Page 1


ศ.ดุสิต

กรุงเทพมหานคร  ส�ำนักพิมพ์มติชน  ๒๕๕๖


สารบัญ

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ ค�ำน�ำผู้เขียน

เคล็ดวิธีทายเรื่องคู่    วิธีทายเรื่องคู่ (อีกที) อันดับคู่ แฟนมีชู้–ดูยังไง? ดวงผสมดวง สมพงศ์ดวง ดวงยาม (เลข ๗ ตัว) วิธีหาช่วงวันเกิดเหตุ จุดลับ การสร้างดวงจร อัฏฐกาลใน ๗ ตัว เกณฑ์   ยาม “ย�่ำภพ” เกณฑ์ชี้ชาตา กลเม็ดทายดวงอย่างง่ายๆ เคล็ดลับทายดาว วิชา “ส่องดวง” ดวงวัยทั้ง ๔

๖ ๘ ๑๓ ๓๑ ๔๓ ๕๕ ๖๒ ๖๗ ๗๒ ๘๒ ๘๗ ๙๖ ๑๐๒ ๑๑๒ ๑๒๑ ๑๓๕ ๑๕๓ ๑๖๒


ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

การไปหาหมอดูเพื่อขอค�ำท�ำนายเรื่องความรักกลายเป็นหัวข้อ  อันดับต้นๆ ที่หมอดูทุกคนต้องเจอ  ตัวอย่างค�ำถามที่อาจารย์  ศ.ดุสิต  น�ำเสนอไว้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น “ป้าหมอช่วยดูให้หนูหน่อยเถอะค่ะว่าแฟนของหนูคนนีเ้ ป็นคนยังไง  หนูจะได้เอาใจเขาถูก แล้วหนูกับเขาจะได้แต่งงานกันมั้ยคะ?” -- “ผมยังไม่มีแฟนเลยครับ  ตอนนี้อายุก็สามสิบกว่าแล้ว  หมอช่วย  ดูทีเถอะครับว่าผมจะมีคู่กับเขาไหม  และถ้ามี  ชีวิตการครองคู่ของผมจะ  เป็นยังไง จะดีขึ้นหรือเลวลงครับ ช่วยดูให้ผมทีเถอะ” -- “หนูอยากให้อาจารย์ช่วยดูดวงชาตาของหนูในเรื่องคู่น่ะค่ะว่าจะ  เป็นยังไงต่อไป เพราะช่วงนี้มันชักหนักข้อขึ้นทุกที” ฯลฯ

6 

ศ.ดุสิต


ประโยคค�ำถามยอดนิยมเหล่านี้ช่วยแยกย่อยประเด็นต่างๆ ไม่ว่า  จะเป็นวิธีทายคนรัก การท�ำนายวิถีชีวิตคู่  การพยากรณ์เรื่องคู่แท้  หรือ  แม้แต่การดูว่าแฟนจะเจ้าชู้นอกใจหรือไม่  ก็สามารถท�ำนายทายทักได้ ในหนังสือเล่มนี้อาจารย์  ศ.ดุสิตน�ำเสนอวิธีการพยากรณ์เกี่ยวกับ  เรื่องความรักและชีวิตคู่ไว้หลายบท  โดยใช้วิชา “เลข ๗ ตัว” ซึ่งเป็น  หลักวิชาที่อาจารย์น�ำเสนอให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง  ท่านใดที่ยังไม่ม ี ความรูพ้ นื้ ฐานในวิชาเลข ๗ ตัว สามารถศึกษาได้จากหนังสือ “เลข ๗ ตัว  มหัศจรรย์  ฉบับสมบูรณ์” ที่ส�ำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์และวางจ�ำหน่าย  ในร้านหนังสือทั่วไป นอกจากการดูดวงเรื่องชีวิตคู่รักแล้ว ยังมีเนื้อหาการพยากรณ์ใน  ภาคส่วนอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น วิธีหาช่วงวันเกิดเหตุ, จุดลับ  การสร้างดวงจร, อัฏฐกาลใน ๗ ตัว, เกณฑ์ชี้ชาตา, เคล็ดลับทายดาว,  ดวงวัยทั้ง ๔ ฯลฯ ทุ ก เรื่ อ งล้ ว นเป็ น กลเม็ ด เคล็ ด ลั บ ระดั บ สู ง  ในวิ ช าเลข ๗ ตั ว  ที่  โหราจารย์ชั้นครูอย่าง ศ.ดุสิตมอบให้ท่านผู้อ่านอย่างเต็มที่เช่นเคย ส�ำนักพิมพ์มติชน 

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ ตัว

7


ค�ำน�ำผู้เขียน

ในที่สุด “เรื่ อ งลึ ก ๆ ในเลข ๗ ตั ว ” เล่ม ๒ หรือใช้ชื่อหลักว่า  “ทายชี วิ ต คู ่ ด ้ ว ยเลข ๗ ตั ว ” นี้ก็ได้มาปรากฏโฉมอยู่ในมือของคุณๆ  กันแล้ว  ซึ่งผมรับรองได้ว่าคุณๆ จะไม่ผิดหวังกับการเรียนรู้วิชานี้กันเลย  แม้ว่าวิชานี้จะมีผู้ดูหมิ่นว่าเป็นวิชาต้อยต�่ำ เรียนกันสองอาทิตย์ก็ไปตั้ง  โต๊ะหากินกันได้แล้วก็ตาม  แต่ผมก็ได้ท�ำให้คุณๆ ได้เห็นแล้วว่าวิชานี้ไม่  ใช่วิชาตื้นเขินอย่างที่เขาดูแคลนกัน  เพราะที่เขาดูหมิ่นถิ่นแคลนกันนั้น  ก็เพราะเขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ววิชานี้มีระดับสูงและสูงสุดยอดด้วย  และก็  เพราะเขาได้เรียนได้ศกึ ษากันมาแต่เพียงระดับล่างแล้วหยุดอยูเ่ พียงแค่นนั้   เขาจึงไม่รู้ว่าวิชานี้ยังมีความลึกล�้ำและลึกซึ้งอย่างมหาศาลอยู่อีก  ซึ่งถ้า  คุณๆ ได้ติดตามงานของผมมาตลอดแล้วก็จะเห็นด้วยตนเองทันทีว่า วิชา  นีไ้ ม่ใช่วชิ าระดับประถมอย่างแน่นอน  แต่เป็นวิชาระดับปริญญาเลยทีเดียว หนังสือเล่มนี้ได้จัดเอา “เรื่องลึกๆ” ที่อยู่ในระดับสูงแทบทั้งนั้น  มาบรรจุไว้เพื่อให้คุณๆ ที่รักได้ศึกษากันอย่างจุใจ  ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่า 

8 

ศ.ดุสิต


ตั้งแต่เล่ม ๑ มาแล้ว  แทบทุกเรื่องในหนังสือชุดนี้ไม่มีสูตรหรือบทเรียน  ในระดับล่างอยู่เลย เป็นวิชาที่ผมยืนยันได้ว่าหาที่จะเรียนก็ยังยาก เพราะ  ขาดผู้รู้ระดับนี้มาสอนให้   ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสศึกษาวิชาระดับนี้ก็ขอ  ให้นึกไว้เถิดว่าคุณเป็นคนโชคดีคนหนึ่งแล้วที่มีโอกาสได้ศึกษา เพราะผม  ได้ตรวจดูในตลาดหนังสือพยากรณ์ทงั้ หมดดูแล้ว ไม่เคยปรากฏว่ามีหนังสือ  ระดับนี้วางตลาดอยู่เลย ด้วยเหตุนี้  ผมจึงไม่อาจจะเว้นได้ที่จะต้องขอขอบพระคุณต่อส�ำนัก  พิมพ์มติชนที่ได้กรุณาจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยศึกษาแด่  ผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งถ้าส�ำนักพิมพ์นี้ไม่จัดพิมพ์ขึ้นแล้ว  วงการพยากรณ์จะ  ไม่มีหนังสือระดับนี้อยู่ในตลาดเลยอย่างแน่นอน  ขอขอบพระคุณอีกครั้ง  ครับ. ขอความสมปรารถนาจงเป็นของคุณผูอ้ า่ นทุกท่านทุกประการ  ครับ.

ศ.ดุสิต

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ ตัว

9


เคล็ดวิธีทายเรื่องคู่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ในกระบวนการพยากรณ์ชาตาชีวิตด้วยกันแล้ว การทาย “เรื่องคู่” นี้เป็นจุดส�ำคัญจุดหนึ่งที่ผู้มารับพยากรณ์มักถามถึง ซึ่งมีผู้ตอบค�ำถาม หรือให้การพยากรณ์เรื่องคู่นี้ได้ไม่มากนัก  สอบถามดูก็ได้รับค�ำตอบว่า เรียนมาน้อย, ไม่มีต�ำราจะศึกษา, ขาดครูที่จะสอนให้  ฯลฯ ซึ่งฟังดูก็น่า เห็นใจ เพราะในวงการของเรานั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆ เรื่องอื่นๆ ยังดูจะ เป็นเรื่องง่ายที่จะศึกษา  แต่เรื่องของคู่ครองนี่เป็นเรื่องที่มีน้อยจริงๆ หา ผู้สอนได้น้อย และต�ำราก็แทบจะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ�้ำ   โดยเฉพาะใน วิชาเลข ๗ ตัวนี่ยิ่งแล้ว ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆ ใครเคยเห็นมั่งล่ะวิชาทายคู่ในเลข ๗ ตัวนี่น่ะ?  ไม่มีหรอก (หมายถึงชนิดที่เป็นต�ำราจริงๆ นะ) แต่ตอนนี้ก�ำลังจะมีขึ้นแล้ว ก็ผมนี่แหละที่จะเขียนขึ้นเอง เพราะ ทนไม่ไหวแล้วที่ไม่มีต�ำราแบบนี้อยู่ในพิภพพยากรณ์เลย  เมื่อไม่มีใคร เขียน ผมก็ลองเขียนดูทั้งที่มีความรู้แค่หางอึ่งนี่แหละ มีแค่ไหนก็ว่าไปแค่

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

13


นั้น ยังดีกว่านั่งมองตาปริบๆ เฉยๆ อยู่ยังงี้อีก จริงมั้ยครับ? ดีหรือไม่ดี แค่ไหนแล้วก็รู้กันเองแหละ  ดีก็ชมมา ไม่ดีก็ด่าได้  ตามแต่จะสะดวกเลย ตกลงใจยังงี้แล้ว ผมก็กัดฟันเริ่มท�ำงาน โดยจะว่าเป็นล�ำดับชั้น ไปเรื่อยๆ  เพราะที่จริงแล้วเรื่องคู่นี้มีลีลาอยู่หลายอย่างทีเดียว มีหลาก หลายแนวที่จะต้องแจกแจง แต่จะพยายามให้ลัดสั้นที่สุด  แต่จะให้สั้น มากก็ไม่ได้  เพราะวิชาเรื่องคู่นี้เป็นเรื่องซับซ้อน  แต่ผมก็จะพยายามท�ำ ให้คุณเข้าใจได้มากที่สุดเป็นเกณฑ์ การทายเรื่องคู่นี้  ในขั้นต้นเราต้องรู้เสียก่อนว่าคนเราจะมาเป็นคู่ กันได้นั้น ส่วนใหญ่จะต้องผ่านการเป็น “คนรัก” หรือ “คู่รัก” กันมาก่อน แทบทั้งนั้น  จะมีชนิดได้กันแบบปุบปับหรือตกบันไดพลอยโจนนั้นมีน้อย จึงไม่ถือเอาเป็นหลักในการเรียนรู้   ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้เรื่องของการ ทาย “คนรัก” ก่อนที่จะไปถึงเรื่อง “คู่ครอง” ซึ่งมีความหมายต่างกัน และ ใช้ดาวคนละดวง ภพคนละภพ การอ่านก็ไม่เหมือนกันด้วย

วิธีทายคนรัก

การทายเรื่องของคนรักนั้น เราใช้ภพ “ปุตตะ” เป็นตัวหลักครับ ไม่ใช่  “ปัตนิ” นะ อย่าลืม... เช่นมีเด็กสาวคนหนึ่งเข้ามากระมิดกระเมี้ยน บอกว่า “ป้าหมอช่วยดูให้หนูหน่อยเถอะค่ะว่าแฟนของหนูคนนี้เป็น คนยังไง  หนูจะได้เอาใจเขาถูก แล้วหนูกับเขาจะได้แต่งงานกันมั้ย คะ?” ถ้าคุณเป็นป้าหมอคนนั้น คุณก็ถามวันเดือนปีแล้วผูกดวงของเด็ก สาวคนนัน้ ขึน้ มา  ซึง่ สมมุตวิ า่ มีดงั นี ้ (วันศุกร์  ขึน้  ๑๒ ค�ำ  ่ เดือน ๑๑ ปีกนุ ) และตอนที่ ม าดู กั บ คุ ณ นั้ น เป็ น วั น ที่   ๒๘  ธั น วาคม  ๒๕๕๓  ตรงกั บ วั น อังคาร แรม ๗ ค�่ำ  เดือนอ้าย ปีขาล (จ�ำตรงนี้ให้ดีนะ) ได้ดวงของอีหนูคนนี้มาแล้ว คุณก็ตรวจดู  “ความรัก” ของเธอก่อน

14 

ศ.ดุสิต


(๑๑) (๑๒)

๖ ๔ ๕ ๑๕

๗ ๕ ๖ ๑๘

๑ ๖ ๗ ๑๔

๒ ๗ ๑ ๑๐

๓ ๑ ๒ ๖

๔ ๒ ๓ ๙

๕ ๓ ๔ ๑๒

ว่ามีสถานะเป็นอย่างไร  ดาวที่แสดงถึงความรักก็คือดาวศุกร์  (๖) อันเป็น วันเกิดของเธอนัน่ แหละ  ปรากฏว่าดาวศุกร์ครองนิยาม อัตตะ-สหัชชะ-ศุภะ บ่งถึงอีหนูคนนี้ต้องการความรักที่สามารถท�ำให้ตนเองมีความสุขด้วย การเดินทางท่องเที่ยว  ยิ่งไปต่างประเทศได้ยิ่งดี  เพราะนี่เป็นความสุขสุด ยอดของเธอละ  เธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดถือเรื่องความรักอยู่ไม่น้อย และมีจิตใจที่นึกถึงตัวเองมากสักหน่อย (ดูจากพันธุ-หินะ-กัมมะซึ่งเป็น ดาวเสาร์)  ดังนั้น การพยากรณ์จึงต้องคิดถึงข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วย “หนูรักแฟนคนนี้มากไหมล่ะ?” คุณแกล้งถาม “รักมากค่ะ” เธอตอบทันที  ตาเป็นประกาย  “แต่หนูกลัวว่าเขาจะ ไม่ได้รักหนูเหมือนอย่างที่หนูรักเขา ถึงได้มาหาป้าหมอนี่แหละค่ะ  ดูซิว่า เขารักหนูหรือเปล่า” ดูเอาเถอะ คนเราเวลาหน้ามืดตาลายนี่มักจะลืมไปว่าหมอดูนั้น ที่จริงแล้วก็เป็นคนอื่น ไม่ได้มาสัมผัสใกล้ชิดหรือรู้จักกับคนรักของเราสัก หน่อย  แต่เรากลับไปถามถึงจิตใจของคนรักกับคนที่ไม่เคยรู้จักเขามา ก่อนเลย เพียงเพราะเราต้องการค�ำตอบที่ตรงใจเราเท่านั้นเอง  คนรัก ของเราแท้ๆ เรายังไม่แน่ใจเลยว่าเขารักเราหรือเปล่า  แต่ไปให้หมอดูตัด สินให้  พิลึกไหมล่ะ? แต่หมอดูกท็ ำ� ได้แค่ตรวจดูจากดวงชาตา ซึง่ ตามดวงลักษณะอย่าง นี้ก็พอตอบได้ค่อนข้างมั่นใจว่า “เรื่องของความรักนี่มันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะหนู  ถ้าหนูอยาก 

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

15


จะให้แฟนรักหนูเหมือนอย่างที่หนูรักเขา หนูก็ต้องเอาใจเขาให้ดี  ศึกษา  เขาให้รู้ว่าเขาชอบอะไรแบบไหน ถ้าไม่มีอะไรผิดใจเขา เขาก็จะรักหนู  เหมือนกัน  แต่ตามดวงของหนูแล้ว คนอย่างหนูไม่ขาดคนรักหรอกจ้ะ ถึง  ไม่มีคนนี้ก็จะมีคนต่อไปแน่” นี่เป็นค�ำตอบที่ผมท�ำให้คุณดูว่า การจะตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยว กับคู่นี้มันมีจรรยาบรรณของหมอดูอยู่ว่าไม่ควรทายให้คนที่รักกันอยู่แตก แยกกัน  คือเราต้องไม่ไปท�ำลายความรักของเขา  ขณะนี้คนรักคู่นี้ยัง ครองสถานะคนรักกันอยู่   ถ้าเราตอบไปตามความจริงอย่างที่ปรากฏใน ดวงชาตาว่า “ผู้ชายคนนี้เขาไม่รักหนูจริงหรอก  เพราะเขาเป็นคนเชื่อมั่น ตนเองสูงอยู่   และหนูจะถูกเขาปล่อย (ทอดทิ้ง) ในวันหนึ่งข้างหน้า แน่   หนูอย่าไปรักเขาเลย” ถ้ า คุ ณ ตอบอย่ า งนี้   คุ ณ ก็ ผิ ด จรรยาบรรณอย่ า งแรงเลยที เ ดี ย ว เพราะคุณจะท�ำให้เด็กสาวคนนีก้ ลับไปด้วยความระทมขมขืน่  หวาดระแวง ไปตลอดเวลาว่าตนจะถูกคนรักทอดทิ้ง  แม้จะมีเหตุกระทบกระทั่งกัน เล็กน้อยไม่รุนแรง แต่เชื้อของความระแวงนี้ก็จะท�ำให้เด็กสาวคิดมากเกิน ความเป็นจริง และท�ำให้เธอต้องเลิกรากับแฟนหนุ่มคนนี้ในที่สุด (อาจจะ เร็วกว่าที่เป็นความจริงเสียอีก) บาปครับ-บาปมากๆ อย่าท�ำอย่างนี้เด็ดขาด  แม้ดวงจะบอก  ว่าอยูก่ นั ไม่ได้ ก็ตอ้ งหาค�ำพูดทีฟ ่ งั แล้วไม่ทำ� ให้เกิดความหวาดระแวง  แต่ไม่ใช่โกหกหลอกลวงให้เขาคิดว่ามันเป็นความสุขอย่างเดียว ให้  เขาพอใจอย่างเดียว โดยละทิ้งสัจจะของการพยากรณ์ไปหมดสิ้น  เพียงเพื่อจะ “เอาใจ” ลูกค้าเท่านั้นเอง แล้วดูยังไงว่าแฟนอีหนูคนนี้เชื่อมั่นตัวเองสูง และคนคู่นี้จะ ไม่ได้เป็นคู่ครองกัน? ก็ดูจากดาวศุกร์ที่บอกถึงภาวะแห่งความรัก ดูที่ดาวเสาร์ซึ่งบอก ถึงภาวะจิตใจของตัวเจ้าชาตาเอง (ซึ่งมักนึกถึงตัวเองมากกว่าผู้อื่น) และ

16 

ศ.ดุสิต


ดูจากดาวอังคารซึ่งครองภพปัตนิอันแสดงถึงภาวะคู่ครอง (หรือคู่ครอง คนแรกของเจ้าชาตา) อังคารเป็นทาสี-มาตา ซึ่งบ่งถึงความเป็นคนช่าง คิดและมักคิดไปในทางร้ายเก่ง บวกกับความเป็นอังคารที่บุ่มบ่ามไม่ รอบคอบ และกล้าที่จะท�ำอะไรอย่างไม่เกรงใครทั้งนั้น  โอกาสที่จะครอง คู่ อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น จึ ง แทบไม่ มี เ ลย (ถึ ง อยู ่ ด ้ ว ยกั น ได้ ก็ ไ ม่ ยื ด ) อีกจุดหนึ่งที่ผมบอกให้คุณจ�ำไว้ให้ดีแต่ทีแรกก็คือวันเดือนปีที่อีหนู คนนี้มาให้คุณดูดวงให้  ซึ่งเป็นวันอังคาร แรม ๗ ค�่ำ  เดือนอ้าย ปีขาล ท�ำเป็นรูปดวงเลข ๗ ตัวก็ได้ดังนี้

๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๗ ๑๐

๕ ๓ ๕ ๑๓

๖ ๔ ๖ ๑๖

๗ ๕ ๗ ๑๙

๑ ๖ ๑ ๘

๒ ๗ ๒ ๑๑

ดวงนี้จริงๆ แล้วก็คือดวงกาลชาตาในขณะที่คุณก�ำลังดูดวงให้ อีหนูคนนี้อยู่นั่นเอง  ดวงกาลชาตานี้ผมใช้เป็นตัวช่วยส�ำคัญที่สุดของผม เลยละ ใครใช้เป็นก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก วิธีใช้จะใช้ยังไง? ในตอนที่ แ ล้ ว ผมได้ ว ่ า มาถึ ง ตอนที่ มี เ ด็ ก สาวเข้ า มาหาป้ า หมอ (สมมุติว่าเป็นคุณนั่นแหละ) ให้ดูเรื่องแฟนของเธอ ซึ่งมีดวงดังนี้

(๑๑) (๑๒)

๖ ๔ ๕ ๑๕

๗ ๕ ๖ ๑๘

๑ ๖ ๗ ๑๔

๒ ๗ ๑ ๑๐

๓ ๑ ๒ ๖

๔ ๒ ๓ ๙

๕ ๓ ๔ ๑๒

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

17


ดังนี้

และผมได้ตั้งดวงกาลชาตาในวันที่เธอมาให้ดู  ซึ่งมีดวงกาลชาตา

๓ ๑ ๓ ๗

๔ ๒ ๔ ๑๐

๕ ๓ ๕ ๑๓

๖ ๔ ๖ ๑๖

๗ ๕ ๗ ๑๙

๑ ๖ ๑ ๘

๒ ๗ ๒ ๑๑

ท�ำไว้ท�ำไม? และจะเอามาใช้ยังไง?  ผมจะแจกแจงให้ฟังดังต่อไป นี้แหละครับ ใช้เป็น “ตัวอธิบาย” แก่เรื่องส�ำคัญในดวงที่ก�ำลังดูอยู่นี่แหละ  ไม่มีอะไรช่วยคุณได้เท่ากับดวงกาลชาตานี้หรอก จะบอกให้ อย่างเมื่อกี้คุณเป็นป้าหมอที่ก�ำลังดูเรื่องคนรักและอีหนูก็ถามมา ว่าจะได้แต่งงานกับคนรักคนนี้ไหม? ค�ำถามอย่างนี้  ถ้าดวงบอกว่าได้แต่งแน่  คุณก็ตอบไปได้เลยตาม ปกติ   แต่ถ้าดวงบอกว่าไม่ได้  ไม่มีทางหรอก อย่างนี้คุณจะบอกเขาตรงๆ ไม่ได้  ต้องหาทางบอกแบบไม่ให้ผู้มาถามเสียใจจึงจะถูกต้อง  แต่คุณก็ ต้องดูให้แน่ใจก่อนนะว่าดวงนี้ไม่ได้แต่งกับคนรักคนนี้จริงๆ ไม่งั้นคุณจะ บาปอีก ตัวช่วยในการดูของคุณก็อยู่ที่ดวงกาลชาตานี่ไง น�ำดวงกาลชาตาเข้าไปเทียบกับดวงของอีหนูคนนี้  (เทียบอยู่ในใจ หรือในสายตาเท่านั้นนะ)  อย่างเรื่องนี้ก็ตรวจดูจากดาวที่แสดงถึงความ รักว่าจะยืนยงมีความราบรื่นดีไหม  เขาถามถึงการครองคู่อยู่ด้วยกันจะ อยู่ได้ไหม  ก็ดูที่ดาวปัตนิว่าดวงกาลชาตาบอกว่ายังไง ส่งผลให้แก่อีหนู หรือดวงของอีหนูอย่างไร แค่นี้ก็จบ  คุณก็แน่ใจได้แล้วว่าทายไม่ผิดและ ไม่ต้องบาปด้วย

18 

ศ.ดุสิต


จากตัวอย่างจะเห็นว่าดาวศุกร์คือความรักนั้นตกอริอยู่   ศุกร์นั่ง อยู่บน “โสฬส” บ่งถึงอีหนูมีความรักแฟนคนนี้อย่างเต็มหัวใจจนคิดจะ เป็นคู่ด้วย  แต่ถ้าได้เป็นคู่จริงๆ คุณดูที่ดาวปัตนิ  (ตอนนี้หมายถึงคู่ครอง แล้ว) ในดวงกาลชาตา  ดวงก็บอกชัดว่าการมีคู่นั้นมีแล้วจะเป็นปัญหา ใหญ่   ถ้าคุณได้เรียนการอ่านในระดับสูงมาแล้วก็จะยิ่งเห็นชัดว่าหลักที่ มี ภ พปุ ต ตะอั น หมายถึ ง ความรั ก ความสดชื่ น นั้ น ถู ก ครองด้ ว ยดาวบาป เคราะห์ใหญ่คือดาวเสาร์ถึงสองดวง  ดวงหนึ่งท�ำหน้าที่พยายะ อีกดวง หนึ่งท�ำหน้าที่มาตา บีบดาวพฤหัสฯ ตัวปุตตะอยู่เขม็ง เห็นยังงี้แล้ว คุณแน่ใจได้รึยังล่ะ? นี่คือกลวิธีการทาย “คนรัก” ตามดวงดาวที่ปรากฏ ที่ผมท�ำมาให้ ดูนี้เพื่อเป็นหลักในการที่คุณจะน�ำไปใช้ในดวงอื่น  ซึ่งก็ใช้หลักการเดียว กันนี้แหละในการทาย  แต่ถ้าคุณยังไม่เก่งดาวเก่งภพนัก ก็ต้องพยายาม ศึกษาให้มากขึ้น เพราะการทายเรื่องอย่างนี้จะต้องใช้พื้นฐานในเรื่องดาว เรื่องภพอยู่มากทีเดียว อาจจะมีบางคนกังขาขึ้นมาว่า อันดวง “กาลชาตา” นั้นเป็นดวง ทั่วไป ไม่ได้ก�ำหนดว่าจะดวงของใครคนใดคนหนึ่งสักหน่อย แล้วผมเอา มาทายเป็นตุเป็นตะกับดวงของอีหนูคนนี้ได้ยังไง  ผมก็ขอเรียนไว้ว่าผม ได้รับการสั่งสอนมาจากเกจิที่เคารพว่าดวงกาลชาตานี้ใช้ได้กับทุกคนที่ เข้ามาให้เราดูดวงให้ในวันนั้น เพราะอะไร? ท่านบอกว่าการที่ใครสักคนจะเข้ามานั่งให้เราดูดวงของเขาได้นั้น เขาได้ถูกก�ำหนดมาแล้วจาก “พระเจ้า” ให้น�ำดวงหรือมาตรวจดวงกับเรา ในวันนั้น ชั่วโมงนั้น จะไม่มีการผิดไปจากวันนั้นชั่วโมงนั้นเป็นอันขาด เพราะฉะนั้น เมื่อเขามาตามประกาศิตของพระเจ้าแล้ว การที่เราจะเอา กาลชาตามาทายให้แก่เขา จึงเป็นการถูกต้องแล้วนั่นแหละ ทีนี้คงหายกังขากันแล้วนะ จาก “คนรัก” ทีนี้ก็มาถึงความเป็นคู่ละ

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

19


การทาย “ปัตนิ”

เริ่มต้นด้วยการทาย “วิถีชีวิตเรื่องคู่” “ผมยังไม่มีแฟนเลยครับ  ตอนนี้อายุก็สามสิบกว่าแล้ว  หมอ  ช่วยดูทีเถอะครับว่าผมจะมีคู่กับเขาไหม และถ้ามี  ชีวิตการครองคู่  ของผมจะเป็นยังไง จะดีขึ้นหรือเลวลงครับ ช่วยดูให้ผมทีเถอะ” ถ้ามีคนเข้ามาถามคุณอย่างนี้  คุณก็เตรียมดังนี้ครับ อันวิถีชีวิตเรื่องคู่นี้เป็นเรื่องที่ทุกชีวิตสนใจอยากจะรู้ก่อนกันแทบ ทั้งนั้นว่าชีวิตของตนจะมีชีวิตคู่ครองเป็นอย่างไร?  เมื่อมาดูหมอจึงต้อง ถาม  แต่หมอนี่สิ  ได้รับค�ำถามแล้วก็นั่งซึมเพราะไม่รู้ว่าจะตอบยังไง แต่ตอนนี้อย่ากลัว ศึกษาจดจ�ำให้ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งซึมอีกต่อไป การดูวิถีชีวิตคู่ครองหรือชีวิตครอบครัวนั้น   แน่นอนละ, เราจะ ต้ อ งใช้ ภ พปั ต นิ เ ป็ น ตั ว หลั ก ในการดู    แต่ เ รื่ อ งภพปั ต นิ นี้ แ หละ  คุ ณ รู ้ หรือเปล่าว่ามันมีการซ้อนกันอยู่ถึงสองสามเรื่องในภพเดียวกัน  ดูว่าจะ มีคู่ไหม? ก็ดูที่ปัตนิ   ดูว่าคู่จะเป็นยังไง? ก็ดูที่ปัตนิ   ดูว่าชีวิตครอบครัว จะยั่งยืนผาสุกไหม ก็ปัตนิอีก สามเรื่องสามอย่างเข้าไปแล้ว คุณจะแยกมันออกยังไงกันล่ะ? แยกยังงี้! ชีวิตนี้จะมีคู่กับเขาไหม? ดูที่ปัตนิ  + ปุตตะ + กัมมะ + ทาสี/ทาสา คู่ของฉันคนนี้จะเป็นคนยังไง? ดูที่ดาวปัตนิว่าเป็นดาวอะไร ใช้คุณสมบัติของดาวเป็นค�ำตอบ ชีวิตครอบครัวจะยั่งยืนผาสุกไหม? ดูปัตนิ  + กดุมพะ + ศุภะ/ลาภะ + โภคา + ทาสี/ทาสา การดูหรือการทายก็คือตรวจดวงไปตามความเชื่อมโยงของดาว ตามภพต่างๆ ที่ระบุไว้ในเรื่องที่เขาถามแต่ละเรื่อง  การตรวจภพนั้นไม่ จ�ำเป็นว่าจะต้องเชื่อมกันทุกภพอย่างที่บอกไว้ในวิธี   ขอให้มีภพเหล่านั้น

20 

ศ.ดุสิต


อยู่ในดวงก็ใช้ได้แล้ว  ถ้าดาวในเรื่องสัมพันธ์กันดี  ก็ตอบในด้านบวก ถ้าดาวในเรื่องไม่ได้สัมพันธ์อย่างที่ว่าไว้นี้  แต่ไปสัมพันธ์กับภพร้าย ก็ ต้องทายในทางกลางๆ ไว้ก่อน  แต่ถ้ากระทบสัมพันธ์ร้ายทั้งสองฐานเลย ก็ทายในทางลบ นี่เป็นวิธีแบบตื้นๆ ง่ายๆ ก่อน  การกระทบสัมพันธ์ของดาวนี้ก็ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเก่งดาวเก่งภพของแต่ละคนนั่นแหละ รวม ทั้ ง การมี พื้ น ฐานของเลข  ๗ ตั ว ด้ ว ยว่ า มี อ ยู ่ แ ค่ ไ หน  สามารถที่ จ ะอ่ า น กระจายดาวกระจายภพไปได้ละเอียดเท่าใด  ใครทายได้ละเอียดมากกว่า ก็ทายได้เจ๋งกว่า ก็เท่านั้นเอง ยกตัวอย่างให้ดูสักดวงก็ได้ดังนี้   ถามว่าวิถีชีวิตครอบครัวจะราบ รื่นเป็นสุขไหม?

๓ ๒ ๒ ๗

๔ ๓ ๓ ๑๐

๕ ๔ ๔ ๑๓

๖ ๕ ๕ ๑๖

๗ ๖ ๖ ๑๙

๑ ๗ ๗ ๑๕

๒ ๑ ๑ ๔

ดวงนี้เป็นดวงใคร คิดว่าหลายคนคงร้องอ๋อไปแล้ว  ผมคงไม่ต้อง บอกหรอก ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น  คุณจะเห็นว่าดวงนี้  ดาวปัตนิ (๑) สัมพันธ์กบั ทาสา นัง่ อยูบ่ น ๔ ตามมาที ่ ๔ อยูก่ มั มะฐาน ๑๓ แสดงว่า มีเกียรติมชี อื่ เสียงในสังคมด้วยและ ๑ อีกตัวสถิตทีโ่ ภคา ก็แสดงว่าวิถีชีวิต ครอบครัวของเขาจะยั่งยืนดีและมีฐานะที่ดีด้วย นี่คือตัวอย่างในการอ่านความสัมพันธ์ของภพและดาวให้คุณได้ จับจุดเอาไว้  จะอ่านทีด่ วงไหนก็ใช้วธิ จี บั เชือ่ มภพเชือ่ มดาวกันอย่างนีแ้ หละ ทีนี้มาดูตัวอย่างอีกแบบหนึ่ง จะได้เข้าใจทั้งด้านบวกด้านลบ เวลาไปทาย เขาจะได้ไม่อึดอัดคับข้องใจ ตอนที่แล้วเป็นตอนที่ว่าถึงวิธีตอบในข้อแรก คือชาตานี้จะมีคู่ได้

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

21


หรือไม่   ส่วนในข้อต่อไปเช่นคู่เป็นคนยังไง เรื่องนี้ผมเคยบอกไว้หลาย หนแล้วว่าให้ดูที่คุณสมบัติของดาวปัตนินั่นแหละ  แต่คู่ที่ว่านี้ต้องหมาย ถึงคู่ที่เจ้าชาตายอมรับในการที่จะร่วมหอลงโรงเป็นคู่กันนะครับ  ไม่ใช่ ประเภทที่คบกันเพื่อความสนุกเฉยๆ อย่างที่เรียกกันว่า “กิ๊ก” นั่น อย่าง กิ๊กนั่นจะเอาดวงไปทายไม่ได้ครับ เพราะจะไม่ตรง  เนื่องจากมันเป็น เพียงของผ่าน ไม่ใช่ของจริงที่จะปรากฏอยู่ในดวงชาตาครับ ผมก็ยกตัวอย่างมาให้ดูละเอียดพอสมควรแล้วในตอนก่อนนั้น ใครยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปอ่านทบทวนดูอีกเที่ยวสองเที่ยวก็จะเข้าใจ ได้ดี  รับรองว่าไม่ยากหรอกครับ  ต่อไปจะได้ว่าถึงวิธีการอ่านเรื่องคู่ใน แนวอื่นอีก ซึ่งยังมีลีลาในการทายเรื่องคู่อีกเยอะ  ลองดูแบบต่อไปครับ.

อยากมีเมียน้อย-มีได้ไหม?

เช่นมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งก้าวมานั่งที่หน้าโต๊ะคุณแล้วก็กระมิดกระ เมี้ยนถามว่า  “คุณหมอครับ ช่วยดูให้ผมหน่อยเถอะว่า ถ้าผมมีเมียอีกสัก  คนหนึ่งนี่  ครอบครัวจะยุ่งยากมากไหมครับ?” ตามมารยาทที่ดีของหมอดู  ได้ยินค�ำถามอย่างนี้อย่าระเบิดเสียง หัวเราะออกไปเป็นอันขาดนะครับ  เพราะนี่แสดงว่าเขาไว้ใจคุณเป็นอย่าง มากถึงกับเอาเรื่องอย่างนี้มาปรึกษา  คุณต้องภาคภูมิใจที่อาชีพของเรา นี่มีคนเขาศรัทธายกให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษ  ฉะนั้น อย่าท�ำอะไรให้เขา สะดุ ้ ง หรื อ เขิ น อายอย่ า งเด็ ด ขาดเชี ย ว ท� ำ หน้ า เฉยๆ เหมื อ นเป็ น เรื่ อ ง ธรรมดาแล้วถามวันเดือนปีเกิดของเขา และลงดวงไปตามระเบียบ ดวงเป็นยังงี้ครับ

22 

ศ.ดุสิต


๒ ๕ ๒ ๙

๓ ๖ ๓ ๑๒

๔ ๗ ๔ ๑๕

๕ ๑ ๕ ๑๑

๖ ๒ ๖ ๑๔

๗ ๓ ๗ ๑๗

๑ ๔ ๑ ๖

เมื่อเจ้าชาตามาปรึกษาเรื่องจะมีเมียอีกคนหนึ่ง แสดงว่ามีเมียอยู่ คนหนึ่งแล้วและอยากจะมีอีก  แต่ก็ยังดีที่ยังมีจิตใจกลัวความเดือดร้อน จะเกิดขึ้นกับตัวจึงมาปรึกษาหมอดู   ทีนี้ถ้าหมอดูดูไม่เป็นก็จบเห่   แต่ถ้า ได้ร�่ำเรียนมาบ้างก็พอแก้ขัดไปได้  ขึ้นต้นก็จะต้องหาเสียก่อนว่าที่เขาจะ หาเมียอีกคนหนึ่งนั้นจะเอาดาวอะไรมาดูให้เขา ค�ำตอบก็คือดาวปุตตะอีกแหละครับ เพราะอะไร? ก็เพราะตอนนี้เขายังไม่ได้เธอมาเป็นเมีย มันจึงเป็น เพียง “ความรัก” ที่ก่อขึ้นมาเป็นความอยากในหัวใจเขา  ดวงนี้พอผม เห็นเข้าผมก็ต้องท�ำหน้าขรึมๆ และถามด้วยเสียงปกติว่า “คุณก�ำลังชอบน้องเมียคุณอยู่ใช่ไหมครับ?” เขาผงะ แล้วก็จ้องหน้าผมอย่างตื่นตะลึง  “ใช่ครับ-ใช่” เขาตอบอย่างไม่ต้องคิด  “คุณหมอรู้ได้ยังไงครับ?” “ดวงคุณบอกไว้ยังงั้นครับ”  ผมตอบเรียบๆ ท�ำสีหน้าอย่างปกติ ทีส่ ดุ  “ปีนคี้ ณ ุ ก�ำลังย่างสามสิบเจ็ดแล้ว เป็นปีทคี่ ณ ุ ไม่ควรจะท�ำอะไรทีเ่ รียก ว่าหลงผิด เพราะปีนี้หัวใจของคุณเป็นกาลกิณีแก่ตัวคุณเอง  คุณไปชอบ น้องเมียก็เพราะใจคุณมันชอบมันอยากได้-” “ถ้าได้แล้วจะยุ่งยากไหมครับ?” เขาซักอีก “ตามดวงแล้ว ดวงบอกว่ามันยิ่งกว่ายุ่งอีกครับ”   ผมตอบเสียง ขรึมๆ เพื่อให้ดูน่าเชื่อขึ้นอีก  “คือถึงขั้นอาจจะต้องเลิกกับภรรยาของคุณ เลยทีเดียว  โชคดีนะครับทีค่ ณ ุ มาปรึกษาผมก่อน  ถ้าเชือ่ ผม ผมขอแนะน�ำ

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

23


ให้เลิกล้มความคิดนี้เถอะครับ  แต่ถ้าทนกับความอยากในหัวใจไม่ได้ คุณจะยอมเอาชีวิตคู่ของคุณกับภรรยาไปเสี่ยงก็ลองดูครับ  ผมไม่มีสิทธิ ไปห้ามคุณหรอก” ดวงนี้เป็นดวงจริงที่เคยมาดูกับผม เป็นดวงที่ผมเก็บเอาไว้ในแฟ้ม ตั้งแต่สมัยที่ยังรับดูดวงอยู่   เจ้าของดวงนี้เป็นพ่อค้านักธุรกิจคนส�ำคัญ คนหนึ่งในเมืองไทย มีเพื่อนคนหนึ่งแนะน�ำให้เขามาคุยกับผม  ผมก็เลย ต้องให้ค�ำตอบและค�ำเตือนไปอย่างที่ว่านี่แหละ คุณอาจจะอยากรู้ว่าผมเอาอะไรมาทาย ก็ดูที่ดวงของเขานั่นแหละครับ  นี่ขนาดดูแค่ดวงเดิมดวงเดียวก็ เห็นชัดแล้ว  เพียงแต่คุณต้องอ่านเรื่องคู่เป็นเท่านั้นเอง และผมก็บอก แล้วว่าดูที่ดาวปุตตะ  คุณลองไล่ดาวปุตตะดูสิครับ ดูว่าสัมพันธ์กับดาว อะไรอีกบ้าง แล้วผลของมันเป็นอย่างไร มันบอกอยู่ในตัวเสร็จหมด  ดวง นี้ดูไม่ยากหรอกครับ เมื่อดูปุตตะอันแสดงถึงความรักแล้ว  ถ้าหากเขาทนความอยากไม่ ได้  รวบหัวรวบหางเอามาเป็นเมียน้อย  ทีนี้มันก็เกิดเป็น “ปัตนิ” ขึ้นมา กลายเป็นปุตตะสัมพันธ์กับปัตนิ   ทีนี้แยกไม่ออกแล้ว ชีวิตมันจะเดินกอด คูก่ นั ไปละ ถึงจะเป็นดาวคูม่ ติ ร (๒-๔) กันก็เถอะ แล้วคุณดูสวิ า่ ดาว ๒ น่ะ จบลงยังไง สิง่ ทีย่ นื ยันว่ามันจะอุบตั ขิ นึ้ กับตัวเขาแน่กค็ อื ดิถเี กิดของเขานัน่ แหละ มันยืนยันมั่นคงว่า “อัตตะ” นะ ทีนี้คุณพอจะเข้าใจวิธีทายหรือยังล่ะครับ? ไม่ยากใช่ไหม?  เราจะได้เรียนแบบอื่นกันต่อไป แบบอืน่ ในทีน่ กี้ ย็ งั เป็นเรือ่ งของการทายคูก่ นั อีกนัน่ แหละ  แต่คราว นี้ผมจะเสนอวิธีทายแบบง่ายๆ ให้คุณเอาไปลองทายดู   วิธีนี้จะว่าหยาบ หรือทายแบบคร่าวๆ ก็ได้  หรือจะทายกันแบบละเอียดเอาจริงเอาจังกัน ก็ได้  ขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ทายจะเลือกเอาเอง เช่น-สมมุติว่ามีคุณป้าคนหนึ่งเดินมาที่หน้าโต๊ะคุณแล้วถามว่า “หมอช่วยดูให้ได้ไหมว่าคนคู่นี้จะแต่งงานอยู่กินกันได้ยืดไหม?” 

24 

ศ.ดุสิต


คุณมองดูคุณป้า แล้วก็เห็นว่าแกมาเพียงคนเดียว  ไม่เห็นมีคู่มี ใครที่ไหนร่วมมาด้วยอีก จึงย้อนถามอย่างสงสัย “คู่ไหนล่ะครับ ป้า  ผมไม่เห็นมีใครสักคน?” “ตัวเขาไม่ได้มาหรอกค่ะ แต่ให้ฉนั เอาดวงเขามา  หมอดูให้ได้ไหม?” คุณป้าตอบพร้อมกับเปิดกระเป๋าถือหยิบเศษกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้น มายืน่ ส่งให้   คุณรับมาก็เห็นว่าเป็นการบอกถึงวันเดือนปีเกิดของชายหญิง คู่หนึ่ง ก็รู้ทันทีว่าคนคู่นี้แหละที่จะมาให้หมอดู  “สมพงศ์คู่” อย่างที่บอก เห็นอย่างนี้คุณก็ยิ้มร่า (เพราะเรียนมาแล้วนี่) บอกคุณป้าทันที “ได้ครับ ผมจะลงดวงให้เดี๋ยวนี้แหละ” ทีนี้คุณก็จัดการน�ำวันเดือนปีเกิดของคนทั้งสองนั้นมาท�ำเป็นรูปผัง ดวงชาตา สมมุติว่าออกมาเป็นรูปดวงดังนี้

หญิง ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๑๑ ๑๔ ๑๐ ๑๓ ๑๖ ๑๒ ๘

ชาย ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑

๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๑๑ ๑๔ ๑๗ ๑๓ ๙ ๑๒ ๘

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

25


เห็นดวงแล้ว เราก็ดูดวงแบบ “สมพงศ์คู่” ไปก่อนเพื่อชิมลาง นั่น ก็คือการดูที่ภพ “ปัตนิ” อันเป็นหลักของเลข ๗ ตัวอยู่แล้ว ดูว่าดาวปัตนิ ของคนทั้งคู่นี้เป็นดาวอะไร มีส่วนที่จะสัมพันธ์กันด้วยดีไหม (ซึ่งบางหมอ อาจจะโยงไปถึงระดับจะอยู่กินกันได้ดีด้วยหรือไม่ก็ได้)  ดาวปัตนิของดวง คูน่ เี้ ป็นดาวคูม่ ติ รกัน และเป็นดาวศุภเคราะห์ทงั้ คู ่ บ่งถึง “ดี” ส่วนหนึง่ แล้ว แต่การดูแค่นี้ยังไม่พอหรอก เพราะปัตนิหมายถึงสภาวะของการเป็นผัว เป็นเมียกันแล้ว  แต่กอ่ นทีจ่ ะเป็นผัวเป็นเมียกันล่ะ มันย่อมมีสงิ่ ส�ำคัญอย่าง หนึ่งที่รองรับอยู่   ขาดสิ่งนี้เสียแล้ว อนาคตของการ “อยู่กิน” หรืออนาคต ของการเป็น “ผัว-เมีย” กันก็จะดับวูบลงทันที สิ่งนั้นก็คือ...ความรัก ยังไงล่ะครับ ถ้าทั้งคู่มีความรักที่ไม่ยั่งยืน ต่อกันละก็  ชีวิตคู่ก็ย่อมสลายลงอย่างแน่นอน  เพราะฉะนั้น ความรักจึง เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการครองเรือน แล้วดูที่ไหนล่ะ ไอ้ความรักนี่น่ะ? เรื่องของความรักนั้น วิชาพยากรณ์ทั้งหลายบอกไว้ว่ายังงี้

๒ ๓ ๕ ๖ ๔ ๕ ๑๑ ๑๔

ชาย ๔ ๕ ๗ ๑ ๖ ๗ ๑๗ ๑๓

๖ ๒ ๑ ๙

๖ ๗ ๓ ๔ ๒ ๓ ๑๑ ๑๔

หญิง ๑ ๒ ๕ ๖ ๔ ๕ ๑๐ ๑๓

๓ ๔ ๗ ๑ ๖ ๗ ๑๖ ๑๒

26 

ศ.ดุสิต

๗ ๓ ๒ ๑๒

๑ ๔ ๓ ๘ ๕ ๒ ๑ ๘


ดาวแห่งความรักคือ... ดาวศุกร์  (๖) ภพแห่งความรักคือ... ภพปุตตะ (ความรักใคร่เสน่หาและความ บันเทิงใจ) เราดูที่สองอย่างนี้ครับ ทีนี้เราก็ดูที่ดวงตัวอย่างที่ผมวางเอาไว้แล้วนั้นคุณจะเห็นว่าดาว ปุตตะของดวงชายนั้นคือดาวจันทร์  (๒) เป็นดาวศุภเคราะห์ของดวงหญิง นั้นคือดาวเสาร์  (๗) เป็นประธานของบาปเคราะห์เลยทีเดียว และตาม ระบบของพระเคราะห์คู่นั้น ดาวคู่นี้ก็ไม่ค่อยกินเส้นกันเสียด้วย จัดว่าเป็น คู่หมางเมินหรือคู่พลัดพรากกันด้วยซ�้ำ   แต่ดวงคู่นี้ก็ได้มาสมพงศ์กัน เพราะมีแนวโน้มที่จะได้แต่งงานกัน แล้วจะดีไหมล่ะ ดาวเป็นยังงี้น่ะ? ถ้าเป็นหมอมือใหม่บางคน หรือมือเก่าที่ใจร้อนหน่อยก็อาจจะทาย โป้งลงไปเลยว่าความรักของคนคู่นี้ไม่ยืดแน่  เพราะดาวมันไม่กินกัน แล้วหมออย่าง ศ.ดุสิตนี่ล่ะ จะฟันธงว่ายังไง? ผมยังไม่ทายแบบฟันธงอย่างนั้นแน่ครับ เพราะผมยังไม่เก่งพอที่ จะไปทายฟันธงอย่างโหรใหญ่ๆ เขาได้   ผมก็ตอ้ งทายอย่างกระมิดกระเมีย้ น ตามประสาโหรกระป๋องว่า “ถึงดาวจะแสดงผลอย่างนี้  ผมก็ยังไม่เชื่อดาวหรอกครับ  ผมต้อง บุกค้นเรื่องนี้ไปให้ถึงที่สุดก่อนจึงจะทาย” ฮ้า...นี่มีการบุกค้นต่ออีกเรอะ แสดงว่ายังมีวิธีอ่านหรือวิธี สมพงศ์ที่ลึกลงไปกว่านี้อีกน่ะสิ ใช่มั้ย? ใช่ครับ จะให้ดีหรือจะให้มั่นใจว่าการสมพงศ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เราจะต้องมีวิธีการที่จะตรวจดูวิถีชาตาของคนทั้งคู่ให้จบเสียก่อน  ซึ่งมี วิธีที่โบราณท่านซุกเอาไว้ให้แก่ลูกรักหลานรักของท่าน แล้วผมไปขอลอก เขามา นับว่าเป็นต�ำราที่แจ๋วมากเชียวครับ ใช้สมพงศ์อะไรก็ได้  ไม่ใช่แต่ เรื่องคู่อย่างเดียว  ไหน-แสดงให้ดูหน่อยสิ   เร็วๆ หน่อย วัยรุ่นใจร้อน...

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

27


ไม่ยากหรอกครับ รู้แล้วก็ง่ายนิดเดียว  แต่เป็นวิชาที่ประหลาด มากเชียวแหละ ประหลาดยังไงเดี๋ยวคุณท�ำเป็นแล้วก็รู้เอง วิธีท�ำ-ท�ำยังงี้ ครับ เอาดาวในดวงของคนทั้งคู่บวกกันทุกดวง  ผลเกินเจ็ดเอาเจ็ด ลบ แล้วตั้งไว้ตามจุดเดิมของเขาทั้งหมด จะได้เป็นดวงใหม่เกิดขึ้น เช่น-ในตัวอย่าง อัตตะของดวงชายคือ ๒ อัตตะในดวงหญิงคือ ๖ บวกกันแล้วจะได้  ๘ เอาเจ็ดลบจะเหลือ ๑ เอา ๑ มาตั้งในนิยาม อัตตะ ของดวงผสม

๒ ๓ ๕ ๖ ๔ ๕ ๑๑ ๑๔

ชาย ๔ ๕ ๗ ๑ ๖ ๗ ๑๗ ๑๓

๖ ๒ ๑ ๙

๗ ๓ ๒ ๑๒

๑ ๔ ๓ ๘

หญิง ๑ ๒ ๕ ๖ ๔ ๕ ๑๐ ๑๓

๓ ๔ ๗ ๑ ๖ ๗ ๑๖ ๑๒

๕ ๒ ๑ ๘

๖ ๓ ๒ ๑๑

๗ ๔ ๓ ๑๔

ผมพูดให้ฟังแค่นี้  คงจะพอเข้าใจกันนะครับ เอาดวงตัวอย่างมา ท�ำแล้วก็จะได้ดวงที่สมพงศ์แล้วเป็นยังงี้ครับ

28 

ศ.ดุสิต


ที่ผมบอกคุณไว้ว่าจะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในดวงนี้ก็คือ คุณเห็น ไหมครับว่าดวงที่ได้ผสมกันมาแล้วจากคนคู่นั้น ดาวในดวงเป็นดวง “ยาม อัฏฐกาล” ไปทั้งดวงเลย  ยกเว้นแต่ฐานชันษาเท่านั้นที่เป็นเลขเดินถอย หลังอย่างปกติ  และดวงนี้ทั้งหมดก็เป็นเครื่องมืออย่างดีในการที่คุณจะ ดูดวงสมพงศ์ให้แก่คุณป้านั่นละครับ

ดวงผสม ๑ ๓ ๕ ๗ ๒ ๔ ๖ ๑ ๓ ๕ ๗ ๒ ๔ ๖ ๖ ๑ ๓ ๕ ๗ ๒ ๔ ๘ ๗ ๑๓ ๑๙ ๑๑ ๑๐ ๑๖ 1 7 6 5 4 3 2 จากรูปดวงผสมนี้  คุณก็อ่านไปตามดาวในดวงในภพนั้น ทั้งหมด นี้แหละคือวิถีชีวิตการสมพงศ์ของคนคู่นี้ละ คุณลองอ่านดู  แล้วลองคิดดู ว่าคุณจะตอบคุณป้าที่มาถามคุณว่าอย่างไรจากค�ำตอบที่อยู่ในดวงนี้ ถ้ามองทีภ่ พปัตนิเป็นตัวหลัก ก็จะเห็นว่าดาวศุกร์ปตั นินนั้ ตกมรณะ อีกตัวหนึ่งตกที่มัชฌิมา ซึ่งแสดงว่าคนคู่นี้มีสถานะคู่ครองเพียงปานกลาง เท่านั้น  การมีมรณะอยู่ในภพคู่ครองนี้จะมีความหมายไปได้ทั้งสองประ เภทคือ  ๑. ต้องห่างเหินกัน ต้องพลัดพรากจากกัน หรือคนคู่นี้ต้องอยู่ ห่างไกลกันมาก่อน เช่นคนหนึง่ อยูช่ ยั นาท อีกคนอยูเ่ ชียงใหม่  เป็นต้น ๒. ต้องเลิกร้างจากกันไป

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข ๗​ตัว

29


ตรวจดูทภี่ พแห่งความรักอันเป็นบาทฐานของการเป็นคูค่ รอง ปรากฏ ว่าดาวจันทร์ปุตตะนั้นนั่งอยู่บน ๑๐ ก�ำลังพระเสาร์  จันทร์กับเสาร์ก็รู้กัน อยู่แล้วว่าไม่ค่อยจะลงรอยกันนัก  ครั้งเมื่อตามดูพระเสาร์ไปอีกก็เห็นได้ ว่าพระเสาร์นั้นครองภพพยายะอยู่  แสดงว่าความรักของคนคู่นี้จะต้องพบ กับปัญหาที่ท�ำให้เกิดความทุกข์ขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน  เพราะพระ เสาร์นั่งอยู่บน ๑๑ ราชาโชคซึ่งแปลว่าเรียบง่าย คือมีปัญหาเกิดได้ง่าย และอีกความหมายหนึ่งก็คือซ�้ำซาก คือเกิดแล้วเกิดอีก  แบบนี้ก็ยืนยัน ว่าความรักของคนคู่นี้ไม่ยั่งยืนนั่นเอง ได้ ค อย่างสบายเลยทีเดียว จะตอบแบบไม้นวมหรือไม้แข็งก็แล้วแต่อุปนิสัย หรือความสามารถของคุณป้าละ  แต่ผมก็ยนื ยันได้วา่ วิชาในระบบผสมดวง เพื่อให้ในการตรวจดูการเป็นคู่ครองนั้นได้ผลดีอย่างนี้แหละ และอย่างที่ผมได้บอกแต่ต้นแล้วว่าวิชาระบบนี้ไม่ใช่ใช้ได้แต่การ สมพงศ์คู่อย่างเดียว  แต่อาจน�ำไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างหลากหลายอีก ด้วย เช่นคนสองคนคิดจะร่วมกันประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งจะไปรอด ไหม ก็ใช้ระบบนี้ตรวจได้  หรือแม้แต่จะคบกับใครสักคนหนึ่ง ก็อาจน�ำ ดวงของเขามาสมพงศ์กับดวงของคุณแล้วตรวจดูก็จะรู้ว่าคุณกับเขาไป กันได้ดีหรือไม่  หรือมีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนกันเสียก่อน  วิชาระบบนี้ สามารถให้คุณได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะ “อ่าน” ดวงเก่งแค่ไหนเท่านั้น แหละ  เก่งมากก็อ่านได้มาก เก่งน้อยก็ย่อมอ่านได้น้อยเป็นธรรมดา ส�ำหรับเรื่องนี้ผมก็เห็นว่าคงจะต้องยุติลงตรงเรื่องนี้แหละ จะได้ว่ากันถึงเรื่องอื่นต่อไป. 

30 

ศ.ดุสิต

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข  

อาจารย์ศ.ดุสิต ใช้วิชา “เลข 7 ตัว” นำเสนอวิธีการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักและชีวิตคู่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำนายวิถีชีวิตคู่ การพยากรณ...

ทายชีวิตคู่ด้วยเลข  

อาจารย์ศ.ดุสิต ใช้วิชา “เลข 7 ตัว” นำเสนอวิธีการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักและชีวิตคู่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำนายวิถีชีวิตคู่ การพยากรณ...

Advertisement