Page 1

නනොසැනෙන නසනනහස -1(නෙවන න ොටස )

මනනෝ න ොන්නසේ ා

2013


298

10 මැරයා තාරක සහ සමාධි වාඩිවී සිටි ආසනය වවත පැමිණිවේය. "හ්ම්... දැන් වම් වනෝනයි මහත්තයයි අපිත් එක්ක යන්න ලෑස්ති වවමු.." ඔහු වසමින් එවහත් තදින් පැවසීය. තාරකත් සමාධිත් එය නෑසුනා වසේ කිසිවක් වනොකියා සිටිවයෝය. "වම්.. වදන්නට ඇහුවන නැද්ද?.. වම් බස් එවක් මිනිස්සුන්ට පරක්කු වවනවා.. ඒක හින්ද වැඩිය කලබල වනොකර අපිත් එක්ක යමු..." මැරයා නැවතත් කීය. "අපි වමොකටද ඔවහලත් එක්ක එන්වන?... කරුණාකරල අපිට අවේ පාඩුවව ගමන යන්න වදන්න...." තාරක මැරයා වදස බලා කීවේය. බියට පත් සමාධි තාරකවේ උරහිවසේ මුහුණ සඟවා ගත්තාය. "වම් මල්ලි... නිකන් වබොරුවට කරදර ඇති කර ගන්න එපා හරිද?... වම් බස් එවක් මිනිස්සු ඉන්නවා.. ඒ අයට හිරිහැර වවනවට අපි ආසා නෑ... ඒක හින්ද කලබල වනොකර.. සාවමන් යමු... හරිද..හ්ම්.. ඉක්මනට....." "වම්... මම එක පාරක් කිේවා... කරුණාකරල යන අහක යන්න අපිට කරදර වනොකර... වමවහම මිනිස්සුන්ව අරවගන


වනොසැවලන වසවනහස

299

යන්න බෑ වපොලිසිවයන් වවරන්තු නැතුව... වම් රවේ නීතියක් තිවයනවා...." තාරක මදක් සැවරන් කීය. "වම් අයිවස.. මම වහොඳින් කතා කරාම තමුවස පල් පාේ එක දාන්න එනවද?..ආ.. රවේ නීතිවයන් තමුවසටවත් මටවත් වැඩක් නෑ... දැන් තිවයන්වන අවේ නීතිය... ඒ හින්ද දැන් තමුවසවග වකල්ලත් අතින් අල්ලවගන එනව නිකන් ඇඟ තලා ගන්වන නැතුව..." "නෑ. අපි එන්වන නෑ... " තාරක වේගවයන් කීවේය. වකෝප වූ මැරයා පිස්වතෝලවයන් තාරකවේ ඔලුවට වේගවත් පහරක් එල්ල කව ේය. ඒ පහරින් තාරක ක්ලාන්ත වූ අතර ඔහුවේ හිසින් වල් ගලන්නට විය. "අ.අ.අේ.. අවන..අ..ේ..තාරක..." සමාධිට වකඳිරි ගැවුනි. "වම්.. වවරන් වමහාට... මුන් වදන්නව ඇදල දා ගනින් ජීේ එකට...." පිස්වතෝලය ඉවන් ගසා ගනිමින් ඔහු අනිත් මැරයාට කීවේය. බිරන්තේටු වූ මගීන්, වකොන්වදොස්තර සහ රියැදුරු කිසිවක් කර කියා ගත වනොහැකිව අසරණ වූහ. වමවැනි මැර කණ්ඩායම් වලට එවරහි වීම වල කපා ගැනීමක් බව දන්නා ඔේහු නිහඬව වනොවසල්වී වම් බියකරු නාටකය වදස බලා සිටියහ. සමාධිත් තාරකත් බසවයන් එළියට ගත් මැර පිරිස පාර හරස් වකොට නවතා තිබූ වමොන්වටවරෝ රථයකට වදවදනා දමා ගත්වතෝය. අනතුරුව පවනට බඳු වේගවයන් රථ වදක කලින් සැලසුම් කරගත් ස්ථානයක් බලා පිටත් විය. ක්ලාන්ත ගතිවයන් පසුවූ තාරකට වම් කිසි වදයක් දැනුවන් නැත. අතිශයින්ම කම්පනයට සහ බියට පත්වී සිටි සමාධිට කිසිවක් සිතා ගැනිමට තරම් මානසික තත්ත්වයක් තිබුවන් නැත.


300

මවනෝ ව ොන්වසේකා

වාහන වදක වකො ඹ නගරයට නුදුරු පාළු ප්‍රවද්ශයක පිහිටි රහස් ස්ථානයකට පැමිණිවේය. "වවරන්.. මුන් වදන්නව උඩ කාමවේට අරන් යමු... වබොස් එතන ඇති...." වමවසේ කියූ මැර කණ්ඩායවම් ප්‍රධාානියා තාරකත් සමාධිත් උඩු මහවල් කාමරයට රැවගන ගිවේය. එම කාමරවේ පුද්ගලයන් වදවදවනක් සිටියහ. "සේ... ඔන්න වදන්නව ඉස්සුවා..." ප්‍රධාාන මැරයා කීය. "හරි... තමුවසල වදන්වනක් විතරක් ඉඳල අනිත් අය යවනවා....." එක් පුද්ගලවයක් කීවේය. වම් පුද්ගලයා වහෝටලවේදී තාරක වගන් පහර කෑ 'මලිත්' නම් තැනැත්තා බව අඩ සිහිවයන් සිටි සමාධිට වැටහිනි. මැරයන් වදවදවනකු කාමරවේ සිටියදී අන් අය පිටවී ගිවයෝය. "හරි... දැන් ඕකව අර පුටුවට තියල බැඳල... වකල්ලව ඇඳට දානවා...." ඔහු විධාාන කව ේය. මැරයන් වදවදනා ඔහුවේ විධාානයට අනුව ක්‍රියා කවලෝය. "සේ.. සේල වදන්නා ඉවර වුනාට පස්වස අපිටත් වම්කිව ඕන..." එවකක් කීය. "හරි හරි..උඹල ඔක්වකොම වම්කිට වැවේ දීපන් ඇවිද ගන්න බැරි වවනකන්....... ආ කුමාරිහාමි... මතකද අද හවස උවේ මහ වලොකු වකොල්ලා අපි වදන්නට ගැහුවා..ආ... ඌ හිතා වගන ඇති මහ චණ්ඩිවයක් කියල වන්ද? ...." ඇඳ අසලට පැමිණි ඔහු ඇසීය.


වනොසැවලන වසවනහස

301

"අ.අ.අ..ඔ..ඔ.ඔය වගොල්ල..අවන අවන් ඇයි අ..අ.අපි..අපිට වමවහම කරන්වන.." සමාධි සිහින් හඬින් ඇසුවාය. "කරන්වන වමොකද?.. වම් වකල්වල... අපිට පල් පාේ දාපු කිසි වකවනක් බත් කන්න ඉතුරු වවලා නැහැ.. අරූට පාඩමක් උගන්නන්න ඉස්වසල්ලා උඹට වැඩක් වදන්න ඕන... උඹ මරු වසක්සි බේඩක්... වහොවටල් එවක් උඹ දැක්ක වවවල් ඉඳන් මට ඉවසන්න බැරුව හිටිවේ.... " "අවන් අවන්.. මට මුකුත් කරන්න එපා... මම අහිිංසක වකල්වලක්.. අවන් මවග තාරකට මුකුත් කරන්න එපා.... අවන් අපිට යන්න වදන්න...." සමාධි අඬන්නට පටන් ගත්තාය. ඕනෑම හදවතක් උණු කරන සමාධිවේ කන්නලේව ගණනකට වනොගත් ඔහු මැරවයකු ඇමතීය. "වමහාට වවරන්... උස්සපන් වම්කිවේ සාරිය ඉන ගාවට...." මැරයා ඇවේ සාරිය එසවීමට සැරසුනි. "තාරකඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅආආආආආආ....." දෑස් පියාගත් සමාධි මහ හඬින් කෑ ගැසුවාය. …………………..

"සමාධි.. සමාධි.. අවන් වමොකද්ද ඔයාට වුවන්? ......" සමාධි දෑස් විවර කලාය. ඇය තවමත් බස් රථවේ ගමන් කරන බව ඇයට වපනුනි. තමා භයානක සිහිනයක් දුටු බව සමාධිට පසක් විය. බස් රිය වායු සමනය කර තිබුනද ඇවේ මුලු සිරුරම දහඩිවයන් වතත් වී තිබුනි.


302

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"අවන් සමාධි..ඔයාට සනීප නැද්ද වස්තුවව?... ඇයි ඔයා මහ හයිවයන් මවේ නම කියල කෑ ගැහුවව?....." සමාධි වත්තන් කර ගත් තාරක ඇසුවේය. "අහ්..අහ්..අවන..අවන්..අවන් තාරක.. මම මහ නරක හීනයක් දැක්කා...." සමාධි වේගවයන් හුස්ම ඉහල පහල වහලමින් කීවාය. සමාධිවේ කෑ ගැසීම නිසා කම්පනයට පත් රියැදුරු බස් රිය පාර අයිවන් නැවැත්වූවේය. අන් සියලු මගීන් ඇය වදස පුදුමවයන් බලා සිටියහ. වකොන්වදොස්තර මහතා ඔවුන් වවත පැමිණිවේය. "මහත්තයා... මිස්ට සනීප නෑ වවේද?.. දැන් අපි අලුත්ගම පහු කරල තිවයන්වන.. ඕන නම් හරවවගන අලුත්ගම වහොස්පිටල් එකට යමු..." "වබොවහොම ස්තුතියි... ඕන නෑ මම හිතන්වන.. මිස්ට වපොේඩක් වතවහේටු වවේ..ඒකයි වම් විකාර හීන වපනිල තිවයන්වන.. වතුර වපොේඩක් ගන්න පුලුවන්ද?...." තාරක කීවේය. "ෂුවේ..වපොේඩක් ඉන්න..මම වබොේල් එකක් වදන්නම්...." තත්ත්වය සන්සුන් වූ පසු බස් රිය නැවත ගමන ආරම්භ කව ේය. සමාධි තාරකවේ කම්මුලට කම්මුල තබාවගන ඔහුට තදින් තුරුලු වූවාය. "අවන් තාරක... මම මහ නරකම නරක හීනයක් දැක්කා.. මවේ ඇඟ තවම නිකන් වවවුලනවා වවේ...." "සමාධි.. ඔය හීන ගණන් ගන්න එපා... ඕව වේන්වන හිත කලබල වුනාම... එකක්.. ඔයාට අද වගොඩක් මහන්සියි වම් වුන වද්වල් හින්ද... අනික.. අරුන් කියපු වද්වල් ඔයාවේ හිත පුරාම දුවල තිවයනවා.. ඒ හින්ද තමයි ඔය බහු බූත වේන්වන.... දැන්


වනොසැවලන වසවනහස

303

රිලැක්ස් කරන්න... නිදා ගන්න එපා.. මට ඔවහොම තුරුලු වවලා ඇස් වදක පියා වගන ඉන්න... ඔයාවේ හිත නිස්කලිංක කර ගන්න....." තාරක තමාට තුරුලුවී සිටි සමාධිවේ හිස වසමින් අත ගෑවේය. තාරකවේ උණුසුවමන් සැනසිල්ලක් ලැබූ සමාධිට බියකරු සිහිනය නිසා ඇතිවූ කම්පනය අඩු කර ගැනීමට හැකිවිය. වකතරම් චිත්ත ශක්තිවයන් සහ සිංයමවයන් යුතු තැනැත්වතකුට වුවද සමහර බිය ජනක සිදු වීම් සිතට කා වැදීම වැ ැක්විය වනොහැකිය. වමවසේ යටි හිවත් තැන්පත් වූ සිතිවිලි වලින් ජනිත වූ ස්වේන දේශනය වීම විටින් විට සිදු විය හැකිය. වමය ස්වාභාවික සිංසිද්ධියක් වූවත් ඉන් ජීවිතයට බලපෑමක් ඇතිවන්වන් නම් මවනෝ චිකිත්සකවයකුවේ වසේවය ලබා ගැනීම සුදුසුය. ++++++++

නදීකා සහ සඳුන් මධු සමය ගත කිරීමට සූදානම් වකොට තිබුවන් ඇවමරිකා එක්සත් ජනපදවේ ප්‍රාන්තයක් වූ හවායි පතපවත් පිහිටි 'හිල්ටන් වයිවකොවලෝවා ගම්මානය' නම් අතිරමණීය සිංචාරක නිවක්තනයයි. 'ඉහල' සමාජ මානසිකත්වවයන් හිස උදුම්මාගත් නදීකාට ලිංකාවේ පිහිටි සුන්දර සිංචාරක නිවක්තන ඇවේ 'තත්ත්වයට' මදි විය. වමවසේ පිටරට මධු සමය ගත කිරීවම් මූලික අරමුණක් වූවේ ඒ ගැන අන් අය සමග පුරසාරම් වදඩවීමය. හිල්ටන් වයිවකොවලෝවා ගම්මානය නදීකාට වපනුවන් මිහිපිට පාරාදීසයක් වලසින්ය. ඝේම කලාපික වද්ශගුණයක් සහිත වම් නිවක්තනවේ තිවබන මුහුදු වවර , වන ජීවී ප්‍රවද්ශ, වඩොල්ෆින් මත්සයයින් සහිත කලපු නිසා නදීකාට සුර වලොව පැමිණියා හා සමාන හැඟීමක් ඇති විය. "ස්ස්ස්... අවන් සඳුන්... හනි මූන් එකට කියාපු තැන අවන්... තෑන්ක්ස් මාව වමහාට එක්ක ආවට...මට හැමදාම වමතන ඉන්න


304

මවනෝ ව ොන්වසේකා

හිවතනව අවන්... බලන්නවකො.. බීච් එක හරිම ලස්සනයි.. වතුර දිළිවසනවා... අනිත් පැත්වතන් වයිල්ේ ලයි ් එකත් තිවයනවා... ඒ එක්කම වඩොල්ෆින් කලපුවකුත් තිවයනවා.. ඔන්න මට නම් වඩොල්ෆින්ලා බලන්න යන්නම ඕන හරිද... " නදිකා ප්‍රීතිවයන් ඉපිවලමින් කීවාය. "හරි හරි මවයො... අපි යමු.. ඒව ඔක්වකොම වහොලිවේ පැවක්ජ් එවක් තිවයනවා... වම්.. ඔයා දැක්වක නැහැවන වම් රිවසෝේ එවක් තිවයන තව ලස්සන වදයක්...." "ඒ වමොකද්ද සඳුන්?....." "ඇයි නදී... බලන්නවකො... හවායි වකල්වලො වකොච්චර ලස්සනද.. වකොච්චර වසක්සිද කියල...." "වම්... මම ඔයාට කිේවයි කියල හිතා ගන්න... ලස්සන වකල්වලො.... හඃ.. දැන් ඔයාවේ එකම වකල්ල මම විතරයි හරිද?... වම් රිවසෝේ එකට නම දාන්න ඕන 'වයිවකොවලෝවා' කියල වනවමයි... 'වල් වකොල්ලා' කියල.. වමොකද වමතනට වැඩිවයන් එනව ඇත්වත වල් වකොල්වලොවන… ඇවිල්ලා බාවගට වහලුවවන් ඉන්න හවායි වකල්වලො දිහා බලන් ඉන්න... " නදිකා වනොමනාපවයන් කීවාය. "හි.හි.හි..ඔයාටත් මරු අයිඩියාස් තමයි එන්වන... හරි හරි මවයො.. මම නිකන් කිේවව... ඔයා තමයි දැන් මවේ එකම වකල්ල... ම්ම්ම්මාආආ...... වම්... එන්න යමු රූම් එකට....." සඳුන් නදීකාට උණුසුම් චුම්බනයක් දී කීවේය. "වමොකද්ද අවන්... දැන් අද දවසට කී පාරක් කරාද?... ඔයාට වකොච්චර කරත් මදිවන....." නදීකා වතොවඳොල් වවමින් කීවාය.


වනොසැවලන වසවනහස

305

"ඉතින් මවයො... හනි මූන් එන්වන ඒකටවන… අනික ඉතින්.. ඔයත් එක්ක නැතුව මම වවන කාත් එක්ක කරන්නද?... හි.හි.හි...." "ම්ම්ම්ම්.. හරියට හනි මූන් එකට කලින් කරලම නෑ වවේ.. කියන ලස්සන විතරක්..." සඳුන්ට ආදර තේටුවක් දැමු නදිකා ඔහුවේ අවත් එල්ලි උඩු මහවල් පිහිටි තම සුව ෝපවභෝගී කාමරයට ගියාය. නදීකා සඳුන් සමහ හවායි පතපවත් මධු සමය ගත කවල් ඉතාමත්ම ප්‍රීතිවයන් හා සැහැල්ලුවවන්ය. විවාහවයන් පසු වදවදනා අතර යම් ආදර බැඳීමක් ඇති වී තිවේ. වකවසේ වවතත් එය හද පතුලින්ම මතුවන ශක්තිමත්, නිේමල ආදරයක්දැයි ඔවුන්ට වටහා ගත වනොහැකි විය. ඒ ගැන වදවදනා වැඩි තැකීමක් කව ේද නැත. ගම්මානවේ ඇති ශාන්ත ශ ිංගාරාත්මක පරිසරවයන් ඔද වැඩුනු නදිකා සහ සඳුන් අන් සියලුම වද් අමතක වකොට අනුරාගී වලොවක රසය වින්දනය කව ෝය. ඉර බැස යන සන්ධායා සමවේ මුහුදු වවරව ේ වබොවහෝ වේලාවක් වපම් සුවවයන් පසු වුන වදවදනා ඉන් ඇති වූ ප්‍රවමෝදවයන් මුලු රාත්‍රියම අධි ශ ිංගාර රසවයන් කල් ගත කව ෝය. ආදරය හද පතුවලන්ම ජනිත වූවත් වනොවූවත් අනූරාගී බවින් එකතු වන වදවදවනකු අතර බැඳීමක් ඇති වීම නිතැනින්ම සිදුවේ. "සඳුන්.. ඔයා දැන් මවේ වන්ද?....." යහවන් වැතිරී සිටි නදීකා සඳුන්වේ ැම පිරිමදිමින් ඇසුවාය. "අවන් ඔේ නදී... මම දැන් ඔයාවග.. ඒ වවේම ඔයත් දැන් මවේ....." සඳුන් ඇවේ හිසවකස් අතරින් ඇඟිලි යවමින් පැවසීය. "ඔයා වවන කාවගවත් වවන්වන නැහැ වන?....." "ඔයාට පිස්සුද නදී?... මම දැන් ඔයාවගම විතරයි...."


306

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"ම්ම්ම්ම් මවග සඳුන්....." වලන්ගතු බවකින් වමවසේ කියූ නදීකා සඳුන්ව වැ ඳ ගත්තාය. එකිවනකාවේ ස්පේශවයන් කුල්මත් වූ වදවදනාට කාම වලෝකයට අවතීේණ වීමට ගතවූවේ නිවම්ශයකි. සති වදකක් මධු සමය ගත කිරීමට පැමිණි නිසා නදීකා සහ සඳුන් නිවක්තනවේ ඇති සෑම සිංචාරක ස්ථානයක්ම නැරඹීමට ගිවයෝය. ඒ අතරින් වඩොල්ෆින් කලපුවට ගිය ගමන නදීකාට වමන්ම සඳුන්ටද මහත් ප්‍රීතියක් වගන දුන්වන්ය. කලපුව හරහා වඩොල්ෆින් මසුන් සිටින ස්ථානයට යාම සඳහා ඔවුන් ජලය මතුපිටින් යන ස්කූටරයක යාමට සිදු විය. නදිකා වම් ගමනට මහත් වසේ ආශා ක ාය. "ස්ස්ස්... සඳුන්.. වම් වවෝටේ ස්කූටේ එවක් යනවකොට මාරයි වන්ද... නිකන් පාවේ යනව වවේ.. ඒත් යන්වන වතුවර... අම්වමෝ වපවරවලයිද දන්වන නෑ අවන්..." "වපරලුවනොත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ... වමෝරු ඇවිල්ලා කයි ඔයාව...." "ම්ම්.. නිකන් ඉන්න... ඔයාට වැඩිය වමෝවරක් ඉන්නවද මාව කන්න..හි.හි.හි..." වදවදනා ජල ස්කූටරවේ චාරිකාවට මහත් ආශා කල බව දුටු රියැදුරු සඳුන් ඇමතීය. "Hey buddy.. Would you like to drive this?.. Give it a try…" "Hmm.. Yea.. I will give it a go…."


වනොසැවලන වසවනහස

307

සඳුන් ස්කූටරය පැද වීමට පටන් ගත්වත්ය. වතුවේ ස්කූටරය හසුරු වීමට ප පුරුද්දක් වනොමැති නිසා කිහිප විටක් ස්කූටරය වපරව න්නට වමන් පැත්තකට ඇලවුනි. "ස්ස්ස්ස්ස්ස්... අයිවයෝ සඳුන් බලාවගන.. වපවරව න්න වවේ..." නදිකා බිය වී කෑ ගැසුවාය. "බය නැතුව ඉන්න නදී.... වපරලුවනොත් මම ඔයාව පිවේ තියාවගන පීනන්නම්..." වකවසේ වහෝ සඳුන් ස්කූටරය පදවා වගන වඩොල්ෆින් මසුන් සිටින ස්ථානයට පැමිණිවේය. "You did a good job buddy…" රියැදුරු සඳුන්ට සුබ පැතීය. වඩොල්ෆින් මසුන්වේ සුරතල් රැඟුම් වලට නදීකා මහත් වසේ ඇලුම් කලාය. "අවන් සඳුන්.... වම් වඩොල්ෆින්ලා හරිම් ස්වීේ අවන්... හරිම හුරතල් සත්තු වන්ද...." "ම්ම්..ඔේ.. ඔයාට ඕන නම් වඩොල්ෆින්ව කිස් කරන්න වුනත් පුලුවන්... ඕන නම් වතුරට යමු...." "අවන මට ඕන නෑ වඩොල්ෆින්ව කිස් කරන්න... මම කිස් කරන්වන ඔයාව විතරයි පැටිවයෝ....." නදීකා සඳුන්ට තුරුලු වූවාය. "ඔයාට බැරි නම් නිකන් ඉන්න... මම ගිහින් කිස් එකක් දීල එනව ගෑණු වඩොල්ෆින් වකවනක්ට...හි.හි.හි..." "ම්ම්ම්.. ඉතින් ගිහින් දීල එන්න... මවේ වතොල් වලට වැඩිය රස ඇතිවන වඩොල්ෆින්වග ඒවා..." නදීකා වබොරු තරහක් වපන්වා කීවාය.


308

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"අවපෝ නෑ... ඔයාවග අනිත් වතොල් වදක තරම් නම් රස නෑ... හි.හි.හි..." "චීඊඊයාආආ.. වමොන වල් කතා කියනවද මන් දන්වන නෑ... වහොඳ වවලාවට වමතන මිනිස්සුන්ට සිිංහල වත්වරන්වන නෑ... නරක මයා...." නදීකා සඳුන් වේ කම්මුල මිරිකමින් කීවාය. "දැන් ඔයාවන ඒ විදියට හිතුවව.. මමද... හි.හි.හි..." සඳුන් නදීකා තුරුලු කරවගන උණුසුම් වතොල් හාදුවක් දුන්වන්ය. විවාපත් වදවදවනකු අතර ඇතිවන වමවැනි අවයාජ ස ක කතා බහ ඔවුන්වේ බැඳිම වැඩි කිරීමට ඉවහල් වේ. වදවදනා අතර අවනයෝනය විශ්වාසය හා අවවබෝධාය වැඩි කිරිමට සමත් වේ. එවහත් වම්වා වදවදනාවේ අහිිංසක විවනෝදයට පමණක් සීමා විය යුතුය. නිවක්තනවේ තවත් ජනප්‍රිය සිංචාරක ස්ථානයක් වූ වන ජීවී ප්‍රවද්ශය නදීකා සහ සඳුන්වේ ශ ිංගාර වලෝකය තවත් පුළුල් කිරීමට සමත් විය. තරමක ඝන කැ ෑවකින් සමන්විත වම් භූමි ප්‍රවද්ශවේ වනොවයකුත් වේගවේ පක්ෂීන්, අලිංකාර මල් සහ ශාක වේග වමන්ම පතපතටම ආවේනික වූ සත්ව විවශේෂද විය. "අවන් සඳුන්... වම් කැව ේ සිිංහවයො.. වකොටි එවහම නෑ වන්ද?...." සඳුන් සමග අත් වැල් බැඳවගන කැ ය තුලින් ඇති අඩි පාර දිවේ ගමන් කරමින් සිටි නදීකා ඇසුවාය. "ඔයාට පිස්සුද නදී... වම් වවේ වපොඩි කැ ෑවක ඒ වවේ වලොකු සත්තු ඉන්නවද?... වපොඩි වපොඩි සත්තු ඇත්වත.... අපි ඔවහොම ඉස්සරහට යමු..." "අම්වමෝ එවහනම් කමක් නෑ... වකොවහොම වුනත් හරිම ලස්සන කුරුල්වලොයි... මල් ජාතියි තිවයනව වන්ද.... ම්ම්ම්ම්..."


වනොසැවලන වසවනහස

309

නදීකා මල් වල සුවඳ වහොඳින් දැවනන්නට වලොකු හුස්මක් ඉහලට ගත්තාය. "නදී.. අපි යමුවකො ටිකක් කැව ේ ඇතුලට… තවත් ලස්සන මල්… ගස් ජාති ඇති...." "අපි අතරමිං වවයිද?....." "පිස්සුද මවයො... වම්ක වපොඩි කැ ෑවක්වන... අනික වමෝබයිල්ස් තිවයනව වන..." "හා යමු එවහනම්..." වදවදනා කැ ය ඇතුලට ටික දුරක් ගිවයෝය. "සූසූසූසූ... වම් හරිය මාර ලස්සනයි වන සඳුන්.. බලන්නවකො.. එක එක පාට ලස්සන කුරුල්වලො ඉන්නව.. අම්වමෝ..." නදිකා පුදුමවයන් කීවාය. "ඒ විතරක්ද.. බලන්නවකො.. ලස්සන දිය පාරවල් කීපයකුත් තිවයනවා.. වම් නදී... අපි වම් දිය පාරක නාමුද?...." "ඔයාට පිස්සුද.... ලිංකාවේ වවේ ඕන ඇලක නාන්න වමවහේ බැරුව ඇති...." "අයිවයෝ.. ඔයා හරි බයයි වන... අපි එවහනම් තව වපොේඩක් එහාට යමු...." වදවදනා තවත් කැ ය තුලට ගිවයෝය. "අම්වමෝ සඳුන්... වම් හරිය නම් කියල වැඩක් නෑ... මාරම ලස්සනයි අවන්... ආසා හිවතනවා දිගටම වමතන ඉන්න....." සු ඟට යන්තම් වසලවවන තුරුලතා වලින් පිරි වම් වපවදවසේ ඇති අලිංකාර පුෂ්පයන්වේ වපනුමත් සුවඳත් නදීකා සහ සඳුන්වේ සිත ගත සැහැල්ලු කිරීමට සමත් විය. විහඟුන්වේ නාදය ඒ සිසිල


මවනෝ ව ොන්වසේකා

310

තවත් වැඩි කවල්ය. වදවදනා අසලින්ම පියඹා ගිය කුරුලු වජෝඩුවක් අසල වූ ගසක අත්තක ලැගුම් වගන වහොටට වහොට තබා අහිිංසක වලස වපම් රැඟුමක් කව ේය. වසමින් පවනට මුසු වූ කිචි බිචි නාදවයන් වදවදනා ආදරවයන් පසුවන බවක් වපන්නුම් කව ේය. කුරුලු වජෝඩුව වදස ආසාවවන් බලා සිටි නදීකා සහ සඳුන් එකට තුරුලු විය. "වමොකද්ද දන්නවද වමතන තිවයන ලස්සනම වද්?...." සඳුන් නදීකාවේ හිස පිරිමදිමින් ඇසීය. "වමොකද්ද.. අර ලස්සනට සිිංදු කිය කිය ආදරවයන් ඉන්න කුරුල්වලො වදන්නද?......." "නෑ මවයො... වමතන තිවයන ලස්සනම වද් තමයි...ඔයා...." වමවසේ කියූ සඳුන් නදිකාවේ පිටුපසින් සිටවගන ඇය වැ ඳ ගත්වත්ය. නදීකා අත් පිටුපසට දමා ඔහුවේ හිස අල්ලා වගන පිටුපස බලා යන්තම් සිනා සුනාය. වදවදනාවේ සිත් හැඟීම් වලින් පිබිවදන්නට පටන් ගත්වත්ය. නදීකාවේ කම්මුල යන්තමින් අත ගෑ සඳුන් පහත් වී ඇවේ වතොල් සිප ගත්වත්ය. දිගු වතොල් චුම්බනවයන් සඳුන්වේ සරාගී හැඟීම් පිබිදී එන්නට පටන් ගැනුනි. ඔහු නිරායාසවයන්ම නදීකාවේ ැම වපවදස ස්පේශ කව ේය. "වම සඳුන්.. ඔයාට පිස්සුද... වම්..වමතන මුකුත් බෑ .. වම.. අවන.. පිස්සු.. පිස්සුද ඔ..ඔයාට.. මවයො..වම..වමතන බෑ..අපි යමු වහොවටල් එකට.. සඳූඌඌන් අවන්ඒඒඒඒ....." ආසවත් බයත් මුසුවූ නදීකාවේ වචන සඳුන්ට උත්වත්ජනයක් විය. ජීවිතවේ ප මු වරට එළිමහන් ස්ථානයක් ඔවුන්වේ අනුරාගී වලෝකය විය. ……………………….


වනොසැවලන වසවනහස

311

"සඳුන්... ඔයාට නම් පිස්සු අවන්... බලන්න කවුරු හරි ආවනම්?... පිස්සු වකොල්ලා...." සඳුන්වේ උරහිවසේ එල්ලී ආපසු නිවක්තනයට එන විට නදීකා කීවාය. "ඉතින් කවුරුත් දැක්වක නැහැ වන.. මරු එක්ස්පීරියන්ස් එක වන්ද... වම්ව හැමදාම නෑ…. හැමතැනම නෑ...හි.හි.හි..." "ඔයාට නම් විහිළු.. මට නම් හිතන වකොටත් වමොකද්ද වවේ..... ස්ස්ස්ස්... බලන්නවකො අවන්... මවේ වෂෝේස් වල හැමතැනම.... මවේ වෂෝේස් උඩටමයි විද්වද... වල් වකොල්ලා.... ම්ම්ම්ම්..." "වෂෝේස් උඩට විදින එවකත් මාර ගතියක් තිවයනව වන්ද වකල්වල?...ම්ම්.. එළිවයදි කරන වකොට එළිවය විදින්න ඕන... හි.හි.හි.. හැම තිස්වසම ඇතුවල ලීක් කරාම වබෝරින්වන මවයො... වන්ද?..." "වන්ද තමයි..... දඟයා... බලන්න අවන්.... මවේ වෂෝේස් වල චූ ගිහිල්ල වවේ.. කවුරුහරි දැක්වකොත් ලැජ්ජාවව බෑ...." "හරි මවයො... ඕක කාටවත් වේන්වන නෑ..... ඔයත් ඉතින් එන්වජෝයි කරාවන්ඒඒඒඒ... වම් ඉක්මනට වහොවටල් එකට යමු... අද රෑට කැබවේ එක තිවයනව වන...." එදින සන්ධායාවේ පැවැත්වුන 'කැබවේ' නේතනයට නිවක්තනවේ සිටි සිංචාරකයින් වබොවහෝ වදවනක් පැමිණ සිටියහ. නේතනය පැවැත්වූ ශාලාව වාතාවරණයට වයෝගය වන පරිදි සැරසිලි සහ විදුලි බුබුළු වලින් ආවලෝකමත් කර තිබුනි. පැමිණ සිටි සියලු වදනාම සජීවී ජවයකින් ප්‍රවමෝදයට පත් වී ඇත ආකාරයක් වපවනන්නට තිබුවන්ය. මත් පැන් පමණක් වනොව මත් ද්‍රවය භාවිතයද අඩුවක් නැතුව සිදු වුනි.


මවනෝ ව ොන්වසේකා

312

"වම් සඳුන්... වම් කැබවේ එක අපි ලිංකාවවදි ගිය එක වවේ වවයිද?......" "ඒ කිේවව නදී?...." "නෑ අවන්... ඒවක ඩාන්සේ ඇඳුම් ඔක්වකොම ගැවලේවවන.. වම්වකත් එවහම වවයිද?......" "මන් දන්වන වකොවහොමද නදී.... අපි බලමුවකො...." "ඔේ..ඔයා නම් කැමැති ඇති එවහම වවනව නම් වන්ද...." නදිකා තරහ මුහුණක් වපන්වා කීවාය. "ඉතින් එයා එවහම කවරොත් ඒකට මම වමොනව කරන්නද.. නිකන් පිස්සු කතා වනොකිය ඉන්න නදී..." නදීකා ඇඳ සිටි ගවුම යන්තම් ඇවේ කලවා ආවරණය කිරීමට සමත් විය. තල එ ලු වේණවයන් යුතු නදීකාවේ මනරම් රූ සපුව වම් නිසා වඩාත් රමණීය සහ ආකේෂණීය වලස කැපී වපනුනි. වම් නිසා ශාලාවේ සිටි වබොවහෝ පිරිමින්වේ වදවනතට ඇය රසඳුනක් විය. "අවන් සඳුන්.. හැම මිනිහම මම දිහා කන්න වවේ බලනව...." නදීකා වසමින් වකඳිරුවාය. "ඒ ඔයා වසක්සි ලුකින් හින්ද වන වකල්වල... වැඩිය ගණන් ගන්න එපා..." "ඒ වුනාට මට ටිකක් බයයි සඳුන්... බලන්නවකො වම් සමහර කළු මිනිස්සු නිකන් වයෝධාවයො වවේ.... දැක්කම බය හිවතනවා...." "ෂ්ෂ්.. ගණන් ගන්න එපා නදී.... වම් වවේ තැන් වල ඔවහොම තමයි....."


වනොසැවලන වසවනහස

313

කැබවේ නේතනය ආරම්භ වීමට වපර පැමිණ සිටි වබොවහෝ වදවනක් ගැහැණු පිරිමි වේදයකින් වතොරව වහොඳ හැටි මත් පැනින් සේපායම් වී සිටියහ. නදීකා සහ සඳුන්ද වම් පිරිසට අයත් විය. උත්වත්ජනයට පත් පිරිස අධි වේග සිංගීත තාලයට අනුව වේග රිද්ම නැටුම් ආරම්භ කව ෝය. "ස්ස්ස්... සඳුන්.. වමොකද්ද අවන් වම් ඩ්‍රින්ක් එක... හරි වෂෝක් හින්ද මම ටිකක් වැඩි වවන්න බිේව අවන්.. දැන් ටිකක් කැරකිල්ල වවේ...." " මවයො.. ඕක රසයි කියල වැඩිය ගන්න එපා... ඕවක නම 'ේලූ හවායි'... හවායි වල වලෝකල් ඩ්‍රින්ක් එකක්... ේ ස්ස් එක්ක රම්.. වවොේකා එකට දාලා තිවයන්වන.. වැඩිය බිේවවොත් ටිේසි වවයි...." "දැන් නම් ඒ වවේ තමයි අවන්.. එවහනම් නටමු වපොේඩක් ඒක බහින්න..." "හා වකල්වල්...." වදවදනා අන් අය සමග වේග රිද්ම නැටුමට එක් විය. සඳුන්වේ බඳ වටා දෑත් යවා ඔහු දැඩි වලස ආලිිංගනය වකොට ගත් නදීකා රතු පාට, නිල් පාට, දම් පාට වලෝකයකට අවතීේණ වවමින් නැටුවම් වයදුනාය. ඇවේ ස්පේශවයන් වප ඹවීමට පත් සඳුන් නැටුම අතවේදි ඇවේ සිරුර සරාගී වලස පිරිමැද්වද්ය. මුලු නැටුම් වේදිකාවම එකම මී මැසි වපොදියක් වමන් විය. සීමා බන්ධාන කිසිවක් වනොමැති විය. සියලු වදනාම තමන්ට රිසි වසේ නැටීමත් සහ ආලිිංගනයන්වල වයදීමත් කව ෝය. විවිධා වේණවයන් යුත් විටින් විට දැල්වවන විදුලි බුබුළු වලින් ශාලාවේ පරිසරය වම් වේග රිද්ම නැටුමට තවත් ජවය සහ පන්නරය දුන්වන්ය.


314

මවනෝ ව ොන්වසේකා

වබොවහෝ වේලාවක් එක දිගට නැටීම නිසා නදීකා වවවහසට පත් වූවාය. වම් නිසා ඇය සඳුන් සමග නැටුම් වේදිකාවවන් ඉවතට වගොස් වාඩි වූවාය. "ම්ම්.. සඳුන්..දැන් නම් ටිේසි ගතිය අඩු වුනා...." සඳුන්වේ ැම මත හිස තබා ගත් නදීකා කීවාය. "අම්වමෝ... ඔයාට වහොඳටම දාඩිය දාලා.... අපි වපොේඩක් වමවහම ඉඳිමු.. තව ටිකකින් කැබවේ වකල්වලො ඒයි...." "හ්ම්ම්ම්ම්.... බලාවගන ඉන්වන වහලු වකල්වලො එනකන් වන්ද... වල් වකොල්ලා...." "වමොවකෝ?... වජලස් ද?...." "ඔේ...." නදීකා ඉවත බලාවගන කීවාය. රාත්‍රී එවකො හට පමණ කැබවේ ඳුන් ඔවුන්වේ නේතනය ආරම්භ කව ෝය. ප්‍රධාාන නාටිකාිංගනාවට අමතරව තව නාටිකාිංගනාවන් විස්සක් පමණ එහි සිටියහ. ප්‍රධාාන නාටිකාිංගනාව වේදිකාව මත රඟ දැක් වීවම් වයදුන අතර අන් අය අමුත්තන් පිරිස හා හැසිවරන්නට පටන් ගත්වතෝය. වමය පිරිමින්වේ මහත්වූ අමන්දානන්දයට වහේතු වූ අතර ගැහැණුන්වේ කනස්සල්ලට වහේතු විය. කැබවේ දේශනය ආරම්භ වී ටික වේලාවකින් ප්‍රධාාන නිරූපිකාව ඉතාමත් කාමුක වලස රඟ දක්වන්නට වූවාය. සිංගීත රිද්මයත්, විදුලි ආවලෝකවේ ආවටෝපයත් නිසා ඇවේ අනුරාගී බව වදගුණ වතගුණ වී වපවනන්නට වුනි. සිංගීත රිද්මය අනුව ඇඳුම් එකිවනක ඉවත් කල ඇයට අවසානවේදි ඉතිරි වූවේ යටකළිසමත් අඩි උස සපත්තු වදකත් පමණි. ඇවේ වම් රිංගනය නිසා ශාලාවේ සිටි පිරිමින් වප ඹවීමකට පත් වු බව පැහැදිලිව වපවනන්නට විය. සම්පූේණවයන් නේන වන


වනොසැවලන වසවනහස

315

වලස සමහර පිරිමින් කෑ ගසා කීවත් ඇය එයට අවනත වූවේ නැත. පිරිස අතර හැසිවරමින් සිටි නිරූපිකාවන් වවත පිරිමින් ඇදී ගිවේ නිරායාසවයනි. කුල්මත් වී සිටි සඳුන්ද එක නිරූපිකාවක් ආලිිංගනය වකොට ගත්වත්ය. "සඳුන්..වමොනවද ඔයාට වම් වවලා තිවයන්වන්?..ආ.. වමහාට එන්න...." වනොමනාපයට පත් නදීකා ඔහු ඉවතට ගැනීමට සැරසුනාය. එවහත් මත් පැනින් සහ නිරූපිකාවවේ පහසින් වප ඹවී සිටි සඳුන් නදීකාට කන් දුන්වන් නැත. ඔහු නිරූපිකාව සමග නැටුම් වේදිකාවට වගොස් සිහිය විකල් වූවකු වමන් නටන්නට විය. කිසිම චාරයක් වහෝ සාරධාේමයක් වනොමැති වම් නිරූපිකාව ඇවේ රහස් තැන් සඳුන්වේ ඇවේ අතුල්ලමින් ඔහු තවත් උත්වත්ජනයට පත් ක ාය. සඳුන්වේ වම් අවශෝභන නැටුම බලා සිටිය වනොහැකි වූ නදීකා ශාලාවවන් පිටවී උඩු මහවල් තම කාමරයට වගොස් ඇවඳේ වැතිරුනාය. ඇවේ දෑසින් කඳුලු කඩා හැවලන්නට පටන් ගත්වත්ය. "සඳුන් මට ඇත්තටම ආදවරයිද?... එවහනම් ඇයි මම

ඉන්නවකොට මට වේන්නම වම් වල් ගෑණිවයක් බදාවගන නටන්න ගිවේ?.... වකල්වලක්ට ඇත්තටම ආදවේ වකොල්වලක් කවදාවත් එවහම කරන්වන නෑ... අනික මම දැන් එයාවග වයි ්... එයා ආදරය කරන්න ඕන මට විතරයි... සඳුන් ආදවේ මටද.. මවේ ඇඟටද... අයිවයෝ මට වම් මුකුත් වත්රුම් ගන්න බෑ... සඳුන් මම කියන ඕන වදයක් කරනවා.. මට හරිම කීකරුයි.. ඒත් ඇයි වම් වවන ගෑණු බදා ගන්න යන්වන?... අපි වදන්නවේ වසක්ස් ලයි ් එවක් කිසිම අඩුවක් නෑ.. එවහනම් ඇයි වමවහම වවන්වන... එයා මට ආදවේ නැද්ද?... මම මිරිඟුවක් පස්වසද දිේවව.. නෑ නෑ.. එවහම වවන්න බෑ... සඳුන් මට ආදවරයි..ඔේ.. මමත් එයාට ආදවරයි... මට එයා


316

මවනෝ ව ොන්වසේකා

නැතුව බෑ... එයාටත් මම නැතුව බෑ කියල මම දන්නවා... එවහනම් වමොකද්ද වම්?...." වමවැනි සිතුවිලි වලින් පීඩාවට පත් වූ නදීකා වකොේටය බදා වගන අඬන්නට වූවාය. නදීකාවේ නික්ම යෑවමන් කලබලයට පත් සඳුන් ස්වල්ප වේලාවකට පසු කාමරයට ආවේය. නදීකා ඔහු වනොදුටුවා වසේ වකොේටය බදා වගන සිටියාය. "නදී..අ.අවන් වසොරි නදී... ම..මම හිතු හිතුවව නෑ ඔයාට.. වම..වමච්චර අේවසේ යයි කියල...." ඇඳ මත වාඩිවූ සඳුන් කීවේය. "එපා මාත් එක්ක කතා කරන්න... යන්න... ගිහින් අර වල් ගෑණි එක්ක බුදිය ගන්න..." නදීකා වකොේටවේ මුහුණ සඟවා ගනිමින් කීවාය. "අවන් නදී ේලීස්.. අවන් ඔච්චර අේවසේ ගහන්න එපා.. ඒ වවලාවව ඒ වද් නිකන්ම වුනා.. මම හිතල කවේ නෑ නදී... අවන්... ේලීස්... කතා කරන්න වකො.... ේලීස්..." "හිතල කවේ නෑ?.. ආ.... එතවකොට ඔක්වකොම නිකන්ම වුනා.. සඳුන්..ඔයා මට ආදවේ නෑ සඳුන්... ආදවේ නම් මම ඉන්නවකොට වවන ගෑණිවයක් බදා ගන්වන නෑ...." නදීකා නැවත හඬන්නට වූවාය. "අවන් නදී..ේලීස්... අවන් වසොරි වකල්වල... මම ආදවේ ඔයාට විතරමයි... අවන් මම කියන එක වපොේඩක් අහන්නවකො..." සඳුන් නදීකාවේ උරහිස අත ගෑවේය. නදීක වහා ඔහුවේ අත ඉවත් ක ාය.


වනොසැවලන වසවනහස

317

"එපා මාව අල්ලන්න… අරකිවග ජිංගිය අස්වසේ අත දාලා.. ඒකිවග ජරාව අල්ලල එපා මාව අල්ලන්න... ගිහින් ඒකිටම............. ඇයි සඳුන් මට වමවහම කවේ?... ඔයා අයිති මට විතරයි සඳුන්....." "ඉන්න එවහනම් මම ගිහින් ඇඟ වහෝද වගන එන්නම්...." "සඳුන්... ඔයා හිතනවද ඇවේ තිවයන ජරාව වහෝද ගන්නව වවග හිවත් තිවයන ජරාව වහෝදන්න පුලුවන් කියල.... කවදාවත් තමන්වේ වයි ්ට ආදරය කරන මිනිවහක් වවන ගෑණු අල්ලනව තියා හිතන්වනවත් නෑ... ඒත් බලන්න ඔයා කරපු වද්..... ඔයාට ගෑණිවයක් දැක්කම නළියනව... ඉන්න බෑ.... " "අවන් නදී... අවන් වකල්වල අහන්නවකොඕඕඕ... මම කියන එකත්... ඒකිට මවේ වමොන විදියක ආසාවක්වත් නෑ... ඒක වුනා… දැන් ඒක ඉවරයි... අවන් එන්නවකො මම ඟට... අවන් මාව රිද්දන්න එපා..." "රිද්දන්න එපා?... එතවකොට ඔයා මාව රිද්දපු එක හරිද?... සඳුන්... වදයක් කරල දැන් ඒක ඉවරයි කියල කියන්න බෑ... ඒ කරපු වද් දිගටම තිවයනවා... සඳුන්.. මම වමච්චර කල් ඔයාට කිේවව නෑ... මටත් ඕන නම් ඔය වවේ වද්වල් කරල දැන් ඒක ඉවරයි කියල කියන්න තිබුනා...." "වමොනව නදී? .. වමොකද්ද ඔයා වම් කියන්වන?...." "ඔයා දන්වන නැතුව ඇති සඳුන්... ඔයාවග යාලුවවො කීවදනක් මාව ඇඳට ගන්න හැදුවද කියල.... දන්වන නෑ වන්ද?..." නදිකා වකොේටවයන් හිස ඔසවා ඇසුවාය. "වමො.. වමොනව..ක්..කවුද උන්?.. කියන්න..... මන් උන්ව මකනවා..."


318

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"උන් කවුද කියන එක වමතන වැදගත් නෑ... දැන් මමත් ඔයා වවේ නම්.. උන් එක්ක බුදිය වගන කියන්න තිබුන දැන් ඒක ඉවරයි කියල... ඔයත් දැන් කවේ ඒ වවේ වැඩක්වන... සඳුන්... මවේ ඇඟට තවම අත තියල තිවයන්වන ඔයා විතරයි... ඉස්සරහටත් එවහමයි...ඒත් සඳුන්... ඔයා මට වමවහම කරන්න ගිවයොත්... මම තවත් ඔයා එක්ක ඉන්වන නෑ... අන්න ඒක වහොඳට මතක තියා ගන්න....." "අවන් නදී... මම වපොවරොන්දු වවනව ආයිත් වම් වවේ වද්වල් වැරදිලාවත් වනොකරන්න.... " "සඳුන්.. වැරදිලා හරි වමවහම වද්වල් වවන්වන ඔයා මට හරියට ආදවේ නැත්නම් තමයි...." "මම ඔයාට ආදවරයි නදී... අවන් ඔේ... මම වපොවරොන්දු වවනව ආයිත් කිසිම දවසක වමවහම වද්වල් වනොකරන්න..." සඳුන් බැගෑපත් ආකාරයට කීවේය. "ඔයා කියන්වන ඇත්තම ඇත්තද?....." නදීකා අනිත් පැත්තට හැවරමින් ඇවඳේ වීේටමට වහේත්තු වූවාය. ඇය වමවසේ හැවරන විට ඇවේ ගවුම මදක් උඩට ඉස්සි යටකළිසම නිරාවරණය විය. වමය දුටු සඳුන් වප ඹවීමට පත් වී ඇය වැ ඳ ගත්වත්ය. "සඳුන්.. එපා.. එහාට වවන්න… එපා එන්න මම ඟට...ඔයා අරකි හින්ද වන්ද ඇවිස්සිලා ඉන්වන...ආ.. එපා මාත් එක්ක එකතු වවන්න...." නදීකා ඔහු ඉවතට තල්ලු කිරීමට උත්සාහ ක ාය. "අවන් නෑ නදී.... නෑ.. නෑ.. මම ඔයාට ආදවරයි වකල්වල.... අවන් ඔේ...මාව විශ්වාස කරන්න.... මවග නදී...." සඳුන් ඇය සිප ගන්නට තැත් කව ේය.


වනොසැවලන වසවනහස

319

"නෑ සඳුන්.. ඔයා ආස මවේ ඇඟට.. මට වනවමයි.... මට බෑ ඔයා එක්ක එකතු වවන්න... ඔයා මට ආදවේ නෑ....එපාආආආ..." නදිකා මුලු වවර වයොදා ඔහු තල්ලු කිරීමට උත්සාහ ක ාය. එවහත් සඳුන්වේ ස්පේශවයන් ඇවේ විවරෝධා ශක්තිය හීන විය. "නෑ... මම ඔයාට ආදවරයි වකල්වල්ඒඒඒඒ....." සඳුන් ආශාව සහ ආදරය මුසුවූ හැඟීවමන් කෑ ගැසීය. "ඔය ඇත්තමද සඳුන්?......" සඳුන්ට අවනත වනොවීමට ඇති ශක්තිය අඩුවී ගිය නදීකා ඇසුවාය. "ඔේ මවේ නදී....ඔේේේේේේේේ.... " "ඇත්තටම ආදවරයි?......" නදීකා වේගවයන් හුස්ම ගනිමින් ඇසුවාය. "ඔේ.. ඇත්තටම... ඇත්තටම...." "හැමදාටම ආදවරයි?......" "ඔේ වස්තුවව.. ඔේ.. හැමදාටම....." "වගොඩාආආආආආආක්?......." "ඔේ වගොඩාආආආආආක්..........." "ස..සඳුන්..ආ.............." නදීකාවේ සඳුන්ට ඇති ආදරය ඉස්මතු විය. තව දුරටත් ඔහු වැ ැක්වීමට ඇයට වනොහැකි විය. ඇය ඔහුට අවනත වූවාය. වදවදනාවේ කායික එක්වීම ඉතා රළු විය. නදීකා සඳුන් සමග යහළු වූවේ ඔහුවේ වත්කම මූලික වකොටවගන වූවත් දැන් ඇය ඔහුවේ බිරිඳය. අන් වබොවහෝ භාර්‍යාවන් වමන් ඇය සඳුන්ට ආදරය කරන්නීය. එය වනොසැවලන


320

මවනෝ ව ොන්වසේකා

වසවනහසක් වීමට වහෝ වනොවීමට පුලුවන. වකවසේ වවතත් වේතමානවේ ඇය ඔහුට දක්වන්වන් බිරිඳක විසින් සැමියාට දිය යුතු ආදරයයි. එවහත් සඳුන්වේ තත්ත්වය කුමක්ද? ඔහු නදිකාට නියම සැමිවයකු වමන් ආදරය කරන්වන්ද? එය අවස්ථාවාදී බැඳීමක් පමණද? වම්වා සිංකීේණ ප්‍රශ්න වේ. එනමුත් නියත වශවයන්ම කාලය විසින් වම්වාට පිළිතුරු ලබා වදනු ඇත. අලුත විවාපත් යුවලක් මධු සමය ගත කිරීමට යන්වන් කලබලකාරී වාතාවරණයකින් වතොරව වදවදනා අතර අවනයෝනය අවවබෝධායත්, ආදර බැඳීමත් ශක්තිමත් කර ගනු පිණිසය. වම් සඳහා මධු සමවේදී වදවදනා අතර කායික සම්බන්ධාතාවය ඉතා වැදගත් වේ. වම් කායික සම්බන්ධාතාවය අනුරාගී බවට වඩා ආදර ශ ිංගාරවයන් සිදු විය යුතුය. කායික සම්බන්ධාතාවයක් නැති යුවලක් අතර බැඳීමක් ඇතිවිය වනොහැකිය. කායික එක්වීවමන් සම්වභෝගයක් ලැබුවද ඉන් ඇතිවිය යුතු වැදගත්ම ප්‍රතිලලය වන්වන් වදවදනාවේ ආධායාත්මික බැඳිමට ඉන් රුකුලක් ලැබීමය. වදවදනා මධු සමවයන් රැවගන යන්වන වම් ආධායාත්මික බැඳිමයි. එය ඔවුන්වේ ආදරය ශක්තිමත් කිරීමටත් ඉදිරි ජීවිතය අඹු සැමියන් වසේ එකට වගනයාමටත් අතයාවශය වදයකි. කායික සතුට පමණක් මධු සමවේදී ලැබීවමන් වමම කාරණය ඉෂ්ට සිද්ධා වන්වන් නැත. නදීකාත් සඳුනුත් වම් ආධායාත්මික බැඳීම ඔවුන්වේ මධු සමවයන් ලැබුවාද? එය ඔවුන්වේ ජීවිතය ඉදිරියට ගමන් කරන ආකාරවයන් දැක බලා ගත හැකිය. ++++++++

සඳුන්වේ නැවගනිය වූ දුෂානි, තාරක සමග මිතුරු දමක් ඇති කර ගැනීමට සෑම උත්සාහයක්ම දැරුවාය. එවහත් තාරක වගන් ඇයට කිසිම අනුබලයක් ලැබුවන් නැත. වකවසේ වවතත් දුෂානි ඉන් පසුබට වනොවූවාය.


වනොසැවලන වසවනහස

321

දුෂානි නදීකාවේ මව සමග ඉතා කුළුපග බවක් ඇති කර ගත්තාය. නිතරම දුරකථනවයන් ඇයට කතා කලාය. "අවන් ඇන්ටි.. බලන්නවකො... තාරක අයියා මට එයාවග වමෝබයිල් නම්බේ එක වදන්වන නැහැවන... අක්කා වකොච්චර කිේවත් එයා වදන්වන නෑ... අවන් ඇන්ටි.. මම එයාවේ නෑනා වන.. ඉතින් ඇයි අවන් වදන්වන නැත්වත?....." දුෂානි නාවහන් අඬමින් නදීකාවේ මවට කීවාය. "ඔයා වකොවහොමද ඉල්ලුවව පත?...." "මම අක්කට කිේව ඉල්ලලා වදන්න කියල.. ඒත් එයා වදන්වන නෑවන ඇන්ටි.. අවන් ඇයි මාත් එක්ක වමච්චර තරහ?.... අපි වදන්න වන්ද වවඩින් එවක් වබස්ේමන් ඇන්ේ බ්‍රයිේස්වම්ේ.. වවන වවඩින් වල එවහම වදන්වනක් වකොච්චර යාලුද.. ඒත් තාරක අයියා මාත් එක්ක තරහයි.... එදා වවඩින් එක දවවස වුන එකට මම වමොනව කරන්නද ඇන්ටි?.... අර මලිත්වන නිකන් රණ්ඩුවට අයියව පටලව ගත්වත...." "එදා වුන වද්ට ඔයා වමොනව කරන්නද පත.. ඒක හින්ද පුතා ඔයාට කතා වනොකර ඉන්නව නම් ඒක වැරදියි.... ඉන්නවකො දුව.... මමත් කතා කරල බලන්නම්වකො... දුව...ඔයාට නිවාඩු වවලාවක වමවහේ ඇවිල්ලා යන්න එන්න.. දවසක් වදකක් නැවතිල යන්න පුලුවන් වන...." "වහොඳයි ඇන්ටි.. තැන්ක් යූ.. මම වවලාවක එන්නම්වකො...." දුෂානිවේ හැඟුම් බර කතා නිසා නදීකාවේ මවට ඇය ගැන අනුකම්පාවක් ඇති විය. වම් නිසා ඇය තාරක සමග දුෂානි ගැන කතා ක ාය.


322

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"පුවත්.. ඇයි පුවත් ඔයා අර දුෂානි මයා එක්ක ඔච්චර තරහ?.... ඔය සිද්ද වවච්ච වපොඩි වපොඩි වද්වල් අමතක කරල දාන්න පුතා.. ඒ මයා ඔයාවග නෑනා වන...." "එයත් එක්ක මම තරහ නැහැ අම්වම්... ඒත් මම ආසා නැහැ එයා එක්ක වැඩි බජනයක් තියා ගන්න...." "ඔයා ආස නැත්නම් එවහම බජනයක් තියා ගන්න ඕන නෑ පුතා... ඒත් අඩු ගාවන් ඒ මයා එක්ක වචන වදක තුනක් වත් කතා කරන්නවකො… නැත්නම් ඒ මිනිස්සු හිතයි අපි මහ ආඩම්බර කාර මිනිස්සු කියල...." "වම් අම්වම්... දුෂානි නිංගි එක්ක මවේ කිසිම විදියක තරහක් නෑ... මම එයාට මවේ නෑනා විදියට ආදවරයි.. වරස්වපක්ේ කරනවා.. ඒක වවනම වදයක්... ඒත් අම්වම.. අපි වදන්නට ඔච්චර කතා කරන්න කිසිම වදයක් නැහැ.... අපි වදන්නවේ අදහස් වවනස්... එයා වපෝසත් වකල්වලක්.. එයා ඉන්වන ඒ වපෝසත් සමාජවේ.. මම දුේපත් වකොල්වලක්... ඉතින් අපිට වමොනවද කතා කරන්න තිවයන්වන?....." "අවන් එවහම කියන්න එපා පුතා... ඒ මිනිස්සු වගොඩක් වපෝසත් වුනත් දැන් අවේ නෑදෑවයොවන... ඒ හින්ද අවන් පුතා... ඔයාවේ ව ෝන් නම්බේ එක එයාට වදන්න... ඒ මයා ඔයාට තුන් තිස් පැවේම කතා කරන එකක් නෑ.. අඩු ගාවන් අපි නෑදෑ කමට වත් ගරු කරමුවකො පුතා... හරි.... ඔයා එවහනම් සමාධි දුවවගන් අහල නම්බේ එක වදන්නවකො... ඉවරයි වන...." "සමාධිවගන් ඇහුවවොත් ඉතින් වකළින්ම කියයි වදන්න කියලා... සමාධිවග හිත වහොඳ වැඩියිවන... සමාධි එයාට ගහන්න එන වකවනක්ට වුනත් මමත්‍රී කරයි...."


වනොසැවලන වසවනහස

323

"ඉතින් බලන්න ඒ මයා වකොච්චර වහොඳද කියලා....ඔයා වවේ නපුරු නැහැ සමාධි දුව...." "වමොන කරදරයක්ද මන් දන්වන නෑ අම්වම්... හ්ම්... හා හරි හරි... එවහනම් අම්මම එයාට මවේ නම්බේ එක වදන්න... හැබැයි ඕනවට වැඩිය ඒවට ආවවොත් මවගන් වහොඳ එකක් අහ ගන්නව එයා...." මවවේ වපරැත්තය සහ ඇවිටිල්ල නිසා තාරකට දුරකථන අිංකය දුෂානිට දීමට සිදු විය. වමයට සමාධිවගන් පූේණ කැමැත්තද ලැබුනි. තාරකවේ දුරකථන අිංකය ලැබීම ගැන දුෂානි මහත් උද්දාමයට පත් වූවාය. එය ඇවේ පරමාේථය සලල වීවම් එක් පියවරක් වලස ඇේ සැ කුවාය. අිංකය ලැබුන වමොවහොවත්ම ඇය තාරකට කතා ක ාය. "අවන් තාරක... තෑන්ක් යූ වසෝ මච් මට නම්බේ එක දුන්නට......" "හ්ම්.. හැබැයි නිංගි... මට හැමතිස්වසම කතා කරන්න එපා... මට හරියට වැඩ තිවයනවා.. ඔයාට වවේ මට වවලා නැහැ ව ෝන් එවක් වගොඩක් වවලා එල්ලිලා ඉන්න...." තාරක තදින් පැවසුවේය. "හරි හරි තාරක... මම ඔයාට ඇණයක් වවන්වන නෑ.... අයි වප්‍රොමිස් තාරක...." "හ්ම්.. ඒක වහොඳයි...." "වම් තාරක... තව සුමාන තුනකින් සැට'වේ වබොලිවුේ මියුසිකල් වෂෝ එකක් තිවයනවා... ඔයත් එන්නවකො තාරක... මවේ යාලුවවෝ ඔක්වකොම යනවා.. අවන් ඔයත් එන්නවකො... ේලීස්... මම ටිකේ ගන්නම්..ඔයා කරදර වවන්න එපා...."


324

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"අවන් වසොරි නිංගි... මට ඕවට එන්න වවලාවක් නැහැ... මම දැන් දවස් හතම ාමසි එවක් වැඩ කරනවා... අපිට නිකන් ඉන්න වවලාවක් නැහැ නිංගි... අවන් වසොරි... තරහ වවන්න එපා....." "අවන් වමොකද්ද තාරක.. එක දවසවන.. අනික හැමදාම වැඩ කරන්න ඕනද.. වරස්ේ එකකුත් තිවයන්න ඕනවන... අවන් ේලීඊඊඊඊඊඊස්.. එන්නවකෝඕඕඕඕ....." "අවන් නිංගි වසොරි... මම එක සැරයක් කිේවවන.. පුලුවන් කමක් තිබුන නම් මම එනව...." තාරක හැකි තරම් දුරට සන්සුන් ස්වරයකින් කීවේය. "ම්හ්.ම්හ්...ඔයා හරි නරකයි තාරක...ම්හ්හ්...ඔයාට මම ගැන කිසිම ෆීලින් එකක් නෑ...ම්හ්හ්..ම්හ්හ්...ම්හ්හ්...." උරණ වූ දුෂානි දුරකථනය විසන්ධි ක ාය. "හඃ.. වැවේමයි එයත් එක්ක වබොලිවුේ බලන්න යන්න.. අන්තිවම්දි මට නිල්වුේ වවලා තමයි එන්න වවන්වන....." තාරක තමාටම කියා ගත්වත්ය. ++++++++

තාරක සමග කිේටු මිතු දමක් ඇති කර ගැනීමට දුෂානි දැරූ උත්සාහය සාේථක වූවේ නැත. ඇවේ වකටි ජිංගම දුරකථන පණිවිඩ වලට පවා තාරක කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දැක්වූවේ නැත. මහත් සිත් තැවුලට පත් දුෂානි, නදීකා සමග වම් ගැන කතා ක ාය. "අවන් අක්වක බලන්නවකො... තාරක අයියා මාත් එක්ක එච්චර කතා කරන්න ආස නැහැ.... මාත් එක්ක වෂෝ එකක් බලන්න එන්න කිේවත් එන්වන නෑ...." දුෂානි නදීකා සමග සිංවේගවයන් පැවසුවාය.


වනොසැවලන වසවනහස

325

"නිංගි.. අවේ මල්ලි අර සමාධිත් එක්ක ෆුල් ලේ... ඒ හින්ද එයාව අල්ල ගන්න එක එච්චර වල්සි නැහැ... සමාධිවගන් එයාව වවන් කරන එක සෑවහන්න අමාරු වැඩක් නිංගි...." "ඉතින් අක්වක්... මම ඔය සමාධිට වඩා වකොච්චර වසක්සිද.. වකොච්චර වපෝසත්ද.. ඉතින් ඇයි තාරක අයියා එයාව අත ඇරල මාත් එක්වක් එන්වන නැත්වත්?...." "හ්ම්... නිංගි වම්... මල්ලිව වවනස් කරන්න ට්‍රයි කරනවට වැඩිය අපි මවේ අම්මයි තාත්තයි අපිට ෆුල් සවපෝේ එක වදන විදියට වැඩක් කරමු.... එතවකොට අම්මයි තාත්තයි වප්‍රෂේ එක දැම්මම මල්ලිට කර ගන්න වදයක් නැති වවනවා.. එතවකොට එයා ටික ටික ඔයාට කැමැති වවයි...." "අක්වක්.. මට එක චාන්ස් එකක් හම්බ වුවනොත් තාරක අයියා මවේ තමයි... වකොවහොම හරි එයාව එක පාරක් ඇඳට ගත්වතොත් එයා මවේ පස්වසන්ම එයි..." "හි.හි.හි.. ඔේ ඉතින් ඔයා එක්ක ඇවඳේ හිටිය වකොල්වලො පිස්සුවවන් වවේවන ඔයා පස්වස එන්වන..වන්ද?.... වම් එවහනම් අපි වම් විදියට ේලෑන් එකක් ගහමු... ඔයාවග තාත්තිවග වහල්ේ එක ඕවන් වැවේට...." "අම්වමෝ ඔේ අක්වක්.... තාත්ති මම කියන ඕන වදයක් කරයි.. තාත්තිටත් වකොවහොම හරි ඕන තාරක අයියා මට බන්දල වදන්න..... හරි ඉතින් වමොකද්ද ේලෑන් එක?....." "හරි නිංගි.... දැන් වම්කයි මම හිතා වගන ඉන්න ේලෑන් එක... වම් දවස් වල අවේ තාත්තවග බිස්නස් හරිම සවුත්තුයි.... ඒක හින්දා ඔයාවග තාත්තාට කියල අපි සවපෝේ එකක් අරන් වදමු....." "හරි අක්වක්... මම තාත්තිව කැමති කර ගන්නම්....ඉතින් අපි වමොනවද තාත්තිට කියන්න ඕන?......"


326

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"තාත්තිවග එක්ස්වපෝේ කන්ටැක්ේස් තිවයනවවන... ඉතින් අපි තාත්තිට කියල එක්ස්වපෝේ ඕඩේස් ටිකක් අරන් වදමු මවේ තාත්තාට.... ඒවකන් පුලුවන් තාත්තව අවේ පැත්තට නම්මා ගන්න….එතවකොට අම්මත් නිකන්ම අවේ පැත්වත.. තාත්තා තදින් හිටිවයොත් මල්ලිට සමාධි එක්ක වල්සි වවන්වන නැහැ…. එතවකොට අපිට පුලුවන් අවේ වැවේ කර ගන්න..." "ෂා...අක්කවග වමොවල් තමයි වමොවල්....ම්ම්ම්ම්.. නියමයි අක්කි.... " "හැබයි නිංගිවයෝ.... අවේ මල්ලි කිේවවොත් කිේවා... මිනිහ හරිම හිතුවක්කාරයි... ඒ හින්ද ඔයත් මල්ලිට ෆුල් ට්‍රයි එක වදන්න ඕන හරිද?..." "හරි අක්කිවයො හරි... මම වදන්නම් ට්‍රයි එක... අවන් අක්වක… තාරක අයියා හින්ද මම පිස්සු වැටිලා ඉන්වන... එයා වකොච්චර හැන්ේසම්ද…. වඩොක්ට' වකවනක් වවන්නත් යනවා.... තාරක අයියා වමොකට වම් සමාධි වවේ දුේපත් වකල්වලක් අල්ල ගත්තද මන්ද.... මාව බැන්දම එයාට ඔක්වකොම හම්බ වවනවවන.. තාත්ති එයාටම වහොස්පිේල් එකකුත් හදල වදයි....." "ඔය ඉස්වකෝවල යන කාවල් වමෝඩ කමට කර ගත්ත වද්වල්වන නිංගි.....වමොවල් පෑදුනාම මල්ලි ඔය සමාධි වකල්ලව අත ඇරල දාවි.... අපිට කරන්න තිවයන්වන ඒක වවන විදියට වැඩ කරන එක......" "ෂුවේ අක්කි.. අපි දැන්ම ගිහින් තාත්තිට කතා කරමු..." "ෂ්ෂ් නිංගි.. කලබල වවන්න එපා... තාත්තිට වහොඳ වවලාවක් බලලා කතා කරන්න ඕන...."


වනොසැවලන වසවනහස

327

"හා හා... එවහනම් අක්කිම වැවේ ලීේ කරන්නවකො.... ඉතින් අක්කි... කියන්නවකො.... වකොවහොමද අක්කිවගයි අයියවගයි ජීවිවත්?...." "ම්ම්ම්ම්... වහොඳයි නිංගි....." "අම්වම්ඒඒඒ.. ඒක කියන වකොට මූවණ තිවයන ලේ පාට.... වම්.. ඔය වදන්න හැමදාම කරනවද?... හි.හි.හි..." "ඔයා වමොනව අහනවද මන්ද... නරක දුෂානිට ආදර තේටුවක් දමමින් කීවාය.

මයා...." නදීකා

"අයිවයෝ මම නිකිං ඇහුවව අක්කි.... මම දන්නවවන ඉතින් ඔය වදන්න ගැන... වම් අක්කි.. තාරකයි මමයි හනි මූන් යන්වන ඩිස්නිලන්ේ වලට....." "ම්ම්ම්ම් වෂෝක්වන නිංගි... එවහනම් දැන්මම ේලෑන් කරල වවේ... හි.හි.හි...." "හි.හි.හි.... ඔේ අක්කි... වම් අක්කි... අපි යමුද ජාවා ලවුන්ජ් එකට?... මට ස්ටාේබක්ස් වකොෆී එකක් වබොන්න ආසාවක් ආවා...." "යමු නිංගි....මම අයියට අපිව පික් කරන්න කියන්නම්...." ++++++++

දුෂානි සමග කතිකා කර ගත් සැලැස්මට අනුව නදීකා සුදුසු අවස්ථාවක් බලා සඳුන්වේ පියා වූ වවෝල්ටේ හමු වූවාය. වවෝල්ටේ තම වල්ලිය වූ නදීකාට ඉමහත් ඇඟෑලුම් කමක් සහ හිතවත් බවක් දැක්වූවේය. මදක් ගැඹුරට විමේශනය කල වකවනකුට වමම ඇඟෑලුම් කම ඇතිවූවේ කුමක් නිසාදැයි සිතා ගත හැකිය. වම් නිසා ඔහු නදීකාවේ ඕනෑම ඉල්ලීමක් ඉටු කිරීමටත් ඇවේ සිත සතුටින් තැබීමටත් උනන්දුවක් දැක්වීය.


328

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"තාත්ති... මට තාත්තිවගන් වපොඩි වහල්ේ එකක් ගන්න පුලුවන්ද... වපොඩි කිේවට වම්ක ටිකක් වලොකු එකක්....." "කියන්න දුව... ඔයාට වනොකරන උදේවක් මම නැහැවන...."

"අවන් තාත්ති.... වම් දවස්වල අවේ තාත්තවග බිස්නස් හරිම ඩවුන්.... ඒ හින්ද තාත්තිට පුලුවන්ද එක්ස්වපෝේ ඕඩේස් වදක තුනක් අවේ තාත්තට අරන් වදන්න?... තාත්තිවග ව ොරින් කන්ටැකේස් තිවයනවවන....." "අයිවයෝ සිම්පල් වැඩක් වන දුව.. මම ඒක කරල වදන්නම්...." "අනික තාත්ති... වමවහම කරාම මවේ තාත්තයි අම්මයි වගොඩක් හැපී වවයි.... ඉතින් එවහම වුනාම නිංගිව අවේ මල්ලිට බන්දල වදන්න ඒ වගොල්වලො වැඩ කරයි...." "ආ ඔේ දුව.... ඒකත් හරි... ම්ම්ම්.. ඔයානම් වහොඳට කල්පනා කරල වැඩ කරනව වන්ද?... සඳුන්ට හරියන්වන ඔයා වවේ ගේල් වකවනක් තමයි.... අනික ඉතින්.... ඔයා ඟ ඉන්න එක මටත් වහොඳයිවන..." "තාත්තිටත් වහොඳයි?.. . ඒ වකොවහොමද?......" "නෑ දුව.... ඔයා ඉන්න වකොට වලොකු එළියක් තිවයනවවන අවේ ැමිලි එකට... ඉතින් ඒක අවේ බිස්නස් වලටත් වහොඳයිවන....." වවෝල්ටේවේ වම් කියමන නදීකාට හරි හැටි වැටහුවන් නැත. එවහත් ඒ ගැන ඇය වැඩි තැකීමක් කවේ නැත. ++++++++

සමාධිත් තාරකත් ඔවුන්වේ රැකියා ඉතා වහොඳින් කර වගන ගිවයෝය. අර පිරිමැස්වමන් කටයුතු කල වදවදනා ලැවබන


වනොසැවලන වසවනහස

329

ආදායමට සරිලන පරිදි වියදම මනා වලස පාලනය කව ෝය. වබොරු පුහු ආවටෝපයන් ඔවුන් ඟ වනොවීය. "තාරක.. මම කැම්පස් අවුේ වවලා වජොේ එකකට ගිය ගමන් මම අම්මිට රිටාය වවන්න කියනව.... දැන් අම්මි මම හින්ද දුක් විඳපු තරම ඇති....." දිනක් සුපිරි වව ඳ සලට ඇය හමුවීමට ආ විවටක සමාධි තාරකට කීවාය. "ඔේ සමාධි... අපි අම්මිව වහොඳට බලා ගමු.... ඔයාට වමතන වජොේ එක වකොවහොමත් හම්බ වවයිවන... මමත් වඩොක්ට' වකවනක් වුනාට පස්වස අපි වදන්නටම අම්මිව බලා ගන්න පුලුවන්....." "අවන් ඔේ තාරක... අපි බැන්දට පස්වස අපි වදන්න අවේ වගදර පදිිංචි වවමු.... අම්මි ඒකට උඩින් කැමති වවයි.... අම්මි ඔයාට මට වඩා ආදවරයිවන...." "අපි බලමු සමාධි... වමොකද මට පත්වීම වකොවහ හම්බ වවයිද දන්වන නැහැවන... වදොස්තර වකවනක් වුනාම අපි වම් රවේ ඕන තැනක වසේවය කරන්න ලෑස්ති වවලා ඉන්න ඕනවන..." "ආ ඔේ ඒකත් ඇත්ත තාරක... එවහනම් ඔයාට තිවයන්වන දුෂානිව බඳින්න... එතවකොට නිකන්ම ප්‍රයිවේ වහොස්පිේල් එකක් ලැවබයිවන... හි.හි.හි..." සමාධි විහිලු ක ාය. "අවන් එයාවග ප්‍රයිවේ වහොස්පිේල් එක..... වම් ඔයා දන්නවද සමාධි?.... අවේ අක්කවග මාමණ්ඩි අවේ තාත්තට වලොකු බිස්නස් ඕඩේස් අල්ලලා දීල තිවයනව.... දැන් අවේ තාත්තට හරි සරු වවේ ඒ හින්දා..." "අවන් ඉතින් වෂෝක්වන.. ඒක ඔයාවග පවුලට වලොකු දියුණුවක්වන...."


330

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"සමාධි... ඔයාට ඉතින් වේන්වන හැමවද්ම තිවයන වහොඳ විතරවන.... වහොඳ පැත්ත අපි අවේ කරන්න ඕන තමයි... ඒත් වමතන බලන්න ඕන වම් වගොල්ලන්වග යටි අරමුණ වමොකද්ද කියල... ඔය මිනිහා තාත්තට උදේ කරන්වන අවේ පවුලට තිවයන ආදවේ හින්ද වනවමයි.... එයාවග ේලෑන් එක එයාවග පත ටික්ක මවේ ඇවේ එල්ලන්න... වම් ඔක්වකොම කරන්වන ඒ ටික කර ගන්න තමයි....." "හරි මවයො... මට ඒක වත්වරනවා.... ඒත් මිනිස්සු එක්ක නිකන් ආරවුල් කර ගන්න වහොඳ නැහැවන.... අපි එන විදියකට මුහුණ වදමු......" "මවග සමාධි... සක්කරය එයාවග දුව මට වදන්න හැදුවත් ඒක නිකන් එයාවග දවල් හීනයක් විතරයි.... අපි වදන්න එක හිතක්... එක හදවතක් වවලා ඉවරයි..... ඒ හින්ද අපි වදන්නා වවන් කරන එක වම් වලෝවක තිවයන කරන්න බැරි වද්වල් වලින් එකක් තමයි.." වමවසේ කියූ තාරක සමාධිවේ හිස අල්ලා ඇයට වතොල් හාදුවක් දුන්වන්ය. "වම් මවයො.. වම්ක සුපේ මාකේ එක.. බීච් එක වනවමයි... එහා කාමවේ වබොස් ඉන්නව..... " සමාධි වතොල් අහකට ගනිමින් කීවාය. සමාධි සහ තාරක වේ ආදරය වදවදනාවේ සිත් තුලින් ඉවත් ක වනොහැකිය. වකවසේ වවතත් වලෝකවේ ඇති අවිනිශ්චිත රුදුරු බලවේග වල බලපෑම වකබඳු වේදැයි සිතා ගැනීම අපහසුය. ++++++++

සඳුන්වේ පියාවූ වවෝල්ටේ වගන් ලද සහාය නිසා තාරකවේ පියාවේ වයාපාර කටයුතු වල ශීඝ්‍ර දියුණුවක් ඇති විය. වම් නිසා


වනොසැවලන වසවනහස

331

ඔහුවේ වවෝල්ටේට ඇති ගරුත්වය සහ පක්ෂපාතීභාවය ඉතා ඉහල ගිවේය. තාරකවේ මවද වම් නිසා වවෝල්ටේවේ පවුල ගැන මනා පැහැදීමකට පත් වූවාය. තම වදමාපියන් තුල වම් මානසිකත්වය ඇති වී ඇති බව වටහා ගත් නදීකා නිතරම දුෂානි ගැන තම මව සමග කතා ක ාය. එපමණක්ද වනොව ඇය දුෂානි සමග ඇවේ නිවසට නිතර පැමිණීමට පටන් ගත්තාය. නදීකාවේ උපවදස් අනුව දුෂානි වම් ගමන් වලදී වබොරු මවා පෑම් කල නිසා මවට දුෂානි ගැන ධානාත්මක ආකල්පයක් ඇති විය. ඇයට පමණක් වනොව තාරකවේ පියාට පවා දුෂානි ගැන පැහැදීමක් ඇති විය. නදීකා තම මව සමග කතා කල සෑම අවස්ථාවකදීම දුෂානිවේ වේණනාව කිරීමට අමතක කවල් නැත. "අම්වම බලන්න... දුෂානි නිංගි වකොච්චර මල්ලිට ආදවරයිද?.. වකොච්චර මල්ලි ගැන උනන්දු වවනවද?... ඒත් බලන්නවකො අවේ මල්ලිවග කිසිම සැ කිල්ලක් නැහැවන... අඩුම ගාවන නිංගි එක්ක කතා කරන්වනත් ඕනවට එපාවට වවග....." නදීකා නිතරම තම දුක් ගැනවිල්ල මව සමග පැවසුවාය. "හ්ම්... අවන් මන් දන්වන නෑ නදීකා... දන්නවවන මල්ලිවග හැටි.... හරිම මුරණ්ඩුයි වන...." "එවහම කියල හරි යන්වන නැහැවන අම්වම්.... අද කාවල් තත්වයක් ඇතුව ජීවත් වවන්න ඕන නම් ඒ වවේ පවුලක් එක්ක සම්බන්ධා වවන්න ඕන... නැතුව හිඟන පවුල් එක්ක වනවමයි... මල්ලිට අපි වම්ක වත්රුම් කරල වදන්න ඕන..." "වම්කවන නදීකා ප්‍රශ්වන.. මල්ලි සමාධිට පණ වවේ ආදවරයි... සමාධිත් ඒ වවේ.... අනික සමාධිවගත් කියන්න කිසිම වරදක් නෑ.. වහොඳ ගුණ යහපත් වකල්ල... ඉතින් ඒ වදන්න වවන් කරන එක වල්සි නැහැ....."


332

මවනෝ ව ොන්වසේකා

"අවන් අම්වම වම්... ඔය ගුණ යහපත් කම් කන්නද?... අද කාවල් ඔලුව උස්සල ජීවත් වවන්න ඕන කරන්වන සල්ලි විතරයි… සල්ලිත් එක්ක බලයත් ගන්න පුලුවන්...ඒකට මල්ලි බඳින්න ඕන දුෂානි වවේ වකල්වලක්... අනික දුෂානි වකොච්චර ලස්සනද?... ඕන වකොල්වලක් වදපාරක් හැරිල බලනව දුෂානි නිංගි දිහා...." "ඔේ නදීකා... ඔයා කියන එක මට වත්වරනවා... ඒත් වකොවහොමද ඕක මල්ලිට වත්රුම් කරල වදන්වන?....." "අනික අම්වම... මල්ලි වවේ වඩොක්ටේ වකවනක් ගැලවපන්වන දුෂානි නිංගිට තමයි.... වමොකද මල්ලි පාස් වුනාට පස්වස වකො ඹ වහොඳ ප්‍රයිවේ වහොස්පිේල් එකක වැඩ කරාම අවුරුදු තුනකින් කන්සල්ටන්ේ වකවනක් වවන්න පුලුවන්.... දැන් සඳුන්වග තාත්තා එයාටම වහොස්පිේල් එකක් හදල වදනව කීවවන... එවහම නැතුව ඔය ගම් වල ආණ්ඩුවේ වහොස්පිේල් වල වැඩ කරල ඔච්චර ඉක්මනට කන්සල්ටන්ේ වකවනක් වවන්න බෑ....." "ආ..අවන් ඇත්තද නදීකා... මම ඕවා දන්වන නැහැවන....." විවශේෂඥ මවදයවරවයකු වීමට නම් පශ්චාත් මවදය උපාධියක් සමග වරෝගී ප්‍රතිකාර ගැන මනා ප පුරුද්දක් ලැබිය යුතුය. කිසිම කණිෂ්ඨ මවදයවරවයකුට අවුරුදු තුනක් වැනි වකටි කාලයකින් විවශේෂඥ මවදයවරවයකු විය වනොහැකිය. උසස් වප විභාගයවත් නියමාකාරයට සමත් වී නැති නදීකාට මවදය ව ත්තිය ගැන අිංශු මාත්‍රයක අවවබෝධායක් වනොමැත. ඇය වමවැනි හරයක් නැති බස් වදොඩවන්වන් වම් වද්වල් ගැන කිසි දැනුමක් නැති සිය මවවේ සිත දුෂානි වවත නම්මා ගැනීමටය. "ඒකවන අම්වම මම කියන්වන... අපි මල්ලිවග දියුණුව ගැන හිතන්න ඕනවන... ඒ හින්දා වකොවහොම හරි මල්ලිව දුෂානි නිංගිට බන්දල වදන්න ඕන... ආ..වම්... අම්ම දන්නවද?…. දුෂානි නිංගි දැම්මම ේලෑන් කරල ඉන්වන හනි මූන් එක ඇවමරිකාවව


වනොසැවලන වසවනහස

333

ඩිස්නිලන්ේ වලට යන්න... ඔය සමාධිව බැන්වදොත් අඩු ගාවන නුවරඑළියටවත් හනි මූන් යන්න පුලුවන් වවයිද දන්වන නෑ...." "ෂ්ෂ්ෂ්ෂ.් .. ඇත්තද දුව.... හරි මම එවහනම් මල්ලිට ටික ටික වම් ගැන කියන්නම්වකො...." "අන්න හරි අම්වම... එක පාරටම කියන්න එපා... ටික ටික ඔලුවට දාන්න... නිංගිවග වේණනාව හැමතිස්වසම කරන්න.... ඔවහොම නිතරම කියන වකොට මල්ලි ටික ටික වවනස් වවයි...." නදීකා තම එකම වසොවහොයුරු තාරකට සැබවින්ම ආදරය කරනවාද? එවසේ කරන්වන් නම් කිසිම විටක තම සතුට සහ වාසිය සඳහා ඔහුවේ සතුට නැති කිරීමට යත්න දරන්වන් නැත. වනොඑවසේ නම් ඇවේ අරමුණ වන්වන් ඇය සිටින සමාජයට තාරකද ඇද දමා ඉන් සෑහීමකට පත් වීමද? වකතරම් මුදල් සහ අනිකුත් සැප සම්පත් තිබුනද නදීකාවේ අභයන්තරවේ වලොකු හිස් බවක් ඇත. ඇය උත්සාහ කරන්වන් තාරකද එම තත්ත්වයට ඇද දමා ඊේෂයා පරවශ ක්‍රියාවක් කිරීමටද? සමාධි සහ තාරක අතර පවතින ආකාරවේ වනොසැවලන වසවනහසක් තමාට වනොමැති නිසා ඇය එම ආදරයට ඊේෂයා කරන්නියක්ද? එවසේ නැතවහොත් ඇය සැබැවින්ම තාරකවේ දියුණුව අවිංකව ප්‍රාේථනා කරන්නියක්ද? ********


334

11 සමාධි සුපිරි වෙළඳ සවේ තම රැකියාෙ ඉතා කැප වීවමන් සහ උත්සාහෙන්ත වෙස ඉටු කෙ නිසා වෙළඳ සවේ ෙයාපාක කුතු ෙෙ දිතුණුෙක් දක්නු ෙැබුනි. වේ නිසා ඇය තම ප්‍රධාානියාව පැසසුමු ෙක් වූොය. ඉතා ප්‍රසන්න වප ුෂතත්ෙයක් ඇති සමාධි වේ පැසසුේ නිහතමානි වෙස ඉෙසුො පමණක් වනොෙ නිතකම වෙළඳ කුතු සහ පාරිව ෝගික වසේෙය තෙත් ෙැඩි දිතුණු කිරීමු ෙෑයේ කළාය. සුපිරි වෙළඳ සවෙන් ප්‍රවශයව නනතාෙු ොාත් වසේෙයක් කිරීවේ අකමුණ ඇතිෙ සමාධි සැෙස්මක් සේපාදනය වකොු තම අධීක්තණ නිෙධාාරියා සමග ඒ පිළිබඳෙ කතා කළාය. "සර්... අවේ වසේේස් ෙැඩි කකන ගමන් වේ පැත්වත් ගේ ෙෙ මිනිස්සුන්ු උදව් කකන්න පුලුෙන් ෙැාක් ගැන මම කේපනා කකා...." "ඒ වමොකශද සමාධි?...." "සර්...වේ පැත්වත ඇ වෙ ගේ ෙෙ ඉන්න මිනිස්සුන්ු ඒ වගොේෙන්ව ෙ ෙෙ ෙෙන එෙෙළු..පළ ුෂ ෙව වශෙේ විකුණ ගන්න හරිම අමාුෂයි... අනික ඒ වගොේවෙො වගොාක් අතක මැදියන්ව ෙංචා ෙෙු අහුවෙනො... ඉතින් මම හි ො වේ කට්ටියු ඉරිදා හරි වසනසුකාද දෙසක අවේ සුපර්මාකට් එක එළිව වපොඩි වපොළක් ෙව දාන්න හදෙ දුන්වනොත් වහොඳයි කියො..


වනොසැවෙන වසවනහස

335

එතවකොු මිනිස්සු ඒ බඩු ගන්න ආෙම ඒවකන් අවේ සුපර් මාකට් එවක් වසේේස් ෙෙ ෙැඩි වීමකුත් වෙන්න පුලුෙන්...." "ඔව් සමාධි.. ඔයා කියන එක මු වත්වකනෙ... අපි ඔය ෙව වදයක් වකොළඹ අවේ සමහක අවුට්ෙට් ෙෙ ඉස්සක කො... ඒත් එච්චක සාර්ථක වුවන් නෑ... මිනිස්සු හිතනො වේක නිකන් වබොුෂ මො පෑමක් කියෙ...." "නෑ සර්.. එවහම වෙන්වන නැති වෙන්න අපි වේක වබොවහොම සකෙ විදියු.. සාමානය වපොළක් ෙව ම කකමු.. අපිු එළිවය ඉා තිවයනෙවන... බඩු විකුණන අයු විවයේත ඇඳුේ අන්ඳෙ ෆැතන් වතෝ එකක් කකන්න ඕන නෑ...." "හි.හි.හි.. ඔව් ඉතින් සමාධි... ඔයා වකොවහොමත් සිේපේ ගර්ේ වකවනක්වන.... එතවකොු වේ වගොේෙන්ු ට්‍රාන්ස්වපෝට් වකොවහොමද?..." "හ්ේේේ..... අපි බැරිද සර් මුේ කාවෙදි හරි ට්‍රාන්ස්වපෝට් වදන්න?... වේක ඉතින් ඇඩ්ෙුයිසින් කකනෙ ෙව වන.. ඒ බනට් එවකන් ගන්න බැරිද?..." "අේවේ සමාධි... ඔයා නේ හැම පැත්තම හිතනෙ වන්ද?... වේ... ඔන්න වනොකිව්ෙයි කියන්න එපා... ඔයා කැේපස් අවුට් වුන ගමන් අපිු වනොයින් වෙන්න ඕන හරිද?.... එවහනේ සමාධි... මම වහඩ් ඔෆිස් එකු කියෙ අෙසක ගන්න බෙන්නේ... අන්තිම තීකණය ඒ වගොේවෙො අවත් තමයි...." "ෂුෙර් සර්... අපි කියෙ බෙමු....." සමාධිව වේ ෙැා පිළිවෙෙු මූෙස්ථානවයන් තාෙකාලික අනුමැතියක් ෙැබුනි. වේ ෙැා සුහනින් වෙළඳ සෙු සහ ප්‍රනාෙු සැළකිය තු වසේෙයක් ඉටු වුෙවහොත් ෙැා සුහන ස්ථික කකන බෙ දන්ො තිබුනි.


මවනෝ වෆොන්වසේකා

336

++++++++

තාකක සහ ඇව සාකච්ඡා කළාය.

මි ුෂ කැෙ සමග සමාධි වේ සැෙැස්ම ගැන

"ස්ස්.. මු නේ පුන් ගත්තු ටිකක් බයයි අවන්... ෙැවඩ් හරි ගිවය නැත්නේ වමොකද කකන්වන?...." සමාධි මදක් අවිනිය්චිත ාෙයකින් කීොය. "සමාධි... ඔයා වහොඳ හිතින් කකන කිසිම වදයක් ෙකදින්වන නෑ... ඒ හින්ද ඒ ගැන ඕනෙු ෙැඩිය හිතන්න එපා...." අනුත්තකා ුෂලු කකවගන සිටි පසිඳු කීවව්ය. "අේවේ... මූු දැන් අනුත්තකාෙ ුෂලු කක ගන්වන නැ ෙම ඉන්න බෑ වන්ද..හි.හි.හි..." උතාන් පසිඳුු ඔච්ච්ේ කවළේය. "අවන් නිකන් ඉඳපන්... උඹ ඉතින් ඩිොනිත් එක්ක කකපුෙ බැලුෙම වේෙ වමොනෙද?..... වන්ද ඩිොනි..... හි.හි.හි..." පසිඳු ප්‍රතිප්‍රහාකයක් දුන්වන්ය. "ේේ.. ඔයා හරි නකකයි පසිඳු...." ඩිොනි ෙැජ්නාවෙන් කීොය. "ආ හරි හරි වේ... කට්ටියවග ෙව් කතා පස්වස පුලුෙන්.... දැන් අපිත් සමාධිවග ෙැා පිළිවෙෙු ෆුේ සවපෝට් එක වදන්න ඕන..." උතාන් කීවව්ය. "වේ.... අපි තාත්තු කියමු ෙැා ෙෙු උදව් කකන්න මිනිස්සු ටිකක් වදන්න කියො... තාත්තා ඉතින් සමාධිු වනොකකන උදව්ෙක් නැහැ වන..." ඩිොනි කීොය. "ආ ඔව්.. ඒක වහොඳයි... වේ තාකක... උවේ මස්සිනා වපොඩ්ාු කිව්ෙනේ මාක වහේේ එකක් ගන්න පුලුෙන් වෙයි... ේේේේ.. ඊු ොා වහොඳයි එයාවග නංගිු කියපන්… වකේෙ පැනෙ එයි.. හි.හි.හි... " උතාන් තාකක ඇවිස්සුවව්ය.


වනොසැවෙන වසවනහස

337

"අවන් වේ... උන්දැෙවග වහේේ මු ඕන නෑ... අකය ආවෙොත් එවහම වමතන එළිවය ඉඳන්ම ෙේ කේ කකෙ මිනිස්සු අපිු ගේ ගහයි... ෙැාක් ඇති වදයක් ගැන කතා කකපන්...." තාකක වනොමනාපවයන් කීවව්ය. "ේේේේේ.... උවේ නෑනාු වපොඩි ආසාෙක් තිවයනෙ ෙවග වන්ද මචන්...ආ.." උතාන් ඇසීය. "අවන් පෙයන් බන් යන්න... උඹු ඕන නේ උස්සවගන පෙයන්...." "වේ.... ඔය ෙැාක් නැති කතා නෙත්තන්න... වේ සමාධි... අපි වමවහම වදයකුත් කවකොත් නකකද?...... අපි එළිවය ළමයින්ු වපොඩි ෆන් වශෙේ ටිකක් කකමු... එතවකොු මිනිස්සුත් ආසා වෙයි වන..." ඩිොනි වයෝනනා කොය. "ේේේේේ.. අදහස් නේ ෙකදක් නෑ ඩිොනි... ඒත් එවහම වදයක් කවකොත් ඒක නිකන් වතෝ එකක් ෙවග වෙනෙ වන්ද?... එතවකොු මිනිස්සු හැමදාම ඒ ෙව වදයක් බොවපොවකොත් වෙනො... ඒ හින්ද අපි සිේපේ විදියු වකුෂවෙොත් වහොඳයි වන්ද?...." සමාධි කීොය. "හ්ේේ.. ඒකත් ඇත්ත සමාධි... වකොවහොම වුනත් අපි ප්‍රචාකයක් වදන්න ඕන වන්ද ෙැවඩ්ු?..." "ඔව් ඩිොනි... ඒක නේ කකන්න ඕන... සුපර් මාකට් එවක් ටීේ එකක් ගිහින් මිනිස්සුන්ු වේ ගැන කියෙ ඒ වගොේෙන්වග බඩු ව න්න ෙැා පිළිවෙෙ කකාවි... අපි වේ ෙැවඩ් ඇඩ්ෙුයිස් කකන්න ඕන... මම වබොස්ු කිව්ො පත්තවකයි.. වර්ඩිවයෝ එකයි වපොඩි ඇඩ් එකක් දාන්න කියෙ... ඒ එක්කම අපි වගෙේ ෙෙු ලීෆ්ෙට්ස් වබදමු... ඒක අපි ටිකුයි... මර්වින් මාමව කට්ටියුයි කකන්න පුලුෙන්... එවහම වහොඳද ඩිොනි?..."


338

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"ෂුෙර් ෂුෙර් සමාධි...තාත්ති ෆුේ සවපෝට් එක වදයි...." "අේවමෝ... සමාධි දැන් නේ නියවමු බිස්නස් එකු බැහැෙ ෙව ... වමවහම ගිවයොත් ළඟදිම තාකකෙත් විකුණනො.. හි.හි.හි..." උතාන් සිනාවසමින් කීවව්ය. "ේේේේේ... මම කෙදාෙත් මව පැටියෙ විකුණන්වන නෑ...." සමාධි තාකකු ුෂලු වී ඔහුු ආදක උණුසුේ හාදුෙක් දුන්නාය. ++++++++

නදීකා සහ සඳුන් ඔවුන්ව තුග දිවිව මුේ කාෙය ඉතාමත් සැහැේලුවෙන් හා වකළිවදවෙන් ගත කවළෝය. සැප සේපත් ෙලින් කිසි අඩුෙක් වනොමැති වදවදනාු බහුතක නනතාෙු වමන් ජීෙන බක දැනුවන් නැත. වෙස්කැට් සංකීර්ණව ඇති සඳලුතෙ සුව ෝපව ෝගී නිෙස සඳුන්ව පියා විසින් නදීකා සහ සඳුන් වෙත සින්නකක පෙකා දුන්වන්ය. වේ නිසා ඔවුන් වදවදනාම ක්තණයකින් වකෝටිපතියන් බෙු පත් විය. වදවදනා තෙමත් පරිගණක ඩිේවෙෝමා පාඨමාොෙ අෙසන් වකොු වනොමැත. සඳුන්ව පියාවූ වෙෝේුර්ව ඊළඟ ඉෙක්කය පරිගණක ක්වතේත්‍රයු පිවිසීම නිසා ඔහු සඳුන් වමම පාඨමාොෙු වයොමු කක වීය. එවහත් නදීකාු නේ වමම පාඨමාොවෙන් දැන් ෙැාක් වනොමැත. එයු වහේ ෙ ඇය වකොළඹු පැමිණි පකමාර්ථය දැන් මුදුන් පත් වී ඇති නිසාය. ඇය වේ ගැන සඳුන් සමග පැෙසුොය. "අවන් සඳුන්... මම දැන් වේ වකෝස් එක නෙත්තන්නේ... මු ඇති වෙො තිවයන්වන අවන්... ඔයා විතකක් කකාම ඇතිවන..." "ඒ වමොවකෝ නදී?... දැන් ඔයා පුන් ගත්ත එක ඉෙකයක් කකෙ දාන්න..."


වනොසැවෙන වසවනහස

339

"අවන් මු හරි කේමැලියි අවන්... වේ එසයින්මන්ට් අකෙ වේෙ කකන්නයි... පාාේ කකන්නයි... වකොවහද ඉතින්... ඔයා මු රෑු පාාේ කකන්න වදනෙද?.. වෙන වෙන ඒෙවන් මු කකන්න වෙන්වන..හි.හි.හි...." "ආ හරි හරි... එවහනේ ඔයා පාාේ කකන්න.. අනිත් ඒෙ කකන්න මම වෙන වකවනක් වහොයා ගන්නේ...." "වම.. වදනෙ මම ඔයාු වහොඳ පාකක්...ආස ඇති වන්ද?...." නදීකා සඳුන්ු ුෂලු වෙමින් කීොය. "වේ නදී... විහිලු වනවමයි වකේවෙ... තාත්තු ඕන දැන්මම කේපැණි එක පුන් ගන්න... තාත්ත ස්ොස්වකොේ එවකනුත් විස්තක වහොයාවගන තිවයනො..." "වමොකශද අවන් ස්..ස්ෙ...ස්ොස්වකොේ කියන්වන?...." "ඒක ළමවයො වේ ඉන්ාස්ට්‍රි එක සේබන්ධීකකණය කකන සංවිධාානයක්... තාත්තු ඕන වහේත්වකයාර් පැත්තු යන්න... ඉස්සකහු වගොාක් බිස්නස් තිවයනෙලු ඒ පැත්වතන්..." "අවන් වේ සඳුන්...මු ඕෙ ඔච්චක වත්වකන්වන නෑ... මම ඔයාු පුලුෙන් සවපෝට් එක ඔක්වකොම වදන්නේ...." "නදී.. එවහම හරියන්වන නෑ...අපි වදන්නම වේ කේපැණි එවක් ඩිවකක්ුර්ස්ො වෙන්න ඕන.. ඉතින් අපිුත් I.T. දැනුම තිවයන්න ඕන..." "ඉතින් අවන් අපි ෙැා කකන්න කට්ටිය ගන්නෙවන... අපි කකන්න ඕන නැහැ වන..." "ඒ වුනාු කට්ටිය හරියු සුපර්ෙයිස් කවර් නැත්නේ ෙැා කක ගන්න බෑ..... ඒ හින්ද අපිුත් දැනුමක් තිවයන්න ඕන... නැත්නේ


340

මවනෝ වෆොන්වසේකා

නිකන් වමවෙෝ වදයක් දන්වන නැති වශයපාෙකවයො ෙව අපිත්..."

වෙයි

"ඉතින් අවන් ඔයාු විතකක් දැනුම තිබුනම ඇතිවන... මම තාත්තිු කියනො මු වකෝස් එක කකන්න ඕන නෑ කියෙ...." නදීකා නහවයන් අඬමින් කීොය. "ඔව් ඉතින්.. ඔයාු තාත්තවග වසොෆ්ට් වකෝනර් එකක් තිවයනෙවන්... ඒ හින්ද ඔයාු මුකුත් කියන එකක් නෑ... මු තමයි බැණුේ අහන්න වෙන්වන...." "වේ නිකන් පිස්සු කතා කියන්න එපා... තාත්තිවග වකොවහද මු වසොෆ්ට් වකෝනර් එකක්... තාත්ති මු ආදවකයි.. එච්චකයි..... ඔයාු වනෙස් වන්ද?.. හි.හි.හි..." "ෙැවඩ්මයි වනෙස් වෙන්න.. වේ…. ඔයාු එවහනේ ඕන එකක් කක ගන්න.. මු කමක් නෑ...." ++++++++

වකවසේ වහෝ නදීකා පාඨමාොෙ අතක මග නෙතා දැමුොය. වෙෝේුර් වමයු එතකේ කැමැත්තක් වනොදැක්වූෙත්, ඒ වෙනුෙු ඔහු නදීකාු ෙයාපාක පුහුණුෙක් ෙබා දුන්වන්ය. වමය අලුතින් පුන් ගන්නා වස ය ආ්‍රිත පරිගණක හා වතොක ුෂ දත්ත වසේො ෙයාපාකයු ුෂකුෙක් විය. "ඉතින් බෙන්නවකො සඳුන්... තාත්ති මු වහොඳ බිස්නස් වේනින් එකක් වදනෙ දැන්.... ඒක වකොච්චක අවේ අලුත් කේපැණි එකු ෙැදගත් වෙනෙද?... බෙන්නවකො...." නදීකා සඳුන් සමග පැෙසුොය. "ේේේ.. හරි හරි.. අන්තිවේදි ඔයා වකොවහොම හරි දිනනෙ වන්ද?... වහොක වකේෙ.....ේේේේමාආආ..... " නදීකා සමග සඳලු


වනොසැවෙන වසවනහස

341

තෙව සිු අෙු සිරි නකඹමින් සිටි සඳුන් ඇව වගෙ සිප ගනිමින් කීය. "වේ සඳුන්.. වේ බැෙකනිවය බැහැ.. පිස්සුද?..." "එවහනේ යමු රූේ එකු..." "වමොකශද අවන් වපොඩ්ාක් විසිහතකම ෙැවඩ් ඕන වන..."

ඉන්නවකො...

ඔයාු

පැය

"පැය විසි හතක කියන්වන වමොකශද වකේවෙ... මම කැේපස් ගිහිේෙ එන්වන් ඔයාු ුෂේ වෙන්න බොවගන වන..." "ඉතින් අවන් වපොඩ්ාක් ුෂේ වෙො වමවහම ඉඳිමුවකො.. බෙන්න ඉක බහින වකොු මූද වකොච්චක ෙස්සනද කියෙ... ඔයාු ඉතින් ෙැවඩ් කකන කන් සිහියක් නෑ... නකක වකොේො.... රෑ නිදා ගන්න වකොුයි.. මහ රෑ මැශවදයි... උවශ පාන්දකයි.. අේවමෝ..." නදීකා වතොවඳොේ වෙමින් කීොය. "ඉතින් පැටිවයො.. ඔයා මව ෙයිෆ් වන්ඒඒඒඒ..." "හරි ළමවයො හරි.. මම ඉතින් ඔයාු බැහැයි කියෙ නෑවන කෙදාෙත්.. අපි අනිත් වශෙලුත් එන්වනෝයි කකමුවකො... මම ඔයාු කස කෑමක් හැදුො.. වෙොත් එකක් දාො කාො ඉඳිමු වකොලු පැටිවයෝ..." නදීකා සඳුන්ව කේමුෙ සිඹිමින් කීොය. "ේේේ .. වහොඳයි එවහනේ ඉස්වසේෙ ඔයා උයපු කස කෑම කාො... ඊු පස්වස ඔයාව අනිත් කස කෑම එක කන්නේවකො.... හි.හි.හි..." "ඔයාු මම කිව්ෙයි කියෙ හිතා ගන්න.... අද බෑ ඒ කස කෑම එක කන්න... අද මාවස සර්විස් වඩ්ට් එක...." "අයිවයෝඕඕඕඕඕඕඕඕඕ....."


342

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"නෑ ළමවයො නෑ... වපොඩි වනෝක් එකක් අවන්...." "වේ නදී... මු කියන්න බැරි වුනා... අද අවේ අලුත් කේපැණි එවක් වුක්නිකේ ඩිවකක්ුර්ෙ පත් කකා...." "ආ වතෝක්වන... කවුද සඳුන් ඒ?....." "එයාවග නම සුොරි නිකංනො.... සිංගවපො' ෙෙ ඉවගන වගන එවහේ අවුුෂදු වදකක් ෙැා කකො තිවයනො... හරිම ුැෙන්ුඩ්... තාත්තා වකෆකන්ස් ඔක්වකොම වචක් කකෙ බැලුො... කිසිම ෙැකශදක් නෑ...." "ේේේ... හරි වතෝක්... තාත්තයි පුතයි එක වෙො ගෑණු ළමවයක්ම අකවගන තිවයනෙ වන්ද?... වචක් කවර් වමොනෙද?.. කකුේ වදකද?..." නදීකා මුහුණ ඇඹුේ කකවගන ඇසුොය. "පිස්සු කතා කියන්න එපා නදී... එතවකොු ඔයා කියන්වන ඒ ළමයා පිරිමි කට්ටියු ොා වහොඳ වුනත් ගන්න එපා කියෙද?... එයා ෙව ුැෙන්ුඩ් වකවනක් හරි ෙැදගත් අලුවතන් පුන් ගන්න කේපැණි එකකු... අනික එයා මු ොා අවුුෂදු හතකක් ෙැඩිමේ.. එයා මැරීඩ්....." "අයිවයෝ... ඒකු වමොකද වකොේවෙො... වපේමේ ෙෙු ෙැඩිමේ කියෙ ප්‍රය්නයක් නැහැ වන.. හි.හි.හි..." "නිකන් බහු බූත කියන්වන නැ ෙ ඉන්න නදී.. වමන්න වමහාු එන්න... පස්වස පුලුෙන් වෙොත් එකක් දාො ඔයාවග කසු උයපු කෑම කන්න.. දැන් ප්‍රී වෙොත් වසතන් එකක් දාමු...." වමවසේ කියූ සඳුන් නදීකා ඔසො වගන නිදන කාමකයු ගිව ය. "අවන වේ.. සඳූඌඌඌඌන්... බිමින් තියන්න මාෙඅඅඅඅ.. වනෝටි වකොේො....."


වනොසැවෙන වසවනහස

343

"බිමින් වනවමයි.. ඇඳ උඩින් තියන්නේ....හි.හි.හි..." නදීකා යහන මත තැබූ සඳුන්ව උා වබොත්තම වෙත ගිව ය.

අත ඇව

වකොු කළිසවේ

"ස්ස්ස්ස්.. එපා සඳුන්.. ඔවහොම ඉන්න මම ගෙෙන්න... ඔයා දැන් මව පෑන්ටීස් කීයක් ඉුෂෙද?...." "අයිවයෝ..එකු මම දහයක් අකන් වදන්නේ පැටිවයෝ.... පෑන්ටීස් තිවයන්වන් ඉකන්න තමයීඊඊඊඊඊඊ...." සඳුන්ව වෙසින්ය.

දෑත් සහ සිුෂක ක්‍රියාත්මක වූව

යන්ත්‍රයක්

"ආ..උ..ඌ.ස..සඳූඌඌඌඌඌඋන්.........." වදවදනාව එක්වීම අධි සකාගී විය. ……………….

"සඳුන්...." කායික සේව ෝගවයන් වෙවහසු පත්ෙ සිටි නදීකා වහමින් මිමිනුොය. "ේේේ....." "දැන් ඔයාු වේ එක පාකුම ඇවිස්සුවන් සුොරිෙ මතක් වෙො වන්ද?....." "නිකන් පිස්සු විකාක කියෙන්න එපා නදී...." පැත්තකු හැුෂන සඳුන් නදිකා ුෂලු කක ගත්වත්ය.

යහවන්

සුොරි සේබන්ධාවයන් නදීකා කියූ වශ හුවදක් විහිළුෙක් පමණක්ද? සාමානයවයන් තම සැමියා වෙනත් ගැහැණියක සමග කානකාරි මට්වුවමන් වහෝ කිට්ටු සේබන්ධාතාෙයක් පැෙැත්වීම බිරිඳකු එතකේ ුෂස්සන වදයක් වනොවව්. වකවසේ වූෙත් වදවදනා


344

මවනෝ වෆොන්වසේකා

අතක අෙවබෝධායක් හා දැඩි ආදක බන්ධානයක් තිවේ නේ එය ගැුලුෙක් ෙන්වන් නැත. නදිකා සහ සඳුන් අතක වේ අෙවබෝධාය සහ ආදක බැඳිම තිවේද? පිළි ක කාෙය විසින් ෙබා වදනු ඇත. ++++++++

සමාධිව ෙැා පිළිවෙෙු අනුෙ එක් ඉරිදා දිනයක උදය ෙුෂවව් සුපිරි වෙළඳ සෙ එළිමහන් භූමිව 'ගවේ ඉරිදා වපොළ' වදොකු ෙැඩීම සිදු විය. ප්‍රචාකක කුතු නියම ආකාකයු සිදුවූ නිසා සැළකිය තු පිරිසක් භූමිය වෙත පැමිණ සිටියහ. ග්‍රාමීය ය වපවදස් ෙෙ වගෙ ෙගාෙන් ෙෙ වයවදන ගැමියන් සිය පවුවේ උදවියද කැටුෙ වෙළඳ වපොෙු පැමිණ සිටියහ. ඔවුන් ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් සහ එකිවනකාු සහවයෝගවයන් තම එළෙළු සහ පෙ ුෂ වෙළඳාම සඳහා භුමිය සකස් වකොු තිබිනි. සුපිරි වෙළඳ සවෙන් ඉතාමත්ම සහනදායී මිෙු සිසිේ බීම කුටියක්ද විෙෘත වකොු තිබුවන්ය. පිරිස සහ වෙළඳාවේ කුතු ෙෙ හසුකවීම සමාධි ඉතා කාර්යක්තම සහ කුෂණාශීලි වෙස සිදු කවළේය. වේ නිසා වපොළ ආකේ වී සෙේප වව්ොෙකින් සියලු වදනාම මනා කඩිසක ාෙයකින් සහ උනන්දුෙකින් ෙැා කුතු කකවගන ගිවයෝය. සමාධිව අධීක්තණ නිොධාාරියාු ඇතිවුව සහ ප්‍රවබෝධායකි.

වියාෙ ස ුක්

"තා සමාධි... මම නේ හි වෙ නෑ වේ ෙැවඩ් වමච්චක සාර්ථක වෙයි කියෙ... බෙන්නවකො.. වගොාක් වසනග ඇවිත් ඉන්නෙ වපොවළන් බඩු ගන්න.. ඒ හින්දා අවේ සුපර්මාකට් වසේේස් හිුන් ෙැඩි වෙනො... ඒ එක්කම බෙන්නවකො බඩු විකුණන ගවේ කට්ටිය... පුදුම උනන්දුෙක් තිවයන්වන... මූණු ෙෙ හරිම


වනොසැවෙන වසවනහස

345

සන්වතෝසයක් තිවයනෙ ෙව ... You have a real talent Samadhi… and you are really valuable to us…." "I appreciate your recognition Sir..... හිත වහොඳින් කකන ඕනම වදයක් ෙකදින්වන නෑ... මම වේක කවර් මු ො ප්‍රවයෝනනයක් ගන්න වනවමයි... වේ මිනිස්සුන්ු ඒ වගොේෙන්ව බඩු සධාාකණෙ විකුණ ගන්නත්... කස්ුමර්ස්ෙු වහොඳ ඩීේ එකක් වදන්නත් හිතා වගන තමයි...." "හැබැයි ඉතින් සමාධි... අතක මැදිවයො නේ ෙැවඩ්ු එච්චක කැමති වෙන එකක් නෑ... උන් බොවගන ඉන්වන වේ අහිංසක මිනිස්සුන්ෙ හූකවගන කන්න වන..." "ඒකු අපිු කකන්න වදයක් නෑවන සර්... අනික අපිු හැවමෝම සන්වතෝස කකන්න බෑ.. ඒ වගොේෙන්ු වෙන ආදායේ මාර්ග ඇතිවන... ඒත් වේ අසකණ.. දුේපත් මිනිස්සුන්ු වෙන විදියක් නැහැවන..." "ඔව්.. ඒක හරි සමාධි...." සමාධිව නෙතම ෙැා සුහනු සහාය වීමු තාකක, උතාන්, පසිඳු, අනුත්තකා සහ මධූතා පැමිණ සිටියහ. බිළිඳිය රැවගන ඒමු අපහසු වහයින් ඩිොනි පැමිණිව නැත. එවහත් මර්වින් පැමිණ සිටිව ය. "අවන් සමාධි දූ... ඔයාු නේ වහොඳ හැකියාෙක් තිවයනො... මු හිවතනෙ මව බිස්නස් ටික ඔයාු බාක වදන්න..හි.හි.හි..." මර්වින් සමාධිු ආදකවයන් කීවව්ය. "ආවපෝ මර්වින් මාවම.. මු එච්චක වශෙේ කකන්න බෑ..."


මවනෝ වෆොන්වසේකා

346

"එවහම කියන්න එපා දූ... ඉස්සකහු ඔයා මීය ු ොා වගොාක් වශෙේ කකනො කියෙ මු විය්ොසයි... ඔයා ළඟින් ඉන්න එක උතාන්ුත් වගොාක් වහොඳයි.. ඔයාව උපවදස් වගොාක් ෙටිනො..." "මම පුලුෙන් ඕන උදව්ෙක් කකන්නේ මාවම...." වපොවළන් බඩු මිෙ දී ගැනීමු පැමිණි පාරිව ෝගිකයන් සමග සමාධි ඉතා කුලුපග වෙස සාමීය චිව වයදුනාය. "ගුඩ් වමෝනින් මැාේ... මැාේ කැමතිද වේ විදියු වපොළක් තියන එකු?....." සමාධි එක් ගෘහණියකවගන් විමසුොය. "අවන් ඔව් මිස්... බෙන්න..අපිු ඉතින් සාධාාකණ ගාණකු අලුත් එළෙළු.. පළ ුෂ ගන්න පුලුෙන් වන... අනික.. වමතන කට්ටියත් එක්ක වමවහම ඉන්න වකොු වෙොකු සන්වතෝවසකුත් දැවනනෙ වන.. " "අපිුත් ඕන ඒකම තමයි මැාේ... අවේ කස්ුමර්ස්ො සන්වතෝස නේ ඒක අපිුත් වෙොකු තේලුෙක්...." "දැන් මිස් ද වේ ෙැවඩ් පුන් ගත්වත?...." "මම තමයි මුලින්ම අදහස් දුන්වන.. ඒත් වමක සාර්ථක කක ගන්න අපි වගොාක් කට්ටිය මහන්සි වෙො කැප වෙො ෙැා කකා... ඒ හින්ද තමයි ෙැවඩ් වමච්චක ෙස්සන වුවන්...." "හරි වතෝක් මිස්.. අපි හැම සුමාවනම වමතනු එනො...." "වබොවහොම ස් තියි මැාේ... මහන්සි වුනාම ඇවිේො ඩ්‍රින්ක් එකක් වබොන්න.. අද අපි අඩු ගාණු ඩ්‍රින්ක්ස් වදනො...." "වහොඳයි මිස්...." සමාධි පමණක් වනොෙ වෙළඳ සවේ අනිකුත් වසේෙකයන්ද, ඇව මි ුෂ පිරිසද, පාරිව ෝගිකයන් සහ වෙළඳ කට්ටිය සමග


වනොසැවෙන වසවනහස

347

හිතෙත් බවින් කතා කවළෝය. සමහක ගැමි ළඳුන් වෙළඳාම සඳහා තම දුෂෙන්ද රැවගන පැමිණ සිටියහ. ඔවුන් ඉතා දිළිඳු තත්ත්ෙව පසුෙන පවුේ බෙ වපවනන්නු තිබුනි. වේ අහිංසක ළමා ළපටින් දුටු පසිඳුව හදෙතු යේ වව්දනාෙක් දැනිනි. ඔහු අනුත්තකා සමග වේ ගැන කතා කවළේය. "අනූ.. වේ දුේපත් වපොඩි ළමයි දැක්කම මු ොෙන්වන නෑ වකේවෙ... බෙන්න... මම ළමා නිොසයක හැදුවන් අේමයි තාත්තයි නැති හින්ද... ඒත් බෙන්න වේ ළමයි.. අේමො ඉඳෙත් වකොච්චක අසකණද කියෙ...." "අවන් ඔව් පසිඳු.. බෙන්නවකො අක පුංචි ගෑණු ළමයා..අේමු ුෂලු වෙො ඉඳවගන පාන් කෑේෙක් කනො... දැක්කම දුක හිවතනො.. අවේ ඉන්න සමහක අයු කවට් වේ ෙව දුේපත් අය ඉන්නෙද කියෙ ගානක්ෙත් නෑ... අවන් පසිඳු... ඔයා වගොාක් සංවව්දී වකවනක්.. ඔයාු මිනිස්සුන්වග දුක වත්වකනො.... අපි වදන්නා කෙද හරි වේ ෙව ළමයින්ු උදව් කකමු.... සුධීක සර් තකේ බැරි වුනත්..අපිු පුලුෙන් විදියු කකමු...." අනුත්තකා පසිඳුු ුෂලු වී කීොය. "ඔව් අනූ... අපි ඒක සුලුවෙන් හරි වකොවහොම හරි කකමු... අපි වදන්න එක වුනාම ඒක කකන්න අමාුෂ වෙන්වන නෑ... වේ අනූ.. මු හි න පුලුෙන් විදියු දැේමම පුන් ගන්න... අපි අද ඇවිේො ඉන්න වගොාක් සුදුසු කියෙ හිවතන පවුෙකු කතා කකො වපොඩියු හරි උදව්ෙක් කකන්න බෙමු... මු හේබ වෙන පඩිවයන් ඒක කකන්න පුලුෙන්... " "මම ෙෑස්තියි පසිඳු ඔයත් එක්ක එවහම කකන්න... මම නේ වනොේ එකක් කකන්වන නෑ... ඒත් මම ඔයාු පුලුෙන් විදියු වහේේ කකනො.. මම විතකක් වනවමයි නංගිත් ඔයාු උදව් කකයි... එයා ඉතින් ඔයාුවන් වගොාක්ම ආදවර්..හි.හි.හි..."


348

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"ේේේ.. ඔව් අනූ.... මාත් නංගිු වගොාාක් ආදවකයි.... මම කෙදාෙත් හි වෙ නෑ මු ඒ ෙව නංගිවයක් ෙැබයි කියො...." "එයාවග වෙෝවක දැන් ඉන්වන ඔයා විතකයි.. හි.හි.හි..." "ආවපෝ.. එයා වකොේවෙක් වහොයා ගත්ත දෙසු ඒක නැති වෙයි... එවහනේ අනූ... අපි පවුෙකු කතා කකෙ බෙමු...." "ෂුෙර් පසිඳු.... වපොළ ඉෙක වෙන්න ළං වුනාම එවහම කකමු....." එළිමහන් වෙළඳ වපොවළේ කුතු ඉතාමත් සාර්ථකෙ සිදුවිනි. වෙළඳ සහ පාරිව ෝගික වදපාර්යයුම සැෙකිය තු වසේෙයක් ඉන් සිදු විය. දහෙේ එවකොළහු පමණ වමෝුර් කථයක් වෙළඳ සේ භූමියු ඇ ලු විය. එවහත්, වෙළඳ කුතු නිසා එහි ඉාකා මදි වීම වහේ වෙන් කථව පැමිණි තැනැත්තා කථය ආපසු හකො මහ පාවර් නැෙැත්වීය. "සමාධි..ඔන්න අවේ මැවන්ජින් ඩිවකක්ුර් වකොළඹ ඉඳන්ම ආො ඔයාව හපන් කම බෙන්න...." සමාධිව අධීක්තණ නිෙධාාරියා සිනා වසමින් පැෙසීය. "වමො..වමො.වමො..අ..වම..අ..අවේ....මැ..මැවන්ජින්....ඩි....ඩි.. ඩිවකක්ුර්.... " සමාධි වගොත ගැසුොය. "ඔව් සමාධි... මු කියෙ තිබුන එනො කියෙ... ඒත් මම ඔයාු ස'ප්‍රයිස් එකක් වදන්න කිව්වෙ නෑ...." "අවන..අවන් සර්... ම..මම... මම හරියු ඇඳෙත් නෑ... "


වනොසැවෙන වසවනහස

349

"අයිවයෝ සමාධි... සර් එන්වන ෆැතන් වතෝ එකක් බෙන්න වනවමයි... සර් එන්වන වේ ෙැවඩ් බෙන්න.. ඔයා ඇඳෙ ඉන්න ගවුම වහොඳුම ඇති.... " කළමනාකකණ අධායක්තක මා ොහනවයන් බැස සමාධි සහ අධීක්තණ නිෙධාාරියා සිටිනා ස්ථානයු පැමිණිව ය. සියලු වදනාම ඔහුු ඇති වග කෙය ප්‍රකාය කිරීමු සිනහ මුසු මුහුවණන් සිටිවයෝය. "ේේ.. ඔයාද සමාධි කියන්වන?...." අධායක්තක මා ඇසීය. "අ..ඔ..ඔ.අ..ඔ..ඔව්..ස්..සර්...." දුන්නාය. තාකක සහ සමාධිව බො සිටියහ.

සමාධි

යන්තේ

පිළි ුෂ

මි ුෂ කැෙද ඔවුන් වදස විමතිවයන්

"වේ වමොවකෝ සමාධි?.. නිකන් යවකක් දැකෙ බය වෙො ෙව ...හි.හි.හි... මම ආවව් ඔයාව ෙැවඩ් බෙන්න මිසක්..ඔයාෙ කන්න වනවමයි වන...." ඔහු සමාධිව සලිත ාෙය නැති කිරීමු උත්සාහ කවළේය. "අ...න්..නෑ සර්.. ම.. මම හි වෙ නෑ සර් එයි කියෙ... ඉතින් මු එක පාකුම වතොක් වුනා.." සමාධි තැන්පත් වෙමින් කීොය. "සමාධි... ෙැවඩ් නේ හරිම ෙස්සනු යනො ෙව .. මු දැක්ක ගමන් එවහම හි නා.. අපි වකොළඹත් වේ ෙව වදයක් කකන්න හැදුො... ඒත් එච්චක සක්වසස් එකක් වුවන් නෑ... ඒත් ඔයා වේ පුන් ගත්ත ෙැවඩ් නේ වහොඳු වකවකනෙ ෙව ... වගොාක් මිනිස්සුත් ඇවිත් ඉන්නො.... ඉතින් වමොකශද සමාධි ඔයාවග ඇගයීම වේ ෙැවඩ් ගැන?....." "සර්... මම හිතන විදියු වේක මම හි ෙුත් ොා වහොඳු අද සිශධා වුනා.. ඒකු වහේ ෙ කියෙ මම හිතන්වන අවේ සාමූහික


350

මවනෝ වෆොන්වසේකා

කැපවීම.. හැම වකවනක්ම ෙැවඩ්ු හිත වයොමු කකෙ කණ්ාායමක් විදියු ෙැා කකපු හින්ද තමයි අවේ ෙැවඩ් වගොාක් සාර්ථක වුවන්..." "ේේ.. සමාධි...ඔයා ෙැා ෙෙු විතකක් වනවමයි... කතා කකන්නත් වගොාක් දක්තයි ෙව වන්ද?.. හි.හි.හි... ඉන්නවකො වපොඩ්ාක් මම ෙවට් ඇවිදෙ බෙන්න...." වමවසේ කියූ අධායක්තක සංචාකයකු ගිව ය.

මා බඩු විකුණන ස්ථාන ෙෙ වකටි

තාකක උතාන් පසිඳු සහ අනුත්තකා සමාධි ළඟු පැමිණිවයෝය. "ස්ස්ස්ස්ස් තාකක.. මව කකුේ තාමත් වෙවුෙනෙ ෙව අවන්... මම උා ගිහින් බිම ෙැටුනා සර්ෙ දැක්කම...." සමාධි තාකකව අත අේොවගන කීොය. "අයිවයෝ සමාධි.. ඔයා නිකන් වබොුෂෙු බය වෙොවන....." තාකක කීවව්ය. "ඉතින් අවන් වෙොකු සර් වමවහම එක පාකු ආෙම බය වනොවී ඉන්වන කවුද?..." "වකොවහොම වුනත් සර්ු නේ මාක හැපී ෙව ඔයාවග ෙැා ෙෙු.. දැන් ඔයාු වෙොකූඌඌ වබෝනස් එකක් හේබ වෙයි හි.හි.හි...." උතාන් විහිළු කවළේය. "අවන් අවන්.. මු වබෝනස් ඕන නෑ... සර් හැපී නේ එච්චකයි... එතවකොු තමයි මුත් සන්වතෝස.. " "අක වේන්වන නැශද?…. සර් බඩු විකුණන අය එක්කයි.. කස්ුමර්ස්ො එක්කයි වහොඳු කතා කකනො.... මූවණන් වේන විදියු හැවමෝම සන්වතෝවසන් ෙව වන්ද?..." පසිඳු කීවව්ය.


වනොසැවෙන වසවනහස

351

"ඔව් ඔව්... ඒ ෙව තමයි... සමාධි.. මයි කන්ග්‍රැජුවේතන්ස්..." අනුත්තකා සමාධිු හාදුෙක් වදන ගමන් කීොය. කුතු කවළේය.

පිරික්සුවමන් පසු අධායක්තක

මා සමාධිු කතා

"සමාධි.. ඔයාව ෙැවඩ් ගැන නේ ඉතින් කියන්න වදයක් නෑ.. සුපිරිම සුපිරි කියන්න පුලුෙන්...මු හරිම සන්වතෝසයි ඔයා ෙව තුෂණ ළමවයක් වේ ෙව වදයක මූලිකත්ෙය අකවගන කො කිව්ෙම... ඔයාු වහොඳ අනාගතයක් තිවයනෙ කියෙ මු වේනො... ේේේ.. වමයාද..ේේේ.. වමයාද ඔයාව අනිත් බාවග?..හි.හි.හි..." අසෙ සිටි තාකක වපන්ො අධායක්තක මා ඇසීය. "ේේ.. ඔ..ඔව් සර්..." සමාධි ෙැජ්නාවෙන් කීොය. "හ්ේේ.. ඔයා නේ හරිම ෙකී වබෝයි වකවනක් සමාධි ෙව ගර්ේ වකවනක් ෙැවබන්න.... වේ සමාධි... මු වපොඩි අදහසක් ආො... තෙ සුමාන වදකකින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රවමෝතන් එකක් තිවයනො වකොළඹ... ඔයාු පුලුෙන්ද ඒවකදි ඔයාවග වේ ෙැා සුහන ගැන වපොඩි ප්‍රසන්වට්තන් එකක් කකන්න?..අපි ඔක්වකොම පහසුකේ..වියදේ වදන්නේ... ඔයාු තිවයන්වන් වකොළඹ ඇවිත් ප්‍රසන්ට් කකන්න විතකයි....." "හ..හරි සර්... පුලුෙන්...මම කකන්නේ..." කළ තු වශ ගැන සමාධිු හරි ෙැුහීමක් වනොතිබුනත් ඇය ෙගකීම බාක ගත්තාය. "වෙරි ගුඩ් සමාධි... මම පස්වස විස්තක කියෙ එෙන්නේ... එවහනේ මම යනො... Best wishes for your work Samadhi..." "Thank you very much Sir…." සමාධි ආචාක කළාය.


352

අධායක්තක පත් වූොය.

මවනෝ වෆොන්වසේකා

මා පිුත්ෙ ගිය පසු සමාධි මහත් ආතතියකයු

"අවන් තාකක... මම කුු ආෙු පුලුෙන් කිව්ෙු මු බයයි අවන් වේ ෙැවඩ් කකන්න.... අේවමෝ... ඔක්වකොම එනෙ ඇත්වත වෙොකු බිස්නස් කාකවයො... මම වකොවහොමද ඒ වගොේවෙො ඉස්සකහු ගිහින් කතා කකන්වන?...." "සමාධි... ඔයා කතා කකන්වන ඔයාව ෙැා සුහන ගැන වන.. ඉතින් ඔයා දන්න වශෙෙ කියන්න... කවුුෂ හිටියත් කමක් නෑ... ඔයා බය නැ ෙ කතා කකන්න...." තාකක ඇයෙ දිරිමත් කවළේය. "සූසූසූසූ.. ඒ වුනාු අවන් ඕක දැන් ඉංග්‍රීසිවයන් කකන්න වෙන්වන.. ඒ මදිෙු පෙර් වපොයින්ට් ප්‍රසන්වට්තන් එකක් දාන්නත් වෙයි.. අවන අේවමෝ... මම ඔය ඔක්වකොම කකන්න වකොවහොමද තෙ සුමාන වදකකින්...." "සමාධි....ඔයාු ඉං ලිත් අපිු ොා පුලුෙන්වන.... අනික ඔයා ඉංග්‍රීසි ාතාෙ උගන්නන්න යන්වන නැහැවන... ඉතින් ඒකු බය වෙන්න එපා... පෙර් වපොයින්ට් ප්‍රසන්වට්තන් එක අපි වකොවහොම හරි කක ගනිමු... සමාධි.... ඔයාු පුලුෙන් වකේවෙ... ඔයාව උනන්දුෙයි... උත්සාහයයි එක්ක කකන්න බැරි වදයක් නෑ...." තාකක ඇව කක ෙුා අත දමාවගන කීවව්ය. "ඔව් සමාධි..අපි ඔක්වකොම ඔයාු උදව් කකන්නේ.. අපි වසේකම එක වෙො වේ ෙැවාත් ෙස්සනු කකමු....." උතාන් තම සහවයෝගය දැක්වීය. වමම කර්තෙයය සමාධිු ෙැදගත් ෙෘත්තීමය අත් දැකීමක් ෙනු වනොඅනුමානය. ++++++++


වනොසැවෙන වසවනහස

353

එදා ඉරිදා වපොළ අෙසානව පසිඳු සහ අනුත්තකා එක් ගැමි පවුෙක් සමග කතා කවළෝය. ඔවුන් ඉතාමත් දිළිඳු තත්ත්ෙයක සිටින පවුෙක් බෙ වදවදනාු ෙැුහුන නිසා පසුෙ ඔවුන් හමු වීමු නිෙසු පැමිවණන බෙ කීවෙෝය. වේ අනුෙ එක් වසනසුකාදා දිනක පසිඳු සහ අනුත්තකා වේ පවුෙ ොසය කකන නිෙසු ගිවයෝය. නිෙසු ළඟා වීමු මහා මාර්ගව සිටි කිවෙෝමීය ුකයක් පමණ අඩි පාකක් ඔස්වසේ පයින් යා තු විය. "ඉතින් බෙන්න පසිඳු... වේ මිනිස්සු බඩු උස්සවගන වේ අඩි පාවකන් එන්න ඕනවන බස් එකකු නගින්න හරි... වකොච්චක අමාුෂවෙන්ද වේ මිනිස්සු ජීෙත් වෙන්වන වන්ද?..." අනුත්තකා පසිඳුව අත අේොවගන ඇසුොය. "අවන් ඒක තමයි අනූ... බෙන්න... මම ඉස්සක හි ෙ වේ වෙෝවක දුවකන්ම ඉන්වන මම කියෙ.. දැන් බෙපුෙම මිනිස්සුන්ු වමොන තකේ ප්‍රය්න.. අමාුෂ කේ තිවයනෙද?...." වමම පවුෙ ොසය කකන නිෙස පිහිුා තිබුවන් කුාා කඳු බෑවුමකය. ව වදොකකාු පිවිසීම එතකේ පහසු කාර්යයක් වනොවීය. නිෙස ඉතා කුාා හතරැස් වගොානැගිේෙක් විය. බිත්ති ගවාොලින් බැඳ තිබුනද කපකාුෂෙක් වනොවීය. ෙහෙු වසවිලි කළ තිබූ ුකකං සෑවහන ප්‍රමාණයක් මෙ බැී දිකාපත් වී තිබුනි. නිෙවසේ ප්‍රධාාන වදොකටුෙ හරි හැටි ෙැසීමු පො වනොහැකි තත්ත්ෙයකු අබෙන් වී ඇත. එවහත් එය එතකේ ගැුලුෙක් වනොවව්. වමෙන් දිළිඳු ාෙවයන් පීඩිත පවුෙක් වෙවසන නිෙසකු වසොක ස කන්ව පැමිණීමක් සිදු විය වනොහැකිය. අනුත්තකා සහ පසිඳු නිෙසු පැමිවණන විු ෙයස අවුුෂදු නත් දහයත් අතක ළමුන් සිව් වදවනකු මිදුවේ වසේෙේ කකමින් සිටියහ. ෙයසින් ෙැඩිම ගැහැණු දුෂො වපක දිනව මෙ සමග


354

මවනෝ වෆොන්වසේකා

වපොළු පැමිණි ළමයා විය. පසිඳු සහ අනුත්තකා දුටු ළමුන් ෙහා නිෙස ෙු දිෙ ගිවයෝය. මද වෙොෙකින් ඔවුන්ව මෙ නිෙසින් පිුතු පැමිණියාය. "අවන්... වේ එදා හිටිය වේබි වනෝනයි.. වේබි මහත්තයයි වන්ද.. මම නේ වපොඩ්ාක්ෙත් හි වව් නෑ වමවහම අවේ දිහා එයි කියෙ... අවන් වනෝනා තකහ වෙන්න එපා... ඉඳගන්න කියන්න හරි පුටුෙක්ෙත් අවේ වගදක නෑ..." ඇය දුක්මුසු ලීොවෙන් කීොය. "අයිවයෝ ඒකු කමක් නැහැ අේවම.. අපි වමවහම එළිවය ොඩි වෙො කතා කකමු... වමතන හරි සනීප හුළඟකුත් තිවයනෙ වන...." වමවසේ පැෙසූ අනුත්තකා, පසිඳු සමග අසෙ තිබූ කුාා කණ්ඩියක් උා ොඩි වූොය. "අවන් වේබි වනෝනා... මු හරිම දුකයි ොඩි වෙන්න හරි තැනක් නැති එකු....." "ඒකු කමක් නෑ අේවම... ඉතින් අේවේ.. වේ ඉන්න වගදක කාවගද?..." අනුත්තකා ඇසුොය. "වේක අයිති පස් වකොන්ත්‍රාත් කකන මුදොලි වකවනක්ු... මම සුමාවනකු දෙස් නක් එයාව ෙත්තක ෙැා කකනො... ඒකු හිෙව් වෙන්න අපිු වේ වගදක ඉන්න දුන්නා..." "හ්ේ.... එතවකොු ඒ ෙැා ෙෙු පඩියක් වදන්වන නැශද?...." "නෑ වනෝනා... ඒෙ වගෙේ කුලියු කියෙ තියා ගන්නො....." "ඉතින් ආදායමක් එන්වන වකොවහොමද?....." පසිඳු ඇසීය. "වගදක එක්වකනා සමාගේ කවඩ් මුක ෙඩියක් කකනො...ඒත් හැමදාම නැහැ... අපි වේ ව පිටිපස්වස වපොඩි ඉාේ කෑේවෙ


වනොසැවෙන වසවනහස

355

එළෙළු ටිකක් ෙෙනො.. ඒක පුලුෙන් විදියු විකුණ ගන්නො.. ඒෙ තමයි අවේ ආදයම වේබි මහත්තවයො.. ඒත් අපිු ජීෙත් වෙන්න ඒක මදි...." "හ්ේේේ...." පසිඳුව ගත්වත් මහත් ආයාසයකිනි.

දෑසින් කඳුළු ෙැටීම ඔහු නෙත්ො

"වේ ළඟකදි ඉඳන් අවේ වගදක එක්වකනාු නටිවය අමාුෂෙක් හැදිෙ ෙැඩිය ෙැා කකන්න බැහැ වේබි වනෝනා... ඒ හින්ද මුක ෙැවාන් එච්චක ආදායමක් නෑ.. ඉතින් අපි වකොවහොම හරි වේ එළෙළු ටික විකුණෙ කීයක් හරි වහොයා ගන්නො... ඒත් අතකමැදිවයො අපිෙ හූකවගන කනෙ වනෝනා.. උන් කිසි වතතමනයක් නැති ඒවුන්.. ඒත් දුේපත් අපි වමොනෙ කකන්නද.. උන් ඉේෙන ගාණු වදනෙ ඇවකන්න.. ඒ මදිෙු වගදකක ඇහැු කණු වේන ගෑණු ළමවයක් හිටිවයොත් උන්ු ෙේ කමු වදන්නත් ඕන... අපි හරිම අසකණයි වනෝනා....." "හ්ේේ.. ඔව් අපිු වත්වකනෙ අේවේ... කවට් හරි ෙමයක්.. හරි නීතියක් නැති එවකන් තමයි වමවහම වෙන්වන..." අනුත්තකා ඇඬුේ බක මුහුවණන් කීොය. "අවන් වනෝනා.. ඒ අතින් අක සුපර් මාර්කට් එවක් වනෝනා කකන ෙැවඩ් නේ හරිම උදව්ෙක්.. ඒවකන් අපිු අවේ එළෙළු ෙෙු සාධාාකණ ගාණක් හරි වහොයා ගන්න පුලුෙන්...." "ඒ වනෝනා තමයි මව වහොඳම යාලුො... අපිත් පුලුෙන් හැම උදව්ෙක්ම කකනො අේවම...." "අවන් ඇත්තද වේබි වනෝනා.. අවන් ඒ වනෝනු ෙැඩි ෙැඩිවයන් ෙැවබන්න ඕන...." ඇය අහස වදසු වදවනත් වයොමා කීොය. "අේවම.. වේ ළමයි ඉස්වකෝවෙ යනෙද?....." පසිඳු ඇසුවව්ය.


356

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"වදන්වනක් යනෙ වේබි මහත්තයා.. අනිත් වදන්න තෙම වපොඩියි... ඒත් අවන් අපිු කක ගන්න අමාුෂයි මහත්තයා.. ආණ්ඩුවෙන් වපො යි, ඇඳුේ වකදියි දුන්නු තෙ වකොච්චක වශෙේ ඕනද ඉස්වකෝවෙ යෙන්න... සපත් කුට්ුමක්..වපොඩි වපොත් බෑ එකක්ෙත් ගන්න අපිු හරි ෙත්කමක් නෑ මහත්තයා..." මෙව දෑසින් කඳුලු වේවකන්නු විය. දුෂ වසවනහස නිසා ෙැගිවකන වේ උණු කඳුලු දුටු පසිඳුුද ඇඬුම නෙත්ො ගත වනොහැකි විය. වදමව්පියන් වනොමැතිෙ ළමා නිොසව හැදුනද සුධීක මහතාව පරිතයාගශීලිත්ෙය නිසා ඔහුු වමෙැනි අමාුෂ කේ දැනුවන් නැත. අනුත්තකා ඔහුව කක ෙුා අත දමා ඔහු ෙත්තන් කක ගත්තාය. "ස්..අ.ඉහ්...අේවම.. අපි වෙොකු ළමයු පුලුෙන් විදියු ඉවගන ගන්න උදව් කකන්නේ... අනිත් දෙවස වපොළු ආෙම අපි ළමයු වපොත් බෑ එකකුයි.. සපත් වදකකුයි අකවගන වදන්නේ... ඊු පස්වස වුනත් අපි ඒ විදියු පුලුෙන් හැම උදව්ෙක්ම කකන්නේ.. අපි සේලි තිවයන වපෝසත් මිනිස්සු වනවමයි.. ඒත් මු හේබ වෙන පඩිවයන් මු පුලුෙන් වශ මමයි අනුත්තකායි කකනො...." යන්තේ කඳුලු නෙත්ො ගත් පසිඳු කීවව්ය. "අවන්.. වේබි මහත්තයයි වනෝනයි බුදුන් දැක නිෙන් දකින්න ඕන වේ කකන සත්කාවකු...." වමවසේ කියූ මෙ දෑත් එක්වකොු පසිඳු සහ අනුත්තකාු ෙැඳිමු සැකසුනාය. අනුත්තකා ෙහා නැගිු එය නැෙැත්වූොය. "වම පිස්සුද අේවම... අපි වේ කකන්වන වපොඩි වදයක්... අපි ඔක්වකොම මිනිස්සු.. ඉතින් අපි පුලුෙන් විදියු අනිත් අයු උදව් කකන එක තමයි මිනිස් කම...."


වනොසැවෙන වසවනහස

357

"අවන්.. වේ කවට් හැවමෝම වේබි වනෝනයි මහත්තයයි ෙව හිතනෙ නේ අපි වකොච්චක ොසනාෙන්තද?..." අනුත්තකා සහ පසිඳු ඒ නිෙවසන් පිු වූව සිවත් ඇතිෙය.

වියාෙ ස ුක්

"අනූ.. මු දැන් සුධීක සර්වග ෙටිනාකම දහ ගුණයකින් ෙැඩි වෙො වේනො... බෙන්න.. සර් හින්ද මම වමොකක් හරි වදයක් කක ගන්න පුලුෙන් තැනකු ආො... දැන් මුත් වපොඩියු හරි වදයක් කකන්න පුලුෙන්... ඉතින් බෙන්න. සුධීක සර්වග ඒ වසේෙය දැන් පැතිවකන විදිය... සුදාකකත් වමවහම කකයි කියෙ මම දන්නො...." අඩි පාක ඔස්වසේ මහා මාර්ගයු ගමන් කකන විුදී පසිඳු කීවව්ය. "අවන් ඔව් පසිඳු... මුත් ඔය වශම හි නා... වේ පසිඳු.... මම ඔයාු වදයක් කියන්නද?...." "වමොකශද අනූ... කියන්න....." "ඔයා කිව්ො වන්ද මු වපන්ාන්ට් එකක් අකන් වදනො කියෙ..." "ඔව් අනූ... ඇයි ඒක ගැන කිව්වෙ?..." "පසිඳු... මු ඒ වපන්ාන්ට් එක ඕන නෑ... අපි ඒ සේලිත් වේ දුේපත් මිනිස්සුන්ු උදව් කකන්න පාවිච්චි කකමු...." "මව අනූ වකේවේඒඒඒඒඒ....." ප්‍රීති උශවව්ගවයන් සහ අනුත්තකාු ඇති ආදකවයන් ප්‍රවමෝදයු පත් පසිඳු අඩි පාවර් නැෙතී ඇය තදින් ුෂලු කක ගත්වත්ය. කිසිෙකු අෙු වනොසිටි නිසා පසිඳු ඇව සුමුදු වතොේ ආදකවයන් සිප ගත්වත් ඇයු ඇති අසීමිත ආදකවයන් උත්වත්නනයු පත් වෙමින්ය. වදවදනා රිසිවසේ ආදක වතොේ චුේබනව කසය වින්දනය කවළෝය.


358

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"ේ..පසිඳු...කවුුෂත් දැක්වක නැ ෙ ඇති වන්ද?...." "නෑ ළමවයො.. වේ හරිවය මිනිස්සු නැහැ....." "පසිඳු... මු ඔයා නැ ෙ බෑ...." අනුත්තකා පසිඳුව ඇඟිේවෙන් පිරි මදිමින් කීොය. "මුත් එවහමයි මැණික... ඔයා තමයි මව ඇව නිකු වසමින් අත් ගෑවව්ය.

වතොේ

ජීවිතය..." පසිඳු

"පසිඳු..මු ඔයා ගැන වගොාක් ආාේබකයි... අපි පුලුෙන් විදියු දුේපත් මිනිස්සුන්ු උදව් කකමු.. ෙැඩිවයන්ම ළමයින්ු ඉවගන ගන්න...." "ඔව් අනූ... ඔයා මාත් එක්ක ඉන්න එක මු වෙොකු හයියක්....." පකාර්ථකාමිත්ෙය සහ පරිතයාගශීලිත්ෙය පසිඳුව සිවත් ඇතිවූව ඔහු මිනිස් කේ දන්නා තුෂණයකු වු නිසාය. ඔහුව ජීවිත සහකාරියවූ අනුත්තකාව ආදකබක සහවයෝගය ඔහුු මනා පිටිෙහෙකි. වමෙැනි ගුණදේ සිවතහි ඇති විමු ධානය සහ බෙය අෙයය වනොවව්. අෙයය ෙන්වන සමානය වදස උවේක්තාවෙන් බැලිමය. එය සංසාකගත පුුෂශදක්ද විය හැකිය. ++++++++

සඳුන්ව පියා විසින් ඔහුව සමූහ ෙයාපාක ෙෙ නෙතම ෙයාපාකය ෙන වස ය ආ්‍රිත පරිගණක හා වතොක ුෂ දත්ත වසේො සමාගම ‘Sadeeka Medware Solutions’ යනුවෙන් ලියාපදිංචි කවළේය. "ේේ.. දැක්කවන.. තාත්තා ඔයාවග නම තමයි දැේවම අවේ අලුත් කේපැණි එකු.. අේවමෝ තිවයන ෙව් එක විතකක් ඔයාු... හි.හි.හි..." සඳුන් නදීකාු විහිළු කවළේය.


වනොසැවෙන වසවනහස

359

"ේේේ.. තාත්ති මු ෙව් තමයි.. වමොවකෝ වනෙද?... මම ඔයා ෙව පිස්සු වකළින්වන නැහැවන... ඒකයි මු ආදවර්... ඒත් ඉතින් 'සදීකා' කියෙ දාෙ තිවයන්වන ඔයාවග නවේ මුෙ අකුක එක්ක වන.. ඉතින් අපි වදන්නවගම නේ තිවයනෙවන....." "හරි හරි නදී… නම වමොක වුනත් හරියු ෙැා කකන්න ඕන වන.... වේ... දැන් ළඟදිම අවේ වප්‍රොවනක්ට්ස් පුන් ගන්න හින්ද අපි යමුද වපොඩි බිස්නස් ට්‍රිේ එකක් සුොරියි….එයාවග හස්බන්ඩ් එක්කයි?.... අපි ඉක්මනු ස්ුාෆ් අකගන්නත් ඕන..." "ේේේ.. හරි සඳුන් යමු... මම තාම ඔයාවග සුොරිෙ දැකෙ නැහැවන.. හි.හි.හි..." "වමොකද මව සුොරි කියන්වන?.. ආ.. එයාු හස්බන්ඩ් වකවනක් ඉන්නො..." "හරි හරි... අපි ගියාම බො ගනිමුවකෝඕඕ..." සුොරි නිකංනො පරිගණක සහ වතොක ුෂ තාක්තණය පිළිබඳ මනා දැනුමක් සහ පළපුුෂශදක් ඇති පරිගණක ඉංජිවන්ුෂෙරියකි. දැනු විසිනම විව පසුෙන සුොරි සිංගේපූුෂවව් බහු නාතික සමාගමක වසේෙය වකොු පළපුුෂශද ෙබා ඇත. ධානෙත් වදමව්පියන්ව කණිටු දියණිය ෙන සුොරි තිස් අු හැවිරිදි ප්‍රදීේ හා විොහ වූව වදමාපියන්ව මංගෙ වයෝනනාෙකු අනුෙය. ප්‍රදීේ වපොවහොසත් පවුෙක ෙැඩිමහේ පුත්‍රයාය. කානකාරිව දී සුොරි සංයමයකින් තු ආධිපතයයක් ඇති බෙ ඇය සේමු පරීක්තණව දී වපන්නුේ කළාය. වේ නිසා සඳුන්ව පියා ඇය තාක්තණික අධායක්තකෙරිය වෙස කිසිදු පැකිලීමක් වනොමැතිෙ පත් කවළේය. 'දැනුම සහ ොෙණයය එකු වනොයයි' යන කියමන සුොරිු අදාෙ වනොවව්. ඇය උගත් කමින් වමන්ම රූප්‍රිවයන්ද කැපී


360

මවනෝ වෆොන්වසේකා

වපනුනාය. අඩි පහමාකක් පමණ උසැති, මනා වප ුෂතත්ෙයකින් තු සුොරිව දර්යනවයන් විස්මයු පත් වනොෙන පිරිමිවයකු වව්නේ ඒ කො කකිනි. වකවසේ වෙතත් සුොරි මනා සබැඳියාෙකින් තු බෙ නදීකාු ඔවුන්ව පළමු හමු වීවමන්ම පසක් විය.

තුෂණියක

ඔවුන්ව පළමු හමු වීම සිදු වූව කළින් කතිකා කකගත් පරිදි අහුන්ගේවේ වහරිුන්ස් වහෝුෙයු කානකාරි විවනෝද ගමනක් යාමු සූදානේ වූ විුදීය. "නදීකා... ඔයා සඳුන්වග ෙයිෆ් වන්ද?... අඳුන ගන්න ෙැබුනු සන්වතෝසයි...." සුොරි එදා උදෑසන හමුවීවේදි නදිකාු උණුසුේ හාදුෙක් වදමින් පැෙසුොය. "ඔයත් මීය ට් වුන එකු සන්වතෝසයි සුොරි....." නදිකා ප්‍රති ආචාක පැෙැත් වූොය. රූප ොෙණයය අතින් නදිකා සහ සුොරි වබොවහෝ දුකු එක සමාන විය. වේ නිසා වදවදනා ෙම වදවදනා වකවකහි යේ ආකාකයක ඊර්තයාෙක් ඇති විය. වකවසේ වෙතත් සුොරි නදීකාු ොා දැනුවමන් ඉහෙ තත්ත්ෙයක සිටින්නීය. සිව් වදනා අහුන්ගේෙ බො ගමන් කවේ සඳුන්ව වමෝුර් කථවයනි. නදීකා සහ සුොරි පසු පස අසුවන් ගමන් කවළෝය. පැය වදකක් පමණ වූ ඒ ගමවන්දී වදවදනා මහත් වසේ කුලුපග විය. "නදීකා...ඔයා ාවුන් සවුත් වන්ද?....." සුොරි ඇසුොය. "ඔව් සුොරි... ඔයා වකොයි පැත්වතද?....." "අපි ඉතින් වගොාක් කේ වකොළඹ තමයි... ඒත් ඉතින් ඉස්සක වකොවහොමද දන්වන නෑ..හි.හි.හි.... මම නේ ස්ුඩී කවර් සිංගවපෝ


වනොසැවෙන වසවනහස

361

ෙෙ... ඩිග්‍රී එකු පස්වස මම ෙංකාෙු ඇවිේො මැරී කකෙ ආපහු ගියා.... ඔයවගොේවෙො මැරී කකෙ වගොාක් කේද?....." "එච්චක නෑ සුොරි.. දැන් මාස හයක් විතක...." "ේේේේ... එවහනේ තෙම හනිමූන් වන්ද?... වනොලිවය ඉන්නෙ ඇති වදන්නත් එක්ක....වන්..." "ේේේ ඔව් සුොරි... ඔය වදන්නත් ඉතින් එවහම ඇතිවන.... " කුහඬ අඩු කෙ නදීකා ඇසුොය. "අපි ඉතින් මැරී කකෙ දැන් වගොාක් කේ වන...." "ඒ වුනාු තෙම ඉතින් තුෂණ කපේ එකවන....වන්ද?...." සුොරි නදිකාව අත් අේො යන්තේ සිනා සුනාය. වහරිුන්ස් වහෝුෙව ඔවුන් කාමක වදකක් වෙන් වකොු තිබිනි. තුෂ පවහේ වහෝුෙයක් වූ වහරිුන්ස් වහෝුෙය එදා විවශශීය සංචාකකයින්වගන් පිරී තිබුනි. පිහිණුේ තුාකය ඉතාමත්ම කෙබෙ කාරි තත්ත්ෙයක් වපන්නුේ කවළේය. "වේ.. පූේ එක හරිම බිසී ෙව ... අපි වච්න්ජ් එකක් දාො බීච් එකු යමු...." සඳුන් වයෝනනා කවළේය. "ඔව්..ඒක වහොඳයි... ඔය වගොේවෙො වමොකද කියන්වන්?...." නදීකා සහ සුොරිවගන් ප්‍රදීේ ඇසීය. "ඔව් ප්‍රදීේ.. අපි බීච් එකු යමු.... එවහම වහොඳයි වන්ද නදීකා?...." "වහොඳයි සුොරි.. දැට්ස් ගුඩ්...." නදීකා කීොය. "වේ.. එවහනේ ඔය වදන්න වච්න්ජ් කකෙ එන්න.... නදිකා... ඔයා බිකිනි එකවන අඳින්වන?..." සුොරි ඇසුොය.


362

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"ඔව් සුොරි... අපි ඩ්‍රින්ක්ස් ටිකත් අකවගනම එන්නේ....." සිුෂක න්කාෙකුත් ොා නිකාෙකණය වූ නදිකා සහ සුොරිව නාන ඇඳුම වදවදනාව සකාගී බෙ තෙත් ම කක වපන්වීය. මුහුදු වෙකවේ සිටි වශශීය සහ විවශශීය පිරිමින් වබොවහෝ වදවනකුව බැේම නදීකා සහ සුොරි වෙත එේෙ විය. වදවදනාම පුුෂදුකාරියන් නිසා ඔවුන් වේ කාම පකෙය බැලුේ ගැන තැකීමක් කවේ නැත. නදිකා සහ සුොරි වබොවහෝ වව්ොෙක් දිය වකළිව වයදුවනෝය. මද වෙොෙක් මුහුවශ පිහිනමින් ස්නානය කෙ සඳුන් සහ ප්‍රදීේ වෙකළු පැමිණ බීක වබෝතේ වතොෙ ගාන්නු වූවෙෝය. "ප්‍රදීේ... සිංගවපෝ ෙෙු වහොඳද?....." සඳුන් ඇසීය.

ොා

ඔයවගොේෙන්ු

වමවහේ

"එවහම කියන්නම බෑ සඳුන්.. වමවහේ ෙැා කකන්න ගියාම පිස්සු හැවදනෙවන... වකොටින්ම පාකක ොහනයක් එළෙන්න පුලුෙන්ද?... ඒත් ඉතින් සුොරිු ෙංකාෙු එන්න ඕන කකෙ තිබුනා... ඒ හින්ද තමයි ආවෙ...." "සුොරි අවේ කේපැණි එකු හරි ඉේවපෝුන්ට්.... එයාව ුැෙන්ට්ස් ෙලින් අපිු වගොාක් ඉස්සකහු යන්න පුලුෙන්...." "සුොරිවග හැටි එවහම තමයි... එයා හරිම වහඩ් ස්වට්‍රෝන් ... නිතකම එයාව අයිඩියාස් ෙෙ හැටියු වකොවහොම හරි ෙැා කකනො... හැබැයි ඉතින් ෙැවඩ් හරියුම කකෙම තමයි පස්ස බෙන්වන...." "ඔව් ප්‍රදීේ... මු ඒක වත්රිො තමයි තිවයන්වන..... වකොවහොමුත් අපි එයාු වුක්නිකේ සයිඩ් එක සේපූර්ණවයන්ම බාක වදනො...."


වනොසැවෙන වසවනහස

363

"මු වහොඳුම ෂුෙර් සුොරි ඔයවගොේවෙො හැපී වෙන විදියු ෙැා කකයි කියෙ...." "වේ..... ඒක වනවමයි... බීච් එවක් ඉන්න හැම එකාම වේ වදන්න දිහාවන බෙන්වන.... සුශවදො තමයි ඔක්වකොමුම ොා හපන්... වේන්වන් නැශද අක නාකි සුශදා... වේ වදන්නා දිහාවෙන් ඇස් අහකු ගන්වන නෑ..." "ේේ... ඕො ඔවහොම තමයි සඳුන්... අනික වේ සුශවදො වගොා වදවනක් වමහාු එන්වන අවේ වකේවෙො එක්ක ෙේ කමුවන... අක වේන්වන නැශද?… එක සුශවදක් අවේ වකේවෙක් එක්ක ස්විේ කකනො... මම හිතන්වන වකේෙු දහ අුක් යන්තේ ඇති මම හිතන්වන..." විවශශීය සංචාකකයින්ව පමණක් වනොෙ වහෝුෙයු පැමිණ සිටි වශශීය සංචාකකයින්ව බැේමුද නදීකා සහ සුොරි ෙක් විය. "වේ.. බෙපන්වකො අක කඳන් වදක....අේවමෝ... දැක්කම පිස්සු හැවදනෙ බන්.. උන්වග වකොේවෙොත් එක්ක ඇවිත් තිවයන්වන්.. නැත්නේ අද උස්සන එක උස්සනෙ වදන්නම..... බෙපන්වකො ගේ වදකයි.. වගඩි වදකයි... බාගයක්ම එළිවය.. පිස්සු ාබේ බන්..." ෙැේවේ සිටි එක සංචාකක තුෂණවයක් තම මි කාු පැෙසීය. "අවන් නිකන් ඉඳපන් බන්... ඔය ෆයිව් ස්ුාර් බඩු ෙෙු අපිු කිට්ටු කකන්න බෑ... අපිු වකොයින්ද බන් බූේ බේවෙෝ... ෙවකන් තෙ වදකක් දාෙ ගිහින් ෙැේවෙ ගෑණිවයක් වසට් කක ගන්න.. මුන්ෙ දැක්කම අපි නිකන් ඇවිස්වසනො... " මි කා පැෙසීය. මුහුවශ දිය වකළිවයන් පසු සුොරි සහ නදීකා පැමිණ තම සැමියන්ු එක විය. "වේ... බීච් එවක් ඔක්වකොම ඔය වදන්න දිහා තමයි බෙන්වන..හි.හි. හි ..." සඳුන් කීය.


364

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"ඉතින් බො ගන්න කියනෙ ඕන තකේ.. අපිු වමොවකෝ?... වන්ද නදිකා...." වමවසේ කියූ සුොරි බීක වබෝතෙයක් වගන ෙැේවෙ දිගා විය. "වේ සුොරි... ුෙේ එකක් උඩින් දා ගන්න.. ඔවහොම ඉන්න එපා...." ප්‍රදීේ පැෙසීය. "වමොවකෝ?.. කාු බව ද?.. වමන්න වමවහ එන්න නදිකා... අපි සන් ුෑන් පාකක් දාමු...." සියලුම අර්ථ දැක්වීේ ෙෙු අනුෙ සුොරි සහ නදීකා ඇඳ සිටි 'බිකිනි' නාන ඇඳුවමන් ෙැසී තිබුවන් සිුෂවර් සීයු පහකුත් අඩු ප්‍රමාණයකි. ඔවුන් වදවදනා මූදු වෙකවේ සිටි පිරිමින් අනුකාගී උශදීපනයකු පත් කිරීමු සමත් විය. එවහත් වදවදනාම ඒ ගැන තැකීමක් වනොවකොු ෙැේවේ දිගාවී බීක ෙලින් සේපායේ විය. 'බුවෆේ' ෙමයු සකසා තිබූ ප්‍රණීත දහෙේ ආහකය බුක්ති විඳිවමන් පසු සිව් වදනා විවව්ක සුෙවයන් පසු වීමු තම කාමක ෙෙු ගිවයෝය. කාමකයු පැමිණ සුලු වව්ොෙකින් සඳුන් නදිකාෙ තදින් ආලිංගනය වකොු ගත්වත්ය. "ස්ස්ස්ස්.. අවන සඳුන් දැන් වමතන බෑ අවන්.. සුොරිෙ එහා රූේ එවක්... සශවදත් ඇවහයි.... ඔයාු නේ විවසේ බහින්වනම නෑවන අවන්...." "නදී... ෆයිව් ස්ුාර් වහොවුේ එකකු ඇවිේෙ වේෙ කවර් නැත්නේ .. බත් කවඩ්කු ගිහින් බත් කෑවෙ නෑ ෙව තිව වි..." සඳුන් වමවසේ කියමින් නදීකාව වතොේ තදින් සිපගත් අතක ඇව වකොු කළිසම ගැෙවීමු තැත් කවළේය. "ඊඊඊඊඊඊ සඳූඌඌඌඌඌඌඌන්…. කර්ුන් එක ඇකෙ.... ඒක ෙහන්න.... ස්ස්ස්ස්...."


වනොසැවෙන වසවනහස

365

"ඉතින් වමොවකෝ?....." සඳුන් ගණනකු වනොවගන පැෙසීය. "ඔයාු විකාකද?......" සඳුන්ව ග්‍රහණවයන් මිදුනු නදිකා නවනේ තිකය ආෙකණය කොය. වමොවහොතකින් ඇය නැෙතත් සඳුන්ව දැඩි ග්‍රහණයු අසු විය. සඳුන්ව වපළඹවීම ඉතා බෙෙත් විය. නදීකාව වකොු කළිසම නතක වූව සිවිෙමු මදක් පහතින් ඇති ොතු සමන ඒකකය උාය. ……………….

"ේේේ.. සඳුන්… මු ඇවඳන් නැගිු ගන්න බෑ අවන්....ඔයාු නේ තිවයන්වන වමොන ෙව විසයක්ද මම දන්වන නෑ...." නදීකා හති දමමින් කීොය. "වමොකශද ළමවයො වේක විසයක් කියෙ කියන්වන?... වේෙ වනෝමේ වශෙේවන..... ේේේ.. හරියු ඔයාු විවසේ නෑ ෙව වන කතා කකන්වන..හි.හි.හි... " සඳුන් ොයක් දෙුා ගනිමින් කීය. "වේ... මුත් ුෙේ එකක් වදන්න... ඒ වුනාු මු ඔයාු ෙව නැහැවන ළමවයෝ.... කර්ුන් එක අස්වසන් කවුුෂ හරි දැක්කද දන්වනත් නෑ.... අවන සඳුන්... මු නේ වහොඳුම ෂුෙර් මව සශවද සුොරිෙු ඇහුනා කියෙ... ෙැජ්නාවෙ පණ යනෙ අවන්....." "වමොකශද නදී ෙැජ්නාෙ?.... ඔයා මව ෙයිෆ්වන... හස්බන්ඩ්ෙ ෙයිෆ්ෙ වේෙ කකන්වන නැශද?... අයිවයෝඕඕඕ...." "කකනෙයි කියෙ වෙෝවකුම ඇවහන්න කකන්න ඕනද?...." "ඉතින් මමද වෙෝවකු ඇවහන්න කෑ ගැහුවෙ?.. ඔයාවන.. හි.හි.හි.."


මවනෝ වෆොන්වසේකා

366

"කවුද දන්වන නෑ මාෙ කෑ ගැස්සුවෙ.. වදනෙ මම ඔයාු වහොඳ පාකක්... නකක ළමයා..." නදීකා සඳුන්ව හිස අත ගාමින් පැත්තකු හැරී කකුෙක් සඳුන්ව ඇඟ උඩින් දැමුොය. ඇය ඇඳ සිටි ොය ගැෙවී බිමු ෙැටුනි. ඇව උන්මාදනීය සිුෂක සඳුන් නැෙතත් දැඩි වපළඹවීමකු පත් කවළේය. "ආයිත් පාකක් කෑ ගස්සන්නද?...ේේේ.." සඳුන් ඇය තදින් ුෂලු කක ගනිමින් ඇසීය. "සඳුන් වේ පිස්සුද?... දැන් කකෙ මිනිත් පහක් ෙත් ගිව නෑ.. අද රෑුත් ඉ ුෂ කක ගන්නවකෝඕඕ අවන්... ඔයාු නේ තිවයන්වන පුදුම ගායක් තමයි...." "නදී...." "ේේේ......" "මව ගායු වදන්න ඕන කසාය තිවයන්වන ඔයා ළඟ විතකයි වකේවෙ...." නදිකාව හිස තදින් අේො ගත් සඳුන් අනුකාගී වදවනත් ෙලින් ඇය වදස බෙමින් කීය. "ේේේ... මම ළඟ විතකමද පැටිවයො...." "ඔව් මැණික ඔව්......." "වෙන කවුුෂත්ම ළඟ නැහැ වන?...." "නෑ වකේවෙ නෑ....." "සඳුන්....." "නදී......"


වනොසැවෙන වසවනහස

367

"මු වගොාාක් ආදවකයි වන්ද......." "ඔව් මවග නදී...වේ මුලු වෙෝවකුම ෙැඩිය......" "ේේේේේ....." සඳුන් ව ගත්වත්ය.

වගෙ ෙුා අත් යැවූ නදිකා ඔහු තදින් සික වකොු

වදවදනාව

වේ සේව ෝගයද පළමු ෙක වමන් අධි අනුකාගී

වීය. ................. "අ..අවන..ස්..සඳුන්..ආයිත් නේ බෑ වහොවඳේ....අේවමෝ... මම හි ෙ මම පිපුුෂනා කියෙ...." සඳුන්ව කේමුෙු කේමුෙ තබාගත් නදීකා වසමින් කීොය. "අයිවයෝ නදී... තෙම පුන් ගත්ත විතකවන..හි.හි.හි...." "පිස්සා..... බහින්න මව ඇඟ උඩින්....." ආදක තේලුෙකින් සඳුන් පවසකු දැමූ නදීකා යහන මත ොඩි වූොය. "ඔයා ඔවහොම ඇවඳේ ොඩි වෙො ඉන්නවකොු ෙස්සනයි...." සඳුන් නදිකාව පිු අත ගාමින් කීවව්ය.

හරි

"වේ... දැන් ඇති හුකතවේ... නරි පැටියා.. හි.හි.හි... " "එවහනේ ඔයා තමයි කිකිළි පැටික්කි....." "පිස්සා... ඉක්මනු වෙොත් එකක් දො ඇඳුමක් ඇඳවගන සුොරිෙු කතා කකමු.. මු නේ මූණ බෙන්නත් ෙැජ්නයි.... ස්ස්ස්ස්... බෙන්න ඔයාු තිබුන තදියම... මව වතෝට්ස් ඒසී තුනිට්


මවනෝ වෆොන්වසේකා

368

එක උා... බ්‍රා එකයි පෑන්ටියයි වකොවහේ විසි කකාද මන්දා.... දඟයා....." "එවහනේ ඒෙ නැ ෙ යන්න....හි.හි.හි..." "අවන් වේ... හපන් කේ කකෙ තෙ පණ්ඩිත කතා කියන්නත් එනෙ... එන්න වෙොත් එකක් දා ගන්න.. බෙන්න...මව ඇවේ ගන්න වදයක් නෑ...." වමවසේ කියූ නදීකා නාන කාමකයු ගියාය. ඇව උන්මාදනීය න න සිුෂක සඳුන්ු නයන කසාංනනයක් විය. ……………………….. සුොරිව මුහුවණ් තිබූ දඟකාක බැේවමන් ඇයු සියලු වදයම ඇසී ඇති බෙ නදිකාු ෙැුහිනි. වේ නිසා ඇය මද ෙැජ්නාෙකු පත් විය. නදීකා පත්ෙ ඇති ෙැජ්නා සහගත තත්ත්ෙය සඳුන්ු ෙැුහිනි. වේ නිසා ඔහු ඒ තත්ත්ෙය සමනය කිරීමු ෙවමෝපායක් කේපනා කවළේය. "වේ ප්‍රදීේ.. අපි වදන්න වපොඩ්ාක් ඇවිදින්න යමු.. වේ වදන්නු කතා කක කක ඉන්න කියෙ.." සඳුන් වයෝනනා කවළේය. "ආ..ඒක වහොඳයි... අපි යමු...." ප්‍රදීේ එකඟ විය. පිරිමින් වදවදනා පිුත්ෙ ගිය පසු නදීකා සුොරි සමග තම කාමකයු ගියාය. නදිකාු ෙචන වසොයා ගැනීමු අපහසු විය. "ඇයි නදීකා..අේවසට් එකක්ද?..." සුොරි නදිකාව අේොවගන ඇසීය. "අ..න්..නෑ එවහම මුකුත් නෑ සුොරි...."

අත


වනොසැවෙන වසවනහස

369

"ේේේ ළමවයො... මු හිතා ගන්න පුලුෙන්... හි.හි.හි.. මු ඇහුනා ඔයාවග සශවද... ගණන් ගන්න එපා අවන්... තුෂණ කපේ එකක් වුනාම ඕෙ නැ ෙ පුලුෙන්ද.. වන්ද?...." සුොරි ඇසක් කුාා වකොු දඟකාක වෙස කීොය. "ස්ස්ස්.. අවන් සුොරි... වගොාක් හයිවයන් ඇහුනද?... බෙන්න මම වේ සඳුන්ු කිව්ෙ... වකොවහද... ඉෙසිේෙක් නැහැවන එයාු..." "වේ කාමකෙෙ බිත්ති එච්චක ගනකම නැ ෙ ඇති.. අනික ඉතින් ඔයා කෑ ගහපු විදියු වකොන්ක්‍රීට් කාමකයක හිටියත් එළියු ඇවහයි... හි.හි.හි...." "අයිවයෝ.. ෙැජ්නාවෙ බෑ අවන්.. අනිත් වගස්ට්ෙුත් ඇවහන්න ඇති...." "අයිවයෝ ගණන් ගන්න එපා... ඒ වගොේවෙො කවුුෂත් ඔයාෙෙ දන්වන නැහැවන.... ඔය විදියු එන්වනෝයි කකන්න ඔයා නේ හරිම ෙකී නදීකා...." සුොරිව කුහවේ යේ දුක්මුසු බෙක් තිබුනි. "අ..ඇ..ඇයි..ඔය වදන්න..වේ.. වේ... ෙැඩිය නැශද?....." නදීකා වික්ෂිේත වී ඇසුොය. "හ්ේ... නැහැ නදීකා... ඔය වදන්න නේ ඉතින් වඩ්ලි එන්වනෝයි කකනෙ ඇති වන්ද?... වේ... සඳුන් වගොාක් ඇක්ටිව්ද?....." "න්..නෑ... එවහම අමු විවයේතයක් නෑ සුොරි....." සඳුන්ව අධි අනුකාගී බෙ සුොරි සමග පැෙසීමු නදීකා අකැමැති වූොය. තම කහස් ජීවිතය ගැන සුොරි දැන ගැනීවමන් පසු කෙක ප්‍රය්න ඇතිවිය හැකිබෙ නදිකාු ෙැුහිනි. "හ්ේ.. අපි ඉතින් වනෝමේ විදියුෙත් නෑ නදීකා... ප්‍රදීේු එච්චක ඕන කමක් නෑ... මම තමයි නිතකම ෙැවඩ් පුන් ගන්න


370

මවනෝ වෆොන්වසේකා

ඕන... එයා කියන්වන ළමයි හදන්න විතකක් ඕෙ තිබුනම ඇති කියෙ...." "වමොන පිස්සුද සුොරි?... එවහම නේ ඉතින් උපත් පාෙන ඕන නැහැවන... කපේ එකක් වුනාම වසක්ස් එන්වනෝයි කකන්වන ළමයි හදන්න විතකක් වනවමයි... ඒවකන් වකොච්චක වෙොකු වබොන්ඩ් එකක්... ආදකයක් ඇති වෙනෙද...තිවයන ආදවර් තෙ වකොච්චක ෙැඩි වෙනෙද..... අනික ඔය වදන්න තෙම තුෂණයි වන.... " "හ්ේේේ.. ඔව් නදීකා.. ඒත් ඉතින් ප්‍රදීේු ඕො වත්වකන්වන නැහැවන...." "ඉතින් ඔය වදන්න වේ ගැන ඩිස්කස් කවර් නැශද?....." "එවහම කතා කකන්න පුන් ගත්තම එයා කතාෙ වෙනස් කකනො... මු වෙොෙකු හිවතනෙ නදිකා... ප්‍රදීේ මු ආදවර් නැශද කියෙ... අපි වදන්න බැන්වද ප්‍රවපෝසේ එකකින්... අපි වදන්නු අඳුක ගන්න කාෙයක් තිබුවන නෑ... මම ඩිග්‍රී එක ඉෙක වෙො ෙංකාෙු ඇවිේො ටික කාෙයකින් මැරී කො....." "ඉතින් ඔය වදන්න ළමවයක් හදන්න හි වෙ නැශද?....." "ඉස්වසේෙ මු ඕන මව කැරිය' එවක් උාු එන්න... මු ඒක ඉක්මනුම කකන්න පුලුෙන්... ඊු පස්වස තමයි මම ළමයි ගැන හිතන්වන... මු තෙම විසි නමයයි... මු ළමයි හදන්න තෙ කේ තිවයනො... නිකන් ළමයි වබෝ කකාු ෙැාක් නෑ.. ඒ පැුවුන්ු වහොඳ අනාගතයක් වදන්න අපිු පුලුෙන් වෙන්න ඕන.... අවේ ෆැමිලීස් ෙෙු සේලි තිවයනෙ තමයි.. ඒත් සේලි ෙලින් විතකක් ළමයින්ු වහොඳ අනාගතයක් වදන්න බෑ... " සුොරි ස්ථික අධිත්ඨානවයන් කීොය. "හ්ේ.. ඔව් සුොරි.. ඔයා කියන එකත් හරි තමයි...."


වනොසැවෙන වසවනහස

371

සුොරිව අධිත්ඨාන යක්තිය සහ ෙෘත්තීමය නෙය ගැන නදීකා මද සැලීමකු පත් වූොය. වමෙැනි නෙයකින් තු තුෂණියන්ව කාමකාගය සාමානයවයන් ඉහෙ මට්ුමක පෙතින බෙ නදිකා අසා ඇත. ප්‍රදීේව නත්ු කාමය නිසා සුොරි ලිංගික ඉච්ඡා ංගත්ෙයකු පත්ෙ ඇති බෙ නදීකාු ෙැුහිනි. ඇයු ඉදිරිව දි සඳුන් සමග එකු ෙැා කිරීමු සිදුෙනු ඇත. සඳුන්ව අධි කාමකාගය නදීකා වහොඳ හැටි දන්නා වදයකි. වේ ොතාෙකණය යුවත් සුොරි සඳුන් වෙත ආකර්තණය වව්යැයි අනියත බියක් නදීකාු ඇති විය. නදීකා ෙයාකූෙ තත්ත්ෙයකු පත් විය. සවහේ කෙ ඇති වූෙත් අවහේ කෙ ඇති වූෙත් මාත්සර්යව ප්‍රතිලෙ යානක විය හැකිය. ++++++++

ආවයෝනක ප්‍රෙර්ධාන ෙැා මුලුෙ ළඟා වෙත්ම සමාධිව ආතතියද ෙැඩි විය. "අවන් තාකක.. මු නේ පිස්සු ෙව අවන්.. මම ගිහිේෙ වමොනෙ ප්‍රසන්ට් කකන්නද මන් දන්වන නෑ... ඒ මදිෙු වගොාක් බිස්නස් කට්ටිය එනෙ කියෙ වෙොකු සර් මු වකෝේ කකෙ කිව්ො.. අේවමෝ මු නේ බව බෑ අවන්...." මුහුදු වෙකවළේ ගේ බැේම මත ොඩිවී සිටි සමාධි තාකකව ළය මත හිස තබාවගන කීොය. ක්ෂිතිනවයන් හිුෂ බැස යන ඒ සුන්දක සන්ධායා සමව තාකක සහ සමාධි තම ආදක වෙෝකව කස විඳිමින් වමවසේ එකිවනකාු ුෂලු වී සිටියහ. "අයිවයෝ සමාධි.. ඔයාු ඕක කකන්න පුලුෙන් වකේවෙ.. ඔයා කකෙ තිවයන්වන වේ ෙව වශෙේද?... ඔයාු තිවයන හයිය ඇති ඕන වකවනක් ඉස්සකහු ගිහින් කතා කකන්න... දැන් ඔයා සාමානයවයන් ෙැවඩ්ු ෙෑස්තිවන වන්ද?...." තාකක ඇව හිස අත ගාමින් ඇසීය.


372

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"කියන්න ඕන වශෙේ නේ මම දන්නෙ තාකක... මම ඉන්ුවනට් එවකනුත් වගොාක් විස්තක වහොයා ගත්තා... අවේ වපොළ දෙවසේ ගත්ත වෆෝවුෝස් එවහමත් තිවයනෙ වන.. ඉතින් ඒ වශෙේ ඔක්වකොම හරි... මු හිතා ගන්න බැරි අවන් වේ ප්‍රවසන්වට්තන් එක වකොවහොම කකන්නද...වකොවහොම හදා ගන්නද කියෙ... ඒක හරියු තිබුවන නැත්නේ මාක සවුත් ෙ වෙන්වන... අපි වකොවහොම හරි අවේ ගවේ නම තියන්න ඕන.... " "සමාධිවයෝඕඕඕ... මම කියන්නේ... වේ.. අපි හිවේෂිු කියමුවකෝ අවන්... හිවේෂිු කේපිතුුර් ග්‍රැෆික්ස් වහොඳු පුලුෙන් වන... අනික එයා දැන් වකෝස් එකකුත් කකනෙවන... හිවේෂි ෙැවඩ් ෙස්සනු කකෙ වදයි.." තාකක අදහසක් පැෙසීය. "ආආආ... හරිවන..... මම හිවේෂිු කියන්නේ.. එයා කකෙ වදයි... ේේේ.. තාකක...ඔයාව වතෝක් අදහස... මු ඔයා නැ ෙ බෑ තාකක...." සමාධි ආදකය උ කන දෑසින් තාකක වදස බැලීය. තාකක ඇව ආදකවයන් වපොපියන වතොේ උණුසුේ වෙස සිප ගත්වත්ය. "ේේේ තාකක... ඔයාවග කිස් එක මු වෙොකු පණක් වදනෙ පැටිවයො...." වතොේ චුේබනවයන් ප්‍රවමෝදයු පත් සමාධි කීොය. "ේේ... තෙම ඉතින් කිස් එවකන් විතකවන පණ වදන්න පුලුෙන් වුවන් වකේවෙ... අනිත් ෙම ෙලින් තෙම මුකුත් බැරි වුනාවන..වන්ද?...හි.හි.හි..." තාකක ඇව නිකටින් අේො පැෙසීය. "වේ... යනෙ යන්න අහකු... ගේ ඉේබා... ඒෙයින් පණ වදන්න තෙ කේ තිවයනෙ හරිද.... කෙද ඉඳන්ද ඔයාවග නෑනා පැංචිවග වෙවඩ් වබෝ වෙන්න ගත්වත?...හි.හි.හි..." සමාධි සුකතේ වෙමින් ඇසුොය.


වනොසැවෙන වසවනහස

373

"ආවපෝ... එයාවග වො මු වබෝ වුනා නේ වමෙහු ඔයාවග වේ බා වෙොකු වෙො.. හි.හි..හි..." තාකක සමාධිව යටි බා අත ගාමින් කීය. "වේ.. අත ගන්න අහකු... දැන්නේ දඟම දඟ ළමවයක් වෙො ඔයා.... වහොක වකොේො....." සමාධි තාකකව කණ මිරිකුොය. "වේ වකේවෙ... ඔය අනේ මනේ වනවමයි.... අපි වේ ෙැවඩ් ඉක්මනු කකන්න ඕන... එවහනේ ඔයා ගිහින් හිවේෂිෙ මීය ට් වෙන්නවකො..." "ෂුෙර් තාකක.. අපි එවහම කකමු...." හිවේෂි සමාධිු උදව් කිරීමු එක පයින්ම කැමති වුනාය. "අවන් සමාධි... ඔයාු උදව්ෙක් කකන්න හේබ වෙන එකත් වකොච්චක වෙොකු වදයක්ද?.... " හිවේෂි කර්තෙයය ස ටින් බාක වගන කීොය. "අවන් හිවේෂි... ඔයාු පුලුෙන්ද?...."

වකෝස්

එවක්

ෙැාත්

එක්ක

"අයිවයෝ සමාධි..වේක මු අමාුෂ වදයක් වනවමයි... මම ඔයාු ෙස්සනු හදෙ වදන්නේ පෙර් වපොයින්ට් ප්‍රසන්වට්තන් එක... බෙන අය කැකකිො යන්න..හි.හි.හි..." "අවන් තෑන්ක් යූ වසෝ මච් හිවේෂි... ඔයාු මම ඕන කකන වශෙේ ඔක්වකොම වදන්නේ...." "සමාධි... ඒක සුලු වදයක් අවන්... ඔයා මු කකපු වහේේ එවක් හැටියු මුලු ජීවිත කාෙයම ඔයාු උදව් කකත් මදි... වේ සමාධි... අපි ගිහිේෙ විඩිවයෝ ෆුවට්ජ් එකක් ගනිමු වේ බඩු විකුණන කට්ටියවග වගෙේ ෙෙ.. ඒ එක්කම අපි ඒ අයෙ වපොඩ්ාක් ඉන්ුවිව්


374

මවනෝ වෆොන්වසේකා

කකෙ ඒකත් දාමු... මම ළඟ විඩිවයෝ කැමකාස් තිවයනෙ... එතවකොු තෙත් වහොඳු ෙදින්න ප්‍රසන්ට් කකන්න පුලුෙන්...." "තා... ඔය තිවයන්වන් ඔයාවග නියම අදහස් හිවේෂි.... අේවේ ඔයා හිටිය එක මු වෙොකු හයියක්.. නැත්නේ මම වෙෝක අමාුෂෙක ෙැවුනො..." සමාධි හිවේෂිු හාදුෙක් වදමින් කීොය. "වේ වමොනෙ නැති වුනත් ඔයා ප්‍රසන්වට්තන් එක වහොඳු කකනො සමාධි... මම ඔයාු ෙැේ වුොේ එකත් වදන්නේ.. ඒක අකන් ගියාම වේසියි... ඕන නේ මමත් එදාු ඔයා එක්ක එන්නේ..." "ේේේ.. ඔයාු පුලුෙන් නේ එන්න හිවේෂි... එතවකොු මු වෙොකු හයියක් ෙැවේවි...." "වනෝ වප්‍රොේෙේ සමාධි.. මම එන්නේ... මම වුක්නිකේ ෙැවඩ් කකන්නේ.. එතවකොු ඔයාු වේසි වන...." හිවේෂිව සහාය ඇතිෙ සමාධි ඇව ප්‍රදානය මනා වෙස සකස් කළාය. සමාධි ප්‍රදානය වහොඳින් පුහුණු වූ අතක ෙැාමුලුෙු වපක දින ඇව මි ුෂ මි රියන් ඉදිරිව වපක හුුෂෙක්ද කළාය. "ෂූෂූෂූ සමාධි... ඔයා නේ එළ කිරි... නියවමු ෙැවඩ් කකා.... වේ.... ඇත්තම කිව්වෙොත් මු සමහක ෙචන වත්ුෂවන් නෑ... මු ඉතින් එච්චකම ඉංග්‍රීසි බැහැවන... හි.හි.හි...." සමාධිව කතාෙු පැහැදුනු උතාන් කීවව්ය. "හිවේෂි... ඔයාුවන ඉතින් ඉංග්‍රීසි වහොඳුම පුලුෙන්.. වමොකශද ඔයාවග අයිඩියා එක?....." තාකක හිවේෂිවගන් විමසීය. "අයිවයෝ තාකක... සමාධිු පුලුෙන් සුශදන්ු වුනත් ඉංග්‍රීසි උගන්නන්න... වුොේ එකු ප්‍රසන්ට් කකා.. ඉං ලිත් නේ ප'වෆක්ට්... මු නේ බැහැ ඔච්චක වහොඳු කකන්න...සමාධි..ඔයාු පුලුෙන්


වනොසැවෙන වසවනහස

375

ඇට්ටි හැවෙන්න වදන්න.. හි.හි.හි.... අපි ගවේ නම තියමු වකොළඹ ගිහිේො..." හිවේෂි මහත් ප්‍රවමෝදවයන් කීොය. ෙැා මුලුෙු වපක දින සන්ධායාවව් සමාධි තාකක සමග පන්සෙු වගොස් ආගමික ෙතාෙත් කළාය. "සමාධි.... බෙන්න ඔයා ළමා සාරියු වකොච්චක ෙස්සනද කියො... මු ඔයාෙ වපන්නන්න හිවතනෙ අවේ අක්කුයි... එයාවග නෑනන්ඩිුයි....." චාේ සහ සංෙක බවව් ප්‍රතිමූර්තියක් වූ සමාධි වදස බො තාකක පහන් සිතින් කීවව්ය. "තාකක.. අපි වෙෝවකු වේන්න ෙැා කකන්න ඕන නැහැ පැටිවයො... අපි හිතු එකඟෙ..අෙංකෙ ෙැා කකමු.. එතවකොු අපිු ෙකදින්වන නැහැ.... එන්න අපි වබෝධිය ළඟ ොඩි වෙො වහු තිවයන ෙැවඩ් සාර්ථක වෙන්න කියෙ ප්‍රාර්ථනා කකමු...." යාන්ත වබෝ මලුවව් ෙැලි තොවව් ඉතා සංෙක වෙස ොඩිවී දෑස් පියාවගන ාෙනාෙකු සමෙැදි ඇති සමාධි වදස තාකක බො සිටිව ඉතාමත් සැහැේලු සහ නිවුනු සිතකිනි. වමෙැනි විනීත ළඳක් ෙැබීමු තමා වකතකේ ොසනාෙන්තදැයි ඔහුු නැෙතත් සිතිනි. ඇය සැබැවින්ම සමාධියක් වූොය. ඔහුව සිත ආදකය, කුෂණාෙ සහ දයාවෙන් පිරි ඉතිරී ගිව ය. ඇය අසලින්ම ොඩිවී සිත එක අකමුණක තබාගත් තාකක පසුදා සියලු ෙැා කුතු සාර්ථක ෙන වෙස එක සිතින් ප්‍රාර්ථනා කවළේය. ++++++++

ආවයෝනක ප්‍රෙර්ධාන ෙැා මුලුෙ පැෙැත්වූව වකොළඹ ප්‍රධාාන වපවේ වහෝුෙයකය. සෑවහන ෙයාපාරික පිරිසක් සමුලුෙු සහ ාගී වීමු පැමිණ සිටිවයෝය. නාතික මට්ුවේ ෙැා මුලුෙක් වනොවුනත්


376

මවනෝ වෆොන්වසේකා

විවිධා ෙයාපාක ක්වතේත්‍ර ෙෙ පිරිස් එයු සහ ාගී වූහ. නර්මන් නාතික ෙයාපාරිකයින් වදවදවනක්ද සහ ාගී වී සිටියහ. සමාධිව ප්‍රදානය තිබුවන් ඇයව සුපිරි වෙළඳ සේ සමාගවේ ප්‍රචාකක ෙැා සුහවන් වකොුසක් වෙසින්ය. සමාධි සැකසී සිටිව ඉතාමත් සංෙක වෙස සකසා ඇති ො ක පාු සාරියකිනි. එම ෙර්ණය ඇව සමාගවේ ොංඡනව ප්‍රධාාන ෙර්ණය විය. නාභිය සහ යටිබා මුලුමනින්ම ප්‍රදර්යනය කකන සංකක විොසිතාෙලින් බැහැකෙ වයෝ න වෙස සාරිවයන් සැකසී සිටි සමාධි පැමිණ සිටි සෑම වදනාව ම නිහඬ ප්‍රයංසාෙ ෙැබුොය. තම ප්‍රදානය කිරීමු සමාධි වව්දිකාෙු පිවිසිව සෑවහන චකිතයක් සහ කේපනයක් සහිතෙය. ජීවිතව ප්‍රථම ෙතාෙු ඇය පිරිසක් ඉදිරිව කතා කිරීමු සැකසුනාය. ඒ ඇව මව් බසින් වනොෙ ඉංග්‍රීසි ාතාවෙනි. යාොවෙ අසුන් වගන සිටි තාකකව මුහුණ ඇයු මහත් ධධාර්යයක් වගන දුන්වන්ය. ඇය අසලින්ම වව්දිකාෙු නුදුරින් ඇයු තාක්තණ වසේෙය සපයමින් සිටි හිවේෂි මිු වමොෙො ඇයු යක්තිය දුන්වන්ය. ඇව ප්‍රදානව පළමු මිනිත් වදක ඇයු ඉතාමත් අසීුෂ විය. එවහත් මනා අධිත්ඨාන යක්තිවයන් තු සමාධි ඇතිවූ කේපනය නැති වකොු ඉතාමත් සාර්ථක වෙස තම ප්‍රදානය සිදු කළාය. ඇව උත්සාහව ප්‍රතිලෙය ඇයු ෙැබුන වියාෙ අත් වපොෙසන් නාදවයන්ම තහවුුෂ විය. ෙැා මුලුෙ අෙසානව ස ාවතොවමෝ සියලු වදනාම ඇයු ප්‍රයංසා මු වයන් සුබ පැූහහ. ඇව සමාගවේ කළමණාකාක අධායක්තක මාු ඇති වූ ප්‍රීතිය නිේ හිේ නැති විය. "සමාධි.... මු දැනුම වද න් වදවනක් කතා කකා.. ඒ ඔක්වකොම හරිම පැහැදිො ඉන්වන ඔයාවග ප්‍රසන්වට්තන් එකු... ඔයාව කතාෙ හින්ද අපිු ඉස්සකහු වගොාක් බිස්නස්


වනොසැවෙන වසවනහස

377

කන්ට්‍රැක්ුස් ෙැවබනො ෂුෙර් එකු... සමාධි.. ඔන්න මම වනොකිව්ෙයි කියන්න එපා... ඔයා ඩිග්‍රී එක ඉෙක වුන ගමන් අපිු වනොයින් වෙන්න ඕන.. වෙන වකොවහෙත් එවහම යන්වන නැහැ.. We will absorb you directly to a management trainee post…." "Thank you very much Sir… I really appreciate your commitment…. " සමාධි වග කෙ පූර්ෙකෙ කීොය. ෙැා මුලුවව් කුතු අෙසන් වූ පසු සමාධි, තාකක සහ හිවේෂි වහෝුෙව උදයානව මදක් විවව්ක සුෙවයන් කේ ගත කවළෝය. "සමාධි.. ඔයා නේ ෆස්ට් ක්ොස් වකේවෙ... මු හරිම සන්වතෝසයි.... ඔයාු වගොාක් සුබ අනාගතයක් තිවයනො..." හිවේෂි ස ටින් පැෙසුොය. "තෑන්ක්ස් හිවේෂි... ඔයා මු වකොච්චක වහේේ කකාද?.. නැත්නේ මු කීයුෙත් වමච්චක වහොඳු ප්‍රසන්ට් කකන්න බැරි වෙනො...." හිවේෂි ෙැළඳ ගත් සමාධි ඇයු කෘතඥතා පූර්ෙක උණුසුේ හාදුෙක් දුන්නාය. "ේේ සමාධි... මු ඔයාු වපොඩි වදයක් කියන්න තිවයනො... මම කළින් ඔයාු වේක කිව්වෙ නෑ...." තාකක මදක් සලිත වී කීවව්ය. "ඒ වමොකශද තාකක?....." සමාධි සහ හිවේෂි එක විුම ඇසුවෙෝය. "අවේ අක්කව මාමණ්ඩි ඇවිත් හිටියා... මම දැක්වක නෑ ෙව ටිකක් හැංගිො හිටියා... ඒත් මිනිහා දකින්න ඇති... ෂුෙර් එකු ඔයාෙත් අඳුක ගන්න ඇති...."


378

මවනෝ වෆොන්වසේකා

"ඉතින් වමොවකෝ තාකක?.. එයත් බිස්නස්මන් වකවනක්වන... ඉතින් එන්න ඇති.. ඒක අපිු ප්‍රය්නයක් වනවමයිවන....." "හ්ේේ.... ඒ වකොවහොම වුනත් සමාධි... මු නිකන් හිතු වමොකශද ෙව දැවනනො... ඔයා ප්‍රසන්ට් කකන වකොු මිනිහවග මූවණ තිබුන වපනුම මු ඇේලුවෙ නෑ... කියන්න බෑවන ඔය බිස්නස් කාකවයො....." "අවන් තාකක.. ඕක ගැන ඔච්චක හිතන්න එපා....." සමාධි ඔහු අස්ෙසාලූොය. ++++++++

ෙැා මුලුෙු දින හතකකු පසු සමාධිු ලිතුමක් ෙැබුවන්ය. එවූ ලිපිනයක් වනොමැති ඒ ලිතුවේ වමවසේ සඳහන් වී තිබුනි. ' සමාධි හංසමාලි වෙතුයි,

ඔබ විසින් ආකේ වකොු ඇති ඉරිදා වපොළ ෙහාම නෙත්තන්න. එවසේ වනොකෙවහොත් ඉන් ඔබු වබොවහෝ කකදක ඇති විය හැකිය. ජීවිතයු ආදකයක් ඇත්නේ ඔය ෙැවඩ් අදම නෙත්තන්න. වේ පළවෙනි සහ අන්තිම අෙොදයයි.... ' ********


379

12 නිර්නාමික ලියුම දුටු සමාධිට කිසිම දෙයක් සිතා ගැනීමට දනොහැකි වූවාය. ඇයට සිහින් ෙහඩිය ෙැමීමට පටන් ගත්දත්ය. ඇතිවූ චිත්ත කම්පනය නිසා ඇය අසල ඇති පුටුවක වාඩි වූවාය. ඇයට සිහි එළවා ගැනීමට මිනිත්තු දෙකක් පමණ ගත විය. මුලු දලෝකයම තමා වදේ භ්‍රමණය වන්නා දස සමාධිට ෙැනුනි. ප්‍රකතති සිහිය ලැූ සමාධි ිගු ුසසමමක් හහලට ගත්තාය. ෙැන් කල යුතු දේ කුමක්ෙැයි ඇය කල්පනා කළාය. දකදස දවතත් සිය මෑණියන්ට දම් තත්ත්වය එක එල්දල් දනොපැවසිය යුතු බව ඇය පසක් කර ගත්තාය. නිවසින් එළියට ගිය සමාධි තාරකට දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නාය. "තාරක... ඔයාට ෙැන් අදේ දගෙරට එන්න පුලුවන්ෙ?...." සමාධි තැන්පත් දවමින් ඇසුවාය. "අදන් ඇයි සමාධි හිගසමසියක්ෙ?... එදහම නැත්නම් ඔයාට කරෙරයක්ෙ?... කියන්නදකෝඕඕඕඕ...." තාරක දනොහවසිල්දලන් ඇසීය. තමා පණ දමන් ආෙරය කරන දපම්වතියදේ දමවැනි දුරකථන ඇමතුම් වලින් දපම්වදතකු නිතැනින්ම සලිත භාවයට පත් දේ. "නෑ නෑ.. එදහම දලොකු හිගසමසියක් නැහැ... ඔයා කලබල නැතුව එන්නදකො ළමදයො...."


380

මදනෝ ද ොන්දසකා

"හා සමාධි.. මම ෙැන්මම එනවා..." තාරක සමාධිදේ නිවසට පැමිණිදේ විදුලි දේගදයනි. "සමාධි...ඇයි දකල්දල්... ඇයි ඔයා මට හිගසමසිදයන්ම එන්න කියල කිේදව?......" තාරක කලබල සිතකින් සමාධිදගන් විමසීය. "එන්න තාරක... අපි මිදුලට ගිහින් කතා කරමු...." දගමිදුදල් ඇති අඹ ගස අසළට තාරක සමග පැමිණි සමාධි ලියමන ඔුසට දපන්වූවාය. ලියුම කියවූ තාරක දකෝපදයන් ෙැදවන්නට විය. "සමාධි.... දම් දමොන දපොන්නදයක්ෙ?... ඔයාට දම් වදේ ලියුමක් එවන්න.. හඃ.. ඔයාදග ජීවිතයට කරෙරයක් කරන්න... ඌ හිතුව මිග මදේ මැණිකට එදහම දෙයක් කරන්න.... මම ඕකව කීතු කීතු වලට හරල ොනව මදග දකල්දල.... ඕකට ඔයාදග එක නියදපොත්තකට රිේෙන්න මම හන්නකන් හම්බ දවන්දන නැහැ...." දමදස දේගදයන් කියූ තාරක සමාධි තිගන් තුරුලු දකොට ඇදේ දතොල් සිප ගත්දත් ෙැඩි ආෙරය සහ තරහ මුසු හැඟීමකින්ය. "සමසස ම ම... ළමදයො දම්.. පාදර මිනිසමසු යනව... පිසමසුෙ ඔයාට..." අතින් දතොල් පිස ෙමමින් සමාධි කීවාය. "ඔයාව කිසම කරන්න මට ඕන තැනක පුලුවන්... ඔයා මදේ දකල්ල... " සමාධිදේ මුුසණට මුුසණ තියා ගත් තාරක කීය. "හරි ළමදයො... අදේ ආෙරය තිදයන්දන අපි දෙන්න ළඟදන.. ඒක දලෝදකට දපන්නන්න ඕන නෑ... දම්... ඔදහොම කලබදලන් වැඩ කරන්න බෑ තාරක... අනික ඔයා ෙන්නවෙ කවුෙ දම් ලියුම එේදව කියල?... අපි දම් ගැන කල්පනාදවන් වැඩ කරන්න ඕන...."


දනොසැදලන දසදනහස

381

"හමම්.. ඔේ සමාධි... මට දම් ලියුම ෙැක්කම හහ දමොල රත් වුනා... එදහම වුදන් ඔයාට තිදයන ආෙරය හින්ෙ... මට ඕන දෙයක් වුනාට කමක් නැහැ...ඒත් ඔයාට වචනයකින් හරි කරෙරයක් දවනව මට බලාදගන හන්න බෑ...." "සමසම... කූල් ඩවුන් පැටිදයො... කූල් ඩවුන්... දම්ව හිගසමසි දවලා තරහ අරදගන විසඳන්න බෑ... අපි ෙැන් බලමු කාට හරි දමදහම ලියුමක් එවන්න තිදයන ඕන කම දමොකේෙ කියල...." "හරි... මම ෙන්නව ඕක එේදව කවුෙ කියල...." තාරක මනා සමථිර භාවයකින් කීදේය. "කවුෙ ඒ ?...." "දවන කවුරුත් දනදමයි... අදේ අක්කදග මාමණ්ඩි.... එයා ආවදන දසමිනා එකට... මිනිහට මාර හරිසියා හිදතන්න ඇති ඔයාදේ ප්‍රසන්දේනන් එකට.. දමොකෙ මිනිහ හිතාදගන හන්න එයාදග වලත්ත දුව මදේ ඇදේ එල්ලන්න... හතින් මිනිහට ිගරවදගන හන්න බැරුව ඇති ඔයාදේ දම් ෙක්න කම.... හන්නදකො.. මම දකළින්ම ගිහින් මෑන් දගන් අහන්න...." "ඔයාට පිසමසුෙ තාරක?.... ඔයාට දහොඳටම ෂුවර්ෙ මාමා දමදහම දෙයක් කරා කියල... මම නම් හිතන්දන නැහැ ඒ මාමා දම් වදේ පහත් දේවල් කරන දකදනක් කියල... අපි දහොයල බලන්දන නැතුව හැඟීම් වලට වහල් දවලා තීරණ අරදගන පසුතැදවන්න ඕන නැහැ...." "ඔේ හතින්... ඔයාට හැම එක්දකදනක්ම දහොඳ මිනිසමසුදන... එයා ෙන්නවා එයාදේ කැඩිච්ච දකල්ලව මදේ ඇදේ ගහන්න තිදයන බාධකය ඔයා කියලා…. හතින් මිනිහ ඔයාට බාල්ිග දපරලන්න තමයි බලන්දන..." තාරක තරදහන් කීය.


382

මදනෝ ද ොන්දසකා

"චීඊඊඊ... දමොනවෙ ඔයා දම් කියන නරක කතා තාරක?... එපා ඒ ළමයට ඔය විිගයට හන්සල්ේ කරන්න... තාරක ේලීසම... ඔය දමන්ටල් සමදේේ එදකන් එළියට එන්න.. අපි දම් ලියුම ගැන බුේධිදයන් කල්පනා කරමු... දම්ක සීරියසම දවන්නත් පුලුවන් දනොදවන්නත් පුලුවන්..." සමාධිදේ පාලනය නිසා තාරක සංයමයකට පත් විය. "අම්දම්..... ඔයාදග කතාදේ ෙැන් සෑදහන්න හංේලිනම වචන තිදයනව දන්ෙ?.. හසමසරහට හතින් දලොකු දනෝනා දකදනක් දවන්නදන යන්දන.. හි.හි.හි... දමදහම ගිදයොත් ළඟිගම මම කඩුවට කැදපනවා...." තාරක නැවතත් සමාධිදේ දතොල් සිප ගත්දත්ය. සමාධි ඔුසදේ මුුසණ ආෙරදයන් පිරිමැේොය. "නිකන් හන්න... ඔයා නම් ෙැන් හරිම ෙඟයි....." "හතින් මම ෙඟ දවන්දන ඔයා එක්කදන පැටිදයෝඕඕඕඕඕ..." "ම්ම්ම්ම්මාආආ... දම්..... දගොඩක් ෙඟ දවන්න තව කල් තිදයනව හරිෙ?... " සමාධි දතොදඳොල් දවමින් කීවාය. "අයිදයෝඕඕඕ... ඒ කියන්දන බඳිනකන්ම හන්න ඕනෙ?... හි.හි.හි...." " දම්.... අත අහකට ගන්න ළමදයො... සමසමසමස… ම බලන්න මදග ගවුමත් හසමසිලා.... කවුරු හරි ෙැක්දකොත් ලැජ්ජාදව බැහැ.... ඔේ... බඳිනකන් හන්න ඕන තමයි... හි.හි.හි..." "අදන්ඒඒඒඒඒ....... එච්චර කල් මට හන්න බෑ...."


දනොසැදලන දසදනහස

383

"හරි හරි... ඒවා පසමදස බලා ගනිමු.. ෙැන් ඔයා කූල් ඩවුන් දන... දම්... අපි ෙැන් දමොකේෙ දම් ලියුමට ගන්න පියවර?...." තාරකදේ තරහ නිවී ඇති බව දත්රුම් ගත් සමාධි ඇසීය. "ම්ම්ම්ම්... දම්... අපි හසමදසල්ලම අදේ කේටිය එක්ක කතා කරමු......" "දපොලිසියට කියන්න ඕන කියල මට හිදතනවා..." "ඔේ මටත් හිදතනව... අපි ඊට හසමදසල්ල කේටිය එක්ක කතා කරමු.." "දහොඳයි තාරක... අපි හසමදසල්ල එදහම කරමු...." ++++++++

සමාධි සහ තාරක ඔවුන්දේ මිතුරු තර්ජනාත්මක ලියුම ගැන කතා කදළෝය.

මිතුරියන්

හමුවී

දම් සිේධිදයන් අනුත්තරා මහත් බියට පත් වූවාය. "අදන් මට බයයි සමාධි.. අදන් ඔයාට දමොනව හරි වුදනොත් අපිට ඒක ෙරා ගන්න බැහැ..." ඇය කඳුළු සැලුවාය. පසිඳු ඇය තුරුලු දකොට දගන ඇදේ හිස ළදයහි දහොවා ගත්දත්ය. "බය දවන්න එපා අනූ.. අපි හන්නකන් එදහම දෙයක් දවන්න දෙන්දන නෑ...." උනාන් ෙැඩි අධිනමඨානදයන් කීය. "හරි... දමොකේෙ අපි ෙැන් දම්කට ගන්න පියවර?.... මම කියන්දන අපි දපොලීසියට කියමු කියල..." තාරක දයෝජනා කදළය. "ඔේ... ඒක තමයි කරන්න ඕන.... අපි DIG අන්කල්ට කියමු... මම ඒක කරන්නම්... එතදකොට දපොලිසිය දම් ගැන ඇක්නන් එකක්


384

මදනෝ ද ොන්දසකා

අරදගන දම් ලියුම එේදව කවුෙ කියල දහොයා ගනීවි.... ඔයා බය දවන්න එපා සමාධි අක්කි... අපි ඔක්දකොම ඔයා එක්ක හන්නවා.. ඔය එක එකාට ඔයාට කරෙර කරන්න හම්බ දවන්දන නෑ..." මධූනා කීවාය. "අදන් තෑන්ක්සම මධු... ඔේ.. ඔය දගොල්දලො හන්නකන් මම බය නෑ...." සමාධී පැවසුවාය. "දකොදහොම වුනත් සමාධි... ඔයා මීට පසමදස තනියම දකොදහවත් යන්දන නෑ.. හැමතිසමදසම මාත් එක්කම හන්න ඕන... දමොදකක් හරි ඔයාට අත තියන්න ආදවොත් මම ඌ නැති කරනවා...." තාරක සමාධි තුරුලු කරදගන කීය. "ඔයා දබොසමටත් දම් ගැන කියන්න.. එතදකොට සුපර් මාකේ එදකත් සිකියුරිටි වැඩි කරයි.... දමදහම වැඩ කරන්දන දපොන්න නිවටදයො.... උන්ට ආත්මයක් නෑ...." උනාන් කීය. "දම්.. අපි තාත්තටත් කියමුෙ?... තාත්තා එයාදග මිනිසමසු ොල දම් ගැන දපොඩ්ඩක් දහොයල බලයි... " ඩිලානි දයෝජනාවක් කළාය. "අදන් එපා ඩිලානි.... මර්වින් මාමදග මිනිසමසු දමොන කලබලයක් කරයිෙ ෙන්දන නෑ...." සමාධි සලිතවී කීවාය. "නෑ සමාධි... දම් වැදඩ් දපොලිසියටම බාර දීල විතරක් මිග... අපිත් උනන්දු දවන්න ඕන... ඒක හින්ෙ එදහම කරමු... මට නම් හිදතන්දන දම් වැදඩ් කදර් දම් ගදම්ම දකදනක්... සමාධිදග දපොදළ වැදඩන් බිසමනසම වලට වැදුන දකදනක් දවන්න ඕන... එදහම දකදනක් කරා නම් තාත්තදග මිනිසමසුන්ට දහොයා ගන්න පුලුවන්... " උනාන් කීදේය. පිරිස කතිකා කරගත් පරිිග දමම සිේධිය දපොලිසියට රදපෝර්තු කදළය. දපොලිසිය පරීක්නණ ආරම්භ කල අතර නිදයෝජය


දනොසැදලන දසදනහස

දපොලිසමපති තුමාදේ නිදයෝගදයන් ප්‍රදේයය ආරක්නාවෙ කරන ලදී.

385

වැඩි

"සමාධි...ඔයා බය නැතුව ඔයාදග වැඩ ටික කරදගන යන්න... අපි අන්ඩකවර් ඒජන්ේසමලත් ොලා තිදයනවා... කවුරු දම් ලියුම එේවත් අපි දකොදහොම හරි එයාව ට්‍රැක් කරනවා.. ඔයා බය දවන්න එපා... " නිදයෝජය දපොලිසමපති තුමා සමාධි අසමවසාලීය. "අදන් තෑන්ක් යූ දවරි මච් සර්... " "සමාධි....ඔයා කිසිම බයක් නැතුව සාමානය විිගයට වැඩ කර දගන යන්න.. දපොදළ වැදඩ් නවත්තන්න එපා... ිගගටම කරදගන යන්න...." "ෂුවර් සර්... මම එදහම කරන්නම්..." දපොලීසිදේ නිදයෝජිතයන් පමණක් දනොව මර්වින්දේ මිනිසුන්ෙ දම් ගැන දසවීල්දලන් සිටිදයෝය. විදයනදයන්ම දපොළ පැවැත්දවන හරිො ිගනවල විදයන රහසම දමදහයුම් දපොලිසිදයන් ක්‍රියාත්මක විය. ++++++++

දුනානිදේ තාරකට ඇති ඇල්ම ිගදනන් ිගන වැඩි වීමට පටන් ගත්දත්ය. දමම ඇල්ම ආෙරයකට වඩා ආයාවක් විය. තාරකදේ මනා දපෞරුනත්වයත්, කඩවසම් දපනුමත්, බුේධි මේටමත් නිසා දුනානි ඔුස දකදරහි ඇති ආයාදවන් මත් වූවාය. දුනානි මල්වර වී ටික කලකින් පිරිමි ළමුන් සමග යහන් ගතවූ ගැහැණු ළමදයකි. දම් නිසා ඇයට ආෙරයත් ආයාවත් දවන් දකොට හඳුනා ගැනීමට දනොහැකි විය. ආයාවල් සන්තර්පණය කර ගැනීම ආෙරදයන් බැඳිම දලස ඇය සිතුවාය. ඇයට නිසි මග දපන්වීමට කිසිදවකු දනොවීය. 'හහල' සමාජදේ දලෞකික සැප සම්පත් අබියස ඇය අතරමං වූවාය.


386

මදනෝ ද ොන්දසකා

ඇදේ දබෝේටුදේම සිටිනා දයදහළියන්දේ ලැබුන උපදෙසම ඇවිදලන ගින්නට පිදුරු ෙැමීමක් විය. "දම් දුෂී... දකොල්ලව දකොදහොම හරි ො ගනින් බන්... මාර හැන්ඩ්සම් දපොර.. මම එො දවඩින් එදක්ිග ෙැක්කදන..." දුනානි දේ දයදහළිය වූ විදූනා පැවසීය. "සමසම.. මම ෙන්නව විදූ... මට තාරක හින්ෙ පිසමසු වදේ බන්... එයා මට කැමති නැත්දත එයාට දකල්දලක් හන්න හින්ො... ගදම් හන්න කිසිම දසක්සි ගතියක් නැති සමාධි කියල එකිදයක් තාරකව අල්ලදගන... මට තාරක මතක් දවනදකොට හන්න බෑ බන්... වැඩිදයන්ම රෑට..." "දමොදකෝ...උදේ පෑන්ටිය සමදේන් දවනවෙ?...හි.හි.හි..." "ඊට වඩා දේවල් දවනව බන්... උඹ ෙන්නවදන හතින් මම ගැන..." "දම්... අර ශිරාන් උඹ ගැන හන්ට්‍රසමටඩ් දන්ෙ?... ඌත් එක්ක ගිහින් දජොලියක් ොපන්දකො... එතදකොට උදේ ඔය තදේ නැති දවයි...හි.හි.හි...." "බැහැ බන්... මට ෙැන් දවන කිසිම දකොල්දලක් ගැන හිදතන්දන නෑ... තාරක හින්ෙ මම හිේනටයිසම දවලා වදේ හන්දන... මට ඔය සමාධි මරන්න තරම් තරහයි බන්... උන් දෙන්න කිසම කරන එක ගැන හිතන දකොටත් මට මාර දජල බන්.... කියපන්දකො දම්කට දමොකක් හරි.... නැත්නම් මට පිසමසු හැදෙයි...." දුනානි දනොහවසිලි ගතිදයන් කීවාය. "උඹ සමාධිට දමොනව හරි කරන්න ට්‍රයි කරල එදහම නැහැ දන..."


දනොසැදලන දසදනහස

387

"අ.දම..දම්.දමො..දමොනවෙ උඹ?.. දම්.. මම එදහම දෙයක් කරල නෑ...." දුනානි කලබල හඬකින් කීවාය. "දමොකෙ බන් ඒක කිේවම උඹ එක්සයිේ වුදන්?....." "න්.. නෑ.. එදහම දෙයක් නෑ... දම් විදූ... අදන් කියපන්දකො බන් මට තාරකව දසේ කර ගන්න විිගයක්... එක පාරක් එයාව ඇඳට ගත්තම ඇති.. ඊට පසමදස සමාධි තියා කවුරු හිටියත් මදේ පසමදසන් එයි....." "ඔේ හතින්... මම ෙන්නවදන උදේ හැටි...හි.හි.හි... අර ප්‍රසාේ එක පාරයි උඹ එක්ක දසක්සම කදර්... ඊට පසමදස ඌ උඹට වහ වැටුනා... උඹ ඌව ඩම්ේ කරාට පසමදස ඌට හන්න බැරුව ෙැන් දප්‍රොසමටිටියුේසමල එක්ක යනවා....." "දම් විදූ... ඌ දමොකා එක්ක ගියත් මට කමක් නෑ... කියපන්දකො මට තාරක දසේ කර ගන්න ේලෑන් එකක්...." "හරි මම කියන්නම මරු ේලෑන් එකක්...." විදූයා ජයග්‍රාහ දලස කීවාය. "හරි හතින් කියපන්දකො හක්මනට...." "අම්දමො උදේ තිදයන තිගයම... දම්.. ළඟිග සමකූල් දහොලිදඩ්සම පටන් ගන්නවදන....." "හතින් ඒදකන් දකොදහොමෙ තාරකව දසේ කර ගන්දන?... "හඳපන්දකො පනින්දන නැතුව කියනකන්... උඹ හරියට දසක්සම සමටාර්ේඩ් නිම්ද ො දකදනක් වදේදන... උඹට තිදයන්දන දහොලිදඩ් එදක්ිග තාරකදග දගෙර යන්න... උඹ එයාදග අම්ම එක්ක ෆිේදන... ගිහින් ෙවසම කීපයක් හන්න දකොට ඌව ඇඳට ගන්න උඹට පුලුවන්.. දකොච්චර ලේ කරන දකල්දලක් හිටියත් බන් එක දගෙර හන්න දකොට උඹ වදේ දසක්සි කෑල්ලකට ඌ වහ


මදනෝ ද ොන්දසකා

388

වැදටන්දන නැතුව හන්න එකක් නෑ... අම්ම උඹට ෆිේ හින්ෙ වැදඩ් දල්සියි... හැබැයි දම්... මතක ඇතුව දමෝනින් ආ මට පිල්සම ඇති දවන්න අරන් පලයන්... නැත්නම් උඹට බඩක් එක්ක තමයි එන්න දවන්දන... හි.හි.හි..." "නාආආආ.. මරු ේලෑන් එක විදූ... අම්දමෝ උඹ නම් රියල් දෙන්ඩ් දකදනක් බන්.. ඔේ මම දහොලිදඩ්සම දුන්න ගමන් යනවා.... ම්ම්ම්ම්.. නියමයි දකල්දල... දම්.. අෙ හවසට යමුෙ ක්ලබ් එකට ඩ්‍රින්ක් එකක් ොන්න.... " "හරි යමු...." "දග්‍රේ... දම්.... අෙ රෑට මාත් එක්ක අදේ දගෙර හඳපන් හරිෙ.." "ඒ දමොකටෙ බන්?..." "උඹ ෙන්නවදන දමොකටෙ කියලාආආආආආආ....." "අදන් අදන් දුෂිදයො... උඹට එදහනම් තාරක වදේම මාවත් ඕන දන්ෙ?.. හි.හි.හි.. උඹ නම් හැදෙන දකල්දලක් දනදමයි බන්...." "හතින් බන් උඹ මදේ දබසමේ දෙන්ඩ්දන්ඒඒඒඒ....." "හරි හරි බන්... අපි දෙන්න හතින් දපොඩි කාදල හඳන් එදහම දන..දන්ෙ... හි.හි.හි.." දෙදෙනා ෙැඩි ආලිංගනයකින් එකට තුරුලු වූදවෝය. ++++++++

සමාධිට ලැබුන තර්ජනාත්මක ලියුදම් සුල මුල දසොයා ගැනීමට දපොලිසිය දමන්ම සමාධිදේ මිතුරු මිතුරියන් සියලු දෙනාම ෙැඩි උත්සාහයක දයදුදනෝය. එදහත් කිසිදවකුට ඒ ගැන නිසි දතොරතුරක් දහෝ දහෝඩුවාවක් ලැබුදන් නැත.


දනොසැදලන දසදනහස

389

දම් අතර සියලු දෙනාම මවිතයට සහ පසුබෑමට පත් කරමින් සමාධිට දෙවැනි ලියුමක්ෙ ලැබිනි. එහි දමදස සඳහන් විය.

‘…මීට දපර කිසි ිගනක මම අන්තිම අවවාෙය දුන් පසු නැවත

දමදස කියා දනොමැත. කරුණාකර හරිො දපොළ නවත්තපන්. නැත්නම් ළඟිගම උඹව උසමසනවා. අදේ දකොල්ලන්දගන් කෑවට පසමදස උදේ ගන්න දෙයක් හතුරු දවන්දන නෑ. ඒ හින්ෙ දහොඳ හිතින් දපොළ නවත්තපන්. දම් අන්තිම ෙැනුම් දීමයි…’

මුල් ලියුමට වඩා රළු බසින් ලියා තිබුන දමම ලිපිය දුටු තාරකදේ හවසීම සීමාව හක්මව ගිදේය. "මම හක්මනටම මූව දහොයා දගන මරන එක මරනවා....." තාරක මිට දමොලවා බිත්තියට පහරක් දෙමින් කීය. "සමසම... දම් තාරක... කලබල දනොවී හඳපන් බන්.... උඹ ඔදහොම කලබල වුදනොත් දමොනවත් කරන්න හම්බ දවන්දන නෑ...." උනාන් තාරක සමනය කිරීමට උත්සාහ කදළය. "මදේ සමාධිට එක වචනයකින් හරි අපහාස කරන එදකක් මම හතුරු කරන්දන නෑ...." තාරක ෙත් මිටි කමින් කීය. "හරි බන්.. ඒක හරි.. ඒත් දපොඩ්ඩක් කලබල දනොවී හඳපන් දකො...." "දම්...තාත්තදග මිනිසමසු දම් පැත්දතම හන්න දරෝකර්සමලයි.. දතෝන් කාරදයොයි ඔක්දකොම ගැන දහොයල බලල තිදයනව... ඒත්


390

මදනෝ ද ොන්දසකා

තාත්තා කියන විිගයට ඒ කවුරුත් දමදහම දෙයක් කරල නැති පාටයි..." ඩිලානි කීවාය. "හරි... එදහනම් මම හිතුව හරි... දම් පැත්දත දකදනක් දනදමයි නම්…ඕක කරල තිදයන්දන අදේ අක්කදග මාමණ්ඩි.... මම ඕකදග දහොම්බ සමතලා කරනවා...." තාරක දේගදයන් කීදේය. "ෂූඌඌඌ..තාරක.. නිකන් ඔදහොම දහතුවක් නැතුව කෑ ගහන්න එපා... කවොවත් ඒ මාමා දම් වදේ ජරා විිගයට ලියුම් එවන්දන නෑ...." සමාධි තාරකදේ හිස පිරිමිගමින් කීවාය. "මාමා?....මාමා දනදමයි ඌ මීමා... ඔයාට හතින් ඕනම කුපාඩිදයක් දබෝධිසත්වදයක් තමයි..." තාරක නුරුසමනා හඬින් කීය. "ඔයදගොල්දලො කලබල දවන්න එපා.. මට දපොඩි සැකයක් ඇති දවලා තිදයනවා... ඒත් දම්ක සැකයක් විතරයි... ඒ හින්ෙ මට වැඩිය කියන්න බෑ...." සමාධි පැවසුවාය. "ඒ දමොකේෙ සමාධි?...." සියලු දෙනාම එකවිට දමන් ඇසුදවෝය. "ම්ම්ම්ම්.. මම හිතන්දන මම ඒ ගැන ෙැන්ම කියන එක වැරිගයි... දමොකෙ දම්ක සැකයක් විතරයි ... ඒ හින්ො මම දපොඩි වැඩ පිළිදවලක් කරල ඒ සැකය දපොඩ්ඩක් සාධාරණ කර ගන්න ඕන...." සමාධිට ඇතිවූ සැකය කුමෙැයි වැඩි දුර විමසීමට අන් අය උත්සුක වූදේ නැත. තාරක පවා ඇදගන් දම් ගැන දනොවිමසා සිටීමට තීරණය කදළය.


දනොසැදලන දසදනහස

391

"අදන් තාරක... මදේ ඔයාට දනොකියන දෙයක් නෑ... ඒත් දම් ගැන මම ෙැන්ම ඔයාට දනොකියා හන්නෙ?....." "අයිදයෝ කමක් නෑ සමාධි... අපිටත් ඕන හක්මනටම දම්ක ලිහා ගන්න... ඔයාට අදපන් දමොනව හරි උෙේවක් ඕන නම් කියන්න....." යම් සැලැසමමක් සිතා ගත් සමාධි තම ප්‍රධානියාට කතා කළාය. "සර්... මට දපොඩි වැඩක් කරල දෙන්න පුලුවන්ෙ?....." "කියන්න සමාධි... ඔයාට දනොකරන දෙයක් අපි ළඟ නෑ....." "සර්... අපි සමටා ම මීටින් එකක් තියල කියමුෙ අදේ හරිො දපොළ නවත්තනව කියල...." "දමොනව සමාධි???.. ඔයා දම් එක එකාට බදේ ඒක නවත්තන්නෙ යන්දන?.. අදන් ේලීසම.. එදහම කරන්න එපා..." ප්‍රධානියා කලබලයට පත්වී කීය. "නෑ සර්... දම් වැදඩ් හින්ෙ සමටා ම එදක් කේටියටත් කරෙර ඇති දවන්න පුලුවන්.. ඒ හින්ෙ අපි එදහම කරමු... සර් මීටින් එක තියල ඒ විිගයට කරන්නදකො...." "හමම්ම්ම්.. දහොඳයි සමාධි..ඔයා ඕනම දෙයක් කල්පනා කරල කරනව කියල අපි ෙන්නවා... එදහනම් මම ඔයා කියපු විිගයට කරන්නම්..." සමාධිදේ හල්ලීම පරිිග දසවක රැසමවීමක් කැඳවූ ප්‍රධානියා හරිො දපොළ පිළිබඳ සමාධිදේ තීරණය ඔවුන්ට ෙැන්වීය. දපොළ නැවැත්වීමට ගත් තීරණය නිසා දබොදහෝ දෙදනකු මහත් කණගාටුවට පත් විය.


මදනෝ ද ොන්දසකා

392

දකදස වූවත් සමාධි බලාදපොදරොත්තු වූ දෙය සිදු වීම නිසා ඇයට ඇතිවූ සැකය වඩාත් තහවුරු විය. රැසමවීම අවසානදේ ඇය තම ප්‍රධානියාට කතා කළාය. "සර්... මට හා ම දඩ් නිවාඩුවක් ගන්න පුලුවන්ෙ... මට D.I.G. සර් මීේ දවන්න ඕන...." "ෂුවර් සමාධි.... ඇයි දමොකක් හරි ප්‍රයමනයක්ෙ?....." "ආ.. නෑ සර්... මම සර්ට පසමදස ඔක්දකොම විසමතදර් කියන්නම්දකො...." "හමම්.. දහොඳයි සමාධි... ඔයා ඩ්‍රයිවර් එක්ක කාර් එක අරදගන යන්න..." "තෑන්ක් යූ සර්..." නිදයෝජය දපොලිසමපති තුමා කාර්ය බුසලව සිටි නිසා සමාධිට ඔුස හමුවීමට හැකි වූදේ සන්ධයා කාලදේදීය. "ඇයි සමාධි... දමොකක් හරි හිගසමසියක්ෙ?... ඔයාට S.P. මීේ දවන්න තිබුනදන..." ඔුස ඇසීය. "නැහැ.. මට සර් මීේ දවන්නම ඕන වුනා...." "හතින් කියන්න සමාධි...." "සර්...මට අර ලියුම් එවපු එක්දකනා ගැන දලොකු සාධාරණ සැකයක් තිදයනවා... මම හිතනව ඒ සැකය ෙැන් සීයට අනූපහක් හරි කියල...." "කියන්න සමාධි.. කවුෙ ඒ?... දමොන දලොක්කා වුනත් කමක් නෑ... අපි ඇක්නන් ගන්නවා...." නිදයෝජය දපොලිසමපති තුමා කුතුහලදයන් විමසීය.


දනොසැදලන දසදනහස

393

"අදේ සුපර් මාකේ එදක් වැඩ කරන සකුනි.. දම්නකා කියන දසල්සම ගර්ල්සමල දෙන්නා....." "දමොනවාආආආආආආ?....." "ඔේ සර්......" "ඔයා දකොදහොමෙ දම් දෙන්නා ගැන දම් වදේ සැකයක් ඇති කර ගත්දත?...." සමාධි තමන් දසොයා ගත් කරුණු විසමතර සහිතව පැවසුවාය. හන් සෑහමකට පත් නිදයෝජය දපොලිසමපති තුමා දුරකථනය අතට ගත්දත්ය. "Organise the arrest squad… Take into custody immediately on suspicion.. the two girls Sakuni and Menaka working in the supermarket … under the crime act of sending malicious threatening letters….. " ++++++++

නිදයෝජය දපොලිසමපති තුමාදේ අණ පරිිග වහා ක්‍රියාත්මක වූ දපොලිසම කණ්ඩායම සකුනි සහ දම්නකා සැකපිට අත් අඩංු වට ගත්දත්ය. දම් අනදේක්ෂිත සිදුවීදමන් මහත් වූ කම්පනයට පත් සකුනි සහ දම්නකා දගන් සතයය එළිෙරේ වීමට වැඩි දේලාවක් ගත වූදේ නැත. සමාධි සමග ඇති ෙැඩි ඊර්නයාව නිසා ඇය ප්‍රධානීන්දේ සිත් ිගනා ගැනීමත් රැකියාදේ හහළට යාමත් වැලැක්වීම පිණිස දම් දෙය කල බව සකුනි සහ දම්නකා දෙදෙනාම පිළි ගත්දතෝය. ආදයෝජක ප්‍රවර්ධන වැඩ මුලුදේ කැී දපදනන දලස සමාධි ප්‍රොනයක් කිරීම ඔවුන්දේ ඊර්නයාව ඔඩු ිගවීමට දහතුවක් විය. දමදස හටගත් ආදේගය නිසා දෙදෙනා තර්ජනාත්මක ලිපියකින් සමාධිදේ ගමන


394

මදනෝ ද ොන්දසකා

නැවැත්වීමට උත්සාහයක් ගත්දත් හන් ඇති විය හැකි ප්‍රතිලල ගැන කිසිදු තැකීමක් දනොකරමින්ය. තර්ජනාත්මක ලිපි යැවීම ෙණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට අනුව අපරාධයකි. දම් නිසා නීතියට අනුව සකුනි සහ දම්නකාට නඩු පැවරීමට දපොලීසිය කටයුතු කදළය. ිගේඨ ධම්ම දේෙනීය කර්මය පල දෙමින් දෙදෙනාටම නීතිය අනුව ෙඬුවම් විඳීමට සිදු වූවා පමණක් දනොව ඔවුනට සුපිරි දවළඳ සදල් රැකියාවෙ අහිමි විය. තර්ජනාත්මක ලිපිදේ අභිරහස දමදස විසඳුන පසු සමාධි සහ තාරක ඔවුන්දේ මිතුරු කැල සමග සුපුරුදු අවන් හදල්දී හමු විය. දමදස හමුවන තුරු සමාධි තාරකට පවා විසමතරය සම්පූර්ණදයන් කියා තිබුදන් නැත. "දම් සමාධිදයො..... හතින් කියන්නදකො ඔයා දකොදහොමෙ දම්ක දපොලිසියට වඩා දහොඳින් විසඳුදව කියල...." උනාන් දනොහවසිල්දලන් ඇසීය. "ඒක නම් ඇත්ත උනාන්.. සමාධි ෙැන් බිසමනසම වලට විතරක් දනදමයි රහසම පරීක්නක වැඩ වලටත් මාර ටැලන්ටඩ්දන...." පසිඳු පැවසීය. "අදන් හතින් කියන්නදකො සමාධි...විසමතදර් මුල හඳන්...." අනුත්තරා කීවාය. "අදන් මම එච්චර දලොකු වැඩක් කදර් නැහැ... දලොජිකලි හිතල වැඩ කරා විතරයි..." සමාධි කීවාය. "අදන් දම් සමාධි... අපිට ඔයාදග බර හංග්‍රීසි වචන දත්දරන්දන නෑ... හතින් කියන්නදකො...." ඩිලානි දනොහවසිල්දලන් කීවාය.


දනොසැදලන දසදනහස

395

"හසමදසල්ලම මට හිතුන දෙයක් තමයි.. පළදවනි ලියුදමයි දෙදවනි ලියුදමයි තිබුන දවනස... පලදවනි එකට වඩා දෙදවනි එදක් තර්ජනය තිබුදන දවන විිගයකට.... දෙදවනි ලියුම දකලින්ම මටම ලියපු එකක්... දපොළ හින්ෙ බිසමනසම අඩු වුන දකදනක් කවොවත් ලියුම් ලියන විිගය දම් වදේ දවනසම කරන්දන නෑ... හතින් මම හිතුව දම්ක කරන්න ඇත්දත අපි අතරම හන්න දකදනක් කියල...." සමාධි විසමතර කලාය. "හතින් සමාධි... හරියටම දම් දෙන්න කියල ෙැන ගත්දත දකොදහොමෙ?.. අර මම මුලින් සැක කරා වදේ අදේ අක්කදග මාමා දවන්නත් තිබුනදන...." තාරක පැවසීය. "හන්නදකො පැටිදයො කියනකන්... මම ලියුම ප්‍රින්ේ කරල තිබුන දකොදළ දහොඳට බැලුවා.. ඒක දල්සර් ප්‍රින්ේ එකක්... දකොදළ දපොඩි දවෝටර් මාක් එකක් තිබුනා... ඒ දවෝටර් මාක් එක තිබුන දකොළ තමයි අදේ සුපර් මාකේ එදක් ප්‍රින්ටර් එදකත් තිදයන්දන...." "මදග අම්දමෝ... ඔයා දහොයාදගන තිදයන දේවල්... ඔයානම් නර්දලොක් දහෝම්සම වත් පරේෙනවා...." මධූනා පුදුම දවමින් කීවාය. "වැරිග වැඩක් කරන දකදනක්ට දම් වදේ දපොඩි දේවල් අමතක දවනවා... දපොලිසිය කම්පියුටර් යිල් එක දහොයා ගත්තා සකුනිදග මලෑනම ඩ්‍රයිේ එදක් තිබිලා... දෙන්න යිල් එක දහොදරන් තියා ගත්තට ප්‍රින්ේ කරපු දකොදල් ගැන හිතල නැහැ...." "හතින් හතින් කියන්නදකො...." උනාන් හවසුම් නැති හඬින් කීය. "සර්ට කියල සමටා ම මීටින් එක තිබ්බට පසමදස තමයි මම ෙැන ගත්දත හරියටම දම් දෙන්න කියලා... සර් මීටින් එදක්ිග දපොළ නවත්තනව කිේවම අනිත් ඔක්දකොම දුක් වුනා... ඒත් දම්


396

මදනෝ ද ොන්දසකා

දෙන්නදග හිනා මූණ මම දහොඳට ෙැක්කා....හතින් ඒ හින්ෙ මදේ සැකය දගොඩක් හරි කියල මට හිතුනා... සකුනියි දම්නකායි දෙන්න දකොදහොමත් මාත් එක්ක යටින් තරහයි.... හතින් මම D.I.G. සර්ට විසමතදර් කිේවා..... ඊට පසමදස වුන දේවල් ඔය දගොල්දලො ෙන්නවදන....." "හඃ...ඔය දෙන්න දපොලිසියට යන්න කළින් මදගන් මැරුම් කෑදේ නැත්දත දකල්දලො දෙන්දනක් හින්ෙ... මිනිදහක් එදහම නම් මම බාදගට මරල තමයි උසාවි යවන්දන..." ඇතිවූ දකෝපය මැඩ පවත්වා ගනිමින් තාරක කීදේය. "දමොදකෝ?.... එදහම කරල ඔයත් හිදර් යන්නෙ?.... මම ෙන්නවා පැටිදයො ඔයා මට දකොච්චර ආෙදර්ෙ කියල... ඒත් අපි කල්පනාදවන් වැඩ කරන්න ඕන... නීතිය අතට ගන්න අපිට එදහම බෑ...." තාරක තුරුලු කරගත් සමාධි කීවාය. ++++++++

එිගන සන්ධයාදේ සමාධි සහ තාරක මුුසදු දවරදළ සුපුරුදු සමථානදේදී ආෙර සුවදයන් කල් ගත කදළෝය. "සමාධි...දම් වුන සිේධිය නම් හරිම අේදසේ දෙයක් දන්ෙ?... බලන්න.. ඔයා කිසිම වරෙක් දනොකරත් අර දකල්දලො දෙන්න ඔයාට දජලසම වුනාදන... තව දපොඩ්දඩන් දලොකු විනාසයක් දවන්න තිබුනා....." තමාට තුරුලු වී සිටි සමාධිදේ කම්මුල සිඹිමින් තාරක කීදේය. "තාරක... දම් තමයි දලෝක යථාර්තය... අපිට ජීවිදත්ිග එක එක විිගය මිනිසමසු හම්බ දවනවා.. කරෙර වලට මූණ දෙන්න සිේධ දවනවා... අපි ඒවට ලෑසමති දවලා හන්න ඕන...."


දනොසැදලන දසදනහස

397

"ඔයා මම ළඟ හන්නකන් මම කිසිම දේකට බය නෑ සමාධි... ඔයත් එක්ක මට ඕන කන්ෙක් නගින්න පුලුවන්... ඕන කුණාටුවකට මූණ දෙන්න පුලුවන්... හැබැයි මට තිදයන එකම එක බය ඔයාට කරෙරයක් දවයි කියල... මට ෙරා ගන්න බැරි එකම දේ ඒක තමයි...." "තාරක..ඔයා බය දවන්න එපා... ඔයා මදේ ළඟ හන්නකන් මට කිසිම දෙයක් දවන්දන නෑ... මම ඔයත් එක්ක දම් ජීවිදත් හසමසරහට යනවා...." "සමාධි... මදේ ජීවිතය ඔයා... මම ජීවත් දවන්දන ඔයා හින්ෙ... ඔයා නැති ජීවිතයක් ගැන මට හිතා ගන්න බෑ දකල්දල...." තාරක සමාධිදේ හිස ආෙරදයන් සිඹිමින් කීදේය. "තාරක.. මටත් එදහමයි මදග රත්තරන්.... මදේ හෙවත ගැදහන්දන ඔයා හින්ෙ... ඔයා නැත්නම් මදේ හෙවත නවතිනවා..." සමාධි තාරකදේ කම්මුල දසමින් පිරිමිගමින් කීවාය. "ඔයා මදේ ජීවිතයට දෙන හයිය කියල නිම කරන්න බෑ... මම හදමෝනනල් වුනාම ඔයා තැන්පත් දවලා මාව සනසනවා... ෙැන් බලන්න දම් වුන දේ හින්ො මම තරහ ගිහින් කරන්න හෙපු දේවල් පාලනය කදර් ඔයා... මදේ ජීවිතදය එළිය ඔයා මදග සමාධි වසමතුදව... මට ඔයා නැතුව බැහැ... මදග දකල්ල... මදේ මැණික... ම්ම්ම්ම්ම්... " අසීමිත ආෙරදයන් පිබිදුන තාරක සමාධිදේ ආෙරදයන් දපොපියන දතොල් තිගන් සිප ගත්දත්ය. ඔුසදේ ආෙර හැඟිම් තිගන් උේදීපනය විය. හිරු බැස ගිය නිසා ඇතිවූ අඩ අඳුර ඔුසදේ හැඟිම් තවත් පුබුදුවා ලීමට සමත් විය. "ත්..තා..තාරක..ම්..මදග දෙයිදයො...."


398

මදනෝ ද ොන්දසකා

තාරකදේ දතොල් චුම්බනදයන් ප්‍රදමෝෙයට පත් සමාධි දසමින් මිමිනුවාය. අනුරාගී බව යන්තමට මුසුවූ සමාධිදේ ආෙර කට හඬ නිසා තාරකදේ හැඟීම් පිටාර ගැලීය. සමාධිදේ බඳ වටා අත් යැවූ තාරක ඇය තිගන් තුරුලු කර ගත්දත්ය. සමාධි ඔුසදේ දගල වටා අත් ෙමා තවත් තුරුලු වූවාය. දම් ආලිංගනදයන් කුල්මත් වූ දෙදෙනා වාඩිවී සිටි ගල් බැම්දමන් බිමට දපරලුනි. ඇදේ වැලි තැවරුන බව ආෙරදයන් මත් වී සිටි දෙදෙනාට ෙැනුදන් නැත. වැල්දල් තිූ බිම්මල් දෙදෙනාට යහනක් දමන් විය. දෙදෙනාදේ දතොල් අු ලු වැටුනාක් දමන් එකට තෙ විය. ෙෑසම පියා ගත් දෙදෙනා ආෙර දලෝකදේ රස වින්ෙනය කරමින් එකිදනකාදේ දතොල් මී රස උරා බිේදවෝය. මල් වයදස පසුවන දෙදෙනාදේ අනුරාගි හැඟිම් ආෙරදයන් මුසු වී පිබිදීමට පටන් ගැනින. තාරකට තම් දපම්බරියදේ පහසින් ෙැනුදන් ඇට දල් මසම ඇතුලට කා වැදුනු වින්ෙනයකි. ඔුසදේ ෙෑත් ඇදේ පිරිපුන් සිරුර පුරා ිගවීමට පටන් ගති. ඔුසදේ උණුසුමින් දපළඹවීමට පත් සමාධි ආයාදවන් ෙැදවන්නට වූවාය. ඇඳ සිටි ගවුම හන අසලට එසවුන බව සමාධිට ෙැනුනාය. තම වදටොර ප්‍රදේයය උණුසුම් දලස පිරිමිගන තාරක නැවැත්විමට ඇය කිසිදු උත්සාහයක් දනොගත්තාය. තාරකදේ පහසින් ඇය කුල්මත් වූවාය. ඔුසදේ අතැඟිලි ඇදේ යටඇඳුම උඩින් ඇය සමපර්ය කලත් එය නැවැත්වීමට තරම් යක්තියක් ඇයට දනොවීය. නැවැත්වීමට ඇයට ඕනෑ කමක්ෙ දනොවීය. එම සමපර්යදයන් ඇය සම්දභෝගයට පත් වූවාය. ඇදේ හැඟීම් පිටාර ගැලීය. ඇය තවත් ඔුසට තුරුලු වූවාය. සමාධිදේ ඇඟ ආෙරදයන් දවලාදගන ඇය සමග ආෙර දලෝකයකට පිවිස සිටි තාරක එක් වරම දුන්නක් ගැසමසුවාක් දමන් ඇදේ ඇඟ උඩින් නැගිේදේය. ඔුස අධික දපළඹවීමකට පත්ව සිටිදේය. තරමක් හති ෙමමින් සිටි ඔුසදේ තරුණ පුරුන ජවය ෙැඩි දලස දමෝදු වී තිබුනි. පුපුරා


දනොසැදලන දසදනහස

399

යාමට ආසන්න ඔුසදේ පුරුන යක්තිය දුටු සමාධිදේ දපළඹවීම සියලු සීමාවන් හක්මවා ගිදේය. "ත්..තාරක... අ.අ.අ...අ.. එ. එන්න පැටිදයො මම ළඟට... මම ෙැන් ඔයාදග... ඇවිත් මාව හිර කර ගන්න...." හැඟිම් පාලනය කර ගත දනොහැකි වූ සමාධි මිමිනුවාය. "එ..එපා සමාධි එපා... මට බැහැ එදහම කරන්න..." තාරක අමාරුදවන් කීය. "ඔයාට දහොඳටම ඇවිසමසිලා තිදයන්දන... මටත් එදහමයි... එන්න මම ළඟට.. මම ඔයාදග දකල්ල.. අපි එකතු දවමු.... එන්න මම ළඟට පැටිදයෝඕඕ.අ.අ... " "මට බැහැ සමාධීඊඊඊඊඊඊඊඊ...." කෑ ගසා දමදස කියූ තාරක මුුසෙ දෙසට ගමන් කදල්ය. වැලි මත වැතිරී සිටි සමාධි නැගිට වාඩි වූවාය. තම අනුරාගී දපළඹවීදම් සළකුණු යටඇඳුදම් සටහන් වී ඇති බව ඇයට දපනුනි. සමාධිට සියුම් ලැජ්ජාවක් ඇති විය. වහා ඇඳ සිටි ගවුම පහතට ෙමා තාරක දවත ගිය සමාධි ඔුසදේ උරහිස මත හිස තබා ඔුසට තුරුලු වූවාය. මුුසදු රළ ඔවුන්දේ දෙපාවල ගැටුනි. "දසොරි තාරක... මමයි වැරිග කාරි.... මට කන්දට්‍රෝල් එක නැති වුනා...." "නෑ දකල්දල.. අපි දෙන්නටම කන්දට්‍රෝල් එක නැති වුනා.... ඒත් මම දකොදහොම හරි අන්තිදම්ිග පාලනය කර ගත්තා.... " "මට හරි අේදසේ තාරක.. මමයි පාලනය කර ගන්න ඕන... මම ඔයාව ඇවිසමසුවා... ඔයා දහොඳටම එක්සයිේ වුනා... මම මීට වඩා මාව පාලනය කර ගන්න ඕන.. මට දමොනව වුනාෙ ෙන්දන නෑ තාරක.. අදන් දසොරි....." සමාධිදේ ඇසින් කඳුලු වැටුනි.


මදනෝ ද ොන්දසකා

400

"නැහැ දකල්දල...එදහම වුදන් ඔයාදග මට තිදයන ආෙදර් හින්ෙ... ආෙදර් වැඩි වුනාම දම් වදේ දේවල් දවනවා..... දමදහම වුනාම දෙන්නදගන් එක්දකදනක්ට හරි පාලනයක් තිදයන්න ඕන... ඒක අෙ මට තිබුනා.. අපි දෙන්න දෙන්දනක් දනදමයි සමාධි... " "තාරක.. මීට පසමදස මම දමදහම දවන්න දෙන්දන නෑ....." "සමාධි.... මම ඔයාව කිළුටු කරන්දන දපෝරුදවන් බැසමසට පසමදස මදග දකල්දල... ඒක හර හඳ වදේ වියමවාසයි...." "මදග තාරක....." "මදග සමාධි..." දෙදෙනා නැවතත් ලා දතොල් චුම්බනයක දයදුදනෝය. "අපි ෙැන් යමු තාරක.. දහොඳටම රෑ දවලා..." දෙදෙනා ආෙර දලෝකදයන් පියවි දලොවට පිවිසුනි. ++++++++

එිගන රෑ මැිගයම් කාලදේ තාරක දේ දුරකථනය නාෙ විය. "අදන් තාරක.... මට නින්ෙ යන්දන නෑ අදන්....." සමාධිදේ කට හදේ දයෝකී බවක් ගැබ්වී තිබුනි. "ඒ දමොදකෝ පැටිදයෝ?....." "තාරක... මට හරිම අේදසේ අදන්... අෙ හැන්ෙෑදව වුන දේට.... අදන් දසොරි තාරක... මට දම්ක හිදතන් අයින් කරන්න බෑ... මට කියන්න හන්දන ඔයා විතරයි...."


දනොසැදලන දසදනහස

401

"අයිදයෝ දකල්දල්... ඔච්චර ඕක ගැන හිතන්න එපා... ෙැන් ඒක හවරයි... අනික හතින්... කිසිම දෙයක් වුදන් නැහැදන... දන්ෙ?....." "ඒ වුනාට අදන්... කවුරු හරි දම්ව ෙැන ගත්දතොත් ලැජ්ජාදව හන්න බෑ තාරක.... අපි දකොදහොමෙ මිනිසමසුන්ට මූණ දෙන්දන......" "සමාධි.... ආෙදරන් හන්න කපල්සමවලට දම් වදේ දේවල් ඕන තරම් දවනවා... අනික සමාධි... අදේ ප'සනල් දේවල් දවන කවුරුත්ම ෙැන ගන්න ඕන නෑ... අපි දෙන්නදේ රහසම ජීවිතය ගැන ෙැන ගන්න ඕන අපි දෙන්න විතරයි.... ඒ හින්ෙ ඔයා දම්කට ඔච්චර අේදසේ ගහන්න එපා... අපි දෙන්නදග රහසම ජීවිතය අපිට ඕන විිගයට හො ගන්න ඕන.... ඒව අනිත් අයට වැඩක් නෑ... ඒ එක්කම අනිත් අය කරන දේවල් අපිට ඕනත් නෑ... ඔයා දපෝරුවට නගින්දන පිරිසිදු දකල්දලක් හැටියට.. ඒක අපි දෙන්නදගම විනම එක... ඒක ඒ විිගයටම සිේධ දවනවා....." "හමම්ම්... තෑන්ක්සම තාරක... ඔයා එක්ක කතා කරාම මට දලොකු සතුටක්... සහනයක් ෙැදනනවා....." "අපි දෙන්නට දෙන්න හන්දන ඒකටදන ළමදයො.... අපි දෙන්නට දෙන්න ඕන දවලාදවිග දහල්ේ කර ගන්නවා... එකට ජීවිතය අරන් යනව කියන්දන ඒකට තමයි දකල්දල්...." "ඔේ මට දත්දරනව තාරක... අපි දෙන්න ගහයි දපොත්තයි වදේ තමයි.... අපි දෙන්න එකට හන්නකන් අපිට ජීවත් දවන්න පුලුවන්.... මදේ හයිය ඔයා තාරක.... ඔයා මදේ පණ...." "ම්ම්ම් මදග සමාධි බබා... හි.හි.හි.. ෙැන් ඔක්දකොම අේදසේ හරි ගියා දන් හතින්...." "අදන් ඔේ පැටිදයො... ෙැන් තමයි මම දනෝමල් වුදන්....."


402

මදනෝ ද ොන්දසකා

"දවරි ු ඩ්... එදහනම් දහට හවසටත් බීච් එදක්ිග දමොනව හරි කරමු හරිෙ... හි.හි.හි...." "දම්... දෙනව මම ඔයාට දහොඳ පාරක්... නරියා... හන්නදකො... මම ගවුම කකුල් දෙකට තියල බැඳදගන එනව මුකුත් කරන්න බැරි දවන්න....හි.හි.හි..." "ලසමසනට තිදේවි...ඊට වඩා දහොඳයි ජීන්සම ඇඳල සිේ එකට හබ්දබක් ොදගන එන්න....හි.හි.හි...." "ආදපෝ... හබ්බා කඩන එක ඔයාට මහ දෙයක් දනදමයිදන.. දන්ෙ?...." "ඔේ.. හබ්බත් එක්ක දවන දේකුත් කැදඩන්න පුලුවන්... හි.හි.හි.." "දම්...ෙඟයා.. ළඟ හිටියනම් කට මිරිකනව.. ෙන්නවෙ....." "කට දනදමයි... එදහනම් මම දවන දෙයක් මිරිකන්න දෙනවා.... හි.හි.හි..." "ඔයාට මම කිේවයි කියල හිතා ගන්න.... නරි පැටියා.... හි.හි.හි...." "දම්… ඒක දනදමයි සමාධි...ඔන්න තවත් බාල්ිගයක් ළඟිගම දපරදලන්නයි යන්දන....." "ඒ පාර දමොකේෙ බදබෝ?......" "අදේ අක්කදග නෑනා දපොඩ්ඩ හසමදකෝදල නිවාඩු දුන්නම අදේ දගෙර එනවලු සැප ගන්න.. එයාට සැප ගන්න ඕන නම් යන්න ඕන තැන මම හතින් කියන්දන නෑ..." "කවුෙ ඔයාට කිේදව?......"


දනොසැදලන දසදනහස

403

"කවුරුවත් දනදමයි.... එයාම තමයි... මට ෙැන් ටිකකට හසමදසල්ල හඳන් ිගගට හරහට දටක්සමේ එවනවා.... හරියට නිකන් මහ රැජින එනව වදේ අපි හතින් ලෑසමති දවලා හන්න ඕන...." "අදන් හතින් ඒ ළමයා නිවාඩුවකට ආවම දමොකෙ... ඔයාදගත් නෑනා දවනවදන...." "ඔය කිේදව හතින්... ඔයාට දම්වා මුකුත් දත්දරන්දන නෑ සමාධි.... දමයා එන්දන නිවාඩුවකට දනදමයි... මදේ ඇදේ එල්දලන්න.... මට ඕකුන් හැදරන දකොට කියන්න පුලුවන්...." "ඔයා දකොදහොමෙ එදහම කියන්දන අදන්?....." "දකොදහොමෙ?... එයා එවන දටක්සමේ වලින්ම කියන්න පුලුවන්... හරියට දබෝයි දෙන්ඩ්ට යවන දටක්සමේ වදේ තමයි....." "හතින් ඔයා රිේල්යි කදර් නැේෙ?....." "ඔයාට පිසමසුෙ?... මම එදහමම ඩිලීේ කරල ෙැම්මා...." "අදන් තාරක එදහම කරන්න එපා... පේදන ඒ ළමයට...." "ආ.. එතදකොට ඔයා කියන්දන මට එයා එක්ක ලේ කරන්න කියලෙ?.... ඔයාට නම් මඤමඤං සමාධි...." "ලේ කරන්න දනදමයි ළමදයො... එයාට නංගි දකදනක්ට වදේ සළකන්න… එතදකොට එයා දත්රුම් ගනී.... ඔයා සැර දවනදකොට එයත් මුරණ්ඩු දවනවා... " "දම් සමාධි... එයා එනදපොට දමොකේෙ කියල මම ෙන්නවා... ෙැක්කදන එො දවඩින් එදක්ිග නටපු දජෝගිය... හන්නදකො... මම එයා හසමසරහ ඔයාව කිසම කරනවා.. එතදකොට දත්රුම් ගනී දන...." "දම්.. නිකන් පිසමසු වැඩ කරන්න එපා තාරක..... ඔයාට පුලුවන් දවන්න ඕන ඒ ළමයව හරි විිගයට ටැකල් කරන්න..."


404

මදනෝ ද ොන්දසකා

"අදන දම් සමාධි... මට එයාව ටැකල් කර කර හන්න ඕන කමක් නෑ... ඕකි ආපු ගමන් මම යනව උනාන්ලදග දගෙර.. ආපුස එන්දන ඕකි චුත වුනාට පසමදස...." "අයිදයෝ තාරක... ඔයා නම් පුදුම ළමදයක් අදන්... ඒ ළමය ඔයාදග නෑෙෑදයක්... ඔයාදග නෑනා.... අපි නෑෙෑයන්ට හරියට සළකන්න ඕන.. හැම එක්දකනාම අපි වදේ හිතන්දන නෑ... ඔයාට දුනානි නංගි එක්ක සදහෝෙරියක් වදේ රිදල්නන්ෂිේ එකක් හො ගන්න පුලුවන් දවන්න ඕන... ඔයාට ගර්ල් දෙන්ඩ් දකදනක් හිටිය කියලා අනිත් අය පැත්තකට ොන්න එපා... දුනානි වැරිග පාරක යන්න හැදුදවොත් අයියා දකදනක් හැටියට එයාට ඒක දපන්නල දෙන්න... ඔයා දම් විිගයට මුරණ්ඩු වුදනොත් ඒක ඔයාදග ැමිලි එකට දහොඳ නෑ....." "අදන් දම් සමාධි.. මට ඔයාදග බණ දත්දරන්දන නෑ... හරි.. මම බලන්නම්දකො... හැබැයි ඕකි වැඩිය ෙඟලන්න ආදවොත් මදේ හැටි බලාගන්න පුලුවන්....." "හරි හරි පැේදටො... දක්න්ති ගන්න එපා... දම් ෙැන් රෑ එකත් පුස දවලා... අපි නිො ගනිමු... දහට වැඩට යන්නත් ඕනදන....." "දහොඳයි සමාධි... එදහනම් ු ඩ් නයිේ ඇන්ඩ් සමවීේ ඩ්‍රීම්සම....." "ු ඩ් නයිේ මයි ලේ... සමවීේ ඩ්‍රීම්සම ද ො යූ ......" ++++++++

පාසල් වාර නිවාඩුව ආරම්භ වී ිගන දෙකකින් දුනානි නිවාඩුව ගත කිරීමට තාරකදේ නිවසට පැමිණියාය. ඇය පැමිණිදේ තම පියාදේ සුද ෝපදභොගී දමෝටර් රථදයන් දනොව සාමානය බසම රථයකිනි. සිය ගමන් බෑගය කදර් එල්ලා දගන නිවසට පැමිණි දුනානි දුටු තාරකදේ මව මහත් පුදුමයට පත් වූවාය.


දනොසැදලන දසදනහස

405

"සමසමසමසමසමසමසමසම.... අදන් දුව... ඇයි ඔයා බසම එදකන් ආදේ?... බසම එදකන් බැහැල පයින්මෙ ආදව?.. අයිදයෝ... කලින් කිේව නම් මම ත්‍රී වීල් එකක් ලෑසමති කරනව බසම සමටෑන්ඩ් එදක් හඳල එන්න...." මහත් දස කම්පනයට පත් මව කිවාය. "නෑ නැන්දෙ... මට හිතුන බසම එදක් එන්න ඕන කියල... අයිදයෝ... දම් ටික පයින් එන එක මහ දෙයක් දනදමයි... අපි කෑම්පින් ගියාම මීට වඩා ඇවිිගනවා...." දුනානි 'නැන්ො' කියා තමාට ආමන්ත්‍රණය කිරීම ගැන තාරකදේ මව ප්‍රීතිදයන් පිනා ගියාය. ඇය සිංහල ඇමතුම් වලට පුරුදු වී ඇතැයි ඕ සිතුවාය. දුනානි ඇයට වැඳ ආචාර කිරීම නිසා මව තවත් සතුටට පත් වූවාය. ඇය දුනානිදේ හිස සිම්බාය. "ෆූඌඌ... ඔයාදග ඔලුවට දහොඳටම ොඩිය ොල දුව... අදන් ඇයි ඔයා අපිට දකෝල් කරල කිේදව නැත්දත?... මම දකොදහොම හරි වාහනයක් එවනවදන.. බලන්නදකො දූ.. ඔයාදේ ටී නර්ේ එකත් ොඩිදයන් දතමිල...." "අදන් නැන්දෙ ඒකට කමක් නෑ... මම දගොඩක් එන්දජෝයි කරා දම් දවෝක් එක.... දකොළඹ වදේ දනදමයි... හරි ලසමසනයි දම් පැත්ත...." "එන්න දූ... ඔය ඇඳුම මාරු කරල දවොනම එකක් අර ගන්න... මම කෑම ලෑසමති කරන්නම්..." "අදන් හිගසමසියක් නෑ නැන්දෙ.. මට එච්චර බඩගිනි නෑ... පසමදස පුලුවන්..." "එදහනම් හන්න මම දත් ටිකක් හෙන්නම්... මම ඔයාටම කියල වැලි තලප ටිකක් හැදුවා.... ඔයා ආසදවයි...."


මදනෝ ද ොන්දසකා

406

"ම්ම්.. දනෝක් නැන්දෙ... දකෝ..තාරක අයියා හන්නවෙ?..." "නෑ දූ.. අයියයි මාමයි වැඩට ගිහිල්ල.. හැන්ෙෑවට ඒවි.... එන්න දූ... මම ඔයාට අක්කදග කාමදර් ලෑසමති කරා... අදන් දූ.. දබඩ් රූම් එදක් නාන කාමරයක් නම් නෑ... ඔයාට දගෙර තරම් සැප පහසු කම් නම් නැහැ දූ....." "අදන් නැන්දෙ.. ඒකට කමක් නෑ... මම ආසයි දම් දගෙරට.. හරිම සනීපයක් ෙැදනනව... " "ආදපෝ දූ... ඔයාට තව ටිකකින් එපා දවයි.. දගෙර වදේ දමදහ හතින් ඒසී නැහැදන.. ෑන් එක විතරයි තිදයන්දන....." "මට ෑන් එක ඇති නැන්දෙ... මම හරි ආසයි දම් වදේ ගදම් ලයි ම එකට...." "ම්ම්ම්.. මදග දනෝක් දූ.. ඔයාට ඕන තරම් කල් දමදහ හන්න දූ... අපි හරිම ආසයි ඔයා හන්නවට.. අක්කා ගියාට පසමදස අපිට හරි පාළුයි දූ.. දකොදහෙ හතින්.. දම් තාරක අයියා දකොයි දවලාවකවත් දගෙර නැහැදන.... එදහනම් දවොනම එකක් අරදගන දපොඩ්ඩක් දරසමේ කරන්න... මම තුවායක් කාමදර් තිබ්බා..." "තෑන්ක්සම නැන්දෙ..." දුනානිදේ හැසිරීම ගැන තාරකදේ මව අතියයින්ම පැහැදීමට පත් වූවාය. ඇය යම් සංයමයකට පත් වී තිබීම ඇයට සතුටක් දගන දුන්දන්ය. ++++++++

එිගන සවසම යාමදේ තාරක නිවසට පැමිණිදේ නුරුසමනා සමවරූපයකිනි. "දමොකෙ පුතා... නිකන් දක්න්තිදයන් වදේ?..." මව ඇසුවාය.


දනොසැදලන දසදනහස

407

"නෑ අම්දම්... මට ෙැන් දම් ාමසිදේ වැඩ එපා දවලා තිදයන්දන... බලන්න… දම් හිගසමසිදය සමදටොක්සම දචක් කරන්න කිේවා.. ෙැන් හතින් ඔක්දකොම තිදයේිග අෙ රෑ දවනකන් දම් දපොත් වල ගණන් බැලන්සම කරන්න ඕන... ෂික්... අෙ හැන්ෙෑදව මම සමාධි එක්ක ගමනක් යන්න හිටිදය.. ෙැන් ඒක කරන්න බෑ... ෂික්.. මට ඇති දවලා තිදයන්දන අම්දම...." "අදන් පුතා.. ඔයාට වැඩ කරන්න අමාරු නම් ඔය ාමසි එදකන් අයින් දවන්න... ඔයා දෙොසමතර දකදනක් දවන්න හන්න දකදනක්... හතින් දම් වදේ නැදහන්න ඕන නෑදන.. අනික ඔයාට රසමසාවක් කරන්න උවමනාවකුත් නැහැදන.... " "නෑ අම්දම... මම එදහම ොලා යන්දන නැහැ.. සමාධි මට කියල තිදයන්දන කිසිම දේකින් පසමසට යන්න එපා කියල... මම වැඩ කරන්දන ඒ විිගයට තමයි...." "හමම්... ඔයාදග කැමැත්තක් පුතා... ඒත් ඔයා දම් වදේ නිකන් කරෙර දවන්න ඕන දකදනක් දනදමයි... දම්.. ඒක දනදමයි.. අන්න දුනානි නංගි අෙ ෙවල් ආවා...." "ආ.. එයා ආවෙ?... දකෝ ෙැන්?......" තාරක ගණන් දපොත් දම්සය උඩට විසි කරමින් ඇසීය. "අන්න කාමදර්ට දවලා හන්නව... වැඩිය එළියට ආදව නැහැ දගෙර කවුරුත් නැති හින්ො..." "හඃ... කාමදර්ට දවලා දමොනව කරනවෙ ෙන්දන නෑ...." තාරක උපහාසදයන් කීය. "දම් පුතා.... ඒ ළමයදග හිත රිදෙන්න එදහම අරවා දම්වා කියන්දන නෑ... දත්රුනාෙ?....." මව දසමින් කීවාය.


මදනෝ ද ොන්දසකා

408

"ආආ... එයා දහොඳට අම්මට බටර් එක ගාලා දනේ කරදගන තිදයන පාටයි.... අම්මට එයාව දල්ලි කර ගන්න ඕන නම් දවන පුදතක් දහොයා ගන්න දවයි... හරිෙ?...." "නිකන් පිසමසු කතා දනොකිය හන්න පුතා... ඒ ළමයට එදහම ඕන කමක් නෑ... මාත් එක්ක හරිම ලසමසනට..හරිම ුසරතල් විිගයට කතා කරා... දකොදහෙ හතින්.. ඔයාට ඒ ළමයව දේන්න බැහැදන.. දම්.... අඩු ගාදන ඒ ළමයා ඔයාදග නෑනා කියලවත් ගාණක් ඇතුව හන්නදකො....." "හමම්... නෑනා තමයි...." දමදස කියූ තාරක ඔුසදේ කාමරයට ගිදේය. තාරකදේ කට හඬ ඇසුන දුනානි සිය කාමරදයන් එළියට ආවාය. "නැන්දෙ...තාරක අයියා ආවා දන්ෙ?... මට කතා කරනවා ඇුසනා..." "ඔේ දූ ඔය ආදේ.. ආපු දවදල් හඳන් තරහ ගිහිල්ලා…. දම් ාමසි එදක් දමොකේෙ වැඩක් කරන්න තිදයනව කියල...." "අදන් නැන්දෙ..අයියට දපොඩ්ඩක් එන්න කියන්නදකො... මම දගොඩ කාදලකින් ෙැකලත් නැහැදන...." "අදන් මන් ෙන්දන නෑ දම් ළමයට දමොනව දවලාෙ කියල.... මම කතා කරන්නම්…. දූ ගිහින් දම්දසට වාඩි දවන්න.. ෙැන් දත් දබොන දවලාවදන... "හා නැන්දෙ... තවම මාමා ඇවිත් නෑ දන්ෙ?...." "ආදපෝ.. එයා එනදකොට රෑ දවයි...."


දනොසැදලන දසදනහස

409

දුනානි දත් දම්සයට ගියාය. සමවල්ප දවලාවකින් රවා ගත් මුුසණින් යුතුව තාරකෙ දම්සයට වාඩි විය. "හදලෝ තාරක අයියා.. දකොදහොමෙ?..." "හමම්.. වරෙක් නෑ නංගි.... ඔයාට දකොදහොමෙ?...." "දහොඳින් හන්නව අයිදය... අෙ ෙවල් තමයි ආදව...." "හමම්...." "අයියා හැමොම වැඩ ඇරිල එන්දන දම් දවලාවටෙ?......" "හමම්....." "අයියා හැමොම වැඩට යනවෙ?....." "හමම්...." "අදන් දමොකේෙ අයිදය.. හැම එකටම බකමූදණක් වදේ ුසම් ුසම් ගාන්දන... ඔයා මාත් එක්ක තරහෙ?..." දුනානි ඇඬුම් මුුසණින් ඇසුවාය. "දම් පුතා... දමොකේෙ ඔයාට දවලා තිදයන්දන් ආ?.. නංගි දමච්චර දලන්ගතු විිගයට ඔයා එක්ක කතා කරනවා.. ඔයා නිකන් නුුසරට හන්නවා...." උරණ වූ මව කීවාය. "අයියට මහන්සි ඇති නැන්දෙ... දගොඩක් මහන්සි දවලාදන හන්දන... මම පසමදස කතා කරන්නම්...." එවිටම තාරකදේ දුරකථනය නාෙ විය. "හදලෝ සමාධි... අදන් බලන්න දකල්දල... දම් දකදහම්මල් ාමසිදය සමදටොක් බුක්සම ටික දහට උදේට බැලන්සම කරල දෙන්න ඕන.. අදන් පැටිදයො අෙ අර ගමන යන්න විිගයක් නැහැ... ආ.. හරි..


මදනෝ ද ොන්දසකා

410

ෂුවර් දකල්දල... අපි දහට යමු.. අෙ ගියා නම් තමයි දහොඳ... ෙැේසම ඕදක්... දේක් දකයා..... බුදු සරණයි...." තාරක දුරකථනය දම්සය උඩට විසි කදළය. "ෂික්..... " දකෝපයට පත් තාරකට කියවුනි. "අයියා අෙ සමාධි අක්කි එක්ක ගමනක් යන්න ේලෑන් කරල තිබුනෙ?....." "ඔේ...." තාරක කිසිම හැඟීමකින් දතොරව කීය. "හතින් දම් සමදටොක් වැදඩ් හින්ෙෙ යන්න බැරි?....." "ඔේ....." "ඒක දහට උදේට දෙන්න ඕනෙ?......" "ඔේ ළමදයො ඔේ... දමොකේෙ දම්ක නිකන් උසාවියක් වදේදන.... ප්‍රයමන වැලයි....." දම්සදේ හිස තබාගත් තාරක කීදේය. "අදන් අයිදය.. ඔයාට තරහ ගන්න දෙයක් මම කිේදව නෑ.... දම් අයිදය... ඕක කරන විිගය මට කියල දෙන්න.. මම කරල දෙන්නම්.... අයියා සමාධි අක්කි එක්ක ේලෑන් කරපු ගමන යන්න....." "නංගි......." හිස එසවූ තාරක පුදුමදයන් ඇසීය. "ඔේ අයිදය... මට පුලුවන්.. නම්බර්සම බැලන්සම කරන්නදන තිදයන්දන... මම කරල තියන්නම් දහට උදේට දගනියන්න පුලුවන් දවන්න... මට හතින් දවන වැඩක් නැහැදන...." තාරකට දමය අෙහා ගත දනොහැකි සිදුවීමක් විය. දුනානි පිලිබඳව ඔුසදේ සිදත් තැන්පත් වී තිබුදන් ඍණාත්මක ආකල්පයකි. එදහත් දුනානිදේ දම් හඟිය නිසා තාරක වික්ෂිේත භාවයකට පත් විය. දුනානිදේ යම් දවනසක් ඔුසට දපදනන්නට


දනොසැදලන දසදනහස

411

පටන් ගත්දත්ය. ඇදේ මුුසදණ් ඇඳී තිබුන අහිංසක දපනුම ඔුසදේ උරණ වූ සිතට සහනයක් දගන දීමට සමත් විය. "නංගි... ඔයාට දම්ක කරන්න අමාරුයි.... අනික මම දකොදහොමෙ නිවාඩුවට ආපු ඔයාදගන් දම් වදේ වැඩ කර ගන්දන... ඒක හරි නැහැ...." "පිසමසු නැතුව හන්න අයිදය.. නිවාඩුවට ආව කියල මට නිකන්ම හන්න පුලුවන්ෙ?... අනික ෙැන් රෑ දවන්නත් ළඟයි.. හතින් මට දවන කරන්න වැඩකුත් නැහැදන.. මම ඕක කරන්නම්.. අයියා අක්කිත් එක්ක ඒ ගමන යන්න... කරන විිගය මට කියල දෙන්නදකො..." "හතින් බලන්න පුතා.. නංගි දකොච්චර දහොඳෙ කියලා... ඔයා නිකන් කිසිම දහතුවක් නැතුව ඒ ළමයට පුම්බනවා... ඔච්චර කුහක දවන්න එපා පුතා...." මව කීවාය. "අදන් නැන්දෙ.. අයියට එදහම කියන්න එපා.. අයියා මහන්සි දවලාදන දගෙර ආදව.. එදහනම් අයිදය මට කියල දෙන්නදකො වැදඩ් කරන විිගය..." දම් දපරළිදේ ආයමචර්යය තාරකට වටහා ගැනීමට අමාරු විය. දුනානිදේ භානා විලායයෙ දවනසම වී ඇති බව ඔුසට දත්රුම් ගිදේය. දම් නිසා ඔුසට දුනානි ගැන සදහෝෙර දලන්ගතු කමක් ඇති දවන්නට පටන් ගත්දත්ය. තාරක දුනානි දෙස ඒ සදහෝෙර සමදන්හය හසමමතුවී දපදනන බැල්මකින් ඇස පිය දනොදහලා බලා සිටිදේය. දුනානි ෙයාව මුසු ෙෑසින් තාරක සමග අහිංසක දලස දසමින් සිනාසුනාය. නාෙළු වන් ඇදේ දෙදතොදල් ඇඳුනු ඒ සිනාව තුලින් ආෙර නැදගණියකදේ ප්‍රතිබිම්බය තාරකට දපදනන්නට විනි. ඔුසට ෙැනුදන් විසමතර කල දනොහැකි හැඟීමකි. තාරකදේ දම් හරියේව නිසා සදහෝෙර ආලදේ බීජය සිතට ඇතුලුවුන දුනානිටෙ එවැනිම හැඟීමක් ඇතිවිය.


412

මදනෝ ද ොන්දසකා

"දහොඳයි නංගි... මම ඔයාට කියල දෙන්නම්.. ඔයාට පුලුවන් නම් එක්දසල් සමදප්‍රඩ්ට්ේ එකකට ොල කරන්න..." "ෂුව' අයිදේ... මම එදහම කරන්නම්.... මම එක්දසල් වලින් දගොඩක් වැඩ කරල තිදයනව.... " දුනානිට කාර්යය කරන ක්‍රමය කියා දුන් තාරක දුරකථන පණිවිඩයකින් ෙැනුම් දී කළින් සැලසුම් කල ගමන යෑමට සමාධි හමුවට ගිදේය. "සමාධි..මට නම් දම්ක අෙහා ගන්නත් බෑ.. දම් දකල්ල ඇත්තටම හැිගලෙ... එදහම නැත්නම් මවා පෑමක් කරනවෙ කියල...." සමාධි සමග ගමන යෑමට පිටත් වූ තාරක ඇයට විසමතරය කීදේය. "තාරක.. ඔයා හතින් හැම දෙම නුුසරට බලන්දන... දුනානි නංගි එදහම හැිගල කියල අපි වියමවාස කරමු.... අපි දපොසිටිේ විිගයට හිතමුදකො.... එදහම හිතාදගන එන දේකට මූණ දෙමු..." "මට දත්දරන්දන නෑ සමාධි.. දම්කි අර හසමසර හිටිය දකල්ල දනදමයි... ඔය දකල්දලො මාර කේටයි.. මට නම් හිතා ගන්න බෑ... දම්ක ඇක්ටින් පාරක්ෙ ෙන්දන නෑ... " "තාරක... ඇක්ටින් හරි..නැතුව හරි.. දුනානි නංගි ෙැන් දහොඳින් හන්නවදන..අපි ඒක අගය කරමු.... දමොනව වුනත් අක්කා ගදම් ගති තිදයන ගර්ල් දකදනක්දන ෙැන් දකොළඹ හිටියට.. හතින් සමහර විට අක්කදග ඒ ගති නංගිට පුරුදු දවලා ඇති.... දකොදහොම වුනත් අපි වර්තමානදේ ජීවත් දවමු තාරක.. හසමසරහට දවනසම වුදනොත් අපි ඒක ඒ දවලාවට බලා ගනිමු... " "අදන් මන් ෙන්දන නෑ සමාධි.. මදේ ඔලුව අවුල් දවලා තිදයන්දන දම් දකල්ල හින්ො..."


දනොසැදලන දසදනහස

413

"අයිදයෝ පැටිදයෝ...ඕක ඔලුව අවුල් දවන්න දෙයක්ෙ?.. ඔයත් ආසාදවන් හිටියදන නංගිදයක්ට... උනාන්ටයි පසිඳුටයි දෙන්නටම දනෝක් නංගිදයො හන්නව... ඔන්න ෙැන් ඔයාටත් ඒ වදේ නංගිදයක් හන්නවා... හතින් ඒකට සන්දතෝස දවන්නදකො..." තාරකදේ හිස ආෙරදයන් පිරිමිගමින් සමාධි කීවාය. එො රාත්‍රිදේ සමාධි ඇදේ නිවසට ඇරලවා තාරක දගෙර පැමිදණන විට රාත්‍රී එදකොළහත් පසු වී තිබුනි. "නංගි නිිගෙ අම්දම්?...." නිවසට පැමිණි විගස තාරක මවදගන් ඇසීය. "හමම්.. ෙැන් ටිකකට හසමදසල්ල තමයි කාමදර්ට ගිදේ.. බලන්න.. ඒ ළමයා රෑට කන එකත් පරක්කු කරල ඔයාදග වැදඩ් කරා.. මට හරියට දුක හිතුනා... හතින් මම බදලන්ම වදේ රෑ කෑම දුන්නා... තාත්තත් හරිම සන්දතෝස වුනා එයා ගැන... තාත්තා එක්කත් හරිම ුසරතල් විිගයට කතා කරා... අන්න වැදඩ් ඔක්දකොම හවර කරලා දපොත් ටික දම්දස උඩ තිබ්බා... තව දමොකේෙ ෂීේ එකක් හෙල කම්පියුටර් එදක් තිදයනව කිේවා... මට ඕවා දත්දරන්දන නෑ... උදේට ඔයාටම කියන්න කිේවා...." පරිගණකය විවතත දකොට බැලූ තාරකට දුනානි කාර්යය මනා දලස සිදු කර ඇති බව වැටුසනි. "ම්ම්ම්... නංගි වැදඩ් හරිම පිළිදවලට කරල තිදයනව අම්දම.. මට නම් දම්ක විසමවාස කරන්නත් අමාරුයි..." "ඔයා හරිම නරකයි පුතා.. ඒ ළමයට හැන්ෙෑදව පුම්බපු විිගය.." "හමම්ම්ම්... නංගි නිිගෙ ෙන්දන නෑ... හන්න මම දපොඩ්ඩක් ගිහින් බලලා එන්න...."


414

මදනෝ ද ොන්දසකා

"දම්... ඔයාට විකාරෙ ගෑණු ළමදයක්දග කාමදර්ට එදහම යන්න.... හන්න මාත් එනව..." තාරක මවත් සමග දුනානිදේ කාමරයට ගිදේය. කාමරදේ දෙොර වසා තිබුදන් නැත. දම්ස විදුලි පහන ෙැල්දවමින් තිබුනි. දෙොර තිරය මෙක් පදසකට කල තාරක දසමින් කාමරය තුලට හිස දපේදේය. කුඩා මල් වැටුන දරෝස පැහැති ිගග පිජාමා කළිසමකින් සහ එයට ගැලදපන උඩ ඇඳුමකින් සැරසී දකොේටයක් තුරුලු කරදගන පැත්තකට හැරී නිො සිටි දුනානි දුටු විට තාරකට මහත්වූ පහන් සංදේගයක් ඇති විය. ඇදේ මුවදේ සිහින් සිනාවක් ඇඳී තිදබනු තාරක දුටුදේය. දකොණ්ඩය මෙක් අවුල් වී තිබුන දහයින් ඇදේ ෙඟකාර සුරතල් දපනුම හසමමතු වී දපදනන්නට තිබුනි. තාරක ධයානයකට සමවැදුනාක් දමන් ටික දේලාවක් නිිග දලොවට පිවිසුන දුනානි දෙස බලා සිටිදේය. ඔුසදේ සිදත් ඇය ගැන මහත්වූ සදහෝෙර දලන්ගතුකමක් ලියලා වැදඩන්නට විය. ඇය තමාදේම නැදගණියක දලස ඔුසදේ චිත්ත සන්තානයට ෙැදනන්නට විය. සුරතල් නැදගණියක් නිසා හටගත් සදහෝෙර ආලදයන් ඇයදේ කම්මුලට හාදුවක් දීමට ඇතිවූ ආයාව ඔුස මැඩ ගත්දත් අමාරුදවන්ය. ඔුසදේ ෙෑසට කඳුලු පිරුනි. "අම්දම... මට නංගි ගැන දලොකු ආෙරයක් හිදතනව...." තාරක සිය මවට දකොඳුරා කීදේය. "ම්ම්.. ඔේ.. මට දත්රුනා පුතා... ෙැන් නංගිට නිො ගන්න දෙන්න... දහට උදේ කතා කරන්නදකො...." ඇඳ අසලට ගිය තාරක දපොදරෝණය දුනානිදේ ඇඟ උඩින් එලුදේ උතුරා යන සදහෝෙර දප්‍රමයකින්ය. හතා මතදු දලස ඇදේ හිස පිරිමැිග තාරක විදුලි පහන නිවා ෙමා මව සමග කාමරදයන් පිට විය.


දනොසැදලන දසදනහස

415

++++++++

පසුිගන අවිගවූ තාරක මුව දෙෝවනය දකොට කෑම කාමරය දෙසට ගිදේය. දුනානි දම්සයට වාඩිවී සිටිනු දුටු ඔුස පුදුමයට පත් විය. "ු ඩ් දමෝනින් තාරක අයියා.... යූ හැඩ් අ ු ඩ් සමලීේ?....." "ු ඩ් දමෝනින් නංගි... හයසම.. අයි සමදලේේ දවල්...." "අදන් දසොරි තාරක අයියා.. මට ඊදය රෑ ඔයා එනකන් හන්න බැරි වුනා... මහන්සියට නින්ෙ ගියා අදන්… ඒත් මම වැදඩ් කරල තිබ්බා...." "අදන් ඒකට කමක් නෑ නංගි... තෑන්ක් යූ දසෝ මච්.. ඔයා දනෝක් එකට කරල තිබුනා... දලොකු දහල්ේ එකක් ඔයා කදර්...." "යු ආ' දවල්කම් තාරක අයියා...." "නංගි... මට 'තාරක අයියා' කියන්දන නැතුව නිකන් 'අයියා' කියන්නදකො... මම ඔයාදග අයියා වදේදන..." "ම්ම්ම්ම්ම්.. ඔේ මම ෙන්නවා... ඒත් හතින් මට අයියා දකදනක් හන්නවදන.. ඔයාදේ මචං...හි.හි.හි... එයා මදේ අයියා... ඔයා මදේ තාරක අයියා... දන්ෙ?..." "අම්දම්...ඔයත් එක්ක නම් කතා කරල ිගනන්න බෑ නංගි... හරි හරි... ඔයාට ඕන විිගයකට කියන්නදකො...." "ඕ...දඩෝන්ේ බී සෑඩ් අයියා... හරි මම ඔයාටත් අයියා කියල කියන්නම් දකො... හි.හි.හි... දම්.. ඔයා දබඩ් ටී එක ගත්තෙ?...." "නෑ නංගි....." "හන්න මම දගනත් දෙන්නම්... නැන්ො කිචන් එදක් හන්දන...."


416

මදනෝ ද ොන්දසකා

"දම් පිසමසුෙ නංගි... ඔයා හන්න... මම ගිහින් ගන්නම්...." "ඔදහොම හන්නදකො... පිසමසු නැතුව... ෙැන් ඔයාමදන කිේදව ඔයා මදේ අයියා කියලා... හතින් නංගි අයියට දත් එක දගනත් දුන්නම දමොකෙ.. දන්ෙ?..." "දම්කි එක්ක නම් කතා කරල ිගනන්න බෑ...." තාරක තමාටම කියා ගත්දත්ය. "ඔයා පිජාමා එක ඇන්ෙම හරිම ලසමසනයි... හරිම ුසරතල් විිගයට දේනව නංගි....." දත් පානය කරමින් තාරක කීදේය. "මම හතින් හැමොම පිජාමා තමයි ඇන්දෙ.... සමාධි අක්කි පිජාමා අඳින්දන නැේෙ?..." "නෑ... එයා නයිටීසම තමයි රෑට අඳින්දන...." "ආආආආ... ඒ කියන්දන අක්කි නයිටීසම ඇඳදගන හන්නව ෙැකල තිදයනව දන්ෙ... හන්නදකෝඕඕඕ... මම නැන්ෙට කියනවාආආ....." දුනානි තාරකදේ කම්මුලට තේටුවක් ෙමමින් කීවාය. "අ..නෑ..දම... මම.. මම එදහම ෙැකල නෑ... අඳින එක ෙන්නව විතරයි...." "හතින් දමොදකෝ අයිදේ... අක්කි ඔයාදග ලේ එකදන්... හතින් නයිටි වැඩ දපොඩ්ඩක් කරාට දමොදකෝ දවන්දන... දනෝක්දන එතදකොට දන්ෙ?.... හි.හි.හි..." "නමනමනමන.ම . දම් නංගි... දහමින් කියන්න... අම්මටයි තාත්තටයි ඇුසදනොත් මාර දකළියක් තමයි දවන්දන...." "ආසයි බයයි දන්ෙ... දහොරා... හි.හි.හි...." "දෙනව මම උඹට පාරක්... ෙඟ දකල්ල....."


දනොසැදලන දසදනහස

417

පියා, මව, තාරක සහ දුනානි එකට දම්සයට වාඩිවී උෙෑසන ආහාරය භුක්ති වින්දෙෝය. දුනානිදේ හැසිරීම සහ කතා විලායය තිදෙනාම මහත් පැහදීමකට පත් කිරීමට සමත් විය. කලකට හහත සංකර දලස හැසිරුනු දුනානි සංවර භාවයකින් දමදස කටයුතු කිරිම ඔවුන්දේ පුදුමයට දමන්ම සන්දතෝසයටෙ දහතු විය. තාරකට ඇතිවූ හැඟීම විසමතර කිරීමට අපහසු විය. ඔුස දුනානිට මහත් දස ඇලුම් කරන්නට විය. "අයියා.. ඔයා ෙැන් වැඩට යනවා දන්ෙ?..." ආහාරය නිමවූ පසු දුනානි ඇසීය. "ඔේ නංගි... ඔයාට දමොනව හරි ඕනෙ?....." තාරක ඇසීය. "අයියා ළඟ සිංහල MP3 සින්දු තිදයනවෙ?... තිදයනවනම් මට දෙන්නදකො දහොඳ සින්දු ටිකක්... මම අහන්න ආසයි... මම ළඟ තිදයන්දන හංේලිනම චාේ නම්බර්සම විතරයි...... " "නා.. හරිම දනෝක් දන නංගි... ඔයා සිංහල සින්දු වලට ආසා කරන එක... මට මාර හැී නංගි ඔයා ගැන... මදේ මලෑනම ඩ්‍රයිේ එක ඔයාට දෙන්නම්.. ඒදක අලුත් ලේ දසෝන්ේසම ටිකක් තිදයනව... ඔයා ආසාදවයි....." "ම්ම්ම්.. තෑන්ක්සම අයියා... ලේ දසෝන්ේසම දහොඳ හතින් ඔයාටදන.. හි.හි.හි..." "දමොදකෝ?.. ඔයා ෙැන් නාකි ආච්චිදයක්ෙ..හි.හි.හි.." "අයිදයෝ.. මම විහිළුවට කිේදව අදන්.... දම් අයිදය... මම අෙ උදේ දපොඩ්ඩක් යනව ටවුන් එදකයි.. ද ෝේ එදකයි දපොඩ්ඩක් ඇවිිගන්න... ද ෝේ එක උඩට ගියාම මූෙ ලසමසනට දේනවලු දන්ෙ..."


418

මදනෝ ද ොන්දසකා

"දම් නංගි.... ඔයා තනියම දකොදහවත් යන්දන එදහම නෑ හරිෙ?... ඔයා වදේ ලසමසන දකල්දලක් තනියම ගිදයොත් දහොඳට තිදේවි... මම ඔයාව එක්ක යන්නම් අෙ හැන්ෙෑවට.. තනියම දකොදහවත් යන්දන නෑ හරිෙ....." තාරක තිගන් කීය. "ඒ දමොදකෝ අයිදය?... කවුරුහරි මාව උසමසන් යාවිෙ.. හි.හි.හි..." "නංගි... විහිළු දනදමයි හරිෙ... ඔයා වදේ ලසමසන දකල්දලක් ෙැක්දකොත් දම්දක හන්න අසහන කාරයින්ට පිසමසු හැදෙයි.... ඒ හින්ෙ ඔයා යන තැනක යන්දන මාත් එක්ක දත්රුනාෙ?… මුරණ්ඩු දවන්න විතරක් එපා......" "අම්දමෝඕඕඕඕ.... සැර විතරක්... ඔයා නම් අයිය දකදනක්ම තමයි.... මදේ අයියවත් මට දමච්චර ආෙදර් නෑ අදන්... එයා මම යන එන තැන් දමොනව ගැනවත් දහොයන්දන නෑ... " "ඔයාට දමොදකක් හරි අත තියල තිබුදනොත් මම ඌව මූදෙ ගිල්ලනවා....." "ඔයා මට දමච්චර ආෙදරයි කියල මම හිතුදව නෑ අයිදය... අදන් අයිදය... ඒ වුනාට අයියට මාත් එක්ක යන්න බැහැදන… ඔයාට සමාධි අක්කිව හවසට මීේ දවන්න ඕනදන..." තාරකදේ අත අල්ලා ගත් දුනානි සුරතල් බසින් කීවාය. "ම්ම්ම්.. මම කියන්නම් නංගි.... එදහනම් අෙ හවසට අපි තුන් දෙනාම මීේ දවලා ඇවිිගන්න යමු... ඔයත් ආස ඇතිදන සමාධි අක්කිව මීේ දවන්න..." "නා.. හරි දනෝක් අයිදය.. මමත් හරිම ආසයි අක්කිව මීේ දවන්න... අක්කි මාත් එක්ක තරදහන් හන්නවෙ ෙන්දන නෑ එො දවඩින් එදක් වුන දේවල් හින්ෙ...."


දනොසැදලන දසදනහස

419

"අයිදයෝ පිසමසුෙ නංගි.... සමාධි අක්කි තරම් ලසමසන හිතක් තිදයන දකදනක් මම ෙැකල නෑ... එයා ඔයාට දගොඩාක් ආෙදර් දවයි.... එදහනම් නංගි හවසට ලෑසමති දවලා හන්න.... මම ටිකක් කලින් දගෙර එන්න බලන්නම්... " "ෂුව' අයියා... එදහනම් ඔයා පරිසමසමින් වැඩට යන්න... දේක් දකයා... " "බායි නංගි... පරිසමසමින් හන්න... දමොනව හරි ඕන නම් මට දකෝල් එකක් දෙන්න...." දුනානි දම් ආකාරයට තමාට සමීප දේයැයි තාරක කිසිම විටක සිතුදේ නැත. ++++++++

තාරක ඖනධාලදයන් දකටි නිවාඩුවක් ලබා ගත්දත්ය. "දම් පසිඳු.. උඹට පුලුවන්දන වැඩ ටික බලා ගන්න... සමදටොක්සම වැදඩ් හවර හින්ෙ අෙ දපොඩ්ඩක් වැඩ අඩුයි..." "හරි මට පුලුවන්... දමොදකෝ අෙ උඹ කළින් යන්දන?... සමාධි එක්ක වල් ටුවර් එකක් යන්නෙ?.. හි.හි.හි..." "කඩනව උදේ දහොම්බ.... මම කවොවත් සමාධි එක්ක වල් ටුවර් ගිහින් තිදයනවෙ?... උඹ තමයි අනුත්තරා එක්ක පඳුරු අසමදස රිංගන්දන...හි.හි.හි...." "හරි හරි.. උඹ එදහනම් බීච් එදක් සිල් අරදගන හන්නව ඇති.. අදන් පලයන් බන් යන්න... දම්..... දකොදහෙ අෙ උඹ යන්දන?...." "දුනානි නංගිට ද ෝේ එකට යන්න ඕනලු... හතින් එයාව එක්ක යන්න ඕන..ඊට පසමදස සමාධිත් එක්ක තුන් දෙනාම දපොඩි රවුමක් ගහනවා..."


420

මදනෝ ද ොන්දසකා

"අේපට සිරි... ඒ කියන්දන අෙ උඹ දකල්දලො දෙන්දනක් එක්ක වැඩක් කරන්න වදේ දන්ෙ... අම්දමෝ... නියම චාන්සම එක දන්ෙ?.... හි.හි.හි... " "දම් පසිඳුදවො... නිකන් වල් කතා දනොකියා හඳපන්... ගිහිල්ල මිරික ගනින් අනුත්තරාදග ................. මම කියන්දන නෑ උඹට... දම් මම යනවා.. එදහනම් උඹ හයට ාමසිය වහපන්.." "හරි මචන්.. දහට හම්බ දවමු... බායි...." තාරක නිවසට පැමිදණන විට දුනානි ගමනට ලෑසමති වී සිටියාය. කුඩා ගමන් මල්ලක් පිදේ එල්ලාදගන ෙණ හිස දතක් ිගග දඩනිම් කළිසමකින් සහ අත් දකොට කමිසයකින් සැරසී සිටි දුනානිදේ ුසරු බුුසටි ෙඟකාර දපනුම සහ ලාවණයය දහොඳින් හසමමතු වී දපනුනි. ඕනෑම පිරිමි ළමදයකු ඇය දෙස දෙවරක් බැලීමට දපළඹීම පුදුමයක් දනොදේ. ඇය පැළඳ සිටි සුදු පැහැති කැන්වසම පාවහන් යුගලය නිසා ඇදේ ක්‍රියාට්ලි බවෙ මතුවී තිබින. "අම්දමෝ නංගි... ඔයාව දකොල්ලන්දේ පරිසමසම් කරදගන දගනියන එක තමයි අමාරු... හි.හි.හි..." "ඒ දමොදකෝ අයිදය?....." "ඇයි ළමදයො... ඔයාදග ලසමසනයි.. කියුේ ගතියයි.. සමදපෝටි ලුක් එකයි හින්ො හැරිල බලන්දන නැති දකොල්දලක් හන්නවනම් ඌ දපොන්නදයක් දවන්න ඕන..." "අයිදයෝ.. මම එච්චර ලසමසන නෑ..." දුනානි පැවසුදේ සිහින් සතුටක් ඇතිවය. "බය දවන්න එපා.. මම ඔයාව බලා ගන්නම්.. දම්... මම හක්මනට දවොනම එකක් ොලා ඇඳුම මාරු කරදගන එන්නම්.. හන්න දපොඩ්ඩක්...."


දනොසැදලන දසදනහස

421

දුනානි සහ තාරක බසම රිදයන් නගරයට ගිදයෝය. බසම රිදේිග සහ මග දතොටදී දුනානි දබොදහෝ පිරිමින්දේ කාම පරවය බැල්මට ලක් වූවාය. තාරක ළඟ සිටි නිසා කිසිදවකු ඇදේ දයෞවන සිරුර සමපර්ය කිරීමට තැත් කදල් නැත. දුනානිට බැල්ම දහලූ පිරිමින් දෙස රවා ගත් මුුසණින් බැලූ තාරක ඇදේ දපම්වතා යයි ඔවුන් සිතුවා වීමට පුලුවන. "සමසමසම... බලන්න නංගි... හැම එකාම ඔයා ිගහා කන්න වදේ බලනවා... දහොඳයි ඔයා තනියම එදහම ආවනම්... ෂුවර් එකට ඔයාව උසමසන්න ට්‍රයි කරනවා එදහනම්..." බසදයන් බැස නගරය දෙසට ගමන් කරන අතදර්දී තාරක කීය. "හඃ... මාත් නිකන් හන්දන නෑ අයිදය... දෙනව බෑේ එදකන් මූණට..." "අම්දම්... චණ්ඩි දකල්දලක් වදේ දන්ෙ ඔයා.. දම්.. අපි යමුෙ ද ෝේ එකට?.... ඔයා යන්න ඕන කිේවදන... " "හා අයිදය යමු ..." දකොටුදේ ඇති නාවුක දකෞතුකාගාරය නැරඹීම දුනානිට අවයය වූ නිසා දෙදෙනා එම දකෞතුකාගාරය නැරඹීමට ගිදයෝය. එහි ඇති පුරා වසමතු සහ දකෞතුක භාණ්ඩ දුනානි හතා ඕනෑ කමින් අධයයනය කරනු දුටු තාරක මහත් විමතියට පත් විය. දපර කාලදේිග දකළි දලොල් සංකර තරුණියක වූ දුනානි දමවන් සංයමයකින් කටයුතු කරනු ෙැකීම නිසා තාරකදේ ඇයට ඇති පැහැදීම සහ දලන්ගතු කම දෙු ණ දතු ණ විය. ඇය වැනි නැදගණියක ලැබීම ගැන ඔුස මහත් සතුටට පත් විය. දුනානි ගැන ඇතිවූ සදහෝෙර ආලදයන් ඔුස මහත් සැහැල්ලුවට පත් විය. දකෞතුකාගාරය නැරඹීදමන් පසු දෙදෙනා දකොටුදේ හහලටම දගොසම එළිමහදන් බංකුවක වාඩි වූදවෝය.


422

මදනෝ ද ොන්දසකා

"සමසමසමසම.. හරි ලසමසනට මූෙ දේනව දන්ෙ අයිදය....." "ඔේ නංගි... පතතුගීසි කාරදයොයි.. ඊට පසමදස ලන්දේසි කාරදයොයි දම් දකොටුව හෙල තිදයන්දන මූදෙන් එන නැේ දහොඳට දේන්න දන... " "ඇත්තෙ අයිදය?.. අයියා දහොඳට හිසමට්‍රි ෙන්නව වදේ.. මම නම් දමදලෝ දෙයක් ෙන්දන නෑ අදන්... මම මැේටිදයක්දන.... හි.හි.හි..." "අදන් නංගි.. එදහම කියන්න එපා... ඔයා මැේටිදයක් දනදමයි.... මම ඔයාට කියල දෙන්නම්දකො.. ඔයා දහොඳට හදගන ගන්න නංගි.... හසමදකෝදල වැඩ උනන්දුදවන් කරන්න හරිෙ?.. පුසගිය දේවල් ගැන හිතන්න එපා... ඒව අමතක කරල ොන්න... ඔයා ෙැන් මදේම නංගි... " තාරක දුනානිදේ ඔලුව ආෙරදයන් අත ගාමින් පැවසීය. "ෂුව' අයිදය.. මම දහොඳට හදගන ගන්නම්.. අයියා මම ළඟ හන්නවදන...." "ඔේ නංගි... මම විතරක් දනදමයි.. සමාධි අක්කිත් ඔයාට දහල්ේ කරයි...." "ම්ම් හරි දනෝක් අයිදය... දම්.. සමාධි අක්කි කීයටෙ එන්දන?....." "එයා වැඩ හවර දවනදකොට පහ විතර දවනවා.. මම කිේවා ද ෝේ එකට එන්න කියල... ඔයාට බඩගිනිෙ නංගි?...." "නෑ අයිදය... අපි අක්කිත් ආවම දමොනව හරි බයිේ එකක් ගනිමු... දම්.. අයියා කවෙෙ දමඩ් ැකල්ටි යන්දන?...." "තව ටික කාලයක් යයි නංගි... දම් එක එක ප්‍රයමන හින්ො හරි ෙවසක් කියන්න බැහැ...."


දනොසැදලන දසදනහස

423

"ම්ම්ම්.. අයියා දඩොක්ට දකදනක් වුනාම අපිව අමතක දවයි දන්ෙ?......" "අදන් නෑ නංගිදයො... මට ඔයාව කවොවත් එදහම අමතක දවන්දන නෑ...." දුනානිදේ අත අල්ලාගත් තාරක කීය. තාරක දෙස අහිංසක සිනා මුුසණකින් බැලූ දුනානි ඇදේ හිස ඔුසදේ උරහිසට තබා ගත්තාය. තාරක නැදගණියකට ඇති උතුරා යන සමදන්හදයකින් ඇදේ හිස පිරි මැේදේය. ++++++++

සමාධි පැමිණි විට දුනානි ඇයට උණුසුම් හාදුවක් දී ඇය වැළඳ ගත්තාය. "අදන් අක්කි... අක්කි මාත් එක්ක තරහ නෑ දන්ෙ... අදන් දසොරි අක්කි..." "දමොනවෙ නංගි ඔයා දම් කියන්දන?.. මම ඔයත් එක්ක දපොඩ්ඩක් වත් තරහ නෑ.. ඔයා අදේ නංගියදන.. කවුෙ.. දම් තාරක අයියෙ ඔයාට දම් ඕන නැති දේවල් කිේදව?...." "අදන් නෑ අක්කි.. අයියා මට දගොඩක් ආෙදරයි... නෑ අක්කි.. එො දවඩින් එක ෙවදස මම හින්ෙ අක්කිට දගොඩක් කරෙර වුනාදන.... අර මලිත් කියන්දන මහ පිසමසු මිනිදහක් අක්කි...." "නංගි ේලීසම... ඔය පරණ දේවල් අමතක කරල ොන්න.. ඒව හවරයි... ෙැේසම හිසමට්‍රි.... දකොච්චර දනෝක්ෙ ඔයා දමදහම ටික ෙවසක් හන්න ආපු එක... ඔන්න... අදේ දගෙරත් ෙවසම දෙක තුනක් නවතින්න එන්න ඕන හරිෙ... බෑ කියන්න එදහම බෑ...." "හරි අක්කි..ෂුව'.. මම එන්නම් දකො...."


424

මදනෝ ද ොන්දසකා

"හතින් දමොනවෙ දෙන්නත් එක්ක කදර්?... හරිම මහන්සි පාටයි ඔයාට නංගි...." සමාධි ඇසුවාය. "අපි ද ෝේ එදක් මියුසියම් එක බැලුවා අක්කි... ඊට පසමදස මුලු ද ෝේ එදක්ම ඇවිේෙ... හි.හි.හි..." "අම්දම්…. අයියයි නංගියි දහොඳ දරෝන්ෙයක් ගහල තිදයන පාටයි... හි.හි.හි... දම්... ඔයාදග පසමදසන් දකොල්දලො කී දෙදනක් ආවෙ?..." "අේපා සමාධි.. ඔයා ෙන්දන නෑ... මට නිකන් මැසමදසො එලවනව වදේ දමයාදේ පසමදසන් ආපු දකොල්දලො එලවන්න වුදන්... හි.හි.හි..." තාරක සිනාදසමින් කීදේය. "ම්ම්ම්... නිකන් හන්න අයිදය දබොරු දනොකිය...." දුනානි ලැජ්ජාදවන් කීවාය. "දම්.. අපි ෙැන් දමොකෙ කරන්දන?...." තාරක ඇසීය. "ම්ම්.. මම කියන්නෙ... අපි බීච් එදක් දපොඩ්ඩක් ඇවිෙල.. ඊට පසමදස අදේ පුරුදු කූල් සමදපොේ එකට යමු... එදහම දහොඳදන නංගි?...." සමාධි දයෝජනා කළාය. "දහොඳයි අක්කි... අපි එදහම කරමු...." තිදෙනා හතාම ප්‍රීතිදයන් සහ සැහල්ලුදවන් එකිදනකා සමග අත්වැල් බැඳ මුුසදු දවරළ ඔසමදස ගමන් කදළෝය. සමාධි මැිගන් ගමන් කල අතර තාරක සහ දුනානි ඇදේ දෙපසින් ගමන් කදළෝය. සමාධි දෙදෙනාදේම බඳ වටා අත් යවා තුරුලු කර ගත්තාය. දුනානිත් තාරකත් ඇයට හැකි පමණ තුරුලු වූදවෝය. කුඩා ළමුන් දමන් සුරතල් බසම දෙොඩමින් මුුසදු සුළං රස විඳිමින් තිදෙනා සෑදහන දේලාවක් හර බැස යන ඒ සුන්ෙර සන්ධයා සමය මුුසදු දවරදළ ගත කදළෝය.


දනොසැදලන දසදනහස

425

මුුසදු දවරදළ ඇවිදීදමන් ගත සහ සිත පිනවා ගත් තිදෙනා සුපුරුදු අවන් හල දවත පැමිණිදයෝය. "නංගි.. ඔයාට බඩගිනි ඇති දන.. අපි දමොනව හරි කාලා දත් ටිකක් දබොමු...." සමාධි කීවාය. "හා අක්කි.. ඔන්න මම තමයි ට්‍රීේ එක දෙන්දන හරිෙ....." "දම්... විකාර නැතුව හන්න නංගි... ඔයා අදේ නංගියා... අෙ ට්‍රීේ එක මදග ගාදණ හරිෙ...." සමාධි දුනානි දේ කම්මුල මිරිකා කීවාය. "නංගි ඔයා ෙන්නවෙ.. දම් කූල් සමදපොේ එක අක්කිටයි මටයි දගොඩක් සමදපනල්...." තාරක සිහින් සිනාවක් නගමින් කීය. "ඒ දමොකේෙ අයිදේ?....." "අක්කියි මමයි හසමදසල්ලම මීේ වුදන් දමතනිග තමයි... හි.හි.හි..." "ෂූඌඌඌඌඌ.. ඇත්තෙ අක්කි?..ආ.. හතින් දකොදහොමෙ ඒක වුදන්?....." දුනානි දනොහවසිල්දලන් අසුවාය. "දමයා මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕන හින්ෙ මදේ ඇඟට ඩ්‍රින්ක් හැලුවා..." "දම් නිකන් හන්න දබොරු දනොකියා... ඔය දබොරු නංගි... ඩ්‍රින්ක් එක වැරිගලා හැලුදන... එො හඳන් ෙවසම ගාණක් ඔයාදග අයියා මම එනකන් දමතන පැදට්‍රෝල් පුච්චල තිදයනව.. හි.හි.හි...." සමාධි තාරකට ආෙර තේටුවක් ෙමමින් කීවාය. "අම්දමෝ... මාර ලේ සමදටෝරි එකක්දන දෙන්නට තිදයන්දන.. දපොතක් ලියන්න පුලුවන්...." දුනානි ෙඟකාර දලදස කීවාය.


මදනෝ ද ොන්දසකා

426

"ම්ම්ම්.... වැදඩ්මයි පැදට්‍රෝල් පුච්චන්න දමයා හින්ෙ.. උම්ම්ම්මාආආ...." තාරක සමාධිදේ කම්මුලට හාදුවක් දුන්දන්ය. "දම් අක්කි... ෙැන් ඔය දෙන්නට කතා කරන්නත් දේවල් ඇතිදන... ඒක හින්ෙ මම දගෙර යන්නම්.. අක්කි අයියත් එක්ක යන්න...." "දමොනවා?.... ඔයාට පිසමසුෙ දම් කලුවර වැටිල තිදයන දවලාදව තනියම යන්න.. දකොදහවත් යන්දන නෑ ඔයා... මාත් එක්ක විතරයි යන්දන...." තාරක සැදරන් කීය. "අදන් ඔේ නංගි.. ඔයා එදහම තනියම යන්න එපා... දම් තාරක.. එදහනම් ඔයා නංගි එක්ක දගෙර යන්න.. අපිට හතින් ඕන දවලාදවක මීේ දවන්න පුලුවන්දන නංගි... ෙැන් ඔය දෙන්න යන්න... අම්මත් බය දවලා ඇති රෑ වුන හින්ෙ..." "ම්ම්ම්.. හා.. එදහනම් අක්කි.. අපි පසමදස මීේ දවමු...." "ෂුවර් නංගි... ඔන්න අදේ දගෙර එන්න ඕන හරිෙ... " "හරි අක්කි හරි.. මම එනවා.. එදහනම් ු ඩ් නයිේ...." "ු ඩ් නයිේ නංගි....." තාරක දුනානි සමග නිවසට පැමිදණන විට රෑදබෝ වී තිබුනි. ඔුසදේ මව මග බලා සිටියාය. "දකොදහෙ පුතා දම් ළමයත් අරදගන රෑ දවනකන් ගිහින් හිටිදය?..ආ.. මම හරිම බදයන් හිටිදය...." මව දනෝක්කඩු කීවාය. "දමොකේෙ අම්දම්... නංගි මාත් එක්කදන ගිදේ... මට පුලුවන් නංගිව බලා ගන්න... අපි සමාධි එක්ක කතා කර කර හිටියා.." "හමම්ම්.. ඒ වුනාට ඔය රෑ පාදන ඔදහොම ගමන් යන්න එපා... එන්න දුව... ඇඟ ටිකක් දහෝෙදගන රෑ කෑමට එන්න... ෙැන්


දනොසැදලන දසදනහස

427

දහොඳටම රෑ දවලා... තාත්තත් දගෙර ඇවිල්ලා... ඇුසවා ඔය දෙන්න දකොදහෙ ගිදේ කියලා.... පුතා... ඔයා ටිකක් වග කීදමන් වැඩ කරන්න... ඔයා දපොඩි ළමදයක් දනදමයි.... දම්ක දකොළඹ දනදමයි.. දම්ක අදේ ගම.... " "දම් අයිදය... නැන්ෙට මල පැනල වදේ දන්ෙ?... ඔය මටත් එක්කයි කිේදව...." දුනානි තාරකදේ කණට දකොඳුරා කීවාය. "චුක්... ගණන් ගන්න එපා නංගි.... යන්න.. ගිහින් දවොනම එකක් ොලා ඩිනර් වලට එන්න... දම් අම්මල සමහර දවලාවට මාර ඇණ තමයි දන්ෙ...හි.හි.හි..." "නම.. දහමින් කියන්න අයිදය.. ඇුසදනොත් අපි දෙන්නටම දඩෝසම එක තමයි... " "නංගි... අම්මව තව ටිකක් අවුසමසමුෙ?....." "ඒ දකොදහොමෙ?......" "අපි දෙන්නම එකට බාත් රූම් එකට යමුෙ ... හි.හි.හි...." "නමනමන.ම . ඔයාට පිසමසුෙ අයිදේ?... එදහනම් මාව දකළින්ම දකොළඹට පටවයි අෙ රෑම...දම්... නැන්ෙව තවත් තරහ ගසමසන්දන නැතුව හන්න... හි.හි.හි... " රාත්‍රී කෑම දම්සදේදී සිේදෙනා අතර වැඩි කතා බහක් සිදු වූදේ නැත. පියා කිසිදවකු දෙස දනොබලා ආහාර අනුභව දකොට දම්සදයන් හවත්ව ගිදේය. මව නුරුසමනා සමවභාවකින් සිටි බව තාරක සහ දුනානිට දහොඳින් වැටුසනි. රාත්‍රී ආහාරදයන් පසු මව මුලුතැන් දගයි වැඩ අවසාන දකොට නිො ගැනීමට සැරසුනාය. ඇය තාරක දහෝ දුනානි සමග වැඩි කතා බහක් කදල් නැත. තාරකත් දුනානිත් සාලයට වී රූපවාහිනිය නැරඹුදවෝය.


මදනෝ ද ොන්දසකා

428

"ෆූඌඌඌ.... නැන්ෙ නම් හන්දන ෆුල් අේදසේ එදක් වදේ දන්ෙ අයිදය... මාත් එක්කත් ඔදරොේපු දවලා වදේ....." තාරක අසලින් සැටිදේ වාඩිවූ දුනානි කීවාය. "දමොන එදහකට අේදසේ දවනවෙ නංගි.... දම්ක මාර වැඩක් දන... අපි දෙන්න දගෙර එන්න දපොඩ්ඩ්ක් රෑ වුනා කියල ඔච්චර තරහ යන්දන දමොකෙ කියල මට දත්දරන්න නෑ... මම සමාධි එක්ක දකොච්චර රෑ දවනකන් එදහ දමදහ ගිහින් තිදයනවෙ?...." "හතින් අයිදය.. අක්කි ඔයාදග ගර්ල් දෙන්ඩ්දන... ඒක හින්ෙ නැන්ෙලට අේදසේ එකක් නැතුව ඇති..." "හතින් ඔයා මදේ නංගිදන.... " "ඒ වුනාට අයිදය... අදන් මම ෙන්දන නෑ... " "ඕක ගැන ඔච්චර හිතන්න එපා නංගි... අදේ අම්මලට හිටපු ගමන් මඤමඤං දවනවා..... දම්... ඔයාට නිිග මතෙ?....." "නෑ අයිදය... ඊදය නින්ෙ ගිදේ ටය'ඩ් හින්ෙ... අෙ එදහම නෑ.... ඇයි?...." "අපි ෆිල්ම් එකක් බලමුෙ?....." "හා අයිදය... දනෝක්.. බලමු... ආ..දම....." "ඇයි නංගි?....." "නැන්ෙ ෙැක්දකොත් ආයිත් අේදසේ යයිෙ?......" දුනානි දසමින් ඇසීය. "දමොන පිසමසුෙ නංගි... අපි දෙන්න බ්ලූ ෆිල්ම් එකක් දනදමයි දන බලන්දන... " "ආආආ... අයියා ඒවත් බලනවෙ?..හි.හි.හි...."


දනොසැදලන දසදනහස

429

"න්..නෑ..දම..පිසමසුෙ... මම ඒවා බලන්දන නෑ......" "ම්ම්ම්...... අදන් නිකන් හන්න... මම ෙන්දන නැේෙ දකොල්ලන්දග හැටි..... හතින් කියන්නදකො... දමොකේෙ බලන ෆිල්ම් එක අයිදය...." "'ගඟ අේෙර' කියල ෆිල්ම් එකක්.. DVD එක තිදයනවා... ඔයා ආසෙ?... මම කළින් බලල තිදයනව…. ලසමසන කතාව නංගි....." "දනෝක් අයිදය බලමු...." "හරි.. හන්න මම සාදල දෙොර වහන්න.... නැත්නම් අම්ම්ල ඩිසමටර්බ් වුදනොත් ආයිත් බැණුම් අහන්න දවයි...." 'ගඟ අේෙර' සම්භාවය ගණයට අයත් චිත්‍රපටියකි. තම නෑනා වූ 'නිර්මලා' සමග 'රන්ජිත්' දනොසැදලන දසදනහසකින් බැදඳයි. එදහත් දෙවය ඔවුනට හතා කුරිරු දලස සරෙම් කරයි. 'නිර්මලා' දපොදහොසත් තරුණියකි. 'රන්ජිත්' දුේපත් වූවත් හදගනීමට ෙක්නය. ඔවුන්දේ ආෙර අන්ෙරය රූපවාහිණී තිරය මත ිගග හැදරන්නට විය. කතා වසමතුදේ ඇති බලවත් කමත් හන් ඇයට ඇතිවූ චිත්ත දේගයත් නිසා දුනානි යම් සලිත භාවයකට පත් විය. 'නිර්මලා' තමා දලසත් 'රන්ජිත්' තාරක දලසත් ඇදේ සිදත් මැදවන්නට විය. රන්ජිත් සහ නිර්මලාදේ ළමා කාලදේිග වාෙනය වූ පසුබිම් ගීතය දුනානිදේ පමණක් දනොව තාරකදේ ෙ සිත තුලට තිගන් කා වැදුනි.

'රන් ටිකිරි සිනා මුව මුව පාලා….

ලංවී අත් අල්ලාදගන ඇසම ෙැල්වූවා…..'


430

මදනෝ ද ොන්දසකා

දුනානි තාරකදේ අත යන්තම් අල්ලා ගත්දත් ඇයට දනොෙැනුවත්වමය. තාරක පිළිමයක් දස දනොදසල්වී සිටිදේය. "රන්ජිත් අයිදේ...අපි ගඟ අේෙරට යමුෙ?..." නිර්මලා දමදස පවසන විට දුනානි කම්පනයට පත් වූවාය. ඇය තමා අසල සිටි 'තාරක අයියාට' තවත් ළං වූවාය. ආෙරය බිඳ වැටීදමනුත්, දෙමාපියන්දේ බලපෑම මත සිදුවූ අනිසි විවාහයක ප්‍රතිලලයක් නිසාත් නිර්මලා මානසික දරෝගී තත්ත්වයට පත් වනු දුටු දුනානි මහත්වූ සංදේගයකට පත් වූවාය. දකිගනක දහෝ තමන්ටෙ 'නිර්මලා' දේ හරණම අත් වීමට හඩ තිදබන බව දුනානිට සිතුනි. ඇයට දයෝකී හැඟීම් නිසා ඇතිවූ කම්පනය පාලනය කර ගැනීමට දනොහැකි වූවාය. තාරකදේ දගල වටා ෙෑත් ෙමාගත් දුනානි ඔුසදේ ළය මත හිස දහොවා හකි ගසමින් අඬන්නට වූවාය. සැලීමට පත්වී සිටි තාරක ඇය තිගන් තුරුලු කර ගත්දත්ය. "ඇයි මදේ සුදු නංගි...." තාරක දුනානිදේ හිස සිඹිමින් ඇසීය.

'ෙෑදත් බැිගලා ඈතට දුවලා… දනොදපනී යනවෙ සුදු නංගී… බාදල් දගවලා ආදල් දුරැලා….. දනොදපනී යනවෙ සුදු නංගී …..'

චිත්‍රපටදේ පසුබිම් ගීතය තාරකදේ සිදත් රැේ පිලිරැේ දෙන්නට විය.


දනොසැදලන දසදනහස

431

"අයිදේ... අදන් ඔයා රන්ජිත් අයියා නම් දවන්න එපා... මම නිර්මලා දවන්නත් එපා....." දුනානි හකි ගසමින් අඬමින් තාරකට තවත් තුරුලු විය. දුරසමථ පාලකදයන් රූපවාහිණිය නිවා ෙැමූ තාරක දුනානි ෙැඩි දලස ආලිංගනය දකොට ගත්දත්ය.

********


432

13 තාරකගේ ළයට හිස තද කරගත් දුෂානි ඔහුගේ ගගල වටා දමා තිබූ එක අතක් බඳ වගේ දමා ඔහුට තවත් තුරුලු වූවාය. තාරක දෑත් තද ගකොට ඇය තදින් ගවලා ගත්ගත්ය. ගදගදනා කිසි කතා බහක් ගනොමැතිව ගමම ආලිංගනගයන් සිටිගයෝය. දුෂානි ගසමින් ඉකි ගසමින් අඬන්නට වූවාය. තාරකගේ කමිසය ඇගේ කඳුලු වලන් ගතමුනි. ඇගේ කඳුළු වල උණුසුම තාරකගේ ළයට දැනුගන්ය. තාරකට ඇතිවූගේ විස්තර කළ ගනොහැකි හැඟීමකි. ඔහු දුෂානි හැකි පමණ තුරුලු ගකොට ගගන ඇගේ හිස ආදරගයන් සිම්ගේය. ගදගදනා සෑගහන ගේලාවක් ගම් ඉරියේගවන් එකට තුරුලු වී එකිගනකාගේ උණුසුගමන් කිසියම් සැහැල්ලුවක් සහ සහනයක් එකවිට ලැබුගවෝය. "මගේ සුදු නිංගි......" තාරක ගසමින් මිමිනුගේය. "මගේ සුදු අයියා...." දුෂානිගේ ඉකි ගැසීම එකවරම වැඩි විය. තාරකට ඇතිවූගේ මහත් ග ෝකයකි. "අගන් මගග රත්තරන් නිංගි... අඬන්න එපා.... මට ඔයා අඬනව බලා ගගන ඉන්න බෑ....."


ගනොසැගලන ගසගනහස

433

දුෂානි හිස ඔසවා කඳුළු පිරි දෑසින් තාරක ගදස බැලුවාය. තාරකගේ හදවත කඩා වැටුනි. ඔහු ඇගේ ගදගකොපුල් ගසමින් පිරි මැද්ගද්ය. "මගග සුදු අයිගේඒඒඒ... අගන් මට සමාගවන්න.... ප්ලීස්.. ප්ලීස්.. ග ොගිේ මී... මයි සුදු අයියාආආආආආආ........" දුෂානිගේ ඉකි ගැසීම නැවතත් ගේගවත් විය. ඇය ගකගරහි ඇති ආදරයත් දයාවත් නිසා තාරකගේ දෑසින් ද කඳුලු වැගිරුනි. "අගන් නිංගි... ගමොනවද ඔයා ගම් කියන්ගන... ගමොකද්ද ඔයා මට කරපු වැරැද්ද?... මම කිේවගන නිංගි.... ඔය ඉස්සර ගද්වල් අමතක කරන්න කියලා.... අගන් නිංගි..අගන් අඬන්න එපා...." තාරක ඇගේ කඳුළු පිස දමමින් කීගේය. "මම... මම හරිම නරක.... අමාරුගව වැටුන ගකල්ගලක් අයියාආආආ... අ'ඇම් අ රියල බෑඩ් ගර්ල්.... ඉහ්.හී. ඉහීඊඊඊ.... ඊඊඊඊ...." දුෂානිගේ ඇඬුම අලුත් විය. "නිංගි.... කියන්න... ඔයාට කවුරුහරි කරදරයක් කරාද?... මම ඌව මරන එක මරනවා මගේ නිංගි...." තාරක ගේගගයන් කීය. "අගන් නෑ අයියා... මට කරදගර් කර ගත්ගත මමයි.... මම අයියටත් කරදර කරන්න හැදුව අයියාආආආආ... අ'ඇම් ගසෝ සෑඩ්... අයි විෂ් අයි වුඩ් ඩයි....." "නිංගි ගමොනවද ඔයා ගම් කියන්ගන?.... මම ඔයාට මැගරන්ගන ගදන්ගන නෑ නිංගි...." තාරක ඇය තදින් තුරුලු කර ගත්ගත්ය. "අයියාආආආආආආආ...ඊඊඊඊ..ඉහි..ඉහි.ඉහි..ඊඊඊඊඊඊ......." දුෂානි මහ හඬින් අඬන්නට වුවාය.


434

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ෂ්ෂ්ෂ්ෂෂ ් ්... නිංගි.. අගන් අඬන්න එපා... දැන් අම්මටත් ඇහැ ඇගරයි.... නිංගි.... ඔයාගග හිගත් තිගයන ඕනම ගදයක් දැන් මාත් එක්ක කියන්න... ඔයාගග හිතට දුක ගදන හැම ගද්ම මාත් එක්ක කියන්න.. ඔයාගේ අයියට කියන්න බැරි ගදයක් නැහැගන... එන්න.. අපි රූම් එකට යමු... " දුෂානි වත්තන් කරගත් තාරක ඇය සමග ඇගේ නිදන කාමරයට ගිගේය. "ඔයා ඇගඳන් වාඩි ගවන්න නිංගි... ඉන්න මම ගදොර වහල එන්න...." කාමරගේ ගදොර වැසූ තාරක ඇය අසළින් යහගන් වාඩිවී ඇය තුරුලු ගකොට ගත්ගත්ය. "දැන් ගවන කවුරුත් නැහැ නිංගි.. අපි ගදන්න විතරයි... ඔයාගග හිගත් තිගයන ගද්වල් ඔක්ගකොම කියන්න..." "අයියා මට සමාව ගදනවද?....." "නිංගි.. පිස්සු කතා කියන්න එපා... ගමොන ගද් වුනත් මමයි.. සමාධි අක්කියි ඔයා එක්ක හැමදාටම ඉන්නව.... " "අගන්ඒඒඒඒ.. අයියා ඔගහොම කියන ගකොට මට තවත් දුකයි අයිගේ.... මම ගමහාට ආගේ සමාධි අක්කිවයි අයියවයි ගවන් කරල අයියත් එක්ක යාලු ගවන්න....." "ගමොනවා නිංගි?... ම්.. ම.. මට ගම්ක අදහා ගන්න අමාරුයි...." තාරක පුදුමගයන් කීය. "මට ගහල මාව මරල දාන්න අයිගේ... මට ඒක සැපයි.. මම ඒතරම්ම නරක ගකල්ගලක්...." "අගන් නිංගි... ඒ විදියට නිකන්වත් හිතන්න එපා... ගමොන වැරැද්දක් කරත් ඔයා දැන් මගේ නිංගි... හ්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්.... ඔේ


ගනොසැගලන ගසගනහස

435

නිංගි... ඔයා ගමගහේ එන්න ඉස්සර මම ඔයත් එක්ක හරිම තරගහන් තමයි හිටිගය.. ඔේ.. මට ගත්රිලා තිබුනා ඔයාගේ ඒ විදිය අදහසක් මම ගැන තිබුනා කියලා... ඉතින් මම ඔයත් එක්ක විතරක් ගනගමයි... ඔයාගග තාත්තයි.. මගේ අක්කයි.. අම්මයි එක්කත් මගේ තරහ තිබුන ගම් ගැන... ගම් ගැන බැලන්ස් විදියට බලපු එකම එක්ගකනා තමයි සමාධි අක්කි... සමාධි අක්කි කියන්ගන ගදේ කුමාරිගයක් නිංගි...." "ඔේ අයිගය.. මට ඒක අද ගත්රුනා... සමාධි අක්කිට වැරැද්දක් කරනව කියන්ගන අපාගේ යන පවක් කියල මට ගත්රුනා.... අර ෆිල්ම් එක බලන ගකොට මට හිතුන ඔයා රන්ජිත් අයියා වගේ දුක් ගවන්න පුලුවන්... මම නිර්මලා වගේ පිස්සු ගවන්න පුලුවන් කියලා... ඉතින් මට පපුව පැගලන්න දුක හිතුන අයියා.. අයි ග ල්ේ ගසෝ සෑඩ් ඇන්ඩ් අප්ගසේ...." "නිංගි... මට තවම ගත්රුගන් නෑ ඔයා ගමගහේ ඇවිල්ල කරන්න හදපු ගද්.. කියන්න ඒ ගැන නිංගි... ගමොනව වුනත් නිංගි.... ඔයාට මගේ තිගයන ආදගර් ගවනස් ගවන්ගන නම් නෑ..." "අයිගය... ඉස්ගසල්ල මම අයියට මුල ඉඳල මම ගැන කියන්නද?....." "කියන්න නිංගි... ඔක්ගකොම කියන්න...." තාරක දුෂානිගේ හිස ගසමින් පිරිමදිමින් කීගේය. "අයියා මාත් එක්ක තරහ ගවන්ගන නෑ ගන්ද?... ඕන නම් මට රිගදන්න පාරවල් ගදක තුනක් ගහන්න... " "අගන් නෑ මගග සුදු නිංගිගයො.. මම ඔයා එක්ක කවදාවත් තරහ ගවන්ගන නෑ... ඉතින් කියන්න බබා..." "අයිගය... මම එගේන් ගවලා ටික කාගලකින් ගබෝයි ගකගනක් එක්ක ගසක්ස් කරා...."


436

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ගමො.. ගමොනව නිංගි... ඔයා ගලොකු ගවලා ටික කාගලකින් එගහම කරා?... හ්ම්ම්ම්ම්.. ඔයාගග අම්මයි තාත්තයි ගම් ගැන දන්නවද?..." "දන්නවද නැද්ද මම දන්ගන නෑ අයිගය.. ඒත් ඒ ගදන්නා මම ගැන එච්චර ගහේගව නෑ... " "හ්ම්ම්.. මට ගත්ගරනව නිංගි... ඉතින් කියන්නගකො...." "ඊට පස්ගස මම හරිම නරක විදියට හැසිරුනා අයිගය... අගප් ගසොසයිටි එගක් ඒව ගනෝමල් ගද්වල්... ඒ හින්ද කිසි ගකගනක් ගලොකුවට ගණන් ගත්ගත නෑ... මගේ පස්ගසන් ගගොඩක් ගබෝයිස්ල ආවා අයියා... ඒත් ඒ කිසි ගකගනක් මට ආදරය දුන්ගන නෑ... මාත් එක්ක ගසක්ස් කරා විතරයි... මටත් ඒ හින්දා ආදරයක් ගැන හිතුගන නෑ... මට තිබුගන් ගසක්ෂුවල් ඩිසාය' එක විතරයි.... " "ඔයාගග පස්ගසන් ගකොල්ගලො එන එක මට හිතා ගන්න පුලුවන් නිංගි... ඔයා නිළිගයක් වගේ ලස්සනයි... හුරුබුහුටියි... ඇක්ටිේ..." "ඒ වුනාට මට ආදරය හම්බ වුගන් නෑ... මම හරිම අන්ලකී අයිගය... ඒ විතරක් ගනගමයි... ගපොඩි කාගල් ඉඳන් මම ඩ්‍රින්ක්ස් ගත්තා... යාලුගවොත් එක්ක ක්ලබින් ගියා...ගහොඳ ගවලාවට මම ඩ්‍රේස් වලටයි.. ස්ගමෝකින් වලටයි පුරුදු වුගන් නෑ..." "අම්ගමෝ... ඒක ගලොකු ගදයක් නිංගි....." "අයියා දන්නවගන මම යන්ගන ඉන්ටනැෂන්ල් ස්කූල් එකට කියල... මගේ යාලුගවො ඔක්ගකොම ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්නව.. ස්ගමෝක් කරනව.. ගසක්ස් කරනවා.. ක්ලබින් යනවා..." "නිංගි...ඇත්තම කිේගවොත් මට ගත්රිලා තිබුගන ඔයා ගබෝයිස්ල එක්ක යනවා කියලා.. ඔයා වර්ජින් ගකගනක් ගනගමයි


ගනොසැගලන ගසගනහස

437

කියල... මම ඒක හින්ද ඔයා ගැන තරගහන් හිටිගය...මම ඔයා ගැන නරක ගගොඩක් ගද්වල් කිේවා.. ඒත් දැන් මට ගත්ගරනවා ඔයාගග සිටුගේෂන් එක ගමොකද්ද කියලා...." "හාආආආආ... ඒ විතරක් ගනගමයි අයිගේ...මම.. මම.. මගේ යාලුගවො එක්ක ගලස්බියන් ගසක්ස් කරලත් තිගයනවා....." "නිංගීඊඊඊඊඊඊඊඊ.." තාරක දුෂානිගේ හිස තදින් සිම්ගේය. "ඔේ අයිගේ... මගේ යාලුගවො ඇරුනම ගම් ගැන දන්ගන අයියා විතරයි... ගවන කිසි ගකගනක් දන්ගන නෑ... අයියට ඕන නම් මාව අත ඇරල දාන්න.... මම වගේ නරක ගකල්ගලක් අයියගග නිංගි ගවන්න සූටබල් නෑ..." "නිංගි... ඒක කවදාවත් ගවන්ගන නෑ... මම දැන් ඔයාට තවත් ආදගරයි... ඒක ගවනස් ගවන්ගන නෑ..." "අයියාආආආආආආ..මගේ අයියාආආ...." දුෂාන් නැවතත් ඉකි ගසා අඬන්නට වූවාය. "අගන් නිංගිගයො.. අඬන්ගන නැතුව ඉන්න... කවුරු නැතත් ඔයාට මමයි.. සමාධි අක්කියි ඉන්නවා... ඉතින් කියන්න නිංගි..." "මට අයියා ගකගනක් හිටියට එයා මම ගැන ගහේගව නැහැ ... එයා කගර් මගේ යාලුගවො එක්කත් ගසක්ස් කරපු එක තමයි... මගේ යාලුගවො කීගදගනක් එයා ගෙස්කැේ අපාේමන්ේ එකට අරගගන ගිහින් තිගයනවද... ගහොඳ ගවලාවට නදීකා අක්කා එයාව කන්ගරෝල් කරගගන මැ ක කරා.." "මගේ අක්කා ගැන මම දන්නවා නිංගි... ගමොනව වුනත් අක්කට ගහොඳ කන්ගරෝලන් පවර් එකක් තිගයනවා..." "අක්කා මාත් එක්ක ගගොඩක් ක්ගලෝස් වුනා අයිගය... අක්ක තමයි මට කිේගව ගකොගහොම හරි අයියා එක්ක යාලු ගවන්න


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

438

කියල... අක්කා සමාධි අක්කිට එච්චර කැමති නෑ... අගන් අයිගය...ඉහි..ඉහ්..ඉහී.. ඒ හින්ද තමයි මමත් සමාධි අක්කිට කරදර කගර්... මම සමාධි අක්කිට වැඳල සමාව ගන්නව ඒකට.." "සමාධි ඔයත් එක්ක ගපොඩ්ඩක්වත් තරහ නෑ නිංගි... ඒ ගැන හිතන්න එපා..." "අක්කා මගේ තාත්තිවත් ගම්කට කැමති කර ගත්තා... ඒ හින්ද තමයි තාත්ති මාව මැ ක කගරොත් ඔයාට ගහොස්පිේල් එකක් හදල ගදනවා කිේගව..." "ඔයාගග තාත්තිට විතරක් ගනගමයි... මගේ අම්මගග ඔලුවටත් ඕක දැම්මා අගප් අක්කා... එයා ඒවට නම් හරි සූරයි...." "ගකොගහොම වුනත් අයිගය.. ඉස්ගසල්ලම ඔයාව දැක්ක දවගස මට ඔයා ගැන ගලොකු ආසාවක් ඇති වුනා...මම ඔයා හින්ද පිස්සු වැටුනා අයිගය... මට ඔයාව ඕන වුනා... අක්කත් මාව පුෂ් කරා... ගකොගහොමහරි ඔයා එක්ක යාලු ගවන්න කියලා... ඒත් දැන් තමයි මට ගත්ගරන්ගන ඒක ආසාවක් මිසක් ආදරයක් ගනගමයි කියල.... මම ගවඩින් එගක්දි අර විදියට බිගහේේ වුගනත්...ඔයාට අර විදිය ගටක්ස්ේ එේගවත් ඒ හින්ද තමයි.... අගන් අයිගේ... ඔයා මාත් එක්ක තරහ නෑ ගන්ද?.... " "පිස්සුද නිංගි... මගේ කිසිම තරහක් නෑ...මගේ දැන් ඔයාට තිගයන්ගන ආදරයක්... ගලොකු ආදරයක්.." "ඉතින් අයිගය.. මම ඔයා නිසා පිස්සු වැටිලා ඉන්න ගකොට මගේ ගබස්ේ ගෙන්ඩ්... විෂාෂා ප්ලෑන් එකක් දුන්නා..." "ඒ ගමොකද්ද?...." "විෂාෂා කිේවා ස්කූල් ගහොලගඩ්ස් දුන්නම ගමගහ එන්න කියල.. එයා කිේවා ගමගහේ ආවම මම ගගම් විදියට ඉන්න ආසයි


ගනොසැගලන ගසගනහස

439

කියල අයියලට ගපන්නන්න කියලා... එගහම හිටියම ඔයාගග අම්මයි.. ඔයයි මට කැමති ගවයි කිේවා... ඊට පස්ගස.. අගන් අයිගය..." "කියන්න නිංගි..මට හැමගද්ම කියන්න..." "විෂාෂා කිේවා ඔයාව ගකොගහොම හරි ගබඩ් එකට අරන් ගසක්ස් කරන්න කියලා.... එගහම කරාම මගේ වැගඩ් හරි යයි කිේවා..." "හ්ම්ම්ම්..... ඉතින් නිංගි... ඇයි ඔයා එගහම කරන්න රයි කගර් නැත්ගත?..." "අයිගය.. මම කාර් එගක එන්ගන නැතුව බස් එගක් ඇවිල්ලා.. ගගම් විදියට හැසිරුගන් විෂාෂාගග ප්ලෑන් එගක් හැටියට තමයි... ඒත් අයිගය.." "ඔේ නිංගි... කියන්න..." "අයියට මතකගන මම ස්ගටොක් බුක් වැගඩ් කරන්න අයියගගන් අහපු එක..අන්න ඒ ගවලාගව ඉඳන් අයියා මට ගපන්නපු ආදගර් හින්දා මගේ හිත ගවනස් ගවන්න පටන් ගත්තා අයිගය.... ඊට කළින් ඔයා මට තරගහන් පුම්බපු එකටත් මගේ ගමොකද්ද කැමැත්තක් තිබුනා…. මට ඔයා ගැන අයියා ගකගනක්ට වගේ ආදරයක් හිගතන්න ගත්තා.. කලන් තිබුන ආසාවල් නැති ගවලා ගියා අයිගේ…. අද සමාධි අක්කි මීේ ගවලා අපි තුන් ගදනා බීච් එගක් එකට අත් අල්ලගගන ඇවිදගගන ගියාට පස්ගස මට අයියටයි අක්කිටයි තිගයන ආදගර් තවත් වැඩි වුනා...... මම කරන්න හිතාගගන හිටිය වැරදි වැගඩ් ගැන මටම දුක හිතුනා... සමාධි අක්කි ගකොච්චර ගහොඳ අක්කි ගකගනක්ද කියල මට හිතුනා... " "නිංගි.. මට ඔයා ගැන හරිම ආඩම්බරයි නිංගි.... ඔයාට මගේ තිගයන ආදගර් දැන් දහ ගුණයකින් වැඩි වුනා..."


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

440

"මගේ අයියාආආආ...." දුෂානි තාරකගේ බඳ වටා දෑත් යවා තදින් තුරුලු වූවාය. "ම්ම්ම්මාආආ.. ඔයා මගේ චූටි නිංගියා....." තාරක ඇයට උණුසුම් හාදුවක් දුන්ගන්ය. "අයිගය.. මම වගේ නරක ගර්ල් ගකගනක්ට ආදරය කරන ගබෝයි ගකගනක් නැති ගවයි... ඒකට කමක් නෑ අයිගය.... මට අයියයි අක්කියි ඉන්නවගන..." "නිංගි... එගහම හිතන්න එපා... ඔයාව ගත්රුම් ගන්න පුලුවන් ගබෝයි ගකගනක් ඔයාට මීේ ගවයි.. ඒ ගකොගහොම වුනත් සමාධි අක්කියි මමයි ඔයාට හැමදාටම ඉන්නවා.. ඔයාට දැන් ගගොඩක් සගපෝේ එක ඕන කරනවා.. අන්න ඒ සගපෝේ එක අක්කියි මමයි ඔයාට ගදනවා.... දැේස් අ ගරොමිස් නිංගි...." "තෑන්ක් යූ ගසෝ මච් අයියා...." "නිංගි..අපි ගහට සමාධි අක්කිව මීේ ගවමු... ඔයා කිසි ගද්කින් අප්ගසේ යන්න එපා... පහු ගිය ගද්වල් ඔක්ගකොම අපි අමතක කරමු නිංගි... ජීවිගත් අලුතින් පටන් ගනිමු...ඔයා තවම ඉස්ගකෝගල යන ළමගයක්ගන...." "අ'ඈම් ගසෝ හැපී නේ අයියා...." සිප ගනිමින් කීවාය.

දුෂානි තාරකගේ කම්මුල

"නිංගි... අපි එගහනම් දැන් නිදා ගනිමු.. දැන් ගගොඩක් රෑ ගවලා ගන..ගහට උගද් කතා කරමු..." "හා අයියා....." "ඔයාට තනියම නිදා ගන්න අප්ගසේ නම් එන්න මාත් එක්ක නිදා ගන්න...." තාරක සුරතල් බසින් කීය.


ගනොසැගලන ගසගනහස

441

"නියගමට තිගයයි ගන්ද අයියා.... නැන්දා එගහම දැක්ගකොත් අපි ගදන්න තුරුලු ගවලා නිදාගගන ඉන්නවා වල ගකෝටියයි... හි.හි.හි..." "ආගපෝ නෑ... එගහනම් අපි ගදන්නව බන්දලා දාවි...හි.හි.හි.." "බැන්දිල්ල ගකොගහොම වුනත් මාව ගකළින්ම ගගදරින් එළියට දානව එගහනම්... හි.හි.හි..." "මරු කටක් තමයි ඔයාට තිගයන්ගන... එගහනම් නිංගි... මම නිදා ගන්න යනවා... ඔයාට ගමොකක් හරි ඕන වුගනොත් මගේ ගමොබයිල් එක රින්ේ කරන්න.. එගහනම් ගුඩ් නයිේ නිංගි...." "තෑන්ක්ස්... ගුඩ් නයිේ අයියා..." ++++++++

උදෑසන පහට පමණ තාරක අවදි වූගේ ගදොරට තේටු කරන ේදයක් ඇසුන නිසාය. අඩ නින්ගදන් ගදොර විවෘත කල ඔහුට තම මෑණියන් දක්නට ලැබුනි. "ගමොකද අම්ගම ගම් උගද් පාන්දර මාව නැගිේගටේගව?.... නිදා ගන්න ගදන්නගකො...ෂික්..." තාරක නුරුස්නා ස්වරගයන් ඇසීය. "ඔේ ඉතින්.. රෑ එළි ගවනකන් ගසල්ලම් කරල මහන්සි ඇති ගන ගන්ද?..ආ..." තරමක් ගකෝපගයන් ගමගසේ කියූ මව කාමරගේ ගදොර වසා පුටුවක වාඩි වූවාය. "ගමොනවද අම්මා ගම් කියන්ගන?...." වික්ෂිප්ත වූ තාරක ඇසීය.


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

442

"ගමොනවද පුතා ගම් කරන විල ලැජ්ජා නැති වැඩ.. මම කවදාවත් හිතුගව නෑ මගේ පුතා ගම් වගේ ගකගනක් කියලා... මට හිතුනා ඊගය රෑ ගජෝඩු දාල එනගකොට ගමොකක් හරි නාඩගමක් නටයි කියලා....ස්ස්..සා...." මව කඳුලු සලමින් කීවාය. "ගමොනවද අම්මා ගම් කියන බහු බූත විකාර කතා..." ගකෝපයට පත් තාරක ඇසීය. "විකාර කතා?.. හඃ... පුතා ගම්... ඔයාව ගම් ගලෝකට වදපු අම්ම මම...ඔයාට ගල් කිරි කරල ගපොවපු අම්ම මම... ඇයි ඔයා මට ගම් විදියට දුක් ගදන්ගන..ආ..." "අගන් අම්ම ප්ලීස්... කියන ගදයක් ගත්ගරන්න කියනවද?...." "මට ඇත්ත කියන්න.. ඊගය රෑ ඔයා දුෂානි නිංගි එක්ක බුදියගගන කරන්න පුලුවන් වලත්ත කම් ඔක්ගකොම කරා ගන්ද..අගන් පුගත්...අපි ගකොගහොමද දැන් ඒ මිනිස්සුන්ට මූණ ගදන්ගන...අගප් නම්බුව ඉවරයි... ඒ මිනිස්සු අපිව විස්වාස කරලයි ඒ ළමයව ගමගහ එේගව... මම නම් කවදාවත් හිතුගව නෑ ඔයා ගම් වගේ අගප් මූණු වල දැළි ගාන වැඩක් කරයි කියලා.. බලන්න.. ඔයා සමාධි ළමයටත් කගර් ගකොච්චර ගලොකු වැරැද්දක්ද කියල... ගමොනව වුනත් ඒ ළමය ඔයාට ගකොච්චර ආදගරයිද.. අයිගයෝ..." මවගේ හැඬුම වැඩි විය. "ස්ස්ස්.. අම්ගම ගම්... ගබොරුවට අඬල කෑ ගහල අනිත් අය ඇහැරවන්න එපා..." "ඔේ..ඔයාට දුක ඇති ගන්ද?… ඔයා ගහොඳට සැප දීල දැන් ලස්සනට බුදියගගන ඉන්න බබා ඇහැගරයි කියල....තාත්තා එගහම ගම්වා දැන ගත්ගතොත් ඔයාව ඇගහේ ඉඳන් පේට ගහල.. අර ළමයවත් ගගදරින් එළියට දානවා...."


ගනොසැගලන ගසගනහස

443

"හරි...අම්ම කියන්ගන මම දුෂානි නිංගි එක්ක වල් කගම් ගියා කියලගන... එගහනම් කියන්න බලන්න අම්මා ගකොගහොමද ඔය වීර ගසොයා ගැනීම කගර් කියල...." තාරක මද සිනාවක් මුවග ඇතිව කීගේය. "ඔයාට ගම්ක විහිලුවක් වුනාද?..ආ... මට ඊගය රෑ එක පාරටම ඇහැ ඇරුනා දුෂානි ළමය හයිගයන් අඬනව වගග ඇහිලා...මම සාගල දිහාට එනගකොට මම දැක්කා ගදන්න එකට බදා ගගන කාමගර් පැත්තට යනවා... මට කලන්ගත ගවන්න වගේ ආවා.. ගදන්නත් එක්ක කාමගර්ට ගිහිල්ලා ගහොඳට ගදොර වහ ගත්ගත ඇතුලට ගවලා සිල් ගන්නද?...ආ...මට ඊගේ රෑ නින්ද ගිගයත් නෑ..." "අම්ගම ගම්... ඔය අම්මා හිතන විදිය කිසිම ගදයක් ගමතන වුගන් නෑ... දුෂානි නිංගිට ගගොඩක් කරදර...ර ්න තිගයනවා.. එයා ඊගය රෑ මාත් එක්ක ඒවා කිේවා.. නිංගි හරිම අප්ගසේ එගක් ඉන්ගන.. අපි කාමගර්ට ගිහින් කතා කගර් ඒවා ගැන.. එගහම නැතුව මම නිංගි එක්ක මම කිසිම වැරදි ගදයක් කගර් නෑ..." "ඔේ ඔේ... එයාට විතරක් ගනගමයි ඔයාටත් ගලොකු ර ්නයක් තිගයනව කියල මට ගත්රුනා.. පුගත් ගම්... මම ඔයාට වැඩිය දවසකට හරි වැඩිමල්... මට සුදුලූණු ගපොඩි කරන්න එන්න එපා... ර ්නයක් කතා කරන්න අර විදියට තුරුලු ගවවී ඉ ඉ යන්න ඕනද?..ආ... ඒ ළමයගග ගබඩ් රූම් එකට ගිහින් ගදොර වහගන්න ඕනද?.... අනික... ගමොකද්ද එයාගග ර ්න ඔයා එක්ක කියන්න තිගයන ඕන කම?... ඔයා එයාගග තාත්තද?..එගහම නැත්නම් අයියද?.....නිකන් ගබොරු කියන්න එපා පුගත්..." "ගම් අම්ගම... දැන් දුෂානි නිංගි මගේම නිංගි වගේ තමයි... ගමොනව වුනත් එයා මගේ නෑනා.. අනික... එයාට ගම් වගේ ර ්න ඇති වුන එකට අම්මත් වග කියන්න ඕන.. අම්ම විතරක් ගනගමයි.. අක්කත් වග කියන්න ඕන..."


444

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ආආ... ඒ පාර වැරද්ද මගේ පිට පටවන්නද?... ඔේ ඔේ... ඔයා නම් අක්කගගම මල්ල තමයි... එයත් ඉතින් ගහොඳ ගහොඳ අඩේ අල්ලපු ගකගනක්ගන... පුතා... ඇයි ඔයා ගමගහම ගද්වල් කරන්ගන?... කියන්න.. ඔයා දුෂානි නිංගිට කැමතිද?.. එගහම නම් අපි ඒ ළමයගග ගදමේපියන්ට කතා කරලා ඔය ගදන්නව බන්දල ගදන්නම්... එතගකොට ගම් වගේ ගහොගරන් කරන්න ඕන නැහැ ගන... ඇත්තම කිේගවොත් මම හරි කැමතියි ඔයා දුෂානිව බඳිනවනම්... ඒ ළමය පිට රටක ළමගයක් වගේ සුදුයි..ලස්සනයි... සල්ල තිගයනවා... පුතා ඒ ළමයට වහ වැගටන එක පුදුමයක් ගනගමයි... ඒ හින්ද අර සමාධි ළමයට දුකක් ගනොදී ඒක නවත්තලා දුෂානි ළමයව බඳින්න...." මවගේ ගම් කතාව ඇසූ තාරක ගේ ගකෝපය සීමාව ඉක්මවා ගිගේය. "හඃ හරි.... මම හිතුව අම්ම අන්තිගම්දි ගමතනට එයි කියල.. අක්කටයි.. අම්මටයි.. දුෂානිගග තාත්තටයි ඕන කරල තිගයන්ගන නිංගි මට බන්දල ගදන්න ගන…. අම්ගම්..ඒක කවදාවත් ගවන්ගන නෑ... නිංගියි මායි ඊගේ රෑ ගගොඩාක් ගවලා කතා කරා.. එගහම නැතුව අම්ම හිතාගගන ඉන්න ජාතිය ගද්වල් අපි කගර් නෑ... ඔේ..අපි ගදන්න තුරුලු ගවලා හිටිය තමයි... මම නිංගිව තුරුලු කරගත්ගත් මගේම නිංගි කියන ආදරගයන්... දැන් ඉඳල දුෂානි මගේම නිංගි... මම එයාගගම අයියා.. අපි ගදන්නගග ඒ බැඳීම දැන් තිගයනවා.. අපි ගදන්න අද හවස සමාධිව මීේ ගවනවා... ඒ හින්ද අම්ම නිකන් ගම් ගබොරු මනස්ගාත හිතන්ගන නැතුව ඉන්න..." "ගෂෝක් ගෂෝක්.. හරිම ගෂෝක්... ඔයාට ඕන ගෑණු ළමයි ගදන්ගනක් තියාගගන ඉන්නගන ...හ කඊඊ ගෂෝක්... හිනස්සන්න මුලු රටම...." මව ගනොමනාපගයන් කීවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහස

445

"අම්ගම්… ගම්ක ගහොඳින් අහගන්න... මම හදවතින් ආදරය කරන්ගන සමාධිට විතරයි.... ඒක ගම් ආත්ගම විතරක් ගනගමයි… මුලු සිංසාගර ඉන්නකන්ම තිගයන ආදරයක්... දුෂානි නිංගිට මම නිංගිගයක්ට වගේ ආදගරයි… ඒක හැමදාටම එගහමයි.. මම එයාව බලා ගන්නව නිංගි පැටිගයක් වගේ... එයාගග මහ ගලොකු සඳුන් අයියට බලා ගන්න බැරි වුනාට මට පුලුවන් නිංගිව බලා ගන්න.. සමාධිට ආදරය කරන ගමන් දුෂානි නිංගි එක්ක වල් කගම් යන්න තරම් මම නරුමගයක්වත්.. අසහන කාරගයක්වත් ගනගමයි... මතකද අම්මා ඊගය කිේවා නිංගිගග හිත රිද්දන්න එපා කියල... මම දැන් ඒක අම්මට කියනවා.. අම්මා නිංගිගග හිත රිගදන්න එක වචනයක් හරි කියල තිබුගනොත් මම ගම් ගගදරින් යන එක යනවා... මම නිංගිව සමාධිගග ගගදර නවත්තනවා.. සමාධි නිංගිව ඔය හැමගදනාටම වැඩිය ගහොඳට බලා ගනීවි... සමාධි කියන්ගන ගම් ගලෝගක ඉන්න ලස්සනම හදවත තිගයන ගෑණු ළමයා.... " ගමගසේ කියූ තාරක ගේගගයන් කාමරගයන් එළියට ගගොස් නාන කාමරයට වැදී ගදොර වසා ගත්ගත්ය. තාරකගේ ගේගවත් කතාගවන් ගල් ගැසී ගතෝන්තු භාවයට පත්වූ මවට කිසිවක් කියා ගත ගනොහැකි විය. රැකියාවට පිටත්වී යාමට ස්වල්ප ගේලාවකට ගපර තාරක දුෂානිට කතා කගළේය. "නිංගි..ගමොනවද අද ඔයාට කරන්න ඕන..." "ස්ගපෂල් මුකුත් නෑ අයියා.. මම සිිංහල සින්දු ටිකක් අහන්න ඕන.. ඒ එක්කම ගඟ අද්දර මූවි එක ආයිත් බලන්න ඕන.. ගෂෝක් මූවි එක අයියා.." "බැලුවට කමක් නෑ..ඉගමෝෂනල් ගවන්න එපා හරිද..හි.හි.හි... අද හවසට අපි සමාධි අක්කිලගග ගගදර යමු.. මම දැන් අක්කිට


446

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

කිේවා... අක්කිට මාර හැපී.. ඩිනර් වලටත් ඉන්න කිේවා…. අක්කිට ගහොඳට උයන්න පුලුවන්... ඔයාට රසට කෑම හදල ගදයි..." "ම්ම්ම්ම්.. ගෂෝක් අයියා.. මම හරිම ආදගරයි සමාධි අක්කිට... ඔයාට වගේම ආදගරයි.." "මම දන්නව නිංගි... එගහනම් පරිස්සමින් ඉන්න... ඔයාට ගමොනව හරි ඕන වුගනොත් මට ගකෝල් කරන්න හරිද.. බායි නිංගි.." "බායි අයියා..ප්ලීස් ගේක් ගකයා..." දුෂානිට හාදුවක් දුන් තාරක අසල සිටි මවට ආචාර ගකොට පිටත් වී ගිගේය. තාරක කලන් පැවසූ සියලුම ගද් සතයයක් බව මවට ගත්රුම් ගියාය. ඇය මහත් සැහැල්ලුවට හා ප්‍රීතියට පත් වූවාය. දුෂානි සිය ගල්ලය කර ගැනීමට තාරකගේ මවගේ සිගත් යම් කැමැත්තක් තිබුනි. එගහත් ඒ අදහස ඉටු ගනොවන බව ඇයට වැටහුනි. ඒ ගැන ඇය කණගාටු වූගේ නැත. සිය පුතණුවන්ගේ ආත්ම සිංයමයත්, සමාධිට ඇති ගනොසැගලන ආලයත් ජීවිතයට පහන් ආගලෝකයක් වන බව ඇය වටහා ගත්තාය. සමාධි තාරකට ගැලගපන යුවතියක් බව ඇය ගත්රුම් ගත්තාය. තාරක දුෂානිට නැගගණියක් ගමන් ආදරය කි කම ඇගේ සතුටට තව ගහේතුවක් විය. තාරක කුඩා කාලගේදී නිංගී ගකගනක් ඉල්ලා හැඬූ හැටි ඇයට මතක් විය. තාරකගේ එම ආ ාව දැන් ඉටුවී තිබීම නිසා ඇය රගමෝදයට පත් වූවාය. ++++++++

සමාධිගේ නිවසට දුෂානි කැටුව යාමට තාරක සවස් භාගගේ නිවසට පැමිණිගේය. දුෂානි ගමනට ලැහැස්ති වී සිටිගේ නැත.


ගනොසැගලන ගසගනහස

447

"ගමොගකෝ නිංගි... ඔයා තවම ගෂෝේස් ඇඳගගන?.. ලෑස්ති ගවන්ගන නැද්ද?..." "අගන් අයිගය... මම එනගකොට ස්කර්ේස් ගගනාගව නෑ... ඉතින් ගමොනවද මන් ඇඳගගන යන්ගන?...." "පෑන්ටිය විතරක් ඇඳගගන යන්න එගහනම්...හි.හි.හි..." "චික්.... ඒක කියන ලස්සන විතරක්.... අගන් විහිලු ගනගමයි අයිගය... කියන්නගකො..." "ළමගයො... ජීන්ස් ඇඳගන්න... ඔයා ගමොනව ඇන්දත් ලස්සනයි නිංගි... ඔයා වගේ ලස්සන නිංගිගයක් මට ඉන්න එක ගැන මම හරි ආඩම්බරයි..." "සමාධි අක්කිගග අම්මා ගමොනව හිතයිද දන්ගන නෑ අයිගය...." "අයිගයෝ.. අම්ම මුකුත් හිතන්ගන නෑ.... හැබැයි ගම්.. බුරිය ගප්න්න අඳින්න එපා හරිද..." "ඔයාට පිස්සුද අයිගය.. මම බුරිය ගප්න්න එගහම ඇඳගගන යන්ගන නෑ... මම මීට පස්ගස ඩීසන්ේ විදියට අඳින්න හිතා ගත්තා සමාධි අක්කි වගේ... මම දැන් ඔයාගේ නිංගිගන...." "ම්ම්ම්.. මගග නිංගි ගපොඩ්ඩ...." තාරක ඇගේ හිස ආදරගයන් සිම්ගේය. "ඉන්න අයිගය... මම ලෑස්ති ගවලා එන්නම්...." දුෂානි සහ තාරක සුරතල් ගවමින් කවට ගකළි බස් ගදොඩමින් සමාධිගේ නිවසට යන විට සවස හයත් පසු වී තිබිනි. සමාධිගේ මව දුෂානි ආදරගයන් පිළි ගාත්තාය. දුෂානි ඇයට වැඳ ආචාර කළාය.


448

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

ඇගේ ආචාරශීලත්වය නිසා මව මහත් පැහැදීමට පත් වූවාය. තාරක සහ සමාධි ගදගදනාගේම දෑස් ගතත් විය. සමාධිගේ මව දුෂානිට උණුසුම් හාදුවක් දුන්නාය. "ම්ම්මා... මගග ගෂෝක් දුව.. එන්න ෂා ඇවිත් වාඩි ගවන්න...." "අම්ගම්.. ගමයා ජීන්ස් ඇඳගගන එන්න බෑ කිේවා... දන්නවද?..." තාරක දුෂානිගේ කර වටා අත දමා ගගන කීගේය. "අගන් ඒ ගමොගකෝ දුව?... ඔයා ජීන්ස් වලට ගකොච්චර ලස්සනද..ගකොච්චර හුරුබුහුටිද... දඟකාරද... ඔයාගග වයසට ගහොඳට ගැලගපනවා.." "තෑන්ක්ස් නැන්ගද.." දුෂානි මද ලැජ්ජාවකින් කීවාය. "ඒකගන ෂා... ඉන්න මම ගබොන්න ගහොඳ රස..ගුණ ගදයක් ගගනත් ගදන්න.. පස්ගස කෑම අරින්නම්... එතකන් ඔයගගොල්ගලො කතා කර කර ඉන්නගකො.. ." සමාධි තාරක සහ දුෂානි ඒ ගසොඳුරු සන්ධ්‍යා සමගේ මිදුගල් අ ගස යට වාඩිවී සැහැල්ලුගවන් කතා බගහේ ගයදුගනෝය. "නිංගි.. මට ඔයාට කියන්න ගදයක් තිගයනවා..." තාරක එදා උදෑසන මව සමග සිදු කල කතාව දුෂානි සමග කීගේය. ගම් විස්තර ඇසූ දුෂානි මහත් කලබලයට පත් වූවාය. "ස්ස්ස්ස්ස්... අගන් අයිගය…මට හරි අප්ගසේ අගන්... මට නැන්දගග මූණ බලන්න ගමොකද්ද වගේ දැන්..." දුෂානි ඇඬුම් මුහුණින් කීවාය. "හරි නිංගි... දැන් ඒක හරිගන...අයියා නැන්දට ගත්රුම් කරල දුන්නගන... දවල් මට අයියා ගම් විස්තගර් ඔක්ගකොම කිේවා... අගන් නිංගි..ඔයා දැන් අප්ගසේ ගවන්න එපා.. දැන් ඔක්ගකොම හරි... අද


ගනොසැගලන ගසගනහස

449

ඉඳල තාරක ඔයාගගම අයියා..මම ඔයාගගම අක්කා....." සමාධි දුෂානිගේ හිස අත ගාමින් ආදරගයන් කීවාය. "මගග අක්කාආආආ...." දුෂානි ඇයට තුරුලු වූවාය. "නිංගි... අම්මා ඔයාට අද හිත රිගදන ගද්වල් කිේවද?...." තාරක ඇසීය. "අගන් නෑ අයිගය... මට හරිම ආදරගයන් කතා කරා.. මාව ගගොඩක් හේ කරා... ගගොඩක් ආදගර් ගපන්නුවා...." "ඉතින් ඒකගන නිංගි... අම්මා දැන් ඔයාට ඉස්සරටත් වැඩිය ආදගරයි..." "අගන් අක්කි... මම ඊගය රෑ අයියට මගේ කතාව ඔක්ගකොම කිේවා... මම හරිම අන්ලකී ගර්ල් ගකගනක් අක්කි... මට ඔක්ගකොම කම් 'ේස් තිබුනා.. ඒත් මට හරියට ලේ එක හම්බ වුගන් නෑ... මට ඉස්ගසල්ලම ඒක රිය'ල දුන්ගන අයියයි අක්කියි තමයි....." සමාධිට තුරුලුවූ දුෂානි කඳුළු සලමින් කීවාය. "අගන් අඬන්න එපා නිංගි.... දැන් ගිය ගද් ගියා... අපි ඉස්සරහ ගැන හිතමු... ඔයාට අපි ගදන්න ඉන්නව හැමදාටම.. සැගප්දි ගනොහිටියත් දුගක්දි අපි ඔයා එක්ක ඉන්නවා..." සමාධි ඇගේ හිස ආදරගයන් සිඹිමින් කීවාය. "අගන් අක්කි.. මට බැරිද අක්කිත් එක්ක ගමගහේ ඉන්න?... එතගකොට අයියත් ඉන්නව මට.. මම ගමගහේ ඉඳන් ඉස්ගකෝගල යන්නම් අක්කීඊඊඊඊ...." "නිංගි..ඔයා මාත් එක්ක අගප් ගගදර ඉන්නව නම් මම ගගොඩාරියක් සන්ගතෝසයි නිංගි.... මට පුලුවන් ඔයාව බලා ගන්න... ඒ වුනාට නිංගි අපිට හිතන්න ගද්වල් ගගොඩක් තිගයනවා...."


450

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ඒ ගමොනවද අක්කි?.. මට ඕන නෑ මුකුත් හිතන්න.. මට අක්කියි අයියයි එක්ක ඉන්න ඕන... මට ආදගර් ඕන....." "ගපොඩ්ඩක් හිතන්න නිංගි... ඔයා දැන් ස්ටඩී කරන්ගන ඉිංේලෂ් මීඩියම් එගකන්.. ගමගහ ගකොළ වගේ ගහොඳ ඉස්ගකෝල නෑ ඉිංේලෂ් මීඩියම් වලන් ඉගගන ගන්න... අනික ඔයා ලන්ඩන් ඒ ගලවල් වලට ස්ටඩී කරන්ගන... ඉතින් ඔයා ගකොගහොමද එක පාරටම ගම් ඔක්ගකොම ගවනස් කරල ගමගහේ ඒ ගලවල් කරන්න ලෑස්ති ගවන්ගන?... දැන් තිගයන විදියට ඔයා ගනක්ස්ේ ඉයර් ඒ ගලවල් කරන්න ඕන... ඉතින් නිංගි ඒක ටිකක් අමාරු ගදයක් ගන්ද...." සමාධි පැහැදිල කලාය. "මට ගත්ගරන්ගන නෑ අක්කි... ඉතින් මට බැරිද ගමගහ තිගයන ස්කූල් එකක ඉිංේලෂ් මීඩියම් එගකන් කරන්න?.. මට ඔච්චර ගහොඳ ස්කූල් එකක් ඕන නෑ අක්කි... මම ඉගගන ගන්න ඔයගගොල්ගලො තරම් ස්මාේ නැහැ..." "එගහම කියන්න එපා නිංගි... ඔයා ස්මාේ ගර්ල් ගකගනක්... ඔගහොම හිතන්න එපා... අනිත් ර ්ගන නිංගි... ඔයාගග තාත්තා කීයටවත් කැමති ගවන්ගන නැහැ ගමගහ එවන්න...." දුෂානි එක් වරම බිම බලා ගත්තාය. ඇගේ දෑසින් කඳුලු ගලන්නට පටන් ගැනින. "අගන් ඇයි නිංගි අඬන්ගන?...." සමාධි ඇය වත්තන් කර ගනිමින් ඇසීය. "අක්කි... තාත්තිටයි නදීකා අක්කිටයි ඕන කරල තිගයන්ගන මාව අයියට බන්දල ගදන්න.. ඒ ගගොල්ගලො ගමොනව හිතාගගන හිටියත් ඒකනම් දැන් ගවන්ගන නෑ නෑමයි.. අයියා දැන් මගේම අයියා....ඒත් මගේ තාත්ති මහ අමුතු ගකගනක් අක්කි..."


ගනොසැගලන ගසගනහස

451

"හ්ම්ම්.. ඒක තමයි.. දැන් ඔයා ගමගහේ එන්න කියල ඇහුගවොත් තාත්ති තවත් කලබල ගවන්න පුලුවන්..." "අක්කි... තාත්ති හිතන එකක් නැද්ද මම අයියට කිේටු ගවන්න ඕන හින්ද ගමගහේ එනවයි කියල?... එගහම හිතුගවොත් මට එන්න ගදයි ගන්ද... " "ඔේ.. මුලන් එගහම හිතයි… ඒත් ඒක එගහම ගනගමයි කියල දැන ගත්තම ගමොනව කරයිද දන්ගන නෑ... ඒ හින්ද නිංගි... ඔයා දැන් කරන විදියට ගකොළ ම ඉන්න... අපි ඉන්නවගන ඔයත් එක්ක... ගමගහේ ඉඳන් ගකොළ ට කිගලෝමීටර් සීයයි ගන... " "ඔේ නිංගි.. ඔයා කිසි ගද්කට බය ගවන්න එපා...ඔයාට ගමොකක් හරි ඕන කමක් වුගනොත් මට ගකෝල් එකක් ගදන්න.. මම පැය ගදකකින් ඔයා ළඟ ඇති...." තාරක දුෂානිගේ කම්මුල අත ගාමින් කීය. "මගග අයියා... මම දන්නව ඔයා මට ආදගරයි කියල..." දුෂානි සිංගේදී වූවාය. "අනික නිංගි.. ඔයාට ඕන නම් වීක් එන්ඩ් වල ගමගහේ එන්න පුලුවන්ගන.. හැබැයි පාඩම් පාලු කරගන්න බෑ හරිද?...." තාරක මදක් තදින් කීගේය. "අම්ගමෝ අක්කි... බලන්න අයියගග සැර..." "එගහම තමයි ආදගර් තිගයන අයියල... හි.හි.හි... නිංගි..ඔයා ගහොඳට ඉගගන ගන්න ඕන... ඒක හරි වැදගත් ගත්රුනා ගන...." "ගත්රුනා ගත්රුනා... අම්ගමෝ... ගම් අක්කිගගනුයි අයිය ගගනුයි ගේගරන්න නම් බැහැ වගේ.... " දුෂානි ගදගදනාටම තුරුලු වී සුරතල් වූවාය.


452

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

ටික ගේලාවකින් දුෂානිගේ මුහුගේ තිබූ ප්‍රීතිමත් බව නැතිවී දුක්මුසු බවක් ඇති විය. "ඇයි නිංගි ගම් එක පාරටම?....." සමාධි ඇසුවාය. "අගන් අක්කි... මගේ තාත්ති හරිම ගහඩ් ස්ගරෝන්ේ....එයා ගමොකක් හරි හිතුගවොත් ඒක ගකොගහොම හරි කරනවා... දැන් තාත්තිට ඕන මාව අයියට මැ ක කරවන්න... ඒක එගහම වුගන් නැත්නම් තාත්ති ගමොනව කරයිද දන්ගන නෑ..." "ඒ කිේගව නිංගි?..." තාරක ඇසීය. "තාත්තිට සල්ල තිගයනව.. ගපොලටිකල් පව' එක තිගයනවා.. අගන් මට බයයි අයිගය... එයා ගමොනව හරි ඔයාට කරයි කියලා...." දුෂානි තාරකගේ ළය මත හිස තබා ගත්තාය. "නිංගි... මම ගමොන යගකක්ටවත් බය නෑ නිංගි... ඔයා බය ගවන්න එපා... මට තිගයන එකම බය තමයි සමාධි අක්කිට හරි ඔයාට හරි ගමොකක් හරි කරදරයක් ගවයි කියලා... කිසි ගකගනක්ට ඔය ගදන්නට රිද්දන්න මම ගදන්ගන නෑ...එගහම කරන්න පුලුවන් මගේ ගඩඩ් ගබොඩී එක උඩින් ගිහින් තමයි....." "අයියා ගමොනවද ගම් කියන්ගන?…. අගන් ප්ලීස්.. ඔගහොම කතා කියන්න එපා... අයියට එගහම ගදයක් වුගනොත් අක්කියි මමයි ඔයා එක්ක එනවා....." සිංගේගයට පත් තිගදනා ටික ගේලාවක් යන තුරු එකට තුරුලු වී සිටියහ. "අපි එන විදියකට මූණ ගදමු නිංගි... අපි එකට එකතු වුගනොත් ඔය කිසිම ගකගනක්ට අපිව වේටන්න බැහැ....." තාරක මහත් අධිෂ්ඨානයකින් කීගේය. ++++++++


ගනොසැගලන ගසගනහස

453

සඳුන්ගේ රධ්‍ානත්වගයන් ස්ාාපිත කරන ලද Sadeeka Medware Solutions නව වයාපාරය ඉතාමත් සාර්ාක ගලස වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. නව වයාපාරගේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක වූගේ සඳුන්ය. සභාපති ගලස සඳුන්ගේ පියා වූ ගවෝල්ටර් කටයුතු කගළේය. නදීකා ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂක වරියක් වූවාය. වයාපාර මේඩලගේ සාමාජිකයන් වූගේ ගවෝල්ටර්, සඳුන්, නදීකා සහ තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකවරිය වූ සුලාරි ය. වයාපාරගේ රධ්‍ාන ඉලක්කය වූගේ ආගරෝගය ාලාවල පරිගණක සහ ගතොරතුරු වයාපෘන්න්ය. ගවෝල්ටර්ගේ ගද් පාලන සහ අනිකුත් ඉහල මේටගම් සම්බන්ධ්‍තා නිසා වයාපාරයට ගපෞද්ගලක ගරෝහල් ගමන්ම රජගේ ගරෝහල් වලන්ද වයාපෘති ලැගබන්නට විය. "නදී.. අපිට ගගොඩක් ගරොගජක්ේස් හම්බ වුන හින්ද ටිකක් වැඩි පුර ස්ටා ් එක ගන්න ඕන ඉක්මනට... ගටක්නිකල් ස්ටා ් එක හරිම වැදගත්... සුලාරි ඉන්න එක ගලොකු හයියක්... එයාට පුලුවන් ගහොඳ අය ගතෝරල ගන්න.... හැබැයි ඉතින් එයාව සැටිස් යි කරන්න ගල්සිමත් නෑ... " දවගසේ වැඩ අවසානගේ නිවගසේ විගේක සුවගයන් සිටි සඳුන් කීය. "ඔේ සඳුන්... ඒක හරි.... සුලාරිට ඒ කේටිය ගන්න වගකීම ගදන්න ඕන... අපි ඇඩ්මින් ස්ටා ් එක ගැන බලමු..." "ගම්... රිගසප්ෂන් එකට ලස්සන ගර්ල් ගකගනක් ගන්න ඕන... හි.හි.හි...." "හ්ම්... ඔේ ඔේ... ගකොට ස්කර්ේ එකක් අන්දල තියා ගන්න... ඒ විතරක් ගනගමයි..ඔයාගග රයිවේ ගසක්‍රිට ගහොඳ ගසක්සි ගකල්ගලක් ගන්න... ඕන වුනාම මිරික මිරික ඉන්න පුලුවන්ගන..." නදීකා ගනොමනාපගයන් කීවාය.


454

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ඔයාට නම් පිස්සු නදී... ඔයාට ගජෝක් එකක්වත් ගත්ගරන්ගන නැහැගන... මට ඔයා ඉන්න ගකොට ගවන ගකල්ගලො ගමොකටද?... පිස්සු ගකල්ල..." "අගන් ගසොරි සඳුන්... මට ගජලස් හිගතනව ඔයා එගහම කතා කියන ගකොට... ඔයා අයිති මට විතරයි... ගවන කිසිම ගකල්ගලක් ඔයාට අත තියනවට මම ආස නෑ... ඔයා එගහම හිතනවටත් මම කැමති නෑ...." සැටිය මත වාඩිවී සිටි නදීකා සඳුන්ට තුරුලු වී ඔහුගේ ලැම ගසමින් පිරි මැද්දාය. නදීකාගේ ආලිංගනගයන් සඳුන්ට සිහින් කිතියක් දැනුගන්ය. "මගග නදී පැටිගයෝ... ඔයා ඉන්නගකොට මට ගවන ගකල්ගලො ගැන හීගනකින්වත් හිතන්න ඕන නෑ.. ඔයා මගේ වයි ්… මට ඕන ගද්වල් ඔයා මට ඔක්ගකොම ගදනව ගකල්ගල.... ඔයා මට ආදගර් ගදනව.. මාව ගහොඳට බලා ගන්නව.. මට ගහොඳ සගපෝේ එකක් ගදනවා... ම්ම්ම්.. අරවත් ගහොඳට ගදනව ගන... ගන්ද?...." සඳුන් නදිකාගග ගතොල් යන්තම් සපමින් කීය. "ගමොනවද අරවා කිේගව?...." නදීකා ගතොගඳොල් ගවමින් ඇසුවාය. "අරව කියන්ගනද... ඉන්නගකො ගපන්නන්න....." නදීකා කුඩා ළමගයකු ගමන් දෑතින් ඔසවා ගත් සඳුන් ඇය නිදන කාමරයට රැගගන යාමට සැරසුනි. "අගන් සඳූඌඌඌඌන්…. මාව බිමින් තියන්නගකො... ගමොකද්ද අගන්ඒඒඒඒ.... දඟයා.... " සඳුන්ගේ ගගල වටා අත් දමාගත් නදීකා සුරතල් බසින් කීවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහස

455

"බිමින් ගනගමයි මගග කුමාරිගය.... මම ඔයා තියන්ගන ඇඳ උඩින්...." ඔවුන්ගේ නිදි යහන ගපම් යහනක් වීමට වැඩි ගේලාවක් ගත වූගේ නැත. …………………… "නදී...." සිය ගපම්බරිය තදින් තුරුලු කර ගගන සිටි සඳුන් මිමිනුගේය. "ම්...." "මහන්සිද?...." "ම්...." "කියන්නගකො....." "ම්......" "නදීඊඊඊඊඊ... කතා කරන්නගකො...." "මීටර් දාහ දිේව වගේ...." පිරිමදිමින් මිමිනුවාය.

නදිකා

සඳුන්ගේ ගදගකොපුල්

"ඔයාගන ළමගයො දිේගව....හි.හි.හි..." "ම්...ඔයා හරියට නිකන් හිටිය වගේ... මම නිකන් ජුකී මැෂිමකට අහුවුනා වගේ...." "ඉතින් ගහොඳගන....." "ම්ම්ම්....නිකන් ඉන්න... නරකයි ඔයා... මාව ගදකට ඉගරන්න වගේ දැනුනා....." "ඉතින් සනීපද?...."


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

456

"ම්ම්ම්… දිවය ගලෝගක ගියා වගේ...." "දැන් තරහ නැහැගන මාත් එක්ක?....." "මම ඔයත් එක්ක තරහ ගවලා හිටිගය නැහැගන..." "පිස්සු ගකල්ල...." "සඳුන්...." "ඇයි පැටිගයො?..." "ආදගර්ද?....." "මගේ පණටත් වැඩිය...." "ම්ම්ම්ම්ම්ම්..." ගදගදනා ගතොල් හාදුවකින් එක් විය. "නදී...." "ම්ම්... ඉන්න සඳුන්.. මම ඩිනර් ලෑස්ති කරන්නම්.... ඔයාට බඩගිනි ඇති..." "පස්ගස පුලුවන් ගකල්ගල... අපි ගමගහම ගපොඩ්ඩක් ඉඳිමු...." "ම්ම්ම්ම්..." "නදී...අපි ගපොඩ්ඩක් කතා කරමුද?..." "ෂුව' සඳුන්...." "නදී.. අර ඊගල් ගහොස්පිේල් එගක් ගරොගජක්ේ එක ඉක්මනටම පටන් ගන්න ඕන.. ඒත් අපිට ගටක් ස්ටා ් එක මදි තවම...සුලාරි හරිම ස්්‍රික්ේ.. එයාට ගගොඩක්ම ගහොඳ කේටිය විතරයි හරියන්ගන..."


ගනොසැගලන ගසගනහස

457

"ඉතින් ඒක හරිගන සඳුන්... හරියට වැඩ කරන්න බැරි අය ගත්ගතොත් අගප් ගරපියුගේෂන් එක අප්ගසේ යනව ගන... " "ඔේ නදී මම දන්නවා... ඒත් සුලාරිට හරියන කේටිය ඉතින් පිට රටින් ගේන්න ගවනවා.. එයාට සිිංගගපෝ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට වැඩ ඕන...." "ගගොඩක් ඇප්ලකන්ේස්ලා ඉන්නවද?...." "අගපෝ ඔේ නදී.... ගහටත් ඉන්ට'විේ තිගයනවා... සුලාරි සමහර අයට බැනල කතා කරන්ගන.. පේ.. ගකල්ගලො ගදතුන් ගදගනක් අඬාගගන තමයි එළියට ගිගේ... සමහර ගකොල්ගලොත් නිකන් බය ගවලා වගේ ඉන්නවා.. සුලාරිගග ගටක්නිකල් ර ්න වලට උත්තර ගදන්න ඉතින් කම්පියුටර් කාලා එන්න ඕන...." "හ්ම්.. ඉතින් ඔයා ගපොඩ්ඩක් සුලාරිට කියන්නගකො රිලැක්ස් ගවන්න කියල... එම්.ඩී. ඔයාගන...." "මම කී පාරක් කිේවද නදී... ඒත් ඔයා දන්නවගන සුලාරිගග හැටි... එයා හරිම ගහඩ් ස්ගරෝන්ේ.. හිතුගවොත් හිතුවම තමයි.. කවුරු කිේවත් ගවනස් කරන්ගන නෑ... හැබැයි එයාගග වැඩ නම් ස්ේ ක්ලාස්.... ක්ලයන්ේස්ලා ගගොඩක් සුලාරිගග වැඩ වලට පැහැදිලා ඉන්ගන.. ඉතින් අපිට තවත් බිස්නස් එයි ඉස්සරහට...." "සුලාරි ගර්ල්ස්ලට වැඩිගයන් ස්්‍රික්ේ ද?..." "ම්ම්.. එගහමම කියන්න බෑ නදී... එයා හැගමෝටම එක වගේ....." "මම කියන්නද සඳුන්...ගහට ඉන්ට'විේ වලට ළමයි ආවම ඔයා ඒ ගගොල්ලන්ගගන් ගල්සි ර ්න ටිකක් අහන්න.. එතගකොට ඒ ළමයිගග න'වස් ගතිය අඩු ගවයි... ඔයත් ඉතින් I.T. ගැන දන්නවගන... එතගකොට සුලාරි ගපොඩ්ඩක් රිලැක්ස් ගවන්න


458

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

පුලුවන්... ගමොනව වුනත් මැගන්ජින් ඩිගරක්ටර් ඔයාගන සඳුන්.. ඉතින් ඔයාට කන්ගරෝල් එකක් තිගයන්න ඕන... "ම්ම්.. ඔේ මම එගහම රයි කරල බලන්නම්... අම්ගම නදී... ඔයාටත් තිගයනව ගහොඳ අයිඩියාස් ගන්ද... ම්ම්මාආ.. මගග පැටියා..." සඳුන් නදිකාට උණුසුම් හාදුවක් දුන්ගන්ය. "ඔයාට වයි ් ගකගනක් ඉන්ගන ඒකටගන ළමගයො... එගහම නැතුව දඟ වැඩ කරන්න විතරක් ගනගමයිගන...ගන්ද?..." නදීකා සිහින් ගලස සිනාගසමින් කීවාය. "ම්ම්ම්ම්ම්.. මම දන්නව ගකල්ගල්ඒඒඒඒඒ......" "ගම්... දැන් ආයිත් බෑ හරිද... ස්ස්ස්ස්ස්… බලන්න ළමගයො මගේ ඇඟ පුරහම ඔයාගග දඟ වැඩවල නටබුන් ඇඳිලා... එන්න... ගවොෂ් එකක් දාලා ඩිනර් ගනිමු...." නදීකා යහගනන් නැගිටිමින් කීවාය. ගබොගහෝ තරුණ අඹු සැමියන් ගමන් නදීකා සහ සඳුන් ඔවුන්ගේ විවාහ ජීවිතගේ හිරිමල් සමය අනුරාගී සැප විඳිමින් 'ආදර රේඩු' ගවමින් සුරතල් ගවමින් සතුටින් ජීවත් වන යුවලකි. ගදගදනාට ගම් සතුට සහ සැහැල්ලුව දිගටම පවත්වාගගන යාමට අව ය බැඳීම සහ පසුබිම තිගේද? ++++++++

සුලාරි නිරිංජලා තද සිතක් ඇති, ගකළින් කටයුතු කරන, හිතුවක්කාර ක්‍රියා කලාපයක් අනුගමනය කරන තරුණියකි. කාර්ය මේඩලගේ කැපවීම සහ දක්ෂතාවය ඇයට අතයාව යම කරුණු විය. ඇගේ දැනුම සහ බුද්ධිය ඉතා ඉහළ මේටමක තිගබන නිසා ඇය කාර්ය මේඩලගයන්ද ගමවැනිම තත්ත්වයක් අගප්ක්ෂා කලාය. ගබොරුවට සහ අලස කමට ඇගගන් කිසිම ඉඩක් ලැබුගන්


ගනොසැගලන ගසගනහස

459

නැත. පරිගණක ඉිංජිගන්රුවන් සහ අනිකුත් කාර්ය මේඩලය ඇයට බය සම්රයුක්ත ගගෞරවයක් දැක්වීය. "If you can’t work here as I say… get the hell out of here…" ඇගේ රමිති වලට අනුව කටයුතු ගනොකරන ගසේවකයනට ඇය නිතරම ගමගසේ තදින් අවවාද කළාය. ගකගසේ ගවතත් කැපවීගමන් වැඩ කරන සියලු ගදනාට ඇය ගහොඳින් සැළකුවාය. සුලාරි පියකරු රූ සපුවකින් යුතු තරුණියකි. ඇගේ ගපෞරුෂත්වය හා එක්වූ ගම් රූප සම්පත්තියත් රඥා සම්පත්තියත් නිසා ඇයට ඕනෑම ගකගනකු , විග ේෂගයන් පිරිමි, වශී කර ගැනීගම් සහජ ක්තියක් ඇත. සමහර අවස්ාාවලදී සඳුන් පවා ඇයට යටහත් බවක් ගපන්නුම් කගල් ඇගේ ගමම සවිමත් ගපෞරුෂත්වය නිසාය. ගසේවකයින් බඳවා ගන්නා සම්මුඛ ප කක්ෂණ වලදී ඇය කිසිදු බුරුලක් ගනොදැක්වූවාය. "සඳුන්.. අපිට අද දහ ගදගනක් ඉන්ට'විේ කරන්න තිගයනවා.. ඊගය ආපු අය නම් කිසිම වැඩක් නෑ.. ගටෝටල් රබිෂ්...." උදෑසන ප කක්ෂණ වලට සූදානම් ගවමින් සුලාරි කීවාය. "සුලාරි... ඔයා ටිකක් ස්්‍රික්ේ වැඩි නැද්ද?.. ගම් ගකල්ගලො ගකොල්ගලො තවම ගපොඩි ළමයිගන... කැම්පස් එගකන් අවුේ වුනා විතරයිගන... අපි ගපොඩ්ඩක් ගසො ්ේ ගවමුද?... " "ඔේ ඔේ මට ගත්රුනා… එදා ගර්ල්ස්ලා අඬපු ගවගල් ඔයාට සෑඩ් හිතුනා කියල... සඳුන්... ගමතන ඉගමෝෂනල් ගවලා හරියන්ගන නෑ.. අපි බිස්නස් එකක් කරන්ගන... අපි ක්ලයන්ේස්ලට හරි ස'විස් එකක් ගදන්න ඕන..... ඒක ගත්රුම් ගන්න...."


460

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ඔේ සුලාරි... මම ඒක දන්නවා... ඒත් ගම් ළමයි හැම ගද්ම දන්න අය ගනගමයිගන.. අපිත් ගපොඩි ගේනින් එකක් ගදන්න ඕන.. ඒ හින්ද අපි ගපොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් හිතල බලමු සුලාරි..." "සඳුන්...මම කියන්ගන නැහැ ගම් ගගොල්ලන්ට කන්සල්ටන්ේ ගකගනක්ගග ගනොගලජ් එක තිගයන්න ඕන කියල... ඒ වුනත් යම් විදියක ගේසික් දැනුමක් තිගයන්න ඕන... ඔක්ගකොමටම වඩා වැදගත් ගවන්ගන ඇටිටියුඩ් එක... ගගොඩක් අයට ඒක නැහැ.. නිකන් විභාග පාස් කරල විතරයි... බිස්නස් ගසක්ටර් එගක් එගහම වැඩ කරන්න බෑ...." "මම දන්නවා සුලාරි... අපි එගහනම් ඒ පැත්ත ගැන වැඩිපුර බලන ගමන් ගපොඩ්ඩක් වගේ රිලැක්ස් කරල ඉන්ට'විේ කරමු... එතගකොට බැලන්ස් ගවනව ගන..." "හ්ම්ම්... ගහොඳයි සඳුන්.... අපි බලමු එගහනම් ඒ විදියට.. " "දැේස් ගුඩ් සුලාරි... තෑන්ක් යූ..." "සඳුන්... මම කවදාවත් මගේ ගමතඩ්ස් ගවනස් කරල නෑ... ඒත් ඔයා හින්දා මම අද ඒක ගවනස් කරා..." "ඉතින් සුලාරි...ගම්ක අගප් කම්පැණි එකගන...." " අගප් කම්පැණි එක?....හ්ම්ම්..." සුලාරි ඔහු ගදස ගහලූ බැල්ම නිසා සඳුන් කිසියම් සලත භාවයකට පත් විය. ඇගේ ඇස් වල තිබූ හැඟීම ඔහුට ගත්රුම් ගැනීමට ගනොහැකි විය. සම්මුඛ ප කක්ෂණයට පැමිණි ගබොගහෝ ගදගනකු සුලාරිගේ සිත් දිනා ගැනීමට සමත් වූගේ නැත. ඔවුන් ඇගේ ගැරහුමට ලක් විය. සඳුන්ට යන්තම් තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට හැකි විය.


ගනොසැගලන ගසගනහස

461

"සුලාරි... ඔයා ගමච්චර ගක්න්ති ගන්න එපා ගම් ළමයි එක්ක.. බලන්න උන් නිකන් ගඩඩ් ගබොඩීස් වගේ සුදු මැල ගවනවා ඔයා කියන ඒවට... ඔයාගගත් ගහල්ත් එකට ගහොඳ නෑ...." "සඳුන්...ගම් ගගොල්ගලො කියන ඒවට ගක්න්ති යන්ගන නැත්ගත කාටද?.... නිකන් ගරොගබෝල වගේ ගකල්ගලො ගකොල්ගලො ගන...." "සුලාරි..ඔයාට අමාරු නම් අපි ඉන්ට'විේ ගපෝස්ේගපෝන් කරමු..." "ඕන නෑ.. තව එක්ගකනාගන ඉන්ගන... එයාවත් කරල ඉවර කරල දාමු..." අවසානයට ප කක්ෂණයට පැමිණිගේ පරිගණක ඩිප්ගලෝමාවක් සහිත ගැහැණු ළමගයකි. ඇයද සුලාරිගේ තද වාේ රහාරයට ලක් වූවාය. "Ok… tell me what is a routing protocol.. used in networking…." ඇගේ තාක්ෂණික දැනුම ප කක්ෂා කි කමට සුලාරි ර ්නයක් ඇසුවාය. "Madam… it specifies how routers communicate with each other…" "All right.. what are the major classes in routing protocols?...." "Ah…m… ah…m… they.. are…" ගම් ර ්ණයට ඇයට හරි හැටි පිළිතුරු දීමට ගනොහැකි විය. "Fuck… don’t you know these major classes?... ah.. What were you doing in the Uni?... going out with boy friends and not studying… ah…"


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

462

"සුලා කඊඊඊ..." සඳුන්ට කියැවිනි. ගැහැණු ළමයා ගම්සය මත හිස තබා අඬන්නට පටන් ගත්තාය. වහා පුටුගවන් නැගිට ගගොස් ඇය වත්තන් කර ගත් සඳුන් ඇය ගවනත් කාමරයකට රැගගන ගිගේය. "අ'ඇම් ගවරි ගසොරි.... මැඩම්ට අද ටිකක් ගක්න්ති ගිහින් ඉන්ගන... ඒකයි ගම් වගේ වචන කියගවන්ගන... ඔයා ඒක ගණන් ගන්න එපා... අපි ඔයාට කම්පැණි එගක් ගජොේ එකක් ගදන්නම්.. මම ඒක ගරොමිස් ගවනවා..." සඳුන් ඇය අස්වසාලීය. "තැන්ක් යූ සර්... සර් හරි ගහොඳයි... මම සර්ට කැමතියි... ඒත් මට මැඩම් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ සර්.. ඒ හින්ද මට එන්න බෑ සර්... තෑන්ක්ස් අගේන් සර්... යූ ආ' ගසෝ නයිස්...." ගමගසේ කියූ ඇය පිටත්ව ගියාය. සඳුන් ආපසු සුලාරි ගවතට යනවිට ඇය දෑත් ගම්සය මත තබා හිස රඳවාගගන සිටියාය. ඇය අසලට ගිය සඳුන් ඇගේ උරහිස මත අත තැබුගේය. "සුලාරි..ආ යූ ඕගක්?....." සුලාරි හිස ඔසවා ඔහු ගදස බැලුවාය. ඇගේ මුහුගේ ග ෝකය මුසු කම්පන භාවයක් ගපගනන්නට තිබුනි. "හාආආආ... අයි ගඩෝන්ේ ගනෝ සඳුන්.. අයි රිය'ල ගඩෝන්ේ ගනෝ......." "සුලාරි... ඔය ගැන වැඩිය හිතන්න එපා.. දැන් ඒක ඉවරයි..." "අර ළමයා ගම්ක රිගපෝේ කරයිද?... මීඩියා එකට ගිගයොත් නම් අපිට කරදර ගවයි සඳුන්...."


ගනොසැගලන ගසගනහස

463

"නෑ සුලාරි.. එගහම ගවන්ගන නෑ... මම ඒ ළමයට කතා කරා.. ෂී ඉස් ඕගක්...." "හ්ම්ම්ම්ම්ම්.. සඳුන්... අයි ගඩෝන්ේ ගනෝ....." "ඉන්න සුලාරි... මම අචින්තිට කියන්නම් ඔයාට ගකොෆී එකක් ගගන්න කියල.. ඔයා හරිම ඩවුන්...." "එපා සඳුන්... මට හරිම ටය'ඩ්... කැේ එකකට කතා කරන්න... මට ගගදර යන්න ඕන... " "රදීප් ගගදර ඉන්නවද?....." "නෑ සඳුන්... එයා එනගකොට ගගොඩක් රෑ ගවනවා…. එයා ඉතින් හිටියයි කියල වැඩකුත් නෑ....." "ඔයා ගගදර ගිහිල්ල තනියම ඉන්න එපා... තවත් ස්ගරස් එක වැඩි ගවයි... එන්න අපි යමු ජාවා ලවුන්ජ් එකට... ගකොෆී එකක් අරන් රිලැක්ස් කරාම ඔය ස්ගරස් ගතිය අඩු ගවයි....." සුලාරි හිස ඔසවා සඳුන් ගදස බලා සිහින් සිනාවක් නැගුවාය. ඇගේ දෑගසේ දීප්තියත්, ඇගේ සවිමත් ගපෞරුෂත්වයත් නිසා සඳුන් යම් විමතියකට පත් විය. "යමු සඳුන්....." ගදගදනා ඉහල සමාජගේ ගකෝපි සැලක් වූ ජාවා ලවුන්ජ් අවන් හලට යන විට එහි සැලකිය යුතු පිරිසක් සිටියහ. පියකරු රූප ලාවණයයට සහ මනා ගපෞරුෂත්වයට ගැලගපන ගසේ කළු කළිසමකින් සහ කළු ජැගකේටුවකින් සැරසී සිටි සුලාරි ගේ ගත්ජස් ගපනුම නිසා ඇය එහි සිටි සියලු ගදනාගේම අවධ්‍ානයට නිතැනින්ම ලක් වූවාය.


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

464

"සුලාරි... ගමතන ඉන්න ඔක්ගකොම බලන්ගන ඔයා දිහා..." සඳුන් ගසමින් කීය. "සඳුන්.. ඉක්මනට ඕඩ' කරල අපි පැත්තකට ගිහින් වාඩි ගවමු... අයි ගඩෝන්ේ ගවෝන්ේ එගටන්ෂන්....." "ඔයා හරිම ගුඩ් ලුකින්... ඒකයි....." ගදගදනා ාලාගේ ගකළවරක අසුන් ගගන ගකෝපි ගතොල ගා පානය කගළෝය. සුලාරි ඇගේ ගකෝප්පගේ ගැේට ගසමින් අත ගෑවාය. "සුලාරි..." "ම්....." "ඇයි ඔයාට ගම් තරම් ගක්න්ති යන්ගන?.... අපිට ගගොඩක් ගහොඳ ඇප්ලකන්ේස්ල එනවා.. දැනටම අපිට ගහොඳ ගසො ්ේගවයා' ඉිංජිනියර්ස්ල කීප ගදගනක් ඉන්නවා... ඉතින් සුලාරි.... ඔයා ගම් වගේ ස්ගරස් ගවන්න ඕන නෑ.... අනික මම ගනෝේ කරල තිගයනව.. ඔයා ගගොඩක් ගවලාවට ගම් වගේ ෙෑන්කි විදියට ඉන්නවා.... අචින්ති ඔයාට පණ බයයි... එයා මට ඒක කිේවා... ඔයා ගමගහම ඉන්න ඕන ගකගනක් ගනගමයි සුලාරි... බලන්න ඔයා ගකොච්චර දක්ෂ ගර්ල් ගකගනක්ද.... " "හාආආ.. මම දන්ගන නෑ සඳුන්... මම දන්නවා මම ගම් වගේ බිගහේේ ගවන එක හරි නැහැ කියල..." "සුලාරි... ඔයා අගප් කම්පැණි එකට කියන්න බැරි තරම් වටින ගකගනක්... ඔයා වගේ දක්ෂ...තරුණ ගටක්නිකල් ඩිගරක්ට' ගකගනක් ගහොයා ගන්න එක ගල්සි නැහැ.... අපිට මුලන් ගරොගජක්ේස් ආගව තාත්තාගග ගපොලටිකල් කගනක්ෂන්ස් හින්ද තමයි... ඒත් ඊට පස්ගස අපිට ගරොගජක්ේස් එන්න ගත්ගත ඔයා


ගනොසැගලන ගසගනහස

465

හින්දා... ක්ලයන්ේස්ලා ඔයාට ගගොඩක් කැමතියි..ගරස්ගපක්ේ කරනවා... ඉතින් සුලාරි බලන්න... ඔයා ගකොච්චර වටිනා ගකගනක්ද කියලා... ඔයා ගමගහම ඉන්න ඕන ගකගනක් ගනගමයි... " "මට ගත්ගරනව සඳුන්... දිස් ඉස් රිය'ල ෘස්ගේටින්ේ.... මම දන්ගන නෑ ගමොනව කරන්නද කියල.... හාආආආ......" "සුලාරි.. ඔයාට ගමොකක් හරි ර ්නයක් තිගයනවද?....." සඳුන් තරමක් පැකිගළමින් ඇසීය. සුලාරි කිසිවක් ගනොකියා ගකෝපි ගකෝප්පය ගදස බලා සිටියාය. "සුලාරි.... ඇයි ළමගයො?..." සඳුන් සිහින් හඬින් ඇසීය. සුලාරි හිස ඔසවා සඳුන් ගදස බැලුවාය. ඇගේ ගදගනගත් රැඳී තිබුගන් බැගෑපත් භාවයකි. "මට ඔයත් එක්ක ගම්ව කියන්න බෑ සඳුන්...." සුලාරි ගසමින් කියා බිම බලා ගත්තාය. "සුලාරි..අපි ගදන්න එකට වැඩ කරන ගදන්ගනක් විතරක් ගනගමයි... අපි ඊට වඩා ගගොඩක් ක්ගලෝස්... ඔයා දන්නවගන සුලාරි... අගප් ඩිගරක්ට' ගබෝඩ් එගක් තාත්තයි නදීකායි හිටියට ඒ ගගොල්ගලො ඔපගර්ෂන් වලට සම්බන්ධ්‍ ගවන්ගන නෑ... අපි ගදන්න තමයි කම්පැණි එක අරන් යන්ගන... ඉතින් අපි ගදන්න එකට වැඩ කරන්න ඕන... අපි ගදන්නට ගදන්න ගැන බලා ගන්න ඕන... අපි ගදන්න ගකළින් හිටිගයොත් තමයි කම්පැණි එක දියුණු ගවන්ගන... ඉතින් සුලාරි...ඔයාට හිතට කරදරයක් ගවන ර ්නයක් තිගයනව නම් මාත් එක්ක කියන්න බැරි කමක් නැහැගන ගකල්ගල....." "සඳුන්...." සුලාරිගේ කට හගේ ගැේවී තිබුගන් ආයාචනාත්මක හැඟීමකි.


466

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"සුලාරි... මාත් එක්ක ඕන ගදයක් කියන්න ගකල්ගල....." "මට ගමතන ඉඳන් කියන්න බෑ සඳුන්..." "එන්න සුලාරි... අපි කාර් එගක් ගකොහාට හරි ගිහින් කතා කරමු....." සඳුන්ගේ ගමෝටර් රාගයන් ගදගදනා ගේගර් වැව අසළ නිසිංසල ස්ාානයකට ගිගයෝය. වාහනගේ ආසන පටිය ඉවත් කල සුලාරි ආසනගේ පහසුගවන් වාඩි වූවාය. "ඔයාගග ගගදර තිගයන්ගන ගම් කිේටුව ගන්ද සුලාරි?...." සඳුන් ඇසීය. "හ්ම්... ඔේ සඳුන්.. ධ්‍ර්මපාල මාවගත්... ඔයා හිතනව ඇති මම කලම්බු ගසවන් ඉන්න හින්ද හරිම සන්ගතෝගසන් ඉන්නව ඇති කියල ගන්ද?....." "අගන් නෑ සුලාරි... මම එගහම හිතුගව නෑ... මම නිකන් ඇහුගව... ගසොරි.. අයි ඩිඩ්න්ේ මීන් ටු ඔග න්ඩ් යූ..." "ඉේස් ඕගක් සඳුන්... ඔේ සඳුන්.. අගප් ගගදර ගකොච්චර ලක්ෂරි වුනත්.. මිලයන් ගාණක් වටිනව වුනත්... මම ඒ ගගදර ඉන්ගන සන්ගතෝගසකින් ගනගමයි සඳුන්... මට මහා පාලුවක් දැගනනවා.. මම සිිංගගපෝ ඉඳන් ලිංකාවට ආගව ඒ පාලුව නැති කර ගන්න කියල... ඒත් ඒක එගහම වුගන් නෑ...." "රදීප් ඔයාට ආදගර් නැද්ද සුලාරි?.. ඔයා වගේ ගර්ල් ගකගනක්ට ආදගර් ගනොකරන ගකගනක් ගැන මට හිතා ගන්න බෑ...." "රදීප් මට ආදගර් නෑ කියන්න බෑ සඳුන්... එයා මම ගැන ගගොඩක් ගකයා' කරනවා... ඒත් මට ඒක දැගනන්ගන නැහැ… මම දන්ගන නෑ ඒ ඇයි කියල... රදීප් මට වඩා ගගොඩක් වැඩිමල්...


ගනොසැගලන ගසගනහස

467

සමහර විට අපි ගදන්න හිතන විදිගය තිගයන ගවනස් කමක්ද මම දන්ගන නෑ... මට ගත්ගරන්ගන නෑ සඳුන්... මට නිකන් පිස්සු වගේ....." "ඔයා රදීප් එක්ක ගහොඳට කතා කරනවගන..." "අගන් ඔේ සඳුන්... අපි පුලුවන් හැම ගවලාගවම එකට ඩිනර් ගන්නවා... අපි අවුේ යනවා.. මූවීස් වලට යනවා.... ඒත් මට..මට මහා හිස් බවක් දැගනනවා.. අයි රි'යල ෆීල් එම්ප්ටි....." "හ්ම්ම්... රදීප් එක්ක ඔයා ඒ වගේ ඉඳලත් ඔයාට ගමගහම හිගතන්ගන ඇයි කියල මට හිතා ගන්න අමාරුයි සුලාරි....." "සඳුන්... මම ගගොඩක් ඉගමෝෂනල් ගර්ල් ගකගනක්... ගකගනක්ගග ආදගර් හිගත් තිබුනට මට ඒක දැගනන්ගන නෑ... මට ඒක මගේ ඇඟට දැගනන්න ඕන... මට කළින් ගබෝයි ගෙන්ඩ්ස්ලා ඉඳල තිගයනව..ඒත් ඒ කිසි ගකගනක්ගගන් මට ඕන විදිය ආදරයක් ලැබුගන නෑ.... " "ඔයාට ආදගර් ලැගබන්න ඕන ගමොන විදියටද සුලාරි?......" "මට ආදගර් ඇඟට දැගනන්න ඕන සඳුන්... ඉන් ගබෝත් මයින්ඩ් ඇන්ඩ් ගබොඩී... මගේ ගකොල්ලා මාව ආදගරන් තුරුලු කර ගන්න ඕන... මාව ආදගරන් ඉඹින්න ඕන... මාව කිස් කරන්න ඕන... මාව ගපොඩි එගකක් වගේ හුරතල් කරන්න ඕන.... එයාගග මුලු එගටන්ෂන් එකම මට ගදන්න ඕන.... මට..ම්..මට ඕන කරන ගද්වල් ගදන්න ඕන.... අගන් සඳුන්... මට බෑ ඔයත් එක්ක ගම්ව කියන්න....අ.අ.අ...." සුලාරිගේ සිංගේගී වූවාය. ඇය හැඟුම් බර වූවාය. සවිමත් ගපෞරුෂත්වයක් ඇති සුලාරිගග ගමවැනි හැසි කමක් සඳුන් මීට ගපර දැක තිබුගන් නැත.


468

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

ගදගදනා කිසි කතා බහක් ගනොමැතිව මද ගේලාවක් එකම ඉරියේගවන් සිටියහ. සඳුන් රියැදුරු අසුගන් පැත්තකට හැ ක සුලාරි ගදස බැලුගේය. ඇගේ දෑස් වල කඳුලු පිරි තිගබනු දුටු ඔහු තිගැස්සුගන්ය. නිරායාසගයන්ම ඔහු ඇගේ ගදගකොපුල් ස්පර් කගල්ය. එගහත් ක්ෂණයකින් ඔහු අත ඉවතට ගත්ගත්ය. "කියන්න සුලාරි... ඕන ගදයක් මාත් එක්ක කියන්න.. කිසි ගදයක් ඔයාගග හිගත් තද කරගගන ඉන්න එපා..." සඳුන් ගසමින් කීගේය. "සඳුන්.. මට කිසිම ගසක්ෂුවල් සැටිස් ැක්ෂන් එකක් නෑ...." "සුලාරි.........." ඇගේ ගම් කියමගනන් සඳුන් තිගැස්සි වික්ෂිප්ත භාවයට පත් විය. "ඔේ සඳුන්... මට ගම් විදියට තරහ යන්න ගලොකුම ගහේතුව ඒක තමයි... අ'ඇම් රිය'ල ෘස්ගේටඩ්...." "ඉතින් ඔය ගදන්න ගසක්ස් කරන්ගන නැද්ද?..." "එගහන් ගමගහන් නමට විතරක් කරනව සඳුන්..ඒත් ඒගකන් මට කිසිම........ ඊගය රෑ ඔක්ගකොම අප්ගසේ ගියා... ඒ හින්ද තමයි අද මම ගමච්චර ෙෑන්කි වුගන්... මම ආස නෑ සඳුන් ගම්ව කතා කරන්න....." "ඔයාට දුක හිගතනව නම් කියන්න එපා සුලාරි... මට දැන් ගහොඳට ගත්ගරනව ඔයා ගැන... ඕපන්ල මාත් එක්ක කතා කරාට තෑන්ක්ස් සුලාරි.... ඔයා ගම් වගේ ස්ගරස් ගවන්න ඕන ගර්ල් ගකගනක් ගනගමයි... ඔයා ලස්සනයි... ඔයා ඉන්ටලජන්ේ... ගහොඳ දැනුමක් තිගයනවා... ඉතින් ඔයාට ඕන කරන ගද්වල් ලැගබන්න ඕන...."


ගනොසැගලන ගසගනහස

469

"හ්ම්ම්... මම ඔයාගග නදීකා තරම් ලකී නැහැ සඳුන්..." "ඔ..ඔ..ඔයා..ගකො..ගකොගහොමද එ..එ.. එගහම කියන්ගන?...." කලබල වු සඳුන් ඇසීය. "නෑ... මම නිකන් එගහම හිතුවා...." සඳුන් සුක්කානම මත හිස තබා ගත්ගත්ය. "අපි යමු සුලාරි... මම ඔයාව ගගදරින් ගඩ්‍රොප් කරන්නම්...." හිස එසවූ සඳුන් කීය. රාය පණ ගැන්වූ සඳුන් සුලාරිගේ නිවසට රාය පදවාගගන ගගොස් ගේේටුව අසල නතර කගල්ය. "ගුඩ් නයිේ සඳුන්... තෑන්ක්ස් ග ො ලස්නින් ටු මී...." "යූ ආ' ගවල්කම් සුලාරි... ප්ලීස් ගේක් ගකයා'... ගුඩ් නයිේ...." සුලාරි රාගයන් බැස නිවගසේ ගදොර අසලට ගියාය. ගදොර විවෘත කල සුලාරි ආපසු හැ ක සඳුන් ගදස බලා සිනාසී අත වැනුවාය. සඳුන් නිරායාසගයන්ම රතිආචාර කගළේය. සුලාරි නිවස තුලට ගගොස් සෑගහන ගේලාවක් ගතවන තුරු සඳුන් සුක්කානම මත දෑත් තබා ගගන රාත්‍රී තරු දිගලන අහස ගදස හිස් බැල්ගමන් බලා සිටිගේය. ++++++++

තාරකගේ නිවසට නිවාඩුව ගත කි කමට පැමිණි දුෂානි එම නිවසින් පිට වූගේ ගවනස් ආකල්ප ඇති ගැහැණු ළමගයකු ගලසටය. ඇය තාරක ගේ නිවසට පැමිණිගේ සිය ගයගහළිය වූ විෂාෂාගේ සැලැස්මකට අනුව තාරක තමන් ගවත නම්මා ගැනීම සඳහාය. එගහත් තාරක සහ සමාධිගේ සගහෝදර ආදරය, දයාව සහ කරුණාව නිසා ඇය සම්පූර්ණගයන්ම ගවනස් වූවාය. එම ගවනසට


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

470

ඇය ආදරය කරන්නට විය. විග ේෂගයන් සමාධිගේ ආදරගයන් ඇය ජීවිතයට නිසි ගලස මුහුණ දීමට අව ය යම්කිසි ක්තියක් ලැබුවාය. දුෂානි ගකොළ ට පැමිණි ආරිංචිය ලද පමණින් විෂාෂා ඇය හමු වීමට පැමිණියාය. "හගලෝ දුෂී... හේ ආ' යූ....." විෂාෂා ඇයට හාදුවක් ගදමින් කීවාය. "අ'ඇම් ගුඩ් විෂා.....තෑන්ක්ස්..." "ඉතින් ගකොගහොමද ගකල්ගල... ගිය වැගඩ් හරිද?...." "ගමොන වැගඩ්ද විෂා?......" "ඇයි ළමගයො...තාරකත් එක්ක යාලු ගවන එක... අම්ගම්... උගේ මූගණන් ගප්නව වැගඩ් හරි කියලා.... ගම් උ කී පාරක් ගසක්ස් කරාද?...පිල්ස් ටික ඇති වුනාද?... තාරක නියමද?..." විෂාෂා ර ්න වැලක් ඇසුවාය. "ගමොනවද බන් උ ගවමින් ඇසුවාය.

ගම් කියන්ගන?...." දුෂානි තැන්පත්

"ඇයි බන්.... උ ට ඉතින් ඕන කරල තිබුගන ඒකගන... ගකොගහොමද ගකොල්ලා නියමද?.... ආ.. ඉතින් කියපන්ගකො අගේ ගනොකර...." "විෂා...එගහම කිසි ගදයක් වුගන් නෑ...." "ගමොනවා බන්???..." විෂාෂා පුදුමගයන් ඇසුවාය. "ඔේ විෂා... අ'ඇම් ගසොරි ටු ඩිස'ගපොයින්ේ යූ... තාරක දැන් මගේම අයියා ගකගනක්...සමාධි මගේම අක්කා ගකගනක්... මම


ගනොසැගලන ගසගනහස

471

දැන් ගවනස් ගර්ල් ගකගනක් විෂා... මට දැන් හිතට ගලොකු සන්ගතෝසයක් දැගනනවා.. අයි ෆීල් ගසෝ හැපී නේ..." "උ ට නම් පිස්සු දුෂී.. තාරක වගේ හැන්ඩ්සම් ගකොල්ගලක් නැති කර ගන්න...." "මට තාරක අයියා නැති වුගන් නෑ... අයියා මම ළඟ හැමදාම ඉන්නවා... ඒ විතරක් ගනගමයි... මට සමාධි අක්කිත් ඉන්නවා... ගමච්චර කල් මම කරපු පිස්සු වැඩ මීට පස්ගස මම කරන්ගන නෑ... අයියයි අක්කියි මට ආදරය දුන්නා... මට හරියට ඇඩ්වයිස් දුන්නා... අද ඉඳල මම ගහොඳට ඉගගන ගන්න රයි කරනවා.. අක්කියි අයියයි මට ගහල්ප් කරයි....." දුෂානිගේ ගම් කතාව විෂාෂාට අදහා ගැනීමට ගනොහැකි විය. ගකගසේ ගවතත් දුෂානිගේ අදහස් සහ සිතුම් පැතුම් ගවනස් වී ඇති බව විදුෂාට ගපනුනි. ඒ නිසා ඇය ඒ ගැන වැඩි දුර කතා කගල් නැත. නදීකාද දුෂානිගේ ගම් ගවනස නිසා පුදුමයට පත් වූවාය. "නිංගි... ගමොකද්ද ගම් ඔයාට ගවලා තිගයන්ගන.. ආ... ඔයාට විකාරද?...." දිනක් ඇගේ සඳලු තල නිවසට පැමිණි දුෂානිගගන් නදීකා මදක් තරගහන් ඇසුවාය. "නෑ අක්කි...මට එගහම විකාරයක් නැහැ... දැන් තමයි මට හැමගද්ම ගත්ගරන්ගන... තාරක අයියා දැන් මට මගේම අයියා ගකගනක් වගේ.. මම ඒ විදියට අයියට ආදගරයි... අයියත් මට ආදගරයි... සමාධි අක්කිත් මට ආදගරයි... මම හරිම හැපී ගම් වුන ගද්ට... මට දැන් ආදරයක් හිතට දැගනනවා...." "ගම් නිංගි... නිකන් ගමෝඩ ගවන්න එපා... ඔයා තාරක අයියව මැ ක කරානම් ඔය ගදන්නට ගකොච්චර සන්ගතෝගසන් ඉන්න තිබුනද?..ආ... තාරක අයියට ලස්සන..ගපෝසත් ගර්ල් ගකගනක්


472

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

ලැගබනවා.. ඔයාට හැන්ඩ්සම් ගඩොක්ට' ගකගනක් ලැගබනවා... ඉතින් බලන්නගකො.. ඒක අගප් ැමිලස් ගදකටම ගලොකු සතුටක් ගන...." "අගන් ගසොරි අක්කි... ඒ වගේ සතුටක් මට දැන් ගකොගහොමටවත් ඕන නෑ... මට ඕන විදියට ලේ ඒකයි ගකයා' එකයි මට තාරක අයියයි සමාධි අක්කියි ගදනවා... අනික තාරක අයියගේ වයි ් හැටියට ගහොඳටම හරියන්ගන සමාධි අක්කි තමයි... මම ගනගමයි...." "ඒ ගකොගහොමද සමාධි වගේ දුප්පත් ගකල්ගලක් අගප් මල්ලට හරියන්ගන?... මල්ල ගැලගපන්ගන ඔයාට...." නදීකා මදක් උරණ වී කීවාය. "සමාධි අක්කිට අපිට වගේ සල්ල නැති වුනත් අක්කි අනිත් ගද්වල් වලන් අපිට වඩා ගගොඩාක් ගපෝසත්... අක්කිට ගහොඳට ඉගගන ගන්න පුලුවන්... ඉතින් තාරක අයියට අක්කි ගහොඳට මැච් ගවනවා... මට ගෂෝක් අයියා ගකගනකුයි අක්කි ගකගනකුයි හම්බ වුනා...." "හ්ම්ම්.. මට ගප්න විදියට ගම් සමාධි ඔයාට වශී ගුරුකමක් කරල තිගයනව වගග... ඕකුන් විස්වාස කරන්න බෑ...." "ගමොකද්ද අක්කි..ව...ව ්...වශී ගුරුකම් කියන්ගන?..." "නිංගි.. ගකොළ ඉන්න ඔයාට ඕව ගත්ගරන්ගන නෑ...අගප් ගම්වල තිගයනවා මන්තර වලන් මිනිස්සුන්ගග හිත දිනා ගන්න විදි... ඉතින් ඔය සමාධි ඒ වගේ මන්තරයක් කාට හරි කියල මතුරව ගන්න ඇති..." "අගන් අක්කි... සමාධි අක්කි එගහම කිසි ගදයක් මට කගර් නෑ... සමාධි අක්කි මට අයියටත් වඩා ආදගරයි කියල මට ගත්ගරනවා... ඒ හින්ද අක්කි... අගන් ප්ලීස්...ආයිත් මට තාරක


ගනොසැගලන ගසගනහස

473

අයියා ගැන ඔය වගේ ගද්වල් කියන්න එපා... අයියා දැන් මගේම අයියා... මම වීක් එන්ඩ්ස් වල ගවලා තිබුනම එගහේ යනවා... සමාධි අක්කි එගහේ නවතින්න කිේවා... එගහම ගිහිල්ල මම අක්කියි.. අයියයි එක්ක ආදගරන් ඉන්නවා....." දුෂානිගේ ගම් ගවනස නිසා නදීකාට ඇති වූගේ සියුම් තරහකි. ඇගේ ගමම මානසිකත්වයට ගහේතු වූ කාරණා ගදකක් ඇත. තාරක සහ දුෂානි විවාහ වීගමන් තාරකට සැපවත් ජීවිතයක් ලැගබනු ඇතැයි ඇය වි ්වාස කි කම පළමුවන කාරණයයි. ගදවන කාරණය වන්ගන් සමාධි ගැන නදීකා තුල ඇති ඊර්ෂයාවයි. ගම් නිසා සමාධිගේ ජීවිතය සැපවත් වීම වැළැක්වීමට ඇයට වුවමනා විය. ඇය කිසිගසේත් සමාධි සිය නෑනන්ඩිය වනු දැකීමට අකැමති වූවාය. ගම් නිසා සිය උත්සාහය අත් ගනොහැ කමට නදීකා න්රණය කළාය. ++++++++

උෂාන් සිය මාමේඩිය වූ මර්වින්ගේ වයාපාර වලට සැළකිය යුතු ගසේවයක් ලබා දුන්ගන්ය. තවමත් ගයෞවන විගේ තරුණගයක් වුවද පිගයකුගේ ඇති වග කීම ඔහු මනා ගලස වටහාගගන කටයුතු කි කම නිසා ඔහු මර්වින්ට වි ාල අත්වැලක් විය. වි ්ව විදයාලයට යාමට ගපර සිටම උෂාන් ගමවන් වග කීමකින් සහ කැප වීගමන් කටයුතු කි කම ගැන මර්වින් ගබගහවින් සතුටට පත් වූගේය. "පුතා... මට හරිම සන්ගතෝසයි ඔයා ගම් වැඩ කරන විදිය.. ඔයා තවම කැම්පස් ගිහිල්ලත් නැහැ..ඒ වුනත් ඒ වගේම ගහොඳට වැඩ කරනවා.. ඔයා තමයි මගගන් පස්ගස ගම් ගද්වල් බලා ගන්න ඕන.. ගම් ගකල්ලන්ට ගම්ව ගත්ගරන්ගන නැහැ...." දිනක් රාත්‍රී කෑම ගම්සගේදී මර්වින් කීගේය. "ඔේ තාත්ගත.. මම පුලුවන් තරම් ගහොඳට වැඩ ඉගගන ගත්තා.. දැන් මට යමක් කමක් කරන්න පුලුවන්...."


474

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"ම්ම්ම්.. මටත් පුලුවන් ගම් බිස්නස් කරන්න.. දන්නවද?.." තනූජා දඟකාර ගලස කීවාය. "අගන් ඔයා කරයි.... මහ ගලොකු බිස්නස් එක.... හරියට ඉස්ගකෝගල ගහෝම්වර්ක් ටිකවත් කරන්ගන නැතුව තව බිස්නස් කරන්න..." ඇගේ මව වූ විමලා කීවාය. "ම්ම්... අම්මි නිකන් ඉන්න.... අයියා මට ඔක්ගකොම කරන හැටි කියල ගදයි... එතගකොට මම අයියත් එක්ක කරන්නම්ගකො... ගන්ද අයිගය?...." තනූජා උෂාන් ගදස බලා සුරතල් බසින් කීවාය. "ඔේ නිංගි.... මම ඔයාට කියල ගදන්නම්... අපි ගදන්නම කරමු...." "අන්න දැක්කද... මගේ අයියා විතරයි මට ආදගර්....." "ආ.ආ.. හරි ගම්... අයියගගයි නිංගිගගයි හුරතගල් පස්ගස පුලුවන්.... ගම් පුතා... මම ඔයාට ටිකක් ගලොකු වග කීමක් ගදන්නයි හිතා ගගන ඉන්ගන...." මර්වින් කීගේය. "ඒ ගමොකද්ද තාත්ගත?....." උෂාන් ඇසීය. "අගප් බියගම ැක්ටරි එගක් රඩක්ෂන් ගපොඩ්ඩක් බැහැල තිගයනවා...පුතාට පුලුවන්ද ගපොඩි කාගලකට බියගම ගිහිල්ල ගම්ක ගපොඩ්ඩක් ගහොයල බලන්න... මම හිතන්ගන සුපර්වයිසර්ලා හරියට වැඩ කරන්ගන නෑ... ගමොනව හරි ර ්නයක් ආගවොත් මට කියන්න... පුතාට තිගයන්ගන ගම්ක ගැන ගහොයල බලලා හරි විදියක් කරන්න විතරයි..." "පුලුවන් තාත්ගත... මම ගිහිල්ල බලන්නම්..." "අයිගයෝඕඕඕඕ... එතගකොට අයියා ගමගහන් යනවද..මට හරි පාලු ගවයි....." තනූජා නහගයන් ඇඬුවාය.


ගනොසැගලන ගසගනහස

475

"ගමොකද්ද ඔයාට තිගයන පාළුව?.... ඔයාට වැඩිය අක්කටගන පාලු ගවන්න ඕන...." විමලා කීවාය. "මට නම් ගගොඩක් පාලු තමයි.. ඒත් උෂාන්... ඔයා ගම්වත් කරන්න ඕනගන... ඒ හින්ද ඔයා ගිහින් ඒ වැඩ ටික බලා ගන්න... මම ෂා පැටියව බලාගගන ඉන්නම්... ඔයාට නිවාඩු ගවලාවක ඇවිල්ල යන්න පුලුවන් ගන..." ඩිලානි කීවාය. ගකගසේ වුවත් ඩිලානි සහ සුරතල් දියණිය ගනොදැක කාලයක් සිටිම අමාරු බව උෂාන්ට වැටහිනි. එදින රාත්‍රිගේ නින්දට ගියවිට උෂාන් ඩිලානි සමග ගම් ගැන කතා කගල්ය. "ගකල්ල නිදිද ඩිලී?....." "ඔේ අගන්...මගේ උකුගලම නින්ද ගියා...." "එගහනම් ගකොේ එගකන් තියලා ඔයා එන්න...." "ඉන්න ගපොඩ්ඩක් උෂාන්...." ඩිලානි පැමිණ උෂාන් අසලන් යහගන් වැතිරුනාය. උෂාන් ඇය තුරුලු කර ගත්ගත්ය. "ඩිලී... මට නම් හරිම අමාරුයි බියගම ගිහිල්ලා ඔයයි දුවයි නැතුව ඉන්න...." උෂාන් ඩිලානිගේ හිස පිරිමදිමින් කීවාය. "මම දන්නව උෂාන්.. මටත් එගහමයි... ඔයා නැතුව මට නම් නින්ද යන එකක්වත් නෑ...." ඩිලානි උෂාන්ගේ ළැම මත හිස තබා ගගන කීවාය. "මටත් එගහමයි ඩිලී... මට ඔයාගග රස්ගන දැනුගන නැත්නම් නින්ද යන එකක් නෑ... මට ඒ ගැන හිතා ගන්නවත් බෑ... අපිට ෂා ටික්කියක් හිටියට අපි ගදන්න තවම නා ර ගජෝඩුවක්ගන ගන්ද?..." උෂාන් සිනාගසමින් කීය.


මගනෝ ග ොන්ගසේකා

476

"අගන් නිකන් ඉන්න ඔයාගග ගකෝලම....." ඩිලානි ගතොගඳොල් ගවමින් කියා ඔහුට තවත් තුරුලු වූවාය. උෂාන් පැත්තට හැ ක ඇගේ ගතොල් ආදරගයන් උණුසුම් ගලස සිප ගත්ගත්ය. නිදි යහගන්දි කරන ගම් ආදර සිප ගැනීම නිසා ගදගදනාගේ ආදර බැඳිම දිගනන් දින තවත් ක්තිමත් විය. "ඩිලී....." ඩිලානිගේ ගදගතොලන් ගවන්වුන උෂාන් ගසමින් ඇසීය. "ම්ම්ම්....." "ඔයාට මතකද අපි ගදන්න ඉස්ගසල්ලම එකතු වුන දවස...." "මට ගකොගහොමද පැටිගයො ඒක අමතක ගවන්ගන?.... මට දවස විතරක් ගනගමයි... ගවලාවයි.. වුන විදියයි ඇලපිල්ලක් නෑර මතකයි......" "මටත් එගහමයි ගකල්ගල... ඒත් එදා මගේ අද තරම් ආදරයක් තිබුගන නැහැගන ඔයාට... මට ඒක ගැන දුකයි...." "අගන් බගබෝ.. දැන් ඒව අමතක කරල දාන්න... දැන් ඔයා මට ගකොච්චර ආදගර්ද කියල මම දන්නව.. මට ඒක දැගනනවා... ම්ම්ම්ම්ම්ම්...." "ම්ම්ම්... ඔේ මගග සුදු ගකල්ගල... දැන් මගේ පණ ඔයා... ගම්... ඔයාට මතකද එදා වැගඩ් වුනාට පස්ගස අපි ගදන්නටම අප්ගසේ ගිය හැටි...." "අප්ගසේ යන්ගන නැද්ද අගන්... ඒක වුගනත් බීච් එගක් ගලක් පිටි පස්ගසගන....." "ඉතින් ළමගයො අපිට යන්න ගවන තැන් තිබුනද?... ගල් පාරට ගගල් පිහිට තමයි.... හි.හි.හි..."


ගනොසැගලන ගසගනහස

477

"චික්... කියන ලස්සන විතරක් ඒක... ගල් පාගරන් ටිකක් එහාට ගිය එක තමයි වැරදුගන ගන්ද ගකොල්ගලො...ආ...." ඩිලානි උෂාන්ගේ නිකට මිරිකමින් කීවාය. "ඉතින් ගහොඳගන... අපිට ගෂෝක් ෂා පැටිගයක් දැන් ඉන්ගන ඒ හින්දගන..." "ගහොඳ තමයි... එදා මම ගගදර ආපු ගමන් කගර් අම්මට ගහොගරන් පෑන්ටිය ගහෝදල දාපු එක... යන්තම් ගල් පැල්ලම් ටික යවා ගත්තා...." "ඒක ඉතින් සාමානය ගදයක් ගන..." "සාමානය තමයි.... සමාධි ගනොහිටින්න අපි ගදන්නයි පැටියයි අද නැහැ....." "හ්ම්ම්ම්... ඒක නම් එගහම තමයි ඩිලී...." "දැන් ඕව ගැන වැඩිය හිතන්න එපා උෂාන්... දැන් අපි ගදන්නට ගදන්න ඉන්නව ගන...." "ඔේ මගග ඩිලී....." උෂාන් ගමගසේ කියා ඩිලානි තදින් තුරුලු කර ගත්ගත්ය. "ම්ම්ම්ම්..." ඩිලානි යන්තම් ගකඳිරි ගෑවාය. ඔවුන්ගේ ආදර එක් වීම ඉතා සුමුදු සහ සැහැල්ලු ගලස සිදු විය. ………………….. "පැටිගයො...." උෂාන්ගේ ඇඟට මිරිකි සිටි ඩිලානි මිමිනුවාය. "ඇයි ඩිලී?...."


478

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"අපි ටිකක් පරිස්සම් ගවමු ගන්ද?... අපිට දැන්ම තව පැටිගයක් හදන්න බැහැගන ගකොල්ගලො...." "ම්ම්ම්...ඔේ ඩිලී.. ඉතින් එගහම ගනොගවන්න මම ගාණට වැගඩ් කරනවගන...හි.හි.හි...." "ම්ම්.. නිකන් ඉන්න ගහොර ගකොල්ලා.... මගේ බුරිගය ගන්න ගදයක් නෑ... ගබඩ් ෂීේ එකත් ඉවරයි... දඟයා... හි.හි.හි..." ඩිලානි ඔහුගේ කණ මිරිකමින් කීවාය. "ඇයි... ඔයා ගහොර ගකල්ගලක් ගනගමයිද?...ම්ම්මා..." "නෑ..මම ගහොඳ ගකල්ල.. ස්ස්ස්...ගම්… මගේ නයිටිය බිමට වැටිල…. ඒක අරන් ගදන්න උෂාන්...ගකෝ... ගදන්නගකො ගකෝලම් ගනොකර....." "අයිගයෝ ඒක ඕන නෑ...ගමගහම ඉඳිමුගකො ගකල්ගල..." "ඔයාට පිස්සුද?..රෑට පැටියා ඇහැරුගනොත් මට ගහලුගවන්ද යන්න කියන්ගන?... ගම්..ඔයත් සරම ඇඳගන්න... ඔගහොම ඉන්න එපා... චික්.. ස්ස්ස්... තවමත් විගසේ බැහැල නෑ ගන්ද?..හි.හි.හි..." " අගන් ඩිලී ගම්... මට ඔයා නැතුව බියගම ගිහිල්ල ඉන්න නම් බෑ... මම ගකොගහොමද රෑට තනියම ඉන්ගන.. මට ඔයාගග රස්ගන දැගනන්න ඕන.. පැටියගග හිනාව බලන්න ඕන.. පැටියව වඩා ගගන ඉඹින්න ඕන.. නැත්නම් මට පිස්සු හැගදයි... " "උෂාන්.. එගහනම් අපි ගදන්නම පැටියත් අරගගන යමු... මට පුලුවන් පැටියව බලා ගන්න...." "ම්ම්ම්.. ඔයා කැමති නම් ගෂෝක් ඩිලී... ගකොගහොමටත් අගප් කම්පැණි එගක් බන්ගගලෝ එගක් තමයි මම නවතින්ගන...ඉතින් අපි තුන් ගදනාටම ඒක ඉන්න පුලුවන්ගන...."


ගනොසැගලන ගසගනහස

479

"ඔේ උෂාන්...මමත් හරිම ආසයි ඔයත් එක්ක ගවනම ගගදරක ඉන්න... ඔයාට කන්න උයල ගදන්න... ඔයාගගයි පැටියගගයි වැඩ කරන්න.. ගගදර වැඩ කරන්න.. හවසට ඔයා වැඩ ඇරිල ගගදර එනගකොට... පැටියාත් වඩාගගන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔයාට උම්මා එකක් ගදන්න... ම්ම්ම්.. ඒ එක්කම කවද හරි දවසක ගලොකු බඩකුත් එක්ක පැටියව අතින් අල්ලගගන ඒ විදියට ඔයාව ඉඹින්න.... ම්ම්ම්.. මගග උෂාන්....මම ඔයාට පණ වගේ ආදගරයි..." "මගග ඩිලී... මාත් ඔයාට ඒ වගේම ආදගරයි... මගග ජීවිතය ඔයා.. ඔේ ඩිලී...අපි ගපොඩි කාගලකට හරි ඒ වගේ තනියම ගිහින් ඉඳිමු... හැබැයි ඔයා විතරක් ගනගමයි...අපි ගදන්නම එකතු ගවලා ගගදර වැඩ ටික කරමු..." "ම්ම් මගග උෂාන්... ඔේ ගකොල්ගලො... අපි එගහම කරමු... අපිට ගමගහ කිසිම ර ්නයක් නෑ... අම්මියි..තාත්තියි..නිංගියි..මට වැඩිය ඔයාට ආදගරයි... අගප් පැටියට ආදගරයි... ගපොඩි කාගලකට හරි පැටියා ගමගහන් යනවට ඒ ගගොල්ගලො කැමති ගවන එකක් නෑ... ඒ වුනත් උෂාන්... ගදන්ගනක්ගග ආදරය...බැඳීම... හරි විදියට වැගඩන්න නම් ඒ ගදන්න ගවනම වහලක් යට ඉන්න ඕන… කිසි ගකගනක්ගග ඇඟිල ගැහිල්ලක් නැතුව... ගදන්නට ගදන්න තමන්ගග වැඩ කර ගගන ආදගරන් එගහම ඉන්න ගකොට ඒ බැඳීම කවදාවත් කැගඩන්ගන නැති එකක් ගවනවා..." "ඔේ මගග ඩිලී ඔේ... ඔයා කියන එක හරියට හරි ගකල්ගල.. මට ඔයා නැතුව බෑ ගකල්ගල... අපි ගදන්න බියගම ගිහින් ගපොඩි කාගලකට හරි එගහම ඉඳිමු...ගමොන ගද් වුනත් අපි ගදන්නට ගදන්න ඉන්නවා..." ආදර ගතොල් චුම්බනයකින් එක්වුන ගදගදනා ඒ සිප ගැනීගමන්ම නින්දට වැටුගනෝය. ++++++++


480

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

නදීකා දුෂානිගේ පියා වූ ගවෝල්ටර් හමු වීමට දිනක් උදෑසන ඔහුගේ කාර්යාලයට ගියාය. තාරක සහ දුෂානි අතර දැන් ඇති වී තිගබන තත්ත්වය ඔහු සමග කතා කි කම ගම් ගමගන් අරමුණ විය. "ඇයි දුව... ඔයා ගම් හදිස්සිගයම?...." මදක් පුදුමයට පත් ගවෝල්ටර් ඇසීය. "මට තාත්තිත් එක්ක ඉම්ගපෝ'ටන්ේ රයිවේ ගදයක් කතා කරන්න ඕන..." ඔහුගේ පුද්ගලක ගල්කම් වරිය අසල සිටි නිසා නදීකා කීවාය. "හ්ම්... දුව ගෙක් ස්ේ ගත්තද?....." "ඔේ තාත්ති..සඳුන් වැඩට යන්න ඉස්ගසල්ල ගගදරදි ගත්තා..." "හරි දුව.. අපි එගහනම් යමු ගකොගකෝ වැරැන්ඩා ගකොෆී ගෂොප් එකට.. .. ගකොෆී එකක් ගබොන ගමන් කතා කරමු... Rashmi… take a note of all phone messages and emails.. I’m switching off my mobile and I’m going out for a couple of hours ..... " ගවෝල්ටර් තම පුද්ගලක ගල්කම් වරියට කීගේය. "Ok Sir…." ර ්මි අසුගනන් නැගිට පැවසුවාය. "තාත්තිගග රයිවේ ගසක්‍රි හරිම ලස්සනයිගන... අලුගතන්ද ආගව?... මම කලන් දැකල නෑ..." ගවෝල්ටර් සමග ගමෝටර් රායට නැගුනු නදීකා කීවාය. "ඔේ දුව.. ර ්මි අලුගතන් ආගව... ලස්සන ගර්ල් ගකගනක් ළඟ ඉන්න එක ගලොකු ස්ටිමියුලස් එකක්ගන දුව... එතගකොට වැඩ කරන්න ආසා හිගතනවා... මහන්සි දැගනන්ගනත් නෑ... මම ර ්මිට ගහොඳට ගගවනවා.. එයා හරිම එෆිෂන්ේ ගර්ල් ගකගනක්...." රාය පණ ගැන්වූ ගවෝල්ටර් නදීකා ගදස බලා කීගේය. නදීකා දඟකාර ගලස සිනා සුනාය.


ගනොසැගලන ගසගනහස

481

ගවෝඩ් ගපගදගසේ පිහිටි ගකොගකෝ වැරැන්ඩා ගකෝපි සලට පැමිණි ගදගදනා ාලාගේ ගකළවර ගම්සයක අසුන් ගත්හ. "දුවට ගමොනවද ඕන?..." "මට ස්කිම් ගමෝකා එකක් ගන්න තාත්ති... එක්ස්රා ගහොේ..." "ෂුවර් දුව...මම ස්ගරෝගබරි මෆින් එකකුත් ඕඩ්' කරන්නම්.. ඔයා ස්ගරෝගබරි මෆින් වලට ආසයි ගන... ගන්ද..." "අම්ගමෝ.. තාත්තිට ඒකත් මතකයි ගන..හි.හි.හි..." "මට එගහම ඔයා ගැන අමතක ගවනවද දුව...." නදීකා හුරතල් ගලස සිනාසුනාය. ගවෝල්ටර්ගේ ඇයට විග ේෂ ඇඟෑලුම් කමක් ඇති බව නදීකා දනී. ගදගදනා ගකෝපි පානය කරමින් කතා බහ කගළෝය. "ඉතින් කියන්න දුව... ගමොකද්ද ඔයාට තිගයන ර ්ගන?...." "අගන් තාත්ති... මට තාත්ති ඇගරන්න ගවන කියන්න ගකගනක් නෑ... සඳුන්ට ගම්ව කිේවට එයාට ගත්ගරන්ගනත් නෑ... එයා ගණන් ගන්ගනත් නෑ.." නදීකා දුක්මුසු හඬකින් කීවාය. "සඳුන්ගග හැටි එගහම තමයි දුව.. එයාට කිසිම ගදයක් ගැන කිසිම ගාණක් නෑ... දුව හිටිගය නැත්නම් එයා ගමලහට ගමොනව කර ගනීද මන් දන්ගන නෑ... ඒකගන මම දුවට ගගොඩක් ආදගර්..." "තෑන්ක්ස් තාත්ති.. තාත්ති මට ගහල්ප් කරනව කියල මම දන්නවා...." "ඔයාට ගනොකරන ගහල්ප් එකක් මම ළඟ නෑ දුව.... කියන්න… ඕන ගදයක් මාත් එක්ක කියන්න..."


482

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"අගන් තාත්ති..ගම්ක ටිකක් සීරියස් ගදයක්..." නදීකා හැඟුම් බර ගවමින් කීවාය. "ෂා... ඔයාට කවුරුහරි කරදරයක් එගහම කරන්න ආවද?.. එගහනම් ඉතින් ඌ ගම් ගලෝගක බත් කන අන්තිම දවස අද..." ගවෝල්ටර් ගතොල් සපාගගන කීගේය. "අගන් නෑ තාත්ති.. එගහම මට ගකලන්ම කරදරයක් කරන්න ආගව නෑ..." "ඒ කියන්ගන ගවන විදියකින් එගහම ගදයක් කරන්න හැදුව කියන එකගන..." "ඔ.ඔේ තාත්ති.. ඒ වගේ ගදයක් තමයි...." ගවෝල්ටර්ට ඇතිවූගේ තියුණු තරහකි. "දුව.. ගම් රගේ මට කරන්න බැරි ගදයක් නෑ... මට ඉහලම ගපොලටිකල් කගනක්ෂන් එක තිගයනවා.. මට සල්ල තිගයනවා... බලය තිගයනවා.. මම ළඟ මිනිස්සු ඉන්නවා.. ඉතින් මට ඕන ගදයක් කරන්න පුලුවන්.. නීතිය මගේ පැත්තට හරව ගන්න එක මට සුළු ගදයක්... ඉතින් කියන්න මගග සුදු ෂා... ඔයාට තිගයන ගරොේලම් එක..." නදීකාගේ කර වටා අත දමාගත් ගවෝල්ටර් ඇයට ළිංවී රහසින් කීගේය. නදීකා ඔහුගේ අත ගසමින් පිරිමැද්දාය. නදීකාගේ ඇඟිල තුඩුවල ස්පර් ගයන් ගවෝල්ටර්ට විදුල සැරයක් වැදුනා වැනි හැඟීමක් ඇති විය. "තාත්ති... තාත්ති දන්නවගන මම දුෂානි නිංගිට ගකොච්චර ආදගර්ද කියල... නිංගි මට මගේම නිංගි ගකගනක් වගේ... ඉතින් මට ඕන නිංගිට ලස්සන ජීවිතයක් හදල ගදන්න...."


ගනොසැගලන ගසගනහස

483

"මම ඒක දන්නවා ෂා... ඔයා ගකොච්චර දුෂානිට ආදගර්ද කියල... දුෂානි ගපොඩ්ඩක් ප්ගල්ෆුල් තමයි... අද කාගල එගහම නැත්ගත ගගොගඩ් බැක්ව'ඩ් ගකල්ගලො ගන.. මගේ දුෂානි එගහම නෑ... එයා ලයි ් එක ගහොඳට එන්ගජෝයි කරනවා... යාලුගවො එක්ක අවුේ යනවා... ක්ලබින් යනවා... ස්මාේ ගර්ල්ස්ලා ඒව කරන්න ඕන.." "ඔේ තාත්ති.. අන්න හරි... අපි ගහොඳට ඒ වගේ එන්ගජෝයි කරන්න ඕන... ඒකයි අගප් ස්ගේටස් එක... අගප් තත්ගව.... " "ඔයා සඳුන් එක්ක ගහොඳට එන්ගජෝයි කරනවගන ඉතින්.. ම්ම්ම්… ගන්ද?..." ගවෝල්ටර් නදීකාගේ කම්මුල් යන්තම් මිරිකමින් ඇසීය. "ම්... ඔේ තාත්ති..." නදීකා මදක් ලැජ්ජාගවන් කීවාය. "ඕගක් ෂා.. ඉතින් කියන්නගකො දුෂානි ගැන කියන්න ආපු ගද්..." "තාත්ති.. අපි දුෂානිට ගහොඳ ගබෝයි ගකගනක් ගහොයල ගදන්න ඕනගන මැ ක කරන්න... ඉතින් ඒක හින්ද තමයි මම මගේ මල්ල තාරකව එයාට රගපෝස් කගර්..." "ෂුව' දුව... තාරක තමයි මගේ බෑණා ගවන්න ඕන... අපි මැගර්ජ් එක කතා කර ගත්ත ගමන් මම රයිවේ ගහොස්පිේල් එගක් වැඩ පටන් ගන්නව.. ඒක තමයි මගේ ගවඩින් ගි ්ේ එක… ඩවුරි එක මම පස්ගස ගවනම ගදනවා.." "ඒත් තාත්ති..ගමතන ගපොඩි ර ්නයක් තිගයනවා..." "ආ.. ඒ ගමොකද්ද දුව.. කියන්න ... මට පුලුවන් ඕන ගදයක් විසඳන්න..." "මගේ මල්ලව අල්ල ගගන ඉන්නවා සමාධි කියල මහ හිඟන ගකල්ගලක්..."


484

මගනෝ ග ොන්ගසේකා

"හ්ම්ම්.. මම හිතුව දැන් ඒක ඉවරයි කියල..." "නෑ තාත්ති…. ඒක තාම තිගයනවා… දුෂානි නිංගි ගම් ළඟදි නිවාඩුවට අගප් ගගදර ගිගේ මල්ලව ඕකිගගන් ගවන් කරල මල්ල එක්ක රිගල්ෂන්ෂිප් එක හදා ගන්න.. ඒත් වුගන් ගවන ගදයක්..." "ආ..ගමොකද්ද වුගන් ෂා... කියන්න..." "ඔයා සමාධි කියන්ගන මම කේට ගකල්ගලක් තාත්ති.. ගම්කි ගමොකද්ද කරල නිංගිගග හිත ගවනස් කරල.. දැන් නිංගි කියනවා මල්ලව මැ ක කරන්න බෑ කියල..." "ආ... එයා ගකොගහොමද එගහම බෑ කියන්ගන?.... ඉතින් ගමොකද්ද ඔය ගකල්ල නිංගිට කරල තිගයන්ගන?..." "මට හිගතන්ගන ඕකි නිංගිට ගමොකද්ද ගුරුකමක් කරල නිංගිගග හිත ගවනස් ගවන්න… නැත්නම් නිංගි කවදාවත් ඔගහොම ගවන්ගන නෑ... නිංගි මගේ මල්ලට පිස්සු වැටිලා හිටිගේ… අගප් ගම්වල ඉන්න ඔය වගේ ගලෝ කාස්ේ ඒවුන් ඔය වගේ ගුරුකම් ගහොඳට දන්නවා.. මහ ගඩ්න්ජරස් මිනිස්සු තාත්ති... මට හරිම බයයි නිංගි ගැනයි.. මල්ල ගැනයි..." "හඃ.. ඕකුන්ගග ඔය ගුරුකම් වලටයි අනිත් හයිකාර කම් වලටයි බය ගවන්ගන කවුද දුව... ඔයා ඕව ගණන් ගන්න එපා... දුෂානි මැ ක කරන්ගන ඔයාගග මල්ල තමයි.. ඒක මම න්රණය කරල තිගයන්ගන... දැන් ඔය සමාධි කියන ගකල්ල ගමොන වගේ එකියක්ද?...." "අගන් තාත්ති…. මහ හිඟන පවුලක්.. කිසිම ස්ගේටස් එකක් නෑ.. ගලෝ කාස්ේ.. ඒකිගග කිසිම ලස්සනකුත් නෑ... දුෂානි නිංගි එයත් එක්ක බැලුවම බියුටි ක්වීන් ගකගනක්... ගම්කිගග කිසිම ැෂන් එකක් නෑ... අඳින්ගන දණහිගසන් පහලට දිග ගවුම්... ජීන්ස් නම් අඳින්ගන ගකොගහොමද කියලවත් දන්ගන නැතුව ඇති... යන්තම්


ගනොසැගලන ගසගනහස

485

කැම්පස් එගක් ගමොකද්ද කරන්න සිගලක්ේ ගවලා තිගයනවා… කැම්පස් යන ගකල්ගලො අද ගකොච්චර ඉන්නවද?... ගම්කි මල්ලව අල්ලගගන ඉන්ගන මල්ල ගඩොක්ට ගකගනක් ගවන්න යන හින්ද..." "දුව... ඔයා කිසි ගද්කට බය ගවන්න එපා... මට ඕන නම් පුලුවන් ගහට උගද් ගවනගකොට ඔය ගකල්ලව අතුරුදහන් කරල දාන්න.. කිසිම ගකගනක්ට ගහොයා ගන්න බැරි ගවන්න... ඒත් ඔය වගේ පාන්කඩ ගකල්ගලක්ට ඒ වගේ බලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නෑ ෂා...." "ඉතින් අපි ගමොකද්ද කරන්ගන තාත්ති?..." "අපි දැනට වැඩිය මුකුත් කරන්න ඕන නෑ... මල්ල තවම කැම්පස් ගිගයත් නැහැගන... අපි ගහමින් ඒත් ෂුව'ල ගම් වැගඩ් කරන්න ඕන මල්ලටයි නිංගිටයි ගනොදැගනන්න… දුව..ඔයා පුලුවන් නම් මට ඔය ගකල්ලගග ග ොගටෝ එකකුයි... ගගදර ඇඩ්‍රස් එකයි ගදන්න...." "ෂුව' තාත්ති.. මම ඒව ගදන්නම්... එතගකොට අපි දැනට ගමොනවද කරන්න ඕන තාත්ති?...." "අපි දැන් වතුර හැළිය ලගප් තියල ගහමින් රත් ගවන්න අරිමු.. කකුළුගවො ටික ගහොඳට ගසල්ලම් කරපු ගදන වතුර උණු ගවන කන්.. ඊට පස්ගස කරන්න ඕන වැඩ ටික මම බලා ගන්නම්..." තාරක සහ සමාධිගේ ආදරය පමණක් ගනොව ඔවුන්ගේ ජීවිතද වි ාල සුනාමියකට අසු වීමට යන තත්ත්වයක් උදා වීමට පටන් ගගන ඇත.

********


486

14 විශ්ව විද්‍යාලයේ අ ්‍යයන ටයුතු රම්භ ීමටය වඩි ටාලයේයන් ොටඩති නිසා තාමට සහ සටාධි ඔවුන් ේ ් ාගත සඩලයේසු්භ ගඩ නිතමට ටතා බහ ට ෝයන. "සටාධි..හරියනයට ද්‍වස් ද්‍න් ඩති වු ත් ටඩ්භපස් පයන් ගන් ද්‍වසත් ටි ටන් ටිට කිට්ටු ව ව න්ද්‍?... ඉතින් ්පි ද්‍ඩන් පොඩ්ඩ් ් ේ ් ාගත ේලයේෑන්ස් ගඩ චුට්ට්් හිතමුද්‍?......" සටාධි සටග රැකියනාව නිටීම ඇ ේ නිවසය පඩමිණි තාමට ඇසීයන. "හ්්භ.. ඔව් තාමට ටයත් ඔයන ගඩ යනන්තටය හිතිලයේ තිබු ... ඔයනා හරි තාමට.. හරියනයට ඩති වු ත් ්පි ් ේ ් ාගතයන ගඩ හිතන් ඕ ... ටොටද්‍ ් ේ ලයේයිෆ් ස්යයිල් එ ් ව ස් ව ව ටඩ්භපස් පයන් ගත්තට...." "ඔව් න්ද්‍.. ්පිය එත ටොය හඩටද්‍ාට බීච් එටය යනන් .. හි.හි.හි.."

බඩහඩ

"්භ්භ්භ්භ... නිටන් ඉන් ... ඔයනාය ඉතින් බීච් ගිහිල්ලයේ ටම ේවල් තටයි ලයේොකුට න්ද්‍?...." "් න් ෑ පඩටි යනො.. ටට විහිලුවය කිව් ව.... ්භ... ද්‍ඩන් ඔයනා ොබ් එ ටන් ්යින් වන් ඕ න්ද්‍?..." "ටට ටළින් එ හට තටයි හිු ව තාමට... ඒත් ටඩ්භපස් ගියනාට වියනද්‍ටත් ටිට් වඩි ව ව ... ටය බඩහඩ ්්භටය ්භ හඩට


ොසඩ ලයේ

බම්ට ද්‍න් .... ඉතින් ටට හිු ව යනන් ...."

හස

487

ොබ් එට දිගයට ටම ග

"ඔයනා ටොහටද්‍ ටඩ්භපස් යන ගටන් ොබ් එටත් ටමන් ?... සටාධි..ඔයනා වියනද්‍ට ගඩ හිතලයේ හිත ටමද්‍ම ටම ගන් එපා... ්පි ද්‍න් ද්‍ඩන් ද්‍න් ් ටයි ... ටට ඔයනාව බලයේා ගන් ්භ ටල් ලයේ... ඒ ගඩ හිතන් එපා...." "තාමට.. ටට ද්‍න් ව ඔයනා එ හට ටම ව කියනලයේා.... ඒත් තාමට ්පි හඩට ේට බද්‍ා ග වඩඩ ටමමු ටො... එත ටොය ් ේ ජීවිතයනය සු ය් ලයේඩ බන් .. න්ද්‍?... ෑ තාමට..ටට ෆුල් යයි්භ වඩඩ ටමන් ෑ... ටට සර්ය ටතා ටමා...සර් කිව්ව සුටා ය ද්‍වස් ද්‍ට් පාට් යයි්භ වඩඩ ටමන් කියනලයේ... සල්ලි වලයේය වඩි යන ඒට ට ේ ඉස්සමහ වඩඩ වලයේයත් හොඳයි ... න්ද්‍?..." "ඔව්..ඒට හරි සටාධි... ඒත් ඔයනාය පුලුවන්ද්‍ ටඩ්භපස් පාඩ්භ එ්ට එ හට ටමන් ?...." "ටය පුලුවන් තාමට... වඩඩ ේලයේෑන් ටමලයේ ටමාට එ හට ටමන් පුලුවන්... ටය ටඩ්භපස් එටය වඩල්ලයේටඩටය යනන් ඕ ... ඒත් ටය පුලුවන් වලයේාව හරියනය ටඩ න්ජ් ටමන් ...." "ඔව් සටාධි...ඔයනාය ඒ ව ේ ටමන් පුලුවන් කියනලයේ ටට ද්‍න් වා... ඔයනාය ති යන උත්සාහයනයි ටඩපීමටයි හින්ද්‍ ඔයනාය ඕ ටන්ද්‍් ගින් පුලුවන්... ටට ටොච්චම ලයේකීද්‍ ඔයනා ව ේ ටල් ලයේ් ඉන් එට....්භ්භ්භ්භ්භ.." තාමට සටාධිය තොල් හාදුව් දීටය තඩත් ට ල්යන. " ට යනො.. නිටන් ඉන් ..්්භමිත් ඉන් ව.... ්භ... ද්‍ඩන් ඔයනා ොබ් එ ටන් ්යින් ව වද්‍?...."


488

ෝ ෆොන් සේටා

"ඔව් සටාධි... ටය ඔයනාය ව ේ වඩඩ ්ටාරුයි...."

ද්‍ටට ටමන්

"ඒට හොඳයි තාමට... ්නිට ටඩ් ෆඩටල්ටි එ ් වඩඩ ්ටාරුයි ... ඉතින් ඔයනා ොබ් එ ටන් ්යින් ව එට හොඳයි.. ඩත් ්භ ඔයනා ස් ෙස් ව වා...." "හ්්භ්භ්භ... ද්‍ඩන් ්භ රයිත් පාඩ්භ ටමන් පයන් ගන් ට්භටඩලියි සටාධි... ෆස්ට් ඉයන' එ ් ඇ යමි.. බ යනෝ ටමිස්ට්‍රි... ෆිසි යනො ලයේොජි සබ් ්ට්ස් ති යන වා... ්භව පාඩ්භ ටමන් ගියනාට එපා ව ව සටාධි.. ඒ ටදිවය ටට ටමිස්ට්‍රි වලයේය එච්චම රසත් ඩහඩ...." "්යි යනෝ තාමට... ඒ ලයේවල් උි න් පාස් වු ඔයනාය ්භව එච්චම ්ටාරු වන් ෑ ටොල් ලයේො... උ න්දුව විතමයි ඕ ... ඔයනා උි න්ට MBBS පාස් ව ව... ටය ඒට විස්වාසයි....." "ඔයනා සටාධි...."

ඟ ඉන් ව

්භ ටය ඕ

"ඉතින් පඩටි යනො ටට ඔයනා ඉන් ව ......"

ද්‍යන් ටමන්

පුලුවන්

ඟ හඩටද්‍ායට.. හඩට

ව ල්ට

සටාධි තාමටය ු රුලු ීම කීවායන. තාමට ඇ ේ හිස රද්‍ම යනන් පිරිටඩේ ේයන. "සටාධි....." "්භ......" "ටට ඔයනාය ද්‍යන් කියනන් ද්‍?....." "කියනන්

පඩටි යනො......"


ොසඩ ලයේ

හස

489

"හ්්භ්භ්භ්භ්භ්භ්භ... ටය එට පාමයට ඔයනාය කියනන් ෑ සටාධි....." "් න් තාමට... ් ේ ටමන් ඉතින්...."

හි තන්

ඩු ව කියනන්

ටො

"සටාධි... ්පි ද්‍න් ය ගොඩ් එට එට විදියන බා‍ට රව පහුගියන ටා ලයේ...." "ඔව් තාමට... ්පි ඉතින් ඒවය එ

විදියනය මුණ දුන්

....."

"ඔයනා හිත වද්‍ ඉස්සමහයත් ඒ ව ේ ්පිය ටමද්‍ම එයි කියනලයේ?....." "ටමද්‍ම කියන ඒව ටොයි ව ල් එ වද්‍ කියනන් බෑ තාමට.. ්පි එ විදියනය ඒවය මූණ ද්‍මු... ඇයි ඔයනා ්භ එට පාමයට ඒ ව ේ ද්‍යන් කිව් ව?....." "සටාධි..........." "කියනන්

පඩටි යනො... ඔයනා ග හි ත් ති යන

"සටාධි... ්පි ද්‍න්

ේ....."

ටඩරී ටමමු....."

"තාමට??????......" සටාධිය ටෑ ගඩසුනි. ඇයන ද්‍ෑතින් තාමට තදින් ු රුලු වූවායන.

වලයේා ග

ඔහුය

"ඔව් පඩටි යනො... ්පි බඳිමු.. ටට ඔයනාව පණ ව ේ බලයේා ගන් ව.. ්පි ද්‍න් ව වන් ටමන් කිසි ට ්ය බෑ..." තාමට ඇ ේ හිස සිඹිමින් කී ව්යන. සටාධි ේ ද්‍ෑසින් ටඳුලු ගලයේන් ය විනි. ඇයන තාමට ේ ඩට ටත මුහුණ තබා ටඳුලු සලයේන් ය වූවායන.


490

ෝ ෆොන් සේටා

"්හ්.්හ්..ඉහි..ඉහි..්..් න් තා....මට..ට..ටය ඉවසන් ට ග පඩටි යනෝඕඕඕඕ....රර..ස්ස්ස්..සූසූ..ර..ර..්හ්...." "ට ග ටඩණිට... ට ග වස්ු ව.... ඔයනා ට ේ ඔයනා ට ේ... ටටත් ඔයනා ග... ්පි ද්‍න් ද්‍න් සටාධි..."

බෑ...

ටල් ලයේ..ඔව් ් ටයි

"තා.මට..ස්ස්...සූසූ..්හ්.්.හ්..් න්..තාමට...ටට ්භ ද්‍ඩන් වු ත් ලයේෑස්තියි ඔයනාව බඳින් ... ඔයනත් එ්ට ඕ තඩ ටය යනන් ටට ලයේෑස්තියි ට ග ද්‍යි යනො.. ඒ වු ත් තාමට.... ටසාද්‍ බඳි එට එ හට එටපාමය ටමන් බඩහඩ තාමට...." සටාධි සං ව්ගයන පාලයේ යන ටම ගනිමින් කීවායන. "ඇයි බඩරි සටාධි?... ්පි ද්‍න් ට ද්‍ඩන් ද්‍හ ්යය වඩි යි.. ්පිය ්්භටලයේ තාත්තලයේ ග ටඩටඩත්ත ති යන වා... ඉතින් ටොටද්‍ ්පිය ටඩරී ටමන් බඩරි?..." "ඒ වු ාය ට යනො ටසාද්‍ ජීවිතයනට වග කී්භ ති යන වා... ්පි ද්‍න් ට තවට ඉ ග ගන් වා.... ඉතින් ්පිය ඒ වග කි්භ හරියනය ටම ගන් බඩරි වන් පුලුවන්... බඩඳලයේ එට වහලයේ් යනයය එ ව කියනන් ජීවිත අ ලයේොකු පියනවම්...්පි ඒ ගඩ ත් පොඩ්ඩ් හිතන් ඕ න්ද්‍?...." "ටය ඒට ත් ම ව සටාධි... ඒ වු ත් ටය ඔයනා බෑ සටාධි... ටය ඔයනාව ඕ ...."

ඩු ව ඉන්

"තාමට... ටට ද්‍යන් ්හන් ද්‍?....." "්හන්

ටල් ලයේ....."

"ඔයනාය...්භ්භ්භ…. ඔයනාය ස්ස් ඕ ද්‍...... ඔයනාය ටාත් එ්ට එටු වන් ඕ ද්‍?...."


ොසඩ ලයේ

හස

491

"සටාධි???... ් න් ේලීස් විටාම ටතා කියනන් එපා... ටට ඔයනාය රද්‍මයන ටමන් ඔයනා ගන් ඒ ව ේ පහත් රසාවල් සඩටිස්ෆයි ටම ගන් ටයි... ඔයනාය ති යන රද්‍මයන හින්ද්‍ ටය ජීවිත ටාලයේයන් ඔයනා වනු වන් බලයේා ග ඉන් පුලුවන්... ටය ඕ ඔයනා ග රද්‍මයන.. ඔයනා ග මස් ... ඔයනා ග හද්‍ව ත් ගඩස්ට... ටය ස්ස් වලයේය ්සහ යන් ෑ සටාධි... ඒවය වඩා ඔයනා ග රද්‍මයන ටය සියන ද්‍හස් වාමයන් වටි වා... ටවද්‍ හරි ්පි බඩන්ද්‍ ද්‍වසට ්පිය රද්‍මයනත් එ්ට ස්ස් ටමන් පුලුවන්... ටය ඒ ව ේ තදියන්භ රසාව් ෑ ටල් ලයේ.." "් න් සොරි තාමට...ටය නිටන්ට එ හට කියන වු ා... ් න් සොරි ඔයනා ග හිත රිදු ්භ..." "් න් ටමන් ඕ

ෑ පඩටි යනො... ඒටය ටට් ේවල් ටල් ලයේ..."

ෑ..්පි ද්‍න්

්භව ටතා

"තාමට.. එ හ ්භ ඇයි ඔයනා ්භ එට පාමයට ්පි බඳිමු කියනලයේ කිව් ව?..." "සටාධි...ටය බයන් ද්‍ඩ

වා ටල් ලයේ..."

"ඒ ටොටේද්‍ තාමට?..." "ටය බයනයි සටාධි... ටය ඔයනා ඩති වයි කියනලයේ බයනයි ට ග පඩටි යනෝඕඕඕඕඕඕ..." තාමට සටාධි ේ ට්භමුලයේ තදින් සිප ගනිමින් කී ව්යන. "් න් තාමට... නිටන් පිස්සු ටතා ොකියනා ඉන් ... ්පි ද්‍න් ජීවත් වලයේා ඉන් ටන් ්පි ද්‍න් ය ද්‍න් ටවද්‍ාවත් ඩති වන් ෑ... ටට ්යිති ඔයනාය විතමයි.. ට ේ ඇඟය ්ත තියනන් පුලුවන් ඔයනාය විතමයි..."


492

ෝ ෆොන් සේටා

"හ්්භ්භ්භ්භ.. ඒට ටට ද්‍න් ව සටාධි... ඒත් ටය හිත ඇු ලයේ ටහ බයන් ද්‍ඩ වා... ්පිය ේන් ඩති ටොටේද්‍ බලයේයන් ්පි ද්‍න් වන් ටමන් හද්‍ ව කියනලයේ... ටට යන ට්යවත් බයන ෑ සටාධි... ඒත් ඔයනා ඩු ව ටය ජීවිතයන් ෑ.... " "තාමට... ඔයනා හේු ව් ඩු ව ්භ එට එට ඒවා ඔලුවය ්මන් හිත ටලයේබලයේ ටම ගන් වා.. හොඳයි... ්පි එ හ ්භ ගවල් වලයේය කියනලයේා උත්සවයනකින් විතම් එන් ේජ් වමු... ්භ ප්‍රසිේ‍ ටමන් ්භ බෑ.. එ හට ට මොත් ඉ්ට ය බඳින් ඕ ... එ හට ටමාට ඔයනා ග හිතය හොඳයි ... න්ද්‍?..." "්භ්භ්භ්භ.. ෝ් සටාධි...්පි එ හට ටමමු... වඩි යන ටායවත් කියනන් ඕ ෑ..පවු ලයේ ටට්ටියනයි..් ේ යනාලු වොයි හිටියනට ඇති... ටට ඔයනාය ලයේස්ස මුේද්‍් ්භ ලයේස්ස ඇඟිල්ලයේය ද්‍ා ව..." තාමට සටාධි ේ ්ත තදින් ්ල්ලයේා ග

කීයන.

"ඔයනා ටො මුේද්‍් ද්‍ඩ්භටත් ඒ ට ඔයනා ග රද්‍මයන ති යන ව කියනලයේ ටට ද්‍න් වා ට ග ටොල් ලයේෝ...." "ට ේ සටාධීඊඊඊඊ...." ප්‍ර ටෝද්‍යනය පත් තාමට ්වය කිසිව් තොල් රද්‍ම යනන් සිප ගත් ත්යන.

ොතටා සටාධි ේ

++++++++

දු ානි හඩකි සෑට සති ්න්තයනටට තාමට ේ නිවසය පඩමිණියනායන. ඇ ේ ටට ගටන් නිසා දීටා ේ සිත ද්‍ගිි යනාවටය පත් වියන. තාමට නිතම හමු ීම ටන් දු ානි ේ සිත ඩවතත් ඔහු වත බඩ ඳේ යනඩයි ඇයන එ් පඩත්තකින් සිු වායන. එ හත් සටාධි ේ රශ්‍රයන නිසා දු ානි ේ තාමටය ඇතිීම ති බ ස හෝද්‍ම රලයේයන තවත් වඩි ව්යනඩයි ්නිත් පඩත් තන් සිු වායන. ටයින් වි්ෂිේත ාවයනය පත් දීටාය ට ුතත් ත් කුටද්‍ඩයි සිතා ගඩනීටය ොහඩකි වියන.


ොසඩ ලයේ

හස

493

එ් සති ්න්තයනටදී දු ානි තාමට ේ නිවසය පඩමිණි අ විශාලයේ සු යකිනි. ්භ බව ඇයන ටඩටුව ඒටය බස් ඩවු ්භ පො ය ගියන තාමටය ත්රු්භ ගි අයන. දු ානි බස යනන් බඩස තාමට වත පඩමිණ ඔහුය උණුසු්භ හාදුව් දුන් ායන. " ටො ටෝ ංගි යනො.. ඔයනා ්ද්‍ හරිට සන් තෝ සකින්?..." තාමට ඇයන ේ නිටය මිරිටා සුමතල් ටමමින් ඇසීයන. "්යි යන... ්භ ීම් එ ් තිබු යස්ට් එ ටන් ටය ගොඩා් හොඳ ලයේකුණු හ්භබ වු ා ්යි අ.. ්යි කුඩ්න්'ට් බිලීව් ඉට්... ට ේ යනාලුවන්ය ව ේට මිස්යත් හරි පුදුටයි..." "්භ්භ්භ්භ්භ.. ෝ් ංගි යනෝ... ද්‍ඩන් බලයේන් .. ඔයනා බොරුවය බඩහඩ බඩහඩ කියන කියන හිටි අ... ඔයනාය හොඳය වඩඩ ටමන් පුලුවන්... උ න්දුව විතමයි ඕ ...." "් න් ්යි අ... ්භ ඔ් ටොට ්යියනයි සටාධි ්්කියි හින්ද්‍ තටයි... ටය ්්කි මීට් වලයේා කියන ටන් ඉවසිල්ලයේ් ෑ... ටට ටෝල් ොටම එ ටන්ට හිටි අ ඒටයි..." " ෑ ංගි... ්භ ඔ් ටොට ඔයනා ේ ද්‍් ද්‍න් ඔයනාව ගයිඩ් ටමා විතමයි...."

ටට හින්ද්‍.. ්පි

"ද්‍ඩන් ටට හොඳය පාඩ්භ ටම ව ්යි යන... ටට ද්‍ඩන් ්ලයේබ් වලයේය.. පාටි වලයේය වඩි යන යනන් ෑ..." "ඒවය ගියනාය ටට් ෑ ංගි... ්පි මිනිස්සු රශ්‍රයන ටමන් ඕ .. ්පිය සොසයිටි එ ් තනියනට ඉන් බෑ ... ් ේ ලිමිට්ස් ටො වද්‍…. හොඳ මට ටො වද්‍ කියනලයේ ද්‍ඩ ග වඩඩ ටමාට හරි..." "ඔව් ්යි යන..ටය ත් ම ව....."


494

ෝ ෆොන් සේටා

" ංගි... ්පි ඉ්ට ය ගද්‍ම යනමු... ඔයනාය හොඳයට ටහන්සි පායයි.. බඩගිනිත් ඇති... ්න් .. ඩන්ද්‍ා ඔයනාය ටෑට උයනා ග බලයේන් ඉන් වා..... ්ද්‍ හඩන්ද්‍ෑවය ්පිය සටාධි ්්කිත් එ්ට ගට ් යනන් ති යන වා...." "්භ්භ්භ..

ෝ් ්යි අ..."

ද්‍හවල් ටෑ ටන් පසු තාමට සහ දු ානි මිදු ල් බංකු ව් වාි ීම එකි ටා සුමතල් ටමමින් ටතා බහ ට ලයේෝයන. "ටය ්යියනයි සටාධි ්්කියි ඩු ව හරි පාලුයි ්යි අ... ටට ්යියනලයේ ග ගද්‍ම එන් පුදුට රසාවකින්... " තාමටය ු රුලු වූ දු ානි කීවායන. "් න් ංගි... ඔයනාය එ හේ ්්භමි තාත්ති ඉන් වා... ඔයනා ග යනාලු වො ඉන් ව.. ඉතින් ටො හොටද්‍ ංගි පාලුව් හි තන් ..." "හ්්භ්භ... ්යි යන ටට ඔයනාය කිව්ව ... ඒ කිසි ට ් ටය හරියනය රද්‍ මයි... ටයනා' එටයි ද්‍න් ෑ ්යි යන... තාත්තිය ඉතින් සල්ලියි බිස් සුයි විතමයි... ්්භමිය ටය වඩා ලයේොකුයි සෝෂියනල් ස'විස් එට... ටය හරියනය රද්‍ ර් දුන් ්යියනයි සටාධි ්්කියි විතමයි.. ටය බයන හි ත ව ්යි යන... ලයේයිෆ් එ ් ඉස්සමහය ටට තනි වයි කියනලයේ...." " ංගි... ඒට ටවද්‍ාවත් වන් ෑ.. ටවුරු ඩති වු ත් ඔයනාය ටටයි සටාධි ්්කියි හඩටද්‍ායට ඉන් වා... ඔයනා ඕ ඩති ේවල් හිතන් එපා ංගි.... ඔයනාය බෝයි ට ් හ්භබ වු ත් ඩතත් ්පි ද්‍න් හඩටද්‍ාට ඔයනා එ්ට ඉන් වා.. " තාමට දු ානි ේ හිස සිඹිමින් කීයන. "ට ේ ්යියනාරරර..." සං ව්දී වූ දු ානි තාමට ේ හිස හොවා ගත්තායන.

ඩට ටත


ොසඩ ලයේ

හස

495

" ංගි...." "ඇයි ්යියනා?....." "් ේ ්්ටා ඔයනාය ටො වද්‍ ද්‍ඩන් කියනන් "්්ටා ්භ ටාම ්ේ සට් එ ටන් ඉන් කියන වා ටට ටහ ටෝඩ ටල් ලයේ්ලු ඩෝය' ්රින් ..."

?..." ්යි යන.. ටය ට ්ව ්ත

"ඉතින් ඔයනා ටොටේද්‍ කිව් ව?....." "ටට කිව්වා ටය ඩෝය' ට ් ඩති වු න් ්යියනා හඩටද්‍ාට ටට ඟ ඉන් ව කියනලයේ... හි.හි.හි..."

ෑ... තාමට

"ඔයනා ්භ ටරු ටල් ලයේ් තටයි... ඉතින් ්්ටා ඒටය ටොටේද්‍ කියනන් ?...." "මුකුත් කියනන් ෑ.. හඩබඩයි ෆුල් ්ේ සට් එ ් ඉන් ටට හිතන් තාත්ති එ්ට ටතා ටම ව ඇති ්භට ගඩ .. " "ඔයනා ටො හොටද්‍ එ හට කියනන්

...

?....."

"තාත්ති ග රියනඩ් න් එ ටන් ටය කියනන් පුලුවන්.... ්යි අ.. ඔයන ටවුරු ටො ව කිව්වත් ටමත් ටට ව ස් වන් ෑ....." ඕ

"ඔයනා කිසි ේටය බයන ේටය ෆේස් ටමමු...."

වන්

එපා

ංගි... ්පි එ

විදියනය

"ර... ්භ ්යි යන.. ටය කියනන් බඩරි වු ා.. ටට ද්‍ඩන් යයි ටොන් ඩෝ ටම වා... ෝ් න්ද්‍?...." "්භ්භ්භ.. ටොටද්‍ ටොල් ලයේොත් එ්ට ගහ ගන් ද්‍ යයි ටොන් ඩෝ ටමන් ?.. හි.හි.හි..."


496

ෝ ෆොන් සේටා

"කියනන් බෑ ්යි යන ඉස්සමහය ඕ වන් පුලුවන්... ටට තවට යන ලයේෝ බල්ට්... ටට ටො හොට හරි බ්ලයේඩ් බල්ට් එට ගන් වා..." "ෆූඌඌඌ... ටයත් බ අ බෑ ද්‍ඩන්.. ටොයි ව ල් ටය එට් වදීද්‍ ද්‍න් ෑ...හි.හි.හි.."

ොට්

"්භ්භ්භ.. ටට ට ේ සුදු ්යියනය එ හට ගහ වද්‍... ්යි අ ්භ... ද්‍ඩන් ්පි ද්‍න් එටු වු ාට ඕ එ ට් බිට ද්‍ාන් පුලුවන් න්ද්‍?... ්පි ද්‍න් ය පුලුවන් සටාධි ්්කිවත් බලයේා ගන් ..." "්භ්භටාරර...ට ග චණ්ි ංගි පඩටියනා... ්භ... ඔයනා ව ේ ලයේස්ස .. ස් පෝටි ටල් ලයේ් ගන් යයි ටොන් ඩෝ පාම් ටෑ වොත් ටොල් ලයේ්ය පො ව පලයේා ග යනන් හි තයි ලයේඩජ් ාවයට... හි.හි.හි... " "ඕ ඩති පාට් ද්‍ාන් ර වොත් ඉතින් එ හට ට්‍රීට්ටන්ට් එට් ද්‍න් ව ව ..හි.හි.හි.." "ඔව් පොඩ්ඩ් ..."

ංගි... ඒට හරි...... ්භ ංගි... ඔයනා ද්‍ඩන් ගිහිල්ලයේ මස්ට් ටමන් .. හවසය ගට ් යනන් ත් ති යන ව

සවස් යනාට අ තාමට සහ දු ානි සටාධි ේ නිවසය ගි යනෝයන. සටාධි ඇයන රද්‍ම යනන් පිළි ගත්තායන. "්්භ ටෝ ංගි.... ඔයනා ද්‍ඩන් තවත් ලයේස්ස වලයේා ටල් ලයේ...." සටාධි ඇයනය උණුසු්භ හාදුව් ද්‍මින් කීවායන. "්්කි ගයි වන් ..."

්යියන ගයි

"ඒ ටො හොටද්‍

රද්‍මයන

ංගි එ හට වන්

හින්ද්‍ ?..."

තටයි

එ හට


ොසඩ ලයේ

හස

497

"ඇයි ්්කි… ට ්ය රද්‍මයන හ්භබ වු ාට ඒ එ් ට ා ග හිත ලයේස්ස ව ව ... ඉතින් එත ටොය මූණත් ලයේස්ස ව වා..." දු ානි ද්‍ඟටාම ලයේස කීවායන. "ට ග ්්භ ්භ.. ්භකි පඩහිලයේ ති යන

තමට...හි.හි.හි.."

"සටාධි ඔයනා ද්‍න් වද්‍... ංගි ්භ පාම ස්කූල් යස්ට් එ ටන් හොඳය ලයේකුණු ්මන් ති යන වා...." තාමට කීයන. "් න් ඇත්තද්‍ ංගි... ටොච්චම ෝ්ද්‍.. ටය හරිට සන් තෝසයි ංගි...." සටාධි ඩවතත් දු ානිය හාදුව් දුන් ායන. "්්කියි ්යියනයි ටය දුන් ඇඩ්වයිස් හින්ද්‍ තටයි එ හට ටමන් පුලුවන් වු න්.. ටට ්යියනයත් කිව්වා.. ටට පුලුවන් තම්භ හොඳය ඉ ග ගන් ව...." " වරි ගුඩ් ංගි.. ටය හරි සන් තෝසයි...ඒ ව ේට රඩ්භබමයි ඔයනා ගඩ ... ්භ.. තවට රපු ගටන්... එන් ංගි ඇු ලයේය ඇවිත් වාි වන් .." " ඩත් ්භ ර ව හිය ග

ඉන් ද්‍?..හි.හි.හි.. "

දු ානි ද්‍ඟටාම ලයේස කියනා නිවස ු ලයේය ගියනායන. ඇ ේ ටද්‍හස තාමට සහ සටාධිය ටහත් සෝභ ස් ග දුන් න්යන. රද්‍මයන සහ සඩලයේකිල්ලයේ නිසි ලයේස ලයේඩබී ටන් ට කු ේ සිතිවිලි සහ ගති පඩවු ්භ යනහපත් ්තය හඩරීට බො හෝ විය සිදු ව්. ත් පඩන් සංග්‍රහයන් ුක්ති විීම ටන් පසු ති ද්‍ සුපුරුදු ්ඹ ගස යනය සාමීචි අ යනදු ෝයන. "සටාධි…. ංගිය තවට ්මට කියනලයේ ටය ටො කින් සි ා සමින් කීයන. "්භ්භ්භ… තාත්තයි විතම

ෑ.. තවට ද්‍න් ..."

මිදු ල්

න්ද්‍?...." තාමට

ට ේ ්්භමියි.. ඔයනා ග ්්භටයි


498

ෝ ෆොන් සේටා

" ්භ.. ටොටේද්‍?… ් න් කියනන් පත් දු ානි ඇසුවායන. "කියනන් ට ල්යන.

ෑ..."

ටො ටයත්..." ටලයේබලයේයන

තාමට ඇ ේ ට්භමුලයේ මිරිටා සුමතල්

"් න්ඒඒඒඒ... කියනන්

ටෝඕඕඕඕ...."

" ංගි... ්යියනයි ටටයි ඟදි එන් ේජ් වන් යි ඉන්

..."

"ඕඕඕඕඕඕඕඕ....ටයි ටන්ග්‍රඩජුලේ ල් න්ස්... ්යියනා ්්කී… ඊඊඊඊඊ....." ප්‍රීතියන උු මා ගියන දු ානි සටාධිත් තාමටත් එට විය රුරුලු ටොය රද්‍ම හාදු වඩස්ස්ට දුන් ායන. ති ද්‍ ා ්භ රද්‍ම රලිංග යනන් එටය වලි එකි ටා ේ උණුසු ටන් ටහත් ප්‍ර ටෝද්‍යන් ලයේඩබු වෝයන. "ඉතින් කියනන් ටො ්්කි.. ටවද්‍ද්‍ ඩ්ට් එට? ්භ්භ්භ... ටය ටාම හඩපී ් න්ඒඒඒ... කියනා ගන් බඩරි තම්භ ටය හඩපී..." "තවට එ හට ඩ්ට් එට් ෑ ංගි... ්්භටලයේ හොඳ බලයේලයේා ද්‍වස් ලයේෑස්ති ටමයි..." සටාධි කීවායන. " ටොටේද්‍ ්්කි

ඩටත කියනන්

ඩටත්

?…"

"්භ්භ.. ඔව් ඉතින් ඔයනා ඒව ගඩ එච්චම ද්‍න් ඩහඩ .. ඩටත කියනන් ංගි... ටොට් හරි වඩඩ් ටම හොඳ වලයේාවටය... සිංහලයේ ්පි වඩද්‍ගත් වඩඩ ටමන් ඩටතය තටයි..." සටාධි විස්තම ටලයේායන. "් න් සොරි ්්කි... ටය ඕව ගඩ ..."

ටවුරුත් කියනලයේ දීලයේ

ඩහඩ


ොසඩ ලයේ

හස

499

"ඒටය ටට් ෑ ංගි... ්පි ඔයනාය ් ේ සිංහලයේ සිරිත් ටිට ටිට කියනලයේ ද්‍න් ්භ ටො..." සටාධි දු ානි ේ හිස ්ත ගමින් කීවායන. "ඉතින් ්්කි කියනන් ේලයේෑන් ටමන් ?..."

ටො... ටවද්‍ද්‍

වි න් එට ගන්

"්යි යනෝ ංගි... වි න් එට ගන් තව ගොඩ් පස් ස…. ්භට එන් ේජ්ටන්ට් සමටනි එට විතමයි...." "්්කිලයේ රින්ේස් එ්ස් ච්න්ජ් ටම ව "ඔව්

ංගි... ඒට තටයි ටමන්

.."

.."

" ෝ් ්්කි.. එ හට ටමා කියනන් ව ටල් ලයේො ටොල්ලයේන්ය ඔයන ද්‍න් ය එන්ය' වන් බෑ කියනලයේ ...හි.හි.හි.." "්්භ ්භ..… ්භකි ග ටය විතම්... ංගි... ්යියනයි ටටයි රද්‍ මන් බඩඳු එට ද්‍වසින් ටයි.... ්ද්‍ ගොඩ් ගර්ල්ස්ලයේ බෝයිස්ලයේ ද්‍ඩ්ට ගටන් රද්‍ ර් ටමන් පයන් ගන් වා.. මීට් වු පලයේ වනි ද්‍ව සට ටතා ටමන් රද්‍මයන ගඩ .... ඒට ඇු ලයේන් එ රද්‍මයන් ටයි ංගි.. ඒට ඇත්තයට රද්‍මයනය වඩා රසාව්... ද්‍න් ් හරියනය හද්‍වත ඇු ලයේන් රද්‍මයන ටමන් ්භ ද්‍න් ටිට් ටල් ් ලයේෝස් ෙන්ඩ්ස්ලයේ ව ේ රශ්‍රයන ටමන් ඕ ... ්යියනයි ටටයි ්න් ඒ ව ේ රශ්‍රයන ටමා.. ්පි ද්‍න් ය ද්‍න් ්ඳුම ගත්තා... ඊය පස් ස ්පිය ද්‍ඩ න් ට ඩු ව ්පි ටවද්‍ාවත් වන් වන් න් ඩති රද්‍මයනකින් බඩඳු ා... ඒ හින්ද්‍ ංගි.. ්පි එන් ේජ් වු ත් ඩතත් ්පි ද්‍න් ටඩේද්‍ය ටායවත් එන් බෑ... " සටාධි ේ ්භ ටතා වන් සං ව්දී වූ තාමට ඇයන ු රුලු ටොය ගත් ත්යන. එද්‍ා සාහිතය ස්භ ්භලයේ අදී සටාධි සටග රද්‍ම යනන් බඩඳු ටො හොත ඔහු ේ ටතටයනය ඩගුනි. ඒ රද්‍මයන පිබිදු න් හද්‍වත පු ලයේන්ටයන. එටට වච යන්වත් ටතා ොටමයන.


500

ෝ ෆොන් සේටා

"ටය ද්‍ඩන් හොඳය ත් ම ව ්්කි... ්යියනා ගඩ ටය මුලින් තිබු ්න් ඒ ව ේ රසාව් තටයි... ඒත් ටට හිු ව ඒට රද්‍මයන් කියනලයේා... ටට ටමන් ගි අ ්යියනයයි ්්කියයි ලයේොකු වඩමේද්‍්.... ්' ඇ්භ සොරි ්්කි.... සොරි ්යියනා....." "් න් ංගි ්භ... ද්‍ඩන් ඔයන පමණ ටතා ඇද්‍ලයේ ගන් එපා.. ඒව ඉවමයි... ඔන් ංගි... ටට ද්‍ඩන්ට කියන ව.. ඔයනා තටයි වි න් එ ් ට ේ බ්‍රයිඩ්ස් ්භඩ් ට ් හරිද්‍...." "ෂුව'..ෂුව' ්්කි.. එත ටොය ්නිත් බ්‍රයිඩ්ස් ්භඩ් ටවුද්‍?...." "ට ේ බස්ට් ෙන්ඩ් ්නුත්තමා ්්කි..." "්භ්භ්භ.. ටට ඒ ්්කිව ද්‍ඩටලයේ

ඩහඩ

..."

"්ද්‍ ්පි හවසය ්්කිවයි එයනා ග බෝයි ෙන්ඩ් පසිඳුයි මීට් වන් යන වා...ඔයනාය බලයේා ගන් පුලුවන්....." " ෝ්... ්භ ්්කි... එට ගඩ ?..." " ෑ ෑ.."

ංගි..තවට

ෑ...

දීටා ්්ටා ද්‍න් වද්‍ එන් ේජ්ටන්ට් දීටා ්්ටා ටො ව හිතයිද්‍ ද්‍න්

"ඇයි ටො ටෝ?... එයනා ්භට වත්තන් ද්‍?.... එ හට සල්ලයේ්භ ද්‍ාන් ර වොත් එයනාය පුලුවන් ටල්ලි ග හඩටි ද්‍ඩ ගන් .." තාමට ව්ගවත් වමින් කීයන. "් න් තාමට ේලීස්.. ඔයනා මණ්ඩු ටමන් ේලීස්..."

විතම්

්භ එපා..

"බයන වන් එපා ්යි යන.. ටවුරුහරි වලියනය ර වොත් හෝභබ ටඩ ඩන් ...." දු ානි ද්‍ඟටාම ලයේස කීවායන.

ද්‍මු


ොසඩ ලයේ

"රරර... ටොටද්‍ ්භ ්යියනයි ලයේෑස්ති වන් ?.. ර..."

හස

501

ංගියි ඒ පාම මණ්ඩු වලයේය

" ෑ සටාධි.. ටයනා ද්‍ඩන් යයි ටොන් ඩෝ එ්ස්ප'ට්

..."

"රර... ඒටයි ්භ ද්‍න් ග ේලයේෑන් එට... ංගි ්භ…. ්ත පයනය ඉස් සල්ලයේ ටො ල් ටල්ප ා ටමලයේ වඩඩ ටමන් ඕ ත්රු ාද්‍?... ටට ්භ ්යියනයත් එ්ටයි කියනන් ..." සටාධි තදින් කීවායන. "ඔව් ්්කි.. ටය ත්රු ා... ්යි යන..ඔයනායත් ත්රු ා දු ානි සි හව තද්‍ ටම ගනිමින් කීවායන. " ංගි… ්භට විහිලුව් වගකී ටන් වඩඩ ටමන් ඕ ... ්්ටා..."

..."

ටයි හරිද්‍?... තාමට...ඔයනත් ටො ව වු ත් ඒ ඔයනා ග එටට

"්්භ ටෝ හරි හරි... ්භ ්පි ද්‍ඩන් යනමු පසිඳු මීට් වන් ... තව ටිට් වලයේා හිටි යනොත් ංගි... ්පි ද්‍න් වට ද්‍ඬු ට ඳේ ගහ ව ඔයනා ග ්්කියනා..." ති ද්‍ ා පසිඳු ේ නිවාසයනය යන විය ්නුත්තමා එහි පඩමිණ සිටියනායන. ටා නිවාසයන දුටු දු ානි යන්භ විටතියනටය පත් වූවායන. එද්‍ා සවස ටා නිවාස අ චා්භ උත්සවයන් සංවි‍ා යන ටොය තිබුනි. එයනය හේු ව වූ අ ටා නිවාස අ ද්‍රු වකු දිස්ත්‍රි්ට අ පඩවඩත්වූ චිත්‍ර සහ නිර්ටාණ තමඟයනකින් ප්‍රථමට ස්ථමා යන දි ා ගඩනී ්භ යනග්‍රහණයනයි. ටට උත්සව අ වි ශේ ත්වයන වූ අ එයන ස්භපූර්ණ යනන්ට පසිඳු විසින් සංවි‍ා යන ටම තිබීටයන. "්්කි...." විටතියනය පත් ීම සිටි දු ානි සටාධිය සමින් ටතා ටලයේායන. "ඇයි

ංගි?..."


502

"් න් ්්කි... ්යනද්‍?.."

්භ

ෝ ෆොන් සේටා

ටයි ඔ් ටොට ්්භට තාත්තා

ඩති

" ගොඩ් ද්‍ ් එ හටයි ංගි... ටිට ද්‍ ් ඉන් ව ්්භටලයේ තාත්තලයේය හද්‍ා ගන් ්ටාරු හින්ද්‍ ට හේ වත්තලයේ ඉන් ..." "හ්්භ්භ්භ්භ්භ…..." දු ානි දිග සුසුට් හලුවායන. ්ග ගම අ 'සඳලු තලයේ' වලයේ ව ස බො හෝ ද්‍ ා ටවඩනි මුන් සටා අ සිටි බව ොද්‍නී. එ සේ ඩත හොත් ොද්‍න් ා බව පන්වයි. ට සේ වතත් ටළු බඩයලුවන් ්තම සුදු බඩයලුවන්ද්‍ සිටින් ා් ටන් දුේපත්, ්සමණ මිනිසුන් ේ හද්‍ ගඩස්ට හඳු මිනිසුන්ද්‍ ඒ ්තම සිටිති. එ හත් ඉතා ස්වල්පයනකි. දි න් දි වඩි ව ්භ සටා පමතමයන පවති තා් ටල් සටා සා‍ාමණයන් බලයේා පො මොත්ු වියන ොහඩකියන. "ඇයි

ංගි?...." දු ානි ේ ශෝකී මුහුණ දුටු සටාධි ඇසුවායන.

"් න් ්්කි. ්පි ටොච්චම ෆන් එටය සල්ලි ාස්ති ටම වද්‍?... ්භ ටයි ටොච්චම ්ටාරු වන් ජීවත් ව ව ඇේද්‍.. ්්භටලයේ තාත්තලයේත් ඩු ව...." දු ානි ේ ඇසය ටඳුලයේ්

ඩගු

බව සටාධි දුටුවායන.

" ංගි... ඔයනා ඒට ත්රු්භ ගත්ත එට ලයේොකු ද්‍යන්... එන් ටට ඔයනාය පසිඳු ්යියනයි.. ්නුත්තමා ්්කියි ්ඳුන් ලයේ ද්‍න් ..." "පසිඳු ්යියනත් ්භ හෝ්භ එ ්ද්‍ ඉන් "ඔව්

ංගි... එයනා ේ ්්භට තාත්තා

"් න් ්්කි ටය දුටයි..." දු ානි ේ ද්‍ෑසින් ටඳුලු බ්රුනි.

?..." ෑ..."


ොසඩ ලයේ

හස

503

"ඔයනාය එ ටඳුලු ගඩ ඔයනා රඩ්භබම වන් ංගි... ඔයනා ගොඩ් සන්සිටිව්... මිනිස්සුන් ග දුට ්ඳුම ට ් කියනලයේ ඒ ටන් ේ වා.. එන් ්පි යනමු ටට්ටියන ඉන් තඩ ය..." ටඳුලු පිසද්‍ා ගත් දු ානි සටාධි සටග ්නිත් ්යන සිටි ස්ථමා යනය ගියනායන. "ඔන් ්ඳුම ගන් .. ්භ තටයි තාමට ග ෑ ා පොඩ්ඩ දු ානි..... ඒත් ද්‍ඩන් එයනා ්පි ද්‍න් ගට ංගි පොඩ්ඩ.. එ හට න්ද්‍ ංගි?...." "ඔව් ්්කි...." දු ානි ටද්‍ ලයේඩජ් ාවකින් කීවායන. " ංගි... ්භ ඉන් ට ේ බස්ට් ඇන්ඩ් ් ලයේෝස් ්නුත්තමා ්්කි... ්භ පසිඳු ්යියනා...."

ෙන්ඩ්

"හ ලයේෝ ්නුත්තමා ්්කි.. හ ලයේෝ පසිඳු ්යියනා...." දු ානි ්නුත්තමා සහ පසිඳු වඩ ඳ සිපාචාම පඩවඩත්වූවායන. " ංගි.. ්පි ඔයනා ගඩ ්හලයේ ති යන ව... ඔයනා ්ඳුම ගන් ලයේඩබු එට ගඩ සන් තෝසයි...." ්නුත්තමා දු ානි ේ ට්භමුලයේ සිඹිමින් කීවායන. "ටට ගඩ ්්කි...."

මට ේවල් වන්

"ඔයනාය පිස්සුද්‍ ංගි යන් ..."

ඇති ්හලයේ ති යනන්

ංගි... එ හට ද්‍යන්

න්ද්‍

ෑ... ඔයනත් ද්‍ඩන් ් ේට

"පසිඳු ්යි යන....." දු ානි පසිඳු ේ ්ත ්ල්ලයේා ග ඩවතත් ටඳුලු පිරුනි.

ඇසුවායන. ඇ ේ ද්‍ෑසය


504

ෝ ෆොන් සේටා

"ඇයි දු ානි ංගි?... ් න් ඇයි ්ඬන් සං ව්ගයනය පත්ව ඇසීයන.

?...." පසිඳු

"න්... ඩ.. ෑ..්යි යන මුකුත් ෑ... ටට ්ඬන් ෑ…. ්යියනයි ්නුත්තමා ්්කියි මීට් වු එට ගඩ ටය හඩපී ඒටයි...." ටා නිවාස යන මුන් ේ ජීවිතයන දුටු දු ානි ටහත් වූ සං ව්ගයනටය පඩමිණියනායන. ටො ඹ ගම අ ඇයන හඩදු වඩඩු සටා පරිසම අ ටවඩනි දු ්ටම ජීවිත ඇති මුන් හෝ ්න් කිසි වකු ඇයන කිසි වියට ද්‍ඩට ොටඩත. එවඩන් න් ්භ ලයේෝටයන සිටීද්‍ඩයි ඇයනය කිසිදු ද්‍ඩනුට් තිබු න් ඩත. ්හ්භ බන් හෝ යන්භ තඩ ටදී එවඩනි මුන් දුටුවත් ඔවුන් ගඩ සං ව්දී ීමටය ටා සිටත්වයන් ඇයනය තිබු න් ඩත. එ හත් දු ානි ද්‍ඩන් ව ස් ටා සිටත්ව යනන් ුතත් තරුණියන් බවය පත් ීම ඇත. තාමට ේ සහ වි ශේ යනන් සටාධි ේ ර ා යන නිසා ඇයනය සං ව්දි ට ස් ඇතිීම ති බ්. ද්‍ඩන් ඇ ේ සිත ්නුන් ේ දු ්දි උණු ව්. ඇයන ටහ පො ව් පයන ගසා ජීවත් ීමටය පයන් ග ඇත. ටා නිවාස අ ගත ටලයේ සුලු ටාලයේයන දු ානි ඉතාටත් ්ගයන ටලයේායන. තාමට සහ සටාධි සටග නිවාස යනන් පියත්ව රපසු එ ගට න්දි ඇයන සටාධිය ටතා ටලයේායන. "්්කි...." "ඇයි

ංගි?...."

ටග තම වූ සටාධි දු ානි ගන් ඇසුවායන. තාමටද්‍ පුදුට යනන් දු ානි ද්‍ස බලයේා සිටි අයන. "් න් ්්කි.. එ ීම් එන්ඩ් එ ් ටට වමායනටි එටටය යනන් යි හිටි යන... ටට ද්‍ඩන් ඒටය යනන් ෑ...."


ොසඩ ලයේ

"ඒ ඇයි

හස

505

ංගි?..."

"් න් ්්කි... ඒ ට ටිටට් ගන් ටය තාත්ති දුන් සල්ලි ටට ්්කිය ද්‍න් ්භ.. ් න් ්්කි..ස්ස්..සූසූ.ඉහ්.ඉහිහී..් න්.. ්්කි...ඉහීඉහී.. ඒ..ඒ සල්ලි ්භ හෝ්භ එට ටයින්ය ද්‍න් ්්කීඊඊඊඊඊඊඊඊඊ...ඌඌඌ...." සටාධි තදින් බද්‍ා ගත් දු ානි ඉකි ගසමින් ්ඬන් ය වූවායන. " ංගීඊඊඊඊඊඊ...." ටහත් සං ව්ගයනය පත් සටාධි දු ානි ු රුලු ටම ගත්තායන. තාමටද්‍ ඔවුන්ය එ් වියන. රද්‍මයන හා ටරුණාවය ටහ ටම් වුවද්‍ සලයේවියන හඩකියන. වමද්‍ය යනොමුවු ටන්ට ද්‍රුණු වූ සිත්ද්‍ සට යන ටලයේ හඩකියන. ++++++++

තාමට සහ සටාධි ේ මුදු ටාරු උත්සවයන ගඩ ඇසූ දීටා ටහත් සේ ට්භප යනටය පත් වූවායන. ටාස ගණ වකින් සියන නිවසය ොපඩමිණි ඇයන, ්භ රමංචියන ලයේඩබු විගසට නිවසය වහා පඩමිණියනායන. "්්භ ්භ... ර?...."

ටොටේද්‍

නිවසය ගොඩවූ විගස

්භ ටල්ලි ටමන්

හද්‍

ගොන් වඩ ඩ්

දීටා ගෝමණාඩු ටලයේායන.

" ්භ දීටා... ටොටේද්‍ ්භ ට ත්රුට?...ඔයනා ටාස ගාණටය පස් ස ගද්‍ම රපු ගටන් මණ්ඩුව් පයන් ගත්තා... ටො විටාමයන්ද්‍ ්භ..." උමණ වූ ටව කීවායන. "විටාම?... විටාම ටය එකී ් ේ ටල්ලියයි... දු ානි

ටයි ටල්ලිය... ්ම සටාධි කියන ංගියයි ද්‍න් යට ටොටේද්‍ වශී


506

ෝ ෆොන් සේටා

ගුරුටට් ටමලයේා... ඒටයි ්භව ට හට වු න්... ඩත් ්භ ග හන් ගි එන් ව ේ එන් ේජ් වන් ටොටද්‍?...ර..."

්භ

" ්භ දීටා. හොඳ වලයේාවය ටල්ලි ගද්‍ම ෑ... හිටියන ්භ ද්‍ඩන් ලයේොකු මණ්ඩුව් ව වා... ග හන් ගි එන් ව ේ කියනන් ටොටේද්‍?.. ඒ ද්‍න් ද්‍ඩන් ටොච්චම ටල් රද්‍ මන් හිටියනද්‍?.... ්නිට.. ්භට මුදු ටාරු උත්සවයන් විතමයි... ්භ ප්‍රසිේ‍ ටමන් ඩහඩ ..." "හඃ..ටය ේන් ්මකි ්්භටයත් ගුරුටට් ටමලයේ ව ේ හිත ්භට ගන් ... ්භ ප්‍රසිේ‍ ොටමය එන් ේජ් වු ා කියනන් ද්‍න් ා ලයේෝ වු ා කියන එට ... ්්භ ්භ ්භ... ඕකුන් ්ඩු කු ල් ඒවුන්.. උන් හද්‍න් ් ේ පවු ලයේ එල්ලිලයේා උන් ේ පහත් ටට වහ ගන් ... ්නිට සඳුන්ලයේය සල්ලි ති යන බව ද්‍න් වා.. ඉතින් වඩ ල් වඩල් ඩු ව ඉන් ඕකි හද්‍න් කූඩඩල් ලයේ් ව ේ ටල්ලි ග ඇ ේ එල් ලයේන් ....." "් න් දීටා.. මිනිස්සුන්ය ඔයන විදිහය ගමහන් එපා... ඒ මිනිස්සුන්යත් රත්ට ගරුත්වයන් ති යන වා... සටාධි ඒ විදියන ට යන් ටයි... ඒ ටයනා ටඩ්භපස් යනන් ඉන් ... උත්සාහවන්ත ටයනා.. ්ම සුපර් ටාටට් එ ් ලයේස්ස ය වඩඩ ටම වා.. ඇත්තට කිව් වොත් ටට ටඩටතියි ඒ ටයනව ල්ලි ටම ගන් ..." "්්භටය පිස්සු ්්භ ්භ... එත ටොය ඔයන සටාධි එකී ් ේ දු ානි ංගිය වඩා හොඳයිද්‍?... ර.. ඕකි ලයේස්ස ්තින් දු ානි ග පඩත්තකින් තියනන් පුලුවන්ද්‍?... නිටන් වඩඳිරි යන් ව ේ..." "ඔ හොට ටතා ටමන් එපා දීටා… හරිට ටඩතයි... දු ානි හොඳ ට යන්.. ඒත් දු ානි තාමටය රද්‍මයන ටමන් ්යියනා ට ්ය ව ේ... ඒ හින්ද්‍ ටවද්‍ාවත් ඒ ද්‍න් ා ටසාද්‍ බඳින්


ොසඩ ලයේ

ෑ... ඒ හින්ද්‍ ඒ ගඩ කීවායන.

්පි ටතා

හස

507

ොටම ඉඳිමු...." ටව තම අ

" හොඳයි ්්භ ට.. ටට බලයේා ගන් ්භ... ටට ්භකිය ල්සි යනන් ටල්ලිව මවට්යන් ද්‍න් ෑ... ්භ ප්‍රසිේ‍ ටමන් ඩහඩ ... ඒනිසා ටත නීති ප්‍රශ් යන් ෑ.... ඔයන කූඩඩල්ලයේන්ය ් ේ පවු ලයේ තඩ ් ෑ...." ව්ග යනන් ට සේ කියූ දීටා වහා නිවසින් පියත් ීම ගියනායන. ඇ ේ විලයේාශයන නිසා ටව ට ස්සල්ලයේය පත් වියන. දීටා මුමණ්ඩු, සිරු ද්‍යන ටම ගඩහඩණියන්ට බව ද්‍න් ා නිසා ටව ේ සි ත් යන්භ තිගඩස්ට් ඇති වියන. ++++++++

සටාධි සහ තාමට ේ මුදු ටාරුව ගඩ ඉ්ටනින් වෝල්යර් හමුවය ගියනායන.

කීටය

දීටා හඩකි

"තාත්ති.... බලයේන් ්භ ් ේ ටල්ලි ග ටෝඩ ට්භ..... එයනා ්ම ටල්ලයේ එ්ට එන් ේජ් වන් යන වා...." " මජිස් ේ න් එටත් ටම වද්‍?......" " ෑ.... මුදු ටාරුව විතමයි......." "ඒට එච්චම ලයේොකු ද්‍යන් වඩි ටලයේබලයේයන් ඩතිව කීයන.

ටයි

දුව...."

වෝල්යර්

"ඇයි තාත්ති එ හට කියනන් ?.... මුදු ටාරු ටමා කියනන් රි ල් න්ස්ලයේ ඔ් ටොට ්භට ද්‍ඩ ගන් ව කියන එට …. ඊය පස් ස ඉතින් ද්‍න් ටඩරී ටම එට ෂුවර්......" "දුව ටලයේබලයේ වන් එපා... ටත කිසිට නීති යනන් බඩීමට් ෑ.... ටට ද්‍න් ඕ තම්භ ්යන ඉන් ව ඔ හොට රින්ේස් ටාරු ටමලයේ ඊය පස් ස ේ් වු ....."


508

ෝ ෆොන් සේටා

"ඒ වු ාය තාත්ති... ් ේ ග්භවලයේ විදියන ව ස්... ද්‍ඩන් ටල්ලිය ්මකි ගන් ගඩලයේවිල්ලයේ් ෑ… ඕකි ටල්ලියයි ංගියයි ගුරුටට් ටමලයේ තාත්ති... ටය ්භ ඒට විශ්වාසයි...." "දුව ටලයේබලයේ වන් වන් කියනලයේ....."

ඩු ව ඉන්

ටො... ්පි බලයේමු ටොටද්‍

"බලයේ බලයේ ඉඳලයේ හරියනන් ෑ තාත්ති.... ්පි ටමන් ඕ .... ්පි දු ානි ංගි ගඩ හිතන් ඕ ... " " හොඳයි... ්පි දු ානි එ්ටත් ්භ ගඩ හවසය ් ේ ගද්‍ම එන් ටො...."

ටො ව හරි

ටතා ටමමු... දුව ්ද්‍

එදි සන්‍යා ව් දීටා වෝල්යර් ේ නිවසය පඩමිණි පසු ඇයන සහ වෝල්යර් දු ානි සටග ්භ ස්භබන්‍ යනන් ටතා ට ලයේෝයන. " ංගි ද්‍න් ව ඇති එට......" දීටා ඇසුවායන.

තාමට ්යියනා එන් ේජ්

වන්

යන

"ඔව් ටට ද්‍න් වා....ඉතින් ටොටද්‍?....ඔන් ටො වඩ ඩ් තිබු ත් ටට එද්‍ාය ඒ සමටනි එටය යන වා... ටට තටයි සටාධි ්්කි ග එට බ්‍රයිඩ්ස් ්භඩ් ට ් වන් ඉන් ....." "රරරරර..... එ හ ්භ ්භ ටල්ලයේ ඒවත් ඔ් ටොට සට් ටමලයේ ව ේ.. බලයේන් තාත්ති.. ්භකි ටොච්චම ටට්ය ටල් ලයේ්ද්‍ කියනලයේ?... ඔ් ටොටලයේ මවට්ය ග ....." "්්කි ්භ ේලීස්...... සටාධි ්්කි එ හට කිසි ට ් රැවඩට්ටු ව ෑ.... ්්කි හරිට හොඳයි... නිටන් එ හට ඇකිුතස් ටමන් එපා...." දු ානි තම හන් කීවායන. "හරි හරි.. ද්‍ඩන් ද්‍න් ග මණ්ඩුව වත්තන් .. හොඳයි දු ානි...ටය ්භට කියනන් ... ඔයනාය තාමට ්යියනා ගඩ ෆීල් වන් ටො හොටද්‍?......" වෝල්යර් ඇසීයන.


ොසඩ ලයේ

හස

509

"තාමට ්යියනා ටය ්යියනා ට ් ව ේ.. ඒ විදියනය ටට ්යියනය රද්‍ මයි.. ්යියනත් ටය රද්‍ මයි..... ද්‍ඩට්ස් ඕල්...." "ඔයනාය තාමට ්යියනා ගඩ ව ස් විදියනටය.... ඒ කියනන් ඔයනා ග බෝයි ෙන්ඩ් ව ේ කියනලයේ හි තන් ඩේද්‍?...." " ඩහඩ........" "ඉතින් ඉස්සම ඔයනාය ඒ ව ේ හිු

....."

"ඒ ඉස්සම.... ද්‍ඩන් එ හට හි තන් ෑ... ්නිට... ඉස්සම ටය ්යියනා ගඩ තිබු රසාව් විතමයි... ද්‍ඩන් ඒවා මුකුත් ෑ... ද්‍ඩන් තාමට ්යියනා ට ේට ්යියනා ට ් ව ේ......" "ඇයි ඔයනාය ඒ ව ේ හි තන්

පයන් ගත් ත්?...."

"තාමට ්යියනා ටය පන් පු රද්‍ ර් හින්ද්‍ා... ්යියනා ටය රද්‍ ර් පන්නු ව ්යියනා ට ් ව ේ..... ඉතින් ටයත් එ හට හි තන් ගත්තා.... ්නිට තාමට ්යියනා සටාධි ්්කි එ්ට හාට් එ ටන්ට ලයේව්….. ඉතින් ටට ටමන් ගි අ වඩමදි වඩඩ් කියනලයේ ටය ත්රු ා..." දු ානි ේ ්භ ටතාව ඇසූ වෝල්යර් ේ ටය සි හව් ඩගුනි. ඔහු සමින් හිස වඩනු ව්යන.

ටො ටය

" හොඳයි දු ානි ... ඔයනාය එ හට හි ත ව ්භ ටට් ෑ...... ටො ව වු ත් ඔයනා තාමටය ්යියනා ට ්ය ව ේ හරි රද්‍ මයි න්ද්‍?....." "ඔව් තාත්ති......" "හරි…. එ හ ්භ ටට් මීට් ව ව න්ද්‍?..."

ෑ දු ානි.... ඔයනා තාමටව නිතමට


510

ෝ ෆොන් සේටා

"ඔව් තාත්ති... ටට නිතමට එන්ඩ්ස් වලයේ ටට එ හේ යන ව...."

ෆෝන් ටම වා... සටහම ීම්

" හොඳයි දුව... එ හ ්භ ඔයනා ඒ විදියනය ටමන් ටො... එ හ ්භ දු ානි... ඔයනා ගිහින් ලයේෑස්ති වන් …. ්ද්‍ ටො හද්‍ යනන් ඕ කිව්ව න්ද්‍?..." "ෂුව' තාත්ති..තෑන්්ස්...." වෝල්යර් ේ ්භ ටතා වන් දීටා පුදුටයනය පත් වූවායන. දු ානි එතනින් ගියන පසු ඇයන වෝල්යර්ය තදින් ටතා ටලයේායන. " ටතාව තිබු ද්‍න්

ටොටේද්‍ තාත්ති ඒ කියනපු ටතා ව ත්රුට?.... ද්‍ඩන් ්භ හින්ද්‍ා දු ානි ංගි තවත් ඒ පඩත්තය යනාවි…. තාත්තිය බඩණලයේ ටතා ටමන් .. ්භ එට එටාය ඕ විදියනය යන් බෑ....."

"දුව..ඔයනා ්හලයේ ඩේද්‍ ඉංග්‍රීසි යනන් කියනට ් ති යන ව..." He who laughs the last… laughs the longest.." කියනලයේා…. ඒ කියනන් .. ්න්තිටය හි ා ව එ් ට ා තටයි ගොඩ් වලයේා දිගයට හි ා වන් .. කියනලයේා.... ්න් ඒ ව ේ ්පිත් ්න්තිටය හි ා වන් ලයේෑස්ති වමු......" වෝල්යර් ේ මුහු ණ් තිබු න් දීටාය ත්රු්භ ගත හඩඟීටකි. ට සේ වූවත් වෝල්යර් ේ එට ඉරියනව්ව නිසා සිුත්භ සු ය් ඇති වියන.

ොහඩකි දීටාය

++++++++

උ ාන් සහ ි ලයේානි ඔවුන් ේ එ් ්වුරුදු වයනසඩති දියනණියන පිුතමිද්‍ රැ ග බියනගට ටර්ටාන්ත ශාලයේා ව් වඩඩ පාලයේ යන සඳහා බියනගටය පඩමිණි යනෝයන. ටර්වින් ේ වයාපාම අ නිලයේ නිවාසයන ති නිසා ඔවුන්ය වාතඩන් පහසුට්භ වලින් සහ සේවට ්ත් උද්‍ව් වන්


ොසඩ ලයේ

හස

්ඩුව් තිබු න් ඩත. එ හත් ි ලයේානි වඩි පුම ගඩනීටය එතම්භ ටඩටඩත්ත් ද්‍ඩ්වූ අ ඩත.

511

සේවට ්ත් උද්‍ව්

"උ ාන්... සටහම වලයේාවය ඔයන ස'වන්ට්ස්ලයේා රවට හරිට ටමද්‍ ර්.. ඒ හින්ද්‍ ටට ඕ ට වු ොත් විතම් හල්ේ එට් ගන් ්භ.. ටය පුලුවන් ගද්‍ම වඩඩයි.. පඩටියන ග වඩඩයි ටම ගන් ...." "් න් ි ලී.. ඔයනාය ්භ ඔ් ටොට ටම ගන් ගද්‍මදි ්භ ්්භටයි ංගියි හිටියනා... ඒ හින්ද්‍ ්පි ට ් හරි ගන් ගනිමු...."

්ටාරු .. ඩ් ස'වන්ට්

"හඩටද්‍ාට ඕ ෑ උ ාන්... ගොඩ් වඩඩ තිබු ොත් ගන් ගනිමු... ටය ගද්‍ම වඩඩ හොඳය පුලුවන් උ ාන්... ටට ප්‍රේ න්ට් ටා ල් සටාධි එ්ට හිටි යන... සටාධියි ඩන්ද්‍යි ටය ගද්‍ම වඩඩ හොඳය පුරුදු ටමා.. ටය ්භව ටම ගන් පුලුවන්...." " හොඳයි ි ලී... ්පි එ හට ටමමු.. ටයත් පුලුවන් ඇරිලයේා රවට ඔයනාය හල්ේ ටමන් ..."

වඩඩ

"ඔව් උ ාන්... ්භට ් ේ ජීවිතයනය හොඳ ්ත්ද්‍ඩකීට්.... පලයේපුරුේද්‍් ව ව.... ඉස්සමහය ්පි ද්‍න් එට වහලයේ් යනය තනියනට ඉන් ඕ ටවද්‍ හරි...." උ ාන් සහ ි ලයේානි ේ ුතග දිවියනය ටල් සටයන් තිබු න් ඩත. ට සේ වතත් ඔවුන් ලයේද්‍ ද්‍යින් සු ටු වූවා පටණ් ොව, මුහුණ දුන් සෑට ්ත්ද්‍ඩකීටකින්ට ජීවිතයනය ්වශය පන් මයන සහ ජීවයන ලයේබා ගත් තෝයන. බියනගට ටර්ටාන්ත ශාලයේා ව් උේගතව තිබු න් ට ා සේවට පාලයේ යන් ොටඩති බව නිසා ඇතිවූ නි ්පාද්‍ පහලයේ යනා ්භ ගඩයලුවකි. ්ධී් ණ නිලයේ‍ාරීන් ේ ටන්ට හියපු ට ට ාටාම තඩ ේ ොසඩ කිල්ලයේ නිසා තත්ත්වයන ට සේ ඇති ීම ති බ්.


512

ෝ ෆොන් සේටා

ටවන් තත්ත්වයන් පාලයේ යන කිරීටය තවටත් යනෞව වි අ පසුව ප පුරුේද්‍ ්ඩු උ ාන්ය ලයේ හසි යනන් ටලයේ හඩකි ද්‍යන් ො ව්. ට සේ වතත් ක්‍රියනා ටලයේ ුතු රටාමයන ටර්වින් විසින් ඔහුය විස්තම ටම දීට උ ාන්ය ට ා පිටිවහලයේ් වියන. එපටණ්ද්‍ ොව දි පතාට ටර්වින් ඔහුය ටලයේ ුතු ේ සහ ොටලයේ ුතු ේ ගඩ උප ද්‍ස් දුන් න්යන. ්භ නිසා උ ාන්ය ඇතිීම ති ්වුල් සහගත තත්ත්වයන සට යන ටොය නි ්පාද්‍ යන ඩවතත් ටි ටන් ටිට ඉහලයේ ද්‍ඩමීටය හඩකි වියන. එයින් ඔහුය වයාපාම ප පුරුේද්‍්ද්‍ ඇති වියන. උ ාන් ේ ටාර්යනාලයේ අ පරිපාලයේ ටයුතු සඳහ වඩි පිරිස් සිටි අ ඩත. උ ාන් ේ පුේගලිට සහායිටාව වූ ප්‍ර ටෝදි හඩරුනු විය එහි සිටි අ තවත් ලිපිටාරිනියනට හා පිළිගඩනි ්භ නිලයේ‍ාරිනියන පටණකි. ප්‍ර ටෝදි ටාර්යන් ටව ටයුතු ටම ටාර්යනාලයේයනය ්වශය ොීමයන.

නිසා වඩි පිරිස්

මා ටාරි ටයුතු කිරීටය ප්‍ර ටෝදි උ ාන්ය ට ා සහායන් දුන් ායන. ්භ නිසා උ ාන්ය ඇයන ගඩ විශාලයේ පඩහඩදීට් ඇති වියන. "ප්‍ර ටෝදි.. ඔයනා ගොඩ් ටල්ද්‍ ්භ ඔෆිස් එටය ඇවිල්ලයේා?...." දි ් උ ාන් ප්‍ර ටෝදි ගන් විටසීයන. "ද්‍ඩන් ්වුරුේද්‍් විතම ව ව සර්...." "ඔයනා හොඳය වඩඩ ටම වා ප්‍ර ටෝදි.... ටට ඔයනා ගඩ හඩපී..."

ගොඩ්

"තඩන්් යූ සර්... ටට පුලුවන් තම්භ හොඳින් වඩඩ ටම වා... ටට තටයි ටර්වින් සර්ය කිව් ව ටත තිබු ්වුල් ටිට... ඊය පස් ස තටයි ටර්වින් සර්...සර්ව ටහාය එව් ව..." "තාත්තා ඔයනාය බඩණලයේ එ හට

ඩේද්‍?... හි.හි.හි.."


ොසඩ ලයේ

හස

513

"් පෝ ෑ සර්... හඩබඩයි ටය තදින් ටතා ටමලයේ ති යන වා.. ඒත් ටවද්‍ාවත් එ හට බඩ ලයේ ෑ... ටර්වින් සර් හරිට සඩමයි... ද්‍වස් ට හදි සුපවයිසර් ට ්ය ගඩහුවත් එ්ට.. හඩබඩයි ඉතින් උන් ටම වඩඩ වලයේ හඩටියන ොගහලයේත් බෑ සර්... කිසිට චාමයන් ෑ.. වඩඩ හරියනය ටමන් ෑ... ටළින් හිටියන ටඩ න් රුත් උන්ය ස පෝට් ටමා ... ඒටයි ්භ ්වුල් ඔ් ටොට.. සර් රවය පස් ස ද්‍ඩන් ්භ හොඳ ව්ග එ වා..." "ඒ ටො ටෝ ටළින් හිටියන ටඩ න් ර් උන්ය ස පෝට් ටමා කියනලයේ ඔයනා කියනන් ?..." " ෑ සර්... ඒ ද්‍වස්වලයේ ්භ සුපර්වයිසර්ලයේ හරියනය ප්‍රඩ් න් ප්‍රො යො ටෝල්ස් වලයේ විදියනය වඩඩ ට ර් ෑ... ඉතින් ටඩ න් ර් උන්ය ්භ ගඩ කිව්වට උන් ට ර් ටඩ න් ර්ය හවසය ෆඩ්යරි යන ගෑණු ටයි සේලයේයි ටමපු එට... ඉති මිනිහ සේද්‍ ඩු ව හිටියනා..." "චි්.. ඒ ව ේ ඒවත් වු ාද්‍ ද්‍න් වද්‍?..."

ටත ... ඉතින් තාත්තා ඕව

"ටට ඕව ටර්වින් සර් එ්ට කියනන් ගි අ ෑ සර්... ටො හොට වු ත් ද්‍ඩන් ඔයන ටඩ න් ර් ඩහඩ ... ඒ හින්ද්‍ ද්‍ඩන් ්වුලයේ් ව එට් ෑ... ද්‍ඩන් සර් වඩඩ ටම විදියන ගොඩ් හොඳයි..." "ඔයනා ව ේ ට ් ඉන් එට ටය ටය හල්ේ ටම ව ප්‍ර ටෝදි?...."

ලයේොකු හයියන්.. ඔයනා

"ෂුව' සර්.. ටට සර්ය ද්‍න් පුලුවන් ඔ් ටොට හල්ේ එට ද්‍ වා... සර් හරිට හොඳයි...්ම ඉස්සම හිටියන ටඩ න් ර් ව ේ ටයි... ටට සර්ය ගොඩ් ටඩටතියි... සර් එ්ට වඩඩ ටමන් රසයි..."


514

ෝ ෆොන් සේටා

"ඉස්සම හිටියන ටඩ න් ර් ඔයනාය ටමද්‍ම ටමන් ඩේද්‍?...."

ර ව

" ෑ සර්.. මිනිහ එච්චම ගට් එට් ති යන මිනි හ් ටයි.. ටට මිනිහව ් ත් දුරින් තියනා ග හිටියනා... ්නිට මිනිහ ද්‍න් ව ටර්වින් සර් ටාත් එ්ට හොඳයි කියනලයේ… ඉතින් මිනිහ ටාත් එ්ට ඔයන ් ්භ ට ්භ ටමන් ර ව ෑ..." " හොඳයි ප්‍ර ටෝදි.. ්පි හොඳින් එටය වඩඩ ටම ග වු ත් ප්‍ර ටෝදි.. ටට ටත වඩි ටල් ඉන් ෑ..."

යනමු... ඒ

"් න්ඒඒඒඒ... ඒ ටො ටෝ සර්?.. ් න් සර් ඉන් ඕඕඕ..." ප්‍ර ටෝදි දුකින් කීවායන. "බඩහඩ ප්‍ර ටෝදි... ටට ටඩ්භපස් යනන් වු ත් ටට තව ටිට ටලයේ් ඉන් වා..."

ටෝ

... ටො හොට

ප්‍ර ටෝදි උ ාන් ද්‍ස බලයේා ටද්‍ සි හව් සි හවකින් ඇයනය සංග්‍රහ ට ල්යන.

ඩගුවායන. උ ාන්ද්‍

"ඇයි ප්‍ර ටෝදි?...." " ෑ සර්... මුකුත්

ෑ...."

ප්‍ර ටෝදි සහ උ ාන් ්තම ඇති ්භ සුහද්‍ සබඩඳියනාව ටාර්යනාලයේ වඩඩ ටයුතු නිසි ්ුතරින් ඉටු කිරීටය වඩද්‍ගත් වනු ඇත. ද්‍ ද්‍ කු එ්ව ටණ්ඩායන්භ හඩඟීටකින් ටයුතු කිරීටය ්භ සබඩඳියනාව ්වශය ද්‍යනකි. ට සේ වතත් ටට සබඩඳියනා ව් සීටාවන් ටො වාද්‍ඩයි ද්‍ ද්‍ ාට ත්රු්භ ගඩනීටද්‍ ්වශය ද්‍යනකි. ++++++++

සුලයේාරි ේ ද්‍් තාවයන, ටඩප ීමට සහ පෞරු ත්වයන තට වයාපාමයනය ්තයාවශය ‍ යන් බව සඳුන්ය ටඩ වින් ්ව බෝ‍ ීමටය වඩි ටාලයේයන් ගත වූ අ ඩත. ්භ නිසා සුලයේාරි වහා කි ප


ොසඩ ලයේ

හස

515

සුලු වූවත්, මුමණ්ඩු චර්යනාවකින් ුත්ත වූවත් සඳුන් ඇයනය වඩාත් සමීප වියන. ඇ ේ ටට චර්යනාවය හේු ව පටණ් ොව ඇ ේ පුේගලිට ජීවිත අ බො හෝ ේවල්ද්‍ සඳුන් ද්‍ඩන් හොඳින් ද්‍නී. එ හයින් මා ටාරි ටට්ය ටන් ටද්‍් ඔබ්බය ගියන ඇඟෑලු්භ ටට් ද්‍ ද්‍ ා ්තම ද්‍ඩන් ඇති ීම ති බ්. Sadeeka Medware Solutions වයාපාමයන දි න් දි දිුතණුවය පත් වියන. වයාපාමයනය වඩි වඩි යනන් වයාපිති ලයේඩබීට නිසා සඳුන් සහ සුලයේාරි ද්‍ව සේ බො හෝ ව්ලයේාව් එටය වඩඩ කිරීටය සිදුවූ ්තම විවි‍ ටයුතු සඳහා ටො ඹින් පිය යනාටයද්‍ සිදු වියන. ්භ නිසා ද්‍ ද්‍ ා ්තම ලයේන්ගු ටට තවත් වඩි වියන. "සඳුන්.. ්භ විදියනය ඩ් ට්‍රිේස් යනන් ගියනාට ගොඩ් ් ේ ටා ලයේ ාස්ති ව වා… ්නිත් ්තය වඩඩත් එච්චම එෆි න්ට් විදියනය වන් ෑ.. ටගයට ටාලයේයන ඉවමයි... ්නිට ඔයනාය ඩ්‍රයිව් ටමලයේට ටහන්සියි..." දි ් මා ටාරි ටයුතත්ත් සඳහා ටහනුවමය යන ්තම ටගදී සුලයේාරි කීවායන. "ඉතින් සුලයේාරි.. ඔයනා රස යනන් ...." "ඩ්‍රයිව' ට සඳුන්.... ්පිය යන බඩහඩ ..."

ඩහඩ

ඩ්‍රයිවර්

් එ්ට

් එ්ට ගියනාට කිසි ප්‍රිවසි එට් ඩහඩ ගටන් බිස් ස් වඩඩ් ටතා ටමන් වත්

"ඉතින් එ හ ්භ එට?...."

ටොටේද්‍

්භටය ඔයනා ග

සොලිුත න්

"්පි බ්ස් එටට ඩවතිලයේා ද්‍වස් ද්‍ට ු ් ඉන් ඕ ... එත ටොය ඒ බ්ස් එ ් ඉඳලයේ ඒ ඟ ති යන ව'් සයිට්ස් වලයේය යනන් පුලුවන්... එත ටොය ගොඩ් වලයේාව ඉු රු ව ව...වඩ ඩත් හොඳය ටමන් පුලුවන්... ද්‍ඩන් ්පි ටඩන්ි


516

ෝ ෆොන් සේටා

ඩවතිලයේා හිටි යනොත් ්පිය ටෑගල්ලයේ.. ග්භ පො ... නුවම එළියන.. ටහියනංග යන.. ්භ හඩට තඩ යට යනන් පුලුවන්... ටොටද්‍ ඒ ව ේ ගොඩ් තඩන්වලයේ ් ේ ප්‍රො ්ට්ස් ති යන වා.." "්භ්භ්භ... ඔව් සුලයේාරි.... ඔයනා කියන එටත් ඇත්ත තටයි... ඔයනාය ්භ ති යනන් පුදුට වි න් එට් සුලයේාරි.. ඔයනා ් ේ ට්භපඩනි එටය ඩු වට බඩරි ට ්... ය්නිටල් විතම් ටයි.... බිස් ස් පඩත්තත් ඔයනා හොඳය ද්‍න් වා.." "එ හට ටමන් ..."

ඩු ව බෑ සඳුන් බිස් ස් ව'ල්ඩ් එ ් වඩඩ

"ඔයනා ට්භපඩණි එට ද්‍ාලයේ යනන්

ෑ න්ද්‍?..."

"ට්භපඩනි එට ද්‍ාලයේ ගියනත් ටට.......්... ්භ " ටොටේද්‍ සුලයේාරි?... කියනන් "්..

ෑ.. සඳුන් ඕ

"් න් කියනන්

ෑ..."

ටො..."

ෑ… . ඉට්ස්

තින්'….."

ටො සුලයේාරීඊඊ..."

"ඕ ෑ සඳුන්... ඕ ෑ... ්භ ඔයනාය ද්‍ඩන් ඩ්‍රයිව් ටමලයේ ගොඩ් ටහන්සි ව ේ... ්පි පොඩ්ඩ් වත්තලයේ ේ් එට් ගනිමු..." සුලයේාරි කීටය ්ද්‍හස් ටලයේ ද්‍යන සඳුන්ය ඉ වන් ටන් වඩයහිනි. එ හත් ඔහු ඒ ගඩ දිගින් දිගය ඇසු ව් ඩත. එ සේ ොඇසීටය එට හේු ව් වු අ තටා සුලයේාරිය ්වශය ප්‍රටාණයනය වඩා කිට්ටු වූවාද්‍ඩයි ඔහු ු ලයේ ද්‍ගිි යනාව් ඇතිීම තිබීටයන. ද්‍ ද්‍ ා ්වන් හලයේට ගත් තෝයන.

ඩවතී ගටන් වි ව්ටයන් ලයේබා


ොසඩ ලයේ

හස

517

"හ්්භ්භ්භ.. ඉතින් සඳුන් ඔයනා ග ජීවි ත් ටො හොටද්‍?...." සිසිල් බීට ීමදුරුව තොලයේ ගාමින් සුලයේාරි ඇසුවායන. "වමද්‍් ඩු ව බඩහඩ

ෑ සුලයේාරි... වඩඩත් එ්ට ජීවි ත් බිසී තටයි... එ හට ..."

" ටොච්චම බිසී වු ත් සඳුන්... ඔයනාය ගද්‍ම ගියනාට ෝ් වයිෆ් ට ් ඉන් ව .. ඉතින් ඔයනාය ටහන්සියන ඔ් ටොට යන ව ඇති න්ද්‍?...." "්භ්භ..ඔව් සුලයේාරි.. ඒත් ඉතින් එ හට ටමන් පුලුවන් දීටා ෆුල් යයි්භ ට්භපඩණි එ ් වඩඩ ටමන් ඩති හින්ද්‍ ... ඉතින් දීටාය වලයේාව ති යන වා…" "ඔයන ද්‍න් හවසය හොඳය එන් ෝයි ටම ව ඇති න්ද්‍?.... හ්්භ්භ්භ්භ.. ඒටය ටය... ගද්‍ම ගියනාට පාලු ව ඉන් බෑ සඳුන්...." සුලයේාරි ග ටයහ ේ පමාජිත බව් ගඩබ් ීම තිබුනි. "ඉතින් සුලයේාරි... ඔයනාය ප්‍රදීේ ඉන් ව .... ටොච්චම ටහන්සි වලයේා ගියනත් හවසය ද්‍න් ට ගද්‍ම ඉන් ව ...." "ටට ඔයනාය කියනලයේ ති යන ව ... එයනා හිටියනත් ෑ ව ේ කියනලයේ... ගොඩ් ද්‍වස්වලයේ එයනා ගද්‍ම එන් රෑ වලයේා... හිටියනත් ටාත් එ්ට වඩි ටතාව් ටමන් ෑ ... එයනා පොත් කියනව එටයි... ටීීම බලයේ එටයි තටයි ටමන් ... " "ඉතින් ඔයන ද්‍න් ඕ

්භ ගඩ

"එයනාය එ හට ටතා ටමන් එයනා ග ලයේෝ ට ඉන් ...."

ටතා ටමන් න් ඕ

ටට්

"හ්්භ්භ.. ටය හි තන් ඔයන ද්‍න් ට ඉතින් ඔයන ද්‍න් ට දි න් යි බලයේන් ...."

ඩේද්‍?...." ෑ සඳුන්.... එයනාය

හඩ් ස් ෙෝන්ේ….


518

"ටට ද්‍න් විදියන....."

ෝ ෆොන් සේටා

ෑ සඳුන්.... ටට කියනන්

"ඔයන ගොල් ලයේො ට යන් ගඩ

හිතන්

ටය ෆීල්

ඩේද්‍?....."

"ටට ඔයනා ටලින් කියනලයේ ති යන ව සඳුන්.... ටට ට යන් ගඩ හිතන් ට ේ ටඩරියන' එට හද්‍ා ගත්තය පස් ස.... ටය ද්‍ඩන් ඕ ලයේයිෆ් එට එන් ෝයි ටමන් ... හවසය ගද්‍ම ගිහින් තනියනට පාලු ව ඉන් ටයි....." "හ්්භ්භ්භ්භ... ටය ත් මන් ද්‍යන්ද්‍ ඕ කියනලයේ...."

ෑ සුලයේාරි... ඔයනාය ටො

ව ේ

"සඳුන්.. ඔයනාය ටට කියන ඒව වලයේ කිසිට ගාණ් ෑ... ඔයනා ටට ගඩ ටයනා' ටමන් ෑ.... ටට ඔයනාය ටට ගඩ කියනලයේ ති යන වා... ටය ඕ ට ේ හස්බන්ඩ් ටාව ු රුලු ටම ග ටය රද්‍ ර් ටමන් .. ටාව කිස් ටමන් .. ටාව මිරිටන් ....ටාව ඉඹින් ...ටාව පොි ටමන් ... ටාව..ටය.. හොඳය ඕ සඳුන්.....ටය ්මවා හොඳය ඕ .....රර... සඳූඌඋන්.. ටය බෑ ට හට ඉන් ... ටය පිස්සු හඩ ද්‍යි ට හට ගි යනොත්......" ටද්‍ උටු වකින් ගත්තායන.

ට සේ කියූ

සුලයේාරි

්භසයන ටත හිස තබා

සඳුන් ඇ ේ ්ත ්ල්ලයේා ගත් ත්යන. "සුලයේාරි.. රිලයේඩ්ස් ේලීස්... ඔයන විදියනය යන් න් වන් ඔයනා ග හල්ත් එටය හොඳ ෑ....."

එපා...

"ටට ටඩරිලයේ ගියන ද්‍න් සඳුන්... ට හට ඉන් වය වඩි යන ටඩ ම එට හොඳයි.... ටය ලයේයිෆ් එ ් කිසිට සු ය් ෑ... කිසිට ේ ලයේ ර් එට් ෑ....ටට ගර්ල් ට ් සඳුන්.. ටය රසාවල් ති යන වා... ටය ඒවා හිම ටම ග ඉන් බෑ... ටාව පුපුමයි.... "


ොසඩ ලයේ

"සුලයේාරි පිස්සු ටතා කියනන් ලයේෝ ටය ගොඩ් වටි ට හරි ටමන් ..."

හස

519

එපා... ඔයනා ්පිය... ්භ මයය.. ්භ ්... ්පි බලයේමු ්භටය ටො ව

"ඔයනාය ටමන් පුලුවන් ද්‍යන් ෑ සඳුන්.. ්භට ට ේ ෆේට් එට.... ට ේ ලයේඩබීට... ටට හරිට ්න් ෆෝචු න්ට් ගර්ල් ට ් සඳුන්... " "ේලීස් කූල් ඩවුන් සුලයේාරි... ඔයනාය හොඳයට යයන'ඩ් ව ේ.. ්භ.. ඔයනාය ටත රූ්භ එට් ්මන් පොඩ්ඩ් මස්ට් ටමලයේ යනන් ඕ ද්‍?....." " ෑ සඳුන්... ්'ඇ්භ ඕ ්.... ්පි යනමු... ටට ටාර් එ ් පොඩ්ඩ් නිද්‍ා ගන් ්භ... " ඩවත ගට රම්භ ටොය ටිට ව්ලයේාවකින් සුලයේාරි නින්ද්‍ය වඩටු ායන. ඇ ේ මුහු ණ් ශෝටයන මුසු මුමණ්ඩු බව් ප න් ය තිබිනි. ඇ ේ ටට ඉරියනව්ව නිසා සඳුන් යන්භ ටඩ ඹිටටය පත් වියන. වාහ යන ඩවඩත්වූ ඔහු ඇයන ද්‍ස විවි‍ හඩඟී්භ මුසුවූ සිතකින් බලයේා සිටි අයන. සුලයේාරි ේ මුහු ණ් රයනාච ාත්ටට ස්වරූපයන් ඇතඩයි සඳු ය සිු නි. ඇ ේ ද්‍ ටොපුල් පිරි ටඩදීටය ඔහුය ප ඹීට් ඇති වියන. එ හත් ඔහු එයන රයනාස යනන් ටඩඩ ගත් ත්යන. මුහුණය වඩටී ති ඇ ේ ටස් මොද්‍් සමින් පසටය ටලයේ සඳුන් ඇ ේ හිස සමින් පිරිටඩද්‍ ඩවතත් වාහ යන පඩද්‍ීමටය පයන් ගත් ත්යන. සුලයේාරි පිළිබඳව මා ටාරි ටට්ය ටන් ඔබ්බය ගියන හඩඟිට් තටන් ු ලයේ හය ග ඇති බව සඳුන්ය ත්රු්භ යනාටය පයන් ගත් ත්යන. ්භ නිසා ඔහු ්වුල් සහගත තත්ත්වයනටය පත් වියන. දීටා ඔහුය සෑට ්තින්ට රද්‍මණීයන බිරිඳ් වූවායන. දීටා ඔහුය කිසිට ්ඩුව් ො ටොය ජීවිත අ බිරිඳටය දියන හඩකි සෑට සඩපත්ට සෑට වින්ද්‍ යන්ට ඔහුය ලයේබා ද්‍න්නීයන. එ හත් සඳුන්ය


520

ෝ ෆොන් සේටා

්න් තරුණියන් පිළිබඳව ටවඩනි ්ස්භටත හඩඟී්භ ඇතිීමටය හේු ව කුට්ද්‍? සුලයේාරි පෞරු ත්වයන, උගත් ටට සහ නුවණ ්තින් දීටාය බො හෝ ඉදිරි යනන් සිටි තරුණියනකි. සවිටත් පෞරු ත්වයන් සහ ප්‍රඥා ස්භපත්තියන් ඇති තරුණියනන් වතය නිතඩනින්ට පිරිමින් රටර් ණයන ව්. ට සේ වතත් තට බිරිඳ හෝ ප්භවතියන සටග හද්‍ පු ලයේන්ට නිත වූ නිර්ටලයේ රද්‍ම යනන් බඩීම සිටි පිරිමි යනකුය ව ත් ගඩහඩණියනට නිසා කිසිට ්යනථමා ්ස්භටත හඩඟිට් ඇති ො ව්. සඳුන් ේ දීටාය ඇති රද්‍මයන හද්‍ පු ලයේන්ට නිත වූ එවන් ොසඩ ලයේ ස හස්ද්‍? එට රද්‍මයන ්භි යනෝගයනටය ලයේ් ීම ඇති ලයේකුණු ටු ීම ති බ්ද්‍? ++++++++

සුලයේාරි නිසා ඇතිවූ හඩඟීට නිසා සඳුන් ටාර්යනාලයේ අදී සහ නිව සේදි නිතමට ටල්ප ා ටාරි තත්ත්වයනටය පත් වූ අයන. දීටාය ඔහු ේ ටට ව ස පනුනි. "සඳුන්... ඇයි ් න් ඔයනා ්භ ඟටදි ඉඳලයේා ්භ විදියනය ටල්ප ා ටමන් ?... ඉස්සම ඔයනා ගද්‍ම එන් ටාත් එ්ට ු රුලු වලයේා ටතා ටම ටම එටය ඉන් ... ඒත් ද්‍ඩන් ඔයනා රපු ව ල් ඉඳන් ටල්ප ාව... ඔෆිස් එ ් ටොට් හරි ප්‍රශ් යන්ද්‍?....." "්.. න්.. ෑ..එ හට ප්‍රශ් යන් උත්තම දුන් න්යන.

දී...." සඳුන්

ටටි යනන්

"සඳුන්... ්පි ද්‍න් එට වහලයේ් යනයය ඇවිත් ද්‍ඩන් සෑ හ ටාලයේයන් ව ව... ටය ඔයනාව හොඳය ත් ම ව සඳුන්... ටය ඔයනාව ෆීල් ව වා.... ඔයනාය ප්‍රශ් යන් ඩත් ්භ ්භ විදියනය බි හේව්


ොසඩ ලයේ

හස

521

වන් ෑ... ඔයනා ඉස්සම ගද්‍ම රපු ගටන් ටමන් ටාව ු රුලු ටම ග කිස් ටම එට... ඒත් ද්‍ඩන් එ හට ෑ... ටය ඒට හරියනය ෆීල් ව ව සඳුන්... ටට ඔයනා ග වයිෆ්.... ටය ඔයනා ග මස් ඕ .... ඒට ටය ද්‍න් ව ටායවත් බෑ... ටට ටොච්චම රසා වන්ද්‍ ඔයනා ග වඩඩ ටමන් .. ඔයනාය ටෑට හද්‍ලයේ ද්‍න් ... ඔයනාව රද්‍ම යනන් බලයේා ගන් .. ට ේ ලයේෝ ට ඔයනා විතමයි සඳුන්... ඔයනාය ත් මන් ඩේද්‍ ඒට?...." " දී.. ද්‍ඩන් ඔයනාය ටය වඩි යන ව ව ේවල් ලයේොකු වලයේා ති යනන් ...." සඳුන් ටතාව ව තටය හඩමීමටය උත්සාහ ට ල්යන. "සඳුන්.... ටො වද්‍ ඔයනා ්භ කියනන් ?..ර... ටට මුලු ජීවිතයනට දීලයේ ති යනන් ඔයනාය.. ටොටේද්‍ ටය ලයේොකු වු ව ව ේවල්?... නිටන් විටාම ටතා ටමන් එපා සඳුන්....." දීටා උමණවූ හඬින් කීවායන. "ඇයි?.. ද්‍ඩන් ඔයනාය ති යන ලයේොකුට වඩ ඩ් දු ානිවයි ඔයනා ග ටල්ලිවයි සට් ටම එට ... ඉතින් ඒටය ඔයනා වඩි යනන් ටහන්සි වන් ... " "සඳුන්... ඔයනාය ෆඩමිලි ෆීලින් එට් ඩති වු ාය ටය ති යන වා.... ටට ෙයි ටමන් ඔයනා ග ංගියයි..ට ේ ටල්ලියයි හොඳ් ටමන් ... ටල්ලි ්භ ටො හවත් යන ටල් ලයේ්ය ්හු වලයේා නිටන් ්ටාරු ව වඩ යන් යන වා... දු ානි ගඩ ඉතින් කියනන් ද්‍යන් ඩහඩ ... එයනා ඉතින් ්යියන ග ංගි .... ංගි ද්‍ඩ ය ටොල් ලයේො ද්‍හයන් විතම එ්ට ස්ස් ටමලයේ ති යන වා... එ හට ටල් ලයේ්ව බන්ද්‍ලයේ ද්‍න් ටොල් ලයේ් හොයන එට ල්සි වඩඩ්ද්‍?..ර.." "ඔව් ඉතින්... ඔයනා හඩටතිස් සට කියනන් ටට ටලින් ංගි ග යනාලු වො එ්ට ස්ස් ටමපු එට ... ටට ඒව කිසි


522

ද්‍යන් ඔයනාය හඩංගු ව ඉන් තිබු ා..."

ෝ ෆොන් සේටා

ඩු ව කිව්වා.. ටය ඕ

්භ ඒව

ොකියන

"සඳුන්.. ටට කියනන් ඔයනා ඉස්සම ටමපුව ගඩ ටයි... ටට කියනන් ටට ංගියයි ටල්ලියයි... ඒ කියනන් ් ේ ෆඩමිලීස් වලයේය… ටමන් හද්‍ හල්ේ එට ගඩ ... ේලීස් සඳුන්... ඒටය ්මව ටව කියනන් විතම් එපා... තාත්තිත් ඒ ද්‍න් ග ටඩ ර්ජ් එට ටමන් ටඩටතියි....." "ඔව් ඉතින්... ඔයනාය ්භට කියනලයේ නිතමට තාත්ති මීට් වන් පුලුවන් .. ටොෆී බොන් යනන් පුලුවන් ....." සඳුන් දිග හුස්ට් රැ ග කීයන. "සඳුන්????????????... ටො වද්‍ ඔයනා ්භ කියන ටතා..ර....." සඳුන් ද්‍සය හඩරුනු දීටා ඔහු ේ උමහි සන් තදින් ්ල්ලයේා ග ඇස් ලයේොකු ටමමින් ඇසුවායන. "හඃ...් ේ තාත්ත ග හඩටි ටට ද්‍න් ඩේද්‍?... ද්‍ඩන් ්ම මශ්මි කියනලයේ ගඩය ටල් ලයේ්ව තියනා ග ඉන් ... ඔයනා ඉතින් ඊය වඩි යන හොඳය පිරුනු ටල් ලයේ් ....." "සඳුන්.... ටය තිබු පළියනය ව චම ටතා කියනන් එපා.... ඔයනාය පව් සිේ‍ ව ව සඳුන්..... ඇයි ඔයනා ග තාත්තාය ්භ ව ේ මට ටතා කියනන් ?.... තාත්ති ටවද්‍ාවත් ටය ඒ ව ේ බලයේපෑට් ටමලයේ ෑ... තාත්ති ටය දු ව්ය ව ේ රද්‍ මයි... ්නිට සඳුන්.. හාරර.. ටය ඉවසන් බඩරි එට ඔයනා ටාව සඩට ටම එට... ටට ටවද්‍ාවත් ඔයනා ගන් පිය කිසිට පිරිමි යන් ගඩ හී කින්වත් හිතලයේ ෑ... ඔයනාය ට හට කියනන් කිසිට ්යිතියන් ෑ සඳුන්... ටට ට ේ මුලු ජීවිතයනට දුන් ඔයනාය... ට ේ ඇඟයි..ට ේ හිතයි දුන් ඔයනාය විතමයි.. ඇයි සඳුන් ්භ ව ේ මා ටතා කියනන් ?..ර..."


ොසඩ ලයේ

හස

ඇතිවූ ්න්තියන සහ ශෝටයන නිසා ඇ ේ හුස්ට ගඩනී ්භ ව්ගයන වඩි වියන. "ර... ඒ කියනන් ව ෑ...් න් නිටන් ඉන් ..." සඳුන් ේ ගි අයන.

523

දීටා ේ මුහුණ මු වියන.

කිසිට ටොල් ලයේ් ඔයනාව ්ත ගාලයේා

්භ ටතාව නිසා

දීටා ේ ඉවසීට සීටාව ඉ්ටවා

"සඳුන්...්හ්..්හ්..... ඔයනාව මීට් වන් ඉස් සල්ලයේවත් ටට කිසිට ටොල් ලයේ්ය ට ේ පෑන්ටියනයි බ්‍රා එටයි ඇු ලයේය යනන් ටට ඉඩ දුන් ෑ... ට ේ පස් සන් ටොල් ලයේො නිට් ඩු ව රවා... ඒත් ටය රද්‍ ර් ටම ටොල්ලයේ හ්භබ ව ටන් ටට බලයේා ග හිටියනා... ටට හිු ව ටය රද්‍ ර් ටම ඒ ටොල්ලයේව ටට ටඩරී ටමා කියනලයේා... ඒත් ද්‍ඩන් බඩලුවට එ හට ෑ.. සඳුන්... ඔයනා ේ වඩමදි ට ේ පිය පයවන් එන් එපා... ටට ද්‍න් වා...ඔව් ටට ද්‍න් ව... ටත ටොටේද්‍ වලයේා ති යනන් කියනලයේ...." දීටා හති ද්‍ටමින් කීවායන. "ර... කියනන්

බලයේන්

ඔයනා ද්‍න්

ටහ ලයේොකු ේ?....."

"කියනන් ... ඔව් කියනන් ්භ.. ඔයනා ්ම සුලයේාරි එ්ට යන් ති යන ාඩග්භ ඔ් ටොට ය ව ... හිත වද්‍ ටට ද්‍න් ෑ කියනලයේා... ටොටද්‍ ඒකි ග ළි ඳේ වු ම ට ේ ඒවය වඩා මහද්‍?..ර.. කියනන් ..කියනන් ... ටතා ටමන් ...." දීටා ටෑ ගඩසුවායන. "ටය වහපන් බඩල්ලීඊඊඊඊඊඊ......." සඳුන් දීටාය ව්ගවත් ට්භමුල් පහම් දුන් න්යන. බලයේා පො මොත්ු ොවූ එට පහරින් දිටා සඩටියන ටත ඇද්‍ වඩටු ායන. ්ධිට දුට සහ තමහ මුසුවූ හඩඟිටකින් ඇයන හඬන් ය වූවායන.


524

ෝ ෆොන් සේටා

"ඉහීඊඊඊඊ..ස්ස්ස්ස්..සූසූසූ..ඊඊඊඊඊඊ..්.. න් ස..ඳුන්.. ්හ්.. ්හ්..්හ්.. ට.ටට ්..ටවද්‍ා...වත්.. හි..ඉහ්.ඉහ්.ඉහ්.. හිු ව ෑ... ඔ..ඔයනා.. ට..ටය ට හට...ග..්හ්..්හ්..ගහයි කි..කියනලයේ.... ඉහීඊඊ ඊඊ..ස්ස්ස්ස්..්.්.්..ස්ස්ස්....ට...ටය...එ..එ හට....කි.. කියනවු .. ස් ස්ස්ස්ස්....සූසූ...ට..ටය..දු...දුට හිු ...හි..හින්ද්‍.... ්භ..ට.. ්හ්.. ්හ්...ටට..ඔ..ඔයනා..ඔ.ඔ.ඔයනාය ලයේෝ ටයට.. ව..වඩා.. ර.. ර.. ර. ්හ්.්හ්...රද්‍මයන ටමා සඳූඌඌඌඌඌඌන්.. ඉහීඊඊඊඊඊ... ඔ.. ඔයනාය..ට..ටාව එ..එපා රර.. ්භ ටාව..ට...ටමලයේ ද්‍ාන් සඳූඌඌ ඌඌඌන්.. ්යි යනෝඕඕඕඕඕඕඔ... රරර... සූසූඌඌඌඌඌ.. ඊඊඊඊඊ...්හ්.. ්හ්හ්...්හ්හ්හ්හ්......" දීටාය හුස්ට ගඩනීටය පවා ්පහසු වියන. ් ණිට ටෝපයන නිසා ට සේ ට ත් සඳුන්ය ඔහු ට ේ ගඩ ටහත් පසුතඩවිල්ලයේ් ඇති වියන. දීටා ේ විලයේාශයන නිසා ඔහුය ටහත් වූ ශෝටයන් ඇති වියන. දීටා ඔහුය පණ ටන් රද්‍මයන ටම බව සඳුන් හොඳින්ට ද්‍න් ා ද්‍යනකි. "් න් ට ග දී… ්'ඇ්භ ට ර් ඩහඩ ටල් ල්ඒඒඒඒ.."

සොරි

දී… . ් න් ටට හිතලයේ

දීටා ්සළින් සඩටි අ වාි වූ සඳුන් දී ේ හඩඬුට ටද්‍් ්ඩු වියන.

දී ු රුලු ටම ගත් ත්යන.

ඇයන සඩටි අ වාි ීම සඳුන් ේ බඳ වයා ්ත් ද්‍ටා ගත්තායන. "් න් සඳුන්... ඔයනා ටය ටවද්‍ාවත් ්භ ව ේ ටතා ටමලයේවත්.. ගහලයේවත් ෑ... ටය ්භට ඉවසන් බෑ සඳුන්... ඔයනාය ටාව එපා ්භ ටාව ටමලයේ ද්‍ාන් ... ඔයනා ඩු ව ටය ජීවිතයන් ඩහඩ... ටය දුටයි සඳුන්... ඇයි ටය ට හට ටමන් ...ඉහීඊඊඊඊඊ.. ස්ස්ස්...." දිටා ේ ඇඬුට ඩවත ්ලුත් වියන. "් න් දී... ටය සටා වන් ටල් ලයේ.... ටය ටො යන ට් වඩහු ද්‍ ද්‍න් ෑ... ටට හිතලයේ ඔයනාය ගඩහු ව ෑ දී...


ොසඩ ලයේ

හස

525

් න් ටාත් එ්ට තමහ වන් එපා පඩටි යනෝ.ඕඕඕඕඕ…. ටට රයිත් ටවද්‍ාවත් ඔයනාය ට හට ටතා ටමන් වත් ගහන් වත් ෑ... " සඳුන් දීටා ේ හිස සිඹිමින් කී ව්යන. "ටටත් ඔයනාය ්ම විදියනය ටතා ටමාය සටා වන් සඳුන්... ඔයනා ව ගෑණි යන් ගඩ නිටන්වත් හිත එටය ටට රස ෑ.. ඔයනා ග එටට ටල්ලයේ ටට විතමයි.. ටට ඔයනාය ඕ හඩට ේට ද්‍ වා සඳුන්.... ටට ඔයනා ේ වයිෆ්... ව කිසිට ගෑණි යන්ය ඒ තඩ ගන් බෑ සඳුන්...." " දී... ට ේ එටට රද්‍ ර් ඔයනා දී... ටය ව ටවුරුත් ඕ ෑ... ඔව් ටල් ලයේ... ඔයනා ටය ඕ හඩට ේට ද්‍ වා පඩටි යනො.... " "සඳුන්... ඔයන ඇත්තටද්‍ ට ග වස්ු ව?....." "සත්තයි ට ග පඩටි යනෝ....." ට සේ කියනා සඳුන් ඇයන තදින් සිප ගත් ත්යන. ශෝටයන යනයපත් ීම රද්‍ම හඩඟු්භ විටසිත වියන. "ට ග සඳුන්..." සඳුන් ේ රද්‍ම යනන් මිමිනු ව්යන. "ට ග

දීටා ේ

ගලයේ වයා ්ත් ද්‍ටාගත්

දීටා

දී....."

කුඩා ද්‍රු වකු සේ දීටා ඔසවා ගත් සඳුන් ඇයන නිද්‍ ටාටමයනය රැ ග ගොස් යනහ ටත තඩබීයන. දීටා ේ මුහු ණ් ති මුසු ද්‍ඩි බව් ඇති වියන.

ශෝකී

ාවයන පහව

"සඳුන්..්හ්.....ටාව ටෑලි වලයේය ටඩන් ටෑ ගඩසීයන.

ගොස් ්නුමාගයන

සඳූඌඌඌන්..." ඇයන

" දීඊඊඊඊඊඊ... ට ග ටල් ල්ඒඒඒඒඒඒ.............."


526

ෝ ෆොන් සේටා

ඔවුන් ේ එටු ව ේවන්ේව සය ් ටන් වියන. ……………………………….

ඔවුන් ේ නිදි යනහ

පුංචි ුතේ‍යන් සිදුවූ තඩ ් ටන් වියන.

" දී.........." තට යන ටත හිස තබා හිස ටස් පිරිටදිමින් සඳුන් සමින් කී ව්යන. සමින් හති ්රිමින් සිටි

"්භ....."

සිටි

දීටා ේ

දීටා ටඳිරුවායන.

"ඇඳ ඉවමයි....." "ඉතින් ටො ටෝ?...... " ට සේ කියූ ද්‍ස බඩලුවායන. " දී... ඔයනා ජි්භ ාස්ටි් ටමා ෂුව'.... "

්භ

දීටා හිස හමවා සඳුන් ගෝල්ඩ්

ටඩ්ල් එට

"ඔයනා පෝල් බඩලයේන්සින් ටමා ්භ ගෝල්ඩ් ටඩ්ල් කීපයන්ට ෂුව'...." දීටා සමින් සි ා සමින් කීවායන. "් න් නිටන් ඉන් ... හොම ටල්ලයේ....්භ්භ්භ්භටාරරර...." "සඳුන්...." "ඇයි

දී?....."

"ඔයනා ව

කිසිට ටල් ලයේ් ගඩ

හිතන්

" ෑ දී..ටවද්‍ාවත් ටට එ හට හිතන් ටල්ලයේ ඔයනා විතමයි....."

ෑ න්ද්‍?......" ෑ... ට ේ එටට

"ඔයනා සුලයේාරිය ් ලයේෝස්ද්‍?......" හිස ඔසවා සඳුන් ද්‍ස බඩලූ දීටා ඇසුවායන. ප්‍රශ් යනන් සඳුන් ටද්‍් සලිත වියන.

දීටා ේ ්භ


ොසඩ ලයේ

හස

527

" දී... ටට සුලයේාරි එ්ට වඩඩ ටම හින්ද්‍ා එයනාය ් ලයේෝස් තටයි... ඒත් ඒට ගොඩ් ඔෆීෂියනල් විදියනය තටයි.. එ හට ඩු ව ව ස්භබන්‍යන් ්පි ද්‍න් ඟ ෑ...." තටා ේ ්භ කියනට සීයනය සීයන් සතය ොව බව සඳුන් ද්‍න් ා ද්‍යනකි. එ හත් ඔහුය ඒ බව දිටාය කීටය නුපුලුව . "එ හට ්භ ටය හඩපී සඳුන්.... ටය නිතමට සුලයේාරි ගඩ හිතිලයේ ස් ෙස් ව වා.... ටට ද්‍න් ව ඔයනා ටය රද්‍ මයි කියනලයේ සඳුන්.... ්භ්භ්භ්භ්භ....." සඳුන් ේ ඩට ටත හිස හොවා ගත් දීටා ටිට වලයේාවකින් නින්ද්‍ය වඩටු ායන. සඳුන් ඇ ේ හිස සමින් පිරිටදිමින් ටල්ප ා ලයේොවටය පිවිසු න්යන. සුලයේාරි සිතින් බඩහඩම කිරීටය සඳුන්ය ොහඩකියන. ඔහුය ොද්‍ඩනීට සුලයේාරි ඔහුය සමීප ීම ඇත. සියන රද්‍මණීයන බිරිඳ වූ දීටාය ොකියන ො පන්ව 'තහ ්භ උද්‍යා යනටය' තටන් පිවිස ඇති බව සඳුන්ය වඩයහිනි. ්ඹු සඩමියනන් ්තම ටවඩනි 'තහ ්භ උද්‍යා ' ඇති ීමට විවාහ ජීවිතයන ්වුල් ීම දි්ටසාද්‍ තත්ත්වයන් ඇතිීමටය හේු ව් වියන හඩකියන. එ සේ ොවූවත් විවාහ ජීවිත අ ඉරි තඩලී්භ එයින් ඇතිීමට වඩ ඩ්වියන ොහඩකියන. ++++++++

ටර්වින් ේ උප ද්‍සුත් ප්‍ර ටෝදි ේ ොටද්‍ උද්‍ව්වත් ලයේඩබී ටන් ටර්ටාන්ත ශාලයේා ව් ඇතිීම ති තත්ත්වයන පාලයේ යන කිරීටය උ ාන්ය හඩකි වියන. නි ්පාද්‍ යන ඩවත යනථමා තත්ත්වයනය ්භ නිසා පත් වියන. ටයන තරුණ උ ාන්ය ටහඟු ප පුරුේද්‍් සහ යනග්‍රහණයන් වියන. ්භ ටයුතු නිසා ප්‍ර ටෝදි සහ උ ාන් ්තම කිට්ටු යනහළු ටට් ඇතිවියන. ට සේ වතත් උ ාන් තට සීටාවන් නියනට රටාමයනය ද්‍ඩ ග ක්‍රියනා ට ේයන. ඔහු ප්‍ර ටෝදි පිළිබඳ සියනළුට ේ ි ලයේානි සටග


528

පඩවසීයන. මහස්

ෝ ෆොන් සේටා

්භ නිසා උ ාන් සහ ි ලයේානි ්තම කිසිට රටාම අ ොීමයන.

ප්‍ර ටෝදි විසි ්යවියනඩති තරුණියනකි. ඇයන විවාහටයන. ඇයන රූටතියන් ොවූවත් ඉතා ප්‍රසන් පනුටකින් ුතු නිතමට සිහින් සි ාවකින් මුව සමසා ගත් තරුණියනකි. එ හත් ඇ ේ ්භ පියනටරු සි හව යනටින් කිසියන්භ ශෝකී ාවයන් ති බ බව ඇයන ද්‍ස විටසිල් ලයේන් බලයේ ට කුය වයහා ගත හඩකියන. උ ාන්යද්‍ ්භ බව වඩයහු ත් ඔහු කිසි වියට ඒ ගඩ ප්‍ර ටෝදි ගන් ඇසු ව් ඩත. දි ් සවස ටාර්යනාලයේ අ වඩඩ නිටවූ පසු ප්‍ර ටෝදි උ ාන්ය ටතා ට ායන. "සර්....." "ඇයි ප්‍ර ටෝදි?..." "සර්... ් න් සර් ටය සර් එ්ට පුලුවන්ද්‍?..."

පොඩ්ඩ් ටතා ටමන්

"ඉතින් ට යනො ඕට ්හන් ත් නිතමට ටතා ටම ව ..."

ද්‍යන්ද්‍?.... ්පි

ද්‍න්

" ෑ සර්... ටය..ටය සර් එ්ට ප්‍රයිවට්ලි ටිට් ටතා ටමන් පුලුවන්ද්‍?..." ප්‍ර ටෝදි ේ ටට ඉල්ලිට නිසා උ ාන් ටද්‍ වයාකූලයේ තත්ත්වයනටය පත් වියන. "ප්‍රයිවට්ලි?... ඒ "සර් ටඩටති

ටො ටෝ ප්‍ර ටෝදි?..."

ඩත් ්භ ටට්

ෑ සර්..."

ප්‍ර ටෝදි ේ ද්‍ෑස් ටඳුලින් තත් වනු උ ාන් දුටු ව්යන. "ප්‍ර ටෝදි... එ හ ්භ එන්

ට ේ ඔෆිස් රූ්භ එටය..."


ොසඩ ලයේ

හස

529

ටාර්යනාලයේ අ කිසි වකු ඩති සවස් යනාට අ සියන ටාර්යනාලයේ ටාටම අ තට පුේගලිට සහායිටාව සටග ට සේ ටතා කිරීටය උ ාන් ේ ටඩටඩත්ත් තිබු න් ඩත. එ හත් ඔහුය ව කිරීටය ද්‍යන් තිබු න් ඩත. "ඉතින් ප්‍ර ටෝදි... කියනන් ..." "සර්... ටට ටහ ටා ටණ්නි ගෑණි යන් සර්..." " ටො වද්‍ ප්‍ර ටෝදි ඔයනා ්භ කියනන් " ෑ සර්... ටට උි න් හි ා පිච් ච ව සර්.."

?... ඔයනාය විටාමද්‍?..." වලයේා හිටියනය ඇු ලයේන්

"කියනන් ප්‍ර ටෝදි... ඔයනා ග හි ත් ති යන කියනන් … ඒට ඔයනාය සහ යන් ව්වි..."

ේවල් ඔ් ටොට

"සර්..ටට හරිට දුේපත් ටල් ලයේ් සර්... ට ේ ්්භටයයි තාත්තයයි ටය උගන් න් වත් ටට් තිබු න් ෑ... ටය ංගිලයේා ටල්ලිලයේා හතම ද්‍ ් ඉන් වා... ඉතින් ටට ඉස් ටෝ ලයේන් ්ස් වු ගටන් ්භ බියනගට ටලයේා පට ගාටන්ට් එටට වඩඩය රවා..." "ඔයනාය ඉහලයේය ඉ ග

ගන්

විදියන් තිබු

" ෑ සර්.. ්පි ජීවත් වු න් හරියනය බඩය ටාලයේ ප්‍ර ටෝදි ේ ද්‍ෑස්

ඩේද්‍?..." ටයි සර්...."

ඩවතත් තත් වියන.

"් න් ප්‍ර ටෝදි... ජීවි ත් හඩටි ඔ හොට තටයි.. ඉතින් කියනන් ටො..." "සර් ද්‍න් ව ... ගාටන්ට් වලයේය යන ගොඩ් ව ේ?... ්න් ඒ ේ ටයත් වු ා සර්.... "

ටල්ලයේන්ය


530

ෝ ෆොන් සේටා

"හ්්භ්භ්භ... ටය ත් ම ව ප්‍ර ටෝදි.... ් ේ ම ට් ති යන ්භ සටා ක්‍රටයන ව ස් වන් ්භ ලයේොකු පමළියන් වන් ඕ ... ඉතින් ඔයනාය ගොඩ් ටමද්‍ම වු ාද්‍?... ඔයනා ලයේස්ස ගෑණු ට යන් හින්ද්‍ ටය හිතා ගන් පුලුවන්...." "ඔව් සර්... ඒ ගාටන්ට් එට ්යිති ටාමයන ග පුතා ටහ වල් මිනි හ් සර්... ඌය ටාව ඕ වු ා....." ප්‍ර ටෝදි ේ ටඩ හ ේ තිබුනි.

ශෝටයන සහ තමහ මුසු බව ගඩබ් ීම

"ඉතින් ටොටේද්‍ වු න් ප්‍ර ටෝදි?....." "් න් සර්... ඒ ටා ල් ටය යනන්ත්භ ද්‍හ ්ය් වු ා විතමයි... ඉතින් ටය ලයේෝටයන ගඩ ද්‍ඩනුට් තිබු න් ෑ සර්... ටට හිු ව ලයේෝටයන ලයේස්ස තඩ ් කියනලයේ... ඉතින් ්භ මිනිහ ග චාටු ටතාවලයේය ටට රැවටු ා... ටට හිු වා එයනාය සල්ලි ති යන හින්ද්‍ ටයත් හොඳ වයි කියනලයේ... ටන් ඩු ව ්පි වින්ද්‍ දු් හින්ද්‍ ටය නිටන්ට එ හට හිු සර්...." ප්‍ර ටෝදි ේ ද්‍ෑසින් ටඳුලු ගලයේන් ය වියන. උ ාන්ය ටහත් ව්ද්‍ ාව් ඇති වියන. "ප්‍ර ටෝදි... ඔයනාය බොන්

්භ නිසා

ටො ව හරි ඕ ද්‍?...."

"එපා සර්... තෑන්්ස්.... " "ඉතින් කියනන්

ප්‍ර ටෝදි......"

"ටට ඌත් එ්ට යනාලු වු ා සර්... ඊය පස් ස ටය ගාටන්ට් එ ් වඩි යන වඩඩ් ඩති...ඒත් හොඳ පි ත් එ්ට තඩ ් හ්භබ වු ා... ්භ හින්ද්‍ා ්නිත් ටල් ලයේො ටාත් එ්ට තමහ වු ා..ටය ඉරිසියනා ටමා... ඒත් ටට ඒව ගණන් ගත් ත් ෑ...."


ොසඩ ලයේ

"ඒව ඉතින් සාටා ය ටොටේද්‍ වු න්?....."

ේවල්

හස

531

ප්‍ර ටෝදි... ඉතින් පස් ස

"්රූ ටාත් එ්ට ටමපු ඩති ද්‍යන් ෑ සර්.... ටාත් ඒ ටා ලයේ ්භට ලයේොකු සඩප් කියනලයේ හිතා ග හොඳය වි ෝද්‍ වු ා... ්පි ගි අ ඩති හෝයලයේයන් ඩු ව ඇති ්භ ලයේංටා ව...." "ඔයනා ග ්්භටයි තාත්තයි ්භට ද්‍න් වද්‍?..." "් පෝ

ෑ සර්... ද්‍න් ව

"හ්්භ්භ... ටය හිතා ගන් "ඔ හොට යන රවා...."

්භ ටාව ටම වා....." පුලුවන්... ඉතින් කියනන්

ප්‍ර ටෝදි..."

ටොය සර්... ටය.... ටය බ බ් හ්භබ

වන්

උ ාන් ේ මුලු ඇඟට සීතලයේ ීම ගි අයන. ි ලයේානි සටග පාසල් ටාලයේ අ ටලයේ ස්භ ෝග ක්‍රියනා නිසා ඇයන ගඩබ් ගත් ්ුතරු ඔහුය සිහි වියන. "ඉ.ඉ..ඉතින්.. ඔ..ඔයනා සිතකින් ඇසීයන.

ටොටේද්‍ ට ර්?...." උ ාන් ටලයේබලයේ

"ඇයි සර් ්ේ සට් ගි අ?.... " " ෑ

ෑ..මුකුත්

ෑ ප්‍ර ටෝදි... කියනන් ....."

"් න් සර්....ස්ස්ස්ස්..ඉහ්..ඉහ්..හීඊඊ... ්භ මිනිහා හො මන්ට ගබ්සා ටමා සර්.... ්යි යනෝඕඕඕ...ඉහීඊඊඊ..."

ටාව

ප්‍ර ටෝදි ්භසයන ටත හිස තබා හඬන් ය වියන. උ ාන්ය ඇති වූ අ විස්තම ටලයේ ොහඩකි හඩඟීටකි. ි ලයේානි ගඩබ් ගත් පසු ටර්වින් විසින් ඇයන ගබ්සා කිරීටය ද්‍ඩරු ප්‍රයනත් යන ඔහුය සිහි වියන. සටාධි ේ ටඩදිහත් ීමට නිසා සිදුවන් ය ගියන වි ාශයන වඩ කු සඩටි ඔහු ේ


532

ෝ ෆොන් සේටා

ටතටයනය ර ව්යන. ඔහු සටාධිය ඩවත වම් මුලු හද්‍වතින්ට ස්රුතියන පුද්‍ ට ේයන. සියන සුමතල් දියනණියන ේ මුහුණ ඔහුය ටඩීම පනුනි. වු

"ප්‍ර ටෝදි... ටට ත් ම ව ඔයනාය ටොච්චම දුටද්‍ කියනලයේ.. ඒත් ේවල් වලයේය ්පිය ටමන් ද්‍යන් ඩහඩ ප්‍ර ටෝදි...."

"ඔව් සර්... ටට බඩහඩයිට කිව්ව... ඒත් මූ බ ලයේන්ට ව ද්‍් ගාවය එ්ට ගිහින් ගබ්සා ටමා සර්... ටය මුලු ලයේෝ ටට එපා වු ා.... ටය ්භ මිනිහත් එපා වු ා... ටට එයනාය රද්‍මයන ටමා සර්... එත් ඌය ඕ ටමලයේ තිබු ටාත් එ්ට වල් ට ්භ යනන් විතමයි... ටය ඒට ත් ම ටොය පම්කු වඩි යි....." "හ්්භ්භ.. ටය ත් ම ව ප්‍ර ටෝදි.... ඉතින් ඊය පස් ස ටොටද්‍ වු න්?....." "ටය එයනාව එපා වු ා සර්... ට ේ රද්‍ ර් ඩති වු ා.. ටය රද්‍මයන් ඩු ව ස්ස් ටමන් බෑ සර්... ඉතින් එයනාය ටාව එපා වු ා... ටාව හපයන් ව ේ විසි ටමලයේ ද්‍ාන් හඩදුව... ටට කිව්ව ටට පොලිසියනය යන ව කියනලයේ... ඒටය එයනා පොඩ්ඩ් බයන වු ා.... ඒ පාම එයනා ගාව වඩඩ ටම මිනි හ්ය සල්ලි දීලයේා ටාව බන්ද්‍ලයේ දුන් ා...." උ ාන්ය ඇතිවූ අ ඉටහත් ශෝටයනකි. සටාධි ොසිටින් ය ි ලයේානියද්‍ ්යනත් වන් ්භ ඉමණට බව ඔහුය වඩයහිනි. "ඉතින් ඔයනා බඩන්ද්‍ ටනුස්සයනා ටො හොටද්‍?....." "ටට තාටත් එයනත් එ්ට තටයි ඉන් සර්... ඒත් ටට ද්‍න් ව එයනා ටය රද්‍ ර් ෑ... ටාව බඩන් ද්‍ හ්භබ වු සල්ලි හින්ද්‍... ටට ගඩ ඒ තම්භ සඩලයේකිල්ලයේ් ෑ සර්... ටො හොට වු ත් ටටත් ටා ග හිටියනා...." "ඉතින් ද්‍ඩන් ඔයනාය ටොට් හරි ප්‍රශ් යන් ති යන වද්‍?...."


ොසඩ ලයේ

හස

533

"ඔව් සර්.. ඉන් ටට කියනන් ... ටසාද්‍ බඩන්ද්‍ මුලයේ ද්‍වස්වලයේ ඉඳලයේට එයනාය ට යන් හද්‍න් ඕ වු ා... ඒ වු ත් සර්... ටය බඩ් ර ව ෑ...." "හ්්භ්භ්භ්භ...." " ්භ හින්ද්‍ එයනා ටය හරියනය ටමද්‍ම ටමන් පයන් ගත්තා.. රෑය බී ග ඇවිල්ලයේ ටය බණි වා..'ඇයි යන ටෝ.. තොය හඩටද්‍ාට ......... ත් තොය බඩ් එන් ඩත් ත ටොටද්‍ යන ටෝ '... ඒ ටදිවය හඩ ටෝට එ්ට කියන ව ටට වඳ ගෑණි යන් කියනලයේ සර්... ටය ්භව ඉවස ග ඉන් බඩරි වු ා...." "චි්.. ටො කියනන් ... ඉතින් ඩේද්‍?...."

ලයේඩජ් ඩෝය'

ඩති මිනි හ්ද්‍ ඒ ව ේ ට ් හ්භබ වන්

ේවල් ගි අ

"පිස්සුද්‍ සර්.. එයනා පොඩ්ඩ් වත් ටඩටති ෑ... එයනා හිතන් ට ්භට ට ේ වඩරැේද්‍් කියනලයේ... ටය ්භ ටමද්‍ මන් පොඩ්ඩ් හරි බ් මන් කියනලයේ ටට රයිත් මස්සාව් හව්වා.. හොඳ වලයේාවය ටය ටර්වින් සර් ටත ොබ් එට දුන් ා.." "ද්‍ඩන් තවටත් ඒ ව ේද්‍?...." " ව ස් ෑ සර්... ඒ ව ේටයි... ද්‍වස් ට ේ යනාලු ව් කිව්වා... එයනාය හො මන් තනියනට හරි ගිහිල්ලයේ ද්‍ොස්තම ට ් හ්භබ වන් කියනලයේ... පස් ස ටට එ හට ටමා.. " "ඉතින් ටොටේද්‍ වු න්?...." " ද්‍ොස්තම ටාව පරී් ා ටමලයේ කිව්වා ට ේ කිසිට වඩරැේද්‍් ෑ... ට ේ මිනිහ ග ‍ාු වලයේ වඩරැේද්‍් ති යනන් පුලුවන්..එයනාව එ්ට එන් කියනලයේ.. ටට ්භට කියනන් ගිහිල්ලයේ රයිත් ටය බඩණලයේ කිව්වා.. ' තො ේ වඳ ටට වහ ගන් ටාව ඇද්‍ ගන් එපා'.. කියනලයේ...


534

ෝ ෆොන් සේටා

ඉතින් ටට ටො ව ටමන් ද්‍ සර්... ටය ජීවි ත් එපා ති යනන් ...

වලයේා

"ප්‍ර ටෝදි... ්භ ව ේ විවිතව ටාත් එ්ට ටතා ටමපු එට හොඳයි.. ජීවි ත් ඔ හොට තටයි ප්‍ර ටෝදි.. ටවද්‍ාවත් ්පිය ඕ විදියනය වන් ෑ...්පි එ විදියනය මුහුණ ද්‍න් ඕ ...." "ඔව් සර්... ටට ඒට ද්‍න් වා... ඒ වු ත් සර් ටට ටො හොටද්‍ තව ටාලයේයන් ්භ විදියනය ජීවත් වන් ?.. ඩති වමද්‍ටය ටට නිටන් විඳව ව සර්.... ටය බෑ හඩටද්‍ායට ්භ ව ේ ඉන් ...." "ඉතින් ප්‍ර ටෝදි... ඔයනා ඉන් ?...."

ටො වද්‍ ටමන්

හිතා

"සර්... ්භ්භ්භ්භ්භ... සර්ය පුලුවන්ද්‍ ටය උද්‍ව්ව් ටමන් ?... ්භට ලයේොකු උද්‍ව්ව්් සර්...." "කියනන් ප්‍ර ටෝදි... ටමන් ටමන් ්භ....."

පුලුවන් ඕ ට

ද්‍යන් ටට

"සර්...් න්...සර්...ේලීස්... ට.. ්භ.... ටය..ටය....." "කියනන්

ප්‍ර ටෝදි ටටම ගාන්

"සර්... ටය බ බ් හද්‍ලයේ ද්‍න්

ඩු ව....." සර්........"

"ප්‍ර ටෝදීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ...." උ ාන්ය ටහ හයි යනන් ටෑගඩසුනි. මුලු ලයේෝටයනට ටඩමටඩ වන් ා සේ ඔහුය ද්‍ඩනු න්යන. ඇතිවූ ්ලයේාන්ත ගතියන නිසා ඔහු පුටු ඇන්ද්‍ය බම වු න්යන. උ ාන් ේ ටෑ ගඩසීට ඇසු දුමටථම යනන් ටතා ට ේයන.

රම් ට නිලයේ‍ාරියනා ඔහුය


ොසඩ ලයේ

හස

535

"සර්... ඔෆිස් එ ටන් සේද්‍යන් රව ව ේ ඇහු ා...." " ෑ

ෑ..බයන වන්

එපා.. එ හට මුකුත් ටමද්‍මයන්

ෑ..."

උ ාන් තත්ත්වයන සට යන ට ේයන. ප්‍ර ටෝදි ්භසයන ටත හිස තබා වඩතිරී සිටියනායන. ඇ ේ ද්‍ෑසින් ටඳුලු ගලයේන් ය විනි. "ප්‍ර ටෝදි.. ඔයනාය විටාමද්‍ ප්‍ර ටෝදි?... ටය ඒ ව ේ ද්‍යන් කීයනයවත් ටමන් බෑ... ටට ටසාද්‍ බඩඳපු ට ්... ටසාද්‍ ොබඩඳ හිටියනත් ඒ ව ේ ද්‍යන් ටම එට ටො හොටයවත් හරි ෑ ප්‍ර ටෝදි... ් න් ේලීස්... ත්රු්භ ගන් ...." පුටු වන් ඩගිය ප්‍ර ටෝදි ්සලයේය ගියන උ ාන් ඇ ේ උමහිස ටත ්ත තබා කීයන. ප්‍ර ටෝදි හිස ඔසවා ඔහු ද්‍ස බඩලුවායන. "සර්... ේලීස් සර්... ටට සර්ය කිසිට බලයේ පෑට් ටමන් ෑ කියනලයේ ඔලු ව ්ත තියනලයේ පො මොන්දු වන් ්භ... ටය ්භ ටන් ගඩලයේ වන් ව විදියන් ෑ සර්... සර් ව ේ හොඳ ට ් ගන් ටය බ බ් ලයේඩබු ොත් ඒ බබා ලයේොකු ස්භපත් ව ව.... ඒටයි ටට ට හට ඉල්ලයේන් ... ට ේ ව කිසිට රසාව් ෑ සර්... සර් ටය ්භ ේ ටමලයේ දුන් ොත් ඒට සර්ය ාති ාතිත් පලයේ ද්‍ පි ් ව වා... සර්ය උපදි හඩට රත්ටයනටට ලයේස්ස බබාලයේ ගොඩ් හ්භබ වයි ්භ ටම පි න් සර්...." ප්‍ර ටෝදි ේ රයනාච යනකි.

වච

වලයේ

තිබු න්

්තිශයින්ට

බඩගෑපත්

"ප්‍ර ටෝදි... ටට ට හට ද්‍යන් ට මොත් ඒට පි ් ටයි…. ්පාගත ව පව් ව ව ප්‍ර ටෝදි... ටට ඔයනාය වඩරැේද්‍් ටම වා... ඔයනා ේ හස්බන්ඩ්ය වඩරැේද්‍් ටම වා... ට ේ වයිෆ්ය වඩරැේද්‍් ටම වා... ඒ එ්ටට මුලු ශි ්ය සටා යනයට වඩරැේද්‍් ටම වා... ඒ හින්ද්‍ ප්‍ර ටෝදි… ටය එ හට ද්‍යන් ටමන් බෑ... ්භටය ව විසඳුට් ති යනන් ඕ ...."


536

ෝ ෆොන් සේටා

" ව විසඳුට් ෑ සර්… ටය ගෑණි යන් ටයි කියනලයේ...." "ප්‍ර ටෝදි... ්භටය ට හට එට බෑ.. ්පි ටල්ප ා ටමලයේ බලයේමු... ඔයනා ටමපු එට හොඳයි... ප්‍ර ටෝදි.. ද්‍ඩන් ඔයනා එට් ටතා ටමන් ්භ.. ගද්‍ම ගිහින් ටොටේද්‍ ටමන් පුලුවන් කියනලයේ....."

පන් න්

ටට වඳ

පාමයට විසඳු්භ හොයනන් ටාත් එ්ට ට හට ටතා ගද්‍ම යනන් ... ටට යඩ්සි මස්ට් ටමන් .. ්පි බලයේමු

"හ්්භ... හා හොඳයි සර්... ටට සර් කියන සර්.... සර් ටාත් එ්ට තමහ ෑ න්ද්‍?......"

එට ්හ වා.. ් න්

"ටවද්‍ාවත් ඩහඩ ප්‍ර ටෝදි... ටට ඔයනාය ටමන් උද්‍ව්ව්ට ටම වා..."

පුලුවන් හඩට

කුලී මථමයනකින් ප්‍ර ටෝදි පියත් ටලයේ උ ාන් තට නිවසය පඩමිණ ි ලයේානි සටග ටට විස්තමයන කී ව්යන. ි ලයේානිය ඇතිවූ අ විටතියන මුසු ශෝටයනකි. "ස්ස්ස්ස්.. ්භට ටය හිතා ගන් වත් බෑ උ ාන්.. ඇයි ප්‍ර ටෝදි ්භ ව ේ ද්‍යන් ටමන් හඩදු ව කියනලයේ..." "ප්‍ර ටෝදිය ද්‍ොස් කියනන් බෑ ි ලී.... එයනා ඉන් හරිට ටමද්‍මයනට…. ඉතින් එයනාය හොඳ මට හරියනය හිතා ගන් බෑ.. ටො හොට හරි ්භ ටමද්‍ මන් ගොඩ එන් තටයි බලයේන් ...." "උ ාන්...ටය ඔයනා ගඩ ගොඩ් රඩ්භබමයි ටොල් ලයේො... ඔයනා ටය ටොච්චම රද්‍ මයිද්‍ කියනලයේ ටය හොඳය ත් ම වා... ඔයනාය ඕ ්භ ප්‍ර ටෝදි එ්ට හො මන් සඩප ගන් තිබු ා ටායවත් ද්‍ඩ න් ඩති වන් .. ඒත් ඔයනා එ හට ට ර් ෑ... ඒ එ්ටට ඔයනා ටාත් එ්ට හඩට ේට කියන වා... ඔයනා ව ේ හස්බන්ඩ් ට ් ලයේඩ බන් ටට හරිට ලයේකී ට ග උ ාරරරන්....."


ොසඩ ලයේ

හස

537

උ ාන්ය ු රුලු වූ ි ලයේානි ඔහු ේ ට්භමුලයේ රද්‍ම යනන් සිප ගත් ත්යන. "ි ලී... ඉස් ටෝ ලයේ යන ටා ල් ්පි ද්‍න් ත් ේවල් ටමා තටයි... එට ්තටය ඒවා ටොලු ටා ලයේ රසාවන් ... ද්‍ඩන් ටට ඔයනාය පණ ව ේ රද්‍ මයි ටල් ලයේ... ට ේ ජීවිතයන ඔයනා... ඔයනයි ් ේ චූටි පඩටියනයි ටය ටහ ටම් ව ේ.... ටය ඔයන ද්‍න් ගන් පිය ලයේෝටයන් ෑ...." සං ව්දී වූ උ ාන් ි ලයේානි ේ ද්‍ තොල් සිප ගත් ත්යන. "්භ්භ්භ්භ.. ටට ද්‍න් ව ට ග උ ාන්.. ්භ... ්පි ද්‍ඩන් ප්‍ර ටෝදිය ටො ව ේ ද්‍යන්ද්‍ ටමන් ?.. ටය හි ත ව ්පි ටල්ලයේය උද්‍ව්ව් ටමන් ඕ කියනලයේ...." "්පි ප්‍ර ටෝදිය කියනමු නීති ටාර්ග යනන් වඩඩ ටමන් කියනලයේ... එයනාය පුලුවන් ්භ හේු ව හින්ද්‍ දි්ටසාද්‍ වන් ... ටට හිතන් ෑ ප්‍ර ටෝදිය ්භ මිනිහ එ්ට ඉන් පුලුවන් කියනලයේ.... ප්‍ර ටෝදි ටලින් ්ටාරු ව වඩටු ය එයනා හොඳ ගෑණු ට යන්... එයනාය පුලුවන් වයි එයනාව ත්රු්භ ගත්ත ට ්ව රපහු ටසාද්‍ බඳින් .. ටල්ලයේය වයනස ති යන ව ...." "හ්්භ්භ... ඔව්.. ඒට හොඳයි උ ාන්... ්පි තාත්තියත් කියනලයේ ප්‍ර ටෝදිය ඒ ව ේ ද්‍යන් ටමන් හල්ේ ටමමු... තාත්ති සල්ලි වලිනුත් ඕ උද්‍ව්ව් ටමයි ටට හිතන් ... ප්‍ර ටෝදිය ගොඩ් ස පෝට් එට ඕ ටම වා.. ්පි පුලුවන් තම්භ ඒට ද්‍මු.... ප්‍ර ටෝදි වඩඩය ද්‍් ගර්ල් ට ් හින්ද්‍ එයනා ෆඩ්යරි එටය වටි ා ට ් ..." "්භ්භ්භ... ඔව් ි ලී.. ්පි එ හට ටමන් ෙයි ටමමු... බලයේන් ටල් ලයේ.. ්පි ද්‍න් ට හට ටතා ටමපු එට ටොච්චම


538

ෝ ෆොන් සේටා

හොඳද්‍?... ඒ හින්ද්‍ා කිසිට ්වුලයේ් ටමන් පුලුවන් වු ා...."

ඩු ව

්භ

ටල්ලයේය උද්‍ව්ව්

"ඔව් උ ාන්... බඩඳපු ද්‍න් ් ග මහස් ති යනන් හොඳ ෑ... එත ටොය තටයි සන් තෝ සන් ඉන් පුලුවන් න්ද්‍?...." "එ හ ්භ සන් තෝස වමුද්‍?...." උ ාන් ි ලයේානි ේ නිට යන් ්ල්ලයේා ඇසීයන. "්භ.....?...." "යනමු ඇඳය...." "් න් ්භ උ ාරරරන්... නිටන් ඉන් ඇ මයි... ද්‍ඟයනා......"

ටො... දුව ඇහඩ

උ ාන් සහ ි ලයේානි ්තම ඇත් ත් හද්‍වතින්ට බේ‍ වූ රද්‍මයනකි. ඒ රද්‍ම අ උණුසු ටන් ඔවුන් ලයේබ වින්ද්‍ යන ගතය සහ සිතය කිව ොහඩකි තම්භ ස්භ ෝගයන් ග ේ. ප්‍ර ටෝදි ස්භබන්‍ යනන් උ ාන් සහ ි ලයේානි ගත් තීමණයනය ටර්වින් ේද්‍ ටඩටඩත්ත ලයේඩබුනි. ්භ නිසා ප්‍ර ටෝදිය ්වශය උපටාමයන ලයේබා දීටය ඔවුන්ය හඩකි වියන. ්භ වඩඩ පිළි වලින් ප්‍ර ටෝදි ේ ජීවිත අ යනහපත් ව ස් ඇති ීමට ගඩ ් ාවඩකි කීටය ොහඩකියන. ට සේ වතත් ඉන් ඇයනය ජීවිතයන ඉදිරියනය ග යනාටය ්වශය ශ්තියන සහ බලයේා පො මොත්ු ව ලයේඩ බනු ඇත. ++++++++

සටාධි සහ තාමට ේ මුදු ටාරු උත්සවයන සීතලයේ උඳුවේ ටාස අ දි ට සිදු කිරීටය ටයුතු සූද්‍ා ්භ ටරුනි. සිංහලයේ සිරිතය ්නුව සුබ ඩටතකින් ්භ ටයුතත්ත කිරීටය ද්‍ ද්‍ ා ේ ද්‍ටව්පියනන් ටයුතු ස්භපාද්‍ යන ට ෝයන.


ොසඩ ලයේ

හස

539

්භ ප්‍රසිේධියන් ොතිබු හයින් උත්සවයන ඉතා චා්භ ලයේස ගඩනීටය සටාධි සහ තාමට තීමණයන ට ෝයන. සිරිතය ්නුව උත්සවයන සටාධි ේ නිව සේ පඩවඩත් වනු ඇත. දීටා ටට මුදු ටාරුවය කිසි සේත් ටඩටති වූ අ ඩත. නීතිටයන බඩඳිට් ොතිබු ත් ්භ මුදු ටාරුව නිසා සටාධි සහ තාමට වන් කිරීට තවත් ්ටාරු ටාර්යනයන් ව බව ඇයනය ත්රු්භ ගි අයන. එ හත් ටහිදී ඇයනය කිසිට ද්‍යන් කිරීටය හඩකියනාව් තිබු න් ඩත. උත්සවයනය සහ ාගී ොීම සිටීටද්‍ ඇයනය පුලුවන් ටට් තිබු න් ඩත. ්භ නිසා දීටා ටහත් රතතියනටය පත් වූවායන. ඇයනය ්භ ගඩ ටතා කිරීටය සිටි අ වෝල්යර් පටණි. "බලයේන් ඉවමයි... ටය දු ානි ටො ව සටග ටඩසිවිලි ඕ

ටො තාත්ති.... එන් ේජ්ටන්ට් එට ලයේෑස්ති ටමලයේත් ත් මන් ෑ ටො ව ටමන් ද්‍ කියනලයේා… ්භ ටම වද්‍ ටන් ද්‍න් ෑ...." දීටා වෝල්යර් ඩගුවායන.

"දුව ටලයේබලයේ වන් එපා..ඕට සමටනි එට් විතම ට ්ය මුදු ද්‍ා ගන් කියනන් ...."

"ඒ වු ාය තාත්ති.. ග්භවලයේ බඩන්ද්‍ ව ේ තටයි...." "ඔයනා ටලයේබලයේ ්ස්වසාලීයන.

ොීම

ට හට ඉන්

...

ද්‍යන් වු ා කියනන්

ටෝ....."

වෝල්යර් ඇයන

සටාධි සහ තාමටය ටයන ඔවුන් ේ ජීවිත අ වඩද්‍ගත් සිදුීමට් වියන. ර‍යාත්මිට වශ යනන් ද්‍ ද්‍ ා එටය බඩීම ද්‍ඩන් බො හෝ ටලයේ් ගත ීම ඇත. එ මුත් චාරිත්‍රයනය ්නුව මුදු ටාරු කිරීට ගඩ ඔවුන් ්ටන්ද්‍ා න්ද්‍යනය පත් වූ වෝයන. මුදු තෝමා ගඩනීට සඳහා ද්‍ ද්‍ ා එ්ව ස්වර්ණා මණ ව ඳ සලයේය ගි යනෝයන.


540

ෝ ෆොන් සේටා

"සටාධි.. ඔයනා ටඩටතිට විදි යන රින්ේ එට් ටය ඔයනාය ද්‍න් ඕ .. ඒ හින්ද්‍ ්මව ්භව හිතන් ඩු ව ඔයනා ටඩටතිට මුේද්‍ ටොටේද්‍ කියනලයේ කියනන් ටො....." "්භ්භ්භ.. ටට රස ීම ඇයයන් ව ේ සටින්' එට ති යන එට් තාමට...."

රින්ේ

"ෂුව' සටාධි... ඇයි ඔයනා ීම ඇ ට් ටඩටති ටල් ලයේ?...."

ගොඩ්

සටින්' එටය

තාමට ඇ ේ ට්භමුලයේ සමින් පිරිටදිමින් ඇසීයන. සේවටයනා ඔවුන් ද්‍ස සු ය පිරි සිතින් බලයේා සිටි අයන.

ව ඳ සල්

"තාමට.. ීම ඇයයන කියනන් සිංහලයේ ්පිය වඩද්‍ගත්ට ද්‍යන්.... ීම ඇයයන ්පිය හාල් ද්‍ වා.. ඒ හාල් ්පිය බත් ද්‍ වා... ඒ එ්ටට බලයේන් ටො.. හාල් වලින් බත් ඉ ද්‍ ටොය ති යන ප්‍රටාණයන ලයේොකු ව වා.. ්න් ඒ ව ේ තටයි ් ේ ජීවිතත්..්පි පොි යනය පයන් ්මන් වඩි ටම ගන් ඕ ..." "සටාධි...." සං ව්දි වූ තාමටය කියනවිනි. පත් වියන.

ව ඳ සල් සේවටයනාද්‍ විශ්ටයනය

"සර්... සර් ්භ හරිට ලයේකී... ටඩඩ්භ ව ේ ගෑණු ට යන් හ්භබ වන් ...." ඔහු පඩවසීයන. "ස්ු තියි... ටට ඒට ද්‍ඩ මුවගය සි ාව් ගමින් කීයන. "ටඩඩ්භ.... ඩයනටන්ඩ්ස් සේවටයනා සටාධි ගන් ඇසීයන.

ගොඩ් ටල්...." තාමට

සට් ටමන්

ටො හොටද්‍?...."


ොසඩ ලයේ

හස

541

" පොයින්ට් හ යනන් මවුන් ඩයනටන්ඩ් ද්‍ටකුයි... පොයින්ට් ු න් මවුන් ඩයනටන්ඩ් ද්‍ටකුයි සට් ටමන් .. ලයේොකු ඩයනටන්ඩ් ද්‍ට ටඩේද්‍ය පොි ද්‍ට ද්‍ාන් ...." "ඇයි සටාධි ඔයනා ්භ විදියනය ඩයනටන්ඩ්ස් සට් ටමන්

?...."

"තාමට... ලයේොකු ඩයනටන්ඩ්ස් ද්‍ට ්පි ද්‍න් ා...." "එත ටොය ්නිත් ද්‍ට?...." "ඉස්සමහය ් ේ ජීවිත වලයේය එළියන ද්‍ ද්‍න් ා...."

්පි ද්‍න්

ග පඩයව්

"සටාධීඊඊඊඊඊඊ...." සං ව්දී වූ තාමට ඇයන වඩ ඳ ගත් ත් ්වය සිටි කිසිවකු ගඩ තඩකීට් ො ටොයයන. සේවටයනා ේද්‍ ද්‍ෑස් තත් වියන. "සර්... ටට සියන ගාණ් ටපල්ස් වලයේය ජුලේ වලයේරි විකුණලයේ ති යන වා.. ඒත් සර්යි ටඩඩමුයි ව ේ රද්‍ මන් ඉන් බුේධිටත් ද්‍න් ් ටට මීය ටලින් ද්‍ඩටලයේ ෑ... ගොඩ් ටපල්ස් ටත ය රවට සුමංග ා ලයේෝටවලයේ ඉන් ව ව ේ තටයි හඩසි මන් ..." සේවටයනා කීයන. " ද්‍න් ් ටසාද්‍ බඳි ව කියනන් ජීවිත අ ලයේොකු පියනවම් ... ඉතින් ්පි ් ාගතයන ගඩ හිතන් ඕ ..." සටාධි කීවායන. "ඔව් ටඩඩ්භ... ඒට ඇත්ත... ඒත් ගොඩ් ්යනය ඒට ත් මන් ෑ... ඉතින් සර් ග රින්ේ එට ටො හොට ඕ ?...." "වි ශේ මුකුත් ඕ තිබු ඇති..."

ෑ..

පොයින්ට් හ අ ප්‍රින්සස් ටට් එට


542

ෝ ෆොන් සේටා

"් න් තාමට... පොයින්ට් හයන හරිට පොි යි ... පොයින්ට් විස් ස ප්‍රින්සස් ටට් එට ගන් .. එට ඩයනටන්ඩ් එට ඔයනා ද්‍ාන් ...." සටාධි තාමට ේ නිට යන් ්ල්ලයේා කීවායන. "් න් සටාධි....ඔයනාය වියනද්‍ට වඩි

ට යනො...."

"තාමට.. ් ේ රද්‍ ර් සල්ලි වලින් ටනින් ේලීස් තාමට.. පොයින්ට් විස් ස එට ගන් ...."

බෑ පඩටි යනෝ...

"හා සටාධි...ඔයනා ග සු ය ට ේ සු ය තටයි ටල් ලයේ...." සටාධි ේත් තාමට ේත් ටහත් පහන් සිතිවිලි ඇති වියන.

්භ රද්‍ම බඩඳිට නිසා

සේවටයනාය

"ටට සර්ලයේය සීයනය පහට ි ස්ටවුන්ට් එට් ද්‍ වා... ටට ඒට බො හොට සන් තෝ සන් ද්‍න් ..." " බො හොට ස්රුතියි...්පිය දුන් සේවටයනාය ස්රුතියන පුද්‍ ට ායන.

්භ

සේවයනය..."

සටාධි

"ටට හරිට සන් තෝ සන් ටඩඩ්භලයේය සර්ව් ට ර්....." සටාධි සහ තාමට ස්වර්ණා මණ ස ලයේන් පිය වූ අ ටහත් ප්‍ර ටෝද්‍යනකින්යන. ++++++++

මුදු ටාරු උත්සවයන යනදී තිබු න් ත්තල් දි ය පම එ ඹ බ්‍රහස්පතින්ද්‍ා දි අයන. ද්‍සඩ්භබර් ටස මුලයේදී පාසල් නිවාඩුව රම්භ ටලයේ නිසා දු ානි නිවාඩු දුන් විගසට තාමට ේ නිවසය පඩමිණියනායන. ඇ ේ ට සේ පඩමිණි අ උත්සවයනය උද්‍ව් කිරීටයත් තාමට සහ සටාධි සටග සු යන් ටල් ගත කිරීටයත්යන. දීටා ටයනය කිසි සේත් ටඩටති ොවූවත් වෝල්යර් ගන් එතම්භ ්ටඩටඩත්ත් තිබු න් ඩත.


ොසඩ ලයේ

හස

543

සටාධි සහ තාමට සටග දු ානි ඉතාටත් ප්‍රීති යනන් උත්සව අ වඩඩ ටයුතු වලයේය උද්‍ව් ටලයේායන. ඇයන නිතමට ඔවුන් ද්‍ ද්‍ ා සටග සාේපු සවාරි සහ ගටන් වලයේ යනදු ායන. "්්භ ටෝ ්යි යන ්්කි.... දීටා ්්කි ්භ පොඩ්ඩ්වත් ටඩටති ඩහඩ ටට ්භ ටම වඩ ඩ්ය.. හි.හි.හි... හඩබඩයි තාත්ති ගන් ්භ එච්චම ්ස් එට් තිබු ෑ..." දි ් තාමට සහ සටාධි සටග සාේපු සවාරි ගියන වියටදී දු ානි කීවායන. "එයනා ග වඩඩ ඉතින් ටො වද්‍?..ගණන් ගන් තාමට ොසු යන් කීයන.

එපා

ංගි...."

"එ හට කියනන් එපා තාමට... ඒ ඔයනා ග ්්ටා... ටො ව වු ත් එයනා එ ව එන් ේජ්ටන්ට් එටය... ඔන් ේලීස් තාමට.. මණ්ඩු ටම ව එ හට ටයි එද්‍ාය...." "ටට මණ්ඩු ටමන් මිස්...."

යනන්

ෑ... එයනා මණ්ඩුවය ර වොත්

"්යි යනෝ ්භ.. ඔයන ද්‍න් ඔයන ටතාව වත්තන් ්පි ෆන්් න් එන් ෝයි ටමමු ටො.... " දු ානි කීවායන. "ඔව් ගන් ..."

ංගි... ඔයනා ග ්්කි

ටො...

්භ ඔ් ටොට පයන්

"සටාධි ්්කි.... ටට ්භ පාම එන්ඩ් ඔෆ් ඉයනර් එ්සෑ්භ එ ටන් ගොඩ් හොඳය ලයේකුණු ගත්තා... ටය ගොඩ් හඩපී...." "්භ්භ්භ්භ.. හරිට ෝ් ංගි... ටයත් හරිට සන් තෝසයි.. ඒ ව ේට රඩ්භබමයි ඔයනා ගඩ ... ද්‍ඩන් ටවද්‍ද්‍ ලයේන්ඩන් ඒ ලයේවල් ති යනන් ?...."


544

"එ

ෝ ෆොන් සේටා

්වුරුේ ේ ජූන් වලයේ ්්කි....."

"ඇත්තද්‍... එ හ ්භ එ ද්‍වස් ටි ් පාඩ්භ ටමන් ඕ .. හරිද්‍?..."

හොඳය ටහන්සි යනන්

"ඔව් ්්කි... ටට එ හට ටම වා..." "හ්්භ.. ද්‍ඩන් ඉතින් ටයනාය ්්කි තටයි ලයේොකු... ටට ..." තාමට බොරු තමහ් පන්වා කී ව්යන.

ටයි

"් න් ෑ ට ග සුදු ්යියනාරරර... ටට ඔයනයි ්්කියි ද්‍න් යට එට ව ේට ගොඩාරරර් රද්‍ මයි...." දු ානි සටාධියත් තාමටයත් ු රුලු ීම සුමතල් ලයේස කීවායන. "්භ්භ්භ්භ.. ටට ද්‍න් ව හාදුව් ද්‍මින් කීයන.

ංගි යනෝඕඕඕඕ...." තාමට ඇයනය

"ඉතින් ්යියනා ටොටේද්‍ ය්සී ඩෝ කිට් එටද්‍?...."

්ඳින් න්

සමටනි

එටය?..

"පිස්සුද්‍ ංගි.... ටට ් ේ ාතිට ඇඳුට ්ඳින් ... ්පි පුලුවන් තම්භ ්භ ව ේ උත්සව වලයේය ාතිට ඇඳුට ්ඳින් ඕ ....." "ඔව් ්යි යන... ඒත් ඉතින් ටට වඩි යන ඕව ද්‍කින් සොසයිටි එ ් ඉතින් ඔ් ටොට වස්ය'න් තටයි...." "ඔයනාය ඉතින් ඒටය ටමන් "ඉතින් කියනන් "ටට ්ඳින්

ද්‍යන්

ටො... ්්කි ්ඳින් ඔසරියන

ඩහඩ

ංගි...."

ටොටේද්‍?...."

ංගි....."

" ටොටේද්‍ ්්කි ඔ..ඔසරියන කියනන්

ෑ... ් ේ

?...."


ොසඩ ලයේ

හස

545

"හ්්භ... ඔයනා ද්‍ඩටලයේ ඩහඩ ංගි... ටො ඹ ගොඩ් ්යන ්ඳින් ඉන්දියනන් ... එද්‍ාය බලයේා ගන් ටෝඕඕඕ...හි.හි.හි...." " ටො ව ඇන්ද්‍ත් ්්කි ඒට ්භ ෂුව'.... ්භ්භ්භ්භ්භ්භ...."

්භ හරිට ලයේස්ස ය ඉීමවි.... ටය

" ්භ ංගි... ඔයනයි ්නුත්තමා ්්කියි ්ඳින් ත් සාරියන තටයි.... ඔයන ද්‍න් ඉතින් බ්‍රයිඩ්ස් ්භඩ්ස්ලයේා වන් ඉන් ඉස්සමහය...." "්යි යනෝ ් න් ්්කි... ටය ඕව ්ඳින් ෑ ...." "ඔයනා ඇඳ ගන් ්න්ද්‍යි... හි.හි.හි...."

"්්භ ටෝ... එ හ ්භ ටට්

ෑ...

ඩ්‍රස් ටම

ත් මන් එ් ට ා ඒව

ෑ...."

"ර.. ංගි ්භ.. එ සඩය' ඩ් පසිඳු ්යියන ග හෝ්භ එ ් ්පි පොි වඩඩ් ටම වා... හෝ්භ එට ්යිති සුධීම ටාටයි සහනි ඩන්ද්‍යිත් ඕස් ේලියනා ඉඳලයේ එ වා... " සටාධි කීවායන. "ඉතින් ්්කිලයේ ටො වද්‍ ටමන්

?....."

"්යියනයි ටටයි හිු වා එන් ේජ්ටන්ට් එටය ටළින් හෝ්භ එ ් ඉන් ටයින්ය පොි ද්‍යන් ද්‍න් .. ඉතින් ්පි ඒ ගොල්ලයේන්ය ඉස් ටෝ ලයේ වඩඩවලයේය ඕ ටම ේවල් ති යන පාර්සලයේයන් ද්‍න් හිු වා.... ටය ඒව සුපර්ටාටට් එ ටන් ගොඩ් ලයේා බය හ්භබ වු ා..." "් න් ෝ් ්්කි... ්්කි ්භ... ටට එටු ටමපු පොටට් ටනී ටිටකුත් ති යන ව... ්පි ඒටත් ද්‍මු ඒ ගොල්ලයේන් ය....."


546

ෝ ෆොන් සේටා

"්භ්භ්භ ෝ් ට ග හඩපී වයි....."

ංගි යනො.. සුධීම ටාටා ඔයනා ගඩ

ගොඩ්

දු ානි ේ ්භ ව ස නිසා සටාධි ේ සහ තාමට ේ ඇයනය ඇති රද්‍මයන තවත් වඩි වියන. ++++++++

සටාධි සහ තාමට මුදු ටාරුවය පම ටා නිවාස අ සේවයන් පඩවඩත්ීමට ගඩ සුධීම ටහතා සහ සහනි ටඩතිණියන ඉටහත් සු යය පත් වූ වෝයන. පමාර්ථමටාමිත්වයන ්ගයන සුධීම ටහතා නිතමට එවඩනි ක්‍රියනා වලයේය දිරි දුන් න්යන. "සටාධි.. තාමට.. ටය හරිට සන් තෝසයි ඔයන ද්‍න් ගඩ .. එන් ේජ්ටන්ට් එටය ටලින් පාටි ද්‍ාන් ඩු ව ්භ ව ේ හෝ්භ එටට ටයින්ය ්භ ව ේ සේවයන් ටමපු එට ටොච්චම ග්‍රේට් ද්‍.. ඒ සිතිවිල්ලයේට ගොඩ් වටි වා...." සුධීම සටාධි සහ තාමට ්ටතා කීයන. "ඔව් සුධීම ටා ්භ... ඒත් ඉතින් ටාටා ටම සේවයන එ්ට බඩලුවට ්පි ටම ව ඒව ටොච්චම පොි ද්‍..." සටාධි කීවායන. "ේලීස් සටාධි... එ හට පොඩ්ඩ්වත් හිතන් එපා... ටම වඩ ඩ් ලයේොකු පොි ටට ටයි වඩද්‍ගත්.. වඩද්‍ගත් වන් සිතිවිල්ලයේයි සටාධි.. ඔයන ද්‍න් ය ඒ සිතිවිල්ලයේ ති යන වා... ්න් ඒට තටයි ්පි ්ගයන ටමන් ... ටට ඔයන ද්‍න් ගඩ ්හලයේ ති යන ව පසිඳු ගන්.. වි ශේ යනන්ට සටාධි ගඩ ... සටාධි..ඔයනා ්භ ්භ සටා යනය.. ්භ මයය ගොඩ් වටි ස්භපත්.. සටාධි ව ේ ගර්ල් ට ් ලයේඩ බන් ඔයනා ගොඩ්ට ලයේකී බෝයි ට ් තාමට... ඔයන ද්‍න් ය ඉස්සමහය ටොට් හරි උද්‍ව්ව් ට ගන් ඕ ්භ රයිත් ද්‍පාම් හිතන් එපා හොඳද්‍?.. ටය ටළින්ට කියනන් ... ටට පුලුවන් ඕ ට ද්‍යන් ටම වා... "


ොසඩ ලයේ

හස

547

" බො හොට ස්රුතියි ටා ට....." සටාධිත් තාමටත් එට වියට කී වෝයන. " ්භ ගර්ල් ඔයන ගොල්ලයේන් ග රි ල් න් ට පන්වූ සුධීම ටහතා ඇසීයන. " ්භ දු ානි.. ට ේ ටසින් ට

්ද්‍?..." දු ානි

් ටා ට...." තාමට කී ව්යන.

" ෝ්... ඔයනත් ්භ ටයින්ය පුලුවන් විදියනය පොටට් ටනී එටු ටමලයේ උද්‍ව් ටමා... ටය හරිට සන් තෝසයි ඔයන ගොල් ලයේො ව ේ ටයි ්භ විදියනය ්නුන් ගඩ හිතලයේ වඩඩ ටම එටය... ්භ්භ්භ්භ.. ඔයනා ්භ ටලයේ්භබු වලයේ ගර්ල් ට ් ව ේ ටය ේන් ... ටට හරිද්‍... හි.හි.හි..." "ඔ..ඔව් ටා..ටා ට...." දු ානි ලයේඩජ්

වන් කීවායන.

"ඕ.. ද්‍ඩට්ස් ඕ ් දු ානි... යූ ලු් සෝ බිුතටිෆුල්.... යූ ර' ් ග්‍රේට් ගර්ල්...." "තඩන්් යූ ටා ට......" සටාධි, තාමට, පසිඳු, ්නුත්තමා සහ දු ානි නිවාස අ මුන් සටග සුහද්‍ව ටතා ටමමින් ඉතා ප්‍රීති යනන් ටල් ගත ට ලයේෝයන. ට බඳි ා රූප ලයේාවණයයන් ඇති දු ානි යනෞව වයන ස පිරිමි මුන් ේ ්ව‍ා යනය ලයේ් වූවායන. "දු ානි ංගි... ටොල් ලයේො ්භ ඔයනාය ටාම ටඩටතියි ව ේ න්ද්‍..හි.හි.හි.." පසිඳු ඇයනය විහිළු ට ේයන. "් න් ටන් ද්‍න් ෑ පසිඳු ්යි අ.. ඔ් ටොට ටට දිහා බලයේ වා... ලයේඩජ් ා ව බෑ..." "ඔයනා ලයේස්ස යි

දු ානි

ංගි.. ඒට

.. හි.හි.හි..."


548

ෝ ෆොන් සේටා

"ඔව් ඔව්.. ංගියත් පුලුවන් ට හන් ටොල් ලයේ් හොයනා ගන් .. ්භ ්නුත්තමා ව ේ න්ද්‍.." සටාධි සි ා සමින් කීවායන. "් න් නිටන් ඉන් සටාධි.. ටෝලයේ්භ ඔයනා..." ්නුත්තමා ලයේඩජ් ා වන් කීවායන. "ර පෝ..ටට රස ෑ නිටන් හි.හි.හි..." දු ානි සමින් කීවායන.

ොටම....

මටයි

ටොල් ලයේො ්ටාරු ව ද්‍ාන් ...

"ඔව් ඉතින්... ටා ගෝ ඩව් ටම තියනා ගත්ත ව ේ වයි ඒ ටොල්ලයේය.. හි.හි.හි...." තාමට දු ානි ේ ටම වයා ්ත ද්‍ටා ග කීයන. "නිටන් ඉන් ... ්යියනා හරිට වමින් කීවායන.

මටයි..." දු ානි සුමතල්

ටා නිවාස අ ටයුතු ්වසා වූ පසු සන්‍යා සට අ මුහුදු වම ය ගියන ඔවුන් පස් ද්‍ ා ප්‍රීති යනන් සහ සඩහඩල්ලු වන් ඉම බඩස යන ඒ ශාන්ත පරිසම අ සුන්ද්‍මත්වයන වින්ද්‍ යන ට ෝයන. ++++++++

ද්‍සඩ්භබර් ටාස අ සටාධි ේ සුපිරි ව ඳ සලයේ ඉතාටත් ටාර්යන බහුලයේ වූ අ ත්තල් සහ ්ලුත් ්වුරුදු උත්සව සටයන නිසායන. මුදු ටාරු උත්සවයනය නිවාඩු ගඩනීටය තිබු නිසා සටාධි දිවා රෑ ොබලයේා ව ඳ ස ල් වඩඩ ට ායන. ඇයනය ප්‍ර‍ානියනා ේ ොටද්‍ සහායන ලයේඩබුනි. "සටාධි..ඔයනා වඩඩ වලයේය එළියනය යන ටොය ත්‍රී ීමල් වලයේයි යඩ්සි වලයේයි යනන් එපා... ටට ්පිය ටාර් එටකුයි ඩ්‍රයිවර් ට කුයි ටො ඹින් ගන් ගත්තා... ඔයනා ඒට පාවිච්චි ටමන් .. හරිද්‍?.. ඔයනා ග වඩඩ් ති යන ව ්භ ඒටත් ටම ගන් ... එන් ේජ්ටන්ට් එට හින්ද්‍ ඔයනා හොඳයට බිසී ...."


ොසඩ ලයේ

හස

549

"තඩන්් යූ සර්... ටට එ හට ටමන් ්භ.. ඉට්ස් ් හල්ේ...."

ග්‍රේට්

මුදු ටාරු උත්සවයනය තව ඇත් ත් දි ද්‍හයන් පටණි. ටදි සටාධි ඉතා ටාර්යන බහුලයේ වූවායන. ඇයනය සඩපුත්භ ටරුවන් සොයනා ො යනකුත් තඩන් වලයේය යනාටය සිදු වියන. තාමටය හෝ දු ානිය ටතා කිරීටයවත් ඇයනය එද්‍ා වි ව්ටයන් ොටඩති වියන. වාහ යන් සහ රියනඩදු මකු සිටීට සටාධිය ටහත් රුකුලයේ් වියන. "සමත්...." සටාධි රියනඩදුමාය ටතා ට ායන. "එ වා ටඩඩ්භ....." "් න් සමත්... ග ්භ ෆිට්ස් වගයනට සා්භපල් එට් ඇවිත් ති යන වා සේලයේයන' ට ් ේ ොේ එටටය... ඔයනාය ටහන්සිද්‍ ්ද්‍ ද්‍වසට එ හ ට හ ගිහිල්ලයේා?....." "්යි යනෝ

ෑ ටඩඩ්භ... ටොහායද්‍ යනන්

"වඳුමඹය යනන්

ඕ ?.. ්පි යනමු...."

ඕ ..."

"ර පෝ ප්‍රශ් යන් ෑ ටඩඩ්භ... තවට හවස් වු න්වත් ඩහඩ ... යනමු එ හ ්භ...." වඳුමඹය යන ටාර්ගයන තමට් පටු වූ ්තම වංගුද්‍ ති සමත් වාහ යන ඉතා ප්‍ර ව්ශමින් පඩද්‍ීමයන.

හයින්

එ් වංගුව් ඇති ස්ථමා යනටදී ඉදිරි පසින් ර ද්‍ඩවඩන්ත ටිපර් මථමයන් සමත් එට වමට දුටු ව් ඩත. එපටණ්ද්‍ ොව ටිපර් මථමයන ඔහු ේ වාහ යන ද්‍සය මුහුණය මුහුණ ලයේා පඩමිණි අයන. යනා ට ් ු මට සේයනාව දුටු සමත් නිමායනාස යනන්ට තට වාහ යන ව්භ පසය හඩමීමයන.


550

ෝ ෆොන් සේටා

සිදු වූ අ ොසිරු ද්‍යනකි. එට ස්ථමා අ ටාර්ග අ ව්භ පස විශාලයේ බෑවුට් වියන. වාහ යන ්භ බෑවු ටන් ්ි තිහ් පටණ පහ ය පමලී ටඩමටඩීම ගි අයන. පිටුපස රස අ සිටි සටාධි රස පටියන පඩ ඳ සිටි අ ඩත. වාහ යන ව්ග යනන් බෑවුටය පමලීට නිසා පිටුපස ද්‍ොම විවම ීම සටාධි එළියනය විසි වූවායන. වාහ යන ඩවු තඩ යත් වඩා තවත් ්ි ද්‍හයන් පටණ පහලයේය පමලී ගියන සටාධි පස් ටණ්ි යනට වඩදී නි සොල්ටන් වූවායන. ඇ ේ හි සන් ද්‍රුණු ලයේස ල් ගලයේන් ය වියන. ් ු ර් ශබ්ද්‍යන ඇසු ප්‍ර ේශවාසි තරුණයින් කිහිප ද්‍ කු වහා බෑවුට පහලයේය ගොස් සටාධි වඩටී සිටි ස්ථමා යනය පඩමිණි යනෝයන. සටාධි ේ විලයේාශයන දුටු ඔවුහු ද්‍ෑත් හිස ටත තබා ගත් තෝයන. "ගෑණු ටයන ග ගන් ්පමා‍යන්ද්‍..."

ද්‍යන්

ඇතිවූ ට්භප යන ද්‍මා ගත කියනමින් බිට වාි වූ අයන.

ෑ.... ්යි යනෝ.. ්භ

ටො

ොහඩකි වූ එ් තරුණ යන් ට සේ

********


551

15 අධික ලෙස හිලසන් වහනය වූ රුධිරලයන් සමාධිලේ මුහුණ අඩක් වැසී තිබුලන් දුටුවන් කම්පනයට පත් වන ආකාරයටය. ඇය ඇඳ සිටි කළිසම දකුණු කකුල ේ දණහිසට පහලින් ඉරී ල ොස් තිබුනි. කමිසය ැෙවී කීප තැනකින්ම ඉරී ල ොස් තිබුනි. පාවහන් යු ෙය ලපලනන්නට තිබුලන් නැත. කිසියම් ලදයක් අල්ො ැනීමට ලමන් ඇලේ දකුණු අත මිට ලමෙවී තිබුනි. පස් කණ්ඩියට සිරවී තිබූ සමාධිලේ සිරුර මදකුදු ලසෙවුලන් නැත. සිරුලේ කිසිම ප්‍රාණයක් ඇති කවක් ලපලනන්නට තිබුලන් නැත. ලම් අහිිංසක තරුණියලේ විොශය ඕනෑම හදවතක් අතිශයින්ම කම්පාවට පත් කිරීමට සමත් ලේ. සමාධිලේ දේශනලයන් කම්පාවට පත්ව බිම හිඳ තරුණයාට ඇතිවූලේ දරා ැනීමට ලනොහැකි ලශෝකී හැඟීමකි.

ත්

"අයිලයෝ..අලන් ලම් ෑණු මයට ලවච්ච ලේ.. අලන් ලකොච්චර ෙස්සන ෑණු මලයක්ද… ඇයි ලම් වලේ අහිිංසක.. ෙස්සන ෑණු මයින්ට ලමලහම ලවන්ලන?......" ඔහු වැෙපීමට පටන් ත්ලත්ය. "ලම් ඕයි මචන්... මයල ෙස්සන කෙ කෙ ෙේ කරන්න ලවොවක් ලනලමයි ලම්ක... වලරන්.. අපි ලකොලහොම හරි මයව ඉස්පිරිතාලෙට අරන් යන්න ඕන... උඹට කොල න ඉන්න අමාරු නම් ඉක්මනට පාර උඩට ගිහිල්ෙ වාහනයක් නවත්තපන්.. කාේ එලක් ඩ්‍රයිවේ තවම ඇුලලෙ..එයාවත් න්න ඕන ඉක්මනට.. ඉතින්


552

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

පෙයන් ඉක්මනට.... දුවපන් පාරට... එන ඕනම වාහනයක් නවත්ත නින්...." එතැන සිටි තවත් තරුණලයක් ලමලසේ කියා වහා ක්‍රියාත්මක විය. " මයල ඇලේ රස්ලන තවම තිලයනව.. වලරන්.. පරිස්සමට ඔලුව වැඩිය ලහෙලවන්ලන නැුලව අල්ෙමු.... ල ොඩක් ලල් ෙන්ලන ඔලුලවන් තමයි... ලකොන්දත් වැඩිය ලහොෙවන්න එපා.... උඹෙ ලදන්නා ලහමින් ඔලුව පැත්ලතන් උස්සපන්.. අපි ලදන්න ලකොන්ද නැලමන්ලන නැති ලවන්න උස්සන්නම්.... උඩට අරන් යන්න ටිකක් අමාරුයි... ඒත් ලකොලහොම හරි අරන් යමු.... මයට මුකුත් ලවො නැත්නම් අපි ලකොලහොම හරි ලේර න්න ඕන...." නායකත්වය ත් තරුණයා කීය. ලම් අතර වාරලේ තවත් තරුණයන් කිහිප ලදලනකු කෑවුම පහ ට පැමිණිලයෝය. "ලම්... උඹෙ එකුල ලවො ඩ්‍රයිවේව අරන් වලරන්... අපි ලම් මයව උඩට අරන් යනවා...." ලමලසේ පැවසූ ඔහු අන් අයලේ සහාය ඇතිව හැකි පමණ ප්‍රලේසමින් සමාධි මාේ ය උඩට රැල න ආලේය. වාහනලේ රියැදුරු සරත්ද එලසේ රැල න එන ෙදී. ආසන පටිය පැ ඳ සිටි නිසා සරත්ලේ ලපලනන ලෙොකු ුලවාෙයක් ලනොතිබුනත් ඔහු සිහි මූේජා වී සිටිලේය. මාේ ලේ මන් කරමින් තිබූ වාහන ලදකක් නැවැත්වූ තරුණ පිරිස හැකි ඉක්මනින් සමාධි සහ සරත් කරාපිටිය ලරෝහෙ ලවත රැල න යනු ෙැබීය. රලේ ලමවැනි ස්ථානයක හදිසි අනුලරක් සිදුවූ විට ගිෙන් රථ ලසේවය ෙකා ැනීම අසීරු කාේයයකි. එලහයින් ලමවැනි අවස්ථාවෙදි ප්‍රලේශවාසීන් ඉටු කරනු ෙකන ලමම මානුිකක ලමලහවර ඉතා අ ය කෙ යුුල ලේ. කිසිදු අයුරින් ොක


ලනොසැලෙන ලසලනහස

553

ප්‍රලයෝජනයක් ලනොතකා හුලදක් පලරෝපකාරි හැඟීලමන් සිදු කරන ලම් ලසේවය නිසා ලකොලහෝ ජීවිත ලේරා ැනීමට හැකිවී තිලේ. රිය අනුලර ඇතිවීමට ලහේුල වූ ටිපේ රථය එතැනින් පො ල ොස් තිබිනි. එහි කෙපත්‍ර අිංකය සටහන් කර ැනීමට කිසිලවකුට ලනොහැකි විය. ++++++++

තාරකලේ ජිං ම දුරකථනය නාද විය. "හලෙෝ..තාරක කතා කරන්ලන..." "තාරක...මම ලම් සුපේ මාකේ එලක් සමාධිල කතා කරන්ලන..."

සුප'වයිසේ

"ඔේ සේ... ඇයි ලමොලකෝ ප්‍රශ්නයක්ද?..." "ඔයා ලකොලහද දැන් ඉන්ලන?..." "මම පත් විය.

ාමසි එලක් වැඩ.. ඇයි?...." තාරක මදක් කෙකෙයට

"ඔතන තව කවුද ඉන්ලන?...." "මලේ යාලුවා පසිඳු ඉන්නවා... අලන් සේ ඇයි ලම්?... කියන්න.. සමාධිට කරදරයක්ද?.... අලන් කියන්න....." තාරකලේ ඉවසීම නැති විය. "තාරක... සමාධි ඇක්සිඩන්ේ ලවො..." "ලමොනවාආආආආආආආආආආආආආආආආආආආ... අලන් මලේ සමාධීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ.. ආආ.. ආහ්.. ේේේේ. අේ....."


554

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

මහ හඬින් කෑ ැසූ තාරක ක්ොන්ත වී බිමට වැටුලන්ය. යන්තම් අසෙ වූ ලම්සය අල්ො ැනීම නිසා ඔහුට ුලවාෙයක් වූලේ නැත. ජිං ම දුරකථනය ඔහු අතින් ගිලිහිනි. ලම් කෙකෙය දුටු පසිඳු වහා එතනට දිව ආලේය. "අලන් ඇයි තාරක... අලන් ලම් ලමොලකෝ?..." තාරකලේ විොශය දුටු පසිඳු බියට පත් විය. ඔහු වහා බිම තිබූ ජිං ම දුරකථනය අතට ත්ලත්ය. "හලෙෝ හලෙෝ... කවුද කතා කරන්ලන?.. අලන් තාරක ල ේන්ේ වුනා..." "ස්ස්ස්.. ඔය පසිඳුද?... අලන් පසිඳු... සමාධි ඇක්සිඩන්ේ ලවො..." "ආ....අයිලයෝඕඕඕඕඕ..." පසිඳුටද කෑ ැසුනි. "අලන් පසිඳු...ඔයාවත් කෙකෙ ලනොවී ඉන්න...." "සමාධිට කරදරයක් වුනාම කෙකෙ ලනොවී ඉන්න පුලුවන්ද?... අලන් සමාධිට ලකොලහොමද.. කියන්න.... ප්ලීස්...." "ඉන්ජරි එක ටිකක් සීරියස්.. ඔලුව ුලවාෙ ලවො ලහොඳටම ලල් ගිහින්... දකුණු කකුෙ දණහිසට පහලින් කැඩිො... දැන් කරාපිටිය ලහොස්පිටල් එලක් ඉමේජන්සි ලකයා' යුනිේ එලක් ඉන්ලන... තවම සිහිය නෑ.... ඉමේජන්සි ඔපලේෂන් එකක් කරන්න ලවයි... ලහොඳ ලවොවට එතන හිටිය ලකොල්ලෙො ව යක් ඉක්මනට ලහොස්පිේල් ල නැල්ො... තව ලපොඩ්ඩක් පරක්කු වුනා නම් ජීවිතය ලේර න්න කැරි ලවනවා..." ලම් විස්තරය අසා පසිඳු මහත් කම්පනයට පත් වූවත් ඔහු සන්සුන් කව පවත්වා ත්ලත්ය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

555

"හරි... මම තාරකව නැගිේටවල න ඉක්මනට ලහොස්පිේල් එකට එන්නම්... සමාධිල යි තාරකල යි ල වල් වෙටත් කියන්නම්..." "තාරකට ලකොලහොමද?...." "ල ේන්ේ ලවො වලේ ඉන්ලන... අවුෙක් නෑ මම හිතන්ලන..." "ලහොඳයි... එලහනම් ඉක්මනට ලහොස්පිේල් එකට එන්න කෙන්න.. මමත් දැන් යනව ලහොස්පිේල් එකට... ඕන ලදයක් තිලයනව නම් මට ලකෝල් කරන්න..." "තැන්ක් යූ..අපි ඉක්මනට එනවා..." දුරකථනය විසන්ධි කෙ පසිඳු තාරකට සාත්ුල කලල්ය. "තාරක..තාරක... අලන් උඹට අමාරුවක් නැහැලන?...." තාරකලේ මුහුණට වුලර ටිකක් ඉසිමින් පසිඳු ඇසීය. "ආ..ආ.. පසිඳු..ආ.අලන..අලන් මලේ සමාධි...මලේ සමාධිට ලමොකේද වුලන්..අ..අ.අයිලයො මට සමාධි නැුලව ඉන්න කෑ....මට සමාධිව ඕන..මට සමාධි ල නත් දීපන් පසිඳූඌඌඌඌ.." පසිඳුලේ උරහිස මත හිස තකා ත් තාරක හඬමින් කීය. "හරි මචන් හරි.... අපි දැන් යමු... ඉඳපන් ලපොඩ්ඩක් මම ාමසිය වහන්න... " "අලන් සමාධීඊඊඊඊඊඊඊඊ... මට ඔයාව ඉඹින්න ඕන මලේ මැණික... අලන් මලේ ලකල්ෙ.... මට කෑ ඔයා නැුලව ඉන්න වස්ුලලේඒඒඒඒ.. අලන් ඔයාට ලමොකද වුලන්ඒඒඒඒ...... " තාරකලේ විොපය ඖෂධාෙලයන් එළියටත් ඇසිනි.


556

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"අලන් තාරක… උලේ දුක මට ලහොඳට ලත්ලරනව.. මටත් ඒ වලේම දුකයි.. ඒත් ලපොඩ්ඩක් සන්සුන් ලවන්න කෙපන් මචන්.. සමාධි දැන් ලහොස්පිේල් එලක්ලන ඉන්ලන...එතනදි ඕන කරන සාත්ුලව හම්ක ලවනව... අපි දැන් ඉක්මනට යමු... හිටපන්.. මම ත්‍රී වීල් එකක් කතා කරන්න.. උඹ කෙකෙ ලවන්න එපා මචන්.. මම උඹත් එක්ක හැම ලවොලවම ඉන්නවා... අනිත් කේටියත් දැන් ඒවි... " පසිඳුලේ අවිංක හද කැඳි මිත්‍රත්වය තාරකට විශාෙ රුකුෙක් විය. අනුත්තරාටත්, තාරක සහ සමාධිලේ නිලවස්වෙටත් සිේධිය දුරකථනලයන් පැවසූ පසිඳු තාරක සම හැකි ඉක්මනින් ආලරෝ ය ශාොවට පැමිණිලේය. ++++++++

සමාධිට සිදු වු අනුලර තරමක් කරපත විය. වාහනය කෑවුමට ලපරළීලම්දි පසුපස ලදොර විවෘත වී ආසන පටිය ලනොපැ ැඳ සිටි සමාධි පිටතට විසි වූවාය. ලම් නිසා ඇලේ හිස ල් මුල් වෙ හැපී අධික ලෙස ුලවාෙ විය. ලමො ලේ අභ්‍යන්තර රුධිර වහනයක් සිදු වූවාදැයි පරීක්ෂා ලකොට කැලිය යුුලය. එලසේ සිදුවී ඇත්නම් එය ඉතාමත් කරපත තත්ත්වයකි. වාහනලයන් පිටතට විසි වීලම්දි ඇතිවූ හැපීම නිසා දකුණු කකුලල් දණහිසට පහලින් ඇති ප්‍රධාන අස්ථිය බිඳී ල ොස් ඇත. අධික ලෙස රුධිරය වහනය වීම නිසා සමාධි Class III Hemorrhage යනුලවන් හැඳින්ලවන ුලන්වන මේටලම් ලල් ැලීලම් තත්ත්වයට පත් වූවාය. ලමයට වහාම ප්‍රතිකාර කෙ යුුලය. වාහනලේ රියැදුරු සරත්ලේ ුලවාෙ එතරම් කරපත ලනොවීය. වාහනය ලපරලී ගියද ඔහු ආසන පටිය පැ ඳ සිටීම නිසා ඔහුට ඇතිවූලේ සුළු ුලවාෙ කීපයක් සහ උරහිලසේ සුළු ආකාධයක් පමණි.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

557

අනුලර සිදුවූ අවස්ථාලේ ඇතිවූ කම්පනය නිසා ඔහු ක්ොන්ත භ්‍ාවයට පත් වූවත් ලරෝහෙට පැමිණි පසු ඔහුට පියවි සිහිය ෙැබුනි. ලම් නිසා ඔහුට ලපොලිස් පරීක්ෂණ සඳහා උදේ දීමටත්, වවදයවරුන්ට අවශය ලේ කීමටත්, සමාධිලේ තත්ත්වය ලව ඳ සමා ලම් ප්‍රධානියාට පැවසීමටත් හැකියාව තිබුනි. සමාධිලේ තත්ත්වය කරපත නිසා හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකලේ සිට ඇය දැඩි සත්කාර ඒකකයට වහාම ඇුලෙත් කරනු ෙැබීය. තාරක සහ පසිඳු පැමිලණන විට සමාධි දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇුලෙත් කර තිබුනි. ලසෞඛ්‍ය ලහේූනන් මත ඇය කැලීමට කිසිලවකුට අවසර තිබුලන් නැත. දැඩි සත්කාර ඒකකය අසෙට පැමිණි තාරකට තම සිංලේ ය පාෙනය කර ත ලනොහැකිවිය. "මට මලේ සමාධි කෙන්න ඕන.. මට ඇුලෙට යන්න ඕන... අලන් මලේ සමාධිට ලමොනවද වුලන්.. අලන් මලේ ලකල්ෙ කෙන්න යන්න දීපල්ොආආආආආ.... එහාට ලවයන් ලදොලරන්... මට ඇුලෙට යන්න ඕනඅඅඅඅඅ.... මලේ සමාධීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ....." ඒකකලේ ලදොරටුව අසෙ සිටි ලහදිය තල්ලු ලකොට ඇුලෙට යාමට තාරක තැත් කලල්ය. "තාරක ලම්... පිස්සු නැුලව ඉඳපන් කන්...එලහම ඇුලෙට යන්න කෑ.. ඇුලෙට ජ'ම්ස් යන්න පුලුවන්... ලඩොක්ට'ස්ෙ කරන්න ඕන ලේ කරයි.. අපි පස්ලස ගිහින් සමාධිව කෙමු..." පසිඳු ඔහු පාෙනය කිරීමට තැත් කල ේය. "මට කෑ ..මට කෑ එලහම කොල න ඉන්න... මට සමාධිල මූණ කෙන්න ඕන.. මට මලේ ලකල්ෙව ඉඹින්න ඕන... ුලරුලු කර න්න ඕන..... මට යන්න දීපල්ොආආආආආආආආආ..." තාරකලේ විොශය තරමක් දරුණු විය. පසිඳු සාත්ුල ලසේවකලයකුලේ උදේලවන් යන්තම් ඔහු පාෙනය ලකොට ත්ලත්ය.


558

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

ටික ලේොවකින් සමාධිලේ මව කැ ඹුණු ස්වභ්‍ාවයකින් දිව ආවාය. තාරක දුටු ඇය ඔහු වැ ඳ ල න මහ හඬින් හඬන්නට වූවාය. "අලන් පුලත්... ලමොකේද මලේ ලකල්ෙට වුලන්.... අලන් කියන්නලකෝඕඕඕ.. කතා කරන්නලකෝඕඕඕ.. මලේ ලකල්ෙ ලකෝ.. අලන් මට මලේ ලකල්ෙ නැුලව ඉන්න කෑ.... අයිලයෝඕඕඕඕඕ..." "අලන් අම්ලම්ඒඒඒ... කාටවත් වරදක් කරන්ලන නැති... හැලමෝටම උදේ කරන සමාධිට ලමලහම ලදයක් වුලන් ඇයි අම්මීඊඊඊඊඊඊඊ.....ස්ස්ස්..ආආආආ....." තාරක නැවතත් සිංලේ යට පත් විය. ලදලදනාලේ විොපය අසෙ සිටියවුන්ලේ හද කම්පා කිරීමට සමත් විය. පසිඳුලේ දෑසින්ද කඳුලු කඩා වැටුලන්ය. ලදලදනාට ලශෝකය ඉවසා ත ලනොහැකිව එකිලනකා වැ ඳ හඬන්නට වූලවෝය. දැඩි සත්කාර ඒකකය භ්‍ාර ලන්වාසික ලදොස්තර මහතා එතැනට පැමිණිලේය. "ලම් සමාධි මයල ඉන්නවද?..." ඔහු විමසීය.

භ්‍ාරකාරලයො කවුරු හරි ඇවිත්

"ලඩොක්ට'…ලම්..ලම්... සමාධිල අම්මා.. ලම්..ලම්..ලම්... සමාධි ල ලකෝයි ලෙන්ඩ්...." පසිඳු පැවසීය. "හ්ම්ම්... ලකෝයි ලෙන්ඩ් අපිට භ්‍ාරකාරලයක් කියන්න කෑ…. හස්කන්ඩ් ලනලමයි හින්දා... ඒ හින්ද මට අම්මට කතා කරන්න ඕන..." වවදයවරයාලේ ලම් කතාවට ලශෝකලයන් සිටි තාරකලේ තරහද ඇවිස්සිනි.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

559

"ආ... ලමොනවාආආආ... සමාධි කියන්ලන මලේ ජීවිතය.. සමාධි ලවනුලවන් ඕන ලදයක් මට කරන්න පුලුවන්... මට සමාධි හින්ද මැලරන්න වුනත් පුලුවන්.. තමුලස ලකොලහොමද කියන්ලන මම සමාධිල ලකලනක් ලනලමයි කියො..ආආආ......" තාරක ආලේශ වී කෑ ැසීය. "ස්ස්ස්...ලම් ලම්.. තාරක..ලපොඩ්ඩක් කූල් ඩවුන් ලවයන් මචන්... උඹ ලමලහම කෑ හන්න ගියාම ලම් ලදොස්තර මහත්ුලරු වැඩ කරන්ලන ලකොලහොමද?.. ලපොඩ්ඩක් ඉවසපන් මචන්...." පසිඳු ඔහු අස්වසාලීය. ලමවැනි අවස්ථාවකදී ලකලනකුලේ මානසිකත්වය කැ ලඹන කව දන්නා ලදොස්තර මහතා ඉන් කිසිදු සැලීමකට පත් වූලේ නැත. "පුතා..මට ඔයාව ලත්ලරනවා…. ඒත් ලමතන වැඩ කරන ක්‍රමයක් තිලයනවා...අපි ඒ විදියට වැඩ කරන්න ඕන... ලම්ක හදිස්සි අවස්ථාවක්.... සමාධිල ජීවිලත් ලේර න්න පුලුවන් හැම ලේම අපි කරනවා.. හ්ම්...කමක් නෑ..එලහනම් ඔයා අම්මත් එක්ක අර රූම් එකට එන්න..මට කතා කරන්න ඕන...." ලමලසේ කියූ වවදයවරයා ඔවුන් ලදලදනා කැටුව සායන කාමරයකට ගිලේය. "සමාධි ලහොස්පිේල් එකට ලේන ලකොට ල ොඩක් අමාරු තත්ලවක හිටිලය.... අපි ඉක්මනට එයාව පරීක්ෂා කරා.. විලශේෂලයන්ම ඔලුලව ුලවාෙය ැන තමයි අපි ඉස්ලසල්ෙම කැලුලව... අපි ඉක්මනට ස්කෑන් එකක් කරා.. මට කියන්න සන්ලතෝසයි…. සමාධිට කිසිම ලමොෙලේ ලල් ැලීමක් ලවො නෑ... ඒ වුනත් ඔලුලේ උඩ ුලවාලෙන් ල ොඩක් ලල් ගිහින් තිලයනවා... ඒ හින්ද සමාධි ක්ොස් ත්‍රී ලහමලේ ත තත්ලවට ඇවිත් තිලයනවා…. මයල ේල්ඩ් ලප්‍රෂේ එක හරිම අයියි... පල්ස් ලේේ එක සෑලහන්න වැඩි ලවො... ඒ හින්ද අපි ඉක්මනටම මයට ලල් ලදන්න ඕන... "


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

560

"ලඩොකට'… හිතන්න කෙන්න ලදයක් නෑ... මලේ ඇලේ තිලයන ලල් ඔක්ලකොම අරල න සමාධිව සනීප කරන්න.. අලන් ඉක්මනට කරන්න.... යමු දැන් ...." "පුතා... ලෙලඩක්ට ලල් ලදන එක එලහම කරන්න කෑ... ේෙඩ් ෲප් එක කෙන්න ඕන... අපි සමාධිල ෲප් එක ලටස්ේ කරා... සමාධි A- ... ඉතින් ලල් ලදන එක්ලකනා A- එලහම නැතන්ම් Oලවන්න ඕන.. O- ෲප් එලක් ලකලනක්ට පුලුවන් ඕනම ලෙලඩක්ට ලල් ලදන්න... පුතාල ේෙඩ් ෲප් එක දන්නවද....?" "නෑ ලඩොකට'...." අනා තලේ වවදය වරලයකු වීමට සිටින තාරකට තමා කියූ ලේ ැන සියුම් ෙැ තජාවක් ඇති විය. "හ්ම්... අපිට ඉක්මනට ලල් ලහොයා න්න ඕන... ේෙඩ් කෑන්ක් එලක් ස්ලටොක්ස් නෑ... අනික අපිට ේෙඩ් ෲප් ලටස්ේ කර කර ඉන්න තරම් කාෙයක් නෑ..." "අලන් ලදොස්තර මහත්තලයො.... අලන් මලේ දුව ලකොලහොම හරි සනීප කරෙ ලදන්න...ඉහීඊඊඊ..ස්ස්ස්.." සමාධිලේ මව කඳුලු සැලුවාය. "හරි අම්ලම..අපි හැම තිස්ලසම කරන්ලන ඒක තමයි....." තාරක සහ සමාධිලේ මව සායන කාමරලයන් එළියට පැමිලණන විට අනුත්තරා, දුෂානි සහ තාරකලේ මව එහි පැමිණ සිටිලයෝය. තාරක දුටු දුෂානි දුව විත් ඔහු වැ ඳ ත්තාය. "අලන් අයිලේඒඒඒඒඒඒඒඒ.... අලන් මල අක්කිට ලකොලහොමද?…. අලන් කියන්නලකෝඕඕඕඕඕ... අක්කිට දැන් ලහොඳයි ලන්ද?.... අපි අක්කිව අලප් ල දර එක්ක යමු.... නැන්දට තනියම අක්කිව කො න්න කෑ…. මම අක්කිව කො න්නම්....


ලනොසැලෙන ලසලනහස

ඕන තරම් කාෙයක් මම අක්කිව කො අයියාආආආආආආආආ............"

561

න්නම්.... අලන් එක්ක යමු

දුෂානි තාරකලේ ැම මත හිස ලහොවා වැෙලපන්නට වූවාය. ඇලේ විොශය නිසා තාරක නැවතත් සිංලේ යට පත් විය. ඔහු දුෂානිලේ හිස සිඹිමින් හඬන්නට විය. "අලන් නිංගීඊඊඊඊඊඊ... අක්කිට අමාරුයි මල සුදු නිංගි පැටිලයෝඕඕඕ... අද ල දර එක්ක යන්න කෑ නිංගීඊඊ.... අලන් අපි අක්කිව සනීප කර න්න ඕන.... අලන් නිංගි... අක්කිට ේෙඩ් ලදන්න ඕන ඉක්මනටම.. නැත්නම් අක්කිට ල ොඩක් අමාරු ලවනවා... අපි ලකොලහොම හරි A- නැත්නම් O- ේෙඩ් තිලයන ලකලනක් ලහොයා න්න ඕන ඉක්මනටම නිංගීඊඊඊඊඊඊඊ......" "අයියාආආආආආආආආ.... මම O- ... අලන් අයියා මල න් ේෙඩ් න්න කියන්න.. මලේ ඇලේ තිලයන ඔක්ලකොම අරල න අක්කිව සනීප කරන්න කියන්න අයියාආආආආආආආආආආ....." දුෂානි කෑ ැසුවාය. "නිංගි..ඔයාට ෂුව' ද නිංගි?......" තාරක සුලටට පත්ව ඇසීය. "ඔේ අයියා ඔේ.... මම ලහොඳට දන්නවා..... අලන් ඉක්මනට මලේ ලල් ඔක්ලකොම......"

න්න

තාරක වහාම දුෂානි සම වවදයවරයා හමු විය. ලකලසේ වුවත් වවදයවරයා වවදය ක්‍රමලේදයට අනුව ක්‍රියා කලල්ය. "ලහොඳයි දුව...ඔයාලේ ේෙඩ් O- කියෙ ලහොඳටම ෂුව'ද?..." ඔහු දුෂානිල න් ඇසීය. "ඔේ ලඩොක්ට'...." "ලකොලහොමද ඔයා දන්ලන?...."


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

562

"අ..ලම්..මලේ ේෙඩ් ලටස්ේ අරල න තිලයනව..ඉතින් මම දන්නවා..." "ම්ම්.. ඒ ලමොලකෝ ේෙඩ් ලටස්ේ ඇේලනෝමලිටි එකක් නැහැලන?..."

ත්ලත්?...ඔයාලේ ේෙඩ්

"නෑ... මලේ කිසිම ඇේලනෝමලිටි එකක් නෑ ලඩොක්ට'..." දුෂානිලේ ආශ්‍රයන් නිසා ඇලේ පියා වූ ලවෝල්ටේ ඇය ලල් පරීක්ෂාවන්ට ලයොමු ලකොට තිලකන කව වවදයවරයාට පැවසීමට ඇය ලනොකැමති වූවාය. ඇලේ ලල් කාණ්ඩය ලහොඳින් ඇය දන්ලන් ලම් නිසාය. ලකලසේ වූවත් ඇලේ ලල් වෙ කිසිම අසාමානයතාවයක් නැති කව දුෂානි ලහොඳින්ම දනී. "ලහොඳයි.. අපි ඔයාලේ ව'ඩ් එක පිළි න්නවා... ඔයලේ වයස කීයද?..." "දාහතයි...." "ලසොරි දුව.. වයස දහ අටට අයි හින්ද ලල් ලදන්න ඕන නම් ලප්රන්ේස්ෙලේ කැමැත්ත ඕන...." වවදයවරයා ස්ථිර ලෙස පැවසිය. "අයිලයෝ ඒ ලමොකද?... මම කැමති නම් ඒ ල ොල්ෙන්ල න් අහන්ලන ලමොකටද?..." "දුව.. ඒක තමයි ලරගියුලල්ෂන් එක... අපිට ඒකට පිටින් යන්න කෑ..." "හරි... මම තාත්තිට ලකෝල් එකක් අරල න ප'මිෂන් න්නම්..." දුෂානි වහාම ජිං ම දුරකථනලයන් ලවෝල්ටේට ඇමුලමක් ත්තාය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

563

"තාත්ති... මම දුෂානි..." "ඇයි දුව?... වේස් ද ලප්‍රොේෙම්... ආ යූ ඕලක් ඩාලින්?.." "අ'ඇම් ඕලක් තාත්ති... අලන් තාත්ති.. සමාධි අක්කි ඇක්සිඩන්ේ ලවො.. එයාට ේෙඩ් ලදන්න ඕන... මලේ ෲප් එක මැච් ලවනවා... මට ේෙඩ් ලදන්න තාත්තිල ප'මිෂන් ඕන... අලන් තාත්ති...ප්ලිස්..ප්ලිස් මට ප'මිෂන් ලදන්නලකො..." දුෂානි හැඟුම් කර ආකාරලයන් ඉල්ො සිටියාය. "වේ???.. යූ ආ' ගිවින් ේෙඩ්???... ආ' යූ මෑඩ් මයි ඩාලින්... ඔයාට පිස්සුද දුෂානි.. ඔයා තවම ලපොඩි මලයක්...ඔයා ලකොලහොමද ලෙලඩක්ට ේෙඩ් ලදන්ලන?... නෑ නෑ... මම ප'මිෂන් ලදන්ලන නෑ... අයි කාන්ේ ඩූ දැේ.." ලවෝල්ටේ තරලේ කියා සිටිලේය. "අලන් තාත්තීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ...ප්ලීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊස් තාත්ති... අලන් සමාධි අක්කිට ල ොඩක් අමාරුයි... අලන් එයා මැලරන්න පුලුවන් ේෙඩ් දුන්ලන නැත්නම්... අලන් තාත්ති...ප්ලීස්…. මට ලවන මුකුත් ඕන නෑ.... අලන් මට ප'මිෂන් ලදන්න ප්ලීඊඊඊස්...." දුෂානි හඬමින් කැ ෑපත් වූවාය. "දුෂානි... ඔයා මලේ දුව... මලේ රත්තරන් ලකල්ෙ... මට ඔයා විතරයි දුලවක්ට ඉන්ලන... මට කෑ ඔයාට කරදරයක් ලවන ලේකට ප'මිෂන් ලදන්න... අයි ෙේ යූ ලසෝ මච් ඩාලින්... " "තාත්ති..... ඉ ් යූ ෙේ මී...... ප්ලීස් ගිේ මී ප'මිෂන්...... ප්ලීඊඊඊඊඊඊඊස්.... අලන් තාත්ති... අක්කිල ජීවිලත් ලේර න්න මට ලහල්ප් කරන්න ප්ලීස්..." දුෂානිලේ සහ ලවෝල්ටේලේ කතාව අසා සිටි තාරකලේ සිංලේ ය තවත් වැඩි විය. ලවෝල්ටේ කියන ලදය ඔහුට නෑසුනත් දුෂානිලේ ආයාචනය ඔහුට ඇසුනි. දුෂානි ලමතරම් සමාධිට ආදරය


564

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

කරන කව වැටහුනු තාරකට සිංලේ ය සම විය.

සියුම් ප්‍රීතියක්ද ඇති

"දුෂානීඊඊ..... ඔයා තාත්තිල හැටි දන්නවලන?.. ආ.. මම කිේලවොත් කිේව... යූ අන්ඩ'ස්ටෑන්ඩ්?... මාත් එක්ක එකට එක කියන්න එන්න එපා... ඔයාට ේෙඩ් ලදන්න කෑ... එච්චරයි....ලඩෝන්ේ ලප්‍රස් මී.. ඕලක්?... " ලවෝල්ටේලේ ලම් කතාව නිසා දුෂානිලේ මුහුලණ් ලපනුම ලවනස් විය. ඇලේ මුහුණට දැඩි කවක් ආරූඪ විය. ඇලේ හුස්ම ැනිලම් ලේ ය වැඩි විය. "තාත්තීඊඊ..අහ්...අහ්හ්... මම තාත්තිල ජීන්ස් වලින් හැදුන තාත්තිල ම දුව... ඒ හින්ද මමත් තාත්ති වලේම තමයි... මමත් කිේලවොත් කිේවා.. තාත්ති මට ප'මිෂන් දුන්ලන නැත්නම් මම පිහියකින් මට ඇනල න මලේ ේෙඩ් ඔක්ලකොම එළියට දාො මම මැරිෙ යනවා... අහ්..අහ්.. තාත්තිට තාත්තිල දුව නැති ලවයි... මම සමාධි අක්කි එක්ක එකම මිනී ලපේටියක වෙට යනවා...." "නිංගීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ.... ලමොනවද ඔයා ලම් කියන්ලන?.. අලන්ඒඒඒ..." තාරක ඇලේ ජිං ම දුරකථනය තම අතට කල ේය. දුෂානි එයට ඉඩ දුන්ලන් නැත.

ැනීමට උත්සාහ

"ඉන්න අයිලය ලපොඩ්ඩක්.... තාත්තීඊඊඊ.... යූ හ'ඩ් වේ අයි ලසඩ්?... අයි මීන් ඉේ.. ඕලක්... ඉ ් යූ ලඩෝන්ේ ගිේ මී ප'මිෂන්... අයි විල් කිල් මයිලසල් ්... මම මැලරන එක මැලරනව... මම ආදලේ කරන සමාධි අක්කි නැුලව මට ජීවත් ලවන්න ඕන නෑ.... මම මැලරන එක මැලරනවමයි..." දුෂානිලේ ලම් දැඩි කතාලවන් ලවෝල්ටේ අන්ද මන්ද වී ගිලේය. තම ජාන වලින් ඉපදුන තම දියණියට තමාලේ තිගුණ ඇති කව


ලනොසැලෙන ලසලනහස

565

ඔහුට වැටහුනි. දුෂානි මුරණ්යි ැහැණු මලයකු කව ඔහු ලහොඳ හැටි දනී. ලවෝල්ටේ මද කල්පනාවකට වැටුනි. ඇතිවී තිලකන තත්ත්වය අනුව දුෂානිට අවසර දීම හැර ලවන කිරීමට ලදයක් ලනොමැති කව ඔහුට ඒත්ුල ගිලේය. "දුෂානි...." "ඉයස් තාත්ති?...." "ලඩොක්ට'ට ල ෝන් එක ලදන්න...." "ඕඕ තාත්තීඊඊඊඊඊඊඊඊ... තෑන්ක් යූ ලසෝ මච්... අයි ෙේ යූ තාත්තීඊඊඊඊ...." උේදාමයට පත් දුෂානි කෑ ැසුවාය. වවදය නියමයන්ට අනුව දුෂානිලේ ලසෞඛ්‍ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කෙ ලරෝහල් කාේය මණ්ඩෙය ඇය ලල් දීමට සුදුසු කව තීරණය කලල්ය. ඒ අනුව දුෂානිලේ ලල් ෙකා ත් වවදයවරු සමාධිට අතයවශය වී තිබුන හදිසි ශෙයකේමය සහ රුධිර පාරවියෙනය සිදු කල ෝය. ජීවිතයත් මරණයත් අතර සමකර ලවමින් තිබූ සමාධිලේ ජීවිතය දුෂානිලේ ලල් පරිතයා ය නිසා සුව අතට පත්වීමට පටන් ත්ලත්ය. ++++++++

දුෂානිලේ දුරකථන ඇමුලලමන් පසු ලවෝල්ටේට ඇතිවූලේ විස්තර කිරීමට අපහසු වයාකූෙ තත්ත්වයකි. දුරකථනය විසන්ධි කෙ ඔහු ඒ ලදස ඇස පිය ලනොලහො කො සිටිලේය. ඔහුට ඇතිවූලේ පරාධීන සිතිවිල්ෙකි. සහජලයන්ම දැඩි සිතක් ඇති පුේ ෙලයකු වූ ලවෝල්ටේ සිය පවුලල් සිට වයාපාර කටයුුල දක්වා සියල්ෙ පාෙනය කලේ යකඩ හස්තයකින් යුුලව තම හිුලමතයටය. ඔහු කිසිලවකුට


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

566

යටත් වූලේ නැත. එදිරිවාදීන් මුලිනුපුටා දැමීම ඔහුලේ ප්‍රතිපත්තිය විය. ලවෝල්ටේ තමා ත් තීරණයක් කිසිම දවසක කිසිම ලහේුලවක් නිසා ලවනස් ලකොට ලනොමැත. එලහත් අද දුෂානිලේ දැඩි ස්ථාවරය සහ තේජනය නිසා ඔහු ත් තීරණය ලවනස් කිරිමට සිදු විය. එක් අතකින් ලම් නිසා ඔහුට සියුම් සුලටක් ඇති විය. ඒ ඔහුලේ ධාුල වලින් උපත ෙද සිය දියණිය තමා ලමන්ම දැඩි සිතකින් යුුල තරුණියක කව ලත්රුම් ගිය නිසාය. එලහත් තම දියණිය ඉදිරිලේ තම ආධිපතයය බිඳ වැටීම ඔහුට දරා ත ලනොහැකි ලදයක් විය. තම අත තිබූ ජිං ම දුරකථනය ලදස සෑලහන ලේොවක් කො සිටි ලවෝල්ටේ, එම දුරකථනය පලසක දමා ලම්ස ොච්චුව විවෘත කල ේය. "රශ්මි..." ඔහු සිය පුේ ලික ලල්කම් වරිය ඇමතීය. "කමින් සේ...." රශ්මි පුටුලවන් නැගිට ලවෝල්ටේ ලවත පැමිණි ඔහුලේ උකුෙ මත වාඩිවී ල ෙ වටා අත් දමා ත්තාය. "රශ්මි.. ඔය වැලඩ්ට ලනලමයි මම කතා කලේ... ඔයා ලපොඩ්ඩක් එළිලයන් ඉන්න.. මට ප්‍රයිවේ ලකෝල් එකක් න්න තිලයනවා..." "ලසොරි සේ..." ලමලසේ කියූ රශ්මි කාමරලයන් පිටතට ගියාය. ලම්ස ොච්චුලේ තිබූ ඔහුලේ අතිශයින්ම ලපෞේ ලික ජිං ම දුරකථනය අතට ත් ලවෝල්ටේ එහි තිබූ අිංකයකට ඇමුලමක් ෙකා ත්ලත්ය. "ඔේ සේ... කියන්න...." ඇමුලම ෙැබූ පුේ ෙයා පැවසීය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

567

"ලසකස්තියන්... මම කියන ලේ ලහොඳට අහ න්නවා.. මම දැන් කියන්න යන හැම වචනයක්ම හරිම වැද ත්...." "කියන්න සේ... අපි සේ ලවනුලවන් මැරන්න වුනත් ෙෑස්තියි..." කටහඬ කාෙ කෙ ලවෝල්ටේ සහ ලසකස්තියන් අතර ඇති වූලේ ඉතාමත් රහසි ත ලදකසකි. ++++++++

හදිසි ශෙය කේමලයන් පසුව සමාධිලේ තත්ත්වය සුව අතට පත් වීමට පටන් ත්ලත්ය. ලමය සියලු ලදනාටම විශාෙ අස්වැසිල්ෙක් ලමන්ම ප්‍රීතිදායක තත්වයක් විය. ලකලසේ ලවතත් සමාධිට ශෙය කේමලයන් පසු විලේකය අවශය නිසා කිසිලවකුට ඇය කැලීමට අවසර ලනොෙැබිනි. ලමය තාරකට සහ සමාධිලේ මවට මහත් ආතතියක් ල න ලදන්නක් විය. "මචන් තාරක..ලපොඩ්ඩක් ඉවසපන් කන්...දැන් සමාධිට ජීවිත තේජනයක් නැහැලන.. ඔලපලේෂන් එලකන් රිකව' වුනාම අපිට කෙන්න පුලුවන්... ලමොකේද කන්.. උඹ ලදොස්තර ලකලනක් ලවන්න ඉන්න එලක් ලම්ව දැන න්න ඕනලන..." පසිඳු ඔහු සමනය කිරීමට පැවසීය. "ඒ වුනත් කන්... මම කවදාවත් සමාධිව ඉඹින්ලන නැුලව ල දර ගිහින් නෑ..." "අලන් ලම්... සමාධි සනීප වුනාට පස්ලස ඕන තරම් කිස් දීපන් එරිය'ස් එක්කම... " පසිඳු අනිත් අය හිනස්සමින් කීය. "ලම් තාරක... දුෂානි නිංගි තවම ලපොඩ්ඩක් වීක් ේෙඩ් දුන්නට පස්ලස... ලකල්ෙව ලහොඳට කො න්න ල දර එක්ක ගියාම.... මම


568

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

සමාධිල අම්මව අලප් ල දර එක්ක යනව... සමාධි ලහොස්පිේල් එලකන් එනකන් අපි ඟ ඉන්ද න්නවා...." අනුත්තරා කීවාය. "ඒක ලහොඳයි අනූ... අම්මව ඔය ල ොල්ෙන්ල ල දර නවත්ත න්න.. නැත්නම් අම්මට තනියම ල දර ඉන්න කෑ... ඔේ අනූ... මම දුෂානි නිංගිව ඇහක් වලේ කො න්නවා... මලේ සමාධිට ලදලවනි පාරට ජීවිතය දුන්ලන දුෂානි නිංගි... සමාධි වලේම නිංගිත් දැන් මලේ ඇඟට එකුල ලවො ඉවරයි... එක කඩවැෙ කඩාල න ආපු නිංගිලයක්ට වඩා සිය ගුණයක් මම නිංගිට ආදලරයි..." තාරක සිංලේදි ලවමින් කීය. "අලන් ඔේ පුතා.. දුෂානි දුව දැන් මලේම දුලවක් වලේ... සමාධිලේ ඇලේ දැන් දුෂානි දුවල ලල් දුවනව.. ඉතින් එයත් මලේම දුලවක් වලේ... දුෂානි මලේ ලපොඩි දුව දැන්...." සමාධිලේ මව කඳුලු සෙමින් කීවාය. "මටත් ඒ වලේම හිලතනව නැන්ලද.... ලම් නැන්ලද.... සමාධි ලවෝඩ් එකට ල නාවට පස්ලස මම සමාධි ඟ ඉන්නව.... නැන්ද දි ටම ඉන්න ඕන නෑ.... මම සමාධි ඟ ඉන්නම්.... තාරක... ඔයා ලජොේ එක කරල න යන්න... හවසට ඇවිල්ෙ කෙන්න පුලුවන් ලන....." අනුත්තරා කීවාය. "අලන් අනූ... ඔයාට ලකොලහොම තෑන්ක් කරන්නද මන් දන්ලන නෑ..... මමත් සුමානයක් නිවායි දාන්න හිතාල න ඉන්ලන... " "තාරක... සමාධි මලේ ලහොඳම යාලුවා... මම ලම්ක කරන්ලන හරිම සන්ලතෝලසන්....." අනුත්තරා කඳුලු පිස දමමින් කීවාය. "ලම්...උෂාන්ටයි ඩිොනිටයි ලම් ැන මුකුත් කියන්න එපා.. ඒ ල ොල්ලෙො බිය ම ඉඳන් ලහොඳටම කය ලවයි.... පස්ලස ලහමිහිට කියමු....." පසිඳු ලයෝජනා කලල්ය. "ඔේ ඔේ... එලහම කරමු....." තාරක එකඟ විය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

569

සමාධිට ප්‍රතිකාර කරන කණ්ඩායලම් වවදයවරයා ඔවුන් සිටින තැනට පැමිණිලේය. "මට ලපොඩ්ඩක් සමාධිල අම්මටයි.. මිස්ට තාරකටයි කතා කරන්න ඕන... සමාධිලේ ට්‍රීේමන්ේ ලප්‍රොලටොලකෝල් එක ැන කියන්න...." ලමලසේ කියූ වවදයවරයා ඔවුන් ලදලදනා කැටුව සායන කාමරයට ගිලේය. "ලහොඳයි.. .ඉස්ලසල්ෙම මම කියන්න ඕන… මිස් දුෂානිව දවස් ලදක ුලනක් ලහොඳින් කො න්න ඕන... මහන්සි ලවන්න ලදන්න එපා... නියුට්‍රිෂස් කෑම ලදන්න ලහොඳට...." වවදයවරයා පැවසීය. "ඔේ ලඩොක්ට'... මම නිංගිව පණ වලේ කො න්නව... ලකොලහොමත් මම සුමානයක් නිවායි දාන්න ඉන්ලන..." "ඒක ලහොඳයි... දැන් සමාධි ැන කතා කරමු... සමාධිල ඔලුලව ුලවාලෙට අපි ස'ජරි එකක් කරා... ඇන්ටිකයටික් ඉන්ලජක්ෂන්ස් අපි ඕන ප්‍රමාණයට ලදනවා.. එතලකොට ුලවාලල් සනීප ලවයි... ලකොණ්ලඩ ලපොඩ්ඩක් කපන්න වුනා.. හැකැයි ඒක වැලවයි ඉස්සරහට... දැන් අපි කෙන්න ඕන කකුෙ ැන... දකුණු කකුලල් ටිබියා ලකෝන් එක කැඩිෙ ලවන් ලවො..... ටිබියා කියන්ලන ප්‍රධාන අස්ථිය...." "අලන් ලඩොක්ට'.. සමාධිට ඉස්සරහට ඇවිදින්න අමාරු ලවයිද?....." තාරක චකිතලයන් ඇසීය. "හරියට ලසේ කලේ නැත්නම් එලහම ලවන්න චාන්ස් එකක් තිලයනව...." "අලන් මලේ දුවට එලහම ලවන්න එපා ලදයියලන්ඒඒඒඒ...." සමාධිලේ මව සිංලේ යට පත් වූවාය.


570

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"අම්ලම්... අපි හැම උත්සාහයම න්ලන එලහම ලනොලවන්න තමයි.... ලහොඳයි... ලම් වලේ කකුලෙ අස්ථි බිඳීමක් හදන්න දැන් නවීන ක්‍රම තිලයනවා... දැන් තිලයන ලහොඳ අත් හදා කෙපු ක්‍රමයක් තමයි ටයිලේනියම් ඉන්ට්‍රාලමයිෙරි ලරොඩ් එකක් ලන්ල් කරන එක.... ඒක කරාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැුලව ලනෝමල් විදියට ඇවිදින්න පුලුවන්...." "ඉතින් ලඩොක්ට' අපි ඒ විදියට කරමුලකො...." තාරක කීය. "ඔේ මට ලත්ලරනවා.. ඒත් ලපොඩි ප්‍රශ්නයක් තිලයනවා... ලම් ඔලපලේෂන් එක ආණ්යිලවන් න්ඩ් කරන්ලන නෑ... ඒක හින්ද ලම්කට යන වියදම ඔයල ොල්ෙන්ට දරන්න සිේධ ලවනවා... වියදම ටිකක් වැඩියි.... ල ොඩක්ම මැටීරියල් වෙට යන වියදම තමයි.. අපි ඔලපලේෂන් එක කිසි වියදමක් නැුලව ලම් ලහොස්පිේල් එලක් කරනවා...." "ලඩොක්ට'... මම හිඟා කාෙ හරි ඕන කරන වියදම ලහොයා න්නවා.. අපි සමාධිව සනීප කරමු...." තාරක ස්ථිරවම කීලේය. "ලහොඳයි තාරක... එලහනම් ඔය ල ොල්ලෙො වියදම දරන්න කැමති නම් ඇවිත් ලමඩිකල් ල ෝම්ස් ටික පුරවන්න...." තාරක සහ සමාධිලේ මව සායන කාමරලයන් පිටතට පැමිණිලේ සිලත් ලදගිඩියාවක් ඇතිවය. ලම් වියදම ලසොයා ැනීම ඔවුනට ලල්සි කාේයයක් ලනොලේ. "පුතා.. මම ලේ උ ස් තියෙ හරි ලකල්ෙල කරනවා...." සමාධිලේ මව ස්ථිරවම කීවාය.

කකුෙ සනීප

ඔවුන් කාමරලයන් පිටතට පැමිලණන විට මේවින් සහ විමො එහි පැමිණ සිටිලයෝය. "මාලම්... මාමාෙ ලකොලහොමද දැන පුදුමලයන් ඇසීය.

ත්ලත්?...." තාරක


ලනොසැලෙන ලසලනහස

571

"අපි සුපේ මාකේ එකට ගියාම සමාධිල ලකොස් මාත් එක්ක කිේව... ඒ මන්ම අපි දුවල න ආවා.... අලන් පුතා... දුවට දැන් ලකොලහොමද?...." මේවින් ඇසීය. "දැන් නම් සීරියස් නැහැ මාලම්... ඒත්..." "ඇයි පුතා ඒත් කිේලව?...." "නෑ මාලම.... සමාධිල කකුලෙ ඔපලේෂන් එකට ලෙොකු වියදමක් යනවා... අපි ඒ ැන තමයි ලම් කල්පනා කර කර හිටිලය....." "පුතා...... සමාධි දුව ලවනුලවන් ඕන ලදයක් කරන්න මම ෙෑස්තියි... වියදම කෙන්න එපා... ලකොච්චරද ඕන කරන ාණ?.... ඒක මට කියන්න... ආයිත් ලදපාරක් හිත හිත ඉන්න එපා.... " "අලන් මාලම්... මාමට ල ොඩාක් පින් සිේධ ලවනව සමාධිට ලම් ලවන පිහිටට....." "පුතා... සමාධි කියන්ලන මලේම දුලවක්... සමාධිට උදේවක් කරන්න ෙැලකන එක මට ලෙොකුම ලෙොකු සන්ලතෝසයක් පුතා... ඉක්මනට ඔපලේෂන් එක ෙෑස්ති කරන්න කියන්න..." සමාධිලේ පාදයට කෙ යුුල ශෙය කේමලේ වියදම මේවින් සම්පූේණලයන්ම දැරීමට ඉදිරිපත් වූලේ ඉමහත් සුලටකිනි. සමාධි ආදරය කරුණාව සහ දයාව පිරි හදවතකින් යුුල තරුණියකි. ආපදා විපත්ති ලකලනකුට සිදුවීම ලනොවැ ැක්විය හැකි ලදයකි. එලසේ වූවත් ධේමලේ හැසිලරන කාරුණික පුේ ෙලයකු එම ධේමය විසින්ම ලකලසේ ලහෝ ආරක්ෂා කරනු ෙකයි. ++++++++


572

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

ලල් දීලමන් තරමක් ලවලහසට පත්වී සිටි දුෂානි, තාරක සහ ඔහුලේ මව විසින් ඉතාමත් ආදරලයන් රැක කො ත්ලතෝය. නිලවසට ගිය පසු තාරක නිතරම ඇය අසලින් සිටිලේය. "අලන් නිංගි..... ඔයාට ලකොලහොමද ෆීල් ලවන්ලන?....." එදින ලරෝහලල් සිට නිවසට පැමිණි පසු සාෙලේ සැටිලේ දුෂානි සම වාඩිවී ඇය ුලරුලු ලකොට ල න සිටි තාරක ඇසීය. ලල් දීම නිසා දුෂානි මදක් දුේවෙව සිටියාය. "මට ටිකක් ටය'ඩ් වලේ දැලනනව අයිලය…. එච්චරයි... ලවන කිසිම අමාරුවක් නෑ.. අ'ඇම් ඕලක් අයියා.. ලඩෝන්ේ ලවොරී... හි.හි.හි...." දුෂානි තාරකලේ උරහිලසේ හිස තකා ල න කීවාය. "ඔයා වැඩිය මහන්සි ලවන්න එපා දවසක් විතර යනකන්... ලඩොක්ට' එලහමලන කිේලව... මම ඔයා ඟින්ම ඉන්නවා නිංගි...." තාරක ඇලේ හිස ආදරලයන් සිඹිමින් කීය. "අලන් ඕන නෑ අයිලය... ඔයා ලහට උලේ ලහොස්පිේල් එකට යන්න.. ලහට උලේ අක්කිල කකුලෙ ඔපලේෂන් එක කරනවලන.. ඉතින් ඔයා අක්කි ඟින් ඉන්න ඕන... නැන්ද ඉන්නවලන මාව කො න්න...." "මට ඔයාව දාෙ යන්න හිලතන්ලන නෑ නිංගි.... නිංගි.... මට දැන් දැලනන්ලන ඔයා මලේම ඇලේ කෑල්ෙක් හැටියට... ඔයා සමාධිට ජීවිතය දුන්නා... ඔයා ඔයාල තාත්ති එක්ක රණ්යි කරෙ ඔයාල ජීවිතය ැනවත් හිතන්ලන නැුලව අක්කිට ලල් දුන්නා... මට වාවන්ලන නැහැ නිංගි.... අලන් මලේ චූටි නිංගියාආආආආ ආආආආ....." තාරක උුලරා ගිය සලහෝදර ලප්‍රේමලයන් දුෂානිට හාදු වැස්සක් දුන්ලන්ය. "අලන් අයිලය.. අක්කිට ලමලහම ලහල්ප් එකක් කරන්න හම්ක වුන එක මලේ ෙයි ් එලක් ලෙොකුම ලෙොකු සන්ලතෝසයක්


ලනොසැලෙන ලසලනහස

573

අයිලේ..... මට තිලයන සන්ලතෝලසේ කියන්න වචන නෑ... අයි හැේ ලනෝ ව'ඩ්ස් ටු ලසේ දැේ අයියාආආආආ....." "අලන් මලේ නිංගීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ...." තාරක දුෂානි තදින් ුලරුලු ලකොට ඇස් වලින් කඳුලු වෑස්සුනි.

ත්ලත්ය. ලදලදනාලේම

"අම්ලම්... ලම් ලමොලකෝ අයියයි නිංගියි එකට ුලරුලු ලවො අඬන්ලන?.. ආ..." එතැනට පැමිණි තාරකලේ මව ඇසුවාය. "අපි ඇඬුලව නෑ... අපිට තිලයන සන්ලතෝලසට කඳුලු ආවා... ලන්ද නිංගි...." තාරක කීය. "මන් දන්නව පුතා.. ලම්...නිංගිට වැඩිය මහන්සි ලවන්න ලදන්න එපා.. හරිද?...." "අලන් නෑ අම්මා... මම ලම්කිව පණ වලේ කො න්නවා.... ලන්ද නිංගිලයො.... ස්ස්ස්.. අම්ලම් ලම...ලඩොක්ට' කිේවලන නිංගිට ලහොඳට නියුට්‍රිෂන් ලදන්න කියෙ... ඉන්න නිංගි... මම ලනස්ටලමෝල්ේ එකක් හදා ල න එන්න...." "අලන් අලන්... ජීවිලත්ට ලනස්ටලමෝල්ේ තියා ලත් එකක් වත් හදපු නැති එක්ලකනාල තිලයන කතාව කෙන්නලකො... ලම් පුලත්... මම නිංගිට ලහොඳට කන්න දුන්න... දැන් ඔයා ලනස්ටලමෝල්ේ දීෙ නිංගිව උස්මුරුලත කරන්නද ෙෑස්තිය?... ලදොස්තර ලකලනක් ලවන්න හිටියට කිසිම ලදයක් ඒව ැන දන්ලන නෑ.. හි.හි.හි...." මව කීවාය. "හූ...හූ..හූ.. ලදොස්තර මහත්තයට මාර සවුත්ුලව..හූඌඌ...." දුෂානි විහිළු කොය.


574

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"අලන් නිකන් ඉඳපන් උඹ.. දඟ ලකල්ෙ....." කණ යන්තම් මිරිකා සුරතල් කලල්ය.

තාරක ඇලේ

"දුෂානි දුව.. දැන් ඔයා නිදා න්න... ඔයාට ල ොඩක් විලේකය ඕනලන... ලම් අයියත් එක්ක මල් කඩන්න ගිලයොත් අද නිදා න්න හම්ක ලවන්ලන නෑ...." මව කීවාය. "ම්ම්ම්... මම මල් කැයිලව නෑ.. මම නිංගිව කො විතරයි....."

ත්තා

"අලන් ඔයාල කො ැනිල්ෙ... දැන් ඔයා නිදා න්න දූ... මම ඇඳට අලුත් ෂීේ එකකුත් දැම්මා...." "අලන් නිංගි....මට කෑ ඔයාට තනියම නිදා න්න ලදන්න... අම්ලම... අම්මට කැරිද නිංගි එක්ක නිදා න්න?...." තාරක මවල න් ඇසීය. "ඔයාට පිස්සුද අයිලය?... මට පුලුවන් තනියම නිදා මට කිසි අමාරුවක් නෑ...."

න්න...

"එලහනම් ලමෝකයිල් එක ඟින්ම ස්ටෑන්ඩ් කයි තියා න්න... ලමොකක් හරි ඕන නම් මට ලප්‍රොම්ේ කරන්න... හරිද?...." "අම්ලමෝ හරි හරි... ලම් අයියල න් නම් ලේලරන්න කෑලන නැන්ලද... හි.හි.හි...." නිදා ැනීමට ගිය නමුත් තාරකට නින්ද අසෙකටවත් ආලේ නැත. සමාධි ැන සිතමින් ඔහු අවදිව කල්පනා කලල්ය. "අලන් මලේ සමාධි දැන් ලහොස්පිේල් එලක් තනියම.. අලන් මට ලකල්ෙව හරියට කෙන්න හම්ක වුලනත් නෑ.. අලන් සමාධි... මට ඔයා නැුලව ඉන්න කෑ පැටිලයො... මට ඔයාව ඉඹින්න ඕන... ුලරුලු කර න්න ඕන මලේ වස්ුලලේ...."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

575

ලමවැනි සිතිවිලි වලින් තාරක මහත් පීඩාවකට පත් ලවමින් නිදි නැතිව සිටින විටදී ඔහුලේ දුරකථනය නාද විය. "අලන් අයිලේ... මට නින්ද යන්ලන නෑ අයිලේ..... මට අක්කිව මතක් ලවනව..." "හ්ම්.. මටත් එලහමයි නිංගි... මම කවදාවත් අක්කිව ඉඹෙ නැුලව ඉඳෙ නෑ... මට පිස්සු වලේ නිංගි... අලන් කෙන්න.. අක්කි අද ලහොස්පිේල් එලක් තනියම... ඟ කවුරුත්ම නෑ...." "අයිලේ... අයි ෆීල් ලසෝ ලෙෝන්ලි..... " "ඉන්න නිංගි...මම ඔයා ඟට එන්න...." තාරක දුෂානිලේ කාමරයට යනවිට ඇය ඇඳ මත වාඩිවී නිකට දෑත් මත තකාල න සිටියාය. "ඇයි නිංගි.... ඔයාට අප්ලසේද?....." ඇය ුලරුලු ලකොට ත්ලත්ය.

තාරක යහලන් වාඩිවී

"ස්ස්ස්ස් නිංගි.. ඔයාල ඇඟ ටිකක් රස්ලන් වලේ.. ඔයාට උණ වලේ ලත්ලරනවද?....." "නෑ අයිලේ... ඒත්...මට..ම්.. මට හරි අප්ලසේ අයිලේ...." "ඒ ලමොලකෝ නිංගි?..... අලන් කියන්නලකො..." "අයිලය... මට තාත්ති ැන කයයි අයිලය....." "ඒ ඇයි නිංගි?......" "තාත්ති කවදාවත් එයා ත්ත ඩිසිෂන් එකක් ලවනස් කරෙ නෑ... ඒත් අද එලහම කරා මම හින්ද.... ඒ වුනත් තාත්ති කවදාවත් කාටවත් පරදින්න කැමති ලකලනක් ලනලමයි... ඒ හින්ද මට කයයි අයිලේ.... "


576

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"අලන් නිංගි... ඔයා ලම් එක එක ලේවල් ඔලුලව තියාල න නිකන් අප්ලසේ යනවා.. ලමොනව හරි ලදයක් වුලනොත් අපි ඒක ඒ ලවොවට කො නිමු.... ඉන්න මම ඔයා එක්ක නිදා න්නම්…. තනියම ඉන්න හින්ද තමයි ඔයාට ලම් කහු බූත හිලතන්ලන....." තාරක දුෂානි යහන මත ලහොවා ඇය ුලරුලු ලකොට ත්ලත්ය. දුෂානි දරුලවකු ලසේ ඔහුට ුලරුලු වී කදා ත්තාය. ඇලේ සිරුලේ උණ තිය මදක් තිලකන කව තාරකට වැටහුනි. එලහත් එය එතරම් ණන් ත යුුල ලදයක් ලනොවන කව ඔහුට ලත්රුම් ගිලේය. ලමය ඇලේ කම්පන භ්‍ාවය සහ ලතලහේටුව නිසා ඇතිවූ තත්ත්වයකි. මද ලේොවකින් දුෂානි නින්දට වැටුනාය. තමාට ුලරුලු වී කුඩා දරුලවකු ලමන් නිදන දුෂානි ලදස තාරක මහත් ආදරලයන් කො සිට ඇලේ හිස සහ ලදලකොපුල් ලසමින් පිරිමැේලේය. තාරකලේ සිලත් කිසියම් ලදගිඩියාවක් ඇති විය. එලහත් ඒ ැන වැඩි දුර සිතීමට ලපර ඔහු නින්දට වැටුලන්ය. ++++++++

පසුදින උදෑසන සමාධිලේ පාදලේ ශෙය කේමය සිදු කරන ෙදී. ශෙය කේමයට සෑලහන ලේොවක් ත වූවත් එය සාේථක වූ කව වවදයවරු සමාධිලේ මවට සහ තාරකට පැවසූහ. ලමය සියලු ලදනාලේම සැහැල්ලුවට සහ ප්‍රීතියට ලහේුල විය. අුලරු ආකාධයක් ඇති ලනොවූවලහොත් දින ුලනකින් සමාධිට ලරෝහලෙන් පිටවිය හැකි කව වවදයවරුන්ලේ මතය විය. ලකලසේ වූවත් ඇලේ පාදය ටික කෙක් යනුලරු සම්පූේණයන්ම සක්‍රිය ලනොවන නිසා ඇයට කිහිලි කරු ලහෝ ලරෝද පුටුවක ආධාරලයන් මන් කිරීමට සිදුවනු ඇත. රිය අනුලලේ කරපත කම හා සසඳන විට ලමය සුලු අපහසු තාවයකි. ඇලේ ලමො ලේ අභ්‍යන්තර රුධිර වහනයක් සිදු ලනොවීම මහත් වාසනාවකි.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

577

ශෙයකේමලයන් ප්‍රකෘති සිහිය ෙකන ුලරු ඇය කැලීමට කිසිලවකුට අවසර ෙැබුලන් නැත. හදිසි අනුලර සිදුවූ පසු ලමලතක් සමාධි කැලීමට ලනොහැකි වීම ැන තාරක මහත් ආතතියකට පත් වී සිටිලේය. එලහත් ඔහු ලකලසේ ලහෝ ඉවසා සිටිලේය. එදින ලරෝහෙට තාරක, සමාධිලේ මව, අනුත්තරා සහ මේවින් පැමිණ සිටිලයෝය. සමාධි භ්‍ාරව සිටින වවදයවරයා ඔවුන් ඇමතීය. "ලහොඳයි... ඔක්ලකොම කේටිය එන්න රූම් එකට..මට කතා කරන්න ඕන...." සියලු ලදනාම සායන කාමරයට ල ොස් අසුන් ත්හ. "සමාධිල කකුලෙ ඔපලේෂන් එක ලහොඳට සිේධ වුනා... තව පැයකින් විතර සමාධි රිකව' වුනාට පස්ලස අපි ලනෝ'මල් ලවෝඩ් එකට දානව.. එතලකොට කෙන්න පුලුවන්.. හැකැයි මයව වැඩිය මහන්සි කරන්න එපා... ඔලුලව ුලවාලෙටයි කකුලෙ ුලවාලෙටයි අපි ඇන්ටිකයටික්ස් ලදනවා.. ඒ හින්ද ඒවා ඉක්මනට සනීප ලවයි.. ලවන ප්‍රශ්නයක් ආලව නැත්නම් සමාධිට දවස් ුලනකින් විතර ල දර යන්න පුලුවන්... ආයිත් සුමාන ලදකකින් O.P.D එකට එක්ක එන්න... කකුෙ ලපොඩ්ඩ ලපොඩ්ඩ ලනෝ'මල් කර න්න ෆිසිලයොලතරපි කරන්න ඕන.... හැකැයි ලහොඳටම ලහොඳ ලවනකන් කකුෙ එක විදියට තියා න්න ඕන ටික කාෙයක්.. සමාධිට ලනෝ'මල් විදියට ඇවිදින්න පුලුවන් ලවනව… ඒ ැන කය ලවන්න එපා... හැකැයි එතකන් ක්‍රචස් හරි වීල් ලචයා' එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න ඕන... වැඩිය තනියම එලහ ලමලහ යන්න ලදන්නවත්.. අඩමාන වැඩ කරන්නවත් ලදන්න එපා සම්පූේණලයන් කකුෙ ලහොඳ ලවනකන්... මම කියපුව ලත්රුනා ලන?.... " "ඔේ ලඩොක්ට'...." තාරකත් සමාධිලේ මවත් කීලවෝය.


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

578

"ලහොඳයි... මට තව කාරණා ලදකක් කියන්න තිලයනවා... ලම්ව ලමඩිකල් ලේවල් ලනලමයි... ඒත් වැද ත් ලේවල්... ප ලවනි එක...ලම් ඇක්සිඩන්ේ එක සම්කන්ධලයන් ලපොලිස් පරීක්ෂණ පටන් අරන් තිලයනවා.. ඒකට ලහේුලව ලම් ඇක්සිඩන්ේ එක ලවන්න ලහේුල වුන ටිපේ එක ලපොලිසියට තවම ලහොයා න්න කැරි ලවො තිලයනවා... ඒ හින්ද ලපොලිසියට යමක් ඕන වුලනොත් ඔයල ොල්ලෙො ලහල්ප් කරන්න ඕන...." "ලහොඳයි ලඩොක්ට'...." "ලදලවනි කාරණය තමයි අපි පිළිපදින්න ඕන මාේ ආරක්ෂක ක්‍රම... අද ෙිංකාලව රථ වාහන නීතිලය හැටියට සීේ ලකල්ේ දාන්න ඕන ඉස්සරහ සීේ ලදලක් විතරයි... මම දන්ලන නෑ කවුද ලම් නීතිය ල නාලව කියෙ... ඒත් ඒක හරි ලදයක් ලනලමයි... වාහනයක් ලේ ලයන් යන ලකොට ඉස්සරහ සීේ විතරක් ලනලමයි...පස්ලස සීේ වෙ අයටත් ඒ වලේම අනුලරක් තිලයනවා... දැන් කෙන්න සමාධි පස්ලස සීේ එලක් සීේ ලකල්ේ එක දාෙ හිටිලේ නෑ.. ඒ හින්දා තමයි එයාට ලම් වලේ ුලවාෙ වුලන්... සීේ ලකල්ේ දාෙ හිටියනම් ලම් වුන ලදයින් සීයට දහයක්වත් ුලවාෙ ලවන්ලන නෑ... කෙන්න..ඩ්‍රයිවේ ලකල්ේ දාෙ හිටිය හින්ද එයාට සුලු ුලවාෙ විතරයි වුලන්... ලදන්නම හිටිලය එකම වාහනලය.... සමාධි හරිම ෙකී ල ොඩක් සීරියස් ුලවාෙ ලනොවී ලේලරන්න... ඒ හින්ද හැලමෝම ලහොඳට මතක තියා න්න.. වාහනයක ඉස්සර පස්ස කියෙ නැහැ..නිතරම සීේ ලකල්ේ දාල න යන්න... විලශේෂලයන් ලපොඩි මයින්ට... ලම්ක හරිම වැද ත් ආරක්ෂක ක්‍රියා මාේ යක්...." "ලකොලහොම ස්ූනතියි ලඩොකට'... අපිට ලහොඳට ලත්රුනා...." සියලු ලදනාම කියා සිටියහ. වවදයවරයා දුන් ලම් උපලදස ඉතාමත්ම වැද ත් රථවාහන ආරක්ෂක රීතියක් කව සැමටම වැටහුනි.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

579

++++++++

සමාධිට ප්‍රකෘති සිහිය ෙැලකන විට ඇලේ ඇඳ අසෙ තාරක සහ ඇලේ මව සිටිලයෝය. දිගු සිහිනයකින් අවදි වූවාක් ලමන් සමාධි ලසමින් දෑස් විවෘත ක ාය. "තා....ර...ක.....අ..අම්..මීඊඊඊ......" මහත් ආයාසලයන් ලකඳිරුවාය.

සමාධි ලසමින් එලහත්

"අලන් සමාධීඊඊඊ... අලන් මල මැණික... මල වස්ුලව... අලන් මලේ පණ... මම ඔයා ඟ ඉන්නව මලේ රත්තරන් ලකල්ලල්ඒඒඒ....." තාරක ඇලේ හිලසේ ුලවාෙයට ලනොදැලනන ලසේ ඇලේ න ෙ ලසමින් සිඹ ඇය සිප ත්ලත්ය. ඔහුලේ දැසින් කඳුලු කඩා වැටුනි. සමාධි ලසමින් අත ඔසවා ඔහුලේ උරහිස අල්ො ත්තාය. "අලන් මලේ සුදු දුව... ඔයාට බුදු සරණයි මලේ දූ ලපොඩ්ඩි.... ඔයාට කවදාවත් වැරැේදක් ලවන්න නෑ මල දූ... මට ඒක විස්වාසයි...." සමාධිලේ මව කඳුලු සැලුවාය. සමාධි අනිත් අතින් තම මව අල්ො ත්තාය. "අ..අලන... ම..මල අම්මීඊඊ?...."

අම්මීඊඊ..... ම..මට ..ලම්..ලමොකද වුලන

තිලදනා එකිලනකාලේ ස්පේශලයන් ඔවුන්ලේ ආධයාත්මික කැඳිම වින්දනය කලෙෝය. "මල මැණික... වුන ලේවල් දැන් අමතක කරන්න ලකල්ලෙ... අපි ඉස්සරහ ැන හිතමු... ඔයා ඉක්මනට සනීප ලවන්නලකො... අපිට ඊට පස්ලස ඉස්සර විදියටම ඉන්න පුලුවන්..." තාරක ඇලේ කම්මුෙ ලසමින් පිරිමදිමින් කීලේය.


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

580

"අලන තා..තරක.. ම..මට මතක කාේ එක ලපරලෙනව විතරයි...." "සමාධි...මම කිේවලන වස්ුලව... දැන් ඒව අමතක කරන්න...ඔයාට දැන් ල ොඩක් ලහොඳයි... ලම් කකුෙ සනීප ලවන්න ටිකක් කල් යයි... ඊට පස්ලස ඔක්ලකොම ලනෝ'මල්..." තාරක කීලේය. "මල කකුෙට ලමොකේද ලවො තිලයන්ලන තාරක?...." "කකුල් ෙැක්ච' ලවො.. දැන් ඒක හරියටම හරි තිලයන්ලන.. ඒ හින්ද ඔක්ලකොම දැන් හරි සමාධි....."

ස්සෙ

"මල ඔලුවට ලමොකේද ලවො තිලයන්ලන?....." "ඔලුව පිටින් ුලවාෙ ලවො... ඒ ුලවාලෙට ලපොඩි ඔපලේෂන් එකක් කරෙ තිලයන්ලන... ඒක දවස් කීපයකින් ලහොඳ ලවයි සමාධි.... දැන් ඔක්ලකොම හරි... ඔයා ලරස්ේ කරන්න.. අපි ඔක්ලකොම ඔයා ඟ ඉන්නවා...." "ලකෝ දුෂානි නිංගි?...." "නිංගි ල දර සමාධි... නිංගි තමයි ඔයාට ේෙඩ් දීෙ ඔයාව සනීප කලේ සමාධි....." "අලන් ඇත්තද?... අලන් මට නිංගිව කෙන්න ඕන... නිංගිව එක්ක එන්නලකෝඕ.... මට නිංගිව ඉඹින්න ඕන..." "හරි සමාධි... නිංගි තාම ලපොඩ්ඩක් වීක්... මම හවසට එක්ක එන්නම්ලකො...." ලමලතක් ලේො පිටත සිටි අනුත්තරා සහ මේවින් සමාධිලේ ඇඳ අසෙට ආලවෝය. "සමාධීඊඊඊඊ....."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

581

අනුත්තරා සමාධිලේ අත ඉඹිමින් කීවාය. ඔලුලේ සහ කකුලල් ුලවාෙය නිසා අනුත්තරා සමාධි වැ ඳ ැනීමට තැත් ලනොකොය. "අනූ..අලන..අනූ...." සමාධි කඳුලු සෙමින් කීවාය. "සමාධි.. ඔයාට කවදාවත් නරකක් ලවන්ලන නෑ ලකල්ලෙ... ලම්ක ලපොඩි කරුමයක් විතරයි... දැන් ඒක ඉවරයි... ඔයා සනීප ලවනකන් මම ඔයාව කො න්නවා....." අනුත්තරා ලදලනතින් ආ කඳුලු පිස දමමින් කීවාය. "අලන් අනූ... ලපොඩි කාලෙ ඉඳන් අපි ලදන්න එකටලන හිටිලය ලකල්ලෙ...." සමාධි සිංලේදී වූවාය. "ඒක හැමදාටම එලහමයි සමාධි...." "සමාධි...ඔයාල කකුලෙ ඔපලේෂන් එකට ඕන සල්ලි දුන්ලන ලම් මේවින් මාමා තමයි..." තාරක කීලේය. "අලන්ඒඒඒ.. මේවින් මාලම්... මාමට ල ොඩක් පින් මාලම මට කරපු ලම් උදේවට.... මට ස්ූනති කරන්න වචන නෑ මාලම්....." සමාධි ඇඬුම් කර හඬින් කීවාය. "සමාධි දූ..ඔයාට පිස්සුද... ඔයාට ලම් උදේව කරන්න ෙැබුන එක තරම් සන්ලතෝසයක් මට තවත් නෑ... ඔයා මලේම දුලවක් සමාධි... මට දැලනන්ලන පුදුම සන්ලතෝසයක්.. දැන් ඔයා ඉක්මනට සනීප ලවන්නලකො....." මේවින් සමාධිලේ අත අල්ොල න කීලේය. "සමාධි... මම ඔයා ඟ ඉඳල න ඔයාව කො න්නව ලහොස්පිේල් එලක් ඉන්න කාලෙ.. ලහොඳද ලකල්ලෙ... අම්මයි මමයි මාරුලවන් මාරුවට ඔයාට සාත්ුල කරනවා... ල දර ගියාට පස්ලසත් එලහමයි.... ලහොලඳේ..." අනුත්තරා කීවාය.


582

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"අලන් අනූ...ඔයාට ල ොඩක් පින් අනූ... මට කරන ලම් සාත්ුලවට...." "සමාධි.. මේවින් මාමා කිේව වලේ..ලමලහම කරන්න ෙැබුන එක මට ලෙොකු සන්ලතෝසයක්.... ඔයා වලේ හදවත ආදරලයන් පිරුන ලකලනක්ට සාත්ුල කරන එක ලකොච්චර සුලටක්ද..." "ලම් ඒක ලනලමයි... දැන් ලම් කුරුළු ලජෝයිවට ලපොඩ්ඩක් එකට ඉන්න දීෙ අපි එළියට යමුද.. හි.හි.හි..." මේවින් කීය. "ආ ඔේ ඒක ලහොඳයි... අපි ලපොඩ්ඩක් එළියට යමු...." අනුත්තරා සිනා ලසමින් කීවාය. තාරක පමණක් ඇඳ අසෙ සිටියදී අන් සියලු ලදන එළියට ගිලයෝය. "සමාධි…. අලන් මට ඊලය නින්ද ගිලේ නෑ ලකල්ලෙ... මට විතරක් ලනලමයි නිංගිට නින්ද ගිලයත් නෑ...." "මම දන්නව පැටිලයො.. ඔයා මට ලකොච්චර ආදලරයිද කියො... ඒ ආදරය තමයි මාව ලම් ඇක්සිඩන්ේ එලකන් ලෙොකු ලදයක් ලනොවී ලේර ත්ලත...." "නෑ සමාධි... ඒ ඔයාල තිලයන ෙස්සන.. ආදරය පිරුන හිත හින්දා... ඔයාට කවදාවත් වැරැේදක් ලවන්ලන නෑ ලකල්ලෙ... ලම්ක ලපොඩි කම්ප් එකක් විතරයි....." "අලන් තාරක... අලප් එන්ලේ තමන්ේ එකට තව දවස් නමයයි තිලයන්ලන... අලන් මම ලකොලහොමද ලම් විදියට ඒක කරන්ලන?..." සමාධිට ඇඬුනි. "සමාධි.. එදාට අලප් එන්ලේ තමන්ේ එක න්නවා... ලමොන ලේ වුනත් එදාට ඒක න්නවා.. මම ඔයාව වඩාල න හරි එක්ක ඇවිල්ෙ ඔයාල ඇඟිල්ෙට මුේද දානව මලේ ලකල්ලල්ඒඒඒඒඒ....


ලනොසැලෙන ලසලනහස

ඒක ලවනව ලවනව ලවනවමයි......" සිටිලේය.

583

තාරක ස්ථිරවම කියා

"මල තාරක පැටිලයෝඕඕඕඕඕ....." සමාධි තාරකලේ මුහුණ අත ාමින් කීවාය. "අපි ලදන්නව නවත්තන්න… ලවන් කරන්න... ලකලනක්ටවත් ලමොන කෙයකටවත් කෑ ලකල්ලල්....."

කිසි

"ස්ස්ස්ස්.. තාරක... අලන් අනූට කතා කරනවද ලපොඩ්ඩකට?.." "ඒ ලමොකටද සමාධි?......." තාරක පුදුමලයන් ඇසීය. "ම්ම්ම්.. ලම.....මට චූ කරයි තාරක…. ලකඩ් පෑන් එක තියා න්න ඕන..." "ඇයි… යුරීන් කැතීටේ එකක් දාෙ නැේද?... ඉතින් ඕකට අනූ ඕනද?... ඉන්න මම තියන්න...."

මලයො

"අලන් තාරක..ඔයාට පිස්සුද?... ලම් එපා...ලම....අලන ලම්... අනූට එන්න කියන්නලකො....අලන්.ඒඒඒ....." "සමාධි... විකාර නැුලව ඉන්න මලයො..." ලමලසේ කියූ තාරක ඇඳ වටලකොට ආවරණ තිරය දැම්ලම්ය. "අලන..අලන..අලන එපා තාරක... ලවෝඩ් එලක් මිනිස්සු ඉන්නවා.. අලන් අනූට එන්න කියන්න..." "ලවෝඩ් එලක් මිනිස්සු හිටියට ලමොලකෝ ලවන්ලන... ස්ක්‍රීන් එක දාෙලන… කාටවත් ලප්න්ලන නෑ... ඔයාල ුලවාෙ කකුෙ ලහොෙවන්න එපා.. අනිත් කකුෙ ලපොඩ්ඩක් එහාට කරන්න.." "අලන් තාරක...ඊඊඊඊ..අලන එපාආආආආආ...ඊඊඊඊ..."


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

584

"ලම් ලමොන ලකෝෙමක්ද?.... ලපොඩි මලයක් ලවන්න එපා...ආ ඔන්න..දැන් හරි...ඔන්න ෙැ තජාව හින්ද මම ලකඩ් ෂීේ එක උඩින් දැම්මා.. හරිලන.... දැන් තද කර න්ලන නැුලව වැලඩ් කරන්න හි.හි.හි...." "අලන් ඊඊඊ.. මට කෑ...." "ලම්… කලකක් ලවන්ලන නැුලව කරන්න...." "ස්ස්ස්ස්...හරි නරකයි ඔයා..අනූට කතා කලේ නෑ...." "හ්ම්ම්.. හරිද... ඉවරද...ඉන්න මම අයින් කරන්න.. ආ දැන් හරි...ලම්කටලන ලම් කකා ලවන්න ගිලේ... පිස්සි..." "අලන් තාරක.. මට දුකයි...." "ලමොලකෝ දුක?...මම අරක දැක්ක හින්දද?…. හි.හි.හි... මම කවද හරි ඕක දකිනවලන කලකෝඕඕඕ..... ලපොඩ්ඩක් ඉන්න ටිකක් ක්ලීන් කරන්න ඕන... නැත්නම් යුරීන් ඉන්ල ක්ෂන් ඇවිල්ො ලකොලේ පිටට මලේ ලවනවා… ඉන්න මම ලවේ වයිප් එකකින් ක්ලීන් කරන්න..." "අලන් තාරක දා න්න...."

එපාආආආආ.. අලන්ඒඒඒ.... ේෙේ එකක්

"ේෙවුස් ලමොකටද?... සමාධි...ඔයා මලේ ලකල්ෙ… මලේ ජීවිතය...ඔයාල කැත කුණු අත ාන්න මට පුලුවන් ලකල්ලෙ... මම හරිම ආසාලවන් ඔයාට ලමලහම සාත්ුල කරන්ලන...ඒක තමයි අලප් ආදරය.. ඉන්නලකො ඔලහොම චුේටක් .................……………….. ම්ම්ම්… දැන් හරි.... ඔයාට පෑන්ටි එකක් අඳින්න කැරි හින්ද මම සැනිටරි පෑඩ් එකක් යටින් තිේකා.. දැන් කම් ටකල් ලන..."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

585

"ඉහ්..ඉහී..ඊඊ… ස්ස්ස්... අලන් මලේ තාරක... ස්ස්ස්.ඉහීඊ..සූ.. ඔයා බුදු ලවන්න ඕන මල ලදයිලයො...." සිංලේදී වු සමාධි ලසමින් ඉකි සන්නට වූවාය. "අලන් සමාධි මට පේ සිේධ ලවන්න කතා කියන්න එපා... ඔයාව කො න්න එක මලේ ලෙොකුම සුලටක්... අලප් ආදරය තවත් වැඩි ලවන්ලන එතලකොට තමයි ලකල්ලෙ… අපි ලදන්න ලදන්ලනක් ලනලමයි පැටිලයො..." "තාරක ඔයා ලදවි ලකලනක්...." "එලහනම් ඔයා ලදේ දුවක්..හි.හි.හි..පිස්සු ලකල්ෙ...." සමාධිල ලපොපියන ලතොල් ලසමින් ඇඟිල්ලෙන් සුරතල් කෙ තාරක පහත් වී ඇලේ ලතොල් ලසමින් සිප ත්ලත්ය. "ලම් සිංසාලර ඉන්නකන්ම ඔයා මලේ සමාධි..." "ඔයත් මලේ තාරක... මලේ වස්ුලව.. මලේ පණ.... " තාරක ලේ ලතොල් චුම්කනලයන් සහ ඔහුලේ අසීමිත ආදරලයන් නව පණක් ෙැබූ සමාධි මිමිනුවාය. ++++++++

රිය අනුලර පිළිකඳ ලපොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ්‍ විය. සමාධි මන් කෙ රථය හා ැටුන ටිපේ රථය ැන කිසිදු ආරිංචියක් ලම් ලවන ුලරු ලපොලීසියට ලසොයා ත ලනොහැකිවිය. ඇස දුටු සාක්ිකයක් තිබුලන් සමාධි මන් කෙ රථලේ රියැදුරු සරත් ල න් සහ අනුලර සිදුවූ ස්ථානය අසෙ තිලකන කුඩා කඩයක මුදොලි ල න් පමණි. කඩලේ මුදොලිලේ සාක්ිකලේ කිසියම් වැද ත් කමක් තිබුනත් එයින් ඉදිරියට යාමට එතරම් රුකුෙක් ෙැබුලන් නැත. ලපොලිස් පරීක්ෂක කණ්ඩායම මුලින්ම ප්‍රශ්ලන කලේ ලමොහු ල න්ය.


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

586

"මුදොලි ලම් ඇක්සිඩන්ේ එක ලවන ලවොලව කලඩ් හිටියද?...." ලපොලිස් නිෙධාරියා ඇසීය. "ඔේ සේ... ටිපේ එක කාේ එක පැත්තට යනව මම දැක්කා.... කාේ එක ලපරලෙනවත් දැක්ක..... " "ටිපේ එක ලමොන වලේද?....." "සාමානය එකක් වලේ සේ... ලකොඩිය කහ පාටයි... පස් මුකුත් තිබුලන නෑ... හිස් තිබුලන...." "ලනොම්මලේ කියන්න පුලුවන්ද?..." "අලන් කෑ සේ... එලහම ලදයක් කරන්න කලින් ටිපේ එක ගිහිල්ෙ ඉවරයි.... නැවැත්ුලලවත් නෑ... විදුලිය වලේ පා ෙ ගියා..." "හ්ම්ම්... ලවන මුකුත් ලම් ැන කියන්න පුලුවන්ද?...." "සේ...ඔය ටිපේ එක ලම් විංගුවට ලපොඩ්ඩක් එහායින් ඇක්සිඩන්ේ එක ලවන්න ටික ලවොවකට කලින් නවත්තෙ තිබුන පාර අයිලන...." "ආ එලහමද?.. ලවන මුකුත් අමුත්තක් දැක්කද?...." "ඩ්‍රයිවේ එක්ක තව මිනිලහක් හිටිය... ඒ මිනිහා ලපෝන් එකකින් කතා කර කර හිටිය වලේ දැක්කා.... කාේ එක එනලකොටම ලම් ටිපේ එකත් ඉස්සරහට ආවා..." "හ්ම්ම්ම්ම්... ලහොඳයි... ලකොලහොම ස්ූනතියි.... අපි ඕන වුලනොත් ආයිත් එනවා...." "ලහොඳයි සේ...." වාහනයට නැගුන ලපොලිස් සාජන් මහතා ලකොස්තාපල් වරයා ඇමතීය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

587

"පීසී ලමොකේද ලම් ඇක්සිඩන්ේ එක ැන හිතන්ලන්?...." "සේ... මට නම් හිතලන විදියට ලම්ක ප්ෙෑන් කරෙ කරපු ලදයක් ලවන්න කැරිද?.... මම එලහම හිුලලව අර ටිපේ එක නවත්තල න ඉඳෙ කාේ එක එනලකොටම ඉස්සරහට ආපු කතාව ඇහුවට පස්ලස..." "ම්ම් ඔේ..එලහම ලවන්නත් පුලුවන්.. ඒත් අපිට හරි සාක්කියක් ඒකට නැහැ... අපි ලකොලහොම හරි ලම් ටිපේ එක ට්‍රැක් කරන්න කෙන්න ඕන.... ිකක්.. කිසි ලකලනක් නම්කේ එක ලියා ල න නැහැලන..." කහ පාට කඳකින් යුත් ටිපේ රථය ලසොයා ැනීම තකා කිසිම ලහෝයිවාවක් ලපොලීසියට ලසොයා ත ලනොහැකි විය. රියැදුරු සරත් ලේ සාක්ිකයට අනුව ටිපේ රථය ලකළින්ම වාහනය ලදසට පැමිණ තිලේ. ටිපේ රථය ටාටා වේ ලේ රථයක් කව සරත් සනාථ කලල්ය. ලපොලීසිය සමාධිලේ මව සහ තාරක ල න් ලම් සම්කන්ධව ප්‍රශ්න කලල්ය. සමාධිලේ මවල න් කිසිම රුකුෙක් ෙැබුලන් නැත. තාරකල න් ද එතරම් වැද ත් ලහෝයිවාවක් ලනොෙැබුනි. "මිස්ට තාරක... ඔයා සමාධිල ලකෝයි ලෙන්ඩ් හින්ද සමාධි ැන ලහොඳට දන්නව ඇතිලන..." සාජන් මහතා ඇසීය. "ඔේ සේ... මම දන්නවා...." "හ්ම්... සමාධිට තරහ කාරලයො කවුරුත් හිටියද?... ම්ම්ම්.. එලහම නැත්නම් සමාධිට කැල්ම දාපු ලවන ලකොල්ලෙො එලහම හිටියද?....." "මලේ සමාධිට කැල්ම දාන්න ලකොල්ලෙො හැදුවනම් මම උන් මකො ලමෙහට....." තාරක ලේ ලයන් කීය.


588

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"ලම් තාරක..... මම අහන ප්‍රශ්න වෙට උත්තර ලදනවා.. ලවන අනම් මනම් ලනොකියා... හරිද?.. " උරණ වූ සාජන් තැන පැවසීය. "ලසොරි සේ... නෑ..එලහම කවුරුත් හිටිලය නෑ... සමාධිට තරහ කාරලයො හිටිලයත් නෑ... සමාධිට හැලමෝම ආදලරයි...." තම ලසොලහොයුරිය නදීකා සහ දුෂානිලේ පියා ලවෝල්ටේ, තමාලේත් සමාධිලේත් සම්කන්ධයට අකුල් ලහෙන කව පැවසීමට තාරක අකැමැති විය. ඒ තම ලසොලහොයුරියට ඇති ල ෞරවය නිසාය. "හ්ම්.. ලහොඳයි... ආයිත් ඕන වුලනොත් අපි එනවා...." "සේ... ලම් ඇක්සිඩන්ේ එක කවුරු හරි හිතෙ කරා කියෙ සේො හිතනවද?....." "මිස්ට තාරක... ලමතන පරීක්ෂලණ් කරන්ලන ලපොලිසිලයන් හරිද?.... තමුන්ට තිලයන්ලන අපිට උදේ කරන එක.. එච්චරයි... අනවශය ප්‍රශ්න අහන එක ලනලමයි.... ඒව අපි කො න්නම්... " සාජන් මහතාලේ ලම් කියමලනන් තාරක අන්ද මන්ද වී ගිලේය. පසුව ඔහු පසිඳු සම ලම් ැන කතා කල ේය. "ලම් පසිඳු... ලපොලිසිය මල න් ප්‍රශ්න කරපු විදිලයන් ලප්න්ලන ලම් ඇක්සිඩන්ේ එක කවුරු හරි හිතෙ කරා වලේ කියෙ.... " "ලමොනවා... කවුද කන් සුරිං නාවියක් වලේ ඉන්න සමාධිට එලහම ලදයක් කරන්න හදන්ලන?...." "මන් දන්ලන නෑ කන්... මම දන්නව නම් ඌව ලදකට ඉරෙ ටවුන් එක මැේලේ කෑලි ලදක එල්ෙනවා... " තාරක මිට ලමොෙවා ලම්සයට පහර ැසීය. "ලම් ලම්... දැන් උඹ නේ ලදයක් දන්ලන නැුලව...."

න්ලන නැුලව ඉඳපන් කිසිම


ලනොසැලෙන ලසලනහස

589

"ලම් පසිඳු....අපි ලම් ැන ලපොඩ්ඩක් මධූට කියමුද?... එතලකොට එයාල D.I.G. අන්කල්ට කියෙ ලපොඩ්ඩක් ලම් ැන අහන්න පුලුවන්ලන..." "ආ.. ඒක ලහොඳයි මචන්.. ඇහුවයි කියෙ අප්ලසේ එකක් නැහැ ලන..... " මධූෂා හමුවුන තාරක ලම් ැන ඇය සම කතා කලල්ය. "මධූ... ඔයාට ලපොඩි ලදයක් කරන්න පුලුවන්ද?....." "සමාධි අක්කි ලවනුලවන් මට ඕන ලදයක් කරන්න පුලුවන් තාරක.. කියන්න ..මම පුලුවන් ඕනම ලදයක් කරන්නම්....." "මධූ...ඔයාට D.I.G. අන්කල් ල න් අහෙ කෙන්න පුලුවන්ද ලම් ඇක්සිඩන්ේ ඉන්ලවස්ටිලේෂන් එක ැන?...." "මට පුලුවන් අහන්න තාරක.... ඇයි ඔයා එලහම අහන්න හිුලලව?...." "මම හිතන්ලන ලපොලිසිය සැක කරනව ලම්ක කවුරු හරි හිතෙ කරපු ලදයක් කියෙ… ඒත් ඒ ැන හරියට කියන්ලන නෑ...." "ලමොනව? ..සමාධි අක්කිට ලමලහම ලදයක් කරන්න... කවුද ඒ නරුමයා... ලහොඳයි.. ඉන්නලකො මම අන්කල් ල න් අහෙ කියන්න... එලහම එලකක් හිටිලයොත් මමත් ඔයත් එක්ක එනව ඌට ලහොඳ පාඩමක් උ න්නන්න...." මධූෂා තරලහන් කීවාය. "මධූ....." සිංලේදී වූ තාරක ඇය වැ ඳ හාදුවක් දුන්ලන්ය. මධූෂා ලනොපමාව නිලයෝජය ලපොලිස්පති ුලමාල න් ලම් විමසුවාය.

ැන

"අන්කල්... අන්කල් දන්නවලන සමාධි අක්කි ඇක්සිඩන්ේ ලවො කියෙ... ඒ ැන ලපොලිස් ඉන්ලවස්ටිලේෂන් එලක් ලප්‍රෝග්‍රස්


590

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

එක ලමොකක්ද අන්කල්?... තවම කිසිම ලීඩ් එකක් හම්ක ලවො නැේද?...." "ආ ඔේ දුව... මම ඒ ඉන්ලවස්ටිලේෂන් එක ැන දන්නවා... මමත් ඒකට ලපොඩ්ඩක් ඉන්ලවෝල්ේ වුනා... ඔය ටිපේ එක ඊලය ලහොයා ල න තිලයනවා... ඒ ලවහිකල් එක ල ොඩක් මිකැනිකල් ලප්‍රොේෙම්ස් තිලයන එකක්... එදා ඇක්සිඩන්ේ එක වුන හරිලයදිත් ලප්‍රොේෙම්ස් ව යක් ඇවිල්ො කැඩිෙ තිලයනවා... පස්ලස ස්ටාේ කරල න යේදි සමාධි හිටිය කාේ එලක් හැප්ලපන්න ගිහින් තිලයනව.... ඩ්‍රයිවේ කය වුන පාර නවත්තන්ලන නැුලව ඇවිත් තිලයනවා... අපි ඩ්‍රයිවේව එලරස්ේ කරා... මිනිහට නයි දාන්න ඔක්ලකොම ෙෑස්ති කරෙ තිලයන්ලන... ලකොලහොමටත් සමාධිල ඉන්ජරි එක හින්ද මිනිහට හිලේ යන්න ලවනවා...." "ආ එලහමද අන්කල්... එලහනම් හරි... මම ලම් විස්තලේ තාරකටයි සමාධි අක්කිටයි කියන්නම්... තැන්ක්යූ ලසෝ මච් අන්කල්....." "යූ ආ' ලවල්කම් ඩාලින්....." මධූෂා සම දුරකථන සිංවාදය අවසන් කෙ නිලයෝජය ලපොලිස්පති ුලමා තමා අස සිටි ලපොලිස් අධිකාරී ඇමුලලේය. "අයිලස නිමල්... මට නම් දැන් ලම් ලජොේ එක එපා ලවො තිලයන්ලන අයිලස.. දැන් කතා කලල් මලේ ලහොඳම යාලුලවක්ල දුව... එයා ලම් ඇක්සිඩන්ේ වුන සමාධිල ලහොඳම යාලුලවක්.... කෙනව නිමල්... මම හැම තිස්ලසම ට්‍රයි කරන්ලන මලේ ලජොේ එක හරියට.. නීතියට කරන්න... ඒත් අපිට සීමාවල් තිලයනව අයිලස... පාලර ඉන්න රස්තියාදු කාරලයක් කුයි හෙ අහුවුලනොත් ඌව ල නැල්ෙ හතර හන්දි කඩෙ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුලුවන්..." "දැන් ලමොකේද සේ ලම් ලක්ස් එකට ලවො තිලයන්ලන....."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

591

"ඔය ඇක්සිඩන්ේ එකට සම්කන්ධ ටිපේ එක අලප් ලපොලිස් යුනිේ එක සෑලහන්න මහන්සි ලවො ලහොයා ත්තා…. ඕක හිං ෙ තිබුලන හම්කන්ලතොට ලවයා' හවුස් එකක... ඕක හම්කන්ලතොට ලපොලිසියට ල නාවා විතරයි… රලේ ඉහෙම තැනින් ලකෝල් එකක් ආව ලක්ස් එක වහන්න කියො... අපි එලහම ලනොකලරොත් ලවන්න පුලුවන් ලේවල් ලදකයි තිලයන්ලන.. තමුලස ඉතින් දන්නවලන... එක්ලකො ලහට ල දර යන්න පුලුවන්.. එලහම නැත්නම් ලහට අුලරුදහන් ලවන්න පුලුවන්...." "ඉතින් සේ ලමොකේද කලේ?...." "අමුුල ලදයක් ලනලමයි අයිලසේ... ලනෝ'මල් ලේ තමයි කලේ... වාහලන අකෙන් කියෙ ලරලකෝඩ් කරා... ඩ්‍රයිවේ ලරක්ෙස් කියෙ ලරලකෝඩ් කරා... ඩ්‍රයිවේට රලේ ඉතාම සාධාරණ නීතිය අනුව නයි දැම්මා... දැන් ඩ්‍රයිවේ හිලේ යයි... එච්චරයි.... මිනිහට ලපොඩි කාලෙකට හිලේ ගියාට පායිවක් නැහැලන... මිනිහට ෙක්ෂ ාණක් හම්ක ලවයිලන..." "හ්ම්.. අලන් මන් දන්ලන නෑ සේ...." "මට දැන් එපා ලවො තිලයන්ලන නිමල්... රලේ නීතිය වල් වැදිෙ ඉවරයි... කෙයයි සල්ලියි තිලයනවනම් අද ඕන ජඩ වැඩක් කරන්න පුලුවන් කිසිම අවුෙක් නැුලව... ලම් රලේ උ ුලන් රට ඇරෙ යන එක පුදුමයක් ලනලමයි.... මමත් ඟදිම රිටාය' ලවනව… ඊට පස්ලස කැනඩාලව ඉන්න මලේ දුව ඟට යනවා.. දුවයි කෑණයි මටයි වයි ්ටයි එන්න කියෙ ලපොලේ... මම කවදාවත් රට ඇරෙ යන්න හිුලලව නෑ… ඒත් දැන් ලම් ලවන ලේවල් කෙ කෙ ඉන්නවට වැඩිය ලහොඳයි ලකොලහේ හරි යන එක....." "සේ කියන එක මට ලත්ලරනව සේ...."


592

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

ධනය සහ කෙය ඉදිරිලේ වාෂ්ප වී යන රලේ නීතිය සාමානය ජනතාව හමුලේ ඉතාමත් 'සාධාරණ' ලෙස ක්‍රියාත්මක ලේ. ++++++++

සමාධිලේ ලසෞඛ්‍ය තත්ත්වලේ කිසිදු අුලරු ආකාධයක් ඇති ලනොවූ නිසා ඇයට දින හතරකින් ලරෝහලෙන් පිටවීමට හැකිවිය. එලහත් ඇයට විලේකය අවශය වූ අතර කකුලල් සහ හිලසේ වූ ුලවාෙ නිසා සමානය ලෙස ඇවිදීමට ලනොහැකි විය. ඇයට එහා ලමහා යාමට හැකි වූලේ කිහිලි කරු ලහෝ ලරෝද පුටුවක ආධාරලයනි. ඇය රැකියාව කෙ සුපිරි ලව ඳ සලල් ප්‍රධානියා ඇයට කිහිලි කරු යු ෙයක් සහ ලරෝද පුටුවක් ලව ඳ සමා ලමන් ෙකා දුන්ලන්ය. එපමණක්ද ලනොව ඇයට සති ලදකක පූේණ නිවායි ෙකා දුන්ලන්ය. "සමාධි... අලප් මැලන්ජින් ඩිලරක්ට' ඔයාට ඉක්මනට සුවය ෙැලකන්න කියෙ විලශේෂලයන්ම සුක පතන මන් ලම් ක්‍රචස් ලදකයි.. වීල් ලචයා' එකයි ඕන තරම් කල් පාවිච්චි කරන්න කියෙ කිේවා...." සමාධිලේ නිවසට භ්‍ාණ්ඩ රැල න පැමිණි ප්‍රධානියා පැවසීය. "අලන් සේ... තෑන්ක් යූ ලවරි මච් ලම් කරන උදේ වෙට...." "සමාධි...ඔයා අපිට ල ොඩක් වැද ත් ලකලනක්.... එම්.ඩී. කිේව ඔයාට ඕන ලදයක් ලදන්න කියෙ... දැන් ඔයා එන බ්‍රහස්පතින්දා එන්ලේ ත ලවන හින්දා අපි ඔයාට සුමාන ලදකක් ුලල් ලප් ලීේ ලදනවා.... ඊට පස්ලස ඔයාට වැඩට යන්න එන්න ඕන පහසුකම් අපි ලදන්නම්...."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

593

"අලන් සේ... සේෙට තෑන්ක් කරන්න මම ඟ වචන නෑ.... සේ එනවලන එන්ලේ තමන්ේ එකට?...." "නැුලව සමාධි... මම එනවා.... තෑන්ක් කරන්න ඕන නෑ සමාධි... ඔයා කැප වීලමන් වැඩ කරන ේල් ලකලනක්... ඔයා ඇක්සිඩන්ේ වුලන් අලප් වැඩකට යන මන්.... ඉතින් අපි ඔයාට ලදන්න පුලුවන් හැම ලහල්ප් එකම ලදනවා.... ඔයා ඉක්මනට සනීප ලවන්නලකො.... " "තෑන්ක් යූ සේ...." සමාධිලේ සාත්ුලව සඳහා අනුත්තරා සමාධිලේ නිවලසේ නැවුලනාය. ලමය සමාධිලේ මවට විශාෙ සහායක් විය. "අලන් දුව..ඔයා ලමලහේ ලම් දවස් ටිලක් ඉන්න එක මට ල ොඩක් ලල්සියි...." "නැන්ලද...සමාධියි මමයි පුිංචි කාලෙ ඉඳන් එකට හිටිලය.. අපි ඒ කාලෙ ලසල්ෙම් කලේ එකට... අපි ලදන්න අක්කයි නිංගියි ලදන්ලනක්ට වැඩිය කිේටුයි නැන්ලද... මට සමාධිල ැස්ම ලත්ලරලනව.. අපි ලදන්නට ලදන්න ලහොඳින් අඳුරනවා... ඒ එක්කම සමාධි කියන්ලන දාහකින් ලහොයා න්න කැරි තරම් ලහොඳ ේල් ලකලනක්... සමාධිල ලහොඳම..කිේටුම යාලුව වුන එක ැන මට තිලයන්ලන කියන්න කැරි තරම් සන්ලතෝසයක්.... ඒ හින්ද සමාධිට මම සාත්ුල කරන්ලන හරිම ආසාවකින්.. ඒක මට ලෙොකු සන්ලතෝසයක්......" "අලන් දුව... කාටවත් වරදක් කරන්ලන නැති මලේ සමාධි ලකල්ෙට ලමලහම වුලන් ඇයි දුව?..." සමාධිලේ මව අනුත්තරා ලේ අත අල්ො ල න කඳුලු සැලුවාය. "නැන්ලද.. කරදර ඕන ලකලනක්ට ඕන ලවොවක ලවන්න පුලුවන්... ඒක ලෙෝක ලසොකාවලන... දැන් වුන ලේ වුනා.. අපි


594

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

ඉස්සරහ ැන හිතමු.... දැන් එන්ලේ තමන්ේ එකත් ැන හිතමු....."

ඟලන... අපි ඒ

අනුත්තරාලේ වචන සමාධිලේ මවට ශක්තියක් විය. මේවින් සමාධිට දිය හැකි සෑම උදේවක්ම කිසිම පැකිලීමක් ලනොමැතිව දුන්ලන්ය. ගිොලනෝපස්ථානයට අවශය ලේ පමණක් ලනොව අනවශය ලේවල් ද ඔහු සමාධිලේ නිවසට ල නත් දීමට කටයුුල කල ේය. හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ඔහු සමාධිලේ සුව දුක් කැලීමට පැමිණිලේය. "අලන් මාලම... දැන් නම් මට හිලතනව හැමදාම ලෙඩ ලවො හිටියනම් ලහොඳයි කියෙ... හි.හි.හි... " සමාධි මේවින් සම විසුලු කොය. "ලමොනවද දුව ලම් කියන්ලන?... ඔයා ඉක්මනට සනීප ලවන්න ඕන... මම ඔයාට කරන්න පුලුවන් හැම ලේම කරනවා.... " මේවින් සමාධිලේ හිස ආදරලයන් පිරිමදිමින් කීය. උෂාන් සහ ඩිොනිට සමාධිලේ අනුලර ැන දැන න්නට ෙැබුලන් දවස් කීපයකට පසුවය. ආරිංචිය ෙැබූ සැණින් උෂාන් සමාධිට දුරකථනලයන් කතා කලල්ය. "අලන් සමාධි... ලමොකේද ඔයාට වුලන්?.. අලන් මම අදයි දැන ත්ලත.. අලන්.. මම දන්නවනම් එදාම එනව...." උෂාන් හැඟුම් කරව පැවසීය. "අලන උෂාන්.. කමක් නෑ මලයො... දැන් ඔක්ලකොම හරි... මලේ කකුෙ ලහොඳ ලවන්න ටික කාෙයක් යාවි... ඊට පස්ලස ඔක්ලකොම හරි.... ඩිොනියි පැටියයි ලහොඳින් ඉන්නවද?... ලම්.. දැන් ඔයල ොල්ලෙො එනවලන එන්ලේ තමන්ේ එකට ලන්ද?..."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

595

"ඒ ලදන්න ලහොඳින් සමාධි... ඩිොනිටත් හරිම දුකයි ඔයාට වුන ලේ ැන... අම්ලමෝ ඔේ.. අපි ඊට කළින් දවලස මට එනවා... එලහනම් සමාධි.. පරිස්සමින් ඉන්න....." "තෑන්ක්ස් උෂාන්...." සමාධිට සියලු ලදනාම මහත් ලසේ ආදරය කල ෝය. ලම් නිසා සෑම ලදනාම හැකි අයුරින් ඇයට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත් වූහ. දුෂානිටද ලම් කණ්ඩායමට එකුල වීමව ඕනෑ විය. "අලන අයිලේ...මමත් සමාධි අක්කිල ල දර ගිහින් ඉන්නද?.. එතලකොට මට අක්කිව කො න්න උදේ කරන්න පුලුවන්... අලන් ප්ලීස්... මම යන්නද?... එන්ලේ තමන්ේ එලක් වැඩත් තිලයනවලන.. මට ඒවටත් ලහල්ප් කරන්න පුලුවන්...." දිනක් දුෂානි තාරක සහ ඔහුලේ මවට කීවාය. "අලන් දුව එලහම කරන්න කැහැලන... ඔයාල තාත්ති අපිට ඔයාලේ ව කීම දීෙලන තිලයන්ලන... ඉතින් අපිට කැහැලන ඔයාව ලවන ල වල් වෙට යවන්න...." මව කීවාය. "අලන් නැන්ලේඒඒඒඒ... හරි.. ඉන්නලකො එලහනම් මම තාත්තිල න් අහන්න...." ලමලසේ කියූ දුෂානි සිය පියාල න් ලම් සඳහා අවසර ඉල්ලුවාය. පුදුමයකට ලමන් ලවෝල්ටේ කිසි විරුේධත්වයක් ලනොදක්වා ඇයට අවසර දුන්ලන්ය. "අම්ලමෝ.... මාර පුදුමයි අයිලේ... තාත්ති නිකන්ම ප'මිෂන් දුන්නා...." "මම හිතන්ලන තාත්ති ඔයාට කයයි වලේ...හි.හි.හි..." "පිස්සුද අයිලේ... තාත්ති කිසිම ලකලනක්ට කය එක්ලකලනක් ලනලමයි...."


596

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

දුෂානි සමාධිලේ නිවලසේ නැවතීමට පැමිණිලේ හද උුලරා යන සුලටකිනි. සමාධිලේ සාත්ුලව සඳහා ඇලේ මවට සහ අනුත්තරාට උදේ වීමත්, ඟ එන මුදු මාරු උත්සවයට සමාධිට උදේ කිරීමත් එම සුලටට ලහේුල වු කරුණු විය. "අලන් නිංගි.. මම හරිම කැමැතියි ඔයා ආපු එකට.. ඔයයි අනුත්තරා අක්කියි ඉන්න ලකොට මට කිසිම පාලු තියක් දැලනන්ලන නෑ... මලේ ලම් කකුලෙ අමාරුවත් ලත්ලරන්ලන නෑ.... අලන් නිංගි…. මලේ ජීවිලත් ලේරුලව ඔයාලන නිංගි...." සමාධි සුලලටන් කීවාය. "අලන් අක්කි... මට එලහම කරන්න පුලුවන් වුන එක ැන මට හරිම හැපී අක්කි... මම ලනලමයි ඔයාල ජීවිලත් ලේරුලව.. ලඩොක්ට'ස් ෙලන... ලන්ද?....." "ඒ වුනාට ඔයා ලල් දුන්ලන නැත්නම් එලහම කරන්න කෑලන... අලන් මල චූටි නිංගියා...." සමාධි ආදරලයන් දුෂානි සිප ත්තාය. "අලන් අක්කි...දැන් අපි ඔය ලෙඩ ැන කතාව නවත්තමු... ඉතින් අක්කි.. එන්ලේ තමන්ේ එලක් වැඩ ලකොලහොමද?...." "එච්චරම ලෙොකු වැඩ ල ොඩක් නෑ නිංගි... අලප් යාලුලවො ටික ලදනයි.. මලේ ලකොසුයි... අපි ලදන්නල ල වල් වෙ කේටියයි විතරලන එන්ලන.... ලකොස් කිේවා කම්පැණි එලකන් කෑම ලක්ටේ කරන්නම් කියො... මම ලපොඩි ්ෙව'ේ එලේන් තමන්ේ එකකුයි තව ලපොඩි සැරසිල්ෙකුයි කරන්න හිුලව.. මේවින් මාමා ඒක කරෙ ලදන්නම් කිේවා... තිලයන ලෙොකුම වැලඩ් තමයි ඔයාටයි අනූ අක්කිටයි සාරි අන්දන එක... හි.හි.හි... මාවයි.. ඔය ලදන්නවයි ලඩ්‍රස් කරන්න එදාට ලකලනක් එනවා…. "


ලනොසැලෙන ලසලනහස

597

"අයිලයෝ අක්කි... මම කවදාවත් සාරියක් ඇඳෙ නෑ..අම්ලමෝ.. මම නිකන් ලමොලකක් වලේ ඉඳීද දන්ලන නෑ...හි.හි.හි..." "නිංගි... ඔයා ප්‍රින්සස් ලකලනක් වලේ ෙස්සනට ඉඳී නිංගි.... ඔයාට සාරිය ෙස්සනට මැච් ලවනවා.... ඔයා විතරක් ලනලමයි... අනූ අක්කිත් ඉස්ලසල්ෙම සාරියක් අඳින්ලන එදාට තමයි... හි.හි.හි...." "ම්ම්ම්... මම හරිම එක්සයිටඩ් අක්කීඊඊඊ......" සෑම දිනකම රැකියාව නිමවූ පසු තාරක සමාධිලේ නිවසට පැමිණිලේය. "අම්ලම්... අක්කිව දැක්කම අයියල මූලණ් තිලයන ෙස්සන.... ම්ම්ම්... කොල න පාලර යන ලකල්ලෙො පස්ලසන් එයි ඔය ෙස්සන මූණ දැක්කම...." දුෂානි තාරක සම නිතරම සුරතල් වූවාය. "අලන් නිකන් ඉඳපන්... දඟ මල්ෙ..." සුරතල් කරමින් කීය.

තාරක ඇලේ මුහුණ

"පටන් ත්තද ඉතින් අයියල යි නිංගිල යි හුරතලල්... හි.හි.හි...." ලරෝද පුටුලේ සිටින සමාධි ලදලදනාලේම අත් අල්ොල න කීවාය. "ඉතින් ලමොලකෝ... මට මලේ අයියත් එක හුරතල් ලවන්න කැරිද?...." දුෂානි දඟකාර ලෙස ඇසුවාය. "පුලුවන් පුලුවන්.. ලදන්නටම ඉතින් කාල ට පිස්සුලන... හි.හි.හි... අලන් නිංගි.. තාරක... ලපොඩ්ඩක් මට ලහල්ප් කරන්න සැටිලය වාඩි ලවන්න...." දුෂානි සහ තාරකලේ උදේලවන් සමාධි සැටිලේ වාඩි වූවාය. තාරක සහ දුෂානි ඇලේ ලදපසින් වාඩී ඇයට ුලරුලු වූවාය.


598

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"අලන් අක්කි... මට අක්කිත් එක්ක ලමලහේ ඉන්න ආසයි... ලමලහේ හරි ලෂෝක් අක්කි... මට දැන් ක ම්බු ෙයි ් එක එපා ලවො තිලයන්ලන...." දුෂානි සමාධිලේ කම්මුෙට කම්මුෙ තකා නිමින් කීවාය. "අයිලයෝ නිංගි... ඔයා දැන් නිවායිවට ඇවිත් ඉන්න හින්ද ලත්ලරන්ලන නෑ... ඔයාට ලමලහේ ඉඳන් ඉස්ලකෝලෙ එලහම යන්න වුනා නම් එපා ලවයි... උලේ පාන්දර නැගිටෙ.. පයින් ගිහිල්ෙ ඊට පස්ලස කස් එලක් යන්න වුනාම..." "ඇයි…. නිංගි කස් එලක් යනලකොටත් ලහොඳ ලහොඳ ඒවා ලවන්න පුලුවන්ලන... හි.හි.හි... " තාරක සිනාලසමින් කීය "ඒ ලමොනවද අයිලය?....." දුෂාණි ඇසීය. සමාධි ඇලේ කණට ලකොඳුරා යමක් කීවාය. "ලමොනවා?..... මට එලහම ඒවා කරන්න ආලවොත් ලහොම්ක කැලඩන්න ලදනවා කස් එක ඇුලලෙදිම....." දුෂානි ලේ ලයන් කීවාය. "ඔේ ඉතින්... ඔයා ටයිලකොන්ලඩෝ ලකල්ෙලන... හි.හි.හි... ලම් ඒක ලනලමයි.. ලකෝ අනූ?..." තාරක ඇසීය. "අනූ ෂවේ එකක් න්නව...තව ටිකකින් එයි..." මද ලේොවකින් අනුත්තරා එතැනට පැමිණියාය. "අම්ලම්.... ලමොකද ලම් ුලන් ලදනා හිංස පූේටුව වලේ ුලරුලු ලවො...හි.හි.හි..." අනුත්තරා සිනාලසමින් ඇසුවාය. "අක්කිත් එන්න...." දුෂානි කීවාය. "මට ඉතින් සමාධිල උකුෙ උඩින් තමයි වාඩි ලවන්න ලවන්ලන.. ුලවාෙ කකුෙත් ලපොඩි කරල න.. හි.හි.හි..."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

599

අනුත්තරා ලමලසේ කියා තිලදනා සම සැටිලේ වාඩි වූවාය. "ලම්... දැන් අක්කියි අයියයි එන්ලේ තමන්ේ එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවද කලින්?...." දුෂානි ඇසුවාය. "ලමොනවද සමාධි ඇසුවාය.

මලයො ඕලක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තිලයන්ලන?....."

"ඇයි?... රින්ේ එක දාො ලෙොකු කිස් එකක් ලදන එක... හි.හි.හි..." "අලන ලම් උඹට.. කිස් එක තමයි හිලත් තිලයන්ලන.. හි.හි.හි.. ඒව එතනදි ලදන්ලන නෑ..." තාරක දුෂානිලේ කම්මුෙ මිරිකා කීය. "අයිලයෝ... එතලකොට අයියා අක්කිව කිස් කරන්ලන ලහොලරන් විතරද?... හි.හි.හි... අලන් අපිටත් ලප්න්න එක පාරක් හරි කිස් කරන්නලකො..." "අලන් නිංගි... ඔය පිටරටවෙ කේටිය එලහම කරාට අපි එලහම ප්‍රසිේධිලේ ඒව කරන්ලන නෑ...." සමාධි කීවාය. "ලහොලරන් කරන ලකොට ලජොලිය වැඩියි…. ලන්ද අක්ලක?..... හි.හි.හි..." "ලමොනව කියනවද මන් දන්ලන් නෑ නිංගි ඔයා....." "ආ ලම් ලම් ලම්.... අක්කල යි නිංගිල යි කිස් කතාව නවත්තන්න…. මට ටිකක් සීරියස් ලදයක් කියන්න තිලයනවා..." තාරක පැවසීය. "ඒ ලමොකේද?......" "මලේ අක්කා... අම්මත් එක්ක කියෙ තිලයනව එන්ලේ තමන්ේ එකට එන්ලන නෑ කියො...."


600

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"ලමොනවාආආආආආ?....." සමාධි දුෂානි සහ අනුත්තරාට එක විට කියවුනි. "ඔේ... මම අම්මට කිේව ආයිත් කතා කරන්න කියෙ... මම නම් කතා කරන්න යන්ලන නෑ.. මම කතා කලරොත් රණ්යි ලවො තමයි නවතින්ලන... කමක් නෑ... එයා ආවත් නැතත්.. අලප් එන්ලේ තමන්ේ එක ලවනව.. එච්චරයි..." තාරක ස්ථිරවම කීය. "තාරක.. ඇයි නදීකා අක්කා එලහම එන්ලන නෑ කියන්ලන?... කලින් කියෙ තිබුන ලන්ද එනව කියෙ?..... " අනුත්තරා ඇසුවාය. "හ්ම්... එලහම කියෙ තිබුනට එයා අකැමැති පැත්තට තමයි කර ලවො හිටිලය... අනූ... එයා කැමති නැහැ මම සමාධිව මැරී කරනවට......" "තාරක... මම අක්කට කතා කරන්නද?....." සමාධි ඇසුවාය. "එපා සමාධි... මම ආස නෑ ඔයා නිකන් එයාට කාල්දු ලවනවට....." "ඉන්න අයිලය.. මම නදීකා අක්කිට කතා කරන්න... අක්කි මාත් එක්ක ල ොඩක් ක්ලෙෝස්... ඉතින් මම කිේලවොත් අහයි...." දුෂානි ලමලසේ කියා නදීකාට ඇමුලමක් ත්තාය. "ආ.. හලෙෝ අක්කි.. මම දුෂානි නිංගි.... අලන් ඇත්තද අක්කි තාරක අයියල එන්ලේ තමන්ේ එකට එන්ලන නෑ කියන්ලන... අලන් එලහම කරන්න එපා අක්කි…. එන්නලකෝඕඕඕ... ප්ලීඊඊඊඊඊස්......." "නිංගි... ඔය ැන මාත් එක්ක කතා කරන්න එපා ප්ලීස්... කෙන්න.. ඔයාලේ කිසිම ස්ටෑන්ඩින් එකක් නෑ... උනන්දුවකුත් නෑ.. එහාට ලමහාට වැලනනව... ඒක හින්ද තමයි ලම්ව ලම් විදියට


ලනොසැලෙන ලසලනහස

601

වුලන්... නෑ නිංගි... ලසොරි... මම ඕකට එන්ලන නෑ... ආයිත් ඒ ැන කතා කරන්න එපා....." නදීකා ලමලසේ කියා දුරකථනය විසන්ධි කොය. "හ්ම්ම්..… වැඩක් නෑ අයිලය… නදීකා අක්කා එන්ලන නෑ කියනවා......" සිේ ලදනාලේ ප්‍රීති ප්‍රලමෝදය නැති වී ල ොස් ලශෝකී සිතිවිලි ඇති විය. ++++++++

තාරක සහ සමාධිලේ සම්කන්ධයට ලනොකැමැති වූවත් ඔවුන්ලේ මුදු මාරු උත්සවයට ලනොපැමිණීමට නදීකා තීරණය කිරීම පවුලල් සැමට මහත් කණස්සල්ෙක් විය. තාරක සිය ලසොලහොයුරියට මහත් ලසේ ආදරය කෙ, තවමත් කරන ලසොලහොයුලරකි. ඒ නිසා ලකතරම් දැඩි සිතක් තිබුනද තාරකලේ සිලත් ලම් පිළිකඳව සියුම් ලශෝකයක් ඇති විය. ලම් ලහේුලව නිසා නැවත වරක් නදීකාට කතා කරන ලෙස ඔහු සිය මවට කීලේය. තාරකලේ මවද සිය දියණියලේ ආකල්පය නිසා සිත් තැවුෙට පත්ව සිටියාය. වැඩිමහල් දියණිය පවුලල් වැද ත් උත්සවයකට සහභ්‍ාගී ලනොවීම පවුෙට මහත් අවනම්බුවක් ලෙස ඇය සිුලවාය. ලම් නිසා ඇය නැවතත් නදීකාට කතා ක ාය. "අලන් දුව... මම ඔයාට වැඳෙ කියන්නම්... අලන් මල්ලිල එන්ලේ තමන්ේ එකට එන්නලකො දුව....ලපොඩ්ඩකට හරි සඳුන් එක්ක ඇවිල්ො යන්න නදීකා...." මව පින්ලසණ්යි වූවාය. "අම්ලම්..කතා කරන්න එපා... ඕකි මහම මහ කරුමක්කාර ලකල්ලෙක්... එලහම නැත්නම් එන්ලේ තමන්ේ එකට ඉස්ලසල්ෙ ලමලහම ඇක්සිඩන්ේ ලවයිද?.. අම්ලම... මල්ලි ලකොලහොමද ලම් අේක ාත ලකල්ලෙක්ට මුේදක් දාන්ලන්?... ලමොන මූසෙ කමක්ද


602

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

අම්ලම්... ලකොච්චර අසුක ෙකුණක්ද ලම්ක.. දැන් මල්ලිට හැමදාම ඔය කරුම ලකල්ෙල ලෙඩ වෙට සාත්ුල කර කර ඉන්න ලවයි.... මට කෑ මල්ලිට ලම් වලේ කරදරයක් ලවන ලේකට එන්න..." "අලන් නදීකා...එලහම කියන්න එපා... ඇක්සිඩන්ේ කියන ඒව ඕන ලකලනක්ට ලවන්න පුලුවන්... එලහම වුනා කියෙ සමාධි අවාසනාවන්ත මලයක් කියෙ කියන්න කෑ... අනික නදීකා.. ඔයා ආලව නැති වුනාම ඒක ලකොච්චර අයිවක්ද?... අලප් කිේටුම නෑදෑලයො ලදුලන් ලදලනක් විතරයි එන්ලන... ලම්ව කටින් කට ගියාම අපිට ලෙොකු අවනම්බුවක් ලන දුව.... ඒ හින්ද ඔයා එන්ලන නැුලව ඉන්න එපා..." "ඔය අවනම්බුව වලේ ලනලමයි මල්ලිට ඉස්සරහට විඳවන්න වුනාම... කෙන්න ඕකි ලකොච්චර කේට ලකල්ලෙක්ද කියෙ?..ආ.. දුෂානි නිංගිල ත් හිත ලවනස් කරා ඕකි.... දුෂානි දැන් නිංගි ලකලනක් විතරයි අලප් මල්ලිට... ඔය ඔක්ලකොම කලේ ඔය සමාධි කියන හැතිරි තමයි... අම්මට ඕන නම් ඒකි ලල්ලි කර න්න... ඒත් ඕකිට මම නෑනා කියන්ලන නෑ.... ඒ හින්ද මට ආයිත් කරදර කරන්න එපා එන්ලේ තමන්ේ එකට එන්න කියො. මම එන්ලන නෑ... ආයිත් කතා කරන්න එපා..." නදීකා තම ස්ථාවරය ලවනස් ලනොකරන නිසා මවට කර කියා ත හැකි ලදයක් ලනොමැති විය. ++++++++

සඳුන් සහ නදීකා එකිලනකාල න් දුරස්ථ වීමට පටන් ල න ඇති කව ලදලදනාටම දැලනන්නට විය. ලමයට මූලික ලහේුලව වුලේ සඳුන් හා සුොරි අතර ඇතිවී තිලකන කිේටු සම්කන්ධතාවයයි. ලකලසේ වූවත් ලම් ලවන ුලරු සඳුන් ලහෝ සුොරි තමන්ලේ විවාහ ජීවිතවෙට වරදක් වන ආකාරයට හැසිරීමක් සිදු ලකොට ලනොමැත. එනමුත් ඔවුන් අතර පවතින ලම් ඇඟෑලුම් කම නිසා සඳුන් යම්


ලනොසැලෙන ලසලනහස

603

ආකාරලේ ලමෝහනයකට පත් වී ඇත. ලමය සුොරිලේ ලකලසේ ලවතත් සඳුන්ලේ විවාහ ජීවිතය ඉරි තැලීම් වෙට ෙක් කිරීමට සමත් විය. රැකියාලේ කටයුුල සඳහා සුොරි සහ සඳුන් නිතරම ලකො ඹින් පිට යාමත් සුොරිලේ ලයෝජනාවට අනුව රාජකරි කටයුුල වෙට පහසු වීම පිණිස දින ලදක ුලනක් ලදලදනා පිට ස්ථාන වෙ නැවතී සිටීමත් ලම් තත්ත්වය තවත් ඔයි දිවීමට උපකාරී විය. ලමලසේ නිවසින් පිට නැවතීම නිසා සඳුන් සහ නදීකා අතර මුලින් තිබූ කැඳීම අයි විය. නදීකා තාරකලේත් සමාධිලේත් සම්කන්ධය කැඩීමට දරණ ප්‍රයත්නය සඳහා වැඩි කාෙයක් සහ උනන්දුවක් දැක්වීමද ලදලදනා අතර වාද ලේද ඇතිවිමට ලහේුලවක් විය. නදීකා දරණ ලම් උත්සාහයට සඳුන්ලේ කැමැත්තක් තිබුලන් නැත. "නදී... ඔයා ලම් කරන්න යන වැලඩ්ට මලේ නම් එච්චර කැමැත්තක් නෑ... තාරක මල්ලි ඒ ේල් එක ල ොඩක් ෙේ ඔය කියන විදියට... ඉතින් ඒ ලදන්න ලවන් කරන්න හදන එක ලහොඳ නෑ..." "ආ... එතලකොට ඔයා කියන්ලන ලම් අයි කුලල් හිඟන ලකල්ලෙක්ට මල්ලිව ඩැහැ න්න ලදන්න කියෙද?... ආ... අනික මම හදන්ලන් ඔයාලේ නිංගිටත් ලහොඳක් කරන්න... ලකොලහද... මහ ලෙොකුවට අයිය ලකලනක් හිටියට නිංගි ැන ලහොයනවද?.... පුදුම අයියෙ තමයි...." "දැන් ලමොකේද ඔය ේල්ල තිලයන අප්ලසේ එක?...." "ඇයි මලයො ඔයාට මම දැන් කී පාරක් කියෙ තිලයනවද?... ඕකි මහ අයි කුලල් දුප්පත් එකියක්.... ඉතින් ඕකි හදන්ලන යමක් කමක් තිලයන පවුෙකට ලකොක්ක දාන්න..."


604

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"නදී.. ලමලහම කිේවට තරහ ලවන්න එපා... ඔය විදියට එලහනම් මටත් කියන්න තිබුන ඔයා මාත් එක්ක යාලු වුලනත් ඒ ලහේුලව හින්ද කියෙ...." සඳුන්ලේ ලම් කතාව නදීකාට පිහි පහරක් ලමන් විය. තමා සඳුන් සම යහලු වීමට මූලික වූ ලහේුලව ලමය කව ඇය ලහොඳින් දන්නීය. එලහත් ලමහිදී ඇලේ ආත්ම අභිමානය මුලවී ආලේය. "සඳුන්...ප්ලීස් ලම්.... ඔලහොම කතා කරන්න එපා... මම ඒකි වලේද?...ආ... මම ඒකිට වැඩිය ලකොච්චර ෙස්සනද?... අනික අලප් පවුල් වෙට ඒකිට වඩා තත්වයක් පිළි ැනීමක් තිලයනවා... අපි ඕකි වලේ හිඟන පවුෙක්ද?... ආ.. අපිට යමක් කමක් තිලයනවා... ඒ හින්ද ඔයා මාව ඒකි එක්ක කම්ලපයා' කරන්න එපා ප්ලීස්.." නදීකා ලේ ලයන් කීවාය. "හරි හරි... ලසොරි නදී.. මම ඒක එච්චර හිුලලව නෑ.... ඒ ලකොලහොම වුනත් නදී.. අපි ලදන්න ලම් එන්ලේ තමන්ේ එකට ගිලේ නැත්නම් ඒක හරි නෑ... පවුලෙ ඔක්ලකොම කේටිය එනව... ඉතින් අපි යන්ලන නැුලව ඉන්න එක හරි නෑ.. . ඔයා ඒ ේල්ට කැමති අකැමති එක ලවනම ලදයක් ලන නදී...." "ඔයාට පිස්සුද?... මට කෑ මලේ මල්ලි ඕකිට මුේදක් දානව කොල න ඉන්න... ඒ මදිවට ඕකි අේක ාතලයක්.. ඒලකන්ම ඒකිල මූසෙ කම ලප්නව ලන.." "එලහම කියන්න එපා නදී... ඒ ේල්ල කකුෙ කැයින එක ඉස්සරහට සනීප ලවයි.. ඒ ේල් අේක ාතලයක් කියෙ කියන එක වැරදියි.... ලමොක වුනත් එයා ඔයාල මල්ලිල ෙේ එක... ඉතින් අපි ඒකට ලරස්ලපක්ේ කරමු..." "ආආආ.... ලමොකද... ඔයාටත් ඒකි ැන ආසාවක් පහ වුනාද?.. ඔේ ඉතින්... නෑනා කර ත්තට පස්ලස ඒකිත්


ලනොසැලෙන ලසලනහස

605

එක්ක................ මම කියන්ලන නෑ ඉතින්... ලකල්ලෙො ඇඳට ත්ලතම නැති මිනිහලන..." නදීකා උපහාසලයන් කීවාය. "නදී ලම්.... නිකන් කහු බූත කතා කියන්න එපා... ඔයා හැමතිස්ලසම මම ඔයා මීේ ලවන්න කලින් වුන ලේවල් ැන කියෙ මට රිේදන්න හදනව... මට ඒ වලේ කිසිම ඕන කමක් නෑ...." "ඔේ... නෑ කියෙ මට ලත්ලරනවා... දැන් අර සුොරි එක්ක එලහ ලමලහ ගිහිල්ො නැවුලනාම රෑට ලදන්න එක්ක ලහොඳ ලහොඳ ලජෝගි නටනව ඇතිලන... ලන්ද?..." නදීකාලේ ලම් කතාව නිසා සඳුන්ලේ යටි හිලත් තැන්පත් වී තිබූ සිතිවිලි කැ ඹීමකට පත් විය. "නදීඊඊඊඊඊඊ... මම ඔයාට ලහොඳින් කියන්ලන.. මම කරපු නැති වැරදි වෙට මාව නිකන් පටෙවන්න එපා.... ඔයා ඔයාල මල්ලිල ේල් එක්ක තිලයන ලජෙස් එකට කරන කියන වැඩ හින්ද ඔයාල ඔලුව ඔක්ලකොම අප්ලසේ ලවො තිලයන්ලන.. ඉතින් ඔයා අනිත් අයල නැති වැරදි ලහොයනවා.... " "ඉහ්.ඉහීඊඊඊ...ස්ස්..සූසූසූ..ස්ස්..ආ..ස්ස්ස්ස්...ඔ..ඔේ..අ.ස්ස්..අ න්තිලම්දි..අහ්.අහ්..ස්ස්ස්... මම ..ස්ස්.. තමයි වැ..ස්ස්. වැරදි කාරි.. ස්ස්ස්ස්ස්ස්....ඊඊඊඊ..." නදීකා හැඬීමට පටන් ත්තාය. සඳුන් සහ නදීකා අතර කැඳීම ඇතිවූලේ ලදලදනා ුලෙම මුලපිටින් ඇතිවූ හැඟීම් නිසාය. සඳුන් නදීකා හා කැඳුලන් ඇලේ මනස්කාන්ත රූප ොවණයය නිසාය. නදීකා සඳුන් හා කැඳුලන් ඔහුලේ ධනවත් කම හා කෙය නිසාය. ලම් හැඟීම් වෙට වහල් වීම නිසා ලදලදනා කිසිම විටක එකිලනකාලේ අභ්‍යන්තරය හඳුනා ැනීමට උන්නන්දු වූලේ නැත. ආදරලයන් කැඳීමට ලපරාුලව ලදලදනා අතර සාමානය මිත්‍ර කමක් ලනොවීය. එකිලනකා සම කතා


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

606

කෙ මුල් දිනලේම ආදරය ප්‍රකාශ විය. එම ආදරය ජනිත වූලේ මුලපිටින්ය. කෙක් ත වන විට මුලපිටින් ඇරඹුන ඒ ආදරය ඇුලෙට මන් ලකොට ආදර කන්ධනයක් ලදලදනා අතර ඇති වූවත් එයට අවලකෝධය නම් ශක්තිමත් මුදුන් මුෙක් ඇති වූලේ නැත. එලසේ ඇතිවන ආදරයක් ලදලදනාලේ ලපෞේ ලිකත්ව තිගුණ ඉස්මුල වීම නිසා නිසා ඉරි තැලීමට පුලුවන. දැන් නදීකා සහ සඳුන් අතර ඇතිවී තිලකන්ලන් ලමම තත්ත්වයයි. සමාධි සහ තාරක අතර ඇත්ලත් මීට හාත්පසින්ම ලවනස් උත්තරීතර ආදරයකි. කෙක් මිුලරු දමින් කැඳී එකිලනකා ආශ්‍රය කෙ ඔවුන් ලදලදනාලේ ආදරය ලමෝදු වූලේ වචනයක් ලහෝ කතා ලනොකරය. එය ඔවුන්ලේ ලල්, මස්, ඇට, ඇට මිදුලු ුලෙට කාවැදුනු ආදරයකි. ඒ ආදරය ජනිත වූලේ මුලපිටින් ලනොලේ. එය හදවත පුලලෙන්ම ඉපදුන නිේමෙ ආදරයකි. එය ලනොසැලෙන ලසලනහසකි. ++++++++

ලවෝල්ටේලේ අතිශයින්ම පුේ ලික දුරකථනය නාද වූලේ ඔහු රශ්මි සම අනුරාගී ආලිිං නයක ලයදී සිටින විටදීය. "ස්ස්..ලම..ලම් යන්න.."

රශ්මි..ඔයා

ඉක්මනට

ලපොඩ්ඩක්

එළියට

සිය උකුල ේ වාඩීවි සිටි රශ්මි පලසකට කරමින් ලවෝල්ටේ කීය. "ස්ස්..අලන් සේ..නවත්තන්න එපා... ඕකට පස්ලස ආන්ස' කරන්නලකො… මට ඉන්න කෑ.... සේ මාව අවුස්සෙ දැන් යන්න කියනව... " කාමුක අනුරාගී ලප ඹවීමට පත්ව සිටි රශ්මි කීවාය. "ලම... පිස්සු නැුලව ඉක්මනට එළියට යන්න මලයො.." දුරකථනය නාද වීම නිසා කෙකෙයට පත්ව සිටි ලවෝල්ටේ කීය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

607

"හ්ම්ම්... සේට මම නිකන් ලසල්ෙම් කයිවක් වලේ.. ඕන ලවොවට අරල න හිුලන මන් අහකට දානවා... යූ හැේ ලනෝ ෆීලින්ස් සේ... මම ලප්‍රොස්ටිටියුේ ලකලනක් ලනලමයි සේ ..." "ලම් රශ්මි…. අලන් ප්ලීස් ලපොඩ්ඩකට එළියට යනවද?... පස්ලස ඇති ලවනකන් කරමු...." "මට කෑ පස්ලස කරන්න...." සිය ඇඳුම් සකස් කර රශ්මි කිවාය.

නිමින් ලනොසුලටු මුහුණක් මවා

ත්

"ඉතින් යනවා එළියට..." ලවෝල්ටේ තරලහන් කීය. "යූ ආ' අ ලසක්ස් ප'වේ..." ලමලසේ කියූ රශ්මි කාමරලයන් එළියට යාමට සැරසුනාය. "ඔය ජීන්ස් වෙ සිප් එක දාල න යනවා..." තරමක් කෑ සා කියූ ලවෝල්ටේ ොච්චුව විවෘත ලකොට දුරකථනය අතට ත්ලත්ය. "ඔේ ලසකස්තියන්.. කියනවා.. " ලවෝල්ටේ කතා කලල්ය. "ඇයි සේ ආන්සේ කරන්න පරක්කු වුලන්... මම හිුලව ලක්ස් එකක්ද කියෙ..." "නෑ අයිලස.. මම අරකි එක්ක හිටිලය.. ඒකිව කාමලරන් එළියට දා න්න අමාරු වුනා...." "සේ දැන් ඕකිව තියාල න හිටිය ඇති…. ඕකි ල ම්කේ ලවන්න කලින් අස් කරෙ ලවන කෑල්ෙක් න්න..." "හරි හරි... ඒව මම කො න්නම්... දැන් කියනව වැඩ වෙ තත්ත්ලව ලකොලහොමද කියෙ..."


608

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"හරි සේ...ඔක්ලකොම ාණට ලෂේප් කරෙ තිලයන්ලන.. වැලඩ් ටිකක් අමාරු වුනා එක ලපොරක් එක්ක.. ඉතින් අපිට මැක්සා කෙය ලයොදවන්න සිේධ වුනා... ලනෝ ලප්‍රොේෙම් සේ.... සේල නමයි... ලෙොක්කල කලනක්ෂන් එකයි කිේවම ඔක්ලකොම නිකන්ම සලරන්ඩේ වුනා නිකන් පූස් පැටිලයෝ වලේ..." "හ්ම්ම්.. එලහනම් ලහොඳයි... හැකැයි ලසකස්තියන්... මීට පස්ලස වැඩ අනා න්න එලහම කෑ හරිද?.... තමුලස දන්නවලන් මලේ හැටි... මම කවදාවත් පැරදිො නෑ... ඒ වලේම වැඩ වරේදන උන්ට මල න් සමාවකුත් නෑ... "හරි සේ හරි.... ලම්ක ලපොඩි ට්‍රැක් පැනිල්ෙක් විතරයි.. ඒත් දැන් කිසිම අවුෙක් නෑලන... ඔක්ලකොම කේ ඇන්ඩ් ක්ලෙෝස්..." "තමුලසට කියන්න ඕන නැහැලන ලම් වැලඩ් අනා ඒවුන්ට කරන්න ඕන ලේ?... ආ...."

ත්ත

"ඔේ සේ... ඒ ැන හිතන්න ලදයක් නෑ...... අපි නියලමට ලේම ලදන්නම් ආයිත් හු ඟක්වත් ඉුලරු ලනොලවන්න..." "දැන්ම ලනලමයි හරිද...ලපොඩ්ඩක් රස්ලන අයි ලවනකන් ඉන්නවා... ඊට පස්ලස තිතට ලේම ලදනවා..." "ෂුව' සේ.... ලනෝ ලප්‍රොේෙම්... ලම් සේ... දැන් ලමොකේද ඊ ඟට ලදන ලේම් එක.... අපි ඕන ලවොවක... ඕන ලේකට ලරඩී සේ....." "රායිේ... ඊ ාවට ලදන්න ඕන ලේම් එක මම ප්ෙෑන් කරෙ තිලයන්ලන... හැකැයි ලම්ක ලකොලහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕන... ලමොකද ඉස්ලසල්ෙ එක වලේ අනා න්න කෑ... ඒ එක්කම ලම්ක මිස් යේ වුලනොත් අපිට ටිකක් කරදර ලවන්න පුලුවන්... ඒත් මට ලෂේප් කර න්න පුලුවන් ලවයි.. ඒ ලකොලහොම වුනත් ලම් පාර නම් වරදින්න කෑ හරිද..."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

609

"හරි සේ කියන්න... " "මතක තියා න්නවා... ලම්ක එක්සිකියුේ කරන්න සෑලහන්න ප්ෙෑන් කරන්න ඕන... ඒ වලේම ලම් ලේම ලදන්න නියම ලවොව එනකන් ඉන්න ඕන... එතකන් කිසිම සේදයක් කරන්න කෑ හරිද?... ලදන්න ඕන ලවොව ආවම මම කියන්නම්... තමුලසෙට තිලයන්ලන එතකන් වැලඩ්ට ඕන කරන ලේවල් ටික ෙෑස්ති කර ල න එෙේ එලක් ඉන්න එක විතරයි... දන්නවලන...සල්ලි වෙ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ..." "ෂුවේ ෂුවේ සේ... අපි සේල කරන්ලන නෑ..."

ඕඩේ එක එනකන් මුකුත්ම

"හරි... එලහනම් ලහොඳට අහ ප්ෙෑන් එක...."

න්නවා... ලමන්න ලම්ක තමයි

ලසකස්තියන් ස්වභ්‍ාවලයන්ම රළු දැඩි හිතක් ඇති සැර පරුෂ පුේ ෙලයකි. එලහත් ලවෝල්ටේලේ ලම් සැෙැස්ම ඇසූ ලසකස්තියන්ට මද ක්ොන්ත තියක් ඇතිවූලේ සැෙැස්ලම් ඇති දරුණු භ්‍ාවය නිසාය. ++++++++

නදීකා සිය ලසොලහොයුරා සහ සමාධිලේ මුදු මාරු උත්සවයට සහභ්‍ාගී ලනොවී සිටීමට ත් තීරණය කිසිලවක් අනුමත කලල් නැත. සඳුන් පවා ඇලේ ලමම දර දඬු තීරණයට කැමැත්තක් ලනොදැක් වීය. ලමයින් මහත් චිත්ත පීඩාවට පත් නදීකා ලවෝල්ටේ හමුවී ලම් ැන කතා ක ාය. "කෙනලකො තාත්ති... මම ලකොච්චර ට්‍රයි කරාද දුෂානි නිංගියි අලප් මල්ලියි එකුල කරන්න... ඒත් කිසි ලකලනක්ල සලපෝේ එකක් තිබුලන් නෑ... තාත්ති විතරයි ඒ ැන උනන්දු වුලන්.... සඳුන්ල ත් කිසිම සලපෝේ එකක් නෑ... එයාල නිංගි ලන්ද?... මම


610

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

හිුලවා තාත්ති ලම් එන්ලේ තමන්ේ එකට යන්ලන නැුලව ඉන්න... එතලකොට කේටියට ලත්ලරයිලන මම කැමති නෑ කියෙ...." "දැන් ඔය සමාධි ඇක්සිඩන්ේ එලකන් ුලවාෙ වුනා කියෙ එන්ලේ තමන්ේ එක ලපෝස්ේලපෝන් කරන්ලන එලහම නැේද?..." "ලමොන පිස්සුද තාත්ති... ඒකි ලකොර හා හරි ඇවිල්ෙ ඔය එන්ලේ තමන්ේ එක කරනවා.. මල්ලිත් ලකොලහොම හරි කරනව කියෙ කියනව... ඒ හින්ද එන්ලේ තමන්ේ එලක් කිසිම ලවනසක් නෑ... ඒ විදියටම වැලඩ් ලකලරනවා..." "හ්ම්ම්ම්... කමක් නෑ දූ... ඒක ඒ විදියට වුන ලදන්... මම ඔයාට කලින් කියෙ තිබුනලන.. ලමතන කිසිම නීතිමය කැඳීමක් නෑ කියෙ... ඒ හින්ද දැනට ඔලහොම ලවච්ච ලදන්..." "හ්ම්ම්... අලන් මන් දන්ලන නෑ තාත්ති... මම තාත්ති කියන විදියට වැඩ කරන්නම්... හැකැයි සමාධිට අලප් මල්ලිව කසාද කඳින්න නම් ලදන්න කෑ...." "ඒවට තව කල් තිලයනවලන දුව... අපි ලවොවට ඒ ලේවල් කො නිමු..." "හ්ම්.. එතලකොට තාත්ති මම එන්ලේ තමන්ේ එකට යන්ලන නැුලව ඉන්න එක ලහොඳද?..." "නැහැ දුව... ඔයා යන්න ඕන... තනියම ලනලමයි.. සඳුන් එක්කම යන්න ඕන... අනිත් වැද ත් කාරණය තමයි…. එන්ලේ තමන්ේ එකට ගියාම ලපන්නන්න එපා ඔයා ලම්කට තදින්ම විරුේධයි කියෙ... රණ්යි ඇති කර න්නත් එපා.. නියුට්‍රල් විදියට ඉන්න… ලදන්නට විෂ් ලනොකර ඉන්නත් එපා... සාමානය විදියට විෂ් කරන්න... ලම්ක ටිකක් අමාරු ලවන්න පුලුවන් ඔයාට.. ඒත් ට්‍රයි කරෙ ලම් විදියට කරන්න..."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

611

"ලහොඳයි තාත්ති... මට තාත්ති විස්වාසයි... මම එලහනම් තාත්ති කියන විදියට කරන්නම්..." "ලඩෝන්ේ ලවොරී නදීකා.. අපි දැනට වැඩිය සේද නැුලව ඉඳිමු.... අන්තිමට හිනා ලවන්ලන අපි තමයි...." ලවෝල්ටේලේ මුහුලණ් තිබුලන් රහසි ත ජයග්‍රහණයක් ෙැබූ ලකලනකුලේ මුහුලණ් ඇතිවන ලපනුමකි. ++++++++

සමාධි සහ තාරකලේ ජීවිත වෙ වැද ත් අවස්ථාවක් වූ මුදු මාරු උත්සවය සිදු කරන ඒ ගුරු දිනය උදා විය. ලම් මනරම් දිනලේ නැල නහිර අහසින් සූේලයෝේ මනය සිදු වූලේ ෙස්සන දවසක් සනිටුහන් කරමින්ය. ව ාකුලින් ලතොර නිල් අහස් තෙයත්, ා හිරු රැසින් නැහැවුන වෘක්ෂෙතා සහ අවට පරිසරයත් සියලු ලදනා සැහැල්ලුවට සහ ප්‍රීති ප්‍රලමෝදයට පත් කිරීමට සමත් විය. මිනිසුන්ට පමණක් ලනොව සුලන්ටද ලම් ලශෝභ්‍න දිනලේ ප්‍රලකෝධය දැනිනි. උදෑසන හිරු උදාවත් සම නැගුනු විහඟුන්ලේ කන්කලු නාදය මුලු ප්‍රලේශම සිසාරා පැතිරුලන්ය. විකසිත වූ අරලිය මල් පරිසරයට අෙිංකාරය පමණක් ලනොව ශාන්ත ශිථිෙත්වයක්ද ල න දුන්ලන්ය. මහ මුහුද සිල් සමාදන් වූවාක් ලමන් ඉතා ශාන්ත ලෙස මද රැල්ෙ න මින් පරිසරලේ සුන්දරත්වය ලදගුණ ලතගුණ කල ේය. ා හිරු රැස් පතිත වූ මුහුදු ලවරල ේ වැලි කැට දීප්තිමත් ලෙස දිළිසුලන්ය. තාරක එදින උදෑසන අවදිවූලේ කිව ලනොහැකි තරම් ප්‍රලකෝධයකින් යුුලවය. කාමරලේ ජලන්ෙලයන් එළිය කැූ ඔහුට ෙස්සන දවසක උදාව දැක ත හැකි විය. දුෂානි සමාධිලේ නිවලසේ නැවතී සිටින නිසා ඔහුට ඇල න් උදෑසන ෙැලකන උණුසුම් හාදුව ලමදින ෙැබුලන් නැත. එලහත් ඔහු සිතින් ඒ සුවය වින්දනය කලල්ය.


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

612

සමාධිලේ ආදරලයන් පිරුණ අහිිංසක සිනා මුහුණ ඔහුට මැවී ලපනුනි. එදා අවන් හලල්දී මුල්වරට ඇය හමුවූ සැටිත්, කෙක් ඉතා කිේටු මිුලරන් ලෙස ආශ්‍රය කෙ සැටිත්, අලනයෝනය අවලකෝධය හා විශ්වාසය ල ොඩ නැගුන සැටිත්, ඉන්පසුව සාහිතය සම්ලම්ෙනලේදි ඇය හා නිේමෙ, ලනොසැලෙන ආදරලයන් කැඳුන සැටිත් තාරකලේ මතකයට නැගුලන්ය. එම සුන්දර අතීතලේ ඔහු ලමොලහොතක් රැඳී සිටිලේය. තම ජීවිතයට අත්වැෙ, ශක්තිය, සිසිෙ, ලසවන සමාධි කව ඔහු ලහොඳින් අවලකෝධ කරල න තිලකන ලදයකි. “නවාතැන් පෙ ඔකයි….

ඔකලේ සිනාවයි... ජීවිලත් දිගු වන්දනා මලන්....” විඩාපත් තම ජීවිතයට සැහැල්ලුව ලදන නවාතැන් ලපොෙ සමාධි කව ඔහු ලත්රුම් ල න ඇත. සමාධි සම කල්පනා ලෙොලේ ගිලී සිටි තාරක ඔහුලේ මව කාමරයට පැමිණි කව දුටුලේ නැත. "මල රත්තරන් පුලත්...." කිරි වීදුරුවක් අතැතිව සිටි මව උුලරා යන දරු ලසලනහසින් කීවාය. "අම්මීඊඊඊ....." ත්ලත්ය.

කිරි වීදුරුව අතර

ත් තාරක ඇය වැ ඳ

"පුතා.. අද ඔයාල ජීවිලත් වැද ත් දවසක්.. ඒ හින්ද පුතාල යි සමාධි දුවල යි ජීවිතය ඉස්සරහට හැම අතින්ම සන්ලතෝස එක්ක ලවන්න කියෙ හිතාල න ලම් කිරි එක ලකොන්න මල වස්ුලව... මල පුතාට ලදයියන්ල ම පිහිටයි...." "මලේ අම්මි... උපදින ආත්මයක් ආත්මයක් මලේම අම්මා ලවන්න ඕන මල සුදු අම්මි...."

ාලන අම්ම


ලනොසැලෙන ලසලනහස

613

මවලේ ලසලනහස දරා ත ලනොහැකි වූ තාරකලේ දෑසින් කඳුලු කඩා වැටුනි. ප්‍රීති සිංලේ ය උසුො ත ලනොහැකි වූ මවලේ දෑසින්ද කඳුලු වැගිරුනි. "ලකොන්න පුතා ලම් කිරි එක... මලේ අතින්ම ලකොන්න... පුතා ඉපදුන දවලස මම පුතාට මලේ ලල් කිරි කරෙ දුන්නා... අදත් මලේ අතින්ම ලම් කිරි ටික ලකොන්න..." ලමලසේ කියූ මව උුලරා යන ආදරලයන් තාරකට වීදුරුලවන් කිරි ලපේවාය. මේ ලසලනහස ලකතරම් කෙවත් දැයි තාරකලේ සිතට ලහොඳින් දැනුලන්ය.

තට සහ

++++++++

සමාධි උදෑසන පිබිදුලන් තාෙයට රැේ දුන් කුරුළු නාදයක් නිසාය. ඒ මිහිරි කුරුළු නාදය ඇයට සුක පැතීමක් ලෙස සමාධිට දැනුනි. මද ලේොවක් ඇය එම කුරුළු ගී හඬ වින්දනය ක ාය. ඇලේ සිතට මහත් සැහැල්ලුවක් දැනිනි. පාදලේ ආකාධය නිසා සමාධිට තනිව ඇලඳන් නැගිටීම තරමක් අමාරු කාේයයකි. ඇයට ලම් සඳහා අනුත්තරා සහ දුෂානි ඕනෑම අවස්ථාවක උදේ කිරිමට ෙෑස්ති වී සිටිති. ලම් නිසා ඔවුන් ලදලදනාම නිදා න්ලන් ඇලේ කාමරලේය. ඔවුන් ලදලදනා තවමත් සුව නින්ලේ පසුවන කව සමාධිට ලපනුනි. ඔවුන්ලේ නින්දට කාධා ලනොකිරීමට සිූන සමාධි කල්පනා ලෙොවට පිවිසියාය. ඇලේ මනලසේ ඇඳුලන් තාරක ලේ ප්‍රතිරූපයයි. තමාලේත් තාරකලේත් කිසිදා ලවනස් ලනොවන ශක්තිමත් කැඳීම සහ ආදරය සමාධි භ්‍ාවනාවක් ලමන් ලමලනහි කොය. තමා ලමන්ම තාරකත් දිවි හිමිලයන් ඒ ආදරයට රු කරන කව, ඒ ආදරයට ආදරය කරන කව සමාධි ලහොඳින් දනී.


614

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

කුමන කාධකය පැමිණියත් සුළි සුෙිං කුණාටු හැමුවත් ජීවිතලේ ඕනෑම සිදුවීමකට මුහුණ දීලම් ශක්තිය තමාටත් තාරකටත් තිලකන කව ඇයට ඉර හඳ ලමන් විශ්වාසය. “දිවි ිං ාලේ ඔරුවයි හකෙයි

වාලේ නැෙලවමු සුවය පතා....” "තාරක.. මම දිවි හිමිලයන්ම ඔයාට ආදරය කරනවා... ඔයාව රකිනවා මලේ වස්ුලලව...." ඇය ලසමින් මිමිනුවාය. සමාධිලේ මව ඇලේ කාමරයට පැමිණියාය. සමාධි ඇය ලදස කො මද සිනාවක් නැගුවාය. සමාධිලේ ඇඳ අසෙට පැමිණි මව ඇයට යහලන් වාඩී වීමට උදේ කොය. සමාධි යහලන් වාඩිවී සිය මවට ුලරුලු වූවාය. "මලේ සුදු අම්මි... අද අම්මිට ල ොඩක් සන්ලතෝස දවසක් ලන්ද අම්මි...." සමාධි හද පිරි ලසලනහසින් කීවාය. "මල රත්තරන් දුලේ... මට ඉන්න එකම වස්ුලව ඔයා... ඔේ දුව.. අද මට හරිම සන්ලතෝස දවසක්.. ඒ වුනත් දූ...ඔයාට ලම් වුන කරදරය හින්ද මලේ හිතට ටිකක් අමාරුයි...." "අලන් අම්මි... ඒ ැන හිතන්න එපා... කරදර කියන ඒව ඕන ලකලනක්ට ඕන ලවොවක එන්න පුලුවන්.. ඒ කරදර එක්ක ජීවිලත් ඉස්සරහට අරන් යන එක තමයි වැද ත් ලවන්ලන... ලකොච්චර කරදර ආවත් තාරකයි මමයි ජීවිලත් ඉස්සරහට යනවා.. අපි ඒ හින්ද ජීවිතය නවතින්න ලදන්ලන නෑ... අපි ලදන්නට ඒ ශක්තිය තිලයනව අම්මි....." සමාධි සිය මවට උණුසුම් හාදුවක් දී කුඩා කාෙලේදී ලමන් ඇයට ුලරුලු වූවාය. සමාධිලේත් මවලේත් ලම් කතාව නිසා අනුත්තරා සහ දුෂානි අවදි වූලවෝය. සමාධි සහ මවලේ ලසලනහස දැකීලමන් සිංලේදී වූ ඔවුන් ලදලදනා සමාධිලේ යහනට පැමිණ


ලනොසැලෙන ලසලනහස

615

ඇයට ුලරුලු වූලවෝය. ලම් අයුරින් සිේ ලදනාම ආදරලේ සහ කැඳීලම් උණුසුම වින්දනය කල ෝය. "සමාධි... පුිංචි කාලෙ ඉඳන් ඔයා එක්ක හිටිය.. ඔයා එක්ක ලසල්ෙම් කරපු... ඔයා එක්ක එකට ඉස්ලකෝලෙ ගිය මට.. අද ලම් ඔයාලේ විලශේෂ දවලස තිලයන්ලන කියන්න කැරි තරම් සන්ලතෝසයක්...." අනුත්තරා කඳුලු සෙමින් කීවාය. "අනූ.. ඊලේත්.. අදත්.. ලහටත්... හැමදාමත් මලේ ලහොඳම යාලුවා ඔයා තමයි...." සමාධි අනුත්තරාලේ කම්මුෙ සුරතල් කරමින් කීවාය. "අක්කි.. අද ඔයාල ෙයි ් එලක් ඉම්ලපෝ'ටන්ේ දවසක්... මට අක්කි වලේ අක්කිලයක් ෙැබුන එක මලේ ලෙොකුම වාසනාවක් අක්කීඊඊඊ..." දුෂානි සමාධිට හාදුවක් ලදමින් කීවාය. "නිංගීඊඊඊඊඊ... හැමදාටම ඔයා මලේ නිංගි... ඒක කවදාවත් ලවනස් ලවන්ලන නෑ....." සමාධිලේ මුහුලන් තිබුලන් සලහෝදරියකලේ සහ මිුලරියකලේ පිවිුලරු ලසලනහලසේ ලපනුමකි. ++++++++

ඉදිරිලේදී සිදුවන සමාධි සහ තාරකලේ විවාහ මිං ෙයලේ මනාෙයාලේ යහලුවා වන්ලන් පසිඳුය. ලම් නිසා ඔහු එදා උදෑසන තාරකලේ නිවසට පැමිණිලේ තාරකත් සම සමාධිලේ නිවසට යාමටය. උෂාන්, ඩිොනි සහ සිඟිති දියණිය පියුමිද, ඩිොනිලේ ලසොලහොයුරිය වූ තනූජාද තාරකලේ නිවසට පැමිණිලයෝය. උෂාන් විවාහක නිසා සිරිතට අනුව ඔහුට ලදවන මනාෙයා විය ලනොහැකිය. "අම්ලම්.. ලම් කටු ලකල්ෙ දැන් ලෙොකුයිලන..." පියුමි දුටු තාරකලේ මව කීවාය.


616

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"අලන් ඔේ නැන්ලේ.. හිතන්න කෑ ලන්ද?.. ලම්කි ඉපදුන දවස මට අද ඊලය වලේ තමයි මතක..." ඩිොනි කීවාය. "ලම් උෂාන්.. ලකෝ මේවින් මාමාෙ?..." තාරක ඇසීය. "තාත්තෙ ලකලින්ම සමාධිල ල දරට එනව කිේවා...." "ඉතින් ලකොලහොමද තනූජා නිංගිලයො... අලන් උඹව දැක්ක කල්..." තාරක තනූජාව සුරතල් කලල්ය. "ලකොලහද ඉතින්.. අයියෙට අපිව මතක් ලවන්ලන නැහැලන... අපිම එන්න ඕන...." තනූජා දඟකාර ලෙස කීවාය. "අලන් ලසොරි නිංගිලයො... ඔයා දන්නවලන අපිට පහුගිය දවස් ටිලක් තිබුන කරදර...." "අලන් ඔේ අයිලය.. මම දන්නවා... මම විහිලුවටලන කිේලව.." "ලකෝ කන්.. උඹ තවම කිසිම ෙෑස්තියක් නැහැලන...." පසිඳු තාරකට කීය. "හරි කන්.. මම උඹ එනකන් හිටිලය ෙෑස්ති ලවන්න.. අපි ලදන්නම ජාතික ඇඳුමලන අඳින්ලන... ඇඳුම් ඔක්ලකොම ලරඩි.... එලහනම් වලරන් ෙෑස්ති ලවන්න... " "හි.හි.හි.. ලදන්න ඇමතිො ලදන්ලනක් වල ඇඳුම ඇන්දම...." ඩිොනි විහිලු කොය.

ඉඳියි ජාතික

"අලන් ලම්... අපි ඔය ඇමතිො වලේ රට කන ලහොරු ලනලමයි... ලමොලකෝ... ඇමතිෙ විතරද අද රලේ ජාතික ඇඳුම අඳින්ලන?.. තව ලකොච්චර අය අඳිනවද?.... එලහනම් ඔයල ොල්ලෙො සාරිය ඇන්දම පාේලිලම්න්ුල මන්ත්‍රිනීෙ වලේ ලවනවද?....." පසිඳු කීලේය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

617

"හා හා ලම්... නවත්ත නිල්ෙ උඹෙලේ වාලේ... වලරන් ඉක්මනට ගිහින් ඇඳ න්න.. නැත්නම් නැකත පහු ලවනකන්ම ලමතන තමයි...." තාරක ලමලසේ කියා පසිඳු සම සුදානම් වීමට සැරසුලන්ය. ++++++++

සමාධි අනුත්තරා සහ දුෂානිට ඔසරිය ඇන්ද වීමටත් අවශය ප්‍රමාණය හැඩ ැන්වීමටත් ඒ සඳහා වෘත්තීමය ප පුරුේදක් ඇති රූප ොවනය ශිල්පිනියකලේ ලසේවය ෙකා න්නා ෙදී. සමාධිලේ පාදලේ ආකාධය නිසා ඇයට සාරිය ඇන්ද වීම එතරම් පහසු කටයුත්තක් ලනොවීය. එලහත් ශිල්පිනිය ලකලසේ ලහෝ තම රාජකාරිය ඉටු කොය. සමාධිලේ හිලසේ ුලවාෙයට ෙකා දුන් ප්‍රතිජීවක නිසා ුලවාෙය ලම් වන විට සුව අතට පත්වී තිබුනි. එලහත් ුලවාෙය අසලින් ඉවත් කෙ ඇලේ හිසලකස් වෙ අයිවක් තිබුනි. ලකලසේ වුවත් නිරූපණ ශිල්පිනිය ලකොරු ලකොණ්ඩයකින් එය නිසි ලෙස ආවරණය ක ාය. "මිස්ට ලපොඩ්ඩක් ක්‍රච'ස් වලින් ඇවිදින්න අමාරු ලවයි සාරිලය ලේප් එක හින්ද... ඒ හින්ද පුලුවන් තරම් වීල් ලචයා' එක පාවිච්චි කරන්න... ලටොයිෙේ යන්න ඕන නම් ලම් බ්‍රයිඩ්ස්ලම්ඩ් ලකලනක් එක්ක යන්න...." ශිල්පිනිය කීවාය. "අලන් තෑන්ක් යූ ඔයා ලවච්ච මහන්සියට.. ඔේ..ලම් ලදන්න තමයි දි ටම මාව කො ත්ලත.. ඒ ලදන්නම තමයි මලේ බ්‍රයිඩ්ස්ලම්ඩ්ෙත් ලවන්ලන.. හි.හි.හි..." සමාධි කීවාය. "ඇත්තද?.. අම්ලමෝ.. එලහනම් මිස්ට ලහොඳ උදේ කාරිලයො ලදන්ලනක් ඉන්නවලන...." "ඔේ.. අපි ලදන්න ඕන ලවොවක අලප් අක්කි එක්ක ඉන්නව.... " දුෂානි සුපුරුදු දඟකාර අයුරින් කීවාය.


618

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"ම්ම් ලෂෝක්... එලහනම් මම දැන් බ්‍රයිඩ්ස්ලම්ඩ්ෙ ලදන්නට අන්දන්නම්....." ඔසරිලයන් සැරසුන අනුත්තරා සහ දුෂානි දුටුවන් මන කඳිනා ොවණයලයන් යුක්ත වූලවෝය. විලශේෂලයන් දුෂානි ඉතාමත් මනරම් රූපශ්‍රිලයන් කැකලුනාය. "ස්ස්ස්ස්... අම්ලමෝ නිංගි... අලන් ඇස් වහක් කටවහක් නම් වදින්න එපා... ඔයාල ෙස්සන කියන්න වචන නෑ.. අලන් ඔයා ඔසරියට ලකොච්චර හැඩද මල සුදු නිංගිලයෝඕඕඕඕඕ... අලන් ලම්... ඔයා කඳින දවසට ඔසරිය අඳින්න ප්ලීස්....." සමාධි හදවතින්ම නැල න ප්‍රලමෝදලයන් කීවාය. "අයිලයෝ අක්කි.. මට කඳින්න ඉතින් ලකොල්ලෙක් ඉන්න ඕන ලන... " දුෂානි මදහස පෑවාය. "විහිළු ලනලමයි නිංගි... ඔයා දැන් පාරට ගිලයොත් මුලු දකුණු ප ාලතම ඉන්න ලකොල්ලෙො ඔයා පස්ලසන් එයි... මම සීරියස් කියන්ලන...." "ඔේ මිස් සමාධි…. ඒක ඇත්ත... මම සෑලහන්න ේල්ස්ෙට ඔසරි.. සාරි අන්දෙ තිලයනව... මට ඒ හින්ද කියන්න පුලුවන්… මිස් දුෂානිල ෙස්සන ඔසරිය ඇන්දම තවත් මුල ලවො ලප්නවා..." "ඉතින් කෙන්න නිංගි... මම කිේව හරිලන...." සිනාලසමින් කීවාය.

සමාධි

"ඒ විතරක් ලනලමයි.. මිස් දුෂානිට නැචුරල් බියුටි එක තිලයනවා.. මිස්ලේ අයි බ්‍රේස් හරිම ෙස්සනට තිලයනවා.. අයි ෂැලඩෝ දාන්න ඕනත් නෑ... ලම්කප් වැඩිය ඕනත් නෑ... වුන්ලඩ්ෂන් යන්තම් ටච් කරාම ඇති.. අර මිස් සමාධි කියපු කතාව හරි.. මිස් දිහා ලනොකෙන ලකොල්ලෙක් ලම් රලේ නම් ඉන්න විදියක් නෑ... හි.හි.හි..." නිරූපන ශිල්පිනිය කීවාය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

619

"ඒ ලකොලහොම වුනත් අක්කි තමයි අපි ඔක්ලකොමටම වඩා ෙස්සන.. ලමොකද අක්කි පිටින් වලේම ඇුලලෙනුත් ල ොඩාක් ෙස්සනයි... යූ ආ' බියුටිුලල් ලකෝත් ඉන් ල ේස් ඇන්ඩ් හාේ අක්කි... අයියා තමයි ලම් ලෙෝලක් ඉන්න ෙකීම ලකෝයි අක්කි වලේ ේල් ලකලනක් ෙැලකන්න...." දුෂානි සමාධිලේ අත අල්ොල න කීවාය. දුෂානිලේ ලම් කතාවට සමාධි අහිිංසක ලෙස සිනා සුනාය. ටික ලේොවකින් අනුත්තරාලේ මව, පියා සහ නැල ණිය වූ පවිත්‍රා පැමිණිලයෝය. පවිත්‍රා සුපුරුදු ලෙස කටකාර වූවාය. "අම්ලමෝඕඕඕඕ... අක්කිෙ ුලන් ලදනාල ෙස්සන.. ෂූෂූෂූ.... ලම් දුෂානි අක්කි... අද නම් ඔයාට ලකොල්ලෙක් වැලටන එක ෂුවේ...." "ලම්.. ලම්කි ලමොනව කියනවද මන් දන්ලන නෑ ආපු මන්...." අනුත්තරා දුෂානිල කණ යන්තම් මිරිකන මන් කිවාය. "මම කිේලව ඇත්ත... ඔය ල ොල්ලෙො ඔක්ලකොමටම ඉතින් දැන් ලකොල්ලෙො ඉන්නවලන…. දුෂානි අක්කිටයි.. මටයි විතරයි නැත්ලත.....ලන්ද දුෂානි අක්කි?....." පවිත්‍රා දිව දික් කරමින් කීවාය. "ඔේ ඔේ.... උඹට දැන් ලකොලු පිස්සුව ලප්නවා...."

හෙ තිලයන කව

අනුත්තරා සිය නැල ණිය ආදරලයන් ුලරුලු කර කීවාය.

නිමින්

"ආ ලම් ලම්…. අක්කයි නිංගියි හුරතල් වුනා ඇති….එන්න පවිත්‍රා.. නැන්දට ලපොඩ්ඩක් උදේ ලවන්න..." අනුත්තරාලේ මව කීවාය. සමාධිලේ පාේශ්වලයන් පැමිණ සිටිලේ ඇයට සහ මවට සමාධිලේ පියා නැතිවූ පසු හැකි අයුරින් උපකාර කෙ ඇලේ මාමාත්,


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

620

ඔහුලේ බිරිඳ, දුව සහ පුතාත් පමණි. සමාධිලේ අන් සියලුම නෑදෑයින් ඔවුන්ට ලපර කාෙලේ තිබූ නැති කැරි කම් නිසා ඔවුන්ල න් ඈත් වී ඇත. උත්සවයට සියල්ෙ සුදානම් කිරීලමන් පසු සමාධිලේ මව ඇය ඇමුලවාය. "දුව...." "ඇයි අම්මි?...." "අලන් දුව.. අද ඔයාල තාත්ති හිටිය නම් ලකොච්චර සන්ලතෝස ලවයිද… ඉහීඊඊඊඊඊඊඊඊ..ස්ස්ස්ස්...ඉහීඊඊඊ.." සිංලේ ය පාෙනය කර ල න හඬන්නට වූවාය.

ත ලනොහැකිවූ මව සමාධි වැ ඳ

"අම්මීඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊ.." ලමලෙොව හැර ගිය සිය පියාණන්ට මුලු හදවතින්ම ආදරය කෙ සමාධිද මහත් සිංලේ යට පත් වී හඬන්නට වූවාය. පැමිණ සිටි සියලු ලදනාලේම දෑස් ලතත් විය. "ස්ස්ස්ස්ස්.. ේ.දුව.. තාත්තිල ..ස්ස්ස්..ල ොලටෝ එකට ලම් ස්ස්ස්.. වුලසුදු මල් මාලල් දාන්න දූ..... තාත්ති දිවය ලෙෝලක ඉඳන් ඔයා දිහා කොල න ඉන්නව දූ... ස්ස්ස්ස්… තාත්තිල ආශීේවාදයයි.. ආදරයයි... රැකවරණයයි ඔයාට හැමදාම තිලයනව... ඉහ්.ඉහ්. සූසූ.ස්ස්ස්ස්ස්... ඒ හින්ද ඔයාට ලමොන කරදරය ආවත් ඔයාට ජීවිලත් ඉස්සරහට යන්න පුලුවන් දුව....." ලරෝද පුටුලේ ආධාරලයන් තම පියාලේ ඡායාරූපය අස ට ගිය සමාධි ඔහුට වුලසුදු මල් මාෙය පැ ැන්දුවාය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

621

සිය ආදරණීය පියාණන් තමා ලදස ආදරය පිරි දෑසින් කො ආශීේවාද කරන හැඟීමක් සමාධිට ඇති විය. ලම් හැඟීම ඇයට විශාෙ ශක්තියක් සහ ප්‍රාණවත් කවක් ල න දුන්ලන්ය. ++++++++

තාරකලේ නිවලසේ සියලු ලදනාම සුක මනට සූදානම් වූලවෝය. ජාතික ඇඳුලමන් සැරසුන තාරක සහ පසිඳු සිිංහෙ ජාතිලේ ප්‍රතිමූේතියක් කඳු තරුණයින් ලදලදලනකු ලමන් දිස් විය. "ලම්.. අයියෙ ලදන්න වැඩිය එළියට ලප්න්න යන්න එපා... ලමොකද සමාධි අක්කිල ල දරට යන්න කළින් පාලර යන ලකල්ෙන්ට පිස්සු වැටිෙ අයියෙට ලසේ ලවයි... එලහම වුලනොත් සමාධි අක්කිටයි.. අනුත්තරා අක්කිටයි හු ිං තමයි... හි.හි.හි..." තනූජා සිනාලසමින් කීවාය. "ලම්... ලමොනව කියනවද මන් දන්ලන නෑ... ලම් නැකතට ල යින් එළියට යන්න ඉන්න ලවොලව...." ඩිොනි තම නැල ණියට සැර වූවාය. තාරකලේ පාේශ්වලයන් උත්සවයට සහභ්‍ාගී වීමට පැමිණ සිටිලේ තාරකලේ පියාලේ කාෙ ලසොලහොයුරා සහ ඔහුලේ බිරිඳත්, තාරකලේ මවලේ එකම ලසොලහොයුරා සහ ඔහුලේ බිරිඳත් පමණය. උත්සවය චාම් ලෙස සිදු කිරීම නිසා ආරාධනා ලකොට තිබුලන් ඉතාම කිේටු ඥාතීන්ට පමණකි. පිරිස නිවසින් පිටත් වීමට නියමිත ලේොව ආසන්න විය. එලහත් නදීකා සහ සඳුන්ලේ පැමිණීමක් ලමලතක් සිදු ලනොවීය. ලමය තාරක ලේ මවට කෙවත් සිත් තැවුෙක් විය. "අලන් පුලත්.. අක්ක එන්ලන නෑ වලේ...." ඇය තාරකලේ කණට ලකොඳුරා කීවාය. "හ්ම්ම්ම්ම්ම්.. ඒ වල යි අම්ලම..."


622

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

තාරකටද ඇති වූලේ සියුම් ලශෝකයකි. ඔහුට තම කුඩා අවධිය මතක් විය. සිය ලසොලහොයුරිය ඔහු ුලරුලු ලකොට ල න සුරතල් කෙ ආකාරය තාරකට සිහිපත් විය. ඔහු හැඟුම් කර වූලේය. එලහත් සඳුන්ලේ ලමෝටේ රථය නිවලසේ ලේේටුලවන් ඇුලලු වනු දුටු ඔහුලේ සිත එක් වරම ප්‍රලකෝධයට පත් විය. තාරකලේ ලදලතොෙට සිහින් සිනාවක් නැගුනි. තාරකලේ මව සඳුන් සහ නදීකා ආදරලයන් පිළි ත්තාය. "අලන් එන්න පුතා.. එන්න දුව ල ට... අපි තව ටිකකින් යන්න ඕන... ඉක්මනට කිරිකත් කෑල්ෙක් කාෙ ඉන්න..." මව කීවාය. "අලන් අම්ලම... ලපොඩ්ඩක් එන්න පරක්කු වුනා... පස්ලස කන්න පුලුවන් අම්ලම... අපි දැන් යමු...." නදිකා තම මව ලදස කො ලමලසේ කීවාය. ඇය පිරිලසේ අනිත් අය ලදස ලනොකො සිටීමට උත්සාහ ත්තාය. නිවසින් පිට වීමට ලපර තාරක සිය මෑණියන්ට සහ පියාණන්ට දණ සා වැඳ ආශීේවාද ෙකා ත්ලත්ය. ඉන්පසු සිය ලසොලහොයුරිය අසෙට ගිය ඔහු ඇය ලදස සිනාමුසු මුහුණින් කො ඇයට වැඳ ආචාර කල ේය. "අ..අ..අක්..අක්ලක.. ම..මට සමාලවන්න...." ඔහු අත වරදක් නැතත් සිය ලසොලහොයුරියට වූ සිත් තැවුෙට තාරක ඇල න් සමාව ත්ලත්ය. සිංලේදී වූ තාරකලේ දෑසින් කඳුලු වෑස්සුනි. ලකතරම් තද සිතැත්තියක් වූවද නදීකාද ලම් ලමොලහොලත් සිංලේදී වූවාය. "නැගිටින්න මල සුදු මල්ලි....." තාරක වැ ඳ ත් නදීකා ඔහුලේ කම්මුෙ සිප ත්තාය. ඇලේ දෑසින් වැටුනු කඳුලු බිිංදු වලින් තාරකලේ කම්මුෙ ලතත් විය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

623

අන් සියලු හැඟිම් සහ සිතිවිලි අභිකවා ලම් ලමොලහොලත් මුලවුන එක ලල් සලහෝදර ලසලනහසින් නදීකා චිත්ත ලේ යට පත් වූවාය. ලකලසේ ලවතත් තම පරමාේථය මුදුන්පත් කර න්නා ලච්තනාව ඇල න් ඉවත් වූලේ නැත. සමාධි සිය නෑනා වනු දැකීමට ඇලේ ඇති ලනොකැමැත්ත කිසිම විටක ලවනස් ලනොවන ලසේ ඇලේ ඇට මිදුලු වෙට කා වැදී ඇත. ++++++++

සමාධිලේ නිවසට පැමිණි තාරකලේ පිරිස සමාධිලේ මෑණියන් විසින් ආදරලයන් පිළි නු ෙැබුවාය. ඇලේ මුහුලණ් ඇඳී තිබුලන් අහිිංසක සුලටක ප්‍රිය ජනක ලපනුමකි. ලරෝද පුටුලේ ආධාරලයන් පිරිස අසෙට පැමිණි සමාධි හැකි පමණ පහතට නැමී තාරකලේ මෑණියන්ලේත් පියාණන්ලේත් කකුල් අල්ො වැඳ ආචාර කොය. පැමිණ සිටි සියලු ලදනාම මහත් සිංලේදී කවට පත් වූලවෝය. "අලන් දුව..කොල න.. ඔයාට වැඩිය නැලවන්න ලහොඳ නෑ... ඔයාට බුදු සරණයි දුව... ඔයා දැන් අලප් ලල්ලි... මමයි තාත්තයි අද ඒක ඔයාට කියනවා සමාධි... අද ඉඳෙ ඔයා අලප් දුව...." සමාධිට ආදර හාදුවක් දුන් තාරකලේ මව සමාධිලේ අත අල්ොල න කීවාය. "අම්මීඊඊඊඉ..ඉහ්..ඉහි..ස්ස්.. අලන් අම්මි...මල න් වැරැේදක් වුනා නම් මට සමාලවන්න අම්මීඊඊඊඊ..." සමාධිට කඳුලු නවතා ත ලනොහැකි වූවාය. තාරකලේ මවත්, සමාධිලේ මවත් ඇුලලු පැමිණ සිටි ලකොලහෝ ලදලනකුලේ ලදලනත් ලතත් විය.


624

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"අලන් දුව... ඔයාල න් කිසිම වැරැේදක් වුලන් නෑ රත්තරන්.... එලහම හිතන්න එපා.. අපි හරිම සන්ලතෝසයි මලේ පුතාට ඔයා වලේ ෑණු මලයක් හම්ක වුන එකට...." තාරකලේ මව කඳුලු අතරින් කීවාය. ලම් අවස්ථාලේදි නදීකාලේ ඇසට ලහෝ හිතට කඳුෙක් නැගුලන් නැත. ඇය හැඟීලමන් ලතොර මුහුලණන් සිදුවන ලදය ලදස කො සිටියාය. සමාධි ඇලේ නෑනා ලෙස පිළි ැනීමට ඇය කිසිලසේත් සූදානම් නැත. තාරකලේ මවට සහ පියාට ආචාර කිරීලමන් පසු සමාධි ලරෝද පුටුලවන් නදීකා අසෙට පැමිණියාය. "අක්ලක මට සමා ලවන්න......" කඳුලු පිරි දෑසින් නදීකා ලදස කො කියූ සමාධි පහතට නැවී ඇයටද වැඳ ආචාර කොය. නදිකා නිතැනින්ම සමාධිලේ හිසට අත තැබුවාය. ඇයට කිසිවක් කියා ත ලනොහැකි විය. එකිලනකට ප්‍රතිවිරුේධ සිුලවිලි වලින් ලම් ලේලල් නදීකා මහත් චිත්ත පීඩාවකට පත් වූවාය. ඇලේ මුහුලණ් ලශෝකය සහ පරාජය මුසු ලපනුමක් හට ත්ලත්ය. නදීකාලේ ලම් ලවනස පැමිණ සිටි සියලු ලදනාටම පැහැදිලි ලෙස ලපනුනි. නදීකා ලදස කඳුලු පිරි දෑසින් හිස ඔසවා කැූ සමාධි අහිිංසක ලෙස සිනාසුනාය. නදීකාට ඇලේ එම අහිිංසක සිනාව දරා ැනීමට ලනොහැකිවිය. මහත් ලවලහසක් දරා සිය කඳුලු සඟවා ත් නදීකා සමාධිලේ හිස යන්තම් පිරි මැද එතැනින් ඉවත් වූවාය. ඇතිවූ සිංලේදී කව අයි වූ පසු පිරිස සුලටු සාමිචිලේ ලයදුලනෝය. ටික ලේොවකට පසු අමුත්තන් ලෙස මේවින්, විමො, මධූෂා, හිලම්ික සහ සුපිරි ලව ඳ සලල් සමාධිලේ ප්‍රධානියා පැමිණිලයෝය.


ලනොසැලෙන ලසලනහස

625

සමාධි හිලම්ිකට විලශේෂලයන්ම ආරාධනා ලකොට තිබුලන් ඡායාරූප ශිල්පිනිය ලෙසටය. හිලම්ික පැමිණිලේ ලෙොකු තෑේ ක්ද රැල නය. "අලන් හිලම්ික... ලමොනවද ලම් උස්සල න ආලව?... ඔයා ආපු එක තමයි මට සන්ලතෝස...." සමාධි කීවාය. "සමාධි... අද මම කකුල් ලදලකන් හිට ල න ඉන්ලන ඔයා හින්ද... ඔයා මාව යිඩ් කරපු හින්ද... මම දැන් කම්පියුටේ ග්‍රැෆික්ස් ඩිසයිනේ ලකලනක් හැටියට ඇඩ්වටයිසින් කම්පැණි එකක වැඩ කරනවා... මට ලම් ඔක්ලකොම ෙැබුලන ඔයාල ම ලපන්වීම හින්ද... ඒ හින්ද මම ලම් තෑේ ඔයාටයි තාරකටයි ලදන්ලන මලේ ආදරයත් එක්ක...." හිලම්ිකලේ කෘත ගුණ සැ කීලම් ගුණය පිළිකඳව සමාධි මහත් ලසේ සුලටු වූවාය. සමාධිලේ මව අමුත්තන් පිරිසට කතා ක ාය. "එලහනම් ඔක්ලකොම ඉස්ලසල්ෙ ලත් ටිකක් බීො ඉන්න.. නැකතට මුදු මාරුව ඉවර වුනාට පස්ලස අපි දවල්ට කෑම ටිකක් කමු..." ලත් පැන් සිංග්‍රහය බුක්ති විඳිමින් නැකැත් ලේොව එන ුලරු අමුත්තන් පිරිස කතා කලහේ ලයදුලනෝය. ++++++++

මුදු මාරු කිරීලම් නැකත උදා විය. නිවලසේ සාෙය ලම් අවස්ථාවට සරිෙන පරිද සකස් ලකොට තිබුනි. දේශනීය මල් සැරසිල්ෙකින් මුදු මාරුව සිදුවන ස්ථානය අෙිංකාර වී තිබුනි. සමාධි සිටිලේ ලරෝද පුටුලේය. තාරක ඒ අසලින් සිට ල න සිටිලේය. සමාධි අසලින් මනාලියලේ ලයලහළියන් වූ අනුත්තරා සහ දුෂානිත්, තාරක අසළින් පසිඳුත් සිටිලයෝය. ඡායා රූප සහ විඩීලයෝ ත කිරීම හිලම්ික සහ මධූෂා විසින් සිදු කල ෝය.


626

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

"ම්ම්ම්ම් ෲප් එක හරිම ෙස්සනයි... සමාධි.. අනුත්තරා.. දුෂානි.. ඔයල ොල්ලෙො ඔසරියට මාරම ෙස්සනයි.... තාරකයි පසිඳුයි නැෂනල් එකට නියම හැන්ඩ්සම්...." සිදුවීම් ඡායාරූප ත කරමින් හිලම්ික කීවාය. "හිලම්ික...දැන් ඔය න්න ල ෝලටෝස් වෙට ල ෝලටො ලෂොප් දානවද?.. හි.හි.හි...." මධූෂා විහිලු කලල්ය. "අලන් නිකන් ඉඳපන්.. උලේ ල ෝලටො ලෂොප් එක...." හිලම්ෂා ඇලේ මුහුණ සුරතල් කරමින් සිනාසුනාය. සමාධිලේ මව ඔේලෙෝසුව ලදස ඇසිපිය ලනොලහො කො සිටියාය. "ඔන්න දැන් ලවොව හරි...." ඇය කීවාය. සමාධිලේ වමත සුමුදු ලෙස පිරිමැදි තාරක ඇලේ අත උඩට ඔසවා මුදු ඇඟිල්ෙ ආදරලයන් ස්පේශ කලල්ය. මුදුව සිය දකුණු අතට ත් තාරක සමාධි ලදස ආදරලයන් පිරුනු දෑසින් කැලීය. ලදලදනාලේ ඇස් එකට හමු විය. සමාධිලේ නා දළු වන් ලතොල් ලපතිවෙ සිහින් සිනාවක් ඇති විය. තාරකලේ හදවත ආදරලයන් ඔකඳ විය. මුදුව සමාධිලේ ඇඟිලි ුලඩ අසලින් තැබූ තාරක ඇලේ අත ඔසවා සිප ත්ලත්ය. "මල සමාධි... මම ලම් මුේද ඔයාල ලම් ෙස්සන ඇඟිල්ෙට දාන මන් මම ඔයාට ලපොලරොන්දු ලවනව මල ලකල්ලෙ... අපි ලදන්න ලම් ලෙෝලක ජීවත් ලවනකන් මම ඔයාව මලේ පණ වලේ ආදරලයන් කො න්නව කියෙ...මම කවදාවත් ඔයාල න් ලවන් ලවන්ලන නෑ.. කාටවත් අපිව ලවන් කරන්නත් කෑ... මම ඒක ලමතන ඉන්න හැලමෝටම ඇලහන්න මම කියනව මලේ සමාධි... ලම් ජීවිතලය විතරක් ලනලමයි.... සිංසාලර ඉන්නකන්ම ඔයා මලේ සමාධි....."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

627

ලමලසේ කියමින් තාරක මුදුව සමාධිලේ ඇඟිල්ලල් පැ න්දුලේය. සමාධිලේ දෑසින් සුලටු කඳුළු වැගිරුනි. අසෙ සිටි අනුත්තරා සහ දුෂානිලේ පමණක් ලනොව පැමිණ සිටි ලකොලහෝ ලදලනකුලේ දෑස් වෙට තාරකලේ ලම් කතාව නිසා සුලටු කඳුළු පිරුනි. ලකලසේ ලවතත් තාරකලේ ලම් දැඩි ස්ථිර කථනය නිසා නදීකා මහත් ලසේ වික්ිකප්තභ්‍ාවයට පත් වූවාය. සමාධි සහ තාරක ලවන් කිරීම ඔවුන් ලදලදනා ජීවත්ව සිටින ුලරු කෙ ලනොහැකි ලදයක් කව ඇයට ප්‍රතයක්ෂ වූලේය. විවිධ සිුලවිලි ඇලේ මනස පුරා දිව ගිලේය. ඒවා සමහරක් මානුිකක සිුලවිලි ලනොලේ. තාරකලේ මුදුව සිය සුරතට ත් සමාධි ඔහු ලදස ආදරය උුලරා යන දෑසින් කැලුවාය. මද සිනහවක් නැගු තාරක සිය දකුණු අත ඇය ලවත දිගු කල ේය. ඔහුලේ අත සැහැල්ලුලවන් අල්ො ත් සමාධි මුදුව තාරකලේ මුදු ඇඟිල්ලල් පැ න්දුවාය. මුදුව තම ඇඟිල්ලල් පැ ඳුන විට තාරකට ඇතිවූලේ මහ ලමරක් වන් ආදරයක කෙවත් හැඟීමකි. "තාරක.. මලේ පණ.... මම හැමදාටම ඔයාල ජීවිත සහකාරිය ලවනව තාරක... මම ඔයාට ලම්ක කලින් කියෙ තිලයනවා... අද ඒක මම අලප් අම්මෙ..තාත්තෙ.. යාලුලවො.. නෑදෑලයො ඔක්ලකොම ඉස්සරහ කියනවා... මම ඔයා එක්ක දුක සැප ලදලක්දිම ඉන්නව තාරක... මලේ ජීවිතය මම ඔයාට කැප කරනවා......" ලමලසේ කියූ සමාධි තාරකලේ මුදුව පැ ඳි අත ල න තදින් සිප ත්තාය. සමාධිලේ ල ෙ වටා අත දැමූ තාරක පහත් වී ලදෝලේ ෙන ලසලනහසින් යුුලව ඇලේ කම්මුෙ සිප ත්ලත්ය. ලදලදනා ලම් ඉරියේලවන් ටික ලේොවක් එලෙසම සිටිලයෝය. පැමිණ සිටි සියලු ලදනාම ප්‍රීති සිංලේ යට පත් වූලවෝය.


මලනෝ ල ොන්ලසේකා

628

ලරෝද පුටුවක සිටින ලපම්වතියකුත් ලපම්වලතකුත් අතර මුදු මාරුව සාමානයලයන් සිදු වන ලදයක් ලනොලේ. එලහත් ලනොසැලෙන ලසලනහසකින් කැඳුන ලදලදනකුලේ ආදරයට ශාරීරික ආකාධයන් කිසිම අයුරකින් කෙ පාන්ලන් නැත. ++++++++

මුදු මාරුවට පසු සියලු ලදනාම දහවල් ආහාරය බුක්ති වින්ලදෝය. පැමිණි සැලවොම ඉතා ප්‍රීතිලයන් සහ සැහැල්ලුලවන් කල් ත කලෙෝය. "ලම් සමාධි...." අනුත්තරා සමාධි ඇමුලවාය. "ඇයි අනූ?......" "ලම්.. ඔයාල මාමාල පුතාල ඇස් ලදක නම් තිලයන්ලනම දුෂානි නිංගි දිහාවට හැරිෙ... හි.හි.හි...." "ඉතින් ඕක පුදුම ලවන්න ලදයක්ද අනූ... මිනිහට තවම ලකල්ලෙක් නෑ මම හිතන්ලන... අනික ඉතින් දුෂානි නිංගි දැක්කම ඔය වයලස ලකොල්ලෙො ලකොලහොම ඉවසන්නද ලන්ද?...." "ලදන්නා ලසේ ලවයිද?....." "ඒක කියන්න කෑ අනූ... ඒ තීරණය ඒ ලදන්න ත්ත ලදන්... දුෂානි නිංගිට දැන් යමක් කමක් ලත්ලරනව.. ඒ ලකොලහොම වුනත් ලදන්නට ලදන්න අඳුර න්න කන් මුකුත් කියන්න කෑ... කවදාවත් උඩින් ලප්න රූලපට ආදරය කරන්න ලහොඳ නෑ... " "ඒක ඇත්ත සමාධි.. කෙමු ඉස්සරහට ලමොනවද ලවන්ලන කියෙ...." "ඔේ.. අපිට පුලුවන් ලදයක් අපි කරමු...."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

629

දහවල් ආහාරලයන් පසු තාරක රැස්ව සිටි පිරිසට කතා කලල්ය. "මම සමාධිත් එක්ක එළිලය වත්තට යනවා......" "තාරක?.. සමාධි ලකොලහොමද ලම් සාරියත් ඇඳල න වීල් ලචයා' එලක් වත්තට යන්ලන?..... ලමතන පඩි කීයක් තිලයනවද කහින්න...." තාරක ලේ මව කීවාය. "අම්ලම්.. යන පාර ලකොච්චර අමාරු වුනත් සමාධිටයි මටයි ඒ පාලර යන්න ශක්තිය තිලයනවා.... කිසි ලකලනක්ට අපිව නවත්තන්න කැහැ... සමාධිට යන්න අමාරු තැන්වෙ මම මලේ ලකල්ෙව උස්සල න යනව... මලේ සමාධි මට කරක් ලනලමයි... සමාධි මට ආශීේවාදයක්.. ශාන්තියක්...." ලමලසේ කියූ තාරක ලරෝද පුටුව පිටින්ම සමාධි සිය ලදෝතින් ඔසවා ත්ලත්ය. "තාරකඅඅඅඅ... සමාධිට කෑ ැසුනි.

අලන්

කොල න

වස්ුලලවඒඒඒඒ....."

"මට ඕන තැනකින්...ඕන තරමක් දුර ඔයාව ල නියන්න පුලුවන් ලකල්ලෙ... මලේ ශක්තිය ඔයා... ඔයාල ශක්තිය මම....." සමාධි ඔසවාල න පඩි ලපළින් පහෙට ගිය තාරක ලරෝද පුටුව බිම තකා ඇය එළිමහලන් ඇති සුපුරුදු කිංකුව ලවත රැල න ගිලේය. සමාධිලේ ලරෝද පුටුව තල්ලු කරමින් ඉදිරියට යන තාරක ලදස අමුත්තන් පිරිස කො සිටිලේ විස්මය රැඳි මුහුණුවලින් යුුලවය. සමාධි සහ තාරකලේ මන නැවත්වීමටවත්, ඔවුන් ලදලදනා ලවන් කිරීමටවත් ලමොනම කෙලේ යකටවත් ලනොහැකි කව සියළු ලදනාටම මනා ලෙස වැටහිනි.


630

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

නදීකාලේ සිත ුලෙ යලිත් ගිනිපුළිඟු දැල් වීමට පටන් ත්ලත්ය. ජිං ම දුරකථනය අතට ත් ඇය ලහොර රහලසේම ලවෝල්ටේ ඇමුලවාය. එළිමහලන් කිංකුලේ වාඩි වූ තාරක ලරෝද පුටුව ඔහු අසළින් තකා ත්ලත්ය. "අලන් තාරක.. මම ලහොඳටම කය වුනා ඔයා මාවත් එක්කම වීල් ලචයා' එක ඉස්සුවම... ලකොච්චර කරද අලන්... ඔයාලේ ලකොන්දට ලමොනව හරි වුනා නම්...." සමාධි තාරකලේ අත අල්ො ල න කීවාය. "ඔයිට වැඩිය කර මට උස්සන්න පුලුවන් සමාධි... මට ඔක්ලකොමටම ලපන්නන්න ඕන වුනා... ලමොන කරදලේ ආවත්.. ලමොන කුණාටුව හැමුවත් අපි ලදන්න හැමදාටම එකට ඉන්නව කියන එක..... අනික... ලමොනව වුනත් ඔයා මට කරක් ලනලමයි කියන එක... " "තාරක.. මලේ හිතටයි.. ඇඟටයි අමුුලම පණක් ආවා වලේ දැලනනව පැටිලයො.... මට ඔයා මහලමරක් වලේ වටිනව... අද ඒක මට තවත් ලහොඳින් ලත්රුනා... ඉස්සරහට අලප් ජීවිතය ලකොයි පැත්තට යයිද කියෙ අපිට කියන්න කෑ... ඒ ලකොලහොම වුනත් අපි ලදන්නට ඕනම කුණාටුවක්.. සුනාමියක් මැේලදන් යන්න පුලුවන් කියන විශ්වාසය මට තිලයනව තාරක...." "ඔේ සමාධි.. මටත් ඒ වලේම පණක්.. ශක්තියක් දැලනනවා.... අද අපි ලදන්නල ජීවිලත් වැද ත් දවසක්.. ආපහු හැරිො අපි ලදන්න හම්ක වුන දවලස ඉඳන් අලප් ජීවිත දිහා කැලුවම අපිට ල ොඩක් ආඩම්කර ලවන්න පුලුවන්… අපි ල ොඩක් කාධක මැේලදන් ඉස්සරහට ආවා... අපිට ඒ ැම්ම තිලයනව.. ඒ වලේම ඉස්සරහට එන ප්‍රශ්න වෙටත් අපිට එකට එකුල ලවො මුණ ලදන්න පුලුවන් කියෙ මම ලහොඳටම දන්නවා මලේ සමාධි..."


ලනොසැලෙන ලසලනහස

631

"අපි ලදන්න කැඳුලන එක දවසකින් ලදකකින් ලනලමයි තාරක.. අපි ලදන්න ල ොඩක් කල් යාලුලවො වලේ හිටියා... අපි ලදන්නට ලදන්න අඳුර ත්තා... අන්න ඊට පස්ලස තමයි අපි කවදාවත් ලවන් ලනොලවන්න ආදලරන් කැඳුලන... ලන්ද ලකොලු පැටිලයෝ...." සමාධි තාරකලේ උරහිලසේ හිස තකා නිමින් කීවාය. "ම්ම්ම්ම්.. ඔේ සමාධි... ඔයාට මතකද අපි ලදන්නලේ ආදලේ එදා සාහිතය සම්ලම්ෙනය දවලස ලමෝදු වුන හැටි?......" "අලන් තාරක... මට එදා වුන හැම ලේම අකුරක් නෑරම මතකයි පැටිලයෝ.... ඒව ලල් ලකොටපු පින්ූනර… අකුරු වලේ මලේ පපුලව ඇඳිො… ලියවිො තිලයනවා..." "ම්ම්ම්ම්... ඔයාට මතකද එදා ජාතික ගීය කියන ලවොලව අපි ලදන්නා ආදලරන් කැඳුනට පස්ලස ඉස්ලසල්ෙම කියපු ලේ?....." "මට ලහොඳට මතකයි තාරක....." "එලහනම් කියන්න කෙන්න....." "ම්ම්ම්.. ඉස්ලසල්ෙ ඔයා කියන්නලකො... ලමොකද එදාත් ඔයාලන ඉස්ලසල්ෙම කිේලව ලන්ද....." මහත් ලසේ සිංලේදී වූ තාරක සමාධිලේ මුහුණ අත් ලදකින්ම අල්ො ත්ලත්ය. "සමාධි…. මල මැණික......." "තාරක... මල රත්තරන්......" එදා ඔවුන්ලේ ආදරය ලමෝදු වූ පසු ලතපූ ඒ ආදර වචන ලදලදනා ඒ ආකාරලයන්ම පුනරාවේතනය කලෙෝය.


632

මලනෝ ල ොන්ලසේකා

උුලරා යන ආදරලයන් කුල්මත් වූ ලදලදනාලේ ලතොල් තදින් එකට එක් විය. අවට කිසිවක් ැන ලනොතැකූ ලදලදනා දැඩි ආදර ලතොල් චුම්කනයක දිවයමය රසය වින්දනය කල ෝය. සිංකීේණ ලෙෝකයට අවතීේණ වීලම් ලදොරටුව ලවත පැමිණ ඇති සමාධි සහ තාරකලේ ජීවිත අනා තලේදී කුමන අයුරින් දි හැරුනත් එයට මුහුණ දීලම් ශක්තිය ඔවුන් ලදලදනාම සුලව ඇත.

********

෴෴'ලනොසැලෙන ලසලනහස' ප මුවන ලවළුම - අවසානය ෴෴

Nosalena senehasa volume 1(part 2)  

This is the Volume 1 (part 2) of a novel in Sinhala language

Read more
Read more
Similar to
Popular now