تحول ديجيتال در سعودي، پيشرو در جهان با چشم انداز بين المللى

Page 1‫ﺷﻨﺎ‬

‫ﺳﻨﺎ‬

‫ﻣﻪ‬

‫رﻳﺸﯽ ﺳﻮﻧﺎک؛ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎز‬ ‫ﻫﻨﺪی اﻻﺻﻞ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺟﻮان ﺗﺮﻳﻦ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ در‪ ۲۰۰‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻟﻨﺪن‪ :‬اجملﻠﻪ‬ ‫رﻳ ـﺸــﯽ ﺳــﻮﻧــﺎک ﮐــﻪ اوﻟ ــﲔ ﻧـﺨـﺴــﺖ وزﻳ ــﺮ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻫﻨﺪی ﺗﺒﺎر ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و رﻫﺒﺮ‬ ‫ﺣــﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐــﺎر ﺷــﺪ ﺳــﺮاﻧـﺠــﺎم ﺑــﻪ آرزوی‬ ‫ﺧــﻮد دﺳــﺖ ﭘـﻴــﺪا ﮐ ــﺮد‪ .‬او ﮐــﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺰ‬ ‫ﺗﺮاس ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﭘﻴﺸﲔ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻟﻴﺰ ﺗﺮاس ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره ده ﺧﻴﺎﺑﺎن داوﻧﻴﻨﮓ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‬ ‫و دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻧﺎک ﮐﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﻳﺎﺳﺖ و ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان اوﻟﲔ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ آﺳﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺎر ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎز ﺷﺪ؟‬ ‫ﺳ ــﻮﻧ ــﺎک در ﺳـ ــﺎل ‪ ۱۹۸۰‬در ﺷ ـﻬــﺮ ﺑ ـﻨــﺪری‬‫ﺳﺎوﺗﻬﻤﭙﺘﻮن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ‪ .‬واﻟﺪﻳﻦ او ﻫﻨﺪی ﺗﺒﺎر‬ ‫وﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘ ــﺪرش ﭘــﺰﺷــﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣ ــﺎدرش داروﺧــﺎﻧــﻪ‬‫دار ﺑﻮد‪.‬‬ ‫رﻳﺸﯽ ﺳﻮﻧﺎک در ﮐﺎﻟﺞ وﻳﻨﭽﺴﺘﺮ و داﻧﺸﮕﺎه‬‫آﮐ ـﺴ ـﻔــﻮرد ﺑــﺮﻳـﺘــﺎﻧـﻴــﺎ و داﻧ ـﺸ ـﮕــﺎه اﺳـﺘـﻨـﻔــﻮرد‬ ‫ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫او ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ »ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد«‬‫از داﻧـﺸـﮕــﺎه آﮐـﺴـﻔــﻮرد دارد و ﭘــﺲ از آن در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻓــﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ام‬

‫ﺑﯽ ای ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫او در ‪ ۲۰۰۱‬از داﻧـﺸـﮕــﺎه آﮐـﺴـﻔــﻮرد ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻓﺎرغ ‪-‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷــﺪ و ﺗــﺎ ‪ ۲۰۰۴‬در ﺑــﺎﻧــﮏ ﮔﻠﺪﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﮐﺲ ﮐﺎر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫او در آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش آﮐﺸﺎﺗﺎ ﻣﻮرﺗﯽ آﺷﻨﺎ‬‫ﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎردر ﻫﻨﺪی و از ﻣﻮﺳﺴﺎن‬ ‫ﻳﮑﯽ از ﻏﻮل ﻫﺎی دﻧﻴﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻧﻬﺎ دو دﺧﺘﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻧﺎک از اﻋﻼم ﺛﺮوت ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﺮد اﻣﺎ‬‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮑﺪار در ﺑﻴﺴﺖ و اﻧﺪی ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺒﻞ از‬ ‫ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎردر ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫او ﺑ ــﻪ ﻋ ـﻨ ــﻮان ﺛــﺮوﺗـﻤـﻨــﺪ ﺗــﺮﻳــﻦ ﻧـﺨـﺴــﺖ وزﻳ ــﺮ‬‫ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ از ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻧﺪی ﺗﺎﻳﻤﺰ او را در رده ‪ ۲۲۲‬اﻣﲔ‬ ‫ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ‪ ۲۰۲۲‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ارزش ﺛﺮوت او و ﻫﻤﺴﺮش ‪ ۷۵۰‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﻳﺸﯽ ﺳﻮﻧﺎک ‪ ۴۲‬ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻮان ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺨﺴﺖ‬‫وزﻳﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﺑﻴﺶ از ‪ ۲۰۰‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﻫﻨﺪو اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣ ــﻮر ﻣﺎﻟﯽ رﻳﺸﯽ ﺳــﻮﻧــﺎک و ﺧــﺎﻧــﻮاده اش و‬‫وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﻫﻤﺴﺮش ﺳــﺎل ‪ ۲۰۲۲‬زﻳﺮ‬ ‫‪30‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ذره ﺑﲔ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫او در ‪ ۲۰۱۵‬ﺑﺮای اوﻟﲔ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺎرﳌﺎن راه ﻳﺎﻓﺖ‬‫و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ‬ ‫اروﭘﺎ در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ‪ ۲۰۱۶‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود‪.‬‬ ‫رﻳﺸﯽ ﺳﻮﻧﺎک در دوره ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی ﺑﻮرﻳﺲ‬‫ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داری در ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳ ــﻮﻧ ــﺎک در ﭼـﻨــﺪ ﻫـﻔـﺘــﻪ ﻧـﺨـﺴــﺖ ﺷ ـﻴــﻮع ﻫﻤﻪ‬‫ﮔﻴﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده از‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎر ﺑﻴﮑﺎر ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬ ‫ﺷﺪه در دوره ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر رﻳﺸﯽ ﺳﻮﻧﺎک ﺑﺎ رﺳﻮاﻳﯽ ﭘﺎرﺗﯽ ﮔﻴﺖ‬‫ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺷﺪ زﻳﺮ‬ ‫ﺳﻮال رﻓﺖ اﻣﺎ او ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﲔ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻧﺎک در ﮐﻤﭙﲔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬‫روی ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫وﺧﻴﻢ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اش ﺑﺮای‬ ‫ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﻮﻧــﺎک ﭘﻴﺸﺘﺮ اﻋ ــﻼم ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺑ ــﺮای اﺻــﻼح‬‫ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻴﻖ و اﺗﺤﺎد ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی اﺳﺖ‪.‬‬


‫ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن« ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣ ـﻘــﺎﻣــﺎت ﻗ ـﻀــﺎﻳــﯽ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮری اﺳ ــﻼﻣ ــﯽ ﻫـﻤـﭽـﻨــﲔ ﺑـ ــﺮای ﻣﺠﺘﺒﯽ‬ ‫ﻣﻴﺮﺗﻬﻤﺎﺳﺐ و ﻣﺠﻴﺪ ﺑــﺮزﮔــﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮان اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‬ ‫»ﺗﻔﻨﮕﺖ را زﻣــﲔ ﺑ ـﮕــﺬار«‪» ،‬اﺣ ـﮑــﺎم ﺗﺤﻘﻴﺮی« ﺑــﻪ ﺷــﺮط ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫درﺑ ــﺎره ادب و آﺳﻴﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ در‬ ‫ﻣــﻮرد ﺷـﻬــﺪای اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻨﻊ ﺣﻀﻮر ﻣـﺠــﺎزی و ﻏﻴﺮﻣﺠﺎزی در‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻧﻴﮏ ﻳﻮﺳﻔﯽ ﺗﺪوﻳﻨﮕﺮ و ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ‬ ‫وﻳﺪﻳﻮﻳﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد‬ ‫در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ ۲۴‬ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ورود ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫دوﺳﺘﺶ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﮔﺰارش ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»در ‪ ۳۸‬روز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻫﺰاران‬ ‫ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖﮐﻢ ‪ ۳۲۰‬ﮐﻮدک زﻳﺮ ‪ ۱۸‬ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی‬ ‫اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎ روز‬ ‫‪ ۲۸‬ﻣﻬﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ‪ ۶‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻴﺎن وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ادﻋﺎ‬ ‫ﮐﺮده ﮐﻪ در اﻳﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺮض دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪه! آﻧﻬﺎ‬ ‫ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ آﺷﻮﺑﮕﺮ و ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ!‬ ‫در ﻣﻴﺎن ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر زﻧﺎن در اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت‪ ،‬ﺣﻀﻮر‬ ‫اﻟﻨﺎز رﮐﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺻﺨﺮهﻧﻮرد اﻳﺮاﻧﯽ در ﻓﻴﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۳‬ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن از او اﺳﺘﻘﺒﺎل‬

‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ او در ﻣﻴﺎن ﺧﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در‬ ‫ﻓﺮودﮔﺎه » اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ« ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻓﺮودﮔﺎه را ﺗﺮک ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺪا از ﺧﺎﻧﻮادهاش‪ ،‬در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه او در اﺧﺘﻴﺎرش ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ وﻳﺪﺋﻮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﺘﻪ‬ ‫ﺷــﺪﮔــﺎن ﺟﻨﮓ اﻳ ــﺮان و ﻋ ــﺮاق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪه ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﺮاﺣــﺖ اﻋــﻼم‬ ‫ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﺮاﻧـﺠــﺎم در روز ﺷﻨﺒﻪ ‪ ۲۲‬اﮐﺘﺒﺮ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﯽ ﺑــﺰرﮔــﯽ در ﺑﺮﻟﲔ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ‬ ‫دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر ﺳﺮدادﻧﺪ و ﻳﺎد ﺗﮏﺗﮏ ﺟﺎنﻫﺎی ﻋﺰﻳﺰی ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺧﻴﺰش‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮد اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات‬ ‫ﻣﺮدم آﳌﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺧــﺎﻣـﻨــﻪای‪ ،‬رﻫﺒﺮ ‪ ۸۳‬ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳــﻼﻣــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ »ﺟﺰﻳﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن« ﺣﻮادث اﺧﻴﺮ و اﻳﻦ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت‪ ،‬ﮐﺎر آﻣﺮﻳﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و‬ ‫»ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﺗﺠﺰﻳﻪﻃﻠﺒﺎن و ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺎواﮐﯽﻫﺎ«‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ روﺳﻴﻪ‬ ‫ﭘﻬﭙﺎد ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫و ﺳﺨﻨﮕﻮی او ﻣﺮﺗﺒﴼ ﻓﺮوش ﭘﻬﭙﺎد ﺑﻪ روﺳﻴﻪ را ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﻫﻤﲔ رو ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬آﳌﺎن و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ ‪ ۲۹‬ﻣﻬﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده روﺳﻴﻪ از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اوﮐﺮاﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﯽ‬ ‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج‬ ‫ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫در ﺷﻴﻠﯽ در‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ از‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻳﺮان‬ ‫اداﻣﻪ دارد‬


‫ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻪ ﻳﮏ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﺷﺎﻫﲔ‬ ‫ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻳﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﮐﻼس دوازدﻫﻢ‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﮐﺸﻴﺪن ﻣﻮﻫﺎی ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز و زدن دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ او را‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻴﻎ و ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽﮐﺸﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در وﻳﺪﻳﻮی دﻳﮕﺮی دﺧﺘﺮان داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﮏ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫در ‪ ۲۵‬ﻣـﻬــﺮ ﻫـﻨـﮕــﺎم ﺷ ــﺮوع ﺳـﺨـﻨــﺮاﻧــﯽ ﻳــﮏ آﺧــﻮﻧــﺪ‪ ،‬ﺑــﻪ ﺻــﻮرت‬ ‫دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ از ‪ ۱۹‬ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ رﺑﻮدن داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻗﺘﻞ‬ ‫ﻳﮑﯽ از آﻧﺎن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎن‪ ،‬ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ »ﺷﺎﻫﺪ« در اردﺑﻴﻞ ﻫﺠﻮم‬ ‫ﺑﺮدﻧﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری و‬ ‫ﺑﺪون اﻃﻼع و رﺿﺎﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﲔ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻮرش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﺳﺮا‬ ‫ﭘﻨﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ و وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﻳﻦ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ را »ﺧﻮدﮐﺸﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮد‪ .‬ﭘﺲ‬ ‫از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﱳ اﺳﺮا ﭘﻨﺎﻫﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در‬ ‫اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮوری ‪ ۱۴‬ﺳﺎﻟﻪ و ﺳﺘﺎره ﺗﺎﺟﻴﮏ‬ ‫‪ ۱۷‬ﺳﺎﻟﻪ دو ﻧﻮﺟﻮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﻴﺮ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﲔ ارﺗﺒﺎط‪ ،‬ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن‬ ‫اﻳــﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪای روزﻫ ــﺎی‪ ۲۹ ،۲۸‬و ‪ ۳۰‬ﻣﻬﺮ را ﺑﻪ ﻳﺎد‬ ‫ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎ‪» ،‬ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ« و روزﻫﺎی اول و دوم‬ ‫آﺑﺎن را روزﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎب و »ﺗﺤﺼﻦ« ‪#‬ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮد‪.‬‬

‫آﺗﺶ ﺳﻮزی در زﻧﺪان اوﻳﻦ‬ ‫در ﻣـﻴــﺎن ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﮐــﻮدﮐــﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷــﺪه در‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﺗﺶﺳﻮزی زﻧﺪان اوﻳﻦ و ﺑﻪ رﮔﺒﺎر‬ ‫ﺑﺴﱳ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺖ در ‪ ۲۴‬ﻣﻬﺮﻧﻴﺰ ﻧﻪ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرج اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﲔ ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ ‪۴‬زﻧﺪان اوﻳﻦ ارﺳﺎل ﮐﺮد‬ ‫ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺷﻮرش در اوﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﺑﻨﺪ‪۴‬‬ ‫را روﺷﻦ ﮐﺮده و از آن ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎز اﺷﮏ آور در ﮐﻞ اﺗﺎقﻫﺎ ﭘﺨﺶ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎری از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ‬ ‫و دود ﻧﺎﺷﯽ از آﺗــﺶ ﺳــﻮزی و ﭘــﺮﺗــﺎب ﮔــﺎز اﺷ ــﮏآور ﺑــﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫درﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺪف ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه وﻟﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ‪ ۷۰‬ﺗﺎ ‪ ۸۰‬زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﻣﻴﺪاﻧﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢﻣﻴﻬﻦ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ‬ ‫از ﻳﮑﯽ از آﺗﺶﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺪان اوﻳﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻣﺎ ‪۸‬‬ ‫ﺟﻨﺎزه ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻳﻢ‪ .‬اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ‪.‬‬ ‫آﻧﻘﺪر اﺷﮏآور زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻴﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﺷﺪﻳﻢ«‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶﺳﻮزی ‪ ۱۷‬ﻣﻬﺮﻣﺎه در زﻧﺪان ﻻﮐﺎن رﺷﺖ‬ ‫رخ داد ﻓــﺎﺟـﻌــﻪای ﮐــﻪ ﻫـﻨــﻮز اﺑـﻌــﺎد و دﻟـﻴــﻞ آن‪ ،‬ﺗـﻌــﺪاد و اﺳﺎﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن‪ ،‬ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮕﻴﺮو ﺑﺒﻨﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫در ﭘـ ــﯽ اﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﻪ ﭘ ــﺰﺷـ ـﮑ ــﯽ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺖ ﺑـ ــﻪ ﺟ ــﺎﺑ ـﺠ ــﺎﻳ ــﯽ‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﴼ ﺑﺪون‬ ‫ﭘﻼک‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺸﺎی‬ ‫ﻫــﻮﻳــﺖ ﻣـﺠــﺮوﺣــﺎن اﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت ﺑــﻪ ﻧـﻬــﺎدﻫــﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ‬

‫‪28‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﺗﺪاوم درﮔﻴﺮی‬ ‫ﺑﲔ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران‬


‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر‪ ،‬دوﺑﺎره اﻋﺘﺮاﺿﺎت‬ ‫را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ‬ ‫ﺧﺎﻣﻨﻪای« در زاﻫ ــﺪان؛ دﺳﺖﮐﻢ ‪ ۵۷‬ﻣﻌﺘﺮض ﺑــﺎزداﺷــﺖ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶﺗﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت‪ ،‬ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧـﻤــﺎزﮔــﺰاران در‬ ‫زاﻫ ــﺪان ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﮐﻤﭙﲔ ﻓﻌﺎﻟﲔ ﺑـﻠــﻮچ« دﺳــﺖﮐــﻢ ‪ ۹۳‬ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ‬ ‫داد و ﺷﻤﺎری از اﻳــﻦ اﻓــﺮاد‪ ،‬روزﻫ ــﺎی ﺑﻌﺪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎن‬ ‫ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ‬ ‫زاﻫﺪان‪ ،‬در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ‪ ۲۹‬ﻣﻬﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای‪ ،‬رﻫﺒﺮ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در زاﻫﺪان‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳـﻨـﻨــﺪج ﻧـﻴــﺰ ﻫـﻤـﭽـﻨــﺎن ﮐــﺎﻧــﻮن اﻋ ـﺘــﺮاﺿــﺎت ﻣــﺮدﻣــﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺸﲔ اﺳﺖ‪ .‬از اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ ۲۷‬ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫از ﮐﺴﺒﻪ و ﺑﺎزارﻳﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻳﻮاﻧﺪره و ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﮐﺮدﺳﺘﺎن‪،‬‬ ‫از ﺣـﻤـﻠــﻪ ﻧ ـﻴــﺮوﻫــﺎی ﺿــﺪ ﺷ ــﻮرش و ﻟـﺒــﺎس ﺷـﺨـﺼــﯽ ﺑــﻪ ﺗﺠﻤﻊ‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻨﻨﺪج‪ ،‬دﻫﮕﻼن و ﮐﺎﻣﻴﺎران ﺧﺒﺮ داده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫اﻋ ـﺘ ـﺼــﺎﺑــﺎت ﺳ ــﺮاﺳ ــﺮی در ﻧ ـﻘــﺎط ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻳ ـ ــﺮان روز ﺑ ــﻪ روز‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﻴﺶ از‬ ‫‪۲۵۰‬ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی‬ ‫از اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺴﺒﻪ و ﺑﺎزارﻳﺎن در ﺳﻘﺰ‪ ،‬ﻣﺮﻳﻮان‪ ،‬ﺳﻨﻨﺪج و ﺑﻮﮐﺎن‬ ‫ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﲔ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔــﺎز ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ و ﮐﻨﮕﺎن ﻓﻀﺎی ﺳﺮﮐﻮب‬ ‫ﺷﺪﻳﺪی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪاوم اﻋﺘﺼﺎب ﺷﻤﺎری‬ ‫از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻴﻮن داران و ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫‪27‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ‪ ،‬ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و آﺑﺎدان‬ ‫و ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺷﺎدﮔﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﮑﻼتﺳﺎزی »آﻳﺪﻳﻦ« دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﻴﺪهاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮑﻼتﺳﺎزی »داداش« ﺑﺮادر )آﻳﺪﻳﻦ(‬ ‫در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻴﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد وﻋﺪه‬ ‫ﭘﺎداش‪ ،‬ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﯽ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ‪ ،‬داﻧﺶآﻣﻮزان‪ ،‬ﻫﻢﭘﺎی ﻃﻴﻒﻫﺎی‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺧﺮوﺷﯽ از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﻣــﺪارس‪ ،‬ﺿﺮب و ﺟﺮح‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫و ﭘــﺮوﻧــﺪهﺳــﺎزی ﺑــﺮای آﻧﻬﺎ ﺑــﻮدهاﺳــﺖ و ﺑﺠﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫اﻧﮑﺎر‪ ،‬ﺳﻨﺎرﻳﻮﺳﺎزی‪ ،‬اﻋﺘﺮافﮔﻴﺮی اﺟـﺒــﺎری‪ ،‬ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ و‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ روی آوردﻧــﺪ و ﻋﻠﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷــﺪن داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان ﻣﻌﺘﺮض را ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎدرزاد‪ ،‬ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ‬ ‫ﺳﮓ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣــﺎﻣــﻮران اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻣﺪارس ﻫﺠﻮم ﺑﺮده و ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ دﺳﺖﮐﻢ ‪ ۲۰۰‬داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﻘﻂ در‬ ‫ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺰارشﻫﺎ از ﻣﻬﺎﺑﺎد و اﺻﻔﻬﺎن از ﻳﻮرش‬ ‫ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس و ﺑﺎزداﺷﺖ دهﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮز در اﻳﻦ‬ ‫دو ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫وﻳﺪﺋﻮﻳﯽ از ﻳﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﺑﻮﮐﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ ورود ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻳﮕﺎن وﻳﮋه را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻳﮏ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬در ﻣﺪرﺳﻪ را‬ ‫ﻗﻔﻞ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘﯽ ‪ ۲۹‬ﺗﻦ از اﻳﻦ دﺧﺘﺮان‬ ‫را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺤﻮﻳﻞ داد‪.‬‬


‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‬

‫آﻓﺘﺎب اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻏﺮوب ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ‪ :‬واﺷﻨﮕﱳ‬ ‫آﻓـﺘــﺎب اﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣ ــﺮدم اﻳ ــﺮان‪ ،‬ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐــﻪ ﭘــﺲ از‬ ‫ﻗﺘﻞ ﻣﻬﺴﺎ )ژﻳـﻨــﺎ( اﻣﻴﻨﯽ ﺑــﺎ ﺷﻌﺎر »زن‪ ،‬زﻧــﺪﮔــﯽ‪ ،‬آزادی« آﻏــﺎز‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬وارد دوﻣﲔ ﻣﺎه ﺧﻮد ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﻏﺮوب ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ‬ ‫ﺧﻴﺰش ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ و ﻗﻄﻌﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در‬ ‫ﻣﻴﺎن ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣــﺎه ﺧــﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﻳﯽ‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از ﭘﺮداﻣﻨﻪﺗﺮﻳﻦ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی‬ ‫ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎزی ﻓﻴﻨﺎل ﺑﲔ ﻣﺮدم و‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ویﭘﯽانﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﺑــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺳﯽانان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺎﻣﺎت آﮔﺎه ﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮای‬ ‫اراﺋــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣــﺎﻫــﻮارهای اﺳﺘﺎرﻟﻴﻨﮏ در اﻳــﺮان ﺑﺎ اﻳــﻼن ﻣﺎﺳﮏ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﻴﺲاﻳﮑﺲ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ دﻧـﺒــﺎل ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑــﲔ اﳌﻠﻠﯽ از اﻳــﻦ ﺧﻴﺰش ﺳــﺮاﺳــﺮی‪ ،‬ﺟﻮ‬ ‫ﺑــﺎﻳــﺪن رﺋـﻴــﺲ ﺟـﻤـﻬــﻮر آﻣــﺮﻳـﮑــﺎ ‪ ۱۷‬اﮐـﺘـﺒــﺮ اﻋ ـﺘــﺮاض اﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺎن را‬ ‫»ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ‬

‫ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﺮان‬ ‫رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم«‪.‬‬ ‫در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ‪ ،‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ‬ ‫و ﺗﻈﺎﻫﺮات‪ ،‬ﻣــﺪارس‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫در ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ﮐﺮج‪ ،‬ﻳﺰد‪ ،‬ﻣﺸﻬﺪ‪ ،‬ﺗﺒﺮﻳﺰ‪ ،‬اردﺑﻴﻞ‪ ،‬ﺟﺎده‬ ‫ﺳﺎوه‪ ،‬ﺳﻠﻄﺎنآﺑﺎد‪ ،‬ﺳﺎری‪ ،‬ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ‪ ،‬اراک‪ ،‬اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬رﺷﺖ‪ ،‬اﻫﻮاز‪،‬‬ ‫ﺷﻴﺮاز‪ ،‬ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس‪ ،‬ﺳﻨﻨﺪج‪ ،‬ﺳﻘﺰ‪ ،‬ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪ ،‬دﻳﻮاﻧﺪره‪ ،‬دﻫﮕﻼن‪،‬‬ ‫ﮐﺎﻣﻴﺎران‪ ،‬ﺑﻮﮐﺎن و ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣــﺪت‪ ،‬ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎرﻣﮏ‪ ،‬ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس‪ ،‬ﺳﺘﺎرﺧﺎن‪ ،‬ﺷﻬﺮک اﮐﺒﺎﺗﺎن‪ ،‬ﺷﻬﺮک‬ ‫ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی )ﭼﻴﺘﮕﺮ(‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب‪ ،‬ﻻﻟﻪ زار‪ ،‬ﺑﺎغ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر‪،‬‬ ‫ﻧﺎزی آﺑﺎد‪ ،‬ﻣﻴﺪان ﺷﻮش؛ ﺑﺎزار ﺑﻠﻮرﻓﺮوﺷﺎن و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﯽ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ‪ ،‬رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪ ،‬ﻳﺎﺳﻮج‪ ،‬ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﻫﻤﺪان‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران و‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ آزاد ﮐﺮج و ﻳﺎﺳﻮج داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض‬

‫ﺟﺎده ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ‬ ‫آراﻣﺴﺘﺎن اﻳﭽﯽ در‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﻠﻢ ﻣﻬﺴﺎ‬ ‫اﻣﻴﻨﯽ )‪ ۲۶‬اﮐﺘﺒﺮ(‬

‫‪26‬‬

‫‪01/11/2022‬‬


‫ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﻪ‬

‫از در دﺷﻤﻨﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ وارد ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ‬ ‫وﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﺪ‪ .‬ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ درﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪ ﭼﻮن دو‬ ‫ﻃﺮف ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ«‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن درﺑــﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔــﺮوه ﻗــﻮات ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ‬ ‫»درﺑ ــﺎره ﺑﺨﺶ اﻧــﺮژی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﻴﻞ‬ ‫ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﻇﺎﻳﻒ وزارت اﻧﺮژی را دادﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎﺟﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺎن ‪ ۴۰‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺸﻮر داﺷﺖ‪ .‬ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺎﻣﲔ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث‬ ‫دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق را داد اﻣﺎ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﮐﻮﻳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ اﻳﻦ ﭘﺮوژه را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮد اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ اﺟﺮا ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﭼﻮن‬ ‫او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﻮﻳﺘﯽ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ‬ ‫ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ و ﭘﺎرﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎزی و ﭘﺮوژه را ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﻮﻳﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺮاﻳﯽ ﻳﮏ ﻧﻬﺎد ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ«‪.‬‬ ‫او در اداﻣﻪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ »اﻳﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف ﺑﻮد‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻼ‬ ‫ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای رده ﻫﺎی وزارﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻏﻴﺮ ﺧــﻮدی )ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب‬ ‫آزاد ﻣﻠﯽ( را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و روﻳﮑﺮد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺳﺎﻻری و ﺣﺰب‬ ‫ﺳــﺎﻻری را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درﺑــﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺧﺘﻼف‬ ‫داﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﻋﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫داﻣــﺎدش ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺶ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﻋﻮن ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﻫﺪف‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ در اﻓﺘﺎد و ﺣﺘﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻮاده و‬ ‫دﺧﺘﺮان و داﻣﺎدﻫﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪ«‪.‬‬ ‫او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ »ﻣﺸﮑﻞ اﺻـﻠــﯽ ﭘــﺮزﻳــﺪﻧــﺖ ﻋــﻮن اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ او از‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اول روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ‬ ‫ﭼــﻮن دﻏــﺪﻏــﻪ اﺻـﻠــﯽ او ﮔ ـﻤــﺎردن ﺟـﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ در ﭘﺴﺖ رﻳﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟـﻤـﻬــﻮری ﺑــﻮد اﻣــﺎ رﻓـﺘــﺎرﻫــﺎﻳــﺶ اﺷـﺘـﺒــﺎه ﺑ ــﻮد‪ .‬او ﻣــﯽ ﺧــﻮاﺳــﺖ ﻫﻤﻪ‬

‫‪25‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﺗﻤﺎم دوران رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری او ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رﺳﻴﺪﻳﻢ«‪.‬‬ ‫واﮔﺮاﻳﯽ ﺑﲔ ﺣﺮﻳﺮی و ﺑﺎﺳﻴﻞ‬ ‫ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﺷﻮد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »اﳌﺠﻠﻪ« ﮔﻔﺖ »واﮔﺮاﻳﯽ ﺑﲔ ﺳﻌﺪ ﺣﺮﻳﺮی و ﺟﺒﺮان‬ ‫ﺑﺎﺳﻴﻞ از ﻫﻤﺎن اواﻳﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮوه‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﯽ ﭘﺴﺖ وزارﺗﯽ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬او ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻗﻮات دﺷﻤﻨﯽ‬ ‫داﺷﺖ و زﻳﺮ ﺑﺎر اﻋﻄﺎی ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻳﺎ رده ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺑﻪ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺮاب را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﲔ ﺑﺤﺚ و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﱳ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﭘﺲ از ﻗﻴﺎم اﮐﺘﺒﺮ در ‪ ۲۰۱۹‬ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد«‪.‬‬ ‫او اﻓﺰود »ﺗﻮاﻓﻖ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و رﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد‪ .‬او‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﮕﻴﺮد«‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد »ﻫﻤﲔ ﮔﻔﺘﻤﺎن و رﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح ﺳﻴﺪر ﺷﺪ و ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫اﻓﺘﺎد‪ .‬دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﺳﻴﻞ در دوره ﺗﺼﺪی وزارت‬ ‫ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ واﮔﺮاﻳﯽ ﺑﲔ ﻟﺒﻨﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ و‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی را ﺑﻪ رﻳﺸﺨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«‪.‬‬ ‫او در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد »ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﮐﺶ ﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺮﻗﻪ‬ ‫ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﺮاﻳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻣﻠﯽ را‬ ‫از ﺑﲔ ﺑﺮد‪ .‬اﻋﺘﻤﺎد ﺑﲔ ﺣﺮﻳﺮی و ﺑﺎﺳﻴﻞ از ‪ ۲۰۱۸‬ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﲔ رﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﺎم ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﻳﺮی ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺷﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ در دوﻟﺖ‬ ‫رﻫﺎ ﺷﻮد و ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ از ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺪرت ﺣﺬف ﻧﺸﻮد ﮐﺸﻮر را‬ ‫ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪ«‪.‬‬ ‫او در ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻔﺖ »ﺷﺎﻳﺪ ﺣﻀﻮر ﻋﻮن و ﺑﺎﺳﻴﻞ در ﻗــﺪرت ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫اﺗﻔﺎق در ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ«‪.‬‬


‫ای ﺑــﺮای ﻳﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﻳﯽ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«‪.‬‬ ‫او ﻳﺎدآور ﺷﺪ »ﻣﺎ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن دﺳﺘﮑﻢ در ﻧﻴﻤﻪ راه‬ ‫از روﺷــﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺑــﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن را اﺣﻴﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﺧﻮاﻫﺎن‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ او ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ده ﺑﻨﺪی درﺑﺎره ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫داﺷﺘﻴﻢ و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﺑﻨﻮد اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫وﺿﻊ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﺎل و روز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮد«‪.‬‬ ‫ﺑﲔ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ‬ ‫ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن درﺑﺎره وﻗﺎﻳﻊ آن دوره اﻓﺰود »دﮐﺘﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای ﮔﺮوه‬ ‫‪ ۱۴‬ﻣﺎرس ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﺮﻳﺎن‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و ﺣــﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﺴﺖ ﺗﺮﻗﯽ ﺧــﻮاه در ﺟﻠﺴﻪ رای ﮔﻴﺮی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺠﻊ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺘﺎن زدن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮوﻫﯽ را ﻧﺪارم اﻣﺎ ﻋﺪه ای در‬ ‫ﭘﺎرﻳﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎره ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮری ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺣﺮﻳﺮی از ﻧﺎﻣﺰدی ﻓﺮﻧﺠﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺣﻖ دارد از ﻧﺎﻣﺰد دﻟﺨﻮاﻫﺶ ﻫﻮاداری ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﺮﻧﺠﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮد او از ﻣﺘﺤﺪان رژﻳﻢ ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻮد و در اردوﮔﺎه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫ﻗﺮار داﺷﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺒﻮد‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﲔ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﻳﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ‪ .‬ﻓﺮﻧﺠﻴﻪ و ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ داﺷﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺑﻮد‪ .‬ﭘﺲ از او‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻳﻢ‪ .‬ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ از ﻓﺮدی‬

‫ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﻓﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ از‬ ‫ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﻃﺎﺋﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﭼﻬﺮه ﻣﺤﺒﻮب در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ از او‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و اﺗﺤﺎد و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﮔﺮوه ﻗﻮات‬ ‫و ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در آن زﻣﺎن ﺿﺮوری ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺎ در آن دوره رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ و اﻳﻦ ﭘﺴﺖ دﭼﺎر ﺧﻼ‬ ‫ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﮔﺮوه ﻗﻮات از ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮری ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ«‪.‬‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪ‬ ‫دﮐﺘﺮ رﻳﺸﺎر ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن درﺑــﺎره دﻻﻳــﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮری از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺮ ﻳﮏ ﺳﻘﻒ ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫و رﻓﺘﺎر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در ﻣﻮرد‬ ‫ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﻋﻮن و ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻣﻠﯽ در دوره ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و اداره ﻧﻬﺎدﻫﺎی‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻓﺘﺎد«‪.‬‬ ‫او اﻓﺰود »ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺮاب روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺴﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﲔ ﮔﺮوه ﻗﻮات و ﺟﺮﻳﺎن‬ ‫آزاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اول ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻣﻠﯽ اﺧﺘﻼف‬ ‫ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﻢ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺮاب را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد وزﻳﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮات و ﺟﺮﻳﺎن‬ ‫آزاد ﻣﻠﯽ و ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳــﺮ ﮐﻪ ﻗﻮاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ‬ ‫ﻧـﺸــﺪ‪ .‬ﻣــﺎ درﺑ ــﺎره وزارت ﻫــﺎی ﮐﻠﻴﺪی ﺑﺤﺚ ﻧـﮑــﺮدﻳــﻢ ﭼــﻮن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺑﻮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻠﻴﺪی و ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﺧﺘﻼﻓﺎت درﺑﺎره‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره اﻣﻮر و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﯽ ﻫﺎ و ﻧﻴﻤﯽ از اﺣﺰاب ﺷﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻴﻪ‬ ‫ﺑﺮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ درزی‬ ‫ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ داﻣﺎد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ‬

‫‪24‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻟﺒﻨﺎن و‬ ‫داﻣﺎدش ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ‬


‫ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫اﻳﻨﮑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻠﯽ آزاد و ﮔﺮوه ﻗﻮات از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻠﯽ آزاد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا اﺋﺘﻼف ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻠﯽ آزاد و ﺟﺮﻳﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و اﻟﻘﻮات ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد؟‬ ‫»اﳌﺠﻠﻪ« اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﻗﻮات و ﺟﺮﻳﺎن‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﻪ وﻗﺎﻳﻊ آن دوران را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در زﻳﺮ ﻣﯽ آﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن‪ :‬وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻮن رای دادﻳﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد‬ ‫دﮐﺘﺮ رﻳﺸﺎر ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن وزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﺰب‬ ‫ﻗﻮات ﻟﺒﻨﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »اﳌﺠﻠﻪ« درﺑﺎره دﻻﻳﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﺰب ﻗﻮات از‬ ‫ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﺑﺮای رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در آن زﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ‬ ‫»ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ روﻳﺪادﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آن زﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اوﺿﺎع ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد«‪.‬‬

‫او در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد »ﺿﻤﻨﺎ آن‬ ‫زﻣﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﳊﻪ‬ ‫و آﺷﺘﯽ ﺑﲔ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻳﻢ‬ ‫ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آﺷﺘﯽ و‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن اﻓــﺰود »ﻣﻴﺸﻞ ﻋــﻮن در آن زﻣــﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و‬ ‫اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻴﺤﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده‬ ‫و رﻫﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮب و اول ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ‪ .‬او ﮐﻪ در ‪۲۰۰۵‬‬ ‫از ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و از او ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫و ﺣﺘﯽ رﻫﺒﺮ وﻗﺖ ﻣﺎروﻧﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻌﺪ از‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﻮﭘﻮﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر از ‪۱۹۸۸‬‬ ‫ﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را وادار ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد«‪.‬‬ ‫او در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد »ﺿﻤﻨﺎ آن زﻣﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ‬ ‫و آﺷﺘﯽ ﺑﲔ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻳﻢ‬ ‫ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آﺷﺘﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺎور داﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎ دارﻳﻢ از ﻳﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﻋﺒﺮﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻓﺮاﮔﻴﺮ زﻣﲔ ﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎور ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درد و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ای‬ ‫ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﲔ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﻴﺤﯽ از ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و‬ ‫در ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻌﻴﺪ و زﻧﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺰب ﻗﻮات ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و‬ ‫ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺳﻮرﻳﻪ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺸﺎن ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻳﮑﻪ ﺗﺎز ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی وزارﺗﯽ و ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳــﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره‬ ‫رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮدد‪ .‬اﮐﺜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﯽ در دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻫﺒﺮان و ﭼﻬﺮه‬ ‫ﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮ وزﻳــﺮان در اﻳﻦ‬ ‫دوره ﺑﻪ ﺳﺮان و ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﯽ و ﺷﻴﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﻣﻘﺪﻣﻪ‬


‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‬

‫ﭘﺎﻳﺎن دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن در ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫روزﮔﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ؟‬ ‫ﺑﲑوت‪ :‬ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﻃﻮر‬ ‫دوران رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﻳﮑﯽ از دوره ﻫﺎی دﺷﻮار در‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬او ‪ ۱۳‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ ۱۹۹۰‬ﮐﻪ رﺋﻴﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ﭘﺲ از ﭘﺮواز ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﺟﻨﮕﻨﺪه ﺳﻮﺧﻮی ارﺗﺶ ﺳﻮرﻳﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﺎخ ﺑﻌﺒﺪا و ﺗﻼش ﭼﻨﺪ ﻳﮕﺎن ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن و ارﺗﺶ ﺳﻮرﻳﻪ‬ ‫ﺑ ــﺮای ﺗـﺼــﺮف ﮐــﺎخ رﻳــﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻓ ــﺮار زد و ﺑــﻪ ﻣﻘﺮ‬ ‫ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﻴﺮوت رﻓﺖ و ﻳﺎزده ﻣﺎه ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد‬ ‫ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﭘﺎرﻳﺲ داد و در‬ ‫دوره اﻗﺎﻣﺘﺶ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ زد‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن رﻫﺒﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻠﯽ آزاد ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺳﻮرﻳﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻴﺮوت ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ رﻓﻴﻖ ﺣﺮﻳﺮی ‪ ۱۴‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪ ۲۰۰۵‬ﺗﺮور ﺷﺪ و اﻧﻘﻼب ﺳﺪر آﻏﺎز‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪ و ارﺗﺶ ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﻳﯽ در ‪ ۲۷‬آورﻳﻞ ‪ ۲۰۰۵‬از ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ‪ ۷‬ﻣﻪ ‪ ۲۰۰۵‬ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺋﺘﻼف ‪ ۸‬ﻣﺎرس ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﻫﻮاداراﻧﺶ را در‬ ‫ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد از اﺋﺘﻼف ‪ ۱۴‬ﻣﺎرس ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺰب‬ ‫اﻟﻠﻪ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺣﺮﻳﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ روﻳــﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺑﻌﺒﺪا ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن و ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن در ﺑﻬﺎر ‪۲۰۰۶‬‬ ‫ﺗﻮاﻓﻘﯽ در ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻣﺎرﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ درﺑﺎره ﺳﺎز وﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮔﺮوه‬ ‫اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻠﯽ آزاد ﮐﻪ آن‬ ‫زﻣﺎن ﺧﻮد ﻋﻮن رﺋﻴﺲ آن ﺑﻮد ﻳﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺋﺘﻼف‬ ‫‪ ۸‬ﻣﺎرس ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ رﻗﻴﺐ ﺳﺮﺳﺨﺖ‬ ‫ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺟﻠﺴﺎت ﭘﻴﺎﭘﯽ ﺑﲔ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دو ﻃﺮف ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫اﻳﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ دو ﻃﺮف ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻌﺮاب‬

‫)ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺮاب( ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ و دﺷﻤﻨﯽ و ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﲔ ﺟﺮﻳﺎن‬ ‫آزاد ﻣﻠﯽ و ﮔﺮوه ﻗﻮات ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺎﻳﺎن دادﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﻌﺪ ﺣﺮﻳﺮی رﺋﻴﺲ‬ ‫وﻗﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ در ﭘﺎرﳌﺎن‬ ‫در ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن رای ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻼ ﭘﺴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﻳﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﭘﺲ‬ ‫از ﭘﺎﻳﺎن دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻴﺸﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن در ‪ ۲۴‬ﻣﻪ ‪ ۲۰۱۴‬ﻧﻤﯽ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮاﻓﻘﯽ‬ ‫ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن ‪ ۳۱‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ ۲۰۱۶‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻟﺒﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺷﺪ و ﺧﻼ ﭘﺴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ‪ ۲۹‬ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎرﳌﺎن ﻟﺒﻨﺎن در ﻃﻮل ‪ ۴۵‬ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ‬ ‫ﻧﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺋﺘﻼف ‪ ۸‬ﻣﺎرس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دو ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻄﺮح ﺑــﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ ۱۲۷ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻞ ﻋﻮن‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻮن ‪ ۸۳‬رای ﮐﺴﺐ ﮐﺮد اﻣﺎ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دو ﺳﻮم آرا را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ دوم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺮط ﭘﻴﺮوزی و ﺗﺼﺪی‬ ‫ﭘﺴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳــﺖ‪ .‬ﻋﻮن در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ‬ ‫‪ ۸۳‬رای ﺷﺪ‪ .‬دوران ﻋﻮﻧﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏــﺎز ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت‬ ‫ﻓ ــﺮاوان ﺑــﲔ ﻣﺘﺤﺪان ﺑــﺮ ﺳــﺮ آراﻳ ــﺶ دوﻟــﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗــﻮزﻳــﻊ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻠﯽ آزاد ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ اﺻﻞ ﻣﺼﺎدره‬ ‫دوران رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺸﮑﻴﻞ‬ ‫دوﻟﺖ اوﻟﲔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮان در‬

‫‪22‬‬

‫‪01/11/2022‬‬‫دﻳﺪ ﮔﺎه‬ ‫روﻳﺎروﻳﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻴﺪن ﻧﻈﺎم آﺧﻮﻧﺪی ﻣﺮد ﺳﺎﻻر و دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری در اﻳﺮان از ﺳﻮی زﻧﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﺮ روﻳﺪاد دﻳﮕﺮ در دﻧﻴﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺮﻗﻪ اﻳﻦ روﻳﺎروﻳﯽ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻳﺎ ﮐﺸﱳ ﻣﻬﺴﺎ اﻣﻴﻨﯽ دﺧﺘﺮ ‪ ۲۲‬ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ«‬ ‫ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﻪ و ﺷﺘﻢ ﮔﺸﺖ ارﺷــﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زده ﺷﺪ‪ .‬روﻳﺎروﻳﯽ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻏﻴﺮ‬ ‫رﺳﻤﯽ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر و دادن دﺳﺘﻮر‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﺮد‪.‬‬

‫اﻳﻠﯽ ﻓﻮاز‬

‫اﻳﻦ اوﻟﲔ ﺧﻴﺰش ﺳﺮاﺳﺮی در اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اوﻟﲔ ﺑﺎری ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب ﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮی و‬ ‫دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ »ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺴﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ« و ﻏﻴﺮه ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ‪ .‬اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫درﺑﺎره روﻳﺪادﻫﺎی ﺟﺎری در اﻳﺮان ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و در ﺣﺪ و اﻧﺪازه اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ روی زﻣﲔ‬ ‫در اﻳﺮان ﻧــﺪارد‪ .‬اﻳﻠﻮن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺎرﻟﻴﻨﮏ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﻓﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ ﺻﺮﻓﺎ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻏﻴﺮ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۲۰۰۹‬ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻘﻠﺐ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮدن ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﲔ ﻣﻴﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و‬ ‫ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻳﺪ اﻟﻠﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺻﻮل‬ ‫اﻧﻘﻼب را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان در آن زﻣﺎن ﺑﻪ دروغ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺟﺮﻗﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را زده اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎی ﺟﺎری در اﻳﺮان واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد‪ .‬ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﻳﺠﺎد‬ ‫ﻳﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ را در آﻏﺎز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻌﻴﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫از ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﮐﻒ دﺳﺘﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اوﺑﺎﻣﺎ ﭘﺲ‬ ‫از ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﺿﻤﻦ ﺧﻮدداری از اذﻋﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ »ﺟﻬﺎن ﻧﻈﺎره ﮔﺮ‬ ‫اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻓﺎرغ از ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺷﺪ«‪ .‬ﻣﺴﺎﻟﻪ روﺷﻦ و ﺳﺎده اﺳﺖ؛ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ‬ ‫در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻣﺸﻐﻮل اﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﻳﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﻳﻦ رژﻳﻢ در ﺣﺎل‬ ‫ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و دﺳﺘﮑﺎری در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﻠﻴﻨﮑﻦ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻠﻴﻨﮑﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺖ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارد و اﺟﺎزه اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺎﳌﺖ‬ ‫آﻣﻴﺰ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪن اﻗﺪام ﺟﺪی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از »زﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ« اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﺜﻼ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی اﻳﺮان در وﻳﻦ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رژﻳﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺬاﮐﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﲔ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ و آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ درﺑﺎره اﺣﻴﺎی ﺑﺮﺟﺎم در ﺳﺎﻳﻪ‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ اداﻣﻪ دارد‪ .‬دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺣﺎﮐﻢ در اﻳﺮان‬ ‫را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮده و ﻫﻨﻮز راﺑﺮت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ارﺷﺪ آﻣﺮﻳﮑﺎ روی رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫واﮐﻨﺶ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪن درﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ اوﮐﺮاﻳﻦ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪن اﻋﻼم ﮐﺮد »دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ارزش ‪ ۴۵۷.۵‬ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯽ ﻳﻒ اراﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن و دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪن درﺑﺎره اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﺎری در اﻳﺮان ﺻﺮﻓﺎ از رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺖ »ﺑﻪ‬ ‫ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻨﺪ« و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﺪام ﻫﺎی ‪ ۶۷‬را در ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻧﺸﲔ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺮگ دارد در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻧﻴﻮﻳﻮرک‬ ‫آزاداﻧﻪ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬ ‫زﻧﺎن و ﻣﺮدان در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽ رﺣﻢ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ‬ ‫در دوره رﻳﺎﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ اوﺑﺎﻣﺎ و ﺑﺎﻳﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻳﺮان در ﻗﻠﺐ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫*ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻣﺸﺎور رﺳﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬

‫‪20‬‬

‫‪01/11/2022‬‬


01/10/2022

15


‫ﺳﻮی اروﭘﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد واﺑﺴﺘﮕﯽ آﳌﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ‫اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻌﻮدی اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ در‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬ﺷﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬روﺳﻴﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻠﻴﺠﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ارزان ﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و‬ ‫ﭼﲔ ﺑﻔﺮوﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻠﻴﺠﯽ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ آﳌﺎن و اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻔﺮ ﺷﻮﻟﺘﺰ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ آﳌﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﻮدی در ﺷﺮاﻳﻄﯽ اﻧﺠﺎم‬‫ﺷــﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﻟﲔ ﺑﻪ اﻳــﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﮐﻪ ﺳﻌﻮدی و ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﻴﺠﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ در‬ ‫ﺣﻮزه اﻧﺮژی و ﻏﻴﺮه ﻣﺜﻞ اﻧﺮژی ﭘﺎک )ﻫﻴﺪروژن ﺳﺒﺰ( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼــﺮﺧــﺶ آﳌ ــﺎن ﺑــﻪ ﺳﻤﺖ ﺳـﻌــﻮدی در ﭘــﯽ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮔــﺎز و ﻧﻔﺖ‬‫روﺳ ـﻴــﻪ ﺗــﻮﺳــﻂ ﮐ ـﺸــﻮرﻫــﺎی اروﭘ ــﺎﻳ ــﯽ و آﻣــﺮﻳـﮑــﺎ ﭘــﺮرﻧــﮓ ﺗــﺮ و‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳــﺎﻳـﻤــﻮن اﻧـﮕـﻠــﺲ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑـﺨــﺶ ﺧــﺎورﻣـﻴــﺎﻧــﻪ ﻣــﻮﺳـﺴــﻪ ﮐــﻮﻧــﺮاد‬ ‫آدﻳﻨﺎور در ﺑﺮﻟﲔ ﮔﻔﺖ »ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﻳــﺎدی ﺑــﺮای ﺷﺮﮐﺎی ‪-‬ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮﻟﲔ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دوره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ دارﻳــﻢ و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﮑﻮ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ آﳌﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﻮدی ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ از‬‫ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﻴﻌﻬﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ آﳌــﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻌﻮدی و ﺷــﺮق و ﻏــﺮب ﺑﺎ ﺳ ـﻌــﻮدی و ﺷــﻮﻟـﺘــﺰ ﺻ ــﺪر اﻋـﻈــﻢ آﳌ ــﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اروﭘﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص آﳌﺎن داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻌﻮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‬ ‫اﻧــﺪاز ‪ ۲۰۳۰‬را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﻮﻳﻦ و اﺣــﺪاث ‪-‬دو ﻫﻴﺎت ارﺷﺪ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺪر اﻋﻈﻢ آﳌﺎن را‬ ‫اﺗﻮﺑﺎن و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی رﻳﻠﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﺳﻌﻮدی‬ ‫ﺑﺮای ﺷﺮاﮐﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﻏﻴﺮه داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارد‪.‬‬ ‫رواﺑــﻂ آﳌــﺎن و ﺳﻌﻮدی دﭼــﺎر ﺟﻬﺶ و ﺗﺤﻮل ﺷــﺪه و ﺷﺎﻫﺪ‬‫ﮔﺴﺘﺮش ﻫـﻤـﮑــﺎری در ﺣ ــﻮزه ﻫــﺎی اﻗـﺘـﺼــﺎد و اﻧ ــﺮژی و ﺑﻘﻴﻪ‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫رواﺑﻂ آﳌﺎن و ﺳﻌﻮدی در ﺣﻮزه اﻧﺮژی و اﻗﺘﺼﺎد دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد‪.‬‬‫ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪه و ﺟﻬﺶ ﺷﺪه و ﺳﻌﻮدی دوﻣﲔ ﺷﺮﻳﮏ اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺑﺰرگ آﳌﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫اﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل‬ ‫ﺛﺎﻧﯽ و اوﻻف ﺷﻮﻟﺘﺰ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ‬ ‫آﳌﺎن )روﻳﺘﺮز(‬


‫وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺳﻌﻮدی و‬ ‫ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﳌﺎن در‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺟﺪه دﻳﺪار ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫)ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ(‬

‫‪ ۲۰۳۰‬ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دارﻧﺪ‪ .‬در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﻌﻮدی‬ ‫ﺑــﻪ ﻣ ــﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺗــﻮاﻧــﺪ ﺳــﺮآﻏــﺎز ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﲔ ﺳﻌﻮدی و آﳌﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫و اﻣﻨﻴﺘﯽ آﳌــﺎن ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ اوﮐﺮاﻳﻦ در ‪ ۲۴‬ﻓﻮرﻳﻪ‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﮐﻴﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻇﺎﻫﺮا ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﻟﲔ در‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺲ از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی در آﳌﺎن و در‬ ‫ﮐﻞ اروﭘﺎ دﭼﺎر ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻌﻮدی و اﻣــﺎرات و ﻗﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻــﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ال‬ ‫ان ﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ‬ ‫ﲢﻮل ﮐﻴﻔﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫اوﻻف ﺷﻮﻟﺘﺰ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ آﳌﺎن ﮔﻔﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ اﻧــﺮژی را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎن‬ ‫ارزان ﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻠﻴﺠﯽ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻫﻴﺪروژن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻌﻮدی و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال‬ ‫آﳌﺎن در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮب‬ ‫دارﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﳌﺎﻧﯽ‬ ‫ﻫــﻤــﻮاره در روﻧــﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻀﻮر‬ ‫داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺳﻌﻮدی ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫آﳌﺎن ﻧﻔﺖ و ﻓــﺮآورده ﻫﺎی‬ ‫ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز‬ ‫ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫و در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ‪ ۲۰۳۰‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﮔﺎز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﻳﻪ‬ ‫اروﭘ ــﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﭘــﺮ ﮐ ــﺮدن ﺷـﮑــﺎف در ﺣ ــﻮزه اﻧ ــﺮژی ﺑﻪ‬ ‫اﻫﺪاف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬آﳌﺎن و ﺳﻌﻮدی در زﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐــﺮد‪ .‬ﻫﻴﺪروژن‬ ‫ﺳﺒﺰ ﺑﺮای آﳌﺎن اﻫﻤﻴﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی‬ ‫دوره ﮔﺬار ﺑﻪ اﻧﺮژی ﭘﺎک را ﭘﻴﻤﻮده و وارد دوران اﻧﺮژی ﭘﺎک ﻳﺎ‬ ‫ﻫﻴﺪروژن ﺳﺒﺰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻌﻮدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮده و اراﺿﯽ وﺳﻴﻊ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع‬ ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺑﺰرگ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز روﺳﻴﻪ از‬


‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‬

‫رواﺑﻂ ﺳﻌﻮدی و آﳌﺎن؛ ﲢﻮل‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫ﺑﺮﻟﲔ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﻴﺞ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪی‬ ‫ﺑﻦ‪ :‬ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ارزان ﻗﻴﻤﺖ دارد و اﻳــﻦ ﮐـﺸــﻮر ﺑــﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳــﻮﺧــﺖ ﻫﻴﺪروژﻧﯽ‬ ‫اوﻻف ﺷﻮﻟﺘﺰ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ آﳌــﺎن ‪ ۲۴‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ ۲۰۲۲‬در ﺳﻔﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ وﻟﻴﻌﻬﺪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد‪ .‬ﺳﻌﻮدی اوﻟﲔ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮر ﺧﻠﻴﺠﯽ ﺷﻮﻟﺘﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻀﺎی ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮارداد ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫رواﺑﻂ ﺑﲔ آﳌﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه دوﺳﺘﯽ‬ ‫در ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻮﻟﺘﺰ در راس ﻳﮏ ﻫﻴﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ وارد ﺟﺪه ﺷﺪه و ﺑــﲔ دو ﮐـﺸــﻮر در ‪ ۱۹۲۹‬آﻏ ــﺎز ﺷــﺪ‪ .‬ﺟـﻤـﻬــﻮری ﻓ ــﺪرال آﳌ ــﺎن و‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن دﻳﺪار ﮐﺮد و دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻌﻮدی از ‪ ۱۹۵۴‬رواﺑــﻂ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و راﻳﺰﻧﯽ‬ ‫ای در ﺣﻮزه اﻧﺮژی اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ دﻳﺪار در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺤﺮان ﻫــﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن دو ﮐﺸﻮر از آن زﻣــﺎن اداﻣ ــﻪ ﭘﻴﺪا ﮐــﺮد‪.‬‬ ‫اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ دﻧﻴﺎ از ﺳﻌﻮدی ﭘﺲ از اﻣــﺎرات دوﻣــﲔ ﺷﺮﻳﮏ ﺗﺠﺎری آﳌــﺎن در ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ اوﮐــﺮاﻳــﻦ و ﻋــﺪم رﺳـﻴــﺪن ﺑــﻪ ﺗــﻮاﻓــﻖ اﺣـﻴــﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﻋــﺮب اﺳــﺖ و آﳌ ــﺎن ﺳــﻮﻣــﲔ ﺻــﺎدرﮐـﻨـﻨــﺪه ﮐــﺎﻻ ﺑــﻪ ﺳـﻌــﻮدی ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ‪ ۲۰۳۰‬ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﻟﺘﺰ از ﺳﻌﻮدی ﻋــﺎزم اﺑﻮﻇﺒﯽ و دوﺣــﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ ﮐﺸﻮر زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ‬ ‫درﺑﺎره اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺶ اﻧــﺪازﻫــﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﮑﺎری اﻗـﺘـﺼــﺎدی ﺑــﲔ آﳌ ــﺎن و ﺳﻌﻮدی‬ ‫اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت آﳌﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در‬ ‫ﺣﻮزه اﻧــﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﳌﺎن‬ ‫ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ‪ ۲۰۴۵‬ﮐﺮﺑﻦ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺬار از ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از اﻧﺮژی‬ ‫ﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳــﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﻮدی‬

‫ﺳﻌﻮدی دوﻣﲔ ﺷﺮﻳﮏ ﲡﺎری آﳌﺎن‬ ‫ﺳﻌﻮدی و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﳌﺎن در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮب دارﻧــﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﳌﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در روﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺳﻌﻮدی ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ آﳌﺎن ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ‪ .‬ﺳﻌﻮدی اﻳﻨﮏ‬ ‫دوﻣــﲔ ﺷﺮﻳﮏ ﺗﺠﺎری آﳌــﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺳﻮﻣﲔ ﻣﻘﺼﺪ‬ ‫وارداﺗﯽ آﳌﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻌﻮدی و آﳌﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز‬ ‫‪16‬‬

‫‪01/11/2022‬‬


01/10/2022

15


‫ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻋﺰت ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ را ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎزار‬ ‫را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮس ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد«‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻴﺰشﻫﺎی دی ‪ ۹۶‬و آﺑﺎن ‪ ۹۸‬ﺟﺎی ﺗﺮدﻳﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد‬ ‫ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻋﻴﺎر ﻣﺮدم‪ ،‬اﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫ﻣﺮدم و آرام ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺷﻴﺒﯽ‬ ‫ﺳﻘﻮط‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در روﻳﺎروﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ اﻳﻦ رژﻳﻢ و اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪهاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪی ﺑﻪ ﺳﭙﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺪارﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺣﻮادث‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم‬ ‫در اﻳﺮان‪ ،‬ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران‪ ،‬ﻧﻴﺮوی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه و زﻳﺮ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﲔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﮕﻴﺮ و‬ ‫ﺑﺒﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮرشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را در ﻣﻴﺎن اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ‬ ‫و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻔﺠﺎر آﻣﻴﺰی‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬در ﻋﲔ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺎﺷﲔ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‬ ‫و ﺑﻪ ﺷﺪت آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﺳ ــﻮی دﻳ ـﮕــﺮ ﺣـﮑــﻮﻣــﺖ در اﻳ ــﻦ اﻋ ـﺘــﺮاﺿــﺎت ﺑــﺎ دﻫ ــﻪ ﻫـﺸـﺘــﺎدیﻫــﺎ‬ ‫روﺑﺮوﺳﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺷﻌﺎر اﻋﺘﺮاﺿﯽﺷﺎن »زن‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ‪،‬‬ ‫آزادی« ﺗــﺎب ﺗﺤﻤﻞ »ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ« ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻗــﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ روی آﻳﻨﺪه را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ وﻗــﻮع ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮج ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب در اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﺧﻴﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ‪ ۱۴۰۱‬ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ﻓﺸﺎرﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ و آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای‬ ‫ٔ‬ ‫آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار ﭼﻨﲔ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺘﻞ ﻣﻬﺴﺎ اﻣﻴﻨﯽ و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮ‬ ‫ﮐﻪ اﻳﺮان در‬ ‫روی ﮔﺮدهﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﻴﺮی ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﻣﺎ راﻫﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﻘﻄﻪای ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان در ﻃﻮل اﻳﻦ ‪ ۴۴‬ﺳﺎل ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻘﯽ را ﭘﺸﺖ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد؟ ﺑﻪ ﺑــﺎور ﻧﺎﻇﺮان در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت‪،‬‬ ‫ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻳﺮان‪ ،‬ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮده ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن‪ ،‬اﻧﺴﺪاد ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی و در ﻣﻴﺎن‬ ‫و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﮔﺎه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺪت‪ ،‬اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮﺟﺎم و ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪن‬ ‫در »ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ«‪.‬‬ ‫و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان‬ ‫)ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس(‬


‫ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ‬ ‫ﺧﺎرج از اﻋﺘﺮاﺿﺎت‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮی اداﻣﻪ دارد‬ ‫)ﮔﺘﯽ(‬

‫ﺳﻨﻨﺪج در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﮑﻮت و ﻗﻄﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶ از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎی ﻧﺦ ﻧﻤﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی‬ ‫از ﺳﻨﻨﺪج‪ ،‬ﻣﺎﺷﲔ ﺳﺮﮐﻮب در زاﻫﺪان‪ ،‬ﺣﻤﺎم ﺧﻮن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و اﻓﺸﺎی‬ ‫و‪ ۹۰‬ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دارد‪.‬‬ ‫اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺎم ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪۱۴۰۱‬ﺑﺮ ﺧﻼف اﻋﺘﺮاضﻫﺎی‬ ‫دی ﻣﺎه ‪ ۹۶‬و آﺑﺎن ﻣﺎه ‪ ۹۸‬ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻠﻴﺖ ﻧﻈﺎم‪» ،‬ﺣﺠﺎب« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ در اﻳﺮان را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻧﲑوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب‪،‬‬ ‫در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺪون‬ ‫وﻗﻔﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺻﺪای‬ ‫ﺷﻠﻴﮏ و ﺷﻌﺎر ﻗﻄﻊ ﳕﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدای‬ ‫ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎران ﺳﻨﻨﺪج‪ ،‬رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑــﲔﻫــﺎ اﻋــﻼم‬ ‫ﮐــﺮد ﺳــﻮال و ﺳﺨﻨﯽ دارﻳــﺪ‬ ‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﻢ!‬ ‫‪13‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ‪،۱۳۸۸‬‬ ‫اﻳﺮان در دی ‪ ،۹۶‬ﻣﺮداد ‪ ۹۷‬و آﺑﺎن ‪ ۹۸‬ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﺮاﺳﺮی‬ ‫ﺑــﻮد‪ .‬ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ‪ ۱۰‬روز در دی ﻣــﺎه ‪ ۹۶‬اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺿﺪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در دهﻫﺎ ﺷﻬﺮ اﻳﺮان ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺪیﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب آﺑﺎن‪ ۹۸‬ﻧﻴﺰ ﺧﻮﻧﲔﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدﻣﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻮد‪ .‬در ﺧﺮداد ‪ ۱۴۰۰‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮔﺴﺘﺮده روﺑﺮو‬ ‫ﺷﺪ و در ﺗﻴﺮ ‪ ۱۴۰۰‬اﻋﺘﺼﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﻔﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت‬ ‫ﭘﻴﺸﲔ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺧﻴﺰشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﯽ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه‬ ‫اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻳﻠﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ‬ ‫روش ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ‬ ‫و در ﻣﺎهﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ‬ ‫دوﻟﺖ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ‬


‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‬

‫آﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در‬ ‫ﺳﺮاﺷﻴﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﻗﺮار دارد؟‬ ‫واﺷﻨﮕﱳ‪ :‬اجملﻠﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮد دﻳﺪه را ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب‪ ،‬در‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻨﻨﺪج ﺑــﺪون وﻗﻔﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺻــﺪای ﺷﻠﻴﮏ و‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﲔ ﻫﻔﺘﻪ را ﺷﻌﺎر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدای ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎران ﺳﻨﻨﺪج‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻗﻮه‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﲔﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺳﻮال و‬ ‫ﺳﺨﻨﯽ دارﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﻢ!‬ ‫ﻣــﺮدم اﻳــﺮان ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی از ﺳﺮاﺳﺮ اﻳــﺮان ﺑﻪ ﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ‬ ‫و ﺑﺎ وﺟﻮد وﺣﺸﻴﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ ﺑﺎ ﺳــﺮدادن ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ اﻳــﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی درﺑــﺎره ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم‬ ‫»ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ »ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﻈﺎم‬ ‫اﺳﺖ« و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗــﺪاوم اﻳــﻦ اﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت‪ ،‬ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗ ـﻬ ــﺮان‪ ،‬ﮐ ــﺮج و ﺷـﻬــﺮﻫــﺎی ﺑ ــﺰرگ و ﮐــﻮﭼــﮏ اﻳـ ــﺮان اﻓ ــﺰوده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎزارﻳﺎن ﺗﻬﺮان‪ ،‬ادارات‪ ،‬ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻳﺮ دو ﺳﺮﻓﺼﻞ‬ ‫»ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر« و ﺷﻌﺎر »زن زﻧﺪﮔﯽ آزادی« اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﮐــﺮده اﻧــﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺗﺤﺎد در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ و اﻳــﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ در ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺟﺎن‬ ‫دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺨﺸﻴﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﻨﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ دﻳــﻮار ﻧﻮﻳﺴﯽ‪ ،‬ﺷﻌﺎر‬ ‫دادن ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺑﻮق زدن داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ‬ ‫ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﻳﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ اﻣــﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑــﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻳــﻦ ﻗﻮیﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ و‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓــﺮﺻــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﯽﺗــﻮاﻧـﻨــﺪ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻴﲔ و ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺤﺮک‬ ‫اﻳﻦ ﺧﻴﺰش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد»اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت« ﻣﯽداﻧﺪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣــﺎﺷــﲔ ﮐـﺸـﺘــﺎر ﺧ ــﻮد را ﺑــﻪ راه اﻧــﺪاﺧـﺘــﻪ اﺳ ــﺖ‪ ،‬از ﭼـﻨــﺪ ﺷــﺐ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺳﻨﻨﺪج‪ ،‬ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﻘﻂ ﺗﺒﻌﻴﺾ و اﻋﺪام و ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺳﺮﮐﻮب‬

‫‪12‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﺗﺪاوم اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﻳﺮان‬


‫ﻋ ﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗ ﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻌﻮدی‬ ‫از ﻟﺤﺎظ اﺷﺘ ﺮاک ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ در‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎه ‪ ۱۵‬ﺟﻬﺎن و از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دوﻟﺖ‬ ‫در ﺟﺎﻳﮕﺎه ‪ ۱۸‬دﻧﻴﺎ ﻗ ﺮار دارد«‪.‬‬

‫رده ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻠﻮغ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ را در ‪ ۸۴‬ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ اﻓ ﺮاد‬ ‫و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش‬ ‫و دادﮔ ــﺴ ــﺘ ــﺮی و ﺑ ــﺎﻧ ــﮑ ــﯽ و ﮐ ــﺴ ــﺐ و ﮐ ــﺎرﻫ ــﺎ و ﮔ ــﺮدﺷ ــﮕ ــﺮی‬ ‫و ﺳ ــﻼﻣ ــﺖ و ﻣﺴﮑﻦ و اﻣ ــﻮر ﺷ ــﻬ ــﺮی و اﺷ ــﺘ ــﻐ ــﺎل و اﻣ ــﻮر‬ ‫ﮔ ــﺰارش ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎﻳﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﻮزه دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑ ﺮای ‪۲۰۲۱‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﻮدی در اﻳﻦ ﺣﻮزه در رﺗﺒﻪ دوم در ﻣﻴﺎن‬ ‫ﮔﺰارش »ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ« ﺷﺮﮐﺖ »دل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه ‪ ۲۰‬ﻗ ﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺗﺮﮐﻴﻪ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ‪ ۲۰۲۲‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﻌﻮدی ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﮔ ــﺰارش ‪ GovTech‬ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ‫ﺷ ــﺪ ﺑ ــﺮ دﺳ ــﺘ ــﺎوردﻫ ــﺎی دوﻟ ـ ــﺖ ﺳ ــﻌ ــﻮدی در ﺣ ـ ــﻮزه ﺗ ــﺤ ــﻮل ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﻴﺸﮕﺎم و ﻧ ــﻮآور در زﻣﻴﻨﻪ اراﻳ ــﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و‬ ‫دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻣﲔ ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ »‪ ۹۰‬درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻌﻮدی‬ ‫در ‪ ۲۰۲۱‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ را ﺷﺘﺎب در ﭘ ــﺎﻳ ــﺎن ﺑ ــﺎﻳ ــﺪ ﮔﻔﺖ دوﻟ ــﺖ ﺳ ــﻌ ــﻮدی ﺑ ــﺎ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧ ــﺪاز‬ ‫ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ‪ ۸۰‬درﺻﺪ اﺳﺖ«‪ .‬راﻫﺒﺮدی و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ‪ ۲۰۳۰‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﻫﺎی‬ ‫ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ‪ ۲۰۲۲‬ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻠﻤﻮس و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﮔﻔﺖ »ﺳﻌﻮدی در اﻳﻦ ﺣﻮزه از ‪ ۲۰۲۰‬ﺗﺎ ‪ ۲۰۲۲‬از ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺑ ــﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷ ــﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮو ﺧ ــﻮد را در ﺟﻬﺎن و‬ ‫ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ رﺗﺒﻪ دوم ﺑﲔ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻌﻮدی از ‪ ۹‬ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ در ﺛﺎﻧﻴﻪ‬ ‫در ‪ ۲۰۱۷‬ﺑﻪ ‪ ۱۰۹‬ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ‪ ۲۰۲۰‬رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮوﻳﺲ ﻫ ــﺎی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ دور‬ ‫اﻓﺘﺎده در ﺳﻌﻮدی رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری‬ ‫از زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﲔ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ‬ ‫ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﻌﻮدی ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﮑﯽ از‬

‫اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻮﻳﺎن‬ ‫رﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺛﻤﺮه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﺑﲔ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑ ﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل‬ ‫دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در‬ ‫ﻳﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ‬ ‫دﻳﺠﺘﺎل ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫)روﻳﺘﺮز(‬


‫ﺳﻌﻮدی اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﭼ ﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺮف ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑ ﺮای ﺗ ﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺮدم اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻐﺎﻣﺪی رﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳ ــﺪاﻳ ــﺎ ‪ ۷۰‬درﺻ ــﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺎ‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬دارای زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎری دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ اوﻟﲔ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺎ‬ ‫ﺧ ﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬او اﻓﺰود »ﺑﻨﺎﺑ ﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻨ ﻮان »روﻧﻖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﺮوری ﺑ ﺮای‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺣﻮزه داده ﻫﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻃﺮح ﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺑ ﺮای ﺗﺎﻣﲔ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری دﻳﺠﺘﺎﻟﯽ« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ«‪ .‬ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺗ ﻮان ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات‬ ‫ﻣﺎرﻳﺎ ﻓ ﺮاﻧﭽﺴﮑﺎ اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻴﺴﺎﻧﻮ دﺳﺘﻴﺎر دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﲢﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣ ــﯽ ﺗ ـ ـﻮان ﮔ ــﻔ ــﺖ دﺳ ــﺘ ــﺎوردﻫ ــﺎی ﺳ ــﻌ ــﻮدی در ﺣ ــﻮزه ﺗﺤﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد‪ .‬او ﮔﻔﺖ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری دﻳﺠﻴﺘﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ و ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﯽ ﺳﻌﻮدی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﲔ اﳌﻠﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﻌﻮدی راه اﻧﺪازی و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻬﺎد از اﻣﮑﺎن ﻻزم ﺑ ﺮای ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ‬ ‫ﺳﻌﻮدی در ﺳﻄﺢ ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑ ــﺮﺧ ــﻮردار ﺑ ــﻮده و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل راﻳﺰﻧﯽ و‬ ‫اﻧﺠﺎم داده اﺳ ــﺖ‪ .‬ﺳﻌﻮدی ‪ ۲۶‬ﻧ ﻮاﻣﺒﺮ ‪ ۲۰۲۰‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ«‪.‬‬ ‫اﳌﻠﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎری دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن‬ ‫اردن و ﮐﻮﻳﺖ و ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐ ــﻪ ﺳ ــﻌ ــﻮدی در ﮔ ــﺰارش ﻫ ــﺎی ﺑ ــﲔ اﳌﻠﻠﯽ و‬ ‫درآﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی آن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻳﺎزده ﮐﺸﻮر رﺳﻴﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ای دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در ﺣ ــﻮزه ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل در رده‬ ‫اﺳ ــﺖ‪ .‬رﻳ ــﺎض ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﻌﻮدی ﻣﻘﺮ اﻳ ــﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮو‬ ‫ﮐﻪ ﺑ ﺮای ﺗ ﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی و روﻧﻖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﺳﻌﻮدی در زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻳﺠﻴﺘﺎل و ارﺗﻘﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﻣﺘﻨﻮع در ﻧﻈﺮ دارد ﺿﻤﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ را اﺟ ﺮا‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺳﻌﻮدی در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻠﻮغ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﮐﻤﻴﺘﻪ‬ ‫و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺘ ﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ )اﺳﮑ ﻮا( در ﻓﻮرﻳﻪ ‪ ۲۰۲۲‬در‬

‫‪10‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﺳﺪاﻳﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن‬ ‫ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ داده ﻣﺤﻮر و ﻫﻮش‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﻧﻴﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ )روﻳﺘﺮز(‬


‫رﻳﺎض ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ ۲۰۲۰‬ﻳﮏ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد دﻳﺠﻴﺘﺎل راه اﻧﺪازی‬ ‫ﮐﺮد )اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ(‬

‫اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﲔ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ و ﺧﻴﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳ ــﻦ ﮔ ــﺰارش ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮو ﺳﻌﻮدی در ﺣ ــﻮزه ﺗﺤﻮل‬ ‫دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻌﻮدی ‪ ۲۰۳۰‬و ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺑ ﺮای‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ آﻳﻨﺪه روﺷﻦ اﻫﺮم ﻫﺎی اﺻﻠﯽ روﻳﮑﺮد دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی‬ ‫در دوره زﻣ ــﺎﻣ ــﺪاری ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﭘﺎدﺷﺎه‬ ‫ﮐﺸﻮر و ﺷ ــﺎﻫ ــﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﻴﻌﻬﺪ و ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫وزﻳ ــﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دوﻟ ــﺖ ﺳ ــﻌ ــﻮدی ﺗ ــﻼش دارد ﺑ ــﺎ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‬ ‫اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر اﻓ ﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑ ﺮای ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫آﻳﻨﺪه درﺧﺸﺎن ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗ ﻮان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی‬ ‫روز اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی در روﻧﺪ ﮔﺬار و ﺗﺤﻮل‬ ‫دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻫ ــﺎی دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﻧﻮآوری‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬

‫راﺳﺘﺎ وﺿﻊ ﮐﺮده ﮐﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮرد آن راه اﻧﺪازی اﺳﺘ ﺮاﺗﮋی‬ ‫ﻣﻠﯽ داده ﻫﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺳﻮی ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن داده‬ ‫ﻫﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﻌﻮدی )ﺳﺪاﻳﺎ( ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺘ ﺮاﺗﮋی‬ ‫در ﻧ ــﻈ ــﺮ دارد ﺗ ـ ــﺎزه ﻫ ــﺎ و ﺑ ــﻬ ــﺘ ــﺮﻳ ــﻦ ﻫ ــﺎی داده ﻫ ــﺎ و ﻫ ــﻮش‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻳﮏ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ و ﻓﻨﺎوری‬ ‫ﻫ ــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﻫ ــﺎ و ﻫ ــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در ﺳ ﺮاﺳﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و رواج دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن در راﺳﺘﺎی‬ ‫اﺟ ﺮای ﻧﻮآو راﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺪار و ﻋﻤﻠﯽ و اﺧﻼق ﻣﺪاراﻧﻪ داده ﻫﺎ و‬ ‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺟﺬاب و زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ و ﻣﻄﺮح‬ ‫ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳ ــﺪاﻳ ــﺎ ﻳ ــﮏ ﻃ ــﺮح اﺑ ــﺘ ــﮑ ــﺎری ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑ ــﺎ ﻋﻨ ﻮان‬ ‫»آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﺪاﻳﺎ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗ ﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ راه‬ ‫اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫»آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﺪاﻳﺎ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺘﻨﻮع‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻃ ــﺮف ﻫ ــﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮو در ﺣﻮزه داده ﻫﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑ ﺮای ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺳ ــﺎزی و ﭘ ــﺮورش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ آﻣ ــﺎده ﺑ ـﺮای ورود‬ ‫ﺑﻪ ﺑ ــﺎزار ﮐﺎر اﺟ ﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗ ﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در اﻳﻦ در ﻓ ﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﲔ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ‪۲۰۳۰‬‬

‫‪01/11/2022 09‬‬


‫ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﲢﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﺳﻌﻮدی؛ ﭘﻴﺸﺮو‬ ‫در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ‬ ‫ﺟﻬﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻠﻤﻮس و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﮐﻮ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ‬ ‫دﭘ ــﺎرﺗ ــﻤ ــﺎن اﻣ ــﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳ ــﺎزﻣ ــﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺎه‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺰارش »ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ در ‪«۲۰۲۲‬‬ ‫را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺳﻌﻮدی در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ در ﻣ ــﻴ ــﺎن ‪ ۱۹۳‬ﮐ ــﺸ ــﻮر ﺷ ــﺮﮐ ــﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻳﻦ‬ ‫ﮔ ــﺰارش در ﺟﺎﻳﮕﺎه ‪ ۳۱‬ﻗ ـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻬﺮ رﻳ ــﺎض ﻫ ــﻢ از‬

‫ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺰو ﺻﺪر ﻧﺸﲔ ﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ ﺑ ﺮای ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل در‬ ‫ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ )ای ﺟﯽ‬ ‫دی آی( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ در‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ دارای ﺳﻪ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮش‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺎه‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺳﻌﻮدی‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ )واس(‬

‫‪08‬‬

‫‪01/11/2022‬‬‫‪ 01‬ﻧﻮاﻣﱪ ‪ :2022-‬ﺷﻤﺎره ‪1676‬‬

‫‪Issue 1676- 01 November 2022‬‬

‫ﭘﺎﻳﺎن دوره رﻳﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻴﺸﻞ‬ ‫ﻋﻮن در ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٣٢‬‬

‫رﻳﺸﯽ ﺳﻮﻧﺎک؛ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫وزﻳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎز ﻫﻨﺪی‬ ‫اﻻﺻﻞ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬

‫رواﺑﻂ ﺳﻌﻮدی و آﳌﺎن؛ ﲢﻮل ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪١٧ ٣٢‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﲑ‪:‬‬ ‫ﻏﺴﺎن ﺷﺮﺑﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﲢﺮﻳﺮﻳﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺪﺳﻮﻗﯽ‬

‫‪HH Saudi Research and Marketing (UK) Ltd‬‬

‫‪١٠th Floor Building ٧ Chiswick Business Park‬‬ ‫‪٥٦٦ Chiswick High Road London W٤ ٥YG‬‬ ‫‪Tel : +٤٤ ٢٠٧ ٨٣١ ٨١٨١ - Fax: +٤٤ ٢٠٧ ٨٣١ ٢٣١٠‬‬

‫‪02‬‬

‫‪01/11/2022‬‬

‫ﻣﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺒﺮی ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺒﺮی‬

‫‪www.majalla.com/eng‬‬


Issue 1676- 01 November 2022

1676

2022-

01