Församlingsinstruktion för Svenska kyrkan i Lund

Page 1

svenska kyrkan i lund – ett större vi

Församlingsinstruktion


Svenska kyrkan i Lund Församlingsinstruktion för Lunds pastorat 2015-2018. Antagen av kyrkofullmäktige och domprosten i juni 2015 och utfärdad av Lunds domkapitel i september samma år. Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 LUND lundspastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se Församlingsinstruktionen för Lunds pastorat och alla de dokument som ansluter till den finns samlade på webbplatsen för Svenska kyrkan i Lund.www.svenskakyrkan.se/lund Form: Eva-Marie Wadman www.wadmans.se Tryck: Exakta Print 2015 Första upplagans första tryckning 1 000 exemplar


Innehåll Förord.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Livets mosaik ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Omvärld ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Utmaningar . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Programförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vision och identitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Prioriteringar...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Fördjupningar...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Processen.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Psalm................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Bilder.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


Guds mission är sändning som pågår. Gudstjänst gestaltar människors möte med Gud och varandra. Undervisning är utveckling. Diakoni är evangelium uttryckt i handling.


Förord

Svenska kyrkan i Lund – ett större vi

S

venska kyrkan i Lund är vi tillsammans. Vi – en kyrka av människor som lever i, verkar i och gästar vår

stad. Den här boken är tänkt som inspiration i uppgiften att vara kyrka. Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument som anger färdriktning för Svenska kyrkan i Lund, i dialog med vår omvärld. Min förhoppning är att den hjälper oss att prioritera vad vi ska göra, vila i gudstjänsten och vara i människovimlet. Gud har lagt god växtkraft i oss, det finns hopp! Kerstin Hesslefors Persson Domprost i Lund 5


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Livets mosaik Det kom ett brev med internposten. Ett vanligt, brunt ytterkuvert som öppnas, stämplas med dagens datum och läggs vidare till rätt person. I kuvertet fanns en vit tygbit med mönster på, den fick ingen ankomststämpel.

D

et var en bit av det som skulle bli en stola, det långsmala band som biskop, präst och diakon bär över axlarna utanpå den vita dräkten. Stolan finns i olika färger, vitt signalerar fest och glädje. Ungdomar från olika håll i Lund tillverkade, med stor kreativitet, en bit var och satte samman till en feststola som jag använde när jag togs emot som domprost. För mig blev den ett synligt tecken på att vi hör ihop, vi människor i Guds värld, fragment och bitar av helheten. 6

Så långt österut man kan komma i Lunds domkyrka, i den riktning solen går upp, finns en mosaik av framtidshopp som heter Kristi återkomst. Nya testamentets term för återkomst, parousia, betyder både ankomst och närvaro. Det händer att mosaiken stiger fram hela vägen in i mitt hjärta, som den gjort för många andra och kommer fortsätta att göra. En gång när den kom nära tänkte jag på ett bibelord ”genom lugn och tillit vinner ni styrka.”(Jesaja kapitel 30, vers 15).


Livets mosaik

Lugn kommer inifrån och hör inte nödvändigtvis ihop med ett långsamt tempo. Tillit låter likadant framifrån som bakifrån. När vi kan läsa tillit från båda hållen finns den mellan oss, den har med ömsesidighet att göra. Genom lugn och tillit – det är att ta emot, mitt i allt vi brottas med, så vi har något att ge. Det är styrkan. För var och en har sina skärvor av ljusa och mörka stråk. När vi ser varandras skärvor blir bilden hel. Tillsammans andas skärvorna gudsnärvaro i det mänskliga. Vi övar oss på att vara ett större vi. Ett vi som är mer än de närmaste och dem det är lätt att tycka om. Ett vi med ett diakonalt förhållningssätt – vi finns för varandra i kärleksfull respekt.

Att vara där Gud behöver oss är att lägga örat mot marken och lyssna efter grundtonen inom, tro att livet kan vara helt i befintligt skick och Gud närvarande. Vi är människor i Guds värld, fragment och bitar av helheten. Vi får vara de skärvor i livets mosaik vi faktiskt är, så vi vågar vara där Gud vill att vi ska vara. Se varandras skärvor, så blir bilden hel. Gud och mänska nära, närvaro ger hopp. Genom lugn och tillit öppnar sig en väg. Kerstin Hesslefors Persson Domprost i Lund

7


Omv채rld


Omvärld

L

unds pastorat med 90 000 invånare har en ung och rörlig befolkning, som ökar med en och en halv procent per år. Omflyttningen är tio procent om året. In- och utpendling är omfattande. Mer än hälften av alla som vistas dagligen i staden för arbete eller studier bor på annan ort. 30 000 är mellan 19 och 35 år, många av dem vistas i Lund under en kort period. Hälften av alla hem är ensamhushåll. Var sjätte invånare är född i annat land. Av lundaborna är 51 000 medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemstalet har under det senaste decenniet minskat med omkring en halv procent om året.

Lund har en ung och rörlig befolkning.

9


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Lund är bra för man kan cykla nästan överallt.

10

Så här berättar några barn och ungdomar om Lund: I Lund kan man leka med lego, kolla film och leka med kompisar. Att bo i Lund är roligt och skönt, men jag vill helst bo någon annanstans där man kan gå till havet. Det är kul med badhuset i Stadsparken. I Lund finns traktorer, katt, hund, häst, människor, vänner, fjärilar, luft, hus, himmel och änglar. Det finns ett stort sjukhus och de som jobbar med datorer. Man kan ha olika jobb: doktor eller lära barn engelska, jobba med musik och teater, vara snickare eller meka med bilar. Det finns både många barn och gamla. Det finns långa och korta hus, stora och


Omvärld

små hus. Man kan bo på en kulle eller vid vägen. Det finns många kyrkor i Lund. Det är en bra stad med Domkyrkan och alla mysiga byar. Den är bra för man kan cykla nästan överallt. Det finns roliga lekplatser och lärorika museum. Man kan spela fiol, spela handboll och spela spel. Det går tåg hit och från och det finns busshållplatser. Här är tryggt och fint. Lund är en stad där man vet att vi kan förändra inom medicin, material, kultur, musik och tro. Som ung är det en bra stad att leva i, för Lund ger en möjlighet att drömma. När man är i Lund upptäcker man att det händer saker på så många platser: karneval, 11


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

humorfestival, siste april, musik, dans och galenskap. Lund är och ska vara en stad där man får vara den man är.

Lund är och ska vara en stad där man får vara den man är.

12

universitetet, Universitetssjukhuset och en rad kunskapsintensiva företag bidrar till Lunds karaktär av studentliv, forskning och utveckling – kompetens och konkurrens. Tre fjärdedelar av invånarna har eftergymnasial utbildning och en fjärdedel är i studier från förskola till universitet. Två tredjedelar av lundaborna i arbetsför ålder arbetar, fyrtio procent av dessa utanför Lund. Arbetslösheten är runt fyra procent. Kunskapsstråket från universitets-


Omvärld

området över Ideon växer och förtätas med bostäder på båda sidor om motorvägen. Brunnshög blir en stadsdel stor som Lunds centrum. Forskningen och närheten till Köpenhamn och dess flygplats bidrar till internationalisering. människor väljer livsstil och egna lösningar istället för kollektiva, samtidigt växer ensamheten. Den sociala ut-

Brunnshög blir en stadsdel stor som Lunds centrum.

13


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i fokus.

14

sattheten ökar och det psykiska välbefinnandet minskar. En av tio lundabor har årligen kontakt med psykiatrin, som patient eller anhörig. Tusen familjer är beroende av ekonomiskt bistånd. Miljömedvetenheten utvecklas med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i fokus. Kommunikation sker i allt större utsträckning genom sociala medier, med större genomslag och hastighet, i riktning från ord till bild. Upplevelser blir viktigare än prylar, det lokala viktigare än det globala, estetik viktigare än innehåll och projekt viktigare än organisation.


Omvärld

Pastoratet har sju församlingar som finns i staden och på lundaslätten, var och en med sin särprägel och historia: Helgeands församling, Lunds Allhelgonaförsamling, Lunds domkyrkoförsamling, Lunds östra stadsförsamling, Norra Nöbbelövs församling, Sankt Peters klosters församling och Torns församling. I dessa har pastoratet femton kyrkor och tre kapell. Den största församlingen har 30 000 invånare och den minsta 3 500.

15


UTMANINGAR

och mรถjligheter


Utmaningar

A

tt bygga församling i Lund är att bygga i ett samhälle med tradition och förändring, i ständig växelverkan, att beröra och ibland uppröra, mitt i stadens rörlighet. För kyrkan lever när den är i rörelse, när den andas Ande. Vi är levande stenar i Guds kyrka på jorden. Svenska kyrkan i Lund är en del av den världsvida kyrkan. Förlåtelsen och försoningen i Jesus Kristus är grunden. Gud gör trasigt helt, upprättar kränkta, skapar nytt och försonar världen. Därför är uppdraget att bidra till ett värdigt liv i denna sköna och sköra värld. Vi vill värna demokratin i samhället

Kyrkan lever när den är i rörelse.

17


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

och utveckla den i pastoratet. Att välja Fairtrademärkt skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Vi vill inspirera till att välja miljövänliga alternativ för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, minimera resurs och miljöbelastning, samt skapa riktlinjer för upphandling och hållbar utveckling. Ideella och anställda medarbetare är en profetisk röst genom att leva i ord och handling med Jesus Kristus i vår samtid, närvarande i kyrkor och på tidens arenor. Genom utbyte mellan kyrka, konst och kultur är pastoratets kyrkor mötes18


Utmaningar

platser för existentiella erfarenheter och fördjupade upplevelser. När människor i allt högre grad själva söker information och förväntningarna på snabb och ärlig kommunikation ökar, blir god kommunikation en allt viktigare förutsättning för att möta människors behov och skapa relationer. Det är angeläget för Svenska kyrkan i Lund att ha goda kontakter med människor i arbetslivet, lokalt och internationellt, samt vara stöd när drastiska och snabba förändringar genomförs. Kunskapsstråket sträcker sig från stad till landsbygd, MAX IV och ESS blir betydelsefulla för europeisk forsk-

Det är angeläget att ha goda kontakter med människor ...

19


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

ning och innovation. Här ska Svenska kyrkan i Lund skapa kyrklig närvaro bland människor med skiftande etnisk, religiös och kulturell bakgrund. lund är också ett domkyrkopastorat. Katedralen är en mötesplats för stiftets församlingar, för turister och pilgrimer, för internationella utblickar och intryck. Något av vår tids spiritualitet kommer till uttryck i pilgrimsrörelsen, som erbjuder fördjupning i kristen tro och samlar människor med olika bakgrund. Vandringen genom kyrkoåret, liksom pilgrimens fysiska och andliga vandring mot heligt mål, öppnar för 20


Utmaningar

närhet in mot måltidens centrum. Rörelsen inåt ger kraft till sändning utåt till tjänst. Musiken förkunnar evangelium bortom orden, i ett samhälle som är internationellt präglat och kännetecknas av ett ökat andligt sökande. lund har en stor ung befolkning och åldrarna 0-18 ökar mest, från 17 000 till 20 000 år 2020. De är viktiga nu och för framtiden, därför är det angeläget att lyssna till deras behov nu och utveckla kyrkan för framtiden tillsammans. Kyrkans förskolor blir allt viktigare. Att vara konfirmand är en möjlighet 21


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

att fundera över livets stora frågor. Studietiden är en tid av förändring och många livsval görs som präglar framtiden. Genom gymnasieprästernas verksamhet och genom student- och universitetskyrkan kan Svenska kyrkan i Lund bidra till tillitsfulla möten i dessa avgörande livsskeden. genom diakoniarbetet i församlingarna, på Diakonicentralen, i Sjukhuskyrkan och på Familjerådgivningen möter Svenska kyrkan i Lund sjuka, sörjande, utsatta och pressade människor. Det är svårt att få livet med arbete, familj och fritid att gå ihop. Många 22


Utmaningar

saknar någon att samtala med. Kyrkans stöd i den palliativa vården, som allt mer sker i hemmen, efterfrågas av patienter, anhöriga och sjukhusets personal. Det är angeläget att ge rum för god själavård i livets olika skeden. Den sociala utsattheten växer i Lunds kommun, antalet EU-medborgare och flyktingar som behöver stöd på kort och lång sikt ökar. Det diakonala arbetet står inför stora utmaningar. En är att se möjligheter i möten med människor som inte nås av samhällets skyddsnät.

Det diakonala arbetet står inför stora utmaningar.

23


PROGRAMfรถrklaring


Vision och identitet

Vision och identitet

Svenska kyrkan i Lund tar emot evangeliets sprängkraft och tröst som ger mod att ta vara på människor och bygga församling; i livets skeden, i befintligt skick, i ständig rörelse – ett större vi.

25


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Det ska vara möjligt att mötas i befintligt skick.

26

P

astoratets vision har förbindelse med visionen för Lunds stift om att bottna i nåden och skapa i världen. Nåden är det givna livet. När vi tar emot har vi något att ge, så kan vi skapa i världen. Evangeliets sprängkraft får oss att våga, evangeliets tröst hjälper oss att orka. Så får vi mod att ta vara på människor och bygga församling. Svenska kyrkan i Lund vill vara kyrka i livets skeden; vid dop, konfirmation, vigsel och begravning, i sorg och glädje, i vardag och fest. Det ska vara möjligt att mötas i befintligt skick, som vi är, med våra förutsättningar. I Lund med rörlig befolkning och många som


Vision och identitet

vistas i staden, tillfälligt och regelbundet, ska det också vara möjligt att mötas i ständig rörelse. Livet Gud ger är mer än vi ser och anar. Jag är en del av ett vi. Vägen till delaktighet går ofta genom att ta ansvar. Tillsammans bidrar vi till ett större vi. Vi, är alla som vill vara kyrka i Lund. Vi värnar Fairtrade och hållbar utveckling, människovärde, likabehandling och god kommunikation, samt att barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Denna vision för Svenska kyrkan i Lund om ett större vi gestaltas i gudstjänst- och församlingsliv, med vidblick för det gemensamma.

Tillsammans bidrar vi till ett större vi.

27


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Guds mission är en sändning som pågår.

28

Den grundläggande uppgiften Det är ett gemensamt uppdrag att utföra den grundläggande uppgiften. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Så här och i följande ordning beskriver Lunds pastorat uppgiftens fyra perspektiv: Guds mission är en sändning som pågår. Vi är öppna för ekumeniskt samarbete och religionsdialog, och är en del av den världsvida kyrkan. Vi strävar efter att se människor och omvärld med Guds ögon i dialog, ömsesidighet och tillit – detta förhållnings-


Vision och identitet

sätt är klangbotten i allt. Guds mission är en aktiv kraft i världen och i människors liv. Gudstjänst gestaltar människors möte med Gud och varandra. Kyrkliga handlingar bekräftar och upprättar i sorg och glädje, i vardag och fest. Vi strävar efter ett varierat gudstjänstliv med alla åldrar, som har vår tids uttryck och är grundat på tradition. Undervisning är utveckling. Vi låter allt församlingsliv präglas av dopet som livstydning och arbetar medvetet med att inbjuda till, gestalta och följa upp dopet. Vi strävar efter att ge människor i alla åldrar möjlighet att växa och utvecklas i sin förmåga att samta-

Gudstjänst gestaltar människors möte med Gud och varandra. Undervisning är utveckling.

29


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Diakoni är evangelium uttryckt i handling.

30

la om och leva i tro, samt att fördjupa förståelsen för Bibelns berättelser. Diakoni är evangelium uttryckt i handling. Vi kämpar för allas lika värde och social rättvisa, vi tror på människans egna resurser och förmåga till förändring. Vi ger rum för god själavård och skapar platser av hopp där var och en tillåts bottna. Vi strävar efter att se, bekräfta och upprätta med den gyllene regeln i våra hjärtan: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”


Vision och identitet

i pastoratets församlingar gestaltas den grundläggande uppgiften på följande sätt: Helgeands församling vill vara en öppen gemenskap av kontinuitet, igenkännande och tillhörighet. Församlingen är en plats där var och en blir sedd, kan känna sig delaktig och tagen i bruk, ett färgrikt vi som kännetecknas av lyhördhet, en välkomnande känsla och gemenskap. Lunds Allhelgonaförsamling präglas av ett rikt musikliv och ett diakonalt perspektiv. Församlingen andas in Guds liv i gudstjänst och andas ut Guds liv i ord och handling.

31


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Lunds domkyrkoförsamling med katedralen i centrum, förankrad i evangeliet och bärare av traditionen, vill vara riktad mot framtiden och erbjuda sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten. Församlingen vill utveckla Domkyrkans funktion som symbol för staden, arena för gränsöverskridande möten, som pastoratets gemensamma mötesplats och som stiftets katedral i nordisk och internationell kontext. Lunds östra stadsförsamling vill vara kyrka här och nu, i glädje och i sorg, ett hem med allt det rymmer. En församling som vill finnas på plats i de delar av Lund som expanderar och en 32


Vision och identitet

församling som driver samarbetskyrka med EFS på Sankt Knut. Norra Nöbbelövs församling eftersträvar att vara en öppen kyrka, en församling i mångfald med människors lika värde i fokus. En församling med kristen tro som grund som vill erbjuda rum för aktiv dialog, präglad av ömsesidig respekt och tillit. Sankt Peters klosters församling bär spår av det klosterliv som en gång levts i församlingen. Bönens eftertanke och stillhet kombineras med barnens lekfulla frihet och blicken för utåtriktat engagemang, både i närmiljö och i den världsvida kyrkan.

33


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Torns församling finns där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling och vill vara en nära, varmt välkomnande församling, förankrad i kristen tro, som möter människor i livets vardag och högtid. En lyhörd församling som svarar upp mot församlingsbornas behov av att mötas och att fira gudstjänst i varierande sammanhang, med olika innehåll och med hög delaktighet. utöver församlingsliv finns också gemensamma områden: Pastoratet har huvudmannaskap för begravningsverksamheten och strävar efter att den utövas med respekt och 34


Vision och identitet

bemötande präglat av omtanke, integritet och etisk hänsyn. De begravningar som sker i Svenska kyrkans ordning ingår i ett sammanhang som sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. Mycket av detta hör själavården och det pastorala handlandet till och måste därför präglas av en betydande frihet. Anhöriga får tid för reflektion, avsked och fördjupning med ett budskap av hopp i mörkret. Det finns en begravningspastoral för musiken som delas ut till alla anhöriga som hjälp i förberedelsen inför begravningen.

35


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Lund har ett rikt musikliv för alla åldrar.

lund har ett rikt musikliv för alla åldrar, i gemensamma stora satsningar och i varje församling. Gudstjänstsången är central och den liturgiska musiken har en självklar plats i alla körer. Det rika musiklivet med god kvalitet stärks genom samordning av musik. De pastoratsgemensamma konserter, som vi kallar Oratorium, stärker och främjar musikens roll. unga människor funderar över livet och behöver ges tillfälle att utforska kristen tro. Ungas behov av att välja form för sitt andliga sökande möts av samordning av konfirmandverksamhet med god kvalitet.

36


Vision och identitet

Genom gymnasiepräster finns Svenska kyrkan närvarande på gymnasieskolor och delar liv och tro. Studentprästverksamhet och engelskspråkiga gudstjänster är gemen-

Unga människor funderar över livet och behöver ges tillfälle att utforska kristen tro.

37


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

samt ansvar för arbetet med universitetet. Svenska kyrkan i Lund strävar efter att tydliggöra kyrkan bland studenter och anställda inom universitetet – att vara en plats för växt, möten och tro i avgörande livsskeden, i rörelse och dialog med en dynamisk utveckling. diakonicentralen utgör, i samverkan med församlingarna, ett gemensamt centrum för diakoni. Sjukhuskyrkan och Familjerådgivningen utgör gemensamma centra för krisomhändertagande, själavård och reflektion kring själavårdens teologi, som i tillit till människans inneboende möjligheter 38


Vision och identitet

ger omsorg, krisstöd och själavård. Svenska kyrkan i Lund strävar efter att fullfölja kyrkans uppdrag att se och vara bland utsatta, sjuka och sörjande genom att erbjuda existentiella samtal, samtal inför döden, samtal vid problem i nära relationer, genom sorgegrupper och personalstöd. Det är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer, oavsett om det är i Lund eller i andra delar av världen.

Det är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.

39


Prioriteringar


Prioriteringar

Från 2015 till 2018 vill Lunds pastorat prioritera på följande sätt Ett större vi

• Gestalta visionen om ett större vi genom att stärka samordning och samverkan, inom pastoratet och utåt i samhället, också i ekumeniska kontakter och internationella relationer. • Visa att Guds mission är en sändning som pågår. • Verka för kommunikation som en del av det pastorala livet; skapa relationer och stärka den profetiska rösten. • Göra evangeliet trovärdigt på ett sätt som också får konsekvens för förvaltning, fastigheter och ekonomi.

Mötesplatser

• Se kyrkor och församlingsgårdar som gästfria mötesplatser som gestaltar den världsvida kyrkans närvaro, och ta till vara gemenskapen när människor möts och äter tillsammans. • Pröva nya former för hur pastoratets byggnader används. • Ta till vara kyrkornas olika profiler; utveckla samarbetskyrkan med EFS på Sankt Knut och fördjupa samverkan mellan Lunds tre citykyrkor med bevarad särart: Klosterkyrkans stillhet, Allhelgonakyrkans musikliv och Domkyrkans internationella utblick.

41


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Samhället

• Värna demokratin i samhället och utveckla den i pastoratet. • Delta aktivt i arbetet med Kunskapsstråket och skapa kyrklig närvaro på Brunnshög bland människor med skiftande etnisk, religiös och kulturell bakgrund. • Utveckla kontakter och nätverk med arbetsplatser, ideella och offentliga organisationer. • Ta ansvar för skapelsen genom handling för hållbar utveckling och rättvis fördelning och påbörja arbetet med att alla pastoratets sju församlingar blir Fairtrade-certifierade.

42

Gudstjänst och musik

• Fira gudstjänster som gestaltar människors möte med Gud och varandra, tillgängliga för alla åldrar, på skiftande tider, dagar och platser. • Utöka det musikaliska samarbetet med flera delprojekt, för att värna sång och musik för alla åldrar och uppmuntra samverkan med utbildningar och musikaliska institutioner. • Arbeta för en förnyad, bestående form för gosskör utifrån gosskörsprojektet. • Ta till vara bildkonst, musik, dans, ord och drama som uttrycker evangelium och tolkar människors erfarenheter, som en del av gudstjänsten.


Prioriteringar

Livslångt lärande

• Låta allt församlingsliv präglas av dopet som livstydning och arbeta medvetet med att inbjuda till, gestalta och följa upp dopet. • Ge människor i alla åldrar möjlighet att växa och utvecklas i sin förmåga att samtala om och leva i tro samt fördjupa förståelsen för bibelns berättelser. • Förstärka samverkan mellan pastoratets kristna förskolor. • Samordna konfirmationsundervisning och förbättra rekrytering, ledarutbildning och pedagogik. • Inspireras av de skolprojekt pastoratet genomför i dialog med såväl Lunds stift som med andra och värna unga vuxnas lärande.

Diakoni

• Låta diakoni vara ett handlingens språk i varje församling och i det internationella arbetet. • Samverka med andra samhällsaktörer. • Skapa opinion och agera när människovärdet kränks.

Ideella medarbetare

• Skapa platser av hopp där var och en tillåts bottna. • Ta vara på människors engagemang i kyrkan och rekrytera fler ideella medarbetare. • Fördjupa samverkan mellan anställda och ideella medarbetare. • Komma ihåg att kyrkan är vi tillsammans.

43


Fรถrdjupningar Vilken kyrka vill vi vara?


Fördjupningar

Vilken kyrka vill vi vara? Fördjupning från pastoratets sju församlingar, gemensam musik, konfirmandverksamhet, diakoni och kyrkoförvaltning.

Helgeands församling Helgeands församling vill vara en öppen gemenskap som kännetecknas av kontinuitet, igenkännande och tillhörighet. Församlingen är en plats där var och en blir sedd, kan känna sig delaktig och tagen i bruk. Ett färgrikt vi som kännetecknas av lyhördhet, en välkomnande känsla och gemenskap.

M

ission i församlingens kontext innebär att bryta brödet och dela det med varandra. Så är vi, fastän många, en enda kropp; ty alla får vi del av ett och samma bröd. Orden som sägs i nattvardsliturgin förmedlar det förhållningssätt som Helgeands församling vill ha som grund. Att öppna

dörrar och sträcka ut händer till en värld som hungrar och törstar. Att på ett gott sätt och i fruktbart samarbete möta människor med annan tro. I samklang med skapelsen lägger vi särskilt fokus på Fairtrade, hållbar utveckling och internationellt engagemang. Söndagens högmässa är puls och 45


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

centrum; en kraftkälla som ger liv till församlingens verksamheter; ett nav kring vilket församlingslivet rör sig och en sändning ut i världen. Gudstjänsten är en mötesplats där broar mellan människor byggs, generationsöverskridande möten med unika möjligheter. Många människor är engagerade och gudstjänstens innehåll består av en rik, i demokratisk anda utformad liturgi. Ett kontinuerligt arbete med högmässans kvalitet pågår; samtal kring de ord och den musik som används att gestalta livets djupaste mysterium. I gudstjänstgrupperna kan var och en tas i bruk, vara delaktig och växa i tro och ansvar. Kontinuerlig rekrytering till gudstjänstgrupper är ett pågående arbete. Barnens gudstjänst är ett viktigt inslag i gudstjänsten, liksom musiken och körerna. Diakonin har också sin grund i delandet av brödet – i mässan och i måltidsgemenskapen. Att visa omsorg 46


Fördjupningar

är församlingens väsen. Det är ett sammanhang där liv och vardag delas, där varje människa får vara på sina villkor, inte för vad hen presterar utan för den hen är. Diakonin sträcker sig ut och tar ansvar för den trasighet som finns i vår närmiljö. Måltidsgemenskap är viktigt i Helgeand. Ett öppet kök och ett församlingshem där det är lätt att göra sig hemmastadd. Församlingshemmet står till församlingsmedlemmarnas förfogande och många grupper samlas på ideell basis. Ett särskilt öga riktas till EU-migranter som inte har tak över huvudet och övernattning erbjuds i Härbärge Helgeand, som möjliggörs i samarbete med Diakonicentralen och frivilliga krafter. Undervisningens uppgift är att gestalta evangelium och erfarenheten av Guds nåd här och nu; att locka fram nyfikenhet som leder till frågor, samtal och växande. En kvinna slår sönder en flaska nardusbalsam. Doften sprider sig

likt en äng med färgrika blommor. Ingen förstår riktigt vad hon gör när hon smörjer Jesus med oljan. Men berättelsen har väckt nyfikenhet i 2000 år. Att berätta denna berättelse och alla andra berättelser - den rikedom som finns i vår kristna tradition, hör till kärnan av uppdraget att vara kyrka. Helgeand vill vara den miljö av trygghet, värme och blomdoft, som väcker nyfikenhet och öppnar upp för möten med varandra och traditionen. Församlingen vill vidareutveckla nätverk i sin närhet, inte minst i relation till skolorna, med pedagogiskt program för att möta människor i olika åldrar. Vi vill satsa på den kommunikation som gör att språk och lyssnande möts – där det blir möjligt att koppla människors längtan till evangeliet.

47


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Lunds Allhelgonaförsamling Lunds Allhelgonaförsamling präglas av ett rikt musikliv och diakonalt perspektiv. Församlingen andas in Guds liv i gudstjänst och andas ut Guds liv i ord och handling.

A

llhelgonakyrkan är en av Lunds tre citykyrkor och genom sin storlek en resurs för Lunds pastorat. En församling är i första hand människor som firar gudstjänst tillsammans. Att fira gudstjänst är utgångspunkten för de övriga uppdragen att bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Gud är verksam i världen och sänder församlingen att delta i sitt arbete för upprättelse och befrielse. Församlingens sändning är att följa människor till tro och att hjälpa människor i nöd. För att dessa uppdrag ska kunna förverkligas måste församlingen leva i bön och vara i aktiv dialog 48

med sin samtid. Allhelgonakyrkan finns intill det så kallade kunskapsstråket som enligt prognoser kommer att bli en alltmer expansiv del av staden. Musiklivet i församlingen är sedan länge stort och livaktigt. Musikens uppgift är att förmedla möte mellan människan och Gud, men även att samla människor för lovsång och bön. Genom musiken förkunnas evangelium med ett språk som når bortom orden. Många frivilliga medarbetare engageras speciellt i körverksamheten. Musiken tillsammans med diakonin är delar av församlingens identitet och ansiktet utåt för lundabor i alla åldrar.


Fördjupningar

Församlingen vill prioritera bred delaktighet, att möta människors andliga sökande och att finnas till för människor i nöd. För att detta ska vara möjligt fordras att församlingen rekryterar och rustar anställda och frivilliga

medarbetare. Det förutsätter även ett mångfaldigt gudstjänstliv och musikliv. Många behöver bli delaktiga genom att få en plats och känna sig hemma. Vägen till delaktighet går ofta genom att ta ansvar.

49


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Församlingen ska vara ett sammanhang där människor finner vägar till tro och där tron kan mogna. Undervisningen stöder och fördjupar tron. I församlingen ska det finnas en röd tråd från dopet till vuxenlivet. Körverksamheten, konfirmand- och ungdomsarbetet med musikinriktning är centralt i denna kristna undervisning. Diakoni är att leva varje dag i samhället och att lindra människors andliga och materiella nöd. Församlingen ska samverka med andra goda krafter i samhället och världen. Sjukhuskyrkan och Familjerådgivningen är delar av församlingen och ger den en tydlig diakonal prägel och skapar trovärdighet utifrån evangeliets sändning i världen, med omsorg, krisstöd och andlig vård. Parken runt kyrkan, med närhet till sjukhuset, har potential att bli en stilla, själavårdande oas med möjlighet till rekreation och existentiell reflektion i stadsmiljön. En möjlighet som bör prövas. 50

Guds mission är en aktiv kraft i världen och människors liv och är därför församlingens gemensamma uppdrag i alla de uppgifter som de döpta sänds ut till. I snävare betydelse står mission för det evangeliserande arbete som bedrivs för församlingens kvantitativa och kvalitativa tillväxt. Det är nödvändigt att finna nya vägar att vara kyrka för de människor som bor eller vistas i församlingen. En möjlighet är att finna inspiration i det som kallas Fresh Expressions – inte minst när det gäller mötet med unga och med det innovativa näringslivet. Församlingen är medveten om att det behövs kontinuerliga förändringar för att uppdragen ska kunna bli utförda. Församlingen behöver arbeta utifrån det som i Church of England kallas ”mixed economy of Church”. Det innebär att traditionella former för gudstjänst och verksamhet varsamt förnyas samtidigt som nya grepp prövas.


Fördjupningar

Lunds domkyrkoförsamling Med katedralen i centrum, förankrad i evangeliet och bärare av traditionen, vill Lunds domkyrkoförsamling vara riktad mot framtiden och erbjuda sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten. Vi vill utveckla Domkyrkans funktion som symbol för staden, arena för gränsöverskridande möten, som pastoratets gemensamma mötesplats och som stiftets katedral i nordisk och internationell kontext.

G

udstjänsten är centrum i församlingens liv. Gudstjänsten ger möjlighet till ritualisering, tolkning och livsförändring. Gudstjänsten går i dialog med känslor, erfarenheter och aktuella frågeställningar och belyser dem med hjälp av bibelns texter och kyrkans tradition. Domkyrkan är hela stiftets kyrka, olika församlingar och skilda fromhetsriktningar ska känna hemhörighet

här. I katedralen får både den nyskapande och den traditionsvärnande gudstjänsten rum. I Domkyrkans gudstjänstliv uppmärksammas olika minnesdagar, såväl traditionella helgondagar som andra och nya. Genom att vara en plats för utbyte mellan kyrkan och den samtida konsten och kulturen, fungerar Domkyrkan som en mötesplats för existentiella erfarenheter och fördjupade upplevelser. 51


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Musiken vid gudstjänster och konserter öppnar för möten med Gud. Vår tids spiritualitet kommer till uttryck i pilgrimsrörelsen som erbjuder fördjupning i kristen tro och samlar människor med olika bakgrund. Domkyrkoförsamlingen är på stiftets uppdrag ansvarig för pilgrimsverksamheten i Lunds stift och arbetet utvecklas fortsatt. Katedralens funktion som en lärande mötesplats går tillbaka till hennes historiska rötter. Med Domkyrkan som utgångspunkt ger vi genom omsorgs52

fulla möten möjlighet till ett differentierat och upplevelsebaserat lärande. Lärandet är inte primärt en verksamhet utan en attityd som präglar församlingens arbete. Genom lärandet rustas den enskilde att vara ett vittne om tro bland människor i sin närhet. En viktig del av lärandet är knutet till kyrkorummet i sig. Istället för att enbart visa kyrkorummet som en historisk plats, berättas och gestaltas det levande kyrkorummet i visningar och verksamheter av olika slag. Mötet med skolklasser tar sin


Fördjupningar

utgångspunkt i, och genomförs inom ramen för, läroplanen. Fokus för vuxnas lärande ligger på korta serier och enstaka händelser, årligen erbjuds grundkurs i kristen tro och flera olika fördjupande mötesplatser. Församlingen vill för stiftets församlingar utveckla arenor för lärande och erfarenhetsutbyte. En känsla av gästfrihet och öppenhet ska prägla alla möten som äger rum i församlingen. På bestämd tid varje vardag finns präst eller diakon tillgänglig i Domkyrkan för samtal och bikt. Arbetet utvecklas och former söks för en ökad närvaro av präster och diakoner i kyrkorummet. Församlingen utvecklar sina rutiner och möjligheter för människor att ta aktiv del i ansvaret för sin församling. Människor som är engagerade i församlingen stärks i bilden av att de är myndiga medarbetare i Guds rike, alla sporras att vara Kristi budbärare i möten med människor. Som del i den världsvida kyrkan är Domkyrkan en

självklar aktör i det ekumeniska arbetet i Lund. Svenska kyrkans internationella arbete är tydligt i församlingens liv. Olika internationella kontakter vårdas och utvecklas liksom församlingens miljöarbete och Fairtradearbete. Domkyrkan, Domkyrkoplatsen, Domkyrkoforum och Liberiet är del av stadens offentliga rum. Tillsammans med andra aktörer stärker församlingen denna roll ytterligare. Företrädare för Domkyrkan medverkar regelbundet i till exempel lektioner och krisgrupper, är delaktiga i nätverk av olika slag och företräder kyrkan gentemot företag och föreningar. Eftersom Domkyrkan har en stark ställning i Lund har församlingen stora möjligheter att vara en tydlig profetisk röst i staden. Vid sidan om Lunds domkyrka är Lunds universitet stadens främsta kännetecken. Församlingen vill ytterligare stärka samarbetet med universitetets olika institutioner, föreningar, nationer och kårer. 53


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Lunds östra stadsförsamling Lunds östra stadsförsamling vill vara kyrka här och nu, i glädje och i sorg. Ett hem med allt det rymmer. En församling som vill finnas på plats i de delar av Lund som expanderar och en församling som driver samarbetskyrka med EFS på Sankt Knut.

L

unds östra stadsförsamling står inför många möjligheter och utmaningar. Vi vill bevara och fördjupa våra mötesplatser mellan Gud och människor och samtidigt finna nya platser för möten. Dessa platser skapas genom gudstjänster med både bredd och djup, för olika åldrar, på olika dagar och tider, samt genom mellanmänskliga möten som uppmuntrar till reflektion över livet och tron. Ideella medarbetare gör det möjligt att bedriva en bred, öppen, välkomnan54

de verksamhet, och deras engagemang behöver samordnas. Lunds pastorat bedriver genom Lunds östra stadsförsamling samarbetskyrka med EFS-föreningen på Sankt Knut. Föreningen har utvecklingsplaner för närområdet, närmast bland annat barnkyrka och språkkafé. Kunskapsstråket sträcker sig genom församlingen och det kommer att byggas skolor, forskningsanläggningar och minst 3.400 bostäder. För kyrkans närvaro på Brunnshög krävs någon form


Fördjupningar

av lokal. På Gastelyckan – Råbylund pågår också stor nybyggnation, som kommer att påverka användningen av Stora Råby kyrka. En stor del av församlingen består av barnfamiljer. Församlingen vill förstärka arbetet kring dopet och lyfta barnens plats i gudstjänsten. Målet är att 2019 ha ökat antalet dop av barn till 70 procent av tillhöriga. Vi vill göra bibelns berättelser levande och kända för barn och unga. Dagligen möter församlingen föräldrar i olika sammanhang. Utmaningen är att ta emot dem på ett mer fördjupat sätt. I församlingen finns många förskolor och skolor och församlingen vill förbättra och fördjupa relationen till dessa. 40 procent av ungdomarna i konfirmationsålder i Lund bor i församlingen. Andelen konfirmander kan ökas dels genom samverkan i pastoratet så 55


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

att konfirmanderna kan erbjudas fler valmöjligheter, och dels genom att församlingens medarbetare ökar närvaron där ungdomar rör sig. Uppföljning av konfirmationstiden sker på mötesplatser där ungdomar får fortsätta samtalet om tro och liv, och stöds av en pågående ungdomsledarsatsning. I församlingen finns en gymnasiepräst som verkar i gymnasieskolan. Församlingen, med norra Europas största studentboende, vill ta vara på erfarenheter från Studentprojektet och hitta nya vägar in i studentvärlden. Församlingen vill öppna för fler vuxna att hitta till kyrkan så att den blir en naturlig del i deras dagliga liv, Musiklivet med gudstjänster och konserter är viktiga som både diakoni och mission. Körverksamheten är omfattande från yngsta till äldsta och är efterfrågad. Den musikpedagogiska verksamheten ska utvecklas ytterligare. De internationella kontakterna, 56

vänförsamlingarna, stödprojekten och insamlingsarbetet ska stärkas ytterligare. Målet med församlingens information är att nå alla hushåll i församlingen, vilket kräver ytterligare satsning. Med Jesus som förebild möter församlingen människor i utsatta livssituationer. Ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra all församlingens verksamhet. Många av församlingens invånare behöver stöd och även professionell hjälp i kontakt med myndigheter. Därför behövs ett kraftfullt strategiskt tänkande och ett långsiktigt arbete när det gäller diakonin.


Fördjupningar

Norra Nöbbelövs församling Norra Nöbbelövs församling eftersträvar att vara en öppen kyrka, en församling i mångfald med människors lika värde i fokus, en församling med kristen tro som grund som vill erbjuda rum för aktiv dialog, präglad av ömsesidig respekt och tillit.

D

et finns många typer av gudstjänster – den lilla middagsbönen i kyrkan, konfirmandandakten i mörker med levande ljus eller söndagens högmässa med fest och firande. Människor kommer också i kontakt med församlingens gudstjänster vid de

kyrkliga handlingarna – dop, konfirmation, vigsel och begravning, livsriter som följer människan från vaggan till graven. Gudstjänsterna utformas av gudstjänstgrupper i bred delaktighet med olika åldrar, språk och erfarenheter. Tillsammans gestaltar körer, musiker, präster, 57


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

diakoner och frivilliga en gudstjänst buren av enkelhet och närhet. Kyrkkaffet ger tillfälle att ta upp frågor kring dagens gudstjänst. Kyrkans undervisning handlar om fördjupning och reflektion kring vad det kan innebära att leva som troende i världen. Människor lever i ett samhälle där många olika traditioner finns sida vid sida och inget är egentligen självklart längre. Därför behöver samtalen fördjupas om hur tron uttrycks i samtiden och förstås i världen. Undervisningen om dopet tar sin utgångspunkt i Jesu egen livshistoria. De döpta blir en del av en större gemenskap – kyrkans världsvida familj. I olika tider av livet klär människor sina erfarenheter i olika språk. Kristen undervisning handlar om mognad och växt. Barn har ett perspektiv, ungdomar och konfirmander ett annat, vuxna ett tredje. Därför ska konfirmandarbetet få stort tydligt utrymme i församlingen, enskilda samtal erbjudas, liksom öppna 58


Fördjupningar

grupper för barn och föräldrar. Diakonin betyder tjänst och kan beskrivas som kyrkans sociala och gemenskapsskapande arbete, den del av tron som i praxis handlar om att mötas och göra livet bättre. Kyrkans diakoni är därför alltid något som är centralt, den är inte en konsekvens av den kristna tron utan tron i handling. I församlingen finns många olika typer av diakoni: Dagträffar, samtalsgrupper, enskilda samtal och hembesök. Diakoni är varje kristens uppdrag och i församlingen finns också en diakon som fokuserar just på detta område. Församlingen har en öppen, kreativ och relationell syn på mission. Samtal om evangeliets innehåll, skapandet av en miljö där det är möjligt att ställa sina frågor om den kristna tron ska uppmuntras. Missionsbefallningens ord bjuder in till delaktighet och gemenskap, till att berätta om tron och hur den gestaltas i världen. Församlingens

missionssyn ger inriktning för hela verksamheten och i samma anda arbetar församlingen för levande relationer med vänkyrkor och stift i andra länder. Mission handlar om förändring och om att ge vidare av den kärlek Gud visar världen. Norra Nöbbelövs kyrka ska vara öppen alla dagar för bön och stillhet. Församlingen arbetar för att dopet ska vara en självklar del i högmässan. Församlingen ska vidareutveckla den teologiska identitet som format och formar församlingslivet. En strävan att integrera olika verksamheter ställer krav på medarbetarnas flexibilitet, liksom samverkan med Torns församling. Församlingen rör sig utanför sina egna närområden, där skola, vård och omsorg, socialtjänst, idrottsföreningar såsom Lundagård och Lunds BoIs och kommunens fritidsverksamheter är självklara arenor för möten och samarbete. Kommunikation och informationsmaterial behövs utvecklas för åren som kommer. 59


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Sankt Peters kloster Sankt Peters klosters församling bär spår av det klosterliv som en gång levts i församlingen. Bönens eftertanke och stillhet kombineras med barnens lekfulla frihet och blicken för utåtriktat engagemang, både i närmiljö och i den världsvida kyrkan.

N

är Jesus uppväcker synagogföreståndarens dotter gestaltar han en gräns-överskridande tro på människan, på barnet, och ger henne vad hon behöver. Med samma tro ska var och en bli bemött med den blick som ger möjlighet att vara och växa i församlingen. Liksom nunnorna en gång i tiden mötte varje människa som om det vore Jesus själv, så ska alla känna sig sedda, välkomnade och bekräftade. När människor i gemenskap ber och bryter brödet, då sker ett möte. Gudstjänsten är både nav och sändning, och 60

präglas av en tydlig rytm, delaktighet, närhet och kontinuitet. Den är också lyhörd för den kontext som de två olika kyrkorummen utgör, Petersgårdens kyrka och Klosterkyrkan. I Petersgårdens kyrka finns utrymme för liten som stor. Här finns en frihet i rummet, en tillåtande atmosfär, kreativitet, rörelse och generationsmöten. Mässa med små och stora firas på söndagarna med söndagsskola för barn 0-12 år. Musik, rörelse och liturgi finns som en röd tråd från söndag till öppen förskola. Nyfikenhet är ett


Fördjupningar

redskap för växande i tro och ansvar. Petersgården är i stor utsträckning en kyrka i vardagen med tydlig rytm, där många människor i olika åldrar strömmar genom huset. Varje vecka firas morgonbön, middagsbön, vardagsgudstjänst och mässor. Så förvaltas klostrets arv och påminnelser om människans djupaste tillhörighet och innersta varande. Gudstjänstfirandet på Värpinge serviceboende och Papegojelyckan är en gudstjänstnärvaro på Väster. Klosterkyrkans gudstjänstliv bär en ton av närhet, innerlighet, närvaro och lågmäldhet. Oftast firas gudstjänst på kvällstid, innan natten kommer. Här går det att slinka in och slinka ut, samtidigt som det finns en lyhördhet för delaktighet och ansvarstagande i gudstjänstlivet. Som citykyrka bär Klosterkyrkan prägel av stillhet – i stadens larm nära Centralstationen. Rytmen i kyrkan andas vardagsvila, med stor diakonal öppenhet och trygghet. Här firas Sinnesromässan.

Kyrkan är omtyckt för kyrkliga handlingar, med sitt omslutande kyrkorum, goda akustik och varma atmosfär. Församlingen vill vara en plats som möjliggör växandet i tro. Det pedagogiska arbetet är en stomme i uppdraget att gestalta evangelium; att nå olika åldersgrupper, inte minst barn och skolelever. Ett prioriterat område är att fokusera ännu tydligare på undervisning. Uppdraget att gestalta evangelium och mötet med det heliga tar sig uttryck i den miljö som församlingen är, i berättandet och de uttryckssätt som 61


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

används. Kyrkorummet är ett pedagogiskt rum som pekar mot det inre livet. I mötet med barnen ges utrymme för deras egna reflektioner, funderingar och andlighet. Att lyssna och ta vara på barnens nyfikenhet blir ett redskap. Förskolan Prästkragen är en del av församlingens arbete. Mötet med vuxna och deras väg i tro ska ta avstamp i nyfikenhet och frågor som ställs. Klosterkyrkan är en öppen plats för möten och fördjupande samtal. Diakonin ska vara ett förhållningssätt som genomsyrar varje mänskligt möte och blir tydligt på torget i Petersgården. Genom att dela måltid, se och bekräfta varje människa för den hen är, gestaltas det vattnets rörelse, dopvattnets, som bär in i det okända. Altarbordet och matbordet hör nära samman. Mission är seendets rörelse; att leva transparent i solidaritet med resten av världen; det som finns i församlingens närområde och på andra sidan jordklo62

tet. Internationellt arbete, Fairtrade, och hållbar utveckling är viktig identitet för församlingen; liksom ett ekumeniskt perspektiv, samt öppenhet och dialog med andra religiösa grupper, det multireligiösa arbetet. En strategi ska utvecklas för närvaro och kommunikation på platser där mycket människor rör sig, exempelvis på Centralstationen och i köpcentrum.


Fördjupningar

Torns församling Torns församling finns där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. Församlingen vill vara en nära, varmt välkomnande församling, förankrad i kristen tro, som möter människor i livets vardag och högtid. En lyhörd församling som svarar upp mot församlingsbornas behov av att mötas och att fira gudtjänst i varierande sammanhang, med olika innehåll och med hög delaktighet.

T

orns församling, norr om Lund bildades 1992 genom en sammanläggning av sex församlingar. Här finns en intressant miljö med gamla gårdar sida vid sida, gamla byar, nya bostadsområden i Stångby stationssamhälle. Snart är området också med ESS en mittpunkt i europeisk forskning och innovation. De senaste åren har förutsättning-

arna för församlingens arbete och liv förändrats. Av församlingens 3500 innevånare bor nu nästan 2000 i Stångby stationssamhälle, som för tio år sedan hade knappt 700 invånare. Närmare en tredjedel av nuvarande befolkning är 0-18 år. Gudstjänster, aktiviteter för barn och familjer och samarbete med skolorna måste därför prioriteras. Den demografiska förändringen, 63


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

generationsskiftet i byarna och inflyttningen till Stångby under de kommande åren blir fortsatt stark. Det är också här den fina församlingsgården ligger. Därför är det naturligt att i denna miljö fortsätta att utveckla ett levande församlingsliv som sträcker sig från vardag till söndag. Detta är ett resurskrävande arbete som involverar såväl anställda 64

som frivilliga. Vikten av ett strategiskt tänkande kring hur församlingen verkar i skärningspunkten mellan tradition och förnyelse, mellan generationer av boende och nyinflyttade, kan därför inte underskattas. Det är också angeläget att församlingen under resan in i en ny tid lyfter fram och har med de fem kyrkor, Håstad, Igelösa, Stångby, Vallkärra och Västra Hoby, som viktiga samlingsplatser och bärare av församlingens historiska och andliga identitet. Församlingen eftersträvar att hålla kyrkorna öppna för besök och andaktsliv och ser dem som naturliga samlingspunkter vid kyrkoårets högtider. Församlingen vill också på ett särskilt sätt lyfta fram kyrkorummens samlande betydelse vid kyrkliga handlingar såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning. Den vackra sjätte kyrkan, Odarslöv, ska efter många år i malpåse renoveras. Tankarna på hur den ska användas i framtiden är


Fördjupningar

en angelägenhet för hela pastoratet. Förutom att fira gudtjänst är församlingen också bärare av kultur med särskild betoning på musik, konst och litteratur som bjuder in till upplevelser i kyrkorummet. Att möta människor i vardag och högtid innebär även att erbjuda fördjupade samtal kring kristen tro och existentiella frågor. De sju kyrkogårdarna runt församlingens kyrkor och Fredentorps begravningsplats är av betydelse för många människor, för att vårda minnen, att uppleva stillhet och för andlig rekreation. Församlingen är en del av Lunds pastorat med ett nära samarbete med Norra Nöbbelövs församling, vilket öppnar för en ny positiv dimension till församlingslivet. Församlingen ska bidra till det viktiga arbete som diakonin i Lund, Familjerådgivningen och Sjukhuskyrkan utför. Torns församling finns där horison-

terna öppnar sig. I söder syns staden och runt omkring ligger de öppna fälten där friska vindar ofta blåser. Öppenhet och vidgade vyer är församlingens kallelse idag. I Jesus ord om vinstocken och grenarna finner församlingen inspiration och ledning, som uppmuntrar till att skapa en öppen och delaktig församlingsgemenskap, buren av tron på och gemenskapen med Jesus.

65Fördjupningar

Gemensam musik Målet för oratorieverksamheten, den pastoratsgemensamma musiken i Allhelgonakyrkan och Domkyrkan, är att framföra fyra oratorier per kyrka och år, och sker under namnet Oratorium.

P

astoratets körer, så väl barn- och ungdomskörer som vuxenkörer, ska göra ett antal gemensamma projekt för att stärka gemenskapen, utveckla musikverksamheten och visa vad Lund har att erbjuda. Pastoratets musiker ska ha god dialog med varandra, så att de olika församlingarnas musikprofiler ryms under samma tak och att kyrkomusikernas identitet stärks. En ny del av den pastoratsgemensamma musiken är gosskören, projekt under 2015- 2016 i pastoratets församlingar. Kören har sin bas i gudstjänstlivet och knyts till Oratorium

för konsertverksamhet, en morot för gosskören. Det är en förhoppning att knyta gosskören till pastoratet under projekttiden på ett sådant sätt att verksamheten kan fortsätta i framtiden. Lunds pastorat ska värna sång och musik för livets alla åldrar. Församlingarnas notarkiv läggs samman till ett gemensamt notbibliotek för hela Lund. Noterna finns kvar i varje församling, men är tillgängliga i ett gemensamt digitalt arkiv. Detta är ett sätt att hushålla med de resurser vi har och göra notarkivet tillgängligt i hela pastoratet.

67


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Gemensam konfirmandverksamhet ”Konfirmationen är en aktualisering av dopet. […] Framför allt får konfirmanderna genom bön med handpåläggning förnyad delaktighet av Andens gåva och de sänds ut i världen som medarbetare i Guds rike.” (Kyrkoordningen)

S

venska kyrkan i Lund vill ge konfirmanden möjlighet att upptäcka att Gud kommer oss till mötes. Konfirmanderna ska mötas just där de befinner sig, och mötet mellan konfirmanderna, mellan präst, församlingspedagog och ungdomsledare och med den övriga församlingen fördjupas. Både undervisning och redovisning ska präglas av konfirmandernas egna självständiga reflektion över det kristna budskapet. Varje konfirmand ska nås av budskapet att Gud finns och älskar var och en av oss. Att de med dopet som 68

grund får erfara att Jesus går med oss genom död till liv. Arbetet med att bygga och möjliggöra mötesplatser för ungdomar i konfirmandåldern är ett arbete som vi i Lund behöver ha i fokus, i varje församling genom kontakter på arenor där ungdomar finns och verkar, på skolor, i fritidsaktiviter och idrott. Lunds pastorat har många goda och bärande arenor för att möte konfirmandernas liv och frågor men man behöver också verktyg och möjligheter. Att ständigt ha tankar kring att kunna utvecklas för att komma


Fördjupningar

närmare och längre. Inom konfirmandverksamheten är läger ett av de viktiga verktygen för att bygga gemenskap, vänskap och leva tillsammans. Lägerliv är kostsamt, men är ett av de främsta verktygen för att ge konfirmander en bärande konfirmandtid. Det andra viktiga verktyget är konfir-

mandledarna som är en mycket viktig resurs men också en egen verksamhet i verksamheten. Det behövs personella resurser och ekonomiska resurser för att kunna bygga dessa arenor för konfirmander, och ge möjlighet för ledare att ta ansvar och handledare som kan vara med att 69


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

få bärande konfirmandgrupper. Det behövs båda pedagogiska och teologiska kompetenser i församlingarna som kan och vill bära dessa sammanhang. Gemensamma informationssatsningar och kunskapssatsningar är viktigt. Genom att vi kan gå ut gemensamt till alla kyrkotillhöriga i Lund och erbjuda konfirmandgrupper som kan möta deras tillvaro, intressen och livsmönster. Att fortsätta att skapa goda informationskanaler för gemenskap information är en av bitarna vi har att jobba med under åren framåt. Information och inbjudan är viktigt för att den som söker sig till en grupp ska veta vad det handlar om. Målsättningen är att verka för att fler ska få möjligheten att göra valet att bekräfta sitt dop, sitt liv och vara med i kyrkans sammanhang i Lund. Tydliga siffror pekar på att konfirmandverksamhet inte bara är pastoratets nutid utan också mycket av framtiden. Den som får upptäcka, uppleva och känna 70

sig hemma i Svenska kyrkan kommer att stanna kvar och verka, stödja och utveckla kyrkan, samhället och världen med en kristen livstolkning. Utmaningen är att verka för att bli ett större vi än varje församling varit tidigare. Att kunna lära av varandra och andra för att göra oss till bra och bättre mötesplatser. Genom gemensamma utbildningar för unga, genom att tillsammans möta skolor och samhälle. Genom att tillsammans jobba med intern och extern kvalité av konfirmandverksamheten. Konfirmanden ska få möjlighet att upptäcka och medverka i kyrkans olika rum såväl i och med gudstjänst som att få uttrycka sina tankar och sin tro. Konfirmanden ska få möjlighet att samtala och uppleva kring livets frågeställningar. Konfirmandverksamhet handlar mycket om att ge verktyg för livet. Hur man kan tolka sitt liv och verka i andras liv. Här får konfirmanden följa i Kristus fotspår.


Fördjupningar

Gemensam diakoni Det diakonala arbetet strävar efter att utvecklas, fördjupas och breddas, såväl i församlingarna som i det gemensamma pastoratsövergripande arbetet, där Diakonicentralen ingår. Här ryms många arbetsuppgifter och utmaningar: Såväl samhällets som egna förväntningar på förnyelse, samverkan och goda medarbetare.

D

iakonin ska se, synliggöra och ta ställning i aktuella frågor, där människo-värdet kränks, av orättvisor, männi-skors utsatthet, övergrepp eller negativ utveckling i samhället. Opinionsbildning kräver en aktiv insats och insatser som kan medverka till att möjliggöra förändring. Diakonin ska bevaka samhällsutvecklingen och utvecklingen i församlingar i landet, kring möjligheter att starta so-

ciala verksamheter, och ska finnas med i stiftets kursdagar om social ekonomi och i nätverk kring socialekonomi i Region Skåne. Lunds pastorat ska bedriva Kyrkans familjerådgivning. Lunds pastorat samverkar genom det diakonala arbetet på Diakonicentralen med kommunen kring flera områden. Utmaningarna för nästa fyraårsperiod gäller framförallt samarbete med alla goda krafter inom kommun, region 71


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

och ideella organisationer för EU-medborgare och hur arbetet kan utvecklas kring stöd för boende, arbete, mat och hälsa, för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, i samverkan med Barn i väntan – Barn i start kring gruppverksamhet och Svenska för invandrare. För människor långt från arbetsmarknaden på grund av missbruk, sjukdom, arbetslöshet, långtidssjukskrivning, utvärdera nuvarande arbete på Uggletorpet och finna vägar för att utveckla arbetet med rehabilitering i samverkan med kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ideella organisationer på Uggletorpet. Församlingarna samarbetar med kommunen kring flera områden, framförallt inom vård, hemvård, avancerad sjukvård i hemmet och med Sjukhuskyrkan. Samverkan finns också med Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Utmaningarna för församlingarna är att utveckla pastoratets samverkan med 72


Fördjupningar

nämnda organ i samhället framförallt i relation till äldre, funktionshindrade och anhöriga till svårt sjuka samt till människor som på grund av sjukdom eller arbetslöshet har behov av rehabilitering, själavård eller ekonomiska insatser. Lunds pastorat har via sina församlingar och på Diakonicentralen många mötesplatser som fyller en viktig funktion för individer som av olika skäl söker sig dit. Mötesplatser där människor från olika generationer, kulturer och oberoende av sexuell läggning eller religiös uppfattning kan mötas för att motverka ensamhet och utanförskap ska vara under ständigt utveckling. Pastoratets gemensamma diakoni ska arbeta för att samordna resurser och verksamheter för gemenskap i Lunds pastorat utveckla pastoratets diakonala lägerverksamhet för olika åldrar, finnas närvarande i samhället där möten mellan människor kan ske. Alla församlingar och Diakoni-

centralen har ett stort kontaktnät och stödjer individer och familjer med samtal, rådgivning och ekonomiskt stöd. Pastoratets gemensamma diakoni ska utvärdera och samordna det individuella stödet gällande fondansökningar, utveckla själavård och samtalsmöjligheter för enskilda och i olika stödgrupper såsom sorgegrupp, utveckla stöd till människor utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller arbetslöshet. För att det diakonala arbetet i församlingarna och på Diakonicentralen ska utvecklas på bästa sätt krävs goda medarbetare, ideella krafter, lokaler lämpliga för diakonal verksamhet och samordning. Pastoratets anställda diakoner och diakonimedarbetare ska utvärdera, förnya och samverka kring gemensamma frågor.

73


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Gemensam förvaltning Kyrkoförvaltningen vill aktivt bidra till att genomdriva visionen om ett större vi med vidblick för det gemensamma. Målet är att ge bäst möjliga stöd till alla verksamheter inom pastoratet genom service och information till beslutande och verkställande organ och till förtroendevalda, anställda och allmänhet.

74


Fördjupningar

A

lla har tillsammans ansvaret för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd. Det framgår av kyrkoordningen, och det betyder att uppdraget också omfattar kyrkoförvaltningen och de medarbetare i pastoratet som har sin tjänst här. Kyrkoförvaltningens medarbetare tar sitt ansvar genom att ge bäst möjliga stöd på områden som personal, ekonomi, fastighet och i begravningsverksamheten. Medarbetarna ges också stöd på andra områden, som till exempel IT och kommunikation. Kyrkoförvaltningen är sekretariat åt Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Valnämnd och Kyrkorådets utskott och medverkar i hela kedjan från beredning, till verkställighet och delgivningar. Allt med syfte att stödja ansvaret för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkoförvaltningens arbetssätt tar sin utgångspunkt i gällande rätt, kyrkans ordning, och i alla de beslut som

fattas inom kyrkans nationella, stiftsoch lokala nivå. Prioriterade verksamheter resterande del av mandatperioden: Kyrkoförvaltningen ska medverka i genomförandet och tillämpningen av en ny gemensam församlingsinstruktion innefattande en ny budgetprocess. Kyrkoförvaltningen ska förbättra och underlätta tillgängligheten till handlingar och protokoll för förtroendevalda. Kyrkoförvaltningen ska fortsätta utveckla sin verksamhet för att ge både församlingar och de pastoratsövergripande verksamheterna bäst möjliga stöd. I detta ligger att Kyrkoförvaltningen ska följa den utveckling som sker på nationell- och stiftsnivå avseende nya arbetssätt och metoder samt att anpassa verksamheten till nya arbetssätt och metoder när så är möjligt.

75


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Så här blev församlingsinstruktionen till Församlingsinstruktionen har växt fram i en bred process från det att Svenska kyrkan i Lund blev ett gemensamt pastorat vid årsskiftet 2014 tills dess den utfärdades av Lunds domkapitel i september 2015.

F

ör att kunna beskriva vår omvärld och prioritera hur vårt uppdrag ska gestaltas de närmaste fyra åren har vi lyssnat till många röster i alla åldrar. Vi började arbetet visionärt med att ställa frågan: Vilken kyrka vill vi vara? Barn och ungdomar har berättat om Lund och färgat vår omvärldsbeskrivning som mynnat ut i utmaningar och möjligheter. Vi inspirerades av nomineringsgruppernas handlingsprogram inför mandatperioden, stiftets vision och domprostens vision för det nya pastoratet. Vi ställde frågan om vilken kyrka vi 76

vill vara till alla församlingar och pastoratsgemensamma områden som fick i uppdrag att koncentrera förståelsen av uppdraget i sin egen kontext i två meningar. Svaren blev en viktig grund i det gemensamma arbetet med att hitta en gemensam färdriktning för de fyra närmaste åren. Varje del arbetade sedan vidare med att fördjupa dessa tankar för det egna sammanhanget, med vidblick för det gemensamma. Under processen har vi identifierat gemensamma verksamhetsområden och


Processen

församlingarnas särarter. Våra olikheter berikar och är bra för helheten. Vi har hittat vårt sätt att beskriva den grundläggande uppgiftens fyra perspektiv; mission, gudstjänst, undervisning och diakoni. Slutligen har detta arbete mynnat ut i sju prioriterade områden för 2015 till 2018. Kyrkorådets arbetsutskott, församlingsrådens ordföranden, samordnare för pastoratets gemensamma områden och arbetsledare för kyrkans verksamhet

har mötts kontinuerligt för att samtala om och formulera vår vision och vårt uppdrag. Arbetet har letts av oss tre, domprosten har varit slutlig redaktör. Många ideella och anställda medarbetare har hjälpts åt att tänka och formulera. Arbetet har bara börjat, nu är en utmaning att församlingsinstruktionen blir ett redskap i det dagliga arbetet. Vi ska utvärdera kontinuerligt och snart vara beredda att påbörja revidering för därpå följande fyraårsperiod.

Bo Ahrén Kerstin Hesslefors Persson kyrkofullmäktiges domprost ordförande

Walter Übelacker kyrkorådets ordförande

77Psalm

79


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Bilder Omslag och titelsida Detalj från den stola domprost Kerstin Hesslefors Persson bar vid sin mottagning Mattias Nilsson 3 Mattias Nilsson 5 Lunds domkyrka Kennet Ruona 7 Mattias Nilsson 8 Sankt Hans kyrka Kennet Ruona 11 Kennet Ruona 12 Sankt Hans kyrka Kennet Ruona 13 Kennet Ruona 15 Helgeands kyrka Kennet Ruona 17 Kennet Ruona 18 Sjukhuskyrkan Kennet Ruona 20 Lunds domkyrka Kennet Ruona 21 Lunds domkyrka Kennet Ruona 22 Maria Magdalena kyrka Kennet Ruona 23 Sankt Knuts kyrka Kennet Ruona

80

24 Sankt Peters klosters kyrka Kennet Ruona 26 Mattias Nilsson 28 Kenneth Ruona 31 Allhelgonakyrkan Kennet Ruona 32 Lunds domkyrka Kennet Ruona 33 Stora Råby kyrka Kennet Ruona 34 Maria Magdalena kyrka Kennet Ruona 35 Sankt Olofs kapell Kennet Ruona 36 Allhelgonakyrkan Mattias Nilsson 37 Stångby kyrka Kennet Ruona 40 Helgeands kyrka Kennet Ruona 41 Allhelgonakyrkan Mattias Nilsson 42 Allhelgonakyrkan Mattias Nilsson 43 Allhelgonakyrkan Mattias Nilsson 44 Lunds domkyrka Kennet Ruona

46 Helgeandskyrkan Kennet Ruona 49 Allhelgonakyrkan Mattias Nilsson 52 Lunds domkyrka Kennet Ruona 55 Maria Magdalena kyrka Kennet Ruona 57 Norra Nöbbelövs kyrka Kennet Ruona 58 Norra Nöbbelövs kyrka Kennet Ruona 61 Sankt Peters klosters kyrka Kennet Ruona 62 Petersgården Kennet Ruona 64 Västra Hoby kyrka Kennet Ruona 65 Igelösa kyrka Kennet Ruona 67 Lunds domkyrka Kennet Ruona 69 Kennet Ruona 72 Diakonicentralen Ugglan Kennet Ruona 74 Kennet Ruona 77 Lunds domkyrka Kennet Ruona


Svenska kyrkan i Lund – församlingsinstruktion

Gud, tack för att vi får ta emot evangeliets sprängkraft och tröst som ger mod att ta vara på människor och bygga församling; i livets skeden, i befintligt skick, i ständig rörelse – ett större vi. Amen.

81


svenska kyrkan i lund

D

– ett större vi Församlingsinstruktion

et här är en liten bok om en stor uppgift: att vara kyrka i Lund. Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument som anger färdriktning för Svenska kyrkan i Lund, i dialog med omvärlden. Under året då texten växte fram identifierades pastoratets gemensamma områden och de sju församlingarnas särarter. Olikheterna inom Svenska kyrkan i Lund är berikande. Sju områden är särskilt prioriterade fram till 2018: Ett större vi, Mötesplatser, Samhället, Gudstjänst och musik, Livslångt lärande, Diakoni och Ideella medarbetare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.