BAR Faktablad FLATS

Page 1

FAKTA OM

EFTERSYN, LÆSNING OG AFLÆSNING AF BETONELEMENTER PÅ FLATS (vægpaller, innerlad) Eftersyn Flats skal med passende mellemrum efterses og vedligeholdes af en særlig sagkyndig. Eventuelle reparationer skal registreres, så oplysningerne er tilgængelige for Arbejdstilsynet. Eftersete flats mærkes på et synlig sted, fx ved forgavl. Mærkningen kan bestå af et mærkeskilt med dato eller en farvekode:

Rød, 2015

Grøn, 2016

Gul, 2017

Blå, 2018

Rød, 2019

Grøn, 2020

Inden hver læsning kontrolleres at: • bundplader er intakte – uden huller eller lignende, • gavle og midterstykker er intakte, • gavle og midterstykker er indspændt/fastgjort, så de max kan vippe 7 cm ud til hver side, • dorne er intakte, så de kan fastspændes korrekt. Ved fejl og mangler må flats først bruges, når reparation er udført.

Læsning • Flats skal stå på et plant og vandret underlag. • Flats læsses i henhold til læsseplanen, så de midterste elementer ved forgavl læsses først. • Herefter placeres elementerne skiftevis til højre og til venstre for midten, så tyngdepunktet til sidst befinder sig midt på pallen. • Vendeelementer skal orienteres, så man kan anhugge alle løftebeslag. • Elementerne placeres op til gavl uden at røre (hælder gavlen ud ad, må der max. være 7 cm fra gavlen til elementet målt i dornhøjde med ø 30 mm dorn). • Elementer opklodses over tværvanger, så bunden ikke ødelægges. • Hvert element sikres med en dorn på hver side af elementet placeret i eller over 2/3 punktet. Suppleres evt. med dorne nederst på gavlen afhængig af elementgeometri, tyngdepunktsplacering, konsoller, udsparinger m.m. • Dorne skal ligge helt an mod elementsider og være fastspændt korrekt. • Dorne skal have fat i elementet, med ca. 1/2-2/3 af dornens længde med gavlen i yderposition. • Det skal sikres, at lasten udgør en enhed under transporten, og at den hydrauliske forspænding i siden ikke kan forårsage skade. • Læsset kontrolleres visuelt, inden det frigives til transportøren.

Aflæsning Inden flats sættes af på byggepladsen kontrollerer chaufføren at: • Flats kan placeres på plant, vandret og bæredygtigt underlag. • Elementerne er placeret op til gavl (max. afstand 7 cm målt i dornhøjde med ø 30 mm dorne). • Gavle er effektivt fastholdt til bund. • Dorne er fastspændt og har fat i elementet, med ca. 1/2-2/3 af dornens længde med gavl i yderposistion.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg • Bygmestervej 5 • 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk - 1/2 -


FAKTA OM Eftersyn, læsning og aflæsning af betonelementer på flats

Er forholdene på foregående side ikke opfyldt, må flats ikke sættes af. I stedet skal de enkelte elementer aflæsses direkte fra bil eller elementleverandøren skal kontaktes for anden procedure.

Læs mere Hent flere faktablade, branchevejledninger og andre nyttige informationer om arbejdsmiljø på BAR Bygge & Anlægs hjemmeside www.bar-ba.dk.

ISBN 978-87-7952-174-2 • Varenummer 13 21 22 Udgivet: Oktober 2011

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg • Bygmestervej 5 • 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk - 2/2 -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.