Page 1

SDH Z ÁBRODÍ

2 009


5. 1.

9. 1.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Výborová schůze - dokončení příprav na VH sboru (generálka) • Údržba požárních zařízení - úklid jídelny před VH sboru - zkouška sirény

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 9 členů - 1 hod.) (účast 9 členů - 2 hod.)

(účast 13 členů - 7 hod.) + 11 hostů

• 111. VALNÁ HROMADA SDH Program:

1. přivítání přítomných - zahájení - Florian David 2. volba návrhové a volební komise - Florian David 3. úvodní slovo starosta sboru - Krejsek Milan 4. hodnotící zpráva za rok 2008 - Krejsek Milan 5. finanční zpráva - Semerák Stanislav 6. zpráva revizora účtu - Laštovička Josef 7. návrh plánu činnosti na rok 2009 velitel - Habr Miloš ml. 8. diskuse 9. usnesení - Škoda Martin 10. závěr - Florián David

přílohy: zápis ze schůze, finanční zpráva

SDH Zábrodí

1

2009


7. 1 pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin 18 hod.)

(účast 9 členů -

• Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice před VH sboru - zkouška sirény • Výborová schůze - dokončení příprav na VH sboru

(účast 9 členů - 9 hod.)

fotografie pořízené během VH sboru SDH Zábrodí

2

2009


10. 1 sobota, OÚ Zábrodí, 17 hodin • VH SDH v Horních Rybníkách - tři zástupci sboru se zúčastnili VH

(účast 3 členové - 3 hod.)

12. 1. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - úklid po VH sboru

(účast 4. členové - 2 hod.)

19. 1. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • SCHŮZE VÝBORU - vyhodnocení diskuse z obou VH - Zábrodí a Horní Rybníky - doplnění plánu práce na rok 2009

(účast 5. členů - 3 hod.)

26. 1. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení - polička pod televizi a video přehrávač - zhotovil br. S. semerák - pověšení poličky a zkompletování - úklid jídelny

(účast 5. členů - 3 hod.)

2. 2 . pondělí, zbrojnice Zábrodí,10 hod + 17 hodin • Údržba techniky - zkouška sirény - výměna oleje, čištění vany • Video projekce - občerstvení P. Habr vařil

9. 2.

+6 hod.

(účast 2. členové - 2 hod.)

(účast 5. členoů - 3 hod.) +3 hosté

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 5. členů - 2 hod.) • SCHŮZE VÝBORU - zvažování nabídky: - koupě cisternové automobilové stříkačky CAS - 25 z bývalého podniku JUTA včetně kompletního vybavení podnikové zbrojnice + PS-12 a PS-8 - výběr kandidátů na VH okrsku

SDH Zábrodí

3

2009


CAS 25 Š 706 RTHP První vyráběné verze měli pouze čerpadlo o výkonu 1 600 l/min, šlo tedy o CAS 16. Potom se začali montovat čerpadla o výkonu 2 500 l/min a většina CAS 16 byla dodatečně osazena výkonnějšími čerpadly na CAS 25.Existuje ještě pár verzí CAS 16 zejména na Slovensku. Automobil tvoří podvozek Škoda 706 RTHP, trambusová karoserie pro osmičlennou posádku, nádrž na vodu, čerpací zařízení a ukládací prostory pro hasební příslušenství. Technické parametry: Vybavení Rozměry: Délka:

7 550 mm Šířka: 2 435 mm Výška: 2 870 mm

Hmotnost: Pohotovostní: 9 200 kg Užitečná: 4 370 kg Celková: 13 570 kg Max. rychlost: Osádka: Nádrž na vodu: 3 Nádrž na pěnidlo:

13. 2.

85 km/h 1+7 500 l 200 l

* 4 × sací hadice 110 mm × 2.5 m + sací koš 110 mm * 12 × tlaková hadice 75 mm × 20 m * 8 × tlaková hadice 52 mm × 20 m * pěnotvorná proudnice, přiměšovač, 200 l pěnidla * armatury - rozdělovač, sběrač, ejektor * hydrantový nástavec a klíč * vyprošťovací nástroje a sady různého nářadí * zdravotnické potřeby první pomoci * sada hasících přístrojů * 4 × nastavovací žebřík a množství dalšího vybavení

pátek, pohostinství v Horní Radechové, 18 hodin

(účast 5. členů - 3 hod.)

• VALNÁ HROMADA HASIČŮ OKRSKU Č. KOSTELEC • VH vzala na vědomí: - zprávu starosty okrsku, velitele okrsku, technika, preventisty a zprávu vedoucího mládeže • VH schválila: - plán práce hasičů okrsku ČK pro rok 2009 • VH doporučila: 1 - zajistit plnění odbornosti hasič III. stupně a dalších odborností 2 - zúčastnit se školení a kurzů v r. 2009 3. - velitelům: vést dokumentaci o školení a sledovat platnost odbornosti vel. a stroj. 4. - členům SDH využívat služeb HVP 5. - vést kroniky a zajišťovat historické materiály 6. - zasílat příspěvky do novin 7. - využívat vyznamenání k hodnocení práce svých členů • Diskuse: - změna termínu Zábrodského poháru a Okrskové soutěže ze 7. 5. na svátek 8. 5. (všem se to hodí, kromě sboru z Bohdašína) SDH Zábrodí

4

2009


14. 2

sobota TARNÓW - Polsko

(účast 3 členové - 8 hod.)

• Návštěva u polských kolegů - hasičů z Horních Rybníků v Tarnôwě

16. 2. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Video projekce - občerstvení P. Habr vařil

(účast 6. členů - 3 hod.) + 3 hosté

23. 2. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 1 člen - 1 hod.)

• Služba - větrání

SDH Zábrodí

5

2009


2. 3.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 8 členů - 2 hod.)

• Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - jarní úklid zbrojnice • Školení sboru - cvičební řád jednotek PO - technický výcvik:

(účast 8 členů - 1 hod.)

- Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí M.L. - 1 obec - Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí M.L. - 2 obec - Signály pro dodávku vody a varovné signály M.L. - 3 obec - Grafické značky pož. techniky a prostředků PO M.L. - 4 obec - Výcvik s hadicemi M.L. - 5 obec (školení provedl dle metodických listů MV-generálního ředitelství HZS ČR - velitel Miloš. Habr) 9. 3.

13. 3

16. 3.

23. 3.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Video projekce - občerstvení - J. Nývlt vařil

(účast 5 členů - 3 hod.) + 3 hosté

pátek, Lhota ČK, 17 hodin

(účast 1 člen - 2 hod.)

• Školení PREVENTISTŮ OKRSKU ČK. - za náš sbor se zúčastnil bratr Stanislav Semerák pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Video projekce - občerstvení - J. Škoda vařil

(účast 7 členů - 3 hod.) + 2 hosté

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 6 členů - 1 hod.)

• Údržba požárních zařízení - úklid jídelny • Školení sboru: - PREVENCE

(účast 6 členů - 2 hod.)

1 - Vypalování trávy a požáry v přírodě 2 - Soubor testových otázek pro rok 2009 - Preventista II. stupně - (provedl S. Semerák)

Telefonní číslo na operační středisko v Náchodě

950 515 500 SDH Zábrodí

6

2009


Vypalování trávy a požáry v přírodě S příchodem jara vrcholí snahy majitelů pozemků a zahrádkářů o zvelebení trávníků po zimě. Počasí láká k jarnímu úklidu, prořezávání ovocných stromů a zaschlých dřevin. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody nebo ohrozit životy a zdraví lidí. Tyto požáry jsou v naprosté většině způsobeny nedbalostí lidí při manipulaci s otevřeným ohněm. I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla. Pro spalování látek přírodního charakterů platí, že : 1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let, 2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.), 3. ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou, 4. pálení je možné provádět jen za bezvětří, 5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Na základě zkušeností hasiči doporučují osobám, které se chystají pálení provádět, ohlásit tuto činnost na místně příslušné Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru. Tímto způsobem lze předejít řadě nepříjemností a zbytečným výjezdům velkého množství požární techniky. Telefonní číslo na operační středisko v Hradci Králové Telefonní číslo na operační středisko v Trutnově Telefonní číslo na operační středisko v Jičíně Telefonní číslo na operační středisko v Rychnově nad Kněžnou Telefonní číslo na operační středisko v Náchodě

950 530 100, 950 525 400, 950 510 300, 950 520 600, 950 515 500.

Hlášení o pálení musí obsahovat: 1. datum a čas pálení, 2. druh spalované látky, 3. přesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název), 4. zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s technikou), 5. jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka, 6. jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek, 7. uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj, 8. jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení, 9. případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami. Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. V rámci Královéhradeckého kraje je problematika zakládání ohňů v přírodě, na skládkách a vypalování trávy řešena rovněž Nařízením hejtmana Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V tomto předpise najdou občané i firmy požadavky a podmínky, které je nutné splnit a zabezpečit například v období sucha, v období sklizně, skladování pícnin, obilovin a slámy, při vypalování křovin, trav, plevele, suchého rákosu, pálení slámy na polích, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích. SDH Zábrodí

7

2009


30. 3.

4. 4

6. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Video projekce - občerstvení - S. Semerák - vařil

(účast 5 členů - 3 hod.) + 2 hosté

sobota, zbrojnice Zábrodí, 14 hodin

(účast 1 člen - 2 hod.)

• Údržba techniky - bratři Habrové + Pan Hájek z Olešnice pracovali na seřízení stroje PS - 12 pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 6 členů - 1.5 hod.)

• Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid zbrojnice • Údržba techniky

(účast 6 členů - 1.5 hod.)

- příprava stroje PS-12 - příprava materiálu na káře 13. 4.

17. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Velikonoce - Svátek - schůzka zrušena pátek, zbrojnice Zábrodí, 16 hodin

(účast 7 členů - 3 hod.)

• TRADIČNÍ BRIGÁDA V OBCI 6. ročník - náš příspěvek k oslavám DNE ZEMĚ 22. 4.

- členové sboru uspořádali již 6. brigádu na úklid příkopů podél cesty - od hráze rybníka Brodský až na křižovatku u Hanušů dále po okrajích lesa až k rybníku Pikolomini. - tato akce má již svou tradic a stále větší účast členů. - po příchodu do zbrojnice byli příchozí příjemně překvapeni občerstvením, ktaré připravila sestra Eliška Vlčková.

17. 4.

sobota, sběrný dvůr OÚ. Zábrodí, 9.30 hodin • Brigáda - odvoz odpadků do sběrného dvora SDH Zábrodí

8

(účast 2 členové - 1 hod.)

2009


SDH Zábrodí

9

2009


20. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 7 členů - 3 hod.)

• NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ sboru V OBCI Téma: Cíl: Místo: Provedení: Vyhodnocení:

zdolávání požáru v obci A - prověřit činnost jednotky při hašení požáru B - vyčistit kanál u křížku, pod cestou ke hřišti rybníček u Nývltů, stavení paní Hülleové školní praktické cvičení s použitím vody z přírodního požárního zdroje (rybníček u Nývltů) - proveden zásah na čp. 62. oba cíle byly splněny

Situace během cvičení: 1 - cvičící se shromáždili před zbrojnicí, kde byli seznámeni se situací a rozděleny úkoly 2 - přesun hasičů na místo zásahu byl proveden traktorem bratra Nývlta s technikou na káře a jedním osobním automobilem 3 - velitel a dva členové družstva provedli průzkum 4 - hasiči provedli útočné hadicové rozvinutí. 5 hadic „B“ a od rozdělovače dva proudy „C“. 5 - úkol B - proveden 1 proudem -3 hadice „C“ ( v rybníčku bylo pro zásah překvapivě dostatečné množství vody, ale POZOR ! v letních měsících a za sucha tak nebývá). SDH Zábrodí

10

2009


SDH Zábrodí

11

2009


SDH Zábrodí

12

2009


27. 4.

30. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 4 členové - 1.5 hod.)

• Údržba techniky - po cvičení • Výjezd družstva (účast 4 členové - 1.5 hod.) - v Khalerově kopci, první zatáčka nad Špinkou, převrácený traktor s vlekem - bylo třeba naložit na vlek zpátky obrovský kmen

čtvrtek, les u Špinky, náves na Čertovině, hřiště, 16 hodin

• STAVĚNÍ MÁJE - pokračování tradice, členové obou sborů obce porazili a očistili vhodný kmen, který dopravili na náves před OÚ. Tam byla májka vyzdobena a za přispění občanů obce vztyčena. - byl proveden přesun na hřiště, kde následoval dozor při další akci a to PÁLENÍ ČARODĚJNIC. SDH Zábrodí

13

2009

(účast 6 členů -5 hod.)


SDH Zábrodí

14

2009


7. 1 pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin 18 hod.)

(účast 9 členů -

• Údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice před VH sboru - zkouška sirény • Výborová schůze - dokončení příprav na VH sboru

4. 5

6. 5

(účast 9 členů - 9 hod.)

pondělí, cvičiště na hřišti, 17 hodin

(účast 5 členů -2 hod.)

pondělí, cvičiště na hřišti, 17 hodin

(účast 8 členů -3 hod.)

• Prověřovací cvičení sboru - nácvik u savic s vodou - nácvik na základně (nácvik na místě) • Prověřovací cvičení sboru - 1x proveden útok - seřizování mašiny (stále při zátěži neběží jak by měla) - cvičení pořadové přípravy - dle směrnic okrsku SDH Zábrodí

15

2009


8. 5.

pátek, cvičiště na hřišti, 17 hodin

(účast 10 členů - 3 hod.)

• OKRSKOVÁ SOUTĚŽ - ( již poosmé v Zábrodí) • ZÁBRODSKÝ POHÁR - VI. ročník

- od roku 2006 na III. ročníku Zábrodského poháru, kdy byl zaznamenán úbytek soutěžících a zúčastnilo se pouhých pět družstev mužů, byly dočasně obě soutěže spojeny. V roce 2007 po spojení soutěží to bylo10 družstev a v r. 2008 se zúčastnilo 8 družstev - v tomto roce jsme se opět dohodli na spojení obou soutěží a termín byl vybrán vyjímečně na čtvrtek 7.5. a ne tradičně v pátek, protože jsme se chtěli vyhnout svátku 8.5. - ale na VH okrsku se tento termín nehodil H. Radechové, která měla účast na ohňostroji v Náchodě a proto se termín přesunul na zmiňovaný svátek 8.5. V té době se to hodilo všem sborům, kromě Bohdašína. a proto byla změna nahlášena na OSH v Náchodě a změněny plakáty - dne 22. 4. byly dodatečně zasílány od starosty okrsku do sborů pokyny na provádění pořadové přípravy, která se dle směrnic hasičských soutěží musí v prvním kole soutěží provést. Družstvo, které se jí odmítne zúčastnit nemůže být nakonec hodnoceno. - těsně před začátkem soutěže odřekl svou účast Stolín a začaly se šířit zvěsti, že i další sbory nepřijedou a že soutěž je zrušena a vůbec pořádat soutěž ve svátek je pěkný nesmysl. - zda-li to způsobilo dodatečné přidání pořadové přípravy, nebo termín ve sváteční den,(který byl vlastně výmyslem celé VH okrsku)nebo něco jiného, to se už asi nedovíme, ale jisté je, že před začátkem soutěže nám nebylo příliš veselo a docházelo i k různým nepříjemným situacím a v každém z nás zvolna narůstalo pevné rozhodnutí již nikdy se do žádných soutěží neplést !. - před nástupem družstev nás všechny spláchl silný déšt, ale naštěstí netrval dlouho a soutěž mohla začít. Díky klidu, zkušenostem a rozvaze dalších pořádajících, jako bratr Šváb, bratr Duchatsh a bratr Pinkava, proběhla soutěž v pohodě a příjemné atmosféře tak, jak jsme na zábrodské soutěže zvyklí. - již podruhé byla k plné spokojenosti použita elektronická časomíra ze sboru v Horní Radechové - zúčastnil se nakonec stejný počet družstev mužů jako v loňském roce, včetně sboru ze Stolína, který odřekl a i sboru z Bohdašna, kterému se to původně nehodilo. Za okrsek tedy 6 družstev a Zábrodský pohár 8 družstev. - jen družstvo žen nebylo žádné (poprvé za 8 let soutěží v Zábrodí) - nakonec se nekonala ani pořadová příprava na kterou jsme se připravovali - jediné co bylo oproti jiným letům výrazně slabší bylo občerstvení, ale s ohledem na situaci před soutěží a avizovanou neúčastí sborů se není v podstatě čemu divit a i tak je třeba poděkovat Sokolu Zábrodí za pomoc. - našemu sboru se vedlo a napravili jsme loňský neúspěch a obsadili v okrsku krásné 3. místo a 4. v Zábrodském poháru. SDH Zábrodí

16

2009


MOMENTKY ZE ZÁBRODSKÉHO POHÁRU + OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2009

SDH Zábrodí

17

2009


SDH Zábrodí

18

2009


VÝSLEDKY ZÁBRODSKÉHO POHÁRU + OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2009 pořadí ZP poř. Okrsek SDH čas

11. 5.

1.

1.

Horní Radechová

22,16

2.

x.

Havlovice

24,02

3.

2.

Stolín

24,54

4.

3.

Zábrodí

24,32

5.

4.

Bohdašín

35,21

6.

5.

Žernov

36,39

7.

6.

Horní Rybníky

38,28

8.

x.

Hořičky

44,53

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • ŠKOLENÍ SBORU

(účast 9 členů - 1 hod.)

- POŽÁRNÍ TAKTIKA - konspekt 1-3-01 - Hašení vodou • Vyhodnocení soutěže - oslava - videoprojekce

(účast 9 členů - 2 hod.)

12. 5.

úterý, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • ÚDRŽBA POŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ - sečení trávy u zastávky autobusu a zbrojnice

(účast 1 člen - 2 hod.)

16. 5.

úterý, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • ÚDRŽBA POŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ - úklid a odvoz posečené trávy u zastávky autobusu a zbrojnice

(účast 1 člen - 2 hod.)

18. 5.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • ÚDRŽBA POŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ - úklid jídelny - představení nového člena - Lukáš Branda

25. 5.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • ÚDRŽBA TECHNIKY - 3h - úklid v káře - technika k výjezdu - úklid v regálech - hadice a další výzbroj

1. 6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin (účast 8 členů - 3 hod.) • ÚDRŽBA POŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ - zkouška sirény - žádost o pomoc na dětském dnu v pátek na hřišti (pořádá OÚ ZÁBRODÍ a SDH Čertovina) SDH Zábrodí

(účast 4 členové - 2 hod.) + 3 hosté

(účast 7 členů - 3 hod.)

19

2009


5. 6.

pátek, hřiště Zábrodí, 17 hodin ­ • DĚTSKÝ DEN

(účast 3 členové - 3 hod.)

- účast sboru velmi slabá

8. 6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 8 členů - 2 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • GRILOVÁNÍ KAPRŮ - přátelské posezení s rodinnými příslušníky a přáteli hasičů

(účast 6 členů - 3 hod.)

22. 6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení - úklid ve zbrojnici

(účast 6 členů - 2 hod.)

29. 6.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba techniky - PS-12, hadice, kára s technikou

(účast 7 členů - 3 hod.)

5. 7.

neděle, hospoda u Prouzů, 17 hodin ­

(účast 12 členů - 8 hod.) + 8 rodinných příslušníků

- úklid soc. zařízení a chodby

15. 6.

 • Přátelské posezení

+ 6. hostů

- členové sboru s rodinnými příslušníky a přáteli hasičů strávili velmi příjemný večer, při dobrém jídle s hudbou a tancem. 6. 7.

13. 7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid ve zbrojnici - zhodnocení proběhlé kulturní akce - plánování další činnosti sboru (brigády, výlety)

(účast 5 členů - 2 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­

(účast 8 členů - 3 hod.)

• brigáda v obci - technická pomoc - na hrázi rybníku Brodský byly zanešené krajnice po celé délce hráze i odtokový kanál a po silných děštích byla silnice částečně pod vodou. - krajnice byly vyčištěny a cesta zprůjezdněna. SDH Zábrodí

20

2009


20. 7

pondělí, zbrojnice Zábrodí - Studnice - Bakov, 17 hodin

(účast 6 členů - 4 hod.)

• výlet na kolách

- v17 hodin před zbrojnicí jsme se sešli a vydali na kolách lesní cestou do Studnic k řeznictví u Vacků, kde jsme se posilnili teplým uzeným a vychlazenou Plzní a pokračovali dále k hospůdce na Bakově. Po delší příjemné zastávce ve večerních hodinách dorazili zpět do Zábrodí.

SDH Zábrodí

21

2009


25. 7.

sobota, zbrojnice Zábrodí, 9 hodin 

(účast 6 členů - 3 hod.)

• brigÁda - technická pomoc

- bylo třeba vyčistit kanál a celý odtok do Brodského rybníku, vše bylo úplně ucpané a voda byla jen pár centimetrů od okénka do sklepa. Včasný zásah stačil potopě zabránit. - při akci byly použity přejezdy na hadice od f. Tupec z horních Rybníků - sponzorský dar v hodnotě 10 000 Kč.

SDH Zábrodí

22

2009


SDH Zábrodí

23

2009


26. 7.

neděle, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 1 člen - 5 hod.)

- sečení a úklid trávy okolo zbrojnice, zastávky autobusu a knihovny

27. 7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ (účast 7 členů - 3 hod.) • brigáda v obci - technická pomoc - na hrázi rybníku Brodský bylo nutné zopakovat úklid kde bylo po vichřici v cestě sposta větví - cesta byla zprůjezdněna a opět vyčištěna.

3. 8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­ • Údržba požárních zařízení

(účast 5 členů - 3 hod.)

- zkouška sirény, - úklid jídelny

• návštěva SDH Horní Rybníky - pozvánka na sportovní odpoledne konané dne15.8. (J. Matějovic) 10. 8. 15. 8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­

(účast NIKDO - DOVOLENÁ)

sobota, hřiště Zábrodí, 13 hodin • sportovní den

(účast 3 členové - 8 hod.)

- akce SDH Horní Rybníky + OÚ + hasiči z Polska - náštěvníci mohli shlédnout mezinárodní souboje v několika disciplínhách: fotbal, tenis, házená a pití piva na čas - velmi vydařená akce se slibnou budoucností - z našeho sboru velmi slabá účast

17. 8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin ­

(účast 9 členů - 3 hod.)

• vzpomínka na bratra miloše habra - naše setkání bylo naplněno zármutkem. Bratr Habr Miloš starší zemřel po těžké nemoci dne 13. 8. 2009 ve věku 61 let. Narodil se roku 1948 a do sboru nastoupil ve svých 18. letech v roce 1966 a byl členem 43 let. Ve sboru zastával funkci strojníka a v roce 1989 po náhlé smrti velitele Ladislava Hrušky též ve věku 61 let i funkci velitele. Pro sbor pracoval s opravdovou láskou a byl to nejen hasič tělem i duší, ale i kamarád, ke kterému jsme mohli kdykoliv přijít požádat o radu, nebo pomoc a nikdy nikoho neodmítl. Lásku ke sboru převzal od svého otce Josefa Habra, kronikáře a jednatele sboru, díky kterému se dochovaly velmi zajímavé záznamy o sboru hasičů v Zábrodí. Jako jednatel sboru pracoval od roku 1932. Zemřel ve věku 77 let. SDH Zábrodí

24

2009


fotografie zobrazují bratra Miloše HABRA při práci ve sboru v letech 2000 až 2008 SDH Zábrodí

25

2009


fotografie zobrazují bratra Miloše HABRA při práci ve sboru v letech 2000 až 2008 SDH Zábrodí

26

2009


19.8.

středa, obřadní síň v Č. Kostelci, 15 hodin

(účast 12 členů - 5 hod.)

•pohŘeb MiloŠe habra - ve středu 19. srpna 2009 v 15. hodin se s Miroslavem Habrem st. přišli rozloučit všichni, kteří ho měli rádi. A nebylo jich málo. Za náš zábrodský sbor to byli snad všichni. Ti ve stejnokrojích drželi po dvojicích čestnou stráž u rakve v obřadní síni, aby vzdali úctu a dík za vše co pro náš sbor s opravdovou láskou dělal. Po církevním obřadu nesli rakev k rodinnému hrobu a za nimi kráčel obrovský smuteční průvod, který bývá k vidění již jen vyjímečně. Po obřadu jsme se sešli v hospodě u Prouzů, kde jsme smutný den zakončili.

SDH Zábrodí

27

2009


24.8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení • nÁTĚR HYDRANTŮ

(účast 8 členů - 6 hod.)

- byl proveden nátěr hydrantů v části Zábrodí, hydranty č. 17 - 30 - včetně vysečení okolo hydrantů a jehel a vyřezání náletových keřů v okolí - hlavní podíl všech prací byl na br. Habrovi Petrovi a br. Nývltovi, kteří začali již od 14. hodin.

SDH Zábrodí

28

2009


31.8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí - Studnice, 17 hodin

(účast 9 členů - 3 hod.)

• VÝLET NA KOLÁCH - II. - v 17. hodin se část čenů vydala na oblíbenou cestu na kolách do Studnic k řeznictví U Vacků na teplé uzené. A nad další skupinkou členů, kterým momentální zdravotní stav nedovoloval jízdu na kole se smiloval J. Nývlt a odvezl nás tam svým vozem Škoda 100 - opět velmi zdařilá akce, kterou je třeba v příštím roce zopakovat

SDH Zábrodí

29

2009


7.9.

14.9.

19.9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 4 členové - 2 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 5 členů - 2 hod.)

sobota, Kramolna - letiště

(účast 8 členů - 3 hod.)

• Údržba požárních zařízení - úklid ve zbrojnici

• Prověřovací cvičení - zacvičení nového člena do družstva - secvičení na základně - příprava techniky na soutěž

• SOUTĚŽ NA KRAMOLNĚ - soutěže se zúčastnilo 20 družstev mužů - nám se útok povedl a i s neupravenou mašinou jsme obsadili 15. místo s časem 48,01., na čase se projevila naše slabina - (nástřikové terče), ale jinak vše bylo provedeno ukázkově, bezchybně a hlavní úkol vyzkoušet pozměněnou sestavu a zacvičit nové členy na jiné úkony se povedl na 100%.

SDH Zábrodí

30

2009


21.9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 6 členů - 2 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 2 členové - 1 hod.)

neděle, Zábrodí, • brigáda v obci

(účast 2 členové - 5 hod.)

- sečení a úklid trávy kolem zbrojnice, zastávky autobusu a knihovny

28.9.

- byl sice svátek, ale 2 členové byli přítomni - úklid v jídelně 4.10.

- úklid kolem pomníku padlých hrdinů ve světové válce - byly vyřezány náletové keře a celé okolí bylo pohrabáno a uklizeno - kolem pomníku chybí původní kovaný ozdobný řetěz, který v letošním roce padl za oběť vandalům a byl ukraden a pravděpodobně dán do sběru.

tato fotografie je z roku 1924 ze slavnostního odhalení, kterého se zúčastnil i náš sbor hasičů SDH Zábrodí 31 2009


5.10.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 4 členové - 2,5 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 1 člen - 1 hod.)

- úklid zbrojnice - zkouška sirény

12.10.

- větrání, úklid jídelny

19.10.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • posvícení v hasičárně

(účast 8 členů - 5 hod.) +2 hosté

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • oslava narozenin

(účast 8 členů - 6 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 7 členů - 3 hod.)

- společenská akce - živá hudba, zpěv, tanec

26.10.

bratra Petra HABRA - 32 let.

2.11.

- úklid zbrojnice - 1 hod. - zkouška sirény - občerstvení, videoprojekce (PELÍŠKY) - příprava na námětové cvičení okrsku. Adresa

4.11.

Chcete-li zobrazit všechny podrobnosti zobrazené na obrazovce, použijte odkaz "Tisk" vedle mapy.

středa, Krkavčina, 16 hodin

(účast 4 členové - 3 hod.)

• námětové cvičení okrsku

-

SDH Zábrodí krkavčina | žďárky | kulturní d…

32

2009

©2009 Google - Obrázky ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, GEODIS Brno, Data map ©2009 PPWK, Tele Atlas -


- námět: HLEDÁNÍ OSOB - účast: všechny sbory okrsku - 100% - za velmi špatného počasí (sníh, déšť) jsme se sešli na Krkavčině u vodojemu - vozidla zastavovala v rozestupech, tak jak přijížděla, na cestě podél lesa. (viz mapa) - po poradě velitelů byla vytvořena rojnice a pročesán les, hledaná osoba byla nalezena. - ve vozidlech zůstal strojník sboru, který byl proškolen technikem okrsku - cvičení jsme zakončili v nedaleké hospodě v Chlívcích.

SDH Zábrodí

33

2009


5. 11.

čtvrtek, Žďárky, 15.30 hodin • SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

(účast starosta - 3 hod.)

- účast 71% - 95 starostů z 134 pozvaných - hlavní úkol příprava VH, - volby výborů

9. 11.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 7 členů - 3 hod.)

- příprava na zimu - úklid

16.11.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • příprava na VH sboru

(účast 7 členů - 3 hod.)

- předběžné rozdělení úkolů - termín: 15.1. 2010 20.11.

pátek, zbrojnice v Horním Kostelci, 17.30 hodin • SCHŮZE OKRSKU Červený Kostelec

(účast starosta - 2 hod.) (velitel - omluven, nemoc)

pátek, hospoda u Prouzů, 18 hodin • zvěřinové hody

(účast 10 členů - 4 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba techniky

(účast 6 členů - 2 hod.)

- termíny VH sborů - volby výborů SDH a okrsku Č.K. 20.11.

- společenská akce s rodinnými příslušníky a sousedy v obci

23.11.

- zazimování PS - 12, vypuštění vody

28.11.

sobota, hráz rybníku Brodský, 9 hodin • brigáda v obci

(účast 2 členové - 3 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 8 členů - 3 hod.)

- úklid chodníku na hrázi r. Brodský

30.11.

- odvoz hasicích přístrojů na O. Ú. - revize - příprava na Mikuláše

5.12.

sobota, Zábrodí,  • Mikuláš

(účast 4 členové - 6 hod.)

- 4 členové sboru: Mikuláš - společně s SDH H.Rybníky na O. Ú. - ostatní v obci část Zábrodí SDH Zábrodí

34

2009


7.12.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • Údržba požárních zařízení

(účast 8 členů - 3 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • výborová schůze

(účast 5 členů - 3 hod.)

- zkouška sirény - úklid jídelny a zbrojnice

14.12.

- příprava VH

21.12.

- složení nového výboru - plán práce na rok 2010 - rozvoz pozvánek na V.H.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • společenská akce - oslava svátek EVA

(účast 9 členů - 3 hod.)

- hostina - videoprojekce

27.12.

neděle, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin • havárie na přívodu vody do zbrojnice

(účast 1 člen - 1 hod.)

- zavolána VODA Č. K. - pouze zavřeli vodu - čerpání vody z jímky - zjištění závady - utržená hadice před vodoměrem.

SDH Zábrodí

35

2009


28.12.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin

(účast 12 členů - 8 hod.)

• společenská akce - oslava KONCE ROKU

-. VÁNOCE

- hostina - br. Habr Petr vařil ( byl to zážitek - děkujeme) - příjemné posezení - společenské hry

SDH Zábrodí

36

2009


SDH Z ÁBRODÍ

2009

SDH KRONIKA 2009  

SDH KRONIKA 2009

SDH KRONIKA 2009  

SDH KRONIKA 2009

Advertisement