Page 1

Siden sidst

bellahoj

nr.2 dec-feb 2010-11

Bronshoj

Utterslev

Vielse af homofile? side 6

side 14

Julekoncert

Lys i mørket

Danmarks gospel diva Maria Carmen Koppel giver julekoncert i Utterslev Kirke.

Advent og jul er på mange måder modsætningernes tid. Midt i den allermørkeste tid på året kan vi markere det første tegn på, at nu vender lyset tilbage.


Siden sidst

det sker

Menneske og mening Vil du blive klogere - på dig selv og den verden vi lever i? Så grib chancen, når de tre kirker igen i vinter inviterer til foredrag sammen med Brønshøj bibliotek

Ungdomskirkens første Rockgudstjeneste i Utterslev kirke, oktober

Onsdag d. 19. januar er det astrofy­ sikeren, ph.d. Anja C. Andersen, der holder foredrag med titlen ”Af støv er du kommet – til støv skal du blive”. Anja C. Andersen er lektor på Dark Cosmo­ logy Centre på Niels Bohr Instituttet. Hun forsker i stjernestøv og dannel­ sen af molekyler, planeter og stjerner. Hun er internationalt anerkendt for sin

forskning og er desuden blevet hædret og omtalt som en gudbenådet formidler og ildsjæl. Onsdag d. 16. februar holder dr. phil. Erik A. Nielsen, professor i nordisk lit­ teratur ved Københavns Universitet, foredrag om emnet ”Kristendommens poesi”. Poesi betyder skabelse, og det

Vil du være med til at gøre en forskel, så meld dig som indsamler i Brønshøj, Bellahøj eller Utterslev. Indsættelse af Mia Lund Rao som ny fastansat sognepræst i Brønshøj, oktober

Vær med til sogneindsamlingen! Søndag den 13. marts 2011 sender Bellahøj, Brønshøj og Utter­slev sogne igen indsamlere på gaden for at være med i Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Formålet er at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv.”Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for alle generationer til at arbejde sammen om at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt,” siger Anette Sch­ jødt-Thorsen, der er indsamlingsleder i Brønshøj sogn.

Høst- og familiegudstjeneste i Brønshøj kirke med børne- og pigekoret, september

2 | Kirkebladet | december-februar

Tilmelding Brønshøj: Hos Anette Schjødt-Thorsen, tlf. 7268 4417 eller e-mail: anette@fdf.dk. Tilmelding Bellahøj: Hos sognepræst Peter Møller Jensen, mobiltlf. 3161 7350 eller e-mail: pmj@km.dk. Tilmelding Utterslev: Hos sognepræst Rikke Vedel Hansen, mobiltlf. 2241 8270 eller e-mail: rivh@km.dk

er kristendommens forudsætning, at verden ikke bare er, men er skabt. Fore­ draget vil beskrive den ekstra dimen­ sion, som kristendommen tilføjer vir­ keligheden. Foredragene foregår på Brønshøj Bi­ bliotek kl. 19.30. De støttes af Brøns­ høj/Husum Lokaludvalg, og gratis bil­ letter udleveres på biblioteket.

Til Grækenland i Paulus’ fodspor I september 2011 bliver der mulighed for en enestående rejse til Grækenland - til de steder, hvor apostlen Paulus grundlagde de første kristne menigheder i Europa. Sognepræst Peter Møller Jensen fra Bellahøj kirke bliver rejseleder på turen. Den går bl.a. til Filippi, hvor Paulus grundlagde den allerførste menighed, det isolerede klos­ tersamfund Athos, storbyen Thessaloniki med fine by­ zantinske kirker, de hængende klostre højt oppe på Me­ teoraklipperne, oldtidsbyen Delfi, Korinth, endnu en af Paulus’ egne menigheder, samt selvfølgelig Athen, hvor rejsen slutter med besøg på Akropolis. Rejsen finder sted fra 5.-12. september 2011. Der vil blive holdt tre foredragsaftener i Bellahøj kirke som op­ takt til rejsen. Se nærmere i kalenderen på side 11. Udfør­ ligt rejseprogram kan afhentes i kirkerne eller fås hos Pe­ ter Møller Jensen (pmj@km.dk eller tlf. 3161 7350). december-februar | Kirkebladet | 3


Siden sidst TEMA

Siden sidst

praesten

Hjemkomst

Lys i mørket dvent og jul er på mange måder modsætninger­ nes tid. Midt i den allermørkeste tid på året kan vi markere det første tegn på, at nu vender lyset tilbage. Det gamle kirkeår rinder ud, og vi går ind i advent med glad forventning om det nye år og om ham, som skal komme. Om igen at høre historien om Jesu fødsel, som også er et tegn på, at ”lyset” vender tilbage. I form af kærlig­ hedens og forsoningens lys, den nye pagt som Gud vil lave med menneskene for at hele det brud, som skete med synde­ faldet. Det er en tid, hvor vi tænder mange lys i mørket. En dejlig tid for mange. Men det kan også være en svær tid for dem, der har mistet, for dem som er alene, eller for dem som dårligt har råd til at fejre jul. I kirkerne i Bellahøj, Brønshøj og Utterslev sker der noget for både dem, der kan glædes sig til jul og dem, som synes det er svært.

Advent og julekalender

Første søndag i advent, d. 28. november, markeres i Utterslev kirke udover højmessen med en optakt i kirken kl. 16.00, hvorefter juletræet på kirkepladsen tændes, og der serveres varm glögg og æbleskiver. I Brønshøj er højmessen kl. 10.00 en familiegudstjeneste ”i børnehøjde”, hvor kirkens børne- og pigekor medvirker, og hvor der er spisning i sognecentret bagefter. 4 | Kirkebladet | december-februar

Bellahøj hol­ der adventshøjmesse dagen før, nem­ lig lørdag d. 27. november kl. 16.00 med efterfølgende lørdagsmiddag. Der afsløres den første ”låge” i kirkens jule­ kalender. Den hvide altervæg vil dag for dag blive fyldt med ”låger”, der hver især peger hen på advents- og juletidens mo­ tiver eller på de mange aktiviteter, der udfolder sig i kirken. Hver dag kl. 16.00 fra d. 27. november til og med selve juleaf­ ten d. 24. december afsløres dagens låge ved en kort andagt.

Masser af juletilbud

Der er mange forskellige gudstjenester på alle mulige tids­ punkter, og for mange grupper - familier, unge, ældre, skoler, daginstitutioner, ja sågar en kravlegudstjeneste er på pro­ grammet. Der er også mulighed for midnatsgudstjenester, idet Bellahøj kirke slutter juleaften med en julenats-gudstjeneste kl. 23.30. Brønshøj kirke markerer traditionen tro årsskiftet med en nytårsgudstjeneste kl. 23.30, som slut­ ter, når fyrværkeriet bryder løs over Brønshøj torv. Dertil kommer de mange musiktilbud, der også udbydes ind under jul. Kik grundigt på både gudstjenesterne og kirkernes egne sider i bladet og find det tilbud, du ikke vil gå glip af. Den mest kendte kunstner, der gæster bydelene i juletiden, bliver Danmarks gospel diva, Marie Carmen Koppel, der gi­ ver julekoncert i Utterslev kirke torsdag d. 16. december kl. 19.30. Hun optræder sammen med pianisten Steen Rasmus­

Julehjælp Ansøgningsfrist for julehjælp 6. december. I både Bellahøj, Brønshøj og Utterslev kirker uddeles der julehjælp til beboere i sognene, der har svært ved at klare julens ekstra udgif­ ter. Ansøgningsskemaer hentes på kontoret i det sogn, man hører til, og det gælder for alle tre kirker, at skemaet skal være afleveret igen senest mandag d. 6. december for at man kan komme i betragtning.

sen, med hvem hun gennem årene har udviklet et unikt samarbejde.

Frem mod Kyndelmisse

Lyset fra advent og jul peger også gennem den mørke tid hen mod Kyndelmisse, som er en for­ dansket udgave af det latinske: ”Candelarum missa”, der betyder Lysenes Messe. Den har fra den tidlige middelalder været afholdt 2. febru­ ar, der ligger 40 dage efter Jesu fødsel. På den dag bragte Maria det takke-offer til Je­ rusalems tempel, som var foreskrevet, når en kvinde har født et drengebarn. I templet møder hun den gamle Simeon, der tager Jesus-barnet i sine arme – og han siger i sin smukke lovpris­ ning blandt andet, at Jesus skal være ”et lys for hedninger”. Derfor blev det almindeligt i den romersk-katolske kirke, at man 2. februar ind­ viede lys til brug både i hjem og i kirke. Kyndelmisse blev afskaffet som helligdag af Struensee i 1770, men ”Lysenes Messe” marke­ res af de tre kirker med en fællesgudstjeneste i Bellahøj kirke onsdag d. 2. februar kl. 19.00. Efter gudstjenesten vil der være fælles spis­ ning med Kyndelmissesuppe.

tekst sognepræst Mia Lund Rao, Brønshøj

»Act normal, think global« skrev en kunstner en gang på en række T-shirts, som blev solgt i store mængder i dyre butikker. Det var på mange måder tidsånden ramt på kor­ net, da jeg var yngre. Det var ikke på mode at tænke lokalt og nært, og jeg selv var med på vognen. Jeg skuede gerne mod de store hori­ sonter, rejste mod syd, nord, øst og vest. Min by var blot min platform, hvorfra der skulle tænkes stort og globalt. Ja, en platform, hvorfra jeg drog af sted mod begivenheds­ rige eventyr, der helst udspillede sig langt væk hjemmefra. Nok havde jeg fra barndommen af nydt min egen by. Som københavnerbarn har jeg trasket brolagte stræder og ga­ der tynde, jeg har leget på alle byens legepladser og set by­ ens tårne og tage fra alle vinkler og i alt slags vejr – jeg ken­ der samtlige pladser, pølsevogne og snuskede barer, der serverer sjældne vodkaer – jeg ved hvor man kan få byens bedste linser, og hvor man køber frisk mynte, hvis det var det man længes efter. Med andre ord: jeg kender min by, og jeg elsker min by. Men at være »lokal« var et fremmedord, der ikke eksi­ sterede i mit vokabularium. Jeg har sjældent talt med min nabo, jeg ved kun hvad han hedder, fordi postbudet en sjæl­ den gang tager fejl og lægger hans breve i min postkasse. Ikke en gang cykelsmeden husker mig, selvom jeg for 5. gang kommer med et punkteret dæk… Men nu vil jeg være lokal. Jeg er flyttet til landsbyen Brønshøj, som ligger i vores dejlige storby København. Smørhullet, hvor man kender hinanden og taler sammen… Jeg vil være lokal og dele stort og småt med mine naboer, jeg vil drikke ligusterhæk-kaffe, jeg vil udveksle varme og venlige nik hen over indkøbsvognen - jeg vil være en del af gadebilledet, hvor vi holder øje med hinanden, kigger i hinandens indkøbskurve og tænker vores. Jeg vil være lokal. For det føles som at vende hjem. Men jeg elsker stadig at rejse, skue langt og mærke duf­ ten af fremmede vinde. Så nu hed­ der det »Act normal, live local, think global!« Klummen skrives på skift af de tre kirkers præster

december-februar | |Kirkebladet september-oktober Kirkebladet | 5


debat

UNG I KIRKEN

Ungdomskirkens fødsel Midt i oktober opstod en ny ’kirke’ i vores bydel. ”Ungdomskirken i Bellahøj, Brønshøj og Utterslev” kom til verden ved en fødsel, der som de fleste fødsler foregik under skrig og skrål. Men det var også til musikken fra U2 bandet Die Herren, som fik Utterslev kirke til at stå op og danse

Vielser i kirkerne Tekst Preben Rohde

- nu også for registrerede partnere?

enighedsråde­ ne ved de tre kirker er – lige­ som alle andre menighedsråd – blevet stil­ let overfor noget af en udfor­ dring. De har fået en rapport i høring fra det udvalg, som i april blev nedsat af kirke­ minister Birthe Rønn Horn­ bech for at tage stilling til flere spørgsmål vedr. folke­ kirken og registrerede par­ forhold.

Store spørgsmål

Udvalget har haft Køben­ havns biskop Peter Skov-Ja­ kobsen som formand og fik følgende opgave: Skal ægteskab fortsat kun­ ne indgås i folkekirken, eller skal alle samliv indgås bor­ gerligt, og hvor der så efter­ følgende er mulighed for en kirkelig velsignelse? Under hvilke former skal registrerede partnerskab

kunne indgås i folkekirken, så to personer af samme køn har samme mulighed som ægtepar for at indgå sam­ liv ved et kirkeligt ritual, og hvilket ritual skal anvendes? Og hvordan sikrer man, at præster, som af samvittig­ hedsgrunde ikke kan med­ virke ved indgåelse af regi­ streret partnerskab i kirken, har frihed til at sige nej her­ til.

Alle skal kunne vies

Rapporten har været drøftet i menighedsrådene i Utter­ slev og Brønshøj, mens Bel­ lahøjs menighedsråd i skri­ vende stund ikke havde haft mulighed for at drøfte den. Lone Ciesla, medlem af menighedsrådet i Utterslev, fortæller, at det er et meget enigt menighedsråd, som anbefaler, at der skal være plads til velsignelse i kirken af alle, der vil indgå i et æg­

6 | Kirkebladet | december-februar

teskabslignende forhold. ”Vi anbefaler, at det juridiske bliver skilt fra velsignelsen og altså som udgangspunkt ligger udenfor kirkens regi. Men uanset om det juridi­ ske er i eller uden for kirken mener vi altså, at registre­ rede partnere også skal kun­ ne vies/velsignes i kirken,” slutter Lone.

Enighed om velsignelse

Da Brønshøjs menighedsråd drøftede sagen, bad forman­ den Flemming Dalgaard om en tilkendegivelse fra alle medlemmer om deres hold­ ning. De anbefalede alle, at

der kan ske en kirkelig vel­ signelse af et registreret partnerskab. Herudover var 10 af de 14 menighedsråds­ medlemmer enige om, at et partnerskab også juridisk skulle kunne indgås i kirken. I begge menighedsråd er der i øvrigt enighed om, at præster skal kunne sige fra overfor at medvirke ved vel­ signelse eller indgåelse af registreret partnerskab. Det lægger rapporten også op til. Debatten vil utvivlsomt fortsætte ind i 2011, når kir­ keministeren kommer med lovforslag på området. Så fortsættelse følger…

Udvalget har været meget delt i sine indstillinger. Rapporten kan læses på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk. Den rummer også en kort og overskuelig sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger.

orsdag d. 14. oktober blev Utterslev kirke omdan­ net til en Rockkirke, og det var den første guds­ tjeneste i Ungdomskir­ kens regi. Kirken blev fyldt af næsten 200 mennesker, heraf flest konfirman­ der og unge mennesker, som var klar til koncert... og den blev indledt med de ord, som bandet Die Herren selv skriver på deres facebook-side: Die Herren er der for jer! Die Herren underholder jer og betager jer! Die Herren lader musikken lyse for jer og er jer taknemmelig! Die Herren holder sit løfte – og giver jer alt! Rocken!

Med de ord var en anderledes gudstje­ neste skudt i gang. En del af de gode numre fra U2´s lange musikalske liv blev spillet med masser af sjæl og nær­ vær, og undervejs mellem numrene kom børne- og ungdomspræst Rikke Vedel Hansen med korte refleksioner og historier, som var skrevet til de unge. Aftenen blev en fest-koncert med kon­ firmanderne samlet helt oppe omkring bandet på Utterslev kirkes store ’scene’. Forsangeren dansede mellem de unge og lagde stor energi i samspillet med sit publikum. ”Der var et fantastisk sam­ arbejde med orkestret, og jeg følte mig som en ren Rockpræst,” fortæller Rikke Vedel Hansen begejstret.

Rockgudstjenesten var den første af syv planlagte ungdomsgudstjenester. I november var der en Loungegudstjene­ ste i Bellahøj kirke med overskriften ”Is God a DJ”, i december og januar holder Ungdomskirken natkirke, ”Kirke i mør­ ket” i Brønshøj kirke, i februar er der igen loungegudstjeneste i Bellahøj, og i marts sluttes det første forløb af med endnu en rockgudstjeneste i Utterslev. Ungdomspræst Rikke Vedel Hansen er til rådighed både på facebook (un­ der gruppen ungdomskirke i Bellahøj, Brønshøj og Utterslev), og på mailad­ ressen Ungdomspraesten@hotmail. com, samt på telefon 2241 8270.

december-februar | Kirkebladet | 7


Gudstjenester

Gudstjenester

Dato

Nov

Lørdag den 27.

Bellahøj kirke 11.00 16.00

Brønshøj Kirke

Søndag den 28.

Søndag den 5.

10.00

Familiegudstjeneste med børnekoret (KT)

10.00 16.00

Højmesse (BFT) Adventsoptakt (BFT)

Onsdag den 2. Højmesse (KT)

10.00

Højmesse (RVH)

Søndag den 6.

Aftengudstjeneste (PMJ)

20.00

Ungdomsgudstjeneste (RVH) »Kirken i mørket«

Søndag den 12.

10.00

Højmesse (PMJ)

3. søndag i advent

10.00 15.00

Højmesse (KAW) ”Vi synger julen ind”

Tirsdag den 14.

19.30

Adventsgudstjeneste (RVH)

Torsdag den 10. 10.00 14.00

Højmesse (BFT) Kravlegudstjeneste (RVH)

10.00

Højmesse (JH)

20.00

Ungdomsgudstjeneste (RVH) »Lounge-gudstjeneste«

10.00

Højmesse (RVH)

10.00

Højmesse (MLR)

10.00

Højmesse (JH)

Juleaftensgudstjeneste (PMJ) Julenatsgudstjeneste (PMJ)

13.30 15.00 16.30

Gudstjeneste (KT) Gudstjeneste (KAW) Gudstjeneste (MLR)

16.00

Gudstjeneste (RVH)

juleaften

16.00 23.30

Lørdag den 25.

11.00

Festhøjmesse (JH)

10.00

Højmesse (MLR)

10.00

Højmesse (BFT)

10.00

Højmesse (MLR)

10.00

Højmesse (BFT) Fælles gudstjeneste

23.30

Midnatsgudstjeneste (KT)

14.00

Nytårsgudstjeneste (KAW)

10.00

Højmesse (MLR)

4. søndag i advent

Lørdag den 12.

Februar

December

19.00

Søndag den 13.

Torsdag den 17.

2. juledag

16.00

nytårsaften

Nytårsgudstjeneste (JH) Fælles gudstjeneste

Lørdag den 1.

10.00

Familiegudstjeneste (KT)

11.00

Højmesse (RVH)

08.30 10.00

Morgengudstjeneste (KAW) Højmesse (MLR)

14.00

Familiegudstjeneste (BFT)

12.00

Dåbsandagt (MLR)

Højmesse (RVH)

10.00 16.30

Højmesse (MLR) Skumringsgudstjeneste (KT)

11.00

Højmesse (JH)

19.00

Meditationsgudstjeneste (PMJ) 17.00

Spaghettigudstjeneste (RVH)

Fredag den 18. 10.00

Højmesse (PMJ)

11.00 16.00

Dåbsgudstjeneste (PMJ) Højmesse (PMJ)

Septuagesima

Lørdag den 26.

Søndag den 26.

10.00

Sidste søndag e. helligtrekonger

Søndag den 20.

Juledag

Fredag den 31.

Gudstjeneste - fælles med Brønshøj og Utterslev sogne

5. søndag e. helligtrekonger

Torsdag den 9.

Fredag den 24.

19.00

Kyndelmisse

10.00

Utterslev Kirke

Dåbsgudstjeneste (PMJ) Højmesse (PMJ)

Søndag den 30.

2. søndag i advent

Søndag den 19.

11.00 16.00

Brønshøj Kirke

4. søndag e. helligtrekonger

Morgenandagt (PMJ) Hver tirsdag året rundt. (28.12 og 08.02 RVH) Højmesse (JH)

Bellahøj kirke

Lørdag den 29.

10.00

08.30

Dato

Dåbsgudstjeneste (PMJ) Højmesse (PMJ)

1. søndag i advent

Tirsdag den 30.

Utterslev Kirke

Søndag den 27.

08.30 10.00

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (KAW)

11.00 17.00

Højmesse (RVH) Vesper (RVH)

10.00

Højmesse (KT)

11.00

Højmesse (BFT)

10.00

Højmesse (KT)

14.00

Familiegudstjeneste (BFT)

SEKSAGESIMA

Søndag den 6.

10.00

Familiehøjmesse (PMJ og RVH)

fastelavn

Nytårsdag

Søndag den 2.

10.00

Højmesse (PMJ)

11.00

Højmesse (BFT)

Helligtrekongers søndag

Torsdag den 6.

kirke bilen 19.00

Aftengudstjeneste (PMJ)

Lørdag den 8.

Januar

Søndag den 9.

10.00

Højmesse (RVH)

1. søndag e. helligtrekonger

Torsdag den 13.

Søndag den 16.

Dåbsandagt (KAW)

Til Bellahøj Kirke:

Til Brønshøj Kirke:

Til Utterslev Kirke:

10.00 16.30

Højmesse (KAW) Skumringsgudstjeneste (MLR)

Vedr. højmesse, ring 3860 5559 fredag kl. 9.30-13.00, vedr. aftengudstjeneste torsdag ringes torsdag formiddag.

Ring til kirkekontoret på 3828 2505 ml. kl. 9.00-13.00.

Ring til Københavns Taxa 4 x 35 og bestiller en vogn. Ved kirken ordner kirketjeneren/ kordegnen betalingen af Taxa.

20.00

Ungdomsgudstjeneste (RVH) ”Kirken i mørket”

08.30 10.00

08.30 10.00

12.00

10.00

Højmesse (PMJ)

Torsdag den 20.

19.00

Meditationsgudstjeneste (PMJ)

Søndag den 23.

10.00

Højmesse (PMJ)

2. søndag e. helligtrekonger

3. søndag e. helligtrekonger

Fredag den 28.

14.00

Familiegudstjeneste (BFT)

Morgengudstjeneste (MLR) Højmesse (KT)

11.00

Højmesse (JH)

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (KAW)

11.00 17.00

Højmesse (BFT) Vesper (BFT)

17.00

Spaghettigudstjeneste (RVH)

praesterne

Johanne Haastrup (JH)

8 | Kirkebladet | december-februar

Peter Møller Jensen (PMJ)

Rikke Vedel Hansen (RVH)

Birgitte Fabritius de Tengnagel (BFT)

Karsten A. Woll (KAW)

Karsten Thomsen (KT)

Mia Lund Rao (MLR)

december-februar | Kirkebladet | 9


det sker i bellahoj

det sker i bellahoj

Kordegn med fokus på kommunikation Sort Sol til foråret Lørdag den 27. november

Torsdag den 16. december

Torsdag den 20. januar

Fredag den 11. februar

16.00-19.00: Adventshøjmesse og afsløring af den første »låge« i kirkens julekalender (se s. 4). Derefter Adventsfest med lørdagsmiddag. (pris: 25 kr.)

19.00-21.00: Alsangsaften med juleog vintersange. Undervejs hygger vi os med gløgg og æbleskiver (pris: 25 kr.).

19.00-20.30: Meditationsgudstjene­ ste. Efter gudstjenesten: Kaffebord (pris: 15 kr.).

14.00-16.00: Fredagscafé med besøg af månedens kunstner og kaffebord (pris: 15 kr.).

19.00-21.00: Alsangsaften med års­ tidens sange. Undervejs hygger vi os med kaffe og kage (pris: 15 kr.).

17.00-19.00: Meditationsgudstjene­ ste. Derefter kaffebord (pris: 15 kr.)

Torsdag den 2. december

16.00-19.30: Offentligt menigheds­ rådsmøde.

Fredag den 3. december

14.00-16.00: Fredagscafé med kaffe og adventshygge.

Torsdag den 9. december

19.00-20.30: Adventsgudstjeneste. Efter gudstjenesten: Kaffebord (pris: 15 kr.)

Lørdag den 11. december

16.00-17.30: Julegospelkoncert med kirkens eget gospelkor, Gospel Unusual, dir. Katharina Baetz. Efter koncerten: Kaffe og hjemme­ bag (gratis).

Søndag den 12. december

15.00-18.00: Minijulemarked i Bellahøj kirke, hvor Dansk-Indisk Børnehjælps julebod er stillet op til fordel for Indiens børn.

Søndag den 12. december

16.00-17.30: Julekoncert for hele fa­ milien med Bellahøj skoles luciakor, dir. Trine Hytholm, og Belmontkoret, dir. Lars Bernack. Efter koncerten gløgg/kakao og æbleskiver (gratis).

Fredag den 17. december

12.00-16.00: Fredagsmødernes juleafslutning med julemiddag, konkurrencer, underholdning, sang og musik. (pris: 100 kr.). Tilmelding senest tirsdag d. 14. december på kirkens kontor, tlf. 38 28 55 58 eller aams@km.dk.

Fredag den 14. december

23.30-00.30: Julenatsgudstjeneste. Efter gudstjenesten: Vin/vand og juleknas (gratis).

Fredag den 31. december

16.00-17.00: Nytårsaftensgudstjene­ ste. Efter gudstjenesten: Champagne og kransekage (gratis).

Torsdag den 6. januar

19.00-21.00: Helligtrekongersguds­ tjeneste. Derefter reception for det nye kordegneteam (gratis).

Torsdag den 13. januar

17.00-20.30: Offentligt menigheds­ rådsmøde.

Fredag d. 14. januar

14.00-16.00: Fredagscafé med besøg af månedens kunstnere, Bellahøj kirkes malergruppe, og kaffebord (pris: 15 kr.).

10 | Kirkebladet | december-februar

Torsdag den 27. januar

Fredag den 28. januar

14.00-16.00: Fredagscafé med besøg af bedemanden, forfatteren og foredragsholderen Niels Peter Holm: »Jeg elsker den brogede verden!«. Kaffebord (pris: 15 kr.).

Lørdag den 29. januar

16.00-19.00: Lørdagshøjmesse med søndagens tekster. Derefter Lørdagsmiddag (pris: 25 kr.).

Onsdag den 2. februar

19.00-20.30: Kyndelmissegudstje­ neste for Bellahøj, Brønshøj og Ut­ terslev med de tre kirkers præster, organister og korsangere. Efter gudstjenesten: Kyndelmissesuppe (pris: 15 kr.).

Tirsdag den 8. februar

19.00-20.30: Første introduktions­ aften til Grækenlandsrejsen: »Apost­ len Paulus og kristendommens komme til Europa« (se s. 3).

Onsdag den 9. februar

17.00-20.30: Offentligt menigheds­ rådsmøde.

Torsdag den 17. februar

Torsdag den 24. februar

19.00-21.00: Filmaften: »Submari­ no« af Thomas Vinterberg - en barsk, men også dybt rørende historie om to brødre, der er knyttet sammen af en skæbnesvanger barndom. Filmen vandt Nordisk Råds Filmpris 2010. Efter filmen bydes på øl/vand og snacks og tid til eftersnak (gratis).

På opfordring åbner vi forårssæsonen 2011 med en tidlig tur til Løgumkloster for igen i en stille aftenstund at op­ leve de store stæreformationer, der som skyer med op til titusinder af fugle driver frem og tilbage over engene - og gentagne gange slår ned i sivene for atter at lette, fordi en rovfugl prøver lykken i håb om et nemt aftensmåltid. Dette skue forventes sammen med det øvrige program oplevet i tiden fra 28.marts - 1. april. Samlet specialprogram vil fore­ ligge i Bellahøj kirke snarest i 2011 - hold derfor øje med opslagstavlerne. Med et forhåbentligt på gensyn Tove Høegh (turleder)

Fredag den 25. februar

14.00-16.00: Fredagscafé med besøg af journalist og forfatter Kaare Vissing: »Leonora Christine. Fra ma­ teriel rigdom til åndelig«. Kaffebord (pris: 15 kr.).

Lørdag den 26. februar

16.00-19.00: Lørdagshøjmesse med søndagens tekster. Derefter Lørdagsmiddag (pris: 25 kr.).

Tirsdag den 1. marts

19.00-20.30: Anden introduktions­ aften til Grækenlandsrejsen: »Den græsk-ortodokse kirke – traditioner og ikoner« (se s. 3).

Malerværkstedet - kom og prøv selv Har du en kreativ åre eller bare lyst til at prøve at male, så mød op i Bellahøj kirke. Her har vi åbnet et malerværksted med akrylmaling hver lørdag kl. 13 -16. Kom og vær med i malerfællesskabet, hvor vi hjælper og in­ spirerer hinanden i en aktiv god atmosfære. Trænger du til en pause, er kaffen klar.

Bellahøj kirke har fra 1. december fastansat Åse Thuehøj Eilsgaard-Rasmussen som kordegn med særligt fokus på kommunikationen af det, der sker i både Bellahøj og Utterslev kirker. Desuden er der endnu en ny kordegn på vej til de to kirker, og mere om den ansættelse vil kunne læses på kirkernes hjemmeside og i næste kirkeblad. Det nye kordegneteam, der også omfatter Utterslev kirkes nu­ værende kordegn, Karin Larsen, vil blive præsenteret for de to menigheder ved en reception efter aftenguds­ tjenesten torsdag d. 6. januar 2011 i Bellahøj Kirke.

»Jeg glæder mig til at fortsætte i de to kirker«, siger Åse Thuehøj Eilsgaard-Rasmussen, der har vikarieret i stil­ lingen et års tid, »for jeg vil gerne, at folk i de to sogne får glæde af alt det, der foregår, så de kan føle sig hjemme i deres kirke og være med i et fællesskab. Jeg vil også blive rigtig glad, hvis folk har tid og lyst til at komme og hilse på mig, for jeg vil gerne kende de mennesker, der bor her«.

december-februar | Kirkebladet | 11


det sker i bronshoj

det sker i bronshoj

Kom og syng i kirken Den 8.-9. januar får alle voksne (konfirmander og opefter) nu en sjælden mulighed for at synge i kor i Brønshøj Kirke

Sanger Torsten Nielsen

Dr. phil. Erik A. Nielsen

Astrofysikeren Anja C. Andersen

Brønshøj Kirkes pigekor

Søndag den 5. december

Lørdag-søndag den 8.-9. januar

Søndag den 30. januar

Tirsdag den 22. februar

kirken

sognecenter og kirken

kirken

sognecenter

16.00: Jule- og jubilæumskoncert med Brønshøj Kirkes børnekor og pigekor samt jubilæumskoret .

Tirsdag den 7. december sognecenter

13.00: Menighedsplejens julefrokost. Billetter á kr. 50.- kan købes fra d. 16. november.

Søndag den 12. december kirken

15.00: »Vi synger julen ind« med fællessalmer, læsninger, orgel og kormusik.

Tirsdag den 14. december kirke og sognecenter

Kl. 19.30: Adventsgudstjeneste med efterfølgende samvær og lotteri i sognecentret.

Tirsdag den 21. december kirken

Kl. 17.00: En halv times julemusik med organist Bente Kiil Toftegaard.

Onsdag den 22. december kirken

Kl. 17.00: En halv times julemusik med organist Bente Kiil Toftegaard.

Tirsdag den 4. januar sognecenter

14.00: »Efterslægten« i 2011. Rektor Anne Frausing fortæller om fortid, nutid og fremtid for bydelens største uddannelsesinstitution.

10-15 og 14-16: Korworkshop under ledelse af Bente Kiil Toftegaard. Tilmelding senest 17. december.

Tirsdag den 11. januar sognecenter

19.30: »Arkæologien sætter kulør på de bibelske tekster« – overlæge Vagn Juhl Jensen, Esbjerg, der var en af rej­ selederne på forårets tur til Syrien og Jordan, vil sætte landskaber og billeder på Bibelens beretninger og fortælle om spændende arkæologi­ ske fund, der illustrerer dem.

Tirsdag den 18. januar sognecenter

14.00: Mød Mia Lund Rao! Vor »nye« præst er både teolog, forfatter og filminstruktør, og vi skal bl.a. se en af hendes kortfilm med kendte ansigter.

Onsdag den 19. januar Brønshøj Bibliotek

19.30: »Af støv er du kommet – til støv skal du blive« – astrofysikeren Anja C. Andersen, der er lektor på Niels Bohr Instituttet, fortæller om sin forskning i stjernestøv og dannelsen af molekyler, planeter og stjerner. Hun er blevet omtalt som en gudbenådet formidler og ildsjæl.

Tirsdag den 25. januar sognecenter

19.00: Menighedsrådsmøde.

| december-februar 12 | Kirkebladet Kirkebladet ||januar-februar

15.00: Musik for baryton og orgel – ved sangeren Torsten Nielsen og organist Bente Kiil Toftegaard, der vil opføre værker af bl.a. J. S. Bach og Knut Nystedt. Torsten Nielsen er medlem af DR Vokalensemblet og en anerkendt solist. Entré 20 kr.

Tirsdag den 1. februar

19.00: Menighedsrådsmøde.

Søndag den 13. marts sognecenter

11.00: Sogneindsamling til Folke­ kirkens Nødhjælps internationale hjælpearbejde.

sognecenter

14.00: En eftermiddag med Pigeko­ ret. Brønshøj kirkes pigekor (10-13 år) underholder med en buket af blande blomster.

Tirsdag den 8. februar Sognecenter

19.30: »Klimaet og de grønne kirker« – mød Kirsten Auken, som er klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp og en af initiativtagerne til »Grøn kirke«.

Tirsdag den 15. februar sognecenter

14.00: En rejse til Malawi. Kordegn Karen Herløv, Islev kirke, giver os et indblik i Folkekirkens Nødhjælps projekt i den østafrikan­ ske stat, som hun har besøgt i januar måned.

Onsdag den 16. februar Brønshøj Bibliotek

19.30: »Kristendommens poesi« – foredrag af dr. phil. Erik A. Nielsen, der igen gæster bydelen med spæn­ dende refleksioner. Poesi betyder skabelse, og det er kristendommens forudsætning, at verden ikke bare er, men er skabt.

FDF K25 Brønshøj Brønshøj sogn har en af landets største FDF-kredse med ca. 200 medlemmer. K25 har mødelokaler i Brønshøj Sognecenter. Møde om onsdagen: 0.-4. klasse kl. 18.30 -20 Møde om torsdagen: 5.-8. klasse kl. 19 -21 Kontaktpersoner: Lars L. Granberg Tlf. 2067 6640 Dorte Fog Tlf. 4492 4490

Tilbud til børne­ familier og babyer Vinteren igennem er der familiegudstjenester i børnehøjde den sidste søndag i måneden kl. 10.00. Dvs. 1. søndag i advent, d. 28. november, og igen efter jul søndagene d. 30. januar og d. 27. februar Kirkens børnekor eller børn og unge fra FDF K25 medvirker på skift, og bagefter er der fælles frokost i sognecentret. Den afslappede form er populær hos børnefamilierne. Kom selv og oplev en anderledes gudstjeneste. Babysalmesang starter forårshold torsdag d. 20. januar, igen under ledelse af musikpædagog Louise Rostved. Læs mere og se billeder fra de tidligere hold på kirkens hjemmeside: www.bronshojkirke.dk. Tilmelding pr. telefon til kirkekontoret på 3828 2505

Indsamling til menighedsplejen Både Brønshøj og de andre sogne kan mærke, at der er flere mennesker, som må leve for meget små midler i vo­ res samfund. Derfor er der også ekstra brug for velvil­ lige gaver til menighedsplejen. Støt den med et bidrag på konto i Danske Bank: reg. nr. 3186 kontonr. 258 044 704 2, eller kontakt præsterne eller menighedsplejens kas­ serer Bente Winther Olsen, tlf: 3860 6547. Alle bidrag modtages med tak!

Organist Bente Kiil Toftegaard, der leder kirkens forskellige kor til hverdag, vil stå for en weekend-workshop d. 8.-9. januar. Den er både for øvede og mindre øvede, og der skal øves, synges, grines og arbejdes. Repertoiret vil være blandet fra den klassiske kormusik og salmer. Workshoppen varer lørdag fra kl. 10.00 til 15.00, hvor der er korprøve i sognecentret. Søndag kl. 14.00 til 16.00 er der korprøve i Brønshøj kirke, og kl. 16.30 medvirker det nye workshop-kor ved skumringsgudstjenesten. Man kan melde sig til ved at sende en mail til bente@toftega­ ard.fo senest fredag d. 17. december. Deltagerpris 50 kr (incl. materialer og forplejning) som betales på workshoppen. An­ giv venligst stemmetype (sopran, alt, tenor eller bas) dvs. lys eller mørk damestemme eller mandsstemme. Og evt hvilken korerfaring man har. Noderne til weekenden kan hentes på kirkekontoret i sognecentret fra mandag d. 3. januar. Vel mødt til en sangglad weekend, og husk at ta’ din musi­ kalske nabo med!

Klimakoordinator i Folkekirkens Nødhjælp, Kirsten Auken

Klimaet og de grønne kirker Brønshøj Kirke er for nylig blevet registreret som »Grøn kirke«. Klimakoordinator i Folkekirkens Nødhjælp, Kirsten Auken, der i øvrigt selv bor i Brønshøj, er en af initiativtagerne til Grøn Kirke-kampagnen Tirsdag den 8. februar kl. 19.30 fortæller hun i sognecen­ tret om at sætte klimaet på den kirkelige dagsorden og kom­ mer med konkrete eksempler på, hvad kirkerne kan bidrage med, bl.a. med eksempler fra klimatopmødet i København i december 2009. december-februar | Kirkebladet | 13


det sker i utterslev

det sker i utterslev

De’t for børn i Utterslev kirke Anton kirkeengel indbyder til gudstjenester i børnehøjde

Torsdagskredsen Torsdag d. 4. december Sognepræst Birgitte Fabritius de Tengnagel: En rejse i Moldavien, Rumænien.

Torsdag d. 16. december

Vi synger julen ind med Børnegår­ dens Luciabørn. Julehistorie og Julemad.

Torsdag den 13. januar

Sognepræst Karsten Flemming Thomsen, Brønshøj: ”Æslet og kamelen” er et samtale-foredrag om ligheder og forskelle mellem islam og kristendom.

Torsdag den 27. januar

Vi tager en tur til Prag! Birgitte Fabritius de Tengnagel

Torsdag den 10. februar Banko

Torsdag den 24. februar ”Mit barndoms slot”! Sognepræst Rikke Vedel Hansen fortæller om Nyborg slot

Menighedsmøder ang. sammenlægning af Bellahøj og Utterslev sogne: Tirsdag den 11. januar og tirsdag den 8. februar. Begge aftener kl. 19 i menighedssalen i Utterslev kirke.

Farvel til socialrådgiver Betina Køster

Julekoncert med Marie Carmen Koppel

Pr. 31. oktober stoppede Betina Køster som socialråd­ giver i Bellahøj og Utterslev kirker. Hun skal i stedet arbejde i Samvirkende Menighedsplejer, hvor hun bl.a. skal starte et nyt projekt med frivillige bisiddere i Københavnsområdet. Vi overvejer nu, hvad der skal ske med stillingen. Tak til Betina for en altid positiv indstilling, som har smittet af på os andre i kirken, samt et godt og frugtbart arbejde for menighedsplejen i Utterslev. Til lykke med de nye udfordringer! - Birgitte Fabritius

Torsdag d.16.december kl.19.30 giver Danmarks gospel diva julekoncert i Utterslev Kirke. Marie Carmen Koppel er altid garant for en koncert ud over det sædvanlige, og hendes julekoncerter er ingen undtagelse. Hun og pianisten Steen Rasmussen har udviklet et sammenspil, som de fletter sammen med en hyggelig og humoristisk omgangstone og kontakt til publikum. Glæd jer ! Entré 70 kr . Forsalg: Utterslev Kirkes kontor i åbningstiden. Desuden Billetnet: 70kr (+gebyr). Resterende billetter sælges ved indgang. Dørene åbnes kl. 18.45.

Kære alle i Utterslev/ Bellahøj/Brønshøj området

Jeg vil gerne sende en stor hilsen og tak for den tid, ja de næsten 6 år, der snart er gået, hvor jeg har haft min gang i jeres herlige område. Jeg har været rigtig glad for at arbejde i Utterslev og Bellahøj kirker og ind imellem også have lidt kontakt med Brønshøj Kirke. Jeg har haft et rigtig godt arbejde som socialrådgiver, hvor jeg har taget del i mange menneskers liv. Så tak for den til­ lid I mange har vist mig, ved at komme og bede om hjælp eller råd og vejledning. Også tak til de frivillige medarbej­ dere fra Værestedet Tages Huus, som gør et stort arbejde og indsats i.f.t. det gule hus på Utterslevvej 21. Endvidere har jeg tit deltaget i mange fine gudstjenester, koncerter og andre arrangementer i og omkring kirkerne. Dette har været rigtige gode oplevelser – så en stor tak til mine kolleger for det. Også tak for den rare og venlige måde, I har været kolleger på, kommer til at savne jer. Til sidst en hilsen og tak til de gode kræfter i menighedsrå­ dene. - Mange kærlige hilsner fra Betina Køster.

14 | Kirkebladet | december-februar

Nytårs Matiné i Utterslev Kirke Søndag d.16.januar kl.15.00 er der nytårsmusik i menighedssalen. Medvirkende: Sopran Kirstine Keller, mezzo Nanna Ibsen, bas Bjarne Kalhøj og på klaveret kirkens organist Anja Lisa Nielsen. Efterfølgende er der kaffe og kage. Gratis adgang. Nye gudstjenester og nye gudstjenestetider! I det nye år har alle gudstjenesterne i Utterslev kirke fået nye tider og nogle har ændret form og betegnelse. Første søndag i måneden har vi Familiegudstjeneste kl. 14.00. De andre søndag er der højmesse kl. 11.00. Desuden er der tredje søndag i måneden er Vesper kl. 17.00

Familiegudstjenester søndagene: 9. januar og 6. februar og 6. marts kl. 14 Spaghettigudstjenester med efterfølgende spisning: Fredagene 28. januar og 18. februar kl. 17

Utterslev Kirkes Pigekor øver hver onsdag fra kl. 15.15 i ca. en time med efterfølgende hygge. Nye medlemmer (13-15 år) er velkom­ ne, og man kan kontakte organist Anja Lisa Nielsen på tlf. 40196931.

Babysalmesang I det nye år begynder et nyt hold babysalmesang i Utterslev Kirke. Igen er det om fredagen, og un­ dervisningen foregår i Utterslev Kirke på Ren­ temestervej 109. Efter undervisningen vil der blive stillet kaffe og te frem i kirkens til­ stødende lokaler.

Aldersgruppe: 2-10 mdr. Hver Fredag: 10.00-10.45 Opstart: 25 feb. til og med 15 april Holdstørrelse: maks. 12 babyer Egenbetaling: 250,00 kr - betales 1. gang Tilmelding: ring til børne- og ungepræst Rikke Vedel Han­ sen på 22 41 82 70 eller skriv en e-mail til rivh@km.dk senest onsdag d. 16. februar med angivelse af navn og tlf. nr.

Vil du være Minikonfirmand? Du behøver ikke at være døbt for at blive mini-konfirmand i Utterslev kirke; du skal bare gå i 3. klasse og bo i sognet og have lyst til at komme og lære noget om kirke og kristendom. Undervisningen foregår hver onsdag kl. 13.00-14.30 i Menig­ hedssalen i Utterslev Kirke (Indgang ad Nordstien) Første gang er onsdag d. 19.januar 2011 og sidste gang er søndag d. 17. april 2011 kl. 11 (Palmesøndag) i Utterslev kirke (Minikonfirmation). Man behøver ikke at være mini-konfirmand for senere at blive konfirmeret i Utterslev kirke. Men det ska­ der nok heller ikke… Ring til sognepræst Birgitte Fabritius de Tengnagel på tlf. 3810 8134, hvis du gerne vil være med. Se også www.utterslevkirke.dk 15


kontakt

Brønshøj kirke Brønshøj Kirkevej 8, 2700 Brønshøj www.bronshojkirke.dk

Bellahøj kirke Frederikssundsvej 125 A, 2700 Brønshøj

Sognepræst (Kbf.):

www.bellahoejkirke.dk

Brønshøj Kirkevej 6, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 00 43 E-mail: kaw@km.dk

Sognepræst (Kbf.):

Peter Møller Jensen Engsvinget 37, 2400 København NV Tlf: 38 28 55 57 Mobil: 31 61 73 50 E-mail: pmj@km.dk Træffes i kirken på tlf: 38 60 55 59 tirs, ons, tors og fre kl. 10.00-11.00 tors tillige kl. 16.00-17.00 I øvrigt efter aftale. Mandag er fridag. Kordegn (kst.):

Aase M. Thuehøj Sørensen Tlf: 38 28 55 58 E-mail: aams@km.dk Kontoret i kirken med indgang fra bagsiden af bygningen er åbent man - fre kl. 9.30-13.00, samt tors kl. 15.30-18.00. Organist:

Anne Mette Asp Tlf: 38 81 05 11 E-mail: amasp@hotmail.com Kirketjener:

Karsten A. Woll

Træffes dagligt kl. 17.00-19.00 Menighedsrådets formand:

Ingelise Morgenthaler

Menighedsrådets formand:

Fælles for Utterslev og Bellahøj kirker:

Sognepræst, vikar:

Møde om torsdagen: 5.-8. klasse kl. 19.00-21.00

Mia Lund Rao Stampesgade 4, 3.th, 1702 København V. Tlf: 26 71 71 02 E-mail: mia.rao@hotmail.com

Tlf: 38 60 45 39 FDF K25 Brønshøj: Møde om onsdagen: 0.-4. klasse kl. 18.30-20.00

Alle møder afholdes i Brønshøj Sognecenter. Kontaktpersoner: Jeanne Woll - Tlf: 44 84 54 45 Dorte Fog -Tlf: 44 92 44 90 ------

Sogne- og sygehuspræst:

Karsten Flemming Thomsen Højstrupvej 143, 2700 Brønshøj Mobil: 26 37 11 68 E-mail: kft@km.dk Træffes på Bispebjerg Hospital, indgang 7. A, st.th. tirs - fre efter aftale.

Præstegårds Allé 5, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 25 05 Fax: 38 60 20 55 E-mail: mb@km.dk Kontoret er åbent man –fre kl. 9.00–13.00 tors tillige 16.00–18.00 (dog ikke før helligdage) Kirken er lukket mandag. Organist:

Bente Kiil Toftegaard

Sparresholmvej 45, 1, Kildeløbet 53 2700 Brønshøj 2700 Brønshøj                                                                                                                                         Tlf. 38 28 18 16 Tlf:  21 65 26 39   ------

Kirsten Andersen

----

Kirkens kontor ligger i Brønshøj Sognecenter

Tlf: 40 97 55 20 E-mail: thy.my@get2net.dk

Menighedssamfundets formand:

Hans Erik Søgaard

Martin Bjarklev

Marianne Meyer

Træffes i regelen i kirken fre. kl. 10.00-12.00

Træffes alle dage undtagen fredag kl. 10.00-11.00 og onsdag tillige kl. 18.00-19.00. Lørdag telefonisk træffetid mellem kl. 10.00-11.00

Træffes i kirken kl. 9.30-13.00

Socialrådgiver (sorggruppe):

Tlf: 38 28 68 72 E-mail: leph@km.dk

Menighedsplejens formand:

Tlf: 38 60 55 59

Tlf: 47 38 92 02

Lene Haagensen

Grandalen 5, 2880 Bagsværd Tlf: 44 98 54 32

Frits Knüppel

Kordegn:

Helen Kalstad (legestuen)

Sognemedhjælper:

Flemming Dalgaard Hansen

Tlf: 38 60 64 65

Hans V. Christiansen

Kirketjener vikar/medhjælp:

Menighedsrådets formand:

Mandag er fridag. Kirketjener:

Karsten Just Tlf: 44 91 75 62 Kirketjener:

Hanne Vittrup Træffes på kirkens kontor. Mandag er fridag. ----

Utterslev Kirke Rentemestervej 109, 2400 København NV www.utterslevkirke.dk Sognepræst (Kbf.):

Birgitte Fabritius de Tengnagel Dortheavej 70, 2400 København NV Tlf: 38 10 81 34 (hjemme og i kirken)

E-mail: bft@km.dk Træffes i reglen tirs, ons og fre kl. 09.00-10.00, Tors 17.00-18.00 i kirken. Mandag fri. Kan også kontaktes på andre tidspunkter for aftale om samtale.

Kordegnekontoret i kirken

Tlf. 38 60 10 45

Sognepræst (børne- og ungdomspræst):

Rikke Vedel Hansen Bjelkes Allé 17, st. th., 2200 København N Tlf: 22 41 82 70 E-mail: rivh@km.dk Træffes i reglen tirs - fre kl. 10-11. Tirs desuden 17-18 i Bellahøj kirke. Mandag fridag. Provst:

Johanne Haastrup Håbets Alle 39, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 55 59 E-mail: jost@km.dk Træffes bedst om formiddagen. Fredag fridag. -------

Kirkebladet for Bellahøj, Brønshøj og Utterslev Redaktion: Kirsten Lund Larsen (ansv), Email: mail@kirstenlundlarsen.dk Preben Rohde, Birgitte Fabritius de Tengnagel, Lone Ciesla, Thorben Dahl, Peter Møller Jensen Fotos: Birthe Lunau, Thorben Dahl, Birgitte Fabritius de Tengnagel, Kirsten Lund Larsen Layout: Monsun Tryk: Eks-skolens Trykkeri

indgang Nordstien

Oplag: 13.000 eks.

Tlf: 38 28 83 30 E-mail: utterslev.sogn@km.dk

Deadline for næste nummer: Den 15. januar 2011

Åbningstid: Man kl. 9.00-13.00 Tirs - Fred. kl. 9.00-12.30 Torsdag tillige kl. 16.00-18.00 Lørdag lukket. Organist:

Anja Lisa Nielsen Nøddebogade 11, 2.th, 2200 København N Tlf: 35 35 29 56 E-mail: anln@km.dk

Kirketjeneren Tlf: 38 28 68 72 E-mail: bovin@km.dk Træffes i reglen i kirken man - tors. kl. 10.00 - 12.00 ----

----

Kirkebladet December 2010 - Februar 2011  

Brønshøj Sogns kirkeblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you