Page 1

DOSSIER D’ACTIVITATS PEL MESTRE


Índex____________________________ Introducció .................................................................................. 67 Joc 1. Grups muts ........................................................................ 67 Joc 2. Passar-se la història ........................................................... 69 Joc 3. Zip Zap Boing ..................................................................... 70 Joc 4. Les tres cases ..................................................................... 71 Joc 5. Passem pilotes ................................................................... 72 Joc 6. Descriure objectes ............................................................. 72 Joc 7. Inventem una llengua ........................................................ 73 Joc 8. El mocador cooperatiu ...................................................... 73 Joc 9. Camí absurd ....................................................................... 75 Joc 10. Cursa d’obstacles ............................................................. 76 Joc 11. Orientació a l’espai .......................................................... 77 Joc 12. Titelles .............................................................................. 78 Joc 13. Expressió d’emocions facials ........................................... 78 Joc 14. Llegir els llavis .................................................................. 79 Joc 15. Escenes de teatre ............................................................ 80

66


I NTRODUCCIÓ Al llarg d’aquest dossier es troben explicades i detallades les diferents activitats o jocs que es duen a terme durant les sessions de la unitat didàctica titulada què hauríem de fer a l’escola si hi hagués un company amb una discapacitat física, auditiva o visual? A cada fitxa s’especifica el nombre de participants previstos, l’agrupament que es farà, l’espai on es pot desenvolupar, el material necessari i les instruccions que cal seguir. El temps destinat a cada activitat no està especificat ja que pot ser adaptat a les necessitats del grup. De la mateixa manera, el nombre de participants i el material pot ser canviat en funció de la situació i els recursos amb què ens trobem. Per acabar, la major part de les activitats proposades s’emmarquen dins l’àmbit de l’Expressió Corporal, que és un dels continguts que cal treballar a l’àrea d’Educació Física i que sovint es treballa de forma superficial. Així doncs, aquestes activitats poden emprar-se amb altres propòsits diferents del que es presenta en aquesta unitat didàctica.

67


J OC 1. G RUPS MUTS Nombre de participants

25

Agrupament

Grup – classe

Espai

Gimnàs

Material

25 Gomets de diferents colors i formes 1 Ulleres de pèrdua de visió

Descripció / Instruccions

Tots els nens/es es col·loquen en rotllana i tanquen els ulls. A partir d’aquest moment han d’esperar les instruccions de la mestra i no poden parlar. La mestra, sense dir res, els posa un gomet al front a cadascun. Ha d’haver gomets amb la mateixa forma i color, gomets de diferents colors amb la mateixa forma i també gomets del mateix color i formes diferents. A més, un dels infants durà els ulls tapats amb unes ulleres de pèrdua de visió.

Un cop repartits els gomets, la mestra donarà les següents instruccions: “Ara, podeu obrir els ulls i, sense parlar, heu d’agrupar-vos com vosaltres considereu adequat”. Quan hagin acabat, la mestra farà les següents preguntes:  Si n’hi ha, perquè heu deixat a aquesta persona sense grup? En quin grup podria haver anat?  Perquè us heu agrupat d’aquesta manera? Podríeu haver-ho fet d’alguna altra forma?  Perquè heu utilitzat els gomets per agrupar-vos? Us he donat alguna instrucció que digui això? Normes

 Els participants no poden parlar.  La mestra no pot donar orientacions sobre com han d’agrupar-se.

Variants

No.

68


Observacions

La mestra ha de tenir present que potser els alumnes s’agrupen sense tenir en compte els gomets. Aleshores els pot preguntar quin criteri han seguit i per quin motiu i, sobretot, fer-los reflexionar sobre què hagués passat si haguessin mirat el gomet.

J OC 2. P ASSAR - SE LA HISTÒRIA Nombre de participants

25

Agrupament

Grups de 5 persones

Espai

Gimnàs

Material

No.

Descripció / Instruccions

Cada grup es col·loca en filera, asseguts un darrera l’altre.

1) L’últim de cada fila pensa una acció i la representa a la persona que té davant, fent mímica. 2) Aquesta persona li explica el que a vist en veu molt baixa a la que té davant seu. 3) A continuació, aquesta la torna a representar fent mímica al següent de la filera. 4) Finalment, aquesta altra li explica en veu molt baixa a la primera. Un cop tots els grups han acabat, el primer de cada fila representa l’acció que ha rebut davant de tota la classe. La resta de grups han d’esbrinar de quina acció es tracta. L’últim de la fila serà qui dirà si ho han encertat o no. Normes

 Quan representen l’acció fent mímica no poden parlar ni fer sons.

69


 Quan expliquen l’acció en veu baixa no poden fer gestos.  Tots han de mirar cap endavant i mantenir-se en silenci mentre no estan intervenint. Variants

No.

Observacions

Es pot afegir el component de competició si el guanyador es aquell grup que esbrina la situació en primer lloc.

J OC 3. Z IP Z AP B OING Nombre de participants

25

Agrupament

Dos grups

Espai

Gimnàs

Material

No.

Descripció / Instruccions

Cada grup jugarà de forma independent. El grup es col·locarà en rotllana i es passaran una bola d’energia imaginària seguint les següents instruccions: - Quan volem passar-la al company del costat diem ZIP i ens freguem les mans en aquella direcció. - Si volem passar-la a un altre company de la rotllana, fem el mateix amb les mans mentre diem ZAP. - Quan volem tornar-li a aquell que ens l’ha passat, fem un cop de pit mentre diem BOING.

Normes

 Si t’han retornat la bola, no es pot tornar a la mateixa persona. És a dir, no poden haver dos BOING seguits.

Variants

 Podem fer aquest joc fent altres moviments i utilitzant altres paraules, segons ens convingui.  Depenent del joc, podem afegir la següent norma: cada vegada que un s’equivoca, queda eliminat.

Observacions

Cal practicar els moviments al principi, per tal que els alumnes els memoritzin.

70


J OC 4. L ES TRES CASES Nombre de participants

25

Agrupament

Grup - classe

Espai

Gimnàs o pati exterior

Material

3 cons 25 petos de tres colors diferents

Descripció / Instruccions

Abans de començar cal fer tres grups i a cadascun els donem un color. Els membres de cada grup hauran de posar-se un peto del color corresponent per poder identificar-los fàcilment. Aleshores col·loquem els tres cons formant un triangle.

L’objectiu del joc és atrapar tots els membres de l’equip de la dreta. Per tant, si mirem el dibuix, els blaus perseguiran els verds, els verds atraparan als grocs i aquests als blaus. Guanya l’equip que aconsegueixi atrapar a tots els de l’equip contrari i no ser pillat pels altres. És a dir, NO guanya l’equip que primer atrapi a tots els altres sinó el que quedi viu al final del joc. Normes

 Els que estan atrapats no poden salvar-se. Tot i que si volguéssim fer el joc més llarg, podríem establir una manera de salvar-los i que tornin al joc.

Variants

Posteriorment, repetirem el joc afegint una variant: els jugadors hauran d’anar emparellats.

Observacions

És un joc d’estratègia així que es pot repetir varies vegades, deixant que els alumnes pensin com s’ho faran per guanyar. També podem invertir el sentit en què es pillen.

71


J OC 5. P ASSEM PILOTES Nombre de participants

25

Agrupament

Grup - classe

Espai

Gimnàs

Material

Pilotes de diferents mides i pesos 1 Pilota amb so 15 mocadors i/o ulleres de pèrdua de visió

Descripció / Instruccions

Els participants es col·loquen en rotllana i donem ulleres de pèrdua de visió a la meitat del grup, alternant els qui podran veure amb els que no. Aleshores els donem diferents pilotes perquè les vagin passant en el sentit de les agulles del rellotge. Els que poden veure hauran d’ajudar als que no a agafar-les correctament.

Normes

 Els que tenen els ulls destapats no poden parlar.

Variants

Per augmentar la dificultat podem tapar els ulls a tots els participants.

Observacions

Si veiem que el joc es desenvolupa molt lentament, podem dividir la classe en dos grups.

J OC 6. D ESCRIURE OBJECTES Nombre de participants

25

Agrupament

Parelles

Espai

Gimnàs

Material

No.

72


Descripció / Instruccions

Els membres de la parella es col·loquen un davant de l’altre. Un dels dos ha de pensar un objecte i explicar com és sense fer gestos, de manera que l’altre el pugui endevinar. Després, s’intercanviaran els papers.

Normes

No es poden fer gestos de cap tipus.

Variants

No.

Observacions

Podem anar canviant les parelles.

J OC 7. I NVENTEM UNA LLENGUA Nombre de participants

25

Agrupament

Parelles

Espai

Gimnàs

Material

No.

Descripció / Instruccions

En aquest joc un membre de la parella ha d’intentar explicar una situació fent gestos i parlant d’alguna forma inventada i improvisada.

Normes

No es un joc només de mímica, per tant, és obligatori intentar explicar-ho parlant de forma estranya.

Variants

No.

Observacions

Podem anar canviant de parelles.

J OC 8. E L MOCADOR COOPERATIU Nombre de participants

25

Agrupament

Grup - classe

Espai

Gimnàs o pati exterior

Material

2 Mocadors

73


Descripció / Instruccions

Aquest joc és d’oposició i, per tant, dividirem la classe en dos grups. Uns es col·locaran a la dreta del gimnàs i els altres a l’esquerra. El mestre estarà al mig, amb els dos mocadors agafats amb la mà.

3 4 2

1

Cada grup s’ha de numerar de l’1 al nombre de persones que hi hagi i col·locar-se un al costat de l’altre de forma desordenada perquè l’equip contrari no sàpiga els seus números. Quan la mestra digui el seu número hauran de sortir corrents a agafar el seu mocador (1), lligar-lo a la mà d’algú de l’altre equip (2), tornar al seu equip a deslligar el mocador que haurà lligat la persona de l’altre grup (3) i donar-li al mestre (4). El primer que ho faci, guanyarà la jugada. Si la mestra diu un número, aquesta persona ho farà tota sola. Si la mestra diu dos números, aquestes persones hauran de fer el recorregut un a sobre de l’esquena de l’altre. Si la mestra diu tres números, hauran de fer-ho fent de cadireta. Si la mestra diu quatre números, ho hauran de fer agafats de les mans. Normes

 Els grups poden separar-se per lligar i deslligar el mocador però NO per traslladar-se d’un lloc a l’altre. Si ho fan, la jugada quedarà invalidada.

74


Variants

No.

Observacions

Depenent de l’edat dels participants, la manera de fer el recorregut pot ser canviada.

J OC 9. C AMÍ ABSURD Nombre de participants

25

Agrupament

4 Grups

Espai

Gimnàs

Material

4 Cons 4 Ulleres de pèrdua de visió o mocadors

Descripció / Instruccions

Entre els membres de l’equip han de decidir una manera per dir: - Endavant - Endarrere - Cap a la dreta - Cap a l’esquerra - Para Després decidiran una persona per tapar-li els ulls amb unes ulleres de pèrdua de visió. A continuació, es col·locarà el seu con en una part de la classe. La resta de companys hauran de guiar a la persona amb els ulls tapats fins el lloc on es trobi el seu con dient-li les paraules que han acordat.

Normes

 No poden utilitzar paraules que ja tinguin aquest significat.  No poden tocar a la persona amb els ulls tapats per dirigir-la.  No poden seguir a la persona amb els ulls tapats, han de quedar-se al lloc d’inici. Com més lluny estigui, més concentrada haurà d’estar i més alt hauran de parlar els seus companys.

Variants

També es pot fer competint entre els grups per veure qui arriba abans al con.

75


Observacions

La mestra ha d’anar controlant els equips per tal d’evitar qualsevol perill.

J OC 10. C URSA D ’ OBSTACLES Nombre de participants

25

Agrupament

Parelles / Trios

Espai

Gimnàs

Material

7 Cons 3 Bancs suecs 4 Matalassos Espatlleres (en el cas que hi hagi)

Descripció / Instruccions

El mestre crea un recorregut amb obstacles. El material necessari dependrà del recorregut que faci. Els alumnes es posaran en filera a la sortida i hauran de superar-ho individualment i després per parelles, agafats de la mà. També es pot realitzar per trios però la dificultat augmentarà considerablement.

SALIDA

LLEGADA

En aquest recorregut, per exemple, els alumnes han de: 1) Saltar el matalàs. 2) Gatejar per sobre del banc suec. 3) Pujar les espatlleres, canviar a les del costat i baixar-les. 4) Saltar al matalàs i passar-lo fent una tombarella. 5) Passar els cons en zig-zag. 6) Caminar per sobre dels dos bancs suecs. 7) Saltar l’últim matalàs.

76


Normes

Quan van en parelles, no poden deixar-se d’agafar de la mà.

Variants

No.

Observacions

Els alumnes han de ser conscients que no és una competició, sinó que poden anar amb calma i evitar fer-se mal.

J OC 11. O RIENTACIÓ A L ’ ESPAI Nombre de participants

25

Agrupament

Parelles

Espai

Gimnàs

Material

4 Matalassos 5 Cons 3 Bancs suecs 15 Ulleres de pèrdua de visió

Descripció / Instruccions

El mestre haurà col·locat obstacles pel gimnàs (pot aprofitar la distribució de l’activitat anterior). Després de veure el terreny, un de la parella es posarà les ulleres de pèrdua de visió i es deixarà guiar per l’altra persona. Aquesta li anirà donant indicacions fins arribar a un lloc de la classe, el que vulgui. En arribar, la parella es traurà l’antifaç i intentarà esbrinar quin camí han fet. Després, s’intercanviaran els papers.

Normes

No.

Variants

No.

77


Observacions

 Si la persona amb els ulls tapats se sent insegura, pot agafar-se a la parella mentre la condueix.  Poden passar per sobre dels obstacles. Això els pot ajudar a orientar-se millor.

J OC 12. T ITELLES Nombre de participants

25

Agrupament

Parelles

Espai

Gimnàs

Material

No.

Descripció / Instruccions

Un de la parella haurà de fer moure al company com si fos una titella. Sense tocar-lo, posarà la seva mà a sobre d’alguna part del cos i la mourà fent el moviment que vol que l’altre faci.

Normes

 No es pot tocar l’altra persona per moure-la.

Variants

Es pot fer també, davant d’un mirall. Això pot augmentar la dificultat de l’exercici.

Observacions

No.

J OC 13. E XPRESSIÓ D ’ EMOCIONS FACIALS Nombre de participants

25

Agrupament

Parelles rotatòries

Espai

Gimnàs

Material

No.

Descripció / Instruccions

Farem dues rotllanes. Una es col·locarà a dins l’altra, de manera que cadascú de dins tingui una parella a la rotllana de fora.

78


Un membre de la parella haurà de pensar en una emoció i li haurà de representar al seu company/a només amb la cara. Després, intercanviaran els papers. Quan canviem de parella, aprofitant que estan en aquesta formació de rotllanes, els de dins es mouran un lloc cap a la dreta i els de fora es quedaran quiets. D’aquesta forma, aconseguim que el canvi es faci de forma ordenada i no hi hagi baralles per les parelles. Això es repetirà cada vegada que la mestra digui “canvi de parella”.

Normes

 Està permès utilitzar les mans.  Es poden fer sons però no es pot parlar.

Variants

No.

Observacions

No.

J OC 14. L LEGIR ELS LLAVIS Nombre de participants

25

Agrupament

Parelles rotatòries

Espai

Gimnàs

Material

No.

Descripció / Instruccions

Farem dues rotllanes. Una es col·locarà a dins l’altra, de

79


manera que cadascú de dins tingui una parella a la rotllana de fora.

Un de la parella haurà de pensar en un estat d’ànim i intentar dir-li al seu company/a només movent els llavis (sense parlar). Després, s’intercanviaran els papers. Quan canviem de parella, aprofitant que estan en aquesta formació de rotllanes, els de dins es mouran un lloc cap a la dreta i els de fora es quedaran quiets. D’aquesta forma, aconseguim que el canvi es faci de forma ordenada i no hi hagi baralles per les parelles. Això es repetirà cada vegada que la mestra digui “canvi de parella”.

Normes

No es poden fer gestos ni parlar.

Variants

Podem fer aquesta activitat amb altres temes com, per exemple, que hagin d’explicar accions de la vida quotidiana.

Observacions

No.

J OC 15. E SCENES DE TEATRE Nombre de participants

25

Agrupament

Grups de 4 persones aproximadament.

Espai

Gimnàs

Material

Una còpia de cada situació per representar dins un sobre per a cada grup.

80


Descripció / Instruccions

Cada grup es dividirà en parelles. A cada torn, una serà qui representarà la situació i l’altra haurà d’endevinar-la. Del sobre, hauran d’agafar un tros de paper amb una escena, sense mirar la resta, i improvisar les accions.

Normes

 Durant les representacions, els actors no poden parlar però poden fer sons.  Si acaben de representar totes les situacions, poden inventar-se d’altres.

Variants

No.

Escenes de teatre

Un noi va escoltant música i veu un home cec. Li pregunta si vol que l’ajudi a creuar el carrer però l’altre li respon amablement que no ho necessita. Una parella està passejant el seu gos i tenen una discussió sobre si han de recollir o no els excrements que ha deixat a la vorera. Dos amics estan al cinema i comenten la pel·lícula amb veu massa forta. Les altres persones es queixen del seu comportament i els demanen que callin. Els nois/es ho comprenen i callen per continuar mirant la pel·lícula. Dos amics visiten una casa que volen llogar per anar a viure. A un d’ells li agrada molt però l’altre li diu que té molts dolors a les cames quan puja les escales i prefereix una casa d’un sol pis. Una noia està esperant a la parada de l’autobús i ve un home per darrera i li pregunta si sap quan passarà el següent. La noia no el contesta perquè no el sent però l’altre s’emprenya i marxa enfadat. Dues noies van pel carrer i han de triar si seguir per la dreta o l’esquerra. Cada una vol anar en una direcció. Ho parlen i, finalment, es posen d’acord en una de les opcions.

81

Dossier d'activitats pel mestre  

UNITAT DIDÀCTICA - PRACTICUM IV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you