Page 1

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA Manises 2015


1

XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015 Del 13 de noviembre de 2015 al 15 de enero de 2016

EXPOSICIONES Sala “Els Filtres”, Manises Obras finalistas del Concurso de la 12ª Bienal Museu de Ceràmica de Manises American Clay. Four Visions of American Contemporary Ceramics Casa de Cultura y Juventud de Manises Rafael Pérez y Juan Ortí Museo Municipal de Fotografía (MUMAF) Minji Jung y Alejandra Bañuelos. ART & CRAFT + DESIGN. Diseñando sensaciones


3

XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015

índice Presentaciones 5 Jurado y premios otorgados

13

Premios y obras finalistas. Cerámica Artística

17

Premio diseño de producto cerámico y obras finalistas

71

José Luis Díez Botet (In Memoriam)

American Clay. Four Visions of American Contemporary Ceramics 89 Rafael Pérez y Juan Ortí

111

Minji Jung y Alejandra Bañuelos. Art & Craft + Design. Diseñando sensaciones 141


Ximo Puig i Ferrer President de la Generalitat Valenciana Presidente de la Generalidad Valenciana President of the Generalitat

E

l nom de Manises ha estat vinculat des de fa segles a la ceràmica, dins i fora de les nostres fronteres. Per a la ciutat i per a tota la nostra Comunitat, la ceràmica representa una part molt important de la nostra cultura, de la nostra tradició i de la nostra història, però també del nostre present i de segur, del nostre futur. Eixa esplèndida continuïtat que desafia el pas del temps ha fet que generació rere generació, la ceràmica seguisca viva entre nosaltres, incorporant noves tècniques i influències, creant formes i textures i assumint nous reptes estètics i funcionals. La Biennal Internacional de Ceràmica s’ha convertit al llarg de les seues distintes edicions no sols en una gran trobada cultural, sinó també en una nova mostra de la vigència d’eixa herència que Manises ha sabut conservar i adaptar als temps que vivim, obrint-la a nous escenaris de la mà d’uns creadors que han sabut explorar distintes vies expressives a partir d’unes tècniques de tradició mil·lenària. Esta XII Biennal serà sens dubte un gran espai on es donaran cita propostes ben suggeridores que sens dubte atrauran l’atenció de moltes persones. Anime a tots des d’estes línies a descobrir eixes noves visions que prenen a la ceràmica com a punt de partida per a l’expressió creativa i a apreciar el treball dels participants que han donat el millor de si mateixos en estes obres que ara tenim l’oportunitat de contemplar. Vull també felicitar als impulsors d’esta gran iniciativa artística i a tots els que d’una manera o una altra fan possible que la ceràmica seguisca present amb tanta força en la nostra realitat cultural.


T

he name of Manises has been associated with the world of ceramics for centuries, both within and beyond our borders. For the town and, indeed, for the whole Valencian Community, ceramics have represented a hugely important part of our culture, our traditions and our history, and continue to play an important role in our present and, without a doubt, our future. This wonderful continuity that defies the passage of time has meant that, generation after generation, our ceramic industry has continued to thrive, incorporating new techniques and influences, creating new forms and textures, and taking on board new aesthetic and functional challenges. Over the years, the International Ceramics Biennale has become not only a major cultural meeting place but also a further demonstration of the vitality of this legacy that Manises has managed to preserve and adapt to modern times, opening up to new scenarios at the hand of creators who have dared to explore different forms of expression based on techniques with a millenary tradition. This XII Biennale will undoubtedly provide a major showcase for a range of fascinating ideas that are bound to attract the attention of a big audience. I urge everyone to come and discover these new visions which are taking ceramics as a starting point for creative expression, and to appreciate the work of the participants who have put their heart and soul into these works that we now have the privilege to admire. I would also like to congratulate the promotors of this great artistic initiative and everyone who, in one way or another, has made it possible for ceramics to continue playing such a strong role in our cultural reality.

5 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

E

l nombre de Manises ha estado vinculado desde hace siglos a la cerámica, dentro y fuera de nuestras fronteras. Para la ciudad y para toda nuestra Comunitat, la cerámica representa una parte muy importante de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestra historia, pero también de nuestro presente y a buen seguro, de nuestro futuro. Esa espléndida continuidad que desafía el paso del tiempo ha hecho que generación tras generación, la cerámica siga viva entre nosotros, incorporando nuevas técnicas e influencias, creando formas y texturas y asumiendo nuevos retos estéticos y funcionales. La Bienal Internacional de Cerámica se ha convertido a lo largo de sus distintas ediciones no sólo en un gran encuentro cultural, sino también en una nueva muestra de la vigencia de esa herencia que Manises ha sabido conservar y adaptar a los tiempos que vivimos, abriéndola a nuevos escenarios de la mano de unos creadores que han sabido explorar distintas vías expresivas a partir de unas técnicas de tradición milenaria. Esta XII Bienal será sin duda un gran espacio en el que se darán cita propuestas bien sugerentes que sin duda atraerán la atención de muchas personas. Animo a todos desde estas líneas a descubrir esas nuevas visiones que toman a la cerámica como punto de partida para la expresión creativa y a apreciar el trabajo de los participantes que han dado lo mejor de sí mismos en estas obras que ahora tenemos la oportunidad de contemplar. Quiero también felicitar a los impulsores de esta gran iniciativa artística y a todos los que de una manera u otra hacen posible que la cerámica siga presente con tanta fuerza en nuestra realidad cultural.


Jorge Rodríguez President de la Diputació de València Presidente de la Diputación de Valencia President of the County Council of Valencia

L

a ceràmica ha sigut un reflex del grau de desenvolupament de cadascuna de les grans civilitzacions que ens han precedit. A través de les restes ceràmiques trobades en jaciments arqueològics hem pogut conéixer la història i l'evolució de les diferents cultures. Aquest material també ha jugat un paper crucial en la història de la nostra província, i municipis com Manises han fet d'aquest art una forma d'expressió de la nostra cultura. La fabricació de la ceràmica en terres valencianes es remunta al Neolític, però no va ser fins al s. XIV quan va aconseguir reconeixement internacional i les seues peces es venien a nobles i reis de països com França, Itàlia, Turquia o Xipre. Iniciatives com la Biennal Internacional de la Ceràmica de Manises potencia un bé cultural que forma part del nostre llegat històric, a més de ser, durant segles, un motor econòmic per a molts municipis de la província. Aquesta nova edició de la biennal reunirà 69 artistes de quaranta països de tot el món amb un mateix nexe en comú, la ceràmica. Les múltiples possibilitats i aplicacions que ofereix el camp de la ceràmica troben en aquest certamen el marc idoni per a crear i innovar amb un material tan bàsic com és el fang, però que en les mans adequades pot convertir-se en una vertadera obra d'art. Amb la nova Diputació de València comença una etapa en la qual es treballarà més que mai per a fomentar la nostra cultura i idiosincràsia; per aquest motiu és una gran satisfacció poder col·laborar amb aquest certamen ceràmic i que la institució que represente done el nom a un dels seus premis. Des d'aquestes línies volguera desitjar el major dels èxits a aquesta XII Biennal Internacional de Ceràmica de Manises, al mateix temps que donar la benvinguda a tots els participants, familiars i amics que s'acosten fins a la nostra província i desitjar-los que gaudisquen, a més del bon fer ceràmic, d'aquesta terra rica en cultura i història.


C

eramics have always been a reflection of the level of development of each of the great civilizations that have preceded us. The ceramic remains found on archaeological sites have taught us about the history and evolution of these different cultures. This material has also played a crucial role in the history of our province, and towns such as Manises have turned this expression of our culture into an art form. The manufacture of ceramics in Valencian lands dates back to Neolithic times, but it was not until the 14th century that it achieved international recognition and its pieces were sold to royalty and the nobility in countries such as France, Italy, Turkey and Cyprus. Initiatives such as the Manises International Biennial of Ceramics promote a cultural asset that is an intrinsic part of our historical heritage as well as being the economic driving force of many towns in the province for centuries. This new edition of the Biennial brings together 69 artists from some forty countries around the world with the same common denominator: ceramics. This event showcases the numerous possibilities in the field of ceramics for creating and innovating with such a basic material as clay which, in the right hands, is transformed into a genuine work of art. The new Valencia Provincial Council ushers in an era when we will be working harder than ever to promote our culture and our idiosyncrasies; and for this reason, it gives us enormous satisfaction to be able to collaborate with this ceramics event and for the institution I represent to give its name to one of the awards. I would like to take this opportunity to wish the greatest success to the XII Manises International Biennial of Ceramics and, at the same time, extend a very warm welcome to all the participants, families and friends who are visiting our province, in the hope that you will not only enjoy this showcase of ceramic expertise but also the rich culture and heritage of our lands.

7 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

L

a cerámica ha sido un reflejo del grado de desarrollo de cada una de las grandes civilizaciones que nos han precedido. A través de los restos cerámicos encontrados en yacimientos arqueológicos hemos podido conocer la historia y la evolución de las diferentes culturas. Este material también ha jugado un papel crucial en la historia de nuestra provincia, y municipios como Manises han hecho de este arte una forma de expresión de nuestra cultura. La fabricación de la cerámica en tierras valencianas se remonta al Neolítico, pero no fue hasta el s. XIV cuando alcanzó reconocimiento internacional y sus piezas se vendían a nobles y reyes de países como Francia, Italia, Turquía o Chipre. Iniciativas como la Bienal Internacional de la Cerámica de Manises potencia un bien cultural que forma parte de nuestro legado histórico, además de ser, durante siglos, un motor económico para muchos municipios de la provincia. Esta nueva edición de la bienal reunirá a 69 artistas de cuarenta países de todo el mundo con un mismo nexo en común, la cerámica. Las múltiples posibilidades y aplicaciones que ofrece el campo de la cerámica encuentran en este certamen el marco idóneo para crear e innovar con un material tan básico como es el barro, pero que en las manos adecuadas puede convertirse en una verdadera obra de arte. Con la nueva Diputación de Valencia comienza una etapa en la que se trabajará más que nunca para fomentar nuestra cultura e idiosincrasia; por este motivo es una gran satisfacción poder colaborar con este certamen cerámico y que la institución que represento dé el nombre a uno de los premios Desde estas líneas quisiera desear el mayor de los éxitos a esta XII Bienal Internacional de Cerámica de Manises, al mismo tiempo que dar la bienvenida a todos los participantes, familiares y amigos que se acerquen hasta nuestra provincia y desearles que disfruten, además del buen hacer cerámico, de esta tierra rica en cultura e historia.


JESÚS M. BORRÀS I SANCHIS Alcalde de Manises Alcalde de Manises Mayor of Manises

L

a Biennal Internacional de la Ceràmica de Manises aconseguix la seua XII edició en aquest any 2015. Manises es convertix, un any més, en un referent al món de la ceràmica a través d'aquest consolidat certamen de dilatada presència internacional que combina a la perfecció tradició i avantguarda. Any rere any, centenars de participants de tot el món anhelen formar part d'un grup de privilegiats artistes que exposaran les seues obres durant aquest període i que, d'aquesta forma, podran donar a conéixer tota l'essència artística de les seues creacions. Des d'aquestes línies desitjaria transmetre el meu més sincer agraïment a tots els col·laboradors i institucions, ja que sense ells no seria possible realitzar una exposició de tal prestigi. S'ha de fer especial esment a la Generalitat Valenciana, a la Diputació de València i a l'Ajuntament de Vénissieux i reconéixer tot el suport que ens proporcionen, tant a nivell econòmic com a nivell cultural. No puc deixar d'agrair el continu treball que realitza el Museu de Ceràmica i l'immens esforç que fa per portar endavant aquesta Biennal. Com a alcalde de Manises, m'agradaria agrair a tots els participants el seu interés i entrega, així com instar els artistes ceràmics de tot el món a continuar participant en properes edicions de la Biennal Internacional de la Ceràmica de Manises. De la mateixa manera, vull animar a totes i tots a gaudir d'aquests dies a la nostra ciutat i a assistir a les diferents activitats paral·leles que tindran lloc a Manises. Estic plenament convençut que aquesta edició de la Biennal assolirà de nou un èxit rotund i espere de tot cor que, tots i cadascun dels visitants, queden extasiats davant el talent i la professionalitat d'aquestes creacions ceràmiques. Moltes gràcies a totes i a tots.


T

he Manises International Biennale of Ceramics reaches its twelfth edition this year. Once again, Maniseshas become the global hub of the world of ceramics thanks to this well-established event with its broad international scope which perfectly combines tradition and modernity. Year after year, hundreds of participants worldwide seek to form part of this group of privileged artists who display their works during this period and thus showcase the artistic essence of their creations. I would like to take this opportunity to convey my sincere thanks to all the people and institutions who have supported the event, as without them we would never be able to organize such a prestigious exhibition. I should make a special mention of the Valencian Government, the Valencian Provincial Council and the Vénissieux Town Council in recognition of their inestimable support both economically and culturally. I must also applaud the tireless work of the Ceramics Museum and the immense effort it has made to organize this Biennial. As the Mayor of Manises, I would like to thank all the participants for their interest and commitment and encourage all ceramic artists around the world to continue taking part in future editions of the Manises International Biennale of Ceramics. Likewise, I would like to urge all our visitors to thoroughly enjoy their time in our town and to attend all the different side events taking place in Manises. I am absolutely confident that this edition of the Biennale will once again be a resounding success, and I sincerely hope that all our visitors will be enraptured by the talent and professionalism of the artists behind these ceramic creations. Many thanks to you all.

9 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

L

a Bienal Internacional de la Cerámica de Manises alcanza su XII edición en este año 2015. Manises se convierte, un año más, en un referente en el mundo de la cerámica a través de este consolidado certamen de dilatada presencia internacional que combina a la perfección tradición y vanguardia. Año tras año, cientos de participantes de todo el mundo anhelan formar parte de un grupo de privilegiados artistas que expondrán sus obras durante este período y que, de esta forma, podrán dar a conocer toda la esencia artística de sus creaciones. Desde estas líneas desearía transmitir mi más sincero agradecimiento a todos los colaboradores e instituciones ya que sin ellos no sería posible realizar una exposición de tal prestigio. Debo hacer especial mención a la Generalitat Valenciana, a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de Vénissieux y reconocer todo el apoyo que nos proporcionan, tanto a nivel económico como a nivel cultural. No puedo dejar de agradecer el continuo trabajo que realiza el Museo de Cerámica y el inmenso esfuerzo que hace para llevar adelante esta Bienal. Como alcalde de Manises, me gustaría agradecer a todos los participantes su interés y entrega, así como instar a que artistas cerámicos de todo el mundo continúen participando en próximas ediciones de la Bienal Internacional de la Cerámica de Manises. Del mismo modo, quiero animar a todas y todos a disfrutar de estos días en nuestra ciudad y a asistir a las diferentes actividades paralelas que tendrán lugar en Manises. Estoy plenamente convencido de que esta edición de la Bienal alcanzará de nuevo un éxito rotundo y espero de todo corazón que todos y cada uno de los visitantes queden extasiados ante el talento y la profesionalidad de los autores de estas creaciones cerámicas. Muchas gracias a todas y a todos.


XAVIER MORANT VERDEJO Regidor de Cultura Concejal de Cultura Councillior for Culture

L

a Biennal Internacional de Ceràmica de Manises és l'esdeveniment cultural més important de la ciutat, justament per la seua transcendència més enllà de les nostres fronteres. Hem de ser conscients del seu significat, perquè és la finestra des d'on es mostra Manises al món, i és una gran responsabilitat. Per això es fa cada vegada més necessària una major implicació per part del nostre Ajuntament, de tots els grups polítics, així com també de la ciutadania de Manises. La Biennal és de tots i totes, no és una activitat del Museu de Ceràmica, sinó un esdeveniment municipal i caldrà recordar-ho quan calga. El futur és tindre una major repercussió mediàtica, cultural i social, una millor imatge de la nostra ciutat, perquè els visitants puguen endur-se'n un bon record de la seua visita. No hem d'oblidar que gràcies a la ceràmica som una ciutat turística. El nucli antic s'ha de consolidar com un museu a l'aire lliure, estètic i amable, i el Museu de Ceràmica ha de tindre el recolzament públic que es mereix, perquè és el departament més important per al manteniment de la nostra història com a poble diferenciat. Alguns objectius són difícils, però no impossibles, si assumim la responsabilitat de fer-los realitat. Vull agrair a totes i a tots els participants, tant a finalistes com als que no han aconseguit arribar a la final, el seu esforç i el reconeixement que fan amb la seua participació en aquest concurs. Felicitem des d'ací les guanyadores i els guanyadors, perquè hauran vist recompensat el seu esforç i el seu treball. Agrair també als treballadors municipals que han participat en els treballs de condicionament i preparació dels locals expositius i a tots aquells que en definitiva han fet possible la realització d'una nova Biennal. Hem de fer un reconeixement especial a la Direcció i als treballadors i treballadores del Museu de Ceràmica de Manises, que han estat els encarregats de l'organització i del muntatge, en un any complicat per la cita electoral de maig. Enhorabona a totes i a tots, i moltes gràcies.


a Bienal Internacional de Cerámica de Manises es el acontecimiento cultural más importante de la ciudad, justamente por su trascendencia más allá de nuestras fronteras. Tenemos que ser conscientes de su significado, porque es la ventana desde donde se muestra Manises al mundo, y es una gran responsabilidad. Por eso se hace cada vez más necesaria una mayor implicación por parte de nuestro Ayuntamiento, de todos los grupos políticos, así como también de la ciudadanía de Manises. La Bienal es de todos y todas, no es una actividad del Museo de Cerámica, sino un acontecimiento municipal y habrá que recordarlo cuando haga falta. El futuro es tener una mayor repercusión mediática, cultural y social, una mejor imagen de nuestra ciudad, porque los visitantes puedan llevarse un buen recuerdo de su visita. No tenemos que olvidar que gracias a la cerámica somos una ciudad turística. El casco antiguo se tiene que consolidar como un museo al aire libre, estético y amable, y el Museo de Cerámica tiene que tener el espaldarazo público que se merece, porque es el departamento más importante para el mantenimiento de nuestra historia como pueblo diferenciado. Algunos objetivos son difíciles, pero no imposibles, si asumimos la responsabilidad de hacerlos realidad. Quiero agradecer a todas y a todos los participantes, tanto a finalistas cómo a los que no han conseguido llegar a la final, su esfuerzo y el reconocimiento que hacen con su participación en este concurso. Felicitamos desde aquí las ganadoras y los ganadores, porque habrán visto recompensado su tesón y su trabajo. Agradecer también a los trabajadores municipales que han participado en los trabajos de acondicionamiento y preparación de los locales expositivos y a todos aquellos que en definitiva han hecho posible la realización de una nueva Bienal. Tenemos que hacer un reconocimiento especial a la Dirección y a los trabajadores y trabajadoras del Museo de Cerámica de Manises, que han sido los encargados de la organización y del montaje, en un año complicado por la cita electoral de mayo.  Enhorabuena a todas y a todos, y muchas gracias.

T

he Manises International Biennial of Ceramics is the city’s most important cultural event, primarily due to its significance beyond our borders. We need to be aware of this significance because it is the window that showcases Manises to the world, and this is a great responsibility. This is why it is necessary for the greater involvement of our City Council, all the political parties and the people of Manises themselves. The Biennial is for everyone; it is not just an activity organized by the Ceramics Museum but a key municipal event, and we need to be reminded of this every so often. The future entails ensuring it has a higher profile and a greater cultural and social impact, resulting in a better image of our city and, for visitors, a pleasurable memory of their time here. We must never forget that it is thanks to ceramics that Manises has become a tourist destination. The old quarter needs to be consolidated as an attractive, welcoming open-air museum, and the Ceramics Museum must have the public backing it deserves because it is the most important department for maintaining the history of this unique town. Some of these goals are challenging but they are not impossible if we all take on board the responsibility to put them into effect. I would like to thank all the participants, including the finalists and those who did not manage to reach the final, for their hard work and the recognition that their participation brings to this competition. We extend our heartfelt congratulations to the winners because they have seen their perseverance and expertise justly rewarded. I should also like to thank all the municipal employees who have worked so hard on setting up and readying the exhibition halls, and indeed everyone who has made this new Biennial possible. We should also make a special mention of the management and staff of the Ceramics Museum of Manises, who were responsible for the organization and preparation of the event in a year that was particularly complicated due to the elections in May. My congratulations and sincere thanks to you all.

11 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

L


XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015

JURAT I PREMIS ATORGATS JURADO Y PREMIOS OTORGADOS JURY AND PRIZES AWARDED


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

14

ACTA DEL VEREDICTE EMÉS PEL JURAT QUALIFICADOR DE LA XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA DE MANISES 2015 ACTA DEL VEREDICTO EMITIDO POR EL JURADO CALIFICADOR DE LA XII BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE MANISES 2015 MINUTES OF THE VERDICT ISSUED BY THE QUALIFYING JURY OF THE XII INTERNATIONAL BIENNIAL OF CERAMICS, MANISES 2015.

En la ciutat de Manises a les 9:00 hores del día 2 d’octubre de 2015 es reunix, en la sala d’exposicions Els Filtres, Av. dels Tramvies, 19, el jurat qualificador de la XII Biennal Internacional de Ceràmica de Manises. • Per a l’especialitat de CERÀMICA ARTÍSTICA, està format per: La Sra. María Bofill Fransí, ceramista, professora en l’Escola de Ceràmica de Massana de Barcelona durant més de tres dècades i membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica. El Sr. Rafael Pérez Fernández, ceramista i membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica. El Sr. Antonio Vivas Zamorano, director de la Revista Ceràmica i membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica. El Sr. Ken Eastman, ceramista, professor de ceràmica en l’Escola d’Art de Glasgow (Escòcia) i membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica. ( Justifica la seua absència per malaltia). I la Sra. Sara Blanes Ibañez, tècnica del Museu de Ceràmica de Manises, actuant com a secretària.  • Per a l’especialitat de DISSENY DE PRODUCTE CERÀMIC, el jurat està format per:  Sra. Victoria Cano Pérez, artista. Medalla de Belles Arts en Pequín 2008 i Professora titular d’Universitat en la Facultat de Belles Arts de València. El Sr. José Manuel Ferrero, dissenyador i director creatiu d’Estudi{H}ac. El Sr. Vicente Díez Alós, empresari productor d’argiles minerals i pastes ceràmiques. I la Sra. Sara Blanes Ibáñez, tècnica del Museu de Ceràmica de Manises, actuant com a secretària. Després d’analitzar les obres prèviament seleccionades per l’organització de la Biennal, i de les posteriors deliberacions, acorda emetre per majoria el següent • Especialitat de Ceràmica Artística: A) Premi PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, dotat amb 5.000 euros, a PETRA BITTL, d’ ALEMANYA, per la seua obra PAIR OF VESSELS. B) Premi DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, dotat amb 3.000 euros, a CONCEPCIÓN ARJONA TORRES d’ESPANYA, per la seua obra UN MUNFO FELIZ (DISTOPIA). C) Premi CIUTAT DE VÉNISSIEUX, (per a menors de 35 anys), dotat amb 1.800 euros, a CARLOS MARTÍNEZ GARCIA, d’ESPANYA, per la seua obra SOBREPESO XVI. D) El jurat, observant la qualitat de les obres finalistes, acorda concedir les següents mencions d’honor a: FRANK LOUIS, d’ALEMANYA, per la seua obra MATTER. Menció d’honor menor de 35 anys CIUTAT DE VÉNISSEUX a GREGORIO PEÑO, d’ESPANYA, per la seua obra FORMA ABATIDO XXIII. • Especialitat de Disseny de Producte Ceràmic: Premi de disseny JOSÉ LUIS DÍEZ BOTET (in memoriam), dotat amb 3.000 euros, a SONIA FERRAGUT, d’ESPANYA, per la seua obra OLIVAM. El jurat acorda concedir una menció d’honor a: NIEVES JIMÉNEZ HERRERO, d’ESPANYA, per la seua obra COLECCIÓN LUNÁTICAS. I perquè conste, s’estén la present acta, a les 13:30 hores del día 2 d’octubre de 2015.


• Especialidad de Cerámica Artística: A) Premio PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, dotado con 5.000 euros, a PETRA BITTL de ALEMANIA , por su obra PAIR OF VESSELS. B) Premio DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, dotado con 3.000 euros, a CONCEPCIÓN ARJONA TORRES de ESPAÑA, por su obra UN MUNFO FELIZ (DISTOPIA). C) Premio CIUDAD DE VÉNISSIEUX, (para menores de 35 años), dotado con 1.800 euros, a CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA de ESPAÑA, por su obra SOBREPESO XVI. D) El Jurado, observando la calidad de las obras finalistas acuerda conceder las siguientes menciones de honor a: FRANK LOUIS, de ALEMANIA, por su obra MATTER. Mención de honor menor de 35 años CIUDAD DE VÉNISSIEUX a GREGORIO PEÑO, de ESPAÑA, por su obra FORMA ABATIDA XXIII. • Especialidad de Diseño de Producto Cerámico: Premio de diseño José Luis Diez Botet (in memoriam), dotado con 3.000 euros, a SONIA FERRAGUT, de ESPAÑA, por su obra OLIVAM. El Jurado acuerda conceder una mención de honor a: NIEVES JIMÉNEZ HERRERO, de ESPAÑA por su obra COLECCIÓN LUNÁTICAS. Y para que conste, se extiende la presente acta, a las 13:30 horas del día 2 de octubre de 2015.

In the city of Manises at 9:00 a.m. on October 2, 2015, meets at the exhibition hall “Els Filtres”, Ave. Dels Tramvies, 19, the Jury of the XII International Biennial of Ceramics in Manises: • For the speciality “Artistic Ceramic”, composed of: Ms. Maria Bofill Fransi, ceramist, professor in the School of Ceramics of Massana in Barcelona for more than three decades, and member of the International Academy of Ceramics. Mr. Rafael Pérez Fernández, ceramist and member of the International Academy of Ceramics. Mr. Antonio Vivas Zamorano, director of “Revista Cerámica” (Ceramics Magazine) and member of the International Academy of Ceramics. Mr. Ken Eastman, ceramist and ceramics teacher at the School of Art in Glasgow (Scotland) and member of the International Academy of Ceramics. (Excused absence due to illness) And Ms. Sara Blanes Ibáñez, technical and restorer of the Museum of Ceramics in Manises, acting as secretary. • For the speciality “Design of Ceramic Products”: Ms. Victoria Cano Pérez, artist. Olympic Medal of Fine Arts in Beijing in 2008 and Associate Professor in the University of Fine Arts in Valencia. Mr. Jose Manuel Ferrero, designer and creative director of Estudi {H} ac. Mr. Vicente Díez Alós, producer entrepreneur of ceramic raw materials. And Ms. Sara Blanes Ibáñez, technician and restorer of the Museum of Ceramics in Manises, acting as secretary. After analyzing the works previously selected by the organization of the Biennial, and subsequent discussions, the majority agrees to issue the following • Speciality “Artistic Ceramic”: A) PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA Award, worth 5.000 euros, to PETRA BITTL, from GERMANY, for his work PAIR OF VESSELS. B) DIPUTACIÓ DE VALENCIA Award, worth 3.000 euros, to CONCEPCIÓN ARJONA TORRES, from SPAIN, for his work UN MUNFO FELIZ (DISTOPIA). C) CITY OF VÉNISSIEUX Award, (under 35 years), worth 1.800 euros, to CARLOS MARTÍNEZ GARCIA, from SPAIN, for his work SOBREPESO XVI. D) The Jury, considering the quality of the finalists agree to grant the following honorable mentions: To FRANK LOUIS. from GERMANY, for her work MATTER. Honorable mention under 35 years old CITY OF VÉNISSIEUX, to GREGORIO PEÑO, from SPAIN, for her work FORMA ABATIDO XXIII. Speciality “Design of Ceramic Products”: Design Award JOSÉ LUIS DÍEZ BOTET (in memoriam), worth 3.000 euros, to SONIA FERRAGUT, from SPAIN, for her work OLIVAM. The jury agreed to award an honorable mention to NIEVES JIMÉNEZ HERRERO, from SPAIN, for her work COLECCIÓN LUNÁTICAS. And for the record, this act is drawn up, at 13:30 hours on October 2, 2015.

15 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

En la ciudad de Manises a las 9:00 horas del día 2 de octubre de 2015 se reúne, en la sala de exposiciones “Els Filtres”, Ave. Dels Tramvies, 19, el Jurado Calificador de la XII Bienal Internacional de Cerámica de Manises. • Para la especialidad de CERÁMICA ARTÍSTICA, formado por: Sra. Dª. María Bofill Fransí, ceramista, profesora en la Escuela de Cerámica de Massana de Barcelona durante más de tres décadas y miembro de la Academia Internacional de Cerámica. Sr. D. Rafael Pérez Fernández, ceramista y miembro de la Academia Internacional de Cerámica. Sr. D. Antonio Vivas Zamorano, director de la Revista Cerámica y miembro de la Academia Internacional de Cerámica. Sr. D. Ken Eastman, ceramista, profesor de cerámica en la Escuela de Arte de Glasgow (Escocia) y miembro de la Academia Internacional de Cerámica. ( Justifica su ausencia por enfermedad) Y Sra. Dª. Sara Blanes Ibañez, Técnico del Museo de Cerámica de Manises, actuando como secretaria. • Para la especialidad de DISEÑO DE PRODUCTO CERÁMICO, jurado formado por: Sra. Dª Victoria Cano Pérez, artista. Medalla olímpica de las Bellas Artes en Pekin 2008 y Profesora titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Sr. D. José Manuel Ferrero, diseñador y director creativo de Estudi{H}ac. Sr. D. Vicente Díez Alós, empresario productor de arcillas minerales y pastas cerámicas. Y Sra. Dª. Sara Blanes Ibáñez, Técnico del Museo de Cerámica de Manises, actuando como secretaria. Después de analizar las obras previamente seleccionadas por la organización de la Bienal, y de las posteriores deliberaciones, acuerda emitir por mayoría el siguiente


XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015

PREMIOS Y OBRAS FINALISTAS. CERÁMICA ARTÍSTICA


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

18

PremIo PresIdent de la GeneralItat ValencIana

Petra BIttl schwabach, Germany, 1970

1991-94 State Vocational School for Ceramics, Landshut. 1995-98 State College for Ceramic Design, Hoehr-Grenzhausen. 1998- 2002 University of Applied Sciences. Diploma in Arts, Hoehr-Grenzhausen. Since 2003 working freelance as artist in own studio in Bonn. Exhibitions - Competitions (Selection) 2001 International Biennal Vallauris, France. 2003 International Biennal Manises, Spain. Museum für Kunst- und Gewerbe, Hamburg. 2004 International Ceramic Biennal, Taiwan. 2.Keramiksymposium Gmunden, Austria. 2005 European Ceramics, Keramikmuseum Westerwald, Germany. 2008 Sidney-Meyer-Fund, International Ceramic Award, Australia. Ceramic Art London. 2009 2nd Ceramic Biennale Taiwan. Kunstverein Coesfeld (Catalogue). Leeds College of Art and Design, United Kingdom. 2010 European Ceramics, Keramikmuseum Westerwald. 2011 Internationale Biennale Kapfenberg, Austria. Awards 2004 "Porcelain", Keramikmuseum Westerwald. 2005 State Prize, North-Rhine-Westfalia. 2006 International Saltglaze Competition, Koblenz, Germany. Works in Public Collections Pinakothek der Moderne, München, Sammlung Egner. Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen. Keramikmuseum Taipeh, Taiwan. Sammlung Hinder/Reimers, Deidesheim. Landratsamt Freiburg. Badisches Landesmuseum. Internationales Keramikmuseum Fuping, China.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

19

PETRA BITTL, ALEMANIA Pair of Vessels 70 x 60 x 25 cm Gres, porcelana a capas y vidriado


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

20

PremIo dIPUtacIÓ de ValÈncIa

concePcIÓn arJona torres tarrassa, españa, 1961

Formación 2013-2014 Título Superior de Artes Plásticas en la especialidad cerámica (equivalente a título universitario de grado) en la Escuela Superior de Cerámica de Manises. 2003-2008 Título Superior de Cerámica (equivalente a diplomado universitario) en la Escuela Superior de Cerámica de Manises. 1992-1995 Título de Perito en Cerámica Artística (corresp. 2º grado F.P. Ciclo Sup. Técnico Superior en Cerámica Artística) en la Escuela de cerámica de Manises. Experiencia profesional como docente. 2011 Taller de Decoración de Cerámica Mural, Taller de Empleo ‘Manises Ponte guapa”. Ajuntament de Manises. 2008 a 2013 Taller de ‘socarrats’. Centro Especial de Asistencia al Mayor de Sagunto. 2008 y 2010 Taller de Decoración de Cerámica Mural, Escuela Taller ‘Manises: urbanisme i natura’. Ajuntament de Manises. 2008 Formación Ocupacional ‘Alfarero Ceramista’. A.V.E.C. 2006 Taller de Decoración de Cerámica Mural, Taller de Empleo ‘Manises Paissatge Urbà’. Ajuntament de Manises. 2004-2006 Taller Acabados de Interior y Decoración, Escuela Taller ‘Sant Francesc’. Ajuntament de Manises. 2006 Acción formativa especialidad mantenimiento de edificios (TFIL). Ajuntament de Manises. 2004 Taller Alfarero Ceramista, Taller de Empleo ‘Les Simetes’. Ajuntament de Manises. 2003 Acción formativa especialidad de cerámica, Proyecto empresarial HICEMAR Sociedad Cooperativa. Ajuntament de Manises. 2002 Taller Alfarero Ceramista, Taller de Empleo ‘Mirador del Túria’.

Ajuntament de Manises. 2002 Taller Alfarero Ceramista, Taller de Empleo ‘Passeig de l’Horta’. Ajuntament de Manises. 2001 Taller Alfarero Ceramista, Taller de Empleo ‘Calvari de Bétera’. Ajuntament de Bétera. 1999 a 2002 Cursos de Formación Profesional Ocupacional de ‘Alfarero Ceramista’. Asociación Valenciana de Empresarios de Cerámica (AVEC). 1997-1998 Curso de ‘Iniciación a la decoración cerámica’ (alumnado entre 7 y 14 años). Gremio de Maestros Artesanos Ceramistas. Como restauradora 1996 Auxiliar de restaurador de obras de arte. C.O.M.S.A. Museo Nacional de Cerámica de Valencia. 1999 Restaurador de obras de arte. Como profesional libre. Reintegración volumétrica y cromática en paneles de azulejería, en la Iglesia de San Juan de la Cruz de Valencia. Participación en concursos y exposiciones De 1995 a 2014 ‘Festa de la Ceràmica’, Manises. 2006 Exposición Colectiva de Cerámica en les Coves del Batà. Paterna. 1996 Exposición Colectiva de Cerámica en Centro Socio-cultural de L’Eliana, Valencia. 1996 Exposiciónl ‘XVI Concurso Nacional de Carteles de Semana Santa’. Gandía. 1996 2º Premio en el ‘I Concurs de Cartell del Llibre de Festes de l’Ajuntament de Vilamarxant’. 1995 Exposición Colectiva corresp. al VII Concurso Anual de Trabajos en Cerámica patrocinado por los industriales del sector. Escuela de Cerámica de Manises. 1994 Exposición Colectiva ‘Plats i pots’. Escuela de Cerámica de Manises.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

21

CONCEPCIÓN ARJONA TORRES, ESPAÑA Un mundo feliz (Distopia) 30 x 150 x 150 cm Mayólica blanca, torno y molde


22

PremIo cIUdad de VÉnIssIeUX

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

Para Menores de 35 años

carlos martÍneZ GarcÍa elda, españa, 1982

Formación académica 2007 Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. 2006/07 Beca erasmus en Tesalónica, Grecia. Exposiciones individuales 2007 Exp. Individual de pintura en Giogerma, Thessaloniki, Grecia. 2008 Exp. escultura en la sala Casino. Elda. “CONSUMO PLACER” Actividad profesional artística 2012 Simposio internacional de talla de nieve “Brekenridge”, USA. 2011 Simposio internacional de talla de nieve “Harbin”, China. 2006 Simposio internacional de talla de nieve “Pas de la Casa”, Andorra. 2005 Simposio internacional de talla en nieve “Pas de la Casa”, Andorra. 2004 Simposio internacional de talla en nieve “Pas de la Casa”, Andorra. 2003 I Simposio de alabastro, Teruel. Exposiciones colectivas 2011 “Caprichos de la naturalaza”, grupo Cnarte Casa Grande. Elda. “Meninas asesinas” sala del Casino. Elda. 2007 Centro Cultural Bancaja. Alicante, Museo de la Ciudad. Madrid. “Woman”Facultad de arquitectura de Thessaloniky, Grecia. 2006 “Del uso al abuso” Centro 14 Gallery. Alicante. “Ponte las botas” Centro Comercial Maremagnum. Barcelona. “Esculturas de alabastro”. Teruel. XXXIII Bancaixa Prize. Sala de la Muralla. IVAM. Valencia. Centro Cultural La Asunción. Albacete. 2005 ”Reflej-arte” La Madrassa Hall. Elda. 2004 “Encuentro de jóvenes artistas” Centro 14 Gallery. Alicante.

Premios y concursos 2014 1º Premio Expojove 2013, Elche. 2006 Selección XXXIII Concurso de Bancaixa, Valencia. 2º Premio Concurso Internacional de talla en Nieve “Pas de la Casa”, Andorra. Selección en “Propuestas de arte” Centro 14 Gallery. Alicante. 2005 2º Premio Concurso Internacional de talla en Nieve “Pas de la Casa”, Andorra. 1º Premio de Cartel de “moros y cristianos”. Elda. 2º Premio en Bienal “Gabriel Poveda” de pintura. Elda


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

23

CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA, ESPAÑA Sobrepeso XVI 44 x 52 x 44 cm Gres, piedra y ensamblaje


XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015 AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

26

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN POR NACIONALIDADES (Tanto Cerámica Artística como Diseño de producto cerámico) País España Japón Méjico Estados Unidos Italia Argentina Portugal Alemania Francia Ucrania Rumania Letonia Grecia Suiza Rusia Chile Finlandia Holanda Sudáfrica Corea Hong Kong Bélgica Hungría China Guatemala Turquía Serbia Taiwan Egipto Israel Colombia Bolivia Brasil Eslovenia Australia Iran Uruguay Canadá Rep. Dominicana Croacia TOTAL PAISES: TOTAL PARTICIPANTES

P(*): Participantes S(**): Seleccionados

1. P(*) 101 5 17 6 13 9 7 6 5 7 3 2 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 10 7 7 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 251

2. S(**) 27 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERÁMICA ARTÍSTICA Petra Bittl Frank Louis

Makoto Hatori Mami Kato Chisato Kuroki Jiro Takaishi

BÉLGICA

LETONIA

ALEMANIA

Vladica Sivcev CHILE

Agustín José Contreras Ananías CHINA

Xi Liu ESPAÑA

Amparo Almela Catalá Concepción Arjona Torres Pablo Bellot Miguel Cañada Escobar Ruth Cepedano Nuria Domínguez Torres Juana Fernández Santamaría Belen Inza Dueñas Carlos Martínez García Franc. Javier Moreno Serrano Rafaela Pareja Ribera Peephole – Art Gregorio Peño Velasco Juan Carlos Pérez Iñesta / Vicente Ajenjo Lourdes Riera Rey Pablo Ruiz García Nela Sánchez Alonso Xoan Viqueira ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Maruta Gredzena PORTUGAL

Alberto Almeida Vieira Yola Vale RUMANIA

Ana María Asan RUSIA

Irina Razumovskaya SERBIA

Iva Brkic Lana Tikvesa SUDÁFRICA

Erasmus Johannes Hoffmann SUIZA

Lynn Frydman Kuhn DISEÑO DE PRODUCTO CERÁMICO ARGENTINA

Lucia Clara Gisones COREA

Minji Jung ESPAÑA

Vassilis Papaioannou

Carlos José Baragaño Móner Ana Isabel Brocal Hernández Sonia Ferragut María González Rebollo Nieves Jiménez Herrero Gloria Lacruz León Abel Llaría Obergozo Juan José Muñoz Martínez Paco Ortí Ballester

GUATEMALA

FINLANDIA

Barbara Balzer Catherine Schmid – Maybach FRANCIA

Myriam El Zein Zani GRECIA

Estefanía Valls Urquijo 68

JAPÓN

HONG KONG

Chi Man Chan HOLANDA

Antonie Eikemans HUNGRÍA

María Geszler Garzuly ITALIA

Leonardo Bartolini

Michal Fargo ITALIA

Anna y Paola Marinuzzi LETONIA

Ilona Romule MÉJICO

Patricia Ventura Parra


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

27

LYNN FRYDMAN KUHN, SUIZA Unicode 2640 9 x 120 x 75 cm Gres y esmaltes


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

28

RUAN HOFFMANN, SUDÁFRICA You & I are earth 40 x 20 x 20 cm Porcelana y loza modelada


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

29

BELEN INZA DUEÑAS, ESPAÑA Researching ways 11 x 60 x 30 cm Arcilla de baja temperatura, gres, pizarra, madera y baldosas con ahumado posterior


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

30

FRANCISCO JAVIER MORENO SERRANO, ESPAÑA Refugios emergentes III 72 x 100 x 100 cm Gres chamotado y esmaltado


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

31

XI LIU, CHINA Nirvana No.4.2. 33 x 68 x 45 cm Porcelana Taiwanesa y Jingdezhen, vidriado negro


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

32

FRANK LOUIS, ALEMANIA MENCIÓN DE HONOR

Matter 30 x 73 x 51 cm Gres, esmalte y plástico


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

33

ESTEFANIA VALLS URQUIJO, GUATEMALA Muñeca 75 x 18 x 12 cm Arcilla de papel, raku


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

34

MAKOTO HATORI, JAPÓN Non – color: Otherness (03-27-3) 11,5 x 35 x 88 cm Gres, tubo silicona y barra de hierro. Reducción


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

35

RAFAELA PAREJA RIBERA, ESPAÑA Nubol 30 x 56 x 35 cm Arcilla refractaria y porcelana


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

36

ZANI, FRANCIA Initial fragment 12 62 x 62 cm Arcilla, esmalte y acero


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

37

BARBARA BALZER, EE. UU. Knowledge Keeps Like 46 x 20 x 28 cm Arcilla


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

38

AGUSTÍN JOSÉ CONTRERAS ANANÍAS, CHILE Contactos 120 x 120 x 120 cm Pasta de papel y estampación litográfica


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

39

AMPARO ALMELA CATALÁ, ESPAÑA Vinculos II 102 x 24 x 24 cm Porcelana sobre estructura metálica y neón


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

40

NURIA DOMINGUEZ TORRES, ESPAÑA Los niños de las narices 40 x 80 x 30 cm Porcelana


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

41

PEEPHOLE - ART, ESPAÑA Aguas malas 45 x 50 x 60 cm Porcelana, óxidos y esmaltes. Modelado y fotocerámica


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

42

IVA BRKIC, SERBIA Hearts 25 x 100 x 100 cm Porcelana


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

43

CATHERINE SCHMID - MAYBACH, EE. UU. Cerrado 25 x 36 x 2 cm Arcilla, óxidos, transferencias litográficas, esmaltes y calcas de tóner negras y sepia


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

44

JIRO TAKAISHI, JAPÓN The chaotic world 2015 9 x 45 x 45 cm Porcelana vidriada. Reducción


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

45

MIGUEL CAÑADA ESCOBAR, ESPAÑA Discurs 80 x 200 x 170 cm Gres y mayólica chamotada. Modelado


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

46

MARÍA GESZLER GARZULY, HUNGRÍA Message 64 x 27 x 14 cm Porcelana con pantalla de seda


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

47

JUAN CARLOS PÉREZ IÑESTA/ VICENTE AJENJO, ESPAÑA Ceramic tower 195 x 57 x 57 cm Gres chamotado y óxidos. Modelado. Cocción 1260º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

48

MARUTA GREDZENA, LETONIA Porcelain comic “The Stranger” 90 x 180 x 5 cm Porcelana modelada y vidriada. Dibujo


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

49

PABLO RUIZ GARCÍA, ESPAÑA Cactus 137 x 48 x 51 cm Gres, porcelana y pasta de baja temperatura


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

50

JUANA FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, ESPAÑA Vaivén 12 x 28 x 32 cm 15 x 43 x 25 cm 18 x 53 x 38 cm Loza, engobes y alambre. Modelado


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

51

LOURDES RIERA REY, ESPAÑA Incandescencia 42 x 39 x 36 cm 37 x 31 x 32 cm 29 x 38 x 27 cm Gres y esmaltes. Cocción 1260º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

52

LANA TIKVESA, SERBIA Ocean warrior 64 x 58 x 34 cm Gres, engobes, óxidos y madera. Cocción 1250º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

53

VASSILIS PAPAIOANNOU, GRECIA Primal matter 15 x 100 x 100 cm Porcelana, óxidos, plásticos, fotografía, madera y luz


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

54

CHI MAN CHAN, HONG KONG Geometric Compositions 10 x 60 x 60 cm Porcelana


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

55

YOLA VALE, PORTUGAL Attraction II 88 x 90 x 7 cm Gres, cuerda, madera. Cocción 1280º C. Atmósfera oxidante


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

56

CHISATO KUROKI, JAPÓN Eart skin 25 x 130 x 110 cm Gres y engobe


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

57

RUTH CEPEDANO GARCÍA, ESPAÑA Flux 100 x 175 x 15 cm Porcelana con pasta de papel, hilo de nylon, estructura de madera y cable de acero. Técnica de planchas


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

58

ALBERTO ALMEIDA VIERIA, PORTUGAL Destierro 27 x 112 x 50 cm Gres chamotado, engobes, óxidos. Modelado


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

59

ANTONIE EIKEMANS, HOLANDA Freedom 272 x 200 x 20 cm Porcelana con esmalte y mayólica


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

60

GREGORIO PEÑO VELASCO ESPAÑA MENCIÓN DE HONOR (MENOR DE 35 AÑOS)

Forma abatida XXIII 32 x 32 x 36 cm Arcilla, engobe y esmalte. Técnica mixta


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

61

LEONARDO BARTOLINI, ITALIA Oltre 39 x 20 x 14 cm Loza con tierra sigillata, vidriado. Cocción 1050º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

62

ANA MARÍA ASAN, BÉLGICA Silent Jeed 75 x 70 x 55 cm Gres modelado


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

63

MYRIAM EL ZEIN, FRANCIA Vitalité hybride I 50 x 31 x 15 cm Gres de Puisaye, engobes y esmaltes. Modelado y estampación. Cocción 1260º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

64

IRINA RAZUMOVSKAYA, RUSIA The edge 10 x 40 x 60 cm Gres


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

65

MAMI KATO, JAPÓN Gekka 36,5 x 52 x 41,5 cm Porcelana


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

66

NELA SANCHEZ ALONSO, ESPAÑA Pluricelular verde 32 x 37 x 30 cm Gres, esmalte. Modelado. Cocción 1260º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

67

PABLO BELLOT GARCÍA, ESPAÑA Señales de humo 90 x 60 x 60 cm 170 x 105 cm Arcilla blanca, esmalte, hierro y cobre. Acrílico sobre lienzo


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

68

VLADICA SIVCEV, BÉLGICA Expulsados de las playas 6 x 125 x 85 cm Gres


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

69

XOHAN VIQUEIRA PÉREZ, ESPAÑA Bloque RB Deconstrucción 40 x 45 cm Gres, porcelana, engobes y vidriado. Técnica mixta


XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015

PREMIO DISEÑO DE PRODUCTO CERÁMICO JOSÉ LUIS DÍEZ BOTET (in memoriam) Diseño de Producto Cerámico


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

72

PremIo dIseÑo de ProdUcto cerÁmIco JosÉ lUIs dÍeZ Botet (in memoriam)

sonIa FerraGUt Barcelona, españa, 1981

Paisajista ceramista Obra (cerámica, instalaciones y escultura) 2014 Centre d’art La rectoria, Barcelona. Cerámica bajo la escalera, exposición colectiva, Cuenca. Tres en uno,exposición colectiva, Bilbao. Cuerpo a 1100º, exposición colectiva Domine, Bilbao. Le cube, Festival de arquitecturas nomadas, Paris, Francia. Jardin projet, Dijon, Francia. Espacio intergeneracional, Cavaillon, Francia. 2010 PICNIC XL, Electric Picnic Festival, Dublin, Irlanda. Pixel, Electric Picnic Festival, Dublin, Irlanda. Solas, Royal College of Art Helen Hamlyn Center, Dublin, Irlanda. 2009 Tertulies, Festival Bipolart, L’Hospitalet, Barcelona. Green, Festival de arte en la calle Tarragona, 2008 FAR, Benicassim, Valencia. Amener la mer, Architectures Vives, Montpellier. 2007 Plaça de la gardunya, Video projet, Barcelona. Zafirots, Girona temps de flors, Girona. FAR, Festival Bipolart, L’Hospitalet, Barcelona. 2006 Memorial, Escultura en Loja, Granada. (1er premio), T- SOL, Girona. Temps de flors, Girona. Garland, Festival de arte en la calle Tarragona. Outdoors, Festival Bipolart, L’Hospitalet, Barcelona. Convocase-vos aqui, Festival de jardines efímeros, Santiago de Compostela. Educación y formación 2014 Máster de cerámica: Arte y función Universidad de Bellas Artes del País Vasco (UPV-EHU). *Xilema, pieza seleccionada para una escultura de gran formato en el campus de la universidad de Leioa. 2006 Gestion y in-

tervención del paisaje, Curso de post-grado, Universidad de Geografia de Barcelona (UAB). 2004 - 2007 Master en arquitectura del paisaje, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 1999 - 2003 Ingeniera agrícola, especialidad horticultura, jardineria y paisaje, Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB). Experiencia profesional 2015 Prácticas con Rosa Cortiella. 2012 - 2014 INterland, Lyon, Francia. 2011 Rotzler Krebs Partner, Winterthur, Suiza.*equipo concursos. 2009 - 2010 Dermot Foley Landscape Architects, Dublin, Irlanda.*equipo concursos. 2007 - 2008 dosAdos Arquitectura del Paisatge. Barcelona. Talleres y workshops 2015 Taller joyería y paperclay, Centre d’art La rectoria, Barcelona. 2014 Taller Fashion-Tech, Universidad de Bellas Artes (UPV-EHU). Taller bio-arte por Joaquim Fargas, Universidad de Bellas Artes (UPV-EHU). Taller de torno, El torn Barcelona, Barcelona. 2013 - 2014 Taller de cerámica Laurence Fontaine, Lyon, Francia. 2009 y 2010 24H Universal Design Challenge, Trinity College, Dublin, Royal College of Art Helen Hamlyn Center. SOLAS system.*1er premio.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

73

SONIA FERRAGUT, ESPAÑA Olivam 8 x 12 x 10 cm Loza colada, vidriado blanco y mate opaco de baja temperatura


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

74

ANA ISABEL BROCAL HERNÁNDEZ, ESPAÑA Juego de té 17 x 13 x 11 cm Gres de colada y madera de haya. Técnica de impresión 3D


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

75

CARLOS JOSÉ BARAGAÑO MONER, ESPAÑA Tri L-M-S 29 x 16 x 14 cm 20 x 13 x 11 cm 11 x 12 x 8 cm Gres y barniz brillante transparente. Colada


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

76

MARÍA GONZALEZ REBOLLO, ESPAÑA Paisaje verde 10 x 12,8 x 12,8 cm Loza y esmaltes. Torno


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

77

ABEL LLARÍA OBERGOZO, ESPAÑA Get lucky 17 x 7,5 cm Loza colada y esmalte transparente


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

78

LUCIA CLARA GISONE, ARGENTINA Tazas esgrafiadas 6 x 8 cm Arcilla blanca y engobes. Esgrafiado


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

79

MICHAL FARGO, FINLANDIA Tom tom collection 7 x 6 x 6 cm Porcelana


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

80

GLORIA LACRUZ LEON, ESPAÑA Colgadores multiusos Colgador 26,8 x 12,6 cm / Percha 10 x 6,8 cm Loza y vidriado transparente


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

81

MINJI JUNG, COREA D. I. Y. Varias medidas Porcelana colada, cocción a 1250º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

82

MINJI JUNG, COREA Un café bonito Taza 5,5 x 5,5 cm / Plato 12 Ø cm Porcelana coloreada y esmaltada, colada


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

83

JUAN JOSÉ MUÑOZ MARTÍNEZ, ESPAÑA Ángles 26 x 13,5 x 11,8 cm / 17,7 x 9,5 x 10,8 cm Mayólica colada y esmaltada


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

84

NIEVES JIMENEZ HERRERO, ESPAÑA MENCIÓN DE HONOR

Colección lunaticas 3,5 cm / variable Porcelana colada


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

85

PATRICIA VENTURA PARRA, MÉJICO Mocaljete y tejolote 8,58 x 16,5 x 16,5 cm Gres, esmalte blanco, torno. Cocción 1240º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

86

ILONA ROMULE, LETONIA Borders of gender 32 x 14 x 5,5 cm Porcelana colada. 1ª Cocción 1370º C en reducción. 2ª cocción vidriado 800º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

87

ANNA Y PAOLA MARINUZZI, ITALIA Piatto erboso 9 x 30 Ø cm Porcelana, vidriado, 850º C – 1220º C


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

88

PACO ORTÍ BALLESTER, ESPAÑA Platos para sushi 3 x 42 x 42 cm Barro blanco esmaltado


XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015 American Clay. Four Visions of American Contemporary Ceramics Museu de Ceràmica de Manises


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

90 AMERICAN CLAY 4 Visions de Ceràmica Contemporània Nord-americana Xavier Monsalvatje Vich Comissari de l’exposició American Clay

U

n dels detonants per a involucrar-me en aquest projecte i començar a coordinar aquesta idea, potser va ser la visió d’una fotografia de 1905 del ceramista George E. Ohr conegut també com “The Mad Potter of Biloxi”, el boig de Biloxi*, en la qual posava amb la seua dona i els seus fills cadascun d’ells dins d’un atuell, en el seu taller de ceràmica poc després d’haver sigut destruït per un incendi i on el forn de ceràmica, recentment reconstruït començava a funcionar abans de reparar el sostre del taller. Aquest artista d’estètica surrealista, quasi precursor de la imatge de Dalí i els seus estilitzats bigotis i extravagants anuncis publicitaris sobre el seu treball, em va fer reflexionar en la importància històrica de la ceràmica en els EUA. Una importància reafirmada posteriorment amb ceramistes de la influència de Peter Woulkos, Paul Soldner o Beatrice Wood, que van canviar la visió de la ceràmica contemporània. Si posem com a exemple l’extensió geogràfica dels Estats Units ens podem fer una idea de l’increïble ventall d’artistes que treballen en ceràmica en totes les seues facetes; és a dir, des de l’àrea del disseny i la indústria, al dels artesans i els objectes d’ús quotidià o el de la peça d’autor, sense oblidar-nos de totes les possibilitats que la ceràmica proporciona a l’expressió plàstica. Si a aquest factor geogràfic li afegim el generacional, la diversitat de conceptes i processos creatius s’amplifica. Des de Milwaukee fins a Califòrnia, passant per Nevada aquesta és una xicoteta selecció, influenciada per la meua estada en la Universitat de Milwaukee, a Wisconsin, en el Departament de Ceràmica de la Universitat de Chico, a Califòrnia. Llocs d’on procedeixen els 4 ceramistes seleccionats, alguns professors en els departaments de ceràmica citats. La inclusió dels estudis sobre ceràmica en les universitats americanes com un procés més de l’ensenyament artístic, pot ser una de les causes que la ceràmica convisca d’igual a igual amb altres especialitats artístiques, sense que el pes de la tradició siga un condicionant per a la seua exclusió en els moviments artístics. Si a açò sumim la iniciativa privada en el desenvolupament de tallers ceràmics com, per exemple, The Clay Studio de Philadelphia, fundat en 1974 per professors i alumnes de la Universitat de Pennsylvania, en el qual es comparteix l’ensenyament de les tècniques tradicionals, amb el suport a les noves idees i a la difusió de la ceràmica a tots els nivells, des de l’educació infantil a l’exhibició d’arriscades propostes. Un altre exemple de com la indústria s’interessa per les possibilitats artístiques ceràmiques, seria el Kohler Arts Center a Wisconsin, on cada any es convida a un grup d’artistes a treballar en les seues instal·lacions industrials i a poder utilitzar-hi tots els seus mitjans tècnics.


La connexió que sempre va existir entre els ceramistes i els moviments artístics contemporanis ho vaig poder comprovar en les diferents exposicions revisionistes, com l’organitzada pel Museu Americà d’Art Ceràmic en Ponoma (Califòrnia), que arreplegava tot el moviment ceràmic del Sud-oest de Califòrnia entre els anys 1945 i 1975, la mostra sobre el moviment de la contracultura entre 1950 i 1970 en la costa pacífica nord-americana organitzada pel Getty Center de Los Angeles* on els treballs en ceràmica de Ken Price o John Mason convivien amb peces d’artistes com Ed Ruscha o Larry Bell, o la molt interessant i de cuidat muntatge que es podia veure en el Santa Bàrbara Museum of Art*, que se centrava en l’àrea entre Pasadena a Santa Bàrbara, una vegada més en la zona meridional de Califòrnia entre els anys 1951 i 1969 i on Beatriz Wood s’alternava amb artistes de la talla de Larry Rives o Philip Guston, confirmant que la ceràmica nordamericana sempre ha estat a un gran nivell. En aquest cas i salvant les distàncies, l’exposició que ací us presente, intenta arreplegar un conjunt d’obres que ens van a portar des del realisme social fins a l’escultura arquitectònica, de la improvisació tècnica al virtuosisme, passant dels processos pictòrics a les intervencions en l’espai. La mostra no pretén ser un estudi historicista de la ceràmica realitzada als Estats Units, sinó una xicoteta anotació del que en aquests moments s’està realitzant en aquest país i, sempre, des d’una òptica personal i emocional d’allò viscut en el meu pas pels Estats Units. Solament em queda agrair l’interès d’aquesta exposició per l’Ajuntament de Manises, l’esforç i la coordinació de tot el personal del Museu de Ceràmica de Manises i als artistes integrants d’aquesta mostra Catherine Schmid-Maybach, Karen Guderman, Cameron Crawford i Christopher Davis-Benavides que sense la seua col·laboració, ajuda i esforç no haguera sigut possible aquesta exposició.

George E. Ohr (Biloxi 1857-1918).Biloxi població de Missouri junt al riu Mississippi als EUA. Pacific Standard Time: Crosscurrents in L.A. Painting and Sculture, 1950-1970. Exposició realitzada en octubre de 2011 a febrer de 2012 en el Getty Center de Los Angeles. USA. Es pot consultar http:// www.pacificstandardtime.org/ Pasadena to Santa Barbara a selected History of Art in Southern California. 1951-1969. Exposició realitzada des de febrer de 2012 a maig de 2012 en el Santa Barbara Museum of Art. Califòrnia.USA.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

91


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

92

AMERICAN CLAY 4 Visiones de Cerámica Contemporánea Norteamericana Xavier Monsalvatje Vich Comisario de la exposición American Clay

U

no de los detonantes para involucrarme en este proyecto y comenzar a coordinar esta idea, quizás fue la visión de una fotografía de 1905 del ceramista George E. Ohr conocido también como “The Mad Potter of Biloxi”, el loco de Biloxi*, en la que posaba con su mujer y sus hijos cada uno de ellos dentro de una vasija, en su taller de cerámica poco después de haber sido destruido por un incendio y en donde el horno de cerámica, recién reconstruido comenzaba a funcionar antes de reparar el techo del taller. Este artista de estética surrealista, casi precursor de la imagen de Dalí y sus estilizados bigotes y extravagantes anuncios publicitarios sobre su trabajo, me hizo reflexionar en la importancia histórica de la cerámica en los EE.UU. Una importancia reafirmada posteriormente con ceramistas de la influencia de Peter Woulkos, Paul Soldner o Beatrice Wood, que cambiaron la visión de la cerámica contemporánea. Si ponemos como ejemplo la extensión geográfica de los Estados Unidos nos podemos hacer una idea del increíble abanico de artistas que trabajan en cerámica en todas sus facetas, es decir desde el área del diseño y la industria, al de los artesanos y los objetos de uso cotidiano o el de la pieza de autor, sin olvidarnos de todas las posibilidades que la cerámica proporciona a la expresión plástica. Si a este factor geográfico le añadimos el generacional, la diversidad de conceptos y procesos creativos se amplifica. Desde Milwaukee hasta California, pasando por Nevada esta es una pequeña selección, influenciada por mi estancia en la Universidad de Milwaukee, en Wisconsin, en el departamento de cerámica de la Universidad de Chico, en California. Lugares de donde proceden los 4 ceramistas seleccionados, algunos profesores en los departamentos de cerámica citados. La inclusión de los estudios sobre cerámica en las Universidades americanas como un proceso más de la enseñanza artística, puede ser una de las causas de que la cerámica conviva de igual a igual con otras especialidades artísticas, sin que el peso de la tradición sea un condicionante para su exclusión en los movimientos artísticos. Si a esto sumamos la iniciativa privada en el desarrollo de talleres cerámicos como, por ejemplo, The Clay Studio de Philadelphia, fundado en 1974 por profesores y alumnos de la Universidad de Pennsylvania, en el que se comparte la enseñanza de las técnicas tradicionales, con el apoyo a las nuevas ideas y a la difusión de la cerámica a todos los niveles, desde la educación infantil a la exhibición de arriesgadas propuestas. Otro ejemplo de cómo la industria se interesa por las posibilidades artísticas cerámicas, sería el Kohler Arts Center en Wisconsin, donde cada año se invita a un grupo de artistas a trabajar en sus instalaciones industriales y a poder utilizar todos sus medios técnicos.


La conexión que siempre existió entre los ceramistas y los movimientos artísticos contemporáneos lo pude comprobar en las diferentes exposiciones revisionistas, como la organizada por el Museo Americano de Arte Cerámico en Ponoma (California), que recogía todo el movimiento cerámico del Suroeste de California entre los años 1945 y 1975, la muestra sobre el movimiento de la contracultura entre 1950 y 1970 en la costa pacífica norteamericana organizada por el Getty Center de los Angeles* donde los trabajos en cerámica de Ken Price o John Mason convivían con piezas de artistas como Ed Ruscha o Larry Bell, o la muy interesante y de cuidado montaje que se podía ver en el Santa Bárbara Museum of Art*, que se centraba en el área entre Pasadena a Santa Bárbara, una vez más en la zona sureña de California entre los años 1951 y 1969 y donde Beatriz Wood se codeaba con artistas de la talla de Larry Rives o Philip Guston, confirmando que la cerámica estadounidense siempre ha estado a un gran nivel. En este caso y salvando las distancias, la exposición que aquí os presento, intenta recoger un conjunto de obras que nos van a llevar desde el realismo social hasta el la escultura arquitectónica, de la improvisación técnica al virtuosismo, pasando a los procesos pictóricos a las intervenciones en el espacio. La muestra no pretende ser un estudio historicista de la cerámica realizada en los Estados Unidos, sino un pequeño apunte de lo que en estos momentos se está realizando en este país y, siempre, desde una óptica personal y emocional de lo vivido en mi paso por los Estados Unidos. Solo me queda agradecer el interés de esta exposición por el Ayuntamiento de Manises, el esfuerzo y coordinación de todo el personal del Museo de Cerámica de Manises y a los artistas integrantes de esta muestra Catherine Schmid-Maybach, Karen Guderman, Cameron Crawford y Christopher Davis-Benavides que sin su colaboración, ayuda y esfuerzo no hubiera sido posible esta exposición.

George E. Ohr (Biloxi 1857-1918).Biloxi población de Missouri junto al río Mississippi en los EE.UU. Pacific Standard Time: Crosscurrents in L.A. Painting and Sculture, 1950-1970. Exposición realizada en Octubre del 2011 a Febrero de 2012 en el Getty Center de Los Angeles. USA. Se puede consultar http:// www.pacificstandardtime.org/ Pasadena to Santa Barbara a selected History of Art in Southern California. 1951-1969. Exposición realizada desde Febrero del 2012 a Mayo del 2012 en el Santa Barbara Museum of Art. California.USA.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

93


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

94 AMERICAN CLAY Four Visions of Contemporary North American Ceramics Xavier Monsalvatje Vich Curator of American Clay Exhibition

O

ne of the triggers for getting involved in this project and starting to coordinate this idea could well have been seeing a 1905 photo of ceramicist George E. Ohr, also known as ‘The Mad Potter of Biloxi’*, in which he was posing with his wife and children, each of them in a pot, in his ceramic workshop shortly after it had been burnt down and in which the ceramic kiln, recently rebuilt, was back in operation even before they had repaired the studio’s roof. This surrealist artist, almost a precursor of Dalí’s look with his stylized moustaches and extravagant advertisements of his work, made me think about the historical importance of ceramics in the United States; an importance that was later reaffirmed by such influential ceramicists as Peter Woulkos, Paul Soldner and Beatrice Wood, who changed our view of contemporary ceramics. Just looking at the sheer geographical scale of the United States gives us some idea of the incredible array of artists working in every facet of ceramics; in design and industry, in the world of artisan crafts or objects for everyday use, and in signature artworks, not forgetting all the possibilities that ceramics brings to plastic expression. And if we bring in the generational factor to this vast geography, the diversity of concepts and creative processes broadens even more. From Milwaukee to California, passing through Nevada, this is a small selection influenced by my time at the University of Milwaukee, in Wisconsin, and in the ceramics department of the University of Chico in California, the places where the four featured ceramicists come from, some of whom are professors in the above mentioned ceramic departments. The inclusion of ceramics courses in American universities as another process in the education of art could be one of the reasons why ceramics enjoys an equal footing with other artistic disciplines, without the weight of tradition determining its exclusion from artistic movements. Added to this is the private initiative behind the development of ceramics workshops, such as the Clay Studio in Philadelphia, founded in 1974 by teachers and students from the University of Pennsylvania, where the teaching of traditional techniques goes hand-in-hand with support for new ideas and the dissemination of ceramics at every level, from primary schools through to exhibitions of ground-breaking concepts. Another example of how industry is interested in the artistic possibilities of ceramics is the Kohler Arts Center in Wisconsin, which every year invites a group of artists to work in its industrial facilities and use all their technical resources.


You can see the connection that has always existed between the ceramics and contemporary art movements in different revisionist exhibitions, like the one organized by the American Museum of Ceramic Art in Pomona (California), which contained all of the Southwest California ceramic movement between 1945 and 1975, the sample on the counterculture movement between 1950 and 1970 in the American Pacific coast organized by the Getty Center in Los Angeles * where the ceramic works of Ken Price and John Mason were together with pieces by artists like Ed Ruscha or Larry Bell, or the very interesting and carefully assembled exhibit that could be seen in the Santa Barbara Museum of Art *, which was in the area between Pasadena to Santa Barbara, once again in the southern California area between 1951 and 1969 and where Beatrice Wood was with artists like Larry Rives or Philip Guston, confirming that American pottery has always been at a high level. In this case, with due respect to the obvious differences, the exhibition I’m presenting tries to collect several works that will lead us from the social realism to the architectural sculpture , from technical virtuosity to improvisation , going through the pictorial processes to the interventions in space. the exhibit is not intended to be a history of pottery in the United States, but a brief outline of what is currently being done in this country and from a personal and emotional perspective of what I’ve experienced during my time in the United States. Lastly, I want to thank the Manises Town Hall for its interest in this exhibition , the effort and organization of all the staff of the Museum of Ceramics of Manises, the artists of the exhibition (Catherine Schmid- Maybach , Karen Guderman , Cameron Crawford and Christopher Davis Benavides) and the University of Wisconsin , Milwaukee. Without their cooperation , help and effort this exhibition would not have been possible.

George E. Ohr (Biloxi 1857-1918).Biloxi town in Missouri next to the Mississippi River in the USA. Pacific Standard Time: Crosscurrents in L.A. Painting and Sculture, 1950-1970. Exhibit done in October of 2011 to February of 2012 in the Getty Center, Los Angeles, USA. For more information, http://www.pacificstandardtime.org/ Pasadena to Santa Barbara a selected History of Art in Southern California. 1951-1969. Exhibit done from February 2012 to  May 2012 in the Santa Barbara Museum of Art, California,USA.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

95


96 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

American Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics

Quatre visions de la ceràmica contemporània americana Rody N. Lopez

Comissari d’exposicions ceràmiques Assaig sobre l’exposició American Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics

A

merican Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics és una exposició que explora la identitat canviant de l’argila com a mitjà. Aquest material històric i mal·leable és un vehicle significatiu que ha representat civilitzacions antigues i modernes, ha plasmat identitat cultural i continua adaptantse a noves expressions estètiques a tot el món. Comissariada per Xavier Monsalvatje, American Clay se centra en el treball de quatre artistes contemporanis que han eixamplat els límits amb l’argila: Cameron Crawford, Christopher Davis-Benavides, Karen Gunderman i Catherine Schmid-Maybach. Preses en conjunt, les seues obres són exemples de la identificació i la valoració que fa Monsalvatje de la labor artística significativa en el món de la ceràmica en l’Amèrica actual. La finalitat de la mostra és donar continuïtat a la labor de sensibilització internacional sobre els èxits d’aquests destacats artistes i celebrar el seu rendiment sostingut amb l’argila que aporta noves perspectives i oportunitats de variació infinita. Les obres d’art presentades estableixen un diàleg sobre la relació entre art i artesania i adopten un enfocament conceptual. Si bé aquests artistes demostren un total domini del medi (definit tradicionalment per una tècnica impecable i una senzillesa en la forma i la funció), ells comuniquen les idees actuals mitjançant formes esculturals expressives, sovint abstractes, recipients i conjunts de taulells. Els muntatges arquitectònics intrincats de Cameron Crawford empren diverses textures, colors i formes que submergeixen l’espectador en un passatge conceptual entre les realitats de la permanència i les forces destructives. Crawford fabrica estructures que enllacen el taulell amb retalls i fragments arquitectònics que insinuen la seua funció anterior. L’imaginari narratiu es plasma amb l’ús de la tècnica sgrafitto, un mètode que permet a l’artista travessar la capa de vidriat o engalba fins a la superfície subjacent, per a revelar idees que analitzen el sobreconsum i les implicacions socials de l’obsessió per la tecnologia. Les formes antropomòrfiques i els recipients de Christopher Davis-Benavides tenen les seues arrels en la mitologia espanyola que sondeja les lluites d’identitat interculturals. Benavides incorpora formes arquitectòniques, figuratives i funcionals en la seua obra, amb temes que analitzen la seua pròpia identitat bicultural, amb arrels a Perú i Estats Units. La seua producció artística explora tots dos mons en conflicte, personificats per una versió híbrida de l’heroi espanyol i les estàtues de sants combinada amb els estils europeus i indígenes presents en l’arquitectura peruana. L’obra de Karen Gunderman es deriva de les primeres notacions científiques i dibuixos anatòmics d’organismes vius. Gunderman construeix a mà formes biològiques fosques arrelades en registres botànics i anatòmics del segle XVII. L’artista incorpora aquests temes per a abordar les fases del creixement natural, la deterioració i els sistemes ecològics complexos però fràgils en la terra. Ella utilitza amb freqüència aquestes formes per a crear instal·lacions ad hoc. Les imatges apareixen també en l’exterior i l’interior dels seus recipients, simulant l’experiència de veure a través d’un microscopi. L’obra de Catherine Schmid-Maybach és una crònica de la resposta analítica i emocional de l’artista a les conseqüències de l’experiència humana. Utilitzant la cadira com a superfície estructural i com a metàfora,


Maybach estratifica nombroses imatges i fotografies personals mitjançant diverses tècniques de transferència i materials per a crear històries que parlen d’experiències mundanes típiques. El seu interés per la immediatesa de l’argila i el diàleg existent entre les característiques inherents d’aquest material i les seues intencions sobre el resultat generen un procés experimental i dinàmic que contínua inspirant els artistes ceràmics. La ceràmica s’ha associat durant molt temps als objectes utilitaris i la ceràmica contemporània no s’ha fet experimental fins els últims cinquanta anys. L’artista Peter Voulkos (1924-2002), que va adoptar l’expressionisme abstracte en l’escultura ceràmica a la fi de la dècada de 1950, va iniciar un important moviment que renunciava a l’estètica artesanal de la ceràmica d’estudi i va determinar per sempre el futur de la ceràmica com a art. La ceràmica s’ha documentat durant mil·lennis i l’experimentació amb aquest mitjà continua obrint noves vies. En aquesta llarga trajectòria, els artistes ceràmics han heretat un llegat dinàmic i el segueixen utilitzant com a recurs. Cadascun dels artistes representats en aquesta mostra contribueix a l’evolució i l’exploració creativa amb l’argila. La Biennal Ceràmica de Manises té l’honor d’acollir a aquests artistes innovadors que s’uneixen a la llista creixent d’artistes contemporanis presents en la Biennal. La ceràmica, com qualsevol altre mitjà, continua evolucionant amb els avanços tecnològics recents per a perpetuar la seua rellevància en el món artístic. Les obres d’art presentades en American Clay susciten un diàleg convenient que examina els conceptes futurs i els progressos innovadors en l’art ceràmic.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

97


98 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

American Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics

Cuatro visiones de la cerámica contemporánea americana Rody N. Lopez

Comisario de exposiciones cerámicas Ensayo sobre la exposición American Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics

A

merican Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics es una exposición que explora la identidad cambiante de la arcilla como medio. Este material histórico y maleable es un vehículo significativo que ha representado a civilizaciones antiguas y modernas, ha plasmado identidad cultural y continúa adaptándose a nuevas expresiones estéticas en todo el mundo. Comisariada por Xavier Monsalvatje, American Clay se centra en el trabajo de cuatro artistas contemporáneos que han ensanchado los límites con la arcilla: Cameron Crawford, Christopher Davis-Benavides, Karen Gunderman y Catherine Schmid-Maybach. Tomadas en conjunto, sus obras son ejemplos de la identificación y la valoración que hace Monsalvatje de la labor artística significativa en el mundo de la cerámica en la América actual. La finalidad de la muestra es dar continuidad a la labor de sensibilización internacional acerca de los logros de estos destacados artistas y celebrar su rendimiento sostenido con la arcilla que aporta nuevas perspectivas y oportunidades de variación infinita. Las obras de arte presentadas establecen un diálogo sobre la relación entre arte y artesanía y adoptan un enfoque conceptual. Si bien estos artistas demuestran un total dominio del medio (definido tradicionalmente por una técnica impecable y una sencillez en la forma y la función), ellos comunican las ideas actuales mediante formas esculturales expresivas, a menudo abstractas, recipientes y conjuntos de azulejos. Los montajes arquitectónicos intrincados de Cameron Crawford emplean diversas texturas, colores y formas que sumergen al espectador en un pasaje conceptual entre las realidades de la permanencia y las fuerzas destructivas. Crawford fabrica estructuras que enlazan el azulejo con retazos y fragmentos arquitectónicos que insinúan su función anterior. El imaginario narrativo se plasma con el uso de la técnica sgrafitto, un método que permite al artista atravesar la capa de vidriado o engobe hasta la superficie subyacente, para revelar ideas que analizan el sobreconsumo y las implicaciones sociales de la obsesión por la tecnología. Las formas antropomórficas y los recipientes de Christopher Davis-Benavides tienen sus raíces en la mitología española que sondea las luchas de identidad interculturales. Benavides incorpora formas arquitectónicas, figurativas y funcionales en su obra, con temas que analizan su propia identidad bicultural, con raíces en Perú y Estados Unidos. Su producción artística explora ambos mundos en conflicto, personificados por una versión híbrida del héroe español y las estatuas de santos combinada con los estilos europeos e indígenas presentes en la arquitectura peruana. La obra de Karen Gunderman se deriva de las primeras notaciones científicas y dibujos anatómicos de organismos vivos. Gunderman construye a mano formas biológicas oscuras arraigadas en registros botánicos y anatómicos del siglo XVII. La artista incorpora estos temas para abordar las fases del crecimiento natural, el deterioro y los sistemas ecológicos complejos pero frágiles en la tierra. Ella utiliza con frecuencia estas formas para crear instalaciones ad hoc. Las imágenes aparecen también en el exterior y el interior de sus recipientes, simulando la experiencia de ver a través de un microscopio.


La obra de Catherine Schmid-Maybach es una crónica de la respuesta analítica y emocional de la artista a las consecuencias de la experiencia humana. Utilizando la silla como superficie estructural y como metáfora, Maybach estratifica numerosas imágenes y fotografías personales mediante diversas técnicas de transferencia y materiales para crear historias que hablan de experiencias mundanas típicas. Su interés por la inmediatez de la arcilla y el diálogo existente entre las características inherentes de este material y sus intenciones acerca del resultado generan un proceso experimental y dinámico que continua inspirando a los artistas cerámicos. La cerámica se ha asociado durante mucho tiempo a los objetos utilitarios y la cerámica contemporánea no se ha hecho experimental hasta los últimos cincuenta años. El artista Peter Voulkos (19242002), que adoptó el expresionismo abstracto en la escultura cerámica a finales de la década de 1950, inició un importante movimiento que renunciaba a la estética artesanal de la cerámica de estudio y determinó para siempre el futuro de la cerámica como arte. La cerámica se ha documentado durante milenios y la experimentación con este medio continúa abriendo nuevas vías. En esta larga trayectoria, los artistas cerámicos han heredado un legado dinámico y lo siguen utilizando como recurso. Cada uno de los artistas representados en esta muestra contribuye a la evolución y la exploración creativa con la arcilla. La Bienal Cerámica de Manises tiene el honor de acoger a estos artistas innovadores que se unen a la lista creciente de artistas contemporáneos presentes en la Bienal. La cerámica, como cualquier otro medio, continúa evolucionando con los avances tecnológicos recientes para perpetuar su relevancia en el mundo artístico. Las obras de arte presentadas en American Clay suscitan un diálogo conveniente que examina los conceptos futuros y los progresos innovadores en el arte cerámico.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

99


100 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

American Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics

Four Visions of American Contemporary Ceramics Rody N. Lopez

Curator of Ceramics Exhibition Essay American Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics

A

merican Clay: Four Visions of American Contemporary Ceramics is an exhibition that explores the changing identity of the clay medium. A historic and malleable material, clay is a significant vehicle that has represented ancient to modern civilizations, embodied cultural identity, and continues to adapt towards new aesthetic expressions world-wide. Curated by Xavier Monsalvatje, American Clay focuses on the work of four contemporary artists who have pushed the boundaries with clay: Cameron Crawford, Christopher Davis-Benavides, Karen Gunderman, and Catherine Schmid-Maybach. Together, their works are examples of Monsalvatje’s identification and assessment of significant artwork being created in American ceramics today. The purpose of this exhibition is to further build international awareness on the accomplishments of these outstanding artists and celebrate their sustained achievement in the clay medium that provides new perspectives and opportunities for infinite variation. The artworks presented create a dialogue between the relationship of art and craft, and engage a conceptual approach. While these artists demonstrate a mastery of the medium—traditionally defined by impeccable technique and simplicity of form and function—they communicate current ideas through expressive, often abstract sculptural forms, vessels, and wall-tile assemblage. Cameron Crawford’s intricate architectural assemblages employ varied textures, colors, and forms that indulge the viewer in a conceptual passage between the realities of permanence and destructive forces. Crawford fabricates structures that frame tiles with architectural shards and fragments hinting at their former function. The narrative imagery is developed through the sgrafitto technique—a method by which the artist draws through the layer of glaze or engobe into the surface underneath—to reveal ideas that examine overconsumption and the social implications of obsession with technology. Christopher Davis-Benavides’ anthropomorphic forms and vessels borrow from Spanish mythology that surveys cross-cultural struggles of identity. Benavides incorporates architectural, figurative, and functional forms into his artwork, with themes that examine his own bicultural identity, having roots in Peru and the United States. His artwork explores these two worlds in conflict; personified by a hybridized version of Spanish hero and saint statuary combined with the European and indigenous styles present within Peruvian architecture. Karen Gunderman’s work borrows from early scientific notations and anatomical drawings of living organisms. Gunderman hand-builds obscure biological forms rooted in 17th-century botanical and anatomical records. She incorporates these subjects to comment on the phases of natural growth, decay, and the complex yet fragile ecological systems on earth. She often uses these forms to create site-specific installations. The images also appear on the exterior and interior of her vessels, as one might experience when looking through a microscope. Catherine Schmid-Maybach’s artwork chronicles the artist’s analytical and emotional response to the consequences of human experience. Utilizing the chair as a structural surface and metaphor, Maybach layers numerous images and personal photographs through various transfer techniques and materials to create stories that comment on typical mundane experiences. Her interest in the immediacy of clay and the dialogue that


exists between the inherent characteristics of the material and her intentions over the outcome—yields an experimental and dynamic process that continues to arouse any ceramic artist. Ceramics have long been associated with utilitarian objects and contemporary ceramics have only become experimental within the past fifty years. Artist Peter Voulkos (1924-2002) who embraced abstract expressionism in ceramic sculpture in the late 1950s initiated a significant movement by renouncing the craft aesthetic of studio ceramics, forever influencing the future of ceramic art. Ceramics have been documented for millennia and experimentation with the medium continues to break new ground. Over this great span, ceramic artists have inherited a dynamic legacy and continue to use it as a resource. Each of the featured artists contributes to the evolution and creative exploration with the clay medium. The Manises Ceramic Biennale is honored to host these innovative artists who join the Biennale’s growing list of our culture’s latest, contemporary artists. Ceramics, like any other medium, continues to evolve with current advancements in technology to remain relevant in the art world. Suitably, the artwork presented in American Clay sparks a dialogue examining the future concepts and innovative developments in ceramic art.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

101


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

102

in Vitrified Clay” Lubbock, Texas, USA. 2009 Fuller Craft Museum, “Beyond the Embargo” Brockton, Massachuset, USA. Clay Mix Gallery, “Clay Mentors II” Fresno, California, USA. 2008 Pottery Workshop, “Shared Journey’s: American Art in China” Jingdezhen, China. Red Lodge Clay Center, “Western Sundry” Red Lodge, Massachuset, USA. 2007 Hawaii Craftsmen Association, “Aha Hana Lima Artists Exhibition” Honolulu, Hawaii, USA.

cameron craWFord

ARTIST-IN-RESIDENCE 2010 Zentrum für Keramik, Berlin, Germany. 2004 Watershed Center for the Ceramic Arts, Edgecombe, Maine, USA. 2000 Taller Cultural. “Terracota 2000”, Santiago de Cuba, Cuba.

chico, california, Usa www.cameroncrawfordart.com

Formal Education Master of Fine Arts: Ceramics, University of Washington, Seattle, Washington, USA. Bachelor of Arts: Fine Art, San Francisco State University, San Francisco, California, USA. Solo Exhibitions (Since 2000) 2014 Odyssey Gallery, “Architectonics” Chico, California, USA. 2011 Humanities Center Gallery, “Field Notes”, Chico, California, USA. 2009 John Natsoulas Gallery “New Works” Davis, California, USA. 2008 Piante Gallery, “Plumb” Eureka, California, USA. 2003 Humanities Center Gallery, “New Works” Chico, California, USA. 2000 1078 Gallery, “Piece Process” Chico, California, USA. Group Exhibitions (Since 2007) 2015 SMAart Gallery, “Socially Concious Abstraction”, San Franicsco, California, USA. 2014 Morean Arts Center, “On the Surface”, St. Petersburg, Florida, USA. Blue Line Arts, “Plates & Totems”, Roseville, California, USA. 2013 Landmark Gallery “20th Anniversary Clay on the Wall Invitational Exhibition” Lubbock, Texas, USA. 2012 John Natsoulas Gallery, “30 Ceramic Sculptors” Davis, California, USA. 2011 Montana Museum of Art & Culture, University of Montana, “60 Artists, 60 Artworks, 60 Years: Celebrating the Archie Bray Foundation” Missoula, MT, USA. Buddy Holly Center, Fine Art Gallery “Influenced” Lubbock, Texas, USA. 2010 Galerie im Zentrum für Keramik in Berlin, “Winter Ausstellung” Berlin, Germany. Studio Gallery, Texas Tech University “Regional Expressions

Safe Landing 66 x 43 x 13 cm Terracotta con engobes y esmaltes


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

103

On the Way 62 x 37 x 6 cm Terracotta con engobes y esmaltes


Professional Experience (Since 2002) 2006 Global Arts Village, Artist in Residence, New Delhi, India. 2005 & 2006 Beca Alfonso Ariza Grant Recipient for Residency, LA RAMBLA, Spain. 2005 International Ceramics Studio, Artist in Residence, Kecskemét, Hungary. 2002 Taller Cultural, Santiago de Cuba, Artist in residence, Cuba. 1999-2002 XIII Encuentro Internacional Terracota, Santiago de Cuba, Cuba.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

104

catHerIne scHmId-maYBacH reno, nevada, Usa www.tierrapicante.com

Public Projects 2006 Ceramic Fountain, Café Palmares, Santiago de Cuba, Cuba. 2001 Ceramic Mural, Banco Popular de Ahorro, Santiago de Cuba, Cuba. 1998 Ceramic Tile Mural Entryway, 419 Fulton Street, San Francisco, California, USA. 1996 School Tile Project Cleveland School, 2nd Grade, Athens Street, San Francisco, California, USA.

Formal Education 1988 San Francisco State University, San Francisco, California, USA. 1979 California College of Arts and Crafts, Oakland, California, USA. Exhibitions (Since 2002) 2015 35 Concurso International de Ceramica de L’Alcora, Museo de Ceramica, Spain. “The Space Between”, Catherine Schmid-Maybach, solo exhibition, Oats Park Art Center, Fallon, Nevada,USA. 59th Faenza International Competition of Contemporary Ceramic Art, International Museum of Ceramics, Faenza, Italy. 2014 “Big Name Clay Show”, Joan Arrizabalaga, Tom Drakulich, Catherine Schmid-Maybach , YTA Gallery, Yerington, Nevada, USA. “California Clay Competition”, The Artery, Davis, California, USA. “America’s Clayfest”, Blue Line Gallery, Roseville, California, USA. 2012 “Agit Props; Social Commentary in Contemporary Ceramics”, California State University, Chico,USA. 2009 “Maati, An exploration in Contemporary Terracotta” Visual Arts Gallery, Habitat Center, New Delhi, India. 2006 “Metrospective”, Alliance Francaise, New Delhi, India. ‘Women’s World”, Art Junction, Intercontinental Hotel, New Delhi, India. “Swallowing Delhi”, Global Arts Village, Ghitorni, India. 2005 “ IX Beca Alfonso Ariza”, Museo Casa Alfonso Ariza, La Rambla, Spain. 2002 Terracota 2002, Taller Cultural, Santiago de Cuba, Cuba. Ceramic Mural, Banco Popular de Ahorro, Santiago de Cuba, Cuba.

Place 38 x 18 x 7 cm Arcilla, esmaltes, óxidos, transferencias litográficas, calcas de impresora láser.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERร€MICA - MANISES

105

Next 14 miles 17 x 34 x 3 cm. Arcilla, esmaltes, รณxidos, transferencias litogrรกficas, calcas de impresora lรกser


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

106

cHrIstoPHer daVIs-BenaVIdes mequon, Wisconsin, Usa

Formal Education 1986 Master of Fine Arts, University of WisconsinMadison, Madison, Wisconsin, USA. 1979 Bachelor of Fine Arts, University of Wisconsin-Milwaukee, Wisconsin, USA. Solo Exhibitions (Since 1999) 2003 El Patrón Santiago; Cuentos y Colaboracions, Galeria Centro Cultural Peruano-Norteamericano (ICPNA) Miraflores, Lima, Perú. 2000 “Reflejos” Ceramic Sculpture and Photography, Art and Cultures Gallery, Alverno College, Milwaukee, Wisconsin, USA. 1999 Christopher Davis-Benavides, Olive Tjaden Gallery of Fine Arts, Cornell University, Ithaca, N.Y. USA. Group Exhibitions (Since 2005) 2015 Zagreb Ex Tempore 2015, Modulor Gallery, Centar Za Kulturu Trešnjevka, Golden plaque award Zagreb, Croatia. 2014 Mundo Imaginado, Galeria John Harriman, Centro Cultural Británico, Miraflores, Lima, Peru. Species & Specimens, Villa Terrace Cecorative Arts Museum, Milwaukee, Wisconsin, USA. 4th Biennial Shanghai International Contemporary Porcelain Exhibition. Shanghai Museum of Arts Crafts, Shanghai, China. 30th Anniversary Group Exhibition, River Edge Gallery, Mishicot, Wisconsin, USA. Generations of the Paoli Clay Family, J Nikolai St. Gallery, in conjunction with NCECA conference, Milwaukee, Wisconsin, USA. 2012 Garden of Curious Delights, Villa Terrace Decorative Arts Museum, Milwaukee, Wisconsin. 3rd Shanghai International Modern Teapot Biennial Exhibition, Shanghai, China. 42th Annual UW-Whitewater Ceramics Exhibition: Utility in Contemporary Ceramics, Crossman

Gallery, University of Wisconsin-Whitewater, Whitewater, Wisconsin. USA. 2011 FliCAM, Museo Internacional de Cerámica Fuping China, Presentación: Museo Argentino Latinoamericano, Hoy en el Arte Galería, Buenos Aires, Argentina. Sum total faculty Exhibition, INOVA, University of Wisconsin- Milwaukee, Wisconsin, USA. Out of the Suitcase IV Mary L Nohl Suitcase awards, Milwaukee Institute of Art & Design, Milwaukee, Wisconsin, USA. 2010 2nd Shanghai International Modern Teapot Biennial Exhibition, Shanghai, China. 2009 Sum total faculty Exhibition 2009 INOVA, University of Wisconsin-Milwaukee, USA. 2008 All Fired Up – Contemporary Wisconsin Ceramics, The Museum of Wisconsin Art, West Bend, Wisconsin, USA. Ceramic Art Museum of Argentina and South America, permanent exhibition, FuLe International Ceramic Art Museums, Fuping, Shaanxi, China. Cuerpo/Objeto/Materia Cerámica contemporánea, Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos, Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú. 2005 Artists Who Seek the Truth, Christopher DavisBenavides, Karen Stewart and James Neilson, The Rahr West Art Museum, Manitowoc, Wisconsin, USA. Northerwood: Woodfire Work from Wisconsin, 2005 NCECA conference bus tour, Main St. Gallery, Annapolis, Maryland, USA. Faunatical: Ceramic Artist and Forms of Nature,35th Annual Ceramics Exhibition, Crossman Gallery, Center of the Arts University of Wisconsin-Whitewater, USA. Museum and corporate collections Museu de Cerámica de L’Alcora, permanent collection, L’Alcora, Castellón, Spain. International Modern Pot Art Museum, permanent collection, Yixing, China. International Ceramics Studio (ICS) permanent collection, Kecskemét, Hungary. Museu de Aveiro, permanent collection, Aveiro, Portugal. Shanghai Museum of Arts and Crafts, permanent collection, Shanghai, China. Museum (FLICAM) Fuping Pottery Art Village, Fuping, Shaanxi, China. Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ICPNA, Lima, Perú. University of Wisconsin-Whitewater, Whitewater Wisconsin, USA. Museo de Arte de Lima, Lima, Perú. AAL Corporation, Appleton, Wisconsin, USA. R.A.M. and Charles A. Wustum Museum of Fine Arts, Racine, USA. The Arkansas Arts Center, Little Rock, Arkansas, USA. Lawrence University, Appleton Wisconsin, USA. Kohler Corporation, Sheboygan, Wisconsin, USA. John Michael Kohler Art Center, Sheboygan, Wisconsin, USA.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

107

Despertando

Tres manos caídas

28 x 28 x 15 cm Gres con fibra de papel, engobes Cocción en reducción

147 x 28 x 28 cm Gres con fibra de papel, engobes Cocción en reducción


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

108

Karen GUnderman mequon, Wisconsin, Usa www.karengunderman.com Formal Education 1975 University of Michigan; Ann Arbor, Michigan, USA. 1973 Syracuse University; Syracuse, New York, USA. Solo Exhibitions (Since 2004) 2011 Beneath the Surface, Wriston Art Center, Appleton, Wisconsin, USA. 2006 Biologies, James Watrous Gallery, Wisconsin Academy of Sciences, Arts & Letters, Madison Wisconsin, USA. 2004 Bio/Mythologies, solo, Wakeley Gallery, Ames School of Art, Illinois Wesleyan University, Bloomington, Illinois, USA. Group Exhibitions (Since 2007) 2015 Zagreb Ex Tempore 2015, Modulor Gallery, Centar Za Kulturu Trešnjevka, Zagreb, Croatia. UNICUM, International Ceramics Triennial, National Museum Of Slovenia, Ljubljana, Slovenia. 2014 Species & Specimens, Villa Terrace Cecorative Arts Museum, Milwaukee, Wisconsin, USA. 4th Biennial Shanghai International Contemporary Porcelain Exhibition. Shanghai Museum of Arts Crafts, Shanghai, China. 30th Anniversary Group Exhibition, River Edge Gallery, Mishicot, Wisconsin, USA. ARTS/ INDUSTRY: Collaboration and Revelation, John Michael Kohler Arts Center, Sheboygan, Wisconsin, USA. 2013 Internationale Keramikbiennale 2013, Stadt Kapfenberg, Kulturzentrum, Kapfenberg, Austria. 33 Concurs Internacional de Cerámica, Museu de Cerámica, L’Alcora (Castellón), Spain. 2012 IV International Festival of Postmodern Ceramics: Ceramica Multiplex 2012, City Museum – Herzer Palace, Varazdin, Croatia and Kulturzentrum Kapfenberg, Austria. 3rd Shanghai International

Modern Teapot Biennial Exhibition, Shanghai, China. 5th Beijing International Art Biennale, National Art Museum of China, Beijing, China. Shanghai Art Fair International, ShanghaiMART, Shanghai, China. Our Gardens Inside and Out, Charles Allis Art Museum, Milwaukee, Wisconsin. USA. International Ceramic Triennial UNICUM 2012, European Cultural and Technological Centre, Maribor, Slovenia. 32 Concurs Internacional de Cerámica, Museu de Cerámica, L’Alcora (Castellón), Spain. Taiwan Ceramics Biennale, Kaohsiung Fine Arts Museum, Kaohsiung, Taiwan and New Taipei City Yingge Ceramics Museum, Taipei, Taiwan. 42nd Annual UWW Ceramics Exhibition: Utility in Contemporary Ceramics,Crossman Gallery, University of Wisconsin-Whitewater, Whitewater, Wisconsin, USA. 2011 X Bienal Internacional de Cerâmica de Aviero, Museu de Aveiro, Aveiro, Portugal. Formed, Villa Terrace Art Museum, two-person exhibition, Milwaukee, Wisconsin, USA. Out of the Suitcase IV Mary L Nohl Suitcase awards, Milwaukee Institute of Art & Design, Milwaukee, Wisconsin, USA. Alchemy: from Dust to Form, Samuel P. Harn Museum of Art, Gainesville, Florida, USA. 2010 Wisconsin Triennial, Madison Museum of Contemporary Art, Madison, Wisconsin, USA. 2nd Shanghai International Biennale, Shanghai Museum of Arts and Crafts,Shanghai, China, Third Prize. 2009 IX Bienal Internacional de Cerâmica de Aviero, Museu de Aveiro, Aveiro, Portugal. First Prize, CEBIKO 5th World Ceramics Biennale, Icheon, South Korea. Honorable Mention, Out of the Suitcase III, Milwaukee Institute of Art and Design, Milwaukee, Wisconsin, USA. Hybrid Nation, Costello/Childs Gallery, Scottsdale, Arizona, USA. 2008 Taiwan Ceramics Biennale, Yingge Ceramics Museum, Taipei, Taiwan. Collage, 101 Gallery, University of Wisconsin-LaCrosse, LaCrosse, Wisconsin, USA. Contemporary Wisconsin Ceramics, Wisconsin Museum of Art, West Bend, Wisconsin, USA. Beyond Titillation, Lawton Gallery, University of Wisconsin-Green Bay, Green Bay, Wisconsin,USA. 2007 China Cuts, Pickled Art Center, Beijing, China. Wisconsin Triennial 2007, Madison Museum of Contemporary Art, Madison, Wisconsin, USA. Abstractions, Creative Arts Workshop, New Haven, Connecticut, USA. By the Ounce, Louisville Stoneware Gallery, in conjunction with the 2007 National Council on Education in Ceramic Arts national conference, Louisville, Kentucky, USA.


USA. Kohler Corporation, Sheboygan, Wisconsin, USA. John Michael Kohler Art Center, Sheboygan, Wisconsin, USA. Northwest Investment Management, Boston, Massachusetts, USA. AAL Corporation, Appleton, Wisconsin, Sybron Corporation, Milwaukee, Wisconsin, USA. Norwest Bank, Milwaukee, Wisconsin, USA. Paragon Group, St. Louis, Missouri, USA. Temple Jeremiah, Northbrook, Illinois, USA. East Bank Athletic Club, Chicago, Illinois, USA. Centro Cultural Peruano-Norteamericano, Lima, Peru. Fulbright Commission, Lima, Peru. Plaines Art Museum, Fargo, North Dakota, USA. Ceramics Monthly Magazine, Columbus, Ohio Mansfield Art Center, Mansfield, Ohio, USA.

Ex-Votos (tres piezas) 66 x 121 cm Gres blanco y esmaltes Instalación

109 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

Museum and Public collections RAM, Racine Art Museum, Racine, Wisconsin Carinthian Gallery of Fine Arts Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, Slovenia. Museu de Ceràmica de L’Alcora, L’Alcora (Castellón), Spain. Icheon World Ceramic Center, Icheon, South Korea. Museum of Arts and Crafts, Shanghai, China. Museu de Aveiro, Aveiro, Portugal. International Modern Pot Art Museum, Yixing, China. Yingge Ceramics Museum, New Taipei City, Taiwan. Kerameikon Collection of Contemporary World Ceramics, Croatian Ceramic Association, Varazdin, Croatia. National Council on Education in Ceramic Arts (NCECA) Permanent Collection, Erie, Colorado, USA. Carroll College, Waukesha, Wisconsin,


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

110

Ex-Votos (tres piezas) 66 x 121 cm Gres blanco y esmaltes Instalación


XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015 RAFAEL PÉREZ – JUAN ORTÍ Casa Cultura y Juventud


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

112 Rafa Pérez Fernandez MIRAR FINS A SENTIR André Hess

Q

uè és açò? Què fan aquests objectes en aquesta exposició? Què són aquestes coses estranyes? i què significa tot açò? Aquest és el tipus de preguntes que pot fer-se un visitant no informat abans d’un desdenyós comiat mentre s’allunya un poc enutjat. Però uns altres, en canvi, poden experimentar plaer i meravillar-se tan profundament que el temps deixa de tenir sentit i els entra un gran baticor. Aquestes són formes deslligades completament del món real, formes que es mostren distants i llunyanes, formes que, fins i tot per separat, poden omplir una sala. Formes que ens honren amb la seua presència. Aquesta és ceràmica d’agència, en el seu sentit filosòfic, i no per a fer bonic. Aquesta és l’obra de Rafael Pérez. Era un xiquet tranquil, amant de la pintura i del dibuix. Quan va acabar l’escola, va iniciar un grau en Economia però, no obstant això, abans de finalitzar el seu període universitari, es va canviar a una escola d’art, l’Escola Massana Centre d’Art i Disseny en el cor de Barcelona, el que resultaria crucial per al seu futur. Aquesta escola d’art és famosa pel seu enfocament interdisciplinari i el seu rebuig de la jerarquia generalment acceptada de materials i temes. Va ser ací on Rafa Pérez va descobrir que estava fent el que més li agradava i va trobar el seu camí. Transcorrien els primers anys de la dècada de 1980 i, a Barcelona, molts encara podien sentir l’olor dels trets i enyoraven els sers estimats que havien estat assassinats o fet desaparéixer. Van començar a produir-se fissures en el mur d’acer que era la censura. Es va obrir camí a noves idees i llibertats i la societat espanyola va començar a llegir nous llibres i a parar esment a noves idees. Van començar a florir valors artístics, idees i manifestacions anteriorment qualificades com a subversives. I cap ciutat va traure tant de partit a açò com Barcelona. Es va convertir en la capital cultural d’Espanya i en la capital cultural del món llatí. I ací, arran d’aquests esdeveniments, Rafa va ser capaç de fer el que més li agradava, totalment conscient del risc molt real per al cos, l’ànima i la butxaca. Els objectes que esteu veient ací són pintures abstractes tridimensionalitzades amplificades. Els materials han estat acuradament col·locats en innombrables capes tan fines com el paper de diferents argiles i pastes acolorides, de tons apagats en la seua majoria, apilades i doblegades i embolicades i cuites fins al punt de ruptura i més enllà. Els complexos resultats “esquinçaments, trencaments, esquerdes, capes, esclats i bombolleig”obliguen a l’ull a realitzar un viatge ple d’incidències a través, per davall, per damunt i al voltant de cadascuna d’aquestes peces mentre intentem orientar-nos. Les escultures es basen descaradament en els materials i és l’assaig i l’experimentació el que configura una gran part de la creació (un terme emprat ací per motius de conveniència). Les peces estan tremendament treballades i meditades. I mai no són aleatòries o arbitràries. Fan referència només tangencialment a formes del món real i, molt sovint, ni tan sols açò. La semblança mai no és buscada o intencionada. S’afavoreixen els accidents provocats pel forn, i s’hi han integrat tensions físiques desitjades per l’artista. Els efectes tant de creació com de destrucció estan en l’obra i es mostren ací a la vista de tots. No hi ha vidriat, decoració o acabat. La intenció artística és inseparable de l’experimentació, la casualitat i “l’error». Com hem d’afrontar açò, aquest complet abandonament del familiar? Com aquests objectes estan fets d’argila i tenim una estreta i personal relació amb tots els tipus d’objectes fabricats amb argila, els nostres sentiments sobre una obra com aquesta es tornen immediatament complexos. I què dir de la desorientació provocada per


113 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

aquests estranys objectes exposats tan prop d’allò familiar, utilitari, i en una oposició tan contundent a allò fàcil d’usar, «simplement» decoratiu i, especialment, a allò capritxós? Però abans que intentem respondre a aquesta pregunta, pot ser que valga la pena preguntar-se per què aquestes curioses obres de Rafa Pérez se situen en una relació amistosa amb la «honesta» i més convencional ceràmica que es troba al seu voltant. La resposta és simple: la ceràmica de taller de qualsevol classe es beneficia de l’expansió del camp en què és apreciada la seua activitat i del tipus de col·leccionisme complex que s’ha desenvolupat en paral·lel. També pense que la posició encara hegemònica del servei de taula i l’ornamentació basada en taller està igualment en deute amb aquesta major audiència i el tipus de col·leccionisme possibilitat i recolzat per aquells suficientment sensibles i amb diners disponibles. I és en aquest camp ampliat on la ceràmica d’autors com Rafa Pérez pot trobar una llar i habitar-la amb seguretat i confiança al costat de tota la resta. Tot aquest assumpte, per tant, tracta d’un tipus particular d’audiència que és àmplia i inclusiva. El millor col·leccionista de ceràmica, encara que de poc pressupost, aprecia tot, des de l’engalba tradicional fins a peces radicals com les d’aquesta exposició, i admetrà ràpidament que ha vessat una llàgrima davant d’ambdues. Tot açò és cert. L’altre tipus de col·leccionista/fabricant/observador/galerista s’autoexclou d’aquest tipus d’obra. Pense que a més de l’important assoliment tècnic (una característica que fereix de mort el convencional argument «podria fer-lo un xiquet» contra l’art abstracte), el valor de l’experiència generada per aquestes obres solament pot processar-se en termes de sentiments, l’efecte que exerceixen sobre nosaltres. Aquesta és una afirmació transcendental. Però com expliquem aquests sentiments, aquests sentiments profundament plaents experimentats per molts en presència d’aquestes obres, els mateixos sentiments experimentats en presència de qualsevol tipus d’abstracció i factura, elaborada i diferent? Ací està la resposta: a l’observador li agraden les obres com aquestes i li agrada l’obra de Rafa Pérez. I li agrada tant aquesta obra com per a quedar estàtic i sense paraules. Com expliquem aquest fenomen plenament reconegut? Com expliquem aquests sentiments experimentats d’una manera tan notable? Molts ho porten intentant des de fa molt temps. L’escriptor de teoria de l’art Paul Wood (Art in Theory 1900-2000, 2002) afirma que «cap art va ser més essencial en el segle XX que l’art abstracte». Encara que els pintors simbolistes (precedits pels poetes i escriptors simbolistes en el segle XIX) i el seu interès per les emocions evocades pel color van precedir qualsevol recerca correcta de l’abstracció, s’accepta generalment que el primer reconeixement de l’abstracció es va produir més o menys en l’època de la Primera Guerra Mundial: Malevich va exposar el seu Suprematisme a Sant Petersburg en 1915; Mondrian pintava les seues obres geomètriques planes en 1917 i va escriure Neoplasticisme; i Kandinsky va escriure De l’espiritual en l’art i va reivindicar que havia pintat una composició abstracta en 1911. Tota l’obra abstracta ha estat acompanyada per molta literatura i molts intents per a explicar l’efecte que tenia sobre l’observador i sobre els propis artistes. Després de la Segona Guerra Mundial, es van produir molts intents d’explicar per què podia obtenir-se un plaer estètic tan profund d’alguna cosa tan desproveïda de contingut recognoscible (figuració i narrativa). Aquests van des de manifests i tesis de l’espiritual al sociopolític i a l’art teòric, com hem vist, fins al treball actual dels neurocientífics. Aportaré un sol exemple de la qualitat d’aquests debats. En 1936, Alfred Barr, director fundador del New York Museum of Modern Art (MOMA), en el seu assaig catàleg per a l’exposició Cubism and Abstract Art, va escriure que l’abstracció era el resultat lògic i inevitable de la labor artística, que tractava sobre franquesa i claredat i sobre l’exclusió d’allò que no encaixava, i que donava com a resultat alguna cosa que era formalista, intel·lectual i ahistòric, una espècie de buidament sociopolític. Li entusiasmava accentuar les qualitats de la superfície, només per fer-ho, i aquest art podia ser una fi en si mateix, primitiu i modern, i tenir el seu propi valor intern peculiar que podia ser apreciat per aquells que s’obrin a ell. Barr va narrar una història d’acció i reacció interna en la qual l’art es purga d’addicions literàries o polítiques supèrflues i culmina lògicament en les purificades formes de l’abstracció. Clive Bell també va escriure en foscos temps radicalitzats. Va recolzar l’obra d’artistes «primitivistes» com Paul Gauguin i va elaborar una tesi radical en Art (1913) i exposar que l’art


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

114

abstracte era inevitable i que només estava a la disposició dels pocs capaços d’entendre’l. Va afirmar, com és ben sabut, que per a aquells que no apreciaren la Forma Significativa, tal com ell la va exposar, no hi havia esperança. Pots entendre’l o no. Més tard, uns altres, com Meyer Schapiro, que en The Nature of Abstract Art de 1978, una resposta a Barr, es van mostrar en desacord amb la seua descontextualització i van insistir que la «natura» (i per tant, figuració) i les «formes abstractes» eren ambdues matèries per a l’art. Clement Greenberg, també en EUA, va continuar cercant les raons per les quals «es va produir» l’abstracció i per què va commoure algunes persones. Els seus assajos crítics són monuments al modernisme i la persistència de l’art abstracte. I així successivament. El pensament sobre l’art abstracte realment té un destacat historial literari. No pretenc, per tant, poder explicar en aquest escrit per què l’abstracció commou a una persona, però sí alertar els escèptics del que realment ho fa. Estem commoguts per l’obra de Rafa Pérez, i aquesta és una experiència estètica; una bella tradició que es remunta almenys un centenar d’anys. Amb motiu de l’International Ceramics Festival Abersytwyth en 2013, on va ser un dels expositors, va declarar: La meua manera de treballar està basada en el meu punt de vista personal “d’ulls oberts» i «observar primer». Intente transferir aquesta sensació a les meues obres, i les considere bones quan en obrir el forn no reconec les peces com meues i jo mateix em sorprenc. Amb aquest procés acumule en el meu taller centenars de proves i objectes que omplin escalons esperant el moment en què reprenga aqueixa tècnica; aqueixa direcció... Utilitze una gran quantitat de materials a causa de la meua obsessió per «provar». Generalment treballe les meues escultures amb pastes que prepare i fornege a 1150º en monococció. Últimament, treballe en les escultures amb dues pastes. Una d’elles s’expandeix i l’altra (porcellana de baixa fusió) és inerta. Amb elles, les obres abans de la cocció són radicalment diferents al resultat final. Intente mantenir una relació equilibrada amb el foc. El que vull dir és que el foc ha de treballar a la seua manera, igual que ho faig jo, però en última instància som un equip. Les paraules «ulls oberts» i «observar primer», encara que inherentment confuses, ofereixen pistes, però solament pistes, sobre la naturalesa de la creació, i també sobre el tipus de mirada requerit per aquestes obres. I són consistents amb l’esforç per explicar la «resposta estètica». Rafa Pérez és espanyol, i el compromís espanyol amb l’abstracció, l’escriptura i la pintura a traços automàtica, el sorprenent, el Surrealisme (molt evident en la seua obra figurativa en dues dimensions), el Sublim, etc. està ben documentat. Pense en Joan Miró, i posteriorment Antoni Tàpies, i més recentment, Miquel Barceló. I a més estava Massana. I Barcelona. És possible afirmar, a la vista d’açò, que la labor de Rafa Pérez és també el resultat de la conjunció de biografia i lloc. Però açò seria reduccionista, i l’essència de la literatura de la història de l’art. Mai no hi ha un simple enllaç causal entre la vida de l’artista i l’art. L’abstracció, i l’apreciació de la mateixa, va molt més allà, fins a un lloc present en tots nosaltres i a tot arreu. Percebem el món a través de les seues superfícies i per natura busquem interés visual i harmonia compositiva. Molts, incloent-hi el propi artista (com hem vist), han intentat explicar l’indubtable efecte sobre l’observador d’obra com la de Rafa Pérez i ningú ho ha aconseguit. Potser una explicació molt més simple és l’oferida en aquest assaig: We Want to Feel Things. És per açò pel que escoltem música, llegim, veiem pel·lícules, visitem exposicions i busquem obres com aquesta. I perquè, a voltes, és necessari mirar fins a sentir.


Rafa Pérez Fernandez MIRAR HASTA SENTIR André Hess

¿Q

ué es esto? ¿Qué hacen estos objetos en esta exposición? ¿Qué son estas extrañas cosas? y ¿qué significa todo esto? Este es el tipo de preguntas que puede hacerse un visitante no informado antes de una desdeñosa despedida mientras se aleja algo enojado. Pero otros, en cambio, pueden experimentar placer y maravillarse tan profundamente que el tiempo deja de tener sentido y el corazón da un vuelco. Estas son formas desligadas completamente del mundo real, formas que se muestran distantes y lejanas, formas que, incluso por separado, pueden llenar una sala. Formas que nos honran con su presencia. Esta es cerámica de agencia, en su sentido filosófico, y no de adorno. Esta es la obra de Rafael Pérez. Era un niño tranquilo, amante de la pintura y el dibujo. Cuando acabó la escuela, inició un grado en Economía pero, sin embargo, antes de finalizar su periodo universitario, se cambió a una escuela de arte, la Escola Massana Centre d’Art i Disseny en el corazón de Barcelona, lo que resultaría crucial para su futuro. Esta escuela de arte es famosa por su enfoque interdisciplinario y su rechazo de la jerarquía generalmente aceptada de materiales y temas. Fue aquí donde Rafa Pérez descubrió que estaba haciendo lo que más le gustaba y encontró su camino. Transcurrían los primeros años de la década de 1980 y, en Barcelona, muchos todavía podían sentir el olor de los disparos y añoraban a los seres queridos que habían sido asesinados o hechos desaparecer. Comenzaron a producirse fisuras en el muro de acero que era la censura. Se abrieron camino nuevas ideas y libertades y la sociedad española empezó a leer nuevos libros y a prestar atención a nuevas ideas. Comenzaron a florecer valores artísticos, ideas y manifestaciones anteriormente calificadas como subversivas. Y ninguna ciudad sacó tanto partido a esto como Barcelona. Se convirtió en la capital cultural de España y en la capital cultural del mundo latino. Y aquí, a raíz de estos acontecimientos, Rafa fue capaz de hacer lo que más le gustaba, totalmente consciente del riesgo muy real para el cuerpo, el alma y el bolsillo. Los objetos que está viendo aquí son pinturas abstractas tridimensionalizadas amplificadas. Los materiales han sido cuidadosamente colocados en innumerables capas tan finas como el papel de diferentes arcillas y pastas coloreadas, de tonos apagados en su mayoría, apiladas y dobladas y envueltas y cocidas hasta el punto de ruptura y más allá. Los complejos resultados —desgarros, roturas, grietas, capas, estallidos y burbujeo— obligan al ojo a realizar un viaje lleno de incidencias a través, por debajo, por encima y alrededor de cada una de estas piezas mientras intentamos orientarnos. Las esculturas se basan descaradamente en los materiales y es el ensayo y la experimentación lo que configura una gran parte de la creación (un término empleado aquí por motivos de conveniencia). Las piezas están tremendamente trabajadas y meditadas. Y nunca son aleatorias o arbitrarias. Hacen referencia solo tangencialmente a formas del mundo real y, muy a menudo, ni siquiera esto. El parecido nunca es buscado o intencionado. Se favorecen los accidentes provocados por el horno, y se han integrado tensiones físicas deseadas por el artista. Los efectos tanto de creación como de destrucción están en la obra y se muestran aquí a la vista de todos. No hay vidriado, decoración o acabado. La intención artística es inseparable de la experimentación, la casualidad y el «error». ¿Cómo debemos afrontar esto, este completo abandono de lo familiar. Como estos objetos están hechos de arcilla y tenemos una estrecha y personal relación con todos los tipos de objetos fabricados con arcilla, nuestros

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

115


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

116

sentimientos sobre una obra como esta se tornan inmediatamente complejos. ¿Y qué decir de la desorientación provocada por estos raros objetos expuestos tan cerca de lo familiar, lo utilitario, y en una oposición tan contundente a lo fácil de usar, lo «simplemente» decorativo y, especialmente, lo caprichoso? Pero antes de que intentemos responder a esta pregunta, puede que merezca la pena preguntarse por qué estas curiosas obras de Rafa Pérez se sitúan en una relación amistosa con la «honesta» y más convencional cerámica que se encuentra a su alrededor. La respuesta es simple: la cerámica de taller de cualquier clase se beneficia de la expansión del campo en el que es apreciada su actividad y del tipo de coleccionismo complejo que se ha desarrollado en paralelo. También pienso que la todavía posición hegemónica del servicio de mesa y la ornamentación basada en taller está igualmente en deuda con esa mayor audiencia y el tipo de coleccionismo posibilitado y respaldado por aquellos suficientemente sensibles y con dinero disponible. Y es en este campo ampliado donde la cerámica de autores como Rafa Pérez puede encontrar un hogar y habitarlo con seguridad y confianza junto a todo lo demás. Todo este asunto, por lo tanto, trata de un tipo particular de audiencia que es amplia e inclusiva. El mejor coleccionista de cerámica, aunque de pequeño presupuesto, aprecia todo, desde el engobe tradicional hasta piezas radicales como las de esta exposición, y admitirá rápidamente que ha derramado una lágrima frente a ambas. Todo esto es cierto. El otro tipo de coleccionista/fabricante/observador/galerista se autoexcluye de este tipo de obra. Pienso que además del importante logro técnico (una característica que hiere de muerte el convencional argumento «podría hacerlo un niño» contra el arte abstracto), el valor de la experiencia generada por estas obras solo puede procesarse en términos de sentimientos, el efecto que ejercen sobre nosotros. Esta es una afirmación trascendental. ¿Pero cómo explicamos estos sentimientos, estos sentimientos profundamente placenteros experimentados por muchos en presencia de estas obras, los mismos sentimientos experimentados en presencia de cualquier tipo de abstracción y factura, elaborada y diferente? Aquí está la respuesta: al observador le gustan las obras como estas y le gusta la obra de Rafa Pérez. Y le gusta tanto esta obra como para quedar estático y sin palabras. ¿Cómo explicamos este fenómeno plenamente reconocido? ¿Cómo explicamos estos sentimientos experimentados de un modo tan notable? Muchos lo llevan intentando desde hace mucho tiempo. El escritor de teoría del arte Paul Wood (Art in Theory 1900 – 2000, 2002) afirma que «ningún arte fue más esencial en el siglo XX que el arte abstracto». Aunque los pintores simbolistas (precedidos por los poetas y escritores simbolistas en el siglo XIX) y su interés por las emociones evocadas por el color precedieron cualquier investigación correcta de la abstracción, se acepta generalmente que el primer reconocimiento de la abstracción se produjo más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial: Malevich expuso su Suprematismo en San Petersburgo en 1915; Mondrian pintaba sus obras geométricas planas en 1917 y escribió Neoplasticismo; y Kandinsky escribió De lo espiritual en el arte y reivindicó que había pintado una composición abstracta en 1911. Toda la obra abstracta ha estado acompañada por mucha literatura y muchos intentos para explicar el efecto que tenía sobre el observador y sobre los propios artistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjeron muchos intentos de explicar por qué podía obtenerse un placer estético tan profundo de algo tan desprovisto de contenido reconocible (figuración y narrativa). Estos van desde manifiestos y tesis de lo espiritual a lo sociopolítico y al arte teórico, como hemos visto, hasta el trabajo actual de los neurocientíficos. Aportaré un solo ejemplo de la calidad de estos debates. En 1936, Alfred Barr, director fundador del New York Museum of Modern Art (MOMA), en su ensayo catálogo para la exposición Cubism and Abstract Art, escribió que la abstracción era el resultado lógico e inevitable de la labor artística, que trataba sobre franqueza y claridad y sobre la exclusión de aquello que no encajaba, dando como resultado algo que era formalista, intelectual y ahistórico, una especie de vaciamiento sociopolítico. Le entusiasmaba acentuar las cualidades de la superficie por el propio hecho de hacerlo, y este arte podía ser un fin en sí mismo, primitivo y moderno, y tener su propio valor interno peculiar que podía ser apreciado por aquellos que se abren a él. Barr


Mi modo de trabajar está basado en mi punto de vista personal de «ojos abiertos» y «observar primero». Intento transferir esta sensación a mis obras, y las considero buenas cuando al abrir el horno no reconozco las piezas como mías y yo mismo me sorprendo. Con este proceso acumulo en mi taller cientos de pruebas y objetos que llenan peldaños esperando el momento en que retome esa técnica; esa dirección... Utilizo una gran cantidad de materiales debido a mi obsesión por «probar». Generalmente trabajo mis esculturas con pastas que preparo y horneo a 1150º en monococción. Últimamente, trabajo en las esculturas con dos pastas. Una de ellas se expande y la otra (porcelana de baja fusión) es inerte. Con ellas, las obras antes de la cocción son radicalmente diferentes al resultado final. Intento mantener una relación equilibrada con el fuego. Lo que quiero decir es que el fuego debe trabajar a su modo, al igual que lo hago yo, pero en última instancia somos un equipo. Las palabras «ojos abiertos» y «observar primero», aunque inherentemente confusas, ofrecen pistas, pero solo pistas, sobre la naturaleza de la creación, así como del tipo de mirada requerido por estas obras. Y son consistentes con el esfuerzo por explicar la «respuesta estética». Rafa Pérez es español, y el compromiso español con la abstracción, escritura y pintura a trazos automática, lo asombroso, el Surrealismo (muy evidente en su obra figurativa en dos dimensiones), lo Sublime, etc. está bien documentado. Piense en Joan Miro, y posteriormente Antoni Tapies, y más recientemente, Miquel Barceló. Y además estaba Massana. Y Barcelona. Es posible afirmar, a la vista de esto, que la labor de Rafa Pérez es también el resultado de la conjunción de biografía y lugar. Pero esto sería reduccionista, y la esencia de la literatura de la historia del arte. Nunca hay un simple enlace causal entre la vida del artista y el arte. La abstracción, y la apreciación de la misma, va mucho más allá, hasta un lugar presente en todos nosotros y en todas partes. Percibimos el mundo a través de sus superficies y por naturaleza buscamos interés visual y armonía compositiva. Muchos, incluyendo el propio artista (como hemos visto), han intentado explicar el indudable efecto sobre el observador de obra como la de Rafa Pérez y ninguno lo ha conseguido. Quizá una explicación mucho más simple es la ofrecida en este ensayo: We Want to Feel Things. Es por esto por lo que escuchamos música, leemos, vemos películas, visitamos exposiciones y buscamos obras como esta. Y porque, a veces, es necesario mirar hasta sentir.

117 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

narró una historia de acción y reacción interna en la que el arte se purga de adiciones literarias o políticas superfluas y culmina lógicamente en las purificadas formas de la abstracción. Clive Bell también escribió en oscuros tiempos radicalizados. Apoyó la obra de artistas «primitivistas» como Paul Gauguin y elaboró una tesis radical en Art (1913) exponiendo que el arte abstracto era inevitable y solo estaba a disposición de los pocos capaces de entenderlo. Afirmó, como es bien sabido, que para aquellos que no apreciaran la Forma Significativa, tal como él la expuso, no había esperanza. Puedes entenderlo o no. Más tarde, otros, como Meyer Schapiro, que en The Nature of Abstract Art de 1978, una respuesta a Barr, se mostraron en desacuerdo con su descontextualización e insistieron en que la «naturaleza» (y por lo tanto, figuración) y las «formas abstractas» eran ambas materias para el arte. Clement Greenberg, también en EE. UU., continuó buscando las razones por las que «se produjo» la abstracción y por qué conmovió a algunas personas. Sus ensayos críticos son monumentos al modernismo y la persistencia del arte abstracto. Y así sucesivamente. El pensamiento sobre el arte abstracto realmente tiene un destacado historial literario. No pretendo, por lo tanto, conseguir explicar en este escrito por qué la abstracción conmueve a una persona, pero sí alertar a los escépticos del hecho de que realmente lo hace. Estamos conmovidos por la obra de Rafa Pérez, y esta es una experiencia estética; una hermosa tradición que se remonta al menos un centenar de años. Con motivo del International Ceramics Festival Abersytwyth en 2013, donde fue uno de los expositores, declaró:


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

118 Rafa Pérez Fernandez LOOK UNTIL YOU FEEL André Hess

S

o what is this then? What are these objects in this exhibition, these strange things, and what does it all mean? These are the kind of questions that may come from the unready visitor, before the contemptuous dismissal, and walking away, in a little bit of a huff. But others, on the other hand, may experience pleasure and wonder so deep that time is rendered meaningless, and the heart skips a beat. These are shapes unshackled to anything in the real world, shapes that stand apart and aloof, shapes that, even singly, may fill a room. Shapes that grace us with their presence. This is ceramics of agency, not ornament. This is the work of Rafael Pérez. He was a quiet child, devoted to painting and drawing. And when he left school he embarked on a degree in Economics. Before reaching the end of his time at university, however, he changed to art school — crucially, the Escola Massana Centre d’Arti I Disseny in the heart of Barcelona. This art school is famed for its interdisciplinary approach and its rejection of the received hierarchy of materials and subjects. It was here that Rafa Pérez found that he was doing what he loved most, and found direction. It was the early to mid 1980s and many in Barcelona could stillsmell gunfire, and longed for loved ones who had been killed or disappeared. Chinks had begun to occur in the wall of steel that was censorship. New ideas and freedoms made their way in, and Spanish society read new books and thought new thoughts. Artistic values, ideas, and manifestations previously labelled as subversive started to flourish. No city took greater advantage of this than Barcelona. It became the cultural capital of Spain, and the cultural capital of the Latin world. It was here, and in the wake of these events, that Rafa was able to do what he loved rnost, fully aware of the very real risk to body, soul, and budget. These objects you see here are amplified three-dimensionalised abstract paintings. The material has been painstakingly laid down in countless paper-thin sheets of different, but mostly muted, coloured clays and pastes, stacked and folded and wrapped and fired to breaking point and beyond. The complex results — tears, breaks, crack, layers, explosions, and bubbling - compel the eye to make an incident-filled journey through and under and over and around each of these pieces as we seek to oriéntate ourselves. The sculptures are unashamedly materials based, and it is the testing and the experimentation that makes up a large part of the subject matter (a term employed here for convenience sake). Thepieces are highly wrought and considered. And never random or arbitrary. They allude only tangentially to shapes in the real world, and very often, not even that. Resemblance is never sought or intended. Accidents delivered by the kiln are encouraged, and physical tensions have been built in and desired by the artist. The effects of both creation and destruction are at work and there for all to see. There is no glazing, decorating, or finishing. Artistic intention is inseparable from experimentation, accident, and the ‘mistake’. What are we to make of this, this complete abandonment of the familiar. Because these things are rnade of clay, and we have a close and personal relationship with all kinds of objects made of clay, our feelings about work like this are immediately complicated.What are we to make of this disorientation provoked by these rare objects displayed so near to the familiar, the utilitarian, and in such emphatic opposition to the user friendly, the ‘merely’ decorative, and especially the whimsical?


119 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

But before we attempt that question, it may be worthwhile asking why these curious works of Rafa Pérez sit in a not unfriendly relationship to the ‚honest’ and more conventional pots in the vicinity. The answer is simple: Studio ceramics of all kinds benefit from the expanded field in which their activity is appreciated, and from the kind of complex collectorship that has grown alongside it. It is also my view that the still hegemonic position of studio-based tableware and the ornament is equally indebted to that wider viewership and the kind of collecting enabled and supported by those sumciently sensitive and with spare cash. And that it is in this expanded field that ceramics from makers like Rafa Pérez can find a home, and inhabit it securely and confidently alongside everything else. This whole business, therefore, is about a particular kind of viewership that is wide and inclusive. The best collector of ceramics, however small the budget, appreciates everything from traditional slipware to radical pieces such as these in this exhibition, and will readily admit to shedding a tear in front of both. This much is true. The other kind of collector/maker/observer/gallerist excludes him/herself from this kind of work. It is my view that apart from the considerable technical achievement (a feature which fatally undermines the conventional ‘a child could do it’ argument against abstract art) the value of the experience generated by these works can be processed only in terms of feelings — the effect they have on us. This is a substantial assertion. But how are we to explain these feelings? These deeply pleasurable feelings felt by so many in the presence of these works? The same feelings felt in the presence of all kinds of abstraction and facture, made and otherwise? Here we have it: the viewer loves work like this, and loves the work of Rafa Pérez. And loves this work so much as to be rendered static and speechless. How are we to explain this fully recognised phenomenon? How are we to explain these very noteworthy feelings felt? Many have tried,and the attempts go back a long way. The art theory writer Paul Wood (‚Art in Theory 1900 – 2000’, 2002) asserts that ‘no art was more quintessentially of the twentieth century than abstract art.’ Though the Symbolist painters (preceded by the Symbolist poets and writers in the 19th century), and their interest in the emotions evoked by colour, preceded any proper investigation of abstraction, it is commonly accepted that abstraction was first recognised around the time of World War 1: Malevich exhibited his’ Suprematism’ in St Petersburg in 1915; Mondrian was making his fíat geometric paintings by 1917 and wrote ‘Neo Plasticism’; and Kandinsky wrote ‚Conceming the Spíritual in Art’, and claimed that he painted an abstract composition in 1911. All abstract work was accompanied by much writing, and many attempts at trying to explain the effect that it had on the viewer, and the artists themselves. After the second World War there were many attempts at explaining why so much deep human aesthetic pleasure could be had from something so devoid of recognisable content (figuration and narrative) .These vary from manifestoes and theses from the spiritual to the socio-political to the art-theoretical, as we have seen, to the current work of neuro-scientists. I will give just a sample of the quality of those debates. In 1936 Alfred Barr, founding director of the New York Museum of Modern Art (MOMA) in his catalogue essay for the exhibition ‘Cubism and Abstract Art’, wrote that abstraction was the logical and inevitable result of artistic endeavour - that it was about directness and clarity and about exclusión of that which did not fit, resulting in something that was formalist, intellectual, and ahistorical, a kind of socio-political emptying out. He was keen to stress surface qualities as of interest in itself, and that art could be an end in itself, both primitive and modern, and could have its own peculiar internal value which could be appreciated by those open to it. Barr told a story of internal action and reaction in which art is purged of inessential literary or political accretions and culminated logically in the purified forms of abstraction. Clive Bell also wrote in dark radicalised times. He supported of the work of ’Primitivist’ artists like Paul Gauguin, and produced a radical thesis in ‘Art’ (1913) stating that abstract art was inevitable and available only to the few capable of it. He asserted, famously, that for those who did not appreciate Signiñcant Form, as he put it, there was no hope. You either got it, or you didn’t. Later, others, like Meyer Schapiro, who in’The Nature of Abstract Art’ of 1978, a response to Barr, took issue with his decontextualisation, and insisted that ‘nature’ (and therefore figuration) and ‘abstract forms’ are both materials for art. Clement Greenberg, also in the USA, continued to struggle with the reasons why abstraction ‘happened’ and why it moved some people. His


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

120

critical essays are monuments to modernism and the persistence of abstract art. And so on and so on. Thinking about abstract art does indeed have a remarkable paper trail. I will not, therefore, in this piece of writing, succeed in explaining why abstraction moves people either, except to alert sceptics to the fact that it truly does. We are moved by the work of Rafa Pérez, and that experience is an aesthetic one - a fine tradition that goes back at least a hundred years. On the occasion of the International Ceramics Festival Abersytwyth in 2013, where he was one of the demonstrators, he stated: My way ofworking is based on my personal „opened eyes”and „looking firstly” point of view. I try to transfer this sensation to my works, and I consider them good when opening the kiln I don’t recognize the pieces as mine and I get surprised. With this process I accumulate in my studio hundreds of tests and objects that fill stairs waítíng for the moments to take up again that technique; that way... I use great number of materials due to my obsession with “testing”. Generally I work my sculptures with pastes that are prepared by me and ftre at 1150° in mono firing. In the.se sculptures I work with two pastes lately. One of them expands and the other one (porcelain of low fire) is inert. With them the works befare theftring are radically different to the final result. I try to keep a balanceé relation with the fire. I mean the fire has to work on its own as I do, but finally we are a team. The words ‚opened eyes’ and ‚looking firstly’, though inherently woolly, offer clues, but only clues, as to the nature of the making as well as the kind of looking required by these works. And consistent with the struggle to explain the ‘aesthetic response’. Rafa Pérez is Spanish, and the Spanish engagement with abstraction, automatic mark making and writing, the uncanny, Surrealism (more clearly evident in his two dimensional figurative work), the Sublime, and so on, is well documented. Think Joan Miro, and later Antoni Tapies. And more recently, Miquel Barcelo. And then there was Massana. And Barcelona. It is possible, in the light of that, to assert that Rafa Pérez’s endeavour is also the result of biography and place. But that would be reductive, and the stuffof art history lite. There is never a simple causal link between the ufe of the artist and the art. Abstraction, and the appreciation thereof, goes much deeper, and to a place present in us all everywhere. We apprehend the world through its surfaces, and we naturally seek visual interest and compositional harmony. Many, including the artist himself (as we have seen) have tried to explain the undoubted effect on the viewer of work such as Rafa Pérez’s, and failed. Perhaps a much simpler explanation is the one offered in this essay: We Want to Feel Things. Which is why we listen to music, read, go to movies, visit exhibitions, and seek out work such as this. And why, sometimes, we have to look until we feel.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

121

S/T

S/T

58 x 25 x 12 cm Acero, pastas personales

50 x 40 x 30 cm Acero, pastas personales


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

122

S/T 33 x 62 x 10 cm Acero, pastas personales

S/T 25 x 50 x 20 cm Acero, pastas personales


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

123

S/T 35 x 52 x 12 cm Acero, pasta personal

S/T 25 x 35 x 10 cm Acero, pasta personal


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

124

40 x 40 x 28 cm Acero, pastas personales

S/T


raFael PÉreZ FernÁndeZ Haro, la rioja, españa www.rafaperez.es Mi trabajo es un juego que me preocupa y ocupa. Busco la belleza, pero más un estado de ánimo, una manera de ver que me permita la sorpresa y la emoción.

Individual exhibitions 1986 Provincial Museum, Logroño. 1987 Katillo Gallery, San Sebastián.Luis Ajuria Galler, Vitoria. 1988 Ceramics and Ceramic Artists Gallery, Saragossa. 1989 San Juan Monastery, Burgos. 1990 Bezaras Palace Gallery, Haro. 1991-00 Adama Gallery, Madrid. 2000 Els Escudellers Gallery, Barcelona. 2001 Adama Gallery, Madrid. 2002 Adama Gallery, Madrid. 2003 Adama Gallery, Madrid. Matter states, Manises Valencia. 2004. Adama Gallery, Madrid. 2005 Adama Gallery, Madrid. 2006 Adama Gallery, Madrid. Rafa Pérez “Contra- Dicción” Joaquín Roncal Centre, Saragossa. Rafa Pérez “Con Tradición” Santa María Chapel, Lugo. Arrubal Council Gallery, La Rioja. TirikiTauki Gallery, San Sebastián. 2007. Delta Arte Gallery, San Sebastián. ACC Gallery, Barcelona. Caja Rioja Gallery, Logroño, La Rioja. Dahe Gallery, Las Palmas de Gran Canaria. 2008 Puls contemporary Ceramics Gallery, Brussels. La Escalera Gallery, Cuenca. “Piel de Tiro” Estudio 22 Gallery, Logroño, La Rioja. 2009 100 Kubik Gallery Wind Köh, Germany. “Tiempo Variable” Adama Gallery, Madrid. 2010 Rafa Pérez TirikiTauki, San Sebastián. 2011 Rafa Pérez Earth moments Estudio 22 Gallery, Logroño. Rafa Pérez Inocent Art Estudio 22 Gallery, Logroño. Rafa Pérez Things State Estudio 22 Gallery, Logroño. Rafa Pérez Terres d’Aligre, Paris. 2012 Rafa Pérez “Enrique Cook” Gallery Taller Escuela Cerámica de Muel.

Collective exhibitions 1986 International Ceramics Fair, Périgueux France. 1987 National Ceramics Competition Caja de Madrid, Talavera de la Reina, Toledo. Outlook of Contemporary Ceramics Ceramo Gallery, Vitoria. Saragossa National Creative Ceramics Competition Ceramics and Ceramists Gallery, Saragossa. Manises National Ceramics Competition, Museum of Manises, Valencia. 1988 Avant-Garde Ceramics Ambigú Gallery, Saragossa. City of Burgos National Ceramics Competition, San Juan Monastery Burgos. Saragossa National Creative Ceramics Competition Ceramics and Ceramists Gallery, Saragossa. Outlook of Contemporary Ceramic Berruet Gallery, Logroño. City of Talavera National Ceramics Competition Cloisters of the Collegiate Church, Talavera de la Reina. 1989 Alcora Ceramics Competition Town Hall Rooms, Alcora. “Balcón Norte” Touring Exhibition. “Salón de Otoño” Navarrete el Mundo Gallery, Logroño. 1990 (Basque) Ceramics Biennale Cultural Centre, Zarauz. Santiago de Compostela National Ceramics Competition Pueblo Gallego Gallery. City of Talavera National Ceramcs Competition Cloisters of the Collegiate Church. 1992 “Seis Ceramistas Españoles” Sáez Gallery, Seville. 3rdBienale of Plastic Arts Cultural Rioja, Logroño. “Ocho Referencias de Artes Plasticas en la Rioja” Arenal Galleries, Seville. Alcobendas Sculpture Biennale, Madrid. 1993 “Artistas Riojanos Presentes en la Exposición Universal de Sevilla” Chapel of Carmelo, Libourne France. Alcora National Ceramics Competition, Alcora Castellón de la Plana. City of Talavera National Ceramics Competition. 1StBiennale of Ceramics Competition, Manises, Valencia. 1994 City of Burgos National Ceramics Competition, San Juan Monastery Burgos. 1995 “Caja Madrid” National Ceramics Competition. 8th Chateauroux Biennale Les Cordeliers, Chateauroux France. “Parti Price of Bernard Begouin Chateau” Genicart Village of Lormont France. “Salón de Otoño” Cenicero, La Rioja. 2nd Ceramics Biennale, Manises, Valencia. 1997 “Galicia Terra Única” Contemporary Sculpture. “Salón de Otoño” Palace of the Nuns Cenicero, La Rioja. 1998 International Ceramics Competition Mino 98, Japan. 100Th anniversary of F. García Lorca Museum of the Manufactures of the Mint Touring Exhibition, Madrid.

125 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

Deconstrucción Rafa Pérez Cerámica Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Antiguo Palacio del Arzobispado Moneda 4 Centro Histórico, Ciudad de Méjico. Rafa Pérez La Borne Centre Céramique Contemporaine La Borne, France. 2013 Aveiro, Portugal. 2014 London Contemporary Ceramics Centre. Tiriki Tauki, San Sebastián. Ruthin Craft Centre, Wales.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

126

4Th Ceramics Competition San Agustín de Avilés Asturias. Exposition Acquired Works, Alcobendas, Madrid. 1999 “Tres Ceramistas” Raquel Ponce Gallery, Madrid. “Temas Judíos en la Cerámica Española Contemporánea” Sinagona del Tránsito, Toledo. 2000 “Arte en La Rioja de un siglo para otro” Marqués de San Nicolás Palace, Briones, La Rioja. 2001 Saragossa International Ceramics Competition Cerco, Saragossa. “Three Spanish Ceramists” IM Stadbadkeller Gallery, Gmunden, Austria. “XYZ” Arte riojano para el 2000” Amós Salvador Gallery, Logroño. 5th International Biennale of Ceramics Competition, Manises, Valencia. 2002 18th Vallauris Biennale, France. “Dos Culturas, un Dialogo”, Valencia. “Three Spanish Ceramist” Groot Weldson Gallery. “Dos Culturas, un Dialogo”, Lugo. 2003 “Dos Culturas, un Dialogo”, Alicante. “Claudi Casanovas, Alberto Hernández, Joan Carrillo y Rafa Pérez” Crystal Palace, Madrid. 2004 “Cuenco”, Cuenca. “Boassas” Meeting, Portugal. “Boassas Meeting” Exposition, Porto and Valencia. Uitnodiging Groot Welsden Galerie, Margraten Maastricht Holanda. “European Ceramics Competition”, Athens, Greece. “Festibbam 2004”, Kolh, Germany. “Spanish Contemporary Ceramic ”, Taipey, Taiwan. 2005 “Spanish Contemporary Ceramic”, Caotun, Taiwan. “Spanish Contemporary Ceramic” Kaosshiung, Taiwan. 2006 “Ceramic Art London” R.C.A., London. “La Ceramica española y su integración en el arte” National Ceramic Museum, Valencia. 2007 “Ceramic Art London” Royal Collage of Art London. “Escultura Cerámica Ibérica Contemporánea” Santiago de Compostela, Spain - Portugal. “Avantcraft” Ireland Paris Lisbon and Lugo. Magenta 52 Gallery, Milan Italy. 2008 Rafa Pérez – Tjok Dessauvage Puls contemporary Ceramics, Brussels. European Makers Gallery, Amsterdam. Saragossa International Ceramics Competition Cerco, Saragossa. “Ceramic Art London” Royal College of Art London. Enno Jakel, Pippin Drysdale, Sasha Wardell, Rafael Pérez, Victor Greenaway, Tora Urup Puls contemporary Ceramics, Brussels. Spanish Ceramic Art Museum, Fuping, China. International Academy of Ceramics 43rd General Assembly 2008 Members Exhibition, Xian, China. Fule International Museum, Fuping, Shaanxi, China. Ceramique 14, Paris. 2009 “Haro, Paris y Londres” El Torreón Museum, Haro. Adama Gallery, Madrid. The Adventures of the Fire World Ceramic, Korea 2009. The International Ceramic Workshop Korea 2009. Cerco 2009. “Páginas de barro” - “Terra Libris” Casa Góngora, Córdoba, Sala Enrique Cook- Muel, Saragossa. Kerameikon – The thrid International Festival of postmoderm Ceramics 2009, Varazdin, Croatia. Keramic Museum Westerwald 2009 Preis, Höhr-Grenzhausen Germany. Ceramic Biennial 2009, El

Vendrel, Zaragoza. Feigling- Kleiko Beck, Germany. “Kleine Formate” 100 Kubik Gallery, Köln, Germany. 6Th Salon de la Ceramique D’Art Contemporaine – Céramique 14, Paris. “Exposition Collective de Petits Formats” Galerie Expression Libre, Paris. Cerco “Cerámica Contemporánea en España” Cervantes Institute in Rabat and Tetuan. 9Th Ceramics Biennial 2009, Manises, Valencia. 2010 Cerco “Cerámica Contemporánea en España” Cervantes Institute in Tokio, Túnez, El Cairo. Ceramics of Europe 12 Westerwald prize 2009 Grimmerhus Museum Denmark. “Cerámica Española para el siglo XXI”, Taipei, Taiwan. Terres D’aligre Gallery, Paris. “Domadores del Fuego” Ceramics School, Muel, Saragossa. European Ceramic Context Ceramic Art Bornholm Art Museum, Denmark. International Academy of Ceramics 44th General Assembly 2008 Members Exhibition, Sevres, Paris. Ceramics International meeting La Borne L’amour Du Feu Contemporary Ceramics Center Exhibition in La Borne. 5Th Biennial in El Vendrell Winners exhibition.Glass and Ceramics European Triennial, Mons, Belgium. 2011 Saragossa International Ceramics Competition Cerco, Saragossa. Beekpad – Rijsbergen, Netherlands. International Mixed Exhibition Usak,Turkey. International Triennial of Silicate Arts, Hungary. 19 Triennial for Ceramic Art in Spiez 11, Switzerland. 10Th International Biennial of Artistic Ceramics 2011, Aveiro, Portugal. 17Th “San Agustin” Ceramic Contest Local Art Exhibition Center, Avilés.”Perez de aquí, Perez de alla” Gustavo Pérez – Rafa Pérez Pinacoteca Diego. Rivera (IVEC) Xalapa – Veracruz México. Sasama Festival invited artists Verkehr Museum, Shizuoka, Japan. Naori International Festival South Korea. 2012 Art and Vibrations, La Ciudadela, Pamplona Spain. El Minya Faculty of Fine Arts University Egipt. Intonation Deidesheimer Kunsttage, Germany. “Dejar al Fuego Dejar al Agua” Rafael Pérez – Gustavo Pérez. Andrea Pozzo S.J Gallery Iberoamericana University, México DF. Puls Contemporary Ceramics, Bruxels. SOFA New York Cavin Morris Gallery. Museum of Modern Ceramic Art Mino, Gifu, Japan. Galery Hu, Nagoya, Japan. Galerie L’ Essentiel, Tokio. 2 International Symposium Gölcük Ceramic Kokaeli, Turkey. Eunique Exhibition International Artes Plásticas y Diseño 2012. Ceramics Ireland Internacional Festival Exhibition 2012. The 12th Internacional Symposium held in Gezira Art Center in Cairo. RESTLESS Calvin Morris Gallery, New York. IAC Miembros 2012 Nuevo México Museo de Arte de Santa Fe, USA. SOFA Chicago Erskine Hall & Coe. 2013 Estudio 22 Rafa Pérez, Aitor Berasaluce, Naiara Arrieta y David A. Pérez abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre. RESTLESS II Calvin Morris Gallery, New York. International Ceramics Festival


Conferencias work shop 2007 Luarca. 2009 The International Ceramic Workshop, Korea. Pazo do Cultura, Pontevedra . Logroño School of Rioja’s studies. Enfangats, Gerona . 2010 Santiago de Chile Huara Huara Ruth Krauskopf. V Ceramic Biennial El Vendrell. La Borne Contemporany Ceramic Centre, Francia. 2011 Anadolu University, Eskisehir, Turkey. Sculptures Garden Xalapa, México. Work Shops-Studio Mariana Velásquez, Xalapa, México. Naori Festival, South Korea. Sasama Festival Japan. 2012 El Minya University Egipt. Intonation, Deisdesheimer, Germany. 2ª Internaional Symposium Gölcük Ceramic, Turkey Kokaeli. Oldemburg International Keramiktage Werk Schule. Estudio Miguel Molet. Ceramics Ireland International Festival, Thomastown. 2013 Aberystwyth Arts Centre, Wales, UK. Studio Avelino Carrasco, Madrigal de la Vera, Cáceres. “Sidi Kazem Jlizi” in Tunisia. 2014 INSIT International Ceramic Symposium Innsbruck Titol. Borholm European Ceramic Context, Denmark. 2015 The 10th International Ceramic Symposium, Römhild, Germany. Awards 1987 Frist Prize in the Comtemporary Crafts Designs Competition, San Sebastián. Second Prize in the Caja de Madrid National Ceramics Competition, Madrid. 1988 Second Prize in the National Creative Ceramics Com-

petition, Saragossa. First Prize in the National Ceramics Competition City of Burgos. First Prize in the National Ceramics Competition City of Talavera de la Reina. 1989 Second Prize in the National Ceramics Competition Alcora. 1990 First Prize in the Basque Ceramics Biennale Zarauz (With Carmen del Val). First Prize in the National Ceramics Competition of Talavera de la Reina. 1991 Price for Young Creative Artist in Alcora Ceramic Competition Castellon. 1992 First Prize in National Ceramics Competition “Vila de Esplugues”. Selected Biennale Plastics Arts Rioja. Selected to represent Rioja in Seville Arenal Rooms. Prize in Alcobendas Biennale Sculpture and Ceramics Competition. 1993 Second Prize in the National Ceramics Competition Alcora. Second Prize in the National Creative Ceramics Competition Talavera de la Reina. 1994 Second Prize in the National Creative Ceramics Competition City of Burgos. 1995 First Prize in National Creative Ceramics Competition “CAJA MADRID”. First Prize in the European Biennale of Ceramics Competition of Manises. 1998 Honourable mention in the International Ceramics Competition of Mino (Japan). Adquisition Prize in the “Sculpture and Ceramics Competition” San Agustín de Avilés, (Asturias). 2001 Honourable mention International Ceramics Competition of Saragossa. 2002 “Gres de Valls award” in V International Biennale Ceramics Competition of Manises, Valencia. 2008 First Prize Bienal International Ceramics of Marratxi, Mallorca. First Prize in Ceramique 14, Paris. 2009 Honorable mention International Ceramics Competition Kerameikon. First Prize V Ceramic Biennale of Vendrell. 2010 Grand Prize European Ceramic Context Ceramic Art Bornholm Art Museum, Denmark 2011 First Prize in International Ceramica Competition CERCO. First Prize in X International Biennale of Artistic Ceramic of Aveiro, Portugal. 2013 First Prize in International Ceramics Competition, Terra Motti, Italy. First Prize in XI International Biennale Ceramics Competition of Manises, Valencia. First Prize I Cluj International Biennale, Rumania Works in museums, institutions and private collections Caja Madrid. Regional Council of Aragón. City Council of Burgos. Museum of Rioja. City Council of Zarauz. City Council of Talavera de la Reina. Ceramic Museum of Alcora. Ceramic Museum of Manises. City Council of Alcobendas. City Council of Saragossa. City Council of Esplugues. City Council of Orense. Ministry of Public Works of Logroño. Mino, Japón. CAI, Saragossa. Culture Ministry of Rioja. Museum El Torreón, Haro. Regional Council of Lugo. Contemporary ceramic collection of Varazdin, Croacia. Fundación Wocef Museums Flicam, Fuping, Xian, China. World Ceramic Exposition Founda-

127 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

ABERYSTWYTH Arts Centre, Wales UK. 3º Rencontre Internacional “Sidi Kacem Jlizi” in Tunisia. 2014 Ceramic Art London. Officine Saffi International Competition for Art Ceramic and Design, Milan, Italy. 34 CICA 2014 International Ceramics Festival Alcora, Spain. Les Journées de la Céramique, Saint Sulpice, Paris. Festival Européen Céramique TERRALHA 30 ANS, Saint-Quentin-la-Poterie. IKSIT International Symposium Insbruck Tirol. 1ª Biennale Internationale de la Céramique, Saint-cergue Suissa, Switzerland. Vrije Vormen Keramische Sculturen KeramiekCentrum Tiendschuur Tegelen. 13º Westerwaldprize 2014. Ceramics of Europa. Keramik Museum Westerwald, Germany. IAC Assambly 2014, Dublin Castle. International Exhibition, TRANSFORM. Galateea Contemporary Art Gallery Bucharest, Romania. International Ceramic Conclave – DELHI 2014 . 2015 17 MIRADAS “ Gonzalez Martí “ Museum Valencia, Spain. Biennale de la Céramique 2015 , Andenne Belgique.Keramik Europas. 13. Westerwaldpreis 2014. In Europaparlaments gebäude,StraBburg. Cavin-Morris Gallery – New York. Enflamed: New Ceramics. TERRAE. A cura di Lorenzo Fiorucci. Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Pinacoteca di Città di Castello (PG). The 10th International Symposium Römhild, Germany.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

128

tion Corea. Ceramic School of Muel. City Council of Vendrell. Huara Huara, Santiago de Chile. CERCO. Anadolu University Eskishir, Turkey. Biennale of Taiwan. El Minya Egipt Faculty of Fine Arts University. Crafts Council of Ireland, Kikenny, Ireland. Ayuntamiento de Muel, Zaragoza. Museum of Modern Ceramic art Gifu in Japan. International Ceramics Arts Centre Aberystwyth, Wales, UK. Museum the National Center of Ceramic Art “Sidi Kacem Jlizi” in Tunisia. Publications Magazines Internacional Magazine CERAMICA, España. Managed by Antonio Vivas Zamorano: Nº 29 (1987), Nº 30 (1988), Nº 31 (1988), Nº 33 (1988), Nº 45 (1992), Nº 46 (1993), Nº 54 (1995), Nº 63 (1998), Nº 78 (2001), Nº 79 (2001), Nº 80 (2002), Nº 82 (2002), Nº 83 ( 2003), Nº 90 (2004), Nº 97 (2005), Nº 101 (2006), Nº 102 (2006), Nº 103 (2006), Nº 104 (2007), Nº 108 (2008), Nº 109 (2008), Nº121 (2011) / Contemporary Ceramic Magazine Cataluña TERR ART. Managed by Teresa Gironés. / KERAMIK MAGANZIN, Germany: April-may 2004. Managed by Carmen González Borrás. / KERAMEI-

KI TECHMI, International Ceramic, Greece. / Art Review, December 2003. Managed by Carmen González Borrás. / CERAMICS MONTHLY, USA, Nº March 2004. managed by Glen. R. Brown. / Contenporary Ceramic Magazine ESTEKA Nº 7. 2009 managed by Ruth Krauskof. / Magazine NEUE KERAMIK Nº5 (2009). managed by Antje Soléau. / LA REVUE DE LA CERAMIQUE ET DU VERRE, Nº 170 (2010). Managed by Carole Andreani. / CERAMICS ART AND PERCEPTION Nº 82 (2010). Managed by Helen Bevis. / CODAL, Nº4/ 2011, IER (Instituto Estudios Riojanos ) / CERAMIC REVIEW. Issue 268 july/august 2014,by Andre Hess. Books CLAY IN ART. INTERNATIONAL. Yearbook 06/07 by Kostas Tarkasis. 500 CERAMIC SCULTURES (2008) by Glen Brown. CONTEMPORARY CERAMICS (2008) by Emmanuel Cooper. WALL PIECES (2009) by Dominique Bivar Segurado. RAFAEL PÉREZ (2010). Published by Patronato Municipal de Serveis Culturals del Vendrel, text by Marius Domingo. CERAMICS BIBLE. USA. CERAMICS (Uk/ Europe/ Australia) By Louisa Taylor (2011).


Juan Ortí García

Javier Pérez Buján

E

xisteix en l’obra de Juan Ortí una evident reminiscència del món platònic, en portar al món de l’experiència física, les formes abstractes perfectes que, per a Plató eren formes ideals a les quals, amb més o menys fortuna, s’aproximaven les formes del món real. Juan Ortí porta aquesta idea a la confrontació amb el racionalisme i la funcionalitat, introduint-hi un interessant debat entre el real i l’ideal. El color blanc impol.lut que utilitza accentua aqueixa idealització de les formes que, no obstant açò, contrasta amb la textura del material utilitzat, el fang, ancorant així cada peça en el món real. El resultat final de totes aquestes reflexions és una escultura aparentment freda i silenciosa que desprén, no obstant açò, una gens menyspreable potència expressiva, mitjançant la utilització d’un llenguatge plàstic contingut, parc i sòlid, en el qual cada element és imprescindible per a la comprensió de la totalitat de cadascuna de les seues escultures. Fill de la pintora gallega Ana García Pan (la Corunya, 1951) i de l’escultor valencià Vicente Ortí (Torrent, 1947), Juan Ortí va créixer molt familiaritzat per la creació artística, un entorn que, de tan natural per a ell, al principi no va considerar com el seu camí a seguir. Va començar estudis de disseny industrial i va ser ací, on, després de conéixer Enric Mestre (Alboraia, València, 1936), es va plantejar l’art com l’àmbit del seu desenvolupament professional. Abandona els seus estudis de disseny industrial i comença a estudiar ceràmica artística a les ordres del mestre recentment descobert. Enric Mestre és una figura essencial en la ceràmica contemporània espanyola que gaudeix a més, de gran prestigi internacional. Per a Juan Ortí va ser, per tant, tota una revelació conéixer el mestre i poder treballar al seu costat, primer com a alumne i després, com a ajudant. Actualment segueix col·laborant amb ell i el propi Ortí reconeix que “tècnicament li ho ha ensenyat tot i estèticament, tot el seu treball arranca del concepte de forma d’Enric Mestre. L’interés per l’arquitectura irromp en l’obra de Juan Ortí com una curiositat natural cap a una manifestació que conjumina el funcional i l’estètic i que és duta a terme, al llarg de la història, no solament per arquitectes professionals, sinó també per diferents col·lectius, com camperols, ramaders i artesans que, a partir de la necessitat de resguard, han desenvolupat un saber mil·lenari que per a Ortí ofereix molta informació sobre la història universal de la cultura i planteja una de les constants en la seua obra: la relació entre allò necessari i allò gratuït, o dit i una altra manera, el procés de construcció de discursos estètics a partir de necessitats utilitàries. L’obra que es presenta en l’exposició és la materialització d’un treball de recerca que ha portat a Juan Ortí a una síntesi en la concepció formal de la seua escultura. Composta per sis peces de ceràmica blanca, realitzades amb la tècnica del modelatge en torn, l’obra parteix de les formes arquitectòniques industrials, com les sitges d’emmagatzematge de cereal i farines en per a realitzar un procés d’eliminació d’aquells elements superflus, i descobrir la forma essencial d’aqueixes estructures que, des de finals del segle XIX, han sigut un element identificatiu del territori en extenses zones de la geografia espanyola, símbol d’un model productiu i econòmic, alhora que icones conformadores del paisatge. Partint de l’arquitectura, Juan Ortí s’ocupa de problemes inherents a la problemàtica formal de l’escultura i la seua relació volumètrica amb l’espai. Conceptes que podem resumir en parells d’oposats com: vertical/ horitzontal; interior/exterior; obert/tancat; o monocrom/policrom, són abordats en aquest treball des d’una concepció essencialista que elimina tot ornament i que, inevitablement, ens remet a autors seminals de la modernitat com l’arquitecte Adolf Loos, qui en el seu cèlebre text titulat Ornament i delicte (1908) fa tot un manifest de la seua concepció arquitectònica i inaugura un període en el qual la idea de funció serà l’element

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

129


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

130

que regeix, quasi exclusivament, les seues creacions arquitectòniques. Edificis com el Café Museum (1899) o la Casa Steiner (1910), ambdues a Viena, il·lustren aquesta concepció discursiva que seria determinant en el desenvolupament de l’arquitectura durant tot el segle XX. Juan Ortí proposa així una obra despullada de tota anècdota (ornament) per a centrar-se en una morfologia de l’essencial que, en aquest cas, resol amb elements modulars en forma de cilindres i prismes rectangulars, les relacions entre si dels quals i amb l’espai, unes vegades neutralitzen i unes altres accentuen diverses tensions que troben i la verticalitat el seu punt d’equilibri. Són peces tancades que, per la seua reminiscència arquitectònica prometen un espai interior que, no obstant això és negat a l’espectador, com ho és també en les arquitectures industrials de què parlàvem més amunt, quan ens desplacem pel territori i albirem aqueixes edificacions com escultures monumentals integrades en el paisatge. El color blanc accentua aqueixa austeritat formal, símbol per a Adolf Loos d’una maduresa cultural que l’autor austríac oposa a l’ornament, un recurs definitori, segons ell, de cultures poc evolucionades que troben en l’accessori respostes als interrogants que no poden resoldre mitjançant la via de la raó.


Juan Ortí García

Javier Pérez Buján

E

xiste en la obra de Juan Ortí una evidente reminiscencia del mundo platónico, al traer al mundo de la experiencia física, las formas abstractas perfectas que, para Platón eran formas ideales a las que, con más o menos fortuna, se aproximaban las formas del mundo real. Juan Ortí lleva esta idea a la confrontación con el racionalismo y la funcionalidad, introduciendo un interesante debate entre lo real y lo ideal. El color blanco impoluto que utiliza, acentúa esa idealización de las formas que, sin embargo, contrasta con la textura del material utilizado, el barro, anclando así a cada pieza en el mundo real. El resultado final de todas estas reflexiones es una escultura aparentemente fría y silenciosa que desprende, sin embargo, una nada despreciable potencia expresiva, mediante la utilización de un lenguaje plástico contenido, parco y sólido, en el que cada elemento es imprescindible para la comprensión de la totalidad de cada una de sus esculturas. Hijo de la pintora gallega Ana García Pan (A Coruña, 1951) y del escultor valenciano Vicente Ortí (Torrent, 1947), Juan Ortí creció muy familiarizado por la creación artística, un entorno que, de tan natural para él, en un principio no consideró como su camino a seguir. Comenzó estudios de Diseño Industrial y fue ahí, donde, después de conocer a Enric Mestre (Alboraia, Valencia, 1936), se planteó el arte como el ámbito de su desarrollo profesional. Abandona sus estudios de diseño industrial y comienza a estudiar cerámica artística a las órdenes del maestro recién descubierto. Enric Mestre es una figura esencial en la cerámica contemporánea española que goza además, de gran prestigio internacional. Para Juan Ortí fue, por tanto, toda una revelación conocer al maestro y poder trabajar a su lado, primero como alumno y luego, como ayudante. Actualmente sigue colaborando con él y el propio Ortí reconoce que “técnicamente se lo ha enseñado todo y estéticamente, todo su trabajo arranca del concepto de forma de Enric Mestre”. El interés por la arquitectura irrumpe en la obra de Juan Ortí como una curiosidad natural hacia una manifestación que aúna lo funcional y lo estético y que es llevada a cabo, a lo largo de la historia, no solo por arquitectos profesionales, sino también por diferentes colectivos, como campesinos, ganaderos y artesanos que, a partir de la necesidad de cobijo, han desarrollado un saber milenario que para Ortí ofrece mucha información acerca de la historia universal de la cultura y plantea una de las constantes en su obra: la relación entre lo necesario y lo gratuito o, dicho e otro modo, el proceso de construcción de discursos estéticos a partir de necesidades utilitarias. La obra que se presenta en la exposición , es la materialización de un trabajo de investigación que ha llevado a Juan Ortí a una síntesis en la concepción formal de su escultura. Compuesta por seis piezas de cerámica blanca, realizadas con la técnica del modelado en torno, la obra parte de las formas arquitectónicas industriales, como los silos de almacenamiento de cereal y harinas en para realizar un proceso de eliminación de aquellos elementos superfluos, y descubrir la forma esencial de esas estructuras que, desde finales del siglo XIX, han sido un elemento identificativo del territorio en extensas zonas de la geografía española, símbolo de un modelo productivo y económico, a la vez que iconos conformadores del paisaje. Partiendo de la arquitectura, Juan Ortí se ocupa de problemas inherentes a la problemática formal de la escultura y su relación volumétrica con el espacio. Conceptos que podemos resumir en pares de opuestos como: vertical/horizontal; interior/exterior; abierto/cerrado; o monocromo/policromo, son abordados en este trabajo desde una concepción esencialista que elimina todo ornamento y que, inevitablemente, nos remite a autores seminales de la modernidad como el arquitecto Adolf Loos, quien en su célebre texto titulado Ornamento y delito (1908) hace todo un manifiesto de su concepción arquitectónica e inaugura un período en el que la idea de función

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

131


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

132

será el elemento que rige, casi exclusivamente, sus creaciones arquitectónicas. Edificios como el Café Museum (1899) o la Casa Steiner (1910), ambas en Viena, ilustran esta concepción discursiva que sería determinante en el desarrollo de la arquitectura durante todo el siglo XX. Juan Ortí propone así una obra despojada de toda anécdota (ornamento) para centrarse en una morfología de lo esencial que, en este caso, resuelve con elementos modulares en forma de cilindros y prismas rectangulares, cuyas relaciones entre sí y con el espacio, unas veces neutralizan y otras, acentúan diversas tensiones que hallan e la verticalidad su punto de equilibrio. Son piezas cerradas que, por su reminiscencia arquitectónica prometen un espacio interior que, sin embargo es negado al espectador, como lo es también en las arquitecturas industriales de las que hablábamos más arriba, cuando nos desplazamos por el territorio y divisamos esas edificaciones como esculturas monumentales integradas en el paisaje. El color blanco acentúa esa austeridad formal, símbolo para Adolf Loos de una madurez cultural que el autor austríaco opone al ornamento, un recurso definitorio, según él, de culturas poco evolucionadas que encuentran en lo accesorio respuestas a los interrogantes que no pueden resolver mediante la vía de la razón.


Juan Ortí García

Javier Pérez Buján

T

here is an evident reminiscence in Juan Ortí’s work of the platonic world, of bringing to the world the physical experience and perfect abstract forms which, for Plato, were the ideal shapes to which, with greater or lesser fortune, the forms of the real world aspired. Juan Ortí takes this idea to a confrontation with rationalism and functionality, introducing an interesting debate between what is real and what is ideal. The pristine white he uses accentuates this idealization of forms which, however, contrasts with the texture of the material used, the clay, thus anchoring each piece in the real world. The end result of all these reflections is an apparently cool and silent sculpture yet one which exudes a not unappreciable expressive power through the use of a contained, spare and solid plastic language in which every element is essential to fully understand each of his sculptures. The son of the Galician painter Ana García Pan (A Coruña, 1951) and the Valencian sculptor Vicente Ortí (Torrent, 1947), Juan Ortí was entirely familiar with artistic creation from a very young age in an environment which, though very familiar to him, was not something he initially considered as a future career. He started studying Industrial Design and it was there that, after meeting Enric Mestre (Alboraia, Valencia, 1936), he decided on art as the sphere for his professional development. He dropped his industrial design studies and started studying artistic ceramics under the tutorship of this recently-discovered master. Enric Mestre is a key figure in contemporary Spanish ceramics and also enjoys great international prestige. For Juan Ortí it was a revelation to meet this master craftsman and be able to work alongside him, firstly as a student and later as an assistant. He still collaborates with him today and Ortí himself recognises that “technically, he has taught him everything and aesthetically all his work is rooted in the concept of form of Enric Mestre.” An interest in architecture started informing Juan Ortí’s work from a natural curiosity towards a representation that combines the functional with the aesthetic and has been perpetuated throughout history not just by professional architects but also by different collectives such as countrymen, farmers and artisans who, based on their need for shelter, have developed a millenary knowledge. This, for Ortí, offers a great deal of information about the universal history of culture and informs one of the constant features of his work: the relationship between necessity and freedom, or to put it another way, the process of constructing an aesthetic discourse based on utilitarian needs. The work presented in this exhibition is the materialization of a piece of research work that has led Juan Ortí to a synthesis in the formal conception of his sculpture. Comprising six pieces of white ceramics, made using the potter’s wheel technique, the work is based on industrial architectural shapes such as the silos for storing grain and flour, undertaking a process of elimination of superfluous features and revealing the essential form of these structures which, since the late 19th century, have been an identifying feature of huge tracts of land in Spain, the symbol of a productive and economic model as well as icons of the Spanish landscape. With architecture as a starting point, Juan Ortí addresses the problems inherent in the formal challenge of the sculpture and its volumetric relationship with space. Concepts that we might sum up in pairs of opposites such as: vertical/horizontal; interior/exterior; open/closed; or monochrome/polychrome, are tackled in this work from an essentialist conception which eliminates all ornament and inevitably references some of the seminal authors of modernity such as architect Adolf Loos, who, in his celebrated text entitled Ornament and Crime (1908), made a real manifesto out of his architectural conception and opened up a period in which the idea of function would be the element that would almost exclusively govern his architectural creations. Buildings such as the Café Museum (1899) and the Steiner House (1910), both in Vienna, illustrate this discursive concept which would be a determining factor in the development of architecture throughout the 20th century.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

133


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERĂ€MICA - MANISES

134

Juan OrtĂ­ thus proposes a creation devoid of all anecdote (ornament) to focus on a morphology of the essential which, in this case, reconciles modular elements in the form of cylinders and rectangular prisms, whose relationships with each other and with the space sometimes neutralize and on other occasions accentuate different tensions that find their point of balance in verticality. These are enclosed pieces which, thanks to their architectural evocation, promise an interior space which, however, is denied to the spectator, in the same way as in the industrial architecture mentioned earlier, when we move around the country and spot these edifices like monumental structures rooted in the landscape. The colour white accentuates this formal austerity, a symbol for Adolf Loos of a cultural maturity that the Austrian creator set against ornament, as a defining resource, according to him, of poorly evolved cultures which find, in accessories, answers to the questions they are unable to solve by means of reason.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

135

S/T

S/T

25 x 25 Ø cm Mayólica y torno

50 x 40 x 30 cm Acero, pastas personales


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

136

S/T

S/T

35 x 25 x 25 cm Mayólica y torno

60 x 25 Ø cm Mayólica y torno


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

137

S/T Instalación 5 cm c/u Mayólica y torno

S/T 45 x 55 x 12 cm Mayólica y torno


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

138

de Cerámica de l’Alcora, Castellón. 3ª Encuentro Internacional de Cerámica, Centro Nacional de Cerámica Sidi Kacem Jélizi, Túnez. Segundo Premio de la XI Bienal Internacional de Cerámica de Manises. 2014 Mención de Honor, Bienal de Cerámica de Esplugues Angelina Alós, Barcelona. 2015 Simposio: Intonation Deidesheimer Kunsttage, Deidesheim, Alemania. “Cuenco” Curso de cerámica contemporánea, Facultad de Bellas Artes de Cuenca. XVII Curso Internacional de Cerámica Contemporánea, Pontevedra.

JUan ortÍ GarcÍa a coruña, españa

Estudios 1996-2001 Escuela de Artes y Oficios de Valencia, cerámica. Curso monográfico de cerámica EAOV. Proyecto fin de carrera en la Universidad de Laponia, Rovaniemi, Finlandia. 2006 Curso monográfico de cerámica Escuela de Arte y Superior de Diseño. 2013 Miembro de la Academia Internacional de Cerámica IAC, Ginebra, Suiza. Becas, premios y simposios. 1997 Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, Lugo. 2001 Beca Erasmus en la Universidad de Laponia, Rovaniemi, Finlandia. 2002 Premio L’alcalatén. Concurso Internacional de Cerámica de L’alcora. 2003 Simposio de Gmunden, Austria. Premio Ciudad de Venissieux, Bienal de Cerámica de Manises, Valencia. I Encontro de Ceramistas em Boassas, Portugal. Mención de Honor, VII Bienal de Cerámica de Manises, Valencia. 2006 II Encontro de Ceramistas em Boassas, Portugal. Premio Ciutat d’Esplugues. 14 Bienal de Cerámica de Esplugues Angelina Alós, Barcelona. 2007 V Jornadas Internacionales de Cerámica Contemporánea, Facultad de Artes de Oberá, Misiones, Argentina. “ Culla Contemporánea” I Encuentros Internacionales de Arte, Culla, Castellón. Premio Ciudad de Venissieux, Bienal de Cerámica de Manises, Valencia. 2008 Museo FLICAM, Fuping, Xaanxi, China. 2009 Mención de Honor, VIII Bienal de Cerámica de Manises, Valencia. 2012 Mención honorífica CERCO 2012. Seminario taller Huara Huara, Santiago de Chile, Chile. 2013 Seminario “Room Art” Universidad Politécnica de Valencia. Tercer Premio del 33 Concurso Internacional

Exposiciones 2001 Pentik Museum, Posio, Finlandia. 2002 Bienal de Cerámica de Manises, Valencia. Galería Pecado Mirarte , Valencia. Concurso Internacional de Cerámica de L’alcora, Castellón. 2003 Handwerk Gallery, Múnich, Alemania. Museo de la Ciudad, Valencia. Gmundner Keramik, Gmunden, Austria. 2004 Bienal de Cerámica de Manises, Valencia. Essenheimer Kunstverein, Essenheim, Alemania. Danmarks Keramik Museum Grimmerhus, Dinamarca. Europäisches Industrie Museum für Porzellan und Technische Keramic, Selb-PlöBberg, Alemania. Forum de Maia, Maia, Portugal. Fundación Antonio Saura, Cuenca. Museo de Cerámica González Martí, Valencia. VIII Mostra Union Fenosa, A Coruña. 2005 National Taiwán Craft Reseach Institute in Taipei, Taiwán. Taso-Tuen Exhibition Center in Taichuang, Taiwan. Museo de la Ciudad de Kaushuang, Taiwan. Sala de exposiciones del Ajuntament de Benaguasil, Valencia. VII Bienal Internacional de Cerámica de Manises, Valencia. 2006 Elit-Tile, Museo de Arte Moderno de Sto. Domingo, Rep Dominicana. Casa de la Cultura de Cinfaes, Portugal. Centro Municipal de Arte y Exposiciones, Avilés, Asturias. XIV Bienal de Cerámica d’Esplugues Angelina Alós, Esplugues de LLobregat, Barcelona. “La cerámica española y su integración en el arte”, Museo Nacional de Cerámica González Martí, Valencia. 2007 “II Encuentro de ceramistas en Boassas”, Museo Nacional de Cerámica, Valencia. Cerco, Stand de Alcora, Zaragoza. Museo de las Naciones, Oberá, Misiones, Argentina. (expo permanente) “Monográfico de Cerámica de la EASD 2000-2006” Museo Nacional de Cerámica González Martí, Valencia. Premios d’Esplugues Angelina Alós, L’Alcora, Castellón. “3 Internationale keramikausstelung” Kunstforum Piaristen, Viena, Austria. VII Bienal de Cerámica de Manises, Valencia. Bienal Internacional de Cerámica Artística de Aveiro, Portugal. 2008 Galeria Assaig, Vila Real , Castellón. Expo individual “ Terra Cotta”, Palau de la Música, Valencia. Expo individual, CERCO ‘ 08 Zaragoza. Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora,


Jaume I de Castellón. Galería Artefactus, Jávea, Alicante. “Escuela de Ceramistas” Casa del Cable, Jávea, Alicante. Galerie Friederike Zeit, Deidesheim, Alemania. Obra en Museos y Colecciones Museo de Cerámica de l’Alcora, Castellón. Keramikmuseum Gmunden, Austria. Museo de Cerámica de Manises, Valencia. Fondo Artístico del Ayuntamiento de Espluges de Llobregat, Barcelona. Museo de las Naciones, Oberá, Misiones, Argentina. Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, República Dominicana. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Valencia. Palau de la Música, Valencia. Espai d’Art, Ayuntamiento de Culla, Castellón. Diputación de Castellón. Museo FLICAM, Fuping, Xaanxi, China. Musée Magnelli, Museo de la cerámica de Vallauris, Francia. Centro Nacional de Cerámica Sidi Kacem Jélizi, Túnez. State Art Collection of Ireland, Irlanda. Fundación Laxeiro, Vigo.

139 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

Castellón. Bienal de Cerámica de Vallauris, Francia. Centro Municipal “ Las Aulas “ Castellón. Centro Comercial Onomachi, Prov, Wakayama, Japón. Museo FLICAM, Fuping, Xaanxi, China. FIART-Valencia, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Valencia. Casal de Cultura Robert Brillas, Esplugues de Llobregat, Barcelona. 2009 “Culla Contemporánea” Museo Nac. de Cerámica González Martí, Valencia. Galeria Coll Blanc, Culla, Castellón. Kunstforum Piaristen, Viena, Austria. VIII Bienal de Cerámica de Manises, Valencia. Instituto Cervantes de Tokio, Japón. 2010 “La esencia de lo simple” Sala Espai d’art de Ademuz, Valencia. Expo individual, Feria Internacional de Arte Santander 2010 con la galería Coll Blanc. “Pléyade Keramos” Museo Nac. de Cerámica González Martí, Valencia. “European Ceramic Context” Bornholm Kunstmuseum, Bornholm, Dinamarca. 2011 “Pléyade Keramos” Museo de Cerámica Ruiz de Luna, Talavera de la Reina. “La apariencia de la idea” Escuela de Arte Fco. Alcántara, Madrid. Cerco 2011 Zaragoza. MICICE, Palacio de Congresos de Castellón. “Maestros de la Cerámica y sus Escuelas” Taller-Escuela Cerámica de Muel, Zaragoza. “Cerámica no Atelier” Taller de Joao Carqueijeiro, Porto, Portugal. “Silencios en Blanco” Galería Coll Blanc. Culla , Castellón, (expo individual). 2012 CERCO 2012, Zaragoza, Museo de Teruel, Premio Internacional Cerco, Teruel. Ceramique 14. París, Francia. Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, Chile. 2013 “Room Art 2013 Espacio XXI”, Centre del Carmen, Valencia. “6 Alfareros” Escuela de Arte Francisco Alcántara, Madrid. Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora, Castellón. Centro Nacional de Cerámica Sidi Kacem Jélizi, Túnez. “Trabajos Verticales” Fundación Laxeiro, Vigo, (expo individual). “Maestros de la Cerámica y sus Escuelas” Museo Nacional de Cerámica González Martí, Valencia. XI Bienal Internacional de Cerámica de Manises, Valencia. KSCA International Autum Exhibition. Universidad de Namseoul, Cheonan, Korea. 2014 “Ceràmiques del Món” Museo de Bellas Artes de Castellón. BICMA 2014 Bienal Internacional de Cerámica de Marratxí, Palma de Mallorca. Premio adquisición Fundación Cañada Blanch, Valencia. “Espacios Desindustrializados” Museo de Albarracín, Teruel (exposición individual). NACE 2014 Navarrete, La Rioja. Bienal Internacional de Vallauris, Francia. AIC Dublin, Irlanda. MARTE Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castellón. I Bienal Internacional de Saint Cergue, Suiza. 17 Bienal de Cerámica de Esplugues Angelina Alós, Esplugues de Llobregat, Barcelona. ART HOTEL, VI Feria de Arte de Cartagena, con la Galería CollBlanc. Universidad del País Vasco, Bilbao. 2015 “Essencial” Universidad


XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015

Minji Jung y Alejandra Bañuelos. Art & Craft + Design. Diseñando sensaciones Museo de la fotografía Carlos Sánchez (MUFAF)


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

142 MINJI JUNG ART & CRAFT + DESIGN. Diseñando sensaciones.

Monserrat Altet Girbau

M

inji Jung va tenir el primer contacte amb la ceràmica al seu país a la Universitat de Seul. Més tard, fins el 2015 i durant 5 anys, ha estudiat Ceràmica a l’Escola Superior de Disseny i d’Art Llotja de Barcelona. Al llarg dels ultims dos anys, abans d’acabar els seus estudis, ha estat seleccionada en diversos concursos de gran prestigi nacional i internacional, com es pot observar en el seu curriculum. El fet de venir a estudiar ceràmica a Barcelona li ha donat un valor afegit a la seua trajectòria de ceramista per dues raons: per una banda pel contacte amb les últimes generacions de ceramistes a casa nostra, sempre enriquidor i estimulant i per l’altra perquè li ha permès desenvolupar la seua obra -més personal- de manera més conceptual, deslliurant-se de l’academicisme rigorós del seu país. Cadascuna de les seues obres és la materialització d’una idea reflexionada. Darrere de qualsevol de les seues obres hi ha un discurs pensat i el·laborat d’allò que ens vol mostrar. Trobar similituds, diferències o relacions entre art, artesania i disseny és una de les reflexions entre les quals es debat actualment. Minji Jung vol convertir en xicotetes obres d’art tota mena d’objectes que utilitzem diàriament. “El meu projecte Art Diari –diu- es compon d’objectes que he anat fent, tenint en compte un interés genuí en tots els detalls de la vida quotidiana. Un art fàcil de trobar i d’entendre per tothom” Voldria acabar amb una altra declaració de Minji Jung: “Moltes de les meues peces han estat seleccionades en diferents concursos internacionals. És per això que crec que sí que és possible convertir els nostres objectes quotidians en xicotetes obres d’art i poder-les disfrutar cada dia com si d’una pintura es tractara”. “La meua estada a Barcelona m’ha donat una altra visió de la ceràmica ja que ací la ceràmica és tractada de manera diferent al meu país. Els meus professors m’han donat llibertat absoluta per crear i fer qualsevol tipus d’art sense distinció de disciplines artístiques”. “Portar a terme el meu projecte Art Diari m’ha donat un sentit nou de llibertat. Ara em sent més lliure per treballar a la meua manera sense preocupar-me de les opinions artístiques dels altres”.


MINJI JUNG ART & CRAFT + DESIGN. Diseñando sensaciones.

Monserrat Altet Girbau

M

inji Jung tuvo el primer contacto con la cerámica en su país en la Universidad de Seul. Más tarde, hasta el 2015 y durante 5 años, ha estudiado Ceràmica en l’Escola Superior de Disseny i d’Art Llotja de Barcelona. A lo largo de los últimos dos años, antes de terminar sus estudios, ha estado seleccionada en diversos concursos de gran prestigio nacional e internacional, tal como se puede apreciar en su curriculum. El hecho de venir a estudiar cerámica en Barcelona le ha dado un valor añadido a su trayectoria de ceramista por dos razones: por un lado por el contacto con las últimas generaciones de ceramistas en nuestra ciudad, siempre enriquecedor y estimulante y por el otro le ha permitido desarrollar su obra -más personal- de manera más conceptual, librándose del academicismo riguroso de su país. Cada una de sus obras es la materialización de una idea reflexionada. Detrás de cada una de sus obras hay un discurso pensado y elaborado de aquello que nos quiere mostrar. Encontrar similitudes, diferencias o relaciones entre Arte, Artesanía y Diseño es una de les reflexiones entre las cuales se debate actualmente. Minji Jung quiere convertir en obras de arte toda clase de objetos que utilizamos a diario. “Mi proyecto Arte Diario –dice- se compone de objetos que he ido haciendo, teniendo en cuenta un interés genuino en todos los detalles de la vida cotidiana. Un arte fácil de encontrar y de entender para todo el mundo” Me gustaría terminar con otra declaración de Minji Jung: “Muchas de mis piezas han sido seleccionadas en diferentes concursos internacionales. Es por este motivo que creo que si es posible de convertir nuestros objetos cotidianos en pequeñas obras de arte y poder disfrutarlas cada día como si de una pintura se tratara”. “Mi estancia en Barcelona me ha dado otra visión de la cerámica ya que aquí la cerámica es tratada de manera diferente que en mi país. Mis profesores me han dado libertad absoluta para crear y hacer cualquier tipo de arte sin distinción de disciplinas artísticas”. “Llevar a término mi proyecto Arte Diario me ha dado un sentido nuevo de la libertad. Ahora me siento más libre para trabajar a mi manera sin preocuparme de las opiniones artísticas de los demás”.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

143


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

144 MINJI JUNG ART & CRAFT + DESIGN. Diseñando sensaciones.

Monserrat Altet Girbau

M

inji Jung first came into contact with ceramics in her home country at the University of Seoul. She then studied ceramics for five years, up to 2015, at the Llotja Higher School of Design and Art in Barcelona. In the last two years, before completing her studies, she has been selected for various prestigious national and international competitions, as you can see from her curriculum. The fact of coming to Barcelona to study ceramics has added value to her career as a ceramicist for two reasons: on the one hand, through contact with the latest generations of ceramicists in the city, which is always an enriching and stimulating process, and on the other it has enabled her to develop her own work in a more conceptual way, freeing her from the rigid academic approach of her native country. Each of her works is the materialization of a well-considered idea. Behind each of them there is a well thought-out and formulated discourse of what it is she wants to express. Finding similarities, differences and relationships between Art, Craft and Design is one of the reflections she is currently dealing with. Minji Jung wants to transform all kinds of objects we use on a daily basis into works of art. “My Daily Art project,” she says, “comprises objects I have been creating based on a genuine interest in every detail of our everyday lives. This is an art that is easy for everyone to find and understand.” I would like to close with another statement by Minji Jung: “Many of my pieces have been selected for different international competitions. For this reason, I believe it is possible to turn our everyday objects into small works of art and to be able to enjoy them every day as if they were a painting.” “My stay in Barcelona has given me another vision of ceramics, because here ceramics are treated very differently from in my home country. My teachers have given me absolute freedom to create and make any kind of art without distinguishing between artistic disciplines. Seeing my Daily Art project through to completion has given me a new sense of freedom. Now I feel freer to work in my own way without worrying about the artistic opinions of others.”


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERĂ€MICA - MANISES

145

Perspective 7,5 x 4 x 7,5 cm Ud. Porcelana coloreada y colada

Pinocho 8,5 x 8,5 cm Porcelana colada y gres


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERĂ€MICA - MANISES

146

Crisis 5 x 14 cm Porcelana coloreada y colada

Tornillo 7,5 x 13 cm Porcelana colada y gres


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERĂ€MICA - MANISES

147

No somos iguales, somos especiales 7,4 x 12 cm Porcelana coloreada, colada y facetada

Vela 7 x 8 cm 5 x 5 cm Porcelana coloreada esmaltada, colada


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

148

D.I.Y.

Varios Porcelana coloreada y colada


mInJI JUnG Gimhae, corea. www.minjijung.com Licenciada en Bellas Artes por la Seoul National University of Technology. Escola Superior de Disseny i d’Art Llotja de Barcelona. 2012-2015 Trabaja en su taller de Barcelona. Desde 2015 en su taller de Gimhae, Corea Exposiciones 2015 “Triple Mortal”, la Capella galleria, Barcelona, España. 2014 Collectiva de Nadal, Asociación Ceramista Catalunya, Barcelona, España. Open House BCN, Fábrica Lehmann, Barcelona, España. “No somos iguales, somos Especiales”, Valkiria Hub Space, Barcelona, España. VENTURA LAMBRATE Project, Milan, Italia. 2013 Open House BCN, Fábrica Lehmann, Barcelona, España. Sincrònic Joieria contemporània amb ceràmica, ACC, Barcelona, España. “No somos iguales, somos Especiales”, Formista, Barcelona, España. 2012 Open House BCN, Fábrica Lehmann, Barcelona, España. Festival Bol, Museo de cerámica, Barcelona, España. 2009 Origami, Loja Puerta de la Ciudad Museum, Loja, Ecuador. 2007 S.N.U.T Graduation, Galeria Sejong, Seúl, Corea del sur. Concursos 2014 Angelina Alos International ceramic Biennale, Seleccionado, Esplugues, España. Open to Art International ceramic competition, Seleccionado, Milan, Italia. 2013 Manises International ceramic Biennale, Mención de honor, Valencia, España. Cheongju International Craft Competition, Mención de honor, Corea del sur. ArtFAD, Seleccionado, DesignHUB, Barcelona, España. Mención de honor (Apartado Diseño de Producto) en la XI Bienal Internacional de Cerámica de Manises, Valencia.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

149


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

150 ALJANDRA PAOLA BAÑUELOS ART & CRAFT + DESIGN. Diseñando sensaciones. José Antonio Sanz de Miguel

D

es de la metodologia del projecte de disseny es promou l’anàlisi reflexiva sobre totes les fases del procés de manera que tinguem definits els elements que configuraran l’objecte final. És una garantia per a abordar amb seguretat les exigències del procés de producció que no permet deixar res a l’atzar, però tampoc espai per a la posterior intervenció. Així comencen els dissenys d’Alejandra Bañuelos, -d’origen mexicà, educada en un cultura oberta als sentits i vocables de rics significats-, treballats en la idea, pensats en paper, elaborats en complexos plans, abans d’iniciar aqueix procel.lós camí de la creació en el taller. Allí, entre núvols d’escaiola i eines més o menys estranyes, van sorgint aqueixos models funcionals que responen a l’objectiu previst inicialment en els quals s’aplica aqueixa racionalitat que caracteritza els nostres pensaments més ortodoxos: simplicitat i senzillesa. Però el món no funciona amb els mateixos paràmetres etnocèntrics que els nostres. Malgrat la globalització del gust que resulta de l’accés al torrent tempestuós d’imatges extretes d’internet, perviuen en altres llocs elements significatius que nosaltres identifiquem amb l’accessori, l’innecessari. Així, en el cas d’Alejandra, cada element que s’extrau del motle, en lloc de ser un disseny acabat, ja conclús, es converteix en un objecte que manté verge la seua potencialitat, de manera que, en un silenciós diàleg amb cada peça, amb carícies de terra, terra sobre terra, revesteix a cadascuna d’elles d’una història per a explicar: superfícies per a tocar, bols per a compartir sentiments, objectes poètics que permeten parlar d’alguna cosa més que la necessitat de ser útils.


ALJANDRA PAOLA BAÑUELOS ART & CRAFT + DESIGN. Diseñando sensaciones. José Antonio Sanz de Miguel

D

esde la metodología del proyecto de diseño se promueve el análisis reflexivo sobre todas las fases del proceso de modo que tengamos definidos los elementos que van configurar el objeto final. Es una garantía para abordar con seguridad las exigencias del proceso de producción que no permite dejar nada al azar pero tampoco espacio para la posterior intervención. Así empiezan los diseños de Alejandra Bañuelos, -de origen mexicano, educada en un cultura abierta a los sentidos y vocablos de ricos significados-, trabajados en la idea, pensados en papel, elaborados en complejos planos, antes de iniciar ese proceloso camino de la creación en el taller. Allí, entre nubes de escayola y herramientas más o menos extrañas, van surgiendo esos modelos funcionales que responden al objetivo previsto inicialmente en los que se aplica esa racionalidad que caracteriza nuestros pensamientos más ortodoxos: simplicidad y sencillez. Pero el mundo no funciona con los mismos parámetros etnocéntricos que los nuestros. Pese a la globalización del gusto que resulta del acceso al torrente tempestuoso de imágenes extraídas de internet, perviven en otros lugares elementos significativos que nosotros identificamos con lo accesorio, lo innecesario. Así, en el caso de Alejandra, cada elemento que se extrae del molde, en lugar de ser un diseño acabado, ya concluso, se convierte en un objeto que mantiene virgen su potencialidad, de manera que, en un silencioso dialogo con cada pieza, con caricias de tierra, tierra sobre tierra, reviste a cada una de ellas de una historia para contar: superficies para tocar, cuencos para compartir sentimientos, objetos poéticos que permiten hablar de algo más que la necesidad de ser útiles.

XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

151


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

152 ALJANDRA PAOLA BAÑUELOS ART & CRAFT + DESIGN. Diseñando sensaciones. José Antonio Sanz de Miguel

T

he methodology of a design project encourages a reflexive analysis of all the phases in the process so we can define the elements that will make up the final object. This guarantees that the demands of the production process will be properly addressed and that nothing will be left to chance, but also leaves no room for subsequent intervention. This is the genesis of the designs of Alejandra Bañuelos, of Mexican origin, educated in a culture open to the senses and words rich in significance – a carefully deliberated idea, elucidated on paper, produced in complex plans, before embarking on the tumultuous path towards creation in the studio. There, among clouds of plaster and all kinds of unusual tools, these functional models emerge that respond to the initially envisaged objective, to which is applied that rationality which characterises our most orthodox thoughts: simplicity and clarity. But the world does not function with the same ethnocentric parameters as ours. Despite the globalization of taste resulting from access to the raging torrent of images extracted from the internet, in other places there still prevail significant elements that we ourselves identify with the unnecessary, the superfluous. Thus in the case of Alejandra, every element that is removed from the mould, instead of being a finished, conclusive design, becomes an object whose potential remains untouched, so that in a silent dialogue with each piece, the caress of earth, of earth upon earth, cloaks each of them in a story for telling: surfaces for touching, bowls for sharing sentiments, poetic objects that speak of something more than the need to be useful.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

153

A fuego lento 40 x 28 cm Ø Gres blanco. Porcelana colada y modelada.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

154

Nicté

Nicté

23 x 18 cm Ø Gres blanco. Porcelana colada y modelada.

23 x 18 cm Ø Gres blanco, vidriado coloreado. Porcelana colada y modelada


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

155

Oom. Caballito 9 x 4, 5 cm Ø Gres y porcelana blanca. Dec. polícroma. Porcelana colada y modelada.

Nicté 23 x 18 cm Ø Gres coloreado con óxidos. Porcelana colada y modelada.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

156

UNIVERSUM, UNAM, México D.F. 2005 Curso “Aplicaciones del arte como terapia en situaciones de conflicto y exclusión social”, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. 2014 Jornadas “Artesanía High Tech para mesa”. Escola de Art i Superior de Ceràmica de Manises, Valencia, España.

aleJandra Paola BaÑUelos moreno méxico dF, méxico.

1998-2002 Licenciatura en Artes Visuales, Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM, México D.F. 2009-2014 Grado universitario de cerámica artística, Escola Superior i d’Art de Ceràmica de Manises, Valencia, España. Premios 2014 Mención de Honor en la Bienal de Cerámica de Manises en el apartado de Diseño de Producto Cerámico. Otros estudios 1999 Curso de Análisis formal e iconográfico de obras plásticas representativas de la historia del arte, Maestra Ingrid Fugielli - ENAP, UNAM. México D.F. 1999 Taller de talla en piedra, Profesor Nicanor Maya, Museo Universitario del Chopo, México D.F. 1999 Curso de análisis Cinematográfico, “Silvestre Revueltas en el cine: la música de Silvestre Revueltas en cinco películas del cine mexicano”, Maestro Eduardo Contreras Soto, Centro de investigación, documentación e información musical “Carlos Chávez” (INBA) y Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), CENART, México D.F. 2000–2002 Taller de Escultura en Metal, Maestro Jesús Mayagoitia, ENAP, UNAM, México D.F. 2000 Taller de escultura en cerámica “de Tierra y Fuego”, Maestro César Jiménez, Museo Dolores Olmedo Patiño, México D.F. 2001 Taller “Pintando con fuego”, Maestro Francisco Mendoza Pérez, ENAP, UNAM, Taxco, Guerrero, México. 2001 Curso “Temas del arte (pintura y escultura)”, Maestro Manuel Sánchez Santoveña, ENAP, UNAM, Taxco, Guerrero, México. 2003 Curso “Los talleres de Ciencia, una alternativa en la enseñanza”, Biol. Luis Meza Arcos, Museo de Ciencias,

Experiencia Profesional 2001–2002 Servicio social en la Secretaria de Cultura del Distrito Federal, en el área de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana, México D.F. 2001 Participación en el montaje de la exposición “Revoluciones Sueños y Pendientes” en el Zócalo Capitalino y Monumento a la Revolución, México D.F. 2001 Colaboración en el montaje de la Exposición Zapata en el “Faro de Oriente”, México D.F. 2002 Colaboración en el montaje de la exposición “Ernesto Ché Guevara, fotógrafo” en el Centro Cultural Ollín Yollistli, México D.F. 2002 Colaboración museográfica en la exposición “Los Derechos de las y los niños del Distrito Federal” DIF, Museo de la Ciudad de México, México D.F. 2002 Colaboración museográfica en la exposición “10 años de mi Arte con imágenes. Joel Rendón”, Museo de la Ciudad de México, México D.F. 2002 Colaboración museográfica en la exposición “Ciudadanos por la libre” en el Museo de la Ciudad de México, México D.F. 2002 Taller de iniciación a las Artes Plásticas en el Jardín de Niños Carol Baur. 2003–2005 Talleres de Artes Visuales en el programa Rehilete del Centro de desarrollo comunitario Roberto Alonso Espinosa de la Fundación AMPARO trabajando con adolescentes en situación de riesgo en comunidades semi-marginales de la ciudad de México, México D.F. 2003–2006 Fotógrafa y diseñadora en la supervisión de las obras de remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo de ARMODINAMIC, México D.F. 2005 Participación en el Campo de trabajo con beca de la UNESCO “Camino de Santiago: Conservación del patrimonio”. Realizando labores de documentación (reporte fotográfico y video), técnicas de limpieza y adecuación ambiental del Camino de Santiago y de un Búnker de la “Línea P” (asociado al Camino) y como intérprete / traductora entre los miembros del grupo, Canfranc, España. 2006–2007 Diseñadora en el área de diseño en la Galería del objeto SEPPIA, México D.F. Tallerista en el programa “Alas y Raíces a los niños” de CONACULTA, México D.F. Temporada Teatral, ( teatro güiñol) “El pastorcito de Oaxaca” con motivo del 200 aniversario del natalicio de Benito Juarez. 2008 Taller de Piñatas, Consulado Honorario de México en Zaragoza, España.


Exposiciones colectivas 2009 “Luz y sombras”, Escola d´Art i Superior de Cerámica de Manises, Valencia, España. 2011 “ Visiones y sentimientos desde la diversidad cultural”, Casa de las Culturas, Zaragoza, España. 2011 “ México-España. Enriquecimiento mutuo.” Casa de las Culturas, Zaragoza, España. 2012 “Sabores de México”, Centro Joaquín Roncal de la CAI, Zaragoza, España. 2013 Proyectos de fin de curso, Escola d´Art i Superior de Cerámica de Manises, Valencia, España. 2013 Bienal de cerámica de Manises, Valencia, España. 2014 Proyectos de fin de grado, Escola d´Art i Superior de Cerámica de Manises, Valencia, España.

157 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

2009 Colaboración en el taller de cerámica Tocatierra a cargo de la escultora Elisabet Ramos desarrollando proyecto escultórico personal, Zaragoza, España. 2009-2012 Coordinación de actividades culturales de la Asociación de mexicanos en Zaragoza “México Lindo”. 2014 Practicas profesionales en la fábrica de esmaltes y colorantes cerámicos Prodesco. 2013–actualidad. Realiza funciones como presidente de la Asociación Mujeres del Mundo en Aragón.


XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

158

Entidades organizadoras, patrocinadoras y colaboradoras Organización de la Bienal Ayuntamiento de Manises - Museu de Cerámica de Manises Sagrario, 22. E-46940 Manises (Valencia) Tel. (+34) 961521044. Fax (+34) 961534048 e-mail: bienalceramica@manises.es / www.manises-bienal.com Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Manises Jesús M. Borràs i Sanchis Concejal de Cultura Xavier Morant Verdejo Técnica del Museu de Ceràmica de Manises Sara Blanes Ibáñez Entidades Patrocinadoras Ayuntamiento de Manises Generalitat Valenciana Diputación de Valencia Ayuntamiento de Vénissieux Familia Díez Botet Colaboran Museo de Cerámica de Manises Casa de Cultura y Juventud Museo de la fotografía MUMAF - Turismo Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises


EXPOSICIONES Obras finalistas de la XII Bienal Internacional de Cerámica

Edita Ayuntamiento de Manises

Montaje Ruth Marco Miguel Albenca Juan Villarin Sara Blanes

Coordina Sara Blanes Ibáñez Presentación, AMERICAN CLAY. Four Visions of Contemporary North American Ceramics Xavier Monsalvatje Vich Comisario de la exposición Rody N. Lopez Comisario de exposiciones cerámicas Presentación, RAFA PÉREZ FERNANDEZ André Hess Presentación, JUAN ORTÍ GARCÍA Javier Pérez Buján Presentación, MINJI JUNG. ART & CRAFT + DESIGN. Diseñando sensaciones Monserrat Altet Girbau Presentación , ALEJANDRA PAOLA BAÑUELOS. ART & CRAFT + Design. Diseñando sensaciones. José Antonio Sanz de Miguel Traducción valenciano Conxa Botet Traducción al inglés Traductores Asociados Valencia Diseño de portada Sara Blanes Ibáñez Fotografías de las obras de concurso Tato Baeza y Vicente A. Jiménez Fotografías de las obras de American Clay. Four Visions of Contemporary North American Ceramics Tato Baeza y Vicente A. Jiménez Fotografías de las obras de Rafa Pérez y Juan Ortí Rafa Pérez y Juan Ortí Fotografías de las obras de Minji Jung y Alejandra Bañuelos Tato Baeza y Vicente A. Jiménez Fotomecánica e impresión LAIMPRENTA CG www.laimprentacg.com Primera edición 2015 Depósito legal V-2840-2015

Restauración Sara Blanes Ibáñez American Clay. Four Visions of Contemporary North American Ceramics Montaje Comisario Xavier Monsalvatje Vich Rafa Pérez y Juan Ortí Montaje Ruth Marco Sara Blanes Minji Jung - Alejandra Bañuelos. Art & Craft + Design. Diseñando sensaciones Montaje Juan Villarin Ruth Marco David Guirado Miguel Albenca Sara Blanes Coordinación exposiciones Sara Blanes Departamento de informática Pilar Valera Amadeo Orts José Miguel Mora Juan Bas Borja García Secretaría de la Bienal, exposiciones paralelas y recepción de obras: personal del MCM y de la organización Antonio Martínez Ana Blanca Vicen Ríos Matilde Pérez Manuel Montero Lola Carboneras Ruth Marco Sara Blanes Electricidad, carpintería, pintura y movimiento de obras Servicios y Obras del Ayuntamiento de Manises

159 XII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA - MANISES

FICHA TÉCNICA Catálogo


Gràcies

Gracias

Thanks

Als autors i a les autores. L’esforç i la dedicació han donat com a resultat final l’obra, la vostra, i la de tants altres que no han pogut ser seleccionats, perquè per a tot, lamentablement, hi ha un número. Gràcies a la vostra inquietud, nosaltres hem pogut organitzar aquesta biennal. Així que, us donem les gràcies per proporcionar-nos la bellesa, la delicadesa i la força de la vostra interessant obra. Us esperem en la pròxima edició a tots i a totes, els que esteu i els que podreu estar.

A los autores. El esfuerzo y la dedicación han dado como resultado final la obra, la vuestra. Y la de tantos otros que no han podido ser seleccionados porque para todo, lamentablemente, hay un número. Gracias a vuestra inquietud, nosotros hemos podido organizar esta bienal. Así que, os damos las gracias por proporcionarnos la belleza, la delicadeza y la fuerza de vuestra interesante obra. Os esperamos en la próxima edición a todos, los que estáis y los quedan por estar.

To the creators: Your hard work and dedication have borne fruit in the final outcome of your work. And that of so many others who we were unable to accommodate, quite simply because, regrettably, for everything in life there is a finite number. It is thanks to your interest and support that we have been able to organize this Biennale. Thank you for providing us with the beauty, the fragility and the strength of your fascinating creations. We look forward to welcoming you all to the next edition – those who have already been here and those who are yet to come.

A l’equip. Moltíssimes gràcies per la vostra voluntat, pel vostre esforç, pel treball ben fet.

Al equipo. Muchísimas gracias por vuestra voluntad, por el esfuerzo, por el buen trabajo.

To the team: My heartfelt thanks for your dedication, your efforts and your outstanding work.

Sara Blanes Ibáñez

Sara Blanes Ibáñez

Sara Blanes Ibáñez

Coordinadora de la XII Biennal Internacional de Ceràmica. Manises 2015

Coordinadora de la XII Bienal Internacional de Cerámica. Manises 2015

Director of the Manises Museum of Ceramics. Coordinator of the XII Manises International Ceramics Biennale 2015


XII Biennal Internacional de Ceràmica  

Catálogo de las obras seleccionadas y primeros premios de la XII Biennal Internacional de Cerámica de Manises 2015.

XII Biennal Internacional de Ceràmica  

Catálogo de las obras seleccionadas y primeros premios de la XII Biennal Internacional de Cerámica de Manises 2015.

Advertisement