Page 1

MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / SEPTEMBER 2019

Ta’ m med h ig jem

!

TILLIDSMÆND XXXXXXXXER VIGTIGE SPARRINGSPARTNERE XXXXXX

Områdedirektør Jesper Lund Wimmer og tillidsmand Kia Pebring Krøyer Neceperio tessitatur, desamarbejde, cum faceptiader et quosand er meget tilfredse medsadet er mellem tillidsmænd og eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit ledelsen i Område Sjælland re et experovid quiam. LÆS SIDE 8 LÆS SIDE X

16 KONKRETE KRAV TIL NY OVERENSKOMST /4

STEMMEN SKAL HOLDES VED LIGE /6

RUNDT OM FLEKSTID /11


HAR DU BESØGT DIT DIGITALE KURSUSKATALOG? FINANSFORBUNDET.DK/ARRANGEMENTER

DOWNLOAD DIN APP HER I kursusapp’en kan du sortere blandt de mange tilbud, så du let finder et, der matcher dine interesser og behov. APP STORE

GOOGLE PLAY


PORTRÆT

Af Carsten Jørgensen

Nyt medlem af kredsbestyrelsen Tina Haurvig, der afløser Ulla Spaabæk i kredsbestyrelsen, har været tillidsvalgt i banken i ti år og er glad for at undervise Tina Haurvig, der på kredsens generalforsamling blev valgt som 1. suppleant, træder nu ind i kredsbestyrelsen, som afløser for Ulla Spaabæk. Arbejdet i kredsbestyrelsen er Tina ikke helt fremmed overfor, idet hun har været en del af kredsens delegation ved de seneste landsmøder i Finansforbundet. Og som tillidsvalgt i godt ti år – først som arbejdsmiljørepræsentant og fra 2013 som tillidsmand i Hotline for Netbanken og Online Banking og siden 2016 i Privat og Private Banking på Peberlyk – er hun bekendt med mange af de udfordringer, kollegerne kæmper med. ”Min interesse for at gå ind i kredsbestyrelsesarbejdet blev øget, da jeg oplevede de lidt mere overordnede fagpolitiske debatter på Finansforbundets landsmøde. Jeg vil gerne engagere mig i det politiske arbejde, der påvirker, hvordan tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter arbejder i hverdagen og på

Bonusinfo om Tina Haurvig Vidste du, at Tina: • Elsker at have gæster og gerne holder store julegilder for familien • Gerne går ture i naturen og ikke er bange for flåter • Er panisk angst for slanger og stålorme • Er født og opvokset i Sønderjylland • Er rolig og empatisk men går ikke af vejen for en god diskussion

den måde blive et godt bindeled til Sydbanks mange dygtige tillidsvalgte”, siger Tina Haurvig. Hun blev ansat i Sydbank i 2008 i Hotline for Netbank og Online Banking, der i dag er en del af Sydbank Direkte. Hun har en baggrund som faglærer på EUC Syd og har der taget sin voksenunderviser uddannelse. De seneste tre år har hun arbejdet som områdeassistent i Private Banking. ”I kredsbestyrelsen vil jeg blandt andet blive kontaktperson til Sydbank Direkte og overtage Ullas opgave med at være arrangementskoordinator. Det glæder jeg mig til”, siger Tina, der er 45 år og bor lidt udenfor Aabenraa med sin mand og deres to voksne børn.

Vild med efteruddannelse For et par år siden stod Tina sammen med Ulla Spaabæk for en række aftenkurser, hvor kolleger blev introduceret til forbundets Work Life Investment-univers. Her kan du blive bevidst om egne kompetencer og tage en karriereprofiltest på forbundets hjemmeside. ”Jeg stod for en del af undervisningen, hvilket jeg godt kan lide, og jeg er meget tilfreds med, at jeg med min leder fik forhandlet en lokal aftale på plads, der gav kollegerne ret til at bruge en del af deres arbejdstid på at tage en personlig test i Work Life Investment-universet, som siden blev anvendt til PUS-samtalen. I dag er uddannelse en naturlig ting i mit område”, fortæller Tina. Tina efterlever selv opfordringen om, at man skal opdatere og udvikle sin kom-

Tina Haurvig.

petencer, så man er klar til fremtidens finansielle arbejdsmarked. På videreuddannelsen for tillidsvalgte i Finansforbundet har hun gennemført flere uddannelsesmoduler. Først ”Ledelse i praksis”, som er en del af tillidsmandens uddannelse. Efterfølgende har hun taget uddannelsesmoduler som ”Samtalen som redskab”, ”Procesfacilitering” og ”Coaching i organisationer”. Moduler der alle giver ECTS point, og som hun nu bruger til at færdig gøre en fuld akademiuddannelse i Ledelse på IBA. Det seneste fag, som Tina har bestået er ”Organisation og arbejdspsykologi”, hvor hun fik adgang til at følge sin egen ledelse tæt. ”Det har været meget spændende, og det giver også grobund for, at jeg som kredsbestyrelsesmedlem kan opbygge et endnu mere konstruktivt samarbejde med ledelsen for at være med til at styrke broen mellem ledelse og medarbejderne”, siger Tina Haurvig.

3


4

OK-2020

Af Kim Holmer, Kredsnæstformand

16 KONKRETE KRAV TIL Kredsens møder med tillidsmænd og medlemmer om ønsker til den kommende overenskomst har resulteret i mange gode debatter og 16 konkrete krav, som er sendt til videre behandling i Finansforbundet

Som optakt til overenskomstforhandlingerne i 2020 blev der i februar udsendt spørgeskemaer til alle medlemmer af Finansforbundet for at få input til Finansforbundet og de lokale virksomheds- og finanskredses arbejde med overenskomstkrav. Interessen og lysten til at svare var stor. I alt valgte 996 Sydbank-kolleger at besvare de udsendte skemaer, hvilket svarer til en svarprocent i omegnen af 50 procent. Det er ekstremt flot, og de mange besvarelser gav kredsbestyrelsen vigtige input med formulering af de specifikke OK-2020 krav, som nu skal drøftes og prioriteres på Finansforbundets aftalekonference sidst i september. I skemaet her på siden fremgår overenskomstområderne og den rækkefølge, som medlemmerne har valgt at prioritere dem i. Det interessante er, at der nærmest er total overensstemmelse i prioriteringen af kravområderne for hele det finansielle område. Den eneste undtagelse er, at Sydbank-ansatte har et højere pensionsbidrag som det næsthøjeste overenskomstkrav. Det resultat er vi som kredsbestyrelse meget glade for, idet det giver os et rigtig godt udgangspunkt for at kæmpe for en af kredsens mærkesager på aftalekonferencen.

Afdelingsmøder om uddybende krav I Sydbank Kreds har vi tradition for, at tillidsmændene følger op på kravindsamlingen med afdelingsmøder, hvor medlemmerne præsenteres for resultaterne, og samtidig spørger vi nærmere

ind til, hvad der helt konkret ligger bag ved de enkelte kravområder ved hjælp af et uddybende spørgeskema. I år valgte vi at spørge nærmere ind til følgende områder: ·· Forventet lønstigning over en 3-årig periode? ·· Hvor stor en andel skal en forhøjelse af pensionsbidraget udgøre? ·· Hvilke tiltag kan man forestille sig under emnet arbejdsmiljø/trivsel ·· Er der interesse for at vi skal arbejde for en omfordeling af midlerne til Finanskompetencepuljen, således at andelen til virksomhedsprojekter bliver forhøjet? ·· Ønsker man at forsøgsordningen vedr. tandordningen gøres permanent? ·· Er der et ønske om at fastholde de elementer, der er forankret under den overenskomstmæssige fratrædelsesordning, herunder tilbud om hjælp i form af outplacement? De sidste to punkter var vi i kredsbestyrelsen særligt interesserede i at få mere viden om, idet disse punkter var lavest prioriteret i forhold til kravundersøgelsen. I år supplerede kredsbestyrelsen informationspakken til vores tillidsmænd med en videopræsentation. Det har vist sig at være en rigtig god kombination! Vi har sidenhen modtaget langt over 200 besvarelser, som gav os værdifuld viden til at udarbejde kredsens overenskomstkrav.

Konklusioner fra møderne Resultatet af kravindsamlingsmøderne: ·· Vi har fået en god pejling på vores medlemmers forventninger til lønstigning i den nye overenskomstperiode. ·· Ønsket stigning i pensionsbidraget ligger gennemsnitlig på 0,536% - og der er markant opbakning til at der ved fremtidige OK-forhandlinger for alvor sættes fokus på en stigning i pensionsbidraget, således at vi på sigt løfter os fra de nuværende 16,25% til 20%-22% af bruttolønnen. ·· Arbejdsmiljø/trivsel vil vi italesætte som et sektormæssigt fokus på ”Det holdbare arbejdsliv” med fokus og involvering i virksomhedernes CSRpolitikker og arbejde med medarbejdertrivsel. ·· Der er markant opbakning til at vi tænker nye tanker med hensyn til kompetenceudvikling under Finanskompetencepuljen. ·· At tandordningen var en forsøgsordning, var mange ikke klar over – der var markant opbakning til, at vi arbejder for at gøre ordningen permanent. ·· Det negative rentemiljø, som belaster bankernes indtjening, samt udsigten til forsat stigning i lønsumsafgiften, var der tillige stor tilslutning til at vi fremsætter krav om, at den eksisterende fratrædelsesordning og outplacement bevares. Ordningen har en stor del af æren for, at vi i Sydbank Kreds har sektorens højeste ”komme-i-job”-rate på over 90 procent efter seks måneder.


OK-2020

NY OVERENSKOMST

Derudover handler rigtig mange tilbagemeldinger fra medlemmerne om, at vi også skal bruge overenskomstforhandlingerne til at sætte mere fokus på arbejdstidens tilrettelæggelse, mere præcise vejledninger omkring flekstid samt begrebet fleksibilitet generelt og med den vinkel, at fleksibilitet handler om gensidighed mellem arbejdsgiver og ar-

bejdstager. Medlemmernes tilbagemeldinger vil vi i kredsbestyrelsen også arbejde videre med i de lokale drøftelser med ledelsen i Sydbank og med tillidsmandskorpset. Vores mål er at skabe klare rammer og vejledninger ude i de enkelte områder i banken. Samlet set har kravindsamlingen udmøntet sig i 16 konkrete OK-2020 krav,

OK2020 KRAV

som er blevet indsendt til Finansforbundets forhandlingsafdeling til drøftelse og prioritering på forbundets aftalekonference i september. Tusind tak til jer alle for den kæmpe opbakning omkring kravindsamlingen. Vi vil arbejde hårdt for at komme i mål med de kravønsker, som I har sendt til os.

FINANSFORBUNDET

SYDBANK

Løn

1. prioritet

1. prioritet

Arbejdsmiljø/ Trivsel

2. prioritet

3. prioritet

Pensinsbidrag

3. prioritet

2. prioritet

Fridage

4. prioritet

4. prioritet

Ugentlig arbejdstid

5. prioritet

5. prioritet

Vilkår i bestemte livsfaser; børnefamilier, seniorer, sygtdomsramte m.m.

6. prioritet

6. prioritet

Uddannelse

7. prioritet

7. prioritet

Ferietillæg

8. prioritet

8. prioritet

Sundhedsfremmende tiltag, herunder tandordning

9. prioritet

9. prioritet

Fratrædelsesordning

10. prioritet

10. prioritet

TOP 3 KRAV

ØVRIGE KRAV

5


6

KURSUS

Af Carsten Jørgensen

Stemmen skal holdes ved lige Et stemmetræningskursus har gjort servicemedarbejder Lena Zoega Vaupell Christensen fra Sydbank Direkte bevidst om, at hun ved at varme sine stemme op med lyde hver morgen på vej til arbejde, bedre kan klare de cirka 100 telefonsamtaler hun har med kunder hver dag Stemmen er et vigtigt arbejdsred”Opvarmningen af stemmen skab for mange mennesker, virker. Jeg fik også på kurog for medarbejdere i Sydset en individuel øvelse, bank Direkte, der hver hvor jeg skulle læse en taler i telefon med omtekst op, hvor jeg skulle kring 100 kunder på en artikulere ordene meget tydeligt og lukke arbejdsdag, er det afgørende, at stemmen funmunden op, fordi jeg gerer. normalt taler lidt utydeligt. Det virkede også, Derfor er det yderst relevant at, man som medarbejog i dag er jeg meget mere der er bevidst om at træne bevidst om, hvordan jeg ”I dag er jeg meget mere bevidst om, med små øvelser kan få sin stemme. hvordan jeg med små øvelser kan få en Den 22. maj deltog 17 tydeligere stemme”, siger Lena Zoega en tydeligere stemme”, simedarbejdere fra banken Vaupell Christensen. ger Lena, der har været i et stemmetræningskurservicerådgiver i Sydbank sus på Peberlyk, som Syddirekte siden 2015 og før bank Kreds og Finansforbundet havde det arbejdede som kundemedarbejder i arrangeret i samarbejde med underviFredericia i en årrække. seren Jette Dahl, der driver virksomheden Stemmeklar. Flere arrangementer om stemmen Ifølge Jette Dahl er stemmen et unikt Blandt deltagerne var servicemedarbejder Lena Zoega Vaupell Christensen instrument, som man kan anvende på fra Sydbank Direkte i Vejle. mange forskellige måder. Man kan hele tiden træne sin stemme til at blive bedre ”Det var et godt kursus, som jeg fik mange nyttige ting med hjem fra. Vi som udtryksmiddel, ganske som man blev præsenteret for eksempler på, hvorøver sig i at blive en bedre løber. Hun dan stemmebåndet ser ud, når det blipeger på, at der mange gange ikke skal ver overbelastet og lavede forskellige så mange ændringer til for at anvende vejrtrækningsøvelser og lydøvelser, som stemmen bedre. gjorde os bevidste om, at det er vigtigt at ”Stemmetræning er ikke forbeholdt man træner sin stemme og holder den politikere og tv-speakere. Det er noget, ved lige”, fortæller Lena. alle mennesker kan få noget ud af”, siSiden kurset er hun selv begyndt hver ger Jette Dahl. morgen på vej til arbejde i sin bil at køre Gitte Larsen fra kredsbestyrelsen, der tungen rundt i munden og lave lyde for selv deltog i kurset på Peberlyk, ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at få lagt at varme stemmen op til de mange telefonsamtaler, der venter. stemmetræningskurset ind under Finans-

kompetencepuljen, da hun mener, stemmen er en vigtig kompetence at udvikle for finansansatte. ”Heldigvis lykkedes det os alligevel at få finansieret og gennemført kurset med bankens og Finansforbundets støtte”, siger hun og smiler. Finansforbundet inviterer til to gå hjemmøder med overskriften ”Stemmen – dit vigtigste redskab”. De finder sted den 23. oktober i Ballerup og den 20. november i Aarhus. Læs mere om dem på Finansforbundet.dk under arrangementer.

Videolink Se stemmetræner Jette Dahl give gode stemmeøvelser (i videoen) her

Podcast-link Hør stemmetræner Jette Dahl fortælle om stemmen, og hvordan du bedst bruger den.


KREDSBESTYRELSEN

Af Carsten Jørgensen

Kan jeg dette? Sådan tænkte Helle Krogh, da hun blev valgt ind i kredsbestyrelsen. Efter de første 100 dage er svaret ja, men jeg vil gøre arbejdet på min måde, understreger den tidligere privatrådgiver og tillidsmand i Odense Afdeling

Helle Krogh blev på Sydbank Kreds generalforsamling i marts valgt ind i kredsbestyrelsen. Efter godt 100 dage i det nye job, der er meget anderledes end det, hun havde haft som privatrådgiver og tillidsmand i Odense Afdeling, gør Helle status. ”Min første tanke var - uha kan jeg det? Men ja, det kan jeg! Jeg vil gøre det på min egen måde og jeg er meget ydmyg over for opgaven. Jeg skal acceptere, at jeg er ny i kredsbestyrelsesarbejdet, og at det er okay at stille spørgsmål. Det er stadig lidt svært for mig ikke at kunne det hele, da jeg har været rådgiver i mange år og har været med til at lære nye kolleger op. Heldigvis er alle i kredsbestyrelsen søde til at hjælpe mig og super kompetente” fortæller Helle. Hendes arbejdsopgaver i kredsbestyrelsen kan deles op i to ben. Det ene er, at hun er områdeansvarlig for tre områder: Østjylland, Kolding og Fyn. Det andet er det politiske arbejde i Finansforbundet. I de tre områder deltager Helle i møder med de tillidsvalgte og områdeledelsen hvert kvartal. Og hun hjælper de tillidsvalgte med, hvad de har af udfordringer i hverdagen. ”Jeg er blevet taget så godt imod af alle, det er en kæmpe fornøjelse”, siger hun glad.

God personlig timing I Finansforbundet repræsenterer Helle Sydbank Kreds i to udvalg: ”Kommunikation, branding og markedsføring” samt ”Arbejdsliv og Trivsel”. ”Det er vigtigt for os at påvirke tingene

med Sydbank-øjne. Så vi er altid velforberedte inden alle møder, og alle i kredsbestyrelsen er engagerede og gode til at komme med input”, siger Helle, der kom til Sydbank i 2002, da Sydbank overtog Egnsbank Fyn og i 2015 blev hun valgt som tillidsmand. ”Timingen for at gå ind i kredsbestyrelsen nu er perfekt for mig, fordi mine to sønner er blevet store, og jeg har mulighed for at have en mere fleksibel arbejdsdag med sene møder rundt omkring i landet”, fortæller Helle.

” Jeg glæder mig til at få fyldt mere i rygsækken”, siger Helle Krogh.

”Det er vigtigt med frihed og højt til loftet. Det er min kæphest, at vi har forskelligt at byde ind med.”

Den bedste arbejdsplads For Helle er det vigtigt at bidrage til at gøre Sydbank til den bedste arbejdsplads. ”Det er vigtigt med frihed og højt til loftet. Det er min kæphest, at vi har forskelligt at byde ind med. Vi skal ikke være ens. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi kan være en attraktiv arbejdsplads for forældre til små børn, der - for manges vedkommende - har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen”, siger hun. ”Vi har brug for at tænke i anderledes løsninger i fremtiden, så vi får et mere holdbart arbejdsliv”. Hun glæder sig over, at der er et stærkt sammenhold i banken både blandt tillidsmænd og kolleger, og at man altid kan trække på kredsbestyrelsen. ”Lige om lidt går jeg i gang med sagsbehandleruddannelsen, senere følger forhandleruddannelsen. Jeg glæder mig til at få fyldt mere i rygsækken. Jeg er vild med mit nye job og har på ingen måde fortrudt, at jeg tog springet”, siger Helle og smiler.

7


8

TILLIDSMANDSVALG

Af Carsten Jørgensen /Foto: Nana Reimers

Vigtigt bindeled til ledelsen Områdedirektør Jesper Lund Wimmer er glad for det samarbejde, han har med Kia Pebring Krøyer og de øvrige tillidsmænd i Område Sjælland. ”Tillidsmænd er vigtige bindeled på arbejdspladsen og gode sparringspartnere for ledelsen”, siger han Der skal vælges tillidsmænd på arbejdspladserne til november, og en af dem, der er på valg, er Private Banking medarbejder Kia Pebring Krøyer, som for knap fire år siden blev valgt som tillidsmand i Næstved. ”Jeg tager gerne en periode mere, hvis mine kolleger ønsker det. Det er spændende på det personlige udviklingsmæssige plan at være tillidsmand, fordi jeg via uddannelsen har lært en masse, som jeg bagefter i praksis har gjort brug af i hverdagen som tillidsmand. Det er også rart at kunne gøre en forskel for kollegerne. For eksempel kan jeg som bisidder være en støtte for en kollega, der har et møde med sin leder, eller jeg kan på tomandshånd hjælpe den enkelte til en løsning på en udfordring i dagligdagen”, siger Kia Pebring Krøyer. Hun varetager cirka 30 personers interesser i de to afdelinger, hun er tillidsmand for, men da cirka 20 kolleger i andre afdelinger i bygningen står uden en tillidsmand, tager hun også tillidsmandskasketten på for dem, når der er behov for det.

Vigtig sparringspartner En af de vigtigste opgaver for Kia er at være bindeleddet mellem medarbejderne og ledelse, og det er en opgave,

Kia Pebring Krøyer og Jesper Lund Wimmer er meget tilfredse med det samarbejde, der er mellem tillidsmænd og ledelsen i Område Sjælland.

hun er meget bevidst om at løse. ”Jeg har et rigtig godt samarbejde med min nærmeste leder, hvor jeg for eksempel diskret kan prikke ham på skulde-

ren og bede ham være opmærksom på en kollega, som har en udfordring. Omvendt bruger han også mig, hvis han for eksempel skal introducere noget nyt i af-


TILLIDSMANDSVALG

delingen og først vil vende det med mig. Vi har faste møder lagt ind i kalenderen, men i praksis taler vi løbende om de emner, der er vigtige at drøfte”, siger Kia. Områdedirektør for Område Sjælland Jesper Lund Wimmer har hun også løbende kontakt til, når der er et emne, hun har brug for at drøfte med ham og omvendt. Fysisk arbejder de nemlig i samme bygning på Axeltorv i Næstved. ”For mig er tillidsmanden et vigtigt bindeled mellem medarbejderne og ledelsen. Jeg mødes med tillidsmændene i området en gang i kvartalet med en fast dagsorden, hvor vi blandt andet drøfter hvad der sker i de enkelte afdelinger. Derudover kan der være løbende kontakt mellem mig og den enkelte tillidsmand”, fortæller Jesper Lund Wimmer. Han er meget tilfreds med sit samarbejde med tillidsmændene i Område Sjælland.

Rum med fortrolighed ”Tillidsmænd er vigtige sparringspartner. Jeg kan drøfte ting med dem, som vi arbejder med lokalt eller som kommer fra vores fælles hovedkontor – for eksempel temperaturmålinger eller nogle organisatoriske tiltag. Det er afgørende for mig, at det sker i et rum med fortrolighed, og det har jeg endnu ikke oplevet, at der ikke har været”, siger Jesper Lund Wimmer. Han vil gerne opfordre flere, især yngre medarbejdere til at blive tillidsmænd. ”Jeg kunne godt tænke mig, at yngre medarbejdere som på sigt kunne tænke sig at blive ledere ser tillidsmandshvervet som en mulig bro derhen. De vil kunne få et værdifuldt strategisk indblik i banken ved at deltage i kvartalsmøderne i området og samtidig har tillidsmænd gode muligheder for at skabe et godt netværk i banken”, siger Jesper Lund Wimmer.

LUFTKAPTAJN, DIRIGENT ELLER PROFESSIONEL FODBOLDSPILLER? Du behøver ikke at kunne lande fly for at blive tillidsvalgt, men land gerne en god aftale. Og kan du få dine medlemmer og ledelsen til at spille sammen på flere fronter og gå efter bolden, så er rollen som tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant helt sikkert noget for dig Her er lidt info omkring, hvad der skal til for at blive henholdsvis tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant.

Tillidsmand

Arbejdsmiljørepræsentant

Kan jeg blive TM/AMR

Tillidsmanden vælges blandt anerkendt dygtige medlemmer af Finansforbundet og skal have været ansat i mindst 1 år på valgtidspunktet. Man må ikke være leder eller i opsagt stilling.

Alle medarbejdere kan stille op som AMR.

Hvad får jeg ud af at være TM/ AMR?

Tillidsmandsuddannelsen og de erfaringer, du opnår, kan du både bruge i dit nuværende job og i din videre karriere. Som tillidsmand skal du tage ansvar, træffe beslutninger, være i dialog med beslutningstagere og mægle mellem leder og medlemmer. Det er kvalifikationer, som i høj grad efterspørges på arbejdsmarkedet – både i og uden for den finansielle sektor.

Som AMR arbejder man tæt sammen i arbejdsmiljøgruppen, som består at både A- og B-repræsentanter. Også her skal man tage ansvar, træffe beslutninger, være i dialog med både kolleger og ledere.

Hvilke opgaver får jeg som TM/ AMR?

Som tillidsmand bygger du bro mellem medarbejdere og ledelse. Det handler om at skabe gode relationer til både medlemmer og ledelse.

Som arbejdsmiljørepræsentant har du sammen med ledelsens udpegede arbejdsmiljøleder en fælles opgave i at varetage medarbejdernes og virksomhedens interesser af arbejdsmiljømæssig karakter.

Bliver jeg uddannet til at være TM/ AMR?

Du skal i løbet af de første 2 år gennemgå Finansforbundets grunduddannelsen for tillidsvalgte. Uddannelsen tager i alt 17 dage og afsluttes med en eksamen, der giver dig 10 ECTS point. Herefter har du mulighed for yderligere uddannelse.

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du senest 3 mdr. efter valget gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen tager 3 dage. Der er også som arbejdsmiljørepræsentant frihed til deltagelse i efteruddannelse.

Hvordan får jeg tid til at være TM/ AMR?

I jobbet som tillidsmand tages der hensyn til tillidsmandsjobbets omfang. Det kan ske som reduktion af de daglige arbejdsopgaver, så der sikres en arbejdsmæssig aflastning svarende til den tid, der bruges på tillidsmandsrollen.

Ifølge arbejdsmiljøloven er det lovpligtigt at have en arbejdsmiljøorganisation, hvilket gør, at tiden skal bevilges i forhold til AM-arbejdet.

Hvordan bliver jeg valgt som TM/ AMR?

Du stiller op til valget. Der er valg i november 2019.

Du stiller op til valget. Der er valg i november 2019.

Du er velkommen til at kontakte Sydbank Kreds, hvis du ønsker mere information om det at være tillidsmand. Du kan også tage fat i en af vores dygtige tillidsmænd og få en snak med dem. Er det rollen som arbejdsmiljørepræsentant, du ønsker yderligere information om, så ta’ fat i din nuværende arbejdsmiljørepræsentant eller Sydbank Kreds arbejdsmiljøkoordinator Gitte Larsen.

9


10

TILLIDSMANDSVALG

Af Carsten Jørgensen

Min tillidsmand gør en forskel Louise Schaap Monnerup, der er kunderådgiver i Lokal Erhverv i Odense, er meget glad for at have en engageret tillidsmand Louise Schaap Monnerup er stor tilhænger af at have en tillidsmand til at varetage hendes interesser på arbejdspladsen, når der er tale om en person, der brænder for sit hverv og for at gøre en forskel. ”Jeg har selv haft gavn af min tillids-

mand Kate Hansen, og det tror jeg også, de fleste af mine kolleger har. Hun favner meget bredt og er god til at støtte kolleger, der er udfordret arbejdsmæssigt eller privat. Samtidig er hun supergod til at være med til at sprede arbejdsglæde på kontoret, hvilket også er meget vigtigt”, siger Louise, der arbejder som kunderådgiver i Lokal Erhverv på områdekontoret i Odense. Ifølge Louise er hun langt fra den eneste Sydbank-medarbejder i Odense, der er meget tilfreds med tillidsmanden.

KORT NYT

Tillykke til nyuddannede tillidsmænd

”Vi er mange, der kan mærke, at hun gør en forskel, og at hendes engagement rækker langt ud over, hvad der måtte stå i funktionsbeskrivelsen for en tillidsmand”, siger Louise med et smil. Hun mener, det er vigtigt, at man vælger tillidsmænd, som er engagerede i deres hverv. ”En tillidsmand, der brænder for at være tillidsmand, kan udrette meget mere, end den person, som nødtvungent har ladet sig vælge på kollegernes opfordring og som ikke har hjertet med”.

Arrangementer i Sydbank Kreds 06.09.2019 Morgenmedlemsmøde i om-

Sydbank Kreds siger tillykke til Lene Enghave, Peberlyk, Line Berner Han-

råde Hovedstaden på Kgs. Nytorv

sen, Hovedstaden, og Anette Asmussen, Landbrug, der alle har gennem-

16.09.2019 Morgenmedlemsmøde i

ført Finansforbundets tillidsmandsuddannelse.

Tønder afd. 17.09.2019 Fokusarrangement ”Den nye ejendomsskat –Markante ændringer på vej” på områdekontoret i Kolding 27.09.2019 Morgenmedlemsmøde i Sønderborg afd. 08.11.2019 Morgenmedlemsmøde i område Sønderjylland, Aabenraa afd. Find andre arrangementer på:

Anette Asmussen

Line Berner Hansen

Lene Enghave

Seminar for tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter Overskriften for årets seminar for de tillidsvalgte, som løber af stablen 12.-13. september, er ”Mening og meningsskabelse – at skabe mening i hverdagen”. Mening er, når vi tror på, at det vi gør, kan gøre en forskel. Ikke kun for os selv, men også for vores omverden. Derfor glæder vi os til nogle gode dage med de tillidsvalgte, hvor vi får mulighed for at arbejde med meningen i bankens aktuelle strategi og udvikle rollen som tillidsvalgt i forhold til at finde og skabe mening rundt omkring i banken. Din tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant er afsted på seminar for at kunne gøre en forskel for dig.

www.finansforbundet.dk eller på Finansforbunds-app’en.

Generalfest Der afholdes Generalfest i Slagelse onsdag den 13. maj 2020. Reserver allerede datoen nu. Info følger.


SPØRGEHJØRNET

Af Margrethe Weber, kredsbestyrelsen

Rundt om flekstid Benytter du dig af muligheden for at komme til frisør eller har noget andet planlagt i din arbejdstid? Alle medarbejdere har ifølge vores overenskomst ret til flekstid. Det betyder, at medarbejderen indenfor givne rammer har ret til at møde tidligere/senere og gå tidligere/senere. Det betyder ikke, at medarbejderen har ret til at omlægge sin arbejdstid. Flekstid er altså medarbejderens ret til at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt under hensyn til kollegerne og Sydbanks drift og inden for de rammer, der er aftalt lokalt. Det forventes, at anvendelsen af flekstid løbende koordineres på uformel vis. Flekstid må ikke forveksles med overeller merarbejde. Over- og merarbejde skal beordres af ledelsen, mens flekstid er medarbejderens ret til at møde og gå tidligere/senere.

Arbejde uforeneligt med flekstid Sydbank kan modsætte sig flekstid for enkelte eller grupper af medarbejdere, men kun der, hvor arbejdet er ”uforeneligt” med flekstid. Det skal sagligt begrundes over for den lokale tillidsmand, hvorfor arbejdet er uforenelig med fleks-

Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon: 74 37 33 30 E-mail: sydbankkreds@sydbank.dk Hjemmeside: www.sydbankkreds.dk

tid. Det ikke er nok, at det er vanskeligt foreneligt, og der skal stilles krav til, at Sydbanks planlægning af bemandingen i videst mulig udstrækning respekterer medarbejdernes ret til flekstid. Hvis der er uenighed om, hvorvidt arbejdet er uforeneligt med flekstid, så ta’ fat i Sydbank Kreds. Misbrug af flekstid må ikke finde sted, og medarbejderens mulighed for at tilrettelægge sin daglige arbejdstid foregår under ansvar og hensyntagen til funktionens/enhedens drift. Det er altså ikke holdbart, hvis medarbejderen bruger flekstid til at være på arbejde to timer ekstra om dagen, medmindre der er arbejde til det, idet over-/merarbejde i øvrigt skal beordres. Det er naturligt at medarbejderens flekstidssaldo løbende går op og ned, men set over tid er det hensigten, at saldoen nogenlunde balancerer rundt om 0 timer. Derfor vil det være naturligt, at leder og medarbejder drøfter flekstidssaldoen, hvis den kommer op på et vist antal timer. Sydbank og Sydbank Kreds har indgået følgende rammer for flekstid: ·· Medarbejderen har ret til at flekse 2 timer på hver side af fixtiden ·· Flekstiden er de perioder, hvor medarbejderen dagligt har mulighed for at vælge at begynde arbejdet, henholdsvise slutte arbejdet.

Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Helle Krogh Gitte Larsen, Kommunikation, Finansforbundet Foto: Nana Reimers

Design: Rikke Skovgaard Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: 1700

·· Fixtiden er det tidsrum på dagen, hvor de enkelte medarbejdere skal være til stede ·· Flekssaldoen begrænses til +21/-21 timer. ·· Ved fratrædelse fra Sydbank, kan der ikke oparbejdes flekstimer i opsigelsesperioden og eventuel overskydende saldo overflyttes til timebanken. Har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte din lokale tillidsmand. Du kan også læse mere om flekstid på Finansforbundet.dk under punktet Regler om arbejdstid.

Tre modeller for flekstid A. Flekstid ved brug af fixtid Fixtid er det tidspunkt på dagen, hvor enkelte eller alle medarbejdere skal være til stede. B. Flekstid ved brug af møde- og gåtid (den i Tidsregistreringen indkodede arbejdstid). Denne model er enkel. Er arbejdstiden for en medarbejder fra 8.00 – 16.00, så er flekstiden fra kl. 7.00 – 9.00 og igen fra 15.00 – 17.00. C. Flekstid ved lokal aftale Der kan indgås en lokalaftale om udvidede muligheder for flekstid. Det kan fx være i enheder, hvor der kun er behov for at sikre alles tilstedeværelse nogle timer om ugen, eller i afdelinger hvor der er behov for et større rum for flekstid end de to timer der er ret til, og hvor arbejdsopgaverne kan tilrettelægges således at flekstiden kan udvides.

Næste nummer udkommer: November 2019 Udgives af Sydbank Kreds – en virksomhedskreds i Finansforbundet.

11


12

LEDER

Det gode ved at tage imod en udfordring

I skrivende stund er jeg ved at afslutte første arbejdsuge efter min begivenhedsrige ferie. Blandt andet havde jeg taget imod en udfordring fra min gode ven Ole, der er tidligere kredsformandskollega i Spar Nord. Det handlede om en cykeltur til Paris for anden gang. Igen bød turen på Jarl Oxlund dejlige oplevelser og gav erfaringer med Kredsformand at cykle i et fællesskab – 1.215 km ned gennem Europa. Op til turens start var der sat en række delmål, og der var blevet trænet. Kursen var sat mod en berigende og oplevelsesrig fornøjelse. Der er så faktorer, som man ikke kan forudse – eksempelvis vejret, hvor vi kæmpede lidt imod stærk modvind, tordenvejr og regn og ikke mindst varmen som valgte at toppe med en rekord i Frankrig netop på den sejeste del af hele ruten, hvor vi startede fra hotellet i Belgien kl. 6.50 og var fremme i Frankrig kl. 19.10 – torsdag den 25. juli. Så er det helt okay at være trætte eller måske rettere udmattede. Ikke så meget desto mere var det en helt fantastisk lykkefølelse at komme i mål opad ChampsElysées dagen efter. ”Oui” - vi gjorde det – sammen! Det er en holdpræstation. De stærkeste ligger på skift i front og ”trækker”. På andenpladsen ligger to navigatører side-omside og sikrer, at vi hele tiden er på rette spor. De fire mand giver til sammen den bedste læ for dem, der aktuelt er mest udfordret på dagsformen på de næste fire pladser. De allerbagerste har læ, men er til gengæld oppe imod den ”elastikeffekt”, der løbende opstår, når nogen foran falder lidt tilbage. Det er typisk et problem, når det går opad, ved stærk sidevind eller i forbindelse med sving. De bagerste skal derfor også være stærke for at feltet hele tiden kan følges ad. Ved punkteringer og andre ”defekter” er det også dem, der bliver

” En tillidsmand kan ikke - og skal ikke - redde hele banken; men kan gøre en kæmpe forskel for sit hold”

og hjælper til og bagefter skal indhente resten. Og hvad har alt det nu med en leder at gøre? Jo det viser hvad godt, der kan komme ud af at tage en udfordring op. Hvordan det beriger og gør stærkere. I de kommende måneder vil mange stærke kolleger i banken modtage sådanne opfordringer fra deres kolleger til at stille op som enten tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvis man har overskuddet til at ”trække” eller ”navigere” eller hjælpe dem, der render ind i en ”punktering eller en anden slags defekt”, så er det god træning til at komme i bedre ”form”. Som tillidsvalgt træder man ind i et dynamisk felt, hvor man tager et ansvar. Det udvikler at være lige dér – midt imellem kolleger og ledelse. Hvor man sætter sig mål for, hvad man vil med sin rolle. En tillidsmand kan ikke - og skal ikke - redde hele banken; men kan gøre en kæmpe forskel for sit hold, hvis han eller hun har modet til det. Jeg kan med garanti love alle der tager udfordringen op, at I vil vokse med opgaven – og at I aldrig vil blive ladt alene. Tillidsmandstræningen foregår gennem en kombination af teori og praksis på en spritny grunduddannelse, der stadig giver 10 ECTS-point, som kan tages med som merit i en akademiuddannelse i ledelse på i alt 60 ECTS-point. Tillidsmanden er en linedanser, som på samme tid er lidt af en diplomat, oppositionspolitiker, konsulent, præst, psykolog, politibetjent, journalist og jurist. Der er ingen tvivl om at den første balance, man skal finde, er mellem kollegerne og ledelsen. Og det kan lade sig gøre. Når jeg selv en gang i mellem finder det svært, tænker jeg på, at det må kunne lade sig gøre at finde balancen her. Som da det - i 1974 – kunne lykkes franskmanden Philippe Petit at opholde sig 45 minutter i 450 meters højde på en line udspændt mellem World Trade Centers tvillinge-tårne - oven købet uden sikkerhedsnet. I skal også have en lille status fra min baghave. Blommetræet stod igen bugnende af blommer, og jeg måtte støtte de tunge grene med fire brædder og otte meter reb. Det blev til hele 40 kg blommer. Det minder mig om den største konverteringsbølge nogensinde, der for tiden er gang i. Den vil også give et stort afkast, men indtil alle gebyrerne er tikket ind, vil den også belaste hårdt. Jeg fornemmer et godt humør trods arbejdspresset – og det er vigtigt. Sammen med ledelsen har vi arbejdet på at finde aflastende løsninger.

Profile for Finansforbundet

Medlemsblad for Sydbank Kreds nr. 3/2019  

Læs blandt andet om: 16 konkrete krav til ny overenskomst / Stemmen skal holdes ved lige / Rundt om flekstid

Medlemsblad for Sydbank Kreds nr. 3/2019  

Læs blandt andet om: 16 konkrete krav til ny overenskomst / Stemmen skal holdes ved lige / Rundt om flekstid