Page 1

ANNONS

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

gröna fastigheter ”Det finns en vilja att hela tiden bli bättre” Monica von Schmalensee om hur Green Building Council bildar en enad front SIDAN 4 40 000 kontor och bostäder med halverad energiåtgång Men Norra Djurgårdsstaden är mer än bara energieffektiv SIDORNA 12-13

Minimala uppoffringar Så fungerar ett grönt hyresavtal SIDORNA 16-18

MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI, JUNI 2010.

ANNONS


ANNONS

Fastighetsägarna Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder och lokaler och industrifastigheter. Övriga är bostadsrättsföreningar. De privata fastighetsägarna äger totalt omkring 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter. De äger också cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler. Genom våra fem regionföreningar, en mindre förening och Fastighetsägarna Sverige arbetar vi över hela landet med näringspolitik och opinionsbildning, kompetensutveckling, kommunikation och medlemsservice. Genom att vara en rikstäckande organisation ger vi våra medlemmar en styrka att driva frågor på riksnivå mot regering, riksdag och andra organisationer. Genom att samtidigt arbeta lokalt, och erbjuda en rad tjänster, ger vi våra medlemmar stöd i deras vardag. Allt för att de ska kunna erbjuda sina hyresgäster ett bra boende och bra arbetsmiljöer.

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med Sweden Green Building Council har vi skapat en gemensam värdegrund från vilken vi verkar för en snabbare utveckling med hjälp av gemensamma certifieringssystem, med fokus på svenska behov och värderingar.

Sweden Green Building Council grundades i juni år 2009 av tretton svenska företag och organisationer: Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White. Målet är att under 2011 bli fullvärdig medlem i World Green Building Council (World GBC). Läs mer om oss på: www.fastighetsägarna.se och www.sgbc.se

Framtidens vinnare tar miljöfrågorna på allvar Vi står inför enorma utmaningar. Tiden med ökande tillgång till billig energi är över. Våra möjligheter att skjuta över våra miljöskulder på framtida generationer kommer att starkt begränsas och till slut upphöra.

Våra barnbarn ska ha minst lika bra möjligheter som vi har haft att låta sina barn växa upp i ett hållbart samhälle. I fastighetsbranschen uppmärksammar och agerar allt fler utifrån detta, inte minst lokal- och kontorsfastighetsföretag. Att ha hållbarhetsperspektiv – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – blir allt viktigare för att kunna leva upp till kundernas förväntningar. Fastighetsbranschen är därför en mycket viktig medspelare i arbetet att uppnå de nationella energi- och klimatmålen. Och det finns en stor potential för energieffektivisering. Trots att dessa åtgärder är lönsamma såväl för samhället som fastighetsägarna, blir bara en del av dem genomförda. Våra organisationer lägger nu kraft på att få fler medlemmar med på tåget genom information, stöd och praktisk rådgivning. Vi lyfter fram goda exempel, vi utvecklar verktyg och vi försöker tydliggöra nyttan av rätt åtgärder. Genom Fastighetsägarnas regionföreningar arbetar vi med olika erbjudanden inom områdena ekonomiska kalkyler, teknisk rådgivning samt användning av och kunskap om verktygen.

hets- och byggbranschen, allmänheten, kunderna och andra beslutsfattare för att belysa miljöfrågornas betydelse. Vi ska bidra med kunskap så att miljömässigt allt bättre hus kan byggas och säljas. Genom att erbjuda nya miljöcertifierade byggnader sätter vi också tryck på beståndet av befintliga byggnader. Med miljöcertifiering av byggnader sker den stora omvandlingen av bebyggelsen mot bättre hållbarhet. Sweden Green Building Council är en stark kraft som kan bidra till att skapa en bra framtid för oss, våra barn och våra barnbarn. Vi ska leda arbetet genom det goda exemplets makt. År 2050 har våra barnbarn tagit över. De ska ha minst lika bra möjligheter som vi har haft att låta sina barn växa upp i ett hållbart samhälle. Det vill och kan vi medverka till. Reinhold Lennebo, Vd Fastighetsägarna Sverige Bengt Wånggren, Vd Sweden Green Building Council

I Sweden Green Building Council samlas nu företag och organisationer med insikt om betydelsen av ett energi – och miljömedvetet företagande. Medlemmarna i Sweden Green Building Council tillhör med stor sannolikhet framtidens vinnare. Vi har redan nu startat resan in i framtiden. Vi ska tillsammans med politiker och andra opinionsbildare påverka fastig-

MEDLEMMAR I SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL: ABB • AFA Försäkring • Akademiska hus • Alecta • AMF Fastigheter • Arcona • Areim AB • At sea Properties • Axfast • Bengt Dahlgren AB • BFAB • Bonnier Fastigheter • Cementa • Chalmersfastigheter • Diligentia • DTZ • Ebab • Ekologigruppen AB • EnergoRetea Installationskonsult • Envac Scandinavia • Equator Stockholm • Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen • Fastighetsägarna • Sverige • Folksam • Gamla livförsäkrings AB SEB Trygg Liv • Greencon energi & miljö AB • Göteborg Energi • Hifab • HSB • Humlegården Fastigheter • Husvärden • ICA Fastigheter • IVL • JM • KF Fastigheter • Kungsleden • Liljewall Arkitekter • Malmö Stad • Mengus • NCC • Nexans • NIRAS • Nordea Bank • Norrporten • Nyréns Arkitektkontor • omniplan • ON Arkitekter • Peab •Projektbyrån Stockholm AB • Projektledarhuset • Rehact • Riksbyggen • Scheiweller Svensson Arkitektkontor • Schneider Electric Buildings Business • SEB • Skanska • Skogsindustrierna • S-Solar • Stockholm Stad • Stockholmshem • Sunda Hus i Linköping • Sveafastigheter • Svenska Teknik & Desingföretagen, Temagrupp Energi & Miljö • Sweco • Tengbomgruppen • Tyréns • TQI konsult • Vasakronan • Veidekke • Weber / Maxit • White • Wikströms VVS-kontroll • WSP Sverige • ÅF

BILAGAN GES UT AV SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL OCH FASTIGHETSÄGARNA I DAGENS INDUSTRI, JUNI 2010. FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV:

-makes you visible

Projektledare:

Monica von Schmalensee

ANNONS

Foto: Stefan Nilsson

Via föreningen vill vi kunna möta allmänhetens behov av tydlig och kvalitetssäkrad information kring byggnaders miljöprestanda samt bidra till ökad konkurrenskraft för svensk teknik och svenskt kunnande. Vi verkar, i enlighet med de regler och intentioner som anges av World GBC.

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Bengt Wånggren

Ordförande, Sweden Green Building Council

Vd, Sweden Green Building Council

monica.von.schmalensee@white.se

bengt.wanggren@sgbc.se

Redaktör:

vxl 018 - 490 11 00 Stålg. 20 | 754 50 Uppsala www.marknadsmedia.se

Magnus Pettersson 0736-99 11 04 magnus.pettersson@marknadsmedia.se Mats Hellström

Text: Mats Hellström, Henrik Ekberg Grafisk form: Anna Hammarbäck Repro och tryck: JMS

2

1534


Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

FOTO: STEN JANSIN

Annons

Bland annat uppfyller alla våra egenutvecklade kommersiella fastigheter GreenBuildingkriterierna, dvs. minst 25 % mindre energianvändning än byggnormen kräver.

DET VI GÖR ÄR DET SOM RÄKNAS Å ST TV A ENDA T HYR T AR A V . K R LE HOLM LOKA TOCK S , T R ERPO kaler I VÄST c.se/lo c .n w ww

Gröna tankar är ett steg på vägen. Gröna handlingar gör skillnad. Det driver oss när vi skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. www.ncc.se/miljo

1534-0106 DI bilaga grona fastigheter 270x375.indd 1

2010-05-21 08.06


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Sweden Green Building Council är en del av World Green Building Council, en växande global organisation som arbetar med miljöklassning av byggnader. Medlemsländerna är markerade med grönt i kartan.

Green Buildning Council och klassificeringen av fastigheter är branschens egna sätt att snabba på utvecklingen

”Märkningarna driver utvecklingen framåt” Inom ett par decennier beräknas två tredjedelar av världens befolkning bo i städer. Övergången från resursslösande till moderna och effektiva fastigheter är därmed en av nyckelfrågorna för människans fortsatta utveckling. Ett stort ansvar vilar på världens politiker, men för att utvecklingen ska gå tillräckligt smidigt krävs någonting mer – en vilja och drivkraft från branschen själv. Foto: Thomas Zaar

I Sverige står fastigheter för hela 40 procent av landets totala energiförbrukning. Att ta miljö- och energifrågor på allvar är därför en självklarhet, inte bara för politikerna utan Monica von Schmaockså för fastighetslensee, vice vd på branschen. Men White och ordföranvad gör egentligen de i Sweden Green Building Council. själva märkningen av fastigheter för nytta, går det inte att uppnå lika bra resultat utan dessa system? Monica von Schmalensee är vice vd på arkitektfirman White och ordförande i Sweden Green Building Council. Hon ser flera viktiga poänger med själva klassificeringen.

4

– Green Building är en rörelse som har vuxit kraftigt över världen de senaste åren. Vi kan se att märkningarna i sig har drivit utvecklingen framåt. En innehållsdeklaration ger en tydlig vägledning om byggnadens prestanda och då ökar värdet. Det gör det mer populärt att bygga och utforma enligt de principer som gäller för det gröna byggandet.

Stor påverkanskraft Att branschen själv tar ett stort ansvar för att driva frågan är viktigt. Systemen kan bli mer stabila när de byggs ”inifrån” och inte är påtvingade. Och samarbetet mellan företagen gör att utvecklingen går snabbare. – Genom en organisation som Green Building Council lär vi av varandra och kan bilda en enad front. Intresset är oerhört stort från företagen själva, det finns

en vilja att hela tiden bli bättre. I andra länder såsom Storbritannien och USA har organisationerna en mycket stor påverkanskraft vilket vi kan se på bland annat konferensen Green Build som anordnas varje år och samlar omkring 50 000 besökare från hela världen.

När köparna ser att de kan räkna hem kostnaden på sikt genom minskade energikostnader eller lägre vakansgrad så är valet inte så svårt.

Att klassificera enligt absoluta termer kan möjligen ses som lite kantigt. Men det har alltså visat sig att själva klassningen i sig triggar utvecklingen. Med flera olika system uppstår dessutom ett tävlingsmoment som gör att systemen snabbt utvecklas, kompletteras och hela tiden blir bättre.

Man vill alltid nå ytterligare en nivå. – Man har visserligen ställt krav tidigare, till exempel att produkter ska vara fria från PCB. Men klassningarna ger en samlad bild som är lätt att jämföra med andra alternativ. Och när köparna ser att de kan räkna hem kostnaden på sikt genom minskade energikostnader eller lägre vakansgrad så är valet inte så svårt. En del företag och organisationer har ju till och med krav på sig att de ska sitta i ett klassat hus, berättar Monica von Schmalensee.

Möjlighet att öka exporten Sverige är redan mycket bra på en stor del av det som ingår i klassningarna, men det gäller framför allt de punkter som är mest relevanta för byggnader i Sverige. Att kunna använda klassificeringssystem som funkar i olika sammanhang, även internationellt, är därför viktigt om vi ska stå starka på den globala marknaden. – Det här är ett sätt att positionera Sverige och visa att vi ligger i framkant. Lyckas vi bra har vi en stor möjlighet att öka vår export. Fastigheter är faktiskt en stor exportbransch i och med att många fastigheter i Sverige köps av utländska företag. Får vi bättre betalt för den exporten så gynnar det såklart hela Sverige.


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Detta är en annonS från aKaDemISKa HuS

I Bilbergska huset vid Örebro universitet bedrivs en stor del av forskningen kring miljö och hållbarhet. Det passar särskilt bra i ett hus som präglas av hållbarhet i allt från materialval till energianvändning. I dag tas såväl värme som kyla via marklager från berget under huset, på taket finns solceller och rummens belysning är försedd med rörelsesensorer för att minska onödig elförbrukning. Foto: akademiska hus

Offensivt miljöarbete med ny teknik och ökat kundsamarbete

Fram till år 2025 ska Akademiska Hus minska mängden köpt energi med 40 procent. Dessutom kommer all inköpt el från nordisk vattenkraft. Att vara landets andra största fastighetsbolag ställer höga krav på miljöarbetet. AkAdemiskA Hus Arbete för energieffektiva byggnader och ett hållbart samhälle sträcker sig 16 år bakåt i tiden och märks på flera plan. Bland annat var fastighetsbolaget en av initiativtagarna till bildandet av Sweden Green Building Council. – Drivkraften är att tillsammans göra något för miljön. Vi var tolv från början, idag är vi 66 medlemmar som jobbar för hållbara fastigheter, berättar Mikael Lundström, vd på Akademiska Hus. FAstigHeter står idAg för nära 40 procent av samhällets energianvändning. Det innebär att Akademiska Hus, som en av de största aktörerna på marknaden och landets expert på kunskapsmiljöer, spelar en viktig roll i branschens miljöarbete. En roll bolaget tar på stort allvar. År 2005 sattes målet upp att minska mängden

köpt energi med 30 procent fram till 2025. Eftersom målet i princip redan uppnåtts höjdes nyligen ribban till 40 procent fram till 2025. Dessutom har Akademiska Hus valt att enbart köpa in el som är fri från koldioxid och som kommer från nordisk vattenkraft. Arbetet med Att hitta nya tekniska lösningar för att minimera energibehovet pågår ständigt. Med hjälp av till exempel solenergianläggningar, marklagerteknik och bergvärmepumpar strävar bolaget efter att göra sina fastigheter i allt högre grad självförsörjande. En tuff utmaning med tanke på att en tredjedel av fastighetsbeståndet består av energikrävande laboratorier. – Det innebär att vi endast kan minska den totala energianvändningen till en viss gräns. Därför är en fortsatt utveckling av tekniska lösningar, som ska göra fastigheterna självförsörjande,

ett högprioriterat område för oss, säger Mikael Lundström. blAnd byggnAdernA som redan idag till största delen är självförsörjande på energi finns Hus Vänern i Karlstad, som vann Stora Samhällsbyggarpriset 2009, och Bilbergska huset i Örebro. Den sistnämnda byggnaden är utrustad med en rad olika energibesparande åtgärder som behovsstyrd ventilation och belysning men också källsortering, kompostering och solceller. En viktig del i Akademiska Hus framtida miljöarbete ligger i att öka samarbetet med sina kunder. – Det finns redan ett starkt engagemang bland våra hyresgäster, men vi vill jobba för att hitta fler lösningar på hur vi tillsammans kan spara energi. Det kommer framförallt att handla om att hitta avtalsformer och ekonomiska incitament, säger Mikael Lundström.

Hus Vänern i Karlstad samlar värme och kyla i 35 uppborrade hål, 200 meter ner i marken. Det gör byggnaden till största delen självförsörjande på energi. Hus Vänern vann Stora Samhällsbyggarpriset 2009. Foto: Åke e:son Lindman

5


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Kaggen i Malmö var först i Sverige med att bli internationellt certifierad. Fastigheten, som har utvecklats av NCC, är Green Building-certifierad och stod klar 2008

Allt vanligare i Sverige med internationell miljömärkning Internationella klassificeringssystem synliggör byggnadens miljöstatus och fungerar som projekteringsverktyg för alla involverade. Miljömärkningen gör det dessutom lättare att internationellt jämföra olika byggnader. mkring 70 procent av alla kontorsfastigheter i Sverige säljs till utländska köpare. – Vi har redan idag en global marknad och den kommer att bli större. Därför är det viktigt med kommunikationsverktyg av internationell prägel, säger Jonny Hellman, miljöchef på NCC Property Development Nordic.

Malmö först ut Men internationella miljöklassificeringssystem har trots detta ingen lång tradition i Sverige. De tre som nu tagit fäste är Green Building, Breeam och Leed. Den första

6

internationellt certifierade fastigheten i landet kallas Kaggen och stod klar i Malmö 2008. Kaggen utvecklades av NCC och är Green Building-godkänd, ett system från EU Johnny Hellman, NCC där syftet är energieffektivisering. För att en nyproducerad byggnad ska bli godkänd för Green Building krävs det att den är minst 25 procent mer energieffektiv än vad byggnormen för det aktuella landet

kräver. När det gäller befintliga byggnader så krävs det åtgärder som minskar energiförbrukningen med minst 25 procent. – Företag som producerar enstaka Green Buildings blir GreenBuilding Partner på fastighetsnivå. De kan också bli GreenBuildning Partners på företagsnivå och för att bli det krävs det att 75 procent av företagets nyproducerade byggnader klarar Green Building-kravet, säger Jonny Hellman.

Anpassar efter svenska lagar Till skillnad från Green Building tar Breeam och Leed ett helhetsgrepp kring alla miljöfrågor som en nybyggnation kan innehålla – allt från energifrågor till transport och material. Breeam, som är det största och mest utbredda systemet, utvecklades i Storbritannien i början av 90-talet. Leed togs fram i mitten av 90-talet och är en amerikansk variant av Breeam. Idag finns det ett fåtal Breeam- och Leed-

certifierade fastigheter i Sverige. För att underlätta hela miljöcertifieringsprocessen så är Sweden Green Building Council i full gång med att utforma svenska versioner av dessa två internationella system. Enligt Jonny Hellman från NCC, som var med och startade upp Sweden Green Building Council, så handlar det förutom om översättningsarbete även om att anpassa systemen efter svenska energikrav och lagar. Ett arbete som, enligt SGBC, ska vara klart under 2011. Jonny Hellman ser enbart positivt på att fler byggnader i landet blir miljöcertifierade. – De internationella kvalificeringssystemen synliggör miljöfrågan för våra utländska investerare och hyresgäster. Det finns även studier som visar att miljömärkta fastigheter har ett högre marknadsvärde. Men framför allt så är de här systemen kommunikativa verktyg som berättar vad det är för byggnad det handlar om.


ANNONS

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

ANNONS

olika system för gröna byggnader Fastighetsägarna och Green Building Council stöttar idag fyra av de miljöklassningssystem som finns på den svenska marknaden. Alla har de sina fördelar – det viktigaste är att man väljer rätt system för rätt byggnad, syfte och kundgrupp. Här är en kort beskrivning av varje alternativ.

“Leadership in energy and environmental design”, Leed, har utvecklats av US Green Building Council. Första versionen av Leed kom 1999 och var kraftigt inspirerad av Breeam, vilket märks i att Leed har ett fokus på lednings- och styrningsfrågor. Leed har reviderats under åren och idag använder vi oss av den tredje versionen. Två skillnader mot Breeam är att stor vikt läggs på innemiljöer och hälsofrågor, och att det är mer fritt att välja tekniska lösningar. Det finns olika nivåer som benämns Classified, Silver, Gold och Platinum och klassningen går till så att olika kriterier inom ett antal områden bedöms och poängsätts. Därefter beräknas ett resultat utifrån poängen. Områdena är hållbar planering, vattenhushållning, energi och klimat, material och resurser, inomhusmiljö och innovation och design. Systemet kan lätt anpassas, dels beroende på typen av byggnad ,och dels beroende på inhemska förutsättningar i det aktuella landet. Det är en anledning till att Leed blivit populärt i Sverige. En anpassning till svenska förhållanden genomförs just nu av Sweden Green Building Council.

+ Välkänt och vida spritt internationellt, stor bredd – Relativt kostsamt och tidskrävande att genomföra nödvändiga förändringar. I nuläget inte fullt anpassat för Sverige.

Breeam Förkortningen står för ”Building research establishment” i kombination med ”Environmental Assesment method”. Breeam var det första systemet för miljöklassning av byggnader och är fortfarande det som har flest klassade byggnader. En genomgående anpassning till svenska förhållanden är på gång även för Breeam. Områdena som bedöms är Management, hälsa och välbefinnande, energi, transport, vatten, material och avfall, markanvändning och ekologi samt förorening. Betyget kan bli Passed, Good, Very Good, Excellent och Outstanding, men alla nivåer är bättre är det enskilda landets myndighetskrav.

+ Anpassningsbart och stor bredd. – Relativt kostsamt och tidskrävande att genomföra nödvändiga förändringar.

Miljöklassad byggnad Togs fram inom ramen för Bygga bo-dialogen och är helsvenskt. Tyngdpunkten ligger på innemiljöer och farliga ämnen

Anna Denell, chef utveckling och miljö på Vasakronan

och det finns både en variant för befintliga hus och en för nybyggen. Behandlar områdena energi, innemiljö, material och kemikalier samt särskilda miljökrav för byggnader med eget VA-system. Nivåerna är Klassad, Brons, Silver och Guld och betyget för ett svagt område kan inte vägas upp med betyget för ett starkare. För guldnivån ska 80 procent av de svarande i fastigheten uppge att de är nöjda med inomhusmiljön. Den slutliga klassningen går igenom först när byggnaden varit i drift ett år.

+ Låg kostnad och anpassat för Sverige. – Inget livscykelperspektiv – miljöpåverkan under produktionen tas ej med.

Green Building Greenbuildingprogrammet är ett EU-initiativ som startades 2005 med syfte att marknadsföra och öka intresset för att minska energianvändningen i lokaler. Det riktar sig mycket till ledningen genom att det kräver ett energiledningssystem som följs upp årligen, samt en någon i ledningen är ansvarig för energifrågor. Partner till initiativet blir det företag eller den organisation som nåt upp till kraven, antingen i en nybyggnation eller efter ombyggnad. Två nivåer finns: Företagsnivå: Fastighetsägaren ska äga minst 10 byggnader, mer än 30 procent av företagets fastigheter i Europa ska leva upp till kraven, och av nyproduktionen ska minst 75 procent leva upp till kraven. Fastighetsnivå: Minst en av företagets byggnader ska klara kraven. Kraven är att energianvändningen ska minska med minst 25 procent i befintliga byggnader och ligga minst 25 procent under nybyggnadskraven i BBR för nya byggnader. Dessutom behövs en energiinventering göras (alternativ en beräkning vid nyproduktion), med påföljande åtgärdsplan och åtgärdanden enligt denna. Därefter ska partnern årligen rapportera sitt arbete med energieffektiviering. Sweden Green Building Council samordnar Green Building ,och EU-kommissionen godkänner ansökningar.

+ Sätter värde på företagets engagemang i och uppföljning av energifrågor på ledningsnivå. Kostnadsfritt att vara partner. – Kan upplevas som att det är för lätt att uppnå målen.

www.bana1.se

Leed

”Det är i valet av hyresvärd du gör verklig skillnad för miljön.”

VVS

Energi & Miljö

Styr & Övervakning

Brand & Risk

Teknisk Förvaltning

Kundnära helhetslösningar helhetslösningar genom hela byggbygg- och och förvaltningsprocessen förvaltningsprocessen drygt sextio femtiofem års branscherfarenhet Efter snart års branscherfarenhet är är Bengt Dahlgren Sveriges största Bengt Dahlgren ABAB ettett av av Sveriges ledande elva kontor, tekniska konsultföretag. På våra tretton kontor, har vi den expertkompetens som krävs för att

Härnösand

att erbjuda bästa lösningen för varje erbjuda den den bästa lösningen för varje kund och kund och projekthela – genom och projekt - genom bygg-hela och bygg förvaltningsförvaltningsprocessen. processen. Uppsala Stockholm Skövde Göteborg

Borås

Norrköping Linköping

Växjö Malmö

Åhus

www.bengtdahlgren.se

Källa: Fastighetsvärlden

7


Berth Olsson från Bengt Dahlgren AB samt Lage Persson och Lennart Larsson från Husvärden utanför utanför den nybyggda fastigheten som Bengt Dahlgren AB hyr av Husvärden.

Energisnålt när gammalt möter nytt Att bygga en energisnål kontorsfastighet i ett k-märkt fabriksområde är en utmaning. Men absolut ingen omöjlighet. – Vi har visat att det går att bygga modernt vid gamla Krokslätts fabriker i Mölndal, säger Berth Olsson på teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB. ålsättningen när det första spadtaget togs i juni förra året var att klara Green Building-kravet, vilket innebär att den totala energianvändningen inte får överstiga 75 kWh/m2 och år. Men resultatet blev bättre än så och därför kunde man även inkludera verksamhetsenergin och ändå med god marginal klara målet. Det kan ses som en bedrift med tanke på hur stor del av fasaden som består av fönster, ett val som gett kontorsfastigheten samma karaktär som de övriga fabriksbyggnaderna i det k-märkta området.

– Glasandelen är på hela 57 procent och ändå klarar vi kraven för Green Building och Miljöklassad byggnad, där vi förövrigt satsar på guld, säger Berth Olsson.

Många kräver energisnålt Närheten till bra kommunikationer, som E6, E20 och Landvetter flygplats, vägde tungt i valet av område. Men lika viktigt var den stimulerande omgivningen som företagsklustret vid Krokslätts fabriker utgör. Och inte minst hyresvärdens samarbetsförmåga och intresse i att utveckla

energieffektiva fastigheter. Lennart Larsson är vd på Husvärden och även styrelseledamot i Sweden Green Building Council. – Det är ett väldigt sug i samhället efter energisnåla fastigheter och många hyresgäster kräver också det idag. För vår del är det viktigt att ligga i första ledet när det gäller dessa frågor. Vår ambition är att alla våra fastigheter här i Krokslätt ska bli Green Building-certifierade, säger han.

Närvarostyrning sparar energi En stor del av energibesparningen i Bengt Dahlgrens nya kontorsfastighet görs genom så kallad optimerad närvarostyrning. När till exempel ett rum inte utnyttjas så värms eller kyls heller inte utrymmet. Detta regleras med hjälp av ett effektivt VAV-system. Även belysningen och datorskärmarna är närvarostyrda. Fönstren är vanliga treglas med argonfyllning. Fa-

saden är försedd med motordriven solavskärmning, vilket innebär att värmen från solen hålls utanför. Under vintern och nattetid skapar avskärmningen däremot ett skydd mot kallstrålningen. – Vi har bara använt beprövade metoder, men vi utnyttjar tekniken fullt ut. Det tar vi sedan igen på lägre driftskostnader, berättar Lennart Larsson. MVB Väst AB är totalentreprenör för projektet. Byggnaden värms upp med fjärrvärme från miljömärkt biobränsle och på taket finns även en solcellsanläggning. De 4 200 kvadratmetrarna är fördelade på sex plan där omkring 150 personer från Bengt Dahlgren AB kommer att flytta in till hösten. Liksom en annan nyare byggnad i området är även den här ritad av arkitekten Gert Wingårdh.

CERBOF hjälper svenska företag att nå nya marknader – Målet är en effektiv och långsiktigt hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelse och byggnader med en god inomhusmiljö. Orden kommer från Emina Pasic, ordförande för CERBOF, ett program för forskning och innovation som initierats av Energimyndigheten. Programmet drivs i samverkan med aktörer inom samhällsbyggnadssektorn medan kanslifunktionen upprätthålls av BIC, Byggsektorns Innovationscentrum. CERBOF, som är en förkortning för Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning, har som uppgift att vara en mötesplats där stat, näringsliv, akademi och brukare stimulerar tillkomsten av relevanta forsknings- och innovationsprojekt. Första etappen pågick 2007 – 2009 och nu inleds nästa etapp av programmet. Under april och maj har man haft workshops och informationsmöten tillsammans med energikontor och branschorganisationer runtom i landet. – Vi står inför en stor energiomställning och EU-kommissionen vill få fart på samhällsbyggnadssektorn. I Sverige har man via CERBOF-programmet tagit ett initiativ för att se till att det bildas starka svenska konsortier som kan driva på utvecklingen i Europa, förklarar Emina Pasic. En svEnsk succé CERBOF vill utöka Sveriges deltagande i internationella

8

program, hjälpa branschen att komma ut på den europiska marknaden och även få del av EU: s forskningsmedel. Det första årets utlysningsomgång inom Europakommissionens program EeB -Energy efficient Buildings – blev en succé för Sverige. Av totalt 60 inlämnade projektförslag beviljades medel till 17 projekt. Sverige har omfattande deltagande i två av projekten och inom det område där CERBOF stött svenska aktörers deltagande – energieffektiv renovering av miljonprogrammet – fick Sverige 23 % av pengarna. Detta i ett land med mindre än 2% av EU: s befolkning. – Vi koordinerar upplysningen och ger små och medelstora företag inom byggsektorn det stöd de behöver för att kunna delta. Vi tillhandahåller nätverk och visar hur man hittar en internationell partner som kan verka i samma projekt. Problemet inom sektorn, särskilt när det gäller små och medelstora företag, är att man inte har kompetens eller saknar resurser att skriva ansökningar och delta. Där vill vi stödja och hjälpa till, säger Emina Pasic. I sommar utlyser Europakommissionens EeB-program cirka 1,7 miljarder kronor för projekt med förväntad projektstart 2011. Mer information om CERBOF hittar du på www.cerbof.se samt www.energimyndigheten.se


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Fokuserar på långsiktighet och bredd AFA Försäkring fastigheters miljöarbete kan sammanfattas med två ord: långsiktighet och bredd. Målsättningen är att miljöklassa samtliga fastigheter enligt Miljöklassad byggnad eller annat likvärdigt system. AFA Försäkring jobbAr på bred front med en långsiktig plan för att minimera fastigheternas miljöpåverkan. Just nu pågår till exempel en energiled­ ning av företagets samtliga 47 fastigheter i syfte att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi. Målet är att minska energiåtgången med 15 procent fram till 2015 och att teckna gröna el­avtal för alla fastigheter. Källsortering, tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster och en nära dialog med hyresgästerna om ett gemensamt miljöarbete är andra delar i företagets miljöpolicy. – I stället för att stressa fram olika certi­ fieringar så har vi valt att dokumentera upp fastigheterna och titta på helheten, säger Lars Edberg, förvaltningschef på AFA Försäkring.

Men den Stockholmsbaserade fastighetsägaren har ändå kommit en bra bit i miljöklassningsarbetet. Tre fastigheter är på gång att bli Greenbuildingcerti­ fierade och man arbetar även med miljöcertifiering enligt Miljöklassad bygg­ nad för Norstedtshuset på Riddarholmen i Gamla Stan och Ludvigsberg 3, som kan­ ske är mer känd som Münchenbryggeriet. För dem gäller brons eller silverklassen. Nästa år kan man även stoltsera med ett Leedcertifikat på guldnivå när en fastighet vid Humlegården på Östermalm förvand­ las till Elite Eden Park Hotel. – Det är stimulerande att arbeta både på bred front och riktat mot specifika fastigheter med energi och miljöfrågor. Vi möter dessutom ett stigande intresse från våra hyresgäster i frågorna, vilket stimul­ erar ytterligare.

PEABS MILJÖARBETE MÄRKS ÖVERALLT. Peab strävar efter att ta ett helhetsgrepp när det gäller miljöfrågor. I det rymmer allt från att jobba med miljöklassningssystem till att ha ordning och reda på byggarbetsplatsen. Peabs miljöarbete är väl rotat i företaget. Man var till exempel tidiga med att bygga passivhus och sedan många år tillbaka använder man miljödeklarerad vattenkraftsel från Vattenfall. Viktigt nu är att integrera miljöarbetet i hela verksamheten. Peab är medlemmar i Sweden Green Building Council och var en av initiativtagarna till att bilda trettongruppen, som startades i syfte att utveckla en svensk version av det engelska miljöklassningssystemet Breeam. – Jag tror att en svensk version kommer att bidra till att stärka och utveckla branschens arbete inom hållbart samhällsbyggande. I Sverige ligger vi långt framme inom vissa områden där vi kan tillföra mycket,

till exempel i vårt arbetet med att fasa ut skadliga ämnen i byggprodukter, berättar Peabs miljöchef Kristina Gabrielii. Peab har valt att jobba med alla miljöklassningssystem för att kunna tillgodose kundernas olika önskemål. Med Moveres Business Garden i Helsingfors var Peab först i Norden med en Leed-certifierad nybyggnad. Nyligen påbörjades bygget av Chalmersfastigheters Green Building-

certifierade byggnad Kuggen på Hisingen och snart står Blekinge Tekniska Högskola klar i Karlskrona, en byggnad som blir en av de första i landet att klassificeras som Miljöklassad Byggnad. Men lika viktigt i Peabs miljöarbete är att till exempel använda energioptimeringssystem på arbetsplatser, att använda energisnåla beläggningstekniker för lågtempererad asfalt, ha ordning och reda på byggarbetsplat-

ser för att optimera resursanvändningen, eller att påverka fastighetsägare att bli lika miljömedvetna. – Det är viktigt att ha livscykelperspektiv och att vara medveten om att man tjänar på att minska miljöbelastningen. Detta är något vi vidareutvecklar i hela Peab, säger Kristina Gabrielii.

9


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Illustration:Sweco

En levande stadsdel som blir bättre för varje år Norra Djurgårdsstaden ska bli en av världens mest miljöanpassade stadsdelar. De nya bostäderna byggs och utvecklas för att klara framtidens klimat och särskild hänsyn tas till omgivningarnas känsliga naturmarker. tockholms nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden ska stå klar år 2030. Totalt planerar man att skapa 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser, där de första 700 bostäderna börjar byggas 2011. Utvecklingsområdet, som sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder, angränsar till Kungliga nationalstadsparken som innehåller flera känsliga naturområden. Här finns till exempel norra Europas största bestånd av gamla ekar och vid Husarviken finns känsliga våtmarker. I miljöprogrammet för området finns övergripande visioner och mål för alla olika åtgärder som ska vidtas. I planeringen av området finns ett 50 meter brett grönområde med olika typer av växtlighet som ska förstärka möjligheten för

eklevande arter och groddjur att sprida sig mellan norra och södra Djurgården.

Huset som värmer upp sig självt

allra mest miljösmarta i landet. Förutom att det tar vara på värmen som alstras i huset, och på Centralstationen, så erbjuds hyresgästerna miljörådgivning och ramavtal som kan minska biltransporterna till fastigheten samt uttag till elbilen och miljömärkt el. En av de första hyresgästerna är TNG bemanning. – För oss är det viktigt med moderna lokaler i stadens centrum. Men det är också

Kungsbrohuset, intill Centralstationen i Stockholm, är en av Sveriges mest uppmärksammade och moderna byggnader, med lösningar som gör huset till ett av de

10

Gröna tak och väggar Eftersom stadsdelen kommer att bli ganska tätt bebyggd är det viktigt att utnyttja ytorna maximalt och att använda grönska på ett smart sätt. Till exempel ska delar av husen kläs med både gröna tak och gröna väggar som sparar energi genom att ge svalka och minskad vindhastighet. Många av lösningarna är framtagna för ett förändrat klimat med mer nederbörd. Lösningarna ska vara hållbara och grönskan som bäst tjugo till trettio år fram i tiden. Den största utmaningen är att hitta åtgärder som håller i längden, menar Christina Wikberger, utredare på miljöförvaltningen.

– Norra Djurgårdsstaden kommer att bli en levande stadsdel med många människor i farten. Det betyder att de gröna ytorna måste hålla för ett stort slitage, säger hon.

Stödjer en miljöanpassad livsstil Hållbara transporter, kretslopp, dagvatten och grönområden är några av de punkter där man försökt hitta bra och innovativa lösningar. Området i stort ska stödja en miljöanpassad livsstil, och utifrån detta ska varje etapp ha sina egna krav, krav som kan förändras med tiden. – Projektet löper fram till 2030 och det är en förutsättning att vi drar lärdom och införlivar ny teknik och nya idéer inför varje ny etapp, säger Ingmarie Ahlberg på Stockholms stads exploateringskontor. Det finns inga specifika krav på att byggherrarna använder något miljöklassningssystem. Staden har inte tagit ställning till om, eller hur, en klassning för en hel stadsdel skulle kunna se ut. Men NCC, IVL och WSP, som är några av de inblandade aktörerna, har i ett projekt tillsammans med Stockholms

viktigt att kunna jobba på ett miljösmart sätt, vilket vi får möjlighet till i Kungsbrohuset, säger Niklas Bragée, vd på TNG. Prognosen säger att energianvändningen kommer att ligga på ca 60 kWh per kvadratmeter och år, ungefär en tredjedel av vad ett genomsnittligt nybyggt kontorshus gör av med. Det gör att man med råge klarar gränsen för Green Building.

stad planerat att utvärdera hur Breeam kan tillämpas för miljöklassning av en stadsdel. – Dessutom vet vi ju att en del av byggherrarna själva i viss grad kommer att använda sig av de här systemen i sina olika projekt, menar Ingmarie Ahlberg.

Erfarenheter för framtiden 55 kW/h per kvadratmeter, ungefär hälften mot den tidigare standardnormen, är energikravet för fastigheterna, där 15 kWh avser el. En teknik som används är att skapa jämnare energibelastning över dygnet. En tredjedel av fastighetselen ska också vara lokalt producerad. För att stadsdelen på sikt ska kunna bli fossilfri ska en del av avfallet också användas för produktion av biogas. Norra Djurgårdsstaden kommer troligen bli en inspirationskälla till flertalet framtida nya bostadsområden och stadsdelar. – Vi ska ta lärdom av det vi lär oss och använda våra erfarenheter i framtiden, säger Ingmarie Ahlberg. Om två år beräknas de första inflyttningarna ske i Norra Djurgårdsstaden.


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Strykjärnet blir Leed-certifierat Med köpet av Flat Iron Building tar Norrporten det första steget i sin etablering i Stockholm. Till hösten räknar man med att byggnaden blir Leed-certifierad. – Det ger ett mervärde och är en trygghet för hyresgästen, säger Bengt Dahlberg, fastighetsutvecklare på Norrporten. Efter att ha haft ögonen på Stockholm under några år tog fastighetsbolaget Norrporten beslutet att förvärva Flat Iron Building vid Norra Bantorget, strax intill Centralstationen i Stockholm. Det centrala läget med goda kommunikationsmöjligheter spelade en stor roll. – Våra hyresgäster har efterfrågat kontorslokaler i huvudstaden och nu var det rätt läge att köpa, säger Jörgen Lundgren, vice vd på Norrporten.

Siktar på guldnivå Liksom sin namne på Manhattan i New York är byggnaden utformad som ett strykjärn. Bygganden, som stod klar förra året, är åtta våningar hög och omfattar cirka 13 400 kvadratmeter kontorsyta. Affären med säljaren Skanska uppgår till ett värda av runt 850 miljoner kronor. Just nu pågår arbetet med att miljöklassa byggnaden enligt Leed. Det amerikanska miljöklassningssystemet kräver en omfattande översyn av hela projektet, där allt från parkering och kommunikation till återvinning, vattenhantering och inom-

husmiljö synas med de miljövänligaste glasögonen. – Anledningen till att vi valde Leed är att Skanska, som vi gör certifieringsjobbet tillsammans med, har kvalifikaJörgen Lundgren, tionerna att arbeta vice vd Norrporten med systemet, säger Bengt Dahlberg och fortsätter: – Förutom att detta ger hyresgästerna en möjlighet att bedriva sina verksamheter i en miljöklassad byggnad så motiverar det även alla medarbetare och kunder att tänka mer energieffektivt och för ett hållbart samhälle, säger Bengt Dahlberg. Bland hyresgästerna finns Konkurrensverket, Diskrimineringsombudsmannen och Tetra Pak. Målsättningen är att certifieringen ska nå guld-nivå. – Till sommaren hoppas vi att fastigheten blir pre-certifierad och till hösten fullvärdigt Leed-certifierad, säger Bengt Dahlberg.

”Det finns pengar att tjäna för våra kunder” Projektledningsföretaget HIFAB valde tidigt att gå med i Sweden Green Building Council. – Det är ett bra forum som hjälper till att föra miljöfrågorna framåt i fastighetsbranschen, säger Jeanette Saveros affärsområdesansvarig på Hifab. Hifab är SverigeS största projektledningsföretag med cirka 350 anställda i Sverige och 100 utomlands, verksamma i 20 länder. Företaget grundades redan 1947 och har sina rötter inom byggbranschen. – Hifab har utvecklats till ett konsultföretag med en tydlig miljö­ spets. Vi har ett ansvar gentemot våra kunder att hjälpa till och föreslå åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan. Därmed ökar också deras lönsamhet – vi ser en tydlig koppling mellan miljösmart agerande och lönsamhet, säger Jeanette Saveros. För det finns mycket att tjäna för kunden, både i rena kostnadsbespar­ ingar och förbättrad image. Genom att tänka till ordentligt i tidiga skeden blir det möjligt att sänka energianvänd­

Erik Bolander, avdelningschef, och Jeanette Saveros, affärsområdeschef på Hifab. Jeanette Saveros har fått flera chefsutmärkelser under de senaste åren, bland annat ”Årets Unga Chef” på Kompetensgalan.

Fakta Hifab • Hifab grundades 1947 och har sina rötter i byggbranschen. Under 1970-talet tillkom internationella projekt och under 1990-talet utvecklades nya sektorer som anläggning, energi, miljö, vatten och lokalutveckling. • Hifab omsatte 474 Mkr år 2009, med fördelningen 70 procent nationella och 30 procent internationella projekt. Hifab har cirka 450 medarbetare och är rikstäckande i Sverige och deltar i projekt i Afrika, Asien, Europa och Mellanöstern. www.hifab.se

ningen drastiskt, inte sällan ända upp till femtio procent jämfört med traditionella nybyggen . Efterfrågan på gröna lokaler blir också allt starkare bland hyresgästerna. – Hifabs roll är att hitta det mest ekonomiska för våra kunder. När man bygger miljöanpassat och sänker sina driftskostnader ska man naturligtvis också passa på att miljöklassa sin byggnad. Själva klassningen, eller certifier­ ingsprocessen, är inte komplicerad, hävdar Jeanette Saveros. – Visst kan det vara lite förvirrande med flera olika märkningar, som Breeam, LEED och Green Building. Men vi kan förklara skillnaderna, säger Jeanette Saveros. Hifab arbetar idag med ett tiotal fastighetsägare som miljöklassar sina fastigheter. De flesta av dessa har valt att certifiera sina fastigheter i enlighet med Green Building men även de andra klassningarna förekommer. – De flesta projekt kräver en sam­ verkar mellan olika teknikområden, som bygg, installation, energi och miljö. Hifab har konsulter med breda erfarenheter från alla dessa områden, säger Jeanette Saveros.

11


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

En hel miljövänlig stadsdel växer fram i Västra Hamnen Vid expansiva Västra Hamnen i Malmö byggs nu en hel stadsdel som ska miljöklassas enligt Breeam. Bakom satsningen står fastighetsbolaget Diligentia. – Det handlar om att skapa en identitet för hela området, säger Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö. Miljöklassade byggnader i all ära. Men att för första gången i Sverige miljöklassa en hel stadsdel på 100 000 kvadratmeter som ska rymma omkring 700 lägenheter, kontorslokaler, handel, service och restauranger, hur fungerar det? – Med det här projektet tar vi miljöklassningsarbetet ytterligare ett steg och jag tror absolut att detta är framtiden. Den största fördelen är att man verkligen kan påverka helheten, säger Andreas Ivarsson.

Den attraktiva fastigheten, kvarteret Bilen 7, vid Västra Hamnen har Turning Torso strax bredvid sig. Inte långt därifrån skymtar havet och på drygt tio minuter tar man sig till Centralstationen. Nyligen påbörjades rivningen av Malmös gamla mässhall i området och redan där märks miljöklassningsarbetet. Diskussioner förs om hur man ska kunna minska transporten av rivningsmassorna, något som exempel skulle kunna ske genom att massorna används inom projektet. Energieffektiva byggnader, transport,

kommunikation, avfallshantering och materialval är några viktiga delar i miljöklassningsarbetet. Men när det handlar om att minimera miljöbelastningen för en hel stadsdel så är det mycket annat som både Diligentia och entreprenörerna måste tänka på. – Två gator kommer att skära igenom området och de ska vara smala för att hålla nere hastigheten och begränsa biltrafiken. Ekologer är involverade så att hänsyn tas till både grannar och natur. Det måste också finnas tillräckligt med

Så här är det tänkt att stadsdelen i Västra Hamnen kommer att se u

grönområden och så vidare, berättar Andreas Ivarsson.

Modern och livfull stadsdel Hela stadsdelen ska vara livfull och präglas av öppenhet, hälsa och välbefinnande. Det ska vara lätt att hitta och ta sig runt i området. Bland de byggnader som planeras för Bilen 7 återfinns en hög glasbyggnad med säregen arkitektur som kommer att ge området en distinkt profil. I övrigt kommer bebyggelsen ha ett modernt snitt som följer det övriga mönstret i Västra Hamnen.

Landets städer blir grönare Projekt som ska göra staden grönare pågår på många olika håll i Sverige. Stockholm har ett flertal på gång och i Västra Hamnen i Malmö uppförs inte bara kvarteret Bilen utan också kvarteret Fullriggaren – Sveriges största område med passiv- och lågenergihus. Stockholm och Malmö var ett par av de vinnande städerna när Delegationen för hållbara städer i december beslutade vilka projekt som beviljas ekonomiskt stöd, vars syfte bland annat är att stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Delegationen, med regeringsuppdraget att sköta ärendet, valde bland annat att stödja

12

Stockholms stads planeringsarbete för Norra Djurgårdsstaden där miljö- och energifrågor genomsyrar hela planeringen. Norra Djurgårdsstaden kommer till exempel att bli den första stadsdelen i världen som byggs med ett smart elnät, vilket gör det möjligt för de boende och de som arbetar i området att själva styra elkonsumtionen (läs mer på sidan 10). Ett annat projekt i Stockholm som prisades var Järvalyftet; ett långsiktigt arbete som syftar till att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet. Bland annat handlar det om Kista, Rinkeby och Tensta. Närmare 25 miljoner, knappt hälften av hela stödet, ska användas till energieffektivisering av Svenska Bostäders hus i området. Något man hoppas halvera energianvändningen. Vidare kommer

Skiss över det blivande torget vid kvarteret Fullriggaren vid Västra Hamnen i Malmö.

bostäder, idrotts- och skollokaler att förses med solceller, solfångare och vindkraftverk för el och värme. Man kommer även att höja standarden

på det befintliga cykelvägnätet. I Malmö fortsätter miljöarbetet vid Västra Hamnen. Kvarteret Fullriggaren, som får drygt 20 miljoner kronor i


Annons

Annons

Familjebostäder väljer Svanen Det finns idag en rad olika sätt att miljömärka byggnader. Familjebostäder i Göteborg har valt Svanen för sina tre flerbostadshus i Högsbo. – Den är mer inriktad på människan i rummet, säger Mikael Jansson, nybyggnadsansvarig på Familjebostäder.

mmer att se ut när allt är klart. Det aktuella området är den stora fyrkanten precis framför Turning Torso. Ritningarna är producerade av Kanozi Arkitekter.

Med det här projektet tar vi miljöklassningsarbetet ytterligare ett steg och jag tror absolut att detta är framtiden. Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef, Diligentia. Foto: Lars Lydig

stöd, kommer att få landets största samling av passiv- och lågenergihus. – Det var en stor anledning till att vi fick stödet för hållbar stadsutveckling, säger Tor Fossum, projektledare vid Malmö stad. Nyligen togs det första spadtaget för kvarteret där närmare 600 bostäder, i form av hyres- och bostadsrätter, kommer att byggas. Två stora kontorsfastigheter på sammanlagt 6 000 kvadratmeter, förskola, ett parkeringshus, resurslägenheter, LSS-boende och äganderätter planeras också i området. – Åtminstone en av kontorsfastigheterna blir Green Building-certifierad. Ett antal fastigheter får solenergi och fjärrvärme och parkeringshuset blir till hälften självförsörjande på energi med hjälp av soloch vindkraft.

– Sen blir även Fullriggaren det största området i landet som har avfallskvarn kopplat till ett särskilt ledningssystem som leder allt vidare till en uppsamlingstank, berättar Tor Fossum. Avfallet kommer sedan att användas till biogasproduktion. De flesta fastigheter får även grönt tak, som bland annat håller kvar regnvattnet längre, förlänger livslängden på taket och förbättrar isoleringen. Om två år förväntas den nya stadsdelen vid Västra Hamnen stå klar. I delegationens stödpaket till Malmö stad ingår även en summa som ska användas för att rusta upp gång- och cykelstråket mellan Rosengård och Västra hamnen för att binda samman östra och västra Malmö, både geografiskt och sociokulturellt.

Stadsdelen kommer att bestå av 18 kvarter och tidsplanen ligger på omkring tio år. Det första kontorshuset planeras att stå klart för inflyttning 2012-2013. Kvarter efter kvarter ska byggas och detaljplaner tas successivt fram tillsammans med Malmö Stad under resans gång. – Vi har ett bra och nära samarbete med Malmö Stad för att projektet och området ska utvecklas på bästa sätt. Anledningen till att vi bygger etappvis är att vi vill skapa ett attraktivt område över tiden, säger Andreas Ivarsson.

Sveavägen 44 blir excellent En av Stockholms innerstads största kontorsfastigheter, Sveavägen 44, ska genomgå en omfattande restaurering. Målet är att hela den 42 500 kvadratmeter stora fastigheten ska miljöklassas enligt den engelska miljömärkningen Breeam. Enligt fastighetsägaren Diligentia har man redan fått besked om att kontorsfastigheten kommer att uppnå betyget ”excellent”, vilket i så fall blir den högsta nivå som uppnåtts i Sverige. Bland annat ska energianvändningen sänkas med minst 25 procent. Fastighetsbolaget kommer även att utvärdera möjligheterna för fastigheten att bli ett nollenergihus, alltså självförsörjande på energi. Ombyggnaden kommer att ske under de kommande två åren.

Många förknippar säkert Svanen med produkter från livsmedelsaffären. Men nyligen tog Sveriges Miljömärkning fram kriterier även för småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. Så när Familjebostäder började fundera på vilken miljöklass man skulle använda i byggprojektet på Riksdalersgatan i Högsbo i Göteborg valde man just Svanen. – Det finns så många olika system idag och många känner inte till alla. Men Svanen är för många ett bekant märke som är erkänt bra. Och vi vill ju vara attraktiva på hyresmarknaden säger Mikael Jansson. Ett Svanenmärkt flerbostadshus ska vara bra isolerat med ett effektivt ventilationssystem, vilket ger byggnaden en låg energiförbrukning. Krav ställs även på själva byggprocessen; bland annat är det viktigt att inte fukt byggs in. Delar av fastighetselen i de tre husen på Riksdalersgatan ska komma från solceller. Belysningen sker med LED-lampor och med kompaktlysrör. Dessutom förbereds stommen för småskaliga vindkraftverk. Målet är att energibehovet ska ligga på 60 kwh/m2. När det gäller bygg- och kemiska produkter ska de kontrolleras så att de innehåller minimalt med miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Anledningen är att man bland annat vill undvika hormonstörande ämnen i byggmaterial, något som kan leda till cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. För att göra rätt materialval använder man sig även av Sunda Hus miljödatabas. – Bara en bråkdel av alla ämnen som kan vara farliga är förbjudna idag. Därför gäller det att komma åt de ämnen som lagstiftningen inte berör. Det gäller alltså att vara förutseende och arbeta efter försiktighetsprincipen, säger Mia Wheeler, miljösamordnare och miljöcontroller på Familjebostäder. De tre husen på Riksdalersgatan består av samanlagt 99 lägenheter. Till sommaren 2011 kommer de första hyresgästerna att flytta in. En konkret handling som hyresgästerna själva kommer att kunna utföra för att minska miljöbelastningen är att se över sin elförbrukning. – Det blir individuell mätning av el och vatten, vilket innebär att man själv har kontroll på sin energiförbrukning. Det kommer även att finnas en hemma/borta-knapp vid ytterdörren som kan kopplas till alla apparater med stand by-funktion, säger Mikael Jansson.

13


ANNONS

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

ANNONS

Liljeholmstorget

– bäst i Europa När Liljeholmstorget i Stockholm invigdes i oktober förra året fick Europa sitt första köpcentrum som certifierats enligt Leed platinum, systemets högsta nivå. – Detta är ett utmärkt exempel på en stadsbyggnad med hållbar profil, säger ansvarig arkitekt för projektet, Yves Chantereau, på Equator Stockholm. örutom köpcentrumet med butiker, kaféer och restauranger så har även bland annat bostäder, kontorslokaler, närsjukhus och ett underjordiskt garage byggts i området. För att uppnå en Leed-certifiering krävs ett helhetstänkande. Köpcentrat vid Liljeholmstorget, som ägs av Citycon, har integrerats med tunnelbanestationen, bussterminal och Tvärbanan. Parkeringsgaraget, med så kallade gröna parkeringsrutor nära centrumets entréer, har byggts

under jord och bostäder har byggts ovanför köpcentrat för att maximera markanvändningen.

Europas första köpcentrum med Leed platinum-certifiering heter Liljeholmstorget och ligger i Stockholm.

Kommersiell succé Anläggningen kräver cirka 40 procent mindre vatten än vad som anses normalt och köpcentrats el tas från vindkraft. En-

ergibesparningarna beräknas bli omkring 19 procent kontra jämförbara standardvärden. Det mesta byggmaterialet som använts har producerats lokalt och släpper ut minimalt med lukt och partiklar.

– Detta är en hållbarhetssatsning som har blivit en kommersiell succé och det är viktig att påpeka att det inte finns något motsatsförhållande däremellan, säger Yves Chantereau.

acHiEVEMEntS MaDE SUStainaBLE God kvalitet, energieffektivitet, funktionella lokaler, minimal miljöpåverkan och låga livscykelkostnader kommer alltid ha ett högt värde. tillsammans skapar vi byggnader med reella värden och god funktion.

Besök: www.afconsult.com

Foto: Scanpix

Där kan du hitta exempel på värden vi skapat tillsammans.

14


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

”Grönt kontor för moderna arbetsformer” Grönt och skönt men också ekonomiskt. Det var en vinst både för miljön och ekonomin när Skandia flyttade in i sitt nya huvudkontor. – Vi märker ett ökat intresse bland hyresgäster för gröna fastigheter, säger Caroline Arehult, vd Skanska Fastigheter Stockholm. Skandias flytt av sitt huvudkontor från Sveavägen till Kungsholmen är en av de största i Stockholm. När de 1300 medarbetarna kom till sin nya arbetsplats i början av mars möttes de inte bara av moderna och ljusa lokaler utan också av en helt ny arbetstillvaro. Sveavägens långa korridorer med slutna arbets- och mötesrum Per Wahlström, COO ersattes av ljusa kontorslandskap Skandia Norden. och inglasade mötesrum. Foto: Claus Peuckert – Kontoret är helt och hållet byggt utifrån våra behov och passar ett modernt arbetsliv. Lokalerna gör arbetet mer effektivt och för våra medarbetare närmare varandra, säger Per Wahlström, COO på Skandia Norden. Sjuvåningshuset på Lindhagensterrassen är utvecklat och byggt av Skanska och är klassat som en ”EU GreenBuilding”. Certifieringen innebär att byggnaden använder minst 25 procent mindre energi än normen för nya byggnader. – Jag uppskattar att vi nästan har halverat vår energianvändning. Totalt sparar vi 70 miljoner per år i driftskostnader, säger Per Wahlsröm.

Kontoret är byggt med många energibesparande och miljömässiga finesser – allt från jämntjocka kanaler i ventilationssystemet, som minskar fläktarnas energianvändning, till växtlighet på taket i form av sedumtak, som filtrerar regnvatten och absorberar koldioxid. Sedan många år tillbaka arbetar Skanska kontinuerligt för att bygga mer och mer energieffektivt och väljer ofta att miljöcertifiera sina byggnader. Skanska erbjuder sina kunder att certifiera sina byggnader och lokaler enligt LEED, det internationella systemet för miljöcertifiering av byggnader. En byggnad enligt LEED klarar högt ställda krav på flera områden; design, lokalisering, energi, material, vatten och inomhusmiljö. Vi märker att allt fler hyresgäster efterfrågar lokaler som är miljöcertifierade. Många inser att det också är ekonomiskt fördelaktigt, säger Caroline Arehult på Skanska. Just nu bygger och utvecklar Skanska ett flertal ”gröna” kontorshus runt om i Sverige. Bassängskajen på Universitetsholmen Malmö är ett pre-certifierat kontorshus enligt den allra högsta klassificeringsnivån LEED platinum. Gårda i Göteborg är också det pre-certifierat enligt LEED platinum. Där sker snart inflyttningen i kontorshuset som med sina 16-våningar och sin spektakulära design blir ett tydligt landmärke i Göteborg. Intresset för Gröna fastigheter ökar kraftigt. På bilden syns Skandias nya huvudkontor på Lindhagensterrassen i Stockholm. Det är ett av flera exempel på Skanskas satsning inom grönt byggande. Foto: Skanska

GRÖNA FASTIGHETER ÄR LÖNSAMMA FASTIGHETER Sverige måste minska sin energianvändning. I dag står enbart uppvärmning och drift av fastigheter för 40 procent av landets totala energianvändning. Schneider Electric har över 10 års erfarenhet av tjänster inom energieffektivisering.

FAKTA Schneider Electric Arbetar med fastighetsdrift och fastighetsteknik. Företaget driver omfattande energisparprojekt i 40 kommuner, ett arbete som redan resulterat i minskade koldioxidutsläpp med över 200 000 ton. Schneider Electric är certifierad Green Building stödjande partner och medlem i Green Building Council. www.schneider-electric.se/buildings

Stadshuset i Gävle har tack vare energieffektiviseringar minskat sin energianvändning med över 25 procent. Byggnaden är Green Building-certifierad av Schneider Electric.

REDAN I DAG SKULLE den svenska fastighetssektorn kunna minska sin energianvändning med omkring 20 procent. Det finns med andra ord en stor potential till energibesparingar inom området. Schneider Electrics energitjänster handlar om att ta ett helhetsgrepp om energiförbrukningen, både i enskilda byggnader och i större fastighetsbestånd. – Energieffektivisering kommer att spela en betydande roll om Sverige ska lyckas uppnå målet att minska sin energianvändning med 20 procent till år 2020, säger Matts Lager, försäljningsdirektör på Schneider Electric. Ett stort kundsegment för Schneider Electric är kommuner, som ofta innehar och förvaltar stora bestånd av fastigheter. Det första steget för att effektivisera energianvändningen i en kommun är att göra en strategisk analys av energibesparingspotentialen. Utgångspunkten är att miljöinvesteringar alltid ska löna sig. GARANTERAD LÖNSAMHET I Gävle har kommunen satsat 135 miljoner kronor på ett energisparprojekt tillsammans med Schneider Electric. Projektet bygger på affärsmodellen EPC, Energy Performance Contracting, vilket innebär att Schneider Electric garanterar lönsamhet.

– Vi räknar med att Gävle kommun kommer att kunna spara cirka 11 miljoner kronor per år genom olika energieffektiviseringsåtgärder, säger Matts Lager. Åtgärderna handlar om att optimera teknik och drift. Till exempel genom nya installationer av ventilation, värme och belysning eller genom att trimma befintliga system. UTBILDNING OCH LÅNGSIKTIGHET Förutom tekniska lösningar handlar energieffektivisering lika mycket om att skapa en beteendeförändring hos brukarna. För att uppnå långsiktiga energibesparingar ingår alltid utbildning och information som en del i Schneider Electrics energipaketlösningar. Världens naturresurser är för dyrbara för att användas som förbrukningsvara. Därför är satsningar på energieffektivisering det snabbaste, billigaste och renaste sättet att minska energiförbrukningen och hejda pågående klimatförändringar.

15


ANNONS Anders Westgårdh på PR-byrån Welcom i Göteborg skrämdes inte av det göna avtal som Vasakronan erbjöd. ” I förlängningen tjänar vi alla på det”, säger han. Till höger kollegan Ulrica Brinkenberg.

Grönt hyresavtal – för moderna företag Efterfrågan på gröna fastigheter blir allt större bland hyresgästerna. PR-byrån Welcom i Göteborg behövde ingen lång betänketid när man fick frågan om att teckna ett grönt hyresavtal för sin nya lokal. – Uppoffringarna är minimala, säger Anders Westgårdh, delägare i Welcom. ntresset för gröna, miljöanpassade lokaler ökar stadigt bland kommersiella hyresgäster. Både när det gäller nybyggnader och renoveringar av befintliga lokaler. Vill man vara ett modernt företag som är attraktivt på marknaden så bör man helt enkelt sitta i en miljöklassad byggnad eller kanske på ett grönt hyreskontrakt. Veronica Koutny-Sochman på konsultföretaget NIRAS – som bland annat sysslar med fastighetsutveckling, hyresgästrådgivning, byggprojektledning och miljö- och klimatfrågor – märker en positiv nyfikenhet bland företagets kunder, som kommer från både privat och offentlig sektor. – Det märks främst från den offentliga sektorn. Om ett företag ska bygga en ny fastighet så ska den gärna ha någon miljöklassning. När det gäller befintliga lokaler så är miljö en fråga bland många andra, precis som kostnad, lokalutformning och läge. – Det kan innebära att det blir lite mycket att ta ställning till, vilket ibland bidrar till att miljön till slut får stå åt sidan när andra lokalfrågor väger tyngre.

Hon säger att Vasakronans gröna hyresavtal var ett positivt initiativ, inte minst då de kan tillämpas i alla lokaler oavsett befintlig miljöprestanda. Men hon vill ändå se en utveckling av de gröna avtalen där fastighetsbranschen, både hyresgäster och hyresvärdar, samverkar kring framtagningen av en gemensam checklista med miljövänliga åtgärder som ska vidtas. Det är ett alternativ till ett färdigskrivet avtal från hyresvärden. – Då kan de båda parterna tillsammans diskutera sig fram till hur mycket som är möjligt att genomföra. Det är något vi kommer att verka aktivt för på marknaden, säger hon.

Ökande intresse för gröna lokaler Anna Wickman på konsultbolaget DTZ har under en längre tid märkt av en ökad efterfrågan från hyresgäster att sitta i lokaler med tydlig miljöprofil, främst från internationella företag. Färdigställandet av ett antal miljöklassade byggnader i Sverige har ökat efterfrågan ytterligare. Utbudet av miljöklassade byggnader i Sverige är dock fortfarande för litet för att

det ska gå att utföra någon statistisk undersökning som kan påvisa möjlig högre betalningsvilja för lokaler i miljöklassade byggnader. Det kommer också alltid vara svårt att särskilja just satsningen på miljöeffektivitet från övriga faktorer som har betydelse i hyresförhandlingarna. – Det är så mycket som spelar in, som till exempel geografiskt läge, grad av service och kommunikation. Det gör att det är svårt att urskilja betydelsen av till exempel valet av en viss typ av miljöklassning för att en lokal ska uppfattas som attraktiv, menar hon. Det är alltså helhetsintrycket som räknas. Hon uttrycker dock att höga miljöambitio-

ner inom kort kommer att ses mer som en självklarhet, att det redan idag krävs någon form av miljöklassning för att kunna hävda att en lokal är modern och genomsyras av hög kvalitet. Hon tror att den svenska anpassningen av Breeam och Leed – ett arbete som nu pågår – kommer att göra miljöklassningsarbetet enklare och att det kommer att leda till fler miljöklassade byggnader på marknaden. PR- och kommunikationsbyrån Welcom flyttade nyligen till nya lokaler i centrala Göteborg. När Vasakronan erbjöd dem att teckna ett grönt hyresavtal så skrämdes man inte av de åtaganden som avtalet innebär. Tvärtom. – Vi var positiva direkt till ett grönt avtal. Det känns skönt att dra sitt strå till

Gröna lokaler hittar du på

Kontakt 031-68 39 20 | info@lokalnytt.se | www.lokalnytt.se

16


Annons

Vi var positiva direkt till ett grönt avtal. Det känns skönt att dra sitt strå till stacken för en bättre miljö. stacken för en bättre miljö. De uppoffringar vi behöver göra är minimala och borde vara en självklarhet för varje modernt företag idag, säger Anders Westgårdh.

Inomhustemperaturen anpassas Det gröna avtalet innebär bland annat att företaget, med lite drygt 20 anställda, förbinder sig att enbart teckna elabonnemang med märkningen Bra Miljöval. För att se över elförbrukningen i lokalen ska en elkartläggning genomföras, en kostnad som hyresvärden står för. Inomhustemperaturen ska anpassas till utomhustemperaturen för att hålla nere energiförbrukningen, avfallet ska källsorteras och vid en eventuell ombyggnad ska det byggmaterial som har minst negativ miljöpåverkan väljas. – Vi får bland annat lägga lite mer tid på avfallshantering och att släcka ljus i rum där ingen vistas, men i förlängningen tjänar vi alla på detta, säger Anders Westgårdh.

I G R E N E : Y N N E N N U F A KÄLL N R A B SMÅ lor där i försko v r a p a k en rmning Ibland s 31 0 0 0. står för uppvä r vi annat, f o 3 6 nd gö s. e ba r n ct #18 5 g proje al och lekand läntan i Kil. Ibla lobala modehu in h ic r n E sg sg son av Kina et Skog itek ter ing, per utrustn den, som i fall oncept för ett njörer och ark mhälle. sk na ge t sa av bygg beta med butik n hos våra in av et t hållbar eco.se te r f n a a e r t kt på sw kling c je e som at rojek t är drivk o v r t p u l a ra til ensk tp Oavset amma. At t bid tionella och sv s a n n r e åra inte alltid d fler av v v a l e d Ta

VI HAR VERKTYGEN FÖR HÅLLBART BYGGANDE

I miljöforskningens frontlinje sedan 1966 www.ivl.se

Sweco skriver vi årtal * På med fem siffror för att undvika deca-millenniebuggen som inträffar om sisådär 8 000 år…

Sustainable engineering and design since 01897

*

17


ANNONS

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

ANNONS

Ökande intresse för ny typ av hyresavtal Sveriges första gröna hyresavtal är tecknat. Det är Vasakronan som tar ytterligare ett miljövänligt steg framåt och erbjuder alla sina hyresgäster gröna avtal. – Efterfrågan är mycket stor, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan. mars tecknades det första så kallade gröna hyresavtalet. Avtalet innebär att både hyresgästen och hyresvärden förbinder sig att vidta en rad konkreta åtgärder för en bättre miljö. Undertecknare av det första avtalet är Vasakronan och IT-bolaget Logica Sverige, med kontor i Nacka Strand. Enligt Fredrik Wirdenius är de gröna avtalen ett naturligt nästa steg i Vasakronans miljöarbete. – Vi har jobbat länge med miljöfrågor och det känns väldigt bra att nu Fredrik Wirdenius, också kunna envd Vasakronan gagera våra hyresgäster så att vi tillsammans agerar för en bättre miljö. Dessutom sparar både vi och hyresgästerna pengar på minskad energianvändning. Främst handlar det om att minska energianvändningen, men i avtalet ingår också att förbättra avfallshanteringen och att göra rätt materialval vid ombyggnader. Hyresgästerna förbinder sig också att endast använda grön el i sina lokaler. För Logica var det inget svårt beslut att teckna ett grönt hyresavtal. IT-bolaget ISO 14001-certifierades 2009 och man har under en längre tid fört en dialog med Vasakronan om hur företagets miljöbelastning skulle kunna minskas. – Vår målsättning i Sverige är att minska koldioxidutsläppet med sex procent i år och det här avtalet är ett steg i rätt

18

riktning, säger miljöchef Cecilia Pfannenstill.

Elbesparande åtgärder Logica har gjort en elkartläggning av sin verksamhet. Syftet med den är att identifiera potentialen för elbesparande åtgärder. Enligt Cecilia Pfannenstill handlar det bland annat om att sänka värmen i lokalerna under helgerna och att använda närvarostyrd belysning. Tillsammans med Vasakronan har man också sett till att de allmänna kommunikationsmedlen har förbättrats och numera går en direktbuss mellan Nacka Strand och centrala Stockholm. Sedan lång tid tillbaka driver Vasakronan dessutom en båtlinje som trafikerar sträckan Nacka Strand - Nybroplan.

Vår målsättning i Sverige är att minska koldioxidutsläppet med sex procent i år och det här avtalet är ett steg i rätt riktning. – Det här gör att fler åker kollektivt till och från jobbet, säger Cecilia Pfannenstill, som också tror att det gröna avtalet gynnar företagets ekonomi. – Miljöfrågor går ofta hand i hand med kostnadseffektivitet så jag hoppas det här avtalet gör att vi förutom att göra nytta för miljön även sparar pengar.

50 nya företag på gång Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för cirka 40 procent av energianvändningen i Sverige. Utgångspunkten för Vasakronans gröna hyresavtal är att skapa incitament för både hyresgästen och fastighetsägaren att fatta miljömässigt kloka beslut. Men för att förändra krävs både vilja och engagemang, något som Fredrik Wirdenius tror finns. – Vi har redan ett 50-tal nya företag på gång som är redo att teckna avtal. Efterfrågan är stor och ju fler desto bättre för miljön. I länder som England och Australien blir gröna hyresavtal allt vanligare och det gäller för oss i Sverige att hänga med i utvecklingen. Det gröna hyresavtalet är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet. Det förs också diskussioner om möjligheten att införa ett grönt avtal som bilaga i hyresavtal. Rune ThomsCecilia Pfannenstill, son är chefsjurist på miljöchef, Logica Fastighetsägarna. – Vi diskuterar detta i lokalmarknads-

kommittén där vi, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) samt Svensk Handel ingår. Vår målsättning är att få fram ett miljöavtal till hösten som i stora drag kommer att se ut som det Vasakronan har tagit fram, säger han och fortsätter: – Vad vi har kvar att diskutera är bland annat hur investeringskostnaderna för energieffektiviseringen ska fördelas mellan hyresgästen och fastighetsägaren.

Vad innebär det att ha ett

Grönt hyresavtal? • En elkartläggning ska göras av verksamheten i syfte att minska elförbrukningen. • Förbättrad avfallshantering/ återvinning genom källsortering. • Hyresgästen förbinder sig att endast använda grön el i sina lokaler.


ANNONS

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

ANNONS

Så går det när man låter husen sköta sig själva AkADeMiSkA HuS SkA MiNSkA MäNgDeN köpt eNergi per kvADrAtMeter MeD 40 proceNt till år 2025 jäMFört MeD år 2000.

Fastigheter står för nära 40 procent av samhällets totala energianvändning. Där kan vi som landets andra största fastighetsbolag göra stor skillnad. Smarta tekniska lösningar som till exempel bergvärme, marklager och solceller har gjort många av våra hus i princip självförsörjande - och minskat mängden köpt energi med nära 30 procent jämfört med år 2000. Men vi nöjer oss inte. Nu vässar vi målet ännu mer. Följ vårt arbete på akademiskahus.se

Sveriges miljösmartaste polishus NIRAS har tagit fram ett ambitiöst miljöprogram för det nya polishuset i Eskilstuna som siktar på en guldklass enligt det nationella systemet Miljöklassad byggnad.

I Eskilstuna planeras ett nytt, modernt polishus med minsta möjliga miljöpåverkan. Polismyndigheten i Södermanlands län har tillsammans med fastighetskonsulten NIRAS lagt ribban högt när det gäller byggnadens miljöprestanda. BEHOVET AV ETT NYTT polishus i Eskilstuna har funnits en längre tid. De gamla lokalerna från 50- och 60-talet är ombyggda flera gånger och börjar bli uttjänta. Mats Kirestam är länspolismästare i Södermanlands län: – Det här är ett projekt som är viktigt både för vår verksamhet i stort och för våra medarbetare som får en bättre arbetsmiljö. Det känns också roligt att göra en långsiktig investering som bidrar till en hållbar miljö.

FAKTA NIRAS NIRAS är med cirka 1 300 anställda ett av norra Europas ledande konsultföretag inom fastigheter, infrastruktur och miljö med anställda i Danmark, Sverige, Finland, Polen och Estland. NIRAS omsätter drygt 120 miljoner Euro. NIRAS i Sverige (tidigare TP Group, Nordplan, Restaurator, Johan Helldén AB) har cirka 150 anställda. NIRAS har arbetat med miljöanpassning av lokaler i samarbete med bland annat Stadium Arena, Lundbergs fastigheter, Kriminalvården och Trafikverket. NIRAS arbetar med alla slags aktörer på fastighetsmarknaden. Bland kunderna finns börsnoterade företag, banker och detaljhandelsföretag. På kundlistan finns också offentlig sektor, myndigheter, kommuner och landsting. www.niras.se

Höga miljöambitioner Tillsammans med Polismyndigheten i Södermanlands län har NIRAS tagit fram ett omfattande underlag till ett kvalitets- och miljöprogram med högt ställda krav på den nya fastigheten. – För att säkerställa byggnadens miljöprestanda har Polisen valt att sikta på den högsta nivån i det svenska klassningssystemet Miljöklassad byggnad, berättar Veronica Koutny Sochman, kvalitets- och miljöchef på NIRAS. Det innebär att på ett kostnadseffektivt sätt optimera energianvändningen, ta hänsyn till inomhusklimatet och att göra miljöriktiga materialval. För att uppnå högsta nivån måste dessutom de som utnyttjar lokalerna vara nöjda med inomhusmiljön. Det blir ytterligare ett kvitto på att byggnaden håller det miljömässiga måttet.

Veronica Koutny Sochman, Kvalitet- och miljöchef på NIRAS och Mats Kirestam, länspolismästare i Södermanlands län.

ning, vattenförbrukning och avfallshantering. Fastighetsmarknadens utveckling, inte minst inom miljöområdet, ställer nya krav på samverkan mellan fastighetsägare, hyresgäster och lokalbrukare, menar Jan Leife, VD på NIRAS: – NIRAS har under många år arbetat som oberoende konsult i olika samverkansprojekt. Vi upplever nu ett ökat intresse för den här typen av projekt. Det är glädjande både för miljön och för utvecklingen i fastighetsbranschen, avslutar Jan Leife.

Behov av ökad samverkan Utöver de krav som följer med Miljöklassad byggnad har NIRAS lagt till fler kriterier i underlaget till kvalitets- och miljöprogram, till exempel rörande kvalitets- och miljöled-

19


ANNONS

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

ANNONS

Sopsug en svensk miljöinnovation

Envacs avfallshantering med vakuumteknik gör att all manuell hantering av avfall minskar. Avfallet lagras och transporteras med hjälp av luftsug under jord vilket innebär att värdefulla ytor inne och ute frigörs från skrymande, illaluktande och överfulla sopsäckar och kärl. Systemet klarar att hantera stora mängder av olika fraktioner, vilket förenklar avfallsinsamlingen till fördel för stadsmiljön, boendemiljön och arbetsmiljön.

Envac uppfann vakuumtekniken för avfallshantering i början av 60-talet och används idag av över 4 miljoner människor i 30 länder- i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flyg.

Envac AB, SE-117 84 Stockholm, vxl. 08 - 775 32 00, www.envacgroup.com

weekend DI_.indd 1

20

2010-04-15 08:55:29

Luleås blåaste varumärke har blivit grönt Galären är det första fastighetsbolaget i norra Sverige som tilldelats certifiering Green Building. Certifieringen är ett officiellt erkännande att vi sänkt energiförbrukningen i våra fastigheter radikalt och minskat utsläppen av koldioxid i enlighet med EU:s energimål. Söker du en grön lokal med rätt läge i Luleå, kontakta Galärens etableringsservice på 0920-23 51 53. Vår logotyp är fortfarande blå, men många uppfattar den som grön. Galärengruppen med kontor i Luleå och Stockholm är en koncern med inriktning på fastighetsområdet. Galären i Luleå har 22 anställda och en justerad balansomslutning på 1,1 miljard. Galären arbetar med utveckling av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsbyggnad ur ett grönt perspektiv. Vi förvaltar cirka 140.000 m2 lokaler och 350 bostäder i den förnyade staden Luleå.

www.galaren.se


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Ett komplett utbud av gröna energitjänster Göteborg Energis energitjänster omfattar allt från enstaka konsultuppdrag till heltäckande fövaltningsavtal. Det kan vara din analys av en fastighets energistatus eller ett komfortavtal där vi levererar önskat inomhusklimat till fast pris, inklusive media. Våra nät kan förse dig med klimatsmart och konkurrenskraftig värme och el. Genom

ett Grön Partner-avtal kan vi hjälpa dig att minska koldioxidutsläppen och kostnaderna ytterligare. Vi hjälper gärna till med miljö- och energiinvesteringar som blir en del av driftkostnaden. Annat som kan förenkla din vardag är våra IT-baserade tjänster, ett bekvämt sätt att övervaka, styra och reglera dina tekniska installationer via internet.

Ballograf reducerar sin CO2-belastning När de gamla oljepannorna hos anrika Ballograf i Göteborg sjöng på sista versen blev en anslutning till Göteborg Energis fjärrvärmenät lösningen. – Vi tecknade också ett Grön Partner-avtal för att minska koldioxidutsläppen och elkostnaden, säger Tommy Kvist, en av två delägare.

Göteborg Energi ansvarar idag för 3 600 000 m2 i drygt 1 000 byggnader runtom i Västsverige. Bostäder: 1 500 000 m2 – 518 byggnader Bostadsrättsföreningar: 600 000 m2 – 246 byggnader Industri: 650 000 m2 – 115 byggnader Lokaler: 850 000 m2 – 140 byggnader

Oljepannorna förbrukade 100 kubikmeter olja per år. Nu är de ett minne blott och i pannrummet finns nu bara en utrymmesbesparande fjärrvärmeväxlare. – Det kändes inte rätt att elda olja, varken som företagare eller privatperson. Vi

har alla ett ansvar för miljön, säger Tommy Kvist. Ballograf funderade på andra alternativ för uppvärmning men fjärrvärme låg rätt i tiden. Avtalet på tio år ger pennföretaget anslutning till fjärrvärmenätet, en modern fjärrvärmeanläggning, ombyggnad av sekundärsidan, ett besparingsprogram samt bättre miljö både ute och inne. Anslutning, teknisk upprustning, miljöfördelar och på sikt lägre kostnad. En vinn-vinn-affär för båda parter. – Det är roligt att vara Göteborg Energis första kund med Grön Partner-avtal – men vi har också förväntningar, säger Tommy Kvist.

Medlem i Sweden Green Building Council www.goteborgenergi.se

Nordeas gröNa fastigheter Nordeas vackra huvudkontor i Stockholm vid Kungsträdgården. Fastigheten är numera miljö­ effektiv och LEED certifierad. FOTO: MArCUS ÅSTröM – Miljöansvaret är en viktig del av

Nordeas värderingar. Vi strävar mot att resa mindre, använda IT för att jobba grönare, och för att reducera pappersmängden genom att erbjuda våra 10 miljoner kunder e-kontoutdrag, förklarar Juha Olkinuora, ordförande i finska Green Building Council och fastighetsansvarig på Nordea. – Med 1,3 miljoner kvadratmeter verksamhetsyta är bankens energianvändning vår största miljöpåverkande faktor. Därför har vi lagt stort fokus på förbättringar inom det området. Det ledde till att Nordea idag har den största så kallade LEED certifieringen för

befintliga byggnader, LEED Existing Buildings Operations & Maintenance, utanför USA och den första i Europa. I investeringarna som genomförs räknar Nordea med en så kallad ”livscykelkostnad”, som ofta visar att gröna investeringar snabbt betalar sig. Tommy Nordström, säkerhets- och underhållsansvarig på Nordea, berättar att första året med LEEDcertifiering innebar en stor besparing. – De initiativ vi genomfört har lett till att vi sparat 6,2 procent el, 3,4 procent värme och 7,7 procent vatten. Vi har satt ett ambitiöst mål att banken ska få ner energiförbrukningen med 15 procent per

Nordea, Nordens största finanskoncern, har de senaste åren gjort en stor kraftsamling för att minska sin påverkan på miljön. Bland annat har 14 huvudkontorsbyggnader i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo miljö­ anpassats. Målet är att minska energiförbruktningen med 15 procent per anställd till 2016. anställd till 2016. Just ”per anställd” är en viktig notering. Tommy Nordström säger att det är ett ärligt sätt att mäta energiförbrukningen: – Om man säger att man ska dra ner på förbrukningen med 20 procent kan man ju dra ner på verksamheten. Därför har vi i stället valt att definiera vår energiförbrukning till ”per anställd”. I denna energiomställning har Nordea gått igenom allt från grunden och ifrågasatt allt från drifttider på ventilation till temperaturkurvor. Det handlar om att hela tiden anpassa huset efter den pågående verksamheten. En självklarhet kan tyckas, men

något som inte många brukar tänka på. – Idag har medvetenheten ökat bland våra 33.000 medarbetare i Norden och det har blivit en naturlig del av verksamheten. Vi får nästan varenda dag bra förslag på vad vi kan göra för åtgärder. Så genom att ha medvetna miljöengagerade anställda, som tar ett gemensamt ansvar för miljön kommer vi att lyckas.

21


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Ibland behöver man inte bygga nytt för att kunna modernisera. I fallet med Pennfäktaren på Vasagatan i Stockholm gick det utmärkt att renovera. Nu är fastigheten den första pre-certifierade byggnaden på guldnivå enligt Leed i Sverige.

Stora möjligheter för gamla byggnader Miljöfrågor har idag en självklar plats vid de flesta nybyggnationer. Men det går även att renovera befintliga fastigheter och få dem miljöklassade och mer miljövänliga. Ett gott exempel är Pennfäktaren på Vasagatan i Stockholm. iksom äldre bilar som kräver för mycket bensin och släpper ut på tok för mycket koldioxid så finns det runt om i landet mängder av gamla energikräMarie Hult, White vande byggnader Arkitekter med föråldrad miljöteknik. Dessa märks bland annat runt om i våra förorter. I Brogården i Alingsås gjordes mellan 1971 och 1973 stadens sista miljonprogramsatsning, då 16 hus med samanlagt 299 lägenheter byggdes. Just nu genomför Alingsåshem och Skanska en renovering av husen. Genom att använda passivhustekniken, med extremt välisolerade väggar och fönster, krävs inte mycket energi för att värma upp lägenheterna. Ett annat exempel är Vasakronans 70-talsfastighet, Pennfäktaren, på Vasagatan i Stockholm som i slutet av förra året blev landets första pre-certifierade byggnad på guldnivå, enligt amerikanska Leed. – Vi diskuterade också möjligheterna att riva fastigheten och bygga nytt, men kom

22

fram till att vi skulle spara både pengar och miljö genom att renovera. Stommen i huset var också så pass bra och grundförhållandena med tunnelbanan under fastigheten spelade också in, säger Anna Denell, utvecklings- och miljöchef på Vasakronan.

Vid ombyggnad ska energianvändningen minska med minst 30 procent. Men hon poängterar att det är många saker att väga in innan man tar ställning för en rivning eller renovering. Något som talar för en rivning är till exempel att man får ut en större exploateringsgrad som gör lokalen mer effektiv. Efter renoveringen av Pennfäktaren så har energibehovet minskat med drygt 60 procent. Bland miljösatsningarna i fastigheten märks solfångare och solceller på taket som i sin tur är ett sedumtak som fångar upp luftföroreningar

och regnvatten. Vidare finns ett behovsstyrt ventilations- och klimatsystem och närvarostyrd belysning samt en kylteknik som utnyttjar värmen från solfångaren att kyla ner lokalerna under sommaren. Enligt Marie Hult på White Arkitekter i Stockholm så finns det ett intresse på marknaden av att renovera äldre byggnader och göra dem mer miljövänliga. För företag som verkar på den internationella marknaden så är det naturligt att Breeam och Leed är de miljöklassningssystem som är vanligast förekommande. Liksom att Miljöklassad Byggnad, som passar såväl kontorslokaler, flerbostadshus och småhus, gäller för den svenska marknaden. – Det är ett system som är anpassat för svenska förhållanden och som blir betydligt billigare att genomföra jämfört med

de internationella systemen som kräver mer omfattande arbeten, säger hon. Miljöklassad Byggnad, som har utvecklats inom Bygga Bo-dialogen, ställer krav på energianvändning, inomhusmiljö och byggmaterialens innehåll av farliga ämnen. EU-systemet Green Building däremot riktar enbart in sig på energiförbrukningen. – Vid ombyggnad ska energianvändningen minska med minst 30 procent. Kan man åstadkomma detta genom långsiktigt hållbara åtgärder som till exempel fönsterbyte eller tilläggsisolering är det bra. Risken med ett sådant ”enfrågesystem” är att man energisparar på inomhusmiljöns bekostnad, till exempel genom att minska luftflöde eller sänka inomhustemperatur, säger Marie Hult.

Brogården är ett mycket uppmärksammat bostadsområde. 16 hus från tidigt 70-tal renoveras enligt gröna riktlinjer. Foto: Johan Nilsson


Annons

Hela bilagan är en annons från Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna

Annons

Jobbar på bred front för milJön WSPs breda kompetens gör att företaget kan hantera alla typer av klassificeringssystem. Det gör också det globala konsultföretaget till en nyckelaktör i landet när det gäller miljöklassning av byggnader. När VasakroNaN reNoVerade PeNNfäktareN i Stockholm till

ett modernt kontorshus hade WSP uppdraget att LEED-klassa projektet, vilket innebar att Sverige fick sin första pre-certifierade byggnad enligt LEED med nivå Guld. I dagsläget har WSP ytterligare en handfull LEED-klassificeringar på gång i Göteborg och Stockholm. WSP sitter även med i Trettongruppen i SGBC där arbetet med att utveckla en svensk BREEAM-version pågår för fullt. – Som globalt företag tillför vi mycket eftersom vi kan ta hjälp av våra WSPkollegor i både USA och England, säger Göran Werner, avdelningschef på WSP Environmental. Göran Werner. 2009 utsågs WSP till ”GreenBuilding Endorser” och har bland annat hjälp till att GreenBuilding-klassificera Stockholm Waterfront. Företaget är även aktiva i Bygga bo-dialogen som har tagit fram systemet Miljöklassad byggnad. – Våra grundvärderingar stämmer väl överens med Bygga bo-dialogens syfte att verka för en hållbar utveckling av bygg- och fastighetssektorn, säger Göran Werner.

För mer information om WSPs miljöklassningsarbete kontakta: Göran Werner, goran.werner@wspgroup.se, tel 08-688 61 94 Pia Öhrling, pia.ohrling@wspgroup.se, tel 08-688 67 34 Therese Malm, therese.malm@wspgroup.se, tel 031-727 27 45

NCC oCh Telge bygger gröNa skolor Under kommande år kan 1 350 fler barn gå på upprop i helt nya eller tillbyggda förskolor och skolor i Södertälje. Skolorna i Kaxberg, Järna och Hölö är anpassade efter kommunens skolmodell som utgår från Reggio Emiliapedagogiken. Dessutom använder de 30 procent mindre

www.telge.se

energi än lagen kräver och klassas därför som GreenBuilding – en kvalitetsmärkning av energieffektiva byggnader inom EU. Södertäljebor kan känna stolthet över att de nya skolbyggnaderna är bland de första GreenBuildingskolorna i Sverige. Vi på NCC är stolta över att ha fått förtroendet att utveckla och bygga dem. Tillsammans södertäljes nya skolor är godkända som greenbuilding, en kvalitetsmärkning inom eU av energieffektiva byggnader. CORPORATE PARTNER

med Telge arbetar vi långsiktigt för fler, bättre och miljövänligare skolor för Södertäljes barn. Men NCC bygger inte bara skolor. Till exempel utformar vi grönskande, roliga lekplatser för barn att leka i, renoverar miljonprogramsområden och bygger nya lägenheter. Hör av dig så berättar vi gärna mer om NCC:s engagemang i ett växande Södertälje.

www.ncc.se

23


Gamla SEB Trygg liv

I det här huset har vi minskat energiförbrukningen med 1 270 MWh per år. Det räcker till el och värme i 47 villor. Fastigheten Siktet 5 på Södermalm i Stockholm är ett exempel på hur en av Sveriges största fastighetsägare bidragit till en minskad energianvändning. Gamla SEB Trygg Liv arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och gör just nu en översyn av sina 72 fastigheter för att hitta fler möjligheter till gröna lösningar.

Gamla SEB Trygg Liv:s fastigheter förvaltas av Aberdeen Property Investors. www.aberdeen.se

Vill du också sitta i ett miljövänligt kontor? Ring 020 – 400 900 så hjälper vi dig hitta nya lokaler.

Gröna Fastigheter - Sweden Green Building Council  

Tidningen gavs ut av Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna i Dagens Industri, Juni 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you