Page 1

2. udgave • 19.årgang FEBRUAR 2014

Gå under jorden ved hushandel Armene var oppe

Alle er enige om fornuften ved at få udført en TV-inspektion af kloakken før en hushandel, men der er ikke enighed om, hvorvidt det skal være en del af Huseftersynsordningen

Det var en stor succes for Danske Kloakmestre at flytte kloakmessen til Fredericia.

Alle partner anbefaler en TV-inspektion i forbindelse med hushandel, men der er uenighed om, hvorvidt det skal være en del af Huseftersynsordningen.

2532 besøgte Kloakmessen 2014 og der var i perioder trængsel. Udstillerne befandt sig godt og adskillige har bestilt stande til næste messe Normalt har kloakfolk armene - Det er naturligvis generalfornedad, men efter kloakmessen i samlingens beslutning, om vi Fredericia havde arrangørerne også skal lave en Kloakmessen armene helt oppe over hoveder- 2016. Hvis ikke, har jeg et prone. Messen blev en stor succes, blem. Så skal jeg ud og fortælle og formand Henning Lübcke, ganske mange udstillere, at de Danske Kloakmestre fortalte om desværre ikke kan få den udstilnærmest euforisk stemning ved lingsstand, de bestilte på vej ud afslutningen. af døren fra Kloakmessen 2014, - Jeg er overbevist om, at ryg- griner Henning Lübcke. terne om Kloakmessen 2014 vil Ud over det store besøgstal var brede sig i den kommende tid, der også stor tilfredshed med afog mange af dem, der ikke tog viklingen af messen. sig sammen til at komme afsted, - Vi har virkelig været i profesvil ærgre sig. I 2012 var besøgs- sionelle hænder hos Messe C, og tallet i underkanten af 900 ved samtidig har vi fået en fantastisk messen i Brædstrup. I år nåede opbakning fra hele branchen. vi 2532, og det er altså ganske Det er altså ret så vanskeligt at få imponerende i betragtning af, at armene ned. Det er helt åbenlyst, samtlige gæster har været dybt at beslutningen om at holde Kloseriøst fagfolk. Helt reelt har akmessen 2014 i Fredericia var Kloakmessen i Danmark vist helt rigtig. Geografisk ligger nok nu lejret sig som Nordeuro- Messe C perfekt. pas største kloakmesse, siger Fortsættes side 7 Danske Kloakmestres formand.

Med en tilstandsrapport i hånden efter et Huseftersyn er man som køber i stand til at tegne en ejerskifteforsikring, og som sælger fritager muligheden for ejerskifteforsikring almindeligvis for det 10-årige ansvar for fejl, mangler og ulovlige installationer. Huseftersynet omfatter imidlertid kun installationer indenfor soklen inkl. gulvet. Dermed er kloakinstallationerne ikke omfattet af huseftersynet, men det mener en række erhvervsorganisationer bør være tilfældet. Kloaksektionen under Dansk Byggeri, Danske Maskinstationer & Entreprenører og Danske Kloakmestre har sammen stiftet certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion, og herfra opfordres til, at en TV-inspektion af kloaksystemet bliver en obligatorisk del af et husefter-

syn, når ordningen næste gang skal evalueres om et par år. - Omkostningerne kommer nemt op på 100.000 kr. eller mere, hvis der er skjulte fejl under jorden. Problemet er jo, at skaderne typisk findes inde under bygningen. De skjulte installationer er imidlertid ikke mere skjulte, at de nemt kan ses ved en tv-inspektion, forklarer Søren Christensen hos brancheorganisationen Danske Maskinstationer & Entreprenører. Han er formand for Kloakmestrenes TV-Inspektion.

Kom med et godt tilbud

Formanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær er for så vidt enig i, at det er en rigtig god idé at få tjekket kloaksystemet ved hushandel både for sælgers og købers skyld, men han mener ikke, at det skal være

en del af Huseftersynsordningen. - Jeg vil gerne have det med, men de tal, som brancheforeningerne kommer med, er alt for høje. Det er simpelthen for dyrt og risikerer at underminere Huseftersynsordningen, som i forvejen er presset af den seneste ændring, hvor et el-eftersyn blev en obligatorisk del, siger Allan Malskær. - Hvis branchen mener, at det skal med i ordningen, så mener jeg, at den skulle komme med et godt tilbud i stedet for de tidligere nævnte priser på omkring 5.000 kr. Hvis man nu sagde, at en TV-inspektion udløste en voucher, således at man får inspektionen refunderet, hvis der efterfølgende bliver foretaget reparationer eller omlægning af kloakken indenfor en given tidsfrist, så var der en investering i

ordningen fra branchens side, og det ville gavne udbredelsen, siger Allan Malskær, der i øvrigt er ret skeptisk overfor de huseftersyn, der gennemføres i dag. - Reelt går tjekket af afløb i dag ud på, at man trækker i toilettet, og hvis vandet forsvinder, så er det i orden. Jeg vil stærkt anbefale sælgere at få udarbejdet en rapport over kloaksystemet. Vi ser rigtig mange rotteskader i disse år, og forsikringsdækningen er elendig på dette område, men der er ikke stemning for at tage det med i ordningen, siger Allan Malskær. Et kloaktjek var med i diskussionen, da ordningen senest blev revurderet i 2011, og den gang var det også primært økonomien, det faldt på. Fortsættes side 7

Entreprenørerne har fremgang

side

2

Turbo på i Jylland

side

8

Akvariefisk mod stress

side

12-13

Ny importør

side

3

Overtager kollega

side

9

Aut. spærre og Tier IV motor i dumper side

14

Vikarer med sociale profiler

side

4-5

Salg for 20 millioner

side

10

Golfbane ved JCB fabrik

side

15

Optismisme i maskinbranchen

side

6

Ekstra hydraulik

side

10

Brugte maskiner

side

6-8


2

MMM • FEBRUAR 2014

Entreprenørerne i DM&E har fremgang

-

UDGIVELSE & DEADLINES 2014 07. 04. 09. 06. 15. 12. 10. 07. 05.

Marts April Maj Juni August September Oktober November December

27. 27. 01. 28. 07. 04. 02. 30. 27.

Februar Marts Maj Maj August September Oktober Oktober November

Udgiver Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon +45 86 80 44 99 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk Redaktion Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Journalist: Per Bang Lay Out: Charlotte Thomsen Målsætning Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/ udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet. TRYK Skive Folkeblad Rotation Oplag Maskin- & Materiel udkommer i 12000 stk. MÅLSÆTNING Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Kommuners tekniske forvaltninger, Materielgårde og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, Entreprenører, Kloakmestre, Maskinstationer, Grusgrave samt Entreprenør- og Anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, Murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/Greenkeepere og Danske havne. DISTRIBUTION Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. redaktion Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger. Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

Der er fremgang i aktiviteten indenfor entreprenør og kloak i Danske Maskinstationer & Entreprenører. Det fremgik på foreningens generalforsamling En medlemsundersøgelse offentliggjort i januar viser, at flere medlemmer af DM&E har forventning om et slutregnskab for 2013 med øget omsætning end tilfældet var året før. Tilsvarende vurderer flere virksomheder, at arbejdsmængden indenfor de to områder er steget i forhold til året før. Til gengæld har ikke ret mange virksomheder været i stand til at få den øgede arbejdsmængde omsat i stigende priser. Omkring en tredjedel af virksomhederne har fået hævet priserne, og det svarer ret præcist til situationen for et år siden, mens der altså er to tredjedele, der ikke har oplevet stigning i priserne for deres arbejde. Danske Maskinstationer & Entreprenører har oplevet en glidende udvikling fra landsbrugs maskinstationer til øget fokus på entreprenør- og kloakområdet. I 2012 omsatte medlemmerne for 2,87 milliarder kr. indenfor landbrug og 2,39 milliarder indenfor entreprenørområdet.

Politik på godt og ondt

DM&E har arbejdet med en række politiske emner i årets løb, og formand Søren Ulrik Sørensen hæftede sig ved positive resultater indenfor BoligJobordningen, rottebekendtgørelsen og nedbrydningsområdet. - I forbindelse med forhandlingerne foreslog DM&E i et brev til skatteministeren, at udvide en kommende BoligJobordning til også at omfatte indkørsler og belægningsarbejder samt arbejder på fritids- og sommerhuse. Kort tid efter kom flere partier med forslag om at inddrage fritidsog sommerhuse i ordningen. Resultatet blev en genindførelse af den tidligere ordning dog også omfattende fritids- og sommerhuse. BoligJobordningen er nu vedtaget gældende hele 2013 og 2014, hvilket DM&E er meget tilfredse med. BoligJobordningen har været med det at holde aktiviteterne i gang i mange virksomheder samt mindske

VAM er oprindelig grundlagt som maskinstation, men er i dag en stor entreprenørvirksomhed. Sådan er det gået for mange maskinstationer.

omfanget af sort arbejde. DM&E vil i det kommende år påvirke beslutningstagerne til at finde en længerevarende løsning, hed det i beretningen. Et andet konkret politisk resultat var ændringen af rottebekendtgørelsen. - I midten af 2012 trådte den rottebekendtgørelse i kraft, som gjorde, at man som autoriseret kloakmester pludselig skulle have et 4-dages kursus til ca. 17.000 kr. for at montere en rottespærre. DM&E´s holdning var, at dette krav var skudt langt over mål, da brancheforeningen mente, at kloakmestre i forvejen var kompetente til denne form for indgreb i kloaksystemet og bekæmpelse af rotter. I den efterfølgende periode kæmpede DM&E for at bløde op på reglerne, og foreslog i stedet et-dages certifikatkursus for kloakmestre og rørlæggere, som skulle kunne udbydes i AMU-regi. Et år senere lige før sommerferien 2013 blev reglerne så endelig ændret igen. Ændringen betød, at det nu er muligt for kloakmestre og rørlæggere i autoriserede virksomheder at opnå certifikat til montering af rottespærre via af et etdags kursus, som kan tages både i AMU-regi og privat regi ved godkendte undervisere. Søren Ulrik Sørensen oplyste, at hvis den første løsning var ble-

vet fastholdt, ville det blot for DM&E’s medlemmer have kostet ca. seks millioner kr., hvis blot én person i hver virksomhed skulle have et certifikat.

Nedbrydning i vækst

Inden for nedbrydningsområdet er der arbejde i gang med flere ændringer af lovgivning og regler. - DM&E har gennem hele året arbejdet intenst på at påvirke området i en retning, som vil gavne miljøet samt medlemsvirksomhederne og deres medarbejdere bedst muligt. Første skridt i denne proces har for DM&E været at komme i kontakt med de relevante myndigheder, instanser og personer for dernæst at blive anerkendt som en vigtig spiller i forbindelse med en ændring og opkvalificering af nedbrydningsområdet. Denne mission er til fulde lykkes. Vi har gennem året deltaget i en række møder med alle relevante parter på området. - Med en udvikling af nedbrydnings- og affaldsområdet skabes også en masse nye muligheder, hvor sortering og udnyttelse af ressourcer i bygninger kommer i centrum. I den forbindelse bliver det altafgørende, at man kan identificere, afrense og udsortere problematiske stoffer som blandt andet PCB, bly og asbest før nedrivning. Den nye viden og

ANNONCETELEFON

Claus Thomsen • +45 86 80 44 99 / +45 20 86 44 99

-

Med BCS kan SNEEN bare komme an..... Importør: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S www.bcsmaskiner.dk•mail@fbdk.dk•Tlf. 9865 3255

DM&E’s formand Søren Ulrik Sørensen aflægger beretning på foreningens generalforsamling. udvikling på området kan og vil i fremtiden skabe nye muligheder og forretningsområder. Men det kræver, at man er parat til at omstille sig, sagde Søren Ulrik Sørensen.

Nye it-værktøjer

DM&E har udviklet en række praktiske værktøjer til entreprenørbranchen. Det handler om en ny og opdateret version af DM&E Kloakmodul. Det er et it-redskab, som kan anvendes til at udarbejde tegninger til kloakprojekter. Tilsvarende har DM&E udviklet et skiltemodul, som digitalt kan opstille en skilteplan ved vej- og kloakarbejde. Et andet nyt værktøj hedder DM&E AjourKS. Det er et kvalitetsværktøj, som netop er færdigt til udbredelse. Tankegangen er, at der ikke skal skrives, men at brugeren alene kan klikke sig igennem registreringerne. Endelig har foreningen udviklet et projektmodul til styring af projekter og efterkalkulation, hvor der også er mulighed for at trække analyser af eksempelvis maskinudnyttelse og mandskab. DM&E har passeret 700 medlemsvirksomheder i 2013. Det hænger ikke mindst sammen med, at Dansk Skoventreprenør Forening med 70 medlemsvirksomheder er blevet en del af DM&E. Ud over denne tilgang er der dog en lille netto tilgang.


MMM • FEBRUAR 2014

3

Tysk læssemaskine skifter importør

Svenningsens har overtaget importen af Thaler knækstyrede læssemaskiner til landbrug og industri. En række forhandlere fortsætter med mærket Tyske Thaler med et program af knækstyrede læssemaskiner fra 1,5 til 4,0 ton har skiftet dansk importør fra TobiCo i vestjyske Skjern til københavnske Svenningsens, som ganske vist placerer produktansvaret i Skanderborg. Dermed får en af Danmarks største maskinleverandører en endnu bredere produktpalette til både landbrug, entreprenører, anlægsgartnere, kommuner og industri. - Vi har søgt efter et top-brand inden for læssemaskiner i mange år. Thaler er blandt Europas tre største producenter af minilæssere med en produktion på omkring 1000 enheder om året. Derfor var det ikke en vanskelig beslutning, da vi fik tilbuddet om importen og forhandlingen i Danmark, fortæller Svenningsens administrerende direktør Benny Svenningsen. - Thalers fine serie på 12 modeller er et perfekt supplement til Bobcat-programmet, som vi har i forvejen. De kompakte Thalerlæssemaskiner spænder i størrelse fra 1500 til 4000 kilo og løftekapacitet fra 775 til 2400 kilo. Flere af Thalers modeller kan problemfrit håndtere en pal-

le belægningssten. Dermed appellerer de direkte til mange af vore kunder som anlægsgartnere, entreprenører, kirkegårde og kommuner, siger Benny Svenningsen. Svenningsens nye afdelingsleder i Skanderborg-afdelingen, Klaus Holgersen, bliver produktansvarlig for det nye mærke. Thaler har været repræsenteret i Danmark i en årrække, og der kører i forvejen mange af de tyske maskiner rundt om. Klaus Holgersen er nu på vej landet rundt for at mødes med de eksisterende Thaler-forhandlere. - De hidtidige Thaler-forhandlere er primært rettet mod landbruget, og derfor bliver Thaler også bredt ud i vores hidtidige net af Bobcat- og Kubotaforhandlere, som primært er målrettet boligforeninger, kommuner, golfbaner, anlægsgartnere og lignende, siger Klaus Holgersen. - Thaler passer perfekt ind i Svenningsens strategi om at øge indsatsen yderligere på maskiner til landbruget. Her startede vi med Bobcat, hvorefter Kubota med M-serien af landbrugstraktorer kom til. Den rummer i dag ud over de kompakte traktorer

også en model på 135 hk, og Kubota er i gang med at bygge en fabrik i Frankrig til endnu større traktorer. - Med Thaler bliver vi endnu mere dækkende i landbrugssektoren. Netop den kompakte konstruktion gør også Thaler-læsserne oplagte til anvendelse af for eksempel pelsavlere. Bredde på ned til blot 92 centimeter gør, at maskinerne kan komme rundt også under snævre forhold, konstaterer Klaus Holgersen. Foruden striben af gummihjulslæssere, består Thaler-programmet også af en nyudviklet teleskoplæsser med løftehøjde op til 4,40 meter. - Det er unikt for Thaler, at man har konstrueret en maskine med fast knæk og pendulerende bag-

Thalers læssemaskiner har et fast knæk og pendulerende bagaksel. aksel. Det giver hele maskinen en bedre balance, end vi ellers ser ved knækstyrede minilæssere. Der er mulighed for hydraulisk udtag til alle redskaber. Og foruden Thalers eget store redskabsprogram, kan maskinerne

naturligvis forsynes med redskabsfæste, som giver mulighed for også at anvende udstyr af andre fabrikater, siger Klaus Holgersen. Thaler-fabrikken ligger i Polling ved München i det sydlige Tysk-

land. Stadig stigende efterspørgsel på læssemaskinerne gjorde det i 2009 nødvendigt at bygge en splinterny fabrik med en produktionskapacitet på op til 2000 maskiner om året.

GRAVERE. DUMPERE. GRAVE-LÆSSERE. NYE OG GODE BRUGTE MASKINER. UDSTYR. RESERVEDELE.

Care for the ground

ØL OG PØLSER.

K-Vogns forhandlernet

K-Vognen importeres af GMR maskiner - kom og se de mange modeller hos din lokale forhandler: Svenningsens Maskinforretning A/S Havdrup Maskinforretning A/S Glamsbjerg Maskin Center A/S Sønderborg Skov - Park & Have Maskincenter ApS Varde Have & Skovmaskiner Vemas A/S Ole Mathiesen Maskincenter A/S Anker Bjerre A/S S.D. Kjærsgaard A/S Mejlby & Vilsgaard A/S

Velkommen til Åbent Hus Fred. d. 28/2. Kl. 9-17. Lørd. d. 1/3. Kl. 9-15

Fred. d. 21/3. Kl. 12-17. Lørd. d. 22/3. Kl. 9-17

HYDREMA CENTER SYD

HYDREMA CENTER ØST

Hylkedalvej 46. 6000 Kolding. Tlf. 74 83 24 24

Kærup Parkvej 15. 4100 Ringsted. Tlf. 46 49 75 75

Ring 98 37 13 33. Besøg hydrema.dk

GMR maskiner - 8700 Horsens - Tlf. 75643611 - www.gmr.dk

hydrema.com


4

MMM • FEBRUAR 2014

Entreprenørvikarer med social profil og APV

Det kan betale sig at arbejde med arbejdsmiljø og social ansvarlighed, men kan det også lade sig gøre i en vikarvirksomhed? Det mener TMN Crew og miljøkonsulent Steffen Scharff Tony Harritz fra bemandingsfirmaet TMN Crew og miljøkonsulent Steffen Scharff, Miljørådgivningen i Ringsted mødtes i et erhvervsnetværk, og Steffen Scharff erkender lige ud, at han ikke så TMN Crew som en potentiel kunde. Vikar- og bemandingsbranchen forbindes ikke typisk med bestræbelser for godt arbejdsmiljø og arbejde med

CSR (Corporate Social Responsibility). - Vores profil er, at vi ønsker at havde de dygtigste folk i branchen ansat hos os. For os handler bemanding og vikarer ikke om at skaffe den billigste arbejdskraft, men den bedste, siger Tony Harritz. - Alligevel må vi erkende, at vikarbranchen ligger lidt i en grå-

zone, når det gælder arbejdsmiljø og arbejdsgiveransvar. Vi kan jo ikke gennemføre en arbejdspladsvurdering for hver enkelt plads, hvor vi leverer arbejdskraft, men det har alligevel vist sig, at vi kan gøre noget, siger Tony Harritz. - Jeg ville gerne gå foran og få sat gang i en APV-proces, og derfor gik jeg til Steffen Scharff

AP Kilver / planeringsmaskine Kilver planeringsmaskiner har udtrækkelig hjulsæt og elektriske / hydrauliske folde sidepaneler. Som følge heraf er vejtransport ikke et problem. Sidestykkerne er låst ved hjælp af en hydraulisk betjent kile. Maskinen er udstyret med fast belysning og bredde markering samt proportional ventiler og et proportional joystick til at styre højde og hældning. Arbejdsbredde fra 150 til 800 cm, højde 55 eller 130 cm.

Alle maskintyper kan ses på www.ap-online.nl

SCHMIDT ApS

Ndr. Strandvej 13 • Tejn • 3770 Allinge Tel. +45 61 26 70 70 • Mail www.pes@schmidtaps.dk

Indehaver af TMN Crew, Tony Harritz vil have de bedste medarbejdere til firmaet, og det kræver, at det er en rigtig god arbejdsplads med styr på arbejdsmiljø og CSR-profil. og Miljørådgivningen, fordi han har baggrunden for at arbejde professionelt med det, siger Tony Harritz. Steffen Scharff måtte samle inspiration fra en række brancher for at stykke en meningsfuld arbejdsmiljøindsats sammen til TMN Crew. - Når jeg går i gang med sådan en opgave, så kortlægger jeg virksomheden og får styr på de aktuelle forhold. Vore forslag skal give mening i virksomheden, og vores motto er, at det skal kunne betale sig. - Et eksempel på, hvad vi kan gøre i denne type virksomhed er at lære medarbejderne at gennemføre en risikovurdering omkring den enkelte arbejdsopgave og forholde sig til det. Vi har også set på en beredskabsplan – altså hvad gør vi, hvis der skulle ske en ulykke. Vi har også forholdt os til, hvordan vi kan sikre, at der er en miljøorganisation på den enkelte arbejdsplads, siger Steffen Scharff. Det med, at indsatsen skal give mening, har Tony Harritz et omvendt eksempel på. En arbejdsmiljøkonsulent på en byggeplads gav en anmærkning, fordi en maskinfører svarede, at han ikke havde fået instruktion i brugen af den minigravemaskine, han kørte. Han havde kørt gravemaskiner i over 20 år. Det hjælper med en plan TMN Crew har også fået en CSR-profil, og Tony Harritz erkender, at han var lidt tvivlende i begyndelsen. - Som udgangspunkt mente jeg ikke, at det var relevant for os, men der har jeg helt klaret ændret synspunkt. Man bliver væsentligt klogere på sin virksomhed, når man arbejder med CSR. - Man kan så spørge, hvad jeg får ud af at være socialt ansvarlig. Alene tankesættet om at være en god arbejdsgiver betyder meget, når vi gerne vil tiltrække de dygtigste medarbejdere. Social ansvarlighed hænger tæt sammen med at være en god arbejdsgiver, og jeg har oplevet, at Steffen Scharff er rigtig god til

at spørge ind til vores holdninger. - I dagligdagen har jeg travlt med at sikre kunderne arbejdskraft, og derfor tænker jeg måske ikke så meget på det sociale ansvar, men når man har lavet en plan med opstillede målsætninger, så kommer det til at indgå i dagligdagen. - Det bliver helt klart lettere at handle på disse områder, når man har lavet en plan og sagt det åbent, siger Tony Harritz. CSR-profilen hos TMN Crew fylder i alt fem sider med tre niveauer for hvert emne – ’Holdninger’, ’Det gør vi’ og ’Det vil vi gøre’. Næste skridt er at udarbejde beskrivende handleplaner for hvert enkelt område.

Op på prioriteringslisten

Emnerne i CSR-profilen er bl.a. miljø, arbejdstagerrettigheder, forretningsetik, håndtering af kundekrav og en rygepolitik. - At udvikle en CSR-profil kan være den helt store pakke, eller vi kan tilpasse det den enkelte virksomhed. Her har vi valgt fem-seks overordnede fokusområder, og virksomheden har fået nogle specifikke redskaber, siger Steffen Scharff. Tony Harritz valgte at hyre en professionel til opgaven for at få lavet en plan med opfølgning, så det ikke drukner i hverdagen. - Vi har bl.a. betalt for at få lagt en vinkel på arbejdet med APV og CSR. Det skal simpelthen hives op på prioriteringslisten, og jeg tror ikke, at man har en sund virksomhed, hvis ikke APV og CSR er i orden, siger han. - Rent forretningsmæssigt kommer det også mere i fokus. Det bliver jo mere og mere udbredt, at udbydere stiller diverse krav omkring arbejdsmiljø, miljø og social ansvarlighed, så det er helt klart en udvikling, der vil fortsætte. - Jeg har egentlig ikke tænkt, at vores CRS-profil skal anvendes i markedsføringen, men først og fremmest skal den være med til at udvikle virksomheden. Jeg er i hvert fald blevet klogere på, hvordan vi kommer endnu videre og får sat handlinger på nogle


MMM • FEBRUAR 2014

Anlægsgartnere med faglig generalforsamling

5

Danske Anlægsgartnere holder nu generalforsamling for samtlige medlemmer Da Danske Anlægsgartnere forleden holdt generalforsamling var det en kombination af et fagligt arrangement og en organisatorisk generalforsamling. Det faglige program bød bl.a. på besøg på Kronborg, Louisiana og Søfartsmuseet, hvor der blev kigget på grønne anlæg og diskuteret faglige emner i tilknytning til besøgene. Den organisatoriske del bød på en ændring. For første gang holdt foreningen en egentlig generalforsamling, hvor alle medlemmer havde mulighed for at

Der er særlige udfordringer ved at gennemføre Arbejdspladsvurdering for et bemandingsfirma med medarbejdere på mange arbejdspladser. af de tanker, jeg i forvejen havde omkring social ansvarlighed og den gode arbejdsplads, siger Tony Harritz. TMN Crew er etableret 1. marts 2012. Da beskæftigelsen toppede i august, var der 70 mand i arbejde, og omsætningen i 2013 var 125% over tilsvarende måned sidste år. Ud over bemandingsopgaver har TMN Crew også udviklet et

tools koncept, hvor kunderne kan leje udstyrspakker til specifikke opgaver, og firmaet arbejder lige nu målrettet på at skaffe kunder indenfor vinterarbejde, så folkene kan holdes i gang året rundt. I løbet af 2013 har TMN Crew oprettet et kontor vest for Storebælt, og der er i dag fire ansatte ud over de mange vikarer.

Ny JCB 417HT

deltage. Indtil en vedtægtsændring sidste så holdt foreningen delegeretmøde. - Vi havde en god debat, hvor der var opbakning til bestyrelsens strategi. Det er jeg rigtig tilfreds med, eftersom vi har arbejdet meget med strategien siden sidste år, sagde formand Ejvind Røge efter generalforsamlingen. Der var tre nyvalg til bestyrelsen. De nye er Marianne Larsen, Fyn, Michael Dall, København og Jesper Bjerrisgaard, Jylland.

Der var både faglighed og organisationsarbejde på programmet ved Danske Anlægsgartneres generalforsamling i januar.

Armene var oppe..... fortsat fra side 1 Torsdag var hovedparten af gæsterne faktisk sjællændere, så det er helt kla5t ikke et problem at komme over et par broer, siger Henning Lübcke. Meget tyder på, at udstillerne er klar til at være med til ikke blot at gentage, men også udbygge succesen om to år. - Hvis generalforsamlingen er enig med bestyrelsen om, at vi sætter kursen mod Kloakmessen 2016, så tror jeg, at vi får en dob-

belt så stor messe. Med 95 udstillende firmaer havde vi denne gang cirka 50 procent flere end tidligere. Rigtig mange af dem var omkring Danske Kloakmestres stand i løbet af messens sidste dag med melding om, at de gerne vil have dobbelt så stor stand næste gang. Et enkelt firma afgav bestilling på firedoblet standareal i 2016. Så jeg og bestyrelsen har da et par gode argumenter med til generalforsam-

lingen, fastslår Henning Lübcke. De 95 firmaer, der deltog i 2014-messen, blev i øvrigt målt og vejet af publikum i en konkurrence, hvor det gjaldt om at stemme på den flotteste stand. Det blev Brdr. A. & O. Johansen A/S, der løb med hæderen. Formanden for Danske Kloakmestre, Henning Lübcke, havde et par herlige dage i Messe C i Fredericia.

A Product of Hard Work

Besøg vores hjemmeside & nye webshop på:

www.jcb.dk • www.jcbparts.dk


6

Træg optimisme i maskinbranchen

MMM • FEBRUAR 2014

Maskinleverandørernes to formænd signalerede optimisme, men det går trægt og finansieringsmiljøet arbejder med både livrem og seler Brancheforeningen Maskinleverandørerne holdt generalforsamling i lyset af optimistiske prognoser fra bl.a. Dansk Byggeri, store offentlige investeringsplaner og maskinbranchens egen fornemmelse af, at der er optimisme blandt kunderne. Formanden for sektionen for Park, Vej og Anlæg, direktør Niels Kirkegaard hæftede sig ved, at trods optimisme blandt kunderne, så er det ofte finansieringen der står i vejen for at få lukket en handel. Han efterlyste ikke de gode gamle dage i 2007, men blot en normaltilstand. På samme måde slog formanden for entreprenørsektionen, direktør Hans Holm i sin skriftlige beretning fast, at der er grund til optimisme, men ikke til overoptimisme, og han gav det gode råd fortsat at passe på omkostningerne og investeringerne. Også Hans Holm bed finansieringssektoren i haserne. - Senest har vi set, at også Garantivirksomhederne, som stiller entreprisegarantier, er blevet særdeles negativt påvirkede af bl.a. de store konkurser her i efteråret – ja, måske er det endda en central del af årsagen! Det gør det ikke nemmere at være dansk virksomhed i byggebran-

chen! Der er behov for, at der via Dansk Byggeri og måske regeringen tages hårdt fat på arbejdet her, fastslog han.

Topchefer og økonomer er positive

De to formænd henviste til en rundspørge blandt danske topchefer, som Børsen foretog omkring årsskiftet og slog fast, at krisen er forbi. ”Europa har været hårdt ramt i flere år, men jeg synes, det begynder at lysne. Jeg tror på, at verden bliver stabil i 2014, måske med en lille smule mere vækst end i 2013”, udtalte eksempelvis Jeff Gravenhorst, koncernchef i ISS, til avisen. Konjunkturundersøgelsen viser, at forventningerne svarer til en vækst på 1,8 %. Sidste gang dansk økonomi voksede så meget var tilbage i 2006. Regeringen forventer, at økonomien i år vil vokse med 1,6 %. Også økonomerne mener, at der vil ske en vending i økonomien i 2014. I Ritzaus økonomiske panel peger økonomerne på højere boligpriser, opbremsning eller ligefrem fald i ledigheden og mere gang i virksomhedernes ordrebøger.

En strømpil for økonomien er, hvordan boligpriserne udvikler sig, og her er økonomerne optimistiske - 72 % af 47 økonomer i panelet tror på, at boligpriserne vil være højere om et halvt år end i dag. 52 % tror på færre ledige i løbet af det næste halve år i forhold til nu, mens 48 % tror på uændret ledighedsprocent. Langt de fleste af panelets økonomer tror også på, at de danske virksomheder får mere at lave i det kommende år. 85 % tror på højere ordreindgang i danske virksomheder om et halvt år i forhold til i dag. Dansk Byggeri forventer højere vækst i det private forbrug og eksporten, men det private erhvervsliv vil fortsat være forsigtigt med at investere. Virksomhederne køber flere maskiner mv., men behovet for nyt erhvervsbyggeri vil være begrænset på grund af lavkonjunkturen og de mange ledige lokaler. Dansk Byggeri vurderer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil stige med ca. 3.000 personer i 2014 efter et næsten uændret niveau fra 2012 til 2013. Sådan lød det blandt andet i Maskinleverandørernes beretning.

Underentreprenører bliver ramt

I Entreprenørsektionens skriftlige beretning hæftede Hans Holm sig ved konsekvenserne af et par store konkurser i årets løb. - Når en af Danmarks største entreprenører går konkurs, rammer det naturligvis mange underentreprenører hårdt. Det kan vi ikke undgå at mærke i en periode. - For hele strukturen i bygge- og anlægsbranchen betyder en så stor konkurs rigtigt meget i de kommende år. Udenlandske spillere – kendte og ukendte - er kommet endnu stærkere på banen i Danmark, eksisterende danske virksomheder har set nye muligheder, som følge af det ændrede billede i kredsen af store udbydere. - For maskinleverandørerne kan det heller ikke undgå at få betydning: Flere udenlandske firmaer på markedet betyder flere maskiner på det danske marked, som ikke er leveret af danske maskinleverandører. Her er nye udfordringer, som vi kan se frem til. Statistikken for salget af entreprenørmaskiner viser, at 2013 blev tredje år i træk med fremgang, men stigningstakten er fladet ud. Der er totalt solgt 2.231

Arkivfoto: Formand for Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg, Niels Kirkegaard til venstre og formanden for entreprenørsektionen, Hans Holm. maskiner. De største stigninger er sket indenfor gravemaskiner over 5,0 ton, læssemaskiner under 5,0 ton og teleskoplæssere. Salget af dumpere er også steget relativt meget, men det er på baggrund af ret små tal med en stigning fra 60 til 71 solgte enheder. Der er et markant fald i medlemmernes salg af minigravemaskiner, som steg kraftigt sidste år. Beretningerne bød desuden på en gennemgang af årets aktiviteter, hvor sektionen for Park, Vej og Anlæg så tilbage på en vel-

lykket Have & Landskab, mens Entreprenørsektionen ser frem mod EH ’15 i Herning.

Det perfekte valg på byggepladsen, i landbruget og til industrien...

Manitou MLA628-120T LS, 2002, 5000t, Intern nr. 102389

Manitou MT1235ST Ultra, 2006, 2032t, Intern nr. 100650

Case CX240B, 2008, 6654t, Intern nr. 102268

Weidemann 1770 CX50, 2007, 627t, Intern nr. 102393

www.fs2.dk

6 pletskud fra brugtcenteret...

Hos Scantruck koncentrerer vi os ikke kun om at levere markedets bedste maskiner. Vi sørger også for professionel service så, din maskinpark altid er kørende. Vi har værkstedsfaciliteter og specialværktøj til alle modeller og tilbyder de bedste serviceaftaler. Komatsu PC350LC-8, 2008, 3740t, Intern nr. 100180

Volvo EC25, 2007, 1029t, Intern nr. 102148

I vores 5600 m2 store brugtcenter i Skive, er der altid godt 300 brugte teleskoplæssere, entreprenørmaskiner o. lign.

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Kærup Parkvej 12, DK-4100 Ringsted • info@scantruck.dk • www.scantruck.dk • Tlf. +45 96 147 147


MMM • FEBRUAR 2014

7

Gå under jorden..... fortsat fra side 1

www.Hpe-aS.dK

kendskab til tilfælde, hvor en handel ikke er blevet gennemført, efter at vi havde tv-kameraet nede i rørsystemet, siger J. Berner Pedersen. - Hvis køber flytter ind og efterfølgende opdager, at noget er galt nede i kloakken, så er det ensbetydende med mange penge

op af lommen, hvis der ikke er fuld forsikringsdækning. Det er vel at mærke penge her og nu. Hvis en tv-inspektion er med i handelen, kan udgiften til udbedring af eventuelle skader komme ind under det 30-årige lån, forklarer J. Berner Pedersen.

Fakta om Huseftersynsordningen:

Formanden for Danske Parcelhusejere, Allan Malskær. Formanden for Kloakmestrenes TV-Inspektion, Søren Christensen mener, at det bør revurderes. - Det blev udarbejdet en stor rapport den gang, og man var meget optaget af at holde et prisleje, hvor en tilstandsrapport ikke blev for dyr, men hvad er for dyrt? Med den nuværende Huseftersynsordning undersøger man ikke det, som er sværest at se – nemlig kloakskader. Det er spørgsmålet, om det ikke blot giver en falsk tryghed for huskøbere. Vi har ingen statistik på det, men vi hører rigtigt meget om rotteskader rundt omkring, siger Søren Christensen. I branchen frygtes det, at antallet af kloakskader er stigende i det nærmeste år. Husene fra det store parcelhusboom i 1970’erne er ved at nå en alder, hvor kloaksystemerne kan være slidt, og der blev i øvrigt bygget med stærkt svingende kvalitet i de år.

Brug for mere Kloak-TV

Kloakmestrenes TV-Inspektion er en certificeringsordning, som skal være med til at optimere inspektionsarbejdet. - Certificeringen er tænkt som en overbygning til kloakmesterautorisationen. I øjeblikket er 40 virksomheder medlemmer af Kloakmestrenes TV-Inspektion, men antallet øges løbende. Der skal være flere kloakmestre med både autorisationen og certificeringen til tv-inspektion på plads. Derfor uddannes der i tv-inspektion på AMU-kurser både i Horsens, Aalborg og Køge. Efterfølgende kommer operatørerne igennem et godkendelseskursus, før alle krav er opfyldt, siger Søren Christensen. Og der bliver brug for flere autoriserede kloakmestre, som også har tv-certificeringen på cv’et, mener formanden for Kloaksektionen i Dansk Byggeri, J. Berner Pedersen. - Der er kloakker alle vegne, og alle forventer, at de bare fungerer. Derfor bliver flere og flere opmærksomme på, at også kloakkerne naturligvis skal tjekkes, før man skriver under på en hushandel. Mange private beder os allerede om at lave et eftersyn i forbindelse med hushandel. Som regel er det køberne, og jeg har

Huseftersynsordningen er til for at beskytte køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af huse. Som sælger har man ansvar for husets tilstand i 10 år efter salget, men med en tilstandsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, kan man blive fritaget for dette ansvar. Kilde: Sekretariatet for Huseftersyn.

- din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel... MODEL

SEriEnr TiMEr ÅrG.

PriS

GravEMaSkinEr PÅ bÅnD Liebherr R914 HD-SL 640-7090 7100 Liebherr R944 651-8431 11500 Liebherr R914 1062-22887 3031 Liebherr R944 651-16292 5680

2001 2001 2008 2005

255.000,435.000,695.000,895.000,-

GuMMihjuLSLæSSErE Liebherr L538 432-14728 5169 Liebherr L566 460-17162 10713

2006 2007

320.000,654.500,-

MiniGravEMaSkinEr OG MiniLæSSErE JCB 8060 884336 2200 2004 Neuson 3503 AE00675 866 2006 Volvo EC15B 27242871 5000 2004

190.000,155.000,65.000,-

DOzEr OG DuMPEr Neuson 1001 AB100205H Neuson 3001 AC310185D

70.000,169.000,-

467 710

2007 2008

Ring for yderligere oplysninger: Sjælland: Leif Petersen ......................................mobiltlf. 2049 1811 Sjælland: Michael Jørgensen.............................mobiltlf. 3068 4404 jylland midt/nord: Ole Klitgaard ......................mobiltlf. 2445 1153 jylland midt/syd og Fyn: Claus Pedersen ......mobiltlf. 4031 7153 jylland: Jan Eggert.............................................mobiltlf. 4043 1315 jylland: Tommy Bladt ......................................... mobiltlf. 4017 7153

Brugte maskiner til salg

Hitachi ZX250LC-3 År 2008 26 tons, 3000 timer. Hydraulisk skifte. Uden skovle. Kr. 725.000

Takeuchi TB1140 År 2006 14,3 tons, 4900 timer. Hydraulisk skifte. Kipskovl. Kr. 375.000,-

Volvo EC210BLC År 2007 22 tons, 9250 timer. Hydraulisk skifte Skovl + kipskovl Kr. 475.000,-

Komatsu PC240LC-7 År 2005 24 tons, 11880 timer. Hydraulisk skifte. Skovl + kipskovl. Kr. 345.000,-

Hitachi ZX350LC År 2005 35 tons, 10250 timer. Hydraulisk skifte 1 skovl + fast planer. Kr. 550.000,-

Hitachi ZX250LC År 2005 26 tons, 8500 timer. Hydraulisk skifte. 1 skovl + kipskovl. Kr. 425.000,-

Volvo EC290BLC År 2006 30 tons, 11720 timer. Hydraulisk skifte. Skovl + kipskovl. Kr. 440.000,-

Hitachi ZW150 År 2009 12 tons, 7250 timer. Hydraulisk skifte 1 skovl. Kr. 470.000,-

Hitachi ZX250LC År 2005 25 tons, 10600 timer. Hydraulisk skifte Skovl + kipskovl. Kr. 450.000,-

Hitachi EX300LC År 1990 30 tons, 15000 timer. Mekanisk skifte. 1 skovl + 1 kipskovl. Kr. 190.000,-

Volvo EC210BLC År 2007 22 tons, 8150 timer. Hydraulisk skifte. Skovl + kipskovl. Kr. 500.000,-

Volvo ECR88 Plus År 2008 9,1 tons, 3600 timer. Hydraulisk skifte Kipskovl Kr. 315.000,-

Nord-, Midt-, Sønderjylland & Fyn: preben Bach: tlf. 23 45 01 18 p.C. Nørgaard: tlf. 21 44 10 10 Finn enggaard: tlf. 40 37 22 30 Sjælland & Øerne: Michael Hansen: Henrik w. Sørensen:

Grønland: Kurt Hansen:

tlf. 21 45 75 15

Færøerne: preben Bach:

tlf. 23 45 01 18

tlf. 20 46 37 33 tlf. 20 40 22 10

www.jmm-group.com Alle priser er excl. moms

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Vojens • Tlf. 7354 7700

Bjæverskov 56 87 10 10 Horsens 76 82 20 20

Se flere brugte maskiner på hpe-as.dk eller scan koden med din telefon


8

JCB 535-95 Agri Super

Enhedsnr.903044 Årgang: 2010 Timer: 4753

RT

JO KLARG

Kr. 365.000 JCB 541-70 Agri Super

Enhedsnr.902615 Årgang: 2007 Timer: 3250

JORT

KLARG

Kr. 350.000 JCB 8020

Enhedsnr.902813 Årgang: 2009 Timer: 1458

Kr. 125.000 Hanix H09D

Enhedsnr.902949 Årgang: 2009 Timer: 276

Kr. 92.000 Neuson 2503 Enhedsnr.903178 Årgang: 2006 Timer: 1095

Kr. 120.000

MMM • FEBRUAR 2014

Københavner sætter turbo på i Jylland

Svenningsens har i mange år haft salgs- og servicecenter i Skanderborg. Nu bliver det en rigtig afdeling med afdelingsleder Det er en erfaren maskinmand, der har taget udfordringen med at udvikle Svenningsens i Skanderborg fra et salgs- og servicecenter til en egentlig fuldgyldig maskinforretning. - For mig er det spændende at komme et led længere ud. Jeg har gennem 13 år været ansat hos Lindana, som producerer flishuggere. Her var opgaven at markedsføre og sælge for en producent til forhandlere, men nu bliver opgaven med den største del af produkterne også at nå helt ud til slutkunderne, siger Klaus Holgersen. - Det er spændende selv at skulle være med til at udvikle butikken. Jeg skal selv kreere det og få skabt en afsætningsplatform i Jylland, og det arbejde glæder jeg mig til, siger han. Svenningsens etablerede den jyske bastion i 1982 i Brabrand og flyttede den i 1984 til Skanderborg. - Medarbejderstaben i Skanderborg består i øjeblikket af 12 medarbejdere. Som hidtil har vi syv montører, og fem servicevogne har deres base i afdelingen. Tillige har vi en fast reservedelsmand, og tre sælgere er tilknyttet Skander-

Klaus Holgersen er ansat som afdelingsleder for Svenningsens i Skanderborg. Dermed opgraderes salgsog servicecenter Skanderborg til en egentlig maskinforretning. borg-afdelingen foruden mig som afdelingsleder, forklarer Klaus Holgersen. Blandt den nye ankermands første opgaver bliver imidlertid at spotte yderligere en medarbejder til sælgerstaben. Den nye salgskonsulent skal geografisk især tage sig af den jyske afdelings nærområde omkring Skanderborg og Aarhus. - Svenningsens Vest vil fremover være servicecenter for firmaets

egne store brands og tillige fungere som både salgscenter og forlænget arm for Svenningsens eget salgsteam og forhandlernet i Jylland og på Fyn, fortæller Svenningsens administrerende direktør, Benny Svenningsen. Klaus Holgersen føjer til, at der bliver tale om en mere fuldbyrdet maskinforretning med alle funktioner. - Svenningsens vil simpelthen udnytte den fine placering centralt i

Østjylland, så vi fremover byder på et center med servicefolk på værkstedet og i reservedelsafdelingen, udstilling af maskiner og naturligvis salgsfunktion, siger afdelingsleder Klaus Holgersen.

brugte maskiner til gode priser schæffer 4360

bobcat X322

bobcat X320

Fiori 1200

mustang 306 Hof

Årg. 2008/3000 timer

Årg. 2003/26500 timer

Årg. 1997/2815 timer

Årg. 2011/4 timer

Årg. 2008/900 timer

inkl. 3 skovle og tilmann

Vær opmærksom på at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele landet. kontakt en sælger for at høre mere om den enkelte maskine.

kr.

182.000

kr.

inkl. 2 graveskovle og 1 planerskovl

74.000

kr.

64.000

kr.

inkl. 4-i-1 skovl, klo og pallegafler

135.000

kr.

165.000 alle priser er eksklusive moms.

Yanmar dC6r

Yanmar Vio35

schæffer 690 tele

Yanmar b17

Yanmar b15-3 Cre

Årg. 2001/10 timer

Årg. 2008/85 timer

Årg. 2007/4500

Årg. 1998/5400 timer

Årg. 2005/1500 timer

kr.

40.000

kr.

225.000

Inkl. skovl, pallegafler og fejemaskine

kr.

237.000

inkl. kipbar planerskovl, 300 mm og 400 mm skovl

kr.

inkl. skovl 500 mm

50.000

kr.

99.000

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder, kampagner, invitationer mv. direkte i indbakken. Udkommer ca. 1-2 om måneden. Tilmeld dig på www.stemas.dk peter

sydjylland/Fyn

20 25 88 98

Henning

Vestjylland

21 42 66 76

søren

midt- og nordjylland

20 32 70 34

Hans peter

sjælland

40 30 75 49

Stemas Web App den gratis Web app fra stemas giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. brugte maskiner opdateres dagligt. Find hurtigt vores afdelinger og nærmeste kontaktperson

Maskinleverandørerne


MMM • FEBRUAR 2014

Producent af skovle overtager kollega

9

Skovlfabrikken Ebco Danmark ApS. har overtaget Viby Attachment Worldwide A/S. Før 2009 var de kendt under navnene Beco og Viby Jern, men begge har været nede at vende Skovfabrikken Ebco Danmark ApS. har overtaget Viby Attachment Worldwide A/S pr. 1. januar. Det er sket ved, at ejerne af Ebco, Kim Jensen og Charlotte Madsen har overtaget alle aktier i Viby Attachment Worldwide A/S. Ebco Danmark ApS. producerer primært graveskovle på fabrikken i Lynge nord for København, mens Viby Attachment Worldwide fortrinsvis producerer læsseskovle dels i Viby ved Aarhus og dels i Letland. Ebco beskæftiger 50 medarbejdere, mens Viby har 18 ansatte i Viby og beskæftiger ca. 40 mand med produktion i Letland. - Vi har overtaget Viby, fordi virksomheden er stærk på læsseudstyr, mens vi er stærke på graveudstyr, og vi har begge en stor portefølje af eksportkunder, men det er ikke de samme. Derfor tror vi på, at begge virksomheder kan få synergi ud af at forenes om eksportsalget, siger Kim Jensen. - Der ud over vil vi samkøre eksempelvis lagre og vi vil udnytte den øgede produktionskapacitet, men vi vil fortsætte den hidtidige produktion både i Lynge og

Viby. Vi tillægger det stor vægt at have faciliteter på begge sider af Storebælt, siger Kim Jensen. Selv om Ebco er specialiseret i graveskovle, fremstiller virksomheden også læsseskovle, og Viby fremstiller også graveskovle, og det vil fortsætte. - Vi har hver især kunder, der foretrækker de hidtidige produkter, og dem vil vi imødekomme. Vi vil bare udvikle endnu mere på hver vore specialer, og så vil vi arbejde endnu mere med grabbe og andet udstyr til nedbrydningsbranchen, siger Kim Jensen. Begge virksomheder væltede økonomisk med få måneders mellemrum i 2009. Viby Jern med Kaj Dam-Rasmussen måtte erkende, at den gamle familievirksomhed ikke kunne reddes som selvstændig virksomhed, og den blev overtaget af East Metal i Esbjerg. Det er også East Metal, der har fabrik i Estland, hvor der producere til Viby. Virksomheden er dog aldrig for alvor kommet på fode, og der var negative driftsresultater og negativ egenkapital de seneste tre år. Ebco var indtil 2009 kendt som RH-Beco med Kim Jensen i

spidsen og sammen med Charlotte Madsen fik han genrejst virksomheden under navnet Ebco. De har de seneste tre år været i stand til at aflevere positive driftsresultater og har oparbejdet en positiv egenkapital. Virksomheden har allerede udvidet produktionen i Danmark. I Viby har der stået uudnyttede produktionsfaciliteter, som er sat i drift, efter at der er hjemtaget produktion fra Polen. Begge virksomheder eksporterer til England, Sverige og Norge. I England har Ebco egne sælgere, som nu også vil få Viby-skovle i ’tasken’. I Norge og Sverige har begge virksomheder egne forhandlere, som vil få udvidet sortimentet.

Lygter og fejeringe Børste, fejeringe og sidekoste fra Ravning, når sne, sjap og snavs skal fjernes. Børste, fejeringe lagerføres også den nye fuldplast udgave, lige eller Zig-Zag. Mange nyheder på lager inden for LED lygter.

Deadline for ordrer, mandag - fredag 16:30 - levering inden 6:59 næste morgen

S

IS

KT

TI

DU

An

SEn

PRO PE

CI

AL

IS T K R

n I S TI A

KR

Ring direkte til produktspecialisterne 9680 8379 grene.com/industri

En læsseskovl med det karakteristiske logo for Viby Attachment Worldwide.

Medarbejderne hos Viby Attachment Worldwide A/S samlet i en Vibyskovl.


10

57 maskiner solgt på en weekend

MMM • FEBRUAR 2014

Næsten dobbelt op på antal solgte maskiner gav weekend-salg for små 20 millioner kroner

Interne messer og åbent hus arrangementer vinder frem, og det er ikke så mærkeligt efter Scantrucks ScanMek i januar, hvor der blev solgt maskiner for tæt ved 20 millioner kr. over en weekend. Der blev afsat ikke færre end 57 maskiner med en næsten ligelig fordeling mellem brugte og nye. Det var syvende gang, at Scantruck indbød til sin egen ScanMek-udstilling. Og mens der tidligere år har været stor tilfredshed med besøgstal og salg, så steg kurven nærmest lodret i år. - På ScanMek 2013 solgte vi 32 maskiner, og det var flot og ny rekord. Men i år blev det til ikke færre end 57 solgte maskiner, og

en omsætning på næsten 20 millioner kroner fortæller meget om, at der er ganske mange store maskiner imellem. Og vi har solgt lystigt af både Komatsu, Manitou, Atlas og Mustang, fortæller Henrik Kirketerp-Møller. - Det helt forrygende salg er et klart signal om, at stemningen er positiv i bygge- og anlægsbranchen, og at der også er absolut positive tendenser i landbruget. Krisestemningen er vendt til optimisme. Folk ser fremad, vurderer Scantrucks salgschef. ScanMek 2014 blev i omfang også den hidtil største med øget udstillingsareal i forhold til tidligere. Det kvitterede i omegnen af 3500 gæster for og satte dermed også ny besøgsrekord.

Væsentligt flere gæster genererer automatisk mere travlhed for både pølsemanden og folkene i suppe-teltet ved Scantrucks store brugtcenter. I løbet af de to ScanMek-dage blev der langet lige knap 5000 pølser over disken, suppe-indtaget nåede 600 liter, og der blev garneret med omkring 100 kilo bacon. Scantruck havde for første gang ryddet en hal og inviteret en stribe af de faste leverandører af udstyr, tilbehør og grej med. Dermed var der også lejlighed til at få en fagsnak direkte med producenter og importører af blandt andet graveskovle, maskinstyringer, tiltrotatorer, arbejdslys, dæk og andet med direkte relation til de store maskiner til både

Der var masser af nye maskiner at tage i øjesyn for de omkring 3500 gæster, der satte ny ScanMek-besøgsrekord. (Foto: Gert Laursen) byggeri, anlæg, landbrug og in- vet udtryk for, at det er fint også ve og gav udtryk for, at de meget dustri. lige at få mulighed for at se nær- gerne kommer igen, siger Hen- Leverandør-standene ligner en mere på det forskellige udstyr og rik Kirketerp-Møller. fast del af ScanMek fremover. tilbehør. Og leverandørerne var Rigtig mange af gæsterne har gi- hele raden rundt særdeles positi-

Ekstra hydraulik til stor jernsaks Der skal meget hydraulikkraft til at klippe sig gennem kraftige jernkonstruktioner. Derfor har Jørgensens Total Entreprise i Hobro valgt en Hitachi ZX520LCH-5B gravemaskine. Den nye maskine, der er monteret med en jernsaks af typen La Bounty, er specielt egnet til denne type opgaver på grund af Hitachis olieflow. - Måden, hydrauliksystemet er bygget op på, betyder, at der altid er den rette mængde flow og tryk til det hydrauliske udstyr. Det sikrer, at maskinen altid arbejder hurtigt og effektivt, siger Henrik Jørgensen fra Jørgensens Total Entreprise. Det er firmaets fjerde 50 tons Hitachi gravemaskine. Ekstrahydraulikken, som betjener den

store jernsaks, er proportionalstyret via rulleknapper på førerens joystick. Dermed kan flow og tryk justeres direkte fra monitoren i kabinen. - Hydraulikken på den nye maskine gør den nem at køre med. Føreren ved nøjagtig, hvor han har saksen, og hvordan maski-

nen opfører sig. Bevægelserne er rolige, så arbejdet kan udføres med høj præcision. Saksen begynder ikke at gå op og ned, gå hurtigere eller langsommere, siger Henrik Jørgensen, der også fremhæver den service, entreprenørfirmaet får fra leverandøren HP Entreprenørmaskiner.


MMM • FEBRUAR 2014

11

Minigravere til omgående levering. Vi tømmer lageret til attraktive priser.

slå til inden udgangen af marts...

stærke priser på minigravere pon equipment a/s. Brøndby, tlf.: 70 25 22 11 · Skejby, tlf.: 70 25 44 11

www.pon-cat.com


12

MMM • FEBRUAR 2014

Akvariefisk mod stress

Filter-Kurt har altid arbejdet, som om det var hans eget firma, uanset om han har været selvstændig eller ansat. Nu bliver han 60 år og søger ud på landevejene igen

Produktspecialist Kurt Jensen hos Grene Danmark A/S har været både ansat og selvstændig i flere omgange, men altid har han arbejdet, som om firmaet var hans eget, og det har nogle gange fået stress-hormonerne til at røre på sig. Så har akvariefiskene været god terapi. Antallet af fisk kender han ikke, men huset i Stoholm har rummet op til 4.000 liter vand fordelt i 40 akvarier. Den 28. februar fylder Kurt Jensen 60 år, men det giver ikke anledning til overvejelser om at stoppe. Tværtimod får han mulighed for at komme mere på landevejen –

ud til sine kunder, og det ser han frem til. Derfor søger Grene i øjeblikket efter en dygtig filtermedarbejder, der kan overtage hans opgaver hjemme på kontoret i Skjern. - Jeg har holdt fast ved en del kunder tilbage fra den tid, hvor jeg var selvstændig entreprenørmekaniker, og det er rart at komme rundt til dem. Jeg har også nogle enkelte kunder, som er blevet mine private venner, og det er selvfølgelig noget helt særligt. Det var jo lidt anderledes før i tiden. Jeg havde en kunde nede i Sønderjylland,

som gik og rodede med noget en lørdag, og han kunne ikke få det til at fungere. Så ringede han og sagde, at nu stillede hans kone en oksesteg i ovnen, og så måtte vi komme, så jeg kunne se på det, og vi overnattede til næste dag, fortæller Kurt Jensen som et eksempel på, hvordan det var at være selvstændig med enmandsfirma. - Når man brænder for det, man laver, så skal man passe lidt på sig selv, og jeg har altid brændt for mit arbejde. Selv om jeg solgte filterfirmaet til Grene, så er det jo stadig mit barn. Det er en lille niche hos Grene, men det Kurt Jensen er produktspecialist indenfor filtre. Grene har i dag udbygget sortimentet og gjort filtre til et speciale.

Effektiv maskinstyring gør dig 30 % bedre til dit job

Med maskinstyring har maskinføreren altid fuld kontrol over sit arbejde og kan grave effektivt og nøjagtigt, og udføre arbejdet 100 % rigtigt første gang. Scan koden her, og se hvad effektiv maskinstyring også kan gøre for dig.

Scanlaser’s avancerede maskinstyringssystemer i 1D, 2D og 3D sikrer, at arbejdet bliver udført rigtigt og præcist første gang.

Welcome to the world of Machine Control Hvidkærvej 27 • 5250 Odense SV • Tlf.: +45 66 17 07 84

har hele tiden været min intention at drive filter-området frem, siger han.

Gik over til filtre

Kurt Jensen er oprindeligt udlært som lastbilmekaniker. Han kom ind i entreprenørbranchen via firmaet Granzow Entreprenørmateriel, der arbejdede med mobile trykluftkompressorer. I 1989 etablerede han KJ Entreprenørmateriel sammen med sin kone. - Da jeg overtog forhandling og service af Jylland/Fyn fra Granzow Entreprenørmateriel i 1989, havde vi et Mærsk-selskab som fast kunde, og de blev spurgt, om det var i orden, at jeg overtog kontrakten, og om de var villige til at arbejde med et en-mandsfirma. Jeg fik også kunder som bl.a. Monberg og Thorsen med. Det var noget helt andet at blive sælger i forhold til at have repareret maskiner. Jeg har aldrig for

alvor været gearet til opsøgende salg. Jeg er bedst til at møde de kunder, som jeg kender i forvejen, men jeg har vel efterhånden lært det, siger Kurt Jensen med sit kendetegnende skæve smil. - I løbet af årene som selvstændig entreprenørmekaniker fandt jeg ud af, at jeg ikke skulle have folk ansat. Det dur jeg ikke til. Jeg forventer, at de arbejder på samme måde, som jeg selv gør, og det fungerer slet ikke, erkender Kurt Jensen. - Når man arbejder på den måde, som jeg gjorde, så får man selv de dårlige jobs, og en dag lå jeg på ryggen under en entreprenørmaskine i Fredericia Flydedok i snestorm og arbejdede op gennem en lille åbning under maskinen. Da besluttede jeg, at det skulle være slut med at reparere maskiner. Det var for surt. - Jeg kendte flygtigt Donaldson filtre og tog kontakt til dem for


MMM • FEBRUAR 2014

13

Rutineret sælger til Scantruck Scantruck A/S har ansat Jan Adamsen som salgskonsulent på Sjælland for Komatsu. Jan Adamsen etablerede firmaet Jamas i 1986 og drev det frem til 2011. Som udgangspunkt var firmaet baseret på handel med brugte maskiner, så kom Ljungby til og fra 1996 var det Doosan. Indtil 1. januar har han fungeret som freelance sælger for Jamas.

Jan Adamsen er i fuld gang på Sjælland og besøgte således ScanMek med en busfuld gamle kunder fra Sjælland. Scantruck har sjællandsk afdeling i Ringsted.

Hans Jørgen Schmidt, 61 år, er ansat som ny distriktschef med ansvar for de tunge maskiner hos Jamas-Doosan i Kalundborg. Hans Jørgen Schmidt har senest være ansat hos Ironplanet, der sælger brugte maskiner over nettet. Han har tidligere været hos både KFD A/S med Komatsu og Pon Equipment A/S med Caterpillar, hvor han var key account manager.

Hos Komatsu var han ansat i to omgange. Først som direktør og siden som distriktschef. Her arbejdede han sammen med Kim Damgaard, der i dag er salgs- og marketingschef i Jamas.

Rutineret sælger til Jamas

Kurt Jensen i én af lagerbygningerne hos Grene Danmark A/S, hvor han har været produktspecialist, siden Grene overtog DK Filter Viborg A/S, som han selv havde bygget op. at høre, om jeg evt. kunne komme til at sælge filtre. Det viste sig, at de søgte importører i Danmark, og jeg fik entreprenørområdet fra 2000, mens Grene fik landbrugssalget fra 2002.

Imponerende set-up

Kurt Jensen var egentlig i gang med at planlægge fremtiden for DK Filter Viborg A/S, som hans eget firma hed, da Grene i marts 2007 kom med et købstilbud, som han accepterede. - Grene ville ind på filtermarkedet til entreprenørsektoren, så for mig var det et spørgsmål om

at sælge til dem eller få dem som konkurrent. Det viste sig, da vi handlede, at det egentlig var min viden og min kundekreds, Grene var interesserede i. Det blev en handel, hvor prisen for mit firma var afhængig af omsætningsudviklingen på filtre de første tre år efter overtagelsen, fortæller han. - Jeg er blevet imponeret af den organisation, der ligger bag Grene. Det er et fantastisk set-up, vi har her. Jeg må også erkende, at marketing aldrig har interesseret mig, men jeg kan konstatere, at det gør en forskel.

- Da jeg var selvstændig, lagde jeg altid stor vægt på regulære handler. Jeg skulle f.eks. ikke udnytte, at jeg havde et tæt personligt forhold til en del kunder eller at nogle blot bestilte hos mig uden at spørge om prisen. Sådan er det også hos Grene. Alt skal gå ordentligt til, og det passer mig godt, siger den snart 60-årige, der nu igen er på landevejen for at møde sine kunder – og fiskebestanden er reduceret til fem-seks akvarier med Amazonfisk. Fødselsdagen fejres hos Grene på dagen.

JMM montør nu wsælger hos JMM Tommy Bladt, 53 år, er blevet ansat som ny sælger for Vestdanmark hos Johs. Møllers Maskiner A/S i Horsens. ”Ny” er måske så meget sagt, for godt nok er sælgertitlen ny, men den erfarne maskinmand har været hos JMM i godt 27 år, så han kender bedre end de fleste maskinernes forcer, muligheder og kvaliteter. Tommy Bladt bor privat i Vo-

jens, hvor han startede sin JMM karriere som udekørende montør, et job han havde i omkring 18 år. De seneste ni år har han været værkfører for montørerne. Han er en af fire sælgere, der fremover skal dække Danmark vest for Storebælt. JMM er dansk importør af blandt andet Liebherr og Neuson.

Ljungby 20 lll B

ar et Maskin h am. Ljungby rogr r udstyrsp meget sto

rhør Ring og fo yde dig lb i kan ti

hvad v

Ljungby L 20 Læsse maskine En maskine i 22 ton klassen Stor kapacitet Lave driftsomkostninger.

Ljungby producerer 8 modeller i læssemaskineri størrelsen fra 10 til 32 ton • Kraftige 6 cyl. motorer i lll A el. lll B Miljø norm • ZF transmission med 5 hastigheder • ZF aksler med automatisk / manuel spærring

• 45 graders styrudslag (mindre venderadius) • Lavt lydniveau i kabinen (LpA) 68 db • Ljungby læssemaskiner fra 9-32 ton

ud på ode tilb g å s g o Vi har brugte skiner ema y Læss Ljungb Ljungby Service • www.ljungbymaskin.se

Drejergangen 13, Karlslunde • Tlf. +45 46 15 55 00 • Salgschef Svend Sørensen Tlf.+45 21 99 60 61


14

MMM • FEBRUAR 2014

Automatisk spærre og Tier IV motor i dumper Caterpillar har taget difinitive skridt med den nye C-serie dumpere. De har fuld Trin IV motor og Cat 730C har automatisk differentialespærre. Caterpillars nye C-serie dumpere består af tre modeller – 725C, 730C og 730C EJ ejector. Alle er forsynet med Caterpillars nye Trin IV motor, som lever op til de mest vidtgående miljøkrav, som kendes p.t. både i USA og Europa. Ud over at leve op til de maksimale miljøkrav har motorerne også øget trækkraft dels i form af højere ydelse og dels i form af højere moment. Samtidig med den højere ydelse har dumperne fået et lavere brændstofforbrug. Både Cat 725C og 730C har lidt øget lasteevne og kombineret med den øgede motorkraft og en mere effektiv transmission betyder det, at 725C har 10% højere produktivitet og 5% bedre brændstoføkonomi end tidligere modeller. Cat 730C har 16% øget produktivitet ved uændret brændstoføkonomi. Alt i alt giver det for begge modeller en lavere driftsomkostning pr. flyttet kubikmeter materiale. Cat 730C har fået automatisk traction control. Det betyder, at maskinen automatisk slår spærre til på hjulene enten akselvis eller på andre kombinationer af hjul afhængigt af, hvor der er hjulslip. På Cat 725C skal føreren

fortsat selv slå spærre til manuelt. - Samtidig med forbedringerne af dumperens ydelser både på motor, transmission og lasteevne er førerkomforten øget. Det handler om et bedre sæde, bedre placering af knapper, større glasareal og dermed bedre udsyn, et farvedisplay med maskininformationer og reduceret støjniveau i kabinen, men også om områder, der i praksis betyder, at føreren kan køre hurtigere i terræn, siger produktchef Bo Mikkelsen, Pon Equipment, som importerer og forhandler Caterpillar i Danmark. - Dumperen har en godt affjedret foraksel, og den nye transmission med et hurtigere og blødere gearskifte betyder en mere behagelig kørsel, som med mit kendskab til dumperførere automatisk vil betyde hurtigere kørsel og dermed højere produktivitet, siger Bo Mikkelsen. Dumperen har en række nye konstruktioner, som styrker maskinen og reducerer serviceomkostningerne. Blandt andet er fronten konstrueret på en ny måde og en ny bundplade under motoren beskytter undersiden af maskinen. Dumperne har længere serviceintervaller og let ad-

gang til de centrale servicepunkter. Caterpillar 730C EJ er en ny injector model, hvor læsset skubbes af. Hidtil har Caterpillar kun leveret en Cat 740C EJ. Det betyder mulighed for gradvis aflæsning under kørsel og det giver mulighed for at læsse af på steder, hvor der er for skråt til at tippe. De nye C-maskiner har et passagersæde i fuld bredde, og de kan leveres med brede 750dæk til blødt terræn. De nye Caterpillar dumpere i C-serien har en nykonstrueret front, som gør maskinen stærkere. De har også ny Tier IV motor med forbedret motorydelse.

Aftenstemning fra Caterpillars Demonstration and Learning Center i Malaga. The Big Push afslutter det imponerende show.

Totalhøjde under 2 meter

-

RKS A M N A D

Redskabsbærer

Re

e pReMi

MIC 50 Advanced MIC 50 er udviklet og bygger på vores mangeårige erfaringer fra Trans Pro 54/4560, som er produceret i flere tusinde enheder siden 1999.

Fokus i udviklingen var at øge effektiviteten af redskabsbæreren og som en naturlig del af dette samspil mellem bruger og maskine, at sikre optimeret fører- og betjeningskomfort. Desuden har vi ønsket at øge rentabiliteten ved at reducere driftsomkostningerne samt optimere service og vedligeholdelse. ”Made in Germany.” MIC 50 er resultatet af flere års intens udvikling samt vores første redskabsbærer, der er produceret i vores nybyggede og topmoderne tyske produktionscenter.

Integreret friskluftindtag for optimeret klima i kabinen

Klima, radio og luftaffjedret sæde

50 hk Kubota direkteindsprøjtning – for øget moment og forbedret brændstoføkonomi Sænket motordel giver lavt tyngdepunkt, perfekt til lad eller påbygget saltspreder, samt monteringsramme der er tipbar

Panoramakabine og klassens laveste lydniveau på kun 73 dB (A)

40 l/min Hydraulisk PTO

80 l/min hydraulisk PTO

Unikt 4-punkt hurtigskiftesystem samt løftekraft på hele 900 kg

Se vores brede udvalg af redskabsbærere og følg med i vores Outdoor aktiviteter på: www.karcher.dk

Sauer-Danfoss H1 elektronisk styret transmission samt permanent aktivt hydraulisk styret 4 WD, automatisk anti-spin og ægte 40 km/t transporthastighed

Lav indstigningshøjde og helt plant kabinegulv, nemt og bekvemt – markedets bedste førerkomfort

Aftagelige motorskærme for nem adgang til samtlige servicepunkter

Find din lokale forhandler på www.karcher.dk eller ring på tlf.: 70 20 66 67 og få oplyst nærmeste forhandler


MMM • FEBRUAR 2014

Bygger golfbane ved fabrikken Åbne huse JCB vil investere ca. 270 millioner kr. i en golfbane tæt ved hovedkvarteret i Staffordshire i England. Det bliver en 18-hullers par 72 mesterskabsbane over et areal på ca. 10 hektar Med det formål at booste salget og opbygningen af verdensomspændende opmærksomhed om JCB’s brand vil firmaet anlægge en golfbane på internationalt niveau ved siden af hovedkvarteret i England. Planerne blev lanceret i forbindelse med offentliggørelsen af en stor investeringsplan til i alt 1,35 milliarder kr. Planen omfatter også byggeri af to nye fabrikker i Staffordshire og markant øget produktion af maskiner. Banen med de tilhørende faciliteter ventes at stå færdig i 2018 og vil beskæftige ca. 100 medarbejdere med banepleje og servicefunktioner. Foruden selve banen omfatter projektet restaurering af herregården Woodseat Hall, som i dag ligger i ruiner, men skal tjene som klubhus med luksus spa, fritidsfaciliteter og 5-stjernet hotel for JCB-gæster. Bestyrelsesformand Load Bamford sagde ved offentliggørelsen, at JCB som succesfuld producent af maskiner med stigende produktion og salg også skal sikre øget kendskab til JCB’s brand ud over hele verden. - Golf er en global sport og et

Golfbanen vil sprede sig over et 10 hektar stort område, som vil blive moderet fuldstændig om med søer, bunkers og beplantninger.

Julen er jo tiden for åbent hus, og det var ikke alene julemanden og familien, der var velkommen rundt omkring. Flere maskinfirmaer har tradition for at byde kunderne indenfor mellem jul og nytår, og det skete også i 2013 med godt besøg. Hydrema har en stærk tradition fra de år, hvor der for alvor var gang i afskrivningshandlen ved juletid. Et skøn over besøgstallet siger mellem 3.000 og 3.500 på besøg i Støvring over de to dage, hvor Hydrema slog dørene op i udstillingsbygningen ved motorvejen og havde en demobane klar udenfor, hvor interesserede kunne prøvekøre maskiner. I år var der særlig interesse for

15

den nye mobile gravemaskine, som havde urpremiere på Bauma i foråret og nu er ved at være klar til levering til de danske kunder. Ud over Hydremas egne produkter, var der også en række eksterne udstillere af redskaber og tilbehør. Sælgerne hos Hydrema beretter om en positiv stemning med tro på fremtiden, og der blev afsluttet handler og ikke kun talt om handler. Det samme skete hos Stemas, der holdt åbent hus i Hadsten den 27. december. Der var væsentligt flere besøgende end tidligere, og Stemas har fået traditionen slået fast.

JCB’s administrerende direktør Graeme Macdonald foran ruinen af Woodseat Hall, der skal danne udgangspunkt for klubhus og overnatningsfaciliteter til JCB-gæster. godt middel til at opbygge stærkere relationer til vore forhandlere og kunder ud over hele kloden. Jeg er ikke selv golfspiller, men jeg er glad for at kunne præsentere disse planer for at styrke vores forretning i fremtiden, sagde Lord Bamford.

Banen bliver anlagt på et niveau, hvor den kan rumme turneringer på Europa Tour niveau, og der er hyret én af Storbritanniens mest berømte golfbanearkitekter, som bl.a. står bag Celtic Manor i Wales, hvor der blev spillet Ryder Cup i 2010.

Når banen står færdig, bliver en runde på golfbanen en naturlig del af kundebesøg, ligesom fabriksbesøg, JCB’s historie og maskindemonstrationer er det i dag.

Hos Hydrema var der stor interesse for den nye mobile gravemaskine, som Hydrema har udviklet fra bunden.


weiDemann 1350 cx45 til 2013-pris

Begrænset antal

Perkins 45 hk motor 2 gear / 20 km/t 100 % spærre Vægt 2740 kg Tiplast 1972 kg Løftehøjde 300 cm Weidemann hydraulisk fæste 31x15,-15 dæk (132 cm) Sikkerhedstag m/ arbejdslys 1400 mm skovl uden beregning 1200 mm greb med overfald uden beregning

Opgradér maskinen: Klapbar tag / EPS DKK 4.650,Komfort kabine med varme, radio, vejlys, rotorlys, 28 km/t DKK 39.900,-

Fast pakkepris DKK 229.900,-

tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder, kampagner, invitationer mv. direkte i indbakken. Udkommer ca. 1-2 om måneden. tilmeld dig på www.stemas.dk Peter Henning Søren Hans Peter

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midt- og Nordjylland Sjælland

20 25 88 98 21 42 66 76 20 32 70 34 40 30 75 49

stemas web app Den gratis Web App fra Stemas giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. Brugte maskiner opdateres dagligt. Find hurtigt vores afdelinger og nærmeste kontaktperson

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

Johs. Møllers Maskiner A/S

Ny Compact-serie

Tekniske data L506 Compact: Indsatsvægt ................. 5.180 kg Skovlkapacitet .............. 0,8 m3 Motor ............................ 46 kW

SJæLLand Leif Petersen .................. 2049 1811 Michael Jørgensen ......... 3068 4404 JyLLand mIdT/Syd og Fyn Claus Pedersen .............. 4031 7153 member of JMM GROUP, Scandinavia

- din partner når det drejer sig om anlægs- og entreprenørmateriel...

Tekniske data R914 Compact: Indsatsvægt ................. 14.700-16.600 kg Skovlkapacitet .............. 0.17-0.87 m3 Motor ............................ 80 kW

mIdT- og noRdJyLLand Ole Klitgaard ................... 2445 1153 JyLLand Jan Eggert ...................... 4043 1315 Tommy Bladt .................. 4017 7153

www.jmm-group.com

Ring for demo! LIEBHERR L506

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 Jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Vojens • Tlf. 7354 7700

MMM FEBRUAR 2014