Page 1

නනොසැනෙන නසනනහස -2(නෙවන න ොටස)

මනනෝ න ොන්නසේ ා

2013


437

08 සිය කාර්යාලයේ ඇති ය ෝපායේ වාඩිවී වියේක ගනිමින් සිටි යවෝල්ටර් බර කල්පනාවක නියැලී සිටියේය. ඔහුයේ යපෞද්ගලික හායිකාවවූ නිෂාදි ඔහු අ ලට පැමිණියාය. " ර්... මට යේයරන විදියට ර් යේ දව ්වල හරියට ්යෙ ් යවලා ඉන්යන... අයන් ඇයි ර් ඒ... ර් ඔයහොම ්යෙ ් යවලා ඉන්නයකොට ඒක මුලු කේපැණි එකටම බල පානවයන..." නිෂාදි මද ංයේගයකින් කීවාය. "හ්ේේේ.... අයන් මන් දන්යන නෑ නිෂා.... යේ එක එක ප්‍රශ්්න හැමදාම ඇති යවනවා...." "අයියයෝ.. ර්ට ඔය ප්‍රශ්්න වි ගන්න ුලලුවන්යන.. තියයනව නේ යමොනවද කරන්න බැරි..."

ල්ලි

"ඔයයගොල්යලො එයහම තමයි හිතා යගන ඉන්යන.. ඔයාට යේව යේයරන්යන නෑ නිෂා....." "මම ර්ව රිලැක් ් කරන්නද?......" "හ්ේ....." ය ෝපාව පිටුපසින් සිට ගේ නිෂාදි යවෝල්ටර්යේ උරහි ් යගල ය මින් පිරිමදිමින් ේබාහනය කරන්නට වූවාය. "ේේේේ.. ඔයා ඔයහොම ම ාජ් කරන යකොට හරි නිෂා...." ැහැල්ලුවට පේ යවෝල්ටර් කීය.

නීපයි


මයනෝ ය ොන්ය ේකා

438

" ර්....." "ඇයි නිෂා?....." "ඇතුයල රූේ එකට යමුද?......." "දැන් බෑ නිෂා.... ඔයහොම ටිකක් ම ාජ් කරල ඔයා ගිහින් යකොෆී එකක් අරන් එන්න...." යවෝල්ටර් ැහැල්ලුවට පේ යවන තුරු ඔහුයේ උරහි ්, යගල හ හි ේබාහනය කල නිෂාදි යකෝපි යගන ඒමට කාර්යාලයයන් පිටව ගියාය. ඇය නික්ම ගිය පසු යවෝල්ටර් ය බ ්තියන් ඇමතීය. "ය බ ්තියන්.. යමොනවද අලුේම නිවු ්?..ආ....." "ේේේ... වියශ්ේෂයයන්ම කියන්න යදයක් නෑ යවනද වයේම තමයි...."

ර්..... යදන්නා

"තවමේ කාර් එක ඇතුයල යපේ යකළිනවද?....." "දැන් නේ කාර් එයක් වැඩ ටිකක් අඩුයි යමයහම යදයක් හියතනවා...."

ර්... ඒේ මට දැන්

"යකොයහොම යදයක්ද?... කියනව බලන්න...." "දැන් දුෂානි යේබි අරූයග යකොේපැණියට ය ොයින් යවලායන.. ඉතින් යේබි එතන වැඩ කරනව..." "අයිය .. ඒක මහ පරණ නිවු ් එකක් යන.. කියනව යමොනවද අලුේ ඩියවලප්මන්ට්.. තමුය පරණ යරයකෝඩ් ගහන්න කප්පිේයතක් තමයි..." "නෑ ර්... මම කියන්යන යේකයි... දුෂානි යේබි දැන් කැේප ් වැඩ ඉවර වුන ගමන් යකලින්ම යන්යන අරූයග යකොේපැණි ඔෆි ් එකට... මම කට්ටිය දාල තිබුන යේබියග මූේමන්ට් ් යපොඩ්ඩක්


යනො ැයලන ය යනහ

439

බලන්න.. යේබි එතනින් එන්යන යගොඩක් රෑ යවලා... වැඩ හින්දද මන් දන්යන නෑ.... රෑ යවලා අරුේ එක්ක කාර් එයක් යනවා.. හැබැයි යකලින්ම යගදරලු යන්යන.. යවන එයහ යමයහේ යන්යන නැහැලු...." "ඉතින් යමොකද්ද ඒයක තියයන වැදගේකම අපිට?...." "නෑ ර්... යේබි යගොඩක් රෑ යවනකන් උයේ ඔෆි ් එයක් ඉන්න හින්ද ඔෆි ් එක ඇතුයල යදන්න යපේ යකළිනවද දන්යන නෑ... වැඩ කරන කට්ටිය ගියාට ප ්ය යදන්නට නිදහය ේ ඕන යදයක් කරන්න ුලලුවන්යන...." "හ්ේේේේේ.. ඔේ.. ඒකේ ඇේත තමයි... මම හිතන්යන වැඩ ඉවර වුනාට ප ්ය මූ යේබිව කනවා ඇති... මම ඕකව හම ගහලයි ප ් බලන්යන.... යේ.. අපිට බැරිද අයප් ඒ න්ට් යකයනක් මුයේ ඔෆි ් එකට යවන්න?....." "ඒක යල්සි යවන්යන නෑ ර්... එයහම යවනව නේ ඉතින් ය ොේ එකකට යන්න ඕනයන...." "අයිය ය බ ්තියන්... යමයහම වැඩ කරන එක යල්සි නෑ තමයි... යල්සි නේ ඕන යකයනක්ට කරන්න ුලලුවන්... මම තමුය ට පඩි යගවන්යන යමයහම වැඩ කරන්න තමයි....." යවෝල්ටර් තරයහන් කීයේය. "හරි ර්... මම ෆුල් ෙයි එක දාලා එයහම කරන්නේ... යකොයහොම හරි මූ යේබිව ඔෆි ් එයක්දි කනවද කියන එක මම යහොයා ගන්නේයකො...." "හරි.. එයහනේ දැන ගේත ගමන් මට කියනව…. දුෂානි යකොච්චර පරි ් ේ යවන්න හැදුවේ මට තියයන එකම ැකය මූ යේබිව ඕන කමින්ම යප්‍රේනන්ට් කරයිද කියල..."


440

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

යවෝල්ටර් දුරකථනය වි න්ධි යකොට නැවත කල්පනාවට වැටුයන්ය. ඔහුයේ සිතට කිසිම නිවනක් නැති විය. නිෂාදි යහෝ යවන කිසියවකු ඔහුයේ සිත තුල යහොල්මන් කරන සිතුවිලි යහෝ ඔහුයේ මානසිකේවය ගැන හරි හැටි දන්යන් නැත. ++++++++

යවෝල්ටර් හ ය බ ්තියන්යේ අනුමානය නිවැරදිය. දැන් දුෂානි හ නියේෂ් යදයදනායේ ආදර ශ් ංගාර යලෝකයට ඔවුන්යේ කාර්යාලය තුලදි පිවිය ති. අන් ය ේවකයන් වැඩ නිමවී පිටව ගිය පසු ඔවුන් යදයදනා සිේය ේ ආදර යලෝකයේ යපේ සුවය වින්දනය කයලෝය. "අයන් නියේෂ්... ්ටා ් එයක් කවුරු හරි දැන ගේයතොේ අපි යේ හව ් යවලා කරන වැඩ.. ලැජ් ායව පණ යනව අයන්..." දිනක් න්ධ්‍යා මයේ කාර්යාලයේ නියේෂ් මග අනුරාගී රති යකළියක ේය ෝගය ලබා ඔහුට තුරුලු වී සිටි දුෂානි කීවාය. "කාටවේ දැන ගන්න හේබ යවන්යන නෑ දුෂී ඩාලින්... අනික ළමයයො.. දැන ගේතට අයප් ්ටා ් එක ඔච්චර ඕක ගණන් ගන්යන නෑ... යමොකද අයප් ්ටා ් එක හරිම යෙන්ඩ්ලි... අනික ඔයා දන්නවද යකල්යල...ඉ ් ර යමයහේ වැඩ කරුල කපල් එකක් අපි වයේ හව ් කායල ය ක් ් කරා... කට්ටිය ඒක දැන ගේතට යමොනවේ කිේයව නෑ.. ඒයගොල්ලන්යේ නිදහ යන ඒක..යන්ද?..." "අේයමෝ ඇේතද නියේෂ්... හි.හි.හි... ඔේ ඉතින්…එක අතකින් නිකන් රූේ ් වලට ල්ලි යගවන්න ඕන නැහැයන.. යන්?..." "ඒක හරි දුෂී... දැන් අපිටේ යේ හින්ද යල්සියන... අර යහොයටල් එයක්දි වුනා වයේ කරදර යවන්යනේ නැහැයන.... ඔෆි ් එයක් යදොරවල් ටික වහ ගේතම අයප් යලෝයක තමයි.... අනික ඉතින් දුෂී... අපි යදන්න ගැන අයප් ්ටා ් එක ඔක්යකොම


යනො ැයලන ය යනහ

441

දන්නවයන… අපි යදන්නට ඒ යගොල්යලො ඔක්යකොම ආදයරයි... වියශ්ේෂයයන් ඔයාට.. හි.හි.හි.... " "ේේ.. ඔේ පැටියයො... ඒේ අපි යදන්න යමයහම යහලුයවන් ඉන්න යකොට කවුරු හරි ආයවොේ කියල ටිකක් බය හියතනවා..." "යහලුයවන් ඉන්න යවලාවට ආවට කමක් නෑ.. ඔයා හයියයන් කෑ ගහන යවලාවට ආයවොේ තමයි මාර වැයඩ් යවන්යන..හි.හි.හි..." නියේෂ් දුෂානියේ යටි බඩ අත ගාමින් කීය. "යේ... යකොයහද ඔය අත ගාන්යන?... දැන් යදපාරක් කරල තවේ ඕනද?... ේේේේ... කවුද දන්යන නෑ මාව හයියයන් කෑ ග ් න්යන... යන්ද?.. යහොර යකොල්ල..." "ඔයාව එයහම කෑ ග ් න යකොට මට දැයනන න්යතෝය කියන්න වචන නෑ යකල්යල... අනික… ඔයාට තියයන ආදයර් හින්ද ඔයේ එක්ක යකොච්චර කරේ මට ඇති යවන්යන නෑ කියල ඔයා දන්නවයන පැටියයො...." නියේෂ් දුෂානියේ කේමුල සිඹිමින් කීය. "ේේේ.. මම දන්නව බයබෝ... ඔයා මට ය ක්ෂුවල් ප්යලෂ' එක යදන්න යකොච්චර ආ ද කියල... ඔයා මට ඒ යදන ැප හින්ද මට දැයනන රිලී ් එක ගැන කියල ඉවර කරන්න බෑ.... ඒ තුට මාව ජීවේ කරනව කියල මට හියතනව... ේේේේමාආආආ...." දුෂානි නියේෂ්යේ යතොල් පමින් කීවය. "ේේේේ... මයග යකලි පැටියාආආආ...." නියේෂ් ඇය තදින් තුරුලු යකොටයගන කීය. "යේ නියේෂ්... ඔයා මීටින් රූේ එයක් ය ෝ ා යබඩ් එකක් තියායගන ඉන්යන කලින් යකල්යලො උ ් න්න ඇති යන්ද?..ආ...." දුෂානි හි ඔ වා ඇසුවාය.


442

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"අයන් පි ්සුද දුෂී?.... ය ෝ ා එක ගන්න යකොට තිබුයන යබඩ් එකේ එක්ක... අයන්.. මට ඉන්න එකම යකල්ල ඔයායන ව ්තුයව..." නියේෂ් මදක් දුයකන් කිය. "අයියයෝ මම විහිලුවට කිේයව අයන්... සීරිය ් ගන්න එපා... යේ ඒක යනයමයි... උයද් ක්ලීන' ්ල ආවම යප්නවද දන්යන නෑ අපි යදන්නයග ය ල්ලේවල නටබුන් යන්ද?... අයන් මට ටිකක් ලැජ් යි අයන්..." "එයහම යප්න්යන යකොයහොමද ළමයයො?.. අපි ෂීට් එක හැමදාම මාරු කරනවයන.. නැේනේ ඉතින් ඔයාට ලීක් යවන විදියට නිකන්ම අහුයවනව තමයි.. හි.හි.හි..." "ේේේ.. කවුද දන්යන නෑ මට ලීක් කරවන්යන... යනෝටියා... යේ නියේෂ්.. මට යමච්චර ලීක් යවන්යන මම ඇේයනෝමල් ගර්ල් යකයනක්ද?..." "නෑ ළමයයෝ... එක එක්යකනායග ගලන විදිය යවන ්... අනික.. ඔයාට යගොඩක් ලීක් යවන එකට මම ආ යි... ඒ කියන්යන ඔයා යගොඩක් ය ක්ෂුවල් කියන එකයන..." "ඔේ..යහො ට නා ගන්න ුලලුවන්යන යන්ද?....හි.හි.හි..." "ඔේ ඉතින්... ඊට ප ්ය යහෝදන්න ගියාම…. "

බන් බාර් එකක් දාන්න ඕන

"අයන් නිකන් ඉන්න... නියේෂ් යේ.... යකොච්චර කිේවේ මට නේ ටිකක් බයයි ඔයායේ ඒවා ඇතුයල යවන එකට...." "යමොකට බය යවනවද ළමයයො?... අපි යිකල් එක බලලයන එයහම ඇතුයල යවන්යන… ඔයායග පීරියඩ් ් වලින් ප ්ය මුල් දව ් යදක් තුයන් විතරයන... ඒ කායල යප්‍රේනන්ට් යවන්න බැහැයන..."


යනො ැයලන ය යනහ

443

"ඒක හරි අයන්... ඒේ තාරක අයියා කිේව ඔයායග ්ප'ේ ් මයේ ඇතුයල දව ් පහක් විතර ඇක්ටිේ තියයන්න ුලලුවන් කියල... ඉතින් අයිය කිේව යප්‍රේනන්ට් යවන්න චාන් ් එකක් තියයන්න ුලලුවන් කියල… එයා ඉතින් යදො ්තරයන... අනික ඉතින්... ඔයා බවු ර් එකක් විතර මයේ ඇතුයල ලීක් කරනවයන උතුරල වැක්යකයරන්නේ එක්ක.. ඉතින් දව ් පහක් යනයමයි… මා යක් වුනේ ඇක්ටිේ තියයන්න ුලලුවන්.. හි.හි.හි... " "ේේේ.. නිකන් ඉන්න... බවු ර් එකක්... හිතුවද මම ශුක්‍රාණ බැංකුවක් කියල?... අයන් මන් දන්යන නෑ දුෂී... වැයඩ් යකොයහොම කරේ ඔයායග ඇතුයල ලීක් කරනව තරේ ැපක් මට තවේ නෑ..." "හ්ේේ... ඒක නේ ඇේත තමයි නියේෂ්... ඔයායග ඒව මයේ ඇතුයල යනයකොට මට දැයනන හැපී ෆීලින් එක වි ්තර කරන්න අමාරුයි... එතයකොට මට ඔයා යදන ඕ'ගැ ේ ප්යලෂ' එක ඩබල් යවනවා... ේේේේ.. නියේෂ්.. මට..මට..එතයකොට දැයනන්යන අයප් පැටියයක් මයේ බඩ ඇතුලට එනව වයග... අයන් මට එයහම දැයනනව රේතරන්.... එතයකොට ඔයාට තියයන ආදයර් උතුරල යන්න වැඩි යවනවා.... මට ඒ ෆීලින් එක ඕන නියේෂ්... මාය ට එකපාරක්වේ මට ඒ ෆීලින් එක ඕන.... ඔයා මයේ ජීවියේ නියේෂ්... මට ඔයා නැතුව ජීවිතයක් නෑ... " දුෂානි නියේෂ්යේ පුලව මත හි කීවාය.

තබායගන

ංයේ යවමින්

" අයන් මයග පැටික්කියේඒඒඒ... ඒ පැටියා ඔයායග බඩට යදන දව එනකන් මම ඉවසිල්ලක් නැතුව බලායගන ඉන්නව මයග ව ්තුයව.... මට යේයරනව යකල්යල... එයහම ඇතුයල යවන එක ්වා ාවික විදියයන... යගොඩක් ඉ ් ර මිනි සු ් ඕව මුකුේ හිතුයව නැතුව යනෝමල් විදියට ය ක් ් කරා.. ඒකයන ඉ ් ර පවුල් වල ළමයි යගොඩක් ඉන්යන... අනික්.. මම ආ නැහැ යකොන්යඩෝේ


444

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

දාන්න.. යකොන්යඩෝේ දායගන කරන එක හරියට නානවා වයේ වැඩක්..." "ඔේ නියේෂ්.. ඒක හරි....." ගාමින් කීවාය.

පේතු දායගන

දුෂානි නියේෂ්යේ පුලව අත

"දුෂි ඩාලින්... ඕන යදයක් යවන්න කියල ඔයායග පීරියඩ් ් වලට ප ්ය දව ් යදක තුයන් අපි ඒ විදියට කරමු... ඔයාටයි මටයි යදන්නටම එයහම ඕනයන... පැටියයක් බඩට ආයවොේ...අපි ඒ පැටියව හදා ගනිමු... කවුරු යමොනව කිේවේ අපිට කමක් නෑ.. අපි යදන්නයග ඒ මල් කැකුල අපි හදා ගනිමු...." "ඔේ නියේෂ්... මම ඔයා එක්ක ඉන්නව... මම යප්‍රේනන්ට් වුයනොේ ඊට ප ්ය දවය ම අපි මැරී කරමු... මයේ තාේති තියා කවුරු යමොනව කිේවේ අපිට ඒව වැඩක් නෑ.. අපි අයප් ජීවිතය හදා ගනිමු.. අපි යදන්නට දැන් කකුල් යදයකන් හිට ගන්න ුලලුවන්... අපිට අයියයි අක්කියි ඉන්නව.. ඔයායග අේමියි..තාේතියි..නංගියි ඉන්නව... අයප් යාලුයවො ඉන්නව… මට තාේතියග ල්ලිවේ... පවර් එකවේ ඕන නෑ... මට ඕන ඔයා විතරයි... අපිට අයප් බි ්න ් එක තියයනවා... දැන් බලන්න අයියයි.. අක්කියි.. ඒ යදන්නා ආදයර් කරන්යන.. ඒ යගොල්ලන්යග ජීවිතය යගොඩ නගා ගන්යන.. ල්ලියි පවර් එකයි තිබිලද?... ඒ යදන්නා ඒ යදන්නයග මහන්සියයන්.. ඉයගනීයමන් ල්ලි හේබ කරයි... යදන්නයග ආදරයයි… අන්ඩ' ්ටෑන්ඩින් එකයි තියයනව නේ කරන්න බැරි යදයක් නෑ නියේෂ්.... " දුෂානි ංයේ වූවේ තදින් කිවාය. නියේෂ් ඇයේ හි ආදරයයන් සිේයේය. "මයග දුෂී... මට ඔයා ගැන හරිම ආඩේබරයි යකල්යල....ඔයා වයේ ගර්ල් යකයනක් මට ලැයබන්න මම හරිේ ලකී යකොල්යලක් දුෂී... මම ඔයාව මයේ පණ වයේ බලා ගන්නව.. ඔේ දුෂී.. අපි එන


යනො ැයලන ය යනහ

445

යද්කට මූණ යදමු... ඔයා මයේ ළඟ ඉන්නකන් මම ඕන යද්කට මූණ යදන්න ලෑ ්තියි...." "මම ඔයා ළඟ හැමදාම ඉන්නව නියේෂ්... මම අයිති ඔයාට විතරයි..... ඇේතම කිේයවොේ අපි යදන්න දැන් මැරී කරල ඉවරයි... හාට් එයකන් අපි එකතු යවලා ඉන්යන... තාම යවලා නැේයත යරජි ්ො' ළඟ අේ න් කරන එකයි.. එක වහලක් යට ජීවේ යවන එකයි විතරයි... මම උයද් නැගිටින යකොට ඔයා ඇය ේ මම ළඟ නැහැ... ඒක තමයි මට දැයනන අඩුව..... " "මටේ ඒ විදියටම දැයනනව දුෂී... මම හැමදාම උයද්ට නැගිට්ටම යකොට්යට බදා යගන කි ් එකක් යදනව ඒ ඔයා කියල හිතායගන...." "අයන් මයග පැටියයෝඕඕඕ....."

නියේෂ්...

මට

ඔයා

නැතුව

බෑ

මයග

ආදර හැඟුේ වලින් ංයේ වූ දුෂානි හ නියේෂ් එකියනකාට තුරුලු වී ෑයහන යේලාවක් ඔවුන්යේ ආදරයේ මිහිරි ර ය වින්දනය කයලෝය. "දුෂී.. අපි දැන් යමුද?.. යගොඩක් රෑ යවලා යන්ද?...." ආලිංගනයයන් යවන්වූ නියේෂ් කීය. " ් ් ්.... ඔේ අයන්.. ඒ මදිවට ටිකක් හීතලයි... යදන්නයගම ඇයේ නූල් යපොටක් නැහැයන..හි.හි.හි..." "ඉක්මනට ඇඳුේ දා ගනිමු... ඔයාට යවොෂ් එකක් ගන්න ඕනද?....." "ටිකක් දැවිල්ලයි අයන්…. යකොයහද ඉතින්.. යලලි ඇරියයන ඔයා... හි.හි.හි…. ඕන නෑ නියේෂ්... මට ටිෂූ ටිකක් යදන්න…. යපොඩ්ඩක් වයිප් කර ගේතම ඇති.. යගදර ගිහින් යහඩ් ෂවර් එකක් ගන්න ඕන.... "


446

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"යේ… කතාව තියයද්දි ඇඳුේ දාගන්න... " "ඇයි?.... ආ නැද්ද මම යහලුයවන් ඉන්නවා බලන්න...." දුෂානි නියේෂ්ට ආදර පහරක් ග මින් කීවාය. "හැම ති ්ය ම දැක්කම ඒයකේ අගය නැති යවනවයන.. හි.හි.හි... යේ…. ඇ ගන්නයකො ඉතින්… ඒ පාර පෑන්ටිය පිටින් ඉන්නව..." "හරි හරි ළමයයො....යේ….යහට ඔයාට මි ්ට ඩන්කන් එක්ක මීටින් එකක් තියයනව යන්ද?...." "ඔේ දුෂී... යහට අපි ප්ලයි යප්‍රෝග්‍රෑේ එක ඩි ්ක ් කරන්න ඕන.... ඒක ටිකක් ප්ලෑන් කරල කරන්න ඕන... යමොකද මි ්ට ඩන්කන්ට යවලාවට බඩු යදන්න ඕන...." "ඔේ ඒක ඇේත.. ෂික්.. මටේ එන්න තිබුනා.. ඒේ යහට මට කැේප ් එයක් දව ම වැඩ... උයද් යලක්චර් ්… හව ය මිනා එකක් තියයනවා...." "නෑ දුෂී..ඔයා එන්න ඕන නෑ... මම කරන්න ඕන වැඩ ටික ලෑ ්ති කර ගන්නේ..." "යේ... කන්ෙැක්ට් යඩොකිමනමන්ට් එක යලෝය' යහො ට බැලුව යන්ද?.... යකොයහේ හරි ලූප් යහෝල් එකක් තිබුයනොේ ප ් ට ප්‍රශ්්න එන්න ුලලුවන්..." "ඔේ ඔේ... එයා යහො ට බැලුවා.. එයහම කියන්න තරේ අප්ය ට් එකක් නෑ...." "දැන් ්ට් කන් යින්මන්ට් එක චයිනා වලින් ෂිප් කරල යන්ද තියයන්යන නියේෂ්?...." "ඔේ දුෂී... සුමාන හයකින් විතර බඩු ගන්න ුලලුවන්...."


යනො ැයලන ය යනහ

447

"ෂික්.. බලන්නයකො.. තාේතියග යවයා' හවු ් තියයනව හේබන්යතොට... එයා අපිට යහල්ප් කරා නේ හේබන්යතොට යපෝට් එකට බඩු යගනැල්ලා ඒ යවයා' හවු ් වල ්යටෝ' කරන්න තිබුනා.. එයහනේ ්යටෝයර්ජ් වියදමේ අඩුයි... ඊට ප ්ය ොන් ්යපෝට් වියදමේ අඩුයි...." දුෂානි කන ් ල්යලන් කීවාය. "ඒක නේ ඇේත තමයි දුෂී... එයහම වුනානේ යගොඩක් යල්සි යවනවා...." "එක අතකට අපිට ඕන නෑ නියේෂ්...අපි අයප් මහන්සියයන් අපිම වැයඩ් කර ගනිමු... තාේතිට යේක කියන්න ගියයොේ තව කතාවක් අහ ගන්න ුලලුවන්...." "ඔේ දුෂී... මයේ යාලුයවක් ඉන්නවා යේ වයේ බඩු ඉේයපෝට් කරන... එයා මට යවයා' හවු ් ැසිලිටි එකක් යහොයල යදනවා කිේවා... ඔයා කිේව වයේ අපි යදන්න අයප් වැඩ කර ගනිමු...." "ආ නියේෂ්..මට කියන්න බැරි වුනා.. අක්කි කිේව යපෝට් ක්ලියරන් ් ගන්න අක්කි වැඩ කරන සුප' මාකට් එයක් යකයනක් යහල්ප් කරන්නේ කිේව කියල... යමොකද සුප' මාකට් එක ඉේයපෝට් කරන බඩු ක්ලිය' කරන්යනේ ඒ එක්යකනාලු...." "අන්න ඒක නේ යලොකු යහල්ප් එකක්... දන්යන නැති කායගෝ ඒ න්ට් ්ලට යදනවට වඩා දන්න.. විශ්්වා යකයනක්ට දුන්නම යහො යි... බලන්න දුෂි... මාධි නංගි අපිට යකොච්චර උදේ කරනවද… ඒ එක්කම යකොච්චර ඇඩ්වයි ් යදනවද කියල..." "අයන් ඔේ නියේෂ්... අක්කි අපි ළඟ ඉන්න එක අපිට යලොකුම යලොකු ්යෙන්ේ එකක්..." "ඔයා ලෑ ්තිද?…. එයහනේ ඉක්මනට යමු.. යහො ටම රෑ යවලා..."


448

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

" ් ් ්.. මයග අේයමෝ නියේෂ්.. රෑ දහයේ පහු යවලා... යකොයහද ඉතින්?.. ඔයාට වැඩ පටන් ගේතම යවලාව ගැන සිහියක් නැහැයන..හි.හි.හි.." "ේේේ.. හරියට කියන එක්යකනාට සිහියක් තියයනව වයග... චීකි ගර්ල්....." "හරි හරි ළමයයො.. මාව යගදරින් යරොප් කරල ඔයා ඉක්මනට යගදර ගිහින් නිදාගන්න... යහට බිසී දව ක්යන…" නියේෂ් හ දුෂානි ඔවුන්යේ වයාපාරයේ වැඩ කටමනතු යදයදනා එක්ව හයයෝගයයන් සිදු කිරීමට ෑම උේ ාහයක්ම ගනිමින් සිටිති. යමය වයාපාරයේ දිමනණවට වැදගේ යදයකි. යකතරේ කැප වීමකින් හ උනන්දුවකින් කටමනතු කලේ ජීවිතයේ බාධ්‍ක කේකයටොළු ඇතිවීම යනොවැළැක්විය හැකි යදයකි. ++++++++

මර්වින්යේ වයාපාරවල වගකීම හ පරිපාලනය බාර ගේ උෂාන් ඔහුට හැකි අමනරින් එම වයාපාර පවේවා යගන ගියේය. විශ්්ව විදයාල අධ්‍යයන කටමනතු මධ්‍යයේ වයාපාර කටමනතුද කිරීම අපහසු යදයක් වූවේ ඔහු එම අභියයෝගයට ාර්ථකව මුහුණ දුන්යන්ය. මාධියගන් ඔහුට ලැයබන හයයෝගය හ උපයද ් ඔහුට විශ්ාල ශ්ක්තියක් විය. මර්වින්යේ අව ාන යමොයහොයේ මාධි ඔහුට වූ යපොයරොන්දුව ඇය කිසි විටක අමතක යනොකලාය. ඩිලානියේේ, තනූ ායේේ, පිමනමියේේ සුබ ාධ්‍නය ගැන මාධි නිතරම ය ොයා බැලුවාය. යකතරේ කාර්ය බහුල වූවේ යේ කාර්යය ඇය යනොපිරියහලා ඉටු කලාය. ඇය

මාධි හැකි ෑම අව ්ථාවක ම ඩිලානියේ නිව ට පැමිණ හ තනූ ා මග කල් ගත කලාය. මර්වින්යේ වියයෝයවන්


යනො ැයලන ය යනහ

449

ඇතිවූ යශ්ෝකය හ කේපනයයන් යථා තේවයට පේවීමට ඩිලානිටේ, තනූ ාටේ මාධියේ ආදරය හ කරුණාව යබයහවින් උපකාරී විය. "අයන් මාධි.. ඔයා යමයහම ඇවිල්ලා නංගියි මමයි එක්ක ඉන්න එක අපිට දුක අඩු කර ගන්න යගොඩක් උදව වුනා… ඔයා මට මයේම අක්ක වයේ මාධි..." ඩිලානි මාධි වැළ යගන ආදරයයන් කීවාය. මාධියේ මාගමය හ ඇයේ කරුණාව ඩිලානි හ තනූ ා යදයදනාටම මහේවූ හනයක් විය. "මම ඔය යදන්නේ එක්ක ඉන්නව ඩිලානි... මර්වින් මාම මට කරුල උදේ මට කවදාවේ අමතක යවන්යන නෑ... මම මාමට යපොයරොන්දු වුනා ඔය යදන්නවයි පිමනමිවයි බලා ගන්නව කියල.. මම ඒක හරිම ආ ායවන් කරනවා... මර්වින් මාමයේ හි ් තැන ුලරවන්න මට බෑ... ඒ වුනේ මට ුලලුවන් යද් මම කරනවා..." "ඔයා දැනටමේ ඒක යගොඩක් දුරට කරල තියයන්යන මාධි… අයන් බලන්න..ඔයා කැේප ් එයක් වැඩේ තියායගන අපිට යමයහම උදේ කරන එකට ඔයාට යගොඩක් පින් මාධි..." ඩිලානි ංයේ යල කීවාය. "ඒක මම හරිම ආ ායවන් කරන යදයක් ඩිලානි...අපි දැන් බලන්න ඕන ඉ ් රහට ජීවිතය හදා ගන්යන යකොයහොමද කියල... උෂාන්ට ුලලුවන් බි ්න ් එක මැයන්ජ් කරන්න.. එයාට ඒකට ඕන පළුලරුද්දයි දැනුමයි තියයනව.. ඒ වුනේ උෂාන් තවම ඉයගන ගන්න හින්ද එයාට කාලය ප්‍රශ්්නයක් යවන්න ුලලුවන්..." "ඔේ මාධි... මටේ ඒක හිතුන... ඉතින් ඒකට යමොනවද කරන්න ුලලුවන් ඔයා හිතන විදියට?..." "ේේේ... මම යේ ගැන ඉ ් ර ඔයේ එක්ක යන්තේ කියල තිබුනා... දැන් ඔයාටේ තියයන්යන යේ බි ්න ් වලට ේබන්ධ්‍


450

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

යවන්න..පිමනමි දැන් යලොකු හින්ද ඔයාට බි ්න ් යවනුයවන් වැය කරන්න කාලය තියයනවා..." "අයන ඒේ නැහැයන...."

මාධි... මම ඔය බි ්න ් ගැන මුකුේ දන්යන

"අයියයෝ ළමයයො.. අපි කවුරුේ උපදින යකොට යේව දැනයගන එන්යන නෑ... අපි කරලම ුලරුදු යවන්න ඕන.... මම හිතන විදියට යමයහමයි කරන්න ඕන... මමේ සුප' මාකට් එයක් බි ්න ් වැඩ ඉයගන ගේයත යමයහම තමයි... ඔයා ඉ ්ය ල්ලම උෂාන් එක්ක දව ් කීපයක් වැඩ කරල බි ්න ් ක්‍රමයේද ගැන... ඒ වයේම ඒව කරන විදිය ගැන ුලහුණවක් ගන්න.. ඊට ප ්ය දව කට යපොඩි යවලාවක් තනියම ඒ වැඩ කරන්න... එයහම ටික ටික කරල ුලරුදු වුනාම ඊට ප ය ් ඔයාට ඔක්යකොම හැන්ඩ්ල් කරන්න වුනේ යකොන්ෆිඩන් ් එක.. ඒ වයේම ශ්ක්තිය ඇති යවනවා..." " ් ් ්... අයන් මාධි...ඔයා ඔයහොම කියන යකොටේ මට යලොකු ධධ්‍ර්යයක් එනව... ඔේ මම ඔයා කියන විදියට කරන්න පටන් ගන්නේ.." "යගොඩක් යේකට කියන්යන ටීේ ව'ක් කියල... ටීේ එකක ටික කාලයක් හයයෝගයයන් වැඩ කරාම ඒ වැඩ කටමනතු තනියම වුනේ කරන්න ුලලුවන් හැකියාව ලැයබනව... ඒක බි ්න ් එකක් යහොඳින් කරයගන යන්න වැදගේ යවනව...." "අයන් මාධීඊඊඊ... ඔයා බි ්න ් ඇඩ්වයි ් දාගේයතොේ යහො ට ල්ලි හේබ කරන්න ුලලුවන්..."

'වි ් එකක්

"අයන් මට එයහම ල්ලි හේබ කරන්න ඕන නෑ ඩිලානි... මට මයේ ාමානය ර ් ායවන් හේබ කරන ල්ලි ඇති... ඒේ මට කාට හරි ය ේවයක් කරන්න ුලලුවන් නේ මම ඒක හරිම න්යතෝය න් කරනවා..."


යනො ැයලන ය යනහ

"ඔයා වයේ අය යේ රටට ේපතක් මාධි.." බරව කීවාය.

451

ඩිලානි හැඟුේ

"මම විතරක් යනයමයි.. හරි විදියට ජීවේ වන හැයමෝම රටට ේපතක්... රටට බරක් යවන්යන වැරදි විදියට ජීවේ යවන.. වැරදි වැඩ කරන උදවිය...." "යේ කතාව කියන්න ඕන යේ රයට් යද්ශ්පාලකයින්ට...." "අපිට රට හදන්න බෑ ඩිලානි.. අපි හරි විදියට ජීවේ යවමු... එයහම නේ ඩිලානි... ඔයා ඒ විදියට වැඩ කරන්න උේ ාහ කරන්න... ඊට ප ්ය යවලාව ලැයබන හැටියට ඔයාට බි ්න ් මැයන්ජ්මන්ට් ඩිප්යලෝමා එකක් පාට් ටයිේ හරි කරන්න ුලලුවන්... එතයකොට තියරි ප්‍රැක්ටිකල් යදපැේයතන්ම දැනුම ලැයබනවයන... මමේ ඕන යවලාවක...ඕන උදේවක් යදන්න ලෑ ්තියි... ඒ හින්දා ඔයා යපොඩ්ඩක්වේ බය යවන්න එපා.... " "හරි මාධි... මම ඉක්මනටම ඒ විදියට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ...." ඩිලානි අධිෂ්ඨානයයන් මනතුව කීවාය. "යහො යි..දැන් අයප් තනූ ා නංගියග වැඩ යකොයහොමද?..." මාධි අ ල සිටි තනූ ායේ හි අත ගාමින් ඇසුවාය. " මාධි අක්කි අපි ළඟින් ඉන්න එක මට යලොකු හනයක් අක්කි.. ඒ වුනේ තාේති මතක් යවන යකොට හරිම දුකක් දැයනනවා.." තනූ ා කීවාය. "ඒක ාමානය යදයක් නංගි... අපි හැයමෝටම එයහම තමයි... මටේ තවම තාේති මතක් වුනාම යගොඩාක් දුක හියතනවා... මයේ තාේති නැති වුන දව ්වල මම හිටියය කියන්න බැරි තරේ දුකකින්... දැන් බලන්න ඔයාට නේ අේමි ඉන්නව... අක්කි ඉන්නව... උෂාන් අයිය ඉන්නව.. අපි ඔක්යකොම ඔයා එක්ක ඉන්නවා.. ඒේ ඒ දව ්වල මටයි මයේ අේමිටයි හිටියය මයේ මාමා


452

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

විතරයි... නියේෂ් අයියා වුනේ ඒ කායල මට කිට්ටු නෑ... ඉතින් මම ඒ දුක නැති කර ගේයේ හරිම අමාරුයවන්..." "අයන් ඔේ අක්කි... මට යේයරනව අක්කිට යමොන තරේ දුකක්.. පාළුවක් ඒ කායල දැයනන්න ඇතිද කියල..." "ජීවියේ හැටි එයහම තමයි නංගි... අපි ඒ දුක ුලලුවන් තරේ අඩු කරයගන ජීවියේ ඉ ් රහට යන්න ඕන... ඒ එක්කම අයප් නැතිවුන ආදරණීයයන්ව මතක කරල අයප් ආගයේ හැටියට පින් යදන්න ඕන.. දැන් මයේ තාේතියග මරණ ංවේ රයට අපි පන් ලට දානයක් යදනව.. තාේතියග උපන් දිනය දව ට පසිඳු අයියයග යහෝේ එකට හරි යවන යහෝේ එකකට හරි ය ේවයක් කරනව..." "අපිේ ඒ විදියට කරනව අක්කි… මට තාේති කවදාවේ අමතක යවන්යන නෑ..." "ඔේ නංගි.. මට යේයරනව... ඒ එක්කම නංගි.. ඔයා යහො ට ඉයගන ගන්න ඕන.. තාේතියග යලොකු බලයපොයරොේතුවක් තිබුන ඔයාට යහො ට උගන්නන්න.. ඒ හින්දා තාේතිට යගෞරව කරන්නේ එක්ක ඔයා යහො ට ඉයගන ගන්න ඕන..." මාධි ්ථිර යල කීවාය. "අන්න... යහො ට ඇහුනයන ඔයාට... දැන් ඔයේ මාධි අක්කි වයේ වැඩ කරල යහො ට ඉයගන ගන්න ඕන... යේරුනාද?...." ඩිලානි තදින් කීවාය. "හා අක්කි... එතයකොට මමේ මාධි අක්කි වයේ තාරක අයියා යකයනකුේ යහොයා ගන්න ඕනද?..." තනූ ා මදක් සිනාය මින් දඟකාර යල ඇසුවාය. "ඔන්න කිේවා ඉතින් කතාවක්... ඔේ... මට යේරිලා තිබුයන යකොලු පි ්සුවක් ගහල තියයනව කියල... යේ.. මම එකක්


යනො ැයලන ය යනහ

453

කියන්නේ... තාරක අයිය වයේ යකොල්යලො යහොයා ගන්න එක යල්සි නෑ..." ඩිලානි ැයරන් කීවාය. "එයහනේ උෂාන් අයියා වයේ යකොල්යලක් ගන්නද?...." තනූ ා මදහ පාමින් ඇසුවාය.

යහොයා

"යේ... මයගන් මුකුේ අහ ගන්න එපා...." "ආ යේ යේ.. අක්කයගයි නංගියගයි රණ්ඩුව නවේත ගන්න... යේ නංගි... ඔයා මුල් තැන යදන්න ඕන ඉයගනීමට.. ඔයාට ගැලයපන.. ඒ වයේම ඔයාට ආදරය කරන පිරිමි ළමයයක් මීට් වුයනොේ යදන්නයග ආදරයක් ඇති යේවි.. ඒේ ඒක ප ්ය න් යන්න එපා... තාරක අයියවේ මමවේ එයහම ආදරය ප ්ය න් ගියේ නෑ.. ඒක අපි යදන්නයේ හදවේ වල අපිට යනොදැනිම ඇති වුනා..." මාධි අවධ්‍ාරණයයන් කීවාය. "ඔේ අක්කි මට යේරුනා...." මාධියේ ආ ාෂයේ, ඇයේ හදවතින් උතුරා යන කරුණාවේ ඩිලානි හ තනූ ාට පමණක් යනොව උෂාන්ටද මහේ අ ්වැසිල්ලක් හ අේවැලක් විය. උෂාන්ට වයාපාර කටමනතු කරයගන යාමට මාධියගන් ලැබුයන් විශ්ාල පිටිවහලකි. මාධියේ වයාපාර දැනුම හ පළුලරුද්දට අමතරව ඔහු දිරිමේ කරමින් ඇය නිතරම කටමනතු කිරීම උෂාන්ට මහඟු අේවැලක් විය. " මාධි... ඔයා මට යේ යදන යහල්ප් එක යවන යකයනක් දුන්න නේ යහො ගාණක් ල්ලි ගනී...." දිනක් විශ්්ව විදයාලයේදි උෂාන් මාධිට පැවසීය. " ල්ලි වලට වැඩිය මට ඒයකන් ලැයබන උෂාන්..."

තුට වටිනව


454

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

" මාධි... ගිය ආේයම ඔයා මයේ යහෝදරියයක් යවලා ඉන්න ඇති..." "ගිය ආේයම විතරක් යනයමයි.. යේ ආේයමේ මම ඔයායග යහෝදරියයක්යන ළමයයො.. හි.හි.හි.." "ේේ.. අයන් ඔේ මාධි...." "යේ...බියගම ැක්ටරි එයක් වැඩ අප්ය ට් එකක් නැහැයන..." "නැහැ මාධි... මම නිතරම ටච් එයක් තමයි ඉන්යන... ප්‍රයමෝදි යගොඩක් යහොඳින් යද්වල් බලා ගන්නව... එයා ඉන්න එක යලොකු යදයක්... අනික ප්‍රයමෝදි මට හරිම හිතවේ..ඒ වයේම අවංකයි..." "ඒක යලොකු යදයක්... දැන් බලන්න උෂාන්.... ඔයා ප්‍රයමෝදිට යලොකු යහල්ප් එකක් කරා... දැන් ඒ හින්දා ඔයාට යේ යහල්ප් එක ලැයබනවා... " "ඔේ මාධි... ඒක තමයි මමේ හිතුයව...." "අපි යහො කයරොේ ඒයක යහො විපාක අපිට ලැයබනව.. ඒ වයේම නරක යද්වල් කයරොේ ඒයක නරක විපාකේ ලැයබනවා... ඔයාට මතකද ධ්‍ේම පදයේ මුල් ගාථා යදක?... වැරදි වැඩ කයරොේ ඒයක නරක විපාක යගොනා පිටිප ය ් එන කරේයත යරෝයද වයේ අයප් පිටිප ්ය න් එනවා.. යහො යද්වල් කයලොේ ඒයක යහො ආනි ං අයප් ප ්ය එන අයප් යහවනැල්ල වයේ අපිේ එක්කම එනවා..." "අයන් මාධි.. ඔයා යේ යද්වල් තනූ ා නංගිටයි.. පිමනමි දූටයි කියල යදනවද?... ඔයා ළඟින් ඉන්න එක ඒ යදන්නට යලොකු හයියක් මාධි..."


යනො ැයලන ය යනහ

455

"ඔේ උෂාන්.. මම එයහම ඉන්නවා... මතක තියා ගන්න උෂාන්... මමේ පිමනමියග අේම යකයනක් කියල... පිමනමි ඉපදුන දවය මට එයහම හිතුනා... ඒක හැම දාටම එයහමයි උෂාන්..." "ඔේ.. මම දන්නව මාධි... ඔයා නැේනේ අද පිමනමි යකයනක් යේ යලෝයක නෑ..." "ජීවියත හරිම ුලදුමයි යන්ද උෂාන්.." "ඔේ මාධි..ඒක හරි..." "ඉතින් උෂාන්... යකොයහොමද?..."

යකොේගල

ැක්ටරි

එයක්

වැඩ

"නියේෂ් අයියා එවුල මැයන් ර් නේ යගොඩක් යහො යි…. ඒ නි ා ඒතරේ අවුලක් නෑ... යකොේගල ප්‍රඩක්ෂන් ලයින් එක යගොඩක් වැඩියියන... යේ මාධි… මම ඔයායගන් යදයක් අහන්නද?...." "යමොකද්ද උෂාන්?..." "ඔයා කැමතිද අයප් කේපැණි එකට ඩියරක්ට' යකයනක් හැටියට ය ොයින් යවන්න... පාට් ටයිේ හිටියේ ඇති මාධි.. ඔයායේ ප්‍ර න් ් එක යගොඩක් වටිනවා… ඔයා කියන ඕනම ැලරි එකක් යගවන්නේ..." "අයන් උෂාන්.. තෑන්ක් ් ඔයායග ආරාධ්‍නාවට… ඒ වුනේ උෂාන් මට ඒක කරන්න අමාරුයියන.. මට කැේප ් එයක් වැඩ එක්ක සුප' මාකට් එයකේ වැඩ කරනවයන.. ඉතින් මට එයහම කරන්න විදියක් නෑයන උෂාන්..." මාධි පැහැදිලි කලාය. "හ්ේේේ..ඔේ...මට ඔයා කියන එක යේයරනව මාධි...." "ඒ යකොයහොම වුනේ උෂාන්.. මම මයේ යහල්ප් එක ඔයාට ඕන යවලාවක යදනවා... ඒක යප්‍රොමි ් එකක්... ඒ ගැන යදපාරක් හිතන්න එපා..."


456

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"අයන් ඔේ මාධි... මම දන්නවා.. ඇේතම කිේයවොේ ඔයා මට තියයන යලොකු හයියක්..." "මම ඩිලානිටේ කිේව ටික ටික බි ්න ් එකට හවුල් යවන්න කියල...." "ආ ඔේ මාධි.. ඩිලානි මාේ එක්ක ඒ ගැන කතා කරා...." "ඔේ...මම ඩිලානිට කිේයව ටියකන් ටික බි ්න ් එකට ය ොයින් යවන්න කියල... එයාට ඒක කරන්න ුලලුවන් උෂාන්.. යල් වල ඉතින් බි ්න ් තියයනව ඇතියන යන්ද?.. හි.හි.හි... ප ්ය යහමින් ැයර් ඩිප්යලෝමා එකක් කරල තවේ දැනුම අර ගන්න ුලලුවන්... මම හිතනව යේ විදියට ැමිලි බි ්න ් එකක් යගොඩක් ාර්ථක යවයි කියල... දැන් නියේෂ් අයියයි දුෂානි නංගියි කරන්යනේ ඒ විදියටයන... බලන්න ඒ යදන්න දැන් ඒ යගොල්ලන්යග අලුේ බි ්න ් එකේ යහො ට දිමනණ කරයගන යනව... මට හරිම න්යතෝ යි..." " මාධි.. ඔයාට වයේ ල ් න හිතක් හැයමෝටම තියයනව නේ යේක දිවය යලෝකයක්...." උෂාන් ප්‍රීති ංයේගයකින් කීයේය. මාධියේ කුහුලින් යතොර යහො හිතේ, ඇයේ කරුණාබර හදවතේ නි ා ඇය ෑම විටම අනුන්ට උදේ කිරීමට උේසුක වන යහයින් ඇයට සියලු යදනාම නිතැනින්ම මහේ ය ේ ඇලුේ කරති. යමවැනි ආදරයක්, ය යනහ ක් මුදල් බලයයන් ලබා ගත යනොහැකිය. ++++++++

සුලාරි යවෝල්ටර් මග ඇති කරගේ අයථා ේබන්ධ්‍ය ඳුන් මග ඇති රහ ් ේබන්ධ්‍යටේ වඩා තදබල යල කරයගන ගියාය. තම අභිප්‍රාය මුදුන්පේ කර ගැනීමට ඳුන්ට වඩා යවෝල්ටර් බලගතු ඉේයතකු බව සුලාරි ප ක් කර ගේතාය. පිරිුලන් කාමුක සිරුරක් ඇති ඇයට යවෝල්ටර් තදින්ම වහ වැටී ඇති බව ඇය ඉතා ඉක්මනින්


යනො ැයලන ය යනහ

457

යේරුේ ගේතාය. එයහයින් ඇය තම කාමුක බව උලුප්පමින් යවෝල්ටර් උපරිම යල යපොළඹවා ගේතාය. යබොයහෝ දිනවල සුලාරි යවෝල්ටර්යේ ලු තල නිවය ේ ඔහු මග අනුරාගි ක්‍රියා වල නියැලුනාය. යමම අනුරාගී ේය ෝග ක්‍රියා ඳුන්යගන් ව න් කර ගැනීමට ඇය සූක්ෂම යල කටමනතු කලාය. ඳුන් හ යවෝල්ටර් යදයදනා මගම සුලාරි අයථා ක්‍රියා වල යයදුනේ ඒවා අනිකායගන් ඟවා ගැනීමට ඇය පරි ් ේ වූවාය. ැමියායගන් ත ප්තිමේ යනොවන අධිකාමරාගයකින් යපයළන සුලාරි යමය ේ පිරිමින් යදයදයනකුයේ පහ ලබන අතර එය තම පරමාර්ථ මුදුන්පේ කර ගැනීයේ මාර්ගයක්ද කර ගේතාය. සුලාරියේ පිරිුලන් සිරුරින් හ ඇයේ ේබාහන වලින් උන්මාදයට පේ යවෝල්ටර්ට නිතරම ඇයේ පහ ලැබීමට අවශ්ය විය. "සුලී... ඔයා තරේ නෑ..."

ැපක් යවන කිසිම ගෑණියයක් මට ල

දිනක් සුලාරියේ ශ්රීර ේබාහනයකින් අව ානයකින් කුල්මේ වී සිටි යවෝල්ටර් පැවසීය. "ේේ.. ඒ කියන්යන ඔයා ගෑණ තියයනව වයේ යන්ද?..ආ..."

හ ත ප්තිමේ

ෑයහන ගානක් එක්ක ඉ ල

තුවායකින් සිය නේන සිරුර ව ාගේ සුලාරි කීවාය. " ් ් ්.. යමොයකෝ ළමයයො ටවල් එක ඔතා ගේයත?.. ඕක අයින් කරල යන්ක්ඩ් ඉන්නයකො... මම ඔයා දිහා බලන් ඉන්න ආ යි.. චුක්... ඉතින් ළමයයො නියම පිරිමියයක් යවන්යන ගෑණ කීප යදයනක් එක්ක හිටියම තමයි...දැන් ඔය මහ යලොකුවට චරිත සුද්යධ්‍ ගැන කතා කරන මිනි ්සුනට යහොර ගෑණ ඕන තරේ ඉන්නව ඇති... ආ හරි... දැන් ඔයා පිරිමි කී යදයනක් එක්ක ඉ ල තියයනවද?.. කියන්න බලන්න...."


මයනෝ ය ොන්ය ේකා

458

"මට එච්චර ඉ ල නෑ..." නැවතේ නේන වී යවෝල්ටර් අ ලින් යහයන් වැතිරුන සුලාරි කීවාය. යහයන් පැේතට හැරුනු යවෝල්ටර් ඇය ආලිංගනය යකොට ගේයේය. "කියන්න කැමති නෑ යන්ද?..හි.හි.හි.. හරි හරි.. ඒකට කමක් නෑ... ඉතින් කියන්නයකො... ඔයා මාේ එක්ක යමයහම ඉන්න ආ ද?.." "ඔේ යවෝල්ටර්..." "යගොඩාක් ආ යි?..." "ේ...." "මටේ ඔයා එක්ක යමයහම ඉන්න එක තමයි මයේ යලොකුම ැයප් සුලී.. ඔයාට ඕන යදයක් තියයනව නේ මට කියන්න.... " සුලාරියේ නේන සිරුයර් පේ යවෝල්ටර් කීයේය.

්පර්ශ්යයන් නැවතේ ඇවි ්සීමට

"ේේ... යවෝල්ටර්... මට ඔයායගන් යහල්ප් එකක් ඕන..." යකඩය නියම යල රේවී ඇති බව දැනගේ සුලාරි එයින් නියම ප්‍රයයෝ නය ගැනීමට සිතා ගේතාය. "කියන්න මයග සුලී යකල්යල්ඒඒඒ... ඕන යදයක් කියන්න.. මම ඔයාට යනොකරන යදයක් නෑ...." කාමයයන් අන්ධ්‍ වී සිටි යවෝල්ටර් කීය "යවෝල්ටර්.. ඔයාට මතකද මම කිේවා අපි ටැේලට් කේපිමනට' ් යගන්නන්න ප්ලෑන් කරා කියල..." "ඔේ ඔේ... මට මතකයි... ඉතින් කියන්නයකො.. යමොකද්ද.. ඕන යදයක් කියන්න.... මම කරන්නේ..."


යනො ැයලන ය යනහ

459

"මට යහො ඩීල් එකක් හේබ වුනා සිංගයපෝ වල මම දන්න යහෝල්ය ේල් කේපැණි එකකින්... යේ කේපැණි එක හරිම යරපිමනටඩ්… මම ්ටඩී කරුල මනනිවසිටී එකට රි 'ච් ග්‍රාන්ට් ් ලේ තියයනවා... " සුලාරි යමය ේ කියූ ෑම යදයම තයයයන් යතොරය. ඇය හන් කල යමම ආයතනය ඇය ඉයගන ගේ විශ්්ව විදයාලය හා කිසිදු බ කමක් යනොමැත. තවද ඇය පැවසූ යවළ ගනුයදනුයවන් කිසිම ආකාරයක අමතර යහෝ වියශ්ේෂ වාසියක් ඔවුන්යේ Sadeeka Medware Solutions ආයතනයට යනොමැත. "ඉතින් සුලී තවේ බල බල ඉන්යන නැතුව ඩීල් එක කරන්නයකො… අද ටැේලට් කේපිමනට' ් වලට යලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියයනවයන...." "ඔේ යවෝල්ටර්.. ඒේ ඳුන් කැමති නෑ යේ ඩීල් එකට.. එයා කියනව යකොරියා වලින් ඩියරක්ට් ඉේයපෝට් කරාම මීට වඩා ලාබයි කියල.. ඒ වුනාට යවෝල්ටර්.. යකොරියා වලින් ඩියරක්ට් එන මහර ප්‍රඩක්ට් ් වල ක්වලිටි එක යගොඩක් අප්ය ට්... යේ ඩීල් එක එයහම එකක් යනයමයි..." සුලාරි යමය ේ කියමින් යවෝල්ටර්යේ ලැම යපයද පිරිමැද්දාය. යවෝල්ටර් මහේ උේයේ නයක් ඇති විය.

ය මින්

"ඔය ඳුන්ට හරියට බි ්න ් කරන්න යේයරන්යන නෑ...මිනිහ මම එක්ක වැඩ කරන කායලේ ඔය වයේ යහො ඩීල් ් කීපයක් මි ් කර ගේතා... හරි සුලාරි... එයා කැමති නැේනේ අපි යදන්නට ුලලුවන්යන ඩිසිෂන් එකක් ගන්න... අපි ඩීල් එක කරමු… ඔයා යප්ප' ් ලෑ ්ති කරන්න..." "තැන්ක් යූ ය ෝ මච් යවෝල්ටර්...." යවෝල්ටර් යද කාමුක දෑසින් බැල්ම යහලූ සුලාරි ඔහු තදින් ආලිංගනය යකොට ගේතාය. අධික යල යපළඹවීමට පේ


460

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

යවෝල්ටර් ඇය මග අභිරතියේ යයදුයන් සුලාරියේ අභිප්‍රායන් ගැන කිසිේ යනොදැනය.

ැඟවුනු

සුලාරි දැන් නියම තැනට, නියම ආකාරයට යතොන්ඩුව දමායගන ඇත. දැන් තියබන්යන් නිසි යේලාව පැමිණි විට යතොන්ඩුව තද කිරීම පමණි. ++++++++

සුලාරි විසින් ආරේ කරන ලද ටැේලට් පරිගණන යන්ත්‍ර වයාපාරයයන් Sadeeka Medware Solutions ආයතනයට මූලය වශ්යයන් එතරේ ලා යක් යනොතිබුනේ ඉන් ආයතනයේ කීර්ති නාමයට ෑයහන ප්‍රසිද්ධියක් ලැබුනි. යමය සුලාරි විසින් කලින් ැලසුේ කරන ලද්දකි. ඔවුන්ට ාණ්ඩ ැපයූ මාගම සුලාරියේ අනුදැනුම පිට යේ ප්‍රසිද්ධිය ලබා දුන්යන්ය. ඊට අවශ්ය ප්‍රතිපාදන ඔවුන්යේ ාණ්ඩ ැපමනේ මිල තුල සූක්ෂම යල අන්තර්ගත කිරීමද සුලාරි අනුදැනුම ඇතිව සිදු විය. සුලාරිට අවශ්ය වී තිබුයන් යේ පරිගණක යන්ත්‍ර වයාපාරය තුලින් Sadeeka Medware Solutions ආයතනයට අති විශ්ාල ප්‍රචාරයක් හ කීර්ති නාමයක් ලබා මය. ඇයේ එම වයායාමය ාර්ථක විය. "යවෝල්ටර්.. යකොයහොමද අයප් අලුේ හාඩ්යවයා' බි ්න ් එයකන් අපිට ලැබුන පේලිසිටි එක?.. දැන් අපිට එන බි ්න ් තවේ වැඩි යවලා... ඒෂියන් මාකට් එයකනුේ අපිට යප්‍රොය ක්ට් ් යදකක් ආවා..." දිනක් යවෝල්ටර් මග තරු පයහේ යහෝටලයක දිවා ආහාරය ගනිමින් සිටින විටක සුලාරි කීවාය. "ේේේ.. සුලාරි ඔයා නේ ුලදුම ටැලන්ටඩ්...ඒ වයේම යක්පබල් ගර්ල් යකයනක්.. මට නේ හිතා ගන්න බෑ ඔයා යේක කයර් යකොයහොමද කියල... මම යේ තරේ බි ්න ් කරල තියයනව.. ඒේ මටවේ හිතා ගන්න බෑ යේ යදවල්..."


යනො ැයලන ය යනහ

461

"යවෝල්ටර්... නියම විදියට සිටුයේෂන් එක හැන්ඩ්ල් කරාම එයහම කරන්න ුලලුවන්... අපි ඉ ්ය ල්ලම ප්‍රඩක් ්ට් ් ඉල්ලුම ගැන දැනුමකින් ඉන්න ඕන...." "යමොනව වුනේ ඔයා නේ හැම පැේයතන්ම යග්‍රේට් සුලී...." "හැම පැේයතන්ම?.... ඒ යමොකද්ද යවෝල්ටර්?...." "ඇයි ළමයයො.. ඒ ඔයායේ අනිේ යද්වල්යන... දන්යන නැද්ද ඉතින්?.... යේ ඔයාට යන්න හදි ්සියක් නැහැයන... ඳුන් යකොයහද?....." "නෑ යවෝල්ටර් හදි ්සියක් නෑ... යකයනක් මීට් යවන්න...."

ඳුන් ගියා ක්ලයන්ට්

යවෝල්ටර්යේ අවශ්යතාවය කුමක්දැයි සුලාරි යහො දන්නීය. ඇයට ඕනෑ කරන්යන්ද යේ යදය සිදුවීමය. "ේේේ.. එයහනේ ලන්ච් ඉවර යවලා යමුද?...."

අපා'ට්මන්ට්

හැටි එකට

"ෂුව' යවෝල්ටර්...." ලු තල නිවය ේ යදොයරන් ඇතුලු වූ ැණින් යවෝල්ටර් සුලාරි ඔ වා යහන මත යහොවා ගේයේ කිසිදු ඉවසීමකින් යතොරවය. යවෝල්ටර් ව ඟයට ගන්නා කලාව යහොඳින් දන්නා සුලාරි ඔහුට දිය හැකි උපරිම රති ැපය දුන්නාය. රාගයයන් අන්ධ්‍වූ යවෝල්ටර් ඇයේ අල්යල් නැටයවන රූකඩයක් බව සුලාරි යහොඳින් දන්නීය. ……………………………..

"යවෝල්ටර්...." යවෝල්ටර්යේ සිරුරට යටවී සිටි සුලාරි ය මින් මිමිනුවාය. "ඇයි සුලී යකල්යල?..කියන්න...."


462

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"දැන් අයප් කේපැණි එක ෑයහන්න යප්‍රොෆිට් ගන්න..යගොඩක් දිමනණ කේපැණි එකක්යන..." "අේයමෝ ඔේ සුලී... ඒ ඉතින් ඔයා හින්ද තමයි.. යමයහම යදයක් කරන්න බෑ..."

ඳුන්ට නේ

"ඉතින් යවෝල්ටර්.. මම හිතුව කේපැණි එක තව එක් ්පෑන්ඩ් කරන්න.. ඒ කියන්යන ය ො ්ට්යවයා' ය ක්ෂන් එකයි... හාඩ් යවයා' ය ක්ෂන් එකයි යවනම මනනිට් ් යදකක් කරන්න... එතයකොට මැයන්ජ් කරන්න යල්සියි... දැන් හාඩ්යේයා බි ්න ් එකට යගොඩ යහො පේලිසිටි තියයන හින්ද ඒක හරිම යප්‍රොෆිටේල් විදියට කරන්න ුලලුවන්..." "අයන් සුලී... ඔයාට නේ මරු බි ්න ් අයිඩියා ් තියයනවා… හරි හරි... අපි ඒ විදියට කරමු...." "මම හිතුවා හාඩ්යවයා' ය ක්ෂන් එක ඳුන්ට මැයන්ජ් කරන්න ල මම ය ො ්ට්යවයා' ය ක්ෂන් එක මැයන්ජ් කරන්න.... එයහම යහො යි යන්ද්?...ේේේේ..." සුලාරි යවෝල්ටර්යේ කලවා යන්තේ කාමුක යල පිරිමදිමින් ඇසුවාය. යවෝල්ටර්යේ සිතේ ගතේ කාමයයන් අන්ධ්‍ විය. "යහො යි යහො යි සුලී... ඔයා කියන ඕන විදියකට අපි කරමු... යනෝ යප්‍රොේලේ..." "එයහනේ යවෝල්ටර්… මට ඩිසිෂන් ගන්න ුලලුවන් යවන්න ටූ ත'ඩ් යෂයා ් එක්ක ය ො ්ට්යවයා' ය කෂන් එක යදන්න ුලලුවන්ද? … ඳුන්ට ුලලුවන් හාඩ්යවයා' ය ක්ෂන් එක ේපූර්ණයයන්ම හැන්ඩ්ල් කරන්න...." "ෂුව'...ෂුව'.. සුලී...මට දැන් යකොයහොමේ ඔය යගොල්ලන්යග කේපැණි එයක් යෂයා ් තිබිල වැඩක් නෑ... මයේ දැන් යවන බි ්න ් තියයනවා… ඒ හින්ද මයේ යෂයා' ් මම ඔයාට ොන් ් '


යනො ැයලන ය යනහ

463

කරන්නේ... ඔයා කරන යේ යග්‍රේට් 'වි ් එකට යබෝන ් එකක් හැටියට.... එයහම කරල ඔයායේ බි ්න ් යමොඩ්ල් එයක් හැටියට කේපැණිය රී ්ෙක්ච' කරමු..." යවෝල්ටර් ඔහුයේ වයාපාර යකොට ් සුලාරිට ලබා දුන්යන් ඇය විසින් වයාපාරයට කරන ලද ය ේවය නි ාද, එය ේ නැතිනේ යවන යේ ය ේවයකටද යන්න සිතා ගැනීම අපහසු නැත. "ඕඕඕඕ... තෑන්ක් යූ ය ෝ මච්..යවෝල්ටර්... අපි අයප් කේපැණි එක ලංකායව ලීඩින්ම I.T. කේපැණි එක කරමු....." යවෝල්ටර්ට උණසුේ හාදුවක් යදමින් සුලාරි කීවාය. "සුලී... ඔයා මාේ එක්ක යේ වයේ දිගටම ඉන්නව යන්ද?...." සුලාරියේ පහසින් නැවතේ යපළඹවීමට පේ යවෝල්ටර් ඇසීය. "මම හැමදාම ඔයා එක්ක ඉන්නව යවෝල්ටර්...." සුලාරිට ඇතිවූ ප්‍රීතිය නිේ හිේ නැති විය. ඇයේ අභිප්‍රාය ාර්ථක කර ගැනීයේ කඳු මුදුනටම ඇය දැන් පැමිණ ඇත. තව ඇේයේ එක් පියවරක් පමණි. එම අව ාන පියවර ගැනීයමන් ඇයේ අභිප්‍රාය මුදුන්පේ වනු ඇත. යකය ේ යවතේ ඒ පියවර ගැනීයමන් පසු ඇතිවිය හැකි සුළි සුලං හ භුමි කේපා ගැන සුලාරි මැනවින් දන්නීය. ඒ නි ා එම පියවර නියම කලට නියම ආකාරයයන් සිදු කිරීමට ඇය අදිටන් කර ගේතාය. ++++++++

නියේෂ් හ දුෂානිට ඔවුන්යේ පළමු නැේ බඩු යතොගය වරායයන් නිදහ ් කර ගැනීමට ෑයහන යවයහ ක් දරන්නට සිදු විය. යමයතක් කල් නියේෂ්යේ වයාපාරය කිසිම දිනක ාණ්ඩ ආනයනය කර යනොමැත. එයහයින් ඔහුටේ, දුෂානිටේ, ඔහුයේ වයාපාරයේ ය ේවකයන්ටේ යමය නුුලරුදු කටමනේතක් විය.


464

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

යකය ේ යවතේ නියේෂ් හ දුෂානියේ කැප වීමේ, යවයහ මහන්සියේ නි ා යේ කාර්යය ාර්ථක යල ඉටු කර ගැනීමට හැකි විය. මාධියගන් ඔවුනට ලැබුන පිටිවහල අතිමහේය. ඇයේ උපයද ් හ දිරිමේ කිරීමට අමතරව ඇය ය ේවය කර සුපිරි යවළ ල් මාගයේ නියයෝජිතයින්යේ හායද මාධි ලබා දුන්නාය. උෂාන් හ තාරකද හැකි පමණින් උදේ කයලෝය. පළමු බඩු යතොගය යගෝමින් මහතායේ නියයෝජිත ඩන්කන් මහතාට ැපයූ දින න්ධ්‍යායේ නියේෂ්, දුෂානි, තාරක, මාධි හ උෂාන් අවන් හලකට රාත්‍රී ආහාරය ගැනීමට ගියයෝය. "නියේෂ් අයියා.. නංගි... අද ඔය යදන්නට හරිම න්යතෝ .. ඒ වයේම හරිම වැදගේ දව ක් යන්ද?...." මාධි උතුරා යන ප්‍රීතියයන් ඇසුවාය. "අයන් ඔේ අක්කි... අපි අද අයප් ජීවිතයේ එක විදියක දිනුමක් ලැබුව වයේ හියතනව..." දුෂානි කීවාය. "වයේ යනයමයි... ඔය යදන්න ඒ දිනුම ලැබුව නංගි... යේ යද්වල් යමයහම කරන්න ුලලුවන් වුයන් ඔය යදන්නයග මහන්සියයි.. කැප වීමයි… එකමුතු කමයි හින්ද තමයි...." තාරක කීයේය. "අයන් ඉතින් අක්කියි..අයියයි..උෂාන් අයියයි අපිට යකොච්චර යහල්ප් කරාද... නැේනම අපිට යමයහම කරන්න යල්සි යවන්යන නෑ...." දුෂානි ක තඥතා පූර්වකව කීවාය. "ඒ වුනේ උේ ාහය ඔය යදන්නයගයන... දැන් කරන්න ඕන යේ පටන් ගේත ගැේම දිගටම අරයගන යන එක...." මාධි කීවාය. "ඔේ නංගි... අපි ඒ විදියට තමයි කරන්න බලායපොයරොේතු යවන්යන.. ඉ ්ය ල්ලම හේබ වුන යේ ඩීල් එක ෑයහන්න


යනො ැයලන ය යනහ

465

යහො යි... ඉතින් අපිට ඉ ් රහට යේ වයේ ඩීල් යදක තුනක් කර ගේයතොේ යගොඩක් දිමනණ කර ගන්න ුලලුවන්..." නියේෂ් කීය. "ඔේ ඔේ නියේෂ් අයියය... එයහම තමයි කරන්න ඕන... ඔය යදන්නම ඉතින් බි ්න ් පවුල් වල යදන්යනක්යන… දුෂානි නංගියග තාේතා ඉතින් යලොකුම බි ්න ් කාරයයක්යන.. යන්ද?...." උෂාන් කීය. "ඒ වුනාට මට තාේති කරනව වයේ බි ්න ් කරන්න ඕන නෑ උෂාන් අයියය... අපිට ුලලුවන් විදියට අපි කර ගන්නවා..." දුෂානි දැඩි යල කීවාය. "ඒක හරි නංගි... අපි කරන්න ඕන අපිට ුලලුවන් විදියට තමයි.... දැන් ඔය ඩීල් එයක් යප්මන්ට් ් කරලද තියයන්යන?....." තාරක ඇසීය. "තවම නෑ මල්ලි... යකොයහොමේ ඒයක අවුලක් නෑ... මි ්ට යගෝමින්යග බැංකුයවන් එල්.සී. එකක් ලයන තියයන්යන...." නියේෂ් කීය. "ඔේ එයහනේ ප්‍රශ්්නයක් නෑ..." ඔවුන් ප ් යදනා එදින න්ධ්‍යාව අවන් හයල් ඉතා ප්‍රීතියයන් හ ැහැල්ලුයවන් ගත කයලෝය. නියේෂ් හ දුෂානි ඔවුන්යේ නව වයාපාරයට දැමු යමම අඩිතාලම ගැන යබයහවින් ටටටට හ ත ප්තියට පේ වූයවෝය. එයහේ ඔවුන් යදයදනාට යනොසිතු විරූ ප්‍රශ්්නයකට මුහුණ මට සිදු විය. ++++++++

නියේෂ් හ දුෂානියේ වයාපාරයයන් පයන ලද නිමකල යගොඩනැගිලි උපාංගවල තේේවය අදාල ප්‍රමිතියන්ට යනොමැති බව ඩන්කන් මහතා විසින් නියේෂ්ට දැනුේ දුන්යන්ය. යමම උපාංග වල


466

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

ාේපල ඔහු විසින් යවනම තේව පාලන පරීක්ෂණයකට තම ආයතනය මගින් යයොමු කල බවේ, එම පරීක්ෂණ ප්‍රතිලල අනුව එම උපාංග ශ්‍රී ලංකායේ ේමත ප්‍රමිතියන්ට යනොගැලයපන බවේ ඩන්කන් විසින් පව න ල . යේ නි ා මැයල්සියානු බැංකුවක් මගින් නිකුේ කර ඇති ණයවර ලිපියට අනුව ාණ්ඩ හා මුදල් බැංකුයවන් යගවීම අේහිටුවා තිබුනි. යමම පණිවිඩය ලැබුනු වහාම නියේෂ් තම ආයතනයේ ැපමනේ කලමණාකරු වන සුයද්ශ්් මග යේ පිළිබ ව හදිසි කාච්ඡාවක් පැවැේවීය. "සුයද්ශ්්... අපි චයිනා වල ැක්ටරි ප්‍රඩක්ෂන් එයකන් ක්වලිටි රියපෝට් ් යගන්න ගේතා යන්ද?...." නියේෂ් ඇසීය. "ඔේ ර්... ඒව ඔක්යකොම නියම විදියට යගන්න ගේතා... ෂැන්හායි වල තියයන යරපිමනටඩ් ලැේ එකකින් තමයි යේ යට ්ට් රියපෝට් ් එවල තියයන්යන... මම ඒව ඔක්යකොම යචක් කරා... හැම එකම ශ්‍රී ලංකන් ්ටෑන්ඩඩ් ් වලට තියයනවා.. කිසිම ප්‍රශ්්නයක් නෑ...." සුයද්ශ්් පැවසීය. "එයහනේ යමොනවද යේ මිනිහා කියන යේ බහු බූත කතා?.... බලනවා.. එල්.සී. එයක් කන්ඩිෂන් ් ඔක්යකොම හරි නැති හින්ද බැංකුව යප්මන්ට් එක විේයහෝල්ඩ් කරලා...." නියේෂ් තරයහන් කීයේය. "ඔය ඩන්කන් මට එයා ගේත රියපෝට් ් ඊයේල් කරල තිබුනා... ඒ රියපෝට් ් ඔක්යකොම අරයගන තියයන්යන යකොරියා වල ලැේ එකකින්...." "යකොරියා වල???... ඒ කියන්යන ඩන්කන්ල යකොරියාවට ාේපල් ් යවල තියයනවද?.... " "ඔේ ර්.. ඒකට නේ යහේතුවක් තියයනව.. යමොකද යේ ප්‍රඩක්ට් ් වල තියයන ්යපෂල් යපොලිමර් මැටීරියල් ් හින්ද


යනො ැයලන ය යනහ

467

ලංකායව යට ්ට් කරන්න බෑ... මම හිතන්යන ඒක තමයි යකොරියා යවල තියයන්යන... මම හිතන්යන ාේපල් ් එයාර් ලි ්ට් කරල තියයනව... නැේනේ යමච්චර ඉක්මනට යමයහම රියපෝට් ් ගන්න බෑ.... " "ඉතින් අයිය ...තව ඕයක යට ්ට් කරන්න තියයන්යන යමොනවද?.. අපි වැලිඩ් යට ්ට් රියපෝට් ් ලයන තියයන්යන කන්ෙැක්ට් එයක් හැටියට.. යේ මිනිහට පි ්සුද මන් දන්යන නෑ... " "ේේ.. මම කන්ෙැක්ට් එක ආයිේ පරි ් මින් බැලුව ර්... කන්ෙැක්ට් එයක් වගන්තියක් තියයනව ක්ලයන්ට්ට අයිතියක් තියයනව කියල යවනම ඉන්ඩියපන්ඩන්ට් යට ්ට් රියපෝට් ් ගන්න... ඉතින් එයහම බැලුවම යේ මිනිහ කරුල වැයඩ් කන්ෙැක්ට් එකට අනුකූලයි...." "ෂික්.... මට යප්න්යන යේ මිනිහ මහ අමාරු කාරයයක් වයේ... මට නේ හියතන්යන අයප් යප්මන්ට් ් පරක්කු කරන්න ගහන ප්ලෑන් එකක් යේක... ඔය මිනි ්සු ල්ලි යරෝල් කරලයන ඔක්යකොම කරන්යන...." "ඔේ ර්... ඒක එයහම යවන්න යගොඩක් ඉඩ තියයනවා... අපිටේ යගොඩක් කල් බලායගන ඉන්න බෑ ර්.. ඉක්මනට අයප් බෑන්ක් රා ්ට් එක ය ට්ල් කරන්න ඕන.. නැේනේ නිකන් ඉන්ෙ ්ට් යගවන්න යවනවා.. ඒ එක්කම කෑෂ් ්යලෝ එකේ අප්ය ට් යනවා...." සුයද්ශ්් කියේය. "ඒක තමයි අයිය .. යේක මාර අවුලක්යන… යේ යලෝකල් බි ්න ් කරනව වයේ යනයමයි යේක... හරි... මම එයහනේ දුෂානි මැඩේ එක්කේ කතා කරල යමොනවද කරන්යන කියල ප්ලෑන් කරන්නේ.. මැඩේ දැන් කැේප ් එයක් ඉන්යන... අද හව ට මීට් යවලා සුයද්ශ්්ට කියන්නේ... ඔයා ඔෆි ් එයක් ඉන්නවයන?....."


468

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"ඔේ ර්... මම ඉන්නව... එයහම නැතේ යමෝබයිල් එකට යකෝල් කරන්න.. මම ඕන යවලාවක එන්නේ...." ඇති වී තියබන තේේවයේ වයාකූලේවයේ, බරපතල කමේ නි ා එදින න්ධ්‍යායේ නියේෂ්, දුෂානි, මාධි, තාරක, උෂාන් හ පසිඳු නියේෂ්යේ කාර්යාලයේ හමු වූහ. දුෂානි ුලුලරන තරේ යක්න්තියකින් පසු වූවාය. "නංගි ප්ලී ්... තරහ අරයගන හදි ්සි යවලා යේක වි න්න බෑ... අපි යබොයහොම කල්පනායවන් වැඩ කරන්න ඕන.... ඔයා කලබල යවලා යක්න්තියයන් වැඩ කරන්න ගියයොේ වැයඩ් තවේ අවුල් යවනව...." මාධි දුෂානිට අවවාද කලාය. "ඒ වුනාට අක්කි.. යේක හරිම අන්ය යා'යන.. බලන්නයකො... අපි යවලාවට බඩු ප්ලයි කරා කිසිම අඩුවක් නැතුව... ඉතින් යමයහම කරන එක වැරදියන...." දුෂානි කීවාය. "නංගි... යේ යලෝයක හැමයද්ම ාධ්‍ාරණ විදියට යවනව නේ යේක දිවය යලෝකයක්යන... එයහනේ උ ාවි...යපොලීසි ඕන නැහැ... ඔයා තවම යේවට හරියට එක් ්යපෝ ් යවලා නෑ... අපි යේ ංකීර්ණ මා යේ ජීවේ යවන්න යකොට යේ වයේ යද්වල් වලට මූණ යදන්න සිද්ධ්‍ යවනව...." මාධි පැහැදිලි කලාය. "නියේෂ් අයියය.. දැන් යේ ඩන්කන් කියන මනු ් ය යේ වයේ යදයවනි රියපෝට් එකක් ගන්න යමොකක් හරි යහේතුවක් අපිට හිතා ගන්න ුලලුවන්ද?... ප්ලයි කරුල බඩුවල කිසිම අප්ය ට් එකක් තිබුයන නැහැයන?...." තාරක ඇසීය. "නැහැ මල්ලි... කිසිම අප්ය ට් එකක් තිබුයන නෑ... අනික.. අපි ක්වලිටි යට ට් ් රියපෝට් ් එක්ක තමයි ප්ලයි කයර්... හැබැයි කන්ෙැක්ට් එයක් විදියට ක්ලයන්ට්ට ඕන නේ යවනම යට ්ට් රියපෝට් ් ගන්න ුලලුවන්...." නියේෂ් වි ්තර කයල්ය.


යනො ැයලන ය යනහ

469

"හ්ේේ.. දැන් එයහනේ යමතන තියයන්යන යකොන් ්ලික්ට් එකක් යන්ද?...." උෂාන් ඇසීය. "ඔේ උෂාන් මල්ලි.. එයහම තමයි...." "එයහනේ ඉ ්ය ල්ල ඔය මි ්ට ඩන්කන් එක්ක යේ ගැන කතා කයරොේ නරකද?...." උෂාන් කීයේය. "ඔය මිනිහට ඕන අපිට ල්ලි යගවන්යන නැතුව ඉන්න.. මට හියතනව හේබ යවලා යහො වයින් යදකක් කතා කරන්න...." දුෂානි නැවතේ ආයේගශීලි වි කීවාය. "ඔන්න ඉතින් ආයිේ පටන් ගේතා... නංගි... ඔයහොම කලබල යවලා බෑ.. යේක හරිම යඩලිකට් සිටුයේෂන් එකක්...." තාරක පැවසීය. "නියේෂ් අයියය.. මම හිතන්යන ඉ ්ය ල්ල ඔයා යලෝය'ට කතා කරල එයායග ඇඩවයි ් එක අහ ගන්න... මමේ හිතනවා උෂාන් කිේව වයේ මි ්ට ඩන්කන් එක්ක කතා කරල ය ට්ල් කරන්න බැලුයවොේ යහො යි කියල... යමොනව වුනේ ඉ ්ය ල්ල යලෝය' එක්ක කතා කරන්න..." මාධි උපයද ක් දුන්නාය. "යේ... මම යදයක් කියන්නද?... මම සුධීර මාමට යේ ගැන යපොඩ්ඩක් කියල බලන්නද?... මාමා යේ දව ්වල ලංකායව නේ නෑ... මම ඊයේල් එකක් යවන්නේ.. මාමාට යේ වයේ යද්වල් ගැන යහො අයිඩියා එකක් ඇති මම හිතන්යන..." පසිඳු ඇසීය. "ආ... අන්න ඒක යහො යි පසිඳු... අපිට යේ යවලායේ හැයමෝයගම උදේ ඕන... නියේෂ් අයියය.. ඔයා එයහනේ අර මාධි කියුල යද් කරන්න.. හැබැයි නංගි යේ.... ඔයා මීටින් ් වලට යනව නේ කලබල ඇති කර ගන්න එපා.. එච්චරයි... යමොකද කලබල කයරොේ අපිට අවාසි යවන්න ුලලුවන්...." තාරක අවවාද කයල්ය.


470

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

මාධි හ උෂාන්යේ අදහ ට අනුව ආයතනයේ නීතිඥයා මග කතිකා කල නියේෂ්, ඔහුයේ එකඟතාවයට අනුව ඩන්කන් මහතා මග ඇතිවී තියබන තේවය ගැන ාකච්ඡා කයල්ය. දුෂානි යේ ාකච්ඡාවට හ ාගී යනොවී සිටීමට තීරණය කලාය. "මි ්ට ඩන්කන් යේ විදියට ඉන්ඩියපන්ඩන්ට් යට ්ට් රියපෝට් ් ගන්න තීරණයක් ගේයේ යමොනව හරි වියශ්ේෂ යහේතුවක් නි ාද?.... යමොකද අයප් ප්‍රඩක්ට් ් එක්ක ැක්ටරි ක්වලිටි රියපෝට් ් ල තියයනවයන...." නියේෂ් ඇසීය. "අපි ඒ ැක්ටරි රියපෝට් ් පිළි ගන්නව.. අපි ඒව වල කිසිම වැරැද්දක් යපන්නල යදන්න යමයහම කරා යනයමයි... ඒ වුනේ මි ්ට යගෝමින් හැම වැයඩ්ම යබොයහොම පරි ් මින් කරන්යන... ඉතින් ඒ හින්ද අපි කන්ෙැක්ට් එයක් හැටියට යේ වයේ ය කන්ඩ් රියපෝට් ් ගේතා... දැන් ඒ රියපෝට් ් වල හැටියට ප්‍රඩක්ට් ් ප්‍රමිතියට නෑ... ඉතින් ඒකයි තියයන ප්‍රශ්්යන..." ඩන්කන් පැහැදිලි කයල්ය. "හ්ේේ.. ඉතින් මි ්ට ඩන්කන්ට ැකයක් තියයනවද අපි ප්ලයි කරුල ප්‍රඩක්ට් ් වල තේවය නියම විදියට නෑ කියල?....." "මි ්ට නියේෂ්.... මට තාක්ෂණය ගැන දැනුමක් නෑ... මම යද්වල් තීරණය කරන්යන මට ලැයබන රියපෝට් ් වලිනුයි.. ඉන් යේෂන් වලිනුයි තමයි... දැන් යේ විදියට රියපෝට් ් ගන්න කියල කිේයව මම යනයමයි... ඒක මි ්ට යගෝමින් වැඩ කරන ක්‍රමයේදය... ඉතින් මි ්ට නියේෂ්.. මට තීරණ ගන්න යවන්යන මට ලැයබන කරුණ අනුව.. එයහම කයර් නැේනේ මි ්ට යගෝමින් මාව යේ ර ් ායවන් අ ් කරනවා... ඉතින් මට යවන කරන්න යදයක් නෑ..." "හ්ේේ.. ඒ කියන්යන මි ්ට ඩන්කන්... අයප් යප්මන්ට් එක බෑන්ක් එයකන් රිලී ් කරන්න විදියක් ඇේයතම නැද්ද?...."


යනො ැයලන ය යනහ

471

"මි ්ට නියේෂ්.. මම දැන් වුනේ ලෑ ්තියි මි ්ට නියේෂ්යේ යප්මන්ට් ් කරන්න.... මට යේයරනව මි ්ට නියේෂ් ඉන්න තේවය... ඒ වුනේ මි ්ට නියේෂ්... බෑන්ක් එක ඉෂූ කරුල එල්.සී. එයක් යකොන්යද්සිවල පැහැදිලිව කියල තියයනව... '..the client has

to be completely satisfied that the supplied goods meet the required quality and stipulated standards…' කියල… දැන් යේ ක්ලයන්ට් කියන්යන මි ්ට යගෝමින්.. ඉතින් මි ්ට යගෝමින් ෑහීමකට පේ යවලා නෑ යේ ප්‍රඩක්ට් ් වල ක්වලිටි එක ගැන යේ රියපෝට් ් හින්ද... ඒ හින්ද බැංකුයවන් ල්ලි රිලී ් කරන්යන නෑ... අන්න ඒකයි තියයන ප්‍රශ්්යන..." ඩන්කන් මග පැවති යේ ාකච්ඡායවන් කිසිම ාර්ථක ප්‍රතිලලයක් ලැබුයන් නැත. ඩන්කන් යමහි උපායශීලීව කටමනතු කල අතර, නීතියට පටහැනි කිසිම යදයක් ඔහු සිදු යකොට යනොමැත. ඩන්කන් උපාය දක්ෂ වයාපාරිකයයකු බව නියේෂ්ට වැටහුනි. යේ අලුේම තේවය නියේෂ් තම මිත්‍ර පිරි ට පැවසීය. "හරි... මම දන්නව කරන්න ඕන වැයඩ්... මම තාේතිට කියල යේ ඩන්කන් කියන එකාට යහො තර් නයක් කරල ඔය ල්ලි ගන්නවා.. යේ යවලාවට හියතනව තාේති කරන මහර වැඩ ඒ විදියට යනොකර බෑ කියල...." දුෂානි යක්න්තියයන් ුලුලරමින් කීවාය. "නංගි යේ ප්ලීඊඊඊ ්..... ඔය බහු බූත කතා නවේතනවද?... යේක හරිම සීරිය ් සිටුයේෂන් එකක්... ඔයාට ඕන ඒක තවේ අවුල් කරල හියර් යන වැඩ කරන්නද?.... අපි ඩීල් කරන්යන ඉන්ට'නැෂනල් ක්ලයන්ට් යකයනක් එක්ක... ඉතින් අපි යබොයහොම පරි ් මින් වැඩ කරන්න ඕන...." මාධි කීවාය.


472

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"ඔේ.. ඒක හරි නංගි.... යේ ඩන්කන් කියන මිනිහ හරිම කට්ට මිනියහක්... අපි යබොයහොම පරි ් මින්.. හිතල බලලා වැඩ කරන්න ඕන..." නියේෂ් කීය. "යේ.... මට සුධීර මාමා ඊයේල් එකක් එවල තිබුනා යේ ගැන කියල...." පසිඳු කීයේය. "ආ ඇේතද?... ඉතින් යමොනවද කියල තිබුයන?...." තාරක ඇසීය. "මාමා නියේෂ් අයියට ප ්ය යකෝල් කරන්නේ කියල තිබුන වි ්තර කියන්න.. ඊ යේල් එයක් තිබුන විදියට මාමා කියන්යන නඩුවක් යිල් කරන්න කියල... යමොකද යමතන තියයන්යන රියපෝට් ් යදකක පර ්පර වියරෝධී බව මි ක් ක්වලිටි එයක් අප්ය ට් එකක් යනයමයි කියල... එයහම වුනාම උ ාවියකින් නියයෝගයක් යදන්න අව ්ථාවක් තියයනවලු බඩුවල ල්ලි යගවන්න කියල..." පසිඳු වි ්තර කයල්ය. "ඔේ.. මමේ හිතනව ඒ ක්‍රියා මාර්ගය හරි කියල.. යමොකද අපි හැමයද්ම කන්ෙැක්ට් එයක් හැටියට කරල තියයනවා.. යේ එක රියපෝට් එකක් හින්ද එයහම යප්මන්ට් ් යනොකර ඉන්න එක අ ාධ්‍ාරණයි කියල මටේ හියතනවා.... අනික එයහම නීතියේ පිහිට ගන්න එක අයප් අයිතිවාසිකමක්....." මාධි කීවාය. "ආ.... සුධීර මාමා තවේ යදයක් කියල තිබුනා... නඩුව යිල් කරාට ප ්ය උ ාවියයන් නියයෝගයක් ගන්න කියල තිබුනා යේ බඩුවල තේේව පරීක්ෂණය උ ාවියේ අධීක්ෂණයේ එක්ක ආපහු ැරයක් ්වාධීන ලැේ එකකින් කරන්න කියල... එතයකොට පැේතක් ගැනීම යවන්න නැහැ...." "ආ... අන්න ඒක නියම යදයක්.... එතයකොට බලා ගන්න ුලලුවන් යමොකද්ද යවන්යන කියල..." උෂාන් කීයේය.


යනො ැයලන ය යනහ

473

"හරි.. එයහනේ නියේෂ් අයියය... ඔයා යලෝය' එක්ක කතා කරල යක් ් එක යිල් කරන්න... " තාරක කීය. "ඉ ්ය ල්ලා සුධීර මාම එක්ක කතා කරන්න අයියය..." මාධි කීවාය. "ඔේ නංගි... මාමා එක්කයි... යලෝය' එක්කයි කතා කරල මම ඉක්මනට යක් ් එක යිල් කරන්නේ... " නියේෂ් පැවසීය. තම නීතිඥයා හ සුධීර මග ර්ඝ ාකච්ඡාවකට පසු නියේෂ් ඇතිවී තියබන තේවය විමර්ශ්නය යකොට ාධ්‍ාරණ වි ඳුමක් ලබා ගැනීම හා සිවිල් නඩුවක් මහාධිකරණයේ යගොනු කයල්ය. ++++++++

යවෝල්ටර්යේ අනුමැතිය ඇතිව Sadeeka Medware Solutions ආයතනය පරිගණක ම දුකාංග ය ේවය හ ද ඩාංග ය ේවය යනුයවන් යවනම ්වාධීන ආයතන යදකක් බවට පේ කිරීම පිළිබ ව ඳුන් එතරේ පැහැ මට පේ වූයේ නැත. "හ්ේේ.. ඔයා එයහනේ තාේත එක්ක යහො ට ය ට් යවලා ඔයාට ඕන විදියට වැයඩ් කර ගේත යන්ද?..ආ....." දිනක් දහවල් කාලයේ සුලාරියේ නිවය ේ ඇය රැඟුේ පාමින් සිටි ඳුන් කීයේය.

මග අනඟ

"යමොකද්ද ඳුන් මට ඕන විදිය කියන්යන?.. මම යේක කයර් කේපැණි එක තවේ ඩියවලප් කරන්න ඕන හින්ද... කේපැණි යදක සි ්ට කේපැණී ් වයේයන න්ක්ෂන් යවන්යන...." සුලාරි කීවාය. "හරි හරි ළමයයෝ... මම ඒක යහො නෑ කිේයව නැහැයන... මට ුලදුම තාේතා ඔයා කියන යද්ට කැමති වුන එක... මම යමොකක් හරි කිේයවොේ ඒයක දාහක් වැරදි කියල වැයඩ් කරන්යන නෑ... ඔේ


474

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

ඉතින්... තාේතා ඔයායග ය ක්සි ඇඟට පි ්සු වැයටන්න ඇති.. යන්ද?...." " ඳුන් යේ... ප්ලී ්.. එයහම යදයක් යමතන වුයන් නෑ... මම ඔයායග තාේතට වි ්තර කරල කිේවා අයප් ෆිමනචර් ඩියවලප්මන්ට් ප්ලෑන් එක ගැන... ඉතින් තාේත ඒකට කැමති වුනා...." සුලාරි ඇේත තේවය ඟවා කීවාය. "එයහනේ යකොයහොමද ඔයාට යේ විදියට යෂයා' ් හේබ වුයන්?....." "යවෝල්ටර් මට ඒව දුන්යන මයේ 'වි ් එකට යබෝන ් එකක් හැටියට... මම කිසිම යවන යබනිෆිට් එකක් අරයගන නැහැයන...." "ඕයක්..ඕයක්.... එයහම නේ කමක් නෑ...ඒ වුනේ ඉතින් මම තාේතායග හැටි දන්නවයන..." "ඇයි යමොයකෝ?... තාේතේ ුලතා වයේද?... හි.හි.හි..." "නෑ...ුලතා තාේතා වයේ...." යමය ේ කියූ ඳුන් තමා අ ල යහයන් වැතිරී සිටින සුලාරි තම සිරුරට යට කර ගේයේය. "අ.අ.අ.අ.. .් .. අයන යහමින් ඳුන්… දැන් යදපාරක් එක දිගට කරල හම ගිහිල්ල තියයන්යන..." සුලාරි නි ා යපළඹවීමට පේව ඇති ඳුන්ට ඇය මග කාම ේය ෝගයේ යය ම හැර යවන යදයක් ගැන සිතීමට ුලලුවන් කමක් නැත. සුලාරියේ ැලසුේ හ ඉලක්කය ගැන ඔහුට අංශු මාත්‍රයක යහෝ වැටහීමක් නැත. පියාේ ුලතාේ යදයදනාම සුලාරි ඇයේ ව ඟයට පේ යකොටයගන සිටින්නීය. උපාය දක්ෂ වයාපාර ඥානයක් ඇති යවෝල්ටර්ට යේ ගැන යබොයහෝ විට යේ ඉඟියක් දැනුනා විය හැකිය. එයහේ සුලාරියේ කාමුක සිරුයරන් මන්මේවී සිටි ඔහු ඒ ගැන තැකීමක් කයල් නැත. මන්ද යේ Sadeeka


යනො ැයලන ය යනහ

475

Medware Solutions ආයතනය යවෝල්ටර්ට දැන් එතරේ වැදගේ යනොවන නි ාය. ඔහුට යවනේ මහා පරිමාණ වයපාර ඇත. යේ සියල්ලටම වඩා සුලාරියගන් ලැයබන රති ැපය ඇය නි ා කාමයයන් අන්ධ්‍ වී සිටින ඔහුට වැදගේ යේ. ++++++++

නියේෂ් හ දුෂානියේ වයාපාරය, ඩන්කන් මහතාට එයරහිව යගොනු කරන ලද නඩුවට යපනී සිටීමට සුධීර විසින් අධිනීතිඥ වරයයකු ලබා දුන්යන්ය. ඒ හා ඔහු නියේෂ්යගන් කිසිම මුදලක් ලබා ගේයේ නැත. යමය සියලු යදනාටම ුලදුමය යගන යදන්නක් විය. "යමතන ුලදුම යවන්න කිසිම යදයක් නැහැ නියේෂ් අයියය.. ඒ සුධීර මාමයග හැටි... සුධීර මාමා කියන්යන හැයමෝටම ුලලුවන් විදියට උදේ කරන.. ඒ වයේම යකයළහි ගුණ දන්න යකයනක්.. දැන් නියේෂ් අයියයි දුෂානි නංගියි අයප් යහෝේ එකට උදේ කරනවයන... ඉතින් ඔය යගොල්ලන්ට උදේ ඕන යවලාවට මාමා එයහම කරනවා...." පසිඳු කීයේය. උද්ගත වී ඇති තේවය නි ා මිතුරු පිරි දැන් යබොයහෝ දිනවල ව ් කාලයේදි රැ ්වී කතා බහ කලහ. යමයින් ඔවුන්යේ අධ්‍යයන කටමනතු වලට යේ බලපෑමක් ඇති වූවේ, නියේෂ් හ දුෂානියේ ප්‍රශ්්නය ඉතා වැදගේ නි ා ඔවුන් එම පරිතයාගය කයලෝය. "සුධීර මාමා අපි ඔක්යකොම ගැන යහො ට දන්නවා මම හිතන්යන.. යමොකද එදා අපි මීට් වුන දවය ඒ වයේ යදයක් මාමයගන් කිය වුනා.... ඒේ ඊට ප ්ය මාමා කතාව යවන පැේතකට අරන් ගියා...." දුෂානි කීවාය. "සුධීර මාමයග මහර යද්වල් යේරුේ ගන්න අමාරුයි... ඒ යකොයහොම වුනේ මාමට තියයන්යන ල ් න හදවතක්..." පසිඳු කීයේය.


476

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"ඔේ පසිඳු.. එයහම නැේනේ යේ වයේ යහෝේ එකක් කරයිද.... අනුන්ට උදේ කරයිද..." මාධි කීවාය. "දැන් නියේෂ් අයියය.. කවදද නඩුයව පලයවනි වාරය තියයන්යන?....." තාරක ඇසීය. "තව සුමාන යදකකින් මූලික නඩු වාරය තියයනව... ඒයකදි කරන්න ඕන යද්වල් කියයි...." "අපි එයහනේ හැම යද්ම ාධ්‍ාරණ විදියට වි ය න්න කියලා බාරයක් යවමු...." අනුේතරා කීවාය. "ඔේ අනූ... අපි එයහම කරමු.. මම යබෝධි පූ ාවකුේ ලෑ ්ති කරන්නේ..." මාධි කීවාය. ++++++++

නියේෂ්යේ ආයතනය යවනුයවන් නඩුවට යපනී සිටි අධි නීතිඥයා ඉතාමේ දක්ෂ නීතිඥයයකු බව පලමු නඩු වාරයේ ම ැමටම යපනුනි. ඩන්කන්යේ පාර්ශ්්චය යේ අධිනීතිඥයායේ දක්ෂ කම නි ා යේ විමතියකට පේ වූයේය. ඔහු යගන ආ තර්ක ඉතාමේ ශ්ක්තිමේ හ වලංගු ඒවා විය. යේ නි ා නියේෂ් ඇතුලු පිරි සිතා සිටි ආකාරයට උ ාවියේ අධීකෂණය යටයේ ාණ්ඩ වල ්වාධීන තේව පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට උ ාවිය නියයෝග කයල්ය. යකය ේ යවතේ ඩන්කන්යේ පාර්ශ්්චය යේ නියයෝගයට කිසිදු විරුද්ධ්‍ේවයක් ඉදිරිපේ කයල් නැත. උ ාවියේ යේ නියයෝගය නියේෂ්යේ ආයතනයට විශ්ාල යග්‍රහණයක් විය. යේ යග්‍රහණයයන් ැහැල්ලුවට පේ මිතුරු පිරි එදින ව නියේෂ්යේ කාර්යාලයේ හමු වූහ.


යනො ැයලන ය යනහ

477

"දැන් නියේෂ් අයියය..අපි ඇේතටම නඩුව දිනල තියයන්යන... අයප් බඩුවල කිසිම ප්‍රශ්්නයක් නෑ... යේ ඩන්කන්ලා යහොර යට ්ට් රියපෝට් වගයක් ල අයප් යප්මන්ට් ් පරක්කු කරන්න හැදුයව... දැන් යේ ්වාධීන යට ්ට් රියපෝට් ් ගේතම හැමයද්ම ඔප්ුල යවයි...." තාරක කීය. "ඔේ අයියය.. ඒක හරි... දැන් අපි දිනුවම අයප් යකෝට් චා ' ් ඔක්යකොම ඩන්කන්ට යගවන්න යවයි... ඒ විතරක් යනයමයි යප්මන්ට් එක පරක්කු වුනාට බෑන්ක් ඉන්ෙ ්ට් යගවන්නේ යවයි මිනිහට... නියමයි... " දුෂානි උද්දාමයට පේවී කීවාය. "නියේෂ් අයියය.. දැන් ඩන්කන්යග පාටි එක යේ යකෝට් රූලින් එකට විරුද්ධ්‍ව මුකුේම කිේයව නැද්ද?... මට නේ ඒක ටිකක් ුලදුම යදයක් වයේ...." මාධි ඇසුවාය. "නෑ නංගි... කිසිම ඔේය ක්ෂන් එකක් දැේයම නෑ... ඒේ මූණ වලින් යපනුනා යනොකැමති බව... ඔේ... මටේ ඒක ටිකක් හිතා ගන්න අමාරු යදයක් තමයි..." නියේෂ් කීයේය. "එක අතකින් ඒ යගොල්යලො යමොනව කියන්නද?... විරුද්ධ්‍ යවන්න ාධ්‍ාරණ යහේතුවක් නැහැයන.... මම හිතන්යන කට්ටිය ෂුව' එකට දැන් දන්නවා යක් ් එක පරදිනව කියල... මම හිතන්යන උන් හිතුයව නෑ අයප් යලෝය' යමච්චර දක්ෂ යකයනක් කියල... දැන් ඇති නිකන් යවඩි කාුල ඌයරො වයග.." උෂාන් කීයේය. "සුධීර මාමයේ යලෝය' යකයනක් යන.. ඉතින් තමයි...." පසිඳු පැවසීය.

්ට් ක්ලා ්

"හරි හරි… දැන් අපි ය ලියේට් කරමු... මම යෂෝටීට් ් වගයක් ඕඩ' කරල යගනවා... කට්ටිය ඔක්යකොම එන්න ඩයිනින් රූේ එකට..." දුෂානි කීවාය. යමදින මිතුරු කැල න්ධ්‍යා කාලය ගත කයල් ඉමහේ ප්‍රීතියයන් හ ැහැල්ලුයවන්ය. ව හයට පමණ පිරි


478

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

කාර්යාලයයන් පිටවී ගියයෝය. නියේෂ් සිටියයෝය.

හ දුෂානි කාර්යාලයේ රැඳී

"දුෂී.. යමොකද්ද ඔයාට ඔෆි ් එයක් කරන්න තියයන වැයඩ් කිේයව?...." නියේෂ් ඇසීය. "ේේේ.. ඇයි ළමයයො.. අපි ාමානයයයන් හව ට කරන වැයඩ්යන... යේ කරදර හින්ද ෑයහන කායලකින් ඒ වැයඩ් කයරේ නැහැයන.. යන්ද?.. අද නේ එරිය' ් එක්කම ඕන හරිද.... හි.හි.හි...." දුෂානි දඟකාර යල කිවාය. "අේයේඒඒඒ... මම හිතුව යේ නඩුවට ඕන කරන වැඩක් කියල.. දඟ යකල්ල.... ඔයා නේ.. ේේමාආආආ …." නියේෂ් දුෂානියේ කණ මිරිකමින් කීයේය. "ඌඌඋයියාආආ..... මයේ කණ... ේේේේ.. යමු පැටියයො යග ්ට් රූේ එකට...." නියේෂ්යේ අතින් අල්ලා ගේ දුෂානි ඔහු මග ඔවුන්යේ සුුලරුදු කාමරයට ගියාය. අනුරාගී යලෝකයට අවතීර්ණ වූ යදයදනා දැඩි කාම ේය ෝගයක යයදුයනෝය. යදයදනා අභිරතියේ උච්ච ්ථානයට ආ න්න වී සිටින විට නියේෂ්යේ ංගම දුරකථනය නාද විය. "ඊඊඊඊඊඊඊ.. නියේඒඒඒඒ..ෂ්... නවේතන්න එපාආආආආ... අහ්.අහ්.අහ්....ය ෝන් එක වදින්න අරින්නඅ.අ.අ.අ.....ආආආආ..." දුෂානි රති උන්මාන්දයයන් කෑ ගැසුවාය. දුරකථන ඇමතුම යනොතැකූ දුෂානි අභිරතියේ පරම ත ප්තියට පේ වූයවෝය.

හ නියේෂ් ඔවුන්යේ

"අ.හ්..හ්..අ.හ්... යමොකාද අයන් හරියටම යේ යවලාවටම යකෝල් කයර්?.. අහ්... තව යපොඩ්යඩන් අයප් න් එක කනව..." දුෂානි හති දමමින් කීවාය.


යනො ැයලන ය යනහ

479

"ඉතින් ළමයයො… අනිේ අය දන්යන යකොයහොමද අපි යදන්න කරන වැඩ?..හි.හි.හි..." "මම ඕ'ගැ ේ යවන්න ඔන්න යමන්න කියල තියයන යකොට තමයි ය ෝන් එක වැදුයන... මම හිතුව ඔයා වැයඩ් නවේතල ය ෝන් එක ආන් ' කරයි කියල... එයහම වුනානේ මට පි ්සු හැයදනව.. හි.හි.හි..." "මම ඔයාට එයහම කරනවද පැටියයො?... ය ෝන් එක වැදුන යනයමයි.. යලෝයක යපරලුනේ...." නියේෂ් දුෂානියේ කේමුල යන්තේ යකොනිේතමින් කීයේය. නියේෂ්යේ ංගම දුරකථනය නැවතේ නාද විය. නියේෂ් එම ඇමතුමට පිළිතුරු දුන් නමුේ අනිේ පැේයතන් කිසිදු කතාවක් වූයේ නැත. "හයලෝ.. හයලෝ..කවුද ඔය කතා කරන්යන?... " නියේෂ් නැවතේ ඇසීය. එයහේ කිසිම ප්‍රතිචාරයක් යනොවීය. "ඇයි නියේෂ්?.. යමොයකෝ?.." දුෂානි තනපටය හ යටකළි ම අඳිමින් ඇසුවාය. "මන් දන්යන නෑ දුෂී... ඒ පැේයතන් කවුරුේ ආන් ' කරන්යන නෑ...." "යකෝ යදන්න ය ෝන් එක යපොඩ්ඩක්...." ඇමතුමට පිළිතුරු මට දුෂානි ගේ උේ ාහයද ාර්ථක වූයේ නැත. ්වල්ප යේලාවකින් යකටි පණිවිඩයක් දුරකථනයට ලැබීයේ හඬ නාද විය. "නියේෂ්... ඒ පාර MMS එකක් ආව.. ඉන්න බලන්න යමොකද්ද කියල..." යමය ේ කියූ දුෂානි පණිවිඩය විව ත කලාය.


480

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"ආආආආ... යමොකාද යේ මිනී ඔලු එවන්යන?......" දුෂානි කෑ ගැසුවාය. "ඇයි දුෂී?.. යමොකද්ද?....." කලබලයට පේ නියේෂ් පණිවිඩයයන් ඒවා ඇති රූපය යද බැලුයේය. එහි තිබුයන් මිනී ඔලුවේ, ඇට කටු යදකේ අඩංගු 'අන්ත්‍රාවයි' ලකුණ දක්වන රූපයකි. රූපය දුටු නියේෂ් හ දුෂානි යදයදනාම අන්ද මන්ද වූහ. "ේ.ේ.. යේ..යේ යමොකද යමයහම එකක් ඔයාට එේයව?.. කවුද යේක එේයව?..." මදක් බියට හ ැලීමට පේ දුෂානි ඇසුවාය. "හ්ේේ.. අයන් මන් දන්යන නෑ දුෂී.. මට නේ මුකුේ හිතා ගන්න බෑ... ආුල නේබ' එක මට කලින් යකෝල් ආුල නේබ' එකක් යනයමයි...." "යේ නියේෂ්... අර ඩන්කන්ල තරහට යේව එවනවද දන්යන නෑ... නඩුව පරදින බව යහො ටම දන්නවයන...." "හ්ේ... මටේ එයහම හියතනව දුෂී.... යකෝකටේ අපි ටිකක් පරි ් මින් ඉඳිමු.. අද කායල කිසි යකයනක් වි ්වා කරන්න බෑ...." "යේක මාර වැඩක්යන... උන්ට ගිය රට එයහනේ...." දුෂානි තරයහන් කීවාය. "අපි අද ජීවේ යවන මා ය එයහම තමයි දුෂී... අපිට ඒවට කරන්න යදයක් නෑ... එන විදියට මූණ යදනව ඇයරන්න.... යේ ඉක්මනට ඇඳුේ දාගන්න... අපි පරක්කු යනොවී යගදර යමු.... යකොයහොම වුනේ රෑ යවලා ගමන් යන එක ටික දව කට යපොඩ්ඩක් අඩු කරමු...." "යමොකද්ද අයන් යේක?... අපිට කිසිම නිදහ ක් නැහැයන...." දුෂානි මැසිවිලි නැගුවාය.


යනො ැයලන ය යනහ

481

"හරි හරි ළමයයො... දැන් ඉක්මනට යගදර යමු..." කාර්යාලයේ සිට තාරකයේ නිව ට යන අතර තුර යදයදනා අතර කිසිදු කතා බහක් යනොවීය. යකටි පණිවිඩය නි ා යදයදනාම යේ කැළඹීමකට පේව තිබීම ඊට යහේතුව විය. තාරකයේ නිව ට දුෂානි ඇරලවා ආපසු යාමට යපර නියේෂ් හ දුෂානි සුුලරුදු යල සිප වැළ ගේයතෝය. "නියේෂ්....එයහනේ පරි ් මින් යගදර යන්න..." යේ දුෂානි ෑම දිනම පව න යදයකි. නියේෂ්යේ යමෝටර් රථය යනොයපනී යනතුරුම ඒ යද බලා සිටි දුෂානි ය මින් නිව තුලට ගියාය. නිවය ේ සියලු යදනාම නින්දට යගො ් තිබිනි. කිසියේ අවිනිශ්්චිත හැඟීමක් ඇයේ සියේ යහොල්මන් කරන්නට විය. ඒ නි ා යබොයහෝ යේලාවක් යනතුරු නිදි යදේ දුව ඇය යවත යනොපැමිණියාය. ++++++++

පසුදා උදෑ න හිරු කිරණ මහ යපොළව මත පතිත වූයේ ාමානය දව ක් නිටුහන් කරමින්ය. උදෑ න අවදිවූ වැඩිහිටි උදවිය තම රා කාරි හ අනිකුේ කටමනතු හාේ, ළමුන් පා ල් යාම හාේ නියව ් වලින් පිට වූහ. හිරු උදාවේ මගම පරි රයේ ටියකන් ටික කලබකාරී බවක් ඇති වීමට පටන් ගේයේය. තාරකයේ නිව ට නුදුරින් යකොළඹ මාතර මහා මාර්ගයේ නවතා තිබූ යමෝටර් රථයක් ගැන කිසියවකු එතරේ තැකීමක් යනොකයල් එය ේ රථ නවතා තිබීම අ ාමානය යදයක් යනොවන නි ාය. යමම යමෝටර් රථය අ ලින් මහා මාර්ගයේ ගමන් කල කුඩා පා ල් සිසුවකු රිය තුලට යදයනේ යයොමු කයල් අහඹු යලසින්ය.


482

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

එයහේ ඔහු රිය තුල දුටු දර්ශ්නය නි ා හඬින් කෑ ගැසීය.

ය බිරාන්තව යගො ් මහ

"අේයේඒඒඒඒඒඒ....." යේ කෑගැසීම නි ා ඔහුයේ මව රිය තුලට එබී බැලුවාය. ඇයද යින් ත්‍ර ්තව මහ හඬින් කෑ ගසුවාය. ඇයේ කෑ ගැසීම ඇසුන මාර්ගයේ ගමන් කරන්නන් යමෝටර් රථය අ ලට විගසින් එක් යරොක් වූයවෝය. හිය න් අධික යල රුධිරය වහනය වූ තරුණයයකු රථයේ සුක්කානම මත හි තබා යගන සිටියේය. ඔහු මිය යගො ් ඇති බව සියලු යදනාටම පැහැදිලි විය. වහා ක්‍රියාේමක වූ පිරි යමම බිහිසුණ සිද්ධිය වහාම යපොලීසියට වාර්තා කයලෝය. එම ්ථානයට පැමිණි යපොලි ් නිලධ්‍ාරීන් මිය යගො ් ඇති තරුණයායේ අනනයතා පත්‍රය පරීක්ෂා යකොට බැලුයවෝය. හි ට එල්ල වූ මාරාන්තික යවඩි පහරකින් අධික යල රුධිරය වහනය වීම නි ා තම රථය තුල අව න් හු ්ම යහලූ ඒ තරුණයා නියේෂ්ය. පසුදින රාත්‍රියේ නියේෂ් නිව ට යනොපැමිණි බව ඔහුයේ පවුයල් උදවියට වැටහුයන් උදෑ නය. ඔවුන් ඒ ගැන විපරේ කිරීමට සුදානේ වන විට යපොලීසියයන් යේ යශ්ෝක නක බිහිසුණ ුලවත ඔවුනට දැනුේ දුන්යන්ය. ආරංචිය කණ වැකුන විගසින් නියේෂ්යේ මව හ ය ොයහොමනරිය යප්ෂලා ක්ලාන්ත වූයවෝය. පියා මහේ වූ කේපනයට පේව ටික යේලාවක් යනතුරු කිසිම කතා බහක් යනොමැතිව සිටියේය. නැවත පියවි යලෝකයට පැමිණි පියා, මව හ ය ොයහොමනරියට අවශ්ය ප්‍රතිකාරය යදයදනා සිහි ගැන්වූ නමුේ ඔවුන් මහ හඬින් වැලයපන්නට වූයවෝය. යේ ශ්ේදය ඇසුන


යනො ැයලන ය යනහ

483

අ ල්වාසීන් වහා ඔවුන්යේ නිව ට පැමිණ ඔවුන් අ ්ව ාලීමට හැකි ෑම පියවරක්ම ගේයතෝය. මව බිම වැතිරී විලාප දුන්නාය. නියේෂ්යේ කාමරයට දිව ගිය යප්ෂලා ඔහුයේ කමි යක් සිඹිමින් හඬන්නට වූවාය. යදයදනායේ විලාපය ඇසු දුටු සියලු යදනායේ යදයනේ යතේ කයල්ය. හදවේ යේදනායවන් ුලරවාලීය. යේ ආකාරයක න්සුන් බවකට පේ නියේෂ්යේ පියා යේ බිහිසුණ සිද්ධිය තාරකට දුරකථනයයන් පැවසීය. දුෂානිට යමය එක එල්යල් පැවසීමට ඔහුට ශ්ක්තියක් යනොමැති විය. "යමොනවාආආආආආආආආආආආආ?????............." ආරංචිය ඇසූ තාරක මහ හඬින් කෑ ගැ ා යහන මත වාඩිවී ඔලුයේ දෑේ ර වා ගේයේය. ඔහුයේ කෑ ගැසීම ඇසුනු මව, පියා හ දුෂානි ඔහුයේ කාමරයට දිව ආයවෝය. "අයන් ඇයි අයියය?....." බියට පේ දුෂානි ඇසුවාය. "නංගීඊඊඊඊඊඊඊඊ...." දුෂානි තුරුලු කරගේ තාරක ඇයේ හි තම ළයයහි යහොවා ගේයේය. තාරක මහේ කේපනයට පේව ඇති බව සියලු යදනාටම වැටහිනි. "අයන් ඇයි ුලයේ?.. යමොයකෝ?...." පිරිමදිමින් ඇසුවාය.

මව තාරකයේ හි

"අ..අයන්..අේයේ.... නි... නි... නියේෂ් ඇක්සිඩන්ට් යවලා..." තාරක ඇේත තේවය ඟවා කීයේය. "ආ.. ඇක්සිඩන්ට් යවලා.. යකොයහද?.. කියන්න?.. යකොයහද?.. කියන්නඅඅඅඅ...." මහේ කලබලයට පේ දුෂානි තාරකයේ උරහි ් අල්වා ය ොලවමින් ඇසුවාය.


484

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"ේ..යේ..යේ.. මාතර පාරට හැයරන තැන......" "අයන් නියේෂ්ට අමාරුද?.... මම දැන්මම එතනට යන්න ඕන.. යමු අයියය ඉක්මනට...." දුෂානි නිවසින් පිට වීමට ලෑ ්ති වූවාය. "අයන් දුව.. ඔය පි ාමා ඇ යගන යන්න බෑ... ඉක්මනට ඇඳුමක් දා ගන්න.." තාරකයේ මව කීවාය. "බෑ බෑ බෑ... මට ඉක්මනට එතනට යන්න ඕන... යමු අයියය...." "අයන් නංගි... ඉක්මනට ඇඳුමක් දා ගන්න.. මමේ ඉක්මනට ලෑ ්ති යවන්නේ...." තාරකයේ හි ගිනි යගන දැයවන්නා ය ේ ඔහුට දැනුයන්ය. ඇේත සිද්ධිය දැනගේ විට දුෂානියේ තේවය කුමක් යේදැයි ඔහුට සිතා ගත යනොහැකි විය. පුලව හිර කරන්නා වැනි හැඟීමක් ඔහුට දැනුයන්ය. මාධිට යේ ආරංචිය පැවසීමට ඔහුට හිත හදා ගත යනොහැකි විය. තනිවම තමාට යමය දරා ගත යනොහැකි බව තාරකට යේරුේ ගියේය. ඔහු වහාම පසිඳුට කතා කයල්ය. "පසිඳු.. අයන් මචන් ඉක්මනට වයරන් මාතර පායරන් අයප් යගදරට හැයරන පාර ළඟට... ඉක්මනට වයරන්... " "ඇයි මචන්.. යමොකද්ද හදි ්සිය?...." "කතා කර කර ඉන්න යවලාවක් නෑ මචන්... ඉක්මනට වයරන්...." දුෂානියේ ඇවිටිල්ල නි ා තාරක ඇය මග ත්‍රී යරෝද රථයකින් අපරාධ්‍ය සිදුවූ ථ ් ානයට පැමිණියේය. ඒ අවට ප්‍රයද්ශ්ය යපොලිසිය විසින් අපරාධ්‍යක් සිදුවූ ්ථානයක් යල කහ පටි වලින් යවන් යකොට තිබුනි.


යනො ැයලන ය යනහ

485

ඒ වනවිට පසිඳු එතැනට පැමිණ සිටියේය. නියේෂ්යේ යමෝටර් රථය දුටු දුෂානි ත්‍රී යරෝද රථය නැවතිමටේ යපර ඉන් ඉවතට පැන නියේෂ්යේ රථය යද ට දුව ගියාය. "පසිඳූඌඌඌඌ... නංගිව අල්ල ගනින්...." තාරක කෑ ගැසීය. එයහේ පසිඳුට එය ේ කිරීමට යනොහැකි විය. යපොලි ් ආරක්ෂක කලාපය මැදින් යගො ් රථය අ ලට පැමිණි දුෂානි සුදු යරද්දකින් ආවරණය යකොට තිබූ නියේෂ්යේ ප්‍රාණ නිරුද්ධ්‍ යද්හය දුටුවාය. "නියේඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒෂ්....................." මුලු දකුණ පළාතටම ඇය න ය ේ යටි ගිරියයන් කෑ ගැසූ දුෂානි කපා යහලූ යකය ල් ග ක් යමන් ඇද වැටුනාය. වා නාවකට යමන් අ ල සිටි යපොලි ් නිලධ්‍ාරියා ඇය අල්වා ගේයේය. "නංගීඊඊඊඊඊඊඊ...." වහා ඉදිරියට පැමිණි තාරක ඇයේ නාඩි අල්ලා බැලුවාය. ඇයේ නාඩි වැටීම ඉතා දුර්වල බව ඔහුට දැනුයන්ය. "පසිඳූඌඌඌඌ.. ඉක්මනට වයරන් යමහාට... නංගියග පල් ් යර්ට් එක අඩු යවනවා... ඉක්මනට C.P.R. යදන්න ඕන... නැේනේ කාඩියැක් එයර ්ට් යවන්න ුලලුවන්..." පසිඳුට හඬගා පැවසූ තාරක වහාම දුෂානිට හ ද ේබාහනයේ ක ත්‍රිම ්ව නයේ ලබා ම ආරේ කයල්ය. පසිඳු ඔහුට හාය දුන්යන්ය. "යේ.. ඔයා දන්නවද යමොනවද කරන්යන කියල?..." යපොලි ් නිලධ්‍ාරියයක් ඇසීය.


486

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

"යේ රාළහාමි.. පැේතකට යවලා ඉන්නවද ප්ලී ්... අපි යදන්න යමඩිකල් ්ටූඩන්ට් ්ලා... අපි දන්නව යමොනවද කරන්යන කියල...." උරණවූ තාරක කීය. තාරක හ පසිඳුයේ හ ද ේබාහනයයන් හ ක ත්‍රිම ්ව නයයන් දුෂානියේ හු ්ම හ නාඩි වැටීම තරමක් යහො ඇතට හැරුයන්ය. "යේ ළමයව ඉක්මනට ඉන්යටන්සිේ යකයා' එකට අරයගන යන්න ඕන... යේ යපොලි ් ජීප් එයක් අරන් යන්න ුලලුවන්ද?..... " තාරක ඇසීය. "ුලලුවන්..ුලලුවන්.. ඉක්මනට අරයගන යන්න...." පරීක්ෂක තැන පවසීය.

යපොලි ්

පසිඳු මග දුෂානි රථයට නංවා ගේ තාරක යරෝහල යවත හැකි ඉක්මනින් යන යල රියදුරුට කීයේය. "ුලලුවන් තරේ ඉක්මනට කරාපිටියට යමු... හැම තේපයර්ම වැදගේ....." "හරි හරි.. යදො ්තර මහේතයා.... මම ටක් ගාලා එක්ක යන්නේ..." තාරක ධවදය වරයයකු යැයි සිතා සිටි රියැදුරු කීය. දුෂානි දැඩි ේකාර ඒකකයේ ාේතුවට බාර දුන් තාරක පසිඳු මග යරෝහල් භූමියේ ඇති බංකුවක වාඩි වී පසිඳුයේ උරහි මත හි තබා ගේයේය. "පසිඳූඌඌ.. අයන් ඇයි බන් මයේ නංගිට යමයහම යදයක් වුයන්?.. අයන් ඒකි යමොන වැරැද්දක් කරාටද ඒ අහිං ක යකල්ලට යමයහම වුයන් පසිඳූඌඌඌඌඌඌඌඌඌ......"


යනො ැයලන ය යනහ

487

තාරක ඉකි ග මින් හඬන්නට විය. යමයතක් යේලා සිර කර යගන සිටි ආයේගයන් තාරක පිට කිරීමට පටන් ගේයේය. ඔහුයේ දෑසින් කඳුලු ධ්‍ාරා ගලන්නට විය. පසිඳුටද මහේවූ යශ්ෝකයක් ඇති විය. "මටේ දුක දරා ගන්න බෑ තාරක... යකොයහොම වුනේ අද උඹ දුෂානි නංගිව යේර ගේතා කියල මට හියතනව.. ප්ල ් යර්ට් එක අඩු වුන විදියට තව යපොඩ්ඩක් යවලා ගියා නේ කාඩියැක් එයර ්ට් යවන්න තිබුනා.. එයහම වුනානේ යමොනව යවයිද කියන්න බෑ...." "හ්ේේේේ.. අයන් පසිඳූඌඌ.. නංගි යකොච්චර ආ ායවන්ද එයායග ජීවිතය යගොඩ නගා ගන්න උේ ාහ කයර්... අයන් ඒ යකල්ල යමොන තරේ ැක්‍රි යි ් එකක් කරාද... යමොන තරේ ැප පහසු කේ අේ ඇරියද... නියේෂ් අයියා එක්ක ල ් න ජීවිතයක් ගත කරන්න ඒකි යකොච්චර හීන මැේවද.. මාේ එක්ක ඒකි යේවා නිතරම කියල තියයනව... යේ පාහරයා නැති කයර් නියේෂ් අයියව විතරක් යනයමයි... ඌ මයේ දුෂානි නංගියග ජීවිතයේ නැති කරා... මට ඕකා අහු වුයනොේ..ඔේ..මට අහු වුයනොේ මම ඕකව කෑලි කෑලි වලට කපල කනව පසිඳූඌඌඌඌඌඌඌඌඌඌඌ......" ආයේගයට හ යකෝපයට පේ තාරක කෑ ගැසීය. "ෂ්ෂ්.. තාරක.. අයන් කෑ ගහන්න එපා මචන්... ුලලුවන් තරේ න්සුන් යවන්න බලපන්.. උඹට තියයන යේදනාව මට හිතා ගන්න ුලලුවන්... යේක අපි ඔක්යකොමටම දරා ගන්න අමාරු යදයක්... ඒේ අපි යකොයහොම හරි ඉ ් රහට යන්න ඕන මචන්.. මම උඹේ එක්ක ඉන්නවා...." "පසිඳූඌඌඌඌඌඌ..." නැවතේ ංයේගයට පේවූ තාරක පසිඳුයේ උරහි තබා හඬන්නට විය. ++++++++

මත හි


488

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

යේ ුලද්ගලයයකුයේ යහෝ පිරි කයේ ජීවිත උඩුකුරු යටිකුරු වීමට ගත වන්යන් ඉතාමේ සුළු යේලාවකි. මාධි හ තාරක ඇතුලු මිතුරු කැලට නියේෂ්යේ යේද නක මරණය නි ා යේ තේවයට යේ තේවයට මුහුණ මට සිදු විය. නියේෂ්යේ මරණය ආරංචි වූවිට ඇතිවූ කේපන තේවය නි ා මාධිද යරෝහල් ගත කිරීමට සිදු විය. යකය ේ යවතේ ඇයේ තේවය දුෂානි තරේ බරපතළ වූයේ නැත. දුෂානි නැවතේ යථා තේවයට පේ කිරීමට ධවදයවරු ෑයහන යවයහ ක් ගේයතෝය. ඇය දරුණ කේපන තේවයකට පේව සිටියාය. යේ නි ා ඇය දින යදකක් දැඩි ේකාර ඒකකයේ නිර්වින්දනය යකොට තැබීමට ධවදය වරුන්ට සිදු විය. ඇයේ තේේවය දැනගේ වහාම ඇයේ පියාවූ යවෝල්ටර් ඇය බැලීමට කරාපිටිය යරෝහලට පැමිණියේය. දුෂානි යකොළඹ යගන යාමට ඔහුට අවශ්ය වූවේ ය ෞ්‍ය යහේටටන් මත එය ේ කිරීමට ධවදයවරු ඉඩ දුන්යන් නැත. දුෂානි ේපූර්ණ ශ්ාරීරික සුවය ලැබුවද ඇය යරෝහයලන් පිට වූයේ යපෞරුෂේවයයන් යවන ් තරුණියක් යල ටය. ඇයේ යේ යවන මාධිටේ, තාරකටේ ඇයේ මිතුරු මිතුරියන්ටේ යහොඳින් යපනුනි. යමය තාරකටේ මාධිටේ දරා ගත යනොහැකි යදයක් විය. "අයන් තාරක... අයන් බලන්නයකො නංගියග හැටි දැන්... යකල්ල යකොච්චර යවන ් යවලාද දැන්.. අයන් මට යේක වාවන්යන් නෑ තාරක... නියේෂ් අයියා නැති වුනාටේ වඩා මට නංගි ගැන දුකයි...." මාධි තාරකට තුරුලු වී කඳුලු ලමින් කීවාය. "හ්ේේේේ.. ඔේ මාධි බලන්නයකො... ඉ ් ර යකොච්චර දඟකාර... යකොච්චර යකළි යලොල්.. යකොච්චර හුරතල් විදියට හිටිය නංගි දැන් එක පාරටම අවුරුදු දහයක් වය ට ගිහින් වයේ මට යේයරන්යන මාධි... අයන් මන් දන්යන නෑ මාධි... ඇයි අපිට


යනො ැයලන ය යනහ

489

යමයහම වුයන්?... අපි කාටවේ වැරැද්දක් කරන අය යනයමයියන මාධි...." ංයේ වූ තාරක කීය. "අයප් ආගයේ හැටියට මම හිතන්යන යේව යපර කරුමය හැටියට යවන යද්වල් කියල තාරක... හ්ේේේ.. අපි යකොයහොම හරි ජීවියේ ඉ ් රහට යමු.. හැබැයි.. අපි නංගිව යහො ට බලා ගන්න ඕන...." "අයන් ඔේ විතරයි...."

මාධි... ඒක කරන්න ුලලුවන් අපි යදන්නට

"මම නංගිට තනි යවන්න යදන්යන නෑ තාරක.... යල් ල මයේ ජීවිතය යේරුයව නංගි... එයා දැන් අයප්ම යකයනක්...." එකියනකාට තුරුලු වූ තාරක හ මාධි ඔවුන්යේ හදවේ තුල පවතින යශ්ෝකය අඩු කර ගැනීමට උේ ාහ කයලෝය. ++++++++

දුෂානියගනුේ, ඇයේ මිතුරන්යගනුේ, පවුයල් මාජිකයින් යගනුේ ලබා ගේ යතොරතුරු වලට අනුව නියේෂයේ අභිරහ ් මරණයේ ප්‍රමු්‍ ැකකරු වූයේ ඩන්කන්ය. නියේෂ්යේ වයාපාරයේ, ඔහුේ අතර යගොනු යකොට තිබූ නඩුයේ ප්‍රවණතාවය අනුව ඩන්කන් නිතැනින්ම යමය ේ යපොලි ් උකුසු ඇ ට හසු විය. නියේෂ් මරණයට පේවූ දා ැන්දෑයේ නියේෂ්ට ලැබුන යකටි දුරකථන පණිවුඩයද යපොලි ් පරීක්ෂණ වලට ලක් විය. එයහේ ඩන්කන් ේබන්ධ්‍යයන් යපොලි ් පරීක්ෂණ කරයගන යාමට හැකියාවක් ලැබුයන් නැත. එයට යහේතුව වූයේ ඩන්කන් හිටි හැටියේ අතුරුදහන් වී තිබීමය. යකොළඹ ඔහුයේ කුඩා කාර්යාලයද ව ා දමා තිබුනි. නියේෂ්ට ලැබුන යකටි පණිවිඩයේ දුරකථන අංකය හිමි තැනැේතා ය ොයා ගැනීමටද යපොලීසියට යනොහැකි විය. ඩන්කන් පිළිබ ව


490

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

මැයල්සියායේ සිටින යකෝටිපති වයාපාරික යගෝමින් මහතායගන් එරට යපොලීසිය ගේ කට උේතරයට අනුව යගෝමින් මහතා පව ා සිටියේ ඔහු ඩන්කන් නමින් කිසියවකු යනොදන්නා බවය. ඔහුයේ කියමන තයයක් බව එරට යපොලිසිය තහවුරු යකොට ගේයේය. යගෝමින් මහතා නමින් එරට බැංකුවකින් ලබා යගන තිබූ ණය ලිපියද ප්‍රයයෝග කාරයයකු විසින් ාවදය ාවය යනොදැයනන ය ේ සූක්ෂම යල ලබා ගේ ලිපියක් විය. යේ ප්‍රයයෝග කරු ය ොයා ගැනීමට යපොලීසිය ගේ උේ ාහය ාර්ථක යනොවූයේ එම ප්‍රයයෝගය ඉතා ප්‍රයේ මින් සූක්ෂම යල ැලසුේ යකොට තිබූ නි ාය. යේ යහේටටන් නි ා දුෂානිට යමන්ම නියේෂ්යේ වයාපාරයට වැදුයන් මරු පහරකි. වයාපාරයට හ දුෂානිට නියේෂ් අහිමි වූ අතර වයාපාරයට අය වීමට තිබූ ලක්ෂ ගණනක ාණ්ඩ ැපමනේ මුදලද ලබා ගත යනොහැකි විය. චුදිත පාර්ශ්්චයක් නැති වීම නි ා යගොනු කර තිබූ නඩුවද ඉදිරියට යගන යාමටද යනොහැකිය. යමය සිදුවූයේ කායේ ැලැ ්මකට අනුවද? ++++++++

යවෝල්ටර් ය බ ්තියන් මග යබොයහෝ විට කතා කරන්යන ඔහුයේ රහ ් දුරකථනයයනි. එයහේ යමදා ඔහු ය යබ ්තියන් යකොල්ලුපිටියේ අප්‍රසිද්ධ්‍ යහෝටලයක ඇති ඔවුන්යේ රහ ් තිප්යපොයල්දි හමු විය. ලාබාල තරුණියන් යේශ්යා කේ වල යයොදවන යේ යහෝටලය යවෝල්ටර් තු එකක් වූ අතර ය බ ්තියන් නිතරම යන එන තැනකි. "අයිය ය බ ්තියන්.. මම තමුය ට කිේවයන... යේ යවෝල්ටර් එයහම යල්සියයන් පරදින්යන නෑ කියල... යකොයහොමද මම දුන්න වැයඩ්?... ආ..." උඩු මහයල් ඇති වියශ්ේෂ කාමරයේ ය බ ්තියන් හමුවූ යවෝල්ටර් කීය.


යනො ැයලන ය යනහ

491

"ඔේ ර්.. වැයඩ් නියයමට ගියා යන්ද?... ර්යග ප්ලෑන් ් නේ... අේයමෝ..කියල වැඩක් නෑ.. යමයහේ යපොලිසියට යනයමයි... ඇමරිකායව F.B.I. එකට වේ යහොයන්න බැරි යවන්න තමයි වැයඩ් දුන්යන යන්ද?..." ය බ ්තියන් සිනාය මින් කීය. "දැන් යපොලිසිය පණ දායගන ඩන්කන්ව යහොයනව ඇති.. හි.හි.හි...." "ුලලුවන් නේ යහොයා ගන්න කියන්න ඩන්කන්ල ඕන තරේ ඉන්යන රයට්...."

ර්... ඔය තව

"යේ ඩන්කන්යග වැඩ හරියන යන්ද?.. එතයකොට අර යේ යකල්ල මධූෂා... එයාටේ ඒ ආනි ංය ම යන්ද?..." "ඒව ඔක්යකොම හරි ර්.. ඩන්කන් යමලහට ුලේතලම කලුලයව... මධූෂට ඊයය අයප් යකොල්යලො යහො ට වැයඩ් දුන්නා.. ඒකි බායගට මැරිල හිටියය උන්යග වැඩ වලට ප ්ය .. ඒකිේ දැන් ඩන්කන් එක්ක බඹ ගාණක් මුහුද යට...." "රායිට්... එතයකොට එවිඩන් ් ඔක්යකොම ඉවරයි... යන්ද අයිය ?.. ආ..." "ඔේ ර්... ඉතින් ර්.. යමොකද යේ විදියය ප්ලෑන් එකක් කයර් යේ මිනිහට යකලින්ම වැයඩ් යදන්යන නැතුව?… ඔච්චර මහන්සි යවන්න ඕන නෑයන .. එක බුලට් එයකන් ඉවරයක් කරන්න තිබුන යන..." ය බ ්තියන් ඇසීය. "අයිය .. ඒ විදියට යක් ් ක්යලෝ ් කරන්යන ගයේ බයියයො.. තමුය මම කවුරු කියල හිතුවද?... මම යේ ප්ලෑන් කරුල වැයඩන් ආුල වාසි ටික බලනවයකො... දැන් දුෂානිවේ.. යවන කිසිම යකයනක්වේ යමොන විදියකට වේ ැක හිතන්යන නෑ යේක මයේ වැඩක් කියල.. ඔක්යකොම ඩන්කන්යග පිටින් තමයි යන්යන... ඒ එක්කම යේයකන් වුන අනිේ වාසිය තමයි ඔය නියේෂ් කියන එකායේ බි ්න ් එක කඩා යගන වැටුන එක... උයේ බි ්න ් එකට


492

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

දැන් ඌේ නෑ.. බඩු ප්ලයි එයක් ල්ලිේ නෑ.. ඉතින් බි න ් ් එක යකලින්ම බංයකොයලොේ... ඒ කියන්යන දුෂානිට දැන් කරන්න යදයක් නෑ.. ආපහු මයේ ළඟට එන්නම යවනවා..." "අප්පට සිරි.. ඒකේ ඇේතයන ර්... එතයකොට ර් එක ගලින් කුරුල්යලො කීප යදයනක්ම බිම දැේම එයහනේ...." "නැතුව අයිය .... මට ඕන වුයන් ඕකයි.. උයේ බි ්න ් එකයි යදකම එකට නැති කරල දාන්න.. එදා මම ඕකට කතා කරුල දවය මට යේරුනා යේ ගල් වැලි බි ්න ් කරුල එකාට ඔය ඉේයපෝට් බි ්න ් දිරවන්යන නෑ කියල.. ඉතින් මම යේ විදියට ප්ලෑන් එක ගැහුවා.. මම දැන ගේතා මෑන් නිකන්ම අහු යවනව කියල... ඌට ප්‍රයමෝෂනල් යප්‍රෝග්‍රෑේ එකක් කර ගන්නවේ බෑ... දුෂානි තවම යමෝරල නෑ ඕව ගැන හිතන්න.... යේ ය බ ්තියන්... දැන් ඉක්මනටම දුෂානි මයේ ළඟට යගන්න ගන්න ඕන... මම ෙයි කරා යහො ්පිට්ල් එයකන් යකළින්ම යගන්න ගන්න.. ඒේ යදො ්තරු ඉඩ දුන්යන නෑ.." "ඔේ ර්.. අද යහටම යේබිව එක්ක එමු.. දැන් යේබිට එයහේ කවුරුේ නැහැයන.. " "ඔේ..කවුරුේ නෑ… ඒ වයේම බි ්න ් එකේ නෑ... දැන් තියයන්යන ඊළඟ ්යටප් එක... දැන් හැළියයන් එක කකුලුයවක් ම ් කරල තියයන්යන.. ඊළඟට අනිේ කකුලුව ම ් කරාම වැයඩ් ඔක්යකොම හරි... ඒකේ යේ වයේ යහො ට ප්ලෑන් කරල කරන්න ඕන.... ඒ කකුළුවේ ම ් කරාට ප ය ් තාරකයි දුෂානි යේබියි එකතු කරන එක මහ යදයක් යනයමයි.... හැබැයි එතකන් දුෂානි යේබිව මම ළඟින් තියා ගන්න ඕන.. නැේනේ එක එකා දුෂානියග ඔලුව අවුල් කරන්න හදයි.... යමොකද දුෂානි දැන් යගොඩක් යමන්ටලි වැටිල ඉන්යන... මට ුලලුවන් ඒක හදල ගන්න... "


යනො ැයලන ය යනහ

493

"අපි යරඩි ර් ඕන වැඩකට ඕන යවලාවක.... යේ යපොඩි යදයක් අහන්නද?...."

ර්.. මම

"යමොකද්ද?..." "දැන් ර්.. ඔය කට්ටිය හරි.. යපොලිසිය හරි හිතන එකක් නැද්ද ඩන්කන් යමයහම යදයක් කයර් යමොකද කියල?... " "අයිය ... ඔය කිසි යකයනක් ඔච්චර හිතන්යන නෑ ඕයි... ඒ ඔක්යකොම හිතන්යන ඩන්කන් නඩුයවන් පරදින හින්ද බයේ හැංගිල හරි.. රටින් පැනල ගියා හරි කියලා... ඒකයන අපි ඔය යට ්ට් රියපෝට් ් වලින් නඩුව පරදින විදියට වැයඩ් ය ට් කයර්.. යපොලිසියයි.. ඔය හැම එක්යකනාමයි.. ඩන්කන් හ නඩුව වයට් කැරකි කැරකි ඉඳි.. හි.හි.හි.... අපි හිතුල විදියටම මුන් නඩුවකුේ යිල් කරායන.. ඉතින් ඔක්යකොම ප්ලෑන් එයක් විදියට ගියා...." "එතයකොට ර්.. මුන් කට්ටියයි... යපොලීසියයි යකොයහොම හිතා ගනීවිද?.." "යමන්න යමයහමයි යපොලීසිය යේ යක් ් එක වි ්තර කරන්යන.. ඩන්කන් කියන මිනිහට ඕන වුනා යේ බිල්ඩින් ප්‍රඩක්ට් ් යගන්න ගන්න... ඒේ මිනිහට ල්ලි නෑ... ඉතින් මිනිහ යේ මැයල්සියායව ඉන්න යගෝමින්යග මුවායවන් බඩු යගන්න ගන්න ප්ලෑන් කරා.. ප ්ය යහොර යට ්ට් රියපෝට් ් යකොරියායවන් අරයගන ල්ලි යනොයගව ඉන්න හැදුවා.. ඒේ මුන් කට්ටිය දාුල නඩුව හින්ද මිනිහට යකල යවන්න ගියා.. ඉතින් මිනිහ නියේෂ්ව ම'ඩර් කරල එක්යකො රටින් පැන්නා.. එයහම නැේනේ හැංගුනා.. ඉතින් යපොලිසිය දැන් කරන එකම යද් යේ ඩන්කන්ව යහොයා ගන්න ෙයි කරන එක.. උන්ට ඕන තරේ යහොයන්න කියනවා.. හි.හි.හි...." "ඔේ ර්... මට යේරුනා... අේයමෝ.. කිසිම යකයනක්ට බෑ... "

ර්ව පරද්දන්න නේ


494

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

එයහේ තම ධ්‍නය හ බලය අමනතු යල පාවිච්චි කරමින් කටමනතු කරන යවෝල්ටර්ට යමතැන වැර මක් වූ බව ඔහු දන්යන් නැත. යවනේ ුලද්ගලයයකු ඔහුයේ යමම රහ ් ක්‍රියාව විශ්්යල්ෂණය කිරීමට සුදානේ වී සිටින බව යවෝල්ටර් දන්යන් නැත. යවෝල්ටර්ටේ වඩා බලවේ වූ යේ අභිරහ ් ුලද්ගලයා කවුරුන්ද? අරාබි නිය ොල්ලා යේ එන 'ඇලඩින් හ ුලදුම පහන' නේ කතායේ යක්ෂයන් යදයදයනකු සිටිති. එක යක්ෂයයකු මුද්යද් යක්ෂයාය. අනිකා පහයන් යක්ෂයාය. පහයන් යක්ෂයා මුද්යද් යක්ෂයාට වඩා බලවේය. වර්තමානයේ මුද්යද් යක්ෂයා යවෝල්ටර්ය. ඔහුට වඩා බලවේ පහයන් යක්ෂයා කවුද? ++++++++

යපොලි ් හ පශ්්චාේ මරණ පරීක්ෂණ කටමනතු නි ා නියේෂ්යේ අවමගුල ගැනීමට දින කීපයක් ගත විය. අවමගුල් දිනයේදි යනතින් හ හදින් කඳුලක් යනොයහලූ එකදු ුලද්ගලයයකු යනොවීය. අවමගුලට අති විශ්ාල පිරි ක් හ ාගී වූයවෝය. නියේෂ්යේ මවට හ ය ොයහොමනරියට යශ්ෝකය පාලනය කරගත යනොහැකිව බිම වැතිරී කෑ ග මින් හැඬුයවෝය. පියා කිසිම හැඟීමක් යනොමැති ුලද්ගලයයකු ය ේ බලා සිටියේය. තාරකයේ ළය මත හි තබාගේ මාධි ඉකි ග මින් හැඬුවාය. තාරකයේ දෑසින්ද කඳුලු වැගිරුනි. පසිඳු, අනුේතරා, උෂාන්, ඩිලානි එකියනකාට තුරුලුවී යශ්ෝකය වාවා ගත යනොහැකිව කඳුලු ැලුයවෝය. නියේෂ්යේ වයාපාර ආයතනයේ සියලු යදනාම යශ්ෝකය හ යකෝපය මුසු හැඟීේ වලින් කේපනයට පේ වී සිටියයෝය. දුෂානියේ විලාශ්ය කිසියවකුට යේරුේ ගත යනොහැකි විය. ඇයේ දෑසින් කඳුලු ගැලුයේ නැත. එයහේ ඇයේ ඇතුලත


යනො ැයලන ය යනහ

495

යශ්ෝකයයන් හ යකෝපයයන් පීඩාවට පේවී ඇති බව ඇයේ දිළිය න, මදක් අඩවන් වූ දෑසින් යපයනන්නට තිබුනි. ඇය කිසියවකු මග කතා යනොකලාය. විටින් විට නියේෂ්යේ නි ල යද්හය යද ඇය ාවනාවකට යමන් ම වැ බලා සිටියාය. නියේෂ්යේ යද්හය නිවසින් රැයගන යාමට යපට්ටියේ පියන වැසීමට යමොයහොතකට යපර දුෂානි යද්හය අ ලට පැමිණියාය. ්වල්ප යේලාවක් ඇසිපිය යනොයහලා යද්හය යද බලා සිටි දුෂානි පහේවී සිය දෑතින් නියේෂ්යේ නි ල යද්හයේ කේමුල් අල්වා ගේතාය. "මයග නියේෂ්... මම කවදාවේ ඔයාව තනි කරන්යන නැහැ මයේ ව ්තුයව.. මම ඔයා ළඟින්ම ඉන්නවා.. වැඩි දව ක් යන්න ඉ ්ය ල්ල මම ඔයා ළඟට එනව මයග රේතරන්... මයේ ජීවිතයයන් දැන් බාගයක් මැරිල ඉවරයි... අනිේ බායග මැයරන්න ඉ ්ය ල්ල මට ඔයා යවනුයවන් කරන්න යදයක් තියයනව මයග නියේෂ්.. ඔේ නියේෂ්..... මම ඔයායග යල් වල පළිය ගන්නවා නියේඒඒඒඒෂ්..." තදින් හු ්ම ඉහලට ගේ දුෂානි තව දුරටේ කතා කලාය. "ඔේ නියේෂ්... මම ඔයායග යල් වල පළිය ගන්නවා... ඔයාට යමයහම කරුල එකා කවුරු වුනේ ඌ මයගන් යේයරන්යන නෑ නියේෂ්... ඔයා මම ගැන දන්නවයන පැටියයො... ඔේ…මම ඒ යද් කරනවා.. ඔයා නිදා ගන්න නියේෂ්.. ැහැල්ලුයවන් නිදා ගන්න.. දැනට ඔයා යේ ගමන යන්න... ළඟදිම මමේ ඔයා ළඟට එනවා... එතකන් ඔයා නිදා ගන්න මයග නියේෂ්..." අවමගුලට පැමිණි සියලු යදනාම බිරන්තට්ටු වී යන අමනරින් යමය ේ කිමන දුෂානි යද්හය අ ලින් ඉවේ වී නිවසින් එළියට යගො ් මළ හිරු බසින ැ ෑ අහ යද යනේ යයොමා සිටියාය. ……………….


496

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

ය ොයහොන් පිටියේදි දුෂානි කිසියවකු මග කතා බහ කයල් නැත. ආදාහනයේ වැඩ කටමනතු අව ාන වූ පසු ඇය තාරක හ මාධි ඇමතුවාය. "අයියය.. අක්කි.. මාව යගදරට එක්ක යනවද?..." "අ..අ.. ඇ..ඇයි නංගි... ඔයා නියේෂ්යග යගදරට යන්යන නැද්ද?..." මාධි ඇසුවාය. "මාව යගදරට එක්ක යන්න...." දුෂානි තදින් කීවාය. "හා නංගි..අපි යමු...." යමය ේ කියූ තාරක මාධි මග දුෂානි ඔහුයේ නිව ට රැයගන ආයේය. නිව ට පැමිණ ඇයේ කාමරයට ගිය දුෂානි යදොර ව ා ගේතාය. මාධිේ, තාරකේ කලබලයට පේ වූයවෝය. " මාධි.. අයන් නංගිට කතා කරන්න...." තාරක කීයේය.

මාධිට

"නංගි..නංගි... අයන් යදොර අරින්න...ඔයා යමොකද්ද කරන්යන නංගි?... අයන් යදොර අරින්න..ප්ලීඊඊඊ ්..." මාධි බැගෑපේ යල කීවාය. එයහේ දුෂානි කිසිම යදයක් කීයේ නැත. විනාඩි කිහිපයකට පසු දුෂානි කාමරයයන් එළියට ආවාය. ඇයේ ඇඳුේ හ අනිකුේ යද් ඇය ගමන් මලු යදකක අසුරායගන තිබුනාය. "න..න.. නංගි.. යම.. යේ..යේ යමොයකෝ?.... ඔයා යකොයහද යේ යන්න ලෑ ්ති යවලා ඉන්යන?...අයන නංගි ඇයි යේ?....."


යනො ැයලන ය යනහ

ලිත වූ තාරක ඇසීය. දුෂානියේ මුහුයණ් හැඟීම ඔහුට යේරුේ ගත යනොහැකි විය.

497

නිටුහන්වී තිබූ

"මම යකොයහේවේ යන්යන නෑ අයියය... මම යන්යන මම අයිති තැනට... මම යන්යන නියේෂ්යග යගදරට.. මම අද ඉ ල එයහේ ඉන්යන.... අපි යමු... මාව එහාට එක්ක යන්න...." "අ.අ.අ.අ අයන..අයන් නංගි... ඔ..ඔයා.. එයහම එක පාරටම යමයහන් යන්න එපා... අපි යහමින් ැයර් බලමු... අනික.. ඔයායග තාේතියගන් අහන්නේ ඕන යන..." තාරක කීයේය. "මට කිසි යකයනක්යගන් අහන්න ඕන කමක් නෑ අයියය... ඔයාට මාව එක්ක යන්න බැරි නේ කියන්න.. මම තනියම පයින්ම යන්නේ...." "යහො යි.. එන්න නංගි අපි යමු... තාරක... නංගියග බෑේ යදක අපි ආුල කායරකටම දා ගන්න... අපි යමු නියේෂ්යග යගදරට...." දුෂානියේ මානසික තේවය යේරුේ ගේ මාධි කීවාය. "තෑන්ක් ් අක්කි....." දුෂානි මාධියේ කේමුල සිප කීවාය. දුෂානි, මාධි හ තාරක නියේෂ්යේ නිව ට පැමියණන විට අවමගුලට හ ාගී වූ පිරි යබොයහෝ යදයනක් එහි පැමිණ සිටියහ. ගමන් මලු යදකක් රැයගන නිවය ේ ආලින්දයට පැමිණි දුෂානි යද ඔවුන් ුලදුම වී බලා සිටියහ. ඇඬූ කඳුයලන් පසුවන නියේෂ්යේ මව හ පියා දුෂානියේ විලාශ්ය දැක විමතියට පේවී බලා සිටියයෝය. ඔවුන් අ ලට පැමිණි දුෂානි යදයදනාට දණ ග ා වැන්දාය. නිවය ේ සිටි සියල්යලෝම අසුන්වලින් නැගී සිටියහ. "අේමි.. තාේති... මාව අේමිලයග දුව හැටියට බාර ගන්න කැමතිද?...."


498

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

කඳුලු පිරි යදයනතින් ඔවුන් යද බැලූ දුෂානි ඇසුවාය. නියේෂ්යේ මවේ පියාේ වික්ෂිප්ත වූයවෝය. පියා යන්තේ වචන ය ොයා ගේයේය. "අ..අයන්..ඔ..ඔේ..දුව... ඔේ... අපි..අපි ඔයා අයප් දුව හැටියට බාර ගන්නවා.. අයන් දුයේඒඒඒඒ....." දුෂානි වැළ ගේ පියා හඬන්නට විය. මවද ඔවුන් යදයදනාට තුරුලු වී කඳුලු ැලුවාය. යප්ෂලාද ඔවුනට එකතු වූවාය. පැමිණ සිටි සියල්ලන්යේම ඇ ට කඳුලක් නැගුනි. මාධි තාරකට තුරුලු වී කඳුලු ැලුවාය. පසිඳුයේ ළයයහි මුහුණ යහොවා ගේ අනුේතරා මහේය ේ ංයේ වූවාය. උෂාන් ඉකි ග ා හඬමින් සිටි ඩිලානි වේතන් කර ගේයේය. "අේමි.. තාේති.. අක්කි... මම අයිති නියේෂ්ට... අද නියේෂ් නෑ... ඒ හින්ද මම දැන් අයිති ඔය යගොල්ලන්ට.. යේ යගදරට... මම අද ඉ ල ජීවේ යවන්යන යේ යගදර.. මයේ අේමා..තාේතා..අක්කා ඔය තුන් යදනා තමයි... මම දැන් යේ පවුයල යකයනක්... මම නියේෂ්යග තැන ගන්නවා.. මට නියේෂ්යග ශ්ක්තිය තියයනවා.... මම නියේෂ්ව හදවතින් ක ාද බැ ල ඉවරයි... ඒක කවදාවේ යවන ් යවන්යන නෑ... මම කවදාවේ යවන කිසිම පිරිමියයක් ගැන හිතන්යන නෑ... මට අත තියන්න කිසිම යකයනක්ට හේබ යවන්යන නෑ... අද ඉ ල යේ යගදර නියේෂ් මම... නියේෂ් කරුල වැඩ මම ඒ විදියටම කරයගන යනවා..ඔේ.. ඒ විදියටම කරයගන යනවා.. මම අවුරුදු විසි එකක යකල්යලක් යවන්න ුලලුවන්... ඒේ අද ඉ න් මම අවුරුදු විසි හතක යකොල්යලක් වයේ වැඩ කරනවා.. අයියය..අක්කි.. ඔය යදන්න මාේ එක්ක ඉන්නව යන්ද?..." මාධි හ තාරක යද ට හැරුනු දුෂානි ඇසුවාය.


යනො ැයලන ය යනහ

499

"ඔේ නංගි... අපි යදන්නා ඔයායග ප ්ය න්… ඔයායග යහවනැල්ල වයේ ඉන්නවා... ඕන යවලාවක ඉන්නව නංගි....." තාරකට තුරුලුවී සිටි මාධි එක එල්යල් පැවසුවාය. "තෑන්ක් යූ අයියා.. අක්කි... " මාධිටේ තාරකටේ කතා කලාය.

්ටටති කල දුෂානි පැමිණ සිටි පිරි ට

"මයේ නියේෂ්යග ෆිමනනරල් එකට ආවට ඔය යගොල්යලො ඔක්යකොමටම යබොයහොම ්ටටතියි... ය ොරි මට ඔය යගොල්යලො එක්ක යවන යවනම කතා කරන්න බැරි වුනාට.. මට දැන් යර ්ට් කරන්න ඕන.. මට ටිකක් තනියම ඉන්න ඕන... ඔක්යකොමටම මම කියුල යද්වල් ඇහුනයන... අද ඉ ල යේ යගදර නියේෂ් මම... එයහනේ ආයිේ පාරක් මම ඔය යගොල්ලන්ට තෑන්ක් කරනවා ෆිමනනරල් එකට ආවට...." යමය ේ පැවසූ දුෂානි තම ගමන් මලු රැයගන නියේෂ්යේ කාමරය යද ට ගියාය. යප්ෂලා ඇයේ පිටුපසින් ආවාය. "අයන් නංගි.. යපොඩ්ඩක් ඉන්න.. මම රූේ එක අ ් කරල අලුේ යබඩ් ෂීට් එකක් දාල යදන්නේ...." යප්ෂලා කීවාය. "ඕන නෑ අක්කි.. මම ඒව කර ගන්නේ.. මම දැන් යේ යගදර යකයනක්යන..." නියේෂ්යේ කාමරය තුලට ගිය දුෂානි යදොර ව ා ගේතාය. කාමරය තුල නියේෂ්යේ රුව දුෂානිට මැවී යපනුනි. ඔහුයේ අහිං ක, ආදරබර සිනහව ඇයට දි ් වුනි. නියේෂ්යේ ඇඳුේ, ඔහුයේ යපොේපේ, බඩු බාහිරාදිය, පරිගණකය, යේ සියල්ලම නි ා නියේෂ් ජීවමානව සිටින හැඟිමක් ඇයට ඇති විය. ඔහුයේ ලියන යේ ය මත තිබූ ඇයේ ඡායාරූපය දැකීයමන් දුෂානි මහේය ේ ංයේ වූවාය. එදා සිටි ඒ යකළියලොල් දුෂානි මින් ඉදිරියට යනොසිටින බව


500

මයනෝ ය ොන්ය ේකා

ඇය ප ක් කර ගේතාය. ඒ යකළියලොල් දුෂානි දැන් මනා පරිණත බවකින් හ දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් මනතු තරුණියක් වී ඇත. ඇයේ දෑසින් කඳුලු බිංදු ගලන්නට විය. දුෂානි නියේෂ්යේ යහන මත වාඩි වී ඔහු හි තැබූ යකොට්ටය ය මින් අත ගෑවාය. ටික යේලාවක් යමය ේ කරමින් සිටි දුෂානි ඇඳුේ රාක්කයේ තිබූ නියේෂ්යේ කමි යක් යගන එය ආදරයයන් සිේබාය. නියේෂ්යේ ජීවන සුව ඇයට දැනුයන්ය. දුෂානි එම කමි යයන් යකොට්ටය ආවරණය යකොට යහයන් වැතිරී යකොට්ටය තුරුලු යකොට ගේතාය.

"නියේෂ්... ඔයාට මයේ ර ්යන දැයනනවද පැටියයො... මට නේ ඔයායග ර ්යනයි ඔයායග සුව යි දැයනනව රේතරන්... මට ඒ සුව හැමදාටම දැයනනව.. ඒක කවදාවේ යවන ් යවන්යන නෑ... ඔයාට මතකද පැටියයො අපි යදන්න අන්තිමට ආදයර් කරුල දව ?... ඔයා එදා රෑ මට දුන්න ආදර ැපය මට මුලු ජීවිත කාලයටම මතක තියයනවා ව ්තුයව... මට ඒක මයේ ජීවිත කාලයටම ඇති... ඔයාට මතකද ඉ ් ර අපි යදන්න කතා කරුල යද්වල්... අපි යදන්න කියුල පි ්සු කතා.. අපි යදන්නා කියුල.. කරුල හුරතල් යද්වල්... ඔේ නියේෂ්... මට ඒවා හැමදාටම මතක තියයනවා... මතකද අපි යදන්න කතා කරා අපි යදන්නයග පැටියයක් හදන එක ගැන.. අපිට ඒක කරන්න බැරි වුනා යන්ද නියේෂ්?... ේේේ... නෑ..එයහම කියන්න බෑ... ඔයා ඉන්න යලෝයකට මම ඔයා ළඟට ආවම අපි ඒ පැටියව හදමු නියේෂ්... අයප් ආදරය කවදාවේ නැති යවන්යන නෑ... හරියට අක්කියගයි අයියයගයි ආදයර් වයේ... " යකොට්ටය සිප ගනිමින් දුෂානි යමය ේ ය මින් මිමිනුවාය.

"ඔේ නියේෂ්... මයේ හාට් එයක් ඉන්යන ඔයා විතරයි... මම ආදයර් කයර් ඔයාට විතරයි... ඉ ් රහටේ එයහමයි.. කිසිම පිරිමියයක්ට මයේ හාට් එකට ඇතුලු යවන්න බෑ නියේෂ්... මට අත තියන්න කිසිම පිරිමියයක්ට හේබ යවන්යන නෑ... මට ඔයා දුන්න


යනො ැයලන ය යනහ

501

ැප මම ආයිේ ඔයා ළඟට එනකන් යහො ටම ඇති... මම ඉක්මනටම ඔයා ළඟට එනව ව ්තුයව... මම කලින් කිේව වයේ මට තව කරන්න තියයන්යන එකම එක යදයයි... ඔේ පැටියයො.. තව එකම එක යදයයි... ඒ තමයි අපි යදන්නයග යේ ජීවියේ නැති කරුල එකායගන් ඔයායග යල් වල පළිය ගන්න එක..." දුෂානි ය මින් මිමිනුවේ ඇය යකෝපයයන් හති දමන්නට වූවාය.

"ඔේ නියේෂ්.. මම ඔයායග යල් වල පළිය ගන්නවා.. ඔේ මයග රේතරන්.. මම ඔයායග යල් වල පළිය ගන්න එක ගන්නවා... ඊට ප ්ය මම ඔයා ළඟට එනව නියේෂ්.. ඇවිල්ලා අයප් යලෝයකදි මම ඔයාව කවදාවේ යවන් යවන්යන නැති විදියට තුරුලු කර ගන්නව මයග පැටියයෝඕඕඕඕඕඕ.........." දුෂානි යකොට්ටය තුරුලු යකොට යගන ඉකි ග මින් අඬන්නට වූවාය. තම ළය තුල සිරවී ඇති මහේවූ යශ්ෝකය, ාංකාව කේපනය අඩුවන තුරු කඳුලු ැලූ දුෂානි නින්දට වැටුනාය.

සිහින යලෝකයේ ඇය නියේෂ් මග ඔවුන්යේ යනො ැයලන ය යනහසින් එක්වි නිර්මල ආදරයේ මිහිර වින්දනය කලාය.

********


502

09 නිමේෂ්මේ විම ෝව සමාධි සහ තාරක ඇතුලු ඔවුන්මේ මිතුරු කැලමේ ජීවිතවලට දැඩි මලස බලපෑමේ . නිමේෂ්මේ විම ෝවටත් වඩා ඔවුන්ට දරා ගැනීමට අපහසු වූමේ දුෂානිමේ තත්ව යි. නිමේෂ්මේ විම ෝමවන් පසු දුෂානිමේ ගති පැවතුේ සහ මපෞරුෂත්වමේ සෑමහන මවනසක් සිදු වි . ඇමේ මකළි මලොල්, දඟකාර ස්වභාව නැතිවී මගොස් ශාන්ත සහ දැඩි බවක් ඇමේ මපෞරුෂත්වමේ ඇති වි . ඇමේ ඇඳුේ පැළඳුේ පවා මවනස් වි . ඇඟට හිරවූ ජීන්ස් කළිසේ, මකොට කළිසේ සහ මකොට සා වල් ඇඳීම ඇ නවතා දැමුවා . ඇ ලිහිල් කළිසේ සහ වළලුකර මතක් දිග සා වල් ඇඳීමට පටන් ගත්තා . මේ නිසා කලින් තිබූ ඇමේ මකළි මලොල්, කාමුක මපනුම නැතිවී මගොස් මුහුකුරා ගි මපනුමක් ඇ ට ඇති වි . පිටතින් සිට බලන්මනකුට මම පරිණත භාව ක් මලස මපමනන්නට පුලුවන. එමහත් ඇත්ත වශම න්ම දුෂානිමේ මේ මවනස ඇති වූමේ නිමේෂ්මේ විම ෝමවන් ඇ ට ඇතිවූ මානසික කේපනමේ ප්‍රතිලල ක් නිසා . දුෂානි තම මානසික කේපන පිටතට මපන්වා මනොසිටීමට නිතරම උත්සාහ ගත්තා . එමහත් ඉන් ඇ මනොදැනීම මානසික ආතති කට පත් වූවා . දුෂානිමේ මේ තත්ව සමාධි මත්රුේ ගත්තා . වවදය විදයාව හදාරන තාරකටත් මම මත්රුේ ගැනීමට පුලුවන් වි . මේ නිසා සමාධි තාරක සමග මේ පිළිබඳව කතා කලා .


මනොසැමලන මසමනහස

503

"තාරක… නංගි දැන් මගොඩක් මවනස් මන්ද?.. මේ වමේ දරා ගන්න අමාරු මේවල් වුනාම කෙකෙක් මවනස් මවන්න පුළුවන්.. එත් නංගිමග මේ මවනස ගැන අපි ටිකක් මසවිල්මලන් ඉන්න ඕන...." "හ්ේේේේ.. නංගිට විතරක් මනමමයි සමාධි..අපි ඔක්මකොමටම මේක මකොච්චර මලොකු මෂොක් එකක්ද..මකොච්චර මලොකු දුකක්ද... අපිට මමමහම නේ නංගිට මකොමහොමද කි ල මට හිතා ගන්න පුලුවන්.. මට තවම කිසිම මද ක් හිත එකලස් කරමගන කරන්න බැහැ..." "ඔේ තාරක..මටත් එමහමයි.. මට මවලාවකට හිමතනව මේ අපි දකින හීන ක්ද කි ල... නිමේෂ් අයි ා දැන් අපිත් එක්ක නෑ කි න එක මට පිළිගන්නම බැරි මද ක්... මටත් කැේපස් එමක්වත් සුප' මාකට් එමක්වත් කිසිම මද ක් හරි ට කර ගන්න බෑ.. මමේ මබොස් කිේව දවස් කීප ක් නිවාඩු ගන්න කි ල... ඒක ඉතින් ඊට හපන් මවයි.. මගදර නිකන් ඉන්නමකොට ඔලුව තවත් විකාර මවනවා..." "ඔේ සමාධි... ඒ මදිවට දැන් නංගිත් මගදර නෑ... මට මගදර නිකන් මහා පාලු කාන්තාර ක් වමේ දැමනන්මන.. ඉස්සර හැන්දෑවට මගදර ආවම රෑට නංගිත් එක්ක මම මකොච්චර කතා කරනවද?... ඒකි මකොච්චර හුරතල් විදි ට මාත් එක්ක කතා කරාද?... දැන් ඒව මුකුත් නෑ… අේමත් එක්ක මපොඩ්ඩක් කතා කරනව විතරයි.. අමන් මන් දන්මන නෑ සමාධි.. අපිට මේ මමොනව වුනාද කි ල..." "හ්ේේ... මට තවමත් මේක හිතා ගන්න බෑ තාරක.. අමන් බලන්න.. නිමේෂ් අයි යි නංගියි මකොච්චර සන්මතෝමසන්ද හිටිම ... හ්ේේේ.."


504

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"හැබැයි සමාධි... මට ඔ ඩන්කන් කි න එකා අහුවුමනොත් මම ඕකව කෑලි වලට කපනවා.. පාහර මිනීමරුවා..." තාරක ආමේග ට පත් වී කීමේ . "මේ තාරක ප්ලීස්... අපි මකොමහොමද හරි ටම කි න්මන මේක ඒ මිනිහා කරා කි ලා...." "නැත්නේ මවන මමොකාටද මේ වමේ මද ක් කරන්න ඕන කමක් තිම න්මන?..ආ... නිමේෂ් අයි ට කිසිම තරහ කාරම ක් නෑ.. මූ නඩුව ෂුව' එකට පරදිනව කි ල දන්න හින්ද තමයි මමමහම මද ක් කමේ... ඌ හැදුමව සල්ලි මනොමගව මෂේප් මවන්න.. ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්... මට ඕක අහු වුමනොත් නේ ඉතුරු කරන්මන නෑ..." "තාරක.. ඔ ාට තිම න මේග මට මහොඳට මත්මරනව… ඒත් අපි මමතනදි මබොමහොම කල්පනාමවන් වැඩ කරන්න ඕන.. නංගිත් ඉන්මන පුදුම මක්න්ති කින්.. දැක්කමන එදා ෆියුනරල් එක දවමස කි පු මේවල් ඔක්මකොමට ඇමහන්න... අපි නංගිමග තරහ ගින්නට තවත් පිදුරු දාන්න ඕන නෑ..." "ඒක හරි සමාධි.. ඒත් මමමහම මද ක් කරල මුන්ට ඉන්න මදන්න පුලුවන්ද.. ආ?..."

හතින්

"තාරක.. වැරේදක් කරාම දඬුවේ ලැමබන්න ඕන තමයි.. ඒත් ඒක මවන්න ඕන රමට් තිම න නීතිම හැටි ට… අපිට බැහැමන නීති අතට ගන්න..." "අමන් මේ සමාධි… ඔ ාමග ඔ කතාව හැටි ට වැඩ කරන්න පුලුවන් රමට් නීති හරි ට ක්‍රි ාත්මක මවනව නේ... නීති හරි ට තිම න දියුණු රටවල් වල නේ ඒ විදි ට මවනවා.. අමප් රමට් සල්ලියි බල යි තිම නව නේ ඕන අපරාධ ක් කරල මේමරන්න පුළුවන්... ඉතින් එමහම ඒවුන්ට අතින් පයින් තමයි නීති ක්‍රි ාත්මක කරන්න මවන්මන...එමහම නැතුව මවන ක්‍රම ක් නෑ..."


මනොසැමලන මසමනහස

505

"හ්ේේ.. අමන් මන් දන්මන නෑ තාරක.. මමොනව වුනත් නංගිව තවත් අවුස්සන්න විතරක් එපා... මකල්ල දැනටමත් පුදුම මමන්ටල් මටන්ෂන් එකකින් ඉන්මන..." "සමාධි.. දැන් ඔ ාට හිමතන විදි ට නංගි මමොන විදි මමන්ටල් කන්ඩිෂන් එකකද ඉන්මන?...." "හ්ම්ම්.. ෙංගි දැන් ඉන්කෙ කම් තත්කෙ ඉන්ෙ ක ොඩක් අයක මාෙසිෙත්ෙකයන් කියල මට හිකතන්කෙ... ඒ කියන්කෙ නිකම්ෂ් අයියා ෙැති හින්ද ෙංගිට කලොකු පාළුෙක් දැකෙෙො... ඒ පාළුෙ හින්ද සාංො තත්ෙයක් ඇතිකෙලා ඒකෙන් කමන්ටල් කටන්ෂන් එෙක් එෙො... ඒ එක්ෙම අො කත් ැෙ අවිනිශ්චිත ෙමකුත් ඇතිකෙෙො... කම් ඔක්කෙොම එෙට එෙතු කෙලා ඔලුෙ අවුල් කෙෙ තියක් ඇති කෙෙො.. තාරෙ.. මම දන්ෙ විදියට ෙම් ෙංගිට කම් තත්ෙකයන් මිකදන්ෙ ක ොඩක් සකපෝට් එෙ ඕෙ ෙරෙො..." "ඔව් සමාධි... ඔයා කියෙ එෙ හරියට හරි... මමත් හිතන්කෙ එකහම තමයි... අපි කම් ෙකේ අෙස්ථා ැෙ ඉක ෙ ක ෙත් තිකයෙො.... ඒ එක්ෙම තෙ පැත්තක් තිකයෙෙ සමාධි..." "ඒ කමොෙද්ද තාරෙ?...." සමාධි මදක් සලිත වී ඇසුොය. "සමාධි... ඔයා දන්ෙෙකෙ ෙංගි ක ොඩක් කසක්ෂුෙල් ර්ල් කෙකෙක් කියල.. අපි හැකමෝම කසක්ෂුෙල් තමයි... ඒත් ෙංගික ඒ ප්‍රමාණ ෙැඩියි.. එ ා නිකම්ෂ් අයියත් එක්ෙ ඒ පැත්කතන් කහොඳට එන්ක ෝයි ෙරා.... ඉතින් දැන් එකහම ෙැති හින්ද කසක්ස් මඩප්‍රමේෂන් කටන්ෂන් එෙත් එන්ෙ පුලුෙන්...." "හ්ම්.. මටත් ඕෙ ැෙ යන්තම් හිතුො තාරෙ..." "ෙංගි නිකම්ෂ් අයියට පණ ෙකේ ආදරය ෙරා... ඒ ආදරය ෙෙදාෙත් කෙෙස් කෙන්කෙ ෙෑ සමාධි... හරියට අපි කදන්ෙක ආදරය ෙකේම තමයි.. මම ඒෙ කහොඳටම දන්ෙො..."


506

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"අකන් මකේ තාරෙ පැටිකයෝඕඕ..." සංකව්දී වූ සමාධි තාරෙට තුරුලු වූොය. තාරෙ ඇකේ හිස කසමින් පිරිමැද්කද්ය. "ඒ හින්ද සමාධි... ෙංගි ෙෙදාෙත් කෙෙ පිරිමිම ක් ැෙ හිතන්කෙ ෙෑ... මට ඒෙ ඉර හඳ ෙකේ විස්ොසයි.. ෙංගි දැන් කහොඳට දන්ෙෙ නියම ආදරය කියන්කෙ කමොෙද්ද කියල... හ්ේේ... එක අතකින් බැලුවම සමාධි.. මදන්නා එකට ආදමරන් හිටි ටික කාමලදි හරි මදන්නා මේ විදි ට එන්ම ෝයි කරපු එක මහොඳයි..." තාරක මදක් දුමකන් කීමේ . "තාරක...." තාරකට තුරුලු වී සිට සමාධි හිස ඔසවා ඔහු මදස බැලුවා . "ඇයි මමග මැණික?...." තාරක ඇමේ නිකට මසමින් සුරතල් කරමින් ඇසී . "තාරක.. ඔ ාට හිමතනවද අපි මදන්නත් එමහම කරා නේ මහොඳයි කි ල... ඔ ා ඒක කිේමව මගොඩක් දුමකන් කි ල මට හිතුනා..." "අමන් සමාධි.. නිකන් විකාර කතා කි න්න එපා වස්තුමව....." තාරක පහත් වී ඇමේ කේමුල දිමවන් ස්පේශ කමල් . ඔහුට සමාධිමේ සිනිඳු පහස දිවට දැනුමන් . සමාධි ඇමේ අත් ඔහුමේ මගල වටා දවටා මගන තවත් තුරුලු වූවා . "අමන් නෑ පැටිම ො.. මට නිකන් ඒ වමේ දැනුනා… ඔ ාට ඒ වමේ හිමතනව ඇති කි ල… අපිත් බඳිනකන් ඉන්මන නැතුව නංගියි නිමේෂ් අයි යි වමේ එන්ම ෝයි කරා නේ මහොඳයි කි ල ඔ ා හිතනව ඇති කි ලා....."


මනොසැමලන මසමනහස

507

"ඉතින් මකල්මල... අපිත් එන්ම ෝයි මනොකරම ඉන්මන නැහැමන මන්ද?..ේ..." තාරක සිහින් සිනාවකින් මුව සරසා මගන කී . "හරි ළමම ො… අපි ඉතින් අරව මේව කරනව තමයි... මම කිේමව.... මේ..මේ..මේ අර.. අරක...." සමාධිට වචන මසො ා ගැනීමට අපහසු වි . "හරි හරි.. මට මත්මරනව... ඔ ා කි න්මන මට මලොකු වැමඩ් කරන්න හිමතනවයි කි ලමන්....ේේේේේ.." "අමන මම.... මම එමහමම කිේමව නෑ… අමන් මසොරි තාරක...." "මමොමකෝ… ඔ ා හිතුවද මටත් මමොනව හරි මවයි කි ල?..." "මමොනවද ඔ ා මේ කි න්මන්?... අමන් ප්ලීස් ඔ විදි අසුබ කතා කි න්න එපා... මට දුකයි..." සමාධි කැළඹීමට පත් මවමින් කීවා . "සමාධි... ආදර කි න්මන ඒ වැමඩ් කරන එකට මනමමයි.. ඒක ආදමේ එක පාට් එකක් විතරයි... ඒක මවන්න ඕන මවලාවට සිේධ මවයි.. එමහම වුනත් නැති වුනත් අපි මදන්නමග ආදර කවදාවත් මවනස් මවන්මන නෑ.. අමප් ආදර සැප අඩු මවන්මනත් නෑ... හැබැයි සමාධි...." "ඒ මමොමකෝ හැබැයි කි න්මන?...." "කසාද බැන්ද දවසට එරි 'ස් එක්කම..හරිද?..." "අමන් මේ නිකන් ඉන්න මකෝලේ නැතුව... මේ තාරක ඔ කතාව දැන් ඇති... අපි නංගි ගැන සීරි ස්ලි හිතන්න ඕන..." "හ්ේ..ඔේ සමාධි... නංගියි නිමේෂ් අයි යි අපි මදන්න වමේ මනමමයි.. ඒ මදන්නා මගොඩක් මසක්ෂුවල් මවලා හිටි හින්දා


508

මමනෝ ම ොන්මසේකා

නංගිට මසක්ෂුවල් මටන්ෂන් එක ඇතිමවන්න පුලුවන්… ඒත් මම කිේව වමේ නිමේෂ් අයි ට තිබුන ආදර හින්ද එ ා මවන කිසිම පිරිමිම ක් ගැන හිතන්මන නෑ… දැන් එ ා ඇඳුේ අඳින විදි ත් මවනස් කමේ පිරිමි එ ා දිහා බලන්මන නැති මවන්න ඕන හින්ද... ඉතින් මේ හින්ද ෙංගි එයාමග කසක්ෂුෙල් කටන්ෂන් එෙ හිර ෙරල තියා න්ෙො.. ඒෙ ෙම් කමන්ටල් ෆිසිෙල් කහල්ත් කදෙටම කහොඳ කදයක් කෙකමයි..." "හ්ම්.. අපි ෙංගිට ක ොඩක් එකටන්ෂන් කදන්ෙ ඕෙ තාරෙ... ෙංගිට ක්කලෝස්ම ඉන්කෙ අපි කදන්ෙකෙ... කම්.. මට හිකතෙෙ ෙංගිට මප්‍රොම ෂනල් කහල්ප් දුන්කෙොත් කහොඳයි කියල... අර මට කහල්ප් ෙරපු සයිෙකලොජිස්ට් නිකයොමාල්ට ෙතා ෙරල බලමුද?..." සමාධි කයෝ ො ෙලාය. "ඔව් සමාධි... මමත් හිතෙෙ ඒෙ ක ොඩක් ෙැද ත් කියල.... ෙංගිෙ කෙොකහොම හරි ෙැමති ෙර න්ෙ ඕෙ...." "එකහෙම් මම නිකයොමාල්ට ෙතා ෙරන්ෙම්.. නිකයොමාල්ක කප්මන්ට්ස් මම බලා න්ෙම් තාරෙ..." "ඔයාට පිස්සුද?... එකහම බෑ... අපි කදන්ෙම ඒෙ ෙරමු..." "හා කහොඳයි තාරෙ..." "එකහෙම් සමාධි.. ඔයා ෙංගි එක්ෙ කම් ැෙ ෙතා ෙරන්ෙ... මම කියෙෙට ෙඩා ඔයා කියෙ එෙ තමයි කහොඳ...." "හරි.. මම ෙතා ෙරන්ෙම් තාරෙ..." දුෂානි සිටින්කන් ඉතාමත් අස්ථාෙර මාෙසිෙ තත්ෙයෙය. ඇය පළි ැනීකම් කේතොකෙන් හා නිකම්ෂ්කේ විකයෝෙ නිසා ඇතිවූ කශෝෙ සංො තත්ෙකයන් මහත් වූ පීඩෙයෙට පත්ෙ සිටින්නීය. ඒ නිසා ඇයට නිසි උපොරය සහ පිහිට ලබා දීම අතයාවශය කදයකි. ++++++++


මනොසැමලන මසමනහස

509

නිමේෂ්මේ අවමගුමලන් සති ක් පමණ න තුරු දුෂානි නිවසින් පිටතට ගිමේ කලාතුරකිනි. ඇ මබොමහෝ විට කල් ගත කමේ නිමේෂ්මේ කාමරමේ . ඇ එම කාමර නිමේෂ්මේ මතක සටහන් සැමදා පවතින ආකාර ට සකස් කලා . මේ නිසා ඇ මේ ජීවිතමේ කිසිම විටක නිමේෂ් අමතක මනොකරන බවත්, ඔහු සදාකල් ඇමේ හදවමත් ජීවත් වන බවත් ඕනෑම මකමනකුට මත්රුේ ගත හැකි . නිමේෂ්මේ අවමගුලට සහභාගී වූ මවෝල්ටේමේ රහස් නිම ෝජිතම කු සිදුවූ දෑ මවෝල්ටේට රමපෝේතු කමල් . එදින දුෂානි ප්‍රසිේධිමේ පැවූ පළි ගැනීමේ මච්තනාව මවෝල්ටේ තුල විශාල චකිත ක් ඇති කමල් . ජීවිතමේ ප්‍රථමම වතාවට ඔහුට අනි ත ිය ක් දැමනන්නට වි . මේ නිසා මවෝල්ටේ දුෂානි තමා ළඟට මගන්වා ගැනීමට යුහුසුළු වි . එමහත් මවෝල්ටේමගන් දුරකථමන ඇමතුේ මබොමහෝ ප්‍රමාණ ක් දුෂානිමේ ංගම දුරකථමන ට පැමිණි ත්, ඇ එම ඇමතුේ වලට පිළිතුරු මනොදුන්නා . ඇ කරදර ක් මනොමැතිව සිටින බව පවසා ඔහුට මකටි පණිවිඩ ක් ැවීම පමණක් ඇ සිදු කලා . නිමේෂ්මේ මව, පි ා සහ මප්ෂලා ඔවුන්මේ මශෝක මධයමේ දුෂානිට දි යුතු සත්කාර මනොඅඩුව ලබා දුන්මනෝ . දුෂානි නිසා ඔවුනට නිමේෂ් මනොමැති පාළුව සහ මශෝක ේ ප්‍රමාණ ට අඩු කර ගැනීමට හැකි වි . දුෂානිමේ මශෝකී තත්ව සහ පාලුව අඩු කිරීමට මප්ෂලා ඇ සමග රාත්‍රිමේ නිදා ගැනීමට කැමැත්ත පළ කලත් දුෂානි එ ට මනොකැමති වූවා . ඇ ට රාත්‍රි නිමේෂ් සමග සිහින මලෝකමේ ගත කිරීමට අවශය වි . නිමේෂ්මේ වයාපාරමේ වැඩ කටයුතු ඔහුමේ පි ා විසින් තාවකාලික වශම න් පාලන කිරීමට පටන් ගත්මත් . දුෂානි වයාපාර කටයුතු මහෝ අධය න කටයුතු සිදු කිරීමට තරේ මානසිකත්ව ක මනොසිටි ා . ඔවුන්මේ නිම කල මගොඩනැගිලි


510

මමනෝ ම ොන්මසේකා

උපාංග සැපයීමේ නව වයාපිතිම න් ඇතිවූ මූලය අේබුද වයාපාර සෑමහන අවදානේ තත්ව කට පත්වි .

නිසා

සමාධි සහ තාරක සෑම දිනකම දුෂානි හමු වීමට පැමිණිම ෝ . ඔවුන් මදමදනාමේ සමාගම ඇ ට සහන ක් මගන දුන් බව ඇමේ ඉරි ේ වලින් සමාධිට සහ තාරකට වැටහිනි. I.C.B.T. ආ තනමේ දුෂානිමේ මහොඳම මිතුරි වූ ලසන්තිද ඇ බැලීමට දිනපතාම මමන් පැමිණි ා . තම මිතුරි ට සිදුවූ විපත ගැන ලසන්ති අතිශයින්ම මශෝක ට පත් වූවා . දුෂානි ඇ ට කල උපකාර ඇ මහොඳින් මතක ඇත. මකමළහි ගුණ දත් තරුණි ක වූ ලසන්ති ඇමේ සේපූේණ සහා දුෂානිට ලබා දුන්නා . ආ තනමේ පාඩේ කටයුතු හැකි පමණින් දුෂානි මවනුමවන් කර දීමට ලසන්ති ඉදිරිපත් වූවා . තාරක සමග කතිකා කරගත් පරිදි සමාධි දුෂානි සමග කතා කලා . සමාධිමේ ඇසුර දුෂානිමේ කැළඹුන සිතට මහත් සහන ක් මගන දුන්මන් . "නංගි... දැන් ඔ ාට මකොමහොමද මකල්මල?....." සමාධිමේ කතා විලාශමේ සුපුරුදු මලස මහත් මලන්ගතු කමක් ගැේවී තිබුනි. "අමන් අක්කි... මට මපොඩ්ඩක් හරි රිලී ් එකක් තිම න්මන අයි යි අක්කියි එක්ක කතා කරාම තමයි.. අමන් අක්කි බලන්න.. ලසන්තිත් හැමදාම වමේ මාව බලන්න එනවා.... එ ාට දුක වාවාගන්න බෑ අක්කි.. හැමදාම මමේ අත අල්ලමගන අඬනව.. මට දැන් ලසන්ති ගැන දුකයි මට වැඩි ...." "ලසන්ති කි න්මන හරිම අහිංසක.. ලස්සන හදවතක් තිම න ගේල් මකමනක් නංගි... දැන් වුන මේවල් වුනා නංගි... ඒක ඔ ාට විතරක් මනමමයි... අපි ඔක්මකොමටම දරා ගන්න බැරි මද ක්.. මකොමහොම වුනත් නංගි... අපි ජීවිමත් ඉස්සරහට මපොඩ්ඩ මපොඩ්ඩ හරි න්න ට්‍රයි කරන්න ඕන..."


මනොසැමලන මසමනහස

511

"අක්කි කි න එක මට මත්මරනව අක්කි... ඒත් මමේ ලයි ් එක දැන් බාග ක් මැරිල ඉවරයි... අනිත් බාමගත් වැඩි කල් න්න ඉස්මසල්ල නැතිමවයි... ඒ වුනත් මට කරන්න තිම න වැඩ ටික කරල ඉවර මවනකන් ඒ බාමගට පණ තිමේවි...." දුෂානි දැඩි අධිෂ්ඨාන ක් ඇතුව කීවා . "ඔ ාට තිම න ෆීලින්ස් මට මහොඳට මත්මරනව නංගි... ඒ වුනත් අපි පුළුවන් තරේ හිත සන්සුන් කර ගන්න බලන්න ඕන.... මම දන්නවා ඔ ාට මගොඩක් තනිකම.. පාළුව දැමනනව කි ල...." සමාධි දුෂානිමේ හිස අත ගාමින් කීවා . "හ්ේේ.. ඒ මලෝන්ලිනස් එක නේ මමගන් කවදාවත් න්මන නෑ අක්කි... මමේ ජීවිත ට තිබුන එකම ලයිට් එක මමේ නිමේෂ්.. එ ා නැහැයි කි න්මන ඒ පාළුව... තනිකම හැමදාටම මමේ ළඟ තිම නවා.... ස්මපෂලි අක්කි.... හැන්දෑ මවනමකොට.. ඒ එක්කම රෑ මවනමකොට මට නිමේෂ්මග රස්මන නැතුව නිකන් පිස්සු වමේ හිමතනව අක්කි..." දුෂානි කඳුලු සලමින් කීවා . "නංගි.. අමන් මේ... ම.මම... මේ... මේ දැන ගන්නයි අහන්මන... ඔ ාට...ේ... ඔ ාට මසක්ෂුවල් මටන්ෂන් එකක් තිම නවද?... ඔ ාට ඕන මද ක් මාත් එක්ක කි න්න පුලුවන්මන නංගි..." "නෑ අක්කි.. මට එමහම මසක්ෂුවල් මටන්ෂන් එකක් නෑ... ඉස්සර කාමල නේ එමහම එකක් තිම න්න තිබුනා... ඒ වුනත් අක්කි.... සමහර මවලාවට මට නිමේෂ් නැතුව ඉන්න බැරුව නව අක්කීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ..ඉහ්..ඉහි..අහ්.අ.හ්.අහ්......" දුෂානි ඉකි ගසමින් අඬන්නට වූවා . සමාධිට ඇතිවූමේ ඉමහත් මශෝක කි. ඇ දුෂානි තුරුලු කර ගත්තා . අඹු සැමි න් මලස ලිංගික රමණමේ මනොම දුනත්, තාරකමේ උණුසුම සහ


මමනෝ ම ොන්මසේකා

512

ආදර ඇ ට අවශය මද ක් බව සමාධි දන්නී . එමහයින් දුෂානිට ඇතිවී තිමබන ආමේග මත්රුේ ගැනීම ඇ ට අපහසු වූමේ නැත. "නංගි... මට ඔ ාව මහොඳට මත්රුේ ගන්න පුලුවන් නංගි... මමයි අයි යි මහොඳටම දන්නව ඔ ා කවදාවත් මවන පිරිමි මකමනක් ගැන හිතන්මන නෑ කි ල... ඒක හින්ද අපි මකොමහොම හරි ඔ ාට මේ තිම න මටන්ෂන් එක නැති කර ගන්න ඕන... ඔ ා ජීවත් මවන්න ඕන නංගි.. ඔ ා මේ රටට වැදගත් ළමම ක්.... ඔ ාට අයි යි මමයි හැමදාටම ඉන්නවා... ඒක මප්‍රොමිස් එකක්....." "මම ඒක දන්නව අක්කි... අක්කියි..අයි යි... නිමේෂ්මග අේමි..තාත්ති..මප්ෂලා අක්කි.. අමප් ාලුමවො.. මේ ඔක්මකොම මට ආදමරයි කි ල මම දන්නවා... ඒත් අක්කි.. නිමේෂ් නැතුව මම බාමගට මැරිල ඉන්මන... නිමේෂ්ට මේ මේ කරපු එකාමගන් පළි ගත්තට පස්මස මට තවත් ජීවත් මවන්න ඕන නෑ..." දුෂානිමේ වචනවල ගැේවී තිබුමන් දැඩි බවකි. "අමන් ප්ලීස් ඩාලින් නංගි... අමන් ඔ ා ඒ විදි ට හිතන්න එපා රත්තරන්... ඔේ නංගි.. අපි මකොමහොම හරි නිමේෂ් අයි ට මමමහම කරපු එකාව මහො ා ගන්න ඕන... ඒත් ඔ ත් ජීවත් මවන්න ඕන නංගි... පළි ගන්න හිතන මච්තනාව එච්චර මහොඳ එකක් මනමමයි.... ප්ලීස් නංගි... ඔ ා මට මල් දීල මට ජීවිත දුන්නා ඔ ාට මතකද?.. ඉතින් නංගි ඔ ා වමේ අ මේ සමා මේ ඉන්න ඕන... අමන් නංගි ප්ලීස්... මම කි න හින්ද ඒ ගැන මපොඩ්ඩක් හිතන්න මකල්මල..." සමාධි දුෂානි තුරුලු මකොට මගන ආදරම න් කීවා . දුෂානි සමාධිමේ උරහිස මත ඔලුව තබා ගත්තා . "අක්කි..." දුෂානි මසමින් මිමිනුවා . ඇමේ කටහමේ ගැේවී තිබුමන් ආ ාචනාත්මක භාව කි. සමාධිමේ හදවත කඩා වැටුනි.


මනොසැමලන මසමනහස

513

"ඔ ා කිසි මේකට හිත කලබල කර ගන්න එපා නංගි... අපි ඔ ා ළඟින්ම ඉන්නව.. ඔ ා මපොඩ්ඩක්වත් තනි මවලා නැහැ.. අපි මේකට කරන්න ඕන මේ හරි ට කරමු... ඔ ා දන්නවමන අර අමප් කැේපස් එමක් හිටි මධුර කි න මබෝයිමග සුයිසයිඩ් එක හින්දා මට තිබුන මමන්ටල් ස්මට්‍රස් එක?.... අන්න ඒක මම නැති කර ගත්මත මිස්ට නිම ොමාල් කි ල හරිම මෂෝක් සයිකමලොජිස්ට් මකමනක් ළඟට ගිහිල්ලා... ඔ ත් නංගි එ ා ළඟට න්න.. එතමකොට ඔ ාට මේ තිම න මටන්ෂන් ගති අඩු කරන විදි එ ා කි ල මදයි... නිම ොමාල් හරිම මෂෝක්.. මම එක්ස්පීරි න්ස් එමකන් කි න්මන...." දුෂානි කිසිත් මනොකි ා කුඩා දරුමවකු මමන් සමාධිමේ උකුල මත හිස තබා ගත්තා . සමාධි ඇමේ හිස මවක මමන් පිරි මැේදා . "අමන් ඇයි නංගි?... අපි ඒ විදි ට කරමු නංගි... ඔ ාට මගොඩක් මහල්ප්ෆුල් මවනවා.. මට ඒක මහොඳටම විස්වාසයි...." සමාධි කීවා . "මහොඳයි අක්කි.... මම අක්කි කි න විදි ට කරන්නේ... " දුෂානි පැවසුවා . සමාධිට ඇතිවූ සතුට ඉමහත් . "ේේ.. මමේ සුදු නංගි... ඔ ාට මේ මතරපි එක මගොඩක් මහල්ප් මවයි නංගි... ඔ ාට බුදු සරණයි මමග නංගිම ො...." සමාධි සංමේදී වී කීවා . "තැන්ක් යූ අක්කි...." දුෂානි කිතඥතා පූේවකව කීවා . "නංගි... අද හවසට අපි මදන්නයි.. අයි යි පන්සල් මු... මප්ෂලා අක්කිටත් එන්න කි න්න... පන්සමල් මබෝ ගහ ළඟ වාඩිමවලා හිටි ම හිතට මලොකු සහන ක් දැමනනවා...." "මහොඳයි අක්කි..... "


514

මමනෝ ම ොන්මසේකා

සමාධි සහ තාරකමේ සහම ෝග සහ ආශීේවාද සහිතව දුෂානි මමනෝ විදයාඥ නිම ොමාල් මහතා සමග චිකිත්සා වැඩ පිළිමවල ආරේභ කලා . ++++++++

දුෂානි තමා සමග කතා මනොකිරීම ගැන මවෝල්ටේ මහත් මනොසන්සුන්තාව කට සහ කැළඹීමකට පත් වූමේ . එ ට මහේතුව වූමේ ඔහුමේ සාපරාධී චිත්ත යි. නිමේෂ්මේ මරණ සිදු වූමේ තමාමේ අනුදැනුම පිට නිසා දුෂානි ඒ ගැන සැක ක් ඇති කරමගන ඇත න විමතිම න් මවෝල්ටේ පීඩාවට පත් වි . දුෂානිමේ පළි ගැනීමේ මච්තනාව ඔහුමේ කැළඹිලි තත්ව තවත් වැඩි කමල් . දුෂානි ඔහුමේ දුරකථමන ඇමතුේ වලට පිළිතුරු මනොදී සිටීම තව දුරටත් මවෝල්ටේට දරා සිටි මනොහැකි වි . දුෂානිමේ මව මේ නිසා කලබල ට පත්වී දුෂානි හමු වීමට ාමට සැරසුනා . "මේ... ඔ ාට බැරිනේ නිකන් ඉන්න.. මම මහට නව දුව මීට් මවන්න... ඔ ාට ඉතින් ියස්නස් ඇමරන්න මවන මද ක් නෑ..." දුෂානිමේ මව මවෝල්ටේට මනෝක්කඩු කීවා . "මම මකොච්චර ට්‍රයි කරාද දුවට මකෝල් කරන්න.. එ ා මටක්ස්ට් එවනව විතරයි.... ඔමහොම ඉන්න.. මම තාරක පුතාමග අේමට කතා කරන්න..." මමමසේ පැවූ මවෝල්ටේ තාරකමේ මවට ඇමතුමක් ගත්මත් . "හමලෝ... මේ මවෝල්ටේ කතා කරන්මන.. දුෂානි මගදර ඉන්නවද?...." මවෝල්ටේමේ කතාව ඇසුනු තාරකමේ මව කලබල ට පත් වූවා . දුෂානි දැන් සිටින්මන් නිමේෂ්මේ නිවමසේ බව ඇ මවෝල්ටේට මමමතක් පවසා මනොමැත.


මනොසැමලන මසමනහස

515

"අ..ේ..මේ.. මේ... මේ දුෂා..දුෂානි දුව දැන්..මේ.. මේ.. ඉන්මන නිමේෂ් පුතාමග මගදර.. අමන් එ ාමග ඕන කමටමයි ගිමේ... අපි න්න එපා කිේවා...." මව ියම න් සැමලමින් කීවා . "මමොනවාආආආආ??... මම ඔ මගොල්මලො ගැන විස්වාස කරල තමයි දුව ඔමහේ නැවැත්තුමව... අඩු ගාමන මට කි න්නවත් තිබුනා..." මවෝල්ටේ මගෝරනාඩු කමල් . "අමන් මසොරි.. මේ මවච්ච මේවල් හින්ද අපි මහොඳටම කලබල මවලා ඉන්මන.. ඒකයි කි න්න බැරි වුමන්... දුව එමහේ මහොඳින් ඉන්නවා..." "මේ.. කරුණාකරල දුෂානිට කි න්න මහටම මගදර එන්න කි ල මම කිේවයි කි ල.... මත්රුනාද?..ආ.. දුෂානිමග අේම මහොඳටම කලබල මවලා.. මම මහට කාේ එක එවනවා ඩ්‍රයිවේ එක්ක... නිකන් කරදර කරන්මන නැතුව මම එන්න කිේවා කි ල දුෂානිට කි න්න.. නැත්නේ මට සිේධ මවනවා මපොලීසි ට කි ල වැමඩ් කරව ගන්න... " මවෝල්ටේ මහත් මකෝපම න් කීමේ . "අ..ආ..ේ..හ...හරි..හරි...මම දැන්මම දුෂානි දුවට කි න්නේ.. අමන් කිසි කලබල ක් කරන්න එපා.. මම මකොමහොම හරි දුවව මහට එවන්නේ..." තාරකමේ මව සලිත වී කීවා . "මහොඳයි එමහනේ... මම මහට කාේ එක එවනව....." මහත් කැළඹිමට පත් තාරකමේ මව, සමාධි සහ තාරකමේ උදේමවන් දුෂානි මගදර ාමට කැමති කරවා ගත්තා . නි ම කරගත් පරිදි පසුදා දුෂානි මකොළඹට පැමිණි ා . ඇ මකළින්ම මවෝල්ටේමේ කාේ ාල ට ගි ා . ඇ කාේ ාල ට පැමිමණන විට නිෂාදි මවෝල්ටේ අසල සිටි ා . ඔවුන් අනඟ රැඟුමක මනොම දී සිටීම ගැන මවෝල්ටේ සැනසුේ සුසුමක් මහලුමේ .


මමනෝ ම ොන්මසේකා

516

දුෂානි නිෂාදි මවත තද බැල්මක් මහලුවා . නිෂාදි ියම බලා ගත්තා . "Could you please go out?... I need to talk to my dad privately…" දුෂානි නිෂාදිට විධාන කලා . "Sure Madam…." මමමසේ කියූ නිෂාදි කාමරම න් පිට වූවා . දුෂානි ඇ නුරුස්නා බැලමක් මහලුවා .

මදස

"දුෂානි....." අසුමනන් නැගිට ආ මවෝලටේ දුෂානි තුරුලු කර ගත්මත් . "තාත්ති......" දුෂානි කෙෝල්ටර්කේ ක ල ෙටා අත් යො ඔහුට තෙත් තුරුලු වූොය. සිය දියණියකේ උණුසුම දැනුෙ කෙෝල්ටර්ට දරු කසකෙහස කමෝදු ෙන්ෙට විය. "අකන් දුෂානි.. ඇයි ඔයා මකේ කෙෝල්ස් ෙලට ආන්ස' ෙකර් ෙැත්කත?... මම කෙොේචර අප්කසට් එකෙන්ද හිටිකය දුෙ... අම්මිත් හරිම දුකෙන් හිටිකය...." කෙෝල්ටර් දුෂානිකේ හිසකෙස් අතරින් අත යෙමින් ඇසීය. "ඒ වුොට තාත්ති මම ඉන්ෙ සිටුකව්ෂන් එෙ කපොඩ්ඩක්ෙත් අන්ඩ'ස්ටෑන්ඩ් ෙකර් ෙැහැකෙ... අඩු ාකෙ තාත්ති නිකම්ෂ්ක ෆියුෙරල් එෙට ෙත් ආකව් ෙෑ... ඉතින් මකේ දුෙ තෙත් ෙැඩි වුො... මම ඇත්තටම තාත්ති එක්ෙ තරකහන් හිටිකය...." "අකන් දුෂානි... මම එන්ෙ තමයි හිටිකය… ඒත් හදිසි බිස්ෙස් ෙැඩක් හින්ද එන්ෙ බැරි වුො..."


මනොසැමලන මසමනහස

517

"හ්ම්ම්ම්.. තාත්තිට එකහෙම් නිකම්ෂ්ට ෙඩා බිස්ෙස් කලොකු වුො කන්ද?.. හ්ම්..ෙමක් ෙෑ තාත්ති....." දුෂානි දුක්මුසු හඬකින් කීොය. "අකන් දුෂානි...මම හිතල එකහම කදයක් ෙකර් ෙෑ ඩාලින්...." "ෙමක් ෙෑ තාත්ති.... අනිෙ තාත්ති.. මකේ ලයිෆ් එෙ දැන් බා යක් මැරිල ඉෙරයි... ඉතින් මම ැෙ ෙැඩිය හිතන්ෙ ඕෙ ෙෑ...." "කමොෙෙද දුෙ ඔයා කම් කියෙන්කෙ?... ඔයා තෙම තරුණ ර්ල් කෙකෙක්... අකන් බලන්ෙ දුෂානි.. ඔයා ඇඳල ඉන්ෙ ඇඳුකම හැටි... බාජුෙක් ෙකේ ොක ෝ පෑන්ට්ස් කපයා' එෙයි.... ඔයාට ෙැඩිය කලොකු ෂර්ට් එෙකුයි ඇඳ ක ෙ ඉන්කෙ.. ඔයාට කෙොේචර ලස්සෙ ඇඟක් තිකයෙෙද?.. ඉතින් ඔයා ඒ විදියට අඳින්ෙ ඕෙ කන්ද?..." "තාත්ති... මකේ ඇඟ දිහා ෙවුරුත් බලන්ෙ ඕෙ ෙෑ... මකේ ඇඟ අයිති නිකම්ෂ්ට විතරයි... නිකම්ෂ් දැන් ෙැහැ.. ඉතින් මම දිහා ෙවුරුත් බලන්ෙ ඕෙ ෙෑ...." "කමොෙෙද ඔයා කම් කියෙ පිස්සු ෙතා දුෂානි?... ආ' යූ මෑඩ්?.... ඔයා නිකම්ෂ්ෙ මැරී ෙරල ෙෑ.... ඉතින් ඇයි ඔයා එකහම හිතන්කෙ?..." "තාත්ති ප්ලීස්... තාත්ති හිතන්කෙ මැරී ෙරෙෙ කියන්කෙ ෆයිව් ස්ටා' කහොකටල් එෙෙ කලොකුෙට කෙඩින් එෙක් අරක ෙ ෙවුරු හරි කහොර මිනිස්ටර් කෙකෙක්ට කියල විට්ෙස් සයින් ෙරෙ එෙට කියලද?... ෙැහැ තාත්ති... කදන්කෙක් මැරී ෙරන්කෙ හාට් එකෙන්.. නිකම්ෂුයි මමයි හාට් එකෙන් මැරි ෙරලා ඉෙරයි..." "දුෂානි ඔයාට ෙම් පිස්සු ඩාලින්.. එකහම ෙම් කම් කලෝකෙ ඕෙ කදන්කෙක්ට ඕෙ කෙලාෙෙ මැරී ෙරන්ෙ පුලුෙන්කෙ.. අනිෙ දුෂානි... මම කපොඩ්ඩක්ෙත් ආස ෙෑ ඔයා නිකම්ෂ්ක ක දර ඉන්ෙ එෙට... ඒෙ ඒ මිනිස්සුන්ටත් ෙරදරයක්... දැන් ඔයා එකහේ හිටිය


518

මමනෝ ම ොන්මසේකා

ඇති.. දැන් ඔයා ක දර එන්ෙ.. ඔයාක ෙරන්ෙ පුලුෙන්... "

ඩිග්‍රී එෙ ෙළම්බු ෙල

"තාත්ති.. ඔය කමොෙෙ කිව්ෙත් මම නිකම්ෂ්ෙ මැරී ෙරල ඉෙරයි... දැට්ස් හව් අයි ෆීල්.. මම දැන් විකඩෝ කෙකෙක්.. කම් රකට් ඉන්ෙ තරුණම විකඩෝ මම කෙන්ෙ ඇති... ඒ නිසා මම දැන් අයිති නිකම්ෂ්ක ක දරට.. මම ඉන්කෙ එකහේ තාත්ති.. කෙෙ එෙ එෙ ඒො මාත් එක්ෙ කියන්ෙ එපා...." "විකඩෝ කෙකෙක්?... කමොෙෙද කම් කියෙ බහු බූත ෙතා.. දුෂානි... ඔයා ෙළම්බු එන්ෙ ඕෙ.. ටිෙ දෙසක් ගියාම ඔයාට කම් මේෙල් අමතෙ කෙයි... ඊට පස්කස ඔයාට කහොඳ කබෝයි කෙකෙක්ෙ මැරී ෙරන්ෙ පුලුෙන්..." කෙෝල්ටර්කේ කම් ෙතාෙ නිසා දුෂානිට මහත් ආකව් යක් ඇතිවිය. ඇය කෙෝල්ටර්කේ තුරුකලන් ඉෙත් වූොය. "තාත්ති... ප්ලීස් තාත්ති... මම කියෙ එෙ කහොඳට අහ න්ෙ... මම නිමේෂ්මගත්... නිමේෂ් මමගත් මවලා ඉවරයි... අ' ඇේ මසොරි තාත්ති... අපි මදන්න එකට හිටි ා... අපි මදන්නා එකට නිදා ගත්තා... අපි මදන්නා හාට් එමකන්... මසෝල් එමකන් කිසිම දවසක මවන් මවන්මන නැති විදි ට එකතු වුනා... ඒක කවදාවත් මවනස් මවන්මන නෑ... මමේ ජීවිත නිමේෂ්... නිමේෂ් දැන් නැහැ... ඒ කි න්මන මම දැන් බාග ක් මැරිල ඉවරයි... තාත්ති ප්ලීස්.. මම තාත්තිට වැඳල කි න්නේ....." දුෂානි මවෝල්ටේමේ මදපතුල ළඟ දණ ගසා වැන්දා . මින් මපර කිසිම දවසක තමාට මමමසේ ආචාර කර මනොමැති දුෂානි මමමසේ කිරීම නිසා මවෝල්ටේ වික්ෂිප්ත වි . ඒ සමගම දුෂානිට ඇති දරු මසමනහස තවත් වැඩි වි . "දු..දුෂානි.. ඇයි මේ?...."


මනොසැමලන මසමනහස

519

"තාත්ති... මම තාත්තිට කි න්මන මීට පස්මස මට මබෝයිස්ල මහො න්න එපා... මම මවන කිසිම මබෝයි මකමනක් ගැන හිතන්මන නෑ... මමේ හාට් එමක් ඉන්මන නිමේෂ් විතරයි... ඒක හැමදාටම එමහමයි... මම ඉස්මසල්ල කිේව වමේ මම දැන් බාමගට මැරිල ඉන්මන... ඉතුරු බාමග මැමරන්න ඉස්මසල්ල මට තව මද ක් කරන්න තිම නවා... තාත්ති මට ඒකට මහල්ප් කරන්න ඕන..." "ඒ..ඒ.. මමො.. මමොකේද දු..දුව?..." මවෝල්ටේ මගොත ගසමින් ඇසී . "මමේ නිමේෂ්ව නැති කරපු ඒ මිනීමරුවා මහො ා ගන්න මට මහල්ප් කරන්න තාත්ති... අමන් ප්ලීස්.... මට ඌව මහො ා ගන්න විතරක් මහල්ප් කරන්න.. මවන මුකුත් කරන්න ඕන නෑ... ඊට පස්මස කරන්න ඕන මේ මම බලා ගන්නේ..." දුෂානි අමේග ට පත් වී කීවා . මවෝල්ටේට විදුලි සැර ක් වැදුනා වැනි හැඟීමක් ඇති වි . අවට ඇති සි ලු මද ම තමා වමට් කැරකැමවන්නා මසේ ඔහුට දැනුමන් . මද ක්ලාන්ත ගති ක්ද ඇති වි . "දු.දු.. දුෂානි.. එමහම මහො ා මගන මමො..මමොනවද ඔ ා ක..කරන්න හිතා මගන ඉන්මන?..." "මම නිමේෂ්මග ෆියුනරල් එමක්දි මප්‍රොමිස් කරා මම නිමේෂ්මග මල් වල පළි ගන්නව කි ල.. මම ඒක කරනව තාත්ති... මම හිතාමගන හිටිම මමේ අත් මදකින්ම ඌවත් මරලා දාන්න...." දුෂානි දත් මිටි කාමගන කීවා . මවෝල්ටේට සිහින් දහඩි දමන්නට වි . "ඒ වුනත් තාත්ති.. සමාධි අක්කි මාව කූල් ඩවුන් කරා.. සමාධි අක්කි කි න්මන මේ මලෝමක ඉන්න මහොඳම අක්කි... ඒ වමේ අක්කි මකමනක් ලැමබන්න මම මගොඩක් ලකී නංගි මකමනක්


520

මමනෝ ම ොන්මසේකා

කි ල මම හිතනවා... සමාධි අක්කි මට කිේව එමහම කරන්න එපා කි ල...ඒක අපි කාටවත් මහොඳ මද ක් මවන්මන නැහැ කි ල කිේව.. ඒ හින්ද මම ේලඩ් රිමවන්ජ් එක ගන්න අයිඩි ා එක අත ඇරල දැේමා.. ඒ වුනත් තාත්ති.. මම උමගන් ඒ පළි ගන්නවා…." "ඉ..ඉතින්.. ඔ..ඔ ා මමොනවද කරන්න හිතාමගන ඉන්මන?..." "කරන්මන මමොනවද කි න එක මම ඌව මහො ා ගත්තම බලන්නේ..... ආ... තාත්ති මමොකද නිකන් අප්මසට් මවලා වමේ?..." "න්..නෑ දුෂානි... එමහම මුකුත් නෑ..." මවෝල්ටේ මසමින් කී . "හ්ේේ.. තාත්ති දන්නව මම ඉස්සර මකොච්චර නරක විදි ට හැසිරුන ගේල් මකමනක්ද කි ල... මම කිසිම ලේ එකක් නැතුව මබෝයිස්ල කී මදමනක් එක්ක මසක්ස් කරල තිම නවද?.. ඩ්‍රින්ක්ස් අරමගන තිම නවද?... ඒත් තාත්තිවත් අේමිවත් මට ඒව වල වැරදි මපන්නල දුන්මන නෑ... මාව මහොඳ පැත්තට ගත්මත සමාධි අක්කියි.. තාරක අයි යි තමයි... සමාධි අක්කියි..තාරක අයි යි මාව බලා ගත්මත.. මට මහොඳ නරක කි ල දුන්මන මමේ අේමයි තාත්තයි වමේ.... ඒ මදන්න නැත්නේ අද මම මප්‍රොස්ටිටියුට් මකමනක්.. මට නිමේෂ් හේබ වුමන් ඒ මදන්නා හින්ද… අමන් තාත්ති.... ඉහී..ඉහ්..හි..ස්.ස්.ස්.ූ ඌ..." දුෂානි හඬන්නට වූවා . "අමන් දුව ඇයි?..." සංමේග වූ මවෝල්ටේ ඇසී . "මම මකොච්චර ආසාමවන්ද... මකොච්චර ඩ්‍රීේස් ති ාමගනද නිමේෂ් එක්ක ලයි ් එක පටන් ගන්න ප්ලෑන් කමේ... අමන් තාත්ති.. මම නිමේෂ් එක්ක මකොච්චර සන්මතෝමසන් හිටි ද.... තාත්ති නිමේෂ්ව දැකල තිම නවමන... එ ා දාහකින් මහො ා ගන්න බැරි මබෝයි මකමනක්.. අපි මදන්නට මදන්න මහොඳට අඳුර ගත්තා... අපි අමප් ලයි ් එකයි…ියස්නස් එකයි මහොඳට ප්ලෑන් කරා... ඒත් තාත්ති… අමන්..ඒඒඒඒඒඒ... ඉහී..ඉහීඊඊඊඊඊඊඊඊඊ.. ස්.ස්.ස්.ස්.... මේ මිනීමරුවා අපි මදන්නව නැති කරා... ඌ නැති කමේ නිමේෂ්


මනොසැමලන මසමනහස

521

විතරක් මනමමයි... ඌ මාවත් නැති කරා... මමේ ජීවිමත් නැති කරා... අපි හැමමෝටම දුක දුන්නා.... අමන් තාත්තීඊඊඊ... තාත්ති මට මගොඩක් ආදමරයි මන්ද?....." දුෂානි හඬමින් ඇසුවා . "අමන් ඔේ දුව... මම ඔ ාට මමේ පණටත් වැඩි ආදමරයි...." "එමහනේ තාත්ති... මමේ සන්මතෝමස නැති කරපු... මමගයි නිමේෂ්මගයි ජීවිමත් නැති කරපු ඒ මිනීමරුවව මහො ා ගන්න මට මහල්ප් කරන්න තාත්තීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ....." දුෂානි හඬමින් මවෝල්ටේ වැළඳ ගත්තා . මවෝල්ටේට මුලු ඇඟම ගිනි මගන දැමවන්නාක් මමන් හැඟීමක් ඇති වූමේ . ඔහුමේ හදවත පසා මකොට උල් අවි ක් ඇතුලු වූවා මසේ ඔහුට දැනුමන් . ජීවිතමේ ප්‍රථමම වරට ඔහුමේ හදවමත් ේ මිදු බවක් ඇති වි . සි දි ණි න්මේ ජීවිත තමා විසින්ම විනාශ මකොට ඇති බව ඔහුට හැඟී ාමට පටන් ගත්මත් . ඔහුමේ සිරුමරන් දහඩි වෑස්සීමට පටන් ගත්මත් . මවෝල්ටේමේ විලාශ දුටු දුෂානි ිය ට පත් වූවා . "ස්ස්ස්.. අමන් ඇයි තාත්ති?... තාත්තිට මහොඳටම දාඩි දාලා... මූණත් මමොකේද මවලා... අමන් තාත්තිට සනීප නැේද?.. මම මඩොක්ට'ට කතා කරන්නද?...." දුෂානි කලබල වී ඇසුවා . "න්..න්න්..නෑ..ඕ..ඕන් නෑ..දුව...." මවෝල්ටේ මසමින් කීමේ . "අමන් මට බ යි තාත්ති... ඉන්න මම තාරක අයි ට මකෝල් කරල අහන්න..." මමමසේ කියූ දුෂානි තාරකට දුරකථමන ඇමතුමක් ගත්තා . "අමන් අයි ා.. මේ නංගි කතා කරන්මන..."


මමනෝ ම ොන්මසේකා

522

"ඇයි නංගි මමොමකෝ?... ඔ ාට කරදර ක්ද?...." තාරක කලබල වී ඇසී . "අමන් නෑ අයිම .. මම තාත්තිමග ඔෆිස් එමක් ඉන්මන.. අමන් අයිම තාත්තිට මහොඳටම දාඩි දාල.. නිකන් සනීප නෑ වමේ... අමන් මමොකේද මන් කරන්න ඕන?..." "තාත්තිට මචස්ට් මප්න් එකක් හරි කලන්මත ගති ක් හරි තිම නවද?..." "නෑ අයිම .. එමහම මුකුත් නෑ..." "හරි.. එමහනේ බ මවන්න එපා.. මපොඩ්ඩක් මමොනිට' කරන්න... මචස්ට් මප්න් එකක් ආමවොත් ඉක්මනට මහොස්පිට්ල් මගනි න්න... එමහම වුමනොත් මටත් මකෝල් කරල කි න්න... මම දන්න කාඩිම ෝමලොජිස්ට් මකමනක් ඉන්නව මකොළඹ..." "මහොඳයි අයිම .. මම එමහම කරන්නේ...." දුෂානි ඇමතුම විසන්ධි කලා . "තාරක අයි ා කිේව බ මවන්න මද ක් නෑ කි ල.. තාත්තිට මචස්ට් මප්න් එකක් නෑමන?...." "නෑ දුෂානි නෑ..." දැන් මවෝල්ටේට ඇත්මත් පපුමේ මේදනාවක් මනොව සිමත් මේදනාවකි. " මු තාත්ති අපි ඇතුමල රූේ එකට... තාත්ති මපොඩ්ඩක් මරස්ට් කරන්න... මම මකොෆී එකක් මගනත් මදන්නද?..." "එපා දුව එපා... මට වතුර ටිකක් මදන්න...." "ඉන්න මම මගනත් මදන්න..."


මනොසැමලන මසමනහස

523

දුෂානි මවෝල්ටේට ඔහුමේ පුේගලික කාමරමේ විමේක ගැනීමට සලස්වා ඔහුමේ හිස මසමින් පිරිමැේදා . "තාත්තිට දැන් අමාරුවක් නැහැමන?...." "නැහැ.. දුව නැහැ......" දුෂානි මවෝල්ටේමේ හිස මහත්වූ ආදර කින් පිරි මැේදා . මීට මපර කිසිදා මනොදැනුන සුමුදු හැඟීේ මවෝල්ටේ තුල ඇති මවන්නට වි . දුෂානිමේ ංගම දුරකථමන ට ඇමතුමක් ආමේ . දුෂානි එ ට පිළිතුරු දුන්නා . ඇමතුම සමාධිමගනි. "අමන් නංගි.. මේ අක්කි කතා කරන්මන... මට දැන් අයි ා මකෝල් කරල කිේමව.. අමන් තාත්තිට මකොමහොමද?... අමන් අමාරුවක් නැහැමන...." සමාධි සලිත වූ හඬකින් ඇසුවා . "නෑ අක්කි.. එමහම අමාරුවක් නෑ.. දැන් මහොඳයි... මම මපොඩ්ඩක් මරස්ට් කරන්න කිේවා..." "අේමේ... මම මහොඳටම බ වුනා නංගි... එමහනේ මමොකක් හරි ඕන නේ මට මකෝල් කරන්න හරිද?... මට මේ මවලාමව මලක්ච'ස් නෑ..." "මහොඳයි අක්කි.. තෑන්ක්ස්...." ඇමතුම නිමා කල දුෂානි මවෝල්ටේ මදසට හැරුනා . "සමාධි අක්කි කතා කමේ.. එ ා මහොඳටම බ මවලා තාත්තිට සනීප නැති වුනා කි ල... මම කිේමේ තාත්ති.... සමාධි අක්කි කි න්මන මේ මලෝමක ඉන්න මහොඳම අක්කි කි ල..." මවෝල්ටේට කතා කරගත මනොහැකි වි . ඔහුමේ හදවත තව තවත් පෑමරන්නට වි . සමාධිමේ ජීවිත නැති කිරීමට ඔහු සැලසුේ


524

මමනෝ ම ොන්මසේකා

කල සාපරාධි රි අනතුර ඔහු ඉදිරිමේ මැවී මපමනන්නට වි . මුලු මලෝක ම තමාට ගරහන ආකාරමේ හැඟීමක් ඔහුට ඇති වි . "තාත්ති.. අපි දැන් මගදර වමේ..."

මු... තාත්තිට මහොඳටම

"නෑ දුව... අ' ඇේ ඕමක්… ඔ ා මගදර එනකන් බලාමගන ඉන්නව.."

ට 'ඩ්

න්න... අේමි ඔ ා

"හ්ේ... ඕමක් තාත්ති... එමහනේ මම න්නේ... තාත්තිට සික් වමේ දැනුමනොත් මට මකෝල් කරන්න... අපි මකලින්ම මහොස්පිට්ල් මු...." "ඕමක් දුව... ඔ ා එමහනේ පරිස්සමින් න්න..." "තාත්ති.. මම අද ඉඳල මහට උමේ තමයි ආපහු න්මන... අද තාත්ති කලින් මගදර එන්න... අද හවසට තාත්තියි..අේමියි..මමයි පන්සල් මු..." "ප්..ප්..පන්සලට?..." ජීවිතමේ කිසිම දිනක පන්සල් මගොස් මනොමැති මවෝල්ටේ පුදුමම න් ඇසී . "ඔේ තාත්ති... පන්සලකට ගි ාම මලොකු රිලී ් එකක් දැමනනවා... සමාධි අක්කි මාව දැන් මගොඩක් දවස් වලට පන්සල් එක්ක නවා... ඒක මට මගොඩාක් මහල්ප් වුනා... මබෝ ගහ ළඟ වාඩි මවලා ඉන්න මකොට මලොකු සැහැල්ලුවක් දැමනනවා..." "මහොඳයි දුව.. අපි හවසට පන්සල් හැඟීමකින් මතොරව කීමේ . "එමහනේ තාත්ති... මම තාත්තී....."

මු..." මවෝල්ටේ කිසිම

නවා.. මට්ක් මක ා'... අයි ලේ යූ

මවෝල්ටේට උණුසුේ හාදුවක් දුන් දුෂානි පිටවී ගි ා .


මනොසැමලන මසමනහස

525

දුෂානි පිටව ගි පසු මවෝල්ටේ සි කාේ ාල අසුමන් වාඩිවී වට ක් කැරකුමන් . සාමානයම න් ඔහු මමමසේ කරන්මන් දැඩි හැඟිමකින් ේකිසි මද ක් කිරීමට කල්පනා කරන විටදී . එමහත් අද ඔහු එමසේ කමල් සිමත් ඇතිවී තිමබන බලවත් මානසික කේපන නිසා . දුෂානිමේ කතාමවන් මමමලක් බවට පත්වූ මවෝල්ටේමේ දැඩි හදවත මුලුමනින්ම කඩා වැටුමන් . ඔහුමේ දෑසින් කඳුලු පිට මනොවූවත් හදවත තුල කඳුලු මදෝමේ ගලන්නට වි . තමාමේ දැඩි මුරණ්ඩු බව නිසා තමා පණ මමන් ආල කරන සි දි ණි මේ ජීවිත තමා විසින්ම විනාශ කර ඇති බව ඔහුට මත්රුේ ගිමේ . ඒ මහේතුමවන් තවත් අහිංසක තරුණි කට විපත්ති කිරීමට සැලසුේ කල බව වැටහුමන් . එමහත් දැන් සි ල්ල සිදුවී හමාර .

'අශ්ව ා පැන ගි පසු ඉස්තාල වැසීමමන් පලක් නැත' තමා මුේධ බවින් අන්ධවී සි දි ණි මේ ජීවිත , ආදර සහ සතුට ඇ ට අහිමි කර ඇති බව ඔහුට දැන් පැහැදිලි . මමමතක් කල් කඩ හස්ත කින් සි ලු කටයුතු සිදු කල මවෝල්ටේ නි ම ආදර නු කුමක්දැයි සි දි ණි මගන් දැන ගත්මත් අද දිනමේදී . දුෂානි ඔහුට අතිශයින්ම ආදර කරන බව ඔහුට පැහැදිලි . එමහත් සතය මහලිවූ දිනක ඇ ඔහුට වවර කරනු ඇත. මේ සිතිවිල්මලන් මවෝල්ටේ මහත් චිත්ත කේපන කට පත් වි . සි ධන ට සහ බල ට දැන් ඔහුට පිහිට වි මනොහැකි . ආදර ඉදිරිමේ ධන සහ බල දණින් වැටි ඇති බවක් ඔහුට දැනුමන් . නිමේෂ්ට නැවත පණ දි හැකි නේ සි වැ මකොට මවෝල්ටේ එමසේ කරනු ඇත.

ධන

මුලුමනින්ම


මමනෝ ම ොන්මසේකා

526

මවෝල්ටේ මමමසේ දැඩි මානසික මේදනාවකින් පීඩා විඳිමින් සිටින විට නිෂාදි කාමර ට ඇතුලු වූවා . මවෝල්ටේමේ විලාශ දුටු ඇ විමති ට පත් වූවා . "සේ.. අමන් සේ මගොඩක් අප්මසට් එමකන් වමේ මන්ද?.. ඉන්න මම සේව රිලැක්ස් කරන්න..." "නිෂාආආආ.... මමේ දෑහැට මනොමපනි පල න් මමතනින්..."

න්න

මවෝල්ටේ මබරිහන් දුන්මන් . ිය ට පත් නිෂාදි වහා කාමරම න් පිට වූවා . මවෝල්ටේ නැවතත් කල්පනාවට වැටුමන් . ඔහුමේ ඔලුව කාමේ කේමල මමන් වි . ඔහු මමමසේ සිතින් පීඩා විඳිමින් සිටින විට ඔහුමේ මපෞේගලික දුරකථමන නාද වි . "සේ.. මම මසබස්ති න්..." "ඔේ මසබස්ති න්..." මවෝල්ටේ කිසිම හැඟීමකින් මතොරව පිළිතුරු දුන්මන් . "සේ කිේවමන මට මකෝල් කරනව කි ල... ඉතින් සේ මකෝල් මනොකරපු හින්ද මම කතා කරා..." "හ්ේේ.. ඉතින් මමොනවද කි න්න තිම න්මන?...." "සේ.... සේ කි පු විදි ට අපි සමාධි මකල්ලමග වැමඩ් දැන් ඔක්මකොම ප්ලෑන් කරල තිම න්මන.. දැන් වැමඩ් කරන්න විතරයි තිම න්මන... අමප් මකොල්මලො ඔක්මකොම මසට් මවලා ඉන්නව ඒකිව හප කරන්න... ඊට පස්මස මකලින්ම කල්පිටි කලපුමව මාළුන්ට මහොඳ සංග්‍රහ ක් මදන්න පුලුවන්..." "මසබස්ති න්...." මවෝල්ටේ මසමින්, එමහත් තදින් කීමේ . "ඇ..ඇයි සේ?....."


මනොසැමලන මසමනහස

527

"සමාධිමග එක නි මපොත්තකට කරදර ක් කරල තිබුමනොත් මම මතොපි ඔක්මකොම නැති කරනවා මකෝඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕ....." මවෝල්ටේ මබරිහන් දුන්මන් . "ස්..ස..සේ..මම.. මේ..මේ..." වික්ෂිප්ත වූ මසබස්ති න් මගොත ගැසී . "ඔේ මකෝඕඕ... මතොපි එමකක් සමාධිට අත ති ල තිබුමනොත්... මතොපි ඔක්මකොම ඉවරයි... අන්න ඒක දැන ගනින්... ඔ ප්ලෑන් ඔක්මකොම නවත්තල දාපි ේ මකෝ.... සල්ලි මදන්න ඕන ඒවුන්ට දීල දාපන්... ඔ මකොල්ලන්ට ගා ක් තිම නව නේ උන්ට ඕන තරේ මේසිම ො මගනත් දීපන් ඇති මවනකන් ඕන මද ක් කරන්න.. රුසි න්.. මකොරි න්... තායි… ඕන මේසිම ක් මගනත් දීපන්... හැබැයි සමාධිට ඇල්මපමනත්තකින් හරි රිේදල තිේමබොත් මම මතොපි ඔක්මකොම සමූලඝාතන කරනව... අන්න ඒක මහොඳට මතක ති ා ගනින්...." මවෝල්ටේ හති දමමින්, මේගම න් හුස්ම ගනිමින් කීමේ . "මහො..මහො..මහොඳයි ස්..සේ...." මසබස්ති න් මගොත ගසමින් කී . දුරකථමන වූමේ .

මේස

ිය ටත්, අවුලටත් පත්වූ

උඩට විසි කල මවෝල්ටේ පුටුමේ ඇල

දුෂානි තමාට අහිමි මේ ැයි මවෝල්ටේට ිය ක් ඇති වි . එමහයින් මේ රහස සදාකාලිකවම රැක ගැනීමට ගත යුතු සෑම පි වරක්ම ගැනීමට ඔහු අදිටන් කර ගත්මත් . එමහත් ඔහුට වඩා බලගතු පුේගලම කු ඔහු පසුපස හඹා ෑම ආරේභ මකොට ඇති බව මවෝල්ටේ මනොදත්මත් . මේ පුේගල ා කවුද? ඔහු සුධීර ද සිල්වා . ++++++++


528

මමනෝ ම ොන්මසේකා

සුධීර ද සිල්වා ඕස්මේලි ාමේ පදිංචිව සිටින මකෝටිපති වයාපාරිකම කි. ඔහුමේ වත්කමට අලගු තැබීමටවත් මවෝල්ටේට මනොහැකි . සුධීරමේ වයාපාර ඕස්මේලි ාමේ පමණක් මනොව අේනිදිග ආසි ාතික රටවල් වන ඉන්දුනීසි ාව, මැමල්සි ාව, පිලිපීන වැනි රටවලත්, මලෝක ආේථික ප්‍රබල න් වන ීනනමේ සහ ඇමමරිකා එක්සත් නපදමේත් විශාල වශම න් ඇත. ීනනමේ සහ ඇමමරිකාමේ වයාපාර මාෆි ාව සමග සුධීරමේ ඉතා කිට්ටු සේබන්ධතා ඇත. සුධීරමේ ියරිඳ වන සහනි මටායි මහත්මි ඉන්දි ානු ප්‍රමකෝටිපති වයාපාරිකම කුමේත්, සිංහල කාන්තාවකමේත් එකම දි ණි යි. ඇ පි ාමේ අති විශාල බූදලමේ හිමි කාරි යි. සි මාමණ්ඩි මේ සබඳ කේ නිසා සුධීරමේ වයාපාර ඉන්දි ාමේද තිමේ. ඉන්දි ාමේ වයාපාර මාෆි ාව මලෝකමේ ඇති දරුණුම කණ්ඩා ේ වලින් එකකි. සුධීරට මේ මාෆි ාව සමග පමණක් මනොව ඉන්දි ානු රහස් ඔත්තු මසේව සමගද කිට්ටු සබඳතා ඇත. සුධීරට ලංකාමේ 'ඉහලම' තලමේ මේශපාලන සහ ආරක්ෂක අංශ වල පුේගලයින් සමග අමනයෝනය මි්‍ර සබඳතා ඇත. ලංකාමේ ඔහුමේ වයාපාර එතරේ මනොමැති වූවත් සුධීරමගන් ලංකාමේ ආේථික ට සැළකි යුතු මසේව ක් සිදුමේ. එමහත් සුධීර කිසිම විටක තම ප්‍රතිරූප මතු කර මපන්වන්මන් නැත. ඔහු 'නිහඬ' පුේගලම කි. සුධීර හා සසඳන විට මවෝල්ටේ වචනමේ පරිසමාප්ත අේථමම න්ම 'හාල් මැස්මසකි'. සුධීරට අවශය නේ මවෝල්ටේ 'අතුරුදහන්' කිරීමට ගත වන්මන් ඉතාමත් සුලු කාල කි. එමහත් සුධීර සහ මවෝල්ටේ අතර සුවිමශේෂී මවනසක් ඇත. මවෝල්ටේ මමන් මනොව සුධිර කිසිම විටක තම බල සහ ධන අනුන්ට අඩන්මත්ට්ටේ කිරීමට පාවිච්චි මනොකරයි. ඔහු තම


මනොසැමලන මසමනහස

529

බල සහ ධන ම ොදවන්මන් අසරණ මිනිසුන්හට, විමශේෂම න්ම කුඩා දරුවන් හට පිහිට වීම පිණිස . පසිඳුමේ ළමා නිවාස ඔහුමේ මමම වෑ මේ එක් සත්කාර කි. සුධීරට සහ සහනිට ඔවුන්මේම දරුවන් මනොමැත. එනමුත් මදමදනා සි ලු මලෝක වාසි දරුවන් තම දරුවන් මමන් සළකති. සුධීරමේ අනුග්‍රහ ටමත් සත්කාර ලබන ළමා නිවාස ලංකාමේ පමණක් මනොව අනාථම දරුවන් මබොමහොම ක් සිටින රටවල් වන ඉන්දි ාව, ඉන්දුනීසි ාව, තායිලන්ත , කාේමබෝ වැනි රටවලද ඇත. ඉන්දි ාමේ ඇති ළමා නිවාස වලට ඔහුමේ මාමණ්ඩි මේ කාරුණික අනුග්‍රහ ද ලැමේ. සුධීර නිකරුමන් මහෝ ඔහුමේ ලාබ ප්‍රම ෝ න තකා කිසිමවකුට කිසිම විටක හිංසාවක් මනොකරයි. එ ඔහුමේ උතුේ ප්‍රතිපත්ති කි. එමහත් කිසි ේ පුේගලම කු ඔහුට මහෝ ඔහුමේ මිතුමරකුට මකමනහිලි කේ කලමහොත් ඔහුමේ ප්‍රතික්‍රි ාව ඉතා දරුණු වීමට පුලුවන. සුධීර ඔහුමේ සුබ සාධන කටයුතු වලට සේබන්ධ සෑම මකමනකුමේම විස්තර මහොඳින් දනී. පසිඳුමේ ළමා නිවාසමේ සුබ සාධන ට අත හිත මදන සමාධි, තාරක, අනුත්තරා, නිමේෂ් සහ දුෂානිමේ සි ලු වගතුග සුධිර මහොඳින් මගොනු මකොට ඇත. එමහත් ඔහු ඒ ගැන කිසිමවකුට දැන ගන්නට ඉඩ මනොතබයි. එක් දිනක් දුෂානි සමග කතා බස් කරන අවස්ථමාවකදි ඔහුමේ මුවින් දුෂානි ගැන විස්තර දන්නා බව වැරදීමකින් කි ැවුනි. එමහත් දුෂානිට මනොදැමනන්නට ඔහු කතාව මවනස් කමල් . මිනීමැරුමකින් සිදුවූ නිමේෂ්මේ මරණ ආරංචි වූ සුධීර මහත් කැළඹීමට පත් වි . සියුේ මකෝප ක්ද ඔහු තුල ඇති වි . දුෂානි පත්ව ඇති තත්ව නිසා ඔහුට මහත් මශෝක ක්ද ඇති වි . නිමේෂ් සහ දුෂානි ළමා නිවාසමේ ළමුන්මේ සුබ සාධන ට අත හිත දුන් යුවලකි. මේ නිසා නිමේෂ්මේ මරණ ට වග කිව යුතු පුේගල ා මසො ා ගැනීමට සුධීර ඔහුමේ ඔත්තු මසේවා ක්‍රි ාමේ ම ද වී .


530

මමනෝ ම ොන්මසේකා

ඕස්මේලි ාමේ සිටි ත් සුධීරමේ මතොරතුරු ාල ඔස්මසේ ලංකාමේ සහ මලෝකමේ ඔහුමේ කටයුතු වලට සේබන්ධ ප්‍රවිත්ති ඔහුට ක්ෂණිකව දැන ගැනීමට ලැමේ. ඒ නිසා නිමේෂ්මේ මරණ ට වග කිව යුතු පුේගල ා මවෝල්ටේ බව මසො ා ගැනීමට සුධීරට ගත වූමේ දින කිහිප ක් පමණි. එමහත් සුධීර කිසිම විටක එම පුේගල ා සමග එකට එක මනොකරයි. ඔහු ඉතා ූ ක්ෂම මලස ඒ පුේගල ා නීතිමේ රැහනට අසු කර දීමට සහ මලෝක ා ඉදිරිමේ ගැරහුමට පත් කිරීමට අවශය සි ලු කටයුතු ක්‍රමානුකූලව සිදු කරයි. මේ සුධීරමේ ක්‍රම යි. ඔහු කිසිම විටක නීති විමරෝධි ක්‍රි ාවක් මනොකරයි. එමහත් නිමේෂ්මේ මරණ සේබන්ධම න් මවෝල්ටේ නීතිමේ රැහැනට අසු කර දීමට තරේ ප්‍රමාණවත් නීතිම කරුණු සහ සාක්ෂි මගොනු කර ගැනීමට සුධීරට අපහසු වි . විත්තීම ඝාතක න් තම කටයුතු සිදු කරන්මන් පුරුක් සහ සබැඳි අසු මනොවන අයුරින් නිසා ඔවුන් නීති ඉදිරි ට මගන ඒම එතරේ මලමහසි කාේ ක් මනොමේ. නිමේෂ්මේ මරණ සිදු කල පුේගල න් ගැන මසෝදිසි කරන අතර තුරදී සමාධිට අනතුරක් සිදු කිරීමට මවෝල්ටේ සැලසුේ කල කුරිරු වැඩ පිළිමවලද සුධීරට දැන ගැනීමට ලැබුමන් . සුධීර මම දැන ගත් වහාම සමාධි සහ තාරක වටා ඔවුන්ට මනොදැමනන මසේ ආරක්ෂක වළල්ලක් ම දවී . එමහත් මවෝල්ටේ එම සැලැස්ම අත්හල බව දැන ගත් පසු එම ආරක්ෂක වළල්ල ඔහු ඉවත් කමල් . ේ මහ කින් මවෝල්ටේමේ සහචරයින් එම කුරිරු ක්‍රි ාව සිදු කිරීමට උත්සාහ ගත්මත් නේ ඔවුන් සි ලු මදනාම ජීවිත ටම මතක සිටින පාඩමක් ඉමගන ගනු මනොඅනුමාන . නිමේෂ්මේ මරණ සේබන්ධම න් සුධීර මකබඳු ක්‍රි ා මාේග ක් අනුගමන කරයිද? ++++++++


මනොසැමලන මසමනහස

531

මමනෝ විදයාඥ නිම ෝමාල්මේ සා න ටමත් දුෂානි ටිමකන් ටික මානසික සුව ලැබීමට පටන් ගත්තා . මාස කට පමණ පසුව ඇ ට නැවතත් I.C.B.T. ආ තනමේ උපාධිමේ කටයුතු ආරේභ කිරීමට හැකි වි . සමාධිමගන් සහ ලසන්තිමගන් ඇ ට මේ සඳහා මනොමද සහා ක් ලැබුනි. එමහත් නිමේෂ්මේ වයාපාරමේ නිමේෂ්මේ තැන ගැනීමට තරේ මානසික ස්ථමාවරත්ව ක් ඇ ට එක් වරම ඇති මනොවී . මේ නිසා දුෂානි අවශය මානසික ස්ථමාවර සහ මට්ටමට එනතුරු නිමේෂ්මේ පි ා එම වැඩ කටයුතුවල පරිපාලන සිදු කමල් . ආ තනමේ මසේවක න්මගන් ඔහුට සේපූේණ සහම ෝග ලැබුමන් . ඔහු මේ ගැන දුෂානි සමග කතා කමල් . "දුව... ඔ ා දැන්ම කේපැණි එමක් වැඩ කරන්න ඕන නෑ... මට පුලුවන් ඒව බලා ගන්න.. ඉස්මසල්ලා ඔ ා හිත එකල්ස් කරමගන ඉන්නමකො...." නිමේෂ්මේ පි ා දුෂානි සමග කීමේ . "ඔේ තාත්ති.. එමහම මහොඳයි... මම දැන් කැේපස් එමක් වැඩ මපොඩ්ඩ මපොඩ්ඩ කරනවමන... ඔමහොම ටිකක් කල් ගි ාම මට කේපැණි එමකත් වැඩ කරන්න පුලුවන් මවයි.... තාත්තිට සමාධි අක්කියි.. උෂාන් අයි යි හැම මහල්ප් එකම මදයි.. ඒ මගොල්මලො ියස්නස් ස්ටඩීස් කරන මදන්මනක්මන..." "ඔේ දුව... මට ඒ මදන්නා ඒ ගැන කිේව... ඔ ාට ඒ වමේ අක්ක මකමනකුයි… ාලුමවකුයි ඉන්න එක මකොච්චර මද ක්ද දුව මන්ද?...." "ඔේ තාත්ති... මමේ ස්මට්‍රන්ත් එක අක්කියි.. අයි යි තමයි... උෂාන් අයි යි මමේ අනිත් ාලුමවොයි මට මගොඩක් මහල්ප් කරනවා...."


532

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"අමන් දුව... නිමේෂ් නැති දුකයි.. පාළුවයි.. පාඩුවයි අපි මගොඩක් දුරට අඩු කර ගත්මත ඔ ා අපිත් එක්ක ඉන්න හින්ද තමයි.. ඔ ා අපිට අමප්ම දුමවක් වමේ..." පි ා සංමේදී මවමින් කීමේ . "තාත්ති... මම හැමදාටම තාත්තිල එක්ක ඉන්නව... මම තව ටික දවසකින් මකොමහොම හරි කේපැණි එමක් වැඩ පටන් ගන්නවා.. මට නිමේෂ්මග හයි තිම නවා තාත්ති..." දුෂානි මමමසේ පැවසුමේ දැඩි අධිෂ්ඨාන කින් . ++++++++

සමාධි සහ තාරක ඇතුලු මිතුරු කැලමේ විශ්ව විදයාල ජීවිතමේ තුන් වන වසර නිමාවට පත් වි . මේ වසර ඔවුන් සි ලු මදනාටම ඉමහත් මශෝක ක්, කේපන ක් සහ පීඩාවක් මගන දුන් වසරක් වි . නිමේෂ්මේ අනමප්ක්ෂිත විම ෝවත්, ඉන් ඇතිවූ කැළඹිලි තත්ව ත් නිසා සි ලු මදනාමේම අධයාපන කටයුතු වලට බාධාවන් ඇති වි . මේ මහේතූන් නිසා සිතූ තරේ මට්ටමකට ප්‍රතිලල ලබා ගැනීමට ඔවුනට මනොහැකි වි . සමාධි සිේ වන වසමේ මගෞරව උපාධි ට සුදුසු කේ ලැබුවත් ඇමේ ප්‍රතිලල අමප්ක්ෂිත මට්ටමට මනොවී . තාරක සහ පසිඳු මකමසේ මහෝ නි මිත වවදය විදයා විභාග සහ සා න කටයුතු වලින් සමත් වූමවෝ . එමහත් තාරක වැනි අති දක්ෂ ශිෂයම කුට මම ට වඩා මහොඳ ප්‍රතිලල ලබා ගැනීමේ හැකි ාවක් තිබුමන් . උෂාන් සහ අනුත්තරා තමන්මේ තුන් අවුරුදු උපාධි පාඨමාලාමේ වැඩ කටයුතු අවසාන කමලෝ . මේ නිසා උෂාන්ට ඔහුමේ වයාපාර ට සේපූේණ කාල ම ද වීමට හැකි වූමේ . ස්ථිර රැකි ාවක් ලැමබන තුරු අනුත්තරා විදයා පීඨමේ තාවකාලික උපමේශක වරි ක මලස රැකි ාවක් ලබා ගත්තා . පසිඳුමේ වවදය


මනොසැමලන මසමනහස

උපාධි අවසන් වන තුරු ඇ උනන්දුවක් මනොදැක්වූවා .

533

ස්ථිර රැකි ාවක් ගැන එතරේ

මමම වසමේ සිදුවූ තවත් වැදගත් සිදු වීමක් නේ පසිඳු ළමා නිවාසම න් පිටවී ස්වාධීනව කුඩා කාමර ක ජීවත් වීම ආරේභ කිරීම . පිරිමි ළමම කුමේ ව ස අවුරුදු දහ අටට වැඩිවූ පසු ඔහුට ස්වාධීනව ජීවත් වීමට හුරු කිරීම සුධීර මහතාමේ දරුවන් නගා සිටුවීමේ වැඩ පිළිමවමල් එක් අංග කි. මේ වැඩ පිළිමවලට සුධීරමේ පූේණ අනුග්‍රහ ලැමේ. පසිඳු අධය න කටයුතු වලට අමතරව රැකි ාවකද නිරත වන නිසා ඔහුට මමමසේ කටයුතු කිරීම පහසු වි . සමාධිමේ සිේවන වසර මගෞරව උපාධි පාඨමාලාමේ අධය න කටයුතු මබොමහොම ක් තනිවම සිදු කල යුතුව ඇත. මේශන වලින් ලැබුමන් සුළු අත්වැලක් පමණි. මේ නිසා සමාධිට වැඩිපුර කාල ක් අධය න කටයුතු මවනුමවන් වැ කිරීමට සිදු වි . ඇ සුපිරි මවළඳ සමල් රැකි ාවද කරන මහයින් සමාධි ඉතාමත් කාේ බහුල වූවා . සමාධිමේ උපමදස් අනුව දුෂානි ඇමේ උපාධි පාඨමාලාව අේධ කාලීනව සිදු කිරීමට තීරණ කලා . මේ නිසා උපාධි ලබා ගැනීමට අවශය කාල අවුරුදු මදකකින් වැඩි වූවත් ඇමේ මානසික තත්ත්ව ස්ථමාවර වන තුරු මමමසේ කිරීම ඉතා සුදුසු වි . ++++++++

නිම ොමාල්මේ සා න වැඩ පිළිමවලින් දුෂානිට සැළකි යුතු මානසික සුව ක් ලැබුමන් . මේ සා න ත්, සමාධි සහ තාරකමේ ආදර සහ ඇසුරත් නිසා දුෂානි ඉතා විශාල ප්‍රගති ක් ලැබුවා . "දුෂානි.. ඔ ා මගොඩක් මහොඳට මේ මතරපීස් වලට මරස්මපොන්ඩ් කරා... මට හරිම සන්මතෝසයි ඔ ාමග මප්‍රෝග්‍රස් එක ගැන...." නිම ොමාල් සතුටින් කීමේ .


534

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"තෑන්ක්ස් නිම ොමාල්.. ඔ ාමේ කැපවීම හින්ද තමයි මට මේ වමේ මප්‍රොමග්‍රස් එකක් ගන්න පුලුවන් වුමන්..." "මම මකොමහොම මකරුවත් ඔ ාමග උනන්දුව හින්ද තමයි මහොඳ රිසල්ට්ස් ලැබුමන දුෂානි.... ඉතින් දුෂානි.. දැන් මකොමහොමද ඔ ාට ෆීල් මවන්මන?..." "ඇත්තටම නිම ොමාල්... මම දැන් මගොඩක් මමන්ටලි ස්මට්බල්.. නිමේෂ් නැති වුනාම මට ඇතිවුන මෂොක් එක හින්ද ආපු ඉන්ස්ටැියලිටි දැන් මගොඩක් මහොඳයි.. ඒත් නිම ොමාල්.. මට කවදාවත් නිමේෂ් අමතක මවන්මන නෑ... ඒ හින්ද මට හැමදාම ඒ හිමත් රිදිල්ල තිමේවි...." "ඔේ දුෂානි.. ඔ ා නිමේෂ්ට හාට් එමකන්ම ලේ කරා... ඒ හින්ද ඒක එමහම මවනව.. ඒත් ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා... නිමේෂ්මග ඒ මතක ඔ ාට ශක්ති ක් මවන විදි ට ම ොදා ගන්න..." "ඔේ නිම ොමාල්... මම ඒ විදි ට තමයි කරන්මන... නිමේෂ් ඇත්තටම මට මලොකු ස්මට්‍රන්ත් එකක්.. මට හැම තිස්මසම හිමතනව නිමේෂ් මමේ පස්මසන් ඉන්නව කි ල..." "මවරි ගුඩ් දුෂානි... අන්න එමහම තමයි කරන්න ඕන.... එතමකොට දුෂානි.. දැන් ඔ ාමග මසක්ෂුවල් මටන්ෂන් එක මකොමහොමද?... අපි කලින් මේ ගැන කතා කරාමන.." "මට ඔ ා කි ල දුන්න විදි ට මම ඒ භාවනා ක්‍රම කරා… ඒමකන් මලොකු මහල්ප් එකක් වුනා.... ඒ එක්කම නිම ොමාල්.. සමාධි අක්කි මාව පන්සලට එක්ක ගිහිල්ලා මබෝධි ළඟ වාඩිමවලා භාවනා කරන්න පුරුදු කරා.. ඒකත් මගොඩක් උදේ වුනා..." "ඒක තවත් මහොඳයි දුෂානි... ඔ ාට මැස්ටමේට් කරන්න ඕන මවනවද?..."


මනොසැමලන මසමනහස

535

"නෑ නිම ොමාල්…ඉස්සර වමේ නේ නෑ... ඉඳල හිටල ඒ වමේ ඕන මවනවා.. එමහම මගොඩක් ෆීලින් එක ආමවොත් මම කරනවා... " "ඒකට කමක් නෑ දුෂානි.. අපිට කරන්න මහොඳ නැත්මත ඒකට ඇේබැහි මවන එක.. එමහම නැත්නේ ඒක අමප් දින චරි ාමව මකොටසක් කර ගන්න එක... එමහම ඉඳල හිටල රිලීස් කරාට කමක් නෑ..." "ඔේ නිම ොමාල්.. ඉඳල හිටල තමයි... මට දැන් ඉස්සර වමේ එමහම ෆීල් මවන්මන නෑ... ඒ මකොමහොම වුනත් මම ආයිත් කවදාවත් මවන කිසිම පිරිමිම ක් ගැන හිතන්මන නෑ... නිමේෂ් මමේ හාට් එමක් සදාකාලිකවම තැන්පත් මවලා ඉවරයි... අයි ියමලොන් ඔන්ලි ටු හිේ...." "ඔේ දුෂානි.. මම ඒක දන්නව.. ඒ හින්ද ඔ ා මේ කරන විදි තමයි හරි... අමප් හිත කි න්මන හරිම බලවත් මද ක්... අමප් හිත පාලන කමරොත් මගොඩක් මේවල් අපිට කරන්න පුලුවන්... බුේධාගමේ තිම න අභිධේම පිටකමේ මේක මහොඳට විස්තර කරල තිම නව.. ඔ ා ඒ ගැන එච්චර මහො න්න ඕන නෑ... දැන් ඔ ා කරන විදි ට දිගටම කරාම ඇති..." "තෑන්ක්ස් නිම ොමාල්... ඔ ාමේ ඇඩ්වයිස් මට මගොඩක් වැදගත්...." "ඒ එක්කම ඔ ා දැන් ටික ටික වැඩ කරන්න.. ඇක්ටිේ මවන්න පටන් ගන්න ඕන... අපි ියසී වුනාම හිත එමහම මමමහේ දුවන ගති අඩු මවනවා.. ඒක අපිටයි.. අනිත් හැමමෝටමයි මහොඳ මද ක්...." "ඔේ නිම ොමාල්... මම ළඟදිම අමප් කේපැණි එමක් වැඩ පටන් ගන්නවා.. මම මකොමහොම හරි අමප් කේපැණි එක ඉස්සරහට අරන් නවා.. නිමේෂ් මවනුමවන් මම ඒක කරනවා... මට ඒ ඩිටමිමන්ෂන් එක තිම නවා...."


536

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"මවරි ගුඩ් දුෂානි... මට මහොඳටම විස්වාසයි ඔ ා මගොඩක් මහොඳින් ඉස්සරහට ලයි ් එක අරන් නවා කි ල...." "තෑන්ක් යූ මසෝ මච් නිම ොමාල්...." නිම ොමාල්මේ සා නම න් සහ සමාධි, තාරක ඇතුලු ඇමේ මිතුරු කැලමේ උදේමවන් දුෂානි සාමානය මලස කටයුතු කිරීමට අවශය මානසික ස්ථමාවරත්ව සහ ශක්ති ලබා ගත්තා . මේ නිසා ඇ ඔවුන්මේ වයාපාරමේ මුලිකත්ව මගන කටයුතු කිරීමට අවශය පන්නර ඇති කර ගත්තා . ++++++++

දුෂානිමේ ජීවිතමේ වැදගත් සන්ධිස්ථමාන ක් සනිටුහන් කරමින් ඇ ඔවුන්මේ වයාපාරමේ ප්‍රධාන විධා ක නිලධාරිනි මලස කටයුතු කිරීම ආරේභ කලා . කාලමේ ඇති සීමාසහිත බව නිසා ඇමේ උපාධි පාඨමාලාව මපර පරිදි අේධ කාලීනව කිරීමට ඇ තීරණ කලා . අවුරුදු විසි එකක් වැනි පැඟිරි ව සකදී තරුණි ක් ආ තන ක ප්‍රධාන නිලධාරිනි මලස කටයුතු කිරීම සාමානයම න් සිදු වන මද ක් මනොමේ. එමහත් දුෂානි මේ වග කීම බාර ගත්මත් දැඩි අධිෂ්ඨාන ශක්ති කින් . නිමේෂ්මේ මරණ නිසා ඇතිවූ කේපන තත්වම න් සුව ලැබීමත් සමගම ඇමේ මපෞරුෂත්ව දැඩි මුහුණු වරක් ගත්මත් . නිමේෂ්මේ ශක්ති ඇමේ සිරුරට කා වැදී ඇති ආකාර ක් ඇ ට දැනුනි. නිමේෂ්මේ පි ාත්, ආ තනමේ මසේවකයිනුත්, සමාධි, තාරක ඇතුලු ඇමේ මිතුරු කැලත් ඇ සමග සිටින නිසා දුෂානි මේ අභිම ෝග ට මනොිය ව මුහුණ දුන්නා . ඒ සමගම වයාපාර නිපුණත්ව ඇ ට පි උරුමම න්ද ලැබී තිමේ.


මනොසැමලන මසමනහස

537

ඇ විධා ක නිලධාරිනි මලස පත් වූ දිනමේදි ඇ ආ තනමේ මසේවකයින් අමතා කතා කලා . මේ අවස්ථමාවට සමාධිත්, තාරකත්, උෂානුත් සහභාගී වූමවෝ . "මම අද නිමේෂ්මගයි මමගයි මේ කේපැණි එමක් C.E.O. හැටි ට වැඩ පටන් ගන්මන සතුටකුත්.. ඒ වමේම දුකකුත් හිමත් ති ාමගන... දුකට මහේතුව තමයි මමේ නිමේෂ් අද මම ළඟ නැති එක... සතුට තමයි නිමේෂුයි මමයි එකතු මවලා දියුණු කරපු මේ කේපැණි එක දිගටම ඉස්සරහට අරමගන න්න ලැබුන එක... මට මහොඳටම විස්වාසයි මේ වැමඩ් කරන්න ඔ මගොල්මලො ඔක්මකොම මට සහම ෝග මදනව කි ල.." දුෂානිමේ කතාමේ ආරේභ සතුටක් මගන දුන්මන් .

සමාධිටත්, තාරකටත් මහත්

"ඔ මගොල්මලො දන්නවා මම නිමේෂ් එක්ක අමප් අර අලුත් මප්‍රොම ක්ට් එමක් කලින් වැඩ කරා කි ල.... ඒ මප්‍රොම ක්ට් එමක් මලොකු ප්‍රශ්න ක් ඇති වුනා කි ලත් ඔ මගොල්මලො දන්නවා.. මමේ නිමේෂ් ජීවිතම න් වන්දි මගේමව ඒ හින්ද තමයි... ඔේ.. මමේ නිමේෂ් අමප් කේපැණි එක මවනුමවන්… ස්ස්..අ..අමප්... ක.. කේපැ...ණි එක මවනුමවන්...ජී..ජීවිත දුන්නාආආ..ස්ස්.ඉහි ඉහි ඉහ්.ඉහ්.ඉහ්.ඉහීඊඊඊඊඊ..." දුෂානිට කඳුලු නවත්වාගත මනොහැකි වූවා . වහා ඇ අසලට පැමිණි සමාධි ඇ වත්තන් මකොට සන්සුන් කලා . ආ තනමේ මසේවකයින්ට මහත් මශෝක ක් මමන්ම, සියුේ මකෝප ක්ද ඇති වි . මබොමහෝ මදමනක් දත් මිටිකමින් දෑසින් වෑස්සීමට ආ කඳුලු නවතා ගත්මතෝ . දුෂානි නැවතත් කතාව පටන් ගත්තා . "තෑන්ක්ස් අක්කි... ස්.ස්.ස්.. නෑ.. මම දැන් අඬන්මන නෑ... මම නිමේෂ් මවනුමවන් සටන් කරනවා... නිමේෂුයි මමයි පටන් ගත්ත


538

මමනෝ ම ොන්මසේකා

මේ මප්‍රොම ක්ට් එක මම දිගටම කරමගන නවා... ඕන එමකක්ට ඇවිල්ලා මාවත් මරන්න පුලුවන්.. ඒත් මම බ නෑ.. මම දිගටම කරමගන නවා… නිමේෂ් නැති කරපු එකාට මම හතින් ඉන්න මදන්න නෑ... ඌ මේ කරපු අපරාමධට වන්දි මගවන්න ඕන... අපි ඌ නීති ඉස්සරහට මේන්න ඕන... ඌ මකොමහේ හැංගිල හිටි ත් මම ඒක කරනවා... ඔේ මම ඒක කරනවා.... ඒ එක්කම මම මේ මප්‍රොම ක්ට් එක කරමගන නවා... මම දන්නව.. නිමේෂ් ඔ මගොල්ලන්ට සැළකුමේ පවුමල් කට්ටි හැටි ට.. මමත් ඒ වමේම තමයි... අපි ඔක්මකොම එක මලොකු පවුලක්... අපි නිමේෂ් මවනුමවන් ඉස්සරහට මු... ඔේ ඉස්සරහට මු... අද ඉඳල අපි අලුත් පිටුවක් මපරලමු.... ස්තූතියි..." දුෂානි සි කතාව අවසන් කමල් සි ලු මදනාම දැඩි ආමේග කට සහ උනන්දුවකට පත් කරමින් . සමාධිමේ දෑසින් සතුටු කඳුලු වැගිරුමන් . ආ තනමේ සැපයුේ අංශමේ ගබඩා භාරකරු වන පි රත්නට දුෂානිමේ කතාව නිසා දැඩි ආමේග ක් ඇති වි . ආමේග දරා ගත මනොහැකි වූ නිසා ඔහු කතා කමල් . "මැඩේ... අපි මැඩේ එක්ක ඉන්නවා... මැඩේ මවනුමවන් ජීවිත මදන්න වුනත් අපි ලෑස්තියි... මැඩේ කීමවොත් අපි අපා ට වුනත් එන්නේ... අපි මැඩේමග මකස් ගහකටවත් රිේදන්න මමොන මකක්ට වත් ඉඩ මදන්මන නෑ... අපි මැඩේව ආරක්ෂා කරනවා... අමප් ජීවිත ගි ත් අපි ඒක කරනව… අපිත් මේ දකුමණ ඉන්න මහොඳ වැඩකාරම ො තමයි.. බලමු එක එකා වැඩ දාන්න අමවොත් උන්ට මවන මේ… ඒ එක්කම මැඩේ.. සේට මේ අපරාධ කරපු එකා අපි මකොමහොම හරි මහො ාමගන ඌව හතරට කපල ගාල්ල හන්දිම එල්ලන එක එල්ලනවා....." පි රත්න මකෝපම න් මවවුලමින් කීමේ .


මනොසැමලන මසමනහස

539

"පි රත්න..මට හරිම සතුටුයි ඔ මගොල්ලන්මග මේ කේපැණි එකට තිම න ආදර ටයි.. ඒ වමේම කැපවීමටයි... නෑ පි රත්න.. නිමේෂ්ට මේ අපරාධ කරපු එකාට ඔ මගොල්මලො මුකුත් කරන්න ඕන නෑ... ඌ අල්ල ගත්ත දවසට ඌට කරන්න ඕන මේ මම කරන්නේ... මට ඌව අල්ල ගන්න ඔ මගොල්මලො උදේ කරන්න..." දුෂානි තිරසාර මලස කීමේ . "මහොඳයි මැඩේ...." පි රත්න ඊට එකඟ වූමේ . මසේවක න් අමතා කතා කිරීමමන් පසු දුෂානි, සමාධි, තාරක, උෂාන් සහ ආ තනමේ සැපයුේ කළමනාකරු වන සුමේශ් එක්ව සාකච්ඡා කමලෝ . "නංගි.. ඔ ාට කවදාවත් වරදින්මන නෑ... ඔ ාට මලොකු අධිෂ්ඨාන ක්... ඒ වමේම ශක්ති ක් තිම නවා.. ඔ ා ඉස්සරහට න්න නංගි.. අපි ඔක්මකොම ඔ ත් එක්ක ඕන මවලාවක ඉන්නවා..." සමාධි ඉතා මලන්ගතු කමින් කීවා . "අක්කි.. අයි ා... උෂාන් අයි ා.. ඔ මගොල්මලො මාත් එක්ක ඉන්න එක තමයි මමේ හයි .. මමේ ඇතුමල නිමේෂ් ඉන්නවා.. ඒ හින්ද මට ඉස්සරහට න්න පුලුවන්..." "ඔේ නංගි... අර ඔ ා කලින් කිේව වමේ අපි ඔක්මකොම එකම පවුලක්..." තාරක කීමේ . "මම දන්නව අයි ා.... සුමේශ්.. ඔ ා නිමේෂ් එක්ක වැඩ කරා වමේම මාත් එක්කත් වැඩ කරන්න.. මම ඔ ාට ඒ නිදහස ඒ විදි ටම මදනවා.. ඔ ා වග කීමමන් වැඩ කරනව කි ල මට විස්වාසයි..." "මැඩේ.. මම මපොමරොන්දු මවනව මම ඉස්සර කරා වමේම අවංකව.. කැප වීමමන් මමේ කටයුතු හරි ට කරන්න.. ඒක මමේ මපොමරොන්දුවක්...." සුමේශ් කී .


540

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"තැන්ක් යූ සුමේශ්.. අයි ට්‍රස්ට් යූ....." සි තරුණ ව ත්, නිමේෂ්මේ මනොමපමනන ශක්ති ත්, සි මිතුරු කැලමේ සහම ෝග ත් ඇතිව දුෂානි සි වයාපාරමේ කටයුතු කිරීම දැඩි අධිෂ්ඨාන කින් ආරේභ කලා . ඇමේ මේ වෑ ම පිම කු වශම න් මවෝල්ටේට ඉමහත් සතුට මගන මදන්නක් වි යුතු . එමහත් ඔහුමේ අදූරදේශී පාපතර ක්‍රි ා නිසා ඒ සතුට ඔහුට ලබා ගත මනොහැකි වි . මම දිට්ඨ ධේම මේදනී කේම ක් පල දුන්නා වි හැකි . ++++++++

විශ්ව විදයාල ජීවිතමේ සිේවන වසර පළමුවන වේෂාේධ නිමවූ පසු සමාධි සහ තාරක ඔවුන්මේ විවාහ සහ ඉදිරි ජීවිත ගැන සාකච්ඡා කමලෝ . "හ්ේේ තාරක... අමප් කැේපස් ජීවිත ත් ඉවර මවන්න ළඟයි මන්ද?...." සමාධි මද සාංකාවකින් කීවා . "ඒක තමයි සමාධි.. කාල ගි ා දැනුමන වත් නෑ.. අනික.. පහුගි කාමල් මකොච්චර මේවල් වුනාද.. අමප් ලයි ් එක මකොච්චර ඩිස්ට'ේ වුනාද.. මන්ද?....." තාරක ඇසී . "ඒක නේ එමහම තමයි තාරක.. අපිට ඉතින් කි න්න බෑමන අමප් ජීවිතමේ ඉස්සරහට මමොන මමොන මේවල් මවයිද කි ල... අපි ඕන මේකට මූණ මදන්න ලෑස්ති මවලා ඉන්න ඕන...." "ඔේ සමාධි.. ඒක හරි... ඔ ා මමේ ළඟ ඉන්නව නේ මම ඕන මේකට මූණ මදන්න ලෑස්තියි..." තාරක සමාධි තුරුලු මකොට මතොල් හාදුවක් මදමින් කී . "ේේ…. මට ඔ ාමග කිස් එකක් තරේ ඇඟටයි හිතටයි සැපක් මදන මවන මද ක් නෑ පැටිම ෝ...."


මනොසැමලන මසමනහස

541

සංමේදී වූ සමාධි කීවා . "ආ ඇත්තද මකල්මල?... එමහනේ අනිත් වැමඩ් කරාම ඒ සැප ඩබල් මවලා දැමනයි මන්ද?..හි.හි.හි..." "මමොන වැමඩ්ද?.. අමන් මේ… මකෝලේ මනොකර නිකන් ඉන්න දඟම ෝ.... ඔ ාට ඉතින් ඒක කරන කේ සිහි ක් නෑ මන්ද?..." සමාධි තාරකමේ කේමුල මිරිකමින් කිවා . "අයිම ෝ නෑ පැටිම ො… මට එච්චර ගා ක් නෑ.. මම නිකන් කිේමව… ේේේේමාආආ.." තාරක නැවත හාදුවක් මදමින් කී . "හරි හරි.. එමහම නේ අමප් මවඩින් එක ප්ලෑන් කරමුමකො... එතමකොට ඔ ාමග ඔ කි න වැමඩ් කරන්නත් පුලුවන්මන... හි.හි.හි..." "ේේ.. නිකන් ඉන්න මහොර මකල්ල… හරි ට ඔ ාට ඕන නෑ වමේ කතාව... හරි… දැන් මමොකේද ඔ ාමග මවඩින් ප්ලෑන් එක?... කි න්න බලන්න..." "දැන් තාරක.. මනොවැේබේ වල මමේ අන්තිම මසමිස්ට' එක්සෑේ එක ඉවරයි.... ඊට පස්මස මකලින්ම ෆුල් ටයිේ ම ොේ එක පටන් ගන්න ඕන… මමොකද නත්තල් කාමල් අමප් ියස්නස් මගොඩක් වැඩියි… ඒ හින්ද මට මනොවැේබේ වලම පටන් ගන්න කි ල මබොස් කිේවා.." "හරි.. ඒ කි න්මන ඔ ාමග එක්සෑේ ඉවර වුන දවසට පස්මස දවමස අපි බඳිනවා.... හරිද?… නි මයිමන්ඒඒඒඒ...." "මේ තාරක… ඔ ාට පිස්සුද?.. මේක විහිළුවක් මනමමයි...." සමාධි මනොසතුමටන් කීවා . "හරි හරි.. ඉතින් කි න්මනමකො..."


542

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"දැන් තාරක ඔ ාමේ යිනල් ඉ ' එක හරිම වැදගත්... ඒමකන් පස්මස ඔ ා මදොස්තරමන.. මන්ද?.. අනික යිනල් ඉ ' එමක් තිම න සේම ක්ට්ස් හරිම වැදගත්… ඉතින් ඒ හින්දා ඔ ා වැඩි ඩිස්ට'ේ මවන්න මහොඳ නෑ.. ඉතින් මම හිතුව අමප් මවඩින් එක නවාරි අන්තිමේ නැත්නේ මපබරවාරි වල ගන්න... එතමකොට අපිට කල් තිම නව... අනික ඔ ාමග යිනල් ඉ ' එක ඩිස්ට'ේ මවන්මනත් නෑ..." "මමග අේමේ.. මාර ප්ලෑනින්මන.. ඔේ සමාධි... මමත් හිතනව එමහම මහොඳයි කි ල...අපි ඉක්මනට එක වහලක් ටට එන්න ඕන සමාධි…මට නේ දැන් ඔ ා නැතුව ඉන්න අමාරුයි... ඒ කිේමව අර ඉස්මසල්ල කි පු මේවල් කරන්න මනමමයි... මට ඔ ත් එක්ක එකට ජීවත් මවන්න ඕන.. දුක සැප මබදා ගන්න ඕන... එකට එකතු මවලා වැඩ කරන්න ඕන..." තාරක ආදර පිරි හැඟීමමන් කී . "මම දන්නවා පැටිම ො.. මටත් ඕන කරන්මන ඒ මේම තමයි.. මට ඔ ත් එක්ක එකට ජීවත් මවන්න ඕන.. අමප් ජීවිත එකට අරමගන න්න ඕන..." "ඔේ සමාධි... ඉතින් අපි මකොමහද මවඩින් එක ගන්මන?...." "තාරක.. මට ඇත්තටම න්ක්ෂන් එකක් ගන්න හිමතන්මන නෑ නංගිට වුන කරදර හින්ද... ඒත් තාරක.. මට මමේ ඩිමරක්ට'ස්ලට ඉන්වයිට් කරන්න ඕන... ඔ ාට ාලු මඩොක්ට'ස්ලට ඉන්වයිට් කරන්න ඕන... ඒ හින්ද මම හිතුවා මකොේගල බීච් මහොමටල් එමක් මපොඩි ට න්ක්ෂන් එකයි.. මපෝරුවයි ගන්න... අමප් සුප' මාකට් එකට මකොේගල බීච් මහොමටල් එමක් ස්මපෂල් මේට්ස් හේබ මවනවා..." "හ්ේේේ... සමාධි... අමන් නංගිට අප්මසට් එමක්දි?..." තාරක උේමේගම න් ඇසී .

යිද අමප් මවඩින්


මනොසැමලන මසමනහස

543

"නැහැ තාරක.. කවදාවත් නෑ... මම නංගි එක්ක දවසක් මේ ගැන මගොඩක් කතා කරා… නංගි දැන් ඉස්සරට වඩා මගොඩක් දැඩි මවලා තිම න්මන.. මගොඩක් මැචුව' මවලා තිම න්මන... කේපැණි එකක C.E.O. මකමනක් හැටි ට වැඩ කරන මකොට මකොමහොමත් එමහම මවනවා... නංගි කිේවා එ ා හරිම ආසාමවන් බලාමගන ඉන්නව කි ල අමප් මවඩින් එක මවනකන්... කේපැණි එමකන් මමොකේද ස්මපෂල් මේකුත් කරන්න ඉන්නව කිේව.. . මට මමොකේද කි ල කිේමවත් නෑ..." "එමහම නේ මෂෝක් සමාධි... මකොමහොම වුනත් සමාධි.. අපි නංගිත් එක්ක දිගටම ඉන්නවමන... නංගි දැන් අමප්ම මකමනක්..." "අමන් ඔේ තාරක.. එ ා C.E.O. වුනාට ඒ අපි මදන්නමගම චූටි නංගි මන.. මන්ද?.. හි.හි.හි... දන්නවද?.... නංගි මාත් එක්ක කිේවා අපි මදන්නමග පැටවුන්මග පුංචි අේමා එ ා කි ල..." "ේේ.. මකොච්චර මෂෝක්ද සමාධි.. එමහනේ අමප් පැටවුන්ට ටයිමකොන්මඩෝ මහොඳට පුරුදු කරල ගනී... මන්ද?..." "ඉතින් මහොඳයිමන.. එතමකොට අමප් පැටේ අේමි වමේ මසො ්ට් මවන්මන නැතිව තාත්ති වමේ හාඩ් මේවි.. මන්ද?… මකොමහොමත් ඉතින් ඔ යි නංගියි එක වමේම සැරයිමන.. ඉතින් එතමකොට පැටේ ටික තාත්තියි… පුංචි අේමියි වමේ මවයි... හි.හි.හි...." "අමන්ඒඒඒ... මමේ සමාධි වස්තුමේ... ඔ ාමග මසො ්ට් ගති ට මම මකොච්චර ආසද මකල්මල්ඒඒඒඒ.... මට ඕන අමප් මකලි පැටික්කි ඔ ා වමේ මසො ්ට් මවන්නයි.. මකොලු පැටි මමයි නංගියි වමේ හාඩ් මවන්නයි තමයි...." සංමේදී වූ තාරක සමාධිමේ සුමුදු මතොල් තදින් සිප ගත්මත් . "නංගිමගයි.. අපි මදන්නමගයි තිම න්මන පුදුම බැඳීමක් මන්ද තාරක... දැන් බලන්න... මට මල් දීල මමේ ජීවිමත් මේරුමව නංගි..


544

මමනෝ ම ොන්මසේකා

ඒ වමේම.. නිමේෂ් නැති වුනා කි ල දැන ගත්තම නංගිට කාඩි ැක් එමරස්ට් මවන්න මනොදී මේර ගත්මත ඔ ා... ඉතින් බලන්නමකො අපි තුන් මදනාමග බැඳීම...." මේ සිදුවීේ මදකටම මූලික වූමේ මවෝල්ටේ බව මදමදනා මහෝ ඔවුන්මේ මිතුරන් දන්මන් නැත. "ඔේ සමාධි... ඒක ඇත්ත... අපි මදන්නා දිගටම නංගි එක්ක ඉඳිමු… එතමකොට එ ාට කිසිම පාලුවක්… තනිකමක් දැමනන එකක් නෑ... " තාරක සමාධිමේ හිස පිරි මදිමින් කී . ++++++++

නිමේෂ්මේ මරණ සේබන්ධම න් සිදු කල මපොලිස් පරීක්ෂණ වලින් කිසිදු සාේථමක ප්‍රතිලල ක් ලැබුමන් නැත. එ ට ප්‍රධාන මහේතුව වූමේ මමම මිනිමැරුම සිදුවූ ආකාර මපොලීසි ට මසො ා ගත මනොහැකි වීමත්, චුදිතම කු මහෝ සැක කරුමවකු නැති වීමත් . ඩන්කන් ගැන කිසිදු ආරංචි ක් මපොලීසි ට දැන ගත මනොහැකි . ඔහු මවෝල්ටේ විසින් අතුරුදහන් කර ඇත. මපොලීසිමේ උත්සාහ සහ පරීක්ෂණ මකමසේ මවතත් දුෂානි තම වෑ ම කරමගන ගි ා . නිමේෂ්මේ ඝාතක ා මකමසේ මහෝ මසො ා ගන්නා තුරු ඇ ට සැනසුමක් මනොලැමේ. ඇ ට සැලකි යුතු උදේවක් කිරීමට මමමතක් කිසිමවකු සමත් වී නැත. එමහත් දුෂානි ඇමේ වෑ ම අත් මනොහැරි ා . දුෂානි දැඩි අධිෂ්ඨානම න් සහ වීරිම න් නිමේෂ් සිදු කල ආකාර ටම ආ තනමේ පාලන මගන ගි ා . ඇ ට සමාධිමේත්, තාරකමේත්, උෂාන්මේත්, නිමේෂ්මේ පි ාමේත් සහා මනොඅඩුව ලැබුනි. ආ තනමේ මසේවකම ෝ ඇ ට මහත් මසේ ගරු කල අතර මලන්ගතුද වූමවෝ . ඇ මසේවක න්ට ඉතාමත් කාරුණික මලස සැළකුවා . මමෝටේ රථම පැදවීමේ බලප්‍ර ලබා ගත් ඇ


මනොසැමලන මසමනහස

545

නිමේෂ්මේ වාහන පාවිච්චි කලා . සමාධි මම ට එතරේ කැමැත්තක් දැක් වූමේ නැත. "අමන් නංගි... ඔ ාට අප්මසට් නැේද නිමේෂ්මග කාේ එක එළවන්න.. ඊටත් ඔ ා තනි ම කාේ එමක් ගමන් නවට මම නේ එච්චර ආස නෑ… මට ඔ ා ගැන බ යි නංගි...." "අක්කි.. මට දැන් බ කි න එක දැමනන්මන නෑ... මම නිමේෂ්මග කාේ එක එළවන්මන මලොකු ස්මට්‍රන්ත් එකකින්… ඒ වමේම ආඩේබමේකින්... ඕන මකමනක්ට බලා ගන්න පුලුවන් මම නිමේෂ්මග තැන අරමගන ඉන්න හැටි... නිමේෂ් මැරුමන නෑ කි ල මට ඔක්මකොමට මපන්නන්න ඕන... කාට හරි මාවත් මරන්න ඕන නේ කරල බලන්න කි න්න... මම ඌවත් මරාමගන මැමරනව...." දුෂානි නිේභීත මලස කීවා . "නංගි... මට ඔ ා ගැන හරිම ආඩේබරයි නංගි... අපිත් ඕන මවලාවක ඔ ා එක්ක ඉන්නව... ඔ ාට බුදු සරණයි.. ඔ ාට කිසිම කරදර ක් මවන්මන නෑ..." සමාධි සමහෝදරි කමේ උතුරා න ආලම න් කීවා . මේ අතර තුරදී ආ තනමේ ප්‍රධාන විධා ක නිලධාරිනි මලස අේබුදකාරි තත්ව කට මුහුණ දීමට දුෂානිට සිදු වූවා . ඒ ඩන්කන් සමග තම ආ තන සිදු කල වයාපාර සඳහා ලබාගත් ණ වාරික න් මගවීමට ආ තනමේ මුදල් මනොමැති විම . මේ නිසා වයාපාරමේ මුදල් සංසරණ ට තද බල පහරක් එල්ල වි . ඇ මේ සේබන්ධම න් සමාධි, සුමේශ් සහ උෂාන් සමග සාකච්ඡා කලා . "අමන් බලන්න අක්කි.. මලෝන් රීමප්මන්ට්ස් කරන්න විදි ක් නෑ.. කෑෂ් ්මලෝ එක හරිම අප්මසට්... මේ මප්‍රොම ක්ට් එමක් සල්ලි අපිට හේබ වුමන් නැහැමන මේ මකෝට් මක්ස් එක හින්ද.. දැන් මක්ස් එකත් නෑ.. සල්ලිත් නෑ.. සුමේශ්…මමොකේද දැන් තත්මව?..."


546

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"මැඩේ.. කෑෂ් ්මලෝ එකනේ හරිම ක්‍රිටිකල්… එන මාමස පඩි මගවන්නත් අමාරු මවයි... " සුමේශ් කී . "අපි ඩන්කන්ට සප්ලයි කරපු බඩු ටික සීස් කරල ආපහු කාට හරි විකුණන්න පුලුවන්ද?...." දුෂානි ඇසුවා . "බැහැ මැඩේ... මකෝට් මක්ස් එක ඉවර ක් වුමන් නැති හින්ද එමහම කරන්න බෑ... අනික මැඩේ... අපිට ඒව නි ම ගාණට මදන්නත් බෑ.... ඉතින් ඒක මලොකු පාඩුවක්...." "ෂික්... ඔ ඩන්කන් කාර ා මට දැන් අහු වුමනොත් ඕකව මම මදකට ඉරනවා... ඌ නිමේෂ්වත් කෑවා… මාවත් කෑවා… මමේ කේපැණි ත් කෑවා... " දුෂානි ආමේග ට පත්වී කීවා . "ස්ස්.. නංගි... ඔ ා ස්මට්‍රස් මවන්න එපා... මේ.. අපිට බැරිද අමප් ඇසට් එකක් මමෝමේජ් කරන්න?.. එතමකොට අඩු ගාමන කෑෂ් ්මලෝ එක ති ා ගන්නවත් පුලුවන්මන...." සමාධි ම ෝ නා කලා . "සමාධි.. ඒක නේ මහොඳ අදහසක් තමයි... ඒත් සමාධි.. මේ වමේ මලෝන් රීමප්මන්ට්ස් ඩීම ෝල්ට් මවලා තිම න මකොට බැංකු වලින් මමෝමේජ් කරන්මන නෑ... ඔ ප්‍රශ්මන මටත් තිබුන ිය ගම ැක්ටරි එමක්...." උෂාන් කීමේ . "හ්ේේේේේ.. කමක් නෑ අක්කි... දැන් කරන්න තිම න්මන එක මද යි... ලැජ් ාව පැත්තකින් තිම ේදි මම තාත්තිමගන් ඕන කරන සල්ලි ඉල්ල ගන්නවා... මවන කරන්න මද ක් නෑ... " දුෂානි මදක් පරාජිත හඬකින් කීවා . එමහත් දුෂානිට මවෝල්ටේමගන් උදේ ලබා ගැනීමට අවශය වූමේ නැත. මේ සාකච්ඡාමවන් පසු දිනමේ දුෂානිට ඕස්මේලි ාමේ සිට සුධීරමගන් දුරකථමන ඇමතුමක් ලැබුමන් . "දුෂානි දූ.. මම සුධීර මාමා..."


මනොසැමලන මසමනහස

547

"ආ..හමලෝ සුධීර මාමා... මට එක පාරටම අඳුර ගන්න බැරි වුනා...." "ඉතින් මකොමහොමද දුෂානි?.. අමන් මසොරි මට ඔ ාට කාමලකින් කතා කරන්න බැරි වුනාට..." "අමන් ඒකට කමක් නෑ මාමම... මාමට මකොච්චර වැඩ තිම නවද..." "මකොමහොමද දැන් කේපැණි එමක් වැඩ?...C.E.O. හින්ද ඔ ා මගොඩක් ියසී ඇති මන්ද දූ?..." "අමන් ඔේ මාමම... ඒත් ඉතින් මේ එක එක ප්‍රශ්න ආවම හැන්ඩ්ල් කරන්න තමයි අමාරු..." "ඇයි දූ?.. ඔ ාට මමොකක් හරි ඩිෆිකල්ටි එකක් තිම නවද?..." "හ්ේේ.. ඔේ මාමම...." "කි න්න දූ.. අපි බලමු මමොනවද කරන්න පුලුවන් කි ල..." දුෂානි ආ තනමේ මූලය අේබුද සුධීර සමග පැවසුවා . එමහත් මේ තත්ව සුධීර කලින් දැන සිටි බව දුෂානි දැන සිටිමේ නැත. ඔහු දුෂානිට දුරකථමනම න් කතා කමල්ද මේ මහේතුව නිසා . "දුෂානි... ඔ ා කිසිම මේකට බ මවන්න එපා... මම ඒකට මහල්ප් කරන්නේ... අපි මලෝන් එක කැපිටල් එකත් එක්කම මගවල දාමු...." "අමන් මාමම… මම මකොමහොමද මාමමගන් ඒවමේ මලොකු ගාණක් අර ගන්මන?....." "දුෂානි.... ඔ යි නිමේෂුයි අමප් ළමා නිවාමසට මහල්ප් කරාමන… ඉතින් දැන් මම ඔ ාට මහල්ප් කරන්න ඕන...."


548

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"අමන් මාමම.. ඒ වුනාට ඊට වඩා මකොච්චර මලොකු ගාණක්ද මේක..." "දුෂානි.. මමතන වැදගත් මවන්මන ගාමණ මලොකු මපොඩි කම මනමමයි... අමප් සහම ෝග .. උදේ ඕන මවලාමවදි උදේ කරන එක... ඒ හින්දා ඔ ා ඒ ගැන හිතන්න එපා.... මම ඔ ාට මමතනදි මහල්ප් කරනවා... මම තව සුමාන මදකකින් ලංකාවට එනවා.. එමහම ආවම අපි මීට් මවලා කතා කරමු...." "අමන් තෑන්ක් යූ මසෝ මච් මාමම… මට මේක මලොකු මහමඩ්ක් එකක් මවලා තිබුමන..." "යූ ආ මවල්කේ දුව... එමහනේ අපි පස්මස මීට් මවමු...." සුධීර දුෂානිමේ වයාපාර ට අත දීමට ඉදිරිපත් වූමේ මහේතු මදකක් නිසා . පළමුව නිමේෂ් සහ දුෂානි ළමා නිවාස ට කල මසේව ට කිත ගුණ සැලකීමක් වශම නි. මදවනුව මවෝල්ටේමේ අරමුණක් වූ නිමේෂ්මේ වයාපාර නැති කර දැමීම වළක්වා ලීමට . ++++++++

Sadeeka Medware Solutions වයාපාරමේ පාලන සේපූේණම න්ම සි තට ගත්තා .

සුලාරි

ඇ මමමසේ පාලන ලබාගත්මත් ඉතා ූ ක්ෂ්ම වැඩ පිළිමවලකට අනුව නි මිත කාල පැමිණි විටදී . කිසි ේ මහේතුවක් නිසා මවෝල්ටේ ඉතා කනස්සල්මලන් සිටින බව සුලාරිට වැටහිනි. එ ට මහේතුව ඇ මනොදන්නා නමුත් ඇ අවස්ථමාමවන් ප්‍රම ෝ න ගත්තා . මුලින්ම ඇ සිදු කමල් සඳුන් ටමත් පවතින පරිගණක දිඩාංග සැපයුේ මසේවමේ වයාපාර කටයුතු අඩාල කිරීම . ඇ මේ ක්‍රි ාව සිදු කමල් Sadeeka Medware Solutions මගින් සප න


මනොසැමලන මසමනහස

549

මිදුකාංග මසේවමේ සේපූේණ මසේව ක් මලස ටැේලට් පරිගණක න්්‍රද ලබා දීම . මමයින් සඳුන්මේ වයාපාර ට සෑමහන හානි ක් සිදු වි . සඳුන් සුලාරි සමග මේ ගැන කතා කලා . එමහත් මදමදනා අතර මමවැනි කතා මබොමහෝ විට සිදු වන්මන් ඔවුන් අනුරාගී සේමභෝග ක් ලබන විටදී . "සුලී.. මමොකේද ඔ ා මේ කරන්මන අමන්?... ඔ ා මසො ්ට්මව ා' මසොලියුෂන්ස් එක්ක ටැේලට් කේපියුට'ස් පැමක්ජ් කරල මදනවා.. ඒත් ඔ ා මමේ ඩිවිෂන් එමකන් ඒව ගන්මන නැතුව මවනම ඉේමපෝට් කරනවා...." "නෑ ළමම ො.. ඔ ාමේ සප්ලයි එකයි.. ක්ල න්ට්ස්ලයි මවනම ති ා ගන්න.. මේක අපි මවනම කරමගන මු... එතමකොට අමප් ක්ල් න්ට් මේස් එක වමේම ප්‍රඩක්ට් මේන්ජ් එකත් වැඩි මවනවමන පැටිම ො..." මමමසේ කියූ සුලාරි හමන් පැත්තට හැරී සඳුන්මේ ඇඟ උඩින් කකුල දමා ගත්තා . ඇමේ පහසින් සඳුන් කුල්මත් වි . "ේේ.. හරි හරි... ඔ ාට ඕන විදි ට කරන්නමකො එමහනේ... ේේේේමාආආ..." සුලාරි වැළඳ ගත් සඳුන් රති රැඟුමේ ම දුමන් . පහන් දැල්ලට ඉතාමත් ආසන්නවූ පළඟැටි ාමේ පිහාටු න්තේ පිළිස්සීමට පටන් මගන ඇත. එමහත් පළඟැටි ා තවමත් පහන් දැල්මල් ආමලෝකම න් කුල්මත් වී සිටී. සඳුන්මේ පරිගණක දිඩාංග සැපයුේ ආ තනමේ වයාපාර කටයුතු දිමනන් දින අඩාල වීමට පටන් ගත්මත් . ඔහුමේ ග්‍රාහක න් ටිමකන් ටික ක්ෂ වී න බව මත්රුන සඳුන් ඒ පිළිබඳව


550

මමනෝ ම ොන්මසේකා

සැළකිලිමත් වි . මම සුලාරිමේ වයාපාර කටයුතු නිසා සිදුවූ මද ක් බව සඳුන්ට අවමබෝධ වූමේ . මමයින් සැලීමට පත් සඳුන් මවෝල්ටේ සමග මේ ගැන කතා කමල් . "තාත්ති... මමේ මේ හාඩ්මව ා' ියස්නස් එක එන්න එන්න සවුත්තු මවනවා... ක්ල න්ට්ස්ල මගොඩක් දැන් සුලාරි මැමන්ජ් කරන මසො ්ට්මව ා' ඩිවිෂන් එමකන් මදන පැමක්ජ් වලට නව.... මමොකේද මේකට කරන්මන?...." දුෂානිමේ ප්‍රශ්න නිසා ඔලුව අවුල් වී සිටින මවෝල්ටේට කිසිවක් හරි හැටි වටහා ගැනීම අපහසු වි . සුලාරි මකමරහි ඔහුමේ ඇති රාගික ආකේෂණ නිසාද තත්ව තවත් අවුල් සහගත වි . "සඳුන්... මට ඕව දැන් හැන්ඩ්ල් කරන්න මවලාවක්වත්.. ඕන කමක් වත් නෑ... ඔ මදන්නමග ියස්නස් වැඩ ඔ මදන්නා බලා ගන්න.. මමේ දැන් ඔ කේපැණි එමක් මෂ ා'ස් ඇත්මතත් නෑ... ඒ හින්ද මට දැන් බෑ ඕවට ඉන්ටෆි ' මවන්න.. මමොකක් හරි ප්‍රශ්න ක් ආමවොත් ඔ ා දැන ගන්න ඕන ඒක ටැකල් කරන්න... තව එකක් මතක ති ා ගන්න සඳුන්.. ියස්නස් කරන මකොට හැමමේම නීති ට කරන්න බෑ... ඔ ා දැන් මේව දැන මගන ඉන්න ඕන...." මවෝල්ටේ මමමසේ කීමේ වයාපාර මැර බල ම දවීම ගැන සඳුන්ට ඉඟි ක් කරමින් . කිසිම මද ක් නි ම ආකාරම න් කිරීම ගැන නිපුණත්ව ක් මනොමැති සඳුන්ට මේ කිසිවක් වැටහුමන් නැත. ඔහු තවමත් සිටින්මන් පරිණත මනොවූ වයාපාර බුේධි කින් . ++++++++

සුධීර මහතා ලංකාවට පැමිණි විගස දුෂානි හමුවී ඇ මේ වයාපාරමේ මූලය අේබුද පිළිබඳව කතිකා කමල් .


මනොසැමලන මසමනහස

551

"දුෂානි දුව... මට දැන් මහොඳට මත්මරනව ඔ ාට තිම න මප්‍රොේලේ එක මමොකේද කි ල... ඔේ මේක සීරි ස් මද ක් තමයි... මගොඩක් ියස්නස් මේ වමේ මේවල් වලින් බංමකොමලොත් මවනව...." සුධීර පැහැදිලි කමල් . "හ්ේ... ඒක තමයි මාමම මමත් හරි ට මවොරී වුමන්.. අපි මලොකු බ්‍රිජින් මලෝන් එකක් අරමගන තමයි මේ ප්‍රඩක්ට්ස් ඉේමපෝට් කමේ... ඉතින් ඒමක මප්මන්ට්ස් හේබ වුමන් නැති වුනාම ඔක්මකොම අප්මසට් ගි ා..." "ඔේ මට මත්මරනව... දැන් ඔ ා මේමකන් පාඩමක් ඉමගන ගන්න ඕන... මීට පස්මස මේ වමේ ඩීල්ස් කරන මකොට ඉන්ෂුවරන්ස් ගන්න ඕන... එතමකොට මේ වමේ මප්‍රොේලේස් ආමවොත් ඒව ඉන්ෂුවරන්ස් එමකන් කවේ මවනවා...." "අමන් තැන්ක් යූ මාමම ඇඩ්වයිස් වලටයි… මේ කරපු මහල්ප් එකටයි... අපි මේව ගැන කලින් හිතුමව නැහැමන..." "ඔේ දුෂානි... මේව ඔක්මකොම ඉස්සරහට එක්ස්පීරි න්ස් තමයි... එමහනේ දුෂානි.. මම ඔ ාමග කේපැණි එක ගත්ත මලෝන් කැපිටල් එකයි… ඩීම ෝල්ට් මවච්ච ඉන්ට්‍රස්ට් මප්මන්ට්ස් ටිකයි මසට්ල් කරනව... එතමකොට ඔක්මකොම හරි...." "අමන් මාමම.. මාමට තෑන්ක් කරන්න මම ළඟ ව'ඩ්ස් නෑ... මම කවද හරි... පුලුවන් තරේ ඉක්මනට මේ සල්ලි ආපහු මාමට මදනව...." දුෂානි කිතඥතා පූේවකව කීවා . "නෑ දුෂානි... මට ඒ සල්ලි ආපහු ඕන නෑ... ඔ ා ියස්නස් එක මහොඳට කර මගන න්න... ඒ එක්කම පුලුවන් තරේ නැති බැරි අ ට මහල්ප් කරන්න... එච්චරයි මට ඕන කරන්මන..." "මාමම... මම මපොමරොන්දු මවනව ඒ විදි ට කරන්න... අමප් කේපැණි එක මම ියස්නස් එකක් වමේම මිනිස්සුන්ට ස'විස් එකක් කරන විදි ට තමයි මම කරන්න ඉන්මන... මට ඒකට සමාධි අක්කි


552

මමනෝ ම ොන්මසේකා

මගොඩක් මහල්ප් කරනවා... ඒ එක්කම මාමම… මම මාමමග මහෝේ එකට තවත් මහල්ප් කරන්න තමයි හිතා මගන ඉන්මන... මට කවද හරි පුලුවන් වුමනොත්..මමත් ඒ වමේ අේම තාත්ත නැති ළමයින්ට මහෝේ එකක් පටන් ගන්නවා.. මට ඒක කරන්න පුලුවන් මවයිද කි ල කි න්න බෑ..." "ඔ ාමග ඒ සිතිවිල්ලම හරිම මෂෝක් දුෂානි... ඔ ාට කවදාවත් වරදින්මන නෑ... ඔ ා ඉස්සරහට න්න... බ නැතුව ඉස්සරහට න්න... නිමේෂ් මවනුමවන් ඉස්සරහට න්න..." සුධීර ඇ දිරිමත් කමල් "ඔේ මාමම... මම එමහම කරනවා..." "තවත් එකක් දුෂානි... ඔ මදන්න පටන් ගත්ත ප්‍රී ැේ ියල්ඩින් ප්‍රඩක්ට් ියස්නස් එක නවත්තන්න එපා.. දිගටම කරමගන න්න.. මම ක්ල න්ට්ස්ල මහො ල මදන්නේ.. ඒ ඔ ඩන්කන් වමේ මහොරු මනමමයි.. මහොඳ ක්ල න්ට්ස්ල...." "තෑන්ක්ස් මාමම... ...මම ඒකත් දිගටම කරනවා... මට දැන් පුදුම ස්මට්‍රන්ත් එකක් තිම නවා..." "දැට්ස් මවරි ගුඩ් දුෂානි.. අයි රි ලි ඇප්‍රිෂිමේට් යුව' කමේජ්... මේ... නිමේෂ්මග මරමණ ගැන මහෝඩුවාවල් මුකුත් තවම හේබ වුමන් නැේද?..." සුධීර ඇසී . නිසි වලංගු සාක්ෂි ක් මනොමැතිව මවෝල්ටේ ගැන පැවසීමට සුධීර මනොකැමති වි . ඔප්පු කිරීමට ප්‍රමාණවත් කරුණු මනොමැතිව පි ා සහ දි ණි අතර විරසක ක් ඇති කිරීමට සුධීර මනොකැමති වි . "හ්ේේේ... නෑ සුධිර මාමම...මපොලීසි ට කිසිම ක්ලූ එකක් මහො ා ගන්න බැරි වුනා... මකොටින්ම අර ඩන්කන් කි න මිනිහ මකොමහේ ඉන්නවද කි ලවත් තවම කවුරුත් දන්මන නෑ... ඒ වුනත් මාමම...මම මේ වැමඩ් අත අරින්මන නෑ...මම මකොමහොමහරි මේ


මනොසැමලන මසමනහස

553

අපරාධ කරපු එකාව මහො ා ගන්නවා... මම ඌට මේකට දඬුවේ කරනව...මපොලිසි කරත් මනොකරත්.. ඌට කරන්න ඕන මේ මම කරනව... මමේ නිමේෂ් නැති කරපු එකාට මේරිලා ඉන්න මම මදන්මන නෑ..." දුෂානි ආමේග ට පත්වී කීවා . "මහොඳයි දුෂානි.. මමත් පුලුවන් මද ක් තිම නව නේ කරන්නේ...." සුධීර මදක් කල්පනාකාරී වි . දුෂානි මේ සේබන්ධම න් මකබඳු පි වරක් මහෝ තීරණ ක් ගනී දැයි ඔහුට සිතා ගත මනොහැකි වි . ++++++++

නිමේෂ්මේ ඝාතක ා මසො ා ගැනීම පිළිබඳව දුෂානි සමාධි සහ තාරක සමග නිතරම කතා බහ කලා . "ස්ස්ස්... බලන්න අක්කි..මපොලිසි ටවත් අපි කිසි මකමනක්ට වත් තවම කිසිම මද ක් මහො ා ගන්න බැරි වුනාමන... මේක කරපු එකා නේ නූලට ප්ලෑන් කරල තිම නවා..." දුෂානි කණස්සල්මලන් කීවා . "ඔේ නංගි... මේව කරන ඒවුන් එමහම තමයි... මකොනක් මහො ා ගන්න බැරි මවන්නමන හැම මේම කරන්මන..." "දැන් ඕකා අහු වුමනොත් ඔ ා මමොකේද කරන්න හිතාමගන ඉන්මන?..." තාරක ඇසි . "මම ඌව ති න්මන නෑ...." දුෂානි සැමරන් කීවා . "අමන් නංගි... ඔ ා නීති නිකන් කරදර ඇති මවයි..."

අතට ගන්න විතරක් එපා... ඔ ාට

"නෑ අක්කි... හැබැයි මකොමහොම වුනත් මම උමගන් මේ පළි ගන්නව... " දුෂානි අධිෂ්ඨානම න් යුතුව කීවා .


554

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"නංගි.. ඔ ාට ඔ පළිගන්න තිම න තරහ මපොඩ්ඩක් අඩු කර ගන්න.. ඒ සිතුවිල්ල ඔ ාටත් මහොඳ නෑ... ඒ හින්ද ටිකක් සන්සුන් මවන්න බලන්න....අමන් කරන මද ක් පරිස්සමින්.. මට ඔ ා ගැන බ යි..." සමාධි කීවා . "නෑ අක්කි.... මම හදිස්සි මවලා වැඩ කරන්මන නෑ... මහොඳයි අක්කි... මම අක්කි කි න විදි ට කන්මට්‍රෝල් මවන්න බලන්නේ..." "නංගි... මට මේ වමේ මද ක් හිමතනවා.... මේක නිකන් සැක ක් විතරයි.. ඔ ා වැඩි හිතන්න එපා.. මට හිමතනව කේපැණි එමක් වැඩ කරන මකමනක් මේකට සේබන්ධයි කි ල..." සමාධි කීවා . "ඔේ නංගි... අක්කි කි න කතාමව මපොඩි මද ක් තිම නව කි ල මටත් හිමතනව..." තාරකද එ අනුමත කමල් . "හ්ේ... අක්කි කිේවට පස්මස මටත් දැන් ඒ වමේ හිමතන්න ගත්තා... මහොඳයි අක්කි... අර පි රත්න මට මගොඩක් හිතවත්... මම මිනිහට කි න්නේ මපොඩ්ඩක් මහො ල බලන්න කි ල..." දුෂානි කීවා . "හැබැයි නංගි... කරන මද ක් පරිස්සමින් කරන්න... ඕන මේකට අපි ඔ ත් එක්ක ඉන්නවා... " තාරක පැවසී . දුෂානි මේ කාරණ පැවසුවා .

ආ තනමේ මසේවක පි රත්න සමග

"මැඩේට එමහම මද ක් ගැන සැක ක් තිම නවද?.. මහොඳයි මැඩේ... මම මපොඩ්ඩක් මසවිල්මලන් ඉන්නේ... හැබැයි මැඩේ.. එමහම හාල් පාරුමවක් මේමක ඉඳල අහුවුමනොත් මම ඌව මකෝටු මස් කරන එක කරනව... මැඩේ කිසිම මද ක් ගැන බ මවන්න එපා... අපි ඔක්මකොම මැඩේ එක්ක ඉන්නවා..." පි රත්න එක සිතින් කීමේ .


මනොසැමලන මසමනහස

555

"පි රත්න... මමොනම මද ක් දැන ගන්න හේබ වුනත් කිසිම මද ක් කරන්න න්නවත් කි න්න න්නවත් එපා... මකළින්ම මට කි න්න... කරන්න ඕන මේ මම බලා ගන්නේ...." දුෂානි අවධාරණම න් කීවා . "මහොඳයි මැඩේ... මම ඒ විදි ට කරන්නේ...." දුෂානිමේ විධාන පරිදි පි රත්න ආ තනමේ මසේවකයින් ගැන විමසිල්මලන් සිටිමේ . ආ තනමේ සුලු මසේවකයින් අතුරින් එක් අනි ේ මසේවකම කු ගැන පි රත්නට ේ ආකාර ක සැක ක් ඇති වි . ඔහු මේ ගැන දුෂානිට පැවසුමේ . "මැඩේ... අමප් අර කැෂුවල් හෑන්ඩ් එකක් ඉන්මන මංගල කි ල... මට මිනිහ ගැන මපොඩි සැක ක් තිම නවා....." "ඇයි පි රත්න එ ා ගැන සැක කරන්මන?...." "නෑ මැඩේ.. මිනිහ ටිකක් අමුතුයි... අනිත් අ එක්ක වැඩ කතාවක් බහක් නෑ... අනික.. මිනිහ නිතරම හෑන්ඩ් ම ෝන් එමකන් මටක්ස්ට් වනවයි…මහමින් කතා කරනවයි ඕන මවලාවක... කතා කරන්මන ටිකක් බම න් වමේ... මිනිහ ගාව මරු ම ෝන් එකක් තිම නව මැඩේ.. අර iphone කි න ගාණ වැඩි ම ෝන් එකක්..." "හ්ේ.. එමහමද?... මිනිහ වැඩට ඇවිල්ල මකොච්චර කල්ද?..." "නිමේෂ් සේ නැති මවන්න මාමසකට වමේ කලින් තමයි ආමව... අමප් ස්මටෝස් වලට මල්බරස්ල ඕන හින්ද කැෂුවල් ගත්තා මිනිහව...." "මහොඳයි පි රත්න... මබොමහොම ස්තූතියි... මේ ගැන කිසිම මද ක් ඔ මංගල එක්කවත් මවන මකමනක් එක්කවත් කි න්න එපා...." "මහොඳයි මැඩේ...."


556

මමනෝ ම ොන්මසේකා

දුෂානි මේ විස්තර සමාධි සහ තාරක සමග පැවසුවා . "නංගි.... පි රත්න කි න හැටි ට ඔ මිනිහා ළඟ තිම න්මන iphone එකක් මන්ද?...." සමාධි ඇසුවා . "ඔේ අක්කි..ඇයි.. ඒමක මමොකක් හරි තිම නවද?..." "iphone එකක් ලක්ෂ කටත් වඩා ගණන්.. කැෂුවල් මල්බර මකමනක් මකොමහොමද iphone එකක් පාවිච්චි කරන්මන?..." සමාධි වැදගත් තේක ක් ඉදිරිපත් කලා . සමාධිමේ මේ තේකම න් තාරක සහ දුෂානි එක් වරම මහත්මසේ සංමේද වූමවෝ . "ේේේේ.. ඔ ා හරි සමාධි.. ඒක නේ මහොඳ ලීඩ් එකක් තමයි... අපිට ඕමකන් පුලුවන් මපොටක් පාද ගන්න..." තාරක කීමේ . "හරි... එමහනේ ඉන්නමකො.. මම ඔ මිනිහමගන් අහන්න iphone එකක් ගත්මත මකොමහොමද කි ල..." දුෂානි කීවා . "ස්ස්ස්... නංගි... එමහම අහන්න න්න එපා.. ඒක නිකන් මිනිහව හෑල්ලු කරනව වමේමන... කේපැණිම මබොස් හැටි ට ඔ ා එමහම කරන එක හරි නෑ.... ඔ ාට තිම න්මන මමොකක් හරි ක්‍රම කින් මිනිහමග ම ෝන් එමක් තිම න කන්මටන්ට් එක බලා ගන්න එක තමයි... හැබැයි මේ වැමඩත් එච්චරම මල්සි නෑ... " සමාධි කීවා . "හ්ේේ... මම ඒකට මමොකක් හරි ප්ලෑන් එකක් හිතල බලන්නේමකො අක්කි... ඔ ාටත් මමොනව හරි හිතුමනොත් මට කි න්න..." සමාධි, දුෂානි සහ තාරකමේ මේ සැලැස්මමන් නිමේෂ්මේ අභිරහස් මරණ ගැන ේ මහෝඩුවාවක් දැන ගැනීමට පිටිවහලක් ලැමේද? ++++++++


මනොසැමලන මසමනහස

557

'ආදර සහ කැස්ස සැඟවීමට මනොහැකි ' න්න පුරාණ සතයවාදි කි මනකි. එමමන්ම ආදරමේ කලු මසොමහොයුමරකු වූ දුරාචාර ද සැමදා සඟවා තැබීමට මනොහැකි . සුලාරි සහ සඳුන් අතර පවතින අ ථමා සේබන්ධ ආරංචි වීමද මේ අයුරින්ම සිදු වූමේ .

නදීකාට

සඳුන්මේ පරිගණක දිඪාංග වයාපාරමේ මහත්වූ කඩා වැටීම නිසා වයාපාර බංමකොමලොත් වීමට ආසන්න වි . මමයින් එම වයාපාරමේ රැකි ාමේ නියුතු මසේවකම ෝ මහත් කලබල ට පත් වූමවෝ . මේ මසේවකයින් අතුරින් සුලාරි සහ සඳුන්මේ සේබන්ධ ඉව වැටී සිටි එක මසේවකම ක් එම සේබන්ධ සතය ක් බව තහවුරු මකොට ගත්මත් . ඉන් මකෝප ටත් පිළිකුලටත් පත්වූ ඔහු නදීකාට මේ ගැන සාක්ෂි සහිතව වාේතා කමල් . මේ ආරංචි ඇූ නදීකාමේ ඉහ මමොල දැවී පිළිස්සි ගිමේ . තමා මමමතක් කල් සැක කල මද ඇත්තක් බව දැන ගත් ඇමේ මල් මකෝපම න් කකි න්නට වි . තම ආදර ට මරෝහී වූ සඳුන් ඇ ට කුණුවී ගි මළකුණක් මමන් පිළිකුල් සහගත වි . සංමේග දරා ගත මනොහැකි වූ නදීකා ආරංචි සුලාරිට දුරකථමන ඇමතුමක් ගත්තා .

ලැබූ විගසම

"සුලාරි... උඹ මහ බැල්ලිම ක්...." නදීකා දුරකථමනම න් මබරිහන් දුන්නා . "මමොකා?..." එක් වරම කිසි මද ක් වටහා ගත මනොහැකි වූ සුලාරි කීවා . "හඃ... මුකුත් දන්මන නෑ වමේ අහන හැටි විතරක්... උඹ පත්තිනි අේමද?... උඹට මිනිමහක් ඉන්නව මන්ද?.. ඌත් එක්ක උමේ ගා වා ගන්න බැරි හින්දද මමේ මිනිහව අල්ල ගත්මත… උඹ නේ පට්ටම මේසිම ක් බන්... මහ මලොකු මටක්නිකල්


558

මමනෝ ම ොන්මසේකා

ඩිමරක්ට'… මහ මලොකු උගත් ගෑණි... අපි වමේ නූගත් ගෑණු උඹට වඩා මහොඳයි මේසිමේ......." නදීකාමේ මේ වචන වලින් සඳුන් හා තමා අතර ඇති රාගික සේබන්ධ නදීකා දැන මගන ඇති බව සුලාරිට වැටහිනි. එමහයින් ඇ ද එකට එක කීමට පටන් ගත්තා . "මේ නදීකා... උඹ දැන ගන්න ඕන උමේ මිනිහට හරි විදි ට සැප මදන්න.. ඒකයි සඳුන් මම ළඟට ආමව... උඹට මත්මරන්මන නැහැ මිනිමහක්ට හරි ට සැප මදන්න... උමේ තිම න බැරිකමට අනිත් අ ට කෑ ගහන්න එපා...." "හඃ.. උඹ හිතන්මන මම මමේ මිනිහට සැප දුන්මන නෑ කි ලද මේසිම ?.... උඹ එන්න කලින් අපි මදන්න මහොඳට සැප ගත්තා... මම මමේ මිනිහට මහොඳට සැප දුන්නා... ඒක මනමමයි මහේතුව.. උමේ තිම න වලත්ත කම... උමේ මිනිහට හරි ට උඹට හුකන්න බැරි හින්ද උඹ මමේ මිනිහව අල්ලමගන මමේ පවුලත් කෑවා... මතෝ නේ අමු වලත්තිම ක් බන්..." නදිකා හඬමින් කෑ ගැසුවා . නදීකාමග මේ ආමේගශීලී කතාමවන් සුලාරිමේ මකෝප ඇවිස්සිනි. "මමේ මිනිහ ගැන කි න්න උඹ දන්මන මකොමහොමද ගෑණිමේ..ආ.. මමොකද..උඹ මමේ මිනිහ එක්ක හුකලා තිම නවද?.. උමේ එක මහොඳට මතල් දාලා ලිස්සන්න හදා ගනින් මිනිමහක්ට සැප මදන්න නේ... උඹල වමේ ගමේ ගෑණු මකොමහොමද බන් මිනිස්සුන්ට හරි ට සැප මදන්න දන්මන?.. ආ.. උඹල දන්මන ළමයි හදන්න විතරයි... උඹට ඒකවත් කර ගන්න බැරි වුනා... මමොමකෝ උමේ මබොක්මක මැහුේ දාලද?..ආ... උඹට ළමයි හේබ මවන්මන නැත්මත?... ඉඳපන්මකො.. මම සඳුන් එක්ක ළමම ක් හදල උඹට මපන්නන්න... මේ... උඹ දැන ගනින් ගෑණිමේ... නිකන් වැඩි උඩ


මනොසැමලන මසමනහස

559

පනින්න හදන්න එපා... උඹව උස්සල හප ක් කරල දානවා.. මමේ මිනිස්සු ඉන්නව ඒවට.. අඩු ගාන උමේ ඔ කර මවච්ච හුත්තවත් උන් මහොඳට ඇදල මපොලිෂ් කරල ගනී... " "පට්ට බැල්ලීඊඊඊඊඊඊඊඊ... පට්ට මේසීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ… මතොට මහණ ගහපි මේ විදි ට පවුල් කඩනවට... මම මතොට පළි ගහනව මේසිමේ.. උඹට මේවට මපොළිත් එක්ක මගවන්න මවයි බැල්ලිමේඒඒඒඒඒ....." දුරකථමන විසන්ධි කල නදිකා මහ හඬින් හඬමින් හමන් වැතිරුනා . සි දිවි නසා ගැනීමට තරේ ආමේග ක් ඇ ට ඇති වූවත් ඇ ට සහ ම න්ම ලැබී ඇති දරා ගැනීමේ ශක්ති නිසා ඇ එම දරුණු සිතිවිල්ල මැඩ පවත්වා ගත්තා . එදින සඳුන් නිවසට ආ විගස නදිකා ඔහු මවත කඩා පැන්නා . "ආ..අද මමොමකෝ කලින් මගදර ආමේ?... අද අරකිත් එක්ක ම ෝගි නටන්න ගිමේ නැේද?..ආ...." නදිකා කෑ ගසා ඇසුවා . "මමො..මමො.. මමොනවද නදී ඔ ා මේ කි වන්මන?...." "මමොනවද?..ආ.. මමොනවද මන්ද?.. ආ මිනිමහො?... මතොට ලැජ් ාවක් කි ල එකක් නැේද මගදර ගෑණිම ක් ඉන්න මකොට අර මේස ගෑණිත් එක්ක වල් කමේ න්න... ආ?.. මමොකද ඒකිමග එක මට වැඩි උඹට සැපද?.. කි පන් මිනිමහෝ.. කි පන්.. ඒකිමග එක මට වැඩි සැපද?...කි පන්...." නදීකා සඳුන්මේ කමිසම න් අල්ලා අදිමින්, කෑ ගසමින් ඇසුවා . නදිකාමේ විලාශම න් සුලාරි සහ තමන් අතර ඇති සේබන්ධ ඇ ට දැන ගැනීමට ලැබී ඇති බව සඳුන්ට වැටහිනි. "මම.. නදී.. අමන අපි මපොඩ්ඩක් මේක කතා.. කතා.. ක.. කරමු..." සඳුන් මගොත ගසමින් කී .


560

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"තවත් කතා කරන්න මද ක් නෑ මිනිමහෝ... මම අද අරකිට කතා කරල ඒකිට කි න්න ඕන මේ ඔක්මකොම කිේවා.. පල න්.. පල න් උඹ... ගිහින් ඒකිත් එක්කම ලැගපන්... මට දැන් උඹ වහු කුණක් වමේ එපා මවලා තිම න්මන... වලත්ත බල්ලා... මමොකේද මම උඹට කරපු අඩුව?... මම උඹට මහොඳට මසක්ස් දුන්නා.. උමේ වැඩ කරල දුන්නා.. මගදර වැඩ බලා ගත්තා.. ඒත් උඹ මමග ආදර ට පයින් ගැහුවා බල්මලෝ... මම උඹට මකොච්චර ආදමේ කරාද?... ඔේ..ඔේ.. මම උමේ සල්ලිවලටයි.. බල ටයි රැවටුනා... උඹ මහ රැවටිලි කාරම ක්.. වංචා කාරම ක්.. වලත්තම ක්.. මට කලින් හිතන්න තිබුමන් මේවා.. උඹ අර මපොඩි මකල්මලො උස්සලා උන්ට කරපු වල් කේ ගැන හිතුවම උඹ මේ වමේ වලත්තම ක් කි ල මට හිතා ගන්න තිබුනා... ඒත් මම රැවටුනා... මහොඳයි කමක් නෑ... මට උඹත් එක්ක තවත් ඉන්න ඕන නෑ මිනිමහෝ... හැබැයි මම උඹට එකක් කි න්නේ.. මම උඹට ඩිමවෝස් එක නේ මදන්මන නෑ... අන්න ඒක දැන ගනින්.. පුලුවන් නේ උඹ නඩු දාපන්... මම බ නෑ.. මම උසාවිමේ කෑ ගහල කි නව උඹ කරපු වලත්ත කේ.. එතමකොට මුලු රටම දැන ගනීවි.. මහ මලොකු වයාපාරික සඳුන්මග හැටි.. මතොට පාමර බැහැල න්න බැරි මවන්න මම වැඩ කරනවා... මට මතොමේ සල්ලි ඕන නෑ බල්මලො... මම මමේ අේමයි තාත්තයි මල්ලියි තවම ඉන්නවා... හැබැයි දැන ගනින්... මම උඹට මල්සිම න් මේමරන්න මදන්මන නෑ... උඹ තවම හරි ට දන්මන නෑ මේ නදිකමග හැටි... පල න් න්න මිනිමහෝ.. මමේ දෑහැට මනොමපනි පල ාආආආන්....." නදිකා පිස්සි ක් මමන් මබරිහන් මදමින් සඳුන්ට මේගවත් පහරවල් කීප ක් ගැසුවා . නදිකාමේ ගැරහුේ ඉවසා සිටි මනොහැකිවූ සඳුන් තම ඇඳුේ කිහිප ක් ගමන් මල්ලකට දමාමගන නිවසින් පිටවී ගිමේ . නදිකා හඬමින්, මකෝපම න් මවවුලමින් ඔහු මදස බලා සිටි ා .


මනොසැමලන මසමනහස

561

සඳුන් නැවතත් නිවසට පැමිණිමේ නැත. දින මදකකට පසුව නදිකා මවෝල්ටේ හමුවට මගොස් සි ලු විස්තර ඔහුට කීවා . සුලාරිමේ සේබන්ධ ඇූ මවෝල්ටේ මහත් කලබල ට පත් වි . එමහත් සුලාරි සහ තමා අතර ඇති සේබන්ධ නදිකා මනොදන්නා නිසා ඔහු සැනසුේ සුසුමක් මහලී . "දුව.. මට ඔ ා කි න එකයි.. ඔ ාමග දුකයි.. මක්න්ති යි මහොඳට මත්මරනව... ඒත් දුව මට මකලින්ම මේකට අත දාන්න බැහැමන... ඔ මගොල්මලො මවනම පවුලක්මන..." මවෝල්ටේ පැවසී . "මම තාත්තිට මුකුත් කරන්න කි න්මන නෑ... තාත්තිට මුකුත් කරන්නත් බෑ... මම ඒක දන්නව.. මම ආමේ මේ ගැන තාත්ති එක්ක කි න්න... මට මවන කි න්න මකමනක් නෑ...ස්..ස්.. ඉහ්..ඉහ්.ඉහ්ස්.ස්.ස්.ස්..ූ ූ ...." නදිකා කඳුලු සලමින් කීවා . දුෂානිමේ ප්‍රශ්න නිසා කණස්සලු බවට සහ පීඩන ට පත්ව සිටින මවෝල්ටේ නදිකාමේ මේ ප්‍රශ්න නිසා තවත් අවුලට පත් වි . "දුව.. මම කරන්න පුලුවන් හැම මේම කරන්නේ.. ඔේ..ඔ ා කි පු විදි ට සඳුන්ට ඩිමවෝස් එක මදන්න එපා... මේක සේපූේණම න්ම එ ාමග වැරැේද... මම ඔ ාට අනාථම මවන්න මදන්න නෑ දුව.. ඒ ගැන බ මවන්න එපා... මම ඔ ාට ඉස්සරහට ජීවත් මවන්න මගදරකුයි... ආදා ේ මාේග කුයි හදල මදන්නේ.. සඳුන්ට මේ කරපු මදයින් මේමරන්න හේබ මවන්මන නෑ.. එ ා මමේ පුතා මවන්න පුලුවන්... ඒත් මමතනදි එ ා වැරදියි.. මම ඒක පිළිගන්නවා....." "තාත්ති... මට තව මද ක් කි න්න ඕන...." "ඒ මමොකේද දුව?..."


562

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"තාත්ති... මමේ මල්ලිමගයි සමාධිමගයි සේබන්මධට මුකුත් කරන්න එපා තාත්ති.... අමන් ප්ලිස්... මම හිතන්මන නෑ දුෂානි නංගි මමේ මල්ලිට ගැලමපයි කි ල...." නදිකා කඳුළු පිරි මදමනතින් යුතුව කීවා . දුෂානිමේ තත්ව දන්නා මවෝල්ටේ මේ කතාව නිසා මදක් සංමේදී වි . "මහොඳයි දුව... මම ඔ ා කි න විදි ට කරන්නේ... නෑ... මම ඒ මදන්නමග සේබන්මධට කිසිම මද ක් කරන්මන නෑ...." "තැන්ක් යූ තාත්ති..." නදිකා පිටත්වී ගි පසු මවෝල්ටේ දිගු කල්පනාවක නිමේන වූමේ . ඔහුමේ සිතට කිසිම නිවනක් ලැබුමන් නැත. සි ධන සහ බල මා ාවක් මලස ඔහුට දැමනන්නට වි . ධන , බල සහ කීේති පිටු පස මගොස් සඳුන් සමග විවාහ වූ නදිකාට එම ආදරමේ ඇති නිෂ්ලල බව දැන් අවමබෝධ වී ඇත. එමහත් දැන් ප්‍රමාද වැඩි . ආපසු හැරීමක් දැන් ඇ ට මනොමැත. නි ම ආදර ඇති වන්මන් ධන සහ බල මුල් මකොට මනොවන බව ඇ මත්රුේ ගත්තා . මභෞතික සේපත් මුල් මකොට ඇතිවන ආදර ඉක්මනින් මදදරා ා හැකි බව නදිකා පසක් කර ගත්තා . මේ නිසා සමාධි සහ තාරක අතර ඇති මනොසැමලන මසමනහමසේ අග ඇ ට ඉතා මහොඳින් පැහැදිලිව මපමනන්නට වි . ++++++++

සමාධි සහ තාරක දුෂානිමේ ආ තනමේ අනි ේ මසේවක ාමේ ක්‍රි ාවන් ගැන නිතරම කතා කමලෝ . "තාරක... මට නේ හිතා ගන්න බෑ මේ නංගි කි පු මිනිහමග වැඩ ගැන... මමොකද මේක ඒ මිනිහමග ප්‍රයිවට් මද ක් මවන්නත් පුලුවන්.. අපිට එක පාරටම සැක ක් ඇති කර ගන්නත් බැහැමන..."


මනොසැමලන මසමනහස

563

"ඔේ සමාධි.. ඒ මකොමහොම වුනත් අර ඔ ා කි පු විදි ට මිනිහට iphone එකක් තිම න්මන මකොමහොමද කි න එක ටිකක් වැදගත් මන්ද?...." තාරක කී . "ඔේ ඒක හරි තාරක... ඒත් අපි දන්මන මකොමහොමද මිනිහට කවුරුහරි iphone එකක් තෑගි දුන්නද කි ල... මිනිහ කැෂුවල් මල්බර මකමනක් වුනාට ගණන් මමෝබයිල් ම ෝන් එකක් තිම න්න පුලුවන්මන..." "හ්ේේේ.. ඒකත් ඇත්ත තමයි සමාධි... මහොඳයි අපි බලමුමකො නංගි මේ ගැන මමොනවද කරන්මන කි ල...." "මමොනව කරත් නිකන් කලබල ක් ඇති කර ගත්මත නැත්නේ ඇති... දන්නවමන ඉතින් නංගිමග හැටි...." "ඔේ ඒක ඇත්ත සමාධි... මේ සමාධි... මම දැන් දවස් කීප ක ඉඳන් මනෝටිස් කරා.. ඔ ාමග ළඟකදි ඉඳල හරිම මහන්සි පාටක් මප්නවා... මූණත් නිකන් මැලවිල වමේ... මම හිතන්මන ඔ ා මහන්සි මවනව වැඩියි... නරකද ඔ ා සුප' මාකට් එමක් ම ොේ එක මපොඩ්ඩක් නැවැත්තුමවොත් ඔ ාමේ ඩිග්‍රී එක ඉවර මවනකන්.. තව එච්චර කල් නැහැමන ඉවර මවන්න...." "නැහැ තාරක... මට මදකම කරන්න පුලුවන්... ඔේ ඔ ා කි න එක හරි... ඔන'ස් ඩිග්‍රී එමක් මපොඩ්ඩක් වැඩ වැඩියි තමයි... ඒත් තව මපොඩි කාල යිමන... මනොවැේබේ වල මසකන්ඩ් මසමිස්ට' එක්සෑේ ඉවර මවනවා.. ඊට පස්මස ඩිග්‍රී එක ඉවරයි... සුප' මාකට් එමක් ම ොේ එක නවත්තන්න අමාරුයි තාරක... අේමිත් දැන් රිටා ' මවලා හින්දා ඉන්කේ එකක් හරි ට තිම න්න ඕනමන...." "හ්ේේේ.. අමන් මන් දන්මන නෑ සමාධි... ඔ ා මහන්සි මවනව වැඩි කි ල තමයි මට නේ හිමතන්මන..." "මහන්සි මවන්මන නැතුව අද කාමල ජීවත් මවන්න අමාරුයි තාරක... ඔ ා ඒක දන්නවමන... ඔ ා ඔච්චර ඕක ගැන හිතන්න


මමනෝ ම ොන්මසේකා

564

එපා... ඔ ාමේ ම ෝ'ත් ඉ ේ' එක්සෑේ එකත් ළඟයිමන.. ඒක මහොඳින් කරන්න..." සමාධි කිසිම විටක ඇමේ සැප පහසු කේ ගැන එතරේ සැළකුමේ නැත. කැපවීමමන් අවංකව වැඩ කිරීමත්, පරාේථමකාමිත්ව ත් ඇමේ මහඟු ගුණාංග න් මේ. ++++++++

ආ තනමේ අනි ේ මසේවක මංගලමේ ක්‍රි ා කලාප ත්, ඔහු සතුව ඇති වටිනා ංගම දුරකථමන ත්, පි රත්න ඔහු ගැන කියූ කාරණාත්, සමාධි සහ තාරකමේ අදහසුත් දුෂානිමේ සිමත් කිසි ේ චංචල භාව ක් ඇති කමල් . මේ නිසා දුෂානි එම මසේවක ාමගන් මේ ගැන ඇසීමට සිතා ඇ තම කාේ ාල කාමර ට කැමඳේවා . කාමර ට පැමිණි විට ඔහු ඇ මදස මහලූ බැල්ම ඇ ට එතරේ රුචි මනොවී . "ඇයි මැඩේ මට එන්න කිේමව?...." කාමුක බැල්මක් මහලමින් කී

ඔහු දුෂානි මදස මද

"කාමමේ මදොර වහන්න...." දුෂානි විධාන ක් මමන් කීවා . දුෂානිමග මේ නිම ෝගම න් මංගල තරමක් කුල්මත් වි . ඔහුට දුෂානි ගැන මපළඹවීමක් ඇති වි . ඔහු වහාම කාමරමේ මදොර වසා අගුලද දැමී . "හරි මැඩේ.. දැන් කාටවත් ඇමහන්මනවත් මප්න්මනවත් නෑ...." ඔහු න්තේ සිනා මසමින් කී . "ඔේ ඒක මහොඳයි...." "හරි... දැන් මැඩේට මමොනවද කරන්න ඕන?....." "මංගල... ඔ ා ළඟ මමෝබයිල් ම ෝන් එකක් තිම නවද?....." "ඔේ මැඩේ...."


මනොසැමලන මසමනහස

565

"මපොඩ්ඩක් මමහාට ගන්න ඒක...." දුෂානිමේ මේ නිම ෝගම න් මංගල සලිත භාව ට පත් වි . "අ..මම..මේ.. මැඩේට මමොකටද මමේ මමෝබයිල් එක?...." "මංගල.. මමතන මබොස් ඔ ාද මමද?... මම මද ක් කිේවම තව ප්‍රශ්න අහන්න එන්මන නැතුව කි පු මේ කරන්න... ඔ ාමග මමෝබයිල් එක මට මපොඩ්ඩක් මදන්න..." "අ..මේ.. මැ...මැ... මැඩේ මමතන මබොස් ..මේ... මේ... මබොස් වුනා කි ල.. ඒම මමේ මමෝබයිල් එක බලන්න බෑ... ඒක මමේ ප්‍රයිවට් එකක්... ඒම බෑ… ඒක අසාධාරණයි...." මංගල තේක කමල් . "මංගල... මමේ දුෂානි කීවා .

කා අවුස්සන්න එපා...." මකෝප ට පත්

"මැඩේමග කා ඇවිස්සුනා නේ මම එක මහොඳ කරන්නේ.. මට පුලුවන් මැඩේට සැප මදන්න... මවන කාටවත් දැන ගන්න බැරි විදි ට කරමු...." දුෂානි නිසා මපළඹවීමට පත්ව සිටි මංගල කී . මංගලමේ මේ මනොමහොියනා කතාමවන් දුෂානිමේ ඉවසීමත්, මකෝප ත් රතු ඉර ඉක්මවා බඹ ගණනාවක් ඉහලට ගිමේ . ඇ අසුමනන් නැගිට මංගල අසලට ආවා . "මමොකේද තමුමස කිේමව?...." දුෂානි දත් මිටි කාමගන ඇසුවා . දුෂානිමේ විලාශ මංගල තරමක් ිය ට පත් වි .

නිසා

"න්..නෑ..මේ.. මම කිේමව.. මැඩේට දැන් අර වැමඩ් නැතුව ඉන්න අමාරු ඇතිමන්... ඉතින් මම මැඩේට මහොඳට වැමඩ් කරල සැප මදන්නේ.. මමතන බැරි නේ මමේ රූේ එකට මු..."


566

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"කට වහපි පර බල්ලා... මතෝ ගිහිල්ල පාමර බැල්ලිම ක්ට කරපන් පරම ෝ...."

න වල්

මකෝප ට පත් දුෂානි මංගලමේ ටි බඩ හරහා එල්ල කමේ මහණ ගසන්නා වැනි පහරකි. අනමප්ක්ෂිත පහරින් මංගල ියම ඇද වැටුමන් . දුෂානිමේ භාෂිත දැන් සෑමහන ප්‍රමාණ කට රළු වී ඇත. සැර, තද අවයක්ත වචන පාවිච්චි ට දැන් ඇ හුරු පුරුදු වී ඇත. පිරිස් පාලන ට දැන් ඇ නිසිමසේ පදේ වී ඇත. දැඩි වී ඇත. "අේ..අේ..අේමේ.ඒ.ඒ...." එපමණකි.

මංගලට කි ා ගත හැකි වූමේ

"කතා ඕන නෑ... ගනින් උමේ ම ෝන් එක මමහාට...." දුෂානි මගෝරනාඩු කලා . "ේ..ේ..බැ..ේ..බෑ..." මංගල මේදනාමවන් ඇඹමරමින් කී . "උඹ මදනවද… නැත්නේ මැරුේ කනවද?...." මංගලමේ බඩට කකුලක් තබා කීවා .

දුෂානි

මරණ ිය ට පත් මංගල දුරකථමන දුෂානිට දුන්මන් . දුරකථමන අතට ගත් දුෂානි එහි තිබූ මකටි පණිවිඩ පරීක්ෂා මකොට බැලුවා . එහි තිබූ ඡා රූප අමුණා ඇති බහු මාධය මකටි පණිවිඩ කිහිප ක් දුටු දුෂානිට උතුර දකුණ මාරු වි . ඇ මකෝපම න් සහ විමතිම න් මවවුලන්නට වූවා . එමසේ අමුණා ඇති ඡා ා රූප වල තිබුමන් නිමේෂ් සහ ඇ සවස් කාලමේදී ආ තනමේදි ලිංගික ක්‍රි ා වල ම මදන ඡා ාරූප න් . මුලු ඇඟම ගිනි මගන දැමවන්නා මසේ දුෂානිට දැනුනි. ඇ මංගල කමිසම න් ඔසවා තවත් පහර කීප ක් එල්ල මකොට නැවත ියම දැමුවා .


මනොසැමලන මසමනහස

567

"මමොකේද මතෝ මේ කරපු අවලං වැමඩ් පර බල්මලෝ ඕඕඕඕඕඕඕඕ.... මේ වමේ අමප් පින්තූර ගන්න මතොට තිම න ගා මමොකේද මකෝ... කි පාආආන්....." දුෂානි මබරිහන් දුන්නා . දුෂානිමේ මකෝප මදගුණ මතගුණ වූමේ ඇ පණ මමන් තවමත් ආදර කරන, එමහත් දැන් ජීවතුන් අතර මනොමැති නිමේෂ්මේත් තමාමේත් නිරුවත් ඡා ාරූප මමමසේ ංගම දුරකථමන ඔස්මසේ සංසරණ වීම නිසා . "අ.අ.අ අමන..අමන..මැ මැ..මැ ..මැ ඩේ..ම..මට ගහන්න එපා... මම මේ..මේ..ආසාවට ආ...සාවට ගත්මත....." "ආසාවට?... ආසාවට..ආ.. ඇයි මමොමකෝ?.. උමේ එක හරි ට මකළින් මවන්මන නැේද ගෑණිම ක් ඇඳට අරමගන ඒකිට මේව කරන්න?... මේ අනිත් අ මග ලේ සීන් බල බල චූන් මවන්මන... ආ... කි පන්.... මතෝ තව අසහන කාරම ො කී මදමනක්ට මේ පින්තූර ැේවද?... කි පන්..කි පන්...." "අමන..අමන.. අමන් මැඩේ..අමන ගහන්න එපා... මම මැ..මැමරයි... අමන ත..තව එක්මකනාටයි ැේමව... ඔ..ඔ ම ෝ.. ම ෝන් එමක් තිම න එක්මකනාට විතරයි..අමන් සහතිකයි... අමන මැඩේ අමන මාව මපොලිසි ට මදන්න එපා..මපොලිසිම න් ේ..මාව මරයි..අමන් එපාආ...." "මපොලිසි ට බාර මදන්න ඕන හරි හමන් මිනිස්සු... උඹ වමේ මපොන්නම ො මපොලිසි ට දීල මපොලිසිම කාමල නාස්ති කරන්න ඕන නෑ... හිටපන් මපොඩ්ඩක් ඔමහොම..." දුෂානි අන්තේ දුරකථමනම න් පි රත්න කාමර ට කැඳවා ඔහුට මකටි පණිවිඩ මපන්වූවා . ඡා ාරූප දුටු පි රත්න මාරාමේශ වි . ඔහු ියම වැටී සිටි මංගලට දැඩි පහරවල් කීප ක් එල්ල කමල් .


568

මමනෝ ම ොන්මසේකා

"ආ මබොල පාහරම ෝ.. මතෝ නේ කන්න දුන්න අත හපා කාපු පාහර බල්මලක්... නිමේෂ් සේ.. දුෂානි මැඩේ කි න්මන දාහකින් මහො ා ගන්න බැරි රත්තරන් මහත්ත යි මනෝනයි... මතොට වැලක් බලල මතොමේ ගා නැති කර ගන්න බැරිද?..ආ මකෝ..කි පන්... උඹ හිතුවද නිමේෂ් සේත් උඹ වමග මපොන්නම ක් කි ල.. නෑ… සේ මැඩේ එක මහොඳට ලේ කරා.. අපි ඔක්මකොම දන්නව සේ මැඩේ එක්ක ඉස්සර හවසට ඔෆිස් එමක් ලේ කරා කි ලා.. අපි ඒකට මගොඩක් සන්මතෝස වුනා... සේමගයි මැඩේමගයි ලේ එක අමප් මකොේපැණි ට මගොඩක් මහොඳ හින්ද.. මවන කවුරුත් මතෝ වමේ මේ විදි අවලං වැඩ කමේ නෑ.... කි පන්.. මතෝ මකොමහොමද මේ පින්තූර ගත්මත?..කි පන්..." "ක..කා..කාමමර කෑේ එකක් මහොමරන් ති ල...." "පාහර ා... මතෝ නේ ඉතුරු කරන්මන නෑ... දැන් කි පන්.. කාටද මතෝ මේ පින්තූර ැේමව?..ආ..කි පන්..." "ම..මමේ ා ාලුමවක්ට..." " ාලුමවක්ට..හඃ... උඹටත් ඇත්මත උඹ වමේම මපොන්න ාලුමවො තමයි... මකල්මලක්ට මපොල්ල ඔබා ගන්න බැරි හින්ද මේව බල බල ආතල් ගන්න.... මම උඹට එකක් කි න්නේ... උඹ මේ කරපු වැමඩ් නිමේෂ් සේමග මරමණට මපොඩ්ඩක් හරි ගෑවිල තිම නවනේ.. මම මතෝව කෑලි වලට කපල මූමද දානවා... අන්න ඒක මතක ති ා ගනින්...." පි රත්නමේ මකෝප පුපුරා දුෂානි ඔහු සන්සුන් කලා .

ාමට ආසන්න වී ඇති බව දුටු

"පි රත්න.. මේ අපත ට ඔයිට වැඩි කෑ ගහල වැඩක් නෑ.. ප'සනල් මැමන් 'ට කි ල මූව අස් කරල දාන්න.. මම මේ ම ෝන් එක ති ා ගන්නවා… මේ ගැන ස්ටා ් එකට කි න්න එපා..."


මනොසැමලන මසමනහස

569

"හරි මැඩේ.... මැඩේ කිසිම මේකින් සැමලන්න එපා.. මූව අස් කරනව විතරක් මනමමයි... මූ M.M.S. වපු එකා මහො ා ගන්න කන් මූ ගැන මම බලා ගන්නේ... මූ අමප් බ ාේ එමකන් මේරිල ඉන්මන නෑ... මූට කරන්න ඕන වැමඩ් මම කරන්නේ... " මංගලමේ මබල්මලන් අල්වා ගත් පි රත්න ඔහු කාමරම න් ඉවතට රැමගන ගිමේ බල්මලකු දක්කාමගන න්නාක් මමන් . මහත් ආතති කට පත්වූ දුෂානි ඔවුන් පිටව ගි පසු සි අසුමන් වාඩිවී මංගලමේ ංගම දුරකථමනමේ ඡා ාරූප මදස බලමින් කල්පනා කරන්නට වූවා . මංගල නු මවෝල්ටේමේ නි ම ට අනුව මසබස්ති න් විසින් නිමේෂ් සහ දුෂානිමේ රහස් ක්‍රි ා දැන ගැනීම පිණිස ආ තනමේ මසේව ට එවන ලද රහස් ඔත්තු කරු . ඔහුමේ නි ම වී තිබුමන් නිමේෂ්මේ සහ දුෂානිමේ රහස් ක්‍රි ා මසබස්ති න්ට වාේතා කිරීම . ඔහු තම රා කාරි නිසි පරිදි සිදු කමල් . මකමසේ මවතත් දුෂානිමේ සරාගී සිරුර නිසා මංගල අධි මපළඹවීමකට පත්වි . දුෂානි සහ නිමේෂ්මේ අනුරාගී ක්‍රි ා වලින් මමෝහන පත් මංගල එම ඡා රූප මදස නිතරම බැලීමටත්, ඒවා මදස බලා ස්ව ං සේමභෝගමේ ම දීමටත් පුරුදු වී සිටිමේ . ඔහුට කිරීමට හැකි වූමේ එපමණකි. එමහයින් ඔහු දුෂානි නිසා ලිංගික ආතති කට පත්ව සිටිමේ . පි රත්නට සැක පහල වූමේ ඔහු නිතරම තම ංගම දුරකථමන මදස බැලීම නිසා . මංගල ළඟ තිබූ වටිනා දුරකථමන සප ා තිබුමන් මසබස්ති න් විසින් . ඔහු මකටි පණිවිඩ ැවූමේ මසබස්ති න්මේ රහස් අංක කට . එම රහස් අංක සටහන් වී තිබුමන් එම දුරකථමනමේ පමණක් වන අතර එම අංක අනනයතාව සුරැමකන මසේ ූ ක්ෂමව සකසා තිබුනි. දුරකථමන දුෂානි ගැනීම නිසා මංගලමේ මසබස්ති න් සමග තිබුන සබැඳි ාව ියඳ වැටිනි.


570

මමනෝ ම ොන්මසේකා

මංගල විසින් එවන ලද දුෂානි සහ නිමේෂ්මේ රමණ ඡා ාරූප නිසා මසබස්ති න්ද ේ මපළඹවීමකට පත් වි . එමහත් ඔහු එම හැඟිේ ටපත් කර ගත්මත් . මකමසේ වූවත් මංගල එවූ ඡා ාරූප මබොමහොම ක් මසබස්ති න් මවෝල්ටේ අතට පත් කමල් නැත. ++++++++

මංගලමේ ංගම දුරකථමනමේ විස්තර දුෂානි සමාධි සහ තාරක සමග පැවසුවා . සමාධි මමයින් මහත් කැළඹීමකට පත් වූවා . "ස්ස්ස්.. අමන් බලන්න නංගි... මේ මිනිහ කරල තිම න අවලං වැමඩ්... ඕව දැන් ඉන්ටමනට් එමකත් ගිහිල්ලද දන්මන නෑ..." සමාධි කීවා . "මම නේ හිතන්මන නෑ සමාධි.. මේ මිනිහා ඒ වමේ මද ක් කරයි කි ල... මට හිමතන්මන මූ අසහන කාරම ක්.... එමහම නැතුව සල්ලිවලට පින්තූර අරමගන විකුණන ාතිම එමකක් මනමමයි... .." තාරක කීමේ . "ඒ වුනාට අයිම ... මට තිම න කන්ස'න් එක මේ මිනිහා ම ොමටෝස් වපු අනිත් එකා ඒවට මමොනව කරාද කි ල... ඌ මකොමහොම එමකක්ද කි ල අපි දන්මන නැහැමන...." දුෂානි කිවා . "හ්ේ... ඒකත් ඇත්ත තමයි නංගි... මේ.. එමහනේ අපි මපොලීසි ට කි ල මේ නේබ' එක ට්‍රැක් කරමුද?...." තාරක ම ෝ නා කමල් . "අමන් අයිම .. මම ආස නෑ මේ වැමඩ් මපොලීසි ට මගනි න්න.... එමහම වුනාම මේව ඔක්මකොම ප්‍රසිේධ මවනවා.. හරිම ලැජ් ාවක්මන ඒක.. ඒ මදිවට තාත්තිට එමහම ආරංචි වුමනොත් තවත් නැති ප්‍රශ්න එන්න පුලුවන්... " දුෂානි කීවා .


මනොසැමලන මසමනහස

571

"එමහනේ නංගි මමොකේද කරන්න හිතා මගන ඉන්මන?...." සමාධි ඇසුවා . "මම කි න්මන අයිම අපි දැනට මුකුත් මනොකර ඉඳිමු කි ල... මකොමහොම වුනත් පි රත්න මේ මිනිහට මහොඳට ඇහැ ගහමගන ඉන්මන... පි රත්නට මිනිස්සු ඉන්නවා... මමොනව හරි අප්මසට් එකක් න්න ආමවොත් පි රත්න ඒක බලා ගනීවි.... ඒ හින්ද අපි දැනට මපොඩ්ඩක් බලමු...." "මහොඳයි නංගි... ඔ ාමග කැමැත්තමන… අපි එමහනේ ඒ විදි ට කරමු...." තාරක එ අනුමත කමල් . මේ සි ල්ල පිටුපස සිටින්මන් මවෝල්ටේ බව ඔවුන් කිසිමවකු මනොදනී. ++++++++

සමාධි සහ තාරකමේ විශ්ව විදයාල ජීවිතමේ සිේවන වසර මකමමන් මකමමන් අවසාන වීමට ළං වූමේ . මම සමාධිමේ මගෞරව උපාධිමේ අවසාන වසර මේ. මේ නිසා ඇ ඉතාමත් කාේ බහුල වූවා . මදමදනා ඔවුන්මේ විවාහ ලබන වසමේ මපබරවාරි මාසමේ සිදු කිරීමට තීරණ කමලෝ . මම මදමදනාමේ කාේ බහුලත්ව තවත් වැඩි කමල් . වසමේ ඔක්මතෝබේ මාසමේදි තාරකමේ සිේවන වසමේ ලිඛිත සහ සා න කටයුතු විභාග අවසන් වි . මේ නිසා ඔහුට සමාධිමේ අවසාන උපාධි විභාග සඳහා ඇ ට ූ දානේ වීමට වඩාත් උදේ කිරීමට ඔහුට හැකි ාව ලැබුනි. මේ කාේ බහුලත්ව නිසා සමාධි විඩාපත් බවක් මපන්නුේ කලා . කලක සිට තාරක ඇමේ මේ විඩාබර භාව ගැන දැනීමකින් සිටිමේ . මෑතක සිට එහි වැඩිවීම ඔහු දුටු නිසා ඒ ගැන ඇමගන් විපරේ කමල් .


මමනෝ ම ොන්මසේකා

572

"සමාධි.. මම මනෝටිස් කරල තිබුන දැන් ටික දවසක ඉඳල ඔ ා හරිම ට 'ඩ් කි ල... ඔ ාට ඇඟට හරි නෑ වමේ දැමනනවද පැටිම ො?.. ඔ ා මේ වමේ මහන්සි මවනවට නේ මම මපොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ..." "නෑ තාරක... යිනල් එක්සෑේ එකට තව සුමාන මදකයිමන තිම න්මන... ඉතින් වැඩයි...ස්මට්‍රස්ස් එකයි හින්ද මවන්න ඇති... ඒ වුනත් තාරක... මේ ළඟදි ඉඳල මමේ දණහිස් මදකයි.. කලවා හරි යි න්තේ වමේ රිමදනවා.. සමහර මවලාවට ඇවිදින්නත් ටිකක් අමාරු මවනවා...." "ඔේ.. මමත් ඒක දැක්කා... ඔ ා ඇවිදින්මන ටිකක් අමාරුමවන් කි ල... ඔ ාට මවන මුකුත් අමාරුවක් තිම නවද?....." "එමහම විමශේෂ මද ක් නෑ තාරක... සමහර මවලාවට ටිකක් ලාවට උණ ගති වමේ තිම නවා... මම හිතන්මන මේ වැඩ කරල මහන්සි මවන හින්ද මවන්න ඕන.. මකොත්තමල්ලි ටිකක් ියේවම ඒක ඇරිල නවා...." සමාධි පැවූ මේ කරුණු ගැන තාරක

ේ සැළකිල්ලක් දැක්

වී . "ඔ ාට නිතරම වමේ උණ ගති තිම නවද?...." "අමන් තාරක... ඕක ගැන ඔච්චර හිතන්න එපා... මේ විභාමග ඉවර වුනාම ඒක ඇරිලා ාවි.... එක්සෑේ ෆීව' මවන්න ඇති...." සමාධි කීවා . "සමාධි.. මපොඩ්ඩක් මු මේ ඇතුලට...." "ඇයි තාරක?....." "එන්නමකො ළමම ො...."


මනොසැමලන මසමනහස

573

තාරක සමාධි නිවස තුලට මගන මගොස් ඇමේ හමන් මහොවා ඇ පරීක්ෂාවට ලක් කමල් . වවදය උපාධිමේ අවසාන වසරට පැමිණ සිටින තාරකට දැන් සා න කටයුතු පිළිබඳ සෑමහන දැනුමක් ඇත. "අමන් ඇයි තාරක.. මාව මේ විදි ට මසෝදිසි කමේ?..... ඔ ා ප්‍රැක්ටිස් මවනවද?... හි.හි.හි.." "සමාධි.. මට ඔ ාමග ේලඩ් මටස්ට් එකක් ගන්න ඕන... මහට මාත් එක්ක කරාපිටි ට මු..." "අමන් මමොනවද තාරක.. ඕව මේ හදිස්සිම කරන්න ඕනද?.. තව සුමාන මදකයි එක්සෑේ එකට.. ඊට පස්මස ඕන මටස්ට් එකක් කරමු...." සමාධි නහම න් අඬමින් කීවා . "සමාධි.. සුමාන මදකකින් මනමමයි... මහට මාත් එක්ක මු...." තාරක තදින් කි ා සිටිමේ . පසුදා උදෑසන තාරක සමාධි සමග කරාපිටි මරෝහමල් වයාධිමේදී පරීක්ෂණාගාර ට පැමිණ අංශ භාර මහදි හමු වූවා . ඇ තාරක මහොඳින් දන්නා තරුණි කි. "මසේමිණි... මේ ඉන්මන සමාධි… ඔ ා දන්නවමන කවුද කි ල.. මට මම ාමග ෆුල් ේලඩ් කවුන්ට් එකක් ගන්න ඕන...." තාරක කී . "අමන් සේ... කන්සල්ටන්ට් මකමනක්මග ඕඩ' එකක් නැතුව ෆුල් ේලඩ් කවුන්ට් එකක් ගන්න බෑ... සේට පුලුවන්ද මප්‍රොම ස' වීරක්මකොඩිමගන් ඕඩ' එකක් අරමගන එන්න?... මප්‍රොම ස' දැන් මවෝඩ් එමක් ඉන්නවා...." මසේමිණි කීවා . "ෂුව'.. මම මප්‍රොම ස'ව අඳුරනවා... මම අරමගන එන්නේ...."


574

මමනෝ ම ොන්මසේකා

සමාධි කාමරම න් පිට නවත්වා තාරක මහාචාේ වර ා සමග කතාබස් කමල් . "මහොඳයි තාරක... මම ඕඩ' එකක් මදන්නේ... ඔ ා ෆුල් ේලඩ් කවුන්ට් එක අරමගන තව පැ මදකකින් විතර ගේල් එක්ක මාව මීට් මවන්න... මම ප්‍රම ෝරිටි දාලා මටස්ට් එක ගන්න කි න්නේ...." "තෑන්ක් යූ සේ...." තාරක කී . සමාධිමේ සේපූේණ රුධිර පරීක්ෂණ ක් ලබා ගත් තාරක මහාචාේ තුමාමේ උපමදස් පරිදි පැ මදකකින් සමාධි සමග ඔහු හමුවට ගිමේ . "අමන් තාරක.. මමොනවද මේ මවන්මන?.. ඇයි මේ හදිස්සිම මේ වමේ මද ක් කමේ?.... අමන් මට බ යි තාරක..." සමාධි තාරකමේ උරහිස මත හිස තබාමගන කඳුලු සැලුවා . "සමාධි.. බ මවන්න එපා මකල්මල... එන්න.. අපි මප්‍රොම ස' ' මීට් මවලා බලමු ේලඩ් රිමපෝට් එමක් මමොකේද තිම න්මන කි ල..." සමාධි සහ තාරක මහාචාේ තුමාමේ සා න කාමර ට ගිම ෝ . ඔවුන්ට අසුන් ගැනීමට සැලස්වූ මහාචාේ තුමා රුධිර පරීක්ෂා වාේතාව ඉතා මහොඳින් අධය න කමල් . ඉන්පසු එම වාේතාව තාරකට බැලීමට දුන්මන් . තාරකට රුධිර පරීක්ෂා වාේතාවක් කි වා මත්රුේ ගැනීමට දැනුමක් ඇත. සමාධිමේ රුධිර පරීක්ෂා වාේතාව අධය න කල තාරකට ඔහුමේ අනුමාන නිවැරදි බව ඒත්තු ගිමේ . ඔහුට ඇති වූමේ විස්තර කල මනොහැකි තරේ හදවමත් මේදනාවකි. ඔහු කඳුලු නවත්වා ගත්මත් මහත් ආ ාස කිනි.


මනොසැමලන මසමනහස

575

සමාධිට ලියුමක්මි ාව මහවත් රුධිරමේ අසාමානය සුදු රුධිරානු වසල වැඩීමේ මල් පිළිකා මරෝග වැළඳී ඇත.

********


576

10 තාරක රුධිර පරීක්ෂණ වාර්තාව මේසය මත තබා සමාධි තුරුලු මකොට ගත්මත්ය. මහාචාර්යතුමා ඔවුන් මෙස අනුකේපාව පිරි මෙමෙතින් බලා සිටිමේය. කිසියේ බැරෑරුේ මෙයක් සිදුවී ඇති බව සමාධි මත්රුේ ගත්තාය. "අමන් තාරක.. අමන් මමොකද්ෙ මවලා තිමයන්මෙ?.. මමේ බ්ලඩ්වල වැරැද්ෙක් තිමයෙවෙ?.. අමන් කියන්ෙමකෝඕඕඕ...." සමාධි කඳුලු පිරි, බිය රැඳි මෙමෙතින් තාරක මෙස බලා ඇසුවාය. තාරකට කතා කර ගැනීම අපහසු විය. ඔහුමේ මෙමතොල් යන්තේ මපොපියන්ෙට විය. "අමන් තාරක... ප්ලීඊඊඊඊස්.. අමන් කියන්ෙමකෝඕ..." සමාධි ෙැවතත් කීවාය. "ස්..ස.. සමාධි.. ඔ..ඔයාට ලි.. ලියුමක්මියා තිමයෙවා...." තාරක සියලු ධෛර්යය හිතට මගෙ මමමසේ පවසා සමාධිමේ හිස තම ළමයහි මහොවා ගත්මත්ය. ඔහුමේ ෙෑසින් කඳුලු පිට වුමන්ය. සමාධිට තම මුලු සිරුරම ගිනි මගෙ ෙැමවන්ො මසේ ෙැනුමන්ය. ඇමේ හිස මේගමයන් කැරමකන්ො මසේ ඇයට ෙැනුමන්ය. වචෙ ඇමේ උගුමරන් පිට වූමේ ෙැත. ඇය තාරකමේ ළය මත හිස තබාමගෙ ක්ලාන්ත වූවාය. තාරකත්, මහාචාර්යතුමාත් වහාම ඇයට සාත්තු මකොට පියවි සිහිය මගෙ දුන්මෙෝය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

577

සමාධි තාරක තදින් තුරුලු මකොට මගෙ හඬන්ෙට වූවාය. "ස්ස්..ඉහ්..ස්ස්..අහ්..අ.. අමන්..ස්ස්ස්.. අමන් තාරක...අමන්.. ස්ස්..ස්ස්..අහ්..අහ්.අහ්… අමන් මට මමොකද්ෙ මේ වුමන්...ස්..ස්.. අමන් මම කාටවත් වැරැද්ෙක් කරල..ස්.. ඉහ්..ඉහ්... ස්.. ෙෑ තාරක... ඉහ්.ඉහ්..ඉහ්.හීඊඊඊඊ.... ඇයි මට මමමහම වුමන්..තාරක.. අ.අ.අ. අ.අ...." සමාධිමේ ම ෝකාලාපය ඇසුෙ තාරක පමණක් මෙොව මහාචාර්යතුමාෙ සංමේදී විය. සමාධිමේ ඉකි ගැසීම ඔවුන් මෙමෙොමේ මෙමෙත් වලටෙ කඳුලු ෙැංවීය. මහාචාර්යතුමා ඇය අස්වසාලීමට තැත් කමල්ය. "සමාධි දුව.. මම ෙන්ෙව මේක ඔයාටයි තාරකටයි විතරක් මෙමමයි.. ඔයාමග ෆැමිලි එකටයි.. යාලුවන්ටයි මලොකු මෂොක් එකක් කියල... ඒ වුෙත් සමාධි.. ෙැන් වුෙ මද් වුො.. ෙැන් අපිට කරන්මෙ තිමයන්ෙ ඉස්සරහට කරෙ මද් මමොෙවෙ කියල සැලසුේ කරෙ එක... අනික සමාධි... අෙ කාමල තිමයෙ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන මරොමටොමකෝල්ස් වල හැටියට ලියුමක්මියාව සේර්ර්ණමයන් සුව කරන්ෙ පුලුවන්... ඉස්සර වමේ මෙමමයි.. ඕෙ කරන්මෙ හැමමෙොමගම කැපවීමයි.. සහමයෝගයයි විතරයි...." මහාචාර්යතුමාමේ මේ කතාමවන් සමාධි යේ සැෙසිල්ලක් ලැබුවාය. "ස්..ස්.. තැන්ක් යූ..සර්....ස්.ස්...ඉහ්..ඉහ්..." ඇය අමාරුමවන් කීවාය. "ඔයා මේ බ්ලඩ් මටස්ට්මන එක ඉක්මෙට කර ගත්ත එක මගොඩක් මහොඳයි... තාරක.. ඔයාෙ මේ මටස්ට්මන එක කරන්ෙ කියල හිතුමව?...."


578

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"ඔේ සර්... මට මත්රුො සමාධිට තිමයන්මෙ ලියුමක්මියා සිේටේස් කියල....ඉතින් මම මපොඩ්ඩක්වත් මල්ට්මන මවන්මෙ ෙැතුව ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට්මන එකක් ගන්ෙ හිතුවා..." "මවරි ගුඩ් තාරක... ඔයා නියම මවලාවට මේක කරපු එක ධෙවය අනුව වුෙ මෙයක් මවන්ෙ පුලුවන්... මට අෙ කියන්ෙ පුලුවන්.. ඔයා මහොඳ මඩොක්ට' මකමෙක් මවෙව කියල… මට ඒ ගැෙ මගොඩක් සන්මතෝසයි...." "තැන්ක් යූ සර්... අපි ක්ලිනිකල් ඩයේමෙෝසිස් කරෙවමෙ... මම සර් එක්කත් මරොමෆමසෝරියල් එකක් කරල තිමයෙවමෙ..." "ෙැන් ඔයා ෆයිෙල් ඉය' මන්ෙ යන්මෙ?.... ඒ කියන්මෙ ඔයා තව අවුරුද්ෙකින් මඩොක්ට' මකමෙක්... ඔයා අමප් මමඩිකල් ෆීල්ඩ් එකට මගොඩක් වැෙගත් මඩොක්ට' මකමෙක් මවෙව තාරක.. මට ඒක විස්වාසයි... සමාධි....ඔයාට තවම අප්මසට්මන වමේ මන්ෙ?...." මහාචාර්යතුමා සමාධි මෙස කරුණාමවන් බලා ඇසීය. "ස්..සු..අහ්..න්.. ෙෑ සර්.. ෙැ..ස්.. ෙැන් එච්චරම ෙෑ..." "මහොඳයි... මම කියන්ෙේ ෙැන් කරන්ෙ ඕෙ මද්.... අපි ෙැෙට කරල තිමයන්මෙ බ්ලඩ් මටස්ට්මන එක විතරයි... ඒමකන් අපිට ඔක්මකොම විස්තර බලා ගන්ෙ බෑ.. ඒ හින්ෙ අපි මබෝන් මැමරෝ මටස්ට්මන එකක් කරන්ෙ ඕෙ... ඊට පස්මස ඔන්මකොමලොජිස්ට්මන…. ඒ කියන්මෙ පිළිකා මරෝග විම ේෂඥමයක් යටමත් ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක පටන් ගන්ෙ ඕෙ... ෙැන් එමහෙේ ඔය මෙන්ෙ මගෙර යන්ෙ.. ගිහින් මහට උමද්ම මමමහේ කැන්ස' යුනිට්මන එකට එන්ෙ.. මම යුනිට්මන එකට කියල තියන්ෙේ...." "මහොඳයි... තෑන්ක් යූ මසෝ මච් සර්..." තාරක කෘතඥතා ර්ර්වකව කීය. "ේේ.. ඔය මෙන්ෙ ෙැන් මැරීඩ්ෙ?.." මහාචාර්යතුමා ඇසීය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

579

"ෙෑ සර්.. අපි තවම එන්මේජ් මවලා විතරයි...." තාරක කීය. "හරි කමක් ෙෑ... එමහෙේ මෙන්ෙම අෙ මගෙර ගිහින් රිලැක්ස් කරන්ෙ.. හැන්ෙෑවට පුලුවන් ෙේ පන්සලකට ගිහිල්ලා හිත තව ටිකක් සන්සුන් කර ගන්ෙ... හිමත් සැෙසීම මගොඩක් වැෙගත් මවෙව පිළිකා මරෝග රතිකාර වලට..." "මහොඳයි සර්..." තාරක කීය. මරෝහමලන් පිටතට පැමිණි සමාධි තාරකට තුරුලු වී ෙැවතත් හඬන්ෙට වූවාය. "අමන් තාරක..ස්..ස්ස්..ඉහි.ඉහී..හ්.හ්.හ්..මට මමමහම වුමන් ඇයි තාරක... අමන් මම කාටවත්..ස්.ස්.ස්.ස්.. කාටවත් වැරැද්ෙක් වත්..ස්.ස්.ස්..අහ්... කරෙරයක්වත් කරල ෙෑ තාරක... ඉතින් ඇයි මට මමමහම වුමන්...අමන්..ස්.ස්.ස්...අමන් තාරක.. මම..මම.. ස්.ස්.ස්.. මම මැමරයිෙ?..ඉහීඊඊඊඊ....." "සමාධි… නිකන් අව කැමපෙ කතා කියන්මෙ ෙැතුව ඉන්ෙ පැටිමයෝ... ෙෑ..ඔයාට කවොවත් එමහම මෙයක් මවන්මෙ ෙෑ.. එමහම මෙයක් මවන්ෙ මම ඉඩ තියන්මෙත් ෙෑ... අපි මේකට නියම විදිය මබ්ත් කරමු... අපි හිත හයිය කර ගනිමු... අමන්..ඔයාට කිසිම කරෙරයක් මවන්මෙ ෙෑ මමග මැණික..." තාරක මෙක් සංමේදි වී කීමේය. පිළිකා මරෝගයක ඇති භයාෙක කම අවසන් වසර ධවෙය සිසුමවකු මලස තාරක මහොඳින් ෙන්ො මෙයකි. එමහත් මමවැනි අවස්ථාවලදී ෛොත්මක සිතුවිල්ලකින් කටයුතු කිරීම අතයව ය මෙයකි. "අමන් තාරක්..ස්.ස්..අහ්.අහ්.අහ්... අේමි මේක ෙැෙ ගත්තම පපුව පැමලයි... අේමි ජීවත් මවන්මෙ මම හින්ෙ... අමන් මට අේමි ගැෙත් බයයි තාරක...ස්.ස්.ස්....."


580

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"අමන් සමාධි ප්ලීස්.. ඔයා ඒ ගැෙ හිතල නිකන් හිත කලබල කර ගන්ෙ එපා... මම අේමිට පැහැදිලි කරල කියන්ෙේ... මම මඩොක්ට' මකමෙක් මවන්ෙ යන්මෙ.. මම මේව ගැෙ ෙන්ෙවා... අමන් මැණික.. ෙැන් අඬන්මෙ ෙැතුව හිත සන්සුන් කර ගන්ෙ... ඔයා ඔමහොම අඬෙ මකොට මටත් අප්මසට්මන යෙවා...." "ස්.ස්... මහො... මහොඳයි තාරක..." "ඔයාට ඕෙ මද්කට මූණ මෙන්ෙ පුලුවන් කියල මම ෙන්ෙව මකල්මල.. අපි අමප් හිත් එක අරමුණක තියා ගනිමු... එන්ෙ අපි ෙැන් මගෙර යමු... ඔයා ෙැන් ටිකක් මරස්ට්මන කරන්ෙ... මම අේමි එක්ක විස්තර කියන්ෙේ..." තාරක සමාධි සමග ඇමේ නිවසට ගිමේය. මේ තත්වය ෙැෙගත් සමාධිමේ මවට ඇතිවූමේ අති වි ාල කේපෙයක් සහ ම ෝකයකි. මමවැනි මෙයක් මවකට ෙරා ගැනීමත්, බාර ගැනීමටත් ඉතාමත් අසීරුය. "අමන් පුමත්ඒඒඒඒඒ.... මමේ මකල්ලට මමොකෙ මේ වුමන්?... අමන්ඒඒඒඒ.. අමන් කාටවත් වැරැද්ෙක් කරන්මෙ ෙැති... හැමමෝටම උෙේ කරෙ මමේ අහිංසක මකල්ලට මමමහම මෙයක් වුමන් ඇයි මෙයියමන්ඒඒඒ.. අමන් මමේ මකල්ලව මබ්රල මෙන්ෙ මෙයියමන්ඒඒ.. ඕෙ ෙේ මම මැමරන්ෙේ.... මමේ මකල්ලව ජීවත් කරන්ෙඅඅඅඅ... මට මමේ මකල්ල ෙැතුව ඉන්ෙ බෑ..... අයිමයෝ මමේ මකල්ල.. අමන්ඒඒඒඒඒ...." සමාධිමේ මවමේ ම ෝකාලාපය සමාධිට මමන්ම තාරකටෙ ෙරා සිටීමට මෙොහැකි විය. ඔවුන් මෙමෙොෙ මහත් සංමේගයට පත් වූමවෝය. මෙමෙොමේම ෙෑසින් කඳුළු කඩා වැටුමන්ය. තිමෙො එකට තුරුලු වී සෑමහෙ මේලාවක් කඳුලු සලමින් ම ෝකය සහ කේපෙය අඩු කර ගැනීමට උත්සාහ කමලෝය. සිත තරමක් සන්සුන් වූ පසු තාරක කතා කමල්ය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

581

"මට මත්මරෙව අේමිට ෙැමෙෙ මේෙොව.. මටත් ඒ වමේම මේෙොවක් ෙැමෙෙවා.. මමේ සමාධි කියන්මෙ රත්තරන් වලටත් වැඩිය වටිෙ මකල්මලක්... ඒත් අේමි.. ජීවිතමය අපිට ඕෙ විදියට හැමමද්ම මවන්මෙ ෙෑ.. අපි ඒක හින්ෙ හිත් හොමගෙ මේ තත්මවට මූණ මෙමු..." "ස්.ස්.ස්ස්...මහො..මහොඳයි පුමත්...." මව අමාරුමවන් කීවාය. "මම අමප් යාලුමවො ඔක්මකොමටම අෙ මමහාට එන්ෙ කියන්ෙේ... අපිට මේ මවලාමව හැමමෝමගම වචමෙකින් හරි මවෙ උෙේව වැෙගත් මවෙවා..." තාරක කීමේය. එදිෙ සන්ෛයාමේ සමාධි සහ තාරකමේ මිතුරු කැල සියලු මෙොම ඇමේ නිවසට රැස් වූහ. ඔවුන් සියලු මෙොම මහත් කැළඹීමට, කේපෙයට සහ ම ෝකයට පත්ව සිටිමයෝය. අනුත්තරා සහ දුෂානි සමාධි වැළඳමගෙ ඇය තදින් තුරුලු මකොට මගෙ සිටිමයෝය. සමාධි මෙමෙොමේම බඳ වටා අත් ෙමා එකට තුරුලුවී කඳුලු සැලුවාය. සමාධිමේ මව මසමින් ඉකි ගසමින් හැඬුවාය. ඩිලානි තම දියණිය වූ කුඩා පියුමි තුරුලු මකොටමගෙ කඳුලු සැලුවාය. සිදු වී ඇත්මත් කුමක්ෙැයි මෙොෙන්ො පියුමි විමතියට පත්වී බලා සිටියාය. කතා කර ගැනීමටවත් ක්තියක් මහෝ උෙන්දුවක් කිසිවකු තුල මෙොවීය. තාරක නිෂ් බ්ෙතාවය බිඳ ෙමමින් කතා කමල්ය. "මම ෙන්ෙව මේක අපි කාටවත් හිතාගන්ෙවත්.. ෙරා ගන්ෙවත් අමාරු මෙයක් කියල.... මට ෙැමෙන්මෙ මමේ මලෝමකට මලොකු කළු වළාකුලක් වැටුො වමේ කියල.. ඔය මගොල්ලන්ටත් ඒ වමේ ෙැමෙෙව ඇති... ඒ මකොමහොම වුෙත් අපි මමතෙ ඉඳන් ඉස්සරහට යන්ෙ ඕෙ... ලියුමක්මියාව ගැෙ අපි මූලික මද්වල් ඉමගෙ මගෙ තිමයෙවා... අෙ තිමයෙ මමඩිකල් ෆැසිලිටීස් වල හැටියට ලියුමක්මියාවට සාර්ථක විදියට ට්‍රීට්මන කරන්ෙ පුලුවන්..


582

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

ලංකාමවත් ෙැන් ඒ පහසුකේ තිමයෙවා... අපි ඒ හින්ෙ පුලුවන් තරේ හිත් සන්සුන් කරමගෙ මමේ සමාධිට ඕෙ කරෙ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක මෙමු..." "ඔේ.. තාරක කියෙ එක මමත් අනුමත කරෙවා.. අපි මෙන්ෙම තව අවුරුද්ෙකින් විතර මඩොක්ට'ස්ල මවන්ෙ ඉන්මෙ.. ඉතින් අපිට මේ මලඩ ගැෙ යේ ෙැනුමක් තිමයෙවා.. තාරක කිේව වමේ ලියුමක්මියා කියන්ෙ අෙ කාමල ට්‍රීට්මන කරන්ෙ පුලුවන් මලඩක්... සමාධි.. ඔයා කිසි මද්කට බය මවන්ෙ එපා.. ඔයාට මෙන්ෙ පුලුවන් උපරිම ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක හේබ මවෙව... තාරකයි මමයි ඉන්ෙව.. අමප් යාලුමවො කට්මනටිය ඔක්මකොම ඉන්ෙවා.. අමප් මහොඳ කන්සල්ටන්ට්මනස්ලා ඉන්ෙවා.. ඒ වමේම මමඩිකල් ෆැසිලිටීස් තිමයෙවා.. ඉතින් අපිට කරන්ෙ ඕෙ නියම විදියට ට්‍රීට්මන කරෙ එක විතරයි..." පසිඳු තාරකමේ කතාවට තවත් ධෛර්යය එකතු කමල්ය. මේ නිසා සියලු මෙොම කිසියේ සහෙයකට පත් වූමවෝය. "අයිමය... අපිට මපොඩ්ඩක් මේ මලමඩ් එක්ස්ප්මල්න් කරෙවෙ?... අපි මේ ගැෙ ෙන්මෙ ෙැහැමෙ...." දුෂානි කීවාය. "සිේපල් විදියට කිේමවොත් ෙංගි... මේ ලියුමක්මියා කියෙ තත්ත්වය ඇති මවන්මෙ බ්ලඩ් වල තිමයෙ සුදු රුධිරානු කවුන්ට්මන එක අඩු මවලා ඒ මවනුවට ලියුකීමික් මසල්ස් කියෙ පිළිකා ධසල විම ේෂය වැමඩන්ෙ පටන් ගන්ෙ එකට... මේ ධසල වලින් මල් වල තිමයෙ මහොඳ සුදු රුධිරානු විොස කරෙවා.. ඒ හින්ෙ ලියුමක්මියා තිමයෙ එක්මකමෙක්මග ඉමියුනිටි එක අඩු මවෙවා.. ඉක්මෙට මලඩ හැෙන්ෙ පුලුවන්.. සමාධිට නිතරම උණ ගතිය ආමව ඒ හින්ෙ තමයි.... ඒ එක්කම රතු රුධිරානුත් ෙැති කරන්ෙ පුලුවන්... එමහම වුොම නිතරම මහන්සිය වමේ ඇති මවෙවා.. සමාධිට මේ සිේටේ එකත් තිබුෙ ෙැන් ෙවස් කීපයක් ඉඳන්.. තවත් එකක් තමයි ම ොයින්ට්මනස් රිමෙන්ෙත් පුලුවන්... සමාධිට මේකත්


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

583

තිබුො... ඒ හින්ෙ තමයි මම ඉක්මෙට ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට්මන එකක් ගන්ෙ හිතුමව... " තාරක පැහැදිලි කමල්ය. "ස්ස්ස්ස්.. ඔයා එමහම කරපු එක මකොච්චර මහොඳෙ... ඉතින් තාරක... ෙැන් මේකට මමොකද්ෙ කරන්ෙ පුලුවන්?..." අනුත්තරා බියට පත්වී ඇසුවාය. "සරලව කිේමවොත් කරන්ෙ තිමයන්මෙ ඒ පිළිකා ධසල මරල.. ඒ ධසල ආයිත් ඇති මෙොමවන්ෙ ට්‍රීට්මන කරෙ එක තමයි... ඒත් ඒක කරන්ෙ ඉස්මසල්ලා මේ තත්වය ගැෙ මගොඩක් තව විස්තර ෙැෙ ගන්ෙ ඕෙ.... තවත් ඉන්මවස්ටිමේට්මන කරල බලන්ෙ ඕෙ.... ඒක හින්ෙ තමයි අපි මහට මහොස්පිට්මනල් එකට යන්මෙ ඉන්මවස්ටිමේට්මන කරන්ෙ... ඉස්මසල්ලම කරන්ෙ ඕෙ මබෝන් මැමරෝ මටස්ට්මන එකක් ගන්ෙ එක... ඒමකන් මගොඩක් මද්වල් ෙැෙ ගන්ෙ පුලුවන්...." "අමන් තාරක.. ඒක කරෙ මකොට රිමෙෙවෙ?... අමන් මට බයයි...." සමාධි තවත් අනුත්තරා සහ දුෂානිට තුරුලු වී කීවාය. "සමාධි.. මපොඩ්ඩක්වත් රිමෙන්මෙ ෙැහැ.. අෙ කාමල් ඇෙස්තීෂීයා මලවල්ස් හරිම මහොඳයි... ඕෙ ෙේ පස්මස මපොඩ්ඩක් යන්තේ රිමෙයි.. එච්චරයි...." තාරක ඇය අස්වසාලීය. "අයිමය.. මට මෙයක් කියන්ෙ ඕෙ....." දුෂානි කිවාය. "මමොකද්ෙ ෙංගි?....." තාරක ඇසීය. "අයිමය.. අක්කිට ට්‍රීට්මන කරන්ෙ සල්ලි ඕෙ ෙේ මම මමේ කේපැණි එමක් ඇසට්මන එකක් විකුණල හරි ඕෙ කරෙ සල්ලි මහොයල මෙෙවා.. ආයිත් අරව මේව කියන්ෙ එන්ෙ එපා... මම ඒක කරෙ එක කරෙවා... අනිත් එක තමයි අයිමය.... මේක බ්ලඩ් කැන්ස' එකක් හින්ෙ අක්කිට මල් මෙන්ෙ ඕෙ වුමෙොත් මමේ ඇමේ තිමයෙ


584

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

මල් ටික ඔක්මකොම ගන්ෙ... අක්කිට මල් මෙන්ෙ මට පුලුවන්.. අක්කිමග ජීවිතය මමේ ජීවිතයට වඩා ෙහස් වාරයක් වටිෙවා.... " දුෂානි ආමේගයත්, ම ෝකයත් මුසුවූ හඬකින් කීවාය. සමාධි ඇය තවත් සිර මකොට තුරුලු මකොට ගත්තාය. "අමන් ෙංගීඊඊඊඊඊඊඊ.. අමන් එමහම කියන්ෙ එපා ෙංගි... ඔයාමග ජීවිතය අපි ඔක්මකොමට මගොඩක් වැෙගත් ෙංගි... අමන්ඒඒ.. එමහම කියන්ෙ එපා මමග රත්තරන්....ස්..ස්ස්..ඉහි..ඉහීඊඊඊ..." සමාධි දුෂානි වැළඳමගෙ ෙැවතත් හඬන්ෙට වූවාය. "මමග අක්කීඊඊඊඊඊ....." තදින් සිේබාය.

සංමේදී වූ දුෂානි සමාධිමේ හිස

"ෙෑ ෙංගි... අමන් ඔයා ඔමහොම කතා කරන්ෙ එපා.. අපි ඔක්මකොමට තවත් දුක හිමතෙවා.. මේක ෙංගි එමහම බ්ලඩ් දීල මහොඳ කරන්ෙ පුලුවන් මලඩක් මෙමමයි... හැබැයි සමාධිමග ප්මල්ට්මනලට්මන කවුන්ට්මන එක අඩු වුමෙොත් බ්ලඩ් ට්‍රාන්ස්යුයුෂන් කරන්ෙ මවෙව.. අන්ෙ එතමකොට ඔයාමගන් බ්ලඩ් ඕෙ වුමෙොත් ගන්ෙ පුලුවන්... ඒක හැමතිස්මසම ඕෙ මවන්මෙ ෙෑ... අමන් ෙංගි..ඔයා අක්කිට මමමහම උෙේ කරන්ෙ හිතපු එකම අපිට මලොකු හයියක්.. ෙෑ ෙංගි.. අපිට කරාපිටිමේ කැන්ස' යුනිට්මන එමක් ට්‍රීට්මන කරන්ෙ පුලුවන්.. එතෙ කරන්ෙ බැරි මෙයක් තිබුමෙොත් තමයි මහරගම හරි.. රයිවට්මන හරි යන්ෙ මවන්මෙ.. එමහම වුමෙොත් අපි මමොෙව හරි කරන්ෙ බලමු...." තාරක ආෙරමයන් දුෂානිට පැවසීය. "ෙෑ දුෂානි... එමහම ඕෙ කමක් වුමෙොත් ඔයා ඇසට්මනස් විකුණන්ෙ ඕෙ ෙෑ.. මමේ කේපැණිමය කෑෂ් රිස'ේ එකක් තිමයෙවා.. ඒ හින්ෙ ඕෙ වුමෙොත් සල්ලිවල කිසි ර ්ෙයක් ෙෑ...." උෂාන් කීමේය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

585

"ඔේ සමාධි... ඔයා කිසිම මද්කට බය මවන්ෙ එපා... අපි ඔයාව මකොමහොම හරි මහොඳ කරෙ එක කරෙවමයි....." ඩිලානි මහත් වි ්වාසමයන් කීවාය. "අමන්.. ඔය මගොල්මලො මේ වමේ මාත් එක්ක ඉන්ෙ එක මට මලොකුම මලොකු හයියක්... ඒ වමේම සැෙසිල්ලක්...." සමාධි කීවාය. "අපි ඔයා ළඟින්ම ඉන්ෙව සමාධි... අපි ඔයාව බලා ගන්ෙව..." පසිඳු කීය. "පියුමි.. එන්ෙ මකල්මල මම ළඟට..." සමාධි ඩිලානිට තුරුලු වී සිටි පියුමි ළඟට මගෙ ඇමේ හිස සිේබාය. "අමන්.. මේ ඉන්මෙ මමේ දූ පැටියා...ේේේේ.. මම ඔයාව ොල යන්මෙ ෙෑ මමේ දූ පැටිමයෝඕඕඕඕ...." සමාධි පියුමිමේ හිස සිඹිමින් කඳුලු සැලුවාය. "ඇයි ලැන්මෙ.. අලන්මන්?..." පියුමි සමාධිමේ මුහුණ අත ගාමින් ඇසුවාය. "ෙෑ පැටිමයො ෙෑ... ඔයා ළඟ ඉන්ෙකන් මම අඬන්මෙ ෙෑ...." සමාධි ඇය තදින් තුරුලු කර ගනිමින් කීවාය. "අයිමය... අමන් අයිමය මට මහ බයක් ෙැමෙෙව...." දුෂානි එක් වරම බිය මුසු මුහුණින් කීවාය. "ඒ මමොමකෝ ෙංගි?......" තාරක ඇසීය. "අමන් අයිමය... අක්කිට මේ මලමඩ් හැදුමෙ අර ඉස්සර මම බ්ලඩ් දුන්ෙ හින්ෙෙ?.. මමේ බ්ලඩ් මික්ස් මවලා අක්කිට මමමහම වුොෙ ෙන්මෙ ෙෑ... අමන්.. එමහම මවලා තිබුමෙොත් මම ෙේ තවත් ජීවත් මවන්මෙ ෙෑ...." දුෂානි හඬමින් කීවාය.


586

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"ෙංගි මේ... නිකන් බහු බූත කතා කියන්ෙ එපා.. ලියුමක්මියා එමහම හැමෙන්මෙ ෙෑ.. එමහම ෙේ ඉතින් ඇක්සිඩන්ට්මන මවලා මල් මෙෙ හැම මිනිහටම ලියුමක්මියා හැමෙන්ෙ ඕෙමෙ... මේක මබෝන් මැමරෝවල අසාමාෙය ධසල රඩියුස් මවලා ඇති මවෙ මෙයක්... ලියුමක්මියා හැමෙන්ෙ මහේතු මමොෙවෙ කියල තවම හරියට මහොයා මගෙ ෙෑ... ඒ හින්ෙ ඔයා මේ මෙස්ගාත ඔලුමේ ොමගෙ නිකන් ස්මට්‍රස් මවන්ෙ එපා... මේ මවලාමේ අපි ඔක්මකොම හිත් හයියට තියා ගන්ෙ ඕෙ..." තාරක මෙක් සැමරන් කීය. "මසොරි අයිමය...." දුෂානි බිම බලාමගෙ කීවාය. "තාරක ෙැන් මමොකද්ෙ මමතනින් ඉස්සරහට අපි කරන්ෙ ඕෙ?....." අනුත්තරා ඇසුවාය. "මහට මම සමාධිව කරාපිටියට එක්ක යෙවා.. මරොමෆස කිේව විදියට මහට මබෝන් මැමරෝ මටස්ට්මන එකයි.. අනිත් කරන්ෙ ඕෙ මටස්ට්මන ටිකයි කර ගන්ෙවා.. ඊට පස්මස කන්සල්ටන්ට්මන.. එමහම ෙැත්ෙේ මරජිස්ට්‍රා එක්ක ට්‍රීට්මනමන්ට්මන මරොමටොමකෝල් එක ගැෙ කතා කරන්ෙ ඕෙ...." තාරක කීය. "ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එකට මකොච්චර කාලයක් යෙවෙ?....." ඩිලානි ඇසුවාය. "ඒක මවෙස් මවෙව ඩිලානි.. ලියුමක්මියා ටයිප් එක හැටියට.. සාමාෙයමයන් ට්‍රීට්මනමන්ට්මන රිරියඩ් එක අවුරුදු එකහමාරත් මෙකත් අතර මවෙවා...." "ස්ස්ස්ස්ස්.. අමන් එච්චර කල් යෙවෙ?... අමන් තාරක.. මට තව සුමාමෙකින් ෆයිෙල් එක්සෑේ එක තිමයෙවා... අමන් මට විභාමග කරන්ෙ ඕෙ... මම අවුරුදු හතරක් කරපු මද් ෙැත්ෙේ වතුමර යෙවමෙ... අමන්ඒඒඒඒ..ස්ස්ස්..ඉහීඊඊඊඊ...." සමාධි ෙැවතත් හඬන්ෙට වූවාය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

587

"සමාධි..ඔයාට පිස්සුෙ?.. එක්සෑේ එක ඩිෆර් කරල ඕෙ ෙවසක කරන්ෙ පුලුවන්.. ඒ වමේෙ ඔයාමග මහල්ත් එක?... අපි ඉස්මසල්ල මේ මලමඩ් මහොඳ කරමගෙ ඉන්ෙ ඕෙ... ඊට පස්මස එක්සෑේ මෙමමයි... ඕෙ මෙයක් කරන්ෙ පුලුවන්... " තාරක එක මහලාම පැවසීය. "ඔේ සමාධි... එමහම කරන්ෙ පුලුවන්... මම මහට ඩීන්ස් ඔයුස් එකට ගිහින් කතා කරන්ෙේ... මමඩිකල් මරමකෝඩ්ස් මපන්නුවම එක්සෑේ එක ඩිෆර් කර ගන්ෙ පුලුවන්..." උෂාන් කීය. "ඉතින් අමන් මට අවුරුදු මෙකක් නිකන් ඉන්ෙෙ කියන්මෙ?... මට බැහැ නිකන් උඩ බලාමගෙ ඇඳකට මවලා ඉන්ෙ...." සමාධි ෙහමයන් අඬමින් කීවාය. "සමාධි... ඔයාට නිකන් ඇඳට මවලා උඩ බලාමගෙ ඉන්ෙ ඕෙ ෙෑ... ඔයාට ලයිෆ් එක මගනියන්ෙ පුලුවන්... ඒ වුෙත් ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක හින්ෙ ඔයා වීක් මවන්ෙ පුලුවන්.. ඉක්මෙට ඉන්මෆක්ෂන්ස් හැමෙන්ෙ පුලුවන්.. අන්ෙ ඒවයින් පරිස්සේ මවලා ඉන්ෙ ඕෙ... ලංකාව වමේ රටවල මගොඩක් බැක්ටීරියා විෂබී තිමයෙවා.. ඉතින් ඒවයින් මගොඩක් පරිස්සේ මවන්ෙ ඕෙ... මහට මඩොක්ට' ඒව කියල මෙයි..." තාරක පැහැදිලි කමල්ය. "ඒ කියන්මෙ මාව බලා ගන්ෙත් මකමෙක් ඉන්ෙ ඕෙෙ?.... අමන් මට බැහැ අනිත් අයට කරෙර කරන්ෙ...." සමාධි මුහුණ ඇඹුල් කරමින් කීවාය. "අමන් දුමේඒඒඒඒඒ... මම ඔයාව බලා ගන්ෙේ සමාධි.. ඔයාමග අේමි ඉන්ෙව.. ඒ ගැෙ හිතන්ෙ එපා... මපොඩි කාමල ඔයාව බලාගත්ත අේමිට ෙැන් ඔයාව බලාගන්ෙ එමක් කිසිම කරෙරයක් ෙෑ..." සමාධිමේ මව උතුරා යෙ මේ මසමෙහසින් කීවාය.


588

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"සමාධි... මම ඔයාමග අසනීමප ෙැෙ ගත්ත ගමන්ම මමමහම හිතුවා... මම මේ විදියට කරෙවා.. ඔයා ඔන්ෙ එපා කියන්මෙ එමහම ෙෑ... මම මකොමහොමත් මටේපරරි ඉන්ස්ට්‍රක්ට' ම ොබ් එමකන් අයින් මවන්ෙ හිටිමය මෙසැේබර් මාමස.. ආයිත් පසිඳු ෆයිෙල් ඉය' ඉවර මවෙකන් මම ම ොබ් එකක් කරන්මෙ ෙෑ... ඉතින් මකල්මල.... මම ඔයාව බලා ගන්ෙවා.. ඔේ මම මමමහේ ඔයා එක්ක ෙවතිෙවා... ඔයා මහොස්පිට්මනල් ගිමයොත් මම ඔයා එක්ක ඉන්ෙවා... අපි මෙන්ෙ වැලි මසල්ලේ බත් උයෙ කාමල් ඉඳන් එකට හිටිමය සමාධි.. මමේ මහොඳම යාලුවා ඔයා... ඉතින් මම ඔයාව බලා ගන්ෙව මකල්මල්ඒඒඒ... ඔේ..ඔයාට මහොඳටම මහොඳ මවෙකන් මම ඔයාව බලාගන්ෙව මමේ සමාධීඊඊඊඊඊ...." අනුත්තරා කඳුලු වගුරවමින් සමාධි බො ගත්තාය. "අනූඌඌඌඌ… අමන් මමග මකල්මල්ඒඒඒඒ...." සංමේදී වූ සමාධි කීවාය. අනුත්තරාමේ මේ මහඟු කැපවීමමන් සංමේදී වූ සියලු මෙොමේම ෙෑස් මතත් විය. "අනූ... ඔයා සමාධිමග මකොච්චර මහොඳ යාලුමවක්ෙ කියල මම ෙැෙ ගත්මත මම සමාධි එක්ක යාලු මවන්ෙත් ඉස්මසල්ල... ඔයාමග මේ කැප වීමමන් ඒක තවත් පැහදිලි මවෙවා...." තාරක කීමේය. "මම මේක කරන්මෙ හරිම සතුටකින් තාරක.... සමාධිමග කකුල කැඩිල ඉන්ෙමකොටත් මම සමාධිව බලා ගත්මත පුදුම සතුටකින්..." "අෙ හවසට අපි ඔක්මකොම පන්සලට ගිහින් මබෝධි ර් ාවක් තියමුෙ?.. සමාධිට ට්‍රීට්මනමන්ට්මන වලින් මහොඳටම මහොඳ මවන්ෙ කියල...." තාරක ඇසීය. සියලු මෙොම ඊට එකඟ වූහ.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

589

එදිෙ සන්ෛයාමේ පන්සමල් සිදුකල මබෝධි ර් ාමවන් සියල්ලන්මේම සිතට මහත් සැෙසිල්ලක් ඇති විය. මබෝධි ර් ාව අවසාෙමේ සමාධි සහ තාරක පුරුදු පරිදි මබෝධිය අසල වැලි තලාමේ භාවොමයෝගීව ඉඳ ගත්මතෝය. "මමග සමාධි මැණික... ඔයාට මේ කරෙ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන වලින් ඔයාට සේර්ර්ණ සුවය ලැබිලා අපි මෙන්ෙට ජීවිමත් ඉස්සරහට යන්ෙ ක්තිය ලැමබන්ෙ කියල රාර්ථො කරල භාවො කරන්ෙ මමග වස්තුමව...." තාරක මසමින් කීය. ෙෑස් අඩවන් මකොට ගත් සමාධි සහ තාරක සිත එක අරමුණ තබා තමන්ටත්, අන් සියලු සත්වයින්ටත් ධමත්‍රිය සහ සුවය පතා භාවොවක මයදුමෙෝය. ++++++++

කුමෙ අයුරකින් සිරුමර් කවර තැෙක ඇති වූවත් පිළිකා මරෝගය ඉතාමත් අෙතුරුොයක මරෝගී තත්වයකි. පිළිකා මරෝගයක් වැළඳුෙ තැෙැත්මතකුට ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටෙක් කිරීමට සිදුවන්මන්ය. මේ සටනින් ය ගැනීම මහෝ පරා ය වීම රඳා පවතිෙ මහේතු සාෛක කිහිපයක් ඇත. ඉක්මන් මරෝග විනි ්චය, නියමාකාරමයන් රතිකාර කිරීම, ධවෙය වරුන්මේත්, මරෝගියාමේත්, ඔහුමේ මහෝ ඇයමේ කිට්මනටුවන්තයන්මේ කැප වීමත් මේ මහේතු අතරින් රෛාෙ තැෙක් ගනී. මේ කරුණු වලට අමතරව තවත් වැෙගත් සාෛකයක් වන්මන් මබෞද්ෛාගමේ පවසෙ අන්ෙමට පුද්ගලමයකුමේ කර්ම ක්තිය මහෝ අෙය ආගේවල පවසෙ අන්ෙමට මෙවියන් වහන්මසේමේ කැමැත්ත මේ. මාෙසික ඒකාග්‍රතාවය තබා ගැනීමත්, ධමත්‍රී සිතුවිලි වැඩීමත්, ෛොත්මකව සිතීමත් මමහිදී වැෙගත් මේ.


590

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

සමාධි ඉතාමත් කරුණාවන්ත හෙවතක් ඇති, අවංක, නිහතමානි, පරිතයාගලලි, පරාර්ථකාමි තරුණියකි. මේ ආත්ම භවමේදි ඇය රැස්කල ෛොත්මක කුසල් සේභාරය මබොමහෝය. එමහත් ඉහත ආත්ම භවයන්මගන් ඇය කර පින්ොමගෙ එෙ කර්ම ක්තිය මකබඳු එකක්ෙැයි කිසිමවකුට කිව මෙොහැකිය. මුගලන් මහ රහතන් වහන්මසේටත් තම අවසන් ආත්ම භවමේදී මපර අකුසල කර්මයක විපාක විඳින්ෙට සිදු වූමවෝය. ++++++++

පසුො උෙෑසෙ තාරක සමාධි සමග ආමරෝගය ාලාමේ සායෙයට පැමිණිමේය. සමාධි මහත් කැළඹීමට පත්ව සිටියාය. අනුත්තරා සහ පසිඳුෙ ඔවුන් සමග පැමිණිමයෝය. "අමන් තාරක මට බයයි..." අල්වාමගෙ කීවාය.

සමාධි තාරකමේ අත තදින්

"අමන් මැණික... බය ෙැතුව ඉන්ෙ මකල්මල... අපි කරන්ෙ ඕෙ මද් ඒ විදියට කරමු... මේ ක්ලිනික් එමක් ඉන්ෙ මගොඩක් අය මම ෙන්ෙවා.. ඒ මගොල්මලො හරිම මහොඳ.. කරුණාවන්ත කට්මනටිය...." තාරක ඇමේ හිස පිරිමදිමින් කීය. "සමාධි… තාරකයි මමයි මේ යුනිට්මන එක ගැෙ ෙන්ෙවා... අපි මමතෙට ක්ලිනිකල් වැඩවලට ඇවිත් තිමයෙවා... ඔයා කිසි මද්කට බය මවන්ෙ එපා... ඔක්මකොම නියම විදියට මකමරයි..." පසිඳුෙ ඇය අස්වසාලීය. මහාචාර්ය වීරක්මකොඩි විසින් මපර දිෙ පවසෙ ලෙ කරුණු වලට අනුව සමාධිමේ මරෝග පරීක්ෂණ කටයුතු සියල්ල පිළිකා අං ය මගින් සූොෙේ මකොට තිබුමන්ය. ඒ අනුව ඇය ඇට මිදුලු පරීක්ෂාව ඇතුලු අනිකුත් අව ය මරෝග විනි ්චය පරීක්ෂණ වලට මයොමු කරනු ලැබීය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

591

සමාධි මහත්වූ කේපෙයකට සහ කැළඹීමකට පත්ව සිටිය ෙමුත් තාරක, අනුත්තරා සහ පසිඳුමේ ආෙරයත්, මරෝහල් කාර්ය මණ්ඩලමේ සහමයෝගයත් නිසා ක්‍රමමයන් මෙ සැෙසිමකට පත් වූවාය. පරීක්ෂණ කටයුතු නිමවූ පසු එහි රතිඵල සහ රතිකාර ක්‍රමමේෙයන් ධවෙයවරු විසින් ඉදිරිපත් කරෙ තුරු සමාධි, තාරක, අනුත්තරා සහ පසිඳු මරෝහල අසල ඇති ධවෙය විෙයා රිේමේ ආපෙ ාලාවට ගිමයෝය. සමාධි කේපෙ තත්වයකින් සිටිෙ බව සියලුමෙොටම වැටහිනි. "සමාධි.. ඔයා බය මවන්ෙ එපා මැණික... ඔයාට ලැමබන්ෙ පුලුවන් මහොඳම ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක ලැමබෙව... ඒමකන් ඔයා සනීප මවෙ එක මවෙවා… මට ඒක සීයට සීයක් විස්වාසයි.." තාරක සමාධිමේ කර වටා අත ෙමා ඇය තුරුලු මකොටමගෙ කීය. "ඔේ සමාධි... ඔයාට මහොඳටම මහොඳ මවෙවා.. මටත් ඒක සීයට සීයක් විස්වාසයි... මලෝක ෛර්මයක් කියල එකක් තිමයෙව සමාධි... ඉතින් ඔයා වමේ මහොඳ මකමෙක්ට කිසිම කරෙරයක් මවන්මෙ ෙෑ..." අනුත්තරා සමාධිමේ හිස පිරි මදිමින් කීවාය. "ස්.ස්. ඔේ මට මත්මරෙවා.. ඒත් අමන් බලන්ෙ.. මම හින්ෙ ඔයමගොල්මලො කී මෙමෙක්ට කරෙරෙ කියල... මට ඒකට හරිම දුකයි..." සමාධි දුක්මුසු හඬින් කීවාය. "සමාධි මේ... නිකන් සමයං කතා කියන්ෙ එපා.. අපි ඔයත් එක්ක ඉන්මෙ.. ඔයාට මෙන්ෙ පුලුවන් හැම මහල්ප් එකම මෙන්මෙ කියන්ෙ බැරි තරේ සන්මතෝමසකින්... ඒ හින්ෙ මපොඩ්ඩක්වත් ඒ විදියට හිතන්ෙ එපා...." පසිඳු කීමේය. "ඔේ සමාධි... අපි ෙැන් කරන්ෙ ඕෙ මඩොක්ට'ස්ල කියෙ විදියට ට්‍රීට්මනමන්ට්මන කරෙ එක.. මේක ෙවසින් මෙකින් කරන්ෙ බෑ.. ඒ මකොමහොම වුෙත් අපි ඒ නියම විදියට කරමු..." තාරක පැවසීය.


592

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"මේ තාරක.. මම සුධීර මාමා එක්ක මේ ගැෙ කියන්ෙෙ?...." පසිඳු ඇසීය. "කමක් ෙෑ පසිඳු... මාමට කියන්ෙ.. මාමා සමාධිට මගොඩක් ආෙමරයිමෙ... එමහම මහොඳයිමෙ සමාධි?...." "ඔේ තාරක... කමක් ෙෑ.. මාමට කියන්ෙ..." නියමිත මේලාව පැමිණි පසු සමාධි සහ තාරක මරෝග විනි ්චය සහ රතිකාර සාකච්ාා කිරීමට ධවෙයවරු හමු වූහ. පසිඳු සහ අනුත්තරා මමම සාකච්ාාවට සහභාගි වූමේ ෙැත. මමවැනි සකාච්ාා සිදුවන්මන් මපෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරමිනි. විම ේෂඥ ධවෙයවරයාමේ මෙමවනියා ඔවුන් අමතා කරුණු පැහැදිලි කමල්ය. "කන්සල්ටන්ට්මන අෙ ටිකක් බිසී... ඒක හින්ෙ මම ඔය මගොල්ලන්ට කරුණු පැහැදිලි කරන්ෙේ.... ේේේ... ඔයා මමඩිකල් ස්ටූඩන්ට්මන මකමෙක් මන්ෙ?.. මට ඔයාව ෙැකල පුරුදුයි... " ධවෙයවරයා තාරකමගන් ඇසීය. "ඔේ සර්.. මම ෙැන් ෆයිෙල් ඉය' ස්ටූඩන්ට්මන මකමෙක්... මම මහොස්පිට්මනල් එකට එෙව ක්ලිනිකල්ස් වලට..." "ආ හරි... එමහෙේ ඔයාට මම මේ කියෙ ඒව තවත් මහොඳට මත්මර්වි... එතමකොට මේ සමාධි ඔයාමග ගර්ල් මෙන්ඩ්ෙ?...." "ඔේ සර්... අපි එන්මේජ් මවලා ඉන්මෙ...." "මහොඳයි.... අපි සමාධිමග මබෝන් මැමරෝ වමේම අනිත් ඕෙ කරෙ මටස්ට්මන ඔක්මකොම කරා... අපිට ෙැන් හරියටම කියන්ෙ පුලුවන් සමාධිට ලියුමක්මියා තිමයෙව කියල.. ලියුමක්මියා කියන්මෙ අෙ කාමල් ට්‍රීට්මන කරන්ෙ පුලුවන් මෙයක්... ඒ එක්කම මට කියන්ෙ පුලුවන්.. සමාධිට තිමයන්මෙ මගොඩක් මකොමන් ලියුමක්මියා ටයිප් එක.. ඒකට කියන්ෙ A.L.L. එමහම ෙැත්ෙේ


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

593

ඇකියුට්මන ලිේෆබ්ලාස්ටික් ලියුමක්මියා කියලා... මේක ට්‍රීට්මන කරන්ෙ අනිත් ලියුමක්මියා ාතිවලට වඩා මල්සියි.. A.L.L. වලට මබෝන් මැමරෝ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්මන කරන්ෙ සාමාෙයමයන් ඕෙ මවන්මෙ ෙෑ.... ඒක මහොඳ ලකුණක්.. අනික සමාධිමග මරොේමෙෝසිස් එක මගොඩක් මහොඳයි... ඒ කියන්මෙ ට්‍රීට්මනේමන්ට්මන රිරියඩ් එමක්දී රීලැප්ස් එකක්.. ඒ කියන්මෙ ෙරක අතට හැරීමක්, ඒ වමේම ඉන්මෆක්ෂන්ස් වලින් කරෙරයක් වුමන් ෙැත්ෙේ සමාධිට සේර්ර්ණ සුවය ලබන්ෙ පුලුවන් කම තිමයෙවා...." කළු වලාකුල් පිරි අහසක ඇඳුනු රිදී මර්ඛාවක් බඳු මේ සතුටොයක පුවතින් සමාධි සහ තාරක මෙමෙොම යේ සැෙසුේ සුසුමක් මහලුමවෝය. "ට්‍රීට්මනමන්ට්මන මරොමටොමකෝල් එක මමොකද්ෙ සර්?...." තාරක ඇසීය. "ේේ.. ඔයා මේ ගැෙ ෙන්ෙව වමේ මන්ෙ?... ඔයා ඉතින් යුයුච' මඩොක්ට' මකමෙක්මෙ.. මන්ෙ?.. ඉන්ෙ මම විස්තර කරන්ෙේ.. මම කිේව වමේ සේර්ර්ණ සුවය ලබන්ෙ ෙේ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන රිරියඩ් එමක්දි රිලැප්ස් එකක් හරි.. මවෙ මලඩක් හරි හැමෙන්ෙ බැහැ.. අපිට කියන්ෙ බැහැ මේක මකොමහොම මවයිෙ කියල.. ඒ හින්ො යේ විදියට අවින් ්චිත බවක් තිමයෙවා... සමාධි.. ඔයා මහොඳට රමේසේ මවන්ෙ ඕෙ මේ කාමල්දි.. විම ේෂමයන්ම වි බී වලින්... ලංකාමව මගොඩක් බැක්ටීරියා වමේම වයිරස් ඉන්මෆක්ෂන් තිමයෙවා.. අපි ෙැන් ඔයාට ට්‍රීට්මනමන්ට්මන මෙෙමකොට ඔයාමේ ඉමියුනිටි එක මගොඩක් අඩු මවෙවා.. ඒ හින්ො ඔයාට ඉක්මෙට මලඩ හැමෙන්ෙ පුලුවන්.. මේ සමහර මලඩ මාරාන්තික මවන්ෙ පුලුවන්... ඒ එක්කම මවෙ මවෙ ර ්ෙ ඇති මවන්ෙත් පුලුවන්... ඒ කියන්මෙ මසකන්ඩරි ඉමෆක්ට්මනස්..." ධවෙය වරයාමේ මේ කතාමවන් සමාධි සැලීමට පත් වූවාය.


594

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"අමන්..අමන් සර්.. ඒ කියන්මෙ මට මහොඳ මවෙ එකක් ෙැද්ෙ?..." ඇය බියට පත්වී ඇසුවාය. "ෙෑ සමාධි.. මම එමහම කිේමව ෙෑ.. මම කියන්මෙ මලඩ වලින් පරිස්සේ මවන්ෙ කියල... විම ේෂමයන් චිකන් මපොක්ස්.. ඒ කියන්මෙ පැමපොල්.. ඒ වමේම සරේප වමේ මලඩ හැමෙන්ෙ මහොඳ ෙෑ.. අපි ඒවට ඔයාට ඉමියුෙයිසින් ඉන්ම ක්ෂන්ස් මෙෙව.. එතමකොට බය මවන්ෙ මෙයක් ෙැහැ... මගොඩක්ම පරිස්සේ මවන්ෙ ඕෙ නියුමමෝනියා වලින්... කැන්ස' මප්ෂන්ට්මනස්ලට නියුමමෝනියා හැමෙෙ එක හරිම මකොමන් මෙයක්... නියුමමෝනියා හැදුමෙොත් ෙේ අමාරු මවන්ෙ පුලුවන්.. මමොකෙ මපෙහළු වලට බලපාෙ හින්ො... ඒ හින්ෙ සමාධි... ඔයා පිරිසිදු කම ගැෙ උෙන්දු මවන්ෙ ඕෙ... පුලුවන් තරේ වි බී වලින් පරිස්සේ මවන්ෙ ඕෙ... මගෙර මෙොර.. ඔයා පාවිච්චි කරෙ බඩු.. පිරිසිදුව තියා ගන්ෙ.. වැඩිය මිනිස්සු ඉන්ෙ තැන්වල ගැවමසන්ෙ එපා... විම ේෂමයන් මපොඩි ළමයි ළඟට ගන්ෙ එපා... මමොකෙ මපොඩි ළමයි ළඟ මගොඩක් වි බී තිමයෙවා...." "මම ඒ ගැෙ මගොඩක් උෙන්දු මවන්ෙේ සර්... මම සමාධිව මහොඳට පරිස්සේ කරන්ෙේ... මමේ පණට වඩා ආෙමරන් මම සමාධිව බලා ගන්ෙවා..." තාරක සංමේදී වී කීය. සමාධි කඳුලු සලමින් ඔහුට තුරුලු වූවාය. ධවෙයවරයාෙ යේ සංමේදීතාවයකට පත් විය. "ඔය මෙන්ෙමග ආෙමර් ගැෙ මට සන්මතෝසයි... ඔේ තාරක.. ඒ විදියට පුලුවන් තරේ පරිස්සේ මවන්ෙ... හරි.. සමාධිට අපි ට්‍රීට්මන කරන්මෙ නිේමයෝක් මරොමටොමකෝල් එමක් හැටියට.. ට්‍රීට්මනමන්ට්මන රිරියඩ් එක අවුරුදු එකහමාරක් මවෙවා... පළමවනි සුමාෙ හතමර් අපි ඉන්ඩක්ෂන් මකමමෝමතරපි කරෙවා.. මේමකන් මුල් සුමාෙ තුෙ මහොස්පිට්මනල් එමක් ෙැවතිල කර ගන්ෙ ඕෙ... ඊට පස්මස මගෙර ගිහිල්ලා ට්‍රීට්මනමන්ට්මන මෙෙ ෙවස් වලට එන්ෙ පුලුවන්.... ඊට පස්මස


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

595

කරන්මෙ මකොන්මසොලිමඩ්ෂන් මකමමෝමතරපි එක... ඒක මාස ෙමයක් යෙකන් කරන්ෙ ඕෙ... මේ කාමල් මහොස්පිට්මනල් ෙවතින්ෙ ඕෙ ෙෑ.. මගෙර ඉඳන් ට්‍රීට්මනමන්ට්මන ෙවස් වලට එන්ෙ පුලුවන්.. ඊට පස්මස අවුරුදු එකහමාරක් යෙකන් මේන්මටෙන්ස් මකමමෝමතරපි කරෙවා.. මේ කාමලදි මගොඩක් කරන්මෙ ලියුමක්මියා ධසල වැමඩෙ එක ෙවත්තෙ එක... අවුරුදු එකහමාරකට පස්මස ලියුමක්මියා ධසල ඔයාමග මබෝන් මැමරෝවල... ඒ වමේම ස්පයිෙල් ෆ්ලුඩ්වල ෙැත්ෙේ.. ඔයාට සේර්ර්ණ සුවය ලැමබෙවා.. ඊට පස්මස සීයට අනූවක විස්වාසයක් තිමයෙවා ඔයාට ආයිත් මේ මලමඩ් හැමෙන්මෙ ෙෑ කියල.... ඊට පස්මස අපි අවුරුදු පහක් යෙකන් අපි ඔයාව මමොනිට' කරෙවා... මේ කාමල් ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එකක් ෙෑ... මමොනිට' කරෙව විතරයි... අවුරුදු පහකට පස්මස හැම මෙයම මෙෝමල් ෙේ ඔයා සේර්ර්ණමයන් සීයට සීයක් සනීප වුෙ මකමෙක් මවෙවා... " ධවෙයවරයා මමමසේ පැවසූ විට එය එමසේම සිදු මේවා යැයි සමාධිත් තාරකත් සිතින් රාර්ථොවක් කමලෝය. "ෙැන් සර්.. ට්‍රීට්මනමන්ට්මන පටන් ගන්මෙ කවෙෙ?...." තාරක ඇසීය. "අපි මහට ඉඳලම ට්‍රීට්මනමන්ට්මන පටන් ගන්ෙ ඕෙ.. මමොකෙ හැම ෙවසම වැෙගත්.. පරක්කු මවන්ෙ මවන්ෙ ධසල වැඩීම වැඩි මවෙවා...." "මහට ඉඳලම අමන්ඒඒඒඒ...." සමාධිට කියැවිනි. "ඔේ සමාධි.. මේක පරක්කු කරන්ෙ බෑ..." ධවෙයවරයා කීය. "ට්‍රීට්මනමන්ට්මන කරන්මෙ මේ මහොස්පිට්මනල් එමක්ෙ?...." තාරක ඇසිය. "ඔේ.. අමප් කැන්ස' යුනිට්මන එමක් තමයි කරන්මෙ.. හැබැයි සමහර ට්‍රීට්මනමන්ට්මනස් වලට මහරගමට... එමහම ෙැත්ෙේ රයිවට්මන මහොස්පිට්මනල් එකකට යන්ෙ මවයි... අපි බලමු මකොමහොමෙ කියල..."


මමෙෝ මෆොන්මසේකා

596

"මහොඳයි සර්..." "හරි.. මම ෙැන් කියන්ෙ යන්මෙ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එමකන් මවෙ ආෆ්ට ඉමෆක්ට්මනස්.. ඒ වමේම රති්‍රියා මමොෙවෙ කියල... මේ මකමමෝමතරපි ඩ්‍රේස් වලට ඔයාමග මකොණ්මඩ් සේර්ර්ණමයන් යෙවා...." "අමන්ඒඒඒඒඒඒ......... මම මකොමහොමෙ මකොණ්මඩ ෙැතුව ඉන්මෙ… මම පාමර බැහැල යන්මෙ මකොමහොමෙ?.... අමන් එපාආආආආආආආ..." සමාධි හඬන්ෙට වූවාය. "සමාධි… නිකන් මපොඩි ළමමයක් මවන්ෙ එපා... මේක තාවකාලික මෙයක්... ඩ්‍රේස් ෙැවැත්තුවම ඔයාට ආයිත් මකොණ්මඩ වැමවෙවා... " තාරක මෙක් උරණ වී කීමේය. "ඔේ සමාධි.. ඒක හරි... මකොණ්මඩට වැඩිය ජීවිමත් වටිෙව මන්ෙ?.. ආ.. ඔයාට ඒ කාමලදි ඕෙ ෙේ විේ එකක් ොන්ෙ පුලුවන්.. එමහම ෙැත්ෙේ ස්කාෆ් එකක් පාවිච්චි කරන්ෙ... අනිත් එක තමයි... මකමමෝමතරපි වලට ලියුමක්මියා ධසල වමේම මහොඳ ධසලත් මැමරෙව.. ඒ හින්ෙ ඔයාමග ඉමියුනිටි එක අඩු මවෙවා..ඉතින් මලඩ වලින් පරිස්සේ මවන්ෙ ඕෙ... මකමමෝමතරපි වලින් මෙෙ ඩ්‍රේස් සෑමහන්ෙ ස්මට්‍රෝන් ඒවා.. ෙේ ව මයන් කිේමවොත්... වින්්‍රිස්ටීන්.. ඇස්පැරජිෙස්.. මරඩ්නිසිමලොන්.. සයික්මලොමපොස්මෆොමයිඩ් මේවයින් සමහරක්... මේ හැම ඩ්‍රේ එකකම ආෆ්ට ඉමෆක්ට්මනස් තිමයෙවා.. උොහරණයක් ව මයන් මරඩ්නිසිමලොන් වලට ඔයා ටිකක් මහත් මවෙවා ෆ්ලුයිඩ් රිමට්මනන් කරෙ හින්ෙ... ඒ වමේම මගොඩක් බඩගිනි මවන්ෙ පුලුවන්... සමහර ඩ්‍රේස් හින්ෙ ඔයාට කන්ෙ අ්‍රිය ගතියක් එන්ෙ පුලුවන්... මේවට කරන්ෙ මෙයක් ෙැහැ සමාධි... මකොමහොම හරි මේව විඳ ෙරාමගෙ හරියට ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක කරන්ෙ ඕෙ..."


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

597

"ඔේ සර්... මම හැම මද්ම හරියට.. පිළිමවලට මවෙ විදියට බලා ගන්ෙේ..." තාරක කීය. "තව මෙයක් සමාධි… ඔයාමග ලිව' එක මපොඩ්ඩක් ඉදිමිලා තිමයෙවා.. මේක ලියුමක්මියා වලට මවෙ මෙයක්.. ඒ හින්ෙ අපිට ඔයාමේ M.R.I. ස්කෑන් එකක් කරල බලන්ෙ ඕෙ ලිේමෆෝමාස් තිමයෙවෙ කියල... එමහම තිබුමෙොත් අපි අව ය ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක කරමු... " සමාධි ෙැවතත් ආතතියට පත් වූවාය. තාරක ඇය තුරුලු මකොට හැකි පමණ සන්සුන් කමල්ය. "එමහෙේ සමාධි... ඔයා ෙැන් මගෙර යන්ෙ... මහට උමද් මහොස්පිට්මනල් එකට එන්ෙ... අපි ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක පටන් ගනිමු.. ඔයාට සුමාෙ තුෙක් විතර මහොස්පිට්මනල් එමක් ෙවතින්ෙ මවයි..." "තැන්ක් යූ සර්.. එමහෙේ අපි ගිහිල්ල එන්ෙේ..." මමමසේ කියූ තාරක සායෙ කාමරමයන් සමාධි සමග එළියට ආමේය. පසිඳු සහ අනුත්තරා කාමරමයන් පිටතදී ඔවුන්ට හමු විය. ඔවුන් මෙමෙො දුටු සමාධි ෙැවතත් සංමේදී වූවාය. "අමන් අනූඌඌඌ.. අමන් බලන්ෙමකො මට වුෙ මද්... මමේ මකොණ්මඩත් යෙවලු.. අවුරුදු එකහමාරක්ම මට ට්‍රීට්මන කරන්ෙ ඕෙ ලු... අමන් මට බෑ අනූ.... මීට වඩා මහොඳයි මම මැරිල යෙ එක අනූඌඌඌඌ..." සමාධි අනුත්තරා වැළඳමගෙ හඬන්ෙට වූවාය. "ස්ස්ස්ස්.... සමාධීඊඊඊ... මමොෙවෙ ඔයා මේ කියෙ අව කැමපෙ කතා... අමන් ප්ලීස් එමහම කියන්ෙ එපා.. අපි කරන්ෙ පුලුවන් හැම මද්ම කරමු..." අනුත්තරා කීවාය.


598

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"සමාධි.. අපි ෙැන් මගෙර යමු... ඔයාට ෙැන් මරස්ට්මන කරන්ෙ ඕෙ... අනූ අපිත් එක්ක එෙවමෙ?...." තාරක ඇසීය. "ඔේ තාරක... මම අෙ ඉඳල සමාධිමේ මගෙර ෙවතිෙවා... මේ අවුරුදු එකහමාරම මම සමාධි ළඟින්ම ඉන්ෙවා...." අනුත්තරා කිවාය. "අමන් මමේ අනූඌඌඌඌඌඌඌ..." සමාධි අනුත්තරාමේ උරහිස මත මුහුණ තබා කඳුලු සැලුවාය. "පසිඳු.. උඹට පුලුවන් ෙේ සුප' මාකට්මන එකට ගිහිල්ල සමාධිමග මබොස්ට මේ විස්තරය කියපන්.. අපි පස්මස කතා කරන්ෙේ... උෂාන් ෆැකල්ටි එකත් එක්ක කතා කරයි සමාධිමග එක්සෑේ එක ගැෙ..." තාරක කීය. "හරි මචන්.. මම එමහම කරන්ෙේ...." සමාධි, තාරක සහ අනුත්තරා සමාධිමේ නිවසට ගිමයෝය. සමාධිමේ මව රතිකාර ්‍රියාොමය අසා ඉමහත් කේපෙයට පත් වූවත් තාරකමේ පහො දීම නිසා අස්වැසිල්ලක් ලැබුවාය. සමාධි විටින් විට තාරකට සහ අනුත්තරාට තුරුලු වී කඳුලු සැලුවාය. "අමන් තාරක.. අමන් අනූ.. ඇයි මට මමමහම වුමන්?.. අපි මකොච්චර ලස්සෙට අමප් ජීවිමත් මගනියන්ෙ ප්ලෑන් කරාෙ?… අමන් ෙැන් ඒව ඔක්මකොම ඉවරයි තාරක... අමන් බලන්ෙ අපිට වුෙ මද්?... ඇයි අපිට මමමහම වුමන්.." සමාධි කඳුලු සලමින් කීවාය. "සමාධි.. අමන් වස්තුමව ඔය විදියට නිකන් ස්මට්‍රස් මවන්ෙ එපා... කරෙර කියෙ ඒව මිනිස්සුන්ට එන්මන් කලින් ඊමේල් එවල මෙමමයි... අපි එෙ විදියට මූණ මෙමු... අමප් ජීවිතය විොස වුමන් ෙෑ සමාධි.. මේක අමප් ජීවිතමය එක සිද්දියක්.. මේ වමේ සිද්ධි ඕෙ මවලාවක මවන්ෙ පුලුවන්..." තාරක ඇය සෙසමින් කීය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

599

"අමන් ඔේ සමාධි... තාරක කියෙ මද් ඇත්තමෙ.. ෙැන් බලන්ෙ පහු ගිය කාමල යුද්මෛ හින්ෙ මිනිස්සු කී මෙෙක් ෙැති වුොෙ?.. අෙ කාමල වුෙත් ෙවසකට මකොච්චර මිනිස්සු අකාලමේ ෙැති මවෙවෙ?... ෙැන් බලන්ෙ නිමේෂ් අයියා ෙැති වුො.. දුෂානි ෙංගි මකොමහොම හරි හිත හො මගෙ ඉස්සරහට යෙවමෙ... අපි මකොමහොම හරි මේ කරෙර තත්මවන් එළියට එන්ෙ ඕෙ මද්වල් ඒ විදියට කරමු... මඩොක්ට'ස්ල ඒ මගොල්ලන්මග මද් කරයි.. අපි අමප් වැමඩ් කරමු.. ඔයාට සනීප මවෙව සමාධි.. ඒ විදියට මපොසිටිේලි හිතන්ෙ මකල්මල..." අනුත්තරා සමාධිමේ හිස පිරිමදිමින් ආෙරමයන් කීවාය. "මට මත්මරෙව අනූ.. අමන් ඒ වුෙත් බලන්ෙමකො මම හින්ෙ අනිත් අයට වුෙ කරෙමර්... අමන් තාරක.. ඉහිහිහිහි.... ස්.ස්. ස්.ස්..අමෙ..පැටිමයො..ස්.ස්.ස්.ස්.. හීඊඊඊඊ.ස්.ස්... අපි එෙ මපබරවාරි වල මැරී කරන්ෙ මන්ෙ හිටිමේ?.. අමන්ඒඒඒඒ... මට මේක ෙරා ගන්ෙ බෑ තාරක... මම මහ පේකාර මකල්මලක් තාරකඅඅඅඅ...." සමාධි මහ හඬින් හඬන්ෙට වූවාය. "ඔන්ෙ ඉතින් ආයිත් පටන් ගත්ත බහු බූත කතා කියන්ෙ.. අමන් ස්මාධි ප්ලීස්... මැරී කරෙ එක කවෙ කරන්ෙ බැරිෙ?.. මමොකෙ අපි ොකි මවලාෙ?... ඔයාට මහොඳ වුොට පස්මස අපිට මැරී කරන්ෙ පුලුවන්.. අපිට තව මකොච්චර කල් තිමයෙවෙ ළමමයො.. අමන් සමාධි මේ.. මමේ හිත රිමෙෙ කතා කියන්ෙ එපා... ඔයා පේකාර මකල්මලක් මෙමමයි.. මේ මලෝමක මට ඉන්ෙ පින්වන්තම මකල්ල ඔයා... මලඩ කියෙ ඒව හැමමෝටම හැමෙෙව.. බුදු හාමුදුරුවන්ටත් මලඩ හැදුෙ ෙේ අපි ගැෙ කතා කරල වැඩක් ෙැහැමෙ...." "ඒ වුොට තාරක.. බලන්ෙ මම හින්ෙ ඔයාට වුෙ කරෙමර්... ඔයාට ෆයිෙල් ඉය' එක හරියට කරන්ෙ බෑ.. ඔයාට කිසිම සැපක්.. සතුටක් මමගන් ලැමබන්මෙ ෙෑ.. ඔයාට මවන්මෙ මලමඩක් බලා


600

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

ගන්ෙ.. අමන් තාරක.. මාව අමතක කරල ොන්ෙ... මමගන් ඔයාට කරෙර මිසක් මහොඳක් මවන්මෙ ෙෑ..." "සමාධීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ...." තාරක මහ හඬින් කෑ ගසමින් හිඳ සිටි පුටුමවන් ෙැගිට්මනමට්මනය. "සමාධීඊඊඊ.. ආයිත් ඔයා මට ඇමහන්ෙ ඔය කතාව කිේමවොත් මම ඔයාමග කටට මැහුේ ොෙව කතා කරන්ෙ බැරි මවන්ෙ... මේ ජීවිමත් විතරක් මෙමමයි... උපදිෙ කිසිම ආත්මයක මම ඔයාව අමතක කරන්මෙ ෙෑ... ඒ හින්ෙ මෙොමකමරෙ වැඩ නිකන් කතා කරන්ෙ එපා... ඔයා මට කිසිම ෙවසක.. කිසිම මවලාවක කරෙරයක් මවන්මන් ෙෑ.. ඔයා තමයි මට තිමයෙ එකම හයිය... ඔයාමග මලඩට සාත්තු කරෙ එක.. ඔයාව බලා ගන්ෙ එක තමයි මට තිමයෙ මලොකුම සතුට... ඒ හින්ෙ ප්ලීස්... ආයිත් ඔය වමේ කතා කියන්ෙ එපා... මට මගොඩක් දුක හිමතෙවා...." සමාධි තදින් වැළඳගත් තාරක කීය. "මමේ තාරක... අමන් මසොරි පැටිමයෝඕඕඕඕඕඕ...." සමාධි ඔහුමේ ළය මත මුහුණ සඟවා මගෙ කීවාය. අනුත්තරාමේ ෙෑසට කඳුලු ඉනුමේය. "සමාධි.. අෙ හවසත් අමප් යාලුමවො ඔක්මකොම ඒවි... දුෂානි ෙංගි මට මටක්ස්ට්මන ෙහයක් විතර එවල තිමයෙව විස්තර අහල... මම කිේව හවසට කියන්ෙේ කියල... අෙ හවසත් අපි පන්සලට ගිහින් මබෝධි ර් ාවක් තියමු... අමප් කර්ම ක්තිය මගොඩක් වැෙගත් මවෙව මේ වමේ මවලාවක.. අපි පුලුවන් තරේ ආෛයාත්මික පැත්තට ෙැඹුරු මවන්ෙ ඕෙ...." "මහොඳයි තාරක... මම අේමිට කියන්ෙේ මබෝධි ර් ාවට ඕෙ මද්වල් ලෑස්ති කරන්ෙ කියල..." සමාධි කීවාය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

601

"සමාධි.. ඔන්ෙ ඔමහොම සාමාෙය විදියට ඉන්ෙමකො.. එතමකොට මලමඩ් බාගයක් මහොඳ මවයි...." තාරක ඇයට උණුසුේ හාදුවක් මෙමින් කීවාය. එදිෙ සන්ෛයාමේෙ පන්සලට ගිය මිත්‍ර පිරිස සහ සමාධිමේ මව සමාධිට මසත් පතා මබෝධි ර් ාවක් සිදු මකොට ඇයට සේර්ර්ණ සුවය ලැමබෙ මසේ බලවත් රාර්ථොවක් එක සිතින් කමලෝය. ++++++++

සමාධිමේ ලියුමක්මියා මරෝගී තත්වයට රතිකාර කිරීම මරෝහමල් පිළිකා අං මේදී ආරේභ වූමේය. මුල් සති තුමන්දි මෙොකඩවා රසායනික චිකිත්සාව සිදු කල යුතුව තිබූ මහයින් ඇයට මරෝහමල් මන්වාසිකව සිටීමට සිදු විය. අනුත්තරා සහ සමාධිමේ මව ඇමේ සාත්තුව පිණිස මරෝහමල් ෙතර වූමවෝය. පුද්ගලික මරෝහලක මමන් පහසුකේ ෙැති වූවත් ඔවුන් මෙමෙො ඉතාමත් කැමැත්මතන් සමාධිමේ සාත්තුව සිදු කමලෝය. ඇමේ මිතුරු පිරිස දිෙපතාම ඇය බැලීමට පැමිණිමයෝය. එමහත් ධවෙය උපමෙස් අනුව ඔවුන්මේ පැමිීමම අවම කිරීමට සිදු විය. එයට මහේතුව වූමේ රසායනික චිකිත්සා ඖෂෛ වලින් ඇමේ රති ක්තිය අඩු වීම නිසා ඇය ආසාෙෙ වලට ලක් වීමේ රවණතාවය වැඩි වීම නිසාය. රසායනික චිකිත්සා ඖෂෛවල තීව්‍ර බව නිසා සමාධි ාරීරිකව දුබල බවකට පත් වූවාය. සමහර දිෙවලදී ඇයට ඇවිදීම පවා අපහසු විය. තාරක, අනුත්තරා සහ සමාධිමේ මව මසවෙැල්ලක් මමන් ඇය පසු පසින් සිටිමයෝය. ආසාෙෙ තත්වයන් අඩු කිරීම පිණිස ඇමේ මලඩ ඇඳ අසලට මෙොපැමිණියත් දුෂානි දිෙපතාම මරෝහලට පැමිණ ඇමේ සුවදුක් බැලුවාය. ඇමේ අනිකුත් මිතුරු මිතුරියන්ෙ දුරින් සිට ඇයට දිය යුතු උපරිම සහමයෝගය දුන්මෙෝය.


602

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

රතිකාර ආරේභ මකොට දිෙ මෙකකට පමණ පසුව සමාධිමේ රුධිරමේ රතු රුධිරානු සහ රුධිර පට්මනටිකා වල රති තමේ සෑමහෙ අඩුවක් සිදු විය. මමය සාමාෙයමයන් රසායනික චිකිත්සා ්‍රියාවලියකදී සිදුවෙ මෙයකි. මේ නිසා ඇයට රුධිර පාරවිලයෙය කිරීම අව ය විය. දුෂානි සමාධිට මල් දීම සඳහා ඉදිරිපත් වූමේ මහත් සතුටකින්ය. ෙැවත වරක් සමාධිට මල් පරිතයාග මකොට ඇය සුවපත් කිරීමට ලැබීම නිසා දුෂානි මහත් රමමෝෙයට පත් වූවාය. සුපිරි මවළඳ සමල් සමාධිමේ රෛානියා ඇතුලු මසේවක පිරිස සමාධිටට සිදුවූ කරෙරය අසා මහත් ම ෝකයටත්, කේපාවටත් පත් වූමවෝය. ඇයට අව ය ඕෙෑම උෙේවක් කිරීමට ඔවුහු ස්මේච්ාාමවන්ම ඉදිරිපත් වූමවෝය. ඇයට අව ය නිවාඩු ලබා දීමටත්, ෙැවත හැකිවූ විට මසේවයට පැමිීමමටත් අව ය කටයුතු මූලස්ථාෙ කාර්යාලමයන් සිදු කරෙ ලදී. සමාධිමේ අවසාෙ විභාගයට ඇය සුවය ලැබූ පසු වාඩි වීමට වි ්ව විෙයාල මූලය හා කළමොකරණ රිේය අවසර ලබා දුන්මන්ය. මන්වාසික රතිකාර ආරේභ මකොට දිෙ මෙකකින් සමාධිමේ සිරුමර් සේර්ර්ණ M.R.I. පරීක්ෂාවක් සිදු කරෙ ලදී. මමයට මහේතුව ඇමේ අක්මාමේ තිබූ ඉදිමීමයි. මමම පරීක්ෂණමේ රතිඵල වලට අනුව ඇමේ ඇමේ වේ ඇමසේ ෙෘෂ්ටි විතාෙය පිටුපස ලිේමෆෝමා ෙමින් හැඳින්මවෙ කුඩා ගැටිතියක් මසොයා ගැනිෙ. මේ ගැටිතියට රතිකාර කිරීම අතයාව ය මෙයක් වූවත් එය ඉතාමත් අපහසු කාර්යයක් විය. සමාධිමේ රතිකාර බාරව සිටිෙ විම ේෂඥ ධවෙයවරයා මේ ගැෙ තාරක සමග කතා කමල්ය. "සමාධිමේ වේ ඇමහේ පිටිපස්මස තිමයෙ ලිේමෆෝමා එකට අපි හරියට ට්‍රීට්මන කරන්ෙ ඕෙ... මමොකෙ ඒක ඇවිත් තිමයන්මෙ බ්ලඩ් වල තිමයෙ ලියුමක්මික් මසල්ස් හින්ෙ.. මේකට කීමමොමතරපි වලින්


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

603

ට්‍රීට්මන කරන්ෙ බෑ... අපි මේකට මර්ඩිමයෝ මතරපි මෙන්ෙ ඕෙ... හැබැයි ඒක හරිම අමාරු මෙයක්..." "ඇයි සර් ඒ අමාරු?....." තාරක ඇසීය. "අපි හරියටම මේ ලිේමෆෝමා එක ටාගට්මන කරල මර්ඩිමේෂන් මෙන්ෙ ඕෙ මේන් එකට මුකුත් මෙොමවන්ෙ... ඒක මල්සි ෙෑ... හරිම සියුේ විදියට කරන්ෙ ඕෙ...." "අමන් සර්... ඉතින් අපි මමොකද්ෙ කරන්ෙ ඕෙ?.." තාරක සලිත වී ඇසුමේය. "තාරක... මේක කරන්ෙ සංකීර්ණ කේපියුට' මමොඩ්ල් එකක් හෙල ඒමකන් තමයි පින් මපොයින්ට්මන කරල මර්ඩිමේෂන් මෙන්ෙ ඕෙ... මේක කරන්ෙ පුලුවන් මහරගම කැන්ස' ඉන්ස්ටිටියුට්මන එමක් විතරයි... හැබැයි එතෙත් මේ වමේ මඩලිකට්මන මෙයක් කරන්ෙ පුලුවන්ෙ ෙන්මෙ ෙෑ... එමහම වුමෙොත් මකොළඹ මලොකු රයිවට්මන මහොස්පිට්මනල් එකකට.. එමහම ෙැත්ෙේ පිටරට මහොස්පිට්මනල් එකකට සමාධිව අරන් යන්ෙ මවෙවා... හැබැයි රයිවට්මන කරන්ෙ වුමෙොත් මලොකු වියෙමක් යෙවා.. ඒ කියන්මන් මිලියන් ගාණක් මවන්ෙ පුලුවන්...." තාරකමේ මුලු ඇඟම ගිනිමගෙ ෙැමවන්ො මසේ ඔහුට ෙැනුමන්ය. "කමක් ෙෑ සර්... මම මකොමහොම හරි සමාධිට මේ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක මෙෙවා... මම සල්ලි මකොමහොම හරි මහොයා ගන්ෙවා....." තාරක අධිෂ්ේාෙමයන් කීය. "මහොඳයි.. අපි එමහෙේ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන ප්ලෑන් එක හරි ගස්සල ඔයමගොල්ලන්ට කියන්ෙේ..." "තෑන්ක් යූ සර්..."


604

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

තාරක මේ ඇතිවී තිමබෙ තත්වය සමාධි මහෝ ඇමේ මව සමග පැවසුමේ ෙැත. ඔහු මේ ගැෙ දුෂානි, උෂාන් සහ පසිඳු සමග කතා කමල්ය. "මෙෝ මරොබ්ලේ අයිමය... මිලියන් මෙමමයි.. බිලියන් ගාණක් වුෙත් කමක් ෙෑ.. මම මමේ මුලු කේපැණියම විකුණල හරි අක්කිට ට්‍රීට්මන කරෙවා.. ඒකත් මදි වුමෙොත් තාත්තිමගන් මට එන්ෙ තිමයෙ මද්වල් මම ඉල්ල ගන්ෙවා.. දුන්මන් ෙැත්ෙේ බමලන් හරි ගන්ෙවා..." දුෂානි මේගමයන් කීවාය. "ස්ස්.. අමන් ෙංගි මේ ප්ලීස්... කලබල මවලා මේ වැඩ කරන්ෙ බෑ... අපි බලමු මේ සල්ලි මහොයා ගන්ෙ විදියක්... කන්සල්ටන්ට්මන කියපු විදියට මහරගම ෙේ කරන්ෙ බැරි මවයි.. ඒ හින්ෙ මකොළඹ රයිවට්මන මහොස්පිට්මනල් එකකට මගනියන්ෙ ඕෙ... මකොළඹ රයිවට්මන මහොස්පිට්මනල් මෙකක් තිමයෙව මේක කරන්ෙ පුලුවන්... " තාරක කීය. "තාරක.. මමත් බලන්ෙේ අමප් කෑෂ් රිසේ' එමකන් මකොච්චර ගන්ෙ පුලුවන්ෙ කියල... දුෂානිමගයි මමගයි එකතු කරලත් මදි වුමෙොත් අපි සමාධිමග සුප' මාකට්මන කේපැණි එමකනුත් අහල බලමු...." උෂාන් මයෝ ොවක් කමල්ය. "මේ.. මම මෙයක් කියන්ෙ ෙ?... මම සුධීර මාමමගන් අහල බලන්ෙේ... සුධීර මාමා උෙේ මෙොකර ඉන්ෙ එකක් ෙෑ..." පසිඳු කීමේය. "ආ.. ඔේ පසිඳු... සුධීර මාමා මටත් උෙේ කරා මමේ කේපැණිය මගොඩ ගන්ෙ.. ඉතින් මම හිතෙව ෂුව' එකට මහල්ප් කරයි කියල… සුධීර මාමා සමාධිට මගොඩක් ආෙමරයි..." දුෂානි කීවාය. සමාධිමේ අව යතාවය පසිඳුමගන් ෙැෙගත් වහාම සුධීර ඕස්මේලියාමේ සිට තාරකට දුරකථෙමයන් කතා කමල්ය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

605

"තාරක... මට මේ ෙැන් පසිඳුමගන් ඊමේල් එකක් ආව විස්තර කියල... මම ඒක ෙැක්ක ගමන් මේ කතා කරන්මෙ... මම මකළින්ම කියෙව.. සල්ලි වල කිසිම ර ්ෙයක් ෙෑ... සමාධිට මෙන්ෙ පුලුවන් මහොඳම ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක තිමයෙ තැෙට එයාව අරන් යන්ෙ.. මලෝමක මකොමහේ වුෙත් කමක් ෙෑ... වියෙේ සේර්ර්ණමයන්ම මම බලා ගන්ෙේ... පිටරටකට යන්ෙ ඕෙ ෙේ තව ඕෙ මකමෙක් එක්ක යන්ෙ.. වියෙම කිසිම ර ්ෙයක් ෙෑ... මට ඕෙ සමාධිට මෙන්ෙ පුලුවන් මහොඳම ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක මෙන්ෙ.. සමාධි කියන්මෙ රටට විතරක් මෙමමයි... මුලු මලෝමකටම වටිෙ සේපතක්... අපි සමාධිව මකොමහොම හරි සනීප කරගන්ෙ ඕෙ...." සුධීර තිරසාර මලස කීමේය. "අමන් සුධීර මාමම... මාමට තෑන්ක් කරන්ෙ මම ළඟ වචෙ ෙෑ..." ප්‍රීති සංමේගයට පත් තාරක කීමේය. "මට තෑන්ක් කරන්ෙ ඕෙ ෙෑ තාරක.. මම මේක කරන්මෙ මගොඩක් සතුටකින්... ඔයයි සමාධියි මවනුමවන්... එමහෙේ තාරක.. වැඩ කටයුතු ලෑස්ති වුොම මට කියන්ෙ... මහොඳෙ?...." "මහොඳයි මාමම..." තාරක කෘතඥතා ර්ර්වකව කීමේය. සමාධිමේ ඇමසේ ලිේමෆෝමාවට අව ය විකිරණ චිකිත්සාව සැපයීම මකොළඹ රසිද්ෛ පුද්ගලික මරෝහලක සිදු කිරීමට සියලු කටයුතු ඇමේ ධවෙයවරයා සේපාෙෙය කමල්ය. මේ සඳහා විම ේෂ විකිරණ විම ේෂඥ ධවෙයවරමයකුමේ උපමෙස් සහ ක්‍රමමේෙය ලබා ගැනීමට සිදු විය. විකිරණ චිකිත්සාව සඳහා සමාධිට මකොළඹ එම මරෝහලට යාමට සිදු විය. ලිේමෆෝමාවට ඉක්මනින් රතිකාර කල යුතු නිසා මූලික රසයානික රතිකාර කරෙ කාලමේදී ඇයට දිෙ මෙකක් මමම විකිරණ චිකිත්සාව සඳහා යාමට සිදු විය. රසායනික චිකිත්සා ඖෂෛ නිසා ාරීරිකව දුබල වි සිටිෙ සමාධිට මකොළඹ ගමෙ එතරේ පහසු


606

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

මෙයක් මෙොවීය. එමහත් දුෂානි ඇමේ වාහෙමයන් සමාධි මේ අපහසුව අවම වෙ ආකාරයට ඇය තාරක සහ අනුත්තරා සමග මකොළඹට රැමගෙ ගියාය. "අයිමයෝ ෙංගි මේ.. ඔයා ටිකක් මහමින් කාර් එක එළවන්ෙ.. ඔයා උඩින් යන්මෙ සමහර මවලාවට.... ඔයා හයිමේ එමක් සීයට වැඩිමයන් යෙව මගොඩක් මවලාවට...." තාරක දුෂානිට අවවාෙ කමල්ය. "බය මවන්ෙ එපා අයිමය... මම අක්කිට කිසිම අන්කේෆට්මන එකක් මවන්මෙ ෙැති විදියට එක්ක යන්ෙේ.. " දුෂානි කීවාය. සමාධි, තාරක සහ ඔවුන්මේ මිතුරු කැල ටිමකන් ටික මේ සමාධිමේ මමම මරෝගී තත්වයට පත්තියන් වූහ. ඔවුන් සෑම මෙොමේම මෙොමෙ සහාය සමාධිට ලැබිනි. සමාධි ක්‍රම ක්‍රමමයන් යේ සීමාවන් ඇති මේ ජීවිතයට හුරු වූවාය. ++++++++

රසායනික චිකිත්සා ඖෂෛවල අතුරු ඵලයන් සමාධිට බලපාන්ෙට විය. මුලින්ම ඇතිවූ අතුරු ඵලය ෙේ ඇමේ හිසමකස් සේර්ර්ණමයන්ම ගැලවී යාමයි. මමය පිළිකාව සඳහා රතිකාර ලබෙ මබොමහෝ මෙමෙකුට සිදුවෙ මෙයකි. සමාධි තරුණ ගැහැණු ළමයකු නිසා ඇය මේ තත්වමයන් ආතතියකට පත් වූවාය. "අමන් තාරක... මමේ මකොණ්මඩ ඔක්මකොම ගිහින් තාරක.. අමන් මම මකොමහොමෙ මේ විදියට ඉන්මෙ?... මට කාටවත් මූණ මෙන්ෙ බෑ තාරක... අමන් මට බෑ මමමහම ඉන්ෙ.. අමන් මමේ මකොණ්මඩ මකොච්චර ලස්සෙට තිබුෙෙ..ස්ස්...අ.අ.අ.අ..." සමාධි කේපා මවමින් කීවාය. "අමන් සමාධි.. ෙැන් ඔමහොම වුොට කීමමෝමතරපි ෙැවැත්තුවම ආයිත් මකොණ්මඩ් වැමවෙවා.. මේක මටේපරරි


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

607

මෙයක් විතරයි ළමමයො.... ඔයාට ඕෙ ෙේ අපි විේ එකක් ොමු...." තාරක පැවසීය. "අමන් මට ඕෙ ෙෑ විේ ොන්ෙ.. ඒ මමොෙ ලැජ් ා ෙැති වැඩක්ෙ?...." සමාධි මෙොසතුමටන් කීවාය. "එමහෙේ සමාධි... ස්කාෆ් එකක් ොන්ෙ.. මගොඩක් අය එමහම කරෙවා මම ෙන්ෙ හැටියට...." "ඒකට ෙේ කමක් ෙෑ තාරක.. අමන් මට එමහෙේ ස්කාෆ් ටිකක් මගෙත් මෙෙවෙ?...." "ෂුව' සමාධි.. මම ෙංගි එක්ක ගිහින් මතෝර ගන්ෙේ… මට ඕව එච්චර මත්මරන්මෙ ෙැහැමෙ..." සමාධි ඇමේ හිසමකස් ෙැතිවීම ආවරණය කිරීමට ලර්ෂ සළුවක් පාවිච්චි කිරීමට පටන් ගත්තාය. මේ නිසා ඇය අසනීප තත්වමයන් පසු වූවත් ඇමේ තරුණ ලාවණයය අඩු වුමේ ෙැත. "සමාධි.. ෙැන් ඔයා ඉස්සරටත් වැඩිය ලස්සෙයි මමග මකල්මල...." තාරක ඇයට සිහින් චුේබෙයක් මෙමින් කීය. "ඇත්තෙ තාරක?.. අමන් ඒ වුෙත් මට දුකයි මකොල්මලො...." "ඒ මමොකෙ සමාධි?...." "මට ඔයාට හරියට කිස් එකක්වත් මෙන්ෙ විදියක් ෙැහැමෙ තාරක... මේ කීමමෝමතරපි හින්ෙ මමේ කට ඔක්මකොම තුවාල මවලා.. අමන් මට දුකයි තාරක..." සමාධි හැඬීමට ආසන්ෙ මවමින් කීවාය. "මමොෙවෙ ඔයා මේ කියන්මෙ සමාධි... කිස් කමර් ෙෑ කියල අමප් ආෙරය අඩු මවෙවෙ?... අමප් ආෙමර් ෙැන් තවත් වැඩි මවලා සමාධි... මම ඔයාට ෙැන් ඉස්සරටත් වඩා ආෙමරයි...." තාරක ඇය තුරුලු මකොට මගෙ කීමේය.


608

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"මමේ තාරක... මාව ජීවත් කරන්මෙ ඔයාමග ආෙරය තමයි මමග රත්තරන්...." සමාධි ඇමේ කේමුල තාරකමේ කේමුලට තබා කීවාය. මමොෙ ආපොව ඇති වූවත්, කුමෙ කුණාටුවක් හැමුවත් මෙොසැමලෙ මසමෙහසක් කිසිො මවෙස් මෙොමේ. ++++++++

තාරකමේ මව සමාධිමේ අසනීපය නිසා මහත්වූ කැළඹීමකට, කලබලයකට සහ උද්මේගයකට පත් වූවාය. ඇය තාරක සමග මේ ගැෙ කතා කලාය. "පුමත්.. ඔය පිළිකාවක් කියෙ එක සාමාෙයමයන් මහොඳ කරන්ෙ බැරි මෙයක් මන්ෙ?..." ඇය ඇසුවාය. "කවුෙ අේමා එක්ක මෙොමොපමයන් ඇසුමේය.

ඔයා

කතා

කිේමව?...."

තාරක

"මම මමේ යාලුමවො කීප මෙමෙක් එක්ක කතා කරා... ඒ අය ඔක්මකොම කිේමව ඒ විදියට තමයි...." "ෙැන් ඔය යාලුමවො කට්මනටිය මෙොස්තරලෙ?...." තාරක උස් හඬින් ඇසීය. "ෙෑ.. මේ.. මෙොස්තරල මෙමමයි.. ඒ වුෙත් ඒ මගොල්මලො පිළිකා මලඩ ගැෙ ෙන්ෙව ඇතිමෙ...." "අේමම මේ... ඔය එක එක්මකො කියෙ බහු බූත කතා ඔලුමව පුරවමගෙ නිකන් ඔලුව අප්මසට්මන කර ගන්ෙ එපා... පිළිකා මරෝගයක් කියන්මෙ අමාරු මලඩක් තමයි... ඒ වුෙත් අෙ කාමල තිමයෙ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන මටක්නීක්ස් වල හැටියට මගොඩක් පිළිකා මහොඳ කරන්ෙ පුලුවන් නියම කාලමේදී මලමඩ් මහොයා ගත්මතොත්... ඒ හින්ෙ අේමට මේ ගැෙ විස්තර ඕෙ ෙේ ෙන්ෙ මකමෙක්මගන්


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

609

අහන්ෙ.. මේ මමමලෝ මෙයක් ෙන්මෙ ෙැති අයමගන් අහන්මෙ ෙැතුව..." "ඉතින් ෙැන් ඔය සමාධිමග මලමඩ් ඒ නියම මවලාවට මහොයා ගත්තෙ?....." "ඔේ... මහොඳ මවලාවට මට සමාධිමේ සිේප්ටේස් මත්රුො.. ඒක හින්ෙ තමයි මම පරක්කු මෙොකර බ්ලඩ් මටස්ට්මන එක අරමගෙ මලමඩ් මහොයා ගත්මත... මඩොක්ට'ස්ලත් කිේමව ඒකම තමයි... ෙැන් ඒ විදියට ඒ මගොල්මලො සමාධිට ට්‍රීට්මන කරමගෙ යෙවා.. ආයිත් රීලැප්ස් එකක් හරි.. මවෙ අමාරු ඉන්මෆක්ෂන් එකක් හරි ආමව ෙැත්ෙේ සමාධිට සනීප මවෙවා..." "මමොකද්ෙ රීලැප්ස් එකක් කියන්මෙ?....." "රීලැප්ස් එකක් කියන්මෙ ආපහු මලමඩ්.. ඒ කියන්මෙ බ්ලඩ්වල පිළිකා ධසල ආයිත් මතු මවෙ එකට.. සමාධිමග ට්‍රීට්මනමන්ට්මන රිරියඩ් එමක්දි එමහම වුමන් ෙැත්ෙේ ඒ කියන්මෙ සනීප වුො කියෙ එක..." "ඉතින් අපි මකොමහොමෙ හරියටම කියන්මෙ ඔය රීලැප්ස් එකෙ මමොකද්ෙ එක ආයිත් එෙ එකක් ෙෑ කියල?...." "මේ අේමම.. එමහම මෙොමවන්ෙ තමයි මඩොක්ටස්'ල නියම විදියට ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එක මෙන්මෙයි.. ඒ වමගම ඕෙ කරෙ විදියට සමාධි මේ කාමලදි පරිස්සේ කරන්මෙයි.... අේම හිතන්මෙම මෙගටිේ පැත්තටමෙ.. අපි මේ මවලාමවදි මපොසිටිේ පැත්ත ගැෙ හිතන්ෙ ඕෙ...." "අමන් මන් ෙන්මෙ ෙෑ පුමත්.. මට ඕව මත්මරන්මෙ ෙෑ.. මට තිමයෙ දුක සමාධිමග මේ මලමඩ් හින්ෙ ඔයාට තිමයෙ කරෙමර්ට....." මව නුරුස්ො හඬින් කීවාය.


610

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"ආ.. එතමකොට අේමට සමාධිමග අසනීමප ගැෙ කිසිම දුකක් ෙෑ.. මමොකද්ෙ අේමම මේ කියෙ කතා?.. ආ.. ඒ අේමමග මල්ලි මන්ෙ.. ඇයි මේ වමේ කතා කියන්මෙ?...." තාරක උරණ වී කීමේය. "ආ..ෙෑ.. මම එමහම මෙයක් කිේමව ෙෑ..." මව මෙක් සලිත වී කීවාය. "එමහෙේ මමොෙ වමේ මෙයක්ෙ කිේමව?...." තාරක සැමරන් ඇසීය. "මම කිේමව පුමත්..ෙැන් ඔයාමග ෆයිෙල් ඉය' එක… මේ අවුරුද්ෙ ඔයාට හරිම වැෙගත්.. මේ අවුරුද්ෙ ඉවර වුොම ඔයා මඩොක්ට' මකමෙක්.. ඉතින් මේ අවුරුද්මෙ මගොඩක් මහන්සි මවලා වැඩ කරන්ෙ ඕෙ... ෙැන් මේ සමාධිමග මලමඩ් හින්ෙ ඔයාට පාඩේ වැඩ පාඩු මවන්ෙ පුලුවන්මෙ... ඒකයි මම කිේමව...." "අේමම මේ... මට ෆැකල්ටි එමක් පාඩේ වැඩයි.. ක්ලිනිකල් වැඩයි කර මගෙ යන්ෙ මේ හින්ෙ කිසිම බාෛාවක් ෙෑ... සමාධිත් ඔය කතාවම කිය කිය ෙහමයන් අඬෙව නිතරම... අේමා මහොඳට හිතල බලන්ෙ.. මම මඩොක්ට මකමෙක් වුොම පිහිට මවන්මෙ ජීවිතය ඉල්ලමගෙ එෙ අසරණ මිනිස්සුන්ට.. ෙැන් මම සමාධිට කරන්මෙත් ඒ වමේ මසේවයක් තමයි... සමාධි කියන්මෙ මම අති විම ේෂ මකමෙක්... ඒත් මේ මවලාමව එයත් මලඩ මවලා ඉන්මෙ... ඒ හින්ෙ මම සමාධිට කරෙ මේ සාත්තුව ඇත්තම කිේමවොත් මට මලොකු තල්ලුවක්... මහොඳ මෙොස්තර මකමෙක් මවන්ෙ මට තිමයෙ මලොකු තල්ලුවක්... සමාධි කියන්මෙ මමේ ජීවිතය.. මට සමාධිමග ක්තිය තිමයෙවා.. අන්ෙ ඒ ක්තිමයන් මම සමාධිව බලා ගන්ෙ ගමන් මමේ පාඩේ වැඩත් කරෙවා...." තාරකමේ මේ මේගවත් කතාවට මව කිසිත් මෙොකියා නිෂ් බ්ෙ වූවාය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

611

පිළිකා මරෝගය මෙස මබොමහෝ මෙො බලන්මන් වපර ඇසකින්ය. සමාධිට තාරකමේ මවමේ ඇති සබැඳියාමේ යේ මවෙසක් ඇති වීමට පටන් මගෙ තිමබ්ෙ? ++++++++

මූලික රසායනික චිකිත්සා වටය අවසන් වූ පසු සමාධි ෙැවතත් ඇට මිදුළු පරීක්ෂණයකට මයොමු කරෙ ලදී. මේ පරීක්ෂණමේ රතිඵල ඇමේ දිගු කාලිෙ සුවය සඳහා ඉතාමත් වැෙගත් වනු ඇත. සියලු මෙොටම මහත් සැෙසීමක් සහ සතුටක් මගෙ මෙමින් මේ ඇට මිදුලු පරීක්ෂාමවන් ඉතා සතුටුොයක රතිඵල ලැබුමන්ය. රතිකාර නිරීක්ෂක ධවෙයවරයා මේ ගැෙ සමාධි සහ තාරකට පැවසුමේය. "සමාධි.. මට කියන්ෙ සන්මතෝසයි... ඔයාමේ මබෝන් මැමරෝ ෙැන් මගොඩක් මහොඳ මවලා තිමයෙව.. අපි ට්‍රීට්මනමන්ට්මන පටන් ගන්ෙමකොට තිබුෙ ලියුමක්මික් මසල්ස් ෙැන් ඇත්මතම ෙෑ වමේ... ඒ කියන්මෙ සාමාෙය අතට හැරිල.. මේමකන් කියන්මෙ ඔයා ට්‍රීට්මනමන්ට්මන වලට මහොඳට මරස්මපොන්ඩ් කරෙව කියෙ එක තමයි... ෙැන් සමාධිමග ඉන්ඩක්ෂන් කීමමොමතරපි රවුන්ඩ් එක ඉවරයි.. ෙැන් කරන්ෙ තිමයන්මෙ මකොන්මසොලිමඩ්ෂන් මතරපි එක... ඒකට මහොස්පිට්මනල් එමක් ෙවතින්ෙ ඕෙ ෙෑ.. ෙැන් ඔයාට මගෙර යන්ෙ පුලුවන්.. කීමමොමතරපි මෙෙ මඩ්ට්මනස් වලට ක්ලිනික් එකට එන්ෙ... ඒ එක්කම ඔයාට ෙැන් සාමාෙය විදියට ලයිෆ් එක අරන් යන්ෙ පුලුවන්... හැබැයි ඔයාමග ඉමියුනිටි එක තවම අඩුයි... බ්ලඩ් කවුන්ට්මනස් මවෙස් මවන්ෙ පුලුවන්.. ඒක හින්ෙ ඉන්මෆක්ෂන්ස් වලින්.. මලඩවලින්.. වි බී වලින් පරිස්සේ මවන්ෙ ඕෙ... මතක තියා ගන්ෙ..මපොඩ්ඩක් හරි උණ ගතියක් අමවොත් මකලින්ම මහොස්පිට්මනල් එකට එන්ෙ ඕෙ.. " ධවෙයවරයා පැහැදිලි කමල්ය. මේ රතිඵලය සමාධි සහ තාරකට වි ාල සැෙසීමක් මගෙ මෙන්ෙක් විය.


612

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"සර්.. ට්‍රීට්මනමන්ට්මන මරොමටොමකෝල් එමක් මවෙසක් මවෙවෙ?...." තාරක ඇසීය. "ෙැහැ ෙැහැ.. ඒක මවෙස් කරන්මෙ ෙෑ... තවම අපි ඉන්මෙ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන එමක් මුල හරිමය.. මේමකන් කියන්මෙ ෙෑ ට්‍රීට්මනමන්ට්මන ඉවරයි කියල.. මේක මහොඳ පටන් ගැනීමක්.. අපි දිගටම මරොමටොමකෝල් එක කරන්ෙ ඕෙ... මමොකෙ මේ ධසල ආයිත් එන්මෙ ෙැති මවන්ෙ අපි ට්‍රීට්මන කරන්ෙ ඕෙ...." "හරි සර්... මට මත්රුො... " තාරක කීය. "සමාධිමග ඇහැ පිටිපස්මස තිමයෙ ලිේමෆෝමා එකට මර්ඩිමේෂන් මෙෙ එකත් අපි දිගටම කරන්ෙ ඕෙ.... ඒ ලිේමෆෝමා එකත් අපි අ්‍රිය කරන්ෙ ඕෙ...." "තෑන්ක් යූ සර්... ඒක ෙැන් කරමගෙ යෙවා...." තාරක කීය. "මේ මලමඩ් මවලාවට ඩයේමෙෝස් කරපු හින්ෙ තමයි මමච්චර මහොඳට ට්‍රීට්මනමන්ට්මන මෙන්ෙ පුලුවන් වුමන්.. තාරක.. ඒ අතින් ඔයා තමයි සමාධිමග ජීවිමත් මබ්රුමව කියන්ෙ පුලුවන්... ඔයා මවලාවට මේ ගැෙ සැක කරල බ්ලඩ් මටස්ට්මන එක කමර් ෙැත්ෙේ මීට වැඩිය තත්වය ෙරක් මවන්ෙ තිබුො...." ධවෙයවරයාමේ මේ කතාවට සමාධිත්, තාරකත් සංමේදී වූහ. සමාධි තාරකමේ මගල වටා අත ෙමා ඔහුට මහේත්තු වූවාය. "සර්... සමාධි කියන්මෙ මමේ ජීවිතය...." තාරක කඳුලු පිරි මෙමෙතින් කීය. ධවෙයවරයා සිහින් සිොවක් මුවගට ෙැංවීය. සමාධිමේ රතිකාර මාලාමේ අවසාෙය මමය මෙොවූවත් ඇමේ මමම කඩඉම ය ගැනීම ඇමේ මිතුරන්ට සහ මෑණියන්ට වි ාල සැෙසීමක් මමන්ම සතුටක්ෙ විය. එදිෙ සමාධි මරෝහමල් සිට නිවසට පැමිණි පසු ඇමේ මිතුරන් සියලු මෙොම නිවසට රැස් වූහ.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

613

මකමසේ මවතත් ඔවුන් සෑම මෙොම සමාධිට මරෝග කාරක වි බී සංසරණය මෙොවෙ මලස හැසිරුමෙෝය. අනුත්තරා සමාධිමේ මවමේ සහායෙ ඇතුව මුලු නිවසම දූවිලි බිඳක්වත් මෙොරැමඳෙ මසේ පිරිසිදු මකොට තිබුනි. සමාධිමේ නිෙෙ කාමරමේ ඇති අෙව ය බඩු බාහිරාදිය ඉවත් මකොට අලුත් ඇඳ ඇතිරිලි සහ මකොට්මනට උර ෙමා තිබුොය. ොෙ කාමරය ඉතාමත් පිරිසිදු මලස තැබුවාය. "අමන් අනූ.. ඔයා මකොච්චර මහන්සි මවෙවෙ?... අමන් මට වාවන්මන් ෙෑ අනූඌඌ.." සමාධි අනුත්තරාමේ අත අල්වා මගෙ කීවාය. "පිස්සු කතා කියන්ෙ එපා සමාධි... මම මකොච්චර සන්මතෝමසන්ෙ මමමහම කරන්මෙ.. අපි ඔක්මකොමටම ඕෙ ඔයාව පුලුවන් තරේ ඉක්මෙට සනීප කරන්ෙ.." අනුත්තරා කීවාය. "අමන් අක්කි.. මට හරිම සන්මතෝසයි අක්කි ට්‍රීට්මනමන්ට්මන වලට මරස්මපොන්ඩ් කරෙ විදියට.. අපි මකොමහොම හරි අක්කිව සනීප කරෙ එක කරෙවමයි..." දුෂානි ෙැඩි මලස කීවාය. "අමන් ෙංගි... ඔයා ආයිත් මට මල් ෙංගිමයෝඕඕඕ.." සමාධි හැඟුේ බරව කීවාය.

දුන්ෙ

මමග

"මමේ මුලු ඇමේම තිමයෙ මල් වුෙත් මම අක්කිට මෙෙවා… ඒමක මෙකක් ෙෑ..." දුෂානි කීවාය. "ඔයමගොල්මලො ඔක්මකොම මම මවනුමවන් කරෙ මේ කැප කිරීම මම කවොවත් අමතක කරන්මෙ ෙෑ.." සමාධි උතුරා යෙ මසමෙහසින් කීවාය. "අනූ කිේව වමේ සමාධි.. අපි එමහම කරන්මෙ පුදුම සතුටකින්... අපි ඔක්මකොම බලාමපොමරොත්තු මවන්මෙ ඔයාට සේර්ර්ණමයන්ම මහොඳ මවන්ෙ කියල..." උෂාන් කීමේය.


614

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"අපි පස්මස එවන්ෙේමකො අමප් ගාස්තු වල බිල් ටික.. මන්ෙ තාරක..හි.හි.හි..." පසිඳු විහිලු කමල්ය. "අමන් ඔයාමග ගාස්තුව ගිහින්…. මම කියන්මෙ ෙෑ ඉතින්..." අනුත්තරා කීවාය. "ඔේ.. ගිහින් මමොකද්ෙ?.. කියන්ෙ බලන්ෙ..." පසිඳු අනුත්තරා මෙස යටැසින් බලමින් කීය. කලකට පසු මිතුරු පිරිස යේ විමෙෝෙයක් ලැබුමවෝය. "මට හැමමෝටම කියන්ෙ මෙයක් තිමයෙව.. මේක ගිය සුමාමෙ ෙැෙ ගත්මත.. ඒත් සමාධි මගෙර එෙකන් හිටිය ඔක්මකොමටම කියන්ෙ.." ඩිලානි කීවාය. "අේමේ.. ඒ මමොකද්ෙ?....." පසිඳු ඇසීය. "ේේේ.. මම...මේ... මම ආයිත් මරේෙන්ට්මන..." ලැජ් ාමවන් කීවාය.

ඩිලානි

"ඕඕඕඕඕඕ.. කන්ග්‍රැජුලේමල්ෂන්ස් ඩිලානි ඇන්ඩ් උෂාන්.. අේමේ උෂානුත් නිකන් ඉඳල ෙෑ වමේ.. මමොකෙ මචන්.. මකොන්මඩෝේ එක පිපුරුවෙ?....." පසිඳු සිොමසමින් ඇසීය. "මේ පසිඳු.. කට වහ ගන්ෙ.. කාමගෙ ෙන්මෙ ෙෑ මකොන්මඩෝේ පුපුරන්මෙ තිමයෙ විමසේට..." අනුත්තරා තරමහන් කීවාය. "අේමේ... ඔන්ෙ පසිඳු අයියමග වැඩත් නිකන්ම අහු වුො.. හූහුහුහූ..." දුෂානි විසුලු කලාය. "මේ දුෂානි ෙංගි… ෙවත්ත ගන්ෙ ඔයාමග වල් කතා..." අනුත්තරා සිෙහව තෙ කරමගෙ දුෂානිට ආෙර තට්මනටුවක් ෙමමින් කීවාය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

615

"අමන් ඩිලානීඊඊඊ.. මකොච්චර මෂෝක්ෙ?... මට ෙැන් තවත් සන්මතෝසයි.. ඒ කියන්මෙ අපිට තවත් පැටිමයක් මන්ෙ මකල්මල... ේේේේේ..." සමාධි මහත් රමමෝෙමයන් කීවාය. "ඔේ සමාධි.. ඔන්ෙ මේ පාර ඔයාට මකොලු පැටිමයක් හරිෙ..." ඩිලානි කීවාය. "ෂුව'..ෂුව' ඩිලානි.. මේ පාර මකොල්මලක් හරිෙ?...." සමාධි කීවාය. "ඒයි උෂාන්… උඹ ඩබලක් එමහම ගැහුමව ෙැහැමෙ මන්ෙ?.. හි.හි.හි ....ට්මනවින්ස්ල මෙමමයි මෙ..." පසිඳු කීමේය. "ඒව කියන්ෙ බෑ මන්ෙ උෂාන්.. තව ටිකක් කල් ගියාම ස්කෑන් එකක් කරල බලමුමකො...." තාරක සිොමසමින් කීමේය. "මේ මචන් උෂාන්... මේකත් බීච් එමක් මෂොට්මන එකක් මෙමමයිමෙ ඉස්මසල්ල එක වමේ?..ආ..." පසිඳු උෂාන්ට සේච්චල් කමල්ය. "අමන් පලයන් බන් යන්ෙ..... උඹ ෙේ ඉතින් කවෙ හරි පාක් එමක් පඳුරක් අස්මසදි තමයි අනුත්තරාමග බඩ මලොකු කරන්මෙ.... හි.හි.හි..." උෂාන් රතිරහාර දුන්මන්ය. "මේ උෂාන්... ෙැන් එමහම ඕෙ ෙැහැමෙ මචන්.. ෙැන් මූ මවෙම රූේ එකක් අරමගෙ ඉන්ෙවමෙ.. ඉතින් ඇමඳේ මපොලු ඉවර ඇති... හි.හි.හි...." තාරකෙ විහිලු කමල්ය. "අමන් මේ.... ඔය මගොල්ලන්මග ඔය ෙවත්තෙවෙ?..." අනුත්තරා උස් හඬින් කීවාය.

මකොලු

කතා

"කමක් ෙෑ අමන්... මපොඩ්ඩක් හිො මවමුමකො... කාමලකට පස්මසෙ අපිට මමමහම සන්මතෝසයක් ඇතිවුමන් මන්ෙ...." සමාධි කීවාය.


616

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"හරි එමහෙේ... මම ඔක්මකොමට කෑම මමොෙව හරි හෙන්ෙේ.. රෑට කාලම යමු..." අනුත්තරා කීවාය. "අන්ෙ මහොඳයි... මම ගිහිල්ල ඩිස'ට්මන එකක් අරන් එන්ෙේ... අයිමය එන්ෙ මාත් එක්ක..." දුෂානි කීවාය. මිතුරු පිරිස එදිෙ සන්ෛයාව සැහල්ලුමවන් ගත කරමින් සමාධිමේ මේ කඩඉම රතිකාර සාර්ථකත්වමේ සතුට ුකක්ති වින්මෙෝය. මකමසේ මවතත් සමාධිට තව දිගු ගමෙක් යාමට ඇත. ඇය අවසාෙමේ ලියුමක්මියාවත් සමග කරෙ මේ සටෙ ය ගනීෙ? ++++++++

මූලික රතිකාර වටය අවසන් මකොට නිවසට පැමිීමමමන් සතියකට පමණ පසු සමාධි ටිමකන් ටික සාමාෙය ජීවිතයට අවතීර්ණ වූවාය. ඇය සුපිරි මවළඳ සල් ආයතෙමේ දිෙ මෙකක් රැකියාවට යාමට පටන් ගත්තාය. ෙැන් එම ආයතෙමේ ස්ථිර රැකියාවක නියැලී සිටිෙ බැවින් ඇය මසේවය කරන්මන් ගාල්ල ෙගරමේ රාමද්ලය කාර්යාලමේය. සුපිරි මවළඳ සල් ආයතෙමයන් ඇයට සියලු පහසුකේ ලබා දුන් අතර රැකියාවට යාමට සහ ඒමට වාහෙ පහසු කේෙ සපයා මෙෙ ලදී. මලඩ මරෝග මබෝවීම සහ ආසාෙෙ ඇතිවීම අවම කිරීමට ඇය ොකීර්ණ ස්ථාෙවල ගැවසීම අඩු කලාය. ග්‍රාහකයින් හමු වීම අඩු කිරීමටෙ ආයතෙමේ සහාය ඇයට ලැබුමන්ය. හිස මකස් මෙොමැති වීම නිසා සමාධි නිතරම ලර්ෂ පළඳොවකින් සැරසී සිටියාය. මේ ගැෙ කිසිමවකු ඇයට අමුත්තක් මපන්වූමේ ෙැත. මේ ලර්ෂ පළඳොව නිසා ඇමේ ලාවණයමේ යේ කැරි මපමෙෙ බවක් සහ සුමුදු බවක් ඇති විය. හිසමකස් මෙොමැතිවීම මයෞවනියකට මහත්වූ ඉච්ාාභංගත්වයක් මගෙ මෙන්ෙක් මේ. එමහත් සමාධි මකමසේ මහෝ මේ තත්වමයන් මිදුොය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

617

මෙවෙ වටමේ රසායනික චිකිත්සා සිදු කිරිමට ඇති දිෙවල ඇය තාරක සහ අනුත්තරා සමග මරෝහලට ගියාය. දුෂානි ඇයට රවාහෙ පහසු කේ සපයා දුන්ොය. මේ රසායනික චිකිත්සා වාර වලදී සමාධිට වමෙය යාම වැනි මේෙොකාරී රති්‍රියා සමහර දිෙ වලදී ඇති විය. එමහත් තාරක සහ අනුත්තරාමේ ආෙරය සහ මලන්ගතු කමත් මරෝහල් කාර්ය මණ්ඩලමේ සහමයෝගයත් නිසා ඇය එම මේෙොකාරි තත්වයන් විඳ ෙරා ගත්තාය. රසායනික චිකිත්සාමේ රතිඵලයක් මලස සමාධිට මබොමහෝ දිෙවලදී කෑම අරුචියක් ඇති විය. එවැනි අවස්ථාවලදී ඇයට ්‍රිය මොප කෑම සකස් කර දීම ඇමේ මව සහ අනුත්තරා විසින් කිසිම පැකිලීමක් මෙොමැතිව කමලෝය. අනුත්තරා ඇයට නියම කළයාණ මිතුරියක් වූවාය. මීට රතිවිරුද්ෛ තත්වයක්ෙ සමාධිට ඇති විය. එය ඇති වූමේ මරඩ්නිසිමලෝන් ෙේ ඖෂෛය නිසාය. මේ ඖෂෛමයන් රතිකාර කල කාලමේදී ඇයට අධික මලස කුසගින්ෙ ඇති විය. ආහාර වැඩි පුර ගැනීමත් ඖෂෛමේ බල පෑමත් නිසා ඇමේ සිරුර මෙක් ස්ථූල බවට පත් විය. මකමසේ වූවත් මමය තාවකාලික තත්වයක් විය. සමාධිමේ ඇමසේ පිටුපස ඇති ලිේමෆෝමාවට විකිරණ චිකිත්සාව ලබා ගැනීමට ඇයට දිෙ කිහිපයක් මකොළඹ පුද්ගලික මරෝහලට යාමට සිදු විය. මේ විකිරණ චිකිත්සාව ඉතාමත් සූක්ෂම මලස සිදු කල යුතු මෙයක් විය. ඉන් සාර්ථක රතිඵල ලැබුනු බව චිකිත්සාමවන් පසුව සිදුකල පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු විය. මේ සඳහා වි ාල මුෙලක් වැය විය. ඒ සියලු බර පැෙ සුධීර මහතා විසින් ෙරෙ ලදී. සමාධිට අව ය සාත්තුවත්, ආෙරයත්, රැකවරණයත් ලබා මෙෙ අතමර්දී තාරක තම අවසන් වසර ධවෙය උපාධිමේ වැඩ කටයුතු ෙැඩි මවමහසකින් ඉටු කමල්ය. එය ඔහුට පහසු කාර්යයක් මෙොවීය. එමහත් උට්මනේාෙ වීර්යය ඇති තාරක කල යුතු ෙෑ මෙොපිරිමහලා


618

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

කමල්ය. අනුත්තරා සමාධිමේ සාත්තුවට ඇප කැප වී සිටීම ඔහුට මහත් සහෙයක් විය. අසනීප තත්වමයන් පසුවූවත් සමාධි නිතරම ඔහු දිරිමත් කලාය. "තාරක.. ඔයා පුලුවන් තරේ මහන්සි මවලා ෆයිෙල් ඉය' එක මහොඳට කරන්ෙ පැටිමයො... මම ගැෙ එච්චර බලන්ෙ එපා.. අනූ මම ළඟ ඉන්ෙවමෙ...." සමාධි නිතරම ඔහුට මමමලස පැවසුවාය. "ඔේ සමාධි..මම මකොමහොම හරි එමහම කරෙවා.. මම ඔයාව බලාගන්ෙ ගමන් මකොමහොම හරි මමේ ඩිග්‍රී එක මහොඳට කරෙවා... ඔේ සමාධි.. අනූ ඉන්ෙ එක මකොච්චර මලොකු මෙයක්ෙ... අනූ කියන්මෙ නියම යාලුමවක්...." සමාධි සහ තාරකමේ නිර්මල ආෙරය දිමෙන් දිෙ ක්තිමත් වූවා මිස කිසිදු අයුරකින් සැලීමකට පත් වූමේ ෙැත. එය මෙොසැමලෙ මසමෙහසකි. එය ආත්මාර්ථකාමිත්වමයන් මතොර ෙැඩි අමෙයෝෙය බැීමමකින් යුතු ආෙරයකි. කිසිම කුණාටුවකට, බලමේගයකට, මලඩ මරෝගයකට මෙොමසල්විය හැකි ආෙරයකි. ++++++++

සමාධිමේ රතිකාර ්‍රියාවලිය ආරේභ වී මාස ෙමයක් ගත විය. ඇය මකමමන් මකමමන් මෙවෙ රතිකාර වටමේ අවසාෙයට පැමිණියාය. ඇය රතිකාර වලින් ඉතාමත් අගො රගතියක් ලැබුවාය. මමය සියලු මෙොමේම මහත්වූ රමමෝෙයට මහේතුවක් විය. සමාධි වැඩිපුර මවමහසට පත් මෙොවෙ ආකාරයට ඇමේ රැකියාව කරමගෙ ගියාය. සියලු කේකමටොලු මෛයමේ තාරක තම ධවෙය විෙයාලමේ කටයුතු කරමගෙ ගිමේය. සමාධිට ඇතිවූ කරෙරය නිසා දුෂානිට තම මපෞද්ගලික ර ්ෙ අමතක විය. ඇමේ ආයතෙමේ මසේවය කල මංගල ෙේ මසේවකයා


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

619

ඇයමේ සහ නිමේෂ්මේ ාායාරූප යැවූ පුද්ගලයා ගැෙ මසවීමෙ ඇයට අමතක විය. සමාධිමේ තත්වය ෙැන් සෑමහෙ දුරට සමෙය වී ඇති නිසා දුෂානි මේ ගැෙ ෙැවත සිතන්ෙට පටන් ගත්තාය. ඇය මේ පිළිබඳව පියරත්ෙමගන් විමසුවාය. "මේ පියරත්ෙ.. අර මංගල කියෙ මිනිහමග වැඩ ෙැන් මකොමහොමෙ?...." "ඌට ෙැන් රස්සාවක් ෙැහැ... ඔය එක එක තැන් වල කුලී වැඩ කරෙවා... මම මිනිහ ගැෙ මහොඳට ඇහැ ගහමගෙ ඉන්මෙ... එච්චර අප්මසට්මන වැඩක් මූ මේ මවෙකන් කරල ෙෑ...." පියරත්ෙ කීය. "මට තවම හිතා ගන්ෙ බැරි මූ වමේ එමකක්ට iphone එකක් තිබුමෙ මකොමහොමෙ කියල.. ඒක මකොච්චර ගණන් මෆෝන් එකක්ෙ....." දුෂානි කල්පො කරමින් කීවාය. "ඒක තමයි මැඩේ... මූට මේ එො මේල මහොයා ගන්ෙ බැරුව ඉන්ෙ අස්මස iphone මකොමහන් ගත්තෙ කියල මටත් හිතා ගන්ෙ බෑ...." "හ්ේේේ.. මේ අක්කිමග අසනීමප් හින්ෙ මට මේ ගැෙ වැඩිය හිතන්ෙ මවලාවක් තිබුමෙ ෙෑ..." "ෙැන් සමාධි මිස්ට මකොමහොමෙ මැඩේ?...." "ට්‍රීට්මනමන්ට්මන වලින් සෑමහන්ෙ ගුණයක් තිමයෙව.. ඒත් තවම මුකුත් හරියටම කියන්ෙ බෑ...." "මෙයියන්මග පිහිමටන් මිස්ට සනීප මවෙව..." "අපි ඔක්මකොම එමහම තමයි විෂ් කරන්මෙ පියරත්ෙ....මේ පියරත්ෙ... මට නිකන් අමුතු මෙයක් හිමතෙව...." "මමොකද්ෙ මැඩේ?...."


620

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"මට නිකන් හිමතෙව... මේ මංගල කාරය අමප් පින්තූර යැේමව වල් කමට විතරක්ම මෙමමයි කියල..." "ඒ කිේමව මැඩේ?....එමහෙේ තව මමොෙවටෙ?...." "මට ඒක හිතා ගන්ෙ බෑ... මට හිමතෙව මේ පින්තූර යැේමව කාටෙ කියල මපොඩ්ඩක් මහොයන්ෙ...." "මැඩේ.. මම අමප් මකොල්මලො ටිකක් ොල මුමේ ඇඳුේ ගලවල මහොඳටම ගහල ඇහුව ෙේබර් එක කාමගෙ කියල... ඒත් මූ ෙන්මෙ ෙෑ කියෙවමෙ..." "ඒක තමයි මාත් කිේමව... මට හිතමෙ විදියට මේ iphone එකත් මෙන්ෙ ඇත්මත ඔය ෙේබ' එක අයිති කාරයාම තමයි.....ේේේේ... හරි.. මම ෙන්ෙව ට්‍රයි එකක් ොල බලන්ෙ ඕෙ මමතඩ් එකක්.." "ඒ මමොකද්ෙ මැඩේ?...." "ඉන්ෙමකො මම ට්‍රයි එකක් ොල බලන්ෙ...." දුෂානි මේ සේබන්ෛමයන් සුධීරමේ සහාය පැතීමට අෙහස් මකොට දිෙක් ඔහුට ඕස්මේලියාවට දුරකථෙ ඇමතුමක් ගත්තාය. "සුධීර මාමම... මට මපොඩි පුලුවන්ෙ?...." දුෂානි ඇසුවාය.

මහල්ප්

එකක්

කරන්ෙ

"කියන්ෙ දුෂානි.. ඔයාට මෙොකරෙ උෙේවක් මම ළඟ ෙැහැමෙ...." "අමන් මාමම.. මේක අහල මම ගැෙ වැරදි විදියට හිතන්ෙ එපා...." "ආ යූ මෑඩ් දුෂානි... කියන්ෙ ඕෙ මෙයක්...."


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

621

දුෂානි ඇයමේත් නිමේෂ්මේත් ාායාරූප සේබන්ෛ සියලු විස්තරය සුධීර සමග පැවසුවාය. "ඉතින් මාමම..ඔන්ෙ ඕකයි සීන් එක.. අමන් මම ගැෙ වැරදියට හිතන්ෙ එපා..." "අයිමයෝ දුෂානි.. මකල්මලකුයි මකොල්මලකුයි යාලු මවලා ඉන්ෙ මකොට ඔමහොම මද්වල් මවන්මෙ ෙැද්ෙ?... ෙැට්මනස් මෙෝ'මල් දුෂානි... හැබැයි අර මිනිහා මෆොමටෝ අරමගෙ යවපු එක ෙේ සේර්ර්ණමයන් වැරදියි... හරි… එතමකොට ෙැන් ඔයාට මමගන් මමොකද්ෙ මකමරන්ෙ ඕෙ?..." "හ්ේේේ... මට හිමතෙව මාමම... මේ ෙේබ' එක අයිති කාරයමග නිමේෂ්මේ මරමණට සේබන්ෛයක් ඇති කියල..." දුෂානිමේ මේ කතාමවන් සුධීරට එක් වරම කේපෙයක් ඇති විය. නිමේෂ්මේ මරණය පිටුපස මවෝල්ටර් සිටිො බව ඔහු ෙන්ො මෙයකි. එමහත් ඔහුට එය ඔප්පු කිරීමට මෙොහැකිය. මේ දුරකථෙ අංකමේ අයිතිකරු මවෝල්ටර්ෙැයි ඔහුට සැකයක් ඇති විය. සුධීර කල්පොවට වැටුමන්ය. "ඇයි මාමම කතාවක් ෙැත්මත?..." දුෂානි ඇසුවාය. "ආ.. ෙෑ..මේ... ෙැන් ඔයාට ඕෙ ඔය ෙේබ' එක අයිති කාරයා මහොයා ගන්ෙමෙ?..." "ඔේ මාමම...." "මපොලිසියට කියල බැලුමව ෙැද්ෙ?...." "මේව මපොලිසියට කියන්ෙ ගිමයොත් විස්තර ඔක්මකොම තාත්තිත් ෙැෙ ගන්ෙවා.. මම ඒකට ආස ෙැහැ...." තමා උභමතෝමකෝටික ර ්ෙයකට මැදිවී ඇති බව සුධීරට වැටහිනි. දුරකථෙ අංකය මසොය ගැනීම ඔහුට ඉතාමත් පහසු


මමෙෝ මෆොන්මසේකා

622

කාර්යයකි. එමහත් එම අංකය මවෝල්ටර්මේ ෙේ තත්වය අවුල් වියවුල් වනු ඇත. "මහොඳයි මාමම... මාමට බැරි ෙේ කමක් ෙෑ... ඒත් මම මකොමහොම හරි මේක මහොයා ගන්ෙ එක ගන්ෙවමයි..." දුෂානි තිරසාර මලස කීවාය. "ආ.. ෙෑ දුෂානි.... මම මහොයල මෙන්ෙ බලන්ෙේ... වැමඩ් එච්චරම මල්සි ෙෑ.. ඒත් මම කරල මෙන්ෙේ..." සුධීර කීමේය. "තෑන්ක්ස් මාමම....." "ඕමක් දුෂානි... මේ.. ෙැන් සමාධිට මකොමහොමෙ?..." සුධීර ඇසීය. "ට්‍රීට්මනමන්ට්මන වලට මහොඳට මරස්මපොන්ඩ් කරෙව මාමම... මපොඩි මපොඩි රියැක්ෂන්ස් තිබ්බත් ඒව එච්චර සීරියස් ෙෑ..." "මවරි ගුඩ්... මමගන් මමොෙව හරි මකමරන්ෙ ඕෙ ෙේ මට මකළින්ම කතා කරන්ෙ කියල තාරකට කියන්ෙ හරිෙ?..." "ෂුව' මාමම...." "එමහෙේ මම ෙවතිෙවා.. බායි..." "බායි මාමම..." සුධීර දුෂානි ගැෙ මහොඳින් ෙනී. දුෂානි සිතූ මද් කරෙ මුරණ්ඩු ගැහැණු ළමමයකු බව සුධීර මහොඳහැටි ෙන්ො මෙයකි. නිමේෂ්මේ මරණමයන් පසු ඇය තවත් ෙැඩි වී ඇත. එමහයින් ඇයට මේ කාර්යය කර දීම හැර මවෙ විකල්පයක් ඔහුට ෙැත. මකමසේ මවතත් දුෂානිමේ ආරක්ෂාව ගැෙ ඔහු විමසිලිමත් විය. මේ නිසා ලංකාමේ සිටිෙ ඔහුමේ ආරක්ෂක කණ්ඩායේ වලට සුධීර වහා පණිවිඩ යැවීය. ++++++++


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

623

සඳුන්මේ පරිගණක ෙෘඩාංග සැපයීමේ වයාපාරය සේර්ර්ණමයන්ම කඩා වැටුමන්ය. ඉතාමත් සූක්ෂම මලස Sadeeka Medware Solutions ආයතෙමේ තම වයාපාර කටයුතු මමමහයවූ සුලාරි එහි සේර්ර්ණ අයිතිය තමා අතට ගත්තා පමණක් මෙොව එයට අනුබද්ෛව පැවති සඳුන්මේ වයාපාරය වැසී යෙ තැෙට කටයුතු සිදු කලාය. සඳුන්මේ වයාපාරමේ සිටි සියලුම මසේවකයින් වයාපාරය හැර ගිමයෝය. එහි සිටි ෙක්ෂ පිරිස සුලාරි තම ආයතෙයට බඳවා ගත්තාය. සඳුන්මේ වයාපාරමේ ආොයම ශූෙය විය. වත්කේ ක්ෂය වී ගිමේය. බැංකු ණය තුරුස් මගවීමට මෙොහැකි වීම නිසා ඉතිරි වී තිබූ සුළු වත්කේ රමාණයෙ තහෙේ නිමයෝගයක් මත බැංකුව විසින් අත් පත් කර ගන්ො ලදී. මක්‍රස්කැට්මන නිවාස සංකීර්ණමේ තිබූ ඔහුමේ සුමඛෝපමභෝගී නිවසෙ බැංකුව බාරයට ගැනිනි. මකටිමයන් කිවමහොත් සඳුන් ' හිඟන්මෙකු' විය. නිසි වයාපාර කළමොකරණයක් මෙොමැති වීමත්, රාගමයන් අන්ෛ වීමත්, වග කීේ පැහැර හැරීමත් නිසා සඳුන්ට මමම ඉරණම අත් වූමේය. බුද්ෛ ෛර්මයට අනුව මමය දිට්මනේ ෛේම මේෙනීය කර්මය පල දීමක් මලස හැඳින්විය හැකිය. සියලු මද් අහිමි වූ සඳුන් ෙදීකා මසොයා ගිමේය. ෙදීකා ෙැන් වාසය කරන්මන් මවෝල්ටර් විසින් තාවකාලිකව සපයා මෙෙ ලෙ කුඩා මහෝටල් කාමරයකය. එමහත් ෙදීකා ඔහුට කිසිම සමාවක් දුන්මන් ෙැත. ඇයට තව දුරටත් සඳුන් වි ්වාස කිරීමට මහෝ ඔහු මකමරහි මලන්ගතු කමක් ඇති කර ගැනීමට මෙොහැකි වූවාය. "ෙදී...." සඳුන් මසමින් කීමේය. "ඇයි සඳුන්?..." ෙදීකා ඔහු මෙස මෙොබලා කීවාය. "ඔයාට මට සමාව මෙන්ෙ බැරිෙ?..." සඳුන් බැගෑපත් මලස ඇසීය.


624

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"සඳුන්... මට ඒක කරන්ෙ බෑ සඳුන්... මම ඔයාට මමේ හෙවතින්ම ආෙරය කරා... මම ඔයාට ඕෙ හැම මද්ම දුන්ො... ඒත් ඔයා මමේ ආෙමර්ට පයින් ගැහුව සඳුන්... මමේ කැඩුෙ හිත ආයිත් හෙන්ෙ බෑ.... කඩොසියක් මපොඩි කරාට පස්මස මකොච්චර දිග ඇරල මැද්ෙත් ඒමක ඇතිවුෙ රැලි යන්මෙ ෙෑ..." "සුලාරි මාව කෑව ෙදී.. ඒකි මමේ පවුල කෑවා.. මමේ බිස්ෙස් එකත් කෑවා.. මාව සේර්ර්ණමයන්ම විොස කරා.. ඒ විතරක් මෙමමයි.. ඒකි තාත්තවත් රවට්මනට ගත්තා...." සඳුන් ආමේගලලීව පැවසීය. "ඒව ගැෙ හිතල වැඩක් ෙෑ සඳුන්... අපිට ආයිත් ඔර්මලෝසුව ආපස්සට කරකවන්ෙ බෑ... මමත් මමෝඩ වුො සඳුන්.. මම සල්ලියි.. බලයයි පස්මස ගියා.. ඒවට ආස කරා.. ඒත් මට වැරදුො සඳුන්... ෙැන් මම තීරණයක් අරන් ඉවරයි...." "ඉතින් මමොකද්ෙ ඔයාමග තීරණය?...." සඳුන් ඇසීය. "මම ආපහු ගමට යෙව සඳුන්... මමේ අේමයි තාත්තයි මල්ලියි මාව කවොවත් තනි කරන්මෙ ෙෑ... ඔයාමග තාත්තා මට ජීවත් මවන්ෙ තැෙකුයි.. ආොයමකුයි මෙන්ෙේ කිේවා... ඒත් මම කාටවත් ඒ වමේ ණය මවන්ෙ කැමති ෙෑ... ඔයාට ඩිමවෝස් එක ඕෙ ෙේ මම මෙන්ෙේ… මට කිසිම වන්දියක් ඕෙ ෙෑ... ඔය සල්ලිවලට මමේ ෙැන් කිසිම ආසාවක් ෙෑ...." "න්..ෙදී..ම..ම.. මට සමාමවන්ෙ..." සඳුන් ෙෑසින් කඳුලු මහලමින් කීමේය. "එමහම සමාවක් මෙන්ෙ ඕෙ ෙෑ සඳුන්.. මේක අමප් ලැබීම... ළඟදීම මම ගමට යෙවා සඳුන්.. ඔයා එක්ක මමේ කිසිම තරහක් ෙෑ..." ෙදීකා කඳුලු තෙ කරමගෙ කීවාය. ෙදීකා මෙස හැඟීමකින් මතොර අසරණ බැලමක් මහලූ සඳුන් මසමින් මසමින් එතැනින් ඉවත්ව ගිමේය. ඔහු යෙ මෙස බලා සිටි


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

625

ෙදීකාට සංමේගය ෙරා ගත මෙොහැකි වූවාය. සිය යහමන් වැතිරුෙ ෙදීකා පපුව තුල සිරවී ඇති ම ෝකය පහවෙ තුරු ඉකි ගසමින් හැඬුවාය. ෙදීකාටත් සඳුන්ටත් කිසිදු බාහිර කරෙරයක් තිබුමන් ෙැත. ඔවුන්ට සාර්ථක ජීවිතයක් මගෙ යාමට අව ය වාතාවරණය සකස්වී තිබුනි. එමහත් ඔවුෙට එයින් නිසි රමයෝ ෙ ගත මෙොහැකි විය. ඔවුන්මේ ජීවිත නිකරුමන් අයාමල් ගිමේය. මමයට මූලික මහේතු වූමේ මෙමෙොමේ ආෙරය හෙ පතුලින්ම මතුවූ නිර්මල ආෙරයක් මෙොවීමය. එය ෛෙය, බලය සහ ආ ාව යෙ චංචල අත්තිවාරම මත මගොඩ ෙැගුනු ආෙරයක් මහෝ අවස්ථාවාදි බැීමමක් වීමය. සුළි සුලං, කුණාටු, වෙ ලැහැබ්, කඳු පල්ලේ, මලඩ මරෝග මෛයමේ වූවත් සමාධි සහ තාරකමේ මෙොසැමලෙ මසමෙහස සැමො මෙොමසල්වී පවතී. ++++++++

දිෙක් රාත්‍රිමේ තාරකට අනුත්තරාමගන් දුරකථෙ ඇමතුමක් ලැබුමන්ය. "ඇයි අනූ?...." මෙක් කලබලයට පත් තාරක ඇසීය. "අමන් තාරක... සමාධි හරියට මකඳිරි ගාෙවා එයාමේ යටිබඩ පැත්ත හරියට රිමෙෙව කියලා... ටිකක් උණ ගතිය වමේත් තිමයෙවා... මට ටිකක් බයයි තාරක... අෙ පැය හතරක කීමමොමතරපිත් කරාමෙ... ඒ මවලාමව අප්මසට්මන එකක් තිබුමන් ෙෑ….ඔයත් හිටියමෙ... ඒත් ෙැන් මේ වමේ....." "ස්ස්ස්.. අෙ දුන්මෙ සයික්මලොමෆොස්පමයිඩ් කියෙ ඩ්‍රේ එකමෙ... මම කිේවා සමාධිට මගොඩක් වතුර මබොන්ෙ කියල... එමහම කරාෙ?...." තාරක ඇසීය. "එමහම වැඩිපුර මබොෙව මම ෙැක්මක ෙෑ තාරක..."


626

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"අනූ.. බල බල ඉන්ෙ බෑ... සමාධිව ඉක්මෙට මහොස්පිට්මනල් එක්ක යන්ෙ ඕෙ.. මම ෙංගිට මකෝල් එකක් දීල එයත් එක්ක ඉක්මෙට එෙවා..." තාරක දුෂානි සමග හැකි ඉක්මනින් සමාධිමේ නිවසට පැමිණිමේය. ඔවුන් එෙ විට සමාධි ඇමඳේ වැතිරී මේෙොමවන් මකඳිරි ගාමින් සිටියාය. ඇමේ මවත් අනුත්තරාත් හැකි පමණ ඇයට සහෙය දීමට කටයුතු කරමින් සිටිමයෝය. "අමන් ඇයි සමාධි... මමොකද්ෙ ඔයාට තිමයෙ අමාරුව?...." තාරක යහමන් වාඩිවී සමාධිමේ හිස පිරිමදිමින් ඇසීය. "ස්ස්..අ..අමන් තාරක... මමේ යටි බඩ පැත්ත මගොඩක් රිමෙෙව.. ඒ එක්කම චූ කරෙ මකොටත් හරිම අමාරුයි තාරක.. ස්ස්ස්..අ.අ.අ.අහ්.අහ්..හ්.හ්...." සමාධි අමාරුමවන් පැවසුවාය. "ඔයාමග රිරියඩ්ස් මෙමමයිමෙ?...." "ෙෑ තාරක.. රිරියඩ්ස් මෙමමයි...අමෙ ඉන්ෙ බෑ තාරක හරියට රිමෙෙව...." "ඔයා අෙ වතුර වැඩිපුර බිේවෙ?... මම කිේව අෙ දුන්ෙ ඩ්‍රේ එක හින්ෙ මගොඩක් වතුර මබොන්ෙ කියල...." "අහ්.අහ්.. එමහම විම ේෂමයන් බිේමව ෙෑ තාරක..." "ඉතින් ඕකමෙ.. කියෙ මෙයක් අහන්මෙ ෙෑ... මට ඔයාව පරීක්ෂා කරල බලන්ෙ ඕෙ... මේ… ඔය කට්මනටිය මපොඩ්ඩක් කාමමරන් එළියට යෙවෙ?..." තාරක අනුත්තරාටත්, දුෂානිටත්, සමාධිමේ මවටත් කීමේය. ඔවුන් කාමරමයන් ඉවත්වූ පසු අත් මහොඳින් මසෝො ගත් තාරක සමාධි මවත ආමේය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

627

"සමාධි.... ෙයිටිය උස්සල පෑන්ටිය ගලවන්ෙ..." තාරක පැවසීය. "අමන් චික්.. මට බෑ... මමොෙවෙ ඔයා මේ කියන්මෙ..." සමාධි මුහුණ ඇඹුල් මකොට කීවාය. "සමාධීඊඊ... මමේ යකා අවුස්සන්ෙ එපාආආආ..... මම කියපු මද් කරන්ෙ මපොඩි බමබක් මවන්මෙ ෙැතුව... වල් කමට මෙමමයි මම එමහම කරන්ෙ කිේමව.. මට ඔයාමග චූ කරෙ තැෙ එක්සැමින් කරල බලන්ෙ ඕෙ... මමොකෙ?… ඕක මම ෙැකල අතගාලා ෙැති එකක්ෙ?.. ආ...." තාරක උස් හඬින් මක්න්තිමයන් කීමේය. බියට පත් සමාධි තාරකමේ කීමට අනුව කටයුතු කමල්ය. තාරක ඇමේ බාහිර මූත්‍ර මාර්ගයත්, මයෝනි රමද් යත් මහොඳින් පරීක්ෂා මකොට බැලීය. මයෝනි මතොල් වල කුඩා තුවාලයක් සහ බාහිර මූත්‍ර මාර්ගමේ මල් බිංදු මෙකක් ඔහුට ෙැක ගත හැකි විය. "හ්ේේ... ඔයාමග වැ යිෙල් ලිප්ස්වල අල්ස' එක තිමයෙවා... ඒ වමේම මහමචූරියා මපොඩ්ඩක් තිමයෙව වමේ..." "මමොකද්ෙ මහමචූරියා කියන්මෙ?...." "ඒ කියන්මෙ යුරීන් වල බ්ලඩ් තිමයෙව කියෙ එක...." "ස්ස්ස්.. අමන් ඒ මමොමකෝ තාරක?... අමන් මට බයයි..." "මේ….ෙැන් මමතෙ මපෝස්ට්මන මමෝට්මනේ තිය තිය ඉන්ෙ මවලාවක් ෙෑ... මම කිේව වැඩිපුර වතුර මබොන්ෙ කියල.. තිමයෙ පණ්ඩිත කමට ඒක කමර් ෙෑ... සයික්මලොමෆොස්පමයිඩ් වලට කිඩ්නීස් ඉමෆක්ට්මන මවන්ෙ පුලුවන්.. අනූට කතා කරල ඉක්මෙට ලෑස්ති මවන්ෙ..." මමමසේ කියූ තාරක මරෝහමල් හදිසි අං යට ඇමතුමක් ගත්මත්ය.


628

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"හරි.. ලෑස්ති මවන්ෙ ඉක්මෙට.. කැෂුවල්ටි එමක් හවුස් ඔයුස' ඉන්මෙ මමේ යාලුමවක්... යමු ඉක්මෙට.." තාරක පැවසීය. "පුමත් මමත් එන්ෙෙ?...." සමාධිමේ මව ඇසුවාය. "අේමම මේ... පවුල් පන්සල් පිටින් මේ මවලාමව යන්ෙ ඕෙ ෙෑ… අේමා පස්මස එන්ෙ... සමාධිට ඉක්මෙට ඩ්‍රිප්ස් මෙන්ෙ ඕෙ...." ආතතියට පත්වී සිටි තාරක කීය. දුෂානිමේ මමෝටර් රියට සමාධි සහ අනුත්තරා ෙංවා ගත් තාරක මරෝහල බලා පිටත් වූමේය. කලබලයට පත්වී සිටි දුෂානි මේගමයන් රිය පෙවන්ෙට වූවාය. "ස්ස්.. ෙංගි මේ.. මේ මහ රෑ පරිස්සමින් එළවන්ෙ... බලන්ෙ.. ඔයා ෙැන් කාණුවක් උඩිනුත් ගියා..." තාරක දුෂානිට අවවාෙ කමල්ය. "කාණුවක් උඩින් මෙමමයි.. ගඟක් උඩින් හරි ගිහිල්ල මම අක්කිව ඉක්මෙට මහොස්පිට්මනල් මගනියෙවා...." මරෝහලට පැමිණි වහාම සමාධි හදිසි අං යට ඇතුලත් කරෙ ලදී. එො අං මේ මන්වාසික ධවෙයවරයා තාරකට අවුරුදු මෙකක් ම යේෂ්ේ ඔහුමේ වි ්ව විෙයාල මිතුමරකි. "මචන් සාලින්ෙ... සමාධිට අෙ සයික්මලොමෆොස්පමයිඩ් දුන්ො... මමයා හරියට වතුර බීල ෙෑ...මට මප්න්මෙ කිඩ්නීස් ඉමෆක්ට්මන මවලා වමේ... ඉක්මෙට සිස්ටේ එක ෆ්ලෂ් කරන්ෙ ඕෙ.. ෙැත්ෙේ කිඩ්නි ඩැමේජ් මවන්ෙ පුලුවන්... එමහම වුමෙොත් මාර අවුලක් මවන්මෙ...." තාරක මන්වාසික ධවෙයවරයාට පැවසීය. "හරි තාරක... කන්සල්ටන්ට්මනමගන් අහල බලන්ෙ ඕෙෙ?...." "මේ මහ රෑ එයාමගන් අහ අහ ඉන්ෙ ඕෙ ෙෑ... ඩ්‍රිප්ස් දුන්ෙයි කියල කිසි අප්මසට්මන එකක් මවන්මෙ ෙැහැමෙ... මහට උමද් අහන්ෙ පුලුවන්... ඉක්මෙට ඉන්ට්‍රාවීෙස් ඩ්‍රිප්ස් මෙන්ෙ පටන්


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

629

ගනිමු…එතමකොට සිස්ටේ එක ෆ්ලෂ් මවයි.. යුරීන් කැතීට' එකකුත් ොෙ එක මහොඳයි..." "හරි මචන්... මම ඒක කරන්ෙේ... ඉක්මෙට කැෂුවල්ටි මවෝඩ් එකට මගමෙන්.. පස්මස ම ෙරල් මවෝඩ් එකට ට්‍රාන්ස්ෆ' කරන්ෙ පුලුවන්...." "හරි හරි... ෙැන් කැෂුවල්ටි එකට ඇඩ්මිට්මන කරා....." තාරකමේ මැදිහත් වීමමන් සමාධිට නියම මේලාවට නිසි රතිකාරය ලැබීම නිසා සිදුවීමට ගිය විො යක් වැළකී ගිමේය. සයික්මලොමෆොස්පමයිඩ් ඖෂෛමේ රති්‍රියා නිසා වකුගඩුවල ආබාෛ ඇතිවීමට පුලුවෙ. එය අවම කිරීමට අධික මලස ලය පාෙය කල යුතුය. එමහත් සමාධි එමසේ මෙොකලාය. ඒ නිසා ඇමේ වකුගඩු සහ මූත්‍ර මාර්ගයට යේ බලපෑමක් ඇතිවිය. නිසි මේලාවට මසේලයින් දියරය ආවිලයෙය කිරීම නිසා විෂ ද්‍රවය ඇමේ සිරුමරන් ඉවත් කිරීමට හැකි විය. එමහත් ඇයට දිෙ කිහිපයක් මරෝහමල් ෙැවතීමට සිදු විය. "අමන් තාරක.. ඔයා ආයිත් පාරක් මමේ ජීවිමත් මබ්ර ගත්ත මන්ෙ?..." මරෝහමල් ඇඳ මත සිරුරට මසේලයින් බට සවි මකොටමගෙ සිටි සමාධි තාරකමේ අත අල්වාමගෙ කීවාය. "ඉතින් පැටිමයො.. මම ඉන්මෙ ඒකටමෙ...." තාරක ඇමේ හිස පිරිමදිමින් ආෙරමයන් කීවාය. "තාරක...ඔයා මහොඳම මහොඳ.. ඒ වමේම මේ රටට මගොඩක් වැෙගත් මඩොක්ට' මකමෙක් මවෙව කියල මට සීයට සීයක් විස්වාසයි...." සමාධි සංමේදී මවමින් කීවාය. "මට එමහම කරන්ෙ පුලුවන් මවන්මෙ ඔයාමගන් හේබ මවෙ ක්තිය හින්ෙ තමයි පැටිමයො..."


මමෙෝ මෆොන්මසේකා

630

තාරක ඇමේ කේමුල් යන්තේ මිරිකමින් කීමේය. සමාධි ඔහු මෙස බලා ආෙරය පිරි මුහුණින් සිො සුොය. "තාරක.. මට මගොඩක් කල් මහොස්පිට්මනල් ඉන්ෙ මවයිෙ?...." "මගොඩක්ම කල් ඉන්ෙ ඕෙ ෙෑ... ඔයාමග යුරීන් මෙෝම'ල් වුොම යන්ෙ පුලුවන්.. මකොමහොමටත් කන්සල්ටන්ට්මන ඔයාව ඩිස්චාජ් කරෙ කන් ඉන්ෙ ඕෙ..." තාරක කීය. සමාධිට දිෙ කිහිපයක් මරෝහමල් ෙැවතී සිටීමට සිදු වූවාය. ඇය මරෝහමල් සිටිෙ එක් දිෙක කිසි විටක බලාමපොමරොත්තු මෙොවූ මකමෙකුමේ පැමිීමම සිදු විය. ඒ මේලාමේ සමාධිමේ ඇඳ අසල සිටිමේ තාරකත් අනුත්තරාත් පමණය. මේ තැෙැත්තිය ෙදිකාය. මලඩ ඇමඳේ වැතිර සිටි සමාධි දුටු ෙදීකාමේ ෙෑසින් කඳුළු වැගිරුමන්ය. "ෙංගීඊඊඊඊඊඊ...." ඇය සමාධිමේ අත අල්වාමගෙ හඬන්ෙට වූවාය. වහා සමාධිමේ ඇඳ තිරමයන් ආවරණය කල අනුත්තරා එතැනින් ඉවතට ගියාය. "අමන් ෙංගීඊඊ... අමන් මට සමාමවන්ෙ මමග රත්තරන් ෙංගීඊඊඊ..." ෙදීකා හඬමින් කීවාය. සමාධිමේ මමන්ම තාරකමේ ෙෑසටෙ කඳුලු පිරුමන්ය. "අමන් අක්කි.. අඬන්ෙ එපා... අක්කි මට කිසිම වරෙක් කරල ෙෑ අක්කි.. අමන් එමහම සමාව ඉල්ලන්ෙ එපා අක්කීඊඊඊ...." සමාධි කඳුලු මහලමින් කීවාය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

631

"ඇයි ෙැත්මත ෙංගි... මම ඔයාට මකොච්චර හතුරුකේ කරාෙ... මකොච්චර ඔයාට විරුද්ෛව මක්ළේ කිේවෙ... ඔයාට සාප කරාෙ.. ඔයාමගයි මල්ලිමගයි සේබන්ෛය කඩන්ෙ මකොච්චර උත්සාහ කරාෙ.. සඳුන්මග තාත්තව ඔයාට කරෙර කරන්ෙ කියල මකොච්චර ඇවිස්සුවෙ...අමන් ෙංගීඊඊ.. මම මහ ෙරකම ෙරක ගෑණිමයක්... මට සමාවක් මෙන්ෙ වටින්මෙ ෙෑ ෙංගීඊඊඊඊඊඊඊ..." "අමන් අක්කීඊඊ.. අමන් ඔය පහුගිය මද්වල් අමතක කරල ොන්ෙ.. අක්කි එක්ක මමේ කිසිම තරහක් ෙෑ අක්කි.. ඔයා මමේ අක්කා.. මම ඔයාට ආෙමරයි අක්කි..." සමාධි හඬමින් කීවාය. "අමන් ෙංගි.. ඔමහොම කියල මමේ හිත තවත් පාරන්ෙ එපා…. මට බණින්ෙ ෙංගි.. මහොඳටම බණින්ෙ... මම කරපු වැරදි වලට එමහම තමයි කරන්ෙ ඕෙ...." ෙදීකාමේ කඳුලු බිංදු සමාධිමේ කේමුල මත පතිත විය. "අමන් අක්කි මට පේ සිද්ෛ කරන්ෙ එපා... අමන් අක්කි ප්ලීස්... පහුගිය මද්වල් අමතක කරල ොන්ෙ.. අක්කි ආපහු ගමට ආපු එකම මකොච්චර මලොකු මෙයක්ෙ... අපි පුලුවන් විදියට ජීවිමත් ඉස්සරහට යමු... අක්කිට වුෙ කරෙර මම ඔක්මකොම ෙන්ෙව... " සමාධි ෙදීකාමේ අත අල්වා මගෙ මසමෙහස උතුරා යෙ වෙනින් කීවාය. "අමන් මල්ලීඊඊ.. අමන් මට සමාමවන්ෙ මල්ලි...." තාරක මවතට ගිය ෙදීකා ඔහු වැළඳමගෙ කීවාය. තාරක ඇය තුරුලු මකොට ගත්මත්ය. "අමන් අක්මක... සමාධි කිේව වමේ ෙැන් අපි වුෙ මද්වල් අමතක කරල ොමු... අක්කා ආපු එකම මකොච්චර මෙයක්ෙ?... අක්ක සඳුන්මගන් මවන් මවච්ච එක මහොඳයි... මමයි.. අේමයි තාත්තයි අක්කව කවොවත් තනි කරන්මෙ ෙෑ... මම අක්කට එො වමේම තවමත් ආෙමරයි... මට තවම මතකයි අක්කා මපොඩි කාමල මාව


632

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

වඩාමගෙ ඉන්ෙවා.. මට කතන්ෙර කියල මෙෙවා.. අන්ෙ ඒ චූටි මල්ලි තවමත් ඒ වමේමයි අක්මක්ඒඒඒඒ....." තාරක ෙදිකාමේ හිස සිඹිමින් කීමේය. "අමන් මමග මල්ලියාආආආආ.... අමන් මල්ලි මම මමෝඩ වුො... මම සල්ලි පස්මස ගියා.. මලොකුකම පස්මස ගියා... ෙැන් මට මත්මරෙව ඒව ඔක්මකොම නිකන් මායාවක් විතරයි කියල... ආෙරය.. මලන්ගතුකම.. කරුණාව කියන්මෙ ඊට වඩා මගොඩක් මලොකු මද්වල් කියල මට ෙැන් මත්මරෙව මල්ලි.... ඔයාමගයි සමාධි ෙංගිමගයි ආෙරය කියන්මෙ මල් තියල වඳින්ෙ ඕෙ මෙයක් මල්ලි... මට වැරදුො.. ඒත් කමක් ෙෑ මල්ලි.. වැරදිල හරි මම පාඩේ ඉමගෙ ගත්තා... ඔය මෙන්ෙට කවොවත් වරදින්මෙ ෙෑ මල්ලි... ෙංගි ඉක්මෙටම සනීප මවෙවා... මට ඒක විස්වාසයි... ෙංගි සනීප මවලා ඔය මෙන්ෙ එකතු මවෙව ෙකින්ෙ මම හරිම ආසාමවන් බලාමගෙ ඉන්ෙව මල්ලීඊඊ.." "අමන් අක්මක… ෙැන් ඒව ඉවරයි... අක්කට වැරදුමන් ෙෑ.. අක්කට අපි ඉන්ෙවා.. අර සමාධි කිේව වමේ අපි ජීවිමත් ඉස්සරහට යමු... ඉතින් කියන්ෙමකො.. අක්කා ෙැන්ෙ මගෙර ආමව?....." "ඔේ මල්ලි... මම ආවම අේමා කිේවා ෙංගිට මපොඩ්ඩක් අසනීප මවලා මහොස්පිට්මනල් එමක් කියල... ඉතින් මම එමහමම මහොස්පිට්මනල් එකට ආවා.. මට ඔය මෙන්ො බලෙකන් ඉවසිල්ලක් තිබුමෙ ෙෑ...." "අමන් අක්කි ආපු එක මකොච්චට මහොඳෙ?...." සමාධි කීවාය. "ෙංගිට මමොකද්ෙ ෙැන් මවලා තිමයන්මෙ මල්ලි?...." ෙදීකා ඇසුවාය. "ෙෑ අක්මක.. සයික්මලොමෆොස්පමයිඩ් කියෙ ඩ්‍රේ එකට කිඩ්නීස් ඉමෆක්ට්මන මවලා.. මකොමහෙ ඉතින් මමයා හරියට වතුර


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

633

බිේමව ෙැහැමෙ... ෙැන් ෙේ සෑමහන්ෙ මහොඳයි.. සිස්ටේ එක ෆලෂ් කරපු හින්ෙ... තව ෙවස් මෙක තුෙකින් මගෙර යන්ෙ පුලුවන්.." "අමන් ඒක මහොඳයි.. තව මගොඩක් කල් ලියුමක්මියා වලට ට්‍රීට්මන කරන්ෙ තිමයෙවෙ?... " "තව මාස හයක් විතර මේන්මටෙන්ස් මතරපි කරන්ෙ ඕෙ.. ඒක ඉවර වුොම මලමඩ් ආයිත් මතු වුමන් ෙැත්ෙේ ඒ කියන්මෙ සනීප වුො කියෙ එක තමයි..." තාරක කීමේය. "අමන් ඒක එමහමම මවන්ෙ කියල මම උමද් හවස මල් තියල වැඳල රාර්ථො කරෙවා... ෙංගි... මම හැම සුමාමෙම පන්සලට ගිහින් මබෝධි ර් ාවක් තිමයෙව ඔයාට මහොඳටම මහොඳ මවන්ෙ කියලා..." "අමන් අක්කී... අක්කිමග විෂ් එකම ඇති මට සනීප මවන්ෙ..." සමාධි සංමේදී වී කීවාය. "ඉතින් අක්මක.. ෙැන් මකොමහොමෙ අමප් ගම?... අක්ක කාමලකින්මෙ ආමව මන්ෙ?..." තාරක ඇසීය. "ේේේ.. එච්චරම මවෙසක් ෙෑ මල්ලි... තාමත් ඒ පරණ ගමම තමයි..." "අක්කට කවුරු හරි කට කැඩිච්ච කතාවල් එමහම කියන්ෙ ආමවොත් මට කියන්ෙ.. මම උන්මග මහොක්ක තලෙවා...." තාරක මේගමයන් කීය. "ඔන්ෙ.. ඔන්ෙ.. ෙැක්කෙ අක්කි?.. චණ්ඩි කම ෙේ ඒ වමේමයි... මමයයි දුෂානි ෙංගියි මෙන්ෙම ඕෙ මවලාවක ගහ ගන්ෙ ලෑස්ති මවලා ඉන්මෙ... අයියයි ෙංගියි ෙේ ාඩියට මූඩිය වමේ...." සමාධි සිොමසමින් කීවාය. "එමහම තමයි නියම අයියයි ෙංගියි අසාෛාරමණ් මපන්ෙන්ෙ බෑ..." තාරක කීය.

වුොම...

අපිට


634

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"මම ෙන්ෙවමෙ දුෂානි ෙංගිමග හැටි... එයා ඉතින් ඉස්සරත් ඒ වමේම තමයි.... මකොල්මලොත් එක්කමයි ගහ ගන්ෙ යන්මෙ.... අමන් ඉතින් එයාටත් වුමන් හරිම කරෙරයක්මෙ… නිමේෂ් ෙැති වුෙ හින්ො...." ෙදීකා කීවාය. "දුෂානි ෙංගි ෙැන් හරිම ටෆ් අක්කි... ෙැන් මකොල්මලක්ටත් අන්තයි.. ෙැන් ඉතින් එයා නිමේෂ්මග කේපැණි එමක් C.E.O. මෙ... හැබැයි ෙංගි මකොමහොම හරි මහොයා ගන්ෙව නිමේෂ්ට මේ මද් කරපු එකා කවුෙ කියලා.. මේ සමාධිමග අසනීමප හින්ෙ තමයි මපොඩ්ඩක් ඒ වැමඩ් පහු වුමන්...." තාරක පැවසීය. "මට ෙංගිවත් මපොඩ්ඩක් හේබ මවන්ෙ ඕෙ..." ෙදීකා කීවාය. "ෙැන් එයා නිමේෂ්මග මගෙර ඉන්මෙ.. උමද් වරුමව ෙේ ඔයුස් ගිමයොත් මීට්මන මවන්ෙ පුලුවන්..." තාරක කීය. "එමහෙේ ෙංගි මල්ලි... මම යන්ෙේ.. පස්මස එන්ෙේමකො විස්තර කතා කරන්ෙ... ෙංගි ඔයාට මමොෙව හරි ඕෙ ෙේ මට කියන්ෙ.. මම පුලුවන් මෙයක් කරල මෙන්ෙේ..." ෙදීකා කීවාය. "තෑන්ක්ස් අක්කි... එමහෙේ පරිස්සමින් යන්ෙ... බුදු සරණයි...." සමාධි කීවාය. "මම එන්ෙෙ අක්කව මඩ්‍රොප් කරන්ෙ?..." තාරක ඇසීය. "අමන් ඕෙ ෙෑ මල්ලි... ඔයා ෙංගි ළඟ ඉන්ෙ.. මම ත්‍රී වීල් එකකින් යන්ෙේ...." ෙදීකා මරෝහමලන් පිටවූමේ හිමසේ තිබූ මලොකු බරක් සැහැල්ලු මකොට මගෙය. සමාධිත් තාරකත් ඇය මවත ෙැක්වූ ෙයා ගුණය නිසා ඇය වි ාල සැෙසීමකට පත් වූවාය. නියම ආෙරය සහ මසමෙහස යනු කුමක්ෙ කියා ඇය තවත් මහොඳින් මත්රුේ ගත්තාය. ජීවිතය ෙැවත අලුතින් පටන් ගත්තා වැනි ෙැවුේ හැඟීමක් ඇයට ඇති විය. ++++++++


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

635

දුෂානි ලබා දුන් දුරකථෙ අංකය මසබස්තියන් ෙේ පුද්ගලයාමේ දුරකථෙ අංකය බව සුධීර විසින් මසොයා ගන්ො ලදී. එපමණක්ෙ මෙොව මසබස්තියන් යෙ එෙ ස්ථාෙ සහ ඔහු ආශ්‍රය කරෙ පුද්ගලයින් ගැෙ විස්තරෙ ඔහු මසොයා ගත්මත්ය. ආරක්ෂක අං සමග ඔහුමේ ඇති කිට්මනටු සේබන්ෛය මේ සඳහා මබමහවින් උපකාරී විය. මසබස්තියන් යනු මවෝල්ටර්මේ සහචරමයකු බවෙ සුධීර විසින් මසොයා ගන්ො ලදී. මේ නිසා සුධීර මහත් අවුල් සහගත තත්වයකට පත් විය. මසබස්තියන් යනු නිමේෂ්මේ ඝාතෙයට සේබන්ෛ පුද්ගලමයකු බව ඔහුට පැහැදිලි විය. මමය දුෂානි සමග පවසෙවාෙ ෙැද්ෙ යන්ෙ ඔහුට තීරණය කරගත මෙොහැකි විය. මසබස්තියන් මපොලිස් අත් අඩංගුවට පත් කිරීමට ඔහුට විමටක සිතුනි. එමහත් රමාණවත් සාක්ි මහෝ කරුණු මෙොමැතිව මසබස්තියන්මේ මරණයට ඇති සේබන්ෛයත්, ඔහු සහ මවෝල්ටර් අතර ඇති රහස් සේබන්ෛතාත් නීතිය ඉදිරිමේ ඔප්පු කිරීම ඉතා අපහසු බව සුධීරට මත්රුේ ගිමේය. තවත් කාරණයක් ෙේ දුෂානිමේ ෙැඩි අධිෂ්ේාෙයයි. තමාමගන් මෙොලැබුෙත් ඇය මවෙත් මාර්ගයකින් මහෝ මමම දුරකථෙ අංකය හිමි තැෙැත්තා මසොයා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත. එමසේ වුවමහොත් දුෂානිමේ ජීවිතයට අෙතුරුොයක තත්වයක් ඇතිවිය හැකිය. අවසාෙමේදී සුධීර තීරණයකට එළඹිමේය. මසබස්තියන් ගැෙ දුෂානිට පැවසීමට ඔහු තීරණය කමල්ය. මමය ෙැන් ගත් වහාම දුෂානි මසබස්තියන් මසොයා යෙ බව සුධීර ෙැෙ සිටිමේය. මේ නිසා දුෂානි වටා ෙැඩි ආරක්ෂක වළල්ලක් මයෙවීමට ඔහු සිතා ගත්මත්ය. දිෙක් දුෂානිට දුරකථෙමයන් කතා කල සුධීර මසබස්තියන් පිළිබඳ සියලු විස්තර ඇය සමග පැවසීය. "දුෂානි.. ඔය මසබස්තියන් කියෙ මිනිහා මකොයි වමේ මකමෙක්ෙ කියල අපිට හරියට කියන්ෙ බෑ... ඒ හින්ෙ ඔයා ඒ මිනිහ මහොයාමගෙ යන්ෙ එපා...." සුධීර අවවාෙ කමල්ය.


636

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"මාමම... මම එො නිමේෂ්මග යුයුෙරල් එක ෙවමස ප්මලජ් එකක් දුන්ො.. මම මකොමහොම හරි නිමේෂ්ට මේ මද් කරපු එකා මහොයා ගන්ෙව කියල... මේ මසබස්තියන් කියෙ මිනිහා ඒකට සේබන්ෛෙ ෙැද්ෙ කියල මම ෙන්මෙ ෙෑ.. ඒත් මම මිනිහව හේබ මවලා මේ මෆොමටෝස් ගැෙ අහන්ෙ ඕෙ... ඒ හින්ෙ මාමම… අ' ඇේ රියලි මසොරි.... මම මේ මිනිහව හේබ මවන්ෙ මාමා ඔය කියපු තැෙට යෙවා... මාව ෙවත්තන්ෙ හෙන්ෙ එපා.... " "හ්ේේ.. මට ඔයාට මීට වැඩිය ඇඩ්වයිස් එකක් මෙන්ෙ බෑ දුෂානි.. ඔයාමග කැමැත්තක් කරන්ෙ.. හැබැයි... ප්ලීස්... කරෙ මෙයක් පරිස්සමින් කරන්ෙ...." සුධීර කීමේය. "තෑන්ක්ස් මාමේ... මාමා කරපු හැමමද්ටම...." දුෂානි අනිවාර්යමයන්ම මසබස්තියන් මසොයා යෙ බව ෙැෙගත් සුධීර වහාම ඇය වටා ආරක්ෂක වළල්ලක් මයදීමට පියවර ගත්මත්ය. ඔහු මෙොපමාව ලංකාමේ සිටිෙ ඔහුමේ ආරක්ෂක සේබන්ධීකරණ නිලෛාරියාට කතා මකොට සියලු විස්තර සහ සැලසුේ සාකච්ාා කමල්ය. "Ok… now you know all details about this operation… I am sure this girl would go to meet this person Sebastian… I want hundred percent protection for her.. You understand?.... " සුධීර නිලෛාරියාට පැවසීය. "Don’t worry Sir… we will give her the full protection… we will mobilise with immediate effect.. an undercover security network around her… we will inform you the progress and any incidents as they happen…. " නිලෛාරියා රතිඥාවක් දුන්මන්ය. "That’s great.. if police has to be called.. do it immediately… "


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

637

මේ අයුරින් සුධීර දුෂානිමේ ආරක්ෂාව තහවුරු කමල්ය. මසබස්තියන් හමුවට යාමට දුෂානි එක සිතින් සිතා ගත්තාය. එමහත් මේ ගැෙ කිසිමවකු සමග මෙොපැවසීමට ඇය තීරණය කලාය. එමසේ පැවසුවමහොත් තාරකත් සමාධිත් ඇයට මේ ගමෙ යාමට කිසිමසේත් ඉඩ මෙොමෙෙ බව ඇය ෙැෙ සිටියාය. ඇමේ මුරණ්ඩු ගතිය මමහිදී ඉස්මතු විය. එක් දිෙක ෙැඩි අධිෂ්ේාෙයක් සහ ක්තියක් සිතට සහ ගතට ඇති කර ගත් දුෂානි, සුධීරමේ මතොරතුරු වලට අනුව මකොල්ලුපිටිමේ ඇති මසබස්තියන්මේ රහස් තිප්මපොල මවත ගියාය. ඇය මේ ගමෙ ගිමේ තනිවම ඇමේ මමෝටර් රථමයන්ය. ඇය කිසිමවකු සමග මේ ගමෙ ගැෙ කිසිවක් මෙොකීවාය. ඕෙෑම අවස්ථාවකට මුහුණ දීමට සුොෙමින් සිටි දුෂානි සැරසී සිටිමේ ඇඟට පහසු කළිසමකින් සහ සැහැල්ලු කමිසයකින්ය. ඇය හමුො මසබළියකමේ මුහුණුවරක් මගෙ සිටියාය. රහස් තිප්මපොල මවත පැමිණි දුෂානි මෙක් ඈත සිට ඒ මෙස බලා සිටියාය. ඉතාමත් අරසිද්ෛ ස්ථාෙයක ඇති මේ තිප්මපොල කුඩා මහෝටලයක් වූවත් මලමහසිමයන් මසොයා ගත හැකි තැෙක් මෙොමේ. කිසිමවකු එහි යෙ එෙ බවක් දුෂානිට මපනුමන් ෙැත. සුධීරමේ මතොරතුරු වලට අනුව මසබස්තියන් සාමාෙයමයන් මේ මේලාමේ මමම ස්ථාෙමේ සිටිය යුතුය. ටික මේලාවකින් යේ පුද්ගලමයකු මේ තිප්මපොලට ඇතුලු වූ බව දුෂානි දුටුවාය. වහා ්‍රියාත්මක වූ ඇය එතැෙට මගොස් මෙොරට තට්මනටු කලාය. කලින් ඇතුලු වූ පුද්ගලයා පැමිණ මෙොර අඩක් යන්තේ විවෘත කමල්ය. "ඇයි මමොමකෝ?...." ඔහු සැමරන් ඇසීය. "මට මකමෙක් හේබ මවන්ෙ ඕෙ..." දුෂානි කීවාය.


මමෙෝ මෆොන්මසේකා

638

"කවුෙ?...." "මසබස්තියන්....." "එෙව ඇතුලට.." දුෂානි ඇතුලුවූ පසු ඔහු මෙොර වසා අගුල ෙැමුවාය. ඔහු පිටුපසින් අවුරුදු තිහක පමණ ගැහැණියක්ෙ සිටියාය. ඇය ඇඳ සිටි මකොට සාමයන් සහ දුහුල් උඩ ඇඳුමමන් ඇය කවර අන්ෙමේ ගැහැණියක්ෙැයි දුෂානිට සිතා ගත හැකි වූවාය. මේ ස්ථාෙමේ ඇති අපිරිසිදු බවත්, වටාපිටාවත්, බිත්තිවල එල්වා ඇති අසභය පින්තූරත් නිසා මමය මෙොමහොබිො ්‍රියා සිදුවෙ ස්ථාෙයක් බව දුෂානි වටහා ගත්තාය. "කවුෙ තමුමසව මසබස්තියන් අයියා එේමව?...." ඔහු ෙැවතත් සැමරන් ඇසීය.

හේබ

මවන්ෙ

"කවුරුත් මෙමමයි.. මමම ආවා..." දුෂානි කිසි පැකිලීමක් මෙොමැතිව කීවාය. ඔහු දුෂානි මෙස කාමුක බැල්මක් මහලුවාය. "ේේේ.. තමුමස මාර ලස්සෙයි ඕයි... මමතෙ ඉන්ෙ අනිත් බඩු වමේ මෙමමයි... තමුමසට මමතෙ මාර ඩිමාන්ඩ් එකක් තිමේවි.. මහොඳ ගාණක් හේබ කරන්ෙ පුලුවන්... අයිමස.. මමතෙට මලොකු මලොකු මිනිස්සුත් එෙවා.. හැන්ෙෑවට තමයි කට්මනටිය එන්මෙ.. උන් තමුමසට පිස්සු වැමටයි... එක මෂොට්මන එකට ෙහ ොහක් විතර ඉල්ලෙව හරිෙ?... ලාමබට අල්ලන්ෙ එපා...." ඔහු කිසිම ගරුසරුවක් මෙොමැතිව කීමේය. දුෂානිමේ මල් මකෝප වූවත් ඇය සංයමය පවත්වා ගත්තාය. "මකෝ මසබස්තියන්?..." දුෂානි ඇසුවාය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

639

"මේ අයිමස... මසබස්තියන් අයියා හේබ මවන්ෙ එමහම එක පාරටම බෑ... ඉස්මසල්ල එෙව මාත් එක්ක මේමක් ගහන්ෙ.. මටත් ෙැන් ෙවස් මෙකකින් මහොඳ බඩුවක් ගහන්ෙ බැරි වුො.. තමුමස ෙේ මාර ගති බඩුවක් ඕයි… එෙව අර ඇතුමල කාමමර්ට.. මම තමුමසට නියම සැපක් මෙන්ෙේ... මේ ොලිනී... උඹත් වමරන්... ගහපන් මේකිට මහොඳ ආප්පයක්... මට මාර ආසයි ඒක බලන්ෙ.... උඹ ඉතින් ආප්ප රැජිෙ මෙ..." ඔහු දුෂානි මෙසත් අසල සිටි ගැහැණිය මෙසත් බලා කීමේය. ඔහු දුෂානි නිසා මපළඹවීමට පත්ව සිටිමේය. දුෂානිමේ ඉවසීම සීමාව ඉක්මවා ගිමේය. "මසබස්තියන් ඉන්ෙ තැෙ මපන්ෙපන් යමකෝ...." දුෂානි ෙත් මිටි කමින් කීවාය. "හඃ.. බලපන්මකො මේකිමග මගේබර් එක... හිටපන්... මතෝව අෙ උස්සල ගහන්මෙ..." මමමසේ කියූ ඔහු දුෂානි ඇෙමගෙ යාමට තැත් කමල්ය. අඩියක් පස්සට තැබූ දුෂානි මහණ ගසන්ො වැනි ෙරුණු පාපහරක් ඔහුමේ යටිබඩට මේගමයන් එල්ල කලාය. "අේමමෝඕඕඕඕඕඕඕ...ආආආආආආආආආ..ේ.ේ.ේ.ේේ....." මහ හඬින් මමොරදුන් මේ පුද්ගලයා යටිබඩ අල්ලාමගෙ බිම ඇෙ වැටුමන්ය. මූත්‍ර පහවීමමන් ඔහුමේ කළිසම උඩ මකොටස සේර්ර්ණමයන් මතමී ගිමේය. ඔහුමේ මුත්‍රා මබොක්ක පිපුරුො විය හැකිය. ගැහැණිය මලකඳක් මසේ සුදුමැලිවී මසලවීමට පවා මෙොහැකිව ගල් ගැසී සිටියාය. "මතොට හුජ් යන්ෙ මෙමමයි…. මබොකු බඩවැල් එළියට එන්ෙයි ඊළඟට ගහන්මෙ.. කියපන් බල්මලෝ.. මකෝ මසබස්තියන්.. කියපන්..." දුෂානි තරමහන් මවවුලමින් ඇසුවාය.


640

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"ඔේ..ඔේ..ේ.ේ.ේ...අේ..." ඔහු තතෙමින් හිස එසවීමට තැත් කමල්ය. කුපිත වී සිටි දුෂානි ඔහුමේ හිසට තවත් පා පහරක් එල්ල කමල්ය. ෙහමයන් කටින් මල් ෙමමින් ඔහු සිහි මූර් ාවී ඇෙ වැටුමන්ය. දුෂානි ගැහැණිය මෙසට හැරුොය. "මපන්ෙපන් මසබස්තියන් ඉන්ෙ තැෙ..." කලාය.

දුෂානි විෛාෙ

"අ..අ. අමෙ.. අමන්.. මැ.. මැඩේ.. තව..තව මපො...මපොඩ්ඩකින් මපන්ෙන්ෙෙ?..." ඇය මගොත ගසමින් ඇසුවාය. "මට තවත් මතොමප් මේ මගොන් හවුස් එමක් ඉන්ෙ ඕෙ ෙෑ මේසිමය.. ඉක්මෙට මපන්ෙපන්.. ෙැත්ෙේ අරූට වුෙ මද් උඹටත් මවයි...." ගැහැණිය මහත් බියට පත් වූවාය. "එ..එ..එ... එන්ෙ මැඩේ... අ..අමන්.. අමන්..මැ.. මැඩේ මපොලිසිමයන්ෙ?...." "කට වහමගෙ මපන්ෙපන් මසබස්තියන් ඉන්ෙ තැෙ...." ගැහැණිය දුෂානි කැටුව උඩුමහමල් කාමරයක් අසලට මගොස් මෙොරට තට්මනටු කලාය.

මකළවරක

ඇති

"මස..මසබස්තියන් අයියා...." ඇය මසමින් කීවාය. "මමොකෙ යමකෝ?... මතෝ ෙන්මෙ ෙැද්ෙ මම මේ මකල්ලත් එක්ක ඉන්ෙව කියල... මේකි මමේ ඇඟට මපඟිල ඉන්මෙ… මතොට ආප්ප ගහන්ෙ ඕෙ ෙේ පස්මස මෙන්ෙේ..." මසබස්තියන් කෑ ගැසීය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

641

ගැහැණිය අසරණ බවට පත්ව දුෂානි මෙස බැලුවාය. මකෝපමයන් වියරු වැටුනු දුෂානි මේගවත් පාපහරක් මෙොරට එල්ල කලාය. අගුල කැඩී මගොස් මෙොර විවෘත විය. දුෂානි කාමරය තුලට ගියාය. "දුෂානි මබ්බීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ...." මහ හඬින් කෑ ගැසූ මසබස්තියන් ඇමඳන් ෙැගිට අසල තිබූ මරද්ෙකින් තම නිරුවත වසා ගත්මත්ය. ඔහුමේ සිරුරට යටවී සිටි ලාබාල ගැහැණු ළමයා බියට පත්වී ඇඳ උඩ තිබූ තම ගවුමමන් විළි වසා ගත්තාය. මසබස්තියන් කෑ ගැසූ සැටිමයන් ඇය තමන් හඳුෙෙ බවත්, ඔහු තම පියාමේ සහචරමයකු බවත් ඇය මත්රුේ ගත්තාය. "මසබස්තියන්.. තමුමස මාව අඳුරෙවෙ?...." දුෂානි උස් හඬින් ඇසීය. "අ.අ.අ.අ.ඔ..ඔ..අ.අ.අ.අ..ඔ...මබ්බි...." මසබස්තියන් සිහි විකල්මලන් මමන් කීය. නිමේෂ්මේ මරණයට මසබස්තියන් සේබන්ෛ බව දුෂානිට ඒත්තු ගිය අතර සිය පියාෙ එයට සේබන්ෛයැයි සැකයක් ඇයට ඇතිවිය. දුෂානිට ඇති වූමේ මරාමගෙ මැමරෙ තරමේ මේගයකි. ඇමේ විලා ය තවත් ෙරුණු විය. දුෂානි මසබස්තියන් අසලට ආවාය. ඇමඳේ සිටි කුඩා ගැහැණු ළමයා මහත්මසේ බියට පත් විය. "අමන් අක්මක්.. මාව මබ්ර ගන්ෙ...." ඇය ආයාචො කලාය. "ෙංගි... ඔයා ගවුම ඇඳමගෙ එහාට මවලා ඉන්ෙ.. තමුමස මේ මපොඩි මකල්මලො මගෙැල්ල උන්ව මේස කමේ යවෙව මන්ෙ?..ආ.. තමුමසල වමේ වලත්තමයො හින්ෙ අෙ රමට්මන ගෑණු ළමමයක්ට ඉන්ෙ


642

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

විදියක් ෙෑ... හ්ේේ... කියෙවා... තමුමස මමේ තාත්තව ෙන්ෙව මන්ෙ?...ආ..." "ඔ..ඔ..ඔේ..මබ්.. මබ්බි....." "කවුෙ මමේ නිමේෂ්ව මැරුමව?..." දුෂානි මසබස්තියන් මෙස බලා සැමරන් ඇසුවාය. "අමන් මබ්බි... මම ෙන්මෙ ෙෑ.. සත්තයි...." "තමුමස එමහෙේ මමොකටෙ මමයි නිමේෂුයි ලේ කරෙ පින්තූර මගන්ෙ ගත්මත්?....." "න්..ෙෑ... මේ..මම එමහම මගන්ෙ ගත්මත ෙෑ... මබ්බිට පිස්සුෙ?...." "මබොරු කියන්ෙ එපා මිනිමහෝ... මේ තිමයන්මෙ තමුමස මමේ පින්තූර ගන්ෙ කියල අර මංගල කියෙ එකාට දුන්ෙ මෆෝන් එක මන්ෙ?...." දුෂානි මංගලමේ දුරකථෙය මසබස්තියන්ට මපන්වා ඇසුවාය. මසබස්තියන්ට උතුර ෙකුණ මාරු විය. "ඔ..අ..ඔ..ේ..ෙෑ..න්....අේ...." ඔහුමේ කටින් වචෙ පිට වූමේ ෙැත. දුෂානි කකුල් මෙපසට ෙමා ෙෑත් මිට මමොලවා ඔහු ඉදිරිමේ සිට ගත්තාය. දුෂානි ටයිමකොන්මඩෝ ශූරියක බව මසබස්තියන් ෙනී. ඇය මේ මේලාමේ මවඩි කෑ මකොටි මෙෙක මමන් වියරු වැටී සිටිෙ බවෙ ඔහුට මපනුමන්ය. ඇයමගන් මබ්රීමට ෙේ තම ජීවිතය මවනුමවන් සටන් කල යුතු බව මසබස්තියන්ට වැටහිනි. අසුරු සැමණකින් ්‍රියාත්මක වූ මසබස්තියන් මකොට්මනටය යට තිබූ ඔහුමේ පිස්මතෝලය අතට ගත්මත්ය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

643

එමහත් දුෂානිමේ රති්‍රියාව ඊට වඩා මේගවත් විය. පිස්මතෝලය අතින් විසිවී යෙමසේ පා පාහරක් දුන් දුෂානි මසබස්තියන් ෙවටාමගෙ සිටි මරද්ෙ ඇෙ ෙමා ඔහු නිරුවත් මකොට මේගවත් ටයිමකොන්මඩෝ පහරවල් කිහිපයකින් ඔහු දුබල කලාය. "කියපිය බල්මලෝඕඕඕඕඕ... මතොපි මන්ෙ මමේ නිමේෂ්ව මැරුමේඒඒඒඒ... කියාපිය පාහරමයෝඕඕඕඕඕඕ....." මහ හඬින් මමමසේ කෑ ගසා මසබස්තියන්මේ උගුරු ෙණ්ඩ මත පය තැබූ දුෂානි එය ටිමකන් ටික තෙ කමල්ය. "මම මතෝව මරෙවා බල්මලෝඕඕඕ.. කියපිය.. මතොපි මන්ෙ මමේ අහිංසක මකොල්ලව මැරුමේඒඒඒ... කියපාආආආආආ ආආආආන්...." මසබස්තියන්මේ හුස්ම හිරවිය. ඔහු මරණ බිමයන් සිහි විකල්ලට පත් විය. සියලුම මෙයට වඩා මරණ බිය ඉස්මතු වී ආමේය. "ඔ..ඔ..ඔ..ඔ..ඔේ.. මබ්..මබ්බීඊඊ..අමන් අමන් මම මෙමමයි.. ේ.ේ.ේේ.ගේ..අමන් මබ්බි මමේ උගුර තෙ කරන්ෙ එපා... අේේ.අේේ...ේ.ේ.ේ.. අමෙ..මබ්..මබ් මබ්බිමග..තා..තාත්තිමග ඕෙ කමට කමර්..අේේේේ....." මුලු මලෝකයම තමා වමට්මන කැරකැමවන්ො මසේ දුෂානිට ෙැනුමන්ය. මුලු මලෝකයම විො මකොට ෙැමීමට ඇයට සිත් විය. සිය සිරුමරන් ගින්ෙර පිට මවන්ොමසේ ඇයට ෙැනුමන්ය. ඇය සිය පාෙය මසබස්තියන්මේ උගුරු ෙණ්මඩන් ඉවතට ගත්තාය. මසබස්තියන් යන්තේ හිස එසවීය. "පාහර බල්මලෝඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕඕ...." මහ හඬින් මබරිහන් දුන් දුෂානි මසබස්තියන්මේ පිස්මතෝලය අතට මගෙ එය මසබස්තියන් මෙසට එල්ල කලාය.


644

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

"අමන් මබ්බි.. අමන් මබ්බි.. අමන් මාව මරන්ෙ එපා... අමන් මම අහිංසක මිනිමහක්... එො මේල කන්ෙ ෙැති හින්ෙයි මේ වමේ වැඩ කරන්මෙ.. අමන් මට ජීවත් මවන්ෙ විදියක් ෙැති හින්ෙයි මබ්බිමග තාත්ති ළඟ මේ රස්සාව කරන්මන්ඒඒඒ.... ඒ හින්ෙයි මම මබ්බිමග තාත්ති කියපු විදියට මේ වැමඩ් කමර්... අමන්... මමේ ඕෙ කමට මෙමමයි කමර්ඒඒඒ... අමන් මාව මරන්ෙ එපාආආආආ..." මසබස්තියන් විලාප දුන්මන්ය. මකතරේ මැරවරකේ කලත් මමවැනි අසරණ බවකට පත්වීම ධෙවමේ සරෙමක් විය හැකිය. පිස්මතෝලය පහතට ෙැමූ දුෂානි මසබස්තියන් අසලට පැමිණියාය. මසබස්තියන් ෙෑත් එක්මකොට ඇයට වැඳමගෙ සිටිමේ ජීවිත ොෙය යදිෙ ආකාරයටය. මසබස්තියන් මෙස ගිනි පුළිඟුමසේ දිමළෙ ෙෑසින් බැලු දුෂානි ඔහුමේ මුහුණට මේගවත් පා පහරක් එල්ල කලාය. "ආආආආආආ..ේ.ේ.ේ.ේ....." හකු ඇටය බිීම මුහුණ තැලීගිය මසබස්තියන් ක්ලාන්තවී බිම වැටුමන්ය. ගැහැණියත්, කුඩා ගැහැණු ළමයාත් භය බිරාන්ත වී බලා සිටිමයෝය. පිස්මතෝලය සාක්කුමේ ෙමාගත් දුෂානි රහස් තිප්මපොමලන් පිට වූවාය. මෙොරටුමවන් පිටතට පැමිණි ඇය ඊළඟට යා යුතු ස්ථාෙය කුමක්ෙැයි කිසි අපහසුවක් මෙොමැතිව තීරණය කලාය. ++++++++

දුෂානි තිප්මපොලින් පිටව යනු ඇය පසු පසින් ආ ආරක්ෂක වළලමල් පිරිස දුටුමවෝය. එම වළල්මල් පුද්ගලමයක් වහාම තම රෛානියාට මේ බව සැල කර සිටිමේය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

645

"සර්... අර ගර්ල් ෙැන් ආපහු ගියා..මට ෙේ මප්න්මෙ මමයා මකල්මලක් මෙමමයි මාර දූතිකාවක් වමේ.. ඇඳුේ බැඳුේ ඔක්මකොම මපොඩි මවලා.. ඇතුමල් මහොඳ අඩේවක් අල්ලල තිමයෙ පාටයි...." "හරි.. මමොෙව වුෙත් කමක් ෙෑ... මම මපොලිස් ස්මකොඩ් එක එවන්ෙේ ඔය ප්මල්ස් එක මර්ඩ් කරන්ෙ.... අපි බලමු මමොකද්ෙ මවලා තිමයන්මෙ කියල...." රහස් තිප්මපොලට පැමිණි අපරාෛ පරීක්ෂණ මපොලිස් කණ්ඩායමට බාමගට පණ අදිමින් සිටි මසබස්තියන් සහ ඔහුමේ සහචරයාත්, ගැහැණිය සහ අයථා ලිංගික අපමයෝ ෙයට පත්වූ පහමළොස් හැවිරිදි ගැහැණු ෙරුවාත් මසොයා ගත හැකි විය. මපොලීසිය ඔවුෙට විරුද්ෛව නීතිය ්‍රියාත්මක කරනු ඇත. එමහත් එය සිදු වන්මන් ගණිකා මඩේ පවත්වාමගෙ යාම සහ බාල වයස්කාර ෙැරියන් අපමයෝ ෙය කිරීම සේබන්ෛමයන්ය. නිමේෂ් මේ මරණය ගැෙ කිසිම මහෝඩුවාවක් එතැනින් මෙොලැමබනු ඇත. ++++++++

රහස් තිප්මපොමලන් පිටවූ දුෂානි මකළින්ම පැමිණිමේ මවෝල්ටර්මේ කාර්යාලයටය. කාර්යාලය තුලට පැමිණි දුෂානි මවෝල්ටර්මේ මපෞද්ගලික සහායිකාව වූ නිෂාදි ඇමතීය. "Get out of this place….." දුෂානි ෙත් මිටි කමින් සැමරන් විෛාෙ කලාය. දුෂානිමේ විලා ය දුටු නිෂාදි මහත් බියට පත් වූවාය. ඇය වහාම කාමරමයන් පිට වූවාය. දුෂානිමේ මපොඩිවී ගිය ඇඳුේ සහ ඇමේ විලා ය දුටු මවෝල්ටර්ෙ සැලීමට පත් විය.


මමෙෝ මෆොන්මසේකා

646

"දුව... මමොකද්ෙ ඔයාට මේ මවලා තිමයන්මෙ?.. ඇයි මේ හදිස්සිමය ආමව?.. මට එෙවයි කියල කිේමව වත් ෙැහැමෙ... බලන්ෙ ඔයාමග ඇඳුේ ඔක්මකොම මපොඩි මවලා..." මවෝල්ටර් කීය. "මට මුකුත් මවලා ෙෑ තාත්ති...." දුෂානි ඉවත බලා මගෙ කීවාය. "අමෙ ෙැත්මත මමොමකෝ දුෂානි?.. ඔයාමග මූමණන් මප්ෙ විදියට මමොකද්ෙ මලොකු අප්මසට්මන එකක් මවලා තිමයෙවා.. කියන්ෙ… ඔයාට මමොකක් හරි කරෙරයක් වුොෙ?..." මවෝල්ටර් ඇසීය. "ෙෑ..එමහම මෙයක් වුමන් ෙෑ..." "එමහෙේ මමොමකෝ මේ?...." "තාත්ති මසබස්තියන් කියල මකමෙක් අඳුරෙවෙ?... දුෂානි එක එල්මල් ඇසුවාය. දුෂානිමේ මේ ර ්ෙමයන් මවෝල්ටර්මේ මුලු ඇඟම සීතල වී ගිමේය. ඔහුට කතා කිරීම පවා අසීරු විය. "අ.අ.අ.මම... ඇහුමව?..."

ඇ..ඇයි

දුෂානි

එමහම

මකමෙක්

ගැෙ

"මම ඇහුමව තාත්ති එමහම මකමෙක් ගැෙ ෙන්ෙවෙ කියල විතරයි...." "අ..ඔ..ඔේ දුෂානි.. මම ෙන්ෙ එමහම මකමෙක් ඉන්ෙව.. ඇයි ඔයා ඒ මිනිහා ගැෙ ඇහුමව...." "මට අෙ ඒ මිනිහව හේබ වුො...." "ආආආආ.. ඒ..ඒ.. ඒ... මකොමහොමෙ?.. මකොමහදිෙ?...."


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

647

මවෝල්ටර් තතෙමින් ඇසුමේය. ඔහුට සිහින් ෙහඩිය ෙමන්ෙට විය. "මකොල්ලුපිටිමය සීක්‍රට්මන ස්මපොට්මන එමක්...." මෙොෙැනී කීවාය.

දුෂානි ඇඟට

"ඔයා මමොකටෙ එතෙට ගිමේ????..." මවෝල්ටර් පුටුමවන් ෙැගිට ඇසුමේය. දුෂානි මවෝල්ටර් මෙස බැලුමේය. ඇමේ ෙෑසින් කඳුළු ගැලීමට පටන් ගත් ෙමුදු එහි මකෝපයත්, අධික ආමේගයත් සටහන්වී තිබුනි. දුෂානි මසමින් මවෝල්ටර් අසලට ආවාය. ඇමේ කඳුලු වියලී මගොස් ෙෑසින් ගිනි පුළිඟු නිකුත් මවන්ෙට විය. භයාෙක මෙයක් සිදුවීමට යෙ මසේයාවක් මවෝල්ටර්ට ෙැනුමන්ය. "තාත්ති... ඇයි තාත්ති මමේ නිමේෂ්ව මැරුමව?...." දුෂානි මසමින් එමහත් මකෝපමයන් රත් පැහැ ගැන්වූ ෙෑසින් මවෝල්ටර් මෙස බලා ඇසුවාය. මවෝල්ටර්ට ක්ලාන්ත ගතියක් ඇති විය. ඔහු ඉමබ්ටම පුටුමේ ඉන්ෙවුනි. ඔහුමේ කට මෙක් විවෘත විය. ඔහුට කතා කර ගැනීමට මෙොහැකි විය. දුෂානි සියලුම මද් ෙන්ො බව ඔහුට මත්රුේ ගිමේය. "දු..දු..අ..දු..අ.අ.අ.දුෂා...ආආ..නි....අ.අ.අ..අ...අ.අ.අ" මවෝල්ටර්මේ උගුමරන් වචෙ පිට වූමේ ෙැත. දුෂානි මහත් වූ ආමේගයකට පත් වූවාය. "ඇයි තාත්ති මමමහම මෙයක් කමර්?... ඇයි මමේ නිමේෂ්ව ෙැති කමර්?... ඇයි මමේ ජීවිමත් මේ විදියට ෙැති කමර්?... තාත්ති මට ආෙමර් ෙැද්ෙ?... ඇයි මට මමමහම කමර්?... මම ෙැන් ජීවිතයක් ෙැති ගර්ල් මකමෙක්... තාමත් මම ජීවත් මවන්මෙ නිමේෂ්මග හයිය හින්ො.. අමන් තාත්ති... තාත්ති මට ආෙමර් ෙැද්ෙ?.... මම තාත්තිට මකොච්චර ආෙමර්ෙ?... ඉතින් අමන් ඇයි මට මමමහම


648

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

කමර්?... ඇයි මාව ඩිස්මට්‍රෝයි කමර්?... අමන් කියන්ෙ තාත්තීඊඊඊ ඊඊඊඊඊඊඊඊ...." මවෝල්ටර්මේ ෙෑතින් තදින් අල්වා ගත් දුෂානි හඬමින් ඇසුවාය. "මමග..දු..දු..දු..දු.. දුෂානි..අ..අමෙ..ම..මම ඔ..ඔයාට ආ..ආ.. ආ..ෙමරයි...." මවෝල්ටර් අමාරුමවන් කීය. සිය සිරුමරන් රාණය නිරුද්ෛවූ බවක් මවෝල්ටර්ට ෙැනුමන්ය. "මට ආෙමර් ෙේ ඇයි මට මමමහම කමර් තාත්ති… අමන් කියන්ෙ.. ඇයි මට මමමහම කමර්?......" දුෂානි ආයාචෙයක ස්වරූපමයන් කීවාය. "දු..දු..දුෂ්..ම..ම..මට සමා..ආආආ..මව...න්..ෙ..." "මට තාත්තිට සමාවක් මෙන්ෙ බෑ තාත්ති... මට ඒක කරන්ෙ බෑ... මම මසබස්තියන්මග ස්මපොට්මන එමකන් ආමව එක මෙයක් හිතාමගෙ.. ඒ තාත්තිමගන් පළි ගන්ෙ.. ඒත්... ඒත් තාත්ති එමහම හිතාමගෙ ඉන්ෙමකොට මට මතක් වුමන් මමේ සමාධි අක්කි.. අර ලස්සෙ හාට්මන එකක් තිමයෙ සමාධි අක්කි... ඔේ සමාධි අක්කි මට කිේව පළි ගන්ෙ එපා කියලා.. මිනිස්සුන්ට කරුණාව මපන්ෙන්ෙ කියල.. මට අක්කි කියපු ඒ මද්වල් මතක් වුො තාත්ති... අෙ සමාධි අක්කි මලඩ ඇමඳේ වැටිලා ජීවිතයත් එක්ක සටන් කරෙවා... අක්කි කවොවත් කිසිම මකමෙක්ට කරෙරයක් කරන්මෙ ෙෑ.. අක්කි ඒන් ල් මකමෙක් තාත්ති... අක්කි ඒ කියපු මද්වල් හින්ෙ මට තාත්තිමගන් පළිගන්ෙ බෑ තාත්ති... ඒත් තාත්ති... මට තාත්තිට සමාවක් මෙන්ෙ බෑ...." මමමසේ කියූ දුෂානි සිය සාක්කුමේ තිබූ මසබස්තියන්මේ පිස්මතෝලය මගෙ මවෝල්ටර්මේ මේසය උඩින් තැබුවාය.


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

649

"මම මසබස්තියන්මගන් මේ පිස්ටල් එක අරමගෙ ආමව මේමකන් තාත්තිට මවඩි තියන්ෙ.. ඔේ... මට ඒ වමේ තරහක් ආව තාත්ති… ඒත් මමේ සමාධි අක්කිමග ලස්සෙ මූණයි අහිංසක හිොවයි මට එමහම කරන්ෙ දුන්මෙ ෙෑ.. අෙ මම මේ විදියට හරි ජීවත් මවලා ඉන්මෙ සමාධි අක්කියි.. තාරක අයියයි හින්ෙ තමයි තාත්ති...." මවෝල්ටර් සුදු මැලිවී මල කඳක් මමන් මෙොසැලී සිටිමේය. ඔහුට කතා කර ගැනීමට මෙොහැකි විය. "මම යෙවා තාත්ති.... මම ආයිත් කවොවත් තාත්ති බලන්ෙ එන්මෙ ෙෑ... මම ආයිත් මගෙර එන්මෙත් ෙෑ... මම අයිති නිමේෂ්ට..ඒ හින්ො මම නිමේෂ්මග අේමයි..තාත්තයි..අක්කයි එක්ක ජීවත් මවෙවා... මමේ සමාධි අක්කියි.. තාරක අයියයි මාව බලා ගනීවි... මට තාත්තිමග සල්ලියි.. වස්තුවයි කිසිම මෙයක් ඕෙ ෙෑ.... ඒව ඔක්මකොම ෙැති බැරි දුප්පත් අයට මෙන්ෙ තාත්ති....." මමමසේ කියූ දුෂානි කාමරමේ මෙොරටුව අසලට මගොස් ආපසු හැරී මවෝල්ටර් මෙස බැලුවාය. මවෝල්ටර්මේ මුහුමණ් කිසිම හැඟීමක් තිබුමන් ෙැත. ඔහු මලමිනියක් මමන් දිස් විය. "තාත්ති... මම තවමත් තාත්තිට ආෙමරයි තාත්ති.. ඉස්සර පුංචි කාමල් තාත්තිමේ මබල්මල එල්ලිලා තාත්තිට උේමා දීපු ඒ පුංචි දුව අෙත් තාත්තිට ඒ වමේම ආෙමරයි තාත්ති.... තාත්තිමග අමත් එල්ලිලා ඒ ෙවස්වල පාක් වල ඇවිදින්ෙ ගිය ඒ චූටි මකල්ල හැමොමත් තාත්තිට ආෙමරයි මමග තාත්ති... තාත්තිට මතකෙ ඒ ෙවස්වල මම අයිස්ක්‍රීේ ඉල්ලල අඬෙවා.. තාත්ති කවොවත් මට අයිස්ක්‍රීේ අරමගෙ මෙොදී හිටිමය ෙෑ... " දුෂානිමේ ෙෑසින් කඳුලු වැගිමරන්ෙට විය. "තාත්ති... තාත්ති මේ කරපු වැරදි වැඩවල පේ මගවල ඉවර මවලා තාත්ති ඉස්සරහ ආත්මමක මහොඳ මිනිමහක් මවලා


650

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

ඉපදුොම....මම ආයිත් තාත්තිමග දුව මවන්ෙේ තාත්ති... අන්ෙ එොට අපි කාටවත් වැරැද්ෙක් කරන්මෙ ෙැතුව සන්මතෝමසන් ජීවත් මවමු තාත්ති......" අවසාෙ වරට මවෝල්ටර්මේ මුහුණ මෙස බැලූ දුෂානි එතැනින් ඉවත්ව ගිමේ වක්කඩ කැඩුවාක් මමන් ෙෑසින් ගලෙ කඳුළු ෛාරා ඇතිවය. ++++++++

දුෂානි ආපසු පැමිණිමේ කිව මෙොහැකි තරේ දුකක් පපුව තුල සිර මකොට මගෙය. ඇය මකමසේ මහෝ වාහෙය පෙවාමගෙ පැමිණියාය. ඇය මකලින්ම තාරකමේ නිවසට ගියාය. තාරක එමේමල් නිවමසේ සිටිමේය. නිවස තුලට ආ දුෂානි තාරක තදින් තුරුලු මකොට ගත්තාය. "අයිමේඒඒඒඒඒඒඒඒ..." ඇය හඬමින් තාරකමේ ළමේ හිස මහොවා ගත්තාය. "අමන් ඇයි ෙංගි?.... ඔයාට මමොකෙ වුමන්?.... එන්ෙ අපි කාමමර්ට යමු.." දුෂානි සියලු විස්තරය තාරක සමග කීවාය. තාරක මහත් සංමේගයටත්, භීතියටත් පත් විය. "ස්ස්ස්ස්.. අමන් ෙංගි ඔයා කරල තිමයෙ මද්වල්.. මම ෙන්ෙවෙේ ඔයාට කීයටවත් තනියම යන්ෙ මෙන්මෙ ෙෑ.. ෙංගි... ඔයා අෙ මාත් එක්කම ඉන්ෙ ඕෙ.. මකොමහවත් යන්මෙ එමහම ෙෑ... සමාධි අක්කි එක්ක මේව මුකුත් එක පාරටම කියන්ෙ එපා... මම මහමින් සැමර් බර අඩු කරල කියන්ෙේ....."


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

651

තාරක විසින් මේ සිද්ධිය සමාධිට සැහැල්ලුමවන් කීමේය. සමාධි එයින් මහත් කේපෙයකට පත් වූවාය. එමහත් සමා යථාර්තය ගැෙ මො අවමබෝෛයක් ඇති ඇයට සිත සන්සුන් කර ගැනීමට පිළිවන් විය. ++++++++

මේ සිදු වීමමන් දිෙ තුෙකට පසුව ඔවුෙට ෙැෙ ගැනීමට ලැබුමන් හෙ සසල කරවෙ පුවතකි. එයෙේ මවෝල්ටර්මේ සිය දිවි ෙසා ගැනීමයි. මරණයට රථම ඔහුමේ සියලුම වස්තුව සහ මද්මපොල වැඩි මකොටසක් ශ්‍රී ලංකා පිළිකා උපස්ථාෙ සංවිෛාෙයට පැවමරෙ මසේ අන්තිම කැමති පත්‍රය සකස් මකොට තිබිනි. සමාධිට මවෝල්ටර්මේ අනුෙැනුමමන් සිදු කරෙ ලෙ හදිසි අෙතුර ගැෙ කිසිමවකු මෙොෙන්ො මහයින් මවෝල්ටර්මේ මේ තීරණය ගැෙ සියලු මෙොම යේ පුදුමයකට පත් වූහ. මවෝල්ටර්මේ දිවි ෙසා ගැනීමත්, නිමේෂ්මේ මරණයට ඔහුමේ ඇති සේබන්ෛයත් නිසා දුෂානි මහත්වූ කැළඹීමකට සහ ආතතියකට පත් වූවාය. එමහත් සමාධි සහ තාරක ඇයට අව ය මාෙසික සහෙය ලබා දීමට කටයුතු කමලෝය. අසනීප ගතිමයන් පසු වූවත් සමාධිමේ සහමයෝගය දුෂානිට මහත් රුකුලක් විය. දුෂානි දිෙ කිහිපයක් තාරකමේ නිවමසේ ෙැවතී සිටියාය. මේ දිෙවල ඇයට තාරකමගන් සහ ෙදීකාමගන් ලැබුෙ ආෙරයත්, සාත්තුවත් පියාමේ විමයෝමවන් ඇති වූ ම ෝකය තුනී මකොට ගැනීමට උෙේ විය. දුෂානිමේ මිතුරු මිතුරියන් සියලු මෙොම ඇය වටා එක් මරොක් වී පියාණන්මේ විමයෝව නිසා ඇයට ඇතිවූ තිබූ දුක සහ කේපෙය අඩු කර ගැනීමට උෙේ වූමවෝය. එමහත් සමාධි සහ තාරක හැර අන් කිසිමවකු නිමේෂ්මේ මරණයට වග කිව යුත්තා මවෝල්ටර් බව මෙොෙනී.


652

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

නිමේෂ්මේ මරණයට මවෝල්ටර්මේ ඇති සේබන්ෛය සොකල් රහසක් බවට පත්විය. ඒ රහස ෙන්මන් දුෂානි, තාරක සහ සමාධි පමණි. සුධීරෙ මේ ගැෙ ෙන්ො ෙමුත් ඔහු ඒ බව කිසිමවකුටවත් පැවසුමේ ෙැත. ++++++++

මවෝල්ටර්මේ මරණමයන් ඇති වූ කේපෙමයන් මිදීමට දුෂානිට දිෙ කිහිපයක් ගත විය. ඇය සිය පියාණන්ට අති යින්ම ආෙරය කලාය. එමහත් තමා පණ මමන් ආෙරය කල නිමේෂ්මේ මරණයට වග කිව යුත්මත් මවෝල්ටර් නිසා ඔහු මකමරහි ද්මේෂයක්ෙ ඇය තුල ඇතිවිය. මමමලස රතිවිරුද්ෛ හැඟිේ මෙකක් අතර මෙෝලෙය වීම නිසා දුෂානි මහත්වූ මාෙසික රිඩාවකට පත් වූවාය. මකමසේ වුවත් සමාධි සහ තාරකමේ ආෙරයත්, සැළකිල්ලත්, සහමයෝගයත් නිසා ඇයට යථා තත්වයට පත්වීමට හැකි වූවාය. ++++++++

සමාධි ඇමේ රතිකාර මාලාවට ඉතා මහොඳින් රතිචාර ෙැක් වූවාය. විටින් විට සිදුකල ඇමේ ඇට මිදුලු සහ රුධිර පරීක්ෂාවන් වල රතිඵල ඉතාමත් සතුටු ොයක විය. ඇමේ සාමාෙය රීර මසෞඛයයෙ ක්‍රමමයන් යහපත් අතට හැරුමන්ය. මේ නිසා ඇය දිෙ තුෙක් මසේවයට යාමට පටන් ගත්තාය. තාරක මමයට එතරේ කැමැත්තක් ෙැක්වූමේ ෙැත. "සමාධි... ෙවස් තුෙක් වැඩට යන්ෙ තරේ තත්වයක් තවම ඔයාට ෙෑ... මමොකෙ කීමමොමතරපි වලින් පස්මස මහල්ත් එක මෙෝ'මල් මවන්ෙ ටිකක් කල් යෙවා.. ෙැෙට ෙවස් මෙකක් වැඩ කරාම ඇතිමෙ ළමමයො.. මමොකෙ අපිට සල්ලි ර ්ෙයක් ෙැහැමෙ...."


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

653

"සල්ලිම මෙමමයි තාරක... මට මගෙරට මවලා ඉන්ෙ කේමැලියි.. අනික ඉතින්.. ෙැන් මට එච්චරම ඇඟට දුර්වල ගතියක් ෙැමෙන්මෙ ෙැහැමෙ...." "සමාධි... ඔයාට මත්රුමන් ෙැති වුොට ඔයාමග ඉමියුනිටි එක තවම මෙෝ'මල් ෙෑ... ඔයාට මල්සිමයන් මලඩ හැමෙන්ෙ පුලුවන්... ඉතින් වැඩිය මිනිස්සු එක්ක ගැවමසෙ එක පුලුවන් තරේ අඩු කරන්ෙ ඕෙ පැටිමයෝ...." තාරක කීමේය. "හරි තාරක...මම පරිස්සේ මවන්ෙේ මකො...." මකතරේ රමේසේ වූවෙ ලංකාව වැනි ඝර්ම කලාපික රටක වි බී වලින් මබ්රී සිටීම අපහසුය. ඉමඩෝර සමයත් සමග ආ වියළි කාළගුණයත් සමග සමාධිට තෙබල මසේරති යාවක් වැළදුමන්ය. තාරකමේ මැදිහත් වීමටත්, සමාධිමේ විම ේෂඥ ධවෙයවරයාමේ නියමයටත් අනුව ඇයට වහාම රතිජීවක ලබා මෙෙ ලදී. එමහත් රතිජීවක වලින් මසේරති යාව මර්ෛෙය කිරීමට මෙොහැකි විය. මරෝගී තත්වය උත්සන්ෙ වීමමන් එය නිේමමෝනියා තත්වයට පත් විය. සමාධිට හුස්ම ගැනීම පවා අපහසු විය. ඇය අධික මලස මරෝගාතුර වූවාය. තත්ත්වමේ ඇති බරපතල කම නිසා ඇය වහාම ෙැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුලත් කරනු ලැබුවාය. ලියුමක්මියා මරෝගිමයකුට නිේමමෝනියාව මාරාන්තික විය හැකිය. එක් රාත්‍රියකදී සමාධිමේ නිේමමෝනියා තත්වය උත්සන්ෙ විය. හුස්ම ගැනීමට ඇති අපහසුව නිසා ඇය කෘත්‍රිම ස්වසෙ යන්ත්‍රයකට සවි කරනු ලැබීය. ඇයට රබල රතිජීවක ලබා දීමට සිදු විය. එමහත් මරෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය බලවත් ර ්ෙයකට මුහුණ දුන්මන්ය. අතයව ය රතිජීවකයක් වූ ඇේමෆොටරිසින් ෙේ ඖෂෛය ආමරෝගය ාලාමේ මෙොතිබිනි. වහාම මේ ගැෙ අනිකුත් මරෝහල්


654

මමෙෝ මෆොන්මසේකා

වලින් මසොයා බැලීමේදි එම ඖෂෛය ඇත්මත් මකොළඹ මරෝහල් මබමහත් ගබඩාමේ පමණක් බව මහළි විය.

ාතික

ෙැඩි සත්කාර ඒකකය භාර ධවෙයවරයා මේ තත්වය තාරකට පැහැදිලි කමල්ය. "මේ මලඩාට ඇේමෆොටරිසින් මෙෙ එක අතයාව යයයි... ඒත් මේ ඩ්‍රේ එක ෙැෙට තිමයන්මෙ මකොළඹ ෙැෂෙල් මහොස්පිට්මනල් එමක් ෆාමසි එමක් විතරයි... මේක ඉක්මෙටම මෙන්ෙ ඕෙ..පරක්කු කරන්ෙ බෑ... මම ඕඩ' එකක් මෙන්ෙේ... ඉක්මෙට මකොළඹ ගිහින් ඒක මේන්ෙ පුලුවන්ෙ?...." ඔහු ඇසීය. "හරි සර්... මම මකොමහොම හරි මේන්ෙේ...." මමමසේ ධවෙයවරයාට පැවසූ තාරක මේ බව දුෂානිට සැල කර සිටිමේය. "හරි අයිමය.. මම ලෑස්තියි.. ෙැන්ම යමු.. රෑට එච්චර ට්‍රැයුක් ෙෑ... හයිමේ එකට ොගත්තම ඉක්මෙට ගිහිල්ල මේන්ෙ පුලුවන්...." දුෂානි කීවාය. තාරක දුෂානි සමග රාත්‍රිමේම මකොළඹ බලා පිටත් වූහ. ගාල්මල් සිට පින්ෙදූව අධි මේගී රමේ මාර්ගයට පැමිණි දුෂානි මේගමයන් රිය පෙවන්ෙට විය. "ස්ස්ස… ් ෙංගි.. ඔච්චර හයිමයන් යන්ෙ එපා.. මහමින් යන්ෙ.. මේ මහ රෑ හරියට පාර මප්න්මෙත් ෙෑ..." තාරක අවවාෙ කමල්ය. "බය මවන්ෙ එපා අයිමය... තවම හයිමේ ඇක්මසස් මරෝඩ් එකමෙ.. හයිමේ එකට ගියාම මම එකසිය හැටට අල්ලන්ෙේ... මේක මටොමයෝටා ඇලියන් එකක් අයිමය... අපි ඉක්මෙට අක්කිට මබ්ත් මගෙත් මෙන්ෙ ඕෙ..." "ෙංගි මේ ප්ලීස්... හයිමේ ස්රිඩ් එක සීයයි... ඇලියන් තියා මහලිමකොප්ටර් එකක් වුෙත් ඊට වැඩිය එමහම යන්මෙ ෙෑ... අපි


මෙොසැමලෙ මසමෙහස

655

මෙන්ෙ මබ්ත් අරන් ආපහු එන්ෙ ඕෙ... ඒ හින්ෙ පරිස්සමින් යන්ෙ..." "මඩෝන්ට්මන මවොරී අයියා......" දුෂානිට මමමසේ කියෙවාත් සමගම පාමර් අනිත් පසින් ඉදිරියට ආ වි ාල මලොරියක් එක වරම ඔවුන් මෙසට පැමිණිමේය. "ෙංගීඊඊඊ..මලොරියාආආආආආආක්..." තාරක කෑ ගැසීය. මලොරිමේ විදුලි පහන් ආමලෝකමයන් දුෂානිමේ ෙෑස් නිලංකාර වී ගිමේය.

********


656

11 ඉදිරියෙන් පැමිණි ය ොරියේ විදුලි ආය ෝකයෙන් ඇයේ දෑස් නි ංකාර වූවද දුෂානියේ ප්‍රතීකක ්‍රිොව ඉමා් ව යවතව ව විෙ. අසුරු සැයෙකින් ය්ෝටර් රථෙ පහළ ගිෙරෙකට දැමූ දුෂානි වහා සුක්කාන් දකුෙට කපා අධියවගී ය ස ම් රථෙ ය ොරියේ ආත්නයෙන් ඉවමට ත වමාෙ. ඇයේ වාහනෙට තෑයවන යනොතෑයවන ය ස ඉදිරිෙට ගිෙ ය ොරිෙ අස වූ පස් කණ්ඩිෙක් කඩා යතන යතොස් නැවතුයන්ෙ. දුෂානි යකයසේ යහෝ ඇයේ රථෙ පායර් දකුණු පස බඩවැටිෙ අසලින් මදින් තිරිංත යෙොදා නවමා ත වමාෙ. වාසනාවකට ය්න් රාත්‍රී කා ෙ නිසා පායර් යවන ව වාහන තිබුයන් නැම. වාහනෙ නවමා ත ව දුෂානි සුක්කාන් ්ම හිස මබා ත වමාෙ. ආසන පටි පැළඳ සිටි නිසා ඇෙට යහෝ මාරකට තුවා ෙක් සිදු වූයේ නැම. ්ද කම්පන තතිෙක් ප්ෙක් ඇති විෙ. "න..නංගි.. ය්ො..ය්ො...ය්ොකද්ද වුයන්?...." සිහි එළවා ත ව මාරක ඇසීෙ. "්න් දන්යන නෑ අයියෙ.. අර ය ොරි කාරො ඇඟට් ආවා.. ්් ෙන්මම් ය ෝ ගිෙර් එකකට දා කාර් එක දකුෙට හරව හයියෙන් ඇක්ස යර්ට් කරා... ය ෝ ගිෙර් එකට දැම්ය් නැ වනම් ස්ය ෝ වුන හින්ද කාර් එක ස්යටෝල් යවනවා.. එයහ් වුනා නම් ෂුව' හැප්යපනවා... අම්ය්ෝ...." දුෂානි සලිම වී කීවාෙ.


යනොසැය න යසයනහස

657

"ස්ස්ස්.. නංගි... ඔො නම් ය ොකු විනාසෙක් යවන්න යනොදී යේර ත වමා..." "බ න්නයකො අයියෙ.. යම් ය ොරි කාරො පායර් වැරදි පැ වමට ආවයන... යම්… අයිෙට තුවා ද?...." "නෑ නංගි.... යම්... යපොඩ්ඩක් බැහැ බ මු.. ්ට යප්න්යන ය ොරිෙ පස් කණ්ඩිෙක් අස්යස හිර වුනා.... ඔෙ යටෝච් එක තන්න නංගි...." මාරක ව දුෂානි ව රථයෙන් බැස ය ොරිෙ යදසට ගියෙෝෙ. පස් කණ්ඩිෙ පසායකොට යතොස් තිබු ය ොරිෙ සිරවී තිබුනි. මාරක රිෙැදුරු අසුනට එබිකම් යකොට බැලීෙ. ආසන පටිෙක් පැළඳ යනොසිටි රිෙැදුරා හියසන් යල් ත න තුවා ෙක් සහිමව සුක්කාන් ්ම වැටී සිටියේෙ. ඔහුයේ සහාෙකො කම්පනෙට ප වව සිටියේෙ. "යම් ...ඔෙ යතොල් න්ට අ්ාරුද?... ය්ොයේ ඔලුව තුවා යව ා වයේ...." විදුලි පන්ද් රිෙැදුරා යවම එල් ක මාරක ඇසීෙ. සහාෙකො ෙන්මම් සිහි එළවා ත වය වෙ. රිෙැදුරා ෙන්මම් හිස එසවීෙ. ඔහුයේ දෑස් ්දක් අඩවන් වී ර ව පැහැ තැන්වී තිබුනි. "අයන් සර්... ්්.. ්් මූට කිවව යබොන්න එපා කිෙ ... මූ බී එය වයව සර්... අයන් සර් ඒකයි ය ොරිෙ යරෝන් සයිඩ් එකට ගියේ.... සර් කාට හරි තුවා ද?...." "නෑ අපිට තුවා ෙක් නෑ යහොඳ යව ාවට... කාර් එක එ වපු යම් යනෝනයත දක්ෂ ක් හින්ද ෙන්මම් යේරුනා.. නැ වනම් අපි යදන්න් ඉවරයි..." මාරක කීෙ. "අයන් සර් දැන් ය්ොකද්ද කරන්යන?...." සහාෙකො ඇසීෙ.


658

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"යම්…. අපි අ්ාරු ය යඩක්ට යේමක් යේන්න යකොළඹ ෙන ත්න්... අපිට පරක්කු යවන්න බෑ... ඔොට පුලුවන්ද කාට හරි යකෝල් කර යම් ්නුස්සෙව ඉස්පිරිමාය ට එක්ක ෙන්න?...." "මූව ෙවන්න ඕන ඉස්පිරිමාය ට යනය්යි කන වමට... හා සර්... ්් එයහ් කරන්නම්.. සර් ෙන්න... අයන් ස්ායවන්න සර්...." "යම්... මීට පස්යස ය්ොට කිෙනව බී වාහන එ වන්න එපා කිෙ .. මමුන්යත විමරක් යනය්යි අනි ව මිනිස්සුන්යත ව ජීවිම නැති කරන්න එපා කිෙනවා..." "හරි සර් හරි... ්් කිෙන්නම්..." මාරක ව දුෂානි ව නැවම ත්න ආරම්භ කය ෝෙ. "ස්ස්ස්ස්.. නංගියෙෝ... ෙන්මම් යේරුයන්... අයන් නංගි යම්.. ස්පීඩ් ලිමිට් එයක් ඩ්‍රයිව කරන්න..ප්ලීස්...." මාරක අවවාද කයල්ෙ. "ඉතින් අයියෙ.. ඒ මිනිහයන යරෝන්ේ සයිඩ් එයක් ආයව...." "නංගි… කවුරු යරෝන්ේ සයිඩ් එයක් ආව ව හැප්පුනා් ඔක්යකෝට් තුවා යවනව... ඒක හින්ද අපි පරිස්සමින් එළවමු..." "ඕයක් අයිො.. අයි විල් බී යකො' ෆුල්....." මාරක ව දුෂානි ව යකොළඹ ජාතික යරෝහල් ඖෂධා යෙන් අවශ්‍ය යබයහම ැගයතන හැකි ඉක්්නින් ආපසු පැමිණියෙෝෙ. ඔවුන් පැමියෙන විට ස්ාධියේ ම වවෙ මව ව උ වසන්න වී තිබුනි. වවදයවරු යනොප්ාව ඇෙට එ් ප්‍රතිජීවක ඖෂධෙ බා දුන්යනෝෙ. නිෙමිම යව ාවට ය්් ඖෂධෙ බා දී් නිසා ස්ාධියේ ජීවිමෙට ඇති මර්ජනෙ අඩු වී ගියේෙ. එයහ ව ඇයේ ප්‍රතිශ්‍ක්තිෙ අඩුවී් නිසා ඇයේ යපනහලු ෙථා ම වවෙට ප වවී්ට දින කිහිපෙක්


යනොසැය න යසයනහස

659

තම විෙ. ඇයේ යපනහලුව දිෙර එකතු වීය්න් ම වවෙ මව ව අවුල් සහතම විෙ. ඇෙට යනොකඩවා ඔක්සිජන් වායුව කෘත්‍රි් ය ස සැපයී්ට සිදු විෙ. සති යදකකට ප්ෙ පසු ස්ාධි නිවය්ෝනිොයවන් සුවෙ ැබුව ව ඇෙ ශ්‍ාරීරිකව ඉමා දුර්ව වූවාෙ. යම් නිසා ඇයේ ලියුයක්මිො ප්‍රතිකාර ්දක් ප්ා කිරී්ට සිදු විෙ. ඇෙට දින කිහිපෙක් සම්පූර්ෙ වියවකෙ අවශ්‍ය විෙ. "ස්ාධි... ඔො ්් කිෙන කිසි යදෙක් අහන්යන නෑ... ්් කිවව දවස් තුනක් වැඩට ෙන්න එපා කිෙ ... ඒක ඇහුයව නෑ.. දැන් ඔෙ ඇල්ලුයව යහොඳ අඩවවක්..." මාරක ඇෙට යදෝෂායරෝපෙෙ කයල්ෙ. "අයන් යසොරි මාරක...." ස්ාධි බැතෑප ව ය ස කීවාෙ. "යසොරි ම්යි... මව යපොඩ්යඩන් නංගියි ්්යි යදන්න් ඉවරයි අර ය ොරිෙ හැප්පුනා නම්... නංගිට යහොඳ ඩ්‍රයිවින් ස්කිල් එකක් තියෙනවා... යම්කි නම් දැන් යකොල්ය ක් වයේ.... " "ස්ස්ස්.. අයන් මාරක… ඒක ඇහුව් ්ට හරිෙට බෙ හිතුනා.. ඉතින් ළ්යෙො නංගි දැන් ඉතින් C.E.O යකයනක්යන.. අයන් එොට වුන කරදර ව හැටිෙට ඔයහෝ ඉන්න එක ය ොකු යදෙක්... හරි හරි.. මීට පස්යස ්් ්යේ මාරක යදොස්මර ්හ වමෙ කිෙන විදිෙට වැඩ කරන්නම්යකෝඕඕ..." ස්ාධි මාරකයේ කම්මු සුරමල් කරමින් කීවාෙ. "නිකන් ඉන්න... ්් මරහයි ඔෙ ව එක්ක... යනෝටි තර්ල්.... " "අයන්ඒඒඒඒ... ඇයි ඔො මරහ ්යත පැටියෙෝඕඕඕ....." "ඔො ්යේ යකල් හින්දයන වස්තුයව...හි.හි.හි..."


660

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"ම්ම්ම්.. ්යත මාරක... ්ට ඔො නැති ජීවිමෙක් නැහැ පැටියෙෝ... හරි හරි... ්් මීට පස්යස ඔො කිෙන හැ් යද්් අකුරට පිළිපදිනවා.... " "්් ඔොව ්යේ පෙ වයේ රකිනව ්යත ස්ාධීඊඊඊ..." මාරක ය්යසේ කිො ස්ාධි තුරුලු යකොට ත වය වෙ. සැයප්දී ව, දුයක්දී ව, සුළි සුළං, කුොටු, අසනීප ්ධයයේ ව යදයදනායේ යසයනහස යනොසැලී පවතීක. ++++++++

ස්ාධියේ අසනීප ම වවෙ නිසා සි ව පීඩාවට ව, කැළඹී්ට ව ප වව සිටින මිතුරු කැ ට ඉමා් ව ප්‍රීතිදාෙක අවස්ථාවක් උදා විෙ. ඒ ඩි ානි ් ක් වන් පිරිමි දරුයවකු ය්ය ොවට බිහි කිරී්ෙ. පිරිමි දරුයවකු ැබීය්න් ඩි ානි සහ උෂාන් ්හ ව උද්දා්ෙට ප ව වූහ. "ඩිලී... ්ට පුයමක් දුන්නට ඔොට යතොඩාක් ස්තූතියි ්යත වස්තුයව...." ්ාමෲ නිවාසයේදි ඩි ානි තුරුලු යකොට ත ව උෂාන් කීෙ. "ඉතින් ළ්යෙෝ... අපි යදන්න් එකතු යව ායන හැදුයව යන්ද?.. ඔො නැ වනම් අපිට අද යම් යකොලු පැටිො නැහැයන..." ඩි ානි ඔහුයේ හිස පිරි්දිමින් කීවාෙ. "ම්ම්ම් ඔව.... පියුමිට දැන් යපොඩි ්ල්ලියෙක් ඉන්නවයන... දැන් යකල් යතොඩක් සන්යමෝස යවයි... හැ්තිස්යස් ්ල්ලියෙක් ඉල් ඉල් යන හිටියෙ...." "ඒක හරි උෂාන්... ස්ාධි හරිෙට සන්යමෝස වුනා උෂාන්.. අයන්.. ඒ ව එොට ්ැටනිටි එකට එන්න බැහැයන අසනීයප හින්ද...." ඩි ානි දුයකන් කීවාෙ.


යනොසැය න යසයනහස

661

"ස්ාධි නැ වනම් අද අපිට යම් සන්යමෝස නැහැ ඩිලී... අපි ඒක හින්ද පැටිෙව පන්ස ට එක්ක ගිොට පස්යස ස්ාධිට ගිහින් යපන්නමු...." "අයන් ඔව උෂාන්.. එයහ් කරමු...." බිළිඳා දුටු ස්ාධියේ දෑසින් සතුටු කඳුලු කඩා හැලුයන්ෙ. එයහ ව විශ්‍බීජ සංසරෙෙ අව් කිරී්ට අවශ්‍ය නිසා ඇෙ බිළිඳා සුරමල් කයල් නැම. "අයන් චූටි පැටිො.. ්ට ආසායව බෑ ඩි ානීඊඊඊඊ...." ස්ාධි හද උතුරා ෙන ප්‍රීතියෙන් කීවාෙ. "ඔෙ ව යම් පැටිෙයත අම්් යකයනක් ස්ාධි... ඔො නැ වනම් අද යම් වයේ පැටියෙක් අපිට නැහැ...." "ඔව ඩි ානි... යම් පැටිෙ ව ්යේ් පැටියෙක් ම්යි... දැන් ්ට පැටව යදන්යනක්් ඉන්නවා.... ළ්යි කිෙන්යන අයප් ජාතික සම්පමක් ඩි ානි... අපි ඒ ළ්යි අයප්් ළ්යි වයේ රකින්න ඕන.. ආදරෙ කරන්න ඕන..." ස්ාධි බිළිඳා යදස ආදරයෙන් බ මින් කීවාෙ. ළ්ා සම්පම ආරක්ෂා කිරී් ව, ආදරෙ දැකිවී් ව, නිසි අයුරින් ඇතිදැඩි කිරී් ව රටක යසෞභාතය උදාවී්ට විශ්‍ා අ වවැ ක් යව. ++++++++

මාරක සහ පසිඳුයේ වවදය විදයා යේ අවසාන වසර අවසාන විභාත ස්ෙ එළඹිනි. සිෙලු කරදර සහ බාධක ්ධයයේ මාරක ම් අධයෙන සහ යරෝහල් සාෙන කටයුතු සිදු කයල්ෙ. ලියුයක්මිො යවන් පීඩා විඳිමින් සිටිෙ ව ස්ාධි මාරකට අවශ්‍ය වධර්ෙෙ ව ශ්‍ක්තිෙ ව බා දුන්නාෙ. මාරකටද ස්ාධියේ සහාෙ විශ්‍ා අ වවැ ක් සහ උ වය වජනෙක් විෙ.


662

්යනෝ ය ොන්යසේකා

විභාත කටයුතු විවිධ අංශ්‍ වලින් පැවැ වවූ අමර ඊට ලිඛිම පරීක්ෂෙ, සාෙන පරීක්ෂෙ, සම්මුඛ පරීක්ෂෙ ඇතු ව විෙ. මාරක යම් දිනව ්හ ව ආමතිෙකට ප ව වූයේෙ. එයහයින් ස්ාධියේ සා වතු කටයුතු අනු වමරා විසින් යම් කා යේදී වැඩිපුර සිදු කරන දී. "අයන් ස්ාධි... ්න් දන්යන නෑ... ්ට යම් යිනල් එක්සෑම් එක හරිෙට කර තන්න පුලුවන් යවයිද කිෙ ..." මාරක නිමර් නහයෙන් ඇඬුයවෙ. "එයහ් හිමන්න එපා මාරක.. ඔො කලින් එක්සෑම් කරා වයේ් යහොඳට යම් යිනල් එක්සෑම් එක ව කරනවා.. ්ට ඒක සීෙට සීෙක් විස්වාසයි.. ්ට පහු ගිෙ කාය යහොඳට ය වරුනා ඔො හරි් දක්ෂ යඩොක්ට' යකයනක් යවනව කිෙ ා... ඉතින් ඔො ක්ලිනිකල්ස් වලිනුයි.. ඉන්ට'විව වලිනුයි උඩින්් පාස් යවනවා.. තිෙරි ඉතින් ඔො යකොයහෝ ව යහොඳයියන... ඔො ඉහලින්් පාස් යවනව මාරක.. ඒ තැන ්ට යපොඩ්ඩක් ව ව සැකෙක් නෑ.... " ස්ාධි මාරක දිරි තැන්වූවාෙ. "අයන් ්න් දන්යන නෑ ස්ාධි.. ්ට ය්ඩිසිනුයි... ස'ජරියි නම් එච්චර අවු ක් නෑ... ඒ ව ජින් ඇන්ඩ් ඔේස්යටට්‍රික්සුයි…. පීඩිෙැට්‍රික්සුයි නම් ටිකක් අවුල් වයේ... " "අයියෙෝඕඕ... ඔොට ජින් ඇන්ඩ් ඔේ අ්ාරු යවන්න විදිෙක් නෑ මාරක... ඔො ඉතින් ්යේ ඒව ව පරීක්ෂා කර බ තියෙනවයන යන්ද.. හි.හි.හි..." "ඔොයේ එක ඉතින් ්් යහොඳට දන්නවයන්… යම් අනි ව තෑණුන්යත ඒව අම පම තාන්න ්් එච්චර ආස නෑ..." "අයියෙෝ මාරක.. ඒ විදිෙට හිමන්න එපා.. ඔො යඩොක්ට' යකයනක් විදිෙට ඒ තෑණු කට්ටිෙ දිහා බ න්න... එමයකොට ඔෙ වයේ ෆීලින්ස් එන්යන නෑ..."


යනොසැය න යසයනහස

663

"ඔව ස්ාධි.. එයහ් ම්යි ්් හිමන්යන... ඒ වුනාට යම් ස්හර තෑණු කට්ටිෙ හරි් අපිරිසිදුයි අයන්... හ ව අවුරුද්දකින් යහෝද නෑ ්් හිමන්යන... අප්පිරිොයව බෑ... දැන් ඔයහෝ යකයනක් හම්බ වුයනො ව ක්ලිනිකල් යටස්ට් එකට ඔක්යකෝ විනාසයි..." "නෑ මාරක එයහ් යවන්යන නෑ... අනික මාරක... ඔෙයතොල්ය ො ඉතින් යම් ය ඩ්ඩුන්ට කිෙ යදන්න ඕනයන පිරිසිදුක් තැන... ඒක ඔෙ යතොල් න්යත වත කී්ක්.. ම්ම්ම්.. ්ට නම් ඔො නිමර් අරව යම්ව කිෙනවා...." "කිෙනව ම්යි ස්ාධි.. ඒ ව ඉතින් කිවවට අහන්යන නැ වනම් අපි ය්ොනව කරන්නද?... ඔෙ ව ඉතින් ස්හර යව ාවට කිෙන ඒව අහන්යන නෑයන...ම්ම්ම්...." "හරි ළ්යෙෝ... දැන් ඔෙ අනම් ්නම් තැන වැඩිෙ හිමන්යන නැතුව හිම යහොඳට එක ස් කරයතන එක්සෑම් වැඩ ටික කරන්න... ්් අනූ එක්කයි.. නදීකා අක්ක එක්කයි.. නංගි එක්කයි පන්ස ට ගිහිල් ා ඔොටයි පසිඳුටයි යබෝධි පූජාවක් තිෙනවා... ඔෙ යදන්නට තියෙන්යන පුලුවන් මරම් යහොඳට එක්සෑම් එක කරන්න විමරයි... " "අයන් ස්ාධි.. ්ට තියෙන ය ොකු් ස්යෙන් ව එක ඔො ම්යි...." "්න් දන්නව ළ්යෙො...අනික යම් දවස්ව කීය්ොයමරපි ව ට ්් නංගි එක්කයි.. අනූ එක්කයි ෙන්නම්... ඔො පාඩම් වැඩ කර තන්න.. ටික කා ෙයියන..." "අයන් ස්ාධි.. ්ට දුකයි එයහ් කරන්න... ්් හැ්දා් ඔො එක්ක ගිොයන..." "මාරක… නිකන් පිස්සු කමා කිෙන්න එපා... යපොඩි කාය කටයන ළ්යෙො... ඔො යම් දවස්ව විභායතට ෑස්ති යවන්නයකො..."


664

්යනෝ ය ොන්යසේකා

අසනීප ම වවයෙන් පසු වූව ව ස්ාධියතන් මාරකට ැබුයන් විශ්‍ා අනුබ ෙකි. ඇෙ ඔහුට ්හඟු ශ්‍ක්තිෙක් බා දුන්නාෙ. අවසන් වසර වවදය විභාතෙ සඳහා වවදය විදයාව, ශ්‍ ය විදයාව, නාරි සහ ප්‍රසව යවදෙ, බා චිකි වසායවදෙ ෙන ප්‍රධාන විෂෙන්ට අ්මරව ්යනෝ චිකි වසා විෂෙද ඇතු වයව. සිෙලු යදනායේ් ආශීර්වාදෙ ව, සහයෙෝතෙ ව ඇතිව මාරක ව පසිඳු ව ය්් අවසාන විභාතෙට යපනී සිටියෙෝෙ. ++++++++

ස්ාධියේ ප්‍රතිකාර ්ා ාව දැන් නඩ වතු රසොනික චිකි වසා අවධිෙට පැමිෙ ඇම. දැන් ඇෙට ප්‍රතිකාර කරනු බන්යන් නැවම ලියුයක්මිො වස වැඩී් වළක්වනු පිණිසෙ. ය්් ප්‍රතිකාර ක්‍ර්යවදෙට අනුව ඇයේ සුසුම්නා දිෙරෙටද රසාෙනික චිකි වසාව බා යදන දි. ය්ෙ සිදු කරන ද්යද් කටී යවධනෙ යහව ව ලුම්බ' පන්ක්චර් නම් ක්‍ර්ෙට අනුව රසාෙනික ඖෂධ ආවි ෙනෙ කිරීය්න්ෙ. ය්ෙ මර්ක් යවදනාකාරි යදෙක් වූව ව ස්ාධි එෙ විඳ දරා ත වමාෙ. විධි් ව ඇට මිදුලු සහ රුධිර පරීක්ෂා ්ගින් ඇයේ ප්‍රතිකාර ව ප්‍රතතිෙ පරීක්ෂාවට ක් යකරිනි. ඒ ප්‍රතිල ව ට අනුව ඇෙ සුවෙ බමින් සිටී් සිෙලු යදනායේ් ්හ වවූ ප්‍රය්ෝදෙට යහේතු විෙ. "ස්ාධි... ඔොයත යම්න්යටනන්ස් කීය්ොයමරපි අපි හිමපු විදිෙට් යකයරනවා... මව ්ාස තුනයියන පැටියෙො තියෙන්යන... ඒ ්ාස තුයනන් පස්යස ඔොයත ේ ඩ්ව යි… යබෝන් ්ැයරෝ ව යි ලියුයක්මිො යසල්ස් නැහැයි කිෙන්යන... ඔො සම්පූර්ෙ යරමිෂන් එකට ආව කිෙන එක ම්යි... එයහ් යවන්න කිෙ අපි ඔක්යකෝ විෂ් කරමු...." දිනක් මිතුරු පිරිස ස්ාධියේ නිවසට ැගස්වූ යව ාවකදී මාරක පැවසීෙ.


යනොසැය න යසයනහස

665

"එයහ් යවන්න කිෙ අපි ඔක්යකෝ ය ොකු ප්‍රාර්ථනාවක් කර බාරෙක් යවමු...." අනු වමරා කීවාෙ. "ඔව ස්ාධි... අපි බාරෙක් යවමු... ඒ එක්ක් අපි යබෝධි පූජා හැ් සු්ායන් කරමු... යබෝධි පූජා වලින් ය ොකු සහනෙක් ැයබනවා...." ඩි ානි කීවාෙ. "ඔව ඩි ානි… අපි එයහ් කරමු.... ." ස්ාධි කීවාෙ. "යම්....්් යදෙක් කිෙන්න ම්යි අද යම් ඔක්යකෝට් ය්හාට එන්න කිවයව..." මාරක කීෙ. "ඒ ය්ොකද්ද බන්?....." පසිඳු ඇසීෙ. "ඇ වමට් යම්ක ස්ාධියත අයිඩිො එකක්... ස්ාධි... එයහනම් ඔෝ කිෙන්නයකො...." මාරක කීයවෙ. "ඇ වම් කිවයවො ව යම් අයිඩිො එක මුලින්් ්ට කිවයව දුෂානි නංගි.. අයන් නංගි.. එයහනම් ඔෝ කිෙන්නයකො...." ස්ාධි කීවාෙ. "යම් ය්ොන යකෝ ්ක්ද?... කවුරු හරි එක්යකයනක් ඉක්්නට කිොපල් යකො යකකර තතා ඉන්යන නැතුව...." පසිඳු සිනායසමින් කීෙ. "ආ.. හරි හරි... එයහනම් ්් කිෙන්නම්යකො..." ස්ාධි කීවාෙ. "නංගියත අයිඩිො එකක් අනුව ්් හිතුවා අපි පිළිකායවන් පීඩාවට ඒ වයේ් අසරෙ බව ව ප වවුන අෙට ආධාර කරන්න.. ඒ වයේ් පුලුවන් විදිෙට ඕන කරන යද්වල් සපෙන්න අරමුද ක් පටන් තන්න.. පිළිකාව කිෙන එක ඇඟට විමරක් යනය්යි... හිමට ව ය ොකු වදෙක් යදන ය ඩක්... ඒක ්ට යහොඳට ය වරි ා තියෙන්යන... යම්යකන් ය ඩාට විමරක් යනය්යි... නෑදෑ ොලු මිත්‍රෙන්ට ව ය ොකු ්ානසික වදෙක් දැයනනවා.... ්් හිමායතන ඉන්යන යම් අරමුදය න් යම් අසරෙ යරෝගීන්ට මුදල්.. අනි ව


666

්යනෝ ය ොන්යසේකා

පහසුකම් අතින් විමරක් යනය්යි... ඒ යතොල් න්ට සයිකය ොජිකල් සයපෝට් එක ව යදන්න..." "නිේයි... අපි එක පයින් ෑස්තියි... ඕන යද්කට අපි ඉන්නවා..." පසිඳු යම් අදහසට උඩින්් කැ්ති විෙ. "අක්කි කිෙපු ඒවට ්් මව ටිකක් එකතු කරන්නම්.... ්් ඩිසයිඩ් කරා ්යේ කම්පැණි එයකන් යම් අක්කියත න්ඩ් එකට යකෝපයර්ට් ස්යපොන්ස'ෂිප් එකක් යදන්න... එයහ් කරා් අයප් කම්පැණි යප්‍රොෆිට්ට් එයකන් එක යකොටසක් යම් න්ඩ් එකට එන විදිෙට ම්යි යසට් කරන්යන... ඒ එක්ක් මිනිස්සුන්යත කන්ට්‍රිබියුෂන්ස් අපි යහොො තන්නවා න්ඩ් යර්සින් ඉයවන්ට්ස් තිෙ ා... " දුෂානි පැහැදිලි ක ාෙ. "දුෂානි නංගි... ්් ්යේ කම්පැණි එයකනු ව යකෝපයර්ට් ස්යපොන්ස'ෂිප් එකක් යදන්නම්... එමයකොට මව ව යහොඳයියන...." උෂාන් කීෙ. "අයන් යෂෝක් උෂාන් අයිො... එමයකොට අපිට යතොඩක් මිනිස්සුන්ට යහල්ප් කරන්න පුලුවන්.. අපිට කම්පැණි යදයක්් ස්ටා ් එක සම්බන්ධ කර තන්න ව පුලුවන්...." දුෂානි සතුටින් කීවාෙ. "හරි... ය්ඩිකල් සයිඩ් එයකන් යහල්ප් එක ්්යි පසිඳුයි යදන්නම්.... ය්ොකද යම් වයේ ය ඩවල් හැදුන් යබයහ ව වයේ් ඒ යතොල් න්ට යතොඩක් උපයදස් ඕන ව යවනව..." මාරක කීෙ. "ඔව..ඔව.. ෂුව' .. අපි ඉන්නවා..." පසිඳු එකඟ විෙ. "්් ්යේ ට්‍රීට්්න්ට් ඉවර වුන ත්න් යම්ක පටන් තන්න හිමායතන ඉන්නවා... ්යේ සුප' ්ාකට් කම්පැණිෙ ව සයපෝට් කරයි... " ස්ාධි කීවාෙ.


යනොසැය න යසයනහස

667

"ස්ාධි මව එකක්... ඔො ැකල්ටි එක ව එක්ක කමා කර ඔොයත යිනල් එක්සෑම් එක කරන දවසකු ව ප් ෑන් කර තන්න.. හදිස්සිෙක් නැහැයන..." උෂාන් ්මක් කයල්ෙ. "ඔව..උෂාන්.. ්් ඒක ව කමා කර තන්නම්..." සිෙලු බාධක සහ කරදර ්ධයයේ මිතුරු පිරිස උයප්ක්ෂායවන් සහ සාවධානව ජීවිමෙ ඉදිරිෙට යතන ගියෙෝෙ. ස්ාධි ම් පරාර්ථකාමි ගුෙෙ ඉස්්තු කරමින් සිෙ මිතුරන්යේ සහාෙද ඇතිව පිළිකා යරෝගී සරෙ යසේවෙක් ආරම්භ කිරී්ට ය්යසේ සැ සුම් ක ාෙ. ++++++++

සිෙ විවාහෙ කඩ වී ෝ නිසා ආපසු ත්ට පැමිණි නදීකා සම්පූර්ෙයෙන්් යවනස් තැහැණිෙක් බවට ප ව වූවාෙ. ධනෙට සහ බ ෙට සතුට සහ සැනසු් බා තම යනොහැකි බව ඇයේ කටුක අ වදැකීම් වලින් ඇෙ පසක් යකොට ත වමාෙ. ඇෙ ස්ාධියේ ව මාරකයේ ව ආදරෙට සම්පූර්ෙ සහයෙෝතෙ දුන්නාෙ. ස්ාධියේ කරුොවන්ම ගුෙෙ නිසා ඇෙ ස්ාධිට ්හ වයසේ ඇලුම් කිරී්ට පටන් ත වමාෙ. නදිකායේ විවාහ සම්බන්ධයෙන් ම් නැයතණිෙ වූ දුෂානි ස්තද ඇෙ යපර ය්න්් කුලුපත වූවාෙ. දුෂානි ව නදිකා ව යදයදනා් දැන් යවනස් මරුණිෙන් බවට ප වව ඇම. "නංගි... එයහනම් අපි යදන්නා ආයි ව අයප් තයම්දි මීට් වුනා යන්ද?..." දිනක් දුෂානි හමුවට ඇයේ කාර්ො ෙට ගිෙ නදීකා ඇසුවාෙ. "ඒක ම්යි අක්කි... අපි කවදාව ව හිතුවද ය්යහ් යවයි කිෙ යන්ද?...."


668

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"හ්ම්ම්ම්... ඔව නංගි... අපි යදන්නට් එක එක විදිෙ කරදර වුනායන යන්ද?...." නදිකා ඇසුවාෙ. "ඔව අක්කි... හැබැයි ්යේ අයිො වුන ව සඳුන් අයිෙට ්් කිසි් ස්ාවක් යදන්යන නෑ... එො කරපු වැයඩ් අන්ති් කැමයි...." දුෂානි ්ද යක්න්තිෙකින් කීවාෙ. "දැන් ඒව තැන කමා කර වැඩක් නැහැ නංගි.. ්ට ඕන පුලුවන් විදිෙට හිය ව සතුයටන් ජීව ව යවන්න.. එච්චරයි.... " "ඔව අක්කි… අයිො තැන කිසි් ආරංචිෙක් නැද්ද?...." "මා වමයේ බූදය න් එොට හම්බ වුන යෂො' එයකන් දැන් ෙන්මම් ජීව ව යවනව කිෙ ්ට දැන තන්න හම්බ වුනා.. ්ට ඕව තැන යහොෙන්න වැඩක් නෑ නංගි... ්් ්යේ පාඩුයව ඉන්නවා..." "ඒක හරි අක්යක... අපි පුලුවන් විදිෙට ජීව ව යවමු... ්ට මා වතියත එස්යට්ට් එයකන් හම්බ වුන හැ් යද්් ්් පසිඳු අයිෙයත යහෝම් එකට දුන්නා... ්ට මා වතියත සල්ලි ඕන නෑ අක්කි.. ්ට පුලුවන් ්ට හම්බ කර තන්න.. ්යේ නියම්ෂ් ්ට ඒ යද් හද දී ම්යි ෙන්න ගියේ..ස්..ස්.ස්...." සංයවදී වූ දුෂානි හිස පහ ව යකොට කඳුලු සැලුවාෙ. ම්ා පෙ ය්න් ආදරෙ කරන නියම්ෂ් සිහිවූ විට ව, ඔහුයේ ්රෙෙට ම් පිො වත කිව යුතු බව ව සිහිවන විට ඇෙ නිමැනින්් සංයවදී වන්නීෙ. "අයන් නංගි අඬන්න එපා.. යකොයහෝ හරි හිම හදායතන අපි ඉස්සරහට ෙමු... ්ට ව හරි් දුකයි...." "නෑ.. අක්කි... අ' ඇම් ඕල් රයිට්.... යම් අක්කි... ්් අහන්න්යි හිටියෙ... අක්කිට ඕනනම් ්යේ කම්පැණි එකට යජොයින් යවන්නයකො.. නිකන් යතදර ඉන්න ඕන නැහැයන... අක්කිට ඇඩ්මිනිස්යේෂන් සයිඩ් එයක් වැඩ කරන්න පුලුවන්යන..."


යනොසැය න යසයනහස

669

"ම්ම්ම්ම්... හා නංගි... ඔො කැ්ති නම් ්් ව කැ්තියි... අපි එකට වැඩ කරමු.. අපි ඉතින් නෑන යදන්නයන.. යන්ද?..හි.හි.හි..." "ඒයකයන අක්කි... අක්කි එන්න ්යේ කම්පැණිෙට... ්ට යකොයහෝට ව සුයද්ෂ්ට යහල්ප් කරන්න යකයනක් යහොෙ යහොෙ හිටියෙ.. අක්කි ඒකට යතොඩක් යහොඳයි...." "කවුද නංගි.. සුයද්ශ්‍් කිෙන්යන?...." "සුයද්ශ්‍් කිෙන්යන අයප් සප් යිස් ්ැයන්ජර්... යම් අක්කි... සුයද්ශ්‍් මව් බැඳ එයහ් නෑ... හි.හි.හි...." දුෂානි නදීකා යදස ෙටැසින් බ ා කීවාෙ. "අයන් අයන් නංගි යම්... රෑ වැටුන වයල් ්ට දවල් වැයටන්න බෑ... දැන් යම් ඉන්න විදිෙ ්ට යහොඳයි.... ්ට ඔෙයතොල්ය ො ඉන්නවයන..." "අයියෙෝ නෑ අක්කි.. ්් නිකන් විහිලුවට කිවයව... සීරිෙස් තන්න එපා... යම්... එයහනම් අක්කි යහට ඉඳ ් එන්නයකො.... ්් සුයද්ශ්‍්ට කිෙන්නම් යේනින් එකක් යදන්න කිෙ ..." "හා.. මෑන්ක්ස් නංගි...." නදීකා දුෂානියේ ආෙමනයේ යසේවෙ කිරී්ට පටන් ත වමාෙ. එයින් නදීකා ස්වඋ වසාහයෙන් ආදාේක් බා තන්නා කටයු වමක නියුක්ම වූ අමර දුෂානිට සිෙ නෑනන්ඩිෙයේ ස්ාත්ෙද ැබුනි. ++++++++

නදීකා දැන් යවනස්වූ යපෞරුෂ වවයෙන් යුතු ස්ත්‍රිෙක බව ඇයේ ්වට වැටහුනාෙ. යකයසේ යවම ව ්ව සහ දුව අමර සිදුවන වාද වීවාද අඩුවක් යනෝැතිව යපරදි ය්න් සිදු විෙ.


670

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"යම් නදීකා... ්් ඔොයතන් අහන්න්යි හිටියෙ... ්ල්ලියතන් ඇහුවට හරිෙට යදෙක් කිෙන්යන නෑ එො ්හ ය ොකු යදොස්මර වුනාට..." "ඒ ය්ොකද්ද අම්ය්?...." "දැන් ඔෙ පිළිකා ය ඩක් හැදි යහොඳ වුන ව… ඒක ආපහු ඉස්්තු යවන්න පුලුවන්ද?...." ්ව ඇසුවාෙ. "ඒක ඉතින් සීෙට සීෙක් හරිෙට් කිෙන්න අ්ාරුයි... හැබැයි ්් දන්න විදිෙට දැන් කැන්ස' ට්‍රීට්්න්ට් ක්‍ර් යතොඩක් යහොඳයි...ඒ හින්දා අද කාය ආයි ව ය යඩ් ්තුයවන චාන්ස් එක අඩුයි කිෙ ්් හිමන්යන..." "ඒ කිෙන්යන එන්න චාන්ස් එකක් තියෙනවයි කිෙන එකයන..." "අම්් ය්ොකද යම් වයේ යදෙක් අහන්යන?...." නදීකා නළ ැගලි යකොට ඇසුවාෙ. "න්...නෑ... ්ට..්ට ටිකක් බෙයි ස්ාධිට ආයි ව ය යඩ් ්තු යවයිද කිෙ ා...." "අපිට ඉස්සරහට යවන යද්වල් ව ට අංජනම් බ න්න බැහැයන... එයහ් යදෙක් වුයනො ව ඒකට ඕන කරන ට්‍රීට්්න්ට එක යදන්න පුලුවන් ඒ යව ාවට...... ්ල්ලි ව දැන් යඩොක්ට' යකයනක් යන...." "හ්ම්ම්ම්ම්.... අයන් ්න් දන්යන නෑ... ්ල්ලිට ඉස්සරහට යම් හින්ද කරදර යවන්න යවයිද කිෙ ...." "අම්ය් යම්…. නිකන් විකාර කමා කිෙන්න එපා... ්ල්ලියි ස්ාධි නංගියි පුදු් ආදරෙකින් ඉන්යන... ්ල්ලිට නංගි කරදරෙක්ව ව.. නංගිට ්ල්ලි කරදරෙක්ව ව යවන්යන නැහැ..


යනොසැය න යසයනහස

671

අනික අම්ය්…. අපි කාටද කිෙන්න පුලුවන් අපිට ඉස්සරහට ය්ොන ය්ොන ය ඩ හැයදයිද කිෙ ?...." "හඃ... බ න්නයකො ඔොයත කමාව?... ඉස්සර ඔො ස්ාධියි ්ල්ලියි යවන් කරන්න කමා කරා.. දැන් ඒයක අනි ව පැ වම...." "ඒ කාය ්න් ය්ෝඩ යව ා හිටියෙ.. දැන් ම්යි ්ට හරි යද් යප්න්යන... ඇයි... අම්් ව හැදුවයන දුෂානි නංගිව ්ල්ලිට යජෝඩු කරන්න… යන්ද?...." "ආයපෝ.... ඒක නම් යනොයකරුන එක්යි කාරිෙ... දුෂානි ්හ එක විදිෙක ළ්යෙක්යන... එො යකල්ය ක්ට වැඩිෙ යකොල්ය ක් වයේ වැඩ කරන්යන... කායරක එළවන්යන හැටට හැයට් උඩින්... දවසක් ්් එෙ ව එක්ක ත්නක් ගිහිල් එනකන් ඇයේ යල් නැතුව හිටියෙ.... ඒ ්දිවට ඕන යව ාවක තහ තන්න… රණ්ඩුවට ෑස්ති යව ා ඉන්යන... ්ල්ලි එොව බැන්යදො ව හැ්දා් යතදර ඇය්රිකා ඉරාක යුද්ධෙක් තියේවි....." "ඔව.. දුෂානි නංගි ටිකක් යටොම්යබෝයි යකයනක් ම්යි... ඒ එොයත හැටි..." "ය්ොයකක්?...." "යටොම්යබෝයි... ඒ කිෙන්යන යකොල්ය ක් වයේ දඟකාරයි කිෙන එකට... ඒ වුනාට දුෂානි නංගි හරි් සිහිනුවෙ තියෙන යහොඳ ළ්යෙක් අම්ය්...." "අයන් යම්... එොයත යටොම්යබෝයි එකක් ්් දන්යන නෑ.... ඔව ඉතින්… ඔෙ ව දැන් එො එක්ක වැඩ කරන හින්ද එොයත පැ වයම කිෙ ්් දන්නවා..." "්් නංගියත පැ වමක් ත වයම නෑ... ්් කිවයව ්ට හියමන යද්..."


672

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"අනික නදීකා... ඔො එෙ ව එක්ක යරෝන්යද ෙනව වැඩියි...." ්ව මර්ක් මදින් කීවාෙ. "ය්ොනවද යරෝන්යද ෙනවයි කිෙන්යන?...ආ.. අපි යදන්නට බිස්නස් වැඩ ව ට යතොඩක් එයහේ ය්යහේ ෙන්න ඕන... අම්් දන්නවද අපිට තියෙන බිස්නස් වැඩ ය්ොනවද කිෙ .. දැන් අයප් අර ප්‍රී ැ‍රියක්ටඩ් බිල්ඩින් පාට් බිස්නස් එක යතොඩක් දියුණුයි... අර සුධීර කිෙන එක්යකනා අපිට යතොඩක් යහල්ප් කරා... දැන් යතොඩක් ක් ෙන්ට්ස් ඉන්නව... ඉතින් නිමර් එයහේ ය්යහේ ෙන්න යවනව..." නදීකා යනෝනාපයෙන් කීවාෙ. "එයහ් බිස්නස් ව ට ෙන එක යනය්යි ්් කිෙන්යන.. ය්ොකටද ඔො එෙ ව එක්ක යහෝටල් තායන ෙන්යන?..ආ...." "ය්ොකා?... යහෝටල් තායන?... අම්ය් යම්... නිකන් විකාර කමා කිෙන්න එපා... අයප් ස්හර යරපියුටඩ් ක් ෙන්ට්ස් මීට් යවන්න බස් ස්ටෑන්ඩ් ව පුලුවන්ද?.. ඒ මිනිස්සුන්ට පහසු මැනකට ෙන්න ඕන... ඒ හින්දා ම්යි ස්හර ක් ෙන්ට් මීටින්ස් යහොයටල්ස් ව තිෙන්යන...." නදිකා මදින් කීවාෙ. "යම්… ඔොයත ඔෙ ක් ෙන්ට් කමා ්ට ය වයරන්යන නෑ… ඒ වුනාට ඔෙ යදන්නා යහෝටල් තායන ෙනයකොට මිනිස්සු එක එක කමා කිෙනවා...." "ආ... යම්ක ෙකායත කමාවක්යන?.. කවුද අම්් ව එක්ක ඔෙ බහු බූම යද්වල් කිවයව?..ආ...යම්ක ්ාර වැඩක්යන.. තෑණු ළ්යි යදන්යනක්ට මනිේ යහොයටල් එකකට ෙන්න බැරිද?.. යම් තයම් ඉන්යන ළියඳේ ඉන්න යතම්යබො වයත මිනිස්සු..." "්ා ව එක්ක දැකපු එක්යකයනක් ම්යි කිවයව.. නදීකා යම්... මිනිස්සුන්යත කටවල් වහන්න අපිට බෑ... යම්ක අයප් ත්.. යකොළඹ යනය්යි... අපි තයම් විදිෙට ඉන්න දැන තන්න ඕන... දැන් ඔො ඩියවෝස් වුන යකයනක්... දුෂානි එොයත යබෝයි යෙන්ඩ් නැතිවුන


යනොසැය න යසයනහස

673

යකයනක්... ඉතින් එයහ් තෑණු ළ්යි යදන්යනක් ඔෙ විදිෙට යහෝටල් තායන ගිෝ මිනිස්සු නිකන්් කමා හදනවා.. ඒ ්දිවට අර දුෂානි හැසියරන්යන යකොල්ය ක් වයේ.... ඔොට ඕක ය වයරන්යන නැද්ද...." ්ව උරෙ වී කීවාෙ. "හඃ... ඔෙ කට කැඩිච්ච වනචර කමා කිෙන ඒවුන් ්ල්ලිට හරි දුෂානි නංගිට හරි අහු වුයනො ව උන් කට ම ා තන්නවා... " නදීකා මරයහන් පුපුරමින් කීවාෙ. "ඔව ඔව... ඔොයත ්ල්ලියි.. යම් දුෂානියි එක වල්ය යපොල් යතඩි යදකක් කිෙ ්් දන්නවා.. යදන්න් ඕන යව ාවක රණ්ඩුවට ම්යි ෑස්තිෙ.. අයන් නදීකා යම්... අපිට යම් තයම් ජීව ව යවන්න ඉඩ යදන්න එක එක කමා අහන්න නැතුව... ඔෙයි දුෂානියි යකොළඹ ගිහිල් ඔෙ ඕන නාඩත්ක් නටා තන්න..." "එයහ් යකොයහෝද?... අපිට යම් රයට් යකොයහ ව එකයි... හරි බ මුයකො...." නදිකා මදින් කීවාෙ. නදිකායේ ්ව ස්ාධියේ අසනීපෙ නිසා කිසිෙම් කැළඹී්කට සහ වයාකූලභ භාවෙකට ප වව තියේ. යම් නිසා ඇෙට සිෙලු යදේ නුහුරට යපනී්ට පටන් යතන ඇම. ++++++++

නදිකා සිෙ ්වයේ ය්් ්ානසික වවෙ මාරක, ස්ාධි සහ දුෂානි ස්ත කමා ක ාෙ. ඔවුන් හමුවූයේ සුපුරුදු අවන් හයල්දීෙ. "යම්… ්ට ආරංචියි යදන්නයත වැඩ පටන් ත වයම යම් කූලභල් බාර් එයක්දි කිෙ ... හි.හි.හි..." නදීකා ස්ාධිට ව මාරකට ව විහිලු ක ාෙ. "ඔව අක්යක.. ය්ො ්යත ඇයේ ඩ්‍රින්ක් හැලුවා ්ා ව එක්ක කමා කරන්න ඕන හින්ද..." මාරක ස්ාධි යදස බ ා සිනායසමින් කීෙ.


674

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"අයන යබොරු අක්කි... ්් එයහ් කයර් නෑ... වැරදි ා හැලුයන...." ස්ාධි ජ්ජායවන් කීෙ. "ආ හරි හරි... යකොයහෝ හරි වැයඩ් වුනායන... යම් ඒක යනය්යි... ්ල්ලි යනෝට් කරාද අයප් අම්්ා දැන් ටිකක් අමුතුයි කිෙ ?....." නදීකා ඇසුවාෙ. "ම්ම්… ඔව අක්යක.. ඕන යව ාවක නිකන් යරෝන්ේ සයිඩ් එකට ෙන්න වයේ ඉන්යන.." මාරක කීෙ. "ඒක ම්යි.. යම් යපයර්දා ්ා ව එක්ක නිකන් පැටය න්න ආවා දුෂානි නංගි එක්ක එයහ ය්යහ ත්න් ෙනව කිෙ ා...." "ආ.. ඒ ය්ොයකෝ අක්කි?... අපි එයහ් ගිෝ තියෙන අප්යසට් එක ය්ොකද්ද?...." දුෂානි පුදු්යෙන් ඇසුවාෙ. "යම් අයප් අම්්යත ්ඤ්ඤංයන නංගි... අම්්ා කිෙනව අපි යදන්නා යහෝටල් තායන ගිෝ තයම් මිනිස්සු කමා හදනවලු.... " නදිකා කීවාෙ. "ඒ ය්ොයකෝ?.... නැන්දා හිමනවද අපි යදන්න යහෝටල් ව ට ගිහින් ය ස්බිෙන් තහනව කිෙ ?...." දුෂානි ්දක් උස් හඬින් කිවාෙ. "ෂ්ෂ්ෂ්ෂෂ ් ්... නංගීඊඊඊ.. යහමින් කමා කරන්න.. යම්ක කූලභල් බාර් එක..." ස්ාධි වට පිට බ මින් කීවාෙ. "එක්යකො එයහ් හිමනව... එයහ් නැ වනම් හිමා යතන ඉන්නව අපි යදන්න යහෝටල් ව ට ගිහින් මිනිස්සු එක්ක වල් කයම් ෙනව කිෙ ා...." නදීකා කීවාෙ. "හරි.. ්් ගිහිල් දුෂානි මදින් කීවාෙ.

නැන්ද ව එක්ක කමා කරන්නම්යකො..."


යනොසැය න යසයනහස

675

"අයන් අයන් යම්... නංගි මුකු ව කිෙන්න එපා අම්් ව එක්ක... අම්්යත ය්ොයල් කචල් යව ා තියෙන්යන යම් දවස්ව ... ්ට හියමන්යන ස්ාධි නංගියත ය යඩ් හින්ද අම්්ා අප්යසට් එයක් ඉන්යන... යම් අනි ව එක එක බහුබූම කමා කිෙන්යන ව ඒ හින්ද ම්යි...." නදීකා කීවාෙ. "අයන් ඒ ය්ොයකෝ අක්කි?... අම්මි අප්යසට් එයක් ඉන්යන?..." ස්ාධි දුයකන් ඇසුවාෙ. "අම්් ්ා ව එක්ක ව ඔෙ තැන නිමර් කිෙවනවා.. ්ට ්ාර ඇෙෙක් යව ා තියෙන්යන... අම්් හිමන්යන ලියුයක්මිො කිෙන්යන යහොඳ කරන්න බැරි ය ඩක් කිෙ ... කවුද දන්යන නෑ ඔෙ විකාර අම්්යත ඔලුවට දැම්ය්... ්් කිවවා ඉස්සරහට ය්ොනව වුන ව අපිට ක්ක් නෑ... අපිට දැන් ඕන තියෙන ය යඩ් සනීප කර තන්න කිෙ ා... ඒ වුන ව අම්්යත හිමට හරි ්දි.. ය්ොන පිස්සුවක්ද ්න් දන්යන නෑ...." මාරක පැවසිෙ. "හ්ම්ම්ම්... ්ට හියමන විදිෙට අම්මි එයහ් කිෙන්යන ඔො තැන හිම මාරක... ඔොට තියෙන ආදයර් හින්ද..." ස්ාධි කීවාෙ. "ඒ ය්ොයකෝ ස්ාධි ඔො එයහ් කිෙන්යන?....." මාරක ඇසීෙ. "නෑ මාරක... බැරි යව ාව ව ්ට ආයි ව ය යඩ් හැදුයනො ව.. ඒයකන් ඔොට ය ොකු කරදරෙක් යවනවයන... අම්මි ඒකට කැ්ැති නෑ... අම්මිට තියෙන බෙ ඒක ම්යි... අම්්ා යකයනක්ට ඕන ම්න්යත පුමා හරි දුව හරි කරදරෙක් නැතුව සතුටින් ජීව ව යවනව දකින්න...." ස්ාධි කීවාෙ. "ය්ොන යද් සිද්ධ වුන ව... ඔො ්යේ ළඟින් හිටියෙො ව විමරයි ්ට සතුටක් ැයබන්යන.... අම්්ට ඕක ය වයරන්යන නැද්ද?..ආ... අනික ඔො ්ට කරදරෙක් යවන්යන යකොයහෝද?.. ඔො ්ට සම්පමක්.. ආශීර්වාදෙක්...." මාරක එකයහ ා් කීයවෙ.


676

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"ඒ වුනාට මාරක.. අම්් ස්ාධි කීවාෙ.

හිමන්යන යවනස් විදිෙටයන...."

"හරි... අපි එයහනම් නැන්දට කරුණු පැහැදිලි කර දීයම් වැඩ පිළියව ක් කරමු... ඒ එක්ක් කිෙමු අක්කියතයි ්යතයි කිසි් ආප්ප සීන් එකක් නෑ කිෙ ... " දුෂානි කීවාෙ. "අයන් යම් නංගි... නිකන් පිස්සු කමා යනොකිෙ ඉන්න... නෑ ්ල්ලි... ්් අම්්යත ඔලුවට ටික ටික යම්ව දාන්නම්.. ඔෙ යදන්නා ඒ තැන වැඩිෙ ක බ යවන්නව ව.. හිමන්නව ව ෙන්න එපා...." නදීකා කීවාෙ. සිෙ වැඩි්හල් යසොයහොයුරිෙ වූ නදිකා ම්න්ට ව ස්ාධිට ව සම්පූර්ෙ සහයෙෝතෙ දී් මාරකට ්හ ව සැහැල්ලුවක් විෙ. ++++++++

එක් දිනක් දුෂානිට සුධීරයතන් ඇ්තු්ක් ආයවෙ. "හය ෝ දුෂානි.. ්් දැන් ංකායව ඉන්යන... ඔොට පුලුවන්ද යපොඩ්ඩක් ්ාව මීට් යවන්න?...." සුධීර ඇසීෙ. "ෂුව' ්ාය්... ්ට ව ්ා්ව මීට් යවන්න ඕන යදෙක් තැන කමා කරන්න.. ්් එයහනම් අද හවසට එන්නද?....." "ඕයක් දුෂානි… ඔො එයහනම් ඔරිෙන්ටල් යහොයටල් එයක් ප්‍රයිවට් ය ොබී එකට එන්න… ්ට ඔෙ ව එක්ක යකොන්ෆිට්යඩන්ෂල් යදෙක් කමා කරන්න ඕන...." "හරි ්ායම්.. ්් එන්නම්...." නිෙමිම යව ාවට දුෂානි ඔරිෙන්ටල් යහෝට යේ පුද්තලික ප්‍රයවශ්‍ ශ්‍ා ාවට පැමිෙ සුධීර හමු වූවාෙ. "හය ෝ දුෂානි…හව ආ' යූ?...." සුධීර සුබ පමමින් ඇසීෙ. "අ' ඇම් ඕයක් ්ාය්... මෑන්කස්...."


යනොසැය න යසයනහස

677

"යූ ලුක් යරේට්... එන්න අපි මීටින් ම්ම් එකකට ෙමු..." යදයදනා කුඩා ැගස්වීම් කා්රෙකට පැමිණියෙෝෙ. "ඔොට ඩ්‍රින්ක් එකක් ඕනද දුෂානි?...." දුෂානිට අසුන් තැනී්ට ඉඟි කරමින් සුධීර ඇසීෙ. "දැන් ඕන නෑ ්ාය්… පස්යස පුලුවන්..." සුධීර කටහඬ අඩු කරමින් කමාව පටන් ත වය වෙ. "දුෂානි… ්් ඔොට කිෙන්න ෙන්යන යතොඩක් රහසිතම යදෙක්... යහොඳයි... ඉස්යසල් ්ට කිෙන්න.. ඔො අර යසබස්තිෙන් කිෙන මිනිහා මීට් යවන්න ගිොද?..." දුෂානි යසබස්තිෙන් හමුවට ගිෙ බව ව, එහිදී සිදුවූ සිෙලු දෑ ව සුධීර යහොඳින් දනී. එයහ ව ඔහු ඒ බව දුෂානිට පැවසුයව නැම. "අ..ම්..ඔ..ඔව ..්් ගිො..." දුෂානි බි් බ ායතන කීවාෙ. "ය්ොනවද වුයන් මිනිහා මීට් වුනාට පස්යස?....." සුධීරයේ යම් ප්‍රශ්‍්නෙට එක් වර් පිළිතුරු දී්ට දුෂානි යනොහැකි වූවාෙ. ම් පිො නියම්ෂ්යේ ්රෙෙට වත කිව යු වමා බව ්මක් වීය්න් ඇෙ සංයවදී වූවාෙ. ඇයේ දෑසින් කඳුලු කඩා හැලුයන්ෙ. සුධීර අසුයනන් නැගිට දුෂානි අස ට පැමිෙ ඇෙ ව වමන් කර ත වය වෙ. දුෂානි ඔහුයේ අම මදින් අල් ා ත වමාෙ. "දුෂානි... ඔො කිසි යදෙක් ්ා ව එක්ක කිෙන්න බෙ යවන්න එපා..." සුධීර ඇෙ සනසමින් කීයවෙ. "අයන්.අයන් ්ාය්.. ්්.. ්් ඒ මිනිහට යහොඳට් තැහුවා.. තහ තහ .. ස්.ස්.ස්.ස්.ස්.ස්.අහ්..ඉහ්..ඉහ්..ඉහ්..ස්.ස්.... අහ.ත වම..


678

්යනෝ ය ොන්යසේකා

ස්.ස්.ස්.ස්.සූසුසු.. අහ ත වම නියම්ෂ් ්ැරුයව කවුද කිෙ ..." දුෂානි අ්ාරුයවන් කීවාෙ. "ඒ ඔොයත මා වතියන… යන්ද?...." සුධීරයේ යම් කිේයනන් දුෂානිට විදුලි සැරෙක් වැදුනා වැනි කම්පනෙක් ඇතිවිෙ. "ම්.ම්.ම්.ම්. ්ා.. ්ා ්ා්ා යකොයහෝද දන්යන?..." ඇෙ ඇස් ය ොකු යකොට පුදු්යෙන් ඇසුවාෙ. "දුෂානි.. ්් දැන් ත වම විදිෙ යකොයහෝ වුන ව ක්ක් නෑ... යකොයහෝ හරි ්් දන්නවයන.... ්් ඔොට අද එන්න කිවයව යසබස්තිෙන් තැන කිෙන්න..." "ඇයි?... ඌට ය්ොනව යව ාද?...." දුෂානි ්දක් යකෝපයෙන් ඇසුවාෙ. "්ෑන්ව යපොලිස් කස්ටඩි එකට අරයතන තියෙනවා… ඔො ඌට බඩ පියරන්න දී තියෙනවයන.. මිනිහට රිකව' යවන්න සෑහන කල් අන්ඩ තාඩ් යහොස්පිට්ල් එයක් ඉන්න යව ා... ඔො තහපු පාරවල් ව ට මිනිහයත චීක් යබෝන් එක ඔක්යකෝ කැඩි ..." "්ට ඌට යදන්න තිබුයන යදකට කැයඩන්න.. ්යේ නියම්ෂ්ව නැති කරන්න උදව කරපු පාහරො...." දුෂානි යවතයෙන් කීවාෙ. "ඔොට ඌ එක්ක තියෙන යක්න්තිෙ ්ට ය වයරනවා දුෂානි... ඒ ව මීට පස්යස එයහ් යවන්න ඕන නෑ… මිනිහා රි්ාන්ඩ් එයක්දි සුයිසයිඩ් කරයතන..." සුධීර කීෙ. "ය්ොනවා???... සුයිසයිඩ් කරයතන?... ඌ වයේ එයකක් එයහ් ජීවිය ව නැති කරත වම එක ්ට ටිකක් පුදු්යි..." යපොලිස් අ ව අඩංගුයව සිටින ස්හර පුද්ත ෙන් කිසි් ව ංගු යහේතුවක් යනෝැතිව 'සිෙ දිවි නසා' තන්නා බව දුෂානි දැන සිටියේ


යනොසැය න යසයනහස

679

නැම. යම් 'සිෙ දිවි නසා තැනීම්' තැන කිසියවකු වැඩි මැකී්ක් කරන්යන් නැම. "යකොයහෝ හරි දැන් ඒක එයහ් යව ා ඉවරයි දුෂානි... ඒ හින්ද දැන් නියම්ෂ්යේ ්'ඩර් එකට ඔොයේ මා වති වත කිෙන්න ඕන කිෙ දන්යන ඔෙයි ්්යි මාරකයි ස්ාධියි විමරයි..." "ආ????... ්ා්ා යකොයහෝද දන්යන මාරක අයිෙයි ස්ාධි අක්කියි දන්නව කිෙ ?....." ්හ ව විස්්ෙට ප ව දුෂානි ඇසුවාෙ. සුධීර ්දක් සලිම විෙ. අනවශ්‍ය යදෙක් ඔහුට කිෙවුන බව සුධීරට වැටහිනි. "නෑ… ්් නිකන් හිතුවා.. ඔො ඒ යදන්නට යතොඩක් ක්ය ෝස් හින්ද කිෙන්න ඇති කිෙ ා..." සුධීර මැනට සුදුසු පිළිතුරක් දුන්යන්ෙ. "හ්ම්... ඔව .. ්් ඒ යදන්නට කිවව ම්යි...." "ඕයක් දුෂානි.... දැන් ඔො පුලුවන් මරම් උ වසාහ කරන්න යම්ක අ්මක කර යි ් එක ඉස්සරහට අරයතන ෙන්න... සම්පූර්ෙයෙන් අ්මක කරන්න අ්ාරු ම්යි.. ඒ ව එයහ් කරන්න ෙයි කරන්න... ඔොට දැන් යහොඳ බිස්නස් එකක් තියෙනවා... යහොඳ ොලුයවො ඉන්නවා... ඉතින් ඔොට පුලුවන් යි ් එයක් ඉස්සරහට ෙන්න.. ්් ව ඔොට පුලුවන් හැ් යහල්ප් එකක්් කරනවා...." "යහොඳයි ්ාය්.. ්් එයහ් ම්යි දැන් කරයතන ෙන්යන.. ඒ ව ්යත නියම්ෂ් හැ්දා් ්යේ හාට් එයක් ඉන්නවා... යවන කිසි් යකයනක්ට ඒ මැන තන්න බැහැ...." දුෂානි අධිෂ්ඨානයෙන් කීවාෙ. "ඔව දුෂානි... ්ට ඒක හිමා තන්න පුලුවන්... ඔො තන්න ඕන් තීකරෙෙකට ්් සයපෝට් කරනවා.. ඒක ්යේ යප්‍රොමිස් එකක්...."


680

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"මෑන්ක්ස් ්ාය්... ්් ව ්ා්ට යදෙක් කිෙන්න තියෙනව කිෙ කිවවයන.." "ඔව දුෂානි... ය්ොකද්ද ඒ?....." "්්යි.. නියම්ෂුයි යහෝම් එකට යහල්ප් කරන්න පටන් ත වම ස්කීම් එක ්් දිතට් කරයතන ෙනවා.. ්ා්ා දන්නවයන... ්ට මා වතියත එස්යට්ට් එයකන් හම්බ වුන සල්ලි ඔක්යකෝ ්් යහෝම් එකට දුන්නා කිෙ ා... ්ට මා වතියත සල්ලි ය්ොකව ව ඕන නැහැ… දැන් ්ා්ා දන්නවයන යහේතුව ය්ොකද්ද කිෙ .... ඒ එක්ක් ්ාය්… ්් හිතුව අපි පටන් ත වම ස්යකො ෂිප් එක ව එක්ක යහෝම් එකට ්යේ කම්පැණි එයකන් හැ් ්ායස් යකෝපයර්ට් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් කරන්න… යම්ක...ස්..ස්...්... ස්.ස්.. ්යේ නියම්ෂ් ්මක් යවන්න ්් කරන්යන... නියම්ෂ්යත එයහ් ඩ්‍රීම් එකක් තිබුනා... ්් ඒ ඩ්‍රීම් එක ඇ වම කරනවා ්ායම්.... " දුෂානි සංයවදී යවමින් කීවාෙ. ඇෙට කඳුලු නවමා තම යනොහැකි වූවාෙ. "්් ඔොව හරිෙට ඇප්‍රිෂියේට් කරනවා දුෂානි... ඔො ඉස්සරහට යම් ස්ාජෙට යතොඩක් වැදත ව… ඒ වයේ් ස්ාජෙට යතොඩක් උදව කරන යකයනක් යවනව කිෙන එක ්ට විස්වාසයි..." සුධීර ප්‍රීතියෙන් කීෙ. "ඔව ්ාය්... ්් එයහ් යහල්ප් කරන්න ෙයි කරනවා... ්ා්ා ම්යි ්යේ ස්යෙන් ව එක.. ඒ වයේ් ්යේ තයිඩ්... ්් ව කවද හරි ්ට පුලුවන් වුයනො ව ්ා්ා වයේ අසරෙ.. අහිංසක ළ්යි යවනුයවන් යහෝම් එකක් පටන් තන්නවා..." "දුෂානි... ්ට හරි් සන්යමෝසයි... ්් ව ඔොට යදන්න පුලුවන් හැ් සයපෝට් එක් යදනවා..." සුධීර ්හ ව ප්‍රීතියෙන් කිෙ.


යනොසැය න යසයනහස

681

යකමරම් ධනෙ ව, බ ෙ ව, ආධිපමයෙ ව තිබුනද සුධීර පරාර්ථකාමි ්ානසික වවයෙන් යුතු පුද්ත යෙකි. ඔහු සැ්විට් අසරෙ ජනොට පිහිට වන අමර අවනීතිෙට එයරහිව සටන් කරයි. දුෂානි යම් අඩිපායර් ෙනු දැකී් ඔහුයේ ්හ ව ප්‍රීතිෙට යහේතුවක් විෙ. ++++++++

අවුරුදු එකහ්ාරක යවයහසකර ප්‍රතිකාර ්ා ාවකට පසු ස්ාධියේ ලියුයක්මිො ප්‍රතිකාර නි්ාවට ප ව විෙ. අවසාන නඩ වතු රසොනික ප්‍රතිකාර වටයෙන් පසු ඇට මිදුලු සහ රුධිරෙ ඇතුලු සම්පූර්ෙ පරීක්ෂෙෙකට ඇෙ යෙොමු කරන දී. යම් හැ් පරීක්ෂෙෙකින්් ඉමා් ව සතුටුදාෙක ප්‍රතිල ැබුන නිසා ඇයේ ලියුයක්මිො යරෝතෙ නිවාරෙෙ වී ඇති බව වවදයවරු නිත්නෙ ක හ. යම් ආරංචියෙන් ස්ාධි ව, මාරක ව, ස්ාධියේ ්ව ව, ඔවුන්යේ මිතුරු කැ ව නිම්හිම් නැති සතුටකට ප ව වූහ. "මාරක... ්ට යම් වයේ යහොඳ යවන්න පුලුවන් වුයන් ඔොයත ආදරෙයි.. ශ්‍ක්තිෙයි.. ඒ වයේ් ඔොයතයි අනූයතයි ැගකවරෙෙයි හින්ද ම්යි පැටියෙෝ...." ස්ාධි මාරකට තුරුලු වී සතුටු කඳුලු යහ මින් කීවාෙ. "ඒ ඔක්යකෝට් වැඩිෙ ඔොට යම් විදිෙට සනීප වුයන් ඔොයත ස්සන හදවමයි.. ආදරෙ කරුොව පිරුන හිමයි හින්ද ස්ාධි.. ඔොට කවදාව ව නරකක් යවන්යන නෑ...." මාරක කීෙ. ස්ාධිට ඇති අසීමිම ආදරයෙන් ඔද වැඩුනු මාරක ඇයේ යමොල් මදින් සිප ත වය වෙ. රසාෙනික චිකි වසා සිදු කරන කා ෙ තු දී යදයදනාට යමොල් සිප තැනී් මර්ක් අසීරු වූයේ ප්‍රතිකාර නිසා ස්ාධියේ යමොල්ව ආසාදන ම වවෙක් තිබුනු නිසාෙ. එයහ ව දැන් නැවම ව යදයදනාට යපර ය්න් සිපාචාර පැව වවි්ට පුලුවන.


682

්යනෝ ය ොන්යසේකා

ප්‍රතිකාර නි්වී සතිෙකට පසු වියශ්‍ේෂඥ වවදයවරො ස්ාධි සහ මාරක ස්ත පශ්‍්චා ව ප්‍රතිකාර ම වවෙන් තැන සාකච්ා ා කයල්ෙ. "ස්ාධි.. දැන් ඔො යහොඳ යරමිෂන් එකකට ඇවි ව තියෙනවා.. දැන් ලියුයක්මිො යසල්ස් ඔොයේ ේ ඩ් ව ව ව, යබෝන් ්ැයරෝ ව ව ව, ස්පයිනල් ්ලුයිඩ් ව ව ව නැහැ.. ඒක ඉමා් යහොඳ කුෙක්... ඒ කිෙන්යන ඔො දැන් ලියුයක්මිො වලින් නිදහස්.. අද ඉඳ මව අවුරුදු තුනක් ෙනකන් අපි ඔොයත ේ ඩ් යටස්ට් තන්නව තුන් ්ායසකට පාරක්.. ඒක ම්යි සා්ානය ක්‍ර්ෙ... ඒ අවුරුදු තුන ඇතු ම… ඒ කිෙන්යන ඔොයත ට්‍රීට්්න්ට් පටන් අරන් අවුරුදු හමරහ්ාරක් පහක් විමර ගිොට පස්යස... ලියුයක්මිො ආපහු ආයව නැ වනම් ඔොට සීෙට සීෙක් සුවෙ ැබුන කිෙ කිෙන්න පුලුවන්.. ්ට ය ොකු විස්වාසෙක් තියෙනව ඒක එයහ් යවයි කිෙ .. ය්ොකද ඔො හරි් සාර්ථක විදිෙට ට්‍රීට්්න්ට් ව ට යරස්යපොන්ඩ් කරපු හින්දා..." "එමයකොට සර්.. අද ඉඳ කරන්න පුලුවන්ද?..."

ස්ාධිට සා්ානය ජීවිමෙක් තම

"අයපෝ පුලුවන්.. දැන් ස්ාධිට සා්ානය යකයනක් කරන ඕන වැඩක් කරන්න පුලුවන්... ම්ම්ම්ම්... ්ට ය වයරනව ඔො එයහ් ඇහුයව ඇයි කිෙ .. ය්ොකද යදන්නා ළඟදි බඳින්නද ඉන්යන?..." "නෑ..සර්.. ඒක හින්ද් යනය්යි...." මාරක ්දක් ැජ්ජායවන් කීෙ. "ඔව.. ්් කිවව වයේ දැන් ඕන යදෙක් කරන්න පුලුවන්.. ස්ාධියත ඉමියුනිටි එක දැන් සෑයහන්න යහොඳයි... ඒ යකොයහෝ වුන ව පරිස්සම් යවන එක කාට ව යහොඳයියන... ඒ එක්ක් ්් මව යදෙක් කිෙන්න ඕන.... යම් කීය්ොයමරපි… ඒ වයේ් යර්ඩියෙෝ යමරපි ව ආ ්ට ඉය ක්ට්ස් තියෙන්න පුලුවන්.. ඒවට ඉතින්


යනොසැය න යසයනහස

683

කරන්න යදෙක් නැහැයන.. අපි එන විදිෙට මූෙ යදන්න ඕන... එක යදෙක් ම්යි ස්ාධියත සරුභාවෙ... කීය්ොයමරපි වලින් ර්ටිලිටි එකට බ පෑ්ක් එන්න පුලුවන්..." "අයන් සර්.. ඒ කිෙන්යන ්ට බබා නැද්ද?..." ස්ාධි බිෙවී ඇසුවාෙ.

හම්බ යවන්යන

"පිස්සුද ළ්යෙො... ්් එයහ් එකක් කිවවද?... ඕන මරම් ලියුයක්මිො හැදුන අෙ ඉන්නව ළ්යි හමර පස් යදනා හදපු... ්් කිවයව ර්ටිලිටි ව ට ඉය ක්ට් එකක් යවන්න පුලුවන් කිෙ විමරයි.. එයහ් යදෙක් වුයනො ව අපි ඒකට ට්‍රීට් කරමු... එයහ් නැ වනම් ඕන නෑ... එච්චරයි..." "ඔව සර්.. දැන් ්ට ය වරුනා..." ස්ාධි සන්සුන්වී කීවාෙ. "ඕන නම් ස්ාධිට පුලුවන්...."

ර්ටිලිටි යටස්ට් එකක් කර තන්න

"ඕන නෑ සර්... ඉය ක්ට් එකක් තිේබ ව නැම ව ස්ාධියතයි ්යතයි ආදරෙ යවනස් යවන්යන නෑ.. ඉස්සරහට ය්ොකක් හරි ප්‍රශ්‍්නෙක් ආයවො ව අපි යටස්ට් කර බ මු...." මාරක කීයවෙ. "ඔව.. ්් ව කිෙන්යන එයහ් කරන්න කිෙ ම්යි... එයහනම් ස්ාධි මාරක... ්් ඔෙ යදන්නට සුබ අනාතම යුත ජීවිමෙකට සුබ පමනවා... දැන් මාරක ළඟදි් යඩොක්ට' යකයනක් යවනවයන යන්ද?...ම්ම්ම්...." වවදයවරො සිනායසමින් ඇසීෙ. "ම්ම්.. ඔව සර්... එයහ් ම්යි..." මාරක කීයවෙ. "හරි... එයහනම් යදන්න ෙන්න.. ය්ොනව හරි ප්‍රශ්‍්නෙක් ආයවො ව කැන්ස' යුනිට් එකට එන්න... එයහ් නැ වනම් යටස්ට් කරන දවසට ආව් ඇති...."


684

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"මෑන්ක් යූ සර්... සර් යතොඩක් ්හන්සි යව ා කැප යව ා ්ාව සනීප කරාට සර් ට යතොඩාක් පින්... යතොඩාක් ස්තූතියි....." ස්ාධි කෘමඥමා පූර්වකව කීවාෙ. "යම්ක ඉතින් ්යේ යසේවෙයන ස්ාධි... " ස්ාධි සහ මාරක වවදය සාෙනයෙන් පිට වූයේ ඉ්හ ව ප්‍රය්ෝදෙකින් සහ දහසක් අනාතම බ ායපොයරො වතු ඇතිවෙ. ++++++++

රසොනික චිකි වසා ප්‍රතිකාර අවසන් වූ පසු ස්ාධියේ හිස යකස් නැවම වැයඩන්නට පටන් ත වය වෙ. ස්ාධියේ ්ව යද්ශීෙ ශ්‍ාකසාර ඖෂධ වර්ත යෙොදා තනිමින් ඇයේ හිසයකස් නැවම අ ංකාර ය ස වැඩී්ට අවශ්‍ය කටයුතු නිසි අයුරින් සිදු ක ාෙ. යනොයබෝ ක කින් ඇයේ යක්ශ්‍ ක ාපෙ ඉමා යහොඳින් වැඩී ඇයේ ස්වාභාවික ්නකල් ම්ප ාවෙයෙ නැවම ව ඇති වූයේෙ. ඇෙ කලින් සිටිොට ව වඩා යකෝ් , ප්‍රිෙ ්නාප, පරිෙම බවින් යුතු මරුණිෙක් වූවාෙ. ස්ාධි සුපිරි යවළඳ සල් ආෙමනයේ ැගකිොව පූර්ෙ කාලිනව කිරී් ආරම්භ ක ාෙ. ඇයේ ප්‍රධානීන් ඇතුලු සිෙලු් යදනා ඇෙ සුවෙ බා නැවම යසේවෙට පැමිණී් තැන ්හ ව ප්‍රීතිෙට ප ව වූයවෝෙ. ඇයේ යසේවයේ ඇති දක්ෂක් ව, කැපවී් ව, අවංකභාවෙ ව නිසා ඇෙ සහකාර කළ්නාකරෙ ධුරෙකට පා ක ්ණ්ඩ ෙ විසින් ප ව කයල්ෙ. ඇයේ අසනීප ම වවෙ නිසා ස්ාධිට විශ්‍්ව විදයා යේ අවසාන විභාතෙට යපනී සිටී් ප්‍ර්ාද කිරී්ට සිදු වූවාෙ. ඇයේ ආෙමනයෙන් ඉදිරියේදී යම් විභාතෙට යපනී සිටී්ට අවශ්‍ය පහසුකම්ද බා දුන්යන්ෙ. ඇයේ යහොඳ් මිතුරිෙ වූ අනු වමරා ස්ාධියේ සුවෙ ඇයේ ැගකිොව ව තැන ්හ වයසේ සතුටට ප ව වූවාෙ.

ැබී් ව,


යනොසැය න යසයනහස

685

"අයන් ස්ාධි... ්ට හරි් සන්යමෝසයි ඔො සනීප වුන එකටයි යම් ැබුන රස්සායව ම වවෙටයි.. ඇසිස්ටන්ට් ්ැයන්ජ' කිෙන්යන යහොඳ යපෝස්ට් එකක්යන.... ඔොට කවදාව ව වරදින්යන නෑ යකල්ය … යම් එක එක කරදර වුනා ම්යි... ඒ ව ඔො ඒ කරදර ව එක්ක ජීවිය ව ඉස්සරහට ගිො… ඒ තැන ්ට තියෙන්යන කිෙන්න බැරි මරම් සන්යමෝසෙක්..." අනු වමරා ස්ාධි වැළඳයතන කීවාෙ. "අයන් අනූ.. යපොඩි කාය ඉඳ ්ට හිටිෙ යහොඳ් ොලුවා ඔො ම්යි... අයන් බ න්න... ඔො ්් අසනීප කාය අයප් යතදර නැවති ඉඳයතන ්ාව බ ා ත වමා.. ්ට සා වතු කරා.. ඔො රස්සාවක් තැන හිමන්යන නැතුව ්් තැන හිම එයහ් කරා... ඔො ්යේ සයහෝදරියෙක් අනූ...." ස්ාධි සතුටු කඳුලු යහ මින් කීවාෙ. "්් ඔොව බ ාත වයම කිෙන්න බැරි මරම් සතුටකින් ස්ාධි..." "්් දන්නව අනූ... යම් අනූ.. ඔො කැ්තිද අයප් සුප' ්ාකට් කම්පැණි එයක් යජොේ එකක් කරන්න?.... ්ට පුලුවන් ෑස්ති කර යදන්න.. ඔොයත සෙන්ස් ඩිග්‍රී එකට ඔපනිනිටීස් තියෙනවා..." "ම්ම්ම්…. ප'්නන්ට් නැතුව යටම්පරරි එන්න පුලුවන්ද?... ය්ොකද පසිඳුට ඉන්ට'න්ෂිප් යකොයහේ හම්බ යවයිද දන්යන නැහැයන... " "ඒකට ක්ක් නෑ අනූ... එයහනම් මුලින් යටම්පරරි එන්නයකො.. ඊට පස්යස බ මු...." "යහොඳයි ස්ාධි..." අනු වමරාද ස්ාධියේ මනතුරකට ප ව වූවාෙ.

ආෙමනයේ

සහකාර

පරිපා න

පසිඳු අනු වමරායේ යම් ැගකිොව තැන සතුටට ප ව වූයේෙ.


686

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"හඃ... එයහනම් ොලුයවො යදන්න එක් කම්පැණි එයක් යකොක්ක දාත වම යන්ද?...." පසිඳු ඔය ොක්කුවට ය්න් කීෙ. "ඉතින් ය්ොයකෝ?... ඔො මාරක ව එක්ක යකොක්ක දායතන ඉන්යන..." අනු වමරා කීවාෙ. "යම්… ්ට දැන් ඔෙ ව එක්ක යකොක්කක් දා තන්න ඕන..." පසිඳු අනු වමරායත බඳ වටා අ ව ද්ා තුරුලු යකොට ත වය වෙ. "යම් ය්ොන ් යකෝ ්ක්ද යම් ්හ පාර ්ැද්යද... ඔොට නම් ඉවසිල් ක් ඇ වය ව් නෑ..." අනු වමරා දඟකාර ය ස කීවාෙ. අසීරු කා පරිච්යේදෙකට පසුව ස්ාධි, මාරක ඇතුලු මිතුරු කැ යේ ජීවිම සා්ානය අමට හැරී් ක්‍ර්යෙන් සිදු විෙ. යකයසේ වූව ව ජීවිමයේ කරදර කම්කයටොලු ඕනෑ් අවස්ථාවක පැමිණිෙ හැකිෙ. ++++++++

මාරක සහ පසිඳුයේ අවසාන වවදය විභාතයේ ප්‍රතිල නිකු ව විෙ. අවසාන විභාතයේ ප්‍රතිල ව ට අනුව මාරක එ් වවදය ිෂෂය කණ්ඩාෙයම් ප්‍රථ් ස්ථානෙ හිමි කර යතන සිටියේෙ. ඒ අනුව අවසාන වසයර් විෂෙන්ව වැඩි් කුණු එකතුව බාත ව ිෂෂයොට හිමිවන කැයරො යින් ය්ොයහොට්ටි රන් පදක්ක් මාරක දිනා ත වය වෙ. ඊට අ්මරව වවදය විදයා විෂෙට වැඩි් කුණු බා ත ව ිෂෂයොට හිමිවන විජෙවර්ධන රන් පදක්ක්ද මාරක විසින් බා තන්නා දී. ප්‍රතිල දැනත ව විතස මාරක ස්ාධියේ යසේවා ස්ථානෙට යතොස් සුබ පණිවිඩිෙ ඇෙට පැවසුයවෙ. ස්ාධිට ඇතිවූ ප්‍රය්ෝදෙ සී්ාරහිම විෙ. ප්‍රීති සංයවතෙ පා නෙ කරතම යනොහැකිවූ ස්ාධි මාරක වැළඳයතන කඳුලු සැලුවාෙ. ඇෙ සිටින්යන් ම් කාර්ො යේ බවද ඇෙට අ්මක වූවාෙ.


යනොසැය න යසයනහස

687

"ස්.ස්.ස්.. අයන් ්යත මාරක පැටියෙෝ... ්ට තියෙන සන්යමෝයස වාවා තන්න බෑ… ්් හැ්තිස්යස් විෂ් කයර් ඔො ඉහලින්් M.B.B.S. පාස් යවන්න කිෙ ා.. අයන් යකොල්ය ො... ඒක ඒ විදිෙට් වුනා... ඔො යකොච්චර දක්ෂ.. ඒ වයේ් කැපවීය්න් වැඩ කරන යඩොක්ට' යකයනක්ද කිෙ යම්යකන් යප්නව මාරක.. ස්.ස්.ස්.." ඇෙ කඳුලු ස මින් පැවසුවාෙ. "්යත ස්ාධි.. ්ට යම් ඔක්යකෝ ැබුයන ඔො හින්ද යකල්ය ... ඔොයත ශ්‍ක්තිෙයි... ඔොයත ආදරෙයි ්ට ැබුන හින්ද... ඔො ්යේ ළඟ ඉන්න එක ්ට කිෙන්න බැරි මරම් හයිෙක් වුනා කිෙන එක ්් හැ් තිස්යස් කිෙන යදෙක්... ඒක එයහ්් ම්යි... ඔො ළඟ ඉන්නවනම් ්ට ඕන කුොටුවක් ්ැද්යදන් ෙන්න පුලුවන් ්යත ්ැණික...." මාරක ඇෙට උණුසුම් හාදුවක් යදමින් කීයවෙ. ඔවුන් සිටියේ ස්ාධියේ කාර්ො කා්රයේ නිසා කාර්ක ්ණ්ඩ යේ අනිකු ව සා්ාජිකයින්ට ඔවුන් යදයදනායේ ය්් අභිනන්දනෙ යපනුයන් නැම. "ඒ යකොයහෝ වුන ව මාරක.. යම්ක ඔොයත දක්ෂක්ට ැබුන දිනු්ක්... බ න්න.. ඔොයත යිනල් ඉෙ' එක දිතට් ්් අසනීප යව ා හිටිො.. ඉතින් ඔො ැකල්ටි එයක් වැඩ කයර් ්ාව බ ායතන ්යේ වැඩ ව කරන ත්න්... අයන් පැටියෙො.. ්් යහොඳට දන්නවා ඔො යකොච්චර අ්ාරුයවන්ද... යකොච්චර දුකක් විඳ ද කිෙ යම් විදිෙට පාඩම් වැඩ ටික කයර්.. ඒයකන්් යප්නවයන ඔොයත තියෙන කැපවී්යි අධිෂ්ඨානෙයි.... ්ට යතොඩාක් ආඩම්බරයි ඔො තැන ්යේ මාරක..." "ඇ වම් කිවයවො ව ස්ාධි... ඔො ය ඩ යව ා ඉන්න කාය ඔොට සා වතු කරන එක් ්ට ය ොකු හයිෙක් වුනා... ්් ය ඩ්ඩු තැන හරි් උයප්ක්ෂායවන් බ න්න පුරුදු වුනා.. ඒ යතොල් න්යත අසරෙ ක් ්යේ හදවමට් දැනුනා.. ්ට ක්ලිනිකල්ස් ව ට


688

්යනෝ ය ොන්යසේකා

යතොඩක් යහොඳ කුණු හම්බ යව ා තියෙනවා… එයහ් ැබුයන ්් ඔොට කරපු සා වතුයවන් ්ට ය ඩ්ඩු බ න එකයි.. ය ඩ ඩෙේයනෝස් කරන එකයි යතොඩක් මදින් ඇඟට වැදුන හින්දා... ්් එක හිතින් හිමා ත වමා ්් යඩොක්ට' යකයනක් වුනා් ්යේ මූලික පර්ාර්ථෙ යවන්යන යම් අසරෙ ය ඩ්ඩුන්ට පුලුවන් මරම් යහොඳින් යේ ව කරන එක කිෙ .. ්් සල්ලි පස්යස දුවන්යන නෑ... ්් කරන යසේවෙට ්ට නිේ විදිෙට සල්ලි හම්බ යවයි... සල්ලි හින්ද ්් අසරෙ ය ඩ්ඩුන්ව හූර යතන කන්යන නෑ කිෙන එක ්් ්ට් දිවුර යපොයරොන්දු වුනා.." "අයන් මාරක... ඔො නම් යදවි යකයනක්...." අධික ප්‍රීතිෙට ප ව ස්ාධි මාරකයේ කම්මු පිරි්දිමින් කීවාෙ. "්් යකොයහෝ ව මිනිස්සුන්ට යසේවෙ කරන්න හරි් ආසයි ස්ාධි... ්් සුධීර ්ා්ාව යතොඩක් අතෙ කරන්යන ඒ හින්ද ම්යි... ඔොට ්මකද අපි යදන්න ොලු යවච්ච මුල් දවස්ව ්් කිවව ්යේ මුලින් තිබුන බ ායපොයරො වතුව ගුරුවරයෙක් යවන එක කිෙ ?... එයහ් හිතුයව ව අයප් ළ්යින්ට යසේවෙක් කරන බ ායපොයරො වතුයවන්... ඉතින් ්් යඩොක්ට' යකයනක් වුන ව කරන්යන ඒක්යි කිෙ ්යත අක්කා ම්යි ්ට යඩොක්ට' යකයනක් යවන්න කිෙ පුෂ් කයර්... ඉතින් ්් යඩොක්ට' යකයනක් වුන එයක් යතෞරවෙ මුලින්් යදන්න ඕන ්යේ අක්කට…." "අයන් මාරක... අක්කි හරි් යහොඳ හාට් එකක් තියෙන යකයනක්... එොට ඉස්සර තිබුන ්ානසික වවෙ හින්ද සල්ලියි බ ෙයි පස්යස ගිො... ඒ ව අක්කි දැන් ඒව ව හරි වැරදි ය වරුම් අරයතන තියෙනවා... ්් අක්කිට හරි් ආදයරයි... දැන් අපි යදන්නට අක්කියෙකුයි නංගියෙකුයි ඉන්නවයන යන්ද?... " "ඔව ස්ාධි… අක්ක ව දැන් ඔොට යතොඩක් ආදයරයි... ම්ම්ම්.. ඔව ඔව... අයප් අක්කයි නංගියි දැන් ඉතින් එකටයන වැඩ


යනොසැය න යසයනහස

689

කරන්යන.. නංගි නම් ඉතින් නංගියෙක්ට වැඩිෙ ්ල්ලියෙක් වයේ ම්යි වැඩනම්... හි.හි.හි..." "අම්ය්ෝ ඔව.. ඒකනම් ඇ වම ම්යි... නංගි කරන ස්හර වැඩ හින්ද ්ට බයේ බෑ... යම් මාරක... යප්ෂ ා අක්කි ්ැරී කරන දවසක් තැන අදහසක් නෑ යන්ද?...." "හ්ම්ම්ම්.. නියම්ෂ් අයිො නැතිවුන හින්ද යප්ෂ ා අක්කිට යතොඩක් අප්යසට් ගිොයන.. ඉතින් ්ැයර්ජ් එක යපෝස්ට්යපෝන් කරා... ්් හිමන්යන එන අවුරුද්යද විමර ්ැරී කරයි… චානක අයිෙ ව දැන් ඉංජිනිෙ' යකයනක් යන.... " "ඒක යහොඳයි මාරක... ය්ොන කරදර ආව ව අපි ජීවිය ව ඉස්සරහට ෙන්න ඕනයන... යම්?.... අද අපි කට්ටිෙ හවසට මීට් යවනවද?...." "අයපොයි ඔව... අද කට්ටිෙ ඔක්යකෝට් අයප් යතදර එන්න කිෙනවා… ්් නංගිට කිෙ කෑ් ඕඩ' කරන්නම්…. එො ඉතින් ඒවට සූරයියන...." එදින සන්ධයායව මාරක සහ පසිඳු වවදයවරුන් වීයම් ප්‍රීතිෙ භුක්ති විඳී්ට මිතුරු පිරිස මාරකයේ නිවයසේදී එක් වූහ. "හරි.. දැන් අයප් යතෝල්ඩ් ය්ඩ්ල් තහපු යදොස්මර ්හ වමෙයි... අනි ව යදොස්මර ්හ වමෙයි ඉස්යසල් ් යබයහ ව කරන්යන කාටද කිෙන්න බ න්න...." දුෂානි මාරකට සහ පසිඳුට උණුසුම් හාදුවක් යදමින් හද පිරී ෙන සතුටින් ඇසුවාෙ. "අයියෙෝ දුෂානි නංගි... කිස් එක හරිෙට දුන්යන නැහැයන.. " පසිඳු දුෂානියේ කෙ මිරිකමින් කීයවෙ. "ඌඌඌයිො.. ්යේ කෙ... ්ට යප්න්යන ඉස්යසල් ් යම් යදොස්මර ්හ වමෙට තියෙන ය්න්ටල් ය යඩ්ට යබයහ ව යදන්න


690

්යනෝ ය ොන්යසේකා

යවයි... යකල් න්යතන් කිස් ඉල් දුෂානි දඟකාර ය ස කිවාෙ.

ඉල්

ෙන එකට... හි.හි.හි..."

"ඉතින් උඹ යකල්ය ක් යනය්යි යකොල්ය ක්යන බන්...." පසිඳු දිව විකායතන කීෙ. "ඇයි ය්ොයකෝ?....අම තා ා බැලුවද ්් යකල්ය ක්ද යකොල්ය ක්ද කිෙ ා..." දුෂානි කවට කමින් කීවාෙ. "්ට හියමන විදිෙට ඉස්යසල් ් යබයහ ව කරන්න ඕන යම් දුෂානි යකල් ට... ඇයේ තියෙන පිරිමි යහෝය්ෝන අයින් කරන්න...." පසිඳු නිෙවමින් කීෙ. "ආ යම් යම්... නව වම තන්න යදන්නයත හුරමයල්... දැන් අපි යකොයහෝද යම්ක යසලියේට් කරන්යන?..... " අනු වමරා ඇසුවාෙ. "අයප් මාරක බැච් යටොප් වයේ් ය්ඩිසින් යතෝල්ඩ් ය්ඩ්ලිස්ට් යන... ඉතින් අපි මිනිහව නාවමු… ඒක ම්යි සිරිම...." පසිඳු කීෙ. "ඔන්න කිවව යතොන් කමාවක්.. අයන් ඇ වමට ය්යහ් ව යදොස්මර ඉන්නවයන..." අනු වමරා පසිඳුට ආදර මට්ටුවක් ද්මින් කීවාෙ. "හරි... ්් කිෙන්නම්.. අපි අක්කිවයි අයිෙවයි ය්මන යම්ක් ෂි ්ට් යපෝරුවක් හද ්ැරී කරවමු...." දුෂානි කීවාෙ. "ඔන්න අනි ව එක්යකනා ඊට හපන් කමාවක් කිවවා... ්් කිෙන්නද එයහනම්... අපි ස්ාධිට කිෙමු මිනි වතු පහක් දිත කිස් එකක් යදන්න කිෙ මාරකට..." උෂාන් කීයවෙ. "අන්න නිේයි...." පසිඳු කෑ තසා කීෙ. "අයන් ්ට බෑ... පිස්සුද ඔෙ යතොල් න්ට..." ස්ාධි සිනහවක් පාමින් කීවාෙ.

ැජ්ජා


යනොසැය න යසයනහස

691

"නෑ නෑ ්චන්.. ඒක හරිෙන්යන නෑ... ස්ාධි මාරකෙව කිස් කරන්යන යහොයරන් විමරයි.... ය්ොකද කිස් කරන ත්න් එක එක මැන් අමපම තාන්න ව ස්ාධිට ඕනයන.." පසිඳු කීෙ. "අයන යම් පසිඳු... යකෝ ම් යනොකර නිකන් ඉන්න... නරක ළ්ො..." ස්ාධි ්දහස පාමින් කීවාෙ. "අයන් යම්.. ඔෙ යතොල් න්යත ඔෙ පිස්සු කමා නව වමනවද?..... අපි අද ඩිනර් ව ට පස්යස සිංදු ටිකක් කිෙමු.. අපි සෑයහන කාය කින් එයහ් කයර් නැහැයන..." ඩි ානි කීවාෙ. "අන්න යහොඳයි... අහ පහ ඉන්න තැරඬි ටික ඔක්යකෝ යතට යතන්න තන්න පුලුවන්..." පසිඳු කීෙ. "ඔව ඉතින් උඹ සිංදු කිවයවො ව නම් තැරඬි විමරක් යනය්යි.. බූමයෙො ව ඒවි... යම් මාරක... දැන් උඹ ඉන්ටන්ෂිප් කරන්න බ ායපොයරො වතුව යකොයහද?...." උෂාන් ඇසීෙ. "්් කරාපිටිෙ ඉල් න්න ඉන්යන.. ්් හිමන්යන ්ට හම්බ යවයි... එයහ් වුයනො ව ්් ඉස්යසල් ් කැන්ස' යුනිට් එක ඉල් තන්නවා... ්් ඒයක වැඩ කරන්න පුදු් ආසාවකින් ඉන්යන..." මාරකයේ යම් කමාවට සිෙලු යදනා් සංයවදී වූහ. ස්ාධියේ ඇසින් කඳු ක් වැටුයන්ෙ. "අපි ඔක්යකෝට හිමා තන්න පුලුවන් ඇයි උඹ කැන්ස' යුනිට් එයක් වැඩ කරන්න කැ්ති කිෙ ... එමයකොට උඹ ස්යපෂ යිස් කරන්න හිමායතන ඉන්යන ය්ොනවද?...." උෂාන් ඇසීෙ. "්් ඒක හිමායතන ටිකක් කල් ්චන්... ්් එක හිතින් හිමා ත වමා ්් ඔන්යකොය ොජිස්ට් යකයනක් ඒ කිෙන්යන පිළිකා යරෝත වියශ්‍ේෂඥයෙක් යවනවයි කිෙ .. ්ට ඕන පිළිකා ය ඩ තියෙන අසරෙ මිනිස්සුන්ට පිහිට යව ා ඒ යතොල් න්ව යහොඳ කරන්න...


692

්යනෝ ය ොන්යසේකා

්් ්යේ කැරිෙ' එක ඒ අසරෙ මිනිස්සු යවනුයවන් කැප කරනවා... " මාරක දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් කීවාෙ. "මාරක.අ.අ.අ.අ.අ...." එක් වර් මාරක වැළඳ ත ව ස්ාධි ඔහුයේ ළයෙහි හිස යහොවා හඬන්නට පටන් ත වමාෙ. "ස්.ස්.ස්.ඉහ්..ඉහි..ස්.ස්.ස්සූ..මා..ස්..මාරක... ඔ..ඔො ං... ංකායව ඉන්න..යහො.. යහොඳ් ඔන්යකොය ොජිස්ට් යවනව කිෙ ස්.ස්ස්...අහ්..අහ්.. ්ට ඉර හඳ වයේ විස්වාසයි මාරක... ්් ඔෙ ව එක්ක ඉන්නව මාරක...ස්.ස්.ස්.. ඔෙ ව එක්ක අ වවැල් බැඳයතන ඉන්නවා... ඒ අසරෙ මිනිස්සුන්ට පිහිට යවන්න ්් ඔෙ ව එක්ක් ඉන්නව ්යත ර වමරන්..ඉහීඊඊ...අහ්හ්..හ්.හ්.හ්.හ්...." ස්ාධි ඉකි තසමින් හඬන්නට වූවාෙ. සිෙලු යදනා් ්හ ව සංයවදී බවට ප ව වූයවෝෙ. සැ්යේ යදයන වව කඳුලු පිරුනි. දුෂානි ස්ාධි ව මාරක ව තුරුලු යකොට ත වමාෙ. "අක්කි අයිො... ඔෙ යදන්න එක්ක ්් ව ඉන්නවා... ්ට පුලුවන් හැ් යහල්ප් එක් යදනවා.. අපි අර පටන් තන්න ප් ෑන් කරපු කැන්ස' යහල්ප් න්ඩ් එක අපි මව ව ය ොකු කරමු අයිො.. අක්කීඊඊ...." දුෂානි කඳුලු ස මින් කීවාෙ. මිතුරු පිරිස සිෙලු යදනා් අසුන් වලින් නැගිට එකියනකා ස්ත අ වවැල් බැඳයතන මාරක, ස්ාධි සහ දුෂානියේ යම් උතුම් ස්ාජ ය්යහවරට සම්පූර්ෙ සහයෙෝතෙ දැක්වී්ට ප්‍රතිඥාවක් දුන්යනෝෙ. ++++++++

පුහුණු යන්වාසික වවදය යසේවෙ සඳහා මාරකට කරාපිටිෙ විශ්‍්ව විදයා යරෝහයල් පිළිකා අංශ්‍යේ ප ව වී් ැබුනි. ඔහුයේ


යනොසැය න යසයනහස

693

විිෂෂ්ට සා්ාර්ථෙ නිසා ඔහුට ය්් ප වවී් බා තැනී් අපහසු වූයේ නැම. පසිඳුයේ විභාත ප්‍රතිල ද උසස් ම වවෙක තිබුන නිසා ඔහුට ්ාමර ්හ යරෝහයල් ශ්‍ ය අංශ්‍යේ යන්වාසික වවදය ප වවී් ැබුයන්ෙ. විවාහයෙන් පසු පසිඳු ව අනු වමරා ව යරෝහල් වවදය නිවාසයේ පදිංචිෙට ෙනු ඇම. ්ාමර හා තාල් අමර ත්නාත්නෙ එමරම් අපහසුවක් යනෝැති යහයින් අනු වමරාට ස්ාධියේ ආෙමනයේ ැගකිොව ස්ථිර පදන්කින් කිරී්ට හැකි විෙ. වවදය පීඨයෙන් ස් වවී යන්වාසික වවදයවරුන් සහ වවදයවරිෙන් ය ස ප ව වීම් බා සිටින උපාධිධාරීන්ට උපහාර දැක් වී්ට චාම් උ වසවෙක් වවදය විදයා පීඨෙ ්ගින් සංවිධානෙ යකොට තිබුනි. යම් උ වසවෙට සිෙලු නවක වවදයවරුන් සහ ඔවුන්යේ පවුල් සා්ාජිකයින් සහ මිතුරන් පැමිණියෙෝෙ. මාරක සහ පසිඳු ස්ත ස්ාධි, අනු වමරා, නදීකා, දුෂානි, උෂාන්, ඩි ානි, මාරකයේ ්ව සහ පිො සහභාගී වූයවෝෙ. උ වසවෙ පැවතියේ වවදය පීඨයේ සම්්න්ත්‍රෙ ශ්‍ා ායවෙ. ය්් උ වසවයේදී නවක වවදයවරුන්යේ දක්ෂමා අතෙ කරමින් ්හාචාර්ෙවරු සහ යජයේෂ්ඨ වවදයවරු කමා පැවැ ව වූහ. මාරක ඇතුලු රන් පදක්කම් ාභී සිෙලු යදනාට් වියශ්‍ේෂ තිළිනද ප්‍රදානෙ කරන දී. වියශ්‍ේෂ අවස්ථාවක් වූයේ කණ්ඩාෙයම් ප්‍රථ් ස්ථානෙට ප ව මාරකට උ වසවෙට සහභාගී වූ අමු වමන් අ්මා කමාවක් කිරී්ට ආරාධනාවක් ැබී්ෙ. මාරක යම් ආරාධනෙ සතුටින් බාර ත වය වෙ. ඔහු කමාව පැවැ වවූයේ ඉංග්‍රීසි බසින්ෙ. එහි සිංහ අනුවාදෙ ය්යසේෙ.

"අපි ඔක්යකෝට් යම්ක හරි් සන්යමෝස.. ඒවයේ් හිමට අහිංසක ආඩම්බරෙක් දැයනන අවස්ථාවක් කිෙ කිෙන්න පුලුවන්.... අපිට අද යම් ම වවෙට එන්න සෑයහන කැපකිරී්ක්...


694

්යනෝ ය ොන්යසේකා

ඒවයේ් සෑයහන ්හන්සිෙක් යවන්න වුනා... යම් ත්න අපි කාටව ව යල්සි එකක් වුයන් නෑ... අපි ය්මනට ආයව හරි් අ්ාරුයවන්.. අපි යම් ආපු ත්න අපිට මනිේ එන්න පුලුවන් ක්ක් තිබුයන් නෑ... අපිට ්ත යපන්වපු... අපිව හදා වඩා ත වම.. අපිට ආදයර් දීපු... අපිට හරි වැරදි කිෙ දුන්න අයප් ආදරණීෙෙන් යතොඩක් ඉන්නවා... ්් හිමනව ය්මනදි අපි අයප් අම්්යි.. මා වමයි.. එයහ් නැ වනම් යපොඩි කාය දි අපිව බ ාත වම අෙ ආදරයෙන් ්ම කරන්න ඕන කිෙ ... ඒ යතොල්ය ො අපි යවනුයවන් ය ොකු කැප කිරී්ක් කර තියෙනවා... ඒ හින්ද ආදරයෙන් අපිව බ ාත වම අම්යම් මා වය ව... නැන්යද් ්ායම්.. ්් ඔෙයතොල් න්ට යම් යව ායව අපි ඔක්යකෝයත් උතුම් ආචාරෙ පුද කරනවා...." මාරක ය්හිදි ්ව සහ පිොට අ්මරව අනිකු ව වැඩිහිටිෙන් තැන සඳහන් කයල් පසිඳු වැනි දරුවන් තැන සිමමින්ෙ. ය්ෙ පසිඳුට ඉමා යහොඳින් වැටහුයන්ෙ. ඔහුට ්හ ව සතුටක් ඇතිවිෙ. ඔහුට සුධීර සහ නිවාසයේ යම්ෙන් වරිෙ සිහිප ව විෙ.

"ඒ එක්ක් අපිට සහයෙෝතෙ දුන්න..අපිට වධර්ෙෙ දුන්න අයප් සයහෝදර සයහෝදරියෙො.. අයප් ොළු මිත්‍රයෙො ඉන්නවා.. ඒ යතොල්ය ො අපිට ය ොකු මල්ලුවක්... ඒ වයේ් පන්නරෙක් දුන්නා කිෙ ්් සහතික කර කිෙනවා... ය්ොකද ඒක ්ට පුද්තලිකව ැබි ා තියෙන හින්දා... අපි ආමතිෙට… පිඩනෙට ප ව යව ා ඉන්නයකොට අපිට සැහැල්ලුවයි… ඒ වයේ් අපි කරදයර් වැටි ඉන්නයකොට අපිට අවශ්‍ය උදවවයි ඒ යතොල්ය ො බා දුන්නා... ඒ යතොල්ය ො අයප් ජීවිමෙට වියනෝදෙ දුන්නා... ්ට මව යදෙක් වියශ්‍ේෂයෙන්් කිෙන්න ඕන... ්ා ව එක්ක එකට ඉයතන ත වම යතොඩක් යදයනක්ට හදවතින්් ආදරෙ කරන තෑණු ළ්යෙක් ඉන්නවා.. තර්ල් යකයනක්ට නම් පිරිමි ළ්යෙක් ඉන්නවා.. අන්න ඒ තර්ල් යෙන්ඩ්යතන්...එයහ් නැ වනම් යබෝයි යෙන්ඩ් යතන් අපිට ැබුයන කිෙ නි් කරන්න බැරි මරම් ශ්‍ක්තිෙක්...ඒ වයේ් ජීවිමෙට ආය ෝකෙක්.. ්ට කිසි් බෙක් නැතුව ඔලුව යකලින්


යනොසැය න යසයනහස

695

තිොයතන යම් යද් ඕන මැනක කිෙන්න පුලුවන්.. ය්ොකද යම්ක ්යේ පුද්තලික අ වදැකී්ක් හින්දා.. ්ට හදවතින්් ආදරෙ කරන... ්් ව ඒ වයේ් හදවතින්් ආදරෙ කරන ඒ තෑණු ළ්ො අද ය්මනට ඇවිල් ා ඉන්නවා.. ්යේ ස්ාධි... ඔො නැ වනම් අද ්් ය්මන නැහැ...." මාරක ය්යසේ පවසන විට ඔහු චි වම යවතෙකට ප වවිෙ. සිහින් කඳු ක් ඔහුයේ ඇසට නැගුනි. ස්ාධි ්හ වයසේ සංයවදී වූවාෙ. ඇෙට කඳුලු නවමා තම යනොහැකි වූවාෙ. දිෙ ඇල් ක් ත න්නායසේ ඇයේ දෑසින් කඳුලු කඩා වැටුයන්ෙ. එදා දාහ ව හැවිරිදි පාසල් සිසුයවකු ය ස සාහිමය සම්යම් නයේදි ඔහු සිංහ බසින් ක කමාව ඇෙට සිහිප ව විෙ. ඔවුන් යදයදනායේ ආදරෙ ජනිම වූයේ එදා බව ඇෙට ්මක් විෙ. එදා සිංහ බසින් චතුර ය ස කමා ක මාරක අද ඉංග්‍රීසි බසින් චතුර ය ස කමා කරන ආකාරෙ නිසා ඇෙට ආඩම්බරෙක් ඇති විෙ. ඇෙ ම්ා අස සිටි අනු වමරායේ අම මදින් අල් ා ත වමාෙ. ස්ාධි යදස ආදරෙ මුසු බැල්්ක් යහලූ මාරක ම් කමාව කරයතන ගියේෙ.

"අපිට යම් මැනට එන්න පාර යපන්නපු... ඒ වයේ් අපිට දැනු් දුන්න අයප් ආදරණීෙ ගුරු ්ෑණිවරු ව පිෙවරු ව අපි ආදරයෙන් ්මක් කරන්න ඕන.. අපි ඒ යතොල් න්ට සදා ෙෙතැතියි... ය්මන අයප් ස්හරක් ්හාචාර්ෙවරු.. කථිකාචාර්ෙ වරු ඉන්නවා.... අපි සර් ට අයප් ආචාරෙ අපි යම් අවස්ථායවදී පුද කරනවා. අලු ව වවදයවරු හැටිෙට ස්ාජෙට එක්වන යම් අවස්ථායව ්ට එක යදෙක් කිෙන්න පුලුවන්... යම්ක ඇ වමට් ප්‍රතිඥාවක් කිෙ කිෙන්න පුලුවන්... වවදයවරු හැටිෙට අපි හියපොක්‍රටික් දිවුරු් යදනවා... ඒ දිවුරු් හින්ද් යනය්යි ්් ය්යහ් කිෙන්යන.. අපි යපොයරොන්දු යවනවා ්නුෂය වවයේ නා්යෙන්


696

්යනෝ ය ොන්යසේකා

මුදල් ව ට වහල් යවන්යන නැතුව අයප් යසේවෙ යම් රයට් ජනමාවට අවංකව..ඒ වයේ් සාධාරෙව බා යදන්න... ය ඩ යරෝත නිසා අසරෙ බවට ප වවුන මිනිස්සුන්ට යදන්න පුලුවන් උපරි් සහයෙෝතෙ ව.. සහනෙ ව බා යදන බවට ්් යම් උ වම් සභාව ඉදිරියේ යපොයරොන්දු යවනවා... ඔබ සැ්ට ස්තූතියි.... " උ වසව සභායවන් නැගුයන් කණ් බිහිරිකරවන මරම් ශ්‍ේද අ ව යපොළසන් නාදෙකි. ප්‍රීති සංයවතෙ දරා තම යනොහැකි වූ ස්ාධි අනු වමරායේ උරහිසට වාරුවී කඳුලු සැලුවාෙ. මාරකයේ ්වද ප්‍රීතිෙ දරා තම යනොහැකිව කඳුලු සැලුවාෙ. සභායව සිටි සිෙලු යදනා් මාරකයේ කමායවන් ්හ ව ප්‍රය්ෝදෙට සහ උ වය වජනෙට ප ව වූයවෝෙ. උ වසවයෙන් පසුව පැවති ප්‍රිෙ සම්භාෂෙයේදි ්හාචාර්ෙවරු කිහිප යදයනක් මාරක ස්ත කමා කය ෝෙ. "Tharaka.. you made an excellent speech… You have done very well in your studies… I must say that you have the potential to become a Professor of Medicine someday… " එක් ්හාචාර්ෙ වරයෙක් පැවසීෙ. "Thank you very much Sir…However, I hope to become an Oncologist…" "Oh..That’s great… I am sure you will be a very competent Oncologist…" "Thank you Sir…." අවසාන විභාතයේ ප්‍රතිල ව ට අනුව ළ්ා චිකි වසා විෂෙ සඳහා රන් පදක්ක් හිමි වූයේ අය්ෝදිනී නම් දක්ෂ වවදය ිෂෂයාවකටෙ. මාරකයේ ්ව සහ පිො අය්ෝදිනීයේ ්ව සහ පිො ස්ත කමා බස් කරමින් සිටිනු පසිඳු දුටුයවෙ.


යනොසැය න යසයනහස

697

"්චන් මාරක... උයේ අම්්යි මා වමයි අය්ෝදියත අම්්යි මා වමයි අඳුරනව වයේ යන්ද?...." පසිඳු ඇසීෙ. "හ්ම්ම්ම්... ්් දන්න විදිෙට නම් අය්ෝදියත ැමිලි එක අයප් අම්් අඳුරන්යන නෑ... එයහ් නම් අය්ෝදි ්ා ව එක්ක එයහ් කිෙනවා... අපි අය්ෝදි ව එක්ක යතොඩක් ක්ය ෝස් හිටිෙයන... ්ට හිමන්යන ය්ොකක් හරි දුර ොලු ක්ක්ද දන්යන නෑ...." මාරක කීෙ. "ආ ඔව ්චන්... එයහ් යවන්න ඇති...." දුෂානි මාරක යවම පැමිණි උණුසුම් හාදුවක් දුන්නාෙ. "ෂ්ෂ්ෂ්... අයිෙයත ස්පීච් එක නම් ස්ට් ක් ාස් අයිො… අ' ඈම් යසෝ ප්‍රවඩ් ඔ ් යූ... අක්කිට නම් සන්යමෝයස උහු තන්න බෑ වයේ..." "්යේ හිය ව තියෙන යද් ්් කිවවා නංගි... එච්චරයි...." "ඔව අයිො... අයිො කවද හරි යම් රයට් ඉන්න යහොඳ් යඩොක්ට' යකයනක් යවනවා...්ට ඒක හන්ඩ්‍රඩ් ප'සන්ට් ෂුව'...." දුෂානි ප්‍රීතියෙන් කීවාෙ. ස්ාධි ව මාරක ව ඔවුන්යේ මිතුරු කැ ව දැන් වැඩිහිටි විෙට පා මබා සංකීර්ෙ ය ෝකෙට පිවිසී ඇම. ඔවුන් සිෙලු යදනා් විශ්‍්ව විදයා අධයාපනෙ අවසන් යකොට දැන් ැගකිොව නියුක්ම වී සිටිති. දුෂානි ප්ෙක් මව් ව ඇයේ උපාධිෙ සම්පූර්ෙ යකොට යනෝැම. ඇෙ අර්ධ කාලීනව එෙ සිදු කරන නිසා යම් ප්‍ර්ාදෙ ඇතිවී තියේ. එයහ ව ඇෙට දැන් උපාධිෙ බා තැනී්ට හදිස්සිෙක් නැම. ඇෙට ම් ආෙමනයේ ප්‍රධාන විධාෙක නි ධාරිනිෙ ය ස කටයුතු කිරී් එෙට වඩා වැදත ව කර්මවයෙකි. ++++++++

මාරක කරාපිටිෙ ආයරෝතය ශ්‍ා ායව පිළිකා අංශ්‍යේ යන්වාසික වවදයවරො ය ස ව, පසිඳු ්ාමර ආයරෝතය ශ්‍ා ායව


698

්යනෝ ය ොන්යසේකා

ශ්‍ ය අංශ්‍යේ යන්වාසික වවදයවරො ය ස ව යසේවෙ කිරී්ට පටන් ත වයමෝෙ. යන්වාසික වවදයවරයෙකු ඉමා් ව කාර්ෙ බහු යව. යම් නිසා මාරකට ව පසිඳුට ව තිබූ වියවක කා ෙ සී්ාසහිම විෙ. යකමරම් අවියවකී වූව ව මාරක සහ ස්ාධි නිමර් හමුවී ඔවුන්යේ ඉදිරි ජීවිමෙ සැ සුම් කර තන්නා ආකාරෙ සාකච්ා ා කය ෝෙ. "ස්ාධි.. අපි ඉක්්නට බඳින්න ඕන... ්ට නම් මව ව යම්ක කල් දාන්න බෑ... ඔොයත අසනීයප හින්ද අවුරුදු එකහ්ාරක් විමර අයප් යවඩින් එක පරක්කු වුනා..." "ඔව මාරක.. ්් ව ඒ තැන හිතුවා.. අම්මි ව ්ට නිමර් කිෙනවා ඕක තැන... දැන් ්යේ යිනල් එක්සෑම් එක මව සති තුනකින් තියෙනවයන.. ඒක ඉවර වුනා් අපි යදන්නයත් ඩිග්‍රීස් ඉවරයි... ඒ හින්ද අපි දැන් යවඩින් එකයි.. අයප් ඉස්සරහ ජීවිමෙයි තැන ප් ෑන් කරන්න ඕන..." "හරි ස්ාධි..එයහනම් අපි ඉස්යසල් යවඩින් එක ප් ෑන් කරමු... ්් පසිඳුට ව කිෙන්නම්… මිනිහ ඉතින් ්යේ යබස්ට්්න් යන... ය්ොකද පසිඳු ්ා ව එක්ක කිවවා අයප් යවඩින් එක ඉවර වුන ත්න් ඒ යදන්න ව බඳිනවා කිෙ ා... අනූව ්ාමර එක්ක ෙන්න බෑයන බඳින්යන නැතුව..." "එයහනම් මාරක... ්් ව අනූයි නංගියි එක්ක එකතු යව ා ඕන කරන වැඩ ටික කමා කර තන්නම්.. නංගි කිවවා එොයත කම්පැණි එයකන් ඕන යහල්ප් එකක් තන්න කිෙ ා... බඳින එක ව යල්සි නෑ යන්ද?....හි.හි.හි..." "ඒක ම්යි ස්ාධි... පැන යන්ද?...."

ගිො නම් යම් කිසි කරදරෙක් නෑ


යනොසැය න යසයනහස

699

"යහොඳට තියේවි... අයප් අම්් එයහනම් දිවි නසා තනී... අනික ය්ච්චර කල් ව කයර් යහොයරන් පැන ෙන්නද?... හි.හි.හි..." ස්ාධි මාරකයේ යත තනිමින් කීවාෙ.

වටා අ ව ද්ා ඔහුයේ කම්මු

සිප

++++++++

ස්ාධියේ විභාතෙ අවසන් වී සතිෙකට ප්ෙ පසුව එක් උදෑසනක මාරකට ස්ාධියතන් දුරකථන ඇ්තු්ක් ැබුයන්ෙ. "ඇයි ස්ාධි?....." මාරක ඇසීෙ. "මාරක.. අද උයද් නැගිට්ට් ්යේ වම් ඇයහේ ටිකක් යබොඳ තතිෙක් තියෙනවා… හරිෙට යප්න්යන නෑ..." "ය්ොනවා?.... ඇහැ රතු යව ා වයේ තියෙනවද?....." "නෑ මාරක... එයහ් කිසි් යදෙක් පිටින් යප්න්යන නෑ... පිටින් බැලුව් හරි් යනෝ්ල්... ඒ ව ්ට ඒ ඇයහන් හරිෙට යප්න්යන නෑ..." "හ්ම්ම්... අද ඔො වැඩට ෙන්න එපා... ්් මව ටිකකින් ඔප්මැල්්ස්යකෝප් එක ව අරයතන එන්නම්... අද ්ට ක්ලිනික් තියෙනවා.. ්් ඒකට යවන යකයනක්ට බ න්න කිෙ ඉක්්නට එන්නම්... ඔො යකොයහේව ව ෙන්න එපා..." "අයන් මාරක... ්් හින්දා ඔොට ව කරදයර්...." දුයකන් කීවාෙ

ස්ාධි

"ස්ාධි... විකාර කිෙවන්න එපා... ්් ඉක්්නට එන්නම්..." යරෝහයල් වැඩ කටයුතු යවන ව වවදයවරයෙකුට පැවම් මාරක ස්ාධියේ නිවසට පැමිණියේෙ.


700

්යනෝ ය ොන්යසේකා

නිවසට පැමිණි වහා් ඔහු ස්ාධි පරීක්ෂා යකොට බැලීෙ. පිටතින් ඇයේ ඇස් ව කිසිදු යදෝෂෙක් යනෝැති බව ඔහුට යපනුයන්ෙ. අක්ෂි යතෝ යේ කිසිදු යල් තැලී්ක් යහෝ යවනෙම් අසා්ානය බවක් යනෝැති බව ඔහු ය වරුම් ත වය වෙ. "ස්ාධි...ඔොයත ඇහැ රියදනවද?...." මාරක ඇසීෙ. "නැහැ මාරක.. එයහ් රියදන්යන නෑ.. ඒ ව ටිකක් ඩ්‍රයි වයේ... තියෙන අප්යසට් එක ම්යි ඒ ඇයහන් යප්න්යන නැති එක... හරිෙට දැ ක් බැඳ වයේ...." "හ්ම්ම්... ඕක යර්ඩියෙෝ යමරපි කරපු ඇහැයන... ඒ හින්ද අපි ටිකක් එක්සැමින් කර බ න්න ඕන... යපොඩ්ඩක් ඔෙ පුටුයව වාඩි යව ා ඔලුව උස්සන්න..." "ය්ොකද්ද මාරක ඔෙ අය ව තියෙන්යන?...." "යම්ක ඔප්මැල්්ස්යකෝප් එක... මුලින්් ඇහැ පරීක්ෂා කරන්යන යම්යකන් ම්යි..." මාරක ස්ාධියේ ඇස යහොඳින් පරීක්ෂා යකොට බැලුව ව ඔහුට අසා්ානය යදෙක් යසොො තම යනොහැකි විෙ. ස්ාධියේ ්වද එමැනට පැමිණිොෙ. "අයන් ය්ොකද්ද පුය ව යව ා තියෙන්යන?...." ඇෙ බියෙන් ඇසුවාෙ. "දන්යන නෑ අම්ය්... ස්ාධිව ්ට අයි යුනිට් එකට එක්ක ෙන්න ඕන... " ය්යසේ කියූ මාරක යනොප්ාව යරෝහයල් අක්ෂි අංශ්‍ෙ ඇ්තීකෙ. එහි යම්ෙන් වරිෙ ඇ්තු්ට පිළිතුරු දුන්නාෙ. "යම් යඩොක්ට මාරක කමා කරන්යන... කවුද අද හවුස් ඔෆිට්ස' ඉන්යන?...."


යනොසැය න යසයනහස

701

"සර්... අද ඉන්යන යඩොක්ට' දුමින්ද...." "යපොඩ්ඩක් කමා කරන්න...." "ඉන්න සර් යපොඩ්ඩක්.. ්් ඉක්්නට එන්න කිෙන්නම්..." මාරක අක්ෂි අංශ්‍යේ යන්වාසික වවදයවරොට විස්මරෙ කීයවෙ. "්චන් දුමින්ද... ස්ාධියත වම් ඇයහේ යතෝස්ට් විෂන් එකක් තියෙනවා... ්ට හියමන හැටිෙට යරටීනල් යවන් ඔක්ලූෂන් එකක් වයේ... ඩෙයල්ට් කර බ න්න ඕන කිෙ ්් හිමනවා..." "එයහ්ද... එයහනම් ඉක්්නට එක්ක වයරන්… ්් යප්‍රොසීජ' එක ෑස්ති කරන්නම්..." මාරකයේ යම් කමාව නිසා ස්ාධි සලිම වූවාෙ. "අයන් මාරක... ්ට ඔෙයතොල් න්යත ඔෙ බර ය්ඩිකල් වචන ය වයරන්යන නෑ... අයන් කිෙන්නයකො... ්යේ ඇයහේ ප්‍රශ්‍්නෙක්ද?...." "ඒක ම්යි ළ්යෙො අපි බ න්න ෙන්යන... ඉක්්නට යවන්න.. අපි අයි යුනිට් එකට ෙන්න ඕන..."

ෑස්ති

යරෝහයල් අක්ෂි අංශ්‍යේදී ස්ාධි සිෙලු් අක්ෂි පරීක්ෂා ව ට යෙොමු කරන දී. එ් පරීක්ෂාවලින් ැබුනු ප්‍රතිල ව ට අනුව ඇයේ වම් ඇයසේ දෘෂ්ටි විමානයේ ඇති සියුම් රුධිර නා ව ඇති වූ යල් තැලී්ක් නිසා යල් කැටි තැසී්ක් ඇතිවී තියේ. යම් නිසා ඇයේ ඇයසේ යපනී් අඩා වී ඇම. ස්ාධි යම් විස්මරෙ ඇසීය්න් ්හ ව කම්පාවට ප ව වූවාෙ. "අයන් මාරක... අයන් ්ට බෙයි... ඒ කිෙන්යන ්යේ ඇහැ යප්න්යන නැතුව ොවිද?... අයන් මාරක..අ.අ.අ....." ඇෙ කඳුලු ස මින් කීවාෙ.


702

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"ඉන්නයකො ළ්යෙො ක බ යවන්යන නැතුව... යම් දුමින්ද... ය්ොකද්ද දැන් අපිට යම්කට කරන්න පුලුවන්?...." "්් හිමන්යන ්චන්.. මව ටිකක් යහොඳට යරටීනා රීජන් එක එක්සැමින් කර බ න්න M.R.I. ස්කෑන් එකක් කයරො ව යහොඳයි කිෙ ... හැබැයි අපිට යම් යඩලිකට් M.R.I. කරන්න බෑ... යකොළඹ අයි යහොස්පිට්ල් එකට.. එයහ් නැ වනම් ය ොකු ප්‍රයිවට් යහොස්පිට්ල් එකකට ෙන්න ඕන..." "අයි යහොස්පිට්ල් එයක් ඕක කරන්න ගියෙො ව කා ෙක් බ ායතන ඉන්න ඕන... ්් කළම්බු ව ප්‍රයිවට් යහොස්පිට්ල් එකකට දැම්්් අරන් ෙන්නම්...." ය්යසේ කියූ මාරක වහා් දුෂානිට කමා කයල්ෙ. "අයන් නංගි... ඔො බිසීද?... ස්ාධියේ ඇයහේ යප්‍රොේ ම් එකක් තියෙනවා.. ්ට එොව දැන් කළම්බු එක්ක ෙන්න ඕන... අයන් ඔො අද බිසීද?...." "අයියෙ... ය්ොන වැයඩ් තිේබ ව ඒ හැ්යද්ට් වඩා අක්කි ්ට ය ොකුයි... ඒ හින්ද ්් ඉක්්නට එනවා.. ඔෙයතොල්ය ො යකොයහද දැන් ඉන්යන?...." "අපි යහොස්පිට්ල් එයක් ඉන්යන..." "හරි... ්් ඉක්්නට එනවා...." යකොළඹ පුද්තලික ආයරෝතය ශ්‍ා ායවදි ස්ාධියේ ඇයසේ සම්පූර්ෙ M.R.I. පරීක්ෂාවක් සිදු කරන දී. යම් යරෝහ ලියුයක්මිො ප්‍රතිකාර ස්යේ ස්ාධිට විකිරෙ චිකි වසාව බා දුන් ආයරෝතය ශ්‍ා ාවෙ. යම් පරීක්ෂෙයේ ප්‍රතිල ව ට අනුව ස්ාධියේ වම් ඇයසේ දෘෂ්ටි විමානයේ යල් කැටි තැසී්ක් තියබන බව මහවුරු විෙ. පරීක්ෂෙෙ අනුව බා ත ව කරුණු විරහ කරමින් අක්ෂි ශ්‍ ය


යනොසැය න යසයනහස

වවදය වියශ්‍ේෂඥ වවදයවරො ස්ාධිට ව සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරී්ක් කයල්ෙ.

703

මාරකට ව

යම්

"මාරක යඩොක්ට' යකයනක් හින්ද ්් කිෙන ඒව වඩා ව යහොඳින් ය වයරයි කිෙ ්් හිමනවා... යම් ස්කෑන් රිසල්ට්ස් ව හැටිෙට අපිට සැක නැතුව කිෙන්න පුලුවන් ස්ාධියත වම් ඇයහේ යරටීනා එයක් ේලීඩින් යව ා තියෙනව කිෙ ... ස්ාධියත ය්ඩිකල් යරයකෝඩ්ස් අපි තාව තියෙනවා.. කලින් වම් ඇයහේ ලිම්ය ෝ්ා එකකට ස්ාධිට යර්ඩියෙෝ යමරපි දී තියෙනවා... යම් යර්ඩියෙෝ යමරපි ව ට ඇයහේ පිටි පස්යස තියෙන ඉමා සියුම් රුධිර නා දුර්ව යව ා තියෙනවා... ඒකට ඇ වමට් කරන්න යදෙක් නෑ... ය්ොකද ඒ අවස්ථායව වැදත ව යවන්යන ලිම්ය ෝ්ා එක නැති කරන එක... යම් වයේ ම වවෙක් යතොඩක් හයි ේ ඩ් යප්‍රෂ'... ඒ වයේ් ඩෙබිටීස් තියෙන කට්ටිෙට යවන්න පුලුවන්.... ඒ ව ස්ාධිට එයහ් යවන්න යහේතුව යර්ඩියෙෝ යමරපි හින්ද රුධිර නා දුර්ව වී් ම්යි...." "ඉතින් සර්... යම්කට ට්‍රීට්්න්ට් එක ය්ොකද්ද?...." මාරක ඇසීෙ. "යම් ම වවෙට කිෙන්යන යසන්ෙල් යරටීනා යවන් ඔක්ලූෂන් කිෙ ... යම්කට ට්‍රීට් කරන්න හරි් අ්ාරුයි... ස්හර යව ාවට යම් ම ව වවෙ කා ෙ ව එක්ක ්ත ඇරි ා ෙන්න පුලුවන්.. එයහ් යනොෙන්න ව පුලුවන්.. ස්ාධි යම් ම වවෙ ය වරුම් තන්න ඕන.... ඒ එක්ක් ස්හර විට ඉස්සරහට අලු ව ට්‍රීට්්න්ට් ක්‍ර් යහොො තන්න ව පුලුවන්... යම්කට යල්සර් ට්‍රීට්්න්ට් යදන්න ෙයි කරන්න පුලුවන්.. හැබැයි යල්සර් ට්‍රීට්්න්ට් වලින් විෂන් එක සම්පූර්ෙයෙන් නැති යවන්න චාන්ස් එකකු ව තියෙනවා.. මව ස්යටයරොයිඩ් ඉන්යජක්ෂන්ස් යදන්න ව පුලුවන්.. හැබැයි ඒක නිමර් යදන්න ඕන නිසා ස්ාධි වයේ මරුෙ තෑණු ළ්යෙක්ට ්් ඒක අනු්ම


704

්යනෝ ය ොන්යසේකා

කරන්යන නෑ... ය්ොකද ස්යටයරොයිඩ් වලින් නරක අතුරු ප්‍රතිල එන්න පුලුවන්...." යරෝහල් සාෙනයෙන් පිටමට පැමිණි පසු ස්ාධි මාරක ව දුෂානි ව තුරුලු යකොට යතන හඬන්නට වූවාෙ. "ස්.ස්.ස්.ඉහි..ඉහීඊඊඊඊ..ස්ස්ස්.. අයන් මාරක... ඇයි ්ට ය්යහ් යවන්යන.. දැන් ්ට එක ඇහැයි තියෙන්යන.. ්් හින්දා ඔොට ව කරදරයි මාරක... අයන් මාරක... ඉස්සරහට ්් ඔොට ය ොකු් ය ොකු වදෙක් යවවි... අයන් ්ට දුකයි මාරක.. ්ට එක ඇහැක් තිබුනට ක්ක් නෑ... ඒ ව ඒයකන් ඔොට කරදරෙක් යවනවට ්් ආස නෑ..ස්.ස්.ස්.ස්..ඉහීඊඊඊඊ..සූ.සූ...සූ...ස්..." ස්ාධි හඬමින් කීවාෙ. "ස්ාධි... ඔොයත එක ඇහැක් යනය්යි.. ඇස් යදක් නැතිවුන ව ්ට ඔො කිසි් කරදරෙක්ව ව... බරක්ව ව යවන්යන නෑ ස්ාධි.. ඔො හැ්දාට් ්ට ආශීර්වාදෙක්... ඒ හින්ද ප්ලීස්... යම් එක එක විකාර යද්වල් හිමන්න එපා... අපි ැයබන විදිෙට ජීවිය ව ඉස්සරහට ෙමු... අද රයට් ය ෝයක ඇස් යදක් නැති අන්ධ මිනිස්සු ජීව ව යවනවා... අම පෙ නැති අෙ ජීව ව යවනවා.. පහුගිෙ කාය යුද්යධ හින්ද කී යදයනක්යත අම පෙ ඇස් නැති වුනාද?... අපි ජීවිය ව ඉස්සරහට ෙමු ස්ාධි... ඔො ම්යි ්ට තියෙන එක් ශ්‍ක්තිෙ...." මාරක ඇෙ සනසමින් කීයවෙ. "ඔව අක්කි... අක්කි යපොඩ්ඩක්ව ව සැය න්න එපා... දැන් ්් නියම්ෂ් නැතුව ජීව ව යවන්යන... නියම්ෂ් නැති වුනා් ්යේ ජීවියමන් බාතෙක් නැති වුනා... ඒ ව ්් යකොයහෝ හරි දිතට් ජීව ව යවනවා.. අනික අක්කි... ්් දන්න අංකල් යකයනක් ඉන්නවා… එොට ව තියෙන්යන එක ඇහැයි... එො යහොඳ බිස්නස් කාරයෙක්.. ඉතින් බ න්න... අයිො කිවව වයත එයහ් අෙ ඉන්නවා... අපි ඔක්යකෝ ඔෙ ව එක්ක ඉන්නව අක්කි... ය ට්ස් මූව ය ෝ'වඩ්...."


යනොසැය න යසයනහස

705

දුෂානි ය්යසේ කිෙමින් ස්ාධිට වධර්ෙෙ දුන්යන්ෙ. ++++++++

ස්ාධියේ වම් ඇයසේ යපනී් නැති වී් තැන ඇයේ මිතුරු පිරිස ්හ ව යශ්‍ෝකෙට ප ව වූයවෝෙ. එයහ ව ය ෝක ධර්්ෙට මුහුෙ දී්ට සැ්ට සිදුවනු ඇම. ස්ාධි යම් ම වවෙ ඉක්්නින් ය වරුම් ත වමාෙ. ඒ නිසා ඇෙ ජීවිමයේ ඇතිවූ ය්් බාධකෙ යනොමකා ජීවිම ත්න ඉදිරිෙට යතන ෝට අධිෂ්ඨාන කර ත වමාෙ. "්චන් මාරක... උඹ තීකරෙෙ ක ායන ඔන්යකොය ොජිස්ට් යකයනක් යවන්න... අන්න ඒ වයේ ්් තීකරෙෙ කරා අයි ස්යපෂලිස්ට් යකයනක් යවන්න... කවද හරි ්ට පුලුවන් වුයනො ව ්් ස්ාධියත ඇහැ සනීප කරනවා.. අවුරුදු දහෙක් ගිෙ ව ක්ක් නෑ...." දිනක් පසිඳු මාරකට කීයවෙ. "්චන්.. උයේ ඒ අධිෂ්ඨානෙ හරි ෙන්න කිෙ කරනවා....." මාරක ඔහු වැළඳයතන කීෙ.

්් විෂ්

අංතවික වවයෙන් යපය න පුද්ත යෙකුට ඇතිවන ්ානසික සහ ශ්‍ාරීරික අපහසුමා ම් වම් ඇයසේ යනොයපනී ොය්න් ස්ාධි අ වදැකීය්න් වටහා ත වමාෙ. යම් නිසා ඇෙ යපර සිටිොට ව වඩා අනයෙන් යකයරහි කරුොව දැක් වී්ට ව, අසරෙෙන්ට උපකාර කිරී්ට ව, පරාර්ථකාමි ගුෙෙ මව ව වැඩි දියුණු කර තැනී්ට ව නිමැනින්් යපළඹුනාෙ. ක ක් ලියුයක්මිො යරෝතයෙන් පිඩා විඳි ඇෙ එ් යරෝතෙ නිසා ඇතිවූ කරදර ඉමා යහොඳින් අවයබෝධ යකොට යතන සිටින්නීෙ. යම් නිසා ඇෙ අසරෙ පිළිකා යරෝගීන්ට සරෙ වී් සඳහා ආරම්භ ක පිළිකා සරෙ අරමුද සහ යසේවෙ මව ව වයාප්ම කිරී්ට පිෙවර ත වමාෙ. ඇෙට මිතුරු පිරියසේ සහාෙ යනෝදව ැබුනි.


706

්යනෝ ය ොන්යසේකා

යම් අරමුද මව ව වැඩිකිරී් සඳහා ්හජන සහාෙ බා තැනී්ට ඇෙ 'ඕලු ්ල් දිනෙ' නමින් ්හජන ආධාර බා තැනීයම් දිනෙක් පැවැ ව වී්ට තීකරෙෙ ක ාෙ. යම් තැන ඇෙ දිනක් ම් මිතුරු පිරිස ස්ත සාකච්ා ා ක ාෙ. "ඔෙ යතොල්ය ො ඔක්යකෝ දන්නවයන.. ්් යකොච්චර ලියුයක්මිො වලින් බැට කෑවද කිෙ ... ඒයක අතුරු ප්‍රතිල ෙක් හැටිෙට ්ට එක ඇහැක් නැති වුනා... ඉතින් ්් හිතුවා අපි පුලුවන් මරම් පිළිකායවන් අසරෙ වුන මිනිස්සුන්ට උදව කරන යම් පිළිකා සරෙ අරමුද මව ව ශ්‍ක්ති් ව කරන්න ඕන කිෙ ා.. ්් හිතුව යම්කට අපි අයප් තයම් 'ඕලු ්ල් දිනෙ' කිෙ එක දවසක න්ඩ් යර්සින් එකක් කරන්න.... ්් මාරක එක්ක යම් තැන යපොඩ්ඩක් කමා කරා..." ස්ාධි පැහැදිලි ක ාෙ. "අපි එක පයින් ඔෙ ව එක්ක ඉන්නව අක්කි...." දුෂානි කීවාෙ. "දැන් ස්ාධි... ඔො ය්ොන විදිෙට ඔෙ 'ඕලු ්ල් දිනෙ' කරන්න හිමායතන ඉන්යන?...." උෂාන් ඇසීෙ. "්ට යම් අදහස ආයව ය ෝයක ස්හර රටවල්ව කරන 'ඩැ ඩිල් ්ල් දිනෙ' කිෙන පිළිකා සරෙ අරමුදල් ැගස් කිරීයම් වැඩ පිළියව තැන දැන තන්න හම්බ වුනාට පස්යස... එදාට ඒ යතොල්ය ො කරන්යන පිළිකා යරෝතෙ තැන ජනමාව දැනුව ව කර යපොඩි යපොඩි සිහිවටන.. ඒ කිෙන්යන ඩැ ඩිල් ් ප්‍රින්ට් කරපු පෑන්.. පැන්සල්.. යපොඩි සුරමල් ස වතු.. අරුය්ෝසම් බඩු වයේ ඒවා... මිනිස්සුන්ට අය වි කර ඒයකන් අරමුදල් ැගස් කරන එක.. යම් සිහිවටන හරි් අඩු මි කට ම්යි විකුෙන්යන...ඉතින් මිනිස්සු ඒව තන්නවා... ය්ොකද ඒ යතොල් න්යත ඒ සල්ලි යහොඳ වැඩකට යෙොදවන හින්දා.. අනික යතොඩක් මිනිස්සු යම් කටයු වමට සහභාගී කර තන්න ව පුලුවන්.. යම්ව විකුෙන්යන ස්යවච්ා ායවන් ඉදිරිප ව වන කට්ටිෙ දා ා... ඒකට යතොඩාක් කට්ටිෙ ඉදිරිප ව යවනවා... ඉතින් ්් හිතුව දැනට අපි යම්ක යපොඩිෙට අයප් තයම් විමරක් 'ඕලු


යනොසැය න යසයනහස

707

්ල් දිනෙ' හැටිෙට කරනව කිෙ ... ඕලු ් කිෙන්යන අයප් රයට් ් ක්යන..." ස්ාධි විස්මර ක ාෙ. "හරි අක්කි... ්යේ කම්පැණි එයක් ස්ටා ් එක එදාට යහල්ප් කරන්න එවන්නම්... ඒ යතොල්ය ො හරි් සන්යමෝයසන් ඒක කරයි..." දුෂානි කීවාෙ. "්් ව අයප් කට්ටිෙ එවන්නම්.. ඒ යතොල්ය ො ොලුයවො ව එක්ක එයි... එමයකොට අපිට යතොඩක් කට්ටිෙ ඉන්නවයන...." උෂාන්ද ම් ආෙමන කාර්ෙ ්ණ්ඩ යේ සහාෙ බා දී්ට එකඟ විෙ. "ස්ාධි... එමයකොට ඔෙ සිහිවටන යකොයහෝද කරන්යන?...." පසිඳු ඇසීෙ. "ඒව ෑස්ති කරන්න අපි ස්යපොන්ස'ස් ඕන...." ස්ාධි කීවාෙ.

ෑස්ති

ා යහොො තන්න

"අයන් අක්කි... ඕක යහොෙ යහොෙ ඉන්න ව යදෙක්ද?... ඔක්යකෝ සුවනිෙ'ස් ටික හදන්න ්් ස්යපොන්ස' කරන්නම්...." දුෂානි කීවාෙ. "යම් දුෂානි නංගි... එයහ් බෑ... අපි යදන්න් කරමු..." උෂාන් කීෙ. "අම්ය්ෝ හරි හරි උෂාන් අයියෙ... අපි යදන්න් කරමුයකො.. නැ වනම් ඉතින් ඔො මරහ යවයියන..." දුෂානි සිනායසමින් කීවාෙ. "අපි යම් දිනෙ.. ඒ වයේ් ඒයකන් කරන්න බ ායපොයරො වතු වන යද්.. ඒ වයේ් පිළිකා යරෝත තැන මිනිස්සු දැනුව ව කරන විදිෙට ප්‍රචාරක වැඩ සටහනක් කරන එක යහොඳයි යන්ද ස්ාධි?..." මාරක පැවසීෙ.


708

්යනෝ ය ොන්යසේකා

"ඔව මාරක ්් ඒ තැන හිතුවා... ්යේ සුප' ්ාකට් කම්පැණි එයකන් කිවවා යම් විස්මර කිෙ ලී ් ට්ස් තහ යදන්නම් කිෙ ා... ඒ එක්ක් අයප් සුප' ්ාකට් අවුට් ට් එයකනුයි… අයප් යවේ සයිට් එයකනුයි ප්‍රචාරෙක් යදන්නම් කිෙ ව කිවවා... ඒ එක්ක් එදා හැන්දෑවට අයප් සුප' ්ාකට් එක ළඟ යපොඩි ජන හමුවක් වයේ තිෙන්න ව අපි හිමායතන ඉන්නවා… අර අයප් ඉරිදා යපො වයේ...." ස්ාධි කීවාෙ. "ආ ඔෙ තියෙන්යන... අපි ව පුලුවන් මරම් යප්‍රොපතැන්ඩා එක කරමු... යහොස්පිට්ල්ස් වලින් යහල්ප් එකක් තන්න ව පුලුවන්..." පසිඳු කීයවෙ. "්් ව ය ෝකල් ක් ෙන්ට්ස් ට කිෙන්නම්..." දුෂානි කීවාෙ. "ස්ාධි දැන් කවදද යම්ක යවන්යන?..." අනු වමරා ඇසුවාෙ.

කරන්න

බ ායපොයරො වතු

"ටිකක් ප් ෑන් කරන්න ව තියෙනවයන....ඒක හින්ද ්් හිතුව මව ්ාස යදකකින් විමර දවසක තිෙන්න..." "හරි.. අපි දැන්් ඉඳ ් වැයඩ්ට බහිමු..." උෂාන් කීයවෙ. සැ සුම් කරත ව ආකාරෙට් ස්ාධියේ සංකල්පෙක් වූ 'ඕලු ්ල් දිනෙ' එක දිනෙක පැවැ වවිනි. යම් වැඩ පිළියව ට ප්‍රයද්ශ්‍යේ ජනමාවයතන් ප්ෙක් යනොව මුලු දකුණු පළාය ව් ජනොයේ සහයෙෝතෙ ැබුයන්ෙ. ස්ාධියේ සුපිරි යවළඳ සල් යසේවා ආෙමනයෙන් ක ප්‍රචාරෙ ඉමා් ව සාර්ථක එකක් විෙ. ස්යවච්ා ායවන් ඉදිරිප ව වූයවෝ බස් නැවතුම් යපොළවල්, දුම්රිෙ ස්ථාන, ්ංසන්ධි, යවළඳ යපොළවල් ෙන ජනාකීර්ෙ ස්ථානව සිහිවටන අය වියේ යෙදුයනෝෙ. ්හජනමාව ඔවුනට ්හ ව සහයෙෝතෙක් දක්වමින් සිහිවටන මි දී ත වයමෝෙ. කුඩා දරුවන්ද යම් සඳහා ්හ ව උනන්දුවක් දැක්වීෙ. මින් ඉදිරිෙට ව 'ඕලු ්ල් දිනෙට' සහයෙෝතෙ දක්වන බව යබොයහෝ යදයනක් පැවසූහ.


යනොසැය න යසයනහස

709

සවස් කා ෙ වනවිට සිෙලු සිහිවටන අය වි වී අවසාන විෙ. පිළිකා සරෙ අරමුද ට යනොසිතූ මරම් ආධාර මුද ක් එකතු විෙ. සන්ධයා කා යේ සුපිරි යවළඳ සල් මිමියේ පැවති 'ඕලු ්ල් දින' ජන හමුවට විශ්‍ා පිරිසක් සහභාගී වූහ. එ් පිරියසන් යබොයහෝ යදයනක්ද පිළිකා සරෙ අරමුද ට ම්න්ට හැකි ප්ණින් ආධාර කය ෝෙ. ස්හර සුළු වයාපාරිකෙන් අවුරුදු පමා දාෙක වී්ට යපොයරොන්දු වූහ. සහභාගී වූ පිරිසට සුපිරි යවළඳ සයල් අනුරහයෙන් ආහාර පානාදියෙන් සංරහ කරනු ැබීෙ. ස්ාධි ජන හමුව අ්මා කමා කරමින් ඕලු ්ල් දිනෙට දාෙක වූ සිෙලු යදනාට් කෘමඥමාවෙ ප්‍රකාශ්‍ ක ාෙ.

"අද ්ට හරි් සන්යමෝස දවසක්.. අද පැව වවුන අයප් ඕලු ්ල් දිනෙ ඉමා් ව් සාර්ථකයි...අපිට යතොඩක් ආධාර හම්බ වුනා... ය්මන තියෙන මව ව වැදත ව යදෙක් ම්යි යතොඩාක් කට්ටිෙ යම්කට සහභාගී වුන එක... යම්යකන් අයප් පිළිකා සරෙ අරමුද ට ය ොකු ශ්‍ක්තිෙක්... තැම්්ක් ැබුනා... …යම් දිනෙ සංවිධානෙ කරන්න උදව කරපු අෙට ව... සිහිවටන ව ට මුදල් බා දුන්න ආෙමන ව ට ව... ප්‍රචාරක කටයුතු ව ට උදව කරපු ආෙමනව ට ව... ඒ වයේ් අද ්හන්සියෙන් වැඩ කරපු ස්යවච්ා ා නි ධාරීන්.. නි ධාරිනිෙන්ට ව ්් ඉස්යසල් ් ස්තූති කරන්න කැ්තියි… යම් කවුරු ව ඒ යතොල් න්යත නම් සඳහන් කරන්න එපා කිෙ ්ට කිෙ තිබුනා.. ඒ හින්ද ්් ඒ ඔක්යකෝට සාමූහිකව ස්තූති කරනවා.... …ඔෙයතොල්ය ො ඔක්යකෝ දන්නව පිළිකාව කිෙන්යන ඉමා් ව භොනක... ඒ වයේ් හිමට ව..ඇඟට ව කරදරෙක් යදන ය ඩක් කිෙ ... ්් යම් අ ව දැකී් බ තියෙනවා... ්් කා ෙක් ලියුයක්මිො යරෝතයෙන් පීඩා වින්දා... ඒකට දුන්න ප්‍රතිකාර හින්ද ්ට යතොඩක් කරදර වුනා... ්යේ ආදරණීෙෙන්ට


710

්යනෝ ය ොන්යසේකා

කරදර වුනා.. ඉතින් ්ට යහොඳට ය වයරනව යම් ය යඩන් ඇතිවන විපාක ය්ොනවද කිෙ ා... …ඒ එක්ක් පිළිකාව කිෙන්යන සීෙට සීෙක් යහොඳ වුනා කිෙ විස්වාසෙකින් කිෙන්න පුලුවන් ය ඩක් යනය්යි... හැබැයි හරිෙට යව ාවට ප්‍රතිකාර කය ො ව ආයි ව ්තු යවන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩුයි... ්් ලියුයක්මිොයවන් දැන් සුවෙ බ තියෙන්යන... ඒක ඉස්සරහට ව එයහ් යවයි කිෙ ්් ප්‍රාර්ථනා කරනවා…. ය්ොන යද් සිද්ධ වුන ව ්් ජීවිමයේ ඉස්සරහට ෙනවා... ඒ එක්ක් ්ට දුන්න ප්‍රතිකාරව අතුරු ල ෙක් හැටිෙට ්යේ ඇහැක ආබාධෙක් ඇති වුනා.. ඒක යහොඳ කරන්න අ්ාරුයි... ඒ කිෙන්යන ්ට දැන් තියෙන්යන එක ඇහැයි... ඒ ව ්් ්යේ ජීවිමෙ නව වමන්යන නෑ...." පැමිෙ සිටි සිෙලු් යදනායතන්් යසෝ සුසුම් හඬක් නැගුයන්ෙ. යබොයහෝ යදයනකුයේ යදයනමට කඳුලු පිරුනි.

" අපි යම් පිළිකා සරෙ අරමුද පටන් ත වයම ්් වයේ පිළිකා යරෝතයෙන් දුක් විඳින ජනමාවට සහනෙක් බා යදන්න... ඒ මුදල් අතින් විමරක් යනය්යි... අනිකු ව සහන කටයුතු... ඒ කිෙන්යන ්ානසික සුවෙ බා යදන්න.. ජීවිමයේ බ ායපොයරො වතු ඇති කරන්න.. ධනා ව්කව හිමන්න.... ය්න්න යම් වයේ යසේවෙකු ව ඒ යරෝගින්ට ව.. ඒ යතොල් න්යත පවුල් ව අෙට ව බා යදන්න අපි හිමායතන ඉන්නවා... අපි යම් අරමුද රජෙ පිළිත ව සහන අරමුද ක් හැටිෙට ලිො පදිංචි කරනවා.. එයහ් කර ඉස්පිරිමා ව සහයෙෝතෙ ඇතුව අපි පිළිකා යරෝතයෙන් පිඩා විඳින අෙට උදව උපකාර කරන්න අපි පටන් තන්නවා.... ….ඒ හින්දා ඔෙයතොල්ය ො යම් අරමුද ට ආධාර කර කර ත වයම ය ොකු පිනක්.. ්් ඔෙ යතොල් න්ට ආයි ව ස්තූති කරනව අපිට බා දුන්න යම් සහයෙෝතෙට... අපි යම් පටන් ත වම ඕලු ්ල් දිනෙ හැ් අවුරුද්දක් කරන්න බ ායපොයරො වතු යවනවා...


යනොසැය න යසයනහස

711

ඉස්සරහට අපි යම්ක රයට් අනි ව පළා වව ට ව අරයතන ෙන්න හිමායතන ඉන්නවා... එයහ් කර අපි බ ායපොයරො වතු යවන්යන අපිට පුලුවන් විදිෙට යම් අසරෙ පිළිකා යරෝගීන්ට පිහිට යවන එක... අපිට එයහ් කරන්න ශ්‍ක්තිෙ දුන්නට..වධර්ෙෙ දුන්නට... ඔෙයතොල් න්ට යතොඩාක් ස්තූතියි... ඉස්සරහට ව අපිට සහයෙෝතෙ යදන්න... ඔෙ යතොල් න්යත ජීවිම ව ට සතුට...සා්ෙ සහ ෙහප ව යසෞඛයෙ ැයේවා... ස්තූතියි...." ස්ාධියේ කමාව අවසානයේ පිරියසන් නැගුයන් විශ්‍ා ඔල්වරසන් හඬකි. ස්ාධියේ පයරෝපකාරි වවෙ ව, පරිමයාතශීලි වවෙ ව, කරුො දො ගුෙෙ ව ඇෙට ඇතිවූ දුක්, කරදර කම්කයටොළු නිසා මව ව පුළුල් විෙ. ඇෙ වචනයේ පරිස්ාප්මාර්ථයෙන්් ස්ාජ යසේවිකාවක් වූවාෙ. ඇෙ කිසි් මාන්න ්ාන්නෙක් බ ායපොයරො වතු වූයේ නැම. ඇෙට අවැසි වූයේ සිෙලු යදනාට් සතුට සහ සහනෙ ළඟා කර දී්ෙ. ********


712

12 තාරකගේ මව සිය පුතුගේ දක්ෂතාවයත්, ඔහුගේ ජයග්‍රහණ ගැනත් මහණත් අභිමානයට පත් වූවාය. ගමය මවකට නිතැනින්ම හණද තුලින් ඇතිවන ආඩම්බරයකි. ඇය තාරක නිසා මහණත් උද්දාමයට පත් වූවාය. නෑදෑ හිත මිතුරු සියලු ගදනා ගැනම ඔහුගේ දක්ෂකම් ගැන උදම් ඇනුවාය. ඒ සමගම ඇය තාරකගේ ඉදිරි ජීවිතය ගැන සිහින මවන්නට පටන් ගත්තාය. තාරක ලංකාගේ නම ගිය වවදයවරගයු ගමන්ම 'ඉහණල' සමාජගේ වැජගෙන පුද්ගලගයු වනු දැකීම ඇගේ එක් සිහිනයක් විය. ගම් සිහිනය හණා සමගාමීව ධනවත්, බලවත් පුද්ගලයින් සහණ පවුල් සමග සම්බන්ධකම් පැවැත්වීගම් ආශාවක්ද ඇයට ඇතිවිය. ගම් ආශාව ඔඩු දිවීමට එතරම් කාලයක් ගත වූගේ නැත. තාරකගේ දක්ෂතාවය මත නැගුන ඇය ගපොළවට තරමක් ඉහණලින් ගමන් කරන්නට පටන් ගත්තාය. ගමවැනි මානසිකත්වයකට පුද්ගලගයු පත්වූවිට සමාජ සාරධර්මයන්, ආචාරශීලිත්වය සහණ මිනිස් හණැඟීම් පගසකට විසි වීම සාමානයගයන් සිු වන ගදයකි. වවදය පීඨගේ පැවති නවක වවදයවරුන්ට උපහණාර දැක්වීගම් උත්සවගේදී තාරකගේ මවට ළමා චිකිත්සා රන් පදක්කම දිනූ අගමෝදිනිගේ මෑණියන් හණමු වූවාය. ගදගදනාම ු ඩා කාලගේදි එකම පාසගල් ඉගගනුම ලබා ඇති බව එහිදී ඔවුහු දැන ගත්ගතෝය. ගම් නිසා ගදගදනා අතර මිත්‍ර බවක් ඇතිවිය. ගමම උත්සවගේදී අගමෝදිනි පිළිබඳව තාරකගේ මව මහණත්වූ පැහණැදීමකට පත් වූවාය. අගමෝදිනි ඉගගනීමට දක්ෂ, පියකරු එගමන්ම පැහණැබර අනාගතයක්


ගනොසැගලන ගසගනහණස

713

ඇති වවදයවරියක් වන බව ඇය ගත්රුම් ගත්තාය. එපම ක්ද ගනොව අගමෝදිනීගේ පවුල ධනවත් කමින්ද ඉහණල බව ඇයට වැටහිනි. තාරකගේ ජයග්‍රහණ නිසා මානගයන් සහණ උඩු කමින් අන්ධවූ තාරකගේ මවගේ බුද්ධිය අඥාන කඩතුරාගවන් වැසී යාම නිසා ඇයට මුලත්, අතීතයත් ගනොගපනී ගිගේය. ඇය තාරක සහණ අගමෝදිනී එක්වනු දැකීමට ආශා කලාය. ඒ මගින් තාරකට සමාජගේ 'ඉහණල' තැනකට යාම පහණසුගවන් කල හණැකි බව ඇය සිතුවාය. සමාධි ලියුගක්මියා ගරෝගගයන් පීඩා විඳීමත්, ඇගේ එක ඇසක දෘෂ්ටිය නැතිවී යාමත් තාරකගේ මවගේ ගම් අත්තගනෝමතික ආශා ගින්නට පිු රු එක් කගල්ය. යම් අදහණසක් ඇතිවු ඇය දිනක් අගමෝදිනීගේ මවට ු රකථන ඇමතුමක් ගත්තාය. "ආ හණගලෝ... ගම් තාරකගග අම්මා කතා කරන්ගන..." "ආ හණගලෝ ගකොගහණොමද?... අගන් ගසොරි... මට ඔයාට කතා කරන්න බැරි වුනාට.. ගම් එක එක වැඩ අගන්..." අගමෝදිනිගේ මව කීවාය. "අගන් කමක් නෑ... මටත් එගහණම තමයි.... ගම් මම කතා කගර් වැදගත් ගද්කට...." "ඒ ගමොකද්ද?...." අගමෝදිනීගේ මව ඇසුවාය. "ම්ම්ම්.. අපි ගම් ගැන යන්තම් එදා කතා කරාගන... ගම්... ඔයා ගමොකද හිතන්ගන තාරකයි… අගමෝදිනියි එකතු ගවන එක ගැන?...." "ම්ම්ම්ම්... ඇත්තම කිේගවොත් මමත් හණරිම කැමතියි... ඒත් ඉතින්... තාරකට ගර්ල් ගෙන් ක ගකගනක් ඉන්නවගන.... එදා ස්පී එගකත් කිේගව...."


714

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"හණ්ම්ම්ම්ම්... ඒක නම් එගහණම තමයි... ඒත් අගන් ඕවා ඉස්ගකෝගල යන කාගල වුන ගද්වල්ගන… ගම් ළමයි ඒ කාගල ගමොනවද දන්ගන?... ගන්ද?..." තාරකගේ මව කීවාය. "ඒ වුනත් ගදන්න එන්ගේජ් ගවලා ගන්ද ඉන්ගන?...." "චුක්.. එන්ගේජ් වුනාට ගරජිස්ට වුගන් නැහණැගන... ඔය මුු මාරු කරල ඕන තරම් කැගඩන සම්බන්ධ තිගයන්ගන...." "තාරක කැමති නම් අපිත් කැමතියි.. අගමෝදිනි නම් උඩින් කැමති ගවයි... එයා නිතරම තාරක ගැන කියනවා...." "අනික ඔය තාරකගග ගර්ල් ගෙන් කට ලියුගක්මියා හණැු නා.. ඒ මදිවට ඒගක ගමොකද්ද එකක් හින්ද එක ඇහණැක් ගේන්ගනත් නෑ... ඉතින් තාරකට පුලුවන්ද ඔය වගේ ගර්ල් ගකගනක් මැරී කරන්න... එයා ගලොු ගදොස්තර ගකගනක් ගවන්නගන ඉන්ගන...." "අම්ගමෝ... ලියුගක්මියා කියන එක ආයිත් ගකොයි ගවලාගව එයිද දන්ගන නෑ... ඒ හින්ද ඒක නම් කරල ගදන්න එපා...." තම දියණිය වවදය වරියක් වූවත් වවදය විදයාව ගැන කිසිම දැනුමක් නැති අගමෝදිනිගේ මව කීවාය. "ඒක තමයි අගන්... ගම්... අපි ගකොගහණොම හණරි තාරකයි අගමෝදිනීයි එකතු කරමු... මම ගම් පැත්ගත වැඩ බලාගන්නම්... ඔයා ඔය පැත්ගත වැඩ බලා ගන්න..." "ෂුව'...අපි එගහණම කරමු.... " අගමෝදිනීගේ මව කීවාය. පුද්ගලගයු ගේ දර්ශනය සහණ අදහණස් සුළු කාලයක් තුලදි උඩුු රු යටිු රු වීමට පුලුවන. ආත්මාර්ථකාමිත්වය සහණ ස්වයං සුබ සිද්ධිගේ ආශාවල් මතුවූ විට එය අන් සියලු ගද් අභිබවා නැගී සිටී. නිසි අවස්ථාවක් එනතුරු බලාසිටි තාරකගේ මව තාරකගේ නිවාඩු දිනයකදී ඔහු සමග ගම් පිළිබඳව කතා කලාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

715

"පුතා.. දැන් ඔයා ඉස්සරහණට ගලොු ගදොස්තර ගකගනක් ගවන්නගන යන්ගන.. ඉතින් ඔයා ඒ විදියට හණැඩ ගැගහණන්න ඕන...." ඇය කීවාය. "ගමොකද්ද අම්ගම ඒ විදියට හණැඩ ගැගහණනවයි කියන්ගන... ගඩොක්ට' ගකගනක් කියන්ගන මිනිස්සුන්ගග ගලඩ වලට ගබගහණත් ගදන.. ඒ මිනිස්සුන්ව සනීප කරන ගකගනක්... ආයිත් ගමොකද්ද ඕගක් හණැඩ ගැගහණන්න තිගයන්ගන...." තාරක නුරුස්නා ස්වරගයන් ඇසීය. "එගහණම බෑ පුතා.. ගදොස්තර ගකගනක් වුනාම තත්වයක් තිගයන්න ඕන... සමාජගේ හණැගමෝම ගරු කරන ගකගනක් ගවන්න ඕන... ඉතින් ඒකට ගහණොඳ සමාජ තත්වයක් ඕන..." "අම්ගම ගම්... මම මිනිස්සුන්ට කරු ාගවන් නියම විදියට ගබගහණත් කරාම ඒ ගගොල්ගලො මට නිකන්ම ගරු කරයි... ආයිත් ඒගක අමුතුගවන් ගන්න ගදයක් නෑ... නිකන් විකාර කියන්න එපා අම්ගම...." "එගහණම බෑ පුතා අද කාගල ඒ පිළිගැනීම ගන්න..." "එගහණනම් අම්මා මට ගමොකද්ද කරන්න කියන්ගන?...." තාරක ඇසීය. "පුතා.. මම කියන එක ගහණොඳින් අහණන්න... අපි ජීවිගත් වැදගත් තීර ගන්න ගකොට අපි ඉස්සරහණ ගැන ගහණොඳට හිතල බලල ඒ තීර ගන්න ඕන... අපි සම්බන්ධකම් තියාගන්න ඕන පවුල් ගැන අපි ගහණොඳට හිතල බලන්න ඕන.. ගමොකද... ඒව හණරිම වැදගත්...." "අම්ම ගම් ගමොනව කියනවද කියල මට ගත්ගරන්ගන නෑ..." වයාකූලබලබවට පත් තාරක කීය. "ගහණොඳයි පුතා මම ගකලින්ම කියන්නම්... ඔයා දන්නවගන අගමෝදිනී.... අර ඔයා වගේම ගගෝල් ක ගම කල් එකක් දිනපු ගර්ල්..."


716

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ඉතින්?...." තාරක මදක් සැගරන් ඇසීය. "එයාගේ අම්මා මාත් එක්ක කතා කරා... ඒ මිනිස්සු හණරිම වැදගත් මිනිස්සු.. අගමෝදිනීගග අම්මා මාත් එක්ක ගපොඩි කාගල් ඉස්ගකෝගල හිටියා.. ඒ ගගොල්ගලො හණරිම කැමැත්ගතන් ඉන්ගන අගමෝදිනීව පුතාට කසාද බන්දලා ගදන්න..." තාරකගේ මව අමාරුගවන් කියා ගත්තාය. "අම්ගම්ඒඒඒඒඒඒ....." තාරකට නිතැනින්ම කෑ ගැස්සුනි. ඔහුගේ හිසට පහණරක් වැු නා වැනි හණැඟීමක් ඇති විය. "පුතා... ගම්ක පුතාට අමාරු ගදයක් ගවන්න පුලුවන්.. ඒත් මම කියන්ගන පුතාගග ගහණොඳට... සමාධි ගහණොඳ ගෑණු ළමගයක් තමයි... ඔය ගදන්නගග ආදරයත් මම දන්නවා... ඔය ගදන්න එන්ගේජ් වුන එකත් හණරි... ඒ වුනත් පුතා සමාධිට ලියුගක්මියා තිබුනා... ඒ එක්කම එයාගග දැන් එක ඇහණැක් නෑ... ඉතින් සමාධි බැන්ගදොත් පුතාට ු ක් විඳින්න ගවනවා... ඔයා දැන දැන අමාරුගව වැගටන්න ඕන නැහණැගන... ඔය සම්බන්ධය නවත්තල පුතා අගමෝදිනී ගැන හිතන්න.. සමාධි ගම්ක ගහණමිහිට ගත්රුම් ගනී.. අපි එයාට ගදන්න පුලුවන් හණැම උදේවම ගදමු..." මව කියූ ගම් කතාගේ බාගයක් තාරකට හණරි හණැටි ඇසුගන් නැත. ඔහුගේ මුලු ඇඟම ගිනි ගගන දැගවන්නට විය. තම මව විසින් තමාගේත් සමාධිගේත් ගනොසැගලන ගසගනහණසට එල්ල කල ගම් පහණර නිසා ඔහු ගකෝපාවිෂ්ඨ වූගේය. ඔහුගේ රුධිරය අධික ගලස රත් විය. ඔහුට උන්හිටි තැන් අමතක විය. ඔහුගේ සිරුර ගකෝපගයන් පුපුරන්නට ආසන්න විය. තාරක යන්තම් වචන ගසොයා ගත්ගත්ය. ඔහු දෑත් එක් ගකොට තම මෑණියන්ට වැඳ නමස්කාර කගල්ය. "අම්ගම්... මම ගම් අත් ගදගකන් වැඳල තිගයන්ගන මගේ ආගමටයි.. අම්මටයි තාත්තටයි විතරයි... මම අදත් ඒ විදියට අම්මට


ගනොසැගලන ගසගනහණස

717

ගම් අත් ගදගකන් වැඳල එක ගදයයි ඉල්ලන්ගන... මට ගවන කිසිම ගදයක් ඕන නැහණැ... සමාධි කියන්ගන මගේ ජීවිතය... මගේ ජීවිතය නැති කරන්න එපා... ඒ හින්ද කරු ාකරල සමාධි මගගන් ගවන් කරන්න හණදන්න එපා.... ඒක කවදාවත් ගවන්ගන නැහණැ... අම්මට මතකද එදා එන්ගේජ්මන්ට් එක දවගස අම්ම සමාධිව ු ව හණැටියට බාර ගත්තා?... ගමොනවද දැන් ඒ ගපොගරොන්ු වට ගවලා තිගයන්ගන?... ගකෝ අම්මගග ඉස්සර තිබුන ඒ ගලන්ගතු කම... අම්මට අර ු ෂානි නංගිගග තාත්තට වගේ සල්ලිවලයි ගලොු කගමයි රස්ගන ඇඟට ගහණලා... මට ගේන්ගන ඒ මිනිහණගග ආත්මය අම්මට වැහිලද ගකොගහණද.... මනුස්සකම් අමතක ගවලා...අම්ගම මම එකක් හණරිම කරු ාගවන්…ගහණොඳින් කියන්නම්.. සමාධිගග එක ඇහණැක් ගනගමයි…. මුලු ඇඟම නැති වුනත් ඒ ලස්සන හණදවත ගැගහණන කන් මම සමාධි එක්ක ඉන්නවා... ඒ ලස්සන හණදවත ගැගහණන කන් මම සමාධිව ආදරගයන් තුරුලු කරගගන ඉන්නවා... ඒ ලස්සන හණදවත ගැගහණන එක නැවතුන දවසට මගේ හණදවත ගැගහණන එකත් නවතිනවා.... අන්න ඒක මතක තියා ගන්න අම්ගම්ඒඒඒඒඒ...." කතාව අවසානගේ ගකෝපය සහණ ගශෝකය දරා ගත ගනොහණැකිවූ තාරක අසල තිබූ මල් බඳුනක් ඔසවා ගේගගයන් ගපොළගේ ගැසීය. මල් බඳුන කැබලි වලට කැඩී වීසි විය. මව බිරන්තට්ටු වූවාය. ශබ්දය ඇසුන නදීකා කාමරගේ සිට වහණා දිව ආවාය. සිු වී ඇති ගදය ු ටු නදීකා වහණාම තාරක වත්තන් කර ගත්තාය. "අගන් මල්ලි... අගන් ේලීස් කූලබල් ඩවුන් මගග සුු මල්ලි... එන්න.. අපි කාමගර්ට යමු..." සිය මව ගදස තියුණු බැල්මක් ගහණලූ නදිකා, තාරක වත්තන් ගකොට ගගන ඔහුගේ කාමරයට ගගන ගගොස් යහණගන් සැතගපේවාය.


718

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"අගන් මගග රත්තරන් මල්ලි.. ඔයා කිසිම කලබලයක් කරන්න එපා...මම කාමගර් ඉඳන් ඔක්ගකොම ඔයයි අම්මයි කියපුව අහණගගන හිටිගය.. අම්මට අමු කැවිලද ගකොගහණද... එගහණම නැත්නම් කවුරු හණරි අමු කවලා... නැත්නම් ගම් වගේ විකාර කතා කියන්ගන නෑ... මල්ලි ගපො කඩක්වත් කලබල ගවන්න එපා... ඔයයි සමාධි නංගියි එකතු ගවන එක කාටවත් නවත්තන්න බෑ... මම ඔය ගදන්න එක්ක ඉන්නවා... ඒ හින්ද ඔයාගග ඔලුව අවුල් කර ගන්න එපා ේලීස්... දැන් ඔයා ගපො කඩක් ඇස් පියාගගන ගරස්ට් කරන්න... මම අම්මට කතා කරන්නම්...." නදීකා ගමගසේ කියමින් තාරකගේ හිස ආදරගයන් පිරි මැද්දාය. තාරකට මහණත් සැහණැල්ලුවක් දැනිනි. ු ඩා කාලගේදි සිය ගසොගහණොයුරිය ඔහු නිදි කරවූ සැටි තාරකට සිහිපත් විය. ඇගේ උණුසුම ඔහුට දැනුනි. මද ගේලාවකින් ඔහුට නින්ද ගිගේය. නැවත සාලයට පැමිණි නදීකා මවට කතා කලාය. මව තවමත් කම්පන තත්වයකින් පසු වූවාය. "අම්ගම... අම්මට පිස්සුද මල්ලිට ගම් වගේ ගයෝජනා ගේන්න?.. ආ.. මම අම්මට එකක් කියන්නම්... මල්ලිගගයි සමාධි නංගිගගයි සම්බන්ධය අම්මට ගනගමයි.. සක්කරයටවත් කඩන්න බෑ... අන්න ඒක මතක තියා ගන්න... ගහණොඳ ගවලාවට තාත්තා ගගදර නෑ... හිටිය නම් මහණ ගිනි විජ්ජුම්බරයක් ගවනවා.. අම්මා සමාධි නංගිට කැමති නැත්නම් ඒක ගවනම ප්‍රශ්නයක්... ඒත් අම්ගම මල්ලිවයි සමාධිවයි ගවන් කරන්න හණදන්න එපා... ඒක අපාගත ගවන පාප කර්මයක්... ඒ වගේ ආදරයකට අපි මල් තියල වඳින්න ඕන.. මම ගම්ව ු ක් විඳල අත්දැකීගමන් ඉගගන ගත්ත ගද්වල්.. අනික අම්ගම… මල්ලි ගම් රටට ගගොඩක් වටිනා සම්පතක්... මල්ලි ගම් රගට් ඉන්න ගහණොඳම ගදොස්තර ගකගනක් ගවනවා... අම්මා ඒ සම්පත විනාස කරල මල්ලිව පිස්ගසක්..අපරාධ කාරගයක් කරන්න එපා...."


ගනොසැගලන ගසගනහණස

719

නදිකා ගේගගයන් කීවාය. කිසිවක් කරකියා ගත ගනොහණැකි වූ මව වික්ෂිේත වී බලා සිටියාය. ඇගේ ගමම අත්තගනෝමතික ක්‍රියාගවන් ඇති වන්නට ගිය විනාශය ඇයට ගත්රුම් ගිය ලු ණු ඇගේ මුහුග න් ගපගනන්නට තිබුගන්ය. එදා සමාධි සහණ තාරකගේ මුු මාරු උත්සවය දිනගේ නදීකා ඔවුන් ගදගදනාගේ සම්බන්ධයට විරුද්ධ වූවාය. තාරකගග මව එයට ආශීර්වාදය ු න්නාය. එගහණත් ගම් අවස්ථාගේ සමාධි සහණ තාරකගේ සම්බන්ධයට නදිකා සම්පූර් සහණගයෝගය ගදන අතර මව එයට එගරහි වීමට තැත් කලාය. පුද්ගලයන්ගේ අදහණස්, කාලය සහණ පරිසරය අනුව ගවනස් වීම අසාමානය ගදයක් ගනොගේ. ++++++++

නින්ගදන් අවදිවූ තාරක සිු වූ සියල්ල සිහිනයක්දැයි සිතුගේය. ඔහුගේ සිතට දැනුගන් මහණත්වූ ගශෝකයකි. තම මව අගමෝදිනී සම්බන්ධගයන් ගගනා ගම් ගයෝජනාවට වඩා සමාධිගේත් තමාගේත් ආදරයට කල ගනොසැළකිල්ලත් ඊට දැක්වූ අගගෞරවයත් ඔහුට මහණත් ගේදනාවක් ගගන ු න්ගන්ය. සිය මව ගමවැනි මානසිකත්වයකට පත් වූගේ ඇයිදැයි ඔහුට සිතා ගත ගනොහණැකි විය. තාරක ගබොගහණෝ ගේලාවක් යහණගන් වැතිරී කල්පනා ගලෝකගේ නිමේන වී සිටිගේය. ඔහුට කිසිවක් හණරි හණැටි සිතා ගැනීමට ගනොහණැකි විය. එදින සවස් කාලගේ ඔහු අගමෝදිනිට ු රකථන ඇමතුමක් ගත්ගත්ය. "අගමෝදි... මට ගපො කඩක් ඔයාව මීට් ගවන්න පුලුවන්ද?...." තාරක ඇසීය.


720

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"අගන් තාරක... මම දැන් ගවෝ ක එගක් ඉන්ගන... මම අද ඕන්ගකෝල්.. ඔයා එගහණනම් ගවෝ ක එකට එන්න... එතගකොට මීට් ගවන්න පුලුවන්..." "ෂුව' අගමෝදි...මම එන්නම්..." තාරක ළමා වාට්ටුවට ගගොස් අගමෝදිනි මු

ගැසුගන්ය.

"එන්න තාරක... අපි ගඩොක්ට'ස් රූම් එකට යමු....." අගමෝදිනී තාරක කැඳවාගගන වවදයවරුන්ගේ විගේක කාමරයට ගගොස් අසුන් ගත්තාය. "ඇයි තාරක ඔයාට හණදිස්සිගයම මාව මීට් ගවන්න ඕන වුගන්?...." අගමෝදිනි ඇසුවාය. "හණ්ම්ම්ම්...අගන් මන් දන්ගන නෑ අගමෝදි... ඔයාට ගම්ව ගකොගහණොම කියන්නද කියල...." "අගන් තාරක.. ඕන ගදයක් කියන්න ළමගයො... අපි ක්ගලෝස් ගෙන් කස්ලගන..." "අගමෝදි...මගේ අම්මා මට ඔයා ගැන ගයෝජනාවක් ගගනාවා... අම්මට කවුරු ගම්ව ඔලුවට දැම්මද දන්ගන නෑ අගමෝදි... මට ගම් ෆුල් අේගසට් ගහණල ඉන්ගන..." තාරක ගම් කතාවට අගමෝදිනි කිසිම විස්මයක් ඇතිවූ බවක් ගපන්නුම් ගනොකලාය. "අයිගයෝ තාරක... මම හිතන්ගන ගම්ක අගේ අම්මල ගදන්න කතාකරල අර ගත්ත කිචන් කැබිනට් එගක් තීර යක්... මගේ අම්මත් ඕක ගැන මට කිේවා..." "ගමොනවා???... ඔයා එක්කත් කිේවා?..." තාරක පුු මගයන් ඇසීය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

721

"ඔේ අගන්... මම ඇහුගන නෑ වගේ නිකන් හිටියා... ඔයා ඕකට ඔ චර කලබල ගවන්න එපා තාරක... ඒක කවදාවත් ගවන්ගන නෑ... අගේ අම්මලට හිටපු ගමන් ඔය වගේ පිස්සුවවල් ඔලුවට ගහණනවා...." "ඔයා ගමගහණම කිේවම මට ගලොු රිලී ් එකක් ලැබුන අගමෝදි... සමාධිවයි මාවයි ගවන් කරන්න කිසිම ගකගනක්ට බෑ...." "ඔය ගදන්නගග ආදරය මට ගහණොඳට ගත්රුම් ගන්න පුලුවන් තාරක... මමත් ඉස්ගකෝගල යන කාගල ගබෝයි ගකගනක්ට ආදරය කරා.. එයත් ඒ වගේම මට ආදරය කරා... හණරියට ඔයයි සමාධියි වගේ.... ඒත් අගේ අම්මයි තාත්තයි ඒකට විරුද්ධ වුනා... එයාට තර්ජනය කරා ගම් සම්බන්ධය නවත්තන්න කියලා... ඉතින් එයාට ජීවිත තර්ජනයක් ගවයි කියන බයට අපි ඒක නැවැත්තුවා... එදා ඉඳල අද ගවනකන් මම ගවන ආදරයක් ගැන හිතුගව නෑ තාරක...." අගමෝදිනි මදක් සංගේදී ගවමින් කීවාය. "අගන් ගසොරි අගමෝදි... ඔයාට ු කක් ගවන ගද්වල් මතක් කරාට... ඔයාගග අම්මල කරල තිගයන්ගන ගලොු වැරදි වැඩක්... ගදන්ගනක්ගග ආදරයට අු ල් ගහණලන එක පවක් මම හිතන හණැටියට...." "හණ්ම්ම්... ගමොනව කරන්නද තාරක.. පස්ගස එයා කැනඩාවලට ගියා ස්ටඩී කරන්න.. දැන් එගහණේ ඉන්න සිංහණල ගර්ල් ගකගනක් මැරී කරන්න යනව කියල මට දැන ගන්න ලැබුනා..." "හණ්ම්ම්ම්.. අ' ඇම් රියලි ගසොරි අගමෝදි...." "දැට්'ස් ඕගක් තාරක.... ගම් තාරක... ඔය අම්මලගග ගබොරු ගයෝජනා හින්දා ඔයා ගපො කඩක්වත් කලබල ගවන්ගන එපා.. ඔයා සමාධිට ගකො චර ආදගර්ද කියල මම ගහණොඳට දන්නවා.. අගේ මුළු යිනල් ඉය' එගක්ම සමාධි අසනීප ගවලා හිටිගේ.. ඒත් ඔයා සමාධිව ආදගරන් බලා ගත්තා... ඔයා යිනල් ඉය' එගක් වැඩ කගල්


722

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

ගකො චර අමාරුගවන්ද කියල මම දන්නවා... ඒ විතරක් ගනගමයි... ඔයා අපිටත් ස්ටඩීස් වලට ගහණල්ේ කරා... ඔයාගග ගහණල්ේ තිබුගන නැත්නම් මට කවදාවත් පීඩියැක්ට්‍රික්ස් ගගෝල් ක ගම කල් එක ගන්න හණම්බ ගවන්ගන නෑ...." "ඔයා ලස්සන හිතක් තිගයන ගර්ල් ගකගනක් අගමෝදි... ඔයා ගගොඩක් මගේ සමාධි වගේ... ඔයාට සිටු ු මාරගයක් ලැගබන්න කියල මම විෂ් කරනවා... ඔයා ඒ වගේ ගකගනක් ලැගබන්න සුු සු ගර්ල් ගකගනක්...." "තාරක... මට සිටු ු මාරගයක් ඕන නැහණැ.. මට ඔයා වගේ ලස්සන හණදවතක් තිගයන ගබෝයි ගකගනක් ලැබුගනොත් ඒ ගහණොඳටම ඇති... මට ඕන මට හණදවතින්ම ආදරය කරන... මාත් එක්ක ජීවිගත් ඉස්සරහණට යන්න ශක්තියයි වධර්යයි තිගයන ගබෝයි ගකගනක්... එතගකොට ඔයයි සමාධියි වගේ මට ලයි ් එක හණදා ගන්න පුලුවන්...." "ඔයා විෂ් කරන විදියටම ඔයාට ලයි ් එගක් සතුට.. ඒ වගේම සැනසීම ලැගබන්න කියල මම ප්‍රාර්ථනා කරනව අගමෝදි..." තාරක සගහණෝදරගයු ගේ ගසගනහණසින් කීය. "තෑන්ක් යූ ගවරි ම තාරක.... යූ ආ' ගසෝ නයිස්.... තාරක.. අපි අගේ පරම්පරාගව ඉඳලවත් ගම් සමාජගේ තිගයන පුහු අදහණස් අයින් කරන්න බලන්න ඕන... ගම් සමාජගේ ගදන්ගනක්ට නිදහණගසේ ආදරය කරන්න පුලුවන් ගවන්න ඕන.. නිදහණගසේ ජීවත් ගවන්න පුලුවන් ගවන්න ඕන... රගට් පවතින නීතිගේ හණැටියට අපිට ඕන ගද්වල් කරන්න පුලුවන් ගවන්න ඕන... අපි වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න ඕන තමයි... ඒත් අගේ සිතුම් පැතුම්.. අගේ අරමුණු... ඒ වගේම අදහණස් ඒ ගගොල්ගලො පාලනය කරන්න හණදන එක වැරදියි... අපි ගම් තත්වය නැති කරන්න ඕන..." අගමෝදි තරමක් ගේගගයන් කීවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

723

"ඔේ අගමෝදි... අපි ගම් සමාජගේ උගත් අය හණැටියට එගහණම කරන්න උත්සාහණ කරන්න ඕන... ඒක අගේ වගකීමක් මම හිතන හණැටියට..." "හණ්ම්ම්… ඒ වුනාට තාරක.. දැන් අගේ බැ එගක් වුනත් කී ගදනක් හණය' ස්ටඩීස් වලට පිටරට ගිහිල්ලා ඒ රටවල් වල පදිංචි ගවයිද?.... ඉතින් ගකොගහණොමද ගම් වගේ ගද්වල් හණරියට කරන්ගන?..." "දැන් ඔයත් ඒ වගේ පිටරට ගිහින් නවතිනවද?...." "කවදාවත් නෑ තාරක... මම ලංකාගේ ළමයින්ට ආදගරන් ගබගහණත් කරන පීඩියැට්‍රීෂියන් ගකගනක් ගවනවා..." "මමත් එගහණමයි අගමෝදි... මම ඔන්ගකොගලොජිස්ට් ගකගනක් ගවලා ලංකාගව ඉන්න අසර පිළිකා ගල කඩුන්ට පිහිට ගවනවා..." "ඔයා එගහණම කරන්ගන ගමොකද කියල මට හිතා ගන්න පුලුවන් තාරක... අයි විෂ් යූ ඕල් ද ගබස්ට්..." "තෑන්ක්ස් අගමෝදි... ගම් ඔයා අගේ ගවඩින් එකට එනවගන..." "අනිවාර්යගයන්ම එනව තාරක... ගනොවැරදීම එනවා... මගේ උණුසුම් සුබ පැතුමුත් අරගගන එනවා...." අගමෝදිනි උගත් තරුණියකි. ඇය කිසිම විටක සමාධිගේත් තාරකගේත් ආදරයට කිසිු බලපෑමක් ගනොකරන්නීය. සමාධි සහණ තාරකගේ ගනොසැගලන ගසගනහණස කිසිදා ගනොගසලගවන අතර එය ගසලවීමට කිසිවු ට පුලුවන් කමක් ඇත්ගත්ද නැත. ++++++++

තාරක සමාධි සමග මවගේ ගමම අයුතු ගයෝජනාව ගැන කීගේ ගක්න්තිගයන් පුපුරමින්ය.


724

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"සමාධි.. මට ඒ ගවලාගව ආපු තරහණට මට මාවම පාලනය කර ගන්න බැරි වුනා... ගහණොඳ ගවලාවට අක්කා එතනට ඇවිත් මාව කූලබල් ඩවුන් කරා.. නැත්නම් ගමොනවයින් ගමොනව ගවයිද දන්ගන නෑ...." තාරක සමාධි තුරුලු කරගනිමින් කීවාය. "අගන් තාරක දැන් ඉතින් ඔක්ගකොම හණරිගන... අම්මත් එක්ක ඕකට තරහණ ගවන්න එපා... අම්මා ඔයාට ගගොඩක් ආදගරයි.. ඒකයි ගම් වගේ ගදයක් හිතට එන්න ඇත්ගත..." සමාධි කීවාය. "ඒ වුනාට සමාධි... අම්ම ගහණොඳටම දන්නව අපි ගදන්න ගකො චර ආදගරන්ද ඉන්ගන කියල... අපි එන්ගේජ් ගවලා ඉන්ගන කියල... ඒ එක්කම අම්ම ගහණොඳටම දන්නව අපි ගදන්නව කවදාවත් ගවන් කරන්න බැහණැ කියල...." "ඔේ තාරක... ඒ ඔක්ගකොම හණරි... ගමතනදි ගවලා තිගයන්ගන අම්මා ඔයාට ගදන්න පුලුවන් වැඩිම සැප ගදන්න හිතල තිගයනවා... ඔයාගග අනාගතය තවත් ලස්සන කරන්ගන ගකොගහණොමද කියල කල්පනා කරල තිගයනව.... අම්ම ගකගනක් එගහණම හිතන එක සාමානය ගදයක් තාරක... ඉතින් එගහණම හිගතන ගකොට කවුරු හණරි ඔලුවට ගමොකක් හණරි දැම්ගමොත් හණරි… එගහණම නැත්නම් ගදයක් හිතුගනොත් හණරි ඒක වැඩ කරනවා... අගන් තාරක.. දැන් ඕක අමතක කරල දාන්න.. ේලීස්... මම ආස නෑ ඔයා අම්ම එක්ක ගනොගරොක් ගවලා ඉන්නවට.. ඒක අපි කාටවත් ගහණොඳ නෑ..." "නෑ සමාධි.. දැන් මගේ එගහණම තරහණක් නෑ... අක්කා හණැබැයි නියගමට දීල තිගයනව අම්මට කට උත්තර නැති ගවන්න... අක්කා ඉස්සර හිටපු විදියට මම කවදාවත් හිතුගව නෑ අක්කා ගම් වගේ මට සගපෝට් කරයි කියලා...." "අක්කා ඔයාට ආදගරයි තාරක.. ඒ හින්ද තමයි අක්කා ඔයාට ඒ වගේ සගපෝට් කගර්... අක්කට ඕන ඔයා ගහණොඳින් ඉන්නව දකින්න... ඉස්සර අක්කට තිබුගන ගවනම මානසිකත්වයක්... ඒකයි


ගනොසැගලන ගසගනහණස

725

අක්කා ඔයාගගයි මගගයි ආදරයට කැමති නැති වුගන්... එගහණම නැතුව අපි ගදන්න එක්ක තිගයන තරහණකට ගනගමයි... දැන් ගම් අම්මටත් වුගන් එගහණම ගදයක් තමයි.... එගහණම නැතුව ඔයාට ආදගර් නැති හින්ද ගනගමයි... අම්මයි අක්කයි ගදන්නම ඔයාට ගගොඩාක් ආදගරයි තාරක... ගම් වගේ ගද්වල් ගවන්ගන ඒ ගවලාගව ඒ ගගොල්ලන්ගග තිගයන මානසිකත්වය හණැටියට...." "අගන් සමාධි... ඔයා නම් ගදේ ු වක්... ඔයාට පුලුවන් මිනිස්සුන්ව ගහණොඳට ගත්රුම් ගන්න..." "එගහණම නැතුව ජීවත් ගවන්න බෑ තාරක... අපි එගහණම ගත්රුම් ගත්ගත නැත්නම් අනවශය ප්‍රශ්න ඇති ගවනවා... දැන් ඉතින් ඔක්ගකොම හණරිගන.. අපි දැන් ඉස්සරහණ ගැන හිතමු...." "ඔේ සමාධි... ඒත් අම්මට මාර අේගසට් ගම් වුන වැග කට... තවම මාත් එක්ක හණරියට මූ බලල කතා කරන්ගනත් නෑ...." "අගන් තාරක එගහණම ගවන්න ගදන්න එපා... ඔයා අම්මත් එක්ක සාමානය විදියට කතා කරන්න.. එතගකොට ඒ ගතිය මග ඇරිලා යාවි...." "හණරි හණරි මන් එගහණම කරන්නම්ගකො...." "තාරක... දැන් අපි ගවඩින් එගක් ේලෑන් ගැන කතා කරමු ගන්ද?... නැත්නම් අන්තිගම්දි ඔක්ගකොම වැඩ හිර ගවනවා..." සමාධි කීවාය. "ම්ම්ම්ම්.. ඊට කලින් කරන්න වැඩක් තිගයනවා..." ගමගසේ කියූ තාරක සමාධි තුරුලු ගකොට ගගන ඇගේ ගතොල් තදින් සිප ගත්ගත්ය. "අගන ගම් තාරක... ගකෝලම් නැතුව ඉන්න... තව ටික දවසයිගන පැටිගයෝ.. ඊට පස්ගස ඔයාට දවස තිස්ගසම හණරි රෑ තිස්ගසම හණරි කිස් කර කර ඉන්න පුලුවන්...."


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

726

"ම්ම්ම්… රෑට කරන්ගන කිස් කරන එක විතරද?..." "මන් දන්ගන නෑ..." සුරතල් ගලස ගමගසේ කියූ සමාධි තාරක ගදස බලා මදහණස පාමින් දඟකාර ඉඟියක් ගකොට එතැනින් ඉවත්ව ගියාය. ++++++++

මිතුරු පිරිස එක්වී සමාධි සහණ තාරකගේ ජීවිතවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වූ ඔවුන්ගේ විවාහණය ගැන කතා කගලෝය. "මදැයි.. තව ගපො කගඩන් අවුරුු ගා ක් ලේ කරපු එක වතුගර… නැන්දම්මා ගපරලන්න හණදපු බාල්දිය හින්ද ගන්ද සමාධි?...." පසිඳු සුපුරුු කවට බසින් කීගේය. "අගන් නිකන් ඉන්න පසිඳු... එගහණම ගදයක් නෑ... දැන් ඒවා ඔක්ගකොම ඉවරයි...." සමාධි කීවාය. "බය ගවන්න එපා අක්කි... නැන්දම්මා අගේන්ස්ට් එකට ආගවොත් අපි ගිහිල්ලා ෆුල් වලියක් දාන්නම්..." ු ෂානි කීවාය. "අගන් නිකන් ඉඳපන් උගේ වලිය... නැන්දම්මා එක පාරක් රැේවම තමුගස මීටර් ගා ක් ු වයි..." පසිඳු සිනාගසමින් කීය. "ගම් ගම්... ඔය ගගොල්ලන්ගග ඔය විකාර කතා නවත්තනවද?... අපි ගම් වැදගත් ගද්වල් කතා කර ගන්නයි අද මීට් වුගන්... සමාධි...කියන්නගකො බලන්න විස්තර..." අනුත්තරා කීවාය. "අපි ගවඩින් එක ගන්න ඉන්ගන ජුනි හණතර ගවනිදා...." සමාධි කීවාය. "ඉයාආආආආආආ... කන්ග්‍රැජුගල්ෂන්ස්......" ප්‍රකාශ කරමින් කෑ ගැසුවාය.

ු ෂානි සතුට

"ඔේ.. සමාධි කිේවවගේ ජූනි හණතර තමයි දවස...සමාධිගග අම්මයි.. මගේ අම්මයි තාත්තයි අක්කයි ගක්න්දර අරව ගම්වා


ගනොසැගලන ගසගනහණස

727

ඔක්ගකොම බලල තමයි ගම් දවස තීර ය කගල්.. නැකැත් ඔක්ගකොම හණැු ගව එගහණම තමයි...." තාරක කීගේය. "තාරකයි මමයි මම අසනීප ගවන්න කලින් ඉඳල හිතාගගන හිටිගය ගකොේගල බී ගහණොගටල් එගක් ගවඩින් එක ගන්න.. ඉතින් ඒ විදියටම අපි ඒ ගහණොගටල් එගක් තමයි ගවඩින් එක ගන්න හිතා ගගන ඉන්ගන... මට අගේ සුප'මාකට් කම්පැණි එගකන් ඩිස්කවුන්ට් ගර්ට්ස් එතන හණම්බ ගවනවා... තාරකයි මමයි අගේ ඉන්වයිටීස්ලගග ලිස්ට් එකක් හණැු වා... ලිස්ට් එක සෑගහණන්න දිගයි... අගේ කැම්පස් යාලුගවො කීප ගදගනක්ට කියන්න ඕන... ඒ වගේම මගේ කම්පැණි එගක් අයට… තාරකගග සීනිය' ගඩොක්ට'ස්ලටයි... යාලුවන්ටයි කියන්න ඕන... අගේ අම්මල තාත්තල නෑදැයින්ගග ලිස්ට් එක හණදයි..." සමාධි කීවාය. "එතගකොට අපි නැද්ද?...." උෂාන් විහිලුවට ගමන් ඇසීය. "ඒක නිකන් ඇහණැල පූජාවට ගබර තිගයනවද කියල අහණනව වගේගන උෂාන්... ඔයගගොල්ගලො නැතුව අගේ ගවඩින් එකක් තිගයනවද?.. හි.හි.හි..." සමාධි කීවාය. "අක්කි... මම ගහණෝල් ගඩකගර්ෂන්… ඒ වගේම ්ලව' ගඩකගර්ෂන් බලා ගන්නම්.. ගම්ක මගේ කම්පැණි එගකන් කරන්ගන.. මතකද මම ඉස්සර දවසක් ඔයාට කිේවා අගේ කම්පැණි එගකන් ගදයක් කරනව කියල... මට ඔයාගග අයිඩියාස් ටික ු න්නම මම ඒ විදියට කරන්නම්... මියුසික් බෑන් ක එකත් මම ලෑස්ති කරන්නම්... එතගකොට ගපෝරුව කරන්ගන කවුද?...." ු ෂානි කීවාය. "ගපෝරුව සම්පූර් ගයන්ම තාරකගග අම්මා දන්න එක් ගකගනක් කරනවා... ඒ හින්ද අපිට ඒ ගැන කරදර ගවන්න ඕන නෑ..." සමාධි කීවාය. "ගක්ටරින් ගහණොගටල් එගකන්ද සමාධි?..." අනුත්තරා ඇසුවාය.


728

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ඔේ.. ගක්ටරින් ගහණොගටල් එගකන් තමයි... ගවඩින් ගක්ක්ස් නදීකා අක්කා බලා ගන්නවා... ගවඩින් ගක්ක් ස'ේ කරන එකට තනූජයි පවිත්‍රයි ගන්න පුලුවන්.. ගදන්නට එදාට සාරි අන්දන්න ඕන..." සමාධි කීවාය. "අම්ගම්.. ගදන්නා මාර ලස්සනට ඉඳියි සාරි ඇන්දම... ගකොල්ගලො කී ගදගනක් පස්ගසන් එයිද දන්ගන නෑ.." පසිඳු කීය. "ඔේ ඉතින්.. ඔයා වගේ ගකොල්ගලො හිටිගයොත් නම් ගවන වැඩක් ගනොකර ඒ ගදන්න දිහණා බල බල ඉඳියි..." අනුත්තරා කීවාය. "හණරි හණරි ගම්... ඒක ඒ ගදන්නයි… ගකොල්ගලොයි බලා ගනී.. දැන් එගහණනම් සෑගහණන්න වැඩ ගකොටසක් හණරිගන එගහණනම්… එතගකොට විඩිගයො.. ග ොගටෝග්‍රැෆි?...." උෂාන් ඇසීය. "ඒක හිගම්ෂි කරනව කියල ඉස්සර ඉඳන්ම මට කියල තිබුනා... මම එයාට ග කට් එක කිේවා... එයා ඒ ඔක්ගකොම කරන්නම් කිේවා... හණැබැයි දන්නවද?... හිගම්ෂි ගප්‍රේනන්ට්.... ගකොගහණොම වුනත් එයාගග කම්පැණි එගක් කට්ටියගන කරන්ගන..." සමාධි කීවාය. "අම්ගම්.. ගකල්ලත් එගහණනම් නිකන් ඉඳල නෑ..." උෂාන් කීවාය. "ඔේ ඉතින්.. ඒකියි ඒකිගග ගකොල්ලයි උෙයි ඩිලානියි වගේ ගවන්න ඇති...හි.හි.හි..." පසිඳු කීය. "අගන් ගම් නිකන් ඉන්න පසිඳු..." කීවාය.

ඩිලානි ලැජ්ජාගවන්

"හණරි...දැන් තිගයන්ගන ඉතාම වැදගත් ගද්... පසිඳු… ඔයාගන ඉතින් තාරකගග ගබස්ට්මන්... ඔය ගදන්නා නැෂනල් ගෙස් එක තමයි අඳින්ගන එන්ගේජ්මන්ට් එකට වගේ... එතගකොට... පියුමි තමයි ්ලව' ගර්ල් හණරිද ඩිලානි?...."


ගනොසැගලන ගසගනහණස

729

"ෂුව' සමාධි... පියුමි හණරිම ආස ගවයි..." "එතගකොට නංගි... අනූ... ඔය ගදන්න තමයි මගේ බ්‍රයි කස්ගම් කස්ලා.. එන්ගේජ්මන්ට් එගක් හිටිය වගේ තමයි... ඔය ගගොල්ලන්ගග සාරි මගේ බ්‍රයි කල් එකත් එක්කම ලෑස්ති කරන්න මම කියල තිගයන්ගන.. ඔයගගොල්ලන්ට තිගයන්ගන ගමෂ'මන්ට්ස් ගදන්න විතරයි...." "අක්කි...." ු ෂානි ගශෝකී මුහු ක් ආරූඪ කරගනිමින් කීවාය. "ඇයි නංගි?....." සමාධි මදක් පුු ම වී ඇසුවාය. "අගන් අක්කි.. මම බ්‍රයි කස්ගම් ක ගකගනක් ගවන්න සුු සුද?...." ු ෂානිගේ ගම් කතාවට සියලු ගදනාම පුු ම වූගවෝය. "අගන් නංගි..ඒ ගමොගකෝ?...." සමාධි ඇසුවාය. "අක්කි.. මගේ නිගම්ෂ් නැති වුනා...ඉතින් ඒක අන්ලකී ගදයක් ගන්ද?...." "නංගි... ආයිත් ඔය විදියට කතා කරල තිබුගනොත් මම ඔයාට කතා කරන්න බැරිගවන්න කටට ේලාස්ට' එකක් දානවා... ඔයා ගකොගහණොමද අන්ලකි ගවන්ගන?...ආ... ඔයා තමයි මට ජීවිතය ු න්ගන... මට වාසනාව ු න්ගන... මම ඇක්සිඩන්ට් වුනාම මට ගල් දීල මගේ ජීවිතය ගබ්රුගව ඔයා.. මම ලියුගක්මියා ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න ගකොට මට බ්ල ක දීල මගේ ජීවිතය ගබ්රුගව ඔයා... මම නිේගමෝනියා හණැදිලා ගගොඩක් අමාරු ගවලා ඉන්න ගකොට ඉක්මනට ගකොළෙ ගිහින් මට ගබගහණත් ගගනත් ු න්ගන ඔයා... මම අසනීගපන් ඉන්න දවස්වල හණදිස්සියක් වුනාම මාව ගහණොස්පිට්ල් එක්ක ගිගේ ඔයා... ඉතින් ඔයා ගන්ද මට වාසනාව ගගනාගව... අගන් නංගි ේලීස්... විකාර කතා කියන්න එපා... ඔයා මගේ බ්‍රයි කස්ගම් ක.. ආයිත් ඒ ගැන මුු ත් කියන්න එපා....." සමාධි දෑසට නැගුනු කඳුලු බිංු පිස දමමින් කීවාය.


730

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"අගන් ඔේ නංගි... ඒ විදියට හිතන්න එපා.. ඔයා අක්කිගගයි මගගයි ජීවිතයට ගගොඩාක් කිට්ටුයි... ඉතින් අගේ ජීවිතගේ ගම් වැදගත් අවස්ථාවට ඔයා සමාධිගග බ්‍රයි කස්ගම් ක ගවන්නම ඕන...." තාරක ු ෂානි තුරුලු ගකොටගගන කීය. "ඕගක් අයියා අක්කි... අ' ඇම් ගසොරි... මට ඒක නිකන්ම කිය වුනා... " "දැන් ඒක අමතක කරල දාන්න නංගි... හණරි තව එක ගදයක් තිගයනවා... මංගල ගමන යන කාර් එක ගමොකද්ද?...." සමාධි ඇසුවාය. "කාර් ගමොකටද?... බර කරත්තයක් තිබුනම ඇතිගන...." පසිඳු සිනාගසමින් කීය. "අන්න ගෂෝක්... එතගකොට කරත්ගත ගගොනාට උෙව ගන්න පුලුවන්..." උෂාන් කීය. "හූහූහූහූ.. ඇද්ද අහණගත්තා....." අනුත්තරා නියවමින් කීවාය. "අගන් අක්කි... ඕකට කාර් ගහණොයන්න ඕන නෑ... මම ගෂෝක් ගසල් ් ෙයිේ කාර් එකක් හණය' කරන්නම්... එතගකොට මම තමයි එළවන්ගන...." ු ෂානි කීවාය. "ගම්… උෙල ගදන්න ඉන්ෂුවරන්ස් එගහණම අරගගන පලයන්... නැත්නම් ගමයා උඩින් යන විදියට චාන්ස් එකක් ගන්න බෑ..." පසිඳු කීය. "අගන් ගම් නිකන් හිටපන් උෙ...." ු ෂානි පසිඳුට තට්ටුවක් දමමින් දඟකාර ගලස කීවාය. "හණරි... එතගකොට ඒකත් හණරි... අපි දැන් වැඩ ඔක්ගකොම වගේ කතා කරාගන..." තාරක කීගේය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

731

"ඔේ.. දැන් තිගයන්ගන සුබ ගමොගහණොත උදා වීමට ගපර කල යුතු වැඩ රාජකාරි කිරීම පම ය..." පසිඳු කතාවක් පවත්වන ආකාරගයන් කීගේය. සමාධි සහණ තාරකගේ ආදරගේ අලුත් පරි ගේදයක් ආරම්භ ගකොට යුග ගමන යාමට සැරගසන ගම් දිනය එනතුරු සියලු ගදනාම මහණත් ආසාගවන් බලා සිටිගයෝය. ++++++++

ජූනි සතර වනදා හිරු උදා වූගේ ඉතාමත් පැහණැබර, මනරම් දිනයක් සනිටුහණන් කරමින්ය. ඈත ගපොල් රුේපාවට උඩින් නැගුනු හිරුගේ කිර මුලු දු ණු පළාතම ඒකාගලෝක කරමින් උදෑසන ප්‍රගබෝධය සැමට ගගන ු න්ගන්ය. අහණගසේ සුු වළාු ළු කිහිපයක් තිබුනද නිල් අහණස් තලය දවගස සුන්දර බව තවත් වැඩි කගල්ය. විහණු න් ගේ ගී කන්කලු නාදය පරිසරගේ මිහිර තවත් වැඩි කගල්ය. ගගවතු වල ඇති ගසේපාලිකා, පි ච, වතුසුු මල් සුවඳ මුලු ප්‍රගද්ශයම සිසාරා ගිගේය. මහණ මුහුද ඉතාමත් ශාන්ත ස්වරූපයක් ගත්ගත්ය. සමාධි සහණ තාරකගේ ගමම විගශේෂ දිනයට සුබ පතන්නා ගසේ ගස්වැල්ද, අලංකාර පුෂ්පයන්ද මද සුළඟට ගසමින් පැද්ගදමින් ආචාරය පුද කරන ආකාරයක් ගපන්නුම් කගල්ය. උදෑසනම අවදිවූ තාරක සිය කාමරගේ ජගන්ලය විවෘත ගකොට පරිසරගේ සුන්දරත්වගේ රස වින්දනය කගල්ය. ඔහුගේ සිතට සහණ ගතට අමුතු ප්‍රගබෝධයක් දැනුගන්ය. තම තනිකඩ ජීවිතගේ අවසාන දිනය අද බව ඔහු සිහිපත් කගල්ය. ඔහුට සියුම් සාංකා හණැඟීමක්ද ඇති විය. ජගන්ලගයන් ඈත අහණස ගදස බලා සිටි තාරකට සමාධිගේ ගකෝමල සිනහණව පිරි මුහු මැවී ගපනුගන්ය. මීට අට වසරකට පම ගපර සාහිතය සම්ගම්ලනගේදි ගදගදනාගේ ආදරය ගමෝු වූ ආකාරය ඔහු ප්‍රගමෝදය පිරි සිතින් සිහිපත් කගල්ය. එදා පිබිු නු ඒ


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

732

ආදරය, පැමිණි සියලු බාධක මධයගේ ශක්තිමත් ගලස වැඩී කිසිදා ගනොසැගලන නිර්මල ආදරයක් ගසේ වැඩුනු සැටි ඔහු සිහිපත් කගල්ය. ඒ ආදරය මුහුු රා ගගොස් අද දිනගේදි ගදහණදක් සදාකාලිකව එක් වන බව තාරකගේ ගතට සහණ සිතට දැනුගන්ය. ඔහුට ඇතිවූගේ විස්තර කිරීමට ගනොහණැකි ගසොම්නස පිරි හණැඟීමකි.

" ….සමාධියකි ඔබ මා හණද සනසන වාසනාව මගග දිවියට ගගන එන ඔබ මුව හණසරැල් ු ටුවම හණැමදින සැනසුම ගගනගද් මා හණට විගසින…. " සමාධි ගනොමැති ජීවිතයක් තමාට ගනොමැති බව තාරකට නැවත වරක් සිහි වුගන්ය. තාරක ඔහුගේ නිදි යහණන ගදස ගනත් ගයොමු කගල්ය. මින්පසු තමා තනිවම නිදා ගනොගන්නා බව ඔහුට වැටහිනි. අද සිට උදෑසන ඔහු අවදිවන්ගන් සමාධිත් සමග බව සිතන විට ඔහුට ඇති වූගේ ආදරගයන් පිරි හණැඟිමකි. ඇය තමා අසල නිදි යහණගන් වැතිරී සිටින ආකාරය තාරකට මැවී ගපනුගන්ය. ඔහුට සිහින් අනුරාගී ගපළෙවීමක් ඇතිවූ නමුත් ගම් එයට අවස්ථාව ගනොවන ගහණයින් ඒ හණැඟීම යටපත් කර ගත්ගත්ය. තාරක මිහිරි කල්පනා ගලෝකයක නිමේන වී සිටීම නිසා සිය මවත් ගසොගහණොයුරියත් කාමරයට ඇතුලු වනු ඔහු ු ටුගේ නැත. "පුගත්...." මවගේ ආදරබර කටහණඬ ඇසුනු තාරක කල්පනා ගලොවින් මිදී හිස ඔසවා බැලුගේය. කිරි වීු රුවක් අතැතිව සිටි මවත්, ගසොගහණොයුරියත් සිනාමුසු මුහුණින් ඔහු ගදස බලා සිටිනු ු ටු තාරක මදක් ලැජ්ජාවට පත් විය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

733

"ම්ම්ම්.. මල්ලිගග හිත නම් තිබුගන සමාධි නංගි ගාව ගන්ද?.. ආ.." නදීකා සුරතල් ගලස ඇසුවාය. කිරි වීු රුව ගම්සය මත තැබූ මව තාරක වැළඳගගන ඔහුගේ හිස සිම්බාය. "මගග රත්තරන් පුගත්.. අගන් මට සමාගවන්න..." ගසමින් කීවාය.

මව

"අගන් ඇයි අම්ගම එගහණම කියන්ගන... ගමොකද්ද අම්මා මට කරපු වැරැද්ද?...." තාරක හණැඬුම් බරව කීගේය. "තව ගපො කගඩන් මම ඔයාටයි.. සමාධි ු වටයි ගලොු වැරැද්දක් කරනව මගේ පුගත්..." "අගන් අම්ගම…ඒක දැන් ඉවරයි.... අනික අම්ම එගහණම ගදයක් කරන්න හණැු ගව මට තිගයන ආදගර් හින්දගන... සමාධි මට ගහණොඳටම ගදොස් කිේවා මම එදා හණැසිරුන විදියට.. ඒ හින්ද මමයි සමාව ඉල්ලන්න ඕන..." ගමගසේ කියූ තාරක මවට ද මහණත්ගසේ සංගේදී වූහණ.

ගසා වැන්ගද්ය. මවත් නදිකාත්

ගදගදනාම තාරක තුරුලු ගකොට ගත්ගතෝය. "මල්ලි.. දැන් ඒව ඔක්ගකොම අතීතයක් විතරයි... අද ඉඳල ඔයයි සමාධි නංගියි අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්නවා… අපි හණැගමෝම ඔයාගගයි නංගිගගයි යුග ජීවිතය කිරිගයන් පැණිගයන් ඉතිගරන්න කියල ප්‍රාර්ථනා කරනව මගේ සුු මල්ලි..." නදීකා කඳුලු සලමින් කීවාය. ු ඩා කලදී මවගේ සහණ ගසොගහණොයුරියගේ තුරුල්ගල් නිදන විට දැනුන උණුසුම තාරකට අදත් එගලසින්ම දැනුගන්ය.


734

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"අම්ගම.. අක්ගක... මට අද හණරිම සන්ගතෝසයි.. එදා එන්ගේජ්මන්ට් එක දවගස අක්කා මාත් එක්ක ගම් වගේ හිටිගය නෑ... ඒත් අද අම්මයි අක්කයි ගදන්නම මාත් එක්ක ඉන්නවා... මට හණරිම සන්ගතෝසයි...ස්.ස්..." තාරක කඳුලු සලමින් කිගේය. මවත් ගසොගහණොයුරියත් ඔහුගේ කම්මුල් තදින් සිප ගත්ගතෝය. "පුගත්.. එගහණනම් කිරි එක බීලා ලෑස්ති ගවන්න.. ඔයා නැකතට ගගදරින් පිටත් ගවන්න ඕන... පසිඳු පුතාත් තව ටිකින් එයි... තාත්තත් ලෑස්ති ගවන්න පටන් අරගගන... අපිට තව වැඩ ටිකක් කරන්න තිගයනවා.. පුතා පසිඳු එක්ක ගවලාවට ගගදරින් යන්න..." මව කීවාය. නිවසින් පිටත් වීගම් නැකත් ගේලාවට තාරක තම තනිකඩ ජීවිතගේ අවසාන වරට පසිඳු සමග නිවසින් පිටත් වී ගිගේය. ++++++++

සමාධි එදා උදෑසන අවදි වූගේ දිගු සිහිනයකින් අවදි වූවාක් ගමනි. අවුරුු අටක අතීතය ඇයට සිහිනයක් ගමන් දැනුනි. යහණගන් වැතිර සිටියදීම දෑස් විවෘත කල සමාධි අතීත ආවර්ජනයක ගයු නාය. තමාගේත් තාරකගේත් ආදරය මල්පල ගැන්වූ දා සිට ඇයත් තාරකත් ගමන් කල ඒ ගමන ගරෝස මල් යහණනාවක් උඩින් ආ ගමනක් ගනොවීය. එගහණත් පැමිණි සියලු කම්කගටොළු සහණ බාධක ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් ගනොසැගලන ගසගනහණස නිසා ඔවුනට ජය ගත හණැකි විය. ඇයට සියුම් සතුටක් සහණ ආඩම්බරයක් ඇති විය. අනාගත යුග ජීවිතගේ ඇතිවන බාධකද එගලගසම ජය ගත හණැකි බව ඇයට විශ්වාසය. ඒ සඳහණා ඇයටත් තාරකටත් දරා ගැනීගම් ශක්තිය ඇති බව ඇය අවගබෝධ ගකොට සිටින්නීය. සමාධි යහණගනන් නැගිට සිය කාමරගේ ජගන්ලය විවෘත කලාය. උදෑසන ලා හිරු කිර කාමරයට පතිත විය. මනරම්


ගනොසැගලන ගසගනහණස

735

දිනයක් උදාවී ඇති බව ඇයට ගපනුනි. ඇය සිහින් සිනාවක් මුවගට නැගුවාය. සමාධි සිය නිදි යහණන ගදස උගේක්ෂා සහණගත බැලමක් ගහණලුවාය. මින්පසු ඇය ගම් යහණගන් තනියම ගනොසැතගපන බව ඇයට ගත්රුම් ගියාය. අදින් පසු ඇය කනයාවියක ගනොවන බවත් ඇය අද සිට තාරකගේ ආදරණීය බිරිඳ වන බවත් ඇගේ චිත්ත සන්තානයට දැනුනි. අමුතු හණැඟීමකින් ඇගේ සිතත් ගතත් ගවලී ගිගේය. ඒ හණැඟීමට ඇය ආශා කලාය. සිය කණ්නාඩි ගම්සය ඉදිරියට ගිය සමාධි රෑ අඳුගමන් ආවර ය වී තිබූ තම සිරුර ගදස බලා සිහින් සිනාවක් නැගුවාය. ඇයට සියුම් කිතියක් දැනුගන්ය. අද දින රාත්‍රිගේ සිය ු මරි බෙසර තාරකට පුද කරන ගමොගහණොත ගමගනහි කරමින් ඇය වළාු ලක් මත ගමන් කරන්නාක් ගමන් සැහණැල්ලුවක් සහණ ප්‍රගමෝදයක් ලැබුවාය.

"…තාරක ඔබ මට තරුවකි බබලන මගේ දිවිය ඉන් නිරතුරු සැනගසන ඔයාගග ගසගනහණස ලැගබනා සැමදින මා සිත පිබිගදයි ු සුමක් විලසින… " සිය මව කාමරයට පිවිගසනු ඇය කණ්නාඩිගයන් ු ටුවාය. තමන් සිටිනා විලාශය ගැන ඇයට මද ලැජ්ජාවක් ඇති විය. "ගමොගකෝ ු ව?... ඔයා පුු ම සන්ගතෝගසකින් ගන්ද ඉන්ගන?... ම්ම්… අද රෑ ගැන හිතුවද?..." මව ඇසුවාය. "අ..අගන..න්.. නෑ අම්ගම...." ගත්තාය.

සමාධි ලැජ්ජා වී බිම බලා

"අගන් ු ව... ඕකට ලැජ්ජා ගවන්න ඕන නෑ... මට හණරිම සතුටක් තිගයන්ගන ඔයා ගැන... මට හිගතනව ගම් ගලෝගක ඉන්න වාසනාවන්තම අම්මා මම කියල... ඔයා වගේ පිටිනුත්… ඇතුගලනුත් ලස්සන ු ගවක් ලබන්න...."


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

736

සමාධිගේ මව ඇගේ හිස සිඹිමින් කීවාය. "නෑ අම්මි... මම හිතන්ගන මම තමයි ගම් ගලෝගක ඉන්න වාසනාවන්තම ු ව කියල අම්මි වගේ මතු බුු ගවන අම්මි ගකගනක් ලබන්න...." සංගේදී වූ සමාධි කඳුලු සලමින් කීවාය. "ඔයාට කවදාවත් වරදින්ගන නෑ ු ව... ඔයාට කලින් එක එක කරදර වුනා තමයි... ඒත් තාරක පුතා එක්ක ඔයා ගම් යන ගමන ඔයාට ගගොඩාක් සන්ගතෝස.. වාසනාවන්ත එකක් ගවනව කියන එක මට ඉර හණඳ වගේ විස්වාසයි මගග සුු ු ගේ...." "මගග රත්තරන් අමීඊඊඊඊඊ...." තුරුගල් උණුසුම වින්දනය කලාය.

මව වැළඳ ගත් සමාධි මේ

"ු ගේ.. මම කිරිබත් ඉේවා... එගහණනම් මු කට ගහණෝදල නා ගගන ලෑස්ති ගවන්න.. අර ළමයි ගදන්නත් දැන් නැගිටල ඇති.. ඔය තුන් ගදනා නැකැත් ගවලාවට ගගයින් එළියට බහින්න ඕන...." "හණා අම්ගම..." අනුත්තරාත්, ු ෂානිත් ගපරදින රාත්‍රිය සමාධිගේ නිවගසේ ගත කගල් ඇයත් සමග නැකැත් ගේලාවට නිවසින් පිට වීම සඳහණාය. "ම්ම්ම්ම්…. අම්ගම්ඒඒඒ... අක්කිගග උතුරනවා...." ු ෂානි සුරතගලන් කීවාය.

මූග

ලේ

එක

"අගන් නිකන් ඉන්න නංගි... එගහණම ගදයක් නෑ..." "ගමොගකෝ නැත්ගත සමාධි.... නංගි කියපු එක ඇත්ත.. මටත් ඒක ගේනවා..." අනුත්තරාද කීවාය. "ඒගකගන අක්කි මම කිේගේඒඒඒඒඒ...." ු ෂානි සමාධිගේ කම්මුල මිරිකමින් කීවාය. "මම යනව නා ගන්න එගහණනම්...."


ගනොසැගලන ගසගනහණස

737

ගමගසේ කියූ අනුත්තරා ඉවත්ව ගියාය. "ගම් අක්කි..." "ඇයි නංගි?....." "අක්කි පිල් එක ගන්නවද?...." ු ෂානි වට පිට බලා ගසමින් ඇසුවාය. "ෂ්ෂ්ෂ්… කෑ ගහණන්න එපා නංගි.. අම්මිට ඇගහණයි.... නංගි... මම පිල් එක ගන්ගන නෑ..."

නෑ

"අයිගයෝ අක්කි... අයියට අද ගකොන්ගඩෝම් දදා ඉන්න සිහියක් නම් තිගයන එකක් නෑ... හි..හි.හි..." "ඔයා ගම් ගමොනව කියනවද මන් දන්ගන නෑ... මට කරපු ට්‍රීට්මන්ට් හින්ද පිල් එක ගන්න එක ගහණොඳ නෑ නංගි...." "එගහණනම් අක්කි අද ෂුව' එකට ගප්‍රේනන්ට් ගවනවා...." "නංගි... එගහණම ගවනව නම් ඒක අගේ වදවගේ හණැටියට එගහණම ගවයි...." "ම්ම්ම්.. එක අතකින් එගහණම වුගනොත් ගෂෝක්.. එතගකොට මම පුංචි අම්මා ගකගනක් ගවනවගන..." "ඒකගන ළමගයො.. බලන්න ගකො චර ගෂෝක්ද කියල ගන්ද... පැටේ කියන්ගන රටට සම්පතක්ගන..." "අක්කිගගයි අයියගගයි පැටේ නම් රටට ගලොු ම සම්පතක් ගවයි...." "ම්ම්ම්.. හණරි හණරි... දැන් පණ්ඩිත කතා තිගයද්දි ගිහින් ලෑස්ති ගවන්නගකො.... නැකතට ගගදරින් යන්න ඕන...." "අපි ගෙස් කරන්ගන ගකොගහණද අක්කි?...."


738

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ගෙස් කරන එක්ගකනා ගහණොගටල් එකට එයි... අපි ගකලින්ම එහණාට යමු...." සමාධිත් ඇගේ ගයගහණළියන් වූ අනුත්තරා සහණ ු ෂානිත් නිවසින් පිටත් වීමට සූදානම් වූහණ. සමාධි සිය මෑණියන්ට ද

ගසා වැන්දාය.

"මාව ගලොු මහණත් කරල ගහණොඳ ළමගයක් වගේ හණැු වට අම්මි මතු බුු ගවන්න ඕන... මම කනයාවියක් හණැටියට කසාද බඳින්න ගමගහණම ගගදරින් පිටත් ගවන්ගන අම්මා මාව ඒ විදියට හණදපු හින්දා..." සමාධි චිත්ත ගේගයට පත්වී හණඬමින් කීවාය. අනුත්තරාත්, ු ෂානිත් සංගේදී වූහණ. සමාධි සාලගේ කැබිනට්ටුව මත ඇති සිය ආදරණීය පියා න්ගේ පින්තූරය ගදස බැලුවාය. පියා ජීවමානව සිටින්නා ගසේ ඇයට දැනුනි. පිළිගයල ගකොට තිබූ වතුසුු මල් මාලය සිය පියාගේ පින්තූරය වටා දැමූ සමාධි දෑසින් ගලන කඳුලු ධාරවන් මධයගේ ගනොගපගනන ඔහුගේ ආශීර්වාදය ලබාගත්තාය. ඇය පියාගේ පින්තූරය ඉදිරිගේ ද ගසා වැන්දාය.

"…මගේ සිතැඟි හණඳුනන ඔබ ගදේ ගලොව සිට ඔහු අත ගන්නට වරම් ු නී මංගල නැකතට අතිනත ගත් විට ගනොගපනී හිනැගහණනු පියා නී…" "තාත්ති ගකොගහණේ හිටියත් ඔයාට ආශීර්වාද කරනව ු ගේ.. ඔයාව රැක ගන්නවා..." සමාධිගේ මව කඳුලු සලමින් කිවාය. සිය මෑණියන්ගේත් පියා න්ගේත් ආශිර්වාදය ලැබූ සමාධි සිය ගයගහණළියන් වූ අනුත්තරා සහණ ු ෂානි සමග හණරියටම නැකැත් ගේලාවට නිවසින් පිටත් වූවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

739

++++++++

විවාහණ මංගල උත්සවගේ සිරිත් විරිත් සහණ ප්‍රිය සම්භාෂ ය පැවත්වූගේ එදින සන්ධයා කාලගේදීය. නිවසින් පිටත් වූ සමාධි සහණ ගයගහණළියන් හණැඩ ගැන්වීම ගහණෝටලගේදි සිු ගකරිනි. තාරක පසිඳු සමග ඔහුගේ නවාතැනට ගගොස් නියමිත ගේලාවට ගහණෝටලයට පැමිණිගේය. උත්සවය පැවැත්ගවන ශාලාව චාම්, අලංකාර සහණ මනස්කාන්ත ගලස සකස් ගකොට තිබුනි. මල් සහණ ගම්ස සැරසිලි සියලු ගදනාගේම සිත් ගත්ගත්ය. ු ෂානි සහණ ඇගේ ආයතනගේ ගසේවක කණ්ඩායම තම වගකීම මනා ගලස ඉටු ගකොට තිබුගන්ය. සංකර විලාසිතා වලින් බැහණැරව ගපෝරුව සිංහණල සිරිතට අනුව සකස් ගකොට තිබීම කාගේත් පැසසුමට ලක් විය. ගබොගහණෝ අමුත්තන් නියමිත ගේලාවට උත්සව ශාලාවට පැමිණිගයෝය. පැමිණීමට ගනොහණැකි වූ අමුත්තන් සුබ පැතුම් පත් එවා තිබුනි. සුධීර ලංකාගේ ගනොසිටි බැවින් ඔහුට සහණභාගී වීමට ගනොහණැකි විය. ඔහු සුබ පැතුම් පතක් සමග මංගල තෑේගක් එවා තිබුගන්ය. සමාධි, තාරක ඇතුලු මිතුරු කැල සමග කලින් සිටි මධූෂා අධයාපන කටයුතු සඳහණා පිටරට ගගොස් තිබූ බැවින් ඇයද සුබ පැතුම් එවා තිබුනි. නායකත්ව පුහුණු වැඩ සටහණගන්දි සමාධි සමග මිතුරු වූ විනුරි, හිර යා සහණ මිගෂල්ද අධයාපන කටයුතු සඳහණා පිටරට ගගොස් තිබුන බැවින් ඔවුනට පැමිණීමටද ගනොහණැකි විය. මධුර මගනෝහණර සංගීත නාදගයන් මුලු ශාලාවම පිරි ගිගේය. ක ට අමිහිරි අධි ගේග රිද්ම සංගිතයක් එහි ගනොවීය. සංගීත නාදගයන් අමුත්තන් මන්මත් වූ අතර මංගල උත්සවයකට අවශය සිරිය ගගන ු න්ගන්ය. හිගම්ෂි ඇතුලු ඇයගේ කණ්ඩායම උත්සවය ඡායාරූප සහණ වීඩිගයො ගත කිරීගම් කර්තවයගේ ගයදී සිටියහණ. හිගම්ෂි සත් මසක


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

740

ගැබිනියක් වූවද ඇය සිය කණ්ඩායම ගමගහණයවීම මනා ගලස සිු කලාය. "හිගම්ෂි.. අගන් ඔයා දැක්ගක මාර කාගලකින් අගන්..." ඇගේ පාසල් මිතුරිය වූ ඩිලානි ඇයට හණාු වක් ගදමින් කීවාය. "ඔේ අගන්.. අපි ඔක්ගකොම බිසීගන... ම්ම්ම්... ඔයාට දැන් පැටේ ගදන්ගනක් ඉන්නව ගන්ද… අගන් ස්වීට් ගපොඩි බබා.. පුගතක් ගන්ද?...." හිගම්ෂි බිළිඳා සුරතල් කරමින් ඩිලානි සමග ඡායාරූප කිහිපයක් ගත්තාය. "ඔේ හිගම්ෂි... ගදගවනියා ගකොලු පැටිගයක්... දැන් ඉතින් ළඟදිම ඔයත් අම්මිගයක්ගන ගන්ද?...." "අගන් ඔේ ඩිලානි... කාගල යන ඉක්මන ගන්ද?.. ටියුෂන් ක්ලාස් ගිය දවස් මට අද ඊගය වගේ තමයි මතක...." "ඒක තමයි හිගම්ෂි...." "ස්ස්... ඩිලී... ඔන්න තාරක එන්නයි ලෑස්ති ගවන්ගන.. මම යනවා ෂූටින් ඈන්ගල්ස් ගසට් කරන්න...." "ඕගක් හිගම්ෂි..." සුමිහිරි සංගීත නාදය මධයගේ ජාතික ඇඳුගමන් සැරසුන තාරක ප්‍රතාපවත් ගමනින් සහණ සිනාමුසු මුහුග න් යුතුව උත්සව ශාලාවට අවතීර් විය. ඔහු සමග ගදවන මනාලයා වූ පසිඳු, නදීකා සහණ ඔහුගේ ගදමේපියන් ඇතුලු කිට්ටු නෑදෑ හිතවතුන් පැමිණිගයෝය. තාරක සහණ පසිඳු ගපෝරුගේ දු ණු පසින් සිට ගත්හණ. සමාධි ශාලාවට පැමිග න ගමොගහණොත උදා විය. ප්‍රධාන ගදොරටුව අසලට පැමිණි සමාධි යම් චංචල භාවයකට පත් වූවාය. "අගන් නංගි.... මම හණරිම න'වස් අගන්... මගේ කු ල් නිකන් ගවවුලනව වගේ...." සමාධි ු ෂානිගේ ක ට ගකඳිරුවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

741

"අක්ගක්... එගහණම ගපො කඩක් න'වස් ගවන එක ගනෝමල්... අක්කි විස්තර කරන්න බැරි තරම් ලස්සනයි... අද අක්කි දිහණා බලන්ගන නැති ගකගනක් නෑ... ඒ හින්දා බය නැතුව අයිල් එකට යන්න අක්කි...." ු ෂානි ඇයට වධර්යය ු න්නාය. මිහිබට ගදවඟනක ගමන් මංගල වස්ත්‍රාභර ගයන් සැරසී සිටි සමාධි සිය මාමාවූ නිගම්ෂ්ගේ පියා සමග අත් අල්ලාගගන උත්සව ශාලාවට ප්‍රවිෂ්ට වනවිට අමුත්ගතෝ සියලු ගදනාම නැගී සිටියහණ. ඇගේ පියා න් ගහණෝ සගහණෝදරගයු ගනොසිටි බැවින් ගපෝරුව ගවත කැඳවාගගන පැමිණිගේ ඇගේ මාමා විසින්ය. සිය ගකෝමල ලාව යය විදහණා පාමින් ලාලිත ගමනින් ගපෝරුව ගවත ගමන් කල සමාධි ගදස සියලුම අමුත්ගතෝ වශීකෘත අයුරින් බලා සිටියහණ. සමාධි ඉදිරිපසින් මල් ු මාරිය වූ පියුමි ගමන් කලාය. ඇය පිටුපසින් ගයගහණළියන් වූ අනුත්තරා සහණ ු ෂානිත්, සමාධිගේ මවත්, නිගම්ෂ්ගේ මවත්, ගේෂලා සහණ චානකත් පැමිණිගයෝය. ශාන්ත ගමනින් පැමිණි සමාධි ගපෝරුගේ වම්පසින් සිට ගත්තාය. නෑදෑ මිතුරු පිරිස අතගර් නිගම්ෂ් ගනොමැති අඩුව ු ෂානිටත්, සමාධිටත්, තාරකටත්, ඔහුගේ ගදමේපියන් සහණ ගේෂලාටත් ගහණොඳින් දැනුනි. ු ෂානිගේ දෑසින් සිහින් කඳුලු බිංු කිහිපයක් කඩා වැටුනි. එගහණත් ඔවුන් සියලු ගදනාම ගම් හණැඟීම මැදහණත් සිතින් ඉවසුගවෝය. නැකැත් ගේලාව පැමිණි විට නව යුවතිපති ගදගපොල මගුල් ගබරහණඬ මධයගේ ගපෝරුවට නැගුගනෝය. ගපෝරුගේ කාර්යය බාර තැනැත්තා තම රාජකාරිය නිසි ගලස ඉටු කගල්ය. ගදගදනාගේ මහණපටැඟිලි බැඳ ගසත් කවි මධයගේ අත් පැන් වත් කරන ලද්ගද් සමාධිගේ මාමාවූ නිගම්ෂ්ගේ පියා විසින්ය.

"…නිම්හිම් ගසේවා මා සසගර් හණමුවී යුගගයන් බැඳි යුගගේ ලංවී ගවන්වී වරින් වගර් ඔබ හණා මා රන් හුයකිනි බැඳුගන්…"


742

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

මහණපටැඟිලි බැඳ අත්පැන් වත් කරන ගමොගහණොගත් තාරක හිස යන්තම් හණරවා සමාධි ගදස බැලුගේය. සමාධි ඔහු ගදස බලා ගකෝමල ගලස සිනාසුනාය. එදා සාහිතය සම්ගම්ලනය දිනගේ ආදරගයන් බැඳුන ආකාරය ඔවුනට මතක් විය. ගදගදනාගේ ආදරය තවත් කිහිප ගු යකින් වැඩි විය. ගමය සංසාරගත බැඳීමක් බව ගදගදනාටම ගත්රුම් ගිගේය. ඔවුන් කිසිදා ගවන් ගනොවන බව ඉර හණඳ ගමන් විශ්වාස බව ගදගදනාම වටහණා ගත්හණ. තාරක මංගල මාලය සමාධිගේ ගගගල් පලන්දා මංගල මුු ව ඇගේ ඇඟිල්ලට දැමුගේ හණදවත පිරි ඉතිරී යන තරම් ආදරයකින්ය. ඇය සිප ගැනීමට ඔහුට පැමිණි ගපළෙවීම තාරක අමාරුගවන් මැඩ ගත්ගත්ය. ජයමංගල ගාථා ඇතුලු ගපෝරුගේ සියලු චාරිත්‍ර නිසි ගලස සිු කිරීගමන් පසුව නව යුවතිපති ගදගපොල එකිගනකා සමග අත් අල්ලාගගන ගපෝරුගවන් බැස්ගසේ නව අඹු සැමි යුවලක් ගලසින්ය. ගදගදනාගේ යුග ජීවිතය දැන් ආරම්භ වී ඇත. සංගීත කණ්ඩායම අවස්ථාවට උචිත ගීතයක් ගායනා කගලෝය.

"….නව යුවතිපති දිගන්වා පුරා හණඳ ගමන් දිගළේවා ඉසුරු බර සම්පත් ලැගබ්වා වාසනා මල් පිගේවා…." චාරිත්‍රානුකූලබලව ගපොල්ගතල් පහණන දැල්වූ නව යුවල ගක්ක් ගගඩිය කැපීගමන් අනතුරුව විවාහණය ලියාපදිංචි කිරීමට සැරසුගනෝය. සමාධි ගවනුගවන් සාක්ෂියට අත්සන් කිරීමට පැමි සිටිගේ ඇගේ සුපිරි ගවළඳ සල් ආයතනගේ කළම ාකාර අධයක්ෂක තුමාය. තාරක ගවනුගවන් පැමි සිටිගේ ඔහුගේ ප්‍රධානියා වූ


ගනොසැගලන ගසගනහණස

743

විගශේෂඥ වවදයවරයාය. ගම් වවදයවරයා සමාධිගේ ප්‍රතිකාර බාරව සිටි වවදය වරයා වීම විගශේෂ සිද්ධියක් විය. කිසිම ගද්ශපාලකගයු ගහණෝ වැදගැම්මකට නැති පුද්ගලගයු තම විවාහණගේ සාක්ෂිය සඳහණා ආරාධනා ගනොකිරීමට සමාධිත් තාරකත් තීර ය ගකොට තිබුනි. විවාහණ මංගලයගේ චාරිත්‍ර අවසන් වූ පසු ප්‍රිය සම්භාෂ ය පැවැත්විනි. පවිත්‍රාත්, තනූජාත් මංගල ගක්ක් පිළි ගැන්වීගම් කර්තවයය නිසිගලස සිු කගලෝය. අලංකාර සාරි වලින් සැරසී සිටි පවිත්‍රාගේත් තනූජාගේත් ගයෞවන ලාව යය නිසා ඔවුන් නිතැනින්ම තරු යන්ගේ බැල්මට ලක් වූගවෝය. "ගම් නංගි... ඔයාට ගබෝයි ගෙන් ක ගකගනක් ඉන්නවද?..." එක් තරු ගයක් පවිත්‍රාගගන් ඇසීය. "ආ ඔේ... මට ගකොල්ගලො තුන් ගදගනක් ඉන්නවා...." පවිත්‍රා කිසිම ග නකට ගනොමැතිව කීවාය. බිරන්තට්ටු වී ගිය තරු යා ඉන් ඔබ්බට කිසිවක් ඇසුගේ නැත. අමුත්ගතෝ සියලු ගදනාම ප්‍රිය සම්භාෂ ය ‍රීතිගයන් ක්ක්ති වින්ගදෝය. ගහණෝටලගේ ප්‍රණීත ආහණාර පාන ඔවුන්ගේ ‍රීතිය තවත් වැඩි කගල්ය. සුමිහිරි සංගීත නාදගයන් සහණ විු ලි ආගලෝකගයන් මුලු ශාලාවම ඒකාගලෝක විය. සමාධිත් තාරකත් පැමි සිටි සියලුම අමුත්තන් සමග සුහණදව කතා ගකොට ස්තුති කගලෝය. උත්සවයට පැමි සිටි අගමෝදිනී තාරකටත් සමාධිටත් උණුසුම් හණාු වක් දී සුබ පැතුවාය. "අයි විෂ් ටූ ඔ ් යූ…. අ ගවරි හණැපී ලයි ් ටුගගද'...." අගමෝදිනි හණද පතුගලන්ම සුබ පැතුවාය.


744

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"අගන්..තෑන්ක් යූ ගසෝ ම අගමෝදිනී...." සමාධි අගමෝදිනිගේ අත අල්වා ගගන කීවාය. "අගන් සමාධි... අගේ අම්මලගග ගමෝඩ කම් හින්ද ඔයාට හිගත් අමාරුවක් වුනා නම් ගවරි ගසොරි අගන්...." "අයිගයෝ අගමෝදිනි... ඕක ගැන ඔ චර හිතන්න එපා.. ඒක දැන් ඉවරයි..." සමාධි අගමෝදිනීට තවත් හණාු වක් ගදමින් කීවාය. සමාධි කිසිම තරහණක් ගහණෝ කහණටක් සිගත් තබා ගනොගන්නා දයා ගු ගයන් පිරි ගැහණැණු ළමගයකි. මනාල යුවල මංගල ගමනට පිටත්ව යන ගමොගහණොත උදාවිය. සමාධි අලංකාර රත් පැහණැ සාරියකින්ද, තාරක කබායකින් සහණ කළිසමකින්ද සැරසුගනෝය. පිටත් වී යාමට ගපර මිතුරන්ගගන් සහණ නෑදෑ හිතවතුන්ගගන් සමු ගැනීගම් ගමොගහණොත එළඹුගන්ය. ගමය ඉතා සංගේදී අවස්ථාවක් ගේ. සමාධි සහණ තාරක පළමුගවන්ම ගක්ක් පිළිගැන්වීගමන් අගනා ගසේවයක් කල පවිත්‍රා සහණ තනූජාගගන් සමු ගත්ගතෝය. "අගන් පවිත්‍රා.. තනූජා...ඔය ගදන්න ගෂෝක් එකට ගක්ක් වැග ක කරා.. තෑන්ක් යූ..." සමාධි ගදගදනාට හණාු ගදමින් කීවාය. "දැන් ඊ ළඟට තිගයන්ගන ඔය ගගොල්ලන්ගග ගවඩින් තමයි..." තාරක ගදගදනාට විහිලු කගල්ය. "ආගපෝ.. අපිට තව කල් තිගයනවා අමාරුගව වැගටන්න... " පවිත්‍රා සිනාගසමින් කීවාය. "අක්කි.. අයියා.. විෂ් යූ ඕල් ද ගබස්ට්..." තනූජා ආදරගයන් කීවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

745

අනුත්තරාගේ ගදමේපියන් සහණ උෂාන්ගේ ගදමේපියන් ඔවුන්ගේ හණද පතුගලන්ම සමාධිටත් තාරකටත් සුබ පැතුගවෝය. උෂාන් සහණ ඩිලානිට සමාධි සිු කල ගසේවය උෂාන්ගේ ගදමේපියන් ආදරගයන් මතක් කගලෝය. නිගම්ෂ්ගේ නැගගණිය ගේෂලා සහණ චානක උණුසුම් ගලස සුබ පැතුගවෝය. "සමාධි නංගි... තාරක මල්ලි... ඔය ගදන්නගග කසාද ජීවිතයට හණැම සතුටක්ම ලැගබන්න කියල මම හණාට් එගකන්ම විෂ් කරනවා..." ගේෂලා මදක් සංගේදී වී කීවාය. ඇයට තම වැඩිමල් ගසොගහණොයුරු නිගම්ෂ් මතක් වූවා විය හණැකිය. උෂානුත්, ඩිලානිත් ු ඩා පියුමිත් තාරක සහණ සමාධි ගවත පැමිණිගයෝය. ඩිලානි ු ඩා බිළිඳු පුතු වඩාගගන සිටියාය. "සමාධි නැන්දි... ඔයාට තැන්ක් යූ...." ු ඩා පියුමි සුරතල් ගලස කීවාය. "අගන් පැටිගයො.. මම ඔයාගග නැන්ද ගනගමයි..අම්මා.." සමාධි ඇය සිප ගනිමින් ආදරගයන් කීවාය. "සමාධි.. තාරක... අපි ඉස්ගකොගල් යන කාගල ඉඳන් කිට්ටු යාලුගවොගන... තාරක.. උෙ නම් ඕගලවල් කාගල ඉඳන්ම මගේ ගහණොඳම යාලුවා.. උෙල ගදන්නට ජීවිතගේ හණැම සම්පතක්ම ලැගබන්න කියල මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා... සමාධි..ඔයා නැත්නම් අද සමහණර විට මමත් නැතුව ඇති... ඔයා කරපු ඒ හණැමගද්ටම ගගොඩාක් ස්තූතියි... ඔය ගදන්නට ගහණොඳක්ම ගවන්න කියල මම විෂ් කරනවා...." උෂාන් තාරකත්, සමාධිත් සිප වැළඳ ගනිමින් කීගේය.


746

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ඔේ සමාධි..තාරක... මමත් ඒ වගේම විෂ් කරනවා... සමාධි ඔයා නැත්නම් අද උෂාන්ටයි මටයි ගම් ලයි ් එක නෑ... ඔයාට හණැම සතුටම ලැගබන්න ඒ කරපු පිනම ඇති..." ඩිලානි සමාධි තදින් තුරුලු ගකොට ගගන කීවාය. "මට එගහණම ගදයක් කරන්න පුලුවන් වුන එක ගැන මම ගගොඩක් සන්ගතෝස ගවනවා... ඩිලානි..උෂාන්...." සමාධි කීවාය. "මචන් උෂාන්.. උෙ එදත්..අදත්..ගහණටත් මගේ ගහණොඳම යාලුවා...." තාරක කීය. ඩිලානිගේ මව වූ විමලා ගදගදනාට සුබ පැතුවාය. "සමාධි.. ඔයා ඩිලානිට කරපු උදේ වලට ගගොඩක් ස්තූතියි...." ඇය කීවාය. "නැන්ගද.. මම ඒව කගර් හණරිම සන්ගතෝගසන්.. අද මම මර්වින් මාමව ආදගරන් මතක් කරනවා... මාමා නැත්නම් අද මට හණරියට ඇවිද ගන්න බැරි ගවනවා..." සමාධි කීවාය. ඡායාරූප සහණ වීඩිගයො පටිගත කිරීම ගමගහණයවමින් සිටි හිගම්ෂි පැමි ගදගදනාට සුබ පැතුවාය. "සමාධි... ඔයා මට කරපු හණැම ගද්ටම ගගොඩාක් ස්තුතියි... මම අද ආයිත් කියනවා... මම අද එලන්තව මැරී කරල කු ල් ගදගකන් හිටගගන ඉන්ගන ඔයා හින්දා... අගන් ගසොරි එලන්තට එන්න බැරි වුනාට..එයා ගම් දවස්වල ඉන්ඩියා ගිහිල්ල... ඔයාට ගගොඩාක් ස්තූතියි.. මම ඔය ගදන්නගග හණැපීනස් එකට විෂ් කරනවා..." හිගම්ෂි සමාධිට හණාු වක් ගදමින් කීවාය. "අගන් හිගම්ෂි... ඔයත් මට ගගොඩක් උදේ කරා.. අද ගම් ග ෝගටෝස් ගත්ත එකම ගකො චර ගලොු උදේවක්ද... තෑන්ක් යූ හිගම්ෂි..." සමාධි කීවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

747

"ගම් හිගම්ෂි.. දැන් ඔය ග ෝගටෝස් වලට ගහණොඳට ග ෝගටෝ ගෂොේ දලා ගන්න ගහණොඳද?.. හි.හි.හි...." තාරක සිනාගසමින් කීය. "නිකන් ඉන්න තාරක විහිළු ගනොකර... ඔයා හණරි නරකයි..." හිගම්ෂි මද ලැජ්ජාවකින් කීවාය. සමාධි තම ගහණොඳම මිතුරිය වූ අනුත්තරා වැළඳ ගත්ගත් කඳුලු සලමින්ය. "අනූඌඌ... ගසල්ලම් බත් උයන කාගල් ඉඳන් මට හිටිය ගහණොඳම යාලුවා ඔයා අනූ... මම අසනීප ගවලා ඉන්න ගකොට ඔයා මාව බලා ගත්තා.. අගන් මගග අනූ.... ඔයා මගේම සගහණෝදරියක් අනූ....." සමාධි සංගේදී වී කීවාය. "ඔයා වගේ යාලුගවක් ඉන්න එකට මම ගකො චර කැමතිද සමාධි... ඔයා තාරකට වගේම මටත් ගලොු ම ගලොු හණයියක්.. මම ඔය ගදන්නට මුලු හණදවතින්ම සුබ පතනවා මගග සමාධි...." අනුත්තරා සමාධිගේ කම්මුල තදින් සිප ගනිමින් කීවාය. "පසිඳු... ඔයත් මගේ සගහණෝදරගයක් පසිඳු.... ඔයා මටයි තාරකටයි ගකො චර උදේ කරල තිගයනවද...ගකො චර හිතවත්ද..." සමාධි පසිඳුට හණාු වක් ගදමින් කීවාය. "සමාධි...අනුත්තරාගගයි මගගයි ජීවිත වලට ගම් වගේ එළියක් ආගව ඔයා හින්ද සමාධි.. ඔයා නැත්නම් ඒ එළිය අපිට නැහණැ..." පසිඳු සමාධිගේ හිස පිරිමදිමින් සගහණෝදර ගප්‍රේමගයන් කීගේය. "පසිඳු... උෙ මගේ සගහණෝදරගයක් පසිඳු... මගේ ජීවිතගේ කරදර වුන හණැම ගවලාගවම උෙ මගේ ළඟ හිටිගය සගහණෝදරගයක් වගේ..." තාරක පසිඳු වැළඳගගන කීගේය. "මට ඒක සන්ගතෝසයක් මචන්.. මම අගේ සගහණෝදර කම හණැමදාම අගය කරනවා... ගම්.. ඒක ගනගමයි.. උෙ ගකොන්ගඩෝම්


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

748

පැකට් කීයක් ගත්තද?... මදි වුගනොත් මට ගකෝල් එකක් දීපන්.. මම සේලයි කරන්නම්..." කට හණඬ අඩු කල පසිඳු කීය. "ගම්...ගමොනව කියනවද මම දන්ගන නෑ... අහණල පහණල මිනිස්සුත් ඉන්නවා.. පිස්සු කතා ගනොකිය ඉන්න...." අනුත්තරා ගසමින්, එගහණත් තදින් කීවාය. "හණරි හණරි මචන්... මම ඕන වුගනොත් කියන්නම්ගකො...." තාරක පසිඳුට තට්ටුවක් දමමින් කීගේය. සමාධි තදින් වැළඳ ගත් ු ෂානි මිනිත්තුවක් පම ගකොට ගගන සිටියාය.

ඇය තුරුලු

"අක්කීඊඊඊ...." ු ෂානි ගසමින් මිමිනුවාය. ඇගේ දෑසින් කඳුලු ගලන්නට විය. සමාධිගේ හණැට්ටය ඇගේ කඳුලු වලින් ගතමුගන්ය. "මගග නංගියාආආආ....." සමාධි කීවාය. ඇගේ දෑසින්ද කඳුලු ගලන්නට විය. "අගන් අක්කීඊඊ... අක්කියි අයියයි නැත්නම් අද ු ෂානි ගකගනක් නැහණැ අක්කීඊඊ... මගේ අක්කිටයි අයියටයි ගහණොඳක්ම ගවන්න ඕන.... ඔය ගදන්නගේ ගවඩ ක ලයි ් එක ගගොඩාආආආක් හණැපි එකක් ගවනව කියල මට ගහණොඳටම විස්වාසයි අක්කීඊඊ..." "අගන් මගේ නංගි... ඔයා නැත්නම් අද සමාධි ගකගනු ත් නෑ... මගේ ජීවිතය ඔයා කී පාරක් ගබ්රලා තිගයනවද?.. ඔයා මගේම නංගියා.. ඒක හණැමදාටම එගහණමයි... ඔයා තාරකගගයි මගගයි ජීවිතගය ගකොටසක් නංගි...." සමාධි ු ෂානිගේ මුහු

කිහිප වරක් සිඹිමින් කීවාය.

ු ෂානි තාරකද තුරුලු ගකොට ගත්තාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

749

"මගේ අයිගේඒඒඒඒ... අයියා ගකගනක් වගේ මාව බලා ගත්තට... මාව ගයි ක කරාට ඔයාට ගගොඩාක් ස්තූතියි අයියාආආආ.... මගේ අයියා ඔයා... ගවන කවුරුවත් ගනගමයි...." "මගේ නංගි... අක්කියි මමයි හණැමදාම ඔයා එක්ක ඉන්නව මගේ සුු නංගිගයෝ....." තාරකගේ ඇසට කඳුලක් නැගුගන්ය. සමාධි සහණ තාරක ඉන්පසුව නිගම්ෂ්ගේ මව සහණ පියාගගන් සමු ගත්ගතෝය. "අගන් මාගම.. නැන්ගද... මගේ තාත්ති නැති වුනාට පස්ගස මාමල කරපු හණැමගද්ටම ගගොඩක් ස්තූතියි.. මට ඒව හණැමදාටම මතක තිගයනවා....." සමාධි කිවාය. "සමාධි ු ව... අපි එගහණම කගර් ගගොඩක් ගලන්ගතු කමකින්... ඔයා ගහණොඳින් ඉන්නව දකින එක තමයි අගේ සතුට... ඔය ගදන්නට අපි හණදවතින්ම සුබ පතනවා..." නිගම්ෂ්ගේ පියා කීගේය. සමාධි සහණ තාරක වැඩිහිටියන්ට කළ යුතු ගගෞරවය ඔවුනට පුද කගලෝය. සමාධි සහණ තාරක නදීකා ගවතට පැමිණිගයෝය. නදිකා හණැඬීමට ආසන්න වී සිටියාය. සමාධි ඇය වැළඳ ගත් විට නදීකාට කඳුලු නවතා ගත ගනොහණැකි විය. "අගන් මගග සමාධි නංගීඊඊඊඊඊඊ.. අගන් මට සමාගවන්න මගග සුු නංගීඊඊඊඊඊඊඊඊ...." නදිකා වක්කඩ කැඩුවාක් ගමන් කඳුලු සලමින් කීවාය. "අගන් අක්කීඊඊඊඊ.. ඉස්සර වුන ගද්වල් මතක නැති කරල දාන්න මගේ අක්කී... අද ඉඳල අක්කි තාරකගග වගේම මගගත් අක්කි... මම අක්කිට හණැමදාටම ආදගරයි අක්කි... අපි හණැමදාටම


750

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

එකට ඉඳිමු මගග අක්කි....." සමාධි කඳුලු සලමින් හණැු ම් බරව කීවාය. නදීකා සමාධිත් තාරකත් එකට වැළඳ ගත්තාය. "මගේ සුු මල්ලි... අගන් ඔයත් මට සමාගවන්න.. ඉස්සර මම ඔය ගදන්නට ගගොඩක් ගවනස් කම් කරා... අගන් මට ඒකට සමාගවන්න මගග රත්තරන් මල්ලි... මම ඔය ගදන්නට ලස්සන... වාසනාවන්ත යුග ජීවිතයකට සුබ පතනවා...." නදීකා තාරක සිඹිමින් කීවාය. "අගන් අක්ගක.. සමාධි කීේව වගේ පර කරල දාන්න...." තාරක ඇගේ හිස සිෙ කීවාය.

ගද්වල් අමතක

සමාධිත් තාරකත් නදීකාට වැඳ ආචාර කගලෝය. මිතුරු පිරිසට සහණ නෑදෑයින්ට ආචාර කල සමාධි සහණ තාරක සිය ගදමේපියන්ගගන් සමු ගැනීමට සුදානම් වූගවෝය. පළමු ගකොට ගදගදනා තාරකගේ මවට සහණ පියාට දණින් වැටී වැඳ ආචාර කගලෝය. තාරකගේ මව සමාධිත් තාරකත් එකවිට තුරුලු කර ගත්තාය. "මගග සමාධි ු ගේ... අගන් මට සමාගවන්න මගග ු ගේ.. ගමෝඩ කම හින්ද මම ඔයාට කරන්න හණදපු ගලොු වැරැද්දට මට සමා ගවන්න මගේ ු ගේඒඒඒඒ..." තාරකගේ මව හණඬමින් කීවාය. "අගන් මගග රත්තරන් අම්මි.. අගන් ේලීස් අම්මි.. ආයිත් ඒව මතක කරන්න එපා... ඒව ඉවරයි... අද ඉඳන් අපි ජීවිතගේ අලුත් පිටුවක් ගපරලනවා... අපි ඔක්ගකොම එකට සන්ගතෝගසන් ඉඳිමු අම්මීඊඊඊ.... අද ඉඳල අම්මි මගේම අම්මි ගවනවා..... " තාරකගේ පියාද ඔවුන් ගදගදනා සිප වැළඳ සුබ පැතුගේය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

751

මංගල ගමන පිටත් වීමට ගපර අවසානගේ ගදගදනා සමු ගත්ගත් සමාධිගේ මෑණියන්ගගනි. සමාධි සහණ මෑණිගයෝ ගදගදනාම ඉතාමත් සංගේදී වූහණ. බලවත් චිත්ත ගේගයකට පත් වූගවෝය. එකිගනකා තදින් වැළඳ ගත් සමාධි සහණ ඇගේ මව මිනිත්තු කිහිපයක් එගසේ තුරුලු වී ඉකි ගසමින් හණැඬුගවෝය. පැමි සිටි අමුත්තන් ගබොගහණෝ ගදගනු ගේ ගදගනත් වලට කඳුලු පිරුගන්ය.

"…මෑණියනි හණද ගසවන ගගගනන නිවන ඔබ තමා මා ළයහී සුව මිහිර මවන පහණන ඔබ තමා ජීවිතගේ මා ගසොඳුරු මිහිරි සිහින ඔබ තමා මෑණිගයනි ඔගබ් ගදපය අසල වඳිමි ද නමා…" අසහණාය සංගීතගේදී ක්ලැරන්ස් විගජ්වර්ධනයන්ගේ ගම් සදාතනික ගීතය සංගීත කණ්ඩායම විසින් අවස්ථාවට උචිත ගසේ ගායනා කගල්ය. සිය මවගේ ගදපා මුල වැඳ වැටුනු සමාධි ඇගේ ගදපතුල් සිඹිමින් හණැඬුවාය. තාරකද ඇය සමග මව ඉදිරිගේ දණින් වැටුගන්ය. මව කඳුලු වැගිගරන දෑසින් ඔවුන් ගදස බලා ගදගදනාගේම හිස පිරිමැද්දාය. "ම..මගග...ර..රත්තරන් අම්මීඊඊ..මා..මාව ප වගේ බලාගගන මාව ගහණොඳ ළමගයක් වගේ ගලොු මහණත් කරාට අම්මි මතු බුු ගවනව මගග අම්මීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ.." සමාධි නැවතත් හණඬන්නට වූවාය. තාරක ඇගේ හිස පිරිමදිමින් ඇය සන්සුන් කගල්ය. "අගන් මගේ ු වට බුු සර යි.. තිස් තුන් ගකෝටියක් ගදවිවරු මගේ සුු ු ව ආරස්සා කරන්න ඕන... අගන් මගග පුගත්.. මගේ ගකල්ලව ප වගේ බලාගන්න මගග පුගත්ඒඒඒඒඒ...." මව ඉකිබිඳිමින් කීවාය.


752

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"මගග අම්මි... මම මගේ සමාධිව මගේ ප වගේ ජීවිත කාලය පුරාවටම බලා ගන්න මම අම්මිට ගපොගරොන්ු ගවනව අම්මීඊඊඊ... සමාධි මගේ ජීවිතය.... සමාධි නැතුව මට ජීවිතයක් නැහණැ...." තාරක දෑසින් වැටුනු කඳුලු පිස දමමින් කීගේය. ++++++++

සමු ගැනීගම් ‍රීති සංගේගය අඩුවූ පසු නව යුවල මංගල ගමන සඳහණා පිටත් වීමට සූදානම් වූහණ. මංගල ගමන සඳහණා ු ෂානි නවීන පන්නගේ සුග ෝපගභෝගී ගමෝටර් රථයක් ු ලියට ගගන තිබුනි. ඇය පසිඳු හණා එක්ව රථය ු ටුවන් සිනහණ උපදවන ආකාරගයන් සරසා තිබුනි. "අගන්ඒඒඒ.. නංගිට නම් පිස්සු… බලන්න ගම් කාර් එගක් ලියල තිගයන ඒවා... ලැජ්ජාගව බෑ..." සමාධි කීවාය. "නංගි විතරක් ගනගමයි... ඕකට පසිඳුත් හණවුල් ගවලා ඇති.. ගදන්නටම ඉතින් බාගගට පිස්සුගන..." තාරක කීය. "අගන් තාරක.. ගම්ව තියාගගන පාගර් යන්ගන ගකොගහණොමද... මිනිස්සු හිනා ගවයි.. බලන්නගකො ලියල තිගයන ඒවා..." සමාධි ලැජ්ජා සිනහණවකින් මුව සරසාගගන කීවාය. "ඔ චර ග න් ගන්න එපා සමාධි.." තාරක කීය. පසිඳු සහණ අනුත්තරා රථගේ පිටුපස ගදොරවල් ගදක විවෘත කගලෝය. ු ෂානි රියු රු අසුගන් වාඩි වූවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

"මංගල රථයට නගිනු මැනවි... ු මාරිකාගවනි...." පසිඳු සිනාගසමින් කීගේය.

753

ු මාරයා

සහණ

රථයට නැගුනු සමාධි සහණ තාරක සියලු ගදනාගේම ආශීර්වාදය සහණ සිනහණව මධයගේ මංගල ගමනට පිටත් වූගවෝය. "ගම් නංගි... සාරිය ඇඳගගන එලවන්න පුලුවන්ද?.. ඒ මදිවට හණයි හීල්ස් දාගගන...." තාරක ඇසීය. "නෑ අයිගය... මම හණයි හීල්ස් ගලවල සාරිය උඩට උස්ස ගත්තා... ගම් අන්ඩ' ස්ක'ට් එක මාර වාතයක් අගන්… මම කවදාවත් අන්ඩ' ස්ක'ට් අඳින්ගන නෑගන..." ු ෂානි කීවාය. "චීඊඊඊ නංගි... ඔයා සාරිය උස්සගගන දැන් පෑන්ටියත් ගේනව ඇති..." සමාධි කීවාය. "චුක්.. ගම් කාගරක ඇතුගල මගේ පෑන්ටිය බලන්න ඉන්ගන කවුද අක්කි.... ගම්.. ඔය ගදන්න ගමොකද ගම් තරහණ ගවලා වගේ ගදපැත්තට ගවලා?.. ගපො කඩක් ළං ගවලා කිස් කර කර යන්නගකො.. ගමොකද්ද අගන්ඒඒඒ...." ු ෂානි කීවාය. "ගහණොඳට තිගයයි... කාගරගක් යනගකොට සීට් ගබල්ට් දාල හණරියට වාඩි ගවලා යන්න ඕන... මම ගම්ව අත්දැකීගමන් ඉගගන ගත්ත පාඩම්… කිස් කරන එක ගකොයි ගවගල් කරන්න බැරිද?..." සමාධි කීවාය. "ආ හණරි හණරි අක්කි.. ගම්…. දැන් අපි රවුමක් ගහණල ටික ගවලාවකින් ආපහු ගහණොගටල් එකට යන්න ඕන… ගගස්ට්ලා ගියාට පස්ගස.... අනූ අක්කි මට S.M.S. බීේ එකක් එවන්නම් කිේවා...." අනුත්තරාගගන් සංඥාව ලැබුනු පසු ු ෂානි නැවතත් ගහණෝටලය ගවත රථය ගගන ගියාය. ඔවුන් ආපසු එනවිට ගහණෝටලගේ සිටිගේ අනුත්තරා සහණ පසිඳු පමණි.


754

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"කට්ටිය ඔක්ගකොම ගියාද අනූ අක්කි?.." බසිමින් ඇසුවාය.

ු ෂානි රථගයන්

"ඔේ..ඔක්ගකොම ගියා.. ගම්… අලුත් ගනෝනයි මහණත්තයයි... ඔය ගගොල්ලන්ගේ ගවඩින් ඇඳුම් ටික මාරු කර ගන්න... අන්න අපි රූම් එගක් ඔක්ගකොම ලෑස්ති කරා... ඔය ඇඳුම් ටික අපි අරගගන යන්නම්..." අනුත්තරා කීවාය. "ස්ස්ස්ස්ස්... මාත් ගම් සාරිය ගලවල කළිසමක් දාගන්න ඕන අනූ අක්කි.. ගම් සාරිය ඇඳගගන හණරියට චූ කරන්නවත් බෑ...." ු ෂානි කීවාය. "අම්ගමෝඕඕ.. ඒ කියන්ගන ගම චර ගවලා චූ කගර් නැද්ද?.. දැන් එගහණනම් යන්න ගහණොඳටම ළඟ ඇති... කාර් එගක් සීට් එකත් ඉවරද දන්ගන නෑ..." පසිඳු කීය. "ඔේ මට චූ බගර් ඉන්න බෑ… අල්ලපන් උගේ කට.. හි.හි.හි..." ු ෂානි සුපුරුු දඟකාර හණඬින් කීවාය. "ඇද්ද අහණ ගත්තා... ගහණොඳ වැග ක..." අනුත්තරා සිනාගසමින් කීවාය. සමාධි සහණ තාරක මංගල ඇඳුම් ඉවත් ගකොට සරල ඇඳුමින් සැරසුගනෝය. ටික ගේලාවක් ඔවුන් සමග කාලය ගත කල ු ෂානි, අනුත්තරා සහණ පසිඳු ගහණෝටලගයන් පිටත් වීමට සූදානම් වූගවෝය. "එගහණනම් අපි යනවා අයියා අක්කීඊඊඊඊඊ... එන්ගජෝයි යුව' නයිට්… ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්...." ු ෂානි සමාධිටත් තාරකටත් හණාු වක් ගදමින් කීවාය. "එගහණනම් ගදන්නා පරිස්සමින් වැග ක කරපල්ලා.. තුවාල කර ගන්ගන නැතුව.. හණරිද?... හි.හි.හි..." පසිඳු තාරකගේ කර වටා අත දමා ආලිංගනය ගකොට කීගේය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

755

"ගම්… ඔයා ඒ ගැන කරදර ගවන්න ඕන නෑ.. ඒ ගදන්නා ඒක බලා ගනී..." අනුත්තරා පසිඳුගේ ක ගසමින් මිරිකමින් කීවාය. "හූහූහූහූහූ.. ඇද්ද අහණ ගත්තා..හීඊඊඊ...." ු ෂානි සිනා සුනාය. "එගහණනම් සමාධි... තාරක… අපි යනවා... සුබ මංගල රාත්‍රියක් ගේවා..." අනුත්තරා ගලන්ගතු කම උතුරා යන හණඬින් පැවසුවාය. ු ෂානි, අනුත්තරා සහණ පසිඳු රැගත් ගමෝටර් රථය ගනොගපනී යනතුරු බලා සිටි සමාධි සහණ තාරක අත්වැල් බැඳගගන ගහණෝටලගේ උඩුමහණගල් ඇති සිය කාමරයට ගිගයෝය. ++++++++

සිය සුග ෝපගභෝගී ගහණෝටල් කාමරයට පිවිසි සමාධි තාරකගේ අත තදින් අල්වා ගත්තාය. "අ.. අගන..අගන් තාරක.. මට නිකන්.. ගම්..මහණ අමුතු ෆීලින් එකක් දැගනනවා..." සමාධි ගසමින් මිමිනුවාය. "අගන් ඒ ඇයි පැටිගයො?...." තාරක ඇගේ හිස සිඹිමින් ඇසුගේය. "න්.නෑ අගන්..අපි..අපි කවදාවත් ගමගහණම..ගමගහණම රූම් එකකට ඇවිත් නැහණැගන... අපි ගදන්න මගේ කාමගර් ඔය ගපොඩි ගපොඩි ගද්වල් කරා විතරගන.. අගන් තාරක.. අගන් ගසොරි … මට එගහණම දැගනනවා රත්තරන්..." "ඉතින් ළමගයො... කලින් ඒ ගපොඩි ගපොඩි ගද්වල් කරා වගේම දැන් ගලොු ගද්වලුත් කරමු...." තාරක සමාධිගේ කර වටා අත දමා කම්මුල සිඹිමින් කීය. "අගන් තාරක... ඒ වුනාට.. මට.. ම්... මට නිකන්... ගමො.. ගමොකද්ද වගේ...." සමාධි තාරකගේ අත මිරිකමින් කිවාය.


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

756

"ම්ම්ම්.. ඔයා ගහණොඳටම න'වස් ගවලා වගේ සමාධි... ගමොගකෝ ළමගයෝ.." "අගන ඔේ තාරක.. මම ටි..ටිකක් න'වස් වගේ තමයි...." "සමාධි.. අපි බී එගක් ගපො කඩක් ඇවිදින්න යමු... තාම කළුවර වැටිලත් නැහණැගන.. බී එක ළඟ තිගයන්ගන..." "හණා තාරක යමු.. ගපො කඩක් මූු හුළං වදින ගකොට ගම් ගතිය නැතිගවයි...." "සමාධි....." "ඇයි පැටිගයො?....." "ඔයා ඔය ගවුමට හණරිම ලස්සනයි ගකල්ගල... මට මතක් ගවන්ගන ඉස්සර ස්කූලබල් යුනිග ෝම් එක ඇඳල ඉස්ගකෝගල ගිය ඒ පුංචි ගකල්ලව..." තාරක සමාධි තුරුලු ගකොට ආදරගයන් කීගේය. "තාරක.. ඔයාගේ ඒ පුංචි ගකල්ල අදත් ඒ වගේමයි මගග ගකොල්ගලො...." එකට තුරුලු වී අත්වැල් බැඳගත් සමාධි සහණ තාරක ගහණෝටලය අසළ ඇති මුහුු ගවරළට ගිගයෝය. සැඳෑ හිරු ඈත ක්ෂිතජගයන් අස්තංග වීමට ආසන්න වී තිබුනි. "ඉර බහින ගකොට හණරිම ලස්සනයි.. ගන්ද තාරක..." තාරකගේ උරහිසට ඇලවුන සමාධි ඇසුවාය. "ඔේ සමාධි.. ඒත් ඔයා තරම් ලස්සන නැහණැ...ම්ම්ම්..." තාරක සමාධිගේ කම්මුල සිප ගනිමින් කීගේය. "ම්ම්ම්... නිකන් ඉන්න.. මම එ චර ලස්සන නෑ...." සමාධි ගතොගඳොල් ගවමින් කීවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

757

"ඔයාගග ලස්සන ඔයාට ගපන්ගන නැහණැගන පැටිගයෝ... ඒක ගේන්ගන අනිත් අයට විතරයි... මට ඒ ලස්සන දහණ ගු යක් වැඩි ගවලා ගේනවා...." තාරක ඇගේ ගතොල් ඇඟිල්ගලන් පිරිමදිමින් කීගේය. සමාධි සුමුු ගලස සිනා සුනාය. "එන්න ගකල්ගල.. අපි අර ගල උඩින් වාඩි ගවමු..." මුහුු ගවරගල් ඇති ගලක් මත හිඳගත් තාරක සමාධි තම උු ළ මත හිඳුවා ගත්ගත්ය. "අගන තාරක.. ගම.. මට බෑ ඔයාගග උු ළ උඩ වාඩි ගවන්න..." "දැන් ඔයා මගේ සමාධි... හණදවතින් විතරක් ගනගමයි.. නීතිගයනුත් ඔයා මගේ... ඉතින් ඔයාව මගේ උු ළ උඩ වාඩි කර ගන්න බැරි ගමොකද..ගන්ද?...." "ම්ම්… ඔයාට නම් පිස්සු තාරක..." සමාධි තාරකගේ ගගල වටා අත් දමා ගනිමින් කීවාය. "සමාධි... අපි ගදන්නගග අතීත කතාව දිහණා බැලුවම ඔයාට ගමොනවද හිගතන්ගන?..." "ම්ම්ම්.. මට හිගතන්ගන එකම ගදයයි තාරක... එදා සාහිතය සම්ගම්ලනගයදි ගමෝු වුන අගේ ආදරය දවසින් දවස වැඩි ගවලා ශක්තිමත් වුනා කියන එක තමයි මට කියන්න පුලුවන්.. අපිට ගකො චර කරදර ආවද.. අපි ඒ එකකින්වත් සැලුගන නෑ.. මම අසනීප වුනා... මගග ඇහණැක් මට නැති වුනා... ඒ ගමොන ගද් වුනත් අපි ගදන්න එකට හිටියා මගග රත්තරන්.. ඉස්සරහණටත් එගහණමමයි.. ඔයා නැතුව මට අනාගතයක්වත්.. ජීවිතයක්වත් නෑ පැටිගයෝ...." සමාධි තාරකගේ නළල සිප ගනිමින් කීවාය.


758

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"මටත් එගහණමමයි මගග සමාධි මැණික... ඔයා මගේ ජීවිතගේ කෑල්ලක් ගවලා ඉවරයි... මට ප ගදන්ගන ඔයා… ඔයා නැත්නම් තාරක ගකගනු ත් නෑ... ඒක එගහණම තමයි...." තාරක සමාධිගේ බඳ වටා අත් යවමින් කීවාය. හණද උතුරා යන ආදරගයන් ු ල්මත් වු ගදගදනා දැඩි ගතොල් චුම්බනයක ගයු ගනෝය. "ස්ස්ස්.. තාරකඅඅඅ.. අගන් ගම් අත ගන්න...ගමොනවද ඔයා ඔය කරන්ගන?...අගන් එපා...." ගවුම යටින් තම කලවා ගසමින් පිරිමදින තාරකගේ අත ඉවතට දැමීමට සමාධි උත්සාහණ කලාය. "ඉතින් ගමොගකෝ ළමගයො?... ඔයා දැන් මගේ වයි ්ගන...." "ගම් ඔයාට පිස්සුද?.. එගහණනම් යමු රූම් එකට.. ගමතන මුු ත් බෑ අගන්..." "එගහණනම් ඉස්සර බී එගක්දි කගර්?...." "ඉස්සර බී එගක් කරපුව දැන් කරන්න ඕන නෑගන.. යමුගකො රූම් එකට....ස්ස්ස්... ගම් අගන්... චීඊඊඊඊ.. අත ගන්න මගග.. ගම්... පෑන්ටිගයන්....එපාආආආ...." "ගපො කඩක් ඉන්න... මම ගම් ලිහණන්න තිගයන මල්ල ගපො කඩක් ඔබල බලනවා... හි.හි.හි..." "ඔබන්න ඕන නෑ... කාමගර්ට ගිහින් ලිහණලම බලා ගන්න... නරක ළමයා..." "ඉතින් ඉස්සරත් මම ඔබල බලල තිගයනවගන... දැන් ගම් අන්තිම පාරට තමයි ඔබන්ගන.. හි.හි.හි..." "හිනාව තමයි ඔයාගග... අන්තිම පාරට…. කියන ලස්සන විතරක්... ගනෝටි ගකොල්ලා...." සමාධි සිනාගසමින් කීවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

759

ගදගදනා ු ඩා දරුවන් ගමන් සුරතල් ගවමින් සිනාසුගනෝය. "සමාධි..." "ම්....." "දැන් ටිකක් රෑ ගවලා.. යමුද රූම් එකට?...." "හණා..." "සමාධි ඔයාට බඩගිනිද?..." "නෑ තාරක... මගේ හිත ආදරගයන් පිරිල තිගයන ගකොට බඩගින්න දැගනන්ගන නෑ...." "ම්ම්මාආ.. මටත් එගහණම තමයි පැටිගයෝ...." ගදගදනා නැවතත් කාමරයට පැමිණිගයෝය. සමාධි නැවතත් මද සැලීමකට පත් වූවාය. "සමාධි.. ඔයා ආයිත් ගටන්ස් ගවලා.. අගන් ඇයි ගකල්ගල?..." තාරක ඇය වත්තන් කර ගනිමින් ඇසුගේය. "න්..නෑ තාරක...ඉස්ගසල්ල වගේ නෑ දැන්..." "එගහණනම් ඔයා ෂව' එකක් ගන්න.. " තාරක කිය. "නෑ තාරක... ඔයා ඉස්ගසල්ල ගන්නගකො... මම පස්ගස ගවොෂ් එකක් ගන්නම්… මට ගහණ ක ෂව' එකක් ගන්න බෑ ගම් ගකොණ්ගඩත් එක්ක..." ගහණොඳින් ඇඟ ගසෝදා සැහණැල්ලුවට පත් තාරක සරමකින් සැරසී යහණගන් වැතිරුගන්ය. සමාධි නාන කාමරගේ සිටින නිසා ඔහුට සියුම් තනිකමක් දැනුගන්ය. කාමරගේ ඇති මද ආගලෝකයත්, සිහින් වායු සමනයත් නිසා තාරකගේ අනුරාගී හණැඟීම් ගමෝු වීමට පටන් ගත්ගත්ය. නාන කාමරගේ සිටින තම ගපම්බරියගේ රුව ඔහු සිතින්


760

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

මවා ගත්ගත්ය. ඔහුගේ අනුරාගී හණැඟිම් ටීගකන් ටික මුහුු රා යන්නට විය. අලංකාර රෑ ඇඳුමකින් සැරසුනු සමාධි නාන කාමරගයන් එළියට ආවාය. ඇය තම ගකොණ්ඩය ඇගේ රූපශ්‍රීය මතුවී ගපගනන ගසේ මනා ගලස සකස් ගකොට තිබුනාය. ඇගේ මනරම් ලාව යය ු ටු තාරකගේ ආදරයත්, අනුරාගී හණැඟිමත් දහණ ගු යකින් වැඩි විය. "ඔයාගග ලස්සන කියන්න මම ළඟ වචන නෑ ගකල්ගල... ඔයා ඒ තරම්ම ලස්සනයි... ඔයාගග නයිටිය හින්ද ඔයා තවත් ලස්සනට ගේනවා..." තාරක ගසමින් මිමිනුගේය. තම වල්ලභයාගේ අනුරාගී හණැඟීම් අවදි වි ඔහුගේ පුරුෂ ජවය පිබිදී තිගබනු සමාධි ු ටුවාය. ආදරයත් සමග මුසුවූ ඇගේ සරාගී හණැඟීම්ද ඔහුගේ ශක්තිමත් පුරුෂ ජවගේ දර්ශනගයන් දැඩි ගලස ගමෝු වී මුහුු රා යාමට පටන් ගත්ගත්ය. සමාධි නුරා දෑසින් තාරක ගදස බලා ආදර සිනාවක් පෑවාය. "එන්න ගකල්ගල ඇඳට...." ගදගතොලින් කීය.

තාරක ආදරගයන් ගපොපියන

"තාරක.. ලයිට් එක නිවන්නද?....." යහණන අසලට පැමිණි සමාධි ඇසුවාය. සමාධිගේ ගකෝමල බවින් සහණ වත්සුනු සුවඳින් මත්වූ තාරකගේ අනුරාගී හණැඟීම් බැමි බිඳ පුපුරා ගිගේය. "එපා පැටිගයො...මට ඔයා දිහණා ගහණොඳට බලන්න ඕන... ගම්ක අපි ගදන්නගග ගලෝගක මගග මැණික.. දැන් ගම් ගලෝගක ඉන්ගන අපි ගදන්න විතරයි.... ඒ හින්ද මට ඔයාව ගහණොඳට බලන්න ඕන... එන්න ඇඳට වස්තුගව..." තාරක ඇය යහණගන් ගපරලා ගැනීමට තැත් කගල්ය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

761

"අගන් තාරක...ගපො කඩක් ඉන්න..." ගමගසේ කියූ සමාධි සිය ඇඳුම් බෑගය විවෘත ගකොට සුු ගරද්දක් එළියට ගත්තාය. "සමාධි... ඕක ගමොකටද?.. ඕක ඕන නෑ පැටිගයෝ... ඔයාට පිස්සුද... ඔයාගේ පිරිසිු කම මම ගහණොඳට දන්නවා... ගවන කිසි ගකගනක් ඒක දැන ගන්නවත්.. ඔයා පිරිසිු ගකල්ගලක්ද කියල ගචක් කරල බලන්නවත් ඕන නෑ... ඒ හින්ද ඔය පිස්සු වැග ක නවත්තන්න...." තාරක කීගේය. "ඒත් තාරක.. ඔ..ඔයාගග අම්මා ගමොනව කියයිද දන්ගන නෑ...." "සමාධි... මගේ අම්මා තියා සක්කරයවත් ඒ කිසි ගදයක් දැන ගන්නවත්... ඒ ගැන අහණන්නවත් ඕන නෑ... ගම්ක අපි ගදන්නගග රහණසක්... ගම් යල් පැනපු පුහු සිරිත් ගැන ඔයා හිතන්න ඕන නෑ..." "ගහණොඳයි තාරක.. ඒත්..ගම්..ගබ් ක ෂීට් එක ස්ගට්න් වුගනොත් ලැජ්ජාගව බෑ අගන්... ගහණොගටල් ක්ලීන'ස්ල දකිනවට මම ආස නෑ... ඒ හින්ද ගම් ගරද්ද දාමු...." සමාධි කීවාය. "ම්ම්.. ඔේ සමාධි..ඒක ඇත්ත... මමත් ආස නැහණැ කවුරුවත් ඔයාගග පිරිසිු කම දකිනවට.. ඒ හින්දා අපි ඔය සුු ගරද්ද දාමු..." සමාධි ඇය ගගනා සුු ගරද්ද යහණගන් අතුරා සිනා මුසු මුහුණින් තාරක ගදස බලා ඔහු අසලින් යහණගන් වැතිරුනාය. තාරක යහණගන් පැත්තට හණැරී ඇය තුරුලු ගකොට ගත්ගත්ය. "සමාධි.. මගග මැණික...." "තාරක..මගග රත්තරන්...."


762

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

එදා සාහිතය සම්ගම්ලනය දිනගේ ගදගදනාගේ ආදරය ගමෝු වූ පසු මුල් වරට ගතපලූ ආදර වදන් මංගල යහණගන්දි ඔවුන් එගලසම මිමිනුගවෝය. සමාධිගේ නුරාගවන් මත්වූ ගදගනත් ගදස ආදරගයන් බැලූ තාරක ඇය තදින් තුරුලු ගකොට ගගන ඇගේ ගදගතොල් යන්තම් සැපුගේය. දිවවල් එකට පටලවා ගත් ගදගදනා දැඩි ගතොල් චුම්බනයකින් එකතු වූගවෝය. මුලු ගලෝකයම ගදගදනාට අමතක විය. අනුරාගී රසගයන් මත්වූ ගදගදනාගේ ආදරය පිරි ආශාවන් සියලු බැමි බිඳ පුපුරා ගිගේය. සමාධි තාරකගේ සිරුරට තවත් තුරුලු වූවාය. ඔහුගේ තරු පුරුෂ ජවය සහණ ශක්තිය දැඩිගලස පිබිදී අති බව ඇයට දැනුගන්ය. ඒ පුරුෂ ජවගයන් ඇගේ කලවා ස්පර්ශ වූවිට ඇගේ මුලු සිරුරම කිළි ගපොලා ගිගේය. ඇය ආශාගවන් මත් වූවාය. ඇය තාරකගේ පිට වටා අත් දමා ඔහු ගවලා ගත්තාය. සරාගී රසගයන් ු ල්මත්වූ තාරක සමාධිගේ රෑ ඇඳුම ගලවා දැමුගේය. සමාධි ඔහුට රුු ල් ු න්නාය. ජීවිතගේ පළමු වරට සමාධිගේ අයස්කාන්ත සම්පූර් නේන සිරුර ු ටු තාරකට තවත් ඉවසා සිටිය ගනොහණැකි විය. ඇගේ නාරි ගද්හණය ඔහු ශෘංගාරගයන් මුස්පත් කගල්ය. තම සරම ගලවා විසි කල ඔහු සමාධි තම හණැඩිදැඩි සිරුරට යට කර ගත්ගත්ය. "අහණ්... " සමාධිගේ මුවින් ගකඳිරිල්ලක් නැගුනි. සමාධි සමග එකතු වීමට තාරකට තිබුගන් දැඩි ගනොඉවසිල්ලකි. ගම් නිසා ඔහුගේ වෑයම තරමක් ගේගවත් විය. "ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්.... අගන් තාරක.අ.අ.අ.අගන්… රිගදනවා ආආආආ.. අගන් එපාආආආආආආ... අේ....." සමාධි තාරකගේ කම්මුලට මුව තබා ගසමින් කෑ ගැසුවාය. තාරක තම ක්‍රියාව නවත්වා ඇගේ කම්මුල් අල්ලා ගත්ගත්ය. "අගන් ඇයි පැටිගයො... ඔයාට රිු නද?..."


ගනොසැගලන ගසගනහණස

763

"අගන් මට බෑ තාරක... අගන් හණරියට රිු නා.. හණරියට පිහිගයන් ඇන්නා වගේ.. අගන් තාරක මට බෑ..අ..අ.අගන්...අගන පැටිගයො...." සමාධිගේ දෑසින් කඳුලු වෑස්සුගන්ය. "එගහණම තමයි පැටිගයො මුලින් ටිකක් රිගදනව තමයි.. පස්ගස හණරි යනවා...." "අගන තාරක... අගන මට රිද්දන්න එපා තාරක.. අගන ගහණමින් කරන්න ේලීස්... තාරක.. මගග.. මගේ එක ගපොඩි වැඩිද දන්ගන නෑ... එගහණම නැත්නම් ඔයාගග එක ගලොු වැඩියි..." "ගම් සමාධි… නිකන් පිස්සු කතා ගනොකියා ඉන්න පැටිගයො... ඔගහණොම ඉන්න අපි ගහණමින් කරමු...." මදක් ඉවසිලිමත් වූ තාරක එකතු වීම ගසමින් සිු කගල්ය. "ආආආආආආආආආආආආආආ....." සමාධිගේ මුවින් සැර ගකඳිරිල්ලක් පිට වූවත් ඇතිවූ රිදීම ගනොතකා ඇය තදින් තාරක ආලිංගනය ගකොට ගත්ගත්ය. ඇගේ කනයා පටලය බිඳී යාම නිසා වහණනය වූ පිරිසිු සිහින් රුධිර ධාරා සුු ඇතිරිල්ල මත පතිත විය. ගනොසැගලන ගසගනහණසකින් බැඳුන ගදගදනාගේ කායික එක්වීම අති සුන්දර රසයක් ගදගදනාටම ගගන ු න්ගන්ය. සමාධිට මුලින් ඇතිවූ ගේදනාව අඩුවූ පසු ඇය තාරක සමග රිසිගසේ සම්ගභෝගගේ ගයු නාය. දැඩි ගලස එකිගනනා වැළඳ ගත් ගදගදනා ආදරය සහණ අනුරාගය මුසු ආශාගවන් සිය ු ළුඳුල් රම ගේ ගයගදමින් එකම සිරුරක්, එකම සිතක්, එකම හණදවතක් බවට පත් වූගවෝය. තාරකගේ පුරුෂ ශක්තිය සමාධිගේ සිරුර තුල පුපුරා ගිගේ ගදගදනාටම අති මහණත් අමා සැපයක් ගගන ගදමින්ය. සමාධිගේ සිරුර මතින් ඉවත්වූ තාරක යහණගන් පගසකින් වැතිරී ඇය තුරුලු ගකොට ගත්ගත්ය.


764

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ගගොඩක් රිු නද පැටිගයො?...." තාරක මිමිනුගේය. "අම්ගම්… මුලින් නම් මට තරු ගපනුනා අගන්... ගහණොඳ ගවලාවට එක පාරයි ගමගහණම රිගදන්ගන ගන්ද?....." "ඒව කියන්න බෑ..." තාරක ඇගේ මුහු කිගේය.

සුරතල් කරමින්

"අගන් නිකන් ඉන්න… එගහණනම් මට බෑ ආයිත් කරන්න...." "ම්ම්මාආආආ.. එගහණම බෑ.. අද රෑ දහණ පාරක්වත් කරන්න ඕන...." තාරක මද සිනහණවක් මුවගට නගා සමාධිගේ ගතොල් යන්තම් සපමින් කීගේය. "අම්ගමෝ... මම මැරිල යයි එගහණනම්… ඔයාට තිගයන තදියගම් හණැටියට…" "සමාධි.. මට නම් දැන් බඩගිනියි ගකල්ගල..." " ඔේ අගන්... මටත් ටිකක් බඩගිනියි..." "එගහණනම් රූම් ස'විස් එගකන් කෑම ගගන්නන්නද?..." තාරක ඇසීය. "චී..ඔයාට පිස්සුද?..ගමතන කාමගර් ගම් විදියට නටල තිගයන ගකොට කාට හණරි ඇතුලට එන්න කියන්න පුලුවන්ද ළමගයො... ඔගහණොම ඉන්න.. ගවඩින් ගක්ක් වගයක් අනූ තියල ගියා… දැන් ඒකවත් කමු… නියමයි ගන්ද… බැඳල පළගවනි ඩිනර් එක ගවඩින් ගක්ක්...හි.හි.හි..." සමාධි සිනාගසමින් කීවාය. "ඉතින් ගමොගකෝ?.. ගෂෝක්ගන.. ගේන්න ගමහණාට..." තාරක කීය. සමාධි ගක්ක් ගැනීමට ඇගඳන් නැගිට්ටාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

765

"ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්ස්... තාරකඅඅඅඅ... ෂීට් එක පුරහණම මගග ගල් ගිහින්.. අම්ගමෝ…. දැක්කම බය හිගතනවා.. ඔයා ගමොනව කරාද මන් දන්ගන නෑ... ඔයා පිහියක් එගහණම තියාගගන හිටිගය නෑ ගන්ද?...හි.හි.හි.." "හික්.. ගමොනව අහණනවද මන් දන්ගන නෑ... මම විගශේෂගයන් කරපු ගදයක් නෑ... අනිත් හණැම මිනිහණම කරන එක තමයි මාත් කගර්.. හි.හි.හි.." "ගම්… මම ගම් ගරද්ද බෑේ එකට දානවා... ගම්ක කවුරු හණරි දැක්ගකොත් ලැජ්ජාගව ප යනවා..." සමාධි ඇගේ කනයා රුධිරය තැවරුනු ඇතිරිල්ල බෑගයට දමා මංගල ගක්ක් තාරක සමග යහණගන් වාඩිවී ක්ක්ති වින්දාය. "ගෂෝක් ගන්ද පැටිගයො... බැඳල ඉස්ගසල්ලම කාපු කෑම ඇඳ උඩ වාඩි ගවලා ඇගේ නූල් ගපොටක් නැතුව ගක්ක් කාපු එක තමයි... නංගියි පසිඳුයි දැන ගත්ගතොත් අපි ගදන්නව නියගමට බයිට් කරනවා..." සමාධි ගක්ක් කමින් කීවාය. "ඔේ... මරු ගන්ද?.. ගවඩින් නයිට් එගක්දි ගහණලුගවන් ඇඳ උඩ ඉඳගගන ගවඩින් ගක්ක් කාපු පලගවනි කපල් එක අපි ගදන්නා ගවන්න ඇති... හි.හි.හි..." "ඉතින් ඒක හින්දගන ගම්වට ගවඩින් ගක්ක් කියන්ගන.. ගන්ද?....." "සමාධි... ඔයා ගහණලුගවන් ඉන්න ගකොට තවත් ලස්සනයි... අපි හණැමදාම රෑට ගමගහණම ඉඳිමු ගන්ද?.. හි.හි.හි..." තාරක සමාධිගේ කම්මුල සිඹිමින් කීය. "ඊයාආආආ…. මට බෑ හණැමදාම ගමගහණම ඉන්න.. එතගකොට මම මහණපු නයිටි වලට ගමොනවද කරන්ගන?... ඔයා නම් හණරිම ළමගයක් තමයි..ම්ම්ම්…." සමාධි සුරතල් බසින් කීවාය.


766

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ඒවා අල්මාරිගය දාල ු ම් අල්ලන්න.... ගම් සමාධිගයො... ගම් ගක්ක් කාල ඇඟට තවත් ප ආවා.. ගමහණාට එන්න පැටිගයෝඕඕඕඕ... " සමාධි යහණගන් ගපරලා ගත් තාරක ඇය තම සිරුරට යට කර ගත්ගත්ය. "අගන් තාරකඅඅඅඅ... ගම්… මට හණරියට කන්න හණම්බ වුගනත් නෑ... තිගයන තදියම... දඟයා.. ආආආ...ස්ස්ස්.... ඌඌඌඌ.... අගන් ගහණමින්... ගහණමින් දාන්න..ඊඊඊඊ...ආආආ....." ගහණෝටල් කාමරයත්, නිදි යහණනත් එදා මුලු රාත්‍රිගේම ගදගදනාගේ අනුරාගී රම සම්ගභෝගගේ විමානයක් විය. ++++++++

පසුදින අවදිවූ තාරක තමා අසල නිදා සිටින සමාධිගේ හිස ගසමින් පිරි මැද්ගද්ය. සමාධි ගසමින් දෑස් විවර ගකොට තාරක ගදස බලා ආදර සිහින් සිනාවක් නැගුවාය. ඔවුන්ගේ යුග ජීවිතගේ පළමුවන උදෑසන උදාවී ඇත. ගදගදනාටම මහණත් ප්‍රගමෝදයක් ඇති විය. "ඔයාට ගහණොඳට නින්ද ගියාද සමාධි?..." තාරක ඇගේ කම්මුල සුරතල් කරමින් ඇසුගේය. "නින්ද ගියාද තමයි... ගකෝ මට නිදා ගන්න ු න්නද?.. දඟ පැටියා... ස්ස්ස්.. බලන්න අගන්… අමු ගහණලුගවන් අපි නිදාගගන තිගයන්ගන.... ඇගඳේ ෂීට් ඉවරයි..." සමාධි යහණගන් පගසකට හණැරී තාරකගේ ක ආදරගයන් මිරිකමින් කීවාය. "මීට පස්ගස ඉතින් හණැමදාම ඔගහණොම තමයි..." "ම්ම්ම්ම්.. ගදනව මම ඔයාට...." සමාධි ගතොගඳොල් ගවමින් කීවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

767

"සමාධි..." "ඇයි පැටිගයෝ?...." "ගවලාවකට ගම්ක නිකන් හීනයක් වගේ ගන්ද… අපි ගදන්න බැඳල ගමගහණම එකට ඉන්න එක...." "අගේ ආදරය හණයිය නම් ඒ වගේ හීන හණැබෑ කර ගන්න පුලුවන් තාරක..." "ඔේ පැටිගයො.. ගම්ක අපි ගදන්නගග ජීවිතගය පටන් ගැනීම.. අපිට ඉස්සරහණට යන්න තිගයන්ගන ගරෝස මල් තිගයන පාරක් උඩින් ගනගමයි.. ඒත් අපි එන ඕන ප්‍රශ්ගනකට මූ ගදමු සමාධි.. අපිට ඒ ශක්තිය තිගයනවා.. අගේ ආදරයට ඒ ශක්තිය තිගයනවා...." "තාරක...." සමාධි මදක් සංගේදී ගවමින් කීවාය. "ඇයි වස්තුගව?...." "මම මම... ගප්‍රේනන්ට් ගවයිද?.... ඊගය ඔයාගග ඒව ලීටර් ගා ක් මගග ඇතුගල ගියාගන අගන්... " "ම්ම්ම්.. ඔේ සමාධි.. මට සෑගහණන විස්වාසයක් තිගයනවා… ගම් ඔයාගග සරු කාගලගන... ඉතින් ඔයා ගප්‍රේනන්ට් ගවන්න ගලොු චාන්ස් එකක් තිගයනවා..." "තාරක එගහණම වුගනොත් අපිට ඉක්මනට පැටිගයක් ලැගබයි ගන්ද?.." "ඔේ සමාධි... අපි ගදන්නගග කර්ම ශක්තිගේ හණැටියටයි... උපදින්න ඉන්න පැටියගග කර්ම ශක්තිගේ හණැටියටයි ඒව සිද්ධ ගවයි...." "තාරක.. මට… මට ආයිත් ලියුගක්මියා හණැගදයිද?...."


768

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"සමාධි ේලීස්... නිකන් අසුබ කතා කියන්න එපා... ඔයාට ආයිත් එගහණම ගවන්ගන නෑ... මට ඒක ගහණොඳටම විස්වාසයි...." "බැරි ගවලාවක්වත් ආගවොත්… ඔයයි පැටියයි තනි ගවයිද?... අගන් මට එගහණම ගවන්න ගදන්න බෑ තාරක...." සමාධි දෑගසේ කඳුලු පුරවාගගන කීවාය. "අගන් සමාධි ඔගහණොම කතා කියන්න එපා... ඔයාට ඒ වගේ කිසිම ගදයක් ගවන්ගන නෑ... අපි ජීවිගත් ඉස්සරහණට යමු... බැරි ගවලාවක්වත් එගහණම ගදයක් වුගනොත්.. මම ඔයා ගවනුගවන් අගේ පැටියව හණදා ගන්නවා... මට අක්කයි නංගියි උදේ කරයි... අක්කා ඒ පැටියගග ගලොු අම්මා ගවයි... නංගි පුංචි අම්මා ගවයි... අපිට පැටිගයක් හිටිගේ නැත්නම්… මම ඔයා එක්ක ඔයාගග ගලෝගකට එනවා...." තාරක සමාධි තුරුලු කර ගනිමින් කීගේය. "අගන් මගේ තාරක..." ආලිංගනය ගකොට ගත්තාය.

සංගේදී වූ සමාධි ඔහු තදින්

"එගහණම ගදයක් ගවන්ගන නෑ සමාධි... අපි කාටවත් වැරැද්දක් කරල නෑ.. ඒ හින්ද අපිට ජීවිගත් වරදින්න විදියක් නෑ.. අපි අගේ ගනොසැගලන ගසගනහණගසේ ශක්තියත් එක්ක අපි අනාගතයට මූ ගදමු මගග වස්තුව... මගේ ශක්තිය ඔයා තමයි... "තාරක.. මගග රත්තරන්...." "සමාධි.. මගග මැණික..." සංගේදී වූ සමාධි සහණ තාරක එකිගනකාට තුරුලු වී ඔවුන්ගේ ගනොසැගලන ගසගනහණගසේ අමා මිහිර වින්දනය කගලෝය. ++++++++


ගනොසැගලන ගසගනහණස

769

සැහණැල්ලු චාම් ඇඳුම් වලින් සැරසී තම යුග ජීවිතගේ පළමු දින උදෑසන ආහණාරය ගත් සමාධි සහණ තාරක දිගු ඉදිරි ගමනක් සනිටුහණන් කරමින් අත් වැල් බැඳගගන ගහණෝටලය අසල ඇති ගතරක් ගනොගපගනන මාවගත් ඈතට ඈතට ගසමින් ගමන් කගලෝය. ඒ මාවත ඔවුන්ගේ අනාගත ජීවන මාවත ගමන් විය. එය ඉතා දිගු ගමනකි. එහි ගකළවර ගකොතැනකදැයි කිව ගනොහණැකිය. කඳු පල්ලම්, වංගු, ු ාටු, කාන්තාර, බියකරු සතුන් සිටිනා ස්ථාන මැදින් ඒ ජීවන මාවත වැටී තිබුනත් ඒ සියලු කම්කගටොලු අභිබවා ඒ ගමන ඉදිරියට යාමට ගදගදනාට ශක්තිය ඇත. සමාධි සහණ තාරකගේ ගනොසැගලන ගසගනහණස ඔවුන්ගේ ජීවන ශක්තියයි. ගම් ගසගනහණසට ඕනෑම බාධකයක් ජය ගත හණැකි බව ගදගදනා ගපන්වා දී ඇත. කිසිම කැළඹීමකට, ද්ගේෂ සහණගත ක්‍රියාවකට ගහණෝ කරදරයකට ඔවුන් ගදගදනා ගවන් කිරීමට ගනොහණැකි විය. යුග ජීවිතගේ ඉදිරි කාලගේදී සමාධිටත් තාරකටත් ගමගතක් පැමිණි කරදර කම්කගටොළු වලට වඩා සංකීර් ප්‍රශ්න වලට මුහු දීමට සිු විය හණැකිය. ඔවුන්ගේ සදා ගනොසැගලන ගසගනහණස ඒ සියලු අවස්ථාවලට ගනොබියව, ගනොසැලි මුහු දීමට අවශය ශක්තිය සහණ වධර්යය ලබා ගදනු ඇත.

ගනොසැගලන ගසගනහණස ගවයි අප ශක්තිය ගම් ජීවන ගමගන්... සියලුම බාධක ජය ගගන අපි දැන් ඉදිරියටම යන්ගන්... ඔබ මා ජීවය මා ඔබ ජීවය ගමගලසයි අප බැඳුගන්.... කිසිදා ගවන් ගනොගවනා අප ගදගදනා ගදගදගනු ගනොම වන්ගන්....


770

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

තරුවකි ඔබ මට සැමදා බැබගලන දිවිගේ පහණන ගවමින්…. සමාධියකි ඔබ මා සිත පුබුු න සැනසුම ගදමින නිතින්…. ඔබ මා අබියස සිටිනා විට මම ගපරටම යමි සවිගයන්…. ඔබගේ මදහණස මට ගපගනනා විට මම ඉතිගරමි සතුටින්…. අපි ආදරගයන් බැඳුගන් අපගේ හණදවත පතුගලන්මයි…. ඒ බැඳීම පවතින්ගන් හණද තුල සැමදා එගලසින්මයි…. උපදින මතු සැම අත්බවයකදිම අපි අප ගදන්නාගගයි…. සසගර් වසනා තුරු අප ගදගදනා කිසිවිට ගවන් ගනොමගවයි…. සමාධි සහණ තාරකගේ නිර්මල, සවිමත් ආදරය ප්‍රතිරාවය කරමින් 'ගනොසැගලන ගසගනහණගසේ ' ගීතය මුලු පරිසරය පුරාවටම ශාන්ත සුන්දර හණැු මක් පතුරුවාලීය. එකිගනකා සමග අත්වැල් බැඳගත් සමාධිත් තාරකත් ගහණෝටලය අසල ඇති ඒ මාවගත් ඈතට ඈතට ගමන් කගලෝය. ගබොගහණෝ ු ර ගමන් කිරීම නිසා ඔවුන් ගදගදනා ු ඩා තිත් ගදකක් ගසේ ඈතට දිස් විය.


ගනොසැගලන ගසගනහණස

771

" සමාධි… කවද හණරි අපි ගම් ගලෝගකන් ගියාට පස්ගස ගමොනව ගවයි කියලද ඔයා හිතන්ගන ගකල්ගල?…… " " තාරක… එදාට අපි ගදන්නා අත් අල්ලගගන ඈතට..ඈතට නිමක් ගනොගපගනන මහණ විශ්වගේ පාගවලා යනවා…. ඒ විදියට අපි ගදන්න නිවන් දකිනකන්ම ගම් සංසාගර් සදාකාලිකවම එකට ඉන්නව මගග රත්තරන්….. " මුළු මහණත් ධරණී තලය සිසාරා සමාධි සහණ තාරකගේ ගනොසැගලන ගසගනහණගසේ ගදෝංකාරය ගමගසේ රැේ පිළිරැේ ු න්ගන්ය.

________________________________________ ෴(අවසානය ගනොගේ - ගනොසැගලන ගසගනහණස සදාකාලිකය) ෴

********