Page 1

República

Definición de república

A república é unha forma de goberno no

cal Xefe de Estado, normalmente chamado presidente, é escollido polo pobo mediante eleccións, para exercer a xefactura por un período determinado.

Definición de democracia

A democracia é unha forma de goberno

na que, en teoría, o poder pode cambiar

as leis e as estructuras do goberno, así como o poder de tomar tódalas decisións do goberno reside na cidadanía.


Diferenza entre república e democracia

A democracia é un modo de elixir os gobernantes e a república é un modo de gobernar.

A democracia e a soberanía popular, é dicir, por medio de eleccións

directas ou indirectas elixe as principais autoridades do país. Esta non é máis que a participación do pobo na acción

gubernamental mediante o

sufraxio para evitar a opresión do home, pero non garante por si soa a

vixencia dos dereitos civís, políticos, humanos, etc

soamente lexítima ao que exerce o goberno por ser elixido polo pobo.

A república, en cambio,

baséase na Constitución,

autolimitando aos estados xuridicamente mediante o recoñecemento dos dereitos dos cidadáns, da soberanía popular, a igualdade ante a lei, a representación política e a división de poderes.

Sistema presidencial

Denomínase presidencialismo o sistema presidencial a aquela forma de goberno do que, constituída unha República, a constitución establece

unha división de poderes entre o poder lexislativo, poder executivo,

poder xudicial e o xefe de estado. Tamén onstenta a representación

formal do país, é tamen parte activa do poder executivo, como xefe de goberno.

O presidente é o Órgano que ostenta o poder executivo.


Sistema parlamentario

O parlamentarismo, tamen coñecido como sistema parlamentario, é un

mecanismo no que a elección

goberno (poder executivo) emana do parlamento (poder

lexislativo) e responsable políticamente ante este. A

isto coñéceselle como

principio de confianza política,

no sentido de que os poderes lexislativos e executivos están estreitamente vinculados, dependendo da confianza do parlamento para subsistir.

Sistema unipartidista

O unipartidismo é un sistema de partidos políticos no que un único partido político legal que poida presentarse aos procesos electorais.

As normas xudíricas establecen o acaparamento da maioría do poder político por un único partido.

Sistema semipresidencial

A república semipresidencialista ou semiparlamentaria e aquela na cal e

presidente da república, elexido por sufraxio, ten certas competencias de goberno. O primeiro ministro é elexido polo parlamento, coa

petición do Presidente, e neste responde da súa responsabilidade ante o Parlamento, polo que un presidente primeiro ministro son

participantes activos na administración do día a día do estado.


Primeira república

A primeira república Española comezou o 11 de febreiro de 1873 e rematou 29 de decembro de 1874.

Segunda república

A segunda república española comezou o 14 de abril de 1931 e rematou o 1 de abril de 1939.

A respública  

Os sistemas repsublicanos como sistema de goberno