Page 1

nr. 10 / december 2012 - februar 2013

bellahøj

Brønshøj

Utterslev

Tag på kirkehøjskole i januar Side 3

Julekoncert med Maria Carmen Koppel Side 13

9 spørgsmål om kirkebladet Deltag i undersøgelsen og vind en julekurv Side 5

| december - februar | Kirkebladet | 1


Siden sidst

August: August: Høstgudstjeneste i Brønshøj kirke, hvor børnekoret og pigekoret medvirkede. Høstauktionen bagefter indbragte 5000 kr. til pigekorets rejse.

September: Bellahøj kirkes 50 års jubilæum blev fejret med festhøjmesse, koncert og grillmiddag.

September: Til jubilæet i Bellahøj kirke blev fødselsdagskagen rigtig beundret.

Oktober: Familiegudstjeneste i Utterslev kirke, hvor StrygerSpirerne medvirkede.

Oktober: Børne- og ungdomsgudstjeneste i Brønshøj kirke under medvirken af FDF K25. Børnene opførte en genfortælling af hele Harry Potter-historien - for der er mange sammenfaldende træk med Jesus i den historie.

Oktober: Peter A. G. Nielsen i forbindelse med lørdagshøjmessen i Bellahøj Kirke. Her ses det nye alterbillede i baggrunden, som blev afsløret i forbindelse med kirkens jubilæum. 2 | Kirkebladet | december - februar |

Oktober. De unge lytter til Kalle Bremer og Rikke Vedel Hansen ved Loungegudstjenesten i Utterslev kirke.


det sker

Juleuddelinger Julen kan være en svær tid, hvis økonomien er stram. Men i de tre kirker er der mulighed for at få en håndsrækning

Fra starten på den første fælles kirkehøjskole i Utterslev kirkes lokaler i 2009.

Kirkehøjskole Nu bliver der igen mulighed for at tage på kirkehøjskole en lørdag/søndag i Utterslev kirkes lokaler og slutte med en gudstjeneste søndag i Brønshøj kirke Det foregår d. 12.-13. januar, og programmet er fyldt med kreative workshops, sang, musik, kirkegang og gode foredrag. De er både for børn og voksne.

Lørdag aften står højskolelærer, musiker og komponist Arne Andreassen for en underholdende sangtime. Søndag vil der efter gudstjenesten ved Rikke Vedel Hansen være kirkefrokost, der også byder på en historie ved fortællerske Dorte Futtrup. Se hele programmet på kirkernes hjemmesider eller find et program i kirken. Tilmelding på kirkekontoret i Brønshøj Kirke. Pris 150 kr. for hele weekenden inkl. mad og drikke.

Nye menighedsråd valgt To nyvalgte menighedsråd træder i funktion fra det nye kirkeårs start 1. søndag i advent Bellahøj-Utterslevs menighedsråd blev valgt for en to-årig periode på en valgforsamling d. 11. september. Det fælles råd for de to kirker har 12 valgte medlemmer foruden præsterne. To blev nyvalgt i år samt 4 nye suppleanter.

Brønshøjs menighedsråd blev valgt ved fredsvalg ud fra den liste, som frem­kom på opstillingsmødet d. 10. september, og er valgt for fire år. Menighedsrådet har 10 medlemmer foruden præster og medarbejderrepræsentant. Heraf er der fem nyvalgte i år.

På kirkekontoret for Bellahøj og Utterslev kirker er der ansøgningsfrist for julehjælp torsdag d. 6. december. På kirkekontoret i Brønshøj er ansøgningsfristen fredag d. 7. december. Læs mere på side 13.

Hjerte - smerte

To spændende foredrag i vinter i kirkernes og bibliotekets fælles foredragsrække om kærlighed og parforhold: Torsdag d. 6. december taler sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen om »Individualisme og parkultur«. Parkulturen har hidtil været normsættende, men nu er det næsten lige så almindeligt at bo alene. Det giver plads til selvrealisering, men er ens lykke dermed gjort? Onsdag d. 6. februar taler psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen om »Gode relationer«. Hun vil komme ind på, hvad hun i sin praksis møder som typiske problemer i parforhold og familieliv – og drøfte hvad der kan gøres for at opnå sunde relationer. Begge foredrag starter kl. 19.30, og billetter til kr. 25,- købes på biblioteket på forhånd eller i døren.

Fælles Kyndelmisse Søndag d. 3. februar kl. 14.00 holdes der fælles Kyndelmissegudstjeneste i Utterslev Kirke for alle tre kirker og deres konfirmander. | december - februar | Kirkebladet | 3


tema

Kirken og det søgende menneske

Søg og du skal finde... Hvordan kommer kirker det søgende menneske i møde? I vores bydel gør de det på hver sin måde - med forskellige tilbud. Og hvad er et søgende menneske egentlig? Vibeke Johansen fra Søborg begyndte at komme i Bellahøj kirke for tre år siden, fordi hun havde hørt, at kirken tilbød pilgrimsvandringer. Nu er hun et af de nyvalgte medlemmer af det fælles menighedsråd for det nye Bellahøj-Utterslev sogn. »Pilgrimsvandringerne er en stor spirituel oplevelse,« fortæller hun, »det er ikke bare en vandretur som alle andre, det er også en måde at være kirke på. Vi går i stilhed, men vi går med Guds ord.«

Søgende profilkirke

I forbindelse med sammenlægningen har de to kirker søgt at tydeliggøre hver deres profil: Bellahøj med fokus på det søgende menneske og spiritualitet, og Utterslev målrettet mod børn og unge. Bellahøjs kirkerum indbyder til for4 | Kirkebladet | december - februar |

dybelse, dialog og eksperimenteren, og blandt tilbudene er dialoggudstjenester, hvor præsten, i stedet for den traditionelle prædiken, er i dialog med kirkegængerne om dagens tekst. »I løbet af vores jubelår – 50-års jubilæet – har vi fået understreget og bekræftet den profil, som kirken har arbejdet med de seneste år,« sagde formanden for menighedsrådet, Lis Lynge, ved festligholdelsen af 50-års jubilæet d. 23. september. Hun fortsatte: »Gennem studiekredse, filmaftener, korte såvel som lange pilgrimsvandringer og meditationsgudstjenester har menigheden vist sig villig til at søge nye veje. Som det nyeste afprøver vi nu en højmesse, hvor orglet holder pause, og vi i stedet bruger et flygel.«

Levende kirke

Det er en udvikling, som Vibeke Johansen, 65, har søgt efter længe. »Jeg er kommet i mange kirker uden at finde det, jeg havde brug for,« fortæller hun. »Det finder jeg nu i Bellahøj. Jeg oplever en meget levende kirke, hvor der er mange tilbud at vælge imellem. Teksterne bliver læst, så de virkelig siger mig

noget, og de nye højmesser virker mere vedkommende i deres form og musik. Jeg er opfyldt af gode tanker bagefter.« I Brønshøj kirke arbejdes der også med tilbud til folk, som ikke i forvejen kommer jævnligt i kirken. Det sker blandt andet gennem uformelle skumringsgudstjenester, foredrag om eksistentielle emner, kirkesalon som samtaleforum, udvikling af kirkens store børne- og pigekor og gennem tilbud til børnefamilier såsom babysalmesang og familiegudstjenester med spisning. Desuden giver kirken gennem sine tilbud om store musikalske oplevelser også mulighed for at søge fordybelse og ro.

Nærværende kristendom

Et af de nyvalgte medlemmer i Brønshøjs menighedsråd, som også har været frivillig leder i FDF i Brønshøj i de sidste 10 år, er Line Bram Pedersen på 27. Hun stillede op, fordi hun gerne vil være med til at gøre kristendommen mere nærværende for den aldersgruppe, hun selv er i. »Alle mennesker søger efter mening, søger efter det gode liv,« siger hun.


LÆSERUNDERSØGELSE

Finder du det, du søger af nyt fra kirkerne?

Vibeke Johansen:

... det er ikke bare en vandretur som alle andre, det er også en måde at være kirke på. Vi går i stil­hed, men vi går med Guds ord.

Bellahøj, Brønshøj og Utterslev kirker gik for to år siden sammen om at udgive fælles kirkeblad fire gange om året. Det er nu tid til at spørge læserne, om I får det, I gerne vil have. Vi vil derfor bede alle læsere tage sig tid til at svare på nedenstående brugerundersøgelse. Du kan gøre det via kirkernes hjemmesider, her på siden i kirkebladet eller på kopi af spørgeskemaet, som kan hentes i de tre kirker. Du kan besvare spørgsmålene anonymt. Men du kan også - som tak for hjælpen - deltage i lodtrækningen om tre julekurve til en værdi af 500 kr, sammensat ud fra aldersgruppe. Vi trækker lod blandt de indsendte besvarelser, der er påført alle kontaktoplysninger.

Hvem er du:

£ Kvinde £ Mand Alder _______

Er du medlem af folkekirken? Vibeke Johansen

Line Bram Pedersen

»Unge er usikre på, om man nu træffer de rette valg – hvad angår uddannelse, job, sportsaktiviteter osv. Nogle gange er livet jo bare ikke så fantastisk – men i kristendommen er der håb. Jeg tror mange mennesker søger efter livskvalitet, fællesskab og tilskyndelse til at se ud over ens eget. Vi skal vise dem, at de kan finde meget af det i kristendommen,« siger Line Bram Pedersen. »Jeg har altid tænkt over troen,« tilføjer hun, »og som teenager prøvede jeg bl.a. at være med i en pinsekirke. Men det var ikke lige mig, og i nogle år har jeg været helt væk fra det. Siden har jeg ved at være med i FDF heldigvis fået et personligt, nærværende og ganske ligetil forhold til kristendom. Gud er der, lige meget hvad du tror, og det er der en stor støtte i.«

£ Ja £ Nej £ Tilhører anden trosretning/trossamfund

Hører du til:

£ Bellahøj £ Brønshøj £ Utterslev £ Er sognebåndsløser £ Ingen af de nævnte

Hvordan har du fået bladet? £ £ £ £

med posten hentet det i kirken på biblioteket via andre

Dit kendskab til kirkebladet: £ £ £ £ £ £

læser det hver gang det kommer ser det igennem når det kommer læser det en sjælden gang læser aldrig i det læser ofte i det bruger det som opslagsværk

| december - februar | Kirkebladet | 5


Bladets indhold: Læser du:

£ Gudstjenestelisten £ om alle kirker £ Det sker i Bellahøj, Brønshøj, Utterslev £ kun om egen kirke, hvilken: £ Temasider, klumme £ intet

Fremtidig information: Foretrækker du fremover, at kirkebladet udkommer med:

£ Uændret 4 numre £ 3 numre (dvs ikke om sommeren)

Hvor vil du helst læse om kirkens aktiviteter? £ £ £ £ £

I kirkeblad som nu I annoncer i lokalavisen På nettet Både på net og i kirkeblad på net og i avisannoncer

Betydning af det fælles kirkeblad: Det at kirkebladet er fælles for de tre kirker har:

£ £ £ £

Stor betydning nogen betydning ringe betydning ingen betydning

Du har også mulighed for at give tre gode råd eller ønsker til kirkebladets redaktion:

Tak for, at du tog dig tid til at svare på spørgeskemaet.

Jeg vil gerne deltage i lodtrækningen om en julekurv: Navn ..................................................................................................... Adresse ................................................................................................ Tlf.nr. .................................................................................................... Frist for besvarelse: Søndag d. 9. december 2012. Udfyld spørgeskemaet og aflever det i en af de tre kirker eller besvar det på en af hjemmesiderne: www.bellahoejkirke.dk, www.bronshojkirke.dk, www.utterslevkirke.dk. 6 | Kirkebladet | december - februar |

præsten

Hjertestarter Af sognepræst Peter møller Jensen

For noget tid siden afholdt vi førstehjælpskursus i kirken, hvor vi skulle lære at betjene den hjertestarter, der var blevet anskaffet. En kompetent Falckredder instruerede os i at puste og pumpe, lytte og se osv., og for hver gang han havde forklaret noget afsluttede han med at spørge: »Giver det mening?« Det gjorde det rent faktisk, for med det smarte apparat havde vi fået en reel mulighed for at få gang i et hjerte igen og derved redde livet for et andet menneske.

Jeg kom til at tænke på denne lille episode, fordi der i virkeligheden er mere end god mening i at have en hjertestarter parat i kirken. For i bund og grund er det vel et fantastisk billede på alt det, vi er sat i verden for som kirke: At få gang i et hjerte igen - og derved redde livet for os selv og de andre. Ikke mindst her i den kolde og mørke tid, hvor hjerterne så let kan fryse til is og gøre livet goldt, kommer hjertestarteren i brug. Når juleevangeliet endnu en gang lyder om det lille barn i krybben, der er Guds lys og verdens frelser, så rører det ved os, så isen tør op og frosthjertet smelter og banker igen. Når vi i dåben omslutter de små med Guds velsignelse, så er der gang i hjertestarteren igen – for dem og for os. Når vi omkring kisten hører ordene om det evige liv, så er det hjertestarteren, der pumper håb ind og varmer de sorgfulde hjerter. Og når vi samles om nadveren og modtager brødet og vinen som pant på det ubrydelige bånd mellem Gud og os, så er det hjertestarteren, der puster glød i os og giver os en ny begyndelse. »Giver det mening?« spurgte Falckredderen, mens vi arbejdede med at lære hjertestarterens mysterier at kende. Ja, når vi ser lyset der skinner i mørket, får velsignelsen, hører ordet om det evige liv og bliver sendt ud til en ny begyndelse – så giver det mening! Glædelig jul.


det sker

børn og unge

Fra generalprøven til minikonfirmation i Utterslev Kirke, palmesøndag 2012.

Fastelavnsgudstjenester

Minikonfirmander i Brønshøj og Utterslev

Fastelavnssøndag, d. 10. februar, er blevet en god anledning til at kombinere gudstjenesten med festlig tøndeslagning. I Brønshøj kirke er det højmessen kl. 10.00, der efterfølges af tøndeslagning i præstegårdshaven og boller, kakao, kåringer og maskeværksted i sognecentret. Kom gerne udklædt i kirken – det gør børnekoret og pigekoret. For Bellahøj og Utterslevs vedkommende foregår fastelavnsgudstjenesten i Utterslev kirke kl. 14.00 med efterfølgende tøndeslagning, kåring af kattekonge og –dronning, og boller og kakao. I begge tilfælde er arrangementerne gratis.

Både Utterslev og Brønshøj tilbyder minikonfirmand-undervisning i vinter. Utterslev kirke starter torsdag d.10. januar, hvor 3. klasserne igen får mulighed for at deltage i undervisningen i kirken. Forløbet strækker sig over 10 uger (vinterferien undtaget) og afsluttes med minikonfirmation palmesøndag d. 24. marts. Ledes af sognepræst Asser Skude og organist Anja Lisa Nielsen. Tilmelding senest d. 7. januar til kirkekontoret på tlf. 38 28 55 58.

Ungdomskirken i foråret

Babysalmesang i Brønshøj og Utterslev

Ungdomskirken fortsætter med tilbud om anderledes gudstjenester sammen med teenagere og tilrettelagt af ungdomspræst Rikke Vedel Hansen. Torsdag d. 28. februar kl. 19.30: ’Kirken i mørket’ i Brønshøj kirke. Torsdag d. 21. marts kl. 19.30: Loungegudstjeneste i Utterslev kirke. Torsdag d. 18. april kl. 19.30: Rockgudstjeneste i Utterslev kirke.

Babysalmesang er et rigtig populært tilbud i mange kirker – også i Brønshøj og Utterslev. I Brønshøj kirke starter forårsholdet mandag d. 21. januar, igen under ledelse af musik- og sangpædagog Louise Rostved. Holdet mødes 10 mandage kl. 10.00, og prisen for deltagelse er 325 kr. Tilmelding på kirkekontoret, tlf 38 28 25 05 eller mail mb@km.dk

I Brønshøj kirke er det et nyt tilbud, som starter tirsdag d. 22. januar.

Undervisningen er som udgangspunkt et tilbud til alle 3. klasse elever på Brønshøj skole, men andre i samme alder, som har særlig tilknytning til sognet, er også meget velkomne. Forløbet strækker sig over 10 gange og afsluttes med en festlig familiegudstjeneste søndag 14. april. Minikonfirmanderne skal lege, synge, høre historier, tegne, opleve og sammen blive klogere på, hvad kirke og kristendom er for noget. Mere information hos sognemed­ hjælper Charlotte Maria Rasmussen, cmr@bronshojkirke.dk, tlf. 38 28 25 06.

I Utterslev kirke starter et nyt hold under ledelse af musikpædagog Ane­ te Riis fredag d. 1. februar kl. 10.00. Forløbet strækker sig over 13 fredage. Pris: 250 kr. Tilmelding og betaling senest d. 25. januar på det fælles kirkekontor på Frederikssundsvej 125 A.

| december - februar | Kirkebladet | 7


Gudstjenester

November

Dato

Bellahøj Kirke

Torsdag den 22.

19.00

Pilgrimsgudstjeneste (PMJ)

Lørdag den 24.

16.00

Lørdagshøjmesse (PMJ)

Brønshøj Kirke

Søndag den 25. sidste søndag i kirkeåret

Tirsdag den 27.

08.30

10.30

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (MLR)

19.30

”Kirken i mørket” (RVH) Ungdomsgudstjeneste

10.00

Højmesse (KAW)

11.00

Dåbsgudstjeneste (PMJ)

14.00

Familiegudstjeneste (AS)

16.30

Åben kirke-andagt (hver 1. og 3. tirsdag i måneden)

11.00

Dåbsgudstjeneste (JH)

16.00

Luciagudstjeneste (PMJ)

17.30

Risengrødsgudstjeneste (AS)

14.00

Juleaftensgudstjeneste (AS/RVH)

14.00

Familiegudstjeneste (AS)

Morgenandagt (hver tirsdag)

Torsdag den 29.

Søndag den 2.

8.30 10.00

Utterslev Kirke

Højmesse (PMJ)

1. søndag i advent

Tirsdag den 4. Torsdag den 6.

19.00

Dialoggudstjeneste (AS)

Lørdag den 8.

12.00

Dåbsgudstjeneste (KAW)

2. søndag i advent

10.00 15.00

Højmesse (KFT) ”Vi synger julen ind”

Tirsdag den 11.

19.30

Adventsgudstjeneste Prædikant: Erik Norman Svendsen

10.00

Højmesse (MLR)

10.30

Søndag den 9.

december

Søndag den 16.

Højmesse (AS)

10.30

Højmesse (AS)

19.00

Meditationsgudstjeneste (PMJ)

3. søndag i advent

Torsdag den 20. Fredag den 21.

10.30

Højmesse (JH)

10.00

Højmesse (RVH)

Juleaften

16.00 23.30

Juleaftensgudstjeneste (AS/RVH) Julenatsgudstjeneste (PMJ)

13.00 14.30 16.00

Juleaftensgudstjeneste (KFT) Juleaftensgudstjeneste (MLR) Juleaftensgudstjeneste (KAW)

Tirsdag den 25.

10.30

Festhøjmesse (PMJ)

10.00

Højmesse (KAW)

10.00

Højmesse (MLR)

Søndag den 23. 4. søndag i advent

Mandag den 24.

Juledag

Onsdag den 26. 2. Juledag

Søndag den 30.

10.30

Højmesse (PMJ)

10.00

Højmesse (KFT)

16.00

Nytårsaftensgudstjeneste (RVH)

23.30

Nytårsandagt (KAW)

Julesøndag

Mandag den 31. nytårsaften

Johanne Haastrup (JH)

Peter Møller Jensen (PMJ)

8 | Kirkebladet | december - februar |

Rikke Vedel Hansen (RVH)

Karsten A. Woll (KAW)

Karsten Thomsen (KFT)

Mia Lund Rao (MLR)

Asser Skude (AS)


Gudstjenester Bellahøj Kirke

Dato Tirsdag den 1.

Brønshøj Kirke 14.00

Højmesse (RVH)

Utterslev Kirke 14.00

Familiegudstjeneste (JH)

11.00

Dåbsgudstjeneste (AS)

14.00

Familiegudstjeneste (AS)

17.30

Spaghettigudstjeneste (RVH)

11.00

Dåbsgudstjeneste (RVH)

Nytårsdag

Torsdag den 3.

19.00

Helligtrekongersaftens gudstjeneste (PMJ)

Lørdag den 5. 10.30

Højmesse (RVH)

Torsdag den 10.

19.00

Dialoggudstjeneste (PMJ)

Søndag den 13.

10.30

Højmesse (JH)

Søndag den 6.

10.00

Højmesse (KAW)

10.00

Højmesse (prædikant: RVH) Kirkens andre præster medvirker

januar

helligtrekongers Søndag

1. Søndag e. helligtrekonger

Fredag den 18. Lørdag den 19.

12.00

Dåbsandagt (KFT)

10.00 16.30

Højmesse (KFT) Skumringsgudstj. (MLR)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KAW) Højmesse (MLR)

14.00

X-Gudstjeneste (AS)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (MLR) Højmesse (KFT)

14.00

Kyndelmissegudstjeneste (PMJ & AS)

12.00

Dåbsgudstjeneste (KAW)

10.00 16.30

Højmesse (MLR & RVH) Skumringsgudstjeneste (KFT)

14.00

Fastelavnsgudstjeneste (AS)

Fredag den 15.

17.30

Spaghettigudstjeneste (RVH)

Lørdag den 16.

11.00

Dåbsgudstjeneste (PMJ)

14.00

X-Gudstjeneste (JH)

10.30

Højmesse (PMJ)

Torsdag den 24.

19.00

Meditationsgudstjeneste (AS)

Lørdag den 26.

16.00

Lørdagshøjmesse (PMJ)

Søndag den 20. sidste Søndag e. helligtrekonger

Søndag den 27. SEPTUAGESIMA

Torsdag den 31.

21.00

Andagt (JH)

Søndag den 3.

10.30

Højmesse (JH)

19.00

Dialoggudstjeneste (RVH)

SEKSAGESIMA

Torsdag den 7. Lørdag den 9. Søndag den 10.

10.30

Højmesse (JH)

17.00

Askeonsdagsgudstjeneste (PMJ)

Fastelavn

Februar

Onsdag den 13.

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KAW) Højmesse (KAW)

17.00

Familiegudstjeneste (MLR)

2. søndag i fasten

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (KAW)

Torsdag den 28.

19.30

”Kirken i mørket” (RVH) Ungdomsgudstjeneste

Søndag den 17.

10.30

Højmesse (PMJ)

19.00

Meditationsgudstjeneste (PMJ)

1. søndag i fasten

Torsdag den 21. Fredag den 22. Lørdag den 23. Søndag den 24.

16.00

Lørdagshøjmesse (AS)

| december - februar | Kirkebladet | 9


det sker i bellahøj

Kirkevandring, Alexander Nevski-kirken

Stig Dalager

Maise Njor

Torsdag d. 22. november

Fredag d. 14. december

Torsdag d. 10. januar

Torsdag d. 7. februar

19.00-21.30: Pilgrimsgudstjeneste og fejring af pilgrimsgruppens 10-års jubilæum. Se omtale s. 11.

12.00-14.00: Fredagscaféens julemiddag med flæskesteg og ris a la mande (30 kr.). Tilmelding senest d. 7. december på 38 28 55 58 eller aams@km.dk

19.00-21.00: Dialoggudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.).

19.00-21.00: Dialoggudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.).

19.00-21.00: Meditationsguds­ tjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.).

12.00-14.00: Fredagscafé med middag (30 kr.).

Torsdag d. 17. januar

12.00-14.00: Fredagscafé med middag (30 kr.).

19.00-21.30: Filmaften: »En kongelig affære«. Se omtale s. 11.

17.00-19.00: Askeonsdags-­ gudstjeneste med efterfølgende let fastemiddag (20 kr.).

Lørdag d. 24. november

16.00-20.30: Lørdagshøjmesse med efterfølgende middag (30 kr.). Efterfølgende koncert med Bach-Singers, en vokalsekstet, der fremfører værker af Joh. Seb. Bach a cappella samt nordiske sange og salmer (gratis).

Fredag d. 30. november

14.00-16.00: Fredagscafé med kaffebord (20 kr.) 16.00-16.30: Juletræstænding foran kirken og servering af gløgg (gratis).

Lørdag d. 1. december

09.00-17.20: Pilgrimsvandring på Den danske Klosterrute – byvandring i Roskilde (7 km). Se omtale s. 11.

Onsdag d. 5. december

17.30-19.00: Salmemaraton i Bellahøj kirke med sandwich, kaffe mm. undervejs (gratis).

Torsdag d. 6. december

19.00-21.00: Dialoggudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.).

Søndag d. 9. december

16.00-17.00: Belmontkorets julekoncert. Koret vil synge såvel danske som udenlandske julesange og der vil også være julemelodier af mere rytmisk karakter på programmet. Fri entré.

Torsdag d. 13. december

19.00-21.30: Filmaften: »Max Manus«. Se omtale s. 11. 10 | Kirkebladet | december - februar |

Torsdag d. 20. december

Fredag d. 21. december

17.00-19.00: Alsangsaften i jule­ udgave med højtidens salmer og sange. Gløgg og æbleskiver (20 kr.).

Mandag d. 24. december

23.30-01.00: Julenatsgudstjeneste med efterfølgende julehygge, vin og konfekt (gratis).

Mandag d. 31. december

16.00-17.30: Nytårsaftensguds­ tjeneste med efterfølgende nytårs­reception, champagne og kransekage (gratis).

Torsdag d. 3. januar

19.00-21.00: Helligtrekongers­ aftensgudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Fredag d. 4. januar Søndag d. 6. januar

Retræte på Sankt Birgitta Kloster i Maribo. Se omtale s. 11.

Tirsdag d. 8. januar

17.00-18.30: Introduktion til studiekreds. Se omtale s. 11. 19.00-20.30: Introduktion til samtalegrupper. Se omtale s. 11.

Fredag d. 11. januar

Tirsdag d. 22. januar

18.30-21.30: Økumenisk (fælleskirkelig) kirkevandring i Indre By med besøg i Sct. Pauls kirke (Folkekirken), Jerusalemskirken (metodist), Alexander Nevski-kirken (russisk-ortodoks), Sankt Ansgars kirke (katolsk), St. Alban’s Church (anglikansk) og Gustafskyrkan (svensk). Afgang med bus fra Bellahøj kirke kl. 17.30.

Torsdag d. 24. januar

19.00-21.00: Meditationsguds­ tjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.).

Fredag d. 25. januar

14.00-16.00: Fredagscafé med kaffebord (20 kr.).

Lørdag d. 26. januar

16.00-20.30: Lørdagshøjmesse med efterfølgende middag (30 kr.) og foredrag ved Maise Njor: »Mit liv som mundlam - og hvordan man lærer at sige fra - om at sætte sine grænser« (gratis entré).

Torsdag d. 31. januar

19.00-21.00: Foredrag ved forfatteren Stig Dalager og kaffebord (20 kr.). Se omtale s. 11.

Fredag d. 8. februar

Onsdag d. 13. februar

Torsdag d. 14. februar

19.00-21.30: Filmaften: »10 timer til Paradis«. Se omtale s. 11.

Torsdag d. 21. februar

19.00-21.00: Meditationsguds­ tjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.).

Fredag d. 22. februar

14.00-16.00: Fredagscafé med kaffebord (20 kr.).

Lørdag d. 23. februar

16.00-20.30: Lørdagshøjmesse med efterfølgende middag (30 kr.) og foredrag/koncert (fri entré).

Danske Kirkedage 2013

vil du med? I dagene omkring Kristi Himmelfart (9.-12. maj) afholdes der Danske Kirkedage 2013 i Aalborg. Bellahøj kirke arrangerer en fælles tur med transport, overnatning osv. Læs mere på hjemmesiden eller i næste blad.


det sker i bellahøj

Retræte i Maribo Lige efter jul og nytår, i weekenden 4.-6. januar, er der mulighed for at tage med Bellahøj kirke og sognepræst Peter Møller Jensen på retræte. Det finder sted på Sankt Birgittas Kloster i Maribo, der indbyder til stilhed, andagt, fordybelse og vandringer i de naturskønne omgivelser. Tilmelding til kirkens kontor, tlf. 38 28 55 58 eller aams@km.dk, pris 800 kr. for helpension og enkeltværelse.

Studiekreds og samtalegrupper

Efter jul og nytår starter en ny sæson. Tirsdag d. 8. januar kl. 17.00 er der introduktion til studiekredsens forårssæson, og samme aften kl. 19.00 kan man høre nærmere om samtalegrupperne. I studiekredsen arbejdes der videre med bogen »Grundtrin – Når tro får liv« om kristen trospraksis, og man mødes hver tirsdag kl. 17.00-18.30 med Peter Møller Jensen som leder. Samtalegrupperne er en anden måde at mødes på for at tale om tro og eksistens. Vi mødes privat i grupper på en 5-6 stykker ca. hveranden tirsdag aften kl. 19.00-20.30. Deltagerne skiftes til at medbringe en tekst, som de gerne vil drøfte i gruppen. Forløbet strækker sig over 5 gange, hvorefter vi håber på, at hver gruppe kan trække flere interesserede til og dele sig i 2 nye grupper. Kontakt Johanne Haastrup for yderligere information.

Foredragsaften med forfatter og debattør Stig Dalager Stig Dalager er (foruden at være bosat i Bellahøj-Utterslev sogn) en af Danmarks mest produktive forfattere, og er samtidig aktiv i den offentlige debat, når det drejer sig om ansvarlighed og anstændighed. Hans seneste bog om Madame Curie, Det blå Lys, har høstet fine anerkendelser, og han synes selv, at der er en klar linje imellem beskrivelsen af denne historiske personlighed og hans engagement i vores alle sammens ansvar i forhold til det samfund, som vi lever i, og de mennesker, vi lever sammen med. Kom, hør og debattér torsdag d. 31. januar kl. 19.00. Aftenen afsluttes med en kort andagt kl. 21.00.

Pilgrimsjubilæum og julevandring i Roskilde

I år er det 10 år siden at Bellahøj kirkes pilgrimsgruppe begyndte sit virke. Det skal fejres, dels ved en pilgrimsaften i kirken torsdag d. 22. november kl. 19.00, hvor der er pilgrimsgudstjeneste og efterfølgende festligt samvær med indslag fra 10 års vandringer på programmet, dels ved årets sidste pilgrimsvandring på Den danske Klosterrute, der er en julevandring i Roskilde med indlagte overraskelser lørdag d. 1. december med afgang fra Bellahøj kirke kl. 9.00.

Merete Ørting Lahey er ansat som vikar for organisten. Hun er uddannet klassisk pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium og er ved at lægge sidste hånd på sin organisteksamen. Hun bor på Frederiksberg med sin mand og deres tvillingepiger på 4 år.

Max Manus

En kongelig affære

Filmaftener om besættelse – og kærlighed Efterårssæsonens række af besættelsesfilm afrundes torsdag d. 13. december kl. 19.00 med »Max Manus«, en norsk film fra 2008 om en af de mest omtalte frihedskæmpere i vores nordiske broderland. Endnu et bud på spørgsmålet om hvad der sker i os mennesker, når selve eksistensen sættes på spil. Torsdag d. 17. januar kl. 19.00 skydes den nye sæson om kærlighedens svære kunst i gang med det store skæbnedrama fra Danmarkshistorien, »En kongelig affære« fra 2012 med Mads Mikkelsen i hovedrollen som livlægen Struensee. Torsdag d. 14. februar kl. 19.00 er vi tilbage i vor egen tid med den prisbelønnede danske film »10 timer til Paradis« fra 2011 om bodybuilderen Dennis, der i en alder af 38 år stadig bor hos sin mor og drømmer om en kæreste. En dag tager han mod til sig og rejser til Thailand for at søge efter kærligheden. | december - februar | Kirkebladet | 11


det sker i brønshøj

Børnekoret og pigekoret

Erik Norman Svendsen

Annette Due Madsen

Johannes Værge

Tirsdag d. 4. december

Lørdag d. 22. december

Tirsdag d. 5. februar

Menighedsrådets møder

SOGNECENTER

KIRKEN

SOGNECENTER

13.00: (NB) Menighedsplejens julefrokost. Billetter á kr. 50.- har kunnet købes fra 6. november, så der tages forbehold for udsolgt.

17.00: En halv times orgelmusik ved organist Bente Kiil Toftegaard. Sang: Hedwig Rummel.

14.00: »Ud at se med Martin B.« - kordegn og adm.chef Martin Bjarklev har siden 1990 været fem gange i USA og er blevet »helt bidt« af landet. Senest har han besøgt familien i Ohio, og vi får en levende skildring af hans mange oplevelser.

er offentlige og finder i denne periode sted i sognecentret følgende tirsdage 19-21: d. 20. november, d. 29. januar og d. 26. februar.

Torsdag d. 6. december BIBLIOTEKET

19.30: Individualisme og parkultur – foredrag af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen, der forsker i familieforhold. Se omtale side 3.

Søndag d. 9. december KIRKEN

15.00: »Vi synger julen ind« - vi synger de kendte julesalmer, og gennem læsninger fortælles julens historie.

Tirsdag d. 11. december KIRKE OG SOGNECENTER

19.30: Adventsgudstjeneste med kgl. konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen som prædikant. Efterfølgende kaffe og hygge.

Onsdag d. 12. december KIRKE

17.00: Julekoncert i kirken med kirkens børnekor og pigekor. Adrija Everse-Peksena medvirker på klaver og orgel og organist Bente Kiil Toftegaard står for korledelsen. SOGNECENTER

18.00: Juletræsfest for børn og voksne i sognecentret. Der vil være jule-lege/jule-klip, godteposer og risengrød – og en hemmelig gæst udefra!

Fredag d. 21. december KIRKEN

17.00: En halv times orgelmusik ved organist Bente Kiil Toftegaard

12 | Kirkebladet | december - februar |

Søndag d. 23. december KIRKEN

10.00: Kantategudstjeneste med opførelse af Georg Philipp Telemanns Kantate til 4. søndag i advent for sopran, blokfløjte og continuo. Medvirkende: Bente Vist, sopran, Karina Agerbo, blokfløjte, Kjeld Lybecker Steffensen, barokcello og Leif Meyer, orgel. Se omtale s. 13.

Tirsdag d. 8. januar SOGNECENTER

19.30: »Den Gule Flyver« på Nørrebro. Kom og hør Iben og Annie fortælle med en entusiasme, der smitter, om deres dagligdag i Ryesgade.

Lørdag d. 12. januar – søndag d. 13. januar

UTTERSLEV OG BRØNSHØJ KIRKER

Højskoledage i Utterslevs lokaler og i Brønshøj kirke og sognecenter, se omtale s. 3.

Tirsdag d. 15. januar SOGNECENTER

14.00: At være med i et TV-program - Hanne Jensen fra menighedsrådet deltog i 2012 i programmet »Gør Danmark dansk« på DR1 og fortæller her om den store udfordring og sine oplevelser både før, under og efter.

Søndag d. 3. februar KIRKEN

15.00: Koncert med Corona Guitar Kvartet, som består af fire guitarister. De er for tiden i gang med en CD-indspilning i Brønshøj Kirke. Entré 20 kr.

Onsdag d. 6. februar BIBLIOTEKET

17.30-19.00: Salmemaraton kommer forbi igen med 15 salmer, nr151-165. Pause med sandwiches. 19.30: »Gode relationer« – foredrag af psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen. Se omtale side 3.

Søndag d. 10. februar KIRKEN

10.00: Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i præstegårdens have. Der afsluttes med kåringer og kakao, boller og maskeværksted i sognecentret.

Tirsdag d. 12. februar SOGNECENTER

19.30: »Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom« er titlen på den nyeste bog af cand. teol. Johs. Værge, sognepræst ved Københavns Domkirke – og på denne aftens foredrag med forfatteren. Se omtale side 13.

Tirsdag d. 19. februar SOGNECENTER

14.00: »Baronessen på Glutenborg« er titlen på en medrivende koncert med koret Wivox og Kim Jensen som dirigent. Det er en musikalsk historie (med kærlig hilsen til Morten Korch) om kærlighed, penge og ikke at have rent mel i posen, jf. titlen.

Børnekoret og Pigekoret Korene øver hver onsdag i sognecentret: 14.30-15.25: Børnekor (2. - 3. klasse) 15.30-17.00: Pigekor (4. klasse - ) Kontakt: Bente Kiil Toftegaard bente@toftegaard.fo

FDF K25 Brønshøj Nye medlemmer er velkomne hele året. Møde onsdag: 18.30-20.00: 0.-4. klasse Møde torsdag: 19.00-21.00: 5.-8. klasse Kredsledelse: Lars Lilja Granberg tlf. 20 67 66 40 Dorte Fog tlf. 44 92 44 90

Læs mere på FDF.dk/k25 eller brug mail kredsledelse@k25.dk


det sker i brønshøj

Juleuddeling: Man kan søge om julehjælp via et skema, der afhentes på kirkekontoret som omtalt på side 3. Men deruodver råder Menighedsplejen over et legat for trængende folkepensionister og førtidspensionister over 60 år med laveste førtidspension og bopæl i Brønshøj sogn. Der er ikke skemaer, men man skal dokumentere, at ens »personlige tillægsprocent er 100«. Ansøgninger mærket »Laura M. Andersens legat« kan afleveres på kirkekontoret senest fredag d. 7. december.

Jul i Brønshøj kirke Julemåneden rummer mange tilbud i Brønshøj kirke. Søndag d. 9. december synger vi julen ind kl. 15.00 - en dejlig optakt til julen. Tirsdag d. 11. december prædiker Københavns tidligere biskop Erik Norman Svendsen kl. 19.30, og bagefter er der kaffe og hyggeligt samvær i sognecentret. Dagen efter, onsdag d. 12., giver børnekoret og pigekoret julekoncert i kirken kl. 17.00, og derefter er der for første gang juletræsfest i sognecentret. Alle er velkomne! Fredag og lørdag op mod jul spiller

organist Bente Kiil Toftegaard en halv times stille julemusik i kirken kl. 17.00 for dem, der vil lade roen falde på sig midt i juletravlheden, og søndag d. 23. december, lillejuleaften, får højmessen form af en kantategudstjeneste. Georg Philipp Telemann (1681-1767) udgav i 1725/26 en samling af kammerkantater til alle kirkeårets søn- og helligdage. Kantaten til 4. søndag i advent består af tre satser og tager udgangspunkt i dagens epistellæsning fra Paulus’ brev til Filipperne.

Opgør med forvreden kristendom Tirsdag d. 12. februar kl. 19.30 får Brønshøj sognecenter besøg af sognepræst Johannes Værge fra Københavns domkirke. I sin seneste bog »Det betroede menneske – opgør med forvreden kristendom« søger han en forklaring på, hvorfor kristendommen af mange opfattes som en »mørk« tro, en byrde, præget

af skyld og trusler om fortabelse. Svaret finder han i det skifte, der skete omkring år 200, da kirkens sprog skiftede fra græsk til latin. Men der er i den kristne tradition også en mere oprindelig og mere positiv forståelse af mennesket som Guds dyrebare betroede.

Brug for flere besøgsvenner Brønshøjs nyoprettede besøgstjeneste vil meget gerne have flere besøgsvenner. Der er mange, der gerne vil have besøg. Hvis du er interesseret og har lidt tid at give af, så kontakt den daglige leder af Brønshøj Sogns Besøgstjeneste Laila Nielsen på tlf 38 60 40 17 eller mobil 51 51 35 17.

Æbler & Englebasser en slags »spaghettigudstjeneste« Fredag d. 22. februar kl. 17.00 er der premiere på en ny form for kort familiegudstjeneste i Brønshøj kirke med efterfølgende fælles spisning i sognecentret på Præstegårds Allé 5. Temaet og menuen vil skifte alt efter årstid og højtid, men vi starter altid med at tænde lys og få et stykke æble i kirken. Vi skal høre gode historier, gå på opdagelse, synge og lave noget kreativt sammen. Vi slutter af kl. 18.30 – så man kan nå hjem og se Disney Sjov eller putte de mindste. | december - februar | Kirkebladet | 13


det sker sker ii utterslev det utterslev

Søndag d. 24. februar 14.00: X-Gudstjeneste: Dans i Nordvest, Uppercut Dance byder ind med et indslag i denne gudstjeneste. To dansere er med til at sætte stemningen, når ord og musik skal fortælle om Gud under overskriften Barmhjertighed.

Menighedsrådsmøder

Luciapiger fra 2011

X-Gudstjeneste

Åben kirke

Tirsdag d. 20. november

repertoire i år i forhold til tidligere år. Mange nye sange fordelt på latin - engelsk og dansk tekst skal give os alle en dejlig fornemmelse af at, nu er det snart jul.  Efter koncerten er der hyggeligt samvær med gratis kaffe og kage. Fri entré.

Fredag d. 18. januar

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Asser Skude.

Søndag d. 25. november

14.00: X-gudstjeneste med gæste­ optræden ved Dans i Nordvest. Se omtale s. 15

Søndag d. 2. december

14.00: Stor festlige familiegudstjeneste og fejring af fælles sogn og nyt menighedsråd. Se omtale s. 15.

Tirsdag d. 4. december

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Rikke Vedel Hansen.

Torsdag d. 6. december

18.00: Koncert med Københavns Kommunes Musikskole.

Onsdag d. 12. december

19.30: Julekoncert med Marie Carmen Koppel. Se omtale s. 15

Søndag d. 16. december

Fredag d. 21. december

17.30: Risengrødsgudstjeneste med efterfølgende risengrød (gratis).

Onsdag d. 26. december

14.00: 2. juledag fejrer og markerer vi julen, først med gudstjeneste for børn og familier, derefter saft og æbleskiver.

Tirsdag d. 1. januar

14.00: Familiegudstjeneste med efterfølgende pølser, øl og vand. Se omtale s. 15.

Søndag d. 6. januar

16.00: Koncert med TheJazzLabCompany. Se omtale side 15.

Tirsdag d. 8. januar

16.00: Luciagudstjeneste med efterfølgende alkoholfri gløgg og æbleskiver (gratis). Se omtale s. 15.

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Peter Møller Jensen.

16.00: StrygerSpirernes juleafslutning.

Kirkehøjskole. Se omtale s. 3

Mandag d. 17. december

Tirsdag d. 18. december

14.00-17.00: Åben Kirke medkort andagt kl. 16.30 ved Johanne Haastrup.

Onsdag d. 19. december

19.30: Dansk Vandrelaugs Sangkreds afholder igen i år JULEKONCERT. Det bliver et meget anderledes

14 | Kirkebladet | december - februar |

Lørdag d. 12. januar Søndag d. 13. januar

Søndag d. 13. januar

14.00: 1. søndag efter Helligtrekonger mindes vi de vise mænd, som kom fra fremmede egne for at tilbede Verdens Frelser - lige som man i visse dele af den kristne verden giver gaver på denne dag, vil der også være en lille gave til alle børn.

17.30: Spaghettigudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs (børn: gratis, voksne: 20 kr.)

Ved mødet, onsdag d. 28. november kl. 17.00 i Utterslev kirke, konstituerer det nye menighedsråd for Bellahøj - Utterslev sogn sig. De kommende mødedatoer vil blive offentliggjort d. 1. søndag i advent.

Tirsdag d. 22. januar

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Johanne Haastrup.

Søndag d. 27. januar

14.00: X-gudstjeneste med gæsteoptræden.

Søndag d. 3. februar

14.00: Fælles kyndelmisseguds­ tjeneste for alle 3 sogne med konfirmandernes medvirken og de 4 præster: Mia Lund Rao, Rikke Vedel Hansen, Asser Skude og Peter Møller Jensen.

StrygerSpirerne v/ Anne Marie Kjærulff. Mødes hver anden mandag fra kl. 16.00-18.00. Tlf: 26 18 79 62

Utterslev og Bellahøj Kirkers børnekor

Er for børn i 3. - 4. eller 5. klasse. Vi øver hver onsdag kl. 14.45-15.45. Kontakt Anja Lisa Nielsen på 40 19 69 31 eller kirkens kontor på 38 28 55 58.

Tirsdag d. 5. februar

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Rikke Vedel Hansen.

Søndag d. 10. februar

14.00: Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, kåring af årets kattekonge og dronning, boller og kakao.

Fredag d. 15. februar

17.30: Spaghettigudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs (børn: gratis, voksne: 20 kr.)

Tirsdag d. 19. februar

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Asser Skude.

Tirsdag d. 19. februar

17.30-19.00: Salmemaraton med sandwich, kaffe mm. undervejs.

Tages Huus Åbningstider:

Tirsdag-fredag 10-14; Søndag 10-13; mandag og lørdag lukket. Banko ca. hver 14. dag kl. 12.00. se opslag i huset.


det sker sker ii utterslev det utterslev

X-gudstjeneste med gæstedansere

Fælles sogn og nyt menighedsråd

Til en X-gudstjeneste skal du forvente den Xtraordinære oplevelse i Xperimenterende form og med Xtern medvirken. Søndag d. 25. november kl. 14.00 markeres kirkeårets afslutning med en dansegudstjeneste, hvor to dygtige housedansere fra Uppercut Danseteater / Dans i Nordvest er med til at skabe forvandlingen fra undergang til en ny begyndelse.

I forbindelse med familiegudstjenesten, søndag d. 2. december kl. 14, hvor vi sammen med børnekoret synger julen ind og tænder juletræet udenfor, har vi noget at fejre. Fra denne dag er de to sogne blevet til ét sogn med et nyt menighedsråd. Det nye råd står over for en opgave med mange facetter og stort ansvar. I fremtiden har vi udover præster, kirkekontor, personale, kirker også økonomien samlet. Efter gudstjenesten serverer vi alkoholfri gløgg og æbleskiver (gratis).

Utterslev Kirkes fremtid?

Ved redaktionernes afslutning, var det endnu ikke nogen afklaring på Utterslev Kirkes fremtid. Følg med på hjemmesiden. Spørg til nyt når du alligevel besøger kirken.

Luciagudstjeneste

Søndag d. 16. december kl. 16.00, på en af årets korteste dage, bryder lyset for alvor igennem, når Luciakorene fra Bellahøj og Utterslev skoler sætter hinanden stævne i Utterslev kirke og synger julen ind. Efter gudstjenesten, der også byder på flere af højtidens skønne fællessalmer og oplæsning af juleevangeliet, er der gløgg (alkoholfri) og æbleskiver til alle (gratis).

Gitte Marie Witten er ny kirketjener primært i Utterslev Kirke, også med opgaver i Bellahøj kirke. Gitte kommer med en baggrund som udlært kok, social og sundhedsassistent samt erfaring som sognemedhjælper og kirketjenervikar. Gitte bruger fritiden på ballet, rejser og vennebesøg gerne i Holland, hvor hun har boet i 8 år.

Nytårskoncert med THEJAZZLABCOMPANY Søndag d. 6. januar 2013 kl. 16.00 giver THE JAZZ LAB COMPANY endnu en gang en koncert i Utterslev Kirke. THE LAB spiller overvejende East Coast / West Coast Jazz fra 1950-1960’ernes USA. De arrangerer selv numrene og skriver også egen musik, præget af nordisk tone

og egne musikalske påvirkninger fra jazz og klassisk musik. THE LAB består af Lasse Bengts­ son, trompet, Peter Holten, tenorsax m.fl., Tom Olesen, altsax m.fl., Jesper Albinus, piano, Mathias Norup, bas og Henrik Lorentzen, trommer.

Julekoncert med Marie Carmen Koppel Onsdag d. 12. december kl. 19.30 synger Marie Carmen Koppel, traditionen tro, julen ind i Utterslev Kirke. Koncerten emmer af jul og indeholder alle Maries yndlingsjulesange. Med sig har hun pianisten Steen Rasmussen. Dørene åbnes 18.45. Billetpris: 100 kr. Forsalg: Kirkekontoret på Frederikssundsvej, 125 A. BILLETnet: 100 kr. +gebyr. Resterende billetter sælges ved indgangen.

Ønsk hinanden godt nytår

Som noget nyt inviterer Utterslev Kirke og menighedsrådet til familiegudstjeneste d. 1. januar kl. 14.00 med efterfølgende pølser, øl og vand. Mød op - der er ingen tilmelding og det er menighedsrådet der giver.

| december - februar | Kirkebladet | 15


kontakt

Bellahøj kirke Frederikssundsvej 125 A, 2700 Brønshøj www.bellahoejkirke.dk

Sognepræst:

Menighedsrådets formand:

Organist:

Asser Skude

Lis Lynge Nielsen

Bente Kiil Toftegaard

Dortheavej 70, 2400 København NV. Tlf: 23 46 40 08 E-mail: assk@km.dk

Bellahøjvej 8 B, 8. 2700 Brønshøj Tlf: 61 30 34 97 E-mail: lito.lynge@gmail.com

Tlf. 38 28 18 16 E-mail: bente@toftegaard.fo

Træffes efter aftale, og telefonisk tirsdag-fredag kl. 10-11

Sognemedhjælper

Provst, sognepræst:

Tlf. 38 28 25 05 E-mail: cmr@bronshojkirke.dk

Håbets Allé 39, 2700 Brønshøj. Tlf: 38 28 55 59 E-mail: jost@km.dk

Rentemestervej 109 2400 København NV

Sognepræst (børne- og ungdomspræst):

www.utterslevkirke.dk

Astrupvej 77, 2700 Brønshøj Mobil: 22 41 82 70 E-mail: rivh@km.dk

Kirken lukket mandag

Bellahøj og Utterslev Kirkekontor Frederikssundsvej 125 A, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 55 58 Indgang via Skansebjerg Åbent mandag-torsdag kl. 9.30-13.00 Torsdag tillige kl. 15.30-18.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Ledende kordegn:

Karen Tang Andersen Tlf: 38 28 55 50 E-mail: ktan@km.dk Kordegn:

Aase Thuehøj EilsgaardRasmussen E-mail: aams@km.dk Kordegn:

Karin Larsen E-mail: klar@km.dk Sognepræst (Kbf.):

Peter Møller Jensen Horsebakken 61B, 2400 København NV Tlf: 38 28 55 57 Mobil: 31 61 73 50 E-mail: pmj@km.dk Træffes i kirken på tlf: 38 60 55 59 tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00 samt torsdag kl. 16.00-17.00 I øvrigt efter aftale. Mandag er fridag

Charlotte Maria Rasmussen

Johanne Haastrup

Træffes bedst om formiddagen Lørdag fridag

Utterslev Kirke

Mandag er fridag.

Rikke Vedel Hansen

Træffes efter aftale, og telefonisk tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00 samt torsdag kl. 17.00-18.00 Mandag fridag

Træffe tirsdag, onsdag og torsdag. Kirketjener:

Brønshøj kirke

Karsten Just

Brønshøj Kirkevej 8, 2700 Brønshøj

Tlf 38 60 20 55

www.bronshojkirke.dk

Kirketjener:

Kirken lukket mandag

Hanne Vittrup

Kirkekontoret

Træffes på kirkens kontor. Mandag er fridag for begge.

(Brønshøj Sognecenter)

Præstegårds Allé 5, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 25 05 Åbent mandag-fredag kl. 9.00-13.00 Torsdag tillige kl. 16.00-18.00 (dog ikke før helligdage)

Organist (barselsvikar) i Bellahøj Kirke:

Kordegn:

Merete Ørting Lahey

Martin Bjarklev

Tlf: 29 93 50 41 E-mail: mereteorting@gmail.com

E-mail: mb@km.dk

Anja Lisa Nielsen Tlf: 40 19 69 31 E-mail: anln@km.dk Kirketjenervikar:

Kjeld Svarre Tlf: 38 60 55 59 Træffes i Bellahøj kirke kl. 9.30-13.00 Kirketjener:

Gitte Marie Witten Tlf: 38 28 68 72 Træffes i Utterslev kirke tirs – fre kl. 10.00 - 12.00

Karsten A. Woll Brønshøj Kirkevej 6, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 00 43 E-mail: kaw@km.dk Træffes alle dage kl. 10.00-11.00 undtaget fredag onsdag tillige kl. 18.00-19.00. Lørdag telefonisk kl. 10.00-11.00

Tlf: 28 20 27 27

Hanne Vittrup Tlf: 38 60 91 85

Bellahøj og Utterslev kirkebil: Kirkebil til gudstjenester lørdag og søndag bestilles på tlf. 38 28 55 58 senest fredag kl. 13.00, til aften­ gudstjenester på hverdage senest samme dag kl. 13.00

Brønshøj kirkebil: Ring til kirkekontoret på 3828 2505 ml. kl. 9.00-13.00

Sogne- og sygehuspræst:

Træffes dagligt kl. 17.00-19.00

Karsten Flemming Thomsen

Sognemedhjælper:

Højstrupvej 143 2700 Brønshøj Mobil: 26 37 11 68 E-mail: kft@km.dk

Træffes i reglen i Utterslev kirke fredag kl. 10.00-12.00

Kirsten Andersen

Valløvej 19, 2700 Brønshøj Tlf: 33 24 12 88 E-mail: mmr@km.dk

Tlf: 40 97 55 20 E-mail: thy.my@get2net.dk

Tlf: 38 28 68 72 E-mail: leph@km.dk

Menighedssamfundets formand:

Mia Lund Rao

Marianne Meyer

Lene Haagensen

Grandalen 5, 2880 Bagsværd Tlf: 44 98 54 32

Sognepræst:

Træffes alle dage (undtagen onsdag, som er fridag) kl. 11-12, torsdag tillige kl. 17-18.

Socialrådgiver (sorggruppe):

Flemming Dalgaard Hansen

Menighedsplejens formand: Sognepræst (Kbf.):

Organist i Utterslev Kirke:

Menighedsrådets formand:

Træffes på Bispebjerg Hospital, indgang 7. A, st.th. tirs - fre efter aftale.

Kirkebladet for Bellahøj, Brønshøj og Utterslev Redaktion: Lis Lynge (ansv.) Åse Thuehøj Eilsgaard-Rasmussen Email: aams@km.dk Kirsten Lund Larsen, Asser Skude, Peter Møller Jensen, Preben Rohde Fotos: Gitte Witten, Torben Dahl, Kjeld Svarre, Karen Tang Andersen, Kirsten Lund Larsen, Lene Haagensen og Hasse Ferrold Layout: Mediebureauet Monsun Tryk: Eks-skolens Trykkeri Oplag: 12.500 eks. Deadline for næste nummer: 15. januar. Udkommer 21. februar 2013.

16 | Kirkebladet | december - februar |

Kirkeblad December 2012 - Februar 2013  

Brønshøj Kirkes kirkeblad December 2012 - Februar 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you