Båsesystem U3

Page 1

L-150x240Båsesystem3x34m3

6std.L-150x240

2std.L-150x240Venstrehjørne

2std.L-150x240Højrehjørne

2std.L-150x240Venstreende

2std.L-150x240Højreende

Båsesystemettilpassessimpeltogenkelt. Forlængesellerforkortesimodulstørrelseá2,4m.

L-elementernekanmonterespåstabiltgrus,afrettetsandellerfundamenterafbeton. Daelementerneopstillespålokalitetermedforskelligefunderingsforholdellerpå betonfundamenter,erberegningerneforjordtrykogfunderingkunvejledende. Elementernesfunderingskaltilpassesdelokaleforhold.Elementerneerberegnetforbrud ibetonenogforvæltningunderforudsætningaf,atjordensbrudbæreævneertilstrækkelig.

14400 4800 4800 4800 4800 1500 14400
L-150x2403x34m3Bås
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.