Page 1

'1

FELICIA

Montážní místa

È. 1/1

,O

Pøehled vozu

G

-Motorovýprostor,Mono-Motronic -Motorovýprostor, 1AV

1/2 1/3

-Motorovýprostor,

1,9D

1/4

-Motorovýprostor,Simos2P

1/5

-Karoserie

1/6

U

~-~

(') Vydání 04.97 SOO.5211.14.15


è.1/2

.Montážní "--

místa

---

FELlCIA~

Motorový prostor, Mono-Motronic 1

O 2

3

4

5

6

"

:)

16

15 14 13 12 11 10

1

-Akumulátor

2

-Ventilátor

3

-Spínaè

4

-Motor

stíraèe

5

-Øídící

jednotka

6

-Relé

7

-Cerpadlo

ostøikovaèe

pøedního a zadního

8

-Cerpadlo

ostøikovaèù

svìtlometù

9

-Spínaè

10

-Zvuková

11

-Spouštìè

-8-

12

-Ventilátor

chladicí

13

-Spínaè

14 15

-Cidlo ukazatele teploty chladicí kapaliny -G 2-Termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny -F 18-

16

-Alternátor

9

8

7

I 897-0119 I

-Atopení hladiny

-V 2brzdové

kapaliny

pøedního

skla -V-

Mono-Motronic

ostøikovaèù

couvacích

svìtlometù

svìtel

houkaèka-H

-F 34-

-J 257-J 39-

\ skla -V 59-

J

-V 11-

-F 4-

1-

kapaliny

-V 7-

tlaku oleje -F 1~

-C-

) --. Vydání 02.96 SOO.5211.08,15


FELICIA

G

Montážní místa

è.1/3

Motorový prostor, 1AV

1

2

3

4

5

6

O 7

16

O

15

1

-Akumulátor

2

-Ventilátor

3

-Spínaè

4

-Motor

stíraèe

5

-Øídící

jednotka

6

-Relé

7

-Èerpadlo

ostøikovaèe

pøedního a zadního

8

-Èerpadlo

ostøikovaèù

svìtlometù

9

-Spínaè

10

-Termospínaè

11

-Spouštìè

-B-

12

-Ventilátor

chladicí

13

-Èidlo ukazatele teploty chladicí ploty chladicí kapaliny -G 62-

14

-Zvukováhoukaèka-H

15

-Spínaè

16

-Alternátor

I S97-0204 I

-Atopení hladiny

-V 2brzdové

kapaliny

pøedního

skla -V-

-F 34-

1 AV -J 382-

ostøikovaèù

couvacích

svìtlometù

svìtel

-J 39skla -V 59-

-V 11-

-F 4-

ventilátoru

chladicí

kapaliny

kapaliny ':F 18-

-V 7kapaliny

-G 2-, èidlo te-

1-

tlaku oleje -F 1-C-

O Vydání 02.96 SOO.5211.08.15 "-

I

J '

:':.,-,..

.,

.=="--=

'"


è.1/4

Montážní místa

FELlCIA

Motorový prostor, 1,9D

~

1

234

56

O

16 15

14 13

12 11 1 O 9

8

7

I C'n"7nl"\co I I 897-0268

1

-Akumulátor

2

-Ventilátor

3

-Spínaè

4

-Motor

5

-Relé

ventilátoru

6

-~ídící

jednotka

7

-Èerpadlo

ostøikovaèe

pøedního a zadního

8

-Èerpadlo

ostøikovaèù

svìtlometù

9

-Spínaè

10

-Spouštìè

11

-Tlakový

12

-Ventilátor

13

-Vstøikovací

14

-Lhavicí

15

-Zvuková

16

-Alternátor

I

-Atopení hladiny stíraèe

-V 2brzdové

kapaliny

pøedního

skla -V-

chladicí motoru

couvacích

kapaliny 1,9D

svìtel

-F 34-

2. stupeò

-J 101-

-J 179-

O skla -V 59-

-V 11-

-F 4-

-Bspínaè oleje -F 1chladicí

kapaliny-V

7-

èerpadlo c ,

svíèky

-O 6-

houkaèka-H

;

1-

-C-

~ Vydání

05.96

500.5211.11.15 ."...

"-

=


FELICIA

Montážní místa

Motorový

è.1/5

prostor, Simos 2P

1 3 4 5

6 7 8

14

O

1

-Akumulátor

2

-Ventilátor

3

-Relé

4

-Motor

stíraèe

5

-Øídicí

jednotka

6

-Spínaè

457

-Atopení

-V 2-

ostøikovaèù

hladiny

svìtlometù

-J 39-

pøedního

skla -V-

Simos

2P -J 361-

brzdové

kapaliny

-F 34-

7

-Èerpadlo

ostøikovaèù

svìtlometù

8

-Èerpadlo

ostøikovaèe

pøedního a zadního

9

-Spínaè

10

-Zvuková

11

-Spouštìè

-8-

12

-Ventilátor

chladicí

13

-Spínaè

14

-Èidlo ukazatele teploty teploty chladicí kapaliny

chladicí -G 62-

15

-Termospínaè

chladicí

16

-Alternátor

couvacích

svìtel

houkaèka-H

-V 11skla -V 59

-F 41-

kapaliny

-V 7-

tlaku oleje -F 1-

O Vydání 04.97

i~i

SOO.5211.14.15

ventilátoru -C-

kapaliny kapaliny

-G 2-, èidlo -F 18-


è.1/6

Montážní místa

FELlCIA

Karosserie

::)

1

2

3

O 11 10 9

8

7

6

5

4

I 897-0956 I

1

-t{ídicí

jednotka varovného zaøízení proti krádeži -J 284-, motorový prostor vpravo

2

-Pojistka

na øídicí jednotce varovného zaYízení proti krádeži -S 90-

3

-Reléová

deska s držákem pojistek, pod pYístrojovou deskou vpravo

4

-Relé

5

-t{ídicí

jednotka imobilizéru -J 362-, za panelem pøístrojù

6

-t{ídicí

jednotka airbagu -J 234-, ve vnitøním prostoru na støední konzole vpøedu

7

-t{ídicí

jednotka Mono-Motronic

ostYikovaèù svìtlometù

-J 39-, v motorovém

prostoru na pøíèné stìnì

-J 257-, v motorovém

t{ídicí jednotka 1 AV -J 382-, v motorovém

::)

prostoru vlevo, nebo

prostoru vlevo, nebo

t{ídicí jednotka Simos 2P -J 361-, v motorovém jednotka ABS -J 104-, v motorovém

vlevo

prostoru vlevo

8

-t{ídicí

prostoru vlevo

9 10

-t{ídicí jednotka motoru 1,90 -J 179-, v motorovém prostoru na krytu levé tlumièové jednotky -t{ídicí jednotka centrálního zamykání -J 110-, za panelem pYístrojù

11

-t{ídicí

jednotka vyhøívání sedadel -J396-, za panelem pYístrojù

-:J Vydání 12.98 SOO.5211.19.15


FELICIA

Montážní místa

Reléová -Umístìní

a obsazení

-Rozmístìní -Umístìní

deska s držákem pojistek

vícepólových relé

r;)

V

C

C Vydání 11.94 SOO.5211.00.15

svorkovnic

è.2/1

pojistek 2/2 2/3 2/3


è.2/2

Montážní místa

FELICIA

O

r;;:-~~ r-=-P6j n5~ L~--:I IVii -~ rm86 ~~ ~30 I. I Trm~ rm311 1800 -87- ~61 IlIIJ lIIJ, IlIIJ ~1@llIIJ~lIIJ I IlIIJ lIIJl

r-=49a:-J 14~~ i11 IlIIJ lIIJl

~~~ ~~~,:)B:jJ ~J;j ~~~ r:~1 I~

r:~ I~

lIIJl

@~~eJ ~~ 1

2

3

4

5

6

7

lIIJl 8

9

r::1861DJ8f r:~J I~ ~851~

r;~-:l lIIJ151l11J87~1

~~;J ~~:J ~~~@

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~

O

-

I 897-0955

Umístìní

I

pojistek

1

-Øídicí jednotka Mono-Motronic, Simos 2P, 1 AV a 1,91

10 A

12

-Zadní mlhová svìtla + kontrolka

7,5 A

2

-Stírací

20 A

13

-Vyhøívání zadního skla + kontrolka, vyhøívání vnìjších zrcátek

30 A

3

-Ventilátor

topení

25 A

14

-Brzdová

svìtla, varovná svìtla

15 A

4

-Mono-Motronic, Simos 2p, 1 AV, palivové èerpadlo, vyhøívání lambda-sondy, vstøikovací ventil

15 A

15

-Vnitøní hodiny

osvìtlení,

15 A

5

-PYední

10 A

16

-Centrální zamykání, ostøi kování svìtlometù

15 A

6

-Pøední levá mlhovka + kontrolka

10 A

17

-Ventilátor chladicí kapaliny, houkaèka, svìtelná houkaèka

25 A

7

-Pravé

10 A

18

-Elektrické

25 A

8

-Levé tlumené svìtlo + kontrolka

10 A

19

-Osvìtlení spínaèe obrysových svìtel a panelu pYístrojù, ovládání vnìjších zrcátek, od 01.98 akustická signalizace svìtel

9

-Pravé

10 A

20

-Øídicí jednotka Mono- 15 A Motronic, Simos 2P, 1 AV a 1,91

10

-Levé dálkové svìtlo + kontrolka

10 A

21

-Smìrová

11

-Pravá obrysová svìtla, do 12.97 akustická signalizace svìtel

7,5 A

22

-Levá obrysová osvìtlení poznávací osvìtlení zásuvky, pøístrojù a autorádia

a omývací zaøízení

pravá mlhovka

tlumené svìtlo

dálkové svìtlo

zásuvka,

O

spouštìèe

oken

a couvací svìtla

15 A

15 A

svìtla, znaèky, panelu

7,5 A

Vydání 12.98 SOO.5211.19.15 Cc

:J


FELlCIA

Montážnímísta

Barvy pojistek 30 A -zelená 25 A -bílá 20 A -žlutá 15 A -modrá 10 A -èervená 7.5 A -hnìdá

Oznaèení svorkovnic

@

M

-Svorkovnice

AB

-Neobsazeno

(bílá), 12-p6lová

BA

-Svorkovnice

(èervená), 10-p6lová

BB

-Svorkovnice

(zelená), 12-p6lová

BC

-Svorkovnice

(modrá), 14-p6lová

BD

-Svorkovnice

(èerná), 12-p6lová

BE

-Svorkovnice

(zelená), 8-p6lová

BF

-Svorkovnice

(èervená), 10-p6lová

C

-Svorkovnice

(zelená), 6-p6lová

30 B -Neobsazeno 30 A -Kabel

(èervený), svorka 30

Oznaèení relé Upozornìn~' Odlišná umístìní

Umístìní

O

relé je nutno vyhledat v pøíslušném elektrickém schéma zapojen~

relé na pojistkovém

m

-Relé

hlavních svìtel

m

-Relé

pfedních mlhavých svìtel

.-Relé

zadních mlhavých svìtel

.-Relé

vyhøívání zadního skla

.-Relé

palivového èerpadla

.-Akustická m

-Spínací

signalizace obrysových svìtel do 12/97, od 01/98 je souèástí panelu pfístrojù relé pro X-kontakt

.-Pøerušovaè .-Relé .-Cyklovaè

varovných svìtel stíraèe a ostøikovaèe zadního skla stíraèù

n V

.

j;i1'c", "".."""", ;!r'!<';;:':'~ii"'"

bloku

Vydání 12.98 SOO.5211.19.15~

È. 2/3


r

o

o

o

~~ J

!

"


FELICIA

Montážní místa

è.3/1

~ Kostøící body -Kostøící

body

O

O

C

;; '=

!

Vydání 06.95 800.5211.04.15

3/2


è.3/2

Montážní místa

FELlCIA

Kostøící body

-:.J

O

I 897-0273 11

-KostFící

bod, v motorovém

prostoru vpravo na karosérii

12

-Kostøící

bod, v motorovém

prostoru vlevo

14

-Kostøící

bod, v motorovém

prostoru na pøevodovce

15

-Kostøící

bod, na hlavì válcù

18

-Kostøící

bod, na bloku motoru vpravo

42

-Kostøící

bod, vpravo vedle sloupku øízení

59

-Kostøící

bod, v blízkosti levé koncové svítilny

Upozornìní:

Kostøící body, které nejsou znázornìny

I

O

na obrázku

17

-Kostøící

bod, na sacím potrubí

21

-Kostøící

bod, na vstøikovacím èerpadle

25

-Kostøící

bod, na karburátoru

29

-Kostøící

bod, poblíž tepelného èasového ventilu

I I

i

!

\

Vydání 05.96 $00.5211.11.15 c C Je,

~

\

,--'


FELICIA

Montážní místa

È. 4/1

O

Mono-Motronic, -Pøehled

C

-motorový

1AV, 1,9D, Simos

prostor,

2P

Mono-Motronic

4/2

-Pøehled-motorovýprostor,

1AV

4/3

-Pøehled-motorovýprostor,

1,9D

4/4

-Pøehled-motorovýprostor,Simos2P

4/5

-Rozmístìní

konektorù

vícepólové

svorkovnice

øídicí jednotky

-J 257-

4/6

-Rozmístìní

konektorù

vícepólové

svorkovnice

øídicí jednotky

-J 382-

4/7

-Rozmístìní

konektorù

vícepólové

svorkovnice

øídicí jednotky

-J 179-

4/8

-Rozmístìní

konektorù

vícepólové

svorkovnice

øídicí jednotky

-J 361-

4/9

C

O Vydání 04.97 500.5211.14.15


è.4/2

Montážní místa

Pøehled -motorový

3

FELICIA

prostor, Mono-Motronic

4

5

6

7

8

::J

9 10 1112

2 1

::J

I 897-0153 I

1

-Zapalovací

trafo -N 152- s koncovým výkonovým stupnìm

-N 157-

2

-Hrdlo

3

-Nastavovaè škrtící klapky -V 60- s koncovým bìžných otáèek-F 60-

4

-Trubice

5

-Èidlo

6

-Vstøikovací

7

-Potenciometr

8

-Lambda-sonda

9

-Øídící

10

-Elektromagnetický

11

-Svorkovnice pro pøipojení diagnostiky T5b. do ledna 1995 (od ledna 1995 svorkovnice T16a vedle releové desky)

12

-Nádobka

13

-Snímaè

14

-Redukèní

15

-Zapalovací

16

-Rozdìlovaè

nasávání vzduchu s regulaèní klapkou spínaèem

volno-

pro mìøení CO (do 11.95) teploty chladicí kapaliny -G 62-

O

ventil-N30- s èidlem teploty nasávaného vzduchu -G 42škrtící klapky -G 69-G 39- s ohøevem Lambda-sondy -Z 19-

jednotka Mono-Motronic

-J 257-

ventil nádobky s aktivním uhlím -N 80-

s aktivním uhlím otáèek-Hallùv -G 40pøepouštìcí ventil svíèky -0-0-

\) Vydání 02.96 500.5211.08.15


FELICIA

Montážní místa

Pøehled -motorový

prostor,

È. 4/3

1AV

1

2

3

4

5

13 12 I

\

6 7

O

.\\'0

~~

'/

fA

o

~

11

Okem)

1O

1

-Lambda-sonda

-G 39- s ohøevem

2

-~ídící

1 AV -J 382-

3

-Elektromagnetický

4

-Svorkovnice, pøíèné stìnì

5

-Nádobka

s aktivním

6

-Zapalovací stupnìm

trafo -N 152- s koncovým -N 157-

7

-Rozdìlovaè

8

-Èidlo ukazatele teploty chladicí chladicí kapaliny -G 62-

9

-Rozdìlovaè paliva se vstøikovacími N 32, N 33-

10

-Zapalovací

11

-Èidlo teploty nasávaného vzduchu nasávaného vzduchu -G 71-

12

-Èistiè

13

-Jednotka

jednotka

ventil

9

8

Lambda-sondy

nádobky

s aktivním

I 897-0205I

-Z 19-

uhlím -N 80-

3-pólová, (T3i) v motorovém prostoru na vlevo (propojení s pøedním kabelovým svazuhlím

-0- se snímaèem

výkonovým

otáèek-Hallovým

-G 40-

kapaliny -G 2-, èidlo teploty ventily

-N 30, N 31,

svíèky -0-G 42-, èidlo

tlaku

vzduchu ovládání

škrtící

klapky

-J 338-

O Vydání

02.96

SOO.5211.~8.15

I

=========c


è.4/4

Montážní místa

Pøehled -motorový

1

FELICIA

prostor, 1,9D

2

3

4

5

()

6

7

8

O

12

11

1O

1

-Èistiè

vzduchu

2

-Èistiè

paliva

3

-Elektromagnetický plynù -N 18-

4

-Ventil pro zvýšenívolnobìžných kovnice

5

-Pojistka

6

-Relé

7

-Svorkovnice kem

8

-Øídící

9

-Dvì

10

-Èidlo

11 12

-Vstøikovací -Vstøikovací

ventil pro zpìtné

9

I 897-0269 I

vedení výfukových

otáèek-N177-, šedá svor-

žhavicích svíèek -S125-

O

žhavicích svíèek -J52-T12c-, propojení s pøedním kabelovým svaz-

jednotka motoru 1,9D -J179-

vícepólové svorkovnice vstøikovacího èerpadla

ke kabelovému

svazku

teploty chladicí kapaliny -G27èerpadlo tryska

, .c

r

-.J I

Vydání 05.96 SOO.5211.11.15

;!,:;~\;~,~#~


~-

FELICIA

Montážní místa

Pøehled -motorový

prostor,

Simos

è.4/5

2P

~ ~::~---;~=: ~3

O

12 11 10

1

-Cidlo teploty nasávaného vzduchu nasávaného vzduchu -G 71-

2

-Jednotka

3

-Snímaè

klepání

4

-Snímaè

otáèek-Hallùv

5

-Nádobka

6 7

-Elektromagnetický -Øídicí jednotka

8

-Lambda-sonda

9

-Cidlo teploty chladicí kapaliny teploty chladicí kapaliny -G 2-

10

-Vstøikovací

ventily

11

-Zapalovací

lišta -N 152-

12

-Zapalovací

svíèky

13

-Cistiè

C Vydání 04.97 SOO.5211.14.15

ovládání

škrticí

tlaku

klapky -J 338'"

-G61-

s aktivním

-G40uhlím

ventil nádobky Simos 2P, -J 361-G 39- s ohøevem

vzduchu

-G 42-, èidlo

8

-N30- až -N33-

-0-

s aktivním

uhrím -N 80.

Lambda-sondy -G 62-, èidlo

-Z 19ukazatele


è. 4/6

Montážní místa.

Rozmístìní

konektorù

vícepólové

2 1

svorkovnice

8 1 () 3

~

7 9

14

FELICIA

-J 257-

O

18 20

.13 15 1

21

23

L

[;J~

O 26 25

38 29

4244 4143 I 597-0171 I

1

-T

45/1

20

~

T 45/20

2

-T

45/2

21

-T

45/21

3

-T

45/3

23

-T

45/23

7

-T

45/7

25

~

8

-T

45/8

26

-T

45/26

9

-T

45/9

29

-T

45/29

10

-T

45/10

38

-T

45/38

13

-T

45/13

41

~

T 45/41

14

-T

45/14

42

".,

T 45/42

15

-T

45/1 5

43

-T

45/43

17

-T

45/17

44

-T

45/44

18

-T

45/18

T 45/25 O

. Vydání 04.97 500.5211.14.15

!


FELICIA

l

Rozmístìní

Montážnímísta

konektorù

vícepólové

svorkovnice

2 4 6 810

1

3

è.4n

-J 382-

'

141618

7 9

~ (;, 24 2628 25

38

29

42 44

37 394143 45 I 597-0206 I

C

1

-T

45a/1

21

"-

2 3

-T -T

45a/2 45a/3

23 24

-T -T

45a/23 45a/24

4

-T

45a/4

25

-T

45a/25

6

-T

45a/6

26

-T

45a/26

7

-T

45a/7

28

-T

45a/28

8

-T

45a/8

29

'-

9

-T

45a/9

37

-T

45a/37

1o

-T

45a/1 o

38

-T

45a/38

13

-T

45a/13

39

-T

45a/39

14

-T

45a/14

41

-T

45a/41

15

-T

45a/1 5

42

-T

45a/42

16

-T

45a/16

43

-T

45a/43

17

-T

45a/1 7

44

-T

45a/44

18

-T

45a/18

4p

-T

45a/45

19

-T

45a/19

r

~ Vydání 04.97 $00.5211.14.15

T 45a/21

T 45a/29

..,


è. 4/8

Montážnímísta

Rozmístìní

konektorù

vícepólové

svorkovnice

16 13 10 17

7

14 11

FELICIA

-J 179-

4 8

:J

1 5

! 2

O

15 12

9

6

3 I 897 -0270

1

-T

18a/1

10

-T

18a/1 o

2

-T

18a/2

11

-T

18a/11

3

-T

18a/3

12

-T

18a/1 2

4

-T

18a/4

13

-T

18a/13

5

-T

18a/5

14

-T

18a/14

6

-T

18a/6

15

-T

18a/1 5

7

-T

18a/7

16

-T

18a/16

8

-T

18a/8

17

-T

18a/1 7

9

-T

18a/9

I

J

(Q Vydání 04.97 SOO.5211.14.15


FELICIA

( ')

Montážní místa

Rozmístìní

konektorù

vícepólové

è.4/9

svorkovnice

1

26

-J 361-

53

0000000000

66

00000

0000000000000

000000

000000000

00000

C! 41

40

67

80

I 897-0459 I

C

1

-T52/1

59

-T28/59

2

-T52/2

62

-T28/62

3

-T52/3

66

-T28/66

4

-T52/4

67

-T28/67

6

-T52/6

68

-T28/68

10

-T52/1

69

-T28/69

12

-T52/12

71

-T28/71

13

-T52/13

73

-T28/73

18

-T52/18

74

-T28/74

19

-T52/19

75

-T28/75

25

-T52/25

76

-T28/76

26

-T52/26

78

-T28/78

27

-T52/27

80

-T28/80

53

-T28/53

54

-T28/54

58

-T28/58

o

C ~

Vydání 04.97 SOO.5211.14.15

.


o


FELlCIA

Montážní místa

È. 5/1

O

Centrální

zamykání,

do 05.97

-Pøehledkaroserie -Rozmístìní

C

5/2

konektorù vícepólové svorkovnice

øídicíjednotkycentrálníhozamykání -Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice, 6-pólové

5/3

uøídicíjednotkycentrálníhozamykání -Rozmístìní konektorù vícepólových svorkovnic u sdružených a ovládacích jednotek

5/3

C

n

C; Vydání 08.99 SOO.5211.21.15

5/4


è.5/2

Montážní místa

FELICIA

Pøehledkarosérie

:J

1

2

3

4

::;

\. 597-01631

1

-Øídící

jednotka centrálního zamykání -J11 0-

2

-Svorkovnice,

3

-Svorkovnice,

4

-Ovládací

jednotka, v pravých zadních dveøích -F134-

5

-Ovládací

jednotka, v levých zadních dveøích -F132-

6

-Svorkovnice,

7

-Sdružená

8

-Svorkovnice,

9

-Svorkovnice,

12-pólová, na sloupku A vlevo -T12a-

10

-Svorkovnice,

2-pólová, na sloupku A vlevo -T2s-

11

-Sdružená

12

-Svorkovnice,

5-pólová, v pøedních pravých dveøích -T5g-

13

-Svorkovnice,

12-pólová, na sloupku A vpravo -T12b-

14

-Svorkovnice,

2-pólová, na sloupku A vpravo -T2u-

6-pólová, na øídící jednotce centrálního zamykání -T6f2-pólová, v pravých zadních dveøích -T2t-

2-pólová, v levých zadních dveøích -T2r-

,O

jednotka, v levých pøedních dveøích -F1315-pólová, v pøedních levých dveøích -T5f-

jednotka, v pravých pøedních dveøích -F133-

n

V

Vydáni 06.95 SOO.5211.04.15


FELICIA

Montážní místa

è.5/3

C\ Rozmístìní

konektorù

vícepólové

svorkovnice

øídící jednotky

cetrálního

zamykání

2

O

4

6

1 2 3

-T6f/4 -T6f/1 -T6f/5

4

-T6f/2

f~ 1

3

5 I 896 -0016 I

Rozmístìní

konektorù

vícepólové

svorkovnice,

6-pólové,

u øídící jednotky

centrálníhozamykání 1 2 3 4

C 4

5

6

[~:~:~ 1

2

-T6f/1 -T6f/2 -T6f/3 -T6f/4

: ~~:~:

3 I 896 -0017 I

C

Upozornìní. Pøi provádìní zkušebních prací je tøeba dát pozor na to, že èíslování konektorù na svorkovnici kabelového svazku není totožné s èíslováním konektorù na øídící jednotce.

Vydání 06.95 800.5211.04.15


è.5/4

Montážní místa

Rozmístìní ovládacích Rozmístìní

konektorù jednotek konektorù

vícepólových

vícepólových

svorkovnic

svorkovnic

FELICIA

u sdružených

u sdružených

jednotek,

pravá

1 2 3 4 5

~~:~:i~]

5

4

3

2

O

a

5-pólových

levá

-T5g/1 -T5g/2 -T5g/3 -T5g/4 -T5g/5

T5f/1 T5f/2 T5f/3 T5f/4 T5f/5

O

1 I 596-00251

I .I

Rozmístìní

konektorù

vícepólových

svorkovnic

u ovládacích pravá

1 2

2

-T2t/1 -T2t/2

jednotek,

2-pólových levá

T2r/1 T2r/2

O

1 I 596-0024I

:

\

J Vydání 06.95

500.5211.04.15

i

:


FELICIA

Montážní místa

È. 6/1

L

Varovné zaøízení proti krádeži (typ META M94 A), do 12.97

C

-Pøehledkaroserie

6/2

-Seøizovací prvky a rozmístìní svorkovnic na øídicí jednotce varovného zaøízení

6/3

G

e

" Vydání 08.99 SOO.5211.21.15


è.6/2

Montážní místa

FELICIA

Pøehled karosérie

C~ Cc

-~--:~-:::::::::-1

J

~

I (~ --~::~~~~ '. '

\ '

-7 --

8

---o

I I

1

-Spínaè

2

-Øídící

3

-Ultrazvukové

èidlo -G171-, na A sloupku vpravo

4

-Ultrazvukové

èidlo -G170-, na A sloupku vlevo

C'n" nn~'" 596-0053

I I

motorové kapoty -F120-, v motorovém prostoru vpravo jednotka varovného zaøízení -J284-, v motorovém prostoru vpravo

5

-Spínaè

zadních (pátých) dveøí -F111-

6

-Dveøní

spínaè vzadu vlevo -F1 0- (pravý zrcadlovì

-F11)

7

-Dveøní

spínaè vpøedu vlevo -F2- (pravý zrcadlovì

-F3-)

8

-Kontrolka desce

O

varovného zaøízení (LED) -K95- a anténa, vpøedu na pøístrojové

::) Vydání 06.95 500.5211.04.15


FELICIA

Montážní místa

Seøizovací zaøízení

prvky a rozmístìní

2

svorkovnic

na øídící jednotce

3

~-@ :+1fP~m1@ 8

g

l!tr-4 @

j ~--~ O

C

7-6-5

1

-Svorkovnice,

2

-Pojistka

I 896-0046 I

2-pólová, (RX) pro ultrazvukové èidlo (èervená) 15 A

3

-Hlavní

4

-Svorkovnice,

spínaè 26-pólová, hlavní svorkovnice

5

-Potenciometr

pro nastavování citlivosti ultrazvukových èidel

6

-Bez funkce

7

-Svorkovnice,

2-pólová, (TX) pro ultrazvukové èidlo (èerná)

8

-Svorkovnice,

4-pólová, neobsazeno

9

-Svorkovnice,

4pólová, pro kontrolku (LED) a anténu varovného zaøízení

C\ Vydání 06.95

SOO.5211.04.15

è.6/3

varovného


o

o

o

.c

.cf

~

\-J


FELICIA

Montážní místa

è.7/1

C

Autorádio,

reproduktory,

anténa,

do 07.98

-Pøehledkaroserie

7/2

-Rozmístìní

7/3

C

C

e Vydání 08.99 SOO.5211.21.15

konektorù vícepólových svorkovnic, 8-pólových, k autorádiu


è. 7/2

Montážnímísta

FELlCIA

Pøehledkarosérie

,:)

5

4

3

:J

1

2

1

-Autorádio

2

-Reproduktor

vpøedu vlevo -R 2-, ve dveøích

3

-Reproduktor

vzadu vlevo -R 4-, v boèní výplni (jen u Felicie Combi)

4

-Reproduktor

vzadu vpravo -R 5-, v boèní výplni (jen u Felicie Combi)

5

-Anténa

6

-Reproduktor

I 897-0954 I

-R- s pojistkou -s 92- , v pøístrojové desce

-R 11vpøedu vpravo -R 3-, ve dveøích

O

:J Vydání 12.98 SOO.5211.19.15


FELICIA

Rozmístìní

Montážní místa

konektorù

vícepólových

è.7/3

svorkovnic,

7

8-pólových,

5 3

1

1:=]01:=]01:=]

99

~~

k autorádiu

A

A

8 6 4

1:=].0,.,1:=].0,.,1:=]

~~

2

75

~Q C)

I:=]cpjJl:=]•Pf{'

B

B

,

8 6 4 1597-01451

A

O

8

1

..T8j/1

4

-T8i/4

2

-T8j/2

5

-T8i/5

3

-T8j/3

6

-T8j/6

4

-T8j/4

7

-T8i/7

5

-T8j/5

8

-T8i/8

6

-T8j/6

7

-T8j/7

8

-T8j/8

Vydání 06.95 800.5211.04.15


~

)

~

t

:3

, i I

O

:J

I


FELICIA

Montážní místa

È. 8/1

U

Kabelové

svazky

-Pøední kabelový svazek, v motorovém prostoru, vozidla se vstøikovacím zaøízením Mono-Motronic

S/2

-Kabelový

S/4

svazek Mono-Motronic

--Pøední kabelový svazek, v motorovém prostoru, vozidla se vstøikovacím C zaøízením1AV -Kabelový -Pøední

svazek 1AV kabelový svazek, v motorovém prostoru, vozidla s motorem 1,9D

-Kabelovýsvazek1,9D -Pøední kabelový svazek, v motorovém prostoru, vozidla se vstøikovacím zaøízenímSimos2P -Kabelový -Pøední -Zadní

svazek Simos 2P kabelový svazek, za pøístrojovou deskou.

kabelový svazek

S/5 Sn S/S S/10 S/11 S/13 S/14 S/16

-Kabelový

svazek zadních (pátých) dveøí

S/17

-Kabelový

svazek zadních svìtel Pickup

S/1S

L

C) Vydání 04.97 500.5211.14.15


è.8/2

Montážní místa

Pøední kabelový svazek, v motorovém zaøízením Mono-Motronic

FELlCIA

prostoru, vozidla se vstøikovacím

32

1 2

31

3

12

4

30

5

29 28 11 27 12

6 7 8 9 10

O

;3

11

26

12 13 25 24 23 11 22 21 20 19 11 18 17 16 15 14 12

I 597-0219 I

1

-Vodiè

(30) k plusovému propojení -A 32-

2

-Vodiè

akumulátor -plus I spouštìè

3

-Pøíchytka

4

-Svorkovnice,

5

-Dvì

6

-Svorkovnice,

7

-Svorkovnice, 4-pólová (T4h), v motorovém ostøikovaèù svìtlometù)

8

-Svorkovnice,

9

-Svorkovnice. 5-pólová (T5b), pro pøipojení diagnostiky, do 01.95, svorkovnice, 3-pólová (T3i). propojení do kabelového svazku Mono-Motronic, od 01.95

10

-Pøípojka

11

-Pøíchytka

12

-Pøíchytka

13

-Svorkovnice,

2-pólová, pro èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V 59-

14

-Svorkovnice,

2-pólová (T2h), na levém pøedním mlhavém svìtlometu

15

-Svorkovnice,

2-pólová (T2c). na zvukové houkaèce -H 1-

16

-Svorkovnice,

2-pólová (T2f), na levé pøední smìrovce

17

-Svorkovnice,

4-pólová (T4d). na levém svìtlometu

18

-Dvì

19

-Pøípojka

svorky 30, spouštìè

20

-1-pólová

zásuvka, svorka 50, spouštìè

5-pólová (T5e), pro motor stíraèù pøedního skla -V-

1-pólové zásuvky spínaèe hladiny brzdové kapaliny -F 342-pólová, (T2d) na levé boèní smìrovce

O

-M 18-

prostoru na pøíèné horní stìnì

(propojení se svazkem

6-pólová (T6a), pro pøipojení ke kabelovému svazku Mono-Motronic

ke kostøícímu bodu 12, v motorovém

prostoru vlevo

-L 22-

-M 5-

-L 1-, -M 1-

1-pólové zásuvky spínaèe couvacích svìtel -F 4-

\J

-8-8-

Vydání 02.96 SOO.5211.08.15


FELlCIA

-(

Montážní místa

Pø~,dní ~abelový svazek, zanzenlm Mono-Motronlc

.v motorovém

prostoru,

È. 8/3

vozidla

se vstøikovacím

1

C

32

2

31

3

12

4

30

5

29 28

6 7

11

8

27 12

9 10 11

26

12 13 25 24 23 11 22 21 20 19 11 18 17 16 15 14 12

C\

I 897-0219 I

21

-1-pólová

zásuvka spínaèe tlaku oleje -F 1-

22

-Vodiè mezi termospínaèem chladicí kapaliny -V 7-

23

-Svorkovnice, 3-pólová (T3p), propojení s kabelovým svazkem ventilátoru chladicí kapaliny (od srpna 1995)

24

-Dvì

25

-Svorkovnice,

4-pólová (T4e), na pravém svìtlometu

26

-Svorkovnice,

2-pólová (T29), na pravé pøední smìrovce

27

-Svorkovnice,

2-pólová (T2i), na pravém pøedním mlhovém svìtlometu

28

-1-pólová

zásuvka, svorka D+, alternátoru -C-

29

-Pøípojka

svorka B+, alternátoru -C-

30

-Pøípoj

31

-Kostøící

32

-Svorkovnice,

ventilátoru chladicí kapaliny -F 18- a ventilátorem

zásuvky 1-pólové, na termospínaèi ventilátoru chladicí kapaliny -F 18-

ke kostøícímu bodu 11, v motorovém

-L 2-, -M 3-

prostoru vpravo

kabel ke kostøícímu bodu 11, v motorovém

prostoru vpravo

2-pólová (T2e), na pravé boèní smìrovce

Upozornìní: Vodièe

-plus pól akumulátoru (+) ke spouštìèi (2) -kostøící kabel ke kostøícímu bodu 11 (31) jsou samostatné a nejsou souèástí pøedního kabelového svazku.

C) Vydání 02.96 SOO.5211.08.15

-M 7-

-M 19-

-L 23-


è.8/4

Montážní místa

FELICIA

Kabelový svazek Mono-Motronic 9

10111213

7 14157

O 16171819

1 2 3

4 5

I;:)

8

5

7

5

4

6

I 897-0155 I

1

-Svorkovnice, 5-pólová (T5b), pro pøipojení diagnostiky, do ledna 1995, Svorkovnice, 3-pólová (T3i), propojení do pøedního kabelového svazku, od ledna 1995

2

-Svorkovnice,

6-pólová (T6a), propojení do pøedního kabelového svazku

3

-Svorkovnice,

2-pólová (T2d), na elektromagnetickém

4

-Pøíchytka

5

-Pøíchytka

6

-Svorkovnice,

7

-Pøíchytka

8

-Pøíchytka

ventilu nádobky s aktivním uhlím -N80-

O

45-pólová (T45), na øídící jednotce Mono-Motronic -J257-

9

-Pøíchytka

10

-Svorkovnice,

11

-1-pólová

12

-Svorkovnice,

5-pólová (T5a), na potenciometru škrticí klapky -G69-

13

-Svorkovnice,

4-pólová (T4a),na nastavovaèi škrticí klapky -V60-

14

-Svorkovnice,

4-pólová (T4g), na vstøikovacím ventilu -N30- / na èidle teploty nasávaného vzduchu -G42-

3-pólová (T3a), na zapalovacím trafu -N152- a koncovém výkonovém stupni -N157zásuvka na èidle ukazatele teploty chladicí kapaliny -G2-

15

-Svorkovnice,

2-pólová (T2e), na èidle teploty chladicí kapaliny -G62-

16

-Svorkovnice,

3-pólová (T3h), na snímaèi otáèek-Hallùv -G40-

17

-Svorkovnice,

4-pólová (T4b), na lambda-sondì

18

-Pøípoje

19

-Pøíchytka

-G39- a ohøevu lambda-sondy -219-

k bodu ukostøení 14, na pøevodovce

) Vydání 06.95 SOO.5211.04.15


FELlCIA

(

Montážní místa

Pøední kabelový svazek, v motorovém zaøízením 1AV

prostoru,

È. 8/5

vozidla se vstøikovacím

1

(

31

2

30 12

3 4

29 28

5 6

27

7

11

8

26

9

12

10

~

11

25

12 13 24

C

C

' ,

2322

21 20 11 19 18 17 16 1514

1

-Vodiè

(30) k plusovému propojení -A 32-

2

-Vodiè

akumulátor -plus / spouštìè

3

-Pøíchytka

4

-Svorkovnice,

5 6

-Dvì 1-pólové zásuvky spínaèe hladiny brzdové kapaliny -F 34-Svorkovnice, 2-pólová, (T2d) na levé boèní smìrovce -M 18-

7

-Svorkovnice, 4-pólová (T4h), v motorovém ostøikovaèù svìtlometù)

8

-Svorkovnice,

6-pólová (T6a), pro pøipojení ke kabelovému svazku 1AV

9

-Svorkovnice,

3-pólová (T3i), propojení do kabelového svazku 1 AV

12

5-pólová (T5e), pro motor stíraèù pøedního skla -V-

prostoru na pøíèné horní stìnì

ke kostøícímu bodu 12, v motorovém

(propojení se svazkem

10

-Pøípojka

11

-Pøíchytka

prostoru vlevo

12

-Pøíchytka

13

-Svorkovnice,

2-pólová, pro èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V 59-

14

-Svorkovnice,

2-pólová (T2h), na levém pøedním mlhavém svìtlometu

15

-Svorkovnice,

2-pólová (T2c), na zvukové houkaèce -H 1-

16

-Svorkovnice,

2-pólová (T2f), na levé pøední smìrovce

17

-Svorkovnice,

4-pólová (T4d), na levém svìtlometu

18

-Dvì

19

-Svorkovnice,

20

-Dvì

-L 22-

-M 5-

-L 1-, -M 1-

1-pólové zásuvky spínaèe couvacích svìtel -F 43-pólová (T3p), pro pøipojení kabelového svazku ventilátoru chladicí kapaliny

zásuvky 1-pólové, na termospínaèi ventilátoru chladicí kapa1iny -F 18-

Vydání 02.96 SOO.5211.08.15 "

~~-

1597-0207 I

-=


~

è.8/6

Montážnímísta

Pøední kabelový svazek, v motorovém zaøízením 1AV

FELlCIA

prostoru, vozidla se vstøikovacím

(.~ U

1 31

2

30 12

3 4

29

5

28 27

6 7

11

8

26 12

=::1

9

O

11 10

25

12 24

23 22 21 20 11 19 18 17 16 15 14 12

21

-1-pólová

zásuvka,

svorka

50, spouštìè

22

-Pøípojka

svorky

23

-Vodiè

24

-Svorkovnice,

4-pólová

(T4e), na pravém

25

-Svorkovnice,

2-pólová

(T2g), na pravé pøední smìrovce

26

-Svorkovnice,

2-pólová

(T2i), na pravém

27

-1-pólová

zásuvka,

28

-Pøípojka

svorka

29

-Pøípoj

30

-Kostøící

31

-Svorkovnice,

30, spouštìè

k ventilátoru

chladicí

svorka

kapaliny

-V 7svìtlometu

bodu

-L 2-, -M 3-M 7-

pøedním mlhovém

D+, alternátoru

svìtlometu

O

-L 23-

-C-

-C-

11, v motorovém

kabel ke kostøícímu 2-pólová

-8-

-8-

8+, alternátoru

ke kostøícímu

13 I 897-0207 I

bodu

prostoru

11, v motorovém

vpravo prostoru

(T2e), na pravé boèní smìrovce

vpravo

-M 19-

Upozornìnr' Vodièe jsou samostatné

-plus pól akumulátoru (+) ke spouštìèi (2) -kostøící kabel ke kostøícímu bodu 11 (30) a nejsou

souèástí

pøedního

kabelového

c, ,."

svazku.

! i

\~ Vydání 02.96 SOO.5211.08.15 =

--


FELICIA

G

Montážnímísta

è. sn

Kabelový svazek 1AV

1 2 3 4 5

O

6

1O

O

9

8

7

I 897-0208 I

1

-Svorkovnice,

6-pólová (T6a) propojení do pøedního kabelového svazku

2

-Svorkovnice,

3-pólová (T3i) propojení do pøedního kabelového svazku

3

-Svorkovnice,

2-pólová (T2d), na elektromagnetickém

4

-Svorkovnice,

45-pólová (T45a), na øídící jednotce 1 AV -J 382-

5

-Pøípoj

6

-Svorkovnice, 3-pólová (T3a) na zapalovacim trafu -N 152- a koncovém výkonovém stupni -N 157-

7

-Svorkovnice,

4-pólová (T4b), na Lambda-sondì

8

-Svorkovnice,

3-pólová (T30), pro snímaè klepání -G 61-

9

-Svorkovnice,

2-pólová (T2n), na snímaèi klepání -G 61-

10

-Svorkovnice,

2-pólová (T2j), pro vstøikovací ventil 1. válce -N 30-

11

-Svorkovnice,

2-pólová (T2k), pro vstøikovací ventil 2. válce -N 31-

12

-Svorkovnice,

2-pólová (T2/), pro vstøikovací ventil 3. válce -N 32-

13

-Svorkovnice,

2-pólová (T2m), pro vstøikovací ventil 4. válce -N 33-

14

-1-pólová

15

-Svorkovnice, 4-pólová (T41), na èidle teploty nasávaného vzduchu -G 42- a na èidle tlaku nasávaného vzduchu -G 71-

16

-Svorkovnice,

8-pólová (T8m) pro jednotku ovládání škrtící klapky -J 338-

17

-Svorkovnice,

3-pólová (T3h) na snímaèi otáèek-Hallùv -G 40-

18

-Svorkovnice, 4-pólová (T4m), na èidle ukazatele teploty chladicí kapaliny -G 2- a na èidle teploty chladicí kapaliny -G 62-

O

ke kostøícímu bodu 12, v motorovém

ventilu nádobky s aktivním uhlím -N 80-

prostoru vlevo

-G 39-

zásuvka spínaèe tlaku oleje -F1-

Vydání 02.96 SOO.5211.08.15 ==

"...

c


è.8/8

Montážní místa

Pøední kabelový svazek, v motorovém

prostoru,

FELICIA

vozidla s motorem

1,90

O

1

24

2

23

~:~~~

3 4 5

6 7

8 22

9

21

10

20

11 19 18 17 16

1

-Vodiè

(30) k plusovému

2

-Svorkovnice,

15 14 13 12

O

I 897-0271 I

propojení -A 32-

5-pólová (T5e), pro motor stíraèù pøedního skla -V-

3

-Svorkovnice,

12-pólová (T12c). pro kabelový svazek l,9D

4

-Svorkovnice,

2-pólová (T2d), na levé boèní smìrovce

5

-Svorkovnice, 4-pólová (T4h), v motorovém prostoru na pøíèné stìnì ostøikovaèù svìtlometù) ke kostøícímu bodu 12, v motorovém

-M 18(propojení se svazkem O

6

-Pøípoj

prostoru vlevo

7

-Dvì

8

-Vodiè

9

-Svorkovnice,

2-pólová (T2f), na levé pøední smìrovce

10

-Svorkovnice,

2-pólová, pro èerpadlo ostøikovaèe pøedního a zadního skla -V 59-

11

-Svorkovnice,

2-pólová (T2h), na levém pøedním mlhavém svìtlometu

12

-Svorkovnice,

4-pólová (T4d), na levém svìtlometu

13

-Svorkovnice,

2-pólová (T2s), pro spínaè couvacích svìtel -F 4-

14

-1-pólová

15

-Pøípoj

16

-1-pólová

17

-Pøípoj

svorka D+, alternátoru -C-

18

-Pøípoj

svorka 8+, alternátoru -C-

19

-SvorkOVl)1ice.

2-pólová (T2c), na zvukové houkaèce -H 1-

20

-Svorkovnice,

2-pólová (T2i). na pravém pøedním mlhavém svìtlometu

1-pólové zásuvky spínaèe hladiny brzdové kapaliny -F 34akumulátor -plus

/ spouštìè

zásuvka, svorka 50, spouštìè svorky 30, spouštìè

-M 5-

-L 22-

-L 1- , -M 1-

-8-

-8-

zásuvka, svorka W, alternátoru -C-

:J -L 23-

Vydání 05.96 SOO.5211.11.15


FELlCIA

C

Montážní místa

Pøední kabelový svazek, v motorovém

prostoru,

È. 8/9

vozidla s motorem

1,9D

1 2

24 23

~~~~~

3 4 5 6 7

O

8 22

9

21

10

20

11 19

(J

18

17

16

15

14

13

21

-Svorkovnice,

4-pólová (T4e), na pravém svìtlometu

22

-Svorkovnice,

2-pólová (T2g), na pravé pøední smìrovce

23

-Kostøící

24

-Svorkovnice,

kabel ke kostøícímu bodu 11, v motorovém

12

I 897-0271 I

-L 2- , -M 3-M 7-

prostoru vpravo na karosérii

2-pólová (T2e), na pravé boèní smìrovce

-M 19-

Upozornìnr' Vodièe

-plus pól akumulátoru (+) ke spuštìèi (8) -kostøící kabel ke kostfícímu bodu 11 (23) a nejsou souèástí pøedního kabelového svazku.

jsou samostatné

O Vydání 05.96 SOO.5211.11.15 ~

-


è.S/10

Montážní místa

FELlCIA

Kabelový svazek 1,9D

O

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6 7

1

;:)

1 1 1

8 9

I 897-0272 I

1

-Držák relé ventilátoru chladicí kapaliny 2. stupeò -J1 01-, pojistka ventilátoru chladicí kapaliny 2.stupeò -S1 07- a pojistka ventilátoru chladicí kapaliny 1.stupeò -S1 08-

2

-Svorkovnice,

3

-Držák

pojistky žhavicích svíèek -S125- a pojistky øídící jednotky motoru 1,9D-ST02-

4

-Držák

relé žhavicích svíèek -J52-

5

-Držák

øídící jednotky

6

-Svorkovnice, plynù -N18-

2-p6lová (T2t), pro elektromagnetický

7

-Svorkovnice,

2-p6lová (T2u), pro zvýšení volnobìžriých

8

-Svorkovnice,

3-p6lová (T3p), pro pøipojení svazku ventilátoru chladicí kapaliny -V7-

9

-Svorkovnice,

3-p6lová (T3.r), pro termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny -F18-

10

-Pøípoj

11

-Svorkovnice,

12

-Kostøící

kabel ke kostøícímu bodu 21, na vstøikovacím èerpadle

13

-Svazek

k potenciometru

14

-Svorkovnice, 4-p6lová (T4m), na èidle teploty chladicí kapaliny -G 27- a na èidle ukazatele teploty chladicí kapaliny -G 2-

15

-Pøípoj

16

-Svorkovnice,

4-p6lová (T4s), pro øídící jednotku odpojovacího ventilu pa1iva -J366-

17

-Svorkovnice,

3-p6lová (T3s), pro potenciometr

18

-Pøípoj

19

-1-p6lová

.

12-p6lová (T12c), propojení do pøednlho kabelového svazku

motoru 1,9D -J 179-

O ventil zpìtného

vedení výfukových

otáèek -N177-

k pøedøadnému odporu ventilátoru chladicí kapaliny -N392-p6lová (T2b), pro ventilátor chladicí kapaliny -V7-

signálu zátìže -G 157-

na žhavicí svíèky :.06-

signálu zátìže -J157-

ke kostøícímu bodu 1 5, na hlavì válcù

:J

zásuvka pro tlakový spínaè oleje -F 1-

Vydání 05.96

;:•!

SOO.5211.11.15

J


FELICIA

(

Montážní místa

È. 8/11

Pøední kabelový svazek, za pøístrojovou deskou

2 2 2 2

(i

2 2

897-0274

C

1

-Svorkovnice,

8-pólová (T8b/žlutá), na spínaèi varovných svìtel

2

-Svorkovnice,

8-pólová (T8d/modrá), na spínaèi zadních mlhových svìtel

3

-Svorkovnice,

8-pólová (T8h/šedá), na spínaèi pøedních mlhavých svìtel

4

-Svorkovnice,

8-pólová (T8c/zelená), na spínaèi vyhøívání zadního skla

5

-Svorkovnice,

10-pólová (T10d/èerná), na panelu pøístrojù

6

-Svorkovnice,

10-pólová (T10c/žlutá), na panelu pøístrojù

7

-Svorkovnice,

6-pólová (T6b), na øídící jednotce imobilizéru (od 01/95)

8

-Svorkovnice,

10-pólová (T10b/bílá), na panelu pøístrojù

9

-Svorkovnice,

8-pólová (T8f/modrá), na spínaèi tlumených svìtel

10

-Svorkovnice,

8-pólová (T8e/žlutá), na spínaèi obrysových svìtel

11

-Svorkovnice,

4-pólová (T4p) na lampièce vnitøního osvìtlení vpøedu (od èervence 1995)

12

-Tøi

13

-Svorkovnice, 2-pólová (T2v), pro pøipojení svazku spínaèe bezp. pásu (jen u vozidel s mimoøádnou výbavou od prosince 1995)

14

-Svorkovnice,

10-pólová (T10a), pro pøipojení zadního kabelového svazku

15

-Svorkovnice,

6-pólová (T6e), pro pøipojení zadního kabelového svazku

1-pólové zásuvky na lampièce vnitøního osvìtlení vpøedu (do èervence 1995)

16

-1-pólová

17

-Svorkovnice,

5-pólová (T5d), na pøepínaèi smìrových

svìtel a svìtelné

houkaèky

18

-Svorkovnice,

5-pólová (T5c), na pøepínaèi smìrových

svìtel a svìtelné

houkaèky

( Vydání 11.96 SOO.5211.13.15

zásuvka na spínaèi zvukové houkaèky


è.8/12

Montážní místa

FELICIA

Pøední kabelový svazek, za pøístrojovou deskou

O

2

2 2 2 2 2

J

897-0274 19

-Pøípoj

ke kostøícímu bodu 42b (od 01/95)

20

-Dvì

21

-Svorkovnice,

22

-Pøípoj

23

-Svorkovnice, 8-pólová (T8g), pro pøipojení svazku mimoøádných výbav do 04.95, svorkovnice, 10-pólová (T10e) od 04. 95

24

-Pìt

25

-Svorkovnice,

3-pólová (T3b), pro ventilátor topení

26

-Svorkovnice,

3-pólová (T3e), na zásuvce v pøístrojové desce

27

-Svorkovnice

na reléové desce

28

-Pøípoj

29

-Svorkovnice,

1-pólové zásuvky na spínaèi brzdových svìtel 9-pólová (T9a), na spínaèi stíraèù

ke kostøícímu bodu 42, vedle sloupku øízení

1-pólových zásuvek na spínací skøíòce

O

svorky 30 pro reléovou desku 16-pólová (T16a) pro pøipojení diagnostiky (od 01. 95)

;

,] Vydání 05.96

SOO.5211.11.15


FELICIA

Q

Montážní místa

È. 8/13

Zadní kabelový svazek

O

4 I 597-0221 I

O

1

-Svorkovnice,

3-pólová (T3g), na pravém pøedním dveøním spínaèi

2

-Svorkovnice,

3-pólová (T31), na pravém zadním dveøním spínaèi

3

-Svorkovnice,

6-pólová (T6d), na pravé koncové svítilnì

4

-Svorkovnice,

6-pólová (T6c), na levé koncové svítilnì

5

-Svorkovnice, 6-pólová (T6b), pro pøipojení kabelového svazku pátých dveøí (u vozidel syarovným zaøízením proti krádeži a Pickup svorkovnice, 8-pólová T81)

6

-Dvì

7

-Tøi

8

-Svorkovnice,

3-pólová (T3k), na levém zadním dveøním spínaèi

9

-Svorkovnice,

3-pólová (T3f), na levém pøedním dveøním spínaèi

10

-Svorkovnice,

4-pólová (T4f), na palivovém èerpadle IMono-Motronic,

11

-Svorkovnice, motorem,

12

-Svorkovnice,

10-pólová (T10a), pro pøipojení pøedního kabelového svazku

13

-Svorkovnice,

6-pólová (T6e), pro pøipojení pøedního kabelového svazku

14

-1-pólová

1-pólové zásuvky, pro lampièku osvìtlení

zavazadlového prostoru

1-pólové zásuvky na mìøícím ústrojí palivomìru

(jen u vozidel s karburátorovým

2-pólová (T20), na mìøícím ústrojí paliyomìru a Pickup s karburátorovým motorem)

motorem)

1AV)

(jen u vozidel se vznìtovým

zásuvka, na spinaèi kontrolky ruèní brzdy

C Vydání

I!

05.96

SOO.5211.11.15 ',,""C

~

::!:;i


è.8/14

Kabelový

Montážní místa

svazek zadních

(pátých)

FELICIA

dveøí

.O

1

2

3

4

)

",-,--

I 597-0159 I

"...",..,"

1

-1-pólová

zásuvka (+) pro vyhøívání zadního skla

2

-Dvì

3

-Svorkovnice,

4

-1-pólová

5

-Ètyøi

6

-Svorkovnice. 6-pólová (T6b), pro pøipojení zadního kabelového svazku (svorkovnice. 8-pólová T81. u vozidel s varovným zaøízením proti krádeži, obsazení konektoru je identické)

1-pólové zásuvky pro tøetí brzdové svìtlo 3-pólová (T3d), na motoru stíraèe zadního skla zásuvka (-) pro vyhøívání zadního skla 1-pólové zásuvky pro osvìtlení

poznávací znaèky O

~ Vydání 05.96 SOO.5211.11.15


FELICIA

Montážní místa

Pøední kabelový

svazek, za pøístrojovou

È. 8/15

deskou

29 28 27

26

C

25 24 ~::::::- -232221

201918

17 16 15 14~13I 897-0274

19

-Pøípoj

20

-Dvì

21

-Svorkovnice,

22

-Pøípoj

23

-Svorkovnice, 8-pólová (T8g), pro pøipojení svazku mimoøádných výbav do 04.95. nice. 10-pólová (T10e) od 04. 95

24

-Pìt

25

-Svorkovnice,

3-pólová (T3b). pro ventilátor topení

26

-Svorkovnice.

3-pó/ová (T3e). na zásuvce v pøístrojové desce

27

-Svorkovnice

na reléové desce

28

-Pøípoj

29

-Svorkovnice,

C

ke kostøícímu bodu 42b (od 01/95) 1-pólové zásuvky na spínaèi brzdových svìtel 9-pólová (T9a). na spínaèi stíraèù

ke kostøícímu bodu 42, vedle sloupku øízení svorkov-

1-pólových zásuvek na spínací skøíòce

svorky 30 pro reléovou desku 16-pólová (T16a) pro pøipojení diagnostiky (od 01. 95)

C . Vydání 04.97 SOO.5211.14.15

I


Nr. 8/16

Montážnímísta

FELICIA

Zadní kabelový svazek

O

O

4 7

I 597-0221I

1

-Svorkovnice,

3-p610vá (T39), pro pravý pøední dveøní spínaè

2

-Svorkovnice, 3-p610vá (T31),pro kontakt varovného zaøízení proti krádeži a na pravý zadní dveøní spínaè

3

-Svorkovnice,

6-p610vá (T6d), na pravé koncové svítilnì

4

-Svorkovnice,

6-p610vá (T6c), pro levou koncovou svítilnu

5

-Svorkovnice, 6-p610vá (T6b), pro kabelový svazek zadních (pátých) dveøí (u vozidel s varovným zaøízením proti krádeži a Pickup, 8-p610vá, T81), od 01/98 je u všech vozidel svorkovnice, 8-p610vá -T81-

6

-Dvì

1-p610vé zásuvky, pro lampièku osvìtlení

7

-Tøi

8

-Svorkovnice,

3-p610vá(T3k), pro levý zadní dveøní spínaè

9

-Svorkovnice,

3-p610vá (T3f),na levém pøedním dveøním spínaèi

10

-Svorkovnice,

4-p610vá (T4f), na palivovém èerpadle (Mono-Motronic,

11

-Svorkovnice, motorem,

12

-Svorkovnice,

10-p610vá (T10a), pro pYipojení pYedního kabelového svazku

13

-Svorkovnice,

6-p610vá (T6e), pro pYipojení pøedního kabelového svazku

14

-1-p610vá

O

zavazadlového prostoru

1-p610vé zásuvky na mìøicím ústrojí palivomìru

(jen u vozidel s karburátorovým

2-p610vá (T20), na mìøícím ústrojí palivomìru a Pickup s karburátorovým motorem)

motorem)

1 AV, Simos 2P)

(jen u vozidel se vznìtovým

zásuvka, na spínaèi kontrolky ruèní brzdy

~ Vydání 12.98 SOO.5211.19.15


FELlCIA

G

Montážní místa

Nr .8/17

Kabelový svazek zadních (pátých) dveøí

3

4

C

1897-01591

C

1

-1-pólová

zásuvka (+) pro vyhøívání zadního skla

2

-Dvì

3

-Svorkovnice,

4

-1-pólová

5

-Ètyøi

6

-Svorkovnice, 6-pólová (T6b), na zadním kabelovém svazku (u vozidel s varovným zaøízením proti krádeži 8-pólová T81), od 01/98 je u všech vozidel 8-pólová svorkovnice -T81-

1-pólové zásuvky pro tøetí brzdové svìtlo 3-pólová (T3d), na motoru stíraèe zadního skla zásuvka (-) pro vyhøívání zadního skla 1-pólové zásuvky pro osvìtlení

Vydání 12.98 SOO.5211.19.00

poznávací znaèky


è. 8/18

Montážnímísta

FELlCIA

Kabelový svazek zadních svìtel Pickup

O

O

I 897-0209I

1

-Svorkovnice.

8-pólová (T81). pro pfipojení zadního kabelového svazku

2

-Svorkovnice.

6-pólová (T6c). na levé koncové svítilnì

3

-Ctyfi

4

-Svorkovnice.

1-pólové zásuvky pro osvìtlení

poznávací znaèky

6-pólová (T6d). na pravé koncové svítilnì

O

O Vydání 04.97 SOO.5211.14.15 ;:,:'


FELICIA

Montážní místa

è.9/1

O

Varovné zaøízení proti krádeži (typ LASER LINE 989), od 01.98 -Pøehledkaroserie

9/2

-Svorkovnice

9/3

C

C

C Vydání 08.99 500.5211.21.15

na øídicí jednotce varovného zaøízení.


è. 9/2

Montážnímísta

FELlCIA

Pøehledkarosérie

3

:)

I 897-0946 1

-Spínaè

2

-Øídicí

3

-Ultrazvukové

4

víka motorového

prostoru -F120-, v motorovém

prostoru vpravo

jednotka varovného zaøízení proti krádeži J284-, v motorovém

prostoru vpravo

èidlo -G 171-, pravé, na sloupku A ve vnitøním prostoru

Øídicí jednotka ultrazvukových èidel -J347-, nad lampou vnitøního osvìtlení

5

-Ultrazvukové

6

-Spínaè

víka zavazadlového prostoru -F111-

7

-Spínaè

zadních levých dveøí -F1 0- (zadních pravých -F11-)

8

-Spínaè

pøedních levých dveøí -F2- (pøedních pravých -F3-)

9

I

èidlo -G 170-, levé, na sloupku A ve vnitøním prostoru O -

Kontrolka varovného zaøízení proti krádeži (LED) -K95-, vpøedu na pøístrojové desce

~ ~

Vydání 12.98 SOO.5211.19.15


FELlCIA

(-~

Montážní místa

Svorkovnice

na øídicí jednotce varovného

1~~:;;9;;;~~;;~~~:=~

20

zaøízení proti krádeži

~~-A

J~gggggggg~ 11

è.9/3

~~ L

--ggggggg~

19

+~9~ ~~~~~~~~~~~~-..Qrl :':-B '

~

O

O

O

O

29

1897-09471

C3

A

-Hlavní

spínaè

B

-Svorkovnice,

29-pólová

I

C

C Vydání 12.98 SOO.5211.19.15


o

o

o

..I

:J


FELlCIA

Montážní místa

È. 10/1

G",

Elektrické

spouštìèe

skel

-Pøehledkarosérie -Rozmístìní

konektorù

10/2 vícepólové

svorkovnice

na øídicích jednotkách

spouštìèùskel C

-Rozmístìní

konektorù

C

C Vydání 12.98

SOO.5211.19.15 ---

10/3 vícepólové

svorkovnice

na spínaèích spouštìèù

skel.

...10/4


è. 10/2

Montážnímísta

FELlCIA

Pøehledkarosérie

1

O

2

O

I 897-0950 1

-Svorkovnice

2

-Øídicí

jednotka spouštìèe

skla, pravá pøední -J296- (s motorem V15), ve dveøích

3

-Øídicí

jednotka spouštìèe

skla, levá pøední -J295- (s motorem V14), ve dveøích

4

-Svorkovnice

5

-Spínaèe

I

v pravém sloupku A, -T61-

v levém sloupku A, -T6kspouštìèù

skel, na støední konzole

O

Vydání 12.98 SOO.5211.19.15


FELlCIA

Montážní místa

è.10/3

,

~

Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice na øídicích jednotkách spouštìèù skel Rozmístìní

konektorù

15- pólové svorkovnice

øídicích jednotek

~ ~ 5

1

~

~

~

I I I-I ~

~

10 ~~

~

O ~aOOOD '"-uO

C

~

~

~~ ~

1

O O~

O

~

I

15

I I

~

O

O

vpravo

O I

~

~

6

0[7;

11

-neobsazen

neobsazen

2

-T

T 15a/2

3

-neobsazen

neobsazen

4 5

-neobsazen -T15b/5

neobsazen T15a/5

6

-T

T 15a/6

7

-neobsazen

neobsazen

8

-neobsazen

neobsazen

9

-neobsazen

neobsazen

10

-T

T 15a/1O

11

-neobsazen

neobsazen

12

-neobsazen

neobsazen

13

-T

T 15a/13

14

-neobsazen

neobsazen

15

-neobsazen

neobsazen

I 897-0951I

Rozmístìní

C

konektorù

6-pólové

3

,

2

svorkovnice

na sloupcích

C Vydání

12.98

500.5211.19.15

15b/2

15b/6

15b/1O

15b/13

A

1

vpravo

vlevo

1

-T

61/1

T 6k/1

2

-T

61/2

T 6k/2

,..E1"i..

3

-T

61/3

T 6k/3

"'8'"

4

-T

61/4

T 6k/4

5

-T

61/5

T 6k/5

6

-neobsazen

~

6

vlevo

5

4

I 897-0052I

neobsazen


è.10/4

Montážní místa

FELICIA

Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice na spínaèi spouštìèe skla, 5- pólové

1

2

3

5

vpravo

vlevo

1

-T

5m/1

T51/1

2

-T

5m/2

T51/2

3

-T

5m/3

T51/3

4

-T

5m/4

T51/4

5

-T

5m/5

T51/5

O

4 1897-09531

O

O

~ Vydání

12.98

500.5211.19.15


FELlCIA

Montážní místa

è.11/1

G

Centrální

zamykání,

od 01.98

-Pøehledkarosérie -Rozmístìní C

11/2

konektorù vícepólové svorkovnice na øídicí jednotce

centrálníhozamykání -Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice øídicí jednotky centrálního

11/3

zamykání(nakabelovémsvazku) -Rozmístìní konektorù vícepólových svorkovnic na sdružených a ovládacích

11/3

jednotkách

C

C Vydání 12.98 500.5211.19.15

11/4


è. 11/2

Montážnímísta

FELlCIA

Pøehledkarosérie

1

()

2

3

4

O

1 897-09481

1

-Svorkovnice,

10-pólová, na øídicí jednotce centrálního zamykání -T 10g-

2

-~ídicí

3

-Svorkovnice,

4

-Zadní

pravá ovládací jednotka centrálního zamykání -F 134-

5

-Zadní

levá ovládací jednotka centrálního zamykání -F 132-

6

-Svorkovnice,

7

-Pøední

8

-Svorkovnice,

5-pólová, ve dveøích øidièe -T 5f-

9

-Svorkovnice,

12-pólová, na levém sloupku A -T 12a-

10

-Svorkovnice,

2-pólová, na levém sloupku A -T 2s-

11

-Pøední

12

-Svorkovnice,

5-pólová, ve dveøích spolujezdce -T 5g-

13

-Svorkovnice,

12-pólová, na pravém sloupku A -T 12b-

14

-Svorkovnice,

2-pólová, na pravém sloupku A -T 2u-

jednotka centrálního zamykání -J 1102-pólová, v pravých zadních dveøích -T 2t-

2-pólová, v levých zadních dveøích -T 2r-

O

levá sdružená jednotka centrál. zamykání -F 131-

pravá sdružená jednotka centrál. zamykání -F 133-

~ Vydání 12.98 SOO.5211.19.15 i'itj:;-


FELlCIA

Montážní místa

Rozmístìní centrálního

konektorù zamykání

~

vícepólové

~

=

=

=

=

=

=

~

1

9

C

na øídicí jednotce

1

-T

1Og/1

2 3

-T10g/2 -T10g/3

4

-T

1 Og/4

5

-T

10g/5

6

-neosazeno

7

-T

8

-neosazeno

9

-T

10g/9

1O

-T

1Og/1O

10g/7

I 597-0943I

Rozmístìní centrálního

konektorù zamykání

vícepólové svorkovnice, (na kabelovém svazku)

10- pólové,

2

1 2

-T -T

1Og/1 10g/2

.B..

3

-T

1Og/3

00000

4

-T10g/4

~~~~~

5

-T

7

-T10g/7

8

-neosazeno

9

-T

10g/9

1O

-T

1Og/1O

10 .B.. C

svorkovnice

~~~~~~;:~2 4 6 .10 111315(7191

--~

È. 11/3

9

8 .B..

7

6 E..

5

4 .B..

3

6 -neosazeno

1

I 597-0944I

C Vydání 12.98 SOO.5211.19.15

10g/5

øídicí jednotky


è. 11/4

Montážnímísta

FELICIA

Rozmístìní konektorù vícepólových svorkovnic na sdružených a ovládacích jednotkách Rozmístìní

konektorù

5

4

5-pólové

3

2

svorkovnice

na sdružených

jednotkách

O

vpøedu

vpravo

vlevo

1

-T

59/1

T 5f/1

2

-T

59/2

T 5f/2

3

-T

59/3

T 5f/3

4

-T

59/4

T 5f/4

5

-T

59/5

T 5f/5

1

O

1896-00251

Rozmístìní

konektorù

2-pólové

svorkovnice

na ovládacích

jednotkách

vpravo

2

vzadu

vlevo

1

-T

2t/1

T 2r/1

1

-T

2t/2

T 2r/2

O

1 I 896-0024 I

:) Vydání 12.98 $00.5211.19.15 -


FELICIA

Montážní místa

È. 12/1

U

Elektricky vyhøívaná od 01.98 do 07.98

sedadla,

-Pøehledkaroserie -Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice C-na øídicí jednotce elektricky vyhøívaných sedadel. -Rozmístìní

C

C Vydání 08.99 SOO.5211.21.15

konektorù vícepólových svorkovnic na sedadlech.

12/2 12/3 12/4


è.12/2

Montážní místa

FELICIA

Pøehledkarosérie 1

O 2

3

4

O 8

7

1

-Svorkovnice,

2

-Øídicí

3

-Topné

tìleso se snímaèem teploty, sedaèka spolujezdce

4

-Topné

tìleso

5

-Svorkovnice,

6

-Spínaè

7

-Svorkovnice,

7-pólová, -T 7a-, na spínaèi vyhrívání sedadel

8

-Svorkovnice,

6-pólová, -T6i-, pod sedadlem spolujezdce

6

5

I 897-0942 I

10-pólová, -T 10f-, na rídicí jednotce vyhrívání sedadel

jednotka vyhrívání sedadel -J 396-

se snímaèem teploty, sedaèka ridièe 6-pólová, -T 6h-, pod sedadlem ridièe

s regulací pro vyhrívání vlevo a vpravo -E94- a -E95-

O

:J Vydání 12.98 SOO.5211.19.15


FELlCIA

~

Montážní místa

Rozmístìní konektorù vícepólové elektricky vyhøívaných sedadal

svorkovnice

oc ~~~~~~~~J2 4 6 .10 11131517191

~

~

~

~

~

~

~

~

1

~

è.12/3

1

-T

2 3

-T 10f/2 -T10f/3

-4

9

C

na øídicí jednotce

1Of/1

-T

1 Of/4

5

-T

1Of/5

6

-T

10f/6

7

-T

10f/7

8

-T

10f/8

9

-T

10f/9

1o

-T

1Of/1 o

1897-0943I

Rozmístìní konektorù 10-pólové svorkovnice sedadel (na kabelovém svazku)

10 ~ C:

8

6

..fL.

..fL.

4 ~

2 ~

00000

~~~~~

9

7

5

3

1

I 897-0944I

C Vydání

12.98

500.5211.19.15

øídicí jednotky vyhøívání

1 2

-T -T

1Of/1 1 Of/2

3

-T

1 Of/3

4

-T10f/4

5

-T

6

-T10f/6

7

-T

10f/7

8

-T

10f/8

9

-T

10f/9

1o

-T

1Of/1 o

10f/5


è.12/4

Montážní místa

Rozmístìní

konektorù 3

6

vícepólových

2

5

svorkovnic

FELlCIA

na sedadlech

1

4

::)

vpravo

vlevo

1

-T

6i/1

T 6h/1

2

-T

6i/2

T 6h/2

3

-T

6i/3

T 6h/3

4

-T

6i/4

T 6h/4

5

-neosazeno

neosazeno

6

-neosazeno

neosazeno

I 897-0945 I

,~

V

,:]

\

"

Vydání

12.98

500.5211.19.15

\


FELlCIA

Montážní místa

è.13/1

C

Elektricky

vyhøívaná

sedadla,

od 08.98

-Pøehledkaroserie -Rozmístìní

konektorù

na øídicí jednotce -Rozmístìní

C

C

G Vydání 08.99 500.5211.21.15

13/2 vícepólové

elektricky

konektorù

svorkovnice

vyhøívaných sedadel.

vícepólové

svorkovnice

na sedadlech

13/3 13/4


è. 13/2

Montážnímísta

FELlCIA

Pøehledkaroserie 1

O 2

3

4

O 9

1

-Svorkovnice,

2

-Øídicí

jednotka

3

-Topné

tìleso

se snímaèem

teploty,

sedaèka

spolujezdce

4

-Topné

tìleso

se snímaèem

teploty,

sedaèka

øidièe

,5

10-p610vá,

8

-Spínaè

na øídicí jednotce

vyhøívání sedadel

s nastavovaèem

7

vyhøívání sedadel

6

5

I

897-1274I

-T 10f-

-J 396-

vyhøívání sedadla

vlevo a vpravo

6

-Svorkovnice,

2-p610vá,

pod sedaèkou

7

-Svorkovnice,

7-p610vá,

na spínaèi vyhøívání

8

-Svorkovnice,

6-p610vá,

pod sedaèkou

øidièe -T 6h-

9

-Svorkovnice,

6-p610vá,

pod sedaèkou

spolujezdce

-T 6i-

10

-Svorkovnice,

2-p610vá, pod sedaèkou

spolujezdce

-T 20-

-E94- a -E95-

øidièe -T 2nsedadel-T

O

7a-

:J Vydání 08.99 SOO,5211,21.15


FELICIA

Montážní místa

È. 13/3

Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice na øídicí jednotce elektricky vyhøívaných sedadel

~ ;~~i~~J24 6 .10 11131517191

~-

=

=

=

=

=

=

1

~

9

C

1

-T

2 3

-T 10f/2 -T10f/3

4

-T

1Of/4

5

-T

1Of/5

6

-T

10f/6

7

-T

10f/7

8

-T

10f/8

9

-T

10f/9

10

-T

10f/10

I 897-0943I

Rozmístìní konektorù 10-pólové svorkovnice øídicí jednotky vyhøívání sedadel (na kabelovém

10 E... C

10f/1

8

6

4

2

1 2

-T -T

10f/1 10f/2

..fL.

E...

..fL.

E...

3

-T

1Of/3

4

-T10f/4

5

-T

6

-T10f/6

7

-T

10f/7

8

-T

10f/8

9

-T

10f/9

10

-T

10f/10

00000 ..fL.

..fL.

E...

..fL.

..fL.

00000 9

7

5

3

1

I 897-0944I

C Vydání 08.99 SOO.5211.21.15

svazku)

10f/5


è. 13/4

Montážnímísta

Rozmístìní

konektorù 3

2

6

vícepólových

svorkovnic

FELICIA

pod sedadly, 6-pólové

1

vpravo

vlevo

1

-T

6i/1

T 6h/1

2

-T

6i/2

T 6h/2

3

-T

6i/3

T 6h/3

n

4

-T6i/4

T6h/4

~

5 6

-neobsazeno -neobsazeno

neobsazeno neobsazeno

5

4

O

I 597-0945I

(:)

Rozmístìní

konektorù

vícepólových

svorkovnic

pod sedadly, 2-pólové

vpravo

1

2

vlevo

1

-T

20/1

T 2n/1

2

-T

20/2

T 2n/2

O

a!~~~~j~]) I'

I 597-12751

Vydání 08.99

500.5211.21.15

U


FELlCIA

Montážní místa

è.14/1

C

Centrální

zamykání,

od 06.97 do 12.97

-Pøehledkaroserie

14/2

-Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice na øídicí jednotce centrálního zamykání

14/3

--Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice (, øídicí jednotky centrálního zamykání (na kabelovém svazku) -Rozmístìní konektorù vícepólových svorkovnic na sdružených a ovládacích jednotkách.

C

T

="

C Vydání 08.99 500.5211.21.15

14/3 14/4


è. 14/2

Montážnímísta

FELICIA

Pøehledkaroserie

1

:)

2

3

4

:)

I 897-09481 1

-Svorkovnice,

10-pólová, na øídicí jednotce centrálního zamykání -T 109-

2

-Øídicí

3

-Svorkovnice,

4

-Ovládací

jednotka centrálního zamykání, pravé zadní dveøe -F 134-

5

-Ovládací

jednotka centrálního zamykání, levé zadní dveøe -F 132-

6

-Svorkovnice,

7

-Sdružená

8

-Svorkovnice,

5-pólová, ve dveøích øidièe -T 5f-

9

-Svorkovnice,

12-pólová, na sloupku A vlevo -T 12a-

10

-Svorkovnice,

2-pólová, na sloupku A vlevo -T 2s-

11

-Sdružená

12

-Svorkovnice,

5-pólová, ve dveøích spolujezdce -T 59-

13

-Svorkovnice,

12-pólová, na sloupku A vpravo -T 12b-

14

-Svorkovnice,

2-pólová, na sloupku A vpravo -T 2u-

jednotka centrálního zamykání -J 1102-pólová, v pravých zadních dveøích -T 2t-

2-pólová, v levých zadních dveøích -T 2r-

O

jednotka centrálního zamykání, levé pøední dveøe -F 131-

jednotka centrálního zamykání, pravé pøední dveøe -F 133-

-J Vydání 08.99 SOO.5211.21.15


FELICIA

Montážní místa

È. 14/3

Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice na øídicí jednotce centrálního zamykání

OC~~t~t!~~:~; 4

6 I 1113151719(

~

-~

~

~

~

~

~

~

10

=-

1

~

1

-T

2 3

-T 109/2 -T109/3

-4

9

109/1

-T

1 09/4

5

-T

109/5

6

-neobsazeno

7

-T

8

-neobsazeno

9

-T

109/9

1O

-T

109/1 O

109/7

I 897-0943 I

C

Rozmístìní konektorù vícepólové svorkovnice, 10-pólové, øídicí jednotky centrálního zamykání (na kabelovém svazku)

1 2

-T -T

109/1 109/2

3

-T

1 09/3

00000

4

-T109/4

~~~~~

6 -neobsazeno

10 ,..g.,. C

9

8 ,..g.,.

7

6 ,..g.,.

5

4 .fL.

3

2 ,..g.,.

1

I 8~7-o944I

Vydání 08.99

500.5211.21.15

5

-T

109/5

7

-T

109/7

8

-neobsazeno

9

-T

109/9

1O

-T

109/1 O


è. 14/4

Montážnímísta

FELICIA

Rozmístìní konektorù vícepólových svorkovnic na sdružených a ovládacích jednotkách Rozmístìní

konektorù

5

5-pólové

4

3

svorkovnice

2

na sdružených

O

jednotkách

vpøedu

vpravo

vlevo

1

-T

59/1

T 5f/1

2

-T

59/2

T 5f/2

3

-T

59/3

T 5f/3

4

-T

59/4

T 5f/4

5

-T

59/5

T 5f/5

1

O

I 896-0025 I

Rozmístìní

konektorù

2-pólové

svorkovnice

na ovládacích

jednotkách

vzadu

i !

I

2

vpravo

vlevo

1

-T

2t/1

T 2r/1

1

-T

2t/2

T 2r/2

O

1 I 896-0024 I

Vydání 08.99 SOO.5211.21.15


FELICIA

Montážní místa

è.15/1

O

Autorádio;

reproduktory,

anténa,

od 08.98

-Pøehledkaroserie

15/2

-Rozmístìní

15/3

C'

CJ

G Vydání 08.99 SOO.5211.21.15

konektorù vícepólových svorkovnic 8-pólových, k autorádiu


è. 15/2

Montážnímísta

FELlCIA

Pøehledkaroserie

O 5

4

3

"'"

~

1

2

1

-Autorádio

2

-Reproduktor

vpøedu vlevo -R 2-, ve dveøích

3

-Reproduktor

vzadu vlevo -R 4-, v boèní výplni (jen u Felicie Combi)

4

-Reproduktor

vzadu vpravo -R 5-, v boèní výplni (jen u Felicie Combi)

5

-Anténa

6

-Reproduktor

I 897-0954 I

-R- s pojistkou -$ 92- pro autorádio, v pøístrojové desce

-R 11vpøedu vpravo -R 3-, ve dveøích

O

:J Vydání 08.99 $00.5211.21.15


FELICIA

Montážní místa

è.15/3

..-

Rozmístìní

konektorù

vícepólových

svorkovnic,

8-pólových,

7

5

k autorádiu

3

1

ti-l-i~~ rr:T-=-T~rr A

8 6 4

O

2

7 5

W-q

B

~r=-~B 8 6 4

A

C

A.

B

1

-T

8j/1

4

-T

8i/4

2

-T

8j/2

5

-T

8i/5

3

-T

8j/3

6

-T

8i/6

4

-T

8j/4

7

-T

8i/7

5

-T

8j/5

8

-T

8i/8

6

-T

8j/6

7

-T

8j/7

8

-T

8j/8

C)

V

Vydání 08.99 $00.5211.21.15

I

897-1273

I


"

~

J

i ! ;

l'

O

~

'J

i

DP Felicia - Elektrická schémata - Montážní místa  

Dílenská Příručka Škoda Felicia - elektrická schémata - Montážní místa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you