Page 1

.

Servis

8

Dílenská FELICIA .I

I

pøíruèka

Elektrická zaøízení ~.~R". ."'Rg ~g. .~~III

I?: I

I

""

.

,.

'.-'~ II

r

. Servisní služba. Technické 500.5208.00.15Vydání 11.94

informace


-,

;

.

,cf

',c -,

.

"

Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není povoleno. @ 1994 ŠKODA, automobilová ~-

a.s.

sítì ŠKODA.

. Printed in CR


Servis

1(9 o

.Pøeh

led dodatkù

Dílenská

Elektrická

pøíruèka

FELICIA

Vydání: 06.99

zaøízení

Nahrazuje Pøehleddodatkù -Vydání: 03.99

Doda-

Vydání

Název

Objednací èíslo

1

11.94 01.95

Základní vydání Dílenské pøíruèky Zabezpeèovací zaøízení (imobilizér 5iemens)

500.5208.00. 15 500.5208.01.15

2

04.95

Autorádia, Varovné zaøízení proti krádeži

500.5208.02.15

3

05.95

500.5208.03.15

4

06.95

Snímaè stavu paliva, Zabezpeèovací zaøízení (imobilizér Meta) 5pouštìè pro vozy 07.95 >-

5

09.95

Øemen alternátoru -vozy s klimatizací

500.5208.05.15

6 7

10.95 02.96

Zadní skupinové svítilny Pickup Vozy s motorem 1,6 a 1,91D, Akumulátor 61 Ah

500.5208.06.15 500.5208.07.15

8

07.97

Demontáž ložisek alternátoru

500.5208.08.15

9

01.98

500.5208.09.15

10

07.98

Varovné zaøízení proti krádeži (Laserline 989), pøední mlhová svìtla 01.98 >Elektrické stahování oken

12

03.99 06.99

Akumulátory, øemen alternátoru -vozy s klimatizací Nový anténní kabel

500.5208.11.15 500.5208.12.15

tek

.

.11

500.5208.04.15

500.5208.10.15

13 14 15 16

17 18 19 20

.

Obsah ~ následující strana. Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ~koda. Její pøedání tøetím osobám nebo rozmnožování není povoleno. @ 1999 SKODA AUTO, a.s.

Printed in CR 500.5208.12.15


-

. . .


I

FELICIA

Servis; Obsah

.27

Spouštìè,

.

napájecí

zdroje

strana

I

Akumulátor -Kontrolastavuhladlnyelektrolytu -Mìøenínapìtíakumulátorusproudovouzátìží -Kontrola hustoty elektrolytu -Nabíjeníakumulátoru -Rychlonabíjení,Nouzovéstartování -Demontáž a montáž akumulátoru.

27-1 27-1 27-2 27-2 27-4 27-4 27-5

I

Spouštìèprovozy>-06.95 -Opravaspouštìèe -Demontáž a montáž spouštìèe -Demontáža montáž uhlíkù -Demontáž a montáž elektromagnetického

27-6 27-6 27-10 27-11 27-11

Spouštìèprovozysmotorem1,3a1,61 -Oprava spouštìèe -Deamontáž spouštìèe

90

spínaèe. 07.95>-

27-11.5

Alternátor provozy s motorem 1,31 -Oprava alternátoru -Demontážamontáž pøedního víka alternátoru ..., -Demontáž montáž ložisek alternátoru """"""""""""""".,..,.",.,."... -Kontrola usmìròovacího bloku. -Demontážamontáždrážkovéhoøemenu

27-12 27-12 27-14 27-14 27-19 27-20

Alternátor

provozy

27-23

Alternátor

pro vozy se vznìtovým

Pøístrojové

.-~~~t~~e~í~~~~

92

.-Demontáž

27-11.1 27-11.1 27-11.5

Spouštìèprovozysevznìtovýmmotorem1,91 -De a montáž el.magnetického spínaèe ( vozy se zážehovými motory 1,3a1,61 07.95>-)

s motorem

panely,

1,61 motorem

1,91

s.t~~~.~~I~~~.(~~~~.s.e.~~~~~~.v:~.~~.t~~~~

Autorádia,

reproduktory,

telefon

27-11.6

27-24

pøístroje

Oprava panelu pøístrojù -Vozidla s otáèkomìrem a digitálními hodinami -Vozidla s analogovými hodinami. -Demontáž a montáž panelu pøístrojù. -Demontáž a montáž žárovek kontrolních svítilen a osvìtlení

91

I

strana

panelu pøístrojù.

90-1 90-1 90-3 90-5 90-7

.s.e.~~~ø~~~~~~~~

90-8

strana

Pøehledautorádií -Autorádiose2reproduktory -Autorádio se 4 reproduktory (Combi) -Osazení svorkovnic autorádia

91-1 91-1 91-1 91-2

Oprava autorádií -Demontážamontážautorádiís"Quick-Out" -Demontáž a montáž pøedního dveøního reproduktoru. -Demontáža montáž zadního reproduktoru (Combi)

91-4 91-4 91-4 91-5

Demontážamontážstøešníantény

91-6

Stírací

strana

a ostøikovací

zaøízení

Opravastíraèepøedníhoskla -Demontáž a montáž náhonu stíráte k -Demontáž a montáž motoru stíraèe a montáž stírací gumy.

92-1 92-5 92-5 92-6

Opravaostøikovaèepøedníhoskla

92-7

Vydání 03.99

SOO.5208.11.15

-I

-


Servis

FELICIA

I

!

I

i

92

94

Stírací a ostøikovací zaøízení

strana

Opravastíraèeaostøikovaèezadníhoskla

92-9

Oprava

92-12

ostøikovaèe

pøedních

svìtlometù

Svìtla, žárovky, spínaèe-vnìjší

strana

Oprava

94-1

pøedních

-Demontáž -Seøízení -D

svìtlometù

a montáž tìlesa svìtlometu.

94-1

mon t az 'VV' zarove k sv ìl t ometu.o

94-2

-Demontážamontážsklapøedníchsvìtlometù -Demontážamontážovladaèesklonusvìtlometù

Demontáža

montáž

94-3 94-4

pøedních smìrových

a mlhavých

svìtel

94-5

-Demontážaseøízenímlhovýchsvìtel)O-12.97 -Demontážamontážžárovekmlhovýchsvìtel

94-5 94-6

-Oprava

94-6.1

mlhavých svìtel

01.98)0-

-Demontážamontážboèníchsmìrovýchsvìtel

94-7

-Demontážamontážzadnískupinovésvítilny -Demontáž a montáž žárovek zadní skupinové

94-8 94-8

-Demontáž -Demontáž Oprava

a montáž a montáž

pøepínaèe

zadních žárovek

pod

svítilny.

skupinových svítilen u vozu Pic kup zadní skupinové svítilny u vozu Pickup

94-8.1 94-8.2

volantem

96

94-13 94-15

a montáž spínací skøíòky.

-Obsazení

konektorù

pøepínaèe

94-15

pod volantem

a spínací skøíòky.

94-16

Svìtla, žárovky, spínaèe-vnitøní, ochrana proti krádeži

strana

Vnitøní svìtla

96-1

a spínaèe.

-Demontážamontážspínaèù

96-1

-Demontáž

96-1

a montáž pøední stropní svítilny.

-Demontážamontážspínaèestahováníoken

96-2

-Demontážamontážspínaèùvyhøívanýchsedaèek

96-2.1

Zabezpeèovací

zaøízení

proti

nastartování

(imobilizér

-Provedenívlastnídiagnostikyimobilizéru -Pøipojení pøístroje V.A.G 1552 a zvolení

funkce

yzva -Mazání

'..",

-V'

h b

k'.

vyplSUC y ov pamìti závad

-Ukonèení

výstupu

é

v .

pametl '.""

""""""

Siemens)

96-3 96-3 96-4

(dotaz na verzi pøístroje) ",..""

""

""

"'..."

""

,..""

96-6 96-7

""

96-7

-Tabulkazdrojùzávad -Pøizpùsobení klíèkù k zapalování

96-8 96-9

-Zpùsob

96-12

postupu

pøi ztrátì

klíèkù

-Pøizpùsobenípøivýmìnìmotorovéøídícíjednotky -Pøizpùsobení pøi výmìnì øídící jednotky -Zpùsob postupu pøi výmìnì -Demontážamontážimobilizéru

imobilizéru

(kódování

sady klíèkù nebo øídící jednotky

imobilizéru

96-15 96-16 96-17 96 17

Varovné

96-20.1

t'V

zaøízení

proti

krádeži

(Laserline989)

-Demontážamontáždílùvarovnéhozaøízení Zabezpeèovací

zaøízení

proti

96-20.1

nastartování

-Umístìníprvkùimobilizéruvevozidle

(imobilizér ,.",

M 36) ,

96-21 "",...,

,

-Demontážøídícíjednotkyimobilizéru -Montáž øídící jednotky imobilizéru -Demontáž

-Montáž

-11-

.

96-13 96-14

øídící jednotky)

Varovné zaøízení proti krádeži (Meta M94A) emonazamonaz t 'V d luvarovne 'l o ' hozarlzenl v, , -D

.

94-9

-Demontážamontážpøepínaèepodvolantem -Demontážamontážzámkuøízení

-Demontáž

-

94-1

svìtlometu

t áz V a

emon

.-

ètecího

zaøízení

ètecího zaøízení.

96-21 96-21 96-21

""'...'

"'.'..'..."'

"

96-21

96-22

-Kontrolafunkceimobilizéru

96-22

-Demontáž

96-23

a montáž dveøního spínaèe.

Vydání 03.99

SOO.5208.11.15

.


FELICIA 97 .Reléová

Servis

Vodièe

strana

deska. -Demontáž a montáž reléové desky.

97-1 97-1

-Demontáž

97-1

a montáž vícepólové svorkovnice reléové desky.

. . . Vydání 03.99 SOO.5208.11.15

-III

-


~

~

_J

. . .


FELlCIA

Spouštìè/napájecí zdroje

27

Akumulátor .Pozor! Pøed zapoèetím prací na elektrickém pojit kostøící kabel akumulátoru. Pøi manipulaci

s akumulátorem

zaøízení od-

je nutné používat

ochranné pomùcky a dodržovat bezpeènost práce. Upozornìni: .Pfed odpojením akumulátoru je tfeba u vozidel s kódovaným autorádiem nejdfíve zjistit a zaznamenat kód autorádia. .Po montáži akumulátoru provést: -u vozidel s kódovaným autorádiem vložit kód -nastavit hodiny -u vozidel s el. stahováním oken provést nastavení

~ .3

4

--

5

.

6

~

.

L\

É~ ø-I-1

.

2

0

lij

1

...Výstražné odkazy a bezpeènostní pøedpisy pro olovìné akumulátory s kyselinou

~~

~ --obsluze ~

7

~

~ ~4

/i'~

~

Servisní prohlídky a údržba.

1 -Sledovat odkazy na akumulátory v Dílenské pøíruèce, Elektrická zaøízenía v Návodu k :r?1

2 -elektr~lyt -Nebezpeèí

~

proto

"tA ~~

akumulá~oru poleptání:

Je tøeba

sil,nì

ochranne

lep~ající,

rukavice

a

chránit oèi P b

.-akumulátor

nepøeklápìt, ~vì:ráv~ní

8

nosit

je

I N27-Q112 I

z

otvorù

Plyn.~mùže VYstO~Pitelektro-

3 -Otevreny oheò, Jiskry a kouøenizakázáno. -vylouèit tvorbu jisker pøizacházenís kabely a elektrickými pøístroji -vylouèit zkraty 4 -Nosit ochranu oèí 5 -Nedovolit dìtem pøístupke kyselinì a akumulátorùm 6 -likvidace: -staré

akumulátory odevzdávat na sbìrném

místì

7 -Staré akumulátory nikdy nelikvidovat v domovním odpadu! 8 -Nebezpeèí výbuchu: -pøi

nabíjení akumulátorù vzniká vysoce

výbušná smìs tøaskavých plynù

Kontrola stavu hladiny elektrolytu -Pokud je hladina elktrolytu pod znaèkou výšky hladiny elektrolytu "MIN", je tøeba doplnit pouze destilovanou vodu.

.

Vydání03.99 SOO.5208.11.15

-27-1-


-

27

Spouštìè/napájecí zdroje

FELlCIA

Upozornìní: .Výška hladiny elektrolytu, která ptevyšuje znaèku "MAX" mùže zpùsobit za provozu vytékání elektrolytu z akumulátoru. Naopak nízký stav elektrolytu podstatnì zkracuje životnost akumulátoru.

~ -

.Pti nabíjení akumulátoru nebo jeho mìtení musí zùstat akumulátor uzavtený zátkami.

Mìøení napìtíakumulátoru s proudovouzátìží -Odpojit

nejprve kostøícíkabel akumulátoru.

Napìtí se mùže mìøit s proudovou zátìží zkušebním zaøízenímna akumulátory napø. V.A.G.1498. Zatìžovací proud a minimální napìtí se liší podle kapacity akumulátoru a jsou uvedeny na nálepce zkušebního pøístroje nebo je lze zjistit z následujícítabulky.

016

.

Kapacita

Startovací proud

Zatìžovací proud

Min. napìtí

36Ah

175A

100A

10,OV

40Ah-49Ah

220A

200A

9,2V

50Ah-60Ah

265A-280A

200A

9,4V

61Ah-80Ah

300A-380A

300A

9,OV

81Ah-l1 OAh

380A-500A

300A

9,5V

-Napìtí se mìøí po dobu 5 -10 sekund a je-Ii zmìøené napìtí menší, než udané minimální napìtí, je akumulátor vybitý nebo vadný a je tøeba zkontrolovat hustotu elektrolytu.

Kontrola hustoty elektrolytu

.

.Hustota elektrolytu dává ve spojení s mìøením napìtí (se zatížením) pYesnou informaci o stavu nabitíakumulátoru. Zkouška se provádí hustomìrem. .Èím vyšší je hustota nasátého elektrolytu, tím výše plovák vystoupí. Na stupnici plováku lze odeèíst specifickou hmotnost (hustotu) v [kg/dm3]. Musí být dosaženo následujících hodnot: Stav nabití klimatických

v normálních zónách

vybitý

-27-2

-Vydání

Hustota elektrolytu v (kg/dm 3)

1,12

èásteènì nabitý

1,20.

zcela nabitý

1,28 03.99 500.5208.11.15


FELlCIA

Spouštìè/napájecí

zdroje

.Stav

nabití v tropech

27

Hustota elektrolytu v (kg/dm 3)

vybitý

1,08

èásteènì nabitý

1 , 16

zcela nabitý

1,23

Pokynypro zacházenís akumulátory: Akumulátory; které nejsou delší dobu používány (napl': u uskladovaných vozidel), se samovolnì vyb(jení a navíc u nich mohou sulfatizovat èlánky. Pøi nab(její bìžnými rychlonab(jeèkami, nelze takové akumulátory vùbec nabít nebo vykazují díky tzv.povrchovému nabití pøíliš brzy "úplné"nabit~ Takovéto akumulátory se pak jeví jako vadné.

.

-Døíve, než je možno tyto akumulátory oznaèit za vadné, je nutno provést následující mìøení: .Není-Ii rozdíl hustoty elektrolytu v jednotlivých èláncích vìtší než 0,02 kg/dm3 (napø. 1,13 kg/dm3...1, 11 kg/dm3), tak je nutno akumulátor znovu nabít. Po ukonèení nabíjení je tøeba provést mìøení napìtí s proudovou zátìží. Teprve po tomto mìøení, kdy akumulátor nedosáhne požadovaných hodnot je možno ho oznaèit za vadný. .Je-Ii rozdíl hustoty elektrolytu v jednotlivých èláncích podstatnì vìtší (napø. 5 èlánkù má hustotu 1,16 kg/dm3 a jeden 1,08 kg/dm3), je akumulátor vnitønì zkraa je vadný.

.tovaný

Nm Pøipojení B+ (svorka 30) na alternátoru

4

Upevnìní

svorky B+ na akumulátoru

3

Upevnìní

svorky B- na akumulátoru

3

Pøídavný vodiè B+ na akumulátoru

.

4

Ukostøovací vedení B- na pøevodovce (vozy RHD)

50

Ukostøovací vedení B- na karoserii

1O

Vydání03.99 SOO.5208.11.15

-27-3-


27

Spouštìè/napájecí

zdroje

FELICIA

~ -

Nabíjení akumulátoru

Upozornìní: .Akumulátor .V

pøed nabíjením demontovat z vozu.

prostorách, kde se akumulátory nabíjejí se nesmí zacházet s otevøeným ohnìm a kouøit. Z tìchto prostor odstraòte i mìøidla a nástroje, aby nedošlo k jejich poškození korozí.

.Pøed nabíjením by mìl akumulátor mít teplotu minimálnì 10°C. Nabíjeèkou napø. V.A.G 1471 lze nabíjet 4 12 V akumulátory s rùznou kapacitou.

Upozornìní:

.

Døíve, než se pøipojí akumulátor na nabíjeèku, musí být nabíjeèka bezpodmíneènì vypnuta. -Propojit plusový pól akumulátoru s plusovým pólem nabíjeèky a minusový pól akumulátoru s minusovým pólem nabíjeèky. -Zapnout nabíjecí proud. Velikost nabíjecího proudu se øídi podle kapacity akumulátoru a mìl by být pøibližnì 10 % kapacity (napø. 44 Ah akumulátor = 4,4 A). V pøípadì, že zaène akumulátor vaøit, (to znamená pøi napìtí jednoho èlánku 2,40 2,45 V) smí být maximální nabíjecí proud 5 % ~apacity akumulátoru (napø. 44 Ah akumulátor -2,20 A).

Rychlonabíjení

I Nouzové startování

.

-Rychlonabíjení se mùže provádìt s nabíjeèkou a zkoušeèkou napø. V.A.G 1648, a s nabíjecím a startovacím zaøízením napø. V.A.G 1472 se nechá provádìt ještì nouzové startování.

Upozornìní: .Akumulátory by se mìly rychlonabíjet jen ve vyjímeèných pøipadech. .Akumulátory

-27-4-

se rychlonabíjením

poškozují.

Vydání 11.94 800.5208.00.15

.


FELlCIA

Spouštìè, napájecí zdroje

27

,

.Demontáž

a montáž akumulátoru Demontáž Upozornìní: 4

Pøed odpojením akumulátoru, je tøeba u vozidel s kódovaným autorádiem nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. -Nejdøíve odpojit kostøící kabel akumulátoru, potom odpojit plusový kabel. -Demontovat

II 827-0018 I """-VVIV I...

držák akumulátoru.

Montáž 1 -I L.š ta na k aroserllproprlpevnenlpaty ..v' v, akumulátoru

.2

-Držák akumulátoru musí pøiléhat na patu akumulátoru 3 -Sroub M8 x 16 (utahovací moment 16 Nm) 4 -Nosiè

baterie.

Upozornìní: .Pólové kem.

vývody akumulátoru se nemažou tu-

.Pøi nesprávném upevnìní akumulátoru mùže dojít k poškození jeho èlánkù. .Po

.

~

I1827-0019 v~'-VVI" II

montáži provést: -u vozidel s kódovaným autorádiem vložit kód, -nastavit hodiny; -u vozidel s el. stahováním oken provést nastavení Servisní prohlídky a údržba

-- Ak ---urnu

laI t or

...Akumulátor

s o dvz d usnovaclml lat k aml.. I

s centrálním odvzdušnìním.

Upozornìní: Podle možnosti by se mìly používat akumulátory nejnovìjšího konstrukèního provedení s centrálním odvzdušnìním.

.I

827-0020 I

Vydání 07.98 SOO.5208.10.15

-27-5

-


27

Spouitìè/napájecí

zdroje

FELlCIA,

, !

Spouštìè

..

pro vozy )I.. 06.95

Opravaspouštìèe

-

1

16

"~ ~ ~

~

~~--'

11 ---{~)

i ..v;~~:: ~

n

4

n

n

o---"'1~~~

3 - --~

2 ,~~~-

~ <9:v/~/ ta ta

i

- 25 -2 4

E6~~~~~ a-

9

J'

@-

I

~

"---

i

~

--20

8 --,~

!

~I"

~

6

-~T-/~~ ~ 'l

01

<:::::::~ I? ~ t'\

I

22

i

21

""--- 1 9

n

i'

.

23

1

7

n W

26

~

! ! I ii

5 c-J

~

15=::g 14 ~ 113---~§) 2 O>

1O n

@ '---'" --'

!

18

G

!I I,

I,

1-

!

17

, I

i

.

. I .

. I, I .

I

i'0--' L

.--.--

J I 827-0021

P , ozor.

I

pfedáním zákazníkovi vložit kód zpìt do au-

torádia.

Pøed prace'!'; na el.zaø;zen; odpojte od akumulatoru.

kostø;c; kabel

.Kontrola spouštìèe => Elektrická schémata,

hledání

závad

a

.

montážní místa Upozornìní:

.Demontáž

spouštìèe

=> strana 27-10.

.Pfed odpojením akumulátoru je tfeba zjistit a zaznamenat kód autorádia a pfed

-27-6

-Vydáni

06.95 SOO.5208.04.15

I


FELICIA

Spouštìè/napájecí zdroje

27

; 1---

23

12 11~h 10===~~~ "..~

9

;

f-/"'-"'-"'~-40 1

c;::.~

!

~!238

22 ---~"""""O --o 21 ~ 20---~§) 19 O 1 8 :_~~)

! 1 !: !I

17

i

8

16

8

<e39

I I

I

i t::::: 37 ~: t ~~-36 i s35

L~:~~==' I

34

i

33

!J ~/!~~;:~~== ~ ~::'::~

32

! ""-"1~~~

7 6

A ~~~-O

5

J:ll ~

1 5 -~

14 13

~~~~~?~"""~~~~= 31

!

O <:::;

i i

i

j

~

I!

4

~

~

'-,--- 3 O

;:~:::::= n

[

""

29 28

27 26 25

~

I,

3

. I

l.

2

i

1

!

24

,

I

.!

,I

i 1 -Víko

bøemenové

I 827-0021 I

9 -Cívka

2 -Šroub + M6 x 16

10 -Podložka 11 -Pružná

podložka

3 -Podložka 4-

.

12 -Matice + 14Nm + M10

Páka

5 -Pøíložka 13 -Vymezovací 6-

kroužek

Èep 14 -Pojistný

kroužek

15 -Pojistný

kroužek

7 -Jádro 8 -Pružina

Vydání11.94

SOO.5208~~

-27-7-

.~


27

Spouštìè/napájecí zdroje

FELlCIA

; , ;

23

~ ! !

22 --"""0

I

--o

i

12

21

11~~ 10===~~"""'""g

20 119 8

~

<e -~

n i

! !:~

9 8

~

~~~1~~~ 1 5 7 6 ~-~

FI

14 13

-O

~!l-.::!

5

~

~ ..J

4

~;~==: i

!

16

t:::::

38 37

~ : ~""""""","""-36 ! 635

i 17

~ 39

@"'---1 i

i

~§) ~ {~)

~-40

3 4 33

i! ~;~j;~~ ~ "..~::::~""' ~~ f§)

i

~

O <::::::

i !

~

~1 i

.

~""'" ~~" ~:'"

---29 8 ::::~~~""'--2

I

! !

"--- 3 O

n

27

.26

c->,c-> ,lI

G

25

I i

3

2

i . I

I

24

,

1

!

.

! I

I, I

i

I 827-0021 I

16-Tìleso volnobìžky

24-Rotor

17-Tlaèná pružina

25 -Stator

18-Opìrná podložka

26-Podložka

19-Mezikroužek

27-Podložka

20-Opìrná podložka

28-Podložka

21 -Tlaèná pružina

29 -Pružina

22-Podložka

30-Komutátorové víko

23-Pojistka

31 -Spojovací pás

-27-8-

.

Vydání 11.94 500.5208.00.15 ---


FELICIA

Spouštìè/napájecí zdroje

;

1"""

23

;

;

f-/""~~---

!

@"'--1---'--

38

!

~! w

37

i

~: V--36

i i

12

21

~

11~

20

~§)

10====~

19

~

.' i

18

{~)

!I

17

~

[

9

n

16

:

~n

8

i

i

: ! e35

:I:~:=' I

F1

14

6

't~ ~

1 3 -<;

5

~~::~~J::~~~Ij)

O

n

i ~

"j'>! ,

I. I.I ,

(!

n

28 27

26 25

G

I

.

cI

3

~

i

2

~

i

1

~

;~=29 o ""

""""-",,,,'~.~~j L -I! 4

-31

~g~" ,:==3O

I !

33

~;~j;~~',32

!

7

34

~ ~--

.~""'-

""""'1~~~ 15 --"-""~

40

e39

I

-~"""O 22 --o

""""""""'~

27

24

. ., I

.i

.

I l 32 -Uhlík

I

37 -Svorník

+ Výmìna 33 -Pružná

I 827-0021

=> str. 27-11

+ 3,5 Nm + M6 x 123

podložka 38 -Kryt

.

34 -Šroub + M4 x 6

39 -Pružná

35 -Podložka

40 -Šroub

36 -Pružná

podložka

Vydání11.94 500.5208.00.15

podložka

+ 3Nm + M6 x 10

-27-9-


27

Spouštìè/napájecí \

"

_J

zdroje

FELlCIA

-

'

Demontáž

a montáž

spouštìèe

Pozorl Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém pojit kostøíci kabel akumulátoru.

zaøízení od-

Upozornìní: Pøed odpojenim akumulátoru, je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia.

Demontáž -Odpojit

~

kostøící kabel akumulátoru.

-Odpojit konektor 50 -1- od elektromagnetického spínaèe.

.

-Odšroubovat matici vodièe 30 -2-. Utahovací moment matice: 14 Nm. -Pøíchytku

~

-3- vyjmout kleštìmi ze spouštìèe.

-Odšroubovat nejdøive spodní a potom horní pøipevòovací matici (šipky). Utahovací moment matic: 50 Nm. -Spouštìè

.

vyjmout smìrem nahoru.

Montáž se provede v opaèném poøadí. Upozornìní: Pøi pøipojování vodièù je tøeba dbát na èistotu konektorù a kabelových ok.

. -27-10-

Vydání 11.94

500.5208.00.15


I. FELlCIA

Spouštìè/napájecí zdroje

.Demontáž

27

a montáž

-Demontovat -Šroub -Kryt

spouštìè

uhlíkù

I

=> str. 27 -10.

I

na zadním krytu odšroubovat. vyjmout.

O~naèit polohu spojovacího dvìma uhlíky.

pásku -1- mezi

-Vyšroubovat šrouby -2- uhlíkù -3- , pøítlaèné pružiny -4- zatlaèit zpìt (proti tlaku) a uhlíky vyjmout. Montáž se provede v opaèném poøadí.

.Upozornìní:

Uhlíky musí být ve vedení lehce posuvné a nesmìjí se pøíèit. Je nutné dbát na dostateèný tlak pøítlaèných pružin.

Demontáž

a montáž

elektromagnetického -Demontovat

spouštìè

spínaèe => str. 27 -10.

-Odšroubovat matici spodniho kontaktu na tìlese magnetického spínaèe. -Oznaèit montážni polohu elektromagnetického spínaèe a odehnout kovový pásek.

1

3

.d

f

2

~

Vyšroubovat

.magnetický

~

~-~ M JJfpI

..~

dva pøipevòovací šrouby -1- a spínaè vyjmout smìrem nahoru.

-Vyjmout vratnou pružinu vyvléknout smìrem nahoru.

-2- a jádro

-3-

Montáž se provede v opaèném poøadí.

Upozornìní: ,

I 827-0005 I

Pøi montáži je nutné dbát na lehký chod zpìtného tahu pastorku a pøípadnì lehce potøítjádro olejem.

. Vydání 11.94 800.5208.00.15

-27-11

-.


27

Spouštìè/napájecí

Spouštìè Oprava

pro vozy s motorem

zdroje

FELlCIA

c ,

i

1,3 a 1,6 I 07.95 >-

!

~

spouštìèe

l

~

-/

3 4

5 6

~iJ

~

I

V~O

~~11 «--,.2..? ,

12 13

28

.

27

26

14

25

15

24 23

16

22

21 20 19

.

18

~

17

I 1827-0026

Potøebné

. ky: pomuc

speciální

náøadí, pøístroje

a

I

Pozor.' Pøed pracemi na el. zaøízení odpojte kostøici kabel akumulátoru.

.Mazacítuk

ISOFLEX LDS 18 Special (KIOber)

.Zajiš•ovací

prostøedek LOCTITE 270

-27-11.1

-Vydání

. 02.96 SOO.5208.07.15

I I


FELlCIA

Spouštìè/napájecí

.1

2

~

3

4

5

6

7

zdroje

27

8 1fP'/~

~

;://

$

/--

190

cr::::§)"-"""--11

12

28 13

27 .26

14 25

15

24 23

T ! ,--o--,:-_J

22

16

21

20 19

.18

$ 17

! 1827-0026

Upozornìní:

3 -Podložka

.Pøed odpojením akumulátoru je tøeba zjistit a zaznamenat kód autorádia a pøed pøedáním zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia. .Kontrola spouštìèe ~ Elektrická schémata, hledání závad montážní místa .Demontáž spouštìèe ~ strana 27-11.5 1

.2

P

dl

w,

-ruznapo

-Matice,

I

k

W

oz a

a

4 -Tìsnìní 5 -Spojovací

kovový pásek

6 -Podložka 7 -Matíce,

MS, SNm

S -Pružná podložka

MS, SNm

Vydání 06.95 500.5208.04.15

-27-11.2-

:, ~


27

Spouštìè/napájecí zdroje

1

2

3

4

5

~ ~

6

7

FELlCIA

8

9

V

I

~

I

y10

~;

~~)/--11 12

28 13 27 26 25 24

14 15

23

22

'

.

16

'

21 20

19 I

18

~

17-

!

. 1827-0026

9 -Matice, M5, 2,2Nm 10 -Pružná podložka

I

16 -Ložisko høídele rotoru pøední 17 -$roub , M5 x 20, 2,2Nm + použít zajiš•ující prostøedek

11 -Držák 18 -Pružná podložka 12 -Stator s držáky uhlíkù 13 -Ložisko høídele rotoru zadní

19 -Skøíò ložiska + použít zajiš•ující prostøedek

14 -Rotor

20 -Volnobìžka

15 -Svorník

21-Ložisko pro høídel volnobìžky

-27-11.3-

.

Vydání06.95 SOO.5208.04.15

j


FELlCIA

.1234

Spouštìè/napájecí zdroje

5678

~~

27

9

V

I

V1O

~

~/-11 ~f~ 12

28 13 27 .26

14 25

15

24 23

T i

22

,

16

J

21 20 19 I

.18 17

~ ! 1827-0026

22 -Skøíò páky zasouvací

I

26 -Jádro zasouvání .použít mazací tuk

23 -$roub, MS x 20, 2,2Nm .použít zajiš•ující prostøedek

27 -Pružína

24 -Pružná podložka

28 -Elektromagnetický

spínaè zasouvání

25 -Páka zasouvací

..) Š IVY OO520B~6~~15 dá ní 06.95 500.5208.04.15

I

-27-11.4-

~


I 27

Spouštìè/napájecí zdroje

De a montáž

FELlCIA

~

spouštìèe

..I

Pozor! Pøed zapoèetím prací na elektríckém pojít kostøící kabel akumulátoru.

zaøízení od-

I

Upozornìní: Oemontáž spouštìèe pro vozy 07.95 >- je identická s demontáží pro vozy>- 06.95

Demontáž a montáž spouštìèe~ str.27-10 Demontáž a montáž uhlíkù

Upozornìní:

.

Uhlíky nelze mìnit jednotlivì

Spouštìè pro vozy se vznìtovým motorem 1,9 I Demontáž a montáž

spouštìèe

Pozor! Pøed zapoèetím prací na elektrickém pojit kostøící kabel akumulátoru.

zaøízení od-

Upozornìní: Pøed odpojením akumulátoru je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia.

Demontáž

Odpojitsvorkovnici-1-od elektromagne-

.

tického spínaèe

-Odšroubovatmatici-2-a sejmout vodièe Utahovací moment matice14Nm

. -27-11.5-

Vydání02.96 SOO.5208.07.15

~


FELlCIA

Spouštìè/napájecí

zdroje

27

Odšroubovat nejdøíve spodní a potom horní pøipevòovací matici (šipky). Utahovací moment matic 50 Nm. -Opatrnì uvolnit z dolního upevòovacího šroubu spouštìèe držák trubky chlazení a držák trubky posilovaèe øízení a z horního šroubu držák trubky posilovaèe øízení. -Spouštìè

vyjmout smìrem

nahoru.

Montáž se provádí v opaèném poøadí Upozornìní: Pøi pøipojování vodièù je tøeba dbát na èistotu konektorù a kabelových ok.

.De

-a montáž el.magnetického spínaèe ( vozy se zážehovými motory 1,3 a 1,6 I 07.95") Demontáž a montáž spouštìèe

~ strana 27-10

-Odšroubovat matici poz.-5- spodního kontaktu na tìlese el. magnetického spínaèe ., -Oynaèit montážní polohu el.magnetického spínaèe a odehnout kovový pásek smìrem

dolù.. Upozornìní: Pøi montáži el. magnetického spínaèe dát pozor na montážní polohu tìsnìní -6-.

.

1 2 3 I -el.magnetický ~m-=~7

4

Vyšroubovat dva pøipevòovací šrouby-1- a spínaè -4- vyjmout smìrem nahoru. -Vyjmout vratnou pružinu -3- a jádro vyvléknout smìrem nahoru.

-2-

Montáž se provede v opaèném poøadí. Upozornìní: Pøi montáži je nutné dbát na lehký chod zpìtného tahu pastorku a pøípadnì lehce potøít jádro olejem.

6

I 527-0027 I

. Vydání02.96 SOO.5208.07.15

-27-11.6-

I'

!


27

Spouštìè/napájecí

Altenátor

pro vozy s motorem

zdroje

FELlCIA

1,3 I

Oprava alternátoru

1

2

3

4

5 678

9

~

~

10 1112

13

14

~! i

"

I

, ') /' ~',

'"

./

i I

o

X

./

I

.

,./'./'./'./~5

./' ./

./

,././

6

17

./

././

l

~

./

~

.../,./ ./

..-

./

./'

./

/"

18

./

(./

19

!. I

20

!

21

;

22

Io I, I

.

./

v'

28

27

26

25

24

23

I Cr,"7 r\r\CA I 1827-0054

Potøebné speciální pøístroje a pomùcky

náøadí,

kontrolní

.Radiopájeèka .Kleštì

.Pásový .Ruèní

I

(pájeèka s nízkým pøíkonem)

s úzkými hroty

klíè na povolování olejových filtrù multimetrnapø. V.A.G. 1526 A

Pozor! Pøed zapoèetím prací na el.zaøízení odpojit kostøící kabel akumulátoru.

.Pájeèka

~

27-12

(max.300 W)

~

Vydání

07.97

SOO.5208.08.15

.


'

I

.

FELlCIA

Spouštìè/napájecí

Upozornìní: .Pøed odpojením

+ ~

akumulátoru,

je

tøeba

27

14 -Ložisko zadního víka alternátoru .Demontáž ~ strana 27-15

nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia.

15 -Pero .Kontrola

Kontrola alternátoru: Elektrická schémata,

16 -Odrušovací

montážní

hledání

závad

a

2 -Pružná

18 -Pružná

podložka

filtr

.Demontáž

podložka

19 -Matice + 4Nm + M6

3 -Øemenice a montáž

~ obr.

3 20 -Pružná

4 -Ventilátor + Dbejte na správnou smìr

polohy a usazení

17 -Matice + M6

.50 Nm + M 16

polohu pøi montáži,

otáèení je vyznaèen

5 -Vymezovací

podložka

21 -Podložka

šipkou 22 -Izolaèní podložka + Dbejte na montážní

kroužek

polohu

6 -Šroub .3 Nm .M5 x 60

23 -$roub + 2,5 Nm + M5 x 18

7 -Pružná

24 -Regulátor napìtí + Demontáž a montáž ~ obr. + Kontrola uhlíkù ~ obr. 2

podložka

8 -Podložka 9 -Pøední

víko

.Oznaèit k tìlesu +

25 -Zadní montážnÍ" alternátoru

Demontáž

10 -Ložisko ..Demontáž 11 -Krytka

polohu

víka ~ strana

1

víko

vzhledem 26 -Pružný

kroužek

27-14

pøedního víka alternátoru ložiska ~ strana 27-14 ložiska

12 -Nýt .4x14

27 -Usmìròovací blok + Demontáž a montáž ~ obr. + Kontrola ~ str, 27-1.9

4

28 -Stator + Demontáž a montáž ~ obr. 4 + Kontrola zkratu na kostru ~ obr. 5 + Kontrola pøerušení vinuti ~ obr. 6

13 -Rotor .Zkontrolovat zkrat na kostru ~ obr. 7 + Zkontrolovat zkrat ve vinutí pøíp. jeho pøerušení ~ obr. 8

. Vydání07.97 500.5208.08.15

~

!

místa

1 -Matice

.

zdroje

-

27-13---: 127-13-


27

Spouštìè/napájecí zdroje

I

FELlCIA:

:

..i Demontáž "

a montáž

pøedního

víka

I

alternátoru

~-Demontáž

:- Demontovat øemenicialternátoru =>obr. 3. -Demontovat

regulátor napìtí =>obr. 1:-

Do záøezùve víku alternátoru støídavì zasunout šroubovák a víko postupnì uvolnit.

Pomocí hliníkové palièky vyrazit rotor -1- z víka -2-.

.

Upozornìní:

-

Rotor pøidržet, aby pti jeho uvolnìní ternátoru nedošlo k jeho poškození.

-1

2

z víka al-

Montáž Montáž se provede v opaèném poøadí.

0057

Demontáž ternátoru

a montáž

-Demontovat Demontáž

ložisek

al-

víko alternátoru =>27-14.

ložiska

pøedního

.

víka alternátoru

Odvrtat nýty krycího plechu pøedního ložiska.

. -27-14'---

Vydání 07.97

SOO.5208.08.15

,.,


FELlCIA

Spouštìè/napájecí

zdroje

27

Pomocí

vhodného

nástroje

klíè nebo kulatina vhodného zit ložisko z víka alternátoru. Montáž

ložiska

pøedního

Montáž

se provede

(napø. trubkový prùmìru)

vyra-

poøadí. "-

1827-0058 I Demontáž

.-Rotor

ložiska

zadniho

víka alternátoru

uchytit do svìráku tak, aby nedošlo poškození høídele rotoru.

KUKKO 2010 KUKKO 1-90

P

omocl nástavci

M ontaz I OZISk a 'V

k

h 'k ( V sta ova u napr. Ku kk o 20 -s10 1-90) stáhnout ložisko z høídele.

'

v"

za d ni' ho VI' k a a Iternatoru '

-Ložisko nalisovat na høídel vhodného nástroje (napø. trubkový kulatina vhodného prùmìru).

pomocí klíè nebo

1827-0055 I

. . Vydání 07.97 SOO.5208.08.15

;

~

víka alternátoru

V opaèném

I

--,,- 27-15-


I 27

Spouštìè/napájecí zdroje

FELlCIA

I i

...Obr.

1

Demontáž a montáž regulátoru

-I

napìtí

Demontáž a montáž regulátoru se mùže provádìt u nedemontovaného alternátoru. -Vyšroubovat upevòovací konektor -2-.

I

šrouby -1- a odpojit

Upozornìní: Pøi montáži je nutno dbát na správnou montážní polohu regulátoru.

...Obr.

2

Kontrola

.

uhlíkù

Délka nových uhlíkù: 12 mm Délka uhlíkù nesmí klesnout pod: 5 mm Tolerance: :!: 1 mm

.

I 827-0007 I

...Obr.

3

Demontáž a montáž øemenice

-Pøidržet øemenici pásovým klíèem na olejové filtry a odšroubovat matici. Utahovací moment matice: 50 Nm

.

I 827-0008I

-27-16

-Vydání

11.94

500.5208.00.15


FELlCIA

5pouštìè/napájecí

zdroje

Obr. 4

27

Demontáž a montáž statoru a usmìròovacího bloku

Upozornìní: Pro zajištení odvodu tepla z letovacích míst použít kleštì s úzkými hroty. -Použít rádiopájeèku nebo letovací pájeèku o maximálním pøíkonu 300 W. -Odletovat

.

statorové vinutí.

I 827-0022 I

Obr. 5 1

vinutí na zkrat

-Nastavit ruèní multimetr napø. V.A.G 1526A na mìøení odporu.

2

-Pøiložit postupnì mìøící hroty multimetru mìøící body 1 a 2; 1 a 3; 1 a 4.

3 4

.

Kontrola statorového na kostru

na

Jakákoliv namìøená hodnota se musí pohybovat v rozsahu kO,

I 827-0010 I

Obr. 6

Kontrola

statorového

vinutí na pøeru-

šení -Nastavit ruèní multimetr napø. V.A.G 1526A na mìøení odporu.

1

-Pøiložít postupnì mìøící hroty na mìøící body 1 a 2; 1 a 3; 2 a 3.

2

3

Pøi každém mìøení musí multimetr ukázat hodnotu así O O, Pøi pøerušeném vinutí ukáže multimetr v rozsahu kO,

.

hodnotu

I 827-0011 I

Vydání 11.94 500.5208.00.15

-27-17-


27

Spouštìè/napájecí

zdroje

Obr. 7

Kontrola

FELlCIA

rotoru na zkrat na kostru

~

-Nastavit ruèní multimetr napø. V.A.G 1526A na mìøení odporu. Namìøená hodnota musí být v rozsahu ko.

Obr. 8

K~ntr?la rusenl

vínutí rotoru na zkrat a pøe-

-Nastavit ruèní multimetrnapø. V.A.G 1526Ana mìøení odporu.

.

Je-Ii vinutí pøerušeno je namìøená hodnota v rozsahu kn. Pøi zkratu ve vinutí je tato hodnota øádovì v n.

I 827-0024 I

. .

-27-18-

Vydání 11.94 500.5208.00.15


FELICIA

Spouštìè/napájecí

zdroje

27

I

. .Kontrola

usmìròovacího

1

I

3

Potøebné speciální náøadí, kontrolní pomocné prostøedky

2

.Ruèní

4

-Ruèní multimetr napø. V.A.G 1526 A nastavit na mìøení diod.

2

2

.

bloku

4

pøístroje a

multimetr napø. V.A.G 1526 A

Kontrola kladných diod, èerný mìøící hrot pøiložit k bodu B+ -1- a èerveý mìøící h rot pøiložit postupnì na mìøící body -2-. -Kontrola záporných diod, èerný mìøící hrot pøiložit na záp~rné tìleso chladièe -3- a èervený mìøící hrot pøiložit postupnì na mìøící body -4-.

1527-0012I

6

Kontrola diody pro napájení buzení, èerný mìøící hrot pøiložit na mìøící bod -5- a èervený hrot pøiložit postupnì

na mìøící body -6-.

Pøivšech kontrolních mìøeních musí multimetr ukázat tøikrát za sebou 380 -410. Jsou-Ii namìøené hodnoty mimo tuto toleranci je nutno usmìròovací blok vymìnit.

6

.I

527-0025 I

. Vydání 11.94 500.5208.00.15

-27-19-

I


27

5pouštìè/napájecí

zdroje

FELlCIA ! ,

Demontáža montáž drážkového

-i

øemenu

I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní pøístroje a pomocné prostøedky .Napinaci

zaøízeníNP 002 pro drážkové øemeny

.Mìøící zaøízení (Optibelt) pro mìøení napnutí drážkových øemenù

Upozornìní: .Pøed demontáží oznaète montážní polohu øemenu (smìr otáèení) .Obrácenì namontovaný øemense rychleji znièí! .Je-Ii zjištìno jakékoliv poškození, je nutno øemen vymìnit za nový.

.

Povolit upevòovací šrouby (šipky) a alternátor sklopit smìrem dozadu. -Øemen sejmout a nasadit nový, dbát na jeho správnou polohu v drážkách øemenic.

1827-0013I

Nasadit napínák na øemeny NP 002 podle obrázku na vzpìru alternátoru a otáèením rukojeti (šipka) øemennapnout. .-Upozornìní:

Pøedepsanáhodnota pro napnutí øemenuplatí pro zabìhnuté øemeny. Vpøípadì že se použije nový øemen,je nutno ho nejdøíve napnout a následnì nechat bìžet motor asi 20 vteøin,po této dobì pøekontrolovat napnutí øemenu,popøípadì ho znovu napnout.

.

I 827-0014 I

.

~ .,.. -27-20

-Vydání

11.94

500.5208.00.15


FELlCIA

Spouštìè/napájecí

.-04

zdroje

27

-Nasadit dle obr. na drážkový øemen mìøidlo (Optibelt) pro mìøení napnutí øemenu a na stupnici odeèíst namìøenou hodnotu. Požadovaná hodnota: 450 N => Návod k mìøidlu (Optibelt) -Otáèet rukojetí napínáku tak dlouho, dokud není dosaženo požadované hodnoty. -Utáhnout

1 C"7_nn11:1

upevòovací šrouby alternátoru.

-Znovu zkontrolovat øemenu.

napnutí

drážkového

1 827-00151

Demontáž

a montáž drážkového

øemenu u

vozidel s klimatizací .Upozornìní: .pted demontáží vyznaèit na drážkovém temenu smìr otáèení. Toto oznaèení je nutno respektovat pti zpìtné montáži. Obrácené nasazení temenu vede k jeho rychlému znièení! 1

2

.

3

.Je-Ii zjištìno jakékoliv poškození drážkového temenu, musí být vymìnìn, aby se zabránilo výpadkùm nebo porušení funkènosti. .Nastavení drážkového temenu není nutné, nebo• o správné napnutí se postará napínací kladka temenu.

~ Prùbìh drážkového øemenuu motoru 1,3 1 -vodicí kladka

I 827-0028 I 2 -napínací kladka 3 -kompresor klimatizace (pøípadnì èerpadlo servoøízení)

1

-04 -Napínací element -1- napínací kladky pootoèit pomocí montážního klíèe -2- ve smìru šipky. -Sejmout

popø. nasadit drážkový øemen.

2

.I

827-0029 I

Vydání 03.99 SOO.5208.11.15--

-27-21

-


27

Spouštìè/napájecí

zdroje

FELlCIA

~ -04 Prùbìh

drážkového

øemenu u motoru

1,6

-

1 -napínací kladka 2 -kompresor

klimatizace

3 -èerpadlo servoøízení

1 3

2 1827-0060

I

. -04 -Pohnout kladkou ve smìru šipky pomocí klíèe nasazeného na upevòovacím šroubu napínací kladky. -Sejmout

popø. nasadit drážkový øemen.

Upozornìní: .Pøed montáží je tøeba se pøesvìdèit, že jsou upevnìny všechny agregáty; napø.: alterná~ tor, èerpadlo servoøízen~ kompresor klimatizace. .Pøi montáži již používaného drážkového øemenu respektovat pøed demontáží vyznaèený smìr otáèení! .Dbát na správné nasazení øemenu na øemenice. -Nastartovat

motor

drážkového

a zkontrolovat

. chod

øemenu.

. -27-22

-Vydání

03.99

SOO.5208.11.15


FELlCIA

Spouštìè/napájecí zdroje

27

Alternátor .1,6

pro vozy s motorem

I Potøebné

specíální

náøadí,

pøístroje

a

pomùcky:

1234

56

7 I

8

P' .asovy

'

hf .I O kl 'V I " , .' IC na povo ovanl o eJovyc I tru

Pozor! ~

akumulátoru.

:o--.

Upozornìní:

.

~ ~

Pøed odpojením akumulátoru je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autoráPøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia.

-dia.

I "'".. """"

I

..1

-Matice,

70 Nm

I 527-0032 I

2 -Podložka 3 -Øemenice

.Demontáž

a montáž => obr.1

4 -Tìleso alternátoru 5 -Regulátor .De

napìtí

a montáž => poz.8, 7 a 6

.Kontrola

uhlíkù => obr.2

6 -Šroub 7 -Zadní víko .8

-Šroub I II 527-0008 "'~/-UUUOI...

Obr. 1

Demontaz'v

a montaz,- remenlce -.

-Pøidržet øemenici pásovým klíèem na olejové filtry a odšroubovat matici -šipka-. Utahovací moment matice 70 Nm

...Obr2

Kontrola

uhlíkù

Délka nových uhlíkù :12 mm Délka uhlíkù nesmí klesnout pod 5 mm .I

527-0035 I

Vydání 02.96 SOO.5208.07.15

Tolerance:f:1 mm

-27-23

-


27

Spouštìè/napájecí zdroje

FELICIA

Alternátorpro vozyse vznìtovým

motorem

..

1,91

-

Potøebné speciální náøadí. pøístroje a pomùcky: .Pøípravek ternátoru

1

2

3

4

5

pro demontáž MP1-309

øemenice

al-

6 Pozor! Pøed pracemi na el. zaøízeni odpojte kostøící kabel akumulátoru. Upozornìní:

Pøedodpojením akumulátoru je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi

vložitkódzpìt doautorádia.

.

I "'".. """" I ~ 1 -Øemenice I 827-0033

I

.Demontáž

a montáž

~ obr.1

2 -Tìleso alternátoru 3 -Regulátor

.De

napìtí

a montáž

.Kontrola

~ pOl. 6, 5 a 4

uhlíkù ~ obr.2

4 -Šroub 5 -Zadnívíko 6 -Šroub

.

I 827-0034 I ~ Obr.1 Demontáža montážøemenice Utahovací

moment

85 Nm

~ Obr.2 Kontrolauhlíkù Délka nových

uhlíkù

Délka uhlíkù nesmí Tolerance:t1

12 mm klesnout

pod 5 mm

mm

I 827-0035 I

.

-27-24

-Vydání

02.96

SOO.5208.07.15


FELlCIA

Pffstrojové

panely/pffstroje

90

I'

Oprava panelu pøístrojù .Vozidla

s otáìkomìrem

a digitálními

hodinami

i

V1 Q)

2 12

.

11 ---~

~

e @ '"

J.

.'"

10

GJ

'oo120,~O '60

o

,

.

20

.1

'"60.

10'

-,/

~

3

~'./ V

4

60

0'0

.

9 ===~~~~~~~"{ 8

7

.6

~ 5

j9 11 11 11 11

.

I 890-0017

Potøebnéspeciálni náøadi,zkušebnipøístroje

Upozornìní:

a pomùcky

+ Programy

+ Kleštì s úzkými hroty

~

hledání

závad

I

konkrétních

systémù a proudových okruhù: Elek~ric.ká schémata, hledání závad a montážnl mlsta

+ Demontáž a montáž panelu pøístrojù'

~ str: 90-5

VydánI 09.95 500.5208.05.15

-90-1

-


I 90

Pøístrojové panely/pøístroje

FELlCIA I

I

v1 Q)

~;

GJ

2

12

11~ 10

(]O r

>~ ~

Ifi~: ~

9~~~~~~=~:~~

.

8

7 6

5

~ /l/l}f!l

.

/1 /1 1 -Ochranný kryt

I 890-0017 I .Demontáž

a montáž ~ str. 90 -7

2 -Kryt pøístrojù

7 -Kryt desky tištìných spojù

3 -Otáèkomìr

8 -Deska tištìných spojù .Pøi manipulaci nutno použít antistatické soupravy

4 -Palivomìr 5 -Žárovka kontrolky .Modrá objímka .12 V/l ,2 W .Demontáž a montáž ~ str. 90 -7 -11 6 -Zárovka osvìtlení panelu pøístrojù .Bílá objímka .12 V/l,2 W -90-2

-Vydání

9 -Digitální hodiny 10 -Tìleso -Ukazatel teploty chladicí kapaliny

-

12 -Tachometr

02.96

SDO.520B.07.15


FELlCIA

Vozidla

Pf(atrojové

s analogovými

penely/pf(stroje

90

hodinami

.1

11

2

1

3 4

.9 8

7

.

5

11 11 1111

Upozornìní: .Programy hledání závad konkrétních systémù a proudových okruhù: ~ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa .Demontáž a montáž panelu pfístrojù ~ str: 90-5

I 890-0022

1 -Ochranný

I

kryt

2 -Kryt pøístrojù 3 -Analogové

hodiny

4 -Palivomìr 5 -Žárovka .modrá

kontrolky objímka

.12V/1,2W ..demontáž

Vydáni 09.95 500.5208.05.15

a montáž ~ str. 90-7

-90-3

-


90

Pøístrojové panely/pøístroje

FELlCIA

1

.. -

Q)

11

2

1

3

4

.

9

8

7

5

/1/1

.

/1 /1 6 -Žárovka .Bílá

.12

osvìtlení

V/2 W

10 -Ukazatel a montáž

desky tištìných

8 -Deska tištìných .Pøi manipulaci tické soupravy

-90-4

9 -Tìleso

objímka

.Demontáž

7 -Kryt

panelu pøístrojù

L__S90-0022 J

-Vydání

teploty chladicí

kapaliny

=> str. 90 -7

11 -Tachometr

spojù

spojù nutno

použít

antista-

. 02.96 SOO.5208.0l.15


FELICIA

Pøístrojové panely/pøístroje

.Demontáž

90

a montáž panelu pøístrojù

Pozor/ Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém pojit kostøící kabel akumulátoru.

zaøízení od-

Upozornìní:

2

3

2 -.Pro

.Pøed odpojením akumulátoru, je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia. ..". vymoniavání pøístrojové desky není tøeba demontovat volant. Krytku šroubu -1- opatrnì vypáèit šroubovákem. -Krytky šroubù -2- vyjmout rukou (nepoužívat šroubovák). -Krytku

šroubu -3- opatrnì vypáèit šroubovákem.

Vyšroubovat všech 5 šroubù ze štítu pøístrojù (šipky).

.

-Vyjmout spodní kryt høídele volantu => str. 94 -13, demontáž a montáž pøepínaèe pod volantem.

. Vydání 11.94

500.5208.00.15

-90-5

-


90

Pøístrojové panely/pøístroje

~ -Stlaèit

FELICIA

zajiš•ovací pojistku na bowdenu náhonu

...

tachometru (šipky) a náhon tachometru odpojit (ze spodu pøístrojovédesky).

~ -Povytáhnout štít pøístrojù -1-vèetnì panelu pøístrojù -2- a odpojit všechny svorkovnice od spínaèù.

.

-Stlaèit obì západky 3 vícepolových svorkovnic a vytažením je odpojit od panelu pøístrojù. -Štít pøístrojù vèetnì panelu pøístrojù vyjmout smìrem doprava.

~ -Uvolnit

pøipevòovací svorky (šipky)- a panel

.

pøistrojù vyjmout ze štítu pøístrojù. Montáž se provede v opaèném poøadí.

. -90-6

-Vydání

11.94 800.5208.00.15


FELICIA

Pøístrojo~é panely/pøístroje

.Montáž

90

a demontáž žárovek kontrolních svítilen a osvìtlení panelu pøístrojù Upozornìní: .Pøed zapoèetím prací na panelu pøístrojù odpojit kostøící kabel akumulátoru. .Pøed odpojením akumulátoru, je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia. .K

~

I

usnadnìní demontáže kleštì s užšími èelistmi.

-Pootoèit

a montáže použijte

objímku žárovky ve smìru šipky a vyj-

moutji. I ""n n""", I 1890-0023

-Pøi montáži žárovky otoèit objímku žárovky proti smìru šipky až na doraz.

I

. . Vydání11.94 500.5208.00.15

-90-7-

I'


90

Pøístrojové panely/pøístroje

FELlCIA

Kontrolasnímaèe stavupaliva (vozy se zážehovým motorem se vstøikováním a motorem 1,9 I ) Potøebné specíální

. /

náøadí, pøístroje

a

pomùcky: .Pomocné

mìøící kabely, napø. od

V.A.G.1594A

.Pøenosný multimetr, napø.V.A.G.1526A .Seøizovací klíè MP8-527 .Pøípravek pro demontáž pøevleènématice MP8-525

.

Upozornìní:

,

.U

vozidel se zážehovým motorem se vstøikovacím je snímaè stavu paliva souèástí elektr. paliv. èerpadla, které je umístìno v palivové nádrži.

.U

vozidel se zážehovým motorem se vstøikováním snímaè stavu paliva sestává z páky plováku, odporového snímaèe a nastavovacího šroubu. U vozidel se vznìtovým

co

motorem nastavovací šroub chybí. Je jako kompaktní souèást vsazen do tìlesa elektr. paliv. èerpadla a v pøípadì závady je ho možno po vymontování elekt!:paliv.èerpadla vymìnit. .Demontáž padla ~

a zpìtná montáž elekt!: paliv. èerVstøikovací a zapalovací zaøízení

Mono-Motronic, resp. ~ Vznìtový motor. èást, skupina oprav 20

1,91- mechanická

Pøípravnépráce "

-Odpojit kabelukostøeníakomulátoru

.

Upozornìní: Pøed odpojením akumulátoru zaznamenat bezpeènostní kód autorádia, pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit zpìt a autorádio uvést do pùvodního stavu.

-Vypáèením vyjmout víèko pøipojovací pøírubyelektr.paliv.èerpadlana podlazevozidla.

-Odpojit svorkovnicipøipojovací pøíruby.

. -90-8

-Vydání

02.96 SOO.5208.07.15 :;


FELlCIA

Pøístrojové panely/pøístroje

.Kontrola

90

snímaèe stavu paliva Pro zmìøení odporu pøipojit na oba ( u vozù se zážehovým motorem na oba úzké vnitøní) konektory svorkovnice na pøipojovací pøírubì èerpací jednotky pomocné mìøící kabely, napø. odV.A.G.1594A, mìøení provést pøenosným multimetrem, napø. V.A.G 1526 A. -Zcela

vyprázdnit palivovou nádrž.

-Palivovou nádrž postupnì vem podle tabulky.

doplòovat

pali-

Upozornìní: Pokud nesouhlasí namìtené hodnoty odporu a hodnotami v tabulce, je nutno snímaè stavu pasetídit, popø: vymìnit

.liva

Tabulka odporù

Množství

náplnì

(I)

Požadovaná

hodnota

odporu (Q)

.

3,5

300:t7

7

255:t7

11

225:t7

22

150:t7

33

75:t7

44

10:t7

Seøízení snímaèe stavu paliva ( platí pro vozy se zážehovým motorem se vstøikováním) Pozor! Pøi montážních pracích nádrži je bezpodmíneènì unikající páry paliva!

na otevøené palivové nutno trvale odsávat

Upozornìní: Pti práci je nutno dodržovat opattení a dbát zásad èistoty.

bezpeènostní

-Odpojit pøívodní a vratné potrubí od pøipojovací pøíruby. Montážní polohu pøíruby oznaèit pro její zpìtnou montáž. -Odšroubovat .pøevleènou

Vydání 02.96 500.5208.07.15

pøípravkem matici.

MP8

-525

-90-9

-


90

Pøístrojové panely/pøístroje

FELICIA

-Vyjmout z palivové nádrže pøírubu s tìsnícím kroužkem a odložit jej.

.. -

-Pøekontrolovat øádný stav propojovacích vodièù a konektorù mezi pøipojovací pøírubou a snímaèem stavu paliva. .U

snímaèe, který dosud nebyl seøizován je tøeba klíèem MP8 -527 stlaèit nastøíknutý plombovací kroužek na èerném seøizovacím šroubu snímaèe stavu paliva dolù pøes šestihran. Stlaèený plombovací kroužek zùstane na seøizovacím šroubu snímaèe stavu paliva.

-Pøezkoušet snímaè ~ Kontrola snímaèe stavu paliva str. 90-9.

Seøizovací šroub snímaèe paliva natoèit klíèem MP8 -527 tak, aby pøi definovaném naplnìní palivové nádrže byla na použitém multimetru indikována požadovaná hodnota odporu.

.

-Po ukonèení všech nutných prací provést zpìtnou montáž v obráceném poøadí.

. L

. -90-10

-Vydání

05.95 800.5208.03.15


FELlCIA

Autorádia,

reproduktory,

telefon

91

I~

Pøehled autorádií .Pozor!

! Pøed pracemi na elektrickém ukostøovací kabel akumulátoru.

zaøízení

odpojit

Upozornìní: .Pøi reklamacích je bezpodmíneènì potøebí znát funkci a ovládání autorádia

za-

.Dodateèné informace => Návod k obsluze .Zabezpeèovací kódování proti krádeži je vybaveno pevným kódem => Návod k obsluze .Pøi opraváøských pracích nebo vyhledávání závady => Elektrická schémata, hledání závad a místa

.montážní 1

Autorádio

se 2 reproduktory

Reproduktorový

2

systém pøední

Reproduktor

pøedni pravý a levý

.Zabudován

do pøedních dveøí

Poz.1 pøední vpravo, poz.2 pøední vlevo I 590--0026I Autorádio

se 4 reproduktory

(Combi)

Upozornìní: Reproduktorový systém pøední a zadní -pasivní 1

2

Reproduktor .zabudován

pøední vpravo a vlevo v pøedních dveøích, prùmìr

52

mm Poz.1 pøední vpravo, poz.4 pøední vlevo Reproduktor 4

I C'nnnn"" I I 590--0029 I

. -

3

Vydání03.99 SOO.520B.11.15

.zabudováno

zadní vpravo a vlevo v zadním panelu sloupku C

Poz.2 zadní vpravo, poz.3 zadní vlevo

-91-1-

I


91

Autorádia,

reproduktory,

telefon

FELlCIA

Osazení svorkovnic

I

autorádia

:

.:

I

U1

U3

U5

U7

...Osazení vícepólové svorkovnice II a III na zadní stranì autorádia -do modelového

U9

.. -

roku 98 U2

II

U4 0

U6

U8

O1

O3

O5

07

O2

O4

O6

O8

U1

U3

O5

07

U10 Vícepólová

O4

O6

II, -T8i-, 8pólová

1 -reproduktor

+ vzadu vpravo

I

2 -reproduktor

-vzadu

< It)

3 -reproduktor 4 -reproduktor

+ vpøedu vpravo -vpøedu vpravo

I

5 -reproduktor

+ vpøedu vlevo

6 -reproduktor

-vpøedu vlevo

7 -reproduktor

+ vzadu vlevo

8 -reproduktor

-vzadu

1Zl U2

svorkovnice

08 I "nn nn"n I

I 890--0030 I

Vícepólová

svorkovnice

4 -akumulátor

vpravo

.

vlevo III, -T8j-, 8pólová

+ (svorka 30)

5 -anténní zesilovaè 6 -osvìtlení

(svorka 58 b)

7 -akumulátor

+ (svorka 30)

8 -akumulátor

-(svorka

31)

Osazení vícepolových svorkovnic A, B, C na zadní stranì autorádia -od modelového roku 99

C

...Vícepólová 1

04

07

O 10

O 13

016

svorkovnice

A, 8pólová

01

O3 O6 O9 O12 O15 O18 2 O5 O8 O11 O14 017 02

1 -funkce "gala" (pøizpùsobení hlasitosti poslechu autorádla.. hluku ve vozidle, neobsazeno u autorádií Grundig MS 201)

.

2 -vypínání zvuku (provoz telefonu)

B

A

U1

U3

U5

U7

3-neobsazeno

U2

U4

U6

U8

..!. d

4 -pøípoj pro zapínání a vypínání zapalovacím klíèkem (S-kontakt)

U1

U3

U5

U7

í

5 -výstup + 12V (1 OOmA)

U2

U4

U6

U8

6 -osvìtlení

I 891-0021 I

7 -akumulátor

+ (svorka 30)

8 -akumulátor

-(svorka

Vícepólová

-91-2

-Vydání

(svorka 58b)

svorkovnice

31) B, 8pólová

1 -reproduktor

+ vzadu vpravo

2 -reproduktor

-vzadu

3 -reproduktor

+ vpøedu vpravo

4 -reproduktor

-vpøedu vpravo

5 -reproduktor

+ vpøedu vlevo

6 -reproduktor

-vpøedu vlevo

7 -reproduktor

+ vzadu vlevo

8 -reproduktor

-vzadu

vpravo

vlevo

.

03.99 SOO.5208.11.15


.

FELlCIA

C

Autorádia,

telefon

91

...Vícepólová svorkovnice C, 20pólová 01

04 O3

O7 06

O2 O5

B

reproduktory,

O 10 09

O 12

O 13

016

O 15

01

018

O8 O11 O14 017 02

U1

U3

Us

U7

U2

U4

U6

Us

U1

U3

US

U7

U2

U4

U6

Us

1 -Line

aut vlevo vzadu;

2 -Line

aut vpravo

3 -Line

aut,

LR

vzadu;

RR

ukostøení

4-LineOutvlevovpøedu;LF I

5 -Line

aut vpravo

vpøedu;

RF

~

6 -spínané

í

7 -vstupní signál pro telefon; TEL+ (neobsazeno u autorádií Grundig MS 201 )

A

PLUS pro zesilovaè

zvuku

8-neobsazeno 9-neobsazeno

I 591-0021I

10-neobsazeno ll-neobsazeno 12 -vstupní signál; TEL(neobsazeno u autorádií

.

13 -ovládací

linka sbìrnice

Grundig

MS 201)

CD

14-neobsazeno 15 -sbìrnice

CD, ukostøení

16 -napájecí

napìtí

+ 12V pro mìniè

17 -spínané

napìtí

pro mìniè

18 -CD-AF/AUX-AF,

ukostøení

19 -CD-AF/AUX-AF,

levý

20 -CD-AF/AUX-AF,

pravý

CD

CD

. . --

Vydání03.99 SOO.5208.11.15

-91-3-


91

Autorádia, reproduktory, telefon

FELlCIA

Oprava autorádií

~

Demontáž a montáž autorádií

-

s "Quick-Ou•' Upozornìní:

.Pøed demontáží autorádiaje tøebazjistit jeho bezpeènostní kód. .Pøed zahájením prací na elektrickém zaøízení odpojit ukostøovací kabel akumulátoru. .Pøi reklamacích je bezpodmíneènì potøebné, znát funkcí a ovládání autorádia. .Je-Ii autorádio vymìnìno, je tøebabezpodmíneènì aktivovat bezpeènostní kód. Zákazníkovi musí být sdìleno nové kódové èíslo. Demontáž: 1

---Tahem m

O

R-D-S

PROG FR FF

SCANCODE

L1 ~

B FM

tlaèítko -1- a tømen -2- vyklopit

.

za tømen autorádio vytáhnout.

2;

TAE BAL FM-T ~ ~ ~ <p ~ ~ 'x,:: -=-: M-~~ DSC PS -~

~ -Stisknout nahoru.

Upozornìní:

J"

r

Pamì• ~ nastavením vyladìných stanic zùstane zachovana. Montáž:

2 I 890 -00141

-Autorádio vsunout do montážního otvoru až na doraz. -Sklopit

tømen na èelní clonì.

ního reproduktoru . Demontáž a montáž pøedníhodveø-

Demontáž: -Kryt reproduktoru opatrnì vypáèit šroubovákem. -Vyšroubovat

4 šrouby na reproduktoru

-Reproduktor

vyjmout.

-Odpojit pøipojovací konektory na reproduktoru.

. -91-4

-Vydání

04.95 800.5208.02.15


FELlCIA

Autorádia, reproduktory, telefon

91

.Montáž: -Dodržet montážní oznaèení na reproduktoru, oznaèení ukazuje nahoru. ~ -Kryt reproduktoru s oznaèením namontovat smìrem dolù (viz šipka). I

Demontáž a montáž zadního reproduktoru (Combi) Demontáž: .-Demontovat

boèní panel v zavazadlovém prostoru vzadu ~ Karosérie -montážní práce, skupina 70.

Reproduktor je pøišroubován sloupku C. ~ -Demontovat

na zadním panelu

4 upevòovací matice na

reproduktoru. -Reproduktor -Odpojit -Odejmout

opatmì vyjmout smìrem dolù.

konektory . kryt reproduktoru smìrem nahoru.

.Montáž: Montáž se provádí v obráceném poøadí.

. Vydání

04.95

800.5208.02.15

-91-5

-


91

Autorádia, reproduktory, telefon

FELlCIA

Demontáž a montáž støešní

antény

...1

~

-Anténní prut 2 -Patka antény .Zesilovaè pro støešní anténu je zabudován v patce antény.

1

.Demontáž -Spustit

,<~ ~

:~~~= ~

~ I

~:=::~ I

6 5

zadní èást panelu stropu ~ obr. 1.

2

3 -Anténní kabel )o-04.99

3

.Od støešní antény k sloupku C, vpravo nahoøe.

-<~~~---

L-l_~_~

a montáž:

.~"::::: .~~:::::::::~~

.Od

slouku C ke sloupku A.

.

P

.Od

sloupku A vpravo nahoøek autorádiu.

~

4 -Anténní kabel 05.99 )o-

4 I 591-00471

.Od

støešníantény ksloupku C,vlevo nahoøe.

.Od

slouku C ke sloupku A.

.Od

sloupku A vlevo nahoøek autorádiu.

5 -Matice s vroubkovanou podložkou

.

.Matice je spojena s vroubkovanou podložkou. .V

oblasti vroubkované podložky nanést na vnitøní stranu støechy plastické mazivo.

6 -Tìsnìní

2

...Obr.

1

Odtáhnout zadní èást panelového stropu

, CJt=,

,ft'

-Demontovat spony -2-.

horní panel rámu 5.dveøí -1- a

.

1

-91-6

-Vydání

06.99

SOO.5208.12.15


.

FELlCIA

Stírací a ostøikovací zaøízení

Oprava

stíraèe pøedního

92

skla

1

28

25 24

é///;=

2

=~=::~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~:::== @///"'

23

6 7

:;~== : ~

..!

~/~::=

1O

;:~

11

0--12 ~13

22 21

14

20 19

. 18 P

ozor.

,

Pøed zapoèetím prací na elektrickém pojit kostøící kabel akumulátoru

0

15

:,)"""""',--

16

17

I 892-0007 I

1 -Matice + 16 Nm zaøízení od-

+ MS 2 -Kryt

Upozornìní: Pøed odpojením akumulátoru je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia.

.5

matice

3 -Matice + 5Nm + M 16 4 -Podložka

-Pryžový kroužek

Vydání

02.96

SOO.5208.07.15

-92-1

-


92

Stírací a ostøikovací zaøízení

FELlCIA

1 28

~

&",/"""'/""""~~~~:= 2

23

~:

~~~ :::::=/ ~ 12 22

0

8

13 14

21

20

19 ~~~~~~~~:::::""'~:::::~ """" I:Q

""""~

°---

15

16 . 18 6 -Pouzdro

z umìlé

hmoty

17

I 892-0007 I

14 -Náhon stírátek + Demontáž a montáž ~ str. 92 -5

7 -Podložka 15 -Pružná

podložka

8 -Podložka 16 -Segment 9 -Pryžový

kroužek

10 -Pojistný

kroužek

17 -Táhlo 18 -Motor stíraèù + Demontáž a montáž ~ str. 92 -5

11 -Podložka 12 -Pružná 13 -O

podložka

19 -Klika + Nastavení výchozí polohy ~ obr.1

.

-kroužek 20 -Pružná

-92-2

-Vydání

podložka 11.94 800.5208.00.15


FELlCIA

.1

St(rac( 8 ostfikoV8C( zaf(zen(

28

92

,(///;=

2

27

25

3

~~=~::~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~:::::==

6

24

g////"

23

;~~;~= : w

-7

~~=10

.-.1

;:::

11

0-12 22

o~13

21

14

20

19

. 18 21 -Matice + 12 Nm

0

15

:)""",,--

16

17

I 892-0007 I

26 -Stirací lišta + Nastavení koncové polohy =!I obr. 2

+ M8 27 -Pøíchytka 22 -Táhlo 23 -Podložka

.

28 -Raménko stírátka + Výrobní èíslo:

24 -Šroub + 3 Nm + M6

LH D -pravé:

25 -Stírací guma + Demontáž a montáž =!I str. 92-6

RHD -pravé: 441.9.7859-957 levé: 441.9.7859-057.6

Vydáni 09.95 500.5208.05.15

levé:

441.9.7859-056.6 (443 123 223 020) 441.9.7859-055.6 (443 123 222 020)

-92-3 '"

-


92

Stírací a ostøikovací zaøízení

FELICIA

...Obr1Seøízení výchozí polohy

1892-0012

~

-Nechat

dobìhnout

motor do koncové polohy.

-Nasadit

kliku a vyrovnat podle obrázku (šipka).

I

...Obr.2 Seøízení koncové polohy stíracích

.

lišt A= 55 mm B= 45 mm

i~

I'~.em=3\ ~

1892-0008

.

I

. -92-4

-Vydáni

11.94

500.5208.00.15


I FELlCIA

Stírací a ostøikovací

.

zaøízení

.Demontáž

92

a montáž

náhonu

stírátek

-Odpojit vícepólovou stíraèe.

svorkovnici

-Sejmout sejmout.

z hrdla

8 sponek

od motoru

topení

a hrdlo

-Odklopit krytku raménka stírátka, odšroubovat matici (M8) a stírátko vyjmout. -Odšroubovat 3 plastové matice na plastovém krytu a kryt vyjmout smìrem nahoru. -Vyjmout krytky a odšroubovat náhonu stírátek. -Náhon .vytáhnout.

stírátek, vèetnì

matice (M 16)

motoru stlaèit dolu a

Montáž se provede v opaèném poøadí. Demontáž

a

montáž

-Odpojit vícepólovou stíraèe.

motoru

stíraèe

svorkovnici

od motoru

-Odšroubovat pøipevòovací matici (M8) segmentu náhonu stírátek. -Odšroubovat 3 pøipevòovací šrouby na motoru stíraèù a motor vyjmout. Pøi montáži je tøeba dát pozor na to, aby motor stíraèù byl v koncové poloze. .Nastavení základní polohy obr. 1, str. 92 -4

.=>

. Vydání 11.94 500.5208.00.15

=

~~:~ =J92-S -

~

I


92

Stírací a ostøikovací

zaøízení

I

FELlCIA

I

i i

Demontáž

a montáž

stírací

-I

gumy

/

I

Demontáž -"4 -Stisknout plochými kleštìmi na uzavøené stranì gumy ocelové vložky, vytáhnout je do strany z horní svorky a celou gumu vytáhnout z ostatních svorek vèetnì ocelových vložek.

I892-0017 I

.

Montáž -"4 -Zasunout novou stírací gumu (spodní drážka) do svorek stírací lišty. -Obì ocelové vložky zasunout do horní drážky stírací gumy tak, aby výstupky v ocelových vložkách byly smìrem ke stírací gumì a zapadly do nich výstupky gumy. -Stisknout plochými kleštìmi obì ocelové vložky vèetnì stírací gumy a vsunout je do svorky tak, aby na obou stranách zapadly do drážek (šipka).

I892-0018 I

.

. -92-6

-Vydání

11.94

800.5208.00.15


FELlCIA

Stírací a ostøikovací

zaøízení

92

I~

.

Oprava ostøikovaèe pøedníhoskla

.! 1

2

3

.

4

I

5

. I 892-0011

Potøebné speciální náøadí, kontrolní pomocné prostøedky

pøístroje a

4 -Hadièka 5 -Uzávìr

+ Jehla pro seøízení ostøikovacích trysek

1 -Tìsnící

.+

kroužek

2 -Tryskyostøikovaèù seøízení => obr.1

I

6 -Držák

nádobky ostøikovaèù nádobky ostøíkovaèù

7 -Nádobka ostøikovaèù + Obsah 3 litry (8 litrù s ostøkovaèi pøedních svìtlometù) 8 -Èerpadlo pøedních a zadních ostøikovaèù + Pøipojení => obr. 2

3- Rozvodka Vydání 11.94 500.5208.00.15

-92-7

-


92

Stíracía ostøikovacízaøízení

FELlCIA !

Obr.1 -Pro

Seøízení ostøikovacích trysek

-I

seøízení ostøikovacích trysek použít jehlu.

I

\?X

/ \ ~--~ /~=:=:=-

-==3\

I 892-0013I

Obr.2

Pøipojení èerpadlaostøikovaèù pøedního skla a pátýchdveøí

1

-Hadièka ostøikovaèù pøedního skla .Hadièka je oznaèena nálepkou

2

-Hadièka

.

ostøikovaèe skla pátých dveøí

. . -92-8-

Vydání11.94 500.5208.00.15


.

FELlCIA

Stírací a ostøíkovací zaøízení

92

Oprava stíraèe a ostøikovaèe zadního skla

~

1

2

l ~","=,~;;~:=,,=,,~"=,., ,1//---=--- -3

5 -Q

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j

6---~ I, I I

.~

4

7-~ I

8 @ I

9-1(}))

10-0 I 11-0 I

~ ~

I

. 13 Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomocné prostøedky

kontrolní

12

L 892-0009 J 3 -Stírací guma .Demontáž a montáž => str.92-6 4 -Raménko stírátka

.Jehla

.

pro seøízeníostøikovacích trysek

5 -Krytka

1 -Stírací lišta .Seøízení

2 -Pøíchytka

Vydání 02.96 SOO.5208.07.15

koncové polohy => obr.1

6 M

-a

.16

t"

Ice

.M8

Nm

-92-9

-


92

Stírací a ostøikovací

zaøízení

1

FELlCIA

2I

~-

l ,>~~~~;""~""~'"~ 5 -Q

~~~~~~~~~,~~~~~-

3

6-4i1 I

,

I

7-~ I

i

4

I

.

8 ---@ I

9-e

10-0 I 11-0 I I

8 13

12

I 892-0009 I

7 -Kryt

11 -Podložka

8 -Matice + 3 Nm + M16

12 -Šroub + 2,5 Nm + M6

9 -Podložka

13 -Motor

10 -Pryžový

-92-10

stíraèe

kroužek

-Vydání

. 11.94 800.5208.00.15


FELlCIA

Stírací a ostøikovací

zaøízení

92

i

Obr. 1

Seøízení

koncové

polohy

stíraèe

I

pátých dveøí a = 38 :t 5mm Seøídit ostøikovací -Pro

trysky

seøízení ostøikovacích trysek použít jehlu.

. . . Vydání

11.94

800.5208.00.15

-92-11

-


92

Stírací a ostøikovací zaøízení

FELlCIA

Oprava ostøikovaèe pøedních svìtlometù

!

8J

~~---==~~

:

~~~

3

14

I

('

I

13

.

,/

i,

"""~~~"\./

4 12

5

~])

6

11

~

~///--

7

L~~ {g

~~~ ~L_::7L--

1O

I S92-0Q15

Potøebné speciální náøadí, kontrolní pomocné prostøedky

pøístroje a

1 -Uzávìr 2 -Nádobka .Objem

.Seøízovací

.

8 9

I

nádobky ostøikovaèù ostøikovaèù 8 litrù

pøípravek pro ostøikovací trysky

MP 8 -524

3 -Držák

.

4 -Hadièka

-92-12

-Vydání

I

11.94 SOO.5208.00.15


FELlCIA

Stírací a ostøikovací

zaøízení

92

.~~~<

II

c:::~

./

I ,1

II I \

I.

~

2 3

14

.

13

4 12

5 l~]J

11

,

'

~

~//'

7

L~~

8

~

.?~~

6

9 \L3-=Z-

1O

1892-0015 5 -Rozvodka

10 -Ostøikovací trysky .Pro demontáž je nutno demontovat nárazník => Karosérie -montážní práce, skup.oprav 63, Pøední nárazník .Seøízení => obr.1

6 -Matice .5Nm .M6 7 -Rýhovaná

podložka 11 -Hadièka .K trysce pravého ostøikovaèe

8 -Držák 9 -Pøipevòovací

.13

svorka

12 -Tlakový .Pozor

-~ìsnìní 14 -Cerpadlo

Vydání 11.94

800.5208.00.15

I

ventil na správné pøipojení hadièek

ostøikovaèù

svìtel

-92-13-

I

I


92

Stírací a ostøikovací zaøízení

FELlCIA

! !

~ Obr. 1 -Použít ~ ~'~

Nastavení ostøikovacích trysek

~

speciální náøadíMP 8 -524

I

Míry pro seøízeníostøikovaèùpravého svìtlometu jsou zrcadlovým obrazem

.

1892-0016I

r

. . -92-14-

Vydání 11.94 800.5208.00.15 -

I


FELICIA

Svìtlalžárovkylspínaèe

-vnìjší

94

Oprava pøedních svìtlometù .Pozorl Pøed zapoèetím prací na elektrickém pojít kostøící kabel akumulátoru.

zaøízení od-

Upozornìní: .Pøed odpojením akumulátoru, je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia. .Po provedení prací, které by mohly ovlivnit seøízení svìtlometù, je nutno svìtlomety znovu seøídit.

Demontáž a montáž tìlesa

svìtlometu

-Demontovat masku chladièe ~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 66; Maska chladièe.

.

::

~

-Demontovat tìleso smìrového ~ str. 94 -5. -Odpojit

svìtla

vícepólovou svorkovnici od tìlesa svì-

tlometu. -Demontovat svìtlometu

pracovní válec ovladaèe sklonu ~ str. 94 -4.

Vyšroubovat pøipevòovací šrouby (šipky) a tìleso svìtlometu vyjmout smìrem dopøedu.

.

I "'nA nn"A I 1594-0004

Montáž se provede v opaèném poøadi.

I

Seøízení svìtlometu Upozornìní: Kontrola a seøízení pøedepsaných hodnot ~ Servisní prohlídky a údržba ...Seøízení

I 894-0008 I

pomocí seøizovacích šroubù

1

-Šroub

stranové regulace

2

-Šroub

výškové regulace

Upozornìní: Seøizovací šrouby pravého svìtlometu zrcadlovì.

.tìny

Vydání11.94 SOO.5208.00.15

jsou umís-

-94-1-


94

Svìtla/žárovky/spínaèe -vnìjší Demontáž

FELlCIA a montáž

žárovek

svìtlometù

-

Upozornìní: .Nedotýkat žárovky.

se sklenìné

baòky halogenové

.Pti

demontáži a montáži žárovek pravého svìtlometu uvolnìte nejprve víko èistièe vzduchu a spolu vložkou èistièe jej odsuòte stranou (neplatí pro motory 135, 1358 a

1368). Výmìna dvouvláknové dálkového a tlumeného

žárovky svìtla

Otoèit krycím víèkem na zadní stranì tìlesa svìtlometu ve smìru šipky a vyjmout ho.

Svìtlomety do 12.97 ~

1 -Pružné 2 -Aretaèní 3,-

.~

drátìné oèko výstupek drátìného

oèka

Dvouvláknová žárovka

4 -Lárovka

obrysového svìtla

Svìtlomety od01.98 ~

1 -Aretace

drátìných

svorek

.

2 -Pružná drátìná svorka dvouvlákné žárovky 3 -Dvouvláknová 4-

žárovka

Svorkovnice žárovky

5 -Lárovka

obrysového svìtla

Provšechny vozy -Odpojit

svorkovnici žárovky.

Svìtlomety do 12.97

.

-Stlaèit pružné drátìné oèko -1- pfes aretaèní výstupek -2- a sklopit ho smìrem dolù.

-94-2

-Vydání

01.98

SOO.5208.09.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

94

Svìtlomety od 01.98 .-Vyháknout

obì drátìná oèka -1- z aretaèních výstupkù -2- a odklopit je od žárovky.

Pro všechny vozy -Vyjmout

žárovku.

-Nasadit novou žárovku tak. aby aretaèní výstupky na patici žárovky zapadly do drážek svìtlometu. -Zajistit žárovku pomocí pružného drátìného oèka resp. drátìných oèek a pøipojit na žárovku svorkovnici žárovky.

.

-Krycí stit.

víèko nasadit zpìt a pootoèením

zaji-

-Po

výmìnì žárovky zkontrolovat a pøípadnì seøídit nastavení svìtlometu => Servisní prohlídky a údržba.

Výmìna žárovky obrysového svìtla Otoèit krycím víèkem na zadní stranì tìlesa svìtlometu ve smìru šfpky a vyjmout ho.

Lárovku obrysového svìtla (šipka) vyjmout vèetnì objímky ze svìtlometu. -Lárovku

vytáhnout ze svìtlometu~neotáèet.

-Zasunout novou žárovku a s objímkou zatlaèit až na doraz do svìtlometu. -Krycí

ji

víèko nasadit a otoèením zajistit.

.Demontáž

a montáž skla pøedních svìtlometù Demontáž -Demontovat => 94-5. -Demontovat montážní chladièe.

tìleso smìrového

svìtlometu

m'asku chladièe => Karoserie práce; sk. oprav 66; Maska

Pojistná pera (šipky) sejmout šroubovákem.

.I

-Sejmout

sklo.

-Vyjmout

tìsnìní.

894-0028 I Vydání 01.98 SOO:520$.09.15

-94-3

-


94

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

FELICIA

Montáž

-

Montáž probíhá opaèným zpùsobem.

Upozornìní: .Pøi montáži použít nová pojistná pera a nové tìsnìní. .Pøi montáži dbát na správnou polohu tìsnìní. Demontáž a montáž sklonu svìtlometù

ovladaèe

Upozornìní: Ovladaèsklonu svìtlometù není rozebiratelný a proto se rozebírájako celek. Pracov~~válce v.e svìtlometech smìru Slpky a vyjmout.

otoèit ve

.

-Povolit pøichycovacíspony na hydraulických hadicích.

Vypáèit opatrnì krytku regulátoru -2- vèetnì otoèného knoflíku -1". -Demontovat spodní kryt høídelevolantu => strana 94-13; Demontáž a montáž prepínaèe pod volanter?t. -Povolit upevòovací šrouby ~3-a ovládací mechanismus serizování sklonu svìtel otoèit zespodu ve smìru šipek a vyjmout ho smìrem dolù od prístrojové desky.

.

Vyjmout gumovou prùchodku (šipka) z pøíèné horní stìny motorového prostoru a celý mechanismus vyjmout. Montáž se provede v opaèném poøadí.

Upozornìní: Pøimontáži otoèit pracovní válce ve svìtlometech doprava až na doraz. -Po provedení montáže provést funkèní kontrolu mechanismu a kontrolu seøízenísvìtlometù => Servisní prohlídky a údržba.

-94-4

-Vydání

01.98 SOO.5208.09.15

.


FELICIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

94

Demontáž a montáž pøedních a mlhových svìtel

.smìrových

Demontáž a montáž tìlesa smìrového

svìtla

Stlaèit aretaèní pojistku ve smìru šipky a tìleso smìrového svìtla vyjmout smìrem dopøedu.

.

Demontáž a montáž žárovky smìrového

svìtla

Objímku žárovky otoèit ve smìru šipky a vyjmout z tìlesa smìrového svìtla -2árovku zatlaèit do objímky pootoèit doleva a vyjmout ji. -Montáž

se provede v opaèném poøadí.

-Pøi montáži otoèit objímku až na doraz proti smìru šipky.

.

I 594-0003 I

Demontáž a seøízenímlhavých svìtel

...12.97 Upozornìní:

Pro vozy Pick-up a Vanplus platí ipo 12.97.

Demontáž Krytku mlhového svìtla vypáèit šroubovákem.

.

(šipka) opatrnì

I 594-0015 I

Vydání01.98

-94-5-

SOO.5208.09.15 -


94

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

FELlCIA

Vyšroubovat upevòovací šrouby (šipky), mlhové svìtlo vyjmout z nárazníku a rozpojit

~

-

konektory.

Demontáž a montáž tìlesa mlhového svìtla ~

Povolit dva pøipevòovací šrouby na zadní stranì nárazníku a tìleso mlhového svìtla vyjmout.

-Montáž

se provede v opaèném poøadí.

.

I 894-0016 I

Seøízení

Seøídit sklon svìtla šroubu (šipka).

pomocí

seøizovacího

Upozornìní: Stranové seøízení svìtla se neprovádí.

Demontáž a montáž žárovek mlhových svìtel "" Demontovat tìleso I 894-0017 I

mlhového svìtla

.

=> str. 94-6.

Upozornìní: Nedotýkat žárovky

se

sklenìné

baòky

halogenové

Konektor -1- rozpojit. -Stlaèit pružné drátìné oèko -2- pøes aretaèní výstupek a sklopit ho.

3 -Lárovku

-3-

vyjmout

z tìlesa

mlhového

svìtla. -Pøi montáži dbejte na to. abyaretaèní výstupky na objímce zapadly do výøezù v tìlese svìtlo-

metu. Montáž se provede v opaèném poøadí. I 894-0018 I I ;:>~4-UU I tj I

-Pov,pro~edené, výmì~ì proveïte serlzenl mlhoveho svetla.

kontrolu

=> Servisní prohlídky a údržba.

-94-6

-Vydání

.

01.98

SDD.52D8.D9.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

94

Oprava mlhavých svìtel 01.98 .. .Upozornìní: Neplatí pro vozy Pick-up a Vanplus. Demontáž a montáž tìlesa

mlhového

svìtla

Krytku mlhového svìtla (šipka)opatrnì vypáèit. -Demontovat str. 94-1 .

tìleso pøedního svìtlometu

~

Upozornìní: Pøi páèení krytky mlhového svìtla nepoškodit lak nárazníku.

.I

894-0056 I

/

Vyšroubovat pøipevòovací šrouby (šipky).

/~,/,?"

-Demontovat pøivadìè vzduchu ~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 66;Pfivadìè

vzduchu. -Odpojit vícep61ovou svorkovnici mlhového svìtla.

.

c::-

od tìlesa

-

~/

Slè ta

.It areta Èni'.. PO]lstku

(š.IPk)a

a teV Ieso

mlhového svìtla vyjmout smìrem dozadu. Montáž se provede v opaèném poøadí. -Po

.

provedení montáže provést kontrolu seøízení mlhavých svìtlometù ~ Servisní prohlídky a údržba.

1894-0058 I

Vydání01.98

-94-6.1

-I

SOO.5208.09.15

I

~


94

Svìtla/žárovky/spínaèe -vnìjší

FELlCIA

Výmìnažárovky mlhového svìtla -Krytku

-

mlhového svìtla opatrnì vypáèit.

-Demontovat pøivadìè vzduchu => Karosérie -montážní práce; skupina oprav 66; Pøivadìè

vzduchu. ..-Odpojit vícep61ovou svorkovnici tìlesa mlhového svìtla.

(šipka) od

..-Stlaèit aretaèní pojistku (šipka) a sejmout krycí víèko na zadní stranì tìlesa mlhového svìtla.

~-,-==

.

c.,

.Upozornìní:

~

~

Aretaèní pojistka pravého svìtlometu je umístìna zrcadlovì.

g~~~~ ~'" I 894-0060 I

-Odpojit víèka. -Odpojit

kone~tor na vnitøní stranì

krycího

.

konektor na objímce.

..-Uvolnit pøipevòovací svorky (šipka) a žárovku i s objímkou vyjmout. -Lárovku

vytáhnout z objímky -neotáèet.

-Zasunout novou žárovku a s objímkou ji zatlaèit až na doraz do svìtlometu. Montáž se provede v opaèném poøadí.

-94-6.2

-Vydání

.

01.98 SOO.5208.09.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

.c:: L

-vnìjší

94

Seøídit sklon pomocí (šipka).

~

seøizovacího šroubu

Upozornìní: .Stranové

seøízení svìtla se neprovádí.

.Seøizovací zrcadlovì.

šroub pravého svìtla je umístìn

Kontrola seøízení mlhových svìtlometù visní prohlídky a údržba.

I ""A ""CO" I 1894-0062

Demontáž smìrových

a montáž svìtel

=> Ser-

boèních

I

Boèní smìrová

svìtla

JIKOV

Demontáž

Vytlaèit opatrnì tìleso smìrového

zevnitø blatníku svìtla.

(šipka)

-Vytáhnout objímku žárovky vèetnì gumové krytky z tìlesa boèního blikaèe.

Upozornìní: Pøi demontáži objímky z tìlesa boèního blikaèe objímku vytáhnout, neotáèet. Montáž I 894-0021 I

-Objímku žárovky vèetnì gumové krytky zasunout do tìlesa smìrového svìtla. -Tìleso

.Boèní

smìrového svìtla nasadit do blatníku.. smìrová

svìtla

TRW

Demontáž

-Vypáèit plochou èástí šroubováku (na užší stranì svítilny) tìleso svítilny a povytáhnout jej z blatníku. Upozornìní: Pøipáèení svítilny šroubovák podložit napø: textilní páskou. Pøidržet objímku žárovky -1-, tìlesem svítilny -2- otoèit o 90odoleva a vysunout z objímky. I 894-0063 I .-Montáž

Montáž probíhá opaèným zpùsobem

Vydání 01.98 SOO.5208.09.15

-94-7-


94

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

Demontáž

FELlCIA

18

a motáž zadní skupinové

svítilny 4

Brzdové svìtlo, obrysové svìtlo,smìrové svìtlo, mlhové svìtlo a couvací svìtlo. 1 -Tìleso

5

2 -Matice 3 -Rýhovaná

6 9

podložka

4 -Žárovka zadního mlhového svìtla 12V/21W 5 -Žárovka couvacího svìtla 12V/21W 6 -Žárovka obrysového svìtla 12V/5W 7 -Dvouvláknová žárovka brzdového a

8 I 894-0002I

obrysového svìtla 12V/21W/5W 8 -Žárovka smìrového svìtla (žlutá) 12V/21W 9 -Nosiè žárovek

.

'

-Odpojit vícepólovou svorkovnici ze skupinové svítilny. -Povolit

pøipevò'ovacímatice -2- na tìlese -1-.

-Skupinovou

svitilnu vyjmout smìrem dozadu.

Demontáž a montáž žárovek zadní skupinové svítilny Zatlaèitzápadkyve smìru šipek a vyjmout nosiè žárovek. -Žárovku zatlaèit do objímky, otoèit doleva a vyjmout.

.

Upozornìní: Pøimontáži je tøeba dbát na èistotu kontaktù v nosièi

žárovek.

I 894-0025 I

. -94-8

-Vydání

11.94 500.5208.00.15


I FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnìjší

94

Demontáž a montáž zadních skupinových svítilen u vozu Pickup

.I

.2 ,

3

4

5

6

".

.".

7

,,

"

'.

1

.9

8 I 894-0029 1 -Svorkovníce

6 -Žárovka zadního mlhového svìtla (levá svítílna), couvacího svìtla (pravá svítilna) 12 V/21 W

2 -Nosiè žárovek 3 -Žárovka brzdového svìtla 12 V/21 W 4 -Žárovka smìrového 12 V/21 W (žlutá)

I

svìtla

7 -Tìleso 8 -Upevòovací šrouby 9 -Spodní díl

5 -Žárovka obrysového svìtla .12V/5W

Vydání10.95 SOO.5208.06.15

-94-8.1

-


I 94

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnìjší

FELlCIA

I! -Vyšroubovat

oba upevòovací šrouby -8-.

~

-Skupinovou svítilnu vyjmout odklopením smìrem doleva resp. doprava. -Rozpojit

I

svorkovnici -1- .

Upozornìní: Spodní díl není souèástí skupinové svítilny. Pøi výmìnì skupinové svítilny je nutno jej opìt použít. -Vyjmout

nosiè žárovek -2- .

Upozornìní: Nosiè žárovek dle možnosti znovu použít.

Demontáž a montáž žárovek zadní skupinové svítilny u vozu Pickup

.

-Postup jako.. Demontáž a montáž zadních skupinových svítilen u vozu Pick-up" ~ strana 94-8.1. -Lárovku lze vyjmout po zatlaèení do objímky a pootoèením doleva.

Upozornìní: Spodní díl není tøeba odstraòovat. Montáž probíhá v obráceném poøadí.

. .

-94-8.2

-Vydání

10.95 SOO.5208.06.15 --

I


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

94

Ii

Oprava pøepínaèe pod volantem

.~ ~=:::~~ ~

I 3 4

17 5

6

.7 8 9

10

. I 894-0001 Pozor!

1 -Tlaèítko

Pøed zapoèetím prací na elektríckém pojít kostøící kabel akumulátoru

zaøízení

zvukové

I

houkaèky

od2 -Kontaktní

pružina

3 -Kontaktní

deska

Upozornìní:

.

+

Pøed odpojením akumulátoru, je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia.

+ Další informace pro montáž høídele volantu => Podvozek, skupina oprav 48 => + Demontáž Karosérie

aa montážní montáž volantu práce skup. pro airbag oprav 69

,

Vydán.íO1.98 50052080915

4 -Matice + 35 Nm 5 -Volant +

Kontaktní kroužek pro tlaèítko kové houkaèky => obr. 1

6 -Un_asec -v

automatlckeho

vraceni

zvu-

prepl-

nace

-94-9"-"

J


94

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

FELlCIA

I

1

!

~~~~~~~

2

-~~

I

3

18

I

4 17

5 6

8. 7

9 O

I 894-0001 7 -Držák podvolantového pøepínaèe + s kontaktním kolíkem 8 -Tøecí kontakt + høídele volantu

12 -Høídel

10 -Spodní

-94-10

skøíòka

15 -Zámek øízení + Demontáž a montáž => str. 94 -15

kryt høídele volantu

+ Demontáž a montáž => str. 94 -13 11 -Trubka

volantu

13 -Držák zámku øízení + Demontáž a montáž => str. 94 -15 14 -Spínací

9 -Vrchní kryt høídele volantu + Demontáž a montáž => str. 94 -13

I

.

16 -Unašeè

ložisek

-Vydání

.

11.94

800.5208.00.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

.1

94

~:~~~~

~

2 ---;~~~

I 3

18

4

17 5 6

.7

8

:~;~~_:

~= 9 10

.11 I 894-0001 17 -Pøepínaè smìrových svìtel, tlumených dálkových svìtel a svìtelné houkaèky .Demontáž a montáž ~ str. 94 -13

a

I

18 -Spínaè stíraèù a cyklovaèe pro stírání ostøi kování .Demontáž a montáž ~ str. 94 -13

. Vydání 11.94

500.5208.00.15

I

-94-11-

a


94

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

I

FELlCIA

I

! !

...Obr.

1

Kontaktní kroužek pro tlaèítko zvuko-

~

vé houkaèky

I

Napìtí se pøívádí do tlaèítka zvukové houkaèky pøes zvukovou houkaèku kontaktním kolíkem (umístìn v držáku podvolantového pøepínaèe) a kontaktním kroužkem (šipka) na spodní stranì volantu. -Kontaktní

kroužek namazat tukem.

. . . -94-12

-Vydání

i

11.94 500.5208.00.15


.

I i

FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

94

. Demontáž

a montáž

pøepínaèe

pod

volantem ~ -Tlaèítko a kontakní desku pro ovládání zvukové houkaèky-1kompletnì opatrnì pomocí šroubováku vypáèit. -Odpojit

konektory.

-Odšroubovat matici -2- , a volant -3- sejmout. Utahovací moment matice: 35 Nm

.

Upozornìní: Demontáž a montáž volantu pro airbag ~Karosérie a montážní práce, skup. oprav 69

~

-Vyšroubovat pøipevòovací šroub -1- a spodní kryt høídele volantu vyjmout smìrem dopøedu dolu (šipka A). -Uvolnit z aretace držák -3-, sklopit kryt -2-, (šipka B) a vyjmout ho.

1

.

013

~

-Vyšroubovat

pøipevòovací šroub -1-.

-Zajiš•ovací výstupky bovákem (šipky B).

-3-

stlaèit

-Vrchní kryt povytáhnout smìrem (šipka A) a nahoru vyjmout.

.

šrou-

dozadu

1870-0014I

Vydání 01.98

SOD5208 09 15j

-94-13-

.I

I


94

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

FELlCIA

i

.I

Stlaèit zajiš•ovací výstupky na pøepínaèích pod volantem (šipky) a pøepínaèe vyjmout z držáku smìrem do strany. -Odpojit

I

vícepólové svorkovnice.

Montáž se provede v opaèném poøadí. Upozornìní: Pøi montáži zasunout pøepínaèe pod volantem tak, aby zapadly zajiš•ovací výstupky.

1894-0019 I

~

.

. .

.~

-94-14

-Vydání

11.94

500.5208.00.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

.Demontáž

94

a montáž zámku øízení

~

-Demontovat pøepínaè pod volantem ~ str.94 -13 Vypáèit krytku -1- zámku øízení -2-.

. Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- a -2trubky ložisek a trubku spusit tak, aby se zámek øízení dotýkal pøístrojové desky. Utahovací momenty: Pøipevòovací šrouby -1- a -2- = 25 Nm -Rozpojit všechny konektory na spínací skøíòce. Schéma zapojení konektorù ~ str. 94 -16 -Šrouby s trhací hlavou -3- vyšroubovat pomocí napø. køížového se káèe a držák zámku øízení vyjmout.

Pozor/

.Pøi

montážipoužítnové šroubys trhacíhlavou. Montáž se provede v opaèném poøadí.

Upozornìní: Nové šrouby s trhací hlavou utáhnout tak, aby došlo k utržení jejích hlav.

Demontáž a montáž spínací skøíòky -Demontovat ~ nahoøe.

zámek øízení

-Dva závrtné šrouby vyšroubovat spínací skøíòku.

.

a vyjmout

-Pøi montáži otáèet klíèem spínací skøíòkou a souèasnì ji zatlaèit do zámku øízení.

Vydání 11.94 500.5208.00.15

-94-15

-


94

Svìtla/žárovky/spínaèe -vnìjší

Ii

FELlCIA

Obsazení konektorù pøepínaèe pod volantem a spínací skøíòky 1

2

3

.I

A -Pøepínaèsmìrových svìtel, tlumenýcha dálkových svìtel a svìtelné houkaèky

4

~J

!

I

1 -Konektor 56 2 -Konektor 56a

~

~

~

3 -Konektor 49aR 4 -Konektor 49a

O

5 -Konektor 49aL 6 -Konektor 30 7 -Konektor 56b

7

8

9

~J

6

5

.

I 894-0006 I

10 B -Spínaè stíraèù a cyklovaèe pro stíraèe a ostøikovaèe 8 -Konektor W

;' ~

12 -Konektor WH 13 -Konektor 53a 16

15

14 13

12

11

.

14 -Konektor 53 L 894-0027 J

15 -Konektor 53e 16 -Konektor J

1~-

2

~~;;;;.. ""~

~

30 c::;;;;j

6

50 p

15 ~ I ~ ~ 5 '...~..::~:.."""'" 3

C -Spínací skøíòka 1 -Konektor 30 2 -konektor

50

3 -Konektor P 4 -Konektor 15 5 -Konektor 16

4 I 894-0024 I

-94-16-

.

Vydání11.94 800.5208.00.15


I FELlCIA

Svìtla,

žárovky, spínaèe-vnitøní,

ochrana proti krádeži

96

Vnitøní svìtla a spínaèe .Demontáž

a montáž

spínaèù

I

Pozor! Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpojit kostøicí kabel akumulátoru. Upozornìní: .Pøed odpojením akumulátoru je tøeba u vozidel s kódovaným autorádiem nejdøíve zjistit a zaznamenat kód autorádia. .Po

montáži akumulátoru provést: -u vozidel s kódovaným autorádiem vložit kód, -nastavit hodiny, -u vozidel s el. stahováním oken provést nastavení ~ Servisní prohlídky a údržba ..Zapojení

vícepólových svorkovnic Elektrická schémata, hledání závad, montážní místa

~

-Demontovat kryt panelu pøístrojù ~ strana 90-5, Demontáž a montáž panelu pøístrojù. Stlaèit zajiš•ovací západky -šipky- na spínaèi a vyjmout ho smìrem dozadu. -Pøi montáži zatlaèit spínaè na doraz zaskoèí zajiš•ovací západky.

I 896-0026I

.Demontáž

a montáž pøední stropní svítilny Pozor!

Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpojit kostøicí kabel akumulátoru.

Upozornìní: .Pøed odpojením akumulátoru je tøeba u vozidel s kódovaným autorádiem nejdøíve zjistit a zaznamenat kód autorádia.

.

.Po

~

Vydání 07.98 500.5208.10.15

montáži akumulátoru provést: -u vozidel s kódovaným autorádiem vložit kód, -nastavit hodiny; -u vozidel s el. stahováním oken provést nastavení Servisní prohlídky a údržba

-96-1-


96

Svìtla, žárovky, spínaèe-vnitøní, ochrana proti krádeži

FELlCIA

I .!

Tìleso vnitøního osvìtlení šroubovákem.

opatrnì

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII III

-Pøi montáži tìleso vnitøního osvìtlení nasadit pravou stranou do stropního panelu a lehkým úderem ruky na levý okraj jej domáèknout do panelu.

III

Demontáž a montáž žárovky stropní svítilny

lm

O

~

III

:::====:::=::

~~~~:::=::::::~/ \ 1

I 896-0027 I

-I

vypáèit

-Vypáèit krytku žárovky šroubovákem, šroubovák vsunout mezi kryt a tìleso stropní svítilny vzadu uprostøed. -Vymìnit žárovku, nasadit rovnì krytku a zatlaèit ji do tìlesa vnitøního osvìtlení.

.

Demontáž a montáž spínaèe stahování oken Pozor!

Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém zaøízení odpojít kostøícíkabel akumulátoru. Upozornìní: .Pøed odpojenímakumulátoruje tøebau vozidel s kódovanýmautorádiemnejdøívezjistit a zaznamenatkódautorádia. .Po montážiakumulátoruprovést: . -u vozidels kódovanýmautorádiemvložit kód, -nastavit hodiny; -u vozidels el. stahovánímokenprovést nastavení .~

.

Servisní prohlídky a údržba

Demontáž Opatrnì uvolnit kryt se spínaèi ze západek støední konzoly -šipky-.

.

I 896-0074I

-96-2

-Vydání

07.98 SOO.5208.1 O.15

I I


FELlCIA

Svìtla,

žárovky, spínaèe-vnitøní,

8

ochrana proti krádeži

96

Vytlaèit pøíslušné spínaèe stahování oken ve smìru elektrických spojù z krytu -šipka-. -Odpojit

svorkovnici.

Montáž

-Montáž

se provádí v opaèném poøadí.

96-0075

8

Dbát na správnou polohu symbolù na spínaèích a regulátorech -šipky-. -Provést nastavení oken (inicializaci) => Servisní prohlídky a údržby.

O-

n\

I 596-0080I

8'

Demontáž a montáž spínaèù vyhøívaných

sedaèek

Pozor! Pøed zapoèetím prací na elektrickém odpojit kostøicí kabel akumulátoru.

zaøízení

Upozornìní: .Pfed odpojením akumulátoru je tfeba u vozidel s kódovaným autorádiem nejdfíve zjistit a zaznamenat kód autorádia. .Po

montáži akumulátoru provést: -u vozidel s kódovaným autorádiem vložit kód, -nastavit hodiny; -u vozidel s el. stahováním oken provést nastavení

=> Servisní prohlídky a údržba

8 Vydání07.98 SOO.5208.10.15

-96-2.1

-


1

96

Svìtla,

žárovky, spínaèe-vnitøní,

ochrana proti krádeži

FELlCIA

.-.

Demontáž

UIO-

Opatrnì uvolnit kryt se spínaèize západek støedníkonzoly-šipky-.

I 596-0076I

Vytlaèitjednotku spínaèùz krytu smìrem nahoru-šipka-.

.

-Odpojit svorkovnici. Montáž

-Montáž se provádív obrácenémpoøadí.

I 596-0077 I

Dbát na správnou polohu symbolù na spínaèícha regulátorech-šipky-.

.

rP

111 L!~~-

.

I 596-0078 I

-96-2.2

-Vydání

07.98 SOO.5208.1O.15


-

I FELICIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnitøní/ochrana

proti krádeži

.Zabezpeèovací nastartování

96

I!

zaøízení proti (imobilizér)

Provedení vlastní diagnostiky imobilizéru Funkce Imobilizér sestává z øídící jednotky imobilizéru, pøizpùsobené motorové øídícíjednotky, ètecí cívky na spínací skøíòce a pøizpùsobených (oprávnìných) klíèkù k zapalování s elektronikou (transpondérem). Vzniknou-lí poruchy v kontrolovaných obvodech, resp. v konstrukèních dílech, jsou tyto údaje o druhu uloženy do pamìti závad.

.závady

Do pamìti mohou být souèasnì nì 4 závady.

uloženy maximál-

Závady zpùsobené pøechodným pøerušením vedení, nebo špatným (nepravidelným) kontaktem jsou po vypnutí zapalování vymazány a pozdìji již nejsou èteny. Na zaèátku vyhledávání závady se provede vlastní diagnostika a v pamìti uložené informace jsou dotázány diagnostickým pøístrojem V.A.G 1552 nebo V.A.G 1551

Upozornìní: Nás/edující popís se vztahuje pouze na diagnostický pøístroj V.A. G 1552 s použitím programové

karty 2.0. .Použití

pøístroje V.A.G. 1551 je obdobné s ohledem na specifické odlišnosti (napø.jiné zobrazení displeje, možné použití tiskárny, apod). Pøi ukonèení

diagnostiky,

nebo pøí pøechodu

dojiné adresynutno použítfunkci 06"Ukonèení výstupu".

. Vydáni 01.95 500.5208.01.15

-96-3

-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnitøní/ochrana proti krádeži

FELICIA

,

:

!

P-..,

rlpojenl

-,

prls

t

roje.

.

V

A

G .a

1552

~

-

zvolení funkce (dotaz na verzi pøístroje) ~

I

Podmínky: .Všechny pojistky podle elektrického schema zapojení jsou v poøádku. .Elektrické 11,5V). t

napájení je v poøádku (minimálnì

Svorkovnice pro pøipojení diagnostiky se nachází vedle pojistkového panelu pod pøístrojovou deskou.

I 801-0019I

Test systému vozidla

HELP

-Pøístroj V.A.G 1552 pøipojitpøivypnutém zapalování diagnostickým vedením V.A.G 1551/3.

.

Zobrazení na displeji:

Zadejte adresu XX

Upozornìní: .Není-Ii na displeji žádné zobrazení, pøezkoušet podle elektrického schéma zapojení elektrické napájení pøístroje V.A. G 1552 =:> Poøadaè "Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa "

.

.T/aèítkem HELP pøístroje pro ètení závad mùže být proveden .dotaz na pøehled možných adres. .Tlaèítko

~ slouží pro posun k dalšímu kroku.

-Zapnout

zapalování.

-Zadat

Test systému vozidla

Q

25 pro adresu "Rozjezdová pojistka".

Zobrazení na displeji:

25 -Rozjezdová pojistka

-Zadání

Test systému vozidla

Zobrazení na displeji:

potvrdit tlaèítkem Q.

.

Tester vysílá adresu 25

-96-4

-Vydání

01.95

800.5208.01.15 ---

I


.

I FELICIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnitøní/ochrana proti krádeži

96

I

I

-i

'

1 H0953257 B IMMO VWZ3Z0ROO02159 Kódování 09600

VOO -)o

WSC 00000

...o

Z b

'

razeni na

.horní

d. I ..I Ispejl:

øádka

.spodní

èíslo øídící jednotky

øádka

oznaèení systému (IMMO) identifikaèní èíslo (14-místné, VW ) èíslo verze (VOO) kódování (Baud-Rate 1)= 9600)

èíslo servisu2) 1) rychlost pøenosu dat 2) pøi zásahu do existujícího systému se automaticky ukládá do pamìti v øídící jednotce

.Øídící

jednotka neodpovídá!

HELP

...Pokud

se na displeji zobrazí:

-Stisknutím tlaèítka HELP se nechá vyvolat seznam možných pøíèin závad. -Po

odstranìní závad znovu zadat adresu 25 a potvrdit tlaèítkem Q.

-Stisknout

Test systému vozidla

HELP

...Zobrazení

tlaèítko -)o.

na displeji:

Zvolte funkci XX -Po stisknutí tlaèítka HELP se objeví pøehled volitelných funkcí.

.Pøehled

volitelných

funkcí

01 -Výzva k výpisu verze øíd.jednotky 02 -Výzva k výpisu chybové pamìti

96-6

05 -Mazání chybové pamìti

96-7

06 -Ukonèení

výstupu

96-7

07 -Kódování

øídící jednotky

10- Pøizpùsobení 11 -Procedura

.

Strana 96-4

96-14 96-9, 96-13

Login

96-9

Upozornìní: .Další

zobrazené funkce nevolit.

Vydáni 01.95

-SOO.5208.01.15

-96-5

-I

-I


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnitøní/ochrana proti krádeži

FELICIA

!

Výzva k výpisu chybové pamìti

~

I

I Test systému vozidla

HELP

Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX

Test systému vozidla

-Zadat 02 pro funkci "Výzva k výpisu chybové pamìti. Q

Zobrazení na displeji: -a Z d ani ...v. potvrdit tlacltkem Q.

02 -Výzva k výpisu chybové pamìti

I X Zjištìna chyba I

I I

Na displeji se zobrazí poèet v pamìti uložených závad, nebo "Nezjištìna žádná závada". V pamìti uložené závady jsou postupnì zobrazeny po stisknutí tlaèítka ~.

.

-Vyhledat a odstranitzávady podle tabulky závad => strana 96-8.

Nezjištìna žádná závada !

Test systému vozidla

~

HELP

Program se vrací pøihlášení "Nezjištìna žádná závada" po stisknutí ~ nazpìt do výchozí polohy.

Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX

Je-Ii na displeji zobrazeno nìco jiného: => Návod k obsluze pro pøístrojV.A.G.1552.

.

-Vypnout zapalování a rozpojit diagnostickou svorkovnici.

. -96.6

-Vydání

01.95 500.5208.01.15


.

FELICIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnitøní/ochrana

proti krádeži

96

Mazání pamìti závad Podmínky: .Vyvolání

pamìti závad ~ strana 96-6.

.Všechny

závady odstranìny.

Po vyvolání pamìti závad:

Test systému vozidla

HELP

Zvolte funkci XX

.

Test systému vozidla

-Zadat

Q

05 -Mazání chybové pamìti

Test systému vozidla

Zobrazení na displeji:

Zobrazení na displeji: -a

~

05 pro funkci "Mazání chybové pamìti".

Z d

t d Ot ti .' " ani po vr I acl tk em Q .

Zobrazení na displeji:

Chybová pamì• vymazána

Tím je pamì• závad vymazána. -Stisknout

Test systému vozidla

HELP

tlaèítko ~.

Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX Upozornìní: Pozor! Nebyl dotaz na chybovou pamì•

~

Je-Ii na displeji toto zobrazení, potom je zkušební prùbìh chybný. -Stisknout

..Zkušební

tlaèítko ~.

prùbìh pøesnì dodržet: nejprve provést dotaz na pamì• závad, popøípadì závadu odstranit, potom pamì• vymazat.

Ukonèení výstupu Test systému vozidla

HELP

Zvolte funkci XX Test systému vozidla

-Zadat Q

06 Ukonèení výstupu Test systému vozidla .-Vypnout

Zadejte adresu XX

Zobrazení na displeji:

Zobrazení na displeji: -a

HELP

.. 06 pro funkcI "Ukoncení výstupu".

Z d

" t d.t ti .' ani po vr I acl tk em Q o

Zobrazení na displeji: zapalování. -OdpojitV.A.G

Vydání 01.95 800.5208.01.15

1552.

-96-7

-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

Tabulka

zdrojù

-vl1itøní/ochrana

proti krádeži

FELlCIA

~/

závad

Upozornìní: .V

následujícím textu jsou seøazeny podle 5-místného èís/a závady všechny možné závady, které jsou øídícíjednotkou imobi/izéru -J362- rozpoznány a na displeji V.A. G 1552 zobrazeny.

.Pøed výmìnou konstrukèních dílù, rozpoznaných jako vadné, pøezkoušet nejprve vedení a konektorová s poj e ní k tìmto konstrukèním dílùm a ukostøení podle elektrického schéma zapojení. .Po

opravì je tøeba pamì• závad vždy znovu V.A. G 1552 dotázat a eventue/nì pamì• vymazat.

Displej V.A.G.1552

Možná pøíèina závady

Nezjištìna žádná závada!

Když se po provedené opravì objeví hlášení "Nezjištìna žádná závada!", je vlastní diagnostika ukonèena. Jestliže imobilizér pøesto nepracuje bezchybnì, zvolte funkci 05 "Mazání chybové pamìti" => strana 96-7 (pamì• závad se aktualizuje). Nelze-Ii pamì• závad vymazat, potom znovu zvolit funkci 02 "Výzva k výpisu chybové pamìti" => strana 96-6. .

00546 Vadný datový spoj Nepravdìpodobný signál

01128 Ètecí cívka imobilizéru -02

01176 Klíèky -Signál

-Není

je pøíliš malý

oprávnìn

01177 Motorová øídící jednotka není oprávnìna

01179 Chybné programování

65535 Øídící jednotka vadná

-96-8

-Vydání

klíèkù

-Chybné

ovládání.

Odstranìní

závady

-1. Vypnout zapalování, minimálnì po 10 sekundách zapalování zapnout, a potom znovu zvolit funkci 02 "Výzva k výpisu chybové pamìti" => strana 96-6.

-Na "W" -vedení mezi øídící jednotkou pro imobilizér a motorovou øídící jednotkou není žádný signál nebo je signál nepravdìpodobný.

-2. Vedení pøezkoušet na pøerušení nebo na zkrat.

-Svorkovnice, 3-pólová, není pøipojena k øídícíjednotce nebo ètecí cívka s vedením je vadná.

-Pøezkoušet svorkovnici a ètecí cívku s vedením (vizuální kontrola), pøíp. ètecí cívku vymìnit.

-Vadná ètecí cívka nebo vadné vedení (pøechod. odpor/nepravidelný

-Pøezkoušet ètecí cívku se svorkovnicí (vizuální kontrola),pøíp. ètecí cívku

kontakt)

vymìnit.

-Mechanicky vhodný klíèek k zapalování není pøizpùsoben.

-Všechny klíèky k zapalování znovu pøizpùsobit => strana 96-9.

-Motorová øídící jednotka není pøizpùsobena (W-vedení mezi øídící jednotkou imobilizéru a motorovou øídící jednotku je vpoøádku).

-Motorovou øídící jednotku sobit => strana 96-13.

-Pøizpùsobení chybné.

klíèku zapalování je

-Všechny klíèky k zapalování znovu pøizpùsobit => strana 96-9.

-Zkrat mezi vedením 6-pólové svorkovnice, konektor 2 a 3 ("W" a "K")

-Závadu odstranit podle elektrikkého schéma zapojení.

-Øídící jednotka imobilizéru -J362je vadná.

Øídící jednotku vymìnit.

.

pøizpù-

01.95 800.5208.01.15

.


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnítøní/ochrana

proti krádeži

96

i

.Pøizpùsobení

klíèkù k zapalování

I

Upozornìní:

I

.Jsou-Ii

i

zapotøebí nové nebo dodateèné klíèky

k zapalování, musí být pøízpùsobeny na øídící jednotku imobi/izéru. .Dodržet zpùsob postupu jednotky imobi/izéru.

pøi výmìnì

.Musí být vždy znovu pøízpùsobeny tedy kromì nových í existující

~

øídící

všechny, klíèky k

zapalování. .Poèet již pøizpùsobených klíèkù je zobrazen po volbì funkce "Pøizpùsobení". .T/aèítkem

"C" pøístroje V.A, G 1552 mùže být

pøizpùsobení pøerušeno,

.Pozor!

Provozní èíslo (èíslo servísu) pøístroje V.A.G 1552 se pøí pøizpùsobení klíèkù k zapalování uloží do pamìtí øídící jednotky ímobílízéru.

Podmínky: .Na pøístroji V.A.G,1552 je navoleno èíslo servisu ~ Návod k obsluze V.A.G,1552. .Všechny

klíèky k zapalování existují.

Jestliže žádný starý klíèek k zapalování neexistuje, viz "Postup pøiztrátì klíèkù", ~ strana 96-12. .Pøívìšek ke klíèkùm s odkrytým tajným èíslem existuje, v opaèném pøípadì viz "Urèení tajného èísla" ~ strana 96-12. .-Starý

(oprávnìný) klíèek k zapalování se zasune do zámku zapalování. -Pøipojit pøístroj pro ètení závad V,A.G 1552, zapnout zapalování a zadat adresu 25 "Rozjezdová pojistka" a potvrdit Q. Po zobrazení identifikace øídící jednotky: -Stisknout T

t t' . dl es sys emu VOZI a

HELP

Zvolte funkci XX

.

Test systému vozidla 11 -Procedura

Vydání 01.95 SOO.5208.01.15

Login

Zobrazení na displeji: -Zadat

Q

tlaèítko ~.

11 pro funkci "Procedura Login".

Zobrazení na displeji: -a

t d ' t ti " ani po vr I acl tk e m Q .

Z d"

-96.9

-

j


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

Procedura Login

-vnitøní/ochrana

Q

proti krádeži

...Zobrazení

Zadejte kódové èíslo )()(XXX

FELICIA

..I

na displeji:

-Zadat

_/

tajné èíslo, pøitom pøed 4-místné èíslo

I

navolit O (napøíklad 01915). Tajné èíslo se nachází na pøívìšku klíèù; je viditelné teprve opatrným "odkrytím" ochranné vrstvy (napøíklad mincí). -Zadání

Test systému vozidla

HELP

potvrdit tlaèítkem Q.

...Zobrazení

na displeji:

Zvolte funkci XX

Upozornìní: I Tester vysílá adresu 25

I ...Na

I

I

displeji se krátkodobì

.Tajné .2

Test systému vozidla 10-Pøizpùsobení

Pøizpùsoben

Q

10 pro funkci "Pøizpùsobení".

na displeji:

Z d" t d.ttl .' ani po vr I acl tk em Q .

...Zobrazení

Zadejte èíslo kanálu XX

-Zadat

na displeji: 01 pro zvolení èísla kanálu.

-Zadání

Funkce je neznámá nebo nemùže být okamžitì

.

pokusy pro správné zadání tajného èísla jsou možné ihned. 3. pokus je povolen teprve minimálnì po 35 minutách, když zapalování zùstalo bìhem této doby trvale zapnuto a funkcí 06 "Ukonèení výstupu" se opustila vlastní diagnostika.

...Zobrazení -a

zobrazí:

èíslo není akceptováno. Zadání opakovat.

-Zadat

...Pokud

.

potvrdit tlaèítkem Q.

se zobrazí na displeji:

provedena -Opakovat èísla.

pøizpùsobení se zadáním

tajného

. -96-10

-Vydání

i

01.95 SOO.5208.01.15


.

FELlCIA

K

Svìtla/žárovky/spínaèe

'I 1 P ~. o b ' ana .0.." rlzpuso enl

2

-vnítøní/ochrana

proti krádeži

96

Zobrazení na displeji:

~

-t --!- -V

horní øádce se zobrazí poèet klíèkù k zapalování, které jsou pro systém pøizpùsobeny. -Šipkou t nebo -!-se navolí poèet oprávnìných klíèkù, vèetnì už existujících (lze navolit max. 8 kusù).

Upozornìní: Pokud poèet není tøeba na displeji mìnit,nutno stisknout tlaèítka t a -!-o

KanáI1.oo.o...Pøizpùsobení -t --!- -k

3

Q

Zobrazení na displeji pøi 3 oprávnìných zapalování: -Zadání

.KanáI1

Pøizpùsobení Uložit zmìnìnou

KanáI1 Zmìnìná

3

Q""

3

-a

~

Z d" t d ' t ti ~' ani po vr I acl tk em Q o

Zobrazení na displeji:

hodnota uložena do pamìti

Test systému vozidla

potvrdit tlaèítkem Q.

Zobrazení na displeji:

hodnotu do pamìti?

oPøizpùsobení

klíèkách

-Stisknout HELP

tlaèítko ~o

Zobrazení na displeji: KI' ~ k ' k I ' ,. ,~o o Ice v zam u zapa ovanl Je nynl prlzpuso ben.

Zvolte funkci XX

Upozornìní: .Pøi pøizpùsobení všech klíèkù nesmí být pøekroèena doba 30 sekund; pøi vypnutém zapalování se doba neregistruje. .

Následující chybová hlášení vyplývají z prùbìhu pøizpùsobování a neuvažují se: I Tester vysílá adresu 25

Test systému vozidla

\

HELP

Zobrazení na displeji (zobrazení ignorovat):

Zobrazení na displeji (zobrazení ignorovat):

Øídicí jednotka neodpovídá -Do zámku zapalování zasunout následující klíèek a zapalování po dobu minimálnì 1 sekundy zapnout. -Postup

(viz pøedešlý bod) opakovat,

až jsou

všechny klíèky pøizpùsobeny.

. Vydání 01.95 800.5208.01.15

-96-11

-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnitøní/ochrana

proti krádeži

FELICIA

! !

~ Pøizpùsobení klíèkù k zapalování se automaticky ukonèí, když: .je

dosažen poèet pøizpùsobených klíèkù,

.se

již pøizpùsobený klíèek pøi zapnutém zapalování zasune znovu po dobu delší než 1 sekunda do zámku zapalování (závada se uloží do pamìti).

.je

s 2. klíèkem pøekroèena povolená doba pøizpùsobení 30 sekund od zapnutí zapalování (závada se uloží do pamìti).

.je

bìhem pøizpùsobení klíèku uložena do pamìti

závada. (

-Zvolit

funkci 02 "Výzva k výpisu chybné pamìti".

Když není žádná závada uložena do pamìtí, je pøizpùsobení klíèku úspìšnì ukonèeno.

.

Zpùsob postupu pøi ztrátì klíèkù -Náhradní klíèky k zapalování mechanického kódu. -Klíèky

zhotovit podle

k zapalování pøizpùsobit => strana 96-9.

Urèení tajného èísla Není-Ii 4-místné tajné èíslo známo nebo pøívìšek klíèù s tajným èíslem není k dispozici, potom musí být proveden dotaz na tajné èíslo pomocí 14místného identifikaèního èísla øídící jednotky imobilizéru v Servisních službách formou Q-hlášení (platí pro tuzemsko), resp. u importéra (ostatní ze-

mì). Identifikaèní existuje:

èíslo øídící jednotky

.

imobilizéru

.jako

nálepka na pøívìšku ke klíèkùm zákazníka

.jako

nálepka na øídící jednotce imobilizéru

.pøeètením pomocí vlastní diagnostiky -viz "Dotaz na verzi øídící jednotky" => strana 96-4. -Podle identifikaèního èísla øídící jednotky pro imobilizér provést dotaz na 4-místné tajné èíslo v Servisních službách, resp. u importéra.

. -96-12

-Vydání

01.95 800.5208.01.15

I


I FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnitøní/ochrana

proti krádeži

.Pøizpùsobení

96

pøi výmìnì

motorové

I

øídící jednotky Upozornìní: .Motorová øídící jednotka je pøizpùsobena na øídící jednotku imobi/izéru .Pøi výmìnì øídící jednotky motoru se musí provést nové pøizpùsobení. .T/aèítkem "C" pøístroje V.A. G 1552 mùže být pøizpùsobení pøerušeno.

Podmínky:

.

.Na pøístroji V.A,G. 1552 je navoleno èíslo servisu => Návod k obsluze V,A.G.1552 .Existují

.-Starý

oprávnìné (oprávnìný)

klíèky k zapalování. klíèek zasunout do zámku

zapalování. -Pøipojit pøístrojV.A.G 1552, zapnout zapalování a zadat adresu 25 "Rozjezdová pojistka". Po zobrazení identifikace øídící jednotky: -Stisknout Test systému vozidla

HELP

Zvolte funkci XX Test systému vozidla

Zobrazení na displeji: -a

Q

10 Pøizpùsobení

Z d t 1O f k . P'. . b ." a pro un CI" rlzpuso enl .

Zobrazení na displeji: -Zadání

.Pøizp?so.~ení

-Zadat -Zadání Q

Vymazat adaptaèní hodnoty? Pøizpùsobení

~

t t .' dl es sys emu voz I a

Zvolte funkci XX

potvrdit tlaèítkem Q.

potvrdit tlaèítkem Q.

Zobrazení na displeji: -Stisknout

HELP

00 pro zvolení èísla kanálu.

Zobrazení na displeji: -Zadání

Adaptaèní hodnoty vymazány. T

potvrdit tlaèítkem Q.

Zobrazení na displeji:

Zadejte clslo kanalu XX

Pøizpùsobení

tlaèítko ~.

tlaèítko~.

Zobrazení na displeji: -Ukonèit

diagnostiku

pomocí

funkce

06

"Ukonèení výstupu". -Vypnout

zapalování. Øídící jednotka je pøizpù-

.sobena. Vydání 01.95 500.5208.01.15 .'

-96-13

-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnitøní/ochrana

proti krádeži

FELlCIA

Upozornìní:

~

Oznaèenímotorové fíd. jednotky se uložív fídící

~

jednotce imobilizéru a motor lze nastartovat.

Pøizpùsobení pøi výmìnì øídící jednotky imobilizéru (kódování øídící jednotky) Upozornìní: .Po výmìnì fídící jednotky imobilizéru musí být dodržen následující prùbìh: 1. Kódování fídící. jednotky imobilizéru => str. 96-14 2. Pfizpùsobení klíèkù => strana 96-9 3. Pfizpùsobení motorové fídící jednotky => str: 96-13 .Tlaèítkem

.

"C" pfístroje VA.G 1552 lze

pfizpùsobení pferušit.

Podmínky: .Na pøístrojiV.A.G 1552 je navoleno èíslo servisu => Návod k obsluze V.A.G. 1552 .Existují všechny oprávnìné klíèky k zapalování. Kódování øídící jednotky imobilizéru -Zasunout

klíèek do zámku zapalování.

-Pøipojit V.A.G 1 552, zapnout zapalovánía zadat adresu 25 "Rozjezdová pojistka ". Po zobrazení identifikace øídícíjednotky: -Stisknout Test systému vozidla

HELP

Zvolte funkci XX

Test systému vozidla

.

...Zobrazení na displeji: -Zadat 07 pro funkci "Kódování øídící jednotky".

O

07 Kódování øídícíjednotky

...Zobrazení na displeji: -Potvrdit

07 Kódování øídícíjednotky Zadat kódové èíslo XXXXX

tlaèítko -+.

tlaèítkem O

...Zobrazení na displeji: (0-32000)

-Tlaèítky

zadat kódové èíslo

09600 zážehový motor (se vstøikováním) 02400 vznìtový motor Korekce zadáníje možná tlaèítkem c. -Zadání -96':14

.

potvrdit tlaèítkem O.

-Vydání

02.96

SOO.5208.0l.15 -I


FELICIA

.1

Svìtla/žárovky/spínaèe

H0953257 B IMMO VWZ3Z0ROO02159 Kódování 09600

-vnitøní/ochrana

proti krádeži

96

VOO ~

WSC 00000

I Zobrazení na displeji:

I

-Stisknout tlaèítko ~. Test systému vozidla

HELP

Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX Nová rychlost pøenosu dat v øídící jednotce imobilizéru se aktivuje teprve po opuštìní diagnostiky pomocí funkce 06 "Ukonèení výstupu" => strana

96-7.

Zpùsob postupu pøi výmìnì klíèkù 1

nebo

øídící

sady

jednotky

imobilizéru

.111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111. ;~%:~:;~:;~~1~:~~:~:::g~~::ï~:~~:é pro vest nas/eduj/c/ kroky.

.~~~~~~:~~ 1111-

11111 11111111111111111111 I!III 1111111111 Øídící jednotka

_1_1

*008VWZ3Z0

'OO8VWZ3Z0

R9104558V*

1

1

3

2

R9104558V'

imobilizéru

s 3-dílnou nálepkou

v , Upozornem

:

.Nálepka na pouzdru slouží k identífíkací této speciální øídící jednotky. I 896-0045 I

.Malá nálepka -2- dole vpravo (bez èerného zakrytého pole) zùstává na øídící jednotce. -Velkou nálepku -1- stáhnout z øídící jednotky, nalepit na Q-hlášení a s vyplnìnými daty zaslat do pøíslušného oddìlení Servisních služeb (platí pro tuzemsko), resp.zaslat importérovi.

.

-Malou 11111111111

stáhnout

'O08VWZ3Z0

E

nálepku z øídící

-3-

(s èernì

jednotky

d?sava,dní nálepky

R9104558V'

zakrytým a nalepit

na pøívìšek

polem) namísto

ke klíèkùm

zakaznlka.

=~~~~~~~=» ~o(...

Identifikace na pøívìšku ke klíèkùm zákazníka tím byla aktualizována.

\!!

O

ú~. \)~

Zadní strana pøívìšku s malou (novou) nálepkou -3- s tajným èíslem øídicí jednotky imobilizéru. .Pøední

1896-0043I

.

-Provést výmìnu => str.96-16

øídící jednotky

kód

imobilizéru

motoru

-96-15

SOO.5208.01.15 c

strana pøívìšku -mechanický

-Provést pøizpùsobení øídící jednotky => str.96-14

Vydání 01.95

--

I

-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnitøní/ochrana

proti krádeži

FELlCIA !

Demontáž a montáž imobilizéru

-I

...Øídící jednotka imobilizéru J362.

I

Øídící jednotka imobilizéru -J362- se nachází vlevo vedle sloupku øízení -šipka- za panelem pøístrojù.

. ...Ètecí cívka imobilizéru (D2) -pos.2- je nasunutá na spínací skøíòce pod pøístrojovou deskou. V klíèku zapalování -pos.l- je integrován transpondér.

Demontáž a montáž ètecí cívky imobilizéru -D2-

-Demontovat

panel pøístrojù => strana 90-5.

-Rozpojit svorkovnici (3-pólovou) na øídícíjednotce imobilizéru.

~ 1

-Uvolnit I 896-0044 I I ""'u-uu"" I

trubku ložisek kloubového

høídele

volantu od sloupku øízení => Podvozek strana 48-5; až lze ètecí cívku stáhnout ze

.

spínací skøíòky. -Montáž

se provede v opaèném poøadí.

. ~96-16-

Vydání 07.97 SOO.520B.OB.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnitøní/ochrana

Varovné

zaøízení

proti

krádeži

proti krádeži

96

( Meta M94 A)

:

.I

5Q~~~~ ~

. . I 896-0047

Demontáž

a montáž

Pozor! Pøed zahájením

prací

dílù

varovného

na e/ektríckém

zaøízení

1 -Spínaè

zaøízení

2 -Øídicí .umístìní

motorové

I

kapoty

jednotka ~ obr. 1

odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.

Upozornìní:

3 -Ultrazvukové .upevnìní

èidlo pravé ~ obr. 2

Pøed odpojenim akumulátoru zjistit kód autorádia. Pøedpøedáním vozidla zákazníkovi uvést .autorádio do funkèního stavu.

Vydání 04.95 SOO.5208.02.15

I

-96-17-

~-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnitøní/ochrana

proti krádeži

FELICIA

I

!

~

I

I

. . I 896-0047

4 -Ultrazvukové èidlo levé .upevnìní => obr. 2 5 -Dveøní

spínaè

zadních

pátých

6 -Dveøní

spínaè

pøední

7 -Dveøní

spínaè

zadní

I

dveøí 8 -Kontrolka

(LED)

. -96-18

-Vydání

04.95 800.5208.02.15


FELICIA

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnitøní/ochrana

.I

proti

krádeži

Obrázek 1 -Umístìní

Obrázek 2 -Demontáž kového èidla

96

øídicíjednotky

a montáž ultrazvu-

-Demontovat horní panel sloupku "A", ~ Karosérie -montážní práce, skupina 70. -Demontovat pøístrojovoudesku ~ Karosérie -montážní práce, skupina 70.

.

ultrazvukové èidlo levé a pravé.

Montáž:

I 896-0049I -Montáž

2

~ ~

gil o 1 O: I

8

3 @

jj

I .Q

IT~I O

1 -Zásuvka pro ultrazvukové èidlo -èervená zástrèka .oznaèení "RX"

~

::

2 -Pojistka

~~

4

~W

\@

6

.15

A

3 -Spínaè

--@

7

se provádí v obráceném poøadí.

Pøehled zásuvek svorkovnic na øídicíjednotce

~@

4 -Zásuvka 5

I 896-0046I

5 -Seøizovací

pro vypnutí/zapnutí pro hlavní kabelový svazek. kolík pro nastavení citlivosti

ultrazvukových èidel. .oznaèení "US" ..pøi

výmìnì øídicíjednotky nastavit na nové øídicíjednotce citlivost

Vydání 04.95

500.5208.02.15

;

I

Demontáž:

-Demontovat

,

-96-19-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnitøní/ochrana

protí krádeži

FELICIA

!!

2 1 I

I ~

3 ::

@I~

9-[]:: 8

~ I~ I

I:

~

GI ::

D

~~II

(]

:.J

seøizovacího kolíku.

~

6-Otvor 4

.oznaèení 7 -Zásuvka

--@ --8

7

5

I 896-0046I

"A" -bez funkce

pro ultrazvukové

èidlo -èerná

zástrèka

.oznaèení

"TX"

-Zásuvka

6

~

Nastavení citlivosti:

pro dvojité blokování

.

.zaplombováno 9 -Zásuvka

pro kontrolku (LED).

. . -96-20

-Vydání

04.95

500.5208.02.15

I

I


FELICIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

Varovné

zaøízení proti krádeži

(Laserline

-vnìjší

96

989)

i

.~

. . I 896-0063

Demontáž P

a montáž dílù varovného

zaøízení

,

1 -Spínaè motorové kapoty

ozor.

Pøed zahájením pojít ukostøovací

I

prací na elektríckém kabel akumulátoru.

zaøízení

Upozornìní:

od-

2 -Øídicí jednotka alarmu + umístìní => obr. 1

3 -Ultrazvukové èidlo pravé +

upevnìní

=> obr. 2

Pøed odpojením akumulátoru zjistit kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi

.uvést

autorádio do funkèního stavu.

Vydání 01.98 SOO.5208.09.15

-96-20.1

-

~


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

FELICIA

-I

I

. . I 896-0063 4 -Ultrazvukové .upevnìní

èidlo levé

I

6 -Dveøní spínaè zadní

=> obr. 2

7 -Dveøní spínaè pøední 5 -Dveøní spínaè zadních pátých dveøí 8 -Øídicí jednotka 9 -Kontrolka

ultrazvuku

(LED)

. -96-20.2

-Vydání

01.98

SOD.5208.D9.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

.~

-vnìjší

96

Obrázek 1 -Umístìní

øídicí jednotky alarmu.

e

.~

Obrázek 2 -Demontáž kového èidla.

a montáž

ultrazvu-

Demontáž:

-Demontovat horní panel sloupku" A ", rosérie -montážní práce, skupina 70.

Ka-

-Demontovat pøístrojovou desku Karosérie montážní práce, skupina 70. -Demontovat II 896-0065 ""'U-VVU;J II

Montáž:

-Montáž

.~

ultrazvukové èidlo levé a pravé.

se provádí v obráceném poøadí.

Zásuvka svorkovnice na øídicí jednotce alarmu 1 -Zásuvka 2 -Spínaè

pro hlavní kabelový svazek pro vypnutí/zapnutí

1 2 I

I 896-0066 I

. Vydání01.98 SOO.5208.09.15

-96-20.3-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

FELlCIA

Nastavenícitlivosti: (({~:~~~~;~~~:~=~,~\

.-.

Vyjmout pøednístropní svítilnu

~

-

Elektrická zaøízení, skup. oprav 96, Demontáž a montáž pøednístropní svítilny Nastavit citlivost ultrazvukového snímaèe otáèenímseøizovacího kolíku (šipka). 1 -Zásuvka pro ultrazvukové èidlo -bílá zástrèka .oznaèení "R" 2 -Zásuvka pro ultrazvukové èidlo -èervená zástrèka .oznaèení

"T"

.

Kontrola funkènosti: ~ Servisní prohlídky a údržba, Kontrola funkce varovného zaøízení

Pøizpùsobení novéhodálkovéhoovladaèe a vymazaníztracenéhoovladaèe Upozornìní: .Je

možné pøizpùsobit maximálnì ovladaèe.

4 dálkové

.Pøizpùsobení mùže probíhat pouze, jestliže trvale svítí kontrolka na pøístrojové desce. .Pøi pøizpùsobení nesmí být pøekroèena doba 30 sekund mezi jednotlivými ovladaèi. .Pøi pøizpùsobení ovladaèù, se musí zároveò pøizpùsobit všechny ovladaèe, které se budou používat.

-Vypnout alarm pomocí funkèního dálkového ovladaèe.

1

2

-Otevøít

dveøeøidièe.

-Zapnout

zapalování.

.

Stisknout do 10 sekund 4 x tlaèítko -1- na funkèním dálkovém ovladaèi. Pøi každém stisknutí tlaèítka -1- dálkového ovladaèe blikne èervená kontrolka na pøístrojovédesce. Po 10 sekundách kontrolka na pøístrojové desce zaène trvale svítit a systém je pøipraven kódovat další ovladaèe. -Stisknout

I 802-0283I

Kontrolka na okamžik pohasne, èímž potvrdí správné pøizpùsobeníovladaèe. -Vypnout

-96-20.4

-Vydání

tlaèítko -1- na dalším ovladaèi.

zapalování.

.

03.99 500.5208.11.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

.-Provést

96

funkèní zkoušku všech dálkových ovladaèù. Synchronizace

dálkového

ovladaèe

V pøípadì, že alarm nereaguje na povely dálkového ovladaèe napø. po výmìnì baterie, je nutné stisknout a podržet ovládací tlaèítko dokud kontrolka na ovladaèi nepohasne. Toto se musí provést v tìsné blízkosti vozu. Pøi dalším stisknutí ovládacího tlaèítka již ovladaè pracuje v normálním režimu. Pokud kontrolka pøi podržení ovládacího tlaèítka nepohasne, je nutné vymìnit baterii v ovladaèi.

...

Vydání 06.99 SOO.5208.12.15

-96-20.5

-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnìjší

FELlCIA

-

. . v

. -96-20.6

-Vydání

06.99 500.5208.12.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnitøní/ochrana

proti krádeži

.Zabezpeèovací nastartování

.4

96

zaøízení proti (imobilizér M 36)

Umístìní

prvkù imobilizéru

ve vozidle

1 -Øídící

jednotka imobilizéru

2 -Ètecí

zaøízení

3 -Spínací

skøíòka

4 -Svazek

vodièù vozidla

Demontáž

øídící jednotky

-Odpojit

kostøící kabel akumulátoru.

imobilizéru

Upozornìní:

1

Pøed odpojením akumulátoru zaznamenat bezpeènostní kód autorádia, pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit zpìt a autorádio uvést do pùvodního stavu. -Demontovat kapsu pøístrojové desky ~ Karosérie -montážní práce, sk. 70 -Odpojit svorkovnici hlavního svazku imobílízéru a svorkovnici ètecího zaøízení od øídícíjednotky imobilizéru.

.

Demontovat øídícíjednotku imobilizéru z kovové výztuhy pøístrojové desky vlevo od odkládací

pøihrádky. Montáž øídící jednotky

imobilizéru

Montáž se provádí opaèným zpùsobem

~ 'I S96-0039 I

Demontáž ètecího zaøízení -Demontovat kapsu pøístrojové desky ~ Karosérie -montážní práce, sk. 70 -Demontovat

panel pøístrojù ~ str. 90-5.

-Uvolnit dvoupólovou svorkovnici zení z øídící jednotky imobilizéru.

.

ètecího zaøí-

-Uvolnit matici zajiš•ující ètecí zaøízení a po uvolnìní vodièù ètecího zaøízení od svazku vodièù ètecí zaøízení vyjmout.

Vydání 05.95

500.5208.03.15

-96-21

-


96

Svìtla/žárovky/spínaèe

-vnítøní/ochrana

protí krádeži

FELlCIA

Montáž ètecího zaøízení

..

Montáž se provádí opaèným zpùsobem

Kontrola

funkce imobilizéru

-Svìtelná dioda na ètecím zaøízení bliká -imobilizér je v aktivním stavu. -Zasunout kódový klíè do ètecího zaøízení -svìtelná dioda pøestane blikat (imobilizér je deaktivován). -Vysunout -V

kódový klíè ze ètecího zaøízení.

dobì do cca 20 sekund zapnout zapalování a startovat.

-Nastartovat

motor.

.'

-Po vypnutí zapalování, po dobì cca 10 sekund. zaène blikat sv. dioda. -Provést zkoušku startu motoru (imobilizér je v aktivním stavu). Startér bez funkce, blokování

jev poøádku.

. . -96-22

-Vydáni

05.95 500.5208.03.15


FELlCIA

Svìtla/žárovky/spínaèe-vnitøní/ochrana

proti

.Demontáž

krádeži

a montáž

96

dveøního

Demontáž krytku spínaèe.

Pomocí vhodného nástroje (napø. tenký šroubovák nebo èalounický špendlík) stlaèit zajiš•ovací západky spínaèe a spínaè vypáèit. Upozornìní: Pøi demontáži spínaèe je potøeba postupovat s maximální opatrnost~ aby nedošlo k poškození spínaèe pøípadnì poškrábání laku. -Odpojit .I

896-0053 I

-Svorkovnici

spínaè od svorkovnice. zajistit (napø. pomocí tenkého

drátu) proti zapadnutí.

Montáž Montáž se provede v opaèném poøadí.

. . Vydání 07.97 SOO.5208.08.15

-

!

spínaèe

-Sejmout

I

-96-23

-


!

-I

I

. "o. V'"

. .


I FELlCIA

Vodièelkabely

97

I

.I

.Reléová

deska Demontáž

a montáž

I reléové

desky

Pozorl Pøed zapoèetím prací na elektrickém pojit kostøící kabel akumulátoru.

zaøízení od-

Upozornìní: Pøed odpojením akumulátoru, je tøeba nejdøíve zjistit a zaznamenat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt do autorádia.

.

Reléová deska s držákem pojistek je umístìna vpravo pod pøístrojovou deskou. ~

-Upevòovací sponu (šipka) vlevo vedle reléové desky stáhnout smìrem dolù. -Reléovou desku zatáhnout vlevo smìrem dozadu a vyvìsit ji.

I 897-01081 Demontáž

svorkovnice

a montáž

vícepólové

reléové desky

.Upozornìní: Zapojení vícepólové svorkovnice => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa

1

Demontáž ~

-Zajiš•ovací pojistku -1- na horní stranì relé vytáhnout až na doraz asi 5 mm (šipka).

I 897-0109 I

. Vydání11.94 500.5208.00.15

-97-1-

I


97

Vodièe/kabely

FELlCIA

!

Stlaèit zajiš•ovací

západku

na svorkovnici

.i

(šipka) a svorkovnici vytáhnout z reléové desky.

I

I 897-0110 I

Montáž

8

Upozornìní: 3

Svorkovnici

nasadit tak, aby zajiš•ovací

smìøoval k zajiš•ovacrpojistce

4

èep -2-

-1-.

-Svorkovnici zatlaèit na doraz do odpovídající svorkovnice na reléové desce s vybráním pro zajiš•ovací èep -2- tak, až zajiš•ovací západka -3- zaklapne. -Zajiš•ovací pojistku -1- zatlaèit až na doraz, což je možné jen tehdy jsou-Ii všechny svorkovnice zasunuty do svorkovnice na reléové desce až na doraz a zajiš•ovací západky -3- zaklapnuty.

1897-0111 I

8

8. -97-2-

Vydání11.94 500.5208.00.15

DP Felicia - Elektrická zařízení  

Dlíenská příručka Škoda Felicia - Elektrická zařízení

DP Felicia - Elektrická zařízení  

Dlíenská příručka Škoda Felicia - Elektrická zařízení

Advertisement