a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Marts 2020 Medlemsblad for Finansforbundets medlemmer i Danske Bank

SØREN ER EN LEDER, ALLE KAN LIDE De kalder ham ”et skoleeksempel på fremtidens leder”. Han har fokus på de gode kundeoplevelser og mener, at medarbejdere, der trives, er en forudsætning for at opnå netop det. Side 14

Chris Vogelzang: Vi er nødt til at gøre tingene anderledes /4

Tag toppen af arbejdspresset /12

Seks arbejdspladser i stedet for en /20


2

SIDEN SIDST

Farvel til næsten 200 medarbejdere Med 60 frivillige fratrædelser og 120 afskedigelser i Danmark har Danske Banks medarbejdere fået en hård start på det nye år I begyndelsen af februar meddelte Danske Bank, at 75 medarbejdere havde ansøgt om frivillig fratrædelse, efter at banken åbnede for fratrædelseskataloget i januar. 60 ansøgere fik løbepas til at finde nye udfordringer på eller uden for arbejdsmarkedet. Kort før redaktionens lukning indløb så nyheden om, at Danske Bank den 27. februar ville afskedige 120 medarbejdere. I alt nedlægger koncernen 400 stillinger. Begrundelsen er, at koncernen ønsker at nedbringe sine omkostninger og tilpasse organisationen. ”Det giver ingen mening”, konstaterer kredsformand for Finansforbundet i Danske Bank, Kirsten Ebbe Brich. Selvom koncernen formelt har haft ansættelsesstop siden okto”Vores kolleger i koncernen har gennem lang tid været under-

ber 2019, ser Finansforbundet i Danske Bank stadig nye kolle-

lagt et rigtig højt arbejdspres, og vi har endnu ikke set lettelser

ger træde ind ad døren – ikke mindst oplever man, at der i stort

i arbejdsbyrden, som berettiger, at man skiller sig af med erfa-

omfang ansættes vikarer til AML-opgaver.

ren og kompetent arbejdskraft”, siger hun. ”Det skriger til himlen, at man fyrer dygtige og erfarne medarIkke desto mindre er det en realitet. Mens de frivilligt fratrædende

bejdere på den ene side af gaden og ansætter vikarer på den

forlader koncernen i løbet af foråret, bliver de afskedigede frit-

anden side. Det er dårlig planlægning af ledelsen. Når der så

stillet på forskellige tidspunkter over de kommende måneder.

åbenlyst er behov for arbejdskraft i nogle dele af koncernen – som tilmed kan varetages af vikarer – er det meningsløst at fyre

”Det er hårdt for en arbejdsplads at miste hænder. Dels bliver vi

mennesker, der har dedikeret år af deres liv til Danske Bank”, me-

rystede af at miste gode kolleger i en hård periode, og dels bli-

ner Kirsten Ebbe Brich.

ver vi utrygge ved oplevelsen af, at ledelsen skærer ned, selvom vi har travlt. Det er i hvert fald ikke noget, der øger engagemen-

Selv om visse AML-opgaver kun skal løses i en begrænset pe-

tet blandt medarbejderne”, siger kredsformanden med henvis-

riode, mener hun stadig, at man burde holde på egne folk frem

ning til koncernens mål om, at 90% af medarbejderne skal være

for at ansætte vikarer.

engagerede i 2023. ”Mange af vores medlemmer har haft et langt arbejdsliv i Danske Dårlig planlægning

Bank. De har været loyale og har fulgt med tiden, selvom filialer

Finansforbundet i Danske Bank har altid været stor fortaler for

er lukket og organisationen lagt om et utal af gange. De er vant

omplacering: At arbejdsgiveren forsøger at finde en ny plads til

til at omstille sig, og når AML-opgaven er løst, er der sikkert nye

folk, som ledelsen mener, kan undværes, hvor de er nu.

funktioner, som de også kan lære at løse”, siger hun.


SIDEN SIDST

STOK’en er på plads – nu gælder det VOK’en Vi har afleveret medlemmernes krav til virksomhedsoverenskomsten Som det blandt andet har fremgået af dagspressen, indgik Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet

Sundhedssikringen er blevet bedre

en aftale om en ny standardoverenskomst i de gryende morgentimer mandag den 17. februar. I aftalen ligger blandt andet en lønramme på 6% over de næste tre år. For os i Danske Bank fortæller den nye standardoverenskomst kun, hvordan 3,4% ud af de 6% udmøntes over de tre år. Finansforbundet i Danske Bank forhandler i denne tid med koncernen om, hvordan de resterende 2,6% skal fordeles i vores virksom-

Den 1. januar blev børn op til 24 år automatisk dækket af

hedsoverenskomst.

vores sundhedssikring hos Danica Pension. ”Vores medlemmer har givet os rigtig mange ønsker og forMed indgangen til det nye år blev vores overenskomstsikrede

slag til, hvordan vores arbejdsvilkår kan forbedres. Derfor er det

sundhedssikring hos Danica Pension forbedret. Forsikringen

ikke sikkert, at alle 6% vil komme i skikkelse af generelle lønstig-

dækker stadig hurtig behandling samt adgang til privathospi-

ninger. Nogle af dem kan måske blive udmøntet som forbed-

tal, hvis du bliver syg eller kommer til skade, men som noget nyt

ringer i vores ansættelsesforhold”, fortæller Kirsten Ebbe Brich,

dækker forsikringen nu også dine børn op til 24 år.

kredsformand i Finansforbundet i Danske Bank.

Forsikringen dækker blandt andet behandling hos kiropraktor,

”Vi har modtaget mange ønsker om, at midlerne bør gå til gene-

fysioterapeut og klinisk diætist.

relle lønstigninger, men principielt kan de også gå til pensionstillæg, ferietillæg, individuelt tillæg, frihed, uddannelsesdage, triv-

Har du tilkøbt en Danica Sundhedssikring til dine børn i forvejen,

selstiltag eller en blanding af det hele”, uddyber hun.

er den automatisk blevet opsagt, så du ikke skal betale for den fra 2020. Har du oprettet en sundhedsforsikring til dine børn i et

Forhandlingerne om

andet selskab, skal du selv huske at opsige den.

virksomhedsoverenskomsten begynder i

En anden tilføjelse til forsikringen er, at den nu også dækker nød-

midten af marts, og først

vendige behandlinger, hvis du er gravid og oplever gener eller

når disse forhandlinger

komplikationer i forbindelse med din graviditet. Desuden er for-

er afsluttet, og resultatet

sikringen blevet justeret, så den nu fortsætter, til du går på pen-

er godkendt af medlem-

sion og ikke kun, til du fylder 70.

merne, kender vi indholdet med sikkerhed.

Danica Pension har selv forbedret deres produkt. Derfor koster det hverken dig eller overenskomsten noget, at disse forbed-

Det er ved redaktionens afslutning for tidligt at sige, hvornår VOK-

ringer er blevet indført.

forhandlingerne afsluttes.

3


4

TROMPET

Chris Vogelzang stillede op til interview samme dag, som koncernen nedlagde 400 stillinger.


INTERVIEW

Af D a n i e l L øv b j e rg J ø rg e n s e n / Fo t o : J o n a s O l u fs o n

Chris Vogelzang:

”Jeg har et ansvar for at sikre, at denne bank forbliver konkurrencedygtig” Omkostningerne skal ned. Det står fast efter et halvt år med

ter vores medlemmer fortsat om et stigende arbejdspres. Er det

ansættelsesstop, 60 frivillige fratrædelserne og 400 nedlagte

klogt at afskedige medarbejdere i den nuværende situation?

stillinger, heraf 120 afskedigelser i Danmark. Vi har sat CEO

”Du kan kun afskedige folk, hvis du kan gøre det på en intelligent

Chris Vogelzang stævne til en snak om udviklingen.

måde. Det skal være muligt at undvære folk. Jeg er overbevist om, at medarbejderne i Danske Bank arbejder meget, meget

Da I begyndte året med at åbne for, at medarbejderne i udvalgte

hårdt. Så den eneste måde, vi kan blive færre medarbejdere, er

områder kunne søge om frivillig fratrædelse, udlagde medierne

ved at udføre arbejdet mere intelligent, undgå dobbeltarbejde

det som, at koncernen ville af med 2.000 medarbejdere. Hvor-

og fjerne arbejdsopgaver – fx via digitalisering.”

dan reagerede du på den mediedækning? ”Mediedækningen i den periode var ikke korrekt. Det blev mis-

Kredsformand Kirsten Ebbe Brich har udtalt i dag, at hun endnu

forstået, at der var tale om et tilbud om frivillig fratrædelse til en

ikke har set reduktioner i arbejdsbyrden, der retfærdiggør af-

gruppe, der tilsammen udgjorde 2.000 medarbejdere, men for-

skedigelser i det omfang, vi ser. Hvad er din kommentar til det?

delt på mange forretningsenheder.”

”Jeg har sympati for Kirstens budskaber, og jeg forstår godt, hvorfor hun siger, som hun siger. Jeg ser dog lidt anderledes på det.

Nu er processen overstået. 75 medarbejdere søgte, 60 blev

Vi gør allerede tingene anderledes. Vi har omorganiseret afde-

godkendt og fratræder frivilligt i løbet af foråret. Nåede I målet,

linger, og vi vil over de kommende år se mange flere vidtræk-

og vil du sige, at det var en succes?

kende forandringer i den måder, vi arbejder på.”

”Jeg foretrækker frivillige fratrædelser frem for afskedigelser. De to ting hænger sammen. Ingen af delene er behageligt. Men det

Kan du uddybe det?

er, som det er. Vi er nødt til at reducere staben.”

”Jeg er ikke i tvivl om, at der vil blive en tilpasningsproces nogle steder, men vi forventer ikke, at vores medarbejdere skal arbejde

I dag (27. februar, red.) nedlægger Danske Bank 400 stillinger

hårdere. Vi forventer, at der er nogle opgaver, vi ikke længere

og afskediger 230 medarbejdere – heraf 120 i Danmark. Hvad

skal løse, og at der er nogle opgaver, som vi skal løse smartere.”

er jeres mål i forhold til afskedigelser? Vil vi se flere i 2020? ”Jeg kan ikke udelukke noget. Vi har hele vejen igennem sagt, at

”Lad mig være helt klar i mælet: Danske Bank er for dyr i drift. Det

vi vil reducere vores omkostninger betydeligt over 2½-årig pe-

er vi nødt til at gøre noget ved, hvis vi vil fortsætte med at være

riode, og en del af det er at reducere staben. Andre dele er sy-

konkurrencedygtige. Hvis vi ikke er det længere, kommer vi til at

stemer, konsulenter, rejseudgifter og så videre. Vi skal arbejde

få endnu større udfordringer, end vi har nu.”

på en klogere måde.” Men hvis omkostningerne er for høje, og medarbejderne stadig Stigende arbejdspres Selvom der er ansat flere hænder over de seneste par år, beret-

føler, de har et højt arbejdspres, hvordan skal de så nå det hele?

5


6

INTERVIEW

”Det er netop derfor, vi er nødt til at gøre tingene anderledes og

tingene bare ikke op. Jeg bryder mig virkelig ikke om at afske-

mere effektivt. Det er præcis det, vi prøver på. Det er nødt til at ske.”

dige medarbejdere. Det gør mig trist. Men det er mit ansvar, og jeg gør det, fordi det er nødvendigt for banken lige nu.”

”Jeg har stor sympati for det, Kirsten siger på vegne af medarbejderne, men jeg har et ansvar for at sikre, at denne bank for-

Medarbejdernes trivsel

bliver konkurrencedygtig – også for de blivende medarbejde-

Når man afskediger folk, sidder der også nogen tilbage. Selv

res skyld. Men hvis Kirsten mener, at vi ikke har gjort nok for at

hvis vi forudsætter, at deres arbejdsopgaver er blevet sorteret

reducere arbejdspresset i de enheder, hvor vi skærer i omkost-

og prioriteret, antyder nogle af dem stadig, at de ikke trives på

ningerne, er vi selvfølgelig nødt til at se på det.”

deres arbejde. Ifølge en ny trivselsundersøgelse fra Finansforbundet trives kun én ud af fire i høj grad i Danske Bank. Hvad er

”Jeg har ikke noget ønske om, at folk skal arbejde hårdere, end

din kommentar til det tal?

de allerede gør. Så hvis medarbejderne fortæller mig, at arbejds-

”Det afviger en del fra vores egne analyser. Vi ser på medarbej-

presset er blevet for højt som følge af disse omkostningsreduk-

dernes engagement, hvor vi ligger relativt højt. Vores sygefravær

tioner, så er vi nødt til at gøre det anderledes.”

er på niveau eller lavere end markedet, og omsætningen i vores personale er ikke anderledes end i andre pengeinstitutter. Men

Prioritering

jeg vil gerne se på tallene, og de gode drøftelser, der allerede

Vi ser mange forskellige reaktioner hos vores medlemmer på, at

er om dem i banken, bør fortsætte.”

koncernen afskediger. Nogle er vrede, andre kede af det ved tanken om, at ledelsen afskediger, mens arbejdsopgaverne hober

”Vi skal gøre alt, der står i vores magt for at sikre, at vores med-

sig op. Hvem er ansvarlig for at reducere mængden af arbejds-

arbejdere er engagerede. Danske Bank skal være et sted, hvor

opgaver og vælge, hvad der skal løses og ikke løses?

det er sjovt at gå på arbejde, og hvor du lærer, hvor du møder

”Det er en snak, jeg har med den lokale ledelse. Til syvende og

andre mennesker, har interessante diskussioner og er tilfreds

sidst er det et ledelsesansvar.”

med dit liv. Det skal også være et sted, hvor vi er der, hvis du ikke har det godt. Derfor har vi lanceret Mental Health-initiativerne.”

Hvad har du gjort for at hjælpe de lokale ledere med at prioritere arbejdsopgaverne?

”Vi er nødt til at være en fantastisk arbejdsgiver. Men det be-

”Vi har samarbejdet med de lokale ledelser i de berørte enheder

tyder ikke, at vi ikke lejlighedsvist må reducere vores omkost-

ud fra en bottom-up-analyse, der skulle afdække, hvor det var

ninger ved at afskedige medarbejdere. Det er vores opgave på

muligt at spare på omkostningerne. Jeg kommer ikke til at gen-

den ene side at kontrollere omkostningerne, og på den anden

nemgå hver eneste opgave, men beslutningen er truffet i sam-

side at sikre os, at folk faktisk kan lide at være her.”

råd med de lokale ledelser.” Hvilke initiativer vil du lancere for at gøre det sjovt at arbejde for

”JEG BRYDER MIG VIRKELIG IKKE OM AT AFSKEDIGE MEDARBEJDERE. DET GØR MIG TRIST. MEN DET ER MIT ANSVAR, OG JEG GØR DET, FORDI DET ER NØDVENDIGT FOR BANKEN LIGE NU.”

Danske Bank? ”Den ene ting er et endnu ikke udrullet ”Purpose, brand, culture and engagement”-program, hvor vi vil tale med mere end 20.000 medarbejdere og diskutere, hvorfor vi er her, hvad vi laver, hvorfor vi går på arbejde om morgenen, og hvad vi ønsker at opnå som bank. Jeg tror, at hvis vi skaber et godt perspektiv på det, vil vores medarbejdere og organisationer rundt om os blive mere entusiastiske.” ”Den anden ting er, at jeg tror på, at kommerciel succes også

”Mere overordnet er vores beslutninger baseret på den virke-

gør medarbejderne glade. Det er fedt at arbejde for en suc-

lighed, vi er i som bank lige nu. Du skal bare åbne en avis for at

cesfuld bank.”

se, at Danske Bank ikke står alene med de udfordringer, vi oplever. Det er meget, meget komplekst at være bank lige nu, og vi

”Den tredje ting handler om lederskab. Vi drøfter i øjeblikket,

er i hård konkurrence. Vi skal tilfredsstille vores kunder, vi skal in-

hvordan vi kan arbejde på det. Et eksempel er ’Better Ways of

vestere, vi skal have glade medarbejdere, og nogle gange går

Working’. Jeg har set det lykkes i andre banker. Medarbejder-


INTERVIEW

”LAD MIG VÆRE HELT KLAR I MÆLET: DANSKE BANK ER FOR DYR I DRIFT. DET ER VI NØDT TIL AT GØRE NOGET VED.”

til overs i huset og dem, vi har brug for, så har vi ikke noget valg.” ”Den anden ting er, at det er vikarer. De forsvinder igen. Jeg synes, det giver god mening. Det er mest AML, og det er midlertidige opgaver. Jeg glæder mig over, at vi trods alt formåede at omplacere over 100 medarbejdere i banken.”

nes engagement er steget markant, fordi de har fået mere ansvar med mere frihed.”

Kompleksitet og kompetencer Ved din Better Bank Talk nævnte du, at banken gør det vanskeligt

”En del af at blive en bedre bank er også at blive en bedre bank

for folk at frigøre og udnytte deres fulde potentiale. Hvordan vil

at arbejde for.”

en reduktion af kompleksiteten i virksomheden bidrage til dette? ”Allerede i løbet af maj måned vil hundredvis af medarbejdere

Anerkendelse

arbejde på en ny måde, hvor de får mere og større ansvar og

Mange af vores medlemmer drømmer om mere anerkendelse

større frihedsgrader. Hvis vi kan reducere kompleksiteten for

og belønning for deres hårde arbejde. Set i lyset af de aktuelle

medarbejderne i frontlinjen ved for eksempel at reducere antal-

afskedigelser og omkostningsreduktioner, at ledelsen er aner-

let af systemer – så som på sigt ikke at skulle gennem 65 skærm-

kendende og belønnende i sin tilgang til medarbejderne?

billeder for at omlægge et erhvervslån. Jeg er sikker på, at det

”Det synes jeg. Og jeg mener også, at det er muligt at have en

vil skabe entusiasme og frigive mere energi.”

engageret arbejdsstyrke samtidig med, at vi reducerer omkostningerne. En engageret arbejdsstyrke skal anerkendes.”

Er det en del af ’Better Bank’ at dedikere mere af medarbejdernes tid til uddannelse og kompetenceudvikling?

”Jeg tror, jeg har sagt i ethvert interview, jeg har medvirket i ind-

”Jeg mener, at kvaliteten i en organisation er meget afhængig

til nu, at jeg er imponeret af den loyalitet, entusiasme, kvalitet

af kapaciteten til at lære nyt. Derfor vil vi bruge masser af tid og

og modstandsdygtighed, som Danske Bank-medarbejderne

penge på uddannelse.”

har. Og jeg mener det. Det er fantastiske mennesker at arbejde sammen med.” ”Men som i enhver anden sektor, kommer der et punkt, hvor omstændighederne bliver så komplicerede og med så meget modvind, at det er mest ansvarligt at gøre noget ved det. Det hjælper os alle sammen, at Danske Bank er en sund virksomhed.” Kritik af vikaropslag Finansforbundet i Danske Bank har kritiseret, at vikarbureauet Moment har seks stillingsopslag til funktioner i Danske Bank samme dag, som I afskediger 120 medarbejdere i Danmark. Hvad er din kommentar til det? ”Det er nogle andre stillinger. De er midlertidige og vil forsvinde igen.” Men de varer året ud med mulighed for forlængelse? ”Ja, det er korrekt.” Kunne I ikke have omplaceret fastansatte medarbejdere til de stillinger? ”Vi har forsøgt at omplacere så mange som muligt. Men det er jo ikke et spil, det her. Vi går ikke og tænker: ’Lad os ansætte vikarer frem for vores egne folk’. Vi foretrækker da vores egen stab. Men hvis der er et mismatch mellem de specifikke kompetencer, vi har

7


8

KARRIERE

Af Carsten Jørgensen

Vær ikke bekymret for om du får et nyt job Højt serviceniveau, stor troværdighed og erfaring med at

gennem et outplacement-forløb, og hvis banken i år afskediger

levere til tiden gør bankansatte til eftertragtede

medarbejdere, er karriererådgivere fra konsulenthuset klar til at

medarbejdere. Men man skal blive ved med at udvikle sine

hjælpe medarbejderne videre. Statistikken viser, at knap 80 pro-

kompetencer livet igennem, siger Anne-Mette Ravn, direktør i

cent af de folk, der er i et outplacementforløb kommer i job in-

konsulenthuset Hartmanns, der samarbejder med Danske

den for tre måneder.

Bank om outplacement ”Nogle er bekymrede for at miste deres job, hvis de har taget hul Den dårlige nyhed er, at banken er i færd med at skille sig af

på 60`erne, men det er vores erfaring, at en 60-årig lige så vel

med medarbejdere. Den gode nyhed er, at du som bankansat

kan få job som en 40-årig. Det handler om, at man er åben for at

har bedre chancer end mange andre for at komme videre med

bruge sine kompetencer på nye måder”, siger Anne-Mette Ravn.

dit arbejdsliv. Flere ansættelser i arbejdslivet ”Man skal ikke være bekymret for ikke at kunne finde et nyt job. Fi-

Finansansatte ved godt, at tiden med livslang ansættelse i samme

nansansatte har et højt serviceniveau, de har stor troværdighed

job eller samme virksomhed er ovre. Hvor man tidligere – eller

og er vant til at arbejde med noget, der er vigtigt, og så er de vant

måske lige indtil nu – har kunnet basere sit arbejdsliv på en-tre

til at levere til tiden. Ledere i andre brancher ved, at man ved at

forskellige ansættelser, vil arbejdsmarkedet fremover ændre

hyre en tidligere finansansat får en dygtig medarbejder, der leve-

sig, så en medarbejder måske når 15 forskellige ansættelser

rer”, siger Anne-Mette Ravn, direktør i konsulenthuset Hartmanns.

i sit arbejdsliv.

Sidste år havde Hartmanns 35 tidligere Danske Bank-ansatte

”Arbejdslivet bliver mere cirkulært. Der vil være eksempler på, at man kan komme tilbage til den arbejdsplads, man tidligere har forladt, i en ny stilling, og i stedet for at have det samme job i 20 år vil de fleste skifte job og arbejdsplads hver femte eller tredje år eller endnu hyppigere. Men uanset om man arbejder et sted i et år eller 10 år, skal man gå 100 procent engageret ind i jobbet”, vurderer Anne-Mette Ravn. Plan A, Plan B og Plan C Hartmanns er begyndt at erstatte begrebet outplacement med newplacement. Førstnævnte kan have en lidt negativ klang af afskedigelse og udskilning, mens newplacement signalerer fremdrift og udvikling i arbejdslivet.

Ledere i andre brancher ved, at man ved at hyre en tidligere finansansat, får en dygtig medarbejder, der leverer, siger Anne-Mette Ravn.


KARRIERE

Sparring til indretning af arbejdslivet Hun understreger, at et outplacementforløb ikke altid handler om at skaffe personen videre til et nyt job. Det kan også handle om at tage uddannelse, holde et sabbatår eller at blive selvstændig. ”Et outplacementforløb kan være verdens bedste mulighed for at få sparring til at indrette sit arbejdsliv, som man vil. Vores karriererådgivere følger medarbejderne, til de er kommet godt videre”, siger direktøren. Et typisk outplacement-forløb vil vare to-tre måneder, men hvert forløb tilrettelægges individuelt. En person kan ønske et intensivt ”Uanset årsagen til opsigelsen får den ramte et chok, viser forsk-

forløb med flere møder hver uge, mens en anden ønsker at mød-

ning. Reaktionen kan være vrede eller apati, og nogle bliver

es med konsulenten hver 14. dag.

kede af det. For nogle kommer reaktionen først nogle dage eller uger efter opsigelsen. Som tilknyttet konsulentfirma er vores

Prioriter din egen udvikling

første opgave, at personen kommer gennem denne fase”, for-

Som mangeårig iagttager af arbejdsmarkedet har Anne-Mette

klarer Anne-Mette Ravn.

Ravn set, hvordan indholdet i job hurtigt flytter sig. En rapport fra konsulentfirmaet McKinsey forudsagde for et par år siden,

Næste fase handler om afklaring. Hvad har jeg været glad for

at 800 millioner job på verdensplan i 2030 kan erstattes af ro-

på arbejdet? Hvor er jeg henne i livet? Typisk vil man udfylde en

botteknologi.

spørgeundersøgelse. Derefter følger en fase med nyorientering. Hvordan kan jeg få indfriet mine livsdrømme? Hvad vil jeg

”Du skal prioritere din egen udvikling. Du skal være bevidst om,

gerne arbejde med?

at du både får en større værdi på din nuværende arbejdsplads men også på andre arbejdspladser, når du tager noget efterud-

Mange har hørt om, at man skal have en Plan B, men i virkeligheden bør man både have en Plan A, en Plan B og en Plan C. ”Plan A er drømmeplanen. Plan B er det, man har det o.k. med og fint kan leve med i en periode. Plan C er bedre end ledighed og skal være en trædesten til Plan B, ligesom Plan B skal være en trædesten til Plan A”, siger Anne-Mette Ravn. I afklaringsfasen og arbejdet med planerne er personen i tæt dialog med Hartmanns karriererådgiver og får støtte og hjælp til at blive afklaret om, hvilke kompetencer man har og sætte ord på, hvad det er ved arbejdslivet, man sætter mest pris på.

”PLAN A ER DRØMMEPLANEN. PLAN B ER DET, MAN HAR DET O.K. MED OG FINT KAN LEVE MED I EN PERIODE. PLAN C ER BEDRE END LEDIGHED OG SKAL VÆRE EN TRÆDESTEN TIL PLAN B, LIGESOM PLAN B SKAL VÆRE EN TRÆDESTEN TIL PLAN A”

”Jo mere afklaret du er, jo bedre kan du navigere. Hvis du ved, hvad du trives med, om du kan lide at arbejde i små teams el-

dannelse. Nogle holder sig tilbage fra at tage kurser, fordi der er

ler hellere vil arbejde alene, så bliver det nemmere at få opfyldt

for travlt i hverdagen, og de ikke vil bebyrde kolleger med deres

Plan A”, påpeger Anne-Mette Ravn.

arbejdsopgaver. Men du skal huske at drage omsorg for dig selv også og tænke på din employability. Din egen værdi på arbejds-

Efter afklaringsfasen kommer jobsøgningsfasen, hvor Hartmanns

markedet”, lyder opfordringen fra Anne-Mette Ravn.

karriererådgiver også assisterer. Det kan være lavpraktisk hjælp med at oprette en LinkedIn-profil, men der kan også være be-

”Vi skal befinde os i læring hele tiden. Det er ikke ensbetydende

hov for at kortlægge den enkeltes relationsnetværk, da netop

med, at vi skal tage fysiske kurser. Der er masser af mikrolæring

netværk ofte er den måde, man finder et nyt job på.

og blended learning, som du kan tage på nettet og ved din pc”.

9


10

SUNDHED

BEVÆG DIG I LØBET AF ARBEJDSDAGEN Kontormedarbejdere går i gennemsnit kun 1.500 skridt på arbejde, og det er alt for lidt bevægelse, hvis man vil undgå problemer i skuldre, nakke og ryg og holde risikoen for kritiske livsstilssygdomme nede, siger Ronnie Rahbek, direktør i sundhedsfirmaet Officefit Mange timers stillesiddende arbejde i træk er årsag til fysisk og

ler en kontorcykel ved skrivebordet, men det virker”, siger Ron-

mentalt forfald. 35 forskellige livsstilssygdomme kan relateres

nie Rahbek og fortsætter:

til stillesiddende adfærd. Smerter i ryggen, skuldrene og nakken hænger sammen med, at personen sidder for meget i den

”At gå er så naturlig en bevægelse, at du ikke lægger mærke til

samme stilling, og derudover påvirker smerterne og det fysiske

det, men du kan samtidig arbejde og høste effekten af den be-

ubehag evnen til at koncentrere sig.

vægelse, der foretages, altså slå to fluer med et smæk. Når jeg taler i telefon derhjemme, går jeg også rundt, mens jeg taler uden

”Stillesiddende adfærd er et stort sundhedsmæssigt problem i

at tænke nærmere over det”.

det moderne samfund. Det er vigtigt at få lagt noget bevægelse ind i løbet af arbejdsdagen og tage en ”pause” fra stolen, så man

Forbrændingsmæssigt anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at

ikke sidder otte timer ved skrivebordet og skærmen i en statisk

det er godt at dyrke 20 minutters motion to gange om ugen, hvor

stilling. Nogle tror, at otte timers siddende arbejde er okay, hvis

pulsen kommer lidt længere op. Det kan med fordel bruges, hvis

de bagefter løber en tur, når de har fri. Men det passer ikke. Man

arbejdspladsen tilbyder fitness på adressen. Flere finansar-

kan ikke kompensere for den stillesiddende tid”, siger Ronnie

bejdspladser har givet plads til elastikøvelser i løbet af dagen,

Rahbek, direktør hos Officefit.

hvor kollegerne i samme rum tager elastikkerne frem og laver strækøvelser i 5-10 minutter.

Gåbånd og kontorcykler Officefit er et konsulentfirma, der hjælper virksomheder med

”Elastikøvelser på kontoret er rigtig godt, fordi det giver fælles-

at formulere sundhedsstrategier og implementere dem. Det in-

skab på kontoret og rammer nogle muskelgrupper, der normalt

debærer blandt andet uddannelse af lokale sundhedsambas-

ikke vil blive brugt i løbet af arbejdsdagen,” understreger Ron-

sadører, foredrag og etablering af bevægelse i arbejdsdagen

nie Rahbek.

ved brug af eksempelvis kontorcykler og kontorgåbånd m.m. Den næste stilling er den bedste stilling ”Det er nyt og anderledes med bevægelsesmuligheder i kontor-

Al bevægelse virker. Ifølge direktøren hos Officefit er den næste

miljøet. Nogle synes, at det ser mærkeligt ud med et gåbånd el-

stilling, man sidder i eller står i den bedste stilling – simpelthen


SUNDHED

”Kroppen bliver ironisk nok også kaldet for bevægeapparatet, fordi den skal stimuleres med forskellige bevægelser. Sidder du stille længe, får du en skæv holdning i ryggen, og diskusskiverne i ryggen belastes. Derfor skal muskelvævet omkring dem trænes. Men det er min oplevelse, at en del affinder sig med at gå rundt med smerter i ryg og led i stedet for at gøre noget ved det”, mener Ronnie Rahbek. For 100 år siden var 80 procent af arbejdet, som vi udførte, afhængigt af, at vi bevægede os, og kun 20 procent var stillesiddende. I dag er det omvendt. Et af sundhedsrådene er, at man skal gå 10.000 skridt om dagen, men kontormedarbejdere går i gennemsnit kun 1.500 skridt på arbejde ifølge Ronnie Rahbek. Og det er alt for lidt. Bevægelse på abonnement De 17 medarbejdere i Officefit har arbejdet med sundhedsstrategi for store virksomheder som Ørsted, Novo Nordisk og Leo Pharma foruden en række kommuner og skoler. Et koncept er at købe en abonnementsløsning, hvor arbejdspladsen får et antal kontorcykler, gåbånd og andet udstyr, der Det kan se mærkeligt ud med et gåbånd eller en kontorcykel ved skrivebordet. Men det er en nem og naturlig måde at bevæge sig på, mens man arbejder.

er leveret sammen med et forløb af Officefits sundhedskonsulenter, som hjælper med at få implementeret en sundere kultur med bevægelse. Et abonnement kan tilpasses den enkelte virksomhed, og et eksempel kunne være en afdeling med op til 20 medarbejdere

fordi kroppen har brug for variation. Det kan hjælpe lidt, at man

vil koste ca. 1600 kroner pr. måned. Det skal man ifølge Ronnie

skifter mellem at stå op og sidde ned ved sit hæve-sænkebord

Rahbek holde op imod, hvad udgiften for sygefravær er, hvis en

– men helst skal man bevæge sig.

medarbejder er væk på grund af ondt i ryggen eller lignende.

”Forskning viser, at kroppen maksimalt kan tåle at sidde ned tre

Sammen med abonnementet er det vigtigt, at der er en eller flere

timer i træk. Når vi er over det, skal man bevæge sig – ellers risi-

sundhedsambassadører på arbejdspladsen, som sørger for at

kerer man at få smerter og fysiske problemer. Kroppen har behov

udbrede budskabet om bevægelse til kollegerne. Meget hand-

for bevægelse på samme måde, som vi har behov for at spise.

ler om motivation, og det tilbyder Officefits såkaldte MOT-team

Forestil dig, at du kun spiser en gang i løbet af dagen, for eksem-

også at hjælpe med ved at sende værktøjer ud til sundheds-

pel om morgenen. Du vil derefter i løbet af dagen blive rigtig sul-

ambassadørerne.

ten, og det påvirker dig fysisk og mentalt”, siger Ronnie Rahbek. ”På samme måde kan man sige, det er med bevægelse. Det er vigtigt for kroppen, og hvis den kun bevæger sig lidt eller meget på et bestemt tidspunkt i løbet af dagen, ja så bliver den ”sulten” senere. Kroppen har brug for variation og bevægelse”, forklarer Ronnie Rahbek og nævner et eksempel med en programmør, der som 35-årig har været ramt af to blodpropper – sandsynligvis forårsaget af mange timers stillesiddende arbejde.

”Forskning viser, at kroppen maksimalt kan tåle at sidde ned tre timer i træk. Når vi er over det, skal man bevæge sig – ellers risikerer man at få smerter og fysiske problemer”, siger Ronnie Rahbek.

11


12

ARBEJDSMILJØ

Af Helle Sindal

TAG TOPPEN AF ARBEJDSPRESSET Stress-ekspert: Små ændringer kan gøre en stor forskel, når

opgaver - ad gangen. Lad f.eks. være med at klikke ind og ud af

arbejdsopgaverne tårner sig op

mailen sideløbende med, at du er i gang med andre opgaver. Saml hellere mail-arbejdet i nogle klumper i løbet af dagen. Med-

Et højt arbejdspres er blevet et vilkår for mange finansansatte.

mindre det er dit job at være opmærksom på mailen hele tiden.

En del af travlheden kan du selv gøre noget ved med enkle teknikker og praktiske hverdagsvaner, fortæller Bjarne Toftegård, som er stresscoach, forfatter, foredragsholder og indehaver af virksomheden Forebyg Stress. De mindste greb gør næsten altid den største forskel, tilføjer han. ”Stress kan på kort sigt øge din performance en lille smule. Men det er meget mere effektivt at arbejde i flow-tilstand. Måske har du oplevet det, hvis du har arbejdet hjemme eller er mødt tidligt en morgen og har fået en masse fra hånden. Kunsten er at lave noget, der ligner det”, forklarer Bjarne Toftegård og serverer en stribe lavpraktiske råd, som han har erfaring for hjælper. ”Men husk: Det er ikke nok at læse en artikel. For at forebygge stress skal du ændre dit mindset, og nye rutiner skal gentages – igen og igen – for at blive til varige vaneændringer”, indskyder han. Færre forstyrrelser Lad være med at multitaske

Forstyrrelser kan ikke undgås, men de kan begrænses. Her er

At multitaske er den mest effektive måde at være ineffektiv på.

tre oplagte muligheder:

Sorter derfor arbejdet i løbet af dagen og lav en ting - eller en type Slå alle overflødige lyde og pop-ups fra på din telefon, tablet og computer, så de ikke distraherer dig. Indre forstyrrelser og tanker skal ud af hovedet. Lad være med at bruge hovedet som opslagstavle for dine opgaver. Lav lister i stedet for. Når opgaverne er uden for hovedet, kan du prioritere dem. Aftal med kollegerne, hvornår I må forstyrre hinanden, og hvordan I indikerer det. Det kan være et flag, en rød eller grøn lampe eller en aftale om, at I ikke vil forstyrres, når I har headset på. I kan også aftale tidsrum, hvor I ikke forstyrrer hinanden, f.eks. fra klokken hel til kvart i næste time.


ARBEJDSMILJØ

vi ikke på alt det, vi nåede, men fokuserer kun på kun den ene opgave, der mangler. Så kig på listen, og glæd dig over, at du nåede de tre vigtigste ting. Husk at anerkende din egen indsats – gerne ved at klappe dig selv fysisk på skulderen. Anerkendelse fra din leder og dine kolleger er vigtig, men din egen anerkendelse er endnu vigtigere.

Prioriter højst tre opgaver Undersøgelser har vist, at mennesker, som får løst de tre vigtigste opgaver hver dag, er top-performere. En metode kan være at lave en to-do-liste dagen i forvejen, hvor du vælger højst tre opgaver, som er de vigtigste. Næste dag løser du de tre opgaver så hurtigt, som det er muligt. Du må gerne løse flere opgaver, men kun meget vigtige nye opgaver kan komme ind foran de tre topprioriteter på din liste. Husk at holde pauser Hvis du vil være effektiv, skal du holde pauser. Det føles måske mere produktivt at knokle på uden pauser, men det er det ikke, viser målinger. Nogle trives med 25 minutters arbejde og 5 minutters pause, mens andre foretrækker f.eks. 45 minutters arbejde og 10 minutters pause. Det bedste, du kan gøre i pauserne, er at smalltalke med kollegerne. Positive relationer forebygger stress

Måske er 80 procent nok

og øger effektiviteten.

Kvaliteten af dit arbejde spiller også ind, når kabalen tid og arbejdsopgaver skal gå op. Nogle gange skal vi lave tingene lidt dårligere, end vi egentlig synes. Måske er 80 procent passende i forhold til den tid, der er til rådighed. Tal med din leder og afstem forventningerne om, hvor lang tid du må bruge på en opgave, og hvad du kan nå i det tidsrum. Et ja er også et nej Når du siger ja til noget, siger du samtidig nej til noget andet. Mange af os har svært ved at sige fra og bruger derfor tid og energi på de forkerte ting. Når du siger ja, så spørg også lige dig selv, hvad du siger nej til. Det kan gøre det lettere at prioritere. Fra skal til valg Hvis du altid tænker skal, bør og er nødt til om dine arbejdsopgaver, sætter du dig selv i en offerrolle. Prøv i stedet at sætte vælger ind. Så kommer du over i en mere aktiv og handlende rolle. Fortæller du alle, at du har for lidt tid? Tænk i stedet, at du har for

Klap dig selv på skulderen

meget, du skal og vil, og derfor må du vælge. På den måde hand-

Øv dig i at være tilfreds med det, du faktisk får lavet. Ofte tænker

ler du i stedet for at være offer.

13


14

SØREN ER EN LEDER, ALLE KAN LIDE De kalder ham ”et skoleeksempel på fremtidens leder”. Han

Han er på fornavn med de fleste af sine 220 medarbejdere, der

har fokus på de gode kundeoplevelser og mener, at

tager sig af alt fra komplekse boliglån og realkredit til rådgivning

medarbejdere, der trives, er en forudsætning for at opnå

af bankens unge kunder.

netop det. Søren Petersen er en leder, alle kan lide. Af D a n i e l L øv b j e rg J ø rg e n s e n / Fo t o : J o n a s O l u fs o n

Navnet er Søren Petersen. Visitkortet siger ”Områdedirektør, Danske Direkte Kunder”. De pæne ord kommer fra Finansforbundets medlemmer i hans område.


LEDELSE

SØREN PETERSEN • Områdedirektør, Danske Direkte Kunder • 52 år, gift med Tina, har 3 børn • Bor i Haslev

Sådan skrev områdetillidsmand og personlig rådgiver Dennis Møller på vegne af medlemmerne i Sørens område, da de i 2019 indstillede Søren Petersen til et legat af Finansforbundet i Danske Banks Jubilæumsfond, der hvert år fejrer hverdagens superhelte. Legatet fik han også. Men hvordan opnår en direktør i Danske Bank så flotte ord fra sine medarbejdere? ”Jeg ser mulighederne i medarbejderne og giver dem rammerne til at lykkes”, siger han selv. ”Jeg har altid arbejdet hårdt og nået mine ting, men mine medarbejdere kan ikke forventes at gøre det samme. De skal lykkes inden for den arbejdstid, de er ansat til. De skal virke og have det sjovt.” Juletræer og pejsebrænde Søren Petersen har altid været en driftig mand. Han voksede op i Haslev, hvor hans forældre ejede en frugtplantage. Frugter er som bekendt sæsonvarer, så resten af året fik de plantagen til at løbe rundt ved at dyrke juletræer og lave pejsebrænde. Så der var altid noget at lave – uanset sæsonen. ”Jeg voksede op i en familie, der var selvstændige, og interesserede mig altid for tal og forretning. Efter gymnasiet blev jeg ansat som sparekasseelev i den lokale Bikuben i Faxe”, fortæller han. Siden gik det slag i slag, og i slutningen af 90’erne fik han sit første lederjob. ”Det kom helt naturligt. Jeg har altid taget ansvar, og jeg er aldrig kommet sovende til noget. Når der er noget, jeg godt kan lide, har jeg aldrig talt timerne”, forklarer han. Bankens ledelse burde bruge Søren som det gode eksempel for, hvordan nutidens ledere skal være, mener tillidsmændene i Sørens nye og tidligere område.

Gennem årene har han været privatchef, filialdirektør, privatdirektør, kundedirektør og er altså nu områdedirektør for 660.000 kunder.

”Søren er et skoleeksempel på fremtidens leder. Han motiverer samtlige kollegaer og møder dem med en positiv tilgang og re-

Kender sine medarbejdere

spekterer alle. Han har stort fokus på vores trivsel, og hans hold-

En del af hemmeligheden bag hans succes som leder skal fin-

ning er klar: Vi skal være glade, når vi er på arbejde, og vi skal

des i den tid og de kræfter, han investerer i sine medarbejdere.

glæde os til at komme på arbejde”.

Netop derfor er de så glade for ham.

15


16

LEDELSE

”Det er vigtigt for mig at vide, hvor meget arbejdskraft jeg har at

”Vi havde jo alle sammen travlt, men vi manglede overblik over,

gøre godt med. Jeg skal vide, hvilke muligheder jeg har hos mine

hvad vi havde travlt med, og hvordan vi kunne hjælpe hinanden

medarbejdere og hos mine chefer. Det ved jeg kun, hvis jeg er

med at gøre det lidt anderledes”.

tæt på og ved, hvad der foregår”, siger han. I dag tager Søren stadig telefoner i frontlinjen i en time hver anden Risikerer det ikke at blive til micro management?

uge for at bevare fornemmelsen af, hvad der rører sig hos kunderne.

”Det kan det godt, men omvendt kan jeg jo heller ikke være tæt

Rammer til at lykkes

på hele tiden. Det er lidt angstprovokerende, at områdedirektø-

Kommunikation og samarbejde er i højsædet i dag. Selvom der

ren er interesseret i den enkelte medarbejder, men det giver mig

er et par lag af ledere mellem Søren og medarbejderne, holder

mulighed for at leve op til mine mål. Man må ikke være i tvivl om,

han en tæt kontakt. Tillid mellem ledelseslagene og medarbej-

hvad man skal lave, og hvordan man løser sine opgaver. Så skal

derne er vigtigt for ham.

man lære det – via kompetenceudvikling eller sidemandsoplæring”, svarer Søren Petersen.

”LIGEGYLDIGT HVOR DU ER I LEDELSESLAGET – HØJT ELLER LAVT – SÅ SKAL DU INTERESSERE DIG FOR DINE MEDARBEJDERE, OG DU SKAL OVERHOLDE DE AFTALER, DU LAVER.”

”Jeg har en tæt kontakt til områdets tillidsmand. Det er en fortrolig kontakt mellem os, og det samarbejde er gensidigt. Når jeg har tillid til den person, så får jeg også tilliden tilbage”. Hvad gør du som leder for at skabe tillid? ”Ligegyldigt hvor du er i ledelseslaget – højt eller lavt – så skal du interessere dig for dine medarbejdere, og du skal overholde de aftaler, du laver. Troværdighed avler tillid. Jeg handler på det, jeg

Søren Petersen

får at vide, og hvis jeg ikke gør, så får de også en forklaring på det”.

Nærhed i Næstved

Hvordan er en god leder i dine øjne?

Netop den nærhed var en stor fordel, da han i 2016 blev områdedirektør med base i Næstved Afdeling. Ifølge den lokale til-

”En god leder skal have en anerkendende tilgang. Alle menne-

lidsmand kom Søren til en afdeling, hvor trivslen var i bund, men

sker er drevet af anerkendelse og skal have anerkendelse. Det

via en tæt dialog med alle medarbejdere fik han vendt stem-

er benzin på den motor, du bruger til at arbejde. Hvis du ikke bli-

ningen og skabt en bedre arbejdsplads.

ver set, hørt og anerkendt, er der ikke sjovt at være.”

”Han satte sig ned og ringede ugentlig canvas til kunderne sam-

”Du skal sikre dig, at dine medarbejdere har de rigtige rammer

men med kollegerne for at vise, at det er vejen frem. Den prak-

for at løse deres arbejdsopgaver, så du får tilfredse medarbej-

sis fortsatte han i de 2 år, han var her”, fortæller Lone Pallisgaard

dere omkring dig. Og du skal være ambitiøs på egne og med-

Petersen, der er områdetillidsmand i Næstved Afdeling. Hun var

arbejdernes vegne”.

meget imponeret over en leder, der var anerkendende og altid gav kollegerne opbakning, når de havde brug for det. ”Han holdt 1:1-samtaler med alle hver anden uge og hjalp medar-

GIV DIN KOLLEGA ET SKULDERKLAP

bejderne med at få overblik over sagsmængde og arbejdsopga-

Finansforbundet i Danske Bank uddeler hvert år legater fra Ju-

ver. Hvis der var for mange opgaver hos den enkelte, fik de hjælp

bilæumsfonden til medlemmer, som har gjort en særlig indsats

til at få udjævnet arbejdsbyrden på alle skriveborde”, siger hun.

for at gøre hverdagen bedre for medlemmerne af Finansforbundet i Danske Bank.

Søren Petersen er enig i, at afdelingen ikke fungerede optimalt. ”Det var en afdeling, hvor man satte mål op for medarbejderne

Du kan indstille din kollega ved at udfylde et skema på

uden at fortælle dem, hvordan de skulle nå dem. Medarbej-

finansforbundet.dk/danske senest den 3. april 2020.

derne var ikke blevet mødt dér, hvor de var hver især”, forklarer Søren Petersen.

I skal være mindst to, som er enige om at indstille kollegaen.


POLITISK KOMMENTAR

Tanker om ledelse Af Bente Bang, næstformand

”Jeg vil gerne have, at min leder har ambitioner for mig og min

Dårlig ledelse – det fylder virkelig i de henvendelser, vi får fra

udvikling”, siger en anden kollega. Et forståeligt ønske, tænker

alle jer medlemmer. Heldigvis hører vi også om god ledelse, f.

jeg. Jeg har oplevet mange ledere, der har formået det. Men det

eks. som den vi fortæller om i artiklen om Søren Petersen i

må være vanskeligt, hvis man som leder sjældent har mulighed

dette blad.

for at se den enkelte medarbejder i øjnene. Til gengæld er jeg sikker på, at gevinsten vil være til at få øje på, hvis lederen kan

Historierne fra hverdagen, både de gode og de dårlige, har in-

inspirere og hjælpe medarbejderen til at udvikle sig fra dennes

spireret mig til en lille og fuldstændig uvidenskabelig undersø-

individuelle niveau.

gelse. Jeg har talt med nogle af jer og spurgt til jeres tanker om ledelse. Nogle af de tanker vil jeg dele med jer.

Sætte en tydelig retning Lederens evner til at sætte en tydelig retning efterspørges hos

Nærvær og empati Den menneskelige faktor går igen som det absolut vigtigste. Det handler om nærvær, empati, fokus på talenter og styrker, fokus på den gode adfærd, men også evner til at sætte tydelig retning for opgaven.

alle de kollegaer, jeg har talt med. Hvad er mit bidrag til den fælles opgave? Hvornår er jeg og vi en succes? Og hvis min adfærd ikke fremmer løsning af den fælles opgave, så sig det tydeligt til mig. Sig, hvad du gerne vil have, uden brug af ironi og sarkasme og uden forventning om, at jeg kan gætte dine

”Jeg vil gerne ses som et individ og ikke kun som en del

ønsker.

af et team. Se mig som et menneske og ikke kun som en ressource”, siger en kvindelig kollega. ”Og vis mig også dig selv som et menneske”. Hun tillægger det

Tillid og mistet tillid har fyldt en del i vores organisation i de sidste par år. Jeg hører

stor betydning, at lederen f.eks. deltager i sociale

et stort ønske om, at lederen har vores

arrangementer på lige fod med medarbejderne og

ryg over for omverdenen – både om-

her benytter lejligheden til at vise mere af sig selv.

verdenen inden for banken og omverdenen udenfor.

Det at blive set som et menneske og ikke kun som en ressource bliver særligt vigtigt, når privatlivet

Som sagt er dette blot tanker fra en

stiller krav til os. Det gør virkelig noget godt ved

fuldstændig uvidenskabelig under-

trivslen, når lederen oprigtigt anerkender, at re-

søgelse. Men de input, jeg har fået

sten af vores liv også har brug for plads og til ti-

fortæller mig alligevel, at vi, som je-

der ekstra opmærksomhed.

res repræsentanter over for ledelsen, skal blive ved med at have stort

Fokus på talenter og styrker

fokus på den menneskelige faktor i le-

Jeg hørte også mange tanker om udvikling

delse, fordi det er det, der virkelig be-

og anerkendelse af medarbejderens bidrag til løsning af den fælles opgave.

tyder noget for vores trivsel.

17


18

TIME TO GIVE

A f To r B i r k Tr a d s , f r e e l a n c e j o u r n a l i s t

DANSKE BANK-ANSATTE JAGTER DRØMME FOR UDSATTE BØRN Med Time to Give giver Danske Bank medarbejderne en

malt i investeringsafdelingen i Aarhus og har meldt sig til Time to

arbejdsdag om året på at udføre frivilligt arbejde i en god

Give af flere grunde: “Time to Give er en god mulighed for mig for

sags tjeneste. Én af dem er Joachim Stampe Nielsen, der var

at yde et bidrag til velgørenhed. Sidste år var jeg ude at samle

til “Drømmedagen” i Aarhus for at realisere drømme for

skrald med Ren Natur, og selvom det var silende regnvejr, så

anbragte børn

havde vi en rigtig god oplevelse, hvor vi kom tættere på hinanden som kollegaer og fik rigtig mange positive tilbagemeldinger

Der sidder fire mænd i identiske lyseblå t-shirts rundt om et mø-

fra forbipasserende”, siger Joachim Stampe Nielsen.

debord på femte sal i Danske Banks nye bygning i Aarhus. Danske Bank indførte Time to Give i begyndelsen af 2019 som De har påtaget sig opgaven at skaffe et outdoor-højskoleophold

del af bankens strategi for samfundsansvar. Konceptet giver

til en værdi af 38.000 kr. til en ung pige, som bor på institution i

alle medarbejdere i Danske Bank mulighed for at tilegne en ar-

København, og ikke selv har råd. De taler fokuseret til hinanden

bejdsdag om året frivilligt arbejde.

og lægger en plan. Første opkald går til højskoleforstanderen, med ønsket om at sænke prisen.

Drømmedagen Den 21. februar er Joachim Stampe Nielsen og 32 andre med-

En af de fire mænd er Joachim Stampe Nielsen. Han sidder nor-

Drømmedagen er ét af mange projekter, hvor bankens medarbejdere hjælper andre.

arbejdere samlet til Drømmedagen. Den er arrangeret med or-


TIME TO GIVE

ganisationen Børnehjælpsdagen, som arbejder med at styrke

mer og gør frivillige mere taknemmelige for

de personlige og sociale kompetencer hos anbragte børn og

det, de har. Og i tilfældet med Time to Give

udsatte unge i Danmark.

gør det også medarbejderne mere stolte.

På Drømmedagen har organisationen en stak drømme med,

Nicoline Weih, der er ansvarlig for Time to

som udsatte børn og unge har formuleret. De frivillige bliver ind-

Give i Danske Bank, oplever, at konceptet

delt i grupper og får til opgave at realisere drømmene ved hjælp

er godt både for omverdenen, men også in-

af deres netværk og kompetencer. Drømmene varierer fra store

ternt i banken:

rejser til en Harry Potter-bog. “Det handler først og fremmest om at komme

Joachim Stampe Nielsen og 32 andre var med til Drømmedagen i Aarhus.

I mødelokalet på femte sal følger Joachim Stampe Nielsen in-

ud og gøre en forskel i lokalsamfundene med

tenst med i telefonsamtalen med højskoleforstanderen. Det er

de frivilliges hoveder, hjerter og hænder, men

et andet gruppemedlem, Henrik Wolff, der fører ordet i headset-

det har også stor intern værdi”, siger Nicoline

tet. Han takker af, kigger op på de spændte kolleger: “Så blev

Weih, og påpeger, at Time to Give øger med-

prisen lige reduceret lidt. Nu skal vi have skaffet 25.000”, siger

arbejderstoltheden for 70 % af deltagerne

Henrik Wolff. De andre er begejstrede, men snakken går lynhur-

på verdensplan. Joachim Stampe Nielsen genkender følelsen.

tigt videre til, hvordan midlerne skal skaffes. Syv drømme opfyldt Det er udfordrende at skaffe så mange penge på en formiddag,

Drømmedagen er ved at være slut, og syv drømme er indtil vi-

men gruppen følger alle mulige spor. Joachim Stampe Nielsen

dere realiseret af de 33 Danske Bank-medarbejdere. I grup-

er endt i en samtale med lederen af en outdoor-festival, hvor

pelokalet har de fire frivillige skaffet flere bidrag, men har ikke

han skaffer adgangspas til pigen. Det er ikke præcis det, hun

indsamlet alle pengene endnu. Heldigvis er der flere e-mail-kor-

efterspørger, men det er alligevel noget, der kan være med til

respondancer med store og små virksomheder, der er varme,

at understøtte en interesse, som ikke ellers var blevet realiseret.

og gruppen håber på at nå i mål, så outdoor-entusiasten kan komme på højskole næste år.

‘Helpers High’ Anbragte børn får mellem 31 og 267 kroner om ugen afhængigt af alder, så det kan være en stor udfordring at spare op til at værk, der kan hjælpe.

FAKTA OM DANSKE BANKS FRIVILLIGHEDSKONCEPT ’TIME TO GIVE’:

“Til hverdag arbejder jeg med at rådgive vores kunder om em-

• ’Time to Give’ blev lanceret i februar 2019 som en del af

realisere drømmen, hvis ikke man har en forælder eller et net-

ner som investeringer, pension og arv, hvor det handler om at få

bankens strategi for samfundsansvar.

pengene placeret og godt overleveret til næste generation. Det er jo en helt anden situation end den, som de her unge står overfor”, siger Joachim Stampe Nielsen. Det er med til at minde om, hvor godt man har det, når man mø-

• Konceptet giver alle medarbejdere mulighed for at bruge en dag om året på frivilligt arbejde. • Medarbejderne vælger selv, hvilket projekt de vil støtte, så

der og hjælper mennesker, der er udfordrede, men grundlæg-

længe det ikke har et politisk, religiøst eller diskriminerende

gende bliver Joachim Stampe Nielsen bare glad af at hjælpe:

sigte.

“Det er en glad følelse og en følelse af, at jeg gør en forskel ved, at jeg går ind i en sag og committer mig til den”, siger Joachim Stampe Nielsen.

• Medarbejderne kan også melde sig på et projekt, som banken står i spidsen for. For eksempel indgår Danske Bank i mange partnerskaber med NGO’er og andre organisationer.

Det er en velkendt sag, at man bliver glad af at arbejde frivilligt og handle altruistisk. Faktisk er der en betegnelse for det: Hel-

• I løbet af 2019 har flere end 2.000 medarbejdere i Danske

pers High. Det er videnskabeligt bevist, at frivilligt arbejde udlø-

Bank brugt deres Time to Give-dag til at gøre en forskel for

ser lykkehormonet endorfin, fjerner fokus fra ens egne proble-

samfundet.

19


20

PENSION

A f B i r g i t t e A a b o / F o t o : To r B i r k Tr a d s

SEKS ARBEJDSPLADSER I STEDET FOR ÉN Lars Wessel er vant til at være på farten i sit job som

jobbet, som han har besiddet i Danske Bank i en årrække. Før

pensionskonsulent i Danske Bank. Det har flere fordele.

det var han i Nordea, hvor han også i en periode var leder af en

Blandt andet kan han øve sig på korsang i bilen undervejs

specialistgruppe:

En gang til. Lars Wessel kan øve sig på de sange, han og konen

”Jeg plejer at sige, at jeg har haft næsten alle bankjob, undta-

skal synge til korsang, så tosset han lyster og synge godt igen-

gen filialchef”.

nem, når han sidder i sin Mazda 6. Og det gør han tit. Som pensionskonsulent – og i praksis også formuerådgiver - i Danske

En halv million i tasken

Bank har han i øjeblikket ikke mindre end seks arbejdspladser

Under sin opvækst havde han ellers en fast overbevisning om,

at skifte imellem.

at han ikke skulle i den retning. Hans far var direktør i Sparekassen Sydjylland, og var efter sønnens mening alt for lidt hjemme,

Han pendler med forskellig intensitet mellem Skanderborg, Odder,

så sådan et job skulle han ikke nyde noget af.

Hammel og Viby. Derudover bruger han sin hjemmearbejdsplads i Herning og også ofte kontorfaciliteterne i Herning-afdelingen.

Alligevel fandt han hurtigt ind på den vej, han lagde ud med sommerferiejob i sparekassen, hvor han blandt andet sad i kassen,

Oftest opholder han sig dog i den største af afdelingerne, Viby

gik med post og også blev sendt af sted med dagens omsæt-

i Aarhus, hvor den høje pensionskonsulent viser Finansforbun-

ning i en almindelig mappe med lynlås:

det i Danske Banks udsendte journalist vej til mødelokale nummer 7, som er hans favoritlokale.

”Jeg gik med 5-600.000 kr. i mappen. Jeg var ung og ubekymret, så det generede mig ikke det mindste, men i dag synes jeg,

Her har utallige kunder på kanten af pension holdt møde med

det er lidt sjovt at tænke på”.

ham. Nogen ankommer lidt usikre eller direkte urolige i forhold til deres fremtidige økonomi. Men ofte kan Lars Wessel bero-

Senere læste han HA, og til sin fars glæde endte han med at

lige kunderne.

blive del af et sparekasseskole-program for unge med videregående uddannelse i Sparekassen SDS.

”Mange har ikke fået regnet alle værdier med og får en positiv overraskelse, så de kan gå herfra med ro i maven og overblik.

”Min far er død nu, men vi havde meget fornøjelse af at snakke

Så sent som i går havde jeg et møde med et par, der som for-

bank sammen. Efter han blev pensioneret, var han også meget

beredelse havde skrevet alt det op, de kunne undvære. Jeg

interesseret i at blive opdateret af mig og følge med i, hvad der

kunne berolige dem med, at de hverken behøvede at und-

foregik i sektoren”.

være den ene bil eller opsige deres avisabonnement – i det hele taget kunne de fortsætte deres forbrugsmønster uæn-

Morgentog 5.24

dret ind i pensionen”.

Efter en tid som erhvervsrådgiver fandt Lars Wessel ind i det spor, han har fulgt siden, i forskellige funktioner, men med inve-

Det er den slags oplevelser, der giver Lars Wessel glæde ved

steringer og pension som omdrejningspunkt.


PENSION

”Mit job er meget tilfredsstillende for mig, fordi jeg oplever at

”Indimellem er det lidt en overvindelse at skulle ud på en læn-

kunne hjælpe kunderne med noget vigtigt. Det passer mig også

gere køretur, men jeg ville ikke trives med en fast portefølje af kun-

godt at være min egen enhed, der rykker rundt til forskellige afde-

der. Det giver afveksling at skifte mellem de forskellige arbejds-

linger og har kolleger mange steder”.

pladser og komme rundt og være i kontakt med forskellige kolleger, og også meget forskellige typer af kunder”.

Undervejs i sit arbejdsliv har han også haft job i Nordeas københavnske hovedkontor, men selv da lykkedes det ham at holde fast

Fin til mødet

i, at hjemmebasen er Lind ved Herning, hvor han bor med sin kone.

Nogle af sidstnævnte ser det som noget lidt særligt at skulle til samtale med den omrejsende pensionskonsulent:

”Jeg fik lov at nøjes med en dag i København om ugen, så da tog jeg toget 5.24 og retur 21.30”, mindes pensionskonsulenten.

”Den anden dag skulle jeg møde en selvstændig, som altid plejer at komme i banken til møder med sin rådgiver i sit arbejdstøj.

Parret har hver deres børn, som er flyttet hjemmefra, men æg-

Men i dagens anledning var han trukket i sit fine tøj med skjorte,

tefællerne er fast forankrede i Herning-området. Blandt andet

så han så det åbenbart som noget lidt særligt”, siger den meget

har de, som indledningsvis nævnt, stor glæde af at være med

smilende Lars Wessel, der typisk møder kunderne to gange. Det

i et rytmisk sangkor, og Lars Wessel kan møde velforberedt ef-

første møde handler om ønsker, planer og drømme, det næste

ter øvelserne i bilen:

er typisk mere lavpraktisk: Hvad gør vi så?

”Der er faktisk en meget god akustik i bilen, så jeg sætter CD’er

”Man skal kunne aflæse kunderne og deres individuelle behov i

på og synger med. I det hele taget hører jeg meget musik og ra-

mit job, og jeg bruger ofte humor til at bryde isen. Det er selvføl-

dio i bilen”.

gelig også helt centralt at kunne skabe tillid, og det er heldigvis en af mine styrker”.

Han tilbagelægger op mod 50.000 km om året:

21


22

NY VISUEL IDENTITET

Design er en brobygger ”Med en gennemtænkt visuel identitet får vi et stærkt fundament, så vores medlemmer og alle de nye medlemmer, vi skal ud og SIDE 4 hente, straks genkender os. Uanset om de møder os på jobbet, på papir, på nettet, til et arrangement eller et helt femte sted.” Den nye visuelle identitet rummer en række stærke fordele: • Et helt nyt logo for Finansforbundet og kredse. • En stærkere fælles identitet mellem kredse og Finansforbund, idet Finansforbundet indgår i kredsnavnet. • Vores helt egen display skrift. Skriften er det genkendelige element med de karakteristiske streger. • En ny farvepallette, der i sit udtryk danner bro mellem det klassiske finans og det nye. • En ny foto-stil, der viser ”rigtige” mennesker. LISA DRØMTE OM FORANDRING

HVAD DRØMMER DU OM?

Finansforbundet har fået et nyt logo. Det nye ’F’ står for

Fuga. Itate rae nimusci que pe lati secto denihillorio odias ipsanda ndellaborem event harum ellit debit occuscius de accus aut alibea denestotatur sam quis qui dolupicimus as est volor rem aut ullatur sunt et, vercitibus aut rerunt, quamenectio. Met que velissim veni non eseceaq uidunt dolor moluptaquis molum venem.

fællesskab, forbundet af finans, fremtiden - måske forelsket!

VORES PERSONLIGHED

Af Carsten Rasmussen

Indsigtsfuld: Vi stræber efter dyb faglig og menneskelig indsigt. Fremsynet: Vi tør sætte en agenda. Åben: Vi lytter til medlemmernes idéer og holdninger.

Den 27. november lancerede Finansforbundet en ny visuel iden-

Inspirerende: Vi går til tingene på en inviterende og involve-

titet og et nyt logo. I samme omgang skiftede Danske Kreds navn

rende måde.

til ”Finansforbundet i Danske Bank”.

Hjælpsom: Vi stiller os til rådighed for medlemmerne i deres arbejdsliv.

”Jeg håber, at medlemmerne vil opleve det nye design som symbolet på, at vi er i bevægelse for deres skyld”, siger næstformand i Finansforbundet Steen Lund Olsen og tilføjer:

GIV DIN KOLLEGA ET SKULDERKLAP Kender du et medlem, der altid gør en positiv forskel for sine kolleger? Så er det måske på tide, at du indstiller ham eller hende til en belønning fra Finansforbundet i Danske Banks Jubilæumsfond. Læs mere på finansforbundet.dk/danske Deadline for indstillinger er d. 3. april 2020.


23

Hvad sker der, når et medlem bliver opsagt? Er du eller en af dine kolleger blevet opsagt får

dine vegne indlede en drøftelse med HR i Dan-

du her en kort introduktion til, hvad du som

ske Bank.

medlem gennemgår. Informationsmøder i Finansforbundet Tillidsmanden er med til samtalen

Finansforbundet vil gerne give medlemmet det

Skal et medlem opsiges, har lederen pligt til at ind-

bedst mulige afsæt for at komme videre i sit ar-

kalde tillidsmanden til samtalen. Tillidsmanden er

bejdsliv. Medlemmet vil derfor blive indkaldt til et

klædt på til at møde medlemmet og kan både for-

informationsmøde med andre opsagte, hvor de

holde sig til juridiske spørgsmål og følelsesmæs-

vil møde:

sige reaktioner. • en jurist fra Finansforbundet, der gennemgår Finansforbundet i Danske Banks juridiske konsu-

• en karriererådgiver fra Finansforbundet, der

både før, under og efter samtalen med medlem-

vil fortælle om Finansforbundets tilbud til

met, så tillidsmanden kan håndtere både situati-

opsagte medlemmer • en konsulent fra Finansforbundets A-kasse, der vil fortælle om a-kassens tilbud til opsagte

Individuel juridisk rådgivning

Redaktion: Kirsten Ebbe Brich (ansv.) Daniel Løvbjerg Jørgensen Carsten Jørgensen Redaktionen afsluttet: 02.03.2020 Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet

samt kort om dagpengesystemet. Tryk: Aller

Når et medlem bliver opsagt, står vedkommende i en meget uvant situation. Finansforbundet i Danske Banks juridiske konsulenter kan rådgive med-

Telefon 45 14 01 11 E-mail: finansforbundet@ danskebank.dk finansforbundet.dk/ danske

vilkårene i opsigelsen

lenter underviser og sparrer med tillidsmanden

onen og de spørgsmål, medlemmet måtte have.

Udgiver: Finansforbundet i Danske Bank Girostrøget 1 0800 Høje Taastrup

lemmet om deres situation, mens de gennemgår

RÅDGIVNING

opsigelsen og vurderer, om begrundelsen for op-

Har du spørgsmål til overenskomsten eller dit an-

sigelsen, opsigelsesvarsel, eventuel godtgørelse,

sættelsesforhold, kan du kontakte Finansforbun-

fritstilling og tabsbegrænsning, overholder de reg-

det i Danske Banks juridiske konsulenter på tlf. 45

ler, der er i funktionærloven og overenskomsten.

14 01 11 eller finansforbundet@danskebank.dk

Vurderer juristerne, at din opsigelse ikke er i over-

Telefonen er åben mandag til torsdag fra 8.30 til

ensstemmelse med gældende regler, kan de på

16.00 og fredag fra 8.30 til 15.00.

Forsidefoto: Jonas Olufson Oplag: 11.250 Udgives af Finansforbundet i Danske Bank, Den faglige organisation i­ Danske Bank-koncernen


LEDER

Åbn munden og bliv hørt

Kirsten Ebbe Brich, formand

Kære kollega. Det er tid til at tage bladet fra mun-

arbejder med os, ikke mod os. Det er dine ople-

den. Det er tid til at åbne op og tale ud om det,

velser, de hører. Og det er de oplevelser, der gi-

der trykker os. Det er tid til at tage ansvar for, at

ver dem perspektiv.

Danske Bank også i fremtiden skal være en arbejdsplads, vi er stolte af, og som vi glæder os

En kritisk og konstruktiv fagforening har aldrig

til at møde op på hver dag.

været mere nødvendig for Danske Bank. Blandt vores medlemmer går stressen op, og trivslen

Det kan godt føles som om, at det ikke går med-

går ned. Selvom det ikke ser væsentligt værre

arbejdernes vej i øjeblikket. Arbejdspresset sti-

ud end alle andre steder i finanssektoren, er det

ger, medarbejderantallet falder, og vi er i det hele

alligevel en refleksion værd. For mens vi gennem

taget under pres – af ledelsen, af markedet, af

nogle hårde år har talt meget om kundetilfreds-

verdensøkonomien. Som Chris Vogelzang siger

hed, samfundsansvar og compliance, har vi må-

i dette blad, er han som direktør nødt til at tage et

ske overset os selv.

ansvar for, at Danske Bank fortsat er konkurrencedygtig. Hvis banken også skal være en konkurren-

Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget

cedygtig arbejdsgiver, må vores arbejdsglæde,

ved. Både for vores egen, vores kollegers og

vores engagement og vores kompetencer også

vores banks skyld. Vi bliver nødt til at mærke ef-

være en del af den ligning.

ter, hjælpe hinanden, arbejde sammen, stille krav til vores ledelse, lægge mærke til succeshistori-

På bare seks måneder har vi i den danske del af

erne, sige nej til flere opgaver, end vi kan magte,

koncernen oplevet et ansættelsesstop, 60 frivil-

og måske vigtigst af alt: Åbne munden. Sige til.

lige fratrædelser og 120 afskedigelser. Alt i alt har

Og fra. Sige ja, når vi har energien. Og nej, når

koncernledelsen indledt året med at nedlægge

den mangler.

400 stillinger. Det har været en hård start på 2020. Mangler du modet til at sige fra, kan du altid tale Heldigvis har vi en ledelse, der lytter til fagfor-

med os. Tag fat i din tillidsmand eller ring til os hos

eningen. Der hører efter, når vi bringer oplevel-

Finansforbundet i Danske Bank. Vi er altid klar til

ser fra hverdagen ind i ledelseslokalet. Og som

at lytte til dig og give dig sparring.

”EN KRITISK OG KONSTRUKTIV FAGFORENING HAR ALDRIG VÆRET MERE NØDVENDIG FOR DANSKE BANK”

Profile for Finansforbundet

Finansforbundet i Danske Banks medlemsblad nr. 1/2020  

Finansforbundet i Danske Kreds' medlemsblad

Finansforbundet i Danske Banks medlemsblad nr. 1/2020  

Finansforbundet i Danske Kreds' medlemsblad