Magazyn Biomasa 4(104)/2024

Page 1

www.cmbiomass.com

tomasz.smilgiewicz@cmbiomass.com

mads.thomsen@cmbiomass.com

4
DOSTARCZAMY BIOMASĘ Z IMPORTU KUPUJEMY PELLET DRZEWNY 250 DOSTARCZAMY BIOMASĘ OD
FORUM PELLETU Cała branża w jednym miejscu TECHNOLOGIE | PRODUKCJA | SPRZEDAŻ | CERTYFIKACJA | MARKETING | PRAWO
czerwca 2024 Gdynia, Hotel Nadmorski www.magazynbiomasa.pl
9.
10-11

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.