Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 4`3`2014 eT+>∑fi¯yês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ q>±sê! Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T≈£î ∫e] ‘˚B: e÷]à |ü]o\q e÷]à ñ|üdü+Vü≤s¡D e÷]à mìïø£ e÷]à |òü*‘ê\T @Á|æ˝Ÿ

14 14 18 30 2

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: sêÁwüº+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ q>±sê yÓ÷–+~. sêÁwüº mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ á $wüj·÷\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. e÷]à 30q mìïø£ »s¡>∑qTqï~. |òü*‘ê\T @Á|æ˝Ÿ 2q sêqTHêïsTT. b˛*+>¥ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î »s¡>∑qT+~. 146 eTTì‡bÕ*{°\T 10 q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. k˛eTyês¡+ qT+&˚ mìïø£\ ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+~. mìïø£˝À¢ 11y˚\ á$m+\qT $ìjÓ÷–+#·qTHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 95\ø£å\eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. á HÓ\ 10e ‘˚B qT+&çç 14 es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T #˚düTø√e#·TÃ. 15q Hê$TH˚wüqT¢ |ü]o*kÕÔs¡T. 18e ‘˚B es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢qT ñ|üdü+Vü≤]+ #·Tø√e#·TÃ. e÷]à 30q b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. @Á|æ˝Ÿ 2q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄, mìïø£\ |òü*‘ê\T Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. mìïø£\

ìs¡«Vü≤D≈£î m˝≤+{Ï nyê+‘·sê\T HÓ\ø=q≈£î+&Ü >∑{Ϻ ‘Ó*bÕs¡T. 146 eTTì‡bÕ*{°\T, q>∑s¡ |ü+#êsTTr\T, 10 uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú\≈£î ˇπø s√E mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. bÕغ dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T >∑Ts¡TÔ\ô|’H˚ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq m<äTs¡Tø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶

ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘\ düyÓTàô|’ >∑es¡ïsY ÄÁ>∑Vü≤+

düyÓTà $s¡$T+∫q j·÷»e÷Hê´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘\ eT÷dæy˚‘·ô|’ sêÁwüº >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé düyÓTàeT≈£î ~–q j·÷»e÷Hê´\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n‘·´edüs¡ ùde˝À¢ ˇø£f…Æq ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘\qT yÓ+≥H˚ ‘Ó]|æ+#ê\ì, >∑+≥˝À|ü⁄ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´ <ä]Ù eTVü≤+‹, bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. düyÓTàqT $s¡$T+#·ì |üø£å+˝À ã+ø˘ \qT bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ÄBÛq+˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì >∑es¡ïsY Ä<˚•+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑es¡ïsY Ä<˚XÊ \‘√ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq n~Ûø±s¡T\T ã+ø˘\qT ‘Ó]|æ+ #˚+<äT≈£î s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ j·÷» e÷Hê´\T düVæ≤‘·+ n~Ûø±s¡T\‘√ #·s¡Ã\T »s¡|ü &ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e#êÃsTT. ã+ø˘\˝À nÁø£e÷\T »s¡>∑T‘·THêïj·Tì, ø=\‘·˝À¢ ˝ÀbÕ\THêïj·T+≥÷ Á|ü»\ qT+&ç edüTÔqï |òæsê´<äT\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·÷ìø£\T, ø=\‘·\ XÊK ã+ø˘\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ ø=\‘·\qT |ü]o*+∫ ˝ÀbÕ\Tqï yê{Ïì d”CŸ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<ä∆+ ø±e&É+‘√ Bìì J]í+ #·Tø√˝Òì ã+ø˘ j·÷»e÷Hê´\ dü+|òüT+ ã+ø˘\qT eT÷d æy˚dæ düyÓTà˝ÀøÏ yÓfi≤fls¡T. n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X

õm&ç Ä<˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: dü∫yê\j·T+˝Àì eT+Á‘·T\ ù|w”\qT áHÓ\ 7e ‘˚B˝À>± U≤∞ #˚j·÷\ì kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\qXÊK (õm&ç) dü+ã+~Û‘· XÊU≤~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. sêh+˝À sêh|ü‹ bÕ\q neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À sêh >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé k˛eTyês¡+ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤+‹‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&Üs¡T. bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq n+XÊ\ô|’ düMTø£å »]bÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À e÷JeT+Á‘·T\T ‘·eT ù|w”\qT yÓ+≥H˚ U≤∞ #˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T e∫Ãq≥T¢ dü∫yê\j·T n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á $wüj·÷ìï |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\ e´øÏÔ>∑‘· dæã“+~ <ÛäèMø£]+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ù|w”\T U≤∞ #˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq ‘·sê«‘· n‘·´~Ûø£ eT+Á‘·T\T, yê] dæã“+~ ‘·eT ‘·eT e÷‘·è dü+düú\≈£î yÓfi≤fl\ì Ä<˚•+#ês¡T. øÏs¡DY sêJHêe÷ nq+‘·s¡+ eT+Á‘·T\T dü∫yê\j·÷ìøÏ sêe&É+ e÷H˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+˝Àì Áô|dt ôdÁø£≥Ø ø±sê´\j·T+ ≈£L&Ü ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E˝À¢ eT÷j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. dü∫yê\j·T+˝Àì ù|w”\qT, Ç‘·s¡ ø±sê´\j·÷\qT eT÷dæy˚dæq |üø£å+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ s√E≈£î s¡÷.3.50 \ø£å\ Ä<ëj·T+ $T>∑T\T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq n+XÊ\T yÓTT‘·Ô+ >∑es¡ïsY ø±sê´\j·÷ìøÏ edüTÔqï+<äTq dæ u≤¢ø˘≈£î m<äTs¡>±qTqï MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ ≈£L&Ü eT÷dæy˚ùd $wüj·T+ õm&ç |ü]o\q˝À ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‘êC≤>± H˚&ÉT ô|Á{À˝Ÿã+ø˘\T düyÓTà≈£î ~>∑&É+, Bìô|’ >∑es¡ïsY düŒ+~+#·&É+‘√ ã+≈£î\T yÓ+≥H˚ ‘Ós¡e&É+|ü≥¢ Á|ü»\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

|üø±ÿ bı‘˚Ô!

ø±+Á¬>dt‘√ $©HêìøÏ düùd$Tsê n~≈£L&Ü wüs¡‘·T\‘√H˚.. n~Ûø£ nôd+;¢ kÕúHê\T ÇùdÔH˚.. ˝Ò<ä+fÒ bı‘·TÔ≈£L&Ü C≤HêÔHÓ’ πød”ÄsY eT~˝À n<˚.. {°ÄsYmdt˝ÀøÏ yÓ\T¢e˝≤ e\dü\T dü+~>±∆edüú˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\T düs¡«Á‘ê #·s√Ã|ü#·s¡Ã\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ bÕغ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ø£˝Ò¢qì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt yÓTÆÁ‹ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. k˛eTyês¡+ sêÁ‹˝À>± πød”ÄsY ‘·q bÕغ ìs¡íj·÷ìï yÓ\¢&ç+#˚ neø±X¯+ ñ+~. z yÓ’|ü⁄ yÓ\T¢e˝≤ bÕغ˝ÀøÏ e\dü\T edüTÔ+fÒ.. eTs√yÓ’|ü⁄ {°ÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·Te<ä›+≥÷ rÁe e‹Ô&ç.. |òü*‘·+>± Ä bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY bı‘·TÔπø yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. n~≈£L&Ü

‘Ó<˚bÕ≈£î mÁs¡u…*¢ >∑T&é u…’!!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Óù|Œ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔ Hêïj·Tqï Á|ü#ês¡+ düs¡«Á‘ê ø=qkÕ>∑T‘√+~. k˛eTyês¡+ ‘·q nqT#·s¡T\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝À düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±DÁbÕ+‘ê ìøÏ #Ó+~q {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T |ü\Te⁄s¡T ‘Ó<˚bÕ≈£î >∑T&éu…’ #Óù|Œ+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. k˛eTyês¡+ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´sê\T dü‘·´e‹ sê<∏√&é, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ uÀs¡T¶ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT _.qπ>wt πødæÄsY düeTø£å+˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚]q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. bÕغøÏ #Ó+~q XÊdüqdüuÛÑT´ \+‘ê bÕغì M&ÉT‘·T+&É≥+‘√ mÁs¡u…*¢ ôd’‘·+ bÕغì M&ç sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ ø√dü+ ø±+Á¬>dt

˝Ò<ë.. eTπs Ç‘·s¡ bÕغ˝ÀHÓ’Hê #˚πs+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡H˚ $wüj·T+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î düŒwüº+>± ‘Ó*dæ b˛sTT+~. Ç+‘·ø±\+ ‘êeTT ˝ÒK Çe«&É+ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äH˚ $wüj·÷ìï #ÓãT‘·÷ e∫ÃHê ‘Ó\+ >±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T Ç|ü&ÉT |üP]Ô>± Ä‘·à s¡ø£åD˝À |ü&ܶs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ Hêj·T ≈£î\T #Óù|Œ e÷≥\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T $X¯«dæ+#˚ |ü]dæú‹˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T |ü⁄qsê˝À#·q˝À ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ‘Ó\+>±D˝À eTqT>∑&É kÕ–+ #˚ |ü]dæú‘·T\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´ ‘·TÔ ø√dü+ Ç‘·s¡ e÷sêZ\qT yÓ‘·T≈£îÿ+ ≥THêïs¡T. 2009 qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغøÏ #Ó+~q XÊdüqdüuÛÑT´\T b˛#ês¡+ lìyêdü¬s&ç¶, >∑+|ü >√es¡úHé, CÀ>∑TsêeTqï, düeTTÁ<ë\ y˚DT>√ bÕ˝≤#ê], >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶, eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, ¬ømdt s¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\T Ç|üŒ{Ïπø Ä bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Ó|æŒ {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ _C…|æ˝À #˚s¡&É+ $~‘·y˚T. k˛eTyês¡+ Vü≤qTeT+‘Ywæ+&˚, dü‘·´e‹ sê<∏√&é {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T. á |ü]D≤e÷\‘√ u…+uÒ˝…‹Ôq $T–*q ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü Á|ü‘ê´e÷ï j·÷\T yÓ‘·T≈£î+≥Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

¯yÓTÆq dü+|òü÷\ H˚‘·\T nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê] ì ‘êeTT düeT]ú+#·uÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìπs›•+∫q yê{ÏH˚ q&ÉT|ü⁄‘êeTì eTT+ <äT≈£î sêe&É+‘√ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡yÓTÆ+~. düyÓTà‘√ q>∑s¡+˝À ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\ e<ä› yêVü≤q<ës¡T\T Ä+<√fi¯q\≈£î ~>± s¡T. B+‘√ s√&É¢ô|’øÏ yêVü≤Hê\T #˚s¡&É+‘√ Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. yÓ+≥H˚ >∑es¡ïsY düŒ+~+#ês¡T. ¬s+&ÉT ø£+ô|˙\ ‘·÷ìø£ j·T+Á‘ê\ ø±s¡D+>± neø£‘·eø£\≈£î ÄkÕÿs¡+ ñ+<äì ‘·÷ìø£\T, ø=\‘·\ XÊK ndæôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY uÛ≤düÿsY ‘Ó*bÕs¡T.

d”e÷+Á<Ûä≈£î n~Ûø£ Á|üjÓ÷»Hê\T : C…’sê+ s¡y˚Twt

‘·s¡TyêsTT 2˝À

eT+Á‘·T\ ù|w”\T U≤∞ #˚j·÷*

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:283 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, e÷]à 3 : d”e÷+Á<Ûä≈£î n~Ûø£ Á|üjÓ÷»Hê\T ø£*Œ+#êeTì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ k˛eTyês¡+ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ nbÕsTT+f…&é &˚{Ÿ e#êÃø£ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T @s¡Œ&É‘êsTT. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ nH˚ø£ Á|üjÓ÷» Hê\T ø£*Œ+#ê+. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì πø{≤sTT+#ês¡T. sêj·T\d”eT, ñ‘·Ôsê+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î Ä]úø£ bÕ´πøJ Ç#êÃ+.

yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~∆øÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«qTHêï+. nsTT<˚fi¯¢ bÕ≥T |üqTï sêsTTr ø£*Œ+#ê+. eTs√ nsTT<˚fi¯¢ bÕ≥T bı&ç–+#ê\ì ≈£L&Ü jÓ÷∫düTÔHêï+. nsTT<˚fi¯¢ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#ê+. Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹|ü‹Ô Vü≤À<ë øÏ+<ä Ä ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆øÏ >±qT πø+Á<ä+ qT+&ç 90XÊ‘·+ ì<ÛäT\T..˝ÀqT <ë«sê eTs√ 10XÊ‘·+ ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡TkÕÔ+. $XÊK |ü≥ï+, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹ msTTsY b˛s¡Tº\qT n|tÁπ>&é #˚dæ n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·÷\T>± r]Ã~<äT›‘ê+. ã#êe‘Y, Á_CÒwt Á{ÏãTqfi¯¢ Á|üø±s¡+ |ü+|æD° nsTTq »˝≤\ Á|üÁøÏj·TqT q÷‘·q+>± @sêŒf…Æq ø£ècÕí, >√<ëe] uÀs¡T¶\T |üs¡´y˚øÏåkÕÔsTT. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· sê»<Ûëì q>∑s¡+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì eTs√ eT÷&ÉT, Hê\T>∑T s√E˝À¢ ìj·T$T+#·qTHêï+. >∑T+≥÷s¡T, HÓ\÷¢s¡T, $»j·Tyê&É, $XÊK|ü≥ï+, ‹s¡T|ü‹, <=qø=+&É, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ ù|s¡T¢ ‘·eT <äèwæºøÏ e#êÃj·Tì nHêïs¡T.

ø±+Á¬>dtqT ø±bÕ&˚+<äTπø <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ: qπs+Á<äyÓ÷&û

wüs¡‘·T\‘√H˚ ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚˝≤ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢˝À¢q÷ H˚‘·\ qT+∫, ∫es¡≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\ qT+∫ ≈£L&Ü $©qeT÷, bı‘·TÔ e<ä›ì #ÓãT‘·T Hêïs¡T. {°ÄsYmdt bÕغ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ø±≈£î+&Ü #·÷&É÷ kÕ«$T n+≥÷ |ü\T Ä\j·÷˝À¢ Ä bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚düTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. |ü\T õ˝≤¢˝À¢ @ø£+>± e÷ø˘b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·s¡TyêsTT 2˝À $©q+ e<ä›+≥÷

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ{≤ï, e÷]à 3: XÊ+‹, ◊ø£eT‘·´+ e˝Ò¢ @ ÁbÕ+‘·yÓTÆHê n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+<äì _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆, >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û nHêïs¡T. ;Vü‰sY sêÁwüº+˝Àì eTT»|òüsY|üPsY˝À k˛eT yês¡+ »]–q ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤ ¢&Üs¡T. n<˚y˚~ø£ô|’ sê+$˝≤dtbÕXÊ«Hé ≈£L&Ü ñHêï s¡T. yÓ÷&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê+$˝≤dtbÕXÊ«Hé, ∫sê >¥\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·THêïqì nHêïs¡T. _C…|æ ˝ÀøÏ ‘·«s¡˝À eT]ø=ìï bÕغ\T sêqTHêïj·Tì ‘Ó* bÕs¡T.ø±+Á¬>dtqT ø±bÕ&˚+<äTπø <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ j·T‘·ïeTì nHêïs¡T. <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ e\¢ <˚XÊìøÏ qwüº+ n~Ûø£+. mìïø£\ düeTj·÷˝À¢H˚ <∏äsY¶Á|òü+{Ÿ ‘Ós¡ô|’øÏ ñ+&ÉuÀ<äT. sêqTqï mìïø£˝À¢ _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ edüTÔ+~. <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ e\¢ me]ø° ˇ]π><˚MT sêe&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.


nqïj·T´‘√ |üeHé ø£fi≤´DY &Ûû? eT+>∑fi¯yês¡+ 4, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=‘·Ô sê»ø°j·T bÕغ ô|fÒº $wüj·T+˝À e÷J d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yÓqøÏÿ yÓ[¢q H˚|ü<∏ä´ +˝À |üesY kÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY ø=‘·Ô sê»ø°j·T

bÕغ ô|fÒº+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï&É+≥÷ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À }Vü‰>±Hê\T wæø±s¡T #˚düTÔ HêïsTT. $÷&çj·÷˝À ≈£L&Ü |üeHé ø=‘·Ô bÕغ nì ø±ø£b˛sTTHê ÄyéT ÄBà˝À #˚s¡T ‘ês¡+

≥÷ #ê˝≤ s√E\T>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À |üeHéô|’ ek˛Ôqï yês¡Ô\ô|’ |üeHé ø±sê´\j·T+ z |üÁ‹ø± Á|üø£≥qqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ∫s¡+J$øÏ, |üeHéø£˝≤´DY≈£î eT<Ûä´

m˝≤+{Ï eTqdüŒs¡ú\÷ ˝Òeì $e]+#ês¡T. sê»ø°j·÷\ô|’ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï, ªbÕغµ >∑T]+∫, mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd $wüj·T+ô|’ edüTÔ qï yês¡Ô\ >∑T]+∫.. á HÓ\ ¬s+&√ yês¡+˝À

<˚XÊìøÏ yÓ÷&û ø£s¡B|æø£ : yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT

eTTì‡b˛˝Ÿ‡ düeTs¡+ Äs¡+uÛÑ+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 3: <˚XÊìøÏ yÓ÷&û ø£s¡B|æø£ nì _C…|æ nÁ>∑ H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. yÓ÷&û |òüsY |”m+ ù|]≥ kÕúìø£ |ü≥ºD+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&Üs¡T. <˚XÊìøÏ bÕ\Hê |üø£åbÕ‘·+b˛yê*.. |ü]bÕ\q sêyê* nì Äø±+øÏå+#ês¡T. yÓ÷&û H˚‘·è‘·«+˝Àì >∑T»sê‘Y sêÁwüº+ n_Ûeè~∆ |ü<∏ä+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. eTq≈£î Äs√>∑´ø±s¡T¶˝Ò<äT.. >∑T»sê‘Y˝Àì ¬s’‘·T≈£î uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å ø±s¡T¶ ñ+~. >∑T»sê‘Y˝À ø£¬s+≥T b˛<äT.. eTq sêÁwüº+˝À ø£¬s+≥T sê<äT.. nì e´+>∑´+>± nHêïs¡T. Ä]úø£ düeTdü´\T yÓTs¡T>∑T|ü&Ü\ì <˚X¯+˝Àì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. n+<äs¡÷ yÓ÷&ûπødæ #·÷düTÔHêïs¡T. >∑T»sê‘Y ‘·s¡Vü‰˝À <˚XÊìï n_Ûeè~∆ #˚kÕÔs¡ì Á|ü»\T qeTTà‘·THêïs¡T. n+<äTπø Äj·Tq mø£ÿ&É düuÛÑ ô|{ϺHê »q+ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± edüTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡T\ düuÛÑ\≈£î &ÉãT“*ùdÔ »q+ ekÕÔs¡T.. yÓ÷&û düuÛÑ\≈£î e÷Á‘·+ »qy˚T &ÉãT“*∫à edüTÔHêïs¡T. j·TTe‘· ìs¡T<√´>∑+‘√ n˝≤¢&ÉT‘√+~. ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. $<äT´‘Y ø√‘·\ e\¢ nH˚ø£ ø£+ô|˙\T eT÷‘·|ü&ÉT‘·THêïsTT. ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T s√&É¢ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+˝Àì j·TT|æm bÕ\q düeTdüÔ+ ≈£î+uÛÑø√D≤\ eTj·T+..ÄK]øÏ n+‘·]øå±ìï ≈£L&Ü e<ä\˝Ò<äT. sêqTqï mìïø£˝À¢ _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·T+. d”e÷+Á<Ûä≈£î eT]ìï sêsTTr\T ø£*ŒkÕÔ+. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆øÏ eT]ìï bÕ´πøJ\T ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. <˚X¯+˝À m<äTs=ÿ+≥Tqï düyêfi¯¢qT düeTs¡∆+>± m<äTs√ÿ>∑\ Hêj·T≈£î&ÉT yÓ÷&û ˇø£ÿ&˚. yÓ÷&û H˚‘·è‘·«+˝À n+<ä]ø° y˚T\T #˚≈£Ls¡T‘·T+~. n+<äT˝À me]ø° m≥Te+{Ï nqTe÷q+ nedüs¡+˝Ò<äì yÓ+ø£j·T´ nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: düs¡«Á‘ê mìïø£\ y˚&ç! kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ø£+fÒ eTT+<äT..sêÁwüº+˝À eTTì‡b˛˝Ÿ‡ düeTs¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ n≥T ‘Ó\+>±D≤˝Àq÷.. Ç≥T d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ sê»ø°j·T y˚&ç HÓ\ø=+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTTì‡b˛˝Ÿ‡ ôdMTô|ò’q˝Ÿ>± e÷s¡&É+‘√ nìï bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’.. nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü‰\ô|’ ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. _C…|æ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ bÕغ H˚‘·\‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. eTTì‡b˛˝Ÿ‡˝À nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤ Á|ü‹eP´Vü‰\ô|’ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü bÕغ˝Àì yê]‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T ø=qkÕ–düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ Á|üuÛ≤e+ sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ |ü&ÉqT+&É&É+‘√ nìï bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îHêïsTT. ô|’>± bÕغ\ >∑Ts¡TÔ\‘√ mìïø£\T »s¡>∑qT+&É&É+‘√ n+<äs¡÷ düqï<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. n+‘˚>±ø£ ‘êy˚T ¬>\TkÕÔeT+≥÷ me]øÏyês¡T ‘·eT yêDÏì $ìŒdüTÔHêïs¡T. 146 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\≈£î, 10 ø±s=Œπswüq¢≈£î mìïø£\ q>±sê k˛eTyês¡+ yÓ÷–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á HÓ\ 10e‘˚B qT+&ç Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T≈£î ‘Ós¡ ˝ÒeqTqï~. mìïø£ e÷]à 30q »s¡>∑qTqï~. |òü*‘ê\T @Á|æ˝Ÿ 2q yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT. á ˝À>± nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£qT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. ]»πs«wüq¢ ÁbÕ‹|ü~ø£q nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·TqTHêïs¡T. ¬>*#˚ H˚‘·\ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç~˝≤ñ+fÒ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ôd’‘·+ ‘·eT ‘·eT >±&ébòÕ<äs¡¢ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. ‘Ó*dæq yê]#˚‘· ô|’s¡M\T #˚sTT+#·T≈£î+≥÷ ‘·eT ‘·eT Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+fÒ eTs√ bÕغ˝ÀøÏ »+|t #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ q>±sê

eTTìdæb˛˝Ÿ‡˝À ˇ+≥]b˛sê≥y˚T: u≤*H˚ì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3 : eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ‘·eT~ ˇ+≥]b˛sê≥y˚Tqì yÓ’ø±bÕ H˚‘· u≤*H˚ì lìyêdü¬s&ç¶ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ k˛eTyês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTC≤]{° Á|ü»\T ‘·eT yÓ+fÒ ñHêïs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+#·&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\qT BÛ≥T>± m<äTs=ÿ+{≤+. ‘·eT dü‘êÔ #·÷|ü⁄‘ê+. me]‘√q÷ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√uÀeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝Àq÷ n‘·´~Ûø£ d”≥¢qT ¬>\T#·T≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘·eT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

‘Ó\T>∑T C≤‹ ø°]Ôì q\T~X¯˝≤ yê´|æ+#˚˝≤ #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3: ‘Ó\T>∑TC≤‹ U≤´‹ q\T~X¯˝≤ yê´|æ+|ü #˚dæq |òüTq‘· dü«ØZj·T m˙ºÄsY<˚qì {Ï&ç|æ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì bıHÓïø£\T¢ Á>±eT+˝À ã+<äT\s=&ç¶, ~>∑T&ÉTu≤$ ôd+≥sY\˝À m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ~>∑T&ÉTu≤$ ôd+≥sY˝À @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À j·TqeT\ e÷{≤¢&Üs¡T. {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ¬s’‘·T\≈£î &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î e÷|òæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. yÓqø£ã&çq esêZ\øÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøõ @sêŒ≥T #˚dæ yê] nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<é\qT n_Ûeè~∆ #˚j·T&ÜìøÏ 50 @fi¯ó¢ |ü{Ϻ+<äì, #·+Á<äu≤ãT @&˚fi¯¢˝À Ĭs+&ç+{Ï ø£Hêï ôd’ãsêu≤<éì m≈£îÿe n_Ûeè~∆ #˚dæ #·÷bÕs¡Hêïs¡T. n_Ûeè~∆ nH˚~ #·+Á<äu≤ãT ˇø£ÿs¡T e˝Ò¢ kÕ<Ûä´eTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê&çø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® ‘ÓHê* ÁXÊeDY≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mes¡T dü«#·Ã¤yÓTÆq bÕ\qqT n+~kÕÔs√ ‘Ó\TdüT≈£îì zfÒj·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑T+≥T|ü*¢ eT<ÛäT, >∑T+≥÷s¡T n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyêdü j·÷<äyé, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT düTu≤“¬s&ç¶, düTπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hêj·T≈£î\‘√ #·]Ã+∫ düeTT∫‘· ìs¡íj·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3 : ø±düT ≈£î≥T+ã+ {Ï&ç|æ˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+<äì nsTT‘˚ H˚s¡T>± ‘·qe<ä›≈£î eùdÔ u≤<Ûä´‘· >∑\ Hêj·T≈£î&ç>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\‘√ #·]Ã+∫ dü¬s’q ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤qì e÷J eT+Á‹ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. sê$T¬s&ç¶ù|≥˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï Äràj·T bÕ<äj·÷Á‘·˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±düT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T {Ï&ç|æ˝ÀøÏ edüTÔHêïs¡q+fÒ ø±+Á¬>dt n+‘·sês¡∆+ ns¡∆eTe⁄‘·T+<äì {Ï&ç|æøÏ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘Y ñ+<äì #Ó|æŒqfÒºqHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä |ü⁄q]ïsêàD≤ìøÏ eTVæ≤fi¯\T, j·TTe‘·≈£î $<ä´, ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚ u≤<Ûä´‘· {Ï&ç|æ #˚|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. 25 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î ø±+Á¬>dt≈£î sêh+˝À Äqyêfi¯ó¢ ñ+&Éeì, eTVæ≤fi¯\T, j·TTe≈£î\≈£î, ù|<ä\≈£î ùde #˚ùd~ {Ï&ç|æj˚TqHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹, nÁø£e÷\ qT+∫ |ü⁄{Ϻ+<äì neø±X¯+ eùdÔ <√#·Tø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚\TŒ\ dæ+Vü‰Á~ j·÷<äyé, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT düj·T´<é ñkÕàHé, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª|ü_¢dæ{° e÷ì≥]+>¥ µ≈£î #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+‘·|ü⁄s¡+, e÷]à 3: mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü#ês¡ ì$T‘·Ô+ sê»ø°j·TbÕغ\T, b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T Á|æ+{Ÿ, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ <ë«sê »]ù| ª|ü_¢dæ{ϵì e÷ì≥]+>¥ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ j·T+Á‘ê+>±ìï ìj·T$T+∫q≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &çj·Tdt.˝Àπøwt≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ‘·q #Ûê+ãsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À ª|ü_¢dæ{° e÷ì≥]+>¥µ≈£î #˚|ü{≤º*‡q #·s¡´\T >∑T]+∫ ø£˝…ø£ºsY #·]Ã+#ês¡T. ~q|üÁ‹ø£\T kÕúìø£+>± Á|ü#·T]‘·eTÚ‘·Tqï yês¡, |üø£å e÷dü|üÁ‘ê\˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq yês¡Ô\qT $X‚wæ+|üCÒj·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> XÊ{Ï˝…’{Ÿ q÷´Hé #Ûêq˝Ÿ, kÕúìø£ πøãT˝Ÿ HÓ{Ÿes¡Tÿ\˝À Á|ükÕs¡eTj˚T´ Á|üø£≥q\T, Ák˛ÿ*+>¥qT 24>∑+≥\bÕ≥T |ü]o*+#˚+<äT≈£î dæã“+~ì ìj·T$T+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHéC≤Ø nsTTq|üŒ{Ïø° ª|ü_¢dæ{° e÷ì≥]+>¥µ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ÄXÊeVüQ˝À¢ ø£<ä*ø£ ‘Ó∫Ã+~. kÕúìø£ dü+düú˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·ø£ düTe÷s¡T>± eT÷&ÉTqïπsfi¯ó¢ >∑&ç∫b˛j·÷sTT. bÕ\ø£eT+&Éfi¯¢ ø±\|ü]$T‹ 2010, ôdô|º+ãsY‘√ eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n|üŒ{Ï qT+&ç Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ\q ø=qkÕ–dü÷Ô e∫Ã+~. ‘êC≤>± sêÁwüº|ü‹ bÕ\q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+.. ]»πs«wüq¢qT Ksês¡T #˚dü÷Ô X¯ìyês¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T Çe«&É+‘√ eTTìdæb˛˝Ÿ‡ Á|üÁøÏj·T≈£î ‘Ós¡˝Ò∫q≥ºsTT+~. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ mìïø£\ ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ mìïø£\ ôw&É÷´\TqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

$©q+ e<äT›.. bı‘˚Ô eTT<äT›! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 2: ø±+Á¬>dt bÕغ, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ $©q+ n+X¯+ô|’ ø£∫Ñ·yÓTÆq ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+∫ Á|ü‘·´s¡Tú\, $eTs¡Ù\ H√fi¯ó ¢ eT÷sTT+#ê\ì πød”ÄsY ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. k˛eTyês¡+ »]π> bÕغ bı*{Ÿã÷´s√, XÊdüqdüuÛÑ |üø£å+, m+|”\ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT ‘˚*Ã#Ó|üŒ&É+ >∑eTHês¡Ω+. n˝≤π> es¡Z˝Ÿ eT+&É\+˝Àì Hê#·–] <˚yê\j·T+˝À düTe÷s¡T 500 eT+~ {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T $©q+ e<ä›+≥÷ ‘·\˙˝≤\T düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. Ç˝≤ nìï õ˝≤¢˝À¢ $©q+ e<ä›+≥÷ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ $X‚wü+. >∑T˝≤; ÁX‚DT˝À¢ #ê˝≤ eT+~ $©HêìøÏ düùd$Tsê n+≥T+&É≥+... düπs«\T ôd’‘·+ >∑T˝≤;øÏ nqT≈£L\eTì #ÓãT‘·T+&É≥+‘√ $©q+ ˝ÒqfÒºqì ‘Ó\Tk˛Ô+~. {°ÄsYmdt ÁX‚DT\T Ä bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsYô|’ $©q+ e<ä›+≥÷ rÁe ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. $©q+ #˚ùdÔ {°&û|” |ü⁄+E≈£îH˚ neø±XÊ˝Ò m≈£îÿe>± ñ+{≤j·Tì yês¡T πød”ÄsY e<ä› Á|ükÕÔ$düTÔqï≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. bÕغ myÓTà˝Ò´\‘√bÕ≥T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Äj·÷ õ˝≤¢\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T $©Hêìï >∑{Ϻ>± e´‹πsøÏ+#·&Éy˚T ø±ø£, ˇø£ <äX¯˝À πød”ÄsYqT ì\Bùd+‘· |üì#˚ düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ bòÕ+Vü≤Ö dt˝À Ç{°e\ eTTK´ Hêj·T≈£î\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯yÓTÆq πød”ÄsY n+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\qT d”«ø£]+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‘=\T‘· Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ $©q+ #˚ùdÔ m˝≤ nH˚Ø‹˝À πød”ÄsY

düe÷y˚X¯+˝À á $wüj·÷ìï Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ‘=* qT+∫ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À {°ÄsYmdtqT $©q+ #˚kÕÔeTì πød”ÄsY |ü\T kÕs¡T¢ ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±ì ˇø£ wüs¡‘·T $~Û+#ês¡T. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D, m≥Te+{Ï Ä+ø£å\T ˝Ò≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùdÔH˚ $©q+ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ ø£è‘·»„‘·‘√ ñHêï dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D Çe«≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<éô|’ >∑es¡ïsY ô|‘·Ôq+, |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T ñeTà&ç sê»<Ûëì, uÛÑÁ<ë#·˝+˝Àì #ê˝≤ ÁbÕ+‘êìï d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\|ü&É+, |ü\T n+XÊ\|ü≥¢ {°ÄsYmdt ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñ+~. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D Çe«q+<äTe˝≤¢ Ä bÕغ˝À $©q+ n+X¯+ô|’ |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì πød”ÄsY #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ neø±X¯+ ñHêï n+‘·s¡Z‘·+>± e÷Á‘·+ Ä bÕغ˝Àì Hêj·T≈£î\T, bÕغ ÁX‚DT\T, $©q+ n+XÊìï rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ $©q+ n+fÒ ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚ Á|üdüπøÔ˝Ò<ä+≥÷ πød”ÄsY≈£î düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T.

|üø±ÿ bı‘˚Ô! n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ n+<äs¡÷ $©q Á|ü‹bÕ<äqqT e´‹πsøÏdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. πød”ÄsY eT<Û˚´e÷s¡Z+>± $©q Á|ü‹bÕ<äqô|’ |ü⁄qsê ˝À#·q˝À |ü&çq≥Tº ‘Ó*dæ+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ πød”ÄsY $©q Á|üÁøÏj·T ø±≈£î+&Ü sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ ~X¯>± ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|üC≤sê»´+ bÕغì ∫s¡+J$ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚dæ nuÛ≤düTbÕ\j·÷´s¡ì, n‘·ì e÷~] eTq+ e´eVü≤]+#·≈£L&É<äì bÕغ ÁX‚DT\T πød”ÄsY e<ä› Á|ükÕÔ$düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. eTs√ yÓ’|ü⁄ ‘êC≤>± Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q düπs«\T ôd’‘·+ {°ÄsYmdt≈£î nqT≈£L\+>± ñqï $wüj·÷ìï ôd’‘·+ yês¡T πød”ÄsY <äèwæºøÏ ‘ÓdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n˝≤ ø±ø£b˛‘˚ 2014 mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ ~X¯>± ìs¡íj·T+ rdüTø√e&Éy˚T ñ‘·ÔeTeTì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À {°ÄsYmdtqT qeTTà≈£îì ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqï \ø£å˝≤~ eT+~ Á|üdüTÔ‘·+ πød”ÄsY≈£î u≤dü{>± ì\TdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+.

n~Ûø£ nôd+;¢, m+|” d”fÒ¢ \ø£å´+>± ø£èwæ #˚<ë›eT+≥÷ yês¡T πød”ÄsY≈£î #ÓãT‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ $©HêìøÏ πød”ÄsY yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+˝Ò<äH˚ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ˇø£ y˚fi¯ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêï wüs¡‘·T\T ñ+{≤j·Tì düìïVæ≤‘·T\‘√ #ÓãT‘·Tqï≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. 12 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T, ø£˙dü+ 70 nôd+;¢ kÕúHê\T ‘·eT≈£î πø{≤sTTùdÔH˚ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚j·Tq qï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± ∫e] ì$Twü+˝À πød”ÄsY Ç˝≤ e÷≥ e÷s¡Ã&É+ô|’ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T dü+~>±∆edüú˝À |ü&çq≥Tº düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø£è‘·»„‘· ù|]≥ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\+>±D e÷e˝Ò¢ kÕ<Ûä´yÓTÆ +<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T mìï n&ɶ+≈£î\T düèwæº+∫Hê k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì Á|ü»\≈£î $e] düTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T |òüTq‘· e÷<˚qì H=øÏÿ #ÓãT‘·THêïs¡T. eT] Á|ü»\T m+‘· es¡≈£î ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤s√qH˚ u…+>∑ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dtqT y˚~ÛdüTÔqï≥Tº $ìøÏ&ç. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D Á¬ø&ç{Ÿ n+‘ê ‘·eTπø #Ó+<ë\H˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ πød”ÄsY bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+.

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ q>±sê! yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT ‘Ó*bÕs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ y˚Ts¡≈£î mìïø£\T ‘·«]‘·>∑‹q ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. H˚{Ï qT+&ç mìïø£\ ø√&é neT\T˝ÀøÏ sêqTqï+<äTe\¢ á eTTì‡bÕ*{°\T, q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú˝À¢ m≥Te+{Ï n~Ûø±]ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·s¡T. @~ @yÓTÆHê sêÁwüº+˝À kÕ<Ûës¡D mìïø£\T, eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ˇπøkÕ] »s¡>∑qT+&É≥+‘√ mìïø£\ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~.

12eTTìdæbÕ*{°\T.. 8 ø±s=ŒπswüqT¢ <ä÷s¡+ sêÁwüº+˝À yÓTT‘·Ô+ 162 eTTìdæbÕ*{°\T/q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\T ñ+fÒ.. eT÷&ÉT eTTìdæbÕ*{°\T (bÕ\«+#·, eTDT>∑÷s¡T, eT+<äeTÁ]) ôw&ÉT´\T¶ ÁbÕ+‘·+˝À ñ+&É>±.. (M{ÏøÏ mìïø£\T »s¡>∑e⁄).. nq|ü]Ô q>∑s¡ |ü+#êj·Trô|’ ø√s¡Tº ùdº ñ+&É&É+‘√ ô|’ Hê\T–+{Ï˝À mìïø£ »s¡>∑<äT. $T–*q 158 eTTìdæbÕ*{°˝À¢H˚ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. n<˚$<Ûä+>± 19 eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±s=Œπswüq¢≈£î y˚Tj·Ts¡¢ ]»πs«wüqT¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. mìïø£\ ôw&É÷´\T˝À Á|üø£{Ï+∫q≥Tº>±..146 eTTìdæbÕ*{°\T,10 eTTìdæ|ü˝Ÿ

ø±s=Œπswüq¢≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. nsTT‘˚ ø√s¡Tº πødüT\T, |ü⁄q]«uÛÑ»q »s¡>∑ø£ b˛e&É+‘√ 12 eTTìdæbÕ*{\˝Àq÷, 8 ø±s=Œπswüq¢≈£î mìïø£\T »s¡>∑e⁄. Ç~˝≤ ñ+&É>± õôV≤#Ym+dæ >∑&ÉTe⁄ &çôd+ãs¡T es¡≈£î ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 2010, ôdô|º+ãsY 29e ‘˚B‘√ eTTìdæbÕ*{°\, ø±s=Œπswüq¢ bÕ\ø£ eT+&Éfi¯¢ |ü<äM ø±\+ eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. mìïø£\T »]π> ø±s=ŒπswüqT¢.. ìC≤e÷u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, ø£&É|ü, sêeT>∑T+&É+, ∫‘·÷Ôs¡T, nq+‘·|ü⁄s¡+, HÓ\÷¢s¡T, $»j·Tyê&É, sê»eT+Á&ç, @\÷s¡T\˝À e÷Á‘·y˚T mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. n+fÒ |ü~ ø±s=Œπswüq¢˝Àì 513 &ç$»q¢≈£î e÷Á‘·+ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êsTT. n˝≤π> 146 eTTìdæbÕ*{°˝À¢ì 3990 yês¡T¶\≈£î ≈£L&Ü mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. mìïø£\≈£î <ä÷s¡+>±.. KeTà+, ˇ+>√\T, ø£s¡÷ï\T, ‹s¡T|ü‹, >∑T+≥÷s¡T, es¡+>∑˝Ÿ, Áπ>≥sY $XÊK|ü≥ï+, ø±øÏHê&É ø±s=Œπswüq¢˝À mìïø£\T »s¡>∑e⁄. ø±s=Œπswüq¢ ]»πs«wüq¢ $esê*y˚..

KeTà+-md”º »qs¡˝Ÿ, ˇ+>√\T-md”‡ eTVæ≤fi¯, sêeT>∑T+&É+-md”‡ »qs¡˝Ÿ, @\÷s¡T-_d” eTVæ≤fi¯, ø£s¡÷ï\T-;d” eTVæ≤fi¯, ∫‘·÷Ôs¡T-;d” eTVæ≤fi¯, ø£&É|ü-;d” »qs¡˝Ÿ, HÓ\÷¢s¡T-;d” »qs¡˝Ÿ, Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é-;d” »qs¡˝Ÿ, ø±øÏHê&É-eTVæ≤fi¯ »qs¡˝Ÿ, sê»eT+Á&ç-eTVæ≤fi¯ »qs¡˝Ÿ, ìC≤e÷u≤<é-eTVæ≤fi¯ »qs¡˝Ÿ, nq+‘·|ü⁄s¡+-eTVæ≤fi¯ »qs¡˝Ÿ, ‹s¡T|ü‹eTVæ≤fi¯ »qs¡˝Ÿ, >∑T+≥÷s¡T-nHé]»s¡T«&ÉT, es¡+>∑˝Ÿ-nHé]»s¡T«&ÉT, $»j·Tyê&ÉnHé]»s¡T«&ÉT, Áπ>≥sY $XÊK|ü≥ï+nHé]»s¡T«&ÉT, ø£Ø+q>∑sY-nHé]»s¡T«&ÉT. eTTìdæbÕ*{°\ ]»πs«wüq¢ $esê*y˚.. md”º »qs¡˝Ÿ-2, md”º eTVæ≤fi¯-2, md”‡ »qs¡˝Ÿ10, md”‡ eTVæ≤fi¯-10, ;d” »qs¡˝Ÿ-27, ;d” eTVæ≤fi¯-26, »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯-41, nHé]»s¡T«&ÉT-40.. yÓTT‘·Ô+ 158.. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À.. õôV≤#Ym+dæ y˚Tj·TsY |ü<ä$ì ;d”-»qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT+∫+~. B+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ 25e y˚Tj·TsY>± ;d” nuÛÑ´]∆ sêqTHêïs¡T. á @&Ü~ &çôd+ãsY˝À »s¡>∑qTqï mìïø£˝À¢ y˚Tj·TsY |”sƒêìï ;d” nuÛÑ´]ú n~Ûwæº+#·qTHêïs¡T.

|üeH˚ dü«j·T+>± ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ >∑ã“sY dæ+>¥`2 ∫Á‘·+ Á|”`Ábı&Éø£åHé esYÿ˝À, ªz yÓTÆ>±&éµ #·s¡Ã˝À¢q÷ ñHêïs¡ì |üeHé ø±sê´\j·T+ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~.

s¡÷.20ø√≥¢‘√ s√&ÉT¶ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 3: ‘êqT XÊdüqdüuÛÑT´&ç>±, eT+Á‹>± m≥Te+{Ï n_ÛjÓ÷>±\≈£î, Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝ÀqTø±≈£î+&Ü Á|üC≤ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± |üì#˚kÕqì ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À s¡÷.20ø√≥¢‘√ s√&ÉT¶ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ#˚XÊeTì e÷J eT+Á‹, ñ+>∑T≥÷s¡T XÊdüqdüuÛÑT´\T e{Ϻ edü+‘Y≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. @\÷s¡T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y n‹~∏>∑èVü≤+˝À k˛eTyês¡+ bÕÁ‹πøj·TT\‘√ ÇcÕº>√wæº düe÷y˚X¯+˝À edü+‘·≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, d”e÷+Á<ÛäÁbÕ+‘êìï uÛ≤$‘ês¡\≈£î nqT≈£L\+>± ‘·«]‘·>∑‹q |ü⁄q]ï]à+∫ n_Ûeè~∆ |ü]#˚ >∑Ts¡T‘·s¡ u≤<Ûä´‘· e#˚à mìïø£\˝À ¬>\Tbı+<˚ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. <äXÊu≤›\ ‘·s¡ã&ç ø√kÕÔ+Á<Ûä, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘ê\T ø±≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é sê»<Ûëì>± eTÚ*ø£ s¡+>±\T, $<ë´, yÓ’<ä´, es¡Ôø£, yêDÏ»´ s¡+>±\ìï+{Ï˝Àq÷ n_Ûeè~∆ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+<äì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç≥Te+{Ï düeTdü´\T |ü⁄Hês¡eè‘·+ ø±≈£î+&Ü n_Ûeè~∆ì $πø+ÁBø£]+#ê\Hêïs¡T. düe÷#ês¡ kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+, |ü]ÁX¯eT\T, e´ekÕj·T+, $<äT´‘Y, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T, $<ë´, yÓ’<ä´ yÓ’C≤„ìø£, ‘·~‘·s¡ s¡+>±\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\˝À n_Ûeè~∆ì sêÁwüº+˝À nìï ÁbÕ+‘ê\˝Àq÷ $düÔ]+#˚˝≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£èwæ#˚j·÷\Hêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº ìsêàD |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ÁbÕ<Ûëq´‘·ìyê«\ì dü÷∫+#ês¡T.

mìïø£\ ø£$TwüHé ìj·TeT ìã+<Ûäq\qT ‘·÷#ê‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#ê* : ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 3: mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ n~Ûø±s¡T\T m≥Te+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝ÀqTø±≈£î+&Ü ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] dæ<ë∆sYúC…’Hé nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, ndæôdº+{Ÿ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq mìïø£\ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ø£˝…ø£ºsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ<ë∆sYúC…’Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ ø£$TwüHé ìj·TeT ìã+<Ûäq\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îì Á|ür n~Ûø±] ‘·÷#·‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#ê\ì nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº $<Ûä+>± sê»ø°j·TbÕغ\T, nuÛÑ´s¡Tú\T |üì#˚kÕÔs¡ì, á $wüj·T+˝À dü+ã+~Û‘· mìïø£\ dæã“+~ #·≥º Á|üø±s¡+ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. mìïø£\ ìsê«Vü≤D˝À #˚|üfÒº nH˚ø£ ‘·ìF ø±s¡´Áø£e÷\T kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>±, XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|üD≤[ø±ã<ä∆+>± Ç|üŒ{Ï qT+#˚ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\e&çq|üŒ{Ï qT+&ç mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ neT˝À¢øÏ edüTÔ+<äì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡ e´j·÷ìï ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ m\ø£åHé mø˘‡ô|+&ç#·sY yÓ÷q≥]+>¥ ôd˝Ÿ <ë«sê |üs¡´y˚ø£åD #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·÷ bÕغ\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü#ês¡ uÀs¡T¶\T, ø£s¡|üÁ‘ê\T, ~q|üÁ‹ø£˝À¢, {°M #ÛêHÓfi¯¢˝À Á|üø£≥q\qT MT&çj·÷ dü]º|òæπøwüHé n+&é yÓ÷q≥]+>¥ ø£$T{° <ë«sê |üs¡´y˚øÏå+∫ BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ks¡TÃqT ìsêú]+∫ Äj·÷ sê»ø°j·T |üøå±\T, b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ Á|ü#ês¡ Ks¡TÃ˝À #·÷|æ+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ì ø£≥Tº~≥º+>± neT\T #˚ùd #·s¡´\T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. mìïø£\T dü+ã+~Û+∫ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫ düeTkÕ´‘·àø£, n‹düeTdükÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\qT eTT+<äT>± >∑T]+∫ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ XÊ+‹uÛÑÁ‘·\ |ü]dæú‘·T\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ˝Òì $<Ûä+>± nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\qT eTT+<äT>±H˚ #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À |ü≥ºD, Á>±eT ÁbÕ+‘ê\˝À >∑\ $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü#ês¡ Vü≤À]¶+>¥\T, Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ñqïB ˝ÒìB |ü]o*+#·T≈£îì #·≥ºÁ|üø±s¡+ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢|ü+#êj·Tr n~Ûø±]ì, Äj·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. z≥s¡¢≈£î q>∑<äT, Ç‘·s¡ ãVüQeT‘·T\qT n+~+#˚ sê»ø°j·TbÕغ\T, nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ ì|òü÷ #·s¡´\T, #Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T <ë«sê q>∑<äT, eT<ä´+, Ç‘·s¡ edüTÔe⁄\ s¡yêD≤qT ìs√~Û+#˚ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Ç+<äT≈£î ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, Ç‘·s¡ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≤ dæã“+~ Ç+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü.{Ï.u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT, n&çwüq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY qs¡dæ+>∑sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À ]f…ÆsY¶ ‘·Vü≤o˝≤›sY , mìïø£\ e÷düºsY Áf…Æ˙ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ mìïø£\ ìsê«Vü≤D rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ |üesYbÕsTT+{Ÿ Á|ü»+fÒwüHé <ë«sê $e]+#ês¡T.

q÷‘·q sêh ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3: Á‹ø£s¡DX¯ó~∆‘√ q÷‘·q sêh ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eTTbÕŒfi¯¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. ø=‘·Ôù|≥˝Àì õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ @sê|ü≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫ nqT≈£L\, Á|ü‹≈£L\ Ä˝À#·q\ |üs¡«+ eTT–dæ+<äì nHêïs¡T. 13 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq sêh eq ìsêàD+ ¬s’‘·T\T, ø±]à≈£î\T, #˚‹eè‘·TÔ\T, nìï esêZ\ n_Ûeè~∆øÏ sê»ø°j·T bÕغ\˙ï nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêh Á|ü>∑‹øÏ Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ u≤≥\T y˚dü÷Ô \ø£å´+ yÓ’|ü⁄ kÕ>±\Hêïs¡T. ø£ècÕí, >√<ëe] qB |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ˙{Ï eqs¡T\qT ø√kÕÔ n+‘·{≤ $düÔè‘· |üs¡#ê\Hêïs¡T. q<äT\ nqTdü+<ÛëHêìï y˚>∑e+‘·+ #˚dü÷Ô sêj·T\d”eT≈£î ≈£L&Ü ˙s¡T n+~+#ê\ì nHêïs¡T. $XÊK, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹˝Àì $e÷HêÁX¯j·÷\qT n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À n_Ûeè~∆ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh uÛÑ$‘·qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì $»j·Tyê&É, >∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ sê»<Ûëì @sêŒ≥T #˚j·÷\+≥÷ πø+Á<ëìï ø√s¡‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á HÓ\ 4q $»j·Tyê&É u…+õ dü]ÿ˝Ÿ˝Àì y˚~ø£ ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À 13 õ˝≤¢˝À¢ì ìjÓ÷»ø£es¡Z eT+&É\ ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ @|” n_Ûeè~∆ dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ eTTbÕŒfi¯¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Wqï‘·´+, kÕeTs¡kÕ´ìï ø±bÕ&Ü\H˚ \ø£å´+‘√ bÕغ b˛sê&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À m◊{Ïj·TTdæ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ø£ècÕísêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


<˚X¯Á|ü>∑‹ eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·‘√H˚ kÕ<Ûä´+: πø+Á<äeT+Á‹ C…&ç o\+ eT+>∑fi¯yês¡+ 4, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3: <˚X¯Á|ü>∑‹ eTVæ≤fi≤kÕ~Ûø±s¡‘·‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì, <ëìøÏ õ˝≤¢˝À |ü]es¡Ôq uÛÑeq+ ì]à+#êe÷ì πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ m+õ C…&ç o\+ nHêïs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y s√&ÉT¶˝À 3.85ø√≥¢‘√ ì]à+∫q |ü]es¡Ôq

;CÒ|”˝ÀøÏ ô|s¡T>∑T‘·Tqï e\dü\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 3: õ˝≤¢˝À n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñqï uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T, qπs+Á<äyÓ÷&ûì Á|ü<Ûëì>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Ä bÕغ˝À e\dü\T ô|s¡>∑&É+‘√ ø=+‘· y˚Ts¡ ã\|ü&ÉT‘√+~. Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&˚ ;CÒ|”‘√ düVü‰ {°ÄsYmdt bÕغ˝À ô|<ä› dü+K´˝À Hêj·T≈£î\T rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+˝À ;CÒ|” dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó\|ü&É+‘√ qπs+Á<ä yÓ÷&û Á|ü#ês¡+˝À j·TTe≈£î\qT Äø£]¸+&É+‘√ bÕغøÏ ø=+‘·ã\+ nì #Ó|üŒe#·TÃ. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q mìïø£\˝À nôd+;¢˝À ø±ì, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ø±ì m˝≤+{Ï ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ˝Òì ;CÒ|”˝À sêqTqï mìïø£˝À¢ ø=+‘· Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±XÊ\T ñHêïsTT. C≤rj·T bÕغ>± ñqï ;CÒ|” #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T>± õ˝≤¢˝À Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü˝Òø£b˛sTT+~. πøe\+ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ;CÒ|”øÏ sêqTqï mìïø£˝À¢ yÓ÷&û Á|üuÛ≤e+ e\¢ z≥¢ XÊ‘·+ ô|]π> neø±XÊ\T ñqï≥T¢ |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ;CÒ|” |ü≥ºD≤\πø |ü]$T‘·+ ø±e&É+, dü¬s’q Hêj·Tø£‘·«+ ˝Òø£b˛e&É+, ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D˝À m˝≤+{Ï Á|üD≤[ø£ ˝Òø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢˝À ;CÒ|” m>∑˝Òø£b˛sTT+~. ñqï‘· esêZ\T, yê´bÕs¡ esêZ\˝À Ä bÕغ |ü]$T‘·+ nsTT+~ #Ó|üŒe#·TÃ. ‘êC≤>± e÷]q sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± õ˝≤¢˝À |ü\T Hêj·T≈£î\T, j·TTe≈£î\T bÕغ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø e÷J eT+Á‘·T\T neTsYdæ+>¥‹˝≤e‘Y, >√&É »Hês¡∆Hé, e÷J »&ûŒ{°d” eT&Ü$ sêE #˚XÊs¡T. ‘êC≤>± Ä~˝≤u≤<é #Óq÷ïsY, ÇHé#êØ®\T lìyêdt, bÕj·T\ X¯+ø£sY\‘√bÕ≥T eTT<Û√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q eT]ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\T ;CÒ|”˝À #˚s¡&É+‘√ bÕغøÏ eT]+‘· ã\eTì #Ó|üŒe#·TÃ. eT]ø=~› s√E˝À¢ eT]ø=+‘· e÷J myÓTà˝Ò´\‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü bÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. yÓ÷&û |ü⁄Hê´eTì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ˝À e\dü\T ô|s¡>∑&É+‘√ bÕغ n_Ûe÷qT\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·«s¡T«\qT neT\T |üs¡#·+&ç! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 3 : πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ e+≥ >±´dt≈£î Ä<ÛësY nqTdü+<ëìï m‹Ô y˚dæq neT\T #˚j·T&ÜìøÏ Ç+ø± düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+<äì >±´dt &û\s¡T¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ $ìjÓ÷<ës¡T\≈£î ‹|üŒ\T ‘·|üŒe⁄. e+≥>±´dt≈£î Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+ ‘√ õ˝≤¢˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. πø+Á< Á|üuÛÑT‘·«+ ‘êC≤>± e+≥>±´dt≈£î Ä<ÛësYqT ‘=\–dü÷Ô j·T<∏ë $~Û>± sêsTTrô|’ >±´dt dæ˝…+&És¡T¢ düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\qT neT\T #˚ùd+<äT≈£î kÕ+πø‹ø£ |üs¡+>± ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì &û\s¡T¢ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ø£+|üP´≥s¡¢˝À kÕ|òtºy˚sY e÷πsÃ+<äT≈£î ø£˙dü 10 s√E\T düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ $ìjÓ÷>∑<ë s¡T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >±´dt sêsTTrøÏ Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ #˚dü÷Ô neT\T |üs¡#·&É+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+˝À Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ <˚X¯+˝ÀH˚ Á|ü<∏äeT kÕúq+ bı+~+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 3,42,900\ >±´dt ø£HÓø£åq¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 90XÊ‘·+ nqTdü+<Ûëq+ |üP¬s’Ô+~. $T>∑‘êyê]øÏ Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ ø±ø£b˛e&É+‘√ >±´dt sêsTTr \_Û+#·>±, #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|üø£≥q‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î Äq+<ä+ ø£*–Hê &û\s¡¢ Á|üø£≥q‘√ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #ê˝≤eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq|üŒ{Ïø° u≤´+≈£î U≤‘ê\˝À áÁ|üÁøÏj·T |üP]Ôø±ø£b˛e&É+‘√ sêsTTrì ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\qT ‘·«s¡>± neT\T #˚dæ >±´dt sêsTTr düs¡|òüsê˝À Çã“+<äT\T ‘=\–+#ê\ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 3 : sêqTqï mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì #ê˝≤eT+~ Hêj·T≈£î\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغqT+&ç e\dü yÓfi¯ó ‘·T+&É≥+‘√ _C…|æ‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ bı‘·TÔ ñ+≥T+<äì Ä~ ˝≤u≤<é m+|” s¡y˚Twtsê<∏√&é Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± á bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+‘√ _C…|æ Hêj·T≈£î\T K+&ç+#ês¡T. ‘êC≤>± {Ï&ç|æ qT+&ç #ê˝≤eT+~ Hêj·T≈£î\T {ÏÄsYmdt, _C…|æ˝ÀøÏ e\dü yÓfi¯ó‘·T+&É≥+‘√ bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ {Ï&ç|æ eTs√kÕ] Á|üø£≥q #˚j·T&É+‘√ _C…|æ Hêj·T≈£î\T ø£+>∑T‹Hêïs¡T. πøe\+ ‘·eT bÕغ qT+&ç e\dü\qT Äù|+<äTπø á Á|üø£≥q #˚kÕs¡ì {Ï&ç|æ Hêj·T ≈£î\T K+&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ $wüj·T+˝À Ä bÕغ e´eVü≤]+∫q rs¡T|ü≥¢ Hêj·T≈£î\T ndü+‘·è|æÔ ñ+&É &É+‘√ Ç‘·s¡ bÕغ˝ÀøÏ yÓfi¯ó‘·THêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø±] ø£+>± bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ Ksês¡T ø±q|üŒ{Ïø° Ä~˝≤u≤<é m+|” eTs√kÕ] bı‘·TÔ ñ+≥T+<äì Á|üø£{Ï+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT njÓ÷eT j·÷ìøÏ >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì _C…|æHêj·T≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ‘·eTbÕغ ã\|ü&É&É+‘√ nqdües¡+>± Á|üø£≥q\T #˚dæ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ njÓ÷eTj·÷ìï düèwæº+#·e<ä›ì yês¡T ù|s=ÿ+≥T Hêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À bÕغ\T e÷s¡&ÜìøÏ Hêj·T≈£î\≈£î|üP]Ô ùd«#·Ã¤ ñ+≥T+<äì, πøe\+ sê»ø°j·T \_› ø√dü+ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]#˚ $<Ûä+>± Á|üø£≥q\T #˚j·Te<ä›ì yês¡T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤eT+~ Hêj·T≈£î\T {Ï&ç|æ qT+&ç _C…|æ ˝ÀøÏ e÷sês¡ì sêqTqï s√E˝À¢ eT]ø=+‘·eT+~ Hêj·T ≈£î\T e kÕÔs¡ì }Væ≤+∫ @+|æ á Á|üø£≥q #˚kÕs¡T ‘·|üŒ bı‘·TÔ\‘√ m ˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì _C…|æ Hêj·T≈£î\ düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. bı‘·TÔ\T Ksês¡T nsTT‘˚ n~ÛcÕºq+ Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ m+|æø£\T yêsTT<ë Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 3: ñ|üÁ|üD≤[ø£ ÁbÕ+‘·+˝Àì nìï eT+&É˝≤˝À¢ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, *+≈£î es¡ÿs¡T¢, $Tq n+>∑Hê«&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ ìj·÷eTø£+ Á|üÁøÏj·T yêsTT<ë |ü&çq≥T¢ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ ◊d”&ûmdt |ü<∏äø£ n~Ûø±] $»j·T>öØ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 3e ‘˚B qT+&ç n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ m+|æø£\T ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡ ñ+&É>±, Ä ÁbÕC…≈£îº˝À¢qT ìj·TeTø£ Á|üÁøÏj·TT yêsTT<ë y˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑeHêìï Ä~yês¡+ sêÁ‹ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C…&û o\+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï »HêuÛ≤˝À dü>∑+eT+~ 25@fi¯¢˝À|ü⁄ yêπsqì nHêïs¡T. á $wüj·÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì õ˝≤¢˝À ñqï j·TTe‘·≈£î ñqï‘·$<ä´, eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+˝À •ø£åD Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î yê]øÏ edü‹

ø£*Œ+#˚+<äT≈£î á uÛÑeq+ ì]à+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ ì<ÛäT\ qT+∫ 50\ø£å\T, sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T, Ç‘·s¡ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\T ‘√&ÜŒ≥T n+~+#êj·THêïs¡T. á uÛÑeq+˝À md”‡, md”º $<ë´]úqT\‘√ bÕ≥T nÁ>∑esêí˝À¢ì ù|<ä $<ë´]úqT\≈£î

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·Tqï sê»ø°j·T bÕغ\T ! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 3: eTTì‡bÕ*{° mìïø£\T ]»πs«wüqT¢ Ksês¡T #˚dæ ôw&É÷´˝Ÿ ≈£L&Ü k˛eTyês¡+Hê&ÉT Á|üø£{Ï+#·qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À nìï sê»ø°j·T bÕغ\T eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·HêïsTT. HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé‘√ düVü‰ >∑÷&É÷s¡T, ø±e*, yÓ+ø£≥–], ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T nsTTq Hêj·TT&ÉTù|≥, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, Ä‘·à≈£Ls¡T eTTì‡bÕ*{°˝À¢ mìïø£\T »s¡>∑qT+&É≥+‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î á mìïø£\T Á|ü‹cÕº‘·à+>± e÷s¡qTHêïsTT. kÕ<Ûës¡D mìïø£\T @Á|æ˝Ÿ HÓ˝≤Ks¡T˝À »s¡>∑e#·TÃqì uÛ≤$düTÔ+&É>± πøe\+ HÓ\ s√E\ eTT+<äT n+fÒ e÷]à HÓ˝≤Ks¡T˝À eTTì‡bÕ*{° mìïø£\T »s¡>∑qT&É≥+‘√ á mìï ø£\ |òü*‘ê\H˚ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ |òü*‘ê\T ≈£L&Ü sê»ø°j·T bÕغ\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT ìπs›•+#·qTHêïsTT. >∑‘·+˝À HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé, ø±e*, yÓ+ø£≥–] eTTì‡bÕ*{°ì ø±+Á¬>dt, >∑÷&É÷s¡T eTTì‡|ü*{° ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬>\T#·T≈£îqï dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ ñ+&˚ ñ+≥T+~. n|üŒ{À¢ eT÷&ÉT eTTì‡bÕ*{°\T ˇø£ ø±s=ŒπswüHé˝À ñ+&É>± ø±+Á¬>dt bÕغ eT÷&ç+‘· n~Ûø±s¡+˝À ñ+&˚~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ˇø£ÿ eTTì‡bÕ*{°˝À e÷Á‘·y˚T ¬>\T#·T≈£î+~. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓTT‘·Ô+ Äs¡T eTTì‡bÕ *{° \T, ˇø£ÿ ø±s=ŒπswüHé mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. >∑‘·+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eT<Ûä´ e÷Á‘·y˚T b˛{° HÓ\ø=q>± á kÕ] Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ñqï düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’mkÕ‡sYd”|”\ eT<Ûä´ eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{° »s¡>∑qT+~. ˇø£ y˚fi¯ e÷J eTTK´eT+Á‹ mHé. øÏs¡DYø£e÷sY¬s&ç¶ bÕغ ô|{ϺHê ˝Ò<ë Äj·Tq ‘·s¡|òü⁄q nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–Hê #·‘·Ts¡TàK b˛{° nìyês¡´+>± ø£ì|æk˛Ô+~. á kÕ] HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHéqT ;d ”\≈£î πø{≤sTT+#·>± Hêj·TT&ÉTù|≥, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥ eTTì‡bÕ*{° \T md”‡ eTVæ≤fi¯\≈£î, Ä‘·à≈£Ls¡T md”º eTVæ≤fi¯≈£î, yÓ+ø£≥–] ;d” eTVæ≤fi¯ ≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. ˇø£ÿ ø±e* »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#ês¡T.

>∑÷&É÷s¡÷ eTTì‡bÕ*{°\T »qs¡˝Ÿ πø≥–] øÏ+~ Ç#êÃs¡T. n+fÒ Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\≈£î >±qT Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{°\T eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#·>±, n+fÒ Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\≈£î>±qT ◊<äT>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\qT yÓ‘·Tø±˝≤&˚ Á|üj·T‘·ï+˝À |ü&ܶsTT. sê»ø°j·T bÕغ\˙ï kÕ<Ûës¡D mìïø£\ MT<ä <äèwæº kÕ]+∫ Ä ~X¯>± mìïø£\ Á|ü#êsêìï ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#·>± ñqï≥T¢ ñ+&ç eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\qT yÓ+≥H˚ »s¡bÕ\+≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À ˇø£ÿkÕ]>± cÕø˘≈£î >∑T¬s’q sê»ø°j·T bÕغ\T >∑+<äs¡>√fi¯+˝À |ü&çb˛j·÷sTT. 5e ‘˚Bq Á|üC≤>∑s¡®q˝À uÛ≤>∑+>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î sêqTqï {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À nuÛÑ´s¡Tú\ $wüj·÷ìï |üø£ÿq ô|{Ϻq Á|ü<Ûëq+>± eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ MT<äH˚ <äèwæºkÕ]+#ês¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ á mìïø£\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt, e÷J eTTK´eT+Á‹ bÕغ ô|&ç‘˚ Ä bÕغ\ eT<Ûä´H˚ Á|ü<Ûëq b˛{° »]π> neø±X¯+ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q ñìøÏì ø√˝ÀŒsTTq ø±+Á¬>dt bÕغ ~+|ü⁄&ÉTø£fiË¢+ ÄX¯‘√H˚ mìïø£\ ã]˝À ~>∑qT+~. Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\T |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\ u≤<Ûä´‘·qT ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sYd”|” ‘·s¡|òü⁄q HÓ\÷¢s¡T m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\T uÛÑTC≤q y˚düTø√>± Ç+ø± bÕغ $wüj·T+˝À düŒwüº‘· sêì øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ H˚s¡T>± eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ u≤<Ûä´‘·\T rdüTø√yê*‡ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä k˛eTyês¡+Hê&ÉT ñ<äj·T+ 10, 11 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À sêÁwüº mìïø£\ ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ MT<ä #˚ùd Á|üø£≥q , Á|üø£{Ï+#˚ mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿô|’ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïsTT.

$©q+ e<äT›.. bı‘˚Ô eTT<äT›! ìs¡íj·T+ rdüTø√qTqï πød”ÄsY }Vü‰>±Hê\≈£î ‘Ós¡~+bÕ\ì ìs¡íj·T+ nôd+;¢ kÕúHê\ô|’H˚ >∑T]

#˚H˚‘·\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ Äs¡T yÓT>± ø£¢düºsY‡ ìsêàD+ πø+Á<äeT+Á‹ |üqu≤ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3: #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î n+&É>± ì\yê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ k˛ìj·÷>±+BÛ düVü≤ø±s¡+‘√ <˚X¯+˝ÀH˚ Äs√ yÓT>± ø£¢düºsYqT ÇdüTø£|ü*¢øÏ eT+ps¡T#˚j·T&É+ »]–+<äì πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ CÖ[XÊK düVü‰j·TeT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏåà nHêïs¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ ÇdüTø£|ü*¢˝Àì #˚H˚‘· düVü≤ø±s¡ uÛÑeq+ düMT|ü+ ˝À s¡÷.35ø√≥¢‘√ eT+p¬s’q yÓT>± ø£¢düºsY≈£î ÄyÓT X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ düuÛÑ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<äTe\T ø√dü+ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sê˝Ò<äì ùde #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃeTHêïs¡T. Ä+Á<ÛäsêÁwüº $uÛÑ»q˝À |üqu≤ø£ \øÏåà bÕÁ‘· ñ+<äì <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ eTT+<äT>± ˝ÒK Çe« &É+ <ë«sêH˚ á|ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. yÓ’d”|”e÷Á‘·+ ‘Ó\+ >±D˝À eT<䛑·T MTπøq+≥÷, d”e÷+Á<Ûä˝À eT<䛑·T MTπøq+≥÷ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·÷\ì #·÷düTÔ+<äHêïs¡T. Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·÷\ì #·÷düTÔ+<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷|ü&˚ $<Ûä+>± j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغì ã<ä ˝≤+ #˚ùd $<Ûä+>± #˚düTÔHêqïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü~dü+ e‘·‡sê\ bÕ≥T d”e÷+Á<Ûä sêÁcÕºìøÏ Çe«&É+ »]–+< äHêïs¡T. sêqTqï ø±\+˝À d”e÷+Á<ÛäqT dæ+>∑|üPsY˝≤ n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeT Hêïs¡T. ‘·«s¡˝À u≤|ü≥¢˝À nÁ–ø£¢#·s¡˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°ì @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ìC≤+|ü≥ï+ Vü≤s¡‡sYqT n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTHêïs¡T. zmHéJd”, m˝Ÿ n+&éø√ düVü≤ø±s¡+‘√ 14 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd Áf…Æôd’øÏfi¯ófl, M˝Ÿ #Ó’sY‡ ‘·~‘·s¡ |ü]ø£sê\qT $ø£˝≤+>∑T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø=‘·Ô>± eT+p¬s’q ¬s+&ÉTy˚\ >±´dt ø£HÓø£åHé\qT \_›<ës¡T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À πs|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt bÕغ ÇHé#Ûê]® yÓ÷|æ<˚$ lìyêdüsêe⁄, Äغy√ lìyêdüeT÷]Ô &Ûç©¢øÏ #Ó+~q ôd+Á≥˝Ÿ Vü≤´+&é\÷yéT &Ó’¬sø£ºsY ~H˚wtdæ+>¥, &ûmHémdty√ s¡$‘˚» Hêj·Tø˘, ôV≤#Y|æ d”ìj·TsY y˚TH˚»sY sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, ôd+Á≥˝Ÿ |üesY\÷yéT düuÛÑT´&ÉT uÛÑs¡‘Y, |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù ¬su≤“C≤Hé &Üìy˚T˝Ÿ ;|”m˝Ÿ y˚TH˚»sY sêE, ◊y√d”m˝Ÿ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, @&û \øÏåàHêsêj·TD, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY lìyêdüsêe⁄, ‘·Vü≤o˝≤›sY düTu≤“sêe⁄\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äø±\ esê¸\‘√ yÓsTT´ mø£sê˝À¢ |ü+≥ qwüº+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: ø±+Á¬>dt bÕغ, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ $©q+ n+X¯+ô|’ ø£∫Ñ·yÓTÆq ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+∫ Á|ü‘·´s¡Tú\, $eTs¡Ù\ H√fi¯ó eT÷sTT+#ê\ì πød”ÄsY ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. k˛eTyês¡+ »]π> bÕغ bı*{Ÿã÷´s√, XÊdüqdüuÛÑ |üø£å+, m+|”\ düe÷y˚X¯+˝À á $wüj·÷ìï Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ‘=* qT+∫ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À {°ÄsYmdtqT $©q+ #˚kÕÔeTì πød”ÄsY |ü\T kÕs¡T¢ ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±ì ˇø£ wüs¡‘·T $~Û+#ês¡T. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D, m≥Te+{Ï Ä+ø£å\T ˝Ò≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùdÔH˚ $©q+ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ ø£è‘·»„‘·‘√ ñHêï dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D Çe«≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<éô|’ >∑es¡ïsY ô|‘·Ôq+, |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T ñeTà&ç sê»<Ûëì, uÛÑÁ<ë#·˝+˝Àì #ê˝≤ ÁbÕ+‘êìï d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\|ü&É+, |ü\T n+XÊ\|ü≥¢ {°ÄsYmdt ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñ+~. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D Çe«q+<äTe˝≤¢ Ä bÕغ˝À $©q+ n+X¯+ô|’ |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì πød”ÄsY #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ neø±X¯+ ñHêï n+‘·s¡Z‘·+>± e÷Á‘·+ Ä bÕغ˝Àì Hêj·T≈£î\T, bÕغ ÁX‚DT\T, $©q+ n+XÊìï rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ $©q+ n+fÒ ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚ Á|üdüπøÔ˝Ò<ä+≥÷ πød”ÄsY≈£î düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± {°&û|” ã\|ü&ÉT‘·T+<äì, bÕغ ÁX‚DT\T, Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü eT÷≈£îeTà&ç>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡uÀs¡ì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ ‘êeTT ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹>±H˚ ø=qkÕ>∑T‘êeTì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T πød”ÄsY≈£î düŒwüº+ #˚j·T&É+‘√ Ä Hêj·T≈£î\ ˇ‹Ô&çøÏ ‘·˝§π>Z |ü]dæú‘·T\T πød”ÄsYqT ø£\es¡ô|{≤ºsTT. B+‘√ $©q+ e<ä›ì, bı‘·TÔ≈£î dæ<ä∆+ ø±yê\ì πød”ÄsY ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥Tº düe÷#ês¡+. πød”ÄsY˝À $©q+ Ä˝À#·q ñ+fÒ {°&û|” qT+∫

e\dü\qT Ábı‘·‡Væ≤+#·s¡H˚ yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT. πød”ÄsY $©q+ e<ä›ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïπø {°&û|” myÓTà˝Ò´\qT bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ìdüTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. #·+Á<äu≤ãT e´eVü≤]+∫q ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë∆+‘·+‘√ $uÛÑ»q _\T¢qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Äj·Tq #˚dæq Á|üj·T‘êï\‘√ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· {°&û|” Hêj·T≈£î˝À¢ ndüVü≤q+ ô|]–+~. Á|ü»˝À¢ ñqï e´‹πsø£‘·qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì yês¡T ôd’‘·+ {°&û|”ì M&˚+<äT≈£î dæ<ä∆|ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ πød”ÄsY $©q+ø±≈£î+&Ü bı‘·TÔ≈£î dæ<ä∆|ü&É≥+ <ë«sê ø±+Á¬>dt bÕغøÏ $<Û˚j·T‘·‘√ ñHêïqH˚ dü+πø‘ê\qT |ü+|æ ø±+Á¬>dt bÕغì Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚ jÓ÷#·q˝À ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± 70øÏô|’>± XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\qT ø√πs neø±XÊ\T ñHêïsTT. ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê˝À¢ 12 kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt≈£î Ç∫à 5 kÕúHê˝À¢ {°ÄsYmdt b˛{° #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêVüQ˝ŸqT Á|ü<Ûëìì #˚ùd+<äT≈£î m+|” kÕúHê\ô|’H˚ ø±+Á¬>dt <äèwæº kÕ]+∫+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚dæq+<äTø£ ø£˙dü+ 15 kÕúHê˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\H˚ ø±+Á¬>dt uÛ≤$k˛Ô+~. e÷]q sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ πød”ÄsY Á|ü‹bÕ<äqqT n+^ø£]+#˚ |ü]dæú‘·T\T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ düe÷y˚X¯+˝À á y˚Ts¡≈£î πød”ÄsY ø£∫Ñ·yÓTÆq Á|üø£≥q #˚ùd neø±XÊ\T ñHêïsTT.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ sê´©

#êÃs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ne÷àì\j·T+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT e÷\ eTVü‰Hê&ÉT düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ »]–+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 3: kÕe÷õø£ ùde‘√ ≈£L&çq uÛÑøÏÔuÛ≤e+ ÁbÕ+rj·T n_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì |ü+#·eTTK Vü≤qTe÷Hé <˚XÊ\j·T+˝À nqï<ëq+ Á≥düTº #Ó’s¡àHé ô|+≥bÕ{Ï $»j·TsêeTj·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì b˛©düT ô|πs&é Á>ö+&é˝À >∑‘·eT÷&ÉT s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢\ qT+∫ Vü‰»¬s’q ìs¡T<√´>∑ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î düTe÷s¡T 800eT+~øÏ Vü≤qTe÷Hé <˚yê\j·T+ ì‘·´qï<ëq+ Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÀ»Hêìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $»j·TsêeTj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ùde #˚ùd+<äT≈£î ÄØà ñ<√´>±\ ø√dü+ Çø£ÿ&É≈£î e∫Ãq $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ n+~+#·&É+ ø£˙dü u≤<Ûä´‘·>± |ü]>∑DÏ+#êeTHêïs¡T. Á|ür ˇø£ÿs¡÷ kı+‘· }s√¢ ñ+&ç ñ<√´>±\T #˚düT≈£î+<ëeTì #·÷ùd á s√E˝À¢ <˚X¯ ùde ø√dü+ ≈£î≥T+u≤ìï e~* <˚X¯ dü]Vü≤<äT›˝À¢, Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿì eTq≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#˚ u≤<Ûä´ ‘·qT #˚|ü≥º&É+ yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î >∑s¡«ø±s¡DeTHêïs¡T. Á≥düTº ø√XÊ~Ûø±] ø=+&Éu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+˝Àì ù|<äyê] #Ó${Ï, eT÷>∑ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T 100eT+~øÏ ìs¡+‘·s¡+ uÛÀ»q dü<äTbÕ j·T+ ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T |üP˝ŸuÛ≤>¥ ÁbÕ+‘·+˝Àì düs¡dü«r •X¯ó eT+~sY $<ë´s¡Tú\≈£î, |ü⁄wüŒ–] ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹˝À X¯ÁdüÔ∫øÏÔ‘·‡\T #˚sTT+#·T≈£îH˚ s√>∑T\≈£î |ü+#·eTTK Vü≤qTe÷Hé <˚yêj·T\+ nqï<ëq Á≥düTº <ë«sê ìs¡+‘·s¡+ eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q+ düeT≈£L s¡TÑ·THêïeTHêïs¡T.

$qTø=+&É-<=qø=+&É eT<Ûä´ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì ì]à+#ê*: \÷ø± Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 3: uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î $<ä´, yÓ’<ä´+, ñbÕ~Û nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä_+<äTe⁄>± ñqï <=qø=+&É, $qTø=+&É |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dæ|æ◊ Hêj·T≈£î&ÉT \÷ø± nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À ì m˙®y√ Vü≤À+˝À k˛eTyês¡+ nø±&É$T |òüsY bı*{Ïø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì <=qø=+&É, $qT ø=+&É ÁbÕ+‘ê\ kÕ<ÛäHê dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü<ädüT‡˝À m|æÇ mdt yÓ+ø£{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·T\d”eT˝Àì Hê\T>∑T õ˝≤¢˝À¢ |üqTï sêj·Tr e\¢ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘êj·Tì, yÓqø£ã&çq ÁbÕ+‘ê˝…’q Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T, HÓ\÷¢s¡T, <=qø=+&É, $qTø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î sê»<Ûëì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\¢ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T.

y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄ô|’ n+>∑Hê«&û ñ<√´>∑T\ Vü≤s¡¸+‘Ós¡T#·T≈£îqï n+>∑Hê«&û πø+Á<ë\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 3: ‘·eT &çe÷+&É¢ô|’ sêh Á|üuÛÑT‘·«+‘√ »]|æq #·s¡Ã\T dü|òü\+ ø±e&É+‘√ n+>∑Hê«&û ñ<√´>∑T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î yês¡T lø±≈£îfi¯e |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ mHé{ÏÄsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTTì‡|ü˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑqT »s¡T|ü⁄ø=Hêïs¡T. á $qTø=+&É, e÷]à 3: $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ dü+<äs¡“¤+>± d”◊{°j·T÷ Hêj·T≈£î\T |ü+#ê~ bÕbÕsêe⁄ sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+>∑Hê«&û ñ<√´>∑T\ b˛sê≥ |òü*‘·y˚T á Ä$wüÿ]+#ê\ì md”‡, md”º sêh ø£˙«qsY #·]Ã˝Ÿu≤ãT |æ\T|ü⁄ì $»j·TeTHêïs¡T.

nìï Á>±e÷˝À¢ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\T @sêŒ≥T #˚j·÷*

u≤´+øÏ+>¥, Á>∑÷|t‡, k˛Œ¬øHé Ç+^¢wt\˝À •ø£åD Ç|æŒ+#·&É+ ‘√ bÕ≥T edü‹ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·ô|’ ø±+Á¬>dt |ü<˚fi¯ófl˝À nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À nìï <˚XÊ\ ø£Hêï uÛ≤s¡‘Y˝ÀH˚ m≈£îÿe kÕeTs¡ú+ ñqï j·TTe‘· ñ+<äHêïs¡T. eè‹Ô HÓ’|ü⁄D≤´\‘√ yê]øÏ •ø£åD ÇùdÔ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À uÛ≤s¡‘Y nÁ>∑sê»´+>± ì\ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 3: õ˝≤¢˝À ≈£î]dæq nø±\ esê¸\ e\¢ yÓ sTT´ mø£sê\˝À |ü+≥\≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+<äì õ˝≤¢ n~Ûø± s¡T\T ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê y˚kÕs¡T. nø±\ esê¸\T, e&É>∑fi¯fl yêq\‘√ õ˝≤¢˝Àì u…’Hê‡, ≈£î+{≤\, ø£&Ó+, U≤Hê|üPsY, ñ≥÷ï sY, Ç+Á<äyÓ*¢, C…’q÷sY, ˝ÀπøX¯«s¡+, _˝≤«sY|üPsY eT+&É˝≤˝À¢ |ü+ ≥\T qwüºb˛j·÷sTT. yÓTTø£ÿC§qï, >√<ÛäTeT, qTe⁄«\T, ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T á Äø±\ esê¸\‘√ qwüºb˛sTTq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ìy ˚~Û+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± $Ts¡|ü, |üdüT|ü⁄ ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T ø√‘·\T |üP]Ôø±e&É+‘√ |ü+≥ b˛˝≤\qT Äs¡u…{≤ºs¡T. ˇø£ÿkÕ]>± ≈£î]dæ q esê¸\≈£î |ü+≥\T es¡¸+ bÕ\j·÷´sTT. n<˚ $<Ûä+>± $<äT´‘Y XÊK≈£î rÁe qwüº+ »]–+~. õ˝≤¢˝Àì 8 eT+&É˝≤˝À¢ M∫q á<äTs¡T>±\T\ e\¢ 118 ∫qïdüÔ+uÛ≤\T, 18 ô|<ä›düÔ+uÛ≤\T, HÓ\ø=]– 7\ø£å\ qwüº+ »]–q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T Ä~˝≤u≤<é, ìs¡à˝Ÿ &ç$»Hé\≈£î düs¡|òüsê nj˚T´ $<äT´‘Y ˝…’Hé≈£î dü+ã+~Û+∫q 220¬ø_ ≥es¡T¢ HÓ\ø=]>±sTT. B+‘√ ø√{ÏøÏô|’>± qwüº+ yê{Ï*¢+<äì $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

<äTø±D≤\T, dü+düú\ ˝…’ôdHé‡ ¬sq÷´e˝Ÿ >∑&ÉTe⁄ y˚T 31 es¡≈£î bı&ç–+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ <äTø±D≤\T, dü+düú\ qMø£s¡D qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T y˚T 31e ‘˚Bes¡≈£î bı&ç–düTÔqï≥T¢ sêh ø±]àø£ XÊK ø£$TwüqsY nXÀø˘ ‘Ó*bÕs¡T. sêh <äTø±D≤\T, #·≥º+ 1988, ìã+<Ûäq\T 1990 ÁøÏ+<ä >∑\ Hê\T>∑T ùde\qT MT ùde <ë«sê Á|üC≤kÂø£s¡´+ y˚Ts¡≈£î 1-7-2013q dü+düú\ qMø£s¡DqT #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä ôV’≤<äsêu≤<é-s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝˝À qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 3: ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡∆+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Äs¡T qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\ sêø£ kÕ<Ûës¡D+>± ñ+~. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[¢ y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕsYºyÓT+≥T¢ 14 ì+&ÜsTT. á uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡ÙHêìøÏ düTe÷s¡T @&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. ø±*u≤≥q e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î eT÷&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+, ñ∫‘·, 50, 100 s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. 50 s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭøÿ{Ÿ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î eT÷&ÉT >∑+≥˝À¢ <äs¡Ùq+ ø£\T>∑T‘·T+<äì uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+>± ø£ì|æ+∫+~. ø£˝≤´Dø£≥º, ì‘ê´qï<ëq düeTT<ëj·T+ e<ä› ≈£L&Ü uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+>± ñ+~. uÛÑ≈£îÔ\≈£î Ä\j·T+˝À|ü\ eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï n~Ûø±s¡T\T ø£*Œ+#ês¡T.

5q Vü≤]|ü⁄s¡+˝À ¬s’‘ê+>∑ dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 3 : kÕ«‘·+Å‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT, ¬s’‘ê+>∑ $|ü¢e yÓ’‘ê[≈£î&ÉT e÷s¡TŒ |ü<äàHêuÛÑ+ 119e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± áHÓ\ 5q õ˝≤¢˝Àì eT+<ädü eT+&É\+ Vü≤]|ü⁄s¡+˝À >∑\ ô|<ä›M~Û˝À ¬s’‘ê+>∑ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº ªe÷s¡TŒµ Á≥düTº n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T &Ü. e÷s¡TŒ Kπ>X¯«s¡sêe⁄, düqïXË{Ϻ sê»X‚KsY\T Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ªe´ekÕj·Ts¡+>∑ dü+øå√uÛÑ+µ ª|ü‘·qeTe⁄‘·Tqï e÷qe $\Te\Tµ nH˚ n+X¯+ô|’ Á|üdü+>±\T ñ+{≤j·Tì, d”|”◊ (m+m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêh Hêj·T≈£î\T C….$.#·\|ü‹sêe⁄, Á|üeTTK ø£<∏ës¡#·sTT‘· n{≤º&É n|üŒ\Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&É‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\T, Á|üC≤kÕ«eT´yê<äT\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 4, e÷]à 2014

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ 2013≈£î πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+ eT]ø=ìï ø°\ø£ dües¡D\T #˚dæ+~. sê»´düuÛÑ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh $uÛÑ»q _\T¢ô|’ #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ Ç∫Ãq Vü‰$÷\≈£î πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ n~Ûø±]ø£+>± ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚dæ+~. Ä~yês¡+ sêÁ‹ Á|ü<Ûëì ìyêdü+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À |ü\T ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+~. d”e÷+Á<Ûä≈£î ◊<˚fi¯fl @fi¯¢bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë ø£*Œ+#˚ ìs¡íj·÷ìï neT\T #˚j·÷\ì Á|üD≤[ø± dü+|òü÷ìï Ä<˚•+∫+~. d”e÷+Á<ÛëìøÏ

ø£åe÷|üD\T #Ó|æŒq{≤¢, #Ó|üŒq{≤¢? 2002 Hê{Ï >√Á<Ûë nq+‘·s¡ eT‘· ø±s¡Dø±+&É≈£î ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ˝≤ ˝Ò<ë nqï dü+>∑‹ _.C….|æ Hêj·T≈£î\T ‘˚\TÃø√˝Òø£b˛‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. >∑‘·+˝À ‘·|ü⁄Œ\T @eTHêï »]– ñ+fÒ •s¡düT e+∫ ø£åe÷|üD\T ø√s¡&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêï+ nì _.C….|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸ Hê<Ûé dæ+>¥ ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á s√CÒyÓ÷ ‘·eT n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£åe÷|üD #Ó|üŒ˝Ò<ä+≥÷ Ä bÕغ eTTdæ¢+ H˚‘· eTTø±ÔsY nu≤“dt qøÏ« $es¡D‘√ eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. Ç+‘·ø° _.C….|æ ø£åe÷|üD #Ó|æŒq{≤¢ (ø£˙dü+ ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì nqT≈£î+≥Tqï{≤¢), #Ó|üŒq{≤¢? ìC≤ìøÏ ø£åe÷|üD\T #Ó|üŒ&É+ n+≥÷ »]–‘˚ n~ #˚j·÷*‡+~ sêCŸ Hê<Ûé dæ+>¥ ø±<äT. eTTdæ¢+ e÷s¡D ¨e÷ìøÏ eT<䛑·T Ç∫à Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡ì u≤~Û‘·T\T #ÓãT‘·Tqï qπs+Á<ä yÓ÷&ûj˚T Ä |üì #˚j·÷*. ø£åe÷|üD #Óù|Œ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì yÓ÷&ç >∑‘·+˝À ø=ìïkÕs¡T¢ #Ó|æŒ ñHêïs¡T. Ç{°e\ mVü≤kÕHé C≤Á|ò” |æ{ÏwüHé ≈£î e´‹πsø£+>± ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç#êÃø£ yÓ÷&ç ‘·q u≤¢>¥ ˝À sêdü÷Ô ÄHê{Ï |òüT≥q\T ‘·q≈£î u≤<Ûä ø£*–+#êj·Tì #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. Äj·Tq sê‘·\T Á|ü<Ûëq eT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+ Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø±\T e÷Á‘·y˚T nì u≤~Û‘·T\T ø={ϺbÕπsXÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· eT∞fl yÓTTqï eT+>∑fi¯yês¡+ (|òæÁãe] 25) _.C….|æ yÓTÆHê]{° yÓ÷sêà »]|æq düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _.C….|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸ Hê<Ûé dæ+>¥ ø£åe÷|üD Á|üdüøÏÔ ‘Ó#êÃs¡T. ªªy˚TeTT ‘·|ü⁄Œ #˚dæ ñqï≥¢sTT‘˚, y˚TeTT e÷ ‘·\ e+∫ ø£åe÷|üD #ÓãT‘êeTTµµ nì nHêïsêj·Tq. ∫Á‘·+ @$T≥+fÒ e÷s¡Dø±+&É\T ‘·eT bÕ\q˝À e÷Á‘·y˚T »]>±j·÷ nì Á|ü•ï+#·&É+! eT‘· Væ≤+dü nq>±H˚ 2002 >∑T»sê‘Y Væ≤+düø±+&É e÷Á‘·y˚T ˇø£ ]|òü¬sHé‡ >± #ÓãT‘·THêïs¡T ‘·|üŒ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À mìïkÕs¡T¢ Væ≤+kÕ ø±+&É\T »s¡>∑˝Ò<äT nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ªªVæ≤‘˚X¯«sY ôd’øÏj·÷ nì ˇø£ ø±+Á¬>dt eTTK´eT+Á‹ ñHêïs¡T. Äj·Tq |ü<ä$˝À ñ+&É>± nkÕ‡+˝À 24 >∑+≥˝À¢H˚ 5,000 eT+~ eTTdæ¢+\qT #·+ù|XÊs¡T. >∑T»sê‘Y ˝À ø±+Á¬>dt eTTK´eT+Á‹>± Væ≤‘˚+Á<ä <˚XÊjYT ñ+&É>± eTd”<äT\T, kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ï\T ‘·>∑\u…≥º˝Ò<ë? uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À Çø£ m|ü⁄Œ&É÷ eT‘·Væ≤+dü »s¡>∑H˚˝Ò<ë?µµ nì sêCŸ Hê<Ûé Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\≈£î\T #·+|æ‘˚ ‘·|ü⁄Œ ø±ì~ _.C….|æ bÕ\≈£î\T #·+|æ‘˚ ‘·ô|Œ˝≤ ne⁄‘·T+<äì _.C….|æ H˚‘· Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. @ sê»˙‹ XÊg+˝À Ç˝≤+{Ï ˙‹ dü÷Á‘·+ sêj·Tã&ç ñ+<√ ‘Ó*j·T<äT >±˙ _.C….|æ n<Ûä´≈£åî&çøÏ #˚‘·T˝…‹Ô qeTdüÿ]+#ê*‡+<˚. ˝Òø£b˛‘˚ ‘·eT Vü≤j·÷+˝À »]–q Væ≤+düqT düeT]∆+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü‘·´s¡T∆\ Vü≤j·÷+˝À »]–q Væ≤+düqT ‘Ó∫à #·÷|ü⁄‘êsê? H˚s¡+ mes¡T #˚dæHê H˚s¡y˚T >±˙ ø±+Á¬>dt H˚sê\≈£î •ø£å |ü&É˝Ò<äT ø±ã{Ϻ _.C….|æ H˚sê\≈£î ≈£L&Ü •ø£å |ü&É≈£L&É<äì yê~+#·&É+ @ ˙‹? Çø£ _.C….|æ eTTdæ¢+ H˚‘· Ç+ø± eT]ìï Ä≈£î\T #·~y˚XÊs¡T? >∑‘·+˝À ‘êeTT ‘·|ü⁄Œ #˚dæ ñ+fÒ ø£åe÷|üD\T #ÓãT‘êeTT nqï ø£˙dü u≤<Ûä´‘ê >∑T]Ô+|ü⁄qT ≈£L&Ü Äj·Tq s¡<äT› #˚ùdXÊs¡T. ªª_.C….|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£åe÷|üD #Ó|üŒ˝Ò<äT. düe÷»+˝Àì nìï ôdø£åq¢ Á|ü»\T e÷‘√ sêyê\ì y˚TeTT ø√s¡T‘·THêï+. ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ ñ+<äì y˚TeTT uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. >∑‘·+≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·TH˚$÷ ø£åe÷|üD #Ó|üŒ˝Ò<äT. n\¢s¡T¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝Àq÷ »]>±sTT. ø±˙ Ä bÕغ mìïkÕs¡T¢ ø£åe÷|üD #Ó|æŒ+~?µµ nHêïs¡T qø°«. n+fÒ <˚X¯+˝À ñqï~ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt, _.C….|æ bÕغ˝Ò ‘·|üŒ »q+ ˝Òs¡qïe÷≥! Mfi¯fløÏ ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ*‡ eùdÔ ø±+Á¬>dt e÷Á‘·y˚T ø£q|ü&ÉT‘·T+~. z≥T¢ ø±e\dæ e∫Ãq|ü⁄&ÉT e÷Á‘·+ »q+ >∑Ts¡TÔ≈£î ekÕÔs¡T. eTTdæ¢+\≈£î ≈£L&Ü z≥T¢ ñHêïsTT >∑qø£ ªnìï ôdø£åq÷¢ e÷‘√ ø£*dæ sêyê\ì e÷ ø√]ø£µ nì e÷≥es¡dü≈£î nHê*‡ ek˛Ô+~ >±˙ ˝Òø£b˛‘˚ nB nqs¡T. ø£åe÷|üD #Ó|üŒ&É+ n+≥÷ »]–‘˚ n~ me]ì n&ÉT>∑T‘ês¡T? Á|ü»*ï n&ÉT>∑T‘ês¡T. n+‘˚>±˙ sê»ø°j·T bÕغ\ì ø±<äT >∑<ë? >∑T»sê‘Y e÷s¡Dø±+&É˝À ã\sTT+~ kÕe÷q´ eTTdæ¢+\T. n‘·´+‘· ù|<ä\T. m≈£îÿe eT+~ ¬sø±ÿ&ç‘˚ >±ì &=ø±ÿ&Éì ìs¡Tù|<ä˝Ò. n˝≤+{Ï ù|<ä\ì ø£ìô|≥Tº≈£îì ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· sêh Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+~. <ëìH˚ ªsê» <Ûäs¡àµ nì n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì yêCŸ ù|sTT >±s¡T nqï~. bÕ\≈£î&ç>± yÓ÷&ç sê»<Ûäs¡à+ ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£˙dü+ n+<äTø£sTTHê yÓ÷&ç ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ*. b˛©düT, bÕ\Hê j·T+Á‘ê+>±\ #˚‘·T\T ø£fÒºdæ u≤~Û‘·T\qT ø±bÕ&É≈£î+&Ü, ì+~‘·T\≈£î •ø£å\T |ü&É≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îqï+<äT≈£î ø£åe÷|üD #Ó|üŒ&É+ ø±<äT, •ø£å nqTuÛÑ$+#ê*. n~ m˝≤>∑÷ »]π>~ ø±<äT ø±ã{Ϻ ø£˙dü+ z≥¢ ø√düyÓTÆHê ø£åe÷|üD #ÓãT<ëeTì sêCŸ Hê<Ûé dæ+>¥ #·÷düTÔ+fÒ Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\≈£î nB s¡T∫düTÔqï≥T¢ ˝Ò<äT. sêCŸ Hê<Ûé dæ+>¥ e÷≥*ï |üPs¡«|üø£å+ #˚ùd $es¡D Çe«&ÜìøÏ eT∞fl eTTdæ¢+ H˚‘˚ ø±yê*?!

$uÛÑ»q _\T¢≈£î ø°\ø£ dües¡D\T!

#Ó+~q πø+Á<ä eT+Á‘·T\T 15 @fi¯¢bÕ≥T nsTTHê Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡>±.. πø_HÓ{Ÿ ◊<˚fi¯fl‘√ dü]ô|≥º&É+ Ä ÁbÕ+‘· yêdüT\qT ìsêX¯|ü]+~. n˝≤π>, b˛\es¡+ C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+˝À eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡j˚T´ ÁbÕ+‘ê\Tqï nìï eT+&É˝≤\qT d”e÷+Á<Ûä˝À ø£*ù|+<äT≈£î πø_HÓ{Ÿ ìs¡ísTT+∫+~. eTT+|ü⁄ Á>±e÷\Tqï eT+&É˝≤\qT

d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\|ü&É+ e\¢.. uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒj˚T yê]øÏ n<˚ eT+&É\+˝À |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#·&É+ M\Te⁄‘·T+<äH˚ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. B+‘√ KeTà+ õ˝≤¢˝Àì bÕ\«+#· ¬syÓq÷´ &ç$»Hé˝À ≈£î≈£îÿq÷s¡T, y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT, ã÷s¡Z+bÕ&ÉT.. uÛÑÁ<ë#·\+ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé˝Àì ∫+‘·÷s¡T, ≈£Lqes¡+, MÄsY|ü⁄s¡+, uÛÑÁ<ë#·\+ eT+&É˝≤\T

(uÛÑÁ<ë#·\+ ¬syÓq÷´ Á>±eT+ $TqVü‰) d”e÷+Á<Ûä≈£î yÓfi¯‘êsTT. Ç˝≤ #˚ùdÔ uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ºD≤ìøÏ nqTdü+<Ûëq+ ‘Ó–b˛‘·T+<äì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. B+‘√ uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ºD+‘√bÕ≥T.. <ë]øÏ M\T>± ã÷s¡Z+bÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì 12 Á>±e÷\qT ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ñ+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. |æqbÕø£, yÓ÷s¡+|ü*¢ ã+»s¡, ã÷s¡Z+bÕ&ÉT, Hê–ìÁb˛\T, ø£èwüíkÕ>∑sY, fÒ≈£î\, kÕs¡bÕø£, Ç\yÓ+&ç, yÓ÷‘˚|ü{Ϻq>∑sY, ñ|ü⁄ŒXÊø£, qøÏØù|≥, k˛+|ü*¢ Á>±e÷\T ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ñ+{≤sTT.

n‹ô|<ä› düs¡T≈£î\ yê´bÕ] #Ó’Hê Ä]∆ø£ s¡+>∑+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï #Ó’Hê Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› düs¡T≈£î\ yê´bÕ]>± ≈£L&Ü ne‘·]+∫+~. Á|ü|ü+#· yêDÏ»´ dü+dü∆ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 2013˝À #Ó’Hê á yÓTÆ\T sêsTTì n~Û>∑$T+∫+<äì õHé VüQyê yêsêÔ dü+dü∆ ‘Ó*|æ+~. 2013 dü+e‘·‡s¡+˝À #Ó’Hê düs¡T≈£î\ yê´bÕs¡+ yÓTT‘·Ô+ 4.16 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡¢≈£î #˚s¡T≈£î+<äì Á|ü|ü+#· yêDÏ»´ dü+dü∆ >∑D≤+ø±\T ‘Ó*bÕsTT. eTπs <˚X¯eT÷ á kÕ∆sTT˝À düs¡T≈£î\ yêDÏ»´+ #˚j·T˝Ò<äT. 2013˝À #Ó’Hê yÓTT‘·Ô+ 2.21 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡¢ düs¡T≈£î\qT m>∑TeT‹ #˚dæ+~. n<˚ dü+. ˝À #Ó’Hê ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îqï düs¡T≈£î\ $\Te 1.95 &Ü\s¡T¢. m>∑TeT‘·T\T, ~>∑TeT‘·T\ yÓTT‘·Ô+ $\Te 4.16 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡T¢. ø±>± 2013˝À #Ó’Hê yêDÏ»´ $T>∑T\T 260 _*j·THé &Ü\s¡T¢. Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ ã\V”≤q eè~∆‘√q÷, Á|ü‹≈£L\ eè~∆ ‘√qT y˚>∑T‘·Tqï <äX¯˝À ≈£L&Ü #Ó’Hê 260 _*j·Tq¢ yêDÏ»´ $T>∑T\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ $X‚wüy˚T. #Ó’Hê n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚X¯+ ≈£L&Ü ø±<äT. ˇÇdæ&ç düuÛÑ´ <˚X¯+ ø±<äT. n~+ø± n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï <˚X¯y˚T. n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï <˚X¯+>± Á|ü|ü+#·+˝À n‹ ô|<ä› düs¡T≈£î\ yê´bÕ]>± ne‘·]+#·&É+ ìdü‡+<˚Vü≤+>± ˇø£ yÓTÆ\T sêsTT. #Ó’Hê yêDÏ»´ eT+Á‹‘·« XÊK $&ÉT<ä\ #˚dæq ˇø£ Á|üø£≥q á yÓTÆ\T sêsTT #˚s¡Tø√e&É+ |ü≥¢ dü+‘√wü+ Á|üø£{Ï+∫+~. dü+düÿs¡D\ neT\T |òü*‘·+>± #Ó’Hê á eè~∆ kÕ~Û+∫+<äì yêDÏ»´ XÊK Á|üø£≥q #Ó|ü⁄Œ≈£î+~. eTTK´+>± ‘êeTT Á|ü|ü+#· yêDÏ»´ dü+dü∆˝À düuÛÑ´ <˚X¯+>± #˚]q ‘·sê«‘· n‹ ô|<ä› ¬>+‘·T\‘√ Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#êeTì Á|üø£≥q ‘Ó*|æ+~. #Ó’Hê Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü|ü+#·+˝Àì <ë<ë|ü⁄ 120øÏ ô|’>± <˚XÊ\≈£î n‹ ô|<ä› yêDÏ»´ uÛ≤>∑kÕ«$T>± ne‘·]+∫+~. ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± #·÷dæHê m≈£îÿe ÁbÕ+‘ê\‘√ n‘·´~Ûø£ yêDÏ»´+ #˚düTÔqï <˚X¯+ #Ó’Hêj˚T. á yêDÏ»´ uÛ≤>∑kÕ«eT´ <˚XÊ\ qT+&ç 2 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡¢ düs¡T≈£î\qT #Ó’Hê j˚T{≤ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£î+{À+~. ‘·<ë«sê Äj·÷ <˚XÊ˝À¢ ñ<√´>±\qT ø£*Œdü÷Ô ô|≥Tºã&ç neø±XÊ\qT ô|+#·T‘√+<äì #Ó’Hê yêDÏ»´ XÊK Á|ü‹ì~Û j·÷y√ õj·÷Hé ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘· uÛ≤Ø yêDÏ»´+ #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° Ç+<äT˝À #Ó’Hê dü«j·T+>±

ø£\T|ü⁄‘·Tqï $\Te ‘·≈£îÿy˚ nì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. #Ó’Hê neT\T #˚dæq dü+düÿs¡D\ |òü*‘·+>± |ü•ÃeT ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\T ô|<ä› m‘·TÔq ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ, kÕ∆ìø£ #Íø£ ÁX¯eTqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îì n‘·´+‘· ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î düs¡T≈£î\T ñ‘·Œ‹Ô #˚dü÷Ô Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ #˚düTÔHêïsTT. M{Ï˝À¢ #Ó’Hê Ä<Ûë]‘· ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\T ‘·≈£îÿy˚. nq>± ‘·qø£+≥÷ kı+‘·>± düèwæº+#·T≈£îqï dü«‘·+Á‘· Áu≤+&ÉT\T #Ó’Hê≈£î ‘·≈£îÿe. j·÷y√ õj·÷Hé Á|üø£≥q Á|üø±s¡+ #·÷dæHê #Ó’Hê m>∑TeT‹ #˚ùd düs¡T≈£î\ ø±«*{° #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z~ ø±<äT. e÷¬sÿ{Ï+>¥ dü+ã+<Ûë\T

≈£L&Ü u≤>± yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. Ç˝≤+{Ï kÂø£sê´\T Ç|üŒ{Ïø° |ü•ÃeT ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\ kÕ«BÛq+˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. nq>± #Ó’Hê dü«‘·+Á‘· Áu≤+&ÉT\ n_Ûeè~∆øÏ |ü•ÃeT ãVüQfi¯C≤‹ Áu≤+&ÉT\‘√ |òüTs¡¸D |ü&Ü*‡ ñ+~. b˛{°|ü&ç HÓ>±Z*‡ ñ+~. #Ó’Hê ‘·qø£+≥÷ kı+‘·yÓTÆq, dü«‘·+Á‘· n_Ûeè~∆ qeT÷Hê\qT @sêŒ≥T #˚düTø√yê*‡ ñ+<äì, Ä]∆ø£ e´edü∆qT Ä yÓ’|ü⁄>± |ü⁄q]ïsêàD+ #˚düTø√yê*‡ ñ+<äì j·÷y√ õHé Á|üø£≥q ‘Ó*|æ+~. ‘·eT yêDÏ»´ uÛ≤>∑kÕ«eTT\≈£î ≈£L&Ü \_› #˚≈£Lπs $<Ûä+>± dü]ø=‘·Ô qeT÷Hê\qT ì]à+#ê*‡ ñ+<äì ‘Ó*bÕsêj·Tq.

dü+|òüT Jeq+ eTìwæ kı+‘·+?

Á|üø£è‹˝Àì Äj·÷ JesêX¯ó\ Jeq $<Ûëq+ m˝≤ ñ+≥T+<√ ‘Ó\TdüTø√>∑*–‘˚ ˇø√ÿ dü+<äs¡“¤+˝À e÷qe J$‘·+ ô|’q s√‘· |ü⁄≥ºø£ e÷q<äT. ˇø£ ø±øÏ #·ìb˛‘˚ e+<ä ø±≈£î˝§∫à >√\ >√\ #˚j·T&É+ ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. |üdæ>∑T&ÉT¶>± ñqï ‘·eT |æ\¢*ï ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ <ë<ë|ü⁄ Á|ü‹ |üøÏå, »+‘·Te⁄ ÁbÕD≤\¬ø’Hê ‘Ó–+#˚ kÕVü≤dü+ Á|ü<ä]ÙdüTÔ+~. eTìwæ e÷Á‘·+ ≈£î˝≤\T>±, eT‘ê\T>±, esêZ\T>± $&çb˛sTT y˚T+ >=|üŒ+fÒ y˚Ty˚T >=|üŒ+≥÷ ø=≥Tº≈£î #·dü÷Ô eT÷>∑ Jyê\ eTT+<äT yÓ\‘Ó˝≤ b˛‘·T+{≤&ÉT. |ü≈£åî\T >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± ã‘·ø£&É+ eTq≈£î ‘Ó*dæq dü+>∑‘˚. @y√ ø=ìï ns¡T<Ó’q C≤‘·T\T ‘·|üŒ <ë<ë|ü⁄ Á|ü‹ |üøÏå C≤r >∑T+|ü⁄\T>± ã‘·T≈£î‘·÷ ˇø£<ëìø=ø£{Ï ‘√&ÉT>± ñ+&˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔsTT. kÕº]¢+>¥ nH˚ |æ≥º\T á \ø£åD≤\‘√ bÕ≥T eTs√ ns¡T<Ó’q \ø£åD+ ø£qãs¡TkÕÔsTT. X¯Á‘·Te⁄ (>∑<ä› ˝≤+{Ï |ü≈£åî\T) qT+∫ Á|üe÷<ä+ m<äTs¡e⁄‘√+<äì Á>∑Væ≤+∫q|ü⁄&ÉT uÛ≤Ø dü+K´˝À m>∑Ts¡T‘·÷ ˇø£<ëìø=ø£{Ï düeTq«j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ ˇø£ ô|<ä› Äø±s¡+ m>∑Ts¡T‘·Tqï ÁuÛ≤+‹ì ø£\>∑CÒkÕÔsTT. <ëì‘√ X¯Á‘·Te⁄ |üsêsY! Ç˝≤ ˇø£ Áø£eTã<ä∆yÓTÆq Äø±s¡+˝À kÕº]¢+>¥ |ü≈£åî\T m˝≤ m>∑s¡>∑\T>∑T‘·THêïsTT nqï~ |ü]o\≈£î\≈£î eTTK´+>± Ä]ï‘ê\õdüTº\≈£î, Ç‘·s¡ XÊgy˚‘·Ô\≈£î ˇø£ n+‘·T ∫ø£ÿì düeTdü´>± ñ+≥÷ e∫Ã+~. kÕº]¢+>¥ |ü≈£åî\ Á|ü‘˚´ø£‘· @$T≥+fÒ Äø±X¯+˝À ‘êeTT düèwæº+#˚ Äø±sê\qT e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ b˛e&É+. >∑T+|ü⁄˝À ˇø£

|üøÏå ‘·q ~X¯qT e÷s¡TÃ≈£î+<˚ nqT≈£î+<ë+. <ëìøÏ nqT>∑TD+>± ¬s|üŒbÕ≥T˝ÀH˚ Ç‘·s¡ |ü≈£åî\T ≈£L&Ü ª~X¯µ ˝Ò<ë ªÄø±s¡+µ e÷]Œ&çì m˝≤ dæ+Áø=HÓ’CŸ #˚kÕÔsTT? Ç<˚ XÊgy˚‘·Ô\qT ‘=*∫q Á|üX¯ï. kÕº]¢+>¥ |ü≈£åî\≈£î #Ó+~q á Á|ü‘˚´ø£ \ø£åD≤ìï Ä+>∑¢+˝À eTs¡àπswüHé‡ n+{≤s¡T. á eTs¡àπswüHé s¡Vü≤kÕ´ìï XÊgE„\≈£î Ç+ø± |üP]Ô>± n+‘·Tã≥º˝Ò<äT. ø=+‘·es¡≈£î |üdæ>∑{ϺHê düe÷<Ûëq+ ‘Ó*j·Tì Á|üX¯ï\T yê]øÏ Ç+ø± ñHêïsTT. ˇø£ |üøÏå ~X¯ e÷]Ñ˚ eTVü‰ nsTT‘˚ n~ |üø£ÿ ñqï |ü≈£åî\≈£î ø£ì|ædüTÔ+~. ø±ã{Ϻ n$ ≈£L&Ü ‘·<äqT>∑TD+>± ~X¯ e÷s¡Ã>∑\e⁄. ø±˙ yÓTT‘·Ô+ Äø±s¡+ Áø£eTã<ä∆+>± ø£~˝Ò˝≤ Ä >∑T+|ü⁄˝Àì |ü≈£åî\ìï+{Ïø° C≤„q+ m˝≤ e#˚ÃdüTÔ+~? n~ ≈£L&Ü ôdø£+&É¢˝À? >∑‘·+˝À dæìe÷˝À¢ Hêj·Tø± HêsTTø£\T e÷Á‘·y˚T Ä&ÉT≈£î+≥÷ bÕ&ÉT≈£î+≥÷ Áù|$T+#·T≈£îH˚yês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT <ë<ë|ü⁄ nìï bÕ≥\≈£î Á>∑÷|t &Ü´Hé‡ ˝Ò. Á>∑÷|ü⁄˝À ñ+&˚ &Ü´q‡s¡T¢ \j·Tã<ä∆+>± ø£<äT\T‘·T+fÒ eTqøÏ ø£ì|æ+#˚~ Á>∑÷|ü⁄ ø£<ä*ø£˝Ò >±˙, ˇø√ÿ &Ü´q‡sY ø£<ä*ø£ ø±<äT. V”≤s√, V”≤s√sTTq¢ Á|ü‘˚´ø£ b˛‘·T+<äqï Á|üe÷<ä+ e\¢ yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ s¡+>∑T˝À Á&ÉdüT‡\T ‘=&ç– yê] Á|ü‘˚´ø£‘· ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤s¡T. eTT+<˚ ÁbÕø°ºdt #˚dæ Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T >∑qTø£ Çø£ÿ&É s¡Vü≤dü´+ @$÷ ˝Ò<äT. Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À ñ+&˚ kÕº]¢+>¥ |ü≈£åî\ ø£<ä*ø£\T ÁbÕø°ºdt e\¢ e#˚Ã$ nsTT‘˚ ø±<äT. Ç|üŒ{Ï<ëø± XÊgy˚‘·Ô\T ø£ìô|{Ϻq<ëì Á|üø±s¡+ ˇø√ÿ kÕº]¢+>¥ |üøÏå ‘·q #·T≥÷º ñqï 6 ˝Ò<ë 7 |ü≈£åî\qT H˚s¡T>± Á|üuÛ≤$‘·+

#˚düTÔ+~. n+fÒ ˇø£ |üøÏå ~X¯ e÷]ÃHê y˚>∑+ e÷]ÃHê yÓ+≥H˚ 6 ˝Ò<ë 7 |ü≈£åî\T ‘·<äqT>∑TD+>± düŒ+~kÕÔsTT. Ä 7 |ü≈£åî\T ˇø=ÿø£ÿ{° eTs√ 7 |ü≈£åî\‘√ H˚s¡T>± ø£eT÷´ìπø{Ÿ #˚kÕÔsTT. n$ eT∞fl eTs√ 7 |ü≈£åî\‘√?. Ç˝≤ ˇø£<ëìø=ø£{Ï ø£eT÷´ìπø{Ÿ #˚düTø√e&É+ ˇø£ ôdø£Hé ø£+fÒ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝ÀH˚ »]–b˛‘·T+~≥. Ä $<Ûä+>± >∑T+|ü⁄\T mìï e+<ä\T, y˚\T |ü≈£åî\T ñHêï düeTs¡∆e+‘·+>± dæ+Áø=HÓ’CŸ #˚j·T>∑\T>∑T‘·THêïj·Tì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ @&˚ m+<äTø£ì? @&ÉT nH˚ dü+K´ Á|üø£è‹˝À Á|ü‹#√{≤ Äj·÷ dü+<äsꓤ˝À¢ #·ø£ÿ>± |üì #˚ùd dü+K´ nì XÊgE„\T #ÓãT‘·THêïs¡T. @&É&ÉT>∑T\ dü+ã+<Ûä+. @&ÉT »qà\T, @&ÉT düeTTÁ<ë\T, nfÒ&ÉT`ÇfÒ&ÉT ‘·sê\T Ç˝≤ eTqTwüß˝À¢ ≈£L&Ü @&ÉT dü+K´≈£î ñqï ÁbÕ<Ûëq´‘· ‘·≈£îÿy˚$÷ ø±<äT. >∑T+|ü⁄ düeTq«j·T+ #·ø£ÿ>± ñ+&É&Üìø° n<˚ düeTj·T+˝À e´øÏÔ>∑‘· Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü düeTs¡∆e+‘·+>± kÕ>∑&Üìø°, eT∞fl á ¬s+&ç+{Ï (>∑T+|ü⁄ Á|ües¡Ôq, e´øÏÔ>∑‘· kÕeTs¡∆´+) eT<Ûë´ düeT‘·÷ø£+ kÕ~Û+#·&Üìø° á 7 nqï dü+K´ dü]>±Z dü]b˛‘·T+<äì XÊgy˚‘·Ô\ uÛ≤eq. kÕº]¢+>¥ |ü≈£åî\ >∑T+|ü⁄ Á|ües¡Ôq $wüj·T+˝À XÊgy˚‘·Ô\T #ÓãT‘·Tqï$ |üP]Ô düe÷<Ûëq+, ne>±Vü≤q Ç#˚Ã$ ø±e⁄. XÊgã<ä∆ |ü]XÀ<Ûäq, Ä$wüÿs¡D\T ˇø£ Hê{Ï‘√ ‘˚˝ÒM ø±e⁄ ø£<ë! á bò˛{À\T ˇø£ #√{Ï$ ø±e⁄. $$<Ûä <˚XÊ\ qT+&ç ùdø£]+∫q$. ~ n{≤¢+{Ïø˘ |üÁ‹ø£ Á|ü#·T]+∫+~.


õ˝≤¢˝À neT\e⁄‘·Tqï $<äT´‘Y ø√‘·\T eT+>∑fi¯yês¡+ 4, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 3: ô|–q $<äT´‘Y ø√‘·\‘√, Á|üø£{Ï+∫q ø√‘· düeTj·÷\qT bÕ{Ï+#·ø£b˛e&É+ |ü≥¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T \T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À eT+&É\, |ü⁄s¡bÕ\ ø£, Á>±e÷\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq $<äT´‘Y ø√‘·\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+

¬>õ{Ÿ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 3: ‘Ó\+>±D _\T¢ #·≥ºs¡÷|ü+ <ë*Ã+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ πø+Á<ä+ ¬>õ{Ÿ H√{Ï|òæπøwüHéqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. πø+Á<ä Vü≤À+XÊK yÓuŸôd’{Ÿ˝À $esê\qT bı+<äT|ü]#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 70ù|J\‘√ #·≥º+ s¡÷bı+~+#ês¡T. e÷]à 1, 2014q ¬>õ{Ÿ $&ÉT<ä\ #˚dæq≥Tº ù|s=ÿ+~. X¯ìyês¡+ sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTK]® Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä y˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ nbÕsTT+f…&é &˚{Ÿ C≤Ø e÷Á‘·y˚T $T–* ñ+~. eTs√ eT÷&ÉT HÓ\\ ‘·sê«‘˚ nbÕsTT+f…&é &˚{Ÿ C≤Ø ø±qTqï≥Tº düe÷#ês¡+.

ø=qkÕ>±\ì ñ+~.. ø±˙.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 3: ø=qkÕ>±\ì ñ+~.. ø±˙ Ç∫Ãqe÷≥ ≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì e÷J m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Ä~yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ∫e]es¡≈£L düyÓTÆø£´+ ø√dü+ ø£≥Tºã&ܶqT. <ëì ø√dü+ ∫e]ø£+{≤ b˛sê&ÜqT. z&çb˛j·÷eTH˚ Äy˚<äq Á|ü‹ ˇø£ÿ d”e÷+Á<ÛäTì˝Àq÷ ñ+~. sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï|üŒ{Ïø° ‘·q ùde\qT e÷Á‘·+ ø=qkÕ–kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.

_C…|æøÏ eT<䛑·T Çy=«<äT›: ndü<é yÓ’mkÕ‡sY #·\y˚: nø£“s¡TB›Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: sêÁwüº+˝À _C…|æ ø£qTeTs¡T¬>’qfÒºqì m+ ◊m+ m+|æ ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” nHêïs¡T. m+◊m+ bÕغ 56e yê]¸ ø√‘·‡e+ Ä~yês¡+ bÕ‘·ãd”Ô˝Àì <ës¡TkÕ‡˝≤+˝Àì bÕغ πø+Á<ä ø±sê´\j·T+˝À »]–+~. m+|æ ndü<äTB›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nsTT ‘˚ ø√\Tø√&ÜìøÏ _C…|æÁ|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. _C…|æøÏ eT<䛑·T Çy=«<ä›ì n+<äØï ø√s¡T‘·THêïqT. yÓ’mdtÄsYdæ|æ @+ #˚düTÔ+<√.. @+ #˚j·TqTqï<√ ‘·q≈£î ‘Ó©<äHêïs¡T. m+◊m+ H˚‘· nø£“s¡TB›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTdæ¢+\≈£î Á|üdüTÔ‘·+ Hê\T>∑TXÊ‘·+ ]»πs«wüHé neT\e⁄‘·T+<ä+fÒ eTVü‰H˚‘· yÓ’mdtÄsY Ç∫Ãq es¡y˚Tqì nHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ˇø£ÿπs eTTdæ¢+\ dü+πøåe÷ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ H˚‘·\T, y˚Tj·TsY eTõ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷.5πø uÛÀ»q+ Äs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: nsTT<äT s¡÷bÕj·T\πø uÛÀ»q+ |ü<∏äø£+ Ä~yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Hê+|ü*¢˝À á |ü<∏äø±ìï Ä~ yês¡+Hê&ÉT y˚Tj·TsY eTõ<é, õôV≤#Ym+dæ ø£$TwüqsY k˛y˚Twt≈£î e÷sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ù|<ä\ ø√dü+ nsTT<äT s¡÷bÕj·T\πø uÛÀ» q+ n+~düTÔqï≥Tº yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝À 50 πø+Á<ë\ qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì, s√E≈£î 300 eT+~øÏ #=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ 15y˚\ eT+~øÏ uÛÀ»q+ n+~+#·qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Ä Á¬ø&ç{Ÿ ø±+Á¬>dtπø: <ëq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: ‘Ó\+>±D≤ Ç∫Ãq Á¬ø&ç{Ÿ ø±+Á¬>dt bÕغπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì e÷J eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ÇùdÔ bÕغì k˛ìj·÷ ø±fi¯¢ <ä>∑Zs¡ ô|&É‘êeTì ¬ødæÄsY >∑‘·+˝À Vü‰MT Ç#êÃs¡T. e÷≥ ì\u…≥Tº≈£î+{≤sê.. ˝Ò<ë nqï $wüj·÷ìï Äj·Tq $»„‹πø $&ç∫ô|&ÉT‘êHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ Çe«&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ã\+ eT]+‘· ¬s{Ϻ+|üsTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·T\≈£î XÊ|ü+>± e÷]q Á|üø£è‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 3: >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± Á|üø£è‹ ¬s’‘·T\≈£î düø£Vü≤]+#·ø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>∑+ $\$\˝≤ &ÉT ‘√+~. n‹eèwæº, nHêeèw溑√ õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T Ä]úø£+>± qwüºb˛‘·T Hêïs¡T. ô|]–q ô|≥Tºã&ÉT\T, #˚‹øÏ e∫Ãq |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤ ≥T <Ûäs¡ sêø£ ‘Ó∫Ãq s¡TD≤\T r]à ˝Òø£ HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·T Hêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT nø±\ esê¸\T, e&É>∑+&É¢ yêq‘√ ¬s’‘·T\T eT]+‘· ≈£î<˚\T ne⁄‘·THêïs¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± |üø£è‹ ¬s’‘·T \≈£î XÊ|ü+>± e÷]+~. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï nø± \ esê¸\T, e&É>∑+&É¢ yêq‘√ #˚‹øÏ sêyê*‡q |ü+≥\T H˚\ø= ]>±sTT. õ˝≤¢˝Àì ìs¡à˝Ÿ, eT<Û√˝Ÿ, U≤Hê|üPsY, ñ‘·÷ïsY ‘·~ ‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ¬s+&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï nø±\ esê¸\ e\¢ #˚‹øÏ sêyê*‡q yÓTTø£ÿ C§qï, >√<äTeT, $T]Ã, |üdüT|ü⁄ |ü+ ≥\T #˚‹øÏ sê≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. BìøÏ ‘√&ÉT Ç<äs¡T >±\T\‘√ ≈£îs¡TdüTÔqï e&É>∑+&É¢ yêq nH˚ø£ #Ó≥T¢, $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\T H˚\ø=s¡>∑&É+‘√bÕ≥T nH˚ø£ Çfi¯ó¢ <Óã“ ‹q&É+‘√ Á|ü»\T Çã“+ <äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ≈£î]düq nø±\ esê¸\ e\¢ |ü+≥\T m+‘· es¡≈£î qwüºb˛j·÷s¡qï $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚ùdÔ ‘·|üŒ ‘Ó*j·T<äT. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ yÓ+≥H˚ düπs« #˚dæ qcÕºìï n+#·Hê y˚dæ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eTqT Ä<äTø√yê\ì õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ @sêŒ≥¢˝À n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 3: |ü⁄s¡bÕ\ dü+|òü÷\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+ #ê\ì ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·T&É+‘√ mìïø£\≈£î n~Ûø±s¡T\T dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. Hê´j·TkÕúq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |ü⁄s¡bÕ\ø£, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, eT+&É\ |ü]wü‘Y mìïø£\≈£î n~Ûø±s¡T\T ø£düs¡‘·TÔqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düeTj·T+ ‘·≈£î«>± ñ+&É&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘·+>± @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À ]»πs«wüq¢ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô ø±e&É+‘√ z≥s¡¢ C≤_‘êqT dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïs¡T. m+|”{°d”, »&ûŒ{°d”\s¡ ]»πs«wüq¢qT ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢>± #˚|üfÒº+<äT≈£î C≤_‘êqT dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\≈£î >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± mìïø£\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕ\q |üP]Ô>± düÔ+_Û+∫+~. Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À kÕúìø£ dü+düú\ bÕ\q kÕ>∑T‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä∆ #·÷|üø£b˛e&É+‘√ düeTdü´\T mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑* nqï #·+<äq+>± ‘·j·÷¬s’+~. Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø£\qT yêsTT<ë y˚dü÷Ô sêe&É+‘√ Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\qT me]øÏ #Ó|ü⁄Œø√˝Òì |ü]dæú‹˝À¢ ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 7 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T ñ+&É>±, 52 eT+&É˝≤˝À¢ m+|”{°d” mìïø£\T, 52 »&ûŒ{°d” mìï\≈£î »s¡>∑qTHêïsTT.

‘√bÕ≥T |ü≥ºD≤\≈£î ôd’‘·+ $<äT´‘Y ø√‘·\T neT\e⁄ ‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝À s√Es√E≈£î $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑+ ô|s¡T >∑T‘·+&É&É‘√ ø√‘·\T $~Û+#·ø£‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T \T Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑‘·+˝À Á>±e÷\≈£î 12 >∑+≥\T, eT+&É\ πø+Á<ë\˝À 7 >∑+≥\T $<äT´‘Y ø√‘·T\T $~Û+∫q $<äT´‘Y

XÊK ‘êC≤>± õ˝≤¢ πø+Á<ä+‘√bÕ≥T |ü≥ºD≤\≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\qT $düÔ]+#·&É+‘√ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ä~yês¡+ qT+&ç $<äT´‘Y ø√‘·\ düeT j·÷\qT Á|üø£{Ï+∫ neT\T #˚düTÔHêï BìøÏ $s¡T<ä∆+>± nq~Ûø±]ø£+>± $<äT´‘YqT ì*|æy˚j·T&É+‘√ Á|ü»\T HêHê

eT>∑Te\T.. eTVü‰sêDT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 3: sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢˝Àì HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé‘√ düVü‰ 6 eTTì‡bÕ*{°\≈£î ]»πs«wüqT¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ eTVæ≤fi¯\≈£î eTVü≤s¡›X¯ |ü≥ºqT+ ~. HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé ;d”(»q s¡˝Ÿ), ø±e* eTTì‡bÕ*≥{° (»qs¡˝Ÿ ) ‘·|æŒ+∫ $T>∑‘ê dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, Hêj·TT&ÉTù|≥, yÓ+ø£≥–] Ä‘·à≈£Ls¡T\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. M{Ï˝À dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, Hêj·TT&ÉTù|≥ md”‡ eTVæ≤fi¯\≈£î, yÓ+ø£≥–] ;d” eTVæ≤fi¯, Ä‘·à≈£Ls¡T md”º eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé ;d” »qs¡˝Ÿ, >∑÷&É÷ s¡TqT »qs¡˝Ÿ ]»s¡«&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À |ü⁄s¡T wüß\ ø£+fÒ eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ 3 XÊ‘·+ m≈£îÿ e>± ñ+&É≥+, dü÷fi¯S¢s¡T ù|≥, Hêj·TT&ÉT ù|≥ ÁbÕ+‘ê\˝À md”‡\T n~Ûø£ dü+K´˝À q÷, Ä‘·à≈£Ls¡T˝À md”º eTVæ≤fi¯\T m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√q÷ Á|üuÛÑT‘·«+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº #ÓãT‘·T+&É>±, ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq dü÷fi¯S¢s¡T, Hêj·TT&ÉTù|≥, Ä‘·à≈£Ls¡T eTTì‡bÕ*{°\≈£î rÁeyÓTÆq b˛{° @s¡Œ& ÉqT+~. Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔ+& É>±, Hêj·TT&ÉTù|≥, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥ eTTì‡bÕ *{°\T {°&û|” n~Ûø±s¡+˝À ñqï dü÷fi¯S¢s¡T ù|≥øÏ+<ä≈£î ekÕÔsTT. n˝≤π> >∑÷&É÷s¡T eTTì‡bÕ*{°, yÓ+ø£≥–] eTTì‡bÕ*{°\T {°&û|” n~Ûø±s¡+˝À ñqï >∑÷&É÷s¡T, yÓ+ø£≥ –] ìjÓ÷»ø£esêZ\≈ øÏ+<ä≈£î edüTÔHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ eTTì‡bÕ*{°\ |ü]dæú‹ì >∑eTìùdÔ HÓ\÷¢s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ øÏ+<ä ñ+&É>±, Á|üdüTÔ‘·+ ñ+>∑eT÷s¡T l<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶ Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚j·T&É+ ‘√ |üs¡øå√+>± Ç~ ≈£L&Ü {°&û|” ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àπø edüTÔ+~. n~Ûø±]ø£+>± l<ÛäsYø£è cÕí¬s&ç¶ {°&û|” qT+∫ ¬>\eø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° Ä bÕغ qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´]ú>± Äj·Tq Á|üuÛ≤e+ HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHéô|’ ñ+≥T+<äH˚ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ eT+Á‹ |ü<äTe⁄\T, ∫es¡≈£î d”m+ |ü<ä$ ø£qï ø±s=ŒπswüHé |ü<äy˚ eTTK´ eTì uÛ≤$+#˚ Äq+ k˛<äs¡T\≈£î HÓ\÷¢s¡T ìjÓ÷»ø£s¡Z+ sê»ø°j·÷\≈£î Äj·TTe⁄|ü≥Tº ˝≤+{Ï+~. #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T Äq+ ≈£î≥T+ãy˚T HÓ\÷¢s¡T eTTì‡bÕ*{°ì bÕ*+ ∫+~. ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ m˙ºÄsY, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Vü≤j·÷+˝À ‘·|üŒ $T>∑‘ê ø±\+ n+‘ê ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝Àq÷, nB Äq+ ≈£î≥T+ã+ @\Tã&ç˝Àq÷ ø=qkÕ –+ ~. HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé ne‘·]+#êø£ ≈£L&Ü XË’\C≤¬s&ç¶ì yÓTT<ä{Ï y˚Tj·TsY>±qT, n≥T ‘·s¡Tyê‘·

5q Ä<ë\, ñ+>∑eT÷s¡T {°&û|”˝À #˚]ø£ b˛{° #˚ùd kÕúHê\ ôd’‘·+ yÓ\¢&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 3: õ˝≤¢˝À á HÓ\ 5q »]π> #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üC≤>∑s¡®q˝À düπs«|ü*¢ e÷J myÓTà˝Ò´ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø £sY¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ ñ+>∑eT÷s¡T l<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶\T {°&û|” rs¡ú+ |ü⁄#·TÃø√qTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä~yês¡+ Hê&ÉT yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qqT ø±+Á¬>dt bÕغ n&ÉT¶ø√˝Òø£b˛e&Üìï ìs¡dædü÷Ô M]<ä›s¡÷ ‘·eT myÓTà˝Ò´ |ü<äe⁄\≈£î, ø±+Á¬>dt bÕغ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dæq $wüj·T+ $~‘·y˚T. Ä ‘·s¡Tyê‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç‘√ »]–q #·s¡Ã˝À¢ M]<ä›s¡÷ {°&û|”˝À #˚s¡&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ms¡T {°&û|”˝À #˚]‘˚ mø£ÿ&ç qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡H˚ s¡ø£s¡ø±\ }Vü‰>±Hê\≈£î ‘Ós¡~+#·T‘·÷ yêπs ‘·q kÕúHê\qT Á|üø£{Ï+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ qT+∫, ñ+>∑eT÷s¡T l<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#·T ≈£îHêïeTì ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ Ä~yês¡+ Hê&ÉT yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT eT¬sø£ÿ&ç qT+#Ó’Hê b˛{° #˚j·÷\ì ø√]‘˚ n+<äT≈£î ≈£L&Ü dæ<ä∆+>± ñqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. 2004, 2009 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ b˛{° #˚dæ ‘·q Á|ü‘·´]ú {°&û|” nuÛÑ´]ú k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ô|’ ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ ¬>\Tbı+~q $wüj·T+ $~‘·y˚T. Äs¡T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø=qkÕπ> s√E˝À¢ düπs«|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{Ï+∫q dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q mø£ÿ&ç qT+∫ b˛{° #˚ùdÔ nø£ÿ&˚ ‘êqT ≈£L&Ü b˛{° #˚dæ z&çkÕÔqì #Ó|æŒq dü+>∑‹ ≈£L&Ü $~‘·y˚T. á $wüj·÷ìï $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>± n|üŒ{À¢ ‘êqT ø±+Á¬>dt˝Àq÷,

q+~eT+&É\+ uÛ≤qTlì ¬s+&√ y˚Tj·TsY>±q÷ #˚j·T&É+˝À Äq+ k˛<äs¡T\<˚ ø°\ø£ bÕÁ‘·. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T e÷Á‘·y˚T eTTì‡bÕ*{°\˝À n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>±, 2014˝À <ë<ë|ü⁄ 5 eTTì‡bÕ*{°\˝À eTVæ≤fi¯\T n~Ûø±]ø£+>± |ü<äe⁄\T #˚|ü≥ºqT+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. eTTì‡bÕ*{°\ ]»πs«wüHé Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü |üP]Ôø±>±, HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì 54 yês¡T¶˝À¢ Äq+ k˛<äs¡T\T ‘·eT Ä~Û|ü‘ê´ìï ì\T|ü⁄ ≈£îH˚+<äT≈£î yês¡T¶\ $uÛÑ»q ≈£L&Ü ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+ ~. ˇø£ yÓ’|ü⁄ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T eTTì‡bÕ *{°\˝À ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…fÒº+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïsTT. ø±+Á¬>dt, {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|” eT<Ûä´ Á|ü<Ûëq b˛{° ø£ì|æ+#·qT+~. #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ {°&û|”˝À ñHêïs¡ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç<ä›s¡+ ˇπø bÕغ˝À H˚ ñ+&É≥+ e\¢ n˝≤+fÒ<˚MT ñ+&É<äHêïs¡T. ñ+>∑eT÷] l<ÛäsY ø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√˝Òø£b˛sTT+ <äTπø‘êqT {°&û|”˝À #˚s¡T‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

qπ>wt u≤≥˝À {°&û|” Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 3: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·T&É&É+‘√ õ˝≤¢˝À sê»ø°j·T düMTø£s¡D\T e÷s¡T‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝À ã\+>± ñqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&ç m≈£îÿe dü+K´˝À Hêj·T≈£î\T Ç‘·s¡ bÕغ\˝ÀøÏ e\dü yÓfi¯óÔHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä $wüj·T+˝À Ä bÕغ d”e÷+Á<Ûä m+|”\T, bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT e´eVü≤]+∫q rs¡T |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ ÄÁ>∑Vü≤y˚XÊ\T e´ø£Ô+ ø±e&É+‘√ õ˝≤¢ {°&û|” Hêj·T≈£î\T ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç{°e\ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ, bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæq uÀ‘Y qπ>wt u≤≥˝À eT]+‘· ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\T Á|üj·÷DÏ+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘êC≤>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷ »ø£es¡Z ÇHé#êØ® bÕj·T\ X¯+ø£sY {°&û|”øÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥T¢ Á|ü≥øÏ+#ês¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Äj·Tq sêJHêe÷ô|’ Á|ü#ês¡+ ‘√bÕ≥T ;CÒ|”˝À #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ Á|üø£≥q\T e#êÃsTT. M≥ìï+{ÏøÏ ‘Ós¡~+#·T‘·÷ {°&û|”øÏ sêJHêe÷ #˚dæ Ä~yês¡+ ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À bÕj·T\ X¯+ø£sY ;CÒ|” bÕغ˝ÀøÏ #˚XÊs¡T. ø±>± {°&û|” qT+&ç Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ yÓfi¯óÔqï Hêj·T≈£î\qT ìyê]+ #˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêï #ê˝≤ eT+~ bÕغ Hêj·T≈£î\T Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ #˚πs+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. mìï qwüºìyês¡D #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï|üŒ{Ïø° Á|ü»˝À¢ {°&û|” bÕغ |ü≥¢ e´‹πsø£‘· e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À bÕغ e÷s¡ø£‘·|üŒ<äì {°&û|” Hêj·T≈£î\T n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

e÷s¡TŒ\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê* ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3: yê´<ÛäT\ ìyês¡D, ∫øÏ‘·‡˝À¢ q÷‘·q kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ eT]+ ‘· $düÔè‘·+>± n+<äTu≤≥T˝À sêe* düq nedüs¡+ ñ+<äì ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY ø√DÏCÒ{Ï s√X¯j·T´ Äø±+øÏå+#ês¡T. Ç+<äT≈£î eT]+‘· m≈£îÿe |ü]XÀ<Ûäq\T ø=‘·Ô Ä$wüÿs¡ D\T nedüs¡eTì nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ sêÁ‹ >∑T+≥÷s¡T düMT|ü+˝Àì ‘·¬øÿfi¯flbÕ&ÉT˝À »]–q dæu≤sY <ä+‘·yÓ’<ä´XÊ\ 13e yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. <ä+‘·yÓ’<ä´ $<ë´uÀ <Ûäq˝À dæu≤sY ø£fi≤XÊ\ ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã s¡TdüTÔ+<äì n_Ûq+~+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T ø£fi≤XÊ\\ qT+∫ eè‹Ô˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· yÓ’<ä´s¡+>∑+˝À edüTÔqï q÷‘·q e÷s¡TŒ\|ü≥¢ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=ì eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. yÓ’<ä´ XÊg+˝À q÷‘·q Ä$wüÿs¡D\T kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î #˚s¡Te ø±yê\ì, n|ü⁄Œ&˚ |ü]XÀ<Ûä q\≈£î Á|ü‹|òü\+ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. dæu≤ sY ø£fi≤XÊ\ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 750 ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sê\T ìs¡«Væ≤+∫, \ø£åeT+~ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ùde\T n+~+#·&É+ Á|üX¯+dü ˙j·TeT Hêïs¡T. ù|<ä yÓ’<ä´$<ä´˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ≈£î

Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq Ä~˝≤u≤<é Á|ü‹ s√E 4 >∑+≥\T, ø√‘·\T $~ÛdüTÔ+&É>± |ü≥ºD, eT+ &É\ πø+Á<ë˝À¢ 6 >∑+≥\T, düuŸkÕºwüHé ÁbÕ+‘ê˝À¢ 7 >∑+≥ \T, Á>±e÷\˝À 12 >∑+≥\bÕ≥T $<äT´‘Y ø√‘·\qT neT \T #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ñqï |ü]ÁX¯eT\≈£î ≈£L&Ü yêsêìøÏ ˇø£ s√E $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ì*|æy˚düTÔ Ä<˚XÊ\T C≤Ø nj·÷´sTT. y˚dü$ sêø£eTT+<˚ $<äT´‘Y ø√‘·\qT m+‘· ô|<ä› m‘·TÔq $~ÛdüTÔ+&É&É+‘√ y˚dæ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+≥+<√qì Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

|ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À eTVæ≤fi¯\<˚ô|’ #˚sTT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 3: |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À Çø£ qT+&ç eTVæ≤ fi¯\<˚ ô|’#˚sTT ø±qTqï~. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î Ç~ es¡≈£î m˝≤+{Ï ÁbÕ<Ûë´q‘·´+ ñ+&˚~ ø±<äT. ]»πs«wüq¢ |ü⁄Hê´e÷ì |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À eTVæ≤fi¯\<˚ Çø£ qT+&ç sê»´+ ø±qT+~. õ˝≤¢˝Àì 7 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T ñ+&É>± eT+<äeTÁ] |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ @C…˙‡ $yê<ä+ HÓ\ø=q&É+‘√ ]»πs«wüq¢qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. $T–‘ê 6 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À ]»πs«wüq¢qT Á|üø£{Ï+∫+~. á Äs¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À 50 XÊ‘·+ yês¡T¶ kÕúHê\≈£î eTVæ≤fi¯\\≈£î ]»sY« #˚j·T&É+‘√bÕ≥T ◊<äT |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. ˇπø ˇø£ÿ ìs¡à˝Ÿ |ü⁄s¡bÕ\ø£ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì e÷Á‘·y˚T »qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. ◊<äT |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT n<Ûä´ø£å |ü<äe⁄\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ düs¡«Á‘· Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï~. Ä~˝≤u≤<é, u…’+kÕ, ø±>∑CŸq>∑sY, eT+∫sê´\, u…\¢+|ü*¢, |ü⁄s¡bÕ\ø£ n<Ûä´ø£å |ü<äe⁄\qT eTVæ≤fi¯\≈£î, ìs¡à˝Ÿ |ü⁄s¡bÕ\ø£ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ »qs¡˝Ÿ≈£î ]»sY« #˚dü÷Ô ñ‘·«s¡T«\T C≤Ø nj·÷´sTT. Ç+‘· ø±\+ ]»πs«wüq¢ ø√dü+ ÄdüøÏÔ>± #·÷düTÔqï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ‘Ós¡ |ü&ç+~. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝Àì 189 yês¡T¶\˝À 94 yês¡T¶ kÕúHê\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. sê»ø°j·÷\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î ‘·eTT∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì ndü+‘·è|æÔ>± ñqï yê]øÏ á ]»πs«wüq¢‘√ |üP]Ô Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ô|’ ø£qTï y˚dæq |ü⁄s¡Twü Hêj·T≈£î\≈£î ]»πs«wüq¢ e\¢ ndü+‘·è|æÔ HÓ\ø=+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|æq Hêj·T≈£î\T ø=‘·Ô z≥s¡¢ qyÓ÷<äT, Á|üÁøÏj·T˝À #·Ts¡¬ø’q bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T Á|ü#êsêìï ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤dü÷Ô e#êÃs¡T. ]»πs«wüq¢ e\¢ yês¡T #˚dæq ÁX¯eT ˙s¡T>±]q≥T¢ nsTT+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î m≈£îÿe XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#·&É+‘√ düs¡«Á‘ê Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï~.

ª‘·÷s¡TŒµ ø±s=ŒπswüHé y˚Tj·Ts¡T¢>± Çø£ eTVæ≤fi¯˝Ò Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 3: ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì ø±øÏHê&É, sê»eTÁ&ç ø±s=ŒπswüHé kÕúHê\qT eTVæ≤fi¯\πø πø{≤sTT+#ês¡T. Hê´j·TkÕúq+ CÀø£´+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À eTT+<äT>± ]»πs«wüq¢qT πø{≤sTT+#ês¡T. á Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç ø±s=Œπswüq¢qT »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. Bì‘√bÕ≥T ‘·Tì, |æsƒê|ü⁄s¡+, eT+&Éù|≥, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, kÕeTs¡¢ø√≥, |”sƒê|ü⁄s¡+, neT˝≤|ü⁄s¡+, eTTì‡bÕ*{°\qT »qs¡˝Ÿ>± πø{≤sTT+#ês¡T. yÓTTeTà&çes¡+˝À md”‡ eTVæ≤fi≤, >=\¢|üs√˝À ;d” »qs¡˝Ÿ, @˝ÒX¯«s¡+˝À md”‡ eTVæ≤fi¯>± ]»πs«wüqT¢ U≤sês¡T #˚XÊs¡T. ø±s=ŒwüHé eTTì‡bÕ*{° ]»πs«wüq¢˝À »qs¡˝Ÿ≈£î m≈£îÿe kÕúHê\T πø{≤sTT+#·&É+‘√ á mìïø£\qT bÕغ\T Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± rdüTø√H˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. Ä]úø£, n+>∑ã\+ Á|üC≤Á|ü‹ì <ÛäT\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~π>+<äT≈£î á ]»πs«wüq¢ Á|üÁøÏj·T ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘√+~. ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüqT¢qT »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ b˛{° rÁe+>± ñ+&˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. y˚Tj·TsY |”sƒ¡+ô|’ ø£HÓïdæq bÕغ\ Á|üeTTKT\T yê] uÛ≤s¡´\qT, ø£≥T+ã düuÛÑT´\qT y˚Tj·TsY mìïø£˝À¢ ì\|üqT Hêïs¡T. sê»eT+Á&ç ø±s=ŒwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+ #·&É+˝À ø=ìï nyê+‘·s¡j·÷\T m<äTs¡ej˚T´ neø±XÊ\T ñHêïsTT. y˚Tj·TsY ]»πs«wüHé Ksê¬s’q|üŒ{Ïø° yês¡T¶\ ]»πs«wüqT¢ Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝ÀøÏ 4 |ü+#êj·Tr\qT >∑‘·+˝À $©q+ #˚j·T>± $T–*q ø=ìï |ü+#êj·Tr\T ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·&É+‘√ Ä y˚Ts¡≈£î ø±øÏHê&É ø±s=ŒwüHé mìïø£\≈£î ø=+‘· C≤|ü´+ m<äej˚T´ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

s¡÷.50 ø√≥¢‘√ ø±\«\ |üP&çø£r‘· |üqT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 3: C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\‘√ õ˝≤¢˝Àì Á|ü<Ûëq ø±\«\T, Á&Ó’Hé\ ˝À |üP&çø£r‘· |üqT\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. õ˝≤¢ ˙{Ï j·÷»e÷q´ dü+düú <ë«sê neT\e⁄‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê á |üqT\qT #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 451 øÏ˝À MT≥s¡¢ |ü]~Û˝À ø±\«\T, Á&Ó’Hé˝À |üP&çø£r‘·≈£î 870 |üqT\T Á|ü‹bÕ~Û+#ês¡T. sêuÀj˚T 50 s√E˝À¢ á |üq\T |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ˙‘·÷ Á|ükÕ<é Ä<˚•+#ês¡T. sêqTqï e+<ä s√E˝À¢ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œ+#˚ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#ês¡T. M{Ï‘√bÕ≥T õ˝≤¢˝À 247 &É|æŒ+>¥ j·÷s¡T¶\ n_Ûeè~∆ #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕs¡T. ˇø=ÿø£ÿ j·÷s¡T¶≈£î 1.24 ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTT+#ês¡T. 5 y˚\ mø£sê\˝À yÓT≥º ÁbÕ+‘ê\˝À Ç+~sê »\Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+˝À 434 |üqT\T eT+p #˚XÊs¡ì ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

Ä<ÛësY XÊX¯«‘· πø+Á<ë\ @sêŒ≥T düHêïVü‰\T ø£qã]∫q $<ë´]úøÏ Ç#˚à ã+>±s¡T |ü‘·ø±ìï &Üø£ºsY \ø°åà ‘˚»dü«Hé≈£î s√X¯j·T´ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. &Ó+≥˝Ÿ øöì‡˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY eTTE+<ësY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, uÛ≤s¡‘ ·<˚X¯+˝À n‘·T´‘·ÔeT <ä+‘·yÓ’e´ ø£fi≤XÊ\˝À¢ dæu≤sY ˇø£≥Hêïs¡T. düT•øÏå‘·T˝…’q <ä+‘·yÓ’<äT´ \qT dæu≤sY ‘·j·÷s¡T #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. $<ë´ s¡Tú\T q÷‘·q $wüj·÷\ô|’ ne>±Vü≤q‘√H˚ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. &Ó+≥˝Ÿ øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ m–®≈£L´{Ïyé düuÛÑT´&ÉT &Üø£ºsY dürwt ≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä<ÛäTìø£ Á|ü|ü+#·+˝À <ä+‘·yÓ’<äT´\≈£î eT+∫ uÛÑ$wü´‘Y ñ+<äHêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY

*+>∑eTH˚ì ø£èwüíÁ|ükÕ<é ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø£ ìy˚~ø£qT #·~yês¡T. nq+‘·s¡+ <ä+‘·yÓ’<ä´ s¡+>∑+˝À $X‚wü Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q $<ë´s¡Tú \T |æ.ÁXÊeD\ø°åà, kÕ«‹ |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï, m.l $<ë´, e÷qdü, m+.Á|üMT\, m+.sêyÓ÷àVü≤Hé, yÓ+ø£≥ dü‘·´Vü‰]ø£, eTTkÕsTT •eHê>∑ >±j·TÁ‹øÏ ã+>±s¡T |ü‘·ø±\T n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ N|òt ø√Ä]¶H˚≥sY *+ >∑eTH˚ì düTu≤“sêe⁄, &Üø£ºsY s¡M+Á<ä sƒê>∑÷sY, yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ñù|+Á<ä, eTT|üŒes¡|ü⁄ eTTs¡∞<ÛäsY, j·TTmdtm qT+∫ e∫Ãq &Üø£ºsY ÄsY.dæ+>∑sY\‘√ bÕ≥T ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 3: Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï |ü<∏äø±\qT Ä<ÛësY‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+‘√ ns¡TΩ˝…’qyês¡T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡T. Á|ü‹ dü+πøåeT |ü<∏äø±ìï Ä<ÛësY‘√ eTT&çô|≥º&É+ ‘√ Ä<ÛësY ø±s¡T¶ ˝Òì yês¡T Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ |ü<∏äø±\≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡T. >±´dt, eè<ë∆|ü´ ô|q¸Hé, ñbÕ~Û Vü‰MT &ÉãT“\T, ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T bı+<ë\qï Ä<Ûëπs Ä<Ûës¡eTe⁄ ‘·Tqï~. Ä<ÛësY ø±s¡T¶ ø√dü+ Á|ü»\T, $<ë´s¡Tú\T |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. M≥ìï+{Ïì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì õ˝≤¢˝À Ä<ÛësY XÊ•«‘· πø+Á<ë\ @sêŒ≥T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqT$T‹ Çe«&É+‘√ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 66 XÊX¯«‘· Ä<ÛësY πø+Á<ë\ @sêŒ≥T≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. õ˝≤¢˝À |üì #˚düTÔqï MT-ùdyê πø+Á<ë\˝ÀH˚ M{Ïì @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ìs¡ísTT+#ês¡T. á XÊX¯«‘· Ä<ÛësY πø+Á<ë\ @sêŒ≥T e\¢ Á|ü»\≈£î ‹|üŒ\T ñ+&Ée⁄.


eTT–dæq @&ÉTbÕj·T\ C≤‘·s eT+>∑fi¯yês¡+ 4, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]Ã3: eTVü‰•esêÁ‹ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± @&ÉTbÕj·T\ eq<äTsêZuÛÑe˙ Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì ◊<äT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ uÛÑø£Ô»q dü+<√Vü≤+

‘Ó<˚bÕ <ë«sêH˚ d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3: ns¡yÓ’ @fi¯ó¢>± ø£*düTÔqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT sê»ø°j·÷˝À¢ zqe÷\T ‘Ó*j·Tì sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì Á|ü<Ûëq eT+Á‹ì #˚ùd+<äT≈£î k˛ìj·÷>±+BÛ $uÛÑ»q≈£î |üPqT≈£îHêïs¡ì myÓTà˝Ò´ j·Ts¡|ü‹H˚ì lìyêdüsêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. Ä~yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì b˛*+>¥ ã÷‘YkÕúsTT bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ cÕBU≤Hê˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝À ø±+Á¬>dt #·‹øÏ\|ü&ç+<äì, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆ #·+Á<äu≤ ãTHêj·TT&ÉT eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+‘√H˚ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. bÕغ ø√dü+ ø£wüº|ü&çq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ dæ<ä∆+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. sêuÀj˚T 45 s√E˝Ò ø°\ø£eT ì, Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü |üì#˚dæ bÕغ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. |ü˝≤ï&ÉT Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥T¢>± ‘êqT eT+Á‹ì nsTT‘˚ MTs¡+‘ê ≈£L&Ü eT+Á‘·T˝ÒqHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ sêh ø±s¡´<ä]Ù >∑T+≥T|ü*¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+ Á<Ûä,|ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆ ‘Ó<˚bÕ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+ø˘ &Ó’¬sø£ºsY düπs«X¯«s¡sêe⁄, düTÁã Vü≤àD´+, lìyêdüsêe⁄, ‹s¡TeT\≈£îe÷sY, düTu≤“sêe⁄ ‘·~‘· s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚H˚‘·\qT Ä<äT≈£î+{≤+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3: Áô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝Àì #˚H˚‘· ø±]à≈£î\+ <ä]øÏ eè‹Ôs¡ø£åD #·s¡´\T Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îsêyê\ì Äb˛ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eT s¡ø£åD #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T dü+s¡ø£åD ø√dü+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #˚H˚‘· ø±]àø£ dü+ |òüT+ sêhkÕúsTT #˚H˚‘· dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+∫+~. dü<ädüT‡≈£î dü+ |òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT #·\|ü‹ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. dü<ädüT‡qT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ÁbÕs¡+_Û+∫, Á|üdü+–+#ês¡T. #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ sê»ø°j·T |üøå±ìï Á|üuÛÑT‘·«+ e<ä›≈£î düeTdü´ qT rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ dü÷∫+#ês¡T. Äb˛ÿ <ë«sê #˚H˚‘· ø±]à≈£î\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tyê&É, ôV’≤<äsêu≤<é, $XÊK|ü≥ï+, ø£&É|ü e+{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ◊<äT yÓT>± #˚H˚‘· eÁdüÔ c˛s¡÷+\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêï eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. e÷¬sÿ{Ï+>¥ $wüj·T+˝ÀqT #˚H˚‘· ø±]à ≈£î\≈£î y˚T\T #˚j·T&ÜìøÏ Ks¡Tà yÓTT‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]+#ê\ì nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äb˛ÿ ˇø£ rsêàq+ #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Çe« qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eT düeTÁ>∑ n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+ #˚j·÷\ì πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·÷ dü<ädüT‡ rsêàì+ ∫+~. n˝≤π> #˚H˚‘· eÁkÕÔ\ $Áø£j·÷\ô|’ πø+Á<ä+ s¡<äT› #˚dæq ]uÒ≥TqT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T ‘·j·÷s¡T #˚dæq eÁkÕÔ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ e÷¬sÿ{Ï+>¥ dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#ê\ì dü<ädüT‡ Á|üuÛÑT‘ê«\qT ø√]+~.

düVü≤ø±s¡ s¡+>±ìï |ü]|ü⁄wüº+ #˚kÕÔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 2: sêh+˝À düVü≤ø±s¡ s¡+>±ìï ‘·qVü≤j·÷+ ‘√ |ü]|ü⁄wüº+ #˚j·T>∑*>±qì Ä XÊK e÷J eT+Á‹, XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ø±düT ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. e÷J eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·q≈£î |üP]Ô ùd«#·Ã¤ düVü≤ø±s¡+ n+~+ #·&É+ e\¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ¬s’‘·T |üø£åbÕ‹>± ì\|ü>∑*>±eT Hêïs¡T. ‘êqT u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#˚≥|üŒ{Ïø° Ä XÊK ndüÔe´düú+ >± ñ+<äì, <ëìì dü¬s’qu≤≥˝À ô|{≤º\H˚ Á|üj·T‹ï+∫ $»j·T e+‘·yÓTÆ+<äHêïs¡T. ‘·q ‘·+Á&ç yÓ+>∑fi¯¬s&ç¶ sêh düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î #Ó’s¡àHé>± ñqï|ü⁄Œ&˚ e÷s¡TŒ\T ‘Ó#êÃs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø√ Ä|üπs{Ïyé e÷¬sÿ{Ï+>¥ kıôd’{°\T >∑‘·+˝À 30 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ms¡Te⁄\T Ç#˚Ãeì, yê{Ïì 50 XÊ‘·+ qT+∫ nedüsêìï ã{Ϻ 100 XÊ‘·+ es¡≈£î Ç#˚Ã≥≥T¢ #˚j·÷\ì øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ø√s¡ >±H˚ Äj·Tq ‘·ø£åD+ Jy√ Ç#êÃs¡ì $e]+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± yê´{Ÿ ≈£L&Ü s¡<äT› #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT˝À¢ |ü+≥\T |ü+&ç+#·T≈£îH˚ yê]øÏ mes¡÷ s¡TD≤\T Çe«ø£b˛‘˚ ‘ê qT øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e<ä› nqTeT‹ kÕ~Û+∫ Ç|æŒ+#·>∑* >±qì ø±düT nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î KØ|òt, s¡;˝À ø£*|æ s¡÷.14 y˚\ ø√≥T¢ s¡TD≤\T Çyê«\ì πø+Á<ëìï ø√s¡>±, s¡÷.11,300 ø√≥T¢ s¡TD≤\T >∑‘· @&Ü~ Ç#êÃs¡ì #ÓbÕŒs¡T. *+>∑+XË{Ϻ áX¯«s¡sêe⁄, &Üø£ºsY ø=+&É|ü*¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, U≤C≤e* bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡Vü≤<ës¡¢ n_Ûeè~∆øÏ s¡÷.100 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\: ø±eP] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 3: Á|ü<ÛëqeT+Á‹ C≤rj·T dü&Éø˘ jÓ÷»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä õ˝≤¢˝À <Óã“‹qï Á>±MTD s¡Vü≤<ës¡¢ e´edüúqT n_Ûeè~∆ #˚j·T&ÜìøÏ s¡÷.100 ø√≥T¢ ì<ÛäT\T Ks¡Tà #˚düTÔqï≥T¢ πø+Á<äeTÁ+‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T eT+&É\+˝À ø=eT&É<√\T˝À s¡÷.1.52 ø√≥¢‘√ e÷<˚|ü*¢ qT+&ç C≤*|üP&ç MT<äT>± #ê≥|üÁs¡T es¡≈£î ì]à+#˚ s√&ÉT¶ |üqT\≈£î Ä~yês¡+ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, uÛ≤Ø esê¸\T, es¡<ä\e\¢ s¡Vü≤<ës¡T\T <Óã“‹Hêïj·Tì, yê{Ïì j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ eTs¡eTà‘·T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Á>±MTD dü&Éø˘ jÓ÷»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä πø+Á<ä+ qT+&ç s¡÷.100 ø√≥T¢ ì<ÛäT\T rdüT≈£îsêe&É+ »]–+<äHêïs¡T. Á|ü‹ |ü˝…¢˝À s¡Vü≤<ës¡¢ n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]+#·&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ Á>±e÷\˝À s√&É¢ eTs¡eTà‘·T |üqT\T, n_Ûeè~∆, $düÔs¡D |üqT\qT #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì, á y˚dü|æ˝À s√&É¢ ìsêàD |üqT\˙ï |üP]Ô #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ uÛÑeq ìsêàD≤\qT ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T rdüTø√e&É+ »]–+<äHêï s¡T. yê{Ïì ìØí‘· ø±\e´e~Û˝À |üP]Ô#˚j·T&ÜìøÏ Äj·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T.

4q uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 3: sêh mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] uÛÑe«sY˝≤˝Ÿ 4e ‘˚Bq õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. Ä s√E ñ<äj·T+ 8.40 >∑+ ≥≈£î qs¡kÕ|ü⁄s¡+ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ 11 qT+∫ eT<Ûë´ Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ es¡≈£î dü«sêí+Á<Ûä Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ ˝À ôV≤#Ym+{Ï$ ìs¡«Væ≤+#˚ z≥s¡¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. n≥T ‘·sê«‘· 1.30 qT+∫ 3 >∑+≥\ es¡≈£î õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ düMTøÏåkÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ qs¡kÕ|ü⁄s¡+ ãj·T\T<˚] ø±øÏHê&É≈£î yÓfi¯‘ês¡T.

ø£ì|æ+∫+~. X¯ìyês¡+ sêÁ‹ ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± s¡<∏√‘·‡e+ »]–+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düTe÷s¡T |ü~ \ø£å\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T neTàyê]ì <ä]Ù+#ês¡T. e÷JeT+Á‹ düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶, e÷J Á|üuÛÑT‘·« $|t »j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T

»]bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+, Ä~yês¡+ nø±\ es¡¸+ |ü&É&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. esê¸\ø£ yêVü≤Hê\≈£î Ä≥+ø±\T @s¡Œ&É&É+‘√ ø=+‘·eT+~ yÓqT~]>±s¡T. Hê\T>√ s√E Ä~yês¡+ »j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶ neTàyê]ì

sêqTqï <äXÊã›eT+‘ê..

n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê*: >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé

ã\V”≤qesêZ\<˚: qπs+Á<äyÓ÷&û Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ \ø√ï, e÷]à 3: e#˚à <äXÊã›eT+‘ê ã\V”≤ qesêZ\<˚qì _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆, >∑T»sê ‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û nHêïs¡T. Ä~yês¡+ »]–q $»j·TX¯+KHê<Ûé sê´©˝À @sêŒf…Æq ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. j·T÷|”˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À¢.. y˚{Ïø£y˚ Á|ü‘˚´ø£‘·qT #ê≥T≈£î+≥T HêïsTT. mdt|æ n+fÒ düe÷CŸyê~ bÕغ ø±<äT.. düe÷CŸyê~ $s√~Û bÕغ nì n_Ûe]í+#ês¡T. mdt|æ @&Ü~ bÕ\q˝À 150 eT‘·ø£\Vü‰\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. j·T÷|æ n_Ûeè~∆ #Ó+<ä ≈£î+&Ü <˚X¯+ n_Ûeè~› #Ó+<ä˝Ò<äT. j·T÷|æm bÕ\q˝À n˙ï n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√ D≤˝Ò. z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·÷\T <˚XÊìï ÁuÛÑwüߺ |ü{ϺdüTÔ HêïsTT. sêqTqï mìïø£˝À¢ z≥ $Tì eTT˝≤ j·T+ Ç|üŒ{Ïπø ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. z≥T¢, d”≥T¢ ø√düy˚T Äj·Tq sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ _mdt|æ, mdt|æ, ø±+Á¬>dt bÕغ\T ‘·T&ÉT#·Tô|≥Tº≈£îb˛e&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+ n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê*‡+<˚. Á|ü»\T Äos¡«~kÕÔs¡qï qeTàø£+, $XÊ«dü+ ‘·q≈£î ñHêïj·Tì nHêïs¡T.

‘·èrj·T Á|òü+{Ÿ e\¢.. ‘·èrj·T Á|òü+{Ÿ e\¢ <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆, >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û nHêïs¡T. \ø√ï˝À Ä~yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq

ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·èrj·T Á|òü+{Ÿ e\¢ <˚X¯+ uÛ≤Ø eT÷˝≤´ìï #Ó*¢+#·Tø√yê*‡q |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ÉT‘êj·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. dæús¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ ø√dü+ <˚X¯ Á|ü»\T #·÷düTÔHêïs¡T. n{Ϻ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚ùd~ _C…|æj˚Tqqï $XÊ«dü+‘√ ñHêïs¡T. ¬s’‘·T\ ø£cÕº\qT ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ |ü]wüÿ]kÕÔ+. ¬s’‘·T ø£wüº+.. <˚XÊìπø qwüº<ëj·Tø£+.. á $wüj·÷ìï j·T÷|” Á|üuÛÑT‘·«+ $düà]+∫+~. yê]¸ø£ |üØ

ø£å\≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\qT Äos¡« ~+#ês¡T. _C…|æ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<Ûédæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï mìïø£ ˝À¢ _C…|æ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeT Hêïs¡T. sêqTqï ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ j·T÷|”˝À ñqï 80m+|” kÕúHê˝À¢q÷ _C…|æ nuÛÑ´s¡Tú\ qT ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. _C…|æ e˝Ò¢ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü»\ ÄX¯\qT ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|üŒø£ HÓs¡y˚s¡TdüTÔ+<äì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

m+|æ $y˚ø˘≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 3: ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ‘·q ‘·+Á&ç bÕ˝§ZHê\ì #ÓbÕŒs¡ì ô|<ä›|ü*¢ m+|æ $y˚ø±q+<ä nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY |ü≥ºD≤ìøÏ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± sêe&É+‘√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Äj·Tq≈£î |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT<˚›•+∫ m+|æ $y˚ø˘ e÷{≤¢&Üs¡T. 56 dü+e‘·‡sê\ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\\T ì»eTj·÷´j·Tì, Ç|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\+>±DqT nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆ #˚düT≈£î+{≤eTì $y˚ø˘ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd+<äT≈£î e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, e÷J m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À nH˚ø£ ≈£îÁ≥\T #˚dæq+<äT≈£î yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ãHêsTT+#ê\ì m+|æ $y˚ø˘ rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T. n˝≤+{Ï e´≈£îÔ\qT sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sê≈£î+&Ü nqs¡Ω‘· y˚≥Ty˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T nH˚ø£ ñ<ä´e÷\T, $<ë´s¡Tú\ Ä‘·àã*<ëHê\‘√, πødæÄsY |ü≥Tº<ä\‘√ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì {Ï&ç|æ bÕغøÏ #Ó+~q H˚‘·\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê {Ï&ç|æì e~*ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nH˚ø£ ≈£îÁ≥\T |üìïHê @$T kÕ~Û+#·˝Òs¡ì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê {Ï&ç|æ H˚‘·\T ‘Ó\TdüTø√yê\ì m+|æ nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @s¡Œ&É&É+‘√ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñHêïs¡ì πøe\+ ô|≥Tºã&ç e´edüú <ës¡T\T á ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. n˝≤+{Ï

e´≈£îÔ\≈£î d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq yê]˝À <Ûäs¡à|ü⁄] myÓTà˝Ò´ ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY, ø£Ø+q>∑sY myÓTੇ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, {ÏÄsYmdt H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ≥bÕdüT\T ù|\Tdü÷Ô Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D _C…|æ H˚‘·\T düŒ+~+#ê*: m+|æ bıqï+ _C…|æ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± Á|ü#êsê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï yÓ÷&û ø£sêí≥ø£˝À Äj·Tq e÷{≤¢&çq rs¡TqT Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D _C…|æ H˚‘·\T ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì ø£Ø+q>∑sY m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _C…|æ ndü\T s¡+>∑T ãj·T ≥|ü&ç+<äì Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ä $wüj·T+ô|’ ‘Ó\+>±D˝Àì _C…|æ H˚‘·\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ÷&çøÏ #·+Á<äÁ> ∑Vü≤D+ |ü{Ϻ+<äì, _C…|æ˝À Vü≤jÓ÷eTj·T |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚Á‘· #·+Á<äu≤ ãTHêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï e÷≥\qT yÓ÷&û e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D _C…|æ\T ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ m+<äTs¡T n&ÉT¶|ü&çHê sêh+ @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. {Ï&ç|æ, yÓ’mdtÄsY dæ|æ H˚‘·\T, d”e÷+Á<Ûä˝Àì m+|æ\T ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î nH˚ø£ s¡ø±\T>± n&ÉT¶‘·–*Hê, Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tºø√yê\ì k˛ìj·÷>±+BÛ _\T¢≈£î ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*ù|˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡ì m+|æ bıqï+ nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À \ø£åàDY≈£îe÷sY, X¯+ø£s¡j·T´, s¡e÷<˚$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É˝À C≤rj·T ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt &çC…’Hé‡ πø+Á<ä+: ø±eP]

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 3: <˚X¯+˝À Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê˝À¢ C≤rj·T ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt &çC…’Hé‡ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì, n+<äT˝À ˇø£{Ï $»j·Tyê&É˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\H˚ ‘·q Á|ü‹bÕ<äq y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä+ eT+ps¡T #˚dæ+<äì πø+Á<äeT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ Ç]π>wüHé n‹~∏ >∑èVü≤+˝À Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á πø+Á<ä+ @sêŒ≥T≈£î 120 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç+<äT˝À nH˚ø£ eT+~ Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T •ø£åD bı+<äe#·ÃHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+e\¢ ø£ècÕí, >√<ëe] &Ó˝≤º≈£î XÊX¯«‘· ˙{Ï \uÛÑ´ ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T pHé HÓ\˝À|ü⁄ }&ÉTŒ\T |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î neø±XÊ\T ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. á ÁbÕC…≈£îºqT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô#˚j·÷\ì πø+Á<ëìï ø√s¡&É+ »]–+<äHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤À<ë ø£*Œ+#ê\ì πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+∫+<äì, BìøÏ 90 XÊ‘·+ πø+Á<ä+ yê{≤>± n+~düTÔ+<äHêïs¡T. á ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+∫ m˝≤+{Ï n&ɶ+≈£î\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø√sêeTì #ÓbÕŒs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\T d”e÷+Á<Ûä˝ÀH˚ ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. n<˚ $<Ûä+>± uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì sêe÷\j·T+ ‘·|üŒ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº˝À eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡j˚T´ 300 Á>±e÷\T d”e÷+Á<Ûä˝ÀH˚ ñ+{≤j·THêïs¡T. πø+Á<ä+ d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ n+<ädüTÔ+<äì

<ä]Ù+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôd\e⁄ s√E ø±e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*e#êÃs¡T. •edü‘·TÔ\T uÀHê\T m‘·TÔ≈£îì &É|ü⁄Œ #·|ü⁄Œfi¯fl≈£î nqT>∑TD+>± qè‘ê´\T #˚XÊs¡T. yÓfi§flkÕÔeTeTà.. eTeTTà #·\¢>± #·÷&Ü\ì neTàyê]ì ø√sês¡T. Ä\j·T ø£$T{° #Ó’s¡àHé Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, Çy√ yÓ+ø£≥øÏwüHésêe⁄, dæã“+~ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ C≤‘·s¡ @sêŒ≥¢ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. es¡TDT&ÉT sêe&É+‘√ C≤‘·s¡˝À \ø£å˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T.

#ÓbÕŒs¡T. |ü<˚fi¯fl bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ Vü≤À<ë ø£*Œ+#ê\ì ø√sêeTHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]π> πø_HÓ{Ÿ˝À ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä]¶HÓHé‡ sêe#·ÃHêïs¡T. n˝≤π> d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì >∑T+≥÷s¡T - $»j·Tyê&É - @\÷s¡T eT<Ûä´˝À ñ+fÒ n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+>± ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ b˛sê&çq ‘êqT Çø£ô|’ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. $uÛÑ»q Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î y˚T\T #˚düTÔ+<äì ‘êqT uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. n_Ûeè~∆ ø±s¡D+ ø±≈£î+&Ü ôd+{ÏyÓT+{Ÿ Ä<Ûës¡+>± sêÁcÕº\≈£î <˚X¯+ eTTø£ÿ#Óø£ÿ\e⁄‘·T+<äì, B+‘√ kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ eTT+<äT |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=H˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. sêj·T\d”eT, ø√kÕÔ ÁbÕ+‘êìøÏ y˚T\T »]π>˝≤ #·÷düTø√e\dæq u≤<Ûä´‘· eTqô|’ ñ+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À yÓqø£ã&çq ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~∆øÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì q>∑sêìï kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ì]à+#ê\ì ø√sêeTì, Ç+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<ä∆+#˚dæ ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡Ã&ÜìøÏ πø+Á<ä+ n+^ø£]+∫+<äHêïs¡T. $<ë´_Ûeè~∆, e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·÷\T, ◊◊{Ï ‘·~‘·s¡ $<ë´dü+düú\qT @sêŒ≥T#˚dæ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì ø√sêeTì, Ç+<äT≈£î πø+Á<ä+ n+^ø£]+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘Y ñ‘êŒ<äø£ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sêeTHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 3: sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTK]® Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î bÕ\Hê u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]düTÔHêï qì >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ‘Ó* bÕs¡T. sêÁwüº+˝À sêÁwüº|ü‹ bÕ\q $~Û+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé sêCŸuÛÑeHé qT+&ç Á|ü»\ qT<˚›•+∫ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À #·~$ n+<äØï Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ sêÁwüº|ü‹ bÕ\q $~Û+#ês¡T. sêÁwüº|ü‹ |üs¡´y˚ø£åD˝À Äj·Tq dü÷#·q\ y˚T s¡≈£î |ü]bÕ\q ø=qkÕ–kÕÔ. sêÁwüº+˝Àì n~Ûø±s¡T\+‘ê |ü]bÕ \ q düe´+>± »]π>˝≤ düVü≤ø£]+#ê*. |ü]bÕ\q düe´+>± ø=qkÕ π>˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔqT. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T $y˚ø£e+‘·T\T.. Ä˝À#·Hê |üs¡T\T.. |ü]bÕ\q düÁø£eT+>± ø=qkÕπ>˝≤ düVü≤ø£]+#ê*. sêÁwüº n_Ûeè~∆˝À bÂs¡T\+<ä]ø° düe÷q uÛ≤>∑+ ñ+≥T+~. sêÁwüº+˝À ì n+<ä]ø° düeTHê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ. XÊ+‹uÛÑÁ<ä ‘·\qT |ü]s¡ø£åD≈£î b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ dæ<ä∆+>± ñ+~. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–+#˚ yê] |ü≥¢ ø£]ƒq+>± e´eVü≤ ]kÕÔ+. n_Ûeè~∆ $wüj·T+˝À sêJ|ü&ÉuÀ+. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\≈£î, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î nìï $<Ûë˝≤ düVü≤ø£]kÕÔ+.dü+πøåeT |ü<∏äø±\T j·T<∏ë$~Û>± kÕ>∑T‘êsTT.n_Ûeè~∆ì >∑D≤+ø±\ |üs¡+>± ø±≈£î+ &Ü πøåÁ‘·kÕúsTT˝ÀøÏ yÓ[¢ |ü]o*kÕÔ+. düeTdü´\T+ fÒ dü+Á|ü ~+|ü⁄ \ <ë«sê |ü]wüÿ]+#·T≈£î+<ë+. Ä+Á<Ûä<˚X¯+ dü«s¡íuÛÑ÷$T.. ô|≥Tº ã&ÉT\T sêe&ÜìøÏ n+<äs¡+ ø£èwæ #˚j·÷*‡ ñ+~. $<ë´s¡+>∑+ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚kÕÔ. sêÁwüº Á|ü»\+<ä]ø° yÓ’<ä´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤. Áô|’y˚≥T ÄdüT| üÁ‘·T\≈£î BÛ≥T >± Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\qT r]Ã~<ë›*‡ ñ+~. ¬s’‘ê+>∑ düeTdü´ \qT ≈£L&Ü |ü]wüÿ]kÕÔ. MT&çj·÷≈£î ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ u≤<Ûä´‘· ñ+ ~.MT&çj·÷ ≈£L&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düVü≤ø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

düuŸ]õÁcÕºsY ø±sê´\j·T ìsêàD+ô|’ |ü\T nuÛÑ´+‘·sê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, e÷]à 3: kÕúìø£ düuŸ]õÁcÕºsY ø±sê´\j·T+ q÷‘·q uÛÑeq ìsêàD n+X¯+ô|’ |ü\T nuÛÑ´+‘·sê\T Á|ü»\ qT+&ç edüTÔHêïsTT. e+<ä dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ kÕúìø£ b˛kÕº|ò”düT ôd+≥sY˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq düuŸ]õÁcÕºsY ø±sê´\j·T+ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ 20 s√E\ ÁøÏ‘·+ ø±sê´\j·÷ìï n<Ó› uÛÑeq+˝ÀøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À |ü≥ºD+˝Àì •yês¡T ÁbÕ+‘·yÓTÆq >±E\ø±\Te düMT|ü+˝À q÷‘·q uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düú\+ πø{≤sTT+∫ ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\T ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚dæ+~. nsTT‘˚ |ü≥ºD≤ìøÏ •yês¡T ÁbÕ+‘·+ ø±e&É+ s¡ø£åD ø£s¡TyÓ’<ä›H˚ n_ÛÁbÕj·T+ ]õÁcÕºsY ø±sê´\j·T dæã“+~, Á|ü»\T nuÛÑ´+‘·sê\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. s√E≈£î ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ˝≤yê<˚M\‘√ kÕúìø£ ]õÁwüºsY ø±sê´\j·T+˝À ]õÁùdºwüqT¢ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. n<˚ $<Ûä+>± 200 dü+e‘·‡ sê\ ≈£î dü+ã+~Û+∫q ]ø±s¡T¶\T düuŸ]õÁcÕºsY ø±sê´\j·T+˝À ñHêï sTT. ø±sê´\j·T+ >±E\ ø±\Te≈£î ‘·s¡*ùdÔ •yês¡T ÁbÕ+ ‘·+ ø±e&É+ s¡ø£åD≈£î Çã“+<äH˚ nuÛÑ´+‘·sêìï ]õÁùdºwüHéXÊK ñqï ‘ê~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ sê»ø°j·T ø√D≤\ e\q q÷‘·quÛÑeHêìï nø£ÿ&˚ ì]à+#ê\qï Á|ü‹bÕ<äq\T edüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº|ü‹ bÕ\q ø=qkÕ>∑T‘·Tqï+ <äTe\q Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ]õÁùdºwüHé ø±sê´\j·T q÷‘·q uÛÑeHêìï >∑‘·+˝À ñqï uÛÑeq ìsêàD kÕúq+˝ÀH˚ ì]àkÕÔs¡H˚ n_ÛÁbÕj·÷\T edüTÔHêïsTT.

8|ü<äT\ ej·TdüT˝À |ü+≥ s¡ø£åD¬ø’ ¬s’‘·T ø£wüº+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, e÷]à 3: e´ekÕj·Ty˚T e´düq+>± ø£*–q ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤˝À¢ Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘·eT ≈£î≥T+ã+ kÕ>∑T #˚dæ q e]|ü+≥ s¡ø£åD¬ø’ 8 |ü<äT\ ej·TdüT˝À |ü+≥ bı˝≤˝À¢ düdü´ s¡ø£åD¬ø’ z eè<ä∆¬s’‘·T |ü]‘·|ædüTÔqï yÓ’q+ á e´edüú˝À e´ekÕ j·T+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Jeq+ kÕ–düTÔqï ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹øÏ düJekÕ ø£å´+>± <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. e÷#·es¡+, yÓ÷bÕ&ÉT #Ós¡Te⁄\ ÁøÏ+<ä |ü+≥\T kÕ>∑T #˚dæq ¬s’‘ê+>∑+ #Ós¡Te⁄˝À¢ ˙s¡T n&ÉT>∑+≥&É+‘√ ì‘·´+ uÀs¡¢‘√ ‘·eT |ü+≥bı˝≤\≈£î ˙s¡T n+~dü÷Ô |ü+≥\qT s¡øÏå+#·Tø√yê\ì πssTT+ãefi¯ó¢ ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. á Áø£eT+˝À yÓ÷bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTã“j·T´ nH˚ ¬s’‘·T #Ós¡Te⁄ÁøÏ+<ä ‘·eT ≈£î≥T+ã+ kÕ>∑T #˚dæq e]|ü+≥≈£î kÕ>∑T˙s¡T uÀs¡T <ë«sê n+~+#˚+<äT≈£î rÁe Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï dü+<äs¡“¤+˝À e÷ $˝Òø£] ¬øyÓTsê <äèwæº˝À |ü&ܶs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nqTuÛÑ yê\‘√ ≈£L&çq Ä eè<䛬s’‘·T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\T>± ‘êqT ø£wüºqcÕº\T e∫ÃHê e´ekÕj·÷H˚ï qeTTàø=ì Jeq+ kÕ–düTÔHêïqì |üdüTÔ\T y˚~Û+∫Hê n|ü⁄Œ\T nee÷ì+∫Hê ‘êqT e´ekÕj·÷ìï @Hê&ÉT M&É˝Ò<äì ‘·T~XÊ«dües¡≈£î uÛÑ÷$T‘·*¢ì qeTTàø=ì |ü+≥\T kÕ>∑T #˚dæ ‘·q ≈£î≥T+ã+‘√ bÕ≥T eT]ø=+‘·eT+~øÏ nqï|ü⁄ –+»\T n+~+#ê\qï<˚ ‘·q \ø£å´+ nì nHêïs¡T.

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


eT+>∑fi¯yês¡+ 4, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]Ã3 ‘Ó\+>±D ø√dü+ nH˚ø£ ‘ê´>±\T #˚dæq k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T s¡TD|ü&ç ñ+&Ü \ì |ædædæ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.lìyêdt |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î {ÏÄsYmdt bÕغì $©q+ #˚ùd n+XÊìï Ä bÕغ n~ÛH˚‘· πødæÄsYπø e~˝ÒdüTÔHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘Ó\+>±D ø£è‘·»„‘· düuÛÑ˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏ Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± e÷{≤¢&É&É+ dü]ø±<äì Äj·Tq

_&ɶqT øÏsê‘·ø£+>± Vü≤‘·´ #˚dæq ‘·*¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 3: düVü≤»+>± ˝Àø£+˝À |ü⁄s¡Twüß\T eTVæ≤fi¯\qT y˚~Û+#·&É+, _&ɶ\qT #·+|ü&É+ e+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑&É+ düs¡«kÕ<Ûës¡D+>± »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. nsTT‘˚ eT<ä´+, #Ó&ÉT e´düHê\≈£î, nÁø£eT dü+ã+<Ûë\≈£î u≤ìôd’q ˇø£ eTVæ≤fi¯ ‘·q ≈£L‘·T]H˚ øÏs√dæHé b˛dæ ‘·>∑T\u…{Ϻq dü+|òüT≥q #˚»s¡¢ eT+&É\+ z>∑T˝≤j·T|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 11 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. nsTT‘˚ dü+|òüT≥q Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Á>±eTdüTú\ <ë«sê b˛©düT\≈£î ‘Ó*j·T&É+‘√ ì+~‘·Tsê*ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T. bı<ä\≈£Ls¡T dæ◊ ôV’≤e÷sêe⁄ yÓ\¢&ç+∫q $esê\ y˚Ts¡≈£î #˚»s¡¢ eT+&É\+, zãT˝≤j·T|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q C≤qøÏ nH˚ eTVæ≤fi¯≈£î HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+˝Àì yÓ\¢+{Ï Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÛ≤düÿsY nH˚ e´øÏÔ‘√ 12 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $yêVü≤yÓTÆ+~. M]øÏ •Øwü (9)nH˚ u≤*ø£ ñ+~. M]s¡Te⁄s¡T zãT˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ø±|ü⁄s¡+ ñ+≥THêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ yÓ\¢+{Ï Á>±eT+˝À »]–q z Vü≤‘·´≈£î dü+ã+~Û+∫ πødüT˝À uÛ≤düÿsY HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ C…’\T˝À •ø£å nqTuÛÑ$düTÔHêï&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À #Ó&ÉT e´düHê\≈£î u≤ìôd’q C≤qøÏ ìs¡+‘·s¡+ eT<ä´+ ùd$+∫ ‘·q ≈£L‘·Ts¡T •ØwüqT y˚~ÛdüTÔ+&˚~. •Øwü ã‹≈£î+fÒ ‘·q nÁø£eT dü+ã+<Ûë\≈£î n&ÉT¶edüTÔ+<äqï ø√|ü+‘√ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 11 >∑+≥\ düeTj·T+˝À øÏs√dæHéb˛dæ ‘·>∑T\u…{Ϻ+~. 60 XÊ‘·+ >±j·÷\ bÕ˝…’q u≤*ø£ Á>±eTdüTú\T u≤*ø£qT HÓ\÷¢s¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+∫+~. b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. nsTT‘˚ u≤*ø£ ‘·q eTs¡D yê+>∑÷à\+˝À eTs√s¡ø£+>± b˛©düT\≈£î yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ ôV’≤e÷sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q ‘·*¢ ‘·>∑\u…≥º˝Ò<äì, >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ‘·qqT ‘·>∑T\u…{≤ºs¡ì #·ìb˛‘·÷ ≈£L&Ü ‘·*¢ì ø±bÕ&˚+<äT≈£î u≤*ø£ Á|üj·T‹ï+#·&É+ Á|ü|ü+#·+˝À ‘·*¢_&ɶ\ dü+ã+<Ûë\≈£î n<ä›+ |ü{Ϻ+~. #˚»s¡¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

bÕuÀ\T ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´•_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕeT÷s¡T, e÷]à 3: eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ e÷J n<Ûä´≈£åî\T ø°.X‚.bÕuÀ\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ C≤„|üø±s¡∆+ kÕúìø£ l Ms¡yÓ+ø£≥dü‘·´ Hêsêj·TD kÕ«$T <˚ekÕÔq ø£fi≤´DeT+&É|ü+˝À Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ñ∫‘· yÓT>± ø£+{Ï yÓ’<ä´•_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. yÓTT<ä≥ bÕuÀ\T ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’<ä´•_sêìï eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T bÕuÀ\T X‚wü–] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ yÓ’<ä´•_sêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nqï>±¬s’q yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Á|üC≤ J$‘·+˝À Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ yê´bÕs¡ sê»ø°j·T, yÓ’<ä´, $<ë´s¡+>±˝À¢ $düèÔ‘· ùde\T n+~+∫ e÷ ≈£î≥T+ã nuÛÑT´qï ‹øÏ bÕ≥T|ü&çq eTVü≤˙j·TT&Éì ø=ìj·÷&Üs¡T. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ≈£îe÷s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·+Á&ç C≤„|üø±s¡∆+ Á|ü‹j˚T{≤ |ü<ä´ >±q b˛{°\T, yÓ’<ä´, Áø°&É\‘√ bÕ≥T |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·T≈£î HêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ dæ*ø±Hédæ{Ï˝À õ˝≤¢ kÕúsTT˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{ŸqT X‚wü–] ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓ’<ä´•_s¡+˝À düTe÷s¡T 900 eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ n|üπswüqT¢ nedüs¡eTì >∑T]Ô+∫q e+<ä eT+~ì HÓ\÷¢s¡T yÓ÷&És¡Hé ø£+{Ï yÓ’<ä´XÊ\\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ≈£î $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç 20 »≥T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ÁøϬø{Ÿ, wü{Ï˝Ÿ, {Às¡ïyÓT+{Ÿ\˝À $CÒ‘·\≈£î á HÓ\ 9e ‘˚Bq »s¡T>∑T bÕuÀ\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ es¡›+‹ düuÛÑ˝À ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ »s¡T>∑T‘·T+<äì X‚wü–] ‘Ó*bÕs¡T.

nÁø£eT ]õÁùdºwüHéô|’ πødüT qyÓ÷<äT bÕeT÷s¡T, e÷]à 3: eT+&É\+˝Àì e÷s=ÿ+&Ü|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À >∑\ ‘·eT bı˝≤ìï nÁø£eT+>± ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·Tø=ì $Áø£sTTdüTÔqï e´≈£îÔ\ô|’ e∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ mdt◊ mHédæ Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î #Ó+~q ø=+&É\sêe⁄ bı\+qT $»j·Tyê&É≈£î #Ó+~q sê$TH˚ì nXÀø˘, sêE\T nÁø£eT+>± <=+>∑ ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·Tø=ì neTàø±\T »]|æq≥T¢ u≤~Û‘·T&ÉT ø=+&É\sêe⁄ Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î eTT<ë›sTT\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

bı>±≈£î u≤´¬sHé <ä>∑∆+ eT÷&ÉT \ø£å\ ÄdæÔqwüº+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=qø£q$T≥¢, e÷]à 3: eT+&É\+˝Àì ô|<ë]ø£≥¢ Á>±eT+˝À ø£sêí ∫qï#Óqïø£ècÕí¬s&ç¶øÏ #Ó+~q bı>±≈£î u≤´¬sHé n–ï Á|üe÷ <ëìøÏ >∑T¬s’ <ä>∑∆yÓTÆq dü+|òüT≥q Ä~yês¡+ »]–+~. ≈£L´]+>¥ <äX¯˝Àñqï u≤´¬sHé˝À n*¢qø£Ás¡ C≤] yÓTT<äT›>=≥º+ô|’ |ü&É≥+‘√ u≤´¬sHé˝À ñqï 1200 n*¢qø£Ás¡\T, f…Æs¡T¢, >={≤º\T, πs≈£î\T ø±*b˛j·÷sTT. >√&É\T ≈£L&Ü HÓÁs¡\Tu≤sêsTT. B+‘√ eT÷&ÉT \ø£å\T ÄdæÔqwüº+ dü+uÛÑ$+∫+<äì u≤~Û‘·¬s’‘·T yêb˛‘·THêï&ÉT.

∫qï‘·|ü⁄Œ e÷~.. bÕ|ü+ e÷Á‘·+ yê]<˚!$|üøå±\ô|’ o\+ $düTs¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 3: $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæ+~ ∫qï ‘·ù|Œqì, n+<äT≈£î ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î nqT ≈£L\+>± ˝ÒK\T Ç∫Ãq $|üøå±\<˚ ô|<ä› bÕ|üeTì πø+Á<ä Ä]úø £XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ CÒ&û o\+ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq u≤|ü≥¢ eT+&É\+˝À |ü\T n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î X¯+≈£îkÕ ú|üq\T, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T #˚XÊs¡T. s¡÷.6 ø√≥¢‘√ n+>∑Héyê&û uÛÑeq+, $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé, bÕ\πø+Á<ä+, ø£eT÷´ì{° Vü‰\T, ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq\T #˚XÊs¡T. ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷, n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ô|{Ϻ+~ ù|s¡Hêïs¡T. _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eT‘·Væ≤+dü\T ô|s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. _C…|æøÏ eT<äT›‘·T |ü*πø {Ï&ç|æì <ä÷s¡+>± ñ+#ê\Hêïs¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡íj·÷ìï ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·÷ $|üøå±˝À uÛÑ÷‘·<ä›+˝À ô|<ä›>± #·÷|ædüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ Á>±e÷\T d”e÷+Á<Ûäπø <ä≈£îÿ‘êj·Tì, ‘·<ë«sê düeTè~∆>± ˙s¡T \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T.

$©q+ πødæÄsYπø e~˝ÒdüTÔHêï+: &çmdt |üs√ø£å+>± {ÏÄsYmdtqT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì nHêïs¡T. k˛ìj·÷ <äj·Te\¢ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì bı+~q øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ÄyÓT eTqdüT‡ >±j·T|ü]#˚ $<Ûä+>± Á|üe]Ô+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+˝À bÕغ\≈£î nr‘·+>± sêÁcÕºìï n_Ûeè~∆ #˚düT≈£î+<ëeTì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç

‘Ó\+>±DqT Ç∫Ãq k˛ìj·÷qT sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ã\|ü ]Ãq|ü⁄Œ&˚ ì»yÓTÆq ø£è‘·»„‘·\T nì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T n>∑eT´>√ #·s¡+>± ñ+<äì, Çø£ yÓ’mdtÄsY dæ|æ <ë<ë|ü⁄ <äTø±D+ eT÷ ùddüT≈£î+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\T kÕ«sêú\qT $& ç∫ ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚j·T\ì ø√sês¡T.

ôVA$TjÓ÷≈£î Á|ü»˝À¢ ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ä<äs¡D ôd’&é mô|òø˘º ˝Òø£b˛e&É+‘√ ôVA$TjÓ÷ |ü≥¢ eT≈£îÿe #·÷|ü⁄‘·Tqï Á|ü»\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=eTs√\T, e÷]à 3: yê´~Û ˝ø£åDeTT\qT |üP]Ô>± |ü]o*+∫ kÕs¡÷|ü´yÓTÆq Wwü<ÛäeTT\qT Á|üjÓ÷–+#·>∑*–‘˚ ‘·s¡TD yê´<ÛäT\˝À ôd’‘·+ ôVA$TjÓ÷ <ë«sê ñ‘·ÔeT |òü*‘·eTT\T }Væ≤+#·q+‘· y˚>∑+>± ekÕÔj·Tì –<ä›\÷s¡T Vü‰ìeTHé ôVA$TjÓ÷ e÷qe ùdyêdü+düú e´ekÕú|ü≈£î\T |ü–&ç bÕ+&ÉTs¡+>∑j·T´ nHêïs¡T. ôVA$TjÓ÷ yÓ’<ä´ $<Ûëq+ jÓTTø£ÿ |üìrs¡T >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î $e]+#·&É+ <ë«sê yê]øÏ á yÓ’<ä´ $<Ûëq+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ôVA$TjÓ÷qT >∑èVü≤yÓ’<ä´+>± Ä#·]+#˚ kÕúsTTøÏ rdüT≈£îsêyê\H˚ ÄX¯j·T+‘√ Vü‰ì eTHé ôVA$TjÓ÷ e÷qeùdyêdü+düú Ä$s¡“ ¤$+∫+<äì bÕ+&ÉTs¡+>∑j·T´ #ÓãT‘ês¡T. $XÊ˝≤+Á<Ûä‘√ eTT#·Ã{Ï+∫q Äj·Tq á yÓ’<ä´+˝À ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ yê´<ÛäT\T düeT÷\+>±, XÊ•«‘·+>± ìyê]+#·>∑\ eT+<äT\Tqïeì Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T#ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, Á|ü#êsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq yêVü≤Hêìï düeT≈£Ls¡Ã&É+, düe÷y˚XÊ\≈£î, dü<ädüT‡\≈£î ø£s¡|üÁ‘ê\≈£î, •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î nedüs¡yÓTÆq Ä]∆ø£ eqs¡T\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À düeT≈£LπsÃ+<äT≈£î eT+<äT≈£î e∫Ãq q+<ë´\ m+|æ mdt|æyÓ’ ¬s&ç¶ düVü≤ø± s¡+ eTs¡Te˝Òì<äì nHêïs¡T. ôVA$TjÓ÷ yÓ’<ä´$<Ûëq+ |üìrs¡TqT ì<äs¡Ùq+>± ¬s+&ÉT ñ<ëVü≤s¡D\T Äj·Tj·Tq e÷≥˝À¢.....

yÓTs¡T|ü⁄y˚>∑+‘√ |üì#˚ùd ôVA$TjÓ÷ <ë<ë|ü⁄ 200 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ãVüQeTTK Á|ü»„XÊ* &Üø£ºsY Vü‰ìeTHé ø£ìô|{Ϻq ôVA$T jÓ÷ yÓ’<ä´+ n<äT“¤‘· |üìrs¡T ø±s¡D+>± Á|ü|ü+#·eT+‘ê yê´|ædüTÔqï|üŒ{Ïø° kÕe÷ qT´\˝À á yÓ’<ä´ $<Ûëq+ ô|’ ø=ìï nb˛Vü≤ \THêïsTT. á eT+<äT\T HÓeTà~>± |üì#˚kÕÔ j·Tqï~ yê{Ï˝À eTTK´yÓTÆq~. z|æø£>± Bs¡È ø±\+ bÕ≥T á eT+<äT\T yê&Ü*‡ ñ+ ≥T+<äì yê] uÛ≤eq. ‘·s¡TD yê´<ÛäT\≈£î ôVA$TjÓ÷ yÓ’<ä´+ düeTs¡∆e+‘·+>± |üì#˚ j·T<äì yê] n_ÛÁbÕj·T+. nsTT‘˚ Ç~ ì»+ ø±<äT. πøe\+ nb˛Vü≤e÷Á‘·y˚T. á yÓ’<ä´+ Äs¡+_Û+∫q yÓTT<ä{À¢ H˚qT ≈£L&Ü á n_Û ÁbÕj·T+‘√ ñ+&˚yê&çì.ø±˙ nH˚ø£ dü+<äsê“

¤˝À¢ e∫Ãq nq÷Vü≤´yÓTÆq |òü*‘ê\qT nqT uÛÑe |üPs¡«ø£+>± ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· Hê n_ÛÁbÕj·T+ e÷]+~.á eT+<äT\T\ø£åD eTT\T ñ<Ûäè‘·+>± ñ+&ç s√–q n~Ûø£+ >± |”&çdüTÔqï ‘·s¡TD yê´<ÛäT\˝À n‘·´+‘· y˚>∑+>± |üì#˚kÕÔj·Tì ìs¡÷|æ+#˚ ¬s+&ÉT πødüT\T.

πødüT`1 á yÓ’<ä´+ ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓTT<ä{À¢ ˇø£ Ád”Ô ‘·q 20 dü+e‘·‡sê\ u≤ãTqT rdüTø=ì e∫Ã+~. Ä u≤ãT Äj·÷düeTT‘√ s=|ü⁄Œ‘·THêï&ÉT. >∑Ts¡ø£, |æ*¢≈£L‘·\T n~Ûø£+>± ñ+&ç XÊ«dü rdüTø√e&ÜìøÏ #ê˝≤ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. Hê\T>∑T s√E\T>± u≤ãT $|üØ‘·yÓTÆq Äj·÷dü+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T Hêï&Éì, Äø£*, <ä|æŒø£ ˝Òø£ ˙s¡dü|ü&ÉT‘·T Hêï&Éì >∑‘·+˝À #ê˝≤kÕs¡T¢ Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝…<äT¬s’Hê, n˝À¢|ü‹ yÓ’<ä´+˝À ñ|üX¯eTqeTT ø£\T>∑T‘·T+&˚<äì ø±˙ ákÕ] Hê\T>∑T s√E\ qT+&ç Á|üj·T‹ïdüTÔHêï qj·T+ ø±e&É+ ˝Ò<äì, m˝≤¬>’Hê Ä u≤ãT Äj·÷dü+ ‘·–Z+∫ |ü⁄D´+ ≈£≥Tºø√eTì ÁbÕ<Û˚j·T|ü&ç+~. u≤ãT ˙s¡düeTT‘√ ‘·*¢ uÛÑTC≤\ô|’ yê* ø£+&ÉT¢ eT÷düTø=ì |ü&ÉTø=ì Äj·÷dü|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. Ä \ø£åDeTT\ qqTdü]+∫ m+{Ï+{≤sYº 30 bıf…˙‡˝À ˇø£ÿ&√düT ø=~›bÕ{Ï ˙fi¯¢˝À y˚dæ Á‘ê–+#êqT. H˚qT ≈£Ls√Ãì eT+<äT\T düs¡T∆≈£î+≥THêïqT. ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T >∑&ç#êjÓ÷ ˝Ò<√ u≤ãT wü&ÉHé>± ‘·*¢ uÛÑT»eTT MT<ä yê*b˛j·÷&ÉT. kÕsY u≤ãT≈£î @eTsTT+~. nì Á|ü•ïdü÷Ô ø£+>±s¡T |ü&çb˛‘·T+~. Ä ‘·*¢ ø£åD+˝À uÛÑj·TeTT‘√ Hêø£fi¯ó¢ u…’s¡T¢ Áø£$Tàq+‘· |üHÓ’+~. yÓ+≥H˚ ˝Ò∫ u≤ãTqT |üØø£å>± #·÷XÊqT. eTTKeTT Á|üXÊ+‘·+>± ñ+~. >∑Ts¡ø£, |æ*¢≈£L ‘·\T #ê˝≤ es¡≈£î ‘·>±ZsTT. XÊ«dü Hês¡à˝Ÿ>± ñ+~. u≤ãT Vü‰sTT>± ìÁ<äb˛‘·THêï&ÉT. nì Á>∑Væ≤+#êqT. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± Äj·÷düeTT‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü >∑&ç|æq+<äTq yê´~Û \ø£åD eTT\qT dü+|üPs¡í kÕs¡Tc´<ÛäeTT Á|üjÓ÷–+ #·&É+‘√ ø£åD≤˝À¢ u≤<ÛäqT+&ç $eTT≈£îÔ&Ó’ >±&ÛÉìÁ<ä˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îHêï&Éì Á>∑Væ≤+∫ ‘·*¢ì düeTT<ësTT+∫ }] |”\TÃ≈£îHêïs¡T.

ø±eP]øÏ |òüTq dü‘êÿs¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 3: πø+Á<äeT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄qT õ˝≤¢ eTs¡Ã+{Ÿ‡ #Ûê+ãsY n<Ûä´≈£åî\T sêCÒ+Á<ä <äTXÊÙ\Tyê‘√ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. kÕúìø£ Ç]π>wüHé n‹~∏ >∑èVü≤+˝À Ä~yês¡+ @\÷s¡T e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ïì ìj·T$T+∫ yê´bÕs¡ esêZ\≈£î yÓ’dt #Ó’s¡àHé |ü<ä$ πø{≤sTT+∫q+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·>± ø±e⁄]ì |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. ÄHê~>± e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{ÏøÏ ñbÕ<Ûä´ø£å |ü<ä$ì yê´bÕs¡ esêZ\≈£î ÇdüTÔqï ÄqyêsTTrì ø=qkÕ–dü÷Ô ø=‘·Ô ø£$T{Ï˝À dü‘·´Hêsêj·TD≈£î kÕúq+ ø£*Œ+#·&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äì sêCÒ+Á<ä #ÓbÕŒs¡T. e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé ø£‹ÔsêeTT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±eP] Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ, #=s¡e e˝Ò¢ ‘·q≈£î #Ó’s¡àHé |ü<ä$ <äøÏÿ+<äì J$‘ê+‘·+ s¡TD|ü&ç ñ+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï &Ó’¬sø£ºs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{ÏøÏ Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü |ü{ÏwüºyÓTÆq #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 3: õ˝≤¢˝À y˚dü$ø±\+˝À mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü ‘ê>∑T˙ {ÏøÏ Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü Ç|üŒ{Ï qT+&˚ |ü{ÏwüºyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì πø+Á<ä CÖ[XÊKeT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ø±eP] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï y˚dü$ ø±\+˝À Á|ü‹ |ü˝…¢˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ñ‘·Œqï+ ø±≈£î+&Ü düeTÁ>∑ Á|üD≤[ø£ neT\T #˚j·÷\ì ákÕ] |ü+≥ ø±\«\≈£î ˙{Ï $&ÉT<ä\ ø=+‘· Ä\dü´+ ø±qTqï <äècÕº´ ø±\«\T eT÷dæy˚ùd Hê{ÏøÏ Á|ü‹ |ü˝…¢˝ÀqT eT+∫˙{Ï #Ós¡Te⁄\˙ï |üP]ÔkÕúsTT˝À

¬s+&Ée πødüT Hê $TÁ‘·T&ÉT ‘·eTTà&ÉT ¬s+&ÉT yêsê\ qT+&ç »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&Éì, ˙s¡düeTT>± ñqï+<äTq rdüT≈£îsêe&É+ ø£wüº+>± ñ+<äì, ˇø£kÕ] Ç+{ÏøÏ e∫à #·÷dæbıeTàì ø√sê&ÉT. H˚qT ø=ìï eTTK´yÓTÆq eT+<äT\T rdüTø=ì ãj·T˝Ò›sêqT. s√–e⁄qï >∑~˝ÀøÏ yÓ[¢ ì•‘·+>± |ü]o*+#êqT. s√– ì+&Ü <äT|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œø=ì ñHêï&ÉT. <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ yÓT\¢>± eTTKeTTMT<ä ñqï <äT|üŒ{Ïì ‘=\–+#êqT. #ÓsTT´|ü≥Tºø=ì #·÷ùdÔ ø±*b˛‘·Tqï≥T¢>± ñ+~. X¯Øs¡eT+‘ê #·eT≥\T |ü{Ϻ ñHêïsTT. H˚qT |ü]o*düTÔ+&É>±H˚ Ä s√– HêyÓ’|ü⁄ ø√|ü+>± #·÷∫ eT∞¢ ì+&Ü eTTdüT>∑T<äìï |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT. á \ø£åD≤\qT ã{Ϻ qø˘‡ yê$Tø± 200 bıf…˙‡˝À ˇø£ &√düT Hê\Tø£MT<ä yÓj·T´eTì Äj·Tq uÛ≤s¡´≈£î #Ó|æŒ $T–‘ê yêfi¯¢ì s√– $esê\&ÉT>∑T‘·THêïqT. á »«s¡+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eTT #·*ø±\+˝À e∫à ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT yêsê\T u≤<Ûäô|&ÉT‘·T+<äì, yÓ’<äT´\T |üØø£å\T »]|æ eT˝Ò]j·÷, f…ÆbòÕsTT&é ø£*dæe⁄Hêïj·Tì yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q eT+<äT\T Ç#êÃs¡ì, ø±˙ »«s¡+ e÷Á‘·eTT edü÷Ô b˛‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. »«s¡eTT ‘·π>Zes¡≈£î |ü+&É¢ s¡düeTT ‘·|üŒ eTπs ÄVü‰s¡eTT Çe«sê<äì #Ó|æŒq≥T¢>± ‘Ó*dæ+~. e÷≥˝À¢ 10 ì$TcÕ\T >∑&ç∫+<√ ˝Ò<√ s√– ˝Ò∫e∫à Hê≈£î Äø£*>± ñ+~ nqïeTT ô|≥ºeTì n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT. #˚sTT |ü{Ϻ #·÷ùdÔ »«s¡+ ñqï≥T¢>± ‘Ó\TdüTÔ+~. yÓ’<äT´\T ÄVü‰s¡eTT Çe«sê<äHêïs¡ì |ü+&É¢ s¡dü+ rdüTø√eTì Äj·Tq uÛ≤s¡´ Áã‹$T ˝≤&çHê $ì|æ+#·Tø√˝Ò<äT. s√– ø√]q ÄVü‰ s¡+ Ç«&É+˝À ‘·ù|Œ$T˝Ò<äì Çe«eTì H˚qT #Ó|æŒq ‘·s¡Tyê‘· yês¡T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·÷H˚ n‘·ìøÏ uÛÀ»q+ ô|{≤ºs¡T. uÛÀ»q+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· 10 ì$TcÕ˝À¢ »«s¡+ |üP]Ô>± ‘·–Zb˛ sTT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· »«s¡+ eT∞¢ sê˝Ò<äT. Ç+‘·ø£+fÒ y˚>∑+>± @ yÓ’<ä´ $<Ûëq+ |üì#˚düTÔ+<√ MTπs Ä˝À∫+#·+&ç. yê´~Û \ø£åDeTT\qT |üP]Ô>± |ü]o*+∫ kÕs¡÷|ü´ yÓTÆq Wwü<ÛäeTT\qT Á|üjÓ÷–+#·>∑*–‘˚ ‘·s¡T D yê´<ÛäT\˝À ñ‘·ÔeT |òü*‘·eTT\T }Væ≤+ #·q+‘· y˚>∑+>± ekÕÔj·Tì y˚πs #ÓbÕŒ˝≤?

ì+|ü⁄≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü\ì kÕ+ã•esêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ |ü]~Û˝À 76 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±ìï Á|ü»\≈£î dü‘·Œ¤*‘ê\T Ç#˚Ã˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø y˚dü$˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î düeTÁ>∑ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeT]Œ+#êeTì Á|ü‹ |ü˝…¢˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü nedüs¡yÓTÆq nìï #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

◊<äT $ø£˝≤+>∑ u≤´ø˘˝≤>¥ ñ<√´>±\ uÛÑØÔ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 2: õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ U≤∞>± ñqï ◊<äT $ø£˝≤+>∑ u≤´ø˘˝≤>¥ ñ<√´>±\qT uÛÑØÔ #˚dæ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê \T n+~+∫q≥T¢ $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT düVü‰j·T dü+#ê\ ≈£î\T ô|+{Àõsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À ◊<äT>∑Ts¡T $ø£˝≤+>∑ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé Ä<˚XÊ\ô|’ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£+ |üÁ‘ê\qT Äj·Tq n+<äCÒXÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+ >± ô|+{Àõsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À @&ÉT Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ U≤∞ >± ñqï u≤´ø˘˝≤>¥ ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ bÕs¡<äs¡Ùø£+>± Ç+≥ s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì, Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± n+ >∑yÓ’ø£\´ |ü]dæú‹ Ç‘·s¡ $wüj·÷\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø=ì ◊<äT >∑Ts¡T$ø£ ˝≤+>∑T \qT m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T X¯+ø£s¡sêe⁄≈£î mdtÇ, Ç]π>wüHé XÊK, eT<äT› düTπswt≈£î |üX¯ódü+es¡∆ø£ XÊK, C…&ç ø±sê´\j·T+, ~$ düT<Ûëø£sY≈£î »&ûŒ ø±sê´\j·T+, j·÷s¡¢>∑&ɶ sêeTø£èwüí≈£î _dæ dü+πøåeT XÊK, ø√≥ yÓ+ø£≥ uÛÀπ>X¯«s¡sêe⁄≈£î õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK ø±sê´\ j·÷˝À¢ ø±¢dtbò˛sY ñ<√´>±\ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\qT ô|+{Àõsêe⁄ n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø£˝≤+>∑T\ m&ç ø±sê´\j·T dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ‘ê‘êsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTs¡˝≤ ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ãq XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+ |ü<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, e÷]à 3: >∑‘· 20 dü+e ‘·‡sê\T >± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ˇø£sê»ø°j·T esêZìøÏ nuÛÑj·TVü≤kÕÔìï n+~dü÷Ô eTs√ sê»ø°j·T esêZìøÏ XÊ|ü+>± e÷]q XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+ nH˚|ü<ä+ eTs¡˝≤ mìïø£\ düeTj·T+˝À e÷J eT+Á‹ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ H√{Ï qT+&ç e∫Ã+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À HÓ\ø=ì e⁄qï Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\T 30 dü+e ‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ |ü≥ºD+˝À »]–q Væ≤+kÕ‘·àø£ dü+|òüT≥q\T <ë&ÉT\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‹kÕ] Ç<˚ |ü<ä+ mìïø£\ düeTj·T+˝À eTT+<äT≈£î edüTÔ+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ã\yÓTÆq kÕe÷õø£ esêZìøÏ e´‹πsø£+>± ã\V”≤q esêZ\T mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘·eT≈£î s¡ø£åD Ç#˚à esêZìøÏ bÕغ\≈£î nr‘·+>± z≥T¢ y˚j·T&É+ ÄqyêsTTr>± edüTÔ+~. eTTK´+>± ø£+<äT≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À 30 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ø=qkÕ>∑T‘·Tqï á ˇs¡e&ç e÷qT>∑T+≥ ≈£î≥T+u≤ìøÏ mìïø£˝À¢ $»j·÷eø±XÊ\qT ø£*Œdü÷Ô edüTÔ+~.

|ü≥ºD+˝À ˇø£Hê&ÉT sê»ø°j·÷\qT XÊdæ+∫q {ÏÄsYÄsY &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ @s¡Œ&çq á |ü<ä+ ÄHê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î Á|ü‹kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ |ü<˚|ü<˚ $ì|ædüTÔ+~. 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ø£fi≤XÊ\ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ~$ ≈£î≥T+ã+ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ bÕ´q˝Ÿ≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔ+&É>± yêeT|üø£å $<ë´]ú dü+|òü÷\≈£î ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\T eT<䛑·Tìdü÷Ô e#êÃsTT. á Áø£eT+˝À ¬s+&ÉT esêZ\ eT<Ûä´ nH˚ø£ |òüTs¡¸D\T, Vü≤‘·´\T ≈£L&Ü ø=qkÕ>±sTT. nsTT‘˚ ~$ •esê+ 1994˝À mìïø£˝À¢øÏ sêe&É+‘√ ø=+‘·es¡≈£î á |ü<䛑·T\T e÷]Hê 1996˝À eTs¡˝≤ $»è+_Û+#êsTT. Äj·Tq nqT#·s¡T\T>± #Ó|ü⁄Œø=qï ø=+‘·eT+~ e´≈£îÔ\T |ü≥ºD+˝À nH˚ø£ ãj·÷qø£ |ü]dæú‘·T\qT ø£*Œ+#ês¡T. Äj·Tq yê]+∫q <äTø±D≤\ô|’ <ë&ÉT\T, |ü\T Vü≤‘·´\T #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ Ä dü+|òüT≥q\˙ï ~$ ≈£î≥T+ã+ eT]j·TT {Ï&ç|æô|’ |ü&ç mìïø£\ |òü*‘ê\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊsTT. Ä Á|üuÛ≤e+

1999 mìïø£˝À¢ ø=+‘·y˚Ts¡ |ü&çHê •esê+ ¬>\Tbı+<ës¡T. nsTT‘˚ 2004 eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+‘√ |ü≥ºD+˝À XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+ HÓ\ø=qïe÷≥ yêdüÔey˚T nsTTHê Ä yê‘êes¡D+ @s¡Œ&É{≤ìøÏ e÷J myÓTà˝Ò´ •esê+ ≈£L&Ü ø=+‘·y˚Ts¡ ø£èwæ #˚XÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘·eT eT<䛑·T<ës¡T\≈£î ñqï n|üyê<äTqT ‘=\–+#˚+<äT≈£î Äj·Tq <Ís¡®q´+ #˚ùd e´≈£îÔ\qT ‘·q <ä]q #˚s¡ìe«˝Ò<äT. ∫e]øÏ kı+‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT ≈£L&Ü <ä÷s¡+>± ô|{≤ºs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ •esê+ ˇø£Hê&ÉT ‘·eT≈£î X¯Á‘·Te⁄\T>± ñqï ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\qT n≈£îÿq #˚s¡TÃø=ì yê]øÏ düeTT∫‘·kÕúq+ ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. á ‘·s¡TD+˝À X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝À »]–q eTø±ÿeTd”<äT ìsêàD ø±s¡´Áø£eT+˝À eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ eTs¡˝≤ XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+ nH˚ |ü<ä+ $ìjÓ÷–+#·&É+ sê»ø°j·÷˝À¢ eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T <ë{ÏHê Ä |ü<ëìøÏ ñqï Á|ü‘˚´ø£‘·qT #ê{Ï#Ó|ü⁄Ô+~.

‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq≈£î _C…|æøÏ ∫‘·ÔX¯ó~∆ ˝Ò<äì, >∑‘·´+ ‘·s¡+ ˝Òø£ Ä bÕغ ‘Ó\+>±D≈£î eT<ä› ‹∫Ã+<äì Äs√|æ+ #ês¡T. k˛ìj·÷>±+BÛøÏ e÷Á‘·y˚T ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq |òüTq‘· <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. πø+Á<äeT+Á‹ ã\sê+ Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m˙¶j˚T n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚ 1200 eT+~ neTs¡T\T nsTT ñ+&˚yês¡T ø±<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T eT<ÛäTj·÷w”ÿ>ö&é, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY, myÓTੇ\T sêCÒX¯«sY, Á|üuÛÑT‘·« $|òt nì˝Ÿ, e÷J d”Œø£sY düTπswt¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

øÏs¡DY bÕغ ô|&ç‘˚ düVü≤ø£]kÕÔ: \>∑&ÉbÕ{Ï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 3: e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷ sY¬s&ç¶ bÕغ ô|{ϺHê n+<äT˝À ‘êqT #˚s¡uÀqì $»j·Tyê&É e÷J m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ øÏs¡DY bÕغøÏ ‘·q düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔqì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. sê»ø°j·T düHê´dü+ d”«ø£]+∫q \>∑&ÉbÕ{Ïì |ü\T ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä~yês¡+ Çø£ÿ&É ø£*dæ Äj·TqqT sê»ø°j·÷˝À¢ ø=qkÕ>±\ì ø√sês¡T. nsTT‘˚ n+<äT≈£î düTìï‘·+>± ‹s¡düÿ]+∫q \>∑&ÉbÕ{Ï ‘êqT sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡eTj·÷´qT ‘·|üŒ Á|ü»\T ø±<äHêïs¡T. ‘êqT e÷≥≈£î ø£≥Tºã&˚ eTìwæ nì, Çø£ô|’ sê»ø°j·T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ‘·q bÕÁ‘· ñ+&É<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|ü»\≈£î ‘·qe+‘·T ùde\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q sê»ø°j·T ø±sê´\j·÷ìï ùdyê ø±sê´\j·T+ e÷s¡ÃqTqï≥T¢ ≈£L&Ü \>∑&ÉbÕ{Ï yÓ\¢&ç+#ês¡T.

\ø£å ø√≥T¢ ø£øÏÿkÕÔeTqï j·TqeT\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 3: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ qT+&ç n‘·&ÉT <√#·T≈£îqï \ø£å ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\qT sêã&ÉT‘êeTì {Ï&ç|æ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT j·Tq eT\ sêeTø£èwüßí&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ $»j·Tyê&É˝À »]–q {Ï&ç|æ $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À j·TqeT\ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ‘·+Á&ç n~Ûø±sêìï n&ÉT ¶ô|≥Tºø=ì \ø£å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT »>∑Hé <√#·T≈£îHêï&ÉHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬syÓq÷´ ]ø£eØ #·{≤ºìï Á|üjÓ÷–+∫ »>∑Hé e<ä› qT+&ç \ø£å ø√≥T¢ edü÷\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ä yÓTT‘êÔìï Á|üC≤dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î $ì jÓ÷–kÕÔeTì j·TqeT\ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± πs|ü{Ï mìïø£\T {Ï&ç| æøÏ n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆqeì Äj·Tq nHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üì# ˚j·÷\ì, #·+Á<äu≤ãT eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚H˚ d”e÷+Á<Ûä≈£î uÛÑ$wü´‘Y ñ+≥T+<äqï $wüj·÷ìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢\ì j·TqeT\ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $»j·Tyê&É˝À á HÓ\ 13e ‘˚Bq Á|üC≤>∑s¡®q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ≈£L&Ü Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT bÕ˝§ZH˚ Á|üC≤>∑s¡®qqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì j·TqeT\ ø√sês¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, bÕغ sêh ø±s¡´<ä]Ù _.ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, e÷J m+|æ sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄, bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT ãT<ä∆ yÓ+ø£qï, myÓTà˝Ò´\T Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄, lVü≤]Á|ükÕ<é, yÓ+ø£≥s¡eTD, bÕغ sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘·~‘·s¡T\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É->∑T+≥÷s¡T˝ÀH˚ sê»<Ûëì |ü\Te⁄] &çe÷+&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 3: d”e÷+Á<Ûä≈£î ø=‘·Ô sê»<Ûëì>± $»j·T yê&É, >∑T+≥÷s¡T\qT n_Ûeè~∆ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì eø£Ô\T nHêïs¡T. dæ|æm+ Ä<Ûä«s¡´+˝À $»Hé $»j·T yê&É ù|s¡T‘√ Ä~yês¡+ Çø£ÿ&É »]–q sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y ˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T |ü⁄s¡Á|üeTTKT\T, y˚T<Ûëe⁄\T, $<ë´y˚‘·Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕغ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù u≤ã÷sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á dü<ädüT‡˝À Hê>±s¡T®q j·T÷ìe]‡{° yÓ’dt#êqT‡\sY $mHé sêe⁄, myÓTੇ \ø£åàDsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. ø=‘·Ô sê»<Ûëì>± $»j·Tyê&Éπø nìï ns¡Ω‘·\T ñHêïj·Tì yês¡T H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. $»j·Tyê&É, >∑T+≥÷s¡T\qT ø£\T|ü⁄≈£î+≥÷ ø=‘·Ô sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚ùdÔ ôV’≤<äsêu≤<éqT $T+∫b˛>∑\eTHêïs¡T. Çø£ÿ&É sê»<Ûëì @sêŒ≥T nedüs¡yÓTÆq nìï eqs¡T\T ñHêï j·THêïs¡T. $»j·Tyê&É˝À dü÷|üsYôdŒcÕ*{° Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ì HÓ\ø=\Œ&É+ ‘·ø£åD nedüs¡eTHêïs¡T. n˝≤π> ◊{Ï |ü]ÁX¯eT\qT ≈£L&Ü $»j·Tyê&É≈£î ‘·s¡*ùdÔ nìï $<Ûë˝≤ n_Ûeè~∆ »s¡>∑>∑\<äHêïs¡T. ø±>± á düe÷y˚X¯+˝À #˚dæq rsêàHê\qT Á|üuÛÑT‘·« |ü]o\q ì$T‘·Ô+ |ü+|ü⁄‘êeTì u≤ã÷sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T.

neì>∑&ɶ {Ï&ç|æ˝À n–ïsêCÒdæq ãT<ä∆Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 3: n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕdü+>∑+ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+&É* ãT<ä∆Á|ükÕ<é ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚s¡qTqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ neì>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n\»&ç yÓTT<ä˝…’+~. 2009 mìïø£˝À¢ eT+&É* ãT<ä∆Á|ükÕ<é ø±+Á¬>dt nuÛÑ´ ]ú>± b˛{° #˚dæ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ #˚‹˝À z&ç b˛j·÷s¡T.Áu≤Vü≤àDj·T´ Ç{°e\ eTs¡DÏ+#·>± »]–q ñ|ü mìï ø£˝À Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT lVü≤]Á|ükÕ<é $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Äj·Tq mìïø£ »]– Ç+ø± dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü |üP]Ô ø±˝Ò<äT. nsTT‘˚ eT+&É* ãT<ä∆Á|ükÕ<é {Ï&ç|æ˝À #˚]q≥ºsTT‘˚ Äj·Tq≈£î ‘·|üŒìdü]>± neì>∑&ɶ {Ϭøÿ{Ÿ Çyê«*‡ ñ+≥T+<äqï n+#·Hê bÕغ esêZ˝À¢ ñ+~. B+‘√ lVü≤] Á|ükÕ<é eØZj·TT\T Ä+ <√fi¯ q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. eT+&É*ì #˚s¡TÃ≈£îHêï {Ï&ç|æ {Ϭøÿ{Ÿ Çe« sê<äì yês¡T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ ø√sês¡T.


;J>± ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt ª»>∑&É+µ‘√ ‘Ó\T>∑T‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq ø£yÓT&çj·THé ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt _J nj·÷´&ÉT. »>∑&É+ nq+‘·s¡+ eTVü‰‘·à, ;Û$T* ø£ã&û¶ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫q s¡y˚Twt≈£î á ∫Á‘ê˝ÒMT ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ Çe«˝Ò<äT. q+~˙¬s&ç¶

eT+>∑fi¯yês¡+ 4, e÷]à 2014

n\T¢ns¡T®Hé, u≤\ø£èwüí ˇπøkÕ]!

<äs¡Ùø£‘·«+˝À ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~µ˝À ¬ø’¢e÷ø˘‡˝À s¡y˚Twt bÕÁ‘· ôV’≤˝…{Ÿ. kÕj·T+ #˚kÕÔq+≥÷H˚ Hêìì Ç]øÏ+∫q d”Hé #·÷dæ Áù|ø£å≈£î\qT ø£&ÉT|ü⁄u≤“ q$«+∫+~. s¡y˚Twt≈£î ôdŒ wü˝Ÿ bòÕ˝ÀsTT+>¥ ô|]–+~. 100%\yé, á{Ÿ‡ yÓTÆ

\yék˛ºØ, |æ\¢»$T+<ësY, Çwtÿ, >∑T+&ÓC≤] >∑\¢+ ‘·sTT´+<˚, u≤<écÕ, #·+&û\˝À ø±yÓT&ûì |ü+&ç+ #ê&ÉT. ªn˝≤yÓTT<ä˝…’+~µ ªyÓ+ø£{≤Á~ mø˘‡Áô|dtµ˝À q÷ ø±yÓT&ûì Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. Ä{ÀÁ&Ó’esY>± dü+B|t øÏwüHéqT ‹|üŒ\T ô|{Ϻq d”Hé‘√ Áù|ø£å≈£î\qT q$«+ ∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+ <˚. ∫qï|ü&ÉT ‘·q ‘·+Á&ç eT<ä´bÕq+ rdüT≈£îqï |ü&ÉT m˝≤ e÷{≤¢&˚yês√ >∑eTì+∫q s¡y˚Twt <ëìï düs¡<ë>± ÁbÕø°ºdt #˚ùdyê&É≥. n~ Ç˝≤ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~.

˝≤dt@+õ˝Ÿ‡˝À ÄkÕÿsY nyês¡T¶\ Á|ü<Ûëq y˚&ÉTø£

n\T¢ns¡T®Hé V”≤s√, düTπs+<äsY¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªπsdüT>∑TÁs¡+µe÷]à 28q $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n\T¢ns¡T®Hé düs¡düq X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#ês¡T. eTs√ V”≤s√sTTHé dü˝Àì ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. ‘·eTHé dü+^‘êìï n+~düTÔHêï&ÉT. ìsêà‘·\T>± q\¢eT\|ü⁄ lìyêdt, yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ªπsdüT>∑TÁs¡+µ $&ÉT<ä\ ‘˚B s√EH˚ u≤\ø£èwüí V”≤s√>±, uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª˝…C…+&éµ ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ ø±qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.@B @yÓTÆHê düeTàsY˝À dü+<ä&ç #˚j·T&ÜìøÏ dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡H˚ #ÓbÕŒ*.

u≤©e⁄&é≈£î düTeTHé V”≤s√ düTeTHé ª>∑ã“sYµ‘√ u≤©e⁄ &éøÏ m+Á{° Ç#êÃ&ÉT. Äj·Tq bÕÁ‘· yÓTsTTHé $\Hé>± s¡÷bı+<äT‘·T+ <äì düe÷#ês¡+. ‘Ó\T>∑T˝À ªsƒê>∑÷sYµqT, ‘·$Tfi¯+˝À ªs¡eTDµ, Væ≤+B˝À ª>∑ã“sYµ ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêïs¡T. ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·>±, nø£åjYT≈£îe÷sY V”≤s√ >± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. dü+»jYT ©˝≤ ãHꇩ s¡÷bı+ ~düTÔHêïs¡T. Vü≤; uŸ U≤Hé á∫Á‘êìøÏ ø√Ábı &É÷´dü sY>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. düTeTHé bÕÁ‘·qT Á|ü‘˚´ø£+>± r]Ã~~›q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. düTeTHé >∑‘·+˝À ª•yêJµ˝À $\Hé bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£ÿ Væ≤+B ∫Á‘ê\˝ÀH˚ ø±<äT nìï uÛ≤wü\˝À ‘êqT q{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆+>±H˚ ñHêïq+≥÷ Äj·Tq ‘Ó*|æq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ á ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À ªy˚<ä+µ, ªø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡Tµ ∫Á‘ê\‘√ bÕ|ü⁄\sY &Ó’¬sø£ºsY>± ù|s=+<ë&ÉT.

ÄkÕÿsY nyês¡T¶\ Á|ü<ëq y˚&ÉTø£ Ä~yês¡+ sêÁ‹ (uÛ≤s¡‘· ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 5.30 >∑+≥\ qT+∫) n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qT+~. ˝≤dt@+õ˝Ÿ‡dt˝Àì &Ü©“ ~∏j˚T≥sY˝À »]π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ‘·ÔeTq≥T&ÉT, ñ‘·ÔeT q{Ï, ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+ ‘·~‘·s¡ πø≥–Ø˝À¢ nyês¡T¶\T Á|ü<ëq+ #˚j·TqTHêïs¡T. eTTK´+>± u…dtº ˇ]õq˝Ÿ kÕ+>¥ nyês¡T¶ mes¡T n+<äT≈£î+{≤sê? nì dü+^‘· n_Ûe÷qT\T ñ‘·ÿ+sƒ¡>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. á j˚T&Ü~ á πø≥–]˝ÀH˚ ¨sê¨Ø b˛{° HÓ\ø=+~. á πsdüT˝À Ábò˛C…Hé ∫Á‘·+˝Àì ˝…{Ÿ e÷J n+<ë\ düT+<ä] ◊X¯«sê´sêjYT á ej·TdüT˝À dü÷ÿ˝ŸøÏ yÓfi¯¢&É+ @+≥ì ÄX¯Ãs¡´b˛‘·T Hêïsê.. ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ ◊X¯«sê´sêjYT` n_Ûùwø˘\ >±sê\|ü{Ϻ Äsê<Ûä´qT ù|¢ dü÷ÿ˝Ÿ˝À #˚sêÃs¡T. B+‘√ ◊wt ‘·q ≈£L‘·T]‘√ düVü‰ dü÷ÿ˝ŸøÏ yÓfi¯ó‘√+~. |æ\¢\qT ‘=*kÕ] dü÷ÿ˝ŸøÏ |ü+|æ+#˚≥ |ü⁄Œ&ÉT @ ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝…’Hê uÛÑj·T|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. ‘·eT |æ\¢\T nø£ÿ&É

;d”d”◊ Ä<ëj·T+ s¡÷.18636 ø√≥¢≈£î #˚s¡T‘·T+~: dü+»jYT e#˚à 2015`23 dü+e‘·‡sê˝À¢ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ Ä<ëj·T+ 18636 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î #˚s¡T‘·T+<äì ;d”d”◊ ø±s¡´<ä]Ù dü+»jYT |üfÒ˝Ÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ;d”d”◊ e]ÿ+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ uÛÑTeH˚X¯«sY˝À »]–+~. á düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ ø±s¡´<ä]Ù dü+»jYT |üfÒ˝Ÿ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊d”d” yÓTT‘êÔìï Á|üøå±fi¯q #˚j·T&É+‘√ $$<Ûä uÀs¡T¶\ qT+∫ ;d”d”◊øÏ Ä<ëj·÷\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. e#˚à mì$T<˚fi¯¢˝À 3,727 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 2013 qT+∫ 2015 eT<Ûä´ eT÷&ÉT Á|ü<Ûëq ø£$T{°\˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î XÊX¯«‘· düuÛÑ´‘·«+ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ◊d”d”øÏ Ä<ëj·T+ dü+bÕ~+∫ ô|fÒº uÀs¡T¶˝À¢ ;d”d”◊~ nÁ>∑kÕúqeTì |üfÒ˝Ÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ◊d”d”øÏ 68 XÊ‘·+ Ä<ëj·÷ìï uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ Çdü÷Ô πøe\+ 4 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ‹]– rdüT≈£îH˚<äì, Ç|ü⁄Œ&ÉT 21

XÊ‘·+ rdüTø√qT+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. B+‘√ 2015`23 eT<Ûä´ ;d”d”◊ dü÷ú\ Ä<ëj·T+ 18,636 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î #˚s¡Tø√qT+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

◊|”m˝Ÿ y˚~ø£\ m+|æø£ô|’ 5q ìs¡íj·T+ sêJyé X¯óø±¢

Ç{Ÿ>√ bÕ≥ yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ñ+~. Ç&çHê yÓT+C…˝Ÿ >±q+ #˚dæq á bÕ≥ j·T÷≥÷´uŸ˝À ø√{≤¢~ eT+~ Vü≤è<äj·÷\qT ø=\¢>={Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. uÛ≤s¡‘Y ‘·s¡|ü⁄q Á|üeTTK dü+^‘·<äs¡Ù≈£î&ÉT, >±j·T≈£î&ÉT X¯+ø£sY eTVü‰<˚eHé >±q+ #˚dæq eTTsYaùd ¨^ wüßs¡Tyê‘Y ^‘·+ ≈£L&Ü Vü‰HÓd”º ÄkÕÿsY‡ $uÛ≤>∑+˝À Hê$TH˚{Ÿ nsTT+~. e÷ ^‘·+ Ä kÕÿsêΩHÓd”º nyês¡T¶≈£î Hê$TH˚{Ÿ nsTT+~. á bÕ≥≈£î z{Ÿ #˚j·T+&ç n+≥÷ eTVü≤<˚eHé >∑Ts¡Tyês¡+ {Ï«≥ºsY˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq »]–q 86e ÄkÕÿsY nyês¡T¶\ Á|ü<ëH√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±${° ∫Á‘·+ n<äs¡>={Ϻ+~. @ø£+>± |ü~ $uÛ≤>±˝À¢ Hê$TH˚wüq¢≈£î b˛{° |ü&çq á dæìe÷ ñ‘·ÔeT <äs¡Ùø£‘·«+ (n˝ÀŒ¤H√‡ ø±s=Hé), ñ‘·ÔeT dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”, ñ‘·ÔeT $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡, ñ‘·ÔeT |òæ˝Ÿà m&ç{Ï+>¥, ñ‘·ÔeT ˇ]õq˝Ÿ k˛ÿsY, ñ‘·ÔeT kÂ+&é m&ç{Ï+>¥, ñ‘·ÔeT kÂ+&é $Tøχ+>¥ $uÛ≤>±˝À¢ @&ÉT nyês¡T¶\T kı+‘·+ #˚düT≈£îì dü‘êÔ #ê{Ï+~. |ü\T dü+#·\q ∫Á‘ê\qT s¡÷bı+~+∫q ÄkÕÿsY nyês¡T¶˝À¢ n<äs¡>={Ϻq Á>±${° ∫Á‘·+! yês¡ïsY Áã<äsY‡ dü+düú á dæìe÷qT ì]à+∫+~. ˝≤dt @+C…˝Ÿ‡ y˚~ø£>± uÛ≤s¡‘· ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ n+‘·]ø£å πø+Á<ä+˝À ‘·˝…‘˚Ô |ü\T düeTdü´\qT

Ç<ä›s¡T y√´eT>±eTT\T m˝≤ n~Û>∑$T+#·>∑*>±s¡T nH˚ n+XÊ\qT <äs¡Ù≈£î&ÉT n˝ÀŒ¤H√‡ n<äT“¤‘·yÓTÆq $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡ nqTuÛÑ÷‘·T\‘√ #·÷|æ+#ês¡T. Çø£ <äs¡Ù≈£î&ÉT d”ºyé yÓTø˘ ø°«Hé s¡÷bı+~+∫q ª12 Çj·TsY‡ m ùd¢yéµ ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+, ñ‘·ÔeT düVü‰j·Tq{Ï (\T|æ{≤ j·÷+>√), ñ‘·ÔeT n&Üô|º{Ÿ Åd”ÿHé ù|¢ $uÛ≤>±˝À¢ eT÷&ÉT nø±&Ó$÷ nyês¡T¶\T kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. n≥T <äs¡Ù≈£î&ÉT JHé e÷sYÿ e©¢ ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q ª&É˝≤¢dt ãj·T´sY‡ ø£¢uŸµ yÓTT‘·Ô+ Äs¡T $uÛ≤>±˝À¢ b˛{°|ü&ç.. ñ‘·ÔeT düVü‰j·T q≥T&ÉT (C≤¬s&é ˝…{À), ñ‘·ÔeT y˚Tø£|t, πøXÊ\+ø£s¡D ∫Á‘·+ $uÛ≤>±˝À¢ ¬s+&ÉT |ü⁄s¡kÕÿsê\T.

Äsê<Ûä´ ø√dü+ dü÷ÿ˝Ÿ¬øfi¯ó‘√qï ◊X¯«sê´sêjYT! düÁø£eT+>± ñ+≥THêïs√ ˝Ò<√ @+ #˚düTÔHêïs√ nì u…+>∑|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. nsTT‘˚ ◊wt≈£î á u…+>∑|ü≥Tº≈£î+~. n+<äTπø Äsê<Ûä´‘√ ø£*dæ dü÷ÿ˝ŸøÏ yÓfi¯ó‘√+~. dü÷ÿ˝ŸøÏ yÓ[¢ Äsê<Ûä´qT

Á&Ü|t #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü dü÷ÿ˝Ÿ $&ç∫ô|fÒºes¡≈£î ◊wt nø£ÿ&˚ ñ+{À+<ä≥. Bìïã{Ϻ ≈£L‘·T] $wüj·T+˝À ÄyÓT m+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+≥THêïs√ ns¡úeTe⁄‘√+~.

y˚T{Ï Ä≥>±fi¯ó¢ ]f…’sY nj˚T´<Ó|ü⁄Œ&ÉT..? {°yéT Ç+&çj·÷ eTs√kÕ] yÓ’{Ÿ yêwt y˚düT≈£î+~. ø£˙dü+ ∫e] f…dtº e÷´#Y˝ÀHÓ’Hê HÓ–Z |üs¡Te⁄ <äøÏÿ+#·T≈£î+≥T+<ä+fÒ.. Ä Á|üj·T‘·ï+ #˚dæqfÒ¢ ø£qã&É˝Ò<äT. ‘·eT<Ó’q düºsTT˝Ÿ˝À yÓ’{Ÿ yêwt y˚sTT+#·T≈£îì yÓqT~]–+~. B+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT d”ìj·TsY Ä≥>±fi¯ó¢ {°+ qT+∫ >ös¡e+>± ‘·eT≈£î ‘êeTT>± ‘·|ü⁄Œø√yê\qï yê<äq\T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ $qã&ÉT‘·THêïsTT. y˚T{Ï Ä≥>±fi¯ó¢ ‘·eT Ä≥rs¡T HÓ+.1>± ñqï|ü⁄Œ&˚ ]f…’¬sà+{Ÿ Á|üø£{ÏùdÔ >ös¡eÁ|ü<ä+>± ñ+≥T+<ä˙, n˝≤ø±≈£î+&Ü #Ó‘·Ô Á|ü<äs¡Ùq #˚dü÷Ô »≥Tº |üsê»j·÷\≈£î bÕÁ‘·T\e&É+‘√ n+‘·≈£îeTT+<äT HÓ\ø=*Œq ]ø±s¡T¶\qT n_Ûe÷qT\T |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ ñ+&É<äì $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. BìøÏ ñ<ëVü≤s¡D\qT ≈£L&Ü yês¡T ñ≥+øÏdüTÔHêïs¡T. Áπ>{Ÿ ÁøϬø≥sY düT˙˝Ÿ >∑yêdüÿsY ‘·q ]f…’¬sà+{Ÿ Á|üø£{Ï+#˚ düeTj·T+˝À |üP]Ô dæ«+>¥˝À ñHêïs¡T. u…+>∑fi¯Ss¡T˝À bÕøÏkÕÔHé »≥Tºô|’ 96 |üs¡T>∑T\ uÛ≤Ø k˛ÿs¡T #˚XÊø£ Äj·Tq ‘·q ]f…’¬sà+{ŸqT >∑s¡«+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. n|üŒ{À¢ >∑yêdüÿsY ]f…’¬sà+{Ÿ Á|üø£≥qqT Áø°&Ü_Ûe÷qT\+‘ê rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° >∑yêdüÿsY ‘·q ìs¡íj·÷ìπø ø£≥Tºã&ܶs¡T. n˝≤ ¬øØsY •Ksêq ñqï|ü⁄Œ&˚ yÓ’<=*>∑&É+‘√ >∑yêdüÿsY ù|s¡T #Ó_‘˚ ]ø±s¡T¶\ yÓ÷‘˚ >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+~. ø±˙ H˚{Ï d”ìj·TsY Ä≥>±fi¯¢ |ü]dæú‹ BìøÏ _Ûqï+>± ñ+<ä+≥THêïs¡T. e÷düºsY u≤¢düºsY>± ø°]Ô >∑&ç+∫q dü∫Hé, ~ Áπ>{Ÿ yê˝Ÿ nì Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îqï sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é

»q+ #˚‘· #Ó|æŒ+#·T≈£îì ]f…’¬sà+{Ÿ Á|üø£{ÏkÕÔsê..? nH˚ yê´K´\T ø=+<äs¡T u≤Vü‰≥+>±H˚ nH˚düTÔHêïs¡T. dü∫Hé yÓTÆ<ëq+˝ÀøÏ edüTÔHêï&É+fÒ >±´\Ø˝Àì ≈£îØÃ\≈£î n‘·T≈£îÿb˛sTT #·÷ùd Áø°&Ü_Ûe÷qT˝À¢ á f…’|ü⁄

n_ÛÁbÕj·T+ sêø£ eTTqTù| y˚T{Ï Ä≥>±fi¯ó¢ >ös¡e+>± ‘·|ü⁄Œ≈£îì ≈£îÁsêfi¯¢≈£î kÕúq+ ø£*Œ+#ê\ì $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. eT] á yÓ’{Ÿ yêwt‘√ d”ìj·TsY Ä≥>±fi¯ó¢ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

Á_j·÷Hé ˝≤sê Áù|eT˝À |ü&ܶ&ÉT. |ü{Ö&ç eTs¡D+ ÁøϬø{Ÿ Á|ü|ü+#êìøÏ rs¡ì ˝À≥T ‘·qø£Hêï 20 @fi¯ó¢ ∫qï<ëì‘√ ?

Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ @&√ n+#Ó b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#˚ y˚~ø£\ô|’ áHÓ\ 5e ‘˚Bq ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì ;d”d”◊ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêJyé X¯óø±¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ n+X¯+ô|’ Äj·Tq Hê>¥|üPsY˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷... e#˚à ◊<√ ‘˚Bq »]π> ;d”d”◊ düe÷y˚X¯+˝À ◊|”m˝Ÿ

y˚~ø£\ô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î |üP]Ô n~Ûø±sê\qT ;d”d”◊ n<Ûä´≈£åî&çøÏ n|üŒ–+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, e#˚à @Á|æ˝Ÿ ` y˚T HÓ\˝À¢ <˚X¯+˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq á e÷´#Y\qT Çø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.

yÓdæº+&ûdt ÁøϬø{Ÿ ~>∑Z»+ Á_j·÷Hé ˝≤sê ˝Ò≥T ej·TdüT˝À |òü÷≥T Áù|eT˝À |ü&ܶ&ÉT. Hê\T>∑T |ü<äT\T <ë{Ïq ˝≤sê≈£î Ç~ es¡πø ô|fiË’¢ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. ÁøϬø≥sY>± ñ+&É>± ãT~∆>± ñqï ˝≤sê ‘êqT Áù|eT˝À |ü&ɶ≥Tº ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ‘·qø£Hêï 20 @fi¯ó¢ ∫qï<Ó’q $Tdt kÕÿ{≤¢+&é CÒ$÷ u§esY‡(24)‘√ Áù|eT˝À |ü&ܶ&ÉT. ‘·q >∑sY¢ Áô|ò+&é CÒ$÷ uÀesY‡ z n<äT“¤‘·eTì ˝≤sê ù|s=ÿHêï&ÉT. Á{Ïì&Ü&é˝À |ü⁄{Ϻq CÒ$÷ kÕÿ{≤¢+&é m&çHé ãsYZ˝À ìyêdüeTT+{À+~. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± á »+≥ Á{Ïì&Ü&é, kÕÿ{≤¢+&é˝À dü+<ä&ç #˚k˛Ô+~.

eTq÷‡sY n© U≤Hé |ü{Ö&ç eTs¡D+ ÁøϬø{Ÿ Á|ü|ü+#êìπø rs¡ì ˝À≥T nì e÷düºsY u≤¢düºsY dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY nHêï&ÉT. ÁøϬø{Ÿ Á|ü|ü+#·+ z V”≤s√qT ø√˝ÀŒsTT+ <äì dü∫Hé yê´U≤´ì+#ê&ÉT. |ü{Ö&û n+fÒ ‘·q¬ø+‘√ >ös¡eeTì dü∫Hé ‘Ó*bÕ&ÉT. |ü{Ö&û eTs¡D+‘√ cÕø˘ ‹HêïqT. ø=ìï yêsê\ ÁøÏ‘·y˚T Ç+>∑¢+&é˝À |ü{Ö&çì #·÷XÊqì >∑yêdüÿsY nHêï&ÉT. f…’>∑sY |ü{Ö&ç n<äT“¤‘· ÁøϬø≥sY nì, f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À 3y˚\ |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+∫q |ü{Ö&ç, 12 ôd+#·Ø\T kÕ~Û+#ês¡ì >∑yêdüÿsY >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. |ü{Ö&ç n+<ä]ø° >=|üŒ dü÷Œ¤]Ô. Á|ü‘·´ø£å+>± Ä≥qT

#·÷&Éø£b˛sTTHê Äj·Tq >∑T]+∫ #ê˝≤ $Hêï+. {°$T+&çj·÷qT ì•‘·+>± |ü]o*+∫q >=|üŒ $C≤„q+ ø£*–q e´øÏÔ |ü{Ö&ç nì Á<ë$&é yê´U≤´ì+#ê&ÉT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

04 03 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you