Ensilagesilo Asfalt - 2

Page 1

Ensilagesilo-Forgennemkørsel. Asfaltgulvmedunderlagafstabilgrus/sand

2,4m.

Forlænges & forkortes i

Variabelbredde

Ensilagesilo(Forgennemkørsel) IllustrationL:40,8m.

Forlængesellerforkortesimodul2,4m.

Snitisilo. Monteretpåafrettetstabilgrus/sand Rekvirervejledningforunderlag.

Variabelbredde

modulmål
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.