CodeM 03

Page 1

1


2
ÎÒÊÐÈÉÒÅ ÑÅÁÅ ÑÈ Â ÑÂÎß ÄÎÌ www.UES.bg

/ +359 882 600 600 / гр. София

/ бул. Патриарх Евтимий 17


Съдържание / Content HOME STYLE HOME STYLE ВДЪХНОВЕНИ ОТ ТОСКАНА 6 INSPIRED BY TUSCANY С ПОДПИС ARTELINEA 16 SIGNED BY ARTELINEA СТИЛЪТ ПОРАДА 22 PORADA STYLE DECOR DECOR ТАПЕТЪТ В ГЛАВНАТА РОЛЯ 30 WALLPAPER IN THE LEAD ROLE ИЗКУСТВОТО KINTSUGI 36 THE ART OF KINTSUGI INTERVIEW INTERVIEW ПЕТЪР ЧИФУТОВ 42 PETAR CHIFUTOV LIFE STYLE & BEAUTY ЗАШЕМЕТЯВАЩ АПАРТАМЕНТ В СОФИЯ ZEISS VISION CENTER СЪВЪРШЕНА ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ ОТ 21-ВИ ВЕК ЗА КРАСИВИ ЧЕРТИ, КОИТО СЕ ХАРМОНИЗИРАТ ЕДНА ДРУГА GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS ЗА ВСЕКИ СТИЛ ОТ ПАРИЖ

LIFE STYLE & BEAUTY 52 STUNNING APARTMENT IN SOFIA 56 ZEISS VISION CENTER PERFECT EYE CARE OF THE 21ST CENTURY 60 FOR BEAUTIFUL FACIAL FEATURES THAT HARMONIZE WITH EACH OTHER 63 GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS FOR EVERY STYLE 66 FROM PARIS

THE PLACE THE PLACE MASSA ASIA&ORIENT 68 MASSA ASIA&ORIENT ЩЕ ВИ РАЗКАЖЕМ... WE’LL TELL YOU ABOUT... GOURMET GOURMET С ВКУС И АРОМАТ 76 WITH TASTE AND AROMA WORLD WORLD ЯПОНИЯ 82 JAPAN

Code M team Главен редактор Мелина Бошнакова-Костадинова Автори Силвия Боянова Силвия Табакова Мария Караиванова

Contributors Silviya Boyanova Silviya Tabakova Maria Karaivanova

Фотограф Мария Караиванова

Photographer Mariya Karaivanova

Предоставени снимки от Ulivi; Artelinea; Porada; Wall & Deco Снимка на корицата: Wall & Deco Преводач Веселка Kръстева Дизайн Владо Върбанов

6

Editor in chief Melina Boshnakova – Kostadinova

Featured photographs of Ulivi; Artelinea; Porada; Wall & Deco Cover photo: Wall & Deco Translator Veselka Krusteva Design Vlado Varbanov

Издатели MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD

Publishers MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD

Редакционен адрес 9000 Варна, ул. Дебър 7 Info9@martineli.com Тел.: 0889700412

Editorial adress 9000 Varna, 7 Debur str. info9@martineli.com phone: +359889700412HOME STYLE

M

ARTINELI представя Ulivi Salotti - kомпания с богата история, създадена преди 45 г. в сърцето на Тоскана - люлката на италианското изкуството и култура, с уникален и неподражаем начин на живот. Страстта към творчеството и желанието за създаване на нови концепции за мебели, тласкат компанията към икономически върхове, като днес продукти с марката Ulivi се търсят от Ню Йорк до Шанхай и от Москва до Дубай. Мащабите на пазара не променят занаятчийския дух, който се характеризира с вниманието към детайла, изборът на фини и естествени материали като кожа, масивна дървесина, пергамент и много други, както и възможността за персонализиране на цветовете и довършителните операции. В резултат на традицията на занаятчийството и научните изследвания, в комбинация с ноу-хау, предавано от поколение на поколение, се създават уникални и неподправени мебели. Разпознаваеми в разнообразния сектор, предложенията за обзавеждане Ulivi се характеризират с качествена изработка, изискан и елегантен дизайн, давайки емоцията на стила Made in Italy. Зашеметяващите им колекции предлагат богата селекция от кожени дивани и фотьойли, столове и модерни кожени легла, предлагани в широка гама от материали. Висок клас абанос, дъб и американски орех са най-често използваните дървесини.

8


HOME STYLE

9


HOME STYLE

Всеки елемент от колекциите на мебели Ulivi може да бъде изцяло персонализиран както цветовo, така и в комбинацията на висококачествените материали. Всъщност е възможно всяко творение да завърши детайлно в съответствие с желанията на клиента, вдъхвайки живот на абсолютно уникални творби. Персонализацията се простира и до обработката на

масивната дървесина, която в комбинация с кожа създава контраста, типичен за два естествени материала със силен характер. Обработката на кожа също предлага разнообразни решения за декорация, като плетена кожа, например. Ulivi поставя силен акцент и върху опазването на околната среда, като прави всичко възможно да се

10


HOME STYLE

съобрази с екологично устойчивите стандарти. Не само предлага високи изисквания към качеството на производство, но това, което е още по-важно, строго се проверява оригиналността на дизайна на всеки продукт. Ако суровините или дизайна не са достатъчно добри, трудно може да се постигне желаният резултат. Уникалното дизайнерско вдъхновение на

11

Ulivi е неразделна част от основната комбинация на суровини и производство. Всеки от нас има своя идентичност, която се изразява в подредбата на дома и избора на мебели. Затова в компанията тълкуването на нуждите на клиента са толкова важни, колкото и самата им изработка.


HOME STYLE

12


HOME STYLE

13


HOME STYLE

M

ARTINELI presents Ulivi Salotti - a Company with a rich history established 45 years ago in the heart of Tuscany the cradle of Italian art and culture, with unique and inimitable lifestyle. The passion for creativity and the desire to create new furniture concepts push the company to economic peaks, as Ulivi brand products now are sought from New York to Shanghai and from Moscow to Dubai. The scale of the market does not change the craft spirit, which is characterized with the detail attention, the choice of fine and natural materials such as leather, solid wood, parchment, etc. as well as the ability to customize the colors and finishing operations. As a result of the tradition of craftsmanship and research, combined with know-how passed on from generation to generation, unique and authentic furniture is created. Recognized in the varied sector, Ulivi furnishings are characterized by quality craftsmanship, exquisite and elegant design, giving the emotion of the Made in Italy style. Their stunning collections offer a rich selection of leather sofas and armchairs, chairs and modern leather beds available in a wide range of materials. The most commonly used wood is high class ebony, oak and walnut.

14


HOME STYLE

15


HOME STYLE

16


HOME STYLE

Every element of Ulivi furniture collections can be fully customized, both in color and in the combination of high quality materials. In fact, it is possible for every creation to complete in detail according to the wishes of the client, giving life to absolutely unique combinations. Personalization also extends to the processing of solid wood, which in combination with leather creates the contrast, characteristic of two natural materials of a strong charatcter. Leather treatment also offers a variety of decoration solutions such as knitted leather, for example. Ulivi puts a strong emphasis on environmental protection by making every effort to comply with environmentally sustainable standards. Not only does it offer high quality production requirements, but what is even more important is the veracity of the design of each product. If raw materials or designs are not good enough, it is difficult to achieve the desired result. The unique design inspiration of Ulivi is an integral part of the main combination of raw materials and production. Each of us has his own identity, expressed in the home arrangement and the choice of furniture. Thus, the interpretation of customer needs in the company is as important as their making. 17


HOME STYLE

И

зискана, елеганта, функционална – банята с подпис Artelinea е символ за класа и усещане за лукс. Стил, разработван от международно признати архитекти, дизайнери и художници, превръща обзавеждането за баня в свят на естетика със собствен почерк.

Стилът на Artelinea е резултат от непрекъснатото търсене на традиционна красота, която се пресъздава с иновативно звучени. Необходимостта от модерност не създава ограничение за Artelinea. Дизайнерите следват правилото „култивиране на красота“, особено

18


HOME STYLE

когато тя е богата на история и традиции. Има многобройни колекции, които са вдъхновени от елементи на вечната красота, като KIMONO, посветен на изтънчените линии на традиционната японска рокля. Предлагането на пълна гама от продукти, включващо об-

19

завеждане, санитарен фаянс, огледала, осветление, както и различни видове подови и стенни покрития, дава възможност за гъвкав и иновативен подход към обзавеждането на банята, като същевременно гарантира изключително високо качество. 18-те колекции от мебели отговарят на


HOME STYLE

разнообразните изисквания по отношение на стил, функционалност и бюджет. С практични опции за съхранение, вещите са подредени по един по-организиран и приятен начин. Компанията притежава 42 патентовани цвята за гланц. С избора на специални покрития, направени с изключителни, авангардни технологии, като Cristal Wood (стъкло с вградени дървесни частици), Cristal Image (стъкло с интегрирано изображение или плат), персонализацията и оригиналността на банята е постижима.

20


HOME STYLE

21


HOME STYLE

R

efined, elegant, functional - the bathroom signed by Artelinea is a symbol of class and a sense of luxury. A style developed by internationally renowned architects, designers and artists turns bathroom furniture into a world of aesthetics with its own handwriting. The style of Artelinea is the result of the constant demand of traditional beauty recreated with modern sound. The need for

modernity does not create a limitation for Artelinea. Designers follow the “beauty cultivation� rule, especially when it is rich in history and traditions. There are numerous collections inspired by elements of eternal beauty, such as KIMONO, dedicated to the sophisticated lines of the traditional Japanese dress. Offering a full range of products including furnishing, sanitary 22


HOME STYLE

faience, mirrors, lighting, as well as various types of floor and wall coverings, allows a flexible and innovative approach to bathroom furnishing while at the same time ensures an outstanding quality. The 18 collections of furniture meet the diverse requirements in terms of style, functionality and budget. The things are organized in a more organized and enjoyable way with functional storage 23

options. The company owns 42 patented glossy colors. With the choice of special coatings made with exclusive, cutting-edge technologies such as such as Cristal Wood (glass with built-in wood particleboard), Cristal Image (glass with integrated image or fabric), the personalization and the originality of the bathroom is achievable.


HOME STYLE

С

обствена идентичност и разпознаваемост. Класическо вдъхновение, модернистичност и висококачествени материали. Неслучайно Porada печели множество отличия в международен мащаб. Компанията производител на мебели залага на баланса между формата и функционалността във всеки детайл на изделията, а в комбинация с елегантен и провокиращ мисълта дизайн, мебелите остават непреходни във времето. Разнообразието на колекцията им е впечатляваща - включваща мека мебел и корпусна мебел. Обзавеждане за трапезарии, дневни зони, спални, кабинети, антрета. Колекция, разработена в сътрудничество с дизайнери, като Tarcisio Colzani, Marconato & Zappa, Opera Design, Giovanna Azzarello, Marelli & Molteni, Giuseppe Viganò, Gino Carollo и Stefano Bigi.

Own identity and recognisability. Classic inspiration, modernity and high quality materials. It is not by accident that Porada has won many international awards. The company, a manufacturer of furniture, relies on a balance between form and functionality in every detail of the products and in combination with an elegant and thought-provoking design, the furniture remains timeless. The variety of their collection is impressive - including upholstered furniture and cabinet furniture. Furniture for dining rooms, living areas, bedrooms, offices, hallways. A collection, developed in collaboration with designers, such as Tarcisio Colzani, Marconato & Zappa, Opera Design, Giovanna Azzarello, Marelli & Molteni, Giuseppe Viganò, Gino Carollo и Stefano Bigi.

Проектирана от Stefano Bigi, трапезарната маса Infinity Ovale е превъзходен пример за стила на Porada и изисканата й изработка.

Designed by Stefano Bigi, the Infinity Ovale Dining Table is a superb example of Porada‘s style and exacting craftsmanship.

24


HOME STYLE

Проектирана от Margie Walraven, Pablo Desk е изключително функционална мебел за домашния кабинет, което със сигурност ще допринесе работата от дома да доставя удоволствие. Изработена от красив гладък орех Canaletta, Pablo Desk има едно чекмедже под бюрото, леко извит перваз, изключително полезен, спирайки падането на предмети. Дървото може да бъде в естествения си вид, оцветено или матово, лакирано в редица цветове. Идеално допълнение към това интелигентно бюро е и изключително удобният стол Arlekin.

25

Designed by Margie Walraven, the Pablo Desk is an extremely functional piece of home-office furniture that will surely make working from home a pleasure. Made in beautifully smooth Canaletta walnut, the Pablo Desk has one drawer below the desk top, a gently curving back ledge, extremely useful to stop paperwork falling off. The wood can be left natural, stained or matt lacquered in a range of colours. The perfect accompaniment to this smart desk is the extremely comfortable Arlekin chair.


HOME STYLE

26


HOME STYLE

Проектиран от Tarcisio Colzani, Bolero Sofa е перфектната модулна система за сядане. Геометрично оформената рамка е в красив гладък орех Canaletta. Диванът Bolero е изработен със сменящи се калъфи, които могат да бъдат избирани от над 200 различни материи, кожи или еко кожа. Designed by Tarcisio Colzani, the Bolero Sofa is the perfect modular seating system. The geometrically shaped frame is in beautiful smooth Canaletta walnut. The Bolero sofa is incredibly versatile as it has removable covers which can be selected from over 200 different fabrics, leathers or eco-leathers. 27


HOME STYLE

Kvadro Bookcase е невероятно гъвкава модулна система, изработена от красив гладък орех Canaletta, проектиран от Т. Colzani. Системата Kvadro е идеална за домашния офис или хол. Комбинирането на контейнери с единична, двойна или тройна ширина oт дърво, пушено стъкло или стъклен фронт, дава възможност да се създадат зашеметяващи композиции.

The Kvadro Bookcase is an incredibly versatile modular system made in beautiful smooth Canaletta walnut, designed by T. Colzani .The Kvadro system is perfect for your home office, library or living room. By combining single, double or triple width containers with a wood, smoked glass, or mashrabiya glass front it is possible to create stunning compositions. 28


HOME STYLE

29


HOME STYLE

Красиво извитите кресла Vivienne са не само добре изглеждащи, но изключително удобни.Създадени от Gino Carollo, те са отличен пример за превъзходните майсторство и внимание към детайла. The beautifully curved Vivienne Armchair is not only good looking, but extremely comfortable. Designed by Gino Carollo, this is a perfect example of a superior craftsmanship and attention to detail.

30


HOME STYLE

31


DECOR

32


DECOR

фотографии Wall & Deco

“Имах смъртоносен дуел с моите... тапети“, казва Оскар Уайлд няколко седмици преди да почине в евтин хотел в Париж. „Един от нас трябва да си тръгне.“

Т

рудно е да си представим, че нещо толкова тривиално, като тапета, може да вдъхне такава страст у умиращ човек. Но истината е, че тапетът може да направи или да разруши помещението, като го превърне в тотален шик или трагичено творение. Тапетът е в главната роля. Или най-добра поддържаща. В това пространство елементът тапет действа както като сценарист, така и като актьор, привличайки окото и добавяйки измерение, като същевременно позволява на историята на живота да се разгърне в красив фон. От неочаквани стълбища и джунгла в стаята, до геометрични форми и архитектурни чертежи. Всеки дизайн събужда различно вълнение: фин романс, жива енергия, градска суета... 33


DECOR

34


DECOR

Тапетът се завърна на декорираната стена с гръм и трясък. Като творческо вдъхновение, което се радва на непрекъснат баланс между планиране и дизайн, фотографски хиперреализъм и графики. Вече с нов подход към декорацията на стените, с уникален дизайн и силно визуално въздействие, израз на тенденции и себеусещане. От първоначалния фокус върху фоновите тапети за сухи помещения, днес те се предлагат за стени за външни фасади и влажни помещения, като бани и душ кабини. Продукт, даващ множество възможности за интегрирани решения в обзавеждането. 35


DECOR

36


DECOR

photo - Wall & Deco

“My wallpaper and I are fighting a duel to the death”, said Oscar Wilde a few weeks before dying in a cheap hotel in Paris. “One or the other of us has to go.”

I

t is hard to imagine that something as trivial as a wallpaper can inspire such passion in a dying man. But the truth is that wallpaper can make or destroy the room by turning it into a total chic or tragic creation. Wallpaper is in the lead role. Or the best supporting. In this space, the wallpaper element acts both as a screenwriter and as an actor, attracting the eye and adding dimension, while allowing the story of life to unfold in a beautiful background. From unexpected stairs and a jungle in the room to geometric shapes and architectural drawings. Every design awakens a different excitement: fine romance, live energy, urban vanity ... The wallpaper returned to the decorated wall with a bang. As a creative inspiration that enjoys a continuous balance between planning and design, photographic hyperrealism and graphics. Now with a new approach to decorating the walls with unique design and strong visual impact - an expression of tendencies and self-feeling. From the initial focus on background wallpaper for dry areas, today they are offered for walls for exterior facades and humid areas such as bathrooms and showers. A product that offers multiple opportunities for integrated solutions in furniture. 37


DECOR

38


DECOR

39


DECOR

40


DECOR

41


DECOR

42


DECOR DE DEC D EC E CO OR R

43


INTERVIEW

На гости на г-н Петър Чифутов регионален мениджър в MARTINELI Петър Чифутов, 38 г. щастливо женен, баща на две момичета. В компанията работи от 2005 г., като от 2008 г. е регионален мениджър.

44


INTERVIEW

Какво е да си успешен мениджър? Според мен е доста субективно човек да се самооценява , затова предпочитам резултатите да определят кой какъв е. От моя гледна точка, да си добър или успешен в нещо е съчетание между добре свършена работа и умението да се разбираш с хората, с които я вършиш. В крайна сметка моята работа е пряко свързана с хората и добрата комуникация е в основата на всичко. Разбира се, като се прибавят опитът и знанията, трупани през годините, резултатът е налице! Какво ти харесва най-много в MARTINELI, какво те мотивира и вдъхновява в работата? Не мога да откроя само едно нещо, определено. Всъщност никога не съм се замислял за това , по-скоро е съвкупност от много неща . Сферата, в която се занимава MARTINELI, е широкообхватна, цветна, динамична и никак не е лесна. Модата в интериорния и екстериорния дизайн се променя динамично , не можеш да кажеш „Това вече го научих„. Постоянно излизат нови и нови неща. Да, има основни правила, които са водещи, но в никакъв случай задължителни. В крайна сметка дизайнът не ти поставя граници, напротив - премахва ги. И това ми харесва, движи напред, мотивира. Свободата в действията, резултатът, удовлетвореността на клиента и собственика на компанията. Какъв е твоят подход към екипа ти – като шеф или като лидер? Как искаш да те възприемат? Знаеш ли, още от самото начало исках всички да ме възприемат, като колега, нищо повече. Никога не съм се опитвал да подражавам на когото и да било. Рзбира се, основното ми правило не се е променило до днес, по-скоро подходът и начините за постигане на резултати са претърпели промени. Практиката ме научи на някои важни уроци. Грешките също. 45


INTERVIEW

Разкажи ни за новите предизвикателства в компанията, какво предстои? От извесно време отново се насочихме активно към коорпоративните клиенти. Те ни дават големи възможности да разгърнем потенциала си. Знаеш, че когато криза удари и България, последва очакван спад в този сегмент. Но след като ситуацията се нормализира, има сериозно раздвижване и търсене на нашите услуги. В момента работим върху няколко значими проекта, които надявам се ще приключат благоприятно и за MARTINELI! Пътуваш много по света, работиш извънредно, как балансираш между личен живот и кариера? Тук по-скоро съм благодарен на съпругата си. Може би тя е човекът, който допринася най-много за въпросния баланс . Винаги съм се стремял да съм пълноценен и на двата фронта и да не ги смесвам ! Макар да осъзнавам, че на моменти не успявам, продължавам да опитвам. Знаеш ли, искам да имам копче, което, като се прибера при семейството си да ми изключи служебните задачи от главата и да съм отдаден на моите момичета. За съжеление, в определени ситуации се усещам, че прекрачвам границите на личното и служебното. И ако трябва да съм обективен, в 90 % от случаите е в полза на служебното. 46


INTERVIEW

Знаем, че си добър мениджър, а добър баща ли си? Какво мислят прекрасните ти дъщери? О, да! Убеден съм, че двете ми дъщери ме обожават. Аз наистина съм щаслив човек. Господ ме дари с прекрасни момичета - Мария, Далия и тяхната майка. Понякога като ги гледам виждам моето и отражението на съпругата ми в дъщерите ни. Толкова различни , но и постоянно търсещи се. Малката - Мария, тренира класически балет. Аз съм поел изцяло ангажимета с тренировките, ако не съм на път, разбира се, докато голямата - Далия е домошар. Не обича много да излиза и да се натоварва физически, макар че от скоро започна да посещава тренировки по аеробика заедно с майка си, което за нея е голям напредък. Намираме се в твоя дом. Разкажи ни повече за него. Кой се погрижи за обзавеждането и целия облик на дома? Моят Дом! Този проект ни отне една година докато се реализира и съм горд с резултата. Аз имам теза, че домът изразява хората, които живеят в него. Средата, в която живееш, е отражение на теб самия. Има хора, които поставят на преден план колата, която карат. Важното за тях е да е страхотна и висок клас. Заради социалния статус, който другите ще им определят. За сметка на дома. Аз не съм от тях. За радост все повече хора оценяват и държат на класното и качествено обзавеждане. 47


INTERVIEW

Интериорът в дома ни е изцяло по моя идея. Симбиоза на модерно с винтидж нотки. Когато го проектирахме, винтидж стилът беше на мода и той бе акцента, макар да знех, че това ще отмине и се стараех да не прекалявам. Сега, ако трябва да правя всичко отново, би изглеждало по доста различен начин. Както по-рано казах, това е отражението на моята същност. Аз не мога да се охарактеризирам с една дума, бих използвал поне 5. Такъв е и домът ни. През всичките тези години работа в MARTINELI съм си отсявал някои любими брандове, които съм използвал тук, за да постигна този резултат. Кухнята е от STOSA CUCINE, меката мебел е от ALBERTA SALOTTI, за корпусна мебел съм се доверил на качеството на BATISTELLA, осветителни тела FABBIAN и SLAMP. Санитарният фаянс - FLAMINIA и POZZI GINORI, смесителите в банята и кухнята са от GESSI, подовите и стенни облицовки са от FAP CERAMICA, VIVA CERAMICA, TAGINA CERAMICA. Разбира се, всички тези марки у нас сe представляват от MARTINELI .

48


INTERVIEW

49


INTERVIEW

Visiting Mr. Petar Regional Manager of MARTINELI Petar Chifutov, 38 years of age, happily married, a father of two girls. He has been working in the Company since 2005 and since 2008 he has been a regional manager

50

Chifutov -


INTERVIEW

What is to be a successful manager? I think it is quite subjective a person to make a self-assessment, so I prefer the results to determine what a person is. From my point of view, being good or successful in something is a combination of well done work and the ability to get along with the people you do it with. Ultimately my job is directly related to people and good communication is the foundation of everything. Of course, adding the experience and knowledge accumulated over the years, the result is there! What do you like best about MARTINELI, what motivates and inspires you in your work? I definitely cannot make out just one thing. In fact, I have never thought about it; it‘s rather a combination of many. The field MARTINELI is engaged is broad, colorful, dynamic and is not easy at all. Fashion in interior and exterior design changes dynamically, you cannot say “I have already learned it.” New and new things are constantly coming out. Yes, there are basic rules that are leading, but they are in no way mandatory. All in all, design does not set limits on you but on the contrary it removes 51

them. And I like it, it moves me forward, it motivates me. The freedom of action, the result, the customer satisfaction and company’s owner satisfaction. What is your approach to your team - as a boss or a leader? How do you want them to perceive you? You know, from the very beginning, I wanted everyone to see me as a colleague, nothing more. I have never tried to imitate anyone. Of course, my basic rule has not changed today, but rather the approach and ways to achieve results have changed. The practice taught me some important lessons. Mistakes too. Tell us about the new challenges in the company, what is next? We headed actively again to corporate customers for some time. They give us great opportunities to unleash our potential. You know that when the crisis hit Bulgaria, there was also an expected decline in this segment. But once the situation has normalized, there is a serious upheaval and demand for our services. We are currently working on several significant projects, which I hope will end well for MARTINELI!


INTERVIEW

You travel a lot around the world and work overtime, how do you balance between personal life and career? I am grateful to my wife. Perhaps she is the person who contributes most to that balance. I have always strived to be complete on both fronts and not to mix them! Though I realize that at times I fail, I continue trying. You know, I want to have a key that, when I go home with my family, to turn off my job tasks from my head and to be dedicated to my girls. Unfortunately, I feel I overstep the boundaries of personal and business in some situations. And if I have to be objective, 90% of the cases are in favor of the office. We know that you are a good manager but are you a good father? What do your lovely daughters think? Oh, yes! I am convinced my two daughters adore me. I‘m really a happy man. God gave me beautiful girls - Maria, Dalia and their mother. Sometimes when I look at them, I see my wife’s and my reflections in our daughters. They are so different but constantly looking for each other. The younger - Maria, practices classical ballet. I have taken the full commitment to her training if I‘m not on the road of course, while the elder - Dalia is a homebody. She does not like to go out and physical exercises. However, she has recently begun to practice aerobics with her mother, which is a great progress for her.

52


INTERVIEW

We are in your home. Tell us more about it. Who took care of the furniture and the whole look of your home? My Home! This project took us a year to be realized and I‘m proud of the result. I have the thesis that the home expresses the people who live in it. The environment you live in is a reflection of yourself. There are people who put the car they are driving in the foreground. The important thing for them is to be of a great and high class. Because of the social status that others will determine. At the expense of their home. I‘m not one of them. Fortunately, more and more people appreciate and hold the classy and quality furniture. The interior of our house is entirely my idea. It is a symbiosis of modern with vintage notes. When we designed it, the vintage style was fashionable and it was the accent, though I knew it would pass away and I tried not to overdo it. Now, if I have to do everything again, it would look quite different. As I said earlier, this is the reflection of my character. I cannot characterize myself in one word, I would use at least 5. That is our home. All these years working for MARTINELI I have chosen some favorite brands I‘ve used here to achieve this result. The kitchen is from STOSSA, the upholstered furniture is from Alberta Salotti, for the furniture I have trusted the quality of BATISTELLA, lighting FABBIAN and SLAMP. The sanitary faience - FLAMINIA and POZZI GINORI, the bathroom mixers are from GESSI, the floor and wall linings are from FAP CERAMICA, VIVA CERAMICA, TAGINA CERAMICA. Of course, all these brands are represented by MARTINELI in our country.

53


LIFE STYLE

54


LIFE STYLE

Пред вас е един впечатляващ имот, разположен в идеалния център на София, с изключително престижната локация - срещу емблематичната сграда на Руската църква. Местоположението е много комуникативно, близостта до основни градски артерии го прави толкова предпочитан както за живеене, така и за инвестиция. Апартаментът е разположен в класическа сграда от 30-те години на миналия век, с истински аристократичен дух и представителна фасада. Пространството е функционално проектирано и стилно обживяно, с умели дизайнерски решения. Жилището е напълно ремонтирано и обзаведено така, че интериорът става неповторим. Имотът е с площ 261 кв.м., разполага с три спални, две бани, зала за домашно кино, има северно и южно изложение и може да се контролира, изцяло, със Smart Home система. Апартаментът е много подходящ за съвременни, активно работещи и пътуващи хора и отговаря на всички високи очаквания. Неповторимите гледки са само допълнение към множеството му предимства.

Unique Estates, Ref. ID 8979 Район: Център, София, Тип: Апартамент, Обзаведен Площ: 261 кв.м., Етаж: 5 / 6, 3 Спални, 2 Бани Цена: € 1 280 000 55


LIFE STYLE

We present to your attention this stunning property, located on a premium location Downtown – across the emblematic Russian church. The address is very communicative, the proximity to main boulevards makes this apartment suitable both for residential and investment purposes. The apartment is located in a classical building from the 1930s with a genuine aristocratic spirit and a representative facade. The space is functionally designed and stylishly enlivened with splendid designer solutions. 56


LIFE STYLE

The property is completely renovated and furnished so that the interior becomes unique. The property has an area of 261 square meters, with three bedrooms, two bathrooms, a home cinema hall, a North and a South exposure and can be controlled entirely with a Smart Home system. The apartment is very suitable for modern, active and traveling people and meets all the high expectations. Unique views are just an addition to its many advantages.

Unique Estates Ref. ID 8979 Region: Center, Sofia Type: Apartment, Furnished Area: 261 sq.m. Floor: 5/6 3 Bedrooms, 2 Bathrooms Price: â‚Ź 1 280 000 57


LIFE STYLE

К

онцепцията, която стои зад ZEISS VISION CENTER, е да се създаде изцяло ново изживяване за потребителите. С повече от 100 години опит в производството на очила и не на последно място - обширно портфолио от адаптивни

лещи за очила, ZEISS VISION CENTER се е превърнал в синоним на качество, където стилът и модата вървят ръка за ръка. Фотографи, режисьори, журналисти, учени, модни икони и дори астронавти използват продуктите на Carl ZEISS.

58


LIFE STYLE

Повече от 200 милиона души по целия свят виждат живота през стъкла на немския бранд. Марката е завладяла и любители на лукса, които могат да видят и да оценят изящните детайли, най-високото качество и уникалност на всеки продукт. Моделите на Carl ZEISS съчетават в себе си цялостна философия, комбинация от минало, настояще и бъдеще. Оптичните продукти са функционални, изразителни и дори култови. И културно-историческото развитие на този аксесоар не стои неподвижно, а продължава да се усъвършенства с времето. Какво отличава ZEISS VISION CENTER от останалите оптики? В ZEISS VISION CENTER можете не само да намерите идеалните за Вас очила, но и ще получите подробна консултация, а екип от висококвалифицирани оптици и 59

консултанти ще Ви помогне да изберете най-подходящия модел, съобразно зрителни Ви потребности. Защото идеално зрение може да имате само когато очилата Ви са съобразени с формата на лицето, позицията на очите и много други индивидуални параметри. Всички модели отговарят на наложените стандарти за точност, надеждност и качество. Три са основните принципи във философията на ZEISS VISION CENTER: - висок стандарт на обслужването; - използване на най-новите технологии и техники за измерване; - качество и прецизност при производството на всяка леща ZEISS.


LIFE STYLE

Тук ще намерите най-добрата и ексклузивна селекция на водещи марки слънчеви очила и диоптрични рамки – MYBACH, MYKITA, ITALIA INDEPENDENT, CAZAL, VICTORIA BECKHAM, ZILLY, CHOPARD, BLUMARINE, TOM FORD, ERMENEGILDO ZEGNA и много други. Here you will find the best and most exclusive selection of leading brands of sunglasses and diopter frames – MYBACH, MYKITA, ITALIA INDEPENDENT, CAZAL, VICTORIA BECKHAM, ZILLY, CHOPARD, BLUMARINE, TOM FORD, ERMENEGILDO ZEGNA, etc.

ZEISS прецизни лещи по i.Scription технология – също така уникални, както очите ви. Използвайки иновативната i.Scription технология и п тентован алгоритъм за изчисляване на вашата рецепта, Carl Zeiss Vision трансформира индивидуалните ви данни във високопрецизни лещи. ZEISS precise lenses in i.Scription technology - as unique as your eyes. Using innovative i.Scription technology and a patented algorithm to calculate your recipe, Carl Zeiss Vision transforms your individual data into high-precision lenses.

Системата i.Terminal 2 от ZEISS – за всеки, който се стреми към ултимативна точност. Центрирането на лещите е един от най-важните процеси при поръчката и изработката на нови очила. Идеално зрение може да имате, само когато лещите са съобразени с формата на лицето, позицията на очите, наклона на главата и много други индивидуални параметри. ZEISS i.Terminal 2 system - for everyone who aspires to ultimate precision. Lenses centering is one of the most important processes in the procurement and production of new glasses. You can have perfect vision only when the lenses are tailored to the shape of your face, eyes position, head inclination and many other individual parameters.

60

i.Profiler plus от ZEISS С помощта на i.Profiler plus от ZEISS специалистите от ZEISS VISION CENTER създават прецизен очен профил и индивидуална оптична карта на всяко око. ZEISS i.Profiler plus By using ZEISS i.Profiler plus, ZEISS VISION CENTER specialists create a precise eye profile and an individual optical map for each eye.

Заповядайте в: гр. София, Paradise center, ниво +1 гр. София, Serdika Center, ниво -1 гр. София, Sofia Ring Mall, ниво 2 гр. Варна, бул. Княз Борис I-ви 8А


LIFE STYLE

The concept of ZEISS VISION CENTER is to create a whole new experience for consumers. With over 100 years of experience in eyewear production and last but not least - a comprehensive portfolio of customizable eyewear lenses, ZEISS VISION CENTER became a synonym of quality where style and fashion go hand in hand. Photographers, filmmakers, journalists, scientists, fashion icons and even astronauts use Carl ZEISS‘s products. More than 200 million people around the world see life through the glasses of the German brand. The brand also conquered lovers of luxury who can see and appreciate the exquisite details, the highest quality and uniqueness of each product. The models of Carl ZEISS combine a comprehensive philosophy, a combination of past, present and future. The optical products are functional, expressive and cult too. Even the cultural and historical development of this accessory does not stand still and continues to improve with time. What distinguishes ZEISS VISION CENTER from the other optics? At ZEISS VISION CENTER, you can not only find your perfect glasses, but you will also get detailed advice and a team of highly qualified opticians and consultants will help you choose the most appropriate model according to your visual needs. Because you can have the ideal 61

vision only when your glasses are tailored to the shape of the face, the position of the eyes and many other individual parameters. All models meet the standards of accuracy, reliability and quality. There are three main principles in the philosophy of the ZEISS VISION CENTER: - high standard of service; - use of the latest technology and measurement techniques; - quality and precision in the manufacture of each ZEISS lens. Welcome to: Sofia, Paradise Center, level +1; Sofia, Serdika Center, level -1; Sofia, Sofia Ring Mall, level 2; Varna, Knyaz Boris I Blvd. 8А

Welcome to: Sofia, Paradise center, level +1 Sofia, Serdika Center, level -1 Sofia, Sofia Ring Mall, level 2 Varna, 8А, Княз Борис I Blvd.


BEAUTY

За красиви черти, които се К

ожата. Склонни сме да мислим за нея само като за огледало, което отразява начина ни на живот отвътре навън. Всъщност, кожата е индикатор за емоционалното ни здраве. Когато кожата ни изглежда добре, се чувстваме чудесно. А когато се променя, може да се промени и начинът, по който усещаме себе си. За да намерим правилната терапия за кожата ни, за да изглежда тя както бихме искали, при това максимално естествено продължително време, се допитваме до дерматолога д-р Вилияна Ганчева за последните тенденции в естетичната медицина.

Д-р Вилияна Ганчева завършва медицина през 1999 г. в МУ ”Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна. В периода 2002-2006 г. е специализант към клиниката по кожни и венерически болести на същия университет и през 2006 г. придобива специалност дерматология и венерология. От 2007 г. работи като дерматолог в ДКЦ ”Св. Марина”, гр. Варна и във водещи центрове за естетична дерматология в града. За повишаване на своята квалификация ежегодно посещава научни форуми и курсове в България и международни конгреси. Член на БДД 62


BEAUTY

хармонизират една друга Д-р Ганчева, от какво зависи качеството на красивата кожа? Качеството на кожата ни е свързано с начина ни живот - сънят, здравословното хранене и физическата ни активност играят важна роля за това кожата ни да изглежда и да се усеща добре. Въпреки това, редица външни фактори като замърсяване, климатични условия, тютюнопушене и др. могат да повлияят негативно на кожата в различна степен. Генетичните фактори, както и физиологичният процес на стареене също допринасят за специфични проблеми на кожата като бръчки, загуба на еластичност или загрубяване. В естетичната медицина идеята за това какво е „хубава кожа“ се базира на три елемента – текстура, еластичност, цвят. Или, с други думи - хидратирана кожа без фини бръчки, стегната и еластична кожа и кожа без пигментни петна и зачервявания. А има ли механизми, с които да подобрим тези три елемента? Когато кожата Ви сияе, се чувствате щастливи и изпълнени с енергия. Затова компанията Алерган разработи иновативен продукт - Juvéderm VOLITE, който подобрява качеството на кожата с една процедура. Какъв продукт е? Какво съдържа Juvéderm VOLITE? • Juvéderm VOLITE е инжекционен продукт, гел с хиалуронова киселина, която използва патентованата VYCROSS® technology4 - 3 патентован баланс между късо и дълговерижна хиалуронова киселина, с изключително ефективно свързване с BDDE. Той е най-лекият и най-малко кохезивен продукт с VYCROSS® technology досега. • Осигурява подобрение на гладкостта на кожата (липса на фини линии), хидратация и еластичност7,8,9. Разработен е така, че резултатите да се задържат от 6 до 9 месеца само с една процедура.

Какво представлява хиалуроновата киселина? Хиалуроновата киселина е вещество, което естествено се съдържа в кожата. Когато хиалуроновата киселина се инжектира с Juvéderm, тя се свързва с водата в кожата Ви, за да хидратира, подобри еластичността и помогне за корекцията на фините бръчки. В кои области може да се прилага? Juvéderm VOLITE се прилага на лицето, шията, деколтето и ръцете с минимално инвазивна техника и много добра толерантност. 95% от пациентите се връщат към социалните си дейности един ден след процедурата. Какво бихте посъветвали нашите читатели? Всяка кожа е уникална, всяко лице 63

има уникални индивидуални черти, които трябва да се запазят след направените естетични корекции. Последните тенденции в естетичната медицина са в постигането на естествени, натурални резултати, без хирургична намеса, само чрез хиалуронови пълнители, ботулинов токсин. Трябва да се придържаме към трите класически принципа на красотата – симетрия, баланс и хармония. Затова, когато обмисляте процедура, препоръчвам да се съобразите с цялостната визия на лицето си и да се доверите на добър естетичен дерматолог. Добрият естетичен дерматолог владее изкуството да моделира лицето така, че то да изглежда по-младо, сияйно и отпочинало, без да губи идентичността си.


BEAUTY

For beautiful facial features that harmonize with each other S

kin. We tend to think of it just as a mirror that reflects our way of life from the inside out. Actually, the skin is an indicator of our emotional health. When our skin looks good, we feel great. And when it changes, the way we feel ourselves can change too.

Dr. Viliana Gancheva graduated medicine in 1999 at the Prof. Paraskev Stoyanov Medical University in Varna. In the period 2002-2006 she was a postgraduate studentt in the Skin and Venereal Diseases Clinic at the same university and in 2006 she acquired a specialty in Dermatology and Venereology. She has been working as a Dermatologist at the St. Marina Medical Center in Varna and at leading aesthetic dermatology centers in the city since 2007. In order to improve her qualification she annually attends scientific forums and courses in Bulgaria and international congresses. She is a member of the Bulgarian Dermatological Society.

To find the right skin therapy for our skin to look the way we would like, in the most natural way for a long time, we are consulting the Dermatologist Dr. Viliana Gancheva about the latest trends in the aesthetic medicine.

Dr. Gancheva, what determines the quality of beautiful skin? The quality of our skin is related to our lifestyle - sleep, healthy eating and physical activity play an important role in making our skin look and feel good. However, a number of external factors such as pollution, climate and air conditioning can affect negatively the skin to varying degrees. Genetic factors as well as the physiological process of aging also contribute to specific skin problems such as wrinkles, loss of elasticity оr coarsening. In aesthetic medicine, the idea of what “beautiful skin” is based on three elements - texture, elasticity, and colour. Or in other words - hydrated skin without fine wrinkles, tight and elastic skin and skin without pigment spots and redness. Are there any mechanisms to improve these three elements? When your skin shines, you feel happy and full of energy. That is why the company Allergan developed an innovative product – Juvéderm VOLITE, which improves skin quality with one procedure. What product is it? What does Juvéderm VOLITE contain? • Juvéderm VOLITE is an injection product, a hyaluronic acid gel that uses patented VYCROSS® technology - a 3 patented balance between short and long chain hyaluronic acid, with extremely effective binding to BDDE. It is the lightest and least cohesive product 64

with VYCROSS® technology so far. • It provides skin smoothness (lack of fine lines), hydration and elasticity. It is designed to keep the results from 6 to 9 months with just one procedure. What is hyaluronic acid? Hyaluronic acid is a substance naturally found in the skin. When hyaluronic acid is injected under the skin with Juvéderm, it bonds with water molecules in your skin to hydrate, improve elasticity and help with fine wrinkle correction. In what areas can it be applied? Juvéderm VOLITE is applied to face, neck, décolleté and hands with minimal invasive techniques and very good tolerance. 95% of patients return to their social activities one day after the procedure. What would you advise our readers? Every skin is unique, every face has unique individual features that must be preserved after the aesthetic corrections have been made. The latest trends in aesthetic medicine are to achieve innate, natural results without surgical intervention, only by hyaluronic fillers, botulinum toxin. We must adhere to the three classic principles of beauty - symmetry, balance and harmony. Therefore, when considering a procedure, I recommend that you comply with the overall vision of your face and trust a good aesthetic dermatologist. A good aesthetic dermatologist has the art of shaping the face so that it looks younger, radiant and relaxed without losing its identity.


LIFE STYLE

Ю

велирните колекции на GOTO Jewellery and diamonds са създадени да носят емоции. Емоции, вдъхновени от неустоимия чар на скъпоценните камъни. Колиета, гривни, пръстени, часовници и обеци - уникални модели, които ярко демонстрират перфекционизма в бижутерийното изкуство. Новата ексклузивна колекция дамски бижута на Annamaria Cammilli се отличава с подчертан характер и стил. Бижута с неповторими цветове на златото - праскова, беж, черно злато. За модерните момичета, за онези, които обичат оригиналните решения и за тези, които харесват романтичните жестове. Тук ще намерите и бижута злато с диаманти, от колекция „Детелини“, символизираща новото начало, пролетта, късметът и щастието, но и българската култура и традиции. 65


LIFE STYLE

Има много начини да направите перфектния подарък и за мъжа до Вас - италианската колекция на Antora, предлагана ексклузивно от GOTO, е за мъжете със стил. Ръкавели, с работещи часовникови механизми, а за по-спортните господа - кожени гривни с механизми. Гигантът Lamborghini е представен с нова колекция часовници, слънчеви очила и телефони.

За първи път, в България, GOTO показва и брачни халки с диаманти на немския гигант в бранша - Giloy. Както и авторска колекция годежни пръстени Goto Wedding Collection. Тяхната мразовита искра, в която се крие топъл огън и блясък, носи това неописуемо чувство, което спира дъха и кара очите й да блестят по-ярко от диамантените бижута.

Магазините на Goto Jewellery and diamonds: София, София Ринг Мол, ет. +2, тел.: 0876 77 86 69 София, Парадайс Център, ет. +1, тел.: 0876 77 86 80 София, бул. България 1, Планет Клуб гр. Велинград, хотел ARTE Spa&Park 5*, тел.: 0876 77 86 63 св. Влас, Пристанище Марина Диневи, Планет клуб, тел.: 0876 77 86 81 Испания, Марбея - Avendia Ramon y Cajal 17, Local 5, тел.: +34 600 26 16 07 www.gotodiamond.it 66


LIFE STYLE

The jewelery Collections of GOTO Jewelery and diamonds are created to bring emotions. Emotions, inspired by the irresistible charm of the precious stones. Necklaces, bracelets, rings, watches and earrings - unique models that show brightly perfectionism in jewellery art. The new Exclusive Women‘s Jewelry Collection Annamaria Cammilli is characterized by its distinctive character and style. You may choose a jewelry in different shades of gold - peach, beige, black gold. This is the perfect present for a trendy girls, for those who love boutique style and for those who like romantic gestures. In collection „Clover“, you will find a jewelry of gold and diamonds. The name of the collection is symbolizing the new beginning, the spring, luck and happiness and in the same time it implement the Bulgarian culture and traditions. There are many ways to make the perfect present for your beloved man. The Italian collection „ANTORA“, offered exclusively by GOTO, is the best for all men with style. You can choose between sleeves with a working clock mechanisms or leather bracelets with mechanisms for more sporty gentlemen. In our trendy collections you will find also watches, sunglasses, phones and more. For a very first time in Bulgaria, GOTO offers engagement rings with diamonds by the German giant in the industry - Giloy, and also rings from the Goto Wedding Collection. The frosted sparks of the diamonds hide also a warm fire and brilliance. This combination is creating the inscrutable feeling which will make her breath to stop and will makes her eyes glow brighter than diamond jewelry.

Магазините на Goto Jewellery and diamonds: Sofia, Sofia Ring Mall, level +2, phone: +359 876 77 86 69 Sofia, Paradise Center, level +1, phone: +359 876 77 86 80 Sofia, 1 Bulgaria Blvd, Planet Club Velingrad, hotel ARTE Spa&Park 5*, phone: +359 876 77 86 63 St. Vlas, Marina Dinevi Port, Planet Club, phone: +359 876 77 86 81 Spain, Marbella - Avendia Ramon y Cajal 17, Local 5, phone: +34 600 26 16 07 www.gotodiamond.it 67


LIFE STYLE

„M

arc&Andre“ с гордост представя колекцията бански за лято 2018 Urban Charm - една красива, вдъхновяваща и зареждаща с енергия колекция, изразена в четири линии. Традиционните бански остават на заден план и напред излизат колекции, повлияни от бельото и градският стил на обличане, предлагайки универсални модели, които може да носите не само на плажа или край басейна, но и успешно да включите във всекидневния си гардероб. Линията Individual Touch e олицетворение на полета на фантазията, намиращ израз в щампите, вдъхновени от природата и красивите силуети на цветята, ярките и сочни цветове и интересни детайли. Наситеното кралско синьо, сочното бордо и тюркоазът са едни от ключовите цветове за сезона. Performance е вдъхновена от най-новите тенденции в детайлите, като вмъкнати елементи от мрежа, изискан минимализъм, футуристични изрязани елементи, високо деколте и висока талия, приглушени цветове и тъкани с интересна структура. Adventure story - една устойчива на времето и модата колекция. Тъмно синьото и морската тематика са като „малката черна рокля“ в плажната мода. Clean opulence - бляскави и прелъстяващи модели, вдъхновени от тенденциите при бельото, допълнени от детайли с макраме, бродерия и фина мрежа.

68


LIFE STYLE

„M

arc&Andre“ proudly presents the Summer Collection of 2018 Urban Charm - a beautiful, inspiring and energysaving collection in four lines where everyone can find a way to express themselves. Traditional swimsuits remain in the background and collections are influenced by underwear and urban style of dressing, offering versatile patterns that you can wear not only on the beach or by the pool but also incorporate it into your everyday wardrobe. The Individual Touch line is the epitome of fantasy fields, expressed in stamps and inspired by nature and beautiful silhouettes of flowers, bright and juicy colors and interesting details. The intense royal blue, the juicy burgundy and the turquoise are some of the key colors for the season. Performance is inspired by the latest trends in detail, such as grid elements, minimalism, sophisticated minimalism, futuristic cuts, high necklines and high waist, muted colors and fabrics with an interesting structure. Adventure story - a time-and-fashion collection. The dark blue and marine themes are like the „little black dress“ in beach fashion. Clean opulence glamorous and seductive patterns inspired by trends in underwear, complemented by details of makrame, embroidery and fine net.

69


THE PLACE

П

онякога си мислим, че приказното е извън нас, далеч от нас, и няма как да влезем в неговите предели. Шехерезада отдавна е разказала своите истории. И целият магичен свят на Азия и Ориента, наситен с пъстри цветове, блестящ от несметни богатства, ухаещ на ароматни треви и подправки, пропит с истории за мъдростта и любовта, е само в онези хиляда и една нощи, които са приключили безвъзвратно…Отворихме врати, за да ви пренесем точно в този свят. В Massa Asia&Orient Духът от лампата на Аладин вероятно няма да се появи. Нито изумително красивата султанска дъщеря Бадрулбудура ще ви омае с поглед. Дори и рибата ви може да не проговори… Но кой знае? Намерете ни и ще ви покажем… Пожелайте си и ще ви разкажем… С атмосфера, храна, отношение... 70


71


72


THE PLACE

В Гранд Мол Варна, на ет. 2 цари един нов свят – Massa Asia&Orient. Кътче приказка, поело цветовете, ароматите, вкусовете и духа на азиатската и ориенталска кухня и култура. Поднасяме ви ги с цялата си любов, за да се почувствате като мъдрия, богат султан, като „…чудна хубавица, сякаш слънце след зорница…” , или в компанията на обаятелно изящна гейша, а защо не просто като себе си, във вашата приказка с щастлив край. Но сега началото…. Започнахме да пишем нашата приказка преди година. Малко след поредното пътуване по света, пътуване за събиране на идеи и откриване на новости в интериорния дизайн. Тогава, заобиколени от красота, създадена от човешки ръка и мисъл, осъзнахме необходимостта от едно ново, магично място и във Варна. Приехме го като кауза. Струваше ни се някак егоистично да пазим тези красоти само за себе си. Така решихме да пренесем духа на тези далечни земи с многовековна история и в наши земи, като създадем този оазис – наслада за всички сетива. Цветовете на интериора богато се преплитат в хармония и подканят посетителите да се потопят в магията на мястото. Атмосферата обостря всички сетива и отваря апетита ви за още магия. А вкусовете, на които може да се насладите, са безброй. Менюто ще ви остави без дъх. 73


THE PLACE

Пътувахме отново, потапяхме се буквално в закътани краища из далечни страни, за да уловим и пренесем цялата енергия, която се усещаше дори и само във въздуха. Слушахме истории, опитвахме безброй гозби, от които си избрахме любими. Разбира се, шеф Мартин Крумов мина по нашия път, за да опознае тънкостите по приготвянето им. И така се случи. След хиляди изминати километри, десетки безсънни нощи, множество чертежи, градивни спорове, вложени опит и емоции, създадохме за вас Massa Asia&Orient. Ние сме част от дизайнерите на MARTINELI. И отличен екип от опитни майстор готвачи, сервитьори, бармани, помощници. 74


Всички заедно работим за това да запалим във вас любовта, за която е казано: „Няма по искрена любов от любовта към храната”. А вие знаете, че ”Очите са вратата към душата, където живее любовта”. Елате и ще ви покажем… 75


THE PLACE

S

ometimes we think that the faerie is outside us, away from us. And there is no way we can get into its limits. Scheherazade told her stories a long time ago. And the whole magical world of Asia and the Orient, full of diverse colours, gleaming with untold riches, smelling of aromatic herbs and spices, full of stories of wisdom and love, is only in those one thousand and one nights that ended irrevocably ... We opened doors to bring you right into this world. In Massa Asia & Orient, the spirit of Aladdin‘s lamp probably will not appear. Nor will the stunningly beautiful Sultan daughter of Badrubludura bewilder you. Even your fish may not talk ... But who knows? Find us and we‘ll show you ... Wish and we’ll tell you ... With atmosphere, food, and attitude. At Grand Mall Varna, on the second floor there is a new world Massa Asia & Orient. A fairy tale spot that took on the colours, aromas, tastes and spirit of the Asian and Oriental cuisine and culture. We bring them to you with all our love so that you can feel like the wise, rich sultan, like “... a marvellous beauty as if sun after the morning star...” or in the company of exquisitely glamorous geisha and why not just like yourself in your fairy tale with a happy ending. But now the beginning.... We started writing our fairy tale a year ago. Shortly after another trip around the world, a journey to collect ideas and discover innovations in interior design. Then, surrounded by beauty created by human hand and thought, we realized the need for

a new, magical place in Varna. We accepted it as a calling - a cause, not a job. It somehow seemed selfish to keep these beauties for ourselves. And so we decided to transfer the riches of distant lands and centuries-old history to our lands by creating this oasis - a delight for all the senses. The colours of the interior richly intertwined in harmony and prompting visitors to immerse themselves in the magic of the place. Atmosphere that exacerbates all tastes and the tastes you can enjoy are countless - the menu will leave you breathless. We travelled again, immersed literally in sheltered edges over distant lands to capture and carry all the energy that could be felt even in the air. We listened to stories, tried numerous dishes from which we chose favourites. Of course, Chef Martin Krumov went on our way to get to know the intricacies of their preparation. And so it happened. After thousands of kilometers, dozens of sleepless nights, lots of drawings, building controversies, experience and emotions, we‘ve created Massa Asia & Orient for you. We are part of the MARTINELI designers. And an excellent team of experienced chefs, waiters, bartenders and helpers. We all work together to kindle the love in you for which is said: “There is no sincerer love than the love of food”. And you know that “Eyes are the door to the soul where love lives”. Come and we‘ll show you... 76


77


GOURMET

78


GOURMET

В

кусните аромати на азиатската кухня, превърнали се в емблема и културна ценност, днес са притегателна сила за голяма част от населението на планетата. Също като европейската кухня, тя е изключително разнообразна. Изобилие на зеленчуци в ястията и винаги пресни продукти е част от задължителната им характеристика. Гозбите от Източна Азия съчетават вкусовете на Китай и Япония, като японската храна е призната за една от найздравословните, заради използването на свежи съставки и разнообразието от прясно приготвена риба. Южноазиятската кухня пък съчетава много от екзотичните вкусове от индийската кулинарна култура. Страните в Югозападна Азия са заимствали от съставките и вкусовете на традиционната ориенталска кухня, характерна с щедро използваните и умело съчетани подправки. 79


GOURMET

За кулинарните особености и истории от родните им страни ни разкават майстор готвачите в ресторант Massa Asia&Orient - Уанпен Сонсъб Маринова от Тайланд и Мотез Зино от Ливан. Тайланд е единствената страна от Югоизточна Азия, която не е била колонизирана от Запада и така запазила своя характерен стил на готвене. Била повлияна обаче от съседни на нея страни. Тайландците са мигрирали към сегашната си родина от Южен Китай преди около 2000 години. Те пренесли със себе си пикантното готвене, ориза, използването на юфка, кнедли,

соев сос и други соеви продукти. Подобно на китайците, тайландците основавали своите рецепти, като смесват пет основни вкуса – солено, сладко, кисело, горчиво и пикантно. От близка Индия идвала не само будистката религия, но и пикантните подправки, като кимион, къри, кардамон и кориандър. Тайландската храна е известна със своите уникални комбинации от подправки. Въпреки, че е горещо и пикантно, тайландското готвене е внимателно балансирано,така че да изрази всички различни вкусове в ястието. Други обичайни аромати са суха паста от скариди, лимонена трева и още от подправките - бо80

силек, чесън, джинджифил и канела. Оризът е основната храна на Тайланд. Яде се почти на всяко хранене. Използва се и за приготвянето на брашно, юфка, кнедли и десерти. Говеждото, пилешко, свинско месо и морски дарове са често срещани в основните им ястия. Любимата им традиционна супа е Том Ям. Има многобройни нейни вариации. Пълното име на супата зависи от съдържанието й. Например, ако в състава се използва пиле, тогава супата ще бъде наречена Том Кха Гай, рибена - Том Ям Пла, а най-популярна е Том Ям Кунг - с гигантски скариди. За разлика от азиатските си съседи, тайландците не използ-


GOURMET

ват пръчици, освен ако не ядат юфка. Повечето от тях използват вилица и лъжица с плоско дъно. Вилицата влиза в употреба само, за да изтласка храната към лъжицата. Нож не се използва, съставките в ястията предварително са фино нарязани. Мотез Зино, който приготвя ориенталските блюда в Massa Asia&Orient, ни разказва за Ливан, от където тръгват и част от любимите ни днес ястия, като хумус и табуле. Ливанците казват, че тяхната кухня е най-великата в света, но малко хора знаят, че тя е оцелявала през вековете и е била в основата на идеологически конфликт, философски дебати и концептуални разногласия. Подобно на всяко ливанско ядене, всичко започва с хумуса. Хумусът, това е ястието, приготвено от нахут. В края на третото хилядолетие преди Христа е имало революция в консумацията на нахут в Месопотамия. Векове наред хората били свикнали да ядат нахута цял, докато не се появил някой, който го смлял и добавил зехтин. Тази елементарна иновация предизвикала огромни противоречия в акадските кръгове. Аристокрацията се почувствала застрашена, по-точно духовниците не приемали тази атака срещу целостта на сферичния нахут. „Това варварско изпичане на перфектния нахут не е нищо друго освен богохулство“ - казал свещеникът Гумар от Ур. Триумфът на хумуса се смятал за първото сериозно предизвикателство пред авторитета на духовниците и аристокрацията в Близкия изток. Табуле – „принцесата на всички салати”, както я наричал един от ливанските лидери, е имала решаващо значение за формирането на нова ливанска идентичност по време на Османското владичество. С нея се възползвали от слабостта на османците, когато ставало дума за салати, въпреки османските безспорни кулинарни постижения. Приготвяна от ситно нарязан домат, много магданоз и булгур, от тази салата бил силно впечатлен и Наполеон. Днес салата Табуле освен много здравословна, благодарение на богатото си съдържание на калций, йод и желязо, се смята и за мощен афродизиак. 81


GOURMET

T

he delicious flavours of Asian cuisine, turned into an emblem and cultural value, are nowadays attractive to most of the planet‘s population. It is extremely diverse just like the European cuisine. Plenty of vegetables in the dishes and always fresh products are a part of their mandatory feature. East Asian cuisine combines the tastes of China and Japan, as the Japanese food is recognized to be one of the healthiest because of the use of fresh ingredients and the variety of freshly prepared fish. The South Asian cuisine combines many of the exotic flavours of Indian culinary culture. The countries of Southwest Asia borrowed the ingredients and tastes of the traditional

Oriental cuisine, characterized by generously used and perfectly combined spices. Wenpen Sonsab Marinova from Thailand and Motez Zino from Lebanon - chefs at Massa Asia & Orient, tell us about the culinary peculiarities and stories from their home countries. Thailand is the only Southeast Asian country that has not been colonized by the West and has thus retained its distinctive style of cooking. But it was influenced by neighbouring countries. The Thais migrated to their present-day homeland from Southern China about 2000 years ago. They brought with them the spicy cooking, rice, the use 82

of noodles, dumplings, soy sauce and other soy products. Like the Chinese, the Thai people based their recipes to the mixture of five basic flavors - salty, sweet, sour, bitter and spicy. From India nearby came, not only the Buddhist religion, but also spicy spices such as cumin, curry, cardamom and coriander. Thai food is known for its unique spice combinations. Though it is hot and spicy, Thai cooking is carefully balanced to express all the different flavours in the dish. Other common flavours are dry shrimp paste, lemongrass and other spices - basil, garlic, ginger and cinnamon. Rice is the main food of Thailand. It is eaten almost with every meal. It is also used for the


GOURMET

preparation of flour, noodles, dumplings and desserts. Beef, chicken, pork and seafood are common in their main dishes. Their favourite traditional soup is Tom Yam. There are numerous varieties of this soup. The full name of the soup depends on its content. For example, if a chicken is used in the composition, then the soup will be called Tom Kha Guy, fish soup – Tom Yam Pla, but the most popular is Tom Yam Kung – with large shrimps. Unlike their Asian neighbours, the Thais do not use sticks unless they eat noodles. Most of them use a fork and a flat-bottomed spoon. The fork is only used to push the food to the spoon. Knife is not used; the ingredients in the dishes are finely cut beforehand. Motez Zino, who prepares Oriental dishes at Massa Asia & Orient, tells us about Lebanon, where some of our favourite

dishes like humus and taboo come from. The Lebanese says their kitchen is the greatest in the world, but few know that it survived over the centuries and was the basis for ideological conflict, philosophical debates and conceptual differences. Like every Lebanese meal, everything starts with humus. Humus, this is the dish prepared from chickpeas. At the end of the third millennium BC there was a revolution in the consumption of chickpeas in Mesopotamia. For centuries, people were accustomed to eating chickpeas all over until someone grinded it and added olive oil to it. This simple innovation caused huge contradictions in the Acadian circles. The aristocracy felt threatened, especially the clerics did not accept this attack against the integrity of the spherical chickpeas. “This barbaric roasting of the perfect chickpeas is

83

nothing but blasphemy,” said the priest Gumar of Ur. The triumph of humus was considered the first serious challenge to the authority of clergy and nobility in the Middle East. Tabbouleh - a.k.a. tabouli - the “princess of all salads” as one of Lebanon‘s leaders called it, was crucial to the formation of a new Lebanese identity during the Ottoman domination. They took advantage with it of the weakness of the Ottomans when it came to salads, despite the Ottoman indomitable culinary achievements. Prepared from finely chopped tomatoes, lots of parsley and bulgur wheat, this salad impressed even Napoleon. Nowadays, Tabbouleh salad except being very healthy, due to its rich content of calcium, iodine and iron, is also considered to be a powerful aphrodisiac.


WORLD

Япония - Противоречия и парадокси Има една азиатска островна държава, разположена в Тихия океан, която не престава да бъде атрактивна туристическа дестинация. Слави се със стотиците будистки и шинто храмове, сякаш сгушени в сърцето на преобладаващата хълмисто-горска природа. Тук, в родината на сушито, е и най-големият град в света. Запознатите с историята и културата й я определят като страната на противоречията и парадоксите. Страна, която е ненадмината в технологичното си развитие, но винаги и с поглед назад. Защо ли? Народ, който с привидна радост ще те приюти и нагости, ще се постарае да се чувстваш удобно. Нещо повече - ще ти предложи да „влезеш“ в неговия свят, но все пак след гостопириемството ще остане усещането, че е било някак изкуствено, хладно. Неслучайно за тези хора се говори, че са прекалено роботизирани, лицемерни дори, но това е клише, което ще се постарая да разбуля. Ще разкажа още много интересни неща - как океанът може да е извор на живот и да преизвиква ужаси в същото време, как цъфналите вишни не са единствената красива и романтична гледка. Ще си говорим за символика и житейска философия, ще ви върна и няколко епохи назад, ще ви запозная с патриотизма в най-чистата му форма. Но стигат за сега толкова „спойлери“, нека направо се пренесем в Япония. Японистите твърдят, че колкото и да сте чували за Япония, колкото и места да сте видяли на снимка, няма да успеете да усетите пулса на времето и живота там и няма как да добиете дори и бегла представа какво изобщо се крие на островите. И как всичко това да не разпали любопитството още повече?! За жалост не всеки ден можеш да отскочиш до Източна Азия, за да разгледаш някой дворец, храм или градина и да хапнеш морски деликатеси. Но пък ви го пожелавам – скоро да се отправите на едно вълнуващо пътешествие до екзотичната страна, спомените за която ще вълнуват дълго след като се върнете. А до тогава ще „храним“ японските копнежи с разказите на един дипломиран японист и страстен фотограф – Мария Караиванова. Отличителна черта на Япония са многопластието и пъстротата, контрастите и парадоксите. И те не са само във видимия свят, още по-характерни са за душевността на японците. Звучи малко стряскащо, нали. И със сигурност нетипично. А странното е как насред целия 84


WORLD

85


WORLD

този импровизиран хаос местните жители живеят в хармония, не спират да се развиват и да бъдат от водещите световни икономически и технологични сили. Да започнем например от Токио, и без това вероятно точно от столицата ще стартира и евентуалната ви екскурзия. Знаете – това е найголемият и многолюден град в света. А знаете ли, че също така точно там престъпността е сведена до минимум? Представете си само колко гъсто населен е мегаполисът, но в същото време хората не престават да бъдат учтиви и усмихнати. Можете ли да се сетите за място, където е възможно деца да се разхождат спокойно сами, да пътуват през града необезпокоявани и незастрашени, без родителите да изпадат в ужас? Е, в Токио това е напълно възможно и реално. И това ако не е контраст! Несъмнено, докато сте в Япония, ще посетите не един храм – ярък символ на религията и философията на местното население. Ще бъдете впечатлени не толкова от статуите на Буда и останалите божества, колкото от архитектурата на самите святи места, от различието, което никъде другаде няма да видите. Пагодите няма как да не ви накарат да се взирате в тях и да не можете да отлепите поглед от постройките с извити покриви. Шинтоистките храмове пък ще ви привлекат с яркочервените си „тори“ арки, които създават усещане за навлизане в таен, сакрален свят. И макар да не изповядвате въпросната религия, невъзможно е да не изпитате блогоговение. Ще ви бъде непонятно как и защо ви обземат вътрешен мир и спокойствие, наравно с вълнението – просто мястото успрява да повлияе на всекиго по този начин. Тези от вас, които са нетърпеливи да се потопят в дебрите на японската култура, ще останат приятно изненадани от възможността да присъстват на изпълнението на различни ритуали в храма, а защо не и да участват в тях. Монасите няма да имат нищо против да демонстрират пред вас своите познания и умения, напро-

тив – ще са горди да ви запознаят с тях и да бъдат вашите „гидове“ в света на будизма. Още по-любопитен, но малко известен е фактът, че туристи могат да пренощуват в редица храмове в Япония, където ще бъдете любезно подслонени и нагостени. Това е една от онези особености, които са зародили погрешното твърдение, че японците демонстрират фалшива любезност, зад приветливата фасада остават студени и бездушни. Всъщност от малки децата биват възпитавани да са уважителни, добронамерени и учтиви. Тази им любезност достига до такива граници, че не им позволява да разкриват емоциите си, колкото и бушуващи да са те, за да не ангажират и притесняват околните със своите радости и тревоги. В Япония ще можете да присъствате и на така известната чаена церемония. И там отново ще се срещнете с контрастите в поведението на местните жители. Те всячески ще се постараят да се настаните комфортно и несъмнено ще усетите чувството на взаимен респект – вие към домакините заради любезното отношение и гостоприемство, а те към вас заради изконното им желание да ви предразположат и да създадат уют за вас. За прословутото им безкористно гостоприемство си има специална дума – „омотенаши“. И все пак няма как да пренебрегнете онзи „хлад“, който струи от тях. Вероятно пак заради прекалената любезност няма дори да предположите какво голямо удоволствие за домакините ви е възможността да сервират чай и да ви приобщят към своите традиции. Представете си какъв стоицизъм само – хора, като всички останали, подвластни на какви ли не чувства, успяват да останат привидно равнодушни, кимат учтиво и с усмивка на иначе непроницаемото лице. И това ако не е парадокс! Японците са народ, който винаги се стреми към развитие и прогрес – многобройни са доказателствата за това. Наред обаче с постиженията им в архитектурата, роботиката и високите технологии, отправят поглед напред, но не спират да се обръщат и назад към корените 86

си, към завещанието на предците, към съхраняване на обичаите и културата си. Вероятно няма по-родолюбив и патротиочен народ. Прост пример – опитайте се да заговорите жителите на японски. Колкото и големи да са познанията ви за езика им, реакциите ще са смесени. Ако японецът насреща е млад, най-вероятно ще ви отвърне на развален английски, щастлив да упражни знанията си със западен събеседник. Но ако попаднете на по-възрастен японец, шансът да не ви обърнат никакво внимание е голям. Да, естествено, ще ви разберат, но няма да ви погледнат дори, обидени от вашата липса на уважение. Това е техният начин да кажат „Ти не си японец, ти нямаш право да говориш моя език!“ Знаехте ли, че Япония е прогресивно застаряваща страна с рекордно ниска раждаемост? Особено в по-изолираните области е често явление обезлюдени селца да тънат в мъх и забрава, пораждащи дълбоко чувство на носталгия, служещо за вдъхновение сред редица японски изкуства. В подобни закътани места може да откриете и друго вдъхновение – цели фамилии, влагащи всички умения, старание и труд в името на запазването на измиращи занаяти. Със сигурност работата може да бъде механизирана и улеснена, но резултатът никога няма да е същият, затова бащите не престават да учат синовете на занаята и така и ще бъде. Може би при мисълта за типичен продукт на японската индустрия, първата ви асоциация би била последния модел автомобил „Тойота“. За ваша изненада обаче също толкова типично би било и едно текстилно платно, оцветено в индигово синьо. Примерът не е случаен – подобна обработка е своеобразно изкуство, наследено през вековете, което изисква цялостно посвещаване в занаята и е символ на непреходността. Ето затова казват, и с право, че Япония е винаги на границата между минало и бъдеще. Няма как да не сте чували за японската пролет – онази магнетична феерия от нежни цъфнали вишни! Това е картина, която не може да се опише, трябва да се види, за да изпитате цялата романтика, която може да ви


87


WORLD

се поднесе. Сега си мислите „какво пък толкова, и тук има вишни!“, но не сте прави. Съзерцавайки хилядите розово-бели цветчета по клоните, ще бъдете несъмнено привлечени от тях, но най-големият интерес в случая ще бъде радостта на японците. За тях това време от годината се смята за празнично – цели фирми организират пикници под дърветата, специална прогноза по новините информира за състоянието на цветовете из страната, любуват им се, радват им се истинки, снимат ги. Сякаш ги виждат точно сега за първи път, а не всяка година. Водени от философските си вярвания, за тях всичко е преходно и трябва да се насладиш на мига сега, преди да е отминал. Почитта към вишните се дължи и на факта, че цъфтежът им трае едва броени дни, и това прави красотата им още по-нежна и съвършена, обвита в тиха носталгия, която трогва душата по найпоетичния начин. Не само пролетта в Япония е красива. Голямо очарование ще ви донесе и есента! Наблюдавайки като туристи, възможно е величието й да ви се стори по-голямо от това на вишните. Колко много цветове, колко много пъстрота, но не натрапчива, а вълшебно красива! По-динамичните натури несъмнено ще оценят огнените картини, които рисуват листата на множеството кленови и гинкобилоба дървета. Като контраст на бледо-розовата пролет, есента идва с яркочервени и жълти багри (и с хилядите им нюанси) и носи неподправено усещане за топлота, нежност и възторг. Като заговорихме за природата, няма как да не споменем, че любовта и дълбокото уважение към нея са заложени във всеки един японец. От малки децата се учат да се прекланят пред величието и благата й. Япония е предимно с планински релеф и въпреки, че природата им изобилства от гори, дърводобивът е забранен, а необходимата суровина се внася от чужбина. Заради това, че държавата е изцяло островна, океанът и стихиите му „носят“ много беди за жителите, но в същото време водната шир е дълбоко уважавана и ценена, смятана за извор на живот, защото „дарява“ с риба и храна населението. Пъстрата природа бива допълнена от многобройните угаснали и активни вулкани, разпръснати из целия японския архипелаг, вследствие на които страна88


WORLD

та е наситена с безброй лековити геотермални извори, привличащи любителите на спа курорти от цял свят. Един от най-ярките символи на страната е неактивен вулкан – прословутият Фуджи, поетичният връх, чието съзерцание буди възхищение и възторг. Цял свят свързва Япония със сушито, когато стане дума за кулинария. Колкото и да се възхищаваме на визията и вкусовите му качества, самите японци далеч не ограничават менюто си само с него. Не пропускайте да опитате автентично приготвено суши, но непременно отделете внимание на широката палитра от уважавани традиционни ястия. Широко разпространени са месото на скара и морските дарове, наситените на вкусове бульони, ястия, приготвени по технологията за крехко паниране „темпура“. Оризът е неизменна гарнитура както за нас е хляба. Не пропускайте да опитате рамен супа, в чийто състав влизат нудъли, месо, яйце, зеленчуци и много подправки, съчетанието от които ще ви очарова. Докато хапвате в Япония, ще изпитате наслада не само от вкуса на поднесената ви храна. Истински триумф за очите ще бъде естетиката на блюдата, защото според японците красотата трябва да е видима във всеки детайл. Япония... колко много може да се каже за нея и никога няма да е достатъчно! Няма и как да предам атмосферата й само с разкази. Струва си да я посетите и, надявам се, съм успяла да запаля още и още любопитството и интереса към нея. Неслучайно този път не споменах имена на храмове, дворци, музеи и пазари – тях ще научите от програмите за екскурзии на която и да е туроператорска агенция. Акцентът тук е друг – върху „атмосферата“ на страната, върху всички онези особености в народопсихологията, които правят Япония такава, каквато е – икономически и технологичен лидер, ненадмината в архитектурата и изкуството, в романтиката и патриотизма, в преклонението пред миналото и вперила поглед към изгряващото слънце на утрешния ден. 89


WORLD

Japan

Contradictions and paradoxes There is an Asian island country located in the Pacific ocean that does not cease to be an attractive tourist destination. It is famous for its hundreds of Buddhist and Shinto temples, as if huddled in the heart of the predominant hilly-forest nature. Here, in the Sushi homeland, is also the largest city in the world is located. Those familiar with its history and culture define it as the country of contradictions and paradoxes. A country that is unsurpassed in its technological development, but always with a backward look. Why? People, who with seeming joy will accommodate and regale you, will make you feel comfortable. What‘s more - they will offer you to “enter” their world, but still after the hospitality the feeling that it was somehow artificial and cool, will remain. It is not by accident that these people are said to be too robotic, even hypocritical, but it is a clich that I will try to unravel it. I will tell you a lot more interesting things - how the ocean can be a source of life and cause horrors at the same time, how the blooming cherries are not the only beautiful and romantic sight. We will talk about symbolism and life philosophy, I will take you back to several epochs, I will introduce you to patriotism in its purest form. But now so many “spoilers” are enough, let‘s go straight to Japan. Japanologists say that no matter how much you‘ve heard of Japan, no matter how many places you‘ve seen on a picture, you will not be able to feel the pulse of time and life there, and you cannot even get a glimpse of what‘s on the islands. And how does all this not spark our curiosity even more?! Unfortunately, you cannot go to East Asia every day to see a palace, temple or garden and eat seafood. But I wish it to you - to take an exciting journey to the exotic country soon, the memories of which will excite long after you return. And until then we will “feed” the Japanese longings with the stories of a graduate Japanologist and a passionate photographer - Maria Karaivanova. A distinctive feature of Japan is multilayeredness and diversity of colours, contrasts and paradoxes. And they are not only in the visible world, they are even more characteristic of the Japanese spirit. It sounds a bit scary, isn’t it? And certainly not typical. But the strange thing is that in the midst of all this improvised chaos, local people live in harmony, they do not stop developing and being of the global leading economic and technological powers. To start with Tokyo, for example, it is probably just the capital that you will start your eventual excursion. You know - it is the largest and most crowded city in 90


WORLD

91


WORLD

the world. And do you know that crime there is minimized too? Just imagine how densely populated the metropolis is, but at the same time people do not stop being polite and smiling. Can you think of a place where children can walk alone, travel through the city undisturbed and unharmed without their parents fall into horror? Well, in Tokyo this is quite possible and real. And if it is not a contrast! Undoubtedly, while you are in Japan, you will visit not only one temple - a bright symbol of religion and philosophy of the local population. You will be impressed not so much by Buddha‘s statues and other deities but by the architecture of the holy places themselves, by the difference that you will not see anywhere else. Pagodas cannot help but make you stare at them and you cannot take a look off from the buildings with curved roofs. The Shinto temples will attract you with their bright red “tori” arches that create a feeling of going into a secret, sacred world. And even if you do not profess the religion in question, it is impossible not to experience any veneration. It will be incomprehensible how and why your inner peace and tranquillity are on the same footing with the excitement - just the place manages to affect everyone that way.. Those of you who are eager to immerse themselves in the depths of Japanese culture will be pleasantly surprised to be able to attend various rituals in the temple and why not participate in them. Monks will not mind demonstrating their knowledge and skills to you, on the contrary - they will be proud to introduce them and to be your “guides” in Buddhism. Even more curious, but little known is the fact that tourists can spend the night in a number of temples in Japan, where you will be kindly accommodated and regaled. This is one of those peculiarities that have begun the erroneous assertion that the Japanese demonstrate false amiability, behind the friendly facade remain cold and soulless. In fact, little children are being taught to be respectful, well-intentioned and polite. Their kindness reaches such limits that it does not allow them to reveal their emotions, no matter how raging they are, not to engage and bother others with their joys and worries. In Japan, you will also be able to attend the so-called tea ceremony. And there you will again meet the contrasts in the

locals’ behaviour. They will do their best to accommodate you comfortablyy and you will undoubtedly feel the sense of mutual respect - you to the hosts for the kind hospitality and respect, and they to you because of their long cherished desire to predispose you to create comfort for you. For their notorious hospitality, there is a special word – “omotenashi”. Yet you cannot ignore the “chill” that flows from them. Probably again, because of too much amiability, you will not even guess what a great pleasure your hosts have for having tea and getting you in touch with their traditions. Imagine what stoicism only - people, like everyone else who feels the feelings, manage to remain seemingly indifferent, nodding politely and with a smile on the otherwise impenetrable face. And if it‘s not a paradox! Japanese are a people who always strive for development and progress - there is a lot of evidence for that. Along with their achievements in architecture, robotics and high technology in general, while looking ahead they do not stop turning back to their roots, to the legacy of their ancestors, to preserve their customs and culture. There is probably no more patriotic people than them. A simple example - try to speak Japanese to the residents. No matter how large your knowledge of their language is, the reactions will be mixed. If the Japanese is young, he will probably return you to broken English, happy to exercise his knowledge with a Western interlocutor. But if you come to an older Japanese, the chance of paying no attention to you is great. Yes, of course, they will understand you, but they will not even look at you, offended by your lack of respect. That‘s their way to say “You‘re not a Japanese, you have no right to speak my language!” Did you know that Japan is a progressively aging country with a record low birth rate? Especially in more isolated areas, it is often a phenomenon of deserted villages to languish in moss and forgetfulness, giving rise to a deep sense of nostalgia serving as an inspiration among a number of Japanese arts. In such sheltered places you can find another inspiration - whole families, who put their entire skills, diligence and work in the name of preserving dying crafts. Surely work can be mechanized and facilitated, but the result will never be the same, so fathers 92

do not cease to teach the sons of the craft and so it will be. Maybe at the thought of a typical product of the Japanese industry, your first association would be the latest Toyota model car. To your surprise, however, a textile cloth coloured in indigo blue would also be typical. The example is not accidental - such processing is a kind of art inherited through the ages, which requires a complete dedication to the craft and is a symbol of eternity. That is why they say, and rightfully, that Japan is always on the border between past and future. There is no way you have not heard of the Japanese Spring - that magnetic transformation scene of gentle blossoming cherries! This is a picture that cannot be described; it must be seen to experience all the romance that can be brought to you. Now you think “What the hell, we also have cherries here”, but you‘re not right. Looking at the thousands of pink-and-white flowers on the branches, you will undoubtedly be attracted to them, but the greatest interest in this case will be the joy of the Japanese. For them, this time of the year is considered festive entire companies organize picnics under the trees, a special forecast on the news informs about the state of the colors around the country, they really enjoy, take pictures of them. They seem to be seeing them right now for the first time, not every year. Led by their philosophical beliefs, everything is transient for them, and you must enjoy the momentt now before it is over. The honour to the cherries is due to the fact that their blooms last only a few days and this makes their beauty even more gentle and perfect, wrapped in a quiet nostalgia that touches the soul in the most poetic way. Not only spring in Japan is beautiful. Autumn will bring you a great charm! Observing as tourists, its grandeur may seem bigger than the cherries’. How many colours, how much diversity, not intrusive, but magically beautiful! The more dynamic people will undoubtedly appreciate the fiery paintings that draw the leaves of many maple and ginkgo biloba trees. In contrast to the pale-pink spring, autumn comes with bright red and yellow colour (and with their thousands of shades) and brings a genuine sense of warmth, tenderness and delight. Speaking of nature, we cannot help but mention that love and deep respect for


WORLD

it is enshrined in every Japanese. From the very young age children are taught to worship its grandeur and goods. Japan is mostly mountainous and although the nature is abundant in forests, logging is prohibited and the necessary raw material is imported from abroad. Due to the fact that the country is totally insular, the ocean and its elements “bring” a lot of trouble for the inhabitants, but at the same time the water is deeply respected and valued, and considered a source of life, because it “donates” fish and food to the population. The colorful nature is complemented by numerous extinct and active volcanoes scattered all over the Japanese archipelago, resulting in the country‘s numerous healing geothermal springs attracting lovers of spa resorts around the world. One of the brightest symbols of the country itself is an inactive

volcano - the notorious Fuji, the poetic peak which contemplation awakens admiration and delight. The whole world associates Japan with sushi when it comes to culinary. No matter how much we admire its vision and taste qualities, the Japanese themselves are far from restricting their menu to it. Once you are there, be sure to taste authentic sushi, but surely pay attention to the wide palette of respected traditional dishes. Meat and seafood, dense savoury broths, the delicate technology of panning “tempura” are widespread and rice is an and rice is an immutable garnish, as bread is for us. Be sure to try ramen soup, consisting of noodles, meat, egg, vegetables and many spices, the combination of which will fascinate you. As you eat in Japan, you will enjoy not only the taste of your meal. A real triumph for your eyes will

93

be the aesthetics of the dishes, because according to the Japanese, the beauty must be visible in every detail. Japan ... how much can be said about it and it will never be enough! And there is no way to convey its athmosphere only by telling you stories. It is worth to visit it and, I hope, I have managed to kindle more and more your curiosity and interest. Not by chance this time I did not mention names of temples, palaces, museums and markets - you will learn them from the tour programmes of any travel agency. The emphasis here is another - on the “atmosphere” of the country, on all those peculiarities in the psychology that make Japan the one it is - an economic and technological leader unsurpassed in architecture and art, in romance and patriotism, in the worship of the past and staring at the rising sun of tomorrow.


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-93-11-485 бул. Черни връх 100, Парадайз център, ниво - 1 mebeli@designcorner.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-09-77-40 ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол - ниво 2 www.designcorner.bg Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 бул. Захари Стоянов 1000, Комплекс Меркадо economicbs_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

94


95

KENNETH COBONPUE - в следващия брой...


96


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.