Page 1

Sankt ansgar

Meddelanden Fr책n sankt ansgars stiftelse 2012


Guds härlighet strålar från Kristi ansikte När julkrubban i Sankt Ansgars kyrka står på sin plats vid det stora krucifixets fot försöker jag vid tidebönerna sätta mig så att jag kan se Jesu ansikte, både när blicken faller på krubban och när jag lyfter den och ser den törnekrönte på korset. Då sitter jag också bra till för att se ikonen med Kristus Allhärskaren med handen lyft till välsignelse på korväggen. Den korsfästes ansikte finns där hela året, det är naturligt att relatera till. Ett ögonkast av vördnad, ibland tillsammans med en kort bön. Ibland ett mer intensivt längtande ögonkast, tyvärr emellanåt tanklösa ögonkast. Men ändå, sammanfattningsvis, en längtansfull blick i hopp om förlåtelse. Och konkret en tacksamhetens blick, när jag går fram till altaret under ena korsarmen; det är som att bestrykas av försoningens arm, innan jag tar steget upp i koret för att börja min tjänst vid altaret. Kristus Allhärskaren är kyrkans karaktärsbild. En klassisk framställning med djup och enkelhet i uttrycken. En bild av honom som har all makt i himmelen och på jorden i sina sårmärkta händer. En bild med en spegels funktion. Som om den ville säga: Spegla dig i Jesu mänsklighet; ju mer du speglar dig i hans mänsklighet ju mer gudomlig blir du. Spegla dig i Jesu gudomlighet; ju mer du speglar dig i hans gudomlighet, ju mer mänsklig blir du. Men barnets ansikte inbakat i den lilla krubbfiguren framför den knäböjande Maria och gömd bakom en röd ljuslykta? Ett babyansikte. Och ändå är det så märkligt att inte bara jag, utan människor över hela jorden böjer sina knän inför den lilla krubbfiguren och hyllar spädbarnet, som tillvarons Herre. Jag tillhör en oräknelig skara som gläder sig över att han har kommit i världen. En skara som om och om igen överlämnar sig i hans händer. Som bekänner sig till hans för alla tider och evigheter bestående herravälde. Det känns till och med naturligt att bekänna sina synder inför den lilla babyn och tro att han både kan förlåta och hjälpa. Naturligtvis känner den som böjer sig inför barnet i krubban hans kommande livshistoria, men det är ändå faktiskt barnet som sådant man i bön och vördnad vänder sig till. Det är märkvärdigt. Men så är det. Intuitivt tillber man barnet, som för herdarna från ängarna utanför Betlehem gjorde, och fylls av tacksamhetens befriande glädje. Inför inget annat barn i världshistorien beter sig människor på ett sådant sätt. På sätt och vis smälter de tre ansiktena i vår kyrka samman till ett. Skuggan av korset vilar – i den troendes blick – över babyansiktet i krubban. Och hos Kristus på härlighetens tron anas spår efter sår och törnekrona. Men alla tre ansiktena förmedlar till betraktaren det som Paulus beskriver som ”kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte.” Inför det ansiktet firas alla mässor i Sankt Ansgars kyrka. Beds tidebönerna. Här vänder i ensamma stunder ett antal – som bara Gud känner – sina ansikten mot Omslagsbild: Påsktid i Sankt Ansgars kyrka 2012 Foto: Tord Harlin


Hans strålande ansikte med djupt personliga böner. Sankt Ansgars kyrka vill vara en plats där ljuset från Kristi ansikte skall fortsätta att innesluta alla dem som samlas i den gudomliga härlighetens sken. Och en plats där detta ljus får fäste i gudstjänstdeltagarnas djup, så att många ljusbärare blir synliga reflexer av Guds närvaros ljus i vardagens och akademins många sammanhang. Bo Brander studentpräst och föreståndare

Äldste och yngste prästen Det är många präster som under ett år tjänstgör vid Sankt Ansgars kyrkas altare. Professorer, emeritepräster, präster med tjänster på riksnivå, stiftsnivå och församlingsnivå. Under hösten 2012 har detta kleresi haft en bredd som måste vara unik. Den yngste altarprästen heter Daniel Gustafsson och är 25 år. Han bor på Sankt Ansgar och har påbörjat sina doktorandstudier i Nya testamentets exegetik. Den äldste prästen som regelbundet tjänstgör både som celebrant och predikant är Olof Andrén, 97 år gammal. Olof var kyrkoherde i Gävle Heliga Trefaldighets församling 1961-81 och har som emeritus gett ut ett stort antal översättningar av kyrkofädernas skrifter. 2012 kom Gregorios av Nyssas Kateketiska föreläsningar på svenska. När de båda fäderna, Daniel och Olof tjänstgör tillsammans, måste de utgöra en fullständigt unik konstellation: den ene var inne på sitt sjunde år som pensionär när den andre föddes. Den ene har varit präst i drygt ett år, den andre i snart sjuttiotre… Var någonstans finner man något liknande?

Foto: Lina Svensson


Kallelse till pilgrimsliv Christina Forsgren Norin och Stig Norin hör till S:t Ansgars gudsstjänstfirande församling. Våren 2012 tog de initiativ till en pilgrimsvandring som avslutades med vesper i kyrkan. Här skriver de tillsammans om att på pilgrimens vis älska det fördolda livet med Gud. Inför det nya året med julens värme ännu kvardröjande i gudstjänstminnen och hem så får vi börja strecka i nya almanackor och därmed göra prioriteringar. Vi vill därför inbjuda Dig till pilgrimsliv 2013. Gudsfolket har pilgrimsvandrat sedan Urkyrkans tid. De som hungrade efter Vägen sökte Honom. Heliga platser besöktes av helighetslängtande pilgrimer. Umbäranden, slit, skavsår och trötthet – javisst. Ett växande i kristenlivet – självklart. Den heliga Birgitta, den helige Franciskus och miljoner har gjort det. De var kallade till det och det blev nödvändigt för dem. Varför? Det är en kallelse till inre och yttre vandring och den underlättas av att den inre människan får ro när vi avskiljs från vardagens alltför många intryck och med kroppen i vandringen skapa förutsättningar för processer under den helige Andes ledning. Stillheten och nåbarheten för detta är en bristvara för många. Därför växer pilgrimernas antal idag. Det är inne! Hur? Sju nyckelord sammanfattar pilgrimslivet. Dessa har den världsvida Kyrkan erfarit; d.v.s. det handlar om gudomliga principer för tillväxt i den lokala församlingen och dess levande stenar, du och jag. Långsamhet Ingen kan skynda på ett sädeskorn så att det växer. Vi är helt enkelt inte skapade till ständig höghastighet. Delande Till ande, själ och kropp delar vi liv med varandra under vandringen. I utgivandet växer människan. I mottagandet växer nåden. Samtalet, traskandet, plåster, bönen och mässan – tillsammans. Bekymmerslöshet Att göra upp planer är gott men de onödiga bekymren behöver vi lyfta av. Det fattas heliga beslut när vi gör det. Tystnad Att ge tid till tystnad är att börja prioritera den också i vardagen. Att se naturens små mirakel ger perspektiv. ”Bli stilla och besinna att jag är Gud”. Ps. 46:11.


Frihet Vad eller vem ska regera mitt liv? Vi har en grundläggande kallelse; att vara fria. Vandring innebär förändring. ”Om nu Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria.” Joh. 8:36. Enkelhet Val av livsstil görs av pilgrimer. I ryggsäcken har jag valt det allra viktigaste och valt bort det som tynger. Enkelheten utmanar. Det jag äger definierar inte vem jag är. ”Herren är min herde och mig skall intet fattas”. Ps. 23:1. Andlighet Själva skapelsesättet innebar andlighet. Gud inblåste livsande (1 Mos. 2:7). Därifrån utgår livet, själva livsprincipen. Kristenliv utan att fylla på är dömt att misslyckas.

Miriem Ghalemi med sin ikon som hon bar i processionen Foto: Christina Forsgren Norin


Gör som helgonen: Pilgrimsvandra Pilgrimsvandring på Sankt Eriks dag, pingstafton 18 maj 2013. Från Storvreta kl. 9 vandring via Gamla Uppsala, Tunabergskyrkan och Uppsala domkyrka. Högtidlig procession till Sankt Ansgar med avslutande vesper kl. 18. Gå hela eller en del. Utförlig information kommer i god tid före vandringen: på webben, i Facebookgruppen och på anslag i kyrkan.

Bibelstudier Varannan tisdagskväll inbjuds till bibelstudier. I regel är det Bo Brander som leder dem. Men från och med hösten 2012 har dessa kompletterats med bibelstudier av den grekiska grundtexten varannan tisdag. En skara i blandade åldrar samlas då med Novum i händerna till djupgående studier. Daniel Gustafsson är ledare.

kyrkfrukost med hanna vår ordförande Kyrkfrukost under pågående termin. Till höger på bilden sitter funktionärsrådets ordförande Hanna Westerbom. Hanna läser psykologprogrammet och lämnar oss för en del av våren 2013 för att göra praktik på annan ort. Trea från vänster sitter vår sakristan Klara Borgström. Klara studerar antikens historia och kommer för sina studier att vistas i Rom, Aten och Istanbul under våren. Studenter på 2010talet är ganska mobila…

Foto: Lina Svensson


ORGELN 10 år Domssöndagshelgen 2012 firades orgelns tioårsjubileum. Lördagens vesper förenades med en orgelkonsert av kyrkans tidigare och nuvarande kantorer Jarri Ederth och Richard Pleijel. Söndagens gudstjänst var utformad som orgelhögmässa med organist Mats Åberg från Falun vid spelbordet. Mats Åberg var när orgeln byggdes dess kontrollant.

Nytt kök och ny luft Under sommaren byttes det gamla fläktsystemet i kyrkan och de gemensamma utrymmena ut. Vi tackar för femtio års trogen tjänst. Det nya installerades diskret i kyrkan utan att störa arkitekturen. Samlingssalen, köksregionen och den gamla sakristian fick samtidigt ett lyft. Köket är moderniserat, ett serveringsrum med mingelbord har anslutits till samlingssalen. Utrymmet har ökat och dörrarna mellan rummen är bredare. Vi är nöjda med förnyelsen. Men den har naturligtvis kostat. Därför är vi tacksamma för gåvor som underlättar för oss att finansiera det hela.

Radiogudstjänster PÅ NÄTET OCH NY WEBB En högmässa under terminen samlar 100 – 150 deltagare i kyrkorummet. Men vi är mer och mer medvetna om att vi med podradio via nätet har en skara som vi firar gudstjänst tillsammans med, som är dubbelt så stor som den vi kan se. Den är dessutom världsvid. Den finns i länder som Japan och Kina, på Medelhavsöarna och på Balkan och naturligtvis spridd i Sverige. Vi gläder oss över detta och sänder en särskild hälsning med önskan om Guds välsignelse till dig som delar gemenskapen med oss via internet. Varje söndag spelas gudstjänsten i Sankt Ansgars kyrka in för att sänds på internet som podradio. Lyssna genom att gå in på Sankt Ansgars webbplats och prenumerera på sändningarna till din dator eller smarta mobil. På församlingens webbplats finns alla tidigare inspelade gudstjänster samlade. Hösten 2012 fick Sankt Ansgar en ny webbplats. Ansvarig för webbplatsen är Markus Härnvi, mångårig medlem i församlingen. Han har kopplat samman webbplatsen med församlingens Facebookgrupp. Besök webbsidan och bli medlem i gruppen på Facebook. Så håller du dig informerad. Sankt Ansgars webbplats www.ansgar.nu Sankt Ansgar i Uppsala www.facebook.com/groups/18804707120


GE MED AUTOGIRO Sankt Ansgar behöver gåvor och kollekter. Det här är ett frimodigt upprop för stiftelsens autogiro. Det har blivit lätt att teckna autogiro. Stöd gärna Sankt Ansgar på det sättet. Välj den summa du vill ge och bestäm hur ofta du vill ge din gåva. Du kan självklart avsluta autogirot när du vill. Du kan numera använda dig av internetbank. Logga in på den och fyll där i ett medgivande till: Sankt Ansgar Bankgiro 5377-5334 Plusgiro 34 04 88-6 Kontakta gärna expeditionen 018 - 52 15 70 expeditionen@ansgar.nu för mer information eller om du behöver hjälp.

Sankt Ansgars stiftelse Studentvägen 34, 752 34 Uppsala Studentpräst Bo Brander 018-52 15 80, 070-648 37 33 studentprast@ansgar.nu Kanslist Jessica Claesson 018 - 52 15 70 expeditionen@ansgar.nu Intendent Anders Simonsson 0706-521 570 intendent@ansgar.nu Kantor Richard Pleijel 0733-504 722 kantor@ansgar.nu

SANKT ANSGAR •

Högmässa varje söndag kl 10

Mässa tisdag och fredag kl 08:30 och onsdag kl. 20

Dagliga tideböner – laudes kl 08:30 och completorium kl 21:30 och lördagsvesper kl 18

Studentrum i korridor

Profile for Martin Garlöv

Meddelanden från Sankt Ansgar  

En berättelse om 2012 i Sankt Ansgars kyrka och församling i Uppsala

Meddelanden från Sankt Ansgar  

En berättelse om 2012 i Sankt Ansgars kyrka och församling i Uppsala

Advertisement