Page 1

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

ôV’≤<äsêu≤<é 5`3`2014 ãT<Ûäyês¡+

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:284 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

8q eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·T kÕ~Ûø±]ø£‘· dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ ]+#·Tø=ì á HÓ\ 8q eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·T\T- kÕ~Ûø±]ø£‘·ô|’ sêhkÕúsTT dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê\T |ü<äà ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe Hê>∑]ø£‘· s¡÷|ü⁄~<äT›ø√e&É+˝À e´ekÕj·T+ Á|ü<ÛëqyÓT Æq<äì, yÓTT<ä≥ e´ekÕj·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+~ eTVæ≤fi¯˝Òqqï~ #·]Á‘· #Ó|ü⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À n‘·´~Ûø£+>± eTVæ≤fi¯\T ¬s’‘·T\T>±, e´ekÕj·T ≈£L©\T>± e´ekÕj·T dü+ã+~Û‘· |üqT\˝À n$ÁXÊ+‘·+>± ÁX¯$TdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. e´ekÕj·T $<ÛëHê\ s¡÷|üø£\Œq˝À yê] ìs¡íj·÷‘·àø£ bÕÁ‘·qT ô|+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s’‘·T eTVæ≤fi¯\˝À kÕ~Ûø±s¡‘· kÕ~Û+#·&ÜìøÏ dü+ã+~Û‘· Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\˙ï s¡÷bı+~+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.

øÏs¡DY Jy√\ô|’ >∑es¡ïsY >∑T] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: ∫e] s√E˝À¢ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç∫Ãq Jy√\ô|’ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé <äèwæº kÕ]+#ês¡T. øÏs¡DY≈£î zmd”¶>± ñqï düTπs+<äsYqT düVü≤ø±s¡XÊK düVü‰j·T ]õkÕºsY>± ã~© #˚dü÷Ô Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\qT >∑es¡ïsY s¡<äT› #˚XÊs¡T. düTπs+<äsYqT e÷‘·èdü+düú @|”◊◊d”øÏ ã~© #˚dü÷Ô ‘êC≤>± ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø nj·÷´sTT.

|”ôd{Ÿ`2014 |üØø£å ôw&É÷´˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: ;|”á&û, m+|”á&û Á|üy˚XÊ\≈£î |”ôd{Ÿ` 2014 |üØø£å\ ôw&É÷´˝ŸqT eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. sêh ñqï‘· $<ë´eT+&É* #ÛÓ’s¡àHé y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ á ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. e÷]à 7q H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\e⁄‘·T+<äì, ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D e÷]à 11 qT+∫ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ñqï‘· $<ë´eT+&É* #ÛÓ’s¡àHé y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé j·÷Á‘·≈£î nqTeT‹y=«<äT› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: ‘Ó\+>±D˝À »>∑Hé j·÷Á‘·≈£î nqTeT‹y=«<ä›ì ‘Ó\+>±D Hê´j·Tyê<äT\ ◊ø±dü >∑es¡ïsY≈£î $»„|æÔ #˚dæ+~. »>∑Hé j·÷Á‘·≈£î nqTeT‹ùdÔ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ ‘·˝…‘·TÔ‘·T+<äì Hê´j·Tyê<äT\T ‘Ó*bÕs¡T. áy˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ sêCŸuÛÑeHé˝À >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT ø£*dæq Hê´j·Tyê<äT\T $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T.

eTs√ ¬s+Á&√E\T sêh+˝À esê¸\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: eTs√ ¬s+Á&√E\ es¡≈£î sêh+˝À |ü\T#√≥¢ esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ $XÊK˝Àì ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã]ø£\ πø+Á<ä+ ‘Ó*|æ+~. ˇ&çXÊ qT+∫ <äøÏåD ‘·$Tfi¯Hê&ÉT es¡≈£î ø√kÕÔ+Á<Ûä MT<äT>± @s¡Œ&çq n\Œ|”&Éq Á<√DÏ dæús¡+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. BìøÏ ‘√&ÉT nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ≈£î´eTT˝Àì+ãdt y˚T|òü÷\T @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+~. M{Ï Á|üuÛ≤e+ e\¢ sê>∑\ 48 >∑+≥˝À¢ ø√kÕÔ+Á<Ûä, sêj·T\d”eT˝À¢ ø=ìï #√≥¢... ‘Ó\+>±D˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü yêq\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ø=ìï #√≥¢ á<äTs¡T>±\T\‘√ ≈£L&çq e&É>∑fi¯¢ esê¸\T ≈£î]ùd neø±XÊ\T ñqï+<äTq... |ü+≥\≈£î qwüº+ yê{Ï˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ì|ü⁄DT\T $X‚¢wædüTÔHêïs¡T.

10»q|ü<∏é˝À bÕغ mìïø£\ ø£$T{° uÛÒ{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &Ûç©¢, e÷]à 4: ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ ìyêdü+˝À bÕغ mìïø£\ ø£$T{° eT+>∑fi¯yês¡+ düe÷y˚X¯yÓTÆ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êô|’ #·]Ã+∫+~. ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ ‘=*C≤_‘êqT ø±+Á¬>dt bÕغ dæ<ä∆+ #˚dæ+~. bÕغ mìïø£\ ø£$T{° |ü]o\q ‘·s¡Tyê‘· C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæ+~.

bÕغ\~ ˇ+≥] b˛s¡T ª|ü⁄s¡µdüeTs¡+˝À z&ç‘˚ ~¬øÿes¡T? uÛ≤Ø Ks¡TÃ\‘√ Ä+<√fi¯q ¬>\T|ü⁄ô|’ nì•Ã‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: ª|ü⁄s¡bÕ\ø£µ düeTs¡+ |æ&ÉT>∑T |ü&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·THêïs¡T. H˚&ÉT |ü⁄s¡bÕ\ø£ düeTs¡+.. πs|ü⁄ ˝Àø˘düuÛÑ düeTs¡+.. m\T¢+&ç nôd+;¢ düeTs¡+.. Ç˝≤ es¡Tdü>± eT÷&ÉT mìïø£\T eùdÔ Ks¡Tà ‘·&çdæyÓ÷ô|&Ée⁄‘√+<äì.. n+‘· &ÉãT“ mø£ÿ&ç qT+&ç ‘˚yê\ì bÕغ\ {Ϭøÿ≥¢qT Ä•düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T yêb˛‘·THêïs¡T. {Ϭøÿ≥Tº≈£î ø=+‘·.. Á|ü#êsêìøÏ ø=+‘·.. b˛*+>¥ düeTj·T+˝À Ç+ø=+‘·.. n+‘· kıeTTà mø£ÿ&ç qT+&ç ‘˚yê\ì >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+≥THêïs¡T. n~Ûø±]ø£+>± Ks¡TÃ≈£î |ü]$T‘·T\T ñqï|üŒ{Ïø° á ^‘· <ë{≤*‡+<˚qì ø=+<äs¡+≥THêïs¡T. cÕ$T e÷j·÷˝ Ks¡TÃ.. ø±sê´\j·T+ n<Ó›, u≤´qs¡T¢, ô|ò¢ø°‡\ ‘·j·÷Ø Ks¡TÃ, yÓTÆ≈£î\ n<Ó›, Ç˝≤ n˙ï nedüs¡y˚T. nsTT‘˚ 2009 mìïø£\ düeTj·÷ìøÏ.. 2014, e÷]à mìïø£\ düeTj·÷ìøÏ yê{Ï <Ûäs¡\T ¬s{Ϻ+|üj·÷´ j·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. ñqï Ç˝À¢.. bı\yÓ÷..n$Tà.. nb˛Œ kıb˛Œ #˚dæ Ks¡Tà #˚ùdÔ.. Äqø£ z&çb˛‘˚ |ü]dæú‹ @$T≥ì >∑T+&Ó\T u≤<äT ≈£î+≥THêïs¡T. ÄdüTÔ\ e÷≥ <˚e⁄&Ós¡T>∑T.. n|ü⁄Œ m˝≤ rsêÃ* nH˚ n˝À#·q˝À ø=+<äs¡T ñHêïs¡T. ¬>*#˚ <äeTTà ñqï|üŒ{Ïø° Ks¡TÃqT ‘·≥Tºø√˝Òì ø=+<äs¡T b˛{° #˚ùd+<äT≈£î yÓqTø£&ÉT>∑T y˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

n+<ä]˝Àq÷.. ø£\es¡+..

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTT+<äT q>∑s¡, |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\qT Á|” ô|ò’q˝Ÿ‡>± sê»ø°j·T bÕغ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü&É+ U≤j·TeTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä $wüj·T+ ô|’H˚ sê»ø°j·T bÕغ\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïsTT. eTTK´+>± ø±+Á¬>dt, {°&û|” Hêj·T≈£î\ ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïsTT. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ z&ç‘˚ nôd+;¢ d”≥T b˛e&Éy˚T >±ø£ ¬>\T|ü⁄ô|’ ≈£L&Ü nqTe÷ Hê\T @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ H˚‘·˝À¢ >∑TãT\T yÓTT<ä˝…’+~. &ç$»Hé ]»πs«wüqT¢ ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝Àì &ç$ »q¢˝À nuÛÑ´s¡Tú\ y˚≥˝À |ü&ܶs¡T. dü>∑+ &ç$»qT¢ eTVæ≤fi¯\≈£î ]»s¡T« H˚‘·\ n&ÉT>∑T\ô|’ n~Ûø±s¡T\ <äèwæº mìïø£\ ø√&é k˛eTyês¡+ qT+&˚ neT˝À¢øÏ sêe&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\ ø±e&É+‘√ eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ y˚≥ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n&ÉT>∑T\ô|’q, ø£<ä*ø£\ô|’q n~Ûø±s¡T\T <äèwæºkÕ]+#ês¡T. z≥s¡¢qT n+<ä]B ˇ+≥]b˛πs... eTTì‡b˛˝Ÿ‡ düeTsêìøÏ ‘Ós¡ ˝Òe&É+‘√ nìï bÕغ\ yêfi¯ó¢ ‘·eT ‘·eT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T] #˚j·T&É+, Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢q÷, >√&É\ô|’ sê‘·\‘√

y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ nôd+;¢, ôV’≤ø√s¡Tº, ø±sê´\j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 4: nôd+;¢, ôV’≤ø√s¡Tº, Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq ø±sê´ \j·÷\T d”e÷+ Á<Ûä˝Àì y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ+{≤ j·Tì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îqï Äj·Tq ø=~›ùd|ü⁄ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. #ê˝≤ sêÁcÕº˝À¢ ôV’≤ø√s¡Tº ˇø£#√≥.. nôd+;¢ eTs√#√≥ ñHêïj·Tì, n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. sê»<Ûëì q>∑s¡+ m+|æø£ ø√dü+ ì|ü⁄DT\ ø£$T{°ì eTs√ ¬s+&ÉTeT÷&ÉT s√E˝À¢ ìj·T$T+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ì|ü⁄DT\ ø£$T{°j˚T sê»<Ûëì q>∑sêìï

m|ü⁄Œ&É÷ ì»+ #Ó|üŒ˝Ò<äT! πød”ÄsYô|’ {Ï.ø±+^ <Ûä«»+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød” ÄsYô|’ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T rÁe kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. {°ÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚ùd~˝Ò<äì πød”ÄsY UsêK+&ç>± #Ó|üŒ&É+‘√ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n–ZMT<ä >∑T–Z\+ ne⁄‘·THêïs¡T. πød”ÄsY yê´K´\ô|’ #·]Ã+#˚+ <äT≈£î ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T wü;“sY n©, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, l<ÛäsYu≤ãT, myÓTੇ s¡+>±¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T eT+>∑fi¯yês¡+ C≤Hê¬s&綑√ uÛÒ{° nsTT #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ wü;“sY n© MT&ç j·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πød”ÄsY m|ü⁄Œ&É÷ ‘·q J$ ‘·+˝À ìC≤ìï #Ó|üŒ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç∫Ãq e÷≥ ‘·|üŒ&É+ yÓ÷kÕ\T #˚j·T&É+ πød”ÄsY≈£î yÓqï‘√ ô|{Ϻq $<ä´ nì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+<äì ‘·q ≈£î≥T+ã+‘√ ø£*dæ k˛ìj·÷ >±+BÛ ø±\T |ü≥Tºø√˝Ò<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. {°ÄsYmdt ø±+Á¬>dt˝À $©q+ n +XÊìï bÕغ n~ÛcÕºq+ #·÷düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. $©q+ #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç∫à e÷≥ ‘·|üŒ&É+ dü]ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ m+◊m+ #˚dæq Á|ü‹bÕ<äq\ô|’ πød”ÄsY m+<äT≈£î

yê>±›Hê\qT >∑T|æŒ+#ês¡T. ˇ+≥]b˛πsq+≥÷ nìï bÕغ\T.. ø±+Á¬>dt, {°&û|”, _C…|æ, {ÏÄsYmdt bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, n‹s¡<∏äT\T.. k˛eTyês¡y˚T Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. me]‘√q÷ bı‘·TÔ\T+&É uÀeì, nìï kÕúHê˝À¢q÷ b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD düŒwüº+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ôd\ø˘º n+&é m\ø˘º $<ÛëHêìï Ç|üŒ{Ïes¡≈£î neT\T #˚dü÷Ô e∫Ãq ø±+Á¬>dtbÕغ |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£˝À¢q÷ n<˚ $<ÛëHêìï Ä#·]+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº u§‘·‡ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π>... ‘·eT~ ˇ+≥]b˛πsqì.. ¬>*|æùdÔ ù|<ä\≈£î ñ∫‘·+>± ˙fi¯ó¢, Çfi¯ó¢ ÇkÕÔeTì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü &ÛÉ+ø± ãC≤sTT+∫ #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚>±ø£ Ä bÕغ mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT ÄHé˝…’Hé˝À k˛eTyês¡+Hê&˚ ñ+∫+~. yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\πø q˝≤¢ ø£HÓø£åHé ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ã+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ..kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î düHêïVü≤ø£+>± eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\qT eT\#·Tø√yê\ì uÛ≤$düTÔqï≥Tº _C…|æ ‘Ó*|æ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ u≤<Ûä´‘·qT myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ uÛÑT»düÿ+<Ûë\ô|’ Ä bÕغ n~ÛcÕºq+ ñ+∫+~. ¬>\T|ü⁄u≤≥˝À q&ç|æ+#ê\ì ø√]q≥Tº ‘Ó*dæ+~. n+‘˚>±ø£ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ\ ø√dü+ #·]Ã+#˚+<äT≈£î ¬ø.πøX¯esêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q ˇø£ ø£$T{°ì ìj·T$T+∫+~.

H√s¡T yÓT<ä|ü˝Ò<äì wü;“sY n© Á|ü•ï+#ês¡T. πød”ÄsY #˚dæq yÓ÷kÕìï ‘Ó\+>±D Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç d”e÷+Á<Ûä˝À bÕغøÏ qwüº+ »s¡T>∑T‘·THêï k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+ ∫+<äHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ ñ<ä´eT+ #˚dæq yês¡+‘ê @ø£‘ê{Ïô|’øÏ sêyê\ì πød”ÄsY n&ç–q e÷≥ eT]#êsê nì wü;“sY Á|ü•ï+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ l<ÛäsYu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°ÄsYmdt ‘√ bı‘·TÔ, $©q+ ñ+≥T+<äì ‘êeTT m|ü⁄Œ&É÷ uÛ≤$+#·˝Ò<äHêïs¡T. |æ≥º\ <=s¡˝≤ e÷{≤¢&˚ πød”ÄsY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D n+XÊìï m|ü⁄Œ&É÷ e÷{≤¢&É˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D πød”ÄsY‘√ kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äì k˛ìj·÷ >±+BÛ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. #·≥º düuÛÑ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+|ü CÒdæq |òüTq‘· ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt<˚qì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñqï+‘· es¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m˝≤+{Ï &Û√ø± ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ<ä´e÷\ e\¢ ‘Ó\+>±D sê˝Ò<äì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T πø+Á<ä+ô|’ #˚dæq ˇ‹Ô&ç e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ∫‘·ÔX¯ó~∆ì Á|ü»\T >∑T]Ô+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. πød”ÄsY e÷≥ ‘·|æŒq+‘· e÷Á‘êq ø±+Á¬>dt≈£î »]π> qwüºy˚T$T˝Ò<äì n~ Äj·Tqπø qwüºeTì l<ÛäsY u≤ãT nHêïs¡T.

πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt ìsê∆]+#·qTqï<äì #ÓbÕŒs¡T. sê»<Ûëì @sêŒ≥T≈£î d”e÷+Á<Ûä˝À #ê˝≤ q>∑sê\THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À n_Ûeè~∆ì $πø+ÁBø£]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. $uÛÑ»q e\¢ $<ë´s¡Tú\T, j·TTe‘· Á|üjÓ÷»Hê\≈£î m˝≤+{Ï Ä≥+ø£+ ñ+&ÉuÀ<äHêïs¡T. ñ<√´>∑T\T @ sêÁwüº+˝À ñ+&Ü\H˚~ yêπs ìs¡ísTT+#·Tø√e#·Ãì nHêïs¡T. 84y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\qT »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q.. Ä|òü¸q¢ y˚Ts¡≈£î $uÛÑõ+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. >√<ëe] »\eT+&É* ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î ø=‘·Ô ¬s’˝Ò« &ç$»HéqT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, ø=‘·Ô>± ◊◊{Ï, πø+ÁBj·T $X¯«$<ë´\j·T+, $XÊK|ü≥ï+-#ÓqïjYT eT<Ûä´ ø±]&ÜsYqT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n_Ûeè~∆q+‘ê ˇπø#√≥ πø+ÁBø£è‘·+ #˚j·T≈£L&É<äH˚~ ôV’≤<äsêu≤<é H˚]Œq >∑TDbÕsƒ¡eTì #ÓbÕŒs¡T.

Á|ü#êsêìøÏ ~>∑&É+ ‘Ó*dæ+<˚. sêÁwüº|ü‹ bÕ\q neT˝À¢øÏ e∫Ãq <ä>∑Zs¡Tï+&˚õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T e÷J˝…’ kÕ<Ûës¡D bÂs¡T\T ø±e&É+, myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü X¯+≈£îkÕú|üq, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T #˚ùd+<äT≈£î M˝Ò¢<äì, á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡T ø±sê<äì Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~. mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |ü≥ºD≤˝À¢ nq~Ûø±]ø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq Vü≤À]¶+>∑T\qT, u≤´qs¡¢qT, ô|ò¢ø°‡\qT ‘=\–+#ê\ì, eTT+<äT>± H√{°düT\T C≤Ø #˚j·÷\ì, düŒ+~+#·≈£î+fÒ Ä ‘·s¡Tyê‘· ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.

e´j·T |ü]$T‹ Ç˝≤.. øöì‡\s¡¢≈£î >∑]wüº+>±.. \ø£å s¡÷bÕj·T\T.. ø±s=Œπs≥s¡¢≈£î >∑]wüº+>±.. \ø£åqïs¡ s¡÷bÕj·T\ mìïø£\ e´j·T |ü]$T‹ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> eTTìdæbÕ*{°˝À¢ &çbÕõ{Ÿ..1250 s¡÷bÕj·T\T(mdtdæ, mdt{Ï, ;d”\≈£î)— Ç‘·s¡T\≈£î s¡÷.2,500... ø±s=Œπswüq¢˝À.. s¡÷.2,500 (mdtdæ, mdt{Ï, ;d”\≈£î), Ç‘·s¡T\≈£î.. s¡÷.5,000>± ìs¡ísTT+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± yÓTT‘·Ô+ 95,35,824 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. 9,015 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ z{Ï+>¥ »s¡>∑qT+~. 11y˚\ m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\qT $ìjÓ÷–+#·qTHêïs¡T. n˝≤π> 49,583eT+~ dæã“+~ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D˝À bÕ\T|ü+#·Tø√qTHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sêj·T<äTs¡Z+, e÷]à 4: nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ sêj·T<äTs¡Z+ b˛©dt ùdºwüHé˝À myÓTà˝Ò´ ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. Äj·TqqT n~Ûø±s¡T\T ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. øöHÓ‡*+>¥ ù|s¡T‘√ nqT#·s¡T\qT y˚~ÛdüTÔHêïs¡+≥÷ myÓTà˝Ò´ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T.

6q eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ d”m+ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ •esêCŸdæ+>¥ Õ¯Vü‰Hé e÷]à 6e ‘˚Bq sêh+˝À ã+<é #˚|ü≥ºuÀ‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑‘·yês¡+˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø e&É>∑+&É¢ yêq\ ø±s¡D+>± sêh+˝À |ü+≥\≈£î rÁe qwüº+ yê{Ï*¢+<äì, πø+Á<ä+ yÓ+≥H˚ s¡÷. 5000 ø√≥¢ |ü]Vü‰s¡+ Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq

&çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. e÷]à 5˝À|ü⁄ |ü]Vü‰s¡+ Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ 6e ‘˚Bq ã+<é #˚|ü&É‘êeTì Õ¯Vü‰Hé düŒwüº+#˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ &Ûç©¢˝À sêh|ü‹ì ø£*XÊqì, qwüºb˛sTTq |ü~y˚\ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sêqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëìì ø£\e&ÜìøÏ nqTeT‹ \_Û+#·˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ã+<é≈£î nìï esêZ\ Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì d”m+ ø√sês¡T.


<˚X¯+ qT+&ç C≤s¡T≈£î+≥Tqï... ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ófl! ãT<Ûäyês¡+ 5, e÷]à 2014

Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 4 : õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>± eTs√ |üø£ÿ <˚X¯+ ‘·eTTàfi¯ófl ˇø£ÿs=ø£ø£ÿs¡T>± bÕغì M&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ Ä$sꓤe+ qT+&ç õ˝≤¢˝À ã\+>± ñqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Áø£y˚TD ã\V”≤q|ü&ÉT‘·÷ e∫Ã+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢, kÕúìø£

πøq‡sY ø°yÓ÷<∏Ós¡|” |ü]XÀ<Ûäqô|’ |ü⁄s√>∑‹ : XÊgy˚‘·Ô\T

mìïø£˝À¢ $»j·T&ÛÉ+ø± ÁyÓ÷–+∫ n~Ûø±s¡bÕغ nsTTq ø±+Á¬>dt≈£î düyê\T>± ì*∫+~. >∑‘· 10dü+e‘·‡sê\T>± πø+Á<ä sêÁcÕ¢˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|ü&É˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä düeTj·T+˝À d”e÷+Á<Ûä m+|”\T, #·+Á<äu≤ãT e´eVü≤]+∫q rs¡Tô|’ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+>±

uÛÑTeq–] bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ã]˝À ÇsêŒHé nJCŸ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: πøq‡sY ∫øÏ‘·‡˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤+#˚

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: uÛÑTeq–] bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+˝À b˛{°øÏ Á|üeTTK ÁøϬø≥sY, $<ë´~Û≈£î&ÉT ÇsêŒHé nJCŸ eTTeTàs¡ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À nJCŸqT ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTT<ä≥ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° ∫e]ø£åD+˝À n{Ϻ kÕúHêìï Ç‘·s¡T\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° nJCŸ bÕغ|üs¡+>± ‘·qe+‘·T Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–dü÷Ô Á|üCÀ|üø£s¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥÷ |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘·qø£+≥÷ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡T. uÛÑTeq–] ìyêdæ nsTTq ÇsêŒHé nJCŸ $<˚XÊ˝À¢ $<ä´quÛÑ´dæ+#ês¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ sêÁcÕºìøÏ e∫Ãq Äj·Tq Á|ü»\‘√ ì‘·´ dü+ã+<Ûë\T ø£*– yê]˝À eTy˚Tø£yÓTÆ |ü≥Tº kÕ~Û+#ês¡T. Ç{°e\ ø±+Á¬>dt bÕغ C≤rj·T |ü]o\≈£î\T uÛÑTeq–] ìjÓ÷»eø£s¡Z+˝À

ø°yÓ÷<∏Ós¡|”ô|’ XÊgy˚‘·Ô\T »]|æq |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ ø±düÔ |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+#ês¡T. yêdüÔyêìøÏ á <∏Ós¡|” $<Ûëq+ e\¢ s√>∑T\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥÷ e#êÃs¡T. ∫øÏ‘·‡ ‘·sê«‘· πøq‡sY ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø° y˚&ç uÛÑ]+#·˝Òø£b˛e&É+, E≥Tº sê*b˛e&É+ e+{Ï düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTj˚T´$. Bìô|’ XÊgy˚‘·Ô\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ |ü⁄s√>∑‹ ø£ì|æ+∫+~. ø°yÓ÷<∏Ós¡|”ì düTs¡øÏå‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚ $q÷‘·ï |ü<䛋ì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ø£ìô|{≤ºs¡T. ø±+‹ ñ‘˚Ôõ‘· Wwü<Ûä #˚s¡y˚‘·>± |æ*#˚ á |ü<ä∆‹ì ˝≤dt@+C…*dt, ø±*bò˛]ïj·÷ e]Ù{° XÊgy˚‘·Ô\T s¡÷bı+~+#ês¡T. á |ü<ä∆‹˝À Á|ü‘˚´ø£+>± s¡÷bı+~+∫q HêH√ bÕ]ºø£˝Ÿ‡˝À n‹ dü÷ø£Î s¡+Á<Ûë\T ˝Ò<ë Hê[ø£˝À¢ eT+<äTì ì+|æ πøq‡sY ø£DÏ‹ e<ä›≈£î #˚s¡TkÕÔs¡T. n$ ø£DÏ‹˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ düeTj·T+˝À ¬s+&ÉT Áb˛{≤Hé nDTe⁄\‘√ ≈£L&çq ˝Ò»sY ø±+‹øÏs¡D≤\‘√ yê{Ïì &Ûûø={ϺkÕÔs¡T. B+‘√ nDTe⁄\T dü]>±Z πøq‡sY ø£D+ ˝À|ü\ eT+<äTì $&ÉT<ä\ #˚kÕÔsTT. Bì e\¢ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq ø£D≤\≈£î m˝≤+{Ï Vü‰ì ñ+&É<äì, ø°yÓ÷<∏Ós¡|” <äTÅwüŒuÛ≤yê\qT ìs√~Û+#·e#·Ãì XÊgy˚‘·Ô\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T.

õ˝≤¢˝À n~Ûø±]ø£ $<äT´‘·TÔ ø√‘·\T yÓTT<ä\T

|üs¡´{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT kÕúìø£ j·TTe≈£î\T, eTTdæ¢+ Hêj·T≈£î\T nJCŸ≈£î ákÕ¬s’Hê m+|æ d”≥T πø{≤sTT+#ê\ì $»„|ü⁄Ô\T #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ <ä÷‘·>± nuÛÑ´s¡Tú\ |ü]o\q ì$T‘·Ô+ uÛÑTeq–]øÏ e∫Ãq Á|üXÊ+‘Ysƒê≈£LsY ‘·~‘·s¡T\qT düVæ≤‘·+ eTTdæ¢+ j·TTe≈£î\T, H˚‘·\T ø£*dæ ÇsêŒHé nuÛÑ´]ú‘ê«ìï ã\|üsêÃs¡T. πø+Á<äãè+<ä+ |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT kÕúìø£+>± ñqï Ç‘·s¡ H˚‘·\ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T ãVæ≤s¡Z‘·+ ø±e&É+, ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&É&É+ e+{Ï #·s¡´\T, ÇsêŒHé nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ e÷s¡Z+ düT>∑eTeT+ ø±>∑\<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. 2008 p˝…’˝À nyÓT]ø±˝À »]–q n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ eT÷&Ée &Ó’e]‡{° ø£|tqT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ‘·s¡|òü⁄q ¬øô|ºHé>± e´eVü≤]+∫ |ü\T $»j·÷\T kÕ~Û+∫ nyÓT]ø±, \+&ÉHé˝À eè‹Ô]‘ê´ ø°\ø£ ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4 : eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝≈£î ]»πs«wüqT¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ õ˝≤¢˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À s¡»ø°j·T+ y˚&ÓøÏÿ+~. y˚Tj·TsY>±, #Ó’s¡àqT¢>± ,ø±s√Œπs≥s¡T¢>±, øöì‡\s¡T¢>± b˛{Ï #˚j·T<ä\T#·T≈£îqï ÄX¯yêVüQ\T n|ü⁄Œ&˚ ‘·eT Hêj·T≈£î&çì Á|üdüqï+ #˚düTø√yê&ÜìøÏ b˛{Ï |ü&ÉT‘·THêïs¡T.mìïø£\ ø£MTwüHé ôw&É÷´˝ŸqT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ Çø£ HÓ\s√E\T q>∑sê\T, |ü≥ºD≤\T sê»ø°j·T C≤‘·s¡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~. õ˝≤¢˝À ˇø£ ø±s√ŒπswüHé, eT÷&ÉT eTTì‡bÕ©º\T ñHêïsTT. ìC≤e÷u≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s√ŒπswüHé , ø±e÷¬s&ç¶, Äs¡÷àsY, uÀ<ÛäHé |ü≥ºD≤\˝À eTTì‡bÕ©º\T ñHêïsTT. M{ÏøÏ 2011˝ÀH˚ |ü<ä$ø±\+ eTT–j·T&É+‘√ n|üŒ{Ï qT+∫

6q eTVæ≤fi≤ #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡

{ÏÄsYmdt n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+‘√ ÄX¯yêVüQ˝À¢ ô|]–q ñ‘ê‡Vü≤+

πser|ü‹ ∫s¡düàs¡D°j·TT\T f…ø£ÿ*˝À $Á>∑Vü≤+ Ä$wüÿ]+∫q myÓTà˝Ò´ uÛ≤s¡‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4: ~e+>∑‘· myÓTà˝Ò´ ø=s¡¢ πser|ü‹ ∫s¡düàs¡D°j·TT\ì Äj·Tq düreTDÏ, f…ø£ÿ* myÓTà˝Ò´ ø=s¡¢ uÛ≤s¡‹ nHêïs¡T. f…ø£ÿ* eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘=\dü÷s¡T|ü*¢ s√&ÉT¶˝À XÊdüqdüuÛÑT´sê* ø±sê´\j·T düMT|ü+˝À πser|ü‹ $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝Àì ù|<ä]ø£ H˚|ü<∏ä´+˝À |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ïø° |ü≥Tº<ä\‘√ yÓ’<ä´$<ä´ nuÛÑ´dæ+#ês¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. yÓ’<ä´eè‹Ô˝À ù|<ä, ã&ÉT>∑T ã\V”≤qesêZ\≈£î, –]»qT\≈£î m+‘√ ùde\+~+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T πser|ü‹ Hêj·Tø£‘·« |ü{ÏeTqT ø=ìj·÷&Üs¡T. Äj·Tq ˝Òì ˝À≥TqT mes¡÷ rs¡Ã˝Òì<äì dü‘êÔs¡T dü‘·´+ ø£+≥‘·&ç ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ eTH√<ÛÓ’sê´ìï ì+|æ Ä|ü<ä düeTj·T+˝À n+&É>± ì*∫q e´ø£Ôì dü+‘·u§e÷à[ |”@d”mdt n<Ûä´≈£åî\T n{≤º&É sê+Á|ükÕ<é nHêïs¡T. πser|ü‹ ≈£îe÷¬sÔ •–*|ü*¢ •Øwü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·+Á&ç ÄX¯j·TkÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ#˚kÕÔeTHêïs¡T. $Á>∑Vü≤ ÁbÕ+>∑D+˝À ∫qï|æ\¢\ø√dü+ bÕs¡Tÿ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ πser|ü‹ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. f…ø£ÿ* |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T {°;J >∑T|üÔ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À πser|ü‹ ≈£îe÷s¡T&ÉT nì˝Ÿ≈£îe÷sY, n\T¢&ÉT •–*|ü*¢ lìyêdt, dü+‘·u§e÷à[ eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T ø√‘· eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄, ≈£îs¡e÷q u≤\ø£èwüí, øÏ+‘·* <Ûäsêàsêe⁄,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê´j·Tyê<äT\ dü+πøåeT+ ø√dü+ eTs√ ñ<ä´eT+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4: Hê´j·Tyê<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ eTs√ ñ<ä´eT+ #˚kÕÔeTì õ˝≤¢ u≤s~¡ø nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T sêCŸ≈£îe÷sY düTuÒ<ësY ‘Ó*bÕs¡T.Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃeTì, nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT+&ç>± e´eVü≤]düTÔ+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nyÓT]ø±˝Àì Ç+&çj·THé nyÓT]ø£Hé øöì‡˝Ÿ≈£î #˚j·T÷‘·>± ì*#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+#˚ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì yÓTÆHêغ\T yê] n_Ûeè~∆, nuÛÑT´qï‹øÏ dü+ã+~Û+∫ C≤rj·TkÕúsTT˝À ø£$TwüHé\ @sêŒ≥T˝À, eTTdæ¢+\ düeTdü´\ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dü÷Ô yÓTÆHê]{°\ nuÛÑT´qï‹øÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚XÊs¡T. 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À yÓTÆHêغ\ nuÛÑT´qï‹øÏ n~Ûø£ ì<ÛäT\T sêã≥º&É+˝À ÇsêŒHé nJCŸ ø£èwæ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü sêh+˝À eTTdæ¢+\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ nJCŸ m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T. eTTdæ¢+\T, yÓTÆHêغ\ n_Ûeè~∆ »s¡>±\+fÒ uÛÑTeq–] bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìï nJCŸ≈£î πø{≤sTT+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì kÕúìø£ yÓTÆHêغ Á|ü»\T, eTTdæ¢+\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

y˚&Óø£ÿqTqï eTTì‡|ü˝Ÿ sê»ø°j·÷\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4 : õ˝≤¢˝À Çø£ n~Ûø±]ø£+>± $<äT´‘Y ø√‘·\T neT\e⁄‘·THêïsTT. yêdüÔyêìøÏ Ç|üŒ{Ïπø $<äT´‘Y ø√‘·\T neT\T #˚düTÔHêï yê{Ïì n~Ûø±s¡T\T ˝À&é ]©|òt>±H˚ #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. ø±>± n~Ûø±]ø£+>± ø√‘·\T $~ÛdüTÔqï≥Tº Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T ‘êC≤>± ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À s√E≈£î eT÷&ÉT >∑+≥\T, eT+&É\, eTTì‡|ü˝Ÿ πø+Á<ë˝À¢ Hê\T>∑T >∑+≥\T #=|ü⁄Œq ø√‘· $~ÛkÕÔs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ñ<äj·T+ 7.30 qT+∫ 9 >∑+≥\ es¡≈£î, <Ûë´Vü≤ï+ 12.30 qT+∫ ¬s+&ÉT es¡≈£î, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, q>∑s¡ |ü+#êj·Tr πø+Á<ë˝À¢ ñ<äj·T+ 7 qT+∫ 9 >∑+≥\ es¡≈£î, ‹]– eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï >∑+≥ qT+∫ eT÷&ÉT >∑+≥\ es¡≈£î ø√‘· ñ+≥T+~. eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ ñ<äj·T+ 10 qT+∫ 12 >∑+≥\ es¡≈£î, kÕj·T+Á‘·+ 4 qT+∫ 6 >∑+≥\ es¡≈£î neT\T #˚kÕÔs¡T. mø˘‡Áô|dt |ò”&És¡¢ô|’ ñqï |ü]ÁX¯eT\≈£î Á|ü‹ X¯ìyês¡+ |üesY Vü‰©&˚>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. M{ÏøÏ n<äq+>± n‘·´edüs¡ düeTj·÷˝À¢ meT¬s®˙® ˝À&é ]©|òt neT\T #˚kÕÔeTì Á{≤Hé‡ø√ mdtá |”MM dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 4: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À eTVæ≤fi¯\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+<äì {Ï&ç|æ sêh eTVæ≤fi≤ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù X‚wü≈£îe÷] ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»´düuÛÑ≈£î Ç{°e\ ¬s+&ÉT kÕúHê\T <äø£ÿ>± n+<äT˝À ˇø£ kÕúHêìï eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡ì, á $wüj·T+ e\¢ {Ï&ç|æ eTVæ≤fi¯\≈£î ÇdüTÔqï ÁbÕ<Ûëq´‘·qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+<äHêïs¡T. á HÓ\ 8e ‘˚B n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± 6e ‘˚B >∑Ts¡Tyês¡+ eTVæ≤fi≤ #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. H˚{Ï kÕe÷õø£, sê»ø°j·T dæú‹>∑‘·T\ô|’ ne>±Vü≤q #·sêÃy˚~ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n‹<∏äT\T>± sêC´düuÛÑ m+|æ d”‘êsêeT\øÏåà, {Ï&ç|æ sêh eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T XÀuÛÑ ôV’≤e÷e‹, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´ n‹<∏äT\T>± XÊdüqeT+&É* Á|ü‹|üø£å H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT, õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫qïsê»|üŒ, {Ï&ç|æ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãT#·Ãj·T´#Í<ä] Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ñ+&É&É+‘√ ‘Ó\T>∑T‘·eTTàfi¯ófl ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ܶs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À #ê˝≤eT+~ Hêj·T≈£î\T bÕغøÏ <ä÷s¡yÓTÆ edüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ ˇø£ myÓTà˝Ò´‘√ bÕ≥T, Äj·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ÛêØ®\T, sêJHêe÷\T #˚dæ, {ÏÄsYmdt, _C…|æ\˝À #˚sês¡T. sêqTqï

õ˝≤¢˝À ˇø£ ø±s√ŒπswüHé, eT÷&ÉT eTTì‡bÕ©º\≈£î 30 q mìïø£\T <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\bÕ≥T bÕ\ø£es¡Z+ ˝Òø£ eTTì‡bÕ©º\≈£î Ç+#êØ® n~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+~. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ]»πs«wüqT¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ìC≤e÷u≤<é ø±s√ŒπswüHé‘√ bÕ≥T ø±e÷¬s&ç¶, Äs¡÷àsY eTTì‡bÕ©º\T eTVæ≤fi¯ »qs¡˝Ÿ≈£î ]»πs«wüHé #˚kÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± uÀ<äHé eTTì‡bÕ*º e÷Á‘·+ »qs¡˝Ÿ≈£î ¬ø{≤sTT+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eTTì‡bÕ©º\ n‘·T´qï‘· |ü<äe⁄\ô|’ ÄX¯\T ô|+#·T≈£îqï nìï bÕغ\ |ü⁄s¡Twü nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ]»πs«wüq¢ yÓ\¢&ç rÁe ìsêX¯≈£î >∑T]#˚dæ+~.ìC≤e÷u≤<é ø±s√ŒπswüHé |ü]~Û˝À 50 &ç$»Hé\T,

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4 : ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq nq+‘·s¡+ {ÏÄsYmdtqT $©q+ #˚kÕÔeTì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ #˚dæq Á|üø£≥q≈£î _Ûqï+>± rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï Ä bÕغ ÁX‚DT\T kÕ«>∑‹düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ eTTì‡|ü˝Ÿ>±ì, nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î b˛{Ï #˚j·T<ä\T#·T≈£îqï ÄX¯yêVüQ˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ¬s{Ϻ+|üsTT´+~. ìqï , yÓTTqï{Ïes¡≈£î $©q+ >∑TãT\T‘√ yÓqTø£+» y˚düTÔ e∫Ãq Hêj·T≈£î\T Çø£ Á|ü»˝À¢øÏ eT]+‘· <ä÷düT≈£îb˛yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T.Ç|üŒ{Ïπø >∑T˝≤_ H˚‘· õ˝≤¢˝À |ü\T nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚kÕs¡T.Äs¡÷àsY ÁbÕ+‘·+ qT+∫ JeHé ¬s&ç¶, ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé qT+∫ ãdü« \ø°åàqs¡‡j·T´\‘√ bÕ≥T {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T ˝Òì ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î Ç+#êØ®\T>± ìj·T$T+∫qyê]øÏ ‘·|üŒ≈£î+&É yêπs nuÛÑ´s¡Tú\T>± ø=qkÕ>∑T‘ês¡ì ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ Vü‰$T Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. $©q+ ñ+&ÉuÀ<äì Ks¡ø£+&ç>± k˛eTyês¡+ sêÁ‹ Á|üøÏ{Ï+∫+&É+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ®\≈£î |ü\Te⁄s¡T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.n<˚ $<Ûä+>± eTTì‡|ü˝Ÿ, ø±s√ŒπswüHé mìïø£˝À¢qT ‘·eT‘√ ø£\dæ e#˚Ãyê]‘√ bı‘·TÔ\T ñ+{≤j·Tì ‘˚*à #Ó|üŒ&É+ e\¢ {ÏÄsYmdt ÁX‚DT\πø y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTTì‡bÕ©º mìïø£˝À¢ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q b˛{Ï #˚ùd yê] dü+K´ ô|]– ©&ÉsY wæ|t dü+K´ ô|]– |ü≥ºD≤˝À¢ ôd’‘·+ |ü≥TºqT kÕ~Û+#·e#·Ãì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. eTTì‡bÕ©º\ô|’ >∑T˝≤; C…+&Ü m>∑Ts¡y˚ùdÔ sêuÀj˚T kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢qT bÕغ $»j·T+ q˝Ò¢s¡Tô|’ q&Éø£˝≤ düT\Te⁄>± ñ+≥T+<äì |ü\Te⁄s¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

{ÏM¬ø XÊÁdæÔ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 4: eTÁ<ëdt ‘Ó\T>∑T nø±&É$T e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT {Ï.$.¬ø.XÊÁd”Ô(83) #ÓHÓ’ï˝À eTè‹#Ó+<ës¡T. õ˝≤¢˝À u§_“* |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q XÊÁdæÔ u§_“* e÷J myÓTà˝Ò´ düT»jYT ‘ê‘· ÄsY.$.mdt.¬ø.s¡+>±sêe⁄ |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î n|üŒ{À¢ eTÁ<ëdt yÓ[fl nø£ÿ&˚ dæús¡|ü&ܶs¡T. eTÁ<ëdüT˝À ‘Ó\T>∑T nø±&É$Tì kÕú|æ+∫q XÊÁdæÔ |ü⁄≥º|ü]Ô dü‘·´kÕsTT u≤u≤ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î uÛ≤s¡‘Y ø£\Ãs¡˝Ÿ Ç+{ÏÁπ>wüHé ø£$T{° ù|]≥ <˚X¯yê´|üÔ+>± m+<äs√ Á|üeTTKT\‘√ |ü\T uÛ≤Ø ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. u§_“* |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q XÊÁdæÔ eT+Á<ëdüT yÓfi¯fleTT+<äT lø±≈£îfi¯+˝À ø=+‘·ø±\+ bÕ≥T #ês¡ºsY¶ møö+f…+{Ÿ>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. ø±>± XÊÁd”Ô eTè‹ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T ‘·eT dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

eTTs¡T>∑T˙{Ï X¯ó~∆ bÕ¢+≥T |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D≈£î #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 4 : kÕúìø£ô|<ä› #Ós¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+˝À >∑‘·+˝À ì]à+∫q eTTs¡T>∑T˙{Ï X¯ó~∆ bÕ¢+≥T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± |üì#˚j·Tì ø±s¡D+>± <ëì |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY #Ûê+ãsY˝À ô|<ä› #Ós¡Te⁄ n_Ûeè~∆ >∑T]+∫ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+˝Àì eTTs¡T>∑T ˙s¡T $$<Ûä ø±\Te\ <ë«sê e∫à ô|<ä›#Ós¡Te˝À ø£\TdüTÔ+&É&É+ e\q ˙s¡T ø±\Twü´yÓTÆ <√eT\T ô|]– uÀ<äø±\T yê´~Û e#˚à neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. eTTs¡T>∑T˙{Ïì X¯ó~∆ #˚dæ ‹]– #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ e<ä\≥+ e\¢ nH˚ø£ ñ|üjÓ÷>±\‘√bÕ≥T ~>∑TeqTqï |ü+≥ #˚\≈£î düeTè~∆>± ˙s¡T n+~ |ü+≥T\ u≤>± |ü+&ÉT‘êj·Tqï dü<äT<˚›X¯+‘√ ø=H˚ïfi¯fl ÁøÏ‘·+ eTTs¡T>∑T˙{Ï X¯ó~∆bÕ¢+≥TqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ Ç{°e\ bÕ¢+≥T eTs¡eTà‘·T\≈£î >∑T]ø±e&É+‘√ 6\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ n+#·Hê‘√ eTs¡eTà ‘·T\T #˚|ü{≤º&ÜìøÏ ñ&Ü n+^ø£]+∫+<äì, |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äì ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ

ø±e÷¬s&ç¶ |ü]~Û˝À 35 yês¡T¶\T,uÀ<äHé˝À 33 yês¡T¶\T , Äs¡÷àsY |ü]~Û˝À 30 yês¡T¶\THêïsTT. M{ÏøÏ ]»πs«wüqT¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ìC≤e÷u≤<é ø±s√ŒπswüHé˝À 50 kÕúHê\≈£î >±qT 25 kÕúHê˝qT eTVæ≤fi¯≈£î ]»πs«wüHé ø±e&É+ $X‚wü+. 2005˝À ìC≤e÷u≤<é eTTì‡bÕ*º ø±s√ŒπswüHé>± m~–q ‘·s¡Tyê‘· »]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡T∆\T ô|<ä› dü+K´˝À ¬>\Tbı+<ës¡T.B+‘√ ‘=* y˚Tj·TsY>± e÷J |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T &ç.lìyêdt ‘·qj·TT&ÉT &ç. dü+»jYT ¬>\Tbı+<ës¡T.ø±e÷¬s&ç¶,Äs¡÷àsYt, uÀ<ÛäHé\˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T >∑‘· mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T.

rdüTø=#êÃs¡T. ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô ñ&Ü Md” j·TTesêCŸ‘√ b˛Hé˝À #·]Ã+∫ yÓ+≥H˚ |üqT\T |üP]Ô#˚dæ |ü≥ºD n_Ûeè~∆øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY _.sêe÷sêe⁄, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY j·TTdæõ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$q‘·T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√+&ç ◊{Ï&ç@ |”y√ ôd’˙ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 4: $$<Ûä eT+&É˝≤\ qT+∫ e∫Ãq $q‘·T\ô|’ dü‘·«s¡y˚T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\T XÊU≤~Ûø±s¡T\qT |æz s¡õ‘Y≈£îe÷sY eTTqôd’˙ Ä<˚•+#ês¡T. ◊{Ï&çm –]$TÁ‘· düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–q Á^yÓqT‡≈£î |ü\T eT+&É˝≤\ qT+∫ e∫Ãq |òæsê´~<ës¡T\ qT+∫ $q‘·T\T d”«ø£]+#ês¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ù|s=ÿHêïs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T düqï<ä∆+ ø±yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 4: eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î dæ<ä∆+>± ñ+&Ü\ì sêÁwüº mìïø£\ ø£$TwüHé ø±s¡´<ä]Ù qMHé $T≥º˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢‘√ Äj·Tq M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ç|üŒ{Ïπø z≥s¡T¢ C≤_‘ê\T Á|ü#·T]+#êeTHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ neT\T˝À ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. Ç.$.m+.\ <ë«sêH˚ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, Ç.$.m+\qT dæ<ä›+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. mìïø£\ dæã“+~ì ìj·T$T+∫ •ø£åD≤ø±s¡´Áe÷\T |üP]Ô#˚j·÷\ì, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T $wüj·T+˝À b˛©düT XÊK düVü‰ø±s¡+ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.sêÁwüº+˝Àì 1,046eTTì‡bÕ*{°\T, 10ø±s=Œπswüq¢qT á HÓ\ 30q mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTTì‡bÕ*{°\≈£î dü+ã+~Û+∫ áHÓ\ 10 qT+&ç 14 es¡≈£î Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.1 5q Hê$TH˚wüq¢ |ü]o*q, 18q ñ|üdü+Vü≤s¡D, nq+‘·s¡+ 30e ‘˚B ñ<äj·T+ 7>∑+\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. @Á|æ˝Ÿ 2e ‘˚Bq z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì 4 eTTì‡bÕ*{°˝À¢ 129 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düqï<ä∆+>± ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. bòı{À z≥s¡¢ C≤_‘ê\T Ç|üŒ{Ïπø Á|ü#·T]+#êeTì, b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D≈£î dü]|ü&Ü Ç.$.m+\T n+<äTu≤≥T˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìï\ø£ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ K∫Ñ·+>± neT\T »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&çz C….yÓ+ø£≥sêe⁄,eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêVü‰Hê\qT ]õÁùdºwüHé #˚düTø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4 : Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À yêVü‰Hê\T ]õÁùdºwüHé nsTT ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À dü+e‘·‡s¡+ ø£+fÒ m≈£îÿe q&ç|æ‘˚ yÓ+≥H˚ õ˝≤¢˝À ]õÁùdºwüHé #˚düTø√yê\ì &ç|üP´{Ï Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ø£MTwüqsY sêC≤s¡‘·ï+ ‘Ó*bÕs¡T.yÓT{≤sY yêVü‰Hê\ #·≥º+˝Àì ôdø£åHé47(1) Á|üø£sê+ ˇø£ sêÁwüº+˝À ]õÁùdºwüHé nsTT Ç‘·s¡ sêÁwüº+˝À j˚T&Ü~øÏ ô|’>± ‹s¡T>∑T‘·Tqï yêVü‰Hê\≈£î ¬s+&√ sêÁwüº+˝À ‘·|üŒìdü]>± ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.õ˝≤¢˝À¢ Ç˝≤+{Ï yêVü‰Hê\T 154 ñHêïj·Tì M{Ï˝À düs¡≈£î s¡yêD≤ yêVü‰Hê\T109, ø±+Á{≤ø˘º ø±´πsõ ãdüT‡\T 5, dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡\T26, Vü‰¬s«düºs¡T¢ 7, Á{≤ø£ºs¡T¢ 5 Ç‘·s¡ yêVü‰Hê\T 2 ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~‘· yêVü‰q<ës¡T\T yÓ+≥H˚ ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.á nyêø±XÊìï yêVü‰q<ës¡T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£˝À¢ bÕغ $»j·T+ô|’ ‘Ó\T>∑T‘·eTTàfi¯ófl≈£î nqTe÷Hê\T ñ+&É&É+‘√ ˇø=ÿø£ÿs¡T>± bÕغì M&ÉT‘·THêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ m+‘·eT+~ Hêj·T≈£î\T bÕغì M&ÉT‘ês¡qï $wüj·T+ô|’ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+~. bÕغøÏ |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ rdüTø=#˚à $<Ûä+>± õ˝≤¢˝À bÕغøÏ ¬s+&ÉT ø£$T{°\T ìj·T$T+∫ $düÔè‘·+>± düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêï Hêj·T≈£î\ e\dü\qT ìyê]+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é, ìs¡à˝Ÿ, eT+∫sê´\, ø±>∑CŸq>∑sY, u…\¢|ü*¢ |ü≥ºD≤˝À¢ sêqTqï ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ eT]ø=+‘·eT+~ {Ï&ç|æøÏ sêJHêe÷ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

H˚&ÉT dü+düÿè‘· e]Ù{° kÕï‘·ø√‘·‡e+ Vü‰»s¡Tø±qTqï πø+Á<äeT+Á‹ nk˛‡+ >∑es¡ïsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 4 : ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝Àì dü+düÿè‘· j·T÷ìe]¸{° 17e kÕï‘·ø√‘·‡e+ ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. eTTK´ n‹<∏äT\T>± nk˛‡+ >∑es¡ïsY C≤qøÏ e\¢uÛÑ|ü{≤ïj·Tø˘, πø+Á<äe÷qeeqs¡T\ n_Ûeè~∆ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ m+.|ü\¢+sêE Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ˇ]kÕ‡≈£î #Ó+~q ˇ]kÕ‡≈£î #Ó+~q $<Ûë´Hé Á|æj·TÁã‘·<ëdt kÕï‘·ø√‘·‡e ñ|üHê´dü+ #˚j·TqTHêïs¡T. $<ë´yês¡~Û( |æôV≤#Y&ç) 50 &çÁ^\T, m+|ò”˝Ÿ 60 &çÁ^\T, m+.@.Ä#ês¡´ 282 &çÁ^\T, XÊÁd”Ô 142 &çÁ^\T, •ø£å Ä#ês¡´ m+á&û 42 &çÁ^\T, •øå± XÊÁd”Ô ;á&û 149 &çÁ^\T, yÓTT‘·Ô+ 765eT+~øÏ kÕï‘·ø√‘·‡e &çÁ^\qT Á|ü<ëq+ #˚j·TqTHêïs¡T. Ábıô|òdüsY nXÀø˘ ≈£îe÷sY ø±*j·÷, Ábıô|òdüsY {Ï.ÄsY.s¡+>∑sê»Hé sê», mdt. –] Ä#ês¡T´\≈£î eTVü≤ÀbÕ<Ûë´j·T, $<ë´HéÁ|æj·TÁã‘· <ëdt ‘ê´>∑+{Ï ø√fÒX¯«s¡sêe⁄,Ábıô|òdüsY mdt. s¡+>∑Hê<∏é\≈£î yê#·düŒ‹ _s¡T<ä\qT á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üø£{ÏkÕÔs¡T.j·T÷ìe]Ù{°˝Àì zô|Hé msTTsY Ä&ç{À]j·T+ y˚~ø£>± á ø±s¡´Áø£eT+\ 10>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì j·T÷ìe]Ù{° esêZ\T ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤πsø£èwüí dü‘·|ü~, ]õwüºsY ñe÷X¯+ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZqTHêïs¡T.

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 4: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ 12 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Äs¡T>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷. 300\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 2>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 3>∑+≥\düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î >∑+≥qïs¡ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä›, ñ∫‘·, 50, 100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝Àø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+˝À ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î \|òüT <äs¡Ùq+(sêeTT\ yê] y˚T&Ées¡≈£î <äs¡Ùq+ ø=qkÕ–+~) {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T.

ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé≈£î mìïø£\T ˝ÒqfÒ¢! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 4: mìïø£\ ø£$TwüHé |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé $TqVü‰ $T–*q nìï eTTì‡bÕ*{°\˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Hê´j·T|üs¡yÓTÆq ∫≈£îÿ\T ñ+&É&É+ e\¢ ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ M\T ø±˝Ò<äT. Á>±e÷\ $©Hê\T Hê´j·TkÕúq+˝À ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É&É+ e\¢ mìïø£\ C≤_‘ê˝À ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé≈£î mìïø£\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝Àì sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé‘√ düVü‰ neT˝≤|ü⁄s¡+, ‘·Tì, |æsƒê|ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, kÕeTs¡¢ø√≥, eT+&Éù|≥, ô|<ë›|ü⁄s¡+eTTì‡bÕ*{°‘√ bÕ≥T ‘=*kÕ]>± q>∑s¡|ü+#êj·Tr\T>± @s¡Œ&çq @˝ÒX¯«s¡+, eTT$Tà&çes¡+, >=\¢Áb˛\T≈£î mìï≈£î\ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé $wüj·÷ìø=ùdÔ y˚Tj·TsY kÕúHêìï »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+∫Hê &ç$»q¢ yêØ>± ]»πs«wüq¢qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé˝À $©HêìøÏ Á|ü‹bÕ~+∫q yêdü\|üP&ç, e\dübÕø£\, s¡eTDj·T´ù|≥, Ç+Á<äbÕ˝…+,Á>±e÷\T |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì ìs¡«Vü≤D≈£î Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± Ksês¡ j·÷´sTT. bÕ\ø£eT+&É* rsêàHê\‘√ mdt.n#·T´‘ê|ü⁄s¡+, {°#·sY‡ ø±\˙, kÕ«$Tq>∑sY, ‘=s¡+– |ü+#êj·Tr\qT ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé˝À $©q+ #˚XÊs¡T. á Hê\T>∑TÁ>±e÷\‘√ ø£*|æ 50&ç$»qT¢>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘=s¡+– Á>±eT|ü+#êj·T rì rsêàq+ ˝Ò≈£î+&Ü $©q+ #˚kÕs¡ì ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫ ùdº rdüTø=#êÃs¡T. yê<äÁ|ü‹yê<ë\ y˚Ts¡≈£î >∑‘· @&Ü~ nø√ºãsY 21q ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫ Ä]ºø£˝Ÿ 246Á|üø±s¡+ πødüT ø={Ϻy˚dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. 4Á>±e÷\ $©HêìøÏ Á|ü‹bÕ~+∫q ø√s¡Tº˝À πødüT ñ+&É&É+ e\q ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î M\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹ì >∑es¡ïsY ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<ÛëqHê´j·TeT÷]Ô, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK ø±s¡´<ä]ÙøÏ ìy˚~ø£ s¡÷|ü+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷ Á|ükÕ<é Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ |ü+bÕs¡T. á˝À>± Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç nqTeT‹ eùdÔ Á|üdüTÔ‘·+ ôw&É÷´˝Ÿ˝À ø±øÏHê&É ø±s=ïπswüHéqT mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕs¡T. ˝Ò<ä+fÒ Á|üdüTÔ‘êìøÏ ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé≈£î mìïø£\T ˝ÒqfÒ¢!

{ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·÷*! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 4: ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚ ø±+Á¬>dt˝À $©qeTe⁄‘êeTH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì eT+∫sê´\ myÓTà˝Ò´ õ.ns¡$+<é¬s&ç¶ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘êqT {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´>± eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ mqTï≈£îqï Á|ü»\≈£î ø£è‘·»„‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. mìï Çã“+<äT\T m<äT¬s’Hê ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT H˚s¡y˚]Ãq+<äT≈£î k˛ìj·÷≈£î ø£è‘·»„‘·>± ‘êqT ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sêqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+˝À ø±+Á¬>dtbÕغ eTT+<äT+&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü á ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆øÏ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

≈£L©\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\+~+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4 : ñbÕ~Û≈£L©\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T n+~+#ê\ì m|æ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù Á|ükÕ<é nHêïs¡T. ñbÕ~Û ≈£L©\ #·≥º+ e∫à 8 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫b˛‘·Tqï H˚{ÏøÏ dü¬s’q ≈£L©\T <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. s√E≈£î s¡÷.250\T, dü+e‘·‡sêìøÏ 200 s√E\ |üì~Hê\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ nìï eT+&É˝≤˝À¢ ne>±Vü‰q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T >∑+>±<äs¡|üŒ ‘Ó*bÕs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 5, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 4 : eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ b˛{° #˚düTÔ+<äì, ìC≤sTTr ø£*–q yê]ì nuÛÑ´s¡Tú\T>± ì\T|ü⁄‘·T+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À es¡dü>± eT÷&ÉT mìïø£\T »s¡>∑uÀ‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T, nôd+;¢ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïj·Tì, e÷s¡TŒ≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ‘=*yÓT≥Tº nì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\

s¡$‘˚» k˛<äs¡T&ÉT uÛÑs¡‘YsêE n¬sdüTº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷<ë|üPsY, e÷]à 4: e÷<ë|üPsY˝À k˛eTyês¡+ ns¡úsêÁ‹ eT<ä´+ ùd$+∫ Ms¡+>∑+ düèwæº+∫q dæ˙q≥T&ÉT s¡$‘˚» k˛<äs¡T&ÉT uÛÑ÷|ü‹ uÛÑs¡‘YsêEqT e÷<ë|üPsY b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. e÷<ë|üPsY ÇHéôdŒø£ºsY q]‡+VüQ\T ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... ø±eP]Væ≤˝Ÿ‡˝À ìyêdüeTT+≥Tqï uÛÑ÷|ü‹ uÛÑs¡‘YsêE k˛eTyês¡+ ns¡úsêÁ‹ 12.30>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q Ç+{Ï eTT+<äT s√&ÉT¶ô|’ ø±s¡T Ä|æ eT<ä´+ ùd$dü÷Ô z eTVæ≤fi¯‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T+&É>± n≥T>± yÓ[¢q ;{Ÿ ø±ìùdºãTfi¯ó¢ s√&ÉT¶ô|’ ø±s¡T rj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À ñqï uÛÑs¡‘YsêE ø±ìùdºãTfi¯¢qT <ä÷wæ+#ês¡T. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï e÷<ë|üPsY mdt.◊ sê»X‚KsY dæã“+~‘√ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì uÛÑs¡‘YsêEqT n¬sdüTº #˚dæ ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ás√E ñ<äj·T+ $Tj·÷|üPsY ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |ü]∫q≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

>∑T+≥÷s¡T Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î˝À <√|æ&û <=+>∑\ ;uÛÑ‘·‡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: >∑T+≥÷s¡T˝Àì Væ≤+<ä÷ ø£fi≤XÊ\ düMT|ü+˝À ñqï Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î˝À <√|æ&û <=+>∑\T ;uÛÑ‘·‡+ düèwæº+#ês¡T. ø±´wt øö+≥sY qT+∫ s¡÷. 2 \ø£å\T m‘·TÔ¬øfi≤¢s¡T. eTTdüT>∑T\T <Ûä]+∫ e∫à <äT+&É>∑T\T <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. b˛©düT\T d”d” ¬øyÓTsê <äèXÊ´\qT |ü]o*düTÔHêïs¡T.

_dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 4: á HÓ\ ◊<√‘˚Bq sê»eT+Á&ç˝À _dæ dü+Vü≤>∑s¡®q ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ |üPs¡ÔsTTq≥T¢ _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æìï+{Ï @ø£u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. 5e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î »]π> _dæ dü+Vü≤>∑s¡®q˝À _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£èwüíj·T´ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Vü≤À≥˝Ÿ dü÷s¡´˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ◊<√‘˚B ñ<äj·T+ >ö‘·MT mø˘‡Áô|dt˝À ø£èwüíj·T´ ekÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’˝Ò«ùdºwüHé qT+∫ uÛ≤Ø>± kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ }πs–+|ü⁄>± XÊ´eT˝≤ôd+≥sY, u…’bÕdts√&é MT<äT>± ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü‰ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·sê«‘· ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î >√<ëe]>∑≥Tºq |üP˝Ò $Á>∑Vü‰ìøÏ, >ö‘·T \#·Ãqï $Á>∑Vü‰\≈£î |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+∫ ‹]– ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü‰ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥qïs¡≈£î ãj·T\T<˚] ø£+u≤\ #Ós¡Te⁄, C≤+ù|≥, <˚M#Íø˘, >√ø£es¡+ ãkÕº+&é\ MT<äT>± düTÁãVü≤àD´ yÓTÆ<ëHêìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. >√ø£es¡+ ãkÕº+&é e<ä› n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. düTÁãVü≤àD´yÓTÆ <ëq+˝À »]π> _dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sêC≤´~Ûø±s¡+˝À _dæ\≈£î yê{≤, »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±˝À¢ ÁbÕ<Ûëq´‘·, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |üP]Ô>± e]Ô+|ü⁄ ‘·~‘·s¡ &çe÷+&É¢‘√ _dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. _dæ\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ô|’ _dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q˝À #·]Ã+∫ rsêàHê\T #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T |üs¡y˚Twt, d”‘ês¡‘·ï+, ‘ês¡πøX¯«s¡sêe⁄, lqT, lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á mìïø£˝À¢ ìC≤sTTr ø£*–q sê»ø°j·T bÕغ\≈£î |ü≥ºø£{≤º\ì ˙‹ìC≤sTTr\‘√ ˝Àø˘dü‘êÔ Á|ü»\ ø√dü+ |üì#˚k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêh $uÛÑ»q $wüj·T+˝À nìï sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|{≤ºj·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêh $uÛÑ»q

»s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*dæq|üŒ{ÏøÏ Á|ü»\qT ‘·|ü⁄ŒÁ‘√e|ü{Ϻdü÷Ô ‘·eT |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊj·Tì, Ç|üŒ{ÏøÏ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î X¯øÏÔe+#·q˝Ò≈£î+&Ü ìdæ>∑TZ>± Hê≥ø±˝≤&ÉT‘·THêïj·Tì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ˝Àø˘dü‘êÔ Á|ü‹bÕ~+∫q dües¡D\˝À Hê\T¬>’~+{Ïì kÕ~Û+#êeTì,

$»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T eT<Û˚´ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T q&ÉTeT d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì ì]à‘·eTj˚T´ neø±XÊ\Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. $»j·Tyê&É >∑T+≥÷s¡T - ‘ÓHê*- eT+>∑fi¯–] ($õ{Ïm+) \qT ø£*|æ yÓTÁ{À q>∑s¡+>± @sêŒ≥T #˚dæ sê»<Ûëì q>∑s¡+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº düs¡«Á‘ê #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. πø+Á<ä+ Ä ~X¯>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº Vü≤dæÔq esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. $õ{Ïm+˝À yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\‘√bÕ≥T nìï s¡+>±\T>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q+<äTq Çø£ÿ&˚ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äH˚ ø√D+˝À πø+Á<ä+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. $»j·Tyê&É qT+∫ 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À @sTTsYb˛s¡Tº.. (<ëìï n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·T+>± n|tÁπ>&é #˚j·TqTqï≥Tº πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚).. $»j·Tyê&É q>∑s¡+˝À ôV≤˝ŸÔ j·T÷ìe]‡{°.. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹.. 10 bÕ¢{ŸbòÕsê\‘√ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé.. 62 mø£sê\˝À |ü+&ç{Ÿ HÓÁVüA ãkÕº+&é.. eTs√ 20 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ Hê>±s¡T®q j·T÷ìe]‡{°.. eT+>∑fi¯–]˝À b˛©dtu…{≤*j·THé.. Ç<˚ |ü≥ºD+˝À mHéÄsY◊ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüŒÁ‹.. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ u≤|ü≥¢˝À e´ekÕj·T j·T÷ìe]‡{°.. $»j·Tyê&É≈£î 8 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À <∏äs¡à˝Ÿ |üesY ùdºwüHé.. |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± uÛÑyê˙ B«|ü+.. $»j·Tyê&É #Ó+‘·H˚ ø£ècÕíq~.. m˙ºÄsY yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\qT πø+Á<ä+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. q÷‘·q sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷\+fÒ y˚\ ø√≥T¢ ø±yê*‡q Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À Çìï edü‘·T\T ñqï á ÁbÕ+‘·y˚T dü¬s’q<äì á ÁbÕ+‘·+ H˚‘·\T ≈£L&Ü πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ á $wüj·÷ìï rdüT¬ø[¢q≥Tº düe÷#ês¡+. Çø£ÿ&˚ q÷‘·q sêC≤<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ Ks¡Tà ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+<äì yês¡T #ÓãT‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì>± ˇ+>√\T, >∑T+≥÷s¡T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*+#ê\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ëìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. $»j·Tyê&É- >∑T+≥÷s¡T, >∑T+≥÷s¡T- ˇ+>√\T eT<Ûä´ $kÕÔs¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ñHêïj·Tì Ä Á|ü‹bÕ<äq˝À¢ ù|s=ÿq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À |ü<˚fi¯¢bÕ≥T sê»<Ûëìì ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚ nø±X¯+ ø£*Œ+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À á˝À|ü⁄ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ Á|ü‘˚´ø£ sê»<Ûëìì ì]à+#˚ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ Ä˝À∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á y˚Ts¡≈£î d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢ qT+∫ Äj·÷ õ˝≤¢\ Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\ $esê\qT πø+Á<ä+ ùdø£]+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. d”e÷+Á<Ûä˝À Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê\T sê»<ÛëìøÏ nqTyÓ’q$>± >∑T]Ô+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äT˝À d”e÷+Á<Ûä˝À nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î düeT<ä÷s¡+˝À ñqï >∑T+≥÷s¡T, $»j·Tyê&É q>∑sê\ eT<Ûä´ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT y˚\ mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T sê»<Ûëì ìsêàD≤ìøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T

‘·÷s¡TŒq mìïø£\ ø√&é neT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 4: ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä\ ø±e&É+‘√ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± mìïø£\ ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+~. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢˝À sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé, neT˝≤|ü⁄s¡+, ‘·Tì, |æsƒê|ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, kÕeTs¡¢ø√≥, ô|<ë›|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º\T @˝ÒX¯«s¡+, eTT$Tà&çes¡+, >=\¢Áb˛\T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ mìïø£\ ø√&é

nqT≈£L\‘· m≈£îÿe.. Ks¡Tà ‘·≈£îÿe πø+Á<ä+ eT~˝Àq÷ n<˚.. düs¡«Á‘ê CÀs¡T>± #·s¡Ã\T ù|s=ÿq≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À ˇ+>√\T->∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ sê»<Ûëì ìsêàD≤ìøÏ ø±yê*‡q nqTyÓ’q Á|üuÛÑT‘·« düú\+ <ë<ë|ü⁄ 20y˚\ mø£sê\T ñ+<äì, Ç+ø± ø±yê*‡ eùdÔ ùd<ë´ìøÏ nqTe⁄>±˝Òì yÓT≥º uÛÑ÷eTT\T ôd’‘·+ ùdø£]+#·e#·Ãì ù|s=ÿqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ÁbÕ+‘·+˝À sê»<Ûëìì ì]àùdÔ ˙{Ï düeTdü´qT ôd’‘·+ n~Û>∑$T+#·e#·Ãì πø+Á<ëìøÏ ‘Ó*|æq≥Tº düe÷#ês¡+. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY qT+∫ ø±yê*‡q ˙{Ïì ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡ esêZ\T πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± πø+Á<äeT+Á‹ øÏXÀsY#·+Á<ä<˚yé e÷Á‘·+ $XÊK|ü≥ºDy˚T nìï $<Ûë\T>± nqT≈£L\+>± ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É ôd’‘·+ nìï edü‘·T\T ñHêïj·Tì Äj·Tq πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥Tº düe÷#ês¡+. $XÊK|ü≥ï+- nqø±|ü*¢ eT<Ûä´ sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+<äì, Ç~ ø±≈£î+fÒ ms¡yê&É ø=+&É\qT ≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì Äj·Tq ù|s=ÿq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·TbÕHé\T e∫Ãq|üŒ{Ïø° á ÁbÕ+‘·+ nqT≈£L\+>± ñ+≥T+<äì ‘Ó*|æq≥Tº düe÷#ês¡+. ø±>± sê»<Ûëì q>∑s¡+ ø√dü+ #˚ùd ìsêàD≤\qT @ $<Ûä+>± #˚|ü{≤º\H˚ $wüj·T+ô|’ Ç|üŒ{Ïπø $$<Ûä ø=‘·Ô sêÁcÕº\˝À nqTdü]+∫q $<ÛëHê\qT Çø£ÿ&Ü neT\T #˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£ ñqï‘· kÕúsTT ø£$T{° y˚dæ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T πø+Á<ëìøÏ |ü+|æq Á|ü‹bÕ<äq˝À¢ ù|s=ÿq≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêj·T\d”eT Á|ü»\ yê<äq eTs√˝≤ ñ+~. sêÁwüº $©q düeTj·T+˝À ‘êeTT sê»<Ûëìì ø√˝ÀŒj·÷eTì, ‹]– Ä+Á<Ûä sêÁwüº+ |ü⁄q:ìsêàD+ ne⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À $T˙ sê»<Ûëìì ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T˝À sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~∆ #˚dæq≥Tº ne⁄‘·T+<äì, Ä]úø£+>± m+‘√ ø=+‘· n_Ûeè~› #Ó+<˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì, sêj·T\d”eT n_Ûeè~∆øÏ ø=+‘· y˚Ts¡ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+∫ q≥ºe⁄‘·T+<äì, sê»<ÛëìøÏ ˙{Ï düs¡|òüsêqT lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº qT+∫ ‘˚y=#·Ãìyês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. bÕ‘· nôd+;¢ uÛÑeHê\T n˝≤π> ñHêïj·Tì, yê{Ïì $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì n+≥THêïs¡T.yÓTT‘êÔìøÏ @~@yÓTÆHê $»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T eT<Û˚´ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì @s¡Œ&˚ neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·TH˚ $wüj·T+ düs¡«Á‘ê $qek˛Ô+~. neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq≥Tº õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüqT¢, ñ|üdü+Vü≤s¡D, dæã“+~ @sêŒ≥T, Ç‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ÄyÓT düMTøÏå+#ês¡T. ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé $TqVü‰ $T–*q nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 511 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, M{Ï˝À 562 m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\qT dæ<ä∆+>± ñ+#êeTHêïs¡T. |ü≥ºD≤\˝À mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ì neT\T |ü]#˚+<äT≈£î ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|ü‹ eTTì‡bÕ©ºøÏ mìïø£\ |ü]s¡ø£åD≈£î ˇø£ õ˝≤¢kÕúsTT n~Ûø±], Äضz\qT ìj·T$T+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD Ç#êÃs¡T.

Áu…õ˝Ÿ˝À ø±]ïyê˝Ÿ dü+ãsê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: Áu…õ˝Ÿ˝Àì ]jÓ÷`&ç`»˙]jÓ÷˝À ø±]ïyê˝Ÿ dü+ãsê\T n+ãsêqï+{≤sTT. kÕ+ã qè‘ê´\‘√ j·TTer j·TTe≈£î\T ñÁs¡÷‘·\÷–+#ês¡T. k˛eTyês¡+ sêÁ‹ »]–q á ø±]ïyê˝Ÿ ÄK] ™ı+&é b˛{°\≈£î ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü»\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $q÷‘·ï Á|ü<äs¡Ùq\T, qè‘ê´\‘√ ÄVüQ‘·T\qT Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. ø±]ïyê˝Ÿ b˛{°˝À¢ yÓT‘·Ô+ 2,500 eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $CÒ‘·\qT e#˚à yês¡+ Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T.

ˇø£ >=+‘·Tø£‘√H˚ M{Ïì kÕ~Û+#·>∑*>±eTì ‘Ó*bÕs¡T. ˝Àø˘dü‘êÔ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À myÓTà˝Ò´\qT ¬>*|æ+∫ ñ+fÒ sêÁcÕºìøÏ á <äTs¡Z‹ |ü≥º≈£î+&Ü #·÷ùdyês¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. z≥TqT ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü ø=ìï bÕغ\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·THêïs¡T. á $<Ûä+>± &ÉãT“\T Ç#˚Ãyê] qT+∫ rdüTø=ì z≥TqT e÷Á‘·+ ìC≤sTTr ø£*–q ˝Àø˘dü‘êÔ≈£î y˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. <√|æ&û <ë«sê dü+bÕ~+∫q kıeTTàqT rdüTø=ì Ä <√|æ&ûøÏ sê»ø°j·T+>±H˚ düe÷<Ûëq$Tyê«\Hêïs¡T.

dü«‘·+Á‘·+>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î e÷J m+|” ìs¡íj·T+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 4: e÷J m+|”, d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± #·s¡Ã »]–Hê @ bÕغ˝À #˚s¡≈£î+&Ü Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ä$sꓤe+ qT+&ç õ˝≤¢˝À #·Áø£+ ‹|üŒ&É+‘√ bÕ≥T myÓTà˝Ò´>±, m+|”>± õ˝≤¢|ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé>± õ˝≤¢qT n_Ûeè~∆ |üs¡#·&É+˝À Á|ü»˝À¢ n_Ûe÷q+ #ê≥T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq {Ï&ç|æ qT+&ç m+|”>± ñqï|ü&ÉT |æ.$.Vü‰j·÷+˝À ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ <äècÕº´ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚]q|üŒ{Ïø° Ç{°e\ Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Ç+Á<äø£s¡ DY¬s&ç¶ eT∞fl ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡‘ês¡ì, {ÏÄsYmdt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£î+ {≤s¡ì Á|ü#ês¡+ »]–Hê @ bÕغ˝À #˚s¡≈£î+&Ü ‘·≥düú+>± ñHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé sêe&É+‘√ Äj·Tq kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq ìs¡à˝Ÿ |òü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À ‘·eT nqT#·s¡T\qT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± ì\u…&É‘êqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. @ bÕغ˝À #˚πs~ ˝Ò<äì sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü dü«‘·+Á‘·+>± b˛{° #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\ |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ @ bÕغ˝À #˚πs $wüj·T+ô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡ì düe÷#ês¡+.

|ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ dü+<ä&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 4 : eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\qT á HÓ\ 30q »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ |ü]~Û˝À mìïø£\ dü+<ä&ç yÓTT<ä˝…’+~. >∑‘· eT÷&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\T>± |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\≈£î mìïø£\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 7 eTTì‡bÕ*{°\T ñ+&É>±, eT+<äeTÁ] $TqVü‰ $T>∑‘ê Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. Ä~˝≤u≤<é, ìs¡à˝Ÿ, u…’Hê‡, eT+∫sê´\, ø±>∑CŸq>∑sY, u…\¢+|ü*¢ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ì 189 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. mìïø£\ ø£$TwüHé H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± mìïø£\ ø√&é neT\e⁄‘·T+~. á HÓ\ 10e ‘˚Bq Hê$TH˚wüqT¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. á HÓ\ 10 qT+&ç 14e ‘˚B es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D, 15e ‘˚Bq |ü]o\q, HêeT|üÁ‘ê\ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î á HÓ\ 18e ‘˚B eT<Ûë´Vü‰ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£î düeTj·T+ πø{≤sTT+#ês¡T. 18e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ ã]˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. 30e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. @Á|æ˝Ÿ 2e ‘˚Bq z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ nq+‘·s¡+ |òü*‘ê\qT Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. õ˝≤¢˝À Äs¡T eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 3.94 \ø£å\eT+~ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 189 yês¡T¶\˝À 131 yês¡T¶\qT md”‡, md”º, ;d”\≈£î ]»s¡T« #˚j·T>± 5 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#·>±, ˇπø ˇø£ ìs¡à˝Ÿ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷ìï »qs¡˝Ÿ>± πø{≤sTT+#ês¡T.

‘Ó\+>±D˝À Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+>± dæ|æ◊! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 4: sêqTqï mìïø£˝À¢ dæ|æ◊ n‘·´~Ûø£ kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚düTÔ+<äì Ä bÕغ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· eT˝Ò¢wt ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø=‘·Ô nôd+;¢˝À dæ|æ◊ Á|ü‹|üø£å bÕÁ‘· b˛wæ+#·qT+<äì.. nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº ñ<ä´eT+˝À ‘·eT bÕغ Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+∫+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T˝À {Ï&ç|æ, _C…|æ\T <ä«+<ä« yÓ’K] ne\+_Û+∫Hê.. ‘·eT bÕغ e÷Á‘·+ ˇπø e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Á|ü»\ Äø±+ø£åqT H˚s¡y˚s¡Ã&É+˝À Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£qT b˛wæ+∫+<äì nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À 45 XÊdüqdüuÛÑ, 5 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\˝À b˛{° #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

12 qT+&ç lyê] yê]¸ø£‘ÓbıŒ‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 4 : ‹s¡TeT\ lyê] Ä\j·T+˝À á HÓ\ 12e ‘˚B qT+&ç yê]¸ø£ ‘ÓbıŒ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ñ‘·‡yê˝À¢ yÓTT<ä{Ï s√C…’q 12e ‘˚B d”‘ê, \ø£åàD, Ä+»H˚j·Tdüy˚T‘· lsêeT#·+Á<äeT÷]Ô ne‘ês¡+˝À y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T eT÷&ÉT e÷s¡T¢ |ü⁄wüÿ]DÏ Á|ü<äø£åD>± $Vü≤]dü÷Ô uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$TkÕÔs¡T. ¬s+&√s√E 13e ‘˚B s¡TøÏàDÏdüy˚T‘· lø£èwüíkÕ«$T ne‘ês¡+˝À |ü⁄wüÿ]DÏ˝À $Vü≤]dü÷Ô uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq+ ÇdüTÔHêïs¡T. eT÷&√s√E qT+&ç 14,15,16e ‘˚B˝À¢ l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· eT\j·T|üŒkÕ«$T |ü⁄wüÿs¡DÏ˝À $Vü≤]dü÷Ô uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$TkÕÔs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± |ü⁄wüÿ]DÏ˝À {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó|üŒqT dæ<ä∆+#˚XÊs¡T. ‘Ób˛Œ‘·‡yê\ s√E˝À¢ Ä]®‘· ùde˝…’q edü+‘√‘·‡e+, düVü≤ÁdüÔ BbÕ\+ø£s¡D ùde\qT {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\Ts¡<äT›#˚XÊs¡T. ø±>±, >∑‘·+˝À ñqï ‘Ó|üŒ˝À eTø£s¡‘√s¡D+‘√ bÕ≥T ñ‘·‡es¡T\qT ÄoqT\ #˚j·T&ÜìøÏ M\T˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚~.

\π>J Ä{À.. {≤´+ø£sY &Ûû! ˇø£s¡T düJe<äVü≤q+, ˇø£s¡T eTè‹ ˇø£] |ü]dæú‹ $wüeT+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 4: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À düÔ+u≤\|ü*¢ ìjÓ÷»ø£e s¡Z+˝Àì &Ûû ø=‘·Ôø√≥ eT+&É\+˝À z Áô|’y˚{Ÿ &Ó’ØøÏ bÕ\qT rdüT¬øfi¯ó‘·Tqï \π>J Ä{ÀqT m<äTs¡T>± edüTÔqï ÄsTT˝Ÿ {≤´+ø£sY &û ø=q&É+‘√ Ä{À ‘·>∑T\|ü&ç+~. n+<äT˝À Á&Ó’esY nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eT+≥\≈£î ÄVüQ‘·j·÷´&ÉT. b˛©düT\ $esê\ y˚Ts¡≈£î ‘·TeTàq+>∑T≥º |ü+#êj·Tr ñe÷X¯+ø£sY¬s&ç¶ ø±\˙øÏ #Ó+~q ø£\ø£&É s¡‘·ï, \π>J Ä{Àô|≥Tº≈£îì bÕ\ ø±´Hé\ ùdø£s¡D #˚dü÷Ô z Áô|’y˚{Ÿ &Ó’ØøÏ bÕ\ø±´Hé\qT rdüT¬øfi‚flyê&ÉT. Ç‘·ìøÏ eTs√ Ç<ä›s¡T ùdïVæ≤‘·T\T ‘·s¡#·÷ bÕ\yê´Hé‘√ yÓ[fl e#˚Ãyês¡T. k˛eTyês¡+ ns¡úsêÁ‹ nq+‘·s¡+ »]–q Á|üe÷<ä+˝À s¡‘·ï nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>±, >∑DÒwt ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT¬øfi¯ó‘·T+&É>±, e÷s¡Z+ eT<Ûä´˝À #·ìb˛sTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+ø£fÒwt rÁe>±j·÷\‘√ eT<äq|ü*¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øχ‘· bı+<äT‘·THêï&ÉT. Ç‘·ì |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥T¢ eT<äq|ü*¢ &ûmd”Œ sê|òüTe¬s&ç¶ MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ dæ◊ #·+Á<äX‚KsY, môd’‡ •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ #˚s¡T≈£îì Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT ‘Ó\TdüT≈£îì πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï≥T¢ MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T.


‘·T\d” |üÁ‘·eT+fÒ Çwüº|ü&Éì $Hêj·T≈£î&ÉT! ãT<Ûäyês¡+ 5, e÷]à 2014

$Hêj· T ≈£ î ìøÏ ‘· T \d” |ü Á ‘· e T+fÒ ndü \ T Çwü º e TT+&É < ä ≥ !.. m+<ä T ø√ ‘Ó \ TkÕ? nsTT‘˚ á ø£ < ∏ ä q + #· < ä e +&ç . $Hêj· T ø£ # · $ ‹Hê&É T nH˚ ø £ |ü Á ‘ê\T, |ü ⁄ cÕŒ\‘√ |ü P õkÕÔ + . nsTT‘˚ ‘· T \dæ |ü Á ‘· +

¬s+{Ïø° #Ó&ÉT‘·Tqï πse&ç... mìïø£\ eTT+<äT sêÁwüº $uÛÑ»q ‘·Tf…ºqT ø£~|æ ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À d”≥¢ kÕ<Ûäqô|’ ÄX¯‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁcÕºìï ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T #˚dæ+~. ‘Ó\+>±D≤ ÇùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©q+ #˚kÕÔeTqï {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· n+&É‘√ ‘Ó\+>±D≤˝À ø°¢Hé d”«|t #˚j·Te#·Ãì Vü≤düÔ+ bÕغ ø£\\T ø£qï~. rsê ‘Ó\+>±D≤ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· $©q+, –©q+ C≤HêÔ HÓ’ n+≥÷ ¬ødæÄsY ø={Ϻq <Óã“≈£î ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ~eTà‹]– uÛÑ$wü´‘·TÔ u§eTà #˚‹˝ÀøÏ e∫Ãq≥ºsTT+~. sêÁwüº $uÛÑ»q‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À #êe⁄<Óã“ ‹quÀ‘·Tqï ø±+Á¬>dt≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT {ÏÄsYmdt yÓ’K]‘√ ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü Ç<˚ |ü]dæú‹ m<äTs¡T ø±uÀ‘√+~. n˝≤ ¬s+{Ïø° #Ó&çq πse&ç e÷~]>± ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]dæú‹ ‘·j·÷¬s’+~. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©q+ #˚j·T&É+ nqï e÷≥ô|’ ¬ødæÄsY nH˚ø£ s¡ø±\T>± <ë>∑T&ÉTeT÷‘·˝≤&Üs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥º&ÜìøÏ eTT+<äT ≈£L&Ü ªÇø£ n+‘ê nsTTb˛sTTqfÒºµ n+≥÷ ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î ns¡#˚‹˝À dü«s¡Z+ #·÷bÕs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ $uÛÑ»q _\T¢≈£î ÄyÓ÷<ä+ \_Û+∫q ‘·s¡Tyê‘· ¬ødæÄsY q&ç|æ+∫q k˛ÔÁ‘· bÕsƒê\ m|æk˛&é ôd’‘·+ Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï nqTe÷Hê\≈£L ‘ê$e«˝Ò<äT. Çø£ eTTVüAs¡Ô+ ˇø£ÿfÒ ‘·s¡TyêsTT nqT≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À ¬ødæÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø√\Tø√˝Òì {Ï«düTº Ç#êÃs¡T. ‘·q sê»ø°j·T m‘·TÔ>∑&É\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ e+<˚fi¯¢ d”ìj·÷]{° ñqï C≤rj·T kÕúsTT sê»ø°j·T bÕغøÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚dæq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À {ÏÄsYmdtqT $©q+ #˚ùd Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì Äj·Tq ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ø±<äT... Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ñ<ä´eT bÕغ>± eTqT>∑&É kÕ–+∫q {ÏÄsYmdt Ç|ü⁄Œ&ÉT |üP]Ô kÕúsTT sê»ø°j·T bÕغ>± e÷s¡T‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç~ ‘·q ˇø£ÿ&ç ìs¡íj·T+ e÷Á‘·y˚T ø±<äì bÕغ düeTwæº>± #˚dæq rsêàqeTì Äj·Tq MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ $©q+ ø±<äT ø£<ë ø£˙dü+ bı‘·TÔ ≈£L&Ü ñ+&ÉuÀ<äì Äj·Tq ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ô|’ô|#·Tà sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D≤˝Àì nìï kÕúHê˝À¢q÷ ‘·eT bÕغ b˛{° #˚düTÔ+<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L bÕغ $©q+ $wüj·÷ìï k˛ìj·÷ ‘·eT e<ä› Á|ükÕÔ$+#·˝Ò<äì, $©q+ #˚j·÷\ì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ÄyÓT ø√]‘˚ n|üŒ{Ï |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì n+≥THêïs¡T. kı+‘· ‘Ó*$‘˚≥\qT |ü]$T‘·+ #˚düT≈£îì $düèÔ‘· dü\Vü‰ eT+&É* e÷≥\‘√ sê»ø°j·T+ #˚ùd k˛ìj·÷>±+BÛøÏ #·Tø£ÿ\T #·÷|ü&É+ ‘·q≈£î ∫{Ϭø˝À |üì nì ¬ødæÄsY á yê´K´\ <ë«sê ìs¡÷|æ+#ês¡T. ∫s¡+J$˝≤ bÕغì q&É|ü˝Òø£ mes¡T e∫à n&ÉT>∑T‘êsê.. @<√ ˇø£ |ü<ä$ rdüT≈£îì $©q+ #˚ùd<ë›e÷ nì m<äTs¡T #·÷ùd <äTs¡“¤\T&çì ø±qì, nedüs¡+ rπs es¡≈£î ‘·\e+#·T≈£îì e´eVü≤]+#˚ ‘êqT neø±X¯+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT n+‘˚ |òü÷≥T>± |ü+#Y $düs¡>∑\qì ìs¡÷|æ+#ês¡T. ¬ødæÄsY Ç∫Ãq |ü+#YøÏ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· k˛ìj·÷>±+BÛ e÷Á‘·y˚T >±ø£ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T yÓTT‘·Ô+>± cÕø˘ ‹Hêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬ødæÄsY~ n~Ûø±s¡ <ëVü≤+ n+≥÷ >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\ >√&ÉT $ì|æ+#·Tø√≈£î+&Ü yê]ì ø£≥Tºã≥º\‘√ $&É>={Ϻq|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغøÏ á n~Ûø±s¡ <ëVü≤+ ø£ìŒ+#·˝Ò<ë n+≥÷ d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eTø±s¡T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ‘·eTqT nHê´j·T+ #˚dæq ø±+Á¬>dt bÕغøÏ »s¡>±*‡q XÊùdÔ »]–+<ä+≥÷ yês¡T yÓT{Ïø£\T $s¡TdüTÔHêïs¡T. ¬ødæÄsY n~Ûø±s¡ <ëVü‰ìï n&ÉT¶ø√yê\+≥÷ ø±+Á¬>dt N|òt k˛ìj·÷ ‘·eT bÕغ ÁX‚DT\≈£î |æ\T|ü⁄ìe«&É+ Ä bÕغ ÄÁø√XÊìøÏ <äs¡ŒD+ |ü&ÉT‘√+~. sê»ø°j·÷˝À¢ ˇø£] e÷≥ô|’ ˇø£]øÏ $XÊ«dü+ ñ+&Ü\ì k˛ìj·÷ yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. ¬ødæÄsY |æ*¢yÓTT>∑TZ\qT Á|ü»\≈£î $e]+#ê\+≥÷ ÄyÓT ‘·eT bÕغ m+|”\T, Ç‘·s¡ H˚‘·\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ‘êqT nqï e÷≥≈£î ‘êH˚ $\Teìe«ø£b˛e&É+ ¬ødæÄsY≈£î ‘·>∑<äì k˛ìj·÷, m◊dædæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ~–«»jYTdæ+>¥ yêb˛‘·THêïs¡T.

e÷Á‘· + $Hêj· T ø£ |ü P »≈£ î H√#· T ø√<ä T n+≥THêïs¡ T |ü + &ç ‘ · T \T dü s ¡ « <˚ e ‘· \ ≈£ î |ü $ Á‘· y Ó T Æ q ‘· T \dæ $Hêj· T ≈£ î &É T Çwü º | ü & É ø £ b˛e{≤ìøÏ ø±s¡ D y˚ T $T≥+fÒ . . ˇø£ k Õ] >∑ + >±rs¡ + ˝À

$Hêj· T ≈£ î &É T $Vü ≤ ]dü T Ô + &É > ± <Û ä s ¡ à <Û ä « » j· T TesêDÏ $Hêj· T ≈£ î &ç ì #· ÷ dæ yÓ ÷ Væ ≤ +∫ |ü ] Dj· T + #˚ d ü T ø√eTì ø√]+~. <ëìøÏ $Hêj· T ≈£ î &É T ø±<ä q ≥+‘√ <Û ä s ¡ à <Û ä « » sê»|ü ⁄ Á‹ø£ ø√|æ + ∫, Bs¡ È ø±\+ ÁãVü ≤ à#ê]>±

ñ+&É e Tì X¯ | æ + ∫+~. Á|ü ‹ >± $Hêj· T ≈£ î &É T ÄyÓ T qT sêø£ å d ü T ì #Ó + ‘· Bs¡ È ø±\+ ñ+&É e Tì Á|ü ‹ XÊ|ü $ TkÕÔ & É T . $Hêj· T ≈£ î ì XÊbÕìøÏ ∫+‹+∫q <Û ä s ¡ à <Û ä « » sê≈£ î e÷¬ s Ô kÕ«$Tì eTìï+#· e Tì y˚ & É T ø√>±, $Hêj· T ≈£ î &É T XÊ+‹+∫, sêø£ å d ü T ì #Ó + ‘· ø=+‘· ø ±\+ ñ+&ç , Äô|’ |ü $ Á‘· y Ó T Æ q ‘· T \dæ > ± »ìàkÕÔ e ⁄ nì #Ó ã T‘ê&É T . n+<ä T π ø $Hêj· T ≈£ î &É T ‘· T \dæ ì ‘· q |ü P C≤|ü Á ‹˝À Çwü º | ü & É & É ì |ü + &ç ‘ · T \T n+≥THêïs¡ T .

s¡cÕ´ n<äT|ü⁄˝À ÁøÏ$Tj·÷

ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛÑ+ rÁeyÓTÆ ôd’ìø£ CÀø£´+ es¡≈£î yÓ[¢+~. s¡cÕ´, |ü•ÃeT <˚XÊ\ eT<Ûä´ rÁe ñÁ~ø£Ô‘·\T @s¡Œ&˚ dæ∆‹øÏ #˚]+~. j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé ˝À #˚s¡&ÜìøÏ ìsêø£]+∫q+<äT≈£î nyÓT]ø±, ◊s√bÕ\T ñÁ¬øsTTHé ˝À Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s¡´\T ¬s#·Ã>={Ϻq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Væ≤+kÕ‘·àø£ Ä+<√fi¯q\T ∫e]øÏ n<Ûä´≈£åî&ÉT j·TqTø√$#Y qT <˚X¯+ $&ç∫ yÓ[¢b˛j˚T˝≤ #˚XÊsTT. nq+‘·s¡+ Ç.j·TT, nyÓT]ø± nqT≈£L\ X¯≈£îÔ\T, HêJ ‘·s¡Vü‰ C≤rj·T $<˚«wü bÕغ\T Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT, bÕs¡¢yÓT+≥TqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïsTT. Á|üC≤kÕ«eT´ mìïø£\ <ë«sê n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq n<Ûä´≈£åî&çì ‘·|æŒ+∫ kı+‘· ‘ê‘êÿ*ø£ n<Ûä´≈£åî&çì ìj·T$T+#·T≈£îHêïsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À s¡cÕ´ #·Ts¡T≈£î>± ø£~*+~. s¡wü´qT¢ yÓTC≤]{° dü+K´˝À ìedæ+#˚ dü«j·T+Á|ü‹|ü‹Ô ÁbÕ+‘·+ ÁøÏ$Tj·÷˝À s¡ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. q\¢ düeTTÁ<ä+˝À eT÷&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ düeTTÁ<ä+‘√ #·T{Ϻ ñ+&˚ ÁøÏ$Tj·÷, ñÁ¬øsTTHé ˝À uÛ≤>∑y˚T nsTTq|üŒ{Ïø° kı+‘· bÕs¡¢yÓT+≥T, s¡ø£åD ã\>±\T ø£*– ñqï ÁbÕ+‘·+. Çø£ÿ&É ìedæ+#˚yê]˝À m≈£îÿeeT+~ s¡wü´qT¢ ø±>± {≤{≤sY eTTdæ¢+\T yÓTÆHê]{°\T>± ñHêïs¡T. ñÁ¬øsTTHé C≤rj·TT\ (e_hì‹x ;krJ‹ì‹Jìã) dü+K´ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. Ä e÷≥≈£î eùdÔ yÓTT‘·Ô+ ñÁ¬øsTTHé ˝À ≈£L&Ü Ç_hì‹x F;ãã‹Jì \q÷, Ç_hì‹x vkrJ‹ì‹Jì \qT $&ÉBdæ #·÷&É&É+ ø£wüº+. ∫e]øÏ s¡cÕ´ uÛ≤wü, ñÁ¬øsTTHé uÛ≤wü ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ ˇπø $<Ûä+>± ñ+{≤sTT. ÁøÏ$Tj·÷˝À s¡cÕ´≈£î ôd’ìø£ kÕ∆es¡+ ñqï~. ñÁ¬øsTTHé ˝À Væ≤+kÕ‘·àø£ Ä+<√fi¯q\qT #·\¢ãs¡#·&ÜìøÏ Ç.j·TT, nyÓT]ø±\ eT<Ûä´e]Ô‘·«+˝À Ä+<√fi¯qø±s¡T\≈£î, n<Ûä´≈£åî&çøÏ eT<Ûä´ ˇø£ XÊ+‹ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+~. ˇ|üŒ+<ä+ nsTT‘˚ ≈£î~sêÃs¡T >±˙ <ëìï neT\T #˚sTT+#˚ u≤<Ûä´‘·qT Ç.j·TT, nyÓT]ø±\T >±*øÏ e~˝ÒXÊsTT. ô|’>± Ä+<√fi¯qø±s¡T\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\qT, $$<Ûä eT+Á‹‘·« XÊK\

ø±sê´\j·÷\qT ÄÁø£$T+#·T≈£î+≥THêï yê]ì e~* Á|üuÛÑT‘ê«ìπø ˙‘·T\T #ÓbÕŒs¡T. ô|Á{À˝Ÿ u≤+ãT\T $düTs¡T‘·÷, ø£ì|æ+∫+<ä˝≤¢ ‘·>∑\u…&ÉT‘·÷, b˛©düT\ô|’ ø±\TŒ\T »s¡T|ü⁄‘·÷ uÛ≤Ø $<Ûä«+dü+ kÕ–+#·&É+‘√ ˇ|üŒ+<ä+ neT\T ø±˝Ò<äT. n<Ûä´≈£åî&ÉT j·TqTø√$#Y ìs¡íj·÷‘·àø£+>± e´eVü≤]+#·&ÜìøÏ ã<äT\T ÁbÕD≤\T ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ kı+‘· q>∑sêìøÏ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&çqT+&ç s¡Vü≤dü´+>± dü]Vü≤<äT›\T <ë{Ï s¡cÕ´˝À sê»ø°j·T ÄÁX¯j·T+ bı+<ë&ÉT. á $<Ûä+>± ñÁ¬øsTTHé |üP]Ô>± Ç.j·TT, nyÓT]ø± #˚‘·T˝À¢øÏ yÓ[¢b˛j˚T |ü]dæ∆‹ e∫Ã+~. ◊s√bÕ <˚XÊ\ qT+&ç, nyÓT]ø± qT+&ç $$<Ûä Hêj·T≈£î\T, eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T ñÁ¬øsTTHé e∫à dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·÷, dü\Vü‰\T Çdü÷Ô ‘êy˚T Á|üuÛÑT‘ê«ìï q&çù|düTÔHêïs¡T. |òü*‘·+>± s¡cÕ´ ‘·q Á|üjÓ÷»Hê\qT ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷, Á_≥Hé Á|ü<Ûëì ø±yÓTsêHé, »s¡à˙ #Ûêq‡\sY @+C…˝≤ yÓT¬sÿ˝Ÿ, ÁbòÕHé‡ Á|ü<Ûëì ÁbòÕ+cÕ ˇ˝≤+&˚ ‘·~‘·s¡ H˚‘·\T ôd’ìø£ #·s¡´≈£î ~>∑sê<ä+≥÷ s¡cÕ´≈£î ôV≤#·Ã]ø£\T #˚düTÔ+&É>±H˚ ñÁ¬øsTTHé ˝À ôd’ìø£ CÀø±´ìøÏ s¡cÕ´ bÕs¡¢yÓT+≥T qT+&ç nqTeT‹ bı+<ë&ÉT. ñÁ¬øsTTHé $wüj·T+˝À ôd’ìø£ #·s¡´ rdüTø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü bÕs¡¢yÓT+≥T nqTeT‹ Ç∫Ãq ‘·sê«‘· |ü⁄‹Hé ø=ìï ÁøÏj·÷o\ø£ #·s¡´\T rdüT≈£îHêï&ÉT. dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô ÁbÕ+‘·+ ÁøÏ$Tj·÷≈£î s¡cÕ´ ôd’Hê´ìï |ü+bÕ&ÉT. kÕ∆ìø£+>± ñqï ôd’ìø£ kÕ∆es¡+ qT+&ç ôd’ì≈£î\qT |ü+|æ $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\≈£î s¡ø£åD Çyê«\ì Ä<˚XÊ\T Ç#êÃ&ÉT. |ü•ÃeT <˚XÊ\ dü\Vü‰‘√ ÁøÏ$Tj·÷ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\qT ÄÁø£$T+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ñÁ¬øsTTHé kı+‘· ôd’Hê´\qT |ü+|æ+~. nsTT‘˚ yês¡T ñÁ¬øsTTHé Á|üuÛÑT‘·«+ n|üŒC…|æŒq |üì e~˝Òdæ ÁøÏ$Tj·÷

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·eT $<Û˚j·T‘· Á|üø£{Ï+#ês¡T. ñÁ¬øsTTHé Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+~q |ü\T j·TT<ä∆ HÍø£\T ôd’‘·+ ÁøÏ$Tj·÷qT e~* ñÁ¬øsTTHé πse⁄\≈£î yÓfi‚fl+<äT≈£î ãj·T\T<˚sêsTT. yê{Ï˝À ø=ìï kÕ+πø‹ø£ ˝ÀbÕ\‘√ yÓqøÏÿ sê>± eT]ø=ìï yÓqøÏÿ e∫à ÁøÏ$Tj·÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $<Û˚j·T‘· Á|üø£{Ï+#êsTT. s¡cÕ´ ôd’ìø£ #·s¡´qT nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ C≤Hé πøÁØ $eT]Ù+#ê&ÉT. n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷ dü«j·T+>± |ü⁄‹Hé øÏ bò˛Hé #˚dæ ôd’ìø£ #·s¡´ |ü≥¢ ìs¡düq ‘Ó*bÕ&ÉT. nsTT‘˚ |ü⁄‹Hé ny˚$÷ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. s¡cÕ´qT, <ëì Ä]∆ø£ Á|üjÓ÷»Hê\q÷ düeT÷\+>± HêX¯q+ #˚ùd ñ<˚›X¯´+‘√H˚ |ü•ÃeT <˚XÊ\T ñÁ¬øsTTHé ˝À s¡–*Ãq ≈£î+|ü{Ïì Äs¡Œ≈£î+&Ü nfÒº ñ+#ê\ì ˇu≤e÷ ø√]‘˚ <ëìì eTìï+#ê˝≤ ˝Òø£ kı+‘· uÛÑÁ<ä‘·≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê˝≤ nqï~ |ü⁄‹Hé eTT+<äTqï Á|üX¯ï. <˚X¯uÛÑøÏÔ ñqï Hêj·T≈£î˝Òe¬s’Hê kı+‘· uÛÑÁ<ä‘·H˚ #·÷düT≈£î+{≤s¡T. |ü⁄‹Hé #˚dæ+~ n<˚. á dü+<äs¡“¤+>± C≤Hé πøÁØ s¡cÕ´ô|’ m≈£îÿô|{Ϻq $eTs¡Ù\T n‘·´+‘· Vü‰kÕ´düŒ<ä+>±q÷, dæ>∑TZe÷*q$>±q÷ ñHêïsTT. Á|ü|ü+#·+˝À ñqï Væ≤b˛Áø£d” n+‘ê ‘Ó∫à ≈£î|üŒ b˛ùdÔ n$ C≤Hé πøÁØ $eTs¡Ù\ì #Ó|üŒe#·TÃ. ã÷≥ø£|ü⁄ ø±s¡D≤\‘√ ñÁø£sTTHé ô|’ ôd’ìø£ #·s¡´≈£î ~>∑&É+ s¡cÕ´≈£î ‘·–q |üì ø±<äì C≤Hé ¬øÁØ $eTs¡Ù. ñÁ¬øsTTHé ÁbÕ<˚•ø£ düeTÁ>∑‘·, kÕs¡«uÛÖeT‘ê«\qT ñ\¢+|òæT+#˚ Vü≤≈£îÿ, n~Ûø±s¡+ s¡cÕ´≈£î ˝Òe≥. q$«b˛<äTs¡T>±ø£! @ Vü≤≈£îÿ‘√ nyÓT]ø± Ä|òüÈìkÕ∆Hé ô|’ <ë&çøÏ ‘Ó>∑ã&ç Ä <˚X¯ ÁbÕ<˚•ø£ düeTÁ>∑‘·qT ñ\¢+|òæT+∫q≥T¢? @ n~Ûø±s¡+‘√ Çsêø˘ ô|’ <ë&ç #˚dæ Äs¡ì ø±wüº+>± Ä <˚XÊìï e÷]Ãq≥T¢? dü<ë›+ VüQùd‡Hé e<ä› kÕeT÷Væ≤ø£ $<Ûä«+düø£ e÷s¡D≤j·TT<Ûë\T ñHêïj·Tì ã÷≥ø£|ü⁄ kÕøå±´\T düèwæº+∫ <ë&ç #˚j·T&É+ ìqï yÓTTqï{Ï ñ<ä+‘·y˚T ø±<ë? *_j·÷ H˚‘· eTÚeTàsY >∑&ܶ|ò” ‘·q Á|ü»\ô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ Vü≤‘ê´ø±+&É≈£î

ãj·T\T<˚sê&Éì nã<ë∆\T #Ó|æŒ j·TT<ä∆ $e÷Hê\‘√ <ë&ç #˚dæ Ä <˚XÊìï düs¡«HêX¯q+ #˚dæq #·]Á‘· m|üŒ{Ï<äì? yêdüÔe+ @$T≥+fÒ s¡cÕ´qT <ë]øÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î |ü•ÃeT <˚XÊ\T ñÁ¬øsTTHé qT e÷s¡Z+>± m+#·T≈£îHêïsTT. ñÁ¬øsTTHé qT Ç.j·TT˝À #˚s¡TÃ≈£î+fÒ s¡cÕ´ H˚‘·è‘·«+˝À ì]à‘·+ ne⁄‘·Tqï j·T÷πsdæj·THé ≈£L≥$Tì n&ÉT¶ø√e#·Ãqï~ |ü•ÃeT <˚XÊ\ |ü<Ûäø£+. ø±˙ Ç.j·TT m≥Te+{Ï Á|ü‹|òü\+ #·÷|üø£b˛e&É+‘√ Ç.j·TT˝À #˚πs ˇ|üŒ+<ëìï ñÁ¬øsTTHé n<Ûä´≈£åî&ÉT j·TqTø√$#Y ∫e] ì$Twü+˝À yêsTT<ë (πøe\+ yêsTT<ë e÷Á‘·y˚T, s¡<äT› ø±<äT) #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ä e÷Á‘êìπø ñÁ¬øsTTHé ˝À n\»&ÉT\T düèwæº+#êsTT nyÓT]ø±, Ç.j·TT\T. nyÓT]ø± m+.|æ\T,. Ç.j·TT n~Ûø±s¡T\T nH˚ø£eT+~ dü«j·T+>± ñÁ¬øsTTHé sê»<Ûëì ø°yé e∫à Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·÷ Á|üdü+>±\T Ç#êÃs¡T. Ç+ø± $<Ûä«+dü+ düèwæº+#·+&ç nì Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô ‹q&ÜìøÏ, ‘ê>∑&Üìø° b˛{≤¢\T |ü+∫ yÓfi≤¢s¡T. n|ü⁄Œ&ÉT Mfi¯fløÏ ñÁ¬øsTTHé ÁbÕ<˚•ø£ düeTÁ>∑‘·, kÕs¡«uÛÖeT‘·«+ >∑Ts¡TÔ≈£î sê˝Ò<ë? Ç|ü⁄Œ&ÉT ñqï Á|ü|ü+#· |ü]dæ∆‘·T˝À¢ nyÓT]ø±, Ç.j·TT\ Ä~Û|ü‘ê´ìï ã\V”≤q|üs¡#·&Éy˚T ‘·ø£åD nedüs¡+. n+<äTø√dü+ Á|ü|ü+#·+˝À $$<Ûä ÁbÕ+rj·T ≈£L≥eTT\T ne‘·]+∫ kı+‘· Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ bÕ≥T|ü&Ü*. ‘·<ë«sê |ü•ÃeT ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\ e÷¬sÿ{Ÿ <ëVü‰ìøÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷*. e÷¬sÿ{Ÿ <ëVü≤+‘√ ‘·|æ+∫b˛‘·÷ n&ÉT>∑T ô|{Ϻq #√≥˝≤¢ $<Ûä«+dü+ düèwæºdü÷Ô Væ≤+kÕ‘·àø£ sê»ø°j·÷\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô, Á|üC≤kÕ«$Tø£ mìïø£˝À¢ HÓ–Zq Á|üuÛÑT‘ê«\qT ôd’‘·+ Væ≤+kÕ‘·àø£+>± ≈£L\<√dü÷Ô Á|ü|ü+#· XÊ+‹øÏ uÛÑ+>∑ø£s¡+>± e÷]q |ü•ÃeT <˚XÊ\ (nyÓT]ø±, Ç.j·TT) Ä~Û|ü‘ê´ìï ì\Te]+#·&É+ Ç|üŒ{Ï nedüs¡+. Ä |üì s¡cÕ´ #˚dæHê, #Ó’Hê #˚dæHê ÄVü‰«ì+#ê*. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ

eTq s¡ø£åDs¡+>∑+ Ç˝≤ ‘·>∑\&ç+~ s¡ø£åD s¡+>∑+˝À Ç{°e\ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T eTq ôd’q´+ ªs¡ø£åD dü+dæ<ä∆‘·µ ô|’H˚ |ü\T nqTe÷Hê\T ø£\T>∑CÒdüTÔHêïsTT. yê&çbÕπsdæq »˝≤+‘·sêZeTT\qT ø=qTø=ÿ∫à Hê$ø± <äfi≤\≈£î n|üŒ–ùdÔ @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ n<˚ »s¡T>∑T‘√+~. es¡Tdü Á|üe÷<ë\‘√ »˝≤+‘·sêZeTT\T eTq Hê$ø± X¯øÏÔ &=\¢‘·Hêìï #ê≥&Éy˚T ø±≈£î+&Ü $\TyÓ’q Hê$ø±~Ûø±s¡T\ ÁbÕD≤\qT ≈£L&Ü ‘√&˚düTÔHêïsTT. Ç‘·s¡ <˚XÊ\T yê&çq »˝≤+‘·sêZeTT\T, $e÷q yêVü≤ø£ HÍø±\‘√ ì+&çq eTq Hê$ø± ã\>±\ |ü]dæ∆‹ @$T{À á ø±s¡÷ºHé #·ø£ÿ>± $e]k˛Ô+~. ø=~› HÓ\\ ÁøÏ‘·+ dæ+<Ûä÷s¡ø£åø˘ nH˚ »˝≤+‘·sêZ$T˝À ñqï≥T¢+&ç ù|\Tfi¯ó¢ »s¡>∑&É+‘√ ns¡&É»qT eT+~ es¡≈£î Hê$ø± n~Ûø±s¡T\T #·ìb˛j·÷s¡T. yê] X¯Øs¡ neX‚cÕ\T ≈£L&Ü <äø£ÿì Á|üe÷<ä+ n~. <ëìï eT]Ãb˛ø£eTTqTù| eTs√ »˝≤+‘·sêZ$T dæ+<ÛäT s¡‘·ï ˝À n–ï Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. πøãT˝Ÿ‡ ˝À eT+≥\T #Ó\πs>∑&É+ e\¢ á Á|üe÷<ä+ »]–+<äì ÁbÕ<Ûä$Tø£ ne>±Vü≤q≈£î e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡T\T #·ìb˛>± eTs√ q\T>∑Ts¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. 1967˝À eTq Hê$ø± <äfi¯+˝À Á|üy˚•+∫q düuŸ yÓT¬s’q¢ ø√dü+ yÓT]ø£˝≤¢+{Ï j·TTe≈£î\qT e÷Á‘·y˚T m+|æø£ #˚kÕÔs¡T. yê] ej·TdüT ô|]>±ø£ Ç‘·s¡ $<ÛäT\≈£î ‘·s¡*kÕÔs¡T. nH˚ø£ s¡ø±\T>± ø£]ƒq |üØø£å\T $~Û+∫ n+<äT˝À HÓ–Zq

yê]H˚ »˝≤+‘·sêZeTT\ ø√dü+ m+|æø£ #˚kÕÔs¡T. n˝≤+{Ï Hê$ø± ôd’ì≈£î\qT j·TT<ä∆+˝À ø±≈£î+&Ü ˇ{Ϻ |ü⁄D≤´ìøÏ b˛>=≥Tºø√e&É+ ìdü‡+<˚Vü≤+>± nyê+#Û·˙j·T+. á es¡Tdü Á|üe÷<ë\ H˚|ü<Ûä´+˝À Hê$ø± <äfi≤~Û|ü‹ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T >±˙ ìC≤ìøÏ Ç˝≤+{Ï |ü]dæ∆‹øÏ ø±s¡D+ sê»ø°j·T ìs¡íj·÷\˝ÀH˚ #·÷&Ü*‡ ñ+≥T+~. dæ+<ÛäT s¡‘·ï düuŸ yÓT¬s’Hé ˝À ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq Ç<ä›s¡T ôd’ì≈£î\T n|üPs¡«yÓTÆq ‘Ó>∑Te‘√ ÁbÕD≤\≈£î ‘Ó–+∫ düVü≤#·s¡ ø±Áy˚T&É¢qT ø±bÕ&çq≥T¢ ‘Ó*ùdÔ eT]+‘· u≤<Ûä ø£\T>∑T‘·T+~. n–ï Á|üe÷<ä+ >∑eTì+∫q yÓ+≥H˚ Ä Ç<ä›s¡T Hê$ø± ôd’ì≈£î\T Ç‘·s¡ dæã“+~ì Á|üe÷<ä+ »]–q ø£+bÕsYº yÓT+≥T qT+&ç ã\e+‘·+>± u…’{ÏøÏ ¬>+fÒdæ ‘·\T|ü⁄\T y˚ùddüT≈£îHêïs¡T. düuŸ yÓT¬s’Hé ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ Ç~ kÕº+&ÉsY¶ Ábıd”»sY nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. @<Ó’Hê ø£+bÕsYº yÓT+{Ÿ ˝À nqTø√≈£î+&Ü Á|üe÷<ä+ »]–‘˚ Ä ø£+bÕsYº yÓT+{Ÿ qT $T–*q uÛ≤>±\ qT+&ç ˇ+≥]ì (‹ã˙lJ_e) #˚j·T&É+ kÕº+&ÉsY¶ Ábıd”»sY. nsTT‘˚ Á|üe÷<ä+ »]–q ø£+bÕsYº yÓT+{Ÿ ì ‹ã˙lJ_e #˚j·÷*‡ ñ+&É>± á ôd’ì≈£î\T e÷Á‘·+ ‘·eTqT ‘êeTT ≈£L&Ü #˚düT≈£îì eT+≥\‘√ b˛sê&É&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ܶs¡T. ‘·<ë«sê eT+≥\qT Äs¡Œ&É+˝À dü|òü\+ nj·÷´s¡T >±˙ ‘·eTqT ‘êeTT ø±bÕ&ÉTø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. düuŸ yÓT¬s’Hé q÷, Ç‘·s¡ dæã“+~ì ø±bÕ&ç ‘êeTT

#·ìb˛j·÷s¡T. yê] ‘ê´>∑+ |òü*‘·+>± düuŸ yÓT¬s’Hé ]ù|s¡T¢ |üP]Ô #˚düT≈£îì eT∞fl $<ÛäT˝À¢ #˚s¡>∑\ dæ∆‹˝À Á|üe÷<ä+ qT+&ç u…’≥|ü&ç+~. ãVüQXÊ yê] ‘ê´>∑y˚T ø£\∫y˚dæ+<√ @yÓ÷ Hê$ø±<äfi≤~Û|ü‹ eTs√ ¬s+&˚fi¯ó¢ düØ«düT ñHêï sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. eTqTwüß\T, yês¡T ôd’ì≈£î˝…’Hê, kÕe÷qT´˝…’Hê

m|ü⁄Œ&É÷ ‘·–q ùde\≈£î (<˚X¯uÛÑøÏÔ Ø‘ê´) dæ<ä∆+>±H˚ ñ+{≤s¡T. ø±˙ eTìwæ πø≥–Ø˝ÀøÏ sêì sê#·ø°j·T Hêj·T≈£î\T, yê] e÷düºπs¢ eTqTwüß\qT ã*ô|&ÉT‘·T+{≤s¡T. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ


ãT<Ûäyês¡+ 5, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4 : õ˝≤¢˝À sêqTqï s√E˝À¢ »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑ïyÓTÆ+~. n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ Væ≤+dü≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü, m˝≤+{Ï nyê+‘·sê\T ˝Ò≈£î+&Ü >∑‘· @&Ü~ E˝…’˝À õ˝≤¢ md”Œ &Üø£ºsY qMHé>∑T˝≤؃ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑‘·

‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+‘√H˚ kÕ<Ûä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 4: n$˙‹s¡Væ≤‘·yÓTÆq dü«#·Ã¤yÓTÆq bÕ\q, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì, Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D sêh Á|ü»\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ z≥T y˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. j·TTe‘·≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î ñbÕ~Û ø±yê\+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì ã\|üsêÃ\ì ø√sês¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝À ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+, |ü~ nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ {Ï&ç|æ b˛{° #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀøÏ edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À @ yÓ’|ü⁄ #·÷dæHê ø±+Á¬>dt bÕغ #˚dæq n_Ûeè~∆ X¯Sq´eTì, m≥T #·÷dæHê ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ #˚dæq n_Ûeè~∆ e÷Á‘·y˚T ø£ì|ædüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ‘·eT n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT e˝Ò¢ e∫Ã+<äì, Ç~ Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó\TdüTqì Äj·Tq nHêïs¡T.

–]»q $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ò” yÓTÁ{Ïø˘ ñ|üø±s¡ y˚‘·q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 4: Ç|üŒ{Ïes¡≈£î md”‡ $<ë´s¡Tú\πø |ü]$T‘·yÓTÆq Á|ò” yÓTÁ{Ïø˘ ñ|üø±s¡ y˚‘·q+ md”º $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T ôd’‘·+ C≤Ø #˚dæ+~. >∑‘· ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ πøe\+ 9, 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï yê]πø |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. ‘êC≤ Ä<˚XÊ\‘√ ◊<äe ‘·s¡>∑‹ qT+∫ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï md”º $<ë´s¡Tú\+<ä]øÏ ñ|üø±s¡ y˚‘·q+ eT+ps¡T #˚j·TqTqï≥T¢ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« msTT&Ó&é, –]»q >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\+<äs¡T ñ|üø±s¡ y˚‘·HêìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T.

&çÄsY&çm |æ&ç |ü<äàC≤sêDÏ ã~© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 4: õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~∆ dü+düú |ü<∏äø£ dü+#ê\≈£î\T>± |üì#˚düTÔqï |ü<äàC≤sêDÏì e÷‘·èXÊK≈£î ã~© #˚dü÷Ô ôdsYŒ dæÇz sê»X‚KsY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î >∑‘· @&Ü~ |òæÁãe] 14q u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q |ü<äàC≤sêDÏ »&ûŒ dæÇz>±, ÇHé#ê]® &ç|æz>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &ç|ü⁄´fÒwüHé dü+e‘·‡sêìøÏ |ü]$T‘·+ #˚j·T&É+‘√ ÄyÓTqT e÷‘·èXÊK≈£î |ü+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. BìøÏ eTT+<äT ◊¬ø|æ dæã“+~øÏ, |æ&çøÏ eT<Ûä´ @s¡Œ&çq $yê<ë\ ø±s¡D+>± sêh ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T |òæsê´<äT #˚j·T&É+, Ä ‘·sê«‘· nø£ÿ&ç qT+&ç e∫Ãq n~Ûø±s¡T\T $#ês¡D #˚dæq|üŒ{Ïø° m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. nq+‘·s¡+ >=&Ée\T dü<äT›eTDÏ>±sTT. á ‘·s¡TD+˝À |ü<äàC≤sêDÏ &ç|ü⁄´fÒwüHé @&Ü~ |üP]Ô ø±e&É+‘√ ÄyÓTqT e÷‘·èXÊK≈£î |ü+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~∆ dü+düú q÷‘·q |æ&ç>± yÓ’$ dü‘·´uÛ≤düÿsYqT ìj·T$Tdü÷Ô ôdsYŒ dæÇz sê»X‚KsY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ôdsYŒ uÛÑ÷ $uÛ≤>∑ sêh ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚düTÔqï Äj·TqqT |æ&ç>± ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

Vü≤CŸ j·÷Á‘·≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 4: á dü+e‘·‡s¡+ Vü≤CŸ j·÷Á‘· #˚j·÷\qT≈£îH˚ W‘ê‡Væ≤≈£î\T yÓ+≥H˚ Vü≤CŸ ø£$T{°øÏ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì Vü≤CŸ ø£$T{Ï õ˝≤¢ Á|ü‹ì~Û eTVü≤à<é KT]¸<é VüQùd‡Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 15e ‘˚B˝À>± <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. <äs¡U≤düTÔ <ës¡T\T bÕdtbò˛sYº, >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T, eT÷&ÉT ôd≥¢ Jsêø˘‡ ø±|”\T, ã¢&éÁ>∑÷|t, Hê\T>∑T ø£\sY bò˛{À\‘√ ‘·eTqT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9912165612 q+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

&Ûç©¢˝À _C…|æ πøÁJyê˝Ÿ bÕغ.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 4: sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À <˚X¯ sê»<Ûëì q÷´&Ûç©¢˝Àì @&ÉT ˝Àø£düuÛÑ kÕúHê˝À¢ ÄyéT ÄBà bÕغ (mm|æ), uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ\ eT<Ûä´ b˛s¡T qTyê« H˚Hê nqï≥T¢>± ñ+≥T+<äì düπs«\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT. dæmHémHé◊_mHé ` dæmdt&çmdt k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝À &Ûç©¢˝À _C…|æ, mm|æ\ eT<Ûä´ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq b˛{° ñ+≥T+<äì ‘˚*+~. &Ûç©¢ e÷J eTTK´eT+Á‹ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ H˚‘·è‘·«+˝Àì mm|æ &Ûç©¢˝À ¬s+&ÉT qT+&ç Hê\T>∑T kÕúHê\T <äøÏÿ+#·T≈£î+≥T+~. _C…|æ ≈£L&Ü nH˚ï d”≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îH˚ neø±XÊ\THêïsTT. >∑‘· mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>düT @&ÉT kÕúHê\˝À ¬>\Tbı+~+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ÿ kÕúq+‘√H˚ dü]ô|≥Tº≈£î+≥T+~. &Ûç©¢˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú, >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&ûì |æm+>± #·÷&Ü\qT≈£î+≥Tqï yês¡T 37 XÊ‘·+, πøÁJyê˝ŸqT &Ûç©¢ |”sƒ¡+ô|’ #·÷&Ü\qT≈£î+≥Tqï yês¡T 26 XÊ‘·+, @◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì #·÷&Ü\qT≈£î+≥Tqï yês¡T 15 XÊ‘·+ ñHêïs¡T. nsTT‘˚, πøÁJyê˝ŸqT Á|ü<Ûëì>± #·÷&Ü\qT+≥Tqï yê] dü+K´ ‘·–Z+~. »qe]˝À 35 XÊ‘·+ eT+~ πøÁJyê˝ŸqT Á|ü<Ûëì>± #·÷&Ü\qT≈£îHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘=$Tà~ XÊ‘·+ ‘·–Z+~. düπs« Á|üø±s¡+... eTVü‰sêh˝À _C…|æ`•eùdq`ÄØŒ◊ ≈£L≥$T 23 qT+&ç 29 ˝Àø£düuÛÑ kÕúHê\T <äøÏÿ+#·Tø√e#·TÃ. ø±+Á¬>dt`m˙‡|æ ≈£L≥$T 16 qT+&ç 22 d”≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£î+{≤sTT.

e´_Û#ês¡ >∑èVü‰\ô|’ b˛©düT\ <ë&ç Ç<ä›s¡T ìsê«Vü≤≈£î\‘√ bÕ≥T q\T>∑T] n¬sdüTº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4: õ˝≤¢˝Àì qs¡düqïù|≥ |ü≥ºD |ü]~Û˝À >∑\ ¬s+&ÉT e´_Û#ês¡ >∑èVü‰\ô|’ b˛©düT\T <ë&ÉT\T #˚dæ q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Áf…’˙ &ûmd”Œ ùdïVæ≤‘· Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T <ë&ÉT\T #˚dæ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\‘√ bÕ≥T ø£ècÕísêe⁄, dæ+Vü‰#·\+ nH˚ eTs√ Ç<ä›]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î düqï<ä∆+ nqTuÛÑyê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì á kÕ] eT]+‘· $»j·Te+‘·+>±,Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düqï<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\qT, e´≈£îÔ\qT >∑T]Ô+#˚ Á|üÁøÏj·T≈£î πøåÁ‘·kÕúsTT˝À lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. eT+&É\ kÕúsTT˝À

mdt.◊\T, eT+&É\ ‘·Vü≤•˝≤›s¡T¢ á $esê\T ùdø£]düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛©düT\T nÁ|üeT‘·ÔeTe⁄‘·THêïs¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± >∑‘·+˝À e÷y√sTTdüTº\ Á|üuÛ≤e+ ñqï uÛ≤$Tì, yÓ÷[j·÷|ü⁄{Ϻ, ø=‘·÷Ôs¡T, d”‘·+ù|≥, eT+<ädü, |ü˝≤dü,

j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·T\T

düeT≈£Ls¡Ã&É+˝À m+‘√ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ê s¡ì á $wüj·T+˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·s ¡|òü⁄q ‘êH˚ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆sYúC…’Hé #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ãTsêe⁄Hêj·TT&ÉTqT eT+Á‹ ÄbÕ´j·T+>± Ä*+>∑q+ #˚düT≈£î+≥÷ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq n~Ûø±]>± eT+∫ ù|s¡T dü+bÕ~+#ês¡ì >∑‘·+˝À |üì#˚dæq õ˝≤¢˝˝À 12 XÊK\ u≤<Ûä´‘·\qT ≈£L&Ü ìs¡«]Ô+∫q nbÕs¡ nqTuÛÑe+ >∑\ n~Ûø±]>± ù|s¡T ñqï+<äTπø |ü•ÃeT≈£î ≈£L&Ü MT ùde\T nedüs¡eTì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± rdüT≈£îsê e&É+ »]–+<äì edü+‘Y≈£îe÷sY nHêïs¡T. »&ûŒ &ç|üP´{° dæáy√ $.Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, edü+‘·qT ø£*dæ ‘·q≈£î lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ »&çŒ

dæáy√>± Á|üyÓ÷wüHé \_Û+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. yÓqTø£ã&çq lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ n_Ûeè~∆øÏ eT]+‘· ø£wüº|ü&ç |üì#˚j·÷\ì edü+‘·≈£î e÷sY ø√sês¡T. &çÄsYz ¬ø.Á|òüuÛ≤ø£s¡sêe⁄, ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T edü+‘·≈£îe÷sYqT ø£*dæ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹ Vü≤À<ë˝À ñqï @Hê&ÉT n~Ûø±s¡T\qT ø±˙, ñ<√´>∑T\qT ø±˙ ˇø£ÿe÷≥ ≈£L&Ü nq≈£î+&Ü dü¬s’qs¡ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+~+∫ ìC≤sTTr bÕ\q≈£î u≤≥\T y˚dæq edü+‘·≈£îe÷sY ùde\qT eT]∫b˛˝ÒeTì |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T nHêïs¡T. edü+‘·≈£îe÷sY yÓ+≥ õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î #Ó’s¡àHé eTT‘ê´\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ñHêïs¡T.

q÷‘·q Ä$wüÿs¡D ø£s¡Ô\≈£î ÄVü‰«q+ ¬s’CŸÁô|’CŸ nyês¡T¶ Á|üø£{Ï+∫q eTV”≤+Á<äÁ>∑÷|t‡ sê»eT+Á&ç, e÷]à 4: dü]ø=‘·Ô Ä$wüÿs¡D\≈£î eTV”≤+Á<äÁ>∑÷|t‡ ÄVü‰«q+ |ü*øÏ+~. C≤rj·T ôd’Hé‡ ~H√‘·‡e+ |ü⁄düÿ]+#·T≈£îì ¬s’CŸ Áô|’CŸ nyês¡T¶qT eTV”≤+Á<äÁ>∑÷|t #Ó’s¡àHé Äq+<é eTV”≤+Á<ä Á|üø£{Ï+#ês¡T. n‹ô|<ä› Ä$cÕÿs¡ãVüQeT‹>± ¬s’CŸÁô|’CŸ>± ˇø£ $T*j·THé nyÓT]ø£Hé &Ü\s¡T¢>± Bì $\Te ñ+≥T+<äì, u≤s¡‘·<˚X¯+˝À q÷‘·q Ä$cÕÿs¡ dü+düÿè‹ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&Éy˚T \ø£å´+>± Bìì Á|üy˚X¯ô|{Ϻq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT_*{Ï #Ûê˝…+CŸ( #·\qo‘·\ düyê˝Ÿ), k˛˝≤sY #Ûê˝…+CŸ(kÂs¡X¯øÏÔ düyê˝Ÿ) |ü]cÕÿsêìøÏ dü+ã+~Û+∫q q÷‘·q Ä$wüÿs¡D\≈£î á

sêh|ü‹ bÕ\q‘√‘·–Zq myÓTà˝Ò´\ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 4: Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+‘√H˚ ø±\+ >∑&ç∫b˛j·÷j·Tì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T H˚‘·\T yê´U≤´ì+#ês¡T. sêh+˝À sêh|ü‹ bÕ\q neT˝À¢øÏ sêe&É+‘√ myÓTà˝Ò´\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. sêqTqï nôd+;¢ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À mìïø£\ ìj·Te÷e[ e#˚Ã˝À>± z≥s¡¢qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î ø=‘·Ô |üqT\T, ì<ÛäT\T ≈£L&Ü eT+ps¡T ø±eì myÓTà˝Ò´\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ì<ÛäT\T n+~Hê n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq\T #˚j·T˝Òì |ü]dæú‘·T\T ≈£L&Ü HÓ\ø=HêïsTT. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|ü»\ e<ä›≈£îyÓ[fl yê] düeTdü´\qT m˝≤ |ü]wüÿ]kÕÔeTì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç˝≤ ñ+&É>±, myÓTà˝Ò´\T yê] yê] ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À n_Ûeè~∆ |üqT\qT #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º ‹]>±s¡T. nsTTHê Á|üjÓ÷»q+ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêJHêe÷ nq+‘·s¡+ ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹ ekÕÔ&Éì uÛ≤$+∫q H˚‘·\≈£î sêh|ü‹ bÕ\q $~Û+#·&É+˝À yê] >=+‘·T˝À¢ |ü∫ÃyÓ\ø±ÿj·T |ü&ç+<äì nHêïs¡T. á ìs¡íj·T+‘√ bÕ\Hê|ü>±Z\qT >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé #˚‹øÏ yÓfi¯fl&É+‘√ myÓTà˝Ò´\ |ü]dæú‹ m≥÷ ‘˚\TÃø√˝Òì dæú‹˝À |ü&ç+~.

e÷J eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 4: ‘·q Á|ü‘·´ø£å sê»ø°j·÷ J$‘·+˝À <äXÊu› ø±\+>± düVü≤ø£]+∫q õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·T\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqì sêÁwüº |üsê´≥ø£ Áø°&É\T, j·TTe»q düØ«düT\T XÊU≤ e÷JeT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷ìøÏ k˛eTyês¡+ #˚s¡T≈£îqï edü+‘Y≈£îe÷sY õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sYú C…’Hé C≤sTT+{ŸK˝…ø£ºsY &Ü.{Ï.u≤ã÷sêe⁄ Hêj·TT&ÉT\qT Á|ü‘˚´ø£+>± ø£\TdüT≈£îì ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. 5@fi¯flbòÕ≥T XÊdüqdü uÛÑT´ì>±, 4@fi¯¢ 9e÷kÕ\T eT+Á‹ Vü≤À<ë˝À ‘êqT |üì#˚dæq ø±\+˝À õ˝≤¢kÕúsTT n~Ûø± s¡T\T yÓTT<ä\T ~>∑TekÕúsTT dæã“+~ es¡≈£î m+‘√ düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡ì yê] ùde\T J$‘ê+‘·+ >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£î+{≤qì edü+‘· ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ n_Ûeè~∆ Á|ü<Ûëq<Û˚´ j·T+>± |üì#˚dü÷Ô dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT ù|<äesêZ\≈£î n+~+#·&É+˝À õ˝≤¢ j·T+ Á‘ê+>∑+ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+∫+<äì Á|ür n~ Ûø±Ø u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± |üì#˚kÕs¡ì ñ<√´ >∑T\+‘ê n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ nqTø£åD+ Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»\e<ä›≈£î #˚s¡Ã&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì n≥Te+{Ï yês¡+ <ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒ\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ ø£˝…ø£º πs{Ÿ≈£î e#êÃqì edü+‘·≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹>± ø±≈£î+&Ü ˇø£ ùdïVæ≤‘·T &ç>± eT+∫ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+~+∫ õ˝≤¢˝À bÕ\ Hê|üs¡+>± m≥Te+{Ï ì<ÛäT\T ø±yê\Hêï

eÁ»|ü⁄ø=‘·÷Ôs¡T eT+&É˝≤˝À¢ yê] kÕq÷uÛÑ÷‹|üs¡T\qT >∑T]Ô+#˚ |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆHês¡T. >∑‘· |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝À 16 y˚\ eT+~ô|’ u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T>± á kÕ] yê] ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ <äèwæºkÕ]+∫ eT∞¢ u…’+&√esY πødüT\T ô|fÒº+<äT≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ &ç$»Hé˝À 187, bÕ\ø=+&É &ç$»Hé˝À 139, f…ø£ÿ*˝À 220 düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\qT >∑T]Ô+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ b˛©düT\T Äj·÷ Á>±e÷\ ô|<ä›\‘√ b˛©düT\T düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T#˚düTÔHêïs¡T.

¬s’CŸ Áô|’CŸ nyês¡T¶ n+<ä#˚kÕÔs¡T. kÂs¡X¯øÏÔ ñ‘êŒ<äqqT eT]+‘· n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î kÂs¡X¯øÏÔ düyê˝Ÿ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. J$‘ê\qT e÷s¡Ã>∑*π> dü+|üPs¡í $q÷‘·ï jÓ÷#·q\T e#˚Ã˝≤ #˚j·÷\qï~ ‘·eT \ø£å´eTHêïs¡T. q÷‘·q ‘·s¡+ Ä$wüÿs¡Dø£s¡Ô\‘√, dü]ø=‘·Ô>± Ä˝À∫+#˚yê]øÏ ‘êeTT uÛ≤Ø Áb˛‘ê‡Vü‰ø±\T n+~düTÔHêïeTì nqTyÓ’q |ü]dæú‘·T\qT HÓ\ø=\Œ&É+ ‘·eT ø√]ø£>± ‘Ó*bÕs¡T. eTV”≤+Á<äÁ>∑÷|t ÁkÕº≥J N|òt Áu≤+&é Ä|ò”düsY mdt.|æ.X¯óø±º e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊÁdüÔ kÕ+πø‹ø£ s¡+>±\˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+kÕ~Û+∫q $»j·÷\qT >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îH˚˝≤ H˚wüq˝Ÿ ôd’Hé‡

&˚ s√Eq á ¬s’CŸÁô|’CŸqT Ä$wüÿ]+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. \ø£å˝≤~ neø±XÊ\T >∑\ <˚X¯+ eTq<äì, |ü]|üPs¡íyÓTÆq≥Te+{Ï q÷‘·q e÷¬sÿ{ŸqT, n<äT“¤‘ê\qT düèwæº+#·>∑\ $q÷‘·ï‘·\T Ä$wüÿ]+#·>∑\ X¯øÏÔ kÕe÷sêú´\T eTq≈£îHêïj·THêïs¡T. ø=‘·Ô<äq+ kÕ~Û+#˚˝≤, Vü≤<äT›\T, n~Û>∑$T+#˚˝≤ <˚XÊìøÏ #Ó+~q e´≈£îÔ\T, ãè<ë\qT düqï<ä∆+ #˚j·T&É+, yê]øÏ dü÷Œ¤]Ôìe«&Éy˚T \ø£å´+>± eTV”≤+Á<äÁ>∑÷|t qT+∫ Áô|’CŸ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. á ¬s’CŸÁô|’CŸqT j·÷e‘Y Á|ü|ü+#· uÛ≤s¡‘Y yÓ’|ü⁄ #·÷ùd˝≤ #˚düTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

dü‘·´kÕsTT ù|]≥ b˛düº˝Ÿ ø£es¡T $&ÉT<ä\ ø={≤¢≥ πødüT˝À s¡÷.2 y˚\ »]e÷Hê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4: dü‘·´kÕsTTu≤u≤ô|’ uÛ≤s¡‘· ‘·bÕ˝≤ XÊK s¡÷bı+~+∫q ø£es¡TqT πø+Á<ä ø£eT÷´ìπøwüqT¢, ◊{° XÊK düVü‰j·TeT+Á‹ &Ü. øÏ*¢ bÕsêDÏ lø±≈£îfi¯+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ>∑yêHé dü‘·´kÕsTTu≤u≤ ùdyê‘·‘·Œs¡T&ÉHêïs¡T. nìï esêZ\qT @ø£‘ê{Ïô|’øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. $<ä´, yÓ’<ä´+, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq˝À m+‘√ #=s¡e #·÷bÕs¡ì, Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT&ÉHêïs¡T. <Ó’e>∑TD≤\‘√ n+<ä]ø° #˚s¡TyÓ’ #·ø£ÿì e÷sêZìï ìπs›•+ ∫q eTVü≤˙j·TT&Éì #ÓbÕŒs¡T. dü‘·´kÕsTT ùdyêe÷sêZìï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° dü÷Œ¤]ÔÁ|ü<ä+ ø±yê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ‘·bÕ˝≤XÊK Á|ü‘˚´ø£+>± ø£es¡TqT s¡÷bı+~+∫q≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À f…*ø±+ dü\Vü‰eT+ &É* düuÛÑT´&ÉT MMmdt Á|üø±wt, @|” dü]ÿ˝Ÿ Á|ü<Ûëq b˛düTºe÷düºsY »qs¡˝Ÿ ;M düT<Ûëø£sY, XÊK|ü≥ï+ b˛düTºe÷düºsY m+.dü+|ü‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑es¡ïsY‘√ ø£èbÕsêDÏ uÛÒ{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4: sêh >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT πø+Á<ä ◊{° ø£eT÷´ìπøwüqT¢ XÊU≤ düVü‰j·TeT+Á‹ lø±≈£îfi¯+ m+|” &Ü.øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ø£*XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêh+, õ˝≤¢˝À HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ø£èbÕsêDÏ yÓ+≥ ÄyÓT uÛÑs¡Ô &Ü.øÏ*¢ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ ≈£L&Ü ñHêïs¡T.

•ø£åD‘√ eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+ yÓTs¡T>∑T<ä\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4: b˛©düT\T ‘·s¡#·÷ eè‹Ô $<ë´ •ø£åD rdüTø√e&É+ e\q eè‹Ô˝À eT]+‘· HÓ’|ü⁄D´+ kÕ~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ md”Œ (ˇmdt&û) ¬ø.‹s¡TeT\sêe⁄ nHêïs¡T. m#ÓÃs¡¢ b˛©düT •ø£åD πø+Á<ä+˝Àì ø=ìï s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï kÕsTT<Ûä b˛©düT düMTø£s¡D (yÓTTu…˝…’CÒwüHé) eè‹Ô$<ë´ •ø£åD eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì n<äq|ü⁄ md”Œ ‹s¡TeT\sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á •ø£åD e\q XÊØs¡ø£ Äs√>∑´+ ≈£L&Ü yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\ ø£yê‘·T >ös¡e e+<äq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ÷≥s¡T yÓVæ≤ø£˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY ¬ø.s¡$X¯+ø£sYÁ|ükÕ<é, ÄsY◊ &ç.Á|ükÕ<äsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4 : düs¡TãTõ®* eT+&É\+ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô|ü⁄s¡+q≈£î #Ó+~q <äT+|ü\ düTC≤‘·ô|’ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|’&ç n|üŒ\qs¡‡eTà <ë&ç #˚dæq πødüT˝À s¡÷.2 y˚\T »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô ÄeT<ë\e\dü pìj·TsY dæ$˝Ÿ»&ç® ¬ø.XÊs¡<ë+ã rs¡TŒ #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·« ñ∫‘· Hê´j·TdüVü‰j·T Hê´j·Tyê~ ‘·$TàH˚ì nqï+Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î eT÷&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ ø£fi≤¢+ e<ä› |æ&Éø£\ $wüj·T+˝À |òüTs¡¸D »s¡>∑&É+‘√ düTC≤‘·ô|’ n|üŒ\qs¡‡eTà <ë&ç #˚j·T>±, u≤~Û‘·Tsê\T düTC≤‘· Ç∫Ãq |òæsê´<äTô|’ n|üŒ{Ï ôV≤#Yd” s¡eTDeT÷]Ô πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. á πødüT $wüj·TyÓTÆ ÁbÕdæ≈£L´wüHé ‘·s¡|òü⁄q dü÷s¡´≈£îe÷sY yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. »]e÷Hê #Ó*¢+#·ì m&É\ 3 HÓ\\bÕ≥T C…’\T •ø£å nqTuÛÑ$+#ê\ì rs¡TŒ˝À ù|s=ÿqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

˝Àø˘dü‘êÔ sêh ø±s¡´es¡Z+˝ÀøÏ sê+u≤ãT lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4: ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ sêh es¡Z düuÛÑT´&ç>± |ü+#ê~ sê+u≤ãT m+|æ¬ø’q≥T¢ Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.b˛*Hêj·TT&ÉT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q ‘=* sêh ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À sêh ø£˙«qsY &ç.$.$.mdt es¡à, sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£{≤] lìyêdüsêe⁄\T Äj·TqqT m+|æø£ #˚XÊs¡Hêïs¡T.

qøÏ© ø√j·T\≈£î kÕúq+ Çy=«<äT› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à : qøÏ© Á<ÛäTMø£s¡D|üÁ‘ê\‘√ ns¡≈£î m+|” kÕúHêìøÏ yÓ’ø±bÕ ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·Tqï ¬ø.^‘·ô|’ düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ô #˚j·÷\ì eTq´ d”eT sêh kÕ<Ûäq dü$T‹ sêh ø√ ø£˙«qs¡T e÷\Te dæ+Vü‰#·\+ ø√sês¡T. õ˝≤¢˝Àì qs¡düqïù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ns¡≈£î ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìï e\dü e∫Ãq qøÏ© md”º\≈£î ø£≥ºu…≥º&É+ ‘·>∑<äì yÓ’ø±bÕ H˚‘· »>∑Hé≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. yêdüÔyêìøÏ ^‘· md”‡ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~qyês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·TyÓTÆ mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. >∑es¡ïsY≈£î ø£*dæ md”º\ ù|]≥ qøÏ© Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T bı+~ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yÓ’Hêìï ≈£L&Ü $e]kÕÔeTì e÷\Te dæ+Vü‰#·\+ ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î+uÛÑø√D≤\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷* : sê»j·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 4: dæ+>∑πsDÏ˝Àì zô|Hé ø±dtº yÓTÆì+>¥ >∑qT\˝À eT{Ïºì ‘=\–+#˚+<äT≈£î ≈£î+uÛÑø√D≤\T yÓ\T>∑T#·÷ùd |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì q÷‘·q ø±]àø£ Hêj·T≈£î&ÉT sê»j·T´ Äs√|æ+#ês¡T. ≈£î+uÛÑø√D≤\ yÓqø£ ñqï‘·kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ñHêïs¡qï Äs√|üD\T ≈£L&Ü $qedüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. M{Ïô|’ dæ{Ϻ+>¥ ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô#˚ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. y˚T&ç|ü*¢ z_ ≈£î+uÛÑø√D≤ìï ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷\ì sê»j·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü\T zô|Hé ø±dtº\˝À »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, yê{Ïì yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘˚yê\ì ø√sês¡T. dæ+>∑πsDÏ˝Àì ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡≈£î y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷‘√ »]–q ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ u§>∑TZ ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ md”Œ>± l<˚$sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4: õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ md”Œ Á¬ø’+ (zmdt&û)>± mHé.l<˚$sêe⁄qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ñ‘·«s¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Çø£ÿ&É >∑‘·+˝À mmd”Œ>± |üì#˚dæq _.&ç.$.kÕ>∑sY ã~©ô|’ yÓfi¯¢&É+‘√ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± á b˛düTº U≤∞>± ñ+~. Äj·Tq kÕúq+˝À yÓsTT+{Ï+>¥˝À ñqï l<˚$sêe⁄qT ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥ õ˝≤¢≈£î ¬ø.$.$.dü]‘·qT mmd”Œ>± ã~© #˚XÊs¡T. ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓTqT |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ b˛©düT Áf…’ì+>¥ ôd+≥sY &ûmd”Œ>± ã~© #˚dü÷Ô ÄyÓT kÕúq+˝À l<˚$sêe⁄qT õ˝≤¢≈£î ã~©#˚XÊs¡T. ø±>± ‘·«s¡˝À Äj·Tq Çø£ÿ&ç n~Ûø±]ø£ |ü<äM u≤<Ûä´‘·\qT d”«ø£]+#·qTHêïs¡T.

n~Ûø±s¡T\ düeTq«j·T+‘√.. >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 4 : u≤|ü≥¢ |ü≥ºD+˝À Á{≤|òæø˘ düeTdü´ ø=+‘·y˚Ts¡ yÓTs¡T>∑T|ü&ç+~. |ü≥ºD+˝À bÕ‘·ãkÕº+&ÉT qT+&ç lìyêdüeTVü≤˝Ÿ ~Ûj˚T≥sY es¡≈£î >∑\ s√&ÉT¶ n<Ûë«qï+>± ñ+&˚~. s√&É¢ô|’H˚ Ä{À\T, ‘√|ü⁄&ÉTãfi¯ó¢, ]øå±\T ì*∫ ñ+&˚$. yê{Ï e\¢ bÕ<ä#ês¡T\T Çã“+<äT\T|ü&˚yês¡T. b˛©düT\≈£î, eTTìdæ|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î kÕúì≈£î\T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ç{°e\ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, eTTìdæ|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, ÄsY n+&é _ n~Ûø±s¡T\T #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. nìï+{Ïô|’ #·]Ã+∫ düeTq«j·T+‘√ eTT+<äT&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<ë›s¡T. bÕ‘·ãkÕº+&ÉT e<ä› Ä{À\qT eTTìdæ|ü˝Ÿ dü÷ÿ\T e<ä›, ∫qï ø±s¡¢qT #·]à e<ä› bÕ]ÿ+>¥ #˚ùd˝≤ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. s√&ÉT¶ eT<Ûä´˝À &çyÓ’&És¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. >∑&çj·÷s¡+ düÔ+uÛÑ+ ôd+≥s¡T˝À b˛©düT W{Ÿb˛düTºqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ∫s¡T yê´ bÕs¡T˝À¢q÷, bÕ<ä#ês¡T˝À¢q÷ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. wüsê |òtãC≤sY e<ä› q÷‘·q+>± ì]à+∫q ¬s’˝Ò« zesY Á_&ç® ø±s¡D+>± s√&ÉT¶qT yÓ&É\TŒ #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À Á{≤|òæø˘ düeTdü´ |ü]cÕÿ s¡yÓTÆ+~. |ü≥ºD dæ◊ yÓ’.sêe÷sêe⁄ ø£èwæ ≈£L&Ü m+‘√ ñ+~.

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î dæ<ä∆+ e÷J eT+Á‹ øÏ$T&ç ø£fi≤yÓ+ø£≥sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4 : ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T |òüTq $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì Ä bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T, e÷J eT+Á‹ øÏ$T&ç ø£fi≤yÓ+ø£≥sêe⁄ nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lø±≈£îfi¯+, sêC≤+ eTTì‡bÕ©º˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ M\T ˝Òq|üŒ{Ïø° ÄeT<ë\e\dü, |ü˝≤dü, bÕ\ø=+&É, Ç#êä|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À |òüTq $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTHêïs¡T. sêqTqï nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغj˚T $»j·T+ kÕ~Û+∫ ‘·eT n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. n~Ûø±s¡+ #˚|ü≥º>±H˚ yÓTT<ä{Ï dü+‘·ø£+ ¬s’‘·T s¡TD≤\ e÷|ò”, &Ü«Áø± s¡TD≤\e÷|ò”øÏ dü+ã+~Û+∫q <äÅkÕÔ\ô|’ #·+Á<äu≤ãT dü+‘·ø±\T #˚kÕÔs¡ì Äj·TqHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ >∑T+&É n|üŒ\dü÷s¡´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆ #˚j·T>∑\ dü‘êÔ ñqï @¬ø’ø£ Hêj·T≈£î&ÉT n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&˚qì nHêïs¡T.

dædüº+˝À 5q ÁbÕ+>∑D m+|æø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 4: lø±≈£îfi¯+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ n+b˛\T düMT|ü+˝À ñqï dædüº+ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À áHÓ\ 5q $Áb˛ dü+düú≈£î #Ó+~q ;|”y√ ø±´+|üdt bÕs¡ºqsY ø£fi≤XÊ\˝À Hê˝ÀZ dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqï Ç.Ç.Ç, Ç.dæ.Ç, dæ.mdt.Ç Áu≤+#Y $<ë´s¡Tú\≈£î ÁbÕ+>∑D m+|æø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ø£fi≤XÊ\ ø±s¡´<ä]Ù _.lìyêdüsêe⁄, Á|æì‡|ü˝Ÿ &Üø£ºsY dæ.ôV≤#Y. l<ÛäsY\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.


<ës¡T\≈£î ≈£L&Ü s¡TD≤\qT n+<ä#˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫+<äì Ç~ yêdüÔe s¡÷|ü+ <ë˝Òà $<Ûä+>± yÓ+≥H˚ ì<ÛäT\T eT+p s¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m◊{Ïj·TTdæ @]j·÷ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡T«\T mdt¬ø ø±•+, m+dæôV≤#Y n\÷¢s¡j·T´, j·T÷ìj·THé ñbÕ<Ûä´≈£åî\T »˝≤˝ŸcÕ, ø±s¡´<ä]Ù >∑C≤® düe÷y˚XÊìøÏ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ¬>’ø√{Ï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T mHé yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q Hêdüs¡j·T´ mHé s¡+>∑kÕ«$T, eTÚ˝≤*, y˚eTT\ sêeTø£èwüí\‘√ bÕ≥T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\ e÷~]>±H˚ |ü+&É¢ neTàø£+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+&É¢ neTàø£+ <ës¡T\≈£î u≤´+≈£î s¡TD≤\T n+<ä#˚j·÷* ãT<Ûäyês¡+ 5, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, e÷]à 4: dü«j·T+ düeTè~∆ kÕ~Û+#˚+ <äT≈£î bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\≈£î @ $<Ûä+>± nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD≤\qT n+<ä#˚düTÔ+<√ n˝≤π> |ü+&É¢ neTàø£+ <ës¡T\≈£î ≈£L&Ü s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚dæ yê]

mìïø£\≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ: &çmdt|æ yÓ\¢&ç

Ä]∆ø±_Ûeè~∆øÏ bÕ≥T|ü&Ü\ì |ü+&É¢ neTàø£+ <ës¡T\ dü+|òüT+ (m◊{Ïj·TTdæ) >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T n+<Ó Hêdüs¡j·T´ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü≥ºD |ü+&É¢ neTàø£+ <ës¡T\ dü+|òüT+ $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì #·ø±ÿyê] ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À »]–+~. á

düe÷y˚X¯+˝À n+<Ó Hêdüs¡j·T´ &çe÷+&é

{ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À uÒwüs¡‘·T>± $©q+ #˚j·÷*: bıHêï\

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, e÷]à 4: ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀe⁄ eTTìdæ |ü˝Ÿ mìïø£\qT düeTs¡∆e+‘·+>± m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î uÛ≤Ø ã+<√ ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ &çmdt|æ õ sêe÷+»H˚j·TT\T nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± sö&ûw”≥s¡¢qT, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*Z+#˚ yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. mìï ø£\ ø√&é neT˝À¢øÏ edüTÔqï+<äTq düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+ #·T≈£îH˚+<äT≈£î sê»ø°j·T bÕغ\T Ç‘·s¡ Á|üC≤ dü+|òü÷\T ‘·eT nqTeT‹ rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± &ÉãT“ \T, eT<ä´+, Ç‘·s¡ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î bÕ\Œ&˚ bÕغ\|ü≥¢ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]kÕÔeTì nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, e÷]à 4: sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ¬syÓq÷´ dæã“+~ mìïø£\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± »]π>+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì Äضy√ {Ï u≤|æ¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ n+X¯+ô|’ Äضy√ ¬syÓq÷´ dæã“+~‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ëìï |ü]o*+∫ edü‘·T\T, $<äT´‘Y ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ìy˚~ø£ n+~+#ê\ì nHêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT >∑T]Ô+∫ $esê\T n+<ä#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT nqTdü]+∫ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ø£+<äT≈£Ls¡T, ñ\ebÕ&ÉT, >∑T&É÷¢s¡T, *+>∑düeTTÁ<ä+, $$bÕ˝…+ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢, ¬syÓq÷´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

8q eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±]‘· ~H√‘·‡e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘êfi¯S¢s¡T, e÷]à 4: á HÓ\ 8e ‘˚Bq eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±]‘· ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± ‘êfi¯S¢s¡T˝Àì ≈£dü÷Ô]u≤>±+BÛ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ md”‡, md”º m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé eT+&É\XÊK n<Ûä´≈£åî\T nq|ü]Ô Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ø£dü÷Ô]u≤>±+BÛ bÕsƒ¡XÊ\ mdtz düTõ‘· n<Ûä´ø£å‘·q á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ eTVæ≤fi≤ ñ<√´>∑T\T, eT+&É\+˝Àì &Ü«Áø±Á>∑÷|ü⁄ eTVæ≤fi¯\T, n+>∑Héyê&û\T bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Äs¡T>∑Ts¡T p<äs¡T\T n¬sdtº s¡÷.4y˚\T q>∑<äT kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, e÷]à 4: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nq+‘·kÕ>∑s¡+ Á>±eT düMT|ü+˝À ù|ø±≥ •_s¡+ô|’ s¡÷s¡˝Ÿ mdt◊ düTπswtu≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT dæã“+~ ù|ø±≥ •_s¡+ô|’ k˛eTyês¡+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï Äs¡T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì yê]e<ä› s¡÷.4y˚\T q>∑<äT, 3 yÓ÷{≤s¡T u…’ø˘\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. n<äT|ü⁄˝À ñqï e´≈£îÔ\qT, q>∑<äTqT, yÓ÷{≤s¡T u…’ø˘\qT ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡T |üs¡#·qTqï≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ πø+Á<ë\ |ü]o\q |üP]Ô Ä<ÛäTìø£ Ø‹˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘êfi¯S¢s¡Tí, e÷]à 4: b˛*+>¥ πø+Á<ë\ |ü]o\q |üPs¡ÔsTTq≥T¢ <ä]Ù ìjÓ÷»ø£es¡Z ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ø√H˚s¡T s¡+>±sêe⁄ ø£$T{° ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY ¬ø l<ÛäsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ‘êfi¯S¢s¡T˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+˝À kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\‘√ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìï ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä]Ù nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 194589 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>± M]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 97648, eTVæ≤fi¯\T 96941 eT+~ ñHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. <ä]Ù nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 240 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥¢ >∑‘·+˝À ø£+fÒ á |üsê´j·T+ 25 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT n<äq+>± @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êfi¯S¢s¡T eT+&É\+˝À 38 πø+Á<ë\T, <ä]Ù eT+&É\+˝À 76 πø+Á<ë\T, <=qø=+&É eT+&É\+˝À 43, ≈£î]#˚&ÉT eT+&É\+˝À 35, eTT+&É¢eT÷s¡T eT+&É\+˝À 48 πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·÷ πø+Á<ë˝À¢ _mdtmHém˝Ÿ‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚dæ yÓuŸø±dæº+>¥qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Bì e\q Ä<ÛäTìø£ |ü<䛑·T˝À¢ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘·–q düe÷#ês¡+ ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó\düT≈£îH˚≥≥T¢ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T düø±\+˝À ø±sê´\j·÷ìøÏ sêø£b˛e&É+ô|’ Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T |ü<ëà<˚$, m+ÄsY◊ düT<ÛësêDÏ, mmdtz lìyêdüsêe⁄, $$<Ûä Á>±e÷\ $ÄsYz\T, b˛*+>¥ã÷‘Y Ä|ò”düs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·+Á<ä–] z≥s¡¢qT ‘êfi¯S¢s¡T˝À #˚sêÃ* eT+&É\+˝Àì #·+Á<ä–] Á>±eT+ 2 uÛ≤>±\T>± $uÛÑõ+∫e⁄qï <äì s√&ÉT¶≈£î ñ‘·Ôs¡+yÓ’|ü⁄ >∑\ Á>±e÷ìï eTT+&É¢eT÷s¡T eT+&É \+˝À ø£*bÕs¡ì Bì e\q ‘êeTT #ê˝≤ u≤<Ûä\T |ü&ÉT‘·T HêïeTì #·+Á<ä–]øÏ #Ó+~q 20 eT+~ k˛eTyês¡+ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] l<ÛäsY¬s&ç¶ì ø£*dæ $qï$+#ês¡T. ‘·eT≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï ˝≤yê<˚M\T ‘êfi¯S¢s¡T eT+&É\+‘√ ñHêïj·Tì Bìì >∑eTì+∫ ‘·eTyÓ’|ü⁄ ñqï Á>±e÷ìï ‘êfi¯S¢s¡T eT+&É\+˝À #˚πsà $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ‘·>∑T Hê´j·T+ #˚kÕÔqì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] l<ÛäsY¬s&ç¶ yê]øÏ Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

>∑èVü‰\ |üqTïqT dü‘·«s¡y˚T edü÷\T #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘êfi¯S¢s¡T, e÷]à 4: Á>±eT |ü+#êsTTr˝À Ç+{Ï|üqTï ãø±sTT\ qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì ÇzÄsY&ç Hê>∑uÛÑ÷wüD+ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ‘êfi¯S¢s¡T˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝§ k˛eTyês¡+ Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\+ ˝Àì 16 Á>±eT |ü+#êsTTr˝À¢ bÕ‘· ãø±sTT\T 786778 s¡÷bÕ j·T\T ñ+&É>± á dü+e‘·‡s¡+ 844724 edü÷\T ø±yê\ì yÓTT‘·Ô+ 1641002 edü÷\T ø±yê*‡ ñ+&É>± 491890 s¡÷bÕj·T \T e÷Á‘·y˚T edü÷\T nj·÷´j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø±e* e<ä› Áù|eT»+≥ Ä‘·àVü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 4: ô|<ä›\T ‘·eT ô|[¢øÏ n+^ø£]+#·˝Ò<äì eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q z Áù|eT»+≥ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø±e* e<ä› u…’bÕdt s√&ÉT¶˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. M]˝À Á|æj·TTsê\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#·>±, Á|æj·TT&ç |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É&É+‘√ ø±e* @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Ms¡T eTT‘·TÔ≈£Ls¡T eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q s¡$ (19), n+øÏ‘· (16)>± b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. ø±e* b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

mìïø£\ Á|üÁøÏj·T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ìs¡«Væ≤+#ê*: Äضy√ u≤|æ¬s&ç¶

Çe«>±H˚ k˛ìj·÷ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl m|ü⁄Œ&ÉT $©q+ #˚j·TeT+{≤s¡T nì n&ç–‘˚ VüQ+<ë>± ñ+&˚<äHêïs¡T. me¬sìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê, ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫ÃHê bÕغ Á|üjÓ÷»Hê\qT ≈£L&Ü |üüD+>±ô|{Ϻ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. k˛ìj·÷ @$<Ûä+>± e÷≥ ì≥u…≥Tº≈£îHêïs√ ¬ødæÄsY ≈£L&Ü e÷≥ ì\u…≥Tºø√yê\Hêïs¡T. |ü~ùV≤&ÉT kÕúHê\T ≈£L&Ü ˝Òì {ÏÄsYmdt

sê»´düuÛÑ ã]˝À m˝≤ nuÛÑ´]úì ì\u…{Ϻ+<√, ¬ø.πøX¯esêe⁄ m˝≤ sê»´düuÛÑ≈£î mìïø£j·÷´s√ nqï $wüj·÷ìï ≈£L&Ü {ÏÄsYmdt H˚‘·\T Ä˝À∫+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· ¬ødæÄsY k˛ìj·÷>±+BÛì ø£*dæ düeTj·T+˝À sêÁcÕºìï Ç#êÃ+.. n_Ûeè~∆ #˚düTø√yê\ì #Ó|æŒ+~ ‘·|üŒ sê»ø°j·T+>± ˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü e÷{≤¢&É˝Ò<äHêïs¡T. ¬ødæÄsY Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+{≤s¡qï qeTàø£+ ‘·q≈£î+<äHêïs¡T.

ªÁ|üø£è‹µì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*

<Ûäq\qT ◊◊dæ{Ï nyÓT]ø±˝Àì eTjÓ÷ øÏ¢ìø˘ düVü≤ø±s¡+‘√ #˚|ü&ÉT‘·qï≥T¢ $e]+ #ês¡T. n˝≤π> uÛ≤s¡rj·TT\ J$‘· Á|üe÷Dø±\+ ô|s¡>∑&É+˝À ≈£L&Ü Á|üø£è‹ Áù|πs|æ‘· Ä$wüÿs¡ D\ bÕÁ‘· #ê˝≤es¡≈£î ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. e÷]à 5e ‘˚B es¡≈£î »]π> á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À nyÓT]ø±, ÁbòÕHé‡, »s¡à˙, »bÕHé ‘·~‘·s¡ <˚XÊ\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 600 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ bÕ≥T eTq <˚X¯+ qT+&ç 200 eT+~ $<ë´s¡Tú\T, |ü]XÀ<Ûä≈£î\T á dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. eT+<äT\ ‘·j·÷Ø, n_Ûeè~∆˝À »s¡T>∑T‘·Tqï q÷‘·q Ä$wüÿs¡D\ düe÷#êsêìï |üs¡düŒs¡+ e÷]Œ&ç #˚düTø√e&ÜìøÏ á dü<ädüT‡ Á|ü<Ûëq+>± ÁbÕeTTK´‘· ø£*Œ+#·qT+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: ‘Ó\+>±D sêh+ ÇùdÔ uÒwüs¡‘·T>± {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q ¬ødæÄsY <ë>∑T&ÉT eT÷‘·\Te÷ì $©q+ #˚j·÷\ì e÷JeT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ns¡yÓ’j˚Tfi¯fl ‘Ó\+>±D Á|ü»\ b˛sê≥+ |òü*‘·+ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥ì, n+<äT≈£î ø±s¡≈£î˝…es√ ≈£L&Ü Äj·Tq ‘Ó\TdüTqì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4 : q>∑s¡+˝Àì ªÇ+& çj·THé ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ¬ø$Tø£˝Ÿ f…ø±ï\J˝À s¡kÕj·Tq XÊg+˝À Á|üø£è‹ Áù|πs|æ‘· Ä$wüÿs¡D\Tµô|’ eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T »]π> n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ôV’≤<äsêu≤<é $X¯«$<ë´\ j·T+ Ábıô|òdüsY >√es¡›Hé yÓTVü≤‘ê ÁbÕs¡+uÛÀ |üHê´dü+ #˚dü÷Ô, e÷qe⁄\≈£î ø±e\dæq nìï s¡ø±\ |ü<ësêú\T, eT÷\ø±\T Á|üø£è‹˝À \_ÛdüTÔHêïj·Tì, ‘·–q s¡kÕj·Tìø£ e÷s¡TŒ\T#˚dæ, M{Ïì yê´<ÛäT\ ìyês¡D˝À

ñ|üjÓ÷–+#·e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À ◊◊dæ{Ï &Ó’¬sø£ºsY m+.\ø°åàø±+ ‘·+ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q $˝Òø £s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À dü<ädüT‡ ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´ <ä]Ù &Üø£ºsY mdt.#·+Á<äX‚KsY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷, HÓ\≈£î ˇø£{Ï #=|ü⁄Œq yÓT>± dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üø£è‹˝À \_Û+#˚ nH˚ø£ s¡ø±\ #Ó≥¢˝À rÁe yê´<ÛäT\ ìyês¡D ≈£î ≈£L&Ü ø±e\dæq Wwü<Ûë\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·Te#·ÃHêïs¡T. y˚|ü #Ó≥Tº˝À \_Û+#˚ eT÷\ø±\‘√ eT÷Á‘·|æ+&Ü\ πøq‡sYqT qj·T+#˚ùd eT+<äT\ ‘·j·÷Øô|’ |ü]XÀ

ìj·Te÷e[øÏ ˝Àã&ç mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T |üì#˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 4: Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\T |ü]s¡øÏå+#˚ $<Ûä+>± mìïø£\ ø£$TwüHé $~Û+#˚ mìïø£\ ìj·Te÷e[øÏ ˝Àã&ç n~Ûø±s¡T\T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì dæ~›ù|≥, yÓT<äø˘ Äضz eTT‘·´+¬s&ç¶, eqC≤<˚$ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ yÓ’|æÄsY Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ |òüTq|üPsY˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± yÓT<äø˘, qsê‡|üPsY, Ä+<√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ\ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, m¬ø’‡CŸ, ôdø±ºsY, ]≥]ï+>¥, düVü‰j·T ]≥]ï+>¥, |ü¢sTT+>¥ n~Ûø±s¡T\T mìïø£\ ìj·Te÷e[ì neT\T |ü]#˚˝≤ ne>±Vü≤q •ø£åD ø£*Œ+#ês¡T. eTT‘·´+¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡T\T mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ n\dü‘·«+ eVæ≤ùdÔ ø£]ƒq •ø£å ñ+≥T+<äHêïs¡T. z≥s¡¢qT ìs¡“¤j·T+>± z≥T y˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T mìïø£\ düeTj·T+˝À eTTK´bÕÁ‘· eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ yêVü≤Hê\qT b˛©düT\T ‘·ìF #˚j·÷\Hêïs¡T. Äu≤ÿ] n~Ûø±s¡T\T nÁø£eT+>± eT<ä´+ ‘·j·÷s¡T #˚ùd yê]ô|’ πødüT\T ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\≈£î, Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\≈£î, n‹~∏ >∑èVü‰\≈£î mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ dü+ã+~Û+∫q edüTÔe⁄\qT ñ+#·sê<äHêïs¡T. mìïø£\ Ks¡Tà ]≥]ï+>¥, düVü‰j·T ]≥]ï+>¥, b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î $~Û>± ˝…ø£ÿ\T #·÷|æ+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ïj·TT&ÉãT¢´C…>± e÷s¡Tdü÷Ô sêh ø£$T{° Á|üø£{Ï+∫+<äì {Ïj·TT&ÉãT¢´C… õ˝≤¢ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕsTT\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· ns¡yÓ’@fi¯ófl>± sêh+˝À »s¡ï*düTº\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± m|æj·TT&ÉãT¢´C… nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± »s¡ï*düTº\≈£î nÁøÏ&˚wüHé ø±s¡T¶\T, ãdtbÕdt\T, ¬s’˝Ò«bÕdt\T, Çfi¯fldüú˝≤\T Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Ç|æŒ+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î n+~düTÔqï yÓ’<ä´ùde\ e÷~]>± »s¡ï*düTº\≈£î ≈£L&Ü yÓT&çø£¢sTTyéT bÕ\d”ì düTBs¡È b˛sê≥+ ‘·sê«‘· sêh eTTK´eT+Á‹ì ˇ|æŒ+∫ kÕ~Û+#·T≈£îHêïeTì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTqT ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô>± |ü⁄≥Tºø=düTÔqï »s¡ï*düTº dü+|òü÷\ |ü≥¢ nÁ|üeT ‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À sêh øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T >∑+>∑<ëdt, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù *+u≤Á~, sêh Hêj·T≈£î\T qs¡dæ+VüQ\T, uÛÑ÷|ü‹, qπs+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|Hêï˝À >∑\¢+‘Ó’q Ç<ä›] eTè‘·<˚Vü‰\T yÓ*øÏr‘·

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 4: ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+ eT+&É\+ <ëeTs¡eT&ÉT>∑T Á>±eT düMT|ü+˝À Ä~yês¡+ ô|Hêï q~˝À á‘·≈£î yÓ[¢ >∑\¢+‘Ó’q #·Áø£<ÛäsY (13), ø£&çj·T+bÕ{Ï Á|ükÕ<é (16) Ç<ä›] X¯yê\qT k˛eTyês¡+Hê&ÉT yÓ*øÏ rXÊs¡T. M]s¡Te⁄s¡T Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À <ëeTs¡eT&ÉT>∑T˝Àì ô|Hêïq~ πse⁄ e<ä› á‘· ø=≥º&ÜìøÏ yÓfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ Á|üyêVü≤ y˚>∑+ m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ e\¢ yês¡T ˙fi¯¢˝À¢ ø=≥Tºø=ì b˛>± yê]‘√ bÕ≥T á‘·≈£î yÓ[¢q eTs√ j·TTe≈£î&ÉT Ä~yês¡+ sêÁ‹ ‘=$Tà~ >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À Á>±e÷ìøÏ e∫à düe÷#ês¡+ n+~+#ê&ÉT. Á>±eTdüTú\T sêÁ‘·+‘ê >±*+|ü⁄ #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »]|æq|üŒ{Ïø° Á|üjÓ÷»+ ˝Òø£b˛sTT+~. k˛eTyês¡+ 11 >∑+≥\ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4: ‘Ó\+>±D˝Àì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À M] eTè‘·<˚Vü‰\T ô|Hêïq~˝À <ëeTs¡eT&ÉT>∑T Á>±eT |ü<äe⁄\ ø√düy˚T k˛ìj·÷ e<ä› ‘Ó\+>±D n+XÊìï ˝ÒeHÓ‘êÔs¡ì düMT|ü \uÛÑ´eTj·÷´sTT. ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT, myÓTੇ\ Vü≤]¬ø\ qsꇬs&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ áHê&ÉT Ä+<√fi¯q\T #˚|ü≥ºì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T H˚&ÉT ‘êy˚T ‘Ó\+>±DqT rdüT≈£îe#êÃeTì dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. k˛eTyês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ˝À¢ #·+Á<äu≤ãTqT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $eT]Ù+#·&É+ yê] sê»ø°j·T ~yêfi≤ø√s¡T‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 4: ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À neTs¡T˝…’q yê] ‘Ó\+>±D≤≈£î #·+Á<äu≤ãT nqT≈£L\+>± ˝ÒK Çe«&É+e˝Ò¢ ≈£î≥T+u≤\˝Àì ˇø£]øÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ Çyê«\ì >∑»®\ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì, Á|ü»\T ≈£L&Ü >∑{Ϻ>± qeTTà‘·THêïs¡ì ø±+‘·+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î Hê\Tπ>fi¯ó Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. 1969 qT+&ç ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt fl>± ñ<√´>∑T\T, $<ë´s¡Tú\T, Á|ü»\T ñ<ä´eT+ #˚|ü{Ϻq yÓ÷dü+#˚dü÷Ô e∫Ã+<äì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ 1200 eT+~ dü+<äs¡“¤+˝À 1200 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡ì, neTs¡T\j·÷´s¡ì, n+<äT≈£î ø±+Á¬>dtj˚T ø±s¡DeTì Äs√|æ+#ês¡T. yê] Ä‘·à\T XÊ+‹+#ê\+fÒ yê] ≈£î≥T+ã+˝À ns¡TΩ˝…’q ˇø£]øÏ kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘·eT bÕغ b˛sê&ÉT‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yê] düŒwüº+#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î zfÒdæ bÕbÕ\qT ø£&ÉTø√ÿyê\ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ô|q¸Hé kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D πø+Á<äeT+Á‹ ã\sê+ Hêj·Tø˘ #˚dæq yê´K´\ô|’ düŒ+~dü÷Ô, Ç|üŒ{Ï Á|ü»\ ã*<ëHê\e˝Ò¢ k˛ìj·÷>±+BÛ eTqdüT‡ #·*+∫ ‘Ó\+>±D es¡≈£î ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T #˚dæq bÕbÕ\qT b˛>={≤º\+fÒ Ä sêh+ @sêŒ≥T≈£î düTeTTK‘· e´ø£Ô+#˚XÊs¡ì nHêïs¡T. @ Hêj·T≈£î&ç bÕغì z&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\T e\¢ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&É˝Ò<äì nHêïs¡T. Hê\Tπ>fi¯ófl>± n<äs¡ã<äs¡>± ôw&É÷´˝ŸqT $&É<ä\ #˚j·T&Üìï ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·÷ m&É‘Ó]|æ>± #˚düTÔqï b˛sê≥+e˝Ò¢ sêh+ @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. <˚X¯ mìïø£\≈£î ‘·eT bÕغ dæ<ä∆+>± ñ+<äì nHêïs¡T. $˝Òø£s¡T\ #·]Á‘·˝À mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± düø£\ »qT\ düyÓTà #˚|ü{Ϻq |òüTq‘· düe÷y˚X¯+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T n©+, n+ã<ëdtsêe⁄, sê»eT\T¢, ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D yêdüT\<˚qì nHêïs¡T. düø£\ »qT\ düyÓTà‘√ s¡‘êïø£sY >ö&é ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. πø+Á<ä+ n≥Tº&çøÏ+<äì, Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q m+|”\T ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D≤≈£î nqT≈£L\+>± düŒ+~+#·&É+‘√ k˛ìj·÷ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î eTT+<äTø=∫Ã+<äì nHêïs¡T. neTs¡Ms¡T\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≈£î≥T+ã+˝ÀøÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ ø£*Œ+#ê\ì >∑»®\ &çe÷+&é ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4: m|æj·TT&ÉãT¢´C…qT ‘Ó\+>±D˝À #˚XÊs¡T.

|ü<äe⁄\ ø√düy˚T ‘Ó\+>±D >±q+ : qsꇬs&ç¶

ndüT\Te⁄ u≤dæq ≈£î≥T+ã+˝Àˇø£]øÏ Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑+ ø£*Œ+#ê*: >∑»®\

{Ïj·TT&ÉãT¢´C…>± e÷s¡TŒ

eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î @sêŒ≥T¢ #˚j·÷*: qMHé $T≥º˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 4: áHÓ\ 30q »s¡>∑qTqï eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì sêh mìïø£\ ø£$TwüHé ôdÁø£≥Ø qMHé $T≥º˝Ÿ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, CÒd”, eTTìdæ|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢‘√ mìïø£\ @sêŒ≥¢ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, mìïø£\ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#ê\ì, b˛*+>¥ dæã“+~ì ìj·T$T+#·Tø=ì dæ<ä∆+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\qT ‘·ìF #˚sTT+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡yÓTÆq kÕe÷Á–ì düeT≈£Ls¡TÃø√yê\ì nHêïs¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î dü+ã+~Û+∫q b˛©dt ã+<√ãdüTÔ ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT˝…’q+<äTq yÓ+≥H˚ mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì |üø£&É“+B>± neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢qT ìj·T$T+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸø±dæº+>¥ #˚sTT+#ê\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY m+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝À ‘=$Tà~ eTTìdæbÕ*{°\˝À, ¬s+&ÉT q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú\˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 790 Ç$m+˝À ñHêïj·Tì, eTs√ e+<ä Ç$m+\T õ˝≤¢≈£î |ü+|æ+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> Ç$m+\qT ‘·ìF #˚j·T&ÜìøÏ ˇø£ f…øÏïwæj·THé yÓ+≥H˚ |ü+bÕ \ì ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î dæã“+~ düeTdü´ ˝Ò<äì, mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nìï @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒd” düs¡ŒsêCŸ nVü≤à<é, düuŸ ø£˝…ø£ºsY l¬øwt \sƒ¡ÿsY ÄsY$m+ |æy√ XÊ´+Á|ükÕ<é˝≤˝Ÿ, eTTìdæ|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥TVü≤≈£îÿô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 4: kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À z≥s¡T¢ q÷s¡TXÊ‘·+ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY m+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îì Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üÁøÏj·T˝À Á|ü‹ z≥s¡T bÕ˝§ZH˚$<Ûä+>± Á>±eT, eT+&É\, eTTìdæ|ü˝Ÿ kÕúsTT\˝À $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dæìe÷ Vü‰˝Ÿ˝À ôd’¢&é‡, &Ü≈£î´yÓT+≥Ø |òæ˝Ÿà <ë«sê z≥TVü≤≈£îÿ >∑T]+∫ ‘Ó\bÕ\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î &Ü≈£î´yÓT+≥Ø |òæ˝Ÿà Á|ü<äs¡Ùq <ë«sê ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·qTHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. {°M Á|ükÕsê\T, ø£fi≤C≤‘·, eT©ºMT&çj·÷qT Á|ü#êsêìøÏ $ìjÓ÷–+#·T≈£î+ {≤eTì ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\˝À ‘·≈£îÿeXÊ‘·+ b˛˝…’q ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫, nø£ÿ&É Á|ü»\≈£î z≥TVü≤≈£îÿ ÄeX¯´ø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì nHêïs¡T.

H˚&ÉT m+◊m+ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4 : H˚&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À m+◊m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.m.düV”≤+ ‘Ó*bÕs¡T. ìC≤e÷u≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷, sêqTqï mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚ùd+<äT≈£î q>∑s¡+˝Àì Vü‰dæà eTd”<äT e<ä› ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ m+◊m+ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT ndü<äTB›Hé zyÓ’d” eTTK´ n‹~∏>±, myÓTà˝Ò´\T nVü≤à<é bÕcÕU≤Á~, yÓTT»+U≤Hé, eTT‘ê+CŸU≤Hé, nVü≤à<é ã˝≤\, $sêdü‘Y s¡dü÷˝ŸU≤Hé, Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é y˚Tj·TsY e÷õ<é VüQùd‡Hé\T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì Á>±eT, eT+&É\ kÕúsTT Á|ü»\T ô|<ä›m‘·TÔq Vü‰»¬s’ düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À ø°åDÏ+∫q XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T: #·+Á<äu≤ãT ãT<Ûäyês¡+ 5, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: |ü<˚fi¯fl ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À sêh+ ˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T ø°åDÏ+∫b˛j·÷qì {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<ä u≤ãT rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq ìyêdü+ ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷ {≤¢&ÉT‘·÷, ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝Òø£ n+<Ûä

ø£èwüí#Ó’‘·q´ Ä‘·àVü≤‘·´ô|’ $#ês¡D »s¡bÕ*ô|<ä› m‘·TÔq $<ë´s¡Tú\ sê´© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, e÷]Ã4: ]yéT‡ &Ó+≥˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ $<ë´]ú ø£èwüí#Ó’‘·q´ Ä‘·àVü≤‘·´ô|’ yÓ+≥H˚ Hê´j·T $#ês¡D »]|æ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ ]yéT‡ &Ó+≥˝Ÿ ø£fi≤XÊ\, yÓT&çø£˝Ÿ, bÕsê yÓT& çø£˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M] sê´©øÏ mdtm|òt◊, m◊mdtm|òt $<ë´]ú dü+|òü÷\T ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤yêìï ‘Ó*bÕsTT. $<ë´s¡Tú\T »&ûŒ ø±sê´\j·T+ qT+&ç ø√{Ϭs&ç¶ dü]ÿ˝Ÿ, õjÓ÷Hé yê´j·÷eT ø£fi≤ XÊ\, m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, @&ÉTs√&ÉT¢, >√≈£î\ ˝≤&û®, yÓ’mdtÄsY dü]ÿ ˝Ÿ MT<äT>± sê´© ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î #˚s¡T≈£î+~. á sê´©˝À $<ë´ s¡Tú\T |ü¢ ø±s¡T¶\T #˚‘·ã{Ϻ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq $<ë´]ú ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì, Ábıô|òdüsY ˝≤eD´ y˚~Û+|ü⁄\ e˝Ò¢ ø£èwüí #Ó’‘·q´ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&Éì, Hê´j·T $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, $<ë´s¡Tú\ düeTø£å+˝À y˚Tõd”º]j·T˝Ÿ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì, Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ø±s¡T≈£îsê˝…’q Ábıô|òdüsY ˝≤eD´qT ø£fi≤XÊ\ qT+&ç ‘=\–+ #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï ø=+‘· eT+~ $<ë´ s¡Tú\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ñqï ø£˝…ø£ºsY X¯•<ÛäsYqT ø£*XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY $<ë´s¡Tú\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£&É|ü Äضz Vü≤]‘· Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡÷˝Ÿ‡ Á|üø±s¡+ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

yÓTT<ä˝…’q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ y˚&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, e÷]à 4: <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉTqïπsfi¯ó¢>± q>∑s¡, eTTì‡bÕ©º\≈£î bÕ\ø£esêZ\T ˝Òe⁄. M{ÏøÏ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº ÄÁ>∑Væ≤+#·&É+‘√ Ä>∑y˚T|òü÷\ô|’ ]»πs«wüqT¢ Ksês¡T #˚XÊs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘êeTT dæ<ä∆y˚Tqì á HÓ\ 30q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ k˛eTyês¡+ sêh mìïø£\ dü+|òüT+ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚dæ+~. B+‘√ õ˝≤¢˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ y˚&ç yÓTT<ä˝…’+~. õ˝≤¢˝À ø£&É|ü q>∑s¡ ø±s=ŒπswüHé‘√ bÕ≥T mì$T~ eTTì‡bÕ©º\T ñHêïsTT. M{Ï˝À sê»+ù|≥ eTTì‡bÕ©º mìïø£\T dü+~>∑∆+˝À |ü&ç+~. Ç{°e\ |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î eTT+<äT sê»+ù|≥˝À •yês¡T˝Àì ◊<äT |ü+#êj·Tr\qT $©q+ #˚XÊs¡T. Bìô|’ kÕúìø£+>± ø=+<äs¡T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô Hê´j·TkÕúHêìï ÄÁX¯sTT+#ês¡T. Ä ◊<äT |ü+#êj·Tr˝À¢ |ü+#êj·Tr mìïø£\T Ä–b˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Hê´j·TkÕúq+˝À πødüT ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ sê»+ù|≥ eTTì‡bÕ©º mìïø£\T Ä–b˛j·÷sTT. $T–*q ø£&É|ü q>∑s¡+‘√ bÕ≥T Ábı<äT›≥÷s¡T, ã<˚«˝Ÿ, sêj·T#√{Ï, |ü⁄*yÓ+<äT\, »eTà\eT&ÉT>∑T, mÁs¡>∑T+≥¢, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T eTTì‡bÕ©º\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT.

◊<äT>∑Ts¡T ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥ sêj·TTfi¯ó¢ n¬sdtº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, e÷]à 4: ÁøϬø{Ÿ b˛{°\≈£î dü+ã+~Û+∫ u…{Ϻ+>¥≈£î bÕ\Œ &ÉT‘·Tqï ◊<äT>∑Ts¡T j·TTe≈£î\qT n¬sdtº #˚dæ yê] e<ä›qT+&ç s¡÷. ¬s+&ÉT \ø£å\ q>∑<äT, ˇø£ ø£\sY {°M kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘ê\Tø± mdt◊ u≤\eT~›˝Ò{Ï ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê\Tø± b˛©dtùdºwüHé˝À k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À mdt◊ u≤\eT~›˝Ò{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ädæj·÷ ø£|t ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ Ç+&çj·÷-bÕøÏkÕÔHé »≥¢ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï ÁøϬø{Ÿ e÷´#Y≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì |üeHé dü÷ÿ˝Ÿ düMT|ü+˝Àì z Ç+{À¢ ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì md”ŒøÏ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ n+~+<äHêïs¡T. md”Œ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î &çmd”Œ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ ø£&É|ü q>∑sêìøÏ #Ó+~q eTH√Vü≤sY, eT<ÛäT, Á|üB|t¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤q ø£ècÕí¬s&ç¶, >∑+>±<ÛäsY\qT n¬sdüTº #˚dæ yê] e<ä› qT+&ç q>∑<äT, ˇø£ ø£\sY {°M kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTHêïs¡T.

{°&û|” ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ: mÁs¡u…*¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: ‘Ó\+>±D≤˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì ã‹øÏ kÕÔqì {°{°&û|” bò˛s¡+ H˚‘· mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤˝À {°&û|”ì nìï $<Ûë\T >± eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. bÕغ˝ÀH˚ ñ+&ç ù|<ä\, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\ nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. >∑‘· |ü<˚fi¯ó¢>± bÕغ mH√ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\≈£î ˝ÀHÓ’+~. qø£‡˝Ÿ‡ |üs¡+>±, $uÛÑ»q yê<ä+ |üs¡+>±.. bÕغ m<äTs¡T <Óã“\T ‹qï<äì, bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î n+ <äs¡+ ø£èwæ #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ˝ÀH˚ ñ+&ç b˛sê&ÉT ‘êqì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± {°{°&û|” bò˛s¡+≈£î ‘êqT sêJHêe÷ #˚dæq≥Tº e∫Ãq yês¡Ô\qT K+&ç+#ês¡T.

$\Te\T ˝Òì H˚‘· #·+Á<äu≤ãT: »>∑Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 4: mìïø£\ yê>±›Hê\qT $düà]+#·&É+ #·+Á<äu≤ãT≈£î n\yêfÒqì yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ mmdtÄsY ùdº&çj·T+˝À @sêŒf…Æq »quÛÒ] ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. #·+Á<äu≤ãT≈£î HÓ’‹ø£ $\Te\T ˝Òeì Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’mdt eTè‹ ‘·s¡Tyê‘· sêÁwüº+ ≈£îø£ÿ\T ∫+∫q $düÔ] e˝… e÷]+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å H˚‘·\‘√ ≈£îeTà≈£îÿ‘√ $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√˝Òø£b˛j·÷eTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ kÕúìø£+>± ñ+&Ü*: eqC≤<˚$ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 4: ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ kÕúìø£+>± ñ+&Ü\ì, yê]ô|’ n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ôV≤&éø±«s¡ºsY‡ $&ç∫ yÓfi¯¢sê<äì ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±] eqC≤<˚$ k˛eTyês¡+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2014˝À »s¡>∑qTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\ düeTj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T kÕúìø£+>± ñ+&Ü\ì Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~∆, dü+πøåeT |ü<∏äø±\T \_∆<ë s¡T\T bı+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷˝À¢ì u≤<Ûä´‘· >∑\ n~Ûø±]øÏ ø£+|üP´≥sY •ø£åD Ç∫à düe÷#êsêìï m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT >∑eTìdü÷Ô n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|ü]#˚+<äT≈£î ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.

ø±s¡+>± e÷]+<äHêïs¡T. Á>±e÷\T Á|ü»\T Nø£{À¢ n˝≤¢&ç b˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\≈£î düTdæús¡ bÕ\q n+~+#·˝Òø£b˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq |üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT÷>∑TZs¡T eTTK´eT+ Á‘·T\T e÷sês¡ì, Á|üdüTÔ‘·+ >∑es¡ïsY bÕ\q nqTuÛÑ$düTÔHêïeTì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Hê´j·TkÕúq+ #Óù|Œes¡≈£î mìïø£\T

ìs¡«Væ≤+#˚ dæú‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ~>∑C≤]+<äì $eT]Ù+#ês¡T. n]®ø£˝Ÿ 73qT ø±+Á¬>dt ìØ«s¡´+ #˚dæ+<äì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\|ü≥¢ ø±+Á¬>dt≈£î ∫‘·ÔX¯ó~∆ ˝Ò<äì nHêïs¡T. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ädæú|üqTï 300 qT+∫ 1100 XÊ‘·+ Á|ü»\ô|’ ô|qTuÛ≤sêìï yÓ÷bÕs¡Hêïs¡T. |ü<˚fi¯fl ø±\+˝À ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ ˝Ÿ, >±´dt <Ûäs¡\T ô|+#ês¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt ìsê«ø£+e˝Ò¢

eTTìdæ|ü˝Ÿ qT+∫ sêe\dæq ì<ÛäT\T <ä÷s¡eTj·÷´j·Tì nHêïs¡T. ø°¢Hé n+&é Á^Hé>± ñ+&˚ q>∑s¡+ H˚&ÉT 87e kÕúHê ìøÏ ~>∑C≤]+<äì nHêïs¡T. eTTìdæbÕ*{° ÁbÕ+‘ê\T eTT]øÏeTj·T+>± e÷sêj·Tì, Bìï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. es¡<ä\ ø±\« |üqT\qT n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷j·Tì, mø£ÿ&Ü |üqT\T |üP]Ô ø±˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê˝À ≈£L&Ü n+‘·T˝Òì n$˙‹ #√≥T#˚düT≈£î+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt yÓ’K]e˝Ò¢ sêh+ n+<Ûäø±s¡+>± e÷]+<äì nHêïs¡T.

d”e÷+Á<Ûä bÕ´πøJ neT˝…’‘˚ dü«sêí+Á<Û˚

mìïø£\ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY M&çjÓ÷ ø±qŒ¬sHé‡

_C…|æ Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4: eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø nsTTq+<äTq õ˝≤¢˝À mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ neT\T ˝ÀøÏ e∫Ã+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, m+|æ&çz\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢, mìïø£\ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì K∫Ñ·+>± neT\T #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq+<äTq sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q b˛düºs¡T¢, u≤´qs¡T¢, Vü≤À]¶+>¥\T, ÁuÀ#·s¡T¢ mø£ÿ&É ñ+&É&ÜìøÏ M\T˝Ò<äì, j·TT<ä∆Á|ü‹bÕ~ø£q #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ õ˝≤¢˝À dü+|üPs¡í+>± ‘=\–+∫ ìØí‘· Ábò˛bÕsêà˝À ìy˚~ø£\T yÓ+≥H˚ düeT]Œ+#ê\ì Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡T. ø=‘·Ô>± ñ<√´>∑ ìj·Te÷ø£|ü⁄ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·T≈£L&É<äì, m˝≤+{Ï ø=‘·Ô |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·≈£L&É<äì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D˝À Ä\ø£å´+ #˚j·Tsê<äì, ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] Á|ü<ä]ÙùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\≈£î u≤<ÛäT´\e⁄‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. mìïø£\ $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D˝À n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. á M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]Ã4: sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä≈£î πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q bÕ´πøJ\T neT˝…’‘˚ d”e÷+Á<Ûä dü«sêí+Á<Ûä>± e÷s¡T‘·T+<äì _C…|æ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ÷&û |òüsY |æm+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À k˛eTyês¡+ |üs¡´{Ï+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ø±øÏHê&É˝À ìs¡«Væ≤+∫q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _C…|æ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡πø d”e÷+Á<Ûä≈£î bÕ´πøJ\T \_Û+#êj·Tì nHêïs¡T. j·TT|æm Vü≤j·÷+˝À <˚X¯+ n<Û√>∑‹ bÕ˝…’+<äì Äj·Tq $eT]Ù+ #ês¡T. nìï s¡+>±˝À¢ yÓqø£ã&çq <˚XÊìï yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«y˚T >∑f…ºøÏÿdüTÔ+<äHêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\T, e´ekÕj·T+, b˛s¡Tº\ n_Ûeè~∆ ‘√ >∑T»sê‘Y nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+<äì, n<˚ n_Û eè~∆ <˚X¯eT+‘ê kÕ~Û+#˚+<äT≈£î yÓ÷&û Á|ü<Ûë ì ø±yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ\≈£î e´‹πsø£+>± @sêŒ≥T ne⁄‘·T+ <äqT≈£î+≥Tqï Á<∏ësYº Á|òü+{Ÿ m+&Ée÷y˚qì, Ä bÕغ˝À n+<äs¡T Á|ü<Ûëq eT+Á‘·T˝Òqì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú ≈£L&Ü mes√ #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹˝À ñ+<äHêïs¡T. 120 ø√≥¢ Á|ü»\≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#˚ Á|ü<Ûëì ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ˝Òsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ _C…|æ Vü≤j·÷+˝À $|ü¢yê‘·àø£ e÷s¡TŒ\T sêqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêh $uÛÑ»q≈£î @sêŒ≥T #˚dæq Á>∑÷|t Ä|òt $TìdüºsY‡˝À d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q ˇø£ eT+Á‹ ≈£L&Ü ˝Òs¡ì, eTq sêh uÛÑ$‘·yê´ìï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯, ñ‘·ÔsYÁ|ü<˚XŸ eT+Á‘·T˝Ò ‘˚\TkÕÔsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. b˛\es¡+

˝Òø£b˛‘˚ ø£ècÕí&Ó˝≤º m&Ü]>± e÷s¡T‘·T+<äì, ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ e´ekÕj·T+ qwüºb˛‘·T+<äì, $XÊK õ˝≤¢≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+ <˚ |ü]dæú‹ ñ+&É<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á $wüj·÷\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºô|’ |ü≥Tº|ü{≤ºeTì, C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº >± >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#êà eTHêïs¡T. eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ edüTÔ+<äì, n|ü⁄Œ&ÉT d”e÷+Á<Ûä≈£î Ç∫Ãq ◊<˚fi¯¢ Á|ü‘˚´ø£ Vü≤À<ëqT |ü<˚fi¯¢≈£î ô|+#·T‘ê eTì ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _C…|æ Hêj·T≈£î\T ø£èwüí+sêE, e÷\ø=+&Éj·T´, Vü≤]u≤ãT, ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ eT÷&ÉT m+|æ\T _C…|æy˚ sêuÀj˚T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ ‘·÷s¡TŒ>√<ë e] õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\T _C…|æy˚qì _C…|æ Hêj·T≈£î\T j·TT$ ø£èwüí+sêE ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘·+˝À |ü]bÕ*+ ∫q _C…|æ Vü≤j·÷+˝À ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\ qT+&ç _C…|æ nuÛÑ´s¡Tú\T

&çÇz düπs+&ÉsY? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 4: HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] sêeT*+>∑+qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düπs+&ÉsY #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Bìô|’ Ç+ø± m˝≤+{Ï n~Ûø±]ø£ ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&É˝Ò<äT. >∑‘· HÓ\ 26e ‘˚Bq &ÉäøÏÿ* ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TTsê*>± |üì#˚düTÔqï ©˝≤e‹ nH˚ md”‡ eTVæ≤fi¯qT ˝…’+–ø£+>± y˚~Û+#ê&Éqï Äs√|üD\ô|’ u≤~Û‘·Tsê\T #˚dæq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î sêeT*+>∑+, &ÉøÏÿ* eT+&É\+ m+Çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡¢ô|’ ôdø£åHé 357-m (˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\ #·≥º+) md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. ©˝≤e‹ 50 y˚\ ˝ÀHé ø√dü+ m+ÇzqT dü+Á|ü~+#·>± ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√, ‘êqT #Ó|æŒq≥Tº $+fÒ ˝ÀHé‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ düeTdü´\T ≈£L&Ü rs¡T‘êj·Tì |üs√ø£å+>± &çÇz≈£î ˝§+>±\ì dü÷∫+#ês¡T. Bìô|’ ø£\‘· #Ó+~q ©˝≤e‹ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY πsU≤sêDÏ\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~. á dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D

»s¡bÕ*‡+~>± >∑÷&É÷s¡T &ç$»q˝Ÿ &çmd”Œ #Í&ûX¯«]ì, õ˝≤¢ md”Œ qeB|tdæ+>¥ Ä<˚•+ #ês¡T. e÷]à 1q Bìô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æq >∑÷&É÷s¡T &çmd”Œ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£qT ≈£L&Ü |ü+|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ n<˚s√E $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq &çÇz ‘·q MT<ä m≥Te+{Ï Äs√|üD \T ˝Òeì, ‘·q≈£î ©˝≤e‹ dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, ©˝≤e‹ sêdæ Ç∫Ãq ˝ÒKqT ≈£L&Ü $˝Òø£s¡T\≈£î #·÷sTT+#ês¡T. Bìô|’ $$<Ûä s¡ø±\ Äs√|üD\T sê>± eT∞¢ eTs√e÷s¡T $#ês¡D »]|æq ø£˝…ø£ºsY á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü sêeT*+>∑+ ø£s¡÷ï\T˝À |üì#˚ùd s√E˝À¢ Ç<˚ $<Ûä+>± Äs√|üD\T sêe&É+‘√ Äj·Tqô|’ md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° πødüT ≈£L&Ü qyÓ÷<Ó’+~. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É |üì#˚dæq ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY, sêeT*+>∑+ô|’ e∫Ãq Äs√|üD\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì n‘·&çì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düπs+&ÉsY #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚ sêh ø±´_HÓ{Ÿ˝À Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\

˙{Ï˝À eTTì– uÛÑ≈£îÔ&ÉT eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 4: ˙{Ï˝À eTTì– ˇø£ uÛÑ≈£îÔ&ÉT eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q bÕ|üqïù|≥ eT+&É\+ @&ÉTbÕj·T\ C≤‘·s¡˝À k˛eT yês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. Hê´\ÿ˝Ÿ eT+&É\

πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q nfi¯¢+ <äTπsZXŸ (35) Ä~ yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ≈£î≥T+ãdüy˚T‘·+>± @&ÉTbÕj·T\ C≤‘·s¡≈£î yÓfi≤¢s¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ C≤‘·s¡ düMT|ü+ ˝Àì #Óø˘&Ü´+ e<ä› kÕïq+ #˚düTÔ+ &É>±

¬>\Tbı+<ës¡ì nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø±øÏHê&É ˝À ìs¡«Væ≤+∫q yÓ÷&û |òüsY |æm+ ø±s¡´Áø£eT+ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ø±øÏHê&É qT+&ç m+|æ>± ‘êqT, sê»eT+Á&ç qT+&ç dü‘·´Hêsê j·TDsêe⁄\T m+|æ\T>± ¬>*#êeTì, á sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ø±øÏHê&É, sê»eT+ Á&ç\‘√ düVü‰ neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìï ≈£L&Ü _C…|æ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+s<äHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT ø£eT˝≤ \T $ø£dædüTÔHêïj·THêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\ ‘√ bÕ≥T nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ ≈£L&Ü _C…|æ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æùdÔ d”e÷+Á<Ûä eT]+‘· n_ Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+<äHêïs¡T. »qe]˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q düπs«˝À 200 ô|’ ∫\T≈£î _C…|æ kÕúHê\T kÕ~ÛdüTÔ+<äì düπs«\T #ÓãT‘·T+&É>± ‘·sê«‘· ìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝À 272≈£î ô|’>± kÕúHê\qT _C…|æ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì düπs«\T yÓ\¢&çkÕÔj·Tì nHêïs¡T. <˚X¯+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ eùdÔH˚ d”e÷+Á<Ûä≈£î eT+∫ n_Û eè~∆ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T ‘√ sêeT*+>±ìøÏ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T ñ+&É&É+ e\¢ n~ kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äT. ‹]– ‘êC≤>± e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√ düπs+&ÉsY nsTTq≥Tº $X¯«dü˙j·T+>± ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºø£ Ç˝≤ eTT>∑TZs¡T n~Ûø±s¡T\qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düπs+ &ÉsY #˚j·T>± yÓTT<ä≥>± õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] düT<Ûëø£sYqT $$<Ûä Äs√|üD\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düπs+&ÉsY #˚j·T&ÜìøÏ ø£˝…ø£ºsY ˝ÒK sêj·T>±, Ä eTs¡THê&˚ Äj·Tq nkÕ+ |òæTø£ X¯≈£îÔ\‘√, <√|æ&û <ës¡T\‘√ e÷|òæj·÷‘√ dü+ã+<Ûë\T ñHêïj·Tqï Äs√|üD\ô|’ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ b˛©düT\≈£î <=]øÏ Á|üdüTÔ‘·+ C…’\T˝À ñHêïs¡T. Ç+ø± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ yÓqø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT XÊK &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY $X¯«yÓ÷Vü≤q¬s&ç¶ |ü\T n$˙‹ ø±s¡´Áø £e÷\≈£î, n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ç q H˚|ü<∏ä´+˝À, Äj·Tq #˚dæq ‘·|ü⁄Œ\ ≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·s¡|òü⁄q ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y ôV’≤ø√s¡Tº˝À $#ês¡D≈£î Vü‰»s¡T ø±yê *‡ e∫Ã+~. Ä eTs¡THê&˚ Äj·TqqT Á|üuÛÑT‘ê« ìøÏ düπs+&ÉsY #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ñ<√´>∑+ qT+&ç ≈£L&Ü düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. ‹]– sêeT*+>∑+ n<˚ <ë]˝À Á|üj·÷ìdüTÔHêïs¡T. Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ˙{Ï˝À eTTì– #·ìb˛sTT q≥Tº ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T môd’‡≈£î ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ #˚]q b˛©düT\T <äTπsZXŸ eTè‘·<˚Vü‰ìï ãj·T≥≈£î rdæ b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ yÓT<äø˘ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ øÏwüHé≈£îe÷sY πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\+≥÷ nœ\|üø£å+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T≈£î $q‹|üÁ‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, e÷]à 4: |ü≥ºD+˝À ns¡TΩ˝…’q ù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\+≥÷ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T dæôV≤#Y |ü<ëàe‹øÏ nœ\|üø£å+ $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. $q‹|üÁ‘·+˝À bı~* Á>±eT |ü]~Û˝Àì sêEbÕ˝…+ Á>±eT düπs«HÓ+ãsY 1064, 1067˝À 450 eT+~øÏ yÓ+≥H˚ Çfi¯¢ düú˝≤\ |ü{≤º\T Ç∫à bıõwüHé #·÷|æ+#ê\ì n˝≤π> düπs«HÓ+ãsY 1177/1˝À 164.34 ôd+≥T¢ ‘√|ü⁄b˛s¡+uÀ≈£î uÛÑ÷$T˝À ns¡TΩ˝…’q ◊<äTy˚\ eT+~ ù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì Bs¡Èø±\+>± n<Ó› uÛÑeHê˝À¢ ñ+≥Tqï bı~*˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝…’q mm+dæ, |æ&çdædæ u≤´+≈£î, ◊dæ&çmdt, ◊¬ø|æ, dü+πøåeTVü‰düº˝Ÿ‡ ‘·~‘·s¡ ø±sê´\j·÷\T 400 ¬ø$ $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì düπs«HÓ+ãsY 177/1, 164.34 ôd+≥¢˝À @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î düú\+ πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. |ü+#êsTTr |ü]~Û˝À ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T $\TyÓ’q Á|üuÛÑT‘·«

uÛÑ÷eTT\T <˚yê<ëj·TXÊK uÛÑ÷eTT\T <ë<ë|ü⁄ 170 mø£sê\T n˝≤π> eø˘Œ¤uÀs¡T¶ uÛÑ÷eTT\T bı~* ∫qï#Ós¡Te⁄, ô|<ä›#Ós¡Te⁄ ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q |ü+≥ø±\Te\qT yÓ+≥H˚ düπs«#˚dæ uÛÑ÷eTT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì, eT+&É\+˝Àì 20 Á>±eT |ü+#êsTTr˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 34 πswüHécÕ|ü⁄\T ñ+&É>± Ä cÕ|ü⁄\T Á|ü»\≈£î HÓ\yêØ>± düs¡T≈£î\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Ä düs¡T≈£î\qT u≤¢ø˘e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡ì yê{Ïì Ä|æ ù|<ä Á|ü»\≈£î düÁø£eT+>± |ü+|æD° »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì bı~* Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\ düTe÷s¡T e+<ä dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ì]à+∫q 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹˝À yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+ eT÷\+>± s√>∑T\≈£î m˝≤+{Ï ùde\T n+<ä&É+ ˝Ò<äì yÓ’<äT´\T, dæã“+~ s√>∑T\≈£î düø±\+˝À dü¬s’q ∫øÏ‘·‡ n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì Á|üuÛÑT‘·« Vü‰düº˝Ÿ‡˝À $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTq÷ Á|üø±s¡+ uÛÀ»q+ n+<ä&É+ ˝Ò<äì Ä yÓTq÷ Á|üø±s¡+ uÛÀ»q+ @sêŒ≥T #˚dü÷Ô XÊìfÒwüHé, uÛÑÁ<ä‘· ñ+&˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T

#˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. $ÄsYz\T |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç Ä<ëj·T+, H˚{Ï${Ï ¬s’‘·T\ bÕdüT|ü⁄düÔø±\T, u≤´+≈£î s¡TD≤\≈£î ø±yê*‡q dü]º|òæ¬ø{Ÿ\T düø±\+˝À Ç#˚à $<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ô|’ düeTdü´\ìï+{Ïì yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. ÄyÓT yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bı~* eT+&É\ sê»ø°j·T nœ\|üø£å Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~∏ ùwø˘ ôd’<ë, bı~* dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù {Ï Á|ükÕ<äT, _C…|æ Hêj·T≈£î\T e÷>∑T\÷] sêeTj·T´, e÷J düs¡Œ+∫ dü«s¡í^‘·, ˝Àø˘dü‘êÔ Hêj·T≈£î\T #·+Á<äX‚KsY, sêÁwüº _C…|æ Hêj·T≈£î\T eTTe«\ bÕs¡∆kÕs¡~Û, dæ|æj·T+ Hêj·T≈£î\T s¡y˚Twt, j·Tø£ÿ* X‚wü–]sêe⁄, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî\T eT+<ä–] yÓ+ø£fÒwtj·÷<äyé, mHémdtj·TT◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T yÓ’ •yês¡T®Hé, m zãT˝Ÿ¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒwtj·÷<äyé, yÓ\T>√\T ø±• ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTq«j·T+‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê*: ø£˝…ø£ºsY ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 4: 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥¢ >∑T]+∫ õ˝≤¢˝À ìj·T$T+∫q H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘·q #Ûê+ãsY˝À düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ìj·T$T+∫q n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î ≈£L&Ü $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì, πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+, sêh mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\T, dü÷#·q\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ne>±Vü≤q #˚düT≈£î+≥÷ m˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü dü‘·«s¡ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ mìïø£\T düC≤e⁄>± »]π>˝≤ n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\+‘ê düeTq«j·T+‘√ ñ+&ç $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ◊¬ø|æ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, &Ü«e÷ |æ&ç •e*+>∑j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTì‡b˛˝Ÿ‡˝À ˇ+≥]b˛sê≥+: u§‘·‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 4: eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt~ ˇ+≥] b˛sê≥y˚T.. me]‘√q÷ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√uÀ+.. nì >±+BÛuÛÑe Hé˝À k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷ m<äT≥ |”d”d” n<Ûä´≈£åî &ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD yÓ\¢&ç+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ õ˝≤¢\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\‘√, bÕغ H˚‘·\‘√ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüºeT+‘·{≤ ø√&é ô|≥º&É+ $#ês¡ø£s¡+. 146 eTTìdæbÕ*{°\T.. 10 ø±s=Œπswüq¢ nuÛÑ´s¡Tú\ qT m+|æø£ #˚j·TqTHêï+. ø±s=ŒπswüHé, øöì‡˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ nuÛÑ´ s¡Tú\ m+|æø£ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·TqTHêï+. eTTìdæ|ü˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ C≤_‘êqT kÕúìø£ dü+düú\≈£î n|üŒ –+#ê+. ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü‘·´s¡T∆\T+&És¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ø±+Á¬>dt ‘·|üŒ y˚πs bÕغ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·uÀs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ |ü⁄{Ϻq {ÏÄsYmdt bÕغ ø=qkÕ>±˝≤.. ˝Ò<ë nqï~ yê[¢wüºeTì #ÓbÕŒs¡T. {°{°&û|”˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T mes¡÷ ñ+&ÉuÀs¡ì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î πø+Á<ä+ Ç∫Ãq bÕ´πøJì ns¡∆+ #˚düT≈£î+fÒ nø£ÿ&É ≈£L&Ü ‘·eT≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ñ+&ÉuÀeì #ÓbÕŒs¡T. n‘·´~Ûø£ kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£îì rs¡T‘êeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

yÓT<äø˘ eT+&É\ n_Ûeè~∆ n~Ûø±]>± >√$+<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 4: yÓT<äø˘ eT+&É\ |ü]wü‘Y n_Ûeè~∆ n~Ûø±] >± >√$+<é k˛eTyês¡+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+‘·≈£îeTT+<äT áj·Tq ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ;ÛyéT>∑˝Ÿ eT+&É\ n_Ûeè~∆ n~Ûø±]>± |üì#˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ÇHé#ê]® &ç|üP´{Ï dæÇz>± |üì#˚dæ ã~©ô|’ yÓT<äø˘ eT+&É\ n_Ûeè~∆ n~Ûø±]>± e#êÃs¡T.

|ü\T ÄØ®\T d”«ø£]+∫q Äضz Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 4: kÕúìø£ Äضz ø±sê´\j·T+˝À yÓT<äø˘ Äضz eqC≤<˚$ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY˝À Á|ü»\ qT+∫ e∫Ãq |ü\T ÄØ®\qT d”«ø£]+#ês¡T. yê{Ï˝À ø=ìï+{Ïì nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |ü]wüÿ]+#ês¡T. eT]ø=ìï+{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+bÕs¡T. á |òæsê´<äT\ìï+{Ïì yês¡+ s√E˝À¢>± |ü]wüÿ]+∫ yê{Ï Á|ü‘·T\qT Äضz ø±sê´\j·÷ìøÏ düeT]Œ+#ê\ì ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضz ø±sê´\j·T+ mz ø£ècÕí¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


14q ª#·+<äe÷eTø£<∏ä\Tµ Á|üMDYdü‘êÔsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À.. eT+#·T\øÏåà ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔqï ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tµ 14q $&ÉT <ä\ ø±qT+~. qπswt, ÄeTì, ø£èwüßí&ÉT,#Ó’‘·q´ø£èwüí, kÕsTT≈£îe÷sY, kÂeT´, Hê>∑XÖØ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢

ãT<Ûäyês¡+ 5, e÷]Ã 2014

q{Ï+#·qTHêïs¡T. yÓHÓï\ øÏc˛sY, n_Ûõ‘Y, n$T‘Ysêyé, ]#ê |üHÓ’ï, á ∫Á‘êìøÏ #êDTø£´ uÀH˚{Ï ìsêà‘· e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. $TøÏÿ C… y˚Tj·TsY dü+^‘· <äs¡Ù≈£î &ÉT. mì$T~ $_Ûqï ø£<∏ä\ $q÷‘·ï ø£<Ûë+X¯+‘√ á

∫Á‘êìï s¡÷|ü⁄~<ë›s¡T. á HÓ\ 14e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Ç|üŒ{Ïπø \øÏåà dæ<ë∆sYú q{Ï+∫q ªnq>∑q>± z BÛs¡T&ÉTµ $˝Hé bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫ Ä bÕÁ‘·≈£î >±qT nyês¡T¶qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. nq+‘·s¡+ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+\˝À $&ÉT<ä˝…’q ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]µ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√sTTHé e÷]q eT+#·T\øÏåà Ç|ü&ÉT ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tµ ∫Á‘·+˝À e÷Á‘·+ ôdŒwü˝Ÿ s√˝Ÿ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~.

<ÛäqTwt düs¡düq

u≤\ø£èwüí‘√.. _bÕdü!

ªs¡uÛÑdüµ˝À

nø£ås¡Vü‰düHé!

uÀj·TbÕ{Ï -u≤\ø£èwüí ø±+_H˚wüHé˝À sêqTqï ª˝…C…+&éµ˝À _bÕkÕãdüT m+Á{° ø±qT+~. {≤©e⁄&é≈£î _bÕkÕqT s¡|æŒ+#·&É+ Ç<˚yÓTT<ä{ÏkÕ]ø±<äT. >∑‘·+˝À eTùV≤wtu≤ãT V”≤s√>± q{Ï+∫q ª≥ø£ÿ] <=+>∑˝Àµ V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·TyÓTÆq $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. <ë<ë|ü⁄ á∫Á‘·+ e∫à 12 dü+e‘·‡sê\T ne⁄‘·T+~. sêyéTÄ#·+≥, >√|æ#·+<é Ä#·+≥, nì˝ŸdüT+ø£s¡ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ <˚$Á|ükÕ<é dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. yêsêVæ≤ #·\q ∫Á‘·+ düeTs¡ŒD˝À 14 Ø˝Ÿ‡ m+≥¬s’ºHÓà+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ á ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·T+~. sê~Ûø± Äù|º, k˛Hê˝Ÿ #ÍVü‰Hé V”≤s√sTTqT¢>± q{Ï+#·>±, »>∑|ü‹u≤ãT $\HébÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. á HÓ\ 7q Ä&çjÓ÷, |òüdtº {°»sYqT $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T.

Vü‰{ŸVü‰{Ÿ>± düeT+‘·

X¯s¡y˚>∑+>± ª»+|t õ˝≤˙µ ÄsY. ã©ÿ <äs¡Ùø£‘·«+˝À <ÛäqTwt V”≤s√>±, nø£ås¡Vü‰düHé V”≤s√sTTHé>± ˇø£ ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á Ç<ä›s¡T ø£*dæ q{Ï+#·&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ eTT+u…’˝À X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~. u≤©e⁄&é Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&Ó’q ÄsY.ã©ÿ Ç|üŒ{Ïπø Nì≈£îyéT, bÕ ∫Á‘ê\ì ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫ eT+∫ ù|s¡T,Á|üU≤‘·´\T dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT∫Á‘ê\˝À n$T‘êuŸ q{Ï+#·&É+ eTs√ $X‚wü+. Ç|ü&ÉT <ÛäqTwt, nø£ås¡Vü‰düHé\‘√ ø=‘·Ô ∫Á‘êìï #˚j·TqTHêï&ÉT. n$T‘êu#·ÃHé ø°\ø£bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. ã*ÿ uÛ≤s¡´ >ö] wæ+&˚ ≈£L&Ü <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >ö] wæ+&˚ <äs¡Ù‘·«+˝À l<˚$ Ø-m+Á{° ∫Á‘êìï #˚dæ dü¬ø‡dt nsTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á Ç<ä›s¡T ø£*dæ #˚ùd ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îºô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\T HÓ\ø=HêïsTT. Çø£ <ÛäqTwt ¬øØsY yÓTT<ä\T ô|{Ϻ+~ s¡»˙ø±+‘Y n\T¢&ç>± nsTTq|üŒ{Ïø° ôdŒwü˝Ÿ Çy˚TCŸqT dü+bÕ~+#·T≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

Ç.dü‹Ôu≤ãT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª»+|t õ˝≤˙µ X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~. n\¢]qπswt, ÇcÕ#Ûêyê¢\T V”≤s√, V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À $»j·Te+‘·yÓTÆq ªø£\>∑\|üµ ∫Á‘êìøÏ ]y˚Tø˘. ly˚+ø£fÒX¯«s¡ ÄsYº‡ Ábı&Éø£åHé dü+düú |ü‘êø£+ô|’ n+_ø± sêC≤ ì]àdüTÔHêïs¡T. n\¢]qπswt ‘=*kÕ] ~«bÕÁ‘ê_qj·T+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£bÕÁ‘·˝À e÷dt>± q{ÏdüTÔ+&É>±, eTs√ bÕÁ‘·˝À ø±¢dt>± ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. qπswt ‘·s¡‘·sê\T>± edüTÔqï ÄdæÔì m˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£îHêï&ÉH˚<˚ ø£<Ûä. Çø£ á ∫Á‘êìøÏ düT+<äsY dæ. ø£<∏äqT, $»jYT mu…+»sY dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À V”≤s√sTTHé>± n+»* q{Ï+∫q|üŒ{Ïø°... ‘Ó\T>∑T˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î &˚{Ÿ‡ ≈£î<äs¡ø£b˛e&É+‘√ ÇcÕ#Ûêyê¢qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ qπswt, ÇcÕ#Ûêyê¢\T eÁC≤\y˚≥≈£î dü+ã+~Û+∫q ∫Árø£s¡D »s¡T>∑T‘·T+~. eTs√yÓ’|ü⁄ s¡$u≤ãT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª\&É÷¶u≤ãTµ˝À n\¢]qπswt q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£î+~. qπswt uÛ≤Ø ø±j·TT&ç>± ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. #ê˝≤ >±´|t ‘·sê«‘· uÛÑ÷$Tø£ ø°\ø£bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qT+~. n\¢] qπswts¡$u≤ãT ªn\¢]µ ∫Á‘·+ m|üŒ{Ïø° eT]∫b˛˝Òs¡T. eT] eT∞fl M]<ä›] ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï ª\&É÷¶u≤ãTµô|’ e÷Á‘·+ uÛ≤Ø n+#·Hê\THêïsTT.

n+<ë\ ‘ês¡ düeT+‘· sêuÀj˚T dæìe÷ ªs¡uÛÑdüµ˝À ø=‘·Ô>± ø£ìŒ+#·uÀ‘·Tqï~. pìj·TsY mHé{ÏÄsY düs¡düq düeT+‘· q{ÏdüTÔ+&É>±, Á|üD°‘· düTuÛ≤wt eTs√ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. dü+‘√wt lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷ ∫Árø£s¡D >∑‘· ø=ìï s√E\T>± sêe÷Hêj·TT&ÉT düTº&çjÓ÷˝À »s¡T>∑T‘√+~. mHé{ÏÄsY, düeT+‘·\ô|’ ˇø£ bÕ≥qT á düTº&çjÓ÷˝À ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düeT+‘· eTT#·Ã{Ïdü÷Ô á bÕ≥˝À qqTï ø=‘·Ô>± #·÷&Ée#·Ãì n+{À+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î e∫Ãq ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ qqTï Ç˝≤ #·÷&É˝Ò<äì ÄyÓT #Ó|ü⁄‘√+~. á dæìe÷˝À ÄyÓT m≈£îÿe Vü‰{Ÿ, ‘·≈£îÿe d”«{Ÿ>± e⁄+≥T+<äì Á|ü#ês¡+. düeT+‘· á dæìe÷‘√ m˝≤ ªs¡uÛÑdüµ #˚j·TuÀ‘·T+<√ #·÷&Ü*eT]! <∏äeTHé dü+^‘·+ n+~düTÔqï á dæìe÷qT u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]àdüTÔHêïs¡T.

n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ≈£î

Ä|üÈHéô|’ uÀqdt bÕsTT+{Ÿ‘√ @◊;@ qT+∫ uÛ≤s¡‘· u≤øχ+>¥ düe÷K´ düuÛÑ´‘·«+ s¡<äT› uÛ≤s¡‘· u≤øχ+>¥ düe÷K´≈£î >∑{Ϻ m<äTs¡T <Óã“ ‘·–*+~. uÛ≤s¡‘· u≤øχ+>¥ düe÷K´(◊;m|òt) ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ es¡Z+ Ä≥ |üs¡Te⁄, Á|ü‹wü˜\≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï˝Ò¢˝≤ Á|üe]Ôk˛Ô+<äì ù|s=ÿ+≥÷ n+‘·sê®rj·T u≤øχ+>¥ düe÷K´(@◊;@) ◊;m|òt düuÛÑ´‘ê«ìï s¡<äT› #˚dæ+~. $_Ûqï esêZ\ qT+∫ _ÛqïyÓTÆq n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï+<äTq ◊;m|òtô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Òø£ b˛‘·THêïeTì @◊;@ ‘˚*à #Ó|æŒ+~. Bìe\¢ Áø°&Üø±s¡T\≈£î, ø√#Y\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ñ+&É<äì, á dü+øå√uÛÑ+ ‘˚˝Òes¡≈£î yês¡T @◊;@ |ü‘êø£+ øÏ+<ä n+‘·sê®rj·T b˛{°˝À¢q÷ bÕ˝§Zqe#·Ãì #Ó|æŒ+~.

j·TTesêCŸ ` <Û√˙ ˝Òø£ b˛e&É+ ˝À≥T!

$»j·T+ kÕ~ÛkÕÔ+: ø√V”≤¢ Áπ>yéT dæà‘Y >∑T&éu…’!!

ã+>±¢<˚XŸ y˚~ø£>± »s¡T>∑T‘·Tqï Ädæj·÷ ÁøϬø{Ÿ {ÀØï˝À uÛ≤>∑+>± Ä|üÈìkÕÔHé‘√ »]π> ∫e] ©>¥ e÷´#Y˝À uÀqdt bÕsTT+{Ÿ‘√ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé $sê{Ÿ ø√V”≤¢ $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. bÕøÏkÕúHé‘√ »]–q e÷´#Y˝À »≥Tº z&çb˛e&É+‘√ á {ÀØï˝À ô|ò’q˝Ÿ <ës¡T\T <ë<ë|ü⁄>± eT÷düT≈£îì b˛j·÷sTT. Bìô|’ ø√V”≤¢ düŒ+~dü÷Ô.. Ädæj·÷ ø£|t ÄK] ©>¥ e÷´#Y˝À nbòÕÈìkÕÔHéô|’ uÀqdt bÕsTT+{Ÿ‘√ HÓ>∑Z&É+ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]kÕÔeTHêïs¡T. ô|ò’q˝Ÿ neø±XÊ\T düJe+>± ñ+#·Tø√yê\+fÒ nbòÕÈHé‘√ ãT<Ûäyês¡+ »s¡>∑qTqï á e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y uÛ≤Ø ‘˚&Ü‘√ HÓ>±Z*. nsTT‘˚ n+‘·ø£+fÒ eTT+<äT eT+>∑fi¯yês¡+ bÕø˘‘√ e÷´#Y˝À ã+>±¢ ¬>*ùdÔH˚ ø√V”≤¢ ùdq≈£î ô|ò’q˝Ÿ #˚πs #êHé‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ä|üÈHé e÷´#Y˝À n‘·T´‘·ÔeT Á|ü<äs¡Ùq≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ+. nsTT‘˚ eTT+<äT bÕø˘ ` ã+>±¢ e÷´#Y |òü*‘·+ m˝≤ ñ+≥T+<√ #·÷&Ü*. nqTuÛÑesêVæ≤‘·´+‘√ Á|ü‹ e÷´#Y˝Àq÷ y˚TeTT Ä&É‘ê+. Ä≥˝À ø=ìï ‘·|ü⁄Œ\T #˚düTÔHêï+. Çø£$÷<ä≥ C≤Á>∑‘·Ô>± bÕ≥T|ü&É‘êeTHêïs¡T.

yÓTs¡T>∑T<ä\≈£î

◊|”{°m˝Ÿ y˚\+...

eTT+ãsTT »≥Tº˝À Hê<ä˝Ÿ! Ädæj·÷ ø£|t˝À bÕ˝§Zqï uÛ≤s¡‘· »≥Tº j·TTesêCŸ dæ+>¥, eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙\T ˝Òø£ b˛e&É+ Ä »≥Tº≈£î rs¡ì ˝À≥ì bÕøÏkÕúHé e÷J ÁøϬø≥s¡T¢ n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘Yô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫q bÕø˘ »≥TºqT ø=ìj·÷&ÉT‘·÷H˚ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTHé $T‹$÷]q Ä‘·à $XÊ«kÕìï ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. ìs¡¢ø£å´+>± Ä&ç z≥$T ø=ì‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. e÷J ¬øô|ºHé s¡w”<é \r|òt e÷{≤¢&ÉT‘·÷... j·TTesêCŸqT á {ÀØïøÏ m+|æø£ #˚j·Tø£b˛e&É+ ô|<ä› ‘·|ü⁄Œ. <Û√˙, düTπswt ¬s’Hê\T ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ø£˙dü+ j·TTesêCŸHÓ’Hê rdüTø√yê*‡+~. ndü\T n‘·ìï »≥Tº qT+∫ m+<äT≈£î ‘·|æŒkÕÔs√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. j·TTM Ä˝Ÿsö+&é Ä≥qT uÛ≤s¡‘Y $Tdt ne⁄‘√+~. j·TTM ñ+&çe⁄+fÒ ø£∫Ñ·+>± bÕø˘ dæŒqïs¡¢≈£î ø£wüºeTj˚T´<˚. ø√V”≤¢ eT+∫ u≤´{Ÿ‡eTH˚. nsTT‘˚ ¬øô|ºHé>± sêDÏ+#ê\+fÒ e÷Á‘·+ Äy˚XÊìï ‘·–Z+#·Tø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±&ÉT.

Á|ü|ü+#· HÓ+ãsYeHé s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ ◊{°|”m˝Ÿ˝À eTT+ãsTTøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#·qTHêï&ÉT. f…ìïdt Áù|$T≈£î˝À¢ ñ‘·T‡ø£‘·qT πs|æq n+‘·sê®rj·T Á|”$Tj·TsY f…ìïdt ©>¥ (◊{°|”m˝Ÿ) y˚\+˝À eTT+ãsTT ÁbòÕ+#ÛÓ’J n‘·DÏï ø=qT>√\T #˚dæ+~. Ä~yês¡+ <äTu≤jYT˝À »]–q y˚\+˝À eTT+ãsTT.. kÕìj·÷ $÷sê®, s√Vü≤Hé uÀ|üqï\qT ≈£L&Ü rdüT≈£î+~. bı≥÷¢] es¡Á|ükÕ<é, #êeTT+&ûX¯«]Hê<∏é\T eT+ãsTT »≥Tº≈£î j·T»e÷qT\T, ÇeH√$#Y, ~>∑Z» Ä≥>±&ÉT dü+ÁbÕjYT ≈£L&Ü á »≥Tº˝À ñHêï&ÉT.

<äøÏåD≤Á|òæø± ÁøϬø{Ÿ ~>∑Z»+, Ä <˚X¯ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé Áπ>yéT dæà‘Y n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ≈£î >∑T&éu…’ #ÓbÕŒ&ÉT. <äøÏåD≤Á|òæø± »≥TºqT $»j·÷\ u≤≥˝À q&ç|æ+∫ n<äT“¤‘·yÓTÆq ¬øô|ºH>é ± Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îqï dæà‘Y Äø£dæàø£+>± ‘·q ]f…’¬sà+{Ÿ ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|üdüTÔ‘·+ πø|t{ÖHé˝À ÄÅùdº*j·÷‘√ »]π> ∫e f…düTº eTT–dæq yÓ+≥H˚ ‘êqT ÁøϬø{Ÿ qT+∫ yÓ’<=\>∑T‘·Tqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·q ìs¡íj·T+ô|’ |ü⁄qsê˝À#·q ˝Ò<äHêïs¡T. ]f…’¬sà+{Ÿ ‘·sê«‘· Ç+>∑¢+&é˝À dæús¡|ü&ÉqTqï≥Tº #ÓbÕŒ&ÉT. ø±>±, 117 e÷´#Y\T Ä&çq dæà‘Y (33) 109 f…düTº\≈£î ¬øô|ºH>é ± e´eVü≤]+#ê&ÉT. Ç<√ Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶. dæà‘Y ¬øØsY˝À 27 f…düTº ôd+#·Ø\THêïsTT. n‘·&ÉT ôd+#·Ø #˚dæq Á|ü‹kÕØ Ä »≥Tº ¬>*∫+~. Ç+>∑¢+&é »≥Tºô|’ &ÉãT˝Ÿ ôd+#·Ø\T ≈£L&Ü u≤<ë&ÉT. ˇø£kÕ] ÄÅùdº*j·÷ dæØdt˝À nsTT‘˚, #ÓsTT´ $]–Hê ≈£L&Ü Ä $]–q #˚‘√ÔH˚ u≤´{Ï+>¥ #˚XÊ&ÉT. eH˚¶\ $wüj·÷ìø=ùdÔ, yÓTT‘·Ô+ 197 eH˚¶\T Ä&ç 37.98 dü>∑≥T‘√ 6989 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. Ç+<äT˝À |ü~ ôd+#·Ø\THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+

Äd”dt‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï f…düTº eT÷&√s√E Ä≥ »s¡T>∑T‘·TqŒ|ü⁄Œ&ÉT ‘·q »≥Tº düuÛÑT´\≈£î á $wüj·T+ ‘Ó*bÕ&ÉT. ‘·q »qàuÛÑ÷$Tô|’H˚ ∫≥º∫e] e÷´#Y Ä&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì uÛ≤$+∫q≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø±* eT&ÉeT≈£î Ä|üπswüHé #˚sTT+#·T≈£îqï|üŒ{Ï qT+#˚ dæà‘Y ]f…’¬sà+{Ÿ ~X¯>± Ä˝À∫düTÔHêï&ÉT.

\e]ï e÷πsÃdæq ùwHéyêsYï... ‘·q dæŒHé e÷j·÷C≤\+‘√ u≤´{Ÿ‡yÓTHé≈£î eTT|üŒ‹|üŒ\T ô|{Ϻq ÄÅùdº*j·÷ e÷J dæŒHé ~>∑Z»+ ùwHéyêsYï Ç|ü⁄Œ&ÉT ne÷àsTT\≈£î Áù|eT u≤D≤\T $düTs¡T‘·THêï&ÉT. ÁøϬø{Ÿ π>yéT≈£î >∑T&éu…’ #Ó|æŒq ‘·sê«‘· Ç‘·>±&ÉT \yé π>yéT\T yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. ‘êC≤>± á e÷J ÁøϬø≥sY ˝À<äTdüTÔ\ e÷J yÓ÷&É˝Ÿ $T#Ó©¢ yÓ÷Hé‘√ s=e÷Hé‡ kÕ–düTÔHêï&É≥. yêsYï Áù|j·Tdæ nsTTq m*»u…‘Y Vü‰πs¢‘√ $&çb˛j·÷&É+≥÷ j·T÷πø $÷&çj·÷˝À yês¡Ô\T edüTÔqï

H˚|ü<∏ä´+˝À á 44 @fi¯¢ ÄÅùdº*j·÷ ÁøϬø≥sY eTs√ yÓ÷&É˝Ÿ‘√ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+ >± ñHêï&Éqï yês¡Ô\T ÁbÕ<Ûë q´+ dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. Vü≤πs¢‘√ yê˝…+f…’Hé‡ »s¡T|ü⁄ø=qï ø=~› >∑+≥\ ‘·sê«‘· Á_≥Hé≈£î #Ó+~q 42 @fi¯¢ yÓ÷Hé‘√ \+&ÉHé˝Àì z ¨≥˝Ÿ˝À yêsYï X¯è+>±s¡+˝À eTTì–‘˚*q≥T¢ ª~ düHéµ |üÁ‹ø£ z ø£<∏äq+ yÓ\Te]+∫+~. nsTT‘˚ ‘·qô|’ edüTÔqï á yês¡Ô\˙ï nyêdüÔyê\T, Vü‰kÕ´düŒ<äeTì yêsYï ø={ϺbÕπsXÊ&ÉT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

05 03 14  
Advertisement