CodeМ - Брой 5, 2018 г.

Page 1

Кристално... Galotti&Radice

Отпусни се! Cane Line

Блясък и красота

Усещане за Гърция

TERZANI

РЕСТОРАНТ MERAKI

ÎÒÊÐÈÉÒÅ ÑÅÁÅ ÑÈ Â ÑÂÎß ÄÎÌ www.UES.bg

/ +359 882 600 600 / гр. София

/ бул. Патриарх Евтимий 17


6


7


Съдържание / Content HOME STYLE КРИСТАЛНО... GALLOTTI & RADICE ОТПУСНИ СЕ! CANE LINE БЛЯСЪК И КРАСОТА - TERZANI HIM ОТ ZUCCHETTI

8 18 28 36

HOME STYLE CRYSTALLINE... GALLOTTI & RADICE RELAX! CANE LINE SHINE AND BEAUTY - TERZANI HIM BY ZUCCHETTI

INTERVIEW INTERVIEW ЕКИПЪТ! 42 THE TEAM! ИНЖ. ГОСПОДИН ДИНЕВ ЧЕРКЕЗОВ ENG. GOSPODIN DINEV CHERKEZOV ВАНЯ БОРИСЛАВОВА МИОВСКА VANYA BORISLAVOVA MIOVSKA THE PLACE THE PLACE OASIS RESIDENCE SOFIA 50 OASIS RESIDENCE SOFIA УСЕЩАНЕ ЗА ГЪРЦИЯ 54 FEELING GREECE РЕСТОРАНТ “MERAKI” “MERAKI” RESTAURANT ВСУ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – 64 VFU CIRCULAR ECONOMY – МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО THE MODEL OF FUTURE LIFE STYLE LIFE STYLE ZEISS VISION CENTER: 68 ZEISS VISION CENTER: PROTECTION FOR YOUR EYES PROTECTION FOR YOUR EYES ВДЪХНОВЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ 72 INSPIRED BY THE ВИДОВЕ ЛЮБОВ VARIETY OF LOVE BEAUTY BEAUTY ТЪМНАТА СТРАНА НА 76 THE DARK SIDE OF JEAN PAUL GAULTIER: JEAN PAUL GAULTIER: SCANDAL BY NIGHT SCANDAL BY NIGHT WORLD WORLD МАЛДИВИ 78 THE MALDIVES

Code M team Главен редактор Мелина Бошнакова–Костадинова Автори Силвия Боянова Силвия Табакова Фотограф Мария Караиванова Предоставени снимки от GALOTTI&RADICE TERZANI CANE LINE ZUCCHETTI.KOS Снимка на корицата: CANE LINE Преводач Веселка Kръстева Дизайн Владо Върбанов Издатели MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD Редакционен адрес 9000 Варна, ул. Дебър 7 Info9@martineli.com Тел.: 0889 700 412

8

Editor in chief Melina Boshnakova–Kostadinova Contributors Silviya Boyanova Silviya Tabakova Photographer Mariya Karaivanova Featured photographs of GALOTTI&RADICE TERZANI CANE LINE ZUCCHETTI.KOS Cover photo: CANE LINE Translator Veselka Krusteva Design Vlado Varbanov Publishers MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD Editorial adress 9000 Varna, 7 Debur str. info9@martineli.com phone: +359 889 700 412HOME STYLE

КРИСТАЛНО... allotti & Radice е първата компания в Италия, която още от 70-те години експериментира и популяризира любовта си към изучаването и прилагането на изключителния материал кристал, в сектора на мебелното обзавеждане. Използван в пълната си чистота и елегантност и комбиниран по уникален и майсторски начин с други материали, като дърво и метал, кристалът се откроява, като едновременно силен и дискретен компонент в колекцията на Gallotti & Radice. По-късно други компании следват примера. Този факт понастоящем и само по естествен начин осигурява предимство, но в същото време създава чувство за отговорност в светлината на дизайна. Gallotti & Radice, осъзнала това, е поела задачата и ролята за продължаването и поддържането на жизненото развитие на истински стъклени дизайни. Крайните продукти демонстрират превъзходство, качество на детайли, облицовки и форми. Получават се благодарение на опита, който компанията е събирала през годините и непрекъснато надгражда с добре дефинирана цел: да произвежда продукти, проектирани да издържат във времето. На сцената на висококласния интериорен дизайн, брандът демонстрира силна идентичност и изискан стил. Иновативни интериорни решения с модерен дизайн, в които експериментът с новите материали е на почит. През годините компанията успешно си партнира с дизайнери, като Карло Коломбо, Масимо Кастаня, Габриеле и Оскар Бурати, Моника Армани и други световно признати имена в бранша, които оставят бляскави следи в имиджа й.

G

10


HOME STYLE

11


HOME STYLE

12


HOME STYLE

13


HOME STYLE

Така наречените „специални проекти” на Gallotti & Radice посрещат една необходимост, която днес става все по-разпространена – а именно реализацията на персонализирани, „съобразени“ продукти. Пригодени не само по размери, различни от стандартните, но и за форми, които възникват съобразно пространството, цветовете и материалите. Като модно ателие, с едно и също внимание към приспособяването, Gallotti & Radice може да адаптира серийната си колекция, за да отговори на нуждите на всеки отделен проект. Подборът на доствчици е изключитело прецизен, като предимно те са местни,

за да бъдат изделията „Made in Italy” във всеки детайл. Две различни производствени линии - едната силно индустриализирана и друга - съсредоточена върху традиционното занаятчийство, характеризират работните цикли на Gallotti & Radice. Стъклото е акцента на колекциите - изключително крехко и същевремено с това силно, прозрачно и непроменимо, леко и устойчиво. С това предизвикателство се справят тези, които проектират, боравейки с истинско уважение и внимание, като поезия ... С дисциплина, търпение, упоритост. С любов! За изключителен резултат! 14


15


HOME STYLE

CRYSTALLINE...

allotti & Radice is the first company in Italy that has been experimenting and popularizing its love for the study and application of the exceptional crystal material in the furniture industry since 1970s. It is used in all its purity and elegance. Combined in a unique and masterful way with other materials such as wood and metal, the crystal stands out as a strong and discreet component in the Gallotti & Radice collection. Later, other companies follow their example. This fact now and only naturally provides an advantage but at the same time creates a sense of responsibility in the light of design. Being aware of it, Gallotti & Radice, has taken on the task and role of continuing and maintaining the real development of true glass designs. The end

G

products show superiority, quality of details, claddings and shapes. They are gained due to the experience the company has gathered over the years and continually builds on a well-defined aim: to produce products designed to withstand time. On the stage of high-class interior design, the brand demonstrates strong identity and sophisticated style. Innovative interior design solutions with a modern design where the experiment with new materials is a tribute. The company over the years has successfully teamed up with designers such as Carlo Colombo, Massimo Castanga, Gabriela and Oscar Buratti, Monica Armani and other worldrenowned names in the industry that leave glimmering marks in their image. 16


HOME STYLE

17


HOME STYLE

The so-called “special projects” of Gallotti & Radice meet a need that is becoming increasingly widespread today - namely the realization of personalized, “customized” products, tailored not only to sizes other than standard but also to shapes that arise according to space, colors and materials. As a fashion studio, with equal attention to adaptation, Gallotti & Radice can adapt their serial collection to meet the needs of each individual project. The selection of suppliers is extremely precise, and they are mostly local to make Made in Italy products in every detail. Two different production lines - one highly industrialized and the other - focused on traditional craftsmanship characterize the work cycles of Gallotti & Radice Glass is the accent of collections - extremely fragile and at the same time strong, transparent and unchangeable, light and sustainable. Those who design, dealing with real respect and attention, such as poetry handle these challenges... With discipline, patience, perseverance. With love! For outstanding result! 18


HOME STYLE

19


OUTDOOR

Отпусни се!

Д

а вдишаш морския бриз или да попиеш аромата на гората... Да обгърнеш с поглед красивия градския пейзаж, който се открива пред теб от верандата или просто да се отпуснеш на любимата възглавница навън. Прохладна вечер край басейна... Сезонът за наслада на открито е! Времето за онези мигове, които помниш - споделени с любим човек, приятели, децата... Дългите семейни вечери край трапезата, навън. Безценно време! 20


OUTDOOR

21


22


Именно за тези моменти датската дизайнерска компания Cane Line създава аутдоор колекциите си. Да направи живота удобен и да му придаде стойност – на живота и на мястото, където се отпускаш и поемаш наслада. С фокус върху качеството и комфорта, мебелите са създадени с грижа за околната среда и благосъстоянието на хората. 23


OUTDOOR

24


OUTDOOR

Всички модели от колекциите на Cane line са изработени от уникални материали, съобразени с външните амосферни условия, така че да издържат на големи температурни разлики и смяна на сезоните. Устойчиви на вода материи и цветове, невлияещи се от ултравиолетовите лъчи. Мебелите изискват минимални усилия за поддръжка, така че да те радват дълго. Естетика и функционалност, които вървят ръка за ръка. Независимо дали имате голям двор, малък балкон или веранда, дизайнерите на MARTINELI ще се погрижат да подобрят вашето външно пространство. С лек преход от вътрешната среда, посредством килими, възглавнички по земята, малки масички и много декор, този сезон уютът те подканва навън. Отпусни се! 25


OUTDOOR

Relax! T

o breathe the sea breeze or soak up the scent of the forest... To embrace the beautiful city landscape that is found in front of you from the porch or just to relax outside on your favorite pillow. A cool evening by the pool... The season of enjoyment is the time for those moments you remember - shared with a loved one, friends, children... Long family dinners at the table outside. Precious time!

26


OUTDOOR

27


OUTDOOR

It is for these moments that the Danish design company Cane Line creates an outsourcing collection. To make life comfortable and give it value - to life and to the place where you relax and take delight. With a focus on quality and comfort, furniture is created with care for the environment and the well-being of people. All models of the Cane line collections are made from unique materials that conform to weather conditions so they can withstand great temperature differences and season changes. Water-resistant fabrics and colors that do not affect UV rays. Furniture requires minimal maintenance efforts so that they can enjoy you for a long time. Aesthetics and functionality that go hand in hand. Whether you have a large yard, small balcony or porch, MARTINELI designers will take care to improve your outdoor space. With a slight transition from the interior, with carpets, cushions on the ground, small tables and a lot of decor, this season the cosiness invites you out. Relax! 28


OUTDOOR

29


HOME STYLE

БЛЯСЪК И КРАСОТА - TERZANI

30


HOME STYLE

SHINE AND BEAUTY - TERZANI

лясъкът и привлекателността на златната епоха на Холивуд доведоха до вдъхновението за най-новото скулптурно осветително тяло на Терзани, Кика. Включвайки съвременната технология с нови материали, дизайнерът Франциска Хинзе създаде съвременна фигура, отразяваща този вълнуващ период в киното. Балансиращите пропорции също са част от вдъхновението, което стои зад формата на Кика. Лампата е изработена от стотици фото-гравирани метални висулки, внимателно ръчно прикрепени към метални пръстени. Крайният резултат е подобен на този на фино бижу, плаващо във въздуха и блестящо във всяка посока. За да подобри контраста на светлината, Tерзани предлага Кика в различни цветове и размери. Кика е уникално творение, което добавя жизненост с блестяща, окачена светлина. Дизайн Франциска Хинзе.

Б

31

he glamour and allure of the golden age of hollywood drove the inspiration for terzani’s newest pendant, kika. Incorporating modern technology with new materials, designer franziska hinze created a contemporary fixture reflecting this exciting period in cinema. Balancing proportions was also part of the inspiration behind kika’s shape. The light is made of hundreds of photo-etched metal pendants, attached meticulously by hand to metal rings. The final result is similar to that of a fine jewel, floating in the air, and shining in every direction. To enhance the contrast of light, terzani offers kika in different color and size variations. kika is a unique piece that adds vibrancy with a shimmering, suspended light.

T

Design franziska hinze.


HOME STYLE

анта е най-новият дизайн, отличаващ се с първокласен кристал, първо представен от най-продаваната Мизу на Никола Терзани. В сътрудничество с дизайнера Додо Арлан, творческите умове създават светлина с криволичещи, вълнообразни линии. Резултатът е меки вълни от кристална светлина, предизвикваща усещането, че сме под вода. Иновативната Манта е изработена от кристал, с вградена LED лампа с фокусираща светлина, насочена към увеличаване на отражението на кристала.

M

anta is the latest design featuring the distinctive crystal first unveiled in nicolas terzani’s best-selling mizu. Collaborating with designer dodo arslan, the two imaginative minds created a light featuring sinuous, undulating lines. The results are soft waves of crystal light reminiscent of being underwater. The innovative manta is made of crystal, with a dimmable integrated led lamp focused on maximizing the crystal’s reflection.

M

32


HOME STYLE

33


HOME STYLE

тази нова светлина за окачване, дизайнерката Додо Арслан създава блестящ, сребрист облак. Аржент се състои от метални дискове, които са грижливо ръчно оформени в гроздове от майсторите на Терзани. Веднъж осветени, множеството ъглови повърхности на дисковете излъчват меко блестящо бяло светене.

С

ith this new suspension light, designer dodo arslan creates a shimmering, silver cloud. Argent consists of metal discs that have been meticulously shaped by hand by terzani craftsmen into clusters. Once lit, the multiple, angled surfaces of the discs emanate a soft, shimmering, white glow.

W

34


HOME STYLE

35


HOME STYLE

а последната си творба за Терзани, Найджъл Коутс, известен с неортодоксалния си подход към дизайна, създаде увлекателно уникално осветително тяло. Персонализираните групи от ръчно изработени кристални (24% олово) „ангели“ се осветяват с халогенни или с LED лампи. Каква е причината тези ангели да падат от небесата? Зависи от гледната точка. Така или иначе, падането на ангел със сигурност ще привлече вниманието и ще предизвика коментар във всеки аспект.

З

or his latest work for terzani, nigel coates, well known for his unorthodox approach to design, has created an engaging, unique light. Customizable groups of hand made crystal (24% lead) “angels” are illuminated by halogen or led lamps. What caused these angels to fall from the heavens? it’s up to the viewers to decide. Either way, angel falls is sure to garner attention, and generate conversation, in any setting.

F

36


HOME STYLE

апомняща за естествената красота на цветето, ръчноспоените „венчелистчета“ на Хортензия излъчват уникална светлина, потапяйки цялата стая в бляскава светлина. Органичното излъчване се създава чрез светлина и сянка, като засажда градина в стаята. Предлага се в никел или позлатен, а елегантната форма на Хортензия допълва драматичното си осветяване. Дизайн Бруно Рейналди

Н

ecalling the natural beauty of a flower, orten’zia hand-soldered “petals” emanate a unique glow, immersing the entire room in a glimmering light. An organic radiance is created through light and shadow, planting a garden within the room. Available in either nickel or gold plated, the orten’zia’s elegant form complements its dramatic light. Design bruno rainaldi.

R

37


HIM

Дизайн: Ludovica+Roberto Palomba

ОТ ZUCCHETTI

рхитектурно изделие, оживено от почти ергономично органична дръжка“. Това са думите, които Ludovica+Roberto Palomba използва, за да опише HIM, последната колекция смесители, специално проектирана за Zucchetti. Дизайнерите са подходили първоначално с намерението да се създаде изцяло нов обект с геометрия, от която водата извира с цялата си енергия. Идеята се е развила в посока „по-малкото е повече“, следвайки максимална употреба на материалите за оптимизиране на функционалността. Резултатът от това архитектурно начало е - абсолютен продукт в хармония с еволюцията в областта на мивките.

„А

38


39


HOME STYLE

Отличителната черта на тази колекция, замислена за цялата баня, е компактeн и изчистен дизайн на плоския чучур с каскадна струя. Патентованата затворена касетка на Zucchetti дaва възможност да се минимизира обемът на смесителя, вграждайки я под керамичната повърхност, за да се подчертае ефектът на лекота в хармония с изчистените, елегантни, квадратни форми на смесителя. HIM е проект със зелена идея: дизайнът, без сложни компоненти, позволява съществено намаление на употребата на метал, а каскадната струя вода, управлявана от специализирани устройства, позволява системно спестяване на вода при гарантиран комфорт.

40


HOME STYLE

41


HOME STYLE

HIM

Design Ludovica+Roberto Palomba

BY ZUCCHETTI

n architectural object lived in by an almost ergonomically organic handle“. These are the words that Ludovica+Roberto Palomba use to describe HIM, the latest mixers’ collection designed for Zucchetti. The designers’ research started with the intention to create a radical object, a geometry from which water springs

„A

with all its energy. The idea developed in the direction of less is more, following essential use of material, formal expression of function. The outcome of this architectural genesis is a light, absolute product, in harmony with an evolution in the washbasin area towards slender, geometric solutions.

42


HOME STYLE

The distinguishing feature of this collection, thought up and interpreted for the whole bathroom, is the compact, streamlined design of the flat spout with cascade jet. The Zucchetti patented concealed cartridge made it possible to reduce to a minimum the volume of the mixer body, building the cartridge itself underneath the ceramic surface to give a

43

marked effect of lightness, in harmony with the pure, elegant, squared shapes of the single lever mixer. HIM is also a project with a green soul: its no-frills design enabled a significant reduction in the use of metal and the cascade jet of water, managed and controlled by dedicated devices, allows for constant water savings while guaranteeing comfort of use.


INTERVIEW

ЕКИПЪТ! “От малък обичам да се доказвам и съревновавам и мисля, че продължавам да го правя до днес. Свикнал съм да ми се гласува доверие и не се страхувам от предизвикателства, но не действам прибързано, а премислям внимателно всеки ход. Не се взимам “на сериозно” и предпочитам делата ми да говорят за мен. Започнах в Мартинели преди 20г., когато фирмата навлезе в бизнеса с кухни от Гърция. С Ваня в екип, преди почти 16 години, ни събра собсвеникът на Мартинели. Беше в годините на бърз растеж и предлагането на много нови италиански мебелни брандове на нашия пазар. Аз имах техническите познания и опит, а Ваня - идеи и опит в работата с клиенти. Нещата не потръгнаха катo с магическа пръчка, както може да се очаква между лъв и скорпион, а трябваше всеки да премине стрес-теста с разрешаването на етичните и работни проблеми, без това напрежение да се е отрaзи на работата с клиентите.”

инж. Господин Динев Черкезов 44


INTERVIEW

“16 г. работя като интериорен дизайнер в компанията. Творческа личност съм. Обичам да съчетавам материи, цветове, да създавам атмосфера, да постигам стил, който да говори за индивидуалност. За мен е важно нещото, с което се занимава, или прави човек, да е на високо ниво, да му отива и да говори за личния му авторитет.”

Ваня Бориславова Миовска 45


INTERVIEW

ои са силните черти, които виждате един в друг, и, които ви помагат в работата ? Ваня: Професионализъм, прецизност, отговорност, съвест, остър ум са малка част от силните му страни. Динко: Винаги има идеи , усеща емоцията на човека и се настройва на същата честота. Изключително етична, самоуверена и харизматична.

К

Допълвате ли се с идеи при реализирането на проект или по-скоро спорите, за да се „роди истината”?

Ваня: Раждането на идея и претворяването й в действителност е сложен процес. Съобразяването с бюджет, пространство, индивидуалност на клиента и възможности на производителите е уравнение с много променливи и намирането на удовлетворителен резултат е плод на дискусии. Всеки търси мнението на другия и се съобразява с него. Динко: Обикновено генераторът на идеи е Ваня, а аз се фокусирам върху ергономията и техническите възможности за реализация. Тя следи общата картина и крайната цел, а аз детайлите и различните опции. Така сме сигурни, че всичко е 46

премислено и проверено в детайл и клиентът ще получи най-доброто. Не правя компромиси с практичността на дизайна и защитавам позицията си . Кой е любимият ви стил в обзавеждането? Любим дизайнер и/или бранд? Ваня: Харесвам модерния стил, защото там съчетанието на различни фабрики и колекции е предизвикателство. В умерения Luxury стил намирам изискан, с повече претенции, интериор. Възхищавам се на почерка на Carlo Colombo, Paola Navone, Jean-Marie Massaud, Rodolfo


INTERVIEW

Dordoni, Patricia Urquiola. Te присъстват в любимите ми брандове като: Poliform, Baxter, B&B Maxalto, Molteni, Minotti, Gervasoni, Trussardi Динко: Харесвам модерен стил с елементи на еклектика, изчистени линии и нюанси в съчетание с акценти като форма, цвят или материал. За мен еталонът за фирма в модерен стил е Poliform. Проектът, върху който работихте като екип и никога няма да забравите? Ваня и Динко: Не можем да определим един като най-незабравим. Всеки наш проект е тръпка, спо-

мен и стъпка напред. Какво ви вдъхновява и ви кара сутрин да идвате на работа? Ваня: Вдъхновява ме работата с клиентите, изграждането на интериора на дома им и успешният финал. Динко: Аз съм човек, който няма нагласата, че отива на работа за пари или да му мине деня, а за да срещне ново предизвикателство, което да преодолее, и да натрупа нови знания и умения. Имате ли хоби, любимо занимание, с което разпускате след работа? 47

Ваня: Любимо, приятно и специално е да прекарвам време с дъщеря ми Виктория и сестра ми Даниела. Динко: Смятам, че ако човек си разпредели правилно времето може да намери време, за всичко. Аз съм човек, който може да си почива, дори когато работи, стига самомотивацията да е както при упражняване на хоби, или, когато правиш за някого добро дело и му помагаш. Всяка останала свободна минута запълвам с усъвършенстване на фотографските си и всякакви други умения, излети с домашния любимец, семейството и приятели. Харесвам планината и природата.


INTERVIEW

48


INTERVIEW

49


INTERVIEW

THE TEAM! “I like to prove myself and compete ever since I have been a child and I think I keep doing it today. I am accustomed to being trusted and I am not afraid of challenges, but I do not act hastily, but I think through every single move carefully. I do not take myself “seriously” and I prefer my deeds to speak for me. I started to work for Martinelli 20 years ago when the company entered the kitchen business from Greece. The owner of Martinelli gathered together Vanya and I in a team almost 16 years ago. It was during the years of rapid growth and supply of many new Italian furniture brands on our market. I had the technical knowledge and experience and Vanya had ideas and experience in dealing with clients. Things did not go as if we had a magic wand, as one could expect between Leo and Scorpio and everyone had to pass the stress test to resolve ethical and working problems without reflecting to the customer service.”

Eng. Gospodin Dinev Cherkezov

Vanya Borislavova Miovska 50

I have been working as an interior designer in the company for 16 years. I’m a creative personality. I like to combine fabrics, colors, to create atmosphere, to achieve style that speaks of individuality. It is important for me the thing that person deals with or makes to be at a high level, to fit him and to speak for his name personally.


INTERVIEW

hat are the strong features you see in each other and that help you in your work?

W

Vanya: Professionalism, precision, responsibility, conscience and a sharp mind are a small part of his strengths. Dinko: She always has ideas, she senses the emotion of the person and adjusts herself to the same frequency. She is extremely ethical, self-confident and charismatic. Are you adding ideas to the realization of a project or you rather discuss till you “give birth to the truth”? Vanya: The birth of an idea and its transformation into reality is a complicated process. Taking into consideration budget, space, customer personality and manufacturer capabilities is a multivariable equation and finding satisfactory results is the result of discussions. Everyone is looking for the other‘s opinion and is in compliance with it. Dinko: Generally, the idea generator is Vanya, and I focus on ergonomics and technical feasibility. She monitors the overall picture and the ultimate goal, I - the details and the various options. So we are sure everything is well thought out and checked in detail and the customer will get the best. I do not compromise on the design practicality and defend my position. What is your favorite style in furnishings? Favorite designer and/or brand? Vanya: I like the modern style, because the combination of different factories and collections is a challenge. In the moderate Luxury style I find exquisite interior with more claims. I admire the character of Carlo Colombo, Paola Navone, Jean-Marie Massaud, Rodolfo Dordoni, Patricia Urquiola. They are present in my favorite brands like: Poliform, Baxter, B & B Maxalto, Molteni, Minotti,

51

Gervasoni, Trussardi. Dinko: I like modern style with elements of Eclectics, clear lines and shades combined with accents such as shape, color or material. For me, the standard for a modern style company is Poliform. What is the project you worked on as a team and you will never forget? Vanya and Dinko: We cannot define one as the most unforgettable. Each one of our projects is a thrill, a memory and a step forward. What inspires you and makes you come to work in the morning? Vanya: I am inspired by the work with clients, making the interior of their home and the successful end. Dinko: I‘m a man who does not have the attitude of going to work for money or going through the day, but to meet a new challenge to overcome and gain new knowledge and skills. Do you have a hobby or a favorite activity to relax after work? Vanya: My favorite, nice and special is to spend time with my daughter Victoria and my sister Daniela. Dinko: I think that if you allocate the time correctly you can find time for everything. I am a person who can rest even when he works, as long as self-motivation is like hobbies or when you do something good for someone and help him. Every free minute that remain I fill up with the improvement of my photographic and any other skills, outdoor activities with my pet, family and friends. I like mountain and nature.


THE PLACE

ИЗБЕРЕТЕ ДОМ

В ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС –

OASIS RESIDENCE SOFIA

одени от идеята за един по-зелен начин на живот, все повече хора избират покупка на нов дом в така наречените „комплекси от затворен тип“, със собствена паркова среда и обслужваща зона. Спирайки се на такъв тип имот, имате възможността да забравите за стреса и динамиката на големия град - нещо, към което все повече се стремим. Oasis Residence Sofia e проект от такъв тип, разполoжен в крайградска зона с нискоетажно жилищно застрояване. Локацията съчетава тихо уединение и модерни удобства с великолепен изглед към Витоша. Комплексът е създаден с

В

цялостна концепция и с мисъл за семейството, като едно по-добро, по-сигурно и зелено място за Вас и Вашите деца. Oasis Residence Sofia предоставя на обитателите си отлични условия на живот. Пейзажна улична и пешеходноалейна мрежа оформят цялостното градоустройствено решение на комплекса. Всички тротоари са съобразени като наклон и тип настилка, за да бъдат удобни, както за майки с детски колички, така и за деца с велосипеди, за тичане и разходка, за да осигуряват достъпна среда и за хората в неравностойно положение. 52


THE PLACE

За да имате време за истински важните неща в живота, комплексът предлага професионално управление и поддръжка на общите пространства, автоматизирано напояване на зелените площи, сигурност посредством контролиран достъп и 24-часова жива охрана с видеонаблюдение по периферията на проекта. Обслужващата зона на Оазис Резидънс София включва кардио алея, единствени по рода си паркови зони за отдих и почивка с детски площадки и специално проектиран парк за домашни любимци. Цялостната концепция съблюдава интимността на обитателите, като едновременно осигурява всички предпоставки на нормалната социална среда. Непосредствената близост до възлови пътни артерии дава възможност за бърз и удобен трансфер до всяка част на София и страната. Съседството с Витоша и езерото Панчарево позволява на всеки жител на комплекса да се наслади на безкрайните възможности за колоездене, зимни спортове, разходки и излети в планината. В района са на разположение множество 53

детски и учебни заведения, между които едно от най-елитните в страната - Англо-Американско Училище София, както и спортни центрове, тренировъчни и конни бази. Еко технологии и материали Съществена част от концепцията на Oasis Residence Sofia e устойчивост във всичките й варианти на съвременното зелено мислене. Един от ключовите аспекти е енергийната ефективност. Качеството на вложените материали при изграждането на комплекса е безкомпромисно. Всички те отговарят на най-съвременните европейски стандарти в строителството, заедно с енергоефективните решения технологии, които са предпоставка за ниски консумативни разходи и подръжка. Заявете оглед и изберете своя нов дом на: Т: +359 886 11 11 22 Е: sales@oasisresidencesofia.com https://oasisresidencesofia.com


THE PLACE

CHOOSE A HOME

IN THE GATED COMPLEX -

OASIS RESIDENCE SOFIA ed by the idea of a greener lifestyle, more and more people choose to buy a new home in the so-called “gated complexes” with their own park environment and service area. With such a type of property, you have the opportunity to forget about the stress and dynamics of the big city, something we are increasingly striving for. Oasis Residence Sofia is a project of this type, located in a suburban area with low-rise residential buildings. The location combines quiet privacy and modern amenities with a magnificent view of Vitosha mountain. The complex is created with a complete concept and family thought, as a better, safer and green place for you and your children.

L

Oasis Residence Sofia provides with excellent living conditions its residents. Landscape street and pedestrian-alley network form the overall urban development of the complex. All sidewalks comply with the slope and type of flooring to be comfortable for both mothers with prams and children‘s bikes; for running and walking, to provide an accessible environment for people with disabilities. To have time for the really important things in life, the complex offers professional management and maintenance of common parts, automated irrigation of green areas, security via controlled access and 24-hour live security with CCTV on the periphery of the project. The service area of Oasis Residence Sofia includes:

54


THE PLACE

a cardio alley, unique park areas for recreation and relaxation with children‘s playgrounds and a specially designed pet park. The overall concept respects the intimacy of the residents as well as provides with all the prerequisites for a normal social environment. The immediate proximity to key roads provides a quick and convenient transfer to every part of Sofia and the country. The neighborhood with Vitosha Mountain and Pancharevo Lake allows every resident of the complex to enjoy the endless opportunities for cycling, winter sports, walking and mountain excursions. There are many schools and kindergartens in the area, among which one of the most elite in the country: Anglo-American School of Sofia, as well as sports centers, training and horse-bases. Eco technologies and materials An essential part of the concept of Oasis Residence Sofia is “sustainability” in all its aspects of modern green thinking. One of the key aspects is energy efficiency. The quality of the materials used in the construction of the complex is uncompromised. They all meet the most up-to-date European standards in the construction industry, along with energy-efficient technology solutions, which are a prerequisite for low maintenance costs and maintenance. You may request a view and choose your new home at: Т: +359 886 11 11 22 Е: sales@oasisresidencesofia.com https://oasisresidencesofia.com 55


THE PLACE

Усещане за Гърция

56


THE PLACE

Ресторант

“MERAKI MERAKI””

57


THE PLACE

авладяваща хармония между море, безкрайни плажове, кораби и морски фар, създаващи дива и романтична атмосфера. Мека комбинация от бяло, синьо и пясъчно. Естесвени материи на дъвро, лек ленен текстил в пастелни тонове, възглавнички със средиземорски мотиви . Елегантни фе-

З

нери, пръскащи мека топлина. Сандъчета с уханни цветя, рамки със снимки, украси с раковини и корали. Пъстроцветна керамика, статуетки, панери, пълни с плодове, стъклени посуда и малки сувенири. Навсякъде са… Усещането е за уют, топлина, комфорт и гостоприемство.

58


THE PLACE

Още преди да си прекрачил прага му, те обзема онова чувство на блажено спокойствие, което витае навсякъде в южната ни съседка. Музиката, извиращо от бузукита сиртаки, се рее волно и подканящо те. Сякаш морският бриз я е довял тук, за да я усетиш и приемеш предизвикателсвото да си част от сцена на емблематичния филм „Зорба гъркът”. Потапяш се лесно в омайната атмосфера, а менюто тук те оставя без дъх. Изобилие от средиземноморски специалитети, приготвени със свежи, специално доставени продукт. Хрупкави калмари с лимон и зехтин, Октопод на грил, Саганаки, Суфлаки или Агнешко печено по гръцки – каквото и да избереш, вкусът му ще погали небцето ти и ще го помниш. Любителите на по-пиканти ястия могат да изберат за себе си от ориенталската палитра в менюто. И още - изобилие от риби и морски дарове, разядки, пици. Има за всеки! А десертите – ммм божествена наслада! Лесно е да съгрешиш! 59


THE PLACE

Това лято е различно, тук, във Варна, на Морска гара. И, разбира се, заслуга за това имат дизайнерите на MARTINELI, безупречният екип от майстори готвачи, сервитьори, управители, помощници. Всички онези усмихнати момичета и момчета, които те посрещат. Защото всеки един от тях влага сърце и душа в това, което върши. За да се почувстваш специален. Защото си такъв!

Ресторант “Meraki” e ярък и свеж, както всичко по бреговете на Средиземно море. Посетиш ли го веднъж, ще се връщаш отново и отново, за да вземаш за себе си по щипка от средиземноморския вкус, аромат, очарование и романтичен дух. И ще оставиш сърцето си тук - в България, във Варна на Морска гара, в ресторант Meraki. Не само лятото, целогодишно! 60


THE PLACE

61


Feeling Greece “MERAKI” Restaurant

62


nchanting harmony between mountains and sea, endless beaches, fragrant forests and turquoise water creating a wild and romantic atmosphere. A soft combination of white, blue and sandy. Natural materials of wood, light linen fabrics in pastel colours, cushions with marine motifs. Elegant lanterns, splashing soft heat. Colorful chests with fragrant flowers, photo frames decorated with shells and corals. Ceramics, statuettes, baskets filled with fruit. They are everywhere... The feeling is of coziness, warmth, comfort and hospitality. Even before you cross its door, you have that feeling of blissful peace that hovers everywhere in our southern neighbor. The music, sirtaki emerging from the bouzouki, sounds voluminous and inviting to you. It looks like a sea breeze has brought it here to feel it and you accept the challenge to be a part of the scene of the emblematic film “Zorba the Greek”. You are immersed in the enchanting atmosphere and the menu here leaves you breathless. Plenty of Mediterranean specialties prepared with fresh, specially delivered products. Crispy calamari with lemon and olive oil, grilled octopus, Saganaki, Souflaki or roasted lamb in Greek - whatever you choose, the taste will stroke your palate and you will remember it. Lovers of more piquant dishes can choose for themselves from the oriental menu. Plenty of fish and seafood, appetizers, pizzas. There is everything for everyone! And the desserts – mm, divine delight! It is easy to sin!

E

63


THE PLACE

This summer is different here, in Varna, at the Sea port. And, of course, the designers of MARTINELI have a merit, the impeccable team of master chefs, waiters, managers, and assistants. All those smiling girls and boys who meet you. Because each one of them puts heart and soul into what he does. To feel special. Because you are! Meraki Restaurant is bright and fresh, just like everything on the shores of the Mediterranean Sea. Once you visit it, you will come back again and again to take a pinch of Greek taste, aroma, charm and romantic spirit. And you will leave your heart here - in Bulgaria, in Varna at the Sea Port, at Meraki Restaurant. Not only in summer, but all the year round! 64


THE PLACE

65


THE PLACE

КРЪГОВА ИКОНОМИКА –

МОДЕЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО

ръговата икономика е реалност, към която трябва бързо да се адаптираме. Трябва да осъзнаем, че ресурсите ни са ограничени и в даден момент те просто няма да са налични. Имаме нужда от рязка промяна към принципите на кръговата икономика и изграждането на модерни производства, които ефективно да използват ресурсите. Сегашният принцип „произведи – използвай – хвърли“ ще е напълно неприложим в близко бъдеще. Изграждането на кръгова икономика е важна стъпка към намирането на отговор на глобалните цели на устойчивото развитие и постигане на резултатите, очаквани в

К

рамката на екологичната политика на ЕС. Няма бизнес или местна общност, които да не планират развитие, затова възприемането на модела на кръговата икономика е само въпрос на време. Динамично развиващата се бизнес среда и появата на нови концепции и технологии изискват промени, водещи до бързо и ефективно адаптиране на висшето образование към новите условия. Промените се превръщат в нормално състояние за съвременното висше образование и го поставят в ситуация, в която печеливши са гъвкавите модели, интегриращи в комплексно, специализирано и иновативно 66


THE PLACE

обучение актуалните проблеми на икономиката и обществото. В отговор на потребността от знания и умения за новите професии в контекста на трансформацията от линейна към кръгова икономика, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ създаде първата в България магистърска програма „Кръгова икономика“*. Специфичните аспекти на обучението по кръгова икономика включват разбирането на устойчивите бизнес системи и екологичното предприемачество, а социалните взаимодействия са насочени към управление на промените и инвестиционни решения за устойчиви архитектурни проекти. 67

Ние Ви предлагаме нови знания и умения за адаптиране на Вашите компетентности в областта на икономиката и устойчивото развитие. Съдържанието на програмата включва дисциплини, свързани с устойчивото развитие и политиката за околната среда, законодателството в областта на отпадъците, национална, регионални и международни разпоредби, екологично предприемачество, технологична инфраструктура и иновации, управление на промяната и дизайн мениджмънт. В подкрепа на прехода от линейна към кръгова икономика фокусът на университета е в изграждането на нов мо-


THE PLACE

дел на мислене, не само в програмите по икономика, но и в области като предприемачеството, архитектурата, дигиталните технологии, дизайна. Проектът „Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване“ на Варненския свободен университет обхваща серия от иновативни програми в тези области и е фокусиран върху разширяването на партньорската мрежа на университета и привличането на бизнеса в образователния процес. Неговата цел е създаването на съвместни екипи за обучения, научни изследвания и консултинг, включването на експерти от бизнеса, като обучители и ментори в университетските програми, партньорство за предлагане на повече възможности за стажове и практики на студентите, сдаване на съвместни лаборатории, съвместни инвестиции в инфраструктура, провеждане на летни школи и краткосрочни курсове, както и насърчаване и подкрепа на стартиращи бизнеси. Проектът е отворен за фирми и институции – партньори, които да станат част от споделеното пространство за наука и образование – Алианс 4.0. *Пълна информация за магистърската програма „Кръгова икономика“, можете да намерите на http://circulareconomy.vfu.bg/ 68


THE PLACE

CIRCULAR ECONOMY – THE MODEL OF FUTURE he circular economy is a reality that we need to adapt quickly to. We need to realize that our resources are limited and at some point they will simply not be available. We need a sharp change to the principles of the circular economy and the construction of modern productions that effectively use resources. The current “produce - use – throw” principle will be totally inapplicable in near future. Building a circular economy is an important step towards meeting the global sustainable development goals and achieving the results expected in the framework of EU environmental policy. There is no business or local community that does not plan development, so embracing the model of the circular economy is just a matter of time. The dynamically developing business environment and the emergence of new concepts and technologies require changes that lead to rapid and effective adaptation of higher education to new conditions. Changes become a normal state for modern higher education and place it in a situation where profitable are the flexible models, integrating into complex, specialized and innovative education the current problems of the economy and society. In response to the need for knowledge and skills for the new professions in the context of the transformation from linear to circular economy, Chernorizets Hrabar Varna Free University started the first Master‘s degree programme in Circular Economy in Bulgaria *. The specific aspects of the circular economy training include the understanding of sustainable business systems and environmental entrepreneurship and the social interactions are focused on change management and investment decisions for

T

69

sustainable architectural projects. We offer you new knowledge and skills to adapt your competences in the field of economy and sustainable development. The content of the program includes disciplines related to sustainable development and environmental policy, waste legislation, national, regional and international regulations, environmental entrepreneurship, technology infrastructure and innovation, change management and design management. In support of the transition from linear to circular economics, the focus of the university is on building a new model of thinking, not only in economics but also in areas such as entrepreneurship, architecture, digital technologies and design. The Digital Education for Economic Growth and Social Inclusion project of Varna Free University covers a series of innovative programmess in these areas and focuses on expanding the university‘s peer network and attracting business into the education process. Its goal is to set up joint training, research and consulting teams, to include business experts as trainers and mentors in the university programmes, partnership to offer more opportunities for internships and student practices, sharing joint laboratories, joint investments in infrastructure, summer schools and short-term courses as well as promoting and supporting start-up businesses. The project is open to partner companies and institutions to become part of the shared Science and Education Area - Alliance 4.0. *Full information about the Master‘s program „Circular Economics“ can be found at http://circulareconomy.vfu.bg/


LIFE STYLE

ZEISS VISION CENTER: PROTECTION FOR YOUR EYES

лънчевите очила са не само перфектният моден аксесоар, но и задължителен елемент, осигуряващ защита от ярка слънчева светлина и енергийно богати UV лъчи, които могат да бъдат като слънчево изгаряне за човешките очи. „Има едно нещо, което винаги трябва да имате предвид: никога не купувайте слънчеви очила, ако те не предлагат доказана UV защита“, казва Флора Шиарано, маркетинг мениджър ZEISS Sunlens. „Важно е да предпа-

С

зите очите си от силна слънчева светлина, независимо дали лежите край морето през лятото или карате ски през зимата“. Изборът на лещи, които най-добре съответстват на Вашия уникален стил, е личен въпрос. Въпреки, че повечето потребители предпочитат светли нюанси в сиво, синьо или кафяво, в цветовата гама на ZEISS VISION CENTER ще намерите и цветове като червено, виолето-

70


LIFE STYLE

во и розово. Когато избирате цветове, трябва да сте наясно, че зеленото, сивото и кафявото са понеутрални. Жълтото е подходящо за намаляване на отблясъците като цяло, особено ако очите ви са чувствителни. Въпреки че тези модерни цветове може да са привлекателни, за всекидневните слънчеви очила се препоръчва неутрален цвят, особено когато ще ги носите за по-дълъг период от време.

71


LIFE STYLE

От ZEISS наскоро създадоха и иновативни бели стъкла с UV Protect технология, които осигуряват цялостна защита на очите и кожата около тях. И макар, че са безцветни и нямат тъмно покрие, както при слънчевите очила, те предлагат пълна UV защита до 400 nm, която се препоръчва от здравните организации. Стъклата са изработени от качествени материали, практични са, но най-важното е, че осигуряват необходимата защита за деликатните ви очи и зоната около тях. Ако искате да предпазите очите си от слънчева светлина и да се наслаждавате на UV защита, без да купувате втори чифт очила, можете да комбинирате ежедневните и слънчевите очила в едно, със самооцветяващите се обективи ZEISS PhotoFusion, които бързо потъмняват на UV светлина.

ZEISS VISION CENTER предлагат три различни колекции, улесняващи избора Ви на подходящите слънчеви очила: ZEISS Urban - особено подходящ за градски живот, ежедневие и релаксация. Колекцията предлага разнообразие от цветове, модерни огледални ефекти и е подходяща за ниска до висока интензивност на светлината. ZEISS Drive са предназначени специално за шофьори и разполагат с поляризиращи лещи, за да се сведе до минимум отразяването на светлината. Линията ZEISS Active е предназначена за спортни или напрегнати дейности в свободното време. Лещите са особено тънки и леки и са опаковани, за да предпазят и очите ви отстрани. Предлагат се специални функционални нюанси за различни видове спортове или други приложения, а лещите са подходящи за висока до екстремна светлинна интензивност. Естествено всички лещи предлагат UV защита.

72


LIFE STYLE

ZEISS VISION CENTER: PROTECTION FOR YOUR EYES Sunglasses are not only the perfect fashion accessory but also a mandatory element providing protection from bright sunlight and energy-rich UV rays that can be as sunburn for human eyes. “There is one thing you should always have in mind: never buy sunglasses unless they have proven UV protection”, says Flora Shiarano, ZEISS Sunlens Marketing Manager. “It is important to keep your eyes away from strong sunlight, whether you are lying by the sea in summer or skiing in winter”. Choosing lenses that best fit your unique style is a personal matter. Although most users prefer light shades in grey, blue or brown, the colours of the ZEISS VISION CENTER include red, violet and pink colours as well. When you choose colours, you should be aware that green, gray and brown are more neutral. Yellow is suitable for reducing glare in general, especially if your eyes are sensitive. Even though these modern colours may be attractive, a neutral colour is recommended for everyday sunglasses, especially when you are going to wear them for a longer period of time. ZEISS has created recently innovative white UV Protect glasses that provide complete protection for the eyes and skin around them. Although they are colourless and have no dark coverage as sunglasses, they offer full UV protection up to 400 nm, which is recommended by healthcare organizations. Glasses are made of quality materials, practical, but the most important thing is that they provide the necessary protection for your delicate eyes and the area around them. If you want to protect your eyes from sunlight and enjoy UV protection without buying a second pair of glasses, you can combine day and sun glasses in one with ZEISS PhotoFusion self-coloured lenses that quickly darken at UV light. ZEISS VISION CENTER offers three different collections that make it easy for you to choose the right sunglasses: ZEISS Urban - especially suitable for city life, everyday life and relaxation. The collection offers a variety of colours, modern mirror effects and is suitable for low to high intensity light. ZEISS Drive is designed specifically for drivers and has polarizing lenses to minimize reflection. The ZEISS Active line is designed for sports or tense leisure activities. The lenses are particularly thin and light and packed to protect your eyes and the area around them. Special functional shades are available for various types of sports or other applications and the lenses are suitable for high to extreme light intensity. Of course, all lenses offer UV protection. За повече информация посетете магазините на ZEISS VISION CENTER: гр. София, Paradise center, ниво +1 гр. София, Serdika Center, ниво -1 гр. София, Sofia Ring Mall, ниво 2 гр. Варна, бул. Княз Борис I-ви 8А Welcome to: Sofia, Paradise center, level +1 Sofia, Serdika Center, level -1 Sofia, Sofia Ring Mall, level 2 Varna, 8А, Княз Борис I Blvd.

73


LIFE STYLE

ВДЪХНОВЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЛЮБОВ къпоценните камъни и бляскавите диаманти са знак за любов от векове. Диамантът - този изящен камък, е символ на най-великите емоции и най-необикновените моменти в живота. GOTO Jewellery and Diamonds предлагат най-мащабната колекция от изящно изработени годежни пръстени и брачни халки, проектирани с удивително внимание към детайлите и короновани с прецизно селектирани безупречни диаманти.

С

Сред марките на бижутерската верига се отличава немският бранд GILOY, който е един от основните производители на брачни халки в света. Mоделите на марката излъчват класа и невероятен стил. Те са интересни и с множеството си варианти на изработка в различен карат на злато или платина, както и с отличителен нюанс на розовото злато.

Отскоро в портфолиото на GOTO клиентите могат да открият и марката Roberto Massini, която се предлага в най-големите вериги бижутерски магазини в Европа. Бъдещите младоженци имат възможност да избират от над 50 варианта: различни повърхности, ширини и профили на мечтаните сватбени халки. Марката, освен че предлага изработка на халките в различен карат и цвят на златото, предлага модели от платина или паладий - най-скъпите благородни метали. GOTO е подготвил и специална изненада за младите семейства. В магазините на веригата вече могат да бъдат намерени бижутата на хитовата в цяла Европа в момента марка leBebé. Специално вдъхновена от магията

на новия живот и жената, носеща го в себе си, колекцията Sounamore на leBebé впечатлява с магични сребърни музикални биберони. Висулките, изработени в различен цвят и форми, загатват за пола на чаканото бебе. Смята се, че идеята се е зародила в Мексико, където мелодията на тези бижута е била наречена „ангелски език“ и е служела за успокояване на бебето, докато то се развива през месеците на бременността. Според някои легенди тези специфични медальони са ни оставени в наследство още от древните маи. Изящният медальон издава красива мелодия при всяко движение на майката, точно на ухото на бебето, галейки нежно растящия й корем. След раждането, това е и онзи специален звук, който остава неразривната връзка на новороденото 74


LIFE STYLE

с майка му, носейки му спокойствие и топлина. В първите месеци след раждането бебето има възможност да докосва и да играе с висулката самичко, използвайки го като дрънкалка и само да възпроизвежда звука. След това медальонът завинаги остава красив безценен спомен и за майката, и за детето, символизиращ вълнуващия период от зачеването до порастването на най-скъпоценния член на семейството. Освен че е един от най-големите български вносители на известни ювелирни марки, GOTO е и производител на бижута с голяма производствена база. Екип от професионалисти с над 20 години опит в областта може да изпълни всяка поръчка и да осъществи на практика всяко индивидуално клиентско желание. 75

Магазините на Goto Jewellery and Diamonds: София, София Ринг Мол, ет. +2, тел.: 0876 77 86 69 София, Парадайс Център, ет. +1, тел.: 0876 77 86 80 Велинград, хотел ARTE Spa&Park 5*, тел.: 0876 77 86 63 Св. Влас, Пристанище Марина Диневи, Планет клуб, тел.: 0876 77 86 81 Испания, Марбея - Avendia Ramon y Cajal 17, Local 5, тел.: +34 600 26 16 07


LIFE STYLE

INSPIRED BY THE VARIETY OF LOVE

recious stones and glittering diamonds have been a sign of love for centuries. The diamond - this exquisite stone, is a symbol of the greatest emotions and the most unusual moments in life. GOTO Jewelery and Diamonds offer the largest collection of exquisite engagement rings and wedding rings designed with amazing attention to detail and crowned with precisely selected flawless diamonds.

P

Among the brands of the jewelery chain is the German brand GILOY, which is one of the world‘s leading wedding rings manufacturers. The brand‘s models show class and incredible style. They are also interesting with their many variants of making in a different gold or platinum carat, as well as a distinctive shade of pink gold. In GOTO‘s portfolio customers recently can also find the Roberto Massini brand, which is available in Europe‘s largest jewelery stores. Future newlyweds have the choice of over 50 variants: different surfaces, widths and profiles of the dream wedding rings. Besides offering handmade rings in a different carat and gold color, the brand also offers models of platinum or palladium - the most expensive precious metals. GOTO has also prepared a special surprise for young families. In the chain stores, the jewelery of the hit all over Europe can now be found in the leBebé brand. Especially inspired by the magic of the new life and the woman wearing it, the Sounamore collection of leBebé impresses with magical silver music teats. Pendants made in different colors and shapes hint at the sex of the waiting baby. It is believed that

the idea was born in Mexico, where the ring of these jewels was called “tongue of the angel” and served to soothe the baby while it developed during the months of pregnancy. According to some legends, these specific medallions were left to us as a heritage by the ancient Maya. The exquisite medallion makes a beautiful melody every time the mother moves, right in the baby‘s ear, gently stroking her growing stomach. After birth, this is also the special sound that remains the infallible connection of the newborn with his mother, bringing him peace and warmth. In the first months after birth, the baby has the opportunity to touch and play with the medallion alone, using it as a rattle and only to reproduce the sound. Then the medallion remains forever a beautiful invaluable memory for both the mother and the child, symbolizing the exciting period from conception to the growth of the most precious family member. Besides being one of the biggest Bulgarian importers of famous jewelery brands, GOTO is also a producer of jewelery with a large production base. A team of professionals with more than 20 years‘ experience in the field can fulfill every order and implement every individual customer‘s wish. Goto Jewelery and diamonds stores: Sofia, Sofia Ring Mall, floor +2, mobile: +359 876 77 86 69 Sofia, Paradise Center, floor +1, mobile: +359 876 77 86 80 Velingrad, Hotel ARTE Spa&Park 5*, mobile: +359 876 77 86 63 St. Vlas, Marina Dinevi Port, Planet Club, mobile: +359 876 77 86 81 Spain, Marbella - Avendia Ramon y Cajal 17, Local 5, tel.: +34 600 26 16 07 76


LIFE STYLE

77


BEAUTY

ТЪМНАТА СТРАНА НА JEAN PAUL GAULTIER: SCANDAL BY NIGHT тане ли тъмно, полъхът на свободата се появява на всички улици в Париж. Нощта събужда живот, който няма да срещнете в сутрешната чаша топло кафе и ароматни кроасани. Нощта, в която се извършват хиляди грехове и където всички лилави неонови светлини са цветът на изкушението! Подайте му се! Новият аромат Scandal By Night на Jean Paul Gaultier е непредвидим, чисто пристрастяващ и носи свръх доза удоволствие. Истински приятел на нощта. Това е ароматът на свободата, независимостта и приказките като сладък мед. Сладострастните оттенъци на меда изкушават с притегателна сила, за да откликнат на чувствената тубероза, комбинирана със сандалово дърво и зърна от Тонка. В едни момент не знаете какво става и всичко е с главата надолу! Краката нагоре! Всички изглеждахме както... флакона! Връхни нотки: мед, сърце: тубероза; базови нотки: зърна от Тонка и пачули. Ще намерите в магазините за селективна козметика.

С

78


BEAUTY

THE DARK SIDE OF JEAN PAUL GAULTIER: SCANDAL BY NIGHT hen it becomes dark, the whiff of freedom appears on all the streets of Paris. Night awakens life that you will not meet in the morning a cup of warm coffee and aromatic croissants. The night when thousands of sins are committed and where all purple neon lights are the color of temptation! Give in to it! Jean Paul Gaultier‘s new Scandal By Night fragrance is unpredictable, purely addictive and brings an overdose of pleasure. A real friend of the night. This is the aroma of freedom, independence and fairy tales like sweet honey. The cool hues of honey tempt with appeal to respond to the sensual tuberose combined with sandalwood and Tonka beans. At some point you do not know what‘s going on and everything‘s upside down! Your feet up! We all looked like ... the bottle! Top notes: honey, heart: tuberose; basic notes: beans of Tonka and patchouli. You will find it in the selective cosmetics stores.

W

79


DESTINATION

Малдиви

Един преживян разказ – почивката на д-р Борислава и Красимир Арабови, разказана от д-р Арабова

80


DESTINATION

акво представляват Малдивите? Хиляди бисерни перли, разпръснати из необятния Индийски океан. Сбъднатата мечта на тези от нас, вечно забързани в делничното ежедневие, с желание за кратко бягство от суетата и динамичния ритъм на градския живот, както и възможност да се отпуснеш сред девствената природа, докато усетиш как напълно се сливаш с нея. Магията на това място започваш да чувстваш още с принизяването на самолета. През малкото прозорче, на фона на мастилено синия океан различаваш снежно-бе-

К

81

лите островчета, заобиколени от светлосиния ореол на кораловия риф около тях. Скоро огромният трансокеански самолет каца почти безшумно на неголямото летище в столицата на Малдивите – Мале и въпреки умората от 8-часовия нощен полет, скачаш енергично от седалката, грабваш малкия си сак с ръчен багаж (на Малдивите не ти трябва много багаж), пооправяш схванатия от дългото седене кръст и бързаш да излезеш навън с чувство, че ти предстои да видиш и усетиш нещо, което го няма в Европа и Америка.


DESTINATION

Първото, което те впечатлява навън, е слънцето – огромно и палещо. Усещаш как слънчевите лъчи падат точно над главата ти, все пак се намираш на Екватора. А ярката слънчева светлина, почти заслепяваща, прави всичко наоколо да изглежда в много по-наситени цветове – сгради, коли, корабчета, дори дрехите, с които са облечени хората. Чартърни автобусчета, извозващи пътниците от самолета до самото летище, не видях. Летището е малко и бързо се озоваваш вътре. Там вече успяваш да съблечеш зимното яке, да смениш ботите със сандали, да останеш по тениска и да се намажеш задължително със слънцезащитен крем, защото температурата на въздуха от 10 ч. сутринта до 19 ч. вечерта е +32 градуса. Виза за Малдивите не е необходимо предварително да се изважда. На самото летище има гишета, на които на всеки турист поставят печат в международния паспорт. Този печат изпълнява ролята на двуседмична виза. Въпреки огромния поток туристи, има много добре създадена организация, работят достатъчно гишета и не ти се налага да чакаш повече от 15 – 20 минути. Другото, което ми направи впечетление, е, че освен външни полети има и вътрешни – от основното летище в Мале до доста острови от архипелага, през половин час - от рано сутрин до късен следобяд. И така, вече сме на изхода на летището и се оглеждаме за корабче, което да ни откара на нашия остров. Както

сигурно знаете, Малдивите предлагат голямо разнообразие от хотели и цени. За 5-дневна почивка можеш да намериш цени от 400 лв до 20 000 лв. Сърфирайки в интернет, разбрах, че като цяло островите могат да бъдат разделени на две – една част, на която местното население е закупило парцели и е построило на тях малки хотелчета - тип „семейни”. Там цените са сравнително ниски и варират за 5-дневна почивка от 400 до 600 лв. Другите острови, обикновено по-малки на площ, представляват един комплекс (обикновено 4-5 звезден), включващ хотелска част, ресторант, барове и условия за различни водни и сухоземни спортове. Тези острови подсигуряват задължително организиран транспорт за всеки турист. Аз лично избрах втората част от островите. Гледах островът да е разположен и по-близо до Мале, защото много хотели предупреждават, че при лошо време и буря не могат да извозват туристите, което налага известни притеснения и проблеми. Намираме лесно мястото, на което ни чакат посрещачите от нашия хотел, и след 10 минути вече сме на малко корабче, което ни носи из водите на Индийския океан. Капитанът на корабчето явно обича високите скорости и адреналина. Двама мургави негови помощници, с усмивка на лице, наблюдават как всеки един от нас се е хванал здраво за седалките и облегалките, и на всеки по-остър завой се навежда, за да не изхвърчи зад борда. Хубавото е, че това 82


DESTINATION

83


DESTINATION

„удоволствие” не трае дълго и след около 20 минути вече сме на острова. Поемаш глътка въздух и изкачаш на кея. Багажът ти е натоварен на колички и мургави пикола, облечени в снежно-бели дрехи го откарват по хотелските стаи. Посрещането на гостите става в импровизирана рецепция на открито. Там, директно върху пясъка, са поставени кушетки и масички, а отгоре има огромен сенник с много вентилатори, които приятно разхлаждат въздуха. Всеки гост получава за добре дошъл чаша с местна напитка. Прави впечатление, че всички от персонала са усмихнати, спокойни и любезни, въпреки голямата горещина и влага. След кратко освежаване в хотелската стая, вече сме по бански на плажа. Плажът – ослепително бял и фин пясък, ярко зелени палми, ниска разстителност и топла вода. Просто лягаш на пясъка и се оставяш водата да те гали. И забравяш суетата, всякакви грижи и тревоги, и се отдаваш на уединението ти с природата. Ставаш друг човек, започваш да възприемаш нещата по друг начин. И там вечер звездите и съзвездията са същите, като тези в България, Мохитото и Маргаритата се приготвят, както в България, но ги възприемаш по друг начин, насладата от тях е по-пълноценна. За краткия ни престой там успяхме да разгледаме 3 острова: Bandos Maldives, Malahini Kuda Bandos Resort, Thulhagiri Island Resort&Spa. В началото си мислех, че всички острови са еднакви, но се оказа, че не е точно така. Всеки остров е застроен с различни в архитектурно отношение къщички и си има свое специфично очарование. Най-красив е Thulhagiri. Той е типичният остров за младоженци и романтици. Представлява не голям остров (обхожда се за 20 минути), залесен с екваториална растителност. В гъстата екваториална гора е пълно с разноцветни папагалчета, които огласят целия остров с крясъци и песни. За тях са направени специални гнезда от кокосови палми, разцепени наполовина, напълнени със слама и прикрепени здраво към клоните на дърветата. Папагалчетата не се боят от хората, явно са свикнали с тях, при добър късмет даже можеш да ги погалиш. Между дърветата са направени пътечки, по които освен туристите, свободно се разхождат и игуани. Те обаче са доста страхливи и бързат да се покатерят по стъблата на дърветата. На острова има два вида къщички – във водата, които са с прозрачно дъно, и на сушата, разположени в кръг по протежението на плажа. В една от къщичките във водата е разположен SPA центърът. Островът е див и красив, с един ненатрапващ се лукс във всеки един детайл. Bandos Maldives е по-голям и разположен по-близо до Мале. Той е подходящ за хора, търсещи повече удобства. Тук къщичките отново са разположени във водата и на сушата, като определено са по-големи и по-луксозни. В централната част на острова има магазини за бижута на известни марки. Има и яхтено пристанище, в което непрекъснато влизат и излизат различни по големина яхти. И накрая, островът на който бяхме отседнали ние - Malahini Kuda Bandos Resort, най-малкият и най-близо разположен до Мале остров. Обикаля се за 15 минути. Отначало бях шокирана от факта, че всички ходят боси – и туристи, и сервитьорите в ресторанта. Имах опасение да не се нараня и прихвана някоя инфекция при този топъл и влажен въздух. Това беше само първия ден. От втория ден и аз ходех боса и усещах насладата. 84


DESTINATION

През деня се припичаш на плажа и събираш „Малдивски тен”, а вечер учиш малдивски песни и танци. Ресторантът е на открито - на плажа, храната е разнообразна, преобладава азиатската кухня, а всяка вечер има „жива” музика – местни музиканти изнасят програма от песни и танци. След вечеря купонът се пренася на нощния Beach bar. Същата група музиканти идват и започват да изпълняват различни евъргрийн парчета и то на завидна висота. След тях идва ред на DJ-s. Много се чудех дали да избера тази дестинация за почивка. Мненията на повечето ми познати бяха, че това са малки островчета и ще бъде скучно и еднообразно. Да, вярно е, че ежедневието е малко еднообразно – предимно плаж и практикуване на различни водни спортове, но повярвайте ми , струва си! Струва си изморителният 8-часов нощен полет, дългото „висене” на летището в Истанбул, чакайки прикачването, адаптацията в голямата температурна разлика между България и Мале (излетяхме при -6 градуса, а кацнахме при +32 градуса жега). Изживяването е незабравимо! В края на краищата животът е един. Наслаждавайте му се пълноценно!

85


DESTINATION

The Maldives An experienced story - the holiday of dr. Borislava and Krasimir Arabov, told by Dr. Arabova

86


DESTINATION

87


DESTINATION

hat are the Maldives? Thousands of pearls scattered across the vast Indian Ocean. The dream come true of those of us, eternally busy in everyday life, with the desire for a brief escape from the vanity and the dynamic rhythm of urban life, as well as the opportunity to relax in the virgin nature until you feel completely merged with it. You start to feel the magic of this place at the plane landing. You can see through the little window, on the background of the inky blue ocean, the snow-white islets surrounded by the light blue halo of the coral reef around them. Soon the huge transoceanic plane landed almost noiselessly on the small airport in the capital of Maldives - Malé and in spite of the fatigue of the 8-hour night flight, you jump energetically from the plane, grab your little bag with hand luggage (you do not need a lot of luggage on the Maldives), you fix your waist from the long sitting and hurry to go out with the feeling that you are about to see and feel something that exists in Europe and America. The first thing that impresses you is the sun - huge and sparkling. You can feel the sunlight falling just above your head, yet you are on the equator. A brilliant sunlight, almost dazzling, makes everything around to look much more in saturated colors - buildings, cars, boats, even the clothes that people wear. I did not see any charter busses to transport passengers from the plane to the airport.. The airport is small and quickly you find yourself inside it . There you can take off the winter jacket, change the boots with sandals and be in a T-shirt and you must put some sunscreen because the air temperature is 32⁰ C from 10 am till 7 pm. You do not need a visa for the Maldives in advance. There are desks at the airport where a stamp is put in the international passport of each tourist. This stamp serves as a two-week visa. Although the huge flow of tourists, there is a very good organization, enough working desks and you do not have to wait for more than 15-

W

20 minutes. The other thing that impressed me is that besides external flights, there are also internal ones - from Male‘s main airport to many islands of the archipelago, on every half an hour from the early morning to the late afternoon. So, we‘re at the exit of the airport and looking around for a boat to take us to our island. As you may know, the Maldives offer a wide variety of hotels and rates. For a 5-day holiday you can find prices ranging from 400 BGN to 20,000 BGN. Surfing the internet, I found out that the islands can be divided into two - a part where the locals bought plots and built small hotels – “family” type. There the prices are relatively low and vary for a 5-day rest from 400 to 600 BGN. The other islands, usually smaller in size, are a complex (usually 4-5 stars) including a hotel part, restaurant, bars and facilities for different water and terrestrial sports. These islands provide compulsory organized transport for every tourist. I personally chose the second part of the islands because I had concerns about the room cleanliness and food hygiene. I also wanted the island to be closer to Male, because many hotels warn that in bad weather and a storm they cannot transport the tourists to the airport, which provokes some concerns and problems. We fоund easily the place where our welcoming persons of our hotel were waiting for us and in 10 minutes we were on a small boat that brought us through the waters of the Indian Ocean. The captain of the boat obviously liked high speeds and adrenaline. Two dark-faced assistants with a smile on their s watched each one of us got hold of the seats and backrests and bent over on each sharper turn, so that he would not go overboard. The good thing was that kind of “pleasure” did not last long and in about 20 minutes we were on the island. You take a breath and climb to the pier. Your luggage is loaded on carts and swirling piccolo, dressed in snow-white clothes, takes it to the hotel rooms. Guests are welcomed in an impromptu outdoor reception. There, directly 88


DESTINATION

on the sand couches and tables are placed and on the top there is a huge canopy with many fans that cool the air nicely. Each guest receives a welcome drink with a local drink. It is noteworthy that all of the staff is smiling, calm and polite despite the great heat and moisture. After a short refreshment in the hotel room, we are already in our swimsuits at the beach. The beach - dazzling white and fine sand, bright green palms, low vegetation and warm water. You just lie down on the sand and let the water caress you. And you forget the vanity, all the cares and worries, and you enjoy your privacy with nature. You become another person; you start to accept things in another way. In the evening there the stars and constellations are the same as those in Bulgaria, the Moquito and the Margarita are prepared as in Bulgaria, but you perceive them in another way, the enjoyment of them is more complete. We were able to see three islands during our short stay: Bandos Maldives, Malahini Kuda Bandos Resort, Thulhagiri Island Resort & Spa. At first I thought all the islands were the same, but it turned out they were not. Each island is built with architecturally different houses and has its own specific charm. The most beautiful is Thulhagiri. It is the typical island for honeymooners and romantic persons. It is not a big island (you walk it in 20 minutes), planted with equatorial vegetation. The dense, equatorial forest is full of colorful parrots that make the whole island cries and songs. Special nests of coconut palms are made for them, split in half, filled with straw and firmly attached to the tree branches. Parrots are not afraid of people, they are obviously accustomed to them, if you are lucky you can even caress them. Among the trees there are paths where, besides the tourists, there are also free iguanas strolling. However, they are quite timid and quickly climb on the tree trunks. There are two types of houses on the island - in the water, which have a clear bottom and on the land, located in a circle along the beach. The SPA center is located in one of the houses in the water. The island is wild 89

and beautiful with an unobtrusive luxury in every detail. Bandos Maldives is larger and located closer to Malé. It is suitable for people looking for more comfort. The houses here are located again in the water and on the land, and they are bigger and more luxurious. In the central part of the island there are jewelry stores of well-known brands. There is also a yacht port where various yachts come in and out. Finally, the island we were staying at - Malahini Kuda Bandos Resort, the smallest and closest island to Malé. You can walk it in 15 minutes. At first I was shocked by the fact that everyone was walking barefoot - tourists as well as waiters in the restaurant. I was afraid of hurting or getting an infection in this warm and humid air. It was only the first day. From the second day I also walked barefoot and felt the delight. During the day you sunbathe on the beach and get “Maldivian tan” and in the evening you learn Maldivian songs and dances. The restaurant is outdoors - on the beach, the food is various, the Asian cuisine predominates, and there is live music every evening - local musicians have a program of songs and dances. After dinner, the party continues in the Night Beach Bar. The same group of musicians comes and starts performing different evergreen pieces at enviable level. After them it is the DJs turn. I wondered a lot whether to choose this holiday destination. The opinions of most of my acquaintances were that these are small islands and it would be boring and monotonous. Yes, it‘s true that everyday life is a bit monotonous - mostly beach and practicing various water sports, but believe me, it‘s worth it! It is worth the exhausting 8-hour night flight, the long “hanging” at Istanbul airport, waiting for the transfer, the adaptation in the big temperature difference between Bulgaria and Malé (we took off at -6⁰ C and landed at + 32⁰ C heat). The experience is unforgettable! All in all, life is one. Enjoy it fully!


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-93-11-485 бул. Черни връх 100, Парадайз център, ниво - 1 mebeli@designcorner.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-09-77-40 ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол - ниво 2 www.designcorner.bg Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 бул. Захари Стоянов 1000, Комплекс Меркадо economicbs_mebeli@martineli.bg www.martineli.com

ЗАВЕДЕНИЯ

Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE bar & dinner +359-988-30-30-30 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100, Хотел Маринела marionette@marionette.bg marionette.bg

Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE Pool +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер MARRAKECH – orient food & shisha bar +359-988-31-31-31 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100 Хотел Маринела, Ет. 2 marrakech.bg

Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 884-66-67-11 Варна, ул.Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) E-mail : contact@marmalad.bg marmalad.bg

Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер

Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com

MASSA KITCHEN +359 885 990 805 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com

MASSA Asia&Orient +359 887 122 551 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

MERAKI Варна, Морска гара +359 885 008 242

90
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.