Page 1

2. udgave • 17.årgang

FEBRUAR 2012

Grænserne mellem affald og biomasse Skat planlægger et pilotprojekt, hvor afbrænding af affald og biomasse i varmeværker skal kortlægges. Der er store afgiftsbeløb på spil, og kilder i markedet antyder snyd

Træet til venstre er biomasse og kan afbrændes i varmeværker uden afgift, mens træet til højre er affaldstræ og dermed afgiftsbelagt. (arkivfoto).

Når et varmeværk anvender affald som brændsel, skal der betales afgift efter kulafgiftsloven, mens biomasse af fritaget for afgift. Der er imidlertid nogle skarpe grænser mellem, hvad der er biomasse, og hvad der er affald. Egentlig er grænserne ganske klart beskrevet, men alligevel lyder det fra kilder i genvindingsindustrien, at der er klare tegn i markedet på, at der findes varmeværker, som afbrænder eksempelvis brugte paller, uden at betale afgift, selv om det ikke er i overensstemmelse med definitionerne for biomasseaffald.

Skat har da også blikket rettet mod problemstillingen. Specialkonsulent i punktafgifter, Kenneth Hestehauge, hos Skat i Køge fortæller, at der er særligt fokus på området i år. - Vi har besluttet, at vi vil prøve at finde ud af omfanget af anvendelse af affaldstræ. Det er ikke nogen ny problemstilling, men med stigende energipriser, er der behov for at få kortlagt området, og det vil vi arbejde på i løbet af 2012, siger Kenneth Hestehauge. - Det er et område, der er vanskeligt at kontrollere. Vi har kig på både dem, som forhandler

brændsel og på dem, som bruger det, men det er jo lige før, at vi skal se det blive smidt i ovnen, for at vi kan skride ind. Vores ærinde er også at få konstateret, om der er problemstillinger i lovgivningen, som der skal kigges på, understreger Kenneth Hestehauge. Ud over de stigende energipriser er der også mangel på biomasseaffald i forhold til den afbrændingskapacitet, der er opbygget og dermed en motivation til at afprøve grænseområderne. Biomasseaffald er defineret i ’Bekendtgørelse om biomasseaffald’. Her er det beskrevet, at

træ kun kan betragtes som biomasseaffald, når det enten kommer direkte fra naturen eller er restprodukter fra træforarbejdningsvirksomheder med en række specifikationer. Træ der har været anvendt til et eller andet formål, er dermed automatisk affald.

Priser påvirkes af misbrug

Der er operatører i genvindingsindustrien, som hævder, at handelsvirksomheder har held med at afsætte affaldstræ eksempelvis fra paller eller nedbrydningstræ som biomasseaffald til varmeværker. Dermed påvirkes

markedet kraftigt, så der eksempelvis i øjeblikket ikke er marked for den del af have-/parkaffaldet, der kan afbrændes afgiftsfrit som biomasse. Teknisk chef hos AVV Hjørring, som er affaldsselskabet for Brønderslev og Hjørring, Torben Nørgaard siger, at der kan være uklarhed om definitionerne og henviser til ’Vejledende udtalelse om håndtering af kasserede træpaller’, som Miljøstyrelsen har udsendt i maj 2011. Her fremgår det, at træpaller normalt er affaldstræ og dermed afgiftsbelagt ved afbrænding. Det hedder i papiret, at hvis kasserede

træpaller skilles ad, så der ikke er søm, lim og lignende i det, kan det eventuelt overvejes, at det kan betragtes som ’rent træ’. Det hedder videre, at det må bero på en konkret vurdering af affaldet, om det er ’rent træ’, og at det naturligvis kræver, at træet ikke indeholder skadelige stoffer. Det slås dog fast, at kasserede træpaller som udgangspunkt ikke er omfattet af bekendtgørelsen om biomasseaffald, og at det grundlæggende er kommunalbestyrelsen, der afgør, om et stof fortsættes side 2

Spil hinanden gode, E&H 2012

side

2

Der investeres millioner hos JCB

side

7

Ny tradition i Skive

side

12

DM&E årsmøde 2012

side 4-5

Familiefirma i sværvægtsklassen

side 8-9

Bell får ny importør

side

13

Ny maskinhandler

side

5

Storproducent af dieselmotorer

side

10

Ny finanspartner

side

15

Grundig planlægning, E&H 2012

side

6

ML´s generalforsamling 2012

side

11

Brugt

side 8-10


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 2

-

Spil hinanden gode

17. årgang • FEBRUAR 2012

Håndboldlandsholdets begreb om at spille hinanden gode var ét af Arne Nielssons afsæt i et inspirerende indlæg om at forbedre sit udbytte af messedeltagelse

Udgiver

Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon 8680 4499 • Telefax 8680 4449 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk

Redaktion

Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Journalist Per Bang DTP Charlotte Thomsen

Målsætning

Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet.

TRYK

Trykcentralen, Gunnar Clausens Vej 6, Viby

Arne Nielsson leverede et levende og inspirerende indlæg om at levere toppræstationer.

Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Amter og kommuners tekniske forvaltninger, materielgårde, og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenør- og anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/greenkeepere og danske havne.

ABBONEMENTS service

Tlf.: 86 80 44 99 • mail: mmm@mail.dk

DISTRIBUTION

Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger. Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

udgivelse & deadlines 2012 Udgivelse: Deadlines: 09. Marts 13. April 18. Maj 15. Juni 17. August 17. September 12. Oktober 09. November 07. December

29. Februar 04. April 09. Maj 06. Juni 08. August 05. September 03. Oktober 31. Oktober 28. November

Deltagerne i Messe Center Hernings kick-off arrangement til Entreprenør & Håndværk øvede sig i at fejre deres successer. ’Viljen til sejr’ var overskriften for et indlæg om at præstere optimalt under sin messedeltagelse, og manden bag viljen var Arne Nielsson, der tilbage i 1980’erne blev verdensmester 10 gange i kano, selv om han fysisk var den mindste overhovedet i nærheden af verdenseliten. Arne Nielsson stod for det sidste kick i kick-off arrangementet for Entreprenør & Håndværk, og det blev virkelig et kick til de ca. 80 deltagere. Han havde fokus på, hvorfor vi nogle gange præsterer bedre end andre gange, og hvordan vi sikrer os, at vi præsterer optimalt, når vi eksempelvis er på messe. - Jeg hæftede mig meget ved et begreb fra Håndbold VM i 2011, hvor spillerne sagde, at de spillede hinanden gode. Det er et genialt begreb, som har gyldighed i alle livets forhold. På en messe kan man virkelig spille hinanden gode – eller det modsatte – én person med en dårlig udstråling kan ødelægge hele messen for 15 andre på standen, sagde Arne Nielsson.

- Jo bedre I spiller hinanden på holdet under messen, jo bedre spiller I i forhold til kunderne. Vi skal bruge de små anledninger til at spille hinanden gode, og det er noget, man kan træne. Man kan også træne sine tanker. Vi har grundlæggende positive eller negative tanker. Kort sagt, så handler det om, hvorvidt vi ser muligheder eller problemer. Alt hvad I ser efter, får I øje på. Han illustrerede det med at bede forsamlingen overveje hvor mange blå ting, der var i lokalet, når alt talte med. Der kom en masse bud. - Så skal jeg høre, hvem der har overvejet, hvor mange gule ting, der er i lokalet, sagde han og underbyggede dermed på simpel vis, hvordan man får øje på det, man kigger efter. - Præcis det samme gælder på en messe. Kigger man efter muligheder, når man går messegæsterne i møde, eller frygter man at møde problemer eller spørgsmål, som man ikke kan svare på. Han henviste til den psykologi-

ske forskning, som viser, at der er seks grundfølelser: Angst, vrede, ked af det, væmmelse, overraskelse og glæde. Kun glæde øger præstationsevnen. De øvrige fem følelser nedsætter præstationerne. Angst nedsætter præstationerne med 30% og ’ked af det’ med 50%.

Husk af fejre successer

Arne Nielsson henviste i mange sammenhænge til sportens verden og sammenlignede med erhvervslivet. - Hvor gode er I egentlig til at fejre jeres successer – også på messe. I sporten jubler de højlydt, de kysser alle indenfor rækkevidde og de sprøjter endda med champagne. I erhvervslivet giver mindst 80% kage, hvis en succes skal fejres – og halvdelen er på slangekur, nogle er der ikke, og andre ville hellere have en anden kage. Vi skal synliggøre vores successer, og aller vigtigst så skal vi sikre, at vi tager vore successer med videre, så vi kan bygge på dem næste gang, sagde Arne Nielsson.

KLAR TIL SNE.......

BCS har et bredt program af maskiner til snebekæmpelse Vi er altid interesseret i at høre om en god historie eller nyhed i netop dit/jeres område. Kontakt os på 8680 4499 eller 2086 4499.

Importør: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S www.bcsmaskiner.dk•mail@fbdk.dk•Tlf. 9865 3255

Han fremhævede syv faktorer for at opnå toppræstationer. De første fire er fundamentet for overhovedet at præstere. Det handler om målsætning og vejen til at opnår målene. - De sidste tre er de afgørende for at opnå toppræstationer – ’har jeg passionen’, ’vil jeg arbejde hårdt’, og ’har jeg fokus på detaljen’. De fleste af mine medaljer vandt jeg sammen med Christian Frederiksen i toer kano. Han havde ekstremt fokus på detaljen, mens jeg mest bare var en vinder. Jeg har oplevet, at vi vandt VM med over et minut, men på sejrsskamlen ærgrede Christian sig, fordi han ikke synes, at vi havde det rigtige glid i båden. Han foreslog, at vi tog ud at ro lige efter medaljeoverrækkelsen for at se, om vi ikke kunne få det til at fungere. Det gjorde vi, men det var lidt svært at forklare de andre, som vi havde slået klart, hvorfor vi tog ud at ro, fortalte Arne Nielsson som illustration af, hvad det vil sige at have fokus på detaljen for at opnå toppræstationer.


17. ÅRGANG • FEBRUAR 2012

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 3

Grænserne mellem affald og biomasse .....fortsat fra side 1 eller en genstand er affald og hvilken type affald, der er tale om. Det kan i den sammenhæng nævnes, at de fleste varmeværker er kommunalt eller tværkommunalt ejede. Torben Nørgaard fortæller, at AVV i Hjørring ikke afbrænder eksempelvis palletræ, men at værket kender til private firmaer, som sælger palleflis. - Vi har dog valgt den holdning, at vi vil have kommunen til at sige god for det, før vi betragter det som bioaffald. Vi har planlagt at prøve at knuse paller og nedbrydningstræ og får vurderet, om det er affald eller biobrændsel. Det er jo ikke et miljøproblem, fordi der evt. er nogle søm eller beslag i materialet, men udelukkende et afgiftsspørgsmål, understreger Torben Nørgaard.

Hos det fælleskommunale affaldsselskab i trekantsområdet, TAS Kolding kender miljø- og kommunikationskoordinator Hanne Dal til udbydere af brændsel, hvor der ikke er ren biomasse i posen. - Vi har været ude for at afvise materiale som biomasse, og vi har den faste procedure, at vi forlanger en erklæring fra leverandøren på, at det er ren biomasse, og vi kræver en prøve af leverandøren, hvor vi konkret vurderer det brændsel, vi får leveret, siger Hanne Dal. - Jeg synes egentlig, at definitionerne er ret klare. Så kan man diskutere, om det er rimeligt, at kasserede paller pr. definition bliver til affald, men reglerne er klare, og dem følger vi, siger Hanne Dal.

Have-/parkaffald er ifølge en ændring af biomassebekendtgørelsen fra 2010 biomasse og kan afbrændes uden afgift, men markedet er dødt i øjeblikket ifølge kilder i genvindingsindustrien fordi der afbrændes affaldstræ i strid med afgiftsreglerne. (arkivfoto).

Nye navne hos Pitzner gruppen Morten Albeck Bejer-Andersen, 29 år, er ansat som salgskoordinator hos Pitzner Gruppen. Han varetager dermed funktionen for VMC Pitzner, Corona Pitzner og AGJ Pitzner. Morten Albeck Bejer-Andersen har gennem 8½ år solgt CRM-systemer – altså systemer til styring af kunderelationer. Han har de seneste halvandet år arbejdet med telemarketing fra Spanien. I Pitzner Gruppen skal han styre virksomhedens CRM-system og øvrige backup for salgsmedarbejderne.

Karsten Jørgensen, 50 år er ansat som projektleder hos AGJ Pitzner, hvor han skal udvikle og projektere pavillonløsninger for kunderne. Karsten Jørgensen kommer fra en stilling hos det hollandske pavillonfirma De Meeuw, hvor han har været med til at opbygge den danske afdeling. Tidligere har han gennem ni år været ansat hos Cramo bl.a. som salgs- og projektleder for pavilloner. Han har desuden en periode været selvstændig indenfor modulbyggeri.

Peter Corneliussen, 48 år er ansat hos Corona Pitzner i København som chauffør, mekaniker og pladsmand. Han kommer fra en tilsvarende stilling hos VMC Pitzner i Hedehusene. Han er uddannet lastvognsmekaniker og har gennem mange år arbejdet som lastvognschauffør. Med sin alsidige baggrund kan Peter Corneliussen indgå i mange funktioner og er en god sparringspartner for kunderne.

w w w . h y d r e m a . c o m

NORDJYLLAND: Jakob M. Pedersen, 21 41 00 16. ØSTJYLLAND: Esben Skovlund, 21 41 00 15. MIDT & VESTJYLLAND: Jens Østerlund, 20 48 86 15. SØNDERJYLLAND: Anders B. Andersen, 20 30 76 81. FYN, VEJLE/FREDERICIA, SYD- & ØSTSJÆLL., LOLL.: Michael Hansen, 21 41 00 11. NORD- & VESTSJÆLLAND: Finn Pedersen, 21 41 00 17. BORNHOLM: Peer Jørgensen, 21 41 00 12


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 4

17. årgang • FEBRUAR 2012

Stigende aktivitet uden fald i priserne

Danske Maskinstationer & Entreprenører har holdt årsmøde og præsenteret sin brancheundersøgelse. Den viser stigende arbejdsmængde og øgede priser i 2011 Formand Søren Ulrik Sørensen indledte sin beretning på årsmødet i Danske Maskinstationer & Entreprenører, DM&E, med at undre sig over, at der bliver talt så meget om krise, og han noterede sig, at der er en tendens til, at de positive historier kommer i mindretal, når det er sensationerne, der sælger aviser. Når han undrede sig, hænger det også sammen med den brancheundersøgelse, der blev præsenteret ved årsmødet. Her fremgår det nemlig, at virksomhederne i foreningen alt overvejende har haft mere arbejde i 2011 i forhold til året før, og de har i næsten lige så overvejende grad fået en bedre pris for arbejdet. Koncentrerer vi os om tallene for entreprenørarbejde og kloakarbejde, så har over 40% af virksomhederne haft stigende arbejdsmængde og en lige så stor andel har haft uændret arbejdsmængde. Det vil sige, at kun henholdsvis 18 og 13 procent af virksomhederne har oplevet faldende arbejdsmængde. 47% procent af virksomhederne

har oplevet stigende priser på entreprenørarbejde i 2011. Kun 2% har oplevet faldende priser. Inden for kloakarbejde har 35% oplevet stigende priser og kun 2% har fået faldende priser. To tredjedele af virksomhederne forventer uændrede driftsresultater, når årsregnskabet for 2011 gøres op, mens lige over hver femte virksomhed forventer et bedre driftsresultat end året før. Tilsvarende er der lige over 20% af virksomhederne, der har øget antallet af ansatte, mens 67% har uændret antal ansatte. På alle områder er det tal, der er mere positive end i den tilsvarende brancheundersøgelse for et år siden, og derfor var det da også en forholdsvis positiv beretning, som Søren Ulrik Sørensen aflagde.

Udbud i mindre klumper

DM&E har i 2011 arbejdet med at sætte fokus på offentlige udbud, og der blev bl.a. inviteret til kursus under overskriften ’Den offentlige sektor – det sikre vækstmarked’. - Baggrunden for den øgede fo-

kus på offentlige opgaver er bl.a., at et stadig stigende antal opgaver kommer i udbud. Det gælder både opgaver som kommunerne indtil nu selv har løst, og opgaver der tidligere er løst af private virksomheder, men som først nu bliver udbudt i licitation, sagde Søren Ulrik Sørensen. - Mange af de opgaver som DM&E´s medlemsvirksomheder har løst i mange år, som f. eks. reparations- og vedligeholdelsesopgaver for forsyningsselskaber og vandværker mv., bliver først nu konkurrenceudsat. Det betyder, at de virksomheder, som måske i flere år har haft faste opgaver nu risikere at miste dem, mens andre samtidig får muligheden for at vinde dem. Det drejer sig om at kunne løse en opgave bedst og billigst i en tilbudssituation. - Det kan give store udfordringer både for udbyder og for tilbudsgiver, da mange regler og formalia skal overholdes, når tilbud skal afgives og vurderes. Det mærker DM&E tydeligt ved, at flere henvendelser end tidligere

Formanden for Danske Maskinstationer & Entreprenører, Søren Ulrik Sørensen lagde afstand til krisesnakken og kunne i stedet fortælle om en brancheundersøgelse, der dokumenterer stigende aktivitet og forbedrede priser på arbejdet. drejer sig om udbudsregler og tilbudsgivning, hvilket også er en indikation på, at mange virksomheder er interesseret i at løse opgaver for det offentlige, sagde han. DM&E har tidligere opfordret det offentlige til at sende mindre portioner arbejde i udbud, og den opfordring blev gentaget. - Vi må desværre konstatere, at opgaver som tidligere er blevet løst af mindre entreprenører nu udbydes i så store klumper, at de er umulige at løfte for små og mellemstore entreprenørvirksomheder. Derfor opfordrer DM&E på det kraftigste kommuner og andre offentlige in-

Lygter og fejeringe

ialist Produktspec Hansen s Lars de Frie Lygter, stik og kontakter, alt inden for 12/24V Stort børste- og sidekosteprogram fra Ravning Sidekoste fremstilles efter opgave Til professionelt brug anbefaler Grene de meget slidstærke fejeringe/børsteringe i nylon fra Ravning Tente transporthjul til alle opgaver inden for intern transport

grene.com/industri . Direkte telefon 9680 8378

stanser til at udbyde opgaverne i portioner, hvor små og mellemstore virksomheder også har mulighed for at byde. Det vil samtidig sikre, at opgaverne også reelt bliver løst på den bedste og billigste måde. Samtidig må branchen erkende, at der skal tænkes i andre samarbejdsformer for at kunne komme i betragtning til de stadig større udbud, der nok er en realitet, uanset at opgaverne splittes op i fagentrepriser og mindre etaper, sagde Søren Ulrik Sørensen.

Kloakpirater

De senere år er der fra branchen blevet stigende fokus på ulovlig

annoncering og udførelse af uautoriseret kloakarbejde. - Vi får i foreningen løbene henvendelser fra kloakmestre om virksomheder, der ulovligt både annoncerer og udfører autorisationskrævende arbejde uden at være autoriserede. Det er helt uacceptabelt, at virksomheder eller privatpersoner laver autorisationskrævende arbejde, uanset om det er for sig selv eller andre. Det kan få alvorlige konsekvenser for den boligejer, der enten bevidst eller ubevidst får udført ulovligt arbejde. For det første kan et kloakarbejde ikke lovliggøres eller færdigmeldes, hvis ikke det er udført af en autorise-


17. ÅRGANG • FEBRUAR 2012

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Ny maskinhandler tror på fremtiden

SIDE 5

Maskingrossisten.dk ApS er navnet på en ny maskinforretning, der gik i luften den 1. februar med handel med entreprenørmaskiner op til 10 tons

Danske Maskinstationer & Entreprenører samlede mange deltagere til sit årsmøde. ret virksomhed. Dernæst kan det få uoverskuelige følger, hvis det viser sig, at kloakinstallationen er behæftet med fejl. Derfor er Danske Maskinstationer & Entreprenører i samarbejde med sikkerhedsstyrelsen og en række andre brancheorganisationer i gang med at planlægge en kampagne overfor både virksomheder og private, som skal dæmme op for det ulovlige arbejde. Kampagnen forventes at løbe af stablen i foråret 2012. At det lykkedes DM&E at få inddraget regn- og spildevandsinstallationer i boligforbedringspakken kan faktisk medvirke til, at der anvendes lovlige og autoriserede kloakmestre, fordi det naturligvis er forudsætningen for at opnå fradrag for arbejdslønnen. - Efter flere henvendelser fra DM&E lykkes det os i 11. time at få politikerne til at acceptere,

at også udvendige regn- og spildevandsinstallationer skulle medtages i ordningen, hvilket ikke var tilfældet i lovforslaget. - Den nye regering har i mellemtiden bebudet, at de vil sløjfe ordningen ved udgangen af 2012 til fordel for en grøn boligrenoveringspulje, hvilken på nuværende tidspunkt kun omfatter energirenovering. DM&E har i et brev til den nye miljøminister anmodet om, at en fremtidig grøn boligrenoveringspulje også kommer til at omfatte kloakker, da dette bl.a. vil kunne være med til at forbedre miljøforholdene omkring de private kloak-installationer. I det kommende år vil DM&E forsat arbejde for, at der kommer mere fokus på de utætte og nedslidte kloakker fra regeringens side, sagde Søren Ulrik Sørensen.

Bjarne P. Nielsen har efter mange år i maskinbranchen besluttet sig for at etablere Maskingrossisten.dk ApS, og den 1. februar lød startskuddet. - Jeg afventer lige nu at modtage mit CVR-nummer, hjemmesiden er lige gået i luften, og faktisk er den så ny, at den endnu ikke kommer frem via Google, siger Bjarne Nielsen i telefonen den 1. februar. - Efter næsten 15 år i maskinbranchen dels som sælger for et par af de større entreprenørmaskinfirmaer og dels som ansat hos Finans Nord, har jeg nu valgt at realisere drømmen om at gå i gang med noget selv, siger Bjarne Nielsen. - Mange siger godt nok, at det er lidt svære tider, men der bliver faktisk handlet en del maskiner, og i Maskin og Materiel Magasinet kunne man i december læse, at mange har god tiltro til udviklingen i 2012. Jeg kender også mange entreprenører, der har ordrebogen fuld og kun venter på foråret, siger han. Maskingrossisten.dk vil hoved-

sagelig handle med brugte maskiner, men Bjarne Nielsen går heller ikke af vejen for at benytte sig af kontakter i ind- og udland til at skaffe nye maskiner eller eksempelvis demomodeller. - Jeg vil bl.a. slå på, at jeg kan skaffe maskiner efter behov gennem mit netværk, og min styrke vil være de lave omkostninger, som betyder, at jeg kan skaffe kvalitetsmaskiner til fornuftige priser. Bjarne Nielsen arbejder sammen med Service Center Syd i Rødekro, hvor han har sit maskinlager og kan trække på værkstedet og de fem ansatte montører.

Bjarne Nielsen vil primært fokusere på brugte kompaktmaskiner op til 10 ton, men han kan også skaffe nye gennem sit omfattende netværk.

WWW.HPE-AS.DK

22 tons med effektivitet og præcision HITACHI ZX210LC-3 ER: DEN HURTIGSTE... Hitachis gennemprøvede gravemaskiner er kendt for deres suveræne hydraulik og præcision, sammen med kraftige motorer får du en maskine med masser af

DEN MEST PRÆCISE... OG DEN MEST ØKONOMISKE 22 TONS MASKINE PÅ MARKEDET.

overskud til dit arbejde.

Bjæverskov 56 87 10 10 Horsens 76 82 20 20

H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery, Sandvik Mining & Construction og Bell Equipment.


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 6

17. årgang • FEBRUAR 2012

Grundig planlægning giver messe succes To erfarne messedeltagere gav deltagere i Entreprenør & Håndværk gode råd ved kick-off arrangement. Grundige forberedelser og præcise mål er blandt nøglerne til succes

medarbejdere, der er på standen og hvornår plus reminder på invitation.

Ingen computere og telefoner

Som noget helt nyt vil det være slut med computere og mobilsnak, når de mange maskinfirmaer udstiller på Entreprenør & Håndværk den 10.-12. maj. Det var et af de gennemgående råd til de firmaer, der var mødt op i Messecenter Herning for at få et kick-off til Entreprenør & Håndværk. Direktør Hans Henrik Pedersen fra elektronikvirksomheden Seritronic I/S var den første til at give gode råd om messedelta-

gelse. Han har som indehaver af virksomheden deltaget i mange messer både i Danmark og udlandet, og han gennemgik firmaets grundige planlægning. - Seks måneder før en messe fastsætter vi temaet for standen og forholder os til placering og opbygning, fortalte Hans Henrik Pedersen, der i øvrigt som indledning gennemgik den lange række af undskyldninger, der findes for et dårligt messeudbytte.

- Vi peger, peger og peger på alle mulige forklaringer, men hver gang er der tre fingre, der peger på én selv. Hvis en messe ikke helt lever op til forventningerne, så må vi spørge, om vi var godt nok forberedte, og om vi gav messen fuld attention. Han gennemgik derefter firmaets egen markedsføring af messedeltagelse med informationer på hjemmesiden, signaturer på alle mails, invitation pr. brev og mail med oversigt over hvilke

- På et internt kick-off møde ca. en uge før messen, fordeler vi opgaver, og alle klædes på til at tage på messe. Det er vigtigt at få fordelt opgaverne rigtigt. Nogle bryder sig ikke om at være i første række og gribe fat i folk, men er måske rigtigt gode til at tale med kunderne, når de første er kommet ind, og vi skal også have styr på oprydning, kaffebrygning osv., så vi ikke skal diskutere rollefordeling under messen, sagde Hans Henrik Pedersen. - Alle skal naturligvis klædes på, så alle kender nyhederne og temaet for messestanden. Vi skal have fastsat succeskriterier – de kan være forskellige fra gang til gang og fra udstiller til udstiller, men alle på standen skal kende dem. Det er helt afgørende, siger Hans Henrik Pedersen. - Så taler vi en del om, hvordan vi agerer på standen. Folk der sidder med en computer eller en avis burde blive hjemme. De ødelægger ikke alene messen for sig selv, men også for alle andre. Vore folk taler heller ikke i telefon, og de indtager ikke tobak eller alkohol. Vi agerer på standen – vi står op og er opmærksomme. Vi har åbne arme og

Håndværkermobiltelefoner fra JCB

Blandt de mange JCB-relaterede produkter, som har fundet vej til den danske JCB-importør Nicolaisen & Larsens nye webshop, er JCB’s mobiltelefonserie. Det er en række særligt hårdføre mobiltelefoner, der lever op til særligt høje ”military specifications”. Dette betyder, at de mest hårdføre er vand- og støvtætte efter IP67-standarden, samt stødsikre. Alle telefonerne gennemgår en

særlig hårdfør og yderst omfattende test, som blandt andet omfatter droptest, rolling droptest, skærmtest, kompressionstest, anti bøjningstest, vibrationstest, fugtighedstest, temperaturtest og meget andet. Den fulde test kan studeres på JCB Toughphones officielle hjemmeside, www. jcbphone.co.uk/how-we-testour-phones. Alt dette sikrer en af markedets absolut mest hårdføre og robuste telefoner, som virke-

lig lever op til navnet ”Håndværkertelefon”. Der er i dag tre telefoner i JCB’s mobiltelefonserie. Flere er på vej, heriblandt en smartphone. Verdens første flydende telefon Den nuværende telefonserie består af modellerne ”Tradesman”, ”Sitemaster” og ”Pro Talk”. ”Tradesman” modellen udmærker sig ved at have den særlige egenskab, at den, udover at være støv- og vandtæt (IP67), er ver-

Direktør og medejer af Seritronic, Hans Henrik Pedersen fortalte om virksomhedens grundige planlægning af messedeltagelse.

JCB Mobiltelefoner testet efter militære standarder, olie, smøremidler, merchandise m.v. er blandt de mange produkter på Nicolaisen & Larsens nye webshop, som findes på www.jcb.dk. Blandt modellerne er verdens første, flydende mobiltelefon.

smil, og vi tager kontakt med forbipasserende. Det er meget afgørende, at vi indleder med at afdække behov hos folk vi ikke kender, så vi ikke spilder tiden på at tale med én, som aldrig vil handle med os. - Vi følger op på besøget allerede samme dag. Det er ikke det mest spændende, men vi sender altså en mail ud til alle besøgende allerede samme dag. Aftaler om fremsendelse af materiale bliver formidlet videre, så vi får det sendt ud omgående, og så skal vi huske at fejre vore successer, sagde Hans Henrik Pedersen, der betegnede en messedeltagelse som et sammenskudsgilde, hvor alle skal bidrage for at opnå et godt resultat. Kaj Stjernholm fra Stjernholm

A/S, der arbejder med produkter til spildevandshåndtering, gik meget ind for en aktiv stand. - Vi bygger rammen for vores messedeltagelse op omkring vores ånd og kultur. Vi har alle medarbejdergrupper med på messe. Vores servicefolk er de absolut bedste sælgere. De kan virkelig tale med kunderne om det, der betyder noget. Vi lægger meget vægt på, at messepersonalet er nærværende og ansvarsbevidste – altså ingen mobiltelefoner og kun begrænset kollegasnak. - Vi prøver at skabe et miljø, hvor vi på én gang er afslappede og seriøse. Det skal også være behageligt for vore medarbejdere, og derfor skal vi finde de rigtige roller til alle, sagde Kaj Stjernholm.

Deltagerne i Messecenter Hernings kick-off arrangement fik lejlighed til selv at diskutere ideer til at tiltrække besøgende til messen og til standene. Der kom 187 idéer på gule sedler. dens første flydende mobiltelefon. Dette er en meget praktisk egenskab: er man så uheldig at tabe sin telefon i f.eks. et havnebassin med grumset vand, kan man nemt finde sin telefon igen. ”Vi har allerede solgt flere telefoner til specialforretninger for sejlerudstyr, og vi ser et kæmpe potentiale i netop denne model, når vi nærmer os forårets start på camping- og sejlersæsonen samt ikke mindst de mange, ofte gan-

ske regnvåde, musikfestivaler”, siger lagerchef og webshop-ansvarlig hos Nicolaisen & Larsen, Dan Kirkebak. ”Telefonen er ikke SIM-låst og koster kun kr. 756,00 ex. moms, så den er oplagt at have som et alternativ til eks. en Iphone eller lignende knap så robuste telefoner”, fortæller han videre. Derudover har den Bluetooth, FM radio, lommelygte, farvedisplay mm..

43 76 02 06

Ring til os nu på , så vi kan få os en snak om dine særlige behov

Gummipads til bæltegravemaskiner

i

t: (+45) 43 76 02 06 F: (+45) 43 76 10 07 e: info@astrakgroup.com W: www.astrakgroup.dk

al

AstrAk DenmArk Svalehøjvej 18, 3650 Ølstykke, Denmark

Gummibælter

kv

Undervognsdele til minigravere

te og Grav ts r An em ese læ as rve gs ki de ud ne le st r til yr

stålbælter og undervognsdele


17. ÅRGANG • FEBRUAR 2012

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 7

Store investeringer i optimistisk tid Millionerne ruller i JCB. Mange hundrede millioner investeres i udbygning af produktionskapaciteten for som minimum at holde markedsandele Den britiske JCB-koncern er lige nu i gang med at gennemføre investeringer for over 1,2 milliarder kr. i øget produktionskapacitet rundt om i verden for at holde trit med udviklingen i salget af entreprenørmaskiner, så koncernen kan holde fast i sin markedsandel og helst øge den. Kendetegnende for markedssituationen sker størstedelen af investeringerne udenfor Europa. Den største samlede investering på 560 milliarder kr. sker i Brasilien, hvor JCB bygger en ny fabrik til produktion af rendegravere og gravemaskiner. Fabrikken åbner senere i år. Et andet stærkt udviklingsland er Indien, og her investerer JCB 172 millioner kr. i sin motorfabrik, og det er vel at mærke en investering, der føler i halen på en investering på 345 millioner kr. for blot et par år siden i det samme fabriksanlæg. Det resulterer tilsammen i en fordobling af kapaciteten til 100 nye rendegravere hver eneste dag. Endelig er der investeret 225 millioner kr. i udvikling og produktion af skidsteer minilæssere i USA. Her er markedet fortsat stærkt for denne type maskiner,

som produceres i Savannah, Georgia. Investeringsprogrammet blev præsenteret ved et stort pressearrangement i Spanien forleden, hvor også en række andre nyheder fra JCB blev præsenteret. Administrerende direktør Alan Blake rendegjorde for markedssituationen som ligger til grund for det omfattende investeringsprogram. - Det ser ud til, at det samlede marked for entreprenørmaskiner er steget med 18% totalt set på verdensplan i 2011 i forhold til året før, men det dækker over meget store forskelle. I Rusland er salget øget med 113%og i Indien med 23%. I Kina og Brasilien oplever vi vækst på omkring 10%. - Tager vi Latinamerika samlet ser vi en stigning på 44%, og Asien har vi en vækst på 28%. I Nordamerika har der været en vækst på 31% og i Centraleuropa på 43%. - Eurozonen har oplevet en meget dårlig presse, men vi ser alligevel fine væksttal for Tysklad, Beneluxlandene og Storbritannien på over 30% og i Skandinavien på 47%, sagde Alan Blake.

I Sydeuropa har der til gengæld været en negativ vækst, men han glædede sig alligevel over, at det ser ud til, at verdensmarkedet er kommet sig ganske godt over de seneste års brydningstid. JCB’s regnskab er endnu ikke klar til offentliggørelse, men Alan Blake løftede alligevel lidt af sløret for et jubelår i koncernen. - I et verdensmarked, der er steget 18% har vi vækstet med 30% i forhold til 2010, og denne vækst har vi også oplevet i Indien, fortalte han. - Selv om vi har store investeringer i gang, har vi også planer for fremtiden, og vi har netop offentliggjort et udviklingsprojekt på vores Dieselmax motorer til en værdi af 275 millioner kr. Det er et udviklingsprojekt, der skal stille os stærkt på markedet i årene efter 2016, sagde Alan Blake.

JCB lancerede en række nyheder ved et storstilet pressearrangement i Spanien forleden.

JCB’s European Sales Director Mark Telleck gav en inspirerende pep talk til det Skandinaviske presse team

All Day. Every Day.

Scan koden og se mere til Service

HOLD DIN MOTOR I TOPFORM ..! Når der ligger en CAT-motor under din motorhjelm skal den serviceres med jævne mellemrum - også selv om resten af maskinen ikke er fra CAT. Vi kender vores motorer - og deres arbejdsforhold. Derfor leverer de produktivitet og ydeevne i særklasse. All Day. Every Day.

Vi har alle de originale dele • Din sikkerhed for optimal ydeevne

CAT industrimotorer serviceres af Pon Equipment, ring og hør nærmere om alle mulighederne for reservedele, service og reparationer. Vores specielt udrustede servicevogne klarer de fleste opgaver på stedet - og vi dækker hele Danmark. Vores hjerte banker for CAT...

Du finder os i både Aarhus og Brøndby med fuldt udrustede værksteder, reservedelslagre og en stab af dedikerede medarbejdere. Vi har de bedste motorer og du får markedets mest fleksible serviceaftaler, så du altid kan rykke ud og yde dit bedste under alle forhold.

Pon Equipment A/S · Park Allé 363 · 2605 Brøndby · Tlf.: 70 25 22 11 Pon Equipment A/S · Jens Olsens Vej 23 · 8200 Aarhus N · Tlf.: 70 25 44 11

www.pon-cat.com


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 8

17. årgang • FEBRUAR 2012

Tysk familiefirma i sværvægtsklassen Sennebogen har ramt miljøtrenden med sine materialhandlers, men også indenfor industrikraner og havnekraner er det tyske familiefirma i vækst Da Maskin og Materiel Magasinet forleden besøgte Sennebogens to fabrikker i Bayern blev der arbejdet på halvandet skift og samlet maskiner på to linjer. De nyeste produktionstal, som Sennebogen ville oplyse, var fra 2010, hvor der rullede ca. 1000 enheder ud fra fabrikken. Enheder fra Sennebogen er dog et vidt begreb. Det spænder fra material handlers på under 20 ton til den største kranmodel med en egenvægt på ca. 300 ton. UN Mobilkraner importerer og forhandler Sennebogen i Danmark og Sverige og leverer kraner til såvel genvindingsindustrien som havne og kranfirmaer. Sennebogen blev grundlagt i 1952 og er dermed et relativt ungt firma. Grundlægger var Erich Sennebogen, som var med i driften frem til sin død i marts 2011. I dag ledes firmaet af hans søn Erich Sennebogen jun. Sennebogen var lige fra begyndelsen dedikeret til gravemaskiner og har dermed ikke som de fleste andre maskinproducenter sit afsæt i egentlige landbrugsmaskiner til jordbrug eller stalde. Dog blev der produceret læssemaskiner til landbruget i de første år, men allerede i 1958 var

den første nyudviklede maskine til byggesektoren i produktion, og i 1962 kom Sennebogen med en mobilkran efter samme princip, som kendes i dag. Et af de helt store skridt tog Sennebogen, da fabrikken udviklede verdens første fuldhydrauliske slæbeskovlsmaskine og satte den i produktion i 1969.

Stærk vækst

Op gennem 1960’erne udviklede fabrikken også såvel mobile kraner som mobilgravemaskiner, som både dengang og nu er meget udbredte i Tyskland. Fra midten af 1960’erne til 1980’erne var gravemaskiner i fokus på fabrikken, men allerede i 1970’erne havde Erich Sennebogen set genbrugsindustrien tage form, og han var på forkant med udviklingen af specialmaskiner til dette formål. Den fremsynede tilgang til markedet har betydet markant vækst. Fra 1997 til 2008 er fabrikkens produktion syvdoblet, og det var endda før indvielsen af den nyeste fabrik i Staubing, hvor der i dag er 350 ansatte med fokus på de største maskiner og kundetilpassede specialløsninger. Den oprindelige fabrik ligger også i

Staubing. Den blev bygget i 1959 og rummer i dag reservedelslager samt bygning af specialmaskiner de såkaldte bace carriers. Fabrikken der blev grundlagt i 1991 i Wackersdorf har fokus på samling af serieproducerede material handlers op til 80 tons. Endelig har Sennebogen en fabrik i Ungarn fra 1996, hvor der er ansat 300 medarbejdere primært med stålarbejde og svejsning. I alt har Sennebogen ca. 1.100 medarbejdere. De serieproducerede maskiner kan samles på omkring to uger, mens de helt store kraner bliver opbygget over en periode på op til seks uger. Sennebogen lægger stor vægt på ’Made in Germany’, og der benyttes fortrinsvis tyske underleverandører. Som det udtrykkes, så er kombinationen af computere og lederhosen et godt udtryk for medarbejdernes kultur. De er både bevidste om moderne teknologi og produktionsmetoder og om de bayerske traditioner og den tyske grundighed.

Fokus på miljøet

Sennebogen har mange kombinationer de forskellige teknologier til kraner og material hand-

Verdens første fuldhydrauliske slæbeskovsmaskine blev udviklet og produceret af Sennebogen i 1969. lers. Et eksempel er de nye unikke multikraner, som er kompakte, har teleskoparm, er mobile og har hævebar kabine. Det er maskiner, der kan anvendes som personlift med kurv, som kraner og som teleskoplift eksempelvis med pallegafler. Sennebogen har stor fokus på miljøet både i produktionen og i driften af maskinerne. Det betyder bl.a., at fabrikken lige som eksempelvis tyske bilfabrikker er meget optaget af, at praktisk taget alle materialer til produkti-

onen er genanvendelige. En anden faktor er lange serviceintervaller og dermed færre anvendte ressourcer. Der arbejdes også løbende på at reducere såvel udledning som støj fra maskinerne, og en anden vigtig faktor er maskinernes levetid. Netop levetiden er meget afgørende for en maskines belastning af miljøet set over det samlede antal driftstimer, og her har Sennebogen lagt et kvalitetsniveau i alle detaljer, som giver maskinerne meget lang levetid.

Medarbejderne er den vigtigste ressource hos Sennebogen. Virksomheden er præget af et højt kommunikationsniveau og et miljø, hvor der er udviklingsmuligheder for alle. Virksomheden praktiserer en flad ledelsesstruktur, og alle beslutningstagere er tæt involverede i ledelsesprocesserne i virksomheden. Der arbejdes tæt sammen med universiteter og andre udviklings- og forskningsenheder om praktisk anvendelse af de nyeste forskningsresultater.

Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner - din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel... MODEL

SEriEnr TiMEr ÅrG.

GravEMaSkinEr PÅ bÅnD Liebherr R914 HD-SL 640-7090 7100 Liebherr R944 561-16292 5250 Liebherr R914 C1062-22887 3031 GuMMihJuLSLæSSErE Liebherr L574 473-7762 Komatsu 320-5 H50490

4x4x4

Enhedsnr.902832 Årgang: 1999 Timer: 8430

Kr. 168.000 JCB 4CX

2001 2005 2008

462.000,999.000,896.000,-

4x4x4 SRS PSS PC4

Salg Service Reservedele Udstyr Køb Formidling Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk

Enhedsnr.902803 Årgang: 2008 Timer: 3902

Kr. 398.000 9445 7520

2002 2005

MiniGravEMaSkinEr OG MiniLæSSErE Neuson 3503 AE00675 866 2006 Neuson 12002 AD05560 3100 2006 DOzEr OG DuMPEr Neuson 1001 AB100205H 467 Bell B25 40981201 9093 TrOMLEr Rammax RW 2900 1238576

PriS

JCB 3CX

477.000,429.000,-

Fiat Kobelco 200.3

Enhedsnr.902733 Årgang: 2003 Timer: 4753

220.000,329.500,-

Kr. 177.000 JCB 540-70

2007 2000

87.000,495.000,-

Enhedsnr.902804 Årgang: 2001 Timer: 9308

Kr. 118.000 90

2008

268.000,-

Ring for yderligere oplysninger: Sjælland: Leif Petersen .................................... mobiltlf. 2049 1811 Sjælland: Michael Jørgensen........................... mobiltlf. 3068 4404 Jylland: Henrik Lund ........................................ mobiltlf. 4030 7153 Jylland midt/nord: Ole Klitgaard .................... mobiltlf. 2445 1153 Jylland midt/syd og Fyn: Claus Pedersen .... mobiltlf. 4031 7153 -besøg også vor webside www.jmm-group.com Alle priser er excl. moms

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 7354 7700 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 5671 1611 Midt/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 8761 4200 8700 Horsens • Tlf. 7564 1777

JCB 8020

Enhedsnr.902813 Årgang: 2009 Timer: 1392

Kr. 120.000

05 New Holland W 110 læssemaskine kørt ca. 2500 timer 02 Hydrema 928 C ESD kørt 6000 timer med stilbar bom 00 Hydrema 906 B MM med hurtigskift skift for og bag 15000 t 97 Hydrema 906 B ESD 7200 t. med nyrenoveret motor 99 Hydrema 906 B manuel håndtag kun 6600 timer velholdt 94 Hydrema 908 A rendegraver kørt 10000 timer 2 x Hydrema 906 A rendegravere fra 6500-13000 timer 96 Hydrema 604 4.cyl servo rendegraver god stand 00 Hydrema 912 dumper med multitip og spildkant 6400 t. 04+05 Hydrema 912 dumper kørt fra 2400 - 3500 timer 05 Hydrema M1400C mobilgravemaskine kørt 5000 timer 86 Volvo A20 Dumper 6 x 6 ca. 9000 timer god stand 84 Volvo 860 Dumpers 2 stk 87 Moxy (Ford 7610) dumpers med stor kasse god stand 11 New Holland K 02 Bomag BW124 PDH-3 Patfoot C råjordstromle ca. 1000 t. 94 Volvo/Åkermann EC 300 gravemaskine 11800 timer 95 Liebherr 912 HDSL gravemaskine m. kipplanerblad og skovl 00 Takeuchi TB016 minigraver kørt 2900 timer Hiab Grab model C08V-90 til montering på kran Nye dansk producerede sneplove til traktorer på lager Brugt maskintransportvogn med 2 aksler og bremser kr.25.000.Brugte reservedele til flere Hydrema modeller Se billeder og priser på EKEMASKINER.DK


17. ÅRGANG • FEBRUAR 2012

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Nyt traktorcenter åbner i Århus

SIDE 9

Midtjysk Maskincenter har købt det tidligere ConenCo i Thrige og åbner maskincenter for at betjene de østjyske kunder bedre i den nye John Deere struktur

Material handlers op til 80 tons samlet på fabrikken i Wackersdorf, hvor 300 medarbejdere arbejder i halvandet skift for at følge med efterspørgslen.

Midtjysk Maskincenter i Viborg har ud over sit hidtidige distrikt fået forhandlingen af John Deeres landbrugsprogram i Østjylland ned til Horsens inkl. Djursland. Det er baggrunden for, at firmaet har købt ConenCo’s hidtidige lokaler i Thrige, hvor firmaet oprettet en ny afdeling, der i praksis ventes at blive sidestillet med Viborg. - Vi ved ikke helt, hvor mange medarbejdere, der bliver i Viborg, men vi forventer, at der kan blive tale om op til ca. 25. Vores hidtidige hovedafdeling i Viborg kører videre som hidtil, og der vil være sælgere både i Thrige og Viborg og værksted begge steder, siger Gordon Pedersen, der er én af de fire indehavere af Midtjysk Maskincenter, der ud over John Deeres landbrugsprogram også forhandler bl.a. Schäffer knækstyrede

Erich Sennebogen så tidligt en fremtid i genanvendelse, og derfor satsede han allerede i 1970’erne på udvikling af specialmaskiner til genvindingsindustrien.

byd på

brugt

www.retrade.dk

Midtjysk Maskincenter åbner maskincenter i ConenCo’s hidtidige lokaler i Thrige i Århus. læssemaskiner og Carraro-traktorer. - Faciliteterne i Thrige bliver større end den hidtidige afdeling i Viborg, men Viborg bliver nok stadig den formelle hovedafdeling. Placeringen af sælgere og servicefolk vil afhænge noget af, hvor de privat er bosat, men det

-

er klart målet at komme tættere på de nye kunder i det østjyske, siger Gordon Pedersen. Midtjysk Maskincenter overtager formelt de nye lokaler den 1. marts, men ConenCo er gået konkurs og for længst rykket ud af lokalerne.

Annonce telefon 8680 4499 • 2086 4499


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 10

17. årgang • FEBRUAR 2012

Egne motorer i gravemaskiner

JCBs Dieselmax motor kommer nu også i de mindre gravemaskiner fra 10 til 20 ton. På 10 år er JCB blev storproducent af dieselmotorer, der er nu solgt 155.000 motorer Motorproduktion er meget ressourcekrævende specielt i disse år, hvor miljøkravene øges løbende, og produktionen centraliseres, men alligevel har JCB haft held med at udvikle sin egen motor, som nu ikke alene ligger i rendegravere og teleskoplæssere, men også i gravemaskinerne mellem 10 og 20 tons. - Anvendelsen af Dieselmax 444 Stage 3A motorerne i gravemaskiner betyder i nogle tilfælde en brændstofbesparelse på helt op til 24% og samtidig øger det præstationerne, fortalte JCB’s udviklingschef, Tim Burnhope ved et storstilet pressearrangement i Spanien forleden.

JCB’s egen motor kommer i syv forskellige modeller af gravemaskiner fra 11 tons til 18 tons på henholdsvis bånd og hjul. JCB Dieselmax erstatter Isuzumotoren. - Ud over at være meget miljøvenlig, vil kunderne omgående mærke et øget drejningsmoment på helt op til 23% på hjulgravemaskinerne og op til 13% på båndmaskinerne. Det ekstra drejningsmoment betyder hurtigere reaktion på maskinerne, og på en del af modellerne kan omdrejningstallet reduceres betydeligt uden tab af brydekraft, fortalte Tim Burnhope. De nye motorer er allerede an-

vendt i nogle af gravemaskinerne siden midten af 2011, og tilbagemeldinger fra kunderne har været meget positive. Produktionen af JCB Dieselmax blev indledt for 10 år siden, og motoren anvendes i alle de maskiner, hvor den 4,4 liters motor passer til maskinstørrelsen. Rendegravere og teleskoplæssere udgør op mod 70% af JCB’s produktion, og når en del af gravemaskinprogrammet kommer med, vil en endnu større del af JCB’s maskiner være forsynet med koncernens egen motor. JCB er i fuld gang med næste trin i motorudviklingen – Tier 4, og Tim Burnhope sagde, at der KØB OG SALG AF NYE - OG BRUGTE ENTREPRENØRMASKINER

MASKINGROSSISTEN.DK ApS

www.maskingrossisten.dk

NY TEREX TC 20

Afhentningspris kr. 172.900,-

NY TEREX TC 16

NY bobCAT E10

Afhentningspris kr. 162.900,-

Afhentningspris kr. 122.900,-

Maskingrossisten.dk ApS • Kirkegade 44 • 8722 Hedensted - Tlf.: +45 28 69 17 18 • E-mail: salg@maskingrossisten.dk

JCB holdt i starten af februar 2012 en storstilet pressepræsentation af en række nyheder. Der blev fremvist en række af de gravemaskiner, der nu er forsynet med JCB’s egen Dieselmax motor. ikke går lang tid, før rendegravere og teleskoplæssere er forsynet med JCB Ecomax Tier 4 motorer. I første omgang er JCB klar med maskiner med Tier4i, hvor i står for interim – altså foreløbig. Det

er gravemaskiner på 24 til 36 ton, der forsynes med en Isuzu motor, som bl.a. i kraft af ny hydraulikteknologi og videreudvikling af et elektronisk styresystem kan leve op til de strenge krav. En anden del af hemmelig-

heden bag den miljøskånsomme motor er en variabel turbo og recirkulation af udstødningsgassen. Det betyder tilsammen, at der kan undgås tilsætning af AdBlue til brændstoffet.

brugte mAskiner til gode priser Yanmar sV100

Yanmar Vio35

rammax 3000

neuson 6003

Yanmar Vio10

Årg. 2007/3900 timer

Årg. 2005/3670 timer

Årg. 1997/600 timer

Årg. 2005/1047 timer

Årg. 2006/1400 timer

inkl. kipbar planérskovl

kr.

Vær opmærksom på

inkl. skovle

400.000

kr.

145.000

ne

at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele Yanmar landet. kontakt en sælger for dC6r at høre mere om den enkelte maskine.

Yanmar sV17 demo

ds

at

kr.

92.000

kr.

inkl. 2 skovle

330.000

kr.

64.000

Yanmar sV08

Yanmar Vio10

benford tV 1200

Årg. 2006/1590 timer

Årg. 2006/1350 timer

Årg. -/450 timer

Alle priser er eksklusive moms.

Årg. 2001/10 timer

kr.

Årg. 2008/472 timer

40.000

kr.

110.000

inkl. 300 mmskovl

kr.

inkl. pin-lock skifte

57.000

kr.

74.750

kr.

75.000

gazelle 2007

Vi har flere brugte maskiner på lager til gode priser. Se alle brugte maskiner på vores hjemmeside eller kig forbi os til en fremvisning af maskinen. Ring til jeres lokale sælger og aftal nærmere. peter Henning søren

sydjylland/Fyn Vestjylland midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Frank Hans peter

nordjylland sjælland

3031 1153 4030 7549 Maskinleverandørerne


17. ÅRGANG • FEBRUAR 2012

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Maskinleverandørernes stille generalforsamlinger Det var småt med både dramatik og branchepolitiske meldinger på de to sektioners generalforsamlinger i Maskinleverandørerne Hvis tavshed er udtryk for opbakning, så er der stor opbakning til bestyrelserne i Maskinleverandørerne, for det var et meget meget stille og hurtige generalforsamlinger med lutter genvalg, der blev holdt i henholdsvis Entreprenørsektionen og sektionen for Park, Vej og Anlæg. Formanden for Park, Vej og Anlæg Niels Kirkegaard var tættest på at være lidt skarp, men det var i kritikken af de praktiske forhold omkring Have & Landskab, hvor der blev lovet bedre toiletforhold og bedre bespisning næste gang, men på det mere politiske områder var både han og formanden for Entreprenørsektionen, Hans Holm meget tilbageholdende. Til gengæld var der en del overvejelser om konjunktursituationen. Hos Entreprenørsektionen er der fremgang i salgstallene – faktisk en samlet fremgang på 60%, men netop det tal advarede Hans Holm pressen mod at hæfte sig for meget ved. - En procentvis fremgang skal jo

altid ses i forhold til udgangspunktet, og det var meget lavt i 2010. Hvis vi ser perioden 20012004 som det normale leje, så skal vi sælge omkring 3000 maskiner om året, og i 2011 solgte vi 1.619, så der er endnu et stykke vej, men det er trods alt en fremgang, og det skal vi glæde os over, sagde Hans Holm. - Branchen har været præget af krisestemning, men ikke nødvendigvis af krise. Det bedste, der kan ske er, at kunderne holder op med at se nyheder og besøge bankerne. Heldigvis oplever vi dog en vis optøning i baner og leasingselskaber, så det er blevet lidt lettere at få finansieret maskinindkøb, sagde han. Entreprenørsektionen havde som mål for 2011 at få flere medlemmer, og det er lykkedes at få ikke mindre end seks nye medlemsvirksomheder, mens en enkelt er forsvundet på grund af konkurs. Det betyder, at Entreprenørsektionen nu har 22 medlemmer. Inden for Park, Vej og Anlæg er der til gengæld tilbagegang i

De to formænd i Maskinleverandørerne, Niels Kirkegaard, Park, Vej og Anlæg og Hans Holm, Entreprenørsektionen. 2011, men det skal ses på bag- lemsvirksomheder. grund af ret stabile salgstallene i I Entreprenørsektionen blev både 2009 og 2010 med tendens Benny Svenningsen og Palle til stigning, så baggrunden er no- Kjærsgaard genvalgt til bestyget anderledes end for entrepre- relsen, og i Park, Vej og Anlæg nørmaskiner. blev Niels Kirkegaard genvalgt. Park, Vej og Anlæg har fået et De to øvrige bestyrelsesmedenkelt nyt medlem i 2011, mens lemmer er John Overgaard Jento virksomheder har forladt for- sen og Jan Andersen. eningen, så der nu er 23 med-

Komatsu er en af verdens største producenter af maskiner til entreprenørbranchen.

Komatsu er førende på markedet med følgende maskintyper: gravemaskiner, læssemaskiner, dozere, dumpere, rendegravere, gradere og knusere i alle størrelser.

35 års jubilæum hos N&L A/S Svend Erik Laursen (61) kunne 24. januar markere sit 35-års jubilæum hos JCB-forhandler i Danmark, Nicolaisen & Larsen A/S i Ulfborg. Svend Erik Laursen begyndte i jobbet som montør i januar måned 1977 og fortsatte indtil 2011, hvor han blev tilbudt en plads på firmaets værksted, hvor han er nu. Hvor han tidligere var alene i jobbet, som foregik fra montørbilen, har Svend Erik således nu fået kolleger at arbejde sammen med i det daglige - og det er nu heller ikke så ringe, som han udtrykker det på godt jysk.

Ny distriktschef/sælger hos N&L A/S

Scantruck er Danmarks stærkeste leverandør af maskiner til entreprenør- og byggebranchen...

Scantruck har siden februar 2010 været forhandler af Komatsu i Danmark, Grønland og på Færøerne.

SIDE 11

Med satelitovervågningssystemet Komtrax, som er standard på de fleste Komatsu-maskiner, har du altid det store overblik over maskinens generelle tilstand, brændstofforbrug og andre vigtige informationer.

God service er en selvfølge

24-7 døgnvagt

Udenfor normal åbningstid

96 147 147

• Garanteret hjælp indenfor 2 timer ved nedbrud • Reparation af lifte, teleskoplæssere og entreprenørmateriel • Veluddannede servicemontører • Landsdækkende service - 38 biler • Vagttelefon udenfor åbningstid

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Metalgangen 1-3, DK-2690 Karlslunde info@scantruck.dk, www.scantruck.dk •

Tlf.:45 96 147 147

Poul C. Pedersen er pr. 1. februar 2012 tiltrådt som distriktschef/ sælger hos JCB-forhandler i Danmark, Nicolaisen & Larsen A/S i Ulfborg. Han vil få til opgave at dække Østjyllandsområdet. Poul C. Pedersen, som er 49 år, kommer fra en stilling som distriktschef hos Conenco A/S. Med ansættelsen af Poul C. Pedersen styrker Nicolaisen & Larsen A/S sin position i Østjylland. Firmaet er en af Europas største private importører af de engelske JCB maskiner, der anvendes inden for bygge- og anlægssektoren samt i landbruget.

All Day. Every Day.

Scan koden og se mere til 308D CR

VI GÅR MED DIG I DYBDEN...

Cat 308D CR • • • •

Kompakt og robust design Unik stabilitet Deluxe kabine Høj løftekapacitet

Kontakt os og hør mere.

Der bliver nok at gøre. Hele Danmark skal de kommende år have renoveret store dele af kloaksystemet. Hvis du vil med på vognen, kræver det dygtige maskinførere og stabile maskiner. Vi kender vores kunder - og deres arbejdsforhold. Derfor leverer alle vore maskiner produktivitet og ydeevne i særklasse. Og så gør det vel ikke noget, at du er på toppen mens du går i dybden. All Day. Every Day. Du finder os i både Aarhus og Brøndby med fuldt udrustede værksteder, reservedelslagre og en stab af dedikerede medarbejdere. Vi har de bedste maskiner og du får markedets mest fleksible serviceaftaler, så du altid kan rykke ud og yde dit bedste under alle forhold.

Pon Equipment A/S · Park Allé 363 · 2605 Brøndby · Tlf.: 70 25 22 11 Pon Equipment A/S · Jens Olsens Vej 23 · 8200 Aarhus N · Tlf.: 70 25 44 11

www.pon-cat.com


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 12

ScanMek blev en tradition

17. årgang • FEBRUAR 2012

Efter tre år bliver en begivenhed "tradition", og det var tredje år, at Scantruck holdt ScanMek, som firmaet kalder sit åbent hus i januar. Interessen var stor Scantruck har efter blot tre år fået slået ScanMek fast som en solid tradition hos maskinfolket. Ikke færre end 2500 besøgte årets udgave, der løb over en fredag og lørdag i januar. Og ikke nok med, at det besøgsmæssigt blev en succes, men der blev også solgt maskiner. - Vi solgte 28 maskiner heraf seks nye og de fleste i rene handler. Der var en overvældende interesse for alle typer maskiner lige fra rendegravere og kompaktmaskiner til store gravemaskiner og teleskoplæssere, fortæller salgschef Henrik Kirketerp-Møller. - I forhold til tidligere år, så kunne vi virkelig se, at folk kom i arbejdstøjet med firmanavne på. De kom ikke bare for at ose, men de var meget seriøse, positive og meget interesserede i at tale med vores sælgere, som har haft et par dage med hæsblæsende travlhed. Scantruck afviklede ScanMek første gang for tre år siden, da Agromek blev flyttet fra januar til november. - Vi synes, at der manglede no-

get i januar, og det har vist sig at holde stik. For os er ScanMek et rigtigt godt supplement til vores messedeltagelse. Handler er jo der, hvor kunderne befinder sig, og selv om vi har en stor sælgerstab, så kan vi ikke nå rundt til alle, og desuden vil vi gerne vise vores faciliteter og vores brede udbud af maskiner frem. Ud over de afsluttede handler får vi jo rigtigt mange gode kontakter, og vi opbygger langvarige relationer med mulige fremtidige kunder, understreger Henrik Kirkterp-Møller. - Om det store salg er udtryk for, at det går godt for entreprenørerne, ved jeg ikke rigtigt. Vi får meget blandede tilbagemeldinger fra kunderne, men vi har i hvert fald haft en rigtig god januar og en god start på februar. Det har faktisk været den bedste januar måned i flere år, og over halvdelen af vores maskinsalg er nye maskiner, så det tyder jo godt. - Omvendt kan vi også mærke, at der generelt går rigtig lang tid fra en kunde spørger på en konkret maskine, og indtil der er af-

sluttet en handel. Det skyldes nok både en vis forsigtighed og udfordringer med at få finansieringen på plads, siger han. Scantruck præsenterede under ScanMek Komatsu’s nye gravemaskine PC240LC-10, og der ud over var der fokus på Manitous nye teleskoplæsser, MT1840A. Ud over et stort besøg af danske kunder, var der også besøg fra Grønland, Færøerne, Sverige, Polen og Tyskland.

Gæsterne kom ikke bare for at ose, men var meget seriøst, og der blev solgt 28 maskiner over de to dage, som ScanMek varede.

Der var ca. 2500 besøgende til ScanMek, som blev afviklet hos Scantruck i Skive for tredje gang.

ager I V i d e lt k e n da s

Over 300 produkter fra den samme leverandør. Kom og besøg os på messen! Ring til Wacker Neuson i dit område, eller besøg vores website: www.wackerneuson.com Hovednummer 46 15 36 00 Sjælland 61 20 66 16 Fyn & Jylland 40 19 47 70 el. 21 42 27 77

g t re s f a s e m k kloa sse øbsme k d n i og 12 s 20 0 mart d . 2 9 - 3 e g å rd e n på Pejs strup i Bræd


17. ÅRGANG • FEBRUAR 2012

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 13

Bell dumper har fået ny importør

H.P. Entreprenørmaskiner A/S har overtaget import og forhandling af Bell dumpere En større kabale er gået op på det danske dumpermarked, når H.P. Entreprenørmaskiner overtager Bell. Først blev norske Moxy købt af Doosan, og importen i Danmark skiftede fra H.P. Entreprenørmaskiner til Doosan-importøren, Jamas. Siden begyndte Liebherr at producere dumpere, og Johs. Møllers Maskiner A/S måtte frasige sig importen af Bell dumpere, som H.P. Entreprenørmaskiner altså nu overtager. Christian Pedersen fra H.P. Entreprenørmaskiner fortæller, at firmaet har kigget Bell grundigt efter i sømmene før overtagelsen af agenturet. - Vi har overvejet det gennem længere tid og besøgt fabrikken i flere omgang. Vi har også rådført os med nogle af vore Hitachi-kolleger rundt om i Europa, som faktisk også forhandler

Bell. Specielt vores kollega i Norge har givet udtryk for, at Bell går vi bestemt ikke galt i byen med, siger Christian Pedersen.Bell har markedets største program af tre-akslede dumpere med seks modeller fra en lasteevne på 25 tons til 50 tons. I øjeblikket kører der flere end 20 Bell dumpere i Danmark. Christian Pedersen fremhæver Bells retarder – motorbremse, som er kraftigere end på andre maskiner og så har Bell nogle særlige features på ladet, som kan indstilles til variabel aflæsning med justerbar vinkel. Bell Equipment Ltd. blev grundlagt i 1954 med traktorproduktion i Richards Bay, Sydafrika. I slutningen af 1970’erne konstruerede Bell deres første dumper som påhæng til en traktor. Den første artikulerede dumper med det traditionelle 6X6 design blev

introduceret i 1984. Bell B25A var indledningen på det, der i dag er verdens 2. største producent af dumpere med en årlig produktion på ca. 1300 dumpere og en verdensomspændende virksomhed med 2100 ansatte samt datterselskaber og forhandlere i mere end 70 lande. I Europa har Bell Equipment datterselskaber i Frankrig, England og Tyskland. H.P. Entreprenørmaskiners samarbejde bliver med det tyske datterselskab Bell Equipment Germany, som har kontor i Alsfeld, 100 km nordøst for Frankfurt. I Alsfeld ligger også Bells europæiske logistik og reservedelscenter. I 2003 opførte Bell en fabrik i byen Eisenach, ca. 100 km nordøst for Alsfeld. På fabrikken i Eisenach produceres dumperne, som leveres til det europæiske marked, stemplet

H.P. Entreprenørmaskiner har overtaget import og forhandling af Bell dumpere, som produceres i Tyskland. Der har Bell omkring 30% af markedet for tre-akslede dumpere. med ”Made in Germany”. Fabrikken i Eisenach producerer årligt ca. 350 dumpere. Bell sæl-

ger mere end 30 % af alle dumpere på det tyske marked, og på de tunge modeller, der typisk le-

Udlejer tilpasser sig kundeønsker

Loxam har indkøbt fem nye 20 meter Haulotte bomlifte, og yderligere fem nye 16 meter Genie bomlifte. - De nye lifte er indkøbt for at forstærke vores sortiment yderligere og imødekomme kundernes behov, siger teknisk chef Frank Larsen. Han fortæller desuden, at der allerede er bestilt 20 nye gravemaskiner hjem i henholdsvis 8 tons og i 800 kilos klassen. - Vi har også fået en masse nyt grej til jord- og brolæggerarbejde hjem, fortæller en travl teknisk chef, som lige nu er ved at planlægge, hvilke yderligere indkøb Loxam skal gøre for at følge med efterspørgslen i 2012.

skine, en benzindrevet pionerhammer, en pladevibrator og en kapsav. - De 11 gravesæt er et godt eksempel på en leverance af udlej-

De 11 gravesæt med trailer, minigravemaskine, kabelsøger, skæremaskine, pionerhammer, pladevibrator og kapsav er linet op hos Loxam i Sakskøbing. Loxams afdeling i Sakskøbing Kunden skulle bruge 11 trailere har netop sammensat 11 grave- hver udstyret med en minigrasæt til en kabelentreprenør. ver, en kabelsøger, en skærema-

ningsmateriel, som er skræddersyet til kundens behov, siger Kim K Hansen fra Loxam i Sakskøbing, der også fortæller, at man kan møde et af de mange

veres til mineindustrien og grusgrave, er markedsandelen endnu højere.

gravesæt på Lolland-Falster og det meste af Sjælland i løbet 2012, hvor kunden udfører et omfattende kabel- og fiberarbejde.

ld Få fu lse af tte ey n d u rav din g kine mas

Effektivitet og fleksibilitet til din gravemaskine Med udstyr fra engcon bliver din gravemaskine en endnu mere effektiv, alsidig og lønsom. I centrum står vores tiltrotatorer, gravemaskinens håndled til maskiner fra 1,5 til 32 tons. Rundt om den har vi opbygget et komplet redskabsprogram: System engcon. engcon står for tryghed og maksimal maskinudnyttelse. engcon har mere end 20 års erfaring med tiltrotatorer med fokus på vore kunders effektivitet.

engcon Denmark, AB Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg E-post danmark@engcon.dk | www.engcon.com


SIDE 14

Opgradering af juletræstraktor

Juletræs traktoren FORT SIRIO 4 x 4 bliver primært brugt til renholdelse i juletræs kulturer, den bruges primært med bundklipper, sprøjte og gødningskasse. Bundklipperen er et redskab, der bruges til at den nederste grenkrans på træet bliver fjernet. FORT SIRIO 4 x 4 bruges herudover til en lang række opgaver i juletræskulturer, såsom græs og ukrudts klipning udtaler Ole Hosbond fra Sønderup Maskinhandel A/S. Det nye instrumenteringspanel har tankmåler, omdrejningstæller, temperatur måler samt hastighedsmåler og kilometer tæller i digital. Problemet har været at der f.eks ikke har været en tankmåler på FORT SIRIO 4 x 4, dette har gjort at brugeren af FORT SIRIO 4 x 4 har været nødt til at regne på, hvornår man har skullet tanke. Temperatur måleren er også blevet opgraderet, hvor den før ”kun” var en lampe der lyste ved for høj temperatur, er der nu mulighed for at følge temperaturen konstant på temperatur måleren. Indstilling af sprøjtning er blevet nemmere, idet der er kommet fart måler på instrumentpanelet. Denne frartmåler gør at man bedre kan få afstemt sprøj-

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Ole Hosbond med FORT SIRIO 4 x4 Juletræs traktoren temængden korrekt. SIRIO sprøjten er blevet ombygget, for at få det optimale ud af udstyret. Bære hjulet er nu flyttet helt ud bag på sprøjten. Tidligere var det monteret i forenden af sprøjten. Ligesom belastnings systemet på afskærmningen er blevet ændret fra elastik, til nu at være fjeder belastet. Den nye fjederbelastning af afskærmning gør at de to afskærmnings plader kan arbejde uafhængigt af hinanden. Ved at flytte hjulet bag på sprøj-

ten opnår man en mere rolig kørsel udtaler Ole Hosbond fra Sønderup Maskinhandel A/S. Den helt store gevinst opnås ved kørsel på ujævnt terræn med gamle stød, sten og grene på jorden. Ved at flytte hjulet hen på bagenden af sprøjten, opnår man også, at en del af vægten flyttes over på traktoren baghjul, i stedet for at den hviler på sprøjten. Dette giver endnu bedre fremdrift i bakket område.

Cramo er din professionelle materieludlejer. Du slipper for de faste udgifter ved selv at eje og får ingen uforudsigelige udgifter ved at leje. Vi har spurgt vores kunder om deres behov. De siger,at hurtig og fleksibel levering er afgørende, når de vælger materiel-

17. årgang • FEBRUAR 2012

Læssemaskiner med reduceret totalhøjde

Med uændret frihøjde har Schäffer nedbygget en række af sine læssemaskiner. Ved at gøre maskinerne mere kompakte i konstruktionen holdes de under 190 cm i størrelser op til 30 hk og under 200 cm for 45 hk modellen. I alt er der nu syv modelvarianter af SLT-maskinerne med lav totalhøjde. Schäffer 2028 med 28 hk er den mest solgte Schäffermodel i Danmark, og den har Helms TMT Centret i tæt samarbejde med fabrikken fået udviklet i en SLT-model med en total højde med FOPS-bøjle på 190 cm. De øvrige nye modelle er Schäffer 2024 SLT med 24 hk og 2030 SLT med 30 hk. - Maskinen er simpelthen komprimeret og motoren rykket lidt bagud. Det er sket på en måde, så vi holder vinklerne. Det betyder, at der er fuldstændig den samme kørestilling for føreren, så der er fortsat god plads til en fører på to meter, og SLT-modellerne er endda lidt lettere at stige ind og ud af. Ændringerne af opbygningen påvirker heller ikke præstationer eller manøvredygtighed, fortæller Kristian Helms fra Helms TMT Centret. - Det lavere tyngdepunkt og den lette ind- og udstigning gør ma-

Trods en lavere totalhøjde er frihøjden og ydelserne på Schäffers SLTmodelleer identiske med ’modermodellerne’. skinen meget velegnet på byggepladser, til anlægsgartnere og til industriformål, hvor maskinen ofte anvendes i terræn og til forefaldende opgaver, hvor føreren skal ind og ud af maskinen mange gange om dagen. Samtidig er maskinen velegnet til formål, hvor den skal ind og ud af bygninger eller andre stedet med begrænset højde. SLT-modellerne er nu nede i en totalhøjde, der svarer til de skridstyrede læssemaskiner, som nogle har foretrukket på grund af adgangsforholdene, siger Kristian Helms. Trods den kompakte konstrukti-

on er der god adgang til service. Adgangen til motoren sikres med to-vejs åbning af motorhjelmen. Foruden de nye modeller består SLT-serien af Schäffer 2336 SLT og 2436 SLT med 36 hk samt Schäffer 2345 SLT og Schäffer 2445 SLT med 45 hk. Modellerne vejer fra 1700 kg til 2380 kg og har alle en løftehøjde på 2,80 meter som standard med mulighed for forøgelse til 3,06 meter. Alle modeller leveres i varianter på under én meters bredde. De første eksemplarer af de nye maskiner kom til Danmark i slutningen af 2011.

udlejer. Det står Cramo inde for med 20 afdelinger i hele landet. Når du lejer byggemaskiner hos os, får du mere end maskiner. Du får god serviceog vejledning, så du altid har de rigtige maskiner til dine opgaver og går maskinen i stykker, får du bare en ny.


17. ÅRGANG • FEBRUAR 2012

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Cat går over til ny finanspartner

SIDE 15

Kunderne spørger efter arbejdsplatforme

Nordea Finans står i fremtiden bag, når Cat Finans ind- VMC Pitzner har øget flåden af de helt store otte tons går aftaler med kunderne om finansiering af arbejdsplatforme og får samtidig totalrenoveret en Caterpillar-maskiner fra Pon i Danmark, Norge og række fem tons arbejdsplatforme Sverige

I fremtiden er Nordea Finans finansiel partner, når Pon Equipment sælger Caterpillar maskiner med finansiering fra Cat Finans. Det er en trekantsaffære, når Nordea Finans, Cat Finans og Pon Equipment i fremtiden tilbyder Caterpillar-kunder finansiering af nye entreprenørmaskiner. Et samarbejde mellem Nordea Finans og Cat Finans betyder, at Caterpillars distributør i Danmark, Norge og Sverige, Pon Epuipment har Nordea Finans som finansiel partner ved handler i de tre lande. Aftalen ligger i forlængelse af en omstrukturering af Cat Finans, som i fremtiden vil blive drevet med lokale partnere over hele verden. - Vi er meget glade for at få Nordea Finans som partnere i Danmark. Nordea Finans er meget stærke på dette område, og samtidig får vi en finansieringspartner, som er relateret til det danske og skandinaviske marked. Det er ingen hemmelighed, at Cat Finans har haft udfordringer indenfor visse typer finansieringsløsninger siden finanskri-

sen indtrådte, siger salgsdirektør Karsten Hansen, Pon Equipment. - Finansiering er ofte nøglen til en maskinhandel i dag. Mange i bygge- og anlægssektoren mærker den finansielle sektors forsigtighed, så finansiering er virkelig hurdlen i mange handler også selv om kunderne har en sund økonomi og arbejde til maskinerne. Derfor er vi rigtigt glade for at have fået den partner på det danske marked, som efter vores vurdering har de bedste betingelser, siger Karsten Hansen. For salgsdirektør Brian Nielsen, Nordea Finans er aftalen en understregning af den strategi, som selskabet har fulgt gennem længere tid. - For kunderne betyder dette samarbejde, at de kan samle det hele hos Pon Equipment, og at de får en lettere adgang til finansiering. I mange tilfælde vil Pon Equipments salgsmedarbejder klare finansieringen sammen

med maskinhandlen, mens vi i andre tilfælde vil blive involveret sammen med maskinsælgeren. Vi er i forvejen ret bredt repræsenteret i denne branche, og vi har en lokalt funderet kundeservice og kreditvurdering, som kommer kunderne til gode, siger Brian Nielsen. - Vi har strategisk fokus på anlægsmaskiner bredt, og vi er rigtigt glade for, at to stærke brands som Pon Equipment og Caterpillar vælger os som samarbejdspartner. Det styrker yderligere vores fokus på bygge- og anlægssektoren, siger Brian Nielsen. Aftalen mellem Cat Finans og Nordea Finans trådte i kraft 1. januar. De hidtidige finansieringsaftaler med Cat Finans bliver ikke påvirket at det nye samarbejde.

Hurtigere, højere, stærkere – det lyder næsten som de olympiske idealer, og det er da også en stadig kamp at følge med kundernes efterspørgsel, som udvikler sig olympisk. Arbejdsplatforme har gjort et markant indtog på danske byggepladser og afløser i stigende grad stilladser. Det mærker VMC Pitzner på efterspørgslen, der både er stigende og som også retter sig mod stadigt større arbejdsplatforme. Derfor har firmaet oprustet sin flåde af arbejdsplatforme med fem nye SC 8000 arbejdsplatforme, der er velegnede til eksempelvis murerarbejde. - VMC Pitzner har i dag den absolut mest moderne flåde af arbejdsplatforme i landet – hvilket gerne skulle effektivisere vore kunders arbejde betydeligt. Vi havde i forvejen mange af de store SC8000 arbejdsplatforme, og vi oplever en stigende efterspørgsel, fordi mange byggevirksomheder ser fordelene ved at udføre murearbejde fra arbejdsplatforme frem for stillads. Ved murerarbejde i større målestok skal der være stor kapacitet på arbejdsplatformene, så murerne kan have tilstrækkeligt mange materialer med op, siger Per Hemmingsen fra VMC Pitzners afdeling for arbejdsplatforme og hejs. Den største efterspørgsel efter arbejdsplatforme er dog fortsat i

VMC Pitzner har fordoblet flåden af de helt store SC8000 arbejdsplatforme, som er velegnede til eksempelvis murerarbejde. fem tons klassen, og derfor har VMC Pitzner valgt at få totalrenoveret en række af sine SC 5000 platforme. Til gengæld har VMC Pitzner valgt at udfase sine SC 4000 arbejdsplatforme, der dels var udtjente og dels har en begrænset kapacitet i forhold til de opgaver, der løses fra arbejdsplatforme i dag. - SC 5000 er en stor maskine, som har kapacitet til langt de fleste opgaver, og derfor har vi de fleste udlejninger i denne kategori. Vi havde en række SC 5000 arbejdsplatforme, som teknisk fungerede fint, men som har været meget ude på opgaver. Derfor valgte vi at få foretaget en total fabriksrenovering med gennemgang af alle funktioner og galvanisering, så de fremstår fuldstændigt som nye, fortæller Per Hemmingsen.

www.kiesel.dk

SaltvandSSpreder

Kan benyttes på: Redskabsbærer (med specialbeslag), traktor (tre-punkts eller A-ramme), ladvogn, autotrailer, gaffeltruck m.m.

• Spredebredde 1,4 m – 4,20 m. Bom justerbart i højde. Tankindhold 360 liter

Tre-punkts beslag konstrueret som løftegafler til truck

- Den store fordel ved arbejdsplatforme er jo fleksibiliteten og effektiviteten, og derfor ønsker kunderne løsninger, hvor de kan håndtere mange typer arbejdsopgaver, og vi oplever også, at flere entreprenører på samme byggeri anvender samme arbejdsplatforme. Så er det praktisk, at vi leverer arbejdsplatforme, som har den nødvendige kapacitet til alle de forskellige opgaver i løbet af byggeperioden, siger Per Hemmingsen.

FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de fleste typer opgaver. Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet.

Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872 • Service Ebbe Trustrup 4020 8630


DET ER IkkE sTøRRELsEN DET koMMER AN på - men vi har maskiner i alle størrelser til alle slags opgaver. Ring og hør hvordan vi kan hjælpe jer!

NYHED! WEIDEMANN 4270 CX100 TELE:

• • • • •

Perkins motor 4 cyl. 74,5 kW /2200 rpm Driftsvægt 7000 kg Dimensioner L5260 x B1990 x H2690 Overlæsningshøjde 4740 mm Kiplast skovl 4457 kg/2696 kg (arm inde/arm kørt ud)

gazelle 2007

4270 CX100 TELE HAR: tophastighed 20 km/t, komfortkabine med varme og ventilation, affjedret komfortsæde med sikkerhedssele, driftstimetæller, arbejdslygter for og bag, justérbar rat, batteriafbryder, multifunktionshåndtag med flydefunktion, hydraulikudtag DN12 foran, hydraulisk skifte for redskaber Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn 2025 8898 Vestjylland 2142 6676 Midtjylland 2032 7034

Frank Hans Peter

Nordjylland Sjælland

3031 1153 4030 7549 Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

mt hele landet sa r e v o r e g n li e Vi har afd icevogne rv e s e d n e k k æ 28 landsd

Johs. Møller Maskiner A/S

Maskinstyringssystemet, der holder styr på jeres maskiner døgnet rundt Registrering af maskinens data • • Automatisk registrering af maskinens data •

Hvad er jeres fordele ved at have en JMM serviceaftale? Med en serviceaftale får I:

Analyse af maskinens driftseffektivitet Styring af maskinen gennem foruddefinerede arbejdsområder og global positioning af maskinen.

Analyse af maskindata • Foruddefinerede rapporter om maskinens brug, advarsel- og driftsparametre Service • Online notifikation om kritiske Flådestyring driftstilstande • Af Liebherr maskiner og maskiner af • Opbevaring af vigtig maskindata anden fabrikat

• Forbedret sikkerhed og miljø fordi maskinparken lever op til den bedste vedligeholdelsesstandard • Faste vedligeholdelsesomkostninger i hele aftaleperioden • Mulighed for at lave et driftsbudget for maskinparken • Forbyggende vedligeholdelse, der giver lavere drifts- og reparationsomkostninger • Dokumenteret service, der øger maskinens gensalgsværdi • Flere driftstimer ud af maskinen og alle service udført af specialister

JMM ServiceComfort

Vedligeholdelse af maskinen, så den altid er køreklar.

JMM ServiceEkstra

Fuld service og reparationer af maskinen. Kendte omkostninger for maskinens vedligeholdelse i hele aftaleperioden.

JMM BreakDown

24 timers vagtordning. Er uheldet ude, står vores landsdækkende net af servicevogne klar til udrykning og hurtig hjælp.

S ØNNEDE E R ING: R O L V E E G L I D Ø T F R A K VI S L FO

SERVICEMONTØRER TIL AFD. ØST OG VEST

Du er formentlig ”branchemand” med kendskab til produkter og kundekreds og de opgaver vores maskiner løser for kunder. Du har evnen til at arbejde struktureret og planlægge din egen hverdag. Du har i en længere årrække selv arbejdet som mekaniker og montør i entreprenørbranchen eller tilsvarende. Michael/Øst på 3068 4404 eller Henry/vest på 4021 1940

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

Du skal bistå vore værkførere og sælgere med de administrative opgaver. Du er engageret, problemløsende og fleksibel i det daglige arbejde og kan medvirke i planlægningen af de daglige opgaver, så vores ressourcer udnyttes bedst muligt. Du skal være stabil, ansvarsbevidst og kunne arbejde selvstændigt. kontakt Leif Petersen på 2049 1811

FoR MERE InFoRMAtIon oMkRIng LIEBHERR LIDAt og JMM SERvICEAFtALER, vEnLIgSt RIng tIL: Henry Iversen ................. 4021 1940 Michael Jørgensen ......... 3068 4404

www.jmm-group.com

SÆLGER TIL SJÆLLAND

Du skal í samarbejde med det øvrige salgsteam varetage salget af vores stærke brands til entreprenørbranchen. Som sælger for JMM Group kommer du til at repræsentere et par af markedets absolut stærkeste brands: Liebherr og Wacker-Neuson, samt et omfattende tilbehørsprogram. kontakt Leif Petersen på 2049 1811

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 7354 7700 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 5671 1611 Midt-/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 8761 4200 8700 Horsens • 7564 1777 member of JMM GROUP, Scandinavia

MMM FEBRUAR 2012  

MMM FEBRUAR 2012