Page 1

Butlletí Especial d´Informació Municipal NOVEMBRE 2015

100 Dies DE GOVERN Aquest butlletí especial d’informació municipal, pretén ser una eina de comunicació fluïda amb els ciutadans i les ciutadanes de Manises amb la finalitat de tractar alguns assumptes que hem trobat des de la nostra arribada a l’Ajuntament. Un canal directe on poder reflectir algunes de les actuacions que han tingut, tenen o tindran lloc a la nostra ciutat. Hem procurat que, en consonància amb la necessària política d’estalvi, el cost d’aquesta publicació siga mínim, i en tot cas, infinitament inferior al de publicacions anteriors d’aquest tipus. Igualment, i coherentment amb les demandes que des de l’oposició es feia, s’ha reservat en aquest butlletí especial un espai per a tots els grups polítics amb presència municipal, de la mateixa manera que en l’actualitat estan inclosos en les reunions de la Junta Local de Govern, cosa totalment impensable fins ara. Aquestes i altres accions com les assemblees al carrer que estan tenint lloc al mes de novembre són els fets amb els quals volem mostrar la diferència en la forma de fer política, sempre al costat de la ciutadania, no deixant-la de costat.

AJUNTAMENT DE MANISES - Plaça del Castell 1 - Tel. 96 154 51 16 / Fax 96 152 04 53 - ayuntamiento@manises.es - www.manises.es


Manises al dia Nov 2015

Equipo de Gobierno

Els polítics actuals s’apropen a la ciutadania Durant el mes de novembre s´estan realitzant diverses assemblees ciutadanes al llarg de tota la ciutat en les quals, els membres de l’equip de govern eixiran al carrer amb la finalitat d’apropar-se a la ciutadania i poder explicar els projectes en què es troben immersos i que afecten a tota la població. També arreplegaran totes les propostes i els suggeriments que la ciutadania considere necessaris. Les assemblees, han sigut els dilluns 16, 23 i el próxim 30 del mes de novembre a les 19:00 hores, es celebraran al centre Cultural de les Simetes, a l’Auditori Germanies i al barri del Carme respectivament.

2

L’equip de govern es complau de convidar els ciutadans i les ciutadanes de la localitat a acudir a aquestes assemblees de participació oberta, ja que es tracta d’una bona oportunitat per aclarir dubtes, ser totalment transparents en tot allò que afecte els manisers i les maniseres i tractar de millorar la nostra ciutat.


Manises al dia Nov 2015

Manises creará un Parque Municipal de Viviendas Desde el inicio de esta nueva legislatura, la Concejalía de Vivienda ha estado en contacto constante con familias de Manises en riesgo de desahucio para tratar de poner todos los medios disponibles a su servicio. Además, se han iniciado las mediaciones con entidades bancarias y juzgados para llegar a acuerdos de colaboración y tratar de paralizar la expulsión de estas familias de sus casas y, en caso de no conseguir su paralización, se trabajará para encontrar una solución habitacional alternativa. En el mes de septiembre se entregaron tres viviendas sociales, rehabilitadas a través de un plan de Empleo, a las familias del municipio que habían cumplido todos los requisitos para su ocupación establecidos de manera conjunta entre las concejalías de Vivienda y de Servicios Sociales. El Ayuntamiento de Manises está trabajando conjuntamente con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) convencidos de que el trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad organizada es la mejor solución para lograr la defensa de la ciudadanía. Además, la Policía Local no intervendrá en ningún proceso de desahucio. Por otra parte, se reservará una partida de los presupuestos de 2016 para la adquisición de viviendas por parte del Ayuntamiento de Manises que serán gestionadas por la Consellería mediante un acuerdo alcanzado con la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE) con el fin de crear, en un futuro cercano, un Parque Municipal de Viviendas.

Manises rep una subvenció d’ 1.106.323,92 € de la Diputació de València

Manises formarà part de la Xarxa de Llibres

La Diputació de València va concedir una subvenció d’1.106.323,92 € a l’Ajuntament de Manises al mes de setembre amb la finalitat de realitzar inversions financerament sostenibles i d’aquesta manera millorar molts aspectes de la nostra ciutat.

La regidoria d’Educació i la regidoria de Serveis Socials han repartit les ajudes per a llibres de text després de realitzar una exhaustiva baremació per tal d’aconseguir que les famílies més necessitades de la ciutat puguen tindre cobert tot l’import dels llibres de text.

Aquesta subvenció estarà distribuïda en diferents projectes al llarg de tota la ciutat. Un dels projectes més urgents és l’adequació de l’Auditori Germanies a la normativa vigent d’accessibilitat i evacuació i per aquest motiu s’ha inclós l’adquisició de l’immoble adjacent al teatre dins d’aquesta ajuda. D’altre, serà la reforma que es farà a la Plaça d’Espanya, però entre tots s’ha de destacar la inversió destinada al projecte de modificació de l’enllumenat públic per ser més eficients energèticament. Altra part de la subvenció estarà destinada a la necessària construcció de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que evitarà el lamentable espectacle de gent fent cua en un espai poc adequat, i a l’ampliació de les dependències de la casa consistorial.

Es va eliminar el xec de 10 a 30 € per família que es donava anteriorment amb la finalitat de fer un repartiment just i d’aquesta forma aquest any han sigut més de 300 famílies les que han aconseguit tindre els llibres coberts. L’Ajuntament ja ha destinat 150,000 € per donar suport a famílies amb escassos recursos econòmics. A més, aquest any la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i els Ajuntaments han creat, a parts iguals, la Xarxa de Llibres que a final de la legislatura es trobarà en complet funcionament de manera que tots els xiquets i xiquetes puguen disposar d’un banc de llibres de forma gratuïta. A partir de l’1 de desembre les persones que conserven les factures de compra dels llibres de text podran començar a presentar les sol·licituds per rebre ara l’import màxim de 100€ per xiquet o xiqueta. Quan finalitze el curs es percebrà la quantitat restant fins a completar 200€ entre els dos pagaments sempre que els llibres estiguen en bon estat.

Apostamos por la eficiencia energética y el ahorro económico El Ayuntamiento de Manises a través de una subvención de la Diputación está desarrollando un plan de eficiencia energética con el objetivo de mejorar el sistema de alumbrado público, garantizar su sostenibilidad medioambiental y evitar sobrecostes en la factura eléctrica municipal. El plan cuenta con varias fases de ejecución, siendo la primera de ellas la auditoría energética municipal, con la que se identificarán los puntos negros del sistema de alumbrado y se concretarán las acciones de ahorro energético. Una vez auditado el estado de las instalaciones de iluminación, se procederá a la adecuación de cuadros eléctricos, la informatización del sistema de alumbrado y la implantación del control telemático que optimice los horarios e intensidades. Con todo ello, la Concejalía de Medio Ambiente prevé erradicar muchas de las carencias que presenta el actual sistema de alumbrado, modernizando la instalación, asegurando unas mejores prestaciones de los elementos de iluminación y generando un importante ahorro en el gasto eléctrico. Según el concejal, “con esta actuación ahorraremos cerca del 30 % en el gasto de consumo eléctrico”. Esta será la primera fase de renovación del alumbrado que afectará parcialmente al núcleo urbano, con un presupuesto de 249.000 euros procedentes del programa de inversiones financieramente sostenibles de la Diputación de Valencia. “La factura de luz municipal descenderá algo más de 30.000 euros anuales procedentes tanto del menor consumo como de la reducción de gastos por mantenimiento”, concluye el concejal de Medio Ambiente.

3


SITUACIÓ DE PARTIDA

Manises al dia Nov 2015 Quan l’actual govern municipal va entrar en l’Ajuntament per a fer-se’n càrrec, esperava una poc més de col·laboració de l’anterior equip de govern del PP. No es pretenia que facilitara les coses, vista l’actitud d’alguns en el Ple de constitució de la nova Corporació, però sí que un mínim de cortesia ajudara a fer-se càrrec de la situació. No ha sigut així. El que es trobà va ser el desert. Seria excessivament llarg relacionar totes les deficiències trobades, però com a exemple direm que els ordinadors d’Alcaldia i de la Regidoria d’Hisenda no contenien cap tipus d’informació, igual que els de premsa i protocol: els havien formatejat. Açò pel que fa a qüestions materials. Però això no era res. En les dates en què es produeix el traspàs de poders estaven a punt d’iniciar-se les festes de Moros i Cristians, la de la Ceràmica, la Cavalcada i d’altres, i ni s’havia preparat res, ni es va informar el nou equip de govern de quins eren els usos i costums habituals en aquests esdeveniments (recepcions, contactes amb les associacions festeres, subvencions, etc.). Res de res. En pocs dies es va haver d’improvisar fins a extrems inaudits, ja que la col·laboració en aquest punt per part del PP va ser quasi nul·la, i la poca que se’n va oferir va ser a requeriment de l’Alcaldia -en cap cas voluntària. La falta de cortesia en aquest tema és especialment sagnant, ja que no es perjudicava el nou govern, sinó a tota la ciutat que estava esperant gaudir de les festes. Pretendre castigar així a qui ha guanyat el govern, fent recaure la pena sobre tota la ciutadania, no fa més que demostrar ben a les clares el tarannà democràtic de qui així actua. Però, amb diferència, el més greu que s’ha trobat el nou govern és una si-

tuació econòmica que ni en els pitjors malsons es podia imaginar.

Vegem-ne alguns exemples: Convenis urbanístics. Existeixen prop de 40 convenis de cessió de sòl de més de 250.000 m2 subscrits per a la construcció de l’Hospital, la ronda Jaume I, la Ciutat de l’Esport o l’ampliació del Metro pels quals, a hores d’ara, ni s’ha pagat un euro, ni s’ha lliurat la compensació urbanística que es va pactar en el seu moment. Açò pot suposar assumir l’obligació de pagar fins a 23.000.000 €, segons informen els serveis tècnics municipals. De fet en els primers dies del nou govern (i açò és ja sospitós) va arribar una reclamació judicial de 13.000.000 € pels amos del sòl de l’Hospital. Actuacions urbanístiques sense executar o completar. Ací no es tracta del fantasmagòric Gran Manises, programa amb una mort llargament anunciada. Parlem d’actuacions aprovades pendents d’executar, com el PAI d’Obradors, que abans de nàixer ja està sent una font inesgotable de recursos judicials i de reclamacions econòmiques, o de programes ja executats (com l’ordenació de la zona del cementeri), en què existeix una sentència que obliga al pagament de 2.300.000 €, a un dels propietaris. I per si açò fóra poc, està pendent de finalitzar la tramitació del PAI de Faitanar, amb sentències que obliguen també al pagament de quantitats hui indeterminades. A més a més, hem trobat centenars d’expedients de llicències urbanístiques sense finalitzar. Contractes perjudicials a l’interès públic. El major exemple és el de neteja i arreplegada de fem pel qual es paguen a FCC (Foment de Construccions i Contrates) quasi 2.000.000 € anuals. Per si açò fóra poc, es paguen més de 200.000 €, per factures de treballs realitzats “fora de contracte”. Tot açò en un contracte negociat a vint anys dels quals afortunadament queden només sis. Pàrquing San Cayetano Una de les “estreles” de l’anterior govern es troba en una situació que pot suposar una despesa per al poble pròxima als 7.000.000 €. L’empresa que va construir l’aparcament el va abandonar per-

* Foto actual del Barri d´Obradors

“ Possible deute 35.500.000 €, o el que és el mateix, un pressupost i mig anual complet, o un deute per maniser, inclosos bebés, de 1.143 € “ 4


Manises al dia Nov 2015 què no es complien les perspectives d’ingrés que se li van garantir en el contracte, i per açò demana dos milions d’euros. A més a més, cal pagar l’obra, concepte que pot pujar a 5.000.000 €. És cert que hi ha una reclamació de l’Ajuntament per danys i perjudicis per abandonament del servei, però el tema està pendent de sentència judicial, que pot ser contrària als interessos municipals. Escola Teatre José Sancho. En contra de les contínues afirmacions de l’anterior govern que l’obra no anava a costar un euro a la ciutadania, una modificació en el conveni subscrit amb la Generalitat, a proposta de l’anterior govern del PP, fa a l’Ajuntament responsable de tots els danys que en el transcurs de l’obra puguen produir-se. És per açò que l’empresa constructora té presentada una demanda per import de 700.000 €, per incompliment de contracte, i li’ls exigeix a l’Ajuntament i no a la Generalitat per la modificació del conveni esmentat, i es reserva la posterior demanda per danys i perjudicis que anirà igualment en contra de l’Ajuntament. És a dir, ens podem trobar en un breu període de temps amb un deute de 35.500.000 €, o el que és el mateix, un pressupost i mig anual complet, o un deute per maniser, inclosos bebés, de 1.143 €. O dit d’una altra manera, una família de quatre membres hauria de pagar, a part dels seus impostos, un total de 4.571 euros per a saldar el deute que pot gene-

rar-se.

Si no en tinguérem prou per a impedir una eficient política de prestació de serveis, ens hem trobat amb una organització anquilosada i gens operativa, resultat d’una absència de política de personal encaminada a prestar el millor servici possible, en la qual han prevalgut interessos aliens als de la ciutat. Així ens trobem juntament amb serveis sobredimensionats, d’altres sense la mínima dotació que permeta portar endavant les seues funcions, almenys amb dignitat; un elevadíssim índex de temporalitat; cognoms que es repeteixen; inexistència d’organigrama funcional, etc. etc. L’estat dels edificis municipals és altra xacra que ens hem trobat. La falta de manteniment dels mercats municipals i d’algunes llars de jubiltats és una evidènca més que notable de l’abandonament i la despreocupació per donar servicis de qualitat a la ciutadania. A més, és necessari traslladar l’Arxiu Municipal a causa de la situació de desbordament en què es troba. La situació en què estava el bar del centre Sant Jeroni quan la nova corporació va arribar ha estat una de les proves més clares que ningú no controlava en quina situació deixaven la concessió els que la tenien. A més, moltes regidories es trobaven sense pressupost al mes de juliol quan encara quedava més de mig any d’activitats i despeses. És açò una bona gestió econòmica? L’Ajuntament ha de fer front en el segon semestre de 2015 a despeses per valor d’11.200.000 €, quantitat en què no s’inclouen els imports d’indemnitzacions derivats de sentències judicials, gairebé tres milions a hores d’ara, per la qual cosa el disponible en caixa quasi no arriba per cobrir despeses ordinàries o necessitats urgents. No es tracta amb tot açò d’excusar-se per “l’herència rebuda”. Només és una foto de la que ja coneixíem alguns detalls, i que s’ha acabat de revelar ara. Qui se’n va sense posar tots els papers sobre la taula no fa més que ajornar la presa de decisions necessàries. Potser pensen que així perjudiquen el nou govern al que podran acusar després de no fer res, però a qui perjudiquen és a tot el poble que és el que paga, en diners, o en menys servicis. Açò és el que hi ha i amb açò anem a bregar. Com a mínim intentarem fer les coses de manera diferent, en benefici de tots i no sols d’uns pocs.

5


UNA NOVA FORMA DE GOVERNAR A MANISES Manises al dia Nov 2015

#MANISESEN150PARAULES Després de 16 anys reclamant el dret a aparéixer en les publicacions municipals i la llibertat d’expressió defensada a la Constitució Espanyola, per fi l’Oposició té la possibilitat de publicar un article en un butlletí informatiu municipal.

Volem donar les gràcies als 3.312 ciutadans que ens votaren. També als que votaren a altres partits, i als que no votaren. APM-Compromís estem treballant per tots els ciutadans. Anem a poc a poquet. Atenem de manera immediata qualsevol petició dels ciutadans, i cap consulta no es queda sense resposta. Per a APM-Compromís, estem davant un repte històric a la nostra ciutat. Ens sentim orgullosos del que ja hem fet i esperem estar-ho també del que farem al llarg de la legislatura. Els 4 partits hem posat per damunt de tot la defensa dels interessos de la ciutadania de Manises. Els ciutadans han confiat en nosaltres i no podem defraudar-los. Atendre l’emergència social, i aplicar la transparència i la participació ciutadana seran els eixos fonamentals del treball. Treballarem amb paciència, constància i trellat i, amb el recolzament de tots, estem convençuts que tot millorarà.

6

Los/as socialistas de Manises damos las gracias a todos/as por los votos recibidos en las Elecciones Municipales, vamos a estar a la disposición de cualquiera que necesite información, asesoramiento o cualquier consulta sobre la gestión del Equipo de Gobierno, en la calle o en nuestros departamentos. Estamos gestionando las áreas que nos fueron encomendadas con seriedad, rigor y transparencia. Asuntos tan importantes como la gratuidad de los libros de texto, el apoyo, prevención y asesoramiento a las victimas de violencia de genero, cambios importantes en la gestión turística, OAC (Oficina de Atención a la Ciudadanía) e importantes reformas urbanísticas, ya están en marcha. Nos sentimos cómodos, trabajando con un equipo de gobierno, conformado por cuatro partidos de izquierdas y progresistas, dispuestos a llegar hasta el final con un objetivo común: hacer de Manises la Ciudad que todos y todas merecemos.

¡¡Sorpresa!!, vuelven a la vieja política tan criticada por el cuatripartito municipal, utilizando el dinero de todos para hacerse propaganda. Basta recordar las criticas al BIM cuando el PP lo editaba, y ahora lo hacen ellos, ¿Para esto si hay dinero?. En 4 meses han pregonado que no hay dinero en el Ayuntamiento, ¡FALSO!. El acta de arqueo de 12 de junio firmada por el alcalde saliente y el entrante, recogía una cifra de 13 millones € en las cuentas municipales. La segunda parte, es la falta de explicación sobre esta publicación, ni nos han dado participación, ¡como en todo!, reflejo de su nueva política de transparencia, participación y diálogo en los asuntos municipales, que se resume en 150 palabras para expresarnos en este BIM, y comunicado a través de un correo electrónico. Hay cosas más importantes para destinar el dinero de los maniser@s, como así lo entendimos cuando se dejó de editar.

Vecino/a de Manises, nosotros no somos profesionales de la política, somos personas normales como usted que han decidido dar un paso adelante hartos de las malas prácticas de los de siempre. Ahora estamos en el gobierno del ayuntamiento de Manises gracias a 2353 personas que depositaron su confianza en nosotros/as. Les damos las gracias, a los que nos votaron y a los que no, demostraremos que se puede hacer política por y para la gente. Nuestra visión de la política es que simplemente somos carteros de la ciudadanía. No hay democracia sin participación, transparencia y derechos sociales, por eso estamos acercando la gestión a la calle con nuestras asambleas y votaciones, decidiendo nuestra posición entre todos/as. Les animamos a seguirnos en nuestro camino, desde las municipales hasta las generales, donde nos jugamos el futuro de generaciones. Infórmese en facebook. com/SiSePuedeManises ó facebook.com/podemos. manises ó contacte en : sisepuedemanises@gmail. com. Claro que PODEMOS !

Esquerra Unida de Manises llega al gobierno municipal con un programa elaborado durante años junto con la ciudadanía. Trabajamos por una ciudad respetuosa con el medio ambiente, un modelo de administración eficiente desde la optimización de los recursos y el control del gasto público, con una redistribución justa de la riqueza, mediante una fiscalidad más progresiva, garantizando servicios públicos de calidad y políticas que consideren la vivienda como un derecho irrenunciable. Consideramos prioritario poner el acento en el bienestar social y la solidaridad, generando un modelo de desarrollo local que dinamice la actividad económica y cree empleo de calidad. Pero tenemos que hacerlo juntos, entre toda la ciudadanía, potenciando la participación real con honestidad y transparencia. Por ello invitamos a todos los vecinos y vecinas de Manises a participar en las asambleas ciudadanas en las que podrán resolver sus dudas y plantear sus propuestas al equipo de gobierno.

Aprovecho este espacio para saludar a tod@s l@s maniser@s y agradecer la confianza que depositaron el pasado mes de Mayo en un proyecto de cambio para nuestro municipio Quizas el problema mas grave de Manises es el paro y desde el grupo ciudadanos apoyamos a las empresas que generan un empleo de calidad y suficientemente retribuido. Manises es una ciudad, que como su escudo dice laboriosa, esta repleta de autónomos y pequeños empresarios que son el tejido económico que mas contratos genera y es imprescindible tener un plan integral de apoyo y financiación a su medida. No podemos olvidar que el paro juvenil es una lacra en nuestra sociedad que con una política de formación basada en el aprendizaje en empresas mas la investigación y desarrollo en nuevos productos y la ayuda a la modernización podremos reducir el numero de jóvenes y no tan jóvenes sin puesto de trabajo estable.


Manises al dia Nov 2015

Manises crea el grupo GEMMA de intervención especializado en violencia doméstica El grupo GEMMA de la policía local de Manises se crea en mayo de 2015 a raíz de la firma de un convenio con el Ministerio del Interior. Está compuesto por cinco agentes voluntarios y voluntarias y un Oficial con formación específica en materia de violencia de género.

Nuevas mejoras en la piscina cubierta de Manises El departamento de Deportes no ha estado informado de la situación de la piscina cubierta de Manises desde el año 2011. Se han realizado diversas inspecciones en los últimos meses a través de las cuales se ha detectado el incumplimiento de varios puntos del contrato.

Sus funciones son las ordinarias del turno, si bien son los responsables de atender cualquier servicio relacionado con la violencia de género sobre los correos mandados por parte de la Unidad Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) de la Policia Nacional y Juzgado sobre ordenes de protección, alejamiento, sentencias, etc. Ofrecen a las víctimas de violencia machista un seguimiento y asesoramiento de todo tipo preservando su privacidad y confidencialidad.

También existen zonas deterioradas y poco cuidadas, un jacuzzi que no ha funcionado en años, y algunos puntos poco seguros. En la actualidad se están realizando obras de mejora en las instalaciones con el fin de ampliar la sala de fitness, cambiar de sitio la sala de spinning y reparar el jacuzzi.

¿Sabías que si bajas los muebles y enseres en un día diferente al establecido por la empresa de recogida de basura, estos estarán durante toda la semana en la calle junto al contenedor acumulando suciedad? Para realizar correctamente la retirada de muebles y enseres hay que tener en cuenta que los camiones pasan los lunes y los viernes por la mañana; es decir, que si bajamos un colchón el martes estará durante 3 días en la calle. Para recibir más información puedes contactar con el teléfono

96 153 41 53 / 900 502 767

Es necesario recordar que existe la posibilidad de acudir al Ecoparque para depositarlos allí. Entre todos debemos tratar de ser cívicos e intentar mantener nuestro municipio limpio.

Manises acull la seua XII Biennal Internacional de la Ceràmica Un any més Manises celebra la seua Biennal Internacional de la Ceràmica amb més de 250 participants de 40 països diferents que exposen les seues creacions de ceràmica contemporànea. El passat dia 13 de novembre va tindre lloc la inauguració d’aquesta mostra internacional que estarà exposada fins al 15 de gener de 2016 a la sala Els Filtres de Manises. Durant els dies previs a la inauguració, es van realitzar diverses activitats paral·leles entre les quals cal destcar conferències, xarrades i màster class sempre al voltant del món de la ceràmica i amb artistes ceràmics com els representants de la “American Clay”. També es van inaugurar dos exposicions dels guanyadors de l’edició anterior de la Biennal de Ceràmica. La primera exposició “Art & Craft + Design. Diseñando sensaciones” d’Alejandra Bañuelos i Minji Jung estarà a la sala de el MUMAF fins al 15 de gener. L’altra mostra,

on els artistes Juan Ortí i Rafa Pérez exposen les seues creacions, es troba a la sala de la Casa de Cultura i es podrà visitar també fins al 15 de gener. Aquest any la guanyadora del premi Generalitat Valenciana ha estat Petra Bittl, una artista alemana, amb la seua obra “Pair of Vessels”. Concepción Arjona Torres, una veïna de Manises, ha obtingut el premi President de la Diputació de Valenciana amb la seua creació “Un mundo feliz” i el treball de Carlos Martínez García, “Sobrepeso XVI”, ha estat guardonat amb el premi Ciutat de Vénissieux, ciutat francesa agermanada amb la nostra ciutat. El premi de Disseny “José Luis Díez Botet “in memoriam” ha sigut entregat a Sonia Ferragut per la seua obra “Olivam”. Finalment, cal destacar els tres esments d’honor a Frank Louis per “Matter”, a Gergorio Peño Velasco per “Forma Batida XXII” i a Nieves Jiménez Herrero per “Colección lunáticas”.

7


DE GOBIERNO

100 Días La participación ciudadana es prioritaria para el equipo de gobierno. Se está tratando de consensuar el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana tras numerosas reuniones con las asociaciones de vecinos de Manises. Els plenaris se celebren a les 19:00 hores de l’últim dijous de cada mes. Aquest canvi d’horari ha estat motivat per tal de facilitar l’assistència dels veïns i les veïnes de Manises. A més, es permet a la ciutadania intervindre en finalitzar el plenari sense necessitat de realitzar una sol·licitud per escrit amb antel·lació. Se ha realizado un mapa urbano de desperfectos cuyo resultado ha sido la localización de más de 600 puntos deteriorados.

Desde la Concejalía de Hacienda se va a bonificar en un 50 % el IBI a los fabricantes y vendedores de cerámica de Manises. La llei de transparència havia estat aprovada pel govern estatal però encara no estava aprovada l’ordenança que la desenvolupara. Es va aprobar al plenari del mes de setembre i l’Ajuntament de Manises està ja adherit al Portal de Transparència. El Ayuntamiento de Manises a través de la Concejalía de Urbanismo y en colaboración con la Concejalía de Empleo construirá tres parques caninos a lo largo de todo el municipio, uno en la zona de Alameda, otro junto a la Ciudad del Deporte y el tercero en el barrio del Carmen. Dos de los tres parques previstos estarán realizados con la colaboración de los talleres de empleo que empezaron en el mes de octubre. El Ayuntamiento de Manises sacará a licitación el tercer parque. Los parques, cuya dimensión será superior en todos los casos a media hectárea, estarán vallados y dispondrán de bancos, papeleras y fuentes especiales para perros. Además, está previsto que las personas que forman parte del taller de empleo construyan en los tres parques circuitos de agility, es decir, un circuito con un determinado número de obstáculos para que los perros jueguen, corran o salten.

Plaza España / Barranquet

Alameda

!

Manises s’adhereix a la Xarxa de Ciutats Acollidores després d’estar aprovat al plenari del mes de setembre de 2015 Tots els components de l’equip de govern s’han reduït les seues remuneracions quasi fins un 30 % en molts dels casos. Aquest estalvi ha estat destinat en part a la contractació de les 25 persones del Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes. A través de la Concejalía de Contratación se está realizando un control exhaustivo de los contratos menores para racionalizar y reducir los gastos y que los costes sean sostenibles y equilibrados para la ciudadanía. Des de la Regidoria de Medi Ambient s’ha començat la neteja de tots els imbornals de Manises així com també s’ha canviat el sòl i el mobiliari infantil de tres parcs de la ciutat: el parc del Ferrocarril (El Carme), el parc de la Penya Bètica (C/ Ribarroja) i el parc Gabriel Navarro (o dels escuts). També s’han netejat en diverses ocasions algunes zones del Parc Natural del Túria, zona que es pretén conservar i promocionar des de la Regidoria de Medi Ambient juntament amb un dels punts del Pla Estratègic de la Regidoria de Turisme. Se está tratando de controlar el mosquito tigre para evitar que se convierta en plaga. Para ello, el Ayuntamiento controla, trata y fumiga las zonas públicas donde existe ese problema pero hay que destacar que este insecto se encuentra en el 80% de los casos en zonas privadas donde exista poca cantidad de agua limpia acumulada, como es el caso de las macetas. Por este motivo, es más importante y efectivo informar y concienciar a la población de las sencillas soluciones que pueden efectuar en sus hogares a través de charlas que ya se han ido impartiendo y que se continuarán haciendo. La Regidoria de Comerç està tractant de potenciar el comerç local a través de campanyes com la “Nit de Compres” i la futura “Nadal al Carrer”. A més, es va aprovar una moció urgent en contra de la consulta i de la construcció del megacentre comercial “Puerto Mediterráneo” a Paterna.

Zona Nicolau Balaguer

El coste actual de esta publicación informativa es de 0,12 €

El coste de varias de las publicaciones del anterior equipo de gobierno superaron el 1,41€/u. casi 12 veces más.

Bim Especial Noviembre 2015  

Butlletí Especial d'Informació Municipal de Manises desembre 2017

Bim Especial Noviembre 2015  

Butlletí Especial d'Informació Municipal de Manises desembre 2017

Advertisement