Page 1

R

Spring/Summer 2011

O

www.matheny.org

O

908-234-0011

Miles Marches On

O

U:H[\YKH`(WYPS[OLYHPUZJHTL6U:\UKH`(WYPST\JOVM5H[PYHY7HYRPU7LHWHJR 51 ^HZ MSVVKLK )\[ ^P[O ZVTL SHZ[TPU\[L SVNPZ[PJHS THUL\]LYPUN [OL HUU\HS 4PSLZ MVY 4H[OLU` ^P[OZ[VVK [OL LSLTLU[Z HUK TV]LK MVY^HYK ^P[O [OL JVTWL[P[P]L KL[LYTPUH[PVU ZVVM[LUL_OPIP[LKI`4H[OLU`»ZWH[PLU[ZHUKZ[\KLU[Z;OLYL^LYLUL^YV\[LZHUKSVJH[PVUZMVY[OL3\ /\NNPUZ>OLLSJOHPY>HSR2Y\UHUKRPKZM\UY\UHUKKLZWP[L[OLZ^HTW`JVUKP[PVUZHWWYV_PTH[LS`  Z\WWVY[LYZ MYVT [OL JVTT\UP[` ZOV^LK \W [V ^HSR Y\U J`JSL ]VS\U[LLY HUK JOLLY :VTL ]VS\U[LLY^HSRPUNWHY[ULYZOHK[VSPM[^OLLSJOHPYZV]LYYV\NOZWV[ZPU[OL[LYYHPU"2Y\UULYZ^LYL^HYULK HIV\[HZWLLKI\TW[OH[^HZUV^WHY[VM[OLJV\YZL"HUKTHRLZOPM[WSHURZ^LYLWSHJLKV]LY[OL^H[LY ZVL]LY`VULJV\SKNL[[V[OLWVY[HISLIH[OYVVTZ -VYTVYLVU4PSLZMVY4H[OLU`ZLLWHNLZ


R

Miles of Support

F

\UKZYHPZLKH[4PSLZMVY4H[OLU` Z\Z[HPU [OL 4H[OLU` *LU[LY VM 4LKPJPUL HUK +LU[PZ[Y` ^OPJO WYV]PKLZ TLKPJHS KLU[HS HUK [OLYHW` JHYL [V PUWH[PLU[Z HUK WLVWSL ^P[O KPZHIPSP[PLZ [OYV\NOV\[ 5L^ 1LYZL` (WWYV_PTH[LS` ^HZ NLULYH[LKMYVTKVUH[PVUZZWVUZVYZOPWZ HUKPURPUKNPM[Z (JJVYKPUN[V:[L]L7YVJ[VYWYLZPKLU[ 4PSLZPZ¸HZT\JOHJVTT\UP[`L]LU[HZ

P[ PZ H M\UKYHPZLY 6\Y NVHS OHZ HS^H`Z ILLU[VIYPUN[VNL[OLY[OLJOPSKYLUHUK HK\S[Z ^P[O KPZHIPSP[PLZ ^P[O [OLPY HISL IVKPLKJV\U[LYWHY[ZPUH^VUKLYM\SHUK \WSPMP[PUN KH` LU]LSVWLK I` [OL Z[YVUN JVTT\UP[`ZWPYP[VMV\YULPNOIVYZ¹ ;OH[MLLSPUN^HZLJOVLKI`ZVTLVM [OLWHY[PJPWHU[ZHUK]VS\U[LLYZ¸>OH[ 0SPRLILZ[HIV\[[OLL]LU[¹ZHPK9PKNL /PNO:JOVVSZ[\KLU[:HYHO)\ZO^OV ]VS\U[LLYLK ¸PZ [OL NYLH[ ZWPYP[ HUK

[OH[ L]LY`IVK` ^HZ [OLYL [V Z\WWVY[ 4H[OLU`¹ ,YPJ :JOHWPYV H )HZRPUN 9PKNL YLZPKLU[ ^OVZL MHTPS` MVYTLK ;OL :JOHWPYV ;LHT [V YHPZL M\UKZ HKKLK!¸>L»YLWHY[PJPWH[PUNPU4PSLZMVY 4H[OLU` [V ZOV^ V\Y Z\WWVY[ MVY [OL YLZPKLU[ZMHTPSPLZWH[PLU[ZHUKZ[HMMVM [OPZ^VUKLYM\SMHJPSP[`¹ ;OHURZ[VV\Y:WVUZVYZWHNLZ

 0   

 !  )  % 

 

   ) (+

     ! "#!  $ $ %&'   () * +

 #  -  )"# ( ( % .  / %    +

&  !('  1/) +

Board of Trustees Chair Daniel F. McLaughlin

! # +

Vice Chairs William A. Krais, Esq. Catherine Bergh

President Steven M. Proctor

Members at Large Kenneth Alter Valerie Byrd Anderson Anne L. Brady Pam Cembrook June Cioppettini Edana Desatnick Gary Eddey, MD Bruce Fisher

Brian M. Foley, Esq. Peter M. Holloway Linda E. Horton Arnold H. Rosenheck, DMD Gary A. Squires Gerald Sydell, DDS David Szott

Trustees Emeritus Sally Chubb Gretchen W. Johnson

2

Gordon A. Millspaugh, Jr. Sandra Stark

)' 

 % '    +

(  ,+


R

‘We Moved to New Jersey to be Closer to Matheny’

F

P]L`LHYVSK 1HJR /HY[LY OHZ VUS`ILLUHZ[\KLU[H[4H[OLU` ZPUJL +LJLTILY I\[ HJJVYKPUN [V OPZ WHYLU[Z +V\N HUK 2H[PL/HY[LYVM4HKPZVU51P[HSYLHK` MLLSZ SPRL OVTL ¸>OLU ^L MPYZ[ JHTL PU[V[OLSVII`^LMLS[JVTMVY[HISLYPNO[ H^H`¹ ZH`Z 2H[PL ¸;OL [LHJOLYZ HUK HKTPUPZ[YH[VYZ HYL HSS ZV ^HYT HUK MYPLUKS`¹ 1HJR ^HZ IVYU ^P[O H YHYL UL\YVSVNPJHS KPZVYKLY JHSSLK 7LSPaHL\Z 4LYaIHJOLY +PZLHZL 74+ >OPSL [OL /HY[LY MHTPS` ^HZ SP]PUN PU 5L^ @VYR

 [V OLSW Z\Z[HPU [OL 4H[OLU` *LU[LY VM 4LKPJPUL HUK +LU[PZ[Y` ^OPJO WYV]PKLZ TLKPJHS KLU[HS HUK [OLYHW` JHYL MVYPUWH[PLU[ZHUKWLVWSL ^P[O KPZHIPSP[PLZ PU [OL JVTT\UP[` ¸>L HYL ISLZZLK ^P[O MHTPS` HUK MYPLUKZ ^OV ^HU[ [V KV ^OH[[OL`JHU[VZ\WWVY[ \Z HUK 1HJR¹ ZH`Z +V\N4PSLZMVY4H[OLU`

>VYRPUNVUIPSH[LYHSZRPSSZI`O\NNPUN[OL^OHSL

-YVTSLM[4LNOHU+V\N1HJR2H[PLHUK*HYVSPUL

*P[` OL YLJLP]LK VJJ\WH[PVUHS HUK WO`ZPJHS [OLYHW` HZ WHY[ VM HU LHYS` PU[LY]LU[PVU WYVNYHT HUK H[[LUKLK WYLZJOVVS H[ [OL 9VVZL]LS[ *OPSKYLU»Z *LU[LY ¸>L TV]LK [V 5L^ 1LYZL`¹ ZH`Z +V\N /HY[LY ¸[V IL JSVZLY [V4H[OLU`¹ ;V ZOV^ [OLPY Z\WWVY[ MVY 4H[OLU` [OL /HY[LYZ MVYTLK 1HJR»Z ;LHT [V YHPZLM\UKZMVY4PSLZMVY4H[OLU`HUK 1HJR»Z ;LHT NLULYH[LK TVYL [OHU

OLHKKZ¸^HZHWVZP[P]L^H`[VNL[V\Y MHTPS`HUKMYPLUKZPU]VS]LK +V\N KLZJYPILZ 1HJR»Z WYVNYLZZ H[ 4H[OLU` HZ ¸\UILSPL]HISL¹ /PZ TVZ[ PTWYLZZP]L HJJVTWSPZOTLU[ HJJVYKPUN [V +VUHSK 7H\ZLSP\Z KPYLJ[VY VM VJJ\WH[PVUHS [OLYHW` PZ ¸OPZ PTWYV]PUN HIPSP[` [V SPL PU H WYVUL WVZP[PVU ^P[O OPZ ^LPNO[ WYVWWLK VU OPZ LSIV^Z (UK HS[OV\NO P[ JSLHYS` YLX\PYLZJVUZPKLYHISLLMMVY[VUOPZWHY[

OL^PSSYLHJOMVYHUVIQLJ[\WVUYLX\LZ[ /LRUV^Z^OLUOLPZZ\JJLZZM\SHUK OL NP]LZ H IPN ZTPSL ^OLU OL OHZ HJJVTWSPZOLKHYLX\LZ[LK[HZR3H\YH :HJRLYTHUOPZ[LHJOLYOHZHZ[\MMLK ^OHSL PU OLY JSHZZ [OH[ 1HJR SPRLZ :VTL[PTLZ ^L ^VYR VU IPSH[LYHS ZRPSSZ I` OH]PUN OPT O\N [OL ^OHSL ^P[O HZZPZ[HUJL ;OPZ PZ HUV[OLY [PTL ^OLU OLZTPSLZHSV[¹ 7O`ZPJHS [OLYHWPZ[ 1HUH .LIOHYK MLLSZ ¸1HJR OHZ YLHSS` HKQ\Z[LK ^LSS OLYLHUK^VYRZOHYKILJH\ZLOLSV]LZ OPZ[OLYHW`0OH]LNP]LUOPZMHTPS`ZVTL Z\NNLZ[PVUZMVYHS[LYUH[LWVZP[PVUPUNH[ OVTL HUK OH]L OLSWLK [OLT \[PSPaL ZVTLVMV\YV\[WH[PLU[JSPUPJZLY]PJLZ¹ (S[OV\NO 1HJR PZ UVU]LYIHS OL PZ SLHYUPUN [V \ZL Z^P[JOLZ [V HJ[P]H[L ]VPJL V\[W\[ KL]PJLZ (JJVYKPUN [V ZWLLJOSHUN\HNL WH[OVSVNPZ[ *OYPZ[PUL 4H`LYJPR[OPZHSSV^ZOPT[VWHY[PJPWH[L PUJPYJSL[PTLHUKKPYLJ[ZVTLHJ[P]P[PLZ ;OL /HY[LYZ HWWYLJPH[L [OL ^H` 4H[OLU` OHZ THKL [OL YLZ[ VM [OL MHTPS` MLLS H[ OVTL ¸>L OH]L [^V `LHYVSK [^PU KH\NO[LYZ¹ +V\N ZH`Z ¸HUK [OL` SV]L ILPUN OLYL ;OL` [HSR HIV\[ OV^ T\JO M\U [OL` OH]L NVPUN [V1HJR»ZZJOVVS¹ 3


R

After Early Misdiagnosis, Lesch-Nyhan Patient is ‘Flourishing’ at Matheny

W

OLUOL^HZH[VKKSLYAHJO VUL V\[ VM IPY[OZ (Z ^P[O 3\KSV^^HZTPZKPHNUVZLK AHJOP[PZVM[LUTPZKPHNUVZLK HZ OH]PUN L]LY`[OPUN MYVT ;VKH` AHJO PZ `LHYZ VSK HUK ;V\YL[[L Z`UKYVTL [V JLYLIYHS WHSZ` H YLZPKLU[PHS Z[\KLU[ H[ 4H[OLU` (UK ^OLU OL ILNHU PUQ\YPUN OPTZLSM ^OPJO OHZ ILLU WYV]PKPUN WYVNYHTZ HZHSP[[SLIV`OPZMH[OLY;VT[OV\NO[ MVY PUKP]PK\HSZ ^P[O [OPZ JVUKP[PVU MVY P[ ^HZ HJJPKLU[HS VY ILOH]PVYHS I\[ [^V KLJHKLZ /LYL ^P[O TLKPJH[PVU UL]LY JVUULJ[LK P[ ^P[O HU PSSULZZ (Z HUK WYVWLY [YLH[TLU[ HJJVYKPUN [V OPZILOH]PVYHSWYVISLTZ^VYZLULKHUK OPZ MHTPS` OL PZ MSV\YPZOPUN /PZ MHTPS` 4H[[P[\JR 5@ ZJOVVS[LHJOLYZ ^LYL PZHSZVNYH[LM\S[V[OL4H[[P[\JR:JOVVS H[ H SVZZ [V KLHS ^P[O OPZ KPMMPPJ\S[PLZ +PZ[YPJ[ ^OPJO YLJVNUPaLK AHJO»Z ;VT 3\KSV^ HUK AHJO»Z Z[LWTV[OLY ULLKZ HUK WH`Z MVY OPZ [\P[PVU H[ [OL 4LSPZZH KL SH 7\LU[L [VVR OPT [V 4H[OLU` :JOVVS 5L_[ `LHY AHJO MP]L WZ`JOVSVNPZ[Z UVUL VM ^OVT OHK H ZVS\[PVU ;OL`Z\NNLZ[LKW\UPZOPUN ULNH[P]L ILOH]PVYZ HUK YL^HYKPUN NVVK VULZ I\[ [OVZLLMMVY[ZTHKLAHJO»Z Z`TW[VTZ^VYZL 0[[VVRHJHTWJV\UZLSVY ^VYRPUN ^P[O AHJO [OLU [V JVTL \W ^P[O [OL RL` [V ^OH[ ^HZ [YV\ISPUN OPT ;OL JV\UZLSVY OHK WYL]PV\ZS` ^VYRLK ^P[O H JOPSK^OVKPZWSH`LKZPTPSHY ILOH]PVYHS JOHYHJ[LYPZ[PJZ *VTWL[PUNPU[OL:VTLYZL[*V\U[`:WLJPHS6S`TWPJZ YLZ\S[PUN MYVT H YHYL NLUL[PJ KPZVYKLY JHSSLK 3LZJO5`OHU ^PSS [\YU NYHK\H[L MYVT ZJOVVS +PZLHZL )SVVK [LZ[Z YL]LHSLK [OH[ HUK [YHUZP[PVU PU[V 4H[OLU`»Z (K\S[ AHJO KPK Z\MMLY MYVT 35+ ^OPJO PZ :LY]PJLZ WYVNYHT ¸0[ ^HZ H THQVY JOHYHJ[LYPaLK I` ZL]LYL K`Z[VUPH [\YUPUNWVPU[^OLU^LRUL^[OLJH\ZL ZWHZ[PJP[` ZWLLJO PTWHPYTLU[ YLUHS VMAHJO»ZILOH]PVY¹;VT3\KSV^ZH`Z KPZLHZL ]HY`PUN KLNYLLZ VM JVNUP[P]L AHJO»Z TV[OLY SP]LZ PU 5VY[O *HYVSPUH KLMPPJP[ HUK [OL OHSSTHYR Z`TW[VT HUK]PZP[ZOLYZVUHZVM[LUHZWVZZPISL JVTW\SZP]L ZLSMPUQ\Y` ;OL KPHNUVZPZ I\[ HNYLLK [V SL[ OPZ MH[OLY ILJVTL ^HZ JVUMPYTLK I` )\a 1PUUHO 4+ [OL J\Z[VKPHS WHYLU[ ^OLU [OL JV\WSL 7O+ WYVMLZZVY PU [OL +LWHY[TLU[Z KP]VYJLKZL]LYHS`LHYZHNV VM 5L\YVSVN` HUK /\THU .LUL[PJZ AHJO PZ PU H ^OLLSJOHPY HUK OPZ H[ ,TVY` <UP]LYZP[` +Y 1PUUHO HSZV [YLH[TLU[ PU]VS]LZ [OL \ZL VM ZHML[` YLMLYYLK[OL3\KSV^MHTPS`[V4H[OLU` KL]PJLZ [V WYL]LU[ OPT MYVT O\Y[PUN 3LZJO5`OHU VJJ\YZ PU HWWYV_PTH[LS` OPTZLSM VY V[OLYZ (UK PUZ[LHK 4

9VJRJSPTIPUNH[[OL4PKSHUK :JOVVS

VM W\UPZOPUN ULNH[P]L ILOH]PVYZ 3\KSV^ ZH`Z [OVZL MHTPSPHY ^P[O 3LZJO 5`OHU \UKLYZ[HUK [OH[ [OL` ULLK [V PNUVYL [OL PU]VS\U[HY` HJ[Z ^OPSL HWWSH\KPUN [OL WVZP[P]LZ 4H[OLU`JHSSZ[OPZHWWYVHJO ¸ZLSLJ[P]L PNUVYPUN¹ ;OL NVHS PZ [V HJ[ HZ PM [OL 3LZJO5`OHU ILOH]PVYZ HYL UV[ OHWWLUPUN HUK [V JVU[PU\L[VJVUK\J[I\ZPULZZHZ\Z\HS 0M[OLILOH]PVYZHYLJVTWSL[LS`PNUVYLK [OL`TH`KLJYLHZL >OPSL [OL 3LZJO5`OHU KPHNUVZPZ ^HZ KL]HZ[H[PUN ILJH\ZL [OLYL PZU»[ `L[HRUV^UJ\YL[OLMHJ[[OH[AHJOPZ NL[[PUNWYVWLY[YLH[TLU[H[VULVM[OL ML^MHJPSP[PLZPU[OL^VYSK^P[OZ[HMM^OV \UKLYZ[HUK [OL KPZLHZL PZ HJJVYKPUN [V;VT3\KSV^HYLSPLM (KHW[LK MYVT HU HY[PJSL [OH[ HWWLHYLK PU[OL:\MMVSR5@;PTLZ(WYPS


R

Matheny Student Raven Bennett Receives Special Honor

C

HYVSL 9LPMZU`KLY 95 HZ H U\YZPUN [LJO HUK ZOL HUK [V IVHYK TLTILY 1PT :WHUV ^P[O H /5))* MPYZ[ TL[ 9H]LU 9H]LU ILJHTL MYPLUKZ HZ ^LSS 9H]LU JVSSLJ[PVU VM )LUUL[[»Z WVL[Y` HUK [OL )LUUL[[ [^V `LHYZ HNV ^OLU JHW[\YLK [OL OLHY[ VM L]LY`VUL ZOL *+ HZRPUN OPT [V UVTPUH[L OLY MVY [OL 4H[OLU` Z[\KLU[ ^HZ H WH[PLU[ TL[[OYV\NOOLYJV\YHNLIYH]LY`HUK [OL H^HYK ¸1PT JHTL [V ]PZP[ 9H]LU PU [OL WLKPH[YPJ \UP[ H[ 4VYYPZ[V^U WVZP[P]L V\[SVVR KLZWP[L OLY SPML HUK HUK ^HZ PTWYLZZLK ^P[O OLY Z[VY` 4LTVYPHS /VZWP[HS 9LPMZU`KLY PZ OLHS[OJOHSSLUNLZ¹,]LU[\HSS`)LUUL[[ HUK OLY [HSLU[Z" OL UVTPUH[LK OLY H OVSPZ[PJ U\YZL PU [OL PU[LNYH[P]L ^HZ KPZJOHYNLK MYVT [OL OVZWP[HS HUK MVY [OL H^HYK HUK ZOL ^HZ ZLSLJ[LK TLKPJPUL KLWHY[TLU[ :OL VMMLYLK YL[\YULK [V 4H[OLU` 9LPMZU`KLY RLW[ [V YLJLP]L P[¹ )LUUL[[ JLSLIYH[LK [OL )LUUL[[HOHUKHUKMVV[THZZHNLHUK PU[V\JO^P[OOLYHUK^HZOLY^HSRPUN L]LUPUN^P[OOLYH\U[HUKJV\ZPU^OV YLMSL_VSVN` [YLH[TLU[ HUK YLTLTILYZ WHY[ULY PU [OL 3\ /\NNPUZ >OLLSJOHPY SP]L PU 5L^HYR HUK ^P[O ZL]LYHS Z[HMM OLYILPUN¸HIP[ZRLW[PJHSHIV\[P[I\[ >HSRH[4PSLZMVY4H[OLU`PU TLTILYZMYVT4H[OLU`;OLWVW\SHYP[` ZOL HNYLLK [V [Y` H ZLZZPVU¹ ZOLOHKLUQV`LKPU[OLOVZWP[HS -YVT [OH[ TLL[PUN H [Y\L THUPMLZ[LK P[ZLSM H[ [OL L]LU[ MYPLUKZOPW KL]LSVWLK ¸([ MPYZ[ HZZOLZW\UHYV\UK[OLKHUJL ZOL ^V\SK Q\Z[ ^YP[L PU OLY MSVVY^P[OH]HYPL[`VMWHY[ULYZ UV[LIVVR [V JVTT\UPJH[L [V (Z [OL L]LUPUN»Z WYVNYHT TL¹ 9LPMZU`KLY ZH`Z ¸I\[ Z[H[LK! ¸9H]LU OHZ JLYLIYHS L]LU[\HSS` ZOL ZWVRL HUK 0 WHSZ`HUKOHZZVTLSPTP[H[PVUZ SPZ[LULKJHYLM\SS`;OLU^LILNHU ^P[O JVTT\UPJH[PVU I\[ ZOL [VOH]LYLHSJVU]LYZH[PVUZ PZISLZZLK^P[OHIYPSSPHU[ZTPSL" ¸:OL ZOHYLK OLY MLLSPUNZ HUKP[»ZUL]LYOHYK[VRUV^ HIV\[ TPZZPUN OLY TV[OLY ^OV ^OLUZOL»ZOHWW`¹ OHK WHZZLK H^H` HUK HIV\[ !#.  .#2)#

 

 OV^ OHYK P[ ^HZ [V IL PU [OL   ( /    2 &  OVZWP[HS :OL ^V\SK ZOV^ TL %  !'  [OLWVL[Y`ZOLOHK^YP[[LUHUK 

 1 % + 0^HZHTHaLKH[OLY[HSLU[¹9LPMZU`KLY 6U (WYPS [OL `LHYVSK PU[YVK\JLK)LUUL[[[V4LNHU*HSHIYV )LUUL[[ [OHURZ [V 9LPMZU`KLY [OL T\ZPJ [OLYHWPZ[ VU [OL MSVVY ^OV ^HZ OVUVYLK I` (K]HUJPUN ^VYRLK ^P[O OLY [V W\[ T\ZPJ [V [OL 6WWVY[\UP[PLZ*LYLIYHS 7HSZ` VM ^VYKZ VM [OL WVL[Y` ;OLU 9LPMZU`KLY 51 H 4LYJLY *V\U[`IHZLK HNLUJ` ` YLJVYKLK4LNHUZPUNPUNVULVM9H]LU»Z ZLY]PUN WLVWSL ^P[O KPZHIPSP[PLZ ([ [ ZVUNZHUKYLJVYKLKP[VU[VH*+ [OL VYNHUPaH[PVU»Z ZWYPUN NHSH OLSK K 9LPMZU`KLY HUK *HSHIYV OV^L]LY H[ .YLLUHJYLZ *V\U[Y` *S\I PU ^LYLU»[ [OL VUS` 44/ Z[HMM TLTILYZ 3H^YLUJL]PSSL 51 ZOL YLJLP]LK [OL JHW[P]H[LK I` )LUUL[[ ¸:OL LUNHNLK (UKYL^ 1 4\YWO` (^HYK NP]LU L]LY`VUL VU [OL \UP[¹ 9LPMZU`KLY PU OVUVY VM H `V\UN THU ^OV ZH`Z ¸4HU` U\YZLZ [LJOZ KVJ[VYZ UL]LY SL[ OPZ WO`ZPJHS SPTP[H[PVUZ HUK JOPSK SPML [OLYHWPZ[Z ILJHTL WYL]LU[ OPT MYVT ILPUN ^P[O HUK JSVZL [V OLY HUK ZWLU[ [PTL ^P[O OLY KVPUN ^OH[ HISLIVKPLK WLVWSL ^OLUL]LY [OL` JV\SK 4` KH\NO[LY ^LYL KVPUN 9LPMZU`KLY ^OV OHK 3H\YLU^OVPZHU\YZPUNZ[\KLU[^HZ H[[LUKLK [OL VYNHUPaH[PVU»Z NHSH % .  ''  ^VYRPUN H[ [OL OVZWP[HS [OH[ Z\TTLY MVY ZL]LYHS `LHYZ ZLU[ H SL[[LY  &' +

2

5


R

Matheny Inspires Student’s Major in Special Education

S

HTP>LILYMPYZ[]PZP[LK4H[OLU` MP]L `LHYZ HNV HZ H YLZ\S[ VM OLYMHTPS`»ZMYPLUKZOPW^P[O[OL +LZH[UPJR MHTPS` ^OVZL ZVU )Y`HU ^HZ H YLZPKLU[PHS Z[\KLU[ 0UP[PHSS` ZOL OHK ¸TP_LK MLLSPUNZ¹ HIV\[ JVTPUN [V 4H[OLU` I\[ HZ ZOL NV[ [V RUV^ )Y`HUHUKZVTLVM[OLV[OLYZ[\KLU[Z IL[[LY HSS [OH[ JOHUNLK ¸)Y`HU¹ ZOL ZH`Z ¸^HZ HU PUZWPYH[PVU HUK UV^ 0 YLHSPaL [OL 4H[OLU` Z[\KLU[Z HYL UVYTHSRPKZQ\Z[SPRL\Z¹

^H` VM JVTT\UPJH[PUN¹ ;OL Z[\KLU[Z PU +LSHUK»Z JSHZZ HYL UVU ]LYIHS I\[ ZOL ZH`Z >LILY ¸OHZ X\PJRS` SLHYULK OV^ LHJO PUKP]PK\HS JOPSK JVTT\UPJH[LZ HUK ZOL ^VYRZ

“Bryan was an inspiration, and now I realize the Matheny students are normal kids just like us.” )LJH\ZL VM OLY L_WLYPLUJLZ H[ 4H[OLU`>LILYOHZKLJPKLK[VTHQVY PU ZWLJPHS LK\JH[PVU H[ [OL <UP]LYZP[` VM +LSH^HYL HUK ZOL PZ J\YYLU[S` [HRPUNHK]HU[HNLVMHZWLJPHSWYVNYHT H[ 9PKNL /PNO :JOVVS PU )HZRPUN 9PKNL 51 RUV^U HZ :LUPVY 6W[PVU :LUPVYZ ^OV ^OV HYL WSHUUPUN [V THQVY PU LK\JH[PVU ]VS\U[LLY [LHJO >P[O4H[OLU`Z[\KLU[+HLVU;YV\[THU MV\Y KH`Z H ^LLR H[ H SVJHS ZJOVVS4VZ[VMOLYMYPLUKZ >LILYZH`ZHYL[LHJOPUNH[ H SVJHS LSLTLU[HY` ZJOVVS I\[ZOLPZ]VS\U[LLYPUNPUVUL VM[OLJSHZZLZH[4H[OLU` ¸:VTL[PTLZ 0 OLSW [LHJO H SLZZVU¹ ZOL ZH`Z ¸HUK V[OLY[PTLZ0TH`^VYRVUL VUVUL^P[OZVTLVUL>OLU 0 ^H[JO [OL [LHJOLY 2HYLU +LSHUK0YLHSPaLOV^LHJORPK OHZ OPZ VY OLY V^U KPMMLYLU[ +HUJPUN^P[O)Y`HU+LZH[UPJRH[[OL4H[OLU`7YVT 6

LMMLJ[P]LS`^P[OLHJOVULVM[OLT:OL \UKLYZ[HUKZ V\Y Z[\KLU[Z HUK [OLPY ULLKZHZPMZOLOHZILLUOLYLMVYL]LY¹ >LILY PZ JVWYLZPKLU[ VM [OL 1Y -YPLUKZ VM 4H[OLU` H Z[\KLU[ ]LYZPVU VM ;OL -YPLUKZ VM 4H[OLU` HU H\_PSPHY` NYV\W [OH[ OHZ YHPZLK TVYL[OHU TPSSPVUMVY4H[OLU` ZPUJL P[Z PUJLW[PVU PU  ;OL 1-64JVUZPZ[ZTHPUS`VMZ[\KLU[Z MYVT 9PKNL HUK )LYUHYKZ /PNO PU)LYUHYKZ]PSSL^OVYHPZLM\UKZ HUK PUJYLHZL H^HYLULZZ HIV\[ 4H[OLU`PU[OLJVTT\UP[`;OL OPNOSPNO[VMOLYHZZVJPH[PVU^P[O 4H[OLU`^HZOLYH[[LUKHUJLH[ [OL 4H[OLU` 7YVT SHZ[ `LHY ¸0[ ^HZ ZV HTHaPUN [V ZLL HSS [OL RPKZ KYLZZLK \W PU [\_LZ HUK NV^UZ¹ ZOL ZH`Z ¸0[ ^HZ ZV UPJL[VZLL[OL`JV\SKWHY[PJPWH[L PU [OPUNZ [OH[ UVYTHS RPKZ NL[ [VKV¹HKKPUN[OH[¸)Y`HU^HZ T`KH[L¹ +LSHUK YLJHSSZ HU HZZPNUTLU[ >LILY^HZNP]LU[VSLHK[OLJSHZZ PUHZWLJPMPJ[HZR¸:OL^HZNP]LU [OL [VWPJ VM TL[HTVYWOVZPZ HZ ^L ^LYL YHPZPUN [HKWVSLZ [V MYVNZ :HTP [VVR [OL JVUJLW[ HUK JYLH[LK H NHTL MVY [OL Z[\KLU[Z [V WSH` ^OPJO ^HZ H WLYMLJ[ ^H` [V [LHJO :OL SLK [OL JSHZZHUKWSH`LK[OLNHTL 0[»ZPUZWPYPUNHUKYLMYLZOPUN¹ +LSHUKHKKZ¸[VMPUKH`V\UN SHK` ^OV PZ ZV MVJ\ZLK HUK KL[LYTPULK[VOLSWZ[\KLU[Z SPRLV\YZPU[OLM\[\YL:OLPZ JVTMVY[HISL PU OLY YVSL OLYL HUKPU[OLJVTT\UP[`¹


R

Clinton, Matheny Students Compete in â&#x20AC;&#x2DC;Adaptedâ&#x20AC;&#x2122; Sports

E

PNO[O NYHKLYZ H[ [OL *SPU[VU 51 7\ISPJ :JOVVS YLJLU[S` WSH`LKOVJRL`HUKIHZRL[IHSS ^OPSL ZP[[PUN PU ^OLLSJOHPYZ IV^SLK I` W\ZOPUN H I\[[VU HUK WHY[PJPWH[LK PU THU\HS HUK WV^LY ^OLLSJOHPY YHJLZ (SS VM [OLZL HJ[P]P[PLZ ^LYL WHY[ VM H ZWLJPHS WO`ZPJHS LK\JH[PVU JSHZZ [OH[ PUJS\KLK ZP_ Z[\KLU[Z MYVT [OL 4H[OLU` :JOVVS 4H[OLU` Z[HMM HUK Z[\KLU[Z KLTVUZ[YH[LK ZL]LYHS HKHW[LK ]LYZPVUZ VM [YHKP[PVUHS ZWVY[Z HUK [OL [^V NYV\WZ VM Z[\KLU[Z JVTWL[LKHNHPUZ[LHJOV[OLY.VHSVM .VHSVM [OL WYVNYHT PZ [V WYVTV[L PU[LYHJ[PVU IL[^LLU IV[O NYV\WZ LUHISPUN [OLT [VJVTWL[LHZWLLYZ;OLYL^HZHSZV H WLYZVUHS JVUULJ[PVU IL[^LLU [OL 4H[OLU` HUK *SPU[VU Z[\KLU[Z ;OPY[LLU`LHYVSK 4H[OLU` Z[\KLU[ :LHU /HY[PNHU PZ [OL [^PU IYV[OLY VM (UKYL^ /HY[PNHU HU LPNO[ONYHKLY H[*SPU[VU

(    '  - * +

!   !  )  ..+

(  !   '# '+

  !   #+

7


R

HONOR ROLL OF DONORS

I/M: In Memory ~ I/H: In Honor

-VY[OL7LYPVK+LJLTILY[OYV\NO4H` 4H[OLU`4LKPJHSHUK,K\JH[PVUHS*LU[LYPZPUKLI[LK[V[OL KVUVYZ^OVOH]LZVNYHJPV\ZS`NLULYH[LKZ\WWVY[MVYWYVNYHTZHUKZLY]PJLZK\YPUN[OPZ[PTL WLYPVK>LL_[LUKV\YZPUJLYL[OHURZ[V[OLMVSSV^PUNZ\WWVY[LYZMVY[OLPYNLULYVZP[`

$5000 + Brady Foundation Delta Dental Foundation Mr. Michael Frascella Ms. Jill Friedlander & Mr. Michael Goroff Mr. & Mrs. Tomas Friedlander Jockey Hollow Foundation Mr. & Mrs. Daniel McLaughlin Mrs. Betsy S. Michel SJP Properties The Tyler Foundation Mr. & Mrs. Frank Walsh, Jr.

$2500 - $4999 Mr. & Mrs. Percy Chubb, III Church & Dwight, Inc. Mr. & Mrs. John Fox, III Friends of Matheny Lewis Brounell Charitable Trust

Mathtopian Preparation, Inc. I/H Rasheedah Mahali Mr. & Mrs. Jon Meisel Mr. & Mrs. Joel Oberman I/H Allyson Merer Mr. & Mrs. Thomas J. Rentko I/M Lucile M. Huggins Ms. Doreen L. Rhodes I/H Michael J. Taurozzi Mr. Craig Seligman I/H Casey Carragher ShopRite of Oakland I/H Barri L. Tabak Sudler Foundation Mr. & Mrs. Michael Tanenbaum The Source Group, LLC Mr. & Mrs. Alan E. Turovlin Mrs. Cynthia K. Ulrich-Saunders I/H Jaime L. Barnes UNICO National

$1000 - $2499 $100 - $499 Dr. & Mrs. James Aragona Mr. Thomas Armstrong Mr. Douglas Bryant Cassa Family Fund Cretansâ&#x20AC;&#x2122; Fraternity Mr. & Mrs. Robert Donahue Erika Record LLC Dr. & Mrs. Richard M. Goldrosen I/H Bari Kim Goldrosen I/M Regina G. Loew Mr. William S. Guttenberg Mr. & Mrs. Peter Holloway Mr. Theodore Manousakis Mr. Dale Ponikvar Mr. & Mrs. John Roll, Jr. Mr. Glen Rosenthal Todd Hans Rothpletz Foundation I/H Raven Bennett Sandy Family Foundation Mr. & Mrs. Carlo Simoni Summit Associates, Inc. Mr. & Mrs. David Szott I/H Shane Szott Mr. David Teiger The US Charitable Gift Trust Dr. & Mrs. Ronald J. Yedloutschnig I/H Alicia A. Yedloutschnig

$500 - $999 Dr. & Mrs. David Belanger Ms. Amy Friedlander & Mr. Jesse Berg I/H Louise Goroff Mr. & Mrs. Thomas Carragher I/H Casey Carragher Mr. & Mrs. Thomas Cochran Dr. Gary E. Eddey Mr. & Mrs. Stuart M. Kipilman Mr. & Mrs. William A Krais Mr. & Mrs. David Langlois

Acco Brands Mr. & Mrs. Louis Adelsohn Mr. Richard Adelsohn Ms. Elizabeth Andolino Atlantic Sprinkler Corp Mr. & Stephen M. Baloga I/M Alan G. Cruse Mr. & Mrs. Edward Banks Mr. & Mrs. Lyman Beatty I/M Ryan Beatty Ms. Katherine B. Bezuyen I/H Michael J. Taurozzi Mr. Thomas J. Bitar Ms. Brenda Boszczuk Dr. & Mrs. J. Andrew Bowe Brand4Market I/H Matheny Staff Ms. Jeanne C. Brelle Mr. & Mrs. John R. Brunner I/H Michael J. Taurozzi Mr. & Mrs. David Y. Burman I/H Samuel Heisler I/M Shlomo Halfin Ms. Doris Burman Mr. Paul Butler Mr. Finn Caspersen, III Mrs. Catherine Church Ms. Heather R. Ciavatta I/H Michael J. Taurozzi Mr. Lawrence P. Cohen Mr. & Mrs. Charles Connolly Ms. Joan E. Coyne Dr. & Mrs. Charles Cozewith Mr. James M. DeCoster I/M Arleen F. DeCoster Mr. & Mrs. Frank Deodene Mr. & Mrs. Eric L. Derwid Mr. & Mrs. Donald Detgen Mr. Marino Dobrich

Mr. & Mrs. John Dreher I/M Jason Christie Mr. & Mrs. David Dunkle I/H Gregory Kuhrt Mr. Alex Dzhandzhugazov I/M Mark Cornely Mr. & Mrs. Kenneth Ernst Mr. & Mrs. Benjamin Ervin I/H Kaila Jones Mrs. Eleanor E. Fahey Ms. Judith M. Farrell Mr. Andrew Flanagan I/M Mark Cornely Mr. Harold J. Fletcher Mr. & Mrs. Victor Flynn I/M Martin DeMarzo Ms. Grace Galvin I/H Deborah Eike Mr. John Garrity Mr. & Mrs. Herbert Gernert, Jr. Mr. & Mrs. Peter Gilhuley Mr. & Mrs. Vincent Gilligan, Jr. Mr. & Mrs. Stephen Goin Mr. Daniel L. Goroff I/H Louise Goroff Mr. Ethan Goroff Mr. & Mrs. Alan Greener I/M Lucile M. Huggins Mr. & Mrs. Robert M. Grohol Mr. & Mrs. Charles Grzeszkiewicz Ms. Helene Gurian I/H Bozena Geraghty Hartranft R. V. Services I/H Matheny Staff Ms. Toby Hayer I/M Mary & Harold Schrader Mrs. Debra Heller I/H Bryan Desatnick Mr. & Mrs. Peter E. Henry I/H Christopher Henry Mrs. Brenda Hoagland Mr. Harry L. Hoffman, Jr. I/H Christopher Ryan Mr. & Mrs. Walter Hojnacki Mr. & Mrs. Arthur Holden I/H Peter H. Holden Mr. & Mrs. David Holden I/H Peter H. Holden Mr. & Mrs. Harry Horn I/H Ruth Horn Mr. William H. Horton Mr. & Mrs. Daniel Hotko Mr. & Mrs. Charles M. Huck Ms. Myrl Jean Hughes I/H Charles H. Matheny The ILA Foundation Mr. & Mrs. John James I/M Edwin W. Laffey I/M Helen Cole I/M Madeline P. Borman Mr. & Mrs. Ira Kapp

Mr. & Mrs. Marvin Kelly Kiwanis Club of the Chathams Ms. Lauretta F. Koenig Mr. & Mrs. David Kott I/H Thomas R. Chesson Dr. Phillip LaBove I/H Michael J. Taurozzi Mr. & Mrs. Richard Lan Rev. Kenneth E. Lasch I/H Mary Keubler Mr. & Mrs. Jim Lavelle I/M Jason Christie Dr. & Mrs. Gerald Lefever Ms. Donna Lewis I/H Andrew J. Lewis Drs. Julie & William Lupatkin Ms. Patricia Majcher Ms. Adriana Manousakis Mr. & Mrs. Alan Martin Dr. Catherine Mazzola & Mr. Steven Mazzola Ms. Laurie McLeod I/H Linda Frankshun Mr. & Mrs. Barry Merer Mr. & Mrs. Stanley Merer I/H Allyson Merer Mr. & Mrs. Christopher Michaels Ms. Ann S. Miller I/H Sue Miller Mr. & Mrs. Anthony Monte Mrs. Mary P. Morris Mr. & Mrs. Robert Morris I/M James R. Morris Ms. Barbara W. Nathan Mr. & Mrs. Edmund Niedzinski Ms. Cheryl Oberman I/H Allyson Merer Dr. & Mrs. James M. Oleske Ms. Kathleen M. Oâ&#x20AC;&#x2122;Malley Mr. & Mrs. Richard H. Otten I/M Daniel Otten Mr. George Peck & Mrs. Marie Peck Mr. & Mrs. Neil Perlman Mr. & Mrs. John Petriano Mr. Andrew Porter Mrs. Louise Rapkin Mr. & Mrs. L. Keith Reed Mr. & Mrs. Daniel C. Rice Mr. Bruce Ryerson Mr. & Mrs. David Sachs I/H Bryan Desatnick Dr. R. Gregory Sachs Mr. Richard M. Sandler Mr. & Mrs. Alan Sarokhan Sayreville War Memorial High School Mrs. Catherine M. Schanz Mr. & Mrs. Eric Schapiro I/H Bryan Desatnick Ms. Alice Schenker

Mr. & Mrs. Richard Schwenn I/H Karen Deland Ms. Lisa Serrani Dr. & Mrs. Lawrence Shampain Mr. & Mrs. Jackson Shepard Mr. & Mrs. Russell Sibley I/M Mark Cornely Mr. & Mrs. Paul Siniawer Ms. Susan M. Slaff Mr. & Mrs. David Sprandel Mr. Robert Stanaway Mr. & Mrs. Klaus Steiner Mr. & Mrs. Stanley R. Stevinson Mr. Sylvester L. Sullivan Mr. Frank J. Sweeney, Jr. Mr. & Mrs. Vincent Sweeney Mr. & Mrs. Eugene Tendler Mr. & Mrs. Norman Thompson I/M Michael N. Thompson Mr. & Mrs. William Thompson Mr. & Mrs. Edward Thornton I/H Gregory Kuhrt Ms. Joan M. Thuebel Mr. Bruce Toben Toms River Sheet Metal Co, Inc. Mr. & Mrs. Russell Verducci Mr. & Mrs. Victor Vuskalns Mr. & Mrs. E. Weeks, Jr. Mr. & Mrs. Michael White I/M Martin DeMarzo Ms. Cathleen Wild Mr. & Mrs. Alan Willemsen Mr. & Mrs. Barclay J. Wilson, Jr. Ms. Frances G. Woolley I/M Eric S. Corbin The Wright Advantage Group Mr. & Mrs. Frederic E. Wynn, Jr. Mr. J.W. Yeldell I/M Mark Cornely

Up to $99 Ms. Christie Adams Ms. Yvonne G. Albericci Mr. Leonard F. Ambroziak I/H Daniel Ambroziak Mr. John F. Apgar, Jr. Mr. & Mrs. Alfred Bacchetta Mr. & Mrs. Todd Barnes I/M Mark Cornely Mr. & Mrs. Armen Basmajian I/H Samuel Heisler Mr. & Mrs. Steven Battitori Ms. Janis H. Beaver I/H Matheny Students Rev. & Mrs. Robert Beringer Mr. & Mrs. Kenneth Bernstein I/M Mark Cornely Ms. Mariela Berrio Mrs. Barbara Best I/H Brad Goldman Ms. Carol B. Black

Ms. Sharon Blake I/M Mark Cornely Mr. & Mrs. Arthur R. Bogdan I/H Lyndsay Fuller Ms. Susan Boland I/M Jason Christie Mr. & Mrs. Steve Bonk I/H Ryan Oâ&#x20AC;&#x2122;Connor Mr. & Mrs. Robert B. Boye Mr. & Mrs. Richard Buczek I/M Steven Buczek Mr. & Mrs. William Burns I/H Karen Frascella Mrs. Rita Card Mr. & Mrs. Thomas Cataldo I/H Ryan Oâ&#x20AC;&#x2122;Connor Ms. Patricia A. Cats Mr. & Mrs. Norman Cella I/H Christopher Asbell Dr. & Mrs. Alan Chanin Mr. Louis Chirico Mr. Louis Cirangle Mr. & Mrs. John Cittadino Mr. & Mrs. Michael J. Clayton Dr. Jack Clemente & Dr. Amy Green-Clemente Mr. & Mrs. Rocco Colantuono I/M Steven Buczek Mr. Richard Connolly Mrs. Palma Cook Mr. & Mrs. Robert Cooley, III I/M William J. Fleming, III Mrs. Carol Cordoma I/M Alan G. Cruse Mr. & Mrs. Thomas Cornely Mrs. Mary M. Corrado Ms. Barbara A. Costa Mrs. Norma Jean Creelman Ms. Linda Browne Crouthamel I/M John L. Balaam Mr. Joseph Cuomo I/H Michael J. Taurozzi Mr. & Mrs. Robert W. Curtis Mrs. Patricia Dakis Mrs. Claire J. Dale Mr. & Mrs. John Davidson Mr. & Mrs. Matthew DeLany I/H Joe Delany Mr. & Mrs. Ralph DeLorenzo Mr. Benjamin Delvento I/M Martin DeMarzo Mrs. Donnis DeMouthe Dr. Dean Dent & Ms. Anita Spivey Mr. & Mrs. Bernard Desatnick I/H Myra Landau Mr. & Mrs. Scott Dolph I/M Jason Christie Mrs. Jean C. Donahue I/H Casey Carragher

>OPSLL]LY`LMMVY[OHZILLUTHKL[VLUZ\YLHJJ\YHJ`VMV\YKVUVYSPZ[ZLYYVYZHUKVTPZZPVUZPU[OPZYLWVY[TH`OH]LVJJ\YYLK6\YZ\WWVY[LYZHYLHZZ\YLKVMV\YHWWYLJPH[PVUMVY [OLPYNLULYVZP[`HUK^LHWVSVNPaLMVYHU`PUHJJ\YHJPLZPU[OPZW\ISPJH[PVU>L^V\SKRPUKS`HWWYLJPH[LOH]PUN[OLTIYV\NO[[VV\YH[[LU[PVUHUK^L^PSSTHRLL]LY`LMMVY[[VWYLZLU[ JVYYLJ[PVUZPUZ\IZLX\LU[PZZ\LZVM4H[OLU`4H[[LYZ

8


R

Ms. Patricia Ann Tine & Mr. Philippe Dordai Mr. & Mrs. Kevin Duffe Mr. & Mrs. John D’Urso I/H Hank & Rosemary Sullivan Ms. Virginia L. Estabrook I/M Maureen Goree Mr. Juan C. Fajardo Mr. & Mrs. Stuart Feenstra I/M James R. Morris Mr. & Mrs. John Feneck Mr. John G. Fesken I/M Michael Fesken Mrs. April Fey Mr. William P. Fisher Mr. & Mrs. William Flatt Mr. & Mrs. William Fleming I/M William J. Fleming, III Mr. & Mrs. David Flibbert Mr. & Mrs. Douglas V. Ford Mr. & Mrs. Robert Forsyth Mr. & Mrs. Richard Franchino Minal Frank I/H Finn Caspersen Mr. & Mrs. Paul Freda Congressman & Mrs. Rodney Frelinghuysen Mr. & Mrs. P. Wayne Frey Dr. & Mrs. Peter Frisko I/M Amy Ring Mr. & Mrs. Michael P. Gagliardi I/M Christopher J. Schebece Mr. Robert Galante Mr. & Mrs. Joseph Galayda Mr. Joseph Gallitelli Mr. & Mrs. Manfred Ganzer Mr. & Mrs. Robert Garrity Mr. John B. Gibb Ms. Juanita Gibbs Ms. Courtney Gilmer I/M Lucile M. Huggins

Mr. & Mrs. Warren God Dr. & Mrs. Edward Goldberg I/M Jason Christie Mr. & Mrs. David Goldsmith Mrs. Grace M. Goldstein Mr. & Mrs. Robert Goldstein Mr. & Mrs. Henry Graham, Jr. Mr. & Mrs. Robert R. Grissom Mr. & Mrs. LeRoy Gunzelman, III Ms. Lisa T. Gutkin Mr. & Mrs. Eric Hansen I/H Allen & Maggie Gallas Mr. & Mrs. Dale Harpine I/M Andrew Iannone Mr. & Mrs. James Harris I/M Allen Michael Gallas Mr. & Mrs. James Haws Hoffman’s Supply Mr. Andrew C. Holden I/H Peter H. Holden Mr. Kenneth Holeva Mr. Jeremy Hollander Mr. Franklin Hope Mr. & Mrs. Christopher Houlihan Mrs. Mary Iannone I/M Walter/Marguerite Matheny Ms. Theodora Immerso Mrs. Audrey H. Israel Mr. & Mrs. Cecil O. Johns I/H Michael Martin Mr. & Mrs. Gary Johnsen I/H Finn Caspersen Mr. Ernest C. Johnson Mr. & Mrs. Peter Johnson Mr. & Mrs. Sanford Josephson Ms. Ellen F. Judge Dr. Joseph Juliano I/H Samuel DeMarzo Mr. & Mrs. Michael Kaminski Mr. & Mrs. Fred Kamps I/M Carl Shirley

Mr. & Mrs. David Kim Dr. Patricia Kirkish I/M Jason Christie Mr. & Mrs. Richard R. Kitchell I/H Michael Martin Mr. & Mrs. William Klesch, Jr. Mr. & Mrs. George Knudsen Ms. Ruth A. Koenig I/M Frederick Koenig Mr. & Mrs. Vullnet Kolari Mr. & Mrs. Robert Krueger, Sr. Mr. & Mrs. Martin Kuhl I/M John Kuhl Mr. & Mrs. James Kuhles Mrs. Ilona S. Lachina Mr. & Mrs. Brent Lambert Mr. & Mrs. Sheldon Landau I/H Sonya Desatnick Mr. & Mrs. Gilbert & Judy Lappen I/M Sally Prokoff Mrs. Lisa Lattarulo Mr. Raymond Laureano Mr. & Mrs. Mark Lehew I/M Mark Cornely Ms. Jennifer Levy Mr. Raymond J. Lillie Mr. Charles Lindmar Mr. & Mrs. Andre’ Luboff Mr. George H. Malgeri I/M Debra L. Malgeri Mr. & Mrs. Arthur Mankin I/M Jason Christie Ms. Joyce M. Matthews I/M Christopher Butler Ms. Carol McGonigal I/M Jennie Kerbeck Mr. Francis McMahon Ms. Maureen McNamara I/M Grace, Brian & Dennis McNamara

Mr. & Mrs. Ralph Meola I/M James R. Morris Mrs. Pauline Metzler I/M Jason Christie Mr. & Mrs. Robert Miele Mr. & Mrs. Frank Mikorski Mr. & Mrs. Marvin Mirsky I/H Jason Weiner Ms. Deborah Monteforte I/H Samuel Heisler Mr. & Mrs. John C. Morris Ms. Elizabeth Muldoon Mr. & Mrs. Thomas Murray Mr. & Mrs. Leonid Natenzon Ms. K. G. O’Brien I/M Mark Cornely Ms. Eileen O’Connell I/H Mark C. O’Connell Dr. & Mrs. John O’Connor, Jr. I/H Ryan O’Connor Ms. Kathleen Kurek & Mr. Robert Paski Mrs. & Mr. Jennifer A. Peters Dr. & Mrs. DeWitt R. Petterson I/H Robert F. Terlizzi Mr. Henry Pfeiffer Mr. & Mrs. Thomas J. Phipps I/H Mike & Mark Cornely I/M Mark Cornely Mr. & Mrs. Stephen Portas Mr. Thomas W. Pote I/M Helen E. Pote Mr. & Mrs. Richard Potts I/M Gary Smith Mr. & Mrs. Robert Reavey Mr. & Mrs. James Robinson I/H Matheny Staff Mr. & Mrs. Patrick Rocco Mr. Michael Roman Mr. & Mrs. Dave Romlein Mr. & Mrs. Frank J. Saia

Mr. & Mrs. William Sandelands Mr. & Mrs. Andrew Sanford I/H Elizabeth B. Matlack Ms. Deborah Sapienza I/M Jason Christie Dr. Erica Saypol I/H Arts Access Program Mr. & Mrs. Douglas Schenck Mr. & Mrs. Lewis Schwarz Mr. & Mrs. Ronald Schwarz Mr. & Mrs. Charles P. Seelinger Mr. & Mrs. Alfred Sferra Mr. & Mrs. Arthur Shulman Mr. & Mrs. Edward J. Simko Mr. & Mrs. Paul Simms, Jr. Mr. Erik Marra & Mrs. Amanda Simpson I/H Ryan O’Connor Mr. & Mrs. Vincent Sinkevitch I/H Samuel Heisler Mr. Robert S. Smith Mrs. Renee Sopko I/H Matthew Detgen Mr. Gordon Spivak Mr. & Mrs. Robert Stanton Mr. & Mrs. John G. Stevens Mr. & Mrs. Eric Suhr I/M Jason Christie Ms. Ning Tang I/H Finn Caspersen Mr. & Mrs. Reuven Tarlow Mr. & Mrs. Robert F. Terlizzi I/H DeWitt R. Petterson Ms. Nancy Terrat I/M Thomas Wawrin Mr. & Mrs. Donald Terreri Mr. John W. Thomas I/M Mark Cornely Mr. & Mrs. David Tong I/H David Tong

Mr. & Mrs. Mark I. Toporoff I/H Jill Toporoff Mr. Robert L. Tortoriello Mr. & Mrs. Ed Turkot I/M Martin DeMarzo Mr. & Mrs. J. Robert Ujobagy Mr. & Mrs. John Underhill I/H Finn Caspersen Mr. & Mrs. Frank J. Unger I/M Austin Peck Mr. & Mrs. Rosario Urriola Mrs. Edith Van Wert Mrs. Eileen Vernaleken I/M Alan G. Cruse Mr. & Mrs. Richard Visceglia Ms. Mary J. Waeschle Mr. & Mrs. Robert Ware, Jr. I/H Alicia Liptscher Mr. Lawerence Watson I/M Patricia A. Kerwin Mrs. Harriet R. Wendell I/M Arnold H. Wendell Ms. Linda Westenberger I/M Alan G. Cruse Mrs. Lois Williams I/M Robert R. Williams Mr. & Mrs. Jess Willis I/M Thomas Wawrin Dr. Dee J. Wong I/H Brenda E. Wong Mr. & Mrs. Christopher R. Wood Mr. & Mrs. John Yedloutschnig I/H Alicia A. Yedloutschnig Mr. Gerald A. York Ms. Fumiko Zabik I/H Alicia A. Yedloutschnig Mr. & Mrs. Antal Zeleszko, Jr. Mr. & Mrs. Thomas Zeng Mr. Vincent Zuza

+LHY-YPLUKZ 0[ PZ HU OVUVY MVY TL [V IL HISL [V [OHUR `V\ VU ILOHSM VM HSS VM \Z OLYL H[ 4H[OLU` MVY `V\Y JVU[PU\LK NLULYVZP[`(ZHUL^TLTILYVM[OL4H[OLU`[LHTP[PZIV[OV]LY^OLSTPUNHUKO\TISPUN[V^P[ULZZ[OL ZWLJPHSJHYLHUKU\Y[\YPUNLU]PYVUTLU[[OH[KLMPUL^OH[4H[OLU`PZHSSHIV\[VUHKH`PUHUKKH`V\[IHZPZ 0 ^HU[ [V [OHUR HSS VM `V\ ^OV OH]L ILLU ZV NLULYV\Z ^P[O `V\Y [PTL [HSLU[ HUK [YLHZ\YL PU Z\WWVY[ VM 4H[OLU`»ZTPZZPVUHUK[OLPUKP]PK\HSZ^LZLY]L (ZWLJPHS[OHUR`V\NVLZV\[[VHSSVM[OVZL^OVZ\WWVY[LK[OPZ`LHY»Z4PSLZMVY4H[OLU`^OPJO^HZOLSK VU(WYPS[OPU5H[PYHY7HYR+LZWP[L[OL^PUKHUK^L[JVUKP[PVUZHWWYV_PTH[LS` Z\WWVY[LYZMYVT [OLJVTT\UP[`ZOV^LK\W[V^HSRY\UJ`JSL]VS\U[LLYHUKJOLLY(SPZ[PUNVM[OPZ`LHY»ZZWVUZVYZJHUIL MV\UKVU[OLHJJVTWHU`PUNWHNLZHUKHSSVM[OLPUKP]PK\HSZHUK[LHTZ^OVTHKLJVU[YPI\[PVUZPUZ\WWVY[ VM[OLL]LU[^PSSILSPZ[LKVU[OL4PSLZMVY4H[OLU`^LIZP[L7SLHZLNV[V^^^TPSLZMVYTH[OLU`VYNMVY[OL JVTWSL[LSPZ[PUN ;OHUR`V\VUJLHNHPUMVY`V\YVUNVPUNZ\WWVY[VM4H[OLU`4LKPJHSHUK,K\JH[PVUHS*LU[LYHUK0SVVRMVY^HYK[VYLJLP]PUN`V\YMLLKIHJR HUKPKLHZHZ^LTV]LMVY^HYK^P[OV\YLMMVY[Z[VZ\WWVY[Z\JOH]LY`ZWLJPHSWSHJL 2L]PU9HSWO *OPLM+L]LSVWTLU[6MMPJLY

9


2011

The Poses Family Foundation Presenting Sponsor

Kids Fun Run Sponsor

Media Sponsors

Cycling Sponsor

Entertainment Sponsor

Community Sponsors

Miles Supporters Dewy Meadow Foods

10


R

Thank you for helping to make Miles for Matheny a success! Buddy Sponsors %DQNRI$PHULFD %HGPLQVWHU7LUHDQG$XWR&DUH %RQDQQR5HDO(VWDWH*URXS 0UDQG0UV/RXLV+)HXHUVWHLQ +RUL]RQ%OXH&URVV%OXH6KLHOGRI1HZ-HUVH\ 0UDQG0UV'DQLHO0F/DXJKOLQ 0HGLFDO([SUHVV

3DUHQWH%HDUG//& 'UDQG0UV$UQROG5RVHQKHFN 0U0DUF6KHJRVNL 6NDQVND86$%XLOGLQJ,QF 0UDQG0UV*DU\6TXLUHV 8%6)LQDQFLDO6HUYLFHV,QF

In-Kind Supporters 0DLQ $ 3RI%DVNLQJ5LGJH %HGPLQVWHU)O\HUV&\FOLQJ&OXE &DIp$]]XUUR &DPSEHOOÒ&#x2039;V86$ &RVWFR &RXQWU\.LWFKHQ &XOOLJDQ 'HZ\0HDGRZ)RRGV (DVW&RDVW0HGLD

)HUUDUR)RRGV )LML:DWHU )LVFKHU7KRPSVRQ *ODGVWRQH7DYHUQ 1LQHW\$FUHV5HVWDXUDQW 1-'HYLOV 2OLYH*DUGHQ 3HSVL&R 3MP]HU6HFXULW\ 3ODLQMPHOG3URGXFH

3RFRQR3URGXFH 4XLFN&KHN 5HLQKDUW)RRG6HUYLFH 6KRSULWHRI%HUQDUGVYLOOH 6RPHUVHW3DWULRWV 7'%DQN 7KH6SRUWV3HRSOH 7UDGHU-RHV²)ORUKDP3DUN 9LOODJH2IILFH6XSSO\ :HJPDQV

Thank You for Volunteering Your Time %RQQLH%UDH'UXP&RUSV %R\6FRXW7URRS &LYLO$LU3DWURO &OLII'H/DQH\ 'DYH0LOOHU 'RQQD&KULVWLDQ (G.HHJDQ²6HFXULWDV )ULHQGVRI0DWKHQ\ *LUO6FRXW7URRS ,PPDFXODWD+LJK6FKRRO -U)ULHQGVRI0DWKHQ\ .DWKOHHQ0.UDLV /HH%UXVK

0DWKHQ\6WDIIDQG9ROXQWHHUV 0LGGOHVH[&RXQW\-XQLRUHWWHV 0RUULVWRZQ%HDUG6FKRRO 3HDSDFN*ODGVWRQH)LUH'HSDUWPHQW 3HDSDFN*ODGVWRQH)LUVW$LG6TXDG 3HDSDFN*ODGVWRQH3ROLFH'HSDUWPHQW 5RWDU\&OXERI%HUQDUGVYLOOH 6RPHUVHW&RXQW\3DUN5DQJHUV 6RPHUVHW/DNHDQG*DPH&OXE 6WHYH)UHQFK 7'%DQN 80'1-30 5*URXS

We hope to see you again next year for

Miles for Matheny 2012! Upcoming Events! )8//&,5&/(6DWXUGD\1RYHPEHUWK5REHUW6FKRQKRUQ$UWV&HQWHU 11


R

565796-0; 6.(50A(;065 <:76:;(., 7(0+ 5,>)9<5:>0*251 7,940;56 

R

+LJKODQG$YHQXH32%R[ 3HDSDFN1- )D[  ZZZPDWKHQ\RUJ 9L[\YU:LY]PJL9LX\LZ[LK

Chuck Matheny Turns 70

C

O\JR 4H[OLU` ^OVZL WHYLU[Z >HS[LY HUK 4HYN\LYP[L 4H[OLU`MV\UKLK[OL4H[OLU`:JOVVSPU)\YU[4PSSZ51PU [\YULK`LHYZVMHNLVM4HYJO6U-YPKH`4HYJO HULHYS`IPY[OKH`JLSLIYH[PVU^HZOLSKH[4H[OLU`MVY*O\JRHZ OPZZPZ[LYUPLJLHUKH\U[OHKHSSJVTLPUMYVTV\[VM[V^UMVYZVTL ZWLJPHS ^LLRLUK HJ[P]P[PLZ PUJS\KPUN H ZWLJPHS ZLY]PJL VU :\UKH` 4HYJO H[ [OL )HZRPUN 9PKNL 7YLZI`[LYPHU *O\YJO 6[OLY ]PZP[VYZ PUJS\KLK`LHYVSK,K^HYK1VOUZVUVM5L^HYR^OVHZH`LHY VSKSVVRLKHM[LYZP_`LHYVSK*O\JRH[[OL)\YU[4PSSZSVJH[PVU:WLJPHS [YPI\[LZ ^LYL YLHK I` *OYPZ 2PUN 4H[OLU` KPYLJ[VY VM VWLYH[PVUZ" :[L]L7YVJ[VY4H[OLU`WYLZPKLU["HUK;HYH/VWRVHUVJJ\WH[PVUHS [OLYHWPZ[(UK[OLZ[\KLU[ZH[[OL4H[OLU`:JOVVSWYLZLU[LKHZWLJPHS IVVR[V¸:PY*OHYSLZ2PUNVM4H[OLU`¹ 0U SPL\ VM WYLZLU[Z *O\JR OHZ HZRLK [OH[ JVU[YPI\[PVUZ IL THKL [V H ZJOVSHYZOPW OL PZ LZ[HISPZOPUN MVY JVSSLNL Z[\KLU[Z THQVYPUN PU H OLHS[OJHYL MPLSK [OH[ OLSWZ WLVWSL ^P[O KL]LSVWTLU[HS KPZHIPSP[PLZ Anyone wishing to donate to this scholarship fund should make checks out to Charles Matheny and write â&#x20AC;&#x2DC;scholarshipâ&#x20AC;&#x2122; in the memo space. Checks can be sent to Chuck c/o Matheny Medical and Educational Center, PO Box 339, Peapack, NJ 07977.

! #  '    !"

 # %+ 

2011 Spring/Summer Matheny Matters  
2011 Spring/Summer Matheny Matters  
Advertisement