Page 1

Servis

8

!

.I

I

Dílenská FELICIA

.

pøíruèka

I Podvozek

I

/

.

.

Servisní služby. 500.5206.00.15

Technické informace. Vydání 11.94

-

-


-

Ii

. ~I

-I

. /

. Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není povoleno. @ 1994 ŠKODA, automobilová

a.s.

.

sítì ŠKODA. Printed

in Czech Republic


Servis .Pøeh

(!)

led dodatkù

Dílenská

pøíruèka

FELICIA

Vydání: 10.97

Podvozek Nahrazuje

Doda-

Pøehled

Vydání

dodatkù

-Vydání:

06.97

Název

Objednací

èíslo

tek

.

11.94

Základní

vydání

1

06.95

AB5,

2

08.95

Zátìžový

3

09.95

Pickup

500.5206.03.15

4

12.95

5ervoøízení

500.5206.04.15

5

03.96

Doplnìní pružin øízení 05.96 ...

6

12.96

Doplnìní

7

06.97

Zmìny

utahovacích

8

10.97

Zmìny

na AB5 od 01.98

Felicia

Dílenské

pøíruèky

500.5206.00.15

Combi

regulátor,

500.5206.01.15 stabilizátor

a tlumièù

pneumatik,

PN

500.5206.02.15

pro vozy 1,91; pøevodka

Opravy momentù,

textu obrázkù

500.5206.05.15 500.5206.06.15

a textu

500.5206.07.15 500.5206.08.15

9 10 11 .12

13 14 15 16 17 18

19 20

.

Obsah

~

následující

Dílenská pøíruèka je urèena v rámci servisní sítì ~koda. osobám nebo rozmnožování @ 1996 ~KODA,

automobilová

strana.

výhradnì pro potøebu Její pøedání tøetím není povoleno. a.s.

Printed

in CR

SOO.5206.08.15


.-

;,

.

. .

.


FELICIA

Servis

.Obsah 00

Technická Technická

40

data

strana

data

~

00-1

-Podvozek

00-1

-Kola,pneumatiky -Brzdy -Hodnoty tlaku rozdìlovacího

00-2 00-3 00-3

ventilu

(Felicia)

""""""""'.""""""""""""

-Hodnotytlakurozdìlovacíhoventilu(FeliciaCombi)

00-4

-~ízení

00-4

-Servoøízení

00-4

Zavìšení

pøedních kol

strana

Zavìšení pøedních kol. -Montážní pøehled zavìšení pøedních kol.

.

40-1 40-1

-Demontáž

a montáž

nápravnice

-Demontáž

a montáž

ramena

pøední nápravy

)100 01.96

:

Demont~~

a mont~~

ram~na

p.ø~dní nápravy

?2.9?

Demontaz

a montaz

zadnlho

luzka ramena

-Demontáž -Demontáž

a spodního

ramena

prednl

ntr

kloubového

I v .v 'h oavnejslo

.

Zavìšení Zadní

jednotky,

kloubového

høídele.

40-26 40-31

"""""".."""""""""""""'..'.""","

40-33 40-34

strana

náprava

42-1 42-1 42-4.1

P'

ICk up

-Rozloženíasloženítlumièovéjednotky

42-7

-RozloženíasloženítlumièovéjednotkyvozuPickup

42-8.1

Uložení zadního kola.

42-10

Kola/ráfky/promìøení Promìøení

vozidla

strana

vozidla.

44-1

kontroly

Antiblokovací Antiblokovací

-Seznámení

44-1

systém systém

strana

ABS

MK 20 )10012.97; MK 20 IE 01.98)100

se systémem.

-Bezpeènostní

závad

45-3

,.,.,.,.".".".""""",

45-4.1 45-4.1

-ABS/EDSMK20IE

45-4.1

Vlastní

45-5

diagnostika

-Indikace

závad varovnými svìtly.

45-5

-Funkcevlastnídiagnostiky

45-6

-P~?v~de~í~lastní?ia~nost~~y

-Prlpojenl

-Výzva

Vydání

45-1

45-1

opatøení a údaje k vyhledávání

RozlišovacíznakyABSMK201EaABS/EDSMK201E -ABSMK20lE .',.."..., ,

.

40-12 40-20

40-23

zadních kol

-Pøedpoklady

45

høídele

40-24

-Montážnípøehledzadnínápravy -Mnt'V,vhl d d " o aznlpre e za nlnapravyvozu

44

40-9

40-11 40-11.1

kl ou b u

-Rozebránívnitøníhokloubu -Sestavení vnitøního kloubu

42

40-8.1

napravy

vùle ložisek kol pøední nápravy.

Rozebrání o

40-8

>:" ."..""""""".""""""..

-Demontážamontážkloubovéhohøídele -K

40-2

".."..""""""""""""'.

nápravnice "'..'.""""'..."."""".."""""""".'.""""" a montáž stabilizátoru

-Demontáž a montáž uložení kola, tlumièové -TI .è ,. uml ovaJe d not ka

-Kontrola

pøední nápravy.

."."""

dlagnostlckeho

k výpisu

prlstroje

chybové

pamìti

"..."."".""""""'.'..""""'"

V.A.G

1552

a

volba

45-7

funkce.

45-7

45-9

-Mazáníchybovépamìti

45-10

-Ukonèenívýstupu

45-11

10.97

SOO.5206.08.15

-1-


Servis

FELICIA

-Tabulkazávad

,

-Kódováníøídicíjednotky -Naètení bloku namìøených

,

,.,.,

;

do základního

nastavení.

,

, , , .., , ...,

45-23

45-33.1 45-33.2

Montážní

45-34

hydrauliky,

posilovaèe

brzd, tandemového

hlavního

45-28 45-29 45-30

válce..

Montážní pøehled elektrických / elektronických konstrukèních dílu. -Demontáž a montáž øídicí jednotky a jednotky hydrauliky , ,

45-36 45-39

Brzdy -mechanická

strana

46

èást

Brzdy pøedního kola -Montážní

,

-Demontážamontážtøecíchsegmentu Brzdy zadního kola a montáž

-Brzdové

brzdy zadního

kola.

,

' ...46-6

ústrojí zadního kola

a montáž

46-8 ,.

ruèní brzdy.

47

46-19

a montáž

pedálu brzdy.

Brzdy -hydraulická

..'.

46-20

èást

strana

Podtlakovýposilovaèbrzd-hlavníbrzdovýválec

47-1

Tømenpøedníbrzdy

47-5

-Demontáž

a montáž

pístu tømenu brzdy.

,

47-7

Odvzdušnìníbrzdovésoustavy -Odvzdušnìní brzd (bez odvzdušòovacího pøístroje ROMESS S15) , -Odvzdušnìní brzd (pomocí pøístroje pro plnìní a odvzdušòování brzdové soustavy ROMESSS15)

48

,

47-10

brzdové kapaliny brzdové kapaliny (bez plnicího a odvzdušòovacího zaøízení ROMESS S15) brzdové kapaliny (pomocí plnicího a odvzdušòovacíhozaøízení ROMESS S15)

47-11 47-11 47-13

Kontrola

a nastavení

47-15

zátìžového

regulátoru

brzd...

-Nastavení

zátìžového

regulátoru

-Nastavení

zátìžového

regulátoru brzd nastavovacím pøípravkem.

brzd.

47-16

47-17

Øízení

strana

Høídel volantu a trubka ložisek høídele volantu , -Montážní pøehled høídele volantu a trubky ložisek høídele volantu. -Demontáž a montáž trubky ložisek a høídele volantu s kloubovým høídelem.

48-1 48-1 48-5

-Demontáž

48-8

a montáž

høídele volantu.

Øízen í

48-10

-Montážní pøehled øízení -Demontážamontážøízení

48-10 48-14

-Demontáž

a montáž

pøíp. manžety

48-15

øídicích tyèí.

:

48-16

Pøevodkaøízení>-04.96 -Montážní -Rozebrání Pøevodka -Vydání

pøehled

48-18

pøevodky

a složení øízení 05.96

pøevodky >- .'..."'

.

47-9 47-9

Výmìna -Výmìna -Výmìna

-Demontážamontážhlavyøídicítyèe,

-II

46-12 46-14 46-14

-Seøízeníruèníbrzdy -Demontáž

46-1

46-4 46-6

"".".."

-Demontážamontážèelistíbrzdy Ovládání brzd -Demontáž

.

46-1

pøehled brzdy pøedního kola.

-Demontáž

--

45-18

,

Elektrická zkouška ABS MK 20, MK 20 JE a ABS/EDS MK 20 IE -Vícepólová svorkovnice øídicí jednotky ABS MK 20 s obsazením konektoru. -Zkušebnítabulka -Vícepólová svorkovnice øídicí jednotky ABS MK 20 I.Ea ABS/EDS MK 20 IE s obsazením konektoru -Zkušebnítabulka ", , pøehled jednotky

~

45-15 45-16

hodnot

-Diagnostikaakèníchèlenu -Uvedení

45-12

øízení.

48-18

øízení. ., ,

, "".".."...""

"'.,..""..,.."..,.."

48-20 48-23 10.97

SOO.5206.08.15

.


FELICIA .

Servis

Servoøízení -Montážní -Kontrola

48-24 48-24 48-29

pøehled servoøízení dopravního tlaku èerpadla.

-Demontáž a montáž servoøízení -D e m o nt.v azamonazrlt.v v'd.ICIC 'h ty È I' -Kntrlo o a a nas t avenl 'd'lke y Ieve ' ø'Id .'ICI tyce V

48-30 48-33 48-34

-Demontáža montáž ypus nlanapnenl

48~35 48-35

-V

Vtì'

Iv'

hlavy øídicí tyèe resp. manžety hd y raulcI' ke' h o systemu '

-Montážní pøehled: lopatkové èerpadlo, zásobní nádobka, hydraulické -D m nt 'v •v I tk 'h v dl V" e o azamonaz Dpa ove ocerpa aservorlzenl ..."'.'...'.." -Demontážamontáždrážkovéhoøemenu

."J

vedení.

'

48-37

'.'

'. ,

4 8 -39 48-42

. .

. Vydání 03.96 500.5206.05.15

-III

-


~

. . .


I. FELlCIA

Technická data

Technická .Podvozek

00

data -vozy

vyrobené

do 10.94

i

Pøedepsané hodnoty

pro pøední

Pøedepsané hodnoty

nápravu Rozvor 1) (mm) Rozchod

pro zadní

nápravu 2450

pøi prázdném

vozidle 1)

1415,5

1380

1 :t 1

1,2 :t 1,4

00 20' :t 30'

-10 24' :t 30'

10 30' :t 45'

/

120 20' :t 45'

/

200

/

(mm) Celková

sbíhavost

Odklon

kola 1)

Záklon

rejdového

Pøíklon rejdového

(mm)

èepu

1)

èepu 1)

, Úhel rejdu kola kontr.

vnitøní

.vnìjší

18°45':t 1) Hodnoty

Podvozek

dané konstrukcí,

-vozy

45'

/

nelze je seøídit.

vyrobené

od

11.94

Pøedepsané hodnoty

pro pøední

Pøedepsané hodnoty

nápravu Rozvor 1) (mm) Rozchod

I

pro zadní

nápravu 2450

pøi prázdném

vozidle 1)

1420

1380

1 :t 1

1,2 :t 1,4

(mm) .Celková

sbíhavost

(mm)

Odklonkola1) Záklon

-Q°30':t30'

rejdového

Pøíklon rejdového

èepu

1)

èepu 1)

Úhel rejdu kola kontr.

vnitøní vnìjší

1) Hodnoty

dané konstrukcí,

-1°24':t30'

10 20' :t 45'

/

110 45' :t 45'

/

200

/

18050'

:t 45'

/

nelze je seøídit.

. Vydání06.97 500.5206.07.15

-00-1-


I 00

Technická data

FELlCIA.

.

Kola, pneumatiky

!

Velikost pneu1)

~

Diskové kolo Hloubka zálisu (mm)Rozteèný prùmìr ot-

-

I

vorù (mm) 165/70 R13 79 T

41/2 Jx13H12)

38

175/60R1376T 175/65 R13 80 T

51/2 Jx13H2J)

36

175/60R1478T

51/2 Jx14H23)

42

165/70R1383R4)

51/2 Jx13H22)

36

165/80 R13 83 T5)

51/2 Jx13H23)

36

100

Støedící otvor v ráfku kola 1) Plnicí tlak pneumatiky

057mm

.

~ Servisní prohlídky a údržba

2) Ocel 3) Lehký kov 4) Pouze Pic k up 5) Pouze Felicia Fun Upozornìní:

.Používat

.Na vozidle smìjí být použity pouze radiální pneumatiky. stejné konstrukce, pøièemž na jednu nápravu se musí montovat pouze pneumatiky jedné znaèky se stejným profilem. .musí .Používat šrouby M12x1 5 s kulovou dosedací plochou.'

pouze disky kol schválené pro dané vozidlo.

Disky kol a upevòovací šrouby kol jsou konstrukènì vzájemnì pøizpùsobeny. Pøi vybavování vozidla disky kol jiného provedení (napø: disky kol z lehkého kovu) být použity odpovídající šrouby správné délky a provedenf Na p~užitých šroub~ch závisí upevnìní kol a funkce brzdo ve soustavy vozidla!. .Je

tøeba pøihlédnout k národním pøedpisùm s platností nad rámec tohoto upozornìní!.

Pozor! Pneumatiky starši šesti let smìjí být použity pouze v pøípadì nouze za dodržení odpovídajícího opatrného zpùsobu jízdy.

Oznaèení pneumatik Oznaèení napø. 165/70 R 13 79 T

. Význam

165

šíøka pneumatiky

70

pomìr výšky a šíøky (%)

(mm)

R

symbol pro radiální pneumatiky

13

prùmìr disku kola v palcích

79

symbol oznaèení hmotnostní zátìže pneumatiky

T

symbol pro rozliš. povol.max.rych.

jízdy s mont. pneum.

Datum výroby DaT ...394...

-00-2

~

-Vydání

i

výroba v 39. týdnu roku 1994

06.97 SOO.5206.07.15

.


I FELlCIA

Technická

data

00

.Brzdy

I

Brzdová

kapalina

(klasifikace)

1)

SYNTOL HD 260 (DOT 4)

Objem náplnì brzdové kapaliny (I) Výmìna

0,6 (vozy s ABS 0,87)

brzdové kapaliny

každé dva roky

Brzdový kotouè prùmìr (mm)

.

236

støední prùmìr (mm)

192

tlouštka (mm)

12,9

min. tlouštka (mm)

11,4

Úèinná brzdicí plocha pøední brzdy (cm2)

150

Tlouštka brzdového obložení s nosnou destièkou (mm)

17,5

Minimální tlouštka bez nosné destièky (mm)

2

Brzdový buben prùmìr (mm)

200

max. prùmìr (mm)

201

Úèinná brzdicí plocha zadní brzdy (cm2)

224

Tlouštka brzdového obložení bez èelisti (mm)

4

Minimální tlouštka bez èelisti (mm)

2,5

1)Brzdové kapaliny klasifikace podle SAE 1703 nebo podle americké normy DOT 4 jsou vzájemnì

pz(MPa)

Hodnoty

tlaku

rozdìlovacího

mísitelné.

ventilu

(Felicia)

6 5

Zaèátek regulace

.:

pp (MPa)

3

Pz (MPa)

3

2

O

A 4

B 5

3,3:1: 3,6

0,2

1

2

3

4

5

6

7 8 Pp(MPa)

6 3,9

7

8

4,2:1: 4,5

0,3

Upozornìní: + 1 MPa

I 800-0064I

Pp

800-0064

Pz

= = =

1~ ba~ , prednl naprava , za d ni' naprava

+ Oznaèení na tìlese rozdìlovacího fialovou barvou a èíslem 101

ventilu

. Vydání 06.95 800.5206.01.15

-00-3

-


00

Technická data

I

FELlCIA-

,

pz(Mpa)

...Hodnoty

6

tlaku

~

rozdìlovacího ventilu (Felicia Combi)

5

zaèátek

4

regulace

3

2

B

4

5

6

7

8

Pz

3

4

4,3:t

4,6

4,9

5,2:t

0,2

0,3

Upozornìní:

2345678

Pp(MPa) I 800-0047 I

Øízení

+

1 MPa

i

= 10 bar

+ Pp = pøední náprava .P

z = zadní náprava

.Oznaèení na tìlese rozdìlovacího žlutou barvou a èíslem 102.

druh øízení

.

ventilu

høebenové

mazivo pøevodky øízení hmotnost náplnì

A

3

(MPa)

1

-I

Pp

(MPa)

KIOber Centoplex GLK 91

(g)

max. vùle mezi podpìrnou

40 podložkou a víkem (mm)

axiální pøedpìtí ložisek pastorku (mm) pøípustná axiální síla -A- pro posunutí tyèe s ozubením (N) -150 síla -8- k vykývnutí øídicích tyèí z klidové polohy (N)

0,1 0,01 až 0,04 + 401)

I

180:t 302)

3 až 10

prùmìr volantu (mm)

370

poèet otáèek volantu mezi krajními polohami øízení

3,7

.

1)do 04.95 2) od 05.95

Servoøízení druh øízení

høebenové

mazivo pøevodky øízení

AGF 063 000 04

hmotnost náplnì {g) max. vùle mezi podpìrnou

25 podložkou a víkem (mm)

axiální pøedpìtí ložisek pastorku (mm) pøípustná axiální síla -A- pro posunutí tyèe s ozubením (N) síla -8- k vykývnutí øídicích tyèí z klidové polohy (N) prùmìr volantu (mm) poèet otáèek volantu mezi krajními polohami øízení

-00-4

-Vydání

I

0,1 0,01 až 0,04 150 + 40 4,0 až 5,5 370. 3

06.97

SOO.5206.07.15


FELlCIA

Zavìšení pøedních kol

40

I

I! I

.Zavìšení

pøedních

kol

;

Montážní pøehled zavìšení

pøedních kol

.Ji't

(i;) ~

a

II

.

'~o 1- demotáž a montáž nápravnice pøední nápravy ~ strana 40-11

a ramena

1840-0013 I 11-demontáž a montáž uložení kola, tlumièové jednotky, kloubového høídele ~ strana 40-12

.

I Vydání 11.94

80052060015

-40-1-

I


40

Zavìšení

Demontáž

a montáž

nápravnice

pøedních kol

a spodního

1 2 3 4 5

FELlCIA

ramena

pøední

nápravy

I

~i-

6 7 8 9 6 7 8

.-A.

.,.-"I

i

9

I, I,

)

4

.

3

2 1 2 .,.-

.,.-'

3

1 2 4

.

5 24

23

22

21

20

19

18

15

17

I 840-0059 I

Upozornìní: +

+

Pokud je zapotøebí pohybovat s vozidlem u nìhož byl vymontován kloubový høídel, je nutno nejdøíve .'!:ísto kloub~v~ho høí~e(e zamontovat vnìjsl koub a pntahnout jej momentem 300 Nm, jinak hrozí poškození kola. v v, .dl t 44 -1 romerenl VOZI a ~ s rana

P

+ Sváøeèské a rovnací práce na všech dílech podvozku jsou zakázány. + Samojistící matice musí být vždy vymìnìny no é za v. + Zkorodované šrouby a matice musí být vždy vymìnìny za nové.

. -40-2

-Vydání

08.95 SOO.5206.02.15


FELlCIA

Zavìšení pøedních kol

.12345

40

6789678

I

!

I

9

4 .3

r;Tf 2

1

~1 I

, 12 .,.-

.,.-

)

13

•- 1 ;)

0--

2

i\

14 .15 24

23

22

21

20

19

18

15

17

I 840-0059 I

1 -Pryžové pouzdro + Poškozené vymìnit

6 -Pryžové pouzdro + Poškozené vymìnit

2 -Talíøová podložka

7 -Tømen stabilizátoru

3 -Držák

8 -Podložka

stabilizátoru

4 -Pryžové pouzdro stabílizátoru + Poškozené vymìnit

9 -Šroub, 25 Nm 10 -Matice M6. 7 Nm

5 -Stabílizátor + De a montáž => str. 40-11 .1 .+

Vydání

12.96

500.5206.06.15

11 -Zadní lùžko ramena pøední nápravy Demontáž a montáž => strana 40-9

-40-3

-

.


40

Zavìšení

pøedních kol

FElICIA

I

! !

12345

678967

8

~ ~

~

;/ ""

",,- I

!

9

I I

)

4

~

.

1

2 3 1

2

5 .

4

24

23

22

21

20

19

12 -Podložka

18

15

17

17 -Matice, 25 Nm +

13 -Šroub, +

72 Nm

zajistit tmelem

14 -Matice,

I 840-0059 I

Loctite

270 18 -Rameno pøední nápravy + demontáž a montáž ~

33 Nm

15 -Šroub + je zapotøebí kulového

je zapotøebí pouze pøi výmìnì hlavy kulového kloubu ~ strana 40-6

pouze

kloubu

pøi výmìnì

hlavy

strana

40-8

19 -Pøední lùžko ramena pøední nápravy + vylisování a nalisování ~ strana 40-7

.

~ str. 40-6 20 -Samojistící

16 -Hlava kulového kloubu + kontrola poškození pryžové pøípadnì výmìna hlavy

matice,

88 Nm

manžety. kulového

kloubu + -40-4

demontáž -Vydání

a montáž

~

strana

40-6 06.97 SOO.5206.07.15

I I


FELlCIA

Zavìšení pøedních kol

.12345

40

6789678

Ii

I

I

.9

.4 .3

2 1 2

3 1 2

4

.5 24

23

22

21

20

19

21 -$roub + je nutno použít novou pružnou podložku

18

15

17

I 840-0059 I

28 -$roub 29 -$roub, 72 Nm + zajistit tmelem Loctite 270

22 -$roub 30 -Podložka 23 -Samojistící matíce, 100 Nm

.26

24 -Držák vzpìry s pryžovým lùžkem

31 -Pryžové pouzdro + poškozené vymìnit

25 -Podložka

32 -Tømen

-Samojistící matíce, 55 Nm

33 -$roub, 33 Nm

27 -Držák s pryžovým lùžkem Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

-40-5

-

I


40

Zavìšení pøedních kol

FELlCIA

Demontáž a montáž hlavy kulového kloubu -Demontovat rameno ~ strana 40-8.

pøední

a

I 840-0015 I

Nasadit nový kulový èep. zasunout pøedepsané speciální šrouby. našroubovat samojistící matice a pøitáhnout je utahovacím momentem 25Nm.

~ I

I'

,

~

~

pøední

-

nápravy

Odbrousit hlavy nýtù, vyrazit nýty vytáhnout hlavu kulového kloubu.

-Zamontovat rameno ~ strana 40-8.

~

.

nápravy

.

'1:r' I 840-0016I

. ~40-6-

Vydání 11.94 500.5206.00.15


FELlCIA

Zavìšení pøedních kol

.MP6-506

40

V I" " I "" Y Isovanl a na Isovanl ramena pøední nápravy Potøebné pomùcky

speciální

-

pre

náøadí,

d

'

h

ni o

I "w uz k a

pøístroje

a

.Vylisování a nalisování pøedního lùžka ramena pøední nápravy pomocí pøípravku

MP6-506.

Upozornìní: Demontáž a montáž ramena pøední nápravy => strana 40-8.

.

1840-0017I -Vylisování

pøedního lùžka pomocí

MP6-

506.

Upozornìní: M P6-506

Pøed zalisováním potøít kluzným prostøedkem bez obsahu kyselin, napø.

mýdlem. Zalisovat lùžko obvodovým zahloubením dopøedu -viz šipka -pomocí pøípravku

MP6-506.

.

Ct,

cc

[~~IJ

. Vydání 11.94 800,5206.00.15

-40-7-


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA

Demontáž a montáž ramena pøední nápravy" 01.96

---

Demontáž -Sejmout

kolo.

Pokraèování rem

pro vozy se stabilizáto-

Povolit matici držáku stabilizátoru -2- a držák stabilizátoru uvolnit z ramena.

Pokraèování

pro všechny vozy

-Demontovat šroub -1- mezi kulovým èepem a hlavou ložiska kola. Demontovat spojení pøedního lùžka a

.

nápravnice.

D.emontova.t~pojení zadního lùžka nápravnlce -karoserle.

.

Montáž Upozornìní: Je nutné použít nové samojistící matice.

-Matici na hlavì ložiska kola pøitáhnout utahovacím momentem 65 Nm: -Pod matici šroubu pøedního lùžka vložit podložku a matici pøitáhnout utahovacím momentem 70 Nm.

.

-Pod šrouby M 12 zadního lùžka vložit nové ploché a pružné podložky. matici M6 pøitáhnoututahovacím momentem 7 Nm a šroub M 12 momentem 70 Nm. -Stabilizátor meni -40-8

-Vydání

nápravy

pøední nápravy pøipevnit k ra=}str.

40 -11 .1 . 03.96 SOO.5206..05.15


DeI Po pr vo se st rem I840 IPo pr vš vo Mo SOO. -= --1

I

FELlCIA

.pøední

Zavìšení

pøedních kol

40

Demontáž a montáž ramena nápravy 02.96 >-

-Sejmout

~

kolo.

-4 -Povolit matici držáku stabilizátoru -2- a držák stabilizátoru uvolnit z ramena.

-Demontovat šroub -1- mezi kulovým èepem a hlavou Iložiska kola.

.-4

-Demontovat nápravnice.

spojení

pøedního

lùžka

a

Demontovat spojení zadního lùžka nápravnice -karoserie a sekáèem odseknout vystøedovací nýt zadního lùžka.

Upozornìní:

Je nutné použít nové samojistící matice.

-Matici na hlavì ložiska kola pøitáhnout utahovacím momentem 65 Nm. -Pod matici šroubu pøedního lùžka vložit podložku a matici pøitáhnout utahovacím momentem 70 Nm. -Pod

.ploché

Vydání 03.96

šrouby M 12 zadního lùžka vložit nové a pružné podložky.


40

Zavìšení

pøedních kol -Do

FELlCIA

.!

otvoru po nýtu vložit vystøedovací trn 0

6mm. -~rouby

~ M 12 pøitáhnout utahovacím

mo-

í -

I

mentem 70 Nm. -Vyjmout

vystøedovací trn z otvoru.

-Stabilizátor pøední nápravy pøipevnit k rameni nápravy => str. 40 -11 .1.

. .

. -40-8.2

-Vydání

03.96 500.5206.05.15.


FELlCIA

Zavìšení pøedních kol

.Demontáž

40

a montáž zadního ramena pøední nápravy Potøebné pomùcky .pøípravek

speciální

náøadí,

lùžka

pøistroje

a

MP6-601

Demontáž Vylisovat vnitøní víèko, pøitom je vylísován také vnìjší tømen.

I 840-0022 I

.

Vylisovat vnitøní lùžko z èepu.

.

Montáž Nalisovat vnitøní lùžko osazeno u stranou smìrem vzhùru ( viz šipka) ve správné poloze na èep (~další obrázek) do jedné roviny s jeho èelní plochou.

. Vydání 11.94 500.5206.00.15

-40-9-


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA !

~

Správná montážní poloha lùžka: Drážkamusí smìøovat do støedu èepu, maximální od-

-

chylkaje :t 5 stupòù.

1840-0065

I

Pomocítrubky0 40 mm nalisovatvíèko(viz šipka) do tømenunadoraz.

.

Upozornìní: .Lisovat pouze levé víèko na levé rameno a pravé víèko na pravé rameno. .Montážní

poloha víèka musí být vose

mena => st/:40-8,

ra-

ob/:S40-0021.

.

Pøedepnout pouzdrouprostøedpomocí hadicovéspony(viz.šipka). -Nalisovattømenaž k hadicovésponì, sponu sejmouta nalisovattømenažnadoraz.

I 840-0027I

. -40-10

-Vydání

08.95

SOO.5206.02.95

I


FELlCIA

Zavìšení pøedních kol

40

Demontáž nápravnice ,

-Demontovat øadící táhlo ~ Pøevodovka, skupina oprav 34.

Pokraèovánípro vozy se stabilízátorem -Demontovat

stabilizátor ~ str.40 -11.1.

Pokraèováni pro všechny vozy -Demontovat

rameno pøední nápravy =>

str.40 -8.

-Demontovat katalyzátor a pøednídíl výfuku ~ Motor mechanická èást, skupina oprav 26.

.

-Odšroubovat šroub konzole øazenína pøevodovce a konzoli uvolnit z pøevodovky. Vyšroubovat šrouby -2- tømenu -1- na pravé øídícítyèi. Upozornìní: Zkontrolovat, vložku -3-.

-Vyšroubovat

pøípadnì

šroub

vymìnit

-1-

ze vzpìry

pryžovou

pøevo-

dovky. Upozornìní: Zkontrolovat, pøípadnì vymìnit dra tømenù stabilizátoru.

pryžová pouz-

.

. Vydání 08.95 SOO.5206.02.15

-40-11-


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA

Pokraèovánípro všechny vozy

~ Vyšroubovat šroub se šestihrannou hlavou -šipka- na obou stranách, vyjmout nápravnlcl.

-!

.

Demontáž a montáž stabilizátoru Demontáž -Demontovat øadícího táhlo => Pøevodovka, skupina oprav 34. -Odšroubovat šroub konzole øazení na pøevodovce a konzolu uvolnit z pøevodovky. Vyšroubovat šroub -šipka- držáku stabilizátoruv ramenu pøední nápravy na obou stranách a stabilizátor uvolnit z ramene.

.

-Vyšroubovat šroub -2- tømenu stabilizátoru -1- , tømen uvolnit a stabilizátor vyjmout.

. -40-11.1-

Vydání08.95 SOO.5206.02.15

I


I FElICIA

Zavìšení

pøedních kol

40

Montáž .Upozornìní:

I

-Stabilizátor nasadit ,pøichytit pomocí tømenu stabilizátoru -1- tømen pøipevnit pomocí šroubu -2-.

.

Pomocí pøípravku MP6-603 stabilizátor pøipevnit k rameni pøední nápravy.

1840-00631 ~

.

. Vydání08.95 SOO.5206.02.15

-40-11.2-


40

Zavìšení pøedních kol

FELlCIA

Demontáža montážuloženíkola, tlumièovéjednotky, kloubovéhohøídele -"""""""~~;1

3

"""-f~~;:~

~

4

-

5

2 1

121314 /-

.

;.:;

24 --~.p--

.

16

I 840-0031 I

Potøebnéspeciální náøadí,pøístrojea

Upozornìní:

pomùcky

.Pokud

je zapotøebí pohybovat s vozidlem,

v' .prlpravek

MP 6-501

u nìhož byl vymontován kloubový høídel, je nutno nejdøíve místo kloubového

.pøípravek

MP 6-508

høídele zamontovat vnìjší kloub a pøitáhnout jej momentem 300 Nm, jinak

.pøípravek

MP 6-503

hrozí poškození ložiska kola. .Sváøeèské a rovnací práce

na

všech

.pøípravek

MP 6-504

dílech podvozku jsou zakázány. .Samojistící matice musí být

vždy

vymìnìny za nové. .Zkorodované šrouby a matice musí být vždy vymìnìny za nové. .Utahovací moment šroubù kola je 110 Nm. ~40-12-

Vydání 11.94 800.5206.00.15

.


I

i

FELlCIA

Zavìšení

.~~---~~

l'

3 --"'~f;~;::::~

pøedních

kol

40

4

I

-

I

5

2 1 12 13 14 .24

--~?,'/'

.

16 1 -Kloubový høídel + demontáž a montáž => strana 40-24 + ozebrání a složení => strana 40-26 2 -Tlumièová jednotka + demontáž a montáž => obr.1 a obr.2 + ozebrání a složení => strana 40-20

6 -Øídicí tyè + demontáž

a montáž

=> strana 48-16

7 -Korunková matice, 52 Nm + max. 75 Nm pro zajištìní

závlaèkou

8 -Závlaèka +

3 -Krycí

I 840-0031 I

vždy vymìnit

za novou

víèko 9 -Hlava

4 -Matice, 20 Nm + samojisticí

. 5 -Podložka

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

10 -Krycí

ložiska

èepu kola

plech

+ mùže být demontován sování náboje kola

pouze po vyli-

-40~13-

I


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA

i

3

~"""'~~1'

~~;~;:::~

-

4

~

5

2

1 12 13 14

24 --~?--/-

18

17

11 -Unašeè .vylisování ~ obr. 4 .na lisování ~ obr. 8 .stažení vnitøního kroužku ~ obr.5 12 -Brzdový .oprava

kotouè ~ strana 46-1

ložiska

.

16

15

.

I 840-0031 I

.Uvolòovat a utahovat pouze na vozidle, které stojí na kolech (nebezpeèí úrazu). .Pøed našroubovánfm matice oèistit závit vnìjšího kloubu od pøípadných zbytkù laku, rzi nebo tuku. 15 -Sroub se zápustnou hlavou

.

.8Nm

13 -Pøítlaèná .podle

podložka potøeby vymìnit

16 -Brzdové .pokyny

destièky k opravì

~ 46-1

14 -Samojistící matice .300 Nm

-40-14-

Vydání 11.94 500.5206.00.15

I


I

;

FELlCIA

Zavìšení

.~

",,~

3

~

pøedních kol

40

4

~

L!

I

2

1 . 12 13 14

.24

~-_/-

.

18

17

17 -Tømen brzdy + pøi pracích na pøední nápravì neodpojovat brzdové hadice (pokud to není nutné) + tøme~ zavì~it pomocí drátu nebo obdobnym zpusobem

.

18 -Šroub, 80 Nm + pro pøipevnìní držáku tømenu brzdy 19 -Šroub,

5 Nm

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

16

15

I 840-0031 I

20 -Pojistný kroužek + dbát na správné usazení 21 -Ložisko kola + vylisování ~ obr. 6 + vymìnit, pøi vylisování je znièeno + zalisování ~ obr. 7 + kontrola vùle ~ strana 40-23 22 -Matice, 65 Nm + samojisticí

-40-15-


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA

i

3

~~ ~i~~~;::i~::::::::::::::~.. ~:

..I-' ) I

2 1

24 --~;?-_/-

18

17

23 -Šroub se šestihrannou hlavou .pro sevøení kulového èepu ramena ~ obr. 3 24 -Šroub

se šestihrannou

.

16

15

.

I 840-0031 I

25 -Matice .65 Nm .samojistící

hlavou

. -40-16-

Vydání 11.94 800.5206.00.15


FELlCIA

Zavìšení

pøedních kol

.Obr.

1

40

Demontáž a montáž jednotky z karosérie

tlumièové

Odšroubovat matice -1-.

Upozornìní: Prostøední

matice

-2-

nesmí

být

vyšroubována.

.

...Obr.

2

Demontáž spoje hlava ložiska èepu kola s tlumièovou

jednotkou

.

...Obr.

.

3

Demontáž spoje ramena pøední nápravy a hlavy ložiska kola

1840-0034I

Vydání 11.94 500.5206.00.15

-40-17

-

1

I


40

Zavìšení pøedníchkol

FELlCIA

~-

Obr. 4 Vylisováníunašeèekola z hlavy ložiskakola

L 840-0035 J

Obr. 5 Stažení ložiska

vnitøního

kroužku

.

Upozornìní: P 6-508

Nasaditna náboj

I 840 -0001 I

Obr. 6 Vylisování ložiska z ložiskakola

hlavy

.

&

.

I 840-0037I

. -40-18-

Vydání 11.94 500.5206.00.15


I I

FELlCIA

.M

Zavìšení

pøedních kol

40

P6-50J ...Obr.7

-504

Nalisování kola

ložiska do hlavy ložiska

Upozornìní: Otvor pro ložisko namazat montážní pastou Optimol VP 317. Namazaní nutno provést po celém obvodu nejlépe prstem za dodržení bezpeènostních a hygienických podmínok. ,-J

.

-0038

-SOJ...

Obr.8

Nalisování ložiska kola

unašeèe

do

hlavy

-504

-0039

.

i.,.'i\ ":i) \J

. Vydání 12.96 SOO.5206.06.15

-40-19-

I'

.;//.;

I


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA

Tlumièová jednotka

.I

--

,

,

! I

i .

81

1 i.

(~

I,':::;;;::? -

3

-14

613

~ ~

1

i

~

~~... ---

--I

11

<:> ~

i,

~J10

I

2

12

i

~~~~;)

9

!

~~:~~

8

[~7 ~

i i I, I I I I I,

,~~~ ~

. 6

5

. .

I, ,I

I

1

i

4

i

.

I,

.I I

l

I 840-0040

I

1 -Tlumiè .Technická data ~ strana 40-22 .Pokud se na tlumièi vyskytne matná, pøíp. prachem vysušená olejová skvrna viditelná pouze v oblasti mezi horním uzávìrem tlumièe (tìsnìním pístnice) a spodní miskou pružiny, která se dále nešíøí, je tlumiè v poøádku a není jej nutno vymìnit. .je možné vymìnit samost. tlumiè .zlikvidovat dle smìrnic

4 -Pružina .demontáž a montáž 40-22 .Technická data ~ strana .dbát na barevné znaèení .montovat vždy pružiny barevným oznaèením .vymìnit vždy pružiny stranách .povrch závitù pružiny poškozen 5 -Miska pružiny

2 -Ochranná

6 -Vložka

3 -Pøídavná -40-20

J

-Vydání

manžeta

~

strana

40-22 se stejným na nesmí

obou být

ložiska

pružina 11.94 500.5206.00.15

.


FELlCIA

Zavìšení

.r-

I

i I

-

11

3

1 '

pøedních kol

(;~~j

i i

!,I

14

~13

'

i

40

~ ~

12

<:) ;-'-'-"""~~IJI'

I

11 10

,

I

i i i

2

i

.:

,

i I ,

Á~)\ "~~) ~~:)

9 ~

,:~~~ (g)7

~

8

6 5

. I I,

I I,

I, I

,

I , I

1

i

4

I, I

,

.i

I !

I 840-0040

~-~-

7 -Ložisko 8 -Miska

ložiska

9 -Pružné

lùžko

10 -Miska

.

12 -Miska

I

horní

13 -Matice .samojistící .50 Nm

lùžka

14 -Krytka

11 -Matice .samojisticí .20 Nm .souèasnì

Vydání

11.94

800.5206.00.15

namontovat i podložku

-40-21

-


40

Zavìšení

M P6-505/1

pøedních kol

~

FELlCIA

Demontáž a montáž pružiny tlumièové notky

~

jed-

Upozornìní: Na vozidle musí být namontovány shodného barevného oznaèení

pružiny

I 840-0057I

Technická data pružin pøední nápravy Prùmìr drátu (mm)

Vnìjší prùmìr (mm)

Délka bez zatížení (mm)

Celkový poèet závítù

Barevné oznaèení tolerancí

Znaèení

Felicia i s ABS Felicia Combi Felicia Combi s ABS do 575 kg 1) Felicia Vanplus

13,5

147,5

337

8

modrá

fialová -559.6

Felicia s motorem 1,61 i s ABS Felicia Combi s motorem 1,61 i s ABS, Felicia Combi s ABS pøes 575 kg 1)

13,5

Pickup s motorem

13,5

1,31

,, bila

147,5

343

8

modrá

1,91

2xžlutá -560.6

b'l' Ia

147,5

323

7

modrá '

Pickup s motorem

.

13,5

147,5

323

7

2xzelená -563.6

bílá modrá

3xzelená -564.6

.

bílá Felicia s motorem 1,91 i s ABS 605-635 kg Felicia Combi s motorem 1,91605-635 kg 1)

13,5

Felicia s motorem 1,91 i s ABS 635-665 kg Felicia Combi s motorem 1,91 i s ABS 635-665 kg 1)

13,5

-Vydání

330

7

modrá

3xžlutá -561.6

b 'l ' la

1) Uvedená hmotnost udává pohotovostní

-40-22

147,5

147,5

334

7

bílá

zelená -562.6

modrá

zatížení pøední nápravy a je ovlivnìna

mimoøádnou výbavou vozu.

03.96 500.5206.05.15

.


FELlCIA

Zavìšení pøedních kol

40

Technická data tlumièù pøední nápravy .Otáèky

pøi zdvihu 100 mm (1/min)

Rychlost (m/s)

Tlumící síla tah/tlak (N)

Zdvih (mm)

25

0,131

320:t40/90:t30

max 165 fialová

100

0,524

860:tll0/280:t40

25

0,131

350:t40/100:t30

max 165 žlutá -101.6

100

0,524

890:tll0/280:t40

max 165

25

0,131

320:t40/90:t30

100

0,524

860:tll0/280:t40

max 165 fialová a bílá -104 .6

Felicia Combi s ABS, Felicia Combi s motorem 1,61 s ABS, Felicia s motorem 1,61 s ABS

25

0,131

350:t40/100:t30

100

0,524

890:t110/280:t40

max 165 žlutá a bílá -105.6

Pickup s motorem Pickup s motorem

25

0,131

450:t60/150:t60

max 165

-103.6

100

0,524

1160:t130/45O:t50

Feliciasmotorem1,91605-635kg1) Felicia s motorem 1,91635-665 kg 1)

25

0,131

40O:t60/150:t60

max165

zelen~ -102.6

Felicia Combi s motorem 605~635 kg 1) Felicia Combi s motorem 635-665 kg 1)

100

0,524

1100:t11 0/400+55

25

0,131

400:t60/150:t60

max 165

zelená a bílá -106.6

100

0,524

11 0O:t11 0/400:t55

Felicia do 575 kg 1)

Znaèení

-100.6 Felicia pøes 575 kg 1), Felicia Combi, Felicia Vanplus, Felicia s motorem 1,61, Felicia Combi s motorem 1,6f

Felicia do 575 kg s ABS 1) Felicia pøes 575 kg s ABS 1)

.

1,31 1;91

1,91 1,91

Felicia s motorem 1,91605-635 kg 1)s ABS, Felicia s motorem 1,91 635-665 kg 1) s ABS, Felicia Combi s motorem 1,91 605-635 kg 1) s ABS, Felicia Combi s motorem 1 ,91 635-665 kg 1) s ABS

.1)

žlutá -101.6

Uvedená hmotnost udává pohotovostní

zatížení pøední nápravy a je ovlivnìna

mimoøádnou výbavou vozu.

. Vydání03.96 SOO.5206.05.15

-40-22.1-


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA

--

. .

. -40-22.2

_.'

Vydání 09.95 SOO.5206.0315


FELICIA

Zavìšení pøedních kol

40

I

.K?ntrola

vùle

ložisek

kol

pøední

napravy Potøebné pomùcky

speciální

.èíselníkový stojan -Sejmout

náøadí,

úchylkomìr,

pøístroje

a

magnetický

pøední kola.

-Demontovat tømeny brzd a zavìsit pomocí drátu.

je

-Pøipevnit èíselníkový úchylkomìr pomocí magnetického stojanu ke tlumièi a nastavit jej tak, aby hrot úchylkomìru se dotýkal èela èepu kloubového høídele co nejblíže jeho støedu.

.

-Zašroubovat dva šrouby kola s podložkami a odeèíst na stupnici úchylkomìru axiální vùli ložiska pøi støídavém tahovém a tlakovém zatìžování pøes kotouè brzdy. -Pøípustná

vùle je 0,05 mm.

-Pokud je vùle vìtší než 0,05 mm, musí být ložisko kola vymìnìno.

Upozornìní: Axiální vùle ložiska nesmí být vymezována zvìtšením utahovacího momentu samojistící matice na èepu kloubového høídele. .-Sejmout

èíselníkový magnetickým stojanem.

úchylkomìr

s

-Namontovat tømeny brzd a nasadit pøední kola, šrouby dotáhnout pøedepsanými utahovacími momenty.

. Vydání 11.94 500.5206.00.15

-40-23-

I

I


40

Zavìšení pøedních kol

FELlCIA

i ! I

~

Demontáž a montáž kloubového

i

-

høídele Potøebné

speciální

náøadí,

pøístroje

a

pomùcky .stahovák .aretaèní

MP7-501 trn MP3-529

Demontáž Odšroubovat samojisticí matici èepu kloubového høídele a sejmout broušenou podložku.

.

Upozornìní: Odšroubovávat pouze stojí-Ii kolech (nebezpeèí úrazu).

-Sejmout

vozidlo

na

kolo.

-Vypustit olej z pøevodovky => Pøevodovka, skupina oprav 34.

Odpojit

èep hlavy

øídicí tyèe od páky

øízení.

. Demontovat šroub kulového èepu ramena. -Vytáhnout kola.

kulový

èep z

hlavy ložiska

.

1840-0019I

-40-24

-Vydání

11.94

500.5206.00.15


.

FELlCIA

Zavìšení

pøedních kol

40

Vysunout vnitøní kloub z pøevodovky a planet. kola zajistit pøípravkem MP3-529.

Montáž -Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím utahovacím momentem. -Dotáhnout matici vnìjšího utahovacím momentem 300 zkontrolovat vùli ~strana 40-23.

.

kloubu Nm a ložiska

-Naplnit pøevodovku olejem ~ Pøevodovka, skupina oprav 34.

.

. Vydání 11.94 500.5206.00.15

-40-25-


40

Zavìšení

Rozebrání

kloubového

pøedních kol

FELICIA

høídele

I

~I 1

2

4

-I

.-1

",'

'" -

",- .. I I"

I t

't.,

i] ~ft ~ ~"'----~",-~

I ':' ,

:,; t

!

.~

i.

~ "'-"'--

! I ,I

-'"

~

.

I

13

",-

,

'"

""-

",-

3

'"

6

!",

.

: I

7 '"

L.--'"

Upozornìní: .Rozebrání .V

kloubového

høídele lze provádìt

uplynutí záruèní doby vozidla. záruèní dobì mìnit pouze jako komplet.

.Množství tuku pro vnìjší kloub: 80 9 (SWC 423 Ma nebo Shell GL 245 MO). .M~zací tuk plochách.

-40-26

-Vydání

øádnì

rozetøít

po

až po

8

9

10 I

CAf'\

I

840-0046

11 f'\f'\AC

I I

.Množství tuku pro vnitøní kloub: 100 9 (SWC 423 Ma neboShel1 GL 240). .Naplnìní vnitøního kloubu tukem: množství tuku vtlaèit do unašeèe.

Celé

.Pøi VÝf!lìnì ochranné manžety kloubu pøíp. doplnit tukovou náplò.

.

tøecích

03.96 SOO.5206.05.15


FELlCIA

Zavìšení pøedních kol

40

I

! !

.i

I /1

/'

,

I I, I I,

. I

I , I ..

.

I

..

r,

.II

I,

.I

I, I,

. . J I

Ii

,""

,I

'

'

v' ,I ,""

'

'

,

,

3

'

6

'

'

.i

7

9

10 I

C'Af'\

t.-"""

I

840-0046

11 f'\f'\A~

I I

1 -Vnìjší kloub úplný .vymìòovat pouze jako celek .demontáž =:>obr. 1 .montáž: Narazit høídel pomocí plastové palièky, až zaskoèí pružný pojistný kroužek. .kontrola =:>strana 40-31

.pøed utažením malé spony ochrannou manžetu krátce pøizvednout, aby došlo k vyrovnání tlaku vzduchu =:>obr. 2 .dbát na správnou montážní polohu =:>obr. 3 5 -Høídel

2 -Pojistný

6 -Ochranná

.vymìnit .nasadit

.4

8

I

3 -Spona .vymìnit .utažení -Ochranná

kroužek

800.5206.00.15

kloubu

do drážky v høídeli

=:>obr. 4 manžeta kloubu

ochrannou manžetu krátce pøizvednout, aby došlo k vyrovnání tlaku vzduchu =:>obr. 2 .dodržet montážní polohu =:>obr. 3

.zkontrolovat

Vydání 11.94

manžeta

.zkontrolovat na trhliny a poškození .pøed utažením malé spony

na trhliny a poškození

.-40-27-

I

I


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA

!

1

~

""

",,'

I

"" ,..1' I

' , ,I

.{

1 ..

,I I ..

!

! I

X'

4 ~

I I,

.

"" J 13

,""

"".. ,

'

t.."",

3

"" ' ""

""

""

6

",,'

",,'

I

i I

7

8

9

""

j...",,:

7 -Èepová hvìzdice .vymìòovat pouze spoleènì s unašeèem .demontáž a montáž => strana 40-33 8 -Pojistný .vymìnit

kroužek

11 -Pojistný .vymìnit .nasadit

10

11

I C"Af'\ f'\f'\A~

I

I 840-0046

I

~

kroužek

12 -Dynamický .montovat høídel .demontáž

do drážky v høídeli tlumiè pouze na pravý kloubový a montáž => obr. 5

9 -Doraz 10 -Unašeè .vymìòovat pouze spoleènì s èepovou hvìzdicí .demontáž a montáž => strana 40-33

-40-28

-Vydání

13 -Šroub .15

s vnitøním šestihranem Nm

. 11.94 SOO.5206.00.15

:J

I


FELlCIA

Zavìšení

pøedních kol

40

I

!

!

Obr. 1

Demontáž vnìjšího

kloubu

i

-Oddìlit od høídele silným úderem pøes trn na èelo vnitøního kroužku.

j 840-0047I

Obr. 2

"

Zavzdušnìní kloubu

ochranné

manžety

Ochranná manžeta kloubu bývá pøi nasazování na tìleso kloubu èasto stlaèena. Tím vzniká ve vnitøním prostoru této manžety podtlak, který za provozu stlaèuje manžetu smìrem dovnitø -viz šipka. -Proto je tøeba po montáži ochrannou manžetu na stranì malého prùmìru krátce pøizvednout a tím zajistit vyrovnání tlaku vzduchu.

I 840-0048I

Obr. 3

Montážní poloha ochranných manžet na pravé a levé stranì kloubového høídele

Ochranná manžeta musí vždy dosedat na zeslabenou èást høídele kloubu -viz šipka.

1840-0049I

. ~

Vydání

11.94

500.5206.00.15

-40-29

-


40

Zavìšení pøedníchkol

FELlCIA'

I,

~I Obr. 4

Dotáhnutí spony manžety

-I

-Nasadit kleštì podle obrázku. Pøitom je zapotøebí, aby èelisti kleští dosedaly v rozích hadícové spony -viz šipka.

Upozornìní: Pøi dotahování nenatáèet kleštì.

I 840-0050 I

Obr. 5

Demontáž dynamického

a

montáž

.

tlumièe

Demontáž -Vyšroubovat šrouby s vnitøním šestihranem, sejmout závaží tlumièe s pryžovými lùžky. Montáž

-Podle potøeby oèístit dosedací plochu na høídelikloubu -šipka A. -Vložit gumová lùžka (šipka B) vždy do jedné poloviny závaží tlumièe (šipka C) a potøítje lepidlem (napø. Chemopren 25). -Nasadit závaží tlumièe tak, aby pryžová lùžka dosedala v místì vybrání kloubového høídele-šipka A. -Zašroubovat šrouby s vnitøním šestihranem a dotáhnout je utahovacím momentem 15 Nm.

. .

-40-30-

Vydání 11.94 800.5206.00.15


FELlCIA

Zavìšení

pøedních kol

40

Kontrola vnìjšího .Kloub

je nutno

I'

kloubu

rozebrat pøi výmìnì

náplnì nebo pøi kontrole obìžných na opotøebení nebo poškození

tukové

I

drah kulièek

Demontáž: -Pøed rozložením oznaèit pomocí elektrické jehly nebo brousku polohu náboje vzhledem ke kleci kulièek a tìlesu kloubu -4 -Naklopit -Vyjmout

.-4

náboj a klec kulièek postupnì

kulièky

-Natoèit klec do místa dvou pravoúhlých vybrání v tìlese kloubu -viz šipka -Vyjmout

.

klec s nábojem.

I 840-00531

-4 -Naklopit v kleci. -Vyklopit

náboj do místa pravoúhlého vybrání

náboj z klece.

Upozornìní:

I ~.~ ~~~. I I 840-0054 I

. ~óg.~~6~3Ï;~15 50052060515

Všech 6 kulièek každého kloubu pøísluší k jedné toleranèní skupinì. Zkontrolovat èep kola, náboj, klec a kulièky na drobné dùlky a na stopy zadøení. Pøíliš velkou obvodovou vùli kloubu lze pozorovat pøi jeho støídavém zatìžování. V tìchto pøípadech je nutno kloub vymìnit. Vyhlazení a stopy po obìhu kulièek nejsou dùvodem pro výmìnu kloubu.

-40-31

-I

I


40

Zavìšení

pøedních kol

FELlCIA

Montáž:

~

-Natlaèit polovinu tukové tìlesa kloubu. -Vložit

náplnì

(409) do

klec a náboj do tìlesa kloubu.

-Postupnì vtlaèovat vždy protilehlé kulièky, pøitom musí být zachována pùvodní vzájemná poloha náboje, klece kulièek a tìlesa kloubu. -Nasadit

nový pojistný kroužek do náboje.

-Doplnit

zbytek mazacího tuku do kloubu.

Upozornìní: ...Pøi montáži dbát na to, aby byly širší strana -aklece a náboj otoèeny vybráním -šipka- na vnìjší stranu kloubu.

.

I 840-0066 I

. . -40-32

-Vydání

03.96 SOO.5206.05.15


FELlCIA

Zavìš~ní pøedních kol

40 I

i

.Rozebrání

vnitøního

kloubu

i

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky .pøípravek

MP3-532

-Upnout kloubový høídel do svìráku za vnitøní èást høídele kloubu vnitøním kloubem smìrem vzhùru (použít ochranné èelisti). -Uvolnit hadicové spony manžetu z unašeèe smìrem -Stáhnout .

-Oznaèit

a stáhnout k høídeli.

doraz z unašeèe. vzájemnou

/èepová

hvìzdice

polohu

unašeè

/høídel

pomocí

elektrické nebo rycí jehly. -Vytáhnout unašeè smìrem vzhùru, potom ihned zajistit kulièkové kladky hvìzdicového èepu pomocí svorek, lepicí pásky atp. pøed vyklouznutím, protože nejsou axiálnì pojištìny.

MP3-532

Sejmout pojistný kroužek z høídele a stáhnout èepovou hvìzdici z kloubového høídele. -Stáhnout

z høídele manžetu

a sejmout

pouzdro.

Upozornìní: .I

840-0055 I

Pokud má být èepová hvìzdice

oèištìna, je

nutno bezpodmíneènì zachovat párování èlenù èep-jehly ložiska-kulièková kladka (oznaèit!). Pokud dojde k vymìnì, musí být použita sada nové èepové hvìzdice spoleènì s pøíslušnì spárovaným

unašeèem.

. Vydáni 11.94 SOO. 5206.00.

15

-40-33 ~-

-


40

Zavìšení pøedníchkol

FElICIA

i

Sestavení vnitøníhokloubu

~

-Upnout høídel kloubu svisle stranou pro vnitøní kloub vzhùru do svìráku za použití ochranných èelistí. Nasunout manžetu s vloženým -3 -na høídel. -Nasunout

I

pouzdrem

doraz volnì na høídel.

-Vtlaèit úplnou èepovou hvìzdici na drážkování høídele, pøitom respektovat oznaèení pøi demontáži.

.

Upozornìní: .Èepovou hvìzdici lze mìnit jenom jako úplný díl spoleènì s unašeèem kloubu.

3

2

.Nesmí být mìnìny jednotlivé kladky nebo jehly. To platí jak pro již použité souèásti, tak i pro nové díly.

1 I "A" """"

I

.Zkontrolovat správný poèet jehel-31 (starý typ má 28 jehel a jiné drážko vání hfídele).

I 840-0056 I

-Nasadit / /

nový vnìjší pojistný kroužek -1-.

-Nasunout unašeè s tukovou náplní asi 100 9 ( =:>strana 40-26) na èepovou hvìzdici (dbát pøitom na pøípadné oznaèení polohy pøi demontáži!). -Pøichytit

doraz-2-

k unašeèi kloubu.

-Pøehrnout manžetu pøes doraz na unašeè. Pøitom dbát na dosednutí manžety na èistý povrch bez tuku. -Pøitáhnout

sponu pomocí kleští =:> strana

.

40-30. -Posunout smìrech,

unašeèem nìkolikrát aby se kloub promazal.

v obou

. ~

40-34

-Vydání

I

06.97

SOO.5206.07.15


FELlCIA

Zavìšení

zadních kol

42

Zadní náprava .Montážní

pøehledzadní nápravy

10 111213141516

17

6 "

.1

2

3

. 23

22 21201918 I 842-0013

I

Potøebné spec. náøadí, pøístroje a pomùcky

Upozornìní:

.pøípravek

MP5-510

Sváøeèské a rovnací práce na všech dí/ech podvozku jsou zakázány.

.pøípravek

MP8-511

1 -Šrouby .110

kola Nm

2 -Pružné lùžko .vylisování => obr. 3 .nalisování => obr. 4 .mìnit pouze v páru

.

Vydání 11.94

-42-1

800.5206.00.15 -

-


42

Zavìšení

10

zadních kol

111213141516

FELICIA

..

17

-

6

.

123456

23

2221201918 I 842-0013

3 -Matice + 80 Nm + samojistící + pøi dotahování matice musí být rameno nápravy v poloze vozidla v pohotovostním stavu 4 -Držák

lùžka

5 -Šroub se šestihrannou hlavou s podložkou a pružnou podložkou + 70 Nm + pøidemontáži zadní nápravy pokud možno neuvolòovat + pøed dotáhnutím zkontrolovat rovnobìžnost zadní a pøední nápravy ~ obr. 5

-42-2

-Vydání

. I

6 -Šroub + nasadit ve smìru od støedu vozidla 7 -Tìleso nápravy + zbavit dosedací plochy a otvory se závity laku a neèistot 8 -Brzdová hadice + odpojení ~ obr. 2 + zachytit vytékající brzdovou kapalinu + odvzdušnit brzdovou soustavu ~ strana 47-9

. 11.94

800.5206.00.15


FELlCIA

Zavìšení zadních kol

.10

42

111213141516

17

i

6

.

1

2

3

.23

22 21 20 19 18 I 842-0013 9 -Matice, 28 Nm

I

14 -Ochranná èepièka

+ samojistící

15 -Matice, 30 Nm 10 -Spodní miska 11 -Rozpìrná trubka 12 -Pryžové lùžko

.

13 -Horní miska

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

I'

16 -Vìjíøová podložka + vždy vymìnit 17 -Tlumièová jednotka + demontáž a montáž ~ obr. 1 .rozebrání a složení ~ str. 42-7

-42-3

-


42

Zavìšení

zadních

kol

I

FELlCIA!

!

!

~

10 111213141516

17

-I

6 1

2

3

.

7

23

2221201918 I 842-0013

18 -Šroub

úchytu

tlumièe

19 -Matice, 65 Nm + samojistící + pøi pøitahování meno nápravy (v pohotovostní

21 -Šroub + nasadit

~

42-4 -Vydání

I

odspodu

22 -Stabilizátor matice musí v nezatíženém hmotnosti)

být rastavu

23 -Uložení kola + oprava strana +

20 -Držák

.

=) 42-10

vysunutí lana ruèní brzdy brzdy =) strana 46-10

z èelisti

. 06.97 SOO.5206.07.15

I


FELlCIA

Zavìšení

zadních kol

42

'-

.Montážní

pøehled

zadní

nápravy

vozu Pickup

.

13 14 15 16 17 18 19,/' /

789

10 11

.

3

.21 I 842-0024 Potøebné spec. náøadí, pøístroje a pomùcky:

.

.Pøípravek

MP5 -510

.Pøípravek

M P8-511

1 -Uložení

Upozornìní:

S varecs 'v v k , " e a rovnaclprace ' vozku Jsou zakázány.

Vydání09.95 500.5206,03,15

kola

.Oprava ~ str.42-1 O .Vysunutí lana ruèní brzdy ~ str,46-10 2 -~roub

v h d I'lec h po na vsec

d-

kola,

N I'

a Isovanl

M v 't

.enl

brzdy

z èelisti

11 ONm

3 -Pružné lùžko .Vylisování ~

.

I

"

~

obr, 3 o

b r, 4 '

pouze v paru

-42-4.1

-


42

Zavìšení

zadních kol

FELlCIA

~ 13 14 15 16 17 18 19,/' /

789

1011

~

.

&/'

3'

21 20

21

. I 842-0024

I

4 -Šroub, 70 Nm .Pøi demontáži zadní nápravy pokud možno neuvolòovat .Pøed dotažením zkontrolovat rovnobìžnost zadní a pøední nápravy ~ obr, 5

7 -Samojistící matice, 80 Nm .Pøi dotahování matice musí být rameno nápravy v poloze vozidla v pohotovostním stavu

5 -Pružná

9 -Šroub

podložka

8 -Držák lùžka

.Nasadit 6 -Podložka

-42-4.2

-Vydání

ve smìru od støedu vozidla

. 09.95 SOO.5206.03.15


.

FELlCIA

Zavìšení

zadních kol

42

13 14 15 16 17 18 19_/-

789

.

10 11

~/-

~ 3

2120

.21 I 842-0024 10 -Tìleso nápravy .Zbavit dosedací plochy a otvory se závity laku a neèistot

12 -Podložka

pružiny

13 -Rozpìrná

trubka

11 -Brzdová hadice .Odpojení ~ obr. 2 .Zachytit vytékající brzdovou kapalinu .Odvzdušnit brzdovou soustavu ~ strana 47-9

14 -Pryžové 15 -Horní

I

lùžko

miska

.I Vydání09.95 500.5206.03.15

-42-4.3 -


42

Zavìšení

zadních kol

FELlCIA !

~ 13 14 15 16 17 18 19, '

789

I

1011

.

...

~/'

3'

2120 21

. I 842-0024

16 -Ochranná

èepièka

I

+ Rozebrání a složení ~ str. 42-8.1 + Technická data a znaèení ~str. 42-9.1

17 -Matice, 30Nm 20 -Samojistící matice, 65Nm 18 -Pružina + Rozebrání a složení ~ str. 42-8.1 + Technická data a znaèení ~str. 42-9.2

19 -Tlumiè + Demontáž str. 42-6.1

-42-4.4

-Vydání

+ Pøi dotahování matice musí být rameno nápravy v nezatíženém stavu (v pohotovostní hmotnosti)

.

21 -Šroub úchytu tlumièe a montáž

~

i

obr.7.a 8,

09.95 SOO.5206.03.15


FELICIA

Zavìšení

zadních

kol

Obr. 1

42

Demontáž a montáž tlumièové ky do karosérie

-sejmout

vnitøní výplò

Obr. 2

Odpojit brzdové vých hadic -2-

Obr. 3

Vylisování

jednot-

1842-0014 I

potrubí

-1- od brzdo-

1842-0015 I

pružného

lùžka

Upozornìní: Pøed vylisováním odstranit pøípadný rez z vyènívající èásti lùžka.

.

MP5-510

~

500.5206.00.15 jYdání ~~';;;11.9415

I 842-0016I

~

4"" -~ 42-5


42

Zavìšeni

zadních kol

...Obr.

4

FELlCIA

.-

Nalisováni pružného lùžka

!

Upozornìní: Pøed nalisováním potøít tøecí plochy mazacím tukem Optimoly Paste MP-O.

.

1842-0017I

...Obr.5

.

Kontrola rovnobìžnosti

o

-Upozornìní:

Držáky lùžka lze pohybovat v podélném i pøíèném smìru v rozmezí 2,5 mm.

b

MP8

1

-511

1-

Mìøicí tyè ze soupravy MP 8-511

a-

Støed šroubu pružného lùžka

b-

Zasouvací otvory v ramenech závìsu

2-

Pøíèka ze soupravy MP 8-511

-Nasadit

pøíèku do otvorù v nápravnici.

I

-Pomocí mìøicí tyèe zmìøit vzdálenost mezi støedem šroubu se šestihrannou hlavou a støedem pøíèky. Vzdálenosti na obou stranách musí být stejné.

.

I 842-0018 I

~

. -42-6

-Vydání

10.97 SOO.5206.08.15


FELlCIA

Zavìšení zadních kol

,

42

"'4Obr.6 Demontáž a montáž tlumièe vozu Píckup nastranìnápravy -Pøi

de a montáži

pøidržet matici tlumièe

proti

protáèení

1842-0027 I

,

"'4Obr.7 Demontáž a montáž tlumièe vozu Píckup nastranìkaroserie -Sejmout -Pøi

ochrannou

de a montáži

èepièku

pøidržet šroub tlumièe

proti

protáèení

,

"'4ObroBDemontáž pružíny vozuPickup -Demontovat => obr.7 -Odtlaèit

uchycení

rameno

tìlesa

tlumièe

v karoserii

nápravy

-1- dolù

-šipka-Vyjmout Montáž

.

pružinu probíhá

-2- do strany

v opaèném

-šipka-

poøadí.

1842-0028 I

Vydání09.95 SOO.5206.03.15

-42-6.1

-


J

42

Zavìšení

zadních kol

FELlCIA

~-

,

, . -42-6.2

-Vydání

09.95 SOO.5206.03.95


I FELlCIA

Zavìšení

Rozložení a složení tlumièové

zadních

kol

42

jednotky

.I

I

12

~~~

11

~

w

1O

9

.8

@

1

~~~~~)

~~ 7

::~

6

@

2 3

5 4

. I 842-0019 1.

Pružina .tech.data

a oznaèení =:>strana 42-9

2 -Víèko 3 -Miska pružiny spodní .montážní poloha =:>obr. 2

. Vydání

11.94

500.5206.00.15-

I

4 -Tlumiè .tech.data a oznaèení =:>strana 42-9 .Pokud se na tlumièi vyskytne matná, pøíp. prachem vysušená olejová skvrna viditelná pouze v oblasti mezi horním uzávìrem tlumièe (tìsnìní pístnice) a spodní miskou pružiny, která se dále nešíøí, je tlumiè v poøádku a není jej nutno vymìnit. .tlumiè je možné vymìnit samostatnì .zlikvidovat dle pøedpisù o ochranì životního prostøedí

-42-7

-

I


42

Zavìšení

zadních

kol

FELlCIA !

~i 12

11

'~~

~~~

~

1O

~

9

~~~~~)

8 7

~~ :::::;

1

@

2

6

.

3

5 4

. I 842-0019 5 -Kryt

tlumièe

6 -Pøídavná

pružina

9 -Miska

I

pružiny horní

10 -Rozpìrná

trubka

7 -Podložka

11 -Vložka

pryžová s miskami

8 -Podložka pružiny + montážní poloha =} obr.1

12 -Matice + 15 Nm

. -42-8

-Vydání

11.94 800.5206.00.15


FELlCIA

,

Zavìšení

42

Rozložení asložení tlumièové jednotky vozu Pickup

12--~

11--~~'~~ 10 :~

,

zadních kol

1 .I

""",...""",-~ ~ '\J

7 - -~"~

6

:

~~~d

/"1 r./

~-:

/

/"

i . 1 'Í

2

i

6

.

.I I

~~!

. !

3

I

I,

5!

4

1 ,

I

I, I I, I ,

I,

,

f

,

I

I

./ I ,

/: /"

/

~" I 842-0025 1 -Miska

pružiny

2 -Pružina + Tech.data a znaèení => 42-9.2

.

3 -Podložka pružíny 4 -Tlumiè

+ Tech.data a znaèení => 42-9.2

+ Pokud se na tlumièi vyskytne matná. pøíp. prachem vysušená olejová skvrna viditelná pouze v oblasti mezi horním uzávìrem tlumièe (tìsnìní pístnice ) a spodní miskou pružiny.

Vydání 09.95 500.5206.03.15

I

která se dále nešíøí. je tlumiè v poøádku a není jej nutno vymìnit + Tlumiè je možno vymìnit samostatnì + Zlikvidovat dle pøedpisù o ochranì životního prostøedí 5 -Kryt tlumièe 6 -Pøídavná

pružina

7 -Podložka 8 -Distanèní

podložka

-42-8.1

-


42

Zavìšení

zadních kol

FELlCIA

~-12--~ 11 --~~'~~

1 I,o

10

I

I

8

~

""

,

~

7 - -~"~

i ~~~)

""

--1

'

o

I

(

o

o

I

2

i ,

I

~

ii

ci:>

i

,

o

6

,!

("(f:

3

~

! I

!

4

Io

5!

Io

I

I I Io Io Io I o

I

Io

""~

I

.",,-

""

"" I 842-0025

I

9 -Miska pryžové vložky 10 -Rozpìrná

trubka

I

,

11 -Pryžová vložka 12 -Matice, 30Nm

. -42-8.2

-Vydání

,

09.95 SOO.5206.03.95


FELlCIA

Zavìšení

.~

zadních kol

42

Obr.1Montážní polohapodložky pružiny

(netýká

Pickup)

se

I.

I

I

vozù

I 842-0021I

,

~ Obr.2Montážnípoloha misky pružiny (netýká se vozù Pickup)

,

1842-0020I

. Vydání 09.95 SOO.5206.03.15

-42-9

-

,

J


42

Zavìšení

Technická data tlumièù

zadních kol

FELlCIA

zadní nápravy

i

~ Otáèky pøi zdvihu 100 mm (1/min)

Rychlost (mIs)

Tlumící sílatahl tlak (N)

25

0,131

350:t40/100:t50

100

0,524

820:t70/270:t40

25

0,131

370:t40/130:t50

100

0,524

930:t70/330:t40

25

0,131

410:t40/210:t75

100

0,524

1370:t190/330:t40

25

0,131

41 0:t40/21 0:t75

100

0,524

1370:t190/330:t40

Felicia

Felicia Combi

Zdvih (mm)

Barevné znaèení

max.220

fialová

max.220

žlutá

max.220

oranžová

max.220

zelená

I

\ Felicia Vanplus

Pickup

,

, . -42-9.1

-Vydání

I

-

09.95 SOO.5206.03.15


FELICIA

.Technická

Zavìšení

zadních kol

42

data pružin zadní nápravy

Prùmìr drátu (mm)

Vnìjší prùmìr (mm)

Délka bez zatížení (mm)

Celkový poèet závitù

10,7

99,7

cca.410

12

\

Barevné oznaèení tolerancí

Barevné oznaèení od výrobce

modrá Felicia

bílá

bez oznaèení

modrá Felicia Combi

11,4

99,7

cca. 410

12,5

2xžlutá bílá

modrá Felicia Vanplus

12,8

103,5

cca. 410

13,5

hnìdá bílá

.

modrá Pic kup

14

147,5

cca. 340

10,5 b

ílá

bez v , oznacenl

. . Vydání09.95 SOO.5206.03.15

-42-9.2

-


42

Zavìšení

Uložení

zadního

zadních kol

FELlCIA

kola

I

~

I

I \

1

2

345

6

7

8

9

101112

. 14

1842-0068 Potøebné spec.náøadí,pøístroje

.pøípravek

MP5-530

.pøípravek

MP5-520

.pøípravek

MP5-524

~

42-10

-Vydání

a pomùcky

.

13

.pøípravek

MP5-523

.pøípravek

MP5-522

.pøípravek

MP5-521/1

I

pro MP5-524

. 06.97

500.5206.07.15 --A


FELlCIA

Zavìšení

zadních

kol

42

Ii

.~

I 1

2

345

6

7

8

9

101112

14

13

. .

I 842-0068 Upozornìní: Pro dlouhou životnost ložisek je rozhodující jejich peèlivé utìsnìn~ èistota a správné seøízenf

+

Proto je tøeba dodržet následující body: + Montovat tìsnicí kroužek a víèko náboje tak,

+ Pøi výmìnì jednoho ložiska není nutno vždy vymìnit i ložisko druhé.

jak je znázornìno.

+ Ložisko,které vymìnit.

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

8,

upadlo

Vadné ložisko musí být vymìnìno jako celek, t. zn.vzá!oveò vnitøní i vnìjší kroužek a klec s kuze/tky.

+ Pøi vìtším

+ Opìt montovat pouze èistá ložiska.

.

I

na

zem,se

musí

poškození

jednoho

I

ložiska je

nut~o VY':11ì~it i I~žisko druh~, ~~ot~ž~ je mozno ocekavat, ze došlo k pretezovarn tohoto ložisko. + Provádìt peèlivì seøízení vùle ložisek.

-42-11-

(


I 42

Zavìšení zadních kol

FELlCIA

I i

~

I

I 1

2

345

6

7

8

9

101112

. 14

I 842-0068 1 -Èep kola + nejsou

pøípustné

rovnací

práce!

2 -Tìsnicí O-kroužek + montován od 11.96 3 -Ústrojí +

zadní

brzdy

úplné

je pøišroubováno spoleènì kola k zadní nápravì

.

13

I

5 -Vnitøní ložisko kola + vyražení vnìjšího kroužku + nalisování ~ obr. 8

~ obr. 6

6 -Talíøová pružná podložka + vìtší dosedací plochou k držáku èelistí

smìrem

s èepem 7 -$roub.

38 Nm + 900

.

4 -Tìsnicí kroužek + mezi tìsnicí bøity nanést mazací tuk,napø. Mobillithium grease 933 nebo 932. KIOber Staburags Y132, Optimol PD2 + naražení ~ obr. 9

~

42-12

~

Vydání

06.97

SOO.5206.07.15

-


FELlCIA

Zavìšení zadních kol

42

Ii

! !

.I 1

2

345

6

7

8

9

I

101112

. .

14

I 842-0068

8 -Buben brzdy + pøed demontáží nastavit brzdové èelisti do základní polohy otvory pro šrouby kola se závitem ~ obr. 4 + pøed montáží naplnit obì ložiska 20 9 tuku,napø. Mobillithium grease 933 nebo 932, KIOber Straburags Y132, Optimol PD2.

. -

13

9 -Vnìjší

ložisko kola

I

11 -Závlaèka + vymìnit 12 -Víèko náboje kola + vytlaèení ~ obr. 1 + naražení ~ obr. 2 13 -Korunová

pojistka

matice

14 -Pøítlaèná podložka

+ vyražení vnìjšího kroužku ~ obr. 5 + nalisování ~ obr. 7

10 -Matice + seøízení vùle ložisek ~ obr. 3

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

-42-13-


42

Zavìšení zadních kol

I

FELlCIA;

! !

~ Obr.1 Demontáž víèka náboje kola

~

-I

~ Obr.2 Naražení víèka náboje kola

.

Upozornìní: .Poškozené víèko bezpodmíneènì vymìnit za nové. .Poškozená víèka umožòují pøístup vlhkosti. Proto je nutné bezpodmíneènì používat zobrazený pøípravek. .Víèko naplnit tukem.

..Obr.3 Seøízení vùleložisek kola

.

Upozornìní: Vùle ložisek je správnì seøízena, když lze pøítlaènou podložkou pohybovat pomocí šroubováku tlakem prstù bez páèení =:>obr. 4 -Nejdøíve pevnì pøitáhnout šestihrannou matici. Pøitom je nutno stále otáèet kolem, aby se

nevzpøíèilo. -Povolit matici o tolik, aby bylo ještì možné posunout podložku pomocí šroubováku odpovídající silou bez páèení. 5

-Zajístit

pomocí

korunkové

pojistky

a nové

závlaèky.

-42-14-

Vydání 11.94 SOO.5206.00.15

.

i


FELlCIA

Zavìšení

zadních

kol

Obr. 4

42

Uvolnìní

brzdových

èelistí

-Stlaèit pomocí šroubováku pøes závitový otvor v brzdovém bubnu klín smìrem vzhùru.

I 842 -0006I

.

Obr. 5

Vylisování

vnìjšího

kroužku vnìjšího

ložíska kola

524

2-0007

Obr. 6

24

-k

Vylisování vnìjšího ložiska kola

kroužku vnitøního

tomuto úèelu pøiložit k vnìjšímu pomocnou vložku MP 5-523.

kroužku

23

-0008

. Vydání 11.94 500.5206.00.15

-42-15,


42

Zavìšení zadních kol

Obr. 7 22

FELlCIA

Nalisovánívnìjšího kroužku vnìjšího ložiska kola

~

-

-Naplnit vnitøníkroužeks klecía kuželíkymazacímtukem.

-0010

Obr. 8 2

.

Nalisovánívnìjšího kroužku vnitøního ložiska kola

-Naplnit vnitøníkroužeks klecía kuželíkymazacím tukem.

2 -0011

Obr. 9 Nalisování tìsnicího kroužku MP 5-521/1

.

-Prostor mezi bøitytìsnicího kroužkuzcela zaplnitmazacímtukem.

.

-0023

-42-16

-Vydáni

11.94 500.5206.00.15


FELlCIA

Kola/Ráfky/Promìøení vozidla

.Promìøení

44

vozidla

.Pøedpoklady

kontroly: .pøedpisové .vozidlo .tlak

nastavení mìøícich pøístrojù

v pohotovostním v pneumatikách

.správné ustavení propérovat

stavu 1)

podle pøedpisu vozidla,

nìkolikrát

jím

.zkontrolované závìsy kol, øízení a øídící tyèe z hlediska nepøípustných vùlí a poškození

Upozornìní: .Promìøenívozidla je úèelné provádìt až po ujetí 1000 až 2000 km, nebo• teprve potom šroubové pružiny øádnì usazeny.

.jsou

.Pøíèinou neklidu vozidla mùže být také pøíliš velká nevyváženost kol nebo jejich radiální úchylky po obvodu. .Seøizovat lze sbíhavost pøední nápravy a rovnobìžnost pøední a zadní nápravy. Seøizovací hodnoty Technická data, strana 00-1. 1) Vozidlem v pohotovostním stavu rozumíme vozidlo pøipravené k provozu (zcela naplnìná palivová nádrž, náhradní kolo; náøadí,zvedák).

. . Vydání03.96

-44-1-

SOO.5206.05.15 ,


~

.

. .

.


I FELlCIA

Antiblokovací

systém (ABS)

45

Antiblokovací

.

systém ABS

MK 20 )10-12.97 MK 20 IE 01.98)10-

I

Seznámení se systémem Systém ABS zabraòuje pøi brzdìní ne~ bezpeènému blokování jednotlivých kol nebo všech kol na jakémkoliv povrchu. Z toho dùvodu se zachovává ovladatelnost a jízdní stabilita vozu. Brzdná síla je na každém kole zvláš• regulována. Elektronická uzávìrka diferenciálu, EDS, je pomùckou pøi rozjezdu. Elektronicky øízeným brzdìním protáèejícího se hnaného kola se vytvoøí podpùrný okamžik pro diferenciál. Výkon motoru je tak kolem v zábìru v dùsledku lepší pøilnavosti lépe využit. Toto platí také pro

.couvání.

Øídicí jednotka vyhodnocuje signály od snímaèù kol. Pokud software øídicí jednotky zjistí, že jedno z kol má tendenci k blokování, øídicí jednotka vysílá øídicí signály jednotce hydrauliky, kde je tlak regulován napouštìcími a vypouštìcími ventily. Brzdìní

pomocí ABS

Pøisešlápnutí brzdového pedálu se v brzdovém systému zvýší tlak a rychlost kola se sníží, do doby blokace je brzdný tlak na kolech zvyšován pùsobením øidièe na pedál. Jestliže má kolo tendenci k blokování, tlak v brz~ dovém válci kola je udržován na konstantní úrovni i pøi zvýšené síle vyvíjené na pedál, tzv. fáze udržování tlaku -pedál je ve stejné polo-je tuhý.

.ze

Nestaèí-Ii fáze udržování tlaku odstranit ne~ bezpeèí blokování, je tøeba tlak v brzdách snížit, pøièemž se zvýší rychlost kola, tzv.fáze snižování tlaku. Tlak v brzdovém válci daného kola je snížen pomocí hydraulického èerpadla a brzdová kapalina se vrátí do hlavního válce -pedál se zvedá. Je-Ii rychlost kola vyrovnána s referenènírych~ lostí vozidla dojde v brzdovém systému ke zvýšení tlaku, tzv. fáze zvyšování tlaku. Tlak v brzdovém válci daného kola je zvýšen pomocí tlaku z hlavního tandemového válce pedál se propadá. .

Tyto

tøi fáze

dlouho,

dokud

probíhají není

nìkolikrát odstranìno

za vteøinu nebezpeèí

tak blo-

kování kol -pedál pulzuje, tuto pulzaci provází charakteristický zvuk.

Vydání10.97 $00.5206.08.15

-45-1-


45

Antiblokovací systém (ABS)

FELlCIA

Brzdná dráha u vozidel se systémem ABS je zpravidla stejná jako u vozidel se standardním systémem.

-I

~ ,:

Bìhem celého brždìní je nutno vyvinout dostateènou nepøerušovanou sílu na pedál, tak aby systém ABS mohl plnì využít svou regulaci a tím využil maximálnì adhezi za daných podmínek. Hlavní èásti systému ABS: standardní brzdový systém .posilovaè

brzd

.tandemový .brzdy

hlavní válec (THV)

kol (kotouèové a bubnové)

komponenty systému ABS

.

.hydraulická jednotka (èerpadlo, napouštìcí a vypouštìcí ventily) .elektronická

øídicíjednotka systému

ABS

.snímaèe

kol s impulzními koly.

Systém ABS je kontrolován vlastní diagnostikou. Závady v systému jsou indikovány rozsvícením kontrolních svìtel systému ABS a hladiny brzdové kapaliny. Závady uložené v pamìti lze zobrazit na displeji diagnostického pøístroje. Druh závady lze identifikovat pomocí tabulky závad a za pomoci elektrické zkoušky se závada odstraní.

.

Všeobené pokyny k systému ABS /;=

A

Brzdový diagonálnì.

B

systém Posílení

s

ABS

je

brzdné

síly

rozdìlen je

prove-

deno pneumaticky, vakuovým posilovaèem brzd. Vozidla s ABS nemají rozdìlovací ventily a zátìžový regulátor brzd. Speciálnì pøizpùsobený software v øídicí jednotce pøejímá regulaci brzdné síly na zadní nápravì.

I 845-0002I

-45

-2 -Vydáni

Jednotka hydrauliky -A- a øídicíjednotka -Btvoøí jeden montážní komplet. Oddìlení je možné pouze ve vymontovaném stavu.

06.95 800.5206.01.15

.


FELlCIA

~

Antiblokovací systém (ABS)

..

45

Tento celek je spolu s THV a posilovaèem

I

brzd umístìn

I

vlevo na pøièné stìnì

motoru.

Zástavba systému ABS ve voze je shodná pro vozy s levým i pravým øízením. Øídicí jednotky dodávané jako náhradní díly nejsou kódovány. Po montáži je nutno je nakódovat. V pøípadì poruchy systému ABS zùstává funkèní standardní brzdový systém.

Bezpeènostní opatøení a údaje k vyhledávání závad .Zkušební, montážní a opraváøské práce na ABS smí provádìt pouze vyškolený personál.

e

.Pøed zapoèetím prací na systému ABS musí být dotázána pamì• závad, aby se závady zjistily a mohlo se provést cílené vyhledání závady. .Svorkovnice rozpojovat vypnutém zapalování.

pouze

pøi

.Poruchy na ABS jsou indikovány rozsvícením kontrolního svìtla pro ABS spoleènì s kontrolním svìtlem hladiny brzdové kapaliny; urèité závady jsou rozpoznány teprve po pøekroèení minimální rychlosti 20 km/hod -provést zkušební jízdu. ",

.Když kontrolní svìtlo pro ABS (K47) a kontrolní svìtlo hladiny brzdové kapaliny (K33) nesvítí, ale pøesto brzdový systém není plnì funkèní, musí být závada vyhledána v standardním brzdovém systému => skupina 47.

.

.Pokyny pro odstranìní aktuálních poruch -potøebné technické informace: .Elektrická schémata, hledání závad, montážní místa .Dílenská uèební pomùcka È.8 ABS -Felicia .Montážní

skupina "Podvozek"

. Vydání 06.95

SOO.5206.01.15

I

-45

-3-


45

Antiblokovací systém (ABS)

FELlCIA

!

Upozornìní pro prácenaABS

~

.Pøed zahájením prací na ABS, odpojit kostøicí kabel od akumulátoru. U vozidel s

~

I -

I

s autorádiem zapsat kód a po ukonèení prací uvést autorádio do pùvodního stavu. .Pøi zacházení s brzdovou kapalinou je tøeba dodržet platná bezpeènostní opatøení a pokyny => skupina. 47. .Po provedení prací, které vyžadují otevøení brzdového systému, odvzdušnit brzdový systém => skupina 47, pøípadnì pomocí diagnostického pøístroje V.A. G. 1552 => strana 45-23. .Pøi závìreèné zkušební jízdì zajistit, aby bylo minimálnì jednou provedeno regulované brzdìní (na brzdovém pedálu musí být cítit citelné pulzování). .Pøi

provádìní

prací

.

na antiblokovacím

systému je zapotøebí nejvyšší èistoty. Nesmí být v žádném pøípadì použity pomùcky, obsahující minerální oleje, tuky, atd. .Spojovací místa a jejich uvolnìnim dùkladnì oèistit. však žádné agresívní èisticí jako napøíklad benzín, øedidla .Demontované díly podložku a zakrýt.

položit

okolí pøed Nepoužívat prostøedky, apod. na

èistou

.Po

odpojení øídicí jednotky od jednotky hydrauliky použít pro pouzdra ventilù transportní jištìní.

.Pokud není oprava provedena neprodlenì, otevøené konstrukèní díly peèlivì zakrýt, resp. uzavøít (použít uzavírací zátky). .Nepoužívat

vláknité hadry.

.Náhradní díly vyjmout z obalu bezprostøednì pøed montáží. .Používat pouze náhradní originálním obalu.

.

teprve

díly balené

v

.Pøi otevøeném zaøízení nepracovat se stlaèeným vzduchem a vozidlem nepohybovat. .Dát pozor na to, aby do svorkovnic nenatekla brzdová kapalina. .Kompletní jednotku s brzdovým válcem nepøenášet uchopením za brzdové potrubí.

-45.4-

.Vydání

06.95 500.5206.01.15

.


FELlCIA

Antiblokovací systém (ABS)

45

Rozlišovací znaky ABS 20 IE a ABS/EDS MK 20 IE

.MK

ABS MK 20 IE

~ Poznávacíznaky: .Rozmìr .8

A: 100 mm.

ochranných krytù ventilù: viditelné po demontáži øídicí jednotky z hydraulické jednotky ~ strana 45-39.

.Pøi zadání funkce "Výzva k výpisu verze øídicíjednotky"~ strana 45-8, se na displeji pøístroje VA. G 1552 objeví hlášení: " 1J0907379 D ABS ITTAE 20 IE".

.I

AO1-0008 I

ABS/EDS

MK 20 IE

~ Poznávacíznaky: .Rozmìr .Delší .10

//' /.//,/ .//

A

."

A: 130 mm. blok ventilù než u ABS.

ochranných krytù ventilù: viditelné po demontáži øídicí jednotky z hydraulické jednotky ~ strana 45-39.

.Pøi zadání funkce "Výzva k výpisu verze øídicí jednotky"~strana 45-8, se na displeji pøístroje VA. G 1552 objeví hlášení: 1J0907379 EABS/EDS ITTAE20 IE".

I AO1-0008I

. Vydání 10.97 SOO.5206.08.15

-45-4.1-


45

Antiblokovaci

systém (ABS)

FELlCIA

.-

.

. c

. -45-4.2

-Vydání

10.97 500.5206.08.15

i


FELlCIA

Antiblokovací

systém (ABS)

45

i

.Vlastní

diagnostika Indikace

_"~

závad

varovnými

I svìtly

I

Nezhasne-Ii kontrolní svìtlo systému ABS (K47) -1- spoleènì s kontrolním svìtlem hladiny brzdové kapaliny (K 33) -2- po zapnutí zapalování a startování motoru asi do 5 vteøin, kdy se provádí sebekontrola systému, mohou být pøíèiny závad následující: .elektrické

--.závada 1

napájení je nižší než 9,5 V

v systému ABS, napø. závada snímaèe hydraulického èerpadla.

2

I 845-0006 I Antiblokovací systém zùstává pak odpojený, pøièemž standardní brzdový systém zùstává funkèní, mùže a nemusí být zachována funkce omezení brzdného úèinku na zadní nápravì ( tzv. funkce EBV -ektronické rozdìlení brzdné síly) -souèást systému ABS. V tomto pøípadì je tøeba poèítat se zmìnìným brzdným chováním, protože mohou být zadní kola pøedèasnì blokována.

.

V pøípadì sporadické závady snímaèe kontrolka ABS spolu s kontrolním svìtlem hladiny brzdové kapaliny automaticky zhasne po startu vozidla pøi rychlosti 20 km/hod. l

Zhasne-Ii kontrolní svìtlo pro ABS, ale kontrolní svìtlo hladiny brzdové kapaliny (K 33) -2- zùstává svítit, mohou být pøíèiny závad následující: .nízký

stav hladiny brzdové kapaliny

.závada kontrolního svìtla hladiny brzdokapaliny (K 33) ~ Elektrická schémata

.vé

. Vydání 06.95

500.5206.01.15

-45

-5-


45

Antiblokovaci

systém (ABS)

FELlCIA

Funkce vlastní diagnostiky

~

-~

~i

Svorkovnice diagnostiky se nachází pojistkového boxu vpravo nahoøe.

vedle

I

Vlastní diagnostika se vztahuje na elektrickou / elektronickou èást ABS (napøíklad pøerušení od snímaèe otáèek). t

Øídicí jednotka je vybavena pamìtí závad. Øídicí jednotka rozpozná závadu pøi provozu vozidla a uloží ji do pamìti. Tyto uložené informace zùstávají udrženy i pøi odpojeném

akumulátoru. ~--.~--

-1501-0019

I

Do

pamìti

jsou

uloženy

i

sporadicky

(ojedinìle) se vyskytující závady, zpùsobené napø. pøechodným pøerušením nebo špatným (nepravidelným) kontaktem. Jestliže se tato závada ale bìhem 50 startù a rOZjeZdù vozidla (nad 20 km/h) nevyskytne, tak je tato sporadická závada vymazána z pamìti

.

závad. Po zapnutí zapalování svítí kontrolní svìtlo systému ABS (K 47) spoleènì s kontrolním svìtlem hladiny brzdové kapaliny (K 33). Obì kontrolní svìtla zhasnou do 5 vteøin po zapnutí zapalování. V øídicí jednotce se v této dobì provede sebe kontrola s následujícími funkcemi: .pøezkoušení

elektrického

napájení,

min.

9.5V .pøezkoušení

.

se øidicí jednotky

.pøezkoušení (provedení el. kontroly) snímaèe otáèek kol (kontrola je kompletnì ukonèena teprve pøi 20 km/hod) .pøezkoušení

kódování øídicí jednotky

Na zaèátku vyhledávání závady se provede vlastní diagnostika a v pamìti uložené informace jsou dotazovány dignostickým pøístrojem V.A.G 1552 nebo V.A.G 1551. Oba pøístroje mají možnost provádìt stejné

funkce.

. -45

-6 -Vydání

06.95 500.5206.01.15

I


FELlCIA

.

Antiblokovací

systém (ABS)

45

Následující text se vztahuje pøístrojem V.A.G 1552.

na diagnostiku

I'

I

Pro diagnostiku použijte programovou kartu s verzí 2.0 pro pøístroj V.A.G 1552 a 5.0 pro pøístroj V.A.G 1551. Pøi použití programové karty s verzí 3.0 se na displeji pøístroje V.A.G 1552 zobrazují jiná hlášení stejného významu a èíslo zobrazované skupiny je 3-místné. Zobrazené závady lze identifikovat pomocí tabulky závad a následnì provést identifikaci a odstranìní závady.

.

Provedení

vlastní

Zkušební stiku

pøedpoklady

diagnostiky pro vlastní

díagno-

.Pneumatiky doporuèené výrobcem vozu musejí být správnì nahuštìny na pøedepsaný tlak na všech kolech. .Standardní brzdový systém spínaèem a brzdovými svìtly

)

s brzdovým v poøádku.

.Tìsné hydraulické pøípoje a vedení (vizuální kontrola hydraulické jednotky, brzdových tømenù, brzdových váleèkù kol a THV). .Ložiska kol a vùle ložisek kol musí být v poøádku.

.

.~ídicí jednotka ABS (J104) s hydraulickou jednotkou musí být správnì sešroubována. .Svorkovnice na øídicíjednotce je správnì zapojena a zajištìna. .Zkontrolovat zapojení a zajištìní nic systému ABS. .Všechny .Elektrické 11,5V).

svorkov-

pojistky v poøádku napájení je v poøádku (minimálnì

Pøipojení diagnostického pøístroje V.A.G 1552 a volba funkce -Pøístroj V.A.G 1552 s vedením V.A.G 1551/3 pøipojit pøi vypnutém zapalování do diagnostické zásuvky.

_..# j

-Zapnout

~6g.~~~~~6~~15 $00.5206.08.15

zapalování.

-45-7-

I

I


45

Antiblokovaci

systém (ABS)

FELlCIA

i Test systému vozidla Zadejte adresu XX

HELP

...Zobrazení

na displeji::

..I -/

Upozornìní: .Není-Ii na displeji žádné zobrazen~ koušet podle elektrického schématu jení elektrického napájení pøístroje 1552 ~ Elektrická schémata, hledání a montážní místa.

pøezzapoVA. G závad

.Tlaèítkem HELP u pøístroje VA. G 1552 mohou být podle programu zobrazeny možné volby adres øídicích jednotek jednotlivých systémù. .Tlaèítko

~ slouží pro posun dalšího kroku.

-Zadat adresu 03" elektroniku ABS. Test systému vozidla 03 -Elektronika brzd

O

...Zobrazení

ITTAE 20 GI

VOO ~ WSC 00000

brzd"

pro

na displeji:

-Zadání 3A0907379 ABS Kódování 07307

Elektronika

potvrdit

.

tlaèítkem O.

Zobrazení na displeji:

horní øádek .napø. 3A0907379 = èíslo øídicíjednotky~viz. Katalog náhradních dílù .napø. ITTAE 20 GI, ITTAE 20 JE = oznaèení systému .napø.

VOO = èíslo verze

Upozornìní: Pokud se za "ABS" zobrazí "IEDS" je vùz vybaven i tímto systémem.

spodní øádek .napø.

.

07307 = èíslo kódu øídicí jednotky

.napø. WSC 00000 = èíslo servisu -udává, ve kterém servisu èi provozu byla øídicí jednotka naposledy kódována ~ Návod k obsluze diagnost. pøístroje V.A.G 1552. Kódování øídicí jednotky ~ strana 45-1 5. -Stisknout Test systému vozidla Zvolte funkci XX

-45-8-

HELP

tlaèítko ~.

...Zobrazení na displeji: V b ' d. .. d" tomto zo razeni na ISp eJIpo za ani ad resy 03 "Elektronika brzd" lze volit libovolnou funkci ~ strana 45-9. Pøehled volitelných funkcí.

,

.

Vydání10.97 SOO.5206.08.15


FELlCIA

Antiblokovací

systém (ABS)

45

.Upozornìní: .Objeví-Ii se na displeji po zadání adresy 03 chybové hlášen~ nechají se tlaèítkem HELP zobrazit možné pøíèiny závad. Test systému vozidla øídicí jednotka neodpovídá!

HELP

-4 Pøíklad zobrazení:

L

-Pøekontrolovat vedení diagnostiky, elektrické napájení a ukostøení pro øídicí jednotku (J1 04) ~ Elektrická zkouška, str. 45-28. -Po odstranìní možných pøíèin závad zadat znovu adresu 03 pro "Elektroniku brzd" a tlaèítkem O.

.potvrdit

Pøehled volitelných funkcí

.

v,

01

k

-yzva

~'d .,

,.

S4 tr5an 8a

VYPlsu verze rl ICI

-

jednotky 02 -Výzva k výpisu chybové pamìti

45-9

03 -Diagnostika

45-18

04 -Uvedení tavení 05 -Mazání

do základního naschybové pamìti

06 -Ukonèení 07 -Kódování

.

akèních èlenù

08 -Naètení

výstupu øídicí jednotky bloku namìøených

45-23 45-10 45-11 45-15 . 45-16

hodnot

Upozornìní: Pro provedení vlastní diagnostiky používat jen výše uvedené funkce.

Výzva k výpisu chybové Test systému vozidla Zvolte funkci XX

HELP

pamìti

-4 Zobrazení na displeji: -Zadat 02 pro funkci "Výzva k výpisu chybové pamìti."

Test systému vozidla 02 -Výzva k výpisu chybové pamìti

O

-4 Zobrazení na displeji: -Zadání

I X Zjištìna chyba I

~

potvrdit tlaèítkem O.

1-4 Na displeji se zobrazí poèet uložených závad v I pamìti, nebo "Nezjištìna žádná závada". Není-Ii uložena žádná závada:

.-Stisknout

tlaèítko ~.

Vydání 10.97 500.5206.08.15

-45-9

-


45

Antiblokovací systém (ABS)

FELlCIA

-Zadat funkci 06 pro ukonèení výstupu a ~ strana 45-11

~ -

-

Je-Ii uložena jedna nebo více závad: -Stisknout V pamìti

tlaèítko ~. uložené

závady

jsou

postupnì

zobrazeny. I_..

~

I Zdroj poruchy: 00285

,

Pøíklad zobrazení:

I -V

tabulce ~ strana zobrazenou závadu.

45-13

vyhledat

Po staèení tlaèítka ~ se objeví i pøíslušný text. I Snímaè otáèek PP -G45 I

ISP

I"" I

Zobrazení na displeji:

Jestliže se druh závady ve spodním øádku zobrazí s pøídavkem ISP, pak se jedná o pøechodnì vznikající (sporadickou) závadu. -Stísknout

.

tlaèítko ~.

-Zadat funkci 06 pro ukonèení výstupu ~ strana 45-11 Upozornìní: Postup v pøípadì, že byla rozpoznána závada: .1. odstranit závadu (oprava) .3. provést dotaz na pamì• závad (funkce 02) .2. vymazat pamì• závad (funkce 05) .4. ukonèit výstup (funkce 06) .5. provést zkušební jízdu .6. provést nový dotaz na pamì• závad.

Mazání chybové

.

pamìti

Upozornìní: Pamì• závad mùže být po provedené opravì a dotazu na pamì• závad vymazána. Test systému vozídla

HELP

Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX -Zadat 05 pro funkci pamìti".

-45

-10-

"Mazání

chybové

Vydání 06.95 80052060115

.


FElICIA

.Test

systému vozidla

Antiblokovaci systém (ABS)

Q

45

Zobrazení na displeji:

I

I

05 Mazání chybové pamìti -Zadání Test systému vozidla Chybová pamì• vymazána

-+

Zobrazení na displeji:

-Stisknout Test systému vozidla

HELP

potvrdit tlaèítkem Q.

tlaèítko -+.

Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX -Zvolit funkci 06 pro ukonèení následující text.

výstupu

Upozornìní:

.

Pozor! Nebyl dotaz na chybovou pamì•!

-+

Objeví-Ii se toto zobrazení na displeji. potom je zkušební prùbìh nesprávný. .Pøesnì dodržet zkušební prùbìh: nejprve provést dotaz na pamì• potom pamì• vymazat.

závad,

Ukonèení výstupu Test systému vozidla Zvolte funkci XX

HELP

Zobrazení na displeji:

-Zadat

.

Test systému vozidla

Q

06 pro funkci "Ukonèení výstupu"

Zobrazení na displeji:

06 Ukonèení výstupu -Zadání Test systému vozidla Zadejte adresu XX

HELP

potvrdit tlaèítkem Q.

Zobrazení na displeji:

-Vypnout -Odpojit

zapalování. diagnostický pøístroj.

. Vydání 06.95 8005206.01.15

-45

-11-

I


45

Antiblokovaci

systém

(ABS)

FELlCIA

!

Tabulka závad

-I

Upozornìní:

-

I

V následujícím textu jsou podle 5-místného identifikaèního èísla závady vypsány všechny možné závady; které mohou být øídicí jednotkou pro ABS (J104) rozpoznány a na pøístroji VA. G 1552 zobrazeny. .Ve

sloupci "Odstranìní

závady" odkazujeme na jednotlivé zkušební kroky elektrické zkoušky.

..Pøed nahrazením konstrukèního dílu, který je vykazován jako vadný, se všechna pøíslušná konektorová spojen~ vedení a ukostøení pøezkouší podle elektrického schématu zapojení. .Po opravì se provede pøístrojem VA. G 1552 dotaz na pamì• závad, pamì• závad se vymaže a provede se zkušební jízda (s rychlostí vyšší než 20 km/hod.). .Po

zkušební jízdì se provede nový dotaz na pamì•

závad.

Zobrazení na displeji V.A.G. 1552

Možná pøíèina závady

Nezjištìna

Když se po provedené opravì objeví hlášení "Nezjištìna vlastní diagnostika ukonèena.

žádná závada

Odstranìní závady žádná závada", je

Jestliže ABS i pøi indikaci "Nerozpoznána žádná závada" nepracuje bezporuch-ovì, potom se postupuje podle následujícího popisu:

.

1. Provést zkušební jízdu s rychlostí vyšší než 20 km/hod. 2. Provést nový dotaz na pamì• závad, není-Ii stále v pamìti žádná závada.

uložena

3. Pokraèovat ve vyhledávání závady bez vlastní diagnostiky a kompletnì provést elektrickou zkoušku ~ strana 45-28.

00668 Palubní napìtí -svorka 30 Signál je mimo toleranci

Vadné vedení elektrického napájení, konektorová spojení, pojistky S 124 pro jištìní ventilù.

-Pøekontrolovat pojistky, vedení, konektorová spojení a elektrické napájení øídicí jednotky; ~ èíslo zkušebního kroku i) 2 a 4.

1JElektrická zkouška ~ strana 45-28.

. .

-45-12-

Vydání 10.97 500.5206.08.15 --


FELlCIA

.Zobrazení

Antiblokovací

na displejí pøístroje

V.A.G

diagnost.

Možná

pøíèína

systém

(ABS)

závady

45

Odstranìní

závady

Ii

I

1552

I

00283 Snímaè otáèek pøední levý -G47

Pøerušení nebo nepravidelný kontakt: .Vedení snímaèe otáèek .Konektorové spojení .Cívka

-Pøekontrolovat vedení, konektorová spojení a snímaè otáèek, ukostøení k øídicí jednotce; => èíslo zkušebního kroku 1)6 a 10.

snímaèe otáèek.

Elektrický zkrat snímaèe. Mechanická závada2)

Pøíliš velká nebo pøíliš malá vzduchová mezera mezi snímaèem otáèek a a impulzním kolem (signál není v poøádku).

Signál je mimo toleranci21

Poškození impulzního kola nebo otáèek.

.snímaèe

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola. -Pøeèíst funkci 08 "Naètení bloku namìøených hodnot"=> strana 45-16, zobrazovaná skupina 02.

00285 Snímaè otáèek pøednf pravý -G45

Pøerušení nebo nepravidel. kontakt: .Vedení snímaèe otáèek .Konektorové spojení .Cívka snímaèe otáèek.

-Pøekontrolovat vedení,konektorová spojení a snímaè otáèek, ukostøení øídicí jednotky; => èíslo zkušebního kroku 115 a 9.

Elektrický zkrat snímaèe.

.1)

Mechanická závada2)

Pøíliš velká nebo pøíliš malá vzduchová mezera mezi snímaèem otáèek a impulzním kolem (signál není v poøádku).

Signál je mimo toleranci21

Poškození impulzního kola nebo snímaèe otáèek.

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola. -Pøeèíst funkci 08 "Naètení bloku namìøených hodnot"=> strana 45-16, zobrazovaná skupina 02.

Elektrická zkouška =>strana45-28. 2) Od 20 km/hod mùže být tato závada rozpoznána (provést zkušební jízdu).

. ~6g.~~~~~6~:15 500.5206.08.15

-45-13

-I

I


45

Antiblokovací systém (ABS)

Zobrazení na displeji díagnost. pøístrojeV.A.G 1552

Možná pøíèinazávady

FELlCIA

Odstranìní závady

..I

-

I

00287 Snímaè otáèek zadní pravý -G44

Pøerušení nebo nepravidelný kontakt: .Vedení snímaèe otáèek .Konektorové spojení .Cívka snímaèe otáèek.

-Pøekontrolovat vedení, konektorová spojení a snímaè otáèek, ukostøení k øídicí jednotce; ~ èíslo zkušebního kroku 1)7 a 11.

Elektrický zkrat snímaèe. Mechanická závada2)

Pøíliš velká nebo pøíliš malá vzduchová mezera mezi snímaèem otáèek a impulzním kolem (signál není v poøádku).

Signál je mimo toleranci2}

Poškození impulzního kola nebo snímaèe otáèek.

00290 Snímaè otáèek zadní levý -G46

Pøerušení nebo nepravidelný kontakt: .Vedení snímaèe otáèek .Konektorové spojení .Cívka snímaèe otáèek.

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola. -Pøeèíst funkci 08 "Naètení bloku namìøených hodnot"~ strana 45-16, zobrazovaná skupina 02. .

-Pøekontrolovat vedení, konektorová spojení a snímaè otáèek, ukostøení k øídicí jednotce; ~ èíslo zkušebního kroku 1)8 a 12.

Elektrický zkrat snímaèe. Mechanická závada2}

Pøíliš velká nebo pøíliš malá vzduchová mezera mezi snímaèem otáèek a impulzním kolem (signál není v poøádku).

Signál je mimo toleranci2)

Poškození impulzního kola nebo snímaèe otáèek.

01276 Hydraulické èerpadlo ABS -V64

Konektorové spojení od elektromotoru k øídicí jednotce.

Signál je mimo toleranci2) Zkrat na plus nebo na kostru. Vadný motor èerpadla.

1} Elektrická zkouška ~strana

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola. -Pøeèíst funkci 08 "Naètení bloku namìøených hodnot"~ strana 45-16, zobrazovaná skupina 02.

. -Pøekontrolovat vedení a konektorová spojení. ~ Funkce 03 "Diagnostika akèních èlenù", strana 45-18 a dále ~strana 45-28, Elektrická zkouška ABS, zkušební krok 1.

45-28.

2) Od 20 km/hod mùže být tato závada rozpoznána (provést zkušební jízdu).

. -45-14-

Vydání 10.97 SOO.5206.08.15


FELlCIA

.Zobrazení

Antiblokovací

na displeji diagnost.

systém (ABS)

Možná pøíèinazávady

45

-Odstranìní

závady

pøístroje V.A.G 1552 65535 Øídicí jednotka -J1 04-

Vadná øídicíjednotka.

-Øídicí

jednotku -J1 04- vymìnit.

Pøístrojem V.A.G 1552 bylo zadáno chybné kódové èíslo. Pøerušený mùstek ve svazku vodièù mezi kontakty: -15 a 7 u ABS do 12.97 -13 a 21 u ABS od 01.98 nabo zkrat.

-Pøekontrolovat kódování øídicí jednotky ~strana 45-15. -Pøekontrolovat vedení ve svazku kabelù~ èísl02kušeb. kroku1)13.

01044 Øídicí jednotka -J1 04- je chybnì kódována

01130 .

Postup odstranìní:

Režim ABS

Signál mimo toleranci 2)

1) Elektrická zkouška ~strana

Elektrické poruchy cizími zdroji poruch (vysokofrekvenèní záøení,

-Pøekontrolovat rová spojení

kabely). V ojedinìlých notka.

-Vymazat pamì• závad. -Provést zkušební jízdu s rychlostí vyšší než 20 km/hod. -Provést nový dotaz na pamì• závad.

napøíklad neizolované zapalovaci

pøípadech øídicí jed-

vedení a konektona zkrat na plus

nebo na kostru.

45-28.

2) Od 20 km/hod mùže být tato závada rozpoznána (provést zkušební jízdu).

Kódování øídicí jednotky Øídicí jednotka zamontována ve vozidle je kódována. Nové øídicí jednotky z oblasti náhradních dílù nejsou kódované a musí být po montáži nakódovány.

.Podmínka: .Na pøístroji V.A.G 1552 je navoleno èíslo servisu (WSC) ~ Návod k obsluze V.A.G.1552

Potøebné speciální nástroje, pøístroje a pomùcky .Diagnostický pøístroj V.A.G 1552 s vedením V.A.G 1551/3.

Postup

.

-Pøipojit pøístroj V.A.G 1552, zapnout zapalování a zadat adresu 03 .,Elektronika brzd ,. a potvrdit tlaèítkem O. Po zobrazení identifikace øídicí jednotky:

I

Vydání 10.97

500.5206.08.15

-45-15-


45

Antiblokovací

systém

(ABS)

-stisknout Test systému vozidla

HELP

"-4

FELlCIA

tlaèítko~.

.-

Zobrazení na displeji:

--

Zvolte funkci XX -Zadat 07 pro jednotky". Test systému vozidla 07- Kódování øidicí jednotky

Q

"-4

øidicí jednotky

Zadat kódové èislo )()(XXX

"-4

ABS

Kódování 07307

ITTAE 20 GI

Zobrazení na displeji:

(0-32 000)

VOO ~

"-4

èíslo

07307

a

potvrdit

.

Na displeji se zobrazí:

WSC 00000 -Stisknout

Test systému vozidla

øidicí

potvrdit tlaèítkem Q.

-Zadat kódové tlaèítkem Q. 3A0907379

"Kódování

Zobrazení na displeji:

-Zadání Kódování

funkci

HELP

"-4

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX -Zadat funkci 06 pro ukonèení výstupu => strana 45-11 .

Upozornìní: Není -Ii øídicí jednotka nakódovaná nebo je-Ii špatnì nakódovaná, bliká kontrolní svìtlo systém/J ABS a kontrolní svìtlo hladiny brzdové kapaliny (K33) jednou za vteøinu.

Naètení bloku namìøených hodnot

.

Øídicí jednotka mùže pøenášet množství namìøených hodnot. Tyto namìøené hodnoty dávají informace o provozním stavu systému, resp. o pøipojených snímaèích. V mnoha pøípadech se nechají pøenášené namìøené hodnoty použít jako podpora pøi vyhledávání a odstraòování závad. Protože tyto namìøené hodnoty nemohou být všechny posouzeny zároveò, jsou shrnuty do jednotlivých skupin, které mohou být voleny pomocí èísel zobrazovaných skupin. -Pøipojit pøístroj V.A.G 1552, zapnout zapalování a zadat adresu 03 "Elektronika brzd" a potvrdit tlaèítkem Q. Po zobrazení identifikace øídící jednotky: -stisknout

-45

-16

-Vydání

.

tlaèítko ~.

06.95 500.5206.01.15


FELlCIA

I

"

Antiblokovací

Test systému vozidla

HELP

systém (ABS)

I'

45

Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX -Zadat 08 pro funkci namìøených hodnot". Test systému vozidla 08 -Naètení bloku namìøených

O

"Naètení

bloku

Zobrazení na displeji:

hodnot -Zadání

Naètení bloku namìøených hodnot Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

HELP

potvrdit tlaèítkem O.

Zobrazení na displeji: -Stisknout

tlaèítka O a 1 a potvrdit tlaèítkem

O. Naètení bloku namìøených O km/h O km/h

hodnot O km/h

1~

Zobrazení na displeji:

O km/h

Upozornìní: .

.Na

poli

rychlosti

displeje

jsou

kol.

zobrazeny

Slouží

ke

momentální

kontrole

pøiøazení

snímaèù ke kolu. .Vozidlo

musí být zdviženo.

-Roztoèit postupnì jednotlivá kola a sledovat displej pøístroje.

. .

Poøadí zleva

Pøíslušný snímaè

1

Rychlost kola PL (km/h)

0

255

2

Rychlost kola pp (km/h)

0

255

3

Rychlost kola ZL (km/h)

0

255

4

Rychlost kola ZP (km/h)

0

255

-Stisknout Naètení bloku namìøených 255 km/h 255 km/h

hodnot 255 km/h

2~"" 255 km/h

Zobrazení na V.A.G 1552

tlaèítko i .

Zobrazení na displeji:

Upozornìní: .Zkouškou se kontroluje vzduchová mezera mezi jednotlivými snímaèi kol a impulzními koly. .Zkouška se provádí za jízdy pøi rychlosti do 6 km/ho Vše je v poøádku, pokud hodnoty na pøedních kolech jsou stejné nebo vyšší než hodnoty na zadních kolech. Rozdíl mezi jednotlivými hodnotami však nesmí být vyšší než 2 km/ho .V

.

Vydání 10.97 SOO.5206.08.15

pøípadì nesplnìní výše uvedených podmínek je zapotøebí zkontrolovat øádné pøipevnìní pøíslušného snímaèe, pøíp. impulzního kola zda není poškozeno nebo špatnì usazeno. -45-17-

-


45

Antiblokovaci

systém (ABS)

FELlCIA

Poøadi zleva

Pøisl. snímaè

1 2 3

Rychlost kola PLJkm/t)l Rychlost kola pp Rychlost (km/h1kola

4

ZL~km/~ Ryc/~lost.~ola

Zobrazení na V.A.G 1552 0 255 O

255

O 0

255

~

ZP \km/h)

-Stisknout N

.

...

Vt bl k hh d t ac enl o u namerenyc o no O

3

~

tlaèítko t.

Zobrazeni na displeji:

.

Upozornìní: Zkouška spínaèe brzdových svìtel pro funkci

ABS. Poøadí

Zkouška

Zobrazení

na

V.A.G 1552 1

Pedál

i

nestlaèen

I

; O

I

I

Pedál stlaèen

1

I I

1

J

-Zadat funkci 06 pro ukonèení výstupu => strana 45-11

Diagnostika

akèních èlenù

Diagnostika akèního èlenu je èástí elektrické zkoušky. Diagnostikou akèního èlenu lze pøezkoušet motor èerpadla a kromì toho mùže

být

zkoušena

správná

funkce

.

hydraulického okruhu (správné pøiøazení brzdových tlakových vedení k brzdám kol). Upozornìní: .Vozidlo musí být zvednuto tak, že jsou kola volnì otoèná (je zapotøebí druhý mechanik). .V

prùbìhu diagnostiky provádìjte také mechanické práce dle pokynù na displeji.

.Tlaèítkem prùbìhu

-45-18-

C lze kdykoliv ze zkušebního vystoupit.

Vydání 06.95 800.520601.15

.


FELlCIA

Antiblokovaci systém (ABS)

'*

45

.Po vícenásobném stlaèení brzdového pedálu se odstraní podtlak v posilovaèi brzd. Tím je potøeba vyvinout vìtší sílu na brzdový pedál .Pøi odstranìném podtlaku v posilo va èi brzd se mùže stát, že kola nejsou blokována ~ nastartovat motor, aby se vytvoøil podtlak v posilovaèi brzd. Pøíklad: Zobrazení na displeji diagnostického pøístroje V.A.G 1552 bìhem diagnostiky akèních èlenù -napø.

\

Diagnóza akèních èlenù PVPL:Uaku OVPL:OV pro levé kolo volné

..PVPL=

napouštìcí .Uaku

~

ventil pøední levý

= napìtí akumulátoru;

na ventil je

pøivedeno napìtí (bez napìtí otevøen) .OVPL=

vypouštìcí

ventil pøední levý

(bez napìtí uzavøen) .OV

= O voltù; na ventil není pøivedeno

napìtí (ventil uzavøen) .Hydraulické

èerpadlo ABS V-64

blokovánolvolné = stav kola; musí být pøezkoušeno -Pøipojit .

druhým mechanikem pøístroj V.A.G

zapalování

a

"Elektronika

brzd"

1552,

zadat a

potvrdit

zapnout

adresu

03

tlaèítkem

Q.

Po zobrazení identifikace øídící jednotky: -Stlaèit Test systému vozidla

HELP

...Zobrazení

tlaèítko ~. na displeji:

Zvolte funkci XX -Zadat

03 pro funkci "Diagnostika

akèních

èlenù" Test systému vozidla 03 -Diagnóza

Q

...Zobrazení

na displeji:

akèních èlenù -Zadání

potvrdit tlaèítkem Q.

. Vydání 06.95 800.5206.01.15

-45

-19-


45

Antiblokovací systém (ABS)

FELlCIA

Upozornìní:

-I

Bìhem následujících pracovních krokù bliká

-

I

kontrolní svìtlo ABS a kontrolní svìtlo hladiny brzdové kapaliny. Diagnóza akèních èlenù

~

Zobrazení na displeji:

Hydraulické èerpadlo ABS -V64 Hydraulické èerpadlo slyšitelnì rozbìhnout. -Stisknout

Diagnóza akèních èlenù

~

(V64)

se

musí

tlaèítko ~.

Brzdový pedál se nesmí propadnout. Zobrazení na displeji:

'"

Sešlápnìte brzdový pedál -Stisknout Diagnóza akèních èlenù

~

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

.

PVPL:OV OVPL:OVpr. levé kolo blokuje -Stisknout Diagnóza akèních èlenù

~

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

PVPL:Uaku OVPL:OVpr. levé kolo blokuje -Stisknout Hydraulické rozbìhnout.

tlaèítko ~. èerpadlo

(V64)

se

musí

Brzdový pedál se nesmí propadnout. Diagnóza akèních èlenù

~

Zobrazení na displeji:

PVPL:Uaku OVPL:Uaku prolevé kolo volné -Stisknout

tlaèítko ~.

Hydraulické èerpadlo (V64) již nebìži. Diagnóza akèních èlenù

~

.

Zobrazeni na displeji:

PVPL:Uaku OVPL:OVprolevé kolo volné -Stisknout

tlaèítko ~.

Brzdový pedál musí citelnì povolit. Diagnóza akèních èlenù

~

Zobrazení na displeji:

PVPL:OV OVPL:OV prolevé kolo blokuje -Stisknout Diagnóza akèních èlenù

~

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

.

Uvolnìte brzdový pedál -Stisknout Diagnóza akèních èlenù Sešlápnìte brzdový pedál

-45

-20 -Vydání

~

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji: -Stisknout

tlaèítko ~.

..

06.95 800.5206.01.15


FELlCIA

Antiblokovaci systém (ABS)

45

..M

i

..Diagnóza

akèních èlenù

PVPP:OV

~

""4

Zobrazení na displeji:

I

OVPP:OV pro pravé kolo blokuje -Stisknout

Diagnóza akèních èlenù PVPP:Uaku

~

""4

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

OVPP:OV pro pravé kolo blokuje -Stisknout Hydraulické rozbìhnout.

tlaèítko ~. èerpadlo

(V64)

se

musí

Brzdový pedál se nesmí propadnout. Diagnóza akèních èlenù PVPP:Uaku

OVPP:Uaku

~

""4

Zobrazení na displeji:

pro pravé kolo volné -Stisknout

.Hydraulické

tlaèítko ~. èerpadlo (V64) již nebìží.

Diagnóza akèních èlenù PVPP:Uaku

~

""4

Zobrazení na displeji:

OVPP:OV pro pravé kolo volné -Stisknout

tlaèítko ~.

Brzdový pedál musí citelnì povolit.

Diagnóza akèních èlenù PVPP:OV

~

""4

Zobrazení na displeji:

OVPP:OV pro pravé kolo blokuje -Stisknout

Diagnóza akèních èlenù Uvolnìte

~

""4

Zobrazení na displeji:

brzdový pedál -Stisknout

.Diagnóza

tlaèítko ~.

akèních èlenù

~

""4

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

Sešlá pnìte brzdový pedál -Stisknout Diagnóza akèních èlenù

~

""4

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

PVZL:OV OVZL:OV zad. levé kolo blokuje -Stisknout Diagnóza akèních èlenù PVZL:Uaku

~

""4

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

OVZL:OV zad. levé kolo blokuje -Stisknout

tlaèítko ~.

.~ Vydání 06.95

SOO.5206.01.15

-45

-21-

I


45

Antiblokovací systém (ABS)

FELlCIA

!

!

Hydraulické rozbìhnout.

èerpadlo

(V64)

se

musí

'

Brzdovýpedálse nesmí propadnout. Diagnózaakèníchèlenù PVZL:UakuOVZL:Uakuzad. levé kolo volné

~

-I

Zobrazenína displeji: -Stisknout tlaèítko~. Hydraulickéèerpadlojiž nebìží.

Diagnózaakèníchèlenù PVZL:Uaku OVZL:OV zad. levé kolo volné

~

Zobrazenína displeji: -Stisknout tlaèítko~. Brzdovýpedálmusí citelnì povolit.

Diagnózaakèníchèlenù PVZL:OVOVZL:OV zad. levé kolo blokuje

~

Zobrazenína displeji: .. ..

-Stisknout tlaèítko~. Diagnózaakèníchèlenù Uvolnìte brzdovýpedál

~

Zobrazenína displeji: -Stisknout tlaèítko~.

Diagnózaakèníchèlenù Sešlápnìte brzdovýpedál

Diagnózaakèníchèlenù PVZP:OVOVZP:OVzad. pravé kolo blok.

~ ( ""'-

Zobrazenína displeji:

~

Zobrazenína displeji:

-Stisknout tlaèítko~.

-Stisknout tlaèítko~. Diagnózaakèníchèlenù PVZP:Uaku OVZP:OVzad. pravé koloblok.

~

Zobrazenína displeji: . -Stisknout tlaèítko~. Hydraulické èerpadlo (V64) se

musí

rozbìhnout.

Brzdovýpedálse nesmí propadnout. Diagnózaakèníchèlenù PVZP:UakuOVZP:Uakuzad. pravé kolovol.

~

Zobrazenína displeji: -Stisknout tlaèítko~. Hydraulickéèerpadlojiž nebìží.

Diagnózaakèníchèlenù

~

Zobrazenína displeji:

PVZP:Uaku OVZP:OV zad. pravé kolo volné -Stisknout tlaèítko~. Brzdovýpedálmusí citelnì povolit.

-45

-22 -Vydání

.

06.95 500.5206.01.15

I


I FELlCIA

Antiblokovací

systém (ABS)

45

!

,

.

Diagnóza akèních èlenù PVZP:OV OVZP:OV zad. pravé kolo blok.

~

...Zobrazení

na displeji:

-Stisknout Diagnóza akèních èlenù Uvolnìte brzdový pedál

~

...Zobrazení

tlaèítko ~ . na displeji:

-Stisknout Diagnóza akèních èlenù Vent.EDS/h.cerp.:Uaku proLIP. kolo blok.

~

...Zobrazení

tlaèítko ~ . na displeji (pouze u vozù s EDS):

-Stisknout

tlaèítko ~ .

Kontrolní svìtlo systému brzdové kapaliny zhasne.

.

I

ABS

a

hladiny

Upozornìní: .Nezhasne-Ii kontrolní svìtlo systému ABS a kontrolní svìtlo hladiny brzdové kapaliny; nachází se v systému závada. .Provést pamìti" Funkce neznáma anebo ji nelze momentálnì provést

~

...Zobrazení

funkci "Výzva k výpisu chybové a chybovou pamì• potom vymazat na displeji:

Upozornìní: Oiagn~tika

akèních èlenù je ukonèena.

-Stisknout Test systému vozidla Zvolte funkci XX

HELP

...Zobrazení

tlaèítko ~ . na displeji:

Zadat funkci 06 pro ukonèení výstupu => strana 45-11 .

Uvedení do základního nastavení .Základní

nastavení slouží k odvzdušnìní brzdového systému pomocí diagnostického pøístroje V.A.G.1552 z nási.edujících dùvodù: .nádržka pro doplòování brzdové kapaliny je úplnì prázdná (napø. pøi netìsnostech v brzdovém systému) .pøi

výmìnì

hydraulické jednotky

.dojde-Ii pøi demontáži a montáži (napø. z dùvodu výmìny øídicí jednotky) k úniku brzdové kapaliny z jednotky hydrauliky vlivem nezaslepení otvorù. Jsou-Ii otvory na hydraulické jednotce po demontáži potrubí ihned zaslepeny, staèí odvzdušnit systém standardním zpùsobem bez pøístroje V.A.G 1552.

.použití

~~-~~6~~Ï~:15 $00_5206.08.15

-45-23

-I

I


45

Antiblokovací

systém

(ABS)

FELlCIA

Postup

!

-I

-Nejprve odvzdušnit brzdový systém s~~nda:dním zpùsobem bez použití prlstroje V.A.G 1552 => skupina 47.

--

I

Upozornìní: .V

prùbìhu mechanické

.Pøi

diagnostiky provádìjte také práce dle pokynù na displeji.

odvzdušòování

vyrovnávací nádržky ke znaèce "MAX".

-Diagnostický => str.45-7 Test systému vozidla

HELP

dbát

na

doplòování

brzdovou

kapalínou

pøistroj V.A.G 1552 zapojit

Zobrazení na displeji:

.

Zvolte funkci XX -Zadat 04 pro funkci základního nastavení". Test systému vozidla 04 -Uvedení

Q

do základního nastavení

Uvedení do základního nastavení Zadejte èíslo zobrazované

HELP

potvrdit tlaèítkem Q.

Zobrazení na displeji:

skupiny XX -Stlaèit

tlaèítka O a1 a potvrdit tlaèitkem Q.

Kontrolní svìtlo ABS kapaliny zaène blikat. Systém v základním nastavení

1

a

hladiny

brzdové

Zobrazení na displeji:

a držte pedál... .Hydraulické .Pedál

Systém v základním nastavení Uvolnìte

do

Zobrazení na displeji:

-Zadání

Sešlápnìte

"Uvedení

pedál;odvzd. šroub PP+LP oto

1

10xsešlápnìte

pedál; odvzd. šroub zav.

se vrací.

.

Zobrazení na displeji: (ot.= otevøít)

< t> -Stisknout

Systém v základním nastavení

èerpadlo zaène bìžet.

2

tlaèítko t.

Zobrazení na displeji: (zav.= zavøít)

< t>

.

"

-45

-24 -Vydání

06.95 500.5206.01.15

I


I FELICIA

Antiblokovací systém (ABS)

45

.Upozornìní:

i Uzavøít oba odvzdušòovací -Stisknout

Systém v základním nastavení

3

...Zobrazení

šrouby.

tlaèítko t. na displeji:

Sešlá pnìte a držte pedál... .Hydraulické .Pedál

'

Systém v základním nastavení Uvolnìte

pedál; odvzd. šroub PP+LP oto

3

...Zobrazení

se vrací. na díspleji:

< t> -Stisknout

Systém v základním nastavení 10xsešlápnìte

pedál; odvzd. šroub zav.

4

...Zobrazení

tlaèítko t. na displeji:

< t> -Stisknout

Systém v základním nastavení

èerpadlo zaène bìžet.

5

...Zobrazení

tlaèítko t. na displeji:

Sešlá pnìte a držte pedál... .Hydraulické .Pedál Systém v základním nastavení Uvolnìte

pedál; odvzd. šroub PP+LP oto

5

...Zobrazení

< t>

se vrací. na displeji:

'"

~

-Stisknout Systém v základním nastavení 10xsešlápnìte

pedál; odvzd. šroub zav.

6

...Zobrazení

tlacltko t. na displejí:

< t> -Stisknout

.Systém

v základním nastavení

èerpadlo zaène bìžet.

7

...Zobrazení

tlaèítko t.

na displeji:

Sešlá pnìte a držte pedál... .Hydraulické .Pedál Systém v základním nastavení Uvolnìte

pedál; odvzd. šroub PP+LP oto

7

.

-Stisknout Systém v základním nastavení 10xsešlápnìte

pedál; odvzd. šroub zav.

8

...Zobrazení

500.5206.01.15

na displeji:

tlaèítko t. na displeji:

< t> -Stisknout

Vydání 06.95

se vrací.

< t>

, /

...Zobrazení

èerpadlo zaène bìžet.

tlaèítko t.

-45

.25-

I


45

Antiblokovací systém (ABS)

FELlCIA

!

!

!

Systém v základním nastavení Sešlápnìte a držte pedál...

9

...Zobrazení

na displeji:

.Pedál

Uvolnìte pedál; odvzd. šroub PP+LP oto

9

10xsešlápnìte pedál; odvzd. šroub zav.

I

...Zobrazení

na displeji:

< t>

10

...Zobrazení

tlaèítko t. na displeji:

< t> -Stisknout

Systém v základním nastavení

èerpadlo zaène bìžet.

se vrací.

-Stisknout Systém v základním nastavení

i -

.Hydraulické

Systém v základním nastavení

~

11

...Zobrazení

tlaèítko t. na displeji:

Sešlápnìte a držte pedál... .Hydraulické .Pedál Systém v základním nastavení Uvolnìte pedál; odvzd. šroub PP+LP oto

11

10xsešlápnìte pedál; odvzd. šroub zav.

...Zobrazení

na displeji:

< t>

12

...Zobrazení

tlaèitko t. na displeji:

< t> -Stisknout

Systém v základním nastavení

,

se vrací.

-Stisknout Systém v základním nastavení

èerpadlo zaène bìžet.

13

...Zobrazení

tlaèítko t. na displeji:

~

Sešlápnìte a držte pedál... .Hydraulické .Pedál Systém v základním nastavení Uvolnìte pedál; odvzd. šroub PP+LP oto

13

se vrací.

...Zobrazení

na displeji:

14 < t>

...Zobrazení

tlaèítko t. na displeji:

-Stisknout Systém v základním nastavení

.

< t> -Stisknout

Systém v základním nastavení 10xsešlápnìte pedál;odvzd. šroub zav.

èerpadlo zaène bìžet.

15

...Zobrazení

"

tlaèítko t. na displeji:

Sešlápnìte a a držte pedál... .Hydraulické .Pedál

-45

-26

-Vydání

èerpadlo zaène bìžet.

se vrací.

. 06.95

500.5206.01.15


FELlCIA

.Systém

Antiblokovaci systém (ABS)

v základním nastavení Uvolnìte

15

pedál;odvzd. šroub PP+LP oto

Zobrazení na displeji:

< t> -Stisknout

Systém v základním nastavení 10xsešlápnìte

pedál;odvzd.

16

šroub zav.

Dílèí odvzdušnìní

tlaèítko t.

Zobrazení na displeji:

< t> -Stisknout

Systém v základním nastavení

45

17

tlaèítko t.

Zobrazení na displeji:

ukonèeno... -Stisknout

tlaèítko ~.

Kontrolní svìtlo kapaliny zhasne.

ABS

a

hladiny

brzdové

Upozornìní: ..Nezhasne-Ii

kontrolní svìtlo systému ABS a kontrolní svìtlo hladiny brzdové kapaliny, v systému se nachází závada. .Provést funkci "Výzva k výpisu chybové pamìti" a potom chybovou pamì• vymazat.

Funkce neznáma anebo ji nelze momentálnì

~

Zobrazení na displeji:

provést -Stisknout

Test systému vozidla I Zvolte funkci XX

HELP

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji: / -Zadat funkci 06 pro ukonèení výstupu ~ strana 45-11 . -Systém odvzdušnit ještì jednou s~~nda:dním zpùsobem bez použití prlstroje V.A.G 1552 ~ skupina 47.

.

. Vydání 06.95 SOO.5206.01.15

-45-27~


45

Antiblokovací

systém (ABS)

FELlCIA

Elektrická zkouška ABS MK 20, MK 20 IE a ABS/EDS MK 20 IE

~ -

Zkušební kroky platí pro: .Vozidla, u nichž vlastní diagnostika nedá žádné upozornìní na zdroj závady. Potom je tøeba provést kompletní elektrickou zkoušku. .Vozidla, u kterých dává vlastní diagnostika pøímé upozornìní na zdroj závady. Pomocí tabulky se identifikuje zdroj závady a potom je nutné provést elektrickou zkoušku dle odkazu v tabulce závad.

Upozornìní:

.

Obsazení konektorù øídicí jednotky ABS MK 20 => strana 45-29 je odJišné od obsazení. konektorù øídicí jednotky ABS MK 20 JE ,resp. ABS/ EDS MK 20 JE => strana 45-33. 1.

Zkušebni pøedpoklady .Pojistky $123, $124 a $137 jsou v poøádku (ke zkoušce je tøeba pojistky vyjmout z pøídavného držáku pojistek a zkontrolovat).

.Pøed zahájením zkoušky vypnout zapalování a elektrické spotøebièe (svìtlomety apod.). ~.

Vícepólovou svorkovnici odpojit od øídicí jednotky (J104) a zkušební pøístroj V.A.G 1598/21 -1- pøipojit na svorkovnici -2- na kabelovém svazku. Ládané hodnoty jsou vyladìny na pøístroj V.A.G 1526A a nejsou vhodné pro jiné mìøicí pøístroje.

1

2 II 801-0046 cn..nn""II

.Potøebnéspeciální nástroje. pøístroje a pomùcky .Zkušební

.

pøístroj V.AG 1598/21

.Pøídavný propojovací kabel 1594/5 soupravy V.A.G.1594A .Ruèní

multimetr V.A.G 1526A

. -45-28

-Vydání

10.97

SOO.5206.08.15

I


FELlCIA

Antiblokovací

systém

(ABS)

.Vícepólová

45

svorkovnice

øídicí

notky ABS MK 20 S obsazením nektorù

jed-

ko-

Upozornìní:

9

16

1O

Všechny zde neuvedené konektory nejsou v souèasné dobì obsazeny a nesmí být v žádném pøípadì spojeny s jinými konektory, resp. jinými konstrukèními díly!

1

...Obsazení konektorù T25, svazek vedení!

Konektor

1 .2

Vedení

vícepólové svorkovnice øídící jednotka -J104-

ke konstrukènímu

dílu...

snímaè otáèek zadní pravý -G44snímaè otáèek zadní levý -G46-

25

17 I 845-0007 I

.16

9

3

snímaè otáèek pøední pravý -G45-

4

snímaè otáèek pøední levý -G47-

7

propojovací kabel na konektor 1 5

8

kostra (31)

9

svorka (30) pøes pojistku 5124

10

snímaè otáèek zadní levý -G46-

11

snímaè otáèek pøední levý -G47-

12

spínaè brzdových svìtel -F-

13

diagn. svorkovnice T16a/7. K-vedení

15

propojovací kabel na konektor 7

16

kontrolní svìtlo AB5

17

snímaè otáèek zadní pravý -G44-

18

snímaè otáèek pøední pravý -G45-

23

kontakt X pøes poj. 5137

24

kostra (31)

25

svorka (30) pøes poji$tku

...Obsazení

8

1

I 845-0008 I

konektorù

svorkovnice

5123

diagnostiky

Konektor 4 = kostra (31) Konektor 16 = svorka 30 pøes pojistku 51 Konektor 7 = diagnostika K-vedení

.5vorkovnice

Vydání

diagnostiky se nachází vedle pojistkového boxu vpravo nahoøe.

10.97

$00.5206.08.15

-45-29-

I ;

~


45

Antiblokovaci

systém (ABS)

FELlCIA

i

Zkušební tabulka

...I

-

Upozornìní:

I

.Oznaèení zdífek zkušebního pfístroje VA. G 1598/21 jsou identické s oznaèením kontaktù na svorkovnici fídicí jednotky (J1 04) =>Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. .Odchylují-Ii se namìfené hodnoty od žádaných hodnot, provést opatfení k odstranìní tabulky =>Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. .Zkoušky

prùchodnosti

provést pomocí pfídavného mìfícího

závady; uvedená v pravé èástI

kabelu 1594/5 soupravy VA. G 1594 A.

.Odchylují-Ii se namìfené hodnoty pouze nepatrnì od žádaných hodnot, oèistit kontakty zkušebního pfístroje a zkušebního vedení (napf kontaktsprejem) a zkoušku opakovat. Pfed výmìnou pfíslušného konstrukèního dílu zkontrolovat vedení a pfípoje a zejména pti pfedepsaných hodnotách pod 10 ohmù mìfení odporu na konstrukèním dílu opakovat. Nastavit Nastavit

mìøici rozsah: mìøení napìtí (20 V=) ve zkušebním kroku 1 až 4. mìøicí rozsah: mìøení odporu(2 kQ) ve zkušebním kroku 5.

Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

Zkoušeno

1

8+25

Elektrické napájení pro. motor èerpadla (svorka 30) na øídicí jednotce (J 104)

Zapalování vypnuto

10,0 -14,5 V

-Pøekontrolovat vedení konektoru 8 na kostru. -Pøekontrolovat vedení konektoru 25 pøes pojistku $123 na + pól akumulátoru.

2

9+24

Elektrické napájení pro. ventily (svorka 30) na øídicí jednotce (J 104)

Zapalování vypnuto

10,0 -14,5 V

-Pøekontrolovat vedení konektoru 24 na kostru -Pøekontrolovat vedení konektoru 9 pøes pojistku $124 na + pól akumulátoru.

3

8+23

Elektrické napájení. (kontakt X) na øídicí jednotce

Zapalování zapnuto

10,0 -14,5 V

-Pojistku $137 pøezkoušet. -Pøekontrolovat konektor 8 na kostru. -Pøezkoušet vedení od zdíøky 23 na konektor BD/l (pojistkový box).

4

8+ 12

Funkce spínaèe brzdových svìtel

.Zkuš. podmínky -dodateèné práce

(F)

,

.Zapalování vypnuto -Brzdový pedál není sešlápnut -Brzdový pedál sešlápnout

Žádaná hodnota

0,0 -0,5 V

10,0 -14,5V

Opatøení pøi odchylkách žádané hodnoty

od

-Pøezkoušet $ 14 a spínaè brzd. svìtel (F). -Pøezkoušet vedení od konektoru 8 na kostru. -Pøekontrolovat vedení od zdíøky 12 ke konektoru

.

.

I

I

BD/12 (pojíst.box). 5

3+ 18

I

Odpor snímaèe otáèek. pøední pravý (G45)

Zapalování vypnuto

l,O...1,3kQ

-Pøekontrolovat T2w. -Pøekontrolovat snímaèe

svorkovnící odpor

otáèek

(1,0..1,3kQ). -Pøekontrolovat vedení ke snímaèi otáèek, bìhem zkoušky pohybovat vedením (nepravidelný kontakt).

-45-30

-Vydání

.

10.97 500,5206,08, 15

I


I FELlCIA

.Nastavit

.

systém (ABS)

mìøicí rozsah: mìøení odporu (2 km ve zkušebním Nastavit

.

Antiblokovací

45

kroku 6 až 8.

~

mìøicí rozsah: mìøení støídaveho

napìtí (2 V-) ve zkušebním_kroku

9 až 12.

Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

Zkoušeno

.Zkuš. podmínky -dodateèné práce

6

4+ 11

Odpor snímaèe otáèek. pøední levý (G47)

Zapalování vypnuto

1,0... 1,3 kQ

-Pøekontrolovat svorkovnici T2y. -Pøekontrolovat odpor snímaèe otáèek (1,0..1,3k,Q). -Pøekontrolovat vedení ke snímaèi otáèek, bìhem zkoušky pohybovat vedením (nepravidelný kontakt).

7

1 + 17

Odpor snímaèe otáèek. zadní pravý (G44)

Zapalování vypnuto

1,0 ...1,3 kQ

-Pøekontrolovat svorkovnici T2v. -Pøekontrolovat odpor snímaèe otáèek (1,0 ...1,3 kQ). -Pøekontrolovat vedení ke snímaèi otáèek, bìhem zkoušky pohybovat vedením (nepravidelný kontakt).

8

2+ 10

Odpor snímaèe otáèek. zadní levý (G46)

Zapalování vypnuto

1,0 ...1,3 kQ

-Pøekontrolovat svorkovnici T2x. -Pøekontrolovat odpor snímaèe otáèek (1,0...1,3k,Q). . -Pøekontrolovat vedení ke snímaèi otáèek, bìhem pohybovat vedením (nepravidelný kontakt).

Zádaná hodnota

.zkoušky

9

3+ 18

Napì•ový signál snímaèe otáèek pøed. pravý (G45)

.Vozidlo .Zapalování

zvednuto

Opatøení pøi odchylkách žádané hodnoty

od

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola.

vypnuto

-Pøedním pravým kolem otáèet rychlostí asi1 ot/vt.

I

Støídavé napìtí min. 65mV

-Pøekontrolovat snímaè otáèek na zámìnu "Naètení bloku nam. hod-

.not"~strana45-16. 1O

4+ 11

Napì•ový signál snímaèe otáèek pøední levý (G47)

.Vozidlo .Zapalování

zvednuto vypnuto

-Pøedním levým kolem otáèet rychlostí asi 1ot/vt.

. Vydání 10.97 SOO.5206.08.15

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola.

Støídavé napìtí min. 65mV"

-Pøekontrolovat snímaè otáèek na zámìnuNaètení bloku nam. hodnot"~strana 45-16.

-45-31

-


45

Antiblokovací

systém (ABS)

FELlCIA

i Zkušební

V.A.G 1598/21

krok

zdíøky

11

1 + 17

12

2+ 10

Zkoušeno

.Zkuš. podmínky -dodateèné práce

2.ádaná hodnota

Opatøení pøi odchylkách žádané hodnoty

od

~

I Napì•ový signál snímaèe otáèek zadní pravý (G44)

Napì•ový signál snímaèe otáèek zadní levý (G46)

.Vozidlo .Zapalování

zvednuto

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola.

vypnuto

-Zadním pravým koStøídavé lem otáèet rychnapìtí min. lostí asi lot/sek. .65mV

-Pøekontrolovat snímaè otáèek na zámìnu..Naètení bloku nam. hodnot"~strana 45-16.

.Vozidlo

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola.

.Zapalování

zvednuto vypnuto

-Zadním levým kolem otáèet rychlostí asi 1ot/sek.

Støídavé napìtí min. 65mV"

-Pøekontrolovat snímaè otáèek na zámìnu Naètení bloku nam. hodnot"~strana 45-16.

.

. . -45-32

-Vydání

I

-

10.97 SOO.5206.08.15


I FELlCIA

.Nastavit

Antiblokovací

systém (ABS)

45

mìøicí rozsah:

i

mìøení odporu (200.Q) ve zkušebním kroku 13, mìøení napìtí (20 V=) ve zkušebním kroku 14, mìøení odporu (200.Q) ve zkušebním kroku 15, kontrola funkce kontrolního svìtla systému ABS (K47) ve zkušebním Zkušební krok 13

V.A.G 1598/21 zdíøky 7+ 15

14

Zkoušeno

Propojení konektorù.

-Elektrické napájení pro V.A.G 1552, svorkovnice T16a

.Konektor

.Zkuš. podmínky -dodateèné práce

Zapalování vypnuto

-Odpor

K-vedení pro vlastní diagnostiku, svorkovnice T16a

16

-Funkce svìtla

kontrolního (K47) ABS .

kroku

16 a 17.

Žádaná hodnota

0,0000 l,O.Q

Multimetr V.A.G1526A s propojovacím kabelem 1594/5 soupravy V..A.G. 1594A pøipojit na T16a 1) 4 -minus Konektor 16 -plus

15

I

.Zapalování vypnuto -Multimetrem V.A.G. 1526A s propojovacím kabelem 1594/5 soupravy VoA.G 1 594A propojit zdíøku 13 testeru VoA.G 1598/21 a svorkovnici T16a konektor 7 .Zapalování

Opatøení pøi odchylkách žádané hodnoty

-Zkouška vedení, pøi odchylce od pøedepsané hodnoty vymìnit, opravit propojovací vedení. -Pøekontrolovat vedení od T16a/4 na kostru. -Pøekontrolovat vedení od T16a/16 pøes S1 na svorku 30.

10,0 -14,5 V max. 1,5 k.Q

-Pøekontrolovat vedení od T16a/7 ke zdíøce 13.

vypnuto

~

. 17

-Funkce kontrolního svìtla hladiny brzdové kapaliny

o

.Zapalování

zapnuto

.Zapalování

vypnuto

.Zapalování

zapnuto

Kontrolka (K47) svítí

-Pøekontrolovat vedení od zdíøky16 ke svorkovnici T10b/3.

Kontrolka (K33) svítí

-Pøekontrolovat vedení od zdíøky 16 na konektor

T10b/3. 1) ::}strana 45-29, Obsazení konektorù svorkovnice diagnostiky.

. Vydání

10097

SOO.5206.08.15

od

-45-33

-


45

Antiblokovací

systém (ABS)

FELlCIA

i

Vícepólová

svorkovnice

øídicí jed-

notky ABS MK 20 IE a ABS/EDS 20 IE s obsazením

-I

MK

~

konektorù

I

Upozornìní:

9

Všechny konektory; které nejsou uvedeny; nejsou v souèasné dobì obsazeny a nesmìjí být v žádném pøípadì spojovány s žádnými konstrukèními díly!

16

...Obsazení konektorù vícepólové svorkovnice T25 kabelový svazek I øídící jednotka ABS -J104-

Konektor

25

17 I 545-0007I

Vedení

ke konstrukènímu

otáèek

dílu...

1

snímaè

pøední levý -G47-

2

snímaè otáèek pøednílevý -G47-

4

napájení svorky 75x

5

snímaè otáèek zadní levý -G46-

6

snímaè otáèek zadní levý -G46-

7

svorkovnice T16a/7. K-vedení

8

ukostøenísvorka (31)

9

svorka (30) pøespojistku S 124

13

propojení konektoru ke konektoru 21

16

kontrolka ABS

18

spínaè brzdových svìtel -F-

19

snímaè otáèek pøednípravý -G45-

20

snímaè otáèek pøednípravý -G45-

21

propojení konektoru ke konektoru 13

22

snímaè otáèek zadní pravý -G44-

23

snímaè otáèek zadní pravý -G44-

24

ukostøenísvorka (31)

25

svorka (30) pøespojistku S 123

.

.

.

t'

-45-33.1

-Vydání

10.97 SOO.5206.08.15


,

FELlCIA

Antiblokovací

.1

~6

9 ~

II

I II~

II I~

II

...Obsazení

8

45

konektorù

svorkovníce

pro napájení a vlastní diagnostiku pomocí diagnostického pøístroje V.A.G 1552

, I

II I

Konektor

~ o{?~ o{?o{?o{? 7;I::I;:=

systém (ABS)

~

4

=

ukostøení (svorka 31)

Konektor 16

=

plus (svorka 30) pøes 51

Konektor

=

K-vedení vede pøes kabelový svazek diagnostiky k øídicí jednotce AB5 -J 1 04- konektor 7

7

1 I 845-00081

.

Zkušební tabulka .Oznaèení zdíøek zkušebního boxu VA.G 1598/21 je identické s oznaèením konektorù øídicí jednotky ABS -J104v elektrickém schématu. .Odchylují-Ii se namìøené hodnoty od požadovaných hodnot, provést opatøení k odstranìní dena v pravé èástí tabulky. .Je-Ii

závady; která jsou uve-

hodnot dosaženo, pøekontrolovat navíc vedení na zkrat na plus a na kostru.

.Zkoušky

prùchodnosti

provést pomocí soupravy pomocných mìøicích prostøedkù VA. G 1594A (pøemostìní).

.Odchylují-Ii se namìøené hodnoty pouze nepatrnì od požadovaných, oèistit zdíøky a zásuvky zkušebních pøístrojù a vedení (napf sprejem na kontakty) a zkoušku opakovat. Pøed výmìnou pøíslušného konstrukèního dílu pøekontrolovat vedení a pøípoje a zejména pøi požadovaných hodnotách pod 10 Q mìøení odporu na konstrukèním dílu opakovat.

Nastavít mìøicí rozsah: mìøení napìtí (20 V=).

.

Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

Kontrolováno.

Podmínky pro kontrolu -další práce

Požadovaná hodnota

Opatøení pøi odchylkách od požadované hodnoty

-Pøekontrolovat vedení od konektoru 8 na kostru. -Pøekontrolovat vedení od konektoru 25 pøes pojistku 5123 na + pól akumulátoru.

1

8 + 25

Elektrické napájení. motoru èerpadla (svorka 30) na øídicí jednotce AB5 -J1 04-

Zapalování vypnuto

10,0 -14,5 V

2

9 + 24

Elektrické napájení. ventilù (svorka 30) na øídicí jednotce AB5 -J1 04-

Zapalování vypnuto

10,0 -14,5 V -Pøekontrolovat vedení od konektoru 24 na kostru. -Pøekontrolovat vedení od konektoru 9 pøes pojistku 5124 na + pól aku-

mulátoru.

. Vydání 10.97 500.5206.08.15

-45-33.2

-I

.

I


45

Antiblokovací

systém (ABS)

FELlCIA

~-

Nastavít mìøící rozsah: mìøení napìtí (20 V=). Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

3

4+ 8

4

8 + 18

Kontrolováno.

Podmínky pro kontrolu -další práce

Elektrické napájení. (svorka 75x) na øídicí jednotce

Zapalování zapnuto

Funkce spínaèe. brzdových svìtel. -F-

Zapalování vypnuto Brzdový pedál není sešlá pnut

-.SešláPnout pedál

brzdový

Požadovaná hodnota

Opatøení pøí odchylkách od požadované hodnoty

10,0 -14,5 V -Pøekontrolovat vedení od konektoru 8 na kostru. -Pøekontrolovat vedení od konektoru 4 k pøipojení 75x (reléová deska).

0,0 -0,5 V

-Pøekontrolovat pojistku S14 a spínaè brzdových svìtel -F-. -Pøekontrolovat vedení od konektoru 8 na kostru.

10,0 -14,5 V -Pøekontrolovat vedení od konektoru 18 ke spínaèi brzdových svìtei.

.

Nastavit mìøící rozsah: mìøení odporu (2 k.Q). Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

Kontrolováno.

5

19 + 20

Odpor snímaèe. otáèek pøední pravý -G45-

Podmínky pro kontrolu -další práce Zapalování vypnuto

Požadovaná hodnota

Opatøení pøi odchylkách od požadované hodnoty

1,0 až 1,3 k.Q -Pøekontrolovat svorkovnici na pøedním pravém snímaèi otáèek. -Pøekontrolovat odpor snímaèe otáèek (1,0 až 1,3 k.Q). ) -Pøekontrolovat vedení ke snímaèi otáèek. bìhem kontroly pohybovat vedením (uvolnìný kontakt).

6

1+ 2

Odpor snímaèe. otáèek pøední levý -G47-

Zapalování vypnuto

.

1,0 až 1,3 k.Q -Pøekontrolovat svorkovnici na pøedním levém snímaèi otáèeK. -Pøekontrolovat odpor snímaèe otáèek (1,0 až 1,3 k.Q). -Pøekontrolovat vedení ke snímaèi otáèek, bìhem kontroly pohybovat vedením (uvolnìný kontakt).

-45-33.3

-Vydání

10.97 SOO.5206.08.15

.


FELlCIA

.Nastavit

Antiblokovací

systém (ABS)

45

mìøicí rozsah: mìøeni odporu (2 kn). Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

7

22 + 23

Kontrolováno.

Odpor snímaèe. otáèek zadní pravý -G44-

Podmínky pro kontrolu -další práce Zapalování vypnuto

Požadovaná hodnota

Opatøení pøi odchylkách od požadované hodnoty

1,0 až 1,3 kn

-Pøekontrolovat svorkovnici na zadním pravém snímaèi otáèek. -Pøekontrolovat odpor snímaèe otáèek (1,0 až 1,3 k.o.). -Pøekontrolovat vedení ke snímaèi otáèek, bìhem kontroly pohybovat vedením (uvolnìný kontakt).

.8

5+ 6

Odpor snímaèe. otáèek zadní levý -G46-

Zapalování vypnuto

1,0 až 1,3 k.o. -P.ø~kontrolo~at sv~rkovnlcl na zadnlm levem snímaèi otáèek. -Pøekontrolovat odpor snímaèe otáèek (1,0 až 1,3 k.Q.). -Pøekontrolovat vedení ke snímaèi otáèek, bìhem kontroly pohybovat vedením {uvolnìný kontakt).

Nastavit mìøicí rozsah: mìøení napìtí (2 V =). Zkušební krok .9

V.A.G 1598/21 zdíøky 19 + 20

Kontrolováno.

Napì•ový signál. snímaèe otáèek pøední pravý -G45-

Podmínky pro kontrolu -další práce

Požadovaná hodnota

Vozidlo zvednuto

.Zapalování

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola.

vypnuto

-Pøedním pravým kolem otáèet rychlostí asi 1 '/5'

Opatøení pøi odchylkách od požadované hodnoty

. støídavé napìtí min. 65 mV

-Pøekontrolovat, zda nebyl snímaè otáèek zamìnìn =>"Naètení bloku namìøených hodnot", strana 45-16.

.I Vydání 10.97 500.5206.08.15

-45-33.4

-I

I


45

Antiblokovací

systém (ABS)

FELlCIA

Nastavit mìøicí rozsah: mìøení napìtí

~

(2 V =).

Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

Kontrolováno.

Podmínky pro kontrolu -další práce

10

1+ 2

Napì•ový signál. snímaèe otáèek pøední levý -G47-

Vozidlo zvednuto

.Zapalování

22 + 23

Napì•ový signál. snímaèe otáèek zadní pravý -G44-

5+ 6

Napì•ový signál. snímaèe otáèek zadní levý -G46-

Støídavé napìtí min. 65 mV

.

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola.

Støídavé napìtí min. 65 mV

Vozidlo zvednuto

.Zapalování

-Pøekontrolovat, zda nebyl snímaè otáèek zamìnìn ~"Naètení bloku namìøených hodnot", strana 45-16.

vypnuto

-Zadním pravým kolem otáèet rychlostí asi 1 1/5.

12

-Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola.

Vozidlo zvednuto

.Zapalování

Opatøení pøi odchylkách od požadované hodnoty

vypnuto

-Pøedním levým kolem otáèet rychlostí asi 1 '/5.

11

Požadovaná hodnota

-Pøekontrolovat zda nebyl snímaè otáèek zamìnìn ~"Naètení bloku namìøených hodnot", strana 45-16. -Pøekontrolovat montáž snímaèe otáèek a impulzního kola.

vypnuto

-Zadním levým kolem otáèet rychlostí asi 1 1/5.

Støídavé napìtí min. 65 mV

-Pøekontrolovat zda nebyl snímaè otáèek zamìnìn ~"Naètení bloku namìøených hodnot", strana 45-16.

.

. -45-33.5

-Vydání

10.97 SOO.5206.08.15


I FELlCIA

.Nastavit

Antiblokovací

systém (ABS)

45

mìøicí rozsah: mìøení odporu

I

I

(200 Q).

Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

Kontrolováno.

13

13 + 21

Propojení konektorù

Podmínky pro kontrolu -další práce .Zapalování

vypnuto

Požadovaná hodnota

0,0 -1,0 Q

Opatøení pøi odchylkách od požadované hodnoty

-Pøekontrolovat vedení a konektory na svorkovnici. -Je-Ii namìøená hodnota odlišná od požadované, vymìnit propojení konek-

torù. Nastavit mìøicí rozsah: mìøení napìtí (20 V=). Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

.14

Kontrolováno.

-Elektrické napájení pro V.A.G 1552, svorkovnice T16a

Podmínky pro kontrolu -další práce

Požadovaná hodnota

Opatøení pøi odchylkách od požadované hodnoty

-Ruèní multimetr V.A.G 1526A se soupravou pomocných mìøicích prostøedkù V.A.G 1594A pøipojit na T16al):

10,0 -14,5 V

-Pøekontrolovat vedení od T16a/4 na kostru. -Pøekontrolovat vedení od T16a/16 pøes 51 na svorku 30.

Opatøení pøi odchylkách od požadované hodnoty

konektor 4 -kostra konektor 16 -plus Nastavit mìøicí rozsah: mìøení odporu (200 Q). Zkušební krok

V.A.G 1598/21 zdíøky

15

.

-Odpor

Kontrolováno.

Podmínky pro kontrolu -další práce

Požadovaná hodnota

K-vedení. pro vlastní diagnostiku, svorkovnice T16a

Zapalování vypnuto -Pøipojit ruèní multimetr V.A.G 1526A pomocí propoj 0vacích kabelù soupravy V.A.G 1594A na zdíøku 7 zkuš. boxu V.A.G 1598/21 a na zdíøku 7 diagnostické svorkovnice T16a.

max. 1,5 Q

1) ~ strana 45-33.2, Obsazení konektorù

svorkovnice

-Pøekontrolovat vedení od diagnostické svorkov) nice T16a/7 pøes vedení diagnostiky na konektor 7 svorkovnice T25 øídicí jednotky AB5.

pro napájení a vlastní diagnostiku

.

pomocí diagnostického

pøístroje V.A.G 1552.

. Vydání 10.97

$00.5206.08.15

-45-33.6

-

~


45

Antiblokovací

systém

(ABS)

FELlCIA

!

Kontrola Zku-

funkce: kontrolka ABS -K47-. V.A.G Kontrolováno.

šební krok

1598/21 zdíøky

16

-I Podmínky

pro kon-

trolu -další práce

-Funkce

kontrolky.

Požadovaná hodnota

Opatøení pøí odchylkách od požadované

-

I

hodnoty

Zapalování vypnuto

ABS -Zapalování

zapnuto

Kontrolka -K47- svítí

-Pøekontrolovat vedení od zdíøky 16 na konektor

T10b/3. Kontrola

funkce: kontrolka

Zkušební krok 17

V.A.G 1598/21 zdíøky -Funkce

hladiny

brzdové

Kontrolováno.

kontrolky. hladiny brzdové kapaliny

kapaliny -K33-.

Podmínky pro kontrolu -další práce

Požadovaná hodnota

Opatøení pøí odchylkách od požadované hodnoty

Kontrolka -K33- svítí

-Pøekontrolovat vedení od zdíøky 16 na konektor

Zapalování vypnuto

-Zapalování

zapnuto

.

T10b/3.

)

.

. -45-33.7-

Vydání 10.97 SOO.5206.08.15


FELlCIA

Antiblokovací

systém

(ABS)

45

I

.~

I

.

.)

. --

Vydání 10.97 SOO.5206.08.15

-45-33.8

-


45

Antiblokovaci systém (ABS)

FELlCIA

Montážní pøehled jednotky hydrauliky, posilovaèe brzd, tandemového hlavního

I

~

válce

2

3

.-I

.

. 16 1 845-00041 Upozornìní: Hydraulické èerpadlo a blok ventilù se nesmí navzájem rozpojit

hlavní

3 -Nádržka

brzdové

4 -Uzavírací

víèko

5-

Matice + 20 N~ t ., + samoJls ICI

6 -Èep pro upevnìni kapaliny

brzd

2 -Tandemový

válec (THV) kapaliny

nádržky

brzdové

7 -Brzdové vedení + tandemový hlavní válecjednotka hydrauliky 8-Tandemové vedení + tandemový hlavní válec -jednotka hydrauliky

-45-34-

I

I

1

1 -Posilovaè

I-

. ~

Vydání 06.95 5005206.0115


I FELlCIA

Antiblokovací systém (ABS)

45

I

i

.1

2

3

~

i

&;~""

4

.

I

,.

1 16 I 845-00041 9 -Øídicí jednotka + demontáž a montáž ~ str. 45-39 10 -Pøípoj pro brzdové vedení + od jednotky hydrauliky pøednímu kolu

k

13 -Pøípoj pro brzdové vedení + od jednotky hydrauliky pøednímu kolu levému

14 -Jednotka

k

pravému

hydrauliky

15 -Držák 11-Pøípoj pro brzdové vedení + od jednotky hydrauliky zadnímu kolu 12 -Pøípoj pre> brzdové vedení + od jednotky hydrauliky zadnímu kolu

Vydání 06.95 800.5206.01.15

k

pravému

16 -Pryžové

lùžko

17 -Vnitøní Torx šroub T 25 + 8 Nm k

levému

-45.35-


45

Antiblokovací

systém (ABS)

FELlCIA

!

Montážní pøehled elektrických I elektronických

3

konstrukèních dílù

4

~

5

:

-I

2 1

6

.

t "'-.

, ~f)

. 10

9

8

7 I

Všechny konstrukèní díly oznaèené kontrolovány vlastní diagnostikou.

1)jsou

1 -Kontrolní svìtlo systému ABS (K47) Umístìní: + na panelu pøístrojù Funkce: + pøi závadì na systému ABS svítí spoleènì s kontrolním svìtlem hladiny brzdové kapaliny (K118), nebo pøi provádìní vlastní diagnostiky.

-45

-36 -Vydání

845-0005

I

2 -Kontrolní svìtlo hladiny brzdové kapaliny (K33) Umístìní: + na panelu pøístrojù Funkce: + svítí pøi: -nedostatku brzdové kapaliny v systému -po dobu asi 2 sekund po zapnutí zapalování -pøi startování motoru + svítí spoleènì s kontrolním svìtlem ABS pøi závadách na systému ABS ~ strana 45-5

.

06.95

500.5206.01.15


FELlCIA

Antiblokovací

systém (ABS)

45

~

I

I

i

'

I

3

4

5

6

.t '~11 G:t)

.

10

9

8

7 I

3 -Hydraulická jednotka ABS (N55) tvoøí ji: + hydraulické èerpadlo (V64) 1) + blok ventilù (obsahuje napoštìcí a vypouštìcí ventily) -hydraulické èerpadlo (V64) a blok ventilù se nesmí rozpojit -pøi výmìnì hydraulické jednotky starý díl uzavøít uzavíracími zátkami + vícepólová svorkovnice

845-0005

I

4 -Øídicí jednotka ABS (J104) 1) + svorkovnici pøed provedením vlastní diagnostiky nerozpojovat + pøed rozpojením svorkovnice vypnout zapalování 5 -Brzdový spínaè (F) 1) + v klidové poloze je rozpojen + nastavení=> skupina 46

6 -Pøípoj diagnostiky .Umístìní:

.

+ vedle pojistkového panelu (vozy RHD též vpravé èásti vozu)

Vydání

06.95

-45

-37-

500.5206.01.15

I


45

Antiblokovací systém (ABS)

FELlCIA

,!

3

4

5

-i

-I

2 1

6

.

'",

&'f)

I . 10

9

8

7 I

7 -Impulzní kolo kolo pro snímání otáèek .Demontáž se provede opatrným odpáèením z náboje kola .Montáž se provádí lehkým naražením 8 -Snímaè otáèek levého/pravého zadního kola (G44/G46)1) .pøed vložením snímaèe vnitøní plochu uchycení oèistit,a potøít tuhou mazací pastou Gleitmo 165 nebo Wolfracote 9 -Šroub 10 -Impulzní .8Nm

_

46 -38145

kolo pro snímání

otáèek

845-0005

I

.impulzní kolo je pøišroubováno k náboji kola tøemi šrouby, demontáž a montáž náboje =:} skupina 46, str.46-1 11 -Snímaè otáèek pravého /Ievého pøedního kola (G45/G47) 1) .pøed vložením snímaèe vnitøní plochu uchycení oèistit, a potøít tuhou mazací pastou napø.Gleitmo 165 nebo Wolfracote. .utahovací moment šroubu -10 Nm .pøi montáži snímaèe otáèek dát pozor na uchycení snímaèe v podbìhu kola

so~y;;~~~:~; Vydání 06.95 500.5206.01.15

~


FELlCIA

Antiblokovací

systém (ABS)

45

Demontáž a a montáž .jednotky

a jednotky

I~

øídicí

~

hydrauliky

I

I Øídicí jednotka je sešroubována s jednotkou hydrauliky, která je brzdovým potrubím spojena s tandemovým hlavním válcem (THV). Tento celek se nachází na pøíèné stìnì motoru vlevo a je s držákem pøišroubován k posilovaèi brzd.

Pozor: Brzdová potrubí v oblastí jednotky hydrau/íky nesmí být deformovaná a promáèknutá.

.

-Po

odpojení øídicí jednotky od jednotky hydrauliky je tøeba v každém pøípadì zasunout transportní jištìní pouzder ventilù na jednotku hydrauliky.

Pro jednotku hydrauliky bez transportního jištìní pouzder ventilù nemùže být uznána žádná záruka. 2

~~~-

.

3

~~V~~~ 1 ~

-U

~.;..;> ~

Transportní jíštìní s uzavíracími zátkami lze Objednat. :akO samostatný díl.

Demontaz ~

.x

Transportní jištìní pro ventilová pouzdra (pìnová hmota) -pozice -1. Uzavírací zátky M10 a a M12 pro zaslepení otvorù na jednotce hydrauliky -pozice 2 a 3.

<;.:>

vozidel s kódovaným autorádiem zaznamenat kód a po ukonèení prací uvést autorádio do pùvodního stavu.

-Odpojit

akumulátor.

-Odpojit

svorkovnici øídicí jednotky.

-Brzdovou kapalinu skupina 47.

odsát z nádobky ~

-Provést demontáž nádržky brzdové kapaliny opatrnì, aby se nepoškodilo tìsnìní mezi nádržkou a THV. I 845-0009 I

-Demontovat hydraulikya

krátké THV.

potrubí

z jednotky

. Vydání 06.95

500.5206.01.15

-45

-39-


45

Antiblokovaci systém (ABS)

FELlCIA !

-Odpojit jednotlivá potrubí vedoucí od jednotky hydrauliky ke kolùm, trojpøíchytku z potrubí. Otvory sejmout zaslepit uzavíracími

zátkami

M10

a

M12

..I --

I

-

utahovací moment 0.6 Nm. -Jednotlivé konce potrubí vniknutím neèistot.

chránit

pøed

-Povolit dvì matice pøidržující pøírubu THV pod niž je upevnìn držák jednotky.

-THV odsunout spolu s jednotkou hydrauliky a držákem od posilovaèe a smìrem nahoru vyjmout.

~

-Vyšroubovat oddìlit

šrouby z øídicí jednotky a

øídicí jednotku

od jednotky

.

hydrauliky.

-

Upozornìní: .Pøi oddìlení dbát na to, aby se nepoškodily pouzdra ventilù hydraul. jednotky zkøížením èi pootoèením pøi šikmém stahování. I 545-0003 I I v""-VVVv I

.Cívky elektromagnetù øídicí zakrýt bezvláknitými hadry.

jednotky

.Po

odpojení øídicí jednotky / jednotky hydrauliky použít pro pouzdra ventilù transportní jištìní.

Montáž

Upozornìní:

I

.Zavírací zátky na jednotce hydrauliky odstranit teprve tìsnì pøed montáží brzdového potrubí.

.

.Jestliže byly již pøedtím uzavírací zátky z jednotky hydrauliky odstranìny, mùže brzdová kapalina vytéct, takže již není zaruèeno dostateèné naplnìní a odvzdušnìní bez použití pøístroje

V.A.G.1552. -Øídicí jednotku našroubovat na jednotku hydrauliky. Dodržet utahovací moment upevòovacích šroubù 4 Nm. -Nasunout svorkovnici od motoru hydraulického èerpadla na øídicí jednotku. -Další montáž se provádí poøadí demontáže.

-45

.40 -Vydání

v obráceném .

06.95 500.5206.01.15


FELlCIA

Antiblokovací systém (ABS)

45

zamontování jednotky do vozu zkontrolovat brzdové potrubí, aby se nedotýkalo, nebo aby se nedotýkalo jiných dílù (napø. karosérie, palivového potrubí apod.)

!

-Po ..M ..navzájem

-Odvzdušnìni skupina 47.

brzdového

systému

I

=>

-

;.

.I

. Vydání

06.95

500.5206.01.15

-45

-41

-


! !

~I

--I

-

!

I

I -/.

.


I FELlCIA

Brzdy- .mechanická èást

46

Brzdy pøedního kola .Montážní

pøehled

brzdy

pøedního

kola

I

4

5

. .I 12

11

10

9

8

7

6 I 846-0011

Upozornìní: .Po výmìnì brzdových segmentù je zapotøebí nìkolikrát na místì silnì seš/ápnout brzdový

.

pedál, aby se tøecí segmenty provozní polohy. .K

dostaly do své

I

pøichází do styku pouze s brzdovou kapalinou. B,!dov~ kap~/ina ~ej,edo~atá a nesm~ být ~vžá1nem prlpade odsavana usty pomocI hadlcky. .Utahovací

moment šroubù kola: 110 Nm.

odsávání brzdové kapaliny z nádržky brzdové kapaliny používat odvzdušòovací nádobku, která

Vydání 11.94 500.5206.00.15

-46-1

-


46

Brzdy- mechanická èást

FELlCIA !

,

4

5

~

i

I

. 12

11

10

9

8

7

I 846-0011 1 -Hlava

ložiska èepu kola

2 -Ložisko + demontáž a montáž => strana 40-18 3 -Pojistný 4 -Kryci

kroužek plech

5 -Náboj kola + demontáž a montáž => strana 40-18

.

6 I

6 -Kotouè brzdy + vymìòovat zásadnì spoleènì pravý i levý kotouè + kotouè brzdy: 236 mm + tlouš•ka kotouèe: 12,9 mm + hranice opotøebení: 11,4 mm

-.

7 -Tøeci segmenty + vymìòovat zásadnì segmenty na celé nápravì + demontáž a montáž => strana 46-4 + tlouštka obložení s nosnou destièkou 17,5

mm + hranice opotøebení obložení bez nosné destièky 2 mm.

-46-2

-Vydání

11.94 500.5206.00.15

.


FELlCIA

Brzdy- mechanická

.4

èást

46

5

. .12

11

10

9

8

7

6 I 846-0011

8 -Držák tømenu s vodicími èepy a manžetou + je dodáván jako smontovaný náhradní,díl s dostateèným množstvím mazacího tuku na vodicích èepech. + pøi poškození manžety použít opraváøskou soupravu + použít pøiložený polštáøek s tukem pro promazání vodicích èepù

I

11 -Tømen brzdy + pøivýmìnì tøecích segmentù neodpojovat brzdovou hadici 12 -Šroub se šestihrannou hlavou + použít nový šroub nebo pøed montáží jej potøít + prostøedkem Loctite 243.

9 -Manžeta 10 -Vodicí

èep

. Vydání11.94 800.5206.00.15

-46-3-


46

Brzdy- mechanická

èást

FELlCIA

Demontáža montážtøecíchsegmentù

~

Demontáž Vyšroubovat spodní pøipevòovací šroub tømene brzdy. Pøitom pøidržovat za vodicí èep.

I 846-0012I

.

Vyklopit tømen brzdy smìrem vzhùru. -Vyjmout

tøecí segmenty.

Montáž

Upozornìní:

I 846-0013 I

Pøed nasazením nových tøecích segmentù zatlaèit píst do tømenu brzdy. Pøed zatlaèením odsát brzdovou kapalinu z vyrovnávací nádržky pomocí odvzdušòovací nádobky až hladina klesne ke znaèce minimum. Pokud byla pøed touto montáží doplòována brzdová kapalina, mùže brzdová kapalina uniknout a zpùsobit škody. -Oèistit

.

funkèní plochy tømenu.

\Zatlaèit píst. -Vložit

tøecí segmenty.

-Tømen brzdy sklopit smìrem dolù a zašroubovat nový šroub, nebo potøít závit pøípravkem Loctite

243.

1846-0014I '1

. -464

-Vydání

11.94

500.5206.00.15


FELlCIA

Brzdy- me.chanická èást

46

.Upozornìní:

I

~

.Opraváøská souprava obsahuje dva šrouby, které mají být v každém pøípadì použity.

I

.Po vymìnì brzdových segmentù je zapotøebí nìkolikrát na místì silnì sešlápnout brzdový pedál, aby se tøecí segmenty dostaly do své provozní polohy. .Zkontrolovat plnit.

výšku brzd. kapaliny, pøípadnì do-

. . \-

. Vydání

11.94

500.5206.00.15

-46-5

-


46

Brzdy- mechanická

Brzdy zadního

èást

FELlCIA

kola

!

~I Demontáž a montáž brzdy zadního kola

1

2

34

I

5

.

6789

\

@~ 12

.

1110

,

I 846-0015 1 -Èep

kola

3 -Pružná

2 -Zadní brzdové ústrojí .pøed demontáží brzdových bubnù brzdové èelisti uvolnit => strana

42-15

,

/

I

podložka

.vìtší dosedací plocha smìøuje k držáku èelistí 4 -Šroub .60

Nm

. -46-6

-Vydání

11.94

500.5206.00.15


.

FELlCIA

Brzdy- mechanická

èást

46

.

1

2

34

5

6789

.

\

-~, 12

.

1110

I 846-0015 5 -Buben brzdy .prùmìr bubnu brzdy 200 mm .hranice opotøebení 201 mm + peèlivì oèistit, zkontrolovat opotøebení, poškození, dodržení rozmìrù, poškození závitù pro šrouby kola a stav tøecích ploch .ložiska promazat asi 20 9 mazacího tuku,napø. Mobillithium grease 933 nebo 932, KIOber Staburgas 132, Optimol PD2 .pøed demontáží v pøípadì potøeby uvolnit brzdové èelisti ~ strana 42-15

10 -Korunová

6 -Vnìjši

11 -Podložka

ložisko

.12

kola

I

~,

7 -Matice + seøídit vùli ložisek kol ~ strana 42-14, obr.3 8 -Závlaèka + vymìnit 9 -Víèko náboje kola + demontáž a montáž ~ strana 42-14 pojistka

matice

-Lano ruèní brzdy .vyháknout na èelisti brzdy ~ strana 46-10, obr 1

Vydání11.94

-46-7-

500.5206.00.15

, -I


46

Brzdy- mechanická

èást

FELlCIA

Brzdové ústrojí zadního kola

~1

2

3

4

5

6

7

~

~

.

8

.

JP

~

15 14

13

12

11

10

9

I 846 -0009

Upozornìní: Po skonèení prací na brzdovém ústrojí zadního kola je nutno. .kola + Uvolnit ruèní brzdu. + Jednou silnì sešlápnout brzdový pedál. + Seøídit ruèní brzdu => strana 46-19. 1 -Pružina brzdy + vyháknout pomocí kombinovaných

kleští

2 -Rozpìrná páka + dosedací místa potøíttukem, napø. pastou

I

~

3 -Klin + pøidv~mon!áži a mo~táži brzdových ~ubnù stlacrt smerem vzhuru otvorem pro sroub => strana 42-15 4 -Brzdový váleèek + (2519,05 mm + zkontrolovat tìsnost => obr. 3 + vymìnit manžetu => obr. 4 + odvzdušnit brzdovou soustavu => strana 47-9

.

5 -Šroub s vnitøním šestihranem + 6 Nm

Wolfrakote Top -46-8

-Vydání

11.94

800.5206.00.15


.

I

i

FELlCIA

Brzdy- mechanická

1

2

3

èást

4

46

5

6

7

~

.~ ~

.15

14

13

12

11

10

9

8 I 846

-0009

; I í"

6 -Držák

èelistí brzdy

7 -Vodící

èep

11 -Spodní vratná pružina .spodní dosedací místa èelistí brzd potøít mazacím tukem, napø. pastou Wolfrakote Top

8 -Zátka .vyjmout pøi kontrole opotøebení brzdového obložení => obr. 2

.

9 -Èelist brzdy .demontáž a montáž => strana 46-12 .minimální tlouštka obložení 2,5 mm .zkontrolovat tlouš•ku: optická kontrola pøes kontrolní otvor v držáku èelistí => obr.2 .seøídit ruèní brzdu => strana 46-19 10 -Pružina

12 -Horní vratná pružina .vyháknout pomocí kombinovaných 13 -Páka 14 -Tlaèná

kleští

brzdy pružina

15 -Miska pružiny .pøi demontáži stlaèit proti tlaèné pružinì a otoèit o 900

klínu

Vydání11.94 800.5206.00.15-

-46-9-


-

46

Brzdy- mechanická

èást

FELlCIA

!

,

Obr. 1

Vyvìšení

~

lana ruèní brzdy

i

-I

Obr. 2

.

Kontrola tlouštky brzdového obložení pøes kontrolní otvor v držáku èelistí

-sejmout zadní kolo -vyjmout pryžovouzátku z držáku èelistí -pomocí zrcátka -A- a svítilny zkontrolovat tlouštkubrzdovéhoobložení -šipka(

kontrolníotvor zobrazenýzrcátkem)

1 -brzdové obložení 2 -èelist brzdy 3 -buben brzdy min.tlouštkasamotnéhoobloženíbez èelistí 2,5 mm

I 846 -0010 I

.

í'"

. -46-1

O -Vydání

11.94

800.5206.00.15


FELlCIA

Brzdy- mechanická èást

.-04

Obr. 3

46

Kontrola tìsnosti brzdového váleèku

-demontovat brzdovýbuben -odtlaèit prachovku -pokud je uvnitøprachovkybrzdová kapalina, vymìnit tìsnící manžety Pøiodtlaèováníprachovkyje tøebazabránitjejímu poškození.Použijtek tomu nìjaký tupý pøedmìt, jako je napø.klín z plastu.

.-04

Obr. 4 ~~ ./,~ ~;~:~~~~~ v- \

Výmìna manžet

-demontovat brzdovéèelisti~ str.46-12 1

-odpojit brzdovouhadiciod brzd.váleèku -demontovat brzd.váleèekod brzd.štítu

~

~~~",

~

~

-vyjmout písty -2- a tlaènoupružinu-3-

~

"""'4

-sejmout z pístùtìsnicí manžety-4-

1

.

2

,y

4

2

3

-sejmout prachovky-1-

I 847-0013 I

-oèistit pístya váleèekbrzd lihem

Upozornìní: .Všechny souèásti potøít pøed montáží konzervaèním prostøedkem BREOX FLUID. .Upevòovací

šrouby dotáhnout

ut. momentem

6Nm. .Po montáži odvzdušnit brzd. soustavu ~ str.47-9. I~

. Vydání 11.94 500.5206.00.15

-46-11

-

I


46

Brzdy- mechanická èást

FELlCIA

Demontáža montážèelistí brzdy

~

Demontáž -demontovat

buben brzdy

-vymontovat

misku pružiny

-vyvìsit

spodní konec vratné pružiny

-vyjmout

èelist brzdy

-vyvìsit

lano ruèní brzdy

-upnout

èelist brzdy do svìráku

~

.

vymontovat tažnou pružinu klínu -vymontovat

,

i -vyvìsit

horní konec vratné pružiny

pružinu brzdy

. Montáž zaháknout pružinu brzdy a vložit èelist brzdy do rozpìrné páky -nasadit

005 -46-12

-Vydání

klín

. 11.94

500.5206.00.15


I FELlCIA

Brzdy- mechanická

èást

.

46

èelist brzdy s pákou brzdy vložit do rozpìrné páky

I

-zaháknout

horní konec vratné pružiny

-zaháknout lano ruèní brzdy na páku brzdy, pøip. toto lano nejdøíve uvolnit -opøít

èelisti brzdy o písty váleèku brzdy

-nasadit spodní konec vratné pružiny a pøisunout èelisti brzdy ke spodní opìrné ploše I 846 -0006 I

-zaháknout -nasadit

tažnou pružinu klínu tlaènou pružinu s miskou pružiny

-nasadit brzdový buben a seøídit vùli ložisek kola; Seøízení vùle ložisek kola => strana 42-14 .-jednou

silnì sešlápnout pedál brzdy, aby se brzda zadního kola seøídila

II

.

'\

. Vydání 11.94 500.5206.00.15

-4~-13

-


46

Brzdy- mechanická èást

Ovládání

FELlCIA

brzd

:

~ Demontáž a montáž ruèní brzdy

1

2

--I

3

5

7

.

6

r:'

.

I I .""

L",,-

15

14~ 12

11

10

9

8 1846-0020

Potøebnéspec.náøadí,pøístrojea pomùcky

I

1 -Tlaèítko 2 -Tlaèná pružina

+ pøípravek MP5-525

3 -Rukoje• + stáhnoutsmìrem dopøedu

.Upozornìní: U vozùvybavenýchstøednímpanelemnutnotento demontovat

=> Karosérie-montážní práce,opr.skupina70

-46-14

-Vydání

4 -K

t ry.

,

+ pouzevozy bez strednlhopanelu

11.94 500.5206.00.15

.

I

I


I FELlCIA

.1

Brzdy- mechanická

2

èást

46

3

i

5 /

./1

o

!

6

.

7

15

14

:1

13=~::~~~~) I

.~

12

11

10

9

8 I 846-0020

5 -Páka ruèni brzdy + drážka ozubeného segmentu musí zapadno ut do výstupku karosérie seøízení => str.46-19

6 -Pojistný

8 -Lano ruèní brzdy + vyvìsit z páky brzdy => strana 46-10 + demontáž pøíchytky => obr. 2 + naražení pøíchytky ~ obr. 3 + místo uložení na palivové nádrži => obr. 4

kroužek

+ dbát na jeho pevné usazení

7-

I

9 -Vyrovnávací

vahadlo

Èep

. Vydání 11.94 500.5206.00.15

-46-15

-


46

Brzdy- mechanická

èást

FELlCIA

i

1

2

~I

3

--I

5

6

.

7

15

14~ 13

I

~ I

12 11 10 9 8

. I 846-0020

10 -Seøizovací .seøízení

matice ruèní brzdy ~ strana 46-19

13 -Krytka 14 -Šroub

11 -Pojistná matice .pojiš•uje spoleènì

se seøizovací maticí

I

s køížovou drážkou

15 -Závlaèka .vymìnit

12 -Spínaè kontrolní svítilny .demontáž ~ obr. 1

ruèní brzdy (F9)

. -46-16

-Vydání

11.94 800.5206.00.15


.

FELlCIA

Brzdy- mechanická .

...Obr.

èást

1

46

Demontáž a montáž spínaèe kontrolní

svítilny ruèní brzdy (F9) -sejmout

krytku spínaèe

-stlaèit kontaktní kolík -1- spínaèe kontrolní svítilny ruèní brzdy a vyjmout spínaè smìrem na stranu 9

-odpojit

vodiè -2-

Obr. 2

Demontáž

1846-0021I

pøíchytky

-pøíchytku pomocí šroubováku vypáèit z uložení a odehnout.

Upozornìní: Pøi demonfáži se pøíchytka znièí.

Obr. 3

Naražení pøíchytky

-narazit novou pøíchytku na èepy na rameni závìsu zadní nápravy

I

. Vydání 11.94 500.5206.00.15

-46-17

-


46

Brzdy- mechanická èást

o

~:::::::::::::-

'"'Ci

o

~~~

Obr. 4

FELlCIA

~

Místo uložení (viz šipky) na držáku palivové nádrže

-

,

. .

. -46-18

-Vydání

11.94

500.5206.00.15

I


FELlCIA

Brzdy-mechanická èást

46

Seøízení ruèní brzdy

.Upozornìní: Vzhledem k automatickému vymezování vùle brzd zadních kol není nutné bìhem provozu seøizování ruèní brzdy, Nové seøízení je nutno provést pouze pøi výmìnì lana ruèní brzdy a držáku èelisti brzdy nebo po výmìnì brzdových èelistí -Uvolnit

ruèní brzdu.

-Jednou

silnì sešlápnout brzdový pedál.

-Demontovat ruèní brzdy.

kryt, pøípadnì

konzolu

páky

-Uvolnit pojistné matice a upravit pomocí seøizovacích matic požadovanou délku lana.

.Upozornìní: .Seøízení má být provedeno tak, aby páka zapadla pøi síle 100+40 N do druhého

záøezu. ...Vahadlo

100 + 40 N

.o

..pøitáhnout

-' -.

(viz šipka) musí být vždy kolmo k páce ruèní brzdy.

P

V" V k "k ' t v, serlzenl ne o I ra rucnl b rzd u a pøíp. korigovat její seøízení.

-Zajistit seøizovací matice pomocí matic pojistných. -Uvolnit ruèní brzdu a zkontrolovat, obì kola volnì otáèejí,

.I

zda se

846-0019 I

,e Vydání 03.96 SOO,5206,O5.15

-46-19-


46

Brzdy- mechanická èást

FELlCIA

Demontáž a montáž pedálu brzdy

1

2

3

4

~

6

~

7

-

_!

.

,

/~///'~- -:

.

10

15

11

14

13

12

11

I 846-0024 I

Pozor!

1 -Vratná

Krok btZdového pedálu nesmí být zkracován dodateènýmí kryty podlahy vozidla.

2 -Pouzdro + dodržet správnou montážní polohu

Upozornìní:

3 -Držák

Všechna místa uložení potøít pøed montáží mazacím tukem G 000 602 nebo LITOL24.

4 -Pryžová

pružina

pedálu spojky

pedálù podložka

.

5 -Spinaè brzdových svìtel(F) + seøízení => strana 46-22

-46-20

-Vydání

11.94 800.5206.00.15


I FELlCIA

Brzdy- mechanická èást

46

,

,/

J

. 8 9 10

. ),

15

11

6 -Pojistná

14

matice

.

10 -Pedál

brzdy

11 -Obložení

11

I 846-0024 I

13 -Matice + 15 Nm + samojistící

8 -Pojistná podložka + dbát na pevné usazení tyèka s vidlicí,

12

12 -Podložka

7 -Pojistná podložka + dbát na pevné usazení

9 -Tlaèná

13

posilovaè

14 -Èep brzd

15 -Pedál spojky + demontáž a montáž ~ Pøevodovka, skupina oprav 30

šlapky

Vydání 11.94

-46-21

500,5206,00.15 -

-


46

Brzdy- mechanická èást

FELICIA

, ,

Nastavení

spínaèe

-zapnout

zapalování

-v

brzdových

svìtel

(F)

~

I

-I

klidové poloze pedálu brzdy zašroubovat spínaè brzdových svìtel tak, až zhasnou brzdová svìtla.

Upozornìní: Nepøipustit silné zkroucení pøipojovacích vodièù. .-potom

dále seøizovat, až se brzdová svìtla rozsvìcují pøi stlaèení pedálu brzdy o 10...15 mm (mìøeno od klídové polohy ve støedu šlapky) -seøízení

zajistit pomocí pojistné matice.

Upozornìní: Chybné seøízení mùže mít za následek stálé svícení brzdových svìtel.

.

.

. -46-22

-Vydání

11.94 800.5206.00.15 -


FELlCIA

Brzdy-hydraulická

Podtlakový

posilovaè

brzd/hlavní

èást

47

brzdový válec

.! 1

2

~ 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

~

. ,

,

I

I

Lr~;~~. ~

..I

16

r

15

14

13 I 847-0009

Upozornìní: Úplný hlavní brzdový válec a podtlakový posilovaè brzd je možno vzájemnì

nezávisle vymìnit.

1 -Tìsnicí zátky .navlhèit brzdovou kapalinou a vtlaèit do vyrovnávacínádržky 2 -Sítko .podle

potøeby vyèistit, pøíp. vymìnit

.-Proti

Vydání 11.94 500.5206.00.15

3 -Vièko s kontaktem signalizace ny brzdové kapaliny (F34)

I výšky hladi-

4 -Tìsnìní 5 -Nádržka

6 -Zpìtný

na brzdovou

kapalinu

ventil

.Kontrola funkce: -Ve smìru šipky musí být možné ventil profouknout. smìru šipky musí být ventil tìsný.

-47-1-

I.


47

Brzdy-hydraulická

èást

FELlCIA

! !

1

2

~ 3

4

~i

5

6

7

8

9

10

11

12

-I

~

. , I

!

~

. \II_Q)

Q)

L- -

1615

1413

. I 847-0009

7 -Podtlakový posilovaè brzd + U zážehových motorù je potøebný podtlak odebírán ze sacího potrubí. + Kontrola funkce: -Pøi stojícím motoru nìkolikrát silnì sešlápnout pedál brzdy (tak zmizí zbylý podtlak v posilovaèi). -Pøidržet pedál brzdy støední silou v poloze pro brzdìní a spustit motor. Pøi správnì fungujícím posilovaèi brzd pedál brzdy pod nohou citelnì ustoupí (posilování je úèinné). + pøi poruše vymìnit posilovaè jako celek. + kontrola seøízení vidlice => obr. 1

-47-2

-Vydání

I

8 -Pøíruba 9 -Podložka 10 -Matice + 20 Nm + samojistící 11 -Tìsnicí

kroužek (pìnová

12 -Protiprachové

hmota)

.

víèko

13 -Tìsnicí kroužek + vymìnit

11.94 500.5206.00.15


FELlCIA

.1

Brzdy-hydraulická

èást

.

2

~ 3

4

5

6

7

8

9

47

10

11

12

~

. , I

! I--

.16

W ,

{\1_G)

G)

-

15

14

13 I 847-0009

14 -Hlavní brzdový válec + neopravitelný + pøi poruše vymìnit jako celek

I

16 -Tìsnìní + vymìnit 17 -Podložka

15 -Rozdìlovací ventil + musí tìsnit pøi pøetlaku 8 MPa + max. pokles tlaku je 1 MPa za 3 min. + neopravitelný + pøi poruše vymìnit jako celek

18 -Matíce + 20 Nm + samojistící

. Vydání11.94 500.5206.00.15

-47.3-


I 47

Brzdy-hydraulická

-04Obr. 1

èást

FELlCIA

Seøízení vidlice

~

-Povolit pojistnou matici -2-, seøíditvidlici -1- na správnou míru a pojistnou matici znovu pøitáhnout.

1847-0010I

.

. . -47-4

-Vydání

11.94

500.5206.00.15 v

,


.

FELlCIA

Brzdy-hydraulická

èást

47

Tømen pøední brzdy

@, 2~

1

10

9

3

.4

.

5

6

7

8

I 847-0011

Upozornìní + Pfi opravì pravu

montovat úplnou opraváfskou

sou-

+ Brzdový váleèek, píst a tìsnicí kroužek tence potfít pastou na brzdové váleèky

3 -Tømen brzdy + po výmvì~ì manžety pøedbìžnì odvzdusnrt => strana 47-11

.tou

krytka

2 -Odvzdušòovací šroub + pøed zašroubováním lehce potøít závit pasna brzdové váleèky

Vydání 11.94

500.5206.00.15

tømen

4 -Šrouby + 35 Nm .)

1 -Pryžová

I

samojistící

+ vymìnit za nové, nebo pøed zašroubováním potøít pøípravkem Loctite 243 + pøi uvolòování a pøitahování pøidržovat vodicí èepy

-47-5

-


47

Brzdy-hydraulická

èást

FELlCIA

~

--

1@ " 2--\

10 9

3

4

.

5

6

7

I 847-0011 5 -Tìsnicí kroužek + vyjmout šroubovákem

=> str.47-7

6 -Píst + demontáž a montáž => str.47-7 + pøed montáží lehce potøít píst pastou na brzdové váleèky 7 -Manžeta + nepoškodit pøi výmìnì

.

8

I

8 -Držák tørnenu s vodicími èepy a manžetami + dodává se smontován jako náhradní díl s dostateèným množstvím mazacího tuku na vodicích èepech + pøi poškození ochranných pryžových manžet nebo vodicích èepù použít celou opraváøskou soupravu. + pøiložený polštáøek s tukem použít pro namazání vodicích èepù

pístu

9 -Manžeta 10 -Vodicí èep + nepoužívat minerální mazací tuk nýbrž pouze LUKOSAN M11 nebo LUKOSAN M14

-47-6

-Vydání

.

11.94

800.5206.00.15 -


FELlCIA

Brzdy-hy~raulická

.07

èást

47

Demontáž a montáž pístu tømenu brzdy Potøebné spec.náøadí,pøístroje .pøípravek

a pomùcky

MP6-507

Demontáž -Vymontovat

držák tømenu.

Vytáhnout píst. I 847-0012 I

-Z

tømenu brzdy sejmout manžetu.

. Pomocí šroubováku vyjmout tìsnicí kroužek Upozornìní: Pøi demontážidbát vrch válce. -Oèistit

.

na to, aby nebyl poškozen po-

píst a tømen brzdy lihem.

I 802-0094 I

Montáž -Vložit

nový tìsnicí

kroužek do drážky tømene

brzdy. Nasadit manžetu vnìjším tìsnicím bøitem na píst tak, aby bøit pøeèníval nad jeho dno.

.

I 802-0092I

Vydání 11.94 500.5206.00.15

-47-7-


47

Brzdy-hydraulická

èást

FELlCIA

Vnitønítìsnicí bøitmanžety zamáèknout pomocí šroubováku do drážky pístu.

~ -

Upozornìní: Pøidržovat pøitom píst pøed tømenem b/Zdy.

Zatlaèit píst do tømenebrzdy.

.

Upozornìní: Vnìjší tìsnicí bfd manžety pøitomzaskoèí do drážky v pístu.

1847-0016I

.

Pøedbìžné odvzdušnìní tømenu brzdy -Otevøít odvzdušòovací ventil a pomocí bìžnì prodávané odvzdušòovací nádobky dolévat brzdovou kapalinu tak dlouho, až zaène bez bublin vytékat z otvoru se závitem (pøipojovací otvor pro brzdovou hadici).

Upozornìní: Pøiodvzdušòování musí být tømen b/Zdy v poloze znázornìné na obrázku.

.

I 847-0017I

(

-47-8

-Vydání

11.94 500.5206.00.15


FELlCIA

Brzdy-hydraulická

èást

47

Odvzdušnìni brzdové soustavy

:

.Upozornìní:

! .Použfvat pouze novou nepoužitou brzdovou kapalinu podle normy ISO 4925 (SAE 1703) nebo USnormyFMVSS 116 klasifikace 00T3nebo

00T4. Pozor! .Brzdová kapalína je jedovatá,zabraòte kolív kontaktu s pokožkou.

jakému-

.Brzdová kapalina je žíravina leptající braòte vzájemnému kontaktu.

lak -za-

.Brzdová kapalina je hygroskopická, což znamená, že pohlcuje z okolního vzduchu vlhkost Musí být proto skladována ve vzduchotìsných stále uzavøených nádobách. .Uniklou b~dovou kapalinu je nutno nout velkým množstvím vody.

.

oplách-

.Brzdovou kapalinu v žádném pøípadì nemíchat s látkami obsahujícími minerální oleje (benzin, oleje, èistící prostøedky). Minerální oleje poškozují tìsnící kroužky a manžety brzdové soustavy. .Likvidaci odpadù provádìt podle pøedpisù na ochranu životního prostøedí.

Odvzdušnìníbrzd (bez odvzdušòovacího pøístroje ROME55 515) -Pomocí pedálu brzdy vyvodit tlak v brzdovém systému. -Nasunout hadièku odvzdušòovací nádoby na odvzdušòovací šroub a povolit tento šroub.

.

-Pøi

sešlá pnutém

pedálu

brzdy

pøitáhnout

odvzdušòovacíšroub. -Postup opakovat neuniká vzduch. ~

tak dlouho,

až z hadièky

-Zkontrolovat stav brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádobce, pøíp. brzdovou kapalinu doplnit ke znaèce MAX.

Poøadíodvzdušòování

. Vydání 11.94 800.5206.00.15

I

1.-

vzadu vpravo

2.-

vzadu vlevo

3.-

vpøedu vpravo

4.-

vpøedu vlevo

-:---

47-9 -

I


47

Brzdy-hydraulická

èást

FELlCIA

Odvzdušnìní brzd (pomocí pøístroje pro plnìní a odvzdušòování brzdové soustavy

ROME55

~

I -

I

515)

-Pøipojit pøístroj pro plnìní a odvzdušòování brzdové soustavy k vyrovnávací nádobce => str.47-13. -Povolit odvzdušòovací šrouby v uvedeném poøadí a odvzdušnit brzdové váleèky a tømeny

brzd. -Po dotažení odvzd. šroubù je zakrýt pryž. krytkami.

. .

. -47-10-

. Vydání 11.94 800.5206.00.15


FELlCIA

Brzdy-hydraulická

èást

Výmìna

47

brzdové

kapaliny

.Upozornìní: .Používat pouze novou nepoužitou brzdovou kapalinu podle normy ISO 4925 (SAE 1703) nebo US normyFMVSS 116 klasifikace DOT3 nebo

DOT4. Pozor! .Brzdová kapalina je jedovatá,zabraòte kolív kontaktu s pokožkou.

jakém u-

.Brzdová kapalína je žíravina leptající lak -zabraòte vzájemnému kontaktu. .Brzdová kapalina je hygroskopická, což znamená, že pohlcuje z okolního vzduchu vlhkost. Musí být proto skladována ve vzduchotìsných stále uzavøených nádobách. .Uniklou brzdovou kapalinu je nutno nout velkým množstvím vody.

.

oplách-

.Brzdovou kapalinu v žádném pøípadì nemíchat s látkami obsahujícímí minerální oleje (benzin, oleje, èistící prostøedky). Minerální oleje poškozují tìsnící kroužky a manžety brzdové soustavy. .Líkvidaci odpadù provádìt podle pøedpisù na ochranu žívotního prostøedí.

Výmìna brzdové kapaliny (bez plnicího a odvzdušòovacího zaøízení ROME55 515) -Pomocí odsávací lahve odsát starou brzd. kapalinu z vyrovnávací nádržky a dolít novou brzdovou kapalinu po znaèku MAX.

.Pozorl Starou (použitou) brzdovou

kapalinu

nepoužívat.

-Sejmout ochranné èepièky ze všech odvzdušòovacích šroubù. Provést na všech v tabulce.

kolech

v poøadí uvedeném

-Nasadit hadièku na odvzdušòovací volný konec zasunout do pomocné zpola zaplnìné brzdovou kapalinou.

šroub a nádobky

. Vydání 11.94

500.5206.00.15

-47-11-


47

Brzdy-hydraulická

èást

FELlCIA

. -Otevøít odvzdušòovací šroub jeho èásteèným povolením a støídavýmstlaèováním brzdového pedálu

vypumpovat

stanovené

~

--

množství

kapaliny, èímž dojde k výmìnì staré kapaliny za novou.

-Bìhem pumpování prùbìžnì dolévat vyrovnávací nádobku novou kapalinou.

Poøadí:

Množství kapaliny, které musí být z odvzdušòovacího

'.

šroubu vytlaèeno (cm3) 1.- pravý zadní

200 až 300 ccm

2.- levý zadní

200 až 300 ccm

3.- pravý pøední

100 až 200 ccm

4.- levý pøední

100 až 200 ccm

-Po vytlaèení stanoveného množství brzd. kapaliny, zcela stlaèit brzdový pedál a v této poloze pedálu odvzdušòovací šroub uzavøít.

.

-Výše uvedený postup provést na všech kolech v poøadístanoveném tabulkou. -Po provedené výmìnì brzd. kapaliny stlaèit silnì brzdový pedál a provést kontrolu tìsnosti odvzdušòovacích šroubù. -Zakrýt

odvzd.šrouby pryžovými prachovkami.

-Zkontrolovat .Nesmí

volný chod brzdového pedálu.

být vìtší než 1/3 celkového chodu.

-Doplnit vyrovnávací nádržku brzd. kapaliny až ke znaèce "MAX".

. .

-47-12

-Vydání

11.94 800.5206.00.15


FELICIA

Brzdy-hydraulická

èást

.Výmìna

47

brzdové kapaliny (pomocí plnícího a odvzdušòovacího zaøízení ROME55 515)

Upozornìní: K èištìní tohoto zaøízení nepoužívat hadry nasáklé minerálními oleji. -Pomocí odsávací láhve odsát starou brzdovou kapalinu z vyrovnávací nádržky a doplnit novou kapalinu ke znaèce MAX.

Pozor! Starou (použítou)brzdovou kapalínu nepoužívat. -Nasadit plnící zaøízení ROMESS S15 na vyrovnávací nádržku pomocí adaptéru a tìsnìní.

.

-Nasadit opìrku brzdového pedálu mezi brzdový pedál a sedadlo øidièe a pøepnout. -Z

odvzdušòovacích šroubù sejmout pryž.krytky.

Provést na všech v tabulce.

kolech

v poøadí uvedeném

-Otevøít odvzdušòovací šroub a nechat vytéci stanovené množství kapaliny, èímž dojde k výmìnì staré kapaliny za novou. -Po

vytlaèení stanoveného množství brzd. kapaliny uzavøít odvzdušòovací šroub utažením.

.

. Vydání 11.94

800.5206.00.15

-47-13-

I

!

I


47

Brzdy-hydraulická

èást

FELlCIA i

.

. Para dI: ~

tY,I kapa I lny, ktere' musl , M nozs ~ být z odvzdušòovacího

'

~

I -

I

šroubu vytlaèeno (cm3) 1.- pravý zadní

200 až 300

2.- levý zadní

200 až 300

3.- pravý pøední

100 až 200

4.- levý pøední

100 až 200

-Sejmout

plnící zaøízení z vyrovnávací

a vyjmout

opìrku

brzdového

nádržky

pedálu.

-Po provedené výmìnì brzdové kapaliny stlaèit silnì brzdový pedál a provést kontrolu tìsnosti odvzdušòovacích šroubù. -Otøít

.

hadrem a nasadit pryžové krytky.

.Zkontrolovat volný chod brzdového pedálu, který nesmí být vìtší než 1/3 celkového chodu. -Zkontrolovat

hladinu brzd. kapaliny:

.Doplnit vyrovnávací "MAX".

nádržku

až ke znaèce

. . -47-14-

Vydání 11.94

500.5206.00.15


FELlCIA

.

Brzdy-hydraulická

:

èást

47

Ii

Kontrola a nastavení zátìžového regulátoru

brzd

I

-04 -Zátìžový regulátor brzd je upevnìn na držáku lùžka zadní nápravy a je zadní nápravou ovládán pomocí pružiny. Kontrola

funkce

-Brzdový pedál silnì sešlápnout a rychle uvolnit (vùz stojí na kolech). Pøitom se musí páka zátìžového regulátoru brzd pohybovat.

Kontrola tlaku a nastavení I 847 -0021 I

.

Potøebné

speciální

náøadí,

, pøístroje

a

pomùcky: .Zkušební

pøístroj pro zátìžový regulátor brzd

V.A.G.1310

Upozornìní: Zátìžový regulátor je zkoušen a nastavován na vozidle v pohotovostní hmotnosti. Pod pojmem pohotovostní hmotnost se rozumí váha vozu pøipraveného k jízdì (plná benzínová nádrž, náhradní kolo, náøadí, zvedák vozu). -Vozidlo zvednout a tlakomìr zkušebního pøístroje pro zátìžový regulátor brzd ~V.A. G. 1310 zapojit takto: -Na místo odvzdušòovacího šroubu na brzdovém tømenu levého pøedního kola našroubovat adaptér V.A.G.131 0/6.

I

Upozornìní: U vozù, které jsou vybaveny diskovými koly z lehkého kovu o rozmìru 5 1/2J x 13 je tøeba pøi kontrole namontovat vpøedu vlevo ocelové diskové kolo, protože jinak není dostateèný prostor mezi adaptérem a diskovým kolem z

lehkého kovu. -04 -Místo odvzdušòovacího šroubu brzdovém váleèku pravého zadního našroubovat adaptér V.A. G .1310/3.

na kola

-Oba tlakomìry odvzdušnit (odvzdušòovacím šroubem tlakomìru)

.

-Vozidlo

spustit

a zadní nápravu

vícekrát

propérovat.

~Ó~-;;~6;0'5 IYdáníOS.95 SOO.5206.02.15

-4'-'0-47-15-


47

Brzdy-hydraulická èást

FELlCIA

Nastavovací hodnoty pro zátìžový regulátor brzd

!

~ Typ vozu

Bar

MPa

Bar

MPa

Pøední náprava

40:t1

4:tO,1

Pøední náprava

80:t1

8:tO1

Zadní náprava

29:t1

2, 9:tO,1

Zadní náprava

45:t1

4, 5:tO,1

Pøední náprava

40:t1

4:tO,1

Pøední náprava

80:t1

8:tO,1

Zadní náprava

25:t1

2,5:tO,1

Zadní náprava

42:t1

4,2:tO, 1

I

Felicia Felicia Combi Felicia Vanplus Pickup

Upozornìní: Pokud jsou hodnoty tlaku jiné, než uvedené hodnoty musí být regulátor brzd novì nastaven.

.

Nastavení zátìžového regulátoru brzd -Zkušební tlak na zadní nápravì pøíliš vysoký-uvolnit pružinu regulátoru -Zkušební tlak na zadní nápravì pøíliš nízký -napnout pružinu regulátoru

Upozornìní: Nenastavovat pøi zatíženém brzdovém pedálu, proto nutno dodržovat následující postup:

-Pøeèíst

hodnoty

-Uvolnit

pedál

-Nastavit -Pedál -Pøeèíst -Demontovat

pružinu opìt zatížit

,

hodnoty manometr r

-Brzdovou

soustavu odvzdušnit ~ str.47-9

. -47-16

-Vydání

I

09.95

SOO.5206.03.15


FELlCIA

Brzdy-hydraulická èást

47

.Nastavení

zátìžového brzd nastavovacím Potøebné pomùcky:

speciálni

regulátoru

I

pøípravkem. náøadi,

I

pøistroje

a

.Nastavovací pøípravek pro nastavení zátìžového regulátoru brzd MP5-602/1 nebo MP5-602/2 nebo MP5-602/3

Upozornìní: .Zátìžový regulátor je zkoušen a nastavován na vozidle v pohotovostní hmotnosti. .Pod pojmem pohotovostní hmotnost se rozumí váha vozu pøipraveného k jízdì (plná benzínová nádrž. náhradní kolo. náøadí, zvedák vozu) .-Doplnit

a odvzdušnit

brzdovou

soustavu

~str.47-9. -Najet s vozidlem na montážní zvedák nebo, montážní kanál (vùz musí stát na kolech). Matici -1-uvolnit. -Nastavovací (šipky). I 847 -0020 I

pøípravek nasadit do otvorù

Upozornìní: ...Podle typu vozidla je nutné použít rùzné nastavovací pøípravky -A-

.

-MP

5-602/1 pro vozy Felicia

-MP 5-602/2 pro vozy Felicia Combi a Felicia Vanplus. -MP

c

5-602/3 pro vozy Felicia Pickup

.Zátìžový regulátor brzd nastavovat pøípravkem pouze v pøípadì výmìny zátìžového regulátoru brzd popøípadì pøi výmìnì dílù, které ovlivòují nastavovanou hodnotu (napø.zadní vinuté pružin~ zadní tlumièová jednotka, zadní náprava).

I 847 -0019 I

.

.Pøednostnì musí být provedeno nastavení regulátoru brzd zkušebním pøístrojem ~A.G.1310 ~ str.47-15. -Matici -Sejmout

-1- dotáhnout na 20 Nm. nastavovací pøípravek.

Vydání 09.95 500.5206.03.15

-47-17-

--

I.


47

Brzdy- hydraulická èást

FELlCIA

I

Pøehledutahovacích momentù nìkterých dùležitých šroubových spojù Název

Závit

Místo šroubového spoje

..I Utahovací moment

-I

(Nm) $roub

Ml Ox12

pøední brzdová hadice -brzdový

tømen

15

Pøevleèný šroub

Ml Oxl

pøední brzdová hadice -brzdové

potrubí

15

Pøevleèný šroub

Ml Oxl

zadní brzdová hadice -brzdové

Pøevleèný šroub

Ml Oxl

brzdové vedení -hlavní

Matice Pøevleèný šroub Matice Pøevleèný šroub

M8 Ml Oxl M8 Ml Oxl

potrubí hlavní

brzdový válec

pøed montáž posilovaèe brzd zadní brzdová hadice -brzdové

I

15 15 15

potrubí nápravy

15

pøedmontáž hlavního válce na posilovaè

20

brzdové potrubí -brzdový

15

regulátor

Matice

M8

pedálové ústrojí do karoserie

17.

Matice

MlO

posilovaè do karoserie

Pøevleèný šroub

Ml Oxl

brzdové vedení -hlavní

$roub

M8x30

pružina regulátoru tlaku brzd na pøíèník

18

$roub

M8x55

regulátor tlaku brzd na držák lùžka

23

20 brzdový válec (ABS)

18

. . -47-18-

Vydání 10.97 SOO.5206.08.15


FELlCIA

Aízení

48

Høídel volantu a trubka ložisek høídele volantu .Montážní

pøehled høídele volantu a trubky ložisek høídele volantu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

~

37

.36

12

7'Q 13

35

~ '-'

34 33 32

"-

"-

31

. 30 29 18 1928

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 I 848-0085

Upozornìní: Od 01.97 zavedeno nerozebíratelné

spojení na-

lisovaním kloub. høídele (poz.31) na høídel volantu (poz.20) a zajištìné kolíkem.

I

+ demontáž a montáž => Elektrická zaøízení. skupina oprav 94 3 -Objímka .nastavit

do vodorovné

polohy

1 -Unašeè

+ vybrání musí dosedat na patkuobjímky => strana 48-7 .2

-Pøepínaè

smìrových

svìtel

(E2),

4 -Pøepínaè stìraèù pro intervalový voz (E22) + demontáž a montáž => Elektrická zaøízení, skupina oprav 94

pro-

pøepínaè tlumených a dálkových svìtel a svìtelné houkaèky (E4) Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

-48-1

-

I.


48

Øízení

1

2

3

4

5

6

FELlCIA

7

8

9

I

.-.i -I

10

11 12

~

37

13 ~? '"

ro

36

35

34

.

33

"'-

32

"'-

31

30 29 18 19 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 I 848-0085 5 -Horní kryt .demontáž

. I

11 -Podložka a montáž => strana 48-5 12 -Matice, 30 Nm

6 -Šroub 7 -Spodní kryt .demontáž a montáž => strana 48-5

13 -Airbag .demontáž a montáž => Karosérie-montážnípráce, skupina oprav 69

8 -Volant .nasazovat v polozepro pøímýsmìr jízdy .demontáž a montáž => strana 48-5

14 -Volant pro Airbag .demontáž a montáž =>" Karosérie-montážní práce,skupina oprav 69

9 -Matice, 30 Nm

15 -Šroub -imbus,

7 Nm

.vymìnit 10 -Ovládání

-48-2

-Vydání

houkaèky

.

(H)

06.97

SOO.5206.07.15

! !


FELlCIA

Øízení

.1

2

3

4

5

6

7

48

8

9

i

~

37

ra 13

36 .34

10

35

:7",-

~

33 32

"-

"-

31

.30

29 18 19 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 I 848-0085 16 -Adaptér .pro volant bez airbagu montován od 08.96 .demontáž pomocí MP 7-600

I

22 -Tømen 23 -Šroub. 25 Nm 24 -Podložka

17 -Pojistný kroužek

25 -Pouzdro

.

18 -Distanèní

kroužek

19 -Ložisko hfídele volantu .demontovat pomocí trubky

26 -Pryžové pouzdro 27 -Šroub. 25 Nm

20 -Hfídel volantu d t az a mon t az => 48 - 5 .emon

, 28 -Vymezovacl podlozka (plast)

21

29 -Pojistný kroužek

' v

K

-rycl

'

k

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

v

rouze

' v

k

I;

-48-3

-


48

Øízení

FELlCIA

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

~

37

36 35 34 33

. "

32

"

31

30 29 18 19 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 I 848-0085

30

-Šroub,

30

Nm

35

-Šroub +

31

-Kloubový

32

-Pružina

33

-Rozpìrný

høídel

høídele

vnitøní

kroužek

vacímu kroužku 34

-48-4

-Distanèní

-Vydání

-Trubka +

nákružek

37 smìrem

I

hlavou tak,

až se

hlava

utrhne

volantu 36

+

s trhací dotáhnout

.

k

vymezo-

-Spínací +

~

ložisek demontáž

skøíòka

demontáž

høídele a montáž

volantu ~

strana

48-5

CD) a montáž

Elektrická zaøízení, skupina oprav 94

.

vložka

06.97 SOO.5206.07.15

i


I FELlCIA

Øízení

48

I

.Demontáž

a montáž trubky ložisek a høídele volantu

s kloubovým

høíde-

I

lem Potøebné spec. náøadí, pøístroje a pomùcky .pøípravek

MP 8-506

.pøípravek

MP 7-600

Demontáž ..-Pøípravkem MP 8-506 vyjmout ovládání houkaèky (H) -1- vèetnì plastového tìlesa a odpojit vodièe z volantu. -Vyšroubovat Utahovací .-Sejmout

pøevleènou matici moment: 30 Nm

-2-.

volant -3-. -Pøípravkem MP 7-600 sunutý na høídeli.

sejmout

..-Vyšroubovat upevòovací šroub nout spodní kryt -2- smìrem dolù -šipka A-.

.

-Po -2-

vysunutí smìrem

..-Vyšroubovat

adaptér

-1- a posudopøedu a

držáku -3- sklopit spodní dolù (šipka B) a odejmout.

upevòovací

na-

kryt

šroub -1-.

-Kryt høídele volantu -2- demontovat nejprve pohybem ve smìru -šipky A- a potom smìrem nahoru.

II 870-0051 v, V-VV;JI II

-Vyjmout

panel -3-

-Vyjmout

krycí kroužek

-Demontovat lový provoz

tahem

smìrem

ze spínací skøíòky (D).

pøepínaè stíraèù pro interva(E22), pøepír,aè smìrových

svìtel (E2) s pøepínaèem dálkových svìtel a svìtelné Elektrická zaøízení, skupina

.~

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

nahoru.

tlumených a houkaèky (E4). oprav 94.

-48-5

-

-


48

Øízení

FELlCIA'

I

,. g

g

Vyšroubovat spodní šroub -1- kloubového

~

høídelehøídelevolantu -2-.

-I

Zpùsob demontáže deformaèního kloubového høídele -1- u vozù vybavených airbagem je shodný.

Vyšroubovat upevòovací šrouby -1- a -2- a posunout trubku ložisek kloub. høídelevolantu tak, až se spínací skøíòka -0- vysune z pøístrojové desky.

.

.

-Odpojit vodièe od spínací skøíòky. => Elektrická zaøízení, skupina oprav 94. -Stáhnout kloubový høídel z høídele pastorku pøevodkyøízení. -Od montovat spínací skøíòku. => Elektrická zaøízení, skupina oprav 94 -Od

montovat objímku.

-Vymontovat

-48-6

-Vydání

høídelvolantu =>strana 48-8.

06.95 800.5206.01.15

.

I


FELICIA

Øízení

48

.Montáž -Montáž

se provádí

v opaèném

poøadí.

Upozornìní: ~

Po montáži nastavit objímku do vodorovné polohy a natoèit unašeè tak, aby jeho vybrání dosedalo na patku objímky -viz šipka.

. . . Vydání11.94 800.5206.00.15

-48-7-


48

Øízení

FELlCIA

Demontáž a montážhøídele volantu

1

2

3

4

5

~

6

7

5

4

8

.

/"

/' /"

/' /' /' /' /' /' /"

/'

('

(,

i,

I, , v

,

I I

. I

,

I

,

j

.

I

I,

~/"

I 848-0086 Demontáž

I

-Vytáhnout høídel volantu -6- z trubky ložisek kloub. høídele -7- smìrem dolù.

-Demontovat trubku => strana 48-5.

-Z

trubky ložisek kloub. høídele -7- vyjmout distanèní kroužek -4- a horní ložisko -5-.

-Odmontovat kloubový høídel od høídele volantu a sejmout pružinu -1-.

-Ze

zápichu høídele volantu -6- odmontovat pojistný kroužek -2-.

-Otoèit

-Z

-Stáhnout

--'-

ložisek kloub. høídele

klíèek ve spínací skøínce do polohy "0". z høídele volantu poj. kroužek -8-.

48-8 -Vydání

høídele volantu

-6-

sejmout

rozpìrný

kroužek -3-, distanèní kroužek -4- a dolní ložisko -5-.

06.97 500.5206.07.15

.


I FELlCIA

Øízení

48

.! 123456

7548

I

",-

.",-",-",-'

",-

",-

",-

",-

",-

",-'

",-'

(' (

i

I o, v

I Io

o

o

. I. Io Io I

I

o

I

.l",-' I 848-0086

I

Upozornìní:

Upozornìní:

Podle potøeby vyrazit ložisko pomocí trubky.

Po nasunutí kloubového høídele na høídel volantu -6-, zašroubovat a dotáhnout šroub utahovacím momentem 30 Nm.

Montáž

-Montáž

.

se provádí v opaèném poøadí de-

montáže.

Vydání 06.97 500.5206.07.15

-48-9

-


48

Øízení

FELlCIA

I

Øízení

~

~ --I

Montážní pøehled øízení

1

2

3

4

5

6

7

~1~O .

~11

~12 13 14 5 6

I~ 11

.

12

7

6

22

14

21

18

16

20

19

18

I 848-0007 Upozornìní: P I dk t k t + ro nap nem prevo y u em pouz/va pouze tuk pro pøevodkyøízeníKIOberCentoplex GLK91 v množství 40 g. Pøevodkuvšak tukem nepøeplòovat. t ' t k P kl b d h + ro ou y n /c/c tyc/ pouz/va mazac/ U pro hlavy øídicích tyèí Molykote Longterm v,

V'

v

.'

W'

v,

v,

2/78.

17 I

+ Sváøeèskéa rovnací práce na souèástech øízeníjsou zakázány. ,-, -. 1 -Kloubovy hndel hndele volantu 2 -Šroub. 30 Nm , 3 -Krycl

plech

+ Vymìnit samojistící matice a šrouby.

-48-10

-Vydání

.

06.97

SOO.52060715

i


I FELlCIA

Øízení

.1

2

3

4

48

5

6

7

~

I

8

9 10

~11

~12

.13 14 5

6

11 .11

12

7

6

22

14 21

18

16 20

19

18

I 848-0007

4 -Tìsnìní

11 -Korunková .52

5 -Manžeta 6 -Matice,

55 Nm

17 I

matice

Nm, max. však75 závlaèkou

Nm pro zajištìní

12 -Závlaèka .vymìnit

7 -Hlava øídicí tyèe .vytlaèit z páky øízení ~ strana 8 -Po"istn' J

Y

48-14

kroužek

v 9 -Manzeta ..zkontrolovat,

vymìnit

~ str. 48-15

13 -Levá øídicí tyè, 80 Nm .shodná s pozicí -22.~øi v.ýmìnì demotovat rlzenl ~ strana 48-14 .našroubovat høebenem .seøiditelná

~

høebenové

na tyè s ozubeným strana 48-16

10 -Kroužek

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

-48-11

-


I 48

Øízení

FELlCIA

! !

1

2345

6

7

~

--I

8 9

.

10 ~11

~12 13 14 5 6

11 11 12 7

6

22 14 21 18 16 20 19 18 17 I 848-0007

~

.

I

14 -lømen

16 -Spona

15 -Manžeta + natahovat a stahovat pøes øídicí tyè + lze ji vymìnit pøi zamontované pøevodce øízení + nesmí být zkroucena pøi seøizování sbíhavosti .pøed demontáží vyšroubovat hlavu øídicí tyèe ~ strana 48-16 kl " + zkontrolovat na opotøebení (trhliny, ) pras lny.

17 -Pøevodka øízení + rozebrání a složení ~ strana 48-18 + demontáž a montáž ~ strana 48-14 + našroubovat øídicí tyèe na tyè s oz ubením ~ strana 48-15

48-12

-Vydání

18 -Pryžové

19 lø

-rmen

lùžko

-

pryzov

.

e' h 10 V ka o uz

06.97 SOO.520607.15

i


FELlCIA

Øízení

48

i

.1

2345

67

I

I

8 9

.

10

~11

~12 13 14

5

Il .11

12

7

6

22

14

21

18

16

20

19

18

17

I

I I 848-0007

20 -Sroub, 55 Nm + tmelit pøípravkem Loctite 270 21 -Manžeta + natahovat a stahovat pøes tyè øízení + lze ji vymìnit pøi zamontované pøevodce øízení

.

I

22 -Pravá øídicí tyè, 80 Nm + shodná s pozicí -13+ pøi výmìnì demontovat høebenové øízení ~ strana 48-14 + našroubovat øídicí tyè na tyè s ozubeným tømenem ~ strana 48-16 + seøiditelná

+ nesmí být zkroucena pøi seøizování sbíhavosti + pøed demontáží vyšroubovat hlavu øídicí tyèe ~ strana 48-16 + zkontrolovat na opotøebení (trhliny, praskliny).

Vydání 06.97

SOO.5206.07.15

-48-13-


48

Øízení

FELlCIA

!

Demontáž a montáž úplného øízení Potøebné spec.náøadí,pøístroje .pøípravek

~

-'"

a pomùcky

I

MP 7-501

Demontáž -4 -Vyšroubovat -2-.

šroub -4- na kloubovém høídeli

-Stáhnout kloub høídele volantu z drážkování pastorku pøevodky øízení. -Vyšroubovat šrouby -1- z krycího plechu -3-, sejmout krycí plech s tìsnìním.

1848-0008I -Demontovat

pøední kola.

-Demontovat

závlaèky korunkové matice.

-Odšroubovat øídících tyèí. -4 -Pøípravkem øízení.

korunkové

MP 7-501

-4 -Vyšroubovat -1-.

.

matice èepù hlav

vytlaèit èepy z pák

šrouby -2- a sejmout tømeny

-Vyjmout

øízení úplné smìrem

-Sejmout

manžetu z pøevodky øízení.

.

do strany.

Montáž -Montáž

se provádí v opaèném poøadí.

-Zkontrolovat sbíhavost pøední nápravy, podle potøeby ji seøídit, zkontrolovat polohu volantu. -Pøitáhnout šrouby na tømenech utahovacím momentem 55 Nm a na kloubovém høídeli momentem 30 Nm.

-48-14-

,-

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

I

.


FELlCIA

Øízení

.Demontáž

48

a montáž hlavy øídicí tyèe,pøíp. manžety 1

2

3

-Vytlaèit èep hlavy øídící tyèe z páky øízení => strana 48-14

4 ~I' 6

Demontaz

'v

~

manze ty

manzetu stahnout. Demontáž

.

hlavy øídicí tyèe

-Uvolnit matici -2- a odšroubovat hlavu øídicí tyèe -3- z øídicí tyèe -1-.

.

848-0010 II "'..o-uu, u II

N amontovarn'.

manzety v

-Promazat kloub hlavy øídicí tyèe pøípravkem Molykote Longterm 2/78. -Nasunout novou manžetu a pojistit kroužkem a pojistným kroužkem.

ji

Upozornìní: Dosedací plocha èepu hlavy øídicí tyèe nesmí být mastná.

Montáž hlavy øídicí tyèe -Našroubovat hlavu øídicí tyèe na øídicí tyè až na doraz a natoèit ji tak, aby èep hlavy øídicí tyèe byl v montážní poloze.

.

Míra -A- musí být stejná na obou stranách a vzdálenost mezi hlavami øídicích tyèí musí být 1221 :t1,O mm. -Pøitáhnout pojistné matice utahovacím momentem 55 Nm. -Nasadit øízení. 1221

+ _1,0

-Našroubovat dotáhnout

èepy hlavy øídicích tyèí na páku

korunkovou matici a utahovacím momentem 52 Nm,

max. však 75 Nm pro zajištìní závlaèkou. I 848-0011 I

. Vydání 06.97

-Na~~nt~:va! novou závlaèku a korunkovou maticI zajistit.

-48-15-

500.5206.07.15

,

I


48

Øízení

FELlCIA

I

! !

Demontáž a montáž øídicíchtyèí

~

Demontáž

--I

-Demontovat

úplné øízení => strana 48-14.

-Od montovat 48-15.

hlavy øídících tyèí => strana

Uvolnittømeny-2-a

2

1

2

stáhnout manžetu-1-.

-Odjistit vtlaèený okraj pojistného z drážky èepu tyèe -Odšroubovat

1848-0012I

pouzdra

øídicí tyè z tyèe s ozubením.

Montáž

.

Upozornìní: Pøi montáži již použitých øídicích tyèí je potøeba zamìnit jejich polohu (levou namontovat místo pravé a obrácenì). Tím se zajistí vtlaèení okraje pojistného pouzdra v jiné èásti obvodu. -Našroubovat øídicí tyè na tyè s ozubením a pøitáhnout ji utahovacím momentem 80 Nm. Pojistit øídicí tyè vtlaèením okraje pojistného pouzdra do drážky èepu tyèe napø. pomocí tupého sekáèe (viz šipka). I CAD""i"

I

1848-0013

I

-Promazat

kloub øídicí tyèe pøípravkem Moly-

kote Longterm

.

2/78.

-Zkontrolovat, zda není manžeta poškozena a zda jsou tìsnicí plochy manžety èisté. -Namontovat

manžetu.

Nasadit nové tømeny a uzavøít je. Na pravé stranì musí být dodržena míra "a ,. = 140 mm.

a

.

I 848-0014 I

-48-16

-Vydání

06.97

SOO.5206.07.15

I


FELlCIA

.Upozornìní:

Øízení

48

...Manžeta nesmí být pøi montáži v žádném pøípadì zkroucena (negativní pøíklad). -Namontovat 48-15. -Namontovat

hlavy øídících tyèí ~ strana

úplné øízení ~ strana 48-14.

. . . Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

-48-17-


48

Aízení

FELlCIA

Pøevodka øízení >-04.96

-

Montážní pøehled pøevodky øízení

~

,;@~--=

1

~

6

7

.

8 9 10

"

11

12

"" "" "

.

.,-<.-

1

20

19

18

17

16

15

14

13

I 848-0016 I ~

1 -Manžeta

6 -Tìsnìní

2 -$roub, .tmelit

J -Pružný kroužek .vymìnit

7 -Vymezovací podložky .v tlouš•kách 0,1; 0,16 a 0,22 mm .pøi výmìnì ložiska je úèelné staré vymezovací podložky znovu namonto.vat a pouze kontrolovat pøedpìtí

4 -Víkoskøínì

8 -Kulièkovéložisko

5 -Høídelový tìsnícíkroužek

9 -Pastorek

--48-18

7 Nm pøípravkem Loctite 270

--Vydání

.

06.97

500.5206.07.15 '~


FELlCIA

Øízení

,~~~-=

.1"'-,

48

1

~

t

2

~

6

~~ 9

.10

11

"

12

"" " "" "I -.

.

I I.

"

'-..J, A

.1

20

19

18

17

16

15

14

13

I 848-0016 I

10 -Tyè s ozube ním

17 -Tìsnìní

11 -Pouzdro

18 -Víko

12 -Pojistný kroužek

19 -Pružná podložka .výmìna

13 -Skøíò pøevodky øízení

.

14 -Podpìrná

podložka

20 -Aroub, 7 Nm .tmelit pøípravkem Loctite 270

15 -Pružina 16 -Vymezovací podložky .vtlouštkáchO,l; 0,13; 0,16;O,19a 0,22 mm Vydání 06.97

500.5206.07.15

-48-19-


48

Øízení

FELlCIA

i

Rozebrání a složení pøevodky øízení

~

Potøebné spec.náøadí,pøístroje a pomùcky .pøípravek

-I

MP7-1 08

.èíselníkový

úchylkomìr

Rozebrání -Demontovat

tyèe øízení =:>strana 48-16

-Upnout pøevodku øízení do svìráku ochranné èelisti). -Sejmout

(použít

víko podpìry.

-Vyjmout vymezovací pøítlaèný èlen.

podložky,

pružinu

a

Upozornìní:

.

Zméfit tlou~tku vymezovacích tlou~tky je namontovat. -Sejmout

podložek a podle

víko skøínì a vyjmout vymezovací

podložky. Upozornìní: Zméfit tIou~tku vymezovacích tIou~tky je namontovat. -Vytlaèit

podložek a podle

høídelový tìsnicí kroužek z víka skøínì.

-Upnout konec pastorku do svìráku (použít ochranné èelisti) a lehkými údery gumovým kladivem na skøíò øízení jej vyrazit. -Stáhnout -Vyjmout -Vytáhnout

kulièkové ložisko z pastorku. pojistný kroužek ze skøínì øízení.

.

tyè s ozubením a pouzdro.

-Lehkým poklepem skøínì øízení na døevìnou. podložku uvolnit kulièkové ložisko. -Vyèistit všechny souèásti opìtovnou použitelnost.

a provìøit

jejich

.

,

"

48-20 -Vydání

11;94 800.5206.00.15 -

I


FELlCIA

Øízení

48

.Smontování

I;

! -Nasadit kulièkové ložisko osazením vnitøního kroužku smìrem vzhùru a zatlaèit je pomocí narážecího trnu pro ložiska MP7-108 až na dosednutí. -Zasunout ozubený høeben promazaný maz. tukem KIOber Centoplex GLK 91. nasadit pouzdro a pojistný kroužek. Nalisovat nové kulièkové ložisko osazením dopøedu (viz šipka) až na dosednutí na pastorek.

1848-0017 I

-Naplnit skøíò øízení 40 9 tuku KIOber Centoplex GLK 91. -Nasadit

.

narážecího pøes vnìjší

pastorek trnu kroužek

do pro

skøínì

ložiska

horního

a pomocí

MP7-108 ložiska

jej

zalisovat

až na dosednutí. Zalisovat do víèka skøínì až na dosednutí nový høídelový tìsnicí kroužek tìsnicím bøitem vzhùru (viz šipka). -Vložit vymezovací podložky vyjmuté pøi demontáži. Upozornìní: Pastorek nesmí vykazovat axiální vùli a lze rukou volnì otáèet. -Nasadit víko skøínì s novým tìsnìním, pøitáhnout šrouby utahovacím momentem 7 Nm.

I 848-0018 I .

-Pokud je nutno pøedpìtí upravit, odmontovat víko skøínì a pøíslušnì vymìnit vymezovací podložky. Upozornìní: Pøednostnì použít pùvodní vymezovací podložky. Jako ND jsou k dispozici vymezovací podložky s tlouš•kou O,1; O,16 a 0,22 mm.

. Vydání 06.97 SOO.5206.07.15 --

-48-21

-


48

Øízení

FELlCIA

!

~

-Promazat podpìrnou podložku -6- pøípravkem KIOber Centoplex GLK 91 a nasadit ji do

~

I -

I

skøínì.

1 2 3 4

-Namontovat

pružinu -5-.

-Vložit vymezovací podložky -4- vyjmuté pøi demontáži. -Nasadit víko -2- s novým tìsnìním, zašroubovat šrouby -1- a pøitáhnout je utahovacím momentem 7 Nm. ~

.<ti"'-

-Namontovat

'.:::

øídicí tyèe =} strana 48-16.

I 848-0019I

A

~

~

~

.

-Zkontrolovat pomocí silomìru axiální sílu -A- pro pohyb tyèe s ozubením =} strana

00-4. .Mezi víkem a podpìrnou podložkou být vždy vùle, ale max. do 0,1 mm.

musí

-Vùli lze nastavit vhodným sestavováním vymezovacích podložek.

Upozornìní: Vymezovací podložky jsou O,13: O,16: O,19 a 0,22 mm.

v tlouštkách

O,1:

I 848-0020 I

. .

"

-48-22

-Vydání

06.97 $00.5206.07.15 -


FELlCIA

.~

Rízení

48

Zmìøit pomocí silomìru sílu -8- potøebnou k vychýlení øídící tyèe v kulovém kloubu

~

~ strana 00-4. Upozornìní: Pøi kontrole síly potøebné k vychýlení øízení upnout svisle (použít ochranné èelisti). .Síla musí pùsobit na øídicí tyè kolmo v místì pojistné matice hlavy øídicí tyèe.

I 848-0020I

.Pøevodka

øízení 05.96 >-

.Seøízení pastorku a øídicí tyèe je provedeno centrálními maticemi. Centrální matice jsou zajištìny vodu prolisy (viz šipky).

Pozor! Pøestavování

.

centrálních

na svém ob-

matic není dovoleno.

1848-0073 I

~

Zkontrolovat pomocí silomìru axiální sílu -Apro pohyb tyèe s ozubením a sílu -8- potøebnou k vychýlení øídicí tyèe v kulovém kloubu ~ strana 00-4. Upozornìní: Budou-Ii namìøeny odchylky axiální síly -A-, je nutné vymìnit pøevodku øízení.

.

I 848-0020I

Vydání 03.96 SOO.5206.05.15

-48-23

-


~

\

.

"

. .


I FELlCIA

Øízení

.22

21

23 26

)J~~

I

./

[:;,--_~1 ~ r /24

20---~~

27

-"""""1 ,I ~~25~ (!,

, \

48

I'

28

~V~

,.

\

1

.9~

,

~

!-13

,i

~ ~12 ",11

e--~ 8-1~~ ~

7 -1

r "

'

I

"""""" -1

'

'

,

,

'

"

,I

,

,

,

", "'"

.

,I

",

,

",

1.,

,

,J

I ,

, ~

I 3'"""

r 5

2 ""

J ~

4 +

Druh oleje:

+

v Mnozstvl

+

Rozmístìní

hydraulický

,. oleje

olej G 002 000

, v systemu:

hadic

sacího,

~...J ~ 3 -Svìrná

0,9 :f: 0,051 tlakového

a

zpìtného vedení ~ Montážní pfehled: lopatkové èerpadlo, zásobní nádobka, hydraulické veden~. strana 48-37. 1 -Hlava øídicí tyèe vpravo + odtlaèit z páky øízení +

2

M

-a

.60

~ od strany 48-30 demontáž a montáž t" Ice Nm

Vydání 12.95 SOO.5206.04.15

48-35

848-0027 I

spona

+ +

pøi montáži vymìnit demontáž -otevøít štípacími

+

montáž

4 -Manžeta .stahovat + lze ji .po

~ strana

! 1"' J

~I

.

' I

+ +

~ strana

kleštìmi

48-34

, a navlékat pøes øídicí tyè vymìnit pøi namontovaném

øízenív. '" serlzo~anl

sblhavostl

.,. nesml

z~roucena 'v, pred demontazl vymontovat øídicí tyèe ~ strana 48-35 zkontrolovat na opotøebení . praskllny)

zustat hlavu (trhliny,

-48-25-

I


I 48

Øízení

FELlCIA;

! !

22 ~ 1"'-

21

~

"-"

~~/

~

20---~~ \

~

21

23 26

~

24

.a;

27

25

i i"-~

!

I'

~

~~ \

1

.

~ 9~

~

-I

28

!,-13

,i

~ ~12

L

",11.

ccc/

r;;

8--fSJ 7 -1 ~r"-" I

",

" 'I

'

,

.-I

---"-"'"

,I

"

, "-",

(

'1'.

I

-J

!

3 "-"

5

~ ~

~ 4

2 "'-

1"' J

!

C5

c I 848-0027

5 -Svìrná spona + pøi montáži vymìnit + demontáž -otevøít štípacími + montáž ~ strana 48-34

kleštìmi

.

.

-I

I

9 -Hlava øídicí tyèe vlevo + odtlaèit od páky øízení ~ od strany 48-30 + demontáž a montáž ~ strana 48-35

6 -Øídicí tyè vpravo, 80 Nm + seøíditelná + demontáž a montáž ~ strana 48-33

10 -Øídicí tyè vlevo, 80 Nm + seøiditelná + demontáž a montáž ~ strana

7 -Závlaèka + pøi montáži

11 -Objimka

48-33

.

vnìjší

vymìnit 12 -Podložka

8 -Korunková + max.

matice, však 75

52 Nm Nm pro

zajištìní

závlaèkou

~

48-26

-Vydání

06.97

SOO.5206.07.15

I


I FELlCIA

Øízení

.22

21

23 26

)Jy/

[:,-:1 ~r /24

27

2o-~3 "', ~25I \

48

28

~~

I '16!

\

1

."""

9~ 8 $

.

~

i-13

,i

~ !"'-12

l11

'"

~

~

7 ---1 I r"',

I

"" "

'

'

,

~

.,I

",'

"",

,i

, '1, ,J

, "',

(

'1

3""

.j'

2'

.5

4

I

~ ~ J'--J ~I

13 -Šroub, 55 Nm .pøi

.

montáži pojistit LOCTITE 270

848-0027I

18 -Nastavovací šroub .neseøizovat!

14 -Pryžové lùžko vnìjší

19 -Tìsnìní

15 -Objímka vnítøní

20 -Krycí plech

16 -Pryžové lùžko vnitøní

21 -Tìsnicí kroužek .pøi

17 -Pøevodka øízení .demontáž a montáž

I. I ,

montáži vymìnit

22 -Tlakové vedení

=> od strany 48-30

Vydání 06.97 SOO.5206.07.15

-48-27

-


48

Øízení

FELlCIA

!

22

21

)J~~/

23 26

l:",.:1 ~r /24

20--~~

-

27

,""", ~~25! \

-I

I' 1

28

~~ !

\

1

, Y-13

~

~

,i

~ !""-12

L

",11

8~ 9~

7

J

I

r---, I --,

.

-""'-"",

--1

'-

-I

---,

, I

, -'-,

-, '-

(

,

-1

I.

--J

I

. 3'-, -I

~ 2-

5

~

k 4

J '1'

I

J

C5

I 848-0027 23 -Prùtokový šroub M 16 .30

Nm

I

26 -Prùtokový šroub M 14 .30 Nm .s ventilem

24 -Tìsnicí kroužek .pøi montáži vymìnit

27 -Šroub, 30 Nm

25 -Zpìtné

28 -Kloubový høídel høídele volantu

vedení

.

'

. ~

48-28

-Vydání

06.97

SOO.5206.07.15


FELlCIA

Øízení

48

.Kontrola

dopravního

tlaku èerpadla

Potøebné speciální náøadí, zkušební pøístroje a pomùcky .hadicová I

svorka MP-602

.adaptér

V.A.G 1402/3

.hadice

ze soupravy adaptérm 1402/6

.kontrolní .sada

pøístroj pro servoøízení V.A.G 1402

adaptérù V.A.G 1402/2

-Sací vedení MP7-602.

.-Odšroubovat

utìsnit

hadicovou

svorkou

tlakové vedení z èerpadla. I

Nasadit adaptér a zkušební pøístroj. Otevøít uzavírací ventil na manometru. -Sundat hadicovou sacího vedení.

I ~..o nn"" I

svorku

MP7-602

ze

-Nastartovat motor a je-Ii nutno doplnit stav hydraulického oleje v zásobní nádobce.

I 848-0023 I

1 -tìsnicí

kroužek (hliníkový)

2 -V.A.G

1402/3

3 -hadice 4 -V.A.G 5 -dutý 6 -tìsnicí .7

-k 8 -tìsnicí 9 -V.A.G Podmínky

ze soupravy adaptérù 1402/6 1402 šroub kroužek (hliníkový)

pøevodce øízení kroužek (hliníkový) 1402/2 kontroly

.Drážkový øemen a napnutí øemenu v poøádku. .Systém

drážkového

je tìsný.

.Hadice a vedení nejsou pøelomeny, nuty ani zauzlovány.

pøeh-

. Vydání 12.95 SOO.5206.04.15

-48-29-


48

Øízení

FELlCIA

-Pøi volnobìžných otáèkách motoru zavøít uzavírací ventil (ne na déle jak 5 s) a odeèíst

-

tlak. -Požadovaná hodnota: Ottomotor (benzinový): 7.2 :t: 0,4 MPa pøetlak Dieselmotor (vznìtový): 9,0 :t: 0,5 MPa pøetlak

Upozornìní: .Není-Ii požadované hodnoty dosaženo nebo je-Ii pøekroèena, èerpadlo vymìnit. .Demontáž a montáž lopatkového servoøízení ~ strana 48-39.

èerpadla

.Jestliže chybí hydraulický olej v zásobní nádobce, je vždy nutno provést kontrolu tìsnosti systému servoøízení. .Jsou-Ii netìsnosti zjištìny u pøevodky øízen~ je potøeba nejprve zkontrolovat tìsnost vedení a pøípojek, popøípadì dotáhnout a dosucha otøít.

.

.Jsou-Ii netìsnosti zjištìny u tìsnicího kroužku pastorku øízení nebo u utìsnìní ozubené tyèe v tìlese øízen~ je potøeba vymìnit pøevodku øízení. .Pro kontrolu utìsnìní ozubené tyèe otevøít sponu manžety a manžetu posunout ke stranì.

Demontáž a montáž servoøízení Upozornìní .Pøi práci na servoøízení je chovávat nejvìtší èistotu.

potøeba za-

.Místa spojù a jejich okolí pøed povolením dùkladnì oèistit.

.

.Vymontované díly pokládat na èistou podložku a pøikrýt. jestliže nebude oprava neprodlenì provádìna. .Nepoužívat

hadry, které uvolòují vlákna.

.Náhradní díly vybalovat až tìsnì montáží. .Používat díly.

jen originálnì

pøed jejich

zabalené náhradní

Potøebné speciální náøadí, zkušební pøístroje

a pomùcky .stahovák

-48-30

-Vydání

pro hlavy øídicích tyèí MP7-501

12.95 SOO.5206.04.15 -

.


FELlCIA

Øízení

48

.Demontáž Vyšroubovat spodní stahovací šroub -4- na kloubovém høídeli -2-. -Vyšroubovat matice sejmout i s tìsnìním.

-1- a krycí plech -3-

1W-~ .04

====JJ

\}y I ~~~~ \ M P7 -602

=/, -=

I

-~-

.

I -' \ ~

,

-Pomocíhadicových svorek MP7-602 utìsnit hadice od zásobní nádržky.

~

Q

-;;;;;;~j~J==:~=~= ==========9\2- -=

I 548-0024 I

-Vytáhnout

závlaèky z korunkových matic.

-Odšroubovat øídicích tyèí.

korunkové

matice

z

hlav

Odtlaèit stahovákem pro hlavy øídicích tyèí MP7-501 øídicí tyèe z pák øízení.

.

f\ 1848-0002 I

Vydání 12.95 500.5206.04.15

-48-31

-

~


48

I

Øízení

-

FELlCIA

04 -Odšroubovat tlakové z pøevodky øízení (šipky). a

zpìtné

vedení

-

-Otvory vedení pøekrýt plastikovým sáèkem a pøevázat. -Závity na pøevodce øízení chránit kovými uzávìry. -Vyháknout hadic.

hadice resp. vedení

plasti-

z držákù

I 848-0026 I

2

Vyšroubovat tømeny -1-.

~

~

šrouby

-Stáhnout kloubový servoøízení. -Vyjmout

-2-

høídel

a

sejmout

z

pøevodky

.

øízení.

Upozornìní: Pøi demontážipøevodky øízeníje potøeba dávat pozor na to, aby se ozubení pastorku øízení s kloubovým høídelem nepøíèilo nebo nesvíralo.

Montáž 1

I 848-0025 I

Upozornìní:

I

.Pro pøípojky hadic popøípadì vedení použít nové tìsnicí kroužky. .Pøed nasazením pøevodky øízení na kloubový høídel nasunout na pøevodku øízení tìsnìní a dbát na to, aby zapadlo do drážky na pøevodce øízen~ Poté nasadit krycí plech. Po nasazení pøevodky servotízení na kloubový høídel dávat pozor na to, aby tìsnìní pøiléhalo na krycí plech bez pøehybù a otvor do prostoru pro nohy tak byl správnì utìsnìn. Jinak by tudy mohla vnikat voda a (nebo) toto místo by se stalo zdrojem hluku. .Dbát .K

.

na èistotu tìsnicích ploch.

zajištìní korunkových matic hlav øídicích tyèí na pákách øízení použít nové závlaèky.

. -48-32-

Vydání 12.95 SOO.5206.04.15


I FELlCIA

Aízení

48

.Montáž

se provádí v opaèném poøadí.

I

Pro nasazení pasto rku øízení na kloubový høídel je zapotøebí eventuálnì ještì druhý mechanik. -Srouby pro pøipevnìní servoøízení k nápravnici r'lašroubovat s LOCTITE 270 a dotáhnout momentem 55 Nm. -Sroub na kloubovém høídeli dotáhnout momentem 30 Nm. -Zkontrolovat sbíhavost kol pøední nápravy. Podle potøeby nastavit, zkontrolovat polohu volantu.

.Demontáž

a montáž øídicích tyèí Potøebné speciální náøadí, zkušební pøístroje a pomùcky .Speciální øízení. .Kleštì

klíè MP7-601 na øídicí tyè servo-

V.A.G 1275

.Nástavce

ze sady náøadí

Demontáž

.

Upozornìní: Øídicí tyèe mohou být demontovány a montovány i u namontovaného servofízen~ -Oèistit

vnì

pøevodku servoøízení v okolí

manžet. -Otevøít svìrné zpìt (šipka).

MP7-601

..-Odšroubovat

spony a manžetu posunout

øídicí tyè z tyèe øízení.

Montáž -Øídicí tyè našroubovat na tyè utáhnout momentem 80 Nm.

øízení a

Upozornìní: Øídicí tyè natoèit tak, aby èep hlavy fídicí tyèe byl v montážní poloze. II 848-0028 v"O-vv"o II .kote

-romazat P

kl ou b rlv' d .'ICItyce v prlprav v, k em M o IyLongterm 2/78.

Vydání 06.97 SOO 520607.15

-48-33

-


48

Øízení

FELlCIA

..I

-Manžetu zkontrolovat na opotøebení(trhliny, praskliny). Zkontrolovat èistotu tìsnicích ploch pro manžetu. -Nasadit

-

I

manžetu.

Upozornìní:

Pøi montáži dávat pozor na to, aby zesílení na okrajích manžety doléhalo na skøíò pøevodkyservoøízení. .Používat

pouze originální svìrné spony.

-Svìrnou sponu utáhnout kleštìmi V.A.G 1275. I 848-0031I

Upozornìní:.

...Manžeta nesmí být v žádném pøípadì namontována zkroucená nebo pøetoèená (negativní pøíklad).

I 848-0032 I

Kontrola a nastavení øídicí tyèe

délky

levé

Zkontrolovat míru -a- levé øídicí tyèe a pøípadnì nastavit.

.

Míra -a- = 375,6 :t: 1,0 mm

a Upozornìní:

I ~

.Nastavit :§=§!)n:E{==:J1

.Na

geometrii na pravé øídicítyèi.

nových montáží

levých také

potøeba

øídicích obdobnì

tyèích

je

pøed

zkontrolovat

míru -a-a pøípadnì nastavit. .Zkontrolovat opravit.

I

polohu volantu, pøípadnì ji

.

I 848-0029I

-48-34

-Vydání

i

10.97

SOO.5206.08.15


FELlCIA

Øízení

48

.Demontáž

a montáž hlavy øídicí tyèe resp.

manžety

-Odtlaèit øídicí tyè od tyèe øízení => od strany 48-30. -Demontáž hlavy øídicí tyèe a demontáž a montáž manžety => strana 48-15. Montáž

hlavy øídicí tyèe

-Hlavu

øídicí tyèe našroubovat až na doraz na

tyce bude v montaznl poloze. a

a 1227 O + 1 O

Míra -a- musí být na obou stranách stejná a vzdálenost mezi hlavami øídicích tyèí musí

, -,

.být

1227,0 :f:1,0 mm. -Matici I 848-0033 I

dotáhnout momentem

-Nasadit

60 Nm.

øídicí tyè do páky øízení.

-Našroubovat

a dotáhnout korunkovou

ma-

tici. -Nasunout novou závlaèku a korunkovou matici zajistit. -Zkontrolovat sbíhavost kol pøední nápravy, podle potøeby nastavit. Zkontrolovat polohu volantu.

Vypuštìní

a naplnìní

hydraulického

.systému Vypuštìní -Otevøít vytéci.

systém a hydraulický

-Zbytek hydraulického vytìsnit nìkolikerým vlevo a vpravo.

olej nechat

oleje v systému otoèením volantu

Upozornìní: Vypuštìný

hydraulický olej znovu nepoužívat.

. Vydání

12.95

-48-35-

SOO.5206.04.15

---


48

Øízení

FELlCIA

Naplnìní

-

Upozornìní: .Druh

oleje: hydraulický olej G 002 000

.Množství

oleje v systému: 0,9 :f: 0,051

.Systém

naplòovat jen pøi chladném motoru.

-Naplnit

zásobní nádobku na "MAX".

-Volantem otoèit 3krát vlevo a vpravo (není nutno až na doraz). Nestartovat pøitom motor. -Sledovat

hladinu oleje, pøípadnì doplnit.

-Nastartovat motor a nechat ho bìžet asi 5 sekund. Lopatkové èerpadlo nasává hydraulický olej. -Vypnout -Doplnit

.

motor. hydraulický olejdo zásobní nádobky.

-Nastartovat

motor.

-Pøi bìžícím motoru otoèit volantem 5krát vlevo a vpravo. -Druhý mechanik pøitom kontroluje stav hydraulického oleje v zásobní nádobce a pøípadnì ji doplní. -Jestliže se v zásobní nádobce už neobjevují žádné bubliny ze zpìtného vedení, je hydraulický systém odvzdušnìn. -Vypnout

motor.

.

-4 -Odeèíst stav hydraulického oleje na znaèce mìrné tyèky uzávìru zásobní nádobky a nastavit ho na hodnotu 5 mm nad "MIN",

I 848-0030 I

Upozornìní: Naplnìní zásobní nádobky "MAX" není dovoleno.

až po

znaèku

. -48-36

-Vydání

12.95

SOO.5206.04.15

I


FELlCIA

.Montážní

Øízení

pøehled: lopatkové

48

èerpadlo, zásobní nádobka, hydraulické

vedení

13 ////-

,/'

12

/10

"

1

"'\,

.\.

\. 6

9

5

4

,

3

2

1

\'

(J~~!

~ ~~~l'~Sb~

I

-=.~

.~

.

JI

/

:iiC3

.

-'

I

I 848-0034

Upozornìní: .S

údržbou lopatkového èítá. Pøi reklamacích

.Druh èerpadla se nepose zjistí pomocí

.

zkouškyd tlaku Èa tìsnosti pøíèina. Jedná-Ii dl ' v dlse o zava u v erpa e, Je nutno cerpa o ev n.t

vym ,.

.k

.Èerpadla ze skladu náhradních dílù jsou bez oleje. -Proto je nutné je pøed montáží naplnit hydraulickým olejem G 002 000 a rukou protoèit, jinak mùže docházet za jízdy hluèení nebo k poškození èerpadla.

Vydání 12.95

SOO.5206.04.15

I

oleje: hydraulický olej G 002 000

.Množství

oleje v systému: O 9 :f: 0,051 '

1 -pe Z - tne' ve ' h d.. .a

d enl .

ICI nasunou

t

v

az na

doraz

2 -Spona

-48-37-


48

Øízení

FELlCIA

~

I

13 12 10

'",

'" \ \

9

6

5

4

d

\

,

~-

(-:;1

.

j

~,,--.)~~ -=,~

J

JI

~~~=:=~~ l

lI~-

.!

~

Z

3 21 \

~-,J

,

I

.

8 I 848-0034 3 -Zásobní nádobka s uzávìrem a mìrnou tyèkou + uzávìr otevøít napø. pomocí tyèky + pøi studeném motoru max. 5,0 mm nad znaèku "MIN"

8 -Šroubová

I

spona

9 -Lopatkové

èerpadlo

krouze - k

10 -esnlcl Tì "

+ pøi montáži vymìnit 4 -Pryžové

pouzdro 11 -Tlakové

vedení

S-Spona 6 -Šroub

do plastu

se šestihranou

vou +

5 Nm

hla-

.

12 -Prùtokový šroub + 30 Nm 13 -revo P-

-..

dk a rlzenl

7 -Sací vedení + hadici nasunout až na doraz -48-38

-Vydání

12.95 SOO.5206.04.15


I

;

FELlCIA

.Demontáž

Øízení

a montáž lopatkového

.

48

èerpadla servoøízení

9

6

5

"-"-

34 1

~

2 ...,.::-"'"

\) I

.

15

c

14

12

V"\

11

1O

13

I 848-0035 Upozornìní:

2 -Øemenice

+ Pøi montáži vymìnit

.+

tìsnicí kroužky.

+

Vypuštìný žívat.

+

Množství náplnì a druh oleje => upozornìní strana 48-37.

hydraulický

olej znovu nepou-

1 -Kombinovaný šroub + 25 Nm povolit a utáhnout pomocí MP1-308

Vydání 12.95 SOO.5206.04.15

I

3 -Drážkový øemen + demontáž a montáž => strana 48-42 + kontrola stavu 4 -~roub + 23 Nm 5 -Tìsnicí

kroužek

-48-39-


48

Øízení

FELlCIA

I

-I

9

5

.

6

3 1

4

'~

2 --' --' "":;"""~ Í) I

15

r

;:;.

12

ry,,\

'ccc

14

11

1O

13

I 848-0035

6 -Dutý šroub + 30 Nm + povolit a utáhnout ~ obr. 1 7 -Tlakové

I

10 -Šroub + 45 Nm + montážní postup ~ následující upozornìní

vedení

8 -Šroub + 45 Nm + montážní postup ~ následující upozornìní

9 -Šroub + 45 Nm + montážní postup ~ následující upozornìní

-48-40

.

-Vydání

11 -Šroub + 45 Nm + montážní postup ~ následující upozornìní

Upozornìní: M .v

,

ontazm postup:

$rouby utahovat v poøadí: pozice 8, pozice 11, pozice 9 a pozice 10.

12.95 SOO.5206.04.15

.


.

FELlCIA

Øízení

48

9

.6

5

3 1

4

'~

2 :;o~~ _o_o IJ I

15

"12 rTiB:\

14

11

13

.

I 848-0035 12 -Šroub

15 -Lopatkové

+ 23 Nm 13 -Sací vedení + pøi montáži je tøeba dát pozor na to, aby sací vedení nebylo pøekroucené + hadici nasunout až na doraz 14

.

10

~

-~rou

b

.Provedení ova spona

Vydání 12.95 SOO.5206.04.15

I

èerpadlo

+ kontrola dopravního tlaku ~ strana 48-29 + pøed montáží naplnit olejem ~ strana 48-37 Upozornìní: a upevnìní lopatkového èerpadla se liší podle druhu motoru.

-48-41-


48

Øízení

FELlCIA

obr. 1

matici povolit a utáhnout momen-

~

---

tovým klíèem

\

I 848-0036 I

.

~emontáž a montáž drážkového

remenu Upozornìní: Pøed demontáží drážkového øemenu je nutno na nìm vyznaèit smìr otáèen{ Pøi montáži temenu je potøeba dbát na jeho správné usazení na øemenici. Napínací kladku pootoèit pomocí montážního klíèe na upínacím šroubu ve smìru šipky. -Drážkový

øemen sundat popø. nasadit.

. . -48-42

-Vydání

12.95 SOO.5206.04.15


.

FELlCIA

Øízení

48

9

.6

5

3 2

1

4 "":;'~

~'I

15

: :;;:::;;:: .c

14

"'-

~

12

13

. I 848-0035

12 -$roub + 23 Nm 13 -Sací vedení + pøi montáži je tøeba dát pozor na to, aby sací vedení nebylo pøekroucené + hadici nasunout až na doraz 14

.

Eo

-~rou

b

.Provedení ova spona

Vydání 12.95 SOO.5206.04.15

I

15 -Lopatkové èerpadlo + kontrola dopravního tlaku ~ strana 48-29 + pøed montáží naplnit olejem ~ strana 48-37 Upozornìní: a upevnìní lopatkového èerpadla se liší podle druhu motoru.

-48-41-


48

Øízení

FELlCIA

obr. 1

matici povolit a utáhnout

momen-

~

---

tovým klíèem

I 848-0036 I

.

~emontáž a montáž drážkového

remenu Upozornìní: Pøed demontáží drážkového øemenu je nutno na nìm vyznaèit smìr otáèení: Pøi montáži øemenu je potøeba dbát na jeho správné usazení na øemenici. Napínací kladku pootoèit pomocí montážního klíèe na upínacím šroubu ve smìru šipky. -Drážkový

øemen sundat popø. nasadít.

. . -48-42-

Vydání 12.95

SOO.5206.04.15

DP Felicia - Podvozek  

Dílenská příručka Škoda Felicia - Podvozek

Advertisement