Ensilagesilo Beton - 3

Page 1

Ensilagesilo -For gennemkørsel. Betongulv med fundamenter.

Variabel bredde

Ensilage silo ( For gennemkørsel)

Illustration L: 40,8m.

Forlænges eller forkortes i modul 2,4m.

Snit i silo.

Pladefundament m. Betonbund. Rekvirer vejledning for fundamenter.

& forkortes i modulmål 2,4m.
Forlænges
Variabel bredde
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.