Page 1

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами Учасників Асоціації «Кластер «Ea.F.Tech+». Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області «Eastern Food Technologies plus»

СТАТУТ Асоціації «Кластер “Ea.F.Tech+». Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області «Eastern Food Technologies plus»

місто Каховка, 2013 р. Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Асоціації «Кластер “Ea.F.Tech+». Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області «Eastern Food Technologies plus», що створена на підставі рішення установчих зборів засновників Асоціації (Протокол № 1).


Визначення термінів Терміни, в тому числі з великої літери, вживаються у цьому Статуті в наступному значенні: Асоціація - Асоціація «Кластер “Ea.F.Tech+». Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області «Eastern Food Technologies plus». Генеральний директор – головна посадова особа Секретаріату Асоціації, порядок призначення та компетенція якої визначаються у п. 7.7. інших положеннях Статуту. Загальні збори Учасників – вищий орган управління Асоціації, компетенція якого визначаються у п. 7.2. та інших положеннях Статуту.

склад

та

Опікунська рада - консультативно-дорадчий орган Асоціації. Місцеві осередки – територіальні осередки Асоціації. Правління – керівний орган Асоціації, склад та компетенція якого визначаються у п. 7.3. та інших положеннях Статуту. Президент - посадова особа Асоціації, порядок призначення та компетенція якої визначаються у п. 7.4. та інших положеннях Статуту. Ревізійна комісія - контрольний орган Асоціації, склад та компетенція якого визначаються у п. 7.8. та інших положеннях Статуту. Секретаріат – орган Асоціації, компетенція якого визначається у п. 7.6. та інших положеннях Статуту. Статут – цей статут Асоціації. 1. Загальні положення 1.1. Асоціація

є господарською, унітарною Асоціацією.

1.2. Асоціація утворюється як добровільне договірне об’єднання. 1.3. Діяльність Асоціації фінансується на постійній та одноразовій основі, за рахунок вступних, систематичних та інших внесків, благодійної допомоги, та інших джерел незаборонених діючим законодавством України. 1.4. Метою діяльності Асоціації є робота, яка, через координацію дій між її Учасниками утворює умови, для отриманням додаткових прибутків Учасниками Асоціації. 1.5. Асоціація створена відповідно до положень Господарського та Цивільного кодексів України, і діє згідно з вимогами законодавства України і цього Статуту. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. 1.6. Основними принципами діяльності Асоціації є: 1.6.1. пріоритет спільних інтересів Учасників; 1.6.2. незалежність; 1.6.3. аполітичність; 1.6.4. професіоналізм;


1.6.5. демократичність; 1.6.6. законність; 1.6.7. добровільність; 1.6.8. справедливість; 1.6.9. активність; 1.6.10. гласність; 1.6.11. прозорість та відкритість; 1.6.12. самоврядування. 2. Найменування Асоціації та місцезнаходження Повне найменування Асоціації 2.1. українською мовою – Асоціація «Кластер «Ea.F.Tech+», Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області «Eastern Food Technologies plus»; 2.2. англійською мовою – Association «Cluster «Ea.F.Tech+» International, interregional, the agro-industrial cluster of Kherson region «Eastern Food Technologies plus»; 2.3. російською мовою – Ассоциация «Кластер «Ea.F.Tech+» Международный, межрегиональный агропромышленный кластер Херсонской области «Eastern Food Technologies plus». Скорочене найменування Асоціації: 2.4. українською «Ea.F.Tech.+»;

мовою

2.5. англійською «Ea.F.Tech.+»;

мовою

2.6. російською «Ea.F.Tech.+».

– –

Асоціація

«Кластер

Association

«Cluster

«Ea.F.Tech+»,

або

«Ea.F.Tech+»»

Кластер

or

Cluster

мовою – Ассоциация «Кластер «Ea.F.Tech+»» или Кластер

2.7. Місцезнаходження Асоціації: 74 800, Каховка, вулиця Мелітопольська, буд. 1-Б.

Україна,

Херсонська

область,

місто

3. Юридичний статус Асоціації 3.1. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту. 3.2. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді. Держава, її органи та установи, Учасники Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, установ, та Учасників Асоціації.


3.3. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене через стягнення. Учасники Асоціації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Асоціації. 3.4. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності, не укладає будьяких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, та не веде таких дій, які пов’язані з отриманням прямого прибутку від комерційної діяльності. 3.5. Учасники Асоціації зберігають свою самостійність та права юридичної особи. 3.6. В межах визначених цим статутом або, за окремим рішенням Загальних зборів Учасників, Асоціація має право створювати, набувати прав участі (членства), та виступати засновником інших асоціацій, консорціумів та об’єднань як вітчизняного, так і іноземного походження, в межах чинного законодавства України. 3.7. Асоціації створюється на невизначений строк. 4. Права, обов’язки та предмет діяльності Асоціації 4.1. Асоціація у встановленому порядку має право: 4.1.1. вчиняти від свого імені правочини, набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді та третейському суді; 4.1.2. брати участь у діяльності і створювати в Україні та за її межами структури з правами юридичної особи; 4.1.3. розміщувати кошти і цінні папери, що перебувають в обігу; 4.1.4. брати участь в діяльності фінансових груп, холдингів та т.і.;

інших

асоціацій,

концернів,

промислово-

4.1.5. проводити операції на фондових біржах; 4.1.6. створювати філіали і відкривати представництва на території України і за її межами, відповідно до чинного законодавства. Філіали і представництва Асоціація не є юридичними особами, і діють на основі затвердженого положення; 4.1.7. самостійно встановлювати форми, системи, розміри оплати праці своїх працівників, а також утворювати спеціальні цільові фонди відповідно до чинного законодавства; 4.1.8. залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю сторін, а також створювати трудові колективи; 4.1.9. на основі довіреностей здійснювати українських, так і іноземних юридичних осіб;

представництво

інтересів

як

4.1.10. передавати матеріальні та інші грошові ресурси, надавати фінансову допомогу, гранти, позики іншим підприємствам, організаціям і громадянам, які є Учасниками Асоціації, або виконують роботи і послуги для Асоціації; 4.1.11. Асоціація має також інші права, передбачені чинним законодавством України. 4.2. Асоціація у встановленому порядку зобов'язана:


4.2.1. здійснювати свою поставлені перед нею;

діяльність,

спрямовану

на

досягнення

цілей,

що

4.2.2. у встановленому порядку сплачувати податки та інші обов’язкові платежі; 4.2.3. виконувати прийняті на себе зобов'язання по договорах з контрагентами, зберігати комерційну таємницю; 4.2.4. представляти та захищати інтереси Учасників Асоціації у відносинах з органами влади та іншими підприємствами або організаціями; 4.2.6. не робити дій, що могли б обмежити конкуренцію між Учасниками Асоціації, іншими учасниками ринку; 4.2.7. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України. 4.3. Асоціація у своїй діяльності дотримується вимог цього Статуту та вимог чинного законодавства України. 4.4. Предмет діяльності Асоціації складається з впровадження, відпрацювання, та підтримки наступних напрямів роботи: 4.4.1. робота спрямована на посилення конкурентних переваг Учасників Асоціації за рахунок об’єднання Учасників за кластерним принципом; 4.4.2. робота спрямована на впровадження системних (технічно та документарно адаптованих один до одного) методів ведення бізнесу в галузях пов’язаних з супроводом розвитку національного агропромислового, але такі, які не суперечать чинному антимонопольному законодавству України; 4.4.3. розробка об’єднаної комерційної пропозиції від всіх Учасників Асоціації. В п. 4.1.2. і 4.1.3. відображений генеральний напрям діяльності Асоціації в питаннях пов’язаних з впровадженням системних принципів розвитку національного ринку АПК України; 4.4.4. робота пов’язана з координацією дій між Учасниками Асоціації в межах реалізації спільних проектів, без права втручання в їх виробничу та комерційну діяльність; 4.4.5. робота з пошуку, та допомога в отриманні додаткових джерел фінансування для Учасників Асоціації; 4.4.6. робота зі сприяння в отриманні додаткових комерційних замовлень, та реалізація інших заходів, метою яких є всебічна підтримка та допомога в ведені фахової діяльності Учасників Асоціації; 4.4.7. технічна, інформаційна та рекламна підтримка Учасників Асоціації; 4.4.8. підтримка та співпраця з науковими та освітніми закладами України; 4.4.9. робота спрямована на створення додаткових робочих місць; 4.4.10. розробка та впровадження інноваційних технологій в сфері вирощування (виробництва), транспортування, зберігання та переробки харчових продуктів; а також у всіх інших напрямах діяльності, які відносяться до сфери інтересів Асоціації, і які не суперечать чинному законодавству України. 4.4.11. робота пов’язана з посиленням конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників, та підприємств харчової переробної галузі, на внутрішніх та зовнішніх світових ринках.


4.4.12. співпраця з державними установами в питаннях розвитку агропромислового комплексу України. 4.4.13. захист прав та лобіювання інтересів Учасників Асоціації. 4.4.14. робота пов’язана з пошуком та залученням грантів, фінансової допомоги, кредитів, інвестицій, які спрямовуються на розвиток Асоціації та/або її дійсних Учасників. 4.4.15. надання дійсним Учасникам Асоціації на поворотній, та безповоротній основі, грантів, безвідсоткової фінансової допомоги, безвідсоткових позик, матеріальних, інтелектуальних, інформаційних та інших активів, які прямо, або побічно, мають бути використаними одержувачами на програми, які пов’язані з розвитком регіонального та національного секторів АПК України. 4.4.16. ведення роботи у всіх інших можливих напрямах, не обов’язково пов’язаних з діяльністю Учасників Асоціації, але які відносяться до сфери інтересів Асоціації, і які не суперечать чинному законодавству України. 4.5. Робота з координації діяльності Учасників з таких питань: 4.5.1. Інформування та освіта Учасників Асоціації, а саме: 4.5.1.1 роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів; участі в профільних виставках, ярмарках і т. ін.; 4.5.1.2. розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології, тощо; 4.5.1.3. формування системи професійної підготовки для Учасників Асоціації, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її Учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід, як у власних так і в партнерських періодичних виданнях; 4.5.1.4. проведення аналітичних досліджень з питань менеджменту та маркетингу на власних та цільових ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед Учасників Асоціації; 4.5.1.5. надання методичної допомоги Учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі, чи підвищення кваліфікації працівників Учасників Асоціації; 4.5.2. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) шляхом розроблення, обговорення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології. 4.5.3. Стосунки з органами влади, а саме: 4.5.3.1. співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на власних та цільових ринках товарів та послуг Асоціації, а також у всіх інших питаннях, які не суперечать чинному законодавству України; 4.5.3.2. захист інтересів Учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях, як в Україні, так і за кордоном;


4.5.4. сприяння у створенні умов для виходу Учасників Асоціації на міжнародні (закордонні) ринки. 4.5.5. сприяння в розвитку партнерських відносин з аналогічними асоціаціями, кластерами та консорціумами на принципах взаємовигідних відносин з метою отримання додаткових важелів і переваг на шляху прискорення розвитку комерційної, наукової, освітньої та інших сфер діяльності Учасників Асоціації. 4.6. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (Учасників) або погодження їх конкурентної поведінки. 4.7. В своїй поточній роботі Асоціація керується національними інтересам України, високими принципами традиційної для нашого народу християнської моралі. Асоціація прагне бути активним учасником процесу відбудови та зміцнення держави, покращення умов ведення бізнесу, та поліпшення рівня життя кожного українця. 5. Класифікація Учасників за статусами та за фаховою спеціалізацією Учасники Асоціації, крім трьох базових типів участі (див. п. 6.4), собою за двома основними принципами:

поділяються між

 за статусом кожного Учасника в Асоціації;  за фаховою спеціалізацією в поточній діловій діяльності кожного Учасника Асоціації. 5.1. Статус Учасника Асоціації уточнює формат роботи (співробітництва) у її складі. 5.1.1. Статуси поділяються на вісім різновидів:  Керуюча компанія Асоціації;  Титульний партнер Асоціації;  Міжнародний партнер Асоціації;  Комерційний партнер Асоціації;  Член опікунської ради Асоціації;  Державний партнер Асоціації;  Партнер Асоціації з науки та освіти;  Громадський партнер Асоціації;  Приватний партнер Асоціації. 5.1.2 Керуюча Компанія Асоціації - це юридична особа (як правило приватна комерційна компанія), яка володіє всіма правами, пов'язаними з участю в Асоціації, на рівні з засновниками Асоціації, бере безпосередню участь в управлінні Асоціацією шляхом делегування свого повноправного представника в вищий орган Асоціації – Загальні збори Учасників, та інші органи управління Асоціації, користується всіма преференціями та пільгами, які діють для повноправних Учасників Асоціації, користується пріоритетним правом безкоштовної публікації у періодичних виданнях заснованих Асоціацією. Керуюча Компанія Асоціації має право на пільгове оподаткування, розроблене Кабінетом Міністрів України і ратифіковане Верховною Радою України, з метою стимулювання процесів кластеризації економіки України. Використовує логотип Асоціації у своїй комерційній діяльності. Інформація про Керуючу Компанію Асоціації в обов'язковому порядку розміщується в офіційному каталозі Учасників Асоціації, і на офіційному сайті Асоціації. Керуюча Компанія сплачує членські, цільові внески, та інші відповідні платежі до фонду Асоціації, які затверджені Вищим органом управління Асоціації. Статус «Керуюча Компанія Асоціації» присвоюється шляхом підписання відповідного договору між уповноваженим представником претендента, та Президентом Асоціації. Статус «Управляюча компанія», може бути присвоєно лише дійсним членам Асоціації. (див. п. 6.4. «Участь в Асоціації»).


5.1.3. Титульний партнер Асоціації - це юридична особа, яка має право дорадчого голосу на Загальних зборах Учасників Асоціації. Переважно (але не обов'язково) отримує статус «Титульний партнер» через одноразовий вступний внесок. Інформація про Титульного Партнера на пріоритетних засадах, може бути внесена в офіційний каталог Учасників Асоціації, і розміщена на офіційному сайті Асоціації. За бажанням, на підставі сплати щорічного цільового внеску, має право використовувати логотип Асоціації, в своїй комерційній діяльності. На пільговій платній основі, має пріоритетне право на публікацію в періодичних виданнях заснованих Асоціацією. Звільнена від сплати систематичних членських внесків до Асоціації, але за бажанням, має право брати участь в пайовому фінансуванні окремих цільових програм Асоціації. Статус «Титульний партнер Асоціації» отримується шляхом підписання договору про вступ до Асоціації. Статус «Титульний партнер Асоціації», може бути присвоєно асоційованим Учасникам Асоціації (див. п. 6.4. «Участь в Асоціації»). 5.1.4. Міжнародний партнер Асоціації – це юридична особа, або представник влади, установ та організацій інших держав світу, які зацікавлені в співпраці з Асоціацією. Міжнародний партнер Асоціації, має право дорадчого голосу на Загальних зборах Учасників Асоціації. В якості компанії, що веде комерційну та виробничу діяльність, має право брати участь в пайовому фінансуванні окремих цільових програм, та проектів Асоціації, користується правом безкоштовної публікації у періодичних виданнях заснованих Асоціацією. Інформація про Міжнародного партнера Асоціації на пріоритетних засадах, може бути внесена в офіційний каталог Учасників Асоціації, і розміщена на офіційному сайті Асоціації. Міжнародний партнер має пріоритетне право на набуття статусу «Керуюча компанія Асоціації». Участь в Асоціації в статусі Міжнародного партнера Асоціації отримується, в залежності від організаційної форми юридичної особи претендента, шляхом підписання договору про вступ до Асоціації, чи у вигляді меморандуму про співпрацю, який підписується керівництвом компанії/установи/організації претендента та Президентом Асоціації. Статус «Міжнародний партнер Асоціації», може бути присвоєно декларативним, чи асоційованим членам Асоціації. (див. п. 6.4. «Участь в Асоціації»). 5.1.5. Комерційний партнер Асоціації - це юридична особа, яка, як правило, має позитивний досвід спільної роботи з Керуючими Компаніями і Титульними партнерами Асоціації. Інформація про Комерційного Партнера може бути включена в офіційний каталог Учасників Асоціації, і розміщена на офіційному сайті Асоціації. Комерційний Партнер має переважне право на вступ до Асоціації. На платній основі, має право на публікацію в періодичних виданнях заснованих Асоціацією. Має право посилатися в своїй рекламній діяльності на партнерство з Асоціацією. Звільнений від сплати усіх видів внесків до Асоціації. Відносини з Комерційним партнером Асоціації можуть бути оформлені у вигляді меморандуму про співпрацю, який підписується керівництвом компанії претендента і Президентом Асоціації. Статус «Комерційний партнер», може бути присвоєно лише декларативним членам Асоціації. (див. п. 6.4. «Участь в Асоціації»). 5.1.6. Член опікунської ради Асоціації - це фізична особа, яка власним авторитетом і компетенцією сприяє розвитку Асоціації; сприяє підвищенню його (Кластера) статусного рівня; сприяє встановленню і зміцненню корисних взаємовигідних зв'язків у сферах пріоритетного розвитку Асоціації; має особисті заслуги перед Асоціацією. Член опікунської ради, володіє правом дорадчого голосу на Загальних зборах Учасників Асоціації, право на безкоштовні публікації в заснованих Асоціацією періодичних друкованих виданнях, може входити в органи управління Асоціації. Інформація про кожного Члена


опікунської ради Асоціації зазначається в офіційному каталозі Учасників Асоціації, та розміщується на офіційному сайті Асоціації. Статус члена Опікунської ради Асоціації присвоюється за попередньою згодою претендента, шляхом відкритого голосування на Загальних зборах Учасників Асоціації, на підставі письмового подання Президента Асоціації. Статус «член Опікунської ради», може бути присвоєно декларативним, асоційованим, та дійсним членам Асоціації. (див. п. :.4. «Участь в Асоціації»). 5.1.7. Державний Партнер Асоціації - це офіційний представник державної установи, керівництво якої зацікавлене у співпраці з Асоціацією. Державний Партнер володіє правом дорадчого голосу на Загальних зборах Учасників Асоціації. Державний Партнер користується правом безкоштовної публікації у періодичних виданнях заснованих Асоціацією. Інформація про кожного Державного Партнера зазначається в офіційному каталозі Учасників Асоціації, та розміщується на офіційному сайті Асоціації. Статус «Державний Партнер Асоціації» отримується шляхом підписання меморандуму про співпрацю між офіційним представником державної установи та Президентом Асоціації. Статус «Державний партнер Асоціації», може бути присвоєно декларативним та асоційованим членам Асоціації. (див. п. 6.4. «Участь в Асоціації»). 5.1.8. Партнер Асоціації з науки та освіти - це офіційний представник, середнього, середньотехнічного чи вищого навчального закладу, науководослідницького інституту, проектного інституту, незалежного конструкторського бюро, дослідницької лабораторії, тощо, керівництво якого/ї зацікавлене у співпраці з Асоціацією. Партнер Асоціації з науки та освіти, володіє правом дорадчого голосу на Загальних зборах Учасників Асоціації, користується правом безкоштовної публікації в періодичних виданнях заснованих Асоціацією. Інформація про кожного Партнера Асоціації з науки та освіти, вноситься до офіційного каталогу Учасників Асоціації, та розміщується на офіційному сайті Асоціації. Статус «Партнер Асоціації з науки та освіти», отримується шляхом підписання меморандуму про співпрацю між офіційним представником установи-претендента і Президентом Асоціації. Статус «Партнер з освіти і науки Асоціації», може бути присвоєно декларативним, та асоційованим членам Асоціації. (див. п. 6.4. «Участь в Асоціації»). 5.1.9 Громадський партнер Асоціації – це Учасник кластера - громадське об’єднання будь-якого напрямку діяльності; безприбуткова організація; благодійний фонд; асоціація; консорціум та т.і., яке має офіційний легальний статус та веде незаборонену чинним законодавством діяльність. Громадський партнер Асоціації, володіє правом дорадчого голосу на Загальних зборах Учасників Асоціації, користується правом безкоштовної публікації в періодичних виданнях заснованих Асоціацією. Інформація про кожного Громадський партнер Асоціації, вноситься до офіційного каталогу Учасників Асоціації, та розміщується на офіційному сайті Асоціації. Статус «Громадський партнер Асоціації», отримується шляхом підписання меморандуму про співпрацю між офіційним представником організації претендента і Президентом Асоціації. Статус «Громадський партнер Асоціації», може бути присвоєно декларативним, та асоційованим членам Асоціації. (див. п. 6.4. «Участь в Асоціації»). 5.1.10. Приватний партнер Асоціації - це фізична особа, яка є Учасником Асоціації на підставі підписаного договору про вступ до Асоціації, та відповідно до положення про Учасників Асоціації в статусі Приватний партнер Асоціації, має право дорадчого голосу на Загальних зборах Учасників Асоціації, може користуватися обмеженим правом безкоштовних публікацій в періодичних виданнях заснованих Асоціацією, може обиратися до складу органів управління


Асоціації, за рішенням Президента або Правління виступати в якості делегованого представника Асоціації. Статус «Приватний партнер», може бути присвоєно декларативним, асоційованим та дійсним членам Асоціації. (див. п. 6.4. «Участь в Асоціації»). 5.2. Фахова спеціалізація в Асоціації структурується через поділ Учасників на фахові сектори, які в свою чергу формують чотири основні групи секторів. Кожний сектор – це, як правило, міні кластер в структурі Асоціації, який об’єднує групу компаній, які співпрацюють в одній сфері. Кожну групу фахових секторів очолює віцепрезидент Асоціації з відповідним званням. (Наприклад: віцепрезидент групи допоміжних секторів Асоціації). Сектори формують чотири групи: • • • •

Група Група Група Група

стовбурових секторів. допоміжних секторів. колегіальних секторів. цільових секторів.

5.2.1. Група стовбурових секторів - утворюється з секторів що складаються з компаній (постачальників товарів та послуг для ринку АПК України), які мають безпосереднє, (пряме, фахове) відношення до процесів вирощування, зберігання, переробки і реалізації плодоовочевої; зернової; рибної; м’ясомолочної; продукції. До групи стовбурових секторів відносяться: • Сектор створення плодоовочевих переробних підприємств (консервні заводи, скоро морозильні заводи, сушарні заводи, то що). • Сектор створення молокопереробних підприємств. • Сектор створення м'ясопереробних підприємств. • Сектор створення борошномельних і хлібопекарських підприємств. • Сектор Херсонського машинобудівного заводу. • Сектор сільгосптехніки. • Сектор супроводу виробництва плодоовочевих культур. • Сектор супроводу виробництва зернових культур. • Сектор створення овочесховищ (Промисловий холод). • Сектор створення тепличних господарств. • Сектор етикетки, тари та упаковки. 5.2.2. Група допоміжних секторів - утворюється з секторів, які складають компанії (постачальники товарів та послуг), що обслуговують групу стовбурових та цільових секторів. До групи допоміжних секторів відносяться: • • • • • • • • •

Сектор Сектор Сектор Сектор Сектор Сектор Сектор Сектор Сектор

товаротранспортної логістики. постачальників паливно-мастильних матеріалів. фінансового супроводу проектів. рекламної та інформаційної підтримки. страхового супроводу проектів. юридичного супроводу і аудиту. ремонтно-технічного супроводу. моніторингу, розробки та впровадження інновацій. позавідомчої охорони.

5.2.3. Група колегіальних секторів - об'єднує державні установи виконавчої та законодавчої гілок влади, правоохоронні та контролюючі органи, закордонні організації (офіційних представників владних установ, кластерів, асоціації,


консорціуми, та т. ін.), неприбуткові організації, науково-освітні установи, приватних осіб тощо. До групи колегіальних секторів відносяться:     

Сектор державних партнерів. Науково-освітній сектор. Сектор неприбуткових організацій. Сектор закордонних партнерів. Сектор приватних осіб.

5.2.4. Група цільових секторів - дана група об'єднує компанії, які можуть виступати в якості кінцевих споживачів товарів і послуг, вироблених компаніями стовбурових і допоміжних секторів. До групи цільових секторів відносяться:     

Сектор Сектор Сектор Сектор Сектор

сільгоспвиробників. переробних підприємств. торгівельних мереж. трейдерів. державних закупівель.

6. Засновники Асоціації. Участь в Асоціації. Критерії, які застосовуються до Учасників Асоціації та осіб, що їх представляють 6.1. Засновиками Асоціації на момент державної реєстрації цього Статуту є наступні особи: 6.1.1. Приватне акціонерне товариство «Каховський експериментальний механічний завод», ідентифікаційний код 00383840, місцезнаходження: 74800, Україна, Херсонська область, місто Каховка, вулиця Мелітопольська, будинок 1 Б, в особі голови правління Бжезицького Ігоря Володимировича, що діє на підставі Статуту підприємства; 6.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІЇ-ОДЕСА», ідентифікаційний код 32288514, місцезнаходження: 65063, Україна, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Маршала Говорова, будинок 2, в особі директора Кузнецова Владислава Валерійовича, що діє на підставі Статуту підприємства; 6.1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ», ідентифікаційний код 37114733, місцезнаходження: 65063, Україна, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Маршала Говорова, будинок 2, в особі директора Браткова Олександра Михайловича, що діє на підставі Статуту підприємства 6.2. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових Учасників. 6.3. Учасником Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, приватна особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, має відповідні ліцензії, згодна виконувати обов’язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації, та відповідає критеріям, які застосовуються в Асоціації. Участь в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах. 6.3. Учасниками Асоціації є її засновники, а також юридичні особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації.


6.4. В Асоціації встановлюється три категорії участі:   

Дійсна; Асоційована; Декларативна.

6.4.1. До дійсних Учасників відносяться Учасники з правом вирішального голосу на засіданнях Загальних зборів Учасників Асоціації. 6.4.2. До асоційованих Учасників відносяться Учасники з правом дорадчого голосу на засіданнях Загальних зборів Учасників Асоціації. 6.4.3. До декларативних Учасників відносяться Учасники, з правом пільгового набуття асоційованої участі в Асоціації, та права приймати участь в роботі Асоціації за окремим запрошенням з боку Президента Асоціації. 6.5. Участь у Асоціації набуває чинності після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Учасників Асоціації. 6.7. Засновники Асоціації є її дійсними Учасниками членами з моменту державної реєстрації Асоціації. 6.8. Учасники Асоціації (юридичні особи) приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом. 6.9. Відносини між Асоціаціє та її Учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом, та чинним законодавством України. 6.10. Заяви та скарги Учасників Асоціації щодо рішень Правління, Президента, вирішуються Загальними зборами Учасників Асоціації. 5.11. Права та обов’язки Учасників Асоціації: 6.11.1. Учасники Асоціації мають право: а) брати участь в засіданнях Загальних зборів Учасників Асоціації; - дійсні Учасники Асоціації беруть участь у засіданнях Загальних зборів Учасників Асоціації з правом вирішального голосу; - асоційовані Учасники Асоціації беруть участь у засіданнях Загальних зборів Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу; - декларативні Учасники Асоціації беруть участь у засіданнях Загальних зборів Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу за окремим запрошенням. б) очолювати та приймати участь в органах управління, робочих групах, та інших органах Асоціації; в) на запрошення Правління приймати участь у засіданнях Правління та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу; г) для дійсних Учасників, вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Учасників Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціації; д) для дійсних Учасників, отримувати інформацію про діяльність Асоціації її робочих органів, про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації; е) звертатися до органів управління Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю; є) користуватися послугами Асоціації; ж) розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її члена;


з) для дійсних Учасників та асоційованих Учасників використовувати логотип Асоціації згідно з Положенням про логотип Асоціації. 6.11.2. Учасники Асоціації зобов’язані: а) дотримуватися положень Статуту Асоціації, умов договорів, меморандумів про вступ та співпрацю, рішень Загальних зборів Учасників Асоціації та Правління Асоціації, якщо вони не суперечать Статуту Асоціації, та чинному законодавству України; б) приймати активну участь в поточній роботі та в реалізації статутних завдань Асоціації; в) своєчасно вносити вступні, членські (систематичні) і цільові внески; г) надавати Загальним зборам Учасників Асоціації інформацію про організаційноправові зміни; д) керуватися в своїй діяльності засадами етики та Критеріями, які застосовуються до Учасників Асоціації (див. п 6.13. цього Статуту); е) дбати про добре ім’я Асоціації. 6.12. Набуття та припинення участі в Асоціації. 6.12.1. Прийом до складу Учасників Асоціації, та набуття відповідної участі, здійснюється на підставі заяви поданої на ім’я Президента Асоціації. 6.12.2. Факт вступу до Асоціації підтверджується підписаною угодою (меморандумом, угодою про членство, договором про вступ, договором про асоціацію, поданням на набуття статусу та т.і.) та свідоцтвом про участь у Асоціації. 6.12.3. Правила та порядок вступу та виходу до/з Асоціації, форми заяв про вступ і вихід з Асоціації, форма свідоцтва про участь у Асоціації та інші пов’язані з вступом і виходом процедурні документи та положення, розробляються і встановлюються Правлінням Асоціації. 6.12.4. Набуття дійсної участі у Асоціації , може відбутися через п’ять років перебування в якості асоційованого Учасника Асоціації. 6.12.5. В звичайному порядку, заява про набуття дійсної участі у Асоціації, розглядається Правлінням Асоціації , на підставі письмового клопотання Президента Асоціації. Рішення Правління виноситься на затвердження Загальних зборів Учасників Асоціації. Набуття статусу «Керуюча компанія Асоціації», приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах Учасників Асоціації дійсних Учасників Асоціації . 6.12.6. Набуття асоційованої участі у Асоціації може відбутися через п’ять років перебування в якості Декларативного Учасника Асоціації. 6.12.7. Набуття асоційованої участі у Асоціації приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Загальних зборів Учасників Асоціації, на підставі письмового клопотання Президента Асоціації. 6.12.8. У випадках виникнення нагальної необхідності, термінового прийому до складу Асоціації нового/нових Учасника/Учасників, застосовується спрощена процедура прийому, яка реалізується на підставі заяви претендента, та письмового клопотання Президента Асоціації винесеного на розгляд чергового або позачергового засідання Загальних зборів Учасників Асоціації, та затверджується окремим рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації; 6.12.9. Участь в Асоціації припиняється у зв’язку з примусовим або із добровільним виходом Учасника зі складу Учасників Асоціації;


6.12.10. Рішення про примусове виключення з дійсних Учасників Асоціації, та виведення зі складу Асоціації колишніх дійсних Учасників Асоціації, відносяться до компетенції Загальних зборів Учасників Асоціації, та приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні дійсних членів Загальних зборів Учасників Асоціації. 6.12.11. Виключення Учасника з Асоціації за рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації може відбутися з наступних причин: а) Учасник припиняє, змінює профіль, діяльності; б) компетентний орган відзиває (анулює) видану Учаснику відповідну ліцензію; в) Учасник не виконує вимог, передбачених законодавством України та установчими документами Асоціації; г) на підставі наявності підтвердженої інформації щодо невідповідності форм та методів діяльності, норм поведінки Учасника Асоціації та/або його представників, Критеріям, які застосовуються до всіх Учасників Асоціації (див. п.5.13. цього Статуту); д) у випадках систематичного ухилення від участі в роботі Асоціації (більше трьох разів, без поважних причин, Учасник не брав участь в засіданнях Загальних зборів Учасників Асоціації, Правлінні та інших робочих органах Асоціації); е) у випадках грубого порушення умов зазначених в підписаних угодах між Учасником та Асоціацією; є) у випадках систематичного ухилення від сплати усіх видів внесків за зобов’язаннями, які взяв на себе Учасник під час оформлення/оновлення документів про участь в Асоціації; ж) у випадках завдання значної шкоди репутації, інтелектуальним та матеріальним активам Асоціації; з) у випадках навмисного розголошення та/або недбалого ставлення до інформації, яка належить до комерційної таємниці одного, декількох, або всього загалу Учасників, чи безпосередньо Асоціації; і) у випадках нецільового використання наданих Асоціацією та її партнерами, коштів та інших матеріальних і нематеріальних активів; Ї) у випадках систематичного ігнорування інтересів Асоціації, відмови та/або небажання підтримувати, рекламувати та посилатися на Асоціацію в переговорах з потенційними замовниками, інвесторами, позичальниками, грантодавцями, та т. ін., контакти з якими відбулися завдяки, чи за безпосередньою допомогою структур та/чи представників Асоціації. 6.12.12. Будь-який Учасник Асоціації може вийти з неї, подавши відповідну письмову заяву на ім’я Президента Асоціації. 6.12.13. Участь в Асоціації припиняється: а)після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Учасників Асоціації; б) автоматично, протягом 9 місяців з дати подання Учасником Асоціації заяви на ім’я Президента Асоціації про припинення участі у Асоціації, якщо з даного питання не було прийнято жодного рішення Загальними зборами Учасників Асоціації. 6.13. Критерії щодо вступу, та участі в роботі Асоціації. 6.13.1. Учасник (комерційна компанія), має налічувати не менше як п’ять років комерційної діяльності в тій сфері, яку він планує представляти в Асоціації, з обов’язковим наданням портфоліо, яке буде складатися мінімум з трьох реалізованих проектів. Надані проекти портфоліо мають налічувати не менше як два роки з моменту введення в дію (підписання акту приймання передачі). 6.13.2. Учасник в особі представника, має володіти здібностями до обґрунтування, формулювання та висловлювання власної думки; вмінням працювати в команді на результат; мати досвід пов'язаний з публічними виступами; мати уявлення про мету, форми та методи роботи Асоціації; чітко розуміти власну роль в роботі


Асоціації; мати бажання брати на себе ініціативу та відповідальність; мати вільний час для участі в роботі та для виконання рішень Асоціації . 6.13.3. Загальний рівень розвитку, кругозору, освіти, знань, можливостей, досвіду, професійного рівня особи представника Учасника, мають бути достатніми для роботи в Асоціації. 6.13.4. В разі обмеження вакантних місць до складу Асоціації, перевага буде надана Учасникам, які мають багаторічний досвід надання систематичної благодійної допомоги; займають активну громадську позицію; приймають активну участь у громадському житті селища, міста, та\чи області; підтримують високі соціальні стандарти на своїх підприємствах; мають високу культуру виробництва, а також обласні та загальноукраїнські досягнення в сфері власної комерційної діяльності; мають вчені ступені, нагороди, відзнаки; є визнаними авторитетами серед селищних і міських громад, та т. ін. 6.13.5. Учасник, та його представник, не мають бути причетними до дій які кваліфікуються як рейдерскі захоплення (не коректне, не дружнє поглинання), компаній та майна інших юридичних та фізичних осіб. 6.13.6. Учасник, та його представник, не мають бути причетними, до, доведених в судовому порядку, дій, що підпадають під кримінальну відповідальність. 6.13.7. Учасник та/або його представник, не можуть бути Учасниками Асоціації , якщо представники податкової служби України, нададуть довідкову інформацію про злісне, та систематичне ухилення кандидата чи компанії, яку він представляє, від сплати податків, загальну фіктивність, чи не доброчесність юридичної особи, чи суб’єкта підприємницької діяльності. 6.13.8. Учасник та/або його представник, не можуть бути Учасниками Асоціації, якщо продукція чи послуги, які надає Учасник, не відповідають державним стандартам якості, та загальному рівню якості надання послуг. 6.13.9. Учасник та/або його представник, не можуть бути Учасниками Асоціації якщо комерційна діяльність компанії Учасника, шкодить здоров’ю людей, наносить суттєву шкоду навколишньому середовищу, чи погіршує екологічний стан місця своєї діяльності. 6.13.10. Учасник та/або його представник, не можуть бути Учасниками Асоціації, якщо представники державних установ з місця реєстрації фірми Учасника; представники правоохоронних органів; громадські організації; споживачі товарів та/чи послуг; працівники, що мають досвід роботи в підприємницькій структурі Учасника, тощо, нададуть підтверджену з різних джерел характеристику, в якій будуть мати місце факти неадекватної поведінки представника, низьких моральних якостей особистості, зайвої заполітизованості в громадському житті кандидата, схильності до суперечок, лайки, проявів крайньої неповаги та агресії до колег, працівників чи опонентів, схильності до вживання наркотичних речовин, та зловживання алкоголем, фактів систематичного порушення громадського порядку, не доброчесності в веденні справ, невмінням працювати над пошуком компромісу в конфліктних ситуаціях, схильністю до дій пов’язаних з помстою за отримані образи та т.ін. 6.13.11. Учасниками Асоціації не можуть бути кандидати, які входять до складу організацій, політичних партій та угруповань, діяльність яких заборонена, чи носить систематичний екстремістський характер. Якщо публічні акції цих об’єднань громадян, мали/мають прояви вандалізму, псування громадського та приватного майна, заклики до прояву непокори, нетерпимості, розпалювання національної, релігійної та іншої ворожнечі, тощо. 6.13.12. Учасниками Асоціації не можуть бути кандидати, якщо через діяльність громадських організацій, активним членом яких є кандидат, порушуються права


людини, громадський порядок, принципи традиційної для християнської моралі, та норми чинного законодавства України.

нашого

народу

6.13.13. У випадку виявлення фактів, що до невідповідності Учасника, чи його представника діючим Критеріям, розгляд таких фактів, з поданням Президента, відбувається на Правлінні Асоціації, з наданням відповідних висновків та рекомендацій на затвердження чергових або позачергових Загальних збрів Асоціації Учасника. 7. Органи управління Асоціацією 7.1. Для здійснення своїх функцій Асоціація створює організаційну структуру, яка складається із:         

Загальних зборів Учасників; ; Правління; Президента; Опікунської ради. Віце-президентів; Генерального директора; Секретаріату; Ревізійної комісії; Місцевих осередків.

Термін повноважень Правління, Президента, Віце-президентів, Генерального директора, Секретаріату, Ревізійної комісії складає 5 (п’ять) років з моменту обрання. 7.2. Загальні збори Учасників Асоціації. 6.2.1. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори Учасників Асоціації 6.2.2. Загальні збори Учасників Асоціації складаються з дійсних Учасників Асоціації 6.2.3. Виключною компетенцією Загальних зборів Учасників Асоціації є: а) затвердження Статуту Асоціації, а також змін та доповнень до нього; б) визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності; в) обрання Правління, Президента, Ревізійної комісії, Голів місцевих осередків Асоціації ; г) затвердження щорічного кошторису Асоціації, внесення до нього змін і доповнень, заслуховування звітів Президента Асоціації про результати виконання щорічного кошторису Асоціації, та результатів діяльності по досягненню статутних цілей та завдань Асоціації; д) заслуховування звітів Ревізійної комісії Асоціації, щодо результатів контролю за цільовим використанням коштів і майна Асоціації, висновків Ревізійної комісії з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Асоціації ; е) прийняття рішення про:  створення Асоціацією самостійно чи спільно з іншими вітчизняними та/або закордонними, юридичними та/або фізичними особами суб'єктів підприємницької діяльності чи інших юридичних осіб;  про вступ Асоціації до складу існуючих вітчизняних та/або закордонних громадських спілок, юридичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності;  визначення розмірів та форм внесків Асоціації до статутних фондів юридичних осіб та/або суб'єктів підприємницької діяльності;  затвердження статутів одноособово створюваних Асоціацією суб'єктів підприємницької діяльності та погодження проектів установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних за участю Асоціації;


є) заслуховування річних звітів Правління, Президента Асоціації, та прийняття відповідних рішень; ж) затвердження розроблених Правлінням розмір вступних, членських внесків та всіх інших платежів, що формують кошторис Асоціації ; з) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності Генерального директора; и) прийняття рішень про вступ нових Учасників, та виключення/включення Учасників зі складу Учасників Асоціації; і) розгляд скарг щодо рішень Правління чи дій Президента Асоціації; ї) затвердження регламенту роботи і функцій робочих органів Загальних зборів Учасників Асоціації; й) затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Асоціації; к) делегування Правлінню або Президенту Асоціації певної частини повноважень, належних Загальним зборам Учасників Асоціації; л) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії; м) на розгляд Загальних зборів Учасників Асоціації можуть бути винесені і всі інші питання, які стосуються діяльності Асоціації. 7.2.3. Загальні збори Учасників Асоціації правомочні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 50% від загальної кількості дійсних Учасників Асоціації. Якщо, кількість дійсних Учасників, що приймають участь у засіданні Загальних зборів Учасників виявилася менше 50% від загальної кількості, то оголошується проведення повторного засідання Загальних зборів Учасників не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після проведення тих, що не відбулися. Повторне засідання Загальних зборів Учасників Асоціації буде правомочним незалежно від кількості присутніх на них дійсних Учасників Асоціації. 7.2.4. Рішення Загальних зборів Учасників Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні дійсних Учасників Асоціації. Кожний дійсний Учасник Асоціації при голосуванні має один голос. В випадку поділення голосів порівну, вирішальним є голос Президента Асоціації. 7.6.2.5. У випадку накладання Президентом вето, на одне чи декілька рішень Загальних зборів Учасників Асоціації, вето Президента може бути подолане, якщо за таке/такі рішення повторно проголосують не менше як дві третини присутніх дійсних Учасників Асоціації. 7.2.6. Рішення Загальних зборів Учасників Асоціації оформляються протоколами (виписками з протоколів). Протокол Загальних зборів Учасників Асоціації повинен бути оформлений не пізніше п'яти робочих днів з дати закінчення роботи засідання. На першу вимогу Учасника Асоціації йому (його представникові) повинна бути надана можливість ознайомитися з протоколами засідань Загальних зборів Учасників за місцем знаходження Асоціації. 7.2.7. Засідання Загальних зборів Учасників Асоціації очолює президія в складі Президента, Секретаря, та віце-Президентів Асоціації. 6.2.8. Протокольно оформлене та ратифіковане Президентом рішення Загальних зборів Учасників Асоціації є обов’язковими для всіх Учасників, Правління, та Президента Асоціації. 7.2.9. Чергові Загальні збори Учасників Асоціації скликається Правлінням переважно (але не обов’язково) один раз на рік, або за потребою рідше або частіше. Учасники Асоціації повідомляються Правлінням про скликання чергових або позачергових Загальних зборів Учасників Асоціації та порядок денний, не пізніше, як за сім днів до дня її скликання.


7.2.10. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів Учасників Асоціації приймається органами управління Асоціації, або за вимогою дійсного Учасника, та згодою не менше як 50% дійсних Учасників Асоціації, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації . 7.2.11. Засідання Загальних зборів Учасників Асоціації вважається правомочним, якщо відбувається за участю Президента Асоціації або призначеного ним представника. 7.2.12. Засідання Загальних зборів Учасників Асоціації може бути проведене в заочній та/чи змішаній формах, а також, за допомогою сучасних електронних мережевих технологій (Skype, вебінар-конференція та т.і.) в онлайн, та/чи діалоговому (питання/відповідь протягом певного часу) режимах. Крім того, голосування може відбутися шляхом підписання, або відмови від підписання проекту рішення з кожного питання включеного до порядку денного, наданого Секретаріатом в електронному, факсовому, чи надісланим поштою письмовому вигляді. Проект рішення чергової або позачергового засідання Загальних зборів Учасників, може бути наданий за допомогою одного чи декількох, зі всіх існуючих типів сучасного зв’язку. 7.3 Керівний орган Асоціації. 7.3.1. Керівним органом Асоціації є Правління Асоціації, яке очолює Президент Асоціації, та яке обирається один раз на п’ять років Загальними зборами Учасників з числа дійсних, асоційованих та, у винятковому порядку, з декларативних Учасників Асоціації . 7.3.2. Кандидатури на посаду члена Правління Асоціації на розгляд Загальних зборів Учасників Асоціації, висуваються Президентом Асоціації; 7.3.3. До складу Правління можуть увійти 7 (сім) або 9 (дев’ять) осіб, з яких Президент, чотири віце-Президента та Генеральний директор є членами Правління за посадою, інші члени Правління обираються з числа дійсних, асоційованих, та (в окремих випадках), декларативних Учасників Асоціації Загальними зборами Учасників Асоціації. Правління обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх Учасників на Загальних зборах Учасників. 7.3.4. Члени Правління обираються терміном на 5 (п’ять) років. Перебіг терміну повноважень членів Правління починається з моменту закінчення засідання Загальних зборів Учасників, на якому обрано новий склад Правління. Членство в Правлінні є персональним. У разі звільнення члена Правління з компанії-учасника Асоціації, або вихід зі складу Асоціації Учасника Асоціації, його членство в Правлінні припиняється. 7.6.3.5. До компетенції Правління Асоціації відноситься: б) розробка пропозиції щодо основних напрямків роботи Асоціації, визначення та виконання плану роботи Правління Асоціації на відповідний рік; в) затвердження інструкцій про посадові обов'язки працівників Асоціації; г) скликання чергового та позачергового засідання Загальних зборів Учасників Асоціації; д) підготовка та подання на затвердження Загальних зборів Учасників Асоціації Положень про Правління, Президента, Ревізійну комісію, а також змін до них;


е) забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів Учасників Асоціації; є) затвердження порядку повідомлення Учасників Асоціації про скликання засідання Загальних зборів Учасників Асоціації, визначення норми представництва на Загальних зборах Учасників, організація підготовки засідань Загальних зборів Учасників Асоціації; і) створення секцій, комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Асоціації , затвердження напрямків їх роботи та повноважень; ї) визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків; й) попереднє затвердження кошторису, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Асоціації та заходів, необхідних для їх виконання; к) затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Асоціації; л) підготовка та подання на затвердження Загальних зборів Учасників Асоціації щорічних доповідей щодо діяльності Асоціації та виконання бюджету Асоціації; м) укладання контракту з Президентом Асоціації ; н) затвердження тексту контрактів, штатного розпису та умов оплати праці працівників Асоціації; о) розробка та затвердження положень, критеріїв, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Асоціації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів Учасників; п) присвоєння звання почесного Учасника, почесного члена Правління, почесного Президента Асоціації; р) інші повноваження, віднесені до компетенції Правління Асоціації цим Статутом або рішеннями Загальних зборів Учасників Асоціації . 7.3.6. Рішення Правління Асоціації приймається на його засіданнях, простою більшістю голосів членів Правління. Рішення Правління підписуються усіма членами Правління, що були присутні на засіданні, та ратифікуються Президентом Асоціації. 7.3.7. Члени керівного органу (крім Президента), не отримують заробітну плату за роботу в цьому органі, проте мають право на отримання фінансової допомоги, та заохочувальних одноразових виплат за рахунок коштів Асоціації та за рішенням Правління Асоціації. Документально підтверджені витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у Правлінні, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Асоціації та за рішенням Правління Асоціації. 7.3.8. Член Правління Асоціації може в будь-який час подати у відставку, яка приймається Президентом Асоціації. 7.3.9.Члена Правління Асоціації може бути достроково відкликано з посади, через відповідне письмове подання про відкликання Президентом Асоціації, за рішенням чергових, або позачергових Загальних зборів Учасників Асоціації з дотриманням наступного порядку: питання відкликання з посади має бути обґрунтованим та зумовленим, зокрема, але не виключно, такими чинниками як:  невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за посадою;  поширення від імені Асоціації відомостей, що завдають шкоди інтересам та/або діловій репутації Асоціації; суттєве порушення Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів Учасників та/або Правління Асоціації  інших випадках.


7.3.10. Заміщення вакантних посад членів Правління, які стали вакантними відповідно до п. 7.3.8 та 7.3.9. цього Статут проводиться Загальними зборами Учасників Асоціації шляхом обрання нових членів Правління Асоціації на термін, що залишився до кінця терміну повноважень Правління Асоціації. З моменту відставки або відкликання діючого/діючих члена/членів Правління, до найближчого засідання Загальних зборів Учасників на якому відбудеться обрання нового/нових члена/членів Правління, на вакантні посади, Президентом Асоціації , призначається/призначаються виконуючий/чі обов’язки Члена Правління Асоціації ; 7.3.11. Члени Правління Асоціації, термін повноважень яких закінчився, зберігають свої посади та повноваження до обрання нових членів Правління Асоціації. 7.3.12. На засіданнях Правління Асоціації головує Президент Асоціації. У випадку відсутності Президента, за його дорученням, засідання очолює один з віцеПрезидентів Асоціації. 7.3.13. В засіданнях Правління Асоціації з правом дорадчого голосу можуть брати участь будь-які з Учасників Асоціації, та запрошені, за попереднім погодженням, або за окремим запрошенням Секретаріату Асоціації. 7.3.14. До компетенції Правління Асоціації відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Асоціації. 7.3.15. Рішення Правління Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданнях Правління Асоціації або методом опитування (усного, письмового, за допомогою електронної пошти, чи інших загально доступних методів комунікації). 7.3.16. Чергові засідання Правління Асоціації проводяться переважно, але не обов’язково, раз на 3 (три) місяці. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента Асоціації, або за вимогою не менше як п’яти членів Правління. Відповідальним за організацію скликання, формат роботи та метод опитування є Секретаріат Асоціації . 7.3.17. Про чергове засідання Правління Асоціації його члени мають бути повідомлені Секретаріатом Асоціації додатково, не пізніше, ніж за 7 ( сім) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління Асоціації, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, а також методу опитування, який застосовуватиметься на такому засіданні. 7.3.18. Засідання Правління Асоціації є правомочним, якщо на ньому присутні або прийняли участь в електронному опитуванні більше половини членів Правління. У випадку відсутності кворуму, протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Правління Асоціації з тим же порядком денним або проведене опитування членів Правління Асоціації. На повторному засіданні Правління Асоціації рішення приймається простою більшістю голосів або тих, що взяли участь в електронному опитуванні, членів Правління Асоціації, незалежно від наявності кворуму. 7.3.19. Члени Правління Асоціації повинні брати участь у засіданнях особисто. В разі неможливості бути присутнім член Правління Асоціації може надіслати свого представника, чиї повноваження підтверджуються письмово. Представник враховується при підрахунку кворуму, але не має права голосу.


7.3.20. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління Асоціації. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Президент Асоціації або інша особа, яка головує на засіданні. 7.3.21. У випадку проведення опитування рішення Правління Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини всіх членів Правління Асоціації. Члени Правління Асоціації повинні проголосувати у термін, що не перевищує 3 ( трьох) робочих днів з дати надсилання питання. 7.3.22. Прийняті Правлінням Асоціації рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Президентом Асоціації або особою, що його заміщує, та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень Президент Асоціації видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Асоціації. 7.3.23. За рішенням Правління Асоціації особі, яка обіймала посаду члена Правління та внесла значний вклад у розвиток Асоціації, може бути присвоєно звання Почесного члена Правління Асоціації (довічно). Почесний член Правління Асоціації може брати участь у засіданнях Загальних зборів Учасників та Правління Асоціації з правом дорадчого голосу. 7.4. Вищою посадовою особою Асоціації є Президент Асоціації. 7.4.1. Президент Асоціації очолює Правління Асоціації та має право представляти Асоціацію у відносинах з третіми особами та публічно висловлювати офіційну позицію Асоціації. 7.4.2. Президент обирається Загальними зборами Учасників Асоціації шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів терміном на 5 (п’ять) років. Новообраний Президент Асоціації вступає на посаду з моменту закінчення чергового засідання Загальних зборів Учасників Асоціації на якому його було обрано. 7.4.3. Кандидатури на посаду Президента Асоціації можуть бути запропоновані будь-яким дійсним членом Асоціації, або шляхом самовисування і мають бути подані на розгляд Правління Асоціації у письмовій формі, разом із письмовою згодою кандидата, не менше, ніж за 2 (два) місяці до чергового засідання Загальних зборів Учасників Асоціації, або не менше, аніж за 10 (десять) днів до позачергового засідання Загальних зборів Учасників Асоціації, на якій мають відбутися вибори. Форми подання та згоди встановлюються Правлінням Асоціації. 7.4.4. Кандидатури на посаду Президента Асоціації висуваються з числа осіб, які на момент висування є:

  

членами Правління Асоціації ; членами Ревізійної комісії Асоціації; головами Секторів Асоціації.

7.4.7. Президента Асоціації може бути достроково відкликано з посади за рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації з дотриманням наступного порядку: 7.4.7.1. питання відкликання з посади має бути обґрунтованим зумовленим, зокрема, але не виключно, такими чинниками як: 

невиконання посадою;

або

неналежне

виконання

своїх

обов’язків

та за


 

поширення від імені Асоціації відомостей, що завдають шкоди інтересам та/або діловій репутації Асоціації ; суттєве порушення Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів Учасників в або Правління Асоціації;

7.4.7.2. за ініціювання відкликання виступило не менше аніж 3/4 Учасників Правління Асоціації; або 4/5 дійсних Учасників Загальних зборів Учасників Асоціації. 7.4.5. Президент Асоціації: а) на підставі укладеного контракту забезпечує загальне керівництво діяльністю Асоціації та Правління Асоціації щодо реалізації статутної мети та завдань Асоціації; б) представляє Асоціацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, учасниками Асоціації, приватними особами, діє від імені Асоціації без довіреності та вчиняє від імені Асоціації юридично значущі дії; в) головує на чергових і позачергових засіданнях Загальних зборів Учасників Асоціації та засіданнях Правління Асоціації; г) володіє правом ратифікації рішень Правління, та Загальних зборів Учасників Асоціації, та правом накладення вето на рішення Правління та Загальних зборів Учасників, що обумовлює або подолання вето двома третинами від присутніх на поточному засіданні, або доопрацювання та повторний розгляд цих питань на наступних засіданнях Правління та Загальних зборів Учасників Асоціації. д) здійснює контроль за діяльністю Секретаріату Асоціації, затверджує її штатний розпис. е) затверджує правила, інструкції та інші внутрішні документи Асоціації, визначає організаційну структуру Секретаріату Асоціації. є) має право скликати позачергові засідання Правління Асоціації; ж) розпоряджається відокремленим майном і коштами Асоціації; вирішує питання розміру індексації вступних, періодичних, цільових внесків в фонди Асоціації і оплати праці посадових осіб Асоціації в межах чинного законодавства. з) затверджує, звіти Генерального директора Асоціації; і) відповідає перед Загальними зборами Учасників Асоціації за дотримання керівним і Генеральними органами норм Статуту та рішень Загальних зборів Учасників Асоціації; ї)

подає Правлінню пропозиції про призначення або Президентів; Секретаря; Генерального директора, управителя Асоціації;

звільнення віцедиректора/особи-

л) розробляє та пропонує перспективні плани розвитку Асоціації; м) представляє Асоціацію без довіреності у відносинах зі всіма без винятку державними органами і організаціями, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями, тощо;


н) видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Асоціації та представництво її інтересів; о) приймає на роботу та звільняє Генерального директора, працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення (приймає рішення про преміювання в межах затвердженого кошторису Асоціації ) та стягнення; п) укладає та підписує від імені Асоціації договори (угоди, контракти, меморандуми), окрім господарських, та будь-які документи, що стосуються діяльності Асоціації; підписує затверджені Загальними зборами Учасників Асоціації Статут Асоціації, зміни та доповнення до нього; р) виступає розпорядником її коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; с) забезпечує координацію діяльності Секторів, комітетів, комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Асоціації ; т) приймає рішення про прийом та виключення в/зі складу Асоціації Учасників в якості Декларативних членів. Ця норма реалізується у вигляді наказів по Асоціації підписаних Президентом Асоціації. у) приймає рішення з інших питань діяльності Асоціації, які мають суттєве значення щодо майнової, договірної, виробничої, інвестиційної політики Асоціації. ф) виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України. 7.4.6. В разі відсутності Президента, за його дорученням, повноваження здійснює один із віце-Президентів Асоціації. 7.4.7. Діяльність Віце-президентів регламентується обов'язками затвердженими Президентом Асоціації.

функціональними

7.5. Опікунська Рада Асоціації. 7.5.1. Для налагодження зв'язків з громадськістю, з метою залучення до роботи Асоціації відомих політичних та громадських діячів України і світу, в Асоціації може створюватися Опікунська рада Асоціації з дорадчими функціями. 7.5.2. Опікунська рада Асоціації здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових засідань. 7.5.3. У своїй діяльності Опікунська рада законодавством України та Статутом Асоціації.

Асоціації

керується

чинним

7.5.4. Члени Опікунської ради Асоціації обираються за поданням Президента, на засіданні Загальних зборів Учасників Асоціації, на невизначений термін. Членом Опікунської ради може бути обрано будь-якого громадянина який підтримує мету та завдання діяльності Асоціації та зобов'язується сприяти розвитку Асоціації, розповсюджувати інформацію про діяльність Асоціації для залучення відомих державних посадовців, громадських діячів, бізнесменів, політиків, вчених, представників ЗМІ, експертів та т. ін. 7.5.5. Виключення Члена Опікунської ради Асоціації за рішенням Загальних зборів може відбутися з наступних причин: а) за власним бажанням;


б) на підставі наявності підтвердженої інформації щодо невідповідності форм та методів діяльності, норм поведінки Члена Опікунської ради Асоціації Критеріям, які застосовуються до всіх Учасників Асоціації (див. п.5.13. цього Статуту); в) у випадках систематичного ухилення від участі в роботі Асоціації (більше одного календарного року, без поважних причин, Член Опікунської ради Асоціації не брав участь в засіданнях Опікунської ради, Загальних зборах Учасників Асоціації); г) у випадках завдання значної матеріальним активам Асоціації;

шкоди

репутації,

інтелектуальним

та

д) на підставі рішення засідання Опікунської ради за яке проголосували всі присутні одностайно. 7.5.6. Голова Опікунської ради Асоціації призначається Загальними зборами Учасників Асоціації за поданням Президента Асоціації строком на п’ять років. 6.5.7. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань здійснює залучення громадськості до роботи Асоціації, шляхом розповсюдження інформації, проведення конференцій, засідань та інших заходів. 7.6. Секретаріат Асоціації. 7.6.1. Адміністративно-виконавчим органом, що здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Асоціації є Секретаріат Асоціації (далі - Секретаріат), склад та повноваження якого затверджує Правління Асоціації з числа її членів терміном на п’ять років. Секретаріат складається з Генерального директора та членів Секретаріату за штатним розписом. 6.6.2. До компетенції Секретаріату відноситься: а) виконання рішень Загальних зборів Учасників та Правління Асоціації; б) розробка та реалізація планів діяльності і програм Асоціації; в) реалізація стратегії Асоціації; г) здійснення поточного контролю за діяльністю осередків, відділень, філій та представництв Асоціації; д) розробка перспективних планів розвитку Асоціації. 7.7. Генеральний директор Асоціації. 7.7.1. Генеральний директор Асоціації є головною посадовою особою Секретаріату Асоціації. 7.7.2. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється Президентом Асоціації за погодженням з Правлінням та є підзвітним Президенту Асоціації. У випадку відхилення двох запропонованих Президентом Асоціації кандидатур на посаду Генерального директора Асоціації, Правління Асоціації не має права відмовити у затвердженні третьої кандидатури. 7.7.3. Генеральний директор здійснює наступні функції: а) здійснює оперативне управління поточною діяльністю Асоціації в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом; б) представляє Асоціацію за дорученням Президента та Правління; в) укладає та підписує від імені Асоціації господарські та за дорученням Президента та Правління, інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником її коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;


г) організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників та Правління Асоціації; д) організовує процес документообігу безпосередньо як в Асоціації, так і у її відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; е) готує проведення засідань Правління та Загальних зборів Учасників Асоціації; є) за дорученням Президента або Правління приймає на роботу та звільняє працівників Асоціації; і) за дорученням Президента та/або Правління затверджує інструкції про посадові обов'язки працівників Асоціації; ї) відкриває рахунки в установах банку; й) в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, котрі є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Асоціації; к) звітує про результати поточної діяльності Асоціації перед Правлінням та Загальними зборами Учасників Асоціації; л) вирішує інші питання, що віднесені до його компетенції Статутом, внутрішніми документами Асоціації, чи розпорядженнями Президента Асоціації. 7.7.4. Поточне адміністрування Асоціацією може здійснюватись на професійних засадах на підставі Договору адміністрування з особою-управителем під контролем Президента Асоціації. 7.7.5. У випадку адміністрування Асоціації особою-управителем, Генеральний директор Асоціації є уповноваженим представником від особи-управителя, а кандидатура Генерального директора затверджується Правлінням Асоціації на підставі подання особи-управителя відповідно до Договору адміністрування Асоціації. 7.7.6. Поточне виконавче управління Асоціації може здійснюватись одним із дійсних Учасників Асоціації. У такому випадку такий дійсний Учасник Асоціації звільняється від сплати членських внесків. 7.7.7. Форма поточного управління Асоціації та умови договору на адміністрування приймається рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації. 7.7.8. Умови договору про адміністрування, у тому числі умови та форма оплати праці Генерального директора визначається договором на адміністрування Асоціації. 7.8. Ревізійна комісія Асоціації. 7.8.1. Ревізійна комісія – орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації, станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Асоціації відповідно до Положення про Ревізійну комісію Асоціації та звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Учасників. 7.8.2. Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається Загальними зборами Учасників Асоціації простою більшістю голосів присутніх, шляхом відкритого голосування терміном на 5 (п’ять) років. Головою або членом Ревізійної комісії Асоціації не може бути Президент, член Правління, Генеральний директор та


бухгалтер Асоціації. Голова Ревізійної комісії Асоціації комісією на строк її повноважень.

обирається Ревізійною

7.8.3. Ревізійна комісія контролює: 7.6.3.1. виконання бюджету Асоціації; 7.6.3.2. використання коштів та майна Асоціації. 7.8.4. Ревізійна комісія Асоціації також здійснює Положенням про Ревізійну комісію Асоціації.

інші

функції,

передбачені

7.8.5. Ревізійна комісія Асоціації подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд Загальними зборами Учасників та Правління Асоціації. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого Загальними зборами Учасників Асоціації. 7.8.6. Голова та члени Ревізійної комісії Асоціації здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Асоціації компенсацію пов’язаних з цим витрат. 7.9. Штатний персонал, оплата праці, соціальне забезпечення Асоціації . 7.9.1. Робота по підбору штатних працівників в Асоціації ведеться Генеральним директором, який готує штатний розпис і подає його на затвердження Правління Асоціації. 7.9.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України. 7.9.3. Трудові договори (контракти) в тому числі контракти між працівниками і Асоціацією укладаються (розриваються) Генеральним директором Асоціації на підставі чинного трудового законодавства України. 7.9.4. На штатних працівників законодавство України.

Асоціації

розповсюджується

чинне

трудове

7.9.5. Оплата та заохочення штатних працівників Асоціації здійснюється відповідності до положення, яке затверджується Правлінням Асоціації .

у

7.9.6. Працівники, прийняті на постійну роботу, користуються обов'язковими соціальними правами, встановленими чинним законодавством (відпустка, відпочинок, соціальне страхування тощо) і додатковими, які обумовлюються в контракті працівника. 7.9.7. Соціальні пільги працівникам, які залучаються для виконання конкретних цільових задач в межах статутної діяльності, встановлюються в договорі, який укладається з працівником. 7.9.8. Трудові спори і непорозуміння між працівниками розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

та

Асоціацією

8. Організаційна структура Асоціації 8.1. Асоціація є унітарною організацією. 8.2. Асоціація може мати Відділення у областях України, містах Києві та Севастополі, а також у Автономній республіці Крим, та за кордонами України. 8.3. Відділення Асоціації створюються за рішенням Правління та діють згідно Положення про Відділення Асоціації, що затверджується Правлінням.


8.4. Роботою Відділення Асоціації керує голова Відділення Асоціації , який призначається та звільняється Правлінням Асоціації за поданням загальних зборів членів Відділення. Організаційне забезпечення діяльності Відділення забезпечує Секретаріат відділення Асоціації, в тому числі, через офіс Відділення. 8.5. З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення та інтерес для Учасників, Асоціація за рішенням Правління може створювати додаткові сектори, комітети, комісії, робочі групи та інші постійні та тимчасові структурні підрозділи. 8.6. Сектори є структурними підрозділами Асоціації, які формуються за рішенням Правління Асоціації з представників дійсних, асоційованих та декларативних Учасників Асоціації господарська спеціалізація яких, суттєво доповнює системну пропозицію Асоціації. Сектори утворюються на необмежений термін для виконання постійних функцій. 8.7. Комітети є структурними підрозділами Асоціації, які створюються за рішенням Правління Асоціації на необмежений термін для виконання постійних функцій. 8.8. Постійні комісії є структурними підрозділами Асоціації, які створюються за рішенням Правління Асоціації з метою організації виконання певних функцій та видів діяльності Асоціації на необмежений термін для виконання постійних функцій. 8.9. Для виконання окремих значних заходів чи короткострокових програм за рішенням Правління Асоціації можуть бути створені тимчасові комісії, робочі групи та інші тимчасові структурні підрозділи, які автоматично припиняють своє існування після досягнення поставленої мети. 8.10. Кожний відповідний структурний підрозділ Асоціації очолює голова структурного підрозділу, який призначається Правлінням Асоціації. Організаційне забезпечення діяльності структурних підрозділів Асоціації забезпечує Секретаріат Асоціації. 8.12. Будь-який із зазначених у цій статті Статуту структурних підрозділів може бути реорганізований або ліквідований за рішенням Правління Асоціації. 8.13. Діяльність секторів, комітетів, комісій, робочих груп та інших постійних та тимчасових структурних підрозділів Асоціації, питання координації їх діяльності та взаємодії, а також вирішення інших питань здійснюється на підставі відповідних положень про підрозділи Асоціації, затверджених рішеннями Правління Асоціації. 9. Кошти та майно Асоціації 9.1. Асоціація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України. 9.2. Для здійснення статутної діяльності Асоціації наступних джерел:

отримує кошти та майно з

9.2.1. кошти або майно, які надходять від Учасників Асоціації безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (вступні, членські, цільові та інші внески членів); 9.2.2. кошти або майно, які надходять від третіх осіб безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 9.2.3. пасивні доходи;


9.2.4. надходження від основної діяльності Асоціації. 9.3. Внески до Асоціації можуть здійснюватися грішми, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Асоціації відповідних коштів, майна, надання послуг. 9.4. Кошти Асоціації знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутні цілі. 9.5. Асоціація та створені нею організації можуть мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, майно виробничого, культурно-просвітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Асоціації. У власності Асоціації можуть бути також видавництва, інші підприємства, учбові, благодійні заклади, створені за рахунок коштів Асоціації. 9.6. Асоціація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання фінансової або благодійної допомоги. Структура та кошторис використання коштів розробляється Секретаріатом та затверджується Правлінням Асоціації . 9.7. Витрати, що пов'язані з діяльністю Асоціації та утриманням його апарату, здійснюються за рахунок коштів Асоціації. 9.8. Розпорядження майном Асоціації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Асоціації. 9.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Асоціації, несе Асоціація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Асоціації у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою). 9.10. Асоціація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Асоціації розробляється Секретаріатом Асоціації та затверджується Правлінням Асоціації. 9.11. Поточні витрати здійснюються Генеральним директором самостійно відповідно до затвердженого бюджету (кошторису) Асоціації. Якщо поточні квартальні витрати Асоціації перевищують встановлений згідно бюджету квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Генеральним директором за погодженням із Правлінням Асоціації. 9.12. Кошти та майно Асоціації не підлягають розподілу між її Учасниками, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації. 9.13. Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її Учасниками і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету. 10. Прозорість діяльності. Облік та звітність. 10..1. Асоціація, створені нею установи та організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Асоціація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати. 10.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Генерального директора та головного бухгалтера Асоціації, голів та бухгалтерів Відділень, або на особу-управителя.


10.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно. 10.4. З метою забезпечення принципів прозорості та відкритості діяльності Асоціації застосовуються наступні заходи: 10.4.1. Основні відомості про Асоціацію та її діяльність мають розміщуватися на її Інтернет-сайті. Усі ресурси сайту Асоціації мають бути відкритими для будь-якої зацікавленої особи (крім ресурсів, передбачених лише для Учасників Асоціації. 10.4.2. Щорічно Правління Асоціації має затверджувати Програму залучення найманого персоналу на наступний календарний рік (Президента, Генерального директора, особи-управителя, працівників Секретаріату тощо). У Програмі висвітлюються критерії набору персоналу, перелік найманого персоналу, який буде залучатися, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, розмір оплати праці (винагороди) та будь-яких компенсацій (представницькі розходи, компенсації витрат на відрядження), які буде отримувати персонал Асоціації. 10.4.3. Посадові особи Асоціації мають розкривати інформацію про конфлікт інтересів, якщо такий виникає при прийнятті рішень з будь-якого питання діяльності Асоціації. Внутрішнє положення про порядок розкриття інформації про конфлікт інтересів затверджується Правлінням Асоціації . 10.5. Річний звіт Асоціації поряд із характеристикою її основної діяльності за звітний період, має містити наступні відомості: 10.5.1. стислий аналіз показників річної фінансової звітності Асоціації; 10.5.2. відомості про структуру доходів Асоціації (членські внески, включаючи структуру доходів по певним регіонам; благодійні та спонсорські пожертвування, безповоротна фінансова допомога; доходи, отримані від проведення платних заходів Асоціації; пасивні доходи тощо); 10.5.3. відомості про структуру видатків Асоціації (адміністративні видатки, включаючи оплату послуг та компенсації витрат найманого персоналу, представницькі витрати; видатки на проведення заходів Асоціації (із зазначенням частки фінансування заходів, спрямованих на досягнення основних цілей (Загальних зборів Учасників Асоціації, засідання комітетів, круглі столи, професійні конкурси та змагання тощо), та заходів, що проводяться для неформального спілкування членів Асоціації); 10.5.4. інформацію про закупівлі товарів, робіт та послуг, що здійснювались Асоціацією протягом звітного періоду; відомості про кожний із договорів на суму більше 500 000 грн. або про контрагента, із яким протягом звітного періоду укладено договори на суму, що перевищує 500 000 грн.; 10.5.5. про правочини із заінтересованістю, які укладались Асоціацією протягом звітного періоду (правочини, у яких інша сторона є посадовою особою Асоціації, або її родичем, або юридичною особою, у якій посадова особа Асоціації або її родичі мають участь); 10.5.6. про установи, організації та підприємства, засновані Асоціацією та отримані від їх діяльності доходи (збитки); 10.5.7. про кількість найманих працівників Асоціації та осіб, що виконували роботу для Асоціації на підставі цивільно-правових угод, протягом звітного періоду. 10.6. Річний звіт та баланс Асоціації складаються у строки, визначені чинним законодавством України.


10.7. Посадові особи Асоціації несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі. 11. Міжнародна діяльність Асоціації 11.1. Асоціація у міжнародній діяльності керується чинним законодавством України та міжнародними угодами України, ратифікованими Верховною Радою України. 11.2. Асоціація має право вступати до міжнародних організацій, створювати міжнародні спілки, інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України та нормам міжнародного права. 12. Припинення діяльності Асоціації 12.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом. 12.2. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (три четверті) дійсних Учасників Асоціації, які приймають участь в засіданні Загальних зборів Учасників. 12.3. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (три чверті) дійсних Учасників Асоціації, які приймають участь в засіданні Загальних зборів Учасників, або за рішенням суду. 12.4. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Асоціації, за рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації призначається Ліквідаційна комісія. 12.5. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію. 12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління з керівництва справами Асоціації. 12.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Ради директорів Асоціації. 12.8. Майно та інші активи Асоціації, ліквідованої за рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації або суду, спрямовується на цілі, передбачені цим Статутом, шляхом їх передачі іншій неприбутковій організації або мають бути зараховані до доходу державного бюджету. 12.9. Асоціація вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Асоціації до Єдиного державного реєстру. 14. Набрання статутом чинності, внесення змін та доповнень до Статуту 14.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації. 14.2. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Статуту, в т. ч. викладення Статуту у новій редакції (далі – Зміни до Статуту), вносяться за рішенням Загальних зборів учасників Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом та підписуються дійсними Учасниками Асоціації.


14.3. Зміни до Статут підлягають обов’язковій реєстрації та набирають чинності з моменту державної реєстрації. До моменту державної реєстрації Правління Асоціації на вимогу реєстраційного органу має право вносити до Статуту редакційні поправки до затверджених Загальними зборами Учасників Асоціації змін до Статуту (які принципово не змінюють затверджених Загальними зборами Учасників Асоціації змін).

Statut Klastera  

statut asociacii