◊<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡rj·TT\T ≈£L&Ü ñqï≥T¢ eT˝Òwæj·÷ $e÷qj·÷q esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. nsTT‘˚, Ms¡T @ sêÁcÕºìøÏ #Ó+~qyês√ ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. $e÷q+ düeTTÁ<ä+˝À ≈£L*b˛sTTq+<äTq me«s¡÷ ã‹øÏ ñ+&É#·ø£b˛e#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTè‘·T\ ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT Ç+ø± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT.


n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± mdt_◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ùde\T Ä~yês¡+ 9, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡ T |ü ‹ , e÷]à 8 : n+‘· s ê® r j· T eTVæ ≤ fi≤ ~H√‘· ‡ yêìï |ü ⁄ s¡ d ü ÿ ]+#· T ≈£ î ì ‹s¡ T |ü ‹ |ü ≥ º D +˝À uÛ ≤ s¡ r j· T ùdº { Ÿ u ≤´+ø˘ yê] Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À eTVæ ≤ fi¯ \ ≈£ î $$<Û ä s¡ ø ±\ yÓ ’ < ä ´ ùde\qT ñ∫‘· + >± n+~dü T Ô H êïs¡ T . ñ∫‘· yÓ ’ < ä ´

ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé≈£î mìïø£\T ˝ÒqfÒ¢! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏ H ê&É , e÷]à 8 : sêÁwü º yê´|ü Ô + >± ø±s=Œπ s wü H é \ T, eTTì‡bÕ*{° \ ≈£ î mìïø£ \ T ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì ø√s¡ T º Ç∫Ãq Ä<˚ X Ê\ y˚ T s¡ ≈ £ î mìïø£ \ ôw&É ÷ ´˝Ÿ $&É T <ä ˝ … ’ + ~. sêÁwü º yê´|ü Ô + >± 106 eTTì‡bÕ*{° \ T, 10 ø±s=Œπ s wü q ¢ ≈ £ î ]»π s «wü q T¢ Á|ü ø £ { Ï + #· > ±, ‘· ÷ s¡ T Œ>√<ëe] õ˝≤¢ ˝ Àì ø±øÏ H ê&É , sê»eT+Á&ç ø±s=Œπ s wü q ¢ »qs¡ ˝ Ÿ eTVæ ≤ fi¯ ≈ £ î π ø {≤sTT+#ês¡ T . ø±øÏ H ê&É ø±s=Œπ s wü H é ≈ £ î ]»π s «wü H é Á|ü ø £ { Ï + ∫Hê Á|ü d ü T Ô ‘ êìøÏ ø√s¡ T º $yê<ë\‘√ mìïø£ \ T ìs¡ « Væ ≤ +#˚ + <ä T ≈£ î n&É ¶ + ≈£ î \T m<ä T s¡ j · ÷ ´sTT. ‘=\T‘· 16 Á>±eT|ü + #êj· T r\qT $©q+ #˚ j · ÷ \ì ‘· s ¡ T yê‘· mì$T~ Á>±eT|ü + #êj· T r\T, ‘· s ¡ T yê‘· 4Á>±eT |ü + #êj· T r\≈£ î $©q+ #˚ j · ÷ \ì Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ≈£ î ~+∫Hê.. Äj· ÷ Á>±eT|ü + #êj· T r\T $©Hêìï e´‹π s øÏ d ü ÷ Ô ø√s¡ T º ÄÁX¯ s TT+#· & É + ‘√ mìïø£ ì*∫b˛sTT+~. ‘=s¡ + –, e\dü b Õø£ \ , NÛ & ç > ±,s¡ e TDj· T ´ù|≥ |ü + #êsTTr\T ø√s¡ T º ≈ £ î yÓ fi ≤flsTT. n|ü Œ {À¢ M{Ï q $©q+ #˚ d ü ÷ Ô ø±øÏ H ê&É ø±s=Œπ s wü H é ˝ À 50 &ç $ »q¢ q T @sêŒ≥T #˚ X Ês¡ T . ø√s¡ T º e´eVü ‰ sê\T ‘˚ \ ø£ b ˛e&É + ‘√ Á|ü d ü T Ô ‘ êìøÏ ø±øÏ H ê&É ø±s=Œπ s wü H é ≈ £ î mìïø£ \ T ìs¡ « Væ ≤ +#˚ neø±X¯ + ˝Ò < ä ì |ü ⁄ s¡ b Õ\ø£ XÊK Ø»q˝Ÿ &ç | ü P ´{° &Ó ’ ¬ s ø£ º s Y , ø±øÏ H ê&É ø±s=Œπ s wü H é ø£ $ Twü q sY Ç+#êØ® ¬ ø .s¡ y ˚ T wt ‘Ó * bÕs¡ T . á $wü j · ÷ \˙ï m\ø£ å H é ø£ $ T{° ≈ £ î ìy˚ ~ ø£ |ü + bÕeTì, m\ø£ å H é ø£ $ T{° ìs¡ í j · T + y˚ T s¡ ≈ £ î ø±øÏ H ê&É ø±s=Œπ s wü H é mìïø£ \ T ñ+{≤j· T ì Äj· T q ‘Ó * bÕs¡ T .

ôd’Hé‡ Á|ü<äs¡Ùq\T $C≤„Hêìï n+<ä#˚kÕÔsTT &ç|üP´{° &çÇz ø±oX¯«s¡sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=eTs√\T, e÷]à 8 : $<ë´s¡ T ú \ T Á|ü < ä ] Ù+#˚ ôd’ H é ‡ Á|ü < ä s ¡ Ù q\T $C≤„ H êìï n+<ä # ˚ k ÕÔ j · T ì e÷sêÿ|ü ⁄ s¡ + &ç | ü P ´{° &ç Ç z m+ ø±oX¯ « s¡ s êe⁄ nHêïs¡ T . eT+&É \ π ø +Á<ä y Ó T Æ q ø=eTs√\T Á|ü u Û Ñ T ‘· « ñqï‘· bÕsƒ ¡ X Ê\˝À |ò æ Á ãe] 28e ‘˚ B q @sêŒ≥T #˚ j · ÷ *‡q ôd’ H é ‡ ~H√‘· ‡ yêìï X¯ ó Áø£ y ês¡ + Á|ü < ä ] Ù+#ês¡ T . Vü ≤ »s¡ ‘ · j · T ´ n<Û ä ´ ø£ å ‘ · q ìs¡ « Væ ≤ +∫q á ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìøÏ &ç | ü P ´{° &ç Ç z eTTK´ n‹~∏ > ± Vü ‰ »s¡ j · ÷ ´s¡ T . á dü + <ä s ¡ “ +>± Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ <˚ X ¯ + $C≤„ q |ü s ¡ + >± m+‘√ n_Û e è~› #Ó + <ä T ‘· T +<ä ì ôd’ H é ‡ Á|ü < ä s ¡ Ù q »]–q dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± $<ë´s¡ T ú \ T #˚ d æ q edü T Ô e ⁄\qT ≈£ å î Dí + >± |ü ] o*+∫ n$ m˝≤ ‘· j · ÷ s¡ T #˚ X Ês¡ T , yê{Ï ñ|ü j Ó ÷ >∑ + @$T≥ì n$ @ dü ÷ Á‘· + Ä<Û ë s¡ + >± |ü ì #˚ d ü T Ô H êïj· T ì nH˚ n+XÊ\qT $<ë´s¡ T ú \ qT n&ç – ‘Ó \ Tdü T ø=ì ôd’ H é ‡ XÊÁdü Ô y ˚ ‘ · Ô nsTTq dæ $ sêeTHé ∫Á‘· | ü { ≤ìøÏ |ü P \e÷\\T y˚ d æ ìyêfi¯ ó \T n]Œ+#ês¡ T . <˚ X ¯ Á|ü > ∑ ‹ ì <ä è wæ º ˝ À ñ+#· T ø=ì $<ë´s¡ T ú \ T q÷‘· q Á|ü j Ó ÷ >±\T #˚ j · ÷ \Hêïs¡ T . Á|ü ‹ $<ë´]ú XÊÁdü Ô y ˚ ‘ · Ô > ± e÷] yê]˝À <ë–e⁄qï dü è »Hê‘· à ø£ ‘ · X ¯ ø Ï Ô ì yÓ * øÏ r j· ÷ \ì nHêïs¡ T . $<ë´s¡ T ú \ T $<ä ´ ‘√bÕ≥T Áø£ e T•ø£ å D ‘√ yÓ T \T>∑ T ‘· ÷ bÕsƒ ¡ X Ê\\≈£ î , >∑ T s¡ T e⁄\≈£ î , ‘· * ¢ < ä + Á&É T \≈£ î eT+∫ ù|s¡ T Á|ü ‹ wü º \ T rdü T ≈£ î sêyê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À $<ë´s¡ T ú \ T Á|ü < ä ] Ù+∫q Á|ü < ä s ¡ Ù q\T |ü \ Te⁄]ì Äø£ ≥ Tº ≈ £ î HêïsTT. á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À e÷J eT+&É \ ñbÕ<Û ä ´ ≈£ å î \T mHé dü T ã“sêj· T T&É T , Á|ü u Û Ñ T ‘· « ñqï‘· bÕsƒ ¡ X Ê\ d” ì j· T sY ñbÕ<Û ë ´j· T T\T mHé & ç m ˝Ÿ Hêsêj· T Dsêe⁄, ñe÷e÷uÛ ≤ s¡ ‹ , m $X¯ « s¡ ÷ |ü + , ¬ ø øÏ s ¡ D Y ≈ £ î e÷sY , eTTs¡ ∞ ø£ è wü í , s¡ + >±sêe⁄\T bÕ˝§Z H êïs¡ T .

•_s¡ + ˝À e+<ä ˝ ≤~eT+~ eTVæ ≤ fi¯ \ T ‘· e T≈£ î ñ∫‘· yÓ ’ < ä ´ + <ë«sê |ü Ø ø£ å \ T ìs¡ « Væ ≤ +#· T ≈£ î ì eT+<ä T \qT rdü T ¬ ø fi≤¢ s ¡ T . eTVæ ≤ fi≤ ~H√‘· ‡ yêìï |ü ⁄ s¡ d ü ÿ ]+#· T ≈£ î ì |ü ≥ º D +˝À &Üø£ º s Y dü T <Û ë sêDÏ H˚ ‘ · è ‘· « +˝À uÛ ≤ Ø sê´©ì ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . ÄyÓ T MT&ç j · ÷ ‘√ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ Á|ü d ü T Ô ‘ · |ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢

eTVæ ≤ fi¯ \ T ùd«#· à ¤ > ± s√&É ¢ ô |’ ‹s¡ > ∑ ˝ Ò ì |ü ] dæ ú ‹ HÓ \ ø=+<ä ì Äy˚ < ä q e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . <˚ X ¯ + ˝À mø£ ÿ &√ ˇø£ #√≥ eTVæ ≤ fi¯ \ ô|’ n‘ê´#êsê\T, Vü ≤ ‘· ´ \T, »s¡ T >∑ T ‘· T Hêïj· T ì yê{Ï ì |ü P ]Ô > ± n]ø£ { Ï º q |ü  &˚ eTVæ ≤ fi¯ \ T ùd«#· à ¤ > ± e∫Ãq≥¢ ì ÄyÓ T nHêïs¡ T . dü « ‘· + Á‘· + e∫Ãq ‘· s ¡ T yê‘·

$uÛÑ»q‘√ eTqkÕú|ü+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8: sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<äs¡TÙ\T ñqï sê|òüTe⁄\ C≤rj·T kÕúsTT˝À bÕغ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ê\H˚ jÓ÷#·q˝À ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. sêÁwüº $uÛÑ»qqT d”|”m+ rÁe+>± e´‹πsøÏ+∫+~. uÛ≤cÕ Á|üj·TTø£Ô sêÁcÕº\qT $uÛÑõ+#·e<ä›+≥÷ Ä bÕغ yÓTT<ä{Ï qT+&ç yê~dü÷Ô ek˛Ô+~. ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\≈£î $s¡T<ä∆+>± $uÛÑ»q »]–b˛e&É+‘√ n≥T d”e÷+Á<Ûä≈£î, Ç≥T ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq bÕغ XÊK\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶsTT. B+‘√ Ç|üŒ{Ïπø bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T>± ñqï sê|òüTe⁄\T Ä |ü<ä$˝ÀH˚ ø=qkÕ>±\ì ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ê\+fÒ sê|òüTe⁄\T d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ yÓfi≤¢*‡+<˚. ô|<ä› sêÁcÕºìøÏ ø±s¡´<ä]Ù>± ñqï ‘êqT ø=~› ÁbÕ+‘êìπø |ü]$T‘·+ ø±e&É+ Äj·Tq≈£î Çwüº+ ˝Ò<äT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ &Ûç©¢ yÓ[¢ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT>± bÕغøÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì #˚j·÷\ì Äj·Tq ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝ÀH˚ sê|òüTe⁄\T &Ûç©¢ sêyê*‡+~>± Ä bÕغ πø+Á<ä Hêj·Tø£‘·«+ |ü\Te÷s¡T¢ sê|òüTe⁄\qT ø√]+~. nsTTHê sêÁwüº nedüsê\ <äècÕº´ ‘êqT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± ø=qkÕπ>+<äTπø Äj·Tq yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT nìyês¡´ |ü]dæú‘·T˝À¢ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ç>± ø=qkÕ>∑T‘·÷ n≥T d”e÷+Á<Ûä, Ç≥T ‘Ó\+>±D sêÁwüº bÕغ e´eVü‰sê\qT |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q ø=‘·Ô ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düe÷y˚X¯+˝À sê|òüTe⁄\T ‘·eT ìs¡íj·÷ìï yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á düe÷y˚X¯+˝À Ä bÕغ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wtø±s¡‘Y ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± bÕغ ¬s+&ÉT XÊK\qT @sêŒ≥T #˚ùdÔ ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± me]˙ ìj·T$T+#ê\H˚

&Ûç©¢ yÓfi‚¢ jÓ÷#·q˝À sê|òüTe⁄\T ‘Ó\+>±D sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù |ü<ä$øÏ b˛{≤b˛{° ;d” yê<ä+ ‘Ós¡ô|’øÏ n+X¯+ô|’ X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Ä bÕغ sêÁwüº ø£$T{° rÁe+>± #·]Ã+~+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ $. lìyêdtsêe⁄, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ KeTà+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ‘·$TàH˚ì MuÛÑÁ<ëìï ìj·T$T+#ê\ì bÕغ H˚‘·\T Ä˝À∫düTÔHêï n+<äT˝À ôd’‘·+ _ÛHêï n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔyÓTÆq≥T¢ düeT#ês¡+. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ bÕغ ø±s¡´<ä]Ù>± |üì #˚ùd+<äT≈£î |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T Çwüº|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝ÀH˚ ñeTà&ç sêÁcÕºìπø bÕغ ø±s¡´<ä]Ù>± es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q mdt. Ms¡j·T´ ù|s¡T $qe∫Ã+~. ∫e] ì$Twü+˝À eT∞¢ sê|òüTe⁄\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. >∑‘· XÊdüq düuÛ≤ ø±s¡ |ü]$T‹ eTT–ùd es¡≈£î XÊdüq düuÛ≤ |üø£å+ Hêj·T≈£îì>± e´eVü≤]+#êqì mHé. qs¡düj·T´ ôd’‘·+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº bÕغ ø±s¡´<ä]Ù>± |üì #˚ùd+<äT≈£î b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ á n+X¯+ô|’ bÕغ˝À n+‘·s¡Z‘·+>± yê&û y˚&ç #·s¡Ã\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D˝À nìï bÕغ\T ;d”\ Hêj·Tø£‘ê«ìï ø√s¡T≈£î+≥T+&É>± d”|”m+˝À nÁ>∑esêí\ yê]πø á |ü<ä$ì ø£≥ºu…{≤º\qï ìs¡íj·÷ìï ø=+<äs¡T e´‹πsøÏdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛{° |ü&ÉT‘·Tqï Ms¡j·T´, qs¡düj·T´\T Çs¡Te⁄s¡T ;d” esêZìøÏ #Ó+~q yêπs B+‘√ M]e⁄s¡T˝À ˇø£]ì bÕغ ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$T+#ê\H˚ &çe÷+&é ‘Ós¡ô|’øÏ ek˛Ô+~. nsTT‘˚ ∫es¡≈£î @ø±_ÛÁbÕj·T+ ≈£î<äs¡ø£b˛‘˚ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T »]π> es¡≈£î sê|òüTe⁄\H˚ ñeTà&ç sêÁcÕºìøÏ ø±s¡´<ä]Ù>± |üì #˚sTT+∫ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq d”º]+>¥ ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚dæ ø=qkÕ–+#ê\ì Ä bÕغ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. @B @yÓTÆHê sê|òüTe⁄\T &Ûç©¢øÏ yÓfi‚¢+<äTπø yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

mìïø£\T düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 8 : n‹ ‘· « s¡ ˝ À »s¡ > ∑ q Tqï kÕs¡ « Á‹ø£ mìïø£ \ T Á|ü X Ê+ ‘· + >± »]π > +<ä T ≈£ î nìï sê»ø° j · T |ü ø å ± \T, Á|ü » \T dü V ü ≤ ø£ ] +#ê\ì KeTà dü u Ÿ & ç $ »q˝Ÿ b˛©dt n~Û ø ±] u≤\øÏ w ü H é ø√sês¡ T . me¬ s ’ q |ò ü T s¡ ¸ D \T, n\¢ s ¡ T ¢ dü è wæ º ù dÔ yê]ô|’ ø£ ] ƒ q #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î +{≤eTHêïs¡ T . ˝… ’ ô dHé ‡ Äj· T T<Û ë \qT ø£ * – ñqï ‘· e T Äj· T T<Û ë \qT yÓ + ≥H˚ Äj· ÷ b˛©dt ùdº w ü q ¢ ˝ À n|ü Œ –+#ê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . Á>±e÷˝À¢ Äj· ÷ sê»ø ° j · T bÕغ \ T @ s¡ ø £ y Ó T Æ q dü e ÷y˚ X Ê\T, sê´©\T, ãVæ ≤ s¡ + >∑ dü u Û Ñ \ T ô|{≤º \ Hêï, yÓ T Æ ≈ £ î @sêŒ≥T #˚ d ü T ø√yê\Hêï K∫Ñ· + >± b˛©dt X ÊK nqTeT‹ rdü T ø√yê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . KeTà+ dü u Ÿ & ç $ »Hé |ü ] ~Û ˝ À Ç|ü Œ {Ï π ø dü e TkÕ´‘· à ø£ , n‹ dü e TkÕ´‘· à ø£

Á>±e÷\qT ≈£ L &Ü >∑ T ]Ô + #· &É + »]–+<ä ì , yê{Ï ô |’ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ <ä è wæ º ô|&É ‘ êeTì &ç m d” Œ ‘Ó * bÕs¡ T . mìïø£ \ ìj· T e÷e[ neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq+<ä T q ‘· V ü ≤ dæ ˝ ≤› s Y , m+| æ & ç y √, kÕú ì ø£ mdt ◊ ‘√ ≈£ L &ç q Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ ãè+<ë\T Á>±e÷˝À¢ ‹s¡ T >∑ T ‘êj· T ì ‘Ó * bÕs¡ T . Ç|ü Œ {Ï π ø @sêŒ≥T #˚ d æ q ô|ò ¢ ø ° ‡ \qT |ü ≥ º D ≤\T, Á>± e÷\T mø£ ÿ &Ó ’ H ê dü π s dü « #· à ¤ + <ä + >± ‘=\–+#ê\Hêïs¡ T . mìïø£ \ dü + <ä s¡ “ ¤ + >± Á|ü » \T &É ã T“\T ‘· e T nedü s ê\≈£ î rdü T ≈£ î yÓ fi ‚ fl dü + <ä s ¡ “ ¤ + ˝À ‘· e TyÓ + ≥ Ä<Û ë sê\T rdü T ≈£ î yÓ fi ≤fl\ì nHêïs¡ T . ˝Ò ì |ü ø £ å + ˝À d” C Ÿ #˚ k ÕÔ e THêïs¡ T . Hê≥TkÕsê neTàø±\T, u… \ Tº c Õ|ü ⁄ \ <ë«sê eT<ä ´ + neTàø±\T #˚ | ü & ç ‘ ˚ |æ & ç j· ÷ ≈£ î º qyÓ ÷ <ä T #˚ k ÕÔ e Tì &ç m d” Œ ‘Ó * bÕs¡ T .

C≤|ü´+ ø±qTqï |ü⁄s¡bÕ\ø£ |òü*‘ê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 8 : |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T áHÓ\ 30q »]–Hê yê{Ï |òü*‘ê\T e÷Á‘·+ ìs¡ísTT+∫q ‘˚BøÏ yÓ\Te&˚ neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHéqT Ç|üŒ{Ïπø sêh mìïø£\ dü+|òüT+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ‘·sê«‘· kÕ<Ûës¡D

mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä˝…’+~. eTT+<äT>± |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\T eùdÔ yê{Ï Á|üuÛ≤e+ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ô|’ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì |ü\T bÕغ Hêj·T≈£î\T sêh mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ $qï$+#·&É+‘√ |òü*‘ê\qT ø=~›s√E\bÕ≥T ì\T|ü⁄<ä\ #˚ùd+<äT≈£î m\ø£åHé ø£MTwüHé Ä˝À∫düTÔqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~.

õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚sê\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 8 : ˇø£|ü&ÉT <√ãT>∑T+≥qT Á|ü<Ûëq πø+Á<ä+>± #˚düT≈£îì kÕsê e´‹πsø£ ñ<ä´eTdü÷Œ¤]Ôì, ˝Ò>∑T+≥bÕ&ÉTqT πø+Á<ä+>± #˚düT≈£îì nø£åsêdü´‘· ñ<ä´e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ <ë«sê <˚X¯+˝ÀH˚ nÁ>∑>±$T>± ì*∫q HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T düs¡«Á‘ê Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔHêïsTT. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>±\T, dü«#·Ã¤+<ä ùdyê dü+düú\T, ñ<ä´eTbÕغ\T dæ>∑TZ|ü&Ü*‡q Ø‹˝À »s¡T|ü⁄≈£îH˚ á ñ‘·‡yê\ e\¢ Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛>± eTVæ≤fi¯\ kÕúsTTì eT]+‘· ~>∑C≤s¡TdüTÔ+~. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T q&ÉT|ü⁄‘·Tqï HêØeTDT\T yê{Ïì ‘·eT kÕ«s¡úÁ|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ ‘·|üŒ kÕe÷q´ eTVæ≤fi¯\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\ô|’ düŒ+~+∫q dü+|òüT≥q\T n‹ ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔsTT. >∑‘· eT÷&˚fi¯ófl>± eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\qT |ü]o*ùdÔ á $wüj·T+ düŒwüºeTe⁄‘·T+~. >∑‘· @&Ü~ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì Vü≤s¡Hê<∏ä|ü⁄s¡+˝À Hêsêj·TD≤ yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ˝À |üì#˚düTÔqï z &Üø£ºsYqT, ÄyÓT ‘·*¢ì n‘·´+‘· ø°sê‘·ø£+>± Vü≤‘·´#˚dæq ì+~‘·T\≈£î H˚{Ï es¡≈£î •ø£å ˝Ò<ë yê{ÏøÏ dü+ã+~+∫q πødüT\˝À Á|üjÓ÷»q+ ø£ì|æ+#·ø£b˛>±, ì+~‘·T\T eTT>∑TZs¡T yÓTÆqs¡T¢ ø±e&É+‘√ yê]ì ‹s¡T|ü‹˝À Vü≤À+≈£î ‘·s¡*+∫ n\T¢fi¯fl˝≤ #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘· yês¡+˝À z Á|üãT<äT›&ÉT eT<ë´ìøÏ u≤ìôd’ ÄdæÔì neTàuÀ>± <ëìï n&ÉT¶≈£î+<äqï ø√|ü+‘√ ÄyÓTqT øÏsê‘·ø£+>± Vü≤‘·´#˚dæ ‘·|æŒ+#·T≈£îì bÕ]b˛j·÷&ÉT. Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+≥÷ b˛‘˚ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\ |üs¡+|üs¡ Á|ü‹s√E ˇø£{Ï ø±qek˛Ô+~. ˇø£ÿ 2011˝À Vü≤‘·´\T ‘·|æŒ+∫ 2011, 12,13\˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ $$<Ûä H˚sê\T >∑D˙j·T+>± ô|]–q≥T¢ $esê\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT. 2011˝À Äs¡T es¡ø£{ï|ü⁄ #êe⁄\T »s¡T>∑>±, 2012˝À yê{Ï dü+K´ 9øÏ, 2013˝À 7≈£î ‘·–Z+~. Ç~ ø=+‘· }s¡≥ ø£*–+#˚ n+X¯yÓTÆq|üŒ{Ïø°, Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e&ÜìøÏ

#ê˝≤ πødüT\˝À •ø£å\T ‘·–Zb˛‘·THêïj·Tì ø±e* &çmd”Œ u≤\yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ #ÓãT‘·THêïs¡T.Á|ü‘˚´øÏ+∫ eTVæ≤fi¯\ô|’ »]π> n‘ê´#ês¡ πødüT\˝À kÕúìø£ sê»ø°j·T H˚‘·\ CÀø£´+ Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëqø±s¡DeTì, Á>±e÷\˝À düe÷+‘·s¡ Á|üuÛÑT‘ê«\qT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï sê»ø°j·T H˚‘·\T n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT esêZ\qT u…~]+∫ sêJ #˚düT≈£îqï dü+<äsꓤ\T nH˚ø£+ ñHêïj·Tì, á |ü]dæú‘·T˝À¢ πødüTqT mô|ò’sY #˚dæq ‘·s¡Tyê‘·, rsê Ä πødüT ø√s¡Tº≈£î yêsTT<ë≈£î e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· m+‘√ e´‘ê´dü+ ø±qek˛Ô+<äì Ç~ u≤~Û‘·T\T ì+~‘·T&ç‘√ sêJ |ü&çb˛e&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì, Ç+<äT≈£î πøe\+ b˛©düT\qT ì+~+∫q+‘· e÷Á‘êq Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì nHêïs¡T.

nkÕ<Ûës¡D πødüT\T.. m+<äT≈£î yê~düTÔHêïs¡T?

ñdæ>=*Œq |ü]dæú‘·T\T 2011˝À 49 »s¡T>∑>±, 2012˝À 42≈£î ‘·–Z, 2013˝À <ë<ë|ü⁄ 50es¡≈£î ô|]>±sTT. eTVæ≤fi≤ y˚~+|ü⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫ 2011˝À 187 »s¡T>∑>±, 2012˝À yê{Ï dü+K´ 160øÏ ‘·–Z 2013˝À 139øÏ ‘·>∑Z&É+ b˛©düT≈£î\ }s¡≥ ø£*–+#˚ $wüj·T+. Vü≤‘·´\ $wüj·÷ìø=ùdÔ 2011˝À 21 »s¡T>∑>±, 2012˝À yê{Ï dü+K´ 41øÏ ô|]–, 2013˝À 38øÏ n+fÒ 3 Vü≤‘·´\T ‘·>±ZsTT. πs|t˝À 2011˝À 30 »s¡T>∑>∑, 2012 23øÏ ‘·–Z, 2013˝À 26≈£î ô|]>±sTT. eTVæ≤fi≤\ øÏ&Üï|æ+>¥\T >∑D˙j·T+>± ô|]>∑&É+ Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ $wüj·T+. 2011 63 πødüT\T qyÓ÷<äT ø±>± yê{Ïdü+K´ 2012˝À 71øÏ ô|]– 2013˝À 68øÏ e#êÃsTT. Çø£ e÷˝Ÿ ùdºwüHé >∑D˙j·T+>± ô|]–+~. 2011˝À 166, 2012˝À 193, 2013˝À @ø£+>± yê{Ï dü+K´ 264≈£î ô|]–+~. á eT÷&˚fi¯fl˝À πødüT\T |ü]o*ùdÔ eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï H˚sê\T >∑D˙j·T+>± ô|]–q≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘√+~.

yê] kÕúsTTøÏ $T+∫ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·&É+, n~Ûø£ ùd«#·Ã¤ìe«&É+ e+{Ï ø±s¡D≤\T eTVæ≤fi¯\ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚sê\≈£î n<ä›+|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ e÷qdæø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T #ÓãT‘·T+&É>±, |ü⁄s¡Twüß\˝À $#·Ã\$&ç>± ô|]– Væ≤+kÕÁ|üeè‹Ô Ç+<äT≈£î ø±s¡DeTì b˛©düT\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

•øå± πs≥T ≈£L&Ü ‘·≈£îÿy˚..

eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï $$<Ûä <ë&ÉT\≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü&ÉT‘·Tqï •ø£å\˝À ≈£L&Ü n‹ ‘·≈£îÿe XÊ‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~. <ë<ë|ü⁄ 60XÊ‘·+ es¡≈£î •ø£å\T ø={Ϻ y˚düTÔ+&É>±, b˛©düT\T H˚s¡düTÔ\≈£î e´‹πsø£+>± dü¬s’q kÕøå±´\qT #·÷|ü˝Òø£b˛e&É+, ø=ìï πødüT\˝À mô|ò’¢sY˝À b˛©düT\T H˚s¡düTú\‘√ sêJ|ü&É&É+ e+{Ï ø±s¡D≤\T •ø£å\T |ü&Éø£b˛e&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\ì Hê´j·Tyê<äT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. u≤~Û‘·T\T ì+~‘·T&ç‘√ sêJ|ü&É&Éy˚T.. •ø£å\ πs≥T ‘·>∑Z&ÜìøÏ ø±s¡D+ #ê˝≤ πødüT\˝À eTTK´+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ˝À|ü+ mø£ÿ&ÉT+~.. eTVæ≤fi¯\ô|’ qyÓ÷<äj˚T´ πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·*¢<ä+Á&ÉT¢\T |æ\¢\ bÕ\q˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+, u≤~Û‘·T\T ì+~‘·T&ç‘√ sêJ|ü&ÉT‘·T+&É≥+ e\¢

nkÕ<Ûës¡D πødüT\T n+fÒ n‹ øÏsê‘·ø£+>± eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\T »]|æ Vü≤‘·´#˚dæq πødüT\qT Hê´j·Tyê<äT\T ì+~‘·T\ ‘·s¡|òü⁄q yê~+#·&É+ z <äTs¡<äèwüºø£s¡ |ü]D≤eTeTì ndü\T Hê´j·Tyê<äT\T πødüT\qT yê~+#·q|ü&ÉT u…sTT˝Ÿ e#˚à Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì, ø±ì n˝≤ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì eT$Tà dü«#·Ã¤+<äùdyê dü+düú Á|ü‹ì~Û »j·TsêCŸ #ÓãT‘·THêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À sêeT*+>±|ü⁄s¡+ ôd+≥sY˝À z &Üø£ºsYqT ÄyÓT ≈£îe÷¬sÔqT n‘·´+‘· øÏsê‘·ø£+>± Vü≤‘·´#˚dæq ì+~‘·T\ ‘·s¡|òü⁄q ˝≤j·Ts¡T¢ yê~+#ê*‡q nedüs¡+ @$T≥ì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ kÕøå±´‘·TÔ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] MT<äH˚ *˝≤e‹ nH˚ ñbÕ<Ûë´j·TTsê*ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\ πødüT øÏ+<ä ôdø£åHé 354-møÏ+<ä qyÓ÷<Ó’q|üŒ{Ïø° ás√E es¡≈£î Ä n~Ûø±]ô|’ #·s¡´\T ˝Òeì, á |ü]dæú‘·T˝À¢ kÕe÷qT´&çøÏ m˝≤ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä eTVæ≤fi≤ n+‘·sê®rj·T dü+e‘·‡sêìï @<√ |üÁ‹ø± Á|ü#êsêìø√ ˝Òø£ yÓT|ü\T bı+<ä&Üìø√ ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&É+ ‘·|üŒ yêdüÔe+>± eTVæ≤fi¯\ô|’ »]π> <ë&ÉT\ |ü≥¢ n≥T Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>±\T ø±˙, Ç≥T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T >±˙ dü]>± düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äH˚~ düTdüŒwüº+.

eTVæ ≤ fi¯ \ T n_Û e è~∆ ˝ À eTT+<ä + »˝À ñqï n|ò ü ÷ sTT‘ê´\T »s¡ > ∑ & É + XÀ#· ˙ j· T eTì ÄyÓ T nHêïs¡ T . á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À y˚ ˝ ≤~eT+~ $<ë´]ú q T\T, eTVæ ≤ fi¯ \ T, uÛ ≤ Ø sê´©>± >±+BÛ s √&é , ÄsY d æ s √&É T ¶ MT<ä T >± Äض y √ ø±sê´\j· T + #˚ s ¡ T ≈£ î Hêïs¡ T .

‹s¡TeT\˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 8 : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ X¯ìyês¡+ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T y˚˝≤~>± ‹s¡TeT\ ø=+&É≈£î sêe&É+‘√ s¡B› ø=qkÕ>∑T‘·T+~. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ 26 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡«q+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<ä≈£î 16>∑+≥\düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 6>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 7>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 5>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50, 100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T 2>∑+≥\≈£îô|’>± y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£qã&ç+~. Ä\j·T+ ˝À|ü uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]«+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüT <äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTHêïs¡T. ø±>± X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT y˚≈£îeC≤eTTq 3>∑+≥\ qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 62,268eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±e÷˝À¢ u…\TºcÕ|ü⁄\ ìùw<Ûä+ eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤kÕÔ+ &çmdt|æ õ sêe÷+»H˚j·TT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ –<ä › \ ÷s¡ T , e÷]à 8: ‘· « s¡ ˝ À »s¡ > ∑ q Tqï eTTìdæ b Õ*{° mìïø£ \ qT <ä è wæ º ˝ À ñ+#· T ø=ì eT+&É \ +˝Àì ñqï u… \ Tº c Õ|ü ⁄ \qT ìùw~Û + #· & É + »]–+<ä ì n<˚ $<Û ä + >± eTTìdæ b Õ*{° mìïø£ ˝ À¢ m≥Te+{Ï nyê+#Û · ˙ j· T dü + |ò ü T ≥q\T »s¡ > ∑ ≈ £ î +&Ü Á|ü ‹ cÕº ‘ · à ø£ + >± ìs¡ « Væ ≤ +#· & É + »s¡ T >∑ T ‘· T +<ä ì sêe÷+»H˚ j · T T\T nHêïs¡ T . eTTìdæ b Õ*{° ˝ Àì b˛*+>¥ ã÷‘Y π ø +Á<ë\qT X¯ ó Áø£ y ês¡ + Äj· T q ‘· ì F\T ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ +>± kÕú ì ø£ b˛©dü T ùdº w ü H é ˝ À @sêŒ≥T #˚ d æ q $˝Ò ø £ s ¡ T \ dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ –<ä › \ ÷s¡ T |ü ≥ º D +˝À yÓ T T≥º y Ó T T<ä { Ï k Õ]>± »s¡ > ∑ q Tqï eTTìdæ b Õ*{° mìïø£ ˝ À¢ m≥Te+{Ï nyê+#Û · ˙ j· T dü + |ò ü T ≥q\≈£ î ‘êe⁄˝Ò ≈ £ î +&Ü mìïø£ \ ≈£ î n&É ¶ + ≈£ î \T ø£ * Z + #˚ y ê]ô|’ u… ’ + &√esY π ø dü T \T qyÓ ÷ <ä T #˚ j · T &É + »s¡ T >∑ T ‘· T +<ä ì Äj· T q ‘Ó * bÕs¡ T . Á>±e÷˝À¢ Hê≥TkÕsê |ü P ]Ô > ± ìùw~Û + #· & É + »]–+<ä ì eT+&É \ |ü ] ~Û ˝ À @&É T #Ó ø ˘ b ˛dü T º \ qT @sêŒ≥T #˚ j · T &É + »]–+<ä ì Äj· T q nHêïs¡ T . 30 b˛©dü T j· ÷ ø˘ º Á|ü ø ±s¡ + dü u Û Ñ \ T, dü e ÷y˚ X Ê\T @sêŒ≥T #˚ d ü T ø√yê\+fÒ eTTìdæ b Õ*{° ø£ M Twü q sY nqTeT‹ rdü T ø√yê\Hêïs¡ T . eTTìdæ b Õ*{° |ü ] ~Û ˝ Àì 27 b˛*+>¥ ã ÷‘Y π ø +Á<ë\qT Äj· T q |ü ] o*+∫ ‘· ì F ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . Äj· T q yÓ + ≥ dæ ◊ ìeTà>∑ & É ¶ sêe÷sêe⁄, mdt ◊ yÓ ’ lìyêdü s êe⁄, b˛©dü T dæ ã “+~ ñHêïs¡ T .

sêÁwüº n_Ûeè~› »>∑Hé‘√H˚ kÕ<Ûä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ –<ä›\÷s¡T, e÷]à 8 : sêÁwüº n_Ûeè~› »s¡>±\+fÒ yÓ’dæ|æ n<Ûä´≈£åî\T yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&綑√H˚ kÕ<Ûä´eTì yÓ’dæ|æ N|òt$|t u≤*H˚ì lìyêdü¬s&ç¶ nHêïs¡T. kÕúìø£ πs&çjÓ÷u≤sTT ôd+≥sY˝À X¯óÁø£yês¡+ yÓ’dæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì b˛sê≥+ #˚dæq Hêj·T≈£î&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Hé nì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· k˛ìj·÷>±+BÛì m<äT]+#ês¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT 9 dü+e‘·‡sê\T eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ #˚|ü{ϺHê sêÁwüº+ n<Û√>∑‹bÕ˝…’+<äì nHêïs¡T. mìïø£\ \_›ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚ ¬s’‘·T\ s¡TD≤\T e÷|ò” #˚kÕÔeTì ø£\¢u§*¢e÷≥\T #ÓãT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T s¡TD≤\T s¡÷.\øå± 24y˚\ ø√≥T¢ ñ+fÒ @ $<Ûä+>± s¡TDe÷|ò” #˚kÕÔs¡ì, »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· πø+Á<ä+˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·«+‘√ e÷{≤¢&ç ¬s’‘·T s¡TDe÷|òæ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. –<ä›\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô>± eTT‘·TÔeTT\ nXÀø˘¬s&ç¶ dü¬ø‡dt nj·÷´s¡ì bÕغ n‘·ìï >∑T]ÔdüTÔ+<äì nHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Äغdæ ãkÕº+&é qT+∫ u≤*H˚ìøÏ yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç sê´©>± ãj·T\T<˚] yÓ’j·TdtÄsY ôd+≥sY MT<äT>± >∑DÒwtq>∑sY, πs&çjÓ÷u≤sTT ôd+≥sY es¡≈£î uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. u≤*H˚ì düeTø£å+˝À ô|<ä› dü+K´˝À $$<Ûä dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕغ rs¡›+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. bÕغ˝À #˚]q yê]˝À Äs¡´yÓ’X¯ó´\T, HêsT÷Áu≤Vü≤àD dü+|òü÷\T, ã*»ø±|ü⁄\T, eTsê]ƒ ø±|ü⁄\T, eTTdæ¢+\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕغ˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À –<ä›\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô\T eTT‘·TÔeTT\ nXÀø˘¬s&ç¶, á\+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ _dæôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T ø£{≤s¡T X¯+ø£sYj·÷<äyé, yêDÏ»´$uÛ≤>∑ düuÛÑT´\T Á|ükÕ<é, yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£î\T yÓ’C≤ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, bÕ+&ÉTs¡+>±¬s&ç¶, yÓ÷|üP] ÁãVü≤à+, <ä|æŒ* ø±•¬s&ç¶, s¡+>±¬s&ç¶, z yÓ+ø£≥j·T´, ø£eT‘·+ lqT, n+>∑+ lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î øÏs¡DY, nXÀø˘u≤ãT˝Ò ø±s¡D+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 8 : sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏ s ¡ D Y ≈ £ î e÷sY ¬ s &ç ¶ , m|” m ˙® y √\ sêÁwü º n<Û ä ´ ≈£ å î &É T nXÀø˘u≤ãT\ yÓ’Kπs ø±s¡DeTì e÷\ eTVü‰Hê&ÉT sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡‘êïø£sY Äs√|æ+#ês¡T. ∫e] ã+‹ Ç+ø± $T–˝Ò ñ+<ä ì m|ü Œ {Ï ø £ | ü  &É T Á|ü ø £ { Ï d ü ÷ Ô øÏ s ¡ D Y ≈ £ î e÷sY ≈ ¬ s &ç ¶ ñ<√´>∑T\ düyÓTàqT ‘·T~ <äX¯˝À nsêú+‘·s¡+>± $s¡$T+∫Hê nXÀø˘ u≤ãT\ e˝Ò¢ sêÁwüº $uÛÑ»q »]–+<äì nHêïs¡T. 66s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q m|”m˙®y√\ düyÓTàqT n|üŒ{À¢ eTs√ 10, 15s√E\T ø=qkÕ–ùdÔ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|üŒø£ ~–e#˚Ã<äì nHêïs¡T. $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T eTTeTàs¡+>± düyÓTà˝À bÕ˝§Z+≥Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ nXÀø˘u≤ãT, øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶\T düyÓTàqT $s¡$T+#˚˝≤ #˚kÕs¡ì nHêïs¡T. e÷\eTVü‰Hê&ÉT Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\T bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\˝À ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± kÕe÷õø£ esêZ\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì mìïø£\ ã]˝À nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…&É‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T.


yÓ’uÛÑy√ù|‘·+>± l|ü⁄s¡+ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T Ä~yês¡+ 9, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8: q>∑s¡+˝Àì m˝Ÿ._ q>∑sY eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À>∑\ eqdüú*|ü⁄s¡+ &ç$»Hé˝À l|ü⁄s¡+ ø±\˙˝Àì ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T dü|üÔeT yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T e÷]à 1 qT+&ç 5 es¡≈£î n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT.

m+&çz ns¡TD≤<˚$ Ç+{À¢ #√Ø Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+ , e÷]à 8: eT+&É\+˝Àì m+&çz ns¡TD≤<˚$ Ç+{À¢ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ‘·\T|ü⁄\T, ;s¡Tyê\T |ü>∑\ø={Ϻ #√Ø #˚dæq≥T¢ mdt◊ Hê>∑sêE≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT÷&ÉT ñ+>∑sê\T, eT÷&ÉT #Ó’qT¢, 70y˚\ q>∑<äT, @&ÉT >±E\T, <ë<ë|ü⁄ 15 #·$Ø\ ã+>±s¡+ #√Ø #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mdt◊ •eHê>∑sêE πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. &çmdt|æ e∫à |ü]o*+∫ <=+>∑‘·q+ #˚dæq yê]ì ‘·«s¡˝À |ü≥Tº≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

j·TÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À dæ|æ◊ b˛{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ j·TÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+, e÷]à 8: sêuÀj˚T nôd+;¢ mìïø£˝À¢ j·TÁs¡ >=+&ÉbÕ˝…+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç dæ|æ◊ b˛{° #˚j·÷\ì X¯ó Áø£yês¡+ j·TÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ¬ø$$ Á|ükÕ<é Hêj·T≈£î\‘√ #·]Ã+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <˚e+&É¢ lqT n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À dæ|æ◊ bÕغ |ü\TkÕs¡T¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚dæ+<äì j·TÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üP\düTã“j·T´ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢, e÷sêÿ|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ˇø£kÕ] $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ì‘·´+ b˛sê&˚ bÕغ>± dæ|æ◊ Á|ü»˝À¢ eT+∫ Ä<äs¡D ñqï+<äTq sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\ø=qï sêø°j·T nì•Ã‹ <äècÕº´dæ|æ◊ ˇ+≥]>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç|üŒ{Ï qT+&˚ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. ã÷s¡T®e sê»ø°j·T bÕغ\T Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ $|òü\eTj·÷´j·Tì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ ≈£L≥$T\≈£î e´‹πsø£+>± eT÷&√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T ≈£L≥$T @sêŒ≥T≈£î yêeT|üøå±\T ø£èwæ #˚düTÔHêïj·Tì Á|ü»\+<äs¡÷ ˇπø Ä]∆ø£ $<ÛëHê\T ø£*– Ĭs+&ÉT bÕغ\qT z&ç+#˚+<äT≈£î düqï<ä›+ ø±yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T {ÏdæôV≤#Y #Óqïj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº bÕغ ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ düuÛÑT´\+<äs¡÷ q&ÉT#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. ¬ø$ ø£èwüí>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ˇø£ ôd’ì≈£îì˝≤ |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù düTã“sêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ|æ◊ bÕغ $»j·T+ ø√dü+ n+<äs¡÷ @ø£‘ê{Ïô|’ ñ+&ç $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄\¢\#Ós¡Te⁄ ø±s¡´<ä]Ù õ >∑Ts¡THê<Ûä+, <√sêï\ ø±s¡´<ä]Ù $ Á|üø±X¯sêe⁄, ô|<ë›s¡M&ÉT ø±s¡´<ä]Ù |æHÓïuÀsTTq Hê>∑j·T´˝‘√ bÕ≥T düuÛÑT´\T q\¢uÀ‘·T\ bÕ+&ÉT, jÓ÷>∑j·T´, qø±ÿ ‹s¡T|ü‘·j·T´, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, _ sêeTj·T´, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, yÓ+ø£≥•ej·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

10e ‘·s¡>∑‹ |üØøå± πø+Á<ë\qT |ü]o*+∫q &ç|üP´{° &çÇz kÕ\àHésêE Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘êfi¯S¢s¡T , e÷]à 8: á HÓ\ 27e ‘˚B qT+&ç »s¡>∑qTqï 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î eT+&É\+˝Àì eT÷&ÉT |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ &ç|üP´{° &çÇz kÕ\àHésêE ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À u§~›≈£Ls¡bÕ&ÉT˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡ XÊ\, ‘êfi¯S¢s¡T˝Àì $¬ø Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, ldüs¡dü«‹ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ πø+Á<ë\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ e˝Ò 2013`14 $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À ≈£L&Ü á |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ á πø+Á<ë˝À¢ edü‹kÂø£sê´\T düÁø£eT+>± ñqï≥T¢ Äj·Tq dü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $¬ø Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T j˚TdüTu≤ãT, düs¡dü«‹ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY m$ s¡eTD≤¬s&ç¶, u§~›≈£Ls¡bÕ&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÇHé#Ûê]® Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T n+õ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+|æ{Ïdæ kÕúHê\ ]»πs«wüqT¢ Ksês¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘·s¡T¢bÕ&ÉT, e÷]à 8: ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ< ˚•ø£ mìïø£\≈£î m+|æ{Ïdæ kÕúHê\ ]»πs«wüqT¢ Ksês¡T nsTTq≥T¢ m+|æ&çz {Ï sêeTj·T´ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ‘·s¡T¢bÕ&ÉT`1 zdæ »qs¡˝Ÿ, ‘·s¡T¢bÕ&ÉT`2 md”‡ eTVæ≤fi¯, d”‘êHê>∑T\es¡+ zdæ »qs¡˝Ÿ, Hê¬>fi¯¢eTT&ÉT|ü⁄ zdæ eTVæ≤fi¯, #ÓHêï¬s&ç¶|ü*¢ _dæ »qs¡˝Ÿ, πø‘·>∑T&ç|æ _dæ eTVæ≤fi¯, b˛‘·\bÕ&ÉT zdæ eTVæ≤fi¯, ø£\TEe«\ bÕ&ÉT`1 _dæ »qs¡˝Ÿ, ø£\TEe«\bÕ&ÉT`2, md”‡ »qs¡˝Ÿ, MTsê®ù|≥ md”‡ eTVæ≤fi¯ ]»πs«wüqT¢ Ksês¡T nj·÷´sTT.

s¡÷. 25 \ø£å\ mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T |ü{Ϻy˚‘· b˛©düT\ n<äT|ü˝À eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 8: ∫\¢≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+ e<ä›>∑\ 5e HÓ+ãsY C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. mìïø£\ ìã+<äq\ H˚|ü<∏ä´+˝À b˛© düT\T H˚{Ï ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚düTÔ+&É>± {≤{≤düTyÓ÷yê´Hé˝À 11 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT s¡yêD≤ #˚düTÔqï≥Tº ø£qT>=Hêïs¡T. á yêeTq+˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï eTT>∑TZ] ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. 12 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT kÕ« BÛq |üs¡T#·T≈£îHêïs¡T. ˇø=ø£ÿø£ <äT+>∑ $\Te 2 \ø£å\ s¡÷bÕ j·T\T ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. ì+<äT‘·T\T eTT>∑TZ] ‘√bÕ≥T eT] me¬s’Hê ñHêïπseTqï $wüj·T+ô|’ $#ês¡D »s¡|ü⁄ ‘·THêï eTì b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

»&ûŒ\≈£L ]»πs«wüqT¢ Ksês¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 8: eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕ<Ûës¡D mìïø£\‘√bÕ≥T kÕúìø£ dü+düú˝…’q (»&ûŒ{°d”\T, m+|”{°d”\≈£î) mìïø£\T ìs¡«Væ≤+ #ê\ì düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Vü≤&ÜVüQ&ç>± X¯óÁø£yês¡+ M{Ï ]»πs«wüq¢qT Á|üø£{Ï+∫+~. õ˝≤¢˝Àì 46 eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q »&ûŒ{°d”\T, 583 m+|”{°d”\˝À á kÕ] eTVæ≤fi¯\≈£î 50 XÊ‘·+ πø{≤sTT+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î 33 XÊ‘·+ ñ+&É>± πø+Á<ä+ 50 XÊ‘·+ Ksês¡T #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À 15 XÊ‘·+ ô|]–+<ä. eT+&É˝≤\ yê]>± »&ûŒd”{°\ ]»πs«wüwüqT¢ Ç˝≤ ñHêïsTT.

ÁãVü≤Àà‘·‡yê\qT $XÊK|ü≥ºD |”sƒê~|ü‹ l dü«s¡÷bÕq+ <˚+Á<ä kÕ«$T H˚‘·è‘·«+˝À |òüTq+>± »]>±sTT. #·T≥Tº|ü≥º| üø£ÿ ø±\˙yêdüT\‘√ düVü‰ |ü≥ºD+˝Àì Á|ü»\ ÁãVü≤Àà‘·‡yê \qT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î ‘·s¡* yÓfi≤¢s¡T. uÛÑ≈£îÔ\qT ñ<˚›•+∫ kÕ«$T dü«s¡÷|üq+<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü»˝À¢ n<Ûë´‹àø£ ô|+

bı+~+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. uÛÑøÏÔ‘√bÕ≥T uÛÑøÏÔì ô|+bı+ ~+#·T≈£î+fÒ eTqTdüT ì\ø£&É>± ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. Á|ü ‹ dü+e‘·‡s¡+ kÕ«$TøÏ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√ sês¡T. ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T ìs¡«Vü≤D e\¢ ˝Àø£ ø£˝≤´D+ ‘√bÕ≥T <˚X¯+ düT_Ûø£å+>± ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. ÁãVü≤Àà‘·‡

;d”ì d”m+ #˚kÕÔ: #·+Á<äu≤ãT {°&û|”øÏ ;d” dü+|òü÷\ eT<䛑·T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<éé, e÷]à 8: sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ ;d”\T dü+|òü÷\ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#êsTT. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeHé˝À ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY. ø£èwüíj·T´ H˚‘·è‘·«+˝À düTe÷s¡T 50 ;d” dü+|òü÷\T {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. düTe÷s¡T ¬s+&ÉT >∑+≥\bÕ≥T yês¡T #·+Á<ä u≤ãTHêj·TT&ÉT‘√ ;d”\ uÛÑ$‘·+ô|’ #·]Ã+ #ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ;d”\T eT<䛑·T ÇùdÔ 100 myÓTà˝Ò´\‘√bÕ≥T 10 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\qT πø{≤sTT+#·&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D˝À ;d”ì eTTK´eT+ Á‹ì #˚kÕÔqì ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT‘√ ;d” dü+|òü÷\ H˚‘·\‘√ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãTHê j·TT&ÉT Vü‰MT y˚Ts¡≈£î ;d” dü+|òü÷\T sêqTqï mìïø£˝À¢ {°&û|”øÏ eT<䛑·T Çyê«\ì ìs¡ísTT+#êsTT. á dü+<äs¡“¤+>± ÄsY. ø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D˝À ;d”ì eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqì #·+Á<äu≤ ãTHêj·TT&ÉT Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡πø ‘êeTT eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Çø£ qT+&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì me¬s’Hê $eT]ÙùdÔ düVæ≤+#·uÀeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

{°&û|” ¬>*ù| \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢ì ;d”\≈£î Äj·Tq |æ\|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬>\T|ü⁄qT ;d”\+‘ê #ê˝…+CŸ>± rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. Ç+‘· ø±\+ <=s¡\≈£î z≥T y˚dæ yÓ÷düb˛j·÷eTì Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq z≥T eTqy˚T nqïìHê<ä+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T<ëeTì ø£èwüíj·T´ nHêïs¡T. Ç~ ;d”\ Ä‘·à>ös¡ b˛sê≥eTì, ◊ø£´+>± |üì #˚dæ {°&û|”ì mìïø£˝À¢ ¬>\T|æ+#·Tø√yê\ì ø£èwüíj·T´ |ü\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ;d” nuÛÑ´]úì eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔqì #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Ç‘·s¡ bÕغ\T ≈£L&Ü ;d”H˚ eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#˚\

ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îekÕÔeTì ø£èwüíj·T´ nHêïs¡T. ø±>± ‘Ó\+>±D˝À ;d”ì eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄‘√bÕ≥T eTs√ eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T, ˇø£ m+|” bÕغ qT+&ç M&˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø mÁs¡u…*¢ bÕغô|’ m&É yÓTT>∑+ ô|&É yÓTT>∑+>± ñHêïs¡T. Ç<˚ n<äTqT>± ø±+Á¬>dt bÕغ mÁs¡u…*¢ì ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø {°&û|”ì 15 eT+~ myÓTà˝Ò´\T M&ç Ç‘·s¡ bÕغ˝À #˚]q $wüj·T+ $~‘·y˚T.

ù|s¡Tπø eTVæ≤fi¯\T.. ô|‘·Ôq+eT+‘ê |ü⁄s¡Twüß\<˚! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 8: eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘˚´ø£ Vü≤≈£îÿ\T ø£*ŒdüTÔHêïeTì, sê»ø°j·T+>± eTVæ≤fi¯\≈£î n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïeT ì sê»ø°j·T bÕغ\T Á|üø£{ÏdüTÔq|üŒ{Ïø°, eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+∫q #·{≤º\T e÷Á‘·+ neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. sê»ø°j·÷\˝À, bÕ\q s¡+>±\˝À kÕ~Ûø±s¡‘· ø£*Œ+#·&É+˝À $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\˝À neT\T #˚düTÔqï eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüqT¢ πøe\+ Á|üø£≥qπø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïsTT. X¯ìyês¡+ |òüTq+>± n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï eTVæ≤fi¯\≈£î sêyê*‡q Vü≤≈£îÿ\≈£î e÷Á‘·+ yê]øÏ #˚s¡&É+ ˝Ò<äT. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ m+‘√ Áù|eT ≈£î]|ædüTÔHêï, 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüq¢qT sê»ø°j·÷˝À¢ ø£*ŒdüTÔHêï.. |üs√ø£å+ Ä~|ü‘·´+ |ü⁄s¡Twüß\<˚ ne⁄‘·T+~. ‘êC≤>± |ü⁄s¡bÕø£\ dü+|òü÷\˝À n<Ûä´ø£å kÕúHê\ qT+&ç yÓTT<ä\T≈£îì.. yês¡T¶\ düuÛÑT´\ |ü<äe⁄\ es¡≈£î eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+∫q ã&Ü H˚‘·

≈£î≥T+u≤\ eTVæ≤fi¯\πø ˝≤uÛÑ+ »s¡T>∑T‘·T+<˚ ‘·|üŒ kÕe÷q´ eTVæ≤fi¯\≈£î ø£\&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝Àì á HÓ\ 30 »s¡>∑qTqï Äs¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À ◊<äT dü+|òü÷\˝Àì #Ó’s¡àHé |ü<äe⁄\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+∫q $$<Ûä bÕغ\˝Àì ã&Ü H˚‘·\T ‘·eT düreTDT\qT, ã+<ÛäTe⁄\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æ |ü<äe⁄\qT bı+<˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔ Hêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝Àì 189 yês¡T¶\≈£î >±qT 50 XÊ ‘·+ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+∫q Hêj·T≈£î\ ≈£î≥T+ã+˝Àì eTVæ≤fi¯\≈£î ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<˚ ‘·|üŒ kÕe÷q´ eTVæ≤fi¯\≈£î m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì düs¡«Á‘ê n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·T HêïsTT. eTVæ≤fi¯\T sê»ø°j·T+>± m~π>+<äT ≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+∫q ]»πs«wüqT¢ |üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘·Tj·THêïj·Tì nq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. 30q »s¡>∑qTqï |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\˝À |ü⁄s¡Twü Hêj·T≈£î\T ô|‘·Ôq+ m≈£îÿyÓ’ ‘·eT ≈£î≥T+ã+˝Àì eTVæ≤fi¯\qT b˛{°˝ÀøÏ ~+|ü&É+‘√ Ç‘·s¡ kÕ<Ûës¡D eTVæ≤fi¯\≈£î neø±XÊ\T sêe&É+ ˝Ò<äT.

eTVæ≤fi≤ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&ÉT‘êeTì ô|<ä› m‘·TÔq Á|üø£≥q\T #˚düTÔqï bÕغ\≈£î yê] Hêj·T≈£î\T #˚ùd |üqT\qT m+<äT≈£î n&ÉT¶ø√e&É+ ˝Ò<äì eTVæ≤fi¯\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. eTs√ |üø£ÿ eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·Tqï yê{Ïì ìyê]+#·&É+˝À j·T+Á‘ê+>∑+ ‘√bÕ ≥T bÕغ\T $|òü\eTe⁄‘·THêïj·Tì eTVæ≤fi¯\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ mìï #·{≤º\T ‘ÓdüTÔqï n$ e÷Á‘·+ yê]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#·˝Òø£b˛‘·THêïj·Tì eTVæ≤fi¯\T yêb˛‘·T Hêïs¡T. düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ ∫qï #·÷|ü⁄ ñ+&É&É+, eTVæ≤fi¯\ô|’ <ë&ÉT\T, n|òü÷sTT‘ê´\T »s¡T>∑T‘·THêï ì+~‘·T\ô|’ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√s¡ì, yê]ì m+ <äT≈£î •øÏå+#·&É+ ˝Ò<äì yês¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄ ≈£î+≥Tqï eTs√|üø£ÿ eTVæ≤fi¯\ Vü≤≈£îÿ\T ø±\sêdüTÔHêïs¡ì yês¡T yêb˛‘·THêïs¡T. πøe\+ eTVæ≤fi¯\qT HêeTe÷Á‘·+>± ñ|üjÓ÷–+# ·≈£î+≥÷ n~Ûø±sêìï |ü⁄s¡Twüß˝Ò n~Ûø±sêìï nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡q&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.

y˚ùd+<äT≈£î >±qT n‘·&çì ‹&ÉT‘·÷ ÁøÏ+<ä ‹s¡>∑y˚dæ ø={Ϻq≥T¢, ‘·÷ sêŒ{Ï •yêJ ÇqT|üsê&ÉT¶‘√ Vü≤‘ê´Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ #·+|üuÀsTTq ≥T¢ C≤$T sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄ m˝Ÿ.ø√≥ b˛©dt ùdºwüH√¢ πødüT ô|{≤ºs¡T.

$~Û ìs¡«Vü≤D˝À Á|üD≤[ø£ ã<ä›+>± ø=‘·Ô m+|”&ûy√ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8 : ø=‘·Ô m+|”&ûz>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q &ç.XÊ+‘ê\øÏåà $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á eT+&É\+˝À »s¡>±*‡q n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üD≤[ø± ã<ä∆+>± e´eVü≤]kÕÔqì mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT Áø£eT+>± neT\T #˚ùd+<äT≈£î ‘·–q ø£èwæ#˚kÕÔqì á Áø£eT+˝À n+<äs¡T ñ<√´>∑T\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düe÷y˚X¯+ @s¡Œ]#ês¡T. ÄyÓT |üs¡yê&É($XÊKõ˝≤¢) m+|æ&ûz>± |üì#˚dü÷Ô Çø£ÿ&É≈£î ã~©ô|’ e∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

>=˝≤®+˝À ø={≤¢≥ πødüT qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: m˝Ÿø√≥ eT+&É\+ >√˝≤®+Á>±eT+˝À »]–q ø={≤¢≥˝À C≤$T sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄ nH˚ e´øÏÔ >±j·T|ü&ܶ&ÉT. Ç‘·qT ñ<äj·T+ 7.30>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q ø£\¢+˝À+∫ ‹]– edüTÔ+&É>± ‘·÷sêŒ{Ï •yêJ, Hês¡|ü⁄¬s&ç¶ sêCÒwt nH˚ e´≈£îÔ\T n&ÉT¶≈£îì >∑‘· |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ‘·eTs¡T e´‹πsø£+>± z≥T

ô|ò¢ø°‡\T, Vü≤À]¶+>¥\T ‘=\–+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À mìïø£\ ø√&éqT nqTdü]+∫ m˝Ÿ.ø√≥ eT+&É\+˝Àì $$<Ûä sê»ø° j·T bÕغ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|ò¢ø°‡\T, Vü≤À]¶+>¥\qT ‘=\–+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬syÓq÷´, |ü+#êj·Tr XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~.

mìïø£\≈£î eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 8: mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »]π>˝≤ eTT+<ädüTÔ uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T rdüTø√yê\ì md”Œ dü‘·´Hêsêj·TD n~Ûø±s¡T\ Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ b˛©dt ø±sê´\j·T+˝Àì ñy˚Twt #·+Á<ä ø±qŒ ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À mìïø£\ eTT+<ädüTÔ uÛÑÁ<ä‘· #·s¡´\ô|’ düMTøå± düe÷y ˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝À |ü~ eTTìdæbÕ*{°\≈£î 543 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ mìïø£\T »s¡T>∑T ‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. yê{Ï˝À 159 n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£yÓTÆq$ ø±>±, 157 kÕ<Ûës¡D πø+Á<ë\T>± >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T.

Á|üø±X¯+ Á|æì‡|ü˝Ÿ n+‘·sê®rj·T Á|üX¯+dü, Á|üX¯+kÕ|üÁ‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, e÷]à 8: kÕúìø£ Á|üø±X¯+ Ç+» ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ &Üø£ºsY m+ \ø£åàD sêe⁄ Á|ü<Ûëq yê´düø£s¡Ô>± s¡÷bı+~+∫q |ü] XÀ<Ûäq |üÁ‘êìøÏ n+‘·sê®rj·T »qs¡ï˝Ÿ˝À yê´kÕìøÏ n+‘·sê®rj·T Á|üX¯+dü\T \_Û+ ∫q≥T¢ ø£fi≤XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ ø£+#·s¡¢ sêeT j·T´ X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. mø˘‡ô|]yÓT+≥˝Ÿ ÇHÓ«dæºπ>wüHé ÄHé ôdø£åHé |òæsY yÓ*¶+>¥ Ä|òt mm˝Ÿ2219 ù|s¡T‘√ \ø£åàDsêe⁄ Á|ü<Ûëq yê´düø£s¡Ô>± q\T>∑Ts¡T Ç‘·s¡ n<Ûë´| ü≈£î\T düVü≤ yê´düø£s¡Ô\T>± s¡÷bı+~+∫q |ü]XÀ<Ûäq |üÁ‘·+ »qs¡ï˝Ÿ Ä|òt e÷Hé bÕ´ø£å]+

>¥ Ç+»˙]+>¥ ‘êC≤ dü+∫ø£˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆ+ <äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ+Á|ü<ëj·T yÓ*¶+>¥ Á|üÁøÏj·T ˝À m\Áø√º&éqT ñ|üjÓ÷–+∫ ˝ÀVü≤|ü⁄ |ü\ ø£\ n+#·T\qT n‹øÏkÕÔs¡ì á Ä<ÛäTìø£ Á|üÁøÏj·T˝À ˇø£ ÇqT|ü ø£&û¶ <ë«sê ˝ÀVü≤|ü⁄ |ü\ø£\ n+#·T\ô|’ ˇ‹Ô&ç ø£*Z+#·&É+ <ë«sê n+#·T\qT ø£]–+∫ n‹øÏ+#·e#·TÃqì á |ü]XÀ<Ûäq |üÁ‘·+˝À \ø£åàDsêe⁄ bı+<äT|ü]#ê s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<䛋˝ÀH˚ _ôV≤#YÇm˝Ÿ &çÄsY&çz ôV≤#Ymm˝Ÿ Væ≤+<äTkÕúHé wæ|tj·÷s¡T¶ e+{Ï Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\T $Tôd’˝Ÿ‡ msTTsYÁø±|tº wæ|t_*¶+>¥ e+{Ï ‘·j·÷Ø˝À yê&ÉT‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·ø£+fÒ $Tqï>±

HêD´‘·, <äè&ÛÉ‘·«+‘√ bÕ≥T ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ nj˚T´˝≤ |ü]XÀ<Ûäq Á|üÁøÏj·T #˚|ü{Ϻq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ä\÷´$Tìj·T+ ˝ÀVü‰ ìøÏ dü+ã+~Û+∫ á |ü]XÀ<Ûäq »]|æq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+‘·sê®rj·T |ü]XÀ<Ûäq |üÁ‘ê ìï düeT]Œ+∫q \ø£åàDsêe⁄qT sêeTj·T´ n_Ûq+~dü÷Ô uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç<˚ kÕúsTT˝À |ü]XÀ<Ûäq\qT #˚dæ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ q÷‘·q Ä$wüÿs ¡D\T n+<˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± \ø£åàDsêe⁄ ‘êqT á kÕúsTT Á|ü‹uÛÑ ø£q|üs¡#·&ÜìøÏ düVü‰ j·T düVü≤ø±sê\T n+~+∫q sêeTj·T´≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

yê\ dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T Ä\j·÷ìï düT+<äs¡+>± r]Ã~<ë›s¡T. $<äT´‘Y ˝…’≥¢ XÀuÛÑ‘√ Ä\j·T+ #·÷&ÉeTT#·Ã≥>± ñ+~. ÁãVü≤Àà‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± Ä\ j·T+˝À kÕ«$Tyê] Ä<Ûä«s¡´+˝À XÊÁk˛Ôø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+∫q <ë«sê ‘√s¡D+, j·÷>∑ ìs¡«Vü≤D¬ø’ n–ï eT<∏äq+, eT÷\ eT+Á‘ê\ Vü≤eqT #·‘·TkÕúHês¡Ãq+, eTVü‰|üPsêíVüQ‹‘√ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T ø£+qT\ |ü+&ÉT>± »]>±sTT. á dü+<äs¡“¤+ >± kÕ«$T] ø£˝≤´D√‘·‡yêìï ns¡Ãø£ kÕ«eTT\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\ô|’ Ä+<√fi¯q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 8: |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\‘√ n~Ûø±s¡T\T ôV’≤sêq |ü&ÉT‘·T+&É>±, eTs√|üø£ÿ H˚‘·\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ‘êC≤>± »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ mìïø£\ ø£$TwüHé dæ<ä∆+ ø±e&É+‘√ yê]ô|’ eTs√ |æ&ÉT>∑T |ü&ç+~. düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E˝À¢ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ô|’ H√{Ï|òæπøwüHé sêqT+&É≥+‘√ n~Ûø±s¡T\˝À, Hêj·T≈£î\˝À Ä+<√fi¯q˝À ñHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À ;J>± ñqï n~Ûø±s¡T\T eTs√ mìïø£\≈£î dæ<ä∆+ ø±ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. 2011˝À »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” |ü<ä$ ø±\+ eTT–j·T&É+‘√ mìïø£\T ˝Òø£ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. bÕ\ø£ esêZ\T ˝Òø£ |ü+#êj·TrsêCŸ˝À bÕ\q |üP]Ô>± düÔ+_Û+∫+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T, Ä ‘·sê«‘· kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ìs¡«Vü≤D »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êC≤>± »&ûŒ{°d”, m+d”{°d” mìïø£\T ìs¡«Vü≤Dô|’ n~Ûø±s¡T\T <äèwæºkÕ]+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ |òü*‘ê\T, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êjÓ÷qì nìï bÕغ\T ‘·\|ü≥Tº≈£î+≥THêïsTT. õ˝≤¢˝À 636 m+|”{°d” kÕúHê\T, 52 »&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT.

Ksê¬s’q »&ûŒ{°d” ]»πs«wüqT¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]Ã8: düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ |ü⁄s¡bÕø£\ dü+|òü÷\ mìïø£\T, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î ‘√&ÉT á mìïø£\T ≈£L&Ü sêe&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑ïyÓTÆ+~. 2001 »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ õ˝≤¢˝À 569 ñqï m+|”{°d”\ dü+K´ 636≈£î ô|]–+~. »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ ]»πs«wüq¢qT Ksês¡T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì yÓTT‘·Ô+ 52 »&ûŒ{°d” kÕúHê\\T 10 md”‡\≈£î, 16 md”º\≈£î, 16 ;d”\≈£î, »qs¡˝Ÿ≈£î 15 kÕúHê\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. Ç+<äT˝À 26 kÕúHê\T eTVæ≤fi¯\≈£î ]»sY« nj·÷´sTT. m+|”{°d” kÕúHê\≈£î ]»πs«wüq¢qT ø£*Œ+#ê*‡ ñ+~. >∑‘·+˝À md”º kÕúHêìøÏ ]»sY« nsTTHê õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé |ü<ä$ Ç+ø± Ksês¡T ø±˝Ò<äT.

z≥T $\Te ‘Ó\TdüTø√+&ç! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 8: Á|üC≤kÕ«eT´+˝À z≥T≈n‘·´+‘· $\TyÓ’q<äì m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑ ≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°Îø±+‘·+ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|ü»\T dü«#·Ã>±, ìC≤j·Tr >± z≥T $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚\ n~Ûø±]ø£+>± ø±s¡´Áø£e÷\T #˚| ü&ÉT‘·THêïeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. $\TyÓ’q z≥TqT &ÉãT“, eT<ä´+, ‘·~‘·s¡ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑ ≈£î+&Ü ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£ e÷\T õ˝≤¢˝À #˚|ü&ÉT‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ø√&é neT˝À¢ ñqï+<äTq bÕغ\T ø±ì, Hêj·T≈£î\T ø±ì m˝≤+{Ï |üqT\T #˚|ü≥º&É+ ø±ì, Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|fÒº+<äT≈£î eT<ä´+, ø±qTø£\T, Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ≈£î˝≤\T, eT‘ê\ ù|s¡T‘√ |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ düèwæº+∫q yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+‘√bÕ≥T ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£˝À¢ dü«#·Ã¤>±, ì]«s¡´+ >± z≥T y˚ùd\ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ |ü]#˚+<äT≈£î ø£fi≤ ãè+<ë\T, eTVæ≤fi≤ düe÷K´ düuÛÑT´\T, j·TTe»q dü+|òü÷\ düuÛÑT´\‘√ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ #˚|ü&ÉT‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

ns¡TΩ\+<ä]ø° bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#ê* dæ&ç|æz wü+cÕ<éuÒ>∑+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕeT÷s¡T, e÷]à 8: ns¡TΩ˝…’q >∑]“¤D°\T, u≤*+‘·\T, ∫Hêïs¡T ˝À¢ b˛wüD˝À|ü+ ìyês¡D≈£î n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T Áø£eT•ø£åD, ìã<䛑·‘√ |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ cÕBU≤Hê ˝À n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á>±yÓTÆø£´ dü+|òü÷\T, ‘·\T¢\≈£î ˇø£s√E •ø£åD Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± wü+cÕ<éuÒ>∑+ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ neTè‘·Vü≤düÔ+ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#ê\ì nHêïs¡T. bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüT≈£îqï ‘·©¢_&ɶ πøåeT+ ø√dü+ bÂwæºø±Vü‰s¡+ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. s¡ø£ÔV”≤q‘· ˝Ò≈£î+&Ü ◊s¡Hé e÷Á‘·\qT >∑]“¤D°\T rdüT≈£îH˚˝≤ #Ó’‘·q´+ ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T. Ç+{Ïe<ä› Á|üdüyê\T »s¡>∑≈£î+&Ü ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î |ü+bÕ\ì nHêïs¡T. e÷‘ê•X¯ó eTs¡D≤\qT ìyê]+#ê\Hêïs¡T. n+>∑Héyê&û πø+Á<ë˝À¢ |æ\¢\ dü+K´ ô|+#˚+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü‘˚´ø£ #=s¡e #·÷bÕ\ì nHêïs¡T. n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T düø±\+˝À ‘Ós¡yê\ì nHêïs¡T. bÂwæºø±Vü‰s¡+ <äT]«ìjÓ÷>∑+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì n Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ ˙fi≤+ã], \ø°åàbÕ s¡«‹, eT+&É\ düe÷ø£´ n<Ûä´≈£åî\T z düTã“eTà, eÁ»eTà, qõeTT ˙ïkÕ, dædæ\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô \T s¡MTC≤, nì‘·, ø£èwüíy˚DÏ, Hê>∑y˚DÏ, düTã“eTà bÕ˝§ZHêïs¡T.

@ø±Á>∑‘·‘√ |üØø£å\T sêj·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕeT÷s¡T , e÷]à 8: á HÓ\ 28 qT+&ç »s¡>∑qTqï 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\qT @ø±Á>∑‘·‘√ sêdæ eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#ê\ì düs¡Œ+ ∫ &ç$ eTH√Vü≤sY ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T ù|òsYyÓ˝ŸbÕغ Á|ü<ÛëH√bÕ <Ûë´j·TT\T kÕ\àHésêE n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± eTH√Vü≤sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\ dü÷#·q\ ‘√ø£wüº|ü&ç #·~$ Çwüº+‘√ |üØø£å\T sêdæ eT+∫ e÷s¡Tÿ\‘√ ñrÔs¡Tí˝…’ ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·<äyê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|æì‡|ü˝Ÿ s¡+>∑|ü⁄\¢j·T´, ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷ ˝≤´Á~, ¬ø yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, yê´j·÷e÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷˝≤´ Á~, õ˝≤¢ yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î\T düj·T´<é nMTsYu≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe‘· nìïs¡+>±˝À¢ sêDÏ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]Ã8 : u≤|üPJ dü+|òüT uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q j·TTe»q eTVæ≤fi¯ ne>±q düe÷y˚X¯+˝À &Üø£ºsY nqe|ü]Ô qs¡dæ+>∑sêe⁄ Á|üdü+–+#ês¡T. j·TTe‘· nìï s¡+>±˝À¢ sêDÏ+ #ê \ì nHêïs¡T. düe÷»+˝À |ü⁄s¡Twüß\≈£î B≥T>±eTVæ≤fi¯\T sêD ÏdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. M]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+ <äHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤|üPJ ùde dü+|òüT+ e´ekÕú|ü ≈£î&ÉT eT]j·T<ëdt, Á>±eTô|<ä›\T, dü+|òüT düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


Ä~yês¡+ 9, e÷]Ã 2014

<˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´ kÕ<Ûäq≈£î ‘êy˚T eT÷\eTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ kÕ«‘·+Á‘·´ uÛ≤s¡‘êìï <ë<ë|ü⁄ ns¡X¯‘ê_∆øÏ ô|’>± @ø£#·Ã¤Á‘ê~Û|ü‘·´+>± bÕ*+∫q ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m+‘·{Ï <äTdæú‹? Ç|üŒ{Ï es¡≈£L dü+ø°s¡í+ ù|s¡T‘√ m˝≤>√˝≤ $TÁ‘·T\qT eT∫Ãø£ #˚düT≈£î+≥÷ ˝≤–+∫q ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± ˇø=ÿø£ÿπs <ä÷s¡eTe⁄‘·÷ edüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ <ë<ë|ü⁄>± n+<äs¡÷ <ä÷s¡+>± »]–b˛>± Ç|ü⁄Œ&ÉT @ø±øÏ>± e÷πs <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T eTT+<äT≈£î edüTÔqï ‘·s¡TD+˝À nìï sêÁcÕº˝À¢ bı‘·TÔ ø√dü+ m<äTs¡T

Äø±X¯+˝À dü>∑+.. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£îHêï+. <˚X¯+, C≤‹ sê»´+ kÕ+düÿè‹ø£ uÛ≤e uÛÒ<ë\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\+<äs¡÷ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. #·]Á‘· Á|üø±s¡+ eTVæ≤fi¯\T kÕ~Ûø±]ø£‘· ~X¯>± b˛sê{≤ìøÏ n+≈£îsês¡ŒD #˚dæq s√õ~. 1910˝À k˛wü*düTº Ç+≥πsïwüq˝Ÿ <ë«sê ø√ô|HéVü‰¬>Hé˝À á eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. eTs¡Tdü{Ï s√E ÄÁdæºj·÷, &ÓHêàsYÿ, »s¡à˙ ‘·~‘·s¡ <˚XÊ\˝À \ø£å˝≤~ eT+~ eTVæ≤fi¯\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäqø√dü+ »]–q sê´©˝À bÕ˝§Zì kÕ~Ûø±]ø£‘· ø√dü+ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê{≤ìøÏ }|æ] b˛XÊs¡T. e+<˚fi¯fl ÁøÏ‘·+‘√ b˛*ùdÔ H˚{Ï eTVæ≤fi¯≈£î neø±XÊ\T Çã“&ç eTTã“&ç>± ô|]>±sTT. $<ä´, ñ<√´>∑, ñbÕ~Û|üs¡+>± m<äTs¡j˚T´ n&ɶ+≈£î˝À¢ n~Ûø£XÊ‘·+ ‘=*–b˛j·÷sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTVæ≤fi¯\≈£î ø±e*‡+<ä˝≤¢ Ä‘·à$XÊ«dü+, ø£sƒ√s¡ÁX¯eT, Áø£eT•ø£åD. nsTT‘˚, Ç|ü⁄Œ&ÉT ãj·T≥ø=düTÔqï eTVæ≤fi¯\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£s¡Tee⁄‘√+<äqï Ä+<√fi¯q düs¡«Á‘ê $ì|æk˛Ô+~. <˚X¯yê´|üÔ+>± dü+#·\q+ düèwæº+∫q ìs¡“¤j·T n(Vü≤)‘ê´#ês¡ ñ<ä+‘·+, eTq sêh+˝À ‘êC≤>± #√≥T#˚düT≈£îqï nq÷Vü≤´ ñ<ä+‘·+ Ç≥Te+{ÏyÓH√ï á Ä+<√fi¯q≈£î ã\+ #˚≈£Ls¡TdüTÔHêïsTT. Ád”Ô\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#êsê\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î, yê] Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡øÏå+#˚+<äT≈£î >∑‘· <äXÊã›ø±\+˝À uÛ≤Ø dü+K´˝ÀH˚ #·{≤º\T s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îHêïsTT. á #·{≤º\T düÁø£eT+>± neT\T≈£î H√#·T≈£îì ñ+fÒ eTq <˚X¯+˝À eTVæ≤fi¯\|ü≥¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $eø£å, yê]ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#êsê\≈£î m|ü⁄Œ&√ ‘Ós¡|ü&ç ñ+&˚~. nsTT‘˚, Á|üdüTÔ‘·+ |üP]ÔkÕúsTT˝À ø±≈£î+&Ü ø=+‘· y˚Ts¡¬ø’Hê á #·{≤º\T neT\T≈£î H√#·T≈£î+≥T+&É&É+ >∑T&綽À yÓT\¢ nì #Ó|üŒe#·TÃ. yêdüÔyêìøÏ uÛ≤s¡rj·T dü+$<Ûëq+˝Àì Á|ü‹ n+X¯eT÷ eTVæ≤fi¯\≈£î n‘·´~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. á $wüj·T+˝À eTVæ≤fi¯\T dü+|üPs¡í ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+~. eTVæ≤fi¯\T m+‘· Á|ü>∑‹ kÕ~ÛdüTÔHêï kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤˝À¢ e÷Á‘·+ yês¡T >∑èVæ≤DÏ>± ìs¡«Væ≤+#ê*‡q u≤<Ûä´‘·\T yê]ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dü÷ÔH˚ ñ+{≤sTT. Ç~ eTVæ≤fi¯ ˝Àø±ìøÏ ˇø£ bÕs¡Ù«+ e÷Á‘·y˚T. ˇø£yÓ’|ü⁄ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± #·≥ºdüuÛÑ\˝À ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï yê] dü+K´ @fÒ{≤ ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. á @&Ü~ eTq sêh+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ yê] ÁbÕ‹ì<Ûä´+ 50 XÊ‘êìøÏ #˚s¡Tø√e≥y˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. πø+Á<ä, sêh #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ ≈£L&Ü ‘·eT≈£î eT÷&√e+‘·T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ø±yê\+≥÷ yês¡T #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q düùV≤‘·Tø£yÓTÆq<˚qì #Ó|üŒe#·TÃ. ø±˙ Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T #˚|üfÒº+<äT≈£î bÕ\ø£esêZ\≈£î ãVüQXÊ <ÛÓ’s¡´+ #ê\≥+ ˝Ò<˚yÓ÷. n+<äTe˝Ò¢ eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüq¢ _\T¢ @fi¯fl ‘·s¡ã&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À eT÷\T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ ñ<ä´eT dü÷Œ¤]Ô‘√ b˛sê&ÉT‘·÷, eTs√yÓ’|ü⁄ Vü≤≈£î kÕ~Û+#·T≈£î+≥÷ Á|ü|ü+#· eTVæ≤fi¯ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚düTÔ+fÒ uÛ≤s¡rj·T eTVæ≤fi¯ e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ïø° yÓqTø£+»˝ÀH˚ ñ+~. eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±]ø£‘· m+&Ée÷$>± e÷]q <˚XÊ˝À¢ eTq <˚XÊìï Á|üeTTK+>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. eTVæ≤fi¯\ Jeq Á|üe÷D≤\qT <˚XÊuÛÑT´qï‹øÏ ÁbÕe÷DÏø±\T>± Á|üe∫+∫q Á|ü<∏äeT Á|ü<Ûëì |ü+&ç{Ÿ HÓÁVüA dü÷Œ¤]ÔøÏ ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdü÷Ô Á|üdüTÔ‘·+ bÕ\≈£î˝Ò eTVæ≤fi¯\|ü≥¢ Á|ü‹ Hêj·T≈£î\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. á |ü]dæú‹ì e÷πsÃ+<äT≈£î eTVæ≤fi≤ ˝Àø£y˚T eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·÷*. |ü+»s¡+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚+<äT≈£î ã*<ëHê\T, <ä+&Éj·÷Á‘·\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. bÕ\ø£ |”sƒê\qT ø£<ä*+#·>∑\ ã\yÓTÆq z≥T u≤´+≈£î>± eTVæ≤fi¯\T ‘·eT X¯øÏÔì ‘êeTT >∑T]ÔùdÔ #ê\T. eTVæ≤fi¯\ uÛ≤wü bÕ\≈£î\≈£î ns¡úeTe⁄‘·T+~. eTVæ≤fi¯\ Á|ü>∑‹øÏ eTT+<ä&ÉT>∑T |ü&ÉT‘·T+~. eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± eTVæ≤fi≤ eTDT\+<ä]ø° X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T.

ø±+Á¬>dt≈£î m+‘·{Ï <äTdæú‹...? ‘ÓqTï\T #·÷ùdÔ dæú‹øÏ ø±+Á¬>dt ~>∑C≤]b˛sTT+~. ;Vü‰sY˝À ˝≤\÷ H˚‘·è‘·«+˝Àì ÄsYC…&ç‘√ bı‘·TÔqT ª#êe⁄ ‘·|üŒ ø£qTï ˝§≥ºb˛sTTq≥Tºµ>± ≈£î<äTs¡TÃø√>∑*–+~. Çø£ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ yÓT{Ϻì\T¢ j·TT|æ˝À Vü≤düÔ+ bÕغì Ä<äT≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&Éqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ìqï{Ï es¡≈£L

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À #·Áø£+ ‹|æŒq ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q≈£î ‘êqT>± sêÁwüº $uÛÑ»q ø£+<äØ>∑\ ‘·Tf…ºqT ø£~|æ Ä|ük˛bÕ\T |ü&ÉT‘√+~. ‘Ó\+>±D≤ Ç#˚Ã~ y˚Ty˚T, ‘Ó#˚Ã~ y˚Ty˚T n+≥÷ ñ<ä´eT+˝À ;sê\T |ü*øÏq ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D≤ Ä$sꓤyêìøÏ eT÷\düú+uÛÑ+>± ì*∫q

ñ<ä´eT bÕغ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹‘√ uÒsê\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ì ‘·eT˝À $©q+ #˚düTø√yê\ì X¯‘·$<Ûë˝≤ Á|üj·T‹ï+∫q Vü≤düÔ+ bÕغøÏ #·Tø£ÿ\T #·÷|æq {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY bı‘·TÔ\ $wüj·÷ìï |ü]o*+#˚+<äT≈£î d”ìj·TsY H˚‘· ¬ø¬ø H˚‘·è‘·«+˝À ˇø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT bı‘·TÔ\ ø√dü+ uÒs¡kÕsê\T kÕ–düTÔqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T bı‘·TÔ ˝Òø£b˛‘˚ y˚T+ ˇ+≥]>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘êeT+≥÷ Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T.

ñÁ¬øsTTHéô|’ ª|ü&ÉeT{Ï >±*µ ª|ü&ÉeT{Ï >±*µ Äs√>±´ìøÏ eT+∫~ ø±<äì $+≥T+{≤+. ªnã“!

|ü&ÉeT{Ï>±* yÓTT<ä\sTT+~sêµ nì ô|<ä›yêfi¯ófl nqT≈£î+≥T+&É>± ∫qï|ü⁄Œ&ÉT $ì ñHêï+. n~ Á|üø£è‹øÏ dü+ã+~Û+∫q e´eVü‰s¡+. kÕ+düÿè‹ø£+>± |ü•ÃeT <˚XÊ\ dü+düÿè‹ m+‘·{Ï ø£˝À¢˝≤\qT düèwæºdüTÔqï<√ ª|ü&ÉeT{Ï >±*µ Hê≥ø£+ <ë«sê s¡#·sTT‘· bÕ{Ïã+&É¢ Äq+<äsêe⁄ >±s¡T X¯øÏÔe+‘·+>± Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT ñ+#ês¡T. Ç.j·TT yÓ’|ü⁄øÏ ñÁ¬øsTTHé »]–q |òü*‘·+>± Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ |ü&ÉeT{Ï >±*, Ä <˚XÊìï #·T≥TºeTT&ÉT‘√+~. Á|ü»\ Ä]∆ø£ Äs√>±´ìøÏ n<Ó+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓ÷ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q yÓTT<ä{Ï #·s¡´˝ÀH˚ ‘˚*à #Ó|æŒ+~. ã\e+‘·+>± n~Ûø±s¡+ ˝≤≈£îÿqï q÷‘·q ≈£L≥$T Á|üuÛÑT‘·«+ ñÁ¬øsTTìj·Tq¢ ô|q¸q¢qT dü>±ìøÏ ‘·–Z+#·&ÜìøÏ |ü<Ûäø£+ s¡∫k˛Ô+~. KC≤Hê U≤∞ nsTT+<äqï ù|s¡T‘√, bı<äT|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ nì #ÓãT‘·÷, n~ á #·s¡´≈£î ˇ&ç>=&ÉT‘√+~. <˚X¯+ Ä]∆ø£+>± ∫‹øÏb˛sTT+<äì, u…’≥|ü&Ü\+fÒ ◊.m+.m|òt n|ü⁄Œ ‘·|üŒìdü] nì ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘√+~. ñÁ¬øsTTHé ãTTD #Ó*¢+|ü⁄\ dü+øå√uÛÑ+ qT+&ç u…’≥|ü&Ü\Hêï ñ<√´>∑T\≈£î >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± rÁe bı<äT|ü⁄ #·s¡´\T neT\T #˚j·÷\˙, n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ô|q¸qT¢ 50 XÊ‘·+ ‘·–Z+#·ø£ ‘·|üŒ<äì Á|üuÛÑT‘·«+ qeTàã\T≈£î‘√+~. bı<äT|ü⁄ #·s¡´\˝À uÛ≤>∑+>± ñÁ¬øsTTHé Á|ü»\≈£î ÇdüTÔqï kÕe÷õø£ #Ó*¢+|ü⁄\T s¡<äT› #˚j·T&É+ Á|üuÛÑT‘·« yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<ÛëeT´+ nì q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·j·÷s¡T #˚dæq |üÁ‘·+ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+<äì ø=eTàsY kÕ+{Ÿ ñÁ¬øsTTHé nH˚ |üÁ‹ø£qT ñ≥+øÏdü÷Ô s¡cÕ´ ≥T&˚ ‘Ó*|æ+~. ãTTD dü+øå√uÛÑ+˝À Çs¡T≈£îÿqï j·T÷s√ CÀHé <˚XÊ\≈£î ôd’‘·+ ◊.m+.m|òtGÇ.j·TT \ ≈£L≥$T Çy˚ wüs¡‘·T\qT neT\T #˚ùd˝≤ ˇ‹Ô&ç #˚dæ+~. ‘·<ë«sê ø£+ô|˙\T, bÕ\ø£esêZ\ dü+øå√uÛ≤ìï Á|ü»\ dü+øå√uÛÑ+>± e÷s¡Ã&É+˝À n$ Ç‘√~Ûø£+>± ø£èwæ #˚XÊsTT. ñÁ¬øsTTHé, Ç.j·TT yÓ’|ü⁄ yÓTT–Zq |òü*‘·+>± bı<äT|ü⁄ ù|s¡T‘√ |ü&ÉeT{Ï >±* Ç|ü⁄Œ&ÉT ñÁ¬øsTTHé qT #·T≥TºeTT&ÉT‘√+~. ªªã&Ó®{Ÿ e´j·÷ìï ø£˙dü kÕ∆sTTøÏ ‘·–Z+#·&ÜìøÏ Ä]∆ø£ eT+Á‹‘·« XÊK ˇø£ |ü<Ûäø±ìï s¡∫+∫+~. Bì Á|üø±s¡+ ã&Ó®{Ÿ ø√‘·\qT e÷]à HÓ˝≤Ks¡T ˝À|ü⁄ neT\T˝ÀøÏ sêyê*‡ ñ+≥T+~. á \ø£å´+ ø√dü+, eTTK´+>± ô|≥Tºã&ç e´j·÷ìï ‘·–Z+#ê\ì, |üqTï |ü<Ûäø±\qT ‘=\–+#ê\ì, kÕe÷õø£ \_› \qT u≤>± ø√‘· ô|≥º&ÜìøÏ yÓTT<ä{Ï

ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«\ì, ñ<ëVü≤s¡D≈£î e]ÿ+>¥ ô|q¸qs¡¢≈£î Ç#˚à ô|q¸q¢˝À 50 XÊ‘·+ ø√‘· ô|{≤º\˙ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~µµ nì ø=eTàsY kÕ+{Ÿ ñÁ¬øsTTHé |üÁ‹ø£ ìy˚~+∫+<äì ÄsY.{Ï ‘Ó*|æ+~. ñÁ¬øsTTHé Á|üuÛÑT‘·« kÕe÷õø£ $<Ûëq eT+Á‹‘·« XÊK &çôd+ãsY 1, 2013 ‘˚Bq $&ÉT<ä\ #˚dæq ˇø£ |üÁ‘·+ Á|üø±s¡+ Ä <˚X¯+˝À dü>∑≥T ô|q¸Hé 160 &Ü\s¡T¢. Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü•ÃeT <˚XÊ\ ≈£îÁ≥\ <ë«sê n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq q÷‘·q ≈£L≥$T Á|üuÛÑT‘·«+ á dü>∑≥T 80 &Ü\s¡¢≈£î ‘·–Z+#·&É+ \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£î+~. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eNà sê>±H˚ KC≤Hê U≤∞>± ñ+<äì #Ó|æŒq ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ù|s¡T‘√ Á|ü»\ô|’ <ë&ç ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ãTTD #Ó*¢+|ü⁄\T m>∑y˚j·T≈£î+&Ü #·÷&É&ÜìøÏ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· >∑{Ϻ>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·Tqï q÷‘·q Á|ü<Ûëì Ĭs‡ì j·Tf…‡qT´ø˘ ‘·eT Á|üC≤ e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î ‘·–q |ü⁄Hê~ì eTT+<˚ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. ãTTD #Ó*¢+|ü⁄\T m>∑y˚j·T≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ‘·<ë«sê ãTTD dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ C≤s¡≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ô|q¸qT¢, Ç‘·s¡ uÛÑè‹ #Ó*¢+|ü⁄\T ‘·–Z+#·ø£ ‘·|üŒ<äì Äj·Tq Á|ü»\≈£î #Ó|üŒqTHêï&ÉT. n<˚ H√{Ï‘√ Ç.j·TT, ◊.m+.m|òt \ qT+&ç Ä]∆ø£ bÕ´πøJ ‘·«s¡˝À

bı+<äqTqï≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. j·T÷s¡|t ãTTD dü+øå√uÛÑ+ kÕ≈£î #·÷|æ j·T÷s√ CÀHé <˚XÊ\˝À neT\T #˚düTÔqï n‘·´+‘· $HêX¯ø£s¡ bı<äT|ü⁄ $<ÛëHê\T, e´ekÕ∆>∑‘· düs¡T›u≤≥T $<ÛëHê\T Ç|ü⁄Œ&çø£ ñÁ¬øsTTHé Á|ü»\ <äT+|ü ‘Ó+#·qTHêïsTT. Ç.j·TT, ◊.m+.m|òt \≈£î ø±e\dæq wüs¡‘·T\qT neT\T #˚j·T&ÜìøÏ ‘·–q Vü‰$÷\ |üÁ‘êìï ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ]ø±s¡T¶ düeTj·T+˝À ‘·j·÷s¡T #˚dæ |ü+|ü⁄‘√+~. m+‘· y˚>∑+>± ‘·j·÷s¡T #˚XÊs√ n+‘˚ y˚>∑+>± |òæÁãe] 27H˚ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ÄyÓ÷~+#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Ä]∆ø±_Ûeè~∆ XÊK, yêDÏ»´ XÊK\T ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚j·T&É+ ≈£L&Ü e÷]à 3‘√ |üPs¡ÔsTTb˛sTT+~. Ç|ü⁄&ÉT ñqï bÕs¡¢yÓT+≥T˝À nH˚ø£ eT+~ düuÛÑT´\T, eTTK´+>± ‘·>∑ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q düuÛÑT´\T Vü‰»s¡T ø±e&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ düuÛÑ˝À yê]<˚ yÓTC≤]{°. nq>± yÓTC≤]{° düuÛÑT´\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq #·{≤º\qT ªeTeTµ nì|æ+#·T≈£îì ÄyÓ÷~+#˚düTÔHêïs¡T. Ç$ n+‹eT+>± ñÁ¬øsTTHé Á|ü»\ yÓT&É\≈£î ñ] ‘ê&ÉT>± #·T≥Tºø√e&É+ U≤j·T+. ◊.m+.m|òt, Ç.j·TT, j·T÷s√|æj·THé ø£$TwüHé \T Á|ü‹bÕ~+∫q $wüeT wüs¡‘·T\ ˇ|üŒ+<ëìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚ |üHÓ’‘˚ 11 _*j·THé j·T÷s√\ s¡TD+ Çe«&ÜìøÏ dæ<ä∆+ nì Ç.dæ n<Ûä´≈£åî&ÉT CÀdt ãs√k˛ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ◊.m+.m|òt, Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î\ n|ü⁄Œ\ wüs¡‘·T\T ãTTD Á>∑V”≤‘· <˚XÊ\ Ä]∆ø£ e´edü∆\qT |ü•ÃeT <˚XÊ\ Ä]∆ø£ e´edü∆\T ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd düs¡T≈£î\≈£î $ìjÓ÷>∑<ëØ e÷¬sÿ≥T¢>± e÷]à y˚kÕÔsTT. nq>± ãTTD Á>∑V”≤‘· <˚XÊ\ ñ‘·Œ‹Ô e´edü∆\qT düs¡« HêX¯q+ #˚kÕÔsTT. n+<äTe\¢ ñ<√´>±\T, y˚‘·Hê\T, dü<äTbÕj·÷\T n˙ï |üsêBÛq+ ne⁄‘êsTT. <˚oj·T ñ‘·Œ‹Ô e´edü∆qT ø√˝ÀŒ‘˚ <˚X¯+ uÛÑ$wü´‘·TÔ ≈£îø£ÿ\T ∫+|æq $düÔ]>± $T>∑T\T‘·T+~. ◊.m+.m|òt, Ç.j·TT \ wüs¡‘·T\ e\¢ ñÁ¬øsTTHé Á|ü»\≈£î >±´dt <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T y˚‘·Hê\T düÔ+uÛÑq≈£î >∑Ts¡e⁄‘êsTT. ã&Ó®{Ÿ ø√‘·\T n+‹eT+>± Á|ü»\ ø=qT>√\T X¯øÏÔì ø√ùdkÕÔsTT. 2014 dü+.øÏ >±q÷ 6.8 qT+&ç 8.4 _*j·THé &Ü\s¡¢ es¡≈£î ã&Ó®{Ÿ ø√‘·\T $~ÛkÕÔeTì Ç|üŒ{Ïπø ø°yé Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. nq>± á y˚Ts¡ Á|ü»\ CÒãT\T U≤∞ ne⁄‘êsTT. s√E ≈£L© rdüT≈£îì ø°yé M<ÛäT˝À¢ $<Ûä«+dü+ düèwæº+∫q ne÷j·Tø£ Á|üC≤˙ø£+ ø£fi¯ófl ‘Ó]#˚˝À|ü⁄ »s¡>∑e\dæ+~ »]–b˛sTT ñ+≥T+~.

s¡cÕ´˝À $©HêìøÏ ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T |ü#·ÃC…+&Ü |ü•ÃeT sêC≤´\ ‘Ós¡yÓqTø£ eT+‘·Hê\qT yÓøÏÿ]dü÷Ô ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T s¡cÕ´˝À $©q+ #Ó+<ä&ÜìøÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. ñÁ¬øsTTHé ÁbÕ<˚•ø£ düeTÁ>∑‘·qT s¡cÕ´ ñ\¢+|òæT+∫+<äì Äs√|ædü÷Ô nyÓT]ø±, Ç.j·TT\T ˇø£yÓ’|ü⁄ s¡cÕ´ô|’ Ä+ø£å\ u…~]+|ü⁄\T ø=qkÕ–düTÔ+&É>±H˚ ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+ ≥T ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛sTT+~. 1954˝À k˛$j·T{Ÿ Vü≤j·÷+˝À ñÁ¬øsTTHé ≈£î ø±qTø£>± Çe«ã&çq ÁøÏ$Tj·÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl dü«dü∆\+ #˚s¡&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<ä∆+ nsTT+~. e÷]à 16 ‘˚Bq »s¡>∑uÀj˚T ]|òü¬s+&É+˝À Á|ü»\T ÄyÓ÷~+#êø£H˚ ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T ìs¡íj·T+ neT\T˝ÀøÏ edüTÔ+~. ]|òü¬s+&É+ yÓTT<ä≥ e÷]à 30 ‘˚Bq »s¡T|ü⁄‘êeTì ÁøÏ$Tj·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ Ä ‘˚Bì eTT+<äT≈£î »]|æ e÷]à 16 ‘˚BH˚ ]|òü¬s+&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|üø£{Ï+∫+~. |ü]dæ∆‹ n<Ûä´j·Tq+ ù|s¡T‘√ |ü•ÃeT sêC≤´\ ‘·s¡|ü⁄q ÁøÏ$Tj·÷˝À n&ÉT>∑T ô|{Ϻq ◊sêdü Á|ü‹ì~Û ÁøÏ$Tj·÷ Á|ü»\T rÁe ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ $e÷HêÁX¯j·T+ qT+&ç u…’{ÏøÏ sê≈£î+&ÜH˚ yÓqøÏÿ yÓ[flb˛j·÷s¡T. Á|üC≤kÕ«e÷´ìï >∑T‘·Ô≈£î rdüT≈£îqï≥T¢ Á|üe]Ô+#˚ |ü•ÃeT |üÁ‹ø£\T ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T ìs¡íj·T+ô|’ n|ü⁄Œ&˚ $wü+ ø£ø£ÿ&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. ãVüQXÊ ñÁ¬øsTTHé ˝À »]–q≥T¢>± Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s¡´\‘√ ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥TqT ÄÁø£$TùdÔ n~ Á|üC≤kÕ«eT´+>± #ê≥T≈£îì bı+–b˛‘êsTT ø±uÀ\T! ÁøÏ$Tj·÷˝À dü>∑+ eT+~øÏ ô|’>± Á|ü»\T s¡wü´qT¢ ø±>± 95 XÊ‘·+ eT+~ s¡wü´Hé uÛ≤wü e÷{≤¢&É‘ês¡T. ñÁ¬øsTTHé ˝À n~Ûø±sêìï ˝≤≈£îÿqï ≈£L≥$T Á|üuÛÑT‘·«+ ñÁ¬øsTTHé uÛ≤wü ‘·|üŒ eTs√ uÛ≤wüqT $ìjÓ÷–+#·&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì, ¬s+&√ uÛ≤wü>± s¡wü´Hé qT >∑T]Ô+#·&Üìï s¡<äT› #˚düTÔHêïeTì #ÓãT‘·÷ &çÁø° C≤Ø #˚j·T&É+‘√ ÁøÏ$Tj·÷˝À ñÁ¬øsTTHé Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± Ä+<√fi¯q yÓTT<ä\sTT+~. á Ä+<√fi¯q\qT s¡cÕ´ Áù|πs|æ‘·+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îì |ü•ÃeT |üÁ‹ø£\T sêdüT≈£îì dü+‘·è|æÔ |ü&ܶsTT. #ê]Á‘·ø£+>± j·T÷πsdæj·÷˝Àì nH˚ø£ kÕÁe÷C≤´\ eT<Ûä´ #˚‘·T\T e÷]q ÁøÏ$Tj·÷ uÛÖ>√[ø£+>± s¡cÕ´˝À uÛ≤>∑+>± ñ+≥÷ e∫Ã+~. 1954˝À n|üŒ{Ï k˛$j·T{Ÿ s¡cÕ´ (vSSF) n~ÛH˚‘· ìøÏ≥ ø£èXËÃyé (ñÁ¬øsTTHé C≤rj·TT&ÉT) ÁøÏ$Tj·÷qT ñÁ¬øsTTHé ≈£î ãVüQeT‹>± Ç∫Ãq ‘·sê«‘· e÷Á‘·y˚T n~ ñÁ¬øsTTHé ˝À uÛ≤>∑+ nsTT+~. ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T ìs¡íj·T+‘√ s¡cÕ´ ô|ò&ÉπswüHé ˝À eT∞fl uÛ≤>∑+ ø±e&ÜìøÏ e÷s¡Z+ düT>∑eT+ nsTT+~. e÷]à 16 ]|òü¬s+&É+|òü*‘ê\ <ë«sê n+‹eT ìs¡íj·T+ »s¡T>∑T‘·T+~. ªªs¡wü´Hé ô|ò&ÉπswüHé ˝À düuÛÑ´ ÁbÕ+‘·+>± düuÛÑ´‘·« Vü≤≈£îÿ\‘√ ÁøÏ$Tj·÷ ø£*dæb˛e&ÜìøÏ bÕs¡¢yÓT+≥T @ø£Á^e+>± ìs¡ísTT+∫+~µµ nì

ÄsY.◊.@ H=y=dæÔ yêsêÔ dü+dü∆ ‘Ó*|æ+~. ]|òü¬s+&É+ e÷]à 16 ≈£î eTT+<äT≈£î »]bÕeTì ÁøÏ$Tj·÷ ñ|ü Á|ü<Ûëì Á|üø£{Ï+#ês¡ì sêsTT≥sY‡ yêsêÔ dü+dü∆ ‘Ó*|æ+~. s¡cÕ´ n<Ûä´≈£åî&ÉT yê¢~$TsY |ü⁄‹Hé ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü á Á|üø£≥q e∫à ñ+&É<äì sêsTT≥sY‡ yê´U≤´ì+∫+~. s¡cÕ´ô|’ Ä+ø£å\T $~ÛkÕÔeTì }–b˛‘·÷ >±+Á&ç+∫q j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé H˚‘·\T ∫e]øÏ ôV≤#·Ã]ø£\ |æ*¢ ≈£L‘·\‘√ dü]ô|{≤ºs¡T. ÁbòÕHé‡ sê»<Ûëì bÕ´]dt ˝À nyÓT]ø±, Ç.j·TT, s¡cÕ´, ñÁ¬øsTTHé $<˚o eT+Á‘·T\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ñÁ¬øsTTHé q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q $<˚o eT+Á‹ì >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ s¡cÕ´ ìsêø£]+#·&É+‘√ Çs¡T <˚XÊ\ $<˚o eT+Á‘·T\‘√ $&ç$&ç>± nyÓT]ø±, Ç.j·TT \T düe÷y˚XÊ\T »]bÕsTT. ÁøÏ$Tj·÷ $wüj·T+˝À eT<Ûä´e]Ô‘ê«ìøÏ n+^ø£]+#ê\ì nyÓT]ø±, Ç.j·TT ˇ‹Ô&ç #˚dæq|üŒ{Ïø° n+<äT≈£î s¡cÕ´ n+^ø£]+#·˝Ò<äT. n~ ÁøÏ$Tj·÷ Á|ü»\T, bÕs¡¢yÓT+≥T ìs¡ísTT+#·T≈£î+{≤s¡ì #Ó|æŒ yê] eT<Ûä´e]Ô‘ê«ìï ‹s¡düÿ]+#ês¡T s¡cÕ´ $<˚o eT+Á‹ ôdØZ ˝≤es√yé. á s√E s√yéT ˝À nyÓT]ø± $<˚o eT+Á‹ C≤Hé ¬øÁØ, s¡cÕ´ $<˚o eT+Á‹ ˝≤es√yé eT∞fl ø£\TdüT≈£îì #·s¡Ã\T »s¡|üqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T ìs¡íj·T+ |üPs¡ÔsTTq+<äTq á düe÷y˚X¯+ e\¢ ø=‘·Ô>± ˇ]π><˚$÷ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. Ç.j·TT <˚XÊ\ •KsêÁ>∑ düe÷y˚X¯+ Áãôd˝Ÿ‡ (u…*®j·T+, Ç.j·TT \ sê»<Ûëì) ˝À »s¡>∑qT+~. Ç+<äT˝À ≈£L&Ü ñÁ¬øsTTHé, ÁøÏ$Tj·÷\ $wüj·T+ #·s¡Ã≈£î sêqTqï~. s¡cÕ´ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+#˚ n+X¯+

≈£L&Ü #·s¡Ã≈£î sêe#·TÃ. nsTT‘˚ Ä+ø£å\ u…~]+|ü⁄ Ä#·s¡D≈£î sêø£b˛e#·Ãì sêsTT≥sY‡ $X‚¢wæ+∫+~. BìøÏ ø±s¡D+ »s¡à˙, Á_≥Hé \ yÓqTø£&ÉTπ>. »s¡à˙ Ç.j·TT≈£î Ä]∆ø£ Hêj·T≈£î&ÉT ø±>±, Á_≥Hé Á<äe´ πø+Á<ä+. á ¬s+&ÉT <˚XÊ˝Ò ø±≈£î+&Ü <ë<ë|ü⁄ j·T÷s√|æj·THé <˚XÊ\˙ï s¡cÕ´ düVü≤» yêj·TTe⁄ düs¡|òüsêô|’ Ä<Ûës¡|ü&ɶy˚. s¡cÕ´≈£î j·TT<ä∆ HÍø£\T ny˚Tà ø±+Á{≤≈£îº ˇø£{Ï ÁbòÕHé‡ #˚‘·T˝À¢ ñ+~. <ëìï s¡<äT› #˚düT≈£îH˚ ñ<˚›X¯´+ ÁbòÕHé‡ øÏ ˝Ò<äT. s¡cÕ´ ô|≥Tºã&ÉT\≈£î eT+Á‘·kÕì |üì #˚j·T&É+ <ë«sê \+&ÉHé ô|ò’HêHé‡ ø£+ô|˙\T uÛ≤Ø \_› bı+<äT‘·THêïsTT. Çø£ »s¡à˙ ø£+ô|˙\T 22 _*j·THé &Ü\s¡¢ y˚Ts¡ s¡cÕ´˝À

ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ ñHêïsTT. Çe˙ï e<äT\T≈£îH˚+<äT≈£î á <˚XÊ\T dæ<ä∆|ü&É&É+ ø£\˝À e÷≥. ø±ã{Ϻ s¡cÕ´ô|’ Ä+ø£å\T Ç.j·TT πø n+‹eT+>± qwüºø£s¡+. s¡cÕ´`nyÓT]ø±\ yêDÏ»´+ ø£+fÒ s¡cÕ´`Ç.j·TT \ eT<Ûä´ yêDÏ»´+ <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT ¬s≥T¢ m≈£îÿe. n+<äTe\q Ä+ø£å\T $~Û+#ê\qï nyÓT]ø± ˇ‹Ô&ç |òü*+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. s¡cÕ´ n~Ûø±s¡T\ô|’ MkÕ ìùw<Ûä+, ÄdüTÔ\ düÔ+uÛÑq ˝≤+{Ï Ä+ø£å\T $~Û+#·&ÜìøÏ ‘êqT dæ<ä∆+>± ñHêïqì nyÓT]ø± #ÓãT‘√+~. s¡cÕ´ yê´bÕsê\ô|’ ≈£L&Ü Ä+ø£å\T $~ÛkÕÔqì #ÓãT‘√+~. yêsê\≈£î ã<äT\T s√E˝À¢H˚ á Ä+ø£å\T $~ÛkÕÔqì ≈£L&Ü #ÓãT‘√+~. á u…~]+|ü⁄\ H˚|ü<Ûä´+˝À s¡cÕ´ ø£¬s˙‡ s¡÷ãT˝Ÿ dü«\Œ+>± ã\V”≤q|ü&çq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔqï~. |ü•ÃeT <˚XÊ\T ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\u…≥º&ÜìøÏ U≤∞ yê>±›Hê\ _ôdÿ≥T¢ $düTs¡T‘·THêïsTT. Ç.j·TT 11 _*j·THé j·T÷s√\ s¡TD+ Á|üø£{Ï+∫+~. nsTT‘˚ BìøÏ ªwüs¡‘·T\T e]Ô+#·TqTµ nì ‘Ó*|æ+~. n|ü⁄Œø√dü+ e∫Ãq <˚XÊ\≈£î ◊.m+.m|òt m|ü⁄Œ&É÷ $~Û+#˚ ªe´ekÕ∆>∑‘· düs¡T›u≤≥T ø±s¡´Áø£eT+µ (S_r;x_;rJl +≥r;ã_meì_ Kr˙DrJmme `S+K) neT\T $wüj·TyÓTÆ ◊.m+.m|òt ‘√ »]π> #·s¡Ã\T dü|òü\+ nsTT‘˚H˚ ‘êeTT s¡TD+ ÇkÕÔeTì Ç.j·TT ‘Óπ>dæ #Ó|æŒ+~. mdt.@.|æ n+fÒ ñqï e´edü∆qT |üP]Ô>± |ü•ÃeT <˚XÊ\ Ä]∆ø£ e´edü∆\ nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± e÷s¡Ã&É+. <ëìøÏ ô|’øÏ n+<äyÓTÆq |ü<äC≤\+ n*¢ düT+<äs¡+>± ø£q|ü&˚≥T¢ #˚kÕÔs¡T. á |üìøÏ ìj·T$T+#·ã&çq dü+ùd∆ ◊.m+.m|òt. ◊.m+.m|òt ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îì Äs√>∑´+>± u…’≥|ü&ɶ <˚X¯+ Ç+‘·es¡≈£î ˝Ò<äT. ñÁ¬øsTTHé ˝À »]–q Væ≤+kÕ‘·àø£ Á|üuÛÑT‘·« ≈£L*Ãy˚‘· ∫e]øÏ á $<Ûä+>± ñÁ¬øsTTHé Á|ü»\≈£î <ä]Á<ä XÊdüq+ *œk˛Ô+~.


j·T<Ûë$~Û>± |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T Ä~yês¡+ 9, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 8 : |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D˝À m≥Te+{Ï e÷s¡TŒ ˝Ò<äì, áHÓ\ 27e ‘˚BqT+∫ |üØø£å\T j·T<Ûë$~Û>± »s¡T>∑T‘êj·Tì õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~Ûø±] &ç.Ä+»H˚j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘ÓHê* e÷ØdüTù|≥˝Àì

»&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ ]»πs«wüqT¢ Ksês¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 8: düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·«s¡˝À H˚ ø£ècÕí õ˝≤¢˝À »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\T ≈£L&Ü »]π> ne ø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ á mìïø£\≈£î dü+ã+ ~Û+∫ H√{Ï|òæπøwüHéqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+ #·&É+‘√ n~Ûø±s¡T˝À¢ Vü≤&Üe⁄&ç yÓTT<ä˝…’+~. eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± õ˝≤¢˝À ]»πs«wüqT¢ Ksês¡T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 42 »&çŒ{Ïdæ kÕúHê\T ñ+&É>±, md”‡\≈£î 12, md”º\≈£î 2, ;dæ\≈£î 13, zd”\≈£î 22 kÕúHê\T πø{≤sTT+#ês¡T. M{Ï˝À eT∞fl eTVæ≤ fi¯\≈£î 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ñ+{≤sTT. n˝≤π>, 836 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\T ñ+&É>±, 201 kÕúHê\qT md”‡\≈£î, 21 kÕúHê\qT md”º \≈£î, ;d”\≈£î 269, »qs¡˝Ÿ≈£î 382 kÕúHê\T πø{≤sTT+#ês¡T. M{Ï˝ÀH˚ eTVæ≤fi≤ ø√{≤ ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. m|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫Hê dæ<ä∆+>±H˚ ñHêïeTì, ø±≈£î+fÒ nìï mìïø£\T ˇπøkÕ] m<äTs√ÿe\dæ sêe&É+ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ø±düÔ Çã“+~ø£s¡ |ü]D≤eTeTì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚, düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT ñ\¢+|òæT+#˚ |ü]dæú‹ ˝Òø£b˛e&É+‘√ mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dπø @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

düVü≤ø£]+#·≈£î+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T n~Ûø±s¡T\≈£î $»j·Tu≤ãT ôV≤#·Ã]ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 8: düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ ø£$Twüqs¡¢≈£î düVü≤ø£]+ #·ì n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T ñ+{≤j·Tì düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ ø£$Twüqs¡¢˝À ˇø£¬s’q |æ.$»j·Tu≤ãT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ]ø±s¡T¶\ |ü]o\q≈£î yÓ[flq düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ ø£$Twüqs¡¢≈£î n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]+#·ø£b˛e&É+, b˛©düT πødüT\T ô|≥º&É+ e+{Ï |ü]D≤e÷\T dü¬s’qeì ø±eì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+˝À eTs√ düe÷#ês¡ ø£$TwüqsY ‘ê+‹j·÷ ≈£îe÷] $wüj·T+˝À »]–q >=&Ée\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«y˚T bÕs¡<äs¡Ùø£ bÕ\q ø√dü+ á #·{≤ºìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ neT\T u≤<Ûä´‘·\qT ø£$Twüqs¡¢≈£î n|üŒ–+∫+<äHêïs¡T. nsTT‘˚, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&˚ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT >∑T≥Tº s¡≥ºe⁄‘·T+<äqï uÛÑj·T+‘√ düe÷#êsêìï <ë∫ô|≥º&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ∫es¡≈£î ø£$Twüqs¡¢ô|’ ≈£L&Ü <Ís¡®Hê´ìøÏ ~>∑T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

yÓ+&ç nuÛÑs¡D≤\T |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 8: m≥Te+{Ï _\T¢\T ˝Ò≈£î+&Ü ‘·s¡*düTÔqï <ë<ë|ü⁄ 50 øÏ˝À\ yÓ+&ç q>∑\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT ≈£îHêïs¡T. >∑T&çyê&É˝À X¯óÁø£yês¡+ yêVü≤Hê\ ‘·ìF ìs¡«Væ≤düTÔ+ &É>± ;ÛeTes¡+yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·Tqï ˇø£ ø±s¡T˝À ÄuÛÑs¡D≤\T <=] ø±sTT. M{Ïì ˇø£ Á|üeTTK q>∑\ dü+düú≈£î #Ó+~q$>± >∑T]Ô+ #ês¡T. nsTT‘˚, ø±s¡T˝À ñqï yê]e<ä› Ä yÓ+&çøÏ dü+ã+ ~Û+∫ m≥Te+{Ï _\T¢\T>±˙, nqTeT‹ |üÁ‘ê\T>±˙ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yÓ+&çì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±s¡T˝À ñqï eTT>∑TZ]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yÓ+&çì Ä<ëj·T|üqTïXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ–kÕÔeTì &çmd”Œ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥Tºã&çq yÓ+&ç $\Te s¡÷.20 \ø£å\ es¡≈£î ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T.

yêVü≤q+ &Ûûø=ì e´øÏÔ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 8: eT+&Ée*¢ e<ä› X¯óÁø£yês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. yÓ÷{≤sYu…’ø˘ô|’ yÓfi¯ó‘·Tqï sêj·TT&ÉT nH˚ e´øÏÔì ô|s¡TbÕ˝…+ e<ä› >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ ˇø£{Ï &Ûûø=q&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. kÕúì≈£î\T á düe÷#êsêìï b˛©düT\≈£î n+<äCÒj·T&É+‘√ yês¡T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚XÊs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq yêVü≤q+ ø√dü+ >±*düTÔHêïs¡T. ø±>±, eTè‹ #Ó+~q Hêj·TT&ÉT ¬ø’ø£\÷s¡T {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ »j·TeT+>∑fi¯ yÓ+ø£≥s¡eTD≈£î eTTK´ nqT#·s¡T&ÉT. {Ï&ç|æ˝À #·Ts¡T¬ø’q ø±s¡´ø£s¡Ô>± ù|s¡T‘Ó#·TÃ≈£îqï sêj·TT&ÉT eTè‹ô|’ Ä bÕغÁX‚DT\T ~Á>±“¤+‹ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯fl n¬sdüTº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 8: #·s¡¢|ü*¢˝À q&ÉTdüTÔqï ù|ø±≥ kÕúes¡+ô|’ {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T X¯óÁø£yês¡+ yÓTs¡T|ü⁄ <ë&ç#˚dæ |ü~eT+~ p<äs¡¢qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yê] e<ä›qT+&ç s¡÷.60y˚\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Á>±eT+˝À #ê˝≤ ø±\+>± q&ÉTdüTÔqï á kÕúes¡+ô|’ b˛©düT\≈£î nC≤„‘· e´øÏÔ |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ yês¡T düŒ+~+∫ <ë&ç ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±>±, ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ >∑÷+&Ü #·≥º+ øÏ+<ä πødüT ô|&É‘êeTì {≤dtÿbò˛sY‡ dæ◊ sê+Á|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T.

πswüHé _j·T´+ |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 8: nÁø£eT+>± ì\« ñ+∫q 20 øÏ«+{≤fi¯fl πswüHé _j·÷´ìï $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T X¯óÁø£yês¡+ »>∑Zj·T´ ù|≥˝À kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì eT+≥+ãC≤sY˝À πswüHé _j·÷´ìï nÁø£eT+>± ì\« ñ+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ ¬syÓq÷´, b˛©düT\ n~Ûø±s¡T\ kÕj·T+‘√ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T yÓTs¡T|ü⁄ <ë&ç #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 20 øÏ«+{≤fi¯fl πswüHé _j·T´+ |ü≥Tºã&ç+<äì $õ˝…Hé‡ n~Ûø±] ø£s¡TD≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. Ä _j·÷´ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ç+{Ï j·T»e÷ìô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á πswüHé _j·T´+ mø£ÿ&ç qT+∫ Çø£ÿ&É≈£î #˚sêsTT, mes¡T #˚sêÃs¡T nqï ø√D+ qT+&ç <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+~.

Vü‰düº˝Ÿ u≤*ø£ n<äèX¯´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 8: »>∑Zj·T´ù|≥˝Àì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À q&ç#˚ u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü≤+˝À $<ë´]úì ˇø£s¡T n<äèX¯´eTj·÷´s¡T. uÛÑyê˙ nH˚ @&Ée ‘·s¡>∑‹ $<ë´]úì ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛sTT+~. ÄyÓTqT #·÷ùd+<äT≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T X¯óÁø£yês¡+ Vü‰düº˝Ÿ≈£î sê>±, uÛÑyê˙ Vü‰düº˝Ÿ˝À ˝Ò<äqï $wüj·T+ yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. B+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. eTT+<äT>± Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶HéqT $#ê]+#ês¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô˝À ñ+~.

mHédæÄsYmHém+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ns¡“Hé ÁbÕ+‘ê\˝À |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î m˝≤+{Ï Ä≥+ø±\T ˝Ò≈£î+&Ü @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ dü+|òüT+ n~Ûø±s¡T\‘√ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T

dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æ nq+‘·s¡ |üØø£å\≈£î n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷ùd$<Ûä+>± @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. áHÓ\ 30q eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î eTT+<äTs√E n+fÒ 29e ‘˚Bq |üØø£å\T |üPs¡ÔsTTq nq+‘·s¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ qT+∫ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë\Tqï

uÒwüs¡‘·T>± _C…|æ˝À |ü⁄s¡+<äπsX¯«] >∑‘·+..>∑‘·' - ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+ô|’H˚ <äèwæº: yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 8: uÒwüs¡‘·T>± _C…|æ˝À #˚sê.. @ u≤<Ûä´‘· n|üŒ–+∫Hê •s¡kÕeVæ≤kÕÔqT nì e÷J πø+Á<äeT+Á‹ <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<äπsX¯«] nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·q ‘·+Á&ç m˙ºÄsY ùde\e\¢>±˙, |ü]#·j·T+e\¢ >±˙, ‘·q |ü<˚fi¯fl |ü<ä$ø±\+˝À ‘·q |üìrs¡T #·÷dæ>±˙ neø±X¯+ Ç∫Ãq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïqT. $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À »]–q |ü]D≤e÷\˙ï Á|ü»\+<ä]øÏ ‘Ó*dæqy˚. düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+fÒH˚ u≤>∑T+≥T+<äì uÛ≤$+#êqT. nsTT‘˚, n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. bÕغ düuÛÑT´sê*>± Ä ìs¡íj·÷ìï düeT]ú+#êqT. nsTT‘˚, d”e÷+Á<ÛäT\≈£î y˚T\T ø£*π> $<Ûä+>± ø=ìï Á|ü‹bÕ<äq\T Jy√m+ m<äT≥ ñ+#êqT. nsTT‘˚, yê{Ï˝À ø=ìï d”«ø£]+#ês¡T.. eT]ø=ìï+{Ïì ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Ç+ø=ìï+{Ïì ndü\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. <ë+‘√ u≤<Û˚dæ+~. yÓ+≥H˚ ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæ sêJHêe÷ |üÁ‘êìï dü«j·T+>± k˛ìj·÷≈£î n+<äCÒXÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ˝Àø˘düuÛÑ˝À _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q rs¡T, sê»´düuÛÑ˝À bı+~q rs¡T n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ñ+&É&É+e\¢ ø=ìï+{Ïì kÕ~Û+#·Tø√e&É+ kÕ<Ûä´yÓTÆ+~. á |ü]D≤e÷\‘√ ø±+Á¬>dt bÕغì M&Ü\ì, sê»ø°j·÷\ qT+∫ yÓ’<=\>±\ì ‘·q uÛÑs¡Ô <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, düìïVæ≤‘·T\T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£*dæ ìs¡íj·÷ìï yÓ\¢&ç+#êqT. nsTT‘˚, Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ sê»ø°j·÷˝À¢ ì\<=≈£îÿ≈£î+≥Tqï+<äTq eT]ø=ìï s√E\bÕ≥T sê»ø°j·÷˝À¢ ø=qkÕ>±\ì ø√sês¡T. <ë+‘√ |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ܶqT. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j·÷\+fÒ C≤rj·T bÕغ‘√ ñ+fÒH˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì uÛ≤$+#ê.. Ä y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ &Ûç©¢øÏ #˚s¡T≈£îì _C…|æ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏é dæ+>¥, nÁ>∑H˚‘· m˝Ÿ¬ø n<ë«˙, düTcÕàdü«sêCŸ, ns¡TDY C…’{°¢\qT yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT H˚‘·è‘·«+˝À ø£*XÊqT. yê]‘√ n_ÛÁbÕj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒXÊqT. yês¡T kÕ«>∑‹+#ês¡T nì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ _C…|æ nÁ>∑H˚‘· yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, »]–+<˚<√ »]–b˛sTT+~.. Çø£

»s¡>±*‡+~ #·÷&É&Éy˚T ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+. |ü⁄s¡+<äπsX¯«]ì bÕغ˝ÀøÏ kÕ«>∑‹düTÔHêï+.. Á|üC≤<äs¡D >∑\ Hêj·T≈£î\qT _C…|æ ÄVü‰«ìk˛Ô+~. Á|ü»\T eT÷&ÉT $wüj·÷\|ü≥¢ Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. Vü‰MT\T mes¡T HÓs¡y˚s¡Ã>∑\s¡T, me]øÏ düeTs¡ú‘· ñ+~, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ me]øÏ ñ+~ nqï <ëìô|’ #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ne˙ï _C…|æπø ñqï≥Tº >∑T]Ô+#ês¡T. qπs+Á<ä yÓ÷&ûe\¢ ne˙ï HÓs¡y˚s¡T‘êj·Tì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓ÷&ûH˚ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. yÓ÷&û H˚‘·è‘·«+˝À n_Ûeè~∆ »s¡>∑&É+ U≤j·T+.. yÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±e&É+ ‘·<Ûä´eTì yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q rs¡T $#ês¡ø£s¡+.. n+‘ê Vü≤&Üe⁄&ç.. >∑+<äs¡>√fi¯+ eT<Ûä´ #·TfÒºXÊs¡T. _C…|æ |ü≥Tºã{Ϻ sê»´düuÛÑ˝À b˛sê&É&É+e\¢ Ä e÷Á‘·yÓTÆHê y˚T\T »]–+~.. nH˚ø£ n+XÊ\qT kÕ~Û+#·>∑*>±+. |ü<˚fi¯flbÕ≥T Hêqu…{Ϻ Vü≤&Üe⁄&ç>± _\T¢qT ÄyÓ÷~+|üCÒdüT≈£îHêïs¡T. »]–+<˚<√ »]–b˛sTT+~. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î, ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ y˚T\T #˚≈£Ls¡TkÕÔ+ nì yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àq÷, d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq bÕ\q sêyê\ì.. ø±yê\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T.

Çyê«\ì ø√sês¡T. düe÷y˚X¯+ <äèwæºøÏ e∫Ãq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ eT+&É\ ¬s’˝Ò« Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n~Ûø±] #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄, d”ìj·TsY &çÇmdt ø√Ä]¶H˚wüHé ôd’eTHé, >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 8: d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆øÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY &çm|òtm+ Ä+»H˚j·TT\T, >∑T‘˚Ô<ës¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì myÓTà˝Ò´ ¬ø.l<ÛäsY #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì e÷j·TbÕ˝…+ Á>±eT+˝À mìïø£\ Á|ü#êsêìï sêh ø±s¡´<ä]Ù $.kÕ+ã•yê¬s&綑√ ø£*dæ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ &Ü«Áø±, KeTà+, e÷]à 8: KeTà+ &ç$»Hé˝À |üqTï\ ãø±sTT s¡÷.12.88 ¬s’‘·T s¡TD≤\ e÷|ò”, u…\TºcÕ|ü⁄\ s¡<äT›, e´ekÕj·÷ìøÏ ‘=$Tà~ ø√≥T¢ ãø±sTT ñ+<äì 3XÊ‘·+ ãø±sTT\ edü÷fi¯ófl \ø£å´+>± >∑+≥\ $<äT´‘Y, |ü⁄{Ϻq Á|ü‹ Ä&É|æ\¢≈£î s¡÷.25y˚\ q>∑<äT ‘êeTT |üì#˚düTÔHêïeTì &ç$»q˝Ÿ |ü+#êsTTr n~Ûø±] s¡M+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. &çbÕõ{Ÿ #˚j·T&É+, ø±|ü⁄\qT sê»ø°j·T+>± 5y˚\ ø√≥¢ ã&Ó®{ŸqT õ˝≤¢˝À 592ø£¢düºs¡¢≈£î >±qT 144eT+~ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+#·&É+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq n+<äTu≤≥T˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. Ç{°e\ |üØø£å |üP¬s’Ôq+<äTq eT]ø=+‘·eT+~ ‘Ó*bÕs¡T. >∑&ç∫q ◊<˚fi¯fl˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À ø±s¡´<äs¡TÙ\T n+<äTu≤ ≥T˝ÀøÏ sêqTHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. KeTà+ |üs¡´{Ï+∫ yê] düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì myÓTà˝Ò´ ì<ÛäT˝Ò &ç$»Hé |ü]~Û˝À 12.88ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |üqTï ãø±sTT ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï ø±≈£î+&Ü kı+‘· ì<ÛäT\qT yÓ∫Ã+∫ n_Ûeè~∆ #˚XÊqì nHêïs¡T. es¡≈£î 3ø√≥T¢ edü÷fi¯ófl#˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ˇø=ÿ eT+&É\|ü]~Û˝À düsêdü] eTs√kÕ] neø±X¯+ Çyê«\ì Äj·Tq ø√sês¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ 25XÊ‘·+ ãø±sTT\T edü÷\T #˚j·T>∑*–q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qqT ¬>*|æùdÔ Á>±e÷ìï n_Ûeè~∆|ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À kÕúìø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ dæã“+~ #˚kÕÔqì Vü‰MTì#êÃs¡T. Á|ü#ês¡+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Hêj·T≈£î&ÉT nedüs¡eTe⁄‘ês¡ì Äj·÷ |ü+#êj·Tr\ yês¡T |üø±ÿ Á|üD≤[ø£‘√ nqï|ü⁄¬s&ç¶ q]‡¬s&ç¶, |æmdt¬ø eTkÕÔHé wüØ|òt, eT+&É\ ‘Ó\T>∑T dæã“+~‘√ |üqT\T #˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. y˚dü$˝À eT+∫˙{Ï j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî&ÉT düj·T´<é »u≤“sY, yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, >∑T&çôd m<ä›&çì m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î {Ïm|òt{Ï, mdtm|òt{Ï ì<ÛäT\T ø=+&Éj·T´, $.d”‘êsê$T¬s&ç¶, #êe* kÕ+ãj·T´, m+.|æ#·Ãj·T´, $&ÉT<ä\j·÷´j·Tì &çj·T˝Ÿ|æy√ ‘Ó*bÕs¡T. y˚Tfi¯+ lsêeT÷à]Ô, düj·T´<é Vü‰kÕHé düj·T´<é eTJ<é, ‘√≥ lìyêdüsêe⁄, ø√≥j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 8: e÷]à 8q Á|ü|ü+#· eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ ]+#·T≈£îì yêdüM eì‘êø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ y˚&ÉTø£\qT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 8 : ¬s’˝Ò«XÊK˝À #˚ùd |üqT˝À¢ HêD´‘ê Á|üe÷ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ø£¢uŸ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T \øÏåà≈£îe÷], D≤\T ‘·|üŒìdü]>± bÕ{Ï+#ê\ì eT+&É\ ¬s’˝Ò« n~Ûø±] mHé¬ø ñcÕsêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\ ÁbÕ+>∑D+ Á|ükÕ<é dü÷∫+#ês¡T. ¬s’˝Ÿ$ø±dt uÛÑeHé˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À yÓqTø£ ñqï |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À á HÓ\ 8q »]π> y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ >∑T‘˚Ô<ës¡¢‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTVæ≤fi¯\≈£î $$<Ûä n+XÊ˝À¢ b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. Ç‘·s¡ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, πø{≤sTT+∫q |üqT\qT düø±\+˝À $esê\≈£î 9949404090HÓ+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\ì nHêïs¡T. |üPs¡Ôj˚T´˝≤ #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. >∑T‘˚Ô<ës¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT »Hês¡›qsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\‘√ ‘êeTT |üqT\T #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° _\T¢\T #Ó*¢+#·&ÜìøÏ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ |üqT\T KeTà+, e÷]Ã8: <äøÏåD uÛ≤s¡‘· sêÁcÕº\ u≤sY øöì‡˝Ÿ düe÷y˚X¯+ #˚sTT+∫q n~Ûø±s¡T\T ã~©ô|’ yÓ[‘˚ ‘·sê«‘· e∫Ãq yês¡T e÷]à 8,9 ‘˚B\˝À »s¡>∑qTHêïj·Tì Ä dü+|òüT+ u≤<ÛäT´\T ø=*¢ _\T¢\qT ÄyÓ÷~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ì<ÛäT\ ø=s¡‘· ù|s¡T‘√ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. Hê´j·÷~Û|ü‘·T\ ìj·÷eTø±\T, |üPs¡ÔsTTq |üqT\≈£î #Ó*¢+|ü⁄\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ¬s’˝Ò« ø£$TwüqT¢, Hê´j·Tyê<äT\ dü+πøåeT |ü<∏äø±\ô|’ düe÷y˚X¯+˝À ùdºwüq¢˝À ‘êeTT |üì #˚j·÷*‡ ñqï+<äTq >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T Á|ü‘˚´ø£+>± #·]Ã+qTqï≥T¢ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó<˚bÕ‘√H˚ sêÁcÕº_Ûeè~∆

&ç$»Hé˝À s¡÷.12.88ø√≥¢ |üqTï uø±sTT\T!

H˚&ÉT yêdüM eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T

HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#ê*

ø=∫ÃHé˝À <äøÏåD≤~ÛsêÁwüº\ u≤sYøöì‡˝Ÿ düe÷y˚X¯+

ñ<ä´eTø±s¡T\ e˝Ò¢..: Hê>∑+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8: ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ‘·q e˝Ò¢ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY Á|üø£{Ï+#·Tø√e&É+ô|’ _C…|æ H˚‘· Hê>∑+ »Hês¡›q¬s&ç¶ rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ _C…|æ sêÁwüº ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eTø±s¡T\qT nee÷q|ü]# ˚˝≤ ¬ødæÄsY e´eVü≤]+#·&É+ dü]ø±<äì Äj·T q nHêïs¡T. >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\ ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\T, ñ<ä´eTø±s¡T\T Ä+<√fi¯q\T #˚j·TãfÒº ø±+Á¬>dt bÕغ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó\+>±D≤ Çyê«*‡ e∫Ã+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ @sêŒ≥T #˚dæq 13 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Á|üuÛÑT‘·«+˝À Ä bÕغ uÛ≤>∑kÕ«$T>± ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D≤ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì nHêïs¡T. 2004 mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D≤ ÇkÕÔeTì yê>±›q+ #˚dæq ø±+Á¬>dt

bÕغ.. |ü<˚fi¯¢ qT+&ç ‘Ó\+>±D≤ Çe«≈£î+&Ü Hêqu…≥º ãfÒº e+<ä˝≤~ eT+~ ‘Ó\+>±D≤ yê<äT\T Ä‘·àã*<ëHê\T #˚düT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. m˙¶m Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Á|ü»\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î eT÷&ÉT sêÁcÕº\T Ç∫Ãq #·]Á‘· ñ+<äì, 2014˝À m˙¶m n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D≤ Ç∫à rs¡T‘·T+<äqï uÛÑj·T+‘√H˚ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D≤ô|’ Vü≤&Üe⁄&ç>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï<äì Hê>∑+ nHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ‘=+<äs¡bÕ≥T e˝Ò¢ Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìs¡düq\T ø=qkÕ>±j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁcÕºìï Çe«eT+fÒ d”e÷+Á<Ûä≈£î nHê´j·T+ #˚j·TeTì _C…|æ m|ü⁄Œ&É÷ #Ó|üŒ˝Ò<äì nHêïs¡T. 2014˝À _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D≤ ÇdüTÔ+<äqï uÛÑj·T+‘√ 2004 mìïø£˝À¢ sê»ø°j·T \_› bı+<ë\qï ñ<˚›X¯+‘√H˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D≤qT

Á|üø£{Ï+∫+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. >∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç nH˚ø£ s¡÷bÕ˝À¢ ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+ rÁe s¡÷|ü+ <ë*ÃHê.. k˛ìj·÷>±+BÛ >±ì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ >±ì @Hê&É÷ H√s¡T $|üŒ˝Ò<äì Hê>∑+ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡πø πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|&ç‘˚ eT<䛑·T ÇkÕÔeTì #Ó|æŒq _C…|æ e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç _\T¢≈£î eT<䛑·T |ü*øÏ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. _C…|æ düVü≤ø±s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D≤ e#˚Ã<ë nì Äj·Tq ¬ødæÄsYqT Á|ü•ï+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T, ñ<ä´eTø±s¡T\T, neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>∑+ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D≤ @sêŒf…Æ+<äì Hê>∑+ nHêïs¡T. Äs¡T>±\+ ø£wüº|ü&ç |ü+≥ |ü+&ç+∫q yê]ì e~*ô|{Ϻ |ü+≥ #˚‘· |ü≥Tº≈£îqï yês¡T >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø√e&É+ @$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À z≥T¢ n&çπ> Vü≤≈£îÿ ˇø£ÿ _C…|æπø ñ+<äì nHêïs¡T.

dü÷ÿfi¯flqT mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î n|üŒ–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. 30, 31 ‘˚B\˝À ôd\e⁄ ~Hê\ì, ‹]– |üØø£å »]π> @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚BHê{ÏøÏ dü÷ÿ˝Ÿ‡ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢ ÄBÛq+˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì $e]+#ês¡T. n+<äT#˚‘· á Á|üÁøÏj·T˝À m˝≤+{Ï düeTdü´ ñ+&ÉuÀ<äì, |üØø£å\≈£î @$<ÛäyÓTÆq n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉuÀ<äì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î 289 πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 60,262 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

øÏs¡DY ø=‘·ÔbÕغ ù|s¡T ìs¡íj·T+! e÷J m+|æ düã“+ Vü≤] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, e÷]à 8: ø=‘·Ô bÕغ ù|s¡TqT X¯ìyês¡+ ‹s¡T|ü‹˝À øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ìs¡ísTTkÕÔs¡ì e÷J m+|æ düã“+ Vü≤] nHêï s¡T. MT&çj·÷‘√ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷J d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‹s¡T|ü‹øÏ yÓfi¯¢qTHêïs¡ì, nø£ÿ&˚ ø=‘·Ô bÕغ ù|s¡TqT ìs¡ísTTkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. kı+‘· õ˝≤¢ H˚‘·\‘√ øÏs ¡DY #·s¡Ã\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á HÓ\ 12q sê»eT+Á&ç˝À »s¡ >∑qTqï düuÛÑ˝À bÕغ ù|s¡TqT, $~Û$<ÛëHê\T, y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. øÏs¡DYô|’ e÷J eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é yê´K´\T nyêdüÔyê\ì nHêïs¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ìC≤sTT r|üs¡T&ÉT. bÕ\q˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î m+‘√ ÁX¯$T+#ê s¡T. sêÁwüº Ä<ëj·÷ìï Çã“&çeTTã“&ç>± ô|+#ês¡T. m≥Te+{Ï $#ês¡D¬ø’Hê dæ<ä∆y˚Tqì Ç{°e\ Äj·Tq düyê˝Ÿ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qì nHêïs¡T. $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]+∫q yêπs øÏs¡DYô|’ ì+<ä\T yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. $uÛÑ»q düeTj·T+˝À düyÓTÆ ø±´+Á<Ûä ø√dü+ mes¡T m+‘· q{Ï+∫+~.. me¬ses¡T m˝≤ q&ÉT #·T ≈£î+~ Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó\TdüTqHêïs¡T. Á|ü»\ ø√dü+ Á‹ø£s¡D X¯ó~›>± mes¡T |üì#˚XÊs√ Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qì nHêïs¡T. yêπs ‘·–q düeTj·T+˝À ‘·–q ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

bòÕdüºsYô|’ πødüT qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 8: yÓTÆqsY u≤*ø£\qT ˇø£ bòÕdüºsY n|üVü≤]+#·T≈£îb˛sTTq dü+|òüT≥q ÇÁãV”≤+|ü≥ï+˝À X¯óÁø£yês¡+ yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. s¡y˚Twt bòÕdüºsY ‘·qe<ä› ÁbÕs¡úq\≈£î e#˚à ˇø£ yÓTÆqsY u≤*ø£qT rdüTø=ì |üsê¬s’q≥T¢ ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·eT ≈£îe÷¬sÔ≈£î n‘·&çe\¢ ÁbÕDVü‰ì ñ+<äì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Ç<˚ bòÕdüºsY >∑‘·+˝À eT]ø=+<äs¡T ne÷àsTT\qT ≈£L&Ü e+∫+#ê&Éì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>±, yê] |òæsê´<äTqT d”«ø£]+∫q b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

Á|ü‹ <ä[‘· ≈£î≥T+u≤ìø ÏeT÷&Óø£sê\ uÛÑ÷$T {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8: n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ Á|ü‹ <ä[‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ eT÷&Óø£sê\ uÛÑ÷$T n+~+#· qTqï≥Tº {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é≈£î #Ó+ ~q {°&û|” H˚‘·\T ø=+<äs¡T X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘Ó\+ >±D≤ uÛÑeHé˝À ¬ødæÄsY düeTø£å+˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· ¬ødæÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï mìïø£˝À¢ 17 m+|” d”≥¢qT ¬>\T#·T≈£î+<ë+. 17eT+~ m+|”\T ¬>*ùdÔH˚ πø+Á<ä+‘√ ø={≤¢&ç ÁbÕC…≈£îº\≈£î nqTeT‘·T\T, Ä]úø£ nqTeT‘·T\T ‘Ó#·TÃø√e#·Ãì nHêïs¡T. 17 eT+~ m+|”\T ¬>\yê*‡+<˚qì nHêïs¡T. –]»qT\≈£î ô|<ä› |”≥ y˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·+&Ü\qT Á>±eT |ü+#êj·Tr\T>± e÷s¡TkÕÔeTì nHêïs¡T. ∫s¡+J$ |üì nsTTb˛sTT+~.. Çø£ Äj·Tq ‘·eTTà&ÉT |üeHé ekÕÔ&É+≥. d”e÷+Á<ÛäT\ ≈£îÁ≥\T Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. n+<äs¡÷ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ e#êÃø£ –]»qT\ ‘·\sê‘·\T e÷s¡TkÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ e∫Ã+~ >±ì.. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D≤ sê˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D≤ kÕ~Û+#·T≈£îH˚+‘·es¡≈£î nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+<ëeTì dü÷∫+#ês¡T.

H˚&ÉT »]π> n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ô|’ ne>±Vü≤q sê´© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=qø£q$T≥¢, e÷]à 8: eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø=qø£q$T≥¢˝À X¯ìyês¡+ »s¡>∑qTqï n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ô|’ ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ ne>±Vü≤q sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´©˝À ◊¬ø|æ dædæ\T, ãTø˘ ø°|üs¡T¢, eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á sê´© ãkÕº+&é ôd+≥sY MT<äT>± j·T÷ìj·THé u≤´+≈£î ø±sê´\j·T+ es¡≈£î kÕ–+~. Ç˝≤¢* #·<äTe⁄ Ç+{ÏøÏ yÓ\T>∑T, Ç+~sêÁø±+‹ |ü<∏ä+ n+<ä]ø° Á|ü>∑‹|ü<∏ä+, eTVæ≤fi¯\ #·<äTe⁄ Á|ü>∑‹øÏ yÓT≥T¢ eTVæ≤fi¯\ u≤<Ûä´‘· n+<ä] u≤<Ûä´‘· eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±]‘· n+<ä] u≤<Ûä´‘· n+≥÷ ô|<ä› m‘·TÔq ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á sê´© ø±s¡´Áø£eT+˝À dædæ\T y˚\TŒ\ mÁ», sêeTj·T´, e÷˝≤´Á~, eT+&É\ eTVæ≤fi≤ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T |ü+B{Ï BqeTà, ãTø˘ ø°|üs¡T¢, eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑ |æ\¢\≈£î |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ |üØø£å\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=qø£q$T≥¢ , e÷]à 8: kÕúìø£ m+ÄsYdæ ø±sê´\j·T+˝À X¯ó Áø£yês¡+ $ø£˝≤+>∑ |æ\¢\≈£î |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ |üØø£å\qT |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ yÓ’<ë´~Ûø±] ¬ø düTπswt ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+ <äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑ |æ\¢˝À¢ì n+>∑yÓ’ø£˝≤´ ìï b˛>={≤º\+fÒ yê]øÏ ñ<äj·T+ kÕj·T+ø±\+ mø£‡sYôd’E\T #˚sTT+∫ yê] nej·Tyê\qT ø£~*+#ê\ì nHêïs¡T. n+‘˚ø± ≈£î+&Ü b˛wüø£ $\Te\T ñ+&˚ ÄVü‰sêìï yê]øÏ Çyê«\ì nHêïs¡T. B+‘√ s¡ø£ÔV”≤q‘· ‘·–Z yê] nej·Tyê\ m<äT>∑T<ä\≈£î <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=qø£q$T≥¢, ‘·Te«bÕ&ÉT, ô|<ë›]ø£≥¢, dæ<ä∆es¡+, m<äTsêfi¯¢bÕ&ÉT Á>±e÷\≈£î #Ó+~q $ø£˝≤+>∑ |æ\¢\≈£î |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ yê]øÏ |ü\T dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T #˚XÊs¡T. M]‘√ bÕ≥T ◊Ç&ç ]k˛sY‡|üs¡‡Hé |ü<äà», |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nø£ås¡$»j·T+ |üØø£å\ô|’ yê\+{°s¡¢≈£î •ø£åD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=qø£q$T≥¢ , e÷]à 8 : nø£ås¡$»j·T+ nuÛ≤´dü≈£î\≈£î á HÓ\ 9e ‘˚~ Ä~yês¡+ »s¡>∑qTqï |üØø£å\ô|’ nø£ås¡$»j·T+ yê\+ {°s¡¢≈£î kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y Á>±eT düeTq«j·Tø£s¡Ô\≈£î |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\≈£î X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\ j·T+˝À •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr kÕúsTT |üs¡´y˚ø£å≈£î\T e´ekÕj·÷~Ûø±] ◊ ø±o $X¯«Hê<Ûé, |üX¯ó yÓ’<ë´~Ûø±] ø£èwüíy˚DÏ, eTÁ]bÕ˝…+, ∫Hêï]ø£≥¢ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T düTC≤‘·, eTH√s¡ e÷<˚$, yê\+{°s¡T¢, Á>±eT düeTq«j·Tø£s¡Ô\T, Á>±eT kÕúsTT |üs¡´y˚ø£å≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


{°{°&û dæã“+~ rs¡Tô|’ |òæsê´<äT #˚kÕÔ e÷J myÓTà˝Ò´ »j·TdüT<Ûä Ä~yês¡+ 9, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8: ‹s¡TeT\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $e ø£åô|’ >∑es¡ïsY≈£î |òæsê´<äT #˚j·TqTqï≥Tº dæ˙ q{Ï, dæøÏ+Á<ëu≤<é e÷J myÓTà˝Ò´ »j·TdüT<Ûä nHêïs¡T. {Ï{°&û dæã“+~ uÛÑ≈£îÔ\

á.$.m+. >√<ë+ ìsêàD |üqT\T ‘·ìF Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 8: m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $Twüq¢qT uÛÑÁ<ä|ü]#˚ >√<ëeTT\ ìsêàD+ áHÓ\ 17e ‘˚B˝À>±|üP]Ô#˚j·÷\ì õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY dæà‘· düãsê«˝Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~∆ dü+düú bÕ‘· ø±sê´\j·T Äes¡D˝À ì]àdüTÔqï á.$.m+.>√<ë eTT\ ìsêàD |üqT\qT X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY Äø£dæàø£+>± ‘·˙F #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢≈£î <ë<ë|ü⁄ 10e˝Ò≈£î ô|’>± m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $TwüHé\T mìï≈£î\ ì$T‘·Ô+ edüTÔHêïj·Tì, mìïø£\ Á|üÁøÏj·T eTT–dæq nq+‘·s¡+ uÛÑÁ<ä|üs¡#·&ÜìøÏ á >√<ëeTT\ ìsêàD+ #˚|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á >√<ëeTT ì]àq+ nq+‘·s¡+ >∑<äT\˝À @$<ÛäyÓTÆq ‘˚eT ñ+&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. á >√<ëeTT˝À m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $TwüqT¢ Á|ü‘˚´ø£ u≤≈£î‡\˝À ñ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >√<ëeTT\˝À 1200u≤≈£î‡\≈£î ô|’>± uÛÑÁ<ä|üs¡#·&ÜìøÏ M\T>± ìsêàD+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\ >√<ëeTT\≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘· #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

ø£+ô|¢+{Ÿ e÷ì≥]+>¥ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 8: ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À õ˝≤¢ ø£+ô|¢+{Ÿ e÷ì≥]+>¥ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+, ø±˝Ÿ ôd+≥sYqT õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY dæà‘· düuÛÑsê«˝Ÿ X¯ó Áø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ Ç+#ê]®>± $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T \ø£åàD≤#ê] e´eVü≤] kÕÔs¡ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± e#˚à |òæsê´<äT\ qT Çø£ÿ&É Çe«e#·Ãì ø£˝…ø£ºs¡ ù|òs=ÿHêïs¡T. á |òæsê´<äT\ô|’ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á ø£+ô|¢+{Ÿ e÷ì≥]+>¥ ø£+Á{À˝Ÿs¡÷+˝À @sêŒ≥T #˚dæq bò˛Hé HÓ+ãsY 08455-272525≈£î bò˛Hé #˚dæ |òæsê´<äT #˚j·Te#·Ãì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

eTVæ≤fi¯\T dü«X¯øÏÔ‘√ ñqï‘· •Ksê\T n~Ûs√Væ≤+#ê*: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 8: Ç‘·s¡T\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü πøe\+ dü«X ¯øÏÔô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç düe÷»+˝À >ös¡e˙j·TkÕúHê\qT n~Ûs√Væ≤+ #ê\ì eTVæ≤fi¯\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düuÛÑsê«˝Ÿ |æ\T|ü⁄ì #êÃs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À {Ïm˙®y√\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü|ü+#· eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY dæà‘· düuÛÑsêe˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü düe÷C≤ìøÏ ùde\+~dü÷Ô d”«j·T kÕeTs¡ú´+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘·*¢>±, >∑èVæ≤DÏ>±, #Ó*¢>±, k˛<ä]>±, uÛ≤s¡´>±, ñ<√´–>± ãVüQeTTK bÕÁ‘·qT eTVæ≤fi¯\T ‘·eT bÕÁ‘· ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e dü÷Œ¤ ]Ô‘√ eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<ä+»˝À ñ+&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q {Ïm˙®y√ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.sêCÒ+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neTà˝≤ \q, e÷‘ê•X¯ó dü+s¡ø£åD¬ø’Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T ôV’≤]dtÿπø+Á<ë\ kÕú|üq <ë«sê õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ Vü≤s¡¸D°j·TeTHêïs¡T. Á|ü|ü+#· eTVæ≤fi¯ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T ≈£îì ìs¡«Væ≤+∫q $$<Ûä b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q ñ<√´–qT\≈£î ø£˝…ø£ºsY ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ïm˙®y√ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù m˝Ÿ.lìyêdt, õ˝≤¢ eTVæ≤fi¯ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åîsê\T dæôV≤#Y. eTH√Vü≤] ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À Á|ü»\T uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê* : ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 8: á HÓ\ 9e ‘˚Bq Ä~yês¡+Hê&ÉT õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡T qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø± yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.øÏwüHé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúì ø£ es¡+>∑˝Ÿ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé qT+&ç m+õm+ dü]ÿ˝Ÿ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q z≥s¡¢ ne>±Vü≤q sê´©ì ø£˝…ø£ºsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á kÕ] 1.40\ø£å\ eT+~ø=‘·Ô z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+ #·T≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T.

mìïø£\T |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î Á^yÓHé‡ yêsTT<ë.. mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á^yÓHé‡ &˚qT mìï ø£\ |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î yêsTT<ë y˚düTÔqï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé ‘Ó*bÕs¡T.

ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\≈£î $ÁXÊ+‘· n~Ûø±s¡T\ ø±s¡´es¡Z+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, e÷]Ã8: düe÷» ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D≈£î |üX¯ó dü+es¡úø£ XÊK $ÁXÊ+‹ n~Ûø±s¡T\ ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥T #˚dæq ≥T¢ Ä XÊK $ÁXÊ+‘· dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T &Üø£ºsY nqdü÷] #·+Á<äeTÚ[ ‘Ó*bÕs¡T. 2014 dü+e‘·‡sêìøÏ es¡+>∑˝Ÿ yÓ{Ÿ‡ Vü≤ÀyéT øÏ+<ä @s¡Œ&çq á ø±s¡´es¡Z+˝À n<Ûä´≈£åî\T>± &Üø£ºsY {Ï.#·Áø£j·T´, nk˛dæj˚T{Ÿ n<Ûä´≈£åî\T>± &Üø£ºsY eTTfi¯fl|üP&ç dü‘·´Hêsêj·TD, õ.$<ë´kÕ>∑sY, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø>± &Üø£ºsY #ê&É düTuÛ≤wt¬s&ç¶, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø>± &Üø£ºsY e÷<ëõ, Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø>± m+.ãw”sY ÄVü‰à<éU≤Hé, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± mHé.u≤\ø ÏwüHé, mìïø£ ø±ã&çq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T Á|ü‹ ¬s+&√ Ä~yês¡+ düe÷y˚X¯+ »]|æ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ $esê\T ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $e]+#ês¡T.

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê*: \ø£åàDYsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]Ã8: >∑‘· |ü~ s√E\T>± õ˝≤¢˝À ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\ì {ÏÄsYmdt ¬s’‘·T $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT \ø£åàDYsêe⁄ ø√sês¡T. e&É>∑+&É¢ yêqe\¢ y˚˝≤~ mø£sê\ |ü+≥qwüº+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.

|ü≥¢ ø£qãs¡TdüTÔqï $eø£åqT >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢ qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‹s¡TeT\˝À {°{°&û dæã“+~ ˇ‹Ô&ç e˝Ò¢ ‘êqT &çø£¢πswüHéô|’ ‘êqT dü+‘·ø£+ #˚dæq≥Tº

düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ »j·TdüT<Ûä ‹s¡T|ü‹øÏ yÓ[¢q|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓTqT &çø£¢πswüHéô|’ dü+‘·ø£+ #˚j·÷\ì {°{°&û dæã“+~ ˇ‹Ô&ç #˚j·T˝Ò<äì Çy√ #˚dæq yê´K´\qT ÄyÓT K+&ç+#ês¡T. {°{°&û ø±sê´\j·T+ mø£ÿ&É ñqï<√ ≈£L&Ü

y˚Tj·TsY |ü<ä$øÏ eTõ<é sêJHêe÷

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8: eTõ<é VüQùd‡Hé ‘·q y˚Tj·TsY |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ‘·q sêJHêe÷ |üÁ‘êìï X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õôV≤#Ym+dæ ø£$TwüqsY k˛y˚Twt≈£îe÷sY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTõ<é kÕúq+˝À ø=‘·Ô y˚Tj·TsY mìïø£≈£î eT]ø=+‘· düeTj·T+ |üfÒº neø±X¯+ ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ˇ|üŒ+<ä+ Ç˝≤.. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ m+◊m+,ø±+Á¬>dt bÕغ \≈£î n~Ûø±s¡+ #˚|üfÒº+<äT≈£î dü]|ü&É dü+K´ ˝À ø±s=Œπs≥s¡¢ kÕúHê\T <äø£ÿ˝Ò<äT. mìïø£\ nq+‘·s¡+ Çs¡T bÕغ\T y˚Tj·TsY, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY |ü<äe⁄\T e+‘·T\yêØ>± ìs¡«Væ≤+ #·Tø√yê\ì ne>±Vü≤q≈£î e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yÓTT<ä{Ï ¬s+&˚fi¯ó¢ ø±+Á¬>dt y˚Tj·T sY>± ã+&É ø±ØÔø£¬s&ç¶, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY>± m+◊m+≈£î #Ó+~q C≤|òüsY VüQùd‡Hé |ü<äe⁄ ˝À¢ ø=qkÕ>±s¡T. eTs¡Tdü{Ï ¬s+&˚fi¯ó¢ y˚Tj·T sY>± eTõ<é VüQùd‡Hé, &ç|üP´{° y˚Tj·TsY>± >√˝§ÿ+&É sêCŸ≈£îe÷sY ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ yê] |ü<äM ø±\+ á @&Ü~ »qe] 3e ‘˚B‘√ eTT–dæ+~. >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T&É+‘√ |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD m+◊m+ n~ÛH˚‘· ndü<äTB›Hé≈£î ˝ÒK sêXÊs¡T. y˚Tj·TsY, &ç|üP´ {° y˚Tj·TsY ‘·eT |ü<äe⁄\qT M&ç‘˚ ø=‘·Ôyê] ì mqTïø√yê*‡ ñ+≥T+~. ∫e] dü+e‘·‡ s¡+ ø±+Á¬>dt bÕغ y˚Tj·TsY |ü<ä$˝À, m+◊ m+ &ç|üP´{° y˚Tj·TsY |ü<äe⁄\T ìs¡«Væ≤+ #·qTHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± y˚Tj·TsY eTõ<é Hê+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ ã]˝À ì\TeqTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

myÓTà˝Ò´ kÕúHê\ô|’ <äèwæº nôd+;¢ mìïø£\T sêe&É+‘√.. myÓTà˝Ò´\ kÕúHê\ô|’ ø=+<äs¡T ø±s=Œπs≥s¡T¢ <äèwæºô|{≤ºs¡T. Ç+ø=+<äs¡T ø±s=Œπs≥s¡¢sTT‘˚.. y˚Tj·TsY |ü<ä$ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#ê˝≤.. myÓTà˝Ò´ kÕúq+ ø√dü+ bÕe⁄\T ø£<äbÕ˝≤ nH˚ <ëìô|’ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ôw&É÷´\T yÓ\Te&É&É+‘√.. mìïø£\ ‘·sê«‘˚ ø=‘·Ô y˚Tj·TsY m+|æø£ »s¡>∑qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. y˚Tj·TsY |ü<ä$øÏ ø√dü+ ø=+<äs¡T ÄXÊeVüQ\T ‘·eT ‘·eT Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢øÏ #Ó+~q »>∑BX¯«sY¬s&ç¶, uÀsTTq|ü*¢øÏ #Ó+~q q]‡+Vü≤j·÷<äyé, Áπ>≥sY øöì‡˝Ÿ bò˛¢sY ©&ÉsY ~&ç¶ sê+u≤ãT ù|s¡T¢ $q edüTÔHêïsTT. y˚Tj·TsY sêJHêe÷qT

düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓ÷~+#ê*‡ ñ+≥T+~. ø=‘·Ô y˚Tj·TsY mìïø£qT ≈£L&Ü düs¡« düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤+#ê*. ø=‘·Ô y˚Tj·TsY mìïø£ ø√dü+ õ˝≤¢ mìïø£\ n~ Ûø±] nsTTq ø£˝…ø£ºsY≈£î ˝ÒK sêj·÷*‡ ñ+ ≥T+~. ø£˝…ø£ºsY ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î y˚Tj·TsY mìïø£ ‘˚B yÓ\Te&ÉT‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢ n~Ûø±] mìïø£\ düHêïVü‰˝À¢ ñqï+<äTq Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ m|ü⁄Œ&ÉT »s¡T|ü⁄‘ês¡H˚~ ÄdüøÏÔ>± e÷]+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± n~ÛcÕº q+ e÷Á‘·+ y˚Tj·TsY |ü<ä$ me]øÏ ø£≥ºu…&ÉT ‘·T+<äH˚ <ëìô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~.

øöì‡˝Ÿ˝À bÕغ\ ã˝≤ã˝≤\T.. ø±+Á¬>dt 51, eTõ¢dt 43, {°&û|” 41, _C…|æ 8, yÓ’mdtÄsYdæ|æ 6, m+_{Ï 1, mø˘‡ n|òæwæjÓ÷ düuÛÑT´\T 37eT+~ ñHêïs¡T.

bÕغ\≈£î n–ï |üØø£å ø±qTqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 8: ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T sê»ø°j·T bÕغ\≈|üìrs¡T≈£î n–ï |üØø£å ø±qTHêïsTT. Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ |üìrs¡T≈£î á mìïø£\T |üØø£å>± e÷sêsTT. n+‘˚>±ø£ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @s¡Œ&çqH˚|üq<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D˝À z≥T¢ @ bÕغøÏ <äø£ÿqTHêïjÓ÷ ne>∑‘·+ ø±qTHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n$˙‹, ≈£î+uÛÑø√D≤\ô|’ |ü≥ºD z≥s¡T¢ @ kÕúsTT˝À Ä˝À∫düTÔHêïs√ ãj·T≥|ü&ÉqT+~. bı‘·TÔ\ ø£Hêï e´≈£îÔ˝Ò Á|ü<Ûëq+>± kÕπ> ámìïø£\T KeTà+ qT+&ç sê»ø°j·TbÕغ\T |üs¡T>∑T‘·T ô|&ÉT‘·THêïsTT. sêÁwüº yê´|üÔ+>± eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T Ç|üŒ{À¢ ñ+{≤j·Tì @ bÕغ }Væ≤+#·˝Ò<äT. |ü⁄s¡düeTsêìøÏ düqï<ä∆eTe⁄‘·THêïsTT. ø±>±, eTTì‡|ü˝Ÿ bı‘·TÔ\$wüj·T+˝À m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì $$<Ûä sê»ø°j·TbÕغ\ H˚‘·\T qT+&ç $ì|æk˛Ô+~. õ˝≤¢˝À Á|üdüTÔ‘·+ ‘êeTT eT÷&ÉT #√≥¢ b˛{°#˚kÕÔeTì dæ|æ◊ #ÓãT‘·T+&É>±, ‘êeTT ≈£L&Ü ã]˝À ñ+{≤eTì {ÏÄsYmdt n+{À+~. ‘·eT bÕغ˝À ø±+Á¬>dt $©q+ ø±˝Ò<äT ø±ã{Ϻ bı‘·TÔ\ô|’ Ç+ø± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì yês¡Hêïs¡T. bı‘·TÔ\ô|’ Ç+ø± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì b˛{°\ e÷Á‘·+ ñ+{≤eTì dæ|æm+ >∑+{≤|ü<∏ä+>± #Óã‘·T+&É>±, b˛{° #˚ùd $wüj·÷ìï Ä˝À∫düTÔHêïeTì _C…|æ n+{À+~. bÕغ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À |üì#˚kÕÔeTì ˝Àø˘dü‘êÔ H˚‘·\+≥THêïs¡T. õ˝≤¢˝À ‘êeTT ˇ+{Ï] b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì, nqTø√≈£î+&Ü e∫Ãq mìïø£˝À¢ ‘êeTT bı‘·TÔ\ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mìïø£\T »s¡>∑qTqï Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{°\˝À bı‘·TÔ\‘√, ˇ+≥]>±H˚ nìï Á|ü<ÛëqbÕغ\T ã]˝À ~π> neø±XÊ\T+&É≥+‘√ |ü⁄s¡bÕ\ø£b˛s¡T Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± kÕ>∑qT+~.

KeTà+ eTTì‡bÕ*{° ø±s=ŒπswüHé>± n|tÁπ>&é nsTT+~. ø±ø£b˛‘˚ &ç$»q¢ @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T |üP]Ôø±ø£b˛e&É+‘√ mìïø£\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ eTTì‡bÕ*{° @s¡Œ&ܶø£ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ mìïø£\T »]>∑>±, ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ákÕ] ≈£L&Ü Ä d”≥TqT »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. 33yês¡T¶\T 61,323eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt dæ|æ◊ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêïsTT. á kÕ] ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt dæ|æ◊‘√ »‘·ø£fÒº neø±XÊ\THêïj·Tì |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. dæ|æm+, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ neø±XÊ\THêïj·Tì, Ç˝≤ »]–‘˚ Á‹eTTKb˛{° »s¡>∑qTqï≥T¢ |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. eT+~s¡ eTTì‡bÕ©{ÏøÏ ‘=*kÕ]>± mìïø£\T »s¡>∑uÀ‘·THêïsTT. 8HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr qT+∫ eTTì‡bÕ*{°>± e÷sêÃs¡T. 20yês¡T¶\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. #Ó’sY |üs¡‡sY |ü<ä$ì md”‡ eTVæ≤fi¯≈£î ]»s¡T« #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\ eT<Ûä´ Á|ü<Ûëq b˛{° »]π> neø±X¯eTT+~. Çø£ÿ&ç dæ|æm+ ≈£L&Ü ã\+>±H˚ ñ+~. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt‘√ dæ|æm+ »‘· ø£&ç‘˚ Á‹eTTK b˛s¡T s¡düe‘·Ôs¡+>± kÕ>∑T‘·T+~. dü‘·TÔ|ü*¢˝À {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt eT<Ûä´ b˛{° ñ+≥T+<äì n+#·Hê. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ≈£L&Ü Çø£ÿ&É b˛{° |ü&ÉT‘·T+~. dü‘·TÔ|ü*¢˝À #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì md”º eTVæ≤fi¯≈£î ]»s¡T« #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú Çø£ÿ&É $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Çø£ÿ&É 20yês¡T¶\T+&É>±, 15yês¡T¶\qT ø±+Á¬>dtbÕغ ¬>\T#·T≈£î+~. Ç\¢+<äT eTTì‡bÕ*{°˝À dæ|æ◊m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+>± ñ+~. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É ø±+Á¬>dtbÕغ nuÛÑ´]ú Çø£ÿ&É #Ó’s¡àHé>± |üì#˚XÊs¡T. Á>∑÷|ü⁄sê»ø°j·÷\qT |üø£ÿqô|&ç‘˚ ø±+Á¬>dt≈£î Çø£ÿ&É eT+∫ yÓTC≤]{° ø£ì|æk˛Ô+~.

‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì, ‘·q+‘·≥ ‘êqT>± yÓ[¢ m+<äT≈£î dü+ ‘·ø£+ #˚kÕÔqì ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·qô|’ nqTe÷q+ e#˚Ã+ <äT≈£î ‘êqT ñÁ>∑yê~Hê nì ÄyÓT m<äTs¡T Á|ü•ï+#ês¡T. ‘êqT ‘·|üŒ ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+‘ê Væ≤+<äTe⁄˝Òqì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé qT+&ç ≈£L&Ü &çø£¢πswüHéqT rdüT≈£î+{≤eTqï {°{°&û dæã“+~ Äj·Tq qT+&ç m+<äT≈£î rdüTø√˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑Héø√ s¡÷\T.. ‘·qø=ø£ s¡÷˝≤ n+≥÷ ÄyÓT ì\BXÊs¡T. Bìô|’ ‘êqT >∑es¡ïsY≈£î |òæsê´<äT #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

eTVæ≤fi≤ #·{≤º\qT düeTs¡ú+>± neT\T #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 8: Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\e\¢ eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ◊<ë« sêh ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T ÄX¯\‘· Äs√|æ+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT q>∑s¡+˝Àì u≤*ø£\ ◊{Ï◊˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT eTTK´ n‹~∏>±s¡ Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î ñqï #·{≤º\qT düeTs¡úe+‘·+>± neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü‹ ¬s+&ÉT ìeTTcÕ\≈£î ˇø£ es¡ø£≥ï Vü≤‘·´ »s¡T>∑T‘√+<äì, \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~+#˚ eTVæ≤fi≤ &Üø£ºs¡T¢ Ç+»˙s¡¢≈£î ≈£L&Ü $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò<äì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ ã‘·T≈£î\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫à Äs¡T <äXÊu≤›\T >∑&ÉTdüTÔHêï H˚{Ïø° eTVæ≤fi¯\ düe÷q‘·«+ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+<äHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£, kÕe÷õø£ s¡+>±\˝À düe÷q‘·«+ \_Û+∫q|ü⁄Œ&˚ sêC≤´+>±ìøÏ ns¡ú+ ñ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊<ë« õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T nqdü÷j·T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù \‘·, k˛Hê kıôd’{° n<Ûä´≈£åîsê\T düTC≤‘·, n+>∑Héyê&û es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åîsê\T sê»´\ø°åà bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï&ç|æ bÕ\q ø√dü+ Á|ü»\ #·÷|ü⁄ : qsꇬs&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 8: n_Ûeè~∆, düT|ü]bÕ\q n+~+#˚ ‘Ó\T >∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔqï {Ï&ç|æ myÓTੇ n]¬ø\ qsꇬs&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ bÕغ q>∑s¡ ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<Ûä˝À ‘·eT bÕغ ã\yÓTÆq X¯øÏÔ>± m<äT>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt, _C…|æ, ø±+Á¬>dt\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T <=s¡ø£ø£, {Ï&ç|æ˝À ñqï Hêj·T≈£î\qT bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+∫ eTTìdæ|ü˝Ÿ {Ϭøÿ≥T¢ ÇdüTÔHêïs¡ì sêj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡ ø±s=ŒπswüHé˝À >∑‘·+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕ\ø£es¡Z+ q>∑s¡ Á|ü»\≈£î #˚dæ+~ X¯Sq´eTì, uÛÑ÷>∑s¡“¤ eTT]øÏø±\«\ ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£îHêïs¡ì, Ä |ü<∏äø£+ m+<äT≈£L |üìøÏ sê≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äs√|æ+#ês¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æøÏ 25 d”≥¢ø£+fÒ m≈£îÿe nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+<äT‘ês¡ì, y˚Tj·TsY kÕúHêìï ≈£L&Ü kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\T n<ÛÓ’s¡´ |ü&É≈£î+&Ü Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ yÓfi¯fle<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT n+ã<ëdtsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, õ˝≤¢ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä≈£î\ X¯+ø£sY, ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé ÇHé#ê]® mdt|æ n©+, qM<é Çø±“˝Ÿ, sê»eT\T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·TqTqï $<ë´]ú dü+|òü÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 8: ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ ì]«sê eT+>± b˛sê&çq $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sêuÀj˚T eTTìdæ |ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚{° #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À {ÏmHéJy√\ uÛÑeq+˝À »]–q $<ë´]ú dü+|òü÷\ düe÷y˚X¯+˝À á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À $<ë´s¡Tú\ô|’ mH√ï πødüT\T ãHêsTT+ #ês¡ì, ∫es¡≈£î $<ë´]ú˝Àø£+ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D≤qT kÕ~Û+#·T ≈£îHêïeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D qeìsêàD+˝À uÛ≤>∑+>± $<ë´]ú Hêj·T≈£î\ bÕÁ‘· ñ+&Ü\H˚ \ø£å´+‘√ ìC≤e÷u≤<é ø±s=ŒπswüHé‘√ bÕ≥T ø±e÷¬s&ç¶, uÀ<ÛäHé, Äs¡÷àsY\˝À $<ë´]ú dü+|òü÷\T b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº $<ë´]ú C…mdæ õ˝≤¢ #Ó’s¡àHé lìyêdt >ö&é, C…’bÕ˝Ÿ, Á|ü>∑‹\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ b˛{°#˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\qT Á|üø£{Ï+#·qTHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

e÷düºsY Áf…Æqs¡¢≈£î, H√&É˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY j·T+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´

M&çjÓ÷ ø±HÓŒ¤¬sH釽À bÕ˝§Zqï n~Ûø±s¡T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, md”Œ, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢, Äضy√\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\qT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêÁwüº mìïø£\ ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘·¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‹ eTTì‡bÕ*{°˝À ¬s+&ÉT |üs¡´y˚ø£åø£ ãè+<ë\qT ìj·T$T+∫ sê Á‹, |ü>∑\T yÓ÷&É˝Ÿ ø√&é neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+ ~ì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ùde\qT $ìjÓ÷–+#ê\ì, b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ ù||üsYqT kÕúìø£+>± eTTÁ~+#·&ÜìøÏ Ç+&Ó+{Ÿ |ü+|æ+#ê\Hêïs¡T. eTTì‡bÕ*{°˝À yês¡T¶yÓT+ãs¡T>± b˛{° #˚ùd e´øÏÔ s¡÷.\ø£å, ø±s=Œπs wüHé |ü]~Û˝À nuÛÑ´]ú s¡÷.1.50 \ø£å\≈£î $T+∫ mìïø£\T e´j·T+ #˚j·T≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ñ‘·Ôs¡T«\ qT ‘·«s¡ ˝À $&ÉT<ä\#˚kÕÔeTHêïs¡T. á HÓ\˝ÀH˚ |ü~, Ç+≥sY|ü Øø£å\T »s¡>∑ qTqï+<äTq |üØø£å $<ÛäT˝À¢ ñqïpìj·TsY ˝…ø£Ãs¡s¡T¢, ñbÕ<Ûë´ j·TT \qT mìïø£\ $<ÛäT\≈£î ìj·T$T+#·e<ä›Hêïs¡T. n<äq|ü⁄ b˛*+>¥ πø+Á<ë\T, ø=‘·Ô b˛*+>¥ πø+Á<ë\ nedüs¡+ ñ+fÒ yÓ+≥H˚ Á|ü‹bÕ ~+#ê\Hêïs¡T. #Óø˘b˛düTº\ qT @sêŒ≥T #˚dæ eT<ä´+ nÁø£eT s¡yê D≤qT n]ø£{≤º˝Hêïs¡T.

mìïø£\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: <ëdüqïù|≥ ø±|ü⁄M~Û »+ø£åHé˝À Á|ü»\≈£î mìïø£\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤dü÷Ô eTTì‡|ü˝Ÿ, nôd+;¢ , bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\ <äècÕº´ n\¢s¡¢≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ≥÷{ÖHé d”◊ eTT‘ê´\Hêj·TT&ÉT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À z≥s¡T¢ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T] ø±e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ùd«#·Ã¤>± z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T ø√yê \ì nHêïs¡T. b˛{° #˚ùd bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T eT‘·|üs¡yÓTÆq düú˝≤\qT $ìjÓ÷–+#·sê<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\˝À MT{Ï+>∑T\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äì nHêïs¡T. bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T m\ø£åHé ø£$T{° ìj·T

e÷e[, ìã+<Ûäq\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#ê\ì nHêïs¡T. b˛*+>¥ düeTj·T+˝À ã÷‘Y Á|ü<˚XÊ\˝À Á|ü#êsê\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äì nHêï s¡T. môd’‡ ø£èwüíøÏc˛sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚s¡ #·]Á‘· ñqïyêfi¯ófl mìïø£\ düeTj·T+˝À n\¢s¡¢≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ HêHéu…j·T˝ŸãT˝Ÿ πødüT\T ãHê sTTkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »s¡>∑&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì nHêïs¡T. n\¢s¡¢≈£î bÕ\Œ&ç Çs¡TbÕغ\T ô|<ä›\T sêJøÏ e∫ÃHê πødüT\T ñ|üdü+Vü≤]+#·uÀeTì nHêïs¡T. ≈£î ˝≤\T, eT‘ê\qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì mìïø£˝À¢ Á|ü#êsê\T #˚j·T sê<äì nHêïs¡T.mìïø£\T Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T, ø±s¡´ ø£s¡Ô\T ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ 10>∑+≥\ es¡≈£î Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J øöì‡\s¡T¢, Á|ü»\T,b˛©dt dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

8,9 ‘˚B˝À¢ sêÁwüºkÕúsTT n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: sêÁwüº n<∏Ó¢{Ïø˘‡ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 8,9 ‘˚B˝À¢ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ bÕ*f…øÏïø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À »s¡>∑qTqï sêÁwüºkÕúsTT düuŸ pìj·TsY‡ n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î 30eT+~ õ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\T ãj·T\T<˚ sês¡T. Áø°&Üs¡+>∑+˝À sêÁwüº, C≤rj·T kÕúsTT˝À¢ $»j·Tq>∑+ õ˝≤¢≈£î eT+∫ ù|s¡TÁ|üU≤´‘·\T ñHêïj·Tì, Á|ü<Ûëq+>± n<∏Ó¢{Ïø˘ Áø°&É˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Áø°&Ü ø±s¡T\T, sêÁwüº, C≤rj·T kÕúsTT˝À |ü‘·ø±\T kÕ~ÛdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ n<∏Ó¢{Ïø˘‡ nk˛dæj˚TwüHé ø±s¡´<ä]Ù &û;M n|üŒ\ sêE ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À düuŸ pìj·TsY‡ $uÛ≤>∑+ qT+∫ sêÁwüºkÕúsTTb˛{°\≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï Áø°&Üø±s¡T\T sêDÏ+∫ $<ä´\≈£î ì\j·TyÓTÆq $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ U≤´‹ì #ê{Ï#ÓbÕŒ\ì Äø±+ øÏå+#ês¡T. »≥Tº‘√ ø√#Y n+&é y˚TH˚»sY\T>± yÓfi¯ó‘·Tqï yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê˝ì #ÓbÕŒs¡T. b˛{°\≈£î yÓfi¯ó ‘·Tqï õ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\≈£î ø√#Y n+&é y˚TH˚»s¡T¢>± nC≤®&É≈£î #Ó+~q yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ¬ø. >∑DÒdt, ø=eTsê&É≈£î #Ó+~q m+.nq÷wü\T e´eVü≤]kÕÔs¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n<∏Ó¢{Ïø˘‡ nk˛dæj˚TwüHé Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù |æ.©˝≤ø£èwüí, yê´j·TeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T, nq+<é øÏc˛sY, HêHêJ‘√ bÕ≥T |ü\Tes¡T d”ìj·TsY Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]Ã8: kÕ<Ûës¡D mìïø£\T ìs¡«Vü≤Dô|’ õ˝≤¢˝Àì 13 XÊdüqdüuÛ≤ ìjÓ÷»ø£esêZ\ e÷düºsY Áf…Æqs¡¢≈£î, H√&É˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢≈£î e÷]à 11, 14 ‘˚B˝À¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Ä&ç{À]j·T+˝À ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+&ç 6>∑+≥\ es¡≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] j·T+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À b˛*+>¥ dæã“+~øÏ •ø£åD Çe«&ÜìøÏ >±qT e÷düºsY Áf…Æqs¡T¢, H√&É˝Ÿ Ä|òüdüs¡¢≈£î eTT+<äT>± •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T e÷düºsY Áf…Æqs¡¢qT, H√&É˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢qT e÷]à 11, 14 ‘˚B\˝À »s¡T>∑T •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\≈£î |ü+|æ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚$+#ês¡T.

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


#Ó’‘·q´+‘√H˚ n‘ê´#êsê\ ìs¡÷à\q: d”‘êsêeTHé Ä~yês¡+ 9, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<éY, e÷]à 8: eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#ê sê\T ô|]– b˛e&É+ |ü≥¢ _C…|æ eTVæ≤fi≤yÓ÷sêà Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. eTVæ≤fi¯\ô|’ »]π> n‘ê´#êsê\ô|’ mìï #·{≤º\T ‘Ó∫ÃHê düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯˝À¢ #Ó’‘·q´+ eùdÔ‘·|üŒ yê{Ïì

ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑\ ‘·s¡|òü⁄q yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé Ä+<√fi¯q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: yÓ’<ä´ $<Ûëq |ü]wü‘Y ÄdüT|üÁ‹˝À ø±+Á{≤≈£îº |ü<䛋˝À yÓ’<äT´\T, kÕº|òt qs¡T‡\T, bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ ñ<√´>∑T\T, W{Ÿ k˛]‡+>¥ $uÛ≤>∑+˝À yês¡T¶ u≤jYT\T, πs&çjÓ÷ Á>±|òüs¡T¢, dæ.{Ï.kÕÿHé f…ìïø£wæj·TqT¢, ~∏j˚T≥sY ndæôdº+≥T¢ yÓTT<ä\>∑T yês¡T yÓ’<ä´ $<Ûëq |ü]wü‘Y ÄBÛq+˝À πø+Á<ëdüT|üÁ‹, |òüTÀcÕdüT|üÁ‹, >∑»|ü‹q>∑s¡+, ~∏j˚T≥sY ndæôdº+≥T¢ yÓTT<ä\>∑T yês¡T yÓ’<ä´ $<Ûëq |ü]wü‘Y ÄBÛq+˝À πø+Á<ëdüT|üÁ‹, |òüTÀcÕdüT|üÁ‹, >∑»|ü‹q>∑s¡+, uÛÀ>±|ü⁄s¡+, u≤&É+–, mdt.ø√≥, bÕs¡«r|ü⁄s¡+ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À |üì#˚düTÔqï 150qT+∫ 170es¡≈£î ñ<√´>∑T\qT á HÓ˝≤Ks¡T ø£˝≤¢ $<ÛäT˝À¢ qT+∫ ‘=\–dü÷Ô Ä XÊK ø£$TwüqsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·T&É+ XÀ#·˙j·T+, @fi¯fl ‘·s¡ã&ç |üì#˚düTÔqïyêfi¯¢ì ˇø£ÿkÕ ]>± ‘=\–+#·&É+ <ës¡TD+. ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´ >∑T\qT $<ÛäT˝À¢+∫ ‘=\–dü÷Ô C≤Ø #˚düTÔqï ñ‘·Ôs¡T«\qT yÓqøÏÿ rdüTø√ø£b˛‘˚ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé ‘·s¡|òü⁄q Ä+<√fi¯q #˚kÕÔ+. u≤~Û‘· ñ<√´>∑T\≈£î n+&É>± ñ+{≤+. u≤~Û‘· ñ<√´>∑T\≈£î Hê´j·T+ es¡≈£î b˛sê&É‘êeTT nì yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á>∑dt ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√≥–] ø£èwüíeT÷]Ô, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ;ÛeTs¡XË{Ϻ ñù|+Á<ä nHêïs¡T.

‘Ó\+>±D≤qT r]Ã~<ë›*: ô|~›¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 8: ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+ >± ø±bÕ&ÉT≈£îì r]Ã~<äT›ø√yê\ì {Ï&ç|æ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ô|~›¬s&ç¶ nHêïs¡T. VüQEsêu≤<é, VüQkÕïu≤<é ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. yÓqø£ã&çq ‘Ó\+>±D≤≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ\T Çyê«*‡+~b˛sTT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìπø bÕ´πøJ\T Çe«&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. ÁbÕDVæ≤‘·#˚yÓfi¯fl ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤À<ë m+<äT≈£î ø£*Œ+#·˝Ò<äì Äj·T q Á|ü•ï+#ês¡T. uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì @&ÉT eT+&É˝≤\qT d”e÷+ Á<Ûä˝À ø£*ù|+<äT≈£î m+<äT≈£î Ä]¶HÓHé‡ ‘Ó#êÃs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+ >±D @sêŒ≥T‘√ ◊<äTy˚\ yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+ <äì, mHé{Ï|ædæ˝À yÓsTT´ yÓT>±yê≥¢ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô#˚dæ ‘Ó\+ >±D≈£î düs¡|òüsê #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<éqT |ü<˚fi¯fl bÕ≥T ñeTà&ç sê»<Ûëì>± Á|üø£{Ï+#·&É+ô|’ nqTe÷Hê\T ñHêï j·Tì nHêïs¡T. ñeTà&ç sê»<Ûëìô|’ nìï n~Ûø±sê\T >∑es¡ïsY≈£î ø£≥ºu…≥º&É+e\¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷ì+∫q≥Tº ø±<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sê+u≤ãT, düeTàj·T´, dü‘·Ôj·T´, sêõ¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

7 qT+∫ ‘Ó\+>±D $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£ dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 8: ‘Ó\+>±D $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£ sêh ø£$T {° Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 7 qT+∫ 10e ‘˚Bes¡≈£î n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡ »s¡T>∑T‘êj·Tì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêE ‘Ó*bÕs¡T. k˛wü *»+ 21e X¯‘êu≤›ìøÏ ø=‘·Ô Ä˝À#·q\T nqï n+X¯+ô|’ #·]Ã+ #·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡≈£î ÁbòÕHé‡, ¬øq&Ü, Áu…õ˝Ÿ, Á_≥ Hé, n©®]j·÷, Á^dt, uÀ˝Ò]j·÷, <äøÏåD≤Á|òæø±, õ+u≤uÒ«, Çsêø˘, »s¡à˙ ‘·~‘·s¡T\ <˚XÊ\ qT+∫ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì nHêïs¡T. dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø£åÁ‹j·÷ Vü≤À≥˝Ÿ˝À »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ ì Äj·Tq nHêïs¡T.

{Ï&ç|æì M&çq >∑|òüPsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 8: ø√s¡T≥¢ e÷J eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé m+.m. >∑|òüPsY ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+∫ yÓ’<=\– eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ì\TeqTHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+ >±D≤≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&çq yê] bÕغ˝À #˚s¡uÀqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êqT eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé>± ñqï ø±\+˝À ø√s¡T≥¢ |ü≥ºD≤ìï kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· y˚Ts¡≈£î n_Ûeè~∆ #˚XÊqì nHêïs¡T. eTTK´+>± s¡Vü≤<ës¡T\T, Á>±eT Á|ü»\≈£î eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+, $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+|üP´≥sY $<ä´qT ø£*Œ+#êqì nHêïs¡T. _dæ ôd˝Ÿ sêh ø±s¡´<ä]Ù s¡TÁ<ä lìyêdt ≈£L&Ü {Ï&ç|æøÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·ì‘√ bÕ≥T |ü≥ºD+˝Àì nH˚ø£ eT+~ {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt‘√H˚ <˚X¯+ e\¢ø±&ÉT: $<ë´kÕ>∑s¡sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 8: ø±+Á¬>dt bÕ\q‘√ <˚X¯+ e\¢ø±&ÉT>± e÷]+<äì _C…|æ sêh H˚‘· $<ë´kÕ>∑s¡sêe⁄ nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì m˝≤¢¬s&ç¶, dæ]dæ\¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <˚X¯ #·]Á‘·˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt Ä]úø£|üs¡+>± HÓ+ãsY eHé kÕúq+˝À ñ+<äì, <˚XÊìï e÷Á‘·+ Ä]úø£+>± n<√>∑‹ bÕ\TCÒdæ+<äì nHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T eT{Ϻø£]|æ+#·&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. _C…|æ‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêh+ e∫Ã+<äì, ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ ≈£L&Ü _C…|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T. yÓ÷&û Á|ü<ÛëqeT+Á‹ #˚j·÷\ì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T.

¬ødæÄsY kÕs¡<Ûä´+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ : $H√<é≈£îe÷sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 8: ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+ <äì e÷J m+|æ $H√<é≈£îe÷sY nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì eTTK´ Á>±e÷˝À¢ Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷ {≤¢&ÉT‘·÷, düeTs¡úe+‘·yÓTÆq bÕ\q ˝Òq+<äTH˚ Ä]úø£+>± ‘Ó\+ >±D ÁbÕ+‘·+ yÓqø£ã&çb˛sTT+<äì, ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tº≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìï düdü´XÊ´eT\+ #˚kÕÔeTì ¬ødæÄsY Á|üø£{Ï+#ês¡ì, n~#˚dæ #·÷|ækÕÔs¡ì nHêïs¡T.

n]ø£≥º˝ÒeTì _C…|æ C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ìs¡à\ d”‘êsêeTHé nHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì X¯óÁø£yês¡+ eTVæ≤fi≤ yÓ÷sêà Ä<Ûä«s¡´+˝À ªeTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\T - #·{≤º\Tµ n+X¯+ô|’ dü<ädüT‡ »]–+~. á dü<ädüT‡≈£î d”‘êsêeTHé eTTK´ n‹~∏>±

bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. ìs¡“¤j·Tô|’ »]–q n‘ê´#ês¡+ ‘·sê«‘· <˚X¯yê´|üÔ+>± bÕغ\≈£î nr‘·+>± Á|ü»\˝À e´‹πs ø£‘· e∫Ã+<äì, Bìô|’ düŒ+~+∫q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·´+ ‘·s¡+ ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ìs¡“¤j·T #·≥º+ ‘Ó∫Ã+<äì nHêïs¡T. n‘ê´#êsê\≈£î dü+ã+~Û+∫ <˚X¯yê´|üÔ+>± ˝…ø£ÿ\T#·÷ùdÔ

n+<ä]<äèwæº eT˝≤ÿCŸ–]ô|’H˚!?

18 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ j·TTe‘· n~Ûø£+>± n‘ê´#êsê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ düπs«˝À yÓ\¢&Éj·÷´j·Tì nHêïs¡T. H˚&ÉT eT>∑yê]‘√ düe÷ q+>± eTVæ≤fi¯\T #·<äTe⁄≈£îì ñ<√´>±\T #˚düTÔHêï yê]øÏ es¡ø£≥ï düeTdü´\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+MT<ä #·÷ùdÔ es¡ø£{≤ï\T, n‘ê´ #êsê\≈£î dü+ã+~Û+∫ düe÷»+˝À m+‘√ e÷s¡TŒ sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î eTVæ≤fi¯\T sê»ø° j·T+>±, kÕe÷õø£+>± #Ó’‘·q´e+‘·T˝…’ eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ {°-20 õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº m+|æø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]Ã8: |ü≥ºD+˝Àì njÓ÷<Ûä´yÓTÆ<ëq+˝À X¯ì yês¡+ ñ<äj·T+ 8>∑+≥\≈£î »s¡>∑qTqï {°-20 õ˝≤¢ d”ìj·TsY‡ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº m+|æø£ b˛{°˝À¢ ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q Áø°&Üø±s¡T\≈£î õ˝≤¢»≥Tº˝À kÕúq+ ø£*Œ+#·qTqï≥Tº õ˝≤¢ nk˛dæj˚TwüHé ø±s¡´<ä]Ù õ$. sêeT#·+Á<äsêE ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ »≥Tº˝À kÕúD+ <äøÏÿ+#·T≈£îH˚ Áø°&Üø±s¡T\T áHÓ\ 17,18,19 ‘˚B˝À¢ CÀq˝Ÿ kÕúsTT˝À $»j·Tq>∑s¡+˝Àì $õ® ùdº&çj·T+˝À »]π> b˛{°˝À¢ õ˝≤¢ ‘·s¡|òü⁄q ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ns¡Ω‘· >∑\ Áø°&Üø±s¡T\T m+|æø£ b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zqe#·Ãì dü÷∫+#ês¡T.

e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\≈£î eTVü≤s¡›X¯

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 8:»+≥q>∑sê˝À¢ n+<ä] <äèwæº Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’H˚..! bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\T me¬ses¡qï <ëìô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. me] ˝…ø£ÿ\T yêπs y˚düT ≈£î+≥THêïs¡T. me] yê<äq\T yês¡T $ìŒ düTÔHêïs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ düôdŒ Hé‡ M&É&É+ U≤j·TeTì |ü\TbÕغ\ ÁX‚DT\T n+≥THêïsTT. Ç+‘·ø° Ä ìjÓ÷» ø£es¡Z+ @<ä+fÒ.. eT˝≤ÿCŸ–]! eT˝≤ÿCŸ–] bÕs¡¢yÓT+ ≥T kÕúq+ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝Àì eT˝≤ÿCŸ–] bÕs¡¢yÓT+ ≥T kÕúq+ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. Çø£ÿ&ç qT+&ç {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT b˛{° #˚j·T qTHêïs¡ì ø=+<äs¡T.. |üeHéø£˝≤´DY ã]˝ÀøÏ ~>∑qTHêïs¡ì eT]ø=+ <äs¡T.. nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT˝≤ÿC–] bÕs¡¢yÓT+≥T ˝Àì eT˝≤ÿCŸ–], ñ|üŒ˝Ÿ, y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ≈£î‘·T“

˝≤¢|üPsY, ø£+{ÀHÓà+≥T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£e sêZ\T |üP]Ô>±qT.. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, m©“q>∑sY bÕøÏåø£+>±.. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\T ñHêïsTT. nôd+ ;¢ ìjÓ÷» ø£esêZ˝À¢ {°&û|”øÏ eT+∫ |ü≥Tº ñ+~. d”e÷+Á<ÛäT\T n~Ûø£+>± ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘ê\T ø±e&É+ Ä bÕغøÏ u≤>± ø£*dæ e∫Ã+~. n~ÛH˚ ‘·qT nø£ÿ&É qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~+ù|+<äT≈£î bÕغ ÁX‚DT\T, {°&û|” n_Ûe÷ qT\T ôd’‘·+ j·T‹ïdüTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT˝≤ÿCŸ–] m+|æ kÕúq+ qT+&ç $»j·T eTàqT >±ì, wü]à\qT >±ì ~+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n<˚$<Ûä+>± ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD ≈£L&Ü n<˚ kÕúq+ qT+&ç b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ñ‘·T‡ø£‘· #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. _C…|æ ‘·s¡|òü⁄q eTs√kÕ] ã]˝ÀøÏ ~π>+<äT≈£î Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶ ≈£L&Ü bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï ≥Tº $qek˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ >∑‘·+˝À |æÄsY|æ nuÛÑ´]úøÏ

uÛ≤Ø>± z≥T¢ sêe&É+‘√ |üeHé ø£˝≤´DY ã]˝À ~π>+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*j·Tek˛Ô+~. {ÏÄsYmdt-ø±+Á¬> dt eT<Ûä´ bı‘·TÔ ñqï≥ºsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ dæ{Ϻ+ >¥˝À ñqï düπs« dü‘·´Hêsêj·TD≈£î neø±X¯+ <äø£ÿqTqï≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+.

eT˝≤ÿCŸ–]˝À.. eT˝≤ÿCŸ–] ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ≈£L&Ü 2009˝À @s¡Œ&ç+~. dæ~›ù|≥, dæøÏ+Á<ëu≤<é, q˝§Z+&É ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì ø=ìï ÁbÕ+‘ê\‘√ Ç~ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. yÓTT‘·Ô+ z≥s¡T¢.. 29,53,624 ø±>± n+<äT˝À |ü⁄s¡T wüß\ dü+K´ 15,96,150.. eTVæ≤fi≤ z≥s¡¢ dü+ K´ 13,57,474eT+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 2009˝ÀH˚ @sêŒf…Æ+ ~. U…’s¡‘êu≤<é, ø£+{ÀHÓà+{Ÿ nôd+;¢ ìjÓ÷ »ø£esêZ˝À¢ì ø=ìï ÁbÕ+‘ê\‘√ á ìjÓ÷» ø£es¡Z+ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. Ä≈£î\ sêCÒ+<äsY (ø±+Á¬>dt) ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T.

y˚&ÓøÏÿq sê»ø°j·T+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘, e÷]à 8: ª|ü⁄s¡µmìïø£\ Hê$TH˚wüq¢≈<ëK\T Á|üÁøÏj·T eTs√ eT÷&ÉT s√E\˝À ‘Ós¡ ˝ÒeqTqï~. Ç|üŒ{Ïπø yÓT<äø˘ |ü≥ºD+˝À sê»ø°j·÷\T y˚&Óø±ÿsTT. m+&Üø±\+˝À e∫Ãq ‘·TbÕHé≈£î yê‘êes¡D+ #·\¢ã&É>± eTTì‡|ü˝Ÿ, nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\‘√ bÕ≥T »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ q>±sê yÓ÷>∑qT+&É&É+‘√ |ü˝…¢ yÓTT<ä\T ø=ì |ü≥ºD+ es¡≈£î mø£ÿ&É #·÷dæq sê»ø°j·T dü$Tø£s¡D˝Ò ø±qedüTÔHêïsTT. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À s¡; e´ekÕj·T |üqT\T CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+ e\¢ e´ekÕj·T |üqT\T eTT–+#·Tø=qï ¬s’‘·T\T sê»ø°j·÷\ #·T≥Tº |ü]ÁuÛÑ$TdüTÔHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D≈£î düVü≤ø£]+∫q bÕغ\‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±D nø±+ø£å\qT ñ<ä´eT s¡÷|ü+˝À rdüTyÓ[¢q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì z≥s¡T eTVü≤X¯j·TT\T eT]∫b˛˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D˝Àì nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ¬>*#˚ yê]øÏ {Ϭøÿ≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì Ä˝À∫düTÔ+&É&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï<ëø£ $$<Ûä bÕغ\˝À ñqï H˚‘·\T dü«+‘· bÕغ˝À #˚s¡T‘·T+&É&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\ düMTø£s¡D\T e÷s¡qTHêïsTT. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T e\¢ {ÏÄsYmdt≈£î ø£*dæ e#˚à n+X¯+>± e÷]+~. nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ bÕغ\T rÁe+>± nH˚«wædüTÔHêïsTT. ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\H˚ b˛{°˝À ñ+#ê\qï bÕغ\ Ä˝À#·q\‘√ ø=ìï yês¡T¶\qT HêeTe÷Á‘·+>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À e÷]q düMTø£s¡D\T yÓT<äø˘ #Ó’s¡àHé |ü<ä$øÏ @ bÕغøÏ |üP]Ô kÕúsTT˝À yÓTC≤غ \_Û+#˚ |ü]düú‘·T\T ø£qã&É≥+ ˝Ò<äT. 2005˝À ôd’‘·+ ø±+Á¬>dt, {°&û|”, {°ÄsYmdt\≈£î

ôd’‘·+ @ bÕغøÏ yÓTC≤غ sê˝Ò<äT. sê¿wüº+˝À ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt bı‘·TÔ\‘√ b˛{° #˚dæq|üŒ{ÏøÏ 2005 eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, {°&û|”, {°ÄsYmdt Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± ‘·\|ü&É&É+‘√ @ bÕغ ≈£L&Ü |üP]Ô yÓTC≤غ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛j·÷sTT.bÕغ n~ÛcÕ˜Hêìï ø±<äì {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T {°&û|”øÏ eT<䛑·T |ü\ø£&É+‘√ »>∑|ü‹ #Ó’s¡àHé>± mìïø£j·÷´s¡T. n|üŒ{À¢ á n+X¯+ sêÁwüºyê´|üÔ+>± #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\ø=qï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ <äècÕº´ yÓT<äø˘˝À @ bÕغøÏ yÓTC≤غ \_Û+#˚≥≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç˝≤+{Ï øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬>\Tbı+~q øöì‡\s¡T¢ Äj·÷ bÕغ\ Ä<˚XÊ\≈£î ø£≥Tºã&ç ì\ã&É‘ês¡qï $XÊ«dü+ ˝Ò<ä+≥THêïs¡T. >∑‘·+˝À e÷~] me]øÏ yêπs j·TeTTHê rπs nqï #·+<ä+>± ñ+fÒ yÓT<äø˘ ã*›j·÷˝À dü+ø°s¡í+ ‘·|üŒ<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ]»πs«wüq¢ eT÷\+>± Äj·÷ bÕغ\˝À d”ìj·TsY øöì‡\s¡T¢ ‘·eT Ädæú‘ê«ìï ì\u…≥Tºø√e&ÜìøÏ Ç‘·s¡ yês¡T¶\≈£î e\dü yÓfi≤¢\ì ìX¯ÃsTT+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. 20 yês¡T¶˝À ;d” »qs¡˝Ÿ kÕúHêìøÏ b˛{° HêHê{ÏøÏ rÁe‘·s¡eTe⁄‘·T+~. yÓTTqï{Ï es¡≈£î yÓ’ø±bÕ˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé ã{Ϻ »>∑|ü‹ {°&û|” qT+&ç, {°ÄsYmdt qT+&ç #·˝≤¢ qπs+<äsY, ø±+Á¬>dt qT+&ç Ç+ø± nuÛÑ´]úì m+|æø£ #˚j·÷*‡ ñ+~. eT]ø=+<äs¡T ;d” Hêj·T≈£î\T á yês¡T¶ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+‘√ rÁe b˛{° HÓ\ø=H˚ neø±XÊ\T m≈£îÿe ñHêïsTT. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\T ÄbÕ\ì |ü\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ø√s¡T‘·T+&É&É+‘√ πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ ø√dü+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À b˛{° <ës¡T\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.

n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\˝À ø±+Á¬>dtbÕغ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, e÷]à 7: kÕ<Ûës¡D mìïø£\ q>±sê yÓ÷–+~. mìïø£\˝À ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ÄXÊyêVüQ\T Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ >∑&ç∫q |ü<˚fi¯fl ø±\+˝À mH√ï n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\˝À Çs¡T≈£îÿì ˇøÏ+‘· Á|ü»\˝À $XÊ«kÕìï b˛>=≥Tº≈£î+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT ¬s+&ÉT>± $uÛÑõ+∫q |òüTq‘·qT yÓ÷j·T˝Òì ãs¡Te⁄>± ‘·\¬ø‘·TÔ≈£î+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt≈£î d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À >∑{Ϻ e´‹πsø£ |üeHê\T MdüTÔHêïsTT. ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q nq+‘·s¡+, ‘Ó\+>±DqT ‘Ó∫Ãô|{Ϻq Á¬ø&ç{ŸqT ø±+Á¬>dt U≤‘ê˝À y˚düTø√e&É+˝À ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T #˚dæq Á|üj·T‘êï\T ˙{Ï ãT&É>∑\j·÷´sTT. B+‘√ sêÁwüº+˝Àì Çs¡ÁbÕ+‘ê\˝À ø±+Á¬>dt bÕás¡ºøÏ m<äs¡T>±* MdüTÔ+~. sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+‘√ ‘Ó\+>±D˝À, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT bÕغ>± Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ìHê<ëìï HÓ‹Ô¬ø‘·TÔ≈£îqï ¬ødæÄsY bÕغìø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔs¡H˚ >∑{Ϻ yê<äq\T ñqï|üŒ{Ïø° ¬ødæÄsY $©q+ ≈£î<äs¡<äq≥+‘√ ø±+Á¬>dt≈£î dü+ø£≥+>±e÷]+~. ‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt $©q+ nsTT‘˚ Ä ÁbÕ+‘·+˝À mìïø£\ <ë«sê nìï kÕúHê\qT ¬>\e#·ÃH˚ ÄX¯‘√ ñqïø±+Á¬>dt≈£î ¬ødæÄsY cÕøÏ#êÃ&ÉT. d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt }ôd‹Ô‘˚H˚ Á|ü»\˝À ô|<ä› m‘·TÔq e´‹πsø£‘· ô|\T¢_≈£îÿ‘·T+~. $uÛÑ»q‘√ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î ‘·\e÷ìø£+>± ñqï ôV’≤<äsêu≤<é ‘Ó\+>±DÁbÕ+‘·+˝À ø£\eqT+&É≥+‘√ d”e÷+Á<Ûä uÛ≤$ bÂs¡T\ ÄXÊ\qT, ÄX¯j·÷\T yÓTT‘·Ô+>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ ø£≥ºu…≥º&É+˝À ø±+Á¬>dt bòÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡DyÓTÆ+~. ø±+Á¬>dt ô|πs‹Ô‘˚H˚ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»\T <äTyÓTà‹Ôb˛düTÔHêïs¡T. B+‘√ Ç|üŒ{Ï <ëø± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñ+&ç n~Ûø±sêìï nqTuÛÑ$+∫q õ˝≤¢ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T uÛÑ$wü‘·TÔ njÓ÷eTj·T+ >∑+<äs¡>√fi¯+>± ‘·j·÷¬s’+~. ø±+Á¬>dt bÕغ

õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ U≤∞ nuÛÑ´s¡Tú\ y˚≥˝À Á|ü<Ûëq bÕغ\ nH˚«wüD {Ï&ç|æ, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”\ yÓ’|ü⁄ e\dü\T ª¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\µH˚ nuÛÑ´s¡Tú\T>± Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯+ ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q‘√ Á|ü»\qT+∫ n_ÛÁbÕj·÷ìï ùdø£]+#·&ÜìøÏ ø£\˝À ≈£L&Ü uÛÑj·T|ü&˚ |ü]dæú‘·T\˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Hêj·T≈£î\ |ü]dæú‘·T\T ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ç‘·s¡ bÕغ\˝ÀøÏ yÓfi‚fl+<äT≈£î rÁe+>± eT+‘·Hê\T kÕ–düTÔHêïs¡T. B+‘√ õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q »s¡>∑qTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À nuÛÑ´s¡Tú\qT b˛{°˝À ì\T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î yÓ‘·T≈£î˝≤&ÉTø√yê*‡q |ü]dæú‹ ñHêïsTT. ø±+Á¬>dt≈£î bÕغ õ˝≤¢˝À ø£qTeTs¡T>∑j˚T´ |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì sê»ø°j·T y˚T<∏ëe⁄\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs√ |üø£ÿ {Ï&ç|æ, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”\T nuÛÑ´s¡Tú\ y˚≥˝À eTTeTàs¡+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝À 90XÊ‘·+>± me¬se]ø° d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê˝À ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. B+‘√ eTT+<äT>± nuÛÑ´s¡Tú\T Ksês¡T #˚dæ mìïø£\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î {Ï&ç|æ, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”\T rÁe+>± ø£düs¡‘·TÔ\T #˚düTÔHêïsTT. @~ @yÓTÆHê á kÕ] »s¡>∑qTqï mìïø£\˝À ¬>\T|ü⁄ø√dü+ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ¬>*#˚ dü‘êÔ ñ+<√ Ç|üŒ{Ï@ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢, Á|ü<ÛëqbÕغ˝…’q {Ï&ç|æ, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”\ eT<Ûä´H˚ b˛{° rÁe+>± ñ+≥T+<äH˚~ õ˝≤¢˝À #·s¡Ã˙j·T+X¯yÓTÆ+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: >∑]$&ç eT+&É\+˝Àì yês¡T |ü+#ê j·Tr\≈£î, yê{Ï düT<ä÷s¡ Á>±e÷\≈£î s√&É¢ ì$T‘·Ô+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T ø±e&É+ |ü≥¢ yês¡+‘ê Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑]$&ç eT+&É\+˝À ø=+&ÉbÕ˝…+ qT+∫ ej·÷ ø√&É÷s¡T qT+∫ yêfiË¢ù|≥ es¡≈£î õ.{Ï.s√&ÉT¶qT ì]à+#˚+<äT≈£î ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T m+ÄsYÄsY ì<ÛäT\TeT+ps¡j·÷´sTT. n<˚ $<Ûä+>± πs>∑{Ï qT+∫ Ç|üŒ\e\dü≈£î s√&ÉT¶ ì$T‘·Ô+ ÄsY|”m|òt ì<ÛäT\T s¡÷.80\ø£å\T ≈£îeTsê+bÕ\e\dü qT+∫ ˙˝≤Á~|ü⁄s¡+ es¡≈£î ;{Ï s√&ÉT¶ ì$T‘·Ô+ mdt_◊ ì<ÛäT\T s¡÷.60\ø£å\T eT+ps¡j·÷´sTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü nqTdü+<Ûëq s√&ÉT¢ ì$T‘·Ô+ M{Ï‘√ bÕ≥T n<äq+>± ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´sTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü nqTdü+<Ûëqs√&ÉT¶ ì$T‘·Ô+ M{Ï‘√ bÕ≥T n<äq+>± ì<ÛäT\TeT+ps¡j·÷´sTT. yÓTT‘·Ô+MT<ä >∑]$&çeT+ &É˝≤ìøÏ s¡÷.4ø√≥T¢ eT+ps¡e«&É+‘√ •yês¡T Á>±e÷\≈£î s¡Vü≤<ë] ìsêàD+ |üø±ÿ>± »]– s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ eT]+‘· y˚>∑e+‘·+ ne&É+‘√ yês¡+‘ê dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ˝À Á|üXÊ+‘·+>± m+|æø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ˝À uÛ≤>∑+>± k˛\®sY ÁfÒ&é‡yÓTHé $uÛ≤>∑+˝À $»j·Tq>∑s¡+, ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î düTe÷s¡T 5y˚\ eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. M]˝À 2,850 eT+~øÏ ô|’>± XÊØs¡ø£ |üØø£å\≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. m‘·TÔ, <Ûäèe|üÁ‘ê\ |ü]o\q nq+‘·s¡+ ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q nuÛÑ´ s¡Tú\≈£î |üs¡T>∑T, |ü⁄\|t‡ ‘·~‘·s¡ <˚Vü≤<ës¡T&ÛÉ´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. Bì˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q yê]øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T »]>±sTT. k˛\®sY ÁfÒ&é‡e÷Hé $uÛ≤>∑+˝À lø±≈£îfi¯+, $XÊK|ü≥ºD+, ø£èwtD õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T j·÷q+\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î m‘·TÔ, <Ûäèe|üÁ‘ê\ |ü]o\q »]–+~. X¯ìyês¡+ k˛\®sY ø£¢sYÿ, k˛ºsY ø°|üsY, f…øÏïø£˝Ÿ ÁfÒ&é\˝À m+|æø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

$$<Ûä sê»ø°j·T |üøå±\ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ neT \T˝À ñ+<äì, Á|üXÊ+‘·+>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï sê»ø°j·T |üøå±\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ø√sês¡T. $T˙ ø±HÓŒ¤¬sHé‡ Vü‰˝À¢ $$<Ûä sê»ø°j·T |üøå±\‘√ düe÷y˚ XÊìï ìs¡Ù$T+∫ ø√&éô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. mìïø£\ ôw&É÷´˝ŸqT $e]dü÷Ô, HêìH˚wüHé y˚dæq|üŒ{Ïø° qT+#˚ mìïø£\ e´j·T+ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚ nuÛÑ´ s¡Tú\T düe÷y˚XÊ\T, düuÛÑ\T eTT+<ädüTÔ nqTeT‹‘√H˚ ìs¡«Væ≤+ #ê\Hêïs¡T. düuÛÑ\≈£î düe÷y˚XÊ\≈£î , düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#ê\ Hêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘·, ≈£î\,eT‘ê\ ù|s¡¢qT nuÛÑ´s¡Tú\T $ìjÓ÷–+# ·≈£L&É<äHêïs¡T. Á|ü#ês¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\qT $ìjÓ÷–+#· ≈£L&É<äHêïs¡T. u≤´qs¡¢qT, ô|ò¢ø°‡\qT, ø£{Ö{Ÿ\qT yÓ+≥H˚ ‘=\ –+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sê»ø°j·T |üøå±\ yês¡T yê] |ü]~Û ˝Àì b˛*+>¥ ùdºwüq¢qT ‘·ìF #˚dæ b˛*+>¥≈£î nqT≈£L\+>± ñ+&˚ e÷s¡TŒ\qT dü÷∫ùdÔ Á|ü‹bÕ~kÕÔeTHêïs¡T. ø√&é ñ\¢+ |òüTq »]–‘˚ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+ ˝À C…dæ _.sêe÷sêe⁄, Äضy√ C…. yÓ+ø£≥sêe⁄\‘√ bÕ≥T $$<Ûä sê»ø°j·TbÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT‘ê´\eTà rs¡ú eTVü≤À‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 8: á HÓ\ 9 qT+∫ ø=‘·Ôù|≥, ≈£îeTà]M ~Û˝À ñqï eTT‘ê´\eTà rs¡ú eTVü≤À‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT Hêïj·Tì ñ‘·‡e ø£$T{° ø£˙«qsY eT<ë›\ uÛ≤düÿs¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. 9q ñ<äj·T+ 9.30>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 13q |òüT{≤\ }πs–+ |ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äHêïs¡T. |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ø√≥ •esêeTeT÷]Ô, ‘êfi¯fl|òüP&ç uÛ≤düÿs¡sêe⁄ |üs¡´y˚øÏåkÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. M]‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»sö‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À $#˚Ãdæ neTàyê] ÄodüT‡\T bı+<ë\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


16 qT+&ç s¡uÛÑdü ∫e] ôw&É÷´˝Ÿ ! dü+‘√wt lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À u…\¢+ø=+&É >∑DÒwt ì]àdüTÔqï ªs¡uÛÑdüµ wüO{Ï+>¥ ∫e] ôw&É÷´˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. nÁ>∑ìsêà‘· u…\¢+ø=+&É düTπswt düeTs¡ŒD˝À l \øÏåàqs¡dæ+Vü‰ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ ∫Á‘·+

Ä~yês¡+ 9, e÷]Ã 2014

sêqT+~. m˙ºÄsY düs¡düq düeT+‘·, Á|üD°‘· V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ôV’≤<äsêu≤<é eTDÏø=+&É˝À y˚dæq uÛ≤Ø bÕ´˝…dt ôd{Ÿ˝À m˙ºÄsY, düeT+‘·\‘√ bÕ≥T 60eT+~ ø£*|æ ø=ìï düìïy˚XÊ\T wüO{Ÿ #˚XÊs¡T. ôd{Ÿ˝À

ˇø£ bÕ≥, bı˝≤¢∫Ã˝À V”≤s√ Ç+Á≥&Éø£åHé kÕ+>¥, |æ{Ÿ‡_˝≤ì, sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°˝À ˇø£ ø±˝ÒJ bÕ≥, sêe÷Hêj·TT&ÉT, nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷\˝À m˙ºÄsY, düeT+‘·\ô|’ ˇø£ bÕ≥ ∫Árø£]+#ês¡T. bòÕ]Hé˝À ‹j·T´uÀj˚T bÕ≥ $TqVü‰ nìï bÕ≥\ ∫Árø£s¡D |üPs¡ÔsTT+~. Hê\T>∑T ô|ò’{Ÿ‡‘√ düVü‰ y˚T»sY {≤ø° bÕsYº|üP¬s’Ô+~.

º ã+>±s¡ T ø√&ç ô | ≥ dæ˙ düMTø£å u≤´qsY: >∑Ts¡T |òæ*+dt, ‘êsê>∑D+: qeB|t, kÕ«‹, sêyéT`\ø£ÎDY, dü+‘√wt, Vü≤s¡¸es¡∆Hé, ‘·~‘·s¡T\T, e÷≥\T: Á|ükÕ<é es¡à, dü+^‘·+: eTùV≤wt X¯+ø£sY, ≈£Ls¡TŒ: <Ûäπsà+Á<ä ø±ø£s¡¢, #·+Á<äX‚KsY õ.$., #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+: kÕVæ≤sY sêC≤, ìsêà‘·: düT˙‘· ‘ê{Ï, ø£<∏ä, ø£<∏äq+, <äs¡Ùø£‘·«+: sêCŸ |æ|üŒfi¯¢. kÕ«‹, qeB|t\ ªã+>±s¡T ø√&çô|≥ºµ ø=‘·Ô<äq+ ì+&çq $H√<ëìï n+~düTÔ+<äH˚ qeTàø£+ á dæìe÷ Áf…sTT\sY‡ #·÷ùdÔ ø£*–+~. ªuÀDϵ‘√H˚ uÀsY ø={Ϻ+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT sêCŸ |æ|üŒfi¯¢ ~«rj·T Á|üj·T‘·ï+˝À nsTTHê dü¬ø‡dt ne⁄‘ê&˚yÓ÷ nì|æ+∫+~. Ç+‘·ø° Áf…sTT\sY‡‘√ u≤H˚ Äø£]¸+∫q ªã+>±s¡T ø√&çô|≥ºµ ~∏j˚T≥s√¢ ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T ≈£Ls√Ãô|≥º>∑*–+<ë? sêCŸ |æ|üŒfi¯¢øÏ uÀDÏ »]–+<ë? ˇø£ mqØ® Á&çs¡ø˘ ùd˝Ÿ‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À |üì #˚ùd uÛ≤qTeT‹ (kÕ«‹) ñ<√´>∑+ b˛>=≥Tº≈£î+≥T+~. ‘·q nedüsê\øÏ ø±yê*‡q &ÉãT“ ø±yê\+fÒ... ‘·q ø£+ô|˙ ô|{Ϻq \ø°ÿ Á&Ü Áô|’CŸ nsTTq ªã+>±s¡+µ ø=fÒºj·T&Éy˚T <ë] nqT≈£î+≥T+~. ‘·q‘√ |üì #˚ùd e+o‘√ (qeB|t) ø£*dæ ã+>±s¡+ ø=fÒºj·T&ÜìøÏ ôdÿ#Y y˚düTÔ+~. á >√˝Ÿ¶ sêãØ bÕ¢{ŸøÏ eTs√ ¬s+&ÉT düuŸ bÕ¢{Ÿ‡ ≈£L&Ü ø£HÓø˘º ne⁄‘êsTT. yê≥ìï{Ïø° @ eTT–+|ü⁄ ñ+≥T+<äH˚<˚ ªã+>±s¡T ø√&çô|≥ºµ. qeB|t eT+∫ j·÷ø£ºsY nsTTHê ø±˙ n‘·ìøÏ n<äèwüº+ ø£*dæ sêe&É+ ˝Ò<äT. q≥T&ç>± á ∫Á‘·+˝ÀqT qeB|t yÓT|æŒ+#ê&ÉT. kÕ«‹ ‘·q düVü≤» dæ<ä∆yÓTÆq n\¢] ø±´¬sø£ºsY‡øÏ _Ûqï+>± Ç+<äT˝À ø±yéT>± ø£ì|æ+∫+~. ‘·q bÕÁ‘·øÏ ÄyÓT

|üP]Ô Hê´j·T+ #˚dæ+~. |æC≤® uÀjYT ø±´¬sø£ºsY˝À dü+‘√wt n+‘·>± Äø£≥Tºø√˝Ò<äT. á ∫Á‘·+˝À Ç~ ø°\ø£ bÕÁ‘· ø£qTø£ Ç+ø±düÔ u…≥sY j·÷ø£ºsYì m+#·T≈£îì ñ+&Ü*‡+~. sêyéT \ø£ÎDY >∑T]+∫ #Ó|üŒ&Üìπø$÷ ˝Ò<äT. Ç<ä›] b˛*ø£\÷ ˇø£fÒ... yê]ø=∫Ãq mø˘‡Áô|wüHé ≈£L&Ü ˇø£fÒ! Vü≤s¡¸es¡∆Hé u≤>± #˚kÕ&ÉT. ø£¢sTTe÷ø˘‡ d”Hé˝À n‘·ì f…’$T+>¥, mø˘‡Áô|wüHé‡ u≤>± q$«kÕÔsTT. eTùV≤wt X¯+ø£sY ø£+b˛CŸ #˚dæq kÕ+>¥‡ n+‘·>± Äø£≥Tºø√e⁄. u≤´ø˘Á>ö+&é eT÷´õø˘ ≈£L&Ü j·÷eπsCŸ>± ñ+~. &Ó’˝≤>¥‡ |òüsê«˝Ò<äT. m&ç{Ï+>¥ Mø˘. dæìe÷˝À nedüs¡+ ˝Òì düìïy˚XÊ\T m≈£îÿe⁄HêïsTT. #ê˝≤ d”Hé‡ ˝…+>¥Ô ≈£L&Ü u≤>± m≈£îÿyÓ’+~. f…øÏïø£˝Ÿ {°yéT˝À dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”øÏ m≈£îÿe k˛ÿsY <ä≈£îÿ‘·T+~. n˝≤ nì n<˚$÷ n+‘· >=|üŒ>± ˝Ò<äT. sêCŸ |æ|üŒfi¯¢ yÓTT<ä{Ï dæìe÷ ø£+fÒ Ç~ u…≥sY Áb˛&Éø˘º nsTTHê ø±˙ á ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü n‘·ì ã\V”≤q‘·\T u≤>± ø£ì|æ+#êsTT. ˇø£ Ç+Áf…dæº+>¥ bÕ¢{Ÿì, Åd”ÿHéù|¢ bòÕπsà{Ÿì m+#·T≈£îqï sêCŸ |æ|üŒfi¯¢ <ëìì Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. |ü‘êø£ düìïy˚XÊ˝À¢ #·÷|æ+∫q cÕsYŒHÓdt dæìe÷ n+‘·{≤ yÓTsTT+f…’Hé #˚dæ ñ+fÒ u≤>∑T+&˚~. $X‚¢wüD: á dæìe÷ ø£<∏ë+X¯+ eTqøÏ ‘Ó*j·Tì<˚$÷ ø±<äT. ©&é ø±´¬sø£ºsY‡ sêãØ bÕ¢Hé #˚j·T&É+, <ëìì neT\T #˚j·T&É+˝À yê]øÏ n&ɶ+≈£î\T m<äTs¡T ø±e&É+, yê{Ïì <ë≥T≈£îì nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#·&É+... Ç<ä+‘ê ø=ìï dæìe÷˝À¢ ÄÁ˝…&û #·÷kÕ+. <äs¡Ù≈£î&ÉT sêCŸ |æ|üŒfi¯¢ á ø£<∏äì ø=‘·Ô bòÕπsà{Ÿ˝À #·÷|æ+#·&ÜìøÏ Áf…’ #˚XÊ&ÉT. eT÷&ÉT ø£<∏ä*ï bÕ´s¡\˝Ÿ>± q&ÉT|ü⁄‘·÷ ne˙ï ˇø£ bÕsTT+{Ÿ <ä>∑Zs¡ m˝≤ ø£HÓø˘º nj·÷´j·TH˚~,

ne˙ï m˝≤ ]j·T˝…’CŸ nsTT, @ $<Ûä+>± ôd{Ï˝Ÿ nj·÷´j·TH˚~ <äs¡Ù≈£î&ÉT ø=‘·Ô>± #Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕ&ÉT. á Åd”ÿHéù|¢ bòÕπsà{Ÿì ≈£L&Ü |ü\T $<˚o ∫Á‘ê˝À¢qT (nyÓTTs√dt ô|Ás√dt, Áø±wt), eTDÏs¡‘·ï+ ªj·TTeµ˝ÀqT ø=+<äs¡T #·÷ùd ñ+{≤s¡T. &Ó’¬sø£ºsY mf…+|tºì nÁ|”wæj˚T{Ÿì #˚j·Te#·Tà ø±˙ n‘·ì nÁb˛#Yì, dæìe÷ì q&ç|æq rs¡Tì e÷Á‘·+ yÓT#·TÃø√˝Ò+. Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T m+‘· y˚>∑+>±, m+‘· $H√<ë‘·àø£+>± ñ+fÒ n+‘·>± Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. ñ<ëVü≤s¡DøÏ >∑‘· @&Ü~˝À e∫Ãq kÕ«$Tsêsêì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. n+<äT˝À ñqï f…øÏïø£˝Ÿ Á_*j·THé‡, m+≥sYf…’HéyÓT+{Ÿ ø√ôw+{Ÿ, πsd” Åd”ÿHéù|¢... n˙ï ≈£L&Ü ã+>±s¡T ø√&çô|≥º˝À $Tdt nj·÷´sTT.

ñ|üø£<∏ä\T>± rdüT≈£îqï |æC≤® &Ó*eØ ≈£îÁsê&ç ø£<∏ä, sêyéT \ø£ÎDY\ ø£<∏ä Äø£≥Tºø√e⁄. Ä ø±´¬sø£ºsY‡ô|’ ∫Árø£]+∫q d”Hé‡ n˙ï uÀsY ø={ϺkÕÔsTT... ˇø£ÿ ø£¢sTTe÷ø˘‡˝À Ä |æC≤® ≈£îÁsê&ç ô|ò’{Ÿ d”Hé ‘·|üŒ. V”≤s√ V”≤s√sTTq¢ Á{≤ø˘ u≤>±H˚ ñ+~ ø±˙ n~ ≈£L&Ü ~«rj·÷s¡ú+ ∫es√¢øÏ e#êÃø£ >±˙ d”Œ&É+<äTø√<äT. <äs¡Ù≈£î&ÉT nqedüs¡ $wüj·÷\ $÷<ä f…’yéT y˚dtº #˚ùd ø£+fÒ á ∫Á‘êìï _– dü&É\ì Åd”ÿHéù|¢‘√ q&ç|æ Á~∏˝Ÿ #˚dü÷Ô, n˝≤π> M\sTTq+‘· $H√<ëìï CÀ&ç+∫ q$«dü÷Ô rdæq≥ºsTT‘˚ ªã+>±s¡T ø√&çô|≥ºµ ì»+>±H˚ ã+>±s¡T >∑T&ÉT¢ ô|≥Tº+&˚~. ˇø£ eT+∫ Á¬ø’yéT ø±yÓT&û ø±yê*‡q dæìe÷ ø±kÕÔ ∫es¡≈£î &ç$&ç eT÷M>± $T–*+~.

e+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À m˙ºÄsY-Hê>±s¡T®q? Ä>∑&ÉT wüO{Ï+>¥˝À eTùV≤wt≈£î >±j·T+.. <ä÷≈£î&ÉT ø±+_H˚wüHé lqTyÓ’≥¢` eTùV≤wt\ ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªÄ>∑&ÉTµ wüO{Ï+>¥ X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~. á ∫Á‘·+˝Àì ø=ìï j·÷ø£åHé düìïy˚XÊ\qT ãfi≤fl]˝Àì wüO{Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À eTùV≤wt u≤ãT >±j·T|ü&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ Ä>∑&ÉT eT÷M wüO{Ï+>¥ ãfi≤fl]˝À »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. Ä>∑&ÉT f…Æ{Ï˝Ÿ kÕ+>¥qT ≈£L&Ü ãfi≤fl]˝ÀH˚ ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+&É>± eTùV≤wt Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q≥Tº ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq #˚‹øÏ >±j·T+ ø±e&É+‘√ wüO{Ï+>¥≈£î ‘ê‘·ÿ*ø£+>± ÁuÒø˘ #ÓbÕŒs¡T. eTùV≤wtqT |üØøÏå+∫q yÓ’<äT´\T Äj·Tq≈£î ø£˙dü+ yês¡+ s√E\T $ÁXÊ+‹ Çyê«\ì #Ó|üŒ&É+‘√ á ∫Á‘·+ ôw&É÷´˝ŸqT yês¡+ s√E\≈£î ÁuÒø˘y˚XÊs¡T.

ì‹HéøÏ CÀ&ç>± sê≈£î˝Ÿ Á|”‹dæ+>¥ yÓ + ø£ { ≤Á~ mø˘ ‡ Áô|dt ˝ À V” ≤ s√sTTHé > ± #˚ d æ q sê≈£ î ˝Ÿ Á|” ‹ dæ + >¥ eTs√ ∫Á‘· + ø£ $ Tf… Æ + ~. ì‹Hé dü s ¡ d ü q ÄyÓ T qT m+|æ ø £ #˚ d æ q ≥T¢ dü e ÷#ês¡ + . lìyêdü ¬ s &ç ¶ nH˚ q÷‘· q <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T |ü ] #· j · T + ne⁄‘· T qï á ∫Á‘· + Øôd+{Ÿ > ± ˝≤+#Y nsTT´+~. uÛ ≤ jY T ∫Á‘· + ‘· s ê«‘· k˛q÷dü ÷ <é $\Hé > ± #˚ d ü T Ô q ï ∫Á‘· + Ç~. á ∫Á‘· + ˝À ‘· q ≈£ î eT+∫ ÁuÒ ø ˘ edü T Ô + <ä ì sê≈£ î ˝Ÿ uÛ ≤ $k˛Ô + ~. Çwt ÿ Væ ≤ {Ÿ ‘ √ eT∞¢ bò Õ yé T ˝ÀøÏ e∫Ãq ì‹Hé es¡ d ü > ± dæ ì e÷\T #˚ d ü T ≈£ î +≥÷ b˛‘· T Hêïs¡ T . ‘· q kı+‘· dü + dü ú ˝ À á ∫Á‘· + ìsêàD+ »s¡ > ∑ q T+~. n˝≤π > ‘· q kı+‘· ìsêàD dü + dü ú ù|s¡ T nsTTq ÁX‚ w t º eT÷Mdt ì dü « sêí eT÷Mdt > ± e÷sêÃs¡ T . á ∫Á‘êìøÏ dü T π s +Á<ä ¬ s &ç ¶ •wü ß ´&Ó ’ q lìyêdt <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T .

bÕø˘ ¬>\T|ü⁄ô|’ dü+ãsê\T.. 67 eT+~ $<ë´s¡Tú\ düôdŒq¸Hé

>∑‘· ø=~›s√E\T>± ‘Ó\T>∑T dæ˙ n_Ûe÷qT\T ø£+≥Tqï ø£\ ì»+ ø±qT+~. eTs√kÕ] Ç+≥¬sdæº+>¥ kÕºsY‡ ø±+_H˚wüHé˝À dæìe÷ sêqT+~. ø=~› s√E\ eTT+<äT |üeHé ø£˝≤´DY, yÓ+ø£fÒwt ø£*dæ rdüTÔqï ÁbÕC…≈£îºqT Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ ÁπøJ ÁbÕC…≈£îº ‘Ós¡MT<ä≈£î sêqT+~. Á|üdüTÔ‘·+ |òæ˝Ÿàq>∑sY˝À $ì|ædüTÔqï düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q, j·T+>¥ f…Æ>∑sY m˙ºÄsY\T eTs√ ÁbÕC…≈£îº˝À ø£*dæ q{Ï+#·qTHêïs¡ì á dæìe÷øÏ e+o ô|’&ç‘·*¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. |æ$|æ dæìe÷dt á dæìe÷ì ì]àdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ á dæìe÷≈£î Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ e∫Ã+<äì, á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q #·s¡Ã\T ∫e] <äX¯˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*dæ+~. ø=~›s√E˝À¢ á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñ+~. m˙ºÄsYøÏ Hê>±s¡T®qøÏ Á|ü»˝À¢ eT+∫ n_Ûe÷q+ ñ+~. n˝≤π> e+o ô|’&ç‘·*¢øÏ ≈£L&Ü eT+∫ ù|s¡T+~. ø±ã{Ϻ á dæìe÷ ≈£L&Ü uÛ≤Ø $»j·÷ìï kÕ~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

kÕπø‘Y CÀ&ûøÏ &ÉãT˝Ÿ‡ f…’{Ï˝Ÿ! ◊d”d” sê´+≈£î˝À¢ ~>∑C≤]q uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯ó¢! ◊{°m|òt |òüP´#·sY‡`2 |ü⁄s¡Twüß\ f…˙ïdt {ÀØï˝À kÕπø‘Y yÓTÆH˚ì, düqyéT dæ+>¥ CÀ&û &ÉãT˝Ÿ‡ f…’{Ï˝ŸqT ¬>\T#·T≈£î+~. X¯óÁø£yês¡+ »]–q ô|ò’q˝À¢ á »+≥ 7`6, 6`3\‘√ lsêyéT u≤˝≤J, s¡+õ‘Y $s¡[eTTs¡Tπ>düHé CÀ&ûô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. kÕπø‘Y, düqyéT dæ+>¥\T dæ+–˝Ÿ‡˝Àq÷ ô|ò’q˝Ÿ≈£î <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. ôd$÷ô|ò’q˝À¢ kÕπø‘Y 6`3, 6`1‘√ lsêyéT u≤˝≤Jô|’ HÓ>∑Z>±.. düqyéT 6`3, 6`3‘√ $wüßíes¡úHéqT z&ç+#ês¡T. ô|ò’q˝Ÿ X¯ìyês¡+ »s¡T‘·T+~. ;ÛeTes¡+˝Àì ø±k˛àø£¢uŸ˝À á n+‘·sê®rj·T {Às¡ïyÓT+{Ÿ »s¡T>∑T‘√+~.

dü¬s’q düeTj·T+˝À »≥Tº qT+∫ ‘·|üŒ≈£î+{≤ : ÄÁ|òæ~ bÕøÏ k Õú H é ¬ > \T|ü ⁄ ô|’ dü + ãsê\T #˚ d ü T ≈£ î qï+<ä T ≈£ î MTs¡{Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝À 67eT+~ ø±oàØ $<ë´s¡Tú\qT j· ÷ »e÷q´+ dü ô dŒ+&é #˚ d æ + ~. @wæ j · ÷ ø£ | t ˝ À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ »]–q uÛ≤s¡‘Y` bÕøÏkÕúHé ÁøϬø{Ÿ e÷´#Y ˝ À bÕøÏ k Õú H é ¬ > \T|ü ⁄ ô|’ á $<ë´s¡ T ú \ T dü+ãsê\T #˚düT≈£îHêïs¡T. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y≈£î eT<䛋#˚à $<ë´s¡Tú\≈£î, á $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûä´ yê–«yê<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. CÀø£´+ #˚düT≈£îqï j·÷»e÷q´+ $<ë´s¡ T ú \ qT dü ô dŒ+&é #˚ d æ Ç+{Ï ø Ï yÓ fi ≤¢ * ‡+~>± #Ó|æŒ+~. á |òüT≥qô|’ »eTTà ø±oàsY nôd+;¢˝À eT+>∑fi¯yês¡+ |”&û|” H˚‘·\T yêøö{Ÿ #˚XÊs¡T. ø±oàØ $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ j·÷»e÷q´+ rs¡TqT ìs¡dæ+#ês¡T.

»≥Tº≈£î uÛ≤s¡+ nqT≈£îqï s√Eq ‘êqT dü«#·Ã¤+<ä+>± ‘·|üŒ≈£î+{≤qì bÕøÏkÕúHé Ä˝Ÿsö+&ÉsY ÁøϬø≥sY cÕVæ≤<é ÄÁ|òæ~ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ $<Ûä«+düø£ bòÕyéTqT ø£qãs¡TdüTÔqï á bÕø˘ ∫#·Ãs¡|æ&ÉT>∑T ‘·q ]f…’¬sà+{Ÿô|’ eTqdüT‡˝Àì e÷≥qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ã+>±¢<˚XŸ˝Àì $Ts¡÷ŒsY˝À $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »≥Tº≈£î uÛ≤s¡+ nqT≈£îqï s√Eq dü«#·Ã¤+<ä+>± ‘·|ü⁄Œ≈£î+{≤qHêïs¡T. Hê ìÅwüÿeTDô|’ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î eTs=ø£]øÏ neø±X¯$Te«qT. |òæ{Ÿ>± ñqï+‘·ø±\+ ÁøϬø{À¢ ø=qkÕ>∑T‘ê. <˚X¯+ ø√düy˚T Hê Ä≥ nì ‘Ó*bÕ&ÉT.

#Ó‘·Ô Á|ü<äs¡Ùq ø±s¡D+>± ◊d”d” f…dtº sê´+≈£î\ C≤_‘ê˝À uÛ≤s¡‘· ÁøϬø≥s¡T¢ #·fÒX¯«sY |ü⁄C≤sê, $sê{Ÿ ø√V”≤¢ ~>∑C≤] b˛j·÷s¡T. ‘êC≤>± sê´+≈£î˝À¢ |ü⁄C≤sê mì$T<√ sê´+≈£î≈£î, ø√V”≤¢ |ü<√ sê´+≈£î≈£î |ü&çb˛j·÷s¡T. á C≤_‘ê˝À dübòÕØ Ms¡T&ÉT @; &ç$*¢j·TsY‡ nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±, \+ø£ u≤´{Ÿ‡eTHé ≈£îe÷s¡ dü+>∑ø£ÿs¡, ø£Ø_j·THé $T&ç˝≤s¡¶sY V”≤s√ •eHêsêj·TDY #·+<äsY bÕ˝Ÿ ‘·sê«‹ kÕúHê˝À¢ ñHêïs¡T. ø±>±, <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ f…düTº dæØdt ˝À ôd+#·Ø\ yÓ÷‘· yÓ÷–+∫q Äd”dt zô|qsY &˚$&é yês¡ïsY ◊<äT kÕúHê\T m>∑u≤øÏ ◊<√ sê´+≈£î kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. yês¡ïsY ìs¡íj·÷‘·àø£ πø|t

{ÖHé f…düTº˝À ¬s+&ÉT Çìï+>¥‡ \˝Àq÷ ôd+#·Ø\T ø={Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. ‘=* Çìï+>¥‡ ˝À 135, ¬s+&√ Çìï+>¥‡ ˝À 145 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. á e÷´#Y˝À HÓ–Zq ø£+>±s¡÷\T f…düTº dæØdtqT #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ uÖ\s¡¢ C≤_‘ê˝À dübòÕØ d”Œ&é >∑Hé &˚˝Ÿ ôdºsTTHé nÁ>∑|”sƒêìï |ü~\|üs¡T#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·sê«‹ kÕúHê˝À¢ sê´Hé Vü‰]dt (ÄÅùdº*j·÷), yÓsêïHé |òæ˝≤+&ÉsY (<äøÏåD≤Á|òæø±), $T#Ó˝Ÿ C≤q‡Hé (ÄÅùdº*j·÷) ñHêïs¡T. ø±>±, Ä˝Ÿ sö+&És¡¢ C≤_‘ê˝À uÛ≤s¡‘· Ä|òt dæŒqïsY s¡$#·+Á<äHé n•«Hé ‘·q yÓTT<ä{Ï kÕúHêìï ø√˝ÀŒ>±, Ä kÕúHêìï dübòÕØ Ä˝Ÿ sö+&ÉsY |òæ˝≤+&ÉsY <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

09 03 14  
Advertisement