Page 1


zdj. URE


WYWIAD

Inwestorom OZE potrzebne jest stabilne otocznie prawne

Beata Klimczak: Czy system aukcyjny sprawdził

skali rozwijanych w kraju przedsięwzięć tego rodza-

się jako system wsparcia branży OZE?

ju. Dodatkowo, po dwóch latach funkcjonowania

Rafał Gawin: System aukcyjny okazał się skutecz-

systemu aukcyjnego, ustawodawca wprowadził nowe,

nym narzędziem wspierania wytwarzania energii

konkurencyjne w stosunku do aukcji, mechanizmy

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W konsekwen-

wsparcia w postaci taryf gwarantowanych (FIT) oraz

cji przeprowadzonych dotychczas aukcji sprzedano

dopłat do ceny rynkowej (FIP). Skutecznie wyparły

150 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 38

one projekty biogazowe z systemu aukcyjnego.

NR 3 (65) marzec 2020

Z Rafałem Gawinem, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, o systemie aukcyjnym dla OZE, który funkcjonuje od 5 lat, jego zawirowaniach i wpływie na produkcję zielonej energii rozmawia Beata Klimczak.

mld zł. Wsparciem objęto ponad dwa tysiące instalacji, kontraktując wytwarzaną w nich energię

Czy w ciągu tych 5 lat działania systemu jego

elektryczną. Zdecydowana większość wsparcia – bo

realizacja napotkała jakieś problemy?

blisko 37 mld zł – trafiła do instalacji projektowa-

Wydaje się, że największym wyzwaniem funkcjono-

nych, czyli takich, w których wytworzenie energii

wania systemu aukcyjnego jest duże tempo zmian

elektrycznej po raz pierwszy następuje po dniu za-

przepisów regulujących ten obszar. Praktycznie

mknięcia sesji aukcji, w której zwyciężył dany przed-

rokrocznie, począwszy od 2016 r., kiedy to odbyły

siębiorca. Mamy więc do czynienia z narzędziem,

się pierwsze aukcje, ustawa o OZE była nowelizowa-

którego funkcjonowanie przekłada się na powstawa-

na, zmieniając w kolejnych latach zasady i warunki,

nie realnej infrastruktury wytwórczej, co istotne, po

na jakich wytwórcy korzystali ze wsparcia. Liczne

najniższym możliwym koszcie.

zmiany przepisów istotnie zróżnicowały warunki, na jakich uczestnicy przystępowali do systemu oraz

Jak ten system sprawdził się w sektorze

warunki, na jakich będą rozliczani. Taka dynamika

biogazowym?

zmian otoczenia prawnego może tworzyć utrudnie-

Źródła wykorzystujące biogaz stanowią znikomy od-

nia dla podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak

setek zwycięzców aukcji. Przyczyną tej sytuacji jest

również wymaga częstego dostosowywania Interne-

wciąż niewielka liczba projektów tego rodzaju zgła-

towej Platformy Aukcyjnej, co z kolei wiąże się ze

szanych do prekwalifikacji, co może być pochodną

sporymi kosztami po stronie administracji.

31


Profile for Magazyn Biomasa

Magazyn Biomasa 3(65)/2020  

Magazyn Biomasa 3(65)/2020