Page 1

10. oldal

Lovas iskola érdekes programokkal

► ► ►

Helyiséget kapott a magyar kisebbségi önkormányzat

11. oldal

► ► ►

► ► ►

7. oldal

Patikusélet a 20. században

Új Magyar

Képes Újság

Ára: 3 Kn

XVIII. évfolyam * 2013. július 25. * 29. szám * Horvátországi m agyar hetil ap * www.huncro.hr ► ► ►

7. oldal

6. oldal

► ► ►

Fél évszázad után újra jár a karancsi toronyóra

Megtartották a Kárpátmedencei Darócok 3. találkozóját Tibolddarócon 2009-ben rendezték meg a Daróc nevű települések első találkozóját. Tavaly az eseménynek a drávaszögi Várdaróc adott otthont, a harmadik ilyen összejövetelt pedig július 19-21. között az erdélyi Nádasdarócon bonyolították le. Nyolc település képviselői vettek részt rajta, köztük Várdaróc küldöttsége is. ► ► ►

9. oldal

Még mindig nincs vegyesbolt Kopácson A Biljemerkant csődje után a legtöbb településen lezajlott a vegyesboltok tulajdonosváltása. Kopácson viszont még mindig nincs üzemeltetője az üzletnek. Az első pályázat meghiúsult, az újat pedig a napokban írták ki.

Vendégszereplések Szlavóniában: szentlászlóiak a cernai aratóünnepségen ► ► ►

8. oldal


Láthatár

w Németh Zsolt: Székelyföld egységes és oszthatatlan régió MTI

Németh Zsolt

Székelyföld egy egységes és oszthatatlan régió - hangsúlyozta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Maros megyei Lőrincfalván, ahol a település polgármesterével közösen vasárnap felavatta a Székelyföld

Nyárád-menti bejáratát jelképező székelykaput. A Kolozsvárt Brassóval ös�szekötő főút Marosvásárhelyt elkerülő szakaszán, a Nyárád torkolatához közel fekvő Lőrincfalván a falunap alkalmából állítottak faragott kaput a település - és egyben Székelyföld - nyugati bejáratánál. Lehet, hogy egyelőre még az ” új közigazgatási beosztási koncepció ezt nem irányozza elő, de ettől még Székelyföld egy egységes és oszthatatlan régió. És el fog jönni az idő, amikor a közigazgatási beosztási vonalak meghúzásánál is ez elismerést fog nyerni” - jelentette ki az avatóünnepségen az államtitkár.

w Nemzetpolitikai kérdésekről beszéltek a külhoni magyar pártok elnökei az I. Martosi Szabadegyetemen MTI

w Megrongáltak az erdélyi Petőfi-emlékművet MTI

Ismeretlen tettesek megrongálták Erdélyben, a fehéregyházi Ispánkútnál, a Petőfi Sándor halála feltételezett helyén állított emlékművet - közölte kedden az RMDSZ Maros megyei szervezete. A híradás szerint a rongálás vasárnapra virradóra történt, az emlékmű három bronztáblájából kettőt eltávolítottak a talapzatról. Gáll Ernő, az RMDSZ

Segesvár-kerületi elnöke ismeretlen elkövető ellen tett feljelentést a rendőrségen. Petőfi Sándor ispánkúti emlékműve az elmúlt évtizedekben a magyarság egyik legfontosabb zarándokhelyévé vált. A régi emlékművet Sütő András író, valamint a hozzá közel álló marosvásárhelyi értelmiségiek kezdeményezésére 1969-ben állították fel az ispánkút közelében.

w Fazekas: a magyar történelem egyik csúcspontja a nándorfehérvári győzelem MTI

A külhoni magyarság helyzetéről, nemzetpolitikai kérdésekről és autonómiatörekvésekről tartott eszmecserét Berényi József, az MKP, Kelemen Hunor, az RMDSZ és Pásztor István, a VMSZ elnöke Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár társaságában a felvidéki magyarság egyik legnagyobb nyári rendezvényén, az I. Martosi Szabadegyetemen szombaton. A találkozón Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a felvidéki magyar közösség helyzetét jel2

lemezve elmondta: az elmúlt időszakban majdnem minden tekintetben hamarabb értek el a magyarság szempontjából fontos lépéseket a többi határon túli magyar közösségben, mint a Felvidéken. Hozzátette: nem szabad feladni ezeknek a kérdéseknek a megoldását annak ellenére sem, hogy a szlovák politikai és közéletben jelenséggé vált, hogy a szélsőségesek kategóriájába próbálják beszorítani azokat, akik ezekkel a kérdésekkel - többek között az autonómia kérdésével - foglalkoznak.

Fazekas Sándor

Az 1456-os nándorfehérvári győzelem a magyar történelem egyik csúcspontja volt hangsúlyozta a vidékfejlesztési miniszter hétfőn a nándorfehérvári diadal emléknapján Budapesten. Fazekas Sándor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán

tartott ünnepségen közölte, hogy a magyar királyi haderőt a parasztság, jobbágyság hadba hívása is segítette, s akkor Nándorfehérvárnál és történelmünk során azóta többször is beigazolódott, hogy a nemzet fennmaradása a vidéki Magyarországon múlik, a parasztság a nemzet fenntartó ereje. A déli harangszó után tartott beszédében a tárcavezető azt mondta: „Gondoljunk az önfeláldozó Dugovics Tituszra, aki nem engedte, hogy idegen eszmék, idegen zászlója lobogjon a kereszténység védőbástyáján. Merítsünk erőt a hősök hazaszeretetéből, és személyes példánkkal bátran mutassunk irányt mi is az útkereső Európának” - fogalmazott.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Aktuális

Veszélyben a magyar középiskolai oktatás? A legújabb statisztikai A gimnázium mellett két szakközépisadatok valóban elszokolai irányzata is van, és az intézmény morítóak. Kiderül bemár évek óta diáklétszám-gondokkal lőlük ugyanis, hogy a küszködik. Ha a szóban forgó rendehorvátországi magyalet alkalmazásáról nem sikerül „leberok ötven százaléka 60 év feletti. Sőt, szélni” a minisztériumot, akkor tulaja 70-79 évesek háromszor többen vandonképpen egyetlen osztály sem innak, mint 0-9 év közötti gyerekek. dulhatna az első évfolyamon! Ennek az lenne a következménye, hogy néA 2011-es népszámlálási adatok teljes hány év múlva megszűnne a horvátorstatisztikai feldolgozása látott napvilászági magyar középiskolai oktatás. got a minap. Nem elég baj, hogy lélekszámunk alig haladja meg a 14 ezret, a Az általános iskolákra egyelőre nem táblázat szerint a horvátországi magyavonatkozik a törvény. A kisebbségi isrok kétszer öregebbek, mint az orszákolákban egy fővel is indulhatnak oszKRIJÁK Krisztina gos átlag. Ami a magyarság demográfitályok. De meddig? ai megoszlását illeti, a 70-79 év közötKörülbelül 450 magyar nemzetiségű tiek körülbelül 2 ezren vannak, míg a középiskolás korú gyerek van Hor0-9 éves korosztályban mindvátországban. Az eszéki maössze 700 gyerek található. gyar iskolaközpont mellett „A nemrég született pedig még mindig nem épült Ezekből az adatokból arra köfel az a diákotthon, amely már vetkeztethetünk, szinte bizrendelet szerint ugyanis legalább tíz éve tervben van tos, hogy egy emberöltőn behét fős létszám alatt nem most hagyjuk, hogy kinek a lül drasztikus lesz a csökkenés, hibájából. A baranyai és a keami természetesen kihat a küműködhet középiskolai let-szlavóniai diákokon kívül lönböző intézményekre is. A osztály, sem a szigeteken, emiatt a távolabb élők nem legnagyobb veszélyben most is járhatnak magyar középiskosem a hegyvidékeken, sem a az iskolák vannak. lába. A horvát Tudományos, Oktakülönböző művészeti, de a Az ilyen és hasonló intézkedétási és Sportminisztérium legkisebbségi iskolákban sem a sek hátterében valójában pénzújabb rendelete szerint akár ügyi okok rejtőznek - mondják meg is szűnhet a magyar nyel2013-14-es tanévtől. Ez úgy az illetékesek. Egyszerűen nem vű középiskolai oktatás Horvédhető ki, ha összevonják a kifizetődő. A kis létszámú isvátországban. kolák fenntartása nagyon drátanulócsoportokat, de az így A nemrég született rendelet ga, és ki tehet róla, hogy ilyen szerint ugyanis hét fős létszám létrejövő osztályokban sem kevés a nemzetiségi gyerek... alatt nem működhet középislehet a diáklétszám 7 alatt.” A különböző érdekvédelmi kolai osztály, sem a szigeteken, szervezetek, a pedagógusfósem a hegyvidékeken, sem a rum és más tényezők is tettek különböző művészeti, de a kimár lépéseket a legújabb veszély elhárítása érdekében, sebbségi iskolákban sem a 2013-14-es tanévtől. Ez úgy de a minisztérium csak köti az ebet a karóhoz. védhető ki, ha összevonják a tanulócsoportokat, de az Őszre viszont az is kiderül, hogy a kisebbségi törvényt, így létrejövő osztályokban sem lehet a diáklétszám 7 amely alkotmány erejű, felülírhatja-e holmi minisztérialatt. umi rendelet, és a kisebbségi iskolák kiMint tudjuk, Horvátországban egyetlen magyar középmaradnak-e egyelőre ebből a „körből”. iskolai központ létezik. A Horvátországi Magyar OktaAddig viszont nem tehetünk mást, mint tási és Művelődési Központban működik, és a középvárunk. iskolai oktatást tekinthetjük az intézmény gerincének. Főszerkesztő: Kriják Krisztina lFőszerkesztő-helyettes: Micheli Tünde l Munkatársak: Hordósi Dániel, Lefler Attila, Szabó Andrea, Tatai Igor, Varga József l Nyelvi lektor: Pasza Árpád l Grafikai és tördelőszerkesztő: Farahó Zsolt l Szerkesztőségi titkár: Pajrok Andor l Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsa (Zágráb) és a Bethlen Gábor Alap támogatásával l Szerkesztőség: 31 000 Osijek/Eszék, Kneza Trpimira 23., telefon: 00-385-31-215-648, fax: 00-385-31-215-647, e-mail: huncro@huncro.hr l Honlap: www.huncro.hr l Ára 3 kúna, előfizetési díj egy évre 150 kúna, fél évre 75 kúna, külföldre 70 euró/év l Zsirószámla: 2500009-1501138104 l IBAN-SZÁM: HR16 2500 0091 5011 3810 4 l BIC: HAABHR22 l Nyomdai munkák: Admiral Tisak d.o.o, Cerna

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

3


Belföld

w Privatizálják a pénzintézeteket

A horvát kormány múlt heti ülésén úgy döntött, eladja a Horvát Postabankban (HPB) meglevő részesedését, valamint részben a Croatia osiguranje biztosítótársaságban levőt is. Az államnak közvetlenül és közvetve összesen 99,13 százalékos részesedése van a HPB-ben. A tervezet szerint a kormány ezt teljes egészében eladná. Összesen 871 142 darab, egyenként 1100 kúna névértékű részvényről van szó. A kormány szeretné növelni a HPB jövedelmét, de a költségvetésen keresztül nem tudja biztosítani a bank fejlesztését - indokolta a döntést Slavko Linić pénzügyminiszter a horvát közszolgálati televízió (HTV) tudósítása szerint. A Croatia osiguranje biztosítótársaság esetében az állam 82,47

százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A kormány ennek csak felét adná el, de új részvények kibocsátása útján feltőkésítené a vállalatot. Ennek eredményeként a részvények legfeljebb 30 százaléka, legkevesebb 25 százaléka + 1 részvény maradna állami tulajdonban. A Croatia osiguranje egy aránylag kisméretű, regionális biztosítótársaság, amelynek piaci részesedése folyamatosan csökken. Teljes alaptőkéjének értéke mintegy 443 millió kúna. A kormány azt reméli, hogy a tervezett privatizációs modell felkészíti a biztosítót az új kihívásokra. A Poslovni dnevnik üzleti napilap tudósítása szerint a privatizációs pályázatok első körét várhatóan már ebben a hónapban kiírják.

w Egyre több a gyermektelen

házaspár

Kisebbek a családok és kevesebb gyermek jön világra. Egyre nagyobb a gyermektelen családok száma. Míg 40 évvel ezelőtt, az 1971. évi népszámlás során a családok 24, 8 százalékában nem volt gyerek, a legfrissebb adatok szerint már 28,6 százalékra nőtt az ilyen családok száma. A társadalom jelentős változáson ment át. Egyre több az egyedülálló anya. Míg korábban ez minden 11. családra volt jellemző, addig most minden 7. ilyen. A családok mérete is folyamatosan csökken, népszámlásától nép-

számlálásig általában 0,2 százalékkal. Az egyedül élők száma is emelkedett. Az egyszemélyes háztartásokból közel 400 ezer van. A legtöbb az ilyen Zágráb városában (28,6%). A két- és háromtagú családok dominálnak, ezekből közel 650 ezer van. Jóval nagyobb a nőtlen férfiak száma (600 ezer), mint a hajadonoké, akik közel 449 ezren vannak. A legtöbb nőtlen férfi Szlavóniában van. Az elváltak között a nők dominálnak, 30 ezerrel többen vannak, mint az azonos státusú férfiak.

w Tartásdíj a vagyon alapján

w 15 ezer kúnás fizetés nem

létező munkahelyért

Majd 15 ezer kunás fizetés jár egy olyan munkafeladatért, amely egy éve már nem is létezik. A légi közlekedést ellenőrző hivatal igazgatójának a titkárnőjéről van szó. Szerződése szerint ő a katonai kiadványokért felelős fő-

4

munkatárs. Ilyen kiadványokat viszont a hivatal egyáltalán nem állít elő, és a jövőben sem tervezi. Ez az állás a régi beosztásban még létezett, újat pedig nem készítettek - ezzel magyarázták a hivatalnál a „munkahelyet”.

A tartásdíjat a jövőben nem csak a szülő fizetése alapján határoznák meg, a vagyoni helyzet is szerepet játszik majd. Ezt különösen akkor veszik számításba, ha fennáll annak a gyanúja, hogy az illető kevesebb jövedelmet vall be, mint amennyivel ténylegesen rendelkezik. Ha a tartásdíjat fizető szülő hitelt fizet, akkor a havi részlettel

csökkentett jövedelmet veszik alapul. Az internetre egy táblázatot is feltesznek majd, mely alapján minden elvált kiszámolhatja, hogy mennyi tartásdíjat kell fizetnie. Mindez csak egy része azoknak az újdonságoknak, amelyeket az új családügyi törvény tartalmaz. Az új törvényre egyébként számos jogi és természetes személy reagált.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Belföld

w „Tanulhatnának Orbán Viktortól”

Maja Rilović

A Mol tervezett intézkedései ellen tüntetett múlt csütörtökön Zágrábban az INA egyik szakszervezete. Az INAS szakszervezet többek között azt követeli a kormánytól, hogy akadályozza meg a kiskereskedelem kiszervezését az INAból. Az érdekképviselet elvárja, hogy a kabinet kezdje meg a tárgyalásokat a munkahelyek megőrzése érdekében - hangzott el a horvát köztelevízió (HRT) tudósításában. Maja Rilović szakszervezeti vezető szerint ez az utolsó lehetőség, hogy a horvát kormány, mint az INA 45 százalékos tulajdonosa eldöntse, mit akar: megmenti a legnagyobb horvát olajipari vállalatot és a régió vezető vállalatává fejleszti, vagy pedig hagyja, hogy az INA-ban igazgatási jogokkal bíró Mol egyik leányvállalata legyen. „Kénytelenek vagyunk ilyen megmozdulásokat szervezni, mivel az INA vezetése nem ad lehetőséget a tárgyalásra” mondta a szakszervezeti vezető. Megjegyezte, hogy Zoran Milanović miniszterelnöknél is süket fülekre talált a találkozóra irányuló kérelmük. A miniszterelnöknek és az államfőnek címezve úgy fogalmazott: tanulhatnának Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől, aki egyértelművé tette, hogy a Mol nemzeti jelentőségű vállalat. Rámutatott, hogy míg az INA piaca egyharmadát elveszítette a régióban és Horvátországban, addig a Mol az INA kárára terjeszkedett. Figyelmeztetett arra is, hogy a Mol az elmúlt években milliárdokat fektetett be új olaj- és gázmezőkbe, eközben

az INA az utolsó olaj- és gázcseppeket meríti ősrégi lelőhelyeiről. Hozzátette, hogy a Molé Európa egyik legkorszerűbb finomítója, eközben a sisaki finomítót a kőolajszármazékok raktáraként kezeli. A szakszervezet azt állítja, hogy az INA mostani vezetésének tevékenysége nemcsak a vállalatra nézve jár káros következményekkel, hanem a horvát gazdaságra és az ország energetikai stabilitására is. Ezért olyan tárgyalódelegáció felállítását követelik, amelyben szakemberek és nem politikusok ülnének. Ozren Matijašević, a Horvát Munkásszakszervezetek Egyesületének elnöke felszólította a horvát kormányt, hogy semmisítse meg a Mollal kötött „hátrányos” részvényesi szerződést, mivel az az Ivo Sanader volt kormányfő ügyében hozott elsőfokú ítélet szerint megvesztegetéssel jött létre. A Jutarnji list horvát napilapnak ez ügyben nyilatkozó Branko Grčić miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy ugyan szóba került az INA ügye a legutóbbi kormányülésen, de még nem született konkrét döntés. Az INA közleményében egy korábbi hasonló akcióra már reagált, akkor kifejtette: az INA kiskereskedelmi modelltervezete évtizedek óta bevett gyakorlat az olajiparban, és nagyon sikeresnek bizonyult több európai olajvállalatnál is. Hangsúlyozták, hogy a tervezett modell hozzájárul a versenyképesség növeléséhez, mivel ezzel hosszabb távon fenntartható lesz a kiskereskedelmi üzletág.

w Hiányolják az illemtant és a

háztartástant

Leginkább az illemtan és a háztartástan tanítását hiányolják az iskolákból egy felmérés szerint. Az EduCentar horvát oktatási portál közvélemény-kutatásában azt vizsgálta, milyen új tantárgyak bevezetését támogatnák a legtöbben az európai uniós csatlakozás után várható oktatási reform során Horvátországban. A megkérdezettek közül a legtöbben (39 százalék) az illemtant jelölték meg. „Kevesen ismerik az illemszabályokat, és még kevesebben alkalmazzák őket” indokolta döntését az egyik válaszadó. „A mai lányok már egy gombot sem tudnak felvarrni” - állította egy másik azok táborából, akik szerint háztartástanra kellene okítani a gyerekeket. Ezt a tárgyat 22 százalék támogatta.

A gazdasági és pénzügyi tudatosságra való nevelést tartaná a legfontosabbnak a megkérdezettek 17 százaléka. „Aki sikeresen tudja kezelni a személyes pénzügyeit, az nem esik adósságcsapdákba” - magyarázta az egyik válaszadó. Az üzleti kommunikáció kötelező tantárgyként való bevezetését szorgalmazta 15 százalék. Az egyik válaszadónak tanárként az a tapasztalata, hogy a fiatalok egyáltalán nincsenek felkészülve a munkahelykeresésre, többségük csak a munkaerőpiacra kikerülve szembesül például az önéletrajzírással. A felmérésben résztvevők 7 százaléka úgy vélekedett, hogy a felsorolt potenciális tantárgyak mindegyikét be kellene iktatni a horvát oktatási rendszerbe.

w 60 százalékkal drágult a zöldség A Supermarketi.info internetes portál felmérése szerint az előző évhez képest 40-60 százalékkal emelkedett az élelmiszerek, a gyümölcs és a zöldségfélék ára. 2012 júliusához képest 79 termékért kell magasabb árat fizetnünk. Egyedül csak az uborka lett olcsóbb. Az élelmiszerek közül a

póréhagyma, a répa, a liszt, a tojás és kivi ára szökött a legmagasabbra. Ebben a hónapban a szezonális zöldségfélék és gyümölcsök ára csökkent, így az előző havihoz viszonyítva legalább 60 százalékkal kevesebbet kell a zöldpaprikáért fizetni, de a cukkini, a paradicsom és a káposzta is olcsóbb.

Legközelebb augusztus 16-án lesz Képes Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a kollektív nyári szabadság miatt augusztus 2-án és 9-én nem jelenik meg lapunk. Legközelebb augusztus 16-án, pénteken vehetik kezükbe újságunkat. Megértésüket kérve kívánunk minden kedves olvasónknak kellemes nyarat, jó pihenést!

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

5


Magyarságunk

A HMIK képviselői a Felvidéken Július 18-21. között zajlott le az I. Martosi Szabadegyetem a Felvidéken. A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségét Vass Larissza, Sipos Krisztina és Ljubić Molnár Mónika képviselte. Július 18-21. között tartotta a felvidéki Via Nova Ifjúsági Csoport az I. Martosi Szabadegyetemet. Az ifjúsági rendezvényen könnyűzenei koncertek és egyéb műsorok mellett politikai fórumokra is sor került magyarországi és felvidéki magyar politikusok részvételével.

A rendezvény első napján „A magyar érdekképviselet jövőjéről a Kárpát-medencében és Európában“ címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést a magyarországi és határon túli ifjúsági szervezetek vezetői, melyen Ljubić Molnár Mónika, a HMIK elnöke képviselte a hor-

vátországi magyar fiatalságot. - Beszámolómban vázoltam a horvátországi magyar ifjúság helyzetét. Felhívtam a figyelmet a horvátországi magyar oktatás problémáira, és bemutattam a másfél éve működő

Megünnepelték a Bellyei járás napját

A menekültségben töltött hat év után 1997-ben hazatérhettek otthonaikba a családok. A visszatérés óta minden évben július 17-én ünneplik a Bellyei járás napját. A Bellyei járás napja egyben a visszatérés napja is. 1997. július 17-én, a békés reintergráció időszakában a Bellyei járás vezetősége hivatalosan is beköltözött a járási vezetésnek, hivataloknak azóta is otthont adó helyiségekbe. A bellyei volt az első olyan közigazgatási egység, amely vissza tudott települni a békés reintegráció folyamatában visszakerülő Eszék-Baranya megyei területre.

Az idei ünnepség egy kiállításmegnyitóval kezdődött. A bellyei Dinko Županović festőművész és a laskói Nikola Faller szobrász alkotásait tekinthették meg az ünnepség résztvevői. Nikola Faller, aki a szalmafesztivál ötletgazdája, a megnyitón örömének adott hangot, hogy művei újra szívesen látottak a járásban. A Szalma Land art Fesztivál több éven keresztül számos látogatót vonzott a Laskó alatti tarlóföldre, az egy-

re sikeresebb rendezvény két éve Eszék egyik parkjába költözött. - A megemlékezés a bellyei temető központi keresztjénél folytatódott, ahol koszorút és

HMIK-et - mondta Mónika. A rendezvényre a Via Nova ICS-től kaptak meghívást, melyen Sipos Krisztinával és Vass Larisszával együtt képviselték a horvátországi magyar fiatalokat. - TATAI Igor

mécsest helyeztünk el a honvédő háború civil és katona halottai tiszteletére – számolt be az eseményről Varga Gábor, a Bellyei járás elöljáró-helyettese. A Bellyei járás vezetősége mellett többek között a zágrábi magyar nagykövetség, valamint Polača és Pitomača település képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. A helyi katolikus templomban tartott mise után a kultúrotthonban ünnepi üléssel zárult a Bellyei járás napja. Az ülésen a meghívottak között ott volt Tuska Enikő zágrábi magyar konzul, Vladimir Šišljagić, Eszék-Baranya megye zsupánja, a testvérjárás Polača és Pitomača képviselői, valamint a Bellyei járás korábbi elöljárói is. - MICHELI Tünde

Megtartották a Kárpát-medencei Darócok 3. találkozóját Tibolddarócon 2009-ben rendezték meg a Daróc nevű települések első találkozóját. Tavaly az eseménynek a drávaszögi Várdaróc adott otthont, a harmadik ilyen összejövetelt pedig július 19-21. között az erdélyi Nádasdarócon bonyolították le. Nyolc település képviselői vettek részt rajta, köztük Várdaróc küldöttsége is. Nádasdaróc, a kis református falucska Kolozsvártól 25 kilométerre, a Hasznos-patak és a Nádas egyesülésénél fekszik. Itt rendezték meg a Kárpát-medencei Darócok 3. találkozóját, amelyen a nyolc Daróc képviselője között ott voltak a várdaróciak is. A rendezvény a Gyülekezeti Házban kezdődött, ahol a települések képviselői beszámoltak

6

az előző találkozó óta eltelt eseményekről. Majd Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató előadását követően a nótaesten a Darócok képviselői a saját kultúrkörükből hozott dalokat adtak elő. Másnap Kolozsvár belvárosának nevezetességeit nézték meg, Kós Károly építész, író és politikus sírjánál is adóztak Erdély, Kalotaszeg szülöttének.

Visszatérve a településre, a Gyülekezeti Ház udvarán felavatták a Darócok kopjafáját. A háromnapos találkozó további részében kulturális programra és kerekasztal-beszélgetésre is sor került. Vasárnap az együttlét hálaadó istentisztelettel zárult a műemlék templomban Tőkés László lelkész, EP-képviselő igehirdetésével. Felavatták Nádasdaróc címeres zászlaját, amit Juhász Klá-

ra helybéli lelkipásztor és Tőkés László áldott meg. - Minden elismerésünk az alig száz fős település vezetőinek és lakóinak, akik egy nagyon szép és színvonalas találkozót hoztak tető alá – nyilatkozta Micheli Zsolt, Várdaróc polgármestere. A Darócok következő találkozóját az ugyancsak erdélyi Bálványosdarócon rendezik meg. - TATAI Igor

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Magyarságunk

Fél évszázad után újra jár a karancsi toronyóra A karancsi református templom toronyórája az utóbbi ötven évben nem működött. Mostantól azonban mutatni fogja a pontos időt, méghozzá a Frankfurtból érkező rádiójel alapján. Az óramű felújítását a budapesti Konkoly József végezte. A szerkezetet múlt hét csütörtökön tették a helyére.

A ma is álló, többször renovált karancsi református templom 1808-ban épült. Az 1817-ben készült leltár alapján az eklézsia legrégebbi úrasztali edénye egy 1727. évszámmal datált kan-

na volt. A templomot az elmúlt évek során a gyülekezet adományaiból újítgatták. A toronyóra régóta nem járt. - Én negyvenhét éve élek Karancson, azóta nem működik a toronyóra. Régóta terveztük már a felújítását. Most ezt a gyülekezet és Sója Dénes parlamenti képviselő támogatásából valósítottuk meg – nyilatkozott Hájek János karancsi lelkész. Az óramű felújítását a budapesti Konkoly József végezte, aki nem először dolgozik a Drávaszögben. Többek között ő újította föl a várdaróci templom óráját is. Harmincöt éve foglalkozik toronyórákkal, harangjátékokkal. Magyarországon több mint 500 toronyórát és 1500 villamosított harangozóművet készített. Huszonhárom évvel ezelőtt ő villamosította a karancsi harangokat is.

- Ez a szerkezet, amelyet itt felszereltünk, egy olyan rendszer része, amely Frankfurtból kapja a rádiójelet, így mindig a pontos időt fogja mutatni az óra – mondja az órásmester. A templomtornyokban elhelyezett szerkezetek fokozottan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. A megbízható és pontos működés érdekében a Konkoly Művek kitűnő alapanyagokból gyártja szerkezeteit. Kiemelt figyelmet fordítanak ar-

ra, hogy a számlapok stílusa illeszkedjen az épület jellegéhez. A karancsi esetében is a régi mutatók alapján készítették az újakat. Konkoly József azt mondja, nagy öröm számára, amikor egy kis település templomának óraművén dolgozhat. Az idő múlását percnyi pontossággal mérő karancsi toronyóra nagy feltűnést keltett a településen, hiszen fél évszázad után újra elindultak a mutatói. - MICHELI Tünde

Szabó Attila, Hájek János és Konkoly József

Helyiséget kapott a magyar kisebbségi önkormányzat

Az egykori kórógyi faluházban kapott helyiséget a Tordinci járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata. Az önkormányzat székhelyét jelző táblát hétfőn, július 22-én helyezték el az épület falán.

A kisebbségi önkormányzati választásokat 2011 júliusában tartották, azóta nincs székhelye a Tordinci járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának. Az elmúlt időszakban a sportegyesület, a vadászok és hagyományőrző egyesület helyiségeit használták. - Az előző járási vezetésnél süket fülekre találtunk az önálló helyiséggel kapcsolatos kérésünkkel. A mostani vezetéssel nagyon jó az együttműködésünk, és már a járási képvise-

lő-testület ülésére is meghívást kaptunk. Továbbra is azon dolgozunk, hogy javaslattételi lehetőségük legyen a településünket, a magyarságot is érintő terveket illetően. E tekintetben már meg is történt az első lépés, ugyanis javaslatunkra a tűzoltó egyesület is visszakapta egykori épületét – nyilatkozta lapunknak az önkormányzat elnöke, Cserepes Zoltán. Az elnök azt is elmondta, hogy az épület, amelynek a másik

termében a helyi nyugdíjas egyesület működik, nagyon rossz állapotban van. Egyelőre csak használható állapotba hozzák székhelyüket, de jövőre szeretnék felújítani.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

A magyar kisebbségi önkormányzat tagjain kívül a helyiség hivatalos átadásán jelen volt Željko Matanović, a Tordinci járás elöljárója is. - MICHELI Tünde

7


Magyarságunk

Csúzai adománygyűjtés az árvízkárosultaknak Míg mások a gátépítésből vették ki a részüket, addig a csúzai Reppman István adományt gyűjtött falujában a magyarországi árvízkárosultak részére. A csúzai Reppman István egy hónappal ezelőtt, az árvízveszély idején bukkant rá a Magyar Vöröskereszt felhívására az Új Magyar Képes Újságban. A magyarországi árvízkárosultak részére hirdettek adománygyűjtést. István Bellyén, a HMDK székházában érdeklődött afelől, hogyan tudná támogatni ado-

mányával a rászorulókat. Miután kézhez kapta a vöröskereszt nyomtatványát, elhatározta, hogy gyűjtést szervez Csúzán. Párjával, Zsuzsannával együtt járták a házakat támogatókat keresve, és összesen 820 kúnát sikerült összegyűjteniük, ami már csak arra vár, hogy befizesse a Magyar Vöröskereszt részére.

- A televízióban láttuk, hogy mekkora gondokat okoz az árvíz Magyarországon, és hogy milyen sokan kiveszik a részüket az árvízvédelemből. A gáterősítés, a homokzsákok töltése nálunk is jól meg volt szervezve, a falvak férfilakossága készenlétben állt. Én már idős vagyok ahhoz, hogy zsákolni menjek, viszont mégsem akartam ölbe tett kézzel nézni a katasztrófát. Ezért kezdtem adománygyűjtésbe. Főleg ismerősökhöz kopogtattam be, azok közül is olyanokhoz, akikről tudtam, hogy nem a „kenyérre valójukat” kell odaadniuk – nyilatkozta István. Hogyha hozzá hasonlóan még több embernek jutna eszébe az

Reppman István

adományozás, gyűjtés, még hamarabb megoldódnának a károsultak problémái. - TATAI Igor

Vendégszereplések Szlavóniában Szlavóniai rendezvényeken vendégszerepeltek a dályhegyi és szentlászlói kultúregyesületek művészeti csoportjai a múlt hét végén.

A szentlászlóiak Cernán

A dályhegyi asszonykórus

A dályhegyi asszonykórus a dályai Teutoburgium nevet viselő bormúzeum megnyitóján lépett fel június 18án. Az eseményre Barbara Nikolašević, a múzeum képviselője hívta meg a dályhegyi asszonykórust vendégszerepelni. A megnyitón részt vett többek között Vladimir Šišljagić, Eszék-Baranya megye zsupánja is. - Alkalomhoz illő bordalokat és népdalokat énekeltünk – nyilatkozta Kaján Mária, a nőegylet vezetője. A dályhegyi ifjúsági népi tánccsoport július 20-án a Velika Kopanica-i járási na8

pokon lépett fel, melyre a helyi kultúregyesület hívta meg őket, egy korábbi ismeretségnek köszönhetően. A tizenkét csoport közül egyedül a dályhegyi táncegyüttes lépett fel magyar koreográfiával. - Egy korábbi fellépésen ismerkedtünk össze a Velika Kopanica-i kultúregyesület tagjaival, akiknek megtetszett a magyar néptánc és a színpompás dályhegyi népviselet, így az ifjúsági tánccsoportunkat is meghívták a járási napokra – mondta Pap Hajnalka, a dályhegyi Petőfi Sándor Kultúregyesület titkára. A szentlászlói Petőfi Sán-

dor Magyar Kultúregyesület ifjúsági népi táncegyüttese sem panaszkodhat, hiszen legutóbb - múlt vasárnap - a cernai aratóünnepségen vendégszerepelt. - A program a tánccsoportok felvonulásával kezdődött, körülbelül félszáz lovas kíséreté-

ben. A rendezvény nemcsak nagyszabású, hanem magas színvonalú is volt – mondta Palizs Egyed Mária, a csoport vezetője. A HMDK egyesületei, művészeti együttesei számára a következő időszak is mozgalmas lesz. - TATAI Igor

A dályhegyi tánccsoport (fotó: sokacki-portal.com)

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Horizont

Még mindig nincs vegyesbolt Kopácson A Biljemerkant csődje után a legtöbb településen lezajlott a vegyesboltok tulajdonosváltása. Kopácson viszont még mindig nincs üzemeltetője az üzletnek. Az első pályázat meghiúsult, az újat pedig a napokban írták ki.

A Hét Nap szerkesztői a Drávaszögben

Márciusban ment csődbe az a szupermarket-hálózat, amely Baranyában és Szlavóniában, köztük több magyar településen is falusi boltokat működtetett. A tulajdonoscsere a legtöbb településen zökkenőmentesen és gyorsan lezajlott, kivéve Kopácsot, ahol még mindig nincs üzemeltetője a boltnak. A Bellyei járásban azt az információt kaptuk, hogy Kopácson is ugyanúgy, mint a többi faluban, kiírták a pályázatot, de míg más településeken csak egy vállalkozó, addig itt több is jelentkezett. Ezután fellebbezés következett, időközben önkormányzati választások is voltak, majd az egész folyamat addig húzódott, míg végül a nyertes mégsem írta alá a szerződét, így most

ből arra lehet következtetni, hogy országunk igencsak távol áll a csatlakozástól - nyilatkozta a főszerkesztő. Az aktualitások mellett munkásságukról, a Hét Nap jelentőségéről is szó esett.

A Hét Nap című vajdasági hetilap szerkesztői a Drávaszögbe látogattak. Kirándulásuk apropója Horvátország unióba lépése volt. Kíváncsiak voltak, hogy nekünk, drávaszögi magyaroknak A Hét Nap mi a véleményünk a csatlakozásról. Tomek Vik- Tomek Viktor tavaly márcióta tölti be a főszerkesztői tor főszerkesztő kérésünkre elmondta, amit a us tisztséget a Hét Napnál. A henagy múltú hetilapról tudni érdemes. tilap 1946 óta létezik, először

Tomek Viktor és Tóth Lívia Eszéken

Július 16-án szerkesztőségünkbe is ellátogatott Tomek Viktor, a Hét Nap főszerkesztője és Tóth Lívia főszerkesztőhelyettes. Tomek Viktor elmondta, kirándulásuk apropója Horvátország európai uniós csatlakozása volt. Azért jöttek,

hogy tájékozódjanak a drávaszögi magyaroknak az unióhoz való viszonyulását illetően. - Tulajdonképpen a tapasztalatszerzés a célunk, mert talán nem is olyan sokára Szerbia is Horvátországhoz hasonló „sorsra jut”, bár a mai helyzet-

Újvidéken volt a szerkesztősége, majd a 70-es években költözött Szabadkára, azóta is ott működik, körülbelül húsz munkatárssal. Elsősorban a vajdasági magyarság mindennapjaival, az őket érintő témákkal foglalkoznak, de természetesen az összmagyarsággal is. A 84 oldalas, színes „családi magazin” témáival minden korosztályhoz szól. Ifjúsági, művelődési és egyéb rovatai mellett két melléklete is van, a Szabadkai Napló és a Bánáti Újság. - A témák széles spektruma egyrészt jó dolog, mert így nagyon sokan megtalálhatják benne azt, ami érdekli őket, másrészt viszont képtelenség teljes egészében minden olvasói igényt kielégíteni. De azért véleményem szerint jó úton haladunk, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt évben sikerült növelnünk a példányszámot

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

újra ki kellett írni a pályázatot. - A napokban jelent meg a pályázat, július 30-ig lehet rá jelentkezni. Ha minden rendben lezajlik, akkor az új bérlő már augusztus közepén átveheti az üzletet. Két potenciális „érdeklődő” van, az NTL és a Kadulja – nyilatkozta lapunknak Gamos Igor, a bellyei járási képviselő-testület tagja. Az, hogy hetek óta nem működik vegyesbolt a településen, nagy problémát jelent az ott élőknek. Aki csak teheti, a szomszédos Bellyére vagy Eszékre jár bevásárolni, de többségük azt mondja, nagyon várja már, hogy újra helyben szerezhesse be a legszükségesebb cikkeket. - MICHELI Tünde

hat százalékkal. Ezt sajtótörténeti kuriózumnak is nevezhetném, hiszen a mai világban, az internet térhódításával az írott sajtó mindinkább háttérbe szorul - mondta Tomek Viktor. Hozzátette, ehhez az is hozzájárul, hogy igyekeznek a folyamatosan változó olvasói igényekhez alkalmazkodni, és a kor kihívásainak is megfelelni, így például tavaly szeptemberben korszerűsítették az újság honlapját. A Hét Nap a délvidéki magyarság leghányatottabb sorsú újsága. A 90-es években a kiadó három lapot is megjelentetett hasonló címen (Új Hét Nap, Szabad Hét Nap), ami megosztotta az olvasótáborát az egyébként ötvenezres példányszámban elkelő napilapnak. Emiatt többször a csőd szélére került. 2000 után csak egy maradt belőle, alapítója a Magyar Nemzeti Tanács lett (2004-ben), kiadója pedig a Hét Nap Lapkiadó kft. Az újság egyelőre a tartományi támogatásoktól függ, de szerkesztői igyekeznek saját lábukra állni, hogy ne legyenek kiszolgáltatva semmiféle politikai akaratnak. Szerkesztéspolitikája sokféle véleményt kifejezésre juttat, de egy valamiből nem enged: magyar szellemiségéből. - TATAI Igor

9


Horizont

Patikusélet a 20. században

Vörösmarton 1991-ig működött gyógyszertár. A vörösmarti Kőszegi Rozália 1949-től 1984-ig volt az alkalmazottja. Elmesélte, hogyan működött a klasszikus patika, amikor az orvosságok keverése még a gyógyszerészek feladata volt – ezáltal sokkal nagyobb felelősség hárult rájuk. rem volt, nagyon sokat tanultam tőle – emlékezett vissza Rozália az öreg patikusra, aki remek bortermelő is volt. Tőle tanulták a vörösmartiak, hogy a hordókat hipermangánnal kell kezelni.

Régen a patikus mesterség emberközelibb foglalkozás volt

Kőszegi Rozália bácskossuthfalvai (Moravica) származású, szülei mezőgazdasággal foglalkoztak. Édesapja a 30-as években járt a Drávaszögbe teheneket vásárolni. Az állatokat gyalog hajtották haza, útközben pedig kerékpárosokkal találkoztak, akik csapatostul jártak Eszékre moziba. Rozália édesapja a biciklisektől tudta meg, hogy a Baranya-háromszögben nincs egyetlen mozi sem. A „mozialapításban” jó üzleti lehetőséget látott, ami Bácskossuthfalváról Vörösmartra csalogatta őt és családját. Otthon, majd Pesten tanulta ki a mozigépész szakmát, és 1940-ben már saját mozija volt Vörösmarton, mely 1945ig működött. A családdal 41ben költöztek ide, így Rozália is ettől kezdve volt vörösmarti lakos. Rozália háborús növendék volt, a második világháború után inasnak hívták a gyógyszertárba dolgozni. Régebben – más munkaterületekhez hasonlóan – a patikusmesterség kitanulásnak is az volt a módja, hogy pár év gyakorlat után lehetett csak szakiskolába iratkozni, elméleti oktatásra. Rozália az inasévek után Zágrábban sajátította el az elméleti ismereteket, ahol százegy tanu10

lótársa közül ő volt az egyetlen magyar. Miután kitűnő osztályzatokkal végzett, 1949. október 1-től kezdett dolgozni a vörösmarti gyógyszertárban. 1985. október 1-jéig, pontosan 35 évig volt patikus.

Vollweiter Henrik patikus volt az első számú mestere A vörösmarti patikát 1903ban vette meg Vollweiter Henrik. Ősei svájciak voltak, ő félig német volt, félig francia. Vollweiter úr elődeivel kapcsolatban azt szokta mondani, a magyarok a kalandozások során eljutottak Svájcba is, és egy közülük ottmaradt. Az az egy magyar lótenyésztéssel foglalkozott, máshoz nem értett. Ezért nevezték el „Fohlenweide”-nek, azaz „csikókat legeltetőnek”. Vollweiter így magyarázta származását, mindig is magyarnak tartotta magát. 1949-ig dolgozott, így mikor Rozáliát felvették, már egy fiatalabb patikus, Utasi János volt a főnöke, aki viszont három hónap múlva meghalt. Akkoriban kevesebb volt a gyógyszerész, így Vollweiter újra munkába állt, hetven évesen. Rozáliával öt évig dolgoztak együtt. - Vollweiter úr kitűnő meste-

Abban az időben a patikusok még régimódi gyógyszerészmunkát végeztek. Dr. Erkel Lajos dolgozott a faluban orvosként, aki a nagy Erkel Ferenc unokaöccse volt. Zenész családból való származása megmutatkozott kitűnő zenei érzékén. Gyönyörűen hegedült, és énekelni is tudott, volt rá példa, hogy a patikában is nótára gyújtott. Rozáliáéknak az általa kívánt régimódi kezelést kellett gyakorolniuk a patikában: kézi munkával, helyben keverték a gyógyszereket. Sőt, a gyógyszereken kívül borotvaszappant készítettek a borbélyoknak, dauervizet kevertek, és még gyertyát is öntöttek. Ahogy minden patikának, a vörösmartinak is volt saját, elterjedt szere. Híres volt a pomádéja – ez arckenőcs volt, amit főleg a sokác lányok vásároltak Vörösmarton. Gyógyfüvekből az orvos receptje szerint teákat készítettek. Többféle kombinált port is kevertek, köhögésre például az ópiumtartalmú Dover-port gyártották. A morfiumalapú gyógyszereket szigorú feltételekkel adták ki a betegeknek. A narkotikumok mellett mérgekkel is dolgoztak, az ólmot például a krémgyártásban használták. A Parkinson-kóros betegek kezelésére pedig arzénpirulákat készítettek. - A patikában használt analitikai mérleg még a légy szárnyának súlyát is érzékeli. Ehhez

Kőszegi Rozália

hasonló eszközökkel dolgoztunk. A gyógyszerkészítés nagyon precíz munkát igényelt, nagy felelősséggel járt, nem hibázhattunk soha, emberéletek múlhattak rajta – mondta Rozália.

1958-ban a vörösmartit a kiskőszegi (batinai) gyógyszertárhoz csatolták Miután Vollweiter nyugdíjba vonult, Fehér István 56-os menekült Kiskőszegen nyitott gyógyszertárat 1958-ban. Abban az időben egy-egy járáson belül összevonták a patikákat. Vörösmart Kiskőszeghez tartozott, Fehér pedig üzletemberként úgy látta jónak, hogy a konkurens vörösmartit, amelybe nagyon sokan jártak a sokác falvakból, meg kell szüntetni. A több mint száz évnél is öregebb bútorzatát elvitték Vörösmartról, és a muzeális értéknek örökre nyoma veszett. A gyógyszertár polcán valamikor görög bölcsek szobrai pihentek, melyeket még a partizánok törtek össze. Egyedül Platón és Arisztotelész maradtak épen, azonban a patika felszámolásakor ezeknek is nyoma veszett. Ezt követően Pélmonostorról kaptak némi bútorzatot, úgy dolgoztak tovább Rozáliáék. A harmincöt évnyi szolgálatnak köszönhetően a vörösmartiakon kívül a csúzaiak is ismerősként üdvözölték, hiszen ennyi idő alatt nem volt olyan lakos, aki ne tért volna be a patikába valamilyen gyógyszerért. - TATAI Igor

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Horizont

Lovas iskola érdekes programokkal Vinkovciban ötven éve nem volt városi lovasverseny, most az Eohippus lovas klub jóvoltából került rá sor. Szombaton, július 20-án Ácsék tanyáján négy kategóriában mérték össze ügyességüket a gyerekek.

A vinkovcei magyar egyesület oszlopos tagja, Ács Rudolf és családja mezőgazdasággal foglalkozik. Büszkeségük a város határában lévő farm, ahova néhány

percnyi autózás után lehet eljutni. Itt működteti Rudolf lánya és veje az Eohippus lovas iskolát. Marijana és Jurica egy lovas klubban ismerte meg egymást, azóta

Európa egyik legrégebbi lakott települése A legújabb régészeti feltárások is azt bizonyították, hogy Vinkovci (Vinkovce) városa a kőkorszak óta folyamatosan lakott, ami Európa ezen részén egyedülálló jellegzetességnek számít. Sem a népvándorlások, sem a tatárjárás, sem a török hódoltság idején nem néptelenedett el.

Vinkovci Vinkovci területe a történelem előtti idők óta folyamatosan lakott. Ez ritkaságnak számít, hiszen az ilyen régi települések általában egy idő után elnéptelenednek. Az ókor olyan „hírhedt” városai, mint például Jerikó vagy Babilon már évezredek óta lakatlanok. Vinkovci viszont most éli igazi fénykorát. A város múltjáról a régészeti

feltárások alkalmával talált leletek tanúskodnak a leginkább. Találtak itt már 9000 éves kerámiákat is. Vinkovci alapítói az új kőkorban a sopoti és a starčevaci kultúra képviselői lehettek. Őket később a Szerémség más részein is élő vučedoli kultúra képviselői váltották fel, és népesítették be a várost. A bronzkorra a terület lakossága

is töretlen a szenvedélyük a csodálatos állatok iránt. Lovaikkal többször részt vettek a Vinkovcei Ősz elnevezésű rendezvényen, és versenyekre is járnak. A 2009 nyarán alapított lovas klubjukban szinte minden hétvégén különböző programokkal várják az érdeklődőket. Nemrég egy úgynevezett vizes lovardát szerveztek, ahol a gyerekek kipróbálhatták dédszüleik medencéit, a dézsafürdőt is. A hét végén pedig közel fél évszázad után először szerveztek városi lovasversenyt. - Nagyon jól szerepeltek a gyerekek a versenyen. Először próbálhatták ki magukat ebben a sportágban – nyilatkozta Marijana, aki minden egyes versenyző próbatételét árgus szemekkel figyelte. Marijana a lovak iránti szenvedélyéhez hasonló lendülettel, kedvvel vezeti a lovas iskolát is, amelynek programja egyedülálló a környéken, és minőségi lovas oktatásban részesíti a lovaglás szerelmeseit. Az iskola évről évre

újabb és újabb beruházásokkal bővül, mind kellemesebbé téve a lovardát lónak és lovasnak egyaránt. - Jelenleg hat paci van a lovas iskolánkban. Amellett, hogy a gyerekeket megtanítjuk lovagolni, arra is jó ez a foglalkozás, hogy kitartásra, önfegyelemre nevelje őket, és nem utolsósorban önbizalmat is ad nekik. Az sem mellékes dolog, hogy ezáltal kimozdítjuk őket a négy fal közül – mondja a mindig mosolygós Marijana. Egyik lovuk kimondottan terápiás lovaglásra van kiképezve, itt szakemberek segítik a lovas iskola vezetőjének a munkáját. A gyerekek mellett felnőttek is bátran bekapcsolódhatnak a jelenleg közel 150 tagot számoló klub aktivitásába, címe: Vladimir Vidrić u. 40. További információt a 098/ 9421-533-as mobilszámon kaphatnak az érdeklődők.

egyedi kultúrát alakított ki, amit a tudósok vinkovcei kultúrának neveztek el. A város egyedi népességének a nyomai a vaskorban sajnos eltűnnek, ám a leletek folytonossága továbbra sem szakadt meg. A vinkovcei kultúrát a kelták, majd az illírek követték, akik a rómaiak hódításáig békésen éltek egymás mellett. A rómaiak saját közigazgatást vezettek be, ám a lakosságot ők sem irtották ki, hanem inkább fejlesztették a települést. A város új neve Cibaliae lett, és szinte a birodalom minden szegletéből érkeztek új lakók a városba, annak stratégiai jelentősége és gazdagsága miatt. A Cibaliae valamikori városfalain belüli területrészen épült fel a mai belváros, a vinkovcei kincsek lelőhelye is. A római birodalom bukása utáni népvándorlás idején érkezők közül sokan le is telepedtek itt. Érdekes módon a birodalom bukása után a város pusztulására semmilyen jel sem utal, ellentétben például Mursa (Eszék) városával, ahol bizonyíthatóan nagy pusztítás volt. Az első komolyabb kárt a város a tatárjáráskor, 1241-ben szenvedte el. Ekkor majdnem elnéptelenedett, de szerencsére viszonylag hamar rendeződött a helyzet. A következő pusztulás a török korban érte. A hódoltság idején

csupán 17 adófizető házat írtak össze, de akkor sem néptelenedett el. Az érdekesség kedvéért említsük meg, hogy ugyanebben az időben Csúzán 25 adófizető portát tartottak nyilván. A török kiűzése után a város lassan ismét magára talált, és napjainkra ismét Kelet-Szlavónia egyik legfontosabb városává nőtte ki magát.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

- MICHELI Tünde

A vinkovcei kincsek

2012 márciusában megkezdődött a városközpont felújítása. Mivel a történelmi városmagban folytak az építkezések, az előírásoknak megfelelően először a régészek „szállták meg” a terepet - amint az kiderült, nemhiába. A feltárások során egy összesen 54 darabból álló, 30 kilogrammnyi ezüst étkészletet találtak. A kincs római eredetű, és feltehetően egy negyedik századi helyi nemes tulajdonát képezte. Egyes darabjai aranyból készültek, növényi és állati motívumok is díszítik. A felbecsülhetetlen értékű kincseket jelenleg a zágrábi Mimara múzeumban őrzik, ahol restaurálják őket, aztán visszakerülnek eredeti helyükre, Vinkovciba, és a város múzeumában bárki megcsodálhatja majd az ókori leletet. - HORDÓSI Dániel

11


Horizont

Lottómilliomosok sorsa

A hatalmas lottónyeremények az átlagember számára szinte felfoghatatlan gazdagságot jelentenek. Bizonyára sokan eljátszottak már a gondolattal: milyen is lenne az életük, ha telitalálatot érnének el? Az alábbi írás segítségével néhány lottómilliomos sorsába pillanthatunk be.

Cassy Carrington és Matt Topham A mai lottó ősének tekinthető „parlamenti sorsolás” a 16. századi Genovában terjedt el, ahol a városi tanács öt tagját kilencven polgár közül sorsolták ki, s a nép fogadást kötött a személyükre. Az anyagi nehézségekkel küzdő elöljáróság 1620-ban intézményesítette az egyre kedveltebb foglalatosságot, és a genovai rendszerű lottó rövidesen Európa több országában is meghonosodott. Mária Terézia 1762-ben állami monopóliummá nyilvánította, és Magyarországon is engedélyezte a lutri vagy lottéria néven ismert szerencsejátékot, amelyet 1897ben az osztálysorsjáték váltott fel. A második világháború után a totó jött divatba, a lottó ismételt bevezetéséről csak hatvan év szünet után született döntés: az első sorsolást anyaországunkban 1957. március 7-én tartották. A magyar lottó történetének legnagyobb nyereményét 2003. november 29-én fizették ki, ös�szesen 5 092 890 758 forintot (kb. 131 millió kúnát). A szerencsés nyertes a száz leggazdagabb magyar listájára is felkerült – s nem is kell az utolsó helyen szerénykednie –, de még így is sokkal kisebb az esély lottózásból milliárdossá válni, mint munkával megszerezni egy ilyen hatalmas vagyont. Olaszországban a közelmúltban több mint 1 milliárd kúnának megfelelő ös�szeget egy apró toscanai faluban

12

feladott szelvény tulajdonosa vihetett haza. A rendkívüli ös�szeg egész Európában rekordot döntött, de a „világcsúcshoz” még ez is kevés volt: az amerikai MegaMillions nevű szerencsejáték főnyereménye 2007 márciusában több mint 1,1 milliárd forintot ért.

Véletlen nyertesek Az amerikai Benett Scott egy bolti eladó hibájából lehetett a 2,1 millió dollár (kb. 12 millió kúna) boldog tulajdonosa. Kitöltött szelvényét az eladó ugyanis nem a férfi kérésének megfelelő játékban, hanem egy másikban adta fel. Ezt a kellemes végeredményt hozó tévedést szerencsére csak utólag vették észre. Nagy nyereményüket három gyermekük taníttatására, a konyha felújítására fordították, na meg némi karácsonyi ajándékra. Van olyan nyertes is, aki csak egy új tornacipőt vett a vagyonból, a pénz nagy részét gyerekeinek és a nagybátyjának adta Julie Cervera, akinek a legjobbkor jött a 23 millió dollár (több mint 132 ezer kúna). Csak öt hónappal a sorsolás után jött rá, hogy nyert, ezt megelőzően viszont komoly anyagi gondokkal küszködött, a villanyt is kis híján kikapcsolták nála. A lottóhatóság már a bolt kameráinak felvételét is közzétette, így kerestette a titokzatos nyertest. Ekkor

ismert lányára a hölgy, aki az ő kérésére vette meg a nyertes szelvényt. A beváltási határidő előtt néhány nappal így meg is kaphatták nyereményüket. Egy fiatal pár, Cassy Carrington és Matt Topham az EuroMillions főnyereményét, 45 millió fontot (kb. 421 millió kúnát) tudhat magáénak. Kétségkívül a legnagyobb csoda, ami életük során történt velük, hiszen az esküvői tortára sem volt elég pénzük korábban. Az egyetlen vágyuk egy békés kis otthon volt, aminek megvásárlását sokan nem is értették. Ugyanis egy forgalmas főút melletti, zömében szegényebbek által lakott részen található. Több barátjuknak adtak a mesésen nagy nyereményből, de elszórni semmiképpen sem akarják. Ha a házat nem is, de a kocsit illetően igencsak a legjobbra törekedtek: egy vadonatúj Jaguar XK Coupe jelzi, hogy a fiatalok azért nagyon is örülnek a nyereménynek.

A harmadik szelvény volt a szerencsés Nagy-Britanniában él Dave Dawes, az a 41 éves férfi és menyasszonya, akik 101 millió fontot (kb. 790 millió kúna ) nyertek. A korábban egyszobás bérlakásban élő párnak ez volt élete harmadik lottószelvénye. Nyereményük egy részét – pontosan 1-1 millió fontot (kb. 8 millió kúnát) – 20 olyan barátjuknak, illetve családtagjuknak adták, akik eddigi életük során segítették őket. A többiből pedig egy saját házat és egy, a korábbinál jóval drágább és nagyobb jegygyűrűt vásárolt párjának a férfi. Szintén brit az a nyertes pár, akik a korábbi életüket szerették volna élni a nagy nyeremény után. Adrian Bayford és felesége a 148 millió font (kb. 1,3 milliárd kúna) birtokában bizonyára boldog gondtalanságban is élhettek volna, ha nem fedik fel

Dave Dawes és menyasszonya kilétüket a nyilvánosság előtt. Hiszen nem költekeztek, csupán egy skóciai rokonlátogatásra repültek el. Az arcukat vállaló nyerteseknek azonban be kellett zárni hangszerboltjukat, mert lassan több volt a kéregető, mint a tényleges vásárló. Roger Griffith is megfogta az isten lábát, amikor telitalálata volt a lottón, 17 millió kúnának megfelelő angol fontot nyert, amit aztán jól elherdált, és a bankszámláján nem maradt több, mint 7 font, azaz alig több mint 60 kúna. Roger és felesége először felmondott a munkahelyén, beköltöztek egy 6 millió kúnát kóstáló, kacsalábon forgó palotába, majd két gyereküket magániskolába íratták évi 90 ezer kúnának megfelelő összeg ellenében. Ezek mellett utazgattak, ékszereket és luxus sportautókat vettek, vagyis nyakló nélkül költekeztek. A mesés nyeremény egy része a tőzsdén úszott el. Vállalkozásaik is sorra csődöt mondtak. A befizetetlen számlák tengere végleg ellepte őket. 2010-ben még a házuk is kigyulladt, majd pár hónapra rá házasságuk is véget ért. Mostanra rosszabb a helyzetük, mint a milliók előtt volt. Évente több millió nyereményt nem váltanak be Fortuna kegyeltjei. Horvátországban a múlt héten egy Velika Goricán befizetett szelvény vitte el a jackpotot, lapzártánkkor még várták a szerencsés játékos jelentkezését. A hirtelen jött gazdagság komoly terhet jelent a legtöbb ember számára. A hatalmas öröm mellé rendkívül erős stressz is társul, ezt pedig sokan nem tudják feldolgozni. - Összeállította: MICHELI Tünde

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Hagyomány

város református lelkésze. Még kinevezésének esztendejében külhoni tanulmányútra indult Leidenbe, majd a franekeri egyetem hallgatója lett. Visszatért Sárospatakra, de a szabad vallásgyakorlás akadályoztatása miatt Debrecenbe menekült, ahol 1704-ben ispotályi lelkész lett. Ezt követően több településen lelkészkedett. Életének fő műve a magyarországi és erdélyi református egyház történetének megírása. Forrásokon alapuló gondos filológiai hűség jellemezte. Egyházi levéltárakból gyűjtött adatokat, kiterjedt levelezést folytatott, hogy minél több hiteles adathoz jusson, ezenkívül egy-egy vidékről származó lelkésztől is igyekezett történeti adatokat gyűjteni. Amikor a magyarországi református gyülekezetek szuperintendenciájának tárgyalásához ért, és a Felső-, illetve Alsóbaranyai traktust mutatta be, akkor Pathai P. Sámuel, a tolnai egyház lelkipásztorának és a szomszédos gyülekezetek esperesének levelére támaszkodott, melyet Szilágyi Benjamin Istvánhoz, a nevezetes sárospataki iskola vezető rektorához írt Laskón 1647. augusztus 16-án. Körültekintően, több forrásból igyekezett információkat szerezni: könyvének LXXXIV. fejezetében írta: „Bár a tolnai esperes választékos és terjedelmes leveléből mindenki előtt világossá vált a baranyai egyházak, szuperintendensek és a híresebb gyülekezetek névjegyzéke, maradtak még tudásra és olvasásra méltó dolgok, valamint az általunk eddig megtartott gyakorlat szerint, elkülönítve is elő fogjuk adni a gyülekezetek és szuperintendensek névsorát. Valójában csak igen kevés esperesnek a neve ismert előttem. Ezt egy Miklós nevű tiszteletes úr – ahogy nevére vis�szaemlékszem –, Isten igéjének szolgája,

a baranyai Veresmart szülötte, ki néhány évet töltött itt a szent szolgálatban, egyrészt maga diktálta le a debreceni parókián, másrészt egy élemedett korú, már ágyban sínylődő öreg is, kivonatban megküldte számomra, aki egykor Isten szolgája volt Kecskeméten.” E források alapján írta össze a LVIII. fejezetben a baranyai szuperintendensek névsorát: „Sztárai Mihály, a tolnai egyház lelkipásztora és szuperintendense mindkét Baranyának 1553-ban. Szegedi Kis István, a laskói egyház lelkipásztora és szuperintendens 1554-ben. Eszéki István, a decsi egyház lelkipásztora és szuperintendens. Veresmareti Illés, a hercegszőlősi egyház lelkipásztora és szuperintendens 1566ban. Laskai Lőrinc, a hercegszőlősi egyház lelkipásztora és szuperintendens 1608-ban. Laskai János, a veresmarti egyház lelkipásztora és szuperintendens 1612-ben. Petri György, a veresmarti egyház lelkipásztora és szuperintendens 1629-ben. Halasi Bálint, a laskói egyház lelkipásztora és szuperintendens 1645-ben. Veresmarti K. István, a kopácsi egyház lelkipásztora és szuperintendens 1665ben. Veresmarti János, a szülővárosa egyházának lelkipásztora és szuperintendens 1678-ban. Halála után a baranyai egyházak állapota igen nyomorúságos lett a folytonos háborús riadalmak miatt, és hasonlóképpen Radonay Mátyás és Jány Ferenc pécsi püspök által ezen a vidéken felszított legkegyetlenebb üldözések miatt. Az egyházkerület is megszűnt. Mindmáig így is maradt, míg annak irányítását el nem vállalta 1699-től Gyimóti István, a veresmarti egyház lelkipásztora.” Debreceni Ember Pál nem érte meg egyháztörténetének megjelenését. Kéziratát veje, Szathmári Paksi Mihály saját, 1721ig terjedő történeti kiegészítésével Lampe Fridrich Adolfnak, az utrechti teológiai egyetem tanárának és egyháztörténészének juttatta el, aki megváltoztatott szerkezettel és kihagyásokkal 1728-ban saját neve alatt Utrechtben latin nyelven jelentette meg Debreceni Ember Pál munkáját Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transsylvania címmel. Az egyháztörténeti mű hosszú idő eltelte után 2009-ben Botos Péter református lelkipásztor fordításában magyarul is megjelent a Sárospataki Kollégium Tudományos Gyűjteményei kiadásában.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

13

Debreceni Ember Pál és Lampe

Debreceni Ember Pál magyarul megjelent egyháztörténetének borítója

A magyar református egyháztörténet szempontjából a két szerző nevéhez fontos mű kötődik: a 17–18. században megélénkült egyháztörténeti kutatások nyomán megkerülhetetlen kútfő született. Benne a magyarországi, azon belül a baranyai és szlavóniai, valamint az erdélyi reformációról is fontos adatok gyűltek össze. Debreceni Ember Pál volt, aki hosszú évtizedeken keresztül gyűjtögette az adatokat, s megírta a reformáció térhódításának históriáját. 1661-ben született Debrecenben a lelkészképesítést nyert tudós egyháztörténész. A debreceni kollégiumnak volt hallgatója, 1678ban lépett a felsőbb tanulók közé, azaz subscribált. Egy esztendővel később már preceptor. Tanulmányai után 1682-ben a sárospataki alsóbb iskola rektora, majd a


Minirejtvény

Neve ellenére nem a lovak a legközelebbi rokona.

Meghatározások:

1. Ezen az úton megy a vonat 2. Szomjoltó 3. A sárgából és kékből keverhetjük ki ezt a színt 4. Erős 5. Szerencsejáték 6. Időmérő

Madártár

Az erdő szemet gyönyörködtető szárnyasok élőhelye. Mindegyik különleges valamiért. Válogasd szét őket a következő szempontok alapján: 1 – a leghosszabb csőrű;

4 – a legrövidebb csőrű;

3 – a leghosszabb farkú;

6 – a legszínesebb.

2 – a legkisebb lábú;

5 – a legkisebb szárnyú;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A mesterek ökle

Találd meg a következő formákat a gyémanton:

A 27. számot helyesen megfejtette: MUDLIC ANNABELLE (Laskó), MICHELI DEJÁN (Várdaróc). Az előző szám helyes megfejtése: ZSIRÁF. A megfejtést beküldték: MUDLIC ANNABELLE (Laskó) és Marton Mateja (Várdaróc).

14

Ki kinek a gazdája?

Kit hív magához Zsófi, és kit Karcsi? Figyelmesnek kell lenned, hogy kiderítsd, az alábbi mezőn melyik gazdihoz tart Füles, a kutyus és Mici, a macska.

Minirejtvény - 29. Megfejtés:............................................................. Név:................................................... Kor:......... Lakcím:.................................................................

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Képes(lap)

Szentágota A Szeben megyei Szentágota Medgyes, Segesvár és Nagyszeben közelében helyezkedik el a Királyföldön, a Hortobágy két partján. Szentágota Románia földrajzi középpontjához legközelebb fekvő város. Nevét első temploma védőszentjéről, Szent Ágotáról vagy Szent Ágnesről kapta. A mai templomot Szűz Máriának szentelték.

Történelme

A város az első tatárjárás előtt települt szász lakossággal együtt költözött mai helyére. A régi faluról tanúskodik a ma lakóteleppel beépített egykori Alte Kirche ('Régi templom') határrész neve. Fejlődését annak köszönhette, hogy itt találkoztak a Küküllő-völgy és a Barcaság felé vezető utak. 1376-ban Nagy Lajostól kapott vásártartási jogot Szent Iván napjára. Ettől kezdve majd hat évszázadon át viselte mezővárosi címét. Később évi három országos vásárt tartott. 1448. augusztus 15-én az itt megszálló Hunyadi János a török veszély miatt előkészületet tett megerősítésére. 1466-ban Mátyás pallosjoggal látta el és segítséget nyújtott lakóinak, hogy templomát falakkal vegyék körül a török ellen. 1488-ban kb. 1000 lakosával a legnépesebb település volt Nagysinkszékben. Egy iskolamester, kilenc egyházi személy

és két íródeák lakott itt. A reformáció után, a 16. század végéig jelentős lutheránus iskolája működött. Ebben a században alakult ki a céhszervezet. A szabócéh első szabályzata 1524ből való. A céh 1666-ban 42, 1845-ben 66 tagot számlált. A szabók mellett kovácsok, vargák, tímárok, szíjgyártók, bognárok és fazekasok alakítottak céhet Szentágotán. Első román lakói a város pásztoraiként települtek be, a 18. században. 1769-ben a település kétharmada leégett. 1786ban 1730-an lakták: 182 polgár-, 144 szabadparaszti, 76 zsellér- és 63 egyéb jogállású család. 1814-ben alapították első, Szent Ágnesről elnevezett gyógyszertárát. 1857-ben a nem mezőgazdasági népesség aránya 52%-os volt, de saját ellátásukra természetesen az iparosmesterek is műveltek földet. 1859-ben a várost ismét tűzvész pusztította. 1876-ban, Nagysinkszék feloszlatásával Nagyküküllő vármegyéhez csatolták. 1885-ben járásbíróságot hoztak létre benne. A század utolsó negyedében ipara új lendületet vett. A két legfontosabb üzemen, az 1885-ben alapított szeszgyáron (amely malmot is működtetett és később ecetet is gyártott) és az 1893-ban alapított bőr- és cipőgyáron kívül működött benne még egy gőzfűrész és egy

A Hortobágy-völgyi Múzeum

Az Evangélikus erődtemplom

szalámigyár, 1897-ben pedig megalakult a Raiffeisen-rendszerű Szent-Ágothai Takarékés Előlegező Egylet. 1909-től Agnethler Wochenblatt néven hetilapja is megjelent. Cipőgyára ma is üzemel, 560 főt foglalkoztat, és bőrfeldolgozó üzeme is országos jelentőségű, de jelentős környezeti károkat is okoz. 1898-tól keskeny nyomtávú vasút kötötte össze Segesvárral. A vonal, amely a város belterületén is áthaladt, 1968-ig üzemelt, és ma már ipartörténeti műemlék. 1910-ig meghosszabbították Nagyszebenig, ez a szakasz egészen 2002-ig üzemben volt. A kommunizmus éveiben két ipari üzemét fejlesztették kiemelten, a bőrés cipőgyárat, valamint a kesztyűkötödét. 1950-ben kapott városi rangot. 1950 és 1967 között rajonközpont volt, akkor Szeben megyéhez csatolták.

Látnivalók

Evangélikus erődtemplomát 1409-ben kezdték építeni, mai formáját nagyjából 1560-ban kapta. 1600-ban leégett. Egyik harangja 1509-ből való.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

Két külső falgyűrűjét 1845 és 1870 között lebontották, négy torony kivételével. Északon áll a Kádárok tornya csapórácsos kapujával, keleten a Kovácsok tornya, délkeleten a Szabók tornya, délnyugaton pedig a Vargák tornya. A templom szentélye fölötti védőemeletet 1892-ben bontották le. A Szent Miklós ortodox templom 1795 és 1797 között, Dumitru Orghidan és Radu Bogdan brassói kereskedők költségén épült. Paplakjában rendezték be az esperesség múzeumát. A Hortobágy-völgyi Múzeum 1800-ból való, a barokk Bruckner-házban működik. A Főtér 3. számú házának udvarán egy római kori kút áll. Római katolikus temploma 1867-ben épült. A céhes múltból átvett farsangi szokás az Urzeln, ostorral és kolompokkal zajt csapó, fánkot osztogató maskarások felvonulása. Medvetáncoltatás is kapcsolódik hozzá. Az utóbbi időben a szentágotai gyökerű látványosságot Nagyszebenben és Bukarestben is megrendezik. - Összeállította: TATAI Igor

15


Panoráma

A null-állapot elérése

Az elmúlt évek egyik tudományos szenzációjaként röppent fel a hír 2008-ban, hogy a Smithsonian Intézet biológusai felfedezték az egyik medúzafaj, a Turritopsis Nutricula több mint megdöbbentő képességeit. Ez az apró, alig 5 mm-esre növő csalánozó a Karib-tengerben honos, állománya azonban oly rohamosan gyarapodik, hogy a kutatók arra figyelmeztetnek, túlszaporodásuk megbonthatja az óceánok ökológiai egyensúlyát. A kis medúza ugyanis a szó szoros értelmében halhatatlan, ami annyit jelent: szaporodás után képes megfiatalítani önnön sejtjeit. Ez azért is szokatlan, mert más medúzafajok képviselői az utódokról való gondoskodás után rögtön elpusztulnak. A Smithsonian Intézet kutatói jelenleg is azon fáradoznak, hogy kiderítsék a Turritopsis Nutricula titkát: hogyan képes újra és újra null-állapotba, azaz „újszülötti” helyzetbe visszaállítani magát. Ha ugyanis a folyamat érthetővé válik, az nagy előrelépést okozhat az emberi öregedés lassítását célzó gerontológiai kutatásokban is.

Irányított festészet A világon bizonyára léteznek olyan emberek, akiket sok esetben a túlvilágról igazgatnak. Ilyenek lehetnek a szellemvilág művészei is, közülük most egy brazil festő, bizonyos Luis Gasparetto lesz terítéken. Még fiatal korában „költözött” belé a túlvilág néhány festőgéniusza. A fiú addig egyáltalán nem szeretett, nem is tudott rajzolni, festeni, egészen mással foglalkozott, mígnem egy napon valamiféle belső utasításra festésre adta a fejét, és hamar kiderült, hogy csodálatos képeket alkot. A festőmédiumot csakis az egykori jeles művészek irányíthatják, ő csak egy eszköz, olyan, mintha élő ecset lenne az igazi mesterek kezében. Luis képes a széles nyilvánosság előtt is épp olyan festményeket készíteni, mint azt tették neves elődei, Renoir, Degas, Monet, Modigliani, Van Gogh, Picasso és mások. Bármilyen témában otthonosan mozog, tökéletesen azonosul a művésszel, nem utánozza őket, ő maga a festő. Képes teljes sötétségben, két képpel egyszerre boldogulni, az egyiket a ballal, míg a másikat a jobb kezével készíti, éppen olyan technikával, mint elhunyt elődei. Egy alkalommal bő egy óra alatt, szédületes sebességgel 21 festményt alkotott, mindezt a BBC kíváncsi kamerái előtt. Ragyogó minőségű munkáira jellemző, hogy gyakorta hiszik még a hivatásos képszakértők is eredetinek az általa festett műveket. Ugyanilyen vagy hasonló esetek az irodalomban és a zeneszerzésben is bőséggel fordultak már elő.

A titokzatos Praitl Ne higgyük azt, hogy az elveszett városok legendái kizárólag a régi, avagy a modern népköltészet remekei lennének! 1979-ben veszett nyoma egy francia expedíciónak, mely a rejtélyes Praitl városát kereste. Egy évvel később, 1980-ban aztán egy olasz csapat részben sikerrel járt. A Madre de Dios folyó környékén térképnek tűnő sziklarajzokat találtak, melyek szerintük a városba vezető utat jelölték. Kielemezve egy műhold évekkel korábban készült fotóit, arra a megállapításra jutottak, hogy a sziklarajz közelében lévő őserdei területen, a dzsungel által benőtt, idegenek által épített piramisok állnak. Ezt az elméletet azonban az expedíció egyik tagja, pont az UFO-elmélet legnagyobb híve cáfolta meg. Pár évvel később egy perui csapat kelt útnak, hogy pontot tegyen az ügy végére, azonban egyikük titokzatos őserdei halála miatt az expedíció visszafordult, így a rejtély a mai napig megoldatlan maradt.

Az elveszett emberiség

A Holt-tengeri tekercsek egyike, a Genezis Apokrifon olyan történetet tartalmaz, ami kellőképp megdöbbentő ahhoz, hogy az egyház ne verje nagydobra. Ebben ugyanis maga Noé van úgy beállítva, mintha egy nefilim leszármazottja lenne! Hiszen ha ez valóban igaz, és Lámeknek, Noé apjának a gyanúja valós alapokon nyugszik – vagyis hogy felesége intim kapcsolatba került egy bukott angyallal –, akkor az bizony nagyon súlyos következtetések felé vezethet minket. Lássuk csak! Ha a nefilimek Luciferrel az élen letaszíttattak a mennyekből, és ez által Isten ellenségeivé lettek örök időkre, és ha Noé – vagyis az emberiség második ősapja – nefilim utód, akkor… Akkor mi is nefilimleszármazottak vagyunk mindannyian! Ha így van, az sokak számára borzalmas felfedezés lehet, hiszen ez esetben felvetődik a kérdés: valóban Isten teremtményei vagyunk, vagy közeli rokonságunkhoz tartozik a legfőbb bukott angyal, Lucifer? A Sátán…

A rocksztár kísértete

Jim Morrison, a The Doors együttes legendás énekese több mint 40 évvel ezelőtt halt meg. A szellemét azóta rengeteg rajongója vélte látni, legutóbb pedig azon a helyen bukkant fel, ahol régen a zenekar egyik próbaterme volt. A Santa Monica Boulevard-on lévő Mexico nevű étterem falait az 1960-as évek végén még a híres banda zenéje rengette. A „kísértetturizmus” kedvelői mostanában egyre gyakrabban keresik fel a vendéglőt, mivel néhány héttel ezelőtt egy 40 éves asszony ájultan esett össze, amikor megpillantotta az énekes szellemét, amint előlépett a mosdóból (régen a mosdó helyén állt az énekfelvételekhez használt hangfülke). A kíváncsiaknak több sem kellett: valószínűleg egész nyáron itt fognak lebzselni, fényképezőgéppel várva a kísértet újabb feltűnését. A Hihetetlen alapján összeállította: Kriják Diána

16

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Infótár Gazdarovat

A cipruska Egy, a mediterrán vidékéről származó félörökzölddel foglalkozom e heti rovatomban. A hamvas cipruskáról van szó, amely mutatós sziklakerti növény is lehet. Igénytelen, könnyen nevelhető, jól bírja a szárazságot is.

Micheli Tünde Ez a kistermetű cserje a Földközi-tenger mellékéről származik. A szürkészöld leveleivel és sárga, gombszerű virágaival nagyon dekoratív. Levelei különös, fűszeres illatot árasztanak, és télen is megmaradnak, mivel egy félörökzöld növényről van szó. Igénytelen, könnyen nevelhető virág, jól bírja a szárazságot is.

Környezeti igényei

A cipruska a száraz, jó vízelvezetésű talajt kedveli, és teljes

napfényt igényel. Meleg helyen ez az illatos félcserje illatos dísze lehet kertünknek. A cipruska nagyon jól mutat sziklakertben, vagy szegélyként. Ha szegélynek ültetjük, akkor úgy nyírhatjuk, mint egy sövényt. De amúgy is érdemes elvirágzás után vis�szavágni, hogy megtartsa kerekded formáját. Ekkor legalább egyharmadára vágjuk vissza. A kisméretű kerek bokrokat vis�szametszéssel szépen formában tarthatjuk. A kora tavaszi vissza-

metszés csak akkor ajánlott, ha védett helyen van a növényünk, mert egy erős fagy komoly károkat tudna benne tenni. Ha nem védett helyen van a cipruska, akkor tanácsosabb a tavaszi virágzás után metszeni.

Dugványozással szaporítható

Ültetése tavasszal és ősszel történhet. Dugványozással szaporítható. Dugványozása megegyezik a levenduláéval. Má-

sik szaporítási módja a bujtás. A földre szorítsunk le ágakat dróttal, és takarjuk be a talajjal érintkező részt. Ezt ha tavasszal végezzük, ősszel már leválaszthatjuk az önálló növénykéket, és végleges helyükre ültethetjük őket. Szaporításának kevésbé elterjedt módja a magvetés. Ennek az ideje az ősz vagy a tavasz, amikor a hőmérséklet 18-20°C körüli. Töltsünk meg egy cserepet homokos, laza, jó vízelvezetésű földdel, szórjuk rá a magokat, és nagyon vékonyan takarjuk be homokkal. Tegyük be egy nejlonzacskóba a cserepet, hogy biztosítani tudjuk a párát. Öntözés helyett a cserepet állítsuk egy vízzel megtöltött edénybe, és hagyjuk, hogy a föld megszívja magát nedvességgel. A csírázás lassú és egyenetlen, ne legyünk türelmetlenek.

Egészségsarok

Tökmagolaj: préselt orvosság A közép-európai konyha különlegessége a rengeteg betegséget gyógyító tökmagolaj. Fogyasszuk minden nap, mert nemcsak jó, nagyon finom is. A tökmag a sütőtök magja, melyet héjastul rágcsa gyanánt fogyasztunk, de nagyon finom alapanyaga kenyereknek, pogácsáknak is. A nyers tökmagot serpenyőben kicsit megpiríthatjuk, hogy még pikánsabb ízt kapjunk. A tökmagot szórhatjuk krémlevesek tetejére, salátákba, de olaját kipréselve igazi különlegességet kóstolhatunk.

Mire jó?

A népi gyógyászatban évezredek óta használják, de a gyógyszeripar is kezdi felfedezni. Gyulladásgátló és -csökkentő, antioxidánsai segítik a szervezet regenerálódását, fokozza a testi és szellemi teljesítőképességet, és csökkenti a szívinfarktus kialakulásának esélyét. A tök-

magolajnak egyetlen hátránya van: ha a ruhánkra cseppen belőle, sajnos lehetetlen kimosni. A töknek minden részét felhasználják, a magokból préselés után megmaradt száraz, ún. pogácsából lehet reszelni a kenyérbe, készülhet belőle különleges panír húsokhoz, de állati takarmány, halcsali horgászoknak is.

Hogyan készül a tökmagolaj?

A folyamatot - mely során az olajat kinyerik - olajütésnek hívják. Nincs jobb a friss, még meleg tökmagolajnál. A tökmagolaj készítése hosszú és fáradságos folyamat. Az első lépés a köpesztés, amikor a tökmag héját eltávolítják, bár manapság sok helyen ez

kimarad, mert héj nélküli magokat tartalmazó tököket termesztenek. A tökmagokat ledarálják, sóval és vízzel összegyúrják, pörkölik, majd préselik, ez utóbbi folyamat az olajütés.

Hogyan fogyasszuk?

Az igazi, természetes tökmagolaj a legjobb magában. Fehér kenyérrel is fogyaszthatjuk, de ha csak az egészségünket védenénk, naponta fogyasszunk egy kávéskanállal. Adhatjuk krémlevesekhez, elsősorban sütőtökleveshez vagy

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

sütőtökkrémlevesekhez, az íze miatt főleg, de dekorációnak is mutatós a sűrű, zöld olaj. Nagyon finom salátákon, főleg akkor, ha ezekbe egy kis tökmagot is keverünk. Mustárral, ecettel, sóval, tökmagolajjal finom salátaszószt lehet keverni. A tökmagolajat összekeverhetjük túróval, fokhagymával, mozsárban összetört tökmaggal és zöldfűszerekkel is, így vacsorára, szendvicsbe, uzsonnára, vendégvárónak is újdonsággal rukkolhatunk elő. (mindmegette)

17


Infótár Képes bulvár A Vasembert alakító Robert Downey Jr. a legjobban fizetett hollywoodi színész: a becslések szerint 75 millió dollárt (mintegy 17 milliárd forintot) keresett az utóbbi egy évben. A 48 éves Downey a Vasember 3. része mellett a Bosszúállókban játszott főszerepet az utóbbi esztendőben. Downey megéri a pénzét, mivel a két mozifilm több mint 1 milliárd dollárt jövedelmezett gyártóinak, így aztán az összes amerikai filmstúdió örömmel foglalkoztatná. Tavaly egyébként Cruise ugyanakkora összeggel volt listavezető, mint az idén Downey: 75 millió dollárral. Az 51 éves Cruise az utóbbi egy évben is szépen gyarapodott, 35 millió dollárt keresett, de ezzel csak 8. a Forbes. com kedden közzétett idei listáján. Boros Lajos, avagy Lali Király a Neo Fm megszűnése óta nem találja a helyét. Most azonban egy új feladatkörben próbálhatja ki magát, hamarosan ugyanis navigációs hangként hallhatjuk viszont kellemes orgánumát. Boros Lajos nem mindennapi felkérésnek tesz eleget a GPS és egyéb eszközök navigációs szövegének felmondásával, ami valljuk be, nem klasszikusan rádiós műsorvezetői feladat, bár Lajos úgy gondolta, ezúttal kipróbálja azt is, milyen az, amikor nem beszélhet szabadon, hiszen a megrendelő kívánságait kell szem előtt tartania – írja a borsonline. hu. Ötlete hiába tűnik külső szemlélőként viccesnek, neki létkérdés, hiszen már tartalékait éli fel, éppen ezért szinte mindent hajlandó elkövetni, hogy sikerrel járjon! Boros nyilatkozatában elmondta: „Úgy döntöttem, hogy személyre szóló navigációs hang leszek. Választhatsz a stílusokban: szerelmes, ellenséges, közönséges, választékos, vicceskedő vagy borosos” – így aztán mindenki megtalálhatja a neki legjobban tetszőt. Büszke új alakjára Gáspár Evelin, aki közösségi oldalára töltött fel fürdőruhás képeket. A jelenleg Miamiban tanuló lány Amerikában végre önmaga lett. Az egykori visszahúzódó és szégyenlős Evelin eltűnt, helyette egy vidám, mosolygós lány néz vissza a képeken. Míg Magyarországon Evelin szülei adócsalásos pere miatt az evésbe menekült, addig mióta kint él, 12 kilót leadott, és személyi edző segítségével formálja alakját.

Időjárás-előrejelzés Szlavónia és Baranya területére Dátum

18

Készült a magyarországi Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján

Min. Max. hőmérsék- hőmérséklet [ºC] let [ºC]

Időkép

Szélsebesség [km/h]

2013. 07. 26. péntek

napos

23

31

18

2013. 07. 27. szombat

napos

22

32

4

2013. 07. 28. vasárnap

napos

24

34

4

2013. 07. 29. hétfő

napos

24

36

7

2013. 07. 30. kedd

napos

26

37

18

2013. 07. 31. szerda

napos/felhős

15

27

11

Horoszkóp Kos (III. 21. - IV. 20.)

 párkapcsolatában egy fontos kérdésA ben egyedül kellene döntenie, a barátok tanácsa nem lehet mérvadó, mert ők nem tudnak az ön fejével gondolkodni!

Bika (IV. 21. - V. 20.)

 ielőtt döntő lépésre szánná el magát, M nagyon alaposan ismerkedjen meg a lehetőségeivel. Semmiképp se dőljön be üres ígéreteknek vagy puszta álmoknak.

Ikrek (V. 21. - VI. 21.)

Szerelmével a közös nyaralást tervezi, de egyelőre a vágyakat nem követik tettek, mert a nyaralásra félretett pénzhez hozzá kell nyúlniuk. Érjék be most egy szenvedéllyel teli, romantikus hosszú hétvégével.

Rák (VI. 22. - VII. 22.)

 agánélete felpezsdül, így a sok progM ram miatt különben sem tudna teljes erővel a karrierjére koncentrálni. Tehát fogadja el a sorsát, és élvezze a pillanat örömét.

Oroszlán (VII. 23. - VIII. 23.)

 bolygók ezekben a napokban inkább A a lazításnak, utazásnak, új ismeretségek kötésének kedveznek. És ha valaki, hát ön már csak tudja, hogy sok esetben az ismerősökön több múlik, mint a tehetségen.

Szűz (VIII. 24. - IX. 23.)

 azítson, engedjen föl. Nincs olyan fonL tos feladat, ami ne várhatna egy-két hetet. Fogadja el a meghívásokat, és ha alkalma nyílik rá, utazzon el – de csakis a párjával!

Mérleg (IX. 24. - X. 23.)

 bolygók segítik a népszerűségét, és A szerelmi téren is kedvező változás várható. Ha eddig nem tudta volna rászánni magát egy komolyabb kapcsolatra, hát most ki sem tudna térni előle.

Skorpió (X. 24. - XI. 22.)

Szerelmi élete szerencsére bőségesen kárpótolja: új, kalandos helyzetekbe kerülhet, ahol kipróbálhatja csáberejét, és a saját személyisége is új megvilágításba helyeződhet.

Nyilas (XI. 23. - XII. 21.)

 a a szokásosnál fáradtabbnak érzi maH gát, jobb lenne, ha lemondaná a hét végi baráti programot, és a szabadidejét tényleges pihenéssel, a szerelmével kettesben töltené el.

Bak (XII. 22. - I. 20.)

Jó érzéke van ahhoz, hogy megbántson másokat – persze akaratán kívül. Elég egy rosszkor, rossz helyen tett megjegyzés, egy viccesnek szánt kritika, és máris hátat fordítanak még azok is, akik szívesen támogatnák.

Vízöntő (I. 21. - II. 20.)

 z élet nagyszerű rendező, jobb fordulatoA kat tartogat, mint amit elképzelt magának. Utazásra, világjárásra, új kapcsolatok alakítására igazán jó ez az időszak.

Halak (II. 21. - III. 20.)

 Társulásra, szerződések kötésére jó ez az időszak, de inkább csak azokkal, akikkel már tisztázta a jogi buktatókat. Ünneplésekre is nagyon alkalmas ez az idő.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr


Infótár Gyereknevelés

A gyerekkori zenetanulás jó hatással van a felnőttkori hallásra

A gyermekkorban való zenetanulás jó hatással van a felnőttkori hallásra — derült ki egy tanulmányból. Azon résztvevők, akik gyermekként - ha csak rövid ideig is - hangszeren tanultak, felnőttkorban jobban reagáltak a komplexebb hangokra és jobban teljesítettek a különböző frekvenciák észlelésében is.

Ritmusmondóka A gyermek ritmusérzékét, emlékezőtehetségét, improvizációs készségét és nyelvi érzékét fejleszthetjük vicces, ritmikus mondókákkal. Bárhol, bármikor játszhatjuk - akár várakozás közben is, unaloműzőnek -, de csak ha mi magunk is tudunk a gyermekünkre és a játékra koncentrálni. A felnőtt elmond szóban (titivel és tá-val) egy ritmusláncot, és tapsol is hozzá (pl.: ti-ti-ti-ti tá tá ti-ti tá).Ezt a gyereknek úgy kell visszamondania, hogy

egy kis mondókát, halandzsaversikét fabrikál hozzá. A lényeg, hogy a felnőtt által elmondott ritmusban skandálva rögtönözzön. A fenti példánál

Ezen fejlett hallási képesség révén az érintettek könnyen figyelemmel tudják követni a zajos környezetben, például nyüzsgő étteremben folytatott párbeszédeket. „A zene agyformáló hatásaira vonatkozó ismereteinkre alapozva a tanulmány azt sugallja, hogy már a rövidtávú zenetanulás is fejlesztheti az élethosszig tartó hallást és tanulást” - húzta alá Nina Kraus, a tanulmány szerzője. Az eredmények szerint néhány évnyi zenetanulással az is befolyásolható, hogy felnőttként miként észleli, illetve fordít figyelmet az ember a mindennapi kommunikációs szituációkat jellemző hangokra. Egy korábbi vizsgálat már kimutatta, hogy a zene jótékonyan hat az agyra, ám a mostani tanulmány az első, amely azt sugallja, hogy ez a hatás hosszan tartó. A tanulmány során a kutatók elektródákkal mérték a résztvevők agyi tevékenységét a

különböző komplex hangokra adott válaszreakciók közben. A felnőtteket aszerint osztották csoportba, hogy gyermekként mennyi ideig tanultak zenét: a tapasztalattal egyáltalán nem rendelkezőktől az 1-5, illetve a 6-11 évig terjedő zenei oktatásban részesülőkig. Az eredmények szerint már azok a résztvevők is jobban szerepeltek a különböző teszthangsorok agyi feldolgozásában, akik gyermekként csupán néhány évig tanultak zenélni. Ezen felnőttek különösen jól szerepeltek a zajos környezetben való beszéd, illetve a zene meghallásához szükséges „fundamentális frekvencia” kiszűrésében. A szakember szerint a kutatással sikerült választ adni a szülőket foglalkoztató legfőbb kérdések egyikére, vagyis hogy megéri-e a gyermeknek, ha csupán rövid ideig is, de zenélni tanul.

maradva pl. i-tyu-pi-tyu rám lám pu-tyi kám. Kisebb gyerekkel először gyakoroljuk együtt, hogy megérezze, mit kell csinálnia. Még jobban átjárja őket a ritmus, ha tapsolunk is vagy a lábunkkal ugyanilyen ütemben dobogunk. A gyerekek hamar belejönnek az improvizációba, és élvezni fogják a maguk alkotta mókás szavak ritmusát. Kisebb gyerekeknél rövid ritmusláncot találjunk ki, hogy már az elején sikerélményük

legyen. Nagyobbaknál viszont azt is lehet kérni, hogy értelmes szöveget találjanak ki, és azt kántálják az adott ritmusra. A fenti példánál maradva például: meg-e-szem-a bá-tyám ke-nye-rét. Ez a játék akár arra is alkalmas lehet, hogy a szülő maga fedezze fel gyermeke ilyen irányú tehetségét, hiszen a különlegesen jó ritmusérzék már kora gyermekkorban megmutatkozik.

(parentia)

(parentia)

Receptek

Citromos muffin

H ozzávalók : Elkészítése:

A hozzávalókat összedolgozzuk, muffinformákba öntjük, majd 180 fokos sütőben kb. 20 percig sütjük. Közben bekeverjük a mázat: citrom vagy lime levét annyi porcukorral keverjünk össze, amennyit csak befogad. Amikor készen vannak a muffinok, azon nyomban, melegében a tetejükre kanalazzuk, beletesszük a díszítést: cukorgyöngyöt vagy cukrozott gyümölcsöt (mondjuk narancs- vagy citromhéjat), rácsra tesszük, és hagyjuk kihűlni.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. július 25. – 29. szám – www.huncro.hr

• 2 bögre (1 bögre kb. 2 dl) teljes kiőrlésű búzaliszt, • 3/4 bögre kukoricaliszt, • 1 bögre őrölt mandula, • kicsit több mint 1 bögre tejföl, • 1 bögre étolaj, • 1,5 kiskanál szódabikarbóna, • 1 bögre cukor, • 1 csomag vaníliás cukor, • 4 tojás, • 1 citrom vagy lime reszelt héja és leve. 19


Tjednik29 web  
Advertisement