Page 1

UDGAVE 11 • 15. ÅRGANG • DECEMBER 2010

Esbjerg Havn udvider markant og stiler efter en fordobling af godsomsætningen

Et enormt projekt på Esbjerg Havn skal medvirke til, at godstransporten kommer væk fra de europæiske veje og ud på havene. Projektet omfatter anlæggelse af nye havneområder, nye veje og nye banelinjer for mere end en milliard kroner, og en stor del af det ventes realiseret indenfor de kommende tre år. Esbjerg Havn står foran en udvidelse, der ifølge teknisk chef Kjeld Dahl Sørensen vil danne grobund for 1.000-2.000 nye arbejdspladser samt ikke mindst en fordobling af godsomsætningen. Projektet er enormt, og anlægsarbejdet omfatter blandt andet uddybning af havnebassiner, ramning af spuns, etablering af knap 2.000 meter kaj og store baglandsarealer til opbevaring af gods, anlæggelse af en ny banelinje med tilhørende godsterminal, forlængelse af E20-motorvejen og udvidelse af eksisterende hovedveje. Samlet set er der tale om investeringer for over en milliard kroner. - Idéerne er fostret i vores Masterplan 2004-2014, og efterfølgende er de blevet godt modtaget af mange samarbejdspartne-

re, fortæller Kjeld Dahl Sørensen. Esbjerg Havn spiller en vigtig rolle i udskibningen af komponenter til havvindmølleprojekter i Nordsøen, og den opgave bliver ikke mindre i årene, der kommer. Derfor skal udvidelsen i første omgang sikre, at den danske havn kan følge med efterspørgslen på det område. - Det er vindmøllekomponenter, der boomer her på vores kanter i øjeblikket, og derfor starter vi også med at anlægge havnen til stykgods. Det billede kan ændre sig med tiden, og det tror jeg, det gør, men så kan vi altid bygge videre på det tidspunkt, siger den tekniske chef med henvisning til, at havnearealer beregnet til stykgods ikke kræver helt de samme faciliteter som eksempelvis containerfragt. Blandt an-

det skal arealerne ikke nødvendigvis være asfalterede.

Politiske ønsker

Det omfattende anlægsprojekt er med andre ord meget mere og meget andet end en satsning på et enkelt forretningsområde i vækst. Planerne i Esbjerg skal således også ses i sammenhæng med europæiske politikeres ønsker om at skåne miljøet og aflaste de europæiske motorveje, og det skal ske ved at satse mere på tog, mere på skib og mindre på lastbil, når det handler om godstransport. For at nå det mål skal der skabes de bedst tænkelige betingelser for nye, effektive skibsforbindelser mellem de europæiske havne. Indledningsvist mellem Esbjerg og Benelux-landene.

GMR køber Nesbo Industri.................. side

2

Tyrkerne har brug for maskiner.......... side

4

Ny salgsorganisation........................... side

7

Græsset gror jo altid............................ side

16-17

Brugte maskiner................................... side

10-12

Det kræver et optimalt havneanlæg og optimale tilkørselsforhold for såvel tog som lastbil, så både lodsning og lastning af eksempelvis containere, trailere og stykgods kan ske så let og smertefrit som muligt. Netop derfor er nye veje og jernbaner også omfattet af projektet.

Hurtigt, effektivt, billigt

Realiseringen af de omfattende planer kræver også nyt udstyr, og i Esbjerg har man allerede investeret i en flyderampe. Ønsket er således at øge den såkaldte ro-ro-kapacitet, roll-onroll-off, der handler om, at man kan både laste og lodse skibene ved at køre lastbiler og trailere direkte ombord i stedet for at benytte kraner, hvilket sparer en arbejdsgang i forhold til containerfragt. Netop derfor er der

store forventninger til, at transport efter ro-ro-princippet vil blive mere og mere udbredt de kommende år. Det er således hurtigt, det er effektivt, det er bedre for miljøet, og så er det billigere. Beregninger viser således, at omkostningerne til transport af gods fra Midtjylland til eksempelvis Zeebrügge i Belgien kan reduceres med op til 70 procent ved at benytte skib frem for lastbil. I forvejen går omkring 65 procent af Danmarks ro-ro gods ind og ud af Esbjerg Havn, så det er et område, hvor havnen allerede besidder stor ekspertise.

Tung trafik

Vejdirektoratet har sat gang i arbejdet med at anlægge den nye vejforbindelse frem til Esbjerg Havn.

Udvidelsen vedrører en strækning på cirka 3,4 kilometer og omfatter en forlængelse af motorvej E20, en udbygning af den eksisterende hovedvej samt etablering af nye vejstrækninger og rundkørsler. Vejudvidelsen skal ikke bare sikre fremkommeligheden til Esbjerg Havn, når den forhåbentlig om få år kommer til at modtage væsentligt mere gods fra land, end tilfældet er i dag, den skal også adskille den tunge trafik fra bytrafikken i Esbjerg og dermed skåne både miljøet og indbyggerne i byen. Det er der sikkert mange, der bliver glade for. En analyse viser således, at over 90 procent af alle lastbiler, der kører på E20 ind mod Esbjerg, skal til havnen. fortsættes side 3


SIDE 2

Maskin- & Materiel Magasinet udgiver Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon 8680 4499 • Telefax 8680 4449 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk

redaktion Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Produktionsansvarlig: Charlotte Thomsen Journalist Per Bang Journalist Claus V. Jensen

Målsætning Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet.

TRYK Trykcentralen, Gunnar Clausens Vej 6, Viby

Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Amter og kommuners tekniske forvaltninger, materielgårde, og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenør- og anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/greenkeepere og danske havne.

ABBONEMENTS service Tlf.: 86 80 44 99 • mail: mmm@mail.dk

ÅRSABONNEMENT Kr. 295,- i Danmark • Euro 40,- + postage

Annonce Str.: Min. 120 mm. OPLAG: 12.550 Stk. DISTRIBUTION Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger. Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

Opkøb med mange fordele GMR maskiner a/s har købt Nesbo Industri. Overtagelsen er en naturlig følge af et forestående generationsskifte hos Nesbo Industri, og samtidig er synergieffekterne ved sammenlægningen betragtelige. Med opkøbet af konkurrenten Nesbo Industri ApS i Mariager har Horsens-virksomheden GMR maskiner a/s cementeret sin centrale position på markedet for redskaber og materiel til blandt andet kommuner, entreprenører og anlægsgartnere. Overtagelsen, der formelt skete 1. oktober i år, sikrer GMR maskiner adgang til nye produkter og ny knowhow, som åbner endnu flere døre på markedet, og samtidig kan virksomheden udnytte de markante synergieffekter, der uundgåeligt følger i kølvandet på en sammenlægning mellem to ligesindede. - Virksomhederne producerer redskaber, der ligger tæt op ad hinanden, og derfor er der også oplagte fordele ved at køre produktionerne sammen, ligesom det åbner muligheder for bedre indkøbsaftaler. Samtidig har GMR maskiner et stort netværk i blandt andet Tyskland, Holland og Belgien, som pludselig ligger åbent for Nesbo Industris produkter, fortæller adm. direktør Niels Kirkegaard.

GMR maskiner a/s i Horsens producerer og sælger redskaber til blandt andet kommunalt brug. Virksomheden har netop overtaget konkurrenten Nesbo Industri ApS i Mariager.

Produkterne fra GMR maskiner a/s ender hos kunder såvel herhjemme som i udlandet. Virksomheden har blandt andet fundet fodfæste i Tyskland, Holland og Belgien.

Supplerer hinanden

Umiddelbart bliver opkøbet ikke synligt for kunderne. Nesbo Industri er formelt et datterselskab under GMR maskiner, men begge virksomheder fortsætter som hidtil med de samme navne og de samme medarbejdere i de samme lokaler, og grundlæggeren af Nesbo Industri ApS Hans Jakobsen fortsætter også som daglig leder i Mariager, mens Niels Kirkegaard er tiltrådt som adm. direktør for datterselskabet. Direktøren forsikrer dog, at effekten af sammenlægningen ikke kun kommer til at slå igennem på de indre linjer. Uanset om kunderne handler med Nesbo Industri eller

Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

GMR maskiner får de således adgang til det komplette sortiment og den unikke viden, der ligger i den samlede medarbejderstab. - GMR maskiner har stor erfaring med mekaniske løsninger, mens Nesbo Industri i højere grad har fokuseret på hydrauliske løsninger, og på den måde supplerer vi hinanden virkelig godt, konstaterer Niels Kirkegaard.

Naturlig udvikling

Direktøren påpeger, at der på ingen måde er tale om en fjendtlig overtagelse af en konkurrent.

Ifølge både ham og Hans Jakobsen er der tale om en naturlig konsekvens af den situation, begge virksomheder står i. GMR maskiner har oprustet med en ny udviklingsafdeling og søger hele tiden nye muligheder for udvikling, mens Nesbo Industri står foran et generationsskifte. - Jeg har nået en alder, hvor jeg er begyndt at overveje muligheden for at gå på pension indenfor en overskuelig årrække. wJeg er naturligvis interesseret i, at den viden og good-will, der ligger opsparet i min virksomhed, ikke går tabt, så jeg er glad for at kunne afhænde virksom-

heden til nogle, der ønsker at føre den videre på en god og fornuftig måde, siger Hans Jakobsen. GMR maskiner og Nesbo Industri producerer og sælger redskaber og materiel som cylinderklippere, rotorklippere, fejemaskiner, sneplove, ukrudtsfjernere, saltspredere og andre remedier til kommunalt brug samt til blandt andet entreprenører, boligselskaber, landbrug, kirkegårde og virksomheder med store arealer, der skal vedligeholdes, som eksempelvis lufthavne.

3D -MC 2

HigH speed precision

UDGIVELSE & DEADLINES I 2011

14. Januar 06. Januar 11. Februar 01. Februar 11. Marts 01. Marts 15. April 06. April 13. Maj 03. Maj 17. Juni 06. Juni 17. August 09. August 16. September 06. September 14. Oktober 04. September 11. November 01. November 09. December 01. December Vi er altid interesseret i at høre om en god historie eller nyhed i netop dit/jeres område. Kontakt os på 8680 4499 eller 2086 4499.

Dobbelt så hurtigt. Dobbelt så præcist. ToppTOPO A/S info@topptopo.com Tel. 47 199 299 www.topptopo.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010 fortsat fra side 1.... Samtidig er der allerede i dag mange særtransporter af blandt andet vindmøllekomponenter. Den tunge trafik i og omkring Esbjerg er med andre ord til stor gene for den øvrige trafik, men det bliver der lavet om på med de nye vejforbindelser, der skal være klar til brug inden udgangen af 2012.

11 kilometer kaj

Når havneudvidelsen er helt gennemført, kommer Esbjerg Havn til at råde over cirka 11 kilometer kaj og baglandsarealer på 450 ha. Der er med andre ord lagt op til hektisk aktivitet på den danske vestkyst, men Teknisk chef Kjeld Dahl Sørensen forventer ikke, at den markante udvidelse kommer til at medføre lige så markante investeringer i nyt materiel. - I de fleste tilfælde har aktørerne på havnen jo selv det grej, de skal bruge. Vi har dog købt flere, store havnemobilkraner indenfor de seneste år, fordi det ligger lidt udenfor det, de fleste virksomheder selv vil investere i, og fordi det stiller havnen godt i konkurrencen om vigtige markeder som eksempelvis vindmøllekomponenter, forklarer han.

Første etape af havneudvidelsen bliver udbudt i 2011, og Kjeld Dahl Sørensen forventer, at den opgave kommer til at ligge i størrelsesordenen 500 millioner kroner. Staten har afsat 100 millioner kroner til anlæggelse af den nye banelinje, der dog ikke ventes anlagt før om 8-10 år, og 150 millioner kroner til udvidelse af vejnettet. Vejprojektet og indkøbet af flyderampen er desuden støttet af EU.

Esbjerg Havn

Esbjerg Havn havde i 2009 en godsomsætning på 3.740.000 tons. Det laveste niveau i 10 år. Den højeste omsætning siden årtusindskiftet var 4.594.000 tons i 2001. 1.816.000 passagerer blev transporteret til og fra Esbjerg Havn i 2009. Det niveau har været relativt konstant de seneste 10 år. I 2009 var der alt i alt 18.439 anløb i Esbjerg Havn, hvoraf langt de fleste var færger. Omkring 4.000 anløb drejede sig om kommercielle fartøjer.

SIDE 3

Anlæggelsen af de nye veje ind til Esbjerg Havn blev sat i gang af transportminister Hans Christian Schmidt 8. juni i år. Billedet her viser jordarbejdet i forbindelse med anlæggelsen af en ny stor rundkørsel. Vejene skal dels forbedre fremkommeligheden til havnen og dels adskille den tunge trafik fra bytrafikken i Esbjerg. Foto: Petri & Betz.

6LE%ASAINPGR F2in,9 an5ci% ng*

Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner Salg Service Reservedele Udstyr Køb Formidling Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk

Fej vinteren af banen i en Snowfox ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

24 hk Yanmar motor Ny Mauser-kabine Forskærme GMR frontlift/PTO GMR 1300 mm LSA kost (mekanisk) Bogballe S2 med lyssæt Max. hastighed 20 km/t

Alm. vejl. udsalgspris Kampagnepris

Kr. 271.515 Kr. 226.515

Spar Kr. 45.000

Nellemann Agro AS Egeskovvej 2, 2665 Vallensbæk Strand

3720-H SNOWFOX MAXI ✔ 42 hk Yanmar turboladet Tier IIIA godkendt motor med intercooler ✔ ComfortGard-kabine med aircondition ✔ Forskærme ✔ Arbejdslys bag ✔ Højtalersæt ✔ Luftaffjedring af sæde ✔ GMR frontlift/PTO ✔ GMR 1500 mm MSA kost (mekanisk) ✔ Bogballe S2 med +110 L forøger med lyssæt ✔ Max. hastighed 30 km/t Alm. vejl. udsalgspris Kampagnepris

Kr. 387.185 Kr. 332.185

Spar Kr. 55.000

Telefon 43 73 64 00 Telefax 43 73 71 62 E-mail info@nellemannagro.dk www.johndeere.dk

Der kan være udstyr på billedet, der afviger fra kampagnen. Alle priser er ekskl. moms. Kampagnen gælder til 31.12.2010, eller så længe lager haves. Finansieringstilbuddet er gældende for John Deere 2320-H SNOWFOX MINI og 3720-H SNOWFOX MAXI. * Renten er baseret på en variabel rente. 20 % udbetaling og 60 måneders løbetid. 10 % i restværdi.

B1141.V2

2320-H SNOWFOX MINI


SIDE 4

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

Tyrkerne har brug for danske maskiner

Danske producenter og forhandlere af maskiner, redskaber og materiel til en lang række brancher bør kigge mod Tyrkiet, hvor behovet og potentialet er enormt. Det fortæller chefen for Danmarks Handelskontor i Istanbul. Hvis det kniber med at holde hjulene i gang på et hjemligt marked, der stadig er præget af efterdønningerne fra den globale, økonomiske krise, skulle man måske overveje at se nærmere på mulighederne i blandt andet Tyrkiet. Mellemøsten og i særdeleshed Tyrkiet rummer således et meget stort potentiale for danske producenter og forhandlere af maskiner og materiel til landbruget, den offentlige sektor og dele af entreprenørbranchen. Det fortæller Keld Mosgaard Christensen, der er generalkonsul og chef for Danmarks Handelskontor i Istanbul. an fremhæver blandt andet et stort behov for redskaber, maskiner og materiel til renovationssektoren, til renholdelse af veje og stier samt til anlæggelse og vedligeholdelse af parker, golfbaner, rabatter og hegn. Samtidig boomer byggeriet, og nye veje snor sig frem overalt, så også her er der et betragteligt behov for maskiner og andet materiel, selvom Tyrkerne dog i stor udstrækning er selvforsynende, når det handler om tungt grej som bulldozere, gravemaskiner og dumpere. - Der er et kæmpe potentiale hernede. Mange danskere har imidlertid stadig den opfattelse, at Tyrkiet udviklingsmæssigt ikke er fulgt med Europa, men det er helt forkert. Istanbul er en moderne metropol som Madrid og Paris, og midlerne er til stede. Rigtig mange indbyggere i de største, tyrkiske byer har indkomster, der ligger over danskernes, pointerer Keld Mosgaard Christensen fra sit kontor i den tyrkiske storby, hvor solen skinner fra en skyfri himmel, og termometeret viser tyve grader.

Europas største by

Istanbul er med cirka 15 millioner indbyggere blandt Europas absolut største byer, og indenfor ganske få år vil den med stor sandsynlighed lægge sig klart i spidsen. Ifølge Keld Mosgaard Christensen slår hen ved en million nye indbyggere sig ned i byen hvert eneste år, og opgaven med at sikre infrastrukturen i samme tempo er enorm. Derfor er Istanbul i sig selv et marked med ufatteligt potentiale, men hvis man som dansk virksomhed har mod på endnu mere, kan man udvide sit fokus til at omfatte landets fire største byer, Istanbul, Ankara, Izmir og Antalya, der i dag tilsammen har et indbyggertal på cirka 25 millioner. - Man kan sagtens nøjes med at koncentrere sig om storbyerne og så glemme alt andet i Tyrkiet. Markedet i de fire byer alene er kæmpe stort, konstaterer generalkonsulen.

En god base

Danmarks Handelskontor i Istanbul er danske virksomheders bindeled til det tyrkiske marked. Keld Mosgaard Christensens opgave er at bane vejen for tætte kontakter og samarbejdsaftaler mellem danske og tyrkiske virksomheder, og assistancen spænder vidt. Når kontoret får en henvendelse fra en producent eller en forhandler med interesse for Tyrkiet, kan generalkonsulen og hans tolv lokale medarbejdere blandt andet kortlægge behovet for de produkter, den danske producent eller forhandler kan tilbyde, de kan screene markedet for potentielle, lokale, seriøse samarbejdspartnere og distributører,

de kan arrangere møder, og de kan tilbyde tolkebistand, hvis det er nødvendigt. - Virksomhederne kan kort og godt bruge kontoret til at åbne markedet. Hvis vi får en henvendelse fra en dansk virksomhed, så går vi deres ærinde hernede, og det plejer at være sådan, at når virksomhederne først står hernede og ser potentialet, så er de solgt. En god samarbejdspartner i Tyrkiet har samtidig ofte forbindelser til en række af de lande, Tyrkiet er omgivet af, og dermed har man pludselig fået en god base i det mellemøstlige område. Det ser vi ofte, fortæller en ivrig generalkonsul og slår fast, at kulturforskellene er meget begrænsede. Erhvervslivet i Istanbul og andre store, tyrkiske byer er præget af seriøse og professionelle aktører, og farerne for at træde forkert eller indgå aftaler med useriøse samarbejdspartnere er derfor heller ikke større end i Danmark og andre vesteuropæiske lande.

Byggeriet boomer byen vokser med cirka 1 million indbyggere om året. Keld Mosgaard Christensen er chef for Danmarks Handelskontor i Istanbul og dermed danske virksomheders bindeled til det lukrative tyrkiske marked.

Andre markeder

Keld Mosgaard Christensen understreger endnu en gang, at behovet for maskiner, materiel og redskaber samt knowhow indenfor effektivisering og miljø i relation til de tidligere nævnte markeder er stort i både Istanbul og landets øvrige storbyer. Derfor hører han også meget gerne fra alle de danske producenter og forhandlere, der ønsker at se nærmere på mulighederne i Tyrkiet.

Entreprenørmaskiner i Centrum

Doosan DX gravemaskiner ! En tur på første klasse !

www.conenco.dk

Yderligere oplYsninger på tlf. 70 13 80 13


DECEMBER 2010

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 5


SIDE 6

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

H.G.Enemark udsat for tyveri under Agromek En fejemaskine er blevet stjålet fra Hal C i Messecenter Herning under den netop overståede messe Agromek. Fejemaskinen tilhører H. G. Enemark i Ishøj, og indehaver Per Darmer har tænkt sig at følge den sag til dørs. Agromek sluttede uheldigt for maskin- og materielforhandler H. G. Enemark A/S i Ishøj, der fik stjålet en fejemaskine fra Maskinleverandørernes branchestand i Hal C. Tyveriet er sket i tidsrummet fra klokken 11.00 lørdag 4. december til cirka samme tid mandag 6. december, hvor fragtmanden afhentede de redskaber og maskiner, H. G. Enemark havde haft med på udstillingen. Da lastbilen nåede frem til Ishøj tirsdag, manglede der imidlertid en. - Jeg havde selv gjort maskinen klar til afhentning lørdag formiddag, så jeg ved, den stod på standen, da jeg tog derfra, men ifølge vognmanden var der ikke

flere maskiner på standen end dem, han afleverede til os tirsdag. Så er der altså en anden, der har taget den med sig i mellemtiden. Det er det eneste, jeg kan sige, konstaterer Per Darmer, indehaver af H. G. Enemark A/S.

Tager affære

Der er tale om en rød, tohjulet fejemaskine af mærket Tielbürger TK17, så hvis man støder på sådan en, og den samtidig har stelnummer 7612807, er den altså stjålet. Maskinen har en værdi af cirka 11.000 kroner. At den er forsvundet, mens den stod i Messecenter Herning, hvor Agromek blev afholdt, og ikke under transporten, føler Per Darmer sig meget sikker på.

- I princippet kan alle jo komme ind i hallen. Der er ikke stor kontrol med, hvem der kører ind og ud med maskiner, så man skal virkelig passe godt på sine ting og tænke sig om, siger Per Darmer, der har inddraget både politiet og brancheforeningen Maskinleverandørerne i episoden. - Det er vigtigt for mig at signalere, at sådan noget ikke bare bliver glemt. Det vil jeg simpelthen ikke acceptere. Der må være nogle derude, der sidder med en dårlig smag i munden, og de skal vide, at vi tager affære. Måske sidder der også nogle, der har set et eller andet, og dem vil vi selvfølgelig meget gerne høre fra.

Et stigende problem

På Maskinleverandørernes sekretariat i Kolding har man hørt om tyveriet under Agromek, men direktør Michael Husfeldt fortæller, at tyveri på messer generelt er sjældne. - Jeg har ikke hørt om andre episoder i år, men det er klart, det er noget, man skal være opmærksom på som udstiller, så man husker at tegne en forsikring på sit grej, siger han og påpeger, at tyveri fra medlemmernes forretninger til gengæld er et voldsomt stigende problem. - Branchen er meget plaget af tyveri, og det har været slemt i år. Der forsvinder traktorer og andet materiel fra forretningerne, og nogle gange sker tyverierne

Lilian Darmer fortæller at hun kørte ind alene i en personbil lørdag morgen helt uden at blive stoppet. Hun havde iøvrigt ingen parkeringstilladelser ell. andet, da det hele lå i anden bil, så det er nok så som så med kontrollen under nedbrydning af standene, udtaler hun. endda i åbningstiden, så vi har virkelig et problem. Maskinleverandørerne administrerer en række forsikringer for medlemmerne, og derfor kan foreningen følge stigningen meget nøje. Samtidig efterspørger medlemmerne i stigende grad

rådgivning om, hvad de kan gøre for at sikre sig mod tyveri. - Det er et område, vi har meget fokus på, for hvis ikke vi formår at dæmme op for problemet, stiger forsikringspræmierne, og det er der ingen, der har interesse i, konstaterer Michael Husfeldt.

Agromek: Det er svært at skærpe kontrollen yderligere Direktør for Agromek, Jan Tjørnelunde, ærgrer sig højlydt over tyveriet under messen i starten af december, hvor maskin- og materielforhandler H. G. Enemark A/S i Ishøj fik stjålet en fejemaskine, men han har svært ved at se, hvad mere Agromek kan gøre for at forhindre tyveri.

- Det er et problem, vi tager meget seriøst. Hallerne er aflåst, når messen ikke er åben, der turnerer vagter om natten, og man skal have arbejdskort for at komme ind ved portene, hvor der står vagter, så jeg synes, vi gør meget, fortæller direktøren. Tyveriet skete i dagene fra 4. til

6. december, hvor hallerne var ved at blive ryddet efter en veloverstået messe, og Jan Tjørnelunde er klar over, at risikoen for tyveri i netop den periode er større end ellers. - Der kommer rigtig mange mennesker i hallerne på det tidspunkt, og det er klart, det øger

risikoen for tyveri. Vi kan godt skærpe kravene til kontrol og opbygge et strengere system, men vi kan også gøre det så besværligt at være her, at det bliver trælst for alle parter, siger han.

Alle er godkendt

Direktøren påpeger, at alle med

adgangskort til hallerne er blevet godkendt af en udstiller, og dermed er det heller ikke alle og enhver, der bare kan komme ind. - Vi ved jo desværre ikke, hvem det er, der stjæler, og spørgsmålet er derfor også, om vi kommer tyveriet til livs ved at skærpe kravene. De, der får adgang, er

trods alt folk, der på en eller anden måde er blevet sagt god for, siger han og fortsætter: - Det er noget, vi er meget opmærksomme på, men problemet er ikke stort. Det er ærgerligt og trælst for den enkelte, men det er heldigvis ikke noget, vi ser særlig tit.

Maximal effektivitet til din nuværende eller nye gravemaskine

Kontakt engcon for mere information om muligheder for montering af tiltrotator på din gravemaskine. Se mere på www.engcon.dk eller kontakt os direkte. engcon Danmark | Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg | Tel 2020 3584, Fax 6479 2110 www.engcon.dk, info@engcon.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

SIDE 7

Ny salgsorganisation for mindre maskiner Pon Equipment opretter særlig salgsorganisation for mindre maskiner med samarbejde på tværs af Danmark, Norge, Sverige og Holland Der skal mere fokus på salg af mindre maskiner hos Pon Equipment, og opgaven er lagt i hænderne på henholdsvis en Caterpillar-veteran og et nyt talent i branchen. Allan Pihl er vendt tilbage til Caterpillar, hvor han tidligere har været ansat i 12 år som henholdsvis mekaniker og marketingmedarbejder. De seneste otte år har han været sælger for Volvo Entreprenørmaskiner. Allan Pihl vil i fremtiden sælge mindre Caterpillar maskiner på Sjælland og Lolland-Falster, mens Christoffer Betzner får ansvar for Jylland og Fyn, men i begge områder sker det i tæt samarbejde med de øvrige distriktschefer. - Det spændende ved denne opbygning er netop, at den går på tværs både af de danske distriktschefers områder og af de lande, hvor Pon opererer, fortæller Allan Pihl. Den nye organisering omfatter de maskintyper, der indenfor Caterpillar kaldes ’Building Construction Products’ som rendegravere, kompakte gummihjulslæssere, minilæssere, kompakte gravemaskiner og teleskoplæssere. - I Danmark får vi det overordnede ansvar for rendegravere, mens de øvrige produktgrupper er fordelt i de andre lande. Det betyder, at der ikke skal medarbejdere fra alle lande med på alle Caterpillar kurser og introduktioner, og det sparer omkostninger, som kommer kunderne til gode i form af bedre priser, siger Allan Pihl. - Ideen er at opgradere indsatsen på alle markeder. Caterpillar øn-

sker virkelig at få endnu mere gang i de mindre maskiner, og især lukningen af Pon Rental har bevirket, at dialogen med diverse udlejningsfirmaer er steget markant. Det er jo sådan, at de mindre maskiner er meget synlige rundt omkring, fordi de kører rundt på håndværkernes og entreprenørernes trailere. Dermed har udbredelsen af minimaskiner stor betydning for hele mærkets gennemslagskraft og branding. - Caterpillar er historisk set et mærke med mange store maskiner, og derfor kan der godt være en tendens til internt at overse de mindre maskiner. Dette forhold er slut nu. Vi har nu et dedikeret team, der har fuldt fokus på de mindre maskiner. - Pon Equipment har opbygget nogle redskaber, som betyder, at vi kan arbejde meget målrettet. Hos Pon er vi blevet meget skarpe på at følge op og have præcist styr på, hvad kunderne har meldt tilbage om deres maskinbehov og ønsker, og hvilken status der er i forhold til køb af nyt eller brugt. I første omgang skal Christoffer Betzner og jeg bl.a. ud til en række kunder, som Pon ikke har besøgt gennem nogen tid eller i hvert fald ikke har besøgt med fokus på minde maskiner, fortæller Allan Pihl, som præsenterede den nye organisation for en række kunder på Agromek, hvor firmaet var massivt tilstede med hele sælgerstaben indenfor både nyt, brugt, service og finans.

MÅ DIN “LILLE LASTBIL” KØRE I MILJØZONER? Køretøj der kræver “stort kørekort” - kræver også partikelfilter ! Fra

0,kr. 23ex..50 moms

• • • • •

Vi har landsdækkende service og support Hurtig levering Lave driftsomkostninger Lang levetid Hurtig filterservice

www.emicon-systems.dk For mere information kontakt venligst Henrik Dahl - mobil 3052 4728 - hd@emisys.dk EMICON Systems A/S • 3691 5370 • info@emisys.dk

Allan Pihl og Christoffer Betzner skal have fokus på salg af mindre Caterpillar entreprenørmaskiner i hele landet.


SIDE 8

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

Århus Kommune har opdateret maskinparken SD Kjærsgaard A/S i Hornslet har netop leveret 25 nye traktorer til den jyske hovedstad.

Århus Kommune har rustet sig til vinteren med 25 nye Case IH traktorer, der skal rydde sne og sprede salt på stier og fortove i smilets by. Traktorerne er leveret af SD Kjærsgaard A/S i Hornslet, og salgschef Michael Nicholaisen erkender, at leverancer af den størrelse trods alt ikke er hverdagskost. - Det var en spændende udfordring, som rent logistisk krævede en del af både leverandøren og os, konstaterer han. Modellen er en Case IH Quantum 75N, der er kendetegnet ved et lavt lydniveau og en styrke, der trods maskinens moderate størrelse ligger på højde med en rigtig traktor. De 25 maskiner leveret til Århus Kommune kan køre med både kost, sneplov og saltspreder og er monteret med

joystickbetjent frontlift til kosten eller sneploven og en god, stærk lift til saltsprederen. Amerikanske Case IH er blandt verdens førende producenter af traktorer samt en lang række maskiner målrettet landbruget. Virksomheden har distributører og forhandlere i mere end 160 lande.

25 traktorer fylder en del, og det er da også en usædvanlig stor leverance, fortæller salgschef Michael Nicholaisen fra SD Kjærsgaard A/S i Hornslet.

De nye traktorer skal rydde stier og fortove i Århus Kommune og kan monteres med både kost, sneplov og saltspreder.

Selvkørende buskrydder Dinosaurussen er uddød, men ikke hos H.G. Enemark, der præsenterede den lille Dino på Agromek. Det er en selvkørende buskrydder, som er produceret i Italien. Firmaet har hidtil haft en håndholdt buskrydder fra USA, men den er hård at gå med, og derfor har firmaet fundet den nye lille selvkørende maskine. - Vi så den på en italiensk maskinmesse for bare 14 dage siden, så det er virkelig en nyhed i Danmark, fortæller Lillian Darmer fra H.G. Enemark. - Så vidt vi ved, er det helt nyt med en selvkørende buskrydder af denne type, sagde hun.

Per Darmer, H.G. Enemark med den selvkørende buskrydder, Dino fra Italien.

DENMARK

Stålbæ lter og undervognsdele

Gummipads til bæltegravemaskiner er

å vi kan s , 6 0 2 0 6 7 på 43 Ring til os nu om dine særlige behov få os en snak

Undervognsdele til minigravere

Gummibaelter

rvedele til Kvalitets rese er

Gravemaskin

styr

og Anlægsud

Tlf: (+45) 43 76 02 06 • Aspen Denmark • Svalehøjvej 18 • 3650 Ølstykke • Denmark • Email: info@aspendenmark.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

SIDE 9

Auktionssite står inde for maskiner Tre globale maskinleverandører står bag Iron Planet auktionssitet, der selv har folk ansat til at

Hans Jørgen Schmidt har tidligere solgt entreprenørmaskiner for bl.a. Komatsu og Caterpillar i Danmark. Siden 1. marts har han repræsenteret Iron Planet i Danmark. Auktionssitet Iron Planet har 650.000 registrerede købere og får i øjeblikket 20.000 nye hver måned over hele kloden. - Iron Planet ønsker at være den åbne markedsplads, hvor de internationale markedspriser for brugt landbrugs- og entreprenørmateriel sættes, fortæller Iron Planets danske repræsentant, Hans Jørgen Schmidt, der tidligere har været ansat hos impor-

tørerne af bl.a. Komatsu og Caterpillar. I øvrigt er de to selskaber sammen med Volvo blandt ejerkredsen bag Iron Planet. - Vi arbejder med lidt forskellige auktionsmuligheder, men den mest brugte er auktionstypen, hvor vi har et samlet sluttidspunkt en gang om måneden. Hvis der er bud indenfor tre minutter før sluttiden, så forlænges med 3 minutter, så alle bud kan nå at komme ind, fortæller Hans Jørgen Schmidt. - Når en maskinejer ønsker at sælge en maskine, så udarbejder vi en inspektionsrapport med fotos, som lægges frem på internettet, så køberen kan danne sig et reelt billede af maskinen. Vi giver en garanti for, at maskinen er som den er beskrevet. - Vi sætter en IP-pris på maskinen. Det er den pris, vi tror på, at den kan sælges for. Sælgeren kan købe sig til en forsikring, så maskinen ikke kan sælges under eksempelvis 80% af IP-prisen, men vores statistik siger, at over 95% af maskinerne i Europa sælges til IP-prisen eller mere, fortæller Hans Jørgen Schmidt. - Det skyldes bl.a., at vi har nog-

le rigtigt gode systemer bag auktionssitet, så vi kan se, hvad der er budt for lignende maskiner i tilsvarende områder tidligere. Når en maskine er solgt på auktionssitet og pengene er indbetalt af køber, så udstyres sælger og køber med den samme kode, og det er så op til køberen at få maskinen afhentet. Kun når transportøren kan fremvise koden, kan maskinen udleveres af sælger. Iron Planet håndterer betalingen. Sælgers omkostning er i første omgang den tekniske rapport og derefter et salær for evt. salg. - Ud over at vi udbyder auktioner, har vi også et system, hvor vi kan samle informationer om køberemnerne. Hvis en køber eksempelvis har budt flere gange på bestemte maskintyper, tager vore folk kontakt, så vi evt. kan hjælpe køberen med at få fat i den maskine, han har brug for. - Der er typisk 5000-7000 købere logget på, når auktionen nærmer sig lukketid, og vi har i gennemsnit 13 bud pr. enhed. Fra Danmark handler vi i øjeblikket typisk 20-30 maskiner om måneden, fortæller Hans Jørgen Schmidt.

Udsnit af Iron Planets hjemmeside I Europa handles der entreprenørmaskiner, lastbiler med tilknytning til entreprenør og landbrugsmaskiner. Der handles alt fra minimaskiner til samlede asfaltanlæg, og maskinerne trans-

porteres ofte over store afstande. Ud over de omtalte auktioner med et bredt udbud, holdes også specialauktioner over eksempelvis konkursboer. Blandt udby-

derne via Iron Planet er en lang række af de kendte maskinfirmaer, udlejningsfirmaer, leasingselskaber og entreprenørfirmaer.

Ring til eksperten... – for det er Scantruck på undervogne og sliddele.

Vi udfører kontrol af undervogn samt sliddele på maskinen Du får statusrapport på maskinens undervogn samt sliddele Du får råd omkring reparationer af din maskine Konkurrence dygtige priser på originale undervogne og sliddele, samt undervogne og sliddele til andre maskintyper

Forhjul

Skoplader

Kædesæt

Skær

Ruller

Træksegment

Ruller

Tandhjul

Kontakt os på telefon 70 127 127 (Sjælland) eller 96 147 147 (Jylland) og få lavet en aftale på kontrol af undervogn og sliddele på dine maskiner. Vi udfører kontrollen på dine maskiner ude i marken og kontrollen tager omkring en halv time. En skriftlig rapport bliver tilsendt nogle dage senere med status på undervogn og sliddele.

Katkjærvej 5

Metalgangen 1-3

7800 Skive

2690 Karlslunde

Tlf. 96 147 147 www.scantruck.dk info@scantruck.dk


SIDE 10

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

Kompakte nyheder hos Sønderup Maskinhandel Minitransporterne fra Fort kan leveres med forskellige lad og et bredt program af redskaber.

Småt er godt. Det mener de i hvert tilfælde hos Sønderup Maskinhandel i Suldrup, hvor sortimentet blandt andet er udvidet med en lille transporter og en lille såmaskine. En specialudviklet rotorklipper til juletræsplantager, en mindre udgave af en velkendt såmaskine og ikke mindst en serie minitransportere på bånd. Det er nyheder, Sønderup Maskinhandel A/S i Suldrup har lagt på hylderne indenfor den seneste tid. Minitransporterne fra producenten Fort, ikke at forveksle med bilproducenten Ford, er målrettet anlægsgartnere og entreprenører, der har behov for en lille men stadig robust maskine, som kan komme frem, hvor selv de små dumpere og lastbiler må give op, eller hvor tunge maskiner ikke er velegnede. Minitransporterne, der kører på bånd, kan indtil videre fås med lasteevner på 300, 400 og 500 kilo, og de kan leveres med et bredt program af redskaber, ligesom der er flere forskellige ladtyper at vælge mellem. Sortimentet omfatter blandt andet almindeligt transportlad, dumperlad, blandemaskine og gravemaskine. Maskinerne er forsynet med Hondamotor.

En arbejdsgang

Til et andet af Forts produkter nemlig den smalle traktor Fort

Sirio, der er designet til at manøvrere mellem træerne i en juletræsplantage, har Sønderup Maskinhandel A/S selv udviklet en ny rotorklipper. Den 70 centimeter brede klipper slår ikke bare gangene mellem rækkerne, den når også ind under træerne og klipper rundt om stammerne. Dermed slipper man for at fjerne ukrudtet rundt om stammerne med en buskrydder eller andet bagefter. Ifølge indehaver af Sønderup Maskinhandel A/S Ole Hosbond fjerner den nye klipper med andre ord alt ukrudtet i en arbejdsgang. Rotorklipperen har fået navnet Sirio Armklipper med henvisning til, at det netop er to små klippere monteret på arme på hver side af redskabet, der sørger for arbejdet inde ved stammerne. Tallerkener med en lidt større dimension end klipperne sikrer, at knivene ikke kommer for tæt på stammerne.

Nem at håndtere

Den nye såmaskine hos den nordjyske maskinhandler er en lillebror til den velkendte maskine Boby 730 fra samme producent nemlig R2.

Nyheden hedder Garden M58, og som det navn antyder, er såmaskinen 58 centimeter bred. Samtidig vejer den noget mindre, og dermed er den alt i alt en del nemmere at håndtere, hvilket gør den ideel til opgaver på mindre arealer som eksempelvis i villahaver. Såmaskinen er selvkørende og bygget op over to ruller, hvoraf den bageste er todelt. Den detalje gør maskinen lettere at dreje, samtidig med at den ikke efterlader dybe og tydelige spor. Mellem de to ruller sidder en aksel, der dækker frøene med jord umiddelbart efter, de er lagt. Sønderup Maskinhandel A/S er totalleverandør af professionelt udstyr til den grønne sektor og har blandt andet specialiseret sig i redskaber og maskiner til juletræsproduktion. Virksomheden importerer og forhandler produkter fra blandt andre Ferrari, Muratori, Sitrex og Fort men udvikler og producerer også selv redskaber. Sønderup Maskinhandel A/S har eksisteret i snart 40 år, og den nuværende indehaver Ole Hosbond er anden generation i familievirksomheden.

Sønderup Maskinhandel A/S har selv udviklet rotorklippen Sirio Armklipper, der egentlig er beregnet til juletræsplantager.

Såmaskinen Garden M58 er en lillebror til den velkendte model Boby 730 fra R2.

brugte mAskiner til gode priser sneplov sp-2Hd

Cmi 888

toyota gaffeltruck 2 ton

neuson 6003

Hanomag e20

inkl. ophæng med krogfæste.

Årg. 2008/309 timer

Årg. - /3600 timer

Årg. 2005/1047 timer

Årg. 1992/9500 timer

kr.

Vær opmærksom på

inkl. 4-i-1 skovl

37.500

at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele terex landet. kontakt en sælger for 2506 at høre mere om den enkelte maskine.

kr.

inkl. mandskabskurv

318.000

saltspreder sl 800 l

kr.

57.000

schäffer pro58

kr.

Inkl. skovl og pallegafler

330.000

takeuchi tb045

kr.

65.000

kramer 880

ne

ds

Alle priser er eksklusive moms.

Årg. 2005/800 timer

Inkl. skovl, pallegafler og halmspyd samt kurv med fjernbetjening.

kr.

inkl. 3-punktsophæng til traktor, selvfyldende.

208.000

kr.

37.500

Årg. 2008/475 timer

Inkl. skovl og pallegafler

kr.

229.000

at

Årg. 1997/7500 timer inkl. planerskovl og nye bånd.

kr.

Årg. 2007/191 timer

97.800

U D• Murstenstang • Skovl med overfald • Silocutter • Bobcat silocutter • Minkhalmrive • B T E GIV Diverse nye og gamle standardskovle til Mustang og Weidemann • Se mere på www.stemas.dk peter Henning søren

sydjylland/Fyn Vestjylland midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Frank Hans peter

nordjylland sjælland

kr.

485.000

gazelle 2007

3031 1153 4030 7549 Maskinleverandørerne


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

EJGIL KNUDSEN ENTREPRENØRMASKINER

SIDE 11

BRUGTE MASKINER TIL SALG

02 Hydrema 928 C ESD kørt 5900 timer med stilbar bom 06 Hydrema 906 C-2 ESD 4:1 skovl 4100 timer som ny 00 Hydrema 906 B MM med hurtigskift skift for og bag 15000 t 97 Hydrema 906 B ESD 7200 t. med nyrenoveret motor 99 Hydrema 906 B manuel håndtag kun 6600 timer velholdt 00 Hydrema 912 dumper med multitip og spildkant 6400 t. 04+05 Hydrema 912 dumper kørt fra 2400 - 3500 timer 94 Hydrema 908 MM rendegraver 2 x Hydrema 906 A rendegravere fra 6500-13000 timer 05 New Holland MH 2.6 mobilgravemaskine 3600 t. Krabbestyret 93 Komatsu D37P larvebåndsdozer 3800 t. med ny transmission 02 Bomag BW177 DH3 Valsetog kun 1650 timer 02 Bomag BW124 PDH-3 Patfoot C råjordstromle ca. 1000 t. 99 Volvo L 120 C ged centralsmøring 9100 timer evt. udlejning 04 Fiat Kobelco W 130 ged 4500 timer med nye dæk og nymalet 3 x 05/06 og 97 Takeuchi TB175 og 070 7 t. gravemask. 16/4500t. 03 Manitou MT 1740SL Turbo kurv m.drejeled og hydr.skift 1300t. 94 Volvo/Åkermann EC 300 gravemaskine 11800 timer 95 Liebherr 912 HDSL gravemaskine m. kipplanerblad og skovl 2 x 98/97 O&K MH5+4 hjulgravemaskine 7380/9500 t. incl. skovle 00 Merlo P3212 ESV Teleskoplæsser med udstyr 2200 timer 99 Atlas AR 65 miniged kørt 5000 timer Brugte reservedele til flere Hydrema modeller Se billeder og priser på EKEMASKINER.DK

Takeuchi TB175 Årgang: 2005 Timer: 5670 Pris Kr. 195.000,-

TLF. 98 37 86 85 . 9541 Suldrup

Fia-Hitachi EX135

Terex 860 Elite

Årgang: 2000 Timer: 10600 Pris Kr. 170.000,-

Årgang: 2007 Timer: 900 Pris Kr. 260.000,-

Rammer in22

Neuson 3503RDV Thwaites 3 Tonne

Årgang: 2006 Timer: .. Pris Kr. 35.000,-

Årgang: 2005 Timer: 1600 Pris Kr. 165.000,-

Årgang: 2008 Timer: NY Pris Kr. 220.000,-

Hitachi ZX18

Neuson 6002H

Case CX35

Årgang: 2008 Timer: 1900 Pris Kr. 85.000,-

Årgang: 1998 Timer: 1920 Pris Kr. 60.000,-

Årgang: 2002 Timer: 2450 Pris Kr. 85.000,-

Se flere brugte maskiner på www.hpe-as.dk H.P. Entreprenørmaskiner A/S • Horsens tlf. 76 82 20 20 • Bjæverskov tfl. 56 87 10 10

-

København, Sjælland, Lolland-falster: København, Sjælland, Lolland-falster: Nordjylland: Midtjylland: Sønderjylland/Fyn: Grønland:

Se vores udgivelsesdatoer i 2011 på

www.mmm-online.dk

byd på

brugt

www.retrade.dk

Henrik W. Sørensen Hans Peter Pedersen P. C. Nørgaard Flemming Sørensen Finn Enggaard Kurt Hansen

tlf. 2040 2210 tlf. 4032 3999 tlf. 2144 1010 tlf. 2369 3204 tlf. 4037 2230 tlf. 2145 7515


SIDE 12

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Udlejning helt ind i bybilledet

Stortraktoren til entreprenørkørsel

Maskinudlejning hører traditionelt til i industrikvartererne ved indfaldsvejene, men Cramo åbner nu helt inde i hjertet af København Den første låge i julekalenderen blev åbnet samtidig med at Cramo åbnede sin nye cityafdeling i København. Udlejningsfirmaet er simpelthen flyttet ind i den indre by for at komme tættere på håndværkere, byggefirmaer og anlægsentreprenører med opgaver i indre København. - Synlighed og nærvær er nøglepunkterne for os. Vi skal tæt på kunderne både med vores rådgivning og i mere fysisk forstand med udlejningsbutikker, siger regionschef for Cramo Region Øst, Anders Gøthe. - Vi er inspireret af Cramo i Nor- Et animeret foto lige inden åbningen af den nye Cramo-afdeling på ge og Sverige, som har afdelinger beliggende i større byer med stor res fra andre afdelinger lidt uden- vil hente håndværktøj og mindre succes. Udlejning i dag består i for byen. Når Cramo vælger at materiel, som vi har klar i den høj grad af rådgivning og service, åbne en ny afdeling centralt i Kø- nye afdeling. Det er en ekstra serog der gælder det om at være tæt benhavn netop nu, hænger det vice, at vi kan betjene dem, når på kundernes opgaver. Når vi også sammen med, at der er stor de er på vej til og fra opgaver i skal hjælpe dem med at etablere aktivitet i byen. Ikke bare nu, indre by. Vi skal gøre tilgængeeller drive en byggeplads med men i de kommende år. Anlægs- ligheden for materiel og service maskiner, sikkerhedsudstyr, af- arbejdet i forbindelse med Metro lettere for kunderne, og det sker spærring, lifte og meget andet, så Cityringen er omfattende, og det med den nye afdeling, siger Aner det vigtigt, at vore medarbej- kaster mange afledte opgaver af ders Gøthe. Med den nye afdeR914 dere er tæt på, S/N selv 640-6194 om en del af sig. ling på Åboulevarden har Cramo N3001 S/N S/N AA31163D materiellet måske i praksis leve- - Der er mange kunder, der gerne i alt 18 afdelinger fordelt over Foreslår du sætter følgende ind I stedet for :

4952 23500

Liebherr R914 HD-SL 640-7090/387 Brugte maskiner og HA

6155 VO

Neuson 3001

AB27126DS/105

2001 6912 lastbiler

2004

1239

JCB Fasttrac 3230 blev præsenteret på Agromek. Det er en ny model, som er specielt velegnet til landsvejs-

JCB Fasttrac 3230 er en sværvægter med ny transmission og ny koblingsfunktion, som gør den særligt velegnet til tung transportkørsel. Fasttrac er blevet forsýnet med en såkaldt P-tronic transmission, der har fire geargrupper med hver seks gear – altså i alt 24 gear. Det nye automatiske gear428.000,- LEPE skifte kan ikke alene skifte mel-

116.000,- LEPE

DECEMBER 2010

lem gear indenfor samme gruppe, men også hen over grupperne. Som en yderligere fordel specielt under landevejskørsel er der en ny X-tra fuldautomatisk koblingsfunktion. - Når man sætter traktoren i gear og kører, så kan man eksempelvis ved et vejkryds blot træde på bremsen. Så kobler den automa-

2600

- din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel... MODEL 2006,Caterpillar 321C CR Pris ekskl. moms ID: 7F1A2030 551.655 DKK

2006,Manitou 15 AET Pris ekskl. moms ID: 41698D28 149.900 DKK

2007,Terex TC16 Pris ekskl. moms 95.500 DKK

ID: B9E12878

2005,JCB 4CX 4x4x4 Pris ekskl. moms ID: 1B356ECF 345.000 DKK

For at få nærmere oplysninger og flere billeder af den enkelte maskine gå ind på www.mascus.dk og indtast MascusID nummeret på maskinen eller lastbilen. Vælg mellem 100.000 maskiner, traktorer og lastbiler på Mascus.dk Nordens største hjemmeside for tungt udstyr

SEriEnr TiMEr ÅrG.

PriS

GravEMaSkinEr PÅ bÅnD Liebherr R914 HD-SL 640-7090 6912 Liebherr R944 651-8431 10050

2001 2001

428.000,743.000,-

GuMMihjuLSLæSSErE Liebherr L544 422-0272 Liebherr L574 473-7762

9480 9445

1999 2002

276.000,442.000,-

MiniGravEMaSkinEr Neuson 2503 AE02216 Neuson 3503 AE00675 Neuson 6003 AD04914

844 866 1051

2007 2006 2006

177.000,204.000,270.000,-

DOzEr OG DuMPEr Komatsu 275 1290 7500 Neuson 3001 AB27126DS 1239

2000 2004

851.000,116.000,-

Ring for yderligere oplysninger: Sjælland: Leif Petersen ................................ mobiltlf. 2049 1811 Sjælland: Michael Jørgensen ....................... mobiltlf. 3068 4404 jylland: Henrik Lund .................................... mobiltlf. 4030 7153 jylland midt/nord: Ole Klitgaard ................ mobiltlf. 2445 1153 jylland syd/Fyn: Tommy Kristensen ........... mobiltlf. 4031 7153 -besøg også vor webside www.jmm-group.com

tisk ud, og når du vil køre igen, så træder du blot på speederen, hvorefter traktoren gearer op gennem gearene, fortæller Torben Nielsen fra Nicolaisen & Larsen, som importerer og forhandler JCB. - Det er en traktor, der er bygget til transportopgaver med affjedring på alle fire hjul og skivebremser på alle hjul. Den er bygget til at køre 65 km/t, men må kun kunne køre 40 km/t i Danmark. Det betyder, at den har en overkapacitet på flere områder, fortæller Torben Nielsen, der i øvrigt oplyser, at Nicolaisen & Larsen arbejder på at finde løsninger for at få Fasttrac indregistreret efter andre regler, som det eksempelvis er tilfældet i Tyskland, hvor der findes en særlig gruppe for denne type traktorer og unimogs. JCB Fasttrac leverer op til 260 hk.

Nye New Holland rendegravere, minigravere, minilæssere og teleskoplæssere på lager. I Kastbjerg finder du også Danmarks største udvalg af topklargjorte brugte rendegravere. SE MERE PÅ WWW.IEM.DK

Alle priser er excl. moms

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 7354 7700 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 5671 1611 Midt/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 8761 4200 8700 Horsens • Tlf. 7564 1777

86 47 03 88 www.iem.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

Multimaskine i nyt design

Dimensionerne er reduceret, men ydelsen er fastholdt i forhold til tidligere modeller af MultiOne

MultiOne kommer i en ny S600 serie med modellerne S620 og S630. MultiOne er kommet med en ny S600 serie, der omfatter to modeller med forskellige ydelser, men grundlæggende samme design og funktioner. De nye modeller har betegnelserne S620 og S630. - De har rigtigt godt indstigningsforhold og en meget kort bagende, så de let kan komme rundt på snævre steder. Samtidig er deres totalhøjde reduceret i forhold til tidligere modeller, og så leveres de med henholdsvis to og tre pumper, fortæller Peter

Daugbjerg, der står bag MultiOne Danmark, som importerer læssemaskinerne. Produktchef Tommy Kærgaard, MultiOne Danmark, beskriver dem som små maskiner med stor ydelse. - Vi venter os rigtigt meget af den nye serie. Maskinerne henvender sig især til landbrug, minkavlere, boligforeninger, anlægsgartnere – og for den store model også til entreprenører og håndværksmestre. Fælles for maskinerne er, at de er meget

støjsvage. Det efterspørges i stigende grad i mange brancher. Senest har flere kirkegårdsgartnere netop spurgt efter en sådan multifunktionsmaskine, der kan klare mangeartede opgaver på kirkegården – og samtidig kun støje minimalt under arbejdet. Men især mulighederne for at skifte redskaber og bruge maskinerne til mangeartede opgaver er utrolig efterspurgt, siger Tommy Kærgaard. Der er lidt forskel i kapacitet. S620 kan løfte op til 800 kg i hele arbejdsområdet. Hydraulikudtaget har 35 liter og kørehastigheden er 13 km/t med mulighed for op til 18 km/t. S630 har 28 HK og 46 liter i hydraulisk udtag. Hastigheden er 15 km under landevejskørsel – og op til 18 km som tilvalg. Den løfter 950 kg med kontravægt i arbejdsområdet.

SIDE 13

Kunder til specialmaskine GSV Materieludlejning A/S har købt en Caterpillar 329DL LRE, som er en specialmaskine med 17,6 meter rækkevidde Almindeligvis køber udlejningsfirmaer alsidige og fleksible maskiner, der kan lejes ud til så mange forskellige typer opgaver som muligt, men GSV Materieludlejning A/S har købt en specialmaskine med ekstraordinært lang rækkevidde. - Vi har haft en tilsvarende maskine gennem mange år, og det betyder, at vi har oparbejdet et netværk af kunder med opgaver, der kræver den lange rækkevidde, fortæller adm. direktør Dan Protin, GSV Materieludlejning. - Maskinen var lejet ud allerede fra leveringsdagen og et par måneder frem. Den er velegnet til at rense søer op, anlægge og reparere diger og oprense render. Der er ikke så mange udlejningsmaskiner til den type opgaver, og da vi har netværket, så har vi besluttet at skifte den gamle maskine ud. Samtidig med leveringen af den langtrækkende Caterpillar 329DL LFE fik GSV Materieludlejning også leveret seks Caterpillar 907H kompakte, knækstyrede læssemaskiner.

GSV Materieludlejning har købt en Caterpillar 329DL LRE med en rækkevidde på 17,6 meter. - Det er en udvidelse af vores og så er vi klar til Caterpillar flåde af den type læssemaskiner. igen. Gennem krisen har vi funVi har solgt ud af andre typer det ud af, hvad der kan lejes ud, som eksempelvis teleskoplæsse- og hvad der kan sælges til en re, fordi efterspørgslen er større fornuftig pris, og det kan Caterpå de kompakte maskiner i fem- pillar. De er selvfølgelig dyrere seks tons klassen. Det er meget end så meget andet i indkøb, fleksible maskiner, som vi har men set over en fem-årig periode en masse udstyrsmuligheder til. med inddragelse af vedligehol- Vi har tidligere kørt med Cater- delse og gensalgspris, så mener pillar maskiner, men stoppede, vi, at vi er godt tjent med at købe da den danske leverandør, Pon Caterpillar, siger Dan Protin. Equipment involverede sig i udlejning. Det har de stoppet nu,


SIDE 14

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

Veteran skifter til lille svensker Svend Sørensens dåbsattest viser 65 år, men har han netop indgået en aftale med Ljungby om at repræsentere de svenske læssemaskiner i Danmark i hvert fald de næste fire år Svend Sørensen er bidt af en gal læssemaskine. Det har han været gennem alle årene både hos Komatsu og Liebherr, og nu skifter han til en specialist på området – Ljungby Service, som det svenske firmas datterselskab hedder i Danmark. - Det er ingen hemmelighed, at eftervirkningerne efter finanskrisen har været hård ved salget af maskiner til bygge- og anlægsbranchen, og det gik ud over både stemningen og motivationen i mit tidligere job, så i oktober gik jeg i

gang med at sælge Ljungby-maskiner i Danmark, fortæller Svend Sørensen, der var så sent på den med at bestille stand på Agromek, at han måtte stå udendørs trods det vinterlige vejr. - Jeg er noget imponeret over, hvor mange læssemaskiner Ljungby har solgt i Danmark med en deltids salgsmedarbejder fra Sverige, og jeg skal ikke lægge skjul på, at det er sjovt at komme til et firma med sorte tal på bundlinjen. Ljungby sælger primært til miljøsektoren, genbrug og for-

brændingsanlæg og er dermed mindre påvirket af omskiftelighederne på markedet de seneste år end de fleste andre firmaer i branchen. - Vi er i en situation, hvor der ikke står en eneste brugt maskine i Danmark. Vi leverede en ny forleden og fik to brugte i bytte, men de var solgt til andre danske kunder, før den nye blev leveret, og sådan er det typisk. Vi har løbende forespørgsler på brugte maskiner, hvor kunder ønsker at blive kontaktet, hvis vi får en maskine

Svend Sørensen er skiftet til Ljungby, som han præsenterede udendørs ved indkørslen til parkeringspladsen ved Agromek. ind, der passer til deres behov. sation, hvor der ikke er langt til blandt læssemaskiner med en fanDet er en sjov måde at arbejde beslutningstagerne. Hidtil er det tastisk førerkomfort, en suveræn på. indehaverens svigersøn, der har motoreffekt og en unik styrevin- Jeg er kommet til en lille organi- solgt i Danmark på deltid, og da kel på 45 grader, siger Svend Søjeg var oppe på fabrikken før min rensen, der modarbejder statistiktiltræden, brugte indehaveren et kerne med stadigt flere på efterpar timer sammen med mig. Den løn. tætte kontakt betyder, at vi kan - Jeg er slet ikke klar til at lade reagere hurtigt. mig pensionere. Jeg er bidt af ma- Ljungby er en forholdsvis lille skiner og maskinbranchen, og jeg fabrik. Det betyder, at der er stor føler mig bestemt ikke færdig i fleksibilitet i produktionen. Ma- branchen. Det har altid været lidt skinerne bliver produceret med af en sport for mig at få det til at alt udstyr fra fabrikken. Det bety- lykkes, og det er det stadig. der, at prisen på vore basismaskiner måske nok er forholdsvis høj. Til gengæld er prisen på udstyr og dermed den færdigt udstyrede maskine ikke så høj, men Ljungby er da ikke den billigste maskine på markedet. Det er jo kongen

Fejemaskiner Mekanisk/hydraulisk drift Både lette og kraftige modeller Fås fra 1200 - 3000 mm Her ses model HF/MF

Variable sneplove Fås som skråplov, spidsplov og V-plov Gummi eller stålskær Bredde 1300 - 3000 mm Her ses model FS - VL

Salt- og sandspreder Produceret i rustfrit stål og med beholder i kraftig PE plast 125 - 250 - 400 liter Her ses en standardmodel

Saturnvej 17 8700 Horsens CVR nr. 83876611

Tlf: 75643611 Fax: 75645320 stensballe@gmr.dk


DECEMBER 2010

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 15

Entreprenørvogn med Saltspreder blev styring på akslerne tophit Thomsen Trailers har fået udviklet en 24 ton entreprenørvogn med tre aksler

Den nye 24 tons dumpervogn styrer på det forreste og bageste sæt hjul. En nyudviklet entreprenørvogn Trailers. Kassen i Hardox 460 fra Thomsen Trailers kan laste stål rummer 18 kubikmeter, og 24 ton og med den rigtige traktor den er udformet som en half piforan, kan den endda køre lov- pe, så den let slipper indholdet. ligt med fuld last på landvej. Vognen har tipcylinderen place- Vi har efterspørgsel efter sta- ret foran og kan dermed tippe en digt større entreprenørvogne, ubegrænset last. fordi entreprenører og maskin- - Dumpervognen styrer på den stationer kører med stadigt større forreste og bageste aksel med et traktorer, og mange søger et al- system med wirer til traktoren. ternativ til de rammestyrede Det er kendt fra de helt store gyldumpere, som ikke må laste sær- levogne i landbruget og er derligt meget på landevej, siger med grundigt afprøvet, fortæller Claus Thomsen fra Thomsen Claus Thomsen.

Dumpervognen bliver produceret i Irland på en fabrik, som Thomsen Trailers har samarbejdet med gennem flere år bl.a. om produktion af maskintrailere. De øvrige modeller af Thomsen Trailers dumpervogne op til 18 ton bliver produceret i Danmark. Thomsen Trailers leverer to modeller dumpervogne i størrelser fra 14-18 tons og fire modeller maskintrailere.

For de, der husker vejret under Agromek, kan det næppe overraske, at en lille fleksibel saltspreder blev tophittet hos Henrik A. Fog Egentlig stod Karsten Fog fra Henrik A. Fog og ærgrede sig lidt over, at han og flere af hans folk var på Agromek, for der var forrygende travlt hjemme i firmaet i Brøndby med at servicere kundernes snerydningsmateriel. Alligevel var der dog en lille solstråle – nemlig den enkle og fleksible Meyer saltspreder, som der var ekstraordinært stor interesse for i de kolde messedage. Saltsprederen er el-drevet og består af en ramme med en plastbeholder og en vibrator til at ryste saltet ned til sprederen. - Når den er el-drevet, kan den anvendes på alle typer køretøjer lige fra en pick-up bil til redskabsbærer og traktor. Den kommer fra USA, hvor de kører meget med deres pick-up biler. - Den har en lille smart styreboks, der monteres i bilen eller førerkabinen, hvor man bl.a. kan slå den fra ved stop i trafikken, og man kan styre vibratoren. Der er manuelle indstillingsmuligheder for spredebredde og mulighed for kun at sprede til den ene side.

Den enkle el-drevne salgspreder, som Henrik A. Fog har fundet i USA.

Pon Equipment A/S ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

COPSØ A/S

Vi garanterer, at også Julemanden når det hele i år… www.pon-cat.com


SIDE 16

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

Græsset gror jo altid Green-Tec A/S i Kolding opererer på et marked, hvor naturens gang er med til at holde forretningen kørende. Virksomheden er internationalt salgskontor for Spearhead og Twose, der producerer maskiner til vedligeholdelse af grønne områder.

- Det fantastiske er, at vi opererer på et marked, hvor efterspørgslen aldrig rigtig forsvinder. Behovet vil altid være der, for græsset og hegnet gror jo hele tiden og alle steder. Eller næsten hele tiden erkender John Christensen, mens han viser rundt på virksomheden Green-Tec A/S, der forhandler maskiner til vedligeholdelse af grønne områder, og som han ejer og driver sammen med sin kompagnon Torben Spedtsberg. Vinteren er trods alt i fuld gang med at afløse efteråret, så selv græsset gør sig klar til at gå i hi. Det gør nu ingen forskel for de 26 ansatte på Merkurvej 25 i udkanten af Kolding. Allerede nu er de i fuld gang med at sikre lagrene, så virksomheden er klar til at imødekomme efterspørgslen til foråret, og det er en ganske omfattende opgave, når man skal forsyne forhandlere i 24 lande. - Alle maskiner bliver klargjort og kvalitetstestet her, inden vi sender dem videre til vores forhandlere. Både dem der skal til udlandet, og dem der skal afsættes på det hjemlige marked. Vores kunder ligger i gennemsnit 800 kilometer herfra, så det er omkostningstungt, hvis der skulle vise sig at være noget i vejen med produkterne. Derfor vil vi hellere klappe hver enkelt maskine en ekstra gang, før vi leverer den. Det er til gavn for både os og kunden, forklarer John Christensen.

Et godt fundament

Lokalerne i Kolding blev bygget for sådan cirka fire år siden. Der er 3.700 kvadratmeter under tag fordelt ligeligt mellem administration, lager og klargøring, og dertil kommer en stor gård, hvor forskellige redskaber til

vedligeholdelse af græsarealer, vejrabatter, hegn, marker og så meget andet står linet op. Denne kølige torsdag eftermiddag er et par teknikere desuden ved at teste og finjustere en klippearm, som de netop har monteret på en traktor. Det er et af kerneprodukterne hos Green-Tec. Traktormonterede klippearme fra producenterne Spearhead og Twose som kan forsynes med et utal af forskellige klipperedskaber. - Det eneste, vi tænker på, er græs- og hegnsklippere, og det er lidt unikt. De fleste andre producenter og forhandlere af klippemaskiner tilbyder også andre former for produkter, men det gør vi altså ikke. Samtidig ligger vi inde med et komplet program af traktormonterede maskiner til alle behov, og mig bekendt er der heller ikke andre, der kan tilbyde det. På den måde skiller vi os lidt ud på markedet, siger John Christensen, der mener, at netop virksomhedens fokus og ikke mindst som tidligere nævnt naturens gang er med til at sikre Green-Tec et godt fundament og de bedste vilkår for fortsat udvikling.Dertil kommer, at langt størstedelen af virksomhedens produkter eksporteres til et utal af lande i Europa, samtidig med at de finder vej til mange, vidt forskellige kundesegmenter som eksempelvis landbruget, kommuner, lufthavne, militæret og store virksomheder. - Det betyder, at vi er meget lidt sårbare. Hvis det går skidt i et land, er der et andet, der buldrer frem, og hvis der er smalhals i det ene kundesegment, er der sikkert gode tider i et andet. På den måde er vi meget privilegerede, fortæller indehaveren og afslører, at mere end 80 procent af omsætningen kommer fra eksport.

Producerer selv

En anden fordel ved at operere på et marked, der ikke er helt så følsomt over for konjunkturudsving som andre, er, at produktionen meget bedre kan sættes i system. Afsætningen er således relativ konstant, og det betyder, at Green-Tecs leverandører Spearhead og Twose kan serieproducere til lager frem for at producere efter ordre, hvilket rummer store såvel økonomiske som logistiske gevinster. Produkterne bliver til på fabrikker i England, men der finder også forskellige specialproduktioner sted i Kolding. Det drejer sig om enkelte Spearheadredskaber, der produceres i specielle former for stål eller i lavt antal, og som derfor passer dårligt ind i den standardiserede produktion på fabrikkerne. Dertil kommer specialopbyggede armklippere samt ikke mindst produktion af reservedele. - Vi bliver mere og mere målt på aftersale service, og det betyder meget, at vi kan levere reservedele hurtigt og effektivt. Derfor har vi valgt at producere mange af dem selv. På den måde kan vi producere præcis den del, der er behov for, samme dag, behovet opstår, og dermed kan vi tilbyde dag til dag levering på stort set alle reservedele. Samtidig er der store lagerfordele ved den måde at gøre det på. Stumperne fylder slet ikke så meget på hylderne, som færdigvarerne gør, fortæller John Christensen og åbner døren ind til produktionen, hvor tre mand er fuldt beskæftigede med at skabe netop de reservedele, han taler om.

München og Vejle

Svejseflammen lyser op bag et

John Christensen (tv) og Torben Spedtsberg har drevet virksomhed sammen i 27 år.

Redskaberne fra Spearhead og Twose bliver primært produceret på fabrikker i England, hvor arbejdslønnen er væsentlig lavere end i Danmark.

Alle maskiner og redskaber bliver klargjort og kvaGreen-Tec har egen malerkabine, så virksomheden litetstestet i Kolding, inden de sendes videre til forkan producere reservedele i de rigtige Spearhead handlere i hele Europa. farver. forhæng ved siden af kabinen, tionale transportselskaber, og sked på p-pladsen foran indganhvor alle produkterne bliver ma- det betyder, at Green-Tec kan le- gen. let i de rigtige Spearhead-farver, vere fra dag til dag flere centrale Inde i gården bag indhegningen og rundt på paller og stativer lig- steder i Europa. står 10 redskaber allerede klar til ger og hænger færdigvarer klar - Vi kan yde den samme service netop transportselskaberne, der til at blive udskibet. til kunder i München, som den lægger vejen forbi inden fyrafOg det kan gå stærkt. Virksom- vi yder til vores kunder i Vejle. ten. Sådan er det stort set hver heden ligger således kun et sten- Det er da fantastisk, konstaterer dag hos Green-Tec. Også selvom kast fra en række store, interna- direktøren, inden han tager af- græsset næsten ikke gror mere.


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

SIDE 17

Militæret gav GreenTec en god start Rydningen af russiske militærbaser i Østtyskland blev en god forretning for Kolding-virksomheden.

Maskinen Multicut er en af Green-Tecs mere populære produkter. Det østrigske militær har netop bestilt syv styk, og ifølge John Christensen kører der mindst et eksemplar i stort set alle større lufthavne i Europa. Murens fald i 1989 satte på sin egen måde godt gang i en forretning lidt længere mod nord. John Christensen og Torben Spedtsberg, der på det tidspunkt levede af at sælge traktorer og mejetærskere, havde netop indgået en forhandleraftale med den engelske producent af klippemaskiner til vedligeholdelse af grønne områder og hegn Spearhead, der ikke havde mange år på bagen. Efter murens fald trak russerne sig ud af Østtyskland og efterlod en række baser, der gennem en række år lå uberørte hen. Det resulterede i, at de på det nærmeste groede til, og da

russerne gav NATO lov til at rykke ind og rydde baserne, var der derfor behov for materiel, som kunne klippe sig gennem den tætte bevoksning. Den leverance ville de to danske herrer meget gerne have fingrene i, og det fik de.

Stor ordre til Østrig

Det betød ikke bare en stor ordre på forskellige redskaber men også en omfattende og løbende levering af reservedele. Det var således ikke usædvanligt, at godt gemt ammunition eksploderede under arbejdet med at rydde baserne, og selvom

Spearhead producerede robuste produkter, kunne de ikke altid klare mosten. Også i dag er militæret i forskellige europæiske lande en vigtig kunde for Spearhead og GreenTec. Senest har virksomheden således fået en ordre på levering af syv, store klippemaskiner til det østrigske militær. Klippemaskinerne skal produceres, så de kan monteres på pansrede køretøjer, sådan at personalet, der vedligeholder øvelsesterræn, ikke kommer til skade, hvis glemt ammunition pludselig sprænger under arbejdet. Det er således sket.

www.kiesel.dk

MANGLER DU RESERVEDELE ELLER REPARATØR ? VI HAR ALTID ORIGINALE RESERVEDELE PÅ LAGER.

• • • • • •

• • • • • •

Reparationer og service på alle entreprenørmaskiner Mobil Hyd.slangeværksted op til 1.1/2’’ i 420bar Reparation og service af aircondition Skær, tænder og undervognsdele til alle fabrikater Vore montører har over 20 års erfaring Vi kører i hele Danmark KORT SAGT DIT ALTERNATIVE KOMATSU VÆRKSTED

Vi har købt det tidligere KFD lager af reservedele fra Tune, og en stor del af reservedelene fra værkstedet i Vejen.

FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de

fleste typer opgaver. Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet.

Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872 • Service Ebbe Trustrup 4020 8630

KOMATSU – HANOMAG – VOLVO – ZETTELMEYER Haderslevvej 26 • Jels • 6630 Rødding • Telefon 74 55 39 29

www.jels-es.dk


SIDE 18

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Kompakt ægte teleskoplæsser Manitous kompakte MT 625 er opbygget

fuldstændig som en større teleskoplæsser Den nye Manitou MT 625 er opbygget efter præcis samme principper som de større teleskoplæssere, og den kan løfte 2,5 tons op i fem meters højde. - Det er en kompakt teleskoplæsser, som vi virkeligt er stolte af. Den er lavet færdig og lever fuldt ud op til niveauet for de større modeller, siger salgschef Henrik Kirketerp-Møller fra Scantruck, der importerer Manitou. - Vi har en kabine, der er let at komme ind og ud af, og hvor der er et godt udsyn til alle sider og til arbejdsfunktionerne. Vi har samtidig en maskine, der har hydrostatisk transmission og styring på alle fire hjul, så den enten kan krabbestyre, fire-hjulsstyre eller køre med almindelig tohjuls styring, fortæller han. Manitou MT 625 har en totalhøjde på 1,92 meter og en venderadius på 3,30 meter. Den maksimale løftehøjde er 5,85

Den nye kompakte Manitou MT 625 teleskoplæsser blev vist på Agromek. meter, hvor den løfter 2000 kg. - Det er en ideel maskine til udlejning, og der har vi da også allerede solgt de første til Ramirent. Den vil fungere rigtigt godt som pladsmaskine på bygge-

pladser, hvor den kan opfylde behovet som terrængående truck og samtidig anvendes som læssemaskine og endelig er den velegnet til at køre ind og ud af bygninger med sin lave totalhøjde,

DECEMBER 2010

Dumper med lavt marktryk Volvo har trods en totalvægt på 45,5 ton fået marktrykket ned på 1,42 kg pr. kvadratcentimeter på en A25D dumper

De 800 mm brede dæk giver dumperen et specielt udseende, men også et meget lavt marktryk i forhold til totalvægten. Volvos dumpere. laveste marktryk med maksimal Ved at montere en dækstørrelse Den konkrete løsning er udviklet sikkerhed ved høj hastighed. på 800R45 X 30,5 på alle seks i et samarbejde mellem Volvo - Michelin garanterer, at hvert hjul har Volvo Entreprenørma- Entreprenørmaskiner, Superdæk dæk tåler en belastning på 9.660 skiner fået dæktrykket sat helt i Ringsted og Kalvebod Miljø kg ved 40 km/t. Det giver en mened til 1,42 kg pr. kvadratcenti- Center. get høj sikkerheds margin på ikmeter på en Volvo A25D, der Distriktschef Kim Antonsen var ke mindre end næsten 30% af kører hos Kalvebod Miljø Cen- Volvos repræsentant i projekt- dumperens totalvægt med fuldt ter i København. Det er med af- gruppen. Han fortæller, at grup- læs på ca. 45 ton, fortæller Kim stand det laveste marktryk af alle pens mål var at opnå det hidtil Antonsen.

Brik 3 Antonio Carraro Rondo Knækstyret redskabsbærer

22 hk m/120 cm kost

179.000

30 hk m/120 cm kost

195.500

5,5 hk m/80 cm kost.

22.316

Alle priser er excl. moms. Tilbudene er gældende så længe lager haves.

Den nye Superpark 4400 Er opbygget som den gode gamle og Danmarks mest solgte men med nydesignet førerhus monteret med joystick, aircondition samt et stort luftaffjedret sæde. Ergonomisk rigtig indrettet, perfekt udsyn, let ind- og udstigning og god plads til en velvoksen mand både i højde og drøjde. Alle redskaber fra den gamle model passer til den nye uden ekstra omkostninger. Det bedste er Prisen er helt rigtig..! Ring og få en prøvetur...

og 55 års erfaring

Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4396 6611 www.hafog.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DECEMBER 2010

SIDE 19

Genie teleskoplæsser får ny forhandler

MultiOne Danmark har fået forhandling af Genie teleskoplæssere

MultiOne Danmark har overtaget forhandlingen af Genie teleskoplæsser i Danmark. MultiOne Danmark med Peter mindste til en 25 meter. Med de dansk forhandler. Vi skal også Daugbjerg ved roret har fået for- mange Genie teleskoplæssere have et stærkt, kompetent og handling af Genie teleskoplæse- kørende i Danmark er det et i landsdækkende servicenet. Det re, der tidligere har været kendt forvejen kendt produkt. Vi har har Peter Daugbjerg via sine som Terex Genie. da også allerede solgt de første, landsdækkende servicepartnere. - De har tidligere været forhand- endnu inden vi har modtaget Dertil kommer sælgere over hele let i Danmark af Unitruck og dem fra fabrikken, siger Peter landet, siger Lars Raagaard og Maskinhuset, men nu har vi Daugbjerg. føjer til, at et mangeårigt branovertaget forhandlingen, fortæl- Direktør for Genie´s skandinavi- chebekendtskab mellem ham og ler Peter Daugbjerg. ske marked, Lars Raagaard, si- Peter Daugbjerg også har spillet Peter Daugbjerg var i sin tid hos ger, at det er naturligt at over- en rolle i den nye forhandling. Scantruck foregangsmand for drage forhandlingen til Peter udbredelsen af Manitou i Dan- Daugbjerg, der er indehaver af mark, og for ham er forhandlin- MultiOne Danmark. FORSPRING GENNEM gen af teleskoplæsere som at - Fra 2001 til 2007 solgte vi årkomme tilbage til rødderne. ligt mellem 80 og 100 Genie te- Det er vel lidt med, at den gam- leskoplæssere i Danmark. Så le cirkushest lugter savsmuld. kom krisen, og siden har salget Det var et tilbud, som jeg sim- været stærkt reduceret i lighed pelthen ikke kunne sige nej til. med tilsvarende produkter i Genie teleskoplæsseren passer branchen. Men det ændrer ikke perfekt til vores øvrige produkt- ved, vi har et populært produkt, program. Vi kommer til at for- der i stort tal kører rundt i Danhandle teleskoplæsserne i mange mark. For Genie er det derfor forskellige størrelser – fra de ikke alene vigtigt at have en

818

-

INNOVATION • ENKELT • ØKONOMISK • FLEKSIBEL • EFFEKTIV

Den nye 818 M • •

Egenvægt 19.900 kg

• •

Multi Cab med et godt udsyn

Undervogn med eller uden dozerblad

4 cylindret Cummings motor med ydelse på 97 kW/133 Hk Bom der beskytter hydraulik stemplerne

www.un-maskinservice.com


Klapbart siKKerhedstag så bliver det iKKe lettere!

PAT E N VERDE TERET NSNYH ED! O p t io n

fra 201 1

Vi siger tak for alle besøgene på vores stand under Agromek! Ønsker I yderligere info eller en uforpligtende demo af vores øvrige maskiner, så kontakt jeres nærmeste sælger Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn 2025 8898 Vestjylland 2142 6676 Midtjylland 2032 7034

Frank Hans Peter

Nordjylland Sjælland

3031 1153 4030 7549

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

Johs. Møller Maskiner A/S - din partner når det drejer sig om anlægsmateriel... gratis V dS på mask in

er fra n i hele 2 011

1,5 - 5 to Mini- og koMpAktduMpere Fra 900 kg til 10 ton

Mini- og koMpAktgrAveMASkiner Fra 900 kg til 14,5 ton

Sjælland Leif Petersen .................. 2049 1811 Sjælland Michael Jørgensen ......... 3068 4404 jylland Henrik Lund .................... 4030 7153

Midt- og nordjylland Ole Klitgaard ................... 2445 1153 jylland Syd/fyn Tommy Kristensen .......... 4031 7153

www.jmm-group.com

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 7354 7700 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 5671 1611 Midt-/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 8761 4200 8700 Horsens • 7564 1777 member of JMM GROUP, Scandinavia

MMM DECEMBER 2010  

mmm-december-2010